Czytaj - Wieści Szamotulskie

Komentarze

Transkrypt

Czytaj - Wieści Szamotulskie
Zespół redakcji Wieści Szamotulskie jest apolityczny, nie uprawia
polityki i nie jest zależny w żaden sposób od jakiejkolwiek władzy, ale
zobowiązany jest na podstawie ustawy prawo prasowe do służenia społeczeństwu i państwu, odpowiadając na listy i wyjaśniając sprawy dotyczące Czytelników
Czytaj bezpłatnie na:
www.wiesciszamotulskie.pl
WIEŚCI
WESOŁY AUTOBUS
Ciąg dalszy s.5
W piękną upalną niedzielę sierpniową zostały
zorganizowane wspólne dożynki powiatowe Gminy
Kaźmierz i Powiatu Szamotulskiego. Główna część
dożynek odbyła się na boisku w Kaźmierzu 30
sierpnia 2015. Uroczyste otwarcie nastąpiło o g.15 30
które to było poprzedzone mszą świętą.
Ciąg dalszy s.14
Tekst promocyjny
Dożynki 2015
zapowiedź
Święto plonów Miasta i Gminy Szamotuły nazywane tradycyjnie dożynkami będzie odbywać się
w tym roku w dwóch częściach i w dwóch miejscach. Jednakowa jest tylko data, czyli mówimy o
dn. 06. września 2015.
Ciąg dalszy s.6
Hapteny mogą zabijać
Szamotuły
Plener rzeźbiarski
2015
(cz.II)
Ciąg dalszy s.23
Szkoła Ekspercka
SP2 Szamotuły
cz.II
Ciąg dalszy s.14
Ciąg dalszy s.2
Szamotulski Budżet Obywatelski 2016...
Piotrowo gm.Obrzycko
Tekst promocyjny
Ciąg dalszy s.28
Ciąg dalszy s.11
Ciąg dalszy s.17
Dożynki powiatowe
za nami
SONDA ...
Sprawdzanie ...
Ciąg dalszy s.29
Smaki Regionu
Ciąg dalszy s.19
Nr 9 (37) 01 września 2015 miesięcznik
Spotkanie poselskie
SZAMOTULSKIE
Ciąg dalszy s.3
cena 2,50 zł
Ciąg dalszy ze s.1
Szkoła Ekspercka
SP2 Szamotuły
cz.II
Na temat szkoły eksperckiej z
Marią Tomkowiak nauczycielem
- koordynatorem w Szkole Podstawowej nr 2 Szamotułach rozmawia dr Ryszard Milewski
Jakie były kolejne działania?
Kolejne działania były skierowane na zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce. Nauczyciele
korzystali z TIK na zajęciach, uatrakcyjniali je wykorzystując zasoby internetu, testowali wybrane
zasady Kodeksu 2.0.
Uczniowie przedyskutowali je
raz jeszcze podczas spotkania z
policjantką, które poświęcone było
cyberprzemocy. Technologia informacyjna była widoczna przy realizacji innowacji pedagogicznej
BARDZO MŁODA KULTURA
SP2 SZAMOTUŁY podczas spotkań z ciekawymi ludźmi (np. z
Waldemarem Wierzbą - autorem
słownika Gwary Poznańskiej), przy
realizacji projektów przedmiotowych oraz projektu szkolnego "I ty
możesz zostać Świętym Mikołajem", gdzie każda klasa prezentowała na forum szkoły zebrane wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach świata. Kodeks 2.0 był konsultowany podczas
zebrań z rodzicami i został pozytywnie przez nich zaopiniowany.
Po tak wszechstronnej weryfikacji
ustalono ostateczną wersję Kodeksu
2.0 i zamieszczono ją na platformie
KODEKS 2.0 – prezentacja
(zobacz)
Jakie są wypracowane podstawy na przyszły rok i kolejne lata?
Przyszły rok będzie poświęcony
na utrwalenie tych umiejętności
oraz konsekwentne przestrzeganie
naszego kodeksu w odniesieniu do
praw autorskich. Mam tu na myśli
rzetelny opis internetowych źródeł
oraz bibliografię. Nie będą akceptowane prace, w których publikowane
są materiały bez licencji CC, bez
nazwiska autora czy daty udostępnienia. Nasza szkoła w ten sposób
mówi kategoryczne „Nie!” plagiatom i innym formom naruszania
praw autorskich.
Czy może pani podać jakiś
spektakularny przykład, podsumowujący program Szkołą z Klasą 2.0?
Proszę bardzo. Imponującym
przedsięwzięciem okazał się Festiwal Zdrowego Stylu Życia. Odbył
się on 30 maja jako podsumowanie
programu Szkołą z Klasą 2.0 oraz
projektu „Czas na zdrowie”, do
którego SP2 przystąpiła w marcu.
Zorganizowanie Festiwalu jako
Święta Szkoły wymagało zaangażowania wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców, ale
stworzyło to oprawę godną Szkoły
z Klasą 2.0.
Prezentacja efektów działań w
zakresie wprowadzania do szkoły
technologii informacyjno - komuni-
kacyjnej przebiegała na
wielu
płaszczyznach.
Dotyczyła czytania i
odkrywania w różnych
sferach
działalności
człowieka, obejmowała
również styl życia. Ale
odbywała się również w
formie występów na
scenie, biegu patrolowego z udziałem rodziców
i uczniów, konkursów i zabaw.
Prezentacjom towarzyszył: wernisaż prac artystki Danuty Krűger,
wystawa prac dziecięcych powstałych pod jej okiem w trakcie warsztatów plastycznych, prezentacje
multimedialne i prelekcja na temat
zdrowego żywienia, pokaz grupy
rekonstrukcyjnej AK, walk rycerskich, pierwszej pomocy udzielanej
przez ratowników medycznych,
warsztaty z pieczenia chleba oraz
maraton taneczny. Efekty pracy
dzieci, rodziców i nauczycieli widoczne były też na stołach barwnie
zastawionych zdrowymi potrawami
przygotowanymi przez każdą klasę.
Do udziału w wydarzeniu zostali
zaproszeni rodzice, przedstawiciele
wielu organizacji społecznych i
instytucji zajmujących się szeroko
pojętym zdrowiem i aktywnością
ruchową, artyści, przedstawiciele
mediów oraz władze miasta. Ich
pochlebne opinie motywują nas do
podobnych działań w przyszłości.
Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie zmierzyła
się szkoła?
Na początku było sporo problemów z rejestrowaniem i logowaniem - niektórzy nauczyciele przystępowali do tej czynności wielokrotnie. Potrzebne były indywidualne udostępnienia kont, ponieważ
system nie identyfikował wszystkich zgłoszeń. Po takich trudnościach dwie osoby się wycofały z
programu, choć zrealizowały nieCiąg dalszy s.4
WIEŚCI SZAMOTULSKIE ISSN2299-5013
Redaktor naczelny : dr Ryszard Milewski. Z-ca red. nacz. : mgr Agnieszka Sakra. Zespół redakcyjny : inż. Czesław Baliński. Adres redakcji: ul. Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko. Kontakt : tel. 606559313, mail : [email protected] Wydawca : Wydawnictwo STOKROTKA, mgr Agnieszka Sakra, ul. Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko, tel. 606559313. Postanowienie SO :
sygn.akt I Ns. Rej. Pr. 146/12. Druk wykonano : Wydawnictwo STOKROTKA, mgr Agnieszka Sakra, ul. Świerkowa 1, 64
-520 Obrzycko.
Redakcja nie zwraca otrzymanych materiałów, oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów i listów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, listów.
str. 2
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Ciąg dalszy ze s.1
Spotkanie
poselskie
W dn.09 sierpnia 2015 o
g.17.00 w sali restauracji Ratuszowa we Wronkach rozpoczęło się
spotkanie z wyborcami posła Prawa
i Sprawiedliwości Maksa Kraczkowskiego.
Poseł Maks Kraczkowski rzeczowo, transparentnie, zrozumiale
przekroczenie prawa. A w żadnym
wypadku nie można wyznaczać ile
ma być nałożonych kar.
Obecnie Polska jest krajem który wyzbył się własności strategicznych sektorów gospodarki, np.
energetyki, banków, kolei, itd. Proszę zauważyć – kontynuował poseł
Kraczkowski – że nie ma kraju na
świecie który postępuje w tak irracjonalny sposób, dlatego trzeba to
natychmiast zmienić.
Polska ma być przyjazna dla
obywateli a nie wrogo nastawiona.
Władza nie może upatrywać dochodów tylko w karaniu obywateli, bo
takie działania prowadzą do zniszczenia całego państwa. A w taki
Najważniejsze przesłanie PiS to
jest natychmiastowe przystąpienie
do naprawy Polski, czyli umożliwienie ludziom normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Natomiast
obecnie obywatele boją się władzy,
a to jest sytuacja niedopuszczalna w
normalnym państwie prawa – podsumował poseł Kraczkowski.
Po wystąpieniu posła były też
pytania z sali, na które poseł odpowiadał zrozumiale i wyczerpująco.
Wśród pytań było też pytanie
dotyczące nadmiernych obciążeń
finansowych małych firm, najczęściej jednoosobowych. A nadmiernym obciążeniem finansowym dla
jednoosobowej działalności gospo-
Od lewej: Paweł Kret dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Maks Kraczkowski poseł na Sejm RP,
Monika Kachniarz asystentka sekretarz ds. spraw międzynarodowych.
wypowiedział się na temat niedemokratycznego postępowania obecnych elit politycznych, i wyjawił
założenia Prawa i Sprawiedliwości
przyjęte na nową kadencję parlamentu. Poseł zaznaczył m.in., że
skoro rząd nakłada na urzędy skarbowe określoną z góry ilość kar,
które mają być nałożone na społeczeństwo, to takie działania nie
mają nic wspólnego z poszanowaniem prawa przez społeczeństwo.
Tylko świadczą w sposób jednoznaczny o realizacji ustanowionego
niedemokratycznego prawa przez
rząd.
Poseł Kraczkowski wyjaśnił, że
nakładanie kar może być stosowane
tylko w sytuacji jeżeli nastąpiło
sposób niestety funkcjonuje obecna
władza w Polsce, że obywatel w
zasadzie zawsze jest na przegranej
pozycji. I to niezależnie od tego czy
ma rację, czy racji nie ma.
Poseł podkreślił, że rządy obecnych elit politycznych doprowadziły, że w poszukiwaniu przysłowiowego chleba, z Polski wyjechali i
wyjeżdżają najzdolniejsi i najlepiej
wykształceni ludzie. A dzieje się
tak, ponieważ Polska stała się krajem w którym nie da się normalnie
żyć. Polska obecnie jest krajem w
którym rządzący nie mają nic
wspólnego ze społeczeństwem i
działają na szkodę społeczeństwa,
dlatego ludzie dosłownie uciekają z
Polski.
Nr 9(37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
darczej jest bardzo wysoka składka
ZUS. Składka ta powoduje, że takie
jednoosobowe podmioty gospodarcze muszą zamykać działalność po
upływie dwóch lat, czyli tak zwanego małego zusu.
Poseł wyjaśnił, że do naprawy
Polski znajdującej się w krytycznej
sytuacji trzeba przystąpić od zaraz;
i PiS zajmie się tym i innymi problemami, jeżeli w jesiennych wyborach parlamentarnych otrzyma
mandat zaufania od społeczeństwa
pozwalający stworzyć rząd większościowy.
R.Milewski
str. 3
Ciąg dalszy ze s.2
Szkoła Ekspercka
SP2 Szamotuły
cz.II
które zadania.
Czego nie udało się zrealizować?
Wyzwaniem dla naszej szkoły
było wprowadzenie technologii
informacyjnej do codziennej pracy.
Nie od razu wszyscy zaczęli korzystać z tablic interaktywnych i projektorów. Sporo czasu wymagało
ich uruchamianie i niejednokrotnie
przygotowane w domu materiały
nie były wykorzystane z powodu
braku połączenia z internetem.
Ostatnio sytuacja się poprawiła,
ponieważ szkoła korzysta teraz z
sieci szerokopasmowej.
W jaki sposób zamierzacie
wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie?
W planach szkoły jest prowadzenie zajęć na platformie udostępnionej przez Librusa. Konta mają
założone już wszyscy uczniowie i
nauczyciele, jednak potrzeba czasu,
by oswoić to nowe narzędzie. Podobnie rzecz się ma z realizacją
celu: praca w chmurze. Zamierzamy rozwinąć umiejętności i w tym
zakresie. Zdajemy sobie sprawę, że
jest to najlepszy sposób na podwyższenie efektywności pracy oraz
sprawnego i szybkiego wykonywania zadań w ramach pracy grupowej. Daje bowiem dostęp do zgromadzonych materiałów z każdego
urządzenia i umożliwia jednoczesną
pracę wielu osób bez konieczności
bezpośredniego spotykania się.
Na czym polegają działania w
SP2 związane z czytaniem i odkrywaniem?
Działania związane z czytaniem
i odkrywaniem to ten rodzaj aktywności uczniów, która jest często
podejmowana w naszej szkole.
