Pobierz katalog produktów

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog produktów
Piktogramy
PI05
PI06
PI15
PI17
PI18
PI21
PI22
PI23
PI24
PI25
PI26
PI27
1.1
Spis treœci
INFORMACJE
Spis treœci
Lista referencyjna
Wizytówka firmy
Wymagania oœwietlenia awaryjnego
Wytyczne do projektowania oœwietlenia awaryjnego
1
2-3
4-5
6-7
8-10
SYSTEMY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO
Wersje systemów oœwietlenia awaryjnego
H-300
H-300 PC
Autotest
Standard
Buforowy system zasilania BU
Centralna Bateria
11-12
13-15
16-17
18
19
20-21
22-25
PRODUKTY
Oprawy oœwietlenia awaryjnego - informacje ogólne
Prymat
Profil
Crystal
Alu
Spark
Profilight
Primos LED
Primos LED5
Maskownica AL Primos
Owa Power LED
Owa N14 LED
Owa Atom LED
Downlight LED
Kwadra LED
Orbit LED
H-207 Telesto
H-207 Supernova
H-207 Supernova 100%
Sfera
Square
VLG AW - linia œwietlna
CRACK, LINEA - linie œwietlne
DESIGN N, DESIGN P - linie œwietlne
VECTOR
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Centralka H-302 C
Interfejs H-303 INT
Rozdzielacz H-302 R
51
52
53
Bateria akumulatorów NiCd HT
Bateria termostatyzowana z termostatem H-323
Zasilacze awaryjne 12V, 24V
Tablica sygnalizacyjna
54
55
56
57
Wersje opraw - dane do zamówienia
Akcesoria do opraw
Mocowania opraw
58-63
64
III strona ok³adki
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
1
Sp. z o.o.
Lista referencyjna
Firma szczyci siê realizacj¹ bardzo wielu instalacji oœwietlenia
awaryjnego w obiektach ró¿nego typu na terenie ca³ego kraju
oraz zagranic¹. M.in:
1. Bia³ystok - Uniwersytet
2. Bia³ystok - ZUS
3. Bia³ystok - Dom Pomocy Spolecznej
4. Bielsko-Bia³a - Galeria Sfera
5. Busko Zdrój - Uzdrowisko
6. Bytom - Opera
7. Chorzów - Carrefour
8. Chorzów - Oczyszczalnia Œcieków "Klimazowiec"
9. Chrzanów - Valeo
10. D¹browa Górnicza - Hala Widowiskowo Sportowa
11. Elbl¹g - Elbl¹ski Park Technologiczny
12. Gdañsk - Dworzec
13. Gdañsk - Hotel Rezydent
14. Gdañsk - ERGO ARENA Hala Sportowo-Widowiskowa
15. Gdynia - Centrum Kwiatkowskiego
16. Gliwice - PKP
17. Gliwice - Wojewódzki Szpital Onkologiczny
18. Karpacz - Hotel Go³êbiewski
19. Katowice - Klinika Pediatrii
20. Katowice - Rieter Automotive Poland
21. Kielce - Galeria Echo
22. Kielce - Wojewódzki S¹d Administracyjny
23. Kleszczów - Kompleks Dydaktyczno-Sportowy
24. Kobierzyce - Heesung Elektronics
25. Kraków - Filharmonia
26. Kraków, £ódŸ, Warszawa - Hotel IBIS
27. Kraków - S¹d Apelacyjny
28. Kraków - Hotel Sheraton
29. Kraków - Centrum Biurowe VINCI
30. Kraków - Urz¹d Miasta
31. Kraków - Muzeum Sztuki Wspó³czesnej Fabryka Schindlera
32. Kraków - Philip Morris Polska
33. Kraków - S¹d Wojewódzki
34. Litwa - Air Navigation
35. Lublin - Szpital Onkologiczny
36. Lublin - UMCS Humanistyka
37. Lublin - Vita Polymers
38. Lublin - Galeria Olimp
39. £om¿a - Urz¹d Celny
40. £ódŸ - Sterlinga Business Center
41. £ódŸ - Gillette Poland International Sp. z o.o.
42. £ódŸ - Biblioteka Uniwersytecka
43. £ódŸ - Hala Widowiskowo-Sportowa ARENA
44. £ódŸ - ZUS
45. Mr¹gowo - Hotel Orbis
46. Pruszków - Tor Kolarski
47. Poznañ - Stary Browar
48. Radom - Szko³a Muzyczna
49. Skarbimierz - Cadbury-Fabryka Czekolady
50. Skarbimierz - Cadbury-Fabryka Gumy
51. Szczecin - CH Piast
52. Szczecin - Centrum Handlowe GALAXY
53. Szczecin - Budynek biurowy Oxygen
54. Toruñ - Stadion ¯u¿lowy
55. Wa³brzych - Zamek Ksi¹¿
Horizon Plaza
Warszawa
Hotel Sheraton
Kraków
Millennium Business Park
Warszawa
Atlas Arena - hala widowiskowo-sportowa
£ódŸ
Stadion Legii
Warszawa
Stary Browar
Poznañ
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
2
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Lista referencyjna
Hotel Intercontinental
Warszawa
Zamek Ksi¹¿
Wa³brzych
Z³ote Tarasy
Warszawa
Hotel Go³êbiewski
Karpacz
Hotel Radisson
Wroc³aw
56. Wa³brzych - ZUS
57. Warszawa - Sejm
58. Warszawa - Platinum Towers
59. Warszawa - Stadion Legii
60. Warszawa - Pa³ac Kultury
61. Warszawa - North Gate
62. Warszawa - Hale Kupieckie
63. Warszawa - Centrum Jasna
64. Warszawa - Ambasada Francuska
65. Warszawa - Kancelaria Prezydenta RP
66. Warszawa - Szpital Bielañski
67. Warszawa - Wytwórnia Papierów Wartoœciowych
68. Warszawa - Dworzec Wileñski
69. Warszawa - Matecznik Mazowsze
70. Warszawa - Teatr Wielki
71. Warszawa - Poleczki Business Park
72. Warszawa - Gie³da Papierów Wartoœciowych
73. Warszawa - Agora
74. Warszawa - Hotel Intercontinental
75. Warszawa - Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady ministrów
76. Warszawa - Z³ote Tarasy
77. Warszawa - Ministerstwo Transportu
78. Warszawa - SGGW
79. Warszawa - Teatr Polski
80. Warszawa - Szpital Wolski
81. Warszawa - Narodowy Bank Polski
82. Warszawa - Hotel Marriott
83. Warszawa - WOLF Marsza³kowska
84. Warszawa - Muzeum Lotnictwa
85. Warszawa - Mennica Pañstwowa RP
86. Warszawa - Horizon Plaza
87. Warszawa - Millennium Business Park
88. Wis³a - Hotel Go³êbiewski
89. Wroc³aw - Hotel Radisson
90. Wroc³aw - Hotel Holiday Inn
91. Wroc³aw - Akademia Medyczna
92. Wroc³aw - Biblioteka Uniwersytetu Wroc³awskiego
93. Zabrze - Filharmonia
94. Zwardoñ - Przejœcie graniczne
95. ¯ory - Hospicjum im. Jana Paw³a II
96. ¯ywiec - Browary ¯ywiec
97. IKEA - £ódŸ, Gdañsk,Jarosty
98. LEROY MERLIN - Legnica, £ódŸ, Katowice, Miko³ów, Sosnowiec
99. MEDIA MARKT - Gdañsk, Wa³brzych, Tarnów, P³ock, £ódŸ,
Przemyœl
100. PANATTONI PARK - CzeladŸ, Mys³owice
101. SATURN - Piotrków Trybunalski, Kraków, Lubin, Tychy, Zielona
Góra
102. Sklep C&A - Radom, Bielsko-Bia³a, Czêstochowa, Bytom,
Przemyœl, Janki, Tarnów, Gdañsk, £odŸ, Rzeszów,
Kraków, Piotrków Trybunalski, Rumia, Zielona Góra,
Legnica, Bia³ystok, Toruñ, Lubin, Opole, Poznañ
103. TESCO - Sulechów, Wieliczka, Kraków, Warszawa, Maków
Podhalañski, Dobre Miasto, Sosnowiec, £apy, Olsztyn,
Kostrzyn, Pruszcz Gdañski, Poznañ, Radzymin, Tarnów,
O³awa, Przemyœl, Choszczno, Lubin, Zabierzów,
£abiszyn, Hrubieszów, £êczna,
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
3
Sp. z o.o.
Wizytówka firmy
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
4
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Wizytówka firmy
HYBRYD Sp. z o.o. jest polsk¹ firm¹, za³o¿on¹ w 1986 roku. Przedmiotem naszej dzia³alnoœci jest produkcja opraw, uk³adów i
systemów oœwietlenia awaryjnego. Posiadamy w³asny Dzia³ Konstrukcyjny, który jest baz¹ do aktualnie tworzonego Centrum
Badawczo Rozwojowego Elektronicznych Systemów Oœwietlenia Awaryjnego, co pozwala kreowaæ kierunki rozwoju bran¿y
oœwietlenia awaryjnego.
W 2009 roku za nowatorski SYSTEM DYNAMICZNY H-300 DYN otrzymaliœmy G£ÓWN¥ NAGRODÊ na VII Miêdzynarodowych
Targach Sprzêtu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeñ „ELEKTROTECHNIKA” w Warszawie.
Wszystkie produkowane przez HYBRYD urz¹dzenia s¹ w³asnej konstrukcji, co pozwala je systematycznie unowoczeœniaæ,
wraz z rozwojem elektroniki i informatyki. Dla zapewnienia wysokiego poziomu rozwi¹zañ konstrukcyjnych, produkcji i dostaw
w³asnych wyrobów, a tak¿e projektowania instalacji awaryjnego oœwietlenia ewakuacyjnego i us³ug serwisowych, wdro¿yliœmy
system jakoœci zgodny z norm¹ EN ISO 9001:2000, co potwierdza certyfikat wydany w 2001 roku przez TÜV Rheinland EUROQUA i
weryfikowany poprzez coroczne audyty.
Za swoje rozwi¹zania techniczne otrzymaliœmy wiele nagród, a wœród nich:
•
G£ÓWNA NAGRODA za „System Dynamiczny H-300 DYN”
na VII Miêdzynarodowych Targach Sprzêtu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeñ ELEKTROTECHNIKA Warszawa 2009r.
•
I NAGRODA za „ System oœwietlenia awaryjnego z mo¿liwoœci¹ pe³nej wizualizacji i zdalnego monitoringu”
na XIV Miêdzynarodowych Targach Sprzêtu Oœwietleniowego „ŒWIAT£O” Warszawa 2006r.
•
Z£OTY MEDAL w Kategorii Ochrony Ludnoœci za „Oprawy i uk³ady awaryjne z autotestem”
na Miêdzynarodowych Targach Bydgoskich Œrodków Ochrony Pracy, Po¿arnictwa i Ratownictwa SAWO 2002.
W 2008 roku wybudowaliœmy nowy budynek produkcyjno-biurowy, z pe³nym zapleczem konstrukcyjno-produkcyjnym, z lini¹
automatycznego monta¿u elektronicznego i automatycznymi testerami.
W 2010 roku oddaliœmy do u¿ytkowania budynek dla Centrum Badawczo Rozwojowego i pomieszczenia do produkcji nowych opraw
oœwietlenia awaryjnego ze Ÿród³em œwiat³a LED.
Od 2010 roku realizujemy trzy projekty dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ze œrodków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
- „ Utworzenie CBR Elektronicznych Systemów Oœwietlenia Awaryjnego ”
- „ Nowe wzory u¿ytkowe wzrostem konkurencyjnoœci firmy Hybryd Sp. z o.o. ”
- „ Stworzenie innowacyjnego systemu oœwietlenia awaryjnego opartego na technologii PLC ”
W 2011 roku opracowaliœmy i wdro¿yliœmy do produkcji rodzinê opraw awaryjnych doœwietlaj¹cych ze Ÿród³em œwiat³a LED, takich jak
OWA, KWADRA, HERKULES, PRIMOS, ORBIT. Wzory trzech ostatnich opraw zosta³y zastrze¿one w Urzêdzie Patentowym.
Wieloosobowy Dzia³ Serwisu zapewnia krótki czas
oczekiwania na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, a
tak¿e na okresowe przegl¹dy instalacji oœwietlenia
awaryjnego.
Wspó³pracuj¹cy z nami Partnerzy maj¹ zapewnione
pe³ne szkolenia w zakresie projektowania, monta¿u i
uruchamiania systemów oœwietlenia awaryjnego, a tak¿e
szkolenia produktowe.
Zapraszamy do wspó³pracy
Prezes Zarz¹du
Dr in¿. Andrzej Krzesiñski
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
5
Sp. z o.o.
Wymagania
oœwietlenia awaryjnego
AWARYJNE OŒWIETLENIE EWAKUACYJNE
WYMOGI AKTUALNYCH PRZEPISÓW
N a p o d sta w i e Roz p o r z ¹ d ze n i a M i n i st ra s p ra w
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. „ W
sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów i terenów” (Dz. U. Nr 109 poz.719 z dnia
22.06.2010), instalacje oœwietlenia ewakuacyjnego s¹
urz¹dzeniami przeciwpo¿arowymi i musz¹ byæ zamontowane
nie tylko w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, ale tak¿e w
halach produkcyjnych i magazynach. Zgodnie z tym
rozporz¹dzeniem wszystkie urz¹dzenia przeciwpo¿arowe
powinny byæ poddawane przegl¹dom technicznym i
czynnoœciom konserwacyjnym nie rzadziej ni¿ raz w roku.
Instalacje oœwietlenia ewakuacyjnego maj¹ bezpoœredni
wp³yw na bezpieczeñstwo ludzi, co powoduje, ¿e ich
parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodnoϾ,
obwarowane s¹ wieloma powi¹zanymi ze sob¹ normami.
Dotyczy to zarówno przepisów okreœlaj¹cych ich w³aœciwoœci
funkcjonalne, jak i parametry oœwietleniowe czy elektryczne.
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.)
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (§ 181 pkt.7) „Oœwietlenie awaryjne nale¿y
wykonywaæ zgodnie z Polskimi Normami dotycz¹cymi
wymagañ w tym zakresie”. To samo Rozporz¹dzenie Ministra
Infrastruktury zmienia minimalny czas dzia³ania oœwietlenia
awaryjnego na 1-dn¹ godzinê.
W Polsce aktualnie najwa¿niejsz¹ norm¹ dotycz¹c¹
oœwietlenia awar yjnego jest PN-EN 1838:2013
„Zastosowanie oœwietlenia- oœwietlenie awaryjne”. Norma ta
jest t³umaczeniem normy EN 1838, która obowi¹zuje we
wszystkich krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Wymagania zawarte w tej normie okreœlaj¹ wartoœci
minimalne, które musz¹ spe³niaæ systemy oœwietlenia
awaryjnego. Norma EN 1838 odwo³uje siê do innych norm,
np. EN 60598-2-22, dotycz¹cej opraw oœwietlenia
awaryjnego, czy EN 50172, okreœlaj¹cej wymagania dla
instalacji awaryjnego oœwietlenia ewakuacyjnego. Normy te
równie¿ zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski i
zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. „W
sprawie zasad wydawania dopuszczenia wyrobów”
(Dz.U. Nr85 poz.553) obecnie na wszystkie oprawy
oœwietlenia awaryjnego wymagane jest „Dopuszczenie
CNBOP”. Dotyczy to zarówno opraw autonomicznych jak i
opraw zasilanych z Centralnej Baterii. Koszt wykonania
badañ na zgodnoœæ z norm¹ PN EN 60598-2-22, które s¹
wymagane przez w/w Rozporz¹dzenie i koszt uzyskania
dopuszczenia CNBOP s¹ na tyle wysokie, ¿e producenci
opraw oœwietlenia awaryjnego musz¹ dokonaæ wyboru
opraw, które przeka¿¹ do certyfikacji. Z tego powodu na
rynku istnieje ograniczona liczba opraw awaryjnych
posiadaj¹cych dopuszczenie CNBOP. Producenci opraw
awaryjnych posiadaj¹ dopuszczenia g³ównie na oprawy
kierunkowe i na oprawy typowo awaryjne, g³ównie ze
Ÿród³em œwiat³a LED. W zwi¹zku z tym coraz wiêcej projektów
oœwietlenia awaryjnego opartych jest na
wydzielonych oprawach awaryjnych, a coraz rzadziej
z zastosowanie opraw dwufunkcyjnych poprzez
zabudowanie w oprawach podstawowych modu³ów
awaryjnych. Taki sposób projektowania oœwietlenia
awaryjnego jest korzystna z wielu wzglêdów, a mianowicie:
- du¿o wiêksza niezawodnoœæ i powtarzalnoœæ opraw
awaryjnych wykonanych u producenta, od opraw
podstawowych z zamontowanym modu³em awaryjnym
- dok³adne dane fotometryczne opraw typowo awaryjnych
w odró¿nieniu od opraw podstawowych z modu³em
awaryjnym
- d³u¿sza ¿ywotnoœæ akumulatorów w oprawach tylko z
funkcj¹ awaryjn¹, ni¿ w oprawach podstawowych z
modu³em awaryjnym, w których akumulatory s¹
podgrzewane przez œwietlówki
- przejrzystoœæ i niezawodnoœæ instalacji zasilaj¹cej
wydzielone oprawy awaryjne, ni¿ instalacji zasilaj¹cej
oprawy dwufunkcyjne
Na podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów i norm
mo¿na sporz¹dziæ listê najwa¿niejszych wymagañ dla
zaprojektowania nowej lub oceny istniej¹cej instalacji
oœwietlenia awaryjnego i uj¹æ je w wytyczne do kontroli
awaryjnego oœwietlenia awaryjnego:
WYTYCZNE DO KONTROLI OŒWIETLENIA
AWARYJNEGO
1. Obowi¹zkowe dokumenty, które musz¹ byæ
przechowywane przez osobê odpowiedzialn¹ za oœwietlenie
awaryjne w kontrolowanym obiekcie:
a) Projekt podpisany przez rzeczoznawcê d/s p.po¿.
b) Dziennik oœwietlenia awaryjnego
c) Protokó³ z ostatniego pe³nego przegl¹du oœwietlenia
awaryjnego
ad. a) Projekt powinien identyfikowaæ oprawy awaryjne i
wszystkie komponenty sk³adaj¹ce siê na system
oœwietlenia awaryjnego obiektu.
ad. b) Ka¿dy obiekt musi posiadaæ Rejestr kontroli i testów
systemu oœwietlenia awaryjnego. Razem z
dokumentacj¹ systemu i odpowiednimi certyfikatami
ma byæ przechowywany w obiekcie przez osobê
odpowiedzialn¹ za obiekt i udostêpniany dla kontroli
prowadzonej przez upowa¿nion¹ osobê.
Rejestr powinien zawieraæ takie informacje jak:
1) datê odbioru systemu z za³¹czeniem stosownych
œwiadectw odnosz¹cych siê do zmian,
2) datê ka¿dej kontroli okresowej i testu,
3) datê i skrócone szczegó³y ka¿dego serwisu,
inspekcji i wykonanego testu ,
4) datê i skrócone szczegó³y defektu i podjêtych
œrodków zaradczych,
5) datê i skrócone szczegó³y ka¿dej zmiany
wprowadzonej do instalacji oœwietlenia awaryjnego,
6) w przypadku u¿ywania urz¹dzeñ do automatycznego
testowania podstawowe parametry i tryb pracy tego
urz¹dzenia powinny byæ opisane.
ad. c) Protokó³ z ostatniego pe³nego przegl¹du nie mo¿e
byæ starszy ni¿ 12 miesiêcy.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
6
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Wymagania
oœwietlenia awaryjnego
2. Wizja lokalna obiektu:
a) Rozmieszczenie opraw awaryjnych doœwietlaj¹cych.
b) Rozmieszczenie opraw kierunkowych
c) Natê¿enie œwiat³a na drogach ewakuacyjnych.
ad. a) Oprawy powinny byæ umieszczane:
- przy ka¿dych drzwiach wyjœciowych przeznaczonych do
wyjœcia ewakuacyjnego
- w pobli¿u schodów, tak aby ka¿dy stopieñ by³
oœwietlony bezpoœrednio
- w pobli¿u ka¿dej zmiany poziomu
- obowi¹zkowo przy wyjœciach ewakuacyjnych
i znakach bezpieczeñstwa
- przy ka¿dej zmianie kierunku
- przy ka¿dym skrzy¿owaniu korytarzy
- na zewn¹trz i w pobli¿u ka¿dego wyjœcia koñcowego
- w pobli¿u ka¿dego punktu pierwszej pomocy
- w pobli¿u ka¿dego urz¹dzenia przeciwpo¿arowego i
przycisku alarmowego
ad. b) Znak ewakuacyjny musi byæ bezwzglêdnie
widoczny na drodze ewakuacyjnej z okreœlonej
odleg³oœci widzenia. Znaki przy wszystkich wyjœciach
awaryjny wzd³u¿ dróg ewakuacyjnych powinny byæ tak
podœwietlone, aby jednoznacznie wskazywa³y drogê
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z ka¿dego miejsca
drogi ewakuacyjnej musi byæ widoczny co najmniej
jeden znak ewakuacyjny.
ad. c) W osi drogi ewakuacyjnej – natê¿enie
oœwietlenia E musi wynosiæ min.1 lx natê¿enie
oœwietlenia musi wynosiæ min. 5 lx na pod³odze w
pobli¿u punktów pierwszej pomocy, oraz urz¹dzeñ
przeciwpo¿arowych i przycisków alarmowych , które
nie znajduj¹ siê na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej
3. Funkcjonalnoœæ systemu oœwietlenia awaryjnego.
a) Urz¹dzenia testuj¹ce pracê awaryjn¹.
b) Za³¹czanie oœwietlenia awaryjnego.
ad. a) Oprawy awaryjne z w³asnym zasilaniem powinny
byæ dostarczone z integralnym urz¹dzeniem testuj¹cym
w celu symulowania awarii zasilania podstawowego musi istnieæ mo¿liwoœæ testowania opraw oœwietlenia
awaryjnego bez wy³¹czania zasilania.
ad. b) Awaryjne oœwietlenie ewakuacyjne musi siê
uruchamiaæ nie tylko w przypadku ca³kowitego
uszkodzenia zasilania oœwietlenia podstawowego, ale
równie¿ w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego,
jak uszkodzenie obwodu koñcowego.
