Bieżący katalog w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Bieżący katalog w formacie PDF
O nas
Akredytacje
Partnerzy
Instruktorzy
Klienci
… by Twój projekt był Twoim sukcesem
Szanowni Państwo!
Z prawdziwą satysfakcją i poczuciem dumy przedstawiamy Państwu naszą propozycję programów certyfikacyjnych z zakresu ANALIZY BIZNESOWEJ i ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Jest ona dla nas powodem do szczególnego zadowolenia ze względu na jej KOMPLEKSOWOŚĆ, UNIKATOWOŚĆ i fakt, iż jest
WYSOKO CENIONA na polskim rynku szkoleniowym.
KOMPLEKSOWA. Nasza propozycja uwzględnia całościowe spojrzenie na projekt. Oferujemy Państwu
zaawansowane programy rozwoju kompetencji, niezbędnych na wszystkich etapach cyklu życia projektu
– od zebrania wymagań poprzez określenie jego zakresu, na realizacji i przekazaniu kończąc.
W naszej ofercie znajduje się kilkadziesiąt szkoleń dla kierowników projektu, członków zespołu i interesariuszy projektu. Nasza długoletnia obecność na rynku procentuje głęboką wiedzą na temat potrzeb
wszystkich osób trudniących się planowaniem, finansowaniem, organizacją i zarządzaniem projektami
– niezależnie od reprezentowanej gałęzi przemysłu czy specyfiki organizacji.
UNIKALNA. Oferowane przez nas programy certyfikacyjne stanowią – jedyne na polskim rynku – w pełni
zintegrowane rozwiązanie szkoleniowe, rozwijające kompetencje z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. Oba programy prowadzone są przez zagranicznych wykładowców i dają możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów akademickich i zawodowych (George Washington University, ESI International, Project Management Institute oraz International Institute of Business Analysis) rozpoznawanych
i uznanych na całym świecie.
CENIONA. Nasi Klienci wysoko oceniają jakość merytoryczną naszych programów, rozległe doświadczenie wykładowców, profesjonalny sposób organizacji szkoleń, jak również indywidualne podejście do
każdego Klienta. W rezultacie ponad 80% uczestników decyduje się na udział w więcej niż jednym szkoleniu w MT&DC, a blisko 99% poleciłoby nasze szkolenia swoim kolegom.
Naszą ambicją jest wspieranie zmian i współuczestniczenie w rozwoju zarządzania projektami i analizy
biznesowej w Polsce.
Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja szkoleniowa będzie kamieniem milowym w rozwoju kariery
wszystkich osób związanych zawodowo z prowadzeniem przedsięwzięć.
Jesteśmy po to, aby Państwa projekty były Państwa sukcesami.
Zarząd MT&DC z Zespołem
SPIS TREŚCI
4-9
5
6
6
8
8
8
9
10
www.mtdc.pl
MT&DC – by Twój projekt był Twoim sukcesem
Międzynarodowa akredytacja i partnerzy wyznaczający światowe standardy
Certyfikacja George Washington University
Najlepsi instruktorzy w branży
Praktyczne i efektywne szkolenia
Wyróżnienia MT&DC
Społeczna odpowiedzialność MT&DC
Programy szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Klienci
PROGRAMY ROZWOJU KOMPETENCJI
I CERTYFIKACJI Z ZAKRESU
n analizy biznesowej
n zarządzania projektami
• Światowe standardy zarządzania
projektami i analizy biznesowej
• Prestiżowe certyfikaty
• Międzynarodowi wykładowcy
z tytułem PMP®
• Efektywne metody szkoleniowe
• Profesjonalne materiały
Partner strategiczny:
Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
MT&DC
… by Twój projekt był Twoim sukcesem
Management Training & Development Center (MT&DC) ofe‑
ruje najbardziej kompleksowe na polskim rynku programy
szkoleń i certyfikacji z zakresu zarządzania projektami
i analizy biznesowej.
Chcąc rywalizować i odnieść sukces we współczesnym, silnie
konkurencyjnym środowisku kierownicy projektu i analitycy
biznesowi muszą doskonalić różnorodne kompetencje. Umie‑
jętność prowadzenia przedsięwzięć to jeden z kroków do
efektywności kierownika projektu. Prawdziwy sukces wymaga
rozumienia rozwiązań technicznych, zdolności gromadzenia
wymagań oraz myślenia kategoriami lidera biznesowego. Tu
nieodzowne staje się wsparcie analityka biznesowego na każ‑
dym etapie projektu. Synergia w pracy przedstawicieli profe‑
sji zarządzania projektami i analizy biznesowej sprowadza się
do procesu: udana realizacja przedsięwzięcia przez kierowni‑
ka projektu uzależniona jest od dostarczenia przez analityka
biznesowego właściwego wkładu do projektu, czyli prawi‑
dłowo zgromadzonych i opisanych wymagań. Pracując ze
sobą oraz z innymi osobami wchodzącymi w skład zespołu
danego projektu, analityk i kierownik projektu są w stanie za‑
pewnić trafne rozwiązanie, które spełnia cele biznesowe or‑
ganizacji.
