Folie slizgowe Podkladki akustyczne Podkladki punktowe slizgowe

Komentarze

Transkrypt

Folie slizgowe Podkladki akustyczne Podkladki punktowe slizgowe
R
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Podkùadki elastomerowe niezbrojone
Podkladki punktowe slizgowe
Podkladki tasmowe z rdzeniem elastom.
Folie slizgowe
Podkladki akustyczne
R
Spis tresci
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podkùadki elastomerowe niezbrojone
do podpierania dêwigarów, belek, podciàgów, stropów itp.
Typ N 15 i N 20
Strona 3-5
Typ CR
Strona 6-8
Podkladki œlizgowe elastomerowe
do podpierania dŸwigarów, belek, podciag
agów, i.t
i.t.p.
przy du¿ych przesuniê ciach
Typ NEG nieuzbrojona (przy ma³yych
eniach) Strona 9-10
h obci¹Ÿe
Typ B1EG zbrojona sta³a (przy du¿ych obci
o ¹¿eniach) Strona 11-12
Podkladki taœmowe
we z rdzeniem
rd
elastomerowym
do podpierania
a dachó
dach
chów i sstro
stropów z obcia¿eniem œrodkowym
Typ TDG
odkladka œlizgowa
DG 27
7 SZ
S po
Strona 13
2 S podk³adka sta³a
Typ TD
D 21
Strona 14
Folie œlizgowe
F
d przechwycania przesuniêæ poziomych przy
do
powierzniowym przenoszeniu obci¹¿enia
Typ TG 1 A...
Strona 15-17
Typ TG 5 POM... (do podpierania fundamentow)
Strona 18
Podk³adki akustyczne
do podpierania schodów, stropów miedzykondygnacyjnych,
pol¹czeñ uskoków, i.t.p.
Typ SD - podk³adka ¿eberkowa TD 21 SD
Strona 19-20
Uwagi dotycz¹ce stosowania
Strona 21-23
R
Podkùadki elastomerowe niezbrojone
Typ N 15 i N 20
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie dêwigarów, belek, podciàgów, stropów itp.
Podkùadki elastomerowe niezbrojone stosuje siê przy duýym
nacisku N 15 i N 20 zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem
Kontroli Nadzoru Budowlanego) dla 2. klasy obci¹¿enia wedùug
normy DIN 4141, czæúã 3 przy nacisku do 15 N/mm2 (N 15) lub
do 20 N/mm2 (N 20).
Podkùadki elastomerowe niezbrojone gwarantujà kontrolowany
przekaz obciàýenia na podporæ i zapobiegaja znieksztalceniom
poziomym oraz skrêceniu siê podkladki wywolanych skurczem.
Zapobiegaj¹ one nadmiernemu obci¹¿eniu mimosrodu i nacisku
na krawêdŸ.
Wskazówki techniczno-montaýowe
Podkùadki elastomerowe niezbrojone N 15 i N 20 produkowane sà w gr
gruboúciach 5, 10 i 20 mm.
Podkùadki elastomerowe naleýy umieszczaã na podporze w obsz
obszarze znajdujàcego siæ zbrojenia
statycznego elementu podpierajàcego. Waýny jest równieý rodzaj
zbrojenia powierzchniowego podpory
zaj zbro
(np. siatka. pætla, præty odgiæte).
Podkùadki elastomerowe niezbrojone umieszczane
zczan
ane sà przewaýnie tam, gdzie nie wystæpujà
obciàýenia dynamiczne. Przy obciàýeniach dynam
dynamicznych
powinny byã zamontowane pody amiczn
k³adki elastomerowe zbrojone stalà (zobacz
rozdziaù „Podkadki zbrojone elastomerowe”).
acz rozdz
roz
tala siæ na podstawie zakwalifikowania wyrobu do klasy
Wymiary podkùadek elastomerowych ustala
obci¹¿enia wedùug normy DIN 4141, czæúã 3.
Jeúli udziaù ciàgùego obciàýenia przekracz
przekracza 75% maksymalnego obciàýenia, wówczas nale¿y
zastosowaã podkùadki 1. klasy obci¹¿enia
enia, np. Leschuplast GLT Typ CR.
¹¿enia
Dodatkowo obowiàzuje nadrz
zasada, ýe wszædzie, gdzie przy ewentualnym przeciàýeniu lub
zædna
a zasa
wypadniæciu podkùadki stateczno
znoúã
ã kkonstrukcji jest zagroýona, naleýy stosowaã wymagania dla 1. klasy
obci¹¿enia.
Obciàýenie prostopad
stopad
dùe do powierzchni podkùadki
Wedùug obecnie obowi
bowiàzujàcych kryteriów kontroli Instytutu Techniki Budowlanej podkùadki elastomerowe niezbrojone mogà zostaã obciàýone do tego stopnia, ýe przy zdefiniowanych okolicznoúciach
powstanie 30% spùaszczenie poczàtkowej gruboúci podkùadki. Przy tym zaùoýeniu sprawdzone zostaùy
podkùadki N 15 i N 20 w MPA (Urzàd Kontroli Materiaùu) Hannover i wystawione zostaùo AbP (Ogólne
Úwiadectwo Nadzoru Budowlanego).
W tabelach pomiarowych maksymalne spùaszczenie zostaùo ograniczone do 20%, w celu
zagwarantowania dodatkowego bezpieczeñstwa w przypadku róýnic miædzy teorià a praktykà na
budowie.
Poprzeczne siùy rozciàgajàce wynikajàce z odksztaùcenia liniowego podkùadki
W 2. klasie obci¹¿enia, jeúli nie jest wymagany dokùadniejszy dowód, moýna dokonaã nastæpujàcych
obliczeñ:
-5
Z q = 1,5 x F x t x a x 10
Z = poprzeczna
siùa rozciàgajàcat [N]
q
F = obciàýenie [N]
t = gruboúã podkùadki [mm]
a = krótszy bok podkùadki [mm]
W celu przejæcia przez podporæ poprzecznej siùy rozciàgajàcej naleýy wykonaã
dodatkowe zbrojenie w elemencie podporowym.
LP GLT
P 852.0331
P 852.0653-1
MPA
Hannover
3
R
Podkùadki elastomerowe niezbrojone
Typ N 15 i N 20
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Obciàýenie równolegùe do powierzchni podkùadki (odksztaùcenia wynikajàce z przemieszczenia
poziomego), zabezpieczenie przed przesuniæciem.
