IX OTWARTY MIĘDZYNARODOWY KONKURS

Komentarze

Transkrypt

IX OTWARTY MIĘDZYNARODOWY KONKURS
Ko¿uchów - Poland 2007
Patronat artystyczny:
Ok³adka / Cover:
S³awomir £uczyñski - rysunek satyryczny przys³any na Otwarty Miêdzynarodowy Konkurs Na Rysunek Satyryczny temat: "GAZETA" / a cartoon delivered to the International Cartoon Contest; subject 'NEWSPAPER'
Dyrektor konkursu / Director of the contest:
RYSZARD B£A¯YÑSKI
Redakcja katalogu / Editor of the catalogue:
MA£GORZATA ANTOSIK
Redakcja graficzna / Graphic editing:
KAMIL PIETRUCZYNIK
Komisarz wystawy / Promotor of the exhibition:
MIROS£AW HAJNOS
Copyright by Ko¿uchowski Oœrodek Kultury i Sportu "ZAMEK"
Sk³ad i przygotowanie do druku / Composition and preparation for printing:
WIES£AW HARASYMOWICZ - absolut - studio reklamowe / advertising studio, ul. Dolina Zielona 9A, 65-154 Zielona Góra
Druk / Printing:
APRINT, ul. Mazepy 9, 65-001 Zielona Góra
2
IX OTWARTY MIÊDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY
temat: "GAZETA"
pod Patronatem Marsza³ka Województwa Lubuskiego
IX INTERNATIONAL CARTOON CONTEST
Subject: "NEWSPAPER"
under the patronage of the President of Lubuskie Voivodship
G³ówny organizator / The main organizer
Ko¿uchowski Oœrodek Kultury i Sportu "ZAMEK" w Ko¿uchowie
Wspó³organizator / Coorganizer
Gazeta Lubuska i Wydawnictwo "LUBPRESS" w Zielonej Górze
3
Wspó³organizatorzy i fundatorzy nagród
Coorganizers and sponsors
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie
Muzeum Karykatury w Warszawie
Urz¹d Marsza³kowski w Zielonej Górze
Gazeta Lubuska i Wydawnictwo "LUBPRESS" w Zielonej Górze
GEDIA POLAND Sp. z o.o. w Nowej Soli
Poszukiwania Naftowe "DIAMENT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzia³ w Zielonej Górze
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. w Cigacicach
Zielonogórski Oœrodek Kultury
P.P.H.U. CARO w Zielonej Górze
Galeria "Krzywe Zwierciad³o"
4
Jury
Przewodnicz¹cy / The President of the Jury
Alessandro Gatto (ITA) - rysownik / cartoonist
Cz³onkowie / Jurors:
Henryk Cebula (POL)
Wojciech Chmurzyñski (POL)
Jacek Fedorowicz (POL)
Miros³aw Hajnos (POL)
Dariusz Pietrzak (POL)
Fedor Vico (SVK)
Zygmunt Zaradkiewicz (POL)
- rysownik / cartoonist
- dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie, historyk sztuki /
director and Chief Curator of Museum of Caricature
and Cartoon Art., historian of art
- satyryk, aktor, rysownik / satirist, actor, cartoonist
- rysownik / cartoonist
- rysownik / cartoonist
- rysownik / cartoonist
- rysownik / cartoonist
Sekretarz / Secretary:
Ma³gorzata Antosik (POL)
- Ko¿uchowski Oœrodek Kultury i Sportu "ZAMEK"
5
Zamiast wstêpu
Szanowni Pañstwo!
Uda³o siê. Po raz 9-ty finiszujemy z nasz¹ imprez¹. Mam
przyjemnoœæ oznajmiæ, ¿e kolejna edycja OTWARTEGO
MIÊDZYNARODOWEGO KONKURSU NA RYSUNEK SATYRYCZNY
zosta³a rozstrzygniêta. Na tegoroczny temat "GAZETA" przys³ano
rekordow¹ iloœæ 815 prac.
Kolejne rekordy to iloœæ uczestników oraz krajów (z których
prace przys³ano).
Tym razem 371 satyryków reprezentowa³o 50 krajów.
Organizatorów ucieszy³ fakt, ¿e wreszcie w konkursie wziê³a udzia³
bardzo liczna grupa rysowników z Polski (103).
Siln¹ liczebnie grupê stanowili w tym roku artyœci z Rosji,
Serbii, Turcji, Ukrainy, czy tradycyjnie z Iranu, Bu³garii oraz
Rumunii. Po raz pierwszy w naszym Konkursie pokazali siê
satyrycy z Algierii, Birmy, Finlandii, Holandii i Luksemburga.