MT&DC od 1999 roku dostarcza programy szkoleniowe po‑
trzebne osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięć
nie tylko do udanego zarządzania projektami i przeprowadza‑
nia analizy biznesowej, ale również osiągania własnych celów
związanych z rozwijaniem kariery.
Źródło: materiały szkoleniowe ESI Intl./ MT&DC.
Analiza biznesowa
Projekty to siła napędowa każdej organizacji. Chcąc zadbać
o sukces swoich przedsięwzięć, trzeba je realizować w oparciu
o dokładnie określone wymagania biznesowe, które powinny
być sprawdzalne, uzasadnione i możliwe do zidentyfikowania.
Nasze kursy, poświęcone analizie biznesowej pozwalają zdobyć
wiedzę i umiejętności potrzebne do precyzowania zakresu pro‑
jektu, gromadzenia i dokumentowania wymagań, informowa‑
nia o tych wymaganiach właściwych interesariuszy, określania
rozwiązań i zarządzania nieuchronnymi żądaniami zmian.
www.mtdc.pl
Zarządzanie projektami
Możliwość wyboru z ponad dwudziestu szkoleń z dziedziny za‑
rządzania projektami pozwala mieć pewność, że znajdą Państwo
takie szkolenia, które odpowiedzą na konkretne potrzeby zarów‑
no początkujących, jak i doświadczonych kierowników projektu.
Program obejmuje wszystkie dziewięć obszarów wiedzy wskaza‑
nych przez Project Mangement Institute (PMI)® w Kompendium
wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK® Guide), a poszczególne
szkolenia dotyczą tak ważnych zagadnień jak: jakość, kontrola
kosztów, zarządzanie ryzykiem, ratowanie zagrożonych projek‑
tów, i inne. Program szkoleniowy MT&DC pozwala stworzyć so‑
lidne podstawy wiedzy z dziedziny zarządzania projektami. Jego
uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające realizować projek‑
ty terminowo, w ramach ustalonych budżetów i założeń.
Międzynarodowa akredytacja i partnerzy
wyznaczający światowe standardy
Oferowane przez nas programy szkoleniowe są efektem
współpracy z organizacjami wyznaczającymi światowe stan‑
dardy zarządzania projektami i analizy biznesowej: Educatio‑
nal Services Institute International, George Washington Uni‑
versity, Project Management Institute (PMI)® oraz International
Institute of Business Analysis (IIBA®),
• Educational Services Institute Intl. (ESI) – partner strategiczny
MT&DC, amerykańska organizacja będąca światowym liderem
w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z zarządzaniem
projektami i analizą biznesową oraz prowadząca badania w zakre‑
sie metodologii zarządzania projektami. ESI doba o wysoki po‑
ziom mertytoryczny oferowanych przez MT&DC kursów oraz za‑
pewnia wykładowców.
• George Washington University (GW) – jeden z najsilniej‑
szych ośrodków edukacyjnych w zakresie zarządzania w USA z
blisko 100‑letnią tradycją w uczeniu osób odpowiedzialnych
za rozwój gospodarki Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy
szkoleń MT&DC mają możliwość uzyskania certyfikatów sy‑
gnowanych przez George Washington University.
• Project Management Institute (PMI)® – wiodąca w świecie
organizacja non‑profit zrzeszająca w 140 krajach ponad
250 000 członków, którzy profesjonalnie zajmują się zarządza‑
niem projektami. Opracowany przez PMI® podręcznik A Guide
to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
uznany został przez American National Standard Institute
(ANSI) za obowiązujący standard w dziedzinie zarządzania pro‑
jektami. PMI® jest również twórcą najbardziej znaczącego
w środowisku profesjonalnych kierowników projektu programu
certyfikacyjnego – Project Mnagement Professional (PMP)®.
