INSTRUKCJA OBS£UGI “Holzspalter 1050“

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBS£UGI “Holzspalter 1050“
INSTRUKCJA OBS£UGI
“Holzspalter 1050“
Przed przystpieniem do eksploatacji maszyny
należy zapoznać si z instrukcj obsługi!
D114 0360 | 2005/33
UWAGA
Maszyna może być używana, konserwowana i
naprawiana wyłącznie przez osoby, które
zapoznały się z instrukcją obsługi i
obowiązującymi przepisami BHP!
Informacje dotyczące danych technicznych, wymiary, rysunki maszyny oraz normy bezpieczeństwa podlegają
modyfikacjom z uwagi na rozwój technologiczny. Z tego względu nie są wiążące w przypadku każdej dostawy.
Błędy drukarskie i błędy składu zastrzeżone.
Spis treści
Informacje ogólne ..........................................................................2
Producent ................................................................................................................2
Zakres obowizywania ...........................................................................................2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..............................................................2
Opis ..........................................................................................................................2
Najważniejsze elementy konstrukcyjne łuparki ....................................................3
Naklejki i ich znaczenie ..........................................................................................4
Eksploatacja łuparki ......................................................................5
Wskazówki bezpieczeństwa ...................................................................................5
Rozruch maszyny ....................................................................................................5
Łupanie ....................................................................................................................7
Łupanie kawałków drewna o różnej długości ........................................................8
Ustawianie drogi łupania (skoku) ...........................................................................9
Transport .................................................................................................................9
Konserwacja i kontrola ................................................................10
Wskazówki bezpieczeństwa ................................................................................ 10
Czynności kontrolne ............................................................................................ 10
Czynności konserwacyjne .................................................................................... 11
Wyposażenie dodatkowe .............................................................12
Krzyżak ................................................................................................................. 12
Nóż specjalny z rolkami ....................................................................................... 12
Dodatkowy stół ..................................................................................................... 13
Usuwanie usterek .........................................................................14
Dane techniczne ...........................................................................16
Czści zamienne ...........................................................................17
Wskazówki montażowe ....................................................................................... 18
Umieszczenie tabliczki znamionowej ................................................................. 19
Stelaż .................................................................................................................... 20
Czści dodatkowe — cylinder ............................................................................. 22
Napd i orurowanie układu hydraulicznego ....................................................... 24
Oburczny układ przełczania ............................................................................ 26
Miejsce odkładania drewna ................................................................................ 28
Zawór SD4/1 ....................................................................................................... 29
Deklaracja zgodności ...................................................................33
Strona 1
Informacje ogólne
Informacje ogólne
Producent
Posch Gesellschaft m.b.H.
PaulAntonKellerstraße 40
A8430 Leibnitz
Telefon +43 (0) 3452/82954
Telefaks +43 (0) 3452/8295452
Zakres obowizywania
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy
nastpujcych maszyn:
Nr
kat.a
Typy maszyn
M6150
M6152
Holzspalter 1050 E1,8-230V
Holzspalter 1050 E1,8-400V
Tabela 1: Typy maszyn
a. Numer katalogowy jest wybity na tabliczce
znamionowej maszyny.
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Łuparka jest przeznaczona wyłcznie do
łupania drewna o długości maksymalnej
55 cm wzgl. 105 cm.
Strona 2
Opis
Łuparka jest maszyn przeznaczon do
łupania drewna o maksymalnej długości
55cm wzgl. 105cm, skok noża można
płynnie dostosować do krótszych
kawałków drewna.
Narzdzie łupice jest napdzane
hydraulicznie, a układ hydrauliczny jest
napdzany silnikiem elektrycznym.
Maszyna jest obsługiwana za pomoc
bezpiecznego oburcznego urzdzenia
sterujcego
i
wyposażona
w
zintegrowane
narzdzie
do
przytrzymywania drewna. W momencie
zwolnienia
uchwytów
urzdzenia
sterujcego nóż łuparki automatycznie
powraca do położenia wyjściowego.
Drewno ustawiane jest na płycie
naciskowej pod nożem łuparki. Podczas
pracy nóż łuparki naciska na kawałek
drewna i rozłupuje go.
Informacje ogólne
Najważniejsze elementy konstrukcyjne łuparki
Śruba zaciskowa
Nóż łuparki
Drążek wyłączający
Prowadnica noża
Śruba napowietrzająca
Silnik elektryczny
Płyta blaszana przytrzymująca drewno
Uchwyt transportowy
Tabliczka znamionowa
Przełącznik z wtyczką
Stół zawieszany
Uchwyt oburęcznego urządzenia
sterującego
Rysunek 1 Łuparka do drewna 1050
Strona 3
Informacje ogólne
Naklejki i ich znaczenie
Przed uruchomieniem
maszyny należy
zapoznać się z instrukcją obsługi!