Znakomite jury, pod przewodnictwem wybitnego satyryka
z W³och - Alessandro GATTO, mia³o co robiæ. GRAND PRIX i Szablê
Kasztelañsk¹ w tegorocznej walce "na gazety" zdoby³ rysownik
z Polski - Pawe³ KUCZYÑSKI. Pozosta³e nagrody (oprócz
Polaków), otrzymali satyrycy z takich krajów jak Anglia,
Azerbejd¿an, Belgia, Bu³garia, Czechy, Indie, Iran, Mo³dawia, Rosja,
Rumunia, Serbia, Turcja oraz Ukraina.
6
W obecnej edycji, której patronowa³ Marsza³ek Województwa
Lubuskiego, bardzo dobrze - jak s¹dzê, wywi¹zali siê ze swego
zadania satyrycy z ca³ego œwiata, przedstawiaj¹c jedno z najwiêkszych mediów, jakim jest GAZETA. Poziom prac w tegorocznym
wspó³zawodnictwie, pozwala mieæ nadziejê, ¿e sponsorzy tacy jak:
LUBPRESS i Gazeta Lubuska, GEDIA, DIAMENT, PGNiG,
ROCKWOOL, CARO oraz inni, dalej bêd¹ z t¹ imprez¹.
Pok³osie tegorocznej edycji tradycyjnie bêdzie mo¿na obejrzeæ
na wystawie pokonkursowej w Galerii "Krzywe Zwierciad³o" na
Ko¿uchowskim Zamku, a póŸniej w Zielonej Górze i wspó³pracuj¹cych z organizatorami, galeriach z ca³ego kraju i mam nadziejê,
tak¿e najlepszych galeriach europejskich i œwiatowych.
Wycinek z tegorocznych "bojów", zobaczycie Pañstwo na
moich stronach, do których zwiedzania serdecznie zapraszam.
Jak zwykle z szacunkiem
KATALOG
Instead of an introduction
Dear Sir and Madam
We succeeded again. It is the 9th time that we celebrate the
final of our Contest. I am pleased to announce that this year's
edition of THE INTERNATIONAL CARTOON CONTEST has been
settled. Its subject 'NEWSPAPER' has attracted an impressive
number of 371 satirists from 50 countries who provided us with
815 works.
I guess that in this year's edition, patronized by the President
of lubuskie voivodship, satirists from all over the world performed
really well presenting one of the most powerful medium- the
newspapper. The high quality of this year's works let us hope that
the following sponsors: LUBPRESS and Gazeta Lubuska, GEDIA,
DIAMENT, PGNiG, ROCKWOOL, CARO shall stay with us.
The participation of a large group of Polish cartoonist
(103 contestants) was warmly welcomed by the organizers.
Works from this year's edition will be traditionally shown at
the post competition exhibition in the 'False Mirror' Gallery in
Ko¿uchów's Castle and then in Zielona Góra and finally in national
galleries cooperating with the organizers of the Contest. We do
hope that the works shall also find their home in recognised
European and World galleries.
Artists from Russia, Serbia, Turkey, Ukraine and traditionally
the representants from Iran, Bulgaria and Romania formed a
powerful group in this year's edition. On the other hand cartoonists
from Algeria, Burma, Finland, the Netherlands and Luxemburg
made their debut this year.
The distinguished jury presided by an eminent Italian satiristAlessando GATTO had a lot of work. The GRAND PRIX together
with the Castellan Sabre in this year's fight with 'NEWSPAPER'
have been awarded to a Polish cartoonist - Pawe³ KUCZYÑSKI.
The remaining prizes ( apart from Polish contestants) have been
granted to satirists from the following countries: the UK,
Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, The Czech Republic, India,
Moldavia, Russia, Romania, Serbia, Turkey and Ukraine.
My pages contain samples of this year's 'fight', and I encourage
you to experience them.