• International Institute of Business Analysis (IIBA®) – międzyna‑
rodowa organizacja non-profit skupiająca praktyków zajmujących
się analizą biznesową. Misją IIBA® jest opracowywanie i utrzymy‑
wanie standardów wykonywania analizy biznesowej oraz certyfika‑
cji osób, które się nią zajmują zawodowo. Celem IIBA® jest budowa‑
nie prestiżu zawodu analityka biznesowego poprzez udostępnianie
swoim członkom certyfikacji, zjednoczenie osób wykonujących ten
zawód oraz reprezentowanie całej profesji.
5
MT&DC
MT&DC – by Twój projekt był Twoim sukcesem
Firma MT&DC została uznana przez Project Management Institu‑
te (PMI)® za dostawcę najwyższej jakości szkoleń z obszaru zarzą‑
dzania projektami. W rezultacie – jako pierwsza w Polsce – otrzy‑
mała status PMI® Global Registered Education Provider
(akredytowana przez PMI® globalna placówka szkoleniowa). Oznacza to, iż przekazywana przez nas wiedza i umiejętno‑
ści, a także stosowane techniki, narzędzia oraz słownictwo, są
zgodne z najwyższymi standardami PMI®, zapisanymi w A Guide
to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide). MT&DC wzmacnia więzi z Project Management Institute
poprzez wspieranie konferencji organizowanych przez PMI® Po‑
land Chapter oraz wydawanie polskiej edycji Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK® Guide).
Ponadto, jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa, otrzymaliśmy
certyfikat IIBA® Endorsed Education Provider (akredytowana
przez IIBA® placówka szkoleniowa), który poświadcza zgod‑
ność oferowanych przez nas szkoleń ze standardami wykonywania
analizy biznesowej opracowanymi w A Guide to the Business
Analysis Body of Knowledge (BABOK®). MT&DC jest również
inicjatorem powołania pierwszego polskiego oddziału IIBA®.
MT&DC posiada także międzynarodowy certyfikat jakości
ISO 9001:2000.
Certyfikacja George Washington University
Szkolenia MT&DC z zakresu analizy biznesowej i zarządzania
projektami są akredytowane przez George Washington Universi‑
ty (GW). Poszczególne kursy kończą się egzaminem testowym,
którego zaliczenie oznacza uzyskanie certyfikatu GW poświad‑
czającego ukończenie danego szkolenia.
• Program z zakresu analizy biznesowej składa się z dwupo‑
ziomowej ścieżki certyfikacji George Washington University:
I. Associate’s Certificate in Business Analysis
(po ukończeniu 3 szkoleń)
II. Master’s Certificate in Business Analysis (7 szkoleń)
(Szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Analiza biznesowa).
• Uczestnikom programu z zakresu zarządzania projektami
oferujemy trzypoziomową ścieżkę certyfikacji George Wa‑
shington University:
I. Associate’s Certificate in Project Management
(po ukończeniu 3 szkoleń)
II. Master’s Certificate in Project Management (7 szkoleń)
III.Advanced Master’s Certificate in Project Management
(12 szkoleń)
cja programu wynika z faktu, iż obie dyscypliny wiedzy silnie się
przenikają, a synergia w pracy i właściwe rozumienie się anality‑
ków biznesowych i kierowników projektów ma kluczowy wpływ
na powodzenie realizowanych projektów. Dodatkowo, ułatwia to
zdobycie kompetencji i certyfikacji osobom, które zajmują się za‑
równo analizą biznesową, jaki i koordynowaniem projektów.
Zgodność naszych kursów z obszaru analizy biznesowej oraz
zarządzania projektami ze światowymi standardami opisany‑
mi w: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge
(BABOK®), a także A Guide to the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK® Guide) ułatwia naszym absol‑
wentom przygotowanie się do egzaminów certyfikacyjnych
opracowanych przez Project Management Institute i Interna‑
tional Institute of Business Analysis.
Dodatkowym atutem oferowanych programów jest możli‑
wość gromadzenia punktów Professional Development Units
(PDUs) niezbędnych do utrzymania ważności certyfikatu Pro‑
ject Management Professional (PMP)® oraz punktów Continu‑
ing Development Units (CDUs) – koniecznych do odnowienia
certyfikatu Certified Business Analysis Professional (CBAP®).
Najlepsi instruktorzy w branży
Nasi instruktorzy wybierani są w procesie wyjątkowo rygory‑
stycznej selekcji Dzięki współpracy z ESI International dysponu‑
jemy dużą bazą wykładowców (ponad 250 trenerów), która
daje nam możliwość doboru osoby prowadzącej zajęcia pod ką‑
tem branży, jaką reprezentują nasi Klienci. Tylko co osiemnasty
profesjonalista pragnący znaleźć się w zespole szkoleniowców
ESI International jest przyjmowany do tego grona. MT&DC do‑
datkowo selekcjonuje wykładowców na podstawie oceny uczest‑
ników szkoleń (współpracujemy ze sprawdzonymi instruktorami,
którzy są najwyżej oceniani przez naszych Klientów).