Te wytyczne musz¹ uwzglêdniaæ projektanci instalacji
awaryjnego oœwietlenia ewakuacyjnego w nowo
budowanych lub remontowanych budynkach i innych
obiektach budowlanych.
Inwestorzy i projektanci musz¹ równie¿ podj¹æ
decyzjê, jaki system oœwietlenia awaryjnego zastosowaæ w
danym obiekcie. Ze wzglêdu na wymagania norm PN-EN
50172, nakazuj¹ce co najmniej raz w roku kontrolê czasu
œwiecenia, a raz w miesi¹cu test funkcjonalny wszystkich
opraw oœwietlenia awaryjnego, w wiêkszych obiektach
trudno sobie wyobraziæ system oœwietlenia awaryjnego bez
automatycznego testowania i pe³nego monitoringu.
Zasadniczy podzia³ systemów oœwietlenia awaryjnego
zwi¹zany jest ze sposobem zasilania opraw. Oprawy
oœwietlenia awaryjnego mog¹ posiadaæ wewnêtrzne Ÿród³o
zasilania (akumulatory w oprawach) lub byæ zasilane ze
Ÿród³a zewnêtrznego ( centralna bateria akumulatorów dla
wszystkich opraw).
W przypadku oœwietlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych,
w których wymagane natê¿enie œwiat³a jest na poziomie 1
luksa, o wiele bardziej interesuj¹ce s¹ systemy oœwietlenia
awaryjnego oparte na oprawach z w³asnym akumulatorem.
Najwa¿niejsz¹ zalet¹ tych systemów jest rozproszenie
bezpieczeñstwa na wszystkie oprawy oœwietlenia
awaryjnego w obiekcie, z których ka¿da prze³¹cza siê w tryb
pracy awaryjnej niezale¿nie od innych urz¹dzeñ systemu.
Takie rozwi¹zanie eliminuje najwiêksz¹ wadê systemów z
centraln¹ bateri¹, w których ka¿da oprawa awaryjna musi byæ
za³¹czona przez jedno urz¹dzenie – centraln¹ bateriê. Wynika
z tego, ¿e uszkodzenie centralnej baterii mo¿e ca³kowicie
pozbawiæ obiekt oœwietlenia awaryjnego. Taka sytuacja w
obiektach dzia³aj¹cych w systemie ca³odobowym (hotele,
szpitale, itp.) jest niedopuszczalna, poniewa¿ stwarza
zagro¿enie dla wszystkich przebywaj¹cych w nich osób.
W dzisiejszych czasach, naznaczonych zagro¿eniem
aktami terroryzmu, d¹¿enie do rozproszenia
bezpieczeñstwa jest najwa¿niejszym wymaganiem
stawianym systemom oœwietlenia awaryjnego.
To wymaganie idealnie spe³niaj¹ systemy oparte na
monitoringu opraw z w³asnym akumulatorem. Posiadaj¹ one
wszystkie zalety systemów z centraln¹ bateri¹, takie jak
automatyczne testowanie funkcjonalne wszystkich opraw
awaryjnych czy wieloletnia gwarancja na urz¹dzenia i
akumulatory, a ponadto eliminuj¹ wady centralnej baterii.
Do licznych wad systemów z centraln¹ bateri¹, oprócz
koncentracji bezpieczeñstwa na jednym urz¹dzeniu, nale¿y
zaliczyæ:
• wymóg dodatkowego okablowania
zasilaj¹cego oprawy awaryjne drogim kablem
ognioodpornym
• wysok¹ cenê zarówno urz¹dzeñ jak i akumulatorów
• koniecznoœæ wymiany wszystkich akumulatorów
równoczeœnie
Tych wad nie posiadaj¹ systemy oparte na oprawach z
w³asnym akumulatorem. Nie wymagaj¹ one dodatkowego
okablowania zasilaj¹cego, gdy¿ oprawy awaryjne s¹ zasilane
tym samym kablem co oprawy oœwietlenia podstawowego.
Systemy te s¹ du¿o tañsze zarówno ze wzglêdu na cenê
urz¹dzeñ jak i okablowania. Ponadto zapewniaj¹ one pe³n¹
identyfikacjê uszkodzonych opraw awaryjnych, gdy¿ ka¿da z
nich ma swój niepowtarzalny adres. Najnowsze rozwi¹zania
tych systemów umo¿liwiaj¹ monitoring wszystkich opraw z
dowolnie wskazanego miejsca (np. z siedziby producenta lub
inwestora) poprzez ³¹cza internetowe.
Taki system pod nazw¹ H-300 PC zosta³ opracowany przez
firmê HYBRYD.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
7
Sp. z o.o.
Wytyczne do projektowania
oœwietlenia awaryjnego
Ewakuacja w 4 krokach
Projektowanie oœwietlenia awaryjnego, wymaga poza
znajomoœci¹ przepisów, tak¿e pewnych wiadomoœci
praktycznych odnosz¹cych siê do ró¿nych rodzajów
opraw awaryjnych. Dotyczy to zarówno opraw
wskazuj¹cych kierunek ewakuacji, jak i tych oœwietlaj¹cych drogi ewakuacyjne, czy przestrzenie otwarte.
W niniejszej publikacji skoncentrowaliœmy siê w³aœnie na
tym zagadnieniu. Zasady projektowania systemów
centralnego monitoringu i zasilania opraw awaryjnych,
przedstawimy w odrêbnym opracowaniu.
Proces rozmieszczania opraw w projekcie powinien obj¹æ
nastêpuj¹ce zagadnienia:
- znalezienie miejsc, w których powieszenie oprawy
jest wymagane przez normy,
- przeliczenie iloœci opraw doœwietlaj¹cych w sposób
zapewniaj¹cy wymagany poziom œwiat³a,
- rozmieszczenie opraw kierunkowych obejmuj¹ce
sprawdzenie widocznoœci znaków ewakuacyjnych
- konfrontacja powy¿szych punktów z ofert¹ rynkow¹
pod k¹tem funkcjonalnoœci i efektywnoœci
Krok1. Jak wskazaæ punkty w których oœwietlenie jest
wymagane?
Znajdujemy punkty krytyczne obiektu, w których norma
wymaga umieszczenia oprawy ewakuacyjnej.
Najwa¿niejsze z nich zosta³y przedstawione na
ilustracjach (strona 4).
Oprócz zilustrowanych oœwietlone powinny byæ tak¿e:
miejsca na zewn¹trz i w pobli¿u ka¿dego wyjœcia
koñcowego, klatki schodowe, windy, parkingi pod
ziemne, miejsca schronienia dla osób niepe³nosprawnych, miejsca przechowywania sprzêtu przeciwpo¿arowego, punkty pierwszej pomocy, pomieszczenia
kontrolne budynku, a nawet toalety i inne pomieszczenia
sanitarne powy¿ej 8 m2.
Krok2. Jak uwzglêdniæ wymagania foto metryczne, by
zoptymalizowaæ koszt opraw doœwietlaj¹cych?
Badamy fotometryczne wymagania dróg ewakuacyjnych
i powierzchni otwartych (ilustracja u do³u strony). Nie
zapominajmy, ¿e w ka¿dym pomieszczeniu powinny byæ
minimum 2 oprawy. Maj¹c wyznaczone drogi ewakuacji
oraz okreœlone wymiary powierzchni otwartych i dróg
ewakuacji mo¿emy przyst¹piæ do szukania najlepszych
rozwi¹zañ. Programy wspieraj¹ce projektowanie
oœwietlenia przy pomocy danych fotometrycznych, liczby
lumenów dla danej oprawy i wspó³czynnika zu¿ycia
(maintenance factor - MF) pozwalaj¹ ustaliæ, w jakich
odstêpach powinno siê rozmieszczaæ oprawy
doœwietlaj¹ce.
UWAGA! Odstêpy podawane w materia³ach marketingowych wielu producentów nie uwzglêdniaj¹
wspó³czynnika MF, podaj¹c parametry dla 100%.
Wspó³czynnik MF uwzglêdniany podczas projektowania
powinien wynosiæ ok. 75-85%.
Krok3. Jak sprawdziæ widocznoœæ znaków ewakuacyjnych?
Upewniamy siê, ¿e znaki ewakuacyjne na oprawach
kierunkowych maj¹ w³aœciwe wymiary. Czynnoœæ ta
>60m2
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
8
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Ewakuacja w 4 krokach
z pozoru nieistotna, w zalewie tanich produktów mo¿e
okazaæ siê koniecznoœci¹. Kszta³t znaków ewakuacyjnych
to wy³¹cznie kwadrat lub prostok¹t o stosunku boków
1:2 lub 1:2 wraz z uzupe³niaj¹cym znakiem tekstowym.
Przedstawienie graficzne obejmuje cz³owieka
wbiegaj¹cego w drzwi oraz znak uzupe³niaj¹cy - strza³kê
wskazuj¹c¹ na kierunek ewakuacji. Kolory znaków
ewakuacyjnych to RAL6032 - zielony kolor
bezpieczeñstwa oraz RAL9003 - kontrastowy bia³y.
Luminancja ka¿dej czêœci barwnej znaku bezpieczeñstwa
powinna wynosiæ co najmniej 2 cd/m2 we wszystkich
kierunkach widzenia maj¹cych znaczenie dla
bezpieczeñstwa. Przeciêtna widocznoœæ oprawy
kierunkowej to odleg³oœæ ok. 30 m.
Krok4. Jak oceniæ funkcjonalnoœæ i efektywnoœæ opraw
awaryjnych?
Przede wszystkim nale¿y upewniæ siê, ¿e oprawy
oœwietlenia awaryjnego bêd¹ spe³nia³y wymagania
norm co do funkcjonalnoœci takich jak:
- oprawy awaryjne z w³asnym zasilaniem powinny byæ
dostarczone z integralnym urz¹dzeniem testuj¹cym;
- w celu symulowania awarii zasilania podstawowego
musi istnieæ mo¿liwoœæ testowania opraw oœwietlenia
awaryjnego bez wy³¹czania zasilania;
- awaryjne oœwietlenie ewakuacyjne musi uruchamiaæ
siê nie tylko w przypadku ca³kowitego uszkodzenia
zasilania oœwietlenia podstawowego, ale równie¿ w
przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak
uszkodzenie obwodu koñcowego;
- ze wzglêdu na wymagania normy PN-EN 50172:2005P,
co najmniej raz w roku musi byæ przeprowadzona
kontrola czasu œwiecenia, a raz w miesi¹cu test
funkcjonalny wszystkich opraw oœwietlenia
awaryjnego.
W ofercie na obiekty nisko i œrednio kubaturowe
przewa¿aj¹ dwa typy opraw ewakuacyjnych tj.
wyposa¿one w przycisk testu, bêd¹ce najpowszechniej
stosowanym typem oœwietlenia awaryjnego oraz oprawy
przeprowadzaj¹ce automatyczne testy dziêki mikroprocesorowi. Opcja z przyciskiem testu jest tanim
Wytyczne do projektowania
oœwietlenia awaryjnego
rozwi¹zaniem i na tym niestety koñcz¹ siê jego zalety.
Przede wszystkim, ma³o kto pamiêta o obowi¹zku
comiesiêcznego testowania sprawnoœci oprawy, a
coroczne badanie czasu œwiecenia ka¿dej, z czêsto i
kilkunastu opraw, mo¿e wymagaæ podczas jednego
obchodu nawet kilku dni roboczych. W sytuacji, gdy
obiekt jest zbyt ma³y, by zastosowaæ zintegrowany
system nadzoru opraw oœwietlenia awaryjnego (zbyt
wysoki koszt) najlepszym rozwi¹zaniem s¹ oprawy z
indywidualnym zasilaniem i samotestuj¹cym siê
modu³em (na rynku funkcjonuje ono pod nazw¹ opraw z
autotestem - AT). Oprawy z AT maj¹ zwykle dwie diody.
Kiedy oprawa jest sprawna, œwieci dioda zielona,
czerwona zapala siê, jeœli coœ jest nie tak. Jest to na tyle
widoczne, ¿e zmiana koloru diody na pewno zwróci nasz¹
uwagê. Wszystkie testy s¹ wykonywane automatycznie.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e to rozwi¹zanie: kup, powieœ i
za p o m n i j . O p ró c z te g o o p ra w y z AT m a j ¹
mikroprocesory, które reguluj¹ pr¹d ³adowania, co
chroni akumulatory przed uszkodzeniem. Oznacza to, ¿e
nawet przy 20% ró¿nicy w cenie w stosunku do opraw z
przyciskiem testu rozwi¹zanie to jest tylko pozornie mniej
op³acalne ekonomicznie. Wymiana akumulatorów to
czêsto koszt a¿ 30% wartoœci oprawy - niew³aœciwe,
manualne testowane skraca ¿ywotnoœæ akumulatora.
Warto tak¿e pamiêtaæ o rozwi¹zaniach LED, które s¹ coraz
czêœciej stosowane w oprawach kierunkowych.
Ocena efektywnoœci opraw zale¿y przede wszystkim od
iloœci potrzebnej do zrealizowania znormalizowanego
oœwietlenia powierzchni otwartych i dróg ewakuacyjnych. Dominuj¹cym obecnie rozwi¹zaniem, które
rozwinê³o siê w ci¹gu ostatnich kilku lat, s¹ oprawy
doœwietlaj¹ce wyposa¿one w diody POWER LED. Dziêki
temu rozwi¹zaniu, coraz czêœciej rezygnuje siê ze
stosowania modu³ów awaryjnych, które s³u¿y³y zamianie
zwyk³ych opraw w oœwietlenie ewakuacyjne. Korzyœci
wynikaj¹ce ze stosowania wydzielonych opraw
oœwietlenia awaryjnego w wersji POWER LED to:
- mniejsza liczba opraw,
- mniejsze zu¿ycie energii,
- wiêksza ¿ywotnoœæ Ÿród³a œwiat³a,
wydzielone oprawy cechuje powtarzalny monta¿,
modu³owaniu podlega najczêœciej wiele ró¿nych opraw,
co komplikuje tak realizacjê, jak i obs³ugê serwisow¹.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
9
Sp. z o.o.
Wytyczne do projektowania
oœwietlenia awaryjnego
Umiejscowienie opraw doœwietlaj¹cych
ALARM
min.5lx
min.5lx
ALARM
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
10
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Wersje systemów
oœwietlenia awaryjnego
SYSTEMY OŒWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY HYBRYD
CENTRALNA
BATERIA
ZASILANIE
BUFOROWE
CENTRALTEST
AUTOTEST
STANDARD
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
11
Sp. z o.o.
Wersje systemów
oœwietlenia awaryjnego
WERSJE SYSTEMÓW
Podstawowy podzia³ systemów awaryjnego oœwietlenia ewakuacyjnego dokonany jest ze wzglêdu na Ÿród³o zasilania:
• systemy z wewnêtrznym Ÿród³em zasilania, w których ka¿da oprawa awaryjna ma w³asny, wewnêtrzny akumulator,
tzw. Systemy Rozproszone
• systemy z zewnêtrznym Ÿród³em zasilania, w których wszystkie oprawy awaryjne s¹ zasilane z jednej, zewnêtrznej
baterii akumulatorów, tzw. Systemy z Centraln¹ Bateri¹.
Z kolei Systemy Rozproszone mo¿na podzieliæ wed³ug ró¿nic w sposobie testowania opraw awaryjnych, a mianowicie:
STANDARD (ST)
Wykonanie STANDARDOWE, oznaczone w katalogu skrótem ST, jest najprostszym rozwi¹zaniem
technicznym opraw awaryjnych, których testowanie polega na krótkim przerwaniu ich zasilania poprzez
zamontowany w nich przycisk „TEST”
Ze wzglêdu na aktualnie obowi¹zuj¹ce normy, wykonanie standardowe jest coraz rzadziej stosowane. Wynika
to z faktu, ¿e oprawy standardowe nie umo¿liwiaj¹ wykonania testu czasu ich œwiecenia, który zgodnie z norm¹
PN-EN 50172 musi byæ wykonywany co najmniej raz w roku. Ponadto wykonywanie comiesiêcznego testu
funkcjonalnego jest uci¹¿liwe, a w przypadku opraw awaryjnych zawieszonych na wysokoœci powy¿ej 3m prawie
niemo¿liwe.
AUTOTEST (AT)
Wykonanie AUTOTEST, oznaczone w katalogu skrótem AT, jest rozwi¹zaniem bardzo chêtnie stosowanym
przez w³aœcicieli obiektów budowlanych. Wynika to z faktu, ¿e oprawy awaryjne z autotestem s¹ niewiele dro¿sze od
opraw standardowych, a jednoczeœnie pozwalaj¹ wykonaæ testy okreœlone w normie PN-EN 50172.
W oprawach z autotestem, zarówno test funkcjonalny (comiesiêczny) jak i test czasu œwiecenia (co najmniej
raz w roku), wykonywany jest automatycznie, dziêki wykorzystaniu uk³adu mikroprocesowego, a wynik testu
wyœwietlony jest na diodach LED. Zaœwiecona czerwona dioda oznacza negatywny wynik testu.
W rozwi¹zaniu tym konieczny jest indywidualny odczyt wyników testów bezpoœrednio z ka¿dej oprawy
awaryjnej, co dla wiêkszoœci obiektów mo¿e byæ znacznym utrudnieniem. Historia wyników testów opraw z autotestem
pracuj¹cych w systemach oœwietlenia awaryjnego, nie jest przez nie zapamiêtywana, st¹d wymagane jest ich
rejestrowanie raz w miesi¹cu, w postaci wpisu w Dzienniku Oœwietlenia Awaryjnego.
CENTRALTEST (CT)
Wykonanie CENTRALTEST, oznaczone w katalogu skrótem CT, coraz czêœciej wybierane jest przez inwestorów ze
wzglêdu na pe³n¹ zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami p.po¿., a tak¿e ze wzglêdu na du¿¹ wygodê jego
u¿ytkowania i serwisowania.
Systemy awaryjnego oœwietlenia ewakuacyjnego w wykonaniu CENTRALTEST posiadaj¹ jednostkê centraln¹,
która odpowiada za systematyczne testowanie stanu technicznego wszystkich elementów systemu, natomiast nie
odpowiada za za³¹czanie siê opraw w tryb pracy awaryjnej. Praca awaryjna opraw za³¹czana jest samoczynnie, po
zaniku napiêcia zasilaj¹cego te oprawy. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu zapewnienie bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych
w obiekcie zostaje rozproszone na wszystkie oprawy awaryjne i nie ma ryzyka, ¿e uszkodzenie jednostki centralnej
systemu spowoduje ca³kowity brak oœwietlenia awaryjnego w obiekcie, tak jak to jest przy zastosowaniu systemów z
centraln¹ bateri¹.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
12
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
System centralnego monitorowania
H-300
Wersje systemów
oœwietlenia awaryjnego
H-300
Ogólna koncepcja systemu awaryjnego oœwietlenia ewakuacyjnego H-300 polega na zastosowaniu opraw i
innych urz¹dzeñ oœwietlenia awaryjnego, które w trybie pracy awaryjnej dzia³aj¹ w pe³ni autonomicznie, a ich stan
techniczny jest monitorowany i rejestrowany przez jednostkê centraln¹, któr¹ mo¿e byæ centralka H-302 C lub
komputer PC.
Parametry systemu H-300 s¹ nastêpuj¹ce:
• maksymalna iloœæ lamp w systemie: 7800
• iloœæ linii z centrali: 4
• iloœæ rozdzielaczy na jednej linii: maksymalnie 31
• iloœæ lamp na linii rozdzielacza: maksymalnie 64
W systemie H-300 mog¹ byæ monitorowane ró¿ne oprawy i urz¹dzenia oœwietlenia awaryjnego, takie jak:
• oprawy œwietlówkowe
• oprawy halogenowe
• oprawy LED
• zasilacze 12V/24V DC
W zale¿noœci od zastosowanej jednostki centralnej, typu monitorowanych opraw awaryjnych lub funkcji,
systemy H-300 podzielone zosta³y na kilka typów:
1. H-300 - system z jednostk¹ centraln¹ w postaci centralki H-302 C
2. H-300 PC - system z jednostk¹ centraln¹ w postaci komputera PC
3. H-300 DYN - dynamiczny system oœwietlenia awaryjnego, w którym jednostka centralna po³¹czona jest z central¹
systemu p.po¿. i w zale¿noœci od lokalizacji po¿aru wskazuje optymaln¹ drogê ewakuacyjn¹,
poprzez wyœwietlenie w³aœciwych znaków na OPRAWACH DYNAMICZNYCH i za³¹czenie w³aœciwych
opraw p.po¿. W systemie H-300 DYN po³¹czenie komunikacyjne pomiêdzy jednostk¹ centraln¹ i
oprawami musi byæ sprawne i wykonane z wykorzystaniem kabla o odpornoœci ogniowej
np. HTKSH ekw PH90 1x2x1,0.
W komunikacji pomiêdzy oprawami a jednostk¹ centraln¹ poœrednicz¹ rozdzielacze H-302 R, s³u¿¹ce jako
inteligentne rozdzielnice i wzmacniacze sygna³ów.
Zainstalowane w jednostce centralnej oprogramowanie umo¿liwia:
• wykonanie automatycznych i rêcznych testów funkcjonalnych (test A), oraz czasu dzia³ania w trybie pracy
awaryjnej (test B), wszystkich opraw i urz¹dzeñ oœwietlenia awaryjnego,
• rejestracjê wyników testów,
• wydruk wyników testów,
• blokowanie pracy awaryjnej,
• programowanie adresów i innych parametrów opraw awaryjnych z poziomu jednostki centralnej,
• programowanie adresów i innych parametrów opraw awaryjnych przy u¿yciu programatora, sygna³em
w paœmie podczerwieni.