Yours
Catalogue
7
Nagrody regulaminowe
Statutory prizes
GRAND PRIX
- Pawe³ Kuczyñski (Polska / Poland)
1 Nagroda / 1-st Place
- Ross Thomson (Anglia / England)
2 Nagroda / 2-nd Place
- Jacek Fr¹ckiewicz (Polska / Poland)
3 Nagroda / 3-rd Place
- S³awomir £uczyñski (Polska / Poland)
8
Nagrody specjalne
Rumen Dragostinov (Bu³garia / Bulgaria)
- Nagroda ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. w Cigacicach
special awards
Valentin Druzhinin (Rosja / Russia)
- Wyró¿nienie Gazety Lubuskiej i Wydawnictwa "LUBPRESS"
w Zielonej Górze
Zbigniew Jujka (Polska / Poland)
- Nagroda Gazety Lubuskiej i Wydawnictwa "LUBPRESS" w Zielonej Górze
Jerzy G³uszek (Polska / Poland)
Vladimir Kazanevsky (Ukraina / Ukraine)
- Wyró¿nienie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
Oddzia³ w Zielonej Górze
- Nagroda Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddzia³
w Zielonej Górze
Andrzej Graniak (Polska / Poland)
- Wyró¿nienie GEDIA Poland Sp. z o.o. w Nowej Soli
Yuri Kosobukin (Ukraina / Ukraine)
- Nagroda P.P.H.U. CARO w Zielonej Górze
Musa Gûmûº (Turcja / Turkey)
- Wyró¿nienie ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. w Cigacicach
Bøetislav Kovaøik (Czechy / Czech Republic)
- Nagroda GEDIA Poland Sp. z o.o. w Nowej Soli
Tony Houbrechts (Belgia / Belgium)
Tofig Mammedov Mammedaga Oglu (Azerbejd¿an / Azerbaijan)
- Wyró¿nienie Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury
w Warszawie
- Nagroda Muzeum Karykatury w Warszawie
Józef Jurczyszyn (Polska / Poland)
Jovan Prokopljeviæ
(Serbia i Czarnogóra / Serbia & Montenegro)
- Nagroda Poszukiwania Naftowe "DIAMENT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze
- Wyró¿nienie Galerii "Krzywe Zwierciad³o"
Mohammad Ali Khalaji (Iran)
Maciej Trzepa³ka (Polska / Poland)
- Nagroda Zielonogórskiego Oœrodka Kultury
- Wyró¿nienie Poszukiwania Naftowe "DIAMENT" Sp. z o.o.
w Zielonej Górze
9
Wyró¿nienia Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
the prizes of Ko¿uchów Castle Castellan
Indywidualne / individual prizes
Bayram Hajizadeh (Azerbejd¿an / Azerbaijan)
Manoj Chopra (Indie / India)
Mohammad Amin Aghaei (Iran)
Jalal Pirmarzabad (Iran)
Bahman Jalali (Iran)
Victor Crudu (Mo³dawia / Moldova)
Igor Myszkiewicz (Polska / Poland)
Gabriel Rusu (Rumunia / Romania)
Mehmed Ali Erol (Turcja / Turkey)
Mykola Dmitruch (Ukraina / Ukraine)
Zespo³owe / group prizes
Zespó³ Szkó³ Plastycznych w Zielonej Górze (Polska / Poland)
Cartoon Club "GRANBERRY" /"KLYUKVA"/ (Rosja / Russia)
10
Uczestnicy
Contestants
ALGIERIA (ALGERIA)
Benhadj Tahar M'hamed*
Ngai
Chit Thu
CYPR (CYPRUS)
Huseyin Cakmak*
IRAK (IRAQ)
Mohammed Aladwani
ANGLIA (ENGLAND)
Houmayoun Mahmoudi*
Stephen Mumberson
Alexei Talimonov
Ross Thomson*
BOŒNIA I HERCEGOWINA (BOSNIA
& HERZEGOVINA)
Zijad Sakiæ
Rešad Sultanoviæ
CZECHY (CZECH REPUBLIC)
Miroslav Král Èesky
Evzen David*
Lubomir Dostál
Vojtìch Jurik*
Roman Jurkas
Jiøi Koœtyr*
Bøetislav Kovaøik*
Roman Kubec
Marie Plotìna*
Radek Steska
IRAN
Homayoun Abdolrahimi*
Mohammad Amin Aghaei*
Ali Aghaey
Amir Dehghan
Shahin Hooshmand*
Mohammad Saleh Razm Hosseini
Bahman Jalali*
Seyedunes Karimi*
Mohammad Ali Khalaji*
Ghasem Lotfi*
Mohmood Nazari*
Neda Pazoki
Jalal Pirmarzabad*
Jamal Rahmati*
Dariush Ramezani
Farhad Bahrami Reykani
Marzeyah Rezaei*
Ramin Rezaie*
Marieh Moghaddaasi Rostame
Saeed Sadeghi*
