nr 9 (28) październik 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

nr 9 (28) październik 2015 r.
Miesięcznik społeczno-kulturalny Mieszkańców Gminy Klembów
nr 9 (28) październik 201 5 r. bezpłatny
„Wolenianki”
świętują
55-lecie
Czytaj str. 7
Pomoc
żywnościowa
Czytaj str. 1 2
ISSN 2300-571 8
Magiczne
ogrody
Czytaj str. 1 1
Zawody
Strażackie
Czytaj str. 9
Wersja elektroniczna "Między Rządzą i Cienką" dostępna na stronie www.klembow.pl
2
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
Zarządzenie Nr 0050.85.201 5
Wójta Gminy Klembów
z dnia 22 września 201 5 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Klembów.
Na podstawie art. 7 ust. l i art. 8 pkt l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 201 4
r. poz. 1 50 z późn. zm.) i Roz.5.1 „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy Klembów na lata 201 3-201 7” - załącznik do uchwały
Nr XXXVII.262.201 3 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 201 3 r. Wójt Gminy
Klembów zarządza, co następuje:
§1
Z dniem l stycznia 201 6 roku ustala się stawki czynszu za najem lokali administrowanych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie, stanowiących zasób
mieszkaniowy gminy Klembów dla następujących kategorii mieszkań:
Dla lokali socjalnych: 2,30zł.
§2
Przy ustalaniu kategorii mieszkania nie uwzględnia się ulepszeń wykonanych przez
najemcę we własnym zakresie i na własny koszt.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Klembowie.
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klembowie
oraz podaniu do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.
WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 201 5 R. W ZS W OSTRÓWKU
„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY KLEMBÓW”
Gmina Klembów,
chcąc jak
najaktywniej partycypować w nowej
perspektywie wydatkowania środków
z Unii Europejskiej i przygotować się
do możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na nowe inwestycje,
przystąpiła do opracowania „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Klembów”. Podstawowymi elementami
pozwalającym
opracować
ten
dokument są: gminna baza danych
oraz inwentaryzacja źródeł emisji
gazów cieplarnianych na terenie gminy
Klembów.
Chcąc stworzyć jak najbogatszą bazę
danych oraz jak najdokładniej
zinwentaryzować
źródła
emisji
zwracamy się do Państwa z prośbą o
wypełnienie ankiety w celu udzielenia
informacji
dotyczących
m.in.
powierzchni użytkowej Państwa
obiektów oraz rodzaju i ilości
zużywanych nośników energii i paliw.
Ankietę
można
wypełnić
elektronicznie
na
stronie
www.klembow.pl lub w wersji
papierowej w Urzędzie Gminy
w Klembowie, ul. Żymirskiego 38.
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym
wiążącym zobowiązaniem z Państwa
strony, nam natomiast może pomóc
w ustaleniu ilości emisji CO2, zużyciu
energii oraz jej produkcji.
Pozyskanie tych informacji od Państwa
przyczyni się do lepszego rozpoznania
i zdiagnozowania potrzeb naszej
gminy oraz zaplanowania właściwej
gospodarki niskoemisyjnej.
Jeszcze raz zwracamy się do Państwa
z prośbą o wypełnienie ankiety
i dziękujemy za poświęcony czas.
MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOKULTURALNY MIESZKAŃCÓW
GMINY KLEMBÓW
BEZPŁATNY
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury
w Klembowie,
ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów
ZS w Ostrówku
W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) na terenie naszej gminy zgłoszono policji
7 kradzieży, w tym jedną z włamaniem. Interweniowano również w sprawie rozboju,
wyrzucenia śmieci (szyb, plastików i sprzętu elektronicznego) na prywatną działkę.
Pod koniec sierpnia na jednej z prywatnych posesji znaleziono niewybuch z okresu
II wojny światowej. Został przekazany saperom z JW Wesoła.
AS
Redaktor
naczelna: Iwona Świebioda
Redaguje: Zespół
Adres
redakcji: GOK, ul. Strażacka 8,
05-205 Klembów,
tel. 29 741 03 50,
e-mail: [email protected]
Skład: Jarosław Przybysz
Druk: Mdruk Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Jagiellońska 82,
03-301 Warszawa,
www.m-druk.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść płatnych reklam.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
3
Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne już za nami…
Tegoroczne Diecezjalne Święto Plonów przeżywaliśmy 30 sierpnia br. w Klembowie w powiecie wołomińskim.
Organizatorami uroczystości był Powiat Wołomiński, który reprezentował Starosta Kazimierz Rakowski, gmina Klembów
reprezentowana przez Wójta Rafała Mathiaka oraz Kościół Parafialny p.w. Świętego Klemensa w Klembowie.
Ręcznie zdobione wieńce, swojski chleb ze smalcem,
lokalne wyroby: sery, kaszanka, kiełbasa, pierogi, ogórki
małosolne, ciasta, nalewki, miody, zbiory z pól i sadów – to tylko
niektóre atrakcje i wyroby, które można było podziwiać
i smakować podczas Dożynek Diecezjalno-PowiatowoGminnych w Klembowie. Rolnicy zakończyli żniwa, plon zebrany
– nadeszła pora uwieńczyć trudy wspólnym świętowaniem.
Obchody rozpoczęli pp. Agnieszka i Marcin Szczapowie
przedstawiając krótką historię Klembowa i prezentując korowód
dożynkowy. Uroczystą mszę świętą o godz. 1 3.00 na Błoniach
Klembowskich sprawował Arcybiskup Diecezji WarszawskoPraskiej Henryk Hoser, który modlił się o deszcz tak potrzebny
wszystkim.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz
samorządowych województwa mazowieckiego, posłowie na
Sejm RP, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy instytucji
samorządowych, sołtysi, gospodarze, rolnicy i delegacje
poszczególnych gmin i powiatów.