Maksymalny, dopuszczalny kàt odksztaùcenia i zakres przemieszczenia poziomego obliczane sà w
nastæpujàcy sposób:
tan ã = 0,7 x t - 2
t
w = t x tan ã
tan ã = kàt odksztaùcenia [-]
t = gruboúã podkùadki [mm]
w = przemieszczenie poziome [mm]
Niedopuszczalne sà staùe zewnætrzne obciàýenia równolegùe do powierzchni podkùadki. Przy
przyjmowaniu krótkotrwaùych zewnætrznych poziomych obciàýeñ zalecane jest speùnienie warunku
zabezpieczenia przed przesuniæciem:
H1 = zewnætrzne obciàýýenie po
poziome [N]
ù
æ
àcca z odksztaùcenia [N]
H
=
si
a
wewn
trzna
wynikaj
2
H1 + H 2 < 0,05 x F
tan ã = kàt odkszta
nia
aùcenia
æýyysto
poprzecznej (1,5 N/mm²)
G = moduù spræ
toúci pop
H2 = a x b x G x tan ã
F = obciàýenie
e [N]
podkùadki [mm]
a,b = dùugoúci boków p
Przy oddziaùywaniu krótkotrwaùych zewnætrznych obciàýeñ poz
poziomych
i
h max. dopuszczalny kàt
odksztaùcenia nie moýe zostaã przekroczony. W przypadku braku
zabezpieczenia przed przesuniæciem
aku za
naleýy przedsiæwziàã odpowiednie úrodki konstrukcyjne.
Kàt obrotu
Dopuszczalny kàt obrotu wynikajàcy z odksztaùcenia
ugiæcia elementu opieranego na podporze
a i ugiæ
u
z uwzglædnieniem nierównoúci i skosu powierzchni
podpierajacej wylicza siæ w nastæpujàcy sposób:
hni pod
erzchni
dop. á < 0,2
x
t
a
jednakýe á max.
ax. 0,03 rad
á = kàt obrotu
Przy wymiarowaniu przylegajàcych
elementów konstrukcji (podpieranego i opieranego) naleýy wziàã
h elem
elementó
pod uwagæ moýliwoúã powstania
mimoúrodu obciàýenia na skutek odksztaùcenia podkùadki pod
a mim
wpùywem siùy pionowej i obrotu..
e=
a²
2t
x
á
e = mimoúród
Sztywnoúã
Jeúli dobierane sà dwie podkùadki o róýnym formacie pod jednym elementem konstrukcyjnym (w jednej linii), wówczas nie moýna przekroczyã nastæpujàcej proporcji (warunku):
max. A/t
< 1,2
min. A/t
warunek ten nie moýe zostaã przekroczony
W przypadku nie speùnienia tego warunku naleýy przeprowadziã dowód przejæcia caùego obciàýenia
przez poszczególne (pojedyncze) podkùadki.
Specyfikacja zamówienia:
4
Dostarczyã podkùadki elastomerowe niezbrojone Typ N 15 lub N 20 zgodnie z
AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego),
2. klasa obciazenia wedùug DIN 4141, czæúã 3, przy nacisku do 15 N/mm2
(N 15) lub do 20 N/mm2 (N 20), wymiary:... x... x... mm.
Leschuplast GLT Typ N 15 i N 20
R
Podkùadki elastomerowe niezbrojone
Typ N 15 i N 20
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Dopuszczalny nacisk na podkùadki N 15 / N 20
Gruboúã podkùadki 5 mm:
Wartoúci podane w kN
Najmniejszy wymiar boku podkùadki wynosi 50 mm.
Gruboúã podkùadki 10 mm:
Wartoúci podane w kN
Najmniejszy wymiar boku podkùadki wynosi 50 mm.
Gruboúã podkùadki 15 mm:
Wartoúcii podan
podane
dane w kN
Najmniejszy wymiar boku podkùadki wynosi 75 mm.
Gruboúã podkùadki 20 mm:
Wartoúci podane w kN
Najmniejszy wymiar boku podkùadki wynosi 100 mm.
Podkùadki o róýnych wymiarach naleýy odpowiednio przeliczyã w celu okreúlenia dopuszczalnych
napræýeñ. Maksymalny dopuszczalny nacisk dla formatów podkùadek nie podanych w tabelach wynosi
15 N/mm2 (N 15) i 20 N/mm2 (N 20).
5
R
Podkùadki elastomerowe, niezbrojone
Typ CR
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie dêwigarów, belek, podciàgów, stropów itp.
Podkùadki elastomerowe niezbrojone CR wedùug
normy DIN 4141, czæúã 15/150 dla 1. i 2. klasy
obci¹¿enia wedùug normy DIN 4141, czæúã 3. Podkùadki
elastomerowe niezbrojone gwarantujà kontrolowane
przekazywanie obciàýenia na podporæ, zapewniajà
swobodny obrót elementów na podporze, oraz radykalne
zmniejszenie si ù poziomych. Zapobiegaj à one
powstawaniu nadmiernego mimoúrodu obciàýenia na
podporze, oraz koncentracji napræýeñ na krawædzi.
Jednoczeúnie wyrównywane sà wszystkie nierównoúci i
odst æ pstwa od równoleg ù o ú ci na powierzchniach
stykowych.
Podkùadki elastomerowe niezbrojone umieszczane sà przewaýnie tam,
am,
gdzie nie wystæpujà obciàýenia dynamiczne. Przy obciàýeniach
h dynam
dynamicznych
namiczny
powinny byã zamontowane podk³adki elastomerowe zbrojone stalà
stalà
(zobacz rozdziaù “Podk³adki zbrojone elastomerowe”).
Wskazówki techniczno-montaýowe
Dla gruboúci t i krótszego boku podkùadki a naleýy zachow
zachowa
ã nastæpujàce warunki::
owaã
t>
a
bzw. 4 mm
30
t<
a
bzw. 12 mm
10
t = gruboúã podkùadki
a = krótszy bok podkùadki
70 mm < a < 200 mm
Gruboúci t < 5 mm do t = 4 mm
dopuszczalne, jeúli tolerancja równoúci zostanie zredukowana do 1,5
m sà do
dopusz
mm.
Wymiary podkùadek
elastomerowych
niezbrojonych ustala siæ na podstawie zakwalifikowania podkùadek
k elastom
omerow
do klasy obci¹¿enia
a wedùug normy DIN 4141, czæúã 3. Jeúli udziaù ciàgùego obciàýenia przekracza 75%
maksymalnego obci
enia, wówczas naleýy zastosowaã podkùadki dla 1. klasy obciàýenia i
bciàýenia
zabezpieczyã je przed przesuniæciem.
Dodatkowo obowiàzuje nadrzædna zasada, ýe wszædzie, gdzie przy ewentualnym przeciàýeniu lub
wypadniæciu podkùadki statecznoúã konstrukcji jest zagroýona, naleýy stosowaã podk³adki wymagane
dla 1. klasy obci¹¿enia.