Majid Samarbakhsh*
Mohsen Shiri
Mohamad Mehdy Shiri
Masoud Ziaei Zardkhashoei*
Peyman Zolnourian
ARGENTYNA (ARGENTINE)
Romina Carrara*
Alejandro Tempesta Tastás*
Daniel Eduardo Varela
ARMENIA
Arsen Gevorgyan
AUSTRALIA
Louis Pol*
AZERBEJD¯AN (AZERBAIJAN)
Seyran Caferli*
Bayram Hajizadeh*
Bayram Gasimkhanli Alibeshir Oglu
Tofig Mammedov Mammedaga Oglu*
Elman Mirzoyev
BELGIA (BELGIUM)
Jos Bamps*
Paul Dauwe
Ludo Goderis
Danny De Haes
Tony Houbrechts*
Mario De Koninck
Marleen Labbeke
Dré Mathijs
Ernest Metz
Luc Vermeersch*
Luc Vernimmen*
BIA£ORUŒ (BELORUSSIA)
Jan Gie³da
Andrei Puchkaniou*
Alexander Shmidt
BIRMA (BURMA)
Ah Keane
Aung Min Min*
BRAZYLIA (BRASIL)
Erico Junqueira Ayres
Joao Bosco Jacó de Azevedo J. Bosco
Luciano Santos Duarte
Raimundo Waldez Da C. Duarte*
BU£GARIA (BULGARIA)
Vasil Angelov
Miroslav Bozhkov
Stoian Dechev*
Stefan Despodov*
Dilyan Dochev - Dil
Rumen Dragostinov*
Valentin Georgiev*
Christo Komarnitski*
Lubomir Mihailov*
Dechko Nikolov
Tsocho Peev*
Nikolay Tchobanov
Zidarov Veselin*
CHINY (CHINA)
Huang Bin*
Xu Caixiao*
Zhu Cheng*
Xiaoqiang Hou
Zan Jun
George i Anna Lam
Run Tang Li*
Zhang Wei
Xiang Yu Yang
Guo Zhong*
CHORWACJA (CROATIA)
Borislav Hegedušiæ
Josip Kovaèeviæ*
Fedor Kritovac
Damir Novak
Bozidar Vukeliæ-Boba
EGIPT (EGYPT)
Bedaiwi Sami Mohammed Ali
FINLANDIA (FINLAND)
Heino Partanen
FRANCJA (FRANCE)
Bernard Bouton*
Mario Montolivo
François Ougen
GRECJA (GREECE)
Demetrios Coutarelli
Athanassios Efthimiadis
Grigoris Georgiou
Nicolas Koundouros
HISZPANIA (SPAIN)
Dragan Lukic
Juan David Goytia Rubio
HOLANDIA (THE NETHERLANDS)
Bert Witte*
INDIE (INDIA)
Ahmed Ashif
N.S. Bhattacharya
Manoj Chora*
B.V. Panduranga Rao
Abani Kumar Rath
Aswini Kumar Rath
Gopal Sarkar
IZRAEL (ISRAEL)
Alla Bakinovski*
Boris Erenburg
Ilya Katz*
Gennady Kostovetsky
Yuri Ochakovsky*
Vladimir Romanov
Sergey Sichenko*
KAZACHSTAN (KAZAKHSTAN)
Gazizov Aidarbek*
KOREA
Taeyong Kang*
LUXEMBURG (LUXEMBOURG)
Pol Leurs*
MACEDONIA
Delcho Mihajlov
Jordan Pop - Iliev*
MO£DAWIA (MOLDOVA)
Victor Crudu*
MONGOLIA
Samandarlin Tsogtbayar
NIEMCY (GERMANY)
Adham Eloksh
Steffen Jahsnowski-Herschel
Souran Kurdpour*
Andreas A. Malecki
Katharina Reineke
Wolfgang Schlegel*
Pavel Taussig*
Jan Tomaschoff*
NIGERIA (NIGER)
Hussaina Aliyu
Azuka Nwokocha*
POLSKA (POLAND)
Maciej Banaœ*
Artur Baranowski*
Bart³omiej Belniak
Eugeniusz Bia³as
Wies³aw Bo³tryk
Liliana Borkowska
Dorota Chwa³ek*
Bartosz Cebula*
Marek D¹browski
Magdalena Dorosz
Jaros³aw Dr¹¿ek
Zygmunt Figura
Jacek Fr¹ckiewicz*
Artur Galicki
Jerzy G³uszek*
Agnieszka Górna
Micha³ Graczyk*
Andrzej Graniak*
Bartosz Grendzisz
Sandra Hohlfeld
Katarzyna Janas
Justyna Jaszke
Joanna Jaworska
11
Uczestnicy
Zbigniew Jujka*
Józef Jurczyszyn*
Aniela Kamiñska*
Agnieszka Karban*
Krzysztof Klejzerowicz*
Micha³ K³opot*
Paulina Kopczyk
Magdalena Koœciañska*
Stanis³aw Koœciesza*
Grzegorz Kozakiewicz
Maria Koz³owska-Panek
Janusz Ko¿usznik*
Marek Kresowicz
Tadeusz Krotos
Anna Krumholc
Miros³aw Krzyœków*
Pawe³ Kuczyñski*
Agata KuŸnicka
Halina KuŸnicka*
Bart³omiej KuŸnicki
Wies³aw Lipecki
S³awomir £uczyñski*
Marian Matocha*
Krzysztof Milczarek
January Misiak
Anna Moroz
Grzegorz Myæka
Witold Mysyrowicz*
Igor Myszkiewicz*
Wiktoria Nestorko
Tomasz Niewiadomski
Magda Niezgoda
Artur Nowicki
Miros³aw Ogiñski
Adam Or³amowski
Regina Owczarska
Ireneusz Parzyszek*
Tomasz Pastuszka*
Krzysztof Pilarz*