Pracować samodzielnie!
Nosić okulary ochronne i ochronę słuchu!
Nosić obuwie ochronne!
Vorsicht! Bewegte Werkzeuge
Warning! Moving parts
Z200 1205
Nosić rękawice ochronne!
Attention! Outils en mouvemant
Ostrożnie! Ruchome narzędzia
Kierunek obrotów silnika
(na silniku)
Achtung!
Drehrichtung des Motors beachten.
Falsche Drehrichtung führt zum Bruch der Pumpe!
Z200 1170
Przełącznik nawrotny faz
Warning!
Sense of rotation of el-motor (see arrow). Inverse
direction of rotation will result in break of pump!
Attention au sens de rotation du moteur !
Le sens contraire provoquerait la casse de la pompe.
Uwaga! Zwracać uwagę na kierunek obrotów silnika
Nieodpowiedni kierunek obrotów powoduje uszkodzenie pompy!
Rysunek 2 Miejsca umieszczenia naklejek
Strona 4
Eksploatacja łuparki
Eksploatacja łuparki
Wskazówki
bezpieczeństwa
 Maszyn
powinny
obsługiwać
wyłcznie osoby, które posiadaj wiedz
na temat działania urzdzenia i
potencjalnych zagrożeń oraz zapoznały
si z instrukcj obsługi.
 Uruchamiać maszyn tylko wtedy, gdy
jest ustawiona na stabilnym podłożu.
 Minimalny wiek operatora:
• 18 lat.
 Podczas łupania drewna nosić obuwie
ochronne oraz odzież przylegajc do
ciała.
 Nigdy nie stosować uszkodzonych
przewodów łczcych.
 Zwrócić uwag, by stanowisko
robocze było odpowiednio oświetlone,
ponieważ nieodpowiednie oświetlenie
może znacznie zwikszyć ryzyko
odniesienia obrażeń!
 Maszyn z napdem elektrycznym nie
należy eksploatować podczas deszczu,
gdyż mogłoby to prowadzić do
uszkodzenia przełcznika wzgl. silnika
elektrycznego!
 Przy maszynie może pracować zawsze
tylko jedna osoba!
 Podczas łupania nie przytrzymywać
drewna rk.
 Stanowisko robocze powinno być
wolne od drzazg i resztek drewna.
 Nigdy nie łupać drewna ścitego
skośnie!
 Nie pozostawiać włczonej maszyny
bez nadzoru.
 Przed przystpieniem do usuwania
zakleszczonych
kawałków
drewna
wyłczyć napd.
 Minimalna długość drewna 10 cm,
maksymalna długość drewna 55 cm
wzgl. 100 cm.
 Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń.
 Podczas prac nastawczych wyłczyć
napd maszyny.
 Podczas transportu i postoju maszyny
całkowicie wsunć nóż łuparki.
 Stosować wyłcznie oryginalne czści
zamienne firmy Mr. PALDU.
 Prace
przy
urzdzeniach
elektrycznych powinny być wykonywane
wyłcznie przez wykwalifikowanych
elektryków.
Poziom hałasu
Współczynnik
hałasu
maszyny wynosi 70 db(A).
pracujcej
Rozruch maszyny
Ustawienie
Ustawić maszyn na równym, stabilnym i
wolnym podłożu. W przypadku mikkiego
gruntu pod stopy maszyny podłożyć
desk.
Strona 5
Eksploatacja łuparki
Uw ag a! Uruchamiać maszyn tylko
wtedy, gdy jest ustawiona na stabilnym
podłożu!
Wskazówka: Przy
temperaturze
zewntrznej poniżej 0°C uruchomić
maszyn na ok. pić minut na biegu
jałowym, nie obsługujc przy tym dźwigni
sterujcej, aby układ hydrauliczny
rozgrzał si do temperatury roboczej.
Maszyny z silnikiem 230 V
 Podłczyć
maszyn
do
sieci
elektrycznej.
• Napicie sieciowe 230 V (stosować
bezpiecznik 16 A).
• Przewód zasilajcy powinien mieć
przekrój min. 2,5 mm2.
 Dostarczana maszyna jest dotarta. Po
włczeniu silnika nóż łuparki przesuwa
si w gór.
Maszyny z silnikiem 400 V
 Podłczyć
maszyn
do
sieci
elektrycznej.
• Napicie sieciowe 400 V (stosować
bezpiecznik 16 A).
U w a g a ! Aby uniknć uszkodzenia
przełcznika, napicie sieciowe nie
powinno spaść poniżej 340 V.
• Przewód zasilajcy powinien mieć
przekrój min. 2,5 mm2.
 Dostarczana maszyna jest dotarta. Po
włczeniu silnika nóż łuparki przesuwa
si w gór.
