polish

Komentarze

Transkrypt

polish
POLISH
Zatwierdzone materiały do obróbki
wykończeniowej GM 2013
Wstęp
Po przeprowadzeniu dokładnych, znormalizowanych testów, firma GM zatwierdziła produkty
wyszczególnione w niniejszej broszurze jako zgodne ze specyfikacją GMW15406M. Specyfikacja ta
obowiązuje we wszystkich krajach, w których są produkowane, sprzedawane lub naprawiane
pojazdy GM.
Do prac gwarancyjnych GM należy używać wyłącznie wskazanych produktów oraz ich produktów
pomocniczych (tj. reduktorów). Niniejsza broszura zastępuje wcześniejsze publikacje.
Farby do gruntowania, materiały do wyrównywania powierzchni, podkłady izolujące, lakiery bazowe
i lakiery bezbarwne zatwierdzone jako zgodne ze specyfikacją stanowią kompletny SYSTEM i nie
wolno ich stosować zamiennie. Mieszanie produktów z serii pochodzących od różnych
zatwierdzonych producentów lub stosowanie jakichkolwiek zamienników jest surowo zabronione.
Użycie niezatwierdzonego zamiennika powoduje unieważnienie gwarancji producenta oraz utratę
możliwości pokrycia kosztów (zwrotu kosztów) przez GM za prace gwarancyjne. Pomimo że
gwarancja wynikająca z umowy franszyzowej obowiązuje tylko w przypadku napraw wykonywanych
przez dystrybutorów z Ameryki Północnej i ich podwykonawców, firma GM zdecydowanie zaleca
powszechne stosowanie niniejszej specyfikacji.
Niniejsza broszura zawiera informacje o produktach opracowane w oparciu o najnowsze dane
dostępne w chwili zatwierdzenia publikacji do druku. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w produktach lub publikowanych informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
Kopiowanie niniejszej broszury lub jej fragmentów bez pisemnej zgody firmy General Motors LLC
jest zabronione.
Wydawca: North American Operations,
General Motors, LLC, Warren, Michigan 48090-9003
© 2013 General Motors, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie nazwy marek i produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.
Informacje aktualne na dzień 31.08.2012
WYDRUKOWANO W USA.
ii
Spis treści
Spis treści
1.0 Wstęp
.......................................................................................................................................... iv
Podsumowanie wymagań ............................................................................................................... iv
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze ................................................................................................ 2-1
Producenci lakierów .................................................................................................................... 2-1
Sprawdzanie zgodności ze specyfikacją GMW15406 .................................................................. 2-1
Zatwierdzone kategorie systemów .............................................................................................. 2-2
Akzo Nobel Coatings, Inc ............................................................................................................ 2-3
BASF Glasurit............................................................................................................................ 2-21
BASF R-M ................................................................................................................................. 2-23
DuPont Refinish......................................................................................................................... 2-25
Martin-Senour ............................................................................................................................ 2-29
Nexa Autocolor .......................................................................................................................... 2-33
Systemy PPG-Deltron ............................................................................................................... 2-37
Systemy PPG-Global ................................................................................................................. 2-41
Sherwin-Williams ....................................................................................................................... 2-47
Spies Hecker ............................................................................................................................. 2-51
Standox ..................................................................................................................................... 2-54
Informacje kontaktowe
Więcej informacji dotyczących dostawców lakierów można znaleźć na następujących stronach
internetowych:
AkzoNobel Coatings ............................................ www.akzonobelcarrefinishes.net
BASF
............................................................... www.basfrefinish.com
DuPont Performance Coatings
DuPont (N. America) .............................. www.pc.dupont.com
DuPont (Europe) .................................... www.dupontrefinish.com
Standox .................................................. www.standox.com
Standox (N. America) ............................. www.standoxna.com
Spies Hecker .......................................... www.spieshecker.com
Spies Hecker (N. America) ..................... www.spiesheckerusa.com
PPG
Nexa Autocolor ...................................... www.nexaautocolor.com
PPG ....................................................... www.ppgrefinish.com
Sherwin-Williams
Martin-Senour ........................................ www.martinsenour-autopaint.com
Sherwin-Williams.................................... www.sherwin-automotive.com
Sherwin-Williams (Europe) ..................... www.sherwineu.com
Sherwin-Williams (Brazil) ....................... www.sherwin-auto.com
Sherwin-Williams (China) ....................... www.sherwin-automotive.com.cn
iii
1.0 Wstęp
Wstęp
General Motors stale prowadzi prace na poprawą jakości. W związku z tym firma GM opracowała normy obróbki
wykończeniowej dla samochodów na potrzeby własne oraz na potrzeby dystrybutorów działu marketingu
i sprzedawców detalicznych. GM była pierwszą firmą w kraju, która opracowała specyfikacje dla wykończeń
lakierniczych na rynku części i akcesoriów.
Firma GM ustanowiła standardy w zakresie wykończeń lakierniczych. Każdy oddział wymaga od dystrybutora, aby
podczas naprawy, wymiany lub prac wykończeniowych korzystał wyłącznie z materiałów i metod spełniających
wymagania normy GMW15406 firmy GM. W przypadku stwierdzenia, że dystrybutor korzysta z systemów
lakierniczych lub materiałów niezgodnych z normą GMW15406, może zostać udzielona stosowna porada lub
może zostać podjęte działanie naprawcze.
Podsumowanie wymagań
Dealerzy lub sprzedawcy w Ameryce Północnej muszą dopilnować, aby wszystkie naprawy wykończeniowe,
również zlecone podwykonawcom, spełniały wymagania specyfikacji GMW15406 opracowanej przez firmę GM.
Jeśli materiały (i związane z nimi metody) nie spełniają wymogów tej normy GM, może nastąpić weryfikacja
roszczenia gwarancyjnego prowadząca do zwrotu zapłaconej kwoty.
Wraz z wydłużeniem okresu gwarancyjnego rosną wymagania klientów. Wielu dystrybutorów/ sprzedawców
detalicznych rozumie oczekiwania klientów. Dlatego też zdecydowali się oni na jedno, kompleksowe podejście
systemowe i korzystają wyłącznie z systemów, które spełniają najwyższe normy jakości i trwałości.
Wszyscy producenci lakierów, którzy spełniają wymogi specyfikacji GMW15406, poświęcili tysiące roboczogodzin
na badania i rozwój, aby mieć pewność, że zatwierdzony system zapewni wygląd, wydajność i trwałość
porównywalne z wykończeniami OEM (pierwszego montażu). Produkty z systemów wymienionych w niniejszej
broszurze są najlepsze. Gwarantują one powtarzalną, wysoką jakość oczekiwaną przez klientów GM. Dzięki temu
dystrybutorzy/ sprzedawcy detaliczni mogą śmiało wybrać system, który zapewni maksymalny poziom
zadowolenia ich klientów.
Corocznie testuje się i ocenia nowe systemy lakiernicze. Testowane są również nowe lub udoskonalone produkty.
Systemy lakiernicze, które pozytywnie przejdą coroczne testy, są opisane w niniejszej broszurze, która jest
aktualizowana raz w roku.
W styczniu 1999 roku została wprowadzona norma krajowa. Zgodnie z tą normą, w USA można używać wyłącznie
systemów na bazie lotnych związków organicznych (LZO) wyszczególnionych w niniejszej broszurze. Systemy na
bazie innych, niż LZO związków, spełniające wymagania normy GMW15406 są nadal dopuszczone do stosowania
w Kanadzie. W przypadku innych krajów należy skontaktować się z dostawcą lakieru celem uzyskania informacji,
czy wyszczególnione systemy wyprodukowane na bazie innych surowców niż lotne związki organiczne są
dopuszczone do stosowania.
iv
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Zatwierdzone systemy lakiernicze
Producenci lakierów
Producenci i ich systemy lakierów wykończeniowych , które spełniły wymagania normy GMW15406:









Akzo Nobel Coatings, Inc.
BASF
DuPont
Martin-Senour
Nexa Autocolor
PPG
Sherwin-Williams
Spies Hecker
Standox
Sprawdzanie zgodności ze specyfikacją GMW15406
Aby spełnić wymagania specyfikacji, systemy lakiernicze każdego producenta zostały poddane poniższym
testom:







Twardość (Tukon) — stopień twardości warstwy lakieru po utwardzeniu
Przywieranie wilgoci — trwałość warstwy lakieru poddanej działaniu deszczu i wilgoci
atmosferycznej
Odporność na uderzenia — odporność warstw lakieru na odpryski wywołane przez uderzenia
drobnych kamieni lub na niewielkie uszkodzenia powierzchni spowodowane przez
zanieczyszczenia drogowe/żwir
Odporność na działanie zmiennych temperatur — trwałość warstw lakieru przy zmianie temperatury
z niskiej na wysoką i ponownie na niską lub z wysokiej na niską i ponownie na wysoką
Odporność na działanie benzyny — odporność na odbarwienie lub zmiękczenie lakieru poddanego
działaniu benzyny
Odporność chemiczna — odporność na występujące w środowisku substancje/produkty chemiczne
Odporność na działanie czynników atmosferycznych — odporność całego systemu lakierniczego na
pękanie, mikropękanie, odbarwienie, utratę połysku, zmatowienie lub inne objawy, powodujące
niezadowolenie klienta
2-1
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Kategorie zatwierdzonych systemów lakierniczych
Troska o środowisko naturalne w Europie i Ameryce Północnej spowodowała, że określono normy
dotyczące produktów do obróbki wykończeniowej. Ustalenie tych norm ma na celu ograniczenie ilości
lotnych związków organicznych (LZO) uwalnianych do atmosfery w czasie prac wykończeniowych.
