Rewolucja w technologii VoIP - MSG

Komentarze

Transkrypt

Rewolucja w technologii VoIP - MSG
2
VoIP
SPIS TREŒCI
BIBLIOTEKA
INFOTELA
ISBN 978-83-60516-33-1
Cena 15 z³ (w tym 0% VAT)
Nak³ad: 7000 egz.
Wydawca:
MSG
Mariusz Kasprzak
Rewolucja w technologii VoIP
Telefonia internetowa:
gdzie jesteœmy?
Rozwi¹zanie PowerCatÔ 6A
4–5
6–10
11
MIIMÔ – nowa jakoœæ
w zarz¹dzaniu sieci¹
12–13
Technologia VoIP
14–17
Sprawdzone systemy
telefonii VoIP
18–21
System VDmaster VoIP
22–24
VoiceLink
– kliknij i rozmawiaj
26–28
Redakcja
Marek Kantowicz
Janusz Fornalik
Sposób na ograniczenie
kosztów dla firm i instytucji
30–31
DTP
Czes³aw Winiecki
NetAlly Network Assessment
and Troubleshooting Software
32–33
Zestawienie operatorów
telefonii VoIP na polskim rynku
34–48
MEDIA
MSG – Media s.c.
ul. Chwytowo 2
85-223 Bydgoszcz
tel. (52) 325 83 10
fax (52) 373 52 43
[email protected]
www.techbox.pl
Partner:
BIBLIOTEKA INFOTELA
Marketing
Janusz Fornalik
Druk
Drukarnia ABEDIK
Sp. z o.o.
85-861 Bydgoszcz
ul. Glinki 84
tel./fax (52) 370 07 10
[email protected]
www.abedik.pl
4
VoIP
Rewolucja
w technologii VoIP
opularnoϾ technologii VoIP nieodzownie
wi¹¿e siê z dostêpem do Internetu. To w³aœnie
rozpoczêcie przesy³ania g³osu w Internecie
zainicjowa³o dynamiczny rozwój procesów konwergencji us³ug i sta³o siê pocz¹tkiem rewolucyjnych
zmian w postrzeganiu modelu œwiadczenia us³ug
g³osowych oraz transmisji danych. Jednak dzisiejszy VoIP dla biznesu, zwany przez profesjonalistów
Telefoni¹ IP, w niczym nie przypomina ju¿ dawnej
telefonii internetowej.
P
BIBLIOTEKA INFOTELA
Wykorzystanie sta³ego dostêpu do Internetu w celu realizacji po³¹czeñ g³osowych, i w konsekwencji pojawienie
siê znacz¹co ni¿szych cen za te po³¹czenia, by³o
w³aœciwie tylko kwesti¹ czasu. Do dziœ wci¹¿ popularne
jest okreœlanie VoIP jako „telefonii internetowej”, co
z punktu widzenia technologii, nie jest precyzyjne. Skrót
mówi wszak o pakietowym, bezpo³¹czeniowym przenoszeniu g³osu w protokole IP. Warto zwróciæ uwagê na
ten aspekt – Voice over IP to nie tylko dostêp przez Internet, ale tak¿e przez dedykowane i wydzielone sieci
wykorzystuj¹ce protokó³ IP. Ma to szczególne znaczenie, jeœli weŸmiemy pod uwagê nie tylko koszt minuty
po³¹czenia, ale tak¿e podstawowe elementy sk³adowe
ka¿dej us³ugi, jakimi s¹ jakoœæ oraz bezpieczeñstwo.
Po³¹czenia g³osowe przez Internet s¹ tañsze od
po³¹czeñ klasycznych, ale dzieje siê to kosztem znacznie ni¿szej jakoœci prowadzonych rozmów. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e Internet nie zapewnia efektywnych
mechanizmów „Quality od Service” w relacji end-to-end.
Ponadto g³os przesy³any w Internecie w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci przypadków nie jest szyfrowany, wiêc dostêp do treœci rozmów internetowych dla osób postronnych jest stosunkowo prosty. Oprócz ceny, warto zatem
braæ pod uwagê te elementarne, a niejednokrotnie bardzo istotne dla przedsiêbiorstwa aspekty podczas wyboru us³ugi i jej dostawcy. Telefonia internetowa, ze
wzglêdu na swoj¹ dostêpnoœæ i nisk¹ cenê, zyska³a popularnoœæ przede wszystkim wœród klientów indywidualnych oraz ma³ych firm. Natomiast wiêksze przedsiêbiorstwa i jednostki sektora publicznego, dla których jakoœæ
i bezpieczeñstwo rozmów oraz bezawaryjnoœæ us³ugi
by³y absolutnie priorytetowe, korzysta³y z dotychczasowych us³ug POTS/ISDN.
Wraz z burzliwym rozwojem rozwi¹zañ telekomunikacyjnych budowanych w koncepcji All-IP, w tym coraz
wiêkszej popularnoœci us³ug wirtualnych sieci prywatnych realizowanych w oparciu o protokó³ MPLS, dzisiaj
mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e zarówno jakoœæ,
jak i bezpieczeñstwo po³¹czeñ
g³osowych VoIP, dawno ju¿
przesta³a
byæ
problemem.
Oczywiœcie przy za³o¿eniu, ¿e
ca³oœæ zostanie odpowiednio
zaprojektowana i bazowaæ bêdzie na wysokiej jakoœci
us³ugach transmisji danych.
Dlatego te¿, szczególnie w
przypadku us³ug VoIP dla du¿ego biznesu, lepiej pos³ugiwaæ
siê pojêciem „Telefonii IP” w
celu podkreœlenia, ¿e s¹ to
us³ugi, które oprócz u¿ywania
tych samych protoko³ów, nie
maj¹ nic wspólnego z telefoni¹
internetow¹.
Mariusz Kasprzak
Kierownik Zespo³u
Rozwoju Biznesu
w EXATEL SA
Rozwi¹zaniem spe³niaj¹cym najwy¿sze wymagania
klientów co do jakoœci, stabilnoœci i bezpieczeñstwa danych jest m.in. us³uga Telefonii IP (IP PABX) realizowana
przez EXATEL w oparciu o VPN MPLS oraz platformê
IMS klasy operatorskiej. Dziêki niej firmy i instytucje,
szczególnie wielooddzia³owe, przy zastosowaniu dedykowanego VPN maj¹ mo¿liwoœæ znacz¹cego obni¿enia
kosztów us³ug teleinformatycznych. Po³¹czenia g³osowe
pomiêdzy lokalizacjami danego VPN realizowane s¹
bezp³atnie, a dziêki odseparowaniu od Internetu, problem bezpieczeñstwa i poufnoœci po prostu przestaje istnieæ. Pakiety przenosz¹ce g³os s¹ specjalnie znakowane
etykiet¹ MPLS i posiadaj¹ najwy¿szy priorytet w sieci,
wskutek czego jakoœæ po³¹czeñ jest porównywalna z jakoœci¹ ISDN, przy jednoczeœnie ni¿szych wymaganiach
w zakresie przepustowoœci (stosuj¹c odpowiednio wydajne kodeki). Nie ma te¿ potrzeby budowy i utrzymania dedykowanej sieci tylko do obs³ugi g³osu.
Rys. 1. Idea przenoszenia ró¿nego rodzaju us³ug
(CoS) z odpowiednio przypisan¹ polityk¹ QoS
w us³udze VPN MPLS
VoIP
5
Rys. 2. Przyk³adowa realizacja us³ugi VPN MPLS
Mo¿liwe do osi¹gniêcia oszczêdnoœci, dziêki korzystaniu z telefonii IP bazuj¹cej na VPN MPLS, maj¹ odzwierciedlenie w zmianie sposobu postrzegania us³ug
VoIP przez przedsiêbiorstwa. Wg badañ firmy Forrester,
oko³o 60 proc. du¿ych korporacji w Europie Zachodniej
Nale¿y wspomnieæ te¿ o innych zaletach us³ugi telefonii
IP, jak ³atwa skalowalnoœæ i integracja z dodatkowymi
aplikacjami np. poczty g³osowej, IVR, Contact-Center,
czy te¿ tworzeniem œrodowiska w koncepcji „unified
communication”. S¹ to obecnie bardzo dynamicznie
rozwijaj¹ce siê kierunki.