• Jeśli tak si nie dzieje, należy
zmienić kierunek obrotów silnika
(patrz strzałka na silniku): Płytk we
wtyczce wcisnć śrubokrtem i
obrócić o 180°.
Rysunek 3 Przełcznik nawrotny faz
U w a g a ! Niedopasowane połczenie
wtykowe może spowodować wyrwanie
wtyczki CEE z obudowy przełcznika.
Strona 6
Eksploatacja łuparki
• Aby temu zaradzić, stosować
wtyczki uznanych producentów oraz
silikon w aerozolu.
Wskazówka: Tego typu uszkodzenia
przełcznika nie s objte rkojmi.
 Kontrola kierunku obrotów:
Włczyć silnik na krótki czas, a nastpnie
przy wybiegu sprawdzić kierunek
obrotów.
Uw ag a! Nieodpowiedni
kierunek
obrotów powoduje uszkodzenie pompy!
Łupanie
Na stole zawieszanym ustawić pod
nożem midzy dwoma uchwytami
pionowo kawałek drewna. Zwrócić uwag
na właściwości drewna (ski itp.).
Rysunek 4 Oburczne urzdzenie sterujce
Nastpnie za pomoc uchwytów ustawić
drewno w odpowiedniej pozycji.
Jednoczesne
pocignicie
obu
uchwytów linek cignowych wyzwala
skok noża. Nóż łuparki naciska na
drewno i rozłupuje je.
Po zwolnieniu jednego z uchwytów linki
cignowej nóż łuparki zatrzymuje si. Po
zwolnieniu
obu
uchwytów
linek
cignowych nóż łuparki powraca do
położenia wyjściowego.
U w a g a ! Maszyna
może
być
obsługiwana tylko przez jedn osob!
Podczas łupania i skoku powrotnego
noża
drewno
nie
może
być
Strona 7
Eksploatacja łuparki
przytrzymywane przez pomocników —
niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
Łupanie kawałków drewna
o różnej długości
Zmiana pozycji stołu zawieszanego
umożliwia łupanie kawałków drewna o
różnej długości.
Maksymalna długość łupanego
drewna
Położenie
Długość drewna
płyty naciskowej
góra
dół
55 cm
105 cm
Tabela 2: maks. długość drewna
Wskazówki dotyczce łupania
 Zakleszczone kawałki drewna wybijać
w kierunku przeciwnym do łuparki.
 Łupanie drewna niestandardowego
(przerośnitego, skatego):
• Łupać drewno od krawdzi.
Wieszaki górne
Stół zawieszany
Wieszaki dolne
Rysunek 5 Stół zawieszany
Zawieszanie
Zawiesić stół na wieszakach na
odpowiedniej wysokości (patrz strzałka).
Strona 8
Eksploatacja łuparki
Ustawianie drogi łupania
(skoku)
Fabrycznie ustawiony jest maksymalny
skok stempla maszyny. Do 54 cm skok
może być ustawiany płynnie:
1. Wsunć stempel.
2. Wyłczyć maszyn.
3. Zdjć łańcuch i zawiesić ponownie na
wybranej wysokości.
Transport
 Maszyn transportować wyłcznie ze
wsunitym narzdziem łupicym.
 Transportować maszyn wyłcznie w
pozycji pionowej lub odchylonej do tyłu. W
przypadku transportu w pozycji poziomej
śruby napowietrzajce należy zastpić
śrubami zamykajcymi G1/4“.
 Podnieść maszyn, przechylić w
kierunku operatora i przesunć.
Kąt zawieszenia
Łańcuch
Rysunek 6 Ustawianie drogi łupania
Strona 9
Konserwacja i kontrola
Konserwacja i
kontrola
Wskazówka: Nie
Uw ag a! Przed przystpieniem do prac
Układ hydrauliczny
Wskazówka: Sprawdzić poziom oleju.
stosować
oleju,
ponieważ może on zniszczyć prowadnice
z tworzywa sztucznego.
kontrolnych i konserwacyjnych wyłczyć
napd i odłczyć maszyn od sieci
elektrycznej!
Wskazówki
bezpieczeństwa
 Nie pozostawiać pracujcej maszyny
bez nadzoru.
 Stosować wyłcznie oryginalne czści
zamienne firmy Mr.PALDU.
 Nigdy nie pracować bez zabezpieczeń.
 Prace
przy
urzdzeniach
elektrycznych powinny być wykonywane
wyłcznie przez wykwalifikowanych
elektryków.
Czynności kontrolne
Prowadnica noża łuparki
Prowadnica noża powinna być zawsze
nasmarowana (nanosić smar pdzlem).
Producent
Genol
Fuchs
Typ
smar uniwersalny
smar uniwersalny 5028
Tabela 3: Odpowiednie smary
Strona 10
Poziom oleju należy sprawdzać, gdy nóż
łuparki jest wsunity.