Patrycja Pierzchalska
Grzegorz Pietkiewicz
Zbigniew Pietrzyk*
Edyta Piosik
Zbigniew Piszczako
Cyryl Polaczek*
Adam Polkowski
Marek Prusisz*
12
Contestants
Beata Joanna Przedpe³ska
Tadeusz Raczkiewicz
Alicja Radzimirska
Krzysztof Rosiecki
Tomasz Ruducha
Lucyna Rura
Marek Rybak
Mateusz Sadurski
Szczepan Sadurski*
Agata Serwiñska
Przemys³aw S³omka
Tomasz Sobiak*
Anna Sokolska*
Joanna Soœnicka*
Pawe³ Stañczyk*
Daniel Strzelczyk*
Magdalena Sygutowska
Ewelina Szamañska
S³awomir Szeleszkiewicz
Bo¿ena Szumilas
Kamila Tabaka
Ma³gorzata Tabaka*
Maciej Trzepa³ka*
Michalina Walicht
Anita Weso³ek
Kinga Wieczorek
Jaros³aw Wojtasiñski
Tomasz Wo³oszyn*
Kazimierz Wysocki*
Natalia Zjawiñska
Tomasz Zych
Marek ¯muda*
Aleksandra ¯urczak
REPUBLIKA PO£UDNIOWEJ
AFRYKI (SOUTH AFRICA)
Gerald Jardim
ROSJA (RUSSIA)
Ivan Anchuokov*
Stanislav Ashmarin*
Vica Aspaniyarova
Marina Boriskova
Misha Chernyshev
Nickolay Chernyshev*
Natasha Chernysheva*
Yuliya Chernysheva*
Valentin Druzhinin*
Katarina Dubrovina
Alex Dzhidzhoev
Lena Ignatovskaya
Misha Karmanov
Katya Kireeva
Zhenya Kuznetsova
Vica Lebedeva
Sergey Mironov
Nastya Nikitenko
Igor Nikitin
Kristina Odintzova
Venta Rogachoyv
Dima Romanov*
Oleg Ryabov
Grisha Sannikov
Kat Sergeeva
Anton Shpakov
Sasha Shuvalova
Igor Smirnov*
Sergey Valerevich Sokolov
Valeri Tarasenko
Polina Torgova
Sasha Torgova
Liza Trunova
Dasha Zai³¿eva
RUMUNIA (ROMANIA)
Aurel ªtefan Alexandrescu*
Felix Artuche
Mihai Danielescu*
Lucaci Pãsãrariu Grania
Nicolae Lengher
Marian Lupu
Costel Patrascan
Mihaita Porumbita*
Cletiu Radu-Clear
Gabriel Rusu*
Bartiº Silviu
Ioan Szilveszter*
Gheorghita Ghinea Uriasu
SERBIA I CZARNOGÓRA (SERBIA &
MONTENEGRO)
Sava Babiæ
Vlaimir Stevovic Beluga*
Todoroviæ Bobiša*
Nedeljko Deretic-Nedja
Igniat Gatalo
Miroslav Jakovljev
Goran Markoviæ*
Goran Milenkoviæ
Mileta Miloradoviæ
Dragan Milunoviæ
Vladan Nikoliæ*
Vladimir Novakoviæ
Slobodan Obradoviæ*
Nikola Otaš
Jovan Prokopljeviæ*
Miodrag Sekerezoviæ
Severin Šikania
Jakša Vlahoviæ*
Vlado Volaš*
Zoran Zlaticanin
S£OWACJA (SLOVAKIA)
Anton Kotreba
L'ubomir Kotrha
Vladimir Pavlik*
Jozef Strinsky
Bohumil Wovik
S£OWENIA (SLOVENIA)
Emi Vega*
SYRIA
Raed Khalil*
Rabee Salloum
SZWECJA (SWEDEN)
Witold Marian Barbara*
TAJLANDIA (THAILAND)
Tawan Chuntra*
Benjasit Tumying*
TURCJA (TURKEY)
Gûl Acemi
Murteza Albayrak
ªenol Ata
Erdogan Baºol
Ercan Baysal
Mehmet Bogatekin
Haciseyfettin Mahallesi Incirli
Caddesi
Lûtfû Çakin
Õmer Çam*
Serkan Demir
Ferhat Demirbaº
Umit Mufit Dincay*
Erol Ergûl
Mehmed Ali Erol*
Musa Gûmûº*
Serdar Gûnbilen*
Oguz Gûrel*
Batuhan Iºcan
Mehmet Kahraman
Salih Kütükcü
Peiman Mirzaei
Kamil Yavuz*
UKRAINA (UKRAINE)
Anatoliy Apchel
Dmitriy L. Bondarenko*
Aleksander Dmitruch*
Mykola Dmitruch*
Sergiy Anatoliyovici Fedko*
Wasyl Gawdjo*
Oleg Goutsol
Vladimir Kazanevsky*
Yuriy Kosobukin*
Oleksiy Kustovskiy*
USA
Walerian Domañski*
Raul De La Nuez*
Kai-Yu Sun
UZBEKISTAN
Radik Azizov
Makhmud Eshonkulov*
Alexey I. Gvardin*
WÊGRY (HUNGARY)
Gergely Bacsa*
W£OCHY (ITALY)
Paolo Dalponte*
Giampaolo Maccarini
Marino Tarizzo
* zakwalifikowani do wystawy (categorised to the exhibition)
Pawe³ Kuczyñski (Polska / Poland)
Grand Prix
13
1 nagroda
Ross Thomson (Anglia / England)
14
1-st place
2 nagroda
Jacek Fr¹ckiewicz (Polska / Poland)
2-nd place
15
3 nagroda
S³awomir £uczyñski (Polska / Poland)
16
3-rd place
Nagroda specjalna
