Kliknij tu, aby pobrać lub otworzyć plik.

Komentarze

Transkrypt

Kliknij tu, aby pobrać lub otworzyć plik.
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
NARKOMANIA
Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005
OPRACOWAŁA :
BARBARA RUTKOWSKA
SUWAŁKI 2005
SPIS TREŚCI
1. Metoda opracowania bibliografii……………………2
2. Wykaz skrótów……………………………………...5
3. Wykaz czasopism i skróty ich tytułów……………...6
4. Schemat układu bibliografii…………………………8
5. Zrąb główny…………………………………………9
6. Indeks alfabetyczny autorów, recenzentów,
tłumaczy i reżyserów………………………………..69
2
TEMAT NARKOMANII W LITERATURZE I
FILMACH
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 1980 - 2005
1. Metoda opracowania bibliografii
Opracowana bibliografia należy do grupy bibliografii specjalnych,
treściowych
typu
zagadnieniowego,
o
zakresie
ograniczonym
do
problematyki narkomanii.
Jest ona adresowana do szerokiego grona odbiorców : nauczycieli,
pedagogów, katechetów, bibliotekarzy szkolnych, studentów, uczniów,
rodziców
i wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką, którzy
pragną skutecznie zapobiegać patologiom społecznym i pomagać osobom
z kręgu uzależnienia narkotycznego.
Jest
to
bibliografia
retrospektywna,
dotyczy
jednak
okresu
współczesnego (lata 1980 – 2005). Zastosowano w niej
selekcję
dokumentów, uwzględniając materiał najbardziej wartościowy
z punktu
widzenia użytkownika. Wybierając dłuższy okres czasu autorka spisu
kierowała się tym, by nie pominąć ważnych pozycji, które nie straciły na
wartości, a zawierają cenne rady i wskazówki w zwalczaniu narkomanii.
Podstawą
do
sporządzenia
bibliografii
był
„Przewodnik
Bibliograficzny” , „Bibliografia Zawartości Czasopism”, z których od roku
1995 wykorzystany został nośnik elektroniczny, co bardzo ułatwiło
wyszukiwania.
Przydatna
okazała
się
też
bibliografia
zawarta
w wydawnictwach zwartych i ciągłych, m. in. Katalog filmów, Nowe Książki.
Zasięg językowy i terytorialny, ze względu na zakładanego adresata
bibliografii jest ograniczony do języka polskiego (w tym także tłumaczenia
3
z innych języków) i terenu Polski. Zasięg formalno-wydawniczy jest
nieograniczony - rejestruje ona zarówno publikacje samoistne wydawniczo,
jak również artykuły z czasopism i fragmenty. Zasięg formalno-piśmienniczy
ograniczony został do piśmiennictwa naukowego i publicystycznego. Zasięg
autorski jest nieograniczony przez typy dokumentów, obejmuje dokumenty
piśmiennicze oraz audiowizualne (np. filmy video).
Bibliografia zawiera ogółem 577 opisów.
Metoda opracowania bibliografii jest prymarno-pochodna, przy
przewadze opisów pochodnych. Część opisów opracowanych z autopsji
zawiera adnotacje treściowe ponieważ bibliografia ma pełnić funkcję
swoistego przewodnika tematycznego po problematyce narkomanii.
Kompozycja bibliografii została sporządzona na podstawie normy PN76/N-01153
Kompozycja
wydawnicza
i
topograficzna
bibliografii
specjalnych w układzie działowym lub systematycznym. Składa się na nią :
wstęp, wykaz skrótów w opisie bibliograficznym, wykaz tytułów czasopism i
ich skrótów, wykaz publikacji dotyczących narkomanii.
Wstęp informuje o zakresie, zasięgach i kompozycji bibliografii.
Wykaz skrótów sporządzony został w oparciu o normę PN-85/-01158
Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.
Wykaz tytułów czasopism i ich skrótów zrobiono na podstawie normy
PN-N-01178 : 1994 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.
Zrąb główny składający się z 577 pozycji posiada układ formalny i
dzieli materiał bibliograficzny na działy : Materiały kompozycyjne, sympozja
; Literatura naukowa i popularnonaukowa (Książki. Artykuły z czasopism) ;
Programy profilaktyczne ; Literatura piękna ; Materiały audiowizualne –
filmy video (filmy dokumentalne, filmy fabularne). Wszystkie części
posiadają jednolitą numeracje. W obrębie każdego działu zastosowano
szeregowanie alfabetyczne wg haseł autorskich zgodnie z normą PN-80/N01223, a w przypadku braku autora wg haseł tytułowych.
4
Opis bibliograficzny książki sporządzony został w drugim stopniu
szczegółowości w oparciu o normę PN-82/N-01151-01. Opis bibliograficzny
książki. Opis bibliograficzny artykułu sporządzono zgodnie z normą PN-N01152-2 : 1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.
Dopełnienie
bibliografii
stanowi
indeks
alfabetyczny
autorów,
recenzentów, tłumaczy i reżyserów. Konstrukcja bibliografii umożliwia
adresatom dotarcie do poszukiwanych materiałów różnymi drogami : poprzez
nazwiska autorów lub innych współautorów – przy wykorzystaniu indeksów,
albo poprzez penetrację wybranych działów zrębu głównego.
Można wyrazić nadzieję, że tak obszerna bibliografia pozwoli
zainteresowanym odnaleźć piśmiennictwo ukazujące metody badania i
określania stopnia zagrożenia narkomanią, sposoby zapobiegania jej,
programy profilaktyczne i naprawcze.
5
2. Wykaz skrótów w opisie bibliograficznym
ang. – angielski
art. – artykuł
b.m. – bez miejsca
b.r. – bez roku
cz. – część
d. – dnia
fot. – fotografia
il. – ilustracja
jęz. - język
nr – numer
oprac. – opracowanie
pol. – polski
popr. – poprawione
przem. – przemówienie
rec. - recenzja
red. – redaktor
rys. - rysunki
s. – strona
tabl. – tabela
uzup. – uzupełnione
wyd. – wydanie
wykr. – wykres
zm. – zmienione
6
3. Wykaz czasopism i skróty ich tytułów
Alkohol i Narkomania
- Alkoh. i Narkom.
Ateneum Kapłańskie
Auxlil. Soc.
Brulion
Charaktery
Chemia w Szkole - Chemia w Szk.
Chowanna
Dyrektor Szkoły
- Dyr. Szk.
Edukacja
Edukacja i Dialog
Kultura i Edukacja
- Kult. i Eduk.
Kwartalnik Edukacyjny
Lider
Lubelski Rocznik Pedagogiczny - Lub. Rocz. Pedag.
Nauka i Przyszłość
- Nauka i Przyszł.
Nowa Szkoła - Nowa Szk.
Nowe Książki
Nowe Państwo - Nowe Państ.
Nowiny Psychologiczne - Now. Psychol.
Opieka. Wychowanie. Terapia.
Pedagogika Społeczna
- Opiek. Wychow. Ter.
- Pedag. Społ.
Polityka Społeczna - Polit. Społ.
Poradnik Językowy - Por. Jęz.
Prawo i Życie
Prawo Nauk Pedagogicznych - Pr. Nauk Pedag.
Problemy Alkoholowe - Probl. Alkoh.
Problemy Narkomanii - Problemy Narkom.
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - Probl. Opiek.-Wychow.
7
Problemy Poradni Psychologicznej - Probl. Porad. Psychol.
Problemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Probl. Porad. Psychol Pedag.
Problemy Rodziny - Probl. Rodz.
Przegląd
Przegląd Psychologiczny - Przegl. Psychol.
Psychologia Wychowawcza - Psychol. Wychow.
Przegląd Techniczny - Prz. Tech.
Przegląd Tygodniowy - Prz. Tyg.
Rejent
Remedium
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
Szkoła Specjalna
- Szk. Spec.
Szkoła Zawodowa - Szk. Zawod.
Świat Problemów
Tygodnik Powszechny
- Tyg. Powsz.
Tygodnik Solidarności - Tyg. Soli.
Unia. Gedan.
W Drodze
Wiadomości Kulturalne - Wiad. Kult.
Wieści Oświatowe
Wprost
Wszechświat
Wychowanie Fizyczne i Higiena - Wych. Fiz. i Hig.
Wychowanie Fizyczne. Zdrowie. - Wych. Fiz. Zdr.
Wychowanie na Co Dzień - Wych. Fiz. Zdr.
Wychowawca
Wyrazy
Z Zagadnień Nauk Sądowych
- Z Zag. Nauk Sąd.
Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Fizyczne - Zagad. Wychow. A Zdr.
Psych.
Zdrowie Psychiczne
Zdrowie Publiczne - Zdr. Publ.
Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - Zesz.
Nauk. AWF w Krakowie
8
4. Schemat układu bibliografii.
1. Materiały konferencyjne, sympozja
2. Literatura naukowa i popularnonaukowa
2.1. Książki
2.2. Artykuły z czasopism
3. Programy profilaktyczne
4. Literatura piękna
5. Materiały audiowizualne – filmy video
5.1. Filmy dokumentalne
5.2 Filmy fabularne
9
5. Zrąb główny
1. Materiały konferencyjne, sympozja
1. Bieniowski Henryk.: Rodzina a narkomania - główne problemy // w: Materiały z I Krajowego Sympozjum. – Warszawa: TR i PDz + „Powrót z U” 1988. – S. 166-178.
2. Cekiera Czesław: Młodzież i narkomania. Korespondencja z St. Petersburga : 18 Międzynarodowa Konferencja Światowej Federacji Wspólnot Terapeutycznych, ST. Petersburg, Rosja // Probl. Alkoh. – 1996, nr 10, s. 15-17
3. Cekiera Mieczysław: Nowe wymiary zapobiegania narkomanii // Probl. Alkoh. – 1999,
nr 2 s. 17-20
(Światowa Konferencja Organizacji Pozarządowych w Bangkoku)
4. Farmakoterapia w stanach uzależnień : (materiały z sympozjum) [Radziejowice 9-10
grudnia 1985 roku] / pod red. Marka Stanaszaka. – Warszawa: Spółdzielcza Agencja
Reklamowa, 1087. – 100 s.
5. Górska Danuta.: Integrowanie terapii dzieci z problemem narkomanii i terapii ich rodziców na podstawie doświadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień w Słupsku. Niepublikowany referat z Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka i Terapia w Narkomanii” Łódź 13-14 Krajowa grudnia 2001. Lewandowska-Kidoń Teresa: Szkolny program
profilaktyki po roku doświadczeń – II Konferencja w Warszawie 29.09–01.10.2003 r.
zorganizowana przez Mini
6. Lewandowska-Kidoń Teresa: Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń – II
Krajowa Konferencja w Warszawie 29.09-01.10.2003 r. zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przy współpracy z ETOH, Fundacją Rozwoju
Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych // Problemy Opiek.Wychow., 2003 nr 10 s.56-57
7. Kamińska-Buśko Bożenna, Szymańska Joanna: Seminarium „Rozpoznawanie
kontaktów ucznia ze środkami psychoaktywnymi i diagnozowanie problemów ucznia
zagrożonego uzależnieniem” : 23-24 1997, Konstancin // Probl. Porad. Psychol. –
1998, nr 1 s. 135-141
8. Kotański Marek: MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i „Ruch Czystych
Serc” jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Niepublikowany referat
konferencyjny. – 2001.
9.
Kooyman M.: Zaangażowanie rodziny w terapię osoby uzależnionej. Niepublikowany
referat konferencyjny. – 2001.
10. Martens J.: Kwestia kobiet w leczeniu uzależnienia od narkotyków – ogólne schematy
i specyficzne metody terapii. Niepublikowany referat konferencyjny.
11. Miejsce rodziny w profilaktyce uzależnień. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki Kielce
2003. Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku / praca zbiorowa pod red. Ta
10
deusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska; Zakład Profilak
tyki Społecznej i Resocjalizacji. – Kielce: „Jedność”, 2003. – 440 s.
12. Młodzież z grup ryzyka : Perspektywy profilaktyki / pod red Miry Prejsner. – War
szawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142 s.
(Narkomania-zapobieganie i zwalczanie-materiały konferencyjne)
13. VIII Europejska Konferencja dotycząca rehabilitacji i polityki przeciwdziałania
narkomanii – Warszawa 5 – 8 września 2001 r. // Problemy Narkomanii. – 2001, nr 2
s. 87
14. Porzak Robert: Profilaktyka uzależnień na uczelniach świata – wybrane przykłady :
(streszczenie wykładu na konferencji inaugurującej program „Uczelnie wolne od
narkotyków” 11 listopada 2001 w Warszawie // Problemy Narkomanii. – 2004, nr 1 s.
12-19
15. Profilaktyka uzależnień drogą wolności człowieka : Materiały konferencji nt. „ Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim dziesięcioleciu. – Lublin, 18 –
21 V 1999 r. / red. Czesław Cekiera i Iwona Niewiadomska. – Lublin: Towarzystwo
Naukowe KUL, 2001. – 281 s.
16. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy,
zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości i przeciwdziałania : mate
riały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogik
i Społecznej Wyższej Szkoły pedagogicznej w Częstochowie, 19 – 19 X 1999 r. / red.
Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. – Kraków: „Impuls”, 2000. – 592 s.
17. Rola ambulatoryjnych usług zdrowotnych w systemie rehabilitacji osób uzależnionych
od narkotyków. Konferencja w Mądralinie zorganizowana przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii w porozumieniu z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń
Zdrowotnych, 23-25 V 2001 // Problemy Narkomanii. – 2001, nr 2 s.86
18. Streszczenia referatów z III Międzynarodowej Konferencji : Leczenie substycyjne
rehabilitacja narkomanii – Katowice, 29 IX – 02 X 2004 // Alkoholizm i Narkomania.
. – 2004, nr 1/2 , s. 111-133.
19. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież : Konferencja (materiały pokonferencyjne) / [zred. zespół w składzie Tadeusz Cielecki red. nacz. i in.]. – Kielce:
KWP, 2001. - 68 s.
11
2. Literatura naukowa i popularnonaukowa
2. 1. Książki
20. Andrzejewska Ewa: O narkomanii wśród młodzieży. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ.
Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983. - 14 s.
21. Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży : Dylematy profilaktyki. -Warszawa :
Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002 . - 151 s.
Cz. 1. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na temat używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / oprac. Janusz Sierosławski, Antoni
Zieliński
Cz. 2. Dylematy i wyzwania profilaktyki problemowej / oprac. Mira Prajsner.
22. Anthony Mitchel T.: Dlaczego? : Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania /
przeł. A. Karpowicz. – Warszawa: „Vocatio 1994. – 211 s.
(Uzależnienia – narkomania)
23. Bibliografia Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w
latach 1990 – 2000 / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania UW, BOWI, 2001. – 127 s.
24. Bielawiec Aleksander, Krężel Mirosław: Narkomania i alkoholizowanie się młodzieży. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1992. - 211 s.
25. Bołoz Wojciech, CSsR: Życie w ludzkich rękach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. – Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej: „Adam”, 1997. – 239.
(Narkomania. Uzależnienia)
26. Bołaz Wojciech, CSsR: Życie w ludzkich rękach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. - Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, „Adam”, 1997. – 239
(Uzależnienia - narkomania)
27. Brać albo być : magazyn Monar 85 / [zespół red. Krzysztof Czabański i in.]. – Warszawa: Agencja Omnipress - Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, 1985. - 128 s.
28. Bruliński Adam: Narkomania : (materiały programowe). - Słupsk : Wydaw. SP, 1999
. - 42 s.
29. Bruliński Adam: Narkomania : problemy prawne i praktyczne. - Słupsk ”Niebieski”. –
2001. - 76 s.
12
30. Cekiera Czesław: Dzieci i młodzież zagrożone narkomanią // W: 50 tajemnic o na
szych dzieciach. - Warszawa: Instyt. Wydaw. Związków Zawodowych, 1987. - S
31. Cekiera Czesław: Toksykomania, narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm. –
Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., 1985. - 299 s.
32. Cekiera Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób
uzależnionych : metody i zakłady, wspólnoty. Wyd. 2. - Lublin : TN KUL, 1993. – 31
s.
(Autor przekazuje w tym opracowaniu różnorodne metody, programy i systemy profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Odbiorcami tej książki mogą być – lekarze, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, duchowni, jak i studenci
tych specjalizacji a także wszyscy, którzy pragną nieść pomoc w wyzwoleniu się z
nałogów osobom uzależnionym)
33. Cekiera Czesław: Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką uzależnień. – Zakro
czym: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, 1993 . – 96 s.
(Psychologia. Uzależnienia – narkomania)
34. Cekiera Czesław: Ryzyko uzależnień. – Lublin: Wydaw. Towarzystwa KUL, 1994. –
230 s.
(Książka ta stanowi kompendium wiedzy z zakresu najnowszej psychologii uzależnień. Prezentuje różne rodzaje uzależnień – nie tylko od narkotyków, alkoholu, tytoniu, leków ale także od grup podkultury młodzieżowej : chuliganów, gitowców, punków, skinów itp. Jak być wolnym, jak mądrze żyć aby się nie uzależnić, a uzależnionym uwolnić się od zniewolenia – odpowiedzi właśnie na te pytania czytelnik znajdzie
w tej książce )
35. Chruściel Tadeusz Lesław, Preiss-Mysłowska Marta: Ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii : komentarz. - Warszawa: C.H. Beck, 2000. - 531 s.
36. Częstochowski Ryszard: Czas klęski ? : problemy narkomanii wśród młodzieży szkol
nej. – Bydgoszcz: „Naprzeciw”, 1994. – 35 s.
37. Czy rodzice są bezsilni ? : czy można ustrzec dzieci przed pokusą brania środków uzależniających i uzależnieniem / [tł. z niem. Urszula Żok-Jaroszewska]. - Warszawa:
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1980. -35 s.
38. Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki ? / [tł. Z
ang. Jan Piotrowski i Łukasz Roniker]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: „Elma Books”,
2000 . – 203 s.
(Jest to rzeczowy i rzetelny poradnik dla rodziców. Przedstawia on aktualne realia
związane z alkoholizmem i innymi narkotykami. Uczy identyfikować oznaki świad
czące o obecności narkotyków w życiu dziecka. Zwraca uwagę rodziców na cztery
kolejne fazy konsumpcji narkotyków wraz z następstwami ich użycia ; główne
kategorie narkotyków, wygląd poszczególnych narkotyków, nazwy potoczne, oznaki
użycia; powody dla których dzieci sięgają po narkotyki. Spora część książki zajmują
13
porady praktyczne dotyczące m.in. waszej interwencji i jak stworzyć dom wolny od
narkotyków
39. Doktór Tadeusz: Pomiędzy medycyna a religią : ruchy religijne i parafialne w prak
tyce i terapii uzależnień. - Warszawa: „Pusty Obłok”, 1994. - 95 s.
40. Dorastanie : zagrożenia i psychologiczne wsparcie / pod red. Adama Dąbka. – Zielona
Góra: Pełnomocnik Wojewody Zielonogórskiego ds. Zapobiegania Narkomanii. Urząd
Wojewódzki. Wydział Zdrowia, 1993. - 113 s.
41. Duszpasterskie wyzwanie wobec narkomanii i AIDS / pod red. Arkadiusza Nowaka. –
Szczecin: „Ottonianum”, 1998. – 126 s.
42. Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. –
Wyd. 3 zmien.. – Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000.276 s.
43. Dziewiecki Marek: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. – Kielce:”Jedność”, 2000,
. - 219 s.
44. Elliot Julian, Maurice Place: Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik dla psychologów
/ tł. z ang. Małgorzata Babiuch. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedag., 2000. –
239 s.
(Literatura Pedagogiczna)
45. Falewicz Jan K.: Alkoholizm i narkomania. – Warszawa: Polskie Tow. Psychologiczne 1988. – 206 s.
46. Fieske Kazimierz, Sobiech Robert: Narkomania : interpretacje problemu społecznego
.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. - 314 s.
47. Gaś Zbigniew Bronisław: Profilaktyka uzależnień. -Warszawa : Wydawnictwa Szk. I
Pedag., 1993. - 234 s
(W książce zostały poddane szczegółowej analizie współczesne trendy w profilaktyce
uzależnień na świecie, aby polskim profesjonalistom umożliwić podejmowanie bardziej skutecznych działań w zakresie przeciwstawiania się temu wszystkiemu, co
ułatwia młodym ludziom wikłanie się w pęta uzależnień. W poszczególnych rozdziałach omówienie zostały m.in.: ogólna koncepcja profilaktyki uzależnień; modele programów profilaktycznych; oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców
i wychowawców; badanie skuteczności programów profilaktycznych)
48. Gaś Zbigniew Bronisław, Marki-Struga: Rodzina wobec uzależnień.- Warszawa:
Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993. - 141 s.
49. Gdzie szukać pomocy : informator / Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii; oprac.
Pracownicy Biura Zarządu Głównego TZN. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa: TZN,
1990. - 36 s.
14
50. Goldstein Arnold P. i in.: Umiejętności chroniące (odmawiania) : zapobieganie
narkomanii wśród młodzieży / tł. Włodzimierz Czajer. - Warszawa: Katolicka Funda
cja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom „Caran”, 2001. - 183 s.
51. Gomółka Jan: Abstynencja dzieci i młodzieży nadzieją trzeźwości dorosłych : szkice
katechez dla dzieci i młodzieży przygotowujące do złożenia i przedłużenia przyrze
czeń abstynenckich oraz inne pomoce duszpasterstwa trzeźwości. - Wyd. 2 popr. I
uzup. Warszawa: Wydaw. Sióstr Loretanek, 2004. - 110 s.
(Narkomania-zapobieganie-zwalczanie)
52. Goodyer Paula: Dzieciaki + narkotyki : poradnik dla rodziców / tł. Beata Paluchow
ska, Paweł Wiechno. - Warszawa: „Mada”, 1999
(W publikacji tej nie ma rozdziału zatytułowanego „Jak zapobiegać sięganiu po
narkotyki przez nastolatki”, bo nie jest to możliwe. Jeśli nastolatek zdecyduje się
spróbować narkotyków, rodzice mogą niewiele zrobić, aby temu zapobiec. W tej
monografii są natomiast informacje, które zapewnią solidną wiedzę o narkotykach
i alkoholu. Omówione zostały bowiem tu wszystkie rodzaje narkotyków, ich działanie
oraz sposoby jak zmniejszyć ryzyko związane z ich przyjmowaniem)
53. Gorska Grażyna: Narkomania w świetle nauczania Jana Pawła II : aspekt moralny. –
Wrocław, 2000. – 64 s.