 Napełniony wziernik oleju oznacza
maksymalny poziom oleju.
 Wziernik napełniony do połowy
oznacza minimalny poziom oleju.
W tym przypadku należy natychmiast
uzupełnić olej hydrauliczny!
Konserwacja i kontrola
Czynności konserwacyjne
Wymiana oleju w układzie
hydraulicznym
Uw ag a! Zużyty olej należy usuwać w
sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Należy zapoznać si z obowizujcymi
przepisami ochrony środowiska.
Wskazówka: Przed przystpieniem do
wymiany oleju wsunć nóż łuparki.
Pierwsz wymian oleju przeprowadzić
po 50 godzinach roboczych, nastpne co
50 godzin roboczych, nie rzadziej jednak
niż raz w roku.
1
3
 Nastpnie ustawić maszyn w pionie i
wlać świeży olej. Do każdego otworu
śruby napowietrzajcej wlać około 1,5 l
oleju.
 Sprawdzić poziom oleju we wzierniku
(3).
 Jeśli wziernik jest napełniony, włczyć
maszyn i 2–3 razy wysunć i wsunć
nóż łuparki.
 Nastpnie
ponownie
sprawdzić
poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić.
Pojemność
całkowita
hydraulicznego:
• 3 litry
 Odpowiednie gatunki oleju:
1
Typ
ARAL
Vitam
DE10
VALVOLI
NE
ESSO
Nuto H10 Ultramax
10
CASTROL FUCHS/
BayWa
Hyspin
AWH 10 Renolin B3
ÖMV HLP
M10
2
układu
ELF
GENOL
Hydrelf 10 HLP 10
SHELL
Tellus T10
TEXACO
Rondo
HD-Z10
BP
Energol
SHF 10
Tabela 4: Odpowiednie oleje hydrauliczne
Rysunek 7 Wymiana oleju
 Wykrcić obie śruby napowietrzajce
(1) ze stelaża (2), przechylić maszyn i
zebrać wypływajcy olej do pojemnika.
Strona 11
Wyposażenie dodatkowe
 Krzyżak jest nakładany na nóż łuparki
i zabezpieczany blokad w szczelinie.
Wyposażenie
dodatkowe
Szczelina
Blokada
Krzyżak
 W jednym cyklu roboczym drewno jest
rozłupywane na cztery czści.
 Krzyżak jest nakładany na nóż łuparki
i zabezpieczany blokad w szczelnie.
Szczelina
Blokada
Rysunek 9 Nóż specjalny z rolkami
Rysunek 8 Krzyżak
Nóż specjalny z rolkami
 Rolki noża łuparki zapobiegaj
zatrzymywaniu si rozłupanego drewna
przy suwie powrotnym.
Strona 12
Wyposażenie dodatkowe
Dodatkowy stół
 Do wygodnego odstawiania kawałków
drewna.
5
2
6
1
3
4
Rysunek 10 Dodatkowy stół
1. Odkrcić
górn
nakrtk
zabezpieczajc (2) uchwytów (3).
2. Zamiast nakrtek zabezpieczajcych
wkrcić dostarczone sworznie do
nakładanego stołu (4).
3. Zawiesić dodatkowy stół (5) na
sworzniach.
4. Zabezpieczyć wtyczk sprżynow
(6).
Strona 13
Usuwanie usterek
Usuwanie usterek
Usterka
Przyczyna
Sposób
postpowania
Niewłaściwy kierunek
obrotów
Zmienić położenie
przełącznika nawrotnego
faz
Nóż łuparki nie
wsuwa si lub nie
Zbyt mało lub brak oleju
wysuwa
w układzie
Sprawdzić poziom oleju
Rozdział
(strona 6)
(strona 10)
hydraulicznym
Awaria bezpieczników —
przewód zasilający zbyt
słabo zabezpieczony
Włącza się ochrona
silnika
Silnik elektryczny
nie włcza si lub
czsto si
wyłcza
Uszkodzony przewód
zasilający
Stosować właściwe
bezpieczniki
(strona 6)
Zbyt słaby przewód
zasilający
Zlecić sprawdzenie
przewodu
elektrykowi
Podłączone tylko
dwie fazy
Brak
połączenia
Silnik warczy
wtykowego w
przełączniku nawrotnym
faz
Sprawdzić przełączniki
Uszkodzony stycznik lub
lub przesłać do
wkładka ochronna silnika
sprawdzenia
Zablokowany
nóż łuparki
Sękate drewno
Przewody
bardzo si
nagrzewaj
Za mało oleju
w układzie
hydraulicznym
Zła jakość oleju
hydraulicznego
Obrócić drewno w inną
stronę
Sprawdzić poziom oleju
(strona 10)
Wymienić olej
(strona 11)
Tabela 5: Usuwanie usterek
Strona 14
Usuwanie usterek
Usterka
Nieszczelny
cylinder
hydrauliczny
Przyczyna
Zużyty pierścień
uszczelniający
Niedokręcona
prowadnica tłoczyska
Uszkodzone tłoczysko
Uszkodzony przewód
zasilający
Przełcznik nie
działa
Awaria bezpieczników —
przewód zasilający zbyt
słabo zabezpieczony
Sposób
postpowania
Rozdział
Wymienić pierścienie
uszczelniające
Dokręcić prowadnicę
tłoczyska
Wymienić tłoczysko
Zlecić sprawdzenie
przewodu
elektrykowi
Stosować właściwe
bezpieczniki
Brak połączenia
wtykowego w
przełączniku nawrotnym
faz
Sprawdzić przełączniki
Uszkodzony stycznik lub
lub przesłać do
wkładka ochronna silnika
sprawdzenia
Silnik warczy
Tabela 5: Usuwanie usterek
Strona 15
Dane techniczne
Dane techniczne
E1,8230 V
E1,8400 V
Napd
Moc
kW
(KM)
Napięcie
Bezpiecznik
Prędkość obrotowa
silnika
V
A
1,8 (2,4)
1,8 (2,4)
230
400
16
obr./min
2880
Układ łupicy
Siła łupiąca
Skok cylindra
Ciśnienie maks.