W sk³ad kompletnego systemu wchodz¹: jednostka centralna, rozdzielacze, oraz oprawy i inne urz¹dzenia
oœwietlenia awaryjnego. Komunikacja pomiêdzy jednostk¹ centraln¹, rozdzielaczami, oraz oprawami i urz¹dzeniami
oœwietlenia awaryjnego odbywa siê po 2-przewodowej, ekranowanej magistrali. Rozdzielacze instalowane pomiêdzy
jednostk¹ centraln¹, a oprawami i innymi urz¹dzeniami oœwietlenia awaryjnego, obs³uguj¹ maksymalnie 64
monitorowane punkty.
Do jednostki centralnej mog¹ byæ pod³¹czone maksymalnie 4 linie instalacji komunikacyjnej, a na jednej linii
mo¿na zainstalowaæ 31 rozdzielaczy. Wynika st¹d, ¿e systemy H-300 mog¹ monitorowaæ 7936 oprawy i urz¹dzenia
oœwietlenia awaryjnego.
Maksymalne odleg³oœci pomiêdzy jednostk¹ centraln¹ a rozdzielaczem, oraz pomiêdzy rozdzielaczem a
opraw¹ wynosz¹ 1000m i mog¹ byæ powiêkszone poprzez zainstalowanie dodatkowych rozdzielaczy.
Przyk³adowy schemat po³¹czeñ systemu H-300 pokazano na rysunku.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
13
Sp. z o.o.
System centralnego monitorowania
H-300
Wersje systemów
H-300
PRZYK£AD PO£¥CZEÑ SYSTEMU H-300
230V
50Hz
ROZDZIELACZ
H-302 R
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
ROZDZIELACZ
H-302 R
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
kabel YTKSY ekw 1x2x1,0
230V
50Hz
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
CENTRALKA H-302 C
1.6.2
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
LINIA
PRZECIWPO¯AROWA
NR LINII
NR ROZDZIELACZA
NR OPRAWY
Porównanie systemów
System centralnego monitorowania s³u¿y do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy du¿ej iloœci
opraw oœwietlenia awaryjnego. Lampy oœwietlenia awaryjnego w wykonaniu Centraltest pod³¹czone s¹ do lampowej
sieci komunikacyjnej o ró¿nych topologiach. Centralnym elementem tego systemu mo¿e byæ Centralka H-302 C lub
komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem i interfejsem komunikacyjnym H-303 INT. Role elementów
poœrednicz¹cych pe³ni¹ zawsze rozdzielacze H-302 R a medium transmisyjne to dwu¿y³owy kabel sygna³owy.
System H-300
System H-300 DYN
System H-300 PC
Dostêpne urz¹dzenia steruj¹ce:
Centralka H-302 C
Centrala PC 31
TAK
TAK
NIE
TAK (Dodatkowo)2
NIE
TAK
Obs³ugiwane typy lamp:
Œwietlówkowe
TAK
TAK
TAK
Halogenowe
TAK
TAK
TAK
Lampy LED
TAK
TAK
TAK
Dynamiczne
NIE
TAK
NIE
Parametry ogólne:
7936
Max IloϾ lamp w systemie
31
Max iloϾ rozdzielaczy na 1 linii
IloϾ linii
4
Max odleg³oœæ rozdzielacza od centrali
1000m
Max odleg³oœæ lampy od rozdzielacza
1000m
Inne dostêpne funkcje:
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Wizualizacja3
NIE
NIE
TAK
Zdalne zarz¹dzanie
NIE4
NIE
TAK
Zapisywanie raportu o stanie sytemu
TAK5
TAK5
TAK
Powiadomienia na email
NIE4
NIE
TAK
Historia testów
TAK5
TAK5
TAK
Planowanie testów
TAK
TAK
TAK
Raporty automatyczne
NIE
NIE
TAK
Definiowanie uprawnieñ u¿ytkownikom
NIE4
NIE
TAK
Pod nazw¹ Centrala PC 3 rozumiemy komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Centrala PC 3 oraz interfejsem H-303 INT
W konfiguracji H-302 C + „Centrala PC 3” H-302 C pe³ni role interfejsu H-303 INT *UWAGA Centrala PC 3 oraz Centralka H-302 C nie pracuj¹ równolegle!
Schemat obiektu z naniesionymi lampami oœwietlenia awaryjnego wraz z ich adresami
Brak mo¿liwoœci w przypadku konfiguracji bez Centrali PC 3
Zapis na zewnêtrzn¹ pamiêæ USB
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
14
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
System centralnego monitorowania
H-300
Wersje systemów
H-300
OWA ROAD PLUS LED3 - rozk³ad natê¿enia oœwietlenia awaryjnego
10.0 m
3.0 m
10.0 m
1
1
1
5.0 m
1
10.0 m
10.0 m
5.0 m
Elementy Systemu H-300
Centralka H-302 C
Rozdzielacz H-302 R
H-207 SUPERNOVA
PRIMOS CT LED
OWA POWER CT LED
PROFILIGHT CT LED
PROFIL CT LED
CRYSTAL CT LED
SPARK CT LED
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
15
Sp. z o.o.
System centralnego monitorowania
H-300 PC
Wersje systemów
H-300 PC
System H-300 PC jest nowoczesnym i kompleksowym rozwi¹zaniem systemu oœwietlenia awaryjnego.
Pozwala on na pe³n¹ kontrolê oœwietlenia awaryjnego lokalnie na obiekcie jak i zdalnie za poœrednictwem Internetu.
Charakterystyka systemu
Rolê centralnej jednostki systemu (tzw. centralki) w systemie H-300 PC pe³ni komputer klasy PC
z zainstalowan¹ aplikacj¹ Centrala PC 3, pod³¹czony za poœrednictwem uk³adu interfejsu H-303 INT do lampowej sieci
komunikacyjnej. Wszystkie elementy systemu (lampy i rozdzielacze) s¹ w pe³ni adresowalne.
System operuje na dwóch strukturach:
• Struktura fizyczna - grupowanie lamp odbywa siê wed³ug fizycznej topologii po³¹czeñ.
• Struktura logiczna - lampy s¹ dowolnie grupowane przez u¿ytkownika, mo¿na grupowaæ lampy wed³ug piêter,
sekcji obiektu czy w ka¿dy inny dowolny sposób, który u³atwia poruszanie siê po systemie.
Wszystkie operacje na lampach mo¿na uruchamiaæ zarówno dla pojedynczej lampy jak i dla fizycznej grupy
lamp (rozdzielacz/ca³a linia) oraz grupy logicznej. Wszystkie wyniki operacji jak i ca³a aktywnoœæ w systemie (logowanie
do systemu/edycja grup itp.) s¹ rejestrowane w dzienniku. Taki dziennik zapewnia nam historiê ca³ego systemu.
Obs³uga systemu
Interfejs aplikacji Centrala PC3 jest realizowany za poœrednictwem strony internetowej i jest na tyle
przejrzysty i intuicyjny, ¿e nauka obs³ugi zajmuje chwilê. System mo¿emy obs³ugiwaæ na lokalnym komputerze PC (na
którym to oprogramowanie jest zainstalowane), a po pod³¹czeniu tego komputera do sieci internetowej mo¿na
z dowolnego miejsca, za pomoc¹ przegl¹darki WWW w pe³ni obs³ugiwaæ system oœwietlenia awaryjnego na obiekcie.
Dziêki temu, serwis fabryczny spó³ki HYBRYD ma mo¿liwoœæ zdalnego nadzoru obiektów z miejsca siedziby spó³ki.
W programie mo¿na tworzyæ u¿ytkowników o pe³nych lub ograniczonych prawach dostêpu (tylko podgl¹du).
Podstawowe funkcje
• Test A
• Test B
• Czasowa blokada lamp
• Zapal/zgaœ lampê
• Zresetuj Lampê
Planowanie zadañ
System H-300 PC daje mo¿liwoœæ pe³nego programowania zadañ takich jak Test A, Test B i innych. Mo¿emy
zaplanowaæ Test A zgodnie z zaleceniami bezpieczeñstwa tak, aby wszystkie lampy w systemie zosta³y przetestowane
raz na miesi¹c. Mo¿emy takie zadania planowaæ dla wszystkich lamp na raz, jak i dla pojedynczej lampy czy grupy tak,
aby etapowo testowaæ ca³y system. Zadanie mo¿na ustawiæ z dok³adnoœci¹ do minuty oraz zdefiniowaæ interwa³ i iloœæ
cykli. Planowaæ mo¿emy równie¿ generowanie raportu!
Raportowanie
System monitoringu lamp oparty o komputer PC daje nam wiele mo¿liwoœci raportowania. Jedn¹ z nich jest
mo¿liwoœæ generowania raportu o stanie lamp. Taki raport mo¿emy wygenerowaæ dla ca³ego systemu, jak i dla
pojedynczej grupy lamp. Raport zawiera listê lamp z której dowiemy siê kiedy wykonano testy tej lampy, oraz jaki by³
wynik tego testu. Jak wspomniano wczeœniej, generowanie raportów mo¿emy w prosty sposób zaprogramowaæ tak,
aby na przyk³ad co miesi¹c raport zosta³ wygenerowany i zapisany na dysku, a w przypadku centralki po³¹czonej do
Internetu taki raport zostanie wys³any na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za stan oœwietlenia awaryjnego.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
16
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
System centralnego monitorowania
H-300 PC
Wersje systemów
H-300 PC
Dziennik zdarzeñ
Dziennik zdarzeñ zawiera wszystkie informacje o logowaniu do systemu, przeprowadzanych testach lamp,
edycji grup czy historii wykonanych zadañ i raportów automatycznych.
Wizualizacja
Jedn¹ z wielu interesuj¹cych funkcji systemu H-300 PC i oprogramowania Centrala PC 3 jest wizualizacja. Nie
s¹ to zwyk³e statyczne schematy budynku ale aktywna wizualizacja lamp co znaczy, ¿e na schemacie danego piêtra na
obiekcie rozrysowane s¹ lampy wraz z ich adresami, a kolory lamp oznaczaj¹ czy lampa jest sprawna, czy uszkodzona.
Wizualizacja umo¿liwia lokalizacje lamp na obiekcie - system potrafi przeszukaæ schematy i podœwietliæ szukan¹ lampê
na schemacie.
Podsumowanie
Po³¹czenie zaplanowanych testów, oraz zaplanowanych raportów wraz z po³¹czeniem internetowym
automatyzuje ca³y system i praktycznie eliminuje potrzebê bezpoœredniego nadzoru stanu lamp. Dziennik zdarzeñ
zapewnia pe³n¹ historiê systemu, oraz szybkie diagnozowanie nieprawid³owoœci. Wizualizacja natomiast daje pe³ny
obraz oœwietlenia awaryjnego na obiekcie.
Zalety
• Prosta obs³uga - przejrzysty interfejs WWW
• Dostêpnoœæ z ka¿dego miejsca w Internecie
• Automatyzacja - zaplanowane testy i raporty
• Wizualizacja - ³atwe lokalizowanie lamp na obiekcie
• Bezpieczeñstwo - szybkie i ³atwe wykrywanie usterek
• Niezawodnoœæ - technologia Microsoft .NET
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
17
Sp. z o.o.
Wersje systemów
Autotest
AUTOTEST
Oprawy i modu³y oœwietlenia awaryjnego w wersji AUTOTEST s¹ ogniwem ³¹cz¹cym systemy oœwietlenia
awaryjnego z monitoringiem i rejestracj¹ wyników testów (CENTRALTEST), z wersj¹ STANDARD, w której niewiele
wiadomo o stanie technicznym opraw i modu³ów awaryjnych.
AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw lub modu³ów
awaryjnych, a wiêc nie potrzeba ¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ, ani czynnoœci serwisanta, ¿eby wykonaæ testowanie
wymagane przez normê PN-EN 50172.
AUTOTEST w oprawach oœwietlenia awaryjnego umo¿liwia utrzymanie ich pe³nej sprawnoœci technicznej,
poprzez systematyczn¹ kontrolê funkcjonaln¹ i pomiar czasu œwiecenia w trybie pracy awaryjnej.
Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urz¹dzenie mikroprocesorowe zarz¹dzaj¹ce wieloma funkcjami, a mianowicie:
• wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,
• sprawdzenie czasu œwiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,
• nadzorowanie pr¹du ³adowania akumulatora,
• sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaœwiecenie czerwonej diody LED.
Terminy kolejnych testów wyzwalane s¹ przez wewnêtrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wed³ug normy PN-EN 50172, TEST A musi byæ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i prze³¹czeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty.
W tym czasie testowana jest poprawnoœæ dzia³ania poszczególnych podzespo³ów oprawy. TEST B polega na
prze³¹czeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu œwiecenia do momentu roz³adowania akumulatorów.
Zmierzony czas œwiecenia porównany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem œwiecenia dla danej oprawy i w
przypadku jego mniejszej wartoœci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatorów. Dziêki pe³nemu
roz³adowaniu akumulatorów (do progu napiêcia okreœlonego przez producenta akumulatorów), a nastêpnie
na³adowaniu nastêpuje ich prawid³owe uformowanie.
Oprawy z AUTOTESTEM wykonywane s¹ jako oprawy kierunkowe wszystkich typów, zarówno w wersji
œwietlówkowej jak i LED, oraz jako oprawy doœwietlaj¹ce drogi ewakuacyjne ze œwietlówkami i diodami LED, a tak¿e
z lampami halogenowymi.
Dziêki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, u¿ytkownik obiektu ma zagwarantowan¹ pe³n¹ kontrolê stanu
technicznego ca³ego systemu oœwietlenia awaryjnego. Oprawy te spe³niaj¹ jedno z najwa¿niejszych wymagañ normy
PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: „Oprawy oœwietlenia awaryjnego z w³asnym Ÿród³em zasilania powinny byæ
wyposa¿one w wewnêtrzny uk³ad testuj¹cy lub byæ pod³¹czone do zdalnego uk³adu testuj¹cego”.
Jedyn¹ niedogodnoœci¹ zastosowania opraw z AUTOTESTEM jest koniecznoœæ systematycznej kontroli
wzrokowej diod LED sygnalizuj¹cych ich ewentualne usterki. Z tego powodu nie powinny byæ one stosowane
w obiektach na tyle du¿ych, ¿e obs³uga techniczna nie jest w stanie ich systematycznie kontrolowaæ lub ich kontrola jest
ograniczona z innych wzglêdów. W takich obiektach najlepszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie systemu oœwietlenia
awaryjnego z monitoringiem i adresowaniem wszystkich opraw.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
18
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Wersje systemów
Standard
STANDARD
Oprawy awaryjne w wersji STANDARD coraz rzadziej znajduj¹ akceptacjê projektantów oœwietlenia
awaryjnego, poniewa¿ bardzo trudno jest obroniæ zasadnoœæ ich zastosowania. Wynika to z faktu, ¿e oprawy awaryjne
w wersji STANDARD nie spe³niaj¹ wymogów przepisów p.po¿. i Polskich Norm. Przede wszystkim oprawy te nie maj¹
mo¿liwoœci ich testowania zgodnie z norm¹ PN-EN 50172.
Mimo tych wad sprzeda¿ opraw awaryjnych w wersji STANDARD jest bardzo du¿a. Przyczyn¹ tego jest fakt, ¿e
oœwietlenie awaryjne stosuje siê nie tylko w obiektach, w których przepisy wymuszaj¹ ich zastosowanie, ale równie¿ w
mniejszych obiektach dla podniesienia komfortu i bezpieczeñstwa ich u¿ytkowania.
Równie¿ osoby prywatne coraz czêœciej montuj¹ oprawy awaryjne w swoich domach lub mieszkaniach i s¹ to
najczêœciej oprawy w wersji STANDARD. Z myœl¹ o wszystkich u¿ytkownikach tego typu opraw, firma HYBRYD równie¿ w
tych oprawach zastosowa³a urz¹dzenie mikroprocesorowe do testu funkcjonalnego (TEST A) i do nadzoru pr¹du
³adowania akumulatorów, co znacznie wyd³u¿a ich ¿ywotnoœæ.
Ze wzglêdu na coraz ni¿sze ceny mikroprocesorów, ceny opraw awaryjnych z ich zastosowaniem s¹
porównywalne z oprawami z przyciskiem „TEST”, a koszty ich eksploatacji, dziêki automatycznemu testowaniu i du¿ej
trwa³oœci akumulatorów, s¹ nieporównywalnie ni¿sze.
W wersji STANDARD firma HYBRYD wytwarza oprawy kierunkowe o ró¿nej estetyce, a mianowicie:
• PRYMAT, PRYMAT DW
• CRYSTAL
• ALU
• PROFIL
• HYPERION
• PROFILIGHT
• SPARK
Oprawy te jako Ÿród³o œwiat³a mog¹ posiadaæ œwietlówki lub diody LED.
Ostatnio coraz czêœciej w oprawach oœwietlenia podstawowego, jako Ÿród³o œwiat³a znajduj¹ zastosowanie
diody LED. Ten trend mo¿na równie¿ zauwa¿yæ w bran¿y oœwietlenia awaryjnego i dlatego firma Hybryd opracowa³a
modu³y awaryjne równie¿ do takich opraw.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
19
Sp. z o.o.
Buforowy system zasilania
BU
Wersje systemów
BUFOROWY SYSTEM ZASILANIA BU
System BU przeznaczony jest do zasilania opraw oœwietlenia awaryjnego w przypadku braku napiêcia w sieci
energetycznej, tam gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami. Jest on przystosowany do pracy przy napiêciu
zasilania 230VAC/220VDC. Napiêcie wyjœciowe o wartoœci nominalnej 24VDC jest otrzymywane z zasilacza
o odpowiedniej mocy, zasilanego bezpoœrednio z sieci energetycznej (230VAC) lub te¿ z systemu zasilania
centralnego (230VAC/220VDC). Zasilacz ten ³aduje akumulatory zasilaj¹c jednoczeœnie linie pracuj¹ce w trybie ci¹g³ym
(na jasno). Po wyst¹pieniu zaniku napiêcia sieciowego b¹dŸ te¿ po otrzymaniu informacji z czujnika zaniku fazy,
napiêcie bezpoœrednio z akumulatorów podawane jest na stosowne linie wyjœciowe zgodnie z konfiguracj¹.
System ten zosta³ zaprojektowany zgodnie z normami PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 oraz PN-EN 50272.
System BU s³u¿y do zasilania czterech obwodów z oprawami LED i czasie pracy 1h lub 2h. Sk³ada siê on z pojedynczej
szafy zawieraj¹cej uk³ady elektroniczne wraz z akumulatorami. Posiada w³asn¹ jednostkê komputera, a oprawy LED
modu³y zasilaj¹co-adresowe, co pozwala kontrolowaæ sprawnoœæ techniczn¹ opraw indywidualnie dla ka¿dej z nich,
zarówno doœwietlaj¹cych drogi ewakuacyjne jak i kierunkowych.
Widok ogólny szafy systemu BU
P³yta g³ówna
EPS-562
ESC
GOTOWOή
LINIA 4
LINIA 2
LINIA 3
LINIA 1
EPS-558
SIEÆ
TEST
BATERIA
500
USB
Zasilacz
B£¥D
AWARIA
Akumulatory
21
0
400
Elementy sk³adowe systemu i ich rozmieszczenie w szafie systemowej:
- p³yta g³ówna zawieraj¹ca komputer i sterowanie obwodami,
- wyœwietlacz z panelem dotykowym,
- zasilacz 230VAC-DC/24VDC,
- bateria akumulatorów.
W systemach BU stosuje siê dwa po³¹czone szeregowo szczelne bezobs³ugowe
akumulatory 12V o ¿ywotnoœci 10 lat. Daj¹ one napiêcie zasilania buforowego 27,2V.
System BU mo¿e byæ zasilany napiêciem przemiennym 230VAC 50-60Hz lub sta³ym 220VDC.
Podstawowe parametry techniczne systemu BU.
Napiêcie zasilania
195 - 265VAC 50-60Hz lub 175 - 260VDC
Moc przy³¹czeniowa
500VA
Moc odbiorów
300W, po 75W na liniê, równo roz³o¿one, z uwzglêdnieniem strat na okablowaniu
IloϾ linii
4
Napiêcie wyjœciowe
24VDC (20-27,2VDC)
Linie wyjœciowe:
4 x 75W, obci¹¿enie równo roz³o¿one pomiêdzy liniami, maksimum 20 opraw na linii
Poziom napiêcia buforowego
27,2V
Czas pracy awaryjnej
1h, (2h)
PojemnoϾ baterii
20Ah, (2x20Ah)
Gabaryty
400x210x500 (sz x g x w)
Ciê¿ar
15kg, (27kg)
Obci¹¿enie linii w systemie BU powinno uwzglêdniaæ pobór pr¹du dla oprawy BU jak równie¿ straty wynikaj¹ce
z rezystancji okablowania zasilaj¹cego oprawy. Aby zapewniæ odpowiedni zapas najlepsz¹ praktyk¹ jest dokonywanie
obliczeñ przy za³o¿eniu napiêcia zasilaj¹cego 20V, wszystkich opraw na koñcu linii zasilaj¹cej oraz minimalnego napiêcia
zasilania opraw wynosz¹cego 15V DC. Obci¹¿enie powinno byæ roz³o¿one równo pomiêdzy liniami.
W celu u³atwienia procesu projektowania systemu w wykonaniu BU-MA przygotowany zosta³ specjalny arkusz
kalkulacyjny dostêpny do œci¹gniêcia pod adresem: http://hybryd.com.pl/pl/do_pobrania/kalkulatory_szc/
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
20
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
LINIA 4
LINIA 3
LINIA 2
LINIA 1
Stacja nr 1
4.1
3.1
2.1
1.1
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
Sp. z o.o.