54. Górecka Halina, Schubert Elżbieta: Patologie społeczne objęte ingerencją sądu rodzinnego i ich uregulowania prawne. – Olsztyn: WSP, 1992.
(W skrypcie tym zaprezentowano najważniejsze zagadnienia dotyczące okoliczności i
mechanizmów regulujących społeczne zachowania dzieci i młodzieży z ukierunko
waniem na zachowania społecznie patologiczne. Pod względem przedmiotowym
rozważaniami objęto także kategorie patologii społecznej, jak : dezorganizacja rodzi
ny, przestępczość nieletnich oraz alkoholizm i narkomania. Całość dopełnia omówie
nie przepisów prawnych m.in. odnoszących się do tak uporczywych i dolegliwych
programów społecznych, jakimi są właśnie alkoholizm i narkomania)
55. Górski Stanisław: Uwaga rodzice – narkomania! – Warszawa: Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, 1985. – 170 s.
(Książka zawiera opis polskiej narkomanii, który najdokładniej i najwierniej odzwier
ciedla naszą rodzima specyfikę zjawiska. Przedstawia przyczyny powstawania nałogu,
jak dochodzi do uzależnienia narkotycznego i da czego to prowadzi)
56. Grudzińska Zofia: Uzależnienia : tak się zaczyna destrukcja charakteru i organizmu :
sposoby wyjścia / współaut. Jacek Doliński. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza „S.A.
PER”, [b.r.]. – 156 s.
(Uzależnienia – narkotyki. Świadectwa)
57. Gwynne Peter: Kto używa narkotyków. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Profi”,
1994. – 103 s.
(Ser. : Encyklopedia Wiedzy o Uzależnieniach)
15
58. Haak Henryk: Prawo wobec narkomanów. – Warszawa; Poznań: Polski Dom
Rekolekcyjny ŁAWICA, 1993. – 159 s.
59. Haak Henryk: Przymusowe leczenie narkomanów. – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2000. – 252 s.
60. Hostetler Jeptha R.: Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców/ przekł. z ang.
Zenon Miernicki. – Warszawa: „Edytor”, 1995. – 127 s.
61. Ilinicki Stanisław: Młodzieżowa narkomania / Zarząd Kultury i Oświaty Głównego
Zarządu Politycznego ; Centralna Komisja Wychowania Zdrowotnego. – Warszawa:
Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1987. – 110 s.
62. Jak nie zostać narkomanem / Stowarzyszenie „Karan”. – Warszawa: „Karan”, 1998. –
39 s.
(Karan – Biblioteka Profilaktyki ; 2)
63. Jakubowska Barbara i in.: Zanim spróbujesz. – Warszawa: Stowarzyszenie OPTA.
1994. –256.
64. Jakubowska Hanna: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. – Warszawa; Łódź: Wydawnictwo Szkolne
PWN, 1999.
(Przeciwdziałania uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się zdrowa psychika i
postępowanie asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność
świadomego dokonywania wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji, jakie zna
lazły się w opracowaniu. Program promocji zdrowia można realizować w całości lub
w części we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Scenariusze lekcji
wraz z materiałami teoretycznymi pomogą nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu
ciekawie przeprowadzić lekcję wychowawczą i zarazem lepiej poznać i zrozumieć
potrzeby swoich uczniów)
65. Jampolski Lee: Leczenie uzależnionego umysłu / przekł. z ang. Alicja Bartosiewicz,
Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek – Warszawa: Jacek Santorski i CO. Ag. Wydaw
nicza, 1992. – 200 s.
(Książka mówi o poszukiwania szczęścia poza sobą, strukturze systemu myślenia
uzależnionego. Autorem książki jest psycholog, konsultant różnorodnych programów
leczenia uzależnień chemicznych. Prowadził na kilku uniwersytetach w Stanach zaję
cia poświęcone uzależnieniom i rozwiązywaniu konfliktów. Tragedią narkomanów i
alkoholików jest to, że znaleźli się oni w niewoli substancji szczególne destrukcyjnych
dla ich zdrowia i społecznego funkcjonowania. Jeżeli wziąć pod uwagę mechanizm
uzależnienia, a nie jego przedmiot, to mało kto z nas jest prawdziwie wolny – oto
teza tej książki. Dlatego może być ona pomocna nie tylko dla osób wychodzących z
uzależnienia od leków, narkotyków i alkoholu)
66. Jarosz Maria: Samozniszczenie, samobójstwo, alkoholizm, narkomania. – Wrocław:
Ossolineum, 1980. – 98 s.
16
67. Jędrzejko Mariusz, Piórkowska Krystyna: Leksykon narkomanii / współ. aut. Wiesław
Bożejewicz ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. –
Pułtusk: WSH, 2004. – 235 s. Jak nie zostać narkomanem / Stowarzyszenie „Karan”. –
Warszawa: „Karan”, 1998. – 39 s.
68. Johnson Vernin E. : Interwencja : Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy / tł. Barbara
Mroziak. – Warszawa: Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnieniach, 1994. – 127 s.
(Psychologia uzależnień)
69. Juczyński Zygfryd: Narkomania dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. – Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002. – 140 s.
70. Kamińska-Buśko Bożena: Profilaktyka uzależnień w systemie oświaty // W: Psycholo
gia praktyczna w systemie oświaty / pod red. Krystyny Ostrowskiej. – Warszawa:
Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. – s. 302-310
(Publikacja prezentuje istotne informacje dotyczące podejmowania działań profilak
tycznych przez polskie władze oświatowe, mające skuteczniej zapobiegać narastają
cym zjawiskom głównie narkomanii i pijaństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Czytelnik znajdzie tutaj między innymi wiadomości na temat rozwoju form i placówek
profilaktyczno-wychowawczych niosących pomoc uczniom uzależnionym bądź
zagrożonych uzależnieniem oraz wykaz młodzieżowych ośrodków socjoterapii w Pol
Polsce. Ciekawe też są tu zestawienia dotyczące motywów odurzania się
uczniów. Skutecznemu zapobieganiu „chorobie złej adaptacji” z pewnością służyć ma
przygotowany Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii)
71. Karpowicz Paweł: Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe
aspekty leczenia uzależnienia. Wyd.2. – Białystok: „Kreator”, 2003. – 249 s.
(Jest to książka z ser. Dusza Współczesnego Człowieka. Ukazanie się tej książki to
ważne wydarzenie w literaturze fachowej, precyzyjne uporządkowanie wiedzy. Taka
pozycja jest niezwykle cenna nie tylko dla środowisk profesjonalistów, ale dla przed
stawicieli wszystkich grup zawodowych, najmujących się młodzieżą w różnych
kontekstach. Autor zadał sobie zapewne wiele trudu, by dotrzeć do szerokiego kręg
profesjonalistów, penetrował archiwa prasowe, podróżował, przeprowadzał wywiady,
nagrywał. Niezaprzeczalny walor stanowi język jakim napisana jest ta pozycja – język
praktyka, nie zaś suche , teoretyczne, paranaukowe dywagacje. Autor stwierdził, że
prezentowana lektura ma szansę stać się jednym z ważniejszych podręczników w za
kresie przeciwdziałania narkomanii w naszym kraju. Marek Kotańsli, doskonały
znawca tego tematu potwierdził te słowa, bardzo pozytywnie ustosunkował się do
wydanej książki)
72. Korpetta Ewa, Szmeredt-Siesicka Ewa: Narkotyki w Polsce : mity i rzeczywistość. Warszawa: „Prószyński i S-ka”. 2000. - 119 s.
73. Kotański Marek: Aby nasze dzieci nie musiały wybierać”innej drogi” . – Warszawa:
Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. - 10 s.
74. Kotański Marek Co to jest „Monar”? - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekar
17
skich, 1984. - 16 s.
75. Kotański Marek: Na narkomanię nie ma mocnych. - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983. - 8 s.
76. Kotański Marek: Strzykawka może być schowana na regale. - Warszawa: Państ. Za
kład Wydawnictw Lekarskich, 1982. - 8 s.
77. Kotański Marek: Ty zaraziłeś ich narkomanią. - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich. – 61 s.
78. Koczurowska J.: Co robić, aby nasze dzieci nie sięgały po narkotyki. Rady i propozycje dla rodziców i wychowawców. - Gdańsk: Towarzystwo „Mrowisko”, 1995.
79. Korpetta E., Szmerdt-Sisicka E. : Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.
80. Kozioł A.: Wąchacze, sportowcy i ćpuny. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.
81. Krajewski Krzysztof: Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. - Kraków: „Zakamycze”, 2001.
82. Krzyszowski Tadeusz J. : Autentyczny postęp czy zacofane uzależnienie : Przewodnik
abstynenta i działacza trzeźwości. – Wyd. 2 popr. I rozsz. – Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, 1980. – 201 s. + Drogowskaz katolicki abstynenta.
(Uzależnienia – zagadnienia – skrypt)
83. Kulik Teresa Bernadetta: Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole. – Stalowa Wola:
Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1997. – 214 s. abstynenta i działacza
trzeźwości. – Wyd. 2 popr. I rozsz. - Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa
Trzeźwości, 1980. – 201 s. + Drogowskaz katolicki abstynenta.
(Uzależnienia – zagadnienia – skrypt)
84. Leksykon terminów : alkohol i narkotyki / tł. z ang. Andrzej Bidziński. – Warszawa:
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1997. – 101 s.
85. Lester L. Amann, Arnold P. Golsdstein, Kenneth W. Regles: Umiejętności chroniące.
Zapobieganie wśród młodzieży. – Warszawa: Wyd. Fundacja KARAN, 2001. – 183 s.
86. Łuczak Elżbieta: Narkomania a środowisko : Diagnoza, profilaktyka, percepcja. –
Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, 1998. – 167 s.
87. Majer Ryszard: Nasze dziecko a uzależnienia : poradnik dla rodziców i wychowawców. – Częstochowa: „Communio in Christo”, 1997. – 44 s.
88. Maisto S.A., Galizio M., Connors G.J.: Narkotyki : Zażywanie i nadużywanie. – Warszawa: Fundacja :”Karan”, 2000.
18
89. Markiewicz Aleksander: Materiały pomocnicze do tematu narkomania. – Warszawa:
TZN, 1988. – 12 s.
90. Markiewicz Aleksander: Narkotykowe dylematy. – Kielce ; Kajetanów: PPHU W
daw. „BOG&ART.”, 1999. – 55 s.
(Ser. : Z Nami Bezpiecznie)
91. Markiewicz Aleksander: Środki odurzające a młodzież. – Wyd. 2 popr. – Warszawa:
TZN Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych „Wiem
Wszystko”, 1997. – 95.
92. Martin Jo, Clendenon Kelly: Encyklopedia wiedzy o uzależnieniach . Narkotyki i rodzina. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza „PROFI”, 1994. – 90 s.
93. Materiały pomocnicze do tematu narkomania / oprac. Aleksander Markiewicz. –
Koszalin: Biuro Wydawnictw i Reklamy ZT TZN, 1997.
(Opracowanie to stanowi zbiór materiałów dla wykładowców pragnących podjąć się
przekazania wiedzy dotyczącej tak trudnego zjawiska, jakim jest narkomania. Zawiera
ono m.in. plany – konspekty do przeprowadzania zajęć z wybranych problemów tej patologii społecznej)
94. Matuszewicz Tadeusz: Narkomania : Materiały informacyjne dla rodziców i nauczy
cieli . – Olsztyn: JKN ODN, 1985.
(W każdej, a zwłaszcza w tak ciężkiej chorobie, jaka jest narkomania, sprawą najważniejszą jest jej zapobieganie (profilaktyka). By skutecznie zapobiegać, trzeba nie tylko
wiedzieć jak to robić, ale przede wszystkim czego te działania mają dotyczyć i czemu
służyć. Pisząc ten tekst autor postawił sobie zadanie dotarcia do szerokich kręgów rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, którym poza apelem do
ich sumień i umysłów – pragnie przekazać podstawowe informacje o narkomanii, tej
strasznej i często śmiertelnej chorobie, której można i trzeba zapobiegać)
95. Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców : wszystko co
rzeba wiedzieć aby zapobiec uzależnieniu lub pomóc – gdy do niego doszło / przeł. z
ang. Jadwiga Węgrodzka. – Wyd. 2. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 208 s.
(Jest to książka dla zrozpaczonych i zagubionych rodziców, która pomoże odpowiedzieć na wiele pytań. Np. jak rozpoznać, że dziecko używa narkotyków? W jaki sposób
pokierować leczeniem uzależnionego dziecka? Jak mu pomóc w trakcie terapii, a także
później, kiedy wraca do zdrowia. Słowem publikacja zawiera wszystko, co trzeba wiedzieć, aby zapewnić uzależnionemu lub pomóc gdy do niego już doszło. Przy czym należy mieć świadomość, że to się może zdarzyć każdemu dziecku i w każdej rodzinie)
96. Mejer-Zahorowski Olaf: Narkomani. – Warszawa: CRSS, 1996. – 60 s.
97. Mejer-Zahorowski Olaf: Problemy narkomanii : materiały pomocnicze dla dowódców
i wychowawców. - Warszawa; Pruszków : „Ulmark”, 1998. – 111 s.
19
98. Między wolnością a nałogiem / [Jolanta Kwaśniewska i in.] . – Kielce: „Jedność”,
1999. – 135 s.
99. Między życiem a śmiercią : Uzależnienie, eutanazja, sytuacje graniczne. – Warszawa:
UKSW, 2002. – 288 s.
100.
Miller A.: Mury milczenia. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 1991.
101.
Miłość bez marginesu : grupa ojca Ryszarda w służbie uzależnionym / rozmowy i
oprac. Ewa Babuchowska. Wyd. 2. popr. – Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1995.
– 82 s.
(Miłość. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie)
102.
Misiewicz Halina: Struktura samooceny w procesie resocjalizacji osób uzależnio nych od środków odurzających. – Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjal nej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999, - 170 s.
(Narkomania jest problemem współczesnej cywilizacji. W wielu państwach nasila
się zjawisko nadużywania przez młodzież środków odurzających. Często sytuacja
życiowa dzieci i młodzieży jest tak trudna, że nie potrafią jej sprostać. Szukają
różnych sposobów uporania się z trudnościami, a niekiedy po prostu uciekają od
nich. Jedną z form ucieczki są właśnie narkotyki. W książce tej zaprezentowanie są
badania , które były prowadzone przez pięć lat na oddziale narkomanów w Sanato
rium Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. Badano w nich przede
wszystkim osobowość narkomanów tutaj leczących się i następnie poddanych pro
cesowi resocjalizacji.
103.
Moczuk Eugeniusz: Używanie środków odurzających przez młodzież szkolną :
młodzież końca wieku : podręcznik dla gmin. – Rzeszów: Eugeniusz Moczuk,
2000. – 162 s.
104.
Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenia. - Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX, 2001
(Jest to książka o narkomanii napisana przez lekarza medycyny, psychoterapeutę w
bardzo przystępny i wyważony sposób. Zawarta w niej została prawda o narkotykach lat 90. Tak rodzic, jak i nauczyciel mogą się dowiedzieć jak poznać, czy
dziecko bierze i jak z tym dzieckiem postępować. Profilaktyka i uświadomienie
uczniom groźnych skutków zażywania nawet miękkich narkotyków powinny stać
się tak samo naturalne jak tłumaczenie funkcji czy zasad analizy wiersza)
105.
Mój wybór : przewodnik do życia wolnego od uzależnień : sakwa dla rodziców /
pod red. Artura Dolińskiego i Elżbiety Rewińskiej. – Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubelskiej ZHP, 2003. – 44 s.
106.
Narkomania : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa Gasia. – Lublin: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 1987. – 116 s.
107.
Narkotyki : rozpoznawanie i podstawy psychoprofilaktyki / pod red. Mariusza
20
Jędrzejko; [zespół aut. Mariusz Jędrzejko i in.]; Komenda Główna Żandarmerii
Wojskowej. Deparlament Promocji Obronności MON, PZU Życie. – Warszawa:
KGWŻW, 2002. – 83 s. + CD-ROM + Identyfikator środków uzależniających.
108.
Narkotyki : zażywasz – przegrywasz : problematyka narkotyków i narkomanii :
poradnik dla rodziców i wychowawców. – Płock: Wydział Zdrowia Rodziny i Po mocy Społecznej Urzędu Miasta Płocka, 2000. – 28 s.
109.
Od rozpaczy do nadziei : rodzina i narkomania / Papieska Rada ds. Rodziny ; tł. [z
jęz. wł.] s. Juwencja Rehmus Sł. M. – Warszawa: Wydaw.”Soli Deo”, [po 1991}.
– 27 s.
110.
Ostaszewski Krzysztof, Pisarska Agnieszka: Opiekun : scenariusze zajęć edukacyjnych do filmu. – Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1996. – 24 s.
111.
Parcevaux Pierre de : W obliczu narkomanii : nowe spojrzenie / przekł. z fr. Tadeusz Jania. – Kraków: Wydaw. WAM, 1995. – 239 s.
112.
Pasek Marzenna: Narkotyki! I co dalej... . – Wyd. 2 zm. – Warszawa: „Toret”,
1998. – 60 s
113.
Pasek Marzenna: Narkotyki? – na pewno nie moje dziecko! . – Wyd. 2 zm. – Warszawa: „Toret”, 1998. – 86 s.
114.
Pasek Marzena: Narkotyki przy tablicy (profilaktyka w szkole). – Warszawa: „Toret”, 2000. – 143 s.
115. Patologie społeczne wśród młodzieży : Materiały katechetyczne. – Kraków: Insp.
Tow. Salezjańskiego, 1985. – 117 s. (maszynopis)
(Uzależnienia - narkomania)
116.
Pazdrowski Artur: Przestępczość : jak uniknąć jej wpływu / współpraca Magdalena
Rosiak, Sebastian Jarząbek. – Warszawa: Wydawnictwo Walki z Przestępczością i
Narkomanią „Tamida”, 1999.
117.
Petrović Steven P.: Narkotyki i człowiek / przeł. z serboch. Małgorzata Fibur. –
Warszawa: „Iskry”, 1988. – 238 s.
118.
Pilecka Barbara: Koncepcja własnej osobowości u osób uzależnionych od środków
odurzających. Część I. – Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1992. – 28 s.
119.
Piotrowski Adam: Narkomania młodzieży i inne uzależnienia. – Działoszyn:
„Adam”, 2002. – 67 s.
120.
Pisarska A., Wolniewicz-Grzelak B.: Jak rozmawiać o środkach uzależniających.
Część I. – Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1992.
121.
Popik Piotr: Dlaczego narkotyki? / posłowiem opatrzył Mieczysław Wojciechow ski. – Warszawa: Pruszyński i S-ka, 2000. – 78 s.
21
122.
Potter-Efron R.T., Potter-Efron P.S.: Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. Teoria
i praktyka terapii. – Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1994.
123.
Problemy narkomanii : zarys metod resocjalizacji i profilaktyki „Monaru”. – War szawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. – 43 s.
124.
Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem / red. Jacek Kamiński Z. 1 : publikacja dla pracowników oświaty. – Warszawa: Centr. Ośr. Metod. Poradnictwa
Wychowawczo-Zawodowego, 1989.
(Zamieszczono tu autorskie pomysły pomagania młodzieży uwikłanej w problemy
narkomanii. Zaprezentowano działalność placówek różnorodnych pod względem
funkcji, organizacji, statusu formalnego, metod i atmosfery pracy ale mający już
kilkuletni dorobek. Lektura tego zeszytu nie dostarcza jednak szablonowych spo
sobów postępowania i przykładów niezawodnych rozwiązań, pokazuje jedynie
kierunki działania skupione wokół rozwiązywania bardzo trudnych problemów
wychowanków)
125.
Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem / red. Jacek Kamiński. Z. 2 : z doświadczeń praktyków. – Warszawa: Centr. Ośr. Metod. Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, 1989.
(Książkę poświecono głównie diagnozie zagrożenia uzależnieniem oraz spisowi
różnorodnych form pomocy. Adresowana ona jest do pracowników poradni psycho
logiczno-pedagogicznych i specjalistycznych placówek opiekuńczo- wychowaw
czych i resocjalizacyjnych, pedagogów szkolnych – a więc osób profesjonalnie
zajmujących się młodzieżą z grup ryzyka zagrożenia. Pierwsza część książki w
sposób bezpośredni nawiązuje do tytułu zeszytu. Autorzy tej książki wskazują na
złożoność i dynamikę zjawiska, które powinno być rozpatrywane w każdej fazie.
W drugiej zaś części czytelnik może znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące
łagodzenia pierwszych przyczyn tkwiących przeważnie w środowisku rodzinnym)
126.
Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem / red. Jacek Kamiński. Z. 3 : publikacja dla pracowników oświaty. – Warszawa: Centr. Ośr. Metod. Poradnictwa Wy
chowawczo-Zawodowego, 1993.
127.
Profilaktyka i terapia narkomanii i alkoholizmu / pod red. Zofii Włodowskiej, To ruń 1984.
128.
Profilaktyka w środowisku lokalnym / praca zbiorowa pod red. Grażyny Świątkiwicz..-Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. –161 s.
130.
Pstrąg Dorota: Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. – Rzeszów:
Wydaw. Wyższej Szkoły pedagogicznej, 2000.
(Zasadniczym celem tej książki jest przedstawienie podstawowych informacji na
temat uzależnień. Zawiera ona m.in. wyjaśnienie podstawowych pojęć, czyli
toksykomanii - narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu, porównanie ich zakresu i
treści, społeczne uwarunkowania toksykomanii oraz wybrane koncepcje psycholo
22
giczne, w których podjęto próbę wyjaśnienia powstawania mechanizmu uzależnia
nia. Przedstawiono tu również wybrane aspekty profilaktyki, terapii oraz resocjaliza
cji osób uzależnionych.