W broszurze GMW15406 2010 wyróżniono cztery kategorie przepisów. Rozważano również
wprowadzenie piątej kategorii US BAAQMD (norma 45), jednak w chwili przekazywania niniejszej
broszury do druku odbywała się konferencja agencji BAAQMD (Bay Area Air Quality Management
District), która mogła zalecić zmianę granicznych ilości lotnych związków organicznych
wyszczególnionych w Normie nr 45, obowiązujących w roku 2009. Zalecamy sprawdzenie
obowiązujących ograniczneń i przepisów na stronie internetowej BAAQMD.
Norma krajowa USA: W 1998 roku agencja ochrony środowiska USA (EPA - Environmental Protection
Agency) określiła normę krajową dla samochodowych powłok renowacyjnych. Norma krajowa określa
emisję lotnych związków organicznych (LZO) na terenie USA, ale może zostać zastąpiona przez lokalną
agencję ds. kontroli jakości powietrza, której normy i standardy emisji są bardziej wymagające — np.
Norma nr 45 w San Francisco (Kalifornia) i Norma nr 1151 w Los Angeles (Kalifornia).
Norma USA SCAQMD 1151: Urząd SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) jest
agencją ds. kontroli zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich okręgów hrabstwa Orange oraz miejskich
obszarów w okręgach Los Angeles, Riverside i San Bernardino. W roku 1988 ta agencja jako pierwsza na
świecie określiła graniczne stężenia lotnych związków organicznych (LZO) dla niektórych materiałów
przeznaczonych dla lakiernictwa renowacyjnego. Poziomy emisji LZO określone przez normę 1151 są
najniższe na świecie. Powinna być traktowana jako wzorzec dla wszystkich urzędów określających normy
dla odpowiednich okręgów.
Europa: Pierwsze przepisy Unii Europejskiej dla branży wykończeń samochodowych zostały
opublikowane w roku 1999. W roku 2004 Parlament Europejski przyjął nową i wspólną dyrektywę
ograniczającą emisję lotnych związków organicznych. Ta nowa dyrektywa obowiązuje od roku 2007.
Brak norm: Wiele krajów na świecie nie przyjęło jeszcze przepisów ograniczających emisję lotnych
związków organicznych. Z tego powodu w tych krajach nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące
typów produkowanych, importowanych i stosowanych materiałów dla lakiernictwa renowacyjnego.
Te cztery kategorie są traktowane jako najważniejsze przepisy i normy — z uwzględnieniem braku norm
— na świecie. Istnieje jednak wiele okręgów, w których obowiązują lokalne przepisy dotyczące jakości
powietrza. W samym stanie Kalifornia znajduje się ponad 30 takich okręgów. Należy skontaktować się
z dostawcą lakieru, aby uzyskać informacje o tym, czy dany system spełnia wymagania dotyczące lotnych
związków organicznych obowiązujące na danym obszarze.
Asortyment danego producenta może obejmować więcej niż jeden system lakierniczy spełniający
wymagania specyfikacji GMW15406. Każdy wyszczególniony, testowany system stanowi całość i nie jest
dopuszczalne stosowanie żadnych produktów zastępczych, nawet podobnych, z innego systemu.
Informacje o producentach i ich systemach zatwierdzonych przez GM zamieszczono na kolejnych
stronach broszury, co ułatwia wyszukiwanie.
2-2
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Lesonal - Europa
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Premium Clear 420
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (#00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Topcoat HS 420
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Filler 540
PODKŁAD IZOLUJĄCY
2K Filler 540 (bez szlifowania)
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
1K Etch Primer#
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Premium Clear 420
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (#00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Topcoat HS 420
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Epoxy Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora .
2-3
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Lesonal - Europa (ciąg dalszy)
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Fast Clear 420
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (#00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Topcoat HS 420
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Epoxy Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Fast Clear 420
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (#00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Topcoat HS 420
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Filler 540
PODKŁAD IZOLUJĄCY
2K Filler 540
(bez szlifowania)
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
1K Etch Primer#
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
2-4
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża elastyczne: systemy Lesonal - Europa
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Premium Clear 420
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (#00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Topcoat HS 420
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Universal Plastic Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
1K Multi Plastic Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Fast Clear 420
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (#00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Topcoat HS 420
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Universal Plastic Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
1K Multi Plastic Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
2-5
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Lesonal
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K MS Clear Fast
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Universal Hardener
PROCES JEDNOETAPOWY
2K Topcoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Epoxy Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K MS Clear Fast
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Universal Hardener
PROCES JEDNOETAPOWY
2K Topcoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Filler 540
PODKŁAD IZOLUJĄCY
2K Filler 540
(bez szlifowania)
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
1K Etch Primer#
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
2-6
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Lesonal (ciąg dalszy)
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Extra Clear
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Universal Hardener
PROCES JEDNOETAPOWY
2K Topcoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Filler 540
PODKŁAD IZOLUJĄCY
2K Filler 540
(bez szlifowania)
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
1K Etch Primer#
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Extra Clear
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Universal Hardener
PROCES JEDNOETAPOWY
2K Topcoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Epoxy Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
2-7
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża elastyczne: systemy Lesonal
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K HS Extra Clear
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Universal Hardener
PROCES JEDNOETAPOWY
2K Topcoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Universal Plastics
Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
1K Multi Plastic Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
2K MS Clear Fast
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Universal Hardener
PROCES JEDNOETAPOWY
2K Topcoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Universal Plastics
Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
1K Multi Plastic Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
2-8
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Lesonal - Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Universal Clear LV
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (389760)
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Materiał do wyrównywania
powierzchni LV HS
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Ściereczki do wstępnej
obróbki AutoPrep
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
Podłoża elastyczne: Lesonal Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Universal Clear LV
LAKIER BAZOWY
Basecoat WB*
Hardener WB (389760)
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Materiał do wyrównywania
powierzchni LV HS
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
All Plastic Primer LV
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Lesonal - Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Universal Clear
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Clear Hardener
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
HS Surfacer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Ściereczki do wstępnej obróbki
AutoPrep
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
2-9
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża elastyczne: Lesonal Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l; l
akier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Universal Clear
LAKIER BAZOWY
Basecoat SB*
Clear Hardener
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
HS Surfacer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
All Plastic Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Opel
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Saphir Klarlack
LAKIER BAZOWY
Wasser-Basislack*
Wasserbasis Klarlack Härter
(93165080)
PROCES JEDNOETAPOWY
VOC Plus Decklack
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K HS Multifueller, hellgrau
2K HS Multifueller, dunkelgrau
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Washprimer chromatfrei#
Isoliergrund# (naprawy drobne)
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
2-10
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Opel EP
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Saphir Klarlack
LAKIER BAZOWY
Wasser-Basislack*
Wasserbasis Klarlack Härter
(93165080)
PROCES JEDNOETAPOWY
VOC Plus Decklack
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K EP Grundierfueller#
(bezpośrednio na metal)
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Opel WB
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Wasserbasis Klarlack
LAKIER BAZOWY
Wasser-Basislack*
Wasserbasis Klarlack Härter
(93165080)
PROCES JEDNOETAPOWY
VOC Plus Decklack
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Hydrofüller
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Washprimer chromatfrei#
Isoliergrund#
(do napraw drobnych)
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
2-11
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża elastyczne: Opel - tworzywa sztuczne
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Saphir Klarlack
LAKIER BAZOWY
Wasser-Basislack*
Wasserbasis Klarlack Härter
(93165080)
PROCES JEDNOETAPOWY
VOC Plus Decklack
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Niewymagany
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
2K Kunststoffprimer hellgrau
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Podłoża elastyczne: Opel - miękkie tworzywa sztuczne
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Saphir Klarlack
LAKIER BAZOWY
Wasser-Basislack*
Wasserbasis Klarlack Härter
(93165080)
PROCES JEDNOETAPOWY
VOC Plus Decklack
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
niewymagany
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
1K Kunststoffprimer
(miękkie tworzywa sztuczne)
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
2-12
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Plus HS
LAKIER BAZOWY
Autobase Plus*
Hardener P25
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Colorbuild
Colorbuild Plus
PODKŁAD IZOLUJĄCY