Starostami dożynek byli p. Katarzyna Wnuk z miejscowości
Tuł oraz p. Arkadiusz Kielak z miejscowości Stary Kraszew.
Po mszy świętej nadeszła pora na świętowanie i zabawę.
Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Dokonanie wyboru nie było łatwe. Spośród 37 różnobarwnych
wieńców Arcybiskup Henryk Hoser wyróżnił prace miejscowości:
Stary Kraszew, Roszczep i Wólka Sulejewska.
Powiatowo-Gminna Komisja Konkursowa przyznała trzy
równorzędne nagrody
dla: Koła Gospodyń Wiejskich
z Roszczepu, Sołectwa Stary Kraszew i Sołectwa Sitki. Były
również wyróżnienia dla Koła Gospodyń Wiejskich
z Woli Rasztowskiej, Sołectwa Nowa Pogorzel, Sołectwa
Jarzębia Łąka i Sołectwa Józefów.
Wieńce dożynkowe, ludowe stroje i dekoracje ubarwiły
uroczystość i nadały jej ludowy charakter.
Motywem plastycznym dożynek były słoneczniki, którymi
udekorowano scenę, a nawet bramkę na boisku. Elementy
dekoracji wykonały dzieci - uczestnicy projektu "Wakacyjna
przygoda "dofinansowanego ze środków Programu "Działaj
Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez LGD "Równiny
Wołomińskiej".
Mieszkańcy powiatu mogli wysłuchać koncertu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Sławomira Łagockiego,
występów Kół Gospodyń Wiejskich z Roszczepu i Woli
Rasztowskiej oraz wesoło bawić się przy muzyce biesiadnej i
zespołu „PodobaMiSię”. Uwieńczeniem programu rozrywkowego
Święta Plonów była dyskoteka pod chmurką prowadzona przez
Marka Sierockiego. I któż by przypuszczał, że nagle wśród
roztańczonych gości pojawi się ulewny deszcz…
Nad organizacją i przebiegiem dożynek czuwali
koordynatorzy: Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Klembowie, asystent Wójta Gminy Klembów Artur Dzięcioł
oraz Powiat Wołomiński.
GOK
4
nr 9 (28) październik 201 5 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Wójt Gminy Klembów i Gminny Ośrodek Kultury
w Klembowie składają podziękowania za pomoc
w organizacji Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych,
Klembów 201 5:
- pracownikom Urzędu Gminy w Klembowie;
- p. Michałowi Wąsikowi, p. Michałowi Marcinkiewiczowi
i strażakom z OSP Klembów, p. Markowi Myśliwcowi i OSP
Roszczep, p. Wojciechowi Jachacemu i strażakom z OSP
Krusze, p. Wojciechowi Śliwie radnemu z Krzywicy,
p. Włodzimierzowi Sosnowskiemu;
- p. Halinie Adamskiej, p. Stanisławie Gajewskiej, p. Alicji
Jasińskiej (KGW Roszczep), KGW Wola Rasztowska,
p. Danucie Jastrzębskiej, p. Danucie Legeżyńskiej, p. Marii
Jezierskiej (Klub Seniora Klembów), p. Ewie Przybyło i córce
Patrycji;
- p. Dawidowi Łysikowi, p. Katarzynie Wnuk, p. Marcie
Karbownik (Sołectwom), p. Ewie Dołowej, p. Monice Mroczek,
p. Dorocie Wnuk ze Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”;
- p. Agnieszce i Marcinowi Szczapom, p. Leszkowi Borucowi,
młodzieży z Ruchu Światło-Życie Wspólnota „Góra Tabor”
w Klembowie, p. Andrzejowi Olszewskiemu dyrektorowi
Zespołu Szkół w Klembowie, p. Stanisławie Frąckiewicz,
p. Romanowi Personie;
- p. Marcinowi Kurkowi i firmie AUTO- REBUŚ za nieodpłatne
użyczenie samochodu – kabriolet,
p. Waldemarowi
Stępczyńskiemu dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wołomin – za wypożyczenie barierek, piekarniom: "Wacław"
i "Kotulscy" z Ostrówka; p. Jarosławowi Pietrzykowi
i pracownikom, Komendantowi p. Januszowi Ołdakowi oraz
Policji w Tłuszczu;
- Wystawcom: KRUS, ARMiR, Mobilny Punkt Informacyjny
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
OLPP Emilianów i Provitus;
- Sponsorom: Fundacji Grupy PERN ,,Przyjaźń’’ i Ministerstwu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
GOK
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
5
Wieniec wiążący pokolenia
Wieniec dożynkowy symbolizuje nie tylko plony i płody rolne, ale – jak się okazało - stanowi także symbol współpracy,
zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do celu. Ale od początku...