Oprócz zadań opisanych w sprawozdaniach przez nauczycieli w
ramach wybranych ścieżek, zrealizowano również program innowacji
str. 4
pedagogicznej BARDZO MŁODA
KULTURA SP2 Szamotuły. Odbyły się spotkania autorskie, spotkania z artystami (malarka, grupa
rockowa), wernisaże, lekcje muzealne, koncerty, które opisane są na
szkolnej stronie internetowej: http://
sp2szamotuly.pl/
Systematycznie organizowane
są Noce Czytania, w których biorą
udział całe klasy. Podczas tych niecodziennych, ulubionych przez
dzieci zajęć, młodzi czytelnicy w
atrakcyjny sposób poznają lektury,
bawią się ich treścią, wchodzą w
role bohaterów, wykonują zadania
inspirowane ich przeżyciami i wydarzeniami opisanymi przez autorów.
Uczniowie, którzy wzięli udział
w Nocnym Czytaniu, należą do:
Klubu Fanów Czytania i uczestniczą w zajęciach, podczas których
czytają fragmenty ciekawych książek, opowiadają o swych ulubionych lekturach zachęcając do ich
przeczytania oraz wykonują zadania, które pogłębiają wiedzę i umiejętności literackie. Wśród zadań
organizowanych przez bibliotekę
szkolną są: Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień Głośnego Czytania,
Misiowe czytanie, Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich.
Do odkryć uczniów prowadziły
projekty szkolne i przedmiotowe.
Można wymienić: 1/. "Kolorowa,
zdrowa szkoła" - projekt połączony
z piknikiem rodzinnym, łączący
całą społeczność we wspólnym
działaniu i odkrywaniu na nowo
szkoły jako przyjaznego, kolorowego miejsca, promujący zdrowie i
uroki jesieni. 2/. „Czas na zdrowie”
– projekt edukacyjny - odkrycie, że
zdrowe żywienie i aktywność fizyczna są podstawą zdrowego stylu
życia; 3/. Akademia Eksperymentu
- eksperymenty i odkrycia naukowe
wyjaśniające zjawiska
atmosferyczne, przyrodnicze. 4/. „I Ty
możesz zostać Św.
Mikołajem 2014” czytanie połączone z
odkrywaniem tradycji
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w różnych
krajach. 5/. „Kolegita
– nasze dziedzictwo” - projekt edukacyjny - czytanie połączone z odkrywaniem historii i dziedzictwa
kulturowego. 6/. Jesienne wierszowanie klasy trzeciej - odkrycie, że
każdy może być poetą. 7/. „W
Dwójce zakwitły Walentynki”projekt międzyprzedmiotowy - odkrycie zwyczajów walentynkowych
krajów anglojęzycznych. 8/. Wybieramy najciekawsze książki - odkrycie, że książki mogą stać się pasją i
sposobem na życie. 9/. Świąteczny
zawrót głowy – projekt, dzięki któremu uczniowie odkryli w sobie
moc plastycznych zdolności, wykonali świąteczne dekoracje i ozdoby,
które stały się gwiazdkowymi upominkami dla najbliższych.
To aż tyle dzięki jednemu programowi?
Nie tylko, bo do odkryć i czytania prowadzą działania szkolnego
teatru KOSZAŁKI – OPAŁKI.
Stworzenie scenariusza i przygotowanie spektaklu pt."Atrakcje spod
wierzby" na podstawie scenek teatralnych stanowiło podstawę odkrycia, że każdy może być twórcą
przedstawienia - reżyserem i aktorem oraz, że sukces zależy od zgodnej pracy całego zespołu.
A nagrody, wyróżnienia na
etapie ponadszkolnym też otrzymujecie?
Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w Powiatowym Przeglądzie
Teatrów Szkolnych i cztery nagrody indywidualne.
Natomiast opracowanie scenki
teatralnej w języku gwarowym pt.
"Powrót Kundy zez lofrów" zapewniło zespołowi wyróżnienie w konkursie GODEJMA PO NASZYMU.
Gratuluję i
dziękuję za rozmowę.
R.M.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Ciąg dalszy ze s.1
WESOŁY AUTOBUS
W dn.12 sierpnia 2015 o g. 1800 do
Śmiłowa gm. Szamotuły przyjechał WESOŁY AUTOBUS.
Śmiłowo było kolejnym przystankiem
w gminie Szamotuły, bo wcześniej WESOŁY AUTOBUS zawitał do Zajączkowa i w spotkaniu udział wzięli również
mieszkańcy wsi Psarskie. Następie przyjechał do wsi Zamorze i występował dla
społeczności wsi Konin i Koninek, a trzeci
przystanek to sołectwo Przystanki w którym udział wzięli mieszkańcy wsi Buszewo, Dęborzyce, Buszewko, Lubosina i
Lubosinek.
Natomiast w świetlicy wiejskiej w
Śmiłowie na seniorów Dziennego Domu
Seniora z Pniew czekali mieszkańcy z
trzech sołectw: Mutowa, Śmiłowa, Piotrkówka. W spotkaniu uczestniczyli również: z-ca burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Wojciech Rabski, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej z Pniew
Bernadeta Markiewicz oraz sołtysi - Lech
Sowiński (Śmiłowo) i Ryszard Anioł
(Piotrkówko). A sołtysem wsi Mutowo
jest również Bernadeta Markiewicz.
Zaprezentowano
program
pt.
„Sołtysowa zagroda”, był wspólny śpiew,
pląsy, i zabawa do 2130. Zabawa była bardzo spontaniczna i żywiołowa pomimo
upałów i wieku seniorów. No ale, trzeba
było jeszcze wrócić.
Bernadeta Markiewicz będąca jednocześnie sołtysem wsi Mutowo dodała
też, że wg listy w spotkaniu wzięło udział
89 osób, ale krzesła trzeba było dostawić,
czyli osób było więcej. Często tak się
dzieje, bo na spotkania przychodzą też
mieszkańcy innych miejscowości. Kolejny
przystanek WESOŁEGO AUTOBUSU to
Turowo w gminie Pniewy.
W planach WESOŁEGO AUTOBUSU jest też dojazd do Domu Seniora w
Nowym Tomyślu i Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach (gmina Chrzypsko).
WESOŁY AUTOBUS integruje lokalne społeczności i osoby w dojrzałym
wieku, a także zachęca do dalszej współ-
pracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć.
Chcę też dodać, że jest to cenna inicjatywa ponadlokalna owocująca współpracą
różnych podmiotów w tym sołectw w
myśl zasady "wspólnie możemy więcej"
A będąc przy głosie, to chciałabym
podziękować wykonawcom biesiady Seniorom z Dziennego Domu Seniora w
Pniewach za ich artystyczny występ oraz
gospodarzom obiektu za udostępnienie
sali wraz z wyposażeniem, mieszkańcom
Mutowa za przygotowanie smacznego poczęstunku (ciasta, smalec, chleb,
ogórki, wędliny, napoje, kawa, herbata). –
podsumowała Bernadeta Markiewicz.
Można jeszcze dodać, że: Beneficjentem projektu jest działające od lutego
2015
Pniewskie
Stowarzyszenie
„Perspektywa” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach,
Gminą Pniewy i sołectwami z gminy Pniewy. A projekt „Wesoły autobus” jest
współfinansowany ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w ramach
zadania publicznego „propagowanie idei
wolontariatu jako formy aktywności społecznej osób starszych”.
Zebrał
i fot.wyk.:
R.M.
Sala jest „pełniusia”.
Od lewej: Lech Sowiński sołtys wsi Śmiłowo i radny Rady Miasta i
Gminy Szamotuły, Wojciech Rabski wiceburmistrz MiG Szamotuły,
Bernadeta Markiewicz sołtys wsi Mutowo i dyrektor OPS Pniewy,
Elżbieta Musiał - wiceprezes Pniewskiego Stowarzyszenia
"Perspektywa" oraz instruktor k.o. w Dziennym Domu Seniora w
Pniewach działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
WESOŁY AUTOBUS „wjechał” na salę.
str. 5
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
CAT 428 E
Roboty ziemne, wykopy kanalizacyjne, niwelacja terenu, załadunek/rozładunek, dowóz żwiru, wywóz ziemi.
tel. 502-120-857, 504-489-953
Żwirownia Klempicz
się pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierza Kaczmarka. A organizowane są
wspólnie, przez burmistrza Kaczmarka i Sołectwo Wsi Przecław.
Przy współudziale Szamotulskiego
Ośrodka Kultury i Centrum Sportu
Szamotuły.
Na nasze pytanie: W jaki spoPierwsza część uroczystości o g. 1400 na terenie Centrum sób dokonano wyboru starosty i
DOŻYNKI 2015 rozpocznie się o Sportu w Szamotułach przy ul. starościny dożynek? Wiceburg. 1100 na polu w Gałowie. Nato- Sportowej.
mistrz Wojciech Rabski wyjaśnił:
Dożynki 2015 odbywać będą Jako organizator wzięliśmy pod
miast druga część rozpocznie się
Ciąg dalszy ze s.1
Dożynki 2015
zapowiedź
Ogrodowy kącik wypoczynkowy w gospodarstwie. Od lewej:
Magdalena Błoch starościna dożynek 2015 z córką Julią,
Grzegorz Błoch (mąż) z córką Natalią, Zofia Błoch (teściowa).
str. 6
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
OŚRODEK
BIOVILLA
ZAPRASZA
Imprezy rodzinne : chrzciny, komunie, wesela, stypy, imieniny, rocznice, jubileusze,
zjazdy rodzinne, bankiety, kameralne spotkania w gronie przyjaciół, szkolenia,
konferencje, spotkania firmowe.
Świadczymy też usługi cateringowe. Oferujemy pobyt wypoczynkowy
w kameralnych i komfortowych pokojach oraz apartamentach.
Restauracja i sale konferencyjne wyposażone są w klimatyzację oraz nowoczesny
sprzęt audiowizualny.
Stobnicko 14 A
tel. 612913667 oraz 693105339
www.biovilla.pl
rozwagę kryteria podstawowe, w
których to starosta i starościna muszą być dobrymi rolnikami i dobrymi organizatorami z zakresu rolnictwa. I na podstawie przyjętych kryteriów wyłoniono jako starostę
dożynek 2015 Wojciecha Klause
pracującego jako zastępca kierownika Zakładu Gaj Mały należącego
do Spółki GAŁOPOL. Starościna
dożynek 2015 to Magdalena
Błoch prowadząca z rodziną gospodarstwo rodzinne w Przecławiu.
Można jeszcze dodać, że Spół-
ka GAŁOPOL pracuje na areale
3.129ha i zatrudnia 131 pracowników. Działalność podstawowa
spółki to: hodowla i chów bydła
mlecznego i mięsnego, hodowla
koni w stadzie ogierów w Sierakowie, produkcja rolno-nasienna
Wojciech Klause starosta dożynek
2015 objaśnia funkcjonowanie presy.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
str. 7
str. 8
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
zbóż, produkcja towarowa rzepaku
i buraków cukrowych, produkcja
pasz objętościowych i komponentów paszowych, działalność rolniczo-usługowa na rzecz rolnictwa
lokalnego.
Natomiast w gospodarstwie
rodzinnym pracuje trzyosobowa
rodzina na 62ha. Gospodarstwo jest
ogólnotowarowe z ukierunkowaniem na produkcję roślinną, szczególnie: rzepak i pszenicę. A łubin i
jęczmień jest przeznaczany na pasze dla trzody chlewnej.
Zwróciliśmy się też do prezesa Spółki GAŁOPOL Mariana
Pankowskiego z pytaniem: Co
możemy zobaczyć w pierwszej
części dożynek 2015? Prezes wyjaśnił: O g.1100 rozpoczynamy Krajowy Dzień Kukurydzy, organizatorem jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, oraz Przedsiębiorstwo
Rolniczo-Hodowlane
„GOŁOPOL” SP. Z O.O. z siedzibą w Gałowie. Zaprezentujemy sto
trzydzieści cztery poletka doświadczalne z taką samą ilością odmian
kukurydzy pastewnej i kukurydzy
jadalnej. Przy poletkach doświadczalnych prowadzone będą konsultacje ekspertów w zakresie uprawy,
nawożenia, ochrony kukurydzy na
cele paszowe.
Doświadczenia prowadzone są
też z kukurydzą jadalną przeznaczoną dla przemysłu rolnospożywczego.
Zaprezentujemy też rośliny
paszowe o nazwie SORGO oraz
soja. Zobaczyć będzie można wystawę sprzętu rolniczego, będą
pokazy maszyn rolniczych, i wiele
innych atrakcji np. występy zespołów artystycznych.
A to wszystko będzie działo się
na terenie wsi Gałowo, a dokładniej mówiąc to na polu za osiedlem
mieszkaniowym w Gałowie przy
wyjeździe na Pniewy – podsumował prezes Marian Pankowski.
Z podobnym pytaniem ale dotyczącym drugiej części dożynek
2015 zwróciliśmy się do prezesa
Centrum Sportu w Szamotułach
Rafała Krzykały. Prezes |Krzykała
wyjaśnił: Na terenie Centrum Sportu w Szamotułach odbędzie się
część sportowo-artystyczna. Na
boiskach zaplanowano dwie imprezy sportowe. Pierwszą z nich, to
będzie piłkarski mecz charytatywny, pomiędzy przedstawicielami
duszpasterstwa a policją. Wzorując
się na dobrych doświadczeniach
sprzed kilku lat, radni naszego miasta wyszli z propozycją organizacji
takiego meczu, co spotkało się z
aprobatą i pomocą wszystkich
stron biorących udział w tym wydarzeniu, w tym także pomocą ze
strony sponsorów.