Rys. 3. Zród³o: Webtorials – „MPLS VPNs:
A current Look”, 2009
korzysta ju¿ z us³ug telefonii IP. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê rozwi¹zania oparte na IP PABX oraz telefony IP, a komunikacja realizowana w ca³oœci po IP
zarówno w sieci LAN jak i WAN, najczêœciej wykorzystuje us³ugi VPN MPLS (rysunek 2).
Reasumuj¹c, w najbli¿szym czasie dalszy dynamiczny
rozwój technologii VoIP nie wydaje siê w ¿aden sposób
zagro¿ony. Przeciwnie, nale¿y zak³adaæ coraz szybsze
wypieranie starszych technologii TDM przez technologiê VoIP, nie tylko w sieciach stacjonarnych (co ju¿ obserwujemy), ale tak¿e w niedalekiej przysz³oœci, równie¿ w sieciach mobilnych (vide: rosn¹ca popularnoœæ
LTE).
Mariusz Kasprzak
– Kierownik Zespo³u Rozwoju Biznesu
w EXATEL SA
BIBLIOTEKA INFOTELA
Nic wiêc dziwnego, ¿e realizacja Voice over IP jest najbardziej popularnym zastosowaniem VPN’ów MPLS,
co potwierdzaj¹ badania przeprowadzone przez portal
Webtorials (rysunek 3).
6
VoIP
Telefonia internetowa:
gdzie jesteœmy?
Europa i œwiat – przegl¹d badañ
Trendy zwi¹zane z bran¿¹ VoIP kszta³towane s¹ przede
wszystkim na Zachodzie. Przyjrzyjmy siê na pocz¹tek
aktualnym statystykom z najbardziej dynamicznych rynków.
U¿ytkownicy indywidualni
Liczba u¿ytkowników w Europie
Wed³ug raportu Telegeography z lipca 2009 roku, liczba
u¿ytkowników VoIP w Europie wzros³a z 6 do 34,6 mln
od roku 2005 do koñca 2008. W swoim raporcie Telegeography przewidywa³o, ¿e do koñca 2009 roku w Europie bêdzie ju¿ 45 mln u¿ytkowników VoIP (pozosta³e
dane na wykresie pochodz¹ z raportów Telegeography
opublikowanych na przestrzeni ostatnich lat).
Firmy kupuj¹ mniej systemów IP PBX oraz PBX
MZA Consultants w swojej kwartalnej analizie o PBX/
IP PBX za czwarty kwarta³ 2008 poinformowa³a o wynikach sprzeda¿owych producentów centralek. Zanotowali oni w ca³ym 2008 roku spadek sprzeda¿y systemów na poziomie 7 proc. Sprzedane zosta³y 62 mln
linii, czyli niemal 700 tys. mniej ni¿ rok wczeœniej.
W czwartym kwartale 2008 Europa zanotowa³a 10
proc. spadek sprzeda¿y. Autorzy badañ sugeruj¹, ¿e
ten wynik jest w du¿ej mierze rezultatem os³abienia popytu w Europie Wschodniej (spowolnienie gospodarcze
na Wêgrzech i w Rosji). Raport z drugiego kwarta³u
2009 wskazuje 28-proc. spadek sprzeda¿y systemów
IP PBX i PBX na œwiecie w stosunku do analogicznego
okresu rok wczeœniej.
Przychody ze sprzeda¿y us³ug IP Centrex i UC
Infonetics Research (raport VoIP and UC Services
and subscribers z paŸdziernika 2009 r.) przewiduje, ¿e
na koniec bie¿¹cego roku przychody operatorów ze
sprzeda¿y us³ug IP Centrex oraz Unified Communications wzrosn¹ na œwiecie o 26 proc. w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubieg³ego.
Ma³y i œredni biznes a VoIP
Liczba u¿ytkowników na œwiecie
Raport Telegeography z maja 2009 roku mówi, ¿e
w 2008 roku na œwiecie by³o 106 milionów u¿ytkowników indywidualnych VoIP. Wiêkszoœæ z nich w strefie
EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz w Azji.
Biznes
BIBLIOTEKA INFOTELA
Amerykañskie przedsiêbiorstwa ufaj¹ telefonii internetowej
Wed³ug firmy In-Stat (raport US Business VoIP Overview: Optimization Trumps Expansion z lutego 2010 r.),
liczba amerykañskich przedsiêbiorstw korzystaj¹cych
z telefonii internetowej wzroœnie z 42 proc. pod koniec
2009 roku do 79 proc. w 2013 roku. Statystyka dotyczy
firm, które korzystaj¹ z telefonii internetowej lub us³ug
dodanych VoIP w przynajmniej jednym swoim oddziale.
W minionym roku odnotowano stabilny wzrost sprzeda¿y hostowanych us³ug IP oraz szerokopasmowej telefonii (HD Voice), natomiast wzrost sprzeda¿y IP PBX by³
nieznaczny.
Wed³ug badañ przedstawionych przez Dell’Oro Group
(piêcioletni raport The Dell’Oro Group 5-Year Forecast
Report z lipca 2007), w 2011 roku liczba ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wyposa¿onych w system VoIP
wzroœnie na œwiecie do 60 proc. W 2006 roku by³o ich
mniej ni¿ 20 proc.
Inne
VoIP w pakiecie
Presja tanich operatorów VoIP wywierana na dostawców telefonii tradycyjnej zaowocowa³a w Europie re-
VoIP
dukcj¹ cen oraz stworzeniem specjalnych pakietów
(np. szerokopasmowy internet, telefonia IP i us³ugi wideo). To dzia³anie pozwoli³o operatorom zachowaæ swoje udzia³y w rynku, jednak wp³ywy z tradycyjnej telefonii i VoIP spada³y z 49,4 mld euro w roku 2005 do
39,9 mld w 2008. Do roku 2013 prognozowana jest redukcja do 26,2 mld euro (dane wg Telegeography
– European VoIP & Triple Play Research Service z lipca
2009 r.).
Wp³yw VoIP na rynek telekomunikacyjny
Pod koniec 2008 r. przychody z rynku VoIP kszta³towa³y
siê w Europie na poziomie 4,1 mld euro. Jest to niewiele – rynek tradycyjnej telefonii stacjonarnej generowa³ niemal 36 mld euro. VoIP ma relatywnie du¿y
wp³yw na ca³y rynek telekomunikacyjny. Korzysta z niego równolegle 24 proc. posiadaczy tradycyjnej linii
telefonicznej. Presja VoIP wp³ywa te¿ na takie aspekty
ca³ego rynku, jak np. spadek cen czy kszta³towanie oferty operatorów tradycyjnych (dane wg Telegeography
– European VoIP & Triple Play Research Service z lipca
2009 r.).
7
cjonarnego telefonu internetowego (w technologii VoIP).
33 proc. badanych (39 proc.) nie zdecydowa³oby siê
na tak¹ zamianê.
Oczekiwane koszty
U¿ytkownicy sk³onni zrezygnowaæ z telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii internetowej – korzystaj¹cy z internetu w ci¹gu ostatniego miesi¹ca i gotowi przenieœæ siê
do VoIP – ustalili miesiêczne koszty, które gotowi s¹ ponieœæ za wykonywanie po³¹czeñ. Œrednia kwota to
38 PLN (37 PLN). 29 proc. (41 proc.) badanych
zap³aci³oby za tak¹ us³ugê mniej ni¿ 20 PLN, a 23
proc. (22 proc.) 41-50 PLN. 17 proc. (13 proc.) zgodzi³oby siê na op³atê od 20 do 30 PLN.
Polska – przegl¹d badañ
U¿ytkownicy indywidualni
Czy posiadacze tradycyjnej linii telefonicznej korzystaj¹ te¿ z VoIP?
Ostatni raport z rynku telekomunikacyjnego opublikowany zosta³ przez PBS DGA w styczniu 2010 roku. Wynika z niego, ¿e 90 proc. (94 proc.) Polaków posiadaj¹cych liniê telefonu stacjonarnego nie korzysta z sieci VoIP. Jedynie 4 proc. (3 proc.) korzysta z przekazywania g³osu przez protokó³ internetowy.