Prędkość łupania
Prędkość suwu
powrotnego
Łączna ilość oleju
Maks. długość
drewna
Min. długość drewna
Maks. średnica
drewna
t
cm
bar
cm/s
5,4
5,8
54
225
245
4,3
cm/s
20,5
l
3
cm
55/100
cm
10
cm
40
cm
cm
cm
kg
92
50
100
110
Wymiary
Głębokość ok.
Szerokość ok.
Wysokość ok.
Ciężar ok.
Tabela 6: Dane techniczne
Strona 16
Czści zamienne
Czści zamienne
Szanowny Kliencie!
Poniższy wykaz czści zamiennych został opracowany po to, by umożliwić
nieskomplikowan i szybk dostaw czści zamiennych do maszyny firmy Mr. Paldu.
Przy zamawianiu czści zamiennych prosimy o podanie nastpujcych informacji:
•
•
•
•
•
nr katalogowy maszyny (na tabliczce znamionowej)
nr seryjny maszyny (na tabliczce znamionowej)
nr katalogowy, nazwa i liczba sztuk wybranej czści zamiennej
sposób wysyłki (poczta, przesyłka ekspresowa ...)
adres klienta
Zamówienia prosimy kierować do przedstawiciela firmy Mr. Paldu!
Strona 17
Czści zamienne
Wskazówki montażowe
Ilość oleju / Oil capacity / Contenance huile en litres / Moeveelheid olie
A
B
T
.....Olej hydrauliczny / Hydraulic oil / Huile hydraulique / Hydrauliekolie
C
.....Smarowanie / Lubricate / Huiler / Smeren
.....Olej przekładniowy / Transmission oil / Huile de boîtier / Machineolie
.....Olej silnikowy / motor oil / moteur huile / motor olie
Smarowanie praską smarową / Grease with lubrication gun / Graisser a l’aide d’une
D
.....Smar uniwersalny (łożyska toczne) / Universal grease (rolling bearing) /
Graisse multiusage (roulements) / Lagervet
E .....Smar na bazie oleju mineralnego / Grease based on mineral-oil / Graisse minérale /
Vet op minerale basis
V
.....Smar montażowy SKF (Antifret G1) / SKF-mounting grease (Antifret G1) /
SKF-Graisse (Antifret G1) / SKF-Lagervet (Antifret G1)
Smarowanie ręczne / Grease by hand / Graisser au pinceau / Handmatig invetten
F
G
U
H
.....Pasta miedziana Molykote / Copper paste / Graisse molycote / Molykote vet
.....Smar na bazie oleju mineralnego / Grease based on mineral-oil / Graisse minérale /
.....Smar stały D321 R / Bonded lubricant D321 R / Film lubrifiant sec D321 R / Droge film D321 R
.....Moment dokręcenia (Nm) / Torque of bolts (Nm) / Couple de serrage en Nm / Aadraaimoment (Nm)
Lepiszcze (uszczelki) / Adhesive(sealings) / Différents types de colles( Joints) /
I
J
K
L
S
.....Loctite 222
.....Loctite 243
.....Loctite 270
.....Loctite 518
M .....Loctite 577
Q
N
O
P
R
.....Loctite 638
.....Loctite IS-496
.....Teflonowa taśma uszczelniająca / Teflon-Sealingband
Joint teflon/ Teflon-Pakkingslint
.....Silikon
.....Pattex
.....Ciśnienie oleju (bar) / Oil pressure (bar) / Réglage de la pression hydraulique (bar) /
Oliedrukinstelling (bar)
Strona 18
Czści zamienne
Umieszczenie tabliczki znamionowej
Nr seryjny maszyny
Nr katalogowy maszyny
^êíK=kêKW jSNRM
qóéÉW
pÉêáÉååêKW
MRMQSOUh
eçäòëé~äíÉê=NMRM
w~éÑïÉääÉ=ã~ñKW
Strona 19
Czści zamienne
Stelaż
2
3L
B
2
4
3
1
5
Strona 20
6
Czści zamienne
Poz.