Dopuszczalny nacisk prostopadùy do
powierzchni podkùadki
óm < 1,2 x S x G
6
óm =
F
A
S =
axb
2t (a + b)
óm= úredni dopuszczalny nacisk [N/mm²]
S = wspóùczynnik ksztaùtu
G = moduù spræýystoúci poprzecznej
= 1 N/mm²
F = obciàýenie [N]
A = powierzchnia podkùadki [mm²]
a = krótszy bok podkùadki [mm]
b = dùuýszy bok podkùadki [mm]
Dla ustalenia wspóùczynnika ksztaùtu moýna
przyjàã b maksymalnie jako 2a.
R
Podkùadki elastomerowe, niezbrojone
Typ CR
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Poprzeczne siùy rozciàgajàce wynikajàce z odksztaùcenia podkùadki
W 1. klasie obci¹¿enia poprzecznà siùæ rozciàgajàcà moýna obliczyã wedùug wskazówek zawartych w
zeszycie 339 Niemieckiej Komisji do spraw betonu zbrojonego. W 2. klasie obci¹¿enia, jeúli nie jest
wymagany dokùadniejszy dowód, moýna dokonaã nastæpujàcych obliczeñ:
-5
Z q = 1,5 x F x t x a x 10
Zq = poprzeczna siùa rozciàgajàca [N], a [mm], t [mm]
W celu przyjæcia przez podporæ poprzecznej siùy rozciàgajàcej naleýy wykonaã dodatkowe zbrojenie
betonu.
Obciàýenie równolegùe do powierzchni podkùadki (odksztaùcenia wynikajàce z przemieszczenia
poziomego), zabezpieczenie przed przsuniæciem
Maksymalny, dopuszczalny kàt odksztaùcenia i zakres przemieszczenia obliczane
bliczane sà w nastæpujàcy
sposób:
tan ã = 0,6 x t - 2
t
w = t x tan ã
tan ã = kàt odkszta
aùcenia
nia [-]
t = gruboúã podkùadki
dki [mm]
[
w = przemieszczenie
poziome [mm]
nie poziom
zczenie
p
Obciàýenia staùe zewnætrzne, równolegùe do powierzchnii podk
dkùadki sà niedopuszczalne. Przy
przejmowaniu krótkotrwaùych zewnætrznych poziomych obciàýeñ zzalecane jest speùnienie warunku
zabezpieczenia przed przesuniæciem:
H1 = zewn
zew ætrzne
t
obciàýenie poziome [N]
ù
æ
=
si
i
a
wewn
we
trzna
wynikajàca z odksztaùcenia [N]
H
2
H1 + H 2 < 0,05 x F
an ã = kàt odksztaùcenia
tan
G = moduù spræýystoúci poprzecznej (1,0 N/mm²)
H2 = a x b x G x tan ã
F = obciàýenie [N]
a,b = dùugoúci boków podkùadki [mm]
a
Przy oddziaùywaniu krótkotrwaùych zewn
wnætrzny
ttrznych obciàýeñ poziomych max. dopuszczalny kàt
odksztaùcenia nie moýe zostaã przekroczony.
oczony.
W przypadku braku zabezpieczenia
przesuniæciem naleýy przedsiæwziàã odpowiednie úrodki
rzed prze
a przed
konstrukcyjne.
Kàt obrotu
Dopuszczalny kàt obrotu
u w skutek odksztaùceñ i ugiæcia elementu opieranego na podporze,
uwzglædniaj¹c nierówno
ównoúci i skosy powierzchni przylegania, wylicza siæ w nastæpujàcy sposób:
á < 0,5 x at
á = kàt obrotu [rad]
Sztywnoúã
Jeúli dobierane sà dwie podkùadki o róýnym formacie pod jednym elementem konstrukcyjnym (w
jednej linii), wówczas nie moýna przekroczyã nastæpujàcej proporcji (warunku):
max. A/t
< 1,2
min. A/t
warunek ten nie moýe zostaã przekroczony
W przypadku nie speùnienia tego warunku naleýy przeprowadziã dowód przejæcia caùego obciàýenia
przez poszczególne (pojedyncze) podkùadki.
Specyfikacja zamówienia:
Dostarczyã podkùadki elastomerowe niezbrojone Typ CR wedùug normy
DIN 4141, czæúã 15/150, 1. klasa obciàýenia wedùug DIN 4141, czæúã 3,
wymiary:... x... x... mm. Leschuplast GLT Typ CR
7
R
Podkùadki elastomerowe, zbrojone
Typ CR - tabela wymiarow
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Niezbrojone podkùadki elastomerowe
Materia³ CR zgodnie z DIN 4141, czæúã 150)
Podkùadki, których wartoúci zaznaczono ramk¹, moýna zastosowac wedùug normy DIN 4141,
czæúã 15 i umieúciã w 1. klasie obci¹¿enia.
Dopuszczalne napræýenia pionowe dla podkùadek CR
Gruboúã podkùadki
Max. przemieszczenie
poziome
jeúli
Dopuszczalne napræýenia pionowe w kN
Dùugoúã/szerokoúã podkùadki w mm
zalny kàt obr
Dopuszczalny
obrotu na dùugoúci / szerokoúci podkùadki w ‰
Dùugoúã/szerokoúã podkùadki w mm
Kàt obrotu w ‰
Gruboúã podkùadki
Max. przemieszczenie
poziome
10
jeúli
Dopuszczalne napræýenia pionowe w kN
Dùugoúã/szerokoúã podkùadki w mm
Dopuszczalny kàt obrotu na dùugoúci / szerokoúci podkùadki w ‰
Dùugoúã/szerokoúã podkùadki w mm
Kàt obrotu w ‰
8
R
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe,
punktowe - Typ NEG niezbrojone
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie dêwigarów, belek, podciàgów,
stropów itp. z wiækszym zakresem przemieszczeñ,
przy maùych obciàýeniach
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe, punktowe Typ NEG
zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego) przeznaczone sà dla wszystkich podkladek
punktowych z wiækszymi zakresami przemieszczeñ przy
nacisku do 5 N/mm2. Dziæki idalnemu doborowi materiaùów
úlizgowych, wchodzàcych w skùad podkùadki elastomerowoúlizgowej, zostaje zminimalizowany wspóùczynnik tarcia
przy jednoczesnym zachowaniu prawidùowego
przekazywania obciazenia. Podkùadki elastomerowoúlizgowe kompensujà poziome przemieszczenia elementu
podpieranego przez swobodny ruch pùyty úlizgowej po
powierzchni elastomeru z powùokà PTFE.