Drugą z imprez sportowych
będzie corocznie organizowany
Turniej Sołectw z terenu naszej
gminy. W siedmiu konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych
udział
wezmą zespoły składające się z
sześciu do piętnastu osób. Mamy
nadzieję, że jak co roku, zarówno
wśród startujących jak i widzów sportowych emocji nie zabraknie.
Poza tym, na terenie ośrodka na
jednym z boisk, powstanie duża
scena, na której goście zobaczą
bogaty program artystyczny. A w
bezpośrednim sąsiedztwie sceny
wszyscy obecni będą mogli podziwiać nowoczesny sprzęt rolniczy,
oraz zakupić, posmakować, zapoznać się, porozmawiać z wystawcami prezentującymi swoje produkty
– podsumował prezes Rafał
Krzykała.
Natomiast o część artystyczną
zapytaliśmy Piotra Michalaka
dyrektora
Szamotulskiego
Ośrodka Kultury.
Dyrektor wyjaśnił: Dożynki jak
co roku będą podzielone na część
sakralną i obrzędową podczas której odbędzie się msza święta oraz
tradycyjny obrzęd dożynkowy z
udziałem starostów dożynkowych,
sołtysów wsi i burmistrza, w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego
„Szamotuły” oraz na część rozrywkową. Wtedy na scenie pojawią
się: Orkiestra Szok, kapela podwórkowa „Z kopyta”, zespół disco polo „Jurad” i na zakończenie
podczas zabawy tanecznej zespół
„Piano”. Także poza sceną będzie
się sporo działo. Będzie wystawa
sprzętu rolniczego, pokaz rękodzieła i wystawców z branży rolniczej i
agroturystycznej, wystawa zwierząt
oraz warsztaty garncarskie i wikliniarskie. - podsumował dyrektor
Piotr Michalak.
Na zakończenie dożynek 2015
przewidziano zabawę taneczną do
północy.
R.Milewski
SKUP ZŁOMU
STALOWEGO i ŻELIWNEGO
zbiórka sprzętu RTV, AGD i komputerów
Benedykt Olech
OBRZYCKO ul. Dworcowa 26, tel. (0-61) 29-134-32
KONKURENCYJNE CENY SKUPU
Firma z renomą, istnieje już od 1990r.
Uwaga: Możliwości cięcia złomu wielkogabarytowego u klienta.
Odbiór własnym transportem – gratis.
Czynne: pon. – pt. 700 – 1500
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
str. 9
Mapa miejsc parkingowych w czasie dożynek 2015
str. 1 0
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Szamotulski Budżet Obywatelski 2016
w pytaniach i odpowiedziach !
Pół miliona złotych w rękach mieszkańców!
Od dnia 24 sierpnia br. po raz drugi
zgłaszać można w ramach budżetu
obywatelskiego nasze propozycje
wykorzystania środków budżetowych w roku 2016. Przełomem jest
możliwość realnego wpływu obywateli na to, co będzie realizowane
w naszym mieście i gminie. Po
ubiegłorocznych doświadczeniach
postanowiono wprowadzić pewne
zmiany, aby wykorzystać obywatelski budżet sprawiedliwie i w
sposób jeszcze bardziej satysfakcjonujący mieszkańców. W tym
roku ułatwieniem będzie z pewnością możliwość korzystania z internetowego sposobu zgłaszania propozycji zadań i głosowania.
Dla lepszego poinformowania
mieszkańców miasta i gminy prezentujemy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących Szamotulskiego
Budżetu Obywatelskiego 2016,
.które najczęściej zadają mieszkańcy.
1.
Ile pieniędzy planujemy na
Szamotulski Budżet Obywatelski
w 2016 roku ?
Na Szamotulski Budżet Obywatelski w 2016 roku, tak jak w 2015
roku, będzie przeznaczone 500 000
zł. Kwota, odmiennie jak w roku
ubiegłym, została podzielona na
dwie kategorie projektów:
- 300 000 zł - na małe projekty o
wartości do 50 000 zł;
- 200 000 zł - na projekty większe
o wartości od 50 000 zł do 200 000
zł
2. Jakie projekty możemy realizować w ramach Budżetu Obywatelskiego ?
W ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane wyłącznie projekty
wpisujące się w katalog zadań własnych gminy, mieszczące się w
kryteriach kwotowych i wykonalne
w ciągu jednego roku.
3. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?
Nie ma takiej potrzeby. Wybrane
projekty będą w całości finansowane z budżetu, bez wkładu własnego
mieszkańców.
4. Kto może zgłaszać propozycje projektów?
Projekt może zgłosić osoba stale
zamieszkała (fakt zamieszkania
musi być potwierdzony meldunkiem) na terenie Miasta i Gminy
Szamotuły, która w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 24 sierpnia 2015
roku, będzie miała ukończone 16
lat. Możliwe jest także zgłaszanie
projektów przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.
5. Czy trzeba uzyskać poparcie
innych dla projektu?
Tak, pod wnioskiem dotyczącym
małego projektu musi podpisać się
co najmniej 20 mieszkańców gminy. Projekty większe, których koszt
realizacji przekracza 50 000 zł.
muszą uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców gminy.
6. Ile projektów można zgłosić?
Jeden mieszkaniec może zgłosić
dowolną liczbę projektów.
7.
Ile projektów można poprzeć?
Każdy mieszkaniec może poprzeć
dowolną liczbę projektów.
8. Kiedy, w jaki sposób i gdzie
można zgłaszać projekty?
Projekty można zgłaszać od 24
sierpnia do 25 września 2015 r.
elektronicznie , za pośrednictwem
platformy Budżetu Obywatelskiego
lub w wersji pisemnej dostarczając
wypełnione formularze zgłaszania
projektów do Kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Szamotuły. W każdym z powyższych przypadków do
Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Szamotuły musi trafić dokument
potwierdzający uzyskanie poparcia
mieszkańców.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
9. Gdzie są dostępne formularze zgłaszania projektów?
Formularz w wersji elektronicznej
zostanie udostępniony na platformie Budżetu Obywatelskiego, a w
wersji papierowej w Kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły
od dnia 24 sierpnia 2015 r.
10. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego?
Na początku dokonana zostanie
ocena formalno-prawna wniosku
pod kątem prawidłowości zgłoszenia przez uprawniony podmiot,
zupełność i poprawność dokumentu potwierdzającego uzyskanie
poparcia mieszkańców. Prawidłowo zgłoszone propozycje projektów zadań zostaną zakwalifikowane do etapu weryfikacji merytorycznej, która będzie realizowana
sukcesywnie, w miarę napływania
zgłoszeń, przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły. Ostateczne listy projektów
zadań, które zostaną poddane pod
głosowanie mieszkańców zatwierdzi Zespół Opiniujący.
11. Jak będziemy głosować na
projekty?
Od 16 października do 7 listopada
2015 r. każdy kto zamieszkuje
(fakt zamieszkania musi być potwierdzony meldunkiem) na terenie
gminy, a w dniu 16 października
2015 r. będzie miał ukończone 16
lat może zagłosować w formie
elektronicznej na platformie Budżetu Obywatelskiego lub w wyznaczonych punktach, gdzie będzie
można wypełnić i złożyć kartę do
głosowania. Zagłosować będzie
można poprzez wybranie maksymalnie dwóch projektów – jednego
dużego o wartości od 50 000 zł do
200 000 zł i jednego małego, o
wartości do 50 000 zł.
str. 11
12. Gdzie znajdę opisy projektów?
Pełny opis projektów zadań dostępny będzie na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły
oraz w punktach głosowania.
13.
Kiedy będą znane wyniki
głosowania?
Wyniki poznamy do 23 listopada
2015 r. Zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Szamotuły oraz w formie
komunikatu prasowego.
14. Które projekty zostaną zrealizowane?
Do realizacji zostaną przeznaczone
te projekty zadań, które uzyskały
kolejno największą liczbę głosów,
aż do wyczerpania kwot wydatków
określonych w dwóch kategoriach –
projektów małych i projektów
większych.
----------------------------------------Adres platformy internetowej do
zgłaszania propozycji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na
2016 rok.
www.budzetobywatelski.szamotuly
.pl
Szczegółowe informacje na temat
Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok znaleźć można na stronie internetowej
www.szamotuly.pl
Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
Starostwo Powiatowe w Szamotułach informuje, że w dniu 20
sierpnia 2015 roku został podpisany z Zakładem RemontowoBudowlanym „Budrem” sp. z o.o. i sp. k. z Ostrowa Wlkp. akt
notarialny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa położonej w Szamotułach przy ul. Dworcowej
23 (budynki po byłej Fabryce Mebli w Szamotułach). Skarb
Państwa reprezentował Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef
Kwaśniewicz. Podpisano również protokół zdawczo-odbiorczy
dotyczący przekazania nieruchomości nabywcy.
str. 12
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Ale żadna z zaprezentowanych maszyn nie była
produkcji polskiej. Nie był też produkcji polskiej żaden z ciągników współpracujący z daną maszyną.
Można też zadać pytanie retoryczne: A co obecnie
mamy w Polsce produkcji polskiej? Można pójść daW dn.12 sierpnia 2015 w Baborówku zorganizo- lej, i zadać kolejne retoryczne pytanie: Czy taka Polwano pokaz maszyn rolniczych, które nazywane są też ska odpowiada Polakom?
maszynami komunalnymi. W pokazie uczestniczyły
Ale wróćmy do pokazu, który trwał ponad trzy
dwie firmy, zaprezentowano osiem maszyn przystoso- godziny i zakończył się wspólnym obiadem na gospowanych do ścinania trawników a dziewiąty był pojazd darstwie.
do przemieszczania się po gospodarstwie z drobnymi
Wszystkie zaprezentowane maszyny były ciekawe
towarami.
w swoim rodzaju i były przeznaczone do tego samego,
czyli ścinania trawy na trawnikach i boiskach
sportowych. No a, że trawa może rosnąć w
różnych miejscach to też maszyny były różne.
A w zależności od tego w jakich miejscach
trawa przeznaczona do ścięcia rośnie, to też
raz trawę należy zebrać a innym razem trawę
można pozostawić ściętą jako zielony nawóz.
To też, były maszyny samozbierające ściętą
trawę, i były też maszyny pozostawiające
ściętą trawę na miejscu ścięcia. No i, areał do
ścięcia może być różnej wielkości, to też były
maszyny na których operator mógł usiąść i
jechać, i były też takie maszyny za którymi
operator musiał iść pieszo.
Oczywiście ceny też były bardzo zróżnicowane.
Naszą uwagę szczególnie zwróciła maszyna, która była bardzo zwrotna. Dosłownie
zawracała na miejscu, na tak zwanym jednym
kole. Ale było to możliwe, jak wyjaśnił przedstawiciel firmy, dzięki temu, że maszyna nie
miała tradycyjnej kierownicy tylko drążki
Maszyna z drążkami
kierownicze – podobnie jak przy czołgu.
kierowniczymi.
Sprzedający dodał też, że te drążki kierownicze przy maszynie to
jest wynalazek amerykański.
Naszym zdaniem
bardzo interesujący był
też pojazd do przemieszczania się po
gospodarstwie z drobnymi towarami. Dodać
można też, że był to
pojazd bez drzwi i bez
szyby przedniej i dlatego bez wycieraczek.
Ale miał tradycyjną
kierownicę, dlatego do
zawrócenia potrzebował odpowiednią ilość
miejsca.
POKAZ
Pojazd do jazdy po gospodarstwie.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
W pokazie
uczestniczył
i fotografował:
R.Milewski
str. 13
Ciąg dalszy ze s.1
Dożynki powiatowe
za nami
A dzień wcześniej, czyli w sobotę, na boisku sportowym i na ORLIKU też w Kaźmierzu zorganizowano różne
rozgrywki sportowe. Był też turniej sołectw, i była również część artystyczna.
W niedzielę uroczystego otwarcia dokonał pierwszy,
jako gospodarz gminy, wójt gminy Kaźmierz Zenon Gał-
Starosta dożynek przekazuje bochen chleba dożynkowego wójtowi gminy Kaźmierz.
Przerywnikiem był krótki występ artystyczny i na scenie pojawiły się panie z ubezpieczalni rolniczej z nagrodami dla wylosowanych rolników. A nagrodami były m.in.: gaśnice, rękawice, okulary, itp.
Od godziny szesnastej rozpoczęły się pokazy i występy artystyczne.
Całość uroczystości była świetnie zorganizowana,
można było dobrze zabawić się, zjeść posiłek, zobaczyć
pokazy i występy artystyczne, itp. A przede wszystkim
można było spocić się w promieniach słońca jakby afrykańskiego.
Nastrój nie tylko imprezowo
-piknikowy, ale plażowy,
wywoływał wyjątkowy upał.
ka, drugi głos zabrał starosta szamotulski Józef Kwaśniewicz.
Po uroczystych przemowach i występie artystycznym
dokonano wręczeń: wyróżnień, orderów, listów gratulacyjnych. Wręczono też statuetkę siewcy.
Ciąg dalszy ze s.1
towarzyszyło mi podczas
spacerów z dziadkami
przez Park Zamkowy. To
wspomnienie przez lata
podtrzymywała
jedyna
rzeźba, która została z
czasów plenerów, które
odbywały się w mieście w
latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Dlatego od początku mojej pracy w
ośrodku planowałem powrót do tradycji
tych pięknych plenerów – podsumowuje Piotr Michalak dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury.