N
O
P
Q
R
S
Nazwa
dÉëíÉää
_ÉäΩÑíìåÖëëÅÜê~ìÄÉ=dNLQ
£äëí~åÇëÅÜê~ìÄÉ=jNUñNIR
báåÜ®åÖÉíáëÅÜ
o~Ç=OMMñRM
pÅÜåÉääÄÉÑÉëíáÖÉê=OM
Nr czści
cNMM=QRQN
wNSM=MPVO
wPPM=MPTO
cNMM=QRQO
wOPM=MUUM
wOMM=OMPP
Szt.
N
O
N
N
O
O
Tabela 7: Stelaż
Strona 21
Czści zamienne
Czści dodatkowe — cylinder
14
4
9
2
11
3
7
12
10
1
8
13
5
3
Strona 22
7
2
Czści zamienne
Poz.
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
NM
NN
NO
NP
NQ
Nazwa
jÉëëÉêÑΩÜêìåÖëêçÜê
h~éëíç=dmk=PMM=cOQN
pÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jOMñNSM=afkVPN
h~éëíç=dmkOSM=ÖÉÑê®ëí
pÉäÄëíëáK=pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jOM=afkVUR
_çäòÉå=çÄÉå
páÅÜÉêìåÖëêáåÖ=^OM=afkQTN
cΩÜêìåÖ=îçêåÉ=ìåÇ=ÜáåíÉå
pÉåââçéÑëÅÜê~ìÄÉ=jUñOM=afkVSR
pÉäÄëíëáK=pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jU=afkVUR
aáëí~åòÄäÉÅÜ=îçêåÉ=ìåÇ=ÜáåíÉå
aáëí~åòÄäÉÅÜ=îçêåÉ=ìåÇ=ÜáåíÉå=MITRãã
cΩÜêìåÖ=ëÉáíäáÅÜ=äáåâë
cΩÜêìåÖ=ëÉáíäáÅÜ=êÉÅÜíë
aáëí~åòÄäÉÅÜ=ëÉáíäáÅÜ=MITRãã
aáëí~åòÄäÉÅÜ=ëÉáíäáÅÜ=NIORãã
Nr czści
cNMM=QRQR
wOMM=MOVN
kNVM=NMMT
cOMM=VRPU
kNVM=NTNN
cOMM=OMPQ
kNVM=ONTM
cOMM=OTQN
kNVM=NMUM
kNVM=NRRM
cOMM=OOQQ
cOMM=RRSV
cOMM=NQRU
cOMM=NQRV
cOMM=RRTM
cOMM=OOQR
Szt.
N
O
N
N
N
N
O
O
U
U
N
O
N
N
N
N
Tabela 8: Czści dodatkowe — cylinder
Strona 23
Czści zamienne
Napd i orurowanie układu hydraulicznego
22 23
8
9
10
7
24
21
26
11
14
5
5
15
19
9
13
12
17
4
5
3
225 bar (przy 230V)
245 bar (przy 400V)
S
1
25
16 2
Strona 24
20
3
5
6
2
20 19
18
Czści zamienne
Poz.