LP GLT
NEG
P 852.0653-5
MPA
Hannover
Wspóùczynnik tarcia 0,01 do 0,05 przy 23°C. Standardowy
tandard
dardow zakres przemieszczeñ: ± 20 mm
Wynik próby tarcia poœlizgowego z podk³adk¹
podk³adk
k³adk¹ elastomerow¹
elas
Typ NEG 100 x 100 x 14
4 mm przyy p = 3 N/m
N/mm². Dokonane przez MPA Stuttgart.
t u= 1h
t v= 1h
Temperatura T
+40
°C
+20
0
-20
spó³czynnik tarcia (wartoœæ max)
-40
40
5
0,15
0,10
0,05
0
1
10
0
0,2
50 100
2
200
4
Ilosc przes. podw ó jnych n
750
z s u m o w a n a d r o g a p o œ l . s ges 15
800 850
900
16
18
1000 1001
20
m
1010
20,2
Dopuszczalne obci¹¿enie i obrót przedstawia tabela na stronie 10 .
Inne pomiary i drogi przesuniecia mog¹ zostaæ dostarczone.
Specyfikacja zamówienia:
Dostarczyã podkùadki elastomerowo-úlizgowe, punktowe niezbrojone Typ NEG,
wymiary:... x... x... mm, dopuszczalne obciàýenie:... kN, dopuszczalny zakres
przemieszczeñ: +/-... mm zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli
Nadzoru Budowlanego), 2. klasa obciazenia wedùug DIN 4141, czæúã 3..
Leschuplast GLT Typ NEG
9
R
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe,
punktowe - Typ NEG – niezbrojone
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe, punktowe Typ NEG – niezbrojone
Wymiarowanie podkùadek
LP GLT
P 852.0653-5
MPA
Hannover
Wymiary podkùadki
Blok elastoPùyta úlizgowa
merowy
standardowa
axb
Wysokoúã
Wysokoúã
bloku elastozabudowy
merowego
h
d
Dopuszczalne
obciàýenie
e
F
Dopuszczalny
Dopusz
opuszczalny kàt obrotu
Króts
Krótszy
rótszy
bok
Standardowe przemieszczenia poziome ± 20 mm
Inne wymiary na zapytanie
10
Dùuýszy
bok
Dopuszczalne
úrednie
napræýenie
R
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe,
punktowe - Typ B1EG – zbrojone
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie dêwigarów, belek, podciàgów,
stropów itp. z wiækszym zakresem przmieszczeñ,
przy duýych obciàýeniach
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe, punktowe zbrojone Typ B1EG
zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego)
przeznaczone sà do podpierania punktowego z wiækszymi zakresami
przemieszczeñ przy nacisku do 15 N/mm2. Dziæki idalnemu doborowi
materiaùów úlizgowych, wchodzàcych w skùad podkùadki elastomerowoú lizgowej zostaje zminimalizowany wspó ù czynnik tarcia przy
jednoczesnym zachowaniu prawidùowego podpierania. Podkùadki
elastomerowo-úlizgowe, a dokùadniej ich blok elastomerowy (zbrojony)
odpowiada pod wzglædem budowy i materiaùu zbrojonym podk³adkom
elastomerowym wedùug normy DIN 4141, czæúã 14/140. Podkùadki
elastomerowo-úlizgowe kompensujà poziome przemieszczenia elementu
podpieranego poprzez swobodny ruch pùyty úlizgowej po powierzchni
elastomeru z powùokà PTFE. Jednoczeúnie zapewniajà one przenoszenie
ie
obciàýeñ i wyrównanie zgodnego z zaùoýeniem obrotu konstrukcji na
podporze, a tak ý e redukuj à nierówno ú ci na powierzchniach
ch
niach
podpierajacych.
LP GLT
P 852.0653-4
B1EG
MPA
Hannover
Wspóùczynnik tarcia od 0,01 do 0,05 przy 23°C.. Stand
S
Standardowy zakres przemieszczeñ: ± 20 mm
Wynik próby tarcia poœlizgowego z podk³adk¹
pod
elastomerow¹
Typ B1EG 100 x 100 x 25 mm przy p = 15 N/mm². Stwierdzono w MPA Stuttgart.
t v= 1h
t u= 1h
+40
Temperatura T
°C
+20
0
-20
spó³czynnik tarcia (wartoœæ max)
-40
0,15
0,10
0,05
0
1
0
10
0,2
50 100
2
200
4
Ilosc przes. podw ó jnych n
zsumowana droga poœl. s
750
ges 15
800 850
900
16
18
1000 1001
20
m
1010
20,2
Dopuszczalne obci¹¿enie i obrót przedstawia tabela na stronie 10 .
Inne pomiary, drogi przesuniecia i podk³adki z zakotwiczeniem (B2EG, B5EG) mog¹ zostaæ dostarczone.
Specyfikacja zamówienia:
Dostarczyã podkùadki elastomerowo-úlizgowe, punktowe zbrojone Typ B1EG,
wymiary: ...x...x... mm, dopuszczalne obciàýenie: ... kN, dopuszczalny
zakres przemieszczeñ: +/-... mm zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem
Kontroli Nadzoru Budowlanego), 2. klasa ùoýyskowania wedùug DIN 4141,
czæúã 3.. Leschuplast GLT Typ B1EG
11
R
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe,
punktowe - Typ B1EG – zbrojone
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podkùadki elastomerowo-úlizgowe, punktowe Typ B1EG – zbrojone
Wymiarowanie podkùadek
LP GLT
P 852.0653-4
MPA
Hannover
Wymiary podkùadki
Wysokoúã
Blok elastoPùyta úlizgowa zabudowy
merowy
standardowa
h
axb
Wysokoúã
Gruboúã
bloku elasto- elastomeru
merowego
T
d
Dopuszczalne
obciàýenie
F
Dopuszczalny kàt obrotu
Krótszy
bok
Standardowe przemieszczenia poziome ± 20 mm
Inne wymiary na zapytanie
12
Dùuýszy
bok
Dopuszczalne
úrednie
napræýenie
R
Podkùadki taúmowe z rdzeniem
elastomerowym - Typ TDG 27 SZ – úlizgowe
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie dachu pùaskiego lub stropu, itp. na
taúmach úlizgowych z obciàýeniem skupionym
Podkùadki taúmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TDG 27 SZ
zgodnie sà z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego). Przez umieszczenie podkùadki taúmowej z
rdzeniem elastomerowym w úrodku powierzchni podporowej np.
úciany (oú rdzenia musi siæ idealnie pokrywaã z osià úciany),
obciàýenie pochodzàce z elementu podpieranego np. stropu
przekazywane jest na podporæ idealnie w jej osi. Podkùadka TDG 27
SZ zapobiega tworzeniu siæ szczelin powstaùych na skutek
przemieszczeñ poziomych, chroni przed nadmiernym obciàýeniem
krawædzi powierzchni podporowej, a takýe przeciwdziaùa
powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru.