W czerwcu, w trakcie spotkania z Wójtem, Panem Rafałem
Mathiakiem, padła propozycja, aby sołectwo Dobczyn także
wzięło udział w tej uroczystości. Wójt jako "stary społecznik” użył
argumentów, które nie pozwalały pozostać obojętnym na
propozycję. Nie pozostało nic innego, jak wcielić w życie ten
projekt. I stało się: Rada Sołecka wsi Dobczyn (m.in. Pani Ewa
Chacińska i Pan Kamil Szymborski - członkowie Rady) podjęła
decyzję, iż należy spróbować. Sołtys – Pan Paweł Kurek –
zaakceptował ten pomysł. Na konsultacje udano się więc do Pani
Grażyny Matejak i Pani Czesławy Gawlik, bowiem to one
dotychczas wiły wieńce dożynkowe. Ich rakcja była budująca
i motywująca. Pani Czesia powiedziała: "Działajcie – ja pomogę
i podpowiem". Pani Grażynka Matejak ucieszyła się
niesamowicie i wraz z mężem, bez chwili wahania podjęli
decyzję, że przekażą zboże na ten cel. Należy tutaj dodać,
iż Państwo Grażyna i Waldemar Matejak są największymi
rolnikami we wsi Dobczyn. Materiał już był, akceptacja
starszyzny wiejskiej także, więc można działać. Z uwagi na fakt,
że znamy lokalne działaczki, akcja zbierania chętnych do roboty
nie trwała długo. Pani Beata Matejak i Pani Hanna Budkiewicz od
razu zapaliły się na wiadomość o wieńcu dożynkowym. Obie
bardzo się ucieszyły i uznały, że jak już jest tyle osób, to damy
radę. Rozpoczęły się konsultacje co do wyglądu wieńca. Pani Ela
Witkowska ("zwerbowana" w międzyczasie) zaproponowała,
żeby zrobić łódź rybacką z hostią – symbol Jezusa Chrystusa.
Propozycja się przyjęła. Firma AHO Hubert Szymborski
z Dobczyna wykonała szkielet łodzi. I tak pomysł przerodził się
w działanie.
Państwo Grażyna i Waldemar Matejak dostarczyli
najdorodniejsze zboże z tegorocznych zbiorów. W trakcie prac
nad wieńcem uczestniczyły jako wiodące: Beata Matejak i Hanna
Budkiewicz, jednak nie można w tym miejscu pominąć licznych
mieszkańców, którzy pomagali w każdej wolnej chwili, m.in.:
Barbara Dybek, Jadwiga Michniewicz, Elżbieta Witkowska,
Sylwia Chacińska-Boruta, Aneta Sinkiewicz, Jolanta Niewińska,
Iwona Rosiak, Kamil Szymborski i Ewa Chacińska oraz dzieci:
Nina, Lena, Kacper, Amelka i Romek. I tak zawiązała się więź
miedzypokoleniowa, w której tworzony był wieniec. Prace, choć
trudne, czasochłonne i ciężkie, wykonywane były w atmosferze
radości, śmiechu i wesołych zabaw dzieci. Niekiedy
wykonującym wieniec towarzyszyło pełne skupienie i cisza.
Nie obyło się bez dyskusji, ale zawsze wszyscy byli
wysłuchani, a dzięki kompromisom wybierane byly najlepsze
rozwiązania. Każde z działań, każdy etap robót pokazywał, jak
wiele można zdziałać współpracując. Podkreślenia wymaga
przede wszystkim to, że zgoda buduje, a "dobczyński" wieniec
dożynkowy jest efektem bezinteresownej ciężkiej pracy,
wytrwałości i współpracy wielu osób, którym chce się działać dla
dobra i na rzecz wsi.
Wieniec dożykowy brał udział we mszy św. oraz
procesji eucharystycznej 1 5 sierpnia 201 5 r. w naszej parafii
tj. odpuście parafialnym, a także w uroczystościach
dożynkowych 31 sierpnia 201 5 r.
Ogromne podziękowania należą się Panu Markowi Matejak
za zaangażowanie w dowożeniu prowatnym samochodem
wieńca dożynkowego oraz sześcioosobowej delegacji na
wszystkie uroczystości, a także za przygotowywanie stanowiska
dożynkowego wsi Dobczyn.
Cała grupa biorąca udział w tworzeniu wieńca
serdecznie dziękuje mieszkańcom naszej wsi Dobczyn za
wsparcie, dobre słowo i pochwały, zarówno podczas prac, jak
i w trakcie uroczystości odpustowych i dożynkowych. Do połowy
października 201 5 r. wieniec dożynkowy można oglądać
w Szkole Podstawowej w Dobczynie (w godzinach pracy
szkoły), za co składamy pdziękowanie Pani Iwonie Sobka Dyrektor Sz.P. w Dobczynie.
Wójt Gminy Klembów –
Pan Rafał Mathiak podziękował Sołectwu Dobczyn za
udział w organizacji dożynek
diecezjalno – powiatowo –
gminnych w dniu 31 sierpnia
201 5 r.
W rozmowie Pan Wójt
stwierdził: "Wiedziałem, że na
mieszkańców Dobczyna można liczyć, dziękuję".
Ewa Chacińska
6
nr 9 (28) październik 201 5 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Dożynkowa wystawa
Ośrodek doradztwa rolniczego w Klembowie włączył się w obchody Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych.
Dzięki uprzejmości rolników z całego powiatu, którzy
dostarczyli swoje okazy i eksponaty rolne, przygotowano
wystawę.
Mimo suszy, która w tym roku znacznie wpłynęła na jakość
i ilość plonów rolników, wystawa prezentowała się kolorowo
i okazale.
Wszystkim rolnikom zarówno z Klembowa, jak i innych
miejscowości powiatu, serdecznie dziękuję za dostarczone płody
rolne, dzięki którym powstała ta piękna wystawa.
tekst i fot. Doradca Rolny
Bożena Mróz
Akty nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego wręczone!
W dniu 21 .09.201 5 r. w sali widowiskowej GOK w Klembowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego 6 nauczycielom szkół Gminy Klembów, którzy pozytywnie zakończyli postępowania
egzaminacyjne.