131. Przeciw śmierci... / [materiały oprac. Wiesław Fiszer i in.] . – Warszawa: TR i PDU
„Powrót z U”, 1988, - 40 s.
132. Pych Magda: Narkotyki : ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. – Nowy Dwór
Mazowiecki: „Kama”, 2000. – 30 s.
133. Razem łatwiej czyli co robić aby dzieci i młodzież nie używały narkotyków / kom.
red. Cezary Kociński, Waldemar Pajor, Dorota Piątek . – Wrocław: Urząd
Wojewódzki ; Wydział Organizacji i nadzoru, 1997. – 46 s.
134. Richard Denis: Narkotyki / przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz. – Katowice:
„Książnica”, 1999. – s.
135. Robson Denis: Narkotyki . – Kraków: Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1997. – 259 s.
136. Rogala Jan: Narkotyki. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. – 141 s.
137. Rogla-Obłękowska Jolanta: Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nało
gu. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
138. Rogala-Obłękowska Jolanta: Narkoman w rodzinie : wskazania do terapii. – Warszawa: UW ISNS, 2002. – 216 s.
139. Rogala-Obłękowska Jolanta: Przyczyny narkomanii. Wyjaśnienia teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
140. Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki. Zagrożenia, zapobieganie,
leczenie / przekł. Leon Marian Kalinowski. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy
chologiczne, 2004. – 220 s.
141. Ruden Ronald A., Byalick Maria: Żarłoczny mózg : pułapki uzależnień / tł. Arkadiusz Miller. – Warszawa: „G + J Gruner + Jahr Polska”, cop. 2003. – 182 s.
142. Rybakowa Maria i in.: Problemy wieku dorastania. – Kraków: „Ad Vocem”, 2001. –
114 s.
143. Rybczyńska Dorota A.: Młodzież a problem narkomanii : dynamika postaw wobec
zjawiska narkomanii zielonogórskich szkół i uczelni. – Zielona Góra: Wydaw. Wyż
szej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1994. – 114 s.
144. Rylke Hanna, Tuszewski Tomasz: Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach. –
Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004. – 214 s.
(Nagroda – Edukacja XXI w.)
145. Schubert Dariusz: Narkomania – groźne ostrzeżenie : (bibliografia – wybór). –
23
Leszno: WBP, 1087. – 16 s.
146. Siczek Jerzy: Narkonauci. Od uzależnienia do dobrego życia. – Warszawa: Jacek
Santorski CO Agencja Wydawnicza, 1994. – 198 s.
147. Sikora T.: Użycie substancji halucynogennych a religia. – Kraków: Zakład Wydaw
niczy „Nomos”, 1999.
148. Sierosławski Janusz: Oferta pomocy dla osób uzależnionych. – Warszawa: Instytut
Psychiatrii i Neurologii, 1996. – 43 s.
149. Stankowski Adam: Narkomani – narkotyki – narkomani : wybrane zagadnienia :
skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych. – Katowice: Wydaw. Uniwersytet
Śląski, 1988.
(Skrypt ten z jednej strony prezentuje zjawiska narkomanii , przybliża psychikę narkomanów, dostarcza wiadomości na temat środków odurzających, z drugiej zaś pozwala umieścić omawiane zagadnienia na tle zjawisk patologii społecznej.
Prezentowany skrypt przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków
Pedagogicznych, w szczególności zaś pedagogiki specjalnej – resocjalizacji)
150. Stępniak Klemens: Słownik tajemnych gwar przestępczych. – Londyn 1993.
151. Strefy cienia : wybór artykułów / przygot. Barbara Gruszka, Witold Liwski. –
Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP „Alma-Press”, 1985. – 104 s.
152. Śledzianowski Jan: Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wśród młodzieży szkolnej
województwa świętokrzyskiego. – Kielce: „Jedność” staraniem Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Przeciwalkoholowych, 2003. – 72 s.
153. Śledzianowski Jan: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. – Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. – 407 s.
154. Terminy związane ze zjawiskiem narkomanii : materiały dydaktyczne. Cz. 2. – Legionowo: Wydaw. CSP, 2000. – 53 s.
155. Twerski Abraham J.: Uzależnione myślenie : analiza samo oszukiwania / przekł. Iza
bela Szyszkowska-Andruszko. – Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydaw.; Instytut
Psychologii Zdrowia; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2001. – 167 s.
156. Uczeń a narkotyki : jak zapobiec i pomóc : materiały informacyjne dla szkolnej
służby zdrowia / Barbara Woynarowska i in. ; Instytut Matki i Dziecka; Zakład Medy cyny Szkolnej . – Warszawa: JmiD ZSM, 1991. – 62 s.
157. Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży. – Wyd. 3. – Kraków: Wydaw.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – 226 s.
158. Satanizm, rock, narkomania, seks / pod red. Antoniego J. Nowaka ; Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii. – Wyd.2 zm. – Lublin: Redakcja
Wydawnictw KUL, 2000. – 377 s
24
159. W kręgu opiatów ; zbiór artykułów / przygot. Barbara Gruszka, Witold Liwski. –
Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP „Alama-Press”, 1985. – 119 s.
160. Want Wojciech: Odlot do nikąd : narkotyki i narkomania. – Warszawa: „Iskry” ;
„Elma Books”, 1997. – 167 s.
161. Wilmes David J.: Jak wychowywać dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i
narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / przekł.
Liliana Okupniak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002 .- 184 s.
162. Wilson Robert Anton: Sex, narkotyki i okultyzm : podróże poza granice świadomości
/ tł. Dariusz Misiuna.- Toruń: „Graffiti BC”, 2002.- 237 s.
163. Wołynowicz Tadeusz, CM: Miłość prowadząca na szczyty. – [b.m] : [b.w.], 1982. –
91 s.
(Rodzina i Przyszłość ; 5) (Uzależnienia)
164. Wojciechowska Janina: Rozpowszechnianie środków psychoaktywnych wśród młodzieży – zadanie dla pedagogów // W: Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / red. Jerzy Żebrowski.- Warszawa: Laboratorium Psychologii
Stosowanej, 1993.- 151 s.
165. Wojciechowski Mieczysław: Psychologia narkomanii czyli jak do tego dochodzi, że
ktoś się uzależnia.- Wyd. 2.- Warszawa: Laboratorium Psychologii Stosowanej,
1993.- 151 s.
166. Wołynowicz Tadeusz, CM: Miłość prowadząca na szczyty. – [b.m.] : [b.w.], 1982. –
91 s.
(Rodzina i Przyszłość ; 5) (Uzależnienia)
167. Woydyłło Ewa : Wybieram wolność... czyli Rzecz o uwalnianiu się z uzależnień.–
Wyd. 4. – Warszawa: „Akuracik”,1998
168. Z doświadczeń ,,Poradni Młodzieżowej” / pod red. Zbigniewa B. Gasia. - Lublin:
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, 1986.- 136 s.
169. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan
E. Bickering ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - 158 s.
170. Zajączkowski Krzysztof: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. – Warszawa:
Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2003. – 91 s.
171. Zajączkowski Krzysztof: Profilaktyka uzależnień a wartości : przewodnik dla
rodziców i wychowawców. – Kielce: Wydaw. „Jedność”, 2002. – 56 s.
(Substancje psychoaktywne. Profilaktyka w szkole i w domu)
172. Zapobieganie uzależnieniom uczniów : publikacja dla pracowników oświaty / pod
red. Bożeny Kamińskiej-Buśko. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy-Pedago-
25
gicznej Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 167 s.
173. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach. – Toruń: Wydaw. Edukacyjne ,,Akapi”, 2001. - 224 s.
174. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Ruch samopomocy dla osób uzależnionych. - Olsztyn:
,,Glob” Studium Kształcenia Ustawicznego, 2001. - 118 .
175. Żuraw Jan, Sęk Alicja: Proces wychowawczy a profilaktyka młodzieży. ,,Zeszyty
Problemowe Narkomanii”. - Warszawa: TZN, 1986.- s. 219-226.
2.2. Artykuły z czasopism
176. Andrzejwska Katarzyna: Czy mój syn jest narkomanem? // W Drodze. -2000, nr 11,
s. 32-37
177. Badora Krzysztof Piotr: Przeciwdziałanie narkomanii w częstochowskich szkołach
średnich //Pr. Nauk. Pedag . - 1999/2001 , Z. 8/10, s. 451-461
178. Bartkowiak Zenon: Problemy prewencji narkomanii i lekomanii wśród dzieci i
młodzieży // Zdr. Psych. – 1998, nr 39, s.106-119
179. Bartosiak Arkadiusz: Żużel spotkał Bogdana // Polityka. -1997, nr 22, s. 92-93
(Narkomania wśród młodzieży szkolnej)
180. Bikont Anna: Przychodzili z lodami i heroiną // Gaz. Wybor. -1998, nr 114, s. 14-17
181. Bikont Anna: Z heroiną na tropie // Gaz. Wybor. -1999, nr 213, s. 16-17
182. Bobrowski Krzysztof, Okulicz-Kozaryn Katarzyna: Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów liceów ogólnokształcących w gminie Warszawa-Centrum
// Alkoh. i Narkom. -1999, nr 4, s. 579-598
183. Bortnowska Halina: Sąd nad plecakiem // Gaz. Wybor. -2000, nr 23, s. 18-2
(Program zwalczania przemocy i narkotyków na terenie szkół w Olsztynie)
184. Braune Alicja: Środowiskowe programy profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży gimnazjalnej // Probl. Porad. Psych. Pedag. -2000, nr 2, s. 58-96
185. Bugajny Witold: Jestem za karalnością posiadania narkotyków // Probl. Alkohol. –
1996, nr 4, s. 11-12
186. Bugajny Witold: Zakaz posiadania narkotyków skutecznym środkiem przeciw działania narkomanii // Probl. Alkoh. -1995, nr 10, s. 8-9
187. Cekiera Czesław: Ekstaza // Probl. Alkoh. - 1997, nr 10/12, dod. s. XVIII-XIX
188. Cekiera Czesław: Psycho-profilaktyka uzależnień, oraterapia i resocjalizacja osób
26
uzależnionych // Probl. Opiek. i Wychow. - 1999, nr 39,
s. 44-46
189. Chmielewska Izabela: Mniejsze zło // Nauka i Przyszł. - 1995, nr 5, s. 10
190. Choina Mirosław: Moda na „branie” // Nowa Szk. 2003, nr 8 s. 41-45
(Problem narkomanii w szkole)
191. Cichoń Renata: Narkomania – gdzie szukać pomocy? // Nowa Szk. – 2003, nr 2,
s. 45- 47
192. Czapiewska Elwira: Narkomania wśród uczniów klas terapeutycznych – stan
zagrożenia i sposoby przeciwdziałania // Kult. i Eduk. - 1999, nr 2/3 s.134-140
193. Czapiga Alina: Analiza procesu uzależnienia się od narkotyków na tle relacji w
rodzinie: historia Mateusza // Auxil.Soc. - 2000, nr 3/4 s.217-220
194. Czujkiewicz Paweł, Maziarski Wojciech: Spowiedź przy dźwięku syren // Gaz.
Wybor. - 1998, nr 160 dod. s. 6-9
(Narkomania i alkoholizm)
195. Czajkowska Irena: Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowań
przestępczych młodzieży w świetle badań // Opieka Wychow. Ter. – 1999, nr 4, s.
24-27
196. Dąbrowska Katarzyna: Badanie wykorzystania pakietu prewencyjnego dotyczącego
zapobiegania narkomanii (Odlot) // Alkoh. Narkom. - 2001, nr 3 s. 421-432
197. Diuba Andrzej F.: Rodzice a narkomania // Probl. Alkoh. – 1999, nr 4, dod. s. IV
198. Europejski Program Badań Ankietowych – Używanie alkoholu i narkotyków przez
młodzież szkolną zrealizowanych w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku //
Problemy Narkomanii. – 2004, nr 1 s. 53-69
199. Filas Agnieszka: Turbodołowanie // Wprost. - 2001, nr 24 s. 30-31
(Młodzież a narkomania)
200. Filas Agnieszka, Leśniewski Bartłomiej: Wielka ucieczka // Wprost. - 1998, nr 27 s.
28-30 (Narkomania wśród dzieci i młodzieży)
201. Filipowicz Renata, Ślusarska Maria: Zapobieganie uzależnieniom uczniów.
Warszawa 1997. - Rec. // Szk. Zawod. - 1998, nr 6 s. 61-62
202. Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech, Jabłońska Bożena: Używanie środków
narkotycznych przez uczennice Liceum Medycznego // Probl. Alkoh. - 2001 nr 3 dod.
s. I-II
203. Frederick Calvin J.: Nadużywanie substancji psychoaktywnych jako zachowanie
wyuczone // Now. Psychol. - 1995, nr 2 s. 41-45
27
204. Gacek Maria: Postawy młodzieży szkół podstawowych wobec uzależnień i
profilaktyki na tle prezentowanej wiedzy o szkodliwości wybranych środków //
L der . - 1997, s. 10-11
205. Gaś Zbigniew: Rola wychowawcy w profilaktyce uzależnień // Problemy Opiek
Wychow. –1995, nr 10 s. 2-9 (wkładka)
206. Gaś Zbigniew, Pastusiak Zenon: Zjawisko narkomanii w ocenie młodzieży // Psychol
Wychow. -1983, nr 4 s. 443
207. Gawlik Joanna: W poszukiwaniu lepszego świata // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8 s.
34-40
(O cechach osobowości predysponujących do uzależnienia)
208. Geografia narkotycznego zła // Probl. Alkoh. - 1997, nr 1 dod. s. I/II
209. Geremek Rafał: Miasto na haju // Rzeczpospolita. - 1996, nr 148 s.
210. Giemza Anna: Wartościowanie rzeczywistości w socjolekcje narkomanów // Por. Jęz.
. - 2003, z. 2 s. 33-43
211. Głowik Tomasz: Uzależnienia jako wyraz tęsknoty za sensem. – Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 4 s.42-44
212. Górecki Wojciech: Marihuana – wróg czy przyjaciel? // Probl. Alkoh. – 1993, nr 12
s. III (wkł. Wychowanie w trzeźwości)
213. Grabowska Beata: Przez chwilę byłem w niebie, a potem... tylko samo dno //
Problemy Narkomanii. – 2004, nr 1 s. 76-78
( Zapis autentycznych refleksji uzależnionego chłopca)
214. Grof Stanisław: Obszary nieświadomości: raport z badań nad LSD.- Krak., 2000. –
Rec. Bronisław Ejsmont // Nowe Książ. - 2001, nr 5 s. 46-47
215. Gryniewicz Renata: Dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki ? // Wychowawca. 2003, 7/8 s. 36-38
216. Grzebałkowska Magdalena, Piotrowski Piotr: UFO zmienia kolor // Gaz. Wybor. 2001, nr 14 s. 16
217. Habrat Bogusław i in.: Jakość życia osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych // Aloh. Narkom. - 2000, nr 3 s. 323-335
218. Habrat Bogusław: „Szkodząc” pomagać? // Wszechświat. - 1995, z. 10 s. 252-254
(Leczenie uzależnień metadonem)
219. Harasimowicz Tomasz: Szkoła samobójców // Wprost. - 2000, nr 23 s.64-65
(Zwalczanie narkomanii)
28
220. Hassa Romuald: Narkotyki – co warto o nich wiedzieć? // Chem. w Szk. - 1997, nr 1
s. 19-27
221. Head Jerery J.: Bezpieczeństwo i higiena ćpania (LSD, grzybki): fragm. // Brulion.1993, z. 4 s. 213-228
222. Herberger Jerzy: Terapia rodzin z problemem narkomanii // Biuletyn Informacyjny.
Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2 s. 68
223. Hołownia Szymon: Te schody nie mają końca // W Drodze. - 2000, nr 11 s.23-31
(Narkomania)
224. Hołownia Szymon: Zbudować dom na śmietniku : czyli rzecz o wierności powołaniu
// W Drodze. - 1996, nr 12 s. 66-74
(Stowarzyszenie dla narkomanów „Droga” o. Werbisty Edwarda Konkola)
225. Hyży Agnieszka, Kazacki Paweł: Brałem przez dwadzieścia cztery lata: wyznania
byłego dealera // W Drodze. - 2000, nr 11 s. 11-22
226. Hyży Agnieszka: Chłopaki a zakręt na drodze // W Drodze. - 2000, nr 11 s. 48-52
(Ośrodek odwykowy dla narkomanów w Wierzenicy)
227. Iłendo Agnieszka: Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń
uzależnieniem // Opieka Wychow. Ter. - 2002, nr 1 s. 14-17
228. Jarosz J., Fenczyn J.: Współczesna młodzież polska a problemy narkomanii // Rocz
nik Komisji Nauk Pedagogicznych T. 32. - 1984, s. 213-232
229. Jedliński Krzysztof: Bitwa na krawędzi życia i śmierci // W Drodze. – 2001, nr 9 s.
50-53
230. Kalinowska Beata: Wakacje w ekstazie // Wprost. - 1996, nr 30 s. 44-45
231. Kalinowski Marcin: Tragedia życiowa – narkomania // Wieści Oświatowe. – 1997, nr
11 s. 8-9
232. Kamińska-Buśko Bożenna: Diagnoza i pomoc dla uczniów zagrożonych
uzależnieniem : raport z badań // Probl. Porad. Psychol. - 2000, nr 2
s. 40-57
233. Kamińska-Buśko Bożenna: Młodzież zagrożona uzależnieniem // Probl. Opiek. Wychow. - 1996, nr 1 s. 13-16
234. Kamyk Maciej: Szybki odwyk? // Prz. Tech. - 2001, nr 32/33 s. 30-31
(Leczenie ibogainą uzależnień od narkotyków)
235. Kapler Lech: Warsztat pracy nad uwolnieniem się od nałogowych zachowań //
Przegl. Psychol. - 1998, nr 41 s. 3-4, 145-156
236. Karać czy nie karać? : Listy od czytelników // Gaz. Wybor. - 1999, nr 82 dod. s. 5659
29
237. Karakiewicz Beata i in.: Analiza występowania narkotyków i ich metabolitów we
włosach u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych // Problem
,
Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. -2002, nr 2 s. 46
238. Karwicka Krystyna, Ochremiak Andrzej: My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Warszawa , 1999, Rec. Zofia Milska-Wrzosińska // Nowe Książki. - 1999, nr 10 s.
12-13
239. Karwicka Krystyna: Tajfun przeszedł przez nasze życie : narkoman w rodzinie //
Gaz. Wybor. - 1999, nr 151 dod. s. 16-20
240. Kastory Bożena: Chemiczne szczudła // Wprost. - 1997, nr 7 s.58-60
241. Kastory Bożena: Potęga ducha : korespondencja z Waszyngtonu // Wprost. - 2000, nr
17 s.80-81
(Wpływ używania narkotyków na obniżenie odporności na infekcje)
242. Katrynicz Agnieszka: Niebezpieczne zabawy // Nowe Państ. - 2002, nr 2 s.22-23
(Wypadki samochodowe spowodowane przez młodych narkomanów)
243. Keller Helena, Latkowska Jagoda: Rola rodziny w profilaktyce uzależnień / rozm.
przepr. Anna Marczak-Krupa, Kosikowski Wojciech // Probl. Alkoh. - 1997, nr 6
dod. s. III-IV
244. Kęciek Krzysztof: Nowe życie Christiane F. // Przegląd. - 2000, nr 8 s. 14
(Losy autorki książki „My dzieci z Dworca Z00”)
245. Kijowska Renata: „Dom w pół drogi” // Tyg. Powsz. - 1998, nr 26 s. 8
(Ośrodki pomocy dla uzależnionych Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego
„Karan”)
246. Klimczyk Joanna: Dać w żyłę – odlecieć // Przegląd. - 2001, nr 43 s. 35-38
(Narkomania wśród młodzieży)
247. Klimczyk Joanna: Wyhodowałam narkomana // Przegląd. - 2000, nr 41 s. 9
248. Kładna Anna i inni: Zachowania zdrowotne dzieci. Część IV. Używki i występujące
dolegliwości // Zdr. Publ. - 1995, nr 106 s. 11-12, 259-26
249. Kłosowska Anna, Wójcik Teresa: Dzieci narkotycznego boga // Tyg. Solid. - 1998, nr
32 dod. s. 4-7
250. Knap Jarosław: Lato w ekstazie // Wprost. - 2000, nr 31 s. 21-24
(Narkomania w środowisku dziecięcym i młodzieżowym)
251. Kobarta Aurelia: Zmiany w piśmie osób uzależnionych od środków uzależniających
// Z Zag. Nauk. Sąd. - 1996, Z. 33, s. 53-65
252. Kocoń Katarzyna, Katarzyna Okulicz-Kazaran Katarzyna , Pisarska Agnieszka: Mło
dzież o narkotykach // Alkoholizm i Narkomania. – T. !7, nr 1/2 2004, s. 45-60
30
253. Kołdziejczyk Tomasz: Wychowawca, Guru czy terapeuta – o filozofii pracy z
młodzieżą uzależnioną // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. - 2002, nr 2
s. 58
254. Koperny Bożena: Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień
agresji // Życie Szkoły. – 2001, nr 1 s. 30-31
(Zajęcia z dziećmi w młodszym wieku szkolnym)
255. Kotański Marek: MONAR jako system realizacji narkomanów i „Ruch Czystych
Serc” jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży // Problemy
Narkomanii Biuletyn Informacyjny. - 2002, nr 2 s. 62
256. Korpetta Ewa: Kariera Syzyfa // Charaktery. – 1999, nr i, s. 32 - 33
257. Konarska Iwona: Jedenaste nie bierz // Przegląd. - 2000, nr 40 s. 10
258. Konarski Leszek: Recenzja jak wyrok // Prz. Tyg. - 1996, nr 8 s. 12
(Proces Roberta Palusińskiego autora książki „Narkotyki – przewodnik)
259. Korzan Kazimierz: Postępowanie w sprawach przymusowego leczenia alkoholików i
narkomanów // Rejent. - 1997, nr 1 s. 9-16
260. Kosicka Krystyna: Heroinowy szyk // Wprost. - 1997, nr 36 s. 62, 64
(Narkomania w świecie mody)
261. Kosikowski Wojciech: Tajemnice marihuany // Probl. Alkoh. - 1996,
IV-V
nr 7 dod. s.