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
NM
NN
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
OM
ON
OO
OP
OQ
OR
Nazwa
sÉåíáä=paQLN=(strona 29)
bl=udb=NRJmio=PLUJba
p~ìÖëíìíòÉå
oΩÅâä~ìÑëÅÜä~ìÅÜ=iZRTM
pÅÜä~ìÅÜâäÉããÉ=OSJPU
wóäáåÇÉê=SRLORñRQM
bJjçíçê=NIU=ât=OPMs
bJjçíçê=NIU=ât=QMMs
pÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jUñPM=afkVPP
pÅÜÉáÄÉ=jU=afkNORL^
pÉäÄëíëáK=pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jU=afkVUR
mìãéÉ=N=pm=^
fååÉåëÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jUñUM=afkVNO
páÅÜÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉ=jU=_kNPOVO
^åë~ìÖëÅÜä~ìÅÜ=iZPUM
bl=ubi=NRJmi
bl=dwNRJmi
báåÑ~ÅÜJiÉáíìåÖ=akNO=NRiLSMM
oçÜêäÉáíìåÖ
bl=jNRJi
bl=amo=NRJi
pÅÜ~äíÉê=NIU=ât=(230V)
pÅÜ~äíÉê=NIU=ât=(400V)
pÉäÄëíëáK=pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jR=afkVUR
wóäáåÇÉêëÅÜê~ìÄÉ=jRñRM=afkUQ^
håáÉ=VO=PLU
häÉããâ~ëíÉå=ÑΩê=bJjçíçê=(230V)
häÉããâ~ëíÉå=ÑΩê=bJjçíçê=(400V)
eóÇê~ìäáâ∏ä=eim=NM
oçÜêäÉáíìåÖ=îçêãçåíáÉêí=EmçëK=N8=J=O0F
Nr czści
wNRO=MNMM
wNTM=MMTN
cOMM=SVTR
cOMM=UQUN
wOMM=OMUM
wNTN=MOVU
wOPM=MMPS
wOPM=MMPR
kNVM=MOPM
kNVM=NUUM
kNVM=NRRM
wNSM=MMNO
kNVM=NNUR
kNVM=OMUM
cOMM=TQRO
wNTM=MMUM
wNTM=MNOT
wNUM=MMQS
cOMM=VNUU
wNTM=MMPM
wNTM=MMQM
wOPM=MPSU
wOPMMPST
kNVM=NQTR
kNVM=NPSM
wNTM=MQTT
wPMM=MRMT
wPMM=MRNN
wOMM=NRNP
FQMM=NQRU
Szt.
N
P
O
N
Q
N
N
Q
U
Q
N
O
Q
N
N
N
N
N
O
O
N
Q
Q
N
N
Pi
Tabela 9: Napd i orurowanie układu hydraulicznego
Strona 25
Czści zamienne
Oburczny układ przełczania
14
25
22
19
22
24
21
28
26
13
17
14
23
22
3
22
14
3
18
15
20
19
16
11
27
12
7
1
10
8
9
2
6
Strona 26
4
5 3
Czści zamienne
Poz.
Nazwa
Nr czści
Szt.
N
O
P
Q
R
S
T
U
sÉåíáäÄäÉÅÜ
pÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jUñRR=afkVPN
pÉäÄëíëáK=pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jU=afkVUR
táééÉ=J=açééÉäåáééÉä
dÉïáåÇÉëíáÑí=jUñQM=afkVNQ
pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jU=afkVPQ
^ÄëÅÜ~äíâÉííÉ
pÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jSñOM=afkVPP
cOMM=VQUO
kNVM=MOVO
kNVM=NRRM
cOMM=VQRN
kNVM=OPPP
kNVM=NRPM
cOMM=VMMO
kNVM=MMUM
N
O
S
N
N
Q
N
N
V
NM
NN
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
pÅÜÉáÄÉ=jS=afkTPQV
pÉäÄëíëáK=pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jS=afkVUR
_çïÇÉåòìÖ
pÅÜäΩëëÉäêáåÖ=PM
fååÉåëÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jUñQM=afkVNO
pÅÜÉáÄÉ=jU=afkNORL^
eÉÄÉä=ÑΩê=_çïÇÉåòìÖ=Eé~~êF
dêáÑÑ
píÉìÉêêçÜê=äáåâë
píÉìÉêêçÜê=êÉÅÜíë
eçäòÜ~äíÉÄäÉÅÜ
kNVM=NUTM
kNVM=NQTM
wOMM=SMNM
wOMM=RNMN
kNVM=NNSR
kNVM=NUUM
wQNO=MOMN
wOPM=NMMV
cNMM=QVSV
cNMM=QVTM
cNMM=QVSU
O
N
O
O
O
U
N
O
N
N
O
OM
ON
OO
OP
OQ
OR
OS
OT
OU
aêÉÜÑÉÇÉê=êÉÅÜíë
aêÉÜÑÉÇÉê=äáåâë
däÉáíä~ÖÉê=j`jJOOJMRP
pÅÜÉáÄÉ=jNM=afkLNOR^
pÉÅÜëâ~åíãìííÉê=jNM=afkVPS
pÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jUñPR=afkVPN
jçíçêÇ~ÅÜ
j~ìäëÅÜäΩëëÉä=NT
h~éëíç=dmkNMMMLNMTO
wNOM=MNVN
wNOM=MNVO
wONO=MMOQ
kNVM=NVMM
kNVM=NRVN
kNVM=MORM
cOMM=VQSS
wOMM=MTMV
wONQ=MMRM
N
N
Q
O
Q
O
N
O
O
Tabela 10: Oburczny układ przełczania
Strona 27
Czści zamienne
Miejsce odkładania drewna
1
3
2
Poz.
N
O
P
Nazwa
wìë~íòíáëÅÜ
_çäòÉå=J=^ìÑä~ÖÉíáëÅÜ
cÉÇÉêëíÉÅâÉê=P=afkNNMOQ
eçäò~Ää~ÖÉ=âçãéäÉíí=EmçëK=N=J=PF
Nr czści
cNMM=QSRQ
cOMM=VNVM
wOMM=OMPV
cMMM=NUTM
Szt.