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. w Cigacicach
Rumen Dragostinov (Bu³garia / Bulgaria)
special awards
17
Nagroda specjalna
Gazety Lubuskiej i Wydawnictwa "LUBPRESS" w Zielonej Górze
Zbigniew Jujka (Polska / Poland)
18
special awards
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddzia³ w Zielonej Górze
Vladimir Kazanevsky (Ukraina / Ukraine)
Nagroda specjalna
special awards
19
11
Nagroda specjalna
P.P.H.U. CARO w Zielonej Górze
Yuri Kosobukin (Ukraina / Ukraine)
20
special awards
Nagroda specjalna
GEDIA Poland Sp. z o.o. w Nowej Soli
Bøetislav Kovaøik (Czechy / Czech Republic)
special awards
21
Nagroda specjalna
Muzeum Karykatury w Warszawie
Tofig Mammedov Mammedaga Oglu (Azerbejd¿an / Azerbaijan)
22
special awards
Poszukiwania Naftowe "DIAMENT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Jovan Prokopljeviæ (Serbia i Czarnogóra / Serbia & Montenegro)
Nagroda specjalna
special awards
23
Zielonogórskiego Oœrodka Kultury
Maciej Trzepa³ka (Polska / Poland)
Nagroda specjalna
24
special awards
Gazety Lubuskiej i Wydawnictwa "LUBPRESS" w Zielonej Górze
Valentin Druzhinin (Rosja / Russia)
wyró¿nienie
prize
25
wyró¿nienie
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddzia³ w Zielonej Górze
Jerzy G³uszek (Polska / Poland)
26
prize
GEDIA Poland Sp. z o.o. w Nowej Soli
Andrzej Graniak (Polska / Poland)
wyró¿nienie
prize
27
wyró¿nienie
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. w Cigacicach
Musa Gûmûº (Turcja / Turkey)
28
prize
wyró¿nienie
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w Warszawie
Tony Houbrechts (Belgia / Belgium)
prize
29
Galerii "Krzywe Zwierciad³o"
Józef Jurczyszyn (Polska / Poland)
Wyró¿nienie
30
prize
Poszukiwania Naftowe "DIAMENT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Mohammad Ali Khalaji (Iran)
Wyró¿nienie
prize
31
Wyró¿nienie
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Bayram Hajizadeh (Azerbejd¿an / Azerbaijan)
32
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
Wyró¿nienie
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Manoj Chopra (Indie / India)
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
33
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Mohammad Amin Aghaei (Iran)
Wyró¿nienie
34
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
Wyró¿nienie
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Jalal Pirmarzabad (Iran)
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
35
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Bahman Jalali (Iran)
Wyró¿nienie
36
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Victor Crudu (Mo³dawia / Moldova)
Wyró¿nienie
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
37
Wyró¿nienie
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Igor Myszkiewicz (Polska / Poland)
38
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Gabriel Rusu (Rumunia / Romania)
Wyró¿nienie
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
39
Wyró¿nienie
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Mehmed Ali Erol (Turcja / Turkey)
40
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
Wyró¿nienie
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Mykola Dmitruch (Ukraina / Ukraine)
the prize of Ko¿uchów Castle Castellan
41
Wyró¿nienie zespo³owe
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
42