Akty mianowania z rąk Wójta Gminy Klembów Pana Rafała
Mathiaka otrzymały następujące Panie nauczycielki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dorota Gołębiewska - zatrudniona w ZS Klembów
Elżbieta Sulewska - zatrudniona w SP Krusze
Beata Szymborska - zatrudniona w SP Dobczyn
Marta Panasiewicz - zatrudniona w SP Dobczyn
Agnieszka Woźniak - zatrudniona w ZS Ostrówek
Emilia Szulborska - zatrudniona w ZS Ostrówek.
Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele,
w obecności radnych Gminy Klembów, dyrektorów jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysów oraz innych osób obecnych na
sali, złożyli uroczyste ślubowanie.
Zasady uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela
wprowadziła ustawa Karta Nauczyciela. Uzyskanie awansu
poprzedzone jest trwającym 2 lata i 9 miesięcy stażem
zawodowym, w trakcie którego nauczyciele muszą wykazać się
wieloma umiejętnościami, a także wiedzą pedagogiczną.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
kończy się pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanym
egzaminem. Mianowanie to przedostatni stopień awansu
zawodowego, który potwierdza wysokie kompetencje
nauczycieli.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa
status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania
kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego.
Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez
nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.
Na zakończenie uroczystości Wójt Rafał Mathiak
pogratulował wszystkim Paniom uzyskanego awansu, a także
życzył wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz
satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.
Elżbieta Solis
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
„Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce…”
7
Takie słowa wzruszającej pieśni, trzymając się za ręce, zaśpiewały na zakończenie uroczystej Mszy Świętej sprawowanej
przez biskupa seniora Kazimierza Romaniuka, panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Wolenianki” z Woli Rasztowskiej,
obchodzące jubileusz 55-lecia działalności wraz z zaproszonymi paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Roszczepu oraz
zespołu „Kalinki” z Miąsego.
Pani Maria Myśliwiec, pełniąca od pięćdziesięciu lat funkcję
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rasztowskiej,
przedstawiła nie kryjąc wzruszenia, krótki zarys pracy na rzecz
społeczności lokalnej. Wymieniała zasługi wielu osób
wspominając lata, kiedy to po raz pierwszy w Woli Rasztowskiej
zabłysło światło elektryczne, czy zapłonęły palniki kuchenek
gazowych. Dziękowała za współpracę wszystkim członkiniom
Koła oraz innym społecznikom, nie zapominając wymienić
z imienia i nazwiska żyjących oraz tych, którzy już odeszli.
Dostojnym jubilatkom, ubranym w piękne ludowe stroje,
życzenia i upominki składali: Biskup Senior Kazimierz Romaniuk,
Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, Wójt Gminy Klembów
Rafał Mathiak, Sekretarz Gminy Klembów Agnieszka
Sosnowska, Przewodniczący Rady Gminy Klembów Tadeusz
Wojda, radny Zdzisław Rasiński, prezes OSP w Roszczepie
Zygmunt Wojtera, koleżanki z KGW w Roszczepie, zespół
ludowy „Kalinki” z Miąsego, przewodnicząca Klubu Seniora
„Przystań” Maria Dołowa, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Klembowie Iwona Świebioda wraz z pracownikami oraz
przyjaciele i goście.
Uroczystość 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
„Wolenianki” odbywała się pod patronatem Starosty
Wołomińskiego. Podczas spotkania nie zabrakło jubileuszowego
tortu, radosnej muzyki oraz śpiewów piosenek ludowych
i biesiadnych.
GOK
8
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
SUKCES MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY
POŻARNICZEJ Z OSP KRUSZE
W niedzielę 1 3 września w Wołominie odbyły się zawody
sportowo-pożarnicze dla młodzieżowych drużyn z powiatu
wołomińskiego. Naszą gminę reprezentowała młodzieżowa
drużyna OSP Krusze, która przed tygodniem wygrała
zawody gminne.
Do walki o zwycięstwo i awans do zawodów wojewódzkich
przystąpiły drużyny z Kobyłki, Starego Grabia, Majdanu
i z Krusza.
Nasza drużyna w składzie Michał Jachacy, Daniel Kosicki,
Paweł Jabłecki, Kacper Cienawski, Piotr Janus, Krzysztof
Zawiślak, Przemysław Jachacy, Adrian Roguski i Oskar
Banaszek pod opieką Pana Zygmunta Jachacego i Pana
Henryka Sobiesiaka okazali się bezkonkurencyjni.
WAKACYJNE WSPOMNIENIA…
Podsumowaniem projektu „Wakacyjna przygoda”,
dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie
IX" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
i LGD
"Równiny Wołomińskiej" była konferencja
powakacyjna zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w
Klembowie dla uczestników projektu oraz wszystkich
chętnych.
Podczas spotkania prezentowano zdjęcia i filmiki
przypominające wakacyjne warsztaty czytelniczo – plastyczne,
kulinarne, taneczne i wyjazdy. Przedstawiono tematykę całej
akcji „Lato 201 5” z udziałem 1 70 dzieci i 54 dorosłych,
wspominano wycieczki edukacyjno – kulturalne do Sandomierza,
Wrocławia, Term w Uniejowie oraz Wyprawę na Czarny Ląd do
afrykańskiej wioski Kuanjamo w Polsce. Wszystkim uczestnikom
projektu „Wakacyjna przygoda” oraz Rodzicom wspierającym
nasze działania składamy serdeczne podziękowania.