Przekonanie do VoIP
11 proc. (16 proc.) badanych korzystaj¹cych z internetu
w ci¹gu ostatniego miesi¹ca jest sk³onnych zrezygnowaæ ze zwyk³ego telefonu stacjonarnego na rzecz sta-
Chêæ do „przerzucenia siê” na VoIP
Zakup telefonii VoIP ma w planach na najbli¿sze
6 miesiêcy 2,4 proc. (1,7 proc.) ankietowanych.
Odejœcie od telefonii stacjonarnej
17 proc. (21 proc.) u¿ytkowników telefonów stacjonarnych rozwa¿a zmianê operatora. Spoœród nich 34 proc.
(b.d.) rozwa¿a ca³kowit¹ rezygnacjê z us³ug, 58 proc.
(b.d.) chce zmieniæ operatora, natomiast 8 proc. (b.d.)
nie podjê³o jeszcze decyzji.
Jak czêsto u¿ytkownicy VoIP dzwoni¹?
Osoby korzystaj¹ce z technologii VoIP najczêœciej wykonuj¹ po³¹czenia za jej poœrednictwem codziennie
(26 proc. badanych) lub trzy do piêciu razy w tygodniu
(21 proc.).
Biznes
Ile firm korzysta z VoIP ?
Z telefonii w technologii przekazywania g³osu przez protokó³ internetowy (VoIP) przy wykorzystaniu komputera
korzysta 6 proc. wszystkich przebadanych firm. Nieco
mniejszy odsetek firm – 5 proc. – u¿ywa technologii
VoIP przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego. Przy
wykorzystaniu telefonu komórkowego – 2 proc. wszystkich badanych firm.
W jakiej formie firmy korzystaj¹ z VoIP do komunikacji wewnêtrznej?
BIBLIOTEKA INFOTELA
Dane na temat telefonii VoIP w Polsce zosta³y opublikowane w raporcie stworzonym przez PBS DGA dla
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Dokument ujrza³
œwiat³o dzienne w 2010 roku, a za materia³ pos³u¿y³y
badania przeprowadzone w grudniu 2009.
8
VoIP
W przypadku 7 proc. wszystkich przebadanych firm
pracownicy kontaktuj¹ siê ze sob¹ dziêki VoIP przez
komputer. 3 proc. korzysta z VoIP przez telefon komórkowy a 2,5 proc. przez telefon stacjonarny.
Dostêpnoœæ form korzystania z VoIP wœród pracowników firm wyposa¿onych w system telefonii IP
Z technologii VoIP przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego mo¿e w tych firmach korzystaæ 79 proc. pracowników. Przy wykorzystaniu komputera – 72,5 proc.
pracowników a przy wykorzystaniu telefonu komórkowego 67,5 proc.
Ocena jakoœci po³¹czeñ VoIP przez klientów biznesowych
Przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego jakoœæ po³¹czeñ w piêciostopniowej skali oceniona zosta³a na
3,41 a przy pomocy telefonu komórkowego na 3,57.
Jako narzêdzie VoIP najlepiej zosta³ oceniony komputer
– na 3,84 punkta.
Najwa¿niejsze trendy na rynku
telefonii internetowej
Œwiat
Wiêcej VoIP u tradycyjnych operatorów/Dalsza konsolidacja rynku
BIBLIOTEKA INFOTELA
Us³ugi telekomunikacyjne realizowane w technologii
VoIP zaczê³y wypieraæ tradycyjn¹ telefoniê w ofercie
operatorów. Z sukcesywnie ujawnianych przez nich danych wynika, ¿e stale maleje liczba abonentów telefonii
stacjonarnej (PSTN), natomiast szybko roœnie liczba
u¿ytkowników us³ugi telefonii internetowej. Oferta VoIP
czêsto jest te¿ spotykana w pakietach telewizji kablowych jako Triple Play (Telewizja, Internet, Telefon),
a tak¿e jako Quad Play (Telewizja, Internet, Telefon,
GSM). Tego typu konwergentne pakiety telekomunikacyjne, z us³ug¹ po³¹czeñ g³osowych realizowanych w
technologii VoIP, zdominuj¹ ofertê operatorów tradycyjnych w najbli¿szych latach.
W dalszym ci¹gu bêdzie tak¿e postêpowa³ proces konsolidacji rynku VoIP. W 2009 roku dosz³o m.in. do przejêcia dostawcy us³ug dodanych – firmy Jaxtr przez SabSe Technologies. Najs³absze podmioty w sposób naturalny ju¿ zosta³y wyeliminowane, teraz czeka nas okres
fuzji i przejêæ. Najsilniejsi operatorzy VoIP zaczn¹ tak¿e
coraz skuteczniej konkurowaæ z operatorami tradycyjnymi.
Us³ugi dodane – biznes je polubi³
Jedn¹ z najistotniejszych przewag telefonii VoIP nad
tradycyjn¹ jest znacznie szerszy i ³atwiejszy w obs³udze
pakiet us³ug dodanych. Nale¿¹ do nich m.in. IVR, Call
Center, wirtualny faks, hostowane us³ugi IP-PBX
– wszystkie s¹ szczególnie przydatne w firmach. Dostêpne za stosunkowo niewielki miesiêczny abonament,
nie wymagaj¹ ¿adnych inwestycji wstêpnych, a zapewniaj¹ od strony telekomunikacyjnej standardy obs³ugi na
poziomie korporacji. Firma nie musi mieæ nawet swojej fizycznej siedziby! Nic dziwnego, ¿e biznes polubi³ telefoniê VoIP. Liczne przyk³ady firm, które zdecydowa³y siê
przejœæ na telefoniê internetow¹, bêd¹ sk³aniaæ do podobnego kroku inne. St¹d mo¿emy siê spodziewaæ coraz wiêkszej popularnoœci rozwi¹zañ Unified Communications, hostowanych systemów IP-PBX i innych
zaawansowanych us³ug dodanych VoIP. Dotyczy to
w równym stopniu du¿ych, jak i ma³ych przedsiêbiorstw.
VoIP w sieciach WiFi – coraz mocniejszy
Upowszechnienie siê us³ug g³osowych VoIP w telefonach komórkowych to kwestia najbli¿szych lat. Sprawa
wydaje siê przes¹dzona ze wzglêdu na zbli¿one strategie wszystkich operatorów mobilnych, którzy ju¿ zaczêli
oferowaæ us³ugi szerokopasmowego dostêpu do internetu za pomoc¹ sieci Wi-MAX jako alternatywê dla klasycznego ³¹cza DSL. Popularyzacji technologii VoIP
w komórkach sprzyja tak¿e pojawianie siê aplikacji
dzia³aj¹cych w sieciach 3G, a tak¿e plany implementacji sieci 4G (co ma nast¹piæ, wedle ró¿nych prognoz,
ok. 2017 roku).
Pojawienie siê i standaryzacja VoIP w komórkach bêdzie zapewne oznaczaæ kolejn¹ rewolucjê dla rynku telefonii komórkowej. Wed³ug Gartner Group, w 2019
roku ponad 50 proc. wszystkich po³¹czeñ realizowanych bezprzewodowo bêdzie przechodziæ przez mobiln¹ aplikacjê VoIP. Naszym zdaniem, prognozy Gartnera mog¹ spe³niæ siê nawet kilka lat wczeœniej. To
oznacza spore zagro¿enie dla operatorów komórkowych, ale równoczeœnie i du¿¹ szansê na zaoferowanie
zupe³nie nowych us³ug. Mo¿liwoœci w tym obszarze s¹
ogromne i postêpowe rozwi¹zania s¹ ju¿ dynamicznie
wprowadzane. Zjawisko to jeszcze bardziej siê nasili
w nadchodz¹cych miesi¹cach i latach.
Wideokonferencje coraz popularniejsze
2010 bêdzie kolejnym rokiem wzrostu dla wideokonferencji – i to zarówno wœród u¿ytkowników indywidualnych, jak i firm. Wp³yw na coraz wiêksz¹ popularnoœæ
wideokonferencji wœród u¿ytkowników indywidualnych
ma upowszechnienie szerokopasmowego dostêpu do
internetu, a tak¿e udostêpnianie funkcji rozmów wideo
przez najpopularniejsze komunikatory internetowe.
Równie¿ firmom, z roku na rok, bêdzie coraz trudniej
ignorowaæ korzyœci oferowane przez wideokonferencje.