262. Kosikowski Wojciech: Toksykomania wziewna wśród najmłodszych // Probl. Alkoh.
- 1998, nr 1 dod. s. VI-VII
263. Kosmalska Joanna: Chodnikowa terapia // Prawo i Życie. - 1997, nr 44 s. 6
(Streetworkerzy prowadzący działania w środowisku narkomanów)
264. Kosmalska Joanna: Dożywocie narkomana // Przegląd. – 2000, nr 19 s. 13.
(Leczenie uzależnień metadonem)
265. Kosmowski Wojciech: Alkoholizm i narkomania w Internecie // Alkoh. Narkom. –
1999, nr 3 s. 455-459
266. Kościuk Paweł: Przemoc, agresja, wandalizm, alkohol, narkotyki // Prz. Tyg. - 2000,
nr 25 s. 4-5
267. Kotarba Aurelia: Zmiany w piśmie osób uzależnionych od środków odurzających // Z
Zag. Nauk Sąd. - 1996, Z. 33 s. 53-65
268. Kozak Ewa: Narkomania duszy i emocji // Edukacja i Dialog . – 2005, nr 24-27
269. Krajewski Krzysztof: Wylewanie dziecka z kąpielą : projekt nowelizacji ustawy o
31
przeciwdziałaniu narkomanii // Rzeczpospolita. - 1999, nr 18 s. 17 (wkł. Co dnia)
270. Kruszewski Tomasz: Problematyka uzależnień – poradnik bibliograficzny // Wychow
Na co Dzień. – 10/11 s. 44-45
271. Kulka Zofia: Charakterystyka socjodemograficzna młodzieży używającej wziewnych
substancji odurzających // Alkoh. Narkom. - 1996, nr 3 s. 335-342
.
272. Kulpa Tomasz: Nieśmiertelni : narkomanii w Działdowie // Tyg. Solid. - 1998, nr 5 s.
15
273. Kunach Bogusław: Osiem razy detoks // Gaz. Wybor. - 2000, nr 255 s. 18
274. Kryst Jakub: Brązowy cukier // Polityka. - 1999, nr 12 s. 82-83
(Wzrost uzależnień od heroiny w Polsce)
275. Krtszczyński Tomasz: Doznania narkomanów – nosicieli HIV // Alkoh. Narkom. –
1996, nr 2 s. 211-217
276. Krzyk Józef, Kwaśniewski Paweł: Gołąbek niepokoju // Gaz. Wybor. - 1997, nr 62
dod. s. 22-23
(Zażywanie syntetycznych narkotyków)
277. Labiak Damian: Prowincjonalne „branie”, czyli zagrożenie narkomanią wśród
młodzieży niedużego miasta // Wychow. Na co Dzień. – 2003, nr 10/11, s. 34-39
278. Labuda Barbara: Pokusa o zróżnicowanej naturze / rozm. przepr. Katarzyna
Zawiślak, Robert Walenciak // Prz. Tyg. - 1998, nr 34 s. 3
Narkomania wśród dzieci i młodzieży)
279. Latoszek Marek: Zmiany wzoru narkotyzowania się a postawy młodzieży wobec
narkomanii // Univ. Gedan. - 1999, nr 1/2 s. 145-154
280. Lewandowski Grzegorz: Narkomania zagrożeniem życia rodzinnego // Aten. Kapł. –
1998, T. 131 z. 1 s. 54-70
281. Lis Stanisław: Przed wakacjami // Nowa Szk. – 2003, nr 6, s. 61-62
(Zagrożenie młodzieży szkolnej narkotykami)
282. Łuczak Elżbieta: Nowe oblicza narkomanii // Pedag. Społ. – 2003, nr 4, s. 87-91
283. Łuczak Elżbieta: Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii // Edukacja.
1999, nr 2 s. 71-80
284. Łuczak Marek: Biskup i narkomani // Tyg. Powsz. - 1999, nr 43/44 s.1,4
(Ośrodek dla narkomanów przy krakowskim „Caritasie”)
285. Łuczywo Łucja: BROWN sugar na całe zło // Gaz . Wyb. - // 2000, nr 46 s. 12-13,
15-16
32
(Mechanizm uzależniania się młodzieży od narkotyków)
286. Łukaszek Maria: Narkomania – przyczyny, symptomy, pomoc // Kwart. Eduk. –
2002, nr 2 s. 36-46
287. Maisto Stephen A. I inni: Uzależnienia, zażywanie i nadużywanie / Rec. Eugeniusz
Moczuk // Polit. Społ. - 2001, nr 9 s. 23-24
288. Majer Janina: Profilaktyka nie jedno ma imię // Probl. Alkoh. - 1995,
nr 11/12 s.
(Konferencja w Konstancinie poświęcona programom profilaktyki uzależnień w
szkole)
289. Majewski Michał: Na początku była Marysia z piwem // Rzeczpospolita. - 2000, nr 2
s. A4
(Narkomania wśród dzieci i młodzieży)
290. Majewski Michał: Terapia i co dalej // Rzeczpospolita. - 2000, nr 249 s.A6
(Walka z narkomanią)
291. Marcinkowski Ignacy, Kobrzyńska Teresa: Poglądy narkomanów na temat własnego
nałogu // Zagad. Wychow. a Zdr. Psych. - 1988, nr 2
s. 37-41
292. Markowicz Jolanta: Przećpana sprawa // Prz. Tyg. - 2000, nr 12 s. 4-5
293. Marżewska Stefania: Z działalności punktu konsultacyjnego dla młodzieży
uzależnionej // Problemy Opiek.-Wychow. - 1983, nr 2 s. 60-74
294. Maślicka Dorota: Co uczeń wie o narkotykach? // Problemy Opiek.-Wychow. - 1983,
nr 1 s. 23-28
295. Mazierski Wojciech: Żeby pomóc, trzeba karać // Gaz. Wybor. - 1999, nr 48 dod. s.
14-16
296. Meller Marcin: Miękka trawa : po „Raporcie Polityki” o narkotykach // Polityki. –
2000, nr 23 s. 35-36, 38
297. Meller Marcin: Nabrani // Polityka. - 2000, nr 20 s. 3-6, 8-9
(Narkomania w Polsce)
298. Michalska Monika: Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki // Wychow. Fiz. Zdr. –
2001, nr 3 s. 37-39
299. Moczuk Eugeniusz: Współczesna mapa problemów narkomanii w Polsce // Probl.
Alkoh. - 1996, nr 8/9 s. 16-17
300. Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu / Rec. Anna Rutkowska //
Szk. Spec. - 2001 nr 4 s. 252-253
33
301. Maskalewicz Jacek, Sierosławski Janusz, Świątkiewicz Grażyna: Program zapobiegania narkomanii w Polsce „Odlot” : fragm. // Alkoh. i Narkom. - 1997, nr 2 s. 197230
302. Mellibruda Jerzy: Nałogowa osobowość naszych czasów // Remedium. – 1994, nr 1
s. 8-10
303. Mędala-Kuder Ewa: Skutki zażywania narkotyków w opinii uczniów szkoły średniej
// Lider. – 2000, nr 1 s. 32
304. Muszyńska Anna: Przymusowe leczenie nieletnich narkomanów w świetle obowiązującego prawa // Nowa Szk. - 1997, nr 8 s. 44-47
305. Niemiec Barbara: Ucieczka od rzeczywistości // Tyg. Solid. - 1998, nr 48 s. 7
306. Nikoniuk Jakub: Przyczyny i przebieg uzależnienia od środków psychoaktywnych :
(na przykładzie indywidualnego przypadku) // Wychow. Na co Dzień. – 2003, nr
10/11, s.16-19
307. Nowak Arkadiusz: Z narkomanii można się wyleczyć / rozm. przepr. Danuta Leśniak
// Wiad. Kult. - 1996, nr 49 s. 14
(Polskie ośrodki dla narkomanów i chorych na AIDS)
308. Nowak Piotr: Zanim spróbujesz // Remedium. - 1999, nr 12 s. 15-17
309. Nowicka Dorota: Lekcje na amfetaminie // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 3 s. 9-12
310. Nowicka Dorota: Nie chować głowy w piasek // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 3 s.1216
(Na temat : czy narkotyki w szkole to problem?, jak walczyć z narkomanią w
sposób odpowiedzialny i profesjonalny? - rozmowa ze Stanisławem Orłowskim,
psychologiem i psychoterapetą z Centrum Metodycznego Pomocy PsychologicznoPedagogicznej)
311. Okulicz-Karazan Katarzyna, Pisarska Agnieszka: Poczucie własnej skuteczność
i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież : badania pilotażowe //
Alkoh. Narkom. - 2001, nr 4 s. 566-577
312. Ornacka Ewa: Śmierć w tornistrze // Prawo i Życie. - 1996, nr 16 s. 11
(Narkomania wśród młodzieży szkolnej)
313. Ostaszewski Krzysztof: Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież : implikacje dla profilaktyki i wychowania // Wychow. na co Dzień. - 2001, nr
10/11 s. 5-9
314. Owczarek Maria: Przrżycie duchowe lekarstwem na narkomanię // Świat problemów
. – 1993, nr 10 s. 7-10
315. Pasek Marzena: Twarda miłość : jak pomóc rodzicom narkomanów // Wprost. - 1998,
nr 12 s. 62-63
34
316. Peele Stanton: Uzależnienie od doznania : psycho-społeczno-farmakologiczna teoria
uzależnień / tł. Agata Tomaszewska // Now. Psychol. - 1995, nr 2 s. 25-30
317. Perwenis Jadwiga: Postępowanie z uzależnionymi od narkotyków // Probl. Opiek.Wychow. - 1998, nr 1 s. 21-26
318. Perzanowski Tadeusz: SQN, czyli narkotyki w domu dziecka // Probl. Opiek.Wychow. - 2001, nr 1 s. 22-27
319. Płońska-Krajewska Maria: Młodzież o narkotykach // Probl. Opiek.-Wychow.- 1995,
nr 35 s. 9, 14-15
320. Podgórska Joanna: Kariera w proszku : amfetamina – dopalacz dla ambitnych
// Polityka. - 1996, nr 37 s. 22-23
321. Popławska Wanda: Narkomania w szkołach podstawowych // Probl. Opiek-Wychow.
. – 1991, nr 5 s. 201-205
322. Prais Aleksandra: Odlotowy koszmar // Prz. Tyg. - 2000, nr 12 s. 6
323. Przewłocka Teresa: Filmy oświaty zdrowotnej dla dzieci i młodzieży // Zeszy. Nauk.
AWF w Krakowie.- 1998, nr 74 cz. I s. 85-88
324. Rachowska Elżbieta: Jak najlepiej motywować do terapii osobę uzależnioną –
warsztaty // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. - 2002, nr 2 s. 79
325. Rawa Anita: Narkomani i ich rodziny // Probl. Rodz. - 1998, nr 4 . 35-38
326. Rejniak Robert: Rola narkotyków w kształtowaniu systemu wartości
i budowaniu
tożsamości // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny.- 2002, nr 2 s. 52
327. Rogala-Obłękowska Jolanta: Jak rodzina przyczyniła się do brania narkotyków przez
młodzież // Probl. Narkom. – 2001, nr 2 s. 12-21
328. Rogala-Obłękowska Jolanta: Specyficzne cechy rodziny narkomana amfetaminowego // Probl. Rodz. - 1999, nr 2/3 s. 73-77
329. Roman Zbigniew: Normalny narkoman // Remedium 1993, nr 2 s. 23
330. Rosiński Wojciech: Podjęte działania. Uzależnienie wśród młodzieży cz. 2 // Dyr.
Szk. - 2001, nr 7/8 s. 48-49
331. Roszkowska Katarzyna: Narkomania nie bierze się z nikąd // W Drodze. – 2001, nr 1
s.41-47
332. Rybczyńska Dorota, Trębińska Ewa: Wyniki sondażu dotyczącego kontaktu młodzieży z narkotykami // Problemy Narkomanii. Biuletyn Informacyjny. - 2001, nr 4 s.
35
35
333. Rylke Hanna: Narkotyki w Szkole // Edukacja i Dialog. – 1994 nr 7 s. 38-42
334. Rylke Hanna: Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Rec. Andrzej Samson //
Nowe Książ. - 1999, nr 10 s. 14
335. Rylke Hanna: Profilaktyka narkomanii // Edukacja i Dialog, 1994, nr 9 s. 54-59
336. Schuckit Marc A.: Teoria nadużywania alkoholu i narkotyków : podejście genetyczne
/ tł. Maria Piechnik // Now. Psychol.- 1995, nr 2 s. 59-6
337. Sieczkowska Małgorzata: Pierwszy żeton gratis...// Charaktery. – 2001, nr11 s.64
338. Sierosławski Janusz: Wzory używania narkotyków wśród osób zgłaszających się do
leczenia w Warszawie // Alkoh. Narkom. - 1996, nr s. 487-498
339. Sierosławski Janusz, Zieliński Antoni: Dostępność substancji psychoaktywnych a ich
używanie wśród uczniów szkół podstawowych // Alkoh. Narkom. - 1997, nr 2 s.
237-251
340. Sikorski Wiesław: Psychoterapeutyczny model profilaktyki młodzieży zagrożonej
stosowaniem wziewnych substancji psychoaktywnych // Opieka Wychow. Ter. 1995, nr 3 s. 10-14
341. Siudym Anna: Podstawy wychowania rodziców a podatność ich dziecka na uzależnienia // Problemy Narkomanii. – 1999 nr 1 s. 48-54
342. Słyszowa Stefania: O potrzebie tworzenia systemowego rozwiązywania poradnictwa
profilaktycznego i naprawczego dla dzieci i młodzieży // Psychol. Wychow. - 1986,
nr 2 s. 220
343. Skrzypczyk Wiesław: O programie „Tak czy nie?” // Probl. Opiek. Wychow. - 1996,
nr 36 s. 5, 25-26
344. Sochocki Marek J. : Debata – Pokolenie transformacji : szkoła i narkotyki / transkrypcja wywiadów Agnieszka Górecka // Remedium. – 2005, nr 1 s. (wkł. VI-VII
(Artykuł porusza problem narkomanii w szkołach. Mimo, że od transformacji minęło
już piętnaście lat a w tym czasie podjęto szereg działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, wciąż jeszcze wiele szkół stwarza cieplarniane warunki dla rozwoju
narkomanii. Dlaczego tak często narkotyki są sprawą, o której wiedzą uczniowie, a
nie wiedzą nauczyciele? Autor zwraca uwagę na jeden aspekt tego problemu – brak
czujności czy też bagatelizowanie rozmiarów zjawiska przez pracowników szkół.
Nauczyciele mają spore trudności w identyfikowaniu uczniów eksperymentujących z
narkotykami lub uzależnionych. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest nieprawdziwy, stereotypowy wizerunek osoby biorącej narkotyki, który wielu nauczycielom
utrudnia rozpoznanie realnych zagrożeń. Wciąż jeszcze liczna grupa nauczycieli nie
potrafi wyobrazić sobie, że nawet najlepszy uczeń w klasie może od czasu do czasu
popalać marihuanę i być na najlepszej drodze do uzależnienia.
Potwierdzone to jest autentycznymi świadectwami narkomanów z ich życia)
36
345. Spaczyńska Ewa: Młodzieżowe grupy wsparcia jako forma pracy profilaktycznej //
Probl. Opiek.-Wychow. - 1995, nr 35 s. 9, 35-39
346. Stasiuk Andrzej: Utracone dziedzictwo // Gaz. Wybor. - 1999, nr 101 s. 20-21
(Narkotyki)
347. Stępień Ewa: Czynniki ryzyka kontaktów z narkotykami w okresie od dorastania do
wczesnej dorosłości : (badania katamnestyczne) // Alkoh. Narkom. - 2001, nr 3 s.
407-419
348. Stępień Ewa: Rówieśniczy kontekst używania środków odurzających od dorastania
do wczesnej dorosłości // Alkoh. Narkom. - 2001, nr 4 s. 553-564
349. Sygit Maria i in: Problemy narkomanii w opinii środowiska młodzieżowego // Zdr.
Publ.- 1994, nr 105 s. 1, 19-23
350. Szczepkowski Jacek: Gdy moje dziecko sięga po narkotyki... // Wychow. na co
Dzień. - 1997, nr 12 s. 25-26
351. Szczepkowski Jacek: Jak leczy się narkoman? // Wychow. na co Dzień. - 1999, nr 4/5
s. 33-35
352. Szczepkowski Jacek: Jak rozwija się uzależnienie od narkotyków czyli objawy i fazy
narkomanii // Wychow. na co Dzień. - 1997, nr 3 s. 19-20
353. Szczepkowski Jacek: Narkomania – choroba ciała, emocji i ducha // Wychow. na co
Dzień. - 1997, nr 1/2 s. 24-26
354. Szczepkowski Jacek: Narkomania i narkotyki // Wychow. na co Dzień. - 1997, nr 4/5
s.18-20
355. Szczepkowski Jacek: Oznaki zażywania narkotyków // Wychow. na co Dzień. - 1997,
nr 9 s. 27-28
356. Szukalski Bogdan: Narkotyki opiatowe i ich receptory // Probl. Alkoh. - 2001, nr 2 s
7-11
357. Szukalski Bogdan: Odurzające wonie // Probl. Alkoh. 1997, nr 2-3 s. 30-36
358. Szukalski Bogdan: Opiaty naturalne i syntetyczne. // Alkoh. Narkom. - 1977, nr 4 s.
529-548
359. Szukalski Bogdan: Wziewne środki odurzające // Alkoh. Narkom. - 1995, nr 4 s. 930
360. Świerszczyńska-Jelonek Danuta: Idź, zapytaj Alice. Pozn., 1997. - Rec. // Nowe
Książ. - 1997, nr 6 s. 43
361. Tucholska Sabina: Psychologiczne aspekty nieprzystosowania społecznego dzieci i
37
młodzieży : narkomania, samobójstwo // Ateneum Kapłańskie. - 1984, T. 103, R. 76,
z. 2 s. 212-231
362. Tyburska Agata: Narkomania wśród nieletnich – próba opisu zjawiska // Wychow. Na
co Dzień.- 1998 nr 4/5 s. 25-32
363. Urban Bronisław: Narkomania wśród młodzieży szkolnej // Nowa szkoła, 1995 nr 2
s. 29-31, 34-35
364. Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.- Wyd. 3.- Kraków, 1999. –
Rec. Agnieszka Lachowicz // Wychow. na co Dzień. - 2001, nr 1/2 s. 47-48
365. Velutani Jerzy: Krótka historia narkotyków // Wszechświat. - 2001, z. 1/3 s. 37-42
366. Velutani Jerzy: Sam kiedyś byłem palaczem... / rozm. przepr. Wojtek Bockenhe
im,Paweł Chojnacki, Andrzej Garapich // Brulion. - 1995, z. 1 s. 103-120
(O narkotykach i używkach)
367. Wachwalska Elżbieta: W poszukiwaniu pomysłów na profilaktykę // Wychow. na Co
Dzień. – 1998, 10/11 dod. s. X – XII
(Wszystkie poziomy kształcenia)
368. Walczak Renata: Konflikty emocjonalne w tle ryzyka uzależnień // Problemy
Alkoholizmu 2004, nr 3-4
369. Wereska Danuta: O zapobieganiu narkomanii // Wiad. Kult. - 1996, nr 13 s. 15
370. Werżyńska-Bolińska: Hydra / oprac. Witold Salański // Głos Naucz. - 1998, nr 26 s.
11
(Narkomania w szkole)
371. Węgliński Andrzej: Inicjacja narkotyczna i alkoholowa jako przejaw wykolejenia
społecznego młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich // Lub.
Rocz. Pedag. - 1999, T. 19 s.133-144
372. Węgrzycka-Giluń Janina: ABC narkomanii : Syndromy postaw i zachowań rodzicielskich // Remedium. - 2005, nr 1 s. (wkł. IV-V)
(Artykuły zawierają treści: Syndromy postaw i zachowań rodzicielskich oraz nieefektywne strategie zachowań rodziców w sytuacji uzależnienia dziecka)
373. Wierżyńska-Bolińska Teresa: Za szybko nam młodzież dorosła : narkotyki / rozm.
przepr. Krystyna Karwicka-Rychlewicz // Gaz. Wybor. - 2001, nr 21 s. 8-15
374. Wilczyńska Irena: Dobra – to wczesna profilaktyka // Opieka Wychowanie Terapia
. – 2002, nr 1 s. 47-4
375. Wilk Marta: Przyczyny sięgania przez młodzież po środki odurzające // Probl. Alkoh.
- 2001, nr 2 dod. s. I-III
38
376. Wittbrot Marek: Kłopoty z istnieniem // W Drodze. – 2000, nr 11 s. 75-79 (Narkomania)
377. Więch Wacław: „Nie narkotykom” // Lider. - 2000, nr 11 s. 8
(Scenariusze zajęć)
378. Więch Walerian: Koszykówka przeciw narkotykom? // Problemy. Opiek. Wychow. –
2000, nr 6 s. 25-26
379. Wojciechowski Mieczysław: Duchowość w narkomanii? // Remedium. – 1999, nr 11
s. 16-17
380. Wojciechowski Mieczysław: Fazy kontaktu z narkotykiem // Remedium. – 2001 nr
10 s. 14-15
381. Wojciechowski Mieczysław: Nie narkotyk, lecz narkotykowa triada // Remedium. 2001 nr 4 s. 16-17
382. Wojciechowski Mieczysław: Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne
podstawy // Nowa Szkoła. – 1999, nr 86 s. 38-53
(Wczesne ostrzeganie)
383. Wolniewicz-Grzelak Barbara, Ostaszewski Krzysztof: Szkoleniowy maraton na temat profilaktyki uzależnień w szkole // Probl. Opiek. Wychow. - 1992, nr 31 s. 2,
67-71
384. Woronowicz Bohdan T.: Uzależnienie i współuzależnieni na turnusach
terapeutycznych w Strzeżynie // Alkoh. Narkom. - 1996, nr 2 s. 219-224
385. Woydyłło Ewa: Jedno uzależnienie czy dwa? // Świat Problemów 7/8. - 1999, nr 6
s. 51
386. Wójtowicz Sławomir: Kontakty ze środkami w okresie dorastania. Analiza rozwojowa // Alkoh. Narkom. - 1991, nr 8 s. 95-116
387. Z pomocą nie można zwlekać : rodzicom ku przestrodze // Probl. Alkoh. -1996, nr 5
dod. s. I-III
(Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży)
388. Zarzycka Ewa: Odlotowe szkoły // Gaz. Pol. - 1996, nr 47 s. 12-13
(Narkomania wśród młodzieży)
389. Zawiślak Katarzyna: Ćpam, więc jestem // Prz. Tyg. - 1998, nr 31 s. 5
(Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej)
390. Zawiślak Katarzyna: Drugi atak Ekstazy // Prz. Tyg. - 1998, nr 29 s. 13
391. Zawiślak Katarzyna: Polowanie na ćpuna // Prz. Tyg. - 1996, nr 32 s. 11
(Projekt ustawy o karaniu za posiadanie narkotyków)
39
392. Zawiślak Katarzyna: Zaćpane życie // Prz. Tyg.- 1998, nr 31 s. 4-5
(Narkomania wśród młodzieży szkolnej)
393. Zworska-Nikoniuk Dorota: Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach. –
Toruń: Wydaw. Edukacyjne ,,Akapi”, 2001. - 224 s.
394. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Znaczenie samopomocy w grupie anonimowych
narkomanów // Kult. i Eduk. - 1999, nr 4 s. 100-118
395. Zdrzałka Dariusz: Ćpunki // Wyrazy. - 1997, nr 1 s. 113-115
(Ośrodek Monaru w Zbicku koło Opola)
396. Zieliński Andrzej: Ludzie uzależnieni od substancji odurzających / rozm. Przepr.
Danuta Leśniak // Wiad. Kult. - 1997, nr 4 s. 15
397. Zieliński Andrzej: Nadużywanie środków psychoaktywnych przez studentów
warszawskich uczelni // Alkoh. Narkom. - 1992, nr 11/12 s. 211-244
398. Zieliński Andrzej: Studenci a środki psychoaktywne. Próba zmiany zachowań i
postaw przez program edukacyjny // Alkoh. Narkom. - 1996, nr 3 s. 311-324
399. Zieliński Andrzej, Sierosławski Janusz: Rozpowszechnienie używania środków
psychoaktywnych wśród szkół ponadpodstawowych // Alkoh. Narkom.- 1995, nr 4 s.
103-113
400. Zrażeni do życia. Z Markiem Kotańskim rozm. Jan Jurga // Wychow. Fiz. Hig. –
1985, nr 3 s. 100-102, 105
401. Zuber-Dzik Leszek: Psychologiczna charakterystyka procesu uzależniania się od
Narkotyków // Chowanna, 1990, nr 1 s. 98-110
402. Żabiński Wacław: Kolejne badania CBOS. Alkohol, tytoń, narkotyki nie ustępują
z młodzieżowego stylu bycia // Probl. Alkoh.- 1996, nr 43 s. 11, I-III (wkładka)
403. Żmudziński Wojciech: Zanim życie się skomplikuje... / rozm. przepr. Ewa Sielicka
// Prz. Powsz. - 2001, nr 1 s. 68-73
404. Żulewska Justyna: Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień //
Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 4 s. 20-28
40
3. Programy profilaktyczne
405. Bąk Joanna, Wiewióra-Pytka Elżbieta: Bajkowe spotkania : program zajęć
wychowawczo - profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. – Kraków:
„Rubikon”, 2003. – 112 s.
(Program umacnia poczucie własnej wartości, umiejętność współpracy z grupą,
skutecznej komunikacji, ćwiczenia umiejętności asertywnego odmawiania, radzenia
sobie z presją innych, panowania nad emocjami. „Historie” i „Nowe historie” Bruno
Ferrego stały się osnową zajęć w których mogą także uczestniczyć rodzice)
406. Bernacik Elżbieta, Nowak Dorota: „Pomóż sobie – od ciebie zależy najwięcej”.
Program profilaktyczny dla młodzieży // Wychow. na Co Dzień, 2000, nr 10/11, dod.
s. VIII-IX
(Projekt z obszaru profilaktyki pierwszorzędowej)
407. Borowski Tadeusz, Krzyżelewska Aneta, Marczewska Jolanta, Staniszewska
Katarzyna, Twardo Marlena: Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w gimnazjum //
Wychow. Na co Dzień. – 2000, 10/11 dod. S. I-VII
(Realizacja programu zapobiegania patologiom)
408. Borowski Tadeusz: Profilaktyka uzależnień w szkołach // Wychow. na Co Dzień. –
1997, nr 9 s. 29-30
409. Braunek Anna, Gałecka Elżbieta, Olesińska Urszula, Majewska-Brzyska
Krystyna:
Środowiskowe programy profilaktyczno- wychowawcze dla młodzieży gimnazjalnej //
Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2000, nr 2 s. 58-95
410. Cieszyńska Alicja: Zajęcia psychoedukacyjne „Nasze spotkania” // Problemy Opiek.
Wychow. – 2002, nr 2 s. 43-44
(Zajęcia realizowane w ramach realizacji programu „ Stop. Strefa wolna od narkotyków”)
411. Czarnecka Danuta: Miejsce profilaktyki w szkole // Remedium. – 2002, nr 12 s. 14-15
412. Deptuła Maria: Opinie dzieci i rodziców o programie „Spójrz inaczej” // Problemy
Opiek.-Wychow. – 1997, nr 8 s. 12-17
(Program wychowawczo-profilaktyczny dla klas I-VIII)
413. Drewnicka Krystyna: Program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy // Problemy
Opiek.-Wychow. – 2004, nr10 s.14-17
414. „Drugi elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” / oprac. w Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych // W: Profilaktyka w środowisku lokalnym/
41
praca zbiorowa pod red. Grażyny Świątkiewicz. – Warszawa: Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. – s. 140-141
(Celem programu jest dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych,
niebezpieczeństwem związanych z ich używaniem i możliwości unikania tych
zagrożeń oraz wytrenowanie kilku ważnych umiejętności życiowych:
- odmawiania,
- satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające,
- konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi.
Program adresowany jest do uczniów starszych klas podstawowych. Składa się z 8
zajęć dla młodzieży i 3 spotkań warsztatowych dla rodziców. Podczas realizacji
programu wykorzystywane są bogate materiały pomocnicze – oprócz podręcznika
zawierającego scenariusze poszczególnych zajęć, także liczne publikacje książkowe,
komiksy, ankiety, ulotki, kaseta magnetofonowa i kaseta video)
415. Dworańczyk Grażyna: Elementarz szkolny // Remedium 1994, nr 2 s. 16-17
416. Dworańczyk Grażyna: Program profilaktyczny „Elementarz” – rozmowa z Andrzejem
Podlewskim – dyrektorem Zarządu Fundacji ETOH // Remedium 1994, nr 2 s.14-15
417. Esmund Małgorzata, Esmund Kazimierz: Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży.
(Propozycje pracy z uczniami // Problemy Opiek. -Wychow., . – 1996, 4 s.19-22
(Omówienie doświadczeń podczas wprowadzania programu „Drugi Elementarz czyli
program siedmiu kroków”. W koncepcji zostało zawartych kilka istotnych elementów
dla skutecznej profilaktyki. Po pierwsze – uczeń biorący udział w zajęciach staje się z
jednej strony przedmiotem bezpośrednich i pośrednich oddziaływań wychowawczych,
z drugiej - w wyniku uczestniczenia w sytuacjach zainicjowanych przez realizatora sam
dochodzi do wniosków. Ma on w każdej chwili możliwość wyartykułowania swoich
spostrzeżeń i przemyśleń. Sytuacja taka stwarza poczucie bezpieczeństwa
dowartościowuje dzieci)
418. Europejski Program Badań Ankietowych – Używanie alkoholu i narkotyków przez
młodzież szkolną zrealizowanych w woj. Zachodniopomorskim w 2003 roku //
Problemy Narkomanii. – 2004, nr 1 s. 53-69
419. Furmanowska Mirosława: Realizacja programu profilaktycznego „Jak żyć lepiej?” /
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3 s. 29-34
420. Gaś Zbigniew B. : Profilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji /. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 166 s.
(Program zawiera treści: wybrane modele konstruowania programów
profilaktycznych.; konstruowanie programów wczesnej interwencji; konstruowanie
„Programu wspierania zdrowia rodziny”; konstruowanie „Programu adapcyjnego dla
młodzieży szkół średnich”; konstruowanie „Programu aktywizacji środowiska
42
wychowawczego szkoły”; konstruowanie „Programu rozwoju profesjonalnego
pracowników lokalnego ośrodka profilaktyki”)
421. Gawryłow Grażyna: Drugi elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków : Sprawozdani
z przeprowadzonych zajęć na godzinach wychowawczych w klasie VI // Dyrektor
Szkoły. – 2000, nr 10, s. 209-21
422. Gawryłow Grażyna: „Spójrz inaczej”: Realizacja programu profilaktyki uzależnień na
godzinach wychowawczych w klasie VI // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 10, s. 21-23
423. Gąsiął Barbara, Ryniewicz Danuta: I ja też odpowiem na swoje bezpieczeństwo:
Scenariusz inscenizacji programu profilaktycznego „Unikania zagrożeń” // Wszystko
dla Szkoły. – 2002, nr 5 s. 23-25
424. Głośnicka Dorota: Decyzja należy do Ciebie... Propozycja programu profilaktycznego
„Stop przemocy i uzależnieniom” // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9 s. 23-25
425. Grodowska Małgorzata, Kowalewska Maria: Wychowawczy program profilaktyczny
// Wychowawca. – 2002, nr s. 22-23
426. Gwizdek Bożena, Sołtys Elżbieta: Szkolne programy profilaktyczne // Problemy
Opiek.- Wychow., 2003, nr 2 s. 13-17
427. Isajewicz Elżbieta: Narkotykom – NIE ! // Wychowawca. – 2001, nr 4 s. 19
(Realizacja programu „Narkotykom mówię – NIE !” w Gimnazjum nr 2 w Trzciance)
428. Izydorczyk Bernadetta, Trepka-Starosta: Próba realizacji programu działań profilaktycznych w środowisku szkolnym // Chowanna. – 2001, T. 1, s. 43-53
429. „Jak żyć z ludźmi” – australijski program / oprac. w j. pol. Alicja Kobialka // W:
Profilaktyka w środowisku lokalnym. – Warszawa: Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. – s. 141
(Głównym celem programu jest rozwinięcie najważniejszych umiejętności
i interpersonalnych:
- komunikowania się z ludźmi,
- podejmowania decyzji, chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego,
- radzenia sobie ze stresem,
- budowania właściwego wizerunku własnej osoby,
- otwartości,
- empatii.
Ponadto program dostarcza informacji na temat środków uzależniający. Przeznaczony
jest do pracy z młodzieżą ze starszych klas podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych. Program wydano w formie książki składającej się z trzech części.
Pierwsza część to teoretyczna, omawia najważniejsze zasady pracy z grupą, cechy
Dobrego prowadzącego, niezbędne elementy zajęć z młodzieżą. Druga podaje
propozycje zajęć, bogaty zestaw ćwiczeń i technik. Trzecią stanowią materiały
43
pomocnicze: ankiety, kwestionariusze, rysunki, tablice)
430. „Jak żyć z ludźmi” : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla
młodzieży : ćwiczenia grupowe. – MEN. – Warszawa: MEN, [br. r.]
(Książka jest przeznaczona dla osób , które chcą pomóc młodym ludziom uniknąć
uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych środków zmieniających
Świadomość. Treścią książki jest: praca w grupie; ćwiczenia wstępne i budujące
empatię; poczucie własnej wartości; jak podejmować decyzje?; jak porozumiewać się z
innymi?; co to znaczy być asertywnym?; jak radzić sobie ze stresem?)
431. Jakubowska Barbara, Sobolewska Zofia: „Zanim spróbujesz” – program
psychoedukcyjny / oprac. Alicja Pacewicz // W: Profilaktyka w środowisku lokalnym.
– Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. – s. 142
(Program zakłada realizację dwóch celów. Pierwszym jest przekazanie wiedzy o
alkoholu, środkach uzależniających oraz mechanizmach rozwoju uzależnienia. Drugim
celem jest rozwój ważnych umiejętności psychologicznych:
- podejmowania racjonalnych wyborów w sprawie używania środków
odurzających (w tym mówienia „nie”)
- wzmacniania pozytywnego obrazu własnej osoby,
- odreagowywania napięć,
- budowania udanych relacji z ludźmi,
- konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
- kształtowania wzorców zdrowego życia i spędzania wolnego czasu.
Adresatami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Program składa się z cyklu kilkunastu zajęć, opracowany jest w formie książki., zawierającej
część teoretyczną oraz scenariusze zajęć. Opracowano cztery warianty scenariuszy na
różne poziomy wieku zawierające od 12 do 19 zajęć dla klas I –IV, V – VI szkoły
podstawowej, dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych)
432. Johnson David W.: „Podaj dłoń” – amerykański program // W: Profilaktyka w środowisku lokalnym .–Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. –
s. 149
(Celem programu jest dostarczenie elementarnej wiedzy na temat prawidłowości
psychologicznych i wytrenowanie ważnych umiejętności interpersonalnych, takich jak:
- otwartość i zaufanie,
- umiejętność wyrażania myśli i uczuć,
- akceptacja siebie i innych ludzi,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów.
Program adresowany jest do nieprofesjonalistów zainteresowanych udzielaniem
pomocy innym. Mogą to być nauczyciele i wychowawcy chcący poprawić swój
kontakt z młodzieżą i rozwinąć umiejętności wychowawcze, a także młodzi ludzie
pragnący pomagać swoim rówieśnikom. Zalecany jest dla grup samo rozwoju lub grup
liderów młodzieżowych. Zajęcia stanowią cykl i odbywają się w małych grupach.
Realizatorami mogą być profesjonaliści i przeszkoleni nieprofesjonaliści)
44
433. Kaczmarek Elżbieta: Realizuję program „Nasze Spotkania” // Problemy Opiek.Wychow. – 2001, nr 9 s. 44-45
(Zajęcia psychoedukacyjne w liceum)
434. Kaletnik-Moch Dorota: ”Elementarz” – nowy program profilaktyczny // Remedium. –
1994, nr 2 s. 11-13
(Program został opracowany na podstawie książki amerykańskich autorów A. Borosa i
P. Callahana „Co należy wiedzieć o alkoholu i innych środkach odurzających”.
Znajduje się w niej około 200 „obrazów idei dotyczących używania alkoholu i
zażywania środków odurzających. Każda strona książki składa się z dwóch elementów
– informacji werbalnej i sugestywnego obrazu ilustrującego znaczenie tej myśli.
Połączenie obrazu ilustrującego znaczenie tej myśli. Połączenie słowa i obrazu ma
ułatwić przyswajanie przekazywanych treści. Niemal każda strona może się stać
pretekstem do rozmowy o tym co dzieje się na rysunku i o tym co dzieje się w
rzeczywistości)
435. Kloska Zdzisława E. : Profilaktyka zdrowotna w edukacji (program indywidualny) //
Życie Szkoły. – 1999, nr 5 s. 33-33
436. Knez Renata, Słonina Wojciech M. : „Poznaję – wybieram”. – Kraków: „Rubikon”,
2003. - 126 s.
(Program Łączy dwa zestawy scenariuszy: „Ja i świat” oraz „W drodze”. Propozycja
szczególnie przydatna w kształtowaniu umiejętności przeciwstawiania się negatywnej
presji rówieśników. Zaletą szeregu ćwiczeń jest mobilizacja uczniów do refleksji nad
własnym systemem wartości i jego wpływem na podejmowane wybory)
437. Koczurowska Jolanta: „Spotkania” – program edukacyjno-wychowawczy Towarzystwa
Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” // W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. –
Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. – s.158
(Głównym celem programu jest umożliwienie młodzieży czynnego kształtowania
własnych poglądów, opinii i postaw wobec uzależnień, przestępczości i innych
zagrożeń społecznych, rozwijanie umiejętności, a także radzenia sobie z trudnościami
wieku młodzieńczego za pomocą uczciwej, rzetelnej i niczym nie skrępowanej
dyskusji.
Adresatami programu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w prowadzeniu spotkań wykorzystywane są głównie aktywne
metody edukacyjne z zastosowaniem : elementów moderacji wizualnej, gier
stymulacyjnych i zabaw, elementów psychodramy i para teatru. Najistotniejszym
założeniem tych spotkań jest dokonywanie wyboru tematu spotkania przez dzieci
młodzież, ustalony w drodze głosowania. Najczęściej podejmowanymi tematami
spotkań przez młodzież są: Czy warto brać narkotyki . Narkotyki – styl moda czy
konieczność. Co to znaczy być uzależnionym. Gorsze i lepsze nałogi. Partnerstwo,
przyjaźń, miłość i sex. Jak zdobyć zaufanie i nie rezygnować z swoich potrzeb. Jak
45
zaprzyjaźnić się z rodzicami. Kim być. Strachy, kompleksy. Niezależność i
kompromisy w szkole i w domu)
438. Kołodziejczyk Andrzej: Program edukacyjny dla klas I-III. – Warszawa: MEN, 1991
439. Kołodziejczyk Ewa, Czemierowska Ewa, Kołodziejczyk Tomasz: „Spójrz inaczej”program wychowawczo-profilaktyczny // W: Profilaktyka w środowisku lokalnym /
praca zbiorowa pod red. Grażyny Światkiewicz. – Warszawa: Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. – s. 143
(Program kładzie główny nacisk na rozwój osobowości ucznia oraz jego zdolności
przystosowania się społecznego przez trenowanie ważnych umiejętności życiowych.
Program jest realizowany w klasach podczas 24 spotkań odbywających się raz w
tygodniu. Przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjum. Ostatni blok zajęć
dla starszych dzieci i młodzieży – klasy I –II gimnazjum uwzględnia również
problematykę uzależnień. Zajęcia z dziećmi są poprzedzone spotkaniem z rodzicami.
Program zawiera scenariusze zajęć oraz tematy do dyskusji wydane w trzech
książeczkach – dla klas I – III i IV – VI szkoły podstawowej oraz I – II gimnazjum.
Materiał pomocniczy stanowi kaseta video)
440. Kosińska Ewa: Mądrze i skutecznie . Konstruowanie szkolnego programu profilaktycznego. – Kraków: „Rubikon”, 2002. – 72 s.
(Program zawiera treści: znaczenie spójności programu wychowawczego z
profilaktycznym; profilaktyka jako istotny element wychowania; wskaźniki istotne
przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki; diagnoza potrzeb uczniów,
rodziców i nauczycieli, aktualne programy profilaktyczne, dostęp na rynku
edukacyjnym; standardy jakości programów profilaktycznych. Autorka informuje o
wskaźnikach istotnych przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki. Celem
przeprowadzenia właściwej diagnozy potrzeb podaje wzory ankiet: Dla uczniów ,
rodziców i nauczycieli, a także dla policji, kuratorów sądowych i pedagogów
szkolnych. Do poradnika dołączono podstawy prawne dotyczące działań
profilaktycznych oraz wykaz programów profilaktycznych)
441. Leśniak Katarzyna: Zachowania ryzykowne uczniów a program „Spójrz inaczej” /
Wszystko dla Szkoły. – 2000., nr 10 s. 14-15
442. Malon Krystyna: Program profilaktyczny - „Podajmy sobie ręce” // Kwartalnik
Ostrołęckiego ODN. – 2002, nr 1(9) s. 46-48
(Program przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej)
443. Mańka Aleksander, Polkowski Tadeusz: „Księżniczka” – program pracy z grupą readapcyjno-terapeutyczną // Problemy Opiek.-Wychow. – 1998, nr 5 s. 24-29
444. Masarz Bożena, Marczuk Leokadia: Program „Jesteśmy razem” // Problemy Opiek.Wychow., 2001, nr 9 s. 42-43
(Program integracyjno-psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży)
46
445. Michalak Elżbieta, Glapka Iwona: Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki//
Problemy Opiek.-Wychow. – 2003, nr 1 s. 34-35
446. Nowak Małgorzata: Szkolny program profilaktyki (propozycja) // Nowa Szkoła. –
2002, nr 9 s. 10-13
(Autorka wyjaśnia jakie są czynniki ryzyka a czynniki chroniące. Charakteryzuje
poziomy profilaktyki, strategie profilaktyczne i programy profilaktyczne)
447. Nowak Paweł: „Zanim spróbujesz” – w stronę profilaktyki problemowej // Remedium.
– 1999, nr 12 s. 14-17
448. Nowakowski Wiesław: Podstawy i założenia programów profilaktycznych oraz
promocji zdrowia realizowanych w szkole // Wychowanie na Co Dzień. – 1998, nr 7/8
s.20-21
449. Ostaszewski Krzysztof: Ewaluacja programu w budowie // Remedium. - 2002, nr s.
25- 27
450. Pacyna Helena: Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych „Życie bez nałogów” //
Lider. - 2001, nr 6 s.6-7
451. Paź Barbara, Paź Grzegorz: Szkoła która ochrania. Szklony program profilaktyki. –
Kraków: Rubikon, 2004. –72 s.
(Powyższa propozycja zawiera przykładowy program profilaktyki. Autorzy proponują
przeprowadzenie diagnozy środowiska, dokonanie operacjonalizacji celów i wskazują
na obszar pracy z grupami)
452. Pielachowski Józef: Jak opracować i nadzorować szkolny program profilaktyki .Cz. 1 :
Jak się do tego zabrać. Cz. 2 : Jak opracować dokument programowy, jak go
realizować i monitorować // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1 s. 9-11; 2003, nr 2 s. 5-9
453. Prezentacja programów profilaktycznych . Programy profilaktyczne w szkole. Cz. 1. //
Remedium. -1996, nr 1 s. 22-23
(Zaprezentowano: 1.Peogram „Noe”. 2. Program zintegrowanych oddziaływań wobec
sytuacji zagrożenia... „Nie biorę”. 3. Program „Spójrz inaczej”. 4. Program profilaktyki
uzależnień w szkole humanistycznej)
454. Prezentacja programów profilaktycznych : Programy profilaktyczne w szkole. Cz. 2. //
Remedium. - 1996, nr 2 s. 30-32
(Zaprezentowano: 1. Program aktywizacji profesjonalnej nauczycieli i wychowawców.