Wspó³czynnik tarcia 0,05 do 0,10 przy 23°C.
Dla elementów betonowanych na budowie, oraz
az
prefabrykatów
owym úlizgowa
Podkùadka taúmowa z rdzeniem elastomerowym
- podkùadka zabezpieczona od góry
LP GLT
P 852.0653-2
MPA
Hannover
TDG 27 SZ
Gruboúã rdzenia
t [mm]
5
5
5
5
10
10
10
enia
Szerokoúã rdzenia
m]
b [mm]
25
50
5
75
7
100
50
75
100
Kàt obrotu*
[ ]
Úrednie
napræýenie
zul. m [ N/mm²]
40
20
13
10
40
27
20
3
3
3
3
3
3
3
Dopuszczalne
obciàýenie
F [kN/m]
75
150
225
300
150
225
300
*przy rdzeniu wspóùosiowym i szerokoúci muru do 365 mm
Dùugoúã standardowa: 1 m
Szerokoúã: wszystkie stosowane szerokoúci muru
Dodatki: taúma do oklejania i klej budowlany w kartuszach
Specyfikacja zamówienia:
Dostarczyã podkùadki taúmowe z rdzeniem elastomerowym, úlizgowe Typ TDG
27 SZ, szerokoúã:... mm, z rdzeniem skupiajàcym obciàýenie:... x... mm, dla
obciàýenia:... kN/m zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego), 2. klasa obci¹¿enia wedùug DIN 4141, czæúã 3.
Leschuplast GLT Typ TDG 27 SZ
13
R
Podkùadki taúmowe z rdzeniem
elastomerowym - Typ TD 21 S – staùe
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Wyznaczenie punktu staùego lub podpieranie
stropu kondygnacji
Podkùadki taúmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TD 21 S
zgodnie sà z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego) dla rdzenia centrujàcego. Podkùadki taúmowe z
rdzeniem elastomerowym staùe stosowane sà w celu wyznaczenia
punktu staùego lub w przypadku minimalnych przemieszczeñ
konstrukcji podpieranych np. stropu, dachu itp.
Zmiany dùugoúci i kàt obrotu kompensowane sà poprzez
odkszta ù cenia rdzenia elastomerowego. Dzi æ ki osiowemu
przekazaniu obciàýenia na element podpierajàcy unika siæ
obciàýeñ krawædzi, a takýe zapobiega powstawaniu szczelin
spowodowanych przechyleniami muru.
dopuszcz w = 0,7 x ( t - 2 )
w =zakres przemieszczeñ [mm]
m]
t = gruboúã rdzenia [mm]]
Dla elementów betonowanych na budowie, oraz
prefabrykatów
m, staù
t ùe
- podkùadki taúmowe z rdzeniem elastomerowym,
sta
LP GLT
P 852.0331
MPA
Hannover
TD 21 S
für Kernmaterial
Gruboúã rdzenia
t [mm]
ã rdzen
Szerokoúã
rdzenia
m]
b [mm]
5
5
10
25
2
5
50
50
Kàt obrotu*
[ ]
40
20
40
Dopuszczalne
m
[ N/mm²]
8
15
8
Dopuszczalne
F [kN/m]
200
750
400
*przy rdzeniu wspóùosiowym i szerokoúci muru do 365 mm
Dùugoúã standardowa: 1 m
Szerokoúã: wszystkie typowe szerokoúci muru
Dodatki: taúma do oklejania i klej budowlany w kartuszach
Specyfikacja zamówienia:
14
Dostarczyã podkùadki taúmowe z rdzeniem elastomerowym, staùe Typ TD 21 S,
szerokoúã:... mm, z rdzeniem skupiajàcym obciàýenie:... x... mm, dla
obciàýenia:... kN/m zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru
Budowlanego), 2. klasa obci¹¿enia wedùug DIN 4141, czæúã 3, dla rdzenia
centrujàcego. Leschuplast GLT Typ TD 21 S
R
Folie úlizgowe
Typ TG 1 A + b1 / c1
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie dachu pùaskiego
Folie úlizgowe Typ TG 1 A zgodnie z ze úwiadectwem kontroli
(MPA Hannover) przeznaczone sà do dachów o niewielkich
rozpiætoúciach. Zastosowanie folii úlizgowych gwarantuje
ograniczenie „zakleszczania siæ” elementów konstrukcyjnych
budynku, mogàcych powstaã w skutek skurczu i peùzania oraz
zmian wywoùanych wpùywem temperatury na budynek. Folie
úlizgowe zapobiegajà powstawaniu szczelin spowodowanych
przechy³em muru. W przypadku dachów o duýych rozpiætoúciach
naleýy stosowaã podkùadki taúmowe z rdzeniem elastomerowym,
úlizgowe z obciàýeniem skupionym.
Folie dla elementów betonowanych na budowie
- folia úlizgowa laminowana z jednej strony
TG 1 A + b1
Prüfzeugnis
Dla prefabrykatów
- folia úlizgowa laminowana z obu stron
MPA
Hannover
TG 1 A + c1
Laminowanie piankà jest wym
w
wymagane w celu wyrównania nieznacznych nierównoúci i
chropowatoúci powierzchni
chni podpieraj¹cej
po
.
Typ
Folia úlizgowa TG 1 A + b1
Folia úlizgowa TG 1 A + c1
Maksymalne
napræýenie
1 N/mm²
1 N/mm²
Wspóùczynnik
tarcia
0,05 bis 0,10
0,05 bis 0,10
Temperatura Gruboúã
23°C
23°C
3 mm
5 mm
Dùugoúã standardowa: 1,5 m
Szerokoúã: wszystkie typowe szerokoúci muru
Dodatki: taúma do oklejania i klej budowlany w kartuszach
Specyfikacja zamówienia:
Dostarczyã dwuwarstwowà foliæ úlizgowà laminowanà z jednej / dwóch stron
Typ TG 1 A + b1/c1, szerokoúã folii:... mm, dla napræýeñ do 1 N/mm2 ze
úwiadectwem kontroli MPA Hannover.
15
R
Folie úlizgowe
Typ TG 1 A + b4 / c4
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie fundamentów
Folie úlizgowe Typ TG 1 A z laminatem elastomerowym. Przy nacisku do 3 N/mm² do oddzielania
elementów konstrukcji, np. w obræbie fundamentu i
ograniczania ich zakleszczeñ, które mogà powstaã w
skutek peùzania i zmian temperatury elementów
konstrukcji lub w skutek osiadania budynku. Przy
wiækszym nacisku do 10 N/mm2 naleýy stosowaã foliê
TG 5 POM.