A s¹ to przede wszystkim oszczêdnoœci zwi¹zane
z ograniczeniem liczby kosztownych podró¿y s³u¿bowych, a tak¿e oszczêdnoœæ czasu, co znacz¹co
przek³ada siê na zwiêkszenie efektywnoœci pracy. Pracownicy mniej czasu musz¹ spêdzaæ poza biurem (np.
w podró¿y), co powoduje, ¿e poszczególne projekty s¹
realizowane szybciej. Przyk³adowo, Microsoft wyliczy³,
¿e dziêki wdro¿eniu do komunikacji wewnêtrznej w firmie specjalnej platformy, której jedn¹ z podstawowych
funkcji s¹ wideokonferencje, na podró¿ach s³u¿bowych
w ci¹gu roku zaoszczêdzi³ 90 mln dolarów. Tego typu
przyk³ady bêd¹ napêdzaæ rozwój wideokonferencji.
VoIP
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e dzwoni¹c z telefonu – stacjonarnego czy te¿ komórkowego – korzystamy z technologii
wdro¿onej w 1937 roku i od tego czasu zupe³nie nie
zmienionej. A w tym czasie rewolucja HD odmieni³a rynek audio, a potem telewizjê. Przysz³a chyba ju¿ pora
na telefoniê. Pokaza³ to World Mobile Congress 2010,
który zakoñczy³ siê niedawno w Barcelonie. To w³aœnie
operatorzy komórkowi zaprezentowali nowoœci, z których szczególnie ciekawe by³y te dotycz¹ce HD Voice.
Najdalej w swoich przygotowaniach poszed³ Orange,
który zapowiedzia³ wprowadzenie na rynek nowych telefonów wspieraj¹cych HD Voice, a tak¿e zaoferowanie
tej us³ugi w pakietach abonamentowych bez dodatkowych op³at. Us³uga dzia³a ju¿ w Mo³dawii, ma byæ tak¿e
zaoferowana m.in. w UK, Francji, Hiszpanii, Polsce. Jakoœæ HD – dziêki dobremu nasyceniu rynku sprzêtem
VoIP wspieraj¹cym ten standard – z pewnoœci¹ szybko
zadomowi siê tak¿e w telefonii internetowej.
– Porównuj¹c specyfikacje
starego i nowego systemu,
widzimy, ¿e HD Voice zapewnia du¿o lepsz¹ jakoœæ dŸwiêku. Dziêki tej technologii mo¿na bezb³êdnie rozpoznaæ g³os
ka¿dego rozmówcy, w tym
trudny akcent obcojêzyczny.
Przekaz treœci jest p³ynny i
zrozumia³y a wra¿enie z rozmowy jest takie, jakby nasz
rozmówca by³ w tym samym
pokoju. Mo¿na przekonaæ siê o tym samemu,
s³uchaj¹c specjalnego dema umieszczonego na
stronie www.hdvoice.pl. Stworzyliœmy serwis internetowy, poprzez który chcemy propagowaæ wiedzê
i popularyzowaæ nowoczesny standard w telefonii
– t³umaczy JAN WYRWIÑSKI, Prezes Zarz¹du FreecoNet SA.
Polska
Wzrost zaufania dla rozwi¹zañ VoIP wœród firm
2009 rok pokaza³, ¿e zaufanie dla telefonii internetowej
wœród polskich firm jest coraz wiêksze. Paradoksalnie,
spowolnienie na rynku i szukanie oszczêdnoœci, spowodowa³o wiêksze zainteresowanie naszych rodzimych
przedsiêbiorstw telefoni¹ VoIP. Z groszowymi stawkami
za po³¹czenia (lub w ogóle za darmo wewn¹trz organizacji), z wieloma bardzo u¿ytecznymi us³ugami dodanymi za niewielki miesiêczny abonament, VoIP sta³ siê
sposobem na szybkie oszczêdnoœci w wydatkach na
telekomunikacjê. Firmy doceni³y mo¿liwoœci us³ug dodanych, które mo¿na wykorzystaæ do usprawnienia
obs³ugi klienta (IVR, Call Center), poprawy standardów
pracy (wirtualny faks, rejestrowanie rozmów, przekiero-
wanie po³¹czeñ). Rozwi¹zania oparte o VoIP umo¿liwiaj¹ tak¿e lepsz¹ kontrolê i ³atwiejsz¹ administracjê
nad telefonami i us³ugami dodanymi w firmie. Wedle
danych FreecoNet, liczba klientów biznesowych w 2009
roku ros³a œrednio o 10 proc. miesiêcznie.
Dalsza konsolidacja rynku/Operatorzy VoIP zaczn¹
konkurowaæ z operatorami tradycyjnymi
Proces konsolidacji rynku operatorów VoIP to zjawisko
wystêpuj¹ce na ca³ym œwiecie. W Polsce ju¿ w 2008
roku mia³y miejsce pierwsze przypadki dzia³añ integruj¹cych rynek (np. przy³¹czenie do platformy FreecoNet u¿ytkowników ok. 30 mniejszych operatorów).
W tym roku fuzje w polskiej bran¿y VoIP jeszcze bardziej siê nasil¹. W wyniku tych dzia³añ pozostanie na
rynku tylko kilku najsilniejszych operatorów, którzy bêd¹
coraz odwa¿niej konkurowaæ z operatorami tradycyjnymi.
HD Voice w telefonii internetowej
Oferta HD Voice zacznie siê pojawiaæ u przedstawicieli
rynku telefonii internetowej na d³ugo przed jej zaoferowaniem w telefonii komórkowej. Rynek sprzêtowy jest
po prostu lepiej przygotowany do tej rewolucji technologicznej, a najsilniejsi operatorzy VoIP ju¿ zaczêli oferowaæ telefony IP wspieraj¹ce HD Voice za 1 z³otówkê,
kopiuj¹c oferty znane z telefonii komórkowej. Jakoœæ
HD to chyba ostateczny „gwóŸdŸ do trumny” dla tradycyjnej telefonii PSTN. Przegrywa ona z mo¿liwoœciami
VoIP na ka¿dym polu (ceny, jakoœci, us³ug dodanych).
Tym, co powstrzymuje ci¹gle u¿ytkowników przed przechodzeniem na VoIP, jest bariera mentalna. Powoli jednak wszelkie w¹tpliwoœci zostan¹ rozwiane, a pierwsi
u¿ytkownicy bêd¹ napêdzaæ kolejnych.
– HD Voice to ogromny skok
naprzód. Dynamikê upowszechniania siê nowej technologii hamuje jednak to, ¿e
rozmówcy po obu stronach
linii telefonicznej musz¹ posiadaæ nowoczesny, wyposa¿ony w szerokopasmowe kodeki telefon, a to jest dodatkowy wydatek. Powoli jednak
coraz wiêcej u¿ytkowników
bêdzie mieæ odpowiedni sprzêt,
a pierwsi z nich bêd¹ napêdzaæ kolejnych. To
pocz¹tek drogi dla HD Voice, wiêc tym bardziej
zale¿y nam na wspieraniu tej technologii – t³umaczy JAN WYRWIÑSKI, Prezes Zarz¹du FreecoNet
SA.
FreecoNet na tle rynku
FreecoNet SA to jeden z wiod¹cych operatorów telefonii internetowej w Polsce. Jesteœmy dynamicznie rozwijaj¹cym siê dostawc¹ nowoczesnych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych, który opiera swoj¹ ofertê na szeregu
BIBLIOTEKA INFOTELA
HD Voice – „the next big thing”
9
10
VoIP
us³ug dodanych, darmowych po³¹czeniach wewn¹trz
sieci i niskich cenach po³¹czeñ poza ni¹. Jesteœmy na
polskim rynku pionierem, wprowadzaj¹c obs³ugê naszych us³ug w technologii HD Voice.
Przychody FreecoNet
posa¿one w szerokopasmowe kodeki. Na sprzêt umo¿liwiaj¹cy prowadzenie rozmów w jakoœci high definition
staæ dziœ ka¿dego, kto korzysta z us³ug VoIP. Nie bêdzie to zatem us³uga dla elit, ale prawdziwa rewolucja
w komunikacji. W trosce o bezawaryjnoœæ us³ug i bezproblemowe przejœcie u¿ytkowników na HD Voice,
FreecoNet ju¿ od maja ubieg³ego
roku certyfikuje konkretne modele
telefonów IP. W ten sposób wspiera
u¿ytkownika, który mo¿e mieæ pewnoœæ, i¿ wybiera kompatybilny sprzêt
wysokiej jakoœci. Jeden z takich modeli dostêpny jest w promocji FreecoNet
– Siemens Gigaset A580 IP mo¿na
nabyæ ju¿ za z³otówkê.