the group prize of ko¿uchów castle castellan
Cyryl Polaczek
Olga Karban
Aniela Kamiñska
Micha³ K³opot
Zespó³ Szkó³ Plastycznych w Zielonej Górze (Polska / Poland)
Wyró¿nienie zespo³owe
Kasztelana Ko¿uchowskiego Zamku
Natasha Chernysheva
Yuliya Chernysheva
Dima Romanov
Nickolay Chernyshev
Cartoon Club "GRANBERRY" /"KLYUKVA"/(Rosja / Russia)
the group prize of ko¿uchów castle castellan
43
44
Benhadj Tahar M'hamed (Algieria / Algeria)
45
Oleksiy Kustovskiy (Ukraina / Ukraine)
Raimundo Waldez Da C. Duarte (Brazylia / Brasil)
46
Arsen Gevorgyan (Armenia)
47
Romina Carrara (Argentyna / Argentine)
48
Andrei Puchkaniou (Bia³oruœ / Belorussia)
49
Xu Caixiao (Chiny / China)
50
Anna Sokolska (Polska / Poland)
Tsocho Peev (Bu³garia / Bulgaria)
51
Aung Min Min (Birma / Burma)
52
Huseyin Cakmak (Cypr / Cyprus)
53
Tomasz Pastuszka (Polska / Poland)
Ilya Katz (Izrael / Israel)
54
Josip Kovaèeviæ (Chorwacja / Croatia)
Bert Witte (Holandia / Netherlands)
55
Jordan Pop - Iliev (Macedonia)
56
Vladimir Pavlik (S³owacja / Slovakia)
57
Witold Marian Barbara (Szwecja / Sweden)
Taeyong Kang (Korea)
58
Azuka Nwokocha (Nigeria / Niger)
59
Zbigniew Pietrzyk (Polska / Poland)
60
Emi Vega (S³owenia / Slovenia)
61
Raul De La Nuez (USA)
62
Wolfgang Schlegel (Niemcy / Germany)
63
Todoroviæ Bobiša ( Serbia i Czarnogóra / Serbia & Montenegro)
64
Bernard Bouton (Francja / France)
65
Guo Zhong (Chiny / China)
66
Yuri Ochakovsky (Izrael / Israel)
67
Luc Vermeersch (Belgia / Belgium)
68
Gazizov Aidarbek (Kazachstan / Kazakhstan)
69
Samandarlin Tsogtbayar (Mongolia)
70
Alexey I.Gvardin (Uzbekistan)
71
Krzysztof Klejzerowicz (Polska / Poland)
72
Paolo Dalponte (W³ochy / Italy)
Raed Khalil (Syria)
73
Tawan Chuntra (Tajlandia / Thailand)
74
Sergey Sichenko (Izrael / Israel)
Marek Prusisz (Polska / Poland)
75
Mohmood Nazari (Iran)
Witold Mysyrowicz (Polska / Poland)
76
Vladan Nikoliæ (Serbia i Czarnogóra / Serbia & Montenegro)
77
Ma³gorzata Tabaka (Polska / Poland)
78
Stanislav Ashmarin (Rosja / Russia)
79
Zidarov Veselin (Bu³garia / Bulgaria)
80
Makhmud Eshonkulov (Uzbekistan)
Pol Leurs (Luxemburg / Luxembourg)
81
Gergely Bacsa (Wêgry / Hungary)
Tomasz Wo³oszyn (Polska / Poland)
82
Joanna Soœnicka (Polska / Poland)
83
Seyran Caferli (Azerbejd¿an / Azerbaijan)
84
Daniel Strzelczyk (Polska / Poland)
85
Luc Vernimmen (Belgia / Belgium)
86
Alejandro Tempesta Tastás (Argentyna / Argentine)
Dorota Chwa³ek (Polska / Poland)
87
Serdar Gûnbilen (Turcja / Turkey)
88
Benjasit Tumying (Tajlandia / Thailand)
Jalal Pirmarzabad (Iran)
89
Jiøi Koœtyr (Czechy / Czech Republic)
90
Tomasz Sobiak (Polska / Poland)
Umit Mufit Dincay (Turcja / Turkey)
91
Wasyl Gawdjo (Ukraina / Ukraine)
Majid Samarbakhsh (Iran)
92
Vlado Volaš (Serbia i Czarnogóra / Serbia & Montenegro)
93
Jos Bamps (Belgia / Belgium)
94
Marian Matocha (Polska / Poland)
95
Maciej Banaœ (Polska / Poland)
96
Marzeyah Rezaei (Iran)
Masoud Ziaei Zardkhashoei (Iran)
Walerian Domañski (USA)
97
Ko¿uchowski Oœrodek Kultury i Sportu "ZAMEK"
ul. Klasztorna 14, 67 - 120 Ko¿uchów
tel./fax (68) 355-35-36 - fax (68) 355-41-19 - e-mail: [email protected] - www.zamek.kozuchow.pl
Ko¿uchowski Oœrodek Kultury i Sportu "ZAMEK" maj¹cy sw¹ siedzibê w XIV-wiecznym zamku, prowadzi dzia³alnoœæ:
- wydawnicz¹,
- wystawiennicz¹,
oraz w postaci promocji i organizacji amatorskiego ruchu kulturalnego.