Mamy świadomość tego, iż nawet najlepszy program szkole‑
niowy nie przyniesie należytych efektów edukacyjnych, jeśli
nie jest profesjonalnie poprowadzony. Dlatego też nasi instruk‑
torzy wyróżniają się jako najwyższej klasy specjaliści oraz prak‑
tycy w dziedzinie analizy biznesowej i zarządzania projektami.
Nasi wykładowcy posiadają tytuły PMP® oraz mają wieloletnie
doświadczenie zarówno w kierowaniu skomplikowanymi pro‑
jektami w różnych branżach na całym świecie, jak też w profe‑
sjonalnym prowadzeniu zajęć dla uczestników szkoleń, do cze‑
go zostali przygotowani przez George Washington University.
(Szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Zarządzanie projektami).
Niewątpliwą zaletą obu programów certyfikacji jest duża swobo‑
da w doborze szkoleń pod kątem indywidualnych potrzeb firm
i ich pracowników. Pełna integracja ścieżek szkoleniowych z zakre‑
su analizy biznesowej i zarządzania projektami umożliwia uczest‑
nikom rozszerzenie kompetencji poprzez włączanie do swoich
programów szkoleniowych kursów z obu dziedzin. Taka konstruk‑
Nasi instruktorzy mają bardzo rozległą wiedzę, którą przeka‑
zują w dynamiczny i zajmujący – a co najważniejsze – skutecz‑
ny sposób. Wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej
na całym świecie (w tym kilkuletnie na polskim rynku) gwa‑
rantuje, że otrzymacie Państwo najbardziej aktualne i poży‑
teczne informacje, dotyczące praktyki analizy biznesowej i za‑
rządzania projektami w różnych branżach.
PMI® i PMBOK® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute Inc.
PMP® jest zarejestrowanym znakiem certyfikacyjnym Project Management Institute Inc.
IIBA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Institute of Business Analysis
BABOK® jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Institute of Business Analysis
www.mtdc.pl
6
Najlepsi instruktorzy w branży – sylwetki
wybranych ekspertów.
dr Darryl W. Booker, PMP
Od 1983 roku zajmuje się szeroko rozumianą
dziedziną informatyki. Jest prezesem i dyrek‑
torem zarządzającym firmy konsultingowej
Booker Incorporated działającej w obszarze
zapewnienia technik i metod zestawiania in‑
formacji uzyskiwanych w ramach tzw. busi‑
ness intelligence, zarządzania centrami kom‑
petencji, planowania strategicznego, analizy biznesowej oraz
usług konsultingowych z zarządzania projektami. Wiedzę
i doświadczenie zdobył podczas przeprowadzania warsztatów
wymagań dla potrzeb opracowywania rozwiązań bizneso‑
wych. Stworzył kilka taksonomii i technik bazujących na naj‑
lepszych wzorcach, wykorzystywanych w celu pozyskiwania,
gromadzenia i dokumentowania wymagań dla wyrobów
i usług informatycznych. Prowadził także konsultacje dla dy‑
rektorów ds. informatyki, związane z oceną, dopracowaniem
i tworzeniem procesów. Specjalizuje się w strategicznym do‑
radztwie biznesowym, obejmującym: systemy CRM, PRM,
ERP, zarządzanie wiedzą oraz zarządzanie projektami. Do‑
świadczenie zdobył dzięki wieloletniej współpracy z IBM,
obejmującej m. in. analizę wydajności procesów, gromadze‑
nie i analizę wymagań, projektowanie i rozwój aplikacji oraz
zarządzanie procesami i projektami. Doktor nauk informa‑
tycznych. Posiada tytuł MBA w dziedzinie systemów informa‑
tycznych oraz dyplom magisterski w dziedzinie zarządzania
projektami (Keller Graduate School of Management), a także
dyplom licencjacki w dziedzinie nauk politycznych i psycholo‑
gii Uniwersytetu Georgia State.
John H. Buxton, PMP
Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technik
zarządzania programami. Pracował jako in‑
struktor w przeszło 15 krajach na całym
świecie. Jako inżynier z wykształcenia, zna
techniczne aspekty zarządzania programami.