FreecoNet w HD
Oczywiœcie bêd¹c abonentem FreecoNet ju¿ teraz mo¿na prowadziæ rozmowy w HD Voice. Jednak, skoro
posiadanie przez nas telefonu obs³uguj¹cego tê technologiê nie wystarcza i gotowoœæ techniczn¹ musi wykazaæ ktoœ po drugiej stronie ³¹cza, jest
jeszcze trochê do zrobienia. FreecoNet w pierwszym pó³roczu 2010 uruchomi obs³ugê w HD Voice swoich
us³ug dodanych. Niezak³óconym, czystym i realistycznym dŸwiêkiem bêd¹
mogli ju¿ nied³ugo cieszyæ siê wyposa¿eni w telefon HD u¿ytkownicy wirtualnej centralki, call center czy rejestratora rozmów. FreecoNet pracuje nad
wprowadzeniem innowacyjnego systemu w celu rozwoju standardów telefonii IP w naszym kraju. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom rynku, FreecoNet
bêdzie na polskim gruncie pierwszym
operatorem obs³uguj¹cym us³ugi dodane w HD Voice.
Wzrost przychodów z us³ug dodanych
w ujêciu miesiêcznym
Potrzebna edukacja rynku
Wzrost przychodów w ujêciu miesiêcznym
BIBLIOTEKA INFOTELA
Nowoœci w ofercie – HD Voice
W dobie zaawansowanych rozwi¹zañ technologicznych
i coraz szerszego dostêpu do osi¹gniêæ nauki, a¿ trudno uwierzyæ, ¿e korzystamy z telefonii, która nie
ewoluowa³a znacznie od 1937 roku. Wtedy stworzono
standardy determinuj¹ce do dziœ jakoœæ dŸwiêku rozmów telefonicznych. Czas wiêc na rewolucjê, któr¹ bez
w¹tpienia jest HD Voice.
Oprócz dzia³añ doraŸnych, FreecoNet
przyczynia siê tak¿e do poszerzania
wiedzy o nowym trendzie w VoIP. Firma uruchomi³a stronê internetow¹
www.hdvoice.pl. Mo¿na tam znaleŸæ wszelkie informacje na temat tego, czym jest przekaz HD Voice, dlaczego warto z niego korzystaæ i jaki sprzêt wybraæ. Przy
pomocy specjalnego nagrania demo, mo¿na porównaæ
jakoϾ rozmowy w tradycyjnej telefonii PSTN i HD Voice.
Ile to kosztuje?
Przede wszystkim u¿ytkownik nie musi podpisywaæ
dodatkowych umów i zamawiaæ kolejnych us³ug.
Jakoœæ HD jest dostêpna na wyci¹gniêcie rêki. Obydwoje rozmówców musi jedynie posiadaæ telefony wy-
Zród³o: FreecoNet SA
www.freeconet.pl; www.hdvoice.pl
VoIP
11
Rozwi¹zanie
PowerCat™ 6A
N
Rozwi¹zanie PowerCat™ kategorii 6A firmy Molex zosta³o opracowane z myœl¹ o najwy¿szych parametrach.
Bior¹c pod uwagê lepsz¹ transmisjê danych przy wy¿szych czêstotliwoœciach oraz lepsze t³umienie szumu,
nie warto iœæ na kompromis. Nasze rozwi¹zanie zosta³o
starannie opracowane, dziêki czemu zapewnia najbardziej zaawansowane t³umienie przes³uchu obcego oraz
poziom strat na z³¹czu nieosi¹galny dla wszelkich systemów nieekranowanych.
Technologia
Zastosowanie rozwi¹zania ekranowanego kategorii 6A
znacznie redukuje typowe problemy zwi¹zane z u¿ytkowaniem produktów nieekranowanych, takie jak przes³uch
obcy, koszty miejsca oraz systemów prowadzenia kabli,
a tak¿e projekt infrastruktury budynku. Rozwi¹zania
ekranowane zapewniaj¹ wyj¹tkow¹ niezawodnoœæ przy
ekstremalnych szybkoœciach, wiêkszym paœmie oraz zapasie wydajnoœci. Czas zakañczania produktów ekranowanych, które kiedyœ uwa¿ano za zajêcie uci¹¿liwe, zosta³ znacz¹co skrócony – g³ównie dziêki zmniejszeniu
œrednicy kabla, lepszemu uporz¹dkowaniu kabli, narzêdziom oraz technologiom z³¹czy.
Rozwi¹zanie kategorii 6A firmy Molex
Nasz¹ rodzinê produktów ekranowanych opracowaliœmy z myœl¹ o rozwi¹zaniu sieciowym zapewniaj¹cym
najwy¿sze parametry dzia³ania. Rozwi¹zanie ekranowane kategorii 6A firmy Molex jest przeznaczone specjalnie do szybkiego przesy³u danych przy ma³ym marginesie b³êdu, wyj¹tkowo skutecznym t³umieniu przes³uchu obcego, doskona³ym poziomie strat na z³¹czu
oraz ochronie przed zak³óceniami elektromagnetycznymi (EMI).
Z³¹cze DataGate™
odlewane pod ciœnieniem z przes³on¹
Odlewane pod ciœnieniem ekranowane z³¹cze PowerCat 6A RJ45 jest podstaw¹ systemu PowerCat 6A oraz
zapewnia doskona³y poziom ochrony przed przes³uchem obcym oraz strat na z³¹czu. Przes³ona z mechanizmem sprê¿ynowym chroni z³¹cze przed kurzem i za-
brudzeniami, a tak¿e odrzuca nieprawid³owo wpiête lub
uszkodzone kable krosowe.
Panele krosowe
Solidne 24- i 48-portowe panele z równie solidnymi
tacami, które jednolicie porz¹dkuj¹ przebiegi kablowe
oraz chroni¹ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
K¹towa konstrukcja panelu zwiêksza dostêpnoœæ
portów i minimalizuje promieñ giêcia kabli krosowych,
a jednoczeœnie eliminuje koniecznoœæ stosowania poziomych systemów porz¹dkowania kabli. Dziêki temu
osi¹ga siê wiêksz¹ gêstoœæ portów w szafach, co idealnie zaspokaja potrzeby centrów danych.
Kabel U/FTP
Ten wysokiej jakoœci kabel, przeznaczony specjalnie do
sieci 10 Gigabit Ethernet (10 GBase-T), minimalizuje
przes³uch obcy (miêdzy kablami) oraz zapewnia doskona³¹ izolacjê sygna³u, eliminuj¹c jednoczeœnie wp³yw
zak³óceñ elektromagnetycznych.
Kable krosowe
Ekranowane kable krosowe PowerCat 6A wykonane
z wysokiej jakoœci czteroparowej ekranowanej linki 26
AWG i dostêpne w ró¿nych kolorach oraz d³ugoœciach
s¹ fabrycznie zakoñczone ekranowanymi wtykami RJ45
oraz zawieraj¹ wzmocnione os³ony wtyków.
Wybrane zalety rozwi¹zania Molex PowerCat
kategorii 6A
Po³¹czenie ekranowane na 360o dziêki odlewanemu
pod ciœnieniem z³¹czu DataGate.
Ochrona – wyj¹tkowa przes³ona sprê¿ynowa z³¹cza
DataGate nie tylko chroni przed kurzem i zabrudzeniami, ale te¿ odrzuca nieprawid³owo wpiête b¹dŸ uszkodzone kable krosowe.
Niezawodnoœæ – funkcje porz¹dkowania przebiegów
kablowych zmniejszaj¹ naprê¿enie kabli i zapewniaj¹
spójn¹ jakoœæ dzia³ania, a z³¹cze DataGate zmniejsza
poziom szkód i przyspiesza instalacjê.
Doskona³e parametry – rozwi¹zanie ekranowane end-to-end spe³niaj¹ce wymagania kategorii 6A.
Ekranowany kabel skutecznie zmniejsza efekt przes³uchu
obcego.
Co robimy
Od ponad 30 lat Molex produkuje wszechstronne systemy okablowania miedzianego oraz œwiat³owodowego do
transmisji g³osu, danych i sygna³ów wizyjnych.