W drugiej części spotkania zaprezentowano ofertę zajęć
pozalekcyjnych, które będą prowadzone w Gminnym Ośrodku
Kultury w Klembowie oraz w Pasku.
Na zakończenie konferencji instruktorki zajęć
matematycznych MathRiders przeprowadziły dla osób
zainteresowanych pokaz przykładowych ćwiczeń.
Rok szkolny trwa, ale już niedługo ferie zimowe, pewnie
znowu się spotkamy i będziemy kulturalnie i aktywnie spędzać
wolny czas.
GOK
Ze znaczną przewagą wygrali całe zawody zdobywając
981 ,2 punktów na 1 000 pkt możliwych. Na drugim miejscu z
865,9 punktami uplasowała się drużyna z Kobyłki, trzecie
miejsce zajęła drużyna ze Starego Grabia (798 pkt), a czwarte
miejsce przypadło drużynie z Majdanu (788,1 pkt).
Gratulujemy naszym młodym strażakom i życzymy
powodzenia na zawodach wojewódzkich.
Artur Dzięcioł
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
9
Zawody strażackie i piknik rodzinny
Dzięki konkursowi dla organizacji pozarządowych, organizowanemu przez Gminę Klembów, Stowarzyszenie „Przyszłość
Roszczepu” wspólnie z OSP Roszczep zorganizowało Gminne Zawody Strażackie połączone z piknikiem rodzinnym.
W zawodach brały udział 4 jednostki z terenu Gminy
Klembów – jednostki z Krusza, Klembowa, Dobczyna
i gospodarze z Roszczepu. Dodatkową atrakcją była rywalizacja
dwóch młodzieżowych drużyn strażackich z Roszczepu i Krusza.
Wszyscy uczestnicy zawodów dzielnie walczyli o każdy punkt,
aby zapewnić wygraną swojej jednostce. W rywalizacji
młodzieżowej zwycięzcą okazała się drużyna z Krusza, wśród
jednostek OSP pierwsze miejsce i zasłużone zwycięstwo zdobyła
drużyna z Roszczepu, kolejne miejsca przypadły w udziale
jednostkom z Krusza, Dobczyna i Klembowa.
Dla gości pikniku przewidziane były gry i zabawy, które
nadzorowane były przez strażaków z Roszczepu. Wszystkie
konkurencje tematycznie związane były z wodą i sprzętem
pożarniczym.
Wielką atrakcję i doping publiczności uzyskała konkurencja
przeciągania liny wśród jednostek z terenu Gminy Klembów.
Nagrodą była niespodzianka, co dodatkowo motywowało
uczestników do walki. Zwycięzcą okazała się drużyna
OSP Klembów, która otrzymała tajemniczą niespodziankę:
zabawkę - samochód strażacki.
Po emocjach związanych z konkursami dla strażaków oraz
dzieci i opiekunów, goście otrzymali poczęstunek: grochówkę,
ciasta i kiełbaski z grilla.
Ogromną niespodziankę sprawiło Koło Gospodyń Wiejskich
Roszczep, które wykonało piosenkę napisaną specjalnie dla
strażaków, za co nasze Panie zostały nagrodzone dużymi
brawami.
Mimo niesprzyjającej pogody, impreza i atrakcje rozgrzały
wszystkich uczestników i pozwoliły nam miło spędzić niedzielne
popołudnie.
Dziękuję Pani Bożenie Dąbkowskiej za przygotowanie
przepysznej grochówki, Państwu Ewie i Marcinowi Marcinkiewicz
za ufundowanie słodyczy, Państwu Ewie i Andrzejowi Więch za
przekazane owoce, wszystkim Paniom z Roszczepu za pyszne
ciasta, strażakom z OSP Roszczep za pomoc w organizacji gier
i zabaw dla dzieci oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani
w przygotowanie i obsługę pikniku.
Halina Adamska
10
nr 9 (28) październik 201 5 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
"Plastyczne cudaki - radosne dzieciaki"
29 sierpnia, 5 września i 1 2 września na placu zabaw w Tule odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach realizowanego projektu
"Plastyczne cudaki - radosne dzieciaki". W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku od 7 do 1 8 lat.
Przez pierwsze dwie soboty odbyły się warsztaty, na
których pod okiem p. Emilii Stępień i p. Justyny Śliwy dzieci
wykonywały samodzielnie korale i bransoletki z kolorowych
koralików. W ostatnią sobotę tj. 1 2 września odbyło się ognisko,
na którym wręczone zostały upominki za udział w warsztatach.
Oprócz wspomnianych upominków, dzieci wraz z rodzicami miały
okazję spróbować swoich sił podczas meczu zorganizowanego
przez stowarzyszenie UKS Ostrówek. Dzięki organizatorom,
naszym paniom i przybyłym gościom mogliśmy delektować się
pysznymi ciastami, ciasteczkami oraz pieczonymi kiełbaskami.
Bardzo dziękujemy stowarzyszeniu UKS Ostrówek za
pomoc w realizacji projektu, mieszkańcom za pomoc przy
organizacji warsztatów i poczęstunku, wszystkim gościom za
przybycie oraz dzieciom za udział w warsztatach.
Emilia Stępień
Kino i pizza w Roszczepie
23 sierpnia 201 5 r. Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu" zorganizowało na placu zabaw w Roszczepie pieczenie pizzy i
kino plenerowe dla całych rodzin.
ciekawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Rodzice nie
zapomnieli o koszach piknikowych i mogliśmy wspólnie upiec
kiełbaski przy ognisku.