Sealer Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Washprimer EMCF#
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens EP
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Plus HS
LAKIER BAZOWY
Autobase Plus*
Hardener P25
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Primer Surfacer EP II #
(bezpośrednio na metal)
PODKŁAD IZOLUJĄCY
Sealer Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
2-13
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens klasyczne
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Plus HS
LAKIER BAZOWY
Autobase Classic*
Hardener P25
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Colorbuild
Colorbuild Plus
PODKŁAD IZOLUJĄCY
Sealer Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Washprimer EMCF#
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
2-14
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens klasyczne
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Plus HS
LAKIER BAZOWY
Autobase Classic*
Hardener P25
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Primer Surfacer EP II #
(bezpośrednio na metal)
PODKŁAD IZOLUJĄCY
Sealer Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
Podłoża z tworzyw sztucznych: Sikkens - elastyczne
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Plus HS
LAKIER BAZOWY
Autobase Plus*
Hardener P25
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Plastic Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
2-15
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża z tworzyw sztucznych: Sikkens - elastyczne
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Plus HS
LAKIER BAZOWY
Autobase Classic*
Hardener P25
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Plastic Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens Europa
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear LV Superior
LAKIER BAZOWY
Autowave*
Autoclear Hardener WB
(00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus LV
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Colorbuild
Colorbuild Plus
PODKŁAD IZOLUJĄCY
Sealer Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Washprimer EMCF#
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
2-16
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens Europa EP
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear LV Superior
LAKIER BAZOWY
Autowave*
Autoclear Hardener WB
(00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus LV
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Primer Surfacer EP II #
(bezpośrednio na metal)
PODKŁAD IZOLUJĄCY
Sealer Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
Podłoża z tworzyw sztucznych: Sikkens Europa - elastyczne
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear LV Superior
LAKIER BAZOWY
Autowave*
Autoclear Hardener WB
(00353973)
PROCES JEDNOETAPOWY
Autocryl Plus LV
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
2K Plastic Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
Niewymagany
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
2-17
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Superior
250
LAKIER BAZOWY
Autowave*
WB Hardener
(389576)
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Colorbuild Plus 250
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Ściereczki do
wstępnej obróbki
AutoPrep
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
Podłoża elastyczne: Sikkens Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear Superior
250
LAKIER BAZOWY
Autowave*
WB Hardener
(389576)
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Colorbuild Plus 250
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
Farba do
gruntowania PO LV
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
2-18
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Low Gloss Clear
LAKIER BAZOWY
Autowave*
WB Hardener (389576)
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
Podłoża elastyczne: Sikkens Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Low Gloss Clear
LAKIER BAZOWY
Autowave*
WB Hardener (389576)
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sikkens Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear III
LAKIER BAZOWY
Autobase Plus*
Standard Hardener
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Colorbuild Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
Ściereczki do wstępnej obróbki
AutoPrep
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
# Te farby do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium
2-19
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
AkzoNobel
Podłoża elastyczne: Sikkens Ameryka Północna
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Autoclear III
LAKIER BAZOWY
Autobase Plus*
Standard Hardener
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
Colorbuild Plus
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
Primer PO
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora
2-20
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
BASF Glasurit
BASF Glasurit
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Glasurit
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA/kanadyjska
Low VOC
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można również
używać w krajach, w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
923-140 No-Bake Rapid
Repair Clear
923-200 Ultra Low VOC
Clear
923-255 HS Multi-Clear
923-209 Low VOC
Klarlack
923-460 Multi-Purpose
Gloss Clear
923-240 Low VOC NoBake Rapid Repair Clear
923-335 HS Multi Clear VOC
923-155 Acrylic Clear
Line 90 Basecoat *
Line 55 Basecoat *
LAKIER BAZOWY
Line 55 Basecoat *
Line 90 Basecoat *
Line 90 Basecoat *
Line 90 Basecoat *
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
285-50 HS primer Filler
285-02 low VOC
Transparent Sealer
151-70 UV Light
Activated Primer-Filler
285-21 2.1 VOC Primer
285-60 Universal HS
Primer
151-70 UV Light
Activated Primer-Filler
285-60 Universal HS Primer
285-650 HS Primer Filler
White
285-650 HS Primer Filler White
285-51 HS Primer Grey
285-0 2K Transparent Filler
285-0 2K Transparent
Filler Line (tylko line 55)
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
283-155 Etching Primer
283-155 Etching Primer
283-155 Etching Primer
283-155 Etching Primer
801-72 Chromate Free
Epoxy Primer
801-73 Low VOC Epoxy
Primer
801-72 Chromate Free Epoxy
Primer
801-72 Chromate Free Epoxy
Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza
2-21
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
BASF Glasurit
Podłoża elastyczne: Glasurit
Norma krajowa USA
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt
BC/CC)
Norma USA/kanadyjska
Low VOC
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
923-140 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
923-200 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
923-255 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
923-240 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
923-335 ze środkiem
zwiększającym elastyczność
923-460 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
923-255 ze środkiem
zwiększającym elastyczność
923-335 ze środkiem
zwiększającym elastyczność
LAKIER BAZOWY
Line 55 Basecoat *
Line 90 Basecoat *
Line 90 Basecoat *
Line 90 Basecoat *
Line 55 Basecoat *
Line 90 Basecoat *
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
285-60 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
285-21 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
285-60 ze środkiem zwiększającym
elastyczność
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
934-30 1K Plastic
Adhesion Promoter
934-70 One Step Plastic
Ad-Pro
934-70 One Step Plastic
Ad-Pro
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza
2-22
934-30 1K Plastic Adhesion
Promoter
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
BASF R-M
BASF R-M
Podłoża sztywne (stal i aluminium): R-M
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA/kanadyjska
Low VOC
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można również
używać w krajach, w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
DC01NB Speed Clear
DC98 Low VOC (2.0)
Clear
ChrystalClear CP
DC5300 CTR Baking
Clear Clear
DC21NB Low VOC
Speed Clear
SupremeLux CP
DC5335 Glamour Clear
DC5935 LOW VOC
Glamour Clear
ChrystalClear CP
LAKIER BAZOWY
Diamont *
Onyx HD *
Onyx HD *
Onyx HD *
Onyx HD *
Diamont *
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
DP20 2K Urethane
Primer
DP200 Exempt Low VOC
2K Primer
Perfectfiller
DP20 2K Urethane Primer
DP22 2K Productive
Primer
DP21 2K Color-it-Primer
DP321 Low VOC tintable
Sealer
DS30 Clear 2K Sealer
VP126 Flash fill UV
primer
Perfectfiller
VP126 Flash Fill UV
primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
DE17 Chromate Free
Etch primer
DE17 Chromate Free
Etch primer
Euroxy CP
DE17 Chromate Free Etch primer
Euroxy CP
EP369 Grey Epoxy
Primer LVOC
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza
2-23
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
BASF R-M
Podłoża elastyczne: R-M
Norma krajowa USA
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt
BC/CC)
Norma USA/kanadyjska
Low VOC
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
DC5335 Glamour Clear
ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
DC98 Lov VOC Clear
ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
DC5300 CTR Baking
Clear ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
DC21NB Low VOC
Speed Clear
ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
ChrystalClear CP ze środkiem
zwiększającym elastyczność
ChrystalClear CP ze środkiem
zwiększającym elastyczność
DC5300 CTR baking Clear
ze środkiem zwiększającym
elastyczność
DC01NB Speed Clear
ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
LAKIER BAZOWY
Diamont *
Onyx HD*
Onyx HD *
Onyx HD *
Onyx HD *
Diamont *
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
DP22 2K Productive
Primer ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
DP200 ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
Perfectfiller ze środkiem
zwiększającym elastyczność
285-60 ze środkiem
zwiększającym elastyczność
SealerPlast 80
868 1K Plastic primer
DP21 2K Color-it-Primer
ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
DP31 Power Fill 2K
Sealer Grey
ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
DP20 2K Urethane
Primer ze środkiem
zwiększającym
elastyczność
FARBA DO GRUNTOWANIA KONTAKTOWA
868 1K Plastic primer
870 HS Adhesion
promoter for plastics
870 HS Adhesion
promoter for plastics
869 1K ad Pro
SealerPlast 80
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza
2-24
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
DuPont Refinish
DuPont Refinish
Podłoża sztywne (stal i aluminium): DuPont DPR
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt
BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
72200S™ ChromaPremier®
Productive Clear
2400S™ ChromaClear®
Multi-Purpose Clear
3700S Ultra Productive
Chroma-Clear® HS
72500S™ ChromaPremier®
Premium Appearance Clear
LE 5100S™ ChromaClear®
Multi-Panel Clearcoat
3800S Chroma-Clear® HS
G2-7779S™ ChromaClear®
Multi-Mix & Overall Clearcoat
LE 8300S™ PremierClear®
Productive Clearcoat
Ultra Productive
VOC Clear 3750STM
2371S™ ChromaClear®
Matte Clearcoat
Cromax Pro ®
Star Clear CC6600TM
# Można nakładać bezpośrednio na aluminium
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
* Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora ChromaSystem
** Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora Cromax® Pro activator 2075S™
*** Nie spełnia wymagania 420 g/l dla VOC
2-25
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
DuPont Refinish
Podłoża sztywne: DuPont DPR (cd.)