BU LED
SYSTEM OŒWIETLENIA AWARYJNEGO
EIA-485 lub
Ethernet
EIA-485
LINIA 4
LINIA 3
LINIA 2
LINIA 1
Stacja nr 2
LINIA 4
LINIA 3
LINIA 2
LINIA 1
Stacja nr 32
1.2
3.2
4.18
3.3
2.17
1.3
2.18
4.19
3.4
1.4
2.19
4.20
3.20
2.20
1.20
Maksymalna iloϾ linii w jednej stacji: 4
Maksymalna iloϾ lamp w linii:
20
Maksymalna iloϾ stacji:
32
Maksymalna moc jednej stacji: 300W
Buforowy system zasilania
BU
Wersje systemów
R
21
Wersje systemów
Centralna Bateria
CENTRALNA BATERIA
System centralnego zasilania, tzw. „Centralna Bateria”,
charakteryzuje siê tym, ¿e wszystkie oprawy pracuj¹ce jako
awaryjne zasilane s¹ z jednego, zewnêtrznego Ÿród³a. Podczas
pracy awaryjnej jest nim bateria o napiêciu 220VDC, a w czasie
normalnej pracy napiêcie sieciowe 230VAC. System jest
przeznaczony do zasilania obwodów pracuj¹cych w sieci IT przy
pracy bateryjnej. Zosta³ on zaprojektowany zgodnie z normami
PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 oraz PN-EN 50272.
System SZC mo¿e sk³adaæ siê ze stacji g³ównej i podstacji. Zarówno do stacji g³ównej jak i podstacji mo¿na
do³¹czyæ oprawy oœwietlenia awaryjnego, rozmieszczone w tzw. obwodach koñcowych, o maksymalnej mocy 700W.
Komunikacja pomiêdzy stacj¹ g³ówn¹ i podstacjami odbywa siê za pomoc¹ magistrali EIA-485. W systemie SZC
kontrolê sprawnoœci obwodów oœwietleniowych mo¿na realizowaæ przez kontrolê linii lub te¿ przez kontrolê opraw.
Komunikacja w tym przypadku odbywa siê po przewodach zasilaj¹cych.
System posiada konstrukcjê szafow¹ w standardzie 19”, w której znajduj¹ siê w postaci wymiennych modu³ów
nastêpuj¹ce bloki :
- komputer H-505 do nadzoru pracy systemu i gromadzenia danych;
- modu³ UKN ³adowania i kontroli akumulatorów;
- prostownik modu³owy do ³adowania akumulatorów dostêpny w dwóch wariantach - 200W i 700W;
- modu³ USO - kontroler linii, sprawdzaj¹cy sprawnoœæ opraw awaryjnych (Ÿróde³ œwiat³a i stateczników
elektronicznych);
- modu³ USI - kontroler wejœæ bezpotencja³owych (x8) s³u¿¹cych jako wejœcia dla czujników zaniku faz, jak
równie¿ innych prze³¹czników/wy³¹czników oraz wyjœæ przekaŸnikowych (x7) s³u¿¹cych do
komunikacji np. z systemem BMS czy te¿ panelem wyniesionym, etc.;
Akumulatory znajduj¹ siê w tej samej szafie, co uk³ady elektroniczne, na osobnym stojaku lub te¿ w osobnej
szafie. W systemach SZC stosuje siê szczelne bezobs³ugowe baterie akumulatorów o ¿ywotnoœci do 10 lat. Baterie te
charakteryzuj¹ siê niewielkim samoroz³adowaniem oraz niewielkim gazowaniem. W systemie SZC stosuje siê 18szt.
po³¹czonych szeregowo akumulatorów 12V.
System SZC mo¿e byæ zasilany zarówno z sieci jednofazowej jak i trójfazowej. Zale¿y to od szczegó³owych
wymagañ zamawiaj¹cego. Maksymalna moc systemu jedno-szafowego (bez podstacji), zasilanego trójfazowo, wynosi
27kVA. W takim systemie mog¹ byæ maksymalnie 64 obwody koñcowe.
Rozszerzenie systemu SZC o kolejne obwody nastêpuje poprzez dodanie do niego podstacji. Ka¿da podstacja
mo¿e zostaæ wyposa¿ona w 64 obwody wyjœciowe a na dodatkowe zapytanie klienta w uk³ad prze³¹czania AC/DC
pozwalaj¹cy dodatkowo na zasilanie podstacji z rozdzielni napiêcia AC ani¿eli tylko z szafy g³ównej systemu SZC.
W zale¿noœci od wymagañ klienta system mo¿e zostaæ wyposa¿ony w ³adowarki z kompensacj¹ temperatury
podczas ³adowania akumulatorów. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku pomieszczeñ s³abo klimatyzowanych.
Mo¿liwe jest równie¿ zintegrowanie systemu SZC z funkcjonuj¹cymi na obiektach systemami BMS zarówno
poprzez wejœcia bezpotencja³owe/wyjœcia przekaŸnikowe jak i po ³¹czu cyfrowym EIA-485 za pomoc¹ protoko³u
MODBUS ASCII/RTU czy te¿ ETHERNET za pomoc¹ MODBUS TCP. Inne protoko³y dostêpne na zapytanie.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
22
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Wersje systemów
Centralna Bateria
CENTRALNA BATERIA
Podzespo³y systemu SZC
1. Komputer H-505
Komputer H-505 jest podstawowym elementem steruj¹cym szaf i podstacji
systemu SZC. Wyposa¿ony jest w 3,5" kolorowy wyœwietlacz z panelem dotykowym, który
pozwala w ³atwy sposób na konfiguracjê systemu oraz czyteln¹ prezentacjê raportów.
Umo¿liwia równie¿ na zgrywanie raportów na przenoœne pamiêci typu FLASH za pomoc¹
z³¹cza USB.
Poprzez linie EIA-485 komputer H-505 komunikuje siê z wewnêtrznymi
komponentami szafy/podstacji, jak równie¿ z innymi podstacjami. Wyposa¿ony jest
równie¿ w porty ETHERNET oraz EIA-485 pozwalaj¹ce na komunikacjê z systemami
centralnego monitorowania czy zarz¹dzaj¹cymi budynkami za pomoc¹ protoko³ów
MODBUS RTU/ASCII (na warstwie EIA-485) oraz MODBUS TCP i TELNET (na warstwie
ETHERNET).
Standardowo komputer automatycznie wykonuje testy funkcjonalne wed³ug zadanego harmonogramu,
a których wyniki zapisywane s¹ na karcie pamiêci SD. Mog¹ one zostaæ zapisane na zewnêtrznej pamiêci masowej typu
FLASH poprzez z³¹cze USB a nastêpnie przeanalizowane i/lub wydrukowane na komputerze PC.
Wysoka pojemnoœæ karty SD pozwala na zapis wyników z okresu co najmniej czterech lat.
2. Prostownik modu³owy EPS-700 oraz EPS-200
Prostownik jest wykonany w postaci modu³u do umieszczenia w kasecie EURO-6U/220mm (EPS-700) lub
EURO-3U/110mm (EPS-200). Wyprowadzenia z modu³u w postaci z³¹cza wyjœciowego typu H15 umo¿liwiaj¹
wstawianie i wyjmowanie modu³ów z kasety pod napiêciem (hot swap), zastosowana iloœæ modu³ów zapewnia
redundancjê.
Sygnalizacjê optyczn¹ poprawnej pracy bloku zapewniaj¹ diody LED na p³ycie czo³owej. Wewn¹trz obudowy
znajduj¹ siê gniazda bezpieczników: sieciowego F1, oraz wyjœciowego F2.
Prostownik jest specjalnie przystosowany do ³adowania akumulatorów, zw³aszcza bezobs³ugowych. Modu³
mo¿e pracowaæ samodzielnie lub w zestawie szeregu równolegle po³¹czonych bloków, dla zwiêkszenia mocy
wyjœciowej. Dla napiêcia nominalnego Uo (V) = 245,0V, pr¹d max wyjœciowy wynosi 3A w przypadku prostownika EPS700 lub 1A w przypadku prostownika EPS-200.
Rozwi¹zania przyjête w prostownikach typu EPS-700 i EPS-200 zapewniaj¹:
• ograniczenie udaru pr¹dowego przy w³¹czeniu do sieci,
• miêkki start przy za³¹czeniu do sieci (praktycznie bez przeregulowañ),
• charakterystykê wyjœciow¹ z impulsowym ograniczeniem pr¹du wyjœciowego
typu: sta³e napiêcie - sta³y pr¹d,
• zabezpieczenie nadnapiêciowe na poziomie 110 ÷120% Uo (p³ynna regulacja),
• wyprowadzenie na zewn¹trz bloku sygna³u poprawnej pracy zasilacza
w postaci beznapiêciowego styku przekaŸnika,
• optyczn¹ sygnalizacjê uszkodzenia modu³u,
• wyeliminowanie udaru pr¹dowego przy pod³¹czeniu akumulatorów do prostownika,
• automatyczne za³¹czenie wentylatora przy wzroœcie pr¹du obci¹¿enia powy¿ej 30% pr¹du nominalnego
(tylko EPS-700),
• obni¿enie mocy wyjœciowej zasilacza do 40% mocy nominalnej w przypadku uszkodzenia wentylatora
(tylko EPS-700),
• dostosowanie zmiany napiêcia wyjœciowego od temperatury zgodnie z wymaganiami producentów
akumulatorów (kompensacja temperaturowa, dostêpna w przypadku stosownej informacji przy
zamówieniu systemu),
• zdalne za³¹czenie i wy³¹czenie zasilacza,
• równomierne rozp³ywy pr¹dów miêdzy modu³ami.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
23
Sp. z o.o.
Wersje systemów
Centralna Bateria
CENTRALNA BATERIA
3. Modu³ USO - kontroler linii i opraw
Modu³ typu USO przeznaczony jest do pomiaru sprawnoœci opraw oœwietleniowych wchodz¹cych w sk³ad
obwodu koñcowego. Mo¿e siê on sk³adaæ maksymalnie z 12 jednakowych opraw przy badaniu sprawnoœci linii lub
maksymalnie 20 dowolnych opraw o ³¹cznej mocy nie przekraczaj¹cej 700W. Ustawienie rodzaju pracy obwodu
odbywa siê z poziomu komputera H-505. Jeden modu³ USO mo¿e nadzorowaæ dwa obwody koñcowe.
Z przodu na p³ycie czo³owej umieszczono po 4 diody œwiec¹ce dla ka¿dego
obwodu. Dioda zielona „Sieæ” sygnalizuje pracê z sieci. Dioda ¿ó³ta „Bateria”
sygnalizuje pracê z baterii. Dioda zielona „Linia za³.” sygnalizuje obecnoœæ
napiêcia na linii. Dioda czerwona „Awaria” sygnalizuje przepalenie bezpiecznika
obwodowego, negatywny wynik testu linii lub negatywny wynik testu opraw.
W module znajduj¹ siê po dwa zabezpieczenia na liniê. Dodatkowo, w celu
u³atwienia konfiguracji modu³u ka¿dy z obwodów posiada przycisk,
po naciœniêciu którego komputer H-505 przechodzi do ekranu konfiguracji obwodu.
4. Modu³ USI - kontroler wejœæ/wyjœæ
Modu³ typu USI wyposa¿ony jest w osiem wejœæ bezpotencja³owych przeznaczonych do zbierania sygna³ów
z czujników zaniku fazy oraz ³¹czników umieszczonych w pomieszczeniach.
Modu³ wyposa¿ony jest równie¿ w siedem wyjœæ przekaŸnikowych
s³u¿¹cych do prze³¹czania obci¹¿eñ o maksymalnych parametrach wynosz¹cych
125VAC/1A lub 30VDC/2A.
Zadzia³anie ka¿dego z wejœæ sygnalizowane jest za pomoc¹ diod LED
na przednim panelu a obecnoœæ zasilania modu³u za pomoc¹ diody zielonej oznaczonej
jako Uz.
Akcesoria do opraw pracuj¹cych w systemie SZC
1. Modu³ adresowy MA-02
Modu³ adresowy s³u¿y do sprawdzenia poprawnoœci pracy oprawy oœwietleniowej. Na jednej linii mo¿e byæ
maksymalnie 20 opraw nadzorowanych modu³ami adresowymi. Jeden modu³ nadzoruje jedn¹ oprawê. Komunikacja
z bateri¹ centraln¹ odbywa siê po linii zasilaj¹cej. Detekcja odbywa siê za pomoc¹ elementu œwiat³oczu³ego. Nale¿y
zwróciæ uwagê aby by³ on skierowany w stronê Ÿród³a œwiat³a. Adres oprawy ustawiany jest za pomoc¹ prze³¹cznika
suwakowego (+0, +10) oraz obrotowego (1 - 10).
2. Modu³ prze³¹czaj¹cy MP-02, MP-03 oraz adresowo prze³¹czaj¹cy MAP
Modu³ prze³¹czaj¹cy s³u¿y do sterowania poszczególnymi oprawami za pomoc¹ ³¹czników umieszczonych
w pomieszczeniach. W zale¿noœci od modu³u oprawy zasilane s¹ z ³¹cznika (modu³ MP-03) b¹dŸ te¿ z linii systemu SZC
(modu³ MP-02), która musi byæ ustawiona dla tego modu³u w tryb jasny. Modu³ MP-02 pozwala dodatkowo
na zastosowanie opraw mieszanych na jednej linii (pracuj¹cych w trybie jasnym i ciemnym). Tryb pracy ustawiany jest
za pomoc¹ prze³¹cznika suwakowego, a adres za pomoc¹ prze³¹cznika suwakowego i obrotowego. Niezale¿nie
od stanu wejœæ modu³ów system SZC ma mo¿liwoœæ zdalnego w³¹czenia opraw.
Modu³ MP-02 mo¿e dodatkowo zostaæ wyposa¿ony w modu³ adresowy MA-02 przez co powstaje modu³
adresowo-prze³¹czaj¹cy MAP.
Maksymalna moc przy³¹czeniowa ka¿dego z modu³ów wynosi 150W.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
24
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
BATERIA
18szt. x12V
YDY 2x1,5
2x4A
SYGNALIZACJA
z centralnej
baterii
N
L/+
N/-
Statecznik
sieciowe
awaryjno-sieciowa
MODU£ PRZE£¥CZAJ¥CY MP-02
+
-
L L'
HDGs 3x1,5 PH90
linia "na jasno"
HDGs 3x1,5 PH90
Statecznik
x0/Lz3
H-505
EIA-485
ODBIORY
3 2
1
A B E
===
STEROWANIE
LINIAMI
x0/Lz4
USI
USO
1 - 8 modu³ów 1 - 32 modu³ów
PODSTACJA NR 32
x0/Lz2
x0/Lz3
ODBIORY
3 2
1
A B E
Do Centrala PC,
BMS
H-505
EIA-485
SZC jest standardowo dostarczane z jedn¹ kart¹ USI z 5 kana³ami wejœæ bezpotencja³owych i dwoma kana³ami wyjœæ przekaŸnikowych
(pozosta³e wykorzystane do celów wewnêtrznych). Kolejne wejœcia/wyjœcia dostêpne po dodaniu kart USI.
W celu u³atwienia procesu projektowania przygotowany zosta³ specjalny arkusz kalkulacyjny dostêpny do œci¹gniêcia pod adresem:
http://hybryd.com.pl/pl/do_pobrania/kalkulatory_szc/
Na rysunkach podano przyk³adowe przekroje przewodów. Wszystkie przekroje powinny byæ obliczone a zastosowane przewody
powinny byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi ochrony przeciwpo¿arowej.
SYSTEM ZASILANIA CENTRALNEGO
SZC
STEROWANIE
LINIAMI
HDGs 3x1,5 PH90
N
L
HDGs 3x1,5 PH90
ODBIORY
x0/Lz4
HDGs 3x1,5 PH90
OPRAWA AWARYJNO-SIECIOWA
STEROWANIE
LINIAMI
x0/Lz3
USI
USO
1 - 8 modu³ów 1 - 32 modu³ów
PODSTACJA NR 1
x0/Lz2
HDGs 3x1,5 PH90
BMS
x0/Lz4
USO
1 - 32
modu³ów
1
2
3
Po³¹czenia miêdzy stacjami
za pomoc¹ przewodu YTKSYekw 1x2x0,8
HDGs 3x1,5 PH90
USO
N
L
6
x0/Lz5
USI
1-8
modu³ów
SZAFA G£ÓWNA
SYSTEMU ZASILANIA CENTRALNEGO
H-505
1
A B E
3 2
HDGs 3x1,5 PH90
N/-
1
2
3
4
5
x0/Lz1
UKN
EPS-700
HDGs 3x1,5 PH90
L/+
L1
L2
L3
N
PE
2
1
x0/Lz2
EIA-485
N/-
L/+
A B E
-
+
1
x0/Lz6
2
HDGS 3x16 PH90
ETHERNET
HDGs 3x1,5 PH90
MP-02
HDGs 3x1,5 PH90
HDGs 3x1,5 PH90
ZASILANIE
25
Wykonania, funkcje
Oprawy oœwietlenia awaryjnego
Wykonania - testowanie, monitoring
ST = Standard - test pracy awaryjnej przy pomocy przycisku TEST , albo poprzez zanik zasilania;
AT = Autotest - automatyczne okresowe wykonywanie testów:
TEST A - test sprawnoœci lampy, raz w miesi¹cu;
TEST B - pomiar czasu pracy awaryjnej, raz w roku;
CT = Centraltest - wspó³praca z central¹ monitoruj¹c¹, albo z komputerem PC (pe³na adresacja opraw, wizualizacja opraw na planie obiektu,
raporty o stanie systemu), testy wywo³ywane z jednostki steruj¹cej H-300 PC lub H-302 C;
CB = Centralna Bateria - oprawa zasilana z sieci napiêciem 230V AC 50Hz, a po zaniku napiêcia sieci, napiêciem 220V DC pochodz¹cym
z centralnej baterii, oprawa posiada wbudowany statecznik (wersja oprawy LED ma wbudowany statecznik LED 220V DC oraz modu³ LED);
CB-MA – oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modu³em adresowym MA-02. Umo¿liwia wykrywanie stanu konkretnej oprawy na
linii w przypadku opraw œwietlówkowych, b¹dŸ dodatkowo sterowania prac¹ grupy opraw LED.
CB-MP – oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modu³em prze³¹czaj¹cym MP-2. Umo¿liwia sterowanie pracy podstawowej oprawy
pod³¹czonej do systemu Centralnej Baterii (tylko dla opraw œwietlówkowych).
CB-MAP – oprawa w wykonaniu CB z wbudowanym modu³em adresowo-prze³¹czaj¹cym MAP. Umo¿liwia zarówno wykrywanie stanu
konkretnej oprawy na linii, jak równie¿ sterowania prac¹ podstawow¹ z systemu centralnej baterii i zewnêtrznego ³¹cznika.
BU-MA = Zasilanie Buforowe - oprawa przeznaczona do wykorzystania z buforowymi zasilaczami 12 - 24V DC, posiada wbudowany statecznik
LED 24V DC oraz modu³ LED.
Funkcje opraw
1.Po zaniku napiêcia sieci nastêpuje automatycznie prze³¹czenie zasilania Ÿród³a œwiat³a na awaryjne z baterii akumulatorów (w wykonaniu ST, AT
i CT).
2.Sygnalizacja stanu oprawy i akumulatora (dla wykonañ ST, AT i CT).
3.Nadzór napiêcia sieci i stanu akumulatora (dla wykonañ ST, AT i CT).
4.Zabezpieczenie przed g³êbokim roz³adowaniem akumulatora (dla wykonañ ST, AT i CT).
5.Automatyczne okresowe wykonywanie testów: (dla wykonañ AT i CT).
6.Nadzór nad prac¹ Ÿród³a œwiat³a.
Sygnalizacja
Zale¿nie od wykonania oprawa wyposa¿ona jest w diody sygnalizacyjne LED:
zielona - sygnalizacja stanu akumulatora (dla ST, AT, CT);
czerwona - sygnalizacja stanu oprawy (dla AT, CT).
Szczegó³y sygnalizacji opisane zosta³y w Instrukcji Obs³ugi.
Tryb pracy
J - Jasna - œwieci przy zasilaniu z sieci. Przy braku napiêcia sieci automatycznie prze³¹cza siê w tryb pracy awaryjnej.
C - Ciemna - przy zasilaniu z sieci lampa jest w trybie czuwania, Ÿród³o œwiat³a nie œwieci. Przy braku napiêcia automatycznie prze³¹cza siê
w tryb pracy awaryjnej.
N - Nocna - tylko dla Centraltest. Lampa œwieci jak w trybie jasnym. Czas pracy podstawowej zadawany jest z centrali.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
26
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
PRYMAT
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP53 IP65
1116/2011
1240/2012
Zastosowanie
Zadaniem oprawy Prymat jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i
wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów.
Dodatkowo, oprawa œwietlówkowa mo¿e s³u¿yæ jako doœwietlenie
drogi ewakuacyjnej. Oprawy tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, jak i zak³adach pracy. Przystosowana jest do wspó³pracy z
wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR \ ród³o
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
Typ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
standardowa
Temperatura
otoczenia
rozszerzona
Strumieñ œwietlny
SprawnoϾ w pracy awaryjnej
Z³¹cze sieciowe
Œwietlówka
LED
230V 50-60Hz
<12VA
<4VA
II (dla wersji CB - I)
IP 53 lub IP65
TL8W-G5
LED bia³y
Ni-Cd HT
24h
1h, 2h, 3h
3h
+10°C ÷ +40°C
-20°C ÷ +40°C
450 lm
40%
100%
2 x 0,5 ÷2,5 mm2
Wersja ze œwietlówk¹ - CNBOP nr 1116/2011
Wersja z LED - CNBOP nr 1240/2012
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, dostêpna w kolorze
bia³ym RAL 9003.