Podziękowania należą się Paniom, które przygotowały dla
nas ciasto do pizzy – Pani Joannie Mroczek i Pani Anecie
Myśliwiec oraz wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to
wspólne spotkanie i mile spędzili z nami czas w niedzielne
popołudnie. Na pewno będziemy starali się powtarzać takie
sympatyczne spotkania połączone z dodatkowymi atrakcjami dla
całych rodzin!
Halina Adamska
Dzieci otrzymały gotowe ciasto i same mogły zrobić pizzę,
według własnej wyobraźni, używając składników, które
najbardziej lubią. Zarówno dzieci, jak i dorośli, wspólnie
zaangażowali się w „zabawę kucharza”.
Nasze wspólne pizze piekliśmy w piecykach, jak również na
ognisku, co było niezmierną atrakcją, a pizza z ogniska cieszyła
się ogromnym powodzeniem – każdy uczestnik spotkania chciał
spróbować tak wyjątkowego specjału. Najmłodsi uczestnicy
imprezy ucieszyli się z wyboru filmu w kinie plenerowym – tym
razem zdecydowaliśmy się na pokaz bajki, która okazała się
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Magiczne Ogrody
nr 9 (28) październik 201 5 r.
11
Na ostatnią sobotę wakacji Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" zaplanowało wycieczkę do Magicznych Ogrodów w Janowcu.
W oczekiwaniu na świetną zabawę, 50 uczestników wczesnym rankiem wyruszyło w drogę autokarem.
Jeszcze przed wejściem na teren parku byliśmy przekonani,
że to rzeczywiście magiczne miejsce. Czekały na nas kudłate,
przyjazne stwory - Mordole. Prowadzeni przez przewodniczkę,
zwiedziliśmy ogrody. Powitał nas skrzat mieszkający w dziupli.
Pływaliśmy na tratwach, bujaliśmy się na gigantycznej karuzeli
z lin, zajrzeliśmy do siedzib krasnoludów, odwiedziliśmy pole
ogromnych marchewek, spotkaliśmy smoki, dzieci jeździły
minikolejką, korzystały z gigantycznej zjeżdżalni. Odwiedziliśmy
również gród króla. Chętni spróbowali walki mieczami. Po
obiedzie każdy z nas mógł udać się do miejsca, które najbardziej
mu przypadło do gustu i tam spędzić czas pozostały do powrotu.
Magiczne Ogrody to wielohektarowy teren, podzielony
utwardzonymi ścieżkami i żywopłotem na różne części
tematyczne - rosarium, Mroczysko (z uwięzionym w jaskini
smokiem ziejącym ogniem), kąpielisko z plażą, plac budowy
z wielkimi klockami, dmuchańce.
Czas spędzony w tym miejscu minął bardzo szybko.
Wychodziliśmy pełni wrażeń i z silnym postanowieniem
odwiedzenia tego miejsca ponownie.
W drodze powrotnej spędziliśmy parę godzin w Kazimierzu
nad Wisłą - mieście klimatycznym i atrakcyjnym turystycznie.
Mimo zmęczenia weszliśmy na Górę Trzech Krzyży,
zwiedziliśmy zamek, basztę, rynek. Widoki z tych miejsc
pozostaną w naszej pamięci na długo.
Do Ostrówka wróciliśmy późnym wieczorem. Chcemy
w przyszłym roku znowu pojechać do Magicznych Ogrodów atrakcyjnych i przyjaznych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Jest nam bardzo miło, że w wyjeździe wzięły udział
dotychczas niezwiązane z naszym stowarzyszeniem.
Dorota Wnuk
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
12
nr 9 (28) październik 201 5 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Rozdysponowano trzecią transzę pomocy żywnościowej
Wójt gminy Klembów i Kierownik GOPS w Klembowie bardzo serdecznie dziękują sołtysowi wsi Klembów Panu Michałowi
Wąsikowi i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie oraz innym osobom, które od początku Programu Pomoc
Żywnościowa 201 4-2020 angażują się przy rozładunku i wydawaniu żywności.
W maju br. w GOPS Klembów rozdysponowano 9360 kg
jabłek, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Banku Żywności.
Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Szczotce, który
udostępnił sprzęt do rozładunku całej partii i Panu Jerzemu
Gronkowi, który rozładował towar.
Od połowy maja 201 5 roku rozpoczęła się realizacja
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 201 4 – 2020
Podprogram 201 5, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach
którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również
możliwości uczestniczenia w działaniach w ramach środków
towarzyszących w okresie maj 201 5 r. - luty 201 6 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie
realizację Programu rozpoczął w czerwcu we współpracy
z Bankiem Żywności SOS w Warszawie. Pomoc żywnościowa,
w postaci paczki żywnościowej jest skierowana do osób
spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób
najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w
art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie
przekracza 1 50% kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej (81 3 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie) .
Od 1 października analogicznie 951 ,00 zł i 771 zł.
Do końca lutego 201 6 roku, każda z osób otrzymujących
paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego
typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki
kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę
wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej
rzepakowy. Paczki wydawane są cyklicznie 1 raz w miesiącu.
W dniu :
- 23 czerwca wydano 3906 kg żywności na kwotę 1 2 423,64 zł
dla 1 53 rodzin, 420 osób w rodzinie.
- 21 lipca wydano 31 1 6,40 żywności na kwotę 1 0 536,72 zł dla
1 53 rodzin, 420 osób w rodzinie.
- 25 sierpnia wydano 3338,68 kg żywności na kwotę 9 628,66 zł
dla 1 59 rodzin, 437 osób w rodzinie. Łącznie wydaliśmy
1 0361 ,08 kg żywności na kwotę 32 589,02 zł.