No i, powróćmy do dnia dzisiejszego. Z upływem czasu zanikła w Szamotułach tradycja rzeźbiarskich plenerów.
Plener rzeźbiarski
2015
Rok 2015 jest kolejnym rokiem w
którym kolejny raz do Szamotuł przyjeżdżają artyści rzeźbiarze z najwyższej
„półki”. A wszystko to dzieje się za
sprawą jednego człowieka - Piotra
Michalaka dyrektora Szamotulskiego
Ośrodka Kultury.
Piotr Michalak wspomina: Do dziś
pamiętam zauroczenie rzeźbami, jakie
str. 1 4
R.Milewski
Fot: autor
Pomysł reaktywacji rzeźbiarskich plenerów zrealizowany został przez Piotra
Michalaka jako już dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Dyrektor
Michalak bardzo dużo wysiłku i energii
włożył w to, aby w Szamotułach ponownie zagościły plenery rzeźbiarskie.
No i, udało się!!! Pierwszy plener rzeźbiarski został zorganizowany w 2011
roku. A teraz wpisany jest już na dobre
w krajobraz Szamotuł. I w taki to sposób w dniach od 26 do 30 sierpnia 2015
odbyła się piąta już edycja pleneru
rzeźbiarskiego w Szamotułach.
Zapytaliśmy dyrektora Michalaka: Jak nazwano obecny plener rzeźbiarski? Dyrektor wyjaśnił: Plener
nazwano Wielki powrót rzeźb. Polega
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
to na tym, że od pięciu lat do Szamotuł „wracają” okazałe rzeźby. Po pierwszym plenerze w roku 2011 związanym z historią miasta, rzeźby pojawiły się w Parku Sienkiewicza. Kolejnych osiem rzeźb w roku 2012 po plenerze obrazującym szamotulski folklor, trafiło do Parku
Kościuszki przy ul. Dworcowej. Trzeci plener w roku
2013 o tytule „miłość” zaowocował rzeźbami, które zdobią teren przy skrzyżowaniu ulicy Zamkowej i Powstańców Wielkopolskich. Natomiast ubiegłorocznymi (2014)
dziełami rzeźbiarzy były użytkowe ławki, które w bardzo
interesujący sposób „ożywiły” Skwer im. Maksymiliana
Na początku był bal.
Ciężkiego naprzeciw poczty.
W tym roku – kontynuuje dyrektor - damy trochę
„odetchnąć miastu” od rzeźb, bowiem nie będą wyeksponowane przez cały rok. Artyści będą rzeźbić dużą szopkę
bożonarodzeniową. Chciałbym aby została wyeksponowana na Rynku w miejscu dawnej stacji benzynowej.
Obok szopki zorganizujemy Mikołajki. Rzeźby będą
więc zdobić miasto w okresie świątecznym. W kolejnych
latach tę oryginalną szopkę mogłyby wykorzystać miejscowe parafie – mówi dyrektor Piotr Michalak.
Tegoroczny plener rzeźbiarski w Szamotułach odbył
się od 26 do 30 sierpnia 2015. A w dniu zakończenia
pleneru w Parku Zamkowym odbył się festyn średniowieczny, czyli zlokalizowany został obóz średniowieczny w którym można było zobaczyć życie ludzi w średniowieczu. Poza pokazami walk boju, pokazami tańca,
znajduje się tutaj również kilkadziesiąt różnych stoisk, na
których można zobaczyć m.in.: prace kowala, wyrabianie
mieczy, kuźnię z czasów średniowiecza, turnieje, bitny, to co jest związane ze średniowieczem. A cały obóz średniowieczny zlokalizowany został w pobliżu Baszty
Halszki..
A po drugiej stronie parku jest tak zwane
rękodzielnictwo szamotulskie, mamy trzydziestu pięciu wystawców rękodzielnictwa. Można
pohandlować, kupić, obejrzeć.
Przy wejściu na teren obozu średniowiecznego mamy zlokalizowany plener rzeźbiarski.
Podczas pleneru zaprezentowano powstałe
rzeźby. – podsumował dyrektor Piotr Michalak.
Tegoroczne rzeźby zostały wytworzone
przez artystów: Tadeusz Bardelas (Rusinów k/
Świebodzina), Zdzisław Gotfryd (Brzeziny k/
Kalisza), Grzegorz Hadzicki (Świdnica k/
Zielonej Góry), Jerzy Kopeć (Przytoczna na trasie Międzychód – Skwierzyna), Bogusław Migel (Sławno nad
morzem), Piotr Staszak (Brudzew na trasie Konin – Turek), Eugeniusz Tacik (Binino k/Ostroroga), Łukasz Zabłocki (Lututów woj.Łódzkie).
Należy jeszcze dodać, że podstawowe narzędzia pracy rzeźbiarza to: piła motorowa i dłuto.
R.Milewski
Fot: autor
Artyści rzeźbiarze przy swoich pracach.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
str. 15
Promocja mięsa
Czy mięso należy promować? Okazuje się, że tak.
W niedzielę 31 sierpnia 2015 w Szamotułach przy
hotelu MARATON zorganizowano wielką fetę, i bezpłatnie można było się najść do syta, najlepszego mięsa wieprzowego. A najlepszego, bo od polskiej świni.
To też chętnych nie brakowało.
Na promocję trafiliśmy zupełnie przypadkowo i
zdążyliśmy wykonać kilka fotek z wręczania pucharów i medali. Nie, nie, to nie dotyczyło konkursu w
zjadaniu mięsa, tylko odznaczenia otrzymywali
uczestnicy rozgrywek piłkarskich.
Ale o szczegółach opowiedział nam organizator
imprezy: Andrzej Frąckowiak przewodniczący Rady
Powiatu Wielkopolskiej Izby Rolniczej i jednocześnie Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek wręcza puchar.
członek Krajowej Rady Izb Rolniczych i przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Zapytany wyjaśnił: właśnie w Szamotułach na tej dzisiejszej
imprezie sportowej wspólnie promujemy
polską wieprzowinę. Przyjechało tutaj dziesięć drużyn z całego kraju i za osiągnięcia
które zdobyli w walkach piłkarskich uczestnicy zostali uhonorowani pucharami i medalami. Odznaczenia wręczaliśmy wspólnie z:
burmistrzem Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierzem Kaczmarkiem i prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szamotułach Witoldem Goszczyńskim.
Jednak głównym celem i zamysłem naszego projektu jest promocja najwyższej jakości polskiej wieprzowiny, jako zdrowego
mięsa. A cały ten projekt nazywa się: Zdrowo
jesz, długo żyjesz, Polsce siłę gwarantujesz.
Prezes Witold Goszczyński wręcza medal.
Na promocji był:
R.Milewski
Centrum Sportu w Szamotułach informuje o niesamowitych odwiedzinach. W środę, 9 września 2015 piłkarze Kolejorza będą gościć w Szamotułach w ramach
akcji „Lech na Landach” mistrzowie Polski wspólnie z
najmłodszymi wezmą udział w sportowym pikniku.
Wszystko to będzie działo się już 9 września od godzinie 16:00 na stadionie przy ulicy Sportowej 6.
Centrum Sportu w Szamotułach
zaprasza zainteresowanych.
str. 16
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Ciąg dalszy ze s.1
SONDA
dotycząca dostarczania wody
w okresie suszy
W związku z długotrwałą suszą
postanowiliśmy
przeprowadzić
sondę na temat, czy susza wpłynęła
na ograniczenia w dostawie wody
do odbiorców, zapytaliśmy o odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstwa. Interesowało nas, czy
długotrwała susza sprawia problemy podmiotom dostarczającym
wodę. Oczywiście, że sondę przeprowadziliśmy „na swoim terenie”
i wśród podmiotów dostarczających wodę.
Wysłaliśmy mailowo w dniu 11
sierpnia 2015 sześć jednakowych
pytań do siedmiu gmin: Rokietnica,
Wronki,
Kaźmierz,
Ostroróg,
Obrzycko Miasto, Obrzycko Gmina, i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
Odpowiedzi z sobie znanych
przyczyn nie udzieliły nam:
Obrzycko Miasto, Obrzycko Gmina.
Odpowiedzi publikujemy w
kolejności otrzymania:
ści.
ROKIETNICA
Czy są wprowadzane ograniczenia dla mieszkańców dotyczące ilości zużycia wody?
Nie, nie wprowadzono ograniczeń dotyczących zużycia wody dla
mieszkańców.
Czy ograniczenia dotyczą
przedsiębiorstw?
Nie, nie wprowadzono ograniczeń dotyczących zużycia wody dla
przedsiębiorstw.
Czy długotrwała susza sprawia problem dla firmy zaopatrującej ludność w wodę?
Tak, sprawia problem, ponieważ Przedsiębiorstwo musi wykazać zwiększony nadzór nad pracującymi ujęciami i stacjami uzdatniania wody, które
pracują na 100% swoich możliwo-
SZAMOTUŁY
Upalne dni, które w miesiącu
lipcu i sierpniu były oraz prognozy
pogody na czas przyszły nie wpływają na zdolności zaopatrzenia w
wodę mieszkańców miasta i gminy
Szamotuły. Zakład Gospodarki
Komunalnej w Szamotułach Sp. z
o.o. jest przygotowany na tego rodzaje zdarzenia. Nie zostały i nie
zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące zużycia wody przez
mieszkańców oraz przedsiębiorstwa.
Spółka od dłuższego czasu inwestuje w infrastrukturę wodociągową. Jesteśmy po modernizacji
nie tylko naszej głównej stacji
uzdatniania wody w Szamotułach,
ale również stacji w Kąsinowie,
wykonaliśmy również moderniza-
W ilu procentach wzrosło
zużycie wody w czasie trwania
suszy?
W okresie trwania suszy zużycie wody wzrosło o ponad 100%. Z
przeciętnego dobowego zużycia
3 000 m3 do ponad 6 000 m3.
W jaki sposób radzicie sobie
państwo w sytuacji wytworzonej
przez naturę?
Mobilizujemy wszystkie siły i
środki, aby zapewnić ciągłość dostaw
wody.
Co chcielibyście państwo dodać, o co nie zapytałem?
Piątego sierpnia zwróciłem się
z apelem do mieszkańców Gminy
Rokietnica o oszczędne wykorzystywanie wody na cele inne niż
socjalno-bytowe.
Bogdan Małecki
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
cję stacji podwyższania ciśnienia w
Brodziszewie. Cały czas prowadzimy wymianę zasuw, hydrantów,
węzłów wodociągowych, nieszczelnych odcinki rur. Prowadzi to
do ograniczenia strat wynikających
z nieszczelności układu. Dzisiaj
procentują nasze działania, które
prowadzą do łączenia sieci wodociągowych zasilanych z różnych
stacji w jeden system.
Stacja uzdatniania wody w Szamotułach posiada, co warto podkreślić, również rezerwowe studnie
zlokalizowane koło Przyborówka,
które nie są na dzień dzisiejszy
eksploatowane, ale stanowią zabezpieczenie na przyszłość. Należy
przy tym dodać, że posiadamy nowoczesne układy sterujące przesyłem, które pozwalają nam monitorować sytuację zaopatrzenia w wodę i zdarzające się niestety awarie
sieci.
Obecnie dostarczamy wodę na
poziomie około siedemdziesięciu
procent zdolności wydobywczych,
np. w Szamotułach w ciągu doby
wydobywane, filtrowane i wysyłane jest od 5000 do 5500m3 wody.
Z poważaniem
Witold Goszczyński
prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szamotułach Sp. z o.o.
WRONKI
Czy są wprowadzane ograniczenia dla mieszkańców dotyczące ilości zużycia wody?
Ograniczenia – dla mieszkańców dotyczące zużycia wody:
W zasadzie jedynym miejscem
gdzie o takie ograniczenia apelowaliśmy to miejscowość Chojno.
Główny problem z jakim się tam
borykamy w upalne dni to duża
nierównomierność rozbioru wody.
str. 17
W naszej opinii wynika to z faktu,
że w dni wolne – począwszy od
piątku aż do niedzieli przebywa w
tej miejscowości dużo więcej osób
– głównie turystów i letników. W
tym czasie oprócz konsumpcji
wody na cele gospodarcze i spożywcze – ma miejsce intensywne
podlewanie terenów zielonych. To
powoduje, że gwałtownie wzrasta
ilość pobieranej wody – nawet o
trzysta pięćdziesiąt procent więcej
niż w środku tygodnia. Gwałtowne zapotrzebowanie na wodę, często skumulowane w ciągu kilku
godzin popołudniowych i wieczornych powoduje, że tamtejsza Stacja Uzdatniania Wody nie nadąża
z produkcją. Dodatkowo ujęcia
wody (studnie) też mają swoje
ograniczenia co do wydajności.
W tym roku apelowaliśmy o
zaprzestanie korzystania z wody w
upalne dni na potrzeby podlewania zieleni.
Czy ograniczenia dotyczą
przedsiębiorstw?
Nie wprowadzaliśmy, żadnych
ograniczeń dla przedsiębiorstw.
Czy długotrwała susza sprawia problem dla firmy zaopatrującej ludność w wodę?
Sprawia – ale Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we
Wronkach dokłada wszelkich starań aby zapewnić ciągłość dostaw
wody dla mieszkańców i zakładów pracy.
W ilu procentach wzrosło
zużycie wody w czasie trwania
suszy?