Gwarancja spokoju
System PowerCat 6A jest objêty 25-letni¹ Globaln¹
Gwarancj¹ na Produkty, System i Aplikacje.
ZgodnoϾ ze standardami
C6 A TIA/EIS-568-B.2-10; ISO/IEC 11801.
BIBLIOTEKA INFOTELA
ieekranowane rozwi¹zania kablowe by³y tradycyjnie preferowane na wielu rynkach. Jednak wskutek dziesiêciokrotnego wzrostu wymagañ zwi¹zanych z transmisj¹ danych w instalacjach 10 GBase-T, realizacja systemów okablowania
kategorii 6A jest znacznie bardziej z³o¿ona ni¿ poprzednio, a ponadto wymaga rozwi¹zywania pewnych problemów zwi¹zanych z uk³adem, projektowaniem i prowadzeniem kabli oraz przes³uchem
obcym. Jedynym sposobem przezwyciê¿enia tych
trudnoœci przy zachowaniu szybkiej transmisji danych jest ekranowane rozwi¹zanie kategorii 6A.
12
VoIP
MIIM™ – nowa jakoœæ
w zarz¹dzaniu sieci¹
e wspó³czesnym dynamicznym œrodowisku biznesowym sukces ka¿dej firmy zale¿y od tego, czy dzia³ IT jest w stanie zapewniæ u¿ytkownikom niezawodn¹ ³¹cznoœæ ze strategicznymi partnerami biznesowymi, jak i innymi pracownikami organizacji. Corocznie wydaje siê miliony na narzêdzia, dziêki którym mened¿erowie IT
mog¹ monitorowaæ stan sieci, zarz¹dzaæ ich elementami, planowaæ i realizowaæ zlecenia pracy,
a tak¿e rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê problemy. Niewiele narzêdzi jednak ma zastosowanie do problemów zwi¹zanych z infrastruktur¹ fizyczn¹ – sieci¹
rozci¹gaj¹c¹ siê od prze³¹cznika (switcha) w centrum danych czy serwerowni poprzez okablowanie
poziome a¿ po gniazdo abonenckie w strefie abonenckiej. Zazwyczaj maj¹ one zastosowanie tylko
do niewielkiej czêœci warstwy fizycznej, na przyk³ad
inwentaryzacji czy list zleceñ pracy, i maj¹ funkcje
inteligentnej obs³ugi po³¹czeñ krosowych, ale z regu³y ich integracja z powszechnie u¿ywanymi narzêdziami do zarz¹dzania sieci¹ pozostawia wiele
do ¿yczenia. W zwi¹zku z tym, dzia³ IT musi korzystaæ z osobnych systemów, daj¹cych w efekcie
s³abe pojêcie ca³oœciowe o stanie warstwy fizycznej.
BIBLIOTEKA INFOTELA
W
Rozwi¹zanie Molex MIIM to najwszechstronniejszy system za-rz¹dzania warstw¹ fizyczn¹ (ang. Physical Layer Management System).
Do czego s³u¿y rozwi¹zanie MIIM?
n Nieustannie monitoruje i odwzorowuje warstwê fizyczn¹, ³¹cznie z okablowaniem oraz pod³¹czonym
prze³¹cznikiem i urz¹dzeniami sieciowymi.
n Weryfikuje ci¹g³oœæ kabla poziomego a¿ do gniazda
abonenckiego w obszarze roboczym, wykrywa wadliwe po³¹czenia oraz identyfikuje b³êdy wynikaj¹ce z po³¹czeñ krosowych w szafie dystrybucyjnej, uszkodzeñ kabla poziomego lub roz³¹czeñ
pomiêdzy gniazdem abonenckim a komputerem
u¿ytkownika koñcowego.
n Porównuje stan powykonawczy elementów sieci
z zamierzeniami projektowymi i wskazuje ró¿nice.
n Nieustannie monitoruje obecnoœæ urz¹dzeñ pod³¹czonych do gniazd abonenckich, nawet je¿eli urz¹dzenia te s¹ wy³¹czone. Na wypadek nieautoryzowanych od³¹czeñ b¹dŸ prób pod³¹czenia siê do sieci
mo¿na skonfigurowaæ powiadomienia dla odpowiedniego personelu.
n Opcja „Smart Pooling” dostarcza stale aktualnych
informacji (IP adres, MAC adres) o wszystkich
urz¹dzeniach aktywnych (komputerach, drukarkach,
itp.) pod³¹czonych do wszystkich gniazd abonenckich – MIIM zawsze wie, co jest gdzie pod³¹czone.
n U³atwia zarz¹dzanie zleceniami pracy, w tym planowanie i rejestracjê przeniesieñ, rozbudowy i zmian,
a tak¿e weryfikacjê prawid³owoœci wykonanych zleceñ.
n U³atwia technikom wykonywanie po³¹czeñ krosowych.
VoIP
MIIM™ – proste rozwi¹zanie do udoskonalania
zarz¹dzania sieci¹, którego nie op³aca siê nie mieæ
System inteligentnego okablowania MIIM zosta³ zaprojektowany w taki sposób, aby by³ prosty do: zaprojektowania, zainstalowania i u¿ytkowania. Nie wymaga specjalnych kabli krosowych, kabli wejœcia/wyjœcia (w ich
miejsce s¹ stosowane kable krosowe RJ45-RJ45) oraz
urz¹dzeñ z wyœwietlaczem LCD umo¿liwiaj¹cym poprawne u¿ytkowanie systemu. System oferuje niezwykle
prost¹ integracjê z innymi aplikacjami do zarz¹dzania
sieciami LAN. Z uwagi na wymienione powy¿ej zalety
systemu, koszt jego wdro¿enia jest znacznie ni¿szy ni¿
w przypadku innych systemów inteligentnych dostêpnych na rynku.
13
Podczas IX. Kongresu INFOTELA firma Molex
Premise Networks zosta³a nagrodzona z³otym
laurem w XII edycji ogólnopolskiego konkursu o
Laur INFOTELA w kategorii pierwszej, obejmuj¹cej
„Systemy komunikacji elektronicznej” za „MIIM –
zaawansowany
system
zarz¹dzania
warstw¹
fizyczn¹ sieci”. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a
siê 13 kwietnia br. w klubie „U Fabrykanta” w £odzi,
wyró¿nienie odebra³ Pan Artur Czereszko, dyrektor ds.
sprzeda¿y na Europê Wschodni¹ Molex Premise
Networks.
Najwa¿niejsze zalety rozwi¹zania MIIM:
l
Lepsze zarz¹dzanie sieci¹
• Umo¿liwia zdalne zarz¹dzanie okablowaniem
na ca³ej d³ugoœci toru transmisyjnego oraz
pod³¹czonymi do sieci urz¹dzeniami (komputerami, itp).
• Lepsze wykorzystanie zasobów – dok³adna i aktualna widocznoœæ warstwy fizycznej (wolnych
portów w panelach b¹dŸ gniazdach abonenckich)
oraz powi¹zanych urz¹dzeñ peryferyjnych.
• Inteligentne sondowanie (z ang. Smart Pooling)
– ukierunkowane wykrywanie i aktualizowanie informacji o urz¹dzeniach aktywnych (laptopy, drukarki, itp.).
Lepsze bezpieczeñstwo sieci
• Wykrywanie w³amañ (tj. pod³¹czeñ urz¹dzeñ
obcych).
• Wykrywa nieautoryzowane wypiêcia komputerów z sieci, nawet je¿eli urz¹dzenie jest wy³¹czone.
l Zarz¹dzanie ca³¹ warstw¹ fizyczn¹
• Nieustanne monitorowanie warstwy fizycznej od
szafy krosowej a¿ po punkt abonencki.
• Lepsza efektywnoœæ pracy.
• Skuteczniejsze zarz¹dzanie przeniesieniami, rozbudow¹ i zmianami oraz zleceniami pracy.
• Mniej przestojów – dziêki szybszemu rozwi¹zywaniu problemów.
• Wspomaganie u¿ytkowników w wykonywaniu
po³¹czeñ krosowych – eliminuje b³êdy ludzkie.
l Proste wdra¿anie i zarz¹dzanie
• U¿ywanie standardowych kabli krosowych.