Lista osób otrzymujących wsparcie nie jest zamknięta. Aby
zostać zakwalifikowanym do tej formy pomocy należy
udokumentować wysokość dochodów rodziny i wypełnić
w Ośrodku Pomocy odpowiedni wniosek.
Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Klembowie, realizuje cykliczne działania w ramach
środków towarzyszących nie objętych dofinansowaniem
z Programu w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej, w tym
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, wsparcie psychologiczne
i praca socjalna wśród osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Poza powyższymi działaniami prowadzone są również
działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w formie:
- warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych
z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków
pokazujących różne możliwości przygotowania potraw
i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie
z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania
marnowaniu żywności,
- warsztatów edukacji ekonomicznej,
W dniu 04.08.201 5r. przeprowadzone zostały warsztaty
edukacji ekonomicznej w ramach działań towarzyszących pt:
„Finanse w budżecie domowym”, czyli nauka tworzenia, realizacji
i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego
prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem
wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym
darów żywnościowych.
Warsztaty odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Klembowie, uczestniczyło w nich 31 osób objętych pomocą
żywnościową.
GOPS
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
13
Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i innowacyjna
Dnia 5 września 201 5 r. rolnicy z gminy wraz z ODR w Klembowie uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym na odbywające się
w Siedlcach XXII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
Tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem:
”Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i innowacyjna”.
W związku z powyższym hasłem, prezentowany był
najnowocześniejszy sprzęt, technologie produkcji, nawozy
i herbicydy, metody upraw, nowe mieszanki pasz i środki ochrony
roślin.
Uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć również najlepsze
hodowle w regionie: jałówki, krowy mleczne, bydło mięsne
i trzodę chlewną, a także mniejsze zwierzęta: szynszyle, króliki
i drób ozdobny.
Podczas imprezy odbyły się również: prezentacja rolnictwa
ekologicznego, gospodarstw agroturystycznych i grup
producentów rolnych, kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
prezentacja walorów turystyczno – krajoznawczych Mazowsza,
a także występy zespołów artystycznych oraz liczne atrakcje dla
dzieci i dorosłych.
Rolnicy uczestniczyli także w konferencji nt. Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4 – 2020, której
prelegentami byli przedstawiciele MRiRW oraz ARiMR
i zaprezentowali uczestnikom konferencji możliwości
dofinansowania unijnego na najbliższe lata.
W trakcie zwiedzania rolnicy mogli skorzystać także
z obecności doradców wielu firm rolniczych min: MODR, MRiRW,
ARiMR, ANR, ARR, KRUS, aby uzyskać odpowiedzi na
nurtujące pytania.
Tekst i fot.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Klembowie
„A nam jest szkoda lata...”
Takimi słowami Regionalne Stowarzyszenie IMPULS serdecznie żegna wszystkich uczestników rajdów 201 5 roku.
1 3 września br. RSI „IMPULS” w ramach zadania „Rowerem
przez powiat” oraz „Każde dziecko wie - sport to zdrowie”,
dotowane przez starostwo powiatowe w Wołominie i gminę
Tłuszcz zrealizowało 1 2 rajd rowerowy.
Nasze spotkanie rowerowe zaplanowaliśmy na godz. 1 3.00.
Pogoda na początku wcale nie zapowiadała się dobrze, ale
potem było super. Ruszyliśmy do gospodarstwa
agroturystycznego „Po Kądzieli” w miejscowości Rudniki,
oddalonego od miejsca naszego startu o 1 9 km. Rajd
kontynuowaliśmy drogami naszej gminy, gminy Poświętne aż do
gminy Tłuszcz. Trasa wiodła przez polne i leśne drogi, znane
nam już częściowo z poprzednich rajdów. To była prawdziwa
zaprawa. Droga długa, a z nami podążały na małych rowerkach
maluchy, dla których wszyscy byliśmy pełni podziwu. W nagrodę
na mecie - czekały na nas kulinarne rarytasy przygotowane przez
gospodarstwo „Po Kądzieli”. Były grillowane kiełbaski i pieczone
ziemniaczki, ciasto domowej roboty i wiele innych dobrych
rzeczy.
Na miejscu były tańce, rozegrano mecz piłki nożnej
i plażowej. Były gry i zabawy i wiele śmiechu. Stowarzyszenie
„AXA” z Rysia przyprowadziło grupę „rajdowiczów” z gminy
Tłuszcz a Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” i nasza
nieodłączna Małgosia malowały buźki dzieciom (i nie tylko
dzieciom)! Była też cukrowa wata, po którą w kolejce stały nie
tylko dzieci... Mieliśmy też małą solenizantkę Lilianę, której
wszyscy zaśpiewaliśmy "sto lat". Do domu wróciliśmy, gdy
zapadał zmrok. W niedzielne popołudnie przejechaliśmy 38 km,
a w to rajdowe lato pond 1 00.
Chcielibyśmy podziękować za wsparcie wszystkim naszym
sponsorom: Salonowi Sukien Ślubnych "Ślubny Zakątek"
z Tłuszcza, Firmie "BATORY" z Tłuszcza, Firmie "FISH"
z Ostrówka, Cukierni MiB Laska z Jadowa oraz wszystkim
uczestnikom, którzy wzięli udział w rajdach - za to, że chciało
Wam się chcieć wspólnie spędzić czas razem z nami.
Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia!