Nie dysponujemy jeszcze dokładnymi danymi – możemy to
dokładnie podać po upływie miesiąca. Szacunek w skali gminy –
dla wszystkich ujęć łącznie to
wzrost o około do czterdziestu
procent. Równocześnie zaznaczam, że taki wzrost poboru wody
w szczycie letnich upałów nie jest
czymś nadzwyczajnym, gdyż notowany jest podczas każdego upalnego lata.
W jaki sposób radzicie sobie
państwo w sytuacji wytworzonej
przez naturę?
Musimy przeanalizować zarejestrowane w tym roku problemy i
spróbować je wyeliminować w
przyszłości – m.in. aktualnie pro-
str. 18
jektujemy spinkę wodociągową,
która zapewni alternatywne zasilanie Chojna.
Co chcielibyście państwo
dodać, o co nie zapytałem?
Apel: w upalne dni nie podlewać terenów zielonych – większość wody odparuje (około dziewięćdziesiąt procent) – lepiej zraszacze ustawić na działanie w
nocy – większy pożytek i skuteczność takiego działania.
twarzają ją w wystarczającej ilości.
Co chcielibyście państwo
dodać, o co nie zapytałem?
Z informacji medialnych z
ostatniego wtorku nie wynika, aby
rząd naszego kraju planował
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej związanym z suszą. Jednakże Zakład Usług Komunalnych w
Kaźmierzu w razie ewentualnego
wprowadzenia takiego stanu jest
przygotowany i może wprowadzić
Rafał Zimny zwiększenie ilości przepływu woprezes Przedsiębiorstwa Komu- dy w sieci wodociągowe.
nalnego
we Wronkach
Z poważaniem
Łukasz Panek
KAŹMIERZ
dyrektora Zakładu Usług KoCzy są wprowadzane ogranimunalnych
czenia dla mieszkańców dotyw Kaźmierzu
czące ilości zużycia wody?
Zakład Usług Komunalnych w Aquanet Ostroróg Sp. z o. o.
Kaźmierzu nie wprowadził i nie
Czy są wprowadzane ograniplanuje wprowadzić ograniczeń czenia dla mieszkańców dotydla mieszkańców ilości zużycia czące ilości zużycia wody?
wody.
Nie.
Czy ograniczenia dotyczą
Czy ograniczenia dotyczą
przedsiębiorstw?
przedsiębiorstw?
Zakład Usług Komunalnych w
Nie
Kaźmierzu nie wprowadził i nie
Czy długotrwała susza spraplanuje wprowadzić ograniczeń wia problem dla firmy zaopadla przedsiębiorstw ilości zużycia trującej ludność w wodę?
wody.
Nie
Czy długotrwała susza spraW ilu procentach wzrosło
wia problem dla firmy zaopa- zużycie wody w czasie trwania
trującej ludność w wodę?
suszy?
Do
tutejszego
zakłaWzrost 15%
du dotychczas nie wpłynęły żadne
W jaki sposób radzicie sobie
oficjalne oraz nieoficjalne infor- państwo w sytuacji wytworzonej
macje od mieszkańców Gminy o przez naturę?
występujących problemach zwiąSpółka posiada urządzenia
zanych z potrzebami zwiększenia zabezpieczające dostawę wody dla
zużycia wody.
potrzeb socjalno – bytowych w
W ilu procentach wzrosło warunkach wzmożonego zapotrzezużycie wody w czasie trwania bowania.
suszy?
Co chcielibyście państwo
Staja uzdatniania wody w dodać, o co nie zapytałem?
Kaźmierzu w miesiącu sierpniu
Brak.
wyprodukowała i dostarczyła wodę w ilości 54,7% swoich możliRobert Przybysz
wości technicznych. W porównaAquanet Ostroróg Sp. z o. o.
niu do miesiąca lipca zużycie wody wzrosło o około 28%.
W jaki sposób radzicie sobie
Sondę przeprowadzili:
państwo w sytuacji wytworzonej
R.Milewski
przez naturę?
A .Sakra
Jak dotychczas, zaopatrujące
mieszkańców Gminy Kaźmierz
trzy stacje uzdatniania wody wy-
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Ciąg dalszy ze s.1
Smaki Regionu
Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu odbywa się raz do roku w każdym województwie, a najwyższa honorowa nagroda główna w skali krajowej nazwana
PERŁA 2015 przyznawana jest przez Polską Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego w Warszawie a wręczana w czasie Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food
w Poznaniu.
Piętnasta edycja finału wojewódzkiego konkursu dla
województwa wielkopolskiego Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu odbyła się 13 sierpnia 2015r. w Poznaniu przy ul. Wodnej na tyłach Muzeum Archeologicznego
- z ogłoszeniem wyników na scenie na Starym Rynku. Za-
Krystyna Just ze Śmiłowa
prezentuje wyróżnione oleje.
Wyróżniony produkt
regionalny Beaty Peksy z Przyborowa.
prezentowano ponad 50 produktów z terenu całej Wielkopolski. Natomiast z Miasta i Gminy Szamotuły wyrafinowanym wymogom jury poddano m.in.: olej z czarnuszki, i olej
ostropestowy – należący do Krystyny Just właścicielki firmy SEMCO ze Śmiłowa; oraz szamotulską konfiturę czereśniową należącą do Beaty Peksa z Przyborowa.
Szczególnie podkreślić należy, że obie panie zdobyły w
swoich kategoriach pierwsze nagrody za olej ostropestowy i
szamotulską konfiturę czereśniową.
Konkurs zorganizowany był przez Polską Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast regionalnym
organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu.
Dodać jeszcze można, że zgłaszane produkty muszą być
związane z danym regionem, czyli określonym obszarem
geograficznym, i muszą charakteryzować się szczególnymi cechami. Cechy wynikają przede wszystkim ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych danego
regionu. No i, produkty powinny być wytwarzane na małą
skalę, metodami tradycyjnymi, i muszą wywodzić się z
tradycji i zwyczajów kultywowanych danego regionu.
Beata Peksa dodała: Zachęcam wszystkie gospodynie domowe, które wyrabiają konfitury i inne tradycyjne
wyroby domowe od wielu lat a uważają, że są bardzo
ciekawe smakowo, aby zdecydowały się poddać komisji
konkursowe smaki regionu.
A dodać należy jeszcze, a może przede wszystkim,
że organizatorem przygotowań do konkursu z powiatu
szamotulskiego jest Anna Czarnecka. Fakt, że dane osoby
stają w „szranki konkursu” jest niejednokrotnie wynikiem
umiejętności przekonywania pani Anny, wynikającej z
wyjątkowej dbałości o dobra kulturowe regionu.
To też, poprosiliśmy panią Annę Czarnecką o powiedzenie kilku słów o swojej pracy. Pani Anna Czarnecka wyjaśniła: Pracuję w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zespole doradczym w
powiecie szamotulskim na stanowisku starszego doradcy
do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki. W swojej pracy często spotykam
się z mieszkankami obszarów wiejskich, które są niejednokrotnie mistrzyniami kulinarnymi. Przepisy kulinarne
często przekazywane są z pokolenia na pokolenie i kultywowane są tradycje jeżeli chodzi o wykorzystanie produktów do ich wytworzenia jak i sposób wykonania. Zachęcam te panie do wzięcia udziału w konkursie, które
tym samy promują siebie jak i region. Produkty które
zdobyły nagrody czy wyróżnienia mogą wykorzystać
jako dodatkowe źródło dochodu - prowadząc sprzedaż
bezpośrednią.
Zbieram te przepisy, opracowuje ankiety wskazując w
nich powiązanie z regionem i tradycją. Mam takich producentów którzy wystawiają swoje produkty co roku.
Powiat szamotulski ma zawsze jedną z największych
ilości zgłoszeń i właściwie nie ma roku bez nagrody, wyróżnienia czy "Perły" – czyli dalszy etap tego konkursu.
R.Milewski
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
str. 19
List z ostatniej chwili
LISTY
Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy wyrażane
przez ich autorów. Redakcja nie
ponosi
odpowiedzialności za
treść listów. Listy nie spełniające
przyjętych norm społecznych nie
będą publikowane.
(dop.red.)
Szanowna Redakcja
Wieści Szamotulskie
Uprzejmie proszę o opublikowanie niniejszego listu w całości.
Ciemny lud?
to kupi???
Wiem, że przyzwyczajeń i mentalności
nie zmienia się z dnia na dzień ale odrobina
chęci i pracy nad sobą, czasami czyni cuda. To takie moje motto życiowe. Nadszedł
już wielki czas abyście zechcieli, popracować nad sobą ... panowie redaktorzy Ryszard
Paech oraz Jacek Legeżyński, autorzy wypowiedzi dziennikarskiej zatytułowanej Nocne
Polaków Rozmowy opublikowanej w czasopiśmie Zeszyty Obrzyckie (lipiec 2015r.).
Skoro sami w swoim czasie byliście u
władzy gminnej a teraz krytykujecie tamto
rządzenie, to czy takie postępowanie nie jest
co najmniej dziwne? Czy nie spodziewacie
się, że sami będziecie krytykowani za współudział?
Poza tym, wiecie chyba „wykształceni
panowie redaktorzy”, że krytyka należy do
ustawowych zadań prasy i mediów, nic w
końcu nowego. wystarczy spojrzeć do ustawy..cyt. Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności
wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania,
jawności życia publicznego oraz kontroli i
krytyki społecznej.
Czy wiecie „wykształceni panowie redaktorzy” z której ustawy pochodzi zacytowana podstawa prawna? Jeżeli tak to proszę
odpowiedzieć w liście do redakcji.
A i mamy demokrację, o czym panowie
pewnie zapomnieli, co niesie ze sobą wolność przekonań i wypowiedzi. Na próżno
żale i połajanki, ludzie już wybrali nowego
burmistrza po raz wtóry. A czy burmistrz
Bieniek i jego świta dopisali te dodatkowe
dusze czy nie, to już musztarda po obiedzie,
trzeba było korzystać z zażaleń w trybie wyborczym a nie czekać na mannę z nieba.
str. 20
Mieliście panowie szansę aby się wykazać a
nie po próżnicy teraz mieleć ozorami, czego
dokonał lub nie dokonał nowo wybrany stary
burmistrz.
Jak
to
pewnie
napisałby
J.Legeżyński ,,Psy szczekają a karawana
jedzie dalej” lub ,,Pies ci mordę lizał,,. A tak
a propos panie Legeżyński, pan chyba jednak
zwierząt nie lubi, bo zawsze wypowiada się
pan dość nieładnie w tym temacie. A ja myślę, że ktoś kto nie lubi zwierząt, nie lubi
także ludzi. To tak jak z tym dżentelmenem,
trzeba wiedzieć najpierw, co to jest ten dżentelmen i zachowywać się tak do wszystkich
kobiet, nie tylko do tych najbliższych.
A pamięta pan jak będąc na korytarzu w
sądzie zobaczył pan mnie wchodzącą to zaczął pan chować się za filarami, raz za jednym raz za drugim. Są na tę okoliczność
świadkowie. Czyżby chciał pan zabawić się
ze mną w chowanego? Powiem panu, że
ostatnio bawiłam się w chowanego jak chodziłam do szkoły podstawowej. Ale teraz,
szron na głowie, i nie to zdrowie...
Będąc kobietą, jakoś pana nie kojarzę z
nazewnictwem dżentelmen ani kiedyś ani
teraz.
Tak więc panowie wracając do tematu,
nie utyskujcie tylko działajcie bo was za
koniarstwo (czyt.koni) trojańskie zacznę
podejrzewać. A skoro nie działacie i nie działaliście panie Peach i panie Legieżyński, to
pozwólcie działać innym i nie blokujcie działań innych i nie przypisujcie im cieknącej z
nienawiści gęby. To tylko zdrowa, demokratyczna krytyka działań burmistrza Bieńka
która być musi, wobec lania wody i lukru w
lokalnej gazecie. Od tego cukrzenia przez
Monteriala cudownych działań ojca miasta
Obrzycka aż niedobrze się robi. Czuję się
jakbym zjadła parę tabliczek czekolady, które ciążą mi na żołądku jak kamienie. Bo
przecież burmistrz Bieniek jako modelowy
autokrata, posiada chyba wiele twarzy, czy
raczej może masek. Lubi prezentować się
jako dobrotliwy, prowadzący dialogi ze swoimi poddanymi, co z drugiej strony nie przeszkadza w wysyłaniu ich na „zieloną łączkę”.
Umiejętnie kokietuje rozmaitych pożytecznych niedowartościowanych ludzi, kusząc ich profitami. Tylko proszę abym była
dobrze zrozumiana, ja burmistrza wymieniać nie chcę i nigdy nie chciałam, ja tylko
chcę dać alternatywę, w postaci krytyki
Urzędu a nie człowieka. Jak ludzie zrozumieją, to wymienią a jak nie zrozumieją, to nikt
ich na siłę uszczęśliwiać nie będzie a tym
bardziej ja. Ja tu nie mieszkam, ja tylko przebywam, interesu tu nie mam żadnego. Nie
chcę tu mieszkać, nie chcę piastować funkcji,
tylko na głupotę i brak poszanowania innych
jestem uczulona. Jestem także uczulona na
donosy i jeżeli coś piszę, to podpisuję się z
imienia i nazwiska, którego nigdy się nie
wstydziłam i nie wstydzę (to do pana Peacha,
gdyby jeszcze nie wiedział).