KOKiS "ZAMEK" organizuje imprezy kulturalne o zasiêgu regionalnym oraz ogólnopolskim i miêdzynarodowym, m.in.:
- w ramach Galerii "Krzywe Zwierciad³o" - Otwarty Miêdzynarodowy Konkurs Na Rysunek Satyryczny
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "MOJA EUROPA"
Posiadamy salê koncertow¹, salê kameraln¹, regionaln¹ oraz wiele innych przeznaczonych na dzia³alnoœæ merytoryczn¹.
Eksponaty muzealne i historiê Ko¿uchowa mo¿na poznaæ zwiedzaj¹c zamek oraz administrowane przez KOKiS "ZAMEK":
- Lapidarium - muzeum rzeŸby nagrobnej (ul. 1-go Maja),
- Izbê Regionaln¹ - Basztê Kroœnieñsk¹ (ul. Zielonogórska 5)
Dziêki œwietnej bazie lokalowej istnieje mo¿liwoœæ organizacji:
- konferencji, seminariów, szkoleñ,
- balów, festynów, wesel
oraz innych imprez okolicznoœciowych.
Dodatkowym uatrakcyjnieniem imprez mo¿e byæ:
- pieczenie dzika,
- pokaz walk rycerskich,
- wystêpy artystów z kraju i zagranicy.
Dysponujemy równie¿ 50 miejscami hotelowymi (Pawilon Hotelowy, ul. Zielonogórska 24, tel. +48 68 355 24 47).
98
Ko¿uchowski Oœrodek Kultury i Sportu "ZAMEK"
ul. Klasztorna 14, 67 - 120 Ko¿uchów
tel./fax (68) 355-35-36 - fax (68) 355-41-19 - e-mail: [email protected] - www.zamek.kozuchow.pl
Ko¿uchowski Oœrodek Kultury i Sportu "ZAMEK"seated in a castle dated from the 16th century performs cultural activities such as publishing and managing
exhibitions. We also promote and organize amateur cultural activities.
KOKiS "ZAMEK" organizes regional, national and international cultural events such as:
- the International Cartoon Contest within a framework of the "False mirror" gallery,
- National Photography Competition "MY EUROPE".
We own concert hall, small-audience room, regional chamber, and many more rooms designed for content-related activities.
You may experience both museum exhibits and the history of Ko¿uchów by visiting the castle together with the following places managed by KOKiS
"ZAMEK":
- Lapidarium - a museum of tomb sculpture (1-ego Maja St.)
- Regional Chamber - Kroœnieñska Tower (Zielonogórska 5 St.)
Thanks to wonderful housing basis we are able to organize:
- conferences, seminars, trainings
- balls, feasts, weddings and other occasional events
We offer additional attractions during events such as :
- wild boar roasting
- knight duels
- performances of domestic and foreign artists
We also have at our disposal 50 hotel rooms (Pawilon hotelowy, 24 Zielonogórska St. tel. +48 68 355 24 47)
99

Podobne dokumenty

pobierz katalog

pobierz katalog but now the Contest has returned to Zielona Góra (and I hope that the return is for good) to celebrate its 10th anniversary. Today, the 'False Mirror 'gallery together with the Contest has been tak...

Bardziej szczegółowo