– kolor: bia³y
– klosz: p³aski, owalny
– kolor klosza: mleczny lub przezroczysty
Wersje oprawy - zamawianie
Wymiary oprawy
PRYMAT - jednostronny
356
51
156
Obudowa
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Mocowania oprawy
PRYMAT - dwustronny
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
156
227
Akcesoria
Zwieszaki oraz inne mocowania dostêpne jako akcesoria.
Wiêcej informacji na stronie 68.
356
42
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
27
Sp. z o.o.
PROFIL
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP40
1117/2011
1231/2012
Zastosowanie
Zadaniem oprawy Profil jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ
awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Oprawy
tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach
pracy. Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami
systemów oferowanymi przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego
na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR \ ród³o
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
Typ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Z³¹cze sieciowe
Œwietlówka
LED
230V 50-60Hz
<12VA
<4VA
I
IP 40
IP 20
TL8W-G5
LED bia³y
Ni-MH HT
24h
1h, 2h, 3h
3h
+10°C ÷ +40°C
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2
Wersja ze œwietlówk¹ - CNBOP nr 1117/2011
Wersja z LED - CNBOP nr 1231/2012
Obudowa
Obudowa wykonana z oksydowanego aluminium, dostêpna w
kolorze srebrnym. Inne kolory dostêpne na specjalne zamówienie.
– kolor: srebrny
– klosz: p³aski, (pleksi z piktogramem)
Wymiary oprawy
PROFIL - œciana
283
Wersje oprawy - zamawianie
315
H
H standardowo wynosi 10 cm. Inne wymiary 10-25 cm dostêpne
na specjalne zamówienie.
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
PROFIL - sufit
H
315
42
H standardowo wynosi 40 cm. Inne wymiary 40-300 cm dostêpne
na specjalne zamówienie.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
28
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
CRYSTAL
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP20
1231/2012
1252/2012
Zastosowanie
Zadaniem oprawy Crystal jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ
awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Oprawy
tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach
pracy. Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami
systemów oferowanymi przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR \ ród³o
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
Typ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Z³¹cze sieciowe
Œwietlówka
LED
230V 50-60Hz
<12VA
<4VA
I
IP 20
TL8W-G5
LED bia³y
Ni-Cd HT
24h
1h, 2h, 3h
3h
+10°C ÷ +40°C
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2
Wersja ze œwietlówk¹ - CNBOP nr 1252/2012
Wersja z LED - CNBOP nr 1231/2012
Obudowa
-materia³ obudowy: blacha stalowa
-kolor obudowy: bia³y RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)
-klosz: pleksi, p³ytka z piktogramem
-kolor klosza: przezroczysty
Wymiary oprawy
330
70
90
Wersje oprawy - zamawianie
180
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Mocowania oprawy
180
90
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
330
105
Wymiary otworu w suficie podwieszanym: 80mm x 345mm
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
29
Sp. z o.o.
ALU
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP40
1263/2012
1402/2012
Zastosowanie
Zadaniem oprawy ALU jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ
awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Oprawy
tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach
pracy. Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami
systemów oferowanymi przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego
na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR \ ród³o
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
Typ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Wymiary oprawy
Z³¹cze sieciowe
140
100
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2
Obudowa
-materia³ obudowy: aluminium
-kolor obudowy: bia³y RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)
-klosz: pleksi, p³ytka z piktogramem
-kolor klosza: mleczny
Wersje oprawy - zamawianie
ALU D
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
100
220
420
LED
230V 50-60Hz
<12VA
<4VA
I
IP 40
TL8W-G5
LED bia³y
Ni-Cd HT, Ni-MH HT
24h
1h, 2h, 3h
3h
+10°C ÷ +40°C
Wersja ze œwietlówk¹ - CNBOP nr 1263/2012
Wersja z LED - CNBOP nr 1402/2012
ALU
390
Œwietlówka
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
ALU SQUARE
ALU - mocowanie boczne
60
ALU SQUARE - przyk³ad oprawy oœwietlenia awaryjnego do
oznaczania urz¹dzeñ przy zastosowaniu odpowiednich
piktogramów:
- w obiektach u¿ytecznoœci publicznej
- w zak³adach pracy
Oprawa jest wykonywana w wersji CENTRALTEST i AUTOTEST.
Czas pracy awaryjnej: 1, 2 lub 3 godziny.
Wymiary oprawy: 215mm x 215mm x 100mm
Wersje mocowania: C1, C2, W1, W2.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
30
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
SPARK
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP40
1402/2012
Zastosowanie
Zadaniem oprawy SPARK , w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED jest
oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy
zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Oprawy tej mo¿na u¿yæ w
obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach pracy.
Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów
oferowanymi przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
Typ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
3 x 0,5 ÷1,5 mm 2 (mocowanie W1)
Wymiary oprawy
SPARK - jednostronny
168
Z³¹cze sieciowe
WARTOή
230V 50-60Hz
<4VA
I
IP 40
LED bia³y
Ni-MH HT
24h
3h
+10°C ÷ +40°C
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2
40
319
Obudowa
SPARK D - jednostronny, du¿y
202
-materia³ obudowy: aluminium
-kolor obudowy: szary (inne kolory na zamówienie)
-klosz: pleksi, p³ytka z piktogramem
-kolor klosza: mleczny
40
404
Wersje oprawy - zamawianie
SPARK DW - dwustronny
40
35
205
165
40 35
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
315
SPARK D DW - du¿y, dwustronny
242
202
40 35
40
35
404
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
31
Sp. z o.o.
PROFILIGHT
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP20
1231/2012
Zastosowanie
Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest
oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu
odpowiednich piktogramów. Oprawa znajduje zastosowanie w
obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i w zak³adach pracy.
Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów
oferowanymi przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Z³¹cze sieciowe
Obudowa
35
-materia³ obudowy: aluminium
-kolor obudowy: anodowane aluminium (inne kolory na zamówienie)
-klosz: plexi, p³ytka z piktogramem
60
40
165
255
35
89
h
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2
40
60
Wymiary oprawy
WARTOή
230V 50-60Hz
<4VA
I
IP 20
LED bia³y
Ni-Cd HT
4,8V
1,0Ah
24h
3h
+10°C ÷ +40°C
Wersje oprawy - zamawianie
315
321
350
Mocowanie: C5
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Mocowanie: C24
35
210
35
35
35
h
h
40
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
165
165
60
60
40
315
315
Mocowanie: C26
Mocowanie: C25
60
165
130
35
40
35
315
Mocowanie: W15
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
32
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
PRIMOS LED
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP65
1240/2012
Zastosowanie
Zadaniem oprawy PRIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i
wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹ .
Oprawa znajduje zastosowanie w obiektach u¿ytecznoœci publicznej,
jak i w zak³adach pracy. Przystosowana jest do wspó³pracy z
wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
WARTOή
PARAMETR
PRIMOS
LED
230V AC 50-60Hz
Pobór mocy
Pobór mocy grza³ki przy
temperaturze -20
O
C
praca jasna
< 4VA
< 4,2VA
praca ciemna
< 2VA
< 2,2VA
po w³¹czeniu
< 20W
po osi¹gniêciu
temperatury
< 6W
Klasa ochronnoœci
II
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
Temperatura œwiat³a
Listwy LED
1W
> 50 000h
Typ akumulatora
Ni-Cd HT
Napiêcie akumulatora
4,8V
PojemnoϾ akumulatora
1,0Ah
Czas ³adowania akumulatora
24h
Czas pracy awaryjnej (t aw)
3h
O
+10 - +35 C -20 - +35 O C
2x 0,5 - 2,5 mm 2
Przystosowanie do ³¹czenia przelotowego
1)
53
1
5000 - 6300K
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
Przewód zasilaj¹cy
354
IP65
Moc Ÿród³a œwiat³a
Temperatura otoczenia
Wymiary oprawy
160
Napiêcie zasilania
PRIMOS
LED T
TAK
- niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
Obudowa
Materia³ obudowy: tworzywo sztuczne
Kolor obudowy: bia³y - RAL 9003
Materia³ klosza: tworzywo sztuczne
Kolor klosza: mleczny
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
Akcesoria
Zwieszaki oraz inne mocowania dostêpne jako akcesoria.
Wiêcej informacji na stronie 68.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
33
Sp. z o.o.
PRIMOS LED5
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP65
Zastosowanie
Zadaniem oprawy PRIMOS LED5 jest doswietlanie dróg ewakuacyjnych i przestrzeni
otwartych.
Dostêpne mocowania:
na suficie lub na œcianie z regulacj¹ k¹ta nachylenia co 15 stopni.
Szczególnie przydatna do oœwietlenia powierzchni z du¿ych wysokoœci w takich
obiektach jak hale sportowe, hale produkcyjne czy magazyny wysokiego
sk³adowania. Przy zastosowaniu soczewek "road plus" zawieszona na wysokoœci 6m
oœwietla 30m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natê¿enia 1lx.
Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych
przez firmê Hybryd.
1240/2012
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
WARTOή
PARAMETR
PRIMOS
LED5
PRIMOS
LED5 T
Napiêcie zasilania
230V AC 50-60Hz
Pobór mocy
Pobór mocy grza³ki przy
temperaturze -20
Wymiary oprawy
O
C
praca jasna
< 11,5VA
< 11,7VA
< 11,5VA
praca ciemna
< 5VA
< 5,2VA
< 5VA
po w³¹czeniu
< 20W
po osi¹gniêciu
temperatury
< 6W
cos ö
354
53
0,5 - 0,7
Klasa ochronnoœci
I
160
Stopieñ ochrony
IP65
ród³o œwiat³a
Modu³y LED1
Temperatura œwiat³a
5700 - 6500K
PRIMOS ROAD
Strumieñ œwiat³a
PRIMOS ROAD PLUS
Obudowa
PRIMOS CLASSIC
450lm
550lm
300lm
360lm
5W
7W
Moc Ÿród³a œwiat³a
Materia³ obudowy: tworzywo sztuczne
Kolor obudowy: bia³y - RAL 9003
Inne kolory na specjalne zamówienie
Materia³ klosza: tworzywo sztuczne
Kolor klosza: przezroczysty, mleczny
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
> 50 000h
Typ akumulatora
Ni-Cd HT, Ni-MH HT
Napiêcie akumulatora
PojemnoϾ
akumulatora
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
8,4V
taw = 1h
2,1 - 2,5 Ah
2,1 Ah
taw = 2h, taw = 3h
4,0Ah
Temperatura otoczenia
Akcesoria
Przewód zasilaj¹cy
Zwieszaki oraz inne mocowania dostêpne jako akcesoria.
Wiêcej informacji na stronie 68.
1h, 2h, 3h
O
+10 - +35 C
Wykonanie
ciemne
Wykonanie
jasne
Krzywe rozsy³u œwiat³a
1h, 2h
O
+10 - +35 O C
-20 - +35 C
3x 0,5 - 2,5 mm 2
4x 0,5 - 2,5 mm 2
Przystosowanie do ³¹czenia przelotowego
1)
PRIMOS ROAD LED5/7 (450lm)
4,0Ah (2h)
24h
Czas pracy awaryjnej (t aw)
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Ni-MH HT
4,8V
Czas ³adowania akumulatora
Wersje oprawy - zamawianie
PRIMOS
LED7
TAK
- niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
PRIMOS CLASSIC LED5/7 (300lm)
PRIMOS ROAD PLUS LED5/7 (450lm)
105°
105°
105°
105°
105°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
75°
75°
75°
60°
60°
60°
60°
105°
45°
45°
2000
45°
45°
45°
30°
30°
160
45°
2500
500
240
3000
600
15°
60°
120
1500
300
30°
80
1000
200
60°
0°
15°
30°
30°
15°
0°
15°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
34
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
MASKOWNICA AL
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
PRIMOS
Zastosowanie
MASKOWNICA AL PRIMOS stanowi dodatkow¹ os³onê
oprawy PRIMOS.
Wzmacnia oprawê mechanicznie oraz chroni j¹ przed
zewnetrznymi czynnikami, zw³aszcza gdy oprawa jest
montowana na zewn¹trz budynku.
Oprawa PRIMOS
Wymiary maskownicy
Obudowa
Materia³ obudowy: aluminium
Kolor obudowy:
- bia³y - RAL 9003;
- szary - RAL 9006;
- czarny - RAL 9005;
Inne kolory na specjalne zamówienie.
174
10
60
367
Wymiary oprawy
53
160
354
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
35
Sp. z o.o.
OWA POWER LED
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP20, IP44*
Zastosowanie
1201/2012
Oprawa podtynkowa oœwietlenia ewakuacyjnego, w której Ÿród³em
œwiat³a s¹ diody LED o du¿ej wydajnoœci œwietlnej, przeznaczona jest
do oœwietlenia dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych zarówno przy
zasilaniu napiêciem sieci jak równie¿ po jego zaniku, tj w trybie
awaryjnym. Oprawy tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, obiektach handlowych jak i zak³adach pracy.
Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów
oferowanych przez firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
230V 50-60Hz
<7VA
I
2
Stopieñ ochrony
IP 20, IP44
ród³o œwiat³a
Minimalny strumieñ œwiat³a
Moc Ÿród³a œwiat³a
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
Modu³ LED 1
260 lm
3W
>50 000h
Ni-Cd HT
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Wymiary oprawy
4,8V
1,5Ah, 2,5Ah, 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
4 x 0,5 ÷1,5 mm 2 (wersja jasna)
Z³¹cze sieciowe
3 x 0,5 ÷1,5 mm 2 (wersja ciemna)
1 - niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
2 - wersja oprawy IP44 na specjalne zamówienie
Obudowa
Materia³ obudowy: ekstrudowane aluminium
Kolor obudowy: bia³y, inne kolory na specjalne zamówienie
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
60
35
Krzywe rozsy³u œwiat³a
4
OWA AREA LED3
84
OWA ROAD LED3
105°
105°
105°
105°
90°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
75°
200
60°
60°
60°
60°
160
300
45°
45°
400
45°
45°
500
320
600
30°
15°
0°
15°
30°
30°
OWA SIDE LED3
15°
0°
15°
30°
OWA ROAD PLUS LED3
105°
105°
105°
105°
90°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
60°
60°
60°
75°
800
60°
200
1200
45°
45°
300
1600
45°
45°
2000
LEGENDA:
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
400
2400
30°
15°
0°
15°
30°
30°
15°
0°
15°
30°
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
36
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
OWA N14 LED
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP65
Zastosowanie
Zadaniem oprawy OWA N14 LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych.
Dostêpne s¹ wykonania oprawy ró¿ni¹ce siê rodzajem zastosowanych
soczewek do diod LED, oraz sposobu montowania:
bezpoœrednio na stropie, w suficie podwieszanym lub na œcianie.
Przy zamontowaniu na œcianie w oprawach stosuje siê soczewki
asymetryczne, które kieruj¹ œwiat³o na ca³¹ szerokoœæ drogi
ewakuacyjnej.
Przy zastosowaniu soczewek "road plus", oprawa zawieszona na
wysokoœci 3m oœwietla 17m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem
wymaganego natê¿enia 1lx.
Przystosowane do ³¹czenia przelotowego.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
230V 50-60Hz
<14VA
Praca jasna
Praca ciemna
(tryb czuwania)
Pobór mocy
<5VA
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
I
IP65
ród³o œwiat³a
Moc Ÿród³a œwiat³a
Modu³ LED1
3W
Strumieñ œwiat³a
ROAD
ROAD PLUS
Wymiary oprawy
f140
f80
260 lm
SIDE
AREA
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
Czas pracy awaryjnej
Typ baterii
PojemnoϾ baterii [Ah]
Napiêcie baterii
225 lm
>50.000h
1h; 2h; 3h
Ni-MH HT
1,6Ah; 2,1Ah; 4,0Ah
4,8V
Czas
baterii
Czas³adowania
³adowania
baterii
Temperatura ta
Przekrój przewodów zasilaj¹cych
1 - niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
24h
+100C - +350C
0,5 - 2,5mm2
Obudowa
Materia³ obudowy: ekstrudowane aluminium
Kolor obudowy: naturalny
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
51
Krzywe rozsy³u œwiat³a
OWA N14 AREA LED3
OWA N14 ROAD LED3
105°
105°
105°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
60°
60°
60°
105°
90°
75°
Mocowania oprawy
200
60°
Do sufitu przy pomocy dwóch ko³ków rozporowych o œrednicy 4mm.
Rozstaw otworów mocuj¹cych: 118 mm
Wersja zwieszana za pomoc¹ zestawu zwieszakowego do sufitu.
160
300
45°
45°
400
45°
45°
500
320
600
30°
15°
0°
15°
30°
OWA N14 SIDE LED3
30°
15°
0°
15°
30°
OWA N14 ROAD PLUS LED3
105°
105°
105°
105°
90°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
60°
60°
60°
75°
800
60°
160
1200
45°
45°
240
1600
45°
45°
2000
320
2400
30°
15°
0°
15°
30°
30°
15°
0°
15°
30°
LEGENDA:
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
37
Sp. z o.o.
OWA ATOM LED
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP65
1201/2012
Zastosowanie
OWA ATOM K
Oprawa podtynkowa oœwietlenia ewakuacyjnego, w której Ÿród³em
œwiat³a s¹ diody LED o du¿ej wydajnoœci œwietlnej, przeznaczona jest do
oœwietlenia dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych zarówno przy
zasilaniu napiêciem sieci jak równie¿ po zaniku napiêcia sieci, tj w trybie
awaryjnym. Oprawy tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, obiektach handlowych jak i zak³adach pracy. Przystosowana
jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez
firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
OWA ATOM O
230V 50-60Hz
<7VA
I
IP 20 / IP 65
1
ród³o œwiat³a
Minimalny strumieñ œwiat³a
Moc Ÿród³a œwiat³a
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
4 x 0,5 ÷1,5 mm 2 (wersja jasna)
Z³¹cze sieciowe
Wymiary oprawy
Dioda Power LED
185 lm
2W
>50 000h
Ni-Cd HT
4,8V
1,5Ah, 2,5Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
3 x 0,5 ÷1,5 mm 2 (wersja ciemna)
1 - niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
Obudowa
OWA ATOM K
Materia³ obudowy: ekstrudowane aluminium
Kolor obudowy: szczotkowane aluminium
Inne kolory na specjalne zamówienie
Klosz: p³aski, okr¹g³y, przezroczysty
40
26
8
40
f1
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu z wyj¹tkiem:
OWA ATOM do stopnic
zastosowanie: oœwietlenie przeszkodowe (stopnice schodowe)
57,4
OWA ATOM O
8
f1
105°
105°
90°
90°
75°
75°
40
40
Krzywa rozsy³u œwiat³a
57,4
60°
60°
200
Otwór monta¿owy: œrednica - 35mm
g³êbokoœæ - 70mm
45°
45°
300
Uwaga
Oprawa przeznaczona do monta¿u w sufitach modu³owych lub
w sufitach, w których wystêpuje dostêp do przestrzeni miêdzy sufitowej
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
38
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
DOWNLIGHT LED
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP20 IP44*
1982/2014
Zastosowanie
Zadaniem opraw typu DOWNLIGHT LED, w których Ÿród³em œwiat³a s¹ nowoczesne
diody LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Oprawy charakteryzuj¹ siê du¿ym
strumieniem œwiat³a. S¹ przeznaczone do sufitów podwieszanych. Mo¿na u¿yæ ich
w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach pracy. Modu³ oœwietlenia
awaryjnego, bateria akumulatorów i zasilacz LED umieszczone s¹ w osobnej
obudowie metalowej. Do rodziny opraw DOWNLIGHT LED zaliczamy:
DL CEILINE II LED, DL LED oraz DL SALVIA LED.
DL CEILINE II LED 12W - 20W
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
WARTOή
PARAMETR
DL CEILINE II
LED
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
DL LED
230V AC 50-60Hz
praca jasna
15 - 48VA
< 40VA
praca ciemna
< 5VA
praca jasna
> 0,9
praca ciemna
0,5 - 0,6
cos ö
I
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
1
IP20, IP44
IP20
ród³o œwiat³a
Modu³ LED
Temperatura œwiat³a
12W, 18W, 20W,
32W
12W, 25W
6W
Moc w trybie pracy awaryjnej
Wersja wykonania
AT, CT, CB
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
> 50 000h
Typ akumulatora
Ni-Cd HT
Napiêcie akumulatora
4,8 - 8,4V
PojemnoϾ akumulatora
1,5Ah, 2,5Ah, 4,0Ah
Czas ³adowania akumulatora
24h
Czas pracy awaryjnej (t aw)
Przewód zasilaj¹cy
2
ciep³a, zimna lub neutralna bia³a
Moc Ÿród³a œwiat³a
Temperatura otoczenia
DL CEILINE II LED 32W
I
1h, 2h, 3h
standardowa
+10 - +35 O C
rozszerzona
-20 - +35 O C
praca jasna
3x 0,5 - 2,5 mm 2
praca ciemna
4x 0,5 - 2,5 mm 2
1)
- na specjalne zamówienie
2)
- niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
DL LED 25W
Obudowa
Materia³ obudowy: aluminium, stal
Kolor obudowy: bia³y, srebrny, szary, srebrny szczotkowany
Inne kolory na specjalne zamówienie
Materia³ klosza: mleczne PMMA lub brak
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
39
Sp. z o.o.
KWADRA LED
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
Zastosowanie
IP20
Zadaniem oprawy KWADRA LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych.
Dostêpne s¹ wykonania oprawy ró¿ni¹ce siê rodzajem zastosowanych
soczewek do diod LED, oraz sposobu montowania:
bezpoœrednio na stropie, w suficie podwieszanym lub na œcianie.
Przy zamontowaniu na œcianie w oprawach stosuje siê soczewki
asymetryczne, które kieruj¹ œwiat³o na ca³¹ szerokoœæ drogi
ewakuacyjnej.
Przy zastosowaniu soczewek "road plus", oprawa zawieszona na
wysokoœci 3m oœwietla 17m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem
wymaganego natê¿enia 1lx.
Przystosowane do ³¹czenia przelotowego.