Poza tym, panowie „redaktorzy” Paech i
Legeżyński, gdybyście jeszcze nie wiedzieli,
to uprzejmie informuję WAS, że w internecie
możecie odszukać jak to było z dodatkowym
meldowaniem na okres wyborów w gminie
Wijewo. Jeżeli nie mam podejrzewać WAS
jako koni trojańskich (z tego co wiem, to nie
jestem sama w tych podejrzeniach), to jeszcze możecie sprawę zgłosić odpowiednim
organom. Ale tylko do roku.
Jestem ekologiem i dlatego bronię zwierząt i przyrody, bo one bronić się nie potrafią. Nie jestem pazerna na pieniądze i jak nie
dołożę, to nie wezmę ani złotówki w odwrotności do mojej rodziny, która da sobie ...
ogolić dla paru groszy i sprzeda co się tylko
da, aby podnieść swoje ego. Ale ja dziewczyna miastowa, nie mam kompleksów i może
dlatego takich zachowań nie rozumiem. Myślę, że tyle już chyba mnie wszyscy poznali i
wiedzą, iż pomówienia które pisał o mnie
Monterial były wyssane z palca. Była to
raczej pisanina na zamówienie aby mnie
zdyskredytować, bo przecież burmistrz Bieniek nie bał się Monteriala jak to tłumaczył
beznadziejnie swojemu staremu mentorowi i
sponsorowi, tylko miał inne plany niż obiecał
nam ekologom.
Mam nadzieję że ciemny lud tego nie
kupił, jak i nie kupuje tych obiecanek cacanek składanych przez Bieńka, kiedy pieniędzy w kasie brak. Co bowiem znaczy że będą
drogi i inwestycje, kiedy zewnętrzne środki
pozyskamy? A na pozyskanie środków trzeba
mieć własny wkład. To co, w kasie nie ma
środków własnych? Tak brak jest środków
własnych jak brak jest kotów, o które walczyłam na ulicy Rynek 7 w Obrzycku???
Skoro kotów brak, to co z karmą zebraną w
DNI OBRZYCKA? Czyżby zebrana karma
dla tych nieistniejących już kotów, które
„wyparowały w kosmos” miałaby przydać
się na lunch dla pracowników UM, kiedy
pewnego dnia zabraknie na pensje....? A co z
eleganckimi karmikami?
Czy lud jest ciemny i uwierzy np. w pozyskanie środków zewnętrznych skoro brak
jest środków własnych na wymagany wkład?
Elżbieta Jaźwiecka
ekolog
PS Panowie policjanci z Obrzycka, składam
publicznie przy pomocy prasy doniesienie, że
w nieznanych okolicznościach nagle zginęły
koty wolnobytujące przy ulicy Rynek 7 w
Obrzycku. Proszę wszcząć dochodzenie,
może najpierw czynności wyjaśniające, i
ustalić sprawcę. Bo zaginięcie kotów wzbudza uzasadnienie podejrzenie ich nielegalnego uśmiercenia. Czekam aż mnie panowie
policjanci przesłuchacie w charakterze
świadka na okoliczność uzasadnionego podejrzenia nielegalnego uśmiercenia kotów. I
proszę bardzo abyście panowie policjanci
dołożyli starań, tak jak przy sprawie nielegalnego wieszania plakatów ekologów. A nie,
tak jak przy sprawie zrywania plakatów ekologów, też w Obrzycku.
E.J.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
str. 21
Trąba powietrzna,
czy jeszcze gorzej?
To co wydarzyło się u nas w
Lipnicy to lepiej nie mówić –
podsumowuje wydarzenia z sobotniej nocy z 15 sierpnia 2015
sołtys Andrzej Staszewski.
Ogromne zniszczenia widać
jeszcze kilka dni po kataklizmie, to
i namawialiśmy sołtysa na wspomnień, które są wyjątkowo niemiłe.
a deszcz lał się strumieniami jakby
wiadrami. Była tak strasznie, że
brak słów aby to opowiedzieć.
Jak się trochę uspokoiło to wyszedłem zaraz w tej nocy zobaczyć
czy nic się nie stało. To co udało mi
się zobaczyć w nocy, to przeszło
moje najśmielsze wyobrażenia.
Nowy blaszany dach z szopy w
jednym słowem tragedia. To też
wróciłem po aparat fotograficzny,
aby udokumentować zniszczenia
dla firmy ubezpieczeniowej. I jeszcze w tej nocy robiłem zdjęcia.
Z tego co wiem było pięć interwencji straży pożarnej.Zniszczenia
były u nas w: Lipnica Huby, Lipnica Bociany, Nowe Osiedle. Ludzie
mówili, że małych zniszczeń, takich
ka brak kilku dachówek, wybite
szyby, itp. - to nie zgłaszali, tylko
sami naprawiali. Siła wiatru była
tak duża, że ogromne drzewa były
wyrwane z korzeniami, a na przykład blaszany garaż taki duży na
Nowe przykrycie dachu zerwane, pozostała tylko konstrukcja, i widoczne jest gwieździste niebo.
Fot. Andrzej Staszewski
Sołtys Staszewski niechętnie wspomina: Tak ok.g.2000 nadeszła mała
burza, pomyślałem sobie, że i dobrze, bo deszcz jest bardzo potrzebny. Ale popadało tylko trochę, i się
uspokoiło. Ale tak po godzinie jak
zerwała się burza, to gwałtownie
zrobiło się bardzo ciemno, był tylko
ogromny grzmot, wiatr, błyskawice,
str. 22
której trzymam karmę dla zwierząt
był zerwany a wkoło tyle wody, że
woda nie nadążała odpływać.
Zniszczenia były ogromne. Ziarno
stało w wodzie, pasza w wodzie,
dodatki paszowe w wodzie, wkoło
sama woda. Na stodole część dachu
zerwana, na budynku w którym
trzymam zwierzęta, tak samo. No
dwa samochody wiatr wyrwał i
rzucił daleko w kukurydzę, a garażowane w tym garażu dwa auta
zostały, były tylko trochę uszkodzone. Tak mówili ludzie.
I co tutaj mówić???
Rozmawiał:
R.Milewski
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Ciąg dalszy ze s.1
Hapteny
mogą zabijać
(cz.II)
Na temat szkodliwości haptenów z Jerzym Grzeszczukiem właścicielem Instytutu Haptenologii w
Goleniowie rozmawia dr Ryszard
Milewski
jest trudne. Przede wszystkim, to
oboje muszą zrozumieć naturę zjawiska toksycznego działania ich
organizmów i muszą stosować
określoną profilaktykę. Powinni
ograniczyć do niezbędnego miniJaki wpływ na zdrowie mał- mum swoje fizyczne kontakty oraz
dobrze wietrzyć całe mieszkanie.
żonków mogą mieć hapteny?
Ludzie chcą kochać i być ko- Ale to bywa trudne, szczególnie w
chani. Męża i żonę łączy więź fi- chłodnym klimacie, np. zimą.
zyczna. Dwa ciała łączą się w jedno
ciało, a wtedy bardzo dużo obcych
haptenów przenika do krwi drogą
wziewną. Tak jak wspomniałem
wcześniej, przy niezgodności haptenów może się pojawić ponad 160
chorób autoimmunologicznych, a
nawet mogą nastąpić nagłe zgony
uprzednio zdrowych osób. Takie
nagłe zgony współcześnie dokonują
się z częstością jeden na tysiąc.
Pożycie małżeńskie przy niezgodności haptenów może być nieudane.
Ludzie dotknięci chorobami haptenowymi nie znają przyczyny choroby i dlatego eskalują nieporozuJerzy Grzeszczuk, rok urodzemienia, awanturują się, rozwodzą i
zabijają. Pamiętajmy, że statystyki nia 1939. Matura w 1957, Technipodają, iż przyczyną 70% zabójstw kum Budowy Maszyn w Elblągu.
w Polsce jest właśnie nieudane ży- 1957-60 pomocnik tokarza w Zakładach Mechanicznych im. Gen.
cie rodzinne.
No to, powinni się rozwieść a Karola Świerczewskiego w Elblągu. 1960-61 zasadnicza służba wojnie zabijać…
No tak, ale to nie jest takie pro- skowa. 1961-1963 nauka w Oficerste. Samo uzyskanie rozwodu w skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie,
sądzie może trwać kilka lat. Skoro tytuł pilota w stopniu podporucznisędzia od rozprawy do rozprawy ka. 1972-75 studia zaoczne w Wyżwyznacza termin na przykład pół- szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w
roczny. A życie codzienne kłócą- Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota.
cych się małżonków jest nieprzewi- W roku 1983 zwolniony ze służby
wojskowej w stopniu majora.
dywalne.
Od 1981 zainteresowania bioloDo tego ludzie niezbyt chętnie
się rozwodzą, bo najsilniej łączy gią molekularną. Autor dwóch wystrona materialna, przede wszyst- nalazków (linijka z podziałkami
kim wspólne mieszkanie, dzieci, krotności jednostek miary układu
SI oraz podwozie do wózka dzieitp.
Jaka jest przyszłość małżeń- cięcego przystosowanego do jazdy
stwa jeżeli jedno z małżonków po schodach).
Udział w 22 konferencjach nauwydala hapteny toksyczne dla
kowych w Polsce i za granicą. Audrugiego?
Trwanie w takim małżeństwie tor trzech publikacji naukowych o
Nr 9(37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
W gorącym klimacie ludzie żyją
na świeżym powietrzu albo w przewiewnych szałasach i zjawisko
toksycznego działania organizmów
nie jest tak silnie widoczne jak w
chłodnym klimacie, gdzie ludzie
żyją w zamkniętych i źle wietrzonych mieszkaniach.
Badałem różne przypadki. Na
przykład, jeśli w małżeństwie jest
silna więź uczuciowa (przynajmniej
tak to nazywają), to osoby takie
trwają w małżeństwie, śpią razem,
szukają ratunku u lekarzy i znachorów. Ale żadne leki nie pomagają.
A choroba postępuje...
Znam też przypadki w których
małżonkowie znają przyczynę zjawiska i świadomie rezygnują z więzi fizycznej, rozwiązują swoje problemy intensywnie wietrząc całe
mieszkanie, śpią w oddzielnych
sypialniach, utrzymują więź gospodarczą i duchową i starają się wychować dzieci. Ludzie tacy żyją
obok siebie w świadomej separacji.
A im bardziej unikają więzi fizycznych tym lepiej się czują.
Znam też przypadek, w którym
małżonkowie gdy się dowiedzieli,
że występuje u nich zjawisko silnego toksycznego działania haptenów
postanowili się rozwieść. Wcześniej oczywiście w pełnej zgodzie
toksycznym działaniu ludzi:
1/. Rumyantsev S.N., Grzeszczuk
J.: "Pathogenic Effects of the Human
Chemical
Biofield"
=
“Chorobotwórcze działanie ludzkiego chemicznego biopola”. Medical Hypotheses. Churchill Livingstone of Edinburgh.1995.
2/. Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens
as a Possible Cause of Sudden
Death of Previously Healthy Adults
and Infants and of Diseases and
Phenomena Linked to Tissue Ischemia" = “Antygeny Lewis jako
możliwa przyczyna nagłej śmierci
uprzednio zdrowych
dorosłych
osób oraz chorób i zjawisk z
niedokrwienia tkanek”. Medical
Hypotheses. Churchill Livingstone
of Edinburgh. 1997.
3/ Grzeszczuk J.: "A Possible Reason for the 'Fatal Vision' of the
str. 23
podzielili się majątkiem. Oboje są
zadowoleni z tej decyzji. Zadowoleni są także rodzice tej rozwiedzionej pary, krewni oraz dzieci tych
rozwiedzionych osób. Dodam, że
jest to bardzo rozsądne wyjście z
sytuacji.
Podam przykład z życia wzięty będący pytaniem: Mężatka
(wcześniej jako panna zdrowa),
często mdleje a nawet miewa
krwotoki z dróg rodnych. I ciągle
trwa w małżeństwie, które jest
dla niej koszmarem ciągłych
awantur. Jak Pan ocenia przyszłość takiego związku?
W małżeństwie występują trzy
więzi: fizyczna, duchowa i gospodarcza. Jeśli hapteny męża doprowadzają żonę do ciężkiej nieuleczalnej choroby i do nieudanego
życia małżeńskiego, to przymuszanie do utrzymywania więzi fizycznej, a nawet przymuszanie do przebywania tych osób w nieodpowiednio wietrzonych pomieszczeniach
może być traktowane jako przestępstwo.
Czy spotkał pan się z przypadkiem, że stwardnienie rozsiane (SM) było wywołane przez
hapteny?
Tak. Przebadałem ponad 80
przypadków SM. Rezultaty moich
laboratoryjnych badań upewniają
mnie w przekonaniu, że stwardnie-
miewają się językiem angielskim.
Dostęp do publikacji jest przez
internet.
Poza tym, Jerzy Grzeszczuk
wydał kilka książek w języku polskim. Wszystkie są dostępne w
Bibliotece Narodowej i w bibliotekach uniwersyteckich.
Od roku 2002 prowadzi własny
Instytut Haptenologii – pierwszy
Wymienione prace opublikowane w świecie.
były w języku angielskim, bo nau(red.)
kowcy na całym świecie porozuFamous American Surgeon Jeffrey
MacDonald" w: Tymieniecka A.T.
(redaktor): „The origins of life”.