Specjalizuje się m.in. w zautomatyzowanych
systemach wspomagających harmonogramy
i procedurach raportowania danych finansowych w firmach.
Był członkiem Sztabu Międzynarodowego w Biurze Zastępcy
Sekretarza Sił Powietrznych w Stanach Zjednoczonych. Wcze‑
śniej, jako kierownik programu w Siłach Powietrznych, odpo‑
wiadał za wszystkie aspekty budowy infrastruktury na potrze‑
by Systemu Dowodzenia, Kontroli i Łączności w Arabii
Saudyjskiej. Oprócz tego stał na czele Wydziału Oceny Progra‑
mów, przy projektach rozwojowo-badawczych i produkcyj‑
nych, realizowanych na potrzeby lotniczego Systemu Ostrze‑
gania i Kontroli. John Buxton przepracował również 6 lat w
Akademii Lotniczej jako wykładowca, opracowując i prowa‑
dząc zaawansowane kursy z zarządzania i finansów. Posiada
tytuł MBA Uniwersytetu Kolorado oraz dyplom magisterski z
zarządzania i licencjacki z inżynierii (Politechnika Rensselaer),
a także dyplom międzynarodowego programu biznesu dla
kadry kierowniczej Uniwersytetu Georgetown.
MT&DC
MT&DC – by Twój projekt był Twoim sukcesem
Hugh Cameron, PMP
Specjalizuje się w obszarze zaawansowanych
technologii. Jest wykładowcą na Uniwersyte‑
cie Wesleyan w Indianie, gdzie przygotowuje
i prowadzi zajęcia z zarządzania, przywódz‑
twa i komunikacji w organizacjach. Jako kon‑
sultant, pomaga szpitalom w dostosowaniu
się do standardów Połączonej Komisji ds.
Akredytacji Placówek Medycznych poprzez takie działania
jak: mapowanie procesów, analizy czasu potrzebnego na wy‑
konanie, uwzględnianie dodatków do wynagrodzeń, kontrola
zapasów oraz przywództwo na szczeblu dyrektorskim. Jest za‑
łożycielem CamTech Inc. – firmy zajmującej się między inny‑
mi świadczeniem usług w zakresie inżynierii klinicznej. Oprócz
tego jest założycielem i prezesem Camcom Inc. – firmy produ‑
kującej oprogramowanie m.in. do zarządzania działalnością
operacyjną i sprawozdawczości z użytkowania sprzętu me‑
dycznego. Ponadto pracował przy tworzeniu zaawansowa‑
nych urządzeń medycznych w obszarze kardiografii impedan‑
cyjnej, pozyskiwania danych pacjenta i rozpoznawania mowy.
Otrzymał dotację naukową od Ośrodka Kontroli Chorób przy
Krajowym Instytucie Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Był
autorem i głównym wykonawcą projektu badawczego, obję‑
tego dotacją. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Wesleyan w In‑
dianie oraz licencjat z inżynierii elektrycznej Uniwersytetu
Purdue.
dr George R. Sifri, PMP
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie
w zarządzaniu projektami. W swej karierze
prowadził wiele szkoleń z zakresu zarządza‑
nia projektami, budowy strategicznych syste‑
mów informatycznych, zarządzania proce‑
sem tworzenia oprogramowania i baz
danych, oceny ryzyka w projektach, tworze‑
nia i wdrażania oprogramowania, audytu systemów informa‑
tycznych, systemów kontroli przebiegu projektów oraz zarzą‑
dzania wiedzą. Prowadząc programy szkoleniowe na sześciu
kontynentach, współpracował z takimi firmami jak: ABB, BP,
HP, Motorola, Novartis, Dow Jones. Główni klienci w Polsce
to: Telekomunikacja Polska, Siemens, PKN Orlen, KGHM Pol‑
ska Miedź, Polkomtel, Synthos.
Był m.in. dyrektorem działu rozwoju oprogramowania w firmie
Consolidated Contractors International oraz dyrektorem pro‑
dukcji w Computers and Communication Technology (CCT).
Od roku 2004 współpracuje z BP przy programie „Project Ma‑
nagement College”, prowadząc kursy w Wielkiej Brytanii, Sin‑
gapurze, Chinach, Egipcie oraz USA. Od lat współpracuje rów‑
nież z ABB w Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadzi różnorodne
szkolenia z zarządzania projektami. Jest twórcą seminariów:
„Euro 2012 – zarządzanie ryzykiem w projektach konstrukcyj‑
nych” oraz „Jak zintegrować zarządzanie projektami ze strate‑
gią firmy” (dla spółek notowanych na GPW). Posiadane tytuły:
D.B.A., CCP, CISA, CCE, CM, PSP, EUP. Posiada dyplom magi‑
sterski z zarządzania inżynierskiego i licencjat z inżynierii elek‑
trycznej, a także certyfikat George Washington University: „Ad‑
vanced Master’s Certificate in Project Management”.