N
O
O
Tabela 11: Miejsce odkładania drewna
Strona 28
Czści zamienne
Zawór SD4/1
8
7
9
10
11
12
13
14
15
4
2
4
3
5
1
16
17
6
18
19
Strona 29
Czści zamienne
Poz.
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
NM
NN
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
Nazwa
dÉÜ®ìëÉ
píçéÑÉå
hçäÄÉå
lJoáåÖ=òì=hçäÄÉå=NRIUUñOISO
eÉÄÉää~ÖÉê
fååÉåëÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jRñPR
o~ëíÉåÖÉÜ®ìëÉ
fååÉåëÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jRñOO
fååÉåëÉÅÜëâ~åíëÅÜê~ìÄÉ=jSñNQ
pÅÜÉáÄÉ
cÉÇÉêíÉääÉê
cÉÇÉê
cÉÇÉêíÉääÉê
^Äëí~åÇëÅÜÉáÄÉ
wïáëÅÜÉåéä~ííÉ
báåä~ìÑíÉáä
cÉÇÉê
§ÄÉêÇêìÅâîÉåíáä
pÅÜìíòâ~ééÉ
o~ëíÉåë~íò=âçãéäÉíí=EmçëK=QI=T=J=NRF
§ÄÉêÇêìÅâîÉåíáä=âçãéäÉíí=EmçëK=NS=J=NVF
sÉåíáä=âçãéäÉíí
Nr czści
wPPV=MMMV
wPPV=NMNN
wPPV=MNMV
wPPV=MQOM
wPPV=MMRN
wPPV=MUOO
wPPV=NNNM
wPPV=MUOP
wPPV=MUPM
wPPV=MVNM
wPPV=MSQM
wPPV=MTQM
wPPV=MSPM
wPPV=NPNM
wPPV=NPMV
wPPV=NQNM
wPPV=MTPM
wPPV=MONM
wPPV=MOPM
wPPV=NNRP
wPPV=MONM
wNRO=MNMM
Szt.
N
N
N
O
N
O
N
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Tabela 12: Zawór SD4/1
Strona 30
Czści zamienne
Notatki
Strona 31
Czści zamienne
Notatki
Strona 32
Deklaracja zgodności
Deklaracja
zgodności
WE
Niniejszym oświadczamy, że wymieniona poniżej maszyna pod wzgldem projektu i rodzaju
konstrukcji jest zgodna z odpowiednimi wymogami dotyczcymi bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia dyrektywy WE.
W przypadku nieuzgodnionych z nami modyfikacji maszyny niniejsze oświadczenie traci ważność.
“Holzspalter 1050“
Ta maszyna została zbudowana zgodnie z zasadami
• dyrektywy maszynowej WE 98/37/EG
• dyrektywy niskonapiciowej WE 73/23/EWG
• dyrektywy WE o kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG
• normy EN 121001 Ogólne zasady projektowania
• normy EN 602041 Wyposażenie elektryczne maszyn
• normy EN 294 Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiajce dostp kończyn górnych do stref
zagrożenia
• normy EN 811 Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiajce dostp kończyn dolnych do stref
zagrożenia
• normy EN 394 Minimalne odstpy zapobiegajce zgnieceniu czści ciała człowieka
• normy EN 982 Wymagania bezpieczeństwa dotyczce układów hydraulicznych i
pneumatycznych i ich elementów
• normy EN 6091 Wymagania bezpieczeństwa dotyczce łuparek do drewna
• normy EN 574 Oburczne urzdzenia sterujce.
Procedury wewntrzne gwarantuj, że urzdzenia seryjne zawsze odpowiadaj wymogom
aktualnych dyrektyw WE oraz stosowanym normom.
Wymieniona poniżej, zgłoszona placówka
„Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik, Weissensteinstraße 70/72, D-34114 Kassel“
notyfikowana w rejestrze pod numerem 0363
a) jest upoważniona do przechowywania dokumentacji zgodnie z załcznikiem VI.
b) poświadczyła, że dokumentacja zgodnie z załcznikiem VI odpowiada przepisom.
c) przeprowadziła badanie wzoru konstrukcyjnego. Produkt jest taki sam, jak zbadany model
wzorcowy, który pod numerem
• BGS 2004/042
otrzymał certyfikat poświadczajcy bezpieczeństwo pracy.
Leibnitz, 12. 01. 2004 r.
Inż Johann Tinnacher
Dyrektor
Posch
Gesellschaft m. b. H.
PaulAntonKellerStraße 40
A8430 Leibnitz
Twój przedstawiciel Mr. Paldu
www.paldu.com

Podobne dokumenty