World Institute for Advanced Phenomenological
Research
and
Learning. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London. Analecta Husserliana LXVI,
349-355. 2000.
nie rozsiane jest powodowane obcymi haptenami, które najczęściej
są w wydzielinach organizmu bliskiego człowieka (wydychane powietrze, pot, ślina, nasienie). Źródłem obcych haptenów mogą też
być zwierzęta, grzyby pleśniowe,
które są na ścianie, pod wilgotną
podłogą...
Ludzie mieszkają w zagrzybionych mieszkaniach, nie dbają o
dobre wietrzenie mieszkań, śpią z
kotem, pieskiem, fretką… Zwierzęta wydalają swoje hapteny do powietrza i to może być przyczyną
stwardnienia rozsianego oraz wielu
innych chorób wywoływanych
przez hapteny.
Jeżeli jedno z małżonków wydala szkodliwe hapteny, czy to
oznacza, że dziecko też będzie
wydalać takie same hapteny?
Siedemdziesięciolecie
WKU
Każde dziecko z tych samych
rodziców jest inne, odziedzicza
niektóre cząsteczki chemiczne od
matki i niektóre cząsteczki chemiczne od ojca. Ilość kombinacji
jest ogromna. Wszystko zależy od
genotypów ojca i matki. Pośród
miliardów istnień ludzkich nie ma
dwóch organizmów identycznych
pod względem zestawu wszystkich
cząsteczek chemicznych, za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych.
Kiedy dziecko jest świadome,
że wydziela szkodliwe dla drugiej
osoby hapteny?
cdn.
Dziękuję za rozmowę
R.M.
stość była połączona z obchodami
Dnia Wojska Polskiego.
W uroczystości wziął również
udział m.in.. dowódca Garnizonu
Poznań generał brygady pilot Da-
Szamotuły należą do Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Nowym Tomyślu, to i, w uroczystościach siedemdziesięciolecia powstania WKU w
Nowym Tomyślu udział brały władze samorządowe
z Szamotuł. No i, w taki prosty sposób trafiliśmy
również (jako redakcja) do Nowego Tomyśla.
Dowiedzieliśmy się, że historia WKU w Nowym Tomyślu się w 1945 roku. Utworzona wtedy
została Rejonowa Komenda Uzupełnień, obejmująca powiaty: międzyrzecki, nowotomyski, wolsztyński. A z biegiem czasu zaczął przynależeć do Nowego Tomyśla też powiat szamotulski.
Uroczystości z okazji powstania WKU odbyły
się 17 sierpnia 2015 w Nowym Tomyślu, uroczy- Wiceburmistrz MiG Szamotuły Wojciech Rabski wręcza
kwiaty ppłk Markowi Kosickiemu komendantowi WKU
w Nowym Tomyślu, a otrzymuje medal i dyplom.
str. 24
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Medal otrzymany przez wiceburmistrza Wojciecha Rabskiego.
riusz Malinowski,
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły reprezentował
wiceburmistrz Wojciech Rabski. Wiceburmistrz Rabski złożył gratulacje wszystkim pracownikom WKU w
Nowym Tomyślu; życzył dobrej współpracy i pracy
na niwie obronności oraz dobrej współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego.
W uroczystościach brali udział również przedstawiciele władz powiatów: Wolsztyn, Nowy Tomyśl,
Międzychód, Szamotuły. Byli też burmistrzowie z
tych powiatów.
Pracownikom wojska wręczone zostały medale:
ZA ZASŁGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Medale były: złote, srebrne, brązowe. No i, były tez wyróżnienia.
Dodać należy też, że wiceburmistrz Rabski przywiózł do Szamotuł dyplom z podziękowaniami dla
burmistrza Włodzimierza Kaczmarka i medal z okazji
70. lecia WKU.
Uroczystość została zakończona częścią artystyczną, w wykonaniu nowotomyskiej artystki Sandry Rugały której towarzyszył Piotr Ostapkowicz.
R.
SPRZEDAŻ
Drewno opałowe SOSNA pocięte na wymiar,
oraz bloczki betonowe M-6,
DOWÓZ DO KLIENTA
GRATIS !!!
Kontakt: kom:505214783
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
str. 25
Ciąg dalszy ze s.1
Działkowców i władz samorządowych oraz prezesów z poszczególnych ROD z terenu Miasta i Gminy Szamotuły. No i, rozpoczęły się oficjalne przemowy i podziękowania, wręczanie upominków, itp. Wręczano też dyplomy uznania i upominki oraz
przekazywano podziękowania działkowcom wyróżniającym się
w ekologicznej i estetycznej pielęgnacji (uprawie) działki.
W oficjalnej części szczególnie wyróżniła się kierownik WyW dn.01 sierpnia 2015 Rodzinne Ogrody Działkowe Łowiza- działu Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
Ludwikowo świętowały swoje dwudziestopięciolecie istnienia. Szamotuły Małgorzata Kurczewska. Na podium wkroczyła z
ROD ŁOWIZA powstał dokładnie 01 czerwca 1990r. Przekazano wtedy uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły 18,7ha ziemi
klasy najsłabszej, bo V i VI, na założenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych – tak to się wtedy nazywało. Wydzielono 327
działek i zaczęto od ogrodzenia całości siatką. Tyle wspomnień.
Uroczystość otworzył o g.16.00 prezes ROD Łowiza Łukasz
Najderek, i odśpiewany został Hymn Działkowców z 1935 roku
wg. słów Zofii Drwęska-Doeringowa, cyt.:
„W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Od lewej: dyrektor Szamotulskiego Ośrodka KultuWierni jej wszyscy są wielcy i mali
ry Piotr Michalak, sekretarz Karol Hartwich, kierowSkłada jej każdy daninę ze swej pracy
nik Małgorzata Kurczewska, wicestarosta Starostwa
Wszyscy poddani dla niej jednacy.
Powiatowego w Szamotułach Beata Hanyżak.
Działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.”
Po hymnie uczczono minutą ciszy działkowców którzy ode- ogromnym ogromnym drzewkiem magnolii i wręczyła prezesoszli na wieczny odpoczynek. Następnie prezes Najderek powitał wi Łukaszowi Najderkowi z okazji pięknego jubileuszu dwuzaproszonych gości, przedstawicieli władz Polskiego Związku dziestopięciolecia ROD Łowiza.
Obowiązkowo należy zaznaczyć również, że po
dwudziestotrzyletnim sprawowaniu urzędu prezesa
ROD Łowiza przez Stanisława Urbana, prezes
Urban zrezygnował ze względów zdrowotnych z
dalszej prezesury (obecnie jest w szpitalu) i wszystkie podziękowania przyjmowała żona byłego już
prezesa Urbana.
Warto zauważyć też, że na terenie ROD Łowiza
jest specjalne wydzielone miejsce na plac zabaw
dla najmłodszych, i można zagrać w piłkę nożną,
siatkówkę, koszykówkę, można wspinać się na
ścianie trudności, a prezes Najderek dodał, że w
najbliższym czasie będzie pobudowana siłownia.
Mieliśmy okazję poznać też p.Daromirę Pytel,
która od samego początku, czyli od dwudziestu
pięciu lat jest w zarządzie ROD Łowiza pełniąc
zaszczytną funkcję skarbnika. Naszym zdaniem
funkcja skarbnika, czyli księgowego, jest najważniejsza w każdej firmie.
Po oficjalnej części działkowcy zostali zaproszeni na poczęstunek i zabawę taneczną pod
chmurką. A pogoda była wyjątkowo piękna i słoneczna. Niektórzy mówili, że działkowcy wymodlili sobie piękną pogodę.
Młodszą część działkowców (przyszłych działkowców) zdecydowanie bardziej była zainteresowana pokazami wykonywanymi przez straż pożarOd lewej: sekretarz UMiG Szamotuły Karol Har- ną z OSP AMICA Wronki i nauką udzielania
twich, kierownik Wydziału Ekologii i Ochrony pierwszej pomocy, w wykonaniu tej jednostki.
Był też zamek dmuchany, wata cukrowa, i wieŚrodowiska Urzędu MiG Szamotuły Małgorzata
le
innych
atrakcji.
Kurczewska, prezes ROD Łowiza Łukasz Najderek. Za chwilę magnolia stojąca w głębi będzie
wręczony prezesowi Najderkowi.
R.Milewski
Jubileusz
ROD Łowiza
str. 26
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Święto plonów
w ROD
08 sierpnia 2015 roku działkowcy ROD im. mjr. Dobrzyckiego
w Obornikach spotkali się na tradycyjnych dożynkach ogrodowych.
Wspólne spotkanie było okazją
do wręczenia najaktywniejszym
wego
święta
ogrodowego zarząd ROD nagradza dziesięć działek w ramach
konkursu „Moja
Działka - Samo
Zdrowie”.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali: Urszula i Marek
Błajek, Gabriela i Stanisław Cybulscy, Marian Darna, Mieczysława i
Roman Hamerlińscy, Aleksandra i
wej rodziny popisywało się w konkurencjach sprawnościowych takich jak „łowienie ryb” czy rzutach
do kosza. Wszyscy uczestnicy zostali solidnie nagrodzeni.
Tradycyjnie gościem naszej
imprezy był poseł na Sejm RP oraz
przedstawiciel Starostwa powiatowego Urszula Bak. W imprezie
uczestniczyli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych ROD z Obornik i Szamotuł.
Ogrodowa biesiada połączona z
Laureaci Okręgowego Konkursu "Działka roku 2015". Od lewej: Jan Molski (prezes ROD), Dorota i Zbigniew
Sudoł, Maria i Feliks Jeske, Ryszard Ratajski (z-ca prezesa ROD).
działkowcom odznak „Zasłużony
Działkowiec”. Srebrne odznaki
otrzymali: Danuta Mantaj – Morka
i Leon Ciesiółka natomiast brązowe
wręczono: Marii i Feliksowi Jeske,
Krystynie i Edmundowi Chudzickim, Marianowi Darnie i Zbigniewowi Sudołowi.
Każdego roku z okazji sierpnio-
Zygmunt Kaczmarkowie, Bożena i
Stefan Marcinkowscy, Maria i Piotr
Najderkowie, Elżbieta i Bogdan
Sarowscy, Elżbieta i Zbigniew Szymasiowie oraz Anna Wysocka.
Nagrody dla w/w zwycięzców
ufundował Starosta Powiatu Obornickiego.
Najmłodsze pokolenie działko-
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
zabawą taneczną „pod gwiazdami”
trwała do późnych godzin nocnych.
Dodać należy, że temperatura tego
dnia oscylowała w granicach 380 C.
Ale było wspaniale !!!
Jan Molski
prezes ROD
str. 27
Ciąg dalszy ze s.1
dzony zjazd na
posesję, a te zlokalizowane dalej od
szosy najczęściej
nie.
A słabe ziemie
oznaczają piaski,
jeżeli jest piasek to przez piasek
trudno jest przejść a jazda rowerem
jest niemożliwa, nawet trudno jest
przejechać małym samochodem.
To co mają powiedzieć mieszkający dalej od szosy, którzy zmuszeni są w drodze do domu przejść
lub przejechać rowerem właśnie
przez piasek? A skoro przez ten
sam piasek wcześniej przejadą ciągniki i duże samochody, to jak może wyglądać taki piasek? Chyba nie
trzeba mówić, bo podpowiada to
sama wyobraźnia. Ale gdyby komuś (czyt.władzy) zabrakło wyobraźni, to wykonaliśmy kilka fotografii, które mogą być dokumentem
do wypowiedzianych słów.
Ludzie wspominają: Za poprzedniego wójta i za poprzednią
sołtys, która umiała zjednoczyć
społeczeństwo, to Piotrowo było
jedną wielką rodziną. Asfaltowano
m.in. dróżki wszystkie te polne
piaskowe prowadzące do zabudowań oddalonych od szosy głównej,
a przy lesie miały być ustawione
ławki i latarnie. Tak jak w parku.
Ale nie wszystko zdążono zrobić.
Piotrowo
gm.Obrzycko
Piotrowo w gminie Obrzycko to
jest taka malowniczo położona wieś
przy trasie głównej Poznań – Kołobrzeg. Wioska jest bardzo ładna,
przejeżdżający kierowca widzi po
lewej i prawej stronie duże przestrzenie i zabudowania oddalone
kilka a niektóre nawet kilkanaście
metrów od szosy. Wyraźnie widoczny jest luz przestrzenny, porządek, spokój, prawdziwa wioska jakby wczasowiskowa.
Ziemie są tutaj bardzo słabe, bo
w zasadzie same piaski, czyli klasa
bonitacji można powiedzieć VIz,
taka już typowa pod zalesienie a
najlepiej lasem sosnowym. To i też
od skraju wsi zaczyna się las sosnowy, no a w lesie rośnie różne runo
leśne największym zainteresowaniem zbierających cieszą się grzyby
i jagody. To też z lasu korzystają
szczególnie mieszkańcy, dorabiając
sobie z zebranych grzybów i jagód,
które sprzedają przy szosie na malutkich straganikach lub bez.
No i tak to życie powoli się
toczy, gdyby nie pewne ale. Zabudowania blisko szosy mają utwar-
Stanisław Płatkowski pokazuje
piasek, który jest niby drogą.
To i „coś” do zrobienia zostało dla
nowej władzy, Czyli aktualnie panującej wójt Ireny Rakowskiej i „jej
ludzi”. A jak wygląda ta „robota”
nowej władzy to właśnie powiedziano i pokazano nam w Piotrowie.