1195/2012
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
230V 50-60Hz
<14VA
Praca jasna
Praca ciemna
(tryb czuwania)
Pobór mocy
<5VA
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
I
IP20
ród³o œwiat³a
Moc Ÿród³a œwiat³a
Modu³ LED1
3W
Strumieñ œwiat³a
ROAD
ROAD PLUS
260 lm
SIDE
AREA
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
Czas pracy awaryjnej
Typ baterii
PojemnoϾ baterii [Ah]
Napiêcie baterii
225 lm
>50.000h
1h; 2h; 3h
Ni-MH HT
1,6Ah; 2,1Ah; 4,0Ah
4,8V
Czas
baterii
Czas³adowania
³adowania
baterii
Temperatura ta
Przekrój przewodów zasilaj¹cych
1 - niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
24h
+100C - +350C
0,5 - 2,5mm2
Obudowa
Materia³ obudowy: blacha stalowa
Kolor obudowy - bia³y, czarny
Inne kolory na specjalne zamówienie
Wymiary oprawy
KWADRA LED P - podtynkowa
104
75,5
Wersje oprawy - zamawianie
96
130
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Krzywe rozsy³u œwiat³a
KWADRA AREA LED3
KWADRA ROAD LED3
105°
105°
105°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
60°
60°
60°
105°
90°
75°
200
130
1,5
60°
160
300
KWADRA LED N - natynkowa
45°
45°
400
45°
45°
500
320
600
30°
15°
0°
15°
30°
120
KWADRA SIDE LED3
30°
15°
0°
15°
30°
KWADRA ROAD PLUS LED3
105°
105°
105°
105°
90°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
60°
60°
60°
75°
800
120
60°
160
110
1200
Akcesoria
45°
45°
240
1600
45°
45°
2000
Zwieszaki oraz inne mocowania dostêpne jako akcesoria.
Wiêcej informacji na stronie 68.
LEGENDA:
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
320
2400
30°
15°
0°
15°
30°
30°
15°
0°
15°
30°
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
40
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
ORBIT LED
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP54
Zastosowanie
Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych.
Przy zastosowaniu soczewek "road plus", oprawa zawieszona na
wysokoœci 3m oœwietla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem
wymaganego natê¿enia 1lx.
Dostêpne mocowania: bezpoœrednio na suficie.
£atwy monta¿ i wymiana akumulatorów umo¿liwiaj¹ uniwersalne
zastosowanie. Oprawy tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, obiektach handlowych jak i zak³adach pracy.
Przystosowana jest do wspó³pracy z systemami ST, AT, i CB.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
230V 50-60Hz
<1,5VA
I
IP54
ród³o œwiat³a
Moc Ÿród³a œwiat³a
Modu³ LED1
2W
Strumieñ œwiat³a
ROAD
ROAD PLUS
220 lm
SIDE
AREA
Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a
Czas pracy awaryjnej
Typ baterii
PojemnoϾ baterii [Ah]
Napiêcie baterii
190 lm
>50.000h
1h; 2h; 3h
Ni-Cd HT
1,0Ah-2,5Ah
4,8V
Czas
baterii
Czas³adowania
³adowania
baterii
Temperatura ta
Przekrój przewodów zasilaj¹cych
1 - niewymienialne Ÿród³o œwiat³a
24h
+100C - +350C
0,5 - 2,5mm2
Obudowa
Wymiary oprawy
Materia³ obudowy: tworzywo sztuczne
Kolor obudowy: bia³y
Inne kolory na specjalne zamówienie
70
127
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
ORBIT AREA LED3
127
Krzywe rozsy³u œwiat³a
ORBIT ROAD LED3
105°
105°
105°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
105°
90°
75°
200
60°
60°
60°
60°
160
300
45°
45°
400
45°
45°
500
320
600
30°
15°
0°
15°
30°
ORBIT SIDE LED3
30°
15°
0°
15°
30°
ORBIT ROAD PLUS LED3
105°
105°
105°
105°
90°
90°
90°
90°
75°
75°
75°
60°
60°
60°
75°
800
60°
160
1200
45°
45°
240
1600
45°
45°
2000
320
2400
30°
15°
0°
15°
30°
30°
15°
0°
15°
30°
LEGENDA:
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
41
Sp. z o.o.
H-207 TELESTO
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP65
1845/2013
Zastosowanie
Zadaniem oprawy H-207 TELESTO, w której Ÿród³em œwiat³a s¹
œwietlówki kompaktowe jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych.
Dziêki wysokiej szczelnoœci, oprawy tej mo¿na u¿yæ w obiektach
u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach pracy. Przystosowana jest do
wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez
firmê Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego
na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
ród³o œwiat³a
230V 50Hz
<12VA
I
IP 65
TC-DD 28W, TC-SEL 11W
1800 lm (2x11W)
2050 lm (28W)
Ni-MH HT, Ni-Cd HT
3,6V; 8,4V
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
Minimalny strumieñ œwiat³a
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
4 x 0,5 ÷1,5 mm 2 (wersja jasna)
Z³¹cze sieciowe
Wymiary oprawy
3 x 0,5 ÷1,5 mm 2 (wersja ciemna)
Obudowa
-materia³ obudowy: tworzywo sztuczne-PC (poliwêglan)
-kolor obudowy: bia³y
-klosz: owalny
-kolor klosza: opal lub przezroczysty
-zdejmowanie klosza bez narzêdzi
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Æ 330
Mocowania oprawy
126
Oprawa przystosowana jest do monta¿u na œcianie lub suficie za
pomoc¹ wkrêtów.
Krzywe rozsy³u œwiat³a
40
30
40
80
60
80
120
120
160
200
Œwietlówka: 2 x 11W - klosz: O
90
160
120
200
150
Œwietlówka: 2 x 11W - klosz: P
Œwietlówka: 1 x 28W - klosz: O, P
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
42
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
H-207 SUPERNOVA
IP65
Zastosowanie
1521/2013
Zadaniem oprawy H-207 SUPERNOVA, w której Ÿród³em œwiat³a s¹
œwietlówki T8 lub T5 jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dziêki
wysokiej szczelnoœci, oprawy tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, zak³adach pracy, jak i w otwartej przestrzeni nara¿onej na
dzia³anie czynników atmosferycznych. Przystosowana jest do
wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmê
Hybryd.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Obudowa
-materia³ obudowy: tworzywo sztuczne-PC (poliwêglan)
-kolor obudowy: szary
-klosz: owalny
-kolor klosza: przezroczysty
Wersje oprawy
Dostêpne wersje oprawy wraz z kodami podane s¹ na ostatnich
stronach katalogu.
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
Oprawa uzyska³a certyfikat CNBOP jako oprawa H-207, Supernova
jest nazw¹ handlow¹
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
UWAGA
Adaptacjê opraw do wersji awaryjnej dla innych mocy oferujemy
na indywidualne zamówienia zgodnie ze œwiadectwem dopuszczenia
CNBOP. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla
uzyskania œwiadectwa dopuszczenia CNBOP na oprawy innych typów,
pracuj¹cych w systemach oœwietlenia awaryjnego.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Typ i moc œwietlówki
T8/G13
T5/G5
230V 50Hz; 220V (CB)
I
IP 65
18W; 36W; 58W; 70W
14W; 21W; 24W; 25W; 28W; 32W;
35W; 39W; 45W; 49W; 50W; 54W;
73W; 80W
Iloœæ œwietlówek
1,2
Typ baterii
Ni-Cd HT
Napiêcie baterii
3,6V; 4,8V; 6V; 8,4V
PojemnoϾ baterii
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
Czas ³adowania baterii
24h
Czas pracy awaryjnej
1h, 2h, 3h
standardowa
+10°C ÷ +40°C
Temperatura
otoczenia
rozszerzona
-20°C ÷ +40°C
4 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja jasna)
Z³¹cze sieciowe
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja ciemna)
Wymiary oprawy
A
C
B
Nazwa oprawy
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H-207 SUPERNOVA 1x18W
660
100
100
H-207 SUPERNOVA 1x36W
1269
100
100
H-207 SUPERNOVA 1x58W
1569
100
100
H-207 SUPERNOVA 2x18W
660
130
100
H-207 SUPERNOVA 2x36W
1269
130
100
H-207 SUPERNOVA 2x58W
1569
130
100
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
43
Sp. z o.o.
H-207 SUPERNOVA 100%
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP65
Zastosowanie
1521/2013
Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania dróg i wyjœæ ewakuacyjnych
zarówno w pracy podstawowej tj. przy zasilaniu z sieci, jak i po zaniku
napiêcia sieci, tj. w trybie awaryjnym.
Wysoki stopieñ ochrony IP65 pozwala na stosowanie opraw zarówno
w pomieszczeniach zamkniêtych, halach, korytarzach, jak i w otwartej
przestrzeni nara¿onej na dzia³anie czynników atmosferycznych.
Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów
oferowanymi przez firmê Hybryd.
Wersja oprawy H-207 SUPERNOVA 100% ma sprawnoϾ w pracy
awaryjnej równ¹ 100%.
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego
na stronie 26.
Obudowa
-materia³ obudowy: tworzywo sztuczne-PC (poliwêglan)
-kolor obudowy: szary
-klosz: owalny
-kolor klosza: przezroczysty
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Typ i moc œwietlówki
Iloœæ œwietlówek
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Tryb pracy oprawy
230V 50Hz
I
IP 65
T8/ G13: 36W
1
Pb AGM
2 x 6V
7,2 Ah
24h
1h
+10°C ÷ +35°C
Ciemna
Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.
Monta¿
Oprawa mocowana jest przy pomocy ko³ków rozporowych do
pod³o¿a, albo na zawiesiach linkowych do sufitu.
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2
Z³¹cze sieciowe
Wymiary oprawy
H
Krzywa rozsy³u œwiat³a
D
L
Oprawa
L [mm]
D [mm]
H [mm]
1270
86
90
H-207 SUPERNOVA 100% 1x36W
SprawnoϾ oprawy H-207 SUPERNOVA 100%
w pracy awaryjnej 100%
Zamówienie oprawy
W zamówieniu nale¿y podaæ kod oprawy oraz kod zamówienia
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
44
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
SFERA
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP20, IP44*
1300/2012
Zastosowanie
SFERA P, oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach gipsowokartonowych, albo SFERA N, montowana na suficie, przeznaczona do
oœwietlenia dróg i wyjœæ ewakuacyjnych zarówno w pracy podstawowej
tj. przy zasilaniu z sieci, jak i po zaniku napiêcia sieci, tj. w trybie
awaryjnym. ród³em œwiat³a w oprawie SFERA N i P s¹ œwietlówki
kompaktowe.
Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów
oferowanymi przez firmê Hybryd.
SFERA P
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Typ i moc œwietlówki
TC -DEL G24q-3
TC-TEL GX24q3
TC-R GR24q-1
Iloœæ œwietlówek
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Z³¹cze sieciowe
WARTOή
230V 50Hz; 220V (CB)
I
IP 20
SFERA N
13W, 18W, 26W
18W, 26W, 32W, 42W
14W, 17W
1, 2
Ni-Cd HT
3,6V; 4,8V; 6,0V; 8,4V
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
4 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja jasna)
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja ciemna)
* - wersja z IP44 dostêpna na specjalne zamówienie
Wymiary oprawy
Obudowa
Œrednica otworu monta¿owego:215[mm]
Wersje oprawy - zamawianie
125
SFERA P
-materia³ obudowy: blacha stalowa, ocynkowana
-kolor obudowy: bia³y (inne na specjalne zamówienie)
-Odb³yœnik aluminiowy, fasetonowany
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
227
350
Krzywa rozsy³u œwiat³a SFERA P 2x26W
178
SFERA N
230
190
UWAGA
Adaptacjê opraw do wersji awaryjnej dla innych mocy oferujemy
na indywidualne zamówienia zgodnie ze œwiadectwem dopuszczenia
CNBOP. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla
uzyskania œwiadectwa dopuszczenia CNBOP dla opraw innych typów,
pracuj¹cych w systemach oœwietlenia awaryjnego.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
45
Sp. z o.o.
SQUARE
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP20
Zastosowanie
1311/2012
SQUARE P, oprawa rastrowa do wbudowania w sufitach gipsowokartonowych, albo SQUARE N, montowana na suficie, przeznaczona
jest do oœwietlenia dróg i wyjœæ ewakuacyjnych zarówno w pracy
podstawowej tj. przy zasilaniu z sieci, jak i po zaniku napiêcia sieci, tj. w
trybie awaryjnym. Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi
wersjami systemów oferowanymi przez firmê Hybryd.
SQUARE P
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego
na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Typ i moc œwietlówki
SQUARE N
Iloœæ œwietlówek
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Wymiary oprawy
SQUARE P
Z³¹cze sieciowe
WARTOή
230V 50Hz; 220V (CB)
I
IP 20
T8/ G13: 16W,18W; 36W; 58W; 70W
T5/ G5: 14W; 21W; 24W; 25W; 28W; 32W
35W; 39W; 45W; 49W; 50W; 54W; 73W
80W
1,2,3,4
Ni-Cd HT
3,6V; 4,8V; 6,0V; 8,4V
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
4 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja jasna)
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja ciemna)
B
Obudowa
A
C
Nazwa oprawy
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Otwór
[mm]
SQUARE P 4x18W
595
595
80
585x585
- materia³ obudowy: blacha stalowa
- kolor obudowy: bia³y
- raster typu PAR: Polerowany raster o wysokim po³ysku zapewniaj¹cy
ograniczenie olœnienia powy¿ej k¹tów 600 i 650. Paraboliczne
odb³yœniki i parabolicznie ukszta³towane p³ytki poprzeczne
zapewniaj¹ wysok¹ sprawnoœæ rastra.
Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na
ostatnich stronach katalogu.
SQUARE N
B
Krzywa rozsy³u œwiat³a SQUARE 4x18W
A
C
Nazwa oprawy
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SQUARE N 2x18W
628
246
61
SQUARE N 2x36W
1236
246
61
SQUARE N 2x58W
1536
246
61
SQUARE N 4x18W
628
443
61
UWAGA
Adaptacjê opraw do wersji awaryjnej dla innych mocy oferujemy
na indywidualne zamówienia zgodnie ze œwiadectwem dopuszczenia
CNBOP. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla
uzyskania œwiadectwa dopuszczenia CNBOP dla opraw innych typów,
pracuj¹cych w systemach oœwietlenia awaryjnego.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
46
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
VLG AW VLSG AW
Linia œwietlna
IP 20, IP 54
Zastosowanie
Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania dróg i wyjœæ ewakuacyjnych
zarówno w pracy podstawowej tj. przy zasilaniu z sieci, jak i po zaniku
napiêcia sieci, tj. w trybie awaryjnym. Jest ona elementem linii
œwietlnej.
Korpus oprawy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowany
proszkowo na bia³o. Zamek obrotowy z tworzywa sztucznego, do
mocowania oprawy w szynie noœnej, oraz do nak³adania ró¿nych
odb³yœników i rastrów. Oprawy VLG AW stosowane s¹ z szyn¹ noœn¹
VLT do budowy linii œwietlnych modu³owych, o stopniu ochrony IP20.
Oprawy VLSG AW stosowane s¹ do budowy linii œwietlnych o stopniu
ochrony IP54.
Obudowy mo¿na zamontowaæ w dowolnym miejscu na szynie noœnej.
Elektryczny adapter do ³atwego przewodzenia pr¹du w szynie noœnej.
Wybór faz poprzez przesuwany kontakt. Kodowanie kolorem w celu
u³atwienia monta¿u. Mechaniczne kodowanie w celu unikniêcia
b³êdnego monta¿u. Elektroniczny statecznik (EVG), 220-240 V, 0/5060 Hz. ród³em œwiat³a opraw s¹ œwietlówki T8/G13 oraz T5/G5.
1549/2013
Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego
na stronie 26.
Dane techniczne
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony VLG AW
Stopieñ ochrony VLSG AW
Typ i moc œwietlówki
T8/G13
T5/G5
Iloœæ œwietlówek
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Z³¹cze sieciowe
WARTOή
230V 50Hz; 220V (CB)
I
IP20
IP 54
16W; 18W; 32W; 36W; 58W; 70W
14W; 21W; 24W; 25W; 28W; 32W
35W; 39W; 45W; 49W; 50W; 54W
73W; 80W
1, 2
Ni-Cd HT
3,6V; 4,8V; 6,0V; 8,4V
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
Wymiary oprawy
1,5 ÷2,5 mm2 (przewód typu drut)
1,0 ÷2,5 mm2 (przewód typu linka)
Obudowa
Oprawa
- materia³ obudowy: blacha stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo
- kolor obudowy: bia³y
- klosz akrylowy, przezroczysty
- odb³yœnik bia³y
L [mm]
B [mm]
H [mm]
1186
1486
1186
1486
64
64
64
64
78
78
85
85
VLSG-T16 AW 2x35/49/80W
1186
1486
1186
1486
64
64
114
114
107
107
107
107
VLG-T16 AW 1x28W/54W
VLG-T16 AW 1x35/49/80W
VLG-T16 AW 2x28/54W
VLG-T16 AW 2x35/49/80W
VLSG-T16 AW 1x28/54W
VLSG-T16 AW 1x35/49/80W
VLSG-T16 AW 2x28/54WW
Oprawa
L [mm]
B [mm]
H [mm]
VLG AW 1x36W
1237
64
90
VLG AW 1x58W
VLG AW 2x36W
VLG AW 2x58W
1537
1237
1537
64
101
101
90
88
88
VLSG AW 1x36W
VLSG AW 2x36W
1237
1237
64
122
106
106
VLSG AW 1x58W
VLSG AW 2x58W
1537
1537
64
122
106
106
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
47
Sp. z o.o.
CRACK , LINEA
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
Linie œwietlne
IP20
Zastosowanie
1577/2013
Linia CRACK
Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania dróg i wyjœæ ewakuacyjnych
zarówno w pracy podstawowe tj. przy zasilaniu z sieci, jak i po zaniku
napiêcia sieci, tj. w trybie awaryjnym. Jest elementem linii œwietlnej.
Oprawy CRACK oraz LINEA stosowane s¹ w sklepach, biurach, ci¹gach
komunikacyjnycg oraz halach produkcyjnych i handlowych o niewielkim
stopniu zapylenia i wilgotnoœci.
Dane techniczne
PARAMETR
Œwietlówka
T5 FQ/G5
Œwietlówka
T5 FH/G5
Wymiary oprawy
Oprawa
1x14W
1x21W
1x28W
1x35W
2x14W
2x21W
2x28W
2x35W
2x1x28W
2x1x35W
2x2x28W
2x2x35W
1x24W
1x39W
1x49W
1x54W
1x80W
2x1x49W
2x1x54W
2x1x80W
2x2x49W
L [mm]
585
885
1185
1485
585
885
1185
1485
2360
2960
2360
2960
585
885
1485
1185
1485
2960
2360
2960
2960
Linia LINEA
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Typ i moc œwietlówki
T8/G13
T5FH/G5
T5FQ/G5
Iloœæ œwietlówek
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
WARTOή
230V 50Hz; 220V (CB)
I
IP20
16W; 18W; 32W; 36W; 58W
14W; 21W; 28W; 35W
24W; 39W; 49W; 54W; 80W
1,2
Ni-Cd HT
3,6V; 4,8V; 6,0V; 8,4V
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
4 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja jasna)
Z³¹cze sieciowe
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja ciemna)
Obudowa Linia CRACK
Korpus oprawy - aluminium , malowane proszkowo lub anodowane.
W oprawach istnieje mo¿liwoœæ zastosowania rastra, dyfuzora
opalowego.
Obudowa Linia Linea
Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo na
kolor bia³y. Odb³yœnik z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor
bia³y.
Wymiary oprawy
Dostêpne kolory:
05 black RAL 9005
06 grey RAL 9006
10 white RAL 9010
Œwietlówka
T8/G13
Œwietlówka
T5 FQ/G5
09 anode
Oprawa
A/B/C [mm]
1x49W
2x1x49W
2x49W
2x2x49W
1x80W
2x1x80W
2x80W
2x2x80W
1485/60/100
2970/60/100
1485/60/100
2970/60/100
1485/60/100
2970/60/100
1485/60/100
2970/60/100
1x58W
2x1x58W
2x58W
2x2x58W
1540/60/100
3080/60/100
1540/60/100
3080/60/100
UWAGA
Adaptacjê opraw do wersji awaryjnej dla innych mocy oferujemy
na indywidualne zamówienia zgodnie ze œwiadectwem dopuszczenia
CNBOP. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla
uzyskania œwiadectwa dopuszczenia CNBOP dla opraw innych typów,
pracuj¹cych w systemach oœwietlenia awaryjnego.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
48
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
DESIGN N , DESIGN P
Linie œwietlne
IP20
Linia DESIGN N
1577/2013
Zastosowanie
Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania dróg i wyjœæ ewakuacyjnych
zarówno w pracy podstawowej tj. przy zasilaniu z sieci, jak i po zaniku
napiêcia sieci, tj. w trybie awaryjnym. Jest elementem linii œwietlnej.
Oprawy DESIGN P (do sufitów podwieszanych) stosowane s¹ w sklepach,
biurach, ci¹gach komunikacyjnycg oraz halach produkcyjnych i
handlowych o niewielkim stopniu zapylenia i wilgotnoœci.
Wymiary oprawy
90
L
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Typ i moc œwietlówki
T5FH/G5
T5FQ/G5
Iloœæ œwietlówek
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
WARTOή
230V 50Hz; 220V (CB)
I
IP20, IP40
14W; 21W; 28W; 35W
24W; 39W; 49W; 54W; 80W
1, 2
Ni-Cd HT
3,6V; 4,8V; 6,0V; 8,4V
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+10°C ÷ +40°C
4 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja jasna)
Z³¹cze sieciowe
3 x 0,5 ÷2,5 mm 2 (wersja ciemna)
Obudowa
Œwietlówka
T5 FQ/G5
PARAMETR
Œwietlówka
T5 FH/G5
Dane techniczne
Oprawa
1x14W
1x21W
1x28W
1x35W
2x14W
2x21W
2x28W
2x35W
2x1x28W
2x1x35W
2x2x28W
2x2x35W
1x24W
1x39W
1x49W
1x54W
1x80W
2x1x49W
2x1x54W
2x1x80W
2x2x35W
2x2x39W
2x2x49W
80
L [mm]
586
886
1186
1486
586
886
1186
1486
2261
2960
2461
3061
585
885
1485
1185
1485
2861
2261
2961
3061
1861
3061
Linia DESIGN P
Wymiary oprawy
86,5
Korpus oprawy - aluminium , malowane proszkowo lub anodyzowane.