2. Program rówieśniczych doradców. 3. Program profilaktyki uzależnień „Tak czy
Nie”. 4. Program profilaktyki globalnej. 5. Program „Dziękuję – Nie”)
47
455. Program wychowania w trzeźwości „Dziękuję – Nie” // Problemy Opiek.-Wychow. 1996, nr 4 s. 14-18
456. Rogala-Obłękowska Jolanta: Gimnazjaliści o programach profilaktycznych //
Remedium. - 2002, nr 12 s. 28-31
(Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej)
457. Rosińska Elżbieta, Szczęsna Lidia: Program profilaktyki w zakresie uzależnień do
Realizacji wychowawczych w klasach gimnazjalnych // Wychowawca. – 2001, nr 7-8,
s. 36
458. Ryś-Wojciechowska Irena: Dziecięca logika Remedium. - 1999, nr s. 19-20
(Realizacja programu profilaktycznego „Możesz inaczej”)
459. Sikorski Wiesław: Psychoterapeutyczny model profilaktyki młodzieży zagrożonej
stosowaniem substancji psychoaktywnych // Opieka Wychowanie Terapia. - 1995, nr 3
s. 10-14
460. Simm Małgorzata,Węgrzyn-Jonek Ewa: Budowanie szkolnego programu profilaktyki .Kraków: „Rubikon”, 2002. - 72 s.
(Poradnik jest propozycją konstruowania szkolnego programu profilaktyki
pierwszorzędowe, dostosowanej do aktualnych potrzeb szkoły, wieku i możliwości
uczniów. Odwołując się do aktualnej wiedzy z dziedziny profilaktyki próbuje
zastosować ją w środowisku szkolnym. Adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli
wskazuje, jak przemyśleć i zaplanować cele i działania profilaktyczne)
461. Skrzypczak Witold: O programie „Tak czy Nie” // Problemy Opiek.-Wychow. – 1996,
nr 5 s. 25-26
462. Słyk Małgorzata, Węgrzyn-Jonek Ewa: Jak korzystam z programu „Spójrz inaczej” //
Problemy Opiek.-Wychow. – 2000, nr 1 s.27-28
463. Socha Ryszarda: „Spójrz inaczej” // Problemy Opiek.-Wychow. – 1995, nr 7 s.19-21
Program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej” jest przeznaczony do
realizacji w szkołach podstawowych)
464. Sochacki Marcin J.: Młodzi ludzie o sobie, dorosłych, profilaktyce i kilku innych ważnych Sprawach // Remedium. – 1999, s. 22-26
(Prezentacja programu „Drugi Elementarz”)
465. Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna / praca zbiorowa pod red. Grzegorza
Koźmińskiego. – Piła: Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna „K&K”, 2003. – 136 s.
466. Szymańska Joanna: Profilaktyka w szkole // Wychowawca. – 2002, nr 10, s. 12-13
(Mankamenty szkolnej profilaktyki)
48
467. Szymańska Joanna: Programy profilaktyczne : Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. – Wyd. 2 popr. – Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, 2002. – 69 s.
468. Szymańska Joanna: Programy profilaktyczne w szkole // Problemy Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1995, nr 2(3) s. 32-39
469. Szymańska Joanna: Standardy szkolnych programów profilaktycznych // Remedium. –
2002. – 2002, nr 12 s. 5-7
470. Świst Jacek: Wczesna profilaktyka // Problemy Alkoholizmu. – 1999, nr 2 s. 3-5
(Programy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień)
471. Tatarowicz Jan: Przeciw wąskiemu pragmatyzmowi // Problemy Opiek.-Wychow. –
2000, nr 10 s. 46-49
(Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych)
472. Trojanowska Anna: Szkoła bez uzależnień : kilka słów o autorskim projekcie
profilaktycznym // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 1 s. 20-21
473. Węglarczyk Grażyna: Program „Bez ryzyka” // Wychowawca. – 2001, nr 12 s. 20
474. Węgrzyn-Jelonek Ewa, Simm Małgorzata: Refleksja nad programem 2002, nr 9 s. 8-10
(Cele profilaktyki w szkole. Program działań profilaktyki w szkole)
475. Więch Walerian: „Nie narkotykom” // Lider. – 2000, nr 11 s.8
(Program „Koszykówka przeciwko narkotykom”. Zawiera propozycje zajęć)
476. Więch Walerian: Programy profilaktyczne // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8 s. 47-53
477. Więch Walerian programy profilaktyczne // Problemy Opiek.-Wychow. – 2000, nr 2 s.
15-18
478. Wiśniewska Hanna, Wieczorek Beata: Używasz – przegrywasz. Refleksje na temat
programu obejmującego profilaktykę uzależnień realizowanego w Szkole Specjalnej w
Ostródzie // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4 s. 198-200
479. Wojcieszek Krzysztof; „Cudze chwalicie, swego nie znacie” // Remedium. – 1999, nr
s. 2-4
(Prezentacja programów profilaktycznych „Noe”, „Eden”, „Pion”, „Debata”,
„Korekta”)
480. Wojcieszek Krzysztof: Kuchnia polska: programy profilaktyczne / Remerium. – 1999,
nr s. 8-11
481. Wojcieszek Krzysztof: Program „Noe” : Co to takiego? // Problemy Opiek.-Wychow
49
. – 1996, nr 2 s. 11-14
482. Wojcieszek Krzysztof: „Wygrać życie” : szkolny program profilaktyki . – Kraków:
„Rubikon”, 2002. – 80 s.
(Treści zawierają: osoba i jej relacje w centrum profilaktyki, szkoła profilaktycznych
marzeń, czy i po co programy profilaktyczne, jakie programy? Publikacja ta swoisty
poradnik „krok po kroku”, opisujący właściwe działania szkoły, ich podstawę
teoretyczną i oczekiwane rezultaty. Punktem wyjścia książki są realne potrzeby ucznia,
nauczyciela i rodziców, które ma zaspokoić „szkolny program profilaktyki”)
483. Wojcieszek Krzysztof, Szymańska Joanna: Standardy jakości pierwszorzędowych
programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych : (projekt) //
Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2001, nr 1 s.5-14
484. Wojcieszek Krzysztof, Szymańska Joanna: Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych // Wychowawca. – 2002, nr 10 s.14-18
485. Woloniewicz-Grzelak Barbara // Remedium. – 1999, nr 10 s.5-7
(Program profilaktyczno-wychowawczy)
486. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi /
pod red. Anatol Bogdanko. – Kraków: „Impuls, 1999. – 271 s.
487. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach. –
Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2001. –
(Treści zawierają: uzależnienie jako choroba społeczna, profesjonalizm i wolontariat w
systemie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym; cel, normy i
struktura grup samopomocy; program pomocy w grupach)
488. Zimecka Elżbieta: Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz inaczej” // Życie Szkoły. – 1999, nr 5 s. 339-343
50
4. Literatura piękna
489. Anonim: Idź, zapytaj Alice / przeł. z ang. Jędrzej Polak. - Poznań: „Zysk i S-ka,
1977. - 143 s.
490. Burgess Melvin: Ćpun. - Warszawa: Wydaw. „Albatros” Andrzej Kuryłowicz, 1999
. – 286 s.
491. Burroughs William S.: Ćpun / przekł. [z ang.] Andrzej Ziembicki. - Warszawa:
„Amber”, 1995. - 182 s.
492. Christine F.: My, dzieci z dworca Z00 / z zapisu magnetofonowego do dr Kai
Hermann i Horst Rieck ; przeł. [z niem.] Ryszard Turczyn. - Wyd.
Warszawa: „Iskry”, 1990. - 221 s.
(Książka stanowi zapis magnetofonowego wywiadu piętnastoletniej narkomanki
Christiane F., która już jako dwunastoletnia dziewczyna zaczęła palić haszysz a mając
trzynaście lat sięgnęła po heroinę. Autorzy są zdania, że historia Christiane F. Więcej
mówi o sytuacji sporej części młodzieży, niż nawet najbardziej starannie
udokumentowany raport. Jest to książka dokumentalna opatrzona zdjęciami,
a załączone wypowiedzi matki Christiane oraz innych osób, z którymi bohaterka
publikacji się kontaktowała, mają służyć rozszerzeniu perspektywy i pomóc głębiej
zrozumieć istotę problemu narkomanii)
493. Coctean Jean: Opium: dziennik kuracji odwykowej / przeł. z fr. Romualda i Andrzej
Nowakowie. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1990. - 229 s.
494. Gide. - Warszawa: PIW, 1982
495. Giełżyński Wojciech: Opiumowa dżungla. - Warszawa: Młodzieżowa Agencja
Wydawnicza, 1989. - 158 s.
496. Jankowski K.: Mój Sambhala. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1978.- 393 s.
497. Karwicka Krystyna, Ochermiak Andrzej: My rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Warszawa: W.A.B., 1999. - 213 s.
(Autorzy dedykują tę książkę rodzicom narkomanów, tym którzy walczą z
cierpieniem, próbują ratować nie tylko swoje dzieci, ale i siebie. Wielu z nich
przegrywa, bo walczyli samotnie. Wielu zadręczać się będzie do końca swego życia
poczuciem winy. W tej książce nie chodzi jednak o szukanie winnych, a nawet
szukanie przyczyn uzależnień dzieci i cierpienia rodziców. Cel jest inny. Autorzy
chcą pokazać jacy są rodzice dzieci z Dworca Centralnego i mają nadzieję, że ich
jednostkowe losy i losy ich dzieci posłużą innym za naukę)
498. Kotański Marek: Daj siebie innym / przedm. Jan Szczepański. – Młodzieżow Agencja
Wydawnicza, 1988. - 94 s.
499. Kotański Marek: Sprzedałem się ludziom. – Białystok: Instytut Wydawniczy
KREATOR, 1995.- 220 s.
51
(Książka jest przede wszystkim przesłaniem do młodzieży, ale także do nauczycieli
tych wszystkich, którzy zajmują się wychowaniem młodych ludzi w rodzinach,
zakładach pracy, szpitalach i innych instytucjach. Książka jest żywym słowem Marka
Kotańskiego. Stanowi odzwierciedlenie jego duszy, jest tchnieniem i rytmem jego
serca. Jej tytuł oddaje głęboki sens i przesłanie Marka Kotańskiego. Jego duch
emanujący ze stron książki, żyje i zasila nas: wiarą, nadzieją, miłością. Przekazuje
osobistą wizję świata autora i jego wizję pedagogiki wykorzystującej pascalowski
porządek serca, by wychować przez otwarcie serc i tworzenie więzi człowieka.
Pedagogika ta przeszła decydujący test – zdała egzamin wobec narkomanów)
500. Krasnodębski Jan P.: Odwyk. - Katowice: Videograf II, 2002. - 283 s.
501. May Gerald G. : Uzależnienie i łaska. Miłość. Duchowość. Uwolnienie. – Poznań:
Media i Rodzina, 2003.- 237 s.
(Uzależnienie i łaska to najnowsze osiągnięcie współczesnej psychologii uzależnień.
Książka ta proponuje inspirującą i pełną nadziei wizję dla wszystkich, którzy chcą
zgłębić tajemnice tego, kim są naprawdę. Uzależnienie i łaska jest subtelną,
dojrzałą i mądrą refleksją na temat uzależnień, a zatem pełnym wrażliwości i
nadziei przewodnikiem pomagającym człowiekowi otworzyć się na działanie łaski i
wypełnić nią własną pustkę)
502. Michałowski Wacław: „Tarzan”- Mistycy i narkomani. - Olsztyn: Wydawnictwo
Ethos, 1992. - 286 s.
(Książka ta jest niezwykłym dokumentem, będącym skrzyżowaniem „Żywotów
własnych” – w stylu znanych polskiemu czytelnikowi opowieści Benvenuta Caliniego
czy filozoficznymi a la „Kandyt” oraz twórczością Wiecha. Zaś całość mocno
osadzona jest w polskich realiach lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych. Barwna historia własnego życia, którą Tarzan przedstawił w
książce zadziwia zarówno co do szczegółów oraz kolorytu, jak i strony literackiej
skonstruowana jest z licznych, zazwyczaj krótkich, nasyconych realizmem scen,
niekiedy opatrzonych pełnych humoru i dystansu do własnej osoby komentarzem. Jest
to książka, która na stałe wyciska ślad w umyśle czytelnika m.in., że jest tak dalece
prawdziwa. Jest z tych książek, które nie tracą na wartości)
503. Parker John: Elvis Presley: kto zabił króla? / przeł. z ang. Danuta Górska. - Warszawa: „Alfa-Wero”, 1995. - 235 s.
(Niezwykłe Bibliografie)
504. Piątek Tomasz: Heroina. - Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2002. - 113 s.
505. Przecławski Paweł: Uciec śmierci. - Warszawa: Wydaw. W.A.B., 1995. - 213 s.
(Książka ta przeraża i ostrzega. Przeraża opisywany w niej świat narkomanów i
bezwzględna szczerość autora. Przestrzega przed pokusą pierwszej próby i wcale nie
tak od niej dalekim koszmarem narkomanii. W tym koszmarze trudno żyć i trudno się
z niego obudzić. Zwykle wydaje się, że to sytuacja bez wyjścia. Ale Paweł
Przecławski jest bezwzględny w swoim opisie i zarazem pełen wiary w możliwość
powrotu do normalności. Zdając z goła reporterską relację z kolejnych etapów
52
narkomanii, opisuje nałóg „od środka”)
506. Rosiek Barbara: Kokaina Zwierzenia narkomanki. – Warszawa: Spółdzielnia
Wydawnicza ANAGRAM, 1992.-93 s.
(Autorka książki stwierdza, że niektórym udaje się przejść na drugą stronę lustra. Nie
byli kochani, nie byli wolni. Miłość i wolność to dwie nici które wiążą człowieka z
rzeczywistością. Więź ta została przerwana lecz nawet w ostatnich momentach jest
nadzieja, że przyjaciel odnajdzie twoją drogę i pomoże ci z niej zawrócić, ofiarując ci
uwolnienie na drodze w poszukiwaniu miłości. Barbara Rosiak jako 13-letnia
dziewczynka wystąpiła przeciwko wszelkim zafałszowanym normom moralnym. Nos
i w sobie 10-letnie doświadczenia narkomanki i dziesięcioletnią abstynencję.
Odważnie ukazuje ona naruszenie mieszczańskiej obyczajowości – dzieli się bólem
swego istnienia. Wynurza myśli, jakie muszą szokować czytelnika. Jest to wiwisekcja
świadomości człowieka „chorego” na brak miłości. Zapis nienawiści do świata
zewnętrznego, a także do siebie samej. Kokaina – paradoksalnie, jest tutaj
lekarstwem, które również unicestwia narratorkę)
507. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. - Katowice: Wydaw. Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1985. - 124 s.
508. Samson Barbara: Piekło siedemnastolatki: Byłam dziewczyną narkomana.- Katowice:
Videograf II, 1998. - 176 s.
509. Stompor Józef: Narkomanka. - Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Wyd. 2 popr. - 347 s.
510. Sokołowski Mirosław: Gady. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. 544 s.
53
5. Materiały audiowizualne – filmy video
5.1.
Filmy dokumentalne
511. „Bez krat”
Realizacja: Tomasz Szadkowski.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1988 r. Film dokumentalny, czas projekcji 14 min.
Film powstał podczas I Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Artystycznej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, który odbył się w 1987 r. na terenie
Ostrołęki. Realizator pragnie pokazać w jaki sposób można pomóc ludziom, którzy popadli
w konflikt z prawem. Najpierw byli przestępcami, nieletnimi alkoholikami, narkomanami
itp. Kiedy bramy zakładów poprawczych i schronisk zamknęły się za nimi zmuszeni zostali do zmiany sposobu życia. W wielu z nich odżywają ukryte zdolności jak: ładne głosy,
talent malarski itp. Rola sztuki i sportu w resocjalizacji jest wielka, ale niestety brak ludzi
chętnych do pracy w takich zakładach.
512. „Brama do raju”
Reżyseria: Wojciech Mandrewicz
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa w Warszawie. Film oświatowopopularnonaukowy, czas projekcji 16 min.
Ukazana została grupa narkomanów, którzy będąc na głodzie narkotycznym zdobywają
narkotyki niewiadomego pochodzenia, co w rezultacie kończy się śmiercią. Opracowany w
formie dialogu między narkomanami przed i po zażyciu narkotyków.
513. „Być człowiekiem”
Scenariusz i realizacja: Julian Pakuła.
Produkcja: Studio Filmowe im. K. Irzykowskiego, Warszawa 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 29 min.
Problem narkomanii staje się coraz groźniejszy. Największe zagrożenie jest wśród dzieci i
młodzieży.
514. „Byłem narkomanem”
Scenariusz: Urszula Chruścikowaska, Danuta Wejroch.
54
Reżyseria: Danuta Wejroch.
Produkcja: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w Warszawie. Film popularno-oświatowy, czas projekcji 29 min.
W przystępny sposób została przybliżona odbiorcy problematyka narkomanii, bez moralizatorstwa, które przez młodzież nie jest lubiane.
515. „Centrum leczenia narkomanii”
Produkcja: Telewizja Polska – Dziennik Telewizyjny , Hongkong 1972 r. Film dokumentalny, czas projekcji 2,4 min.
Pokazano tu w jaki sposób można leczyć oraz prowadzić terapię odwykową, na przykładzie doświadczeń Hongkongu.
516. „Centrum rehabilitacji dla narkomanów”
Produkcja: Telewizja Polaka – Dziennik Telewizyjny, USA 1971 r. Film dokumentalny, czas projekcji 2,1 min.
Pokazany został fragment Ośrodka Centrum Rehabilitacji dla narkomanów oraz nagrane
rozmowy z pensjonariuszami o prowadzonej rehabilitacji.
517. „Czy zabrakło czegoś w ich życiu”
Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Raplewski.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min.
Film pokazuje działalność Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Terapia psychologiczna jest jednym ze sposobów ratowania ludzi z groźnej choroby jaką jest narkomania.
518. „Dwójka bez sternika”
Realizacja: Robert Gliński.
Produkcja : Telewizja Polska. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie
1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min.
Realizator filmu pragnie na podstawie prowadzonych przez kilka miesięcy obserwacji,
odtworzyć niektóre sytuacje z życia pewnej grupy narkomanów. Pragnie odpowiedzieć na
pytanie czy naprawdę niewolnicy nałogu chcą się leczyć.
55
519. „Felieton o narkomanii”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1981r. Film dokumentalny dokumentalny,
dramat, czas projekcji 3 min.
Na tle gmachu szpitalnego przedstawiono wypowiedzi o problemach narkomanii w Polsce.
Poruszona też została sprawa związana z handlarzami białą śmiercią. Rozmowy z rodzicami przeplatane są informacjami o przepisach prawnych dotyczących zwalczania narkomanii w Polsce.
520. „Góra maku”
Scenariusz: Mariola Szczepkowska.
Produkcja: Telewizja Polska Warszawa 1988 r. d. „Poltel”. Film dokumentalny, reportaż, czas projekcji 17 min.
Reportaż z centrum uprawy maku, czyli tzw. Złotego trójkąta. Mak jest surowcem do wytwarzania wielu groźnych narkotyków. Przedstawiona została postawa mieszkańców tego
regionu wobec uprawy maku.
521. „Granica”
Scenariusz: Mieczysław Siemieński.
Reżyseria: Jerzy Śladkowski.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1981. Film dokumentalny, czas projekcji 24
min.
Filmowa opowieść o warszawskich narkomanach oraz drodze do uzależnienia lekowego.
Jako pierwszy ujawnił prawdę o tej pladze społecznej. Film przełamał barierę propagandową związaną z tą problematyk.
522. „Hollywood Orient”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska – Dziennik Telewizyjny Tajlandia” 1976”. Film dokumentalny., reportaż, czas projekcji 7 min.
Na podkładzie scen z filmu „The Golden Triangle”, pokazane zostały problemy narkomanii i sceny przemocy pod jej wpływem, jakie dość często zdarzają się w Tajlandii.
523. ,,Heroina – leczenie”
Scenariusz i reżyseria: Wojciech Mandrewicz.
56
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, czas
projekcji 23 min.
Pokazano tu zasady odtruwania oraz jego przebieg na Oddziale Detoksykacyjnym.
524. ,,Heroina – poznanie”
Scenariusz i reżyseria: Wojciech Mandarewicz.
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa, czas projekcji 22 min. Zadaniem filmu jest przedstawienie głównych przyczyn brania środków odurzających, a
więc: trudności adaptacyjne w środowisku, nadwrażliwość, kłopoty rodzinne.
525. ,,Herosi”
Realizacja: Antoni Halor, Michał Bukojemski.
Produkcja: Agencja Robotnicza ,,Tele - Ar”. Film dokumentalny, czas projekcji 13
min.
Akcja filmu dzieje się w Wielkiej Brytanii. Jest to reportaż o londyńskich narkomanach.
Pokazana została strona moralna tych młodych ludzi oraz w jaki sposób na ulicy zaopatrują się w narkotyki.
526. ,,Historia narkomanii w Polsce”
Reżyseria: Wojciech Mandrewicz
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa w Warszawie. Film dokumentalny.
Brak pozostałych danych.
Film mówi o zagrożeniu zdrowia i życia młodego człowieka. Pokazuje objawy różnych
etapów zażywania, podaje szczegółowe rady psychologów, socjologów i psychiatrów jak
należy postępować z dzieckiem w przypadku stwierdzenia, iż bierze narkotyki.
527. „Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm. Substancje chemiczne a metabolizm człowieka”
Opracowanie: Halina Galera i Piotr Kostrzyński.
Produkcja: Studio Filmowe Kalejdoskop. Opracowanie wersji polskiej Wydawnictwo
Naukowe PWN. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min.