Bożena Tlaga
Agnieszka Gietka-Barańska
14
nr 9 (28) październik 201 5 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Narodowe czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie
Tak, jak w wielu innych miejscach w całej Polsce, 05.09.1 5 r. w GBP w Klembowie miało miejsce NARODOWE CZYTANIE.
Spotkanie było kameralne, uczestniczył w nim gospodarz
gminy Klembów, Pan Rafał Mathiak, przedstawiciele Rady
Gminy Klembów, na czele z wiceprzewodniczącą Rady, Panią
Hanną Stańczyk. W spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele Klubu Seniora „Przystań”, przedstawiciele
miejscowych placówek kultury i oświaty oraz grono wiernych
czytelników. Przeczytano trzy odcinki „LALKI” Bolesława Prusa.
Jako pierwszy czytał Pan wójt, później nauczycielka ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II z Krusza, Pani Anna Sęk oraz
bibliotekarka GBP w Klembowie, Pani Wiesława Chmielewska.
GBP w Klembowie
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KLEMBOWIE
Dyrektor - Barbara Osytek
ul. Strażacka 8
05-205 Klembów
tel.29 777 91 01
[email protected]
www.biblioteka.klembow.nogard.pl
Nowości października dostępne
w Bibliotece Publicznej w Klembowie
Godziny pracy:
poniedziałek 1 2.00 - 1 9.00
wtorek 1 0.00 - 1 8.00
środa 1 0.00 - 1 8.00
czwartek 1 0.00 - 1 8.00
piątek 8.00 - 1 6.00
Filia Biblioteki w Ostrówku
ul. Warszawska 1
Godziny pracy:
poniedziałek 1 1 .00 - 1 9.00
wtorek 9.00 - 1 7.00
środa 9.00 - 1 7.00
czwartek 9.00 - 1 7.00
piątek 8.00 - 1 6.00
Filia Biblioteki w Woli Rasztowskiej
ul. Osiedlowa 3 m. 2
Godziny pracy:
poniedziałek 1 1 .00 - 1 9.00
wtorek 9.00 - 1 7.00
środa 9.00 - 1 7.00
czwartek 9.00 - 1 7.00
piątek 9.00 - 1 7.00
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 9 (28) październik 201 5 r.
15
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 8.00 rano.
W przeciwnym razie odpady mogą zostać nie odebrane, a reklamacje nie będą uwzględniane.
REJON I
REJON II
Tuł, Karolew, Ostrówek,
Krzywica, Lipka
Pasek, Klembów, Michałów,
Sitki, Pieńki, Dobczyn
Przeznaczenie worków na odpady segregowane:
Worek żółty – plastik, metal
Worek niebieski – papier, tektura
Worek zielony – szkło
Worek czerwony – opakowania wielomateriałowe
Worek brązowy – odpady biodegradowalne
Worek czarny / Pojemnik – zmieszane odpady komunalne
LINIA AUTOBUSOWA RADZYMIN-KLEMBÓW
Informujemy, iż linia autobusowa na trasie
Radzymin - Klembów kursuje od
poniedziałku do piątku, oprócz świąt.
Rano odbywają się dwa kursy: o godz. 6.00
oraz 7.00.
Popołudniami autobusy jeżdżą w trzech
kursach: o godz. 1 4.25, 1 6.30 oraz 1 7.30.
Szczegółowy rozkład znajdą Państwo na
stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.klembow.pl
Red.
REJON III
Nowy Kraszew, Stary Kraszew, Rasztów,
Wola Rasztowska, Roszczep, Krusze
Kontakt:
Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05–205 Klembów
tel.: 29 777 99 40
e-mail: [email protected]
KOBE S.C.
ul. Myśliwska 8
05–200 Wołomin
tel.: 22 787 73 28
e-mail: [email protected]
CENNIK REKLAM W MIESIĘCZNIKU
„MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ”
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
www.klembow.pl
22 799 93 90
[email protected]
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 - 1 7.00
wtorek - czwartek 8.00 - 1 6.00
piątek 8.00 - 1 5.00
Gmina
Kl em bó w
Cennik obowiązuje od 20 kwietnia 201 5 roku.
Organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia,
fundacje i instytucje propagujące kulturę i sztukę, jak również
podmioty prowadzące działalność charytatywną mogą
zamieszczać ogłoszenia na temat swojej działalności
bezpłatnie.
Wymagania techniczne:
- pliki w formatach: .jpg, .png
- rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach powinna wynosić
minimalnie 250 dpi, a maksymalnie 350 dpi. Optymalną
rozdzielczością jest 300 dpi.
Kontakt w sprawie reklam:
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie,
pani Dyrektor Iwona Świebioda
tel.: (29) 741 03 50, e-mail: [email protected]
Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne 201 5 r.

Podobne dokumenty

nr 2 (33) marzec 2016 r.

nr 2 (33) marzec 2016 r. Siostry Jezusa Miłosiernego tel. (29) 777 04 92 , [email protected] www.domfaustyny.pl MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOKULTURALNY MIESZKAŃCÓW GMINY KLEMBÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

nr 3 (34) kwiecień 2016 r.

nr 3 (34) kwiecień 2016 r. - Wczesne dzieciństwo spędziłam w Radzyminie. Mój tata, Szczepan Kuchta, pracował tam w starostwie. Do Ostrówka przeprowadziliśmy się w 1 938 r., ponieważ tata dostał pracę w gminie. Urodziłam się ...

Bardziej szczegółowo

nr 7 (26) sierpień 2015 r.

nr 7 (26) sierpień 2015 r. 2014, poz. 518 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Klembów Nr IX.78.2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Klembów zarzą...

Bardziej szczegółowo