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BAZOWY
* ChromaPremier® BaseCoat
Color "F" Suffix
** Cromax® Pro BaseCoat
Color "CP" Suffix
* ChromaBase® BaseCoat Color
"K" Suffix
Cromax® BaseCoat
** Cromax® Pro BaseCoat
Color "CP" Suffix
***Centari® 600 BaseCoat
***Centari® 6000 BaseCoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
424X0S ChromaPremier® Sealer
LE 3404XS™ Premier Filler
LE 2001/2004/2007 Low
Emission Primer Plus
77X0S Urethane Primer Sealer
PremierSealerTM
LE34X0STM
Cromax® Pro Surfacer
PS106X
770XS Urethane Primer Filler
25X0S DuPont™ Epoxy DTM
Primer/Sealer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
# 615S™ Variprime® Self-Etching
Primer
#22880S™ ChromaPremier Low VOC Etch
Primer
Etching Primer
635R
# 22860S™ Premier Etch Primer
42R/44R/46R 1K QuickPrime
# Można nakładać bezpośrednio na aluminium
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
* Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora ChromaSystem
** Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora Cromax® Pro activator 2075S™
*** Nie spełnia wymagania 420 g/l dla VOC
2-26
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
DuPont Refinish
Podłoża elastyczne: DuPont DPR
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
G2-7779S™ ChromaClear® MultiMix i Overall Clearcoat + 2350S™
Flex Additive
2400S™ ChromaClear®
Low VOC Multi-Purpose
Clear + V-2350S™
Flex Additive
3700S Ultra Productive
ChromaClear® HS + 805R
Flexible Additive
LE 5100S™ Multi-Panel
Clearcoat + V-2350S™
Flex Additive
3800S Ultra Productive
ChromaClear® HS + 805R
Flexible Additive
LE 8300S™
PremierClear ®
Productive Clearcoat +
V-2350S™ Flex Additive
Ultra Productive
VOC Clear 3750STM
Plus 805R Flexible Additive
2371S™ ChromaClear®
Matte Clearcoat + V2350S™ Flex Additive
Cromax Pro ®
Star Clear CC660TM Plus
805R Flexible Additive
**Cromax® Pro BaseCoat
Color "CP" Suffix
Cromax® Basecoat
Centai® 600 BaseCoat
**Cromax® Pro Basecoat
Color "CP" Suffix
Centari® 6000 BaseCoat
LAKIER BAZOWY
* ChromaPremier® BaseCoat
Color "F" Suffix
***Centari® 600 BaseCoat
***Centari® 6000 BaseCoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
77x0S Urethane Primer Sealer +
2350S™ Flex Additive
LE 30X0S ChromaSeal™
LE 2001/2004/2007 Low
Emission Primer Plus 805R
Flexible Additive
PremierSealerTM
LE34X0STM + V-2350S™
Flex Additive
Cromax® Pro Surfacer
PS106X + 805R Flexible
Additive
LE 340XS™
Premier Filler +
V-2350S™ Flex Additive
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
2330S™ Plas-Stick®
Adhesion Promoter
2332S™ Plas-Stick®
Adhesion Promoter
800R Plastic Adhesion
Promoter
# Można nakładać bezpośrednio na aluminium
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
* Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora ChromaSystem
** Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora Cromax® Pro activator 2075S™
*** Nie spełnia wymagania 420 g/l dla VOC
2-27
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
DuPont Refinish
Podłoża magnezowe: DuPont DPR
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
G2-7779S™ Chroma-Clear®
Multi-Mix & Overall Clearcoat
2400S™ ChromaClear® Low
VOC Multi-Purpose Clear
LE 5100STM ChromaClear®
Multi-Panel Clearcoat
LE 8300STM PremierClear®
Productive Clearcoat
® 2371S™ ChromaClear®
Matte Clearcoat
LAKIER BAZOWY
* ChromaPremier® BaseCoat
Color "F" Suffix
** Cromax® Pro BaseCoat
Color "CP" Suffix
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
77X0S Urethane Primer Sealer
LE 3404XS™ PremierFiller™
770XS Urethane Primer Filler
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
! 615S™ Variprime® Self-Etching
Primer
! 22880S™ ChromaPremier®
Low VOC Etch Primer
# Można nakładać bezpośrednio na aluminium
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
* Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora ChromaSystem
** Aby spełnić wymagania specyfikacji GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać aktywatora Cromax® Pro activator 2075S™
*** Nie spełnia wymagania 420 g/l dla VOC
2-28
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Martin-Senour
Martin-Senour
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Martin-Senour
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt
BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
TC755 Elegance™ Clearcoat
TC755 Elegance™
Clearcoat
TC755 Elegance™
Clearcoat
IPC15 IP Process™ Clearcoat
z technologią Air-Dry™
IPC21 Low VOC HP
Process™ Clearcoat
z technologią Air-Dry™
IPC15 IP Process™
Clearcoat z technologią
Air-Dry™
TC731 Tec/BASE® High Gloss
Clearcoat
TC723 2.1 VOC Extreme
Speed Clearcoat
TC731 Tec/BASE®
High Gloss Clearcoat
TC732 Tec/BASE® Extreme
Speed Clearcoat
TC722 2.1 VOC
Clearcoat
TC732 Tec/BASE®
Extreme Speed Clearcoat
TC741 Tec/BASE® Performance
Urethane Clearcoat
TC728 2.1 VOC
Matte Clearcoat
TC741 Tec/BASE®
Performance Urethane
Clearcoat
TC730 Tec/BASE® Extreme
Speed Clearcoat
TC730 Tec/BASE®
Extreme Speed Clearcoat
TC751 Tec/BASE® High
Performance Clearcoat
TC751 Tec/BASE® High
Performance Clearcoat
TC748 Low Gloss Clearcoat
TC748 Low Gloss
Clearcoat
LAKIER BAZOWY
Tec/BASE® Basecoat z TH704*
Vortex® z V302*
Tec/BASE® Basecoat
z TH704*
Vortex® z V302*
Vortex® z V302*
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Farbę do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
2-29
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Martin-Senour
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Martin-Senour (cd.)
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
TP520-526 Complete™
Primer Surfacer
TP529 2.1 VOC
Complete™
Color Sealer
TP520-526 Complete™
Primer Surfacer
TP520-526 Complete™
Sealer System
TP529 2.1 VOC
Complete™
Color Sealer
TP520-526 Complete™
Sealer System
#TP570 bezpośrednio
na metal (DTM)
#TP570 bezpośrednio
na metal (DTM)
#TP570 bezpośrednio
na metal (DTM)
5103 Tint/PRIME® Primer/Surfacer
5103 Tint/PRIME®
Primer/Surfacer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
TE502 LCF Wash Primer
TE502 LCF
Wash Primer
TE502 LCF Wash Primer
#TP570 bezpośrednio
na metal (DTM)
TE504 Trio/Prime®
LCF Etching Primer
#TP570 bezpośrednio
na metal (DTM)
TE504 Trio/Prime® LCF
Etching Primer
TE504 Trio/Prime® LCF
Etching Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Farbę do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
2-30
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Martin-Senour
Podłoża elastyczne: Martin-Senour
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
TC755 Elegance™ Clearcoat
TC755 Elegance™
Clearcoat
TC755 Elegance™
Clearcoat
IPC15 IP Process™ Clearcoat
z technologią Air-Dry™
IPC21 Low VOC HP
Process™ Clearcoat
z technologią
Air-Dry ™
IPC15 IP Process™
Clearcoat z technologią
Air-Dry™
TC731 Tec/BASE® High
Gloss Clearcoat
TC723 2.1 VOC
Extreme Speed
Clearcoat
TC731 Tec/BASE®
High Gloss Clearcoat
TC732 Tec/BASE® Extreme
Speed Clearcoat
TC722 2.1 VOC
Clearcoat
TC732 Tec/BASE®
Extreme Speed
Clearcoat
TC741 Tec/BASE® Performance
Urethane Clearcoat
TC728 2.1 VOC
Matte Clearcoat
TC741 Tec/BASE®
Performance Urethane
Clearcoat
TC730 Tec/BASE® Extreme
Speed Clearcoat
TC730 Tec/BASE®
Extreme Speed
Clearcoat
TC751 Tec/BASE® High
Performance Clearcoat
TC751 Tec/BASE®
High Performance
Clearcoat
TC748 Low Gloss Clearcoat
TC748 Low Gloss
Clearcoat
LAKIER BAZOWY
Tec/BASE® Basecoat z TH704*
Vortex® z V302*
Tec/BASE® Basecoat
z TH704*
Vortex® z V302*^
Vortex® z V302*
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
TP520-526 Complete™
Primer Surfacer
TP529 2.1 VOC
Complete™ Color
Primer Surfacer
TP520-526 Complete™
Primer Surfacer
TP520-526 Complete™
Sealer System
TP529 2.1 VOC
Complete™ Color
SealerPrimer Surfacer
TP520-526 Complete™
Sealer System
5103 Tint/PRIME® Primer/Surfacer
5103 Tint/PRIME®
Primer/Surfacer
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
6249 National Rule Adhesion
Promoter
6248 Low VOC Adhesion
Promoter
6249 National Rule
Adhesion Promoter
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Farbę do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
2-31
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Martin-Senour
Podłoża magnezowe: Martin-Senour
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
LAKIER BEZBARWNY
TC751 Tec/BASE® High
Performance Clearcoat
LAKIER BAZOWY
Tec/BASE® Basecoat z TH704®
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
TP570 bezpośrednio
na metal (DTM)
TP520-526 Complete™
Sealer System
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
TE504 Trio/Prime® LCF
Etching Primer
* Przygotować podłoże magnezowe, używając 6877 TRIPLE ETCH®
2-32
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal,
420 g/l
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Nexa Autocolor
Nexa Autocolor
Podłoża sztywne (stal i aluminium) - lakier bazowy rozpuszczalnikowy
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można również
używać w krajach, w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
P190-6100 Fast HS Clearcoat
P190-596 2K MS Clearcoat
P190-6330 HS Clearcoat
P190-598 2K MS Clearcoat
P190-6730 HS Plus Clearcoat
P190-643 HS Clearcoat
P190-6850 2K HS Clearcoat
P190-1062 Clearcoat - Matt
P190-1063 Clearcoat - Semi-gloss
LAKIER BAZOWY
** P422-line 2K Basecoat Colour
** P422-line 2K Basecoat Colour
PODKŁAD IZOLUJĄCY
P565-301x Fast Wet-on-Wet Sealer
P565-357/358 Wet-on-Wet Sealer
P565-312x HS+ Wet-on-Wet Sealer
P565-5601/5605/5607 Self-Levelling
Primer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
P565-510/511 HS Primer Surfacer
P565-510/511 HS Primer Surfacer
P110-5000 UV Speedprime
(wyłącznie do napraw drobnych)
P565-4501/4505/4507 Spectral Grey
Primer Filler
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
P565-9880 5.5 VOC Etch Primer
P565-9850 Chromate-Free
Etch Primer
P565-9868 Chromate-Free Wash
Etch Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego P422-line 2K Basecoat Colour należy dodać utwardzacza P210-796/798. Ta lista zawiera tylko najnowsze
zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-33
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Nexa Autocolor
Podłoża elastyczne – lakier bazowy rozpuszczalnikowy
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa*
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
P190-6100 Fast HS Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-596 2K MS Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-6330 HS Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-598 2K MS Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-6730 HS Plus Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-643 HS Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-6850 2K HS Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-1062 Clearcoat - Matt
P190-1063 Clearcoat Semi-gloss
LAKIER BAZOWY
** P422-line 2K Basecoat Colour
** P422-line 2K Basecoat Colour
PODKŁAD IZOLUJĄCY
P565-301x
Fast Wet on Wet Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
P565-357/358
Wet-on-Wet Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
P565-312x
HS+ Wet-on-Wet Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
P565-5601/5605/5607
Self-Levelling Primer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
P565-510/511 HS Primer Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
P565-510/511
HS Primer Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
P110-5000 UV Speedprime
(wyłącznie do napraw drobnych)
P565-4501/4505/4507
Spectral Grey Primer Filler
(o zwiększonej elastyczności)
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SU4901/SU4902/SU4903/
SUA4903 One Choice Plastic
Prep System
P572-2000 Aerosol Primer for
Plastic
P572-2001 1K Adhesion Primer
for Plastic
P572-2004 Plastics Adhesion
Promoter
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego P422-line 2K Basecoat Colour należy dodać utwardzacza P210-796/798
* Lakiery bezbarwne, zgodne z europejską normą VOC, nakładane na sztywne elementy z tworzywa sztucznego nie wymagają dodatku środków zwiększających elastyczność.