Za pomocą kolorowej animacji, modeli organów i krótkich dramatycznych scenek program
ukazuje w jaki sposób leki i narkotyki ingerują w naturalne procesy biochemiczne zachodzące w organizmie. Uczniowie dowiadują się między innymi, jak funkcjonuje centralny
układ nerwowy i na czym polega działanie środków psychotropowych.
57
Program jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i dla dorosłych. W szkole
można go wykorzystać na zajęciach z biologii dotyczących fizjologii człowieka lub jako
wstęp do cyklu zajęć z profilaktyki uzależnień.
528. ,,Jarocin 82”
Scenariusz i reżyseria: Paweł Karpiński.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 19 min.
Relacja z III Ogólnopolskie Przeglądu Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie. Zarejestrowane było zachowanie się młodzieży pod wpływem muzyki rockowej.
529. ,,Jestem przeciw”
Scenariusz: Krystyna Lubelska, Andrzej Trzos-Rastawiecki.
Reżyseria: Andrzej Trzos-Rastawiecki.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1985 r. Film dokumentalny, czas projekcji 1 godz. i 27 min.
Film poświęcony jest działalności ,,Monaru”. Przedstawia w sposób obrazowy, co to jest
narkomania. Dobra obsada aktorska: Olbrychski, Wieczyński, Zapasiewicz, Dałkowska i
inni.
530. ,,Kleje”
Reżyseria: Janusz Mendel.
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny. Brak
pozostałych danych.
Film pokazuje sposoby odurzania się młodzieży różnego rodzaju środkami wziewnymi.
531. ,,Kokaina”
Scenariusz i reżyseria: Wojciech Mandrewicz.
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, czas
projekcji 18 min.
Film został wykonany w konwencji wykładu akademickiego. Zawarte w jego treści informacje na temat przyczyn i skutków zażywania narkotyków przedstawione są w sposób
ciekawy. Omówiono groźny narkotyk – kokainę.
532. ,,Kompot”
58
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizyjna Wytwórnia Filmowa ,,Poltel”, Warszawa1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 9 min.
Realizatorzy przedstawiają fragmenty sztuki ,,Kompot” oraz wypowiedzi Janusz Kofty i B.
Richtera, Jacka Orkuta i Marka Styczyńskiego na temat narkomanii.
533. ,,Którędy do ludzi”
Scenariusz i reżyseria: Jadwiga Zajićek.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1985 r. Film dokumentalny, czas projekcji 24 min.
Na podstawie życiorysów kilku młodych ludzi, realizatorzy filmu pokazują losy i przyczyny, które doprowadziły do nałogu narkomanii.
534. ,,Leningrad – narkomania”
Scenariusz i realizacja: Tadeusz Kraśko.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1988 r. Film dokumentalny, reportaż, czas
projekcji 28 min.
Jest to wywiad z dziećmi i młodzieżą uzależnioną od środków halucynogennych w Leningradzkim Instytucie Psychoneurologicznym im. Bechrera. Przedstawione zostały problemy
narkomanii na przykładzie Leningradu.
535. „Lider”
Scenariusz i realizacja: Antoni Bogusławski.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1986 r. Film dokumentalny, czas
projekcji 35 min.
Akcja filmu rozgrywa się na terenie ośrodka „Monaru” w Łodzi. Zadaniem ośrodka jest
resocjalizacja narkomanów oraz umożliwienie im przystosowania się do normalnego życia
w społeczeństwie. Wielu z nich podejmuje później normalną pracę, często odwiedzają
ośrodek, aby podzielić się z kolegami zwycięstwem nad groźnym nałogiem.
536. „Makowa Dusza”
Scenariusz i reżyseria: Ewa Skorczyńska.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa, 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji
16 min.
Pokazany został system resocjalizacji w Ośrodku „Monaru”. Młodzi narkomani wspominają jak popadli w nałóg. Opowiadają swoje przeżycia w ośrodku.
59
537. „Marihuana” cz. I/II
Reżyseria: Mirosław Salicki.
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny. Brak
dalszych danych.
Film składa się z dwu części. Pierwszy odcinek przedstawia zwierzenia narkomanów znajdujących się w trzech kolejnych stadiach choroby. Drugi odcinek pokazuje człowieka, który zdradza objawy pierwszej fazy zatrucia tj. uczucie lęku, panikę, depresję.
538. „Marcin”
Scenariusz i reżyseria: Grzegorz Skurski.
Produkcja: Przedsiębiorstwo Usług Filmowych „Polfilm”, Warszawa 1988 r. Film
dokumentalny. Czas projekcji 18 min.
Film dokumentalny zalecany dla młodzieży szkolnej. Realizatorzy ukazali w jaki sposób
były narkoman po wielu perypetiach z powodu swego nałogu zmienił swoje życie. Zerwał
z nałogiem, skończył szkołę, pracuje, założył rodzinę.
539. „Monar”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska – Dziennik telewizyjny, Warszawa, 1981 r. Film dokumentalny, czas projekcji 3 min.
Realizatorzy przedstawili wypowiedzi na temat leczenia narkomanów w Ośrodku Głoskowie.
540. „Monar – rejestracja Stowarzyszenia Walki z Narkomani”.
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska – Dziennik Telewizyjny, Warszawa 1980 r. Film dokumentalny, czas projekcji 6 min.
Reportaż z rejestracji „Monaru”. Realizatorzy przedstawili wypowiedzi członków założycieli, młodzieży oraz ludzi dotkniętych narkomanią.
541. „Narkomani”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji 3
min.
60
Problemy narkomanii w Polsce. Wypowiedzi narkomanów na temat leczenia.
542. „Narkomani w Berlinie”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska – Dziennik Telewizyjny, Warszawa 1980. Film dokumentalny, reportaż , czas projekcji 6 min.
Akcja filmu dzieje się w Berlinie Zachodnim w znanym dla tej subkultury punkcie zbiorczym przy dworcu. Wywiad z pełnomocnikiem ówczesnego rządu Berlina Zachodniego na
temat problemów w narkomanii wśród młodzieży
543. „Narkomani z Wałcza”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska – Dziennik Telewizyjny, Warszawa – Wałcz 1983 r.
Film dokumentalny, czas projekcji 4 min.
Pokazane zostało miasto Wałcz, jego młodzież. Wypowiedzi milicjantów na temat narkomanii. Spotkanie w mieszkaniu narkomana i rozmowa o jego chorobie.
544. „Narkomania”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa. Film dokumentalny, czas projekcji 8 min.
Film składa się z czterech sekwencji. Zadaniem, jakie postawili sobie realizatorzy jest ukazanie nocnego życia marginesu
społecznego w naszej stolicy. Pierwsza pomoc udzielana narkomanowi. Wywiad z przygodnymi narkomanami. Przedstawiono tez rodzinę narkomanów oraz warunki ich bytowania.
545. „Narkotyk”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1983 r. Film dokumentalny, czas projekcji
20 min.
Realizatorzy przedstawili problemy w kraju i za granicą oraz jej wpływ na społeczeństwo
początków lat osiemdziesiątych.
546. „Nie bój się tego”
61
Reżyseria: Andrzej Domagalik.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa: 1982 r. Film dokumentalny, czas projekcji 17 min.
Film jest reportażem z koncertu zespołu rockowego. Pokazano żywiołowe zachowanie
widowni, a zarazem wpływ tego gatunku muzyki na młodzież.
547. „O czyste serce”
Scenariusz i reżyseria: Stanisław Suchoń.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1986 r. Reportaż, czas projekcji
19 min.
Reportaż z akcji „Monaru”, jaka odbyła się w dniu 26 września 1986 r. pod nazwą „Łańcuch czystych serc”. Było to połączenie się ludzi protestujących przeciwko narkomanii na
świecie.
548. „Odwyk”
Scenariusz i realizacja: Maciej Leszczyński, Mieczysław Siemieński.
Produkcja: Telewizyjna Wytwórnia Filmowa „Poltel”, Warszawa 1981 r. Film dokumentalny, czas projekcji 26 min.
Próba walki z narkomanią.
549. „Postrzyżyny”
Scenariusz i realizacja: Tomasz Szadkowski , współpraca reżyserska – Tomasz Roztworowski.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa, 1985 r. Film dokumentalny, reportaż, czas projekcji 17 min.
Brak ciepła rodzinnego jest w wielu przypadkach przyczyną tragedii dzieci. Wielu młodych ludzi, którzy weszli w kolizję z prawem, dość często potem trafia do Szkolnego
Ośrodka Socjoterapii. W filmie przedstawiono wypowiedzi wychowanków tego ośrodka.
Ich stosunek do szkoły i nauki.
550. „Próba powrotu”
Scenariusz, reżyseria i zdjęcia: Wojciech Mandrewicz.
Produkcja: Spółdzielcza Produkcja Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, czas
projekcji 16 min.
Film pokazuje reportaż z rejsu na jachcie „Rutkowski”, zorganizowanego dla pacjentów
ośrodków rechabilitacyjnych dla narkomanów.
62
551. „Przyczyny narkomanii”
Scenariusz i reżyseria: Marek Kotański.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1982 r. Film dokumentalnooświatowy, czas projekcji 13 min.
Sfilmowano dyskusję młodzieży w wieku szkolnym na temat narkomanii i przyczyn, które
doprowadzają do zażywania narkotyków w różnej formie. Przypominają problemy dla nich
bardzo istotne, a dla dorosłych bez znaczenia. Mężczyzna po pięćdziesiątce opowiada o
błędach w swoim życiu. Efekty świetne i dużo czerni wprowadzają nastrój smutku.
552. „Przypadek 17092/83”
Scenariusz, realizacja i zdjęcia: Zbigniew Raplewski, konsultacja – Marek Kotański.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1984 r. Film dokumentalny, czas projekcji 22 min.
Film został zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia „Monar”. Akcja toczy się na terenie
ośrodka dla narkomanów w Głoskowie. Prowadzi się tam leczenie młodych ludzi dotkniętych nałogiem.
553. „Przyszłość”
Scenariusz i realizacja: Józef Węgrzyn.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1986 r. Film społeczno-dokumentalny, czas
projekcji 30 min.
Realizator stara się wyjaśnić co to jest patologia, jaki jest związek narkomanii i polityką.
554. „Reportaż o polskich narkomanach”
Scenariusz, reżyseria i realizacja: Mieczysław Siemieński, Maciej Leszczyński.
Produkcja: Telewizja Polska – Studio 2, Warszawa 1981 r. Film dokumentalny, reportaż, czas projekcji 23 min.
Reportaż o sposobie zdobywania przez narkomanów mleczka makowego. Na tle przepięknego pejzażu wiejskiego narkomani za wszelką cenę próbują zakupić słomę makową u
gospodarzy.
555. „Rozmowa z ekspertem”
Scenariusz i reżyseria: Wojciech Mandrewicz.
63
Produkcja: Spółdzielcza Wytwórnia Filmowa, Warszawa. Film dokumentalny, reportaż, czas projekcji 55 min.
Wywiady z gośćmi Pierwszego Zjazdu naukowego nt. „Profilaktyka w narkomanii”. Wypowiedzi lekarzy i osób zajmujących się tymi problemami nie tylko w Polsce.
556. „Samobójcy”
Scenariusz: Teresa Marcinkowska-Mościcka:
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1981. Film oświatowy, Czas projekcji 10 min.
Niepokojącym zjawiskiem są samobójstwa wśród młodzieży. Jakie są tego przyczyny, co
za tymi tragediami się kryje? Ten temat pragną poruszyć realizatorzy filmu.
557. „Siała baba mak”
Scenariusz i reżyseria: Grażyna Bryżuk.
Produkcja: Przedsiębiorstwo Usług filmowych „Polfilm”, Warszawa 1986 r. Film
dokumentalny, czas projekcji 15 min.
Film zrealizowany na zlecenie Instytutu Psychiatrii i neurologii w Warszawie. Przedstawione zostały różne spojrzenia młodzieży i dorosłych na zjawisko narkomanii w Polsce i
na uprawę maku.
558. „Spotkania z podświadomością”
Realizacja: Stanisław Suchń.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1986. Film oświatowy, czas projekcji 18 min.
Zaprezentowana tu została hipnoza jako zmodyfikowana i sterowana przez prof. Marię
Szulc metoda kontrolowania przekazywanej informacji pacjentowi i jednoczesnego kodowania jej w głębokiej podświadomości. Okazuje się, że w ten sposób można leczyć między innymi ludzi uzależnionych od narkotyków, tytoniu i alkoholu.
559. „Szansa”
Scenariusz i realizacja: Mariusz Ussorowski.
Produkcja: Wytwórnia Filmowa „Czołówka, Warszawa 1983 r. Reportaż, czas projekcji 17 min.
Reportaż z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Komorowie. Wychowaki
zakładu opowiadają o swoim pobycie i resocjalizacji w tej placówce.
64
560. „Śmierć kliniczna”
Realizacja: Paweł Karpiński. Wytwórnia filmów Dokumentalnych, Warszawa 1983 r.
Film dokumentalny, czas projekcji 13 min.
Realizator filmu pokazuje wpływ muzyki rockowej na zachowanie młodzieży. Muzyka ta
budzi emocje, często towarzyszą jej narkotyki.
561. „Uzależnienie”
Scenariusz i reżyseria: Stanisław Suchoń, Krystyna Suchoń, Stefan Czyżewski, Zbigniew Bończyk.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1987 r.
Na terenie Gdańska znajduje się jeden z wielu ośrodków terapeutycznych „Monaru”. Pokazano w jaki sposób pensjonariusze, młodzi ludzie, bronią się przed nawrotem do nałogu.
W otoczeniu rówieśników opowiadają o przyczynach jakie skłoniły ich do zażywania narkotyków. Starają się o powrót do normalnego życia.
562. „Uzależnienie” Kr. 24 A/81
Scenariusz i realizacja: Janina Motylińska.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych,Warszawa1981 r. Film dokumentalny, czas projekcji 10 min.
Monotematyczna Kronika Filmowa nr 24 A/81. Przedstawione zostały problemy narkomanii w Polsce na początku lat osiemdziesiątych. Metody walki z tym nałogiem.
563. „W poszukiwaniu raju”
Scenariusz: Zdzisław Frąckiewicz, reżyseria i realizacja: Robert Nalazek, Mikołaj
Nesterowicz.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1987 r. Film dokumentalny, czas projekcji
27 min.
Realizatorzy przedstawili współczesny Wietnam. Jedna z sekwencji przedstawia problemy
narkomanii oraz jeden z ośrodków rehabilitacyjnych dla byłych narkomanów.
564. „W ślepym zaułku”
Scenariusz i reżyseria: Zygmunt Skonieczny.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1985. Film dokumentalny, czas
projekcji 15 min.
65
Na podstawie wybranych przykładów przestępstw popełnionych przez nieletnich będących
pod wpływem alkoholu, narkotyków (prostytucji, rozbojów, wybryków chuligańskich itp.)
pokazany jest problem demoralizacji młodzieży, dzieci zaniedbanych, które znalazły się w
ślepym zaułku życia.
565. „Walka z narkotykami”
Brak danych o realizatorach.
Produkcja: Telewizja Polska – Dziennik Telewizyjny, USA 1975. Film dokumentalny, reportaż, czas projekcji 16 min.
Realizatorzy pokazali nam sposoby walki z przemytnikami oraz dystrybutorami narkotyków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
566. „Wśród dzieci niczyich”
Scenariusz i realizacja i zdjęcia : Zbigniew Raplewski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa 1984 r. Film dokumentalny, czas projekcji 15 min.
Film pokazuje problemy (narkomanii i inne) dzieci z domów dziecka i przyczyny odrzucenia ich przez rodziny
5.2.
Filmy fabularne
567. „Alabama”
Scenariusz i reżyseria: Ewa Przybylka, Ryszard Rydzewski .
Produkcja: PRF „ Zespoły filmowe – Zespół Profil 1984 r. Dramat psychologiczny,
czas projekcji 94 min.
Bohaterką jest młoda dziewczyna, studentka medycyny o imieniu Bożena, której wzloty
oraz upadek pokazują jak trudne jest życie ludzi bez tzw. Zaplecza. Film kończy się tragicznie. Nasza bohaterka zdradzona i poniżona, sięga po narkotyki, które, jak jej się wydaje, są jedyną i ostateczną deską ratunku.
568. „Czas dojrzewania”
Scenariusz i reżyseria: Mieczysław Waśkowski.
66
Produkcja: PRF „Zespoły filmowe – Zespół Proil” 1984”. Dramat, czas projekcji 109
min.
Film pokazuje walkę chłopca o życie kochanej dziewczyny, która jest narkomanką.
Na XII Koszalińskich Spotkaniach Filmowych „Młodzi i Film”, znana aktorka – Maria
Probosz za rolę Małgorzaty Paluch otrzymała nagrodę „Jantar ‘84”.
569. „Czuję się świetnie”
Scenariusz i reżyseria: Waldemar Szarek, Jacek Skalski.
Produkcja: Studio Filmowe im Karola Irzykowskiego, Warszawa 1984. Film psychologiczny, muzyczny. Czas projekcji 91 min.
Film pokazuje wpływ muzyki rockowej na postępowanie młodzieży.
570. „Fala”
Scenariusz i reżyseria: Piotr Łazarkiewicz, II reżyser – Waldemar Krzystek i inni.
Produkcja: Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego, Warszawa 1986. Film psychologiczny, muzyczny, czas projekcji 86 min.
Przedstawiona została tu młodzieżowa subkultura. Festiwal w Jarocinie jest dobrym punktem obserwacji oraz poznawania niektórych kręgów młodego pokolenia. Muzyka rockowa
dzięki swojej formie powoduje, że wśród słuchaczy i wykonawców następuje pobudzenie
emocjonalne, wzmacniane niejednokrotnie narkotykami i innymi używkami. Dość często
jest kolebką różnych punków i ćpunów. Wśród uczestników są oczywiście i tacy, którzy
interesują się tylko muzyką i sprawy narkotyków pozostawiają na uboczu. Ale dość często
na teren imprezy muszą wstępować służby porządkowe, aby uspokoić uczestników.
Film ten został nagrodzony nagrodami na różnych imprezach filmowych, w tym też
na XIV Koszalińskich Spotkaniach Filmowych „Młodzi i Film” w 1986 r.
571. „...jestem przeciw”
Scenariusz: Krystyna Lubecka, Andrzej Trzos-Rastawiecki, reżyseria: Andrzej
Trzos-Rastawiecki, Violetta Furmaniak, Ewa Czachorowska.
Produkcja: PRF”Zespoły Filmowe – Zespół filmowy „Kadr” 1985 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji 87 min.
Życie narkomana to ciągła walka ze śmiercią oraz zdobywanie pieniędzy na prochy lub
kilka kropli płynu. Sfabularyzowane przygody młodych, mających zaledwie po 16 – 18 lat,
dziewcząt i chłopców, młodych ćpunów, to tragedia dnia dzisiejszego. Należy pokazywać
społeczeństwu te tragedie, bo może któregoś dnia być za późno. Najtragiczniejszym momentem w filmie jest scena w szpitalu, kiedy po desperackich próbach odtruwania lekarz
musi dać polecenie wyłączenia aparatury reanimacyjnej, która okazała się zbędna. Następna młoda osoba zeszła z tego świata.
67
Film otrzymał główną nagrodę na X Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w
Gdańsku w 1985 r.
572. „Kapelusz pełen deszczu”
Scenariusz i reżyseria: Tomasz Zygadło, realizacja – Barbara Borys-Damięcka.
Produkcja: Telewizja Polska, Warszawa 1975 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji 82 min.
Dramat człowieka, byłego żołnierza przy pomocy otoczenia armii amerykańskiej, który
przy pomocy otoczenia, rodziny, przyjaciół pragnie zerwać i nałogiem narkomanii, w który
wszedł podczas wojny. Jest to zarazem dramat moralny amerykańskiego środowiska młodzieżowego w latach pięćdziesiątych.
Film zrealizowano dla potrzeb teatru telewizji, na podstawie utworu Michaela Gazzo
„Kapelusz pełen deszczu” wg Tłumaczenia Kazimierza Piotrowskiego.
573. „Oszołomienie”
Scenariusz: Tadeusz Kwiatkowski, reżyseria – Jerzy Szwiertnia.
Produkcja: Zespoły Polskich Producentów Filmowych – Zespół „Rondo”, Warszawa
1988.
Film został oparty na autentycznych wątkach życiorysu jednego z wybitnych aktorów filmowo-teatralny okresu międzywojennego – Kazimierza Junoszy-Stepowskiego. Jego żona
była narkomanką. Oszukując męża różnymi sposobami, zdobywała środki finansowe na
zakup narkotyków. Doprowadza się do tego, że podejmuje hańbiącą współpracę z gestapo,
by zarobić pieniądze potrzebne na kokainę. Ciekawa gra aktorów, a w szczególności Marii
Pakulnis.
574. „Pantarej”
Scenariusz: Krzysztof Sowiński, Zbigniew Wojciechowski, reżyseria – Krzysztof Sowiński. Produkcja: PRF Zespoły Filmowe – Zespół „Iluzjon” 1987 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji 105 min.
Narkoman na głodzie narkotykowym często schodzi na dno moralne. Realizatorzy pokazują to w polskiej rzeczywistości. Akcja toczy się w środowisku polskich narkomanów. Początki nałogu są zazwyczaj banalne – pierwsze krople zabójczego płynu w żyły. Pierwsze
emocje. Aby zdobyć ten specyfik, najpierw załatwia się go przez lekarzy, potem fałszuje
recepty, aby specyfików było więcej. Potem następuje uzależnienie i nałóg. Handlarze tym
towarem nie dają go za darmo ani na kredyt. Aby zdobyć narkotyk narkomani dokonują
włamania do szpitala onkologicznego. Dość często rodzice i opiekunowie dowiadują się na
samym końcu, że ich latorośle szprycują się narkotykami. Śmierć narkomana jest szybka i
tragiczna. Wielu młodych 19-25-letnich ludzi po kilku latach szprycowania schodzi z tego
świata jak błysk ognik. A przecież mogli żyć inaczej.