Folie dla elementów betonowanych na budowie
- folia úlizgowa laminowana elastomerem z jednej strony
TG 1 A + b4
Folie prefabrykatów
- folia úlizgowa laminowana elastomerem z obu
u stron
on
TG 1 A + c4
Laminowanie warstwà elastomerow
merowà jest wymagane w celu wyrównania istniejàcych nierównoúci i
nieznacznego odchylenia równo
równoleg
nolegùoúci powierzchni podpierania.
Typ
Folia úlizgowa TG 1 A + b4
Folia úlizgowa TG 1 A + c4
Maksymalne
nacisk
3 N/mm²
3 N/mm²
Wspóùczynnik
tarcia
0,05 bis 0,10
0,05 bis 0,10
Temperatura Gruboúã
23°C
23°C
3 mm
5 mm
Dùugoúã standardowa: 1 m
Szerokoúã: wszystkie typowe szerokoúci muru
Dodatki: taúma do oklejania i klej budowlany w kartuszach
Specyfikacja zamówienia:
16
Dostarczyã dwuwarstwowà foliæ úlizgowà laminowanà z jednej / dwóch stron
Typ TG 1 A + b4/c4, szerokoúã folii:... mm, przy nacisku do 3 N/mm2 ze
úwiadectwem kontroli MPA Hannover, Leschuplast GLT Typ TG 1 A +...
R
Folie úlizgowe
Typ TG 1 A + c3
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Folia úlizgowa do stosowania na du¿ych
powierzchnach
Folie úlizgowe typ TG 1 A + c3 zgodnie ze úwiadectwem
kontroli MPA Hannover przeznaczone sà do oddzielania
elementów konstrukcyjnych o du¿ych powierzchniach w celu
ograniczenia „zakleszczeñ”, które mogà powstaã w skutek
rozszerzania siæ elementów konstrukcyjnych pod wpùywem
dziaùania temperatury, róýnic pomiædzy wùaúciwoúciami
betonu konstrukcyjnego a jego podùoýem lub pomiædzy
istniejàcym elementem budynku, a nowo wykonywanym.
Folie podpierania úlizgowego duýych powierzchni
- folie úlizgowe dla duýych powierzchni
Prüfzeugnis
TG 1 A + c3
MPA
Hannover
W celu ochrony folii úlizgowej przed
ed jej mech
mechanicznym uszkodzeniem oraz wyrównania pozostaùych
nierównoúci na powierzchni ùoýyskowania
skowa i zaleca siæ stosowanie wierzchnich i spodnich wùóknin
ochronnych. W przypadku wyst
pienia
enia n
na budowie szczególnych warunków budowlanych przewiduje
stàpien
siæ zastosowanie innych ta
ochronnych, wówczas folia úlizgowa moýe byã dostarczona bez warstw
ochro
aúm oc
(wùóknin) ochronnych jako TG 1 A lub laminowana z jednej strony jako TG 1 A + b3.
Typ
Folia úlizgowa TG 1 A + b3
Folia úlizgowa TG 1 A + c3
Maksymalny
nacisk
0,5 N/mm²
0,5 N/mm²
Wspóùczynnik
tarcia
0,05 bis 0,15
0,05 bis 0,15
Temperatura Gruboúã
23°C
23°C
2 mm
4 mm
Dùugoúã standardowa: do 25 m
Szerokoúã: standardowo 1 m
Dodatki: taúma do oklejania i klej budowlany w kartuszach
Specyfikacja zamówienia:
Dostarczyã dwuwarstwowà foliæ úlizgowà laminowanà dwustronnie
wùókninà ochronnà Typ TG 1 A + c3, przeznaczonà dla konstrukcji o duýej
powierzchni – sprawdzonà przez MPA Hannover, wspóùczynnik tarcia < 0,2
17
R
Folie úlizgowe
Typ TG 5 POM + b4 / c4
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Podpieranie fundamentów poddanych
duýym obciàýeniom
Folie úlizgowe Typ TG 5 POM laminowane elastomerem
przy nacisku do 10 N/mm2 przeznaczone do oddzielania
elementów poddawanych duýym obciàýeniom, np. w
obræbie fundamentu, a takýe do ograniczania zakleszczeñ,
które mogà powstaã w skutek dziaùania temperatury,
skurczu i peùzania elementów konstrukcji lub w skutek
osiadania budynku.
Folie dla elementów betonowanych na budowie
- folia úlizgowa laminowana elastomerem z jednej strony
TG 5 POM + b4
Folia dla elementów prefabrykowanych
- folia úlizgowa laminowana elastomerem z obu
u stron
on
TG 5 POM + c4
Lamionowanie warstwà elastom
elastomerow
omero à jest wymagane w celu wyrównania istniejàcych nierównoúci i
nieznacznych odchy³ek równoleg
wnolegùoúci powierzchni podpierania.
Maksymalne
napræýenie
Folia úlizgowa TG 5 Pom+b4
10 N/mm²
Folia úlizgowa TG 5 Pom+c4
10 N/mm²
Typ
Wspóùczynnik
tarcia
0,05 bis 0,15
0,05 bis 0,15
Temperatura Gruboúã
23°C
23°C
4 mm
6 mm
Dùugoúã standardowa: 1 m
Szerokoúã: wszystkie typowe szerokoúci muru
Dodatki: taúma do oklejania i klej budowlany w kartuszach
Specyfikacja zamówienia:: Dostarczyã dwuwarstwowà foliæ úlizgowà laminowanà elastomerem z jednej /
dwóch stron Typ TG 5 POM b4/c4, dla nacisku do 3 N/mm2.
Leschuplast GLT Typ TG 5 POM +...
18
R
Podkùadki dŸwiêkoch³onne
Typ SD / TD 21 SD
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Izolacja akustyczna schodów, spoczników
oraz pomostów ùàczàcych
Podkùadki dŸwiêkoch³onne SD zgodne z AbP (Ogólnym
Ú wiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego)
przeznaczone sà do tùumienia drgañ i dêwiæków w
budynkach budownictwa ogólnego i konstrukcjach
przemysùowych. Charakteryzujà siæ one bardzo dobrà
spræýystoúcià. Oprócz tùumienia drgañ i dêwiæków
podkùadki SD gwarantujà przenoszenie obciàýeñ z
elementów podpieranych oraz zabezpieczajà krawædzie
przylegajàcych elementów przed uszkodzeniem. Poprawa
izolacji akustycznej w stosunku do zastosowania
standartowych podkùadek elastomerowych wynosi (przy
nacisku w przedziale od 0,1 do 1,0 N/mm2) co najmniej 28
dB. Najlepsze parametry akustyczne uzyskuje siæ przy
nacisku 0,5 N/mm2 – 34 dB.