Szczegółowe zalecenia dotyczące zwiększania elastyczności można otrzymać w miejscowych TDS. Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie
zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-34
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Nexa Autocolor
Podłoża sztywne (stal i aluminium) – lakier bazowy wodorozcieńczalny
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal,
420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
P190-6730 HS Plus Clearcoat
P190-6730 HS Plus
Clearcoat
P190-6659 2K HS Plus
Express Clearcoat
P190-598 2K MS Clearcoat
P190-6690 2K HS Plus Express
Clearcoat
P190-6759 Express
Clearcoat – LV
▲ P190-6683 2K HS
Plus Clearcoat
P190-643 HS Clearcoat
P190-6790 High Solids
Clearcoat – LV
P190-6790 High Solids
Clearcoat – LV
▲ P190-7000 HS Plus
Clearcoat
P190-6850 2K HS Clearcoat
P190-1062 Clearcoat Matt
P190-1063 Clearcoat Semi-gloss
P190-6690 2K HS Plus
Express Clearcoat
P190-1062 Clearcoat - Matt
** P989-line Aquabase
Plus Basecoat
** P989-line Aquabase
Plus Basecoat
** P989-line Aquabase Plus
Basecoat
P565-314x HS Plus
Wet-On-Wet Sealer LV
P565-5601/5605/5607
Self-Levelling Primer
P565-357/358 Wet-on-Wet
Sealer
P190-6659 2K HS Plus Express
Clearcoat
P190-6759 Express
Clearcoat – LV
P190-1063 Clearcoat Semi-gloss
LAKIER BAZOWY
** P989-line Aquabase Plus
Basecoat
PODKŁAD IZOLUJĄCY
P565-312x HS+ Wet-on-Wet
Sealer
P565-314x HS Plus Wet-On-Wet
Sealer LV
P565-5601/5605/5607
Self-Levelling Primer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
P110-5000 UV Speedprime
(wyłącznie do napraw drobnych)
P110-5000 UV
Speedprime (wyłącznie
do napraw drobnych)
P565-510/511 HS
Primer Surfacer
P565-510/511 HS
Primer Surfacer
P565-540x HS Plus Primer
Surfacer
P565-540x HS Plus
Primer Surfacer
P565-4501/4505/4507
Spectral Grey Primer Filler
P565-4501/4505/4507 Spectral
Grey Primer Filler
P565-9850 ChromateFree Etch Primer
P565-9850 Chromate-Free Etch
Primer
P565-9868 ChromateFree Wash Etch Primer
P565-9868 Chromate-Free
Wash Etch Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
P565-9880 5.5 VOC Etch Primer
P565-9880 5.5 VOC
Etch Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego Aquabase Plus należy dodać aktywatora P210-9120 lub P210-9115/P935-1250
▲ Do użycia wyłącznie na Aquabase Plus. Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w
zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-35
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Nexa Autocolor
Podłoża elastyczne – lakier bazowy wodorozcieńczalny
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa*
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności,
systemy zgodne z normami
USA/UE można również używać
w krajach, w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
P190-6730 HS Plus Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-6730 HS Plus
Clearcoat
(o zwiększonej
elastyczności)
P190-6659 2K HS Plus
Express Clearcoat
P190-598 2K MS
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
P190-6659 2K HS Plus
Express Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-6759 Express
Clearcoat – LV
(o zwiększonej
elastyczności)
P190-6690 2K HS Plus
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
P190-643 HS
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
P190-6690 2K HS Plus Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
P190-6790 High Solids
Clearcoat – LV
(o zwiększonej
elastyczności)
▲ P190-6683 2K HS Plus
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
P190-6850 2K HS
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
P190-6759 Express
Clearcoat – LV
(o zwiększonej elastyczności)
▲ P190-7000 HS Plus
Clearcoat
P190-1062 Clearcoat Matt
P190-6790 High Solids
Clearcoat – LV
(o zwiększonej elastyczności)
P190-1062 Clearcoat - Matt
P190-1063 Clearcoat Semi-gloss
P190-6790 High Solids
Clearcoat – LV
(o zwiększonej elastyczności)
P190-1063 Clearcoat Semi-gloss
LAKIER BAZOWY
** P989-line Aquabase
Plus Basecoat
** P989-line Aquabase
Plus Basecoat
** P989-line Aquabase
Plus Basecoat
** P989-line Aquabase
Plus Basecoat
P565-314x HS Plus
Wet-On-Wet Sealer LV
(o zwiększonej
elastyczności)
P565-5601/5605/5607
Self-Levelling Primer
P565-357/358
Wet-on-Wet Sealer
(o zwiększonej
elastyczności)
PODKŁAD IZOLUJĄCY
P565-312x HS+
Wet-on-Wet Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
P565-314x HS Plus
Wet-On-Wet Sealer LV
(o zwiększonej elastyczności)
P565-5601/5605/5607
Self-Levelling Primer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
P110-5000 UV Speedprime
(wyłącznie do napraw drobnych)
P110-5000 UV
Speedprime (wyłącznie do
napraw drobnych)
P565-540x HS Plus
Primer Surfacer (o zwiększonej
elastyczności)
P565-540x HS Plus
Primer Surfacer
(o zwiększonej
elastyczności)
P565-4501/4505/ 4507
Spectral Grey
Primer Filler (o zwiększonej
elastyczności)
P565-510/511 HS Primer
Surfacer (o zwiększonej
elastyczności)
P565-4501/4505/4507
Spectral Grey Primer
Filler (o zwiększonej
elastyczności)
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SU4901/SU4902/SU4903/
SUA4903 One Choice Plastic
Prep System
SU4901/ SUA4903 One
Choice Plastic Prep System
P572-2001 1K Adhesion Primer
for Plastic
P572-2000 Aerosol Primer
for Plastic
P572-2000 Aerosol
Primer for Plastic
P572-2004 Adhesion
Promoter
P572-2004 Adhesion
Promoter
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego Aquabase Plus należy dodać aktywatora P210-9120 lub P210-9115/P935-1250.
▲ Do użycia wyłącznie na Aquabase Plus. * Lakiery bezbarwne, zgodne z europejską normą VOC, nakładane na sztywne elementy z tworzywa sztucznego nie wymagają
dodatku środków zwiększających elastyczność. Szczegółowe zalecenia dotyczące zwiększania elastyczności można otrzymać w miejscowych TDS. Ta lista zawiera tylko
najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-36
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Deltron
Systemy PPG-Deltron
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Deltron—lakier bazowy rozpuszczalnikowy
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal,
420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności,
systemy zgodne z normami
USA/UE można również używać w
krajach, w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
DCU2042 Low VOC Speed Clear
DC3000 High Velocity Clearcoat
DC4000 Velocity Premium Clearcoat
LAKIER BAZOWY
DBU Deltron Basecoat
** DBC Deltron 2000 Basecoat
PODKŁAD IZOLUJĄCY
DAS302x V-Seal Acrylic Urethane Sealer
SX1056 Flexible 2K Sealer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
DS1002 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
DPS305x V-Prime Acrylic Urethane Surfacer
SX1057 Flexible 2K Primer Surfacer
FARBA PODKŁADOWA
NCP270 Corrosion Resistant Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
DPX171 Non-Chrome Self-Etching Primer
DX1791 Wash Primer
DPLF Non-Sanding Epoxy Primer
SX1071 Etch Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego DBC Basecoat należy dodać czynnika sieciującego lakierów bazowych DX57. Ta lista zawiera tylko
najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-37
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Deltron
Podłoża elastyczne: systemy Deltron—lakier bazowy rozpuszczalnikowy
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal,
420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności,
systemy zgodne z normami
USA/UE można również używać
w krajach, w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
DCU2042 Low VOC Speed Clear
(o zwiększonej elastyczności)
DC3000 High Velocity Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
DC4000 Velocity Premium Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
DCU2060 Flexed "n" Flat Clear
LAKIER BAZOWY
DBU Deltron Basecoat
** DBC Deltron 2000 Basecoat
PODKŁAD IZOLUJĄCY
DAS302x V-Seal Acrylic Urethane Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
SX1056 Flexible 2K Sealer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
DS1002 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
DPS305x V-Prime Acrylic Urethane Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
SX1057 2K Flexible Primer Surfacer
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SU4901/SU4902/SU4903/SUA4903
One Choice Plastic Prep System
DPX801 Plastic Adhesion Promoter
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego DBC Basecoat należy dodać czynnika sieciującego lakierów bazowych DX57. Ta lista zawiera tylko
najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-38
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Deltron
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Deltron—lakier bazowy wodorozcieńczalny
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal,
420 g/l
Brak norm
(W zależności od
dostępności, systemy
zgodne z normami
USA/UE można również
używać w krajach,
w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
DC4000 Velocity Premium Clearcoat
DC4010 Velocity Premium Clearcoat
EC700 One-Visit Production Clearcoat
DCU2010 2.1 Speed Clear
EC750 One-Visit Appearance Clearcoat
EC700 One-Visit Production Clearcoat
EC750 One-Visit Appearance Clearcoat
LAKIER BAZOWY
** Envirobase High Performance Basecoat
** Envirobase High Performance
Basecoat
PODKŁAD IZOLUJĄCY
ECS6x A-Chromatic Sealer
SX1056 Flexible 2K Primer Surfacer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
ECS2x A-Chromatic LV Sealer
DS1002 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
DS1002 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
DPS305x V-Prime Acrylic
Urethane Surfacer
DPLV305x V-Prime LV Acrylic
Urethane Surfacer
ECP1x A-Chromatic Surfacer
ECP1x A-Chromatic Surfacer
FARBA PODKŁADOWA
NCP270 Corrosion Resistant Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