• Dostêpnoœæ raportów przydatnych w zarz¹dzaniu.
l
Kontakty: Biuro sprzeda¿y
Molex Premise Networks Sp. z.o.o.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, Polska
tel: +48 22 33 38150; fax: +48 22 33 38151
www.molexpn.com.pl
Dzia³ produkcji i dzia³ obs³ugi klientów
Molex Premise Networks Sp. z.o.o
83-112 Lubiszewo, ul. Tczewska 2, Rokitki, Polska
tel: +48 58 530 62 00; fax: +48 58 530 62 01
BIBLIOTEKA INFOTELA
W celu uzyskania szczegó³owych informacji zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ lub prosimy o kontakt
z najbli¿szym biurem czy przedstawicielem handlowym
firmy Molex Premise Networks.
Artur Czereszko
– dyrektor ds. sprzeda¿y na Europê Wschodni¹
14
VoIP
Technologia VoIP
ocz¹tki technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) siêgaj¹ roku 1995, kiedy firma
VocalTec stworzy³a oprogramowanie pozwalaj¹ce na rozmawianie przez sieæ IP, a rok póŸniej
powsta³o pierwsze urz¹dzenie (brama VoIP) umo¿liwiaj¹ce konwersacjê w czasie rzeczywistym. Mo¿liwoœci¹ praktycznego wykorzystania telefonii IP stosunkowo szybko zainteresowa³y siê firmy, dostrzegaj¹c w tej technologii mo¿liwoœci uzyskania konkretnych oszczêdnoœci w zakresie kosztów ponoszonych z tytu³u po³¹czeñ miêdzynarodowych.
P
BIBLIOTEKA INFOTELA
Rys. 1. Styk publicznej sieci telefonicznej
i telefonii IP
Korporacyjne wykorzystanie VoIP wydatnie zastymulowa³o tempo rozwoju telefonii IP, która wprowadza fundamentalne zmiany w funkcjonowanie us³ug g³osowych
i rynku telekomunikacyjnego. Po pierwsze, wprowadzony zosta³ mechanizm transmisji g³osu w postaci pakietowej za poœrednictwem sieci teleinformatycznych wykorzystywanych wczeœniej wy³¹cznie do transmisji danych, po drugie, jako œrodki realizacji us³ugi na rynku
wykorzystane zosta³y otwarte, ogólnodostêpne standardy internetowe zamiast wewnêtrznych norm poszczególnych producentów. Dodatkow¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla VoIP jest zastosowanie mechanizmów kompresji g³osu oraz detekcji i usuwania ciszy miêdzy
s³owami, które – chocia¿ pogarszaj¹ nieco jakoœæ przekazu – umo¿liwi³y bardziej efektywne wykorzystywanie
³¹czy.
Wypada równie¿ podkreœliæ fakt, ¿e technologia VoIP,
ze wzglêdu na skoñczony czas kodowania i pakietyzacji
oraz transfer za poœrednictwem zasobów systemu internetowego, przesta³a realizowaæ transmisjê g³osu w czasie rzeczywistym permanentnie wprowadzaj¹c opóŸnienie g³osu osi¹gaj¹ce wartoœci rzêdu 250 ms.
Rys. 2. Powstawanie opóŸnieñ w telefonii IP
Opisuj¹c proces przesy³ania g³osu miêdzy rozmówcami
przez sieæ IP mo¿na w uproszczeniu stwierdziæ, ¿e
us³uga VoIP polega na stworzeniu cyfrowej reprezentacji sygna³u mowy, poddaniu go odpowiedniej kompresji
i podzieleniu na pakiety. Taki strumieñ pakietów jest
nastêpnie przesy³any za pomoc¹ sieci pakietowej wraz
z innymi danymi, pochodz¹cymi na przyk³ad od komputerów. W wêŸle odbiorczym ca³y proces jest odtwarzany
w odwrotnym kierunku, dziêki czemu otrzymujemy normalny sygna³ g³osu, przy czym sieæ IP mo¿e byæ dowoln¹ sieci¹ z komutacj¹ pakietów w³¹czaj¹c w to ATM,
Frame Relay, Internet, sieæ opart¹ na ³¹czach E1 czy
56 kbps.
Technologia VoIP wymaga wykorzystania nowych technologii sieciowych, w tym elementów logicznych sieci
i protoko³ów. Elementy logiczne sieci s¹ niezbêdne do
zarz¹dzania zg³oszeniami, routowania pakietów, przechowywania informacji o zg³oszeniu itp. Protoko³y sygnalizacyjne natomiast s¹ u¿ywane do ustanawiania
po³¹czeñ lub sesji multimedialnych pomiêdzy klientami
w sieciach internetowych lub przez Internet. G³ówn¹
funkcj¹ protoko³ów sygnalizacyjnych jest ustalenie
po³o¿enia u¿ytkownika, translacja adresów, ustanowienie po³¹czenia, negocjacja parametrów dla zg³oszenia,
roz³¹czenie i zarz¹dzanie zg³oszeniami pochodz¹cymi
od innych u¿ytkowników, np. w momencie tworzenia
po³¹czenia telekonferencyjnego. Dodatkowo protoko³y
sygnalizacyjne s¹ odpowiedzialne za billing i bezpieczeñstwo.
Bardzo istotnym warunkiem szerokiego korzystania
z technologii VoIP jest stworzenie jednolitego, miêdzynarodowego standardu zapewniaj¹cego bezproblemow¹ wspó³pracê pomiêdzy produktami ró¿nych dostawców. Tymczasem niezale¿ne prace nad stworzeniem standardu dla telefonii IP prowadzi³o wiele organizacji, w tym m.in. ITU-T, IETF, ETSI, iNOW!, IMTC VoIP
Forum i MIT’s Telephony Consortium.
Spoœród opracowanych protoko³ów sygnalizacyjnych,
do najbardziej licz¹cych siê na rynku nale¿¹: rodzina
standardów ITU H.32x oraz IETF Session Initiation Protocol (SIP). Brak jednego, dominuj¹cego standardu jest
wiêc niew¹tpliwym mankamentem systemów VoIP
sprawiaj¹cym, ¿e systemy te nie s¹ ze sob¹ w pe³ni
kompatybilne i dlatego jeszcze do niedawna najczêœciej
VoIP
RTP; RTCP; RSVP
UDP/CP
Warstwa sieciowa (IPv4, IPv6)
Warstwa ³¹cza danych
Warstwa fizyczna
Rys. 3. Struktura protoko³u telefonii IP
wykorzystuj¹cej standard H.323.
udostêpnianym wariantem us³ugi by³o po³¹czenie typu
punkt-punkt.
Standaryzacja H.323 zapocz¹tkowana zosta³a ok. 10
lat temu – pierwsz¹ wersjê standardu przyjêto w 1996
roku, a dwa lata póŸniej zatwierdzono wersjê opisuj¹c¹
sposób tworzenia po³¹czeñ multimedialnych w sieciach
WAN. Protokó³ H.323 nale¿y do serii standardów telekomunikacyjnych, ogólnie oznaczanych jako H.32x, opisuj¹cych po³¹czenia multimedialne w ró¿nych typach
sieci. Seria ta obejmuje standardy:
4 H.320
4 H.321
i ATM,
4 H.322
mem,
4 H.323
mem,
4 H.324
– w¹skopasmowe sieci pasmowe ISDN,
– szerokopasmowe cyfrowe sieci ISDN
– sieci pakietowe z gwarantowanym pas– sieci pakietowe z niegwarantowanym pas– sieci analogowe POTS.
Wszystkie powy¿sze protoko³y wspieraj¹ zestaw kodeków audio i wideo, oferuj¹cych parametry jakoœciowe
zale¿ne od szerokoœci pasma udostêpnionego w sieci
i daty akceptacji standardu.
Do niedawna rozwi¹zania oparte na protokole H.323
by³y najbardziej rozpowszechnionym wariantem telefonii IP na rynku. W ostatnim jednak czasie wyraŸnie zauwa¿alna jest tendencja do zwiêkszania siê liczby
urz¹dzeñ realizuj¹cych VoIP w oparciu o protokó³ SIP.
Jest to standard stworzony przez Multiparty Multimedia
Session Control (MMUSIC), pracuj¹cy pod egid¹ IETF,
napisany z myœl¹ o przesy³aniu g³osu przez sieæ IP.