7
MT&DC
MT&DC – by Twój projekt był Twoim sukcesem
Praktyczne i efektywne szkolenia
Społeczna odpowiedzialność MT&DC
Szkolenia prowadzone są w języku angielskim. Nieocenionym
wsparciem dla uczestników szkoleń są tłumacze. Mają oni
wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach, są autorami pol‑
skiej wersji materiałów szkoleniowych oraz książek wydawa‑
nych przez MT&DC.
Od 2008 roku współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną,
szkoląc jej pracowników w celu przekazania najlepszych prak‑
tyk zarządzania projektami. W ramach zawartej umowy, ofe‑
rujemy pracownikom PAH możliwość udziału w wybranych
szkoleniach otwartych z zakresu zarządzania projektami.
W czerwcu 2009 roku rozpoczęliśmy dedykowany program
rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami dla
pracowników PAH. Jego celem jest ukazanie możliwości za‑
stosowań narzędzi i metod zarządzania projektami w niezwy‑
kle zróżnicowanej działalności, podejmowanej przez Polską
Akcję Humanitarną.
MT&DC rozwija kompetencje z zakresu analizy biznesowej i za‑
rządzania projektami poprzez szkolenia otwarte i zamknięte
(Project Management Academy i Business Analysis Academy).
Kursy prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych, inte‑
raktywnych metod dydaktycznych (liczne ćwiczenia, studia
przypadku, testy oraz symulacje). Szkolenia są praktyczne,
szczegółowe i dynamicznie prowadzone. Uczestnicy uczą się
stosowania technik zarządzania projektami w realistycznych sy‑
tuacjach i rozwiązywania problemów związanych z zasobami,
zdobywają wiedzę analityczną i poznają techniki zarządzania,
które w codziennej praktyce gromadzone są latami.
Dodatkowym wsparciem dla uczestników są odpowiednio za‑
projektowane materiały szkoleniowe w dwóch wersjach języko‑
wych, co nie tylko ułatwia śledzenie wykładu, ale także umożli‑
wia szybkie przyswojenie specyficznego słownictwa. Każdy
z uczestników otrzymuje nowoczesne materiały szkoleniowe, bę‑
dące zbiorem zagadnień i ćwiczeń z danego szkolenia.
Wyróżnienia MT&DC
Gazela Biznesu 2008
Z dumą informujemy, że MT&DC zostało wyróżnione w ran‑
kingu Pulsu Biznesu i znalazło się w zacnym gronie Gazel Biz‑
nesu 2008. Gazela Biznesu to tytuł dla znanej i wiarygodnej
marki wśród MŚP, którą przede wszystkim cechuje nieskazitel‑
na reputacja oraz uczciwość wobec kontrahentów i pracowni‑
ków. Ponadto Gazela to firma, która wyróżnia się niezwykle
dynamicznym rozwojem, dzięki czemu świetnie radzi sobie
nawet wśród znacznie większych konkurentów. W sytuacjach
zagrożenia z ich strony, szybko ucieka do przodu – niczym
szybka i niezwykle czujna gazela, która w razie niebezpieczeń‑
stwa umyka drapieżnikom.
Lider Przedsiębiorczości 2007
MT&DC otrzymało także wyróżnienie w konkursie Lider
Przedsiębiorczości Roku 2007 „za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowa‑
nia firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku euro‑
pejskim.”
Konkurs organizowany jest przez Fundację Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Współorganizatorami są: Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Wojewódz‑
twa Mazowieckiego, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Mazo‑
wiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
www.mtdc.pl
8
MT&DC, jako firma odpowiedzialna społecznie, angażuje się
w przedsięwzięcia, których celem jest pomoc potrzebującym,
a także promowanie sztuki i sportu. Jesteśmy otwarci na świat
i ludzi, dlatego dążymy do aktywnego wspierania pożytecz‑
nych społecznie inicjatyw. Angażujemy się w projekty mające
na celu wspieranie domów dziecka oraz organizacji użytku
publicznego. Ufamy, że nasza pomoc uszczęśliwi choć część
osób pokrzywdzonych przez los.
Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu pracownicy i wo‑
lontariusze PAH będą jeszcze sprawniej nieść pomoc osobom
potrzebującym na całym świecie.
Popieramy różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, które
promują młode pokolenie polskich artystów, jak również pa‑
tronujemy ciekawym wystawom o międzynarodowym cha‑
rakterze. Wierzymy, że świat widziany oczami artystów budzi
w ludziach pozytywne emocje. Popularyzujemy zdrowy styl
życia wśród polskich menedżerów. Staramy się promować
sport w każdej formie, nie tylko fizycznej, ale również intelek‑
tualnej. Jesteśmy zdania, że sport to nie tylko rywalizacja – to
przede wszystkim źródło dobrej energii i optymizmu, tak dla
nas ważnych każdego dnia. Staramy się śmiało patrzeć
w przyszłość i działać tak, aby mieć zawsze na uwadze dobro
społeczne, ponieważ „szlachetna jest dążność do uczynienia
świata lepszym pod jakimkolwiek względem”*.
*„Państwo interesu” – Andrzej Carnegie, przełożył S.Barsz‑
czewski, Nakład Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1904.
Programy szkoleniowe współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej
MT&DC posiada szerokie doświadczenie w realizowaniu pro‑
gramów szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Eu‑
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS). Za zrealizowanie zakładanych rezultatów oraz prawidło‑
we wydatkowanie środków publicznych projekty prowadzone
przez MT&DC zostały wyróżnione przez PARP, co zaowocowało
zwiększeniem budżetów tych projektów.
Zrealizowane projekty szkoleniowe:
• „Wykwalifikowana kadra podstawą rozwoju
przedsiębiorstw z Grupy Sygnity”
Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Programu Ope‑
racyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 2.1 „Rozwój
kadr nowoczesnej gospodarki” pod nadzorem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ogólnym Celem projektu było podniesienie kwalifikacji bli‑
sko dwustu pracowników zatrudnionych w wybranych spół‑
kach Grupy Kapitałowej Sygnity dzięki kompleksowemu
wsparciu szkoleniowemu z obszaru analizy biznesowej, któ‑
re bezpośrednio wpisywało się w strategię rozwoju grupy
kapitałowej. Jednym z głównych celów było pogłębienie
wiedzy uczestników dotyczącej rozumienia wymagań bizne‑
sowych projektów z perspektywy wszystkich interesariuszy
oraz przekształcania ich w konkretne rozwiązania.
W programie wzięli udział analitycy biznesowi, analitycy
systemowi oraz konsultanci wdrożeniowi produktów wła‑
snych i obcych. Program obejmował między innymi cykl
pięciu szkoleń, których ukończenie prowadziło do uzyskania
międzynarodowego certyfikatu Professional Certificate in
Business Analysis wydawanego przez George Washington
University i ESI International oraz tytułu Certified Business
Analyst.
• „Europejska Akademia Zarządzania Projektami”
dla Telekomunikacji Polskiej
Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Programu Ope‑
racyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 2.1 „Rozwój
kadr nowoczesnej gospodarki” pod nadzorem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nadrzędnym celem projektu było podniesienie poziomu
wiedzy i kwalifikacji dwustu menedżerów oraz kierowników
projektów z przedsiębiorstw należących do Grupy Teleko‑
munikacja Polska w zakresie kompleksowego i efektywnego
zarządzania projektami. Projekt był zbieżny ze strategią roz‑
woju zawodowego pracowników spółki.
Uczestnicy programu zdobyli podstawowe umiejętności za‑
rządzania projektami w ramach pierwszego poziomu certy‑
fikacji George Washington University – „Associate’s Certifi‑
cate in Project Management”. Ponadto, wyselekcjonowana
grupa doświadczonych kierowników projektów wzięła udział
w specjalistycznych szkoleniach z obszaru zarządzania pro‑
jektami. Oprócz najnowszej wiedzy i narzędzi uczestnicy
otrzymali międzynarodowy certyfikat George Washington
University: „Master’s Certificate in Project Management”.
MT&DC
MT&DC – by Twój projekt był Twoim sukcesem
• „Zarządzanie projektami w sektorze kultury”
Projekt szkoleniowy został zrealizowany w ramach Progra‑
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki: (PO KL), Działanie 8.1
„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” pod
nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych.