68
575. „Przypadek”
Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Kieślowski, współpraca reżyserska – Jerzy Braszka
Violetta Buhl i inni.
Produkcja: PRF „Zespoły Filmowe – Zespół TOR”, 1981 r. Dramat, czas projekcji 35
min.
Film pokazuje perypetie młodego pokolenia, ich zachowanie wobec historii, postawę wobec zła. Adresowany jest do młodych, zagrożonych patologiami, takimi jak alkoholizm,
narkomania. Filmowy Serwis Prasowy nr 5 z 1987 r. tak opisuje fragmenty filmu:”... W
objętym patronatem przez organizację zakładzie dla narkomanów wybucha bunt pensjonariuszy. Witek zostaje wysłany tam dla zażegnania sporu. Jego interwencja okazuje się
„skuteczna”... „
576. „Zad wielkiego wieloryba”
Scenariusz i reżyseria: Mariusz Treliński.
Produkcja: Centralna Wytwórnia Programów i filmów Telewizyjnych „Poltel”, Warszawa 1987 r,. Dramat psychologiczny, czas projekcji 81 min.
Zadaniem filmu jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ mają narkotyki na osobowość.
Młody człowiek studiował malarstwo, był pełen energii twórczej, napotyka jednak na drodze swego życia przyjaciela, który swoim postępowaniem zniszczył życzył swoje życie
oraz swoich bliskich, wywiera także wpływ na bohatera filmu i doprowadza o do tragedii.
577. „Zero życia”
Scenariusz reżyseria: Roland Rowiński.
Bohaterem filmu jest świeżo upieczony maturzysta z tak zwanej dobrej rodziny. Rodzice
zabezpieczyli swojemu synowi dostatek materialny, ale zapomnieli o tym, ze młodemu
człowiekowi potrzebna jest w okresie dojrzewania rodzicielska przyjaźń i pomoc. Chłopiec
dostaje się w złe otoczenie a jednocześnie rodzi się w nim uczucie miłości do młodej pielęgniarki, co owocuje ciążą. Rodzice w końcowej fazie próbują ingerować wżycie osobiste
syna, ale skutki okazują się opłakane. Najlepszy kolega okazuje się zwykłym złodziejem
narkotyków. W końcu nasz bohater popełnia samobójstwo pod domem swojej byłej dziewczyny.
578. „Żuraw i czapla”
Scenariusz i reżyseria: Krystyna Krupska.
Produkcja: Przedsiębiorstwo Realizatorów Filmowych „Zespoły Filmowe”, Warszawa, 1986 r. Dramat psychologiczny, czas projekcji cz. I – 56 min, cz. II – 57 min.
69
Młoda dziewczyna przdmaturalnej klasy poznaje chłopca podczas wakacji na Mazurach.
Chłopiec jest dziwnie zamknięty w sobie. Tym postępowaniem fascynuje . Okazuje się że
chłopiec bojąc się utracić jej uczucia zataja, że jest narkomanem oraz, że przebywał w
ośrodku „Monaru”. Sytuacja pełna niedomówień rozbija ich związek. Młody człowiek
staje do trudnej walki z samym sobą.
69
6. Indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tłumaczy i
reżyserów
Ackerman Robert J.
169
Andrzejewska Ewa 20
Andrzejewska Katarzyna 176
Anthony Mitchel T. 22
Babiuch Małgorzata (tł.)
44
Babuchowska Ewa 101
Badora Krzysztof Piotr 177
Bartkowiak Zenon 178
Bartosiak Arkadiusz 179
Bartosiewicz Alicja (tł.) 65
Bąk Joanna 405
Bernacik Elżbieta 406
Bickering Susan B. 169
Bidziński Andrzej (tł.) 66
Bielawiec Aleksander 24
Bieniowski Henryk 1
Bikont Anna 180, 181
Bobrowski Krzysztof 182
Bogdanko Anatol (red.) 486
Bogusławski Antoni (reż.) 535
Bołoz Wojciech
25, 26
Bończyk Zbigniew (reż.) 561
Borowski Tadeusz 407, 408
Bortnowska Halina 183
Bożejewicz Wiesław (współaut.) 48
Braune Alicja 184
Braunek Anna 409
Bruliński Adam 28, 29
Bryżuk Grażyna (reż.) 557
70
Bugajny Witold 185, 186
Bukojemski Michał (reż.) 525
Burges Melvin 490
Burroughs William S. 491
Byalick Maria 141
Carper Steve
38
Cekiera Czesław 30, 31, 32, 33, 34, 187, 188
Cekiera Czesław (red.) 15
Cekiera Mieczysław 3
Chmielewska Izabela 189
Choina Mirosław 191
Christine F. 492
Chruściel Tadeusz Lesław 35
Cichoń Renata 192
Cielecki Tadeusz (red.) 19
Cieszyńska Alicja 410
Clendenon Kelly 92
Connors G.J. 88
Coctean Jean 493
Czabiński Krzysztof (red.) 27
Czachorowska Ewa (reż.) 571
Czajer Włodzimierz (tł.) 50
Czajkowska Irena 195
Czapiewska Elwira 192
Czapiga Alina 193
Czarnecka Danuta 411
Czemirowska Ewa 439
Częstochowski Ryszard 36
Czujkiewicz Paweł 194
Czyżewski Stefan (reż.) 561
Dąbek Adam (red.)
40
Dąbrowska Katarzyna 196
71
Deptuła Maria 412
Dimoff Timothy 38
Diuba Andrzej F. 197
Doktór Tadeusz 39
Doliński Artur (red.) 105
Domagalik Andrzej (reż.) 546
Drewnicka Krystyna 413
Dymek Belcerek Krystyna 42
Dworańczyk Grażyna 415, 416
Dziewiecki Marek 43
Elliot Julian
44
Falewicz Jan K. 45
Esmund Małgorzata 417
Esmund Kazimierz 417
Fenczyn J.
228
Fibur Małgorzata (tł.) 117
Fieske Kazimierz 46
Filas Agnieszka 199, 200
Filipowicz Renata 201
Fiszer Wiesław (oprac.) 131
Florkowski Antoni 202
Fredrick Calvin J. 203
Furmaniak Violetta (reż.) 571
Furmanowska Mirosława 419
Gacek Maria
204
Gajdzińska Monika (tł.) 169
Galera Halina (reż.) 527
Galizio M. 88
Gałecka Elżbieta 409
Gaś Zbigniew Bronisław 47, 48, 205, 206, 420
Gaś Zbigniew (red.) 106, 168
72
Gawlik Joanna 207
Gawryłow Grażyna 422
Gąsiął Barbara 423
Geremek Rafał 209
Giełżyński Wojciech 495
Giemza Anna 210
Gliński Robert (reż.) 518
Głośnicka Dorota 424
Głowik Tomasz 211
Goldstein Arnold P. 50, 85
Goldstein Lea 141
Gomółka Jan 51
Goodyer Paula 52
Gorska Grażyna 53
Górecka Halina 54
Górecki Wojciech 212
Górska Danuta (tł.) 503
Górski Stanisław 55
Grabowska Beata 213
Grodkowska Małgorzata 425
Grof Stanisław 214
Grudzińska Zofia 56
Gruszczyński Wojciech 202
Gruszka Barbara 151
Gruszka Barbara (przygot.) 159
Gryniewicz Renata 215
Grzebałkowska Magdalena 216
Gwizdek Bożena 426
Gwynne Peter 57
Haak Henryk
58, 59
Habrat Bogusław 217, 218
Halor Antoni (reż.) 525
Harasimowicz Tomasz 219
73
Hassa Romuald 220
Head Jerery J. 221
Herberger Jerzy 222
Hołownia Szymon 223, 224
Hostetler Jeptha R. 60
Hyży Agnieszka 225, 226
Ilinicki Stanisław
61
Iłendo Agnieszka 227
Isajewicz Elżbieta 427
Izydorczyk Bernadetta 428
Jabłońska Bożena
202
Jakubowska Barbara 63, 431
Jakubowska Hanna 64
Jampolski Lee 65
Jania Tadeusz (tł.) 112
Jankowski K. 496
Jarosiewicz Małgorzata (tł.) 134
Jarosz J. 228
Jarosz Maria 66
Jarzębek Sebastian (współpr.) 116
Jedliński Krzysztof 229
Jędrzejko Mariusz 67
Jędrzejko Mariusz (red.) 107
Johnson David W. 432
Johnson Vernin E. 68
Juczyński Zygfryd 69
Jurga Jan 400
Kaczmarek Elżbieta
433
Kaletnik-Moch Dorota 434
Kalinowska Beata 230
Kalinowski Marcin 231
Kalinowski Leon Marian (tł.) 141
74
Kamińska-Buśko Bożena 70, 232, 233,
Kamińska-Buśko Bożena (red.) 172
Kamiński Jacek Z. (red.) 124, 125, 126
Kamyk Maciej 234
Kapler Lech 235
Karakiewicz Beata 237
Karpiński Paweł (reż.) 528, 560
Karpowicz A (przeł.) 22
Karpowicz Paweł 71
Kartynicz Agnieszka 242
Karwicka Krystyna 238, 497
Kastory Bożena 240, 241
Kazacki Paweł 225
Keller Helena 243
Kęcik Krzysztof 244
Kieszkowska Anna (red.) 11
Kieślowski Krzysztof (reż.) 575
Kijowska Renata 245
Klimczyk Joanna 246, 247
Kładna Anna 248
Kłoska Zdzisława E. 435
Kłosowska Anna 249
Knap Jarosław 250
Knez Renata 436
Kobarta Aurelia 251
Kobiałka Alicja (oprac.)
Kobrzyńska Teresa 291
Kociński Cezary (red.) 133
Kocoń Katarzyna 252
Koczurowska Jolanta 78, 437
Kołodziejczyk Andrzej 438
Kołodziejczyk Ewa 439
Kołodziejczyk Tomasz 253, 439
Konarska Iwona 257
75
Konarski Leszek 258
Kooman M. 9
Koperny Bożena 254
Korpetta Ewa 72, 79, 256
Korzan Kazimierz 259
Kosicka Krystyna 260
Kosikowski Wojciech 261, 262
Kosińska Ewa 440
Kosmalska Joanna 263, 264
Kosmowski Wojciech 265
Kostrzyński Piotr (reż.) 527
Kościuch Paweł 266
Kotański Marek 73, 74, 75, 76, 77, 255, 400, 498, 499, 551
Kotarba Aurelia 267
Kowalewska Maria 425
Kozak Ewa 268
Kozioł A. 80
Koźmiński Grzegorz 465
Krajewski Krzysztof 81, 269
Krasnodębski Jan P. 500
Kraśko Tadeusz (reż.) 534
Krupska Krystyna (reż.) 578
Kruszewski Tomasz 270
Kryst Jakub 274
Krtszczyński Tomasz 275
Krzyk Józef 276
Krzyżelewska Aneta 407
Krzyszkowski Tadeusz J. 82
Kulik Teresa Bernadetta 83
Kulka Zofia 271
Kulpa Tomasz 272
Kunach Bogusław 273
Kwaśniewska Jolanta 98
76
Kwaśniewski Paweł 276
Labiak Damian
277
Labuda Barbara 278
Latkowska Jagoda 243
Latoszek Marek 279
Lester L. Amann 85
Leszczyński Maciej (reż.) 548, 554
Leśniak Danuta (rozm. przepr.) 307
Leśniak Katarzyna 441
Leśniewski Bartłomiej 200
Lewandowska-Kidoń Teresa 6
Lewandowski Grzegorz 280
Lis Stanisław 281
Liwski Witold 151
Liwski Witold (przygot.) 159
Łazarkiewicz Piotr (reż.)
570
Łuczak Elżbieta 86, 282, 283
Łuczak Marek 284
Łuczywo Łucja 285
Łukaszek Maria 286
Maisto Stephen A.
88, 287
Majer Janina 288
Majer Ryszard 87
Majewska-Brzyska Krystyna 409
Majewski Michał 289, 290
Malon Krystyna 442
Mandrewicz Wojciech (reż.) 512, 523, 524, 526, 531, 550, 555
Mańka Aleksander 443
Marcinkowska-Mościcka Teresa (reż.) 556
Marcinkowski Ignacy 291
Marczewska Jolanta 407
Marczuk Leokadia 444
77
Margasiński Andrzej (red.) 16
Markiewicz Aleksander 89, 90, 91
Markiewicz Aleksander (oprac.) 93
Markowicz Jolanta 292
Martens J. 10
Martin Jo 92
Marżewska Stefania 293
Masarz Bożena 444
Maskalewicz Jacek 301
Maślicka Dorota 294
Matuszewicz Tadeusz 94
Maurice Place 44
May Gerald G. 501
Maxwell Ruth 95
Maziarski Wojciech 194, 295
Mejer-Zahorowski Olaf 96, 97
Meller Marcin 296, 297
Mellibruda Jerzy 302
Mendel Janusz (reż.) 530
Mędala-Kuder Ewa 303
Michalak Elżbieta 445
Michalska Monika 298
Miernicki Zenon (tł.) 60
Michałowski Wacław 502
Miller Arkadiusz 100
Miller Arkadiusz (tł.) 141
Misiewicz Halina 102
Misiuna Dariusz (tł.) 162
Moczuk Eugeniusz 103, 299
Moneta-Malewska Maria 104, 300
Moskalewicz Jacek 301
Motylińska Janina (reż.) 562
Mroziak Barbara (tł.) 68
78
Muszyńska Anna 304
Nalazek Robert (reż.) 563
Nesterowicz Mikołaj (reż.) 563
Niemiec Barbara 305
Niewiadomska Iwona (red.) 15
Nikoniuk Jakub 306
Nowak Andrzej (tł.) 493
Nowak Antoni J. (red.) 158
Nowak Arkadiusz 307
Nowak Arkadiusz (red.) 41
Nowak Dorota 406
Nowak Małgorzata 446
Nowak Paweł 447
Nowak Piotr 308
Nowak Romualda (tł.) 493
Nowakowski Wiesław 448
Nowicka Dorota 309, 310
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
182, 252, 311
Okupnik Liliana (tł.) 161
Olesińska Urszula 409
Orchemiak Andrzej 238, 497
Ornacka Ewa 312
Ostaszewski Krzysztof 110, 313, 383, 449
Ostrowska Krystyna (red.) 51, 70
Owczarek Maria 314
Pacyna Helena
450
Pajor Waldemar (red.) 133
Pakuła Julian (reż.) 513
Paluchowska Beata (tł.) 52
Palusiński R. 111
Parcevaux Pierre de 111
Parker John 503
79
Pasek Marzena 315
Pasek Marzenna
112, 113, 114,
Pastusiak Zenon 206
Pazdrowski Artur 116
Paź Barbara 451
Paź Grzegorz 451
Peele Stanton 316
Pertović Steven P. 117
Perwenis Jadwiga 317
Perzanowski Tadeusz 318
Piątek Dorota (red.) 133
Piątek Tomasz 504
Piechnik Maria (tł.) 336
Pielachowski Józef 452
Pilecka Barbara 118
Piotrowski Adam 119
Piotrowski Jan (tł.) 38
Piotrowski Piotr 216
Piórkowska Krystyna 48
Pisarska Agnieszka 110, 120, 252, 311
Płońska-Krajewska Maria 319
Podgórska Joanna 320
Polak Jędrzej (tł.) 489
Polkowski Tadeusz 443
Popik Piotr 121
Popławska Wanda 321
Potter-Efron P.S. 122
Potter-Efron R.T. 122
Porzak Robert 14
Prais Aleksandra 322
Preiss-Mysłowska Marta 35
Prejsner Mira (red.) 12
80
Prejsner Mira (oprac.) 21
Przecławski Paweł 505
Przewłocka Teresa 323
Przybylka Ewa (reż.) 567
Pstrąg Dorota 130
Pych Magda 132,
Rachowska Elżbieta
324
Raplewski Zbigniew (reż.) 517, 552, 566
Rawa Anita 325
Rejniak Robert 326
Rewińska Elżbieta (red.) 105
Richard Denis 134
Robson Denis 135
Rogala Jan 136
Rogala-Obłękowska Jolanta 137, 138, 139, 327, 328, 456
Rogers Peter D. 140
Roman Zbigniew 329
Roniker Łukasz (tł.) 38
Rosiak Magdalena (współaut.) 116
Rosiek Barbara 507
Rosińska Elżbieta 457
Rosiński Wojciech 330
Roszkowska Katarzyna 331
Rowiński Roland (reż.) 577
Roztworowski Tomasz (reż.) 549
Ruden Roland A. 141
Rybakowa Maria 142
Rybczyńska Dorota 143, 332
Rydzewski Ryszard (reż.) 567
Rylke Hanna 144, 333, 334, 335
Rynkiewicz Danuta 423
Ryś-Wojciechowska Irena 458
81
Sakowicz Tadeusz (red.)
11
Salicki Mirosław (reż.) 537
Samson Barbara 508
Schubert Dariusz 145
Schubert Elżbieta 54
Schuckit Marc A. 336
Sęk Alicja 175
Siczek Jerzy 146
Sieczkowska Małgorzata 337
Siemieński Mieczysław (reż.) 548, 554
Sierosławski Janusz 148, 301, 338, 339, 399
Sierosławski Janusz (oprac.) 21
Sikora T. 147
Sikorski Wiesław 340, 459
Simm Małgorzata 460, 474
Siudym Anna 341
Skalski Jacek (reż.) 569
Skonieczny Zygmunt (reż.) 564
Skorczyńska Ewa (reż.) 536
Skrzypczak Witold 461
Skrzypczyk Wiesław 343
Skurski Grzegorz (reż.) 538
Słonina Wojciech M. 436
Słyk Małgorzata 462
Słyszowa Stefania 342
Sobiech Robert 46
Sobolewska Zofia 431
Socha Ryszard 463
Sochacki Marcin J. 464
Sochocki Marek J. 344
Sokołowski Mirosław 510
Sołtys Elżbieta 426
Sowiński Krzysztof (reż.) 574
82
Spaczyńska Ewa 345
Stanaszek Marek (red.) 4
Staniszewska Katarzyna 407
Stankowski Adam 149
Stasiuk Andrzej 346
Stępień Ewa 347, 348
Stępniak Klemens 150
Sygit Maria 349
Stępniak Klemens 151
Stompor Józef 509
Suchoń Krystyna (reż.) 561
Suchoń Stanisław (reż.) 547, 558, 561
Szczepkowska Mariola (reż.) 520
Szadkowski Tomasz (reż.)
Szarek Waldemar (reż.) 569
Szczepkowski Jacek 350, 351, 352, 353, 354, 355
Szczęsna Lidia 457
Szewczyk Agata (tł.) 65
Szmerdt-Sisicka Ewa 79
Szukalski Bogdan 356, 357, 358, 359
Szwiertnia Jerzy (reż.) 573
Szymańska Joanna 466, 467, 468, 469
Szyszkowska-Andruszko Izabela (tł.) 155
Śladkowski Jerzy (reż.) 521
Śledzianowski Jan 152, 153
Ślusarska Maria 201
Świerszczyńska-Jelonek Danuta 360
Świątkiewicz Grażyna 128, 301
Świątkiewicz Grażyna (red.) 414
Świst Jacek 470
Tatarowicz
Jan 471
Tomaszewska Agata (tł.) 316
Treliński Mariusz (reż.) 576
83
Trębińska Ewa 332
Trojanowska Anna 472
Trzos-Rastawiecki Andrzej (reż.) 529, 571
Tucholska Sabina 361
Turczyn Ryszard (tł.) 492
Tuszewski Tomasz 144
Tyburska Agata 362
Twardo Marlena 407
Twerski Abraham J. 155
Urban Bronisław
157, 363, 364
Ussorowski Mariusz (reż.) 559
Velutani Jerzy
365, 366
Wachwalska Elżbieta
367
Walenciak Robert 278
Walczak Renata 368
Want Wojciech 160
Waśkowski Mieczysław (reż.) 568
Wejroch Danuta (reż.) 514
Werska Danuta 369
Węglarczyk Grażyna 473
Węgliński Andrzej 371
Węgrodzka Jadwiga (tł.) 95
Węgrzycka-Giluń Janina 372
Węgrzyn Józef (reż.) 553
Węgrzyn-Jelonek Ewa 460, 462, 474
Wiechno Paweł (tł.) 52
Wieczorek Beata 478
Wierżyńska-Bolińska Hydra 370
Wierżyńska-Bolońska Teresa 373
Wiewióra-Pytka Elżbieta 405
Więch Wacław 377
Więch Walerian 378, 475, 476, 477
84
Wilczek Katarzyna (tł.) 65
Wilczyńska Irena 374
Wilk Marta 375
Wilmes David J. 161
Wilson Robert Antoni 162
Wiśniewska Hanna 478
Wittbrot Marek 376
Włodowska Zofia 127
Wojciechowska Janina 164
Wojciechowski Mieczysław 165, 379, 380, 381, 382
Wojcieszek Krzysztof 479, 480, 481, 482, 483, 484
Wolniewicz-Grzelak Barbara 120, 383, 485
Wołynowicz Tadeusz 163, 166
Woronowicz Bohdan T. 384
Woydyłło Ewa 167, 385
Woynarowska Barbara 156
Woynarowska Barbara (red.) 23
Wójcik Teresa 249
Wójtowicz Sławomir 386
Zajączkowski Krzysztof
170, 171
Zajęcka Beata (red.) 16
Zajićek Jadwiga (reż.) 533
Zarzycka Ewa 388
Zawiślak Katarzyna 278, 389, 390, 391, 392
Zaworska-Nikoniuk Dorota 173, 174, 393, 394, 487
Zdrzałka Dariusz 395
Zieliński Andrzej 396, 397, 398, 399
Zieliński Antoni 339
Zieliński Antoni (oprac.) 21
Ziembicki Andrzej (tł.) 491
Zimecka Elżbieta 488
Zuber-Dzik Leszek 401
Zygadło Tomasz (reż.) 572
85
Żabiński Wacław
402
Żebrowski Jerzy (red.) 165
Żmudziński Wojciech 403
Żok-Jaroszewska (tł.) 37
Żulewska Justyna 404
Żuraw Jan 175

Podobne dokumenty