Podkùadki dŸwiêkoch³onne
– podkùadka SD
50 mm ± 2 mm
Miejsce docinania
10 mm
200
0m
mm ± 2 mm
LP GLT
P 852.0333
MPA
Hannover
Podkùadki ýebrowane SD mogà byã stosowane równieý jako podkùadki liniowe do oddzielenia
nak³adaj¹cych siê na siebie prefabrykatów. Gwarantujà one kontrolowane przenoszenie obciàýenia i
umoýliwiajà niezakleszczajàce siæ przemieszczanie poziome oraz obrót konstrukcji podpieranych. Dziæki
ich wùaúciwoúciom moýna zapobiec powstawaniu nadmiernego mimoúrodu obciàýenia, oraz zapewniã
ochronæ krawædzià powierzchni podpieraj¹cych. Jednoczeúnie wyrównane zostajà ewentualne
odchylenia w równolegùoúci powierzchni podpieranych. Dopuszczalne nacisk do 10 N/mm².
Odksztaùcenia poziome do ± 4 mm
Forma dostawy: rolki o dùugoúci 10 m, 200 mm szerokie lub kawaùki dociæte na wymiar wedùug
wskazówek klienta. Podkùadka posiada naciæcia, które umoýliwiajà odrywanie
pasków o szerokoúci 50 lub 100 mm.
19
R
Podkùadki dŸwiêkoch³onne
Typ SD / TD 21 SD
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Wùaúciwoúci akustyczne podkùadek tùumiàcych SD
L w in dB
40
Szacowane tlumienie drgan i dýwiæków
34
35
32
31
28
28
30
25
20
15
10
5
0
0
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
1,2 N/mm²
Nacisk na podkùadkæ w N/
N/mm²
Podkùadki ýebrowane SD Leschuplast
astt GLT
GL ze w
wzglædu na swoje doskonaùe wùaúciwoúci dêwiækochùonne
isku od 0,1 N/mm2 do 1,0 N/mm2, uzyskujàc tùumienie drgañ i dêwiæków o
mogà byã stosowane przy nacisku
co najmniej 28 dB. Najlepsze
parametry tùumiàce osiàga siæ przy nacisku 0,5 N/mm2 osiàgajàc
ze par
zmniejszenie drgañ i dêwiæków
dB.
w o 34 d
Úwiadectwo kontroli
Ogólne úwiadectwo kontroli nadzoru budowlanego
(Úwiadectwo nr P-852.0333)
Przedmiot: niezbrojone podkùadki budowlane
Podkùadki ýebrowane SD
Data wystawienia: 01.08.2002
Miejsce kontroli: MPA Hannover
Sprawozdanie biegùych
(Nr. 11624/Pen/gmü/2002)
Przedmiot: Podkùadki ýebrowane SD
Data wystawienia: 16.12.2002
Miejsce kontroli: IFB Instytut Fizyki
Budowlanej
Specyfikacja zamówienia:: Dostarczyã podkùadkæ dŸwiêkoch³onn¹ Typ SD gruboúci 10 mm,
szerokoúã podkùadki ... mm, zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli
Nadzoru Budowlanego), 2. klasy obci¹¿enia
Specyfikacja zamówienia:
20
Dostarczyã podkùadkæ dŸwiêkoch³onn¹ Typ TD 21 SD gruboúci 10 mm, szerokoúã podkùadki ... mm, z rdzeniem dêwiækochùonnym o szerokoúci ... mm
zgodnie z AbP (Ogólnym Úwiadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego),
2. klasy obci¹¿enia
R
Ogólne wskazówki dotyczàce stosowania
podkùadek elastomerowych i folii úlizgowych
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
N 15, N 20, CR, NEG, B1EG, SD, TD 21 SD
Tylko poprzez fachowe uùoýenie zagwarantowana zostanie
wùaúciwa funkcja podkùadki.
Jeúli nie bædà przestrzegane nastæpujàce wskazówki,
wówczas noúnoúã podkùadki zostanie zmniejszona.
Przylegajàce powierzchnie muszà byã poziome, równe i
równolegùe wzglædem siebie.
Powierzchnie podtrzymuj¹ce musza posiadaã wystarczajàcà wytrzymaùoúã na obciàýenia, a takýe wystarczajàcà
wytrzymaùoúã na rozciàganie poprzeczne (patrz podkùadki
elastomerowe N 15 i N 20). Podkùadka musi znajdowaã siæ w
obszarze umieszczonego w betonie zbrojenia statycznego
przylegajàcych do siebie (poprzez podkùadkæ) elementów
konstrukcji.
Planowa deformacja bocznych powierzchni podkùadki nie
mo¿e byæ utrudniona (rozszerzanie podczas dociskania,
przemieszcz ania lub obrotu. Podk ù adka mo ý e by ã
montowana tylko
w stanie suchym, powierzchnie
przek³adane musz¹ byæ równie¿ suche. Podk³adek nie
nale¿y przyklejaæ. W przypadku niewystarczaj¹cego
o
zabezpieczenia przeciwko przesuniêciom, anle¿y
y
przedsiêwzi¹æ odpowiednie œrodki. Podk³atki nie nale¿y
ale¿yy
nawil¿aæ tùuszczami, rozpuszczalnikami lub podobnymi
odobny
bnymi
hezyjny
yjnymi
substancjami, a w szczególnoúci pùynami adhezy
adhezyjnymi
stosowanymi do deskowañ.
owany
W przypadku wykonywania elementów betonow
betonowanych
na
podk³adkê
adkê musi
m
budowie przestrzeñ otaczajàca podk³adk
byã
wypeùniona podatnym na ugniatanie materiaùe
em (np. piankà),
zalunk
lunkiem powinny byã
a miejsca styku podkùadki z szalunkiem
zaklejone np. taúmà klejàcà.
Dodatkowe wskazówki dla
podk
adek elastomerowola pod
odkùad
-úlizgowych NEG, B1EG
Przewa¿nie stosuje siê podk
podk³adki œlizgowe punktowe z p³yt¹
œlizgow¹ (ca³a powierzchnia
ierzchnia jest “twarda”) zabudowan¹ do
góry.
Naleýy teý przestrzegaã ewentualnych zaleceñ projektanta.
Dodatkowe wskazówki dotycz¹ce podkùadek tùumiàcych
SD, TD 21 SD
W przypadku montaýu podkùadki ýebrowanej SD w
prefabrykatach fuga (szczelina) wokóù podkùadki musi zostaã
wypeùniona podatnym na ugniatanie materiaùem. W
przypadku elementów betonowanych na budowie, górna
powierzchnia podkùadki stykajàca siæ z úwieýym betonem
musi zosta ã pokryta (zabezpieczona) materia ù em
niepodatnym na ugniatanie (np. grubà papà).