Ludzie nie szczędzą krytyki pod
adresem „panujących”, a ze względu, że krytyka jest identyczna a
miejsce w czasopiśmie ograniczone, to przytoczyliśmy tylko jedną
wypowiedź i jedną fot.
Pan Stanisław Płatkowski
powiedział: Idąc do mojego domu
(Piotrowo 33) z szosy głównej to
trudno jest dojść a o dojechaniu
rowerem nie ma mowy, bo po drodze jest dosłownie rozjechany piasek. A rozmowy z aktualnie panującą władzą nic konstruktywnego nie
dają. Można powiedzieć, szkoda
czasu na rozmowę.
Proszę bardzo przykład, jednej rozmowy z panią wójt Rakowską. Byłem wczoraj to była środka
26 sierpnia 2015 u wójt Ireny Rakowskiej. Prosiłem aby utwardzić
ten kawałek piasku. Pani wójt Rakowska zaczęła rozmowę z oburzeniem mówiąc: W Piotrowie to tylko
potrafią donosić i zdjęcia robić.
Później jak się trochę uspokoiła to
powiedziała, że taką decyzję to
musi wpierw zatwierdzić rada gminy. I co miałem powiedzieć?
„Spławiła” mnie.
No i dalej wszystko jest bez
zmian, czyli piasek jest nieruszalny.
Gdyby to było na moim podwórzu
to bym nawiózł np. tłucznia i byłoby utwardzone. Ale to jest teren
gminny i nic nie wolno robić bez
„sterty” pozwoleń władzy. A władza też nic nie robi, czyli nie wypełnia ustawowych zobowiązań –
podsumował Stanisław Płatkowski.
W tym miejscu należy jeszcze
dodać, że ustawowy zapis dotyczący samorządów ma brzmienie, cyt.:
„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy:
... gminnych dróg ...”.
Jeżeli otrzymamy odpowiedź od
aktualnie panującej wójt Ireny Rakowskiej to opublikujemy.
W Piotrowie był:
R.Milewski
str. 28
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Ciąg dalszy ze s.1
Sprawdzanie napływających
do redakcji informacji
dotyczących SP-2
Na temat przygotowania
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Szamotułach do nowego roku
szkolnego 2015-2016 z Małgorzatą Jagiełłowicz dyrektor
szkoły rozmawia dr Ryszard
Milewski
Proszę nie myśleć, że jestem
„zakochany” w SP-2 lub w pani
dyrektor, że tak często gości pani
dyrektor i SP-2 na naszych łamach.
Ale wynika to tylko z faktu, że do
naszej redakcji kierowano różne
niekorzystne opinie o działalności
pani, jako dyrektora szkoły i nie
tylko. W związku z powyższym
zwracam się do pani, o udzielenie
kolejnego wywiadu na temat w jaki
sposób przygotowała pani szkołę do
nowego roku szkolnego. Chcę
sprawdzić, czy pani oponent ma
rację, a jeżeli tak to na ile.
Czy w roku szkolnym 2015/2016
będzie pani mogła utworzyć chociaż
jedną klasę pierwszą?
Rekrutacja dzieci do klas pierwszych została zakończona w kwietniu
liczbą 60 uczniów. Po raz pierwszy,
tak wielu rodziców obdarzyło naszą
szkołę zaufaniem.
Co się wydarzyło, że utworzyła
pani aż trzy oddziały klas pierwszych?
W dwójce od dwóch lat nastąpiły
duże zmiany nie tylko w wyglądzie i
wyposażeniu, ale przede wszystkim w
jej funkcjonowaniu. To szkoła, która
dąży do tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Drugi rok realizujemy program otwartej szkoły pod hasłem "Zapraszamy do Dwójki". Zapraszamy rodziców i dzieci do naszej
szkoły na spotkania, wspólne zabawy,
rozmowy. Informujemy o tym, co
robimy, jakie mamy plany, przedstawiamy nasze osiągnięcia i informujemy o tym jak rozwiązujemy problemy.
Rodzice widzą, że w najstarszej z
szamotulskich szkół tworzymy wyjąt-
kowe miejsce dla rozwoju edukacyjnego dzieci. Miejsce bezpieczne,
przyjazne, kolorowe, pełne inspirujących bodźców edukacyjnych, bogatej
oferty sprzyjającej rozwojowi zainteresowań. Mamy to szczęście, że jesteśmy małą, kameralną, szkołą i przy
dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych, tworzymy wyjątkowy
klimat.
Jeżeli tak, to proszę powiedzieć
ile klas pierwszych będzie pani mogła utworzyć, i ile uczniów będzie w
każdej klasie?
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie rozpoczną naukę w trzech klasach pierwszych. W każdej klasie
będzie po 20 uczniów.
A na jakim poziome kształtował
się nabór w latach poprzednich?
W poprzednich latach tworzyły się
dwie klasy lub jedna. Liczba uczniów
w roczniku jest różna, w klasach drugich 44, trzeciej 19, czwartych 32,
piątych 36, szóstych 42.
Czy będzie mogła pani utworzyć
oddział przedszkolny?
Tak, oczywiście.
Ile będzie oddziałów przedszkolnych?
Będzie jeden oddział przedszkolny z
liczbą 18 dzieci.
A mnie informowano, że będzie
dziewięć dzieci w tak zwanej zerówce, czyli w oddziale przedszkolnym.
A to miało oznaczać, że oddziału
przedszkolnego może nie być?
To co mówię jest wszystko udokumentowane. Proszę bardzo, może pan
redaktor sprawdzić.
A jak to było wcześniej?
Do tej pory tworzyliśmy dwa oddziały składające się głównie z dzieci
sześcioletnich, które już obowiązkowo
uczęszczają do klasy pierwszej. Pięciolatki przeważnie uczęszczały do
przedszkoli. Z mojego rozeznania
wynika, że rodzice mając wybór realizacji rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla dzieci
pięcioletnich w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych lub innych
formach wychowania przedszkolnego,
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
wybierają przedszkola. Gwarantuje to
im bowiem, możliwość całodziennej
opieki nad dzieckiem. Natomiast w
oddziałach przedszkolnych przy szkole, jedynie pięć godzin dziennie możemy poświęcić dziecku. A przeciętny
dzień pracy rodzica trwa przeważnie
osiem godzin, a nieraz dłużej.
Czy szkoła przewiduje jakąkolwiek reorganizację w kwestii oddziałów przedszkolnych?
Zgodnie z art.5. nowelizacji ustawy o systemie oświaty oddziały
przedszkolne działające w szkołach
podstawowych, tak jak u nas, z mocy
prawa od 1 września 2016 r. staną się
przedszkolami. Od tego samego dnia
powstałe w ten sposób przedszkola z
mocy prawa zostaną połączone w zespoły ze szkołami podstawowymi, w
których działały dotychczas jako oddziały przedszkolne. Tak więc nasza
szkoła z mocy prawa przekształci się
w zespół.
Ustawa nakłada również na gminy
obowiązek zapewnienia od 1 września
2015r. każdemu dziecku czteroletniemu, a od 1 września 2017 roku także
każdemu dziecku trzyletniemu miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Miasto i Gmina Szamotuły starając się zagwarantować miejsca w
przedszkolu rozważa utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych
przy naszej szkole, jeżeli taka konieczność zaistnieje. Z informacji
którą posiadam wynika, że w tym
roku wszystkie dzieci cztero i pięcioletnie mają zagwarantowane miejsce
w przedszkolach bez konieczności
tworzenia dodatkowych oddziałów, a
w naszym oddziale są miejsca wolne.
Jakich rad udzieliłaby Pani
rodzicom dzieci sześcioletnich które
pójdą do szkoły?
Aby nie okazywali lęku i obaw
przed szkolą dzieci z pewnością doskonale sobie poradzą. W klasie
pierwszej uczeń ma czas na adaptację.
Gdyby jednak zachowanie dziecka
zaniepokoiło rodziców powinni się
skontaktować z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Pozwólmy dzieciom uczyć się poprzez zabawę, działanie, tworzenie. Pomagajmy dziecku
poprzez konsekwentne, ale też wyrozumiałe reagowanie na jego zachowanie. Przekazujmy jasne i czytelne zasady postępowania; wskazujmy, jakie
zachowania są oczekiwane w szkole -
str. 29
łatwiej będzie dziecku radzić sobie
wśród rówieśników i dorosłych.
Dbajmy o wiarę dziecka w swoje możliwości. Chwalmy dziecko za
wytrwałość, umiejętność postępowania, zachowanie, itp. A jeżeli coś
dziecku nie uda się, to zachęcajmy
do ponawiania wysiłków. Rozwijajmy u dziecka samodzielność - nie
wyręczajmy dziecka w codziennych
czynnościach. No i, nie straszmy
całym światem, a szkołą w szczególności!
motułach w sposób szczególny
przygotowała się do przyjęcia sześciolatków do klasy pierwszej. Cel
który mam przyświeca w budowaniu procesu zmiany edukacyjnej jest
jeden, to szkoła i nauczyciele dostosowują się do poziomu dziecka
dbając o jego wszechstronny rozwój.
Wymieniona zasada wymagała
od nas bardzo rzetelnego przygotowania: wdrożenia podstawy programowej do sześciolatków, pracy z
Danuta Krüger - artysta plastyk maluje obraz na ścianie "Najżyczliwsze
drzewa na świecie" Szamotuły SP2, sierpień 2015.
W jaki sposób Pani przygotowała szkołę na przyjęcie klas
pierwszych w nowej reformie
oświatowej (sześciolatki i siedmiolatki)?
Objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym oznacza, że w klasie
pierwszej szkoły podstawowej znajdują się równocześnie dzieci z
dwóch roczników: siedmiolatki i
sześciolatki. Obniżenie wieku rozłożono na dwa lata.
W ubiegłym roku do klas pierwszych obowiązkowo poszły wszystkie siedmiolatki i sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu roku
2008. Od 1 września tego roku, do
klas pierwszych przyjęto dzieci z
drugiego
półrocza
2008
(siedmiolatki) i cały rocznik 2009
(sześciolatki). Przyjęcie dziecka do
szkoły poprzedzone jest obowiązkową ''zerówką".
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sza-
str. 30
dziećmi na dwóch poziomach. A
jeszcze ważniejsze są metody nauczania. Stale należy pamiętać, że w
tej samej klasie znajdują się siedmio
i sześciolatki.
Program i sposób prowadzenia
zajęć musi odpowiadać możliwości
najmłodszych, ale nie może znudzić
dzieci starszych. To wymaga atrakcyjnych metod uczenia, w atmosferze zabawy i indywidualizacji wymagań. Mamy do tego dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę nauczycielską.
Przystosowaliśmy warunki lokalowe dla najmłodszych uczniów.
Sale lekcyjne są odpowiednio wyposażone w sprzęty multimedialne,
zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw i zainteresowań. Zakupione nowe meble są dostosowane
do wieku dzieci. Zadbaliśmy o to,
aby wnętrza były miłe, ciepłe i kolorowe. Część sześciolatków musi
korzystać ze świetlicy i z obiadu.
W ubiegłym roku urządziliśmy
nową przytulną świetlicę, w której
dzieci mogą odpocząć, pobawić się
i odrobić lekcje. Posiłki uczniowie
jedzą w stołówce oddanej do użytku
we wrześniu 2014 roku, kiedy nastąpiło otwarcie ,,Kolorowej zdrowej szkoły".
Szczególną troską nauczycieli
jest zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom. Nauczyciele pilnują dzieci przez cały czas pobytu w szkole
do momentu odebrania ich przez
rodziców.
Uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej nie obowiązuje dzwonek, a zajęcia dostosowane są do
możliwości psychofizycznych dzieci. Przerwy na powietrzu są w czasie kiedy starsi uczniowie mają lekcje. Pierwszaki wówczas czują się
swobodnie i bezpiecznie. Chętnie
korzystają z parku i placu zabaw.
Uczniowie mają bogatą ofertę zajęć
dodatkowych. Najmłodsi uczniowie
włączają się w programy i projekty
szkolne jak np.: "I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem",
Jesteśmy Szkołą z Klasą 2:0, w
której to, mamy tytuł szkoły eksperckiej w zakresie dobrych praktyk
stosowania technologii komunikacji
informacyjnej w szkole. A to oznacza, że uczniowie realizują innowację pedagogiczną ,,Bardzo młoda
kultura SP2 Szamotuły".
W tej chwili czynimy starania o
założenie nawierzchni sztucznej
trawy na boisku szkolnym. A w
przyszłości wspólnie z lokalną społecznością chcielibysmy utworzyć
miasteczko rowerowe, w parku przy
szkole. Zasada jest jedna: Nie przeszkadzajmy, tylko pozwólmy działać. Stanisław Staszic dwieście lat
temu już powiedział: Jakie jest dzieci chowanie, taka będzie Rzeczpospolita. I hasło to jest ciągle aktualne.
W naszej rzeczywistości, jeżeli
wszyscy zainteresowani zaangażują
się w pozytywne działania, i nie
będą dla swego interesu niszczyć
interesu ogółu, to na pewno najbardziej na tym skorzystają dzieci, czyli my wszyscy.
Dziękuję za rozmowę:
R.M.
Fot.: autor
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.
Nr 8 (36) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2015 r.
str. 123
str. 32
Nr 9 (37) Wieści Szamotulskie 01 września 2015 r.

Podobne dokumenty