DPX171 Non-Chrome Self-Etching Primer
SX1071 Etch Primer
DX1791 Wash Primer
DPLF Non-Sanding Epoxy Primer
SX1071 Etch Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego EHP Basecoat należy dodać aktywatora T581 lub T492. Ta lista zawiera tylko najnowsze
zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-39
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Deltron
Podłoża elastyczne: systemy Deltron – lakier bazowy wodorozcieńczalny
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l; lakier
bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
DC4000 Velocity Premium
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
DC4010 Velocity Premium
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
DCU2060 Flexed "n" Flat Clear
DCU2010 2.1 Speed Clear
(o zwiększonej elastyczności)
EC700 One-Visit Production
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
EC700 One-Visit Production
Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
EC750 One-Visit Appearance
Clearcoat (ECP1x A-Chromatic
Surfacer)
EC750 One-Visit Appearance
Clearcoat (ECP1x AChromatic Surfacer)
LAKIER BAZOWY
** Envirobase High Performance
Basecoat
** Envirobase High
Performance Basecoat
PODKŁAD IZOLUJĄCY
SX1056 Flexible 2K Sealer
ECS2x A-Chromatic LV
Sealer (o zwiększonej
elastyczności)
ECS6x A-Chromatic Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
DS1002 UV Cured Primer
Surfacer (wyłącznie do napraw
drobnych)
DPLV305x V-Prime LV
Acrylic Urethane Surfacer
DPS305x V-Prime Acrylic
Urethane Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
ECP1x A-Chromatic
Surfacer (o zwiększonej
elastyczności)
SX1057 Flexible 2K Primer
Surfacer
DS1002 UV Cured
Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw
drobnych)
ECP1x A-Chromatic Surfacer
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SU4901/SU4902/SU4903/
SUA4903 One Choice Plastic
Prep System
SU4901/SUA4903 One
Choice Plastic Prep System
DPX801 Plastic Adhesion
Promoter
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego EHP Basecoat należy dodać aktywatora T581 lub T492. Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone
technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-40
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Global
Systemy PPG-Global
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Global - lakier bazowy rozpuszczalnikowy
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
D8152 Performance + Glamour
Clearcoat
D800 GRS Deltron Clearcoat
D893 Low VOC
Performance Clearcoat
D880 High Solids Clearcoat
D8115 Matt Clearcoat
D893 Low VOC
Performance Clearcoat
D8117 Semi Gloss Clearcoat
D894 High Solids Clearcoat
D8150 Performance Clearcoat
D8115 Matt Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat
D8117 Semi Gloss Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat
(zmieszany z D893 w celu
uzyskania powierzchni
półmatowej, zgodnie ze
specyfikacją GM)
LAKIER BAZOWY
■ BC Global Basecoat Color
** BC Global Basecoat Color
PODKŁAD IZOLUJĄCY
D808x 2K Chromatic Sealer
D8018/19/24 Wet-on-Wet Mode
SX1056 Flexible 2K Sealer
D8501/D8505/D8507
DP4000 2K Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego BC Basecoat należy dodać czynnika sieciującego lakierów bazowych D888
■ W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego BC Basecoat należy dodać utwardzacza D841. Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone
technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-41
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Global
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Global - lakier bazowy rozpuszczalnikowy (ciąg dalszy)
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
D8080 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
D8018/19/24 2K Greymatic
UHS Primer
D800X 2K A-Chromatic
Primer Surfacer
D839 2K Primer Surfacer
SX1057 Flexible 2K
Primer Surfacer
FARBA PODKŁADOWA
D822 Corrosion Resistant Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
D831 Chrome-Free Wash Primer
D831 Chromate-Free Wash
Primer
SX1071 Etch Primer
D8092 Chromate-Free Wash
Etch Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego BC Basecoat należy dodać czynnika sieciującego lakierów bazowych D888
■ W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego BC Basecoat należy dodać utwardzacza D841. Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone
technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-42
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Global
Podłoża elastyczne: systemy Global – lakier bazowy rozpuszczalnikowy
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa*
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można również
używać w krajach, w których brak jest
odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
D8152 Performance + Glamour
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
D800 GRS Deltron Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D893 Low VOC Performance
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
D880 High Solids Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D8115 Matt Clearcoat
D893 Low VOC Performance
Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D8117 Semi Gloss Clearcoat
D894 High Solids Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D8150 Performance Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D8115 Matt Clearcoat
D8102 Pre-Flexed Matte Clearcoat
D8117 Semi Gloss Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat
(zmieszany z D893 w celu
uzyskania powierzchni
półmatowej, zgodnie ze
specyfikacją GM)
LAKIER BAZOWY
■ BC Global Basecoat Color
** BC Global Basecoat Color
PODKŁAD IZOLUJĄCY
D808x 2K Chromatic Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
D8018/19/24 Wet-on-Wet Mode
(o zwiększonej elastyczności)
SX1056 Flexible 2K Sealer
D8501/D8505/D8507 DP4000 2K
Primer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
D8080 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
D8018/19/24 2K Greymatic
UHS Primer
(o zwiększonej elastyczności)
D800X A-Chromatic
Primer Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
D839 2K Primer Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
SX1057 2K Flexible Primer Surfacer
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SU4901/SU4902/SU4903/SUA4903
One Choice Plastic Prep System
D816 Plastic Primer
D820 Plastic Adhesion Promoter
D820 Plastic Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego BC Basecoat należy dodać czynnika sieciującego lakierów bazowych D888
■ W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego BC należy dodać utwardzacza D841.* Lakiery bezbarwne, zgodne z europejską normą VOC, nakładane
na sztywne elementy z tworzywa sztucznego nie wymagają dodatku środków zwiększających elastyczność. Szczegółowe zalecenia dotyczące zwiększania elastyczności można
otrzymać w miejscowych TDS. Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych
publikacjach GMW15406.
2-43
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Global
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Global – lakier bazowy wodorozcieńczalny
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
D8152 Performance + Glamour
Clearcoat
D8188 Glamour
LV Clearcoat
D8135 GRS
Deltron UHS
Rapid Clearcoat
D880 High Solids Clearcoat
D8115 Matt Clearcoat
EC700 One-Visit Production
Clearcoat
D8141 GRS
Deltron Premium
UHS Clearcoat
D893 Low VOC Performance
Clearcoat
D8117 Semi-gloss Clearcoat
EC750 One-Visit Appearance
Clearcoat
D8138 GRS
Deltron UHS
Clearcoat
D894 High Solids Clearcoat
D8102 Pre-Flexed Matte Clearcoat
D8171 Premium
UHS Clearcoat
D8115 Matt Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat
D8115 Matt
Clearcoat
D8117 Semi-gloss Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat
(zmieszany z D893 w celu
uzyskania powierzchni półmatowej,
zgodnie ze specyfikacją GM)
D8117 Semigloss Clearcoat
EC700 One-Visit Production
Clearcoat
EC750 One-Visit Appearance
Clearcoat
LAKIER BAZOWY
** Envirobase High
Performance Basecoat
** Envirobase High
Performance Basecoat
** Envirobase
High
Performance
Basecoat
** Envirobase High
Performance Basecoat
ECS2x A-Chromatic
LV Sealer
D8018/D8019/D8
024 Wet-on-Wet
Mode
D8018/D8019/D8024
Wet-on-Wet Mode
D8501/D8505/D8
507 DP4000 2K
Primer
D8501/D8505/D8507
DP4000 2K Primer
D8018/
8019/D8024 2K
Greymatic UHS
Primer
D8018/ D8019/D8024 2K
Greymatic UHS Primer
PODKŁAD IZOLUJĄCY
ECS2x A-Chromatic LV Sealer
ECS6x A-Chromatic Sealer
SX1056 Flexible 2K Sealer
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
D8080 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
D8080 UV Cured Primer
Surfacer (wyłącznie do
napraw drobnych)
ECP1x A-Chromatic Surfacer
ECP1x A-Chromatic Surfacer
D839 2K Primer Surfacer
SX1057 Flexible 2K Primer
Surfacer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakierów bazowych Envirobase High Performance Basecoat należy dodać aktywatora T581 lub D8260/T492.
Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-44
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Global
Podłoża sztywne (stal i aluminium): systemy Global – lakier bazowy wodorozcieńczalny (cd.)
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
FARBA PODKŁADOWA
D822 Corrosion Resistant Primer
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
D831 Chrome-Free Wash Primer
SX1071 Etch Primer
SX1071 Etch Primer
D831 Chromate-Free
Wash Primer
D831 Chromate-Free
Wash Primer
D8092 ChromateFree Wash
D8092 Chromate-Free
Wash Etch
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakierów bazowych Envirobase High Performance Basecoat należy dodać aktywatora T581 lub D8260/T492.
Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-45
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Systemy PPG-Global
Podłoża elastyczne: systemy Global – lakier bazowy wodorozcieńczalny
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa*
Lakier bazowy
3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny
3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
(W zależności od dostępności, systemy
zgodne z normami USA/UE można
również używać w krajach, w których
brak jest odpowiednich norm)
LAKIER BEZBARWNY
D8115 Matt Clearcoat
D8188 Glamour LV
Clearcoat (o zwiększonej
elastyczności)
D8135 GRS
Deltron UHS
Rapid Clearcoat
D880 High Solids Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D8117 Semi-gloss
Clearecoat
EC700 One-Visit
Production Clearcoat
(o zwiększonej
elastyczności)
D8141 GRS
Deltron Premium
UHS Clearcoat
(o zwiększonej
elastyczności)
D893 Low VOC
Performance Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D8102 Pre-Flexed Matte
Clearcoat
EC750 One-Visit
Appearance Clearcoat
(ECP1x A-Chromatic
Surfacer)
D8138 GRS Deltron
UHS Clearcoat
(o zwiększonej
elastyczności)
D894 High Solids Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
EC700 One-Visit
Production Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
D8171 Premium
UHS Clearcoat
D8115 Matt Clearcoat
EC750 One-Visit
Appearance Clearcoat
(ECP1x A-Chromatic Surfacer)
D8115 Matt
Clearcoat
D8117 Semi-gloss Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat
D8117 Semi-gloss
Clearcoat
D8113 Matt Clearcoat (zmieszany
z D893 w celu uzyskania
powierzchni półmatowej,
zgodnie ze specyfikacją GM)
D8152 Performance +
Glamour Clearcoat
(o zwiększonej elastyczności)
LAKIER BAZOWY
** Envirobase High
Performance Basecoat
PODKŁAD IZOLUJĄCY
D808x 2K Chromatic Sealer LV
(o zwiększonej elastyczności)
** Envirobase High
Performance Basecoat
** Envirobase High
Performance Basecoat
** Envirobase High
Performance Basecoat
ECS2x A-Chromatic LV
Sealer (o zwiększonej
elastyczności)
D8018/D8019/D8024
Wet-on-Wet Mode
(o zwiększonej
elastyczności)
D8018/D8019/D8024
Wet-on-Wet Mode
(o zwiększonej elastyczności)
D8501/D8505/D8507
DP4000 2K Primer
D8501/D8505/D8507
DP4000 2K Primer
D8018/D8019/D8024
Wet-on-Wet Mode
(o zwiększonej
elastyczności)
D8018/D8019/D8024
Wet-on-Wet Mode
(o zwiększonej elastyczności)
SX1056 Flexible 2K Sealer
ECS6x A-Chromatic Sealer
(o zwiększonej elastyczności)
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI
D8080 UV Cured Primer Surfacer
(wyłącznie do napraw drobnych)
D8080 UV Cured Primer
Surfacer (wyłącznie do
napraw drobnych)
SX1057 2K Flexible Primer
Surfacer
ECP1x A-Chromatic
Surfacer (o zwiększonej
elastyczności)
D839 2K Primer Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
ECP1x A-Chromatic Surfacer
(o zwiększonej elastyczności)
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SU4901/SU4902/SU4903/SUA4903
One Choice Plastic Prep System
SU4901/SUA4903 One
Choice Plastic Prep
D820 Plastic Adhesion Promoter
D816 Plastic Primer
D816 Plastic Primer
D820 Plastic Primer
D820 Plastic Primer
** W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakierów bazowych Envirobase High Performance Basecoat należy dodać aktywatora T581 lub D8260/T492.
* Lakiery bezbarwne, zgodne z europejską normą VOC, nakładane na sztywne elementy z tworzywa sztucznego nie wymagają dodatku środków zwiększających elastyczność.
Szczegółowe zalecenia dotyczące zwiększania elastyczności można otrzymać w miejscowych TDS. Ta lista zawiera tylko najnowsze zatwierdzone technologie. Inne technologie
zatwierdzone do stosowana można znaleźć w zeszłorocznych publikacjach GMW15406.
2-46
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Sherwin-Williams
Sherwin-Williams
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sherwin-Williams
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
1100755 Elegance™ Clearcoat
1100755 Elegance™ Clearcoat
1100755 Elegance™ Clearcoat
1100755 Elegance™
Clearcoat
HPC15 HP Process™ Clearcoat
z technologią Air-Dry™
HPC21 Low VOC HP Process™
Clearcoat z technologią Air-Dry™
110 0710 Ultra High
Performance Clear
HPC15 HP Process™
Clearcoat z technologią
Air-Dry™
CC939 ULTRA 7000® Clearcoat
CC923 ULTRA 7000® 2.1
Extreme Speed Clearcoat
110 0700 Ultra High
Performance Clear
CC939 ULTRA 7000®
Clearcoat
CC947 Low Gloss Clearcoat
CC927 2.1 VOC Matte Clearcoat
110 0780 UHP
Matte Clear
CC947 Low Gloss
Clearcoat
HPC15 HP Process™
Clearcoat
z technologią
Air-Dry™
CC930 ULTRA 7000®
Clearcoat
CC930 ULTRA 7000® Clearcoat
CC931 ULTRA 7000® Clearcoat
CC931 ULTRA 7000®
Clearcoat
CC950 ULTRA 7000® Clearcoat
CC950 ULTRA 7000®
Clearcoat
LAKIER BAZOWY
ULTRA 7000® z UH 904*
AWX™ Waterborne system
z 4560302*
ULTRA 7000® z UH
904*
AWX™ Waterborne system
z 4560302*
AWX™ Waterborne system z
4560302*
AWX™ Waterborne
system
z 4560302*
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
P30 SpectraPrime™,
P30 SpectraSeal™
P27 2.1 VOC SpectraPrime™,
P27SpectraSeal™
108 0610 High Performance
Gray
P30 SpectraPrime™,
P30 SpectraSeal™
S50 Series
P23 UltraShade Primer™,
P23UltraShade Sealer™
108 0600 High Performance
Black
S50 Series
S60 Series
108 0620 High Performance
White
S60 Series
P47 Color-Prime® Tintable
Primer Surfacer
108 0075 DTM Primer
P47 Color-Prime®
Tintable Primer Surfacer
#NP75 Direct to Metal(DTM)
Primer Surfacer
#NP75 Direct to
Metal(DTM) Primer
Surfacer
2-47
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Sherwin-Williams
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Sherwin-Williams (cd.)
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal,
600 g/l kompozyt
BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
E2G970 Lead/Chrome Free
Etching Primer
E2G970 Lead/Chrome Free
Etching Primer
108 0990 - 990
Etch Primer
E2G970 Lead/Chrome
Free
Etching Primer
#NP75 Direct to Metal(DTM)
Primer Surfacer
PE995 Corrosion Shield™
LCF Primer
108 0075 DTM Primer
#NP75 Direct to
Metal(DTM) Primer
Surfacer
PE995 Corrosion Shield™
LCF Primer
PE995 Corrosion
Shield™
LCF Primer
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza lub aktywatora.
# Farbę do gruntowania można nakładać bezpośrednio na aluminium.
2-48
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Sherwin-Williams
Podłoża elastyczne: Sherwin Williams
Norma krajowa USA
Powłoka elastomerowa
(7,0 funtów/gal, 840 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal,
420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
HPC15 HP Process™ Clearcoat
z technologią Air-Dry™
HPC21 Low VOC HP
Process™ Clearcoat
z technologią Air-Dry ™
110 0710 Ultra High
Performance Clear
HPC15 HP Process™ Clearcoat
z technologią Air-Dry ™
CC939 ULTRA 7000® Clearcoat
CC921 Ultra 7000® 2.1
VOC Clearcoat
110 0700 Ultra High
Performance Clear
CC939 ULTRA 7000® Clearcoat
CC947 Low Gloss Clearcoat
CC923 Ultra 7000® 2.1
Extreme Speed Clearcoat
110 0780 UHP
Matte Clear
CC947 Low Gloss Clearcoat
CC930 ULTRA 7000® Clearcoat
CC927 2.1 VOC
Matte Clearcoat
HPC15 HP Process™
Clearcoat
z technologią Air-Dry™
CC930 ULTRA 7000® Clearcoat
CC931 ULTRA 7000® Clearcoat
1100755 Elegance™
Clearcoat
1100755 Elegance™
Clearcoat
CC931 ULTRA 7000® Clearcoat
CC950 ULTRA 7000® Clearcoat
CC950 ULTRA 7000® Clearcoat
1100755 Elegance™ Clearcoat
1100755 Elegance™ Clearcoat
LAKIER BAZOWY
Utra 7000® z UH 904*
AWX™ Waterborne System
z 4560302*
Ultra 7000® z UH 904*
AWX™ Waterborne System
z 4560302*
AWX™ Waterborne
System z 4560302*
AWX™ Waterborne System
z 4560302*
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
P30 SpectraPrime™,
P30 SpectraSeal™
P27 2.1 VOC
SpectraPrime™,
P27SpectraSeal™
108 0610 High
Performance Gray
P30 SpectraPrime™,
P30 SpectraSeal™
S50 Series
P23 UltraShade Primer™,
P23UltraShade Sealer™
108 0600 High
Performance Black
S50 Series
108 0620 High
Performance White
S60 Series
S60 Series
P47 Color-Prime® Tintable
Primer Surfacer
P47 Color-Prime® Tintable
Primer Surfacer
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
UPO7226 Plastic Adhesion
Promoter Clear
UPO 7228 Low VOC
Adhesion Promoter
108 7226 Plastic
Adhesion Promoter Clear
UPO7226 Plastic Adhesion
Promoter Clear
UPO7227 Plastic Adhesion
Promoter Clear
UPO7227 Plastic Adhesion
Promoter Clear
UPO7229 National Rule Adhesion
Promoter
UPO7229 National Rule Adhesion
Promoter
S60 2K Series
S60 2K Series
2-49
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Sherwin-Williams
Podłoża magnezowe: Sherwin Williams
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Norma USA SCAQMD 1151
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal,
250 g/l
LAKIER BEZBARWNY
CC939 ULTRA 7000® Clearcoat
LAKIER BAZOWY
Ultra 7000 w UH904®
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
NP75 Direct to Metal(DTM)
Primer Surfacer
P30 SpectraSeal™
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
PE995 Corrosion Shield™ LCF Primer
* Przygotować podłoże magnezowe, używając W4K289 MET-L-MATE®
2-50
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal,
420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal,
420 g/l
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Spies Hecker
Spies Hecker
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Spies Hecker
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Permasolid® HS Optimum
Clear Coat 8600
Permacron® 2.1 Clear Coat 8095
Permasolid® HS Optimum
Clear Coat 8600
Permasolid® HS Clear Coat 8035
Permacron® 2.1 Clear Coat 8097
Permasolid® HS
Clear Coat 8035
Permacron® MS Express
Clear Coat 8046
Permasolid® Low VOC
Clear Coat 8096
Permasolid® HS Optimum Plus
Clear Coat 8650
Permasolid® Matte Clear Coat
Additive 8092
Permasolid® HS
Clear Coat 8055
* Permacron® Base Coat
Series 293/295
Permahyd® Base Coat
Series 280/285
Permahyd® Base Coat
Series 280/285
Permahyd® Base Coat
Series 280/285
Permahyd®
Hi-TEC** BaseCoat
Permahyd®
Hi-TEC** BaseCoat
LAKIER BAZOWY
Permahyd®
Hi-TEC** BaseCoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
Permasolid® HS Premium
Filler 5310
Permacron® 2.1 Surfacer 5155
Permasolid® HS Premium
Filler 5310
Permasolid® Vario Surfacer 8590
Permasolid® 2.1 Surfacer 5157
Permasolid® HS Performance
Surfacer 5320
Permanal® Stone Chip
Protector 7100
Permasolid® Spectro Sealer 5450
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
# Priomat® Wash Primer 4075
# Priomat® 5.5 Wash Primer
4055 szary
Priomat® 1K Primer Surfacer 4085
– ciemno i jasnoszary
# Priomat® Wash Primer 4075
Priomat® 1K Primer Surfacer
4085 – ciemno i jasnoszary
# Można nakładać bezpośrednio na aluminium
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza Permasolid® Hardener!