W oprawach istnieje mo¿liwoœæ zastosowania rastra, dyfuzora
opalowego.
white RAL 9010
Œwietlówka
T5 FH/G5
Dostêpne kolory:
black anode RAL 9005
Œwietlówka
T5 FQ/G5
UWAGA
Adaptacjê opraw do wersji awaryjnej dla innych mocy oferujemy
na indywidualne zamówienia zgodnie ze œwiadectwem dopuszczenia
CNBOP. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla
uzyskania œwiadectwa dopuszczenia CNBOP dla opraw innych typów,
pracuj¹cych w systemach oœwietlenia awaryjnego.
95
L
Oprawa
1x14W
1x21W
1x28W
1x35W
2x14W
2x21W
2x28W
2x35W
2x1x28W
2x1x35W
2x2x28W
2x2x35W
1x24W
1x39W
1x49W
1x54W
1x80W
2x1x49W
2x1x54W
2x1x80W
2x2x35W
2x2x39W
2x2x49W
L [mm]
600
900
1200
1500
600
900
1200
1500
2275
2875
2475
3075
600
900
1500
1200
1500
2875
2275
2875
3075
1875
3075
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
49
Sp. z o.o.
VECTOR
Oprawa oœwietlenia awaryjnego
IP20, IP40
Zastosowanie
2175/2014
Zadaniem oprawy VECTOR, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ œwietlówki T8 i T5,
jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Oprawa znajduje zastosowanie
w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach pracy. Przystosowana
jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez
firmê Hybryd.
Dane techniczne
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Typ i moc œwietlówki
T8/G13
T5/G5
WARTOή
230V 50Hz; 220V DC(CB); 12V/24V(BU)
I
IP20; IP40
16W; 18W; 30W; 32W; 36W; 38W; 51W;
58W; 70W; 73W
14W; 21W; 24W; 25W; 28W; 30W; 35W; 39W
45W; 49W; 50W; 51W; 54W; 73W; 80W
Iloœæ œwietlówek
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia ta
Wymiary wybranych opraw
1, 2
Ni-Cd HT
3,6V; 4,8V; 6,0V; 8,4V
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
24h
1h, 2h, 3h
+5°C ÷ +40°C*
* - z bateriami termostatyzowanymi ta: -200C - +400C
D
Obudowa
Obudowa: podstawa wykonana z blachy stalowej, malowanej
proszkowo w kolorze bia³ym, klosz wykonany z PMMA typu OPAL, albo
PRISMATIC
A
Monta¿
Oprawa mocowana jest przy pomocy zawiesi do pod³o¿a.
C
B
Krzywa rozsy³u œwiat³a
VECTOR T8 2x58W
A
B
C
D
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Nazwa oprawy
VECTOR 1/2x18W
646
161
68
540
VECTOR 1/2x36W
1258
161
68
1140
VECTOR 1/2x58W
1558
161
68
1440
VECTOR 2x14W/24W
646
161
68
540
VECTOR 2x21W
958
161
68
840
VECTOR 2x28W/54W
1258
161
68
1140
VECTOR 2x35W/49W
1558
161
68
1440
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
50
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Centralka systemu
centralnego monitorowania
H-302 C
IP65
Zastosowanie
Podstawowym elementem Systemu Oœwietlenia Awaryjnego H-300
jest centralka H-302 C z ekranem dotykowym. System oœwietlenia
awaryjnego H-300 s³u¿y do integracji procesu kontroli i
monitorowania pracy du¿ej iloœci opraw oœwietlenia awaryjnego w
budynkach.
G³ównym przeznaczeniem centralki systemu monitorowania lamp
oœwietlenia awaryjnego H-302 C jest nadzór i kontrola sprawnoœci
wszystkich elementów do niej przy³¹czonych. S³u¿¹ do tego celu Test
A, Test B oraz test poprawnej komunikacji (Test C).
Cztery tryby adresowania umo¿liwiaj¹ tworzenie wielu zbiorów lamp,
co znacznie upraszcza sterowanie. Komunikacja pomiêdzy centralk¹
H-302 C, a pozosta³ymi elementami systemu odbywa siê magistral¹
wykonan¹ z przewodu dwu¿y³owego w ekranie.
230
180
180
80
205
Dodatkowo centralka posiada wejœcie do wspó³pracy z systemami
przeciwpo¿arowymi, dziêki któremu grupa lamp przeciwpo¿arowych
bêdzie sterowana poprzez wspóln¹ sieæ komunikacyjn¹. Wszystkie
wyniki testów mo¿na przekopiowaæ do pamiêci zewnêtrznej PenDrive,
do³¹czonej do wejœcia USB lub przegl¹daæ na wyœwietlaczu w opcji
„Wyniki testów”.
Funkcje
Zainstalowane oprogramowanie umo¿liwia:
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
230VAC/50Hz
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Separacja galwaniczna linii
Obci¹¿enie linii (1 z 4)
Czas pracy z baterii
Iloœæ obs³ugiwanych lamp
Sterowanie grupami
Sterowanie strefami
Testy
D³ugoœæ linii komunikacyjnej
5VA
I
IP65
1500V
Do 64 lamp lub 31 rozdzielaczy
4h
7936 - niezale¿ne adresy
Do 4 grup + 1 grupa p.po¿.
Do 127 stref
Test A, B oraz C
Do 1000m
1. Wykonywanie automatycznych i rêcznych testów wszystkich
komponentów zainstalowanych w systemie.
2. Rejestracjê wyników testów.
3. Generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia
nieprawid³owoœci.
4. Zapis wyników testów w pamiêci zewnêtrznej PenDrive.
5. Automatyczne sterowanie lampami w systemie adresowania
grupowego.
6. Sterowanie lampami z grupy przeciwpo¿arowej.
7. Sterowanie oœwietleniem nocnym.
Obudowa
• Materia³ obudowy: wysokiej jakoœci tworzywo - ABS
oraz poliwêglan.
• Kolor obudowy: szary - RAL7035 lub grafitowy - RAL 7024.
Dostêpna wersja
L.p.
Wersja
Opis
Kod
1.
H-302 C
Centralka do systemu H-300
6597
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
51
Sp. z o.o.
Interfejs do systemu
centralnego monitorowania
H-303 INT
IP65
Zastosowanie
Uk³ad interfejsu H-303 INT jest przeznaczony do pracy w systemie
oœwietlenia awaryjnego H-300 PC. Jest elementem ³¹cz¹cym
komputer PC z sieci¹ opraw oœwietlenia awaryjnego. Umo¿liwia
kontrolê i sterowanie opraw oœwietlenia z aplikacji Centrala PC-3.
Charakterystyka
80
Uk³ad H-303 INT jest interfejsem, umo¿liwiaj¹cym komunikacjê
pomiêdzy uk³adami zasilania oœwietlenia awaryjnego w wersji
CENTRALTEST zabudowanymi w lampach, a komputerem PC z
zainstalowanym programem Centrala PC-3.
Po³¹czenie interfejsu z komputerem realizowane jest poprzez
standardowe ³¹cze RS-232 (EIA/TIA-232) lub RS-485 (EIA/TIA-485)
oraz Ethernet (opcjonalnie).
201
151
Z³¹cza i sygnalizacja
Zasilanie
Interfejs wyposa¿ony jest w:
• z³¹cze do pod³¹czenia zasilania sieciowego,
• z³¹cza umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie czterech linii
komunikacyjnych,
• z³¹cza komunikacyjne RS-232, RS-485, Ethernet (opcja)
• bezpotencja³owe z³¹cza steruj¹ce Ppo¿: wejœciowe i wyjœciowe
• diody sygnalizacyjne LED opisuj¹ce aktualny stan urz¹dzenia
Interfejs zasilany jest napiêciem 230VAC/50Hz, dodatkowo
wyposa¿ony jest w akumulator (NiMH 4.8V/2,1Ah), zapewniaj¹cy
podtrzymanie zasilania po zaniku napiêcia sieci.
Wersje i obudowa
Dane techniczne
Interfejs opcjonalnie mo¿e byæ wyposa¿ony w uk³ad komunikacji
Ethernetowej, który umo¿liwia instalacjê komputera z
oprogramowaniem Centrala PC-3 oraz interfejsu w dwóch
niezale¿nych lokalizacjach po³¹czonych sieci¹ Ethernet.
Uk³ad interfejsu montowany jest w obudowie o wymiarach:
201 x 151 x 80 [mm]
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Komunikacja z komputerem
Linie komunikacyjne
IloϾ rozdzielaczy na linii
Gabaryty
WARTOή
230VAC/50Hz
10VA
I
IP65
£¹cze RS-232/485, Ethernet (opcja)
4
31
201 x 151 x 80 [mm]
Dostêpna wersja
L.p.
Wersja
Opis
Kod
1.
H-303 INT
Interfejs do systemu H-300 PC
4034
Opis
Kod
Dostêpna opcja
L.p.
Wersja
1. Ethernet do H-303 INT Modu³ Ethernet do H-303 INT
4041
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
52
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Rozdzielacz systemu
centralnego monitorowania
H-302 R
IP65
Zastosowanie
Rozdzielacz jest elementem poœrednicz¹cym, miedzy centralk¹, a
lampami. Zastosowanie rozdzielacza pozwala na zwiêkszenie iloœci
lamp mo¿liwych do pod³¹czenia do centralki H-302 C. Dodatkowo
wzmacnia on i rozdziela sygna³y z centralki do lamp.
90
180
Komunikacja
Komunikacja pomiêdzy centralk¹ H-302 C z pozosta³ymi
komponentami systemu odbywa siê po dwuprzewodowej magistrali
w ekranie (np. YTKSY ekw 1x2x1).
110
Mocowanie
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
Napiêcie zasilania
230VAC/50Hz
3VA
II
IP66
Do 64
Do 1000m
1x7,2V/120mA
5h
180 x 110 x 90 [mm]
230V
50Hz
ROZDZIELACZ
H-302 R
230V
50Hz
ROZDZIELACZ
H-302 R
230V
50Hz
LINIA 4 LINIA 1
165
Rozdzielacz mo¿e byæ mocowany bezpoœrednio do pod³o¿a.
Rozstaw otworów mocuj¹cych jak na rysunku.
Dostêpna jest równie¿ wersja mocowania do szyny DIN.
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
MAX
64 LAMP
MAX
64 LAMP
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
YTKSY ekw 1x2x1
CENTRALKA H-302 C
LPP
95
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
IloϾ lamp na linii
D³ugoœæ linii komunikacyjnej
Zasilanie awaryjne
Czas pracy z baterii
Gabaryty
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
LINIA 3 LINIA 2
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
LINIA
PRZECIWPO¯AROWA
230V
50Hz
OPRAWA
AWARYJNA
Struktura systemu: mo¿na stosowaæ dowolny sposób ³¹czenia opraw miêdzy sob¹ - szeregowo, równolegle lub w gwiazdê.
Dostêpna wersja
L.p.
1.
Wersja
Opis
Kod
H-302 R Rozdzielacz sygna³u do systemu H-300
6603
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
53
Sp. z o.o.
NiCd HT
Bateria akumulatorów
Dane techniczne
Zastosowanie
PARAMETR
WARTOή
Typ ogniwa baterii
Nominalne napiêcie ogniwa
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Pr¹d ³adowania
D³ugotrwa³y pr¹d ³aduj¹cy
Temperatura otoczenia
D³ugoœæ wyprowadzeñ
Typ z³¹cza
Trwa³oœæ baterii
NiCd HT
1,2V
n x 1,2V; n=2 do 7 ogniw
1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah
0,1C
0,05C
+500C
typowo 200mm
N
4 lata
Baterie przeznaczone s¹ do zasilania modu³ów zasilania oœwietlenia
awaryjnego, po zaniku napiêcia sieci.
Baterie z³o¿one s¹ z szeregowo po³¹czonych ogniw akumulatorów
niklowo-kadmowych przystosowanych do pracy w podwy¿szonej
temperaturze (NiCd HT).
Budowa baterii
Standardowy sposób pakietowania ogniw akumulatorów:
- szeregowo: PAS, PAO (z obejm¹ do mocowania)
- równolegle: PAR
Pakiet izolowany jest koszulk¹ termokurczliw¹.
Wyprowadzenia baterii:
- standardowa d³ugoœæ przewodów: 200mm
- oznaczenie polaryzacji: + czerwony; - czarny
- typ z³¹cza baterii: standardowo - typ N; opcja typ H
Mocowanie baterii do pod³o¿a za pomoc¹:
- PAS i PAR: taœmy kablowej lub obejm.
- PAO: wkrêty M4
D
Sposób pakietowania
PAS
L
C
D
4
PAO
Formowanie baterii
A
B
H
Bateria akumulatorów uzyskuje pe³ne parametry elektryczne po 2-3
pe³nych cyklach ³adowania i roz³adowania.
W pierwszym cyklu ³adowanie baterii z modu³u powinno trwaæ
nieprzerwanie przez 36 godzin. Nastêpnie bateriê nale¿y roz³adowaæ
przez w³¹czenie pracy awaryjnej modu³u. W kolejnych cyklach bateriê
nale¿y ³adowaæ nieprzerwanie przez czas 24 godziny, a nastêpnie
roz³adowaæ.
PAR
L
D
Zamawianie
Typ z³¹cza
W zamówieniu nale¿y podaæ oznaczenie baterii oraz iloœæ.
Inny sposób pakietowania baterii, d³ugoœæ wyprowadzeñ, typ z³¹cza do uzgodnienia z dzia³em sprzeda¿y.
Dostêpne s¹ równie¿ baterie NiMH HT.
Wiêcej o bateriach na stronie www.hybryd.com.pl.
+
+
Typ H
Typ N
Napiêcie/
pojemnoϾ
Bateria PAO
Wymiary
Masa
Oznaczenie
A B C D
Bateria PAR
Wymiary
Masa
Oznaczenie
L D H
Bateria PAS
Wymiary
Masa
Oznaczenie
L D
NC-PAR-36-40-N 100 33 63
NC-PAR-36-25-N 76 26 52
NC-PAR-36-15-N 70 23 44
350
NC-PAS-36-40-N 180 33
350
220
150
NC-PAS-36-25-N 145 26
NC-PAS-36-15-N 125 23
220
150
NC-PAR-48-40-N 134 33 63
NC-PAR-48-25-N 104 26 52
NC-PAR-48-15-N 94 23 44
460
NC-PAS-48-40-N 240 33
NC-PAS-48-25-N 195 26
NC-PAS-48-15-N 170 23
460
290
200
NC-PAR-60-40-N 167 33 63
NC-PAR-60-25-N 130 26 52
NC-PAR-60-15-N 117 23 44
570
NC-PAS-60-40-N 300 33
570
350
200
NC-PAS-60-25-N 245 26
NC-PAS-60-15-N 215 23
350
200
8,4V/4,0Ah
NC-PAO-84-40-N 440 454 25 37 820 NC-PAR-84-40-N 233 33 63
NC-PAO-84-25-N 373 388 30 31 500 NC-PAR-84-25-N 182 26 52
8,4V/1,5Ah NC-PAO-84-15-N 327 341 27 28 320 NC-PAR-84-15-N 163 23 44
Uwaga: Masa [g] - nie wiêcej ni¿ podano w tabeli; Wymiary [mm] - orientacyjne
800
480
300
NC-PAS-84-40-N 420 33
NC-PAS-84-25-N 345 26
NC-PAS-84-15-N 300 23
800
8,4V/2,5Ah
3,6V/4,0Ah
NC-PAO-36-40-N 207 222 25 37
370
3,6V/2,5Ah
3,6V/1,5Ah
NC-PAO-36-25-N 168 183 30 31
NC-PAO-36-15-N 152 167 27 28
240
170
4,8V/4,0Ah
NC-PAO-48-40-N 263 278 25 37
NC-PAO-48-25-N 220 235 30 31
NC-PAO-48-15-N 198 211 27 28
480
NC-PAO-60-40-N 326 341 25 37
590
NC-PAO-60-25-N 271 286 30 31
NC-PAO-60-15-N 238 253 27 28
370
220
4,8V/2,5Ah
4,8V/1,5Ah
6,0V/4,0Ah
6,0V/2,5Ah
6,0V/1,5Ah
310
220
290
200
480
300
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
54
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Bateria termostatyzowana
z termostatem H-323
H-323
Dane techniczne
Zastosowanie
Bateria termostatyzowana sk³adaj¹ca siê z akumulatorów wraz
z grza³k¹ polimerow¹ i uk³adem termostatu H-323 pozwala na
zasilanie i pracê modu³u zasilania oœwietlenia awaryjnego
w temperaturze do -200C.
Napiêcie i pojemnoœæ baterii dobierana jest w zale¿noœci
od wybranego modu³u zasilania oœwietlenia awaryjnego.
Termostat
Ogniwa Ni-Cd oraz Ni-MH przeznaczone do ³adowania ci¹g³ego
w podwy¿szonych temperaturach wymagaj¹ dodatniej temperatury
podczas ³adowania. W przeciwnym razie ulegn¹ uszkodzeniu.
Uk³ad termostatu H-323 utrzymuje temperaturê ogniw w zakresie
od +2 do +10 OC poprzez za³¹czanie zasilania grza³ki, gdy temperatura
ogniw spadnie poni¿ej +5 OC i wy³¹czenie jej zasilania gdy temperatura
wzroœnie powy¿ej +10 OC.
Grza³ka
Grza³ka zasilana jest z termostatu H-323 napiêciem sieci 230V 5060Hz. Zbudowana jest z nowoczesnej konstrukcji samoreguluj¹cej
taœmy grzewczej, w której materia³em grzewczym jest masa
polimerowa. Polimer samoczynnie reaguje na warunki zewnêtrzne
i samoczynnie ustala moc grzania, która jest odwrotnie
proporcjonalna do temperatury otoczenia. Z chwil¹ osi¹gniêcia
temperatury +55 OC moc grzania maleje do zera, st¹d nie nastêpuje
przegrzanie ogniw czy te¿ przepalenie grza³ki. Konstrukcja
ta zapewnia d³ug¹ i niezawodn¹ pracê baterii termostatyzowanej.
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Klasa ochronnoœci
WARTOή
230V AC 50 - 60 Hz
I
5 - 15 W
(w zale¿noœci od pakietu)
Moc grza³ki
Pobór mocy przy wy³¹czonej
grza³ce
Maksymalna temperatura grza³ki
< 200 mW
55 OC
Temperatura w³¹czenia grza³ki
< +5 OC
Temperatura wy³¹czenia grza³ki
> +10 OC
-20 - +60OC
£adowanie
Temperatura
otoczenia
-20 - +70OC
0,1 x C5 (15h)
0,05 x C5
Roz³adowanie
Pr¹d ³adowania
Pr¹d do³adowania
Napiêcie nominalne
1,2V x N1)
1,0V x N1)
Napiêcie minimalne
+2 OC
Minimalna temperatura ogniw
1)
N - iloϾ ogniw w pakiecie
Schemat aplikacyjny
L
Zamawianie
BATERIA
TERMOSTATYZOWANA
N
NC - PAR - 48 - 40 - N 15 - T 5 Z
L N PE
N
S1
S2
L
1
2
Typ ogniw:
NC - Niklowo - Kadmowe (Ni-Cd)
NH - Niklowo - Wodorkowe (Ni-MH)
Sposób pakietowania:
PAS, PAO, PAR, …
Nominalne napiêcie baterii:
24 - 2,4V (dwa ogniwa)
36 - 3,4V (trzy ogniwa)
48 - 4,8V (cztery ogniwa)
60 - 6,0V (piêæ ogniw)
72 - 7, 2V (szeϾ ogniw)
84 - 8,4V (siedem ogniw)
Minimalna pojemnoϾ baterii:
10 - 1,0Ah (Ni-Cd)
15 - 1,5Ah (Ni-Cd)
16 - 1,6Ah (Ni-MH)
21 - 2,1Ah (Ni-MH)
25 - 2,5Ah (Ni-Cd)
40 - 4,0Ah (Ni-Cd, Ni-MH)
Typ z³¹cza akumulatora:
N - z³¹cze typu N
H - z³¹cze typu H
D³ugoœæ przewodów akumulatora [cm]:
brak - przewody d³ugoœci 20cm
10, 12, 14, …
D³ugoœæ przewodów zasilaj¹cych bateriê (230V AC) [cm]:
5, 10, 15, …
Kierunek wyprowadzenia przewodów zasilaj¹cych bateriê (230V AC):
Z - zgodnie z przewodami akumulatora
P - przeciwnie do przewodów akumulatora
W
230VAC
N
H-xxx
D
Linia
komunikacyjna
A
B
E
L
N
SE
+
8
7
6
5
4
3
2
1
4
3
2
1
Przyk³ad schematu instalacji elektrycznej oprawy przeznaczonej
do pracy w niskich temperaturach.
Przyk³adowe oznaczenia baterii termostatyzowanej:
- NC-PAS-60-40-N25-T5P
- NH-PAL-48-40-N13-T15Z
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
55
Sp. z o.o.
H-12DC, H-24DC
Zasilacze awaryjne 12V, 24V
IP44
H-12DC
H-24DC
Modu³ przeznaczony jest do zasilania opraw (lampy halogenowe,
stopnice LED) o ³¹cznej mocy do 100W i napiêciu nominalnym 12V
tylko w pracy awaryjnej.
Modu³ przeznaczony jest do zasilania ci¹g³ego opraw o napiêciu
buforowym 27V i ³¹cznej mocy do 120W, zarówno w pracy
podstawowej jak i w pracy awaryjnej.