21
R
Ogólne wskazówki dotyczàce stosowania
podkùadek elastomerowych i folii úlizgowych
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
TG 1 A...
TG 5 POM...
TD 21 S...
TDG 27 SZ...
Tylko poprzez fachowe uùoýenie zagwarantowana zostanie
wùaúciwa funkcja podkùadek taúmowych. Powierzchnie
przylegajàce muszà byã poziome, równe i wolne od
zabrudzeñ oraz olejów.
W przypadku stropów betonowanych na miejscu budowy
szalunek naleýy umieúciã 15 do 20 mm wyýej niý górne
krawædzie podkùadki taúmowej.
W przypadku wewnætrznych úcian wykañczanych tynkiem,
naleýy pozostawiã przerwæ w tynku na poziomie pracy
podkùadki, którà naleýy wypeùniã materiaùem plastycznym.
TG 1 A
wych
h,
W przypadku ukùadania nielaminowanych folii úlizgowych
stykaj¹ce siê powierzchnie musz¹ byã bardzo gùadkie,
kie, równe
rów e
sw
i czyste, bowiem tylko wtedy folie bædà mogùy speùniaã swoje
funkcje. W innym przypadku naleýy naùoýyã taúmy
wyrównujàce, które wyrównajà ewentualne nierów
nierównoúci
przylegaj¹cych powierzchni.
TG1A + b1, TG 1 A + b4, TG 5 POM + b4
nejj strony
st
Folie úlizgowe laminowane z jednej
naleýy uùoýyã
oùu.
powierzchnià laminowanà do do
TDG 27 SZ, TD 21 S
e rdzenio
i
Podkùadki taúmowe
rdzeniowe
naleýy ukùadaã rdzeniem
elastomerowym do doùu.
d i k muszà przylegaã do siebie
Podkùadki (ich kolejne odcinki)
nie zachodzàc jedna na drugà.
Miejsca poùàczeñ naleýy okleiã taúmà klejàcà w celu
zabezpieczenia przed betonem.
Podkùadki taúmowe mogà zostaæ przymocowane do podùoýa
przy pomocy oferowanego przez nas kleju (np. klej
kauczukowy).
NIE MOCOWAÆ GWOZDZIAMI!
22
R
Ogólne wskazówki dotyczàce stosowania
podkùadek elastomerowych i folii úlizgowych
P r o d u k t y
b u d o w l a n e
w
h a n d l u
Technika œlizgowa i wspierania
Folie úlizgowe stosowane na duýych powierzchniach
Tylko poprzez fachowe uùoýenie zagwarantowana
towana
wana zzostanie wùaúciwa funkcja folii úlizgowych
eúli nie bædà przestrzegane poniýsze wskazówki, wówczas
stosowanych na duýych powierzchniach. Je
gorszen
zeniu.
wspóùczynnik tarcia powierzchni ulegnie pogorszeniu.
1
Podùoýe nale¿y przed montaýem
m wùókniny
ó
óknin wypoziomowaã i wygùadziã.
2
wæ wùókniny
ó
Dolnà (pierwszà) warstw
óknin naleýy rozùoýyã wzdùuý powierzchni, na której ma zostaæ
p
uùo¿ona folia úlizgowa. Przed przyst
àpieniem do rozkùadania wùókniny powierzchnia musi zostaã
na. Kolejne
Ko
Kolejn pasy wùókniny ukùadane sà na styk (bez ùàczenia na zakùadkê) i
starannie oczyszczona.
bà punktowo
punkto
ktowo taúmà klejàcà.
sklejone ze sob
3
dwu
Pierwsze dwa pasy dwuwarstwowej
folii naleýy uùoýyã poprzecznie do kierunku uùoýonej wczeúniej
j folie
f li naleýy rozkùadaã równolegle do pierwszego pasa folii.
wùókniny. Kolejne
4
Naleýy usunàã caùkowicie taúmæ klejàcà ùàczàcà przylegùe do siebie pasy folii. Nastæpnie naleýy
odchyliã pierwszà warstwæ folii (A) na szerokoúci ok. 20 cm i w powstaùà w ten sposób lukæ wsunàã
kolejny pas na gùæbokoúã 5 cm tworzàc zakùad (B). Po zùàczeniu (na zakùad) pasów folii miejsca
zakùadu naleýy zakleiã taúmà klejàcà wzdùuý caùej dùugoúci poùàczenia (C). Tak samo naleýy
postæpowaã w celu zùàczenia kolejnych pasów folii úlizgowej.
5
Górne warstwy wùókniny naleýy rozùoýyã w taki sam sposób jak dolne tzn. na styk sklejajàc kolejne
pasy wùókniny punktowo taúmà klejàcà i zabezpieczyæ przed podmuchani wiatru.
23
Uwagi ogólne
Dane zawarte w prospekcie
Zastosowanie
Wszystkie zawarte w prospekcie dane s¹ opisami produktów.
Przedstawiaj¹ one ogólne uwagi zgodnie z naszymi doœwiadczeniami i przeprowadzonymi kontrolami i nie uwzglêdniaj¹
konkretnych przypadków stosowania. Na podstawie niniejszych
danych nie mo¿na wnosiæ o odszkodowanie.
W razie potrzeby proszê skontaktowaæ siê z naszym
wydzia³em technicznym.
Zmiany techniczne
Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian
technicznych, które wynikn¹ z nowych doœwiadczeñ.
Propozycja zastosowania
Uwagi techniczne
Nale¿y stosowaæ siê do naszych uwag i propozycji
zastosowania.
Warunki handlowe
da¿y i dos
Obowi¹zuj¹ nasze ogólne warunki sprzeda¿y
dostawy.
2004; Leschuplast GLT GmbH
H & Co.
Co KG,
KG Wuppertal
Copyright
Wszelkie prawa zastrze¿one,
ównie¿ czêœciowy
ne, równie¿
równ
druk, fotomechaniczne
e odtwarzanie
odtwa
twarzan i t³umaczenie.
Dystrybutor:
Systemy uszczelniania fug
Taœmy do fug
Rury uszczelniaj¹ce
Systemy iniekcyjne
Produkty uszczelniaj¹ce
pêczniej¹ce
Tel: 0049 (0) 202 - 75886 -0
Technika œlizgowa i wspierania
Folie œlizgowe
Podk³. elastomerowe
Podk³. dŸwiêkoch³onne
Podk³adki œlizgowe
Fax: 0049 (0) 202 - 75886 -90
Leschuplast GLT
GmbH & Co. KG
Linderhauser Str. 135
D - 42279 Wuppertal
e-mail: [email protected]
Auflage 0´ 11/04-028/03 polnisch

Podobne dokumenty