2-51
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Spies Hecker
Podłoża elastyczne: Spies Hecker
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Permasolid® HS Optimum Clear
Coat 8600
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permacron® 2.1 Clear Coat 8095
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permasolid® HS Optimun Clear
Coat 8600
+ Permasolid® Elastic Additive
9050
Permasolid® HS Clear Coat 8035
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permacron® 2.1 Clear Coat 8097
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permasolid® HS Clear Coat
8035
+ Permasolid® Elastic Additive
9050
Permacron® MS Express Clear
Coat 8046
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permasolid® Low VOC Clear Coat
8096
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permasolid® HS Optimum Plus
Clear Coat 8650
+ Permasolid® Elastic Additive
9050
Permasolid® Matte Clear Coat
Additive 8092
+ Permasolid® Elastic Additive 9050++
Permasolid® HS Clear Coat
8055
+ Permasolid® Elastic Additive
9050
* Permacron® Base Coat
Series 293/295
Permahyd® Base Coat
Series 280/285
Permahyd® Base Coat
Series 280/285
Permahyd® Basecoat
Series 280/285
Permahyd®
Hi-TEC** Base Coat
Permahyd®
Hi-TEC** Base Coat
LAKIER BAZOWY
Permahyd®
Hi-TEC** Base Coat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
Permasolid® HS Premium Surfacer
5310 Dark and Light Gray
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permacron® 2.1 Surfacer 5155
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permasolid® HS Premium
Surfacer 5310
+ Permasolid® Elastic Additive
9050
Permasolid® Vario Surfacer 8590
+ Permasolid® Additive 9050
Permasolid® Vario Surfacer 8590
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permasolid® Vario Surfacer
8590
+ Permasolid® Elastic Additive
9050
Permasolid® 2.1 Surfacer 5157
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
Permasolid® HS Performance
Surfacer 5320
+ Permasolid® Elastic Additive
9050
Permasolid® Spectro Sealer 5450
+ Permasolid® Elastic Additive 9050
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
Priomat® Elastic Primer
Transparent 3304



Priomat® Elastic Primer 4190
Priomat® Elastic Primer 3304
W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza Permasolid® Hardener
**W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego Hi-TEC Basecoat należy dodać utwardzacza H-TEC Hardener
++ zgodnie z wymaganiami dla bardziej elastycznych podłoży
2-52
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Spies Hecker
Podłoża magnezowe: Spies Hecker
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250g/l
LAKIER BEZBARWNY
Permacron® 2.1 Clear Coat 8097
®
Permacron MS Express
Clear Coat 8046
Permacron® 2.1 Clear Coat 8097
Permasolid® Low VOC Clear Coat 8096
LAKIER BAZOWY
Permahyd® Base Coat
series 280/285
Permahyd® Base Coat series 280/285
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
Permacron® 2.1 Surfacer 5157
Permasolid® 2.1 Surfacer 5157
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
! Priomat® Wash Primer 4055
! Priomat® Wash Primer 4055
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
2-53
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Standox
Standox
Podłoża sztywne (stal i aluminium): Standox
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
LAKIER BEZBARWNY
Standocryl® 2K HS Clear
Standocryl® 2.1 Clear
Standocryl® 2K VOC High
Pro Clear
Standocryl® 2K Clear 15-60 PLUS
Standocryl® 2.1 HS Clear
Standocryl® VOC Premium
Clear Coat
Standocryl® 2K Premium Clear
Standocryl® Clear PFC 20
Standox® VOC Express Clear
Standox® 2K Matting Agent
MIX 607
Standox® VOC Xtra Clear
*Standox® Basecoat
Standohyd® Basecoat
Standohyd® Basecoat
Standohyd® Basecoat
**Standoblue® Basecoat
**Standoblue® Basecoat
LAKIER BAZOWY
**Standoblue® Basecoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
Standocryl® 2K Nonstop Primer Filler
Standox® 2.1 Filler
Standocryl ® 2K Nonstop
Primer Filler
Standox® 2K HS System Filler
Standox® PF Filler
Standocryl ® 2K HS System
Filler
Standox® PF Sealer
Standox® VOC Xtra Filler
# Standox® Etching
Adhesion Primer
# Standox® Low VOC Etching
Adhesion Primer
# Standox® Etching
Adhesion Primer
Standox® 1K Primer Filler
Standox® 1K Primer Filler
Standox® 1K Primer Filler
# Można nakładać bezpośrednio na aluminium
* W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza Standox Hardener
**W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego Standoblue Basecoat należy dodać utwardzacza Standoblue Hardener
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
2-54
Brak norm
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Standox
Podłoża elastyczne: Standox
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250g/l
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm
LAKIER BEZBARWNY
Standocryl® 2K HS Clear
+ 2K Plasticiser
Standocryl® 2.1 Clear
+ 2K Plasticiser
Standocryl® 2K VOC High
Pro Clear Coat + dodatek
zwiększający elastyczność
Standocryl® VOC Premium
Clear Coat + dodatek
zwiększający elastyczność
Standocryl® 2K Clear 15-60 PLUS
+ 2K Plasticiser
Standocryl® 2.1 HS Clear
+ 2K Plasticiser
Standocryl® 2K Premium Clear
+ 2K Plasticiser
Standocryl® Clear PFC 20
+ 2K Plasticiser
Standox® VOC Express Clear
+ Elastic Additive
Standox® 2K Matting Agent
MIX 607 plus 2K Plasticiser+
Standox® VOC Xtra
ClearClear + dodatek
zwiększający elastyczność
* Standox® Basecoat
Standohyd® Basecoat
Standohyd® Basecoat
Standohyd® Basecoat
**Standoblue® Basecoat
**Standoblue® Basecoat
LAKIER BAZOWY
**Standoblue® Basecoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
Standocryl® 2K Nonstop Primer
Filler + 2K Plasticiser
Standocryl® 2K HS System Filler
+ 2K Plasticiser
Standox® 2.1 Filler + 2K Plasticiser
Standocryl ® VOC System
Filler + dodatek zwiększający
elastyczność
Standox ® 2.1 Filler
+ 2K Plasticiser
Standox® PF Filler
+ 2K Plasticiser
Standocryl ® VOC Xtra Filler
+ dodatek zwiększający
elastyczność
Standox® PF Sealer
+ 2K Plasticiser
DODATEK WZMACNIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
Standoflex® 1K Plastic Primer
Standox® Plastic Primer
Standoflex® 1K Plastic
Adhesion Primer
Standoflex® 1K Plastic Primer
Standoflex® PF Plastic
Adhesion Promoter



W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego należy dodać utwardzacza Standox Hardener
+ zgodnie z wymaganiami dla bardziej elastycznych podłoży
**W celu spełnienia wymagań normy GMW15406 do lakieru bazowego Standoblue Basecoat należy dodać utwardzacza Standoblue Hardener
2-55
2.0 Zatwierdzone systemy lakiernicze
Standox
Podłoża magnezowe: Standox
Norma krajowa USA
(5,0 funtów/gal, 600 g/l kompozyt BC/CC)
Normy CARB SCM i OTC
dla stanu Kalifornia
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420g/l;
lakier bezbarwny 2,1 funta/gal, 250g/l
Standocryl® 2K HS Clear
Standocryl® Clear PFC 20
Standocryl® 2K Clear 15-60 PLUS
Standox® 2K Matting Agent
Mix 607
LAKIER BAZOWY
Standohyd® Basecoat
Standohyd® Basecoat
**Standoblue® Basecoat
**Standoblue® Basecoat
MATERIAŁ DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI/ PODKŁAD IZOLUJĄCY
Standox® PF Filler
FARBA DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA
! Standox® Low VOC Etching
Adhesion Primer
! Standox® Low VOC Etching
Adhesion Primer
! Można nakładać bezpośrednio na magnez
2-56
Europa
Lakier bazowy 3,5 funta/gal, 420 g/l;
lakier bezbarwny 3,5 funta/gal, 420 g/l
Brak norm

Podobne dokumenty