Celem ogólnym projektu było podniesienie i dostosowanie
kwalifikacji pracowników MŚP z województwa mazowiec‑
kiego reprezentujących szeroko rozumiany sektor kultural‑
no‑artystyczny do potrzeb regionalnej gospodarki i rynku
pracy. Celem podstawowym projektu było podniesienie
wiedzy pracowników instytucji kulturalnych, firm z branży
medialnej oraz agencji reklamowych i PR‑owych w zakresie
stosowania najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz
zapoznanie ich z narzędziami pomagającymi skutecznie
przeprowadzić projekt przez wszystkie fazy cyklu życia pro‑
jektu od inicjacji po zakończenie.
Uczestnicy programu mieli możliwość ukończenia komplek‑
sowej ścieżki rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania
projektami oraz otrzymania międzynarodowego certyfikatu
George Washington University: „Associate’s Certificate in
Project Management”. Program składał się z czterech szko‑
leń rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji
projektów: „Zarządzanie projektami”, „Opracowanie har‑
monogramu i kontrola kosztów”, „Przywództwo w zarzą‑
dzaniu projektami” oraz „Zarządzanie ryzykiem”.
W szkoleniach wzięło udział pięćdziesięciu pracowników
branży kulturalno‑artystycznej – kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych oraz inne osoby z oto‑
czenia projektu (m.in.: dyrektorzy i kierownicy działów,
a także specjaliści i koordynatorzy).
• „Uniwersytet Europejski – rozwój kompetencji
pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych
i spożywczych” dla pracowników firm: Baxter Terpol,
Herbapol Lublin, Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa,
Medana Pharma Terpol Group, Nutricia Polska, Nutricia
Zakłady Produkcyjne, Polpharma Biuro Handlowe, Zakłady
Farmaceutyczne Polpharma oraz ZT Kruszwica.
• „Akademia Zarządzania Projektami”
dla Telekomunikacji Polskiej.
Łączny koszt
19 mln zł.
zrealizowanych
projektów
to
ponad
9
KLIENCI
ABB
ABG
Accenture
Adamed
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Alstom Polska
American Restaurants
Areva T&D
Asseco
Avanssur
Avaya
Avon
Bank Handlowy w Warszawie
Bank Zachodni WBK
Baxter Polska
BizTech Konsulting
BLStream
BNP Paribas
BRE Systems
BRE Bank
Bristol-Myers Squibb
Cadbury Wedel
Capgemini
Carlsberg
Centrum Informatyki Grupy PZU
CGI Information Systems and Management Consultants
Coca-Cola Poland Services
Comarch
CompFort Meridian
Commercial Union Polska
Deloitte Polska
Diebold Poland
DRQ
Echo Investment
EDS Poland
Ekotechnika
Elektrim Megadex
Elektrobudowa
Elektrociepłownia „Zielona Góra”
Ericsson
Ernst & Young
Euro Bank
Eurocash
Exact Software Poland
First Data Polska
Fiserv
FMC Technologies
Fortis Bank
Foster Wheeler Energia Polska
GE Money Bank Polska
GTECH
Herbapol Lublin
Honda Poland
HP
IBM
Impel
Infovide‑Matrix
ING Bank Śląski
ING Nationale Nederlanden
ING Services
Intergraph Polska
International Paper Kwidzyn
Itelligence
Jabil Circuit
KBC Bank NV
KGHM Polska Miedź
www.mtdc.pl
10
Kompania Piwowarska
LEK Polska
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
Lukas Bank
MDS Pharma Services Poland
Medana Pharma Terpol Group
Menpower
Microsoft
Mondi Świecie
Motorola
NCR
Nestle
NextiraOne
Nokia Siemens Networks
Nordea Bank
Nutricia Polska
Oracle
P4
PentaComp Systemy Informatyczne
PGNiG
Philips
Philip Morris Polska
PKN Orlen
PL.2012
Polish Energy Partners
Polkomtel
Polpharma
Polska Telefonia Cyfrowa
Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Postdata
Pramerica Życie TUiR
Pratt & Whitney Kalisz
Premium Technology
PriceWaterhouseCoopers
Provident
PZU
Raiffeisen Bank Polska
Roche Polska
RUCH
Samsung Electronics
SAP Polska
SAS Institute
Schenker
Shell
Siemens
Skandia Życie T.U. S.A.
Spectra Services
Sygnity
Symantec Poland
Synthos
Tele 2
Telefonia Dialog
Telekomunikacja Polska
Teva Kutno
TP EmiTel
TP Internet
TRW Polska
Unipetrol
Vattenfall Distribution Poland
Vattenfall Heat Poland
Volvo
WARTA TUiR
WSK „PZL Rzeszów”
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”
Zespół Elektrowni PAK
Żagiel

Podobne dokumenty