Dane techniczne
Dane techniczne
PARAMETR
WARTOή
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Napiêcie zasilania
230VAC/50Hz
Max. udar pr¹du
Pobór pr¹du
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Moc obci¹¿enia
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Wymiary
Waga
Max. udar pr¹du
Pobór pr¹du
Klasa ochronnoœci
Stopieñ ochrony
Moc obci¹¿enia
Typ baterii
Napiêcie baterii
PojemnoϾ baterii
Czas ³adowania baterii
Napiêcie ³adowania bufor.
Kompensacja temperatury
Czas pracy awaryjnej
Temperatura otoczenia
Wymiary
Waga
<60A/230V
<0,7A
I
IP44
Max. 100W
Pb AGM
1x12V
33Ah
16h
2h
00C - 350C
300x210x400mm
7000g
WARTOή
230VAC/50Hz
<30A
<0,9A
I
IP44
Max. 120W
Pb AGM
2x12V
18Ah
16h
27,3V
TAK
2h
00C - 350C
400x300x400mm
9000g
Sygnalizacja
Funkcje
Stan oprawy sygnalizowany jest za pomoc¹ dwóch diod LED. Diody
nie œwiec¹ podczas pracy awaryjnej oprawy.
- ci¹g³y nadzór napiêcia sieci oraz stanu akumulatora,
- zabezpieczenie przed g³êbokim roz³adowaniem baterii
akumulatorów,
- automatyczne prze³¹czanie na pracê awaryjn¹,
- wykonywanie testów A i B, monitorowanie pr¹du zasilania opraw,
- sygnalizacja optyczna stanu baterii i stanu uk³adu za pomoc¹
kontrolek LED,
Zielona:
• informuje o stanie akumulatora
- b³yski 2Hz: trwa ³adowanie akumulatora
Z³¹cza i obudowa
Czerwona:
• informuje o stanie modu³u
- œwiecenie ci¹g³e: usterka modu³u
- nie œwieci: brak usterek
- b³yski 2Hz: trwa wykonywanie testu
-
2
z³¹cze sieciowe dla przewodów o przekroju do 4mm ,
z³¹cze OUT dla przewodów o przekroju do 6mm2,
zamykana na klucz metalowa obudowa,
naœcienny monta¿ obudowy.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
56
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Tablica sygnalizacyjna
IP40
Zastosowanie
Dane techniczne
Tablica przeznaczona jest do sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu
alarmowego, np. zagro¿enia gazem toksycznym.
Oprawa posiada napis ostrzegawczy lub informacyjny o treœci zgodnej
z zamówieniem klienta. Napis wyœwietla siê w momencie
podœwietlenia, np. po wykryciu przez detektor stanu zagro¿enia.
Wyœwietlaniu napisu towarzyszy sygna³ dŸwiêkowy.
WARTOή
PARAMETR
Napiêcie zasilania
Pobór mocy
Klasa ochronnoœci
ród³o œwiat³a
Stopieñ ochrony
230V 50Hz AC, 24V DC, 12V DC
< 5W (gdy aktywna)
I
Oœwietlacze LED
IP40
Przetwornik elektromagnetyczny
oko³o 65 dB/1m, przerywany
z okresem 2s
Sygna³ akustyczny
Napis
Barwa napisu
w stanie aktywnym
Opis tablicy
WysokoϾ liter 35[mm]
Czerwona, pulsowanie
z okresem 2s
Nowoczesna budowa tablicy, czytelne napisy w kolorze czerwonym
(wysokoϾ liter 35mm).
Napis nieczytelny bez podœwietlenia.
Podœwietlenie pulsuj¹ce.
ród³o œwiat³a: diody LED o du¿ej trwa³oœci i wydajnoœci.
Sygnalizacja akustyczna stanu zagro¿enia.
Ma³y pobór mocy.
Prosty monta¿ wersji jednostronnej tablicy do œciany oraz wersji
dwustronnej do sufitu.
Z³¹cze sieciowe: pod³¹czenie przewodów o przekroju do 1,5mm2.
50C - +500C
420x180x60 [mm]
Temperatura ta
Wymiary (LxDxH)
Schemat
Dostêpne wersje tablicy
230V AC 50Hz
L N PE
L.p.
Detektor
gazu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BUZER
N
L
L
Zasilacz
N
Uk³ad
przerywacza
+
Nazwa oprawy
TABLICA
TABLICA DW
TABLICA 12
TABLICA 12 DW
TABLICA 24
TABLICA 24 DW
Wersja
Zasilanie
Jednostronna
Dwustronna
Jednostronna
Dwustronna
Jednostronna
Dwustronna
230V 50Hz
230V 50Hz
12V DC
12V DC
24V DC
24V DC
+
+
Obudowa
LED
• Materia³ obudowy: aluminium.
• Kolor obudowy: czarny - (inne kolory na zamówienie).
• Kolor i materia³ klosza: mleczne pleksi
Kolor piktogramu i liter na zamówienie
Ÿród³o œwiat³a
Wymiary obudowy
70
280
NADMIAR SPALIN
NIE WCHODZIC
60
180
32 39
20
420
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
57
Sp. z o.o.
Oprawy oœwietlenia awaryjnego - dane do zamówienia
Wersja ze œwietlówk¹
PRYMAT
Oprawa
Klosz
PRYMAT
DW1
Wykonanie
Taw [h]
Tryb pracy
Piktogram
ST
AT
CT
CB
CB-MA
1
2
3
C
J
N
P01
…
Zakres
temperatur
T
P29
Przyk³ad tworzenia nazwy: PRYMAT CT 2J P08
Wersja z LED
Oprawa
Klosz
PRYMAT
1
DW
Wykonanie
Tryb pracy
ród³o œwiat³a
Piktogram
ST
AT
CT
CB
CB-MA
BU-MA
C
J
N
LED
P01
…
Zakres
temperatur
T
P29
Przyk³ad tworzenia nazwy: PRYMAT DW CT J LED P08
Wersja ze œwietlówk¹
PROFIL
Oprawa
Wykonanie
Taw [h]
Tryb pracy
Mocowanie1
Piktogram
PROFIL
ST
1
C
AT
2
J
C12
…
P01
…
CT
3
C18
P29
CB
W7
…
CB-MA
W12
Przyk³ad tworzenia nazwy: PROFIL CT 1C W11 P12
Wersja z LED
Oprawa
Wykonanie
Tryb pracy
ród³o
œwiat³a
Mocowanie1
Piktogram
PROFIL
ST
C
LED
AT
J
C12
…
P01
…
CT
C18
P29
CB
CB-MA
W7
…
BU-MA
W12
Przyk³ad tworzenia nazwy: PROFIL AT C LED W10 P07
Dla mocowañ C12 i C15 standardowa odleg³oœæ oprawy od sufitu 150mm, dla C13 i C14 - 300mm.
Inne odleg³oœci dostêpne na specjalne zamówienie - wyd³u¿ony czas realizacji zamówienia.
1)
Legenda - strona 63
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
58
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Oprawy oœwietlenia awaryjnego - dane do zamówienia
Wersja ze œwietlówk¹
Kolor obudowy
(Kod RAL)
Oprawa
Wykonanie
Taw [h]
Tryb pracy
Mocowanie
CRYSTAL
ST
1
C
C5
9003
C6
*
…
*
P29
AT
2
CT
J
3
9005
C7
CB
W3
CB-MA
W4
9006
CRYSTAL
Piktogram
P01
Przyk³ad tworzenia nazwy: CRYSTAL CT 2C C5 9003 P05
Wersja z LED
Oprawa
Wykonanie
Tryb pracy
ród³o
œwiat³a
Mocowanie
CRYSTAL
ST
C
LED
C5
9003
C6
*
…
*
P29
AT
J
CT
C7
CB
W3
CB-MA
W4
Kolor obudowy
(Kod RAL)
9005
9006
Piktogram
P01
BU-MA
Przyk³ad tworzenia nazwy: CRYSTAL AT C LED W3 9003 P09
Wersja ze œwietlówk¹
Oprawa
WielkoϾ
oprawy
Typ
oprawy
ALU
D
DW
Wykonanie
AT
CT
CB
CB-MA
Taw [h]
Tryb pracy
1
2
3
Mocowanie
1
C
J
W1
W2
C1
C2
ALU
Kolor obudowy
Piktogram
(Kod RAL)
9003
9005*
9006*
P01
…
P29
Przyk³ad tworzenia nazwy: ALU AT 2J W2 9003 P02
Wersja z LED
Oprawa
WielkoϾ
oprawy
Typ
oprawy
Wykonanie
Tryb pracy
ALU
AT
C
D
DW
CT
J
CB
CB-MA
BU-MA
Przyk³ad tworzenia nazwy: ALU D CT C LED C2 9003 P12
1)
Mocowanie W1 tylko dla jednostronnej oprawy ALU.
Oprawa
WielkoϾ
oprawy
Typ
oprawy
SPARK
D
DW
Wykonanie
AT
CT
CB
CB-MA
BU-MA
Tryb pracy
C
J
ród³o
œwiat³a
LED
ród³o
œwiat³a
LED
Mocowanie
W11
W2
C1
C2
Mocowanie
1
W1
C25
C30
W16
Kolor obudowy
Piktogram
(Kod RAL)
9003
9005*
9006*
P01
…
P29
SPARK
Kolor obudowy
Piktogram
(Kod RAL)
9006
9003*
9005*
P01
…
P29
Przyk³ad tworzenia nazwy: SPARK D AT J LED C25 9006 P05
Mocowanie W1 tylko dla jednostronnej oprawy SPARK.
1)
Legenda - strona 63
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
59
Sp. z o.o.
Oprawy oœwietlenia awaryjnego - dane do zamówienia
PROFILIGHT
Oprawa
Wykonanie
Tryb pracy
PROFILIGHT
ST
C
AT
J
ród³o
œwiat³a
LED
2
Mocowanie1 Kolor obudowy Piktogram
W4
W17
P01
…
CT
C5
P29
CB
C24
CB-MA
C25
BU-MA
C26
C32
Przyk³ad tworzenia nazwy: PROFILIGHT CT C LED C24 P12
1)
Dla mocowania C26 standardowa odleg³oœæ oprawy od sufitu 150mm, dla C24 i C25 - 300mm.
Inne odleg³oœci dostêpne na specjalne zamówienie - wyd³u¿ony czas realizacji zamówienia.
2)
Oprawa standardowo w kolorze anodowanego aluminium z czarnymi bokami.
PRIMOS LED
Oprawa
Wykonanie
Tryb pracy
ród³o œwiat³a
Piktogram
PRIMOS
ST
C
LED
AT
J
P01
…
CT
N
P29
Zakres
temperatur
T
CB
CB-MA
BU-MA
Przyk³ad tworzenia nazwy: PRIMOS AT J LED P05
PRIMOS LED5
Oprawa
PRIMOS
Typ bry³y
Wykonanie
fotometrycznej
ROAD
ROAD PLUS
CLASSIC
Taw [h]
Tryb pracy
AT
1
C
CT
2
J
CB
3
N
CB-MA
BU-MA
Przyk³ad tworzenia nazwy: PRIMOS ROAD AT 1C LED5
ród³o œwiat³a
Moc [W]
LED
5
71
Zakres
temperatur
T3
1)
Oprawa o mocy 7W dostêpna dla wszystkich wykonañ i czasu (trybu pracy) 1C i 2C.
Zaleca siê stosowanie bry³y fotometrycznej typu CLASSIC.
3)
Niedostêpny dla czasu (trybu pracy 2J, 3J, 2N i 3N).
2)
Legenda - strona 63
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
60
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Oprawy oœwietlenia awaryjnego - dane do zamówienia
Oprawa
OWA
Typ bry³y
Wykonanie
fotometrycznej
ROAD
ROAD PLUS
AREA
SIDE
Taw [h]
Tryb pracy
ród³o
œwiat³a
Moc [W]
1
2
3
C
J
N
LED
3
51
Taw [h]
Tryb pracy
ród³o
œwiat³a
Moc [W]
1
2
3
C
J
N
LED
3
AT
CT
CB
CB-MA
BU-MA
Kolor obudowy
(Kod RAL)
OWA LED
9003
9005*
9006*
Przyk³ad tworzenia nazwy: OWA ROAD AT 2C LED3 9003
1)
Oprawa o mocy 5W dostêpna tylko dla wykonañ CB i CB-MA.
Oprawa
OWA N14
Typ bry³y
Wykonanie
fotometrycznej
ROAD
ROAD PLUS
AREA
SIDE
AT
CT
CB
CB-MA
BU-MA
Przyk³ad tworzenia nazwy: OWA N14 ROAD CT 1C LED3 9003
Oprawa standardowo w kolorze ekstrudowanego aluminium.
Oprawa
Typ obudowy
Wykonanie
Taw [h]
Tryb pracy
ród³o
œwiat³a
Moc [W]
OWA ATOM
K
O
AT
CT
CB
CB-MA
BU-MA
1
2
3
C
J
N
LED
2
Kolor obudowy
(Kod RAL)
SAL1
9003*
9005*
9006*
Przyk³ad tworzenia nazwy: OWA ATOM K CT 1C LED2 SAL
1)
SAL - Szczotkowane Aluminium.
Oprawa
DL CEILINE II
DL
Wykonanie Taw [h]
AT
CT
CB
1
2
3
Tryb ród³o
Zakres
Moc [W]
pracy œwiat³a
temperatur
C
J
LED
12
14
18
19
20
25
26
28
32
T
Barwa
œwiat³a
L
R
S
Kolor obudowy
DOWNLIGHT LED
E
F
G
H
K
Przyk³ad tworzenia nazwy: DL CEILINE II AT 2J LED 14 R E
Barwa œwiat³a: L - zimna bia³a, R - ciep³a bia³a, S - neutralna bia³a
Kolor obudowy: E - bia³y, F - szary, G - czarny, H - srebrny, K - z³oty
Uwagi:
DL CEILINE II LED 32W - kolor obudowy tylko bia³y
Legenda - strona 63
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
61
Sp. z o.o.
Oprawy oœwietlenia awaryjnego - dane do zamówienia
KWADRA LED
Typ bry³y
Typ
Wykonanie
fotometrycznej obudowy
Oprawa
KWADRA
ROAD
ROAD PLUS
AREA
SIDE
N
P
Taw [h]
Tryb pracy
ród³o
œwiat³a
Moc [W]
1
2
3
C
J
N
LED
3
Tryb pracy
ród³o
œwiat³a
Moc [W]
C
LED
2
AT
CT
CB
CB-MA
BU-MA
Kolor obudowy
(Kod RAL)
9010
9005*
9006*
Przyk³ad tworzenia nazwy: KWADRA AREA N CT 2J LED3 9010
ORBIT LED
Oprawa
Typ bry³y
fotometrycznej
ORBIT
ROAD
ROAD PLUS
AREA
SIDE
Wykonanie Taw [h]
ST
AT
CB
1
2
3
Przyk³ad tworzenia nazwy: ORBIT AREA AT 2C LED2
Oprawa standardowo w kolorze bia³ym.
H-207 TELESTO
Oprawa
Wykonanie
Moc
Taw [h]
Tryb pracy
H-207 TELESTO
ST
1x11W
1
C
AT
2x11W
2
J
CT
1x28W
3
CB
Przyk³ad tworzenia nazwy: H-207 TELESTO CT 2x11W 1C
H-207 SUPERNOVA
Oprawa
Wykonanie
Moc
Taw [h]
Tryb pracy
H-207 SUPERNOVA
ST
2x18W
1
C
AT
1x36W
2
J
CT
2x36W
3
CB
1x58W
Mocowanie
C33
Zakres
temperatur
T
2x58W
Przyk³ad tworzenia nazwy: H-207 SUPERNOVA CT 1x58W 1C
Legenda - strona 63
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
62
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Oprawy oœwietlenia awaryjnego - dane do zamówienia
Oprawa
Typ obudowy
Wykonanie
Moc
Taw [h]
Tryb pracy
SFERA
N
ST
1x18W
2
J
P
AT
2x18W
CT
1x26W
CB
2x26W
SFERA
1x32W
Przyk³ad tworzenia nazwy: SFERA N CT 2x18W 2J
Oprawa
Typ obudowy
Wykonanie
Moc
Taw [h]
Tryb pracy
SQUARE
N
ST
4x14W
2
J
AT
4x18W
CT
2x36W
P
SQUARE
CB
Przyk³ad tworzenia nazwy: SQUARE P AT 4x18W 2J
Legenda:
Typ bry³y fotometrycznej: patrz indywidualne karty produktów.
WielkoϾ oprawy:
Puste pole – ma³a
D – du¿a.
Typ oprawy lub klosz:
N – natynkowa
P – podtynkowa
DW – oprawa dwustronna b¹dŸ klosz dwustronny.
Wykonanie:
ST – standard
AT – autotest
CT – centraltest
CB – centralna bateria,
CB-MA – centralna bateria z wbudowanym modu³em adresowym,
CB-MP – centralna bateria z wbudowanym modu³em prze³¹czaj¹cym,
CB-MAP – centralna bateria z wbudowanym modu³em adresowo-prze³¹czaj¹cym,
BU-MA – zasilanie buforowe.
Taw [h] - czas pracy awaryjnej: nie definiuje siê dla wszystkich wykonañ CB.
Tryb pracy:
C – ciemny
J – jasny
N – nocny (tylko dla wykonania CT).
Zdefiniowany dla wykonañ ST, AT, CT, CB-MA (oprawy LED) i CB-MAP (oprawy œwietlówkowe).
Zakres temperatur:
Puste pole - standardowy zakres temperatur
T – oprawa o rozszerzonym zakresie temperatur (patrz dane techniczne) z wbudowanym
termostatem H-323 (bateri¹ termostatyzowan¹).
Kolor obudowy: pola oznaczone * dostêpne na specjalne zamówienie – wyd³u¿ony czas dostawy.
R
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
63
Sp. z o.o.
Akcesoria do opraw oœwietlenia awaryjnego
Zestaw mocowania C101
Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszania opraw PRYMAT,
PRIMOS i HERKULES-P.
UWAGA!
Linki b¹dŸ ³añcuszki nale¿y zamawiaæ osobno.
Zestaw mocowania C102
Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszania oprawy KWADRA N.
UWAGA!
Linki b¹dŸ ³añcuszki nale¿y zamawiaæ osobno.
Zestaw mocowania C103
Zestaw mocowania przeznaczony do zwieszania oprawy PROFILIGHT C32.
UWAGA!
Linki b¹dŸ ³añcuszki nale¿y zamawiaæ osobno.
Zestaw mocowania C105
Zestaw mocowania przeznaczony do monta¿u opraw PRIMOS,
PRYMAT i HERKULES-P w sufitach podwieszanych.
Zestaw mocowania C106
Zestaw mocowania przeznaczony do monta¿u opraw PRIMOS, PRYMAT
i HERKULES-P do koryt kablowych.
Zestaw mocowania W121
Zestaw mocowania naœciennego przeznaczony dla opraw PRIMOS,
PRYMAT i HERKULES-P. Pozwala na zamontowanie oprawy na œcianie
prostopadle do niej b¹dŸ odchylaj¹c oprawê od poziomu o 15, 30, 45,
60, 75 lub 90°. Przy zastosowaniu mocowania W121 oprawa jest
skierowana do œciany krótszym bokiem.
Zestaw mocowania W122
Zestaw mocowania naœciennego przeznaczony dla opraw PRIMOS,
PRYMAT i HERKULES-P. Zestaw pozwala na zamontowanie oprawy
na œcianie prostopadle do niej b¹dŸ odchylaj¹c oprawê od poziomu
o 15, 30, 45, 60 lub 75°. Przy zastosowaniu mocowania W122 oprawa
jest skierowana do œciany d³u¿szym bokiem.
Zestaw mocowania W131
Zestaw mocowania przeznaczony do monta¿u natynkowej oprawy
KWADRA na œcianie w taki sposób, aby Ÿród³o œwiat³a skierowane by³o
ku pod³odze. Zaleca siê stosowanie oprawy z bry³¹ fotometryczn¹
typu SIDE wraz z zestawem mocowania W131.
Wzmocnienie do miêkkich sufitów
Dodatek przeznaczony dla wykonania podtynkowego oprawy
KWADRA. Umo¿liwia monta¿ oprawy w delikatnym suficie
np. sufitach wykonanych z w³ókna szklanego.
Linki, ³añcuszki
Linki stalowe, ³añcuszki ocynkowane DIN 5685-A przeznaczone do
monta¿u opraw zwieszanych.
£añcuszki dostêpne w wymiarze DIN 5685-A 1,5x12.
R
email: [email protected]
www: hybryd.com.pl
64
Sp. z o.o.
tel: +48 (32) 233 98 83
fax: +48 (32) 233 98 84
Hybryd Sp. z o.o.
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
Mocowania opraw
C12
C13*
C14*
W8
W7
C5
C6
C1*
C16
W9
W10
W1
C25
C30
W1
C5
C24
C25
C101*
W15
W4
C105
C106
C17
W121
1)
W11
W3
C7*
C2
C103
1)
C15
C18
2)
PROFIL
W12
CRYSTAL
W4
W2
ALU
W16
SPARK
C26
C32
PROFILIGHT
W17
W122
PRIMOS
HERKULES-P
PRYMAT
PRYMAT DW
AKCESORIA
zamawiane
osobno
oznaczone s¹
czerwonym
kolorem
ORBIT
C102
W131
KWADRA N
LEGENDA
KWADRA P
SUFIT STA£Y
SUFIT PODWIESZANY
SUFIT MODU£OWY
W135
OWA N14
OWA
POWER LED
W130
UWAGI
* Linki b¹dŸ ³añcuszki dostêpne
na specjalne zamówienie.
1)
Wymagany dostêp do
przestrzeni miêdzysufitowej.
2)
Wy³¹cznie dla wersji ST, CB.
OWA
ATOM LED
H-207
SUPERNOVA
TELESTO

Podobne dokumenty