Zbudowany zosta³ w oparciu o HTML i oryginalnie zaprojektowany do obs³ugi internetowych konferencji multimedialnych. Architekturê protoko³u SIP tworz¹ dodatkowo dwa inne protoko³y sygnalizacyjne: Session Description Protocol (SDP) i Session Announcement Protocol (SAP).
Architektura sieci
Podstawowa konfiguracja dla telefonii wykorzystuj¹cej
technologiê VoIP to przynajmniej dwa terminale
przy³¹czone do sieci lokalnej. W praktycznych aplikacjach niezbêdne jest jednak dodanie kilku elementów
umo¿liwiaj¹cych stworzenie wydajnego systemu komu-
nikacyjnego z mo¿liwoœci¹ po³¹czenia ze œwiatem zewnêtrznym.
Z punktu widzenia protoko³u H.323 architekturê sieci
tworz¹:
l Terminale, czyli klienci, którzy maj¹ mo¿liwoœæ inicjacji i odbierania zg³oszeñ, jak równie¿ wysy³ania
i odbierania dwukierunkowego strumienia danych.
Terminal mo¿e byæ zarówno oprogramowaniem
pracuj¹cym na komputerze PC, jak i specjalnym,
dedykowanym do tego celu urz¹dzeniem. Wszystkie
terminale powinny umo¿liwiaæ przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, podczas gdy us³uga danych czy
video jest opcjonalna.
l Nadzorca (gatekeeper) – zarz¹dzaj¹cy tzw. stref¹
(zone), która jest zbiorem terminali, bramek i serwerów MCU. Standard H.323 dzieli sieæ na takie w³aœnie strefy. Zg³oszenia wewn¹trz strefy s¹ zarz¹dzane
przez jednego nadzorcê, st¹d zg³oszenia miêdzystrefowe wymagaj¹ anga¿owania kilku nadzorców.
Jeœli jest on obecny w sieci, kontroluje przebieg
wszystkich rozmów przeprowadzanych w strefie.
Terminale maj¹ obowi¹zek z niego korzystaæ. Jego
podstawowymi zadaniami s¹: kontrola pasma dostêpowego, routowanie zg³oszeñ, przyjmowanie i odrzucanie zg³oszeñ w strefie oraz autoryzacja u¿ytkowników. Stra¿nik stanowi tak¿e interfejs do innych
sieci, ale jeœli jest obecny w danej podsieci, to terminale s¹ zobowi¹zane go u¿ywaæ.
l Bramka (gateway) – odpowiedzialna za po³¹czenie
telefonicznej sieci IP do innych typów sieci. Bramka
musi zapewniæ interfejs czasu rzeczywistego pomiêdzy ró¿nymi formatami transmisji i procedur komunikacyjnych. Dodatkowo jest odpowiedzialna za
ustanawianie i roz³¹czanie po³¹czeñ w obydwu
³¹czonych sieciach.
l Serwer MCU (Multipoint Control Unit) – niezbêdny
jedynie wtedy, gdy w sieci u¿ywa siê scentralizowanych lub hybrydowych telekonferencji. S³u¿y do rozdzielania strumieni i przekazywania ich do odpowiednich terminali. MCU sk³ada siê z dwóch podstawowych elementów: Multipoint Controller (MC)
i opcjonalnie kilku Multipoint Processors (MP). MC
odpowiada za wymianê informacji, natomiast MP
zajmuj¹ siê obs³ug¹ strumienia danych. Terminale
w sieci wysy³aj¹ swoje strumienie z zakodowanym
g³osem do MCU, który przeprowadza ich mieszanie
i rozprowadza z powrotem do pozosta³ych uczestników telekonferencji.
Czêsto mo¿liwa jest integracja ró¿nych elementów sieci
w jednym fizycznym urz¹dzeniu. Przyk³adowo, funkcjonalnoœæ gatekeepera mo¿e byæ po³¹czona z funkcjonalnoœci¹ bramki i MCU lub tylko MCU, lub te¿ mo¿e byæ
wbudowana bezpoœrednio w terminal, aby umo¿liwiæ
po³¹czenia konferencyjne bez dodatkowych urz¹dzeñ.
W przypadku sieci VoIP opartej na protokole SIP architektura sieci równie¿ zawiera cztery typy elementów
– podmiotów logicznych. Ka¿dy realizuje okreœlone
funkcje i komunikuj¹c siê z pozosta³ymi elementami systemu SIP pe³ni role: klienta (inicjacja ¿¹dañ), serwera
BIBLIOTEKA INFOTELA
H.323
15
16
VoIP
Jakoœæ obs³ugi
Ocena jakoœci us³ug w procesach, które odbywaj¹ siê
w czasie rzeczywistym, jest bardzo skomplikowana.
W takich sytuacjach bardzo pomocny staje siê parametr
– Quality of Service, który okreœlany jest jako zespó³
czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ us³ugi, ocenianych
na podstawie stopnia zadowolenia u¿ytkownika z tej
us³ugi. ETSI specyfikuje klika ró¿nych parametrów
QoS, które uwzglêdniaj¹ potrzeby i ró¿ne punkty widzenia grup uczestnicz¹cych w procesie komunikacji:
4
4
4
4
4
Rys. 4. Realizacja po³¹czenia telefon-telefon
poprzez sieæ IP
(który odpowiada na ¿¹dania) lub jest zarówno klientem, jak i serwerem, przy czym jedno urz¹dzenie fizyczne mo¿e zawieraæ wiele typów podmiotów logicznych.
Wspomniane podmioty logiczne to:
l Agent u¿ytkownika (UA; User Agent) – inicjuje
i koñczy sesje, wymieniaj¹c z inn¹ jednostk¹ stosowne komunikaty (¿¹dania i odpowiedzi). Dokument
RFC 2543 okreœla agenta u¿ytkownika jako aplikacjê, która zawiera oprogramowanie zarówno klienta,
jak i serwera. Urz¹dzeniami realizuj¹cymi tê funkcjê
mog¹ byæ stacje robocze, telefony internetowe lub
te¿ bramki.
l Serwer proxy – pe³ni rolê zarówno klienta, jak i serwera. Jest rodzajem poœrednika, który przyjmuje
i realizuje ¿¹dania wysy³ane przez innych klientów.
Serwer proxy odbiera takie ¿¹dania, interpretuje je
i, jeœli jest to konieczne, dodaje do nich nowe elementy i odsy³a do w³aœciwego podmiotu (innego serwera).
BIBLIOTEKA INFOTELA
l Serwer przekierowañ (Redirect Server) – akceptuje
¿¹dania SIP oraz mapuje adresy SIP i zwraca je
klientowi. Inaczej ni¿ serwer proxy, serwer przekierowañ nie przekazuje ¿¹dañ do innych serwerów.
l Registrat – serwer, który akceptuje ¿¹dania typu
REGISTER w celu uaktualnienia bazy danych zawieraj¹cej informacje pozwalaj¹ce ustanowiæ po³¹czenia.
W przypadku sieci VoIP opartej na protokole SIP, architektura sieci równie¿ zawiera cztery typy elementów
– podmiotów logicznych. Ka¿dy realizuje okreœlone
funkcje i komunikuj¹c siê z pozosta³ymi elementami systemu SIP pe³ni role klienta (inicjacja ¿¹dañ), serwera
(który odpowiada na ¿¹dania) lub jest zarówno klientem, jak i serwerem, przy czym jedno urz¹dzenie fizyczne mo¿e zawieraæ wiele typów podmiotów logicznych.
Wspomniane podmioty logiczne to:
QoS
QoS
QoS
QoS
QoS
wymagane przez u¿ytkownika,
oferowane przez dostawcê us³ugi,
osi¹gane przez dostawcê us³ugi,
odbierane (postrzegane) przez u¿ytkownika,
wymagane przez providerów Internetu.
W telefonii IP QoS postrzegane przez u¿ytkownika jest
zale¿ne od dwóch rzeczy: jakoœci odbieranego g³osu
i opóŸnienia w dwustronnej konwersacji. Te dwa parametry s¹ blisko ze sob¹ powi¹zane, gdy¿ lepsza jakoœæ
g³osu wymaga wiêkszego strumienia bitów, a wiêkszy
strumieñ bitów wprowadza wiêksze opóŸnienie. Prace
prowadzone w tej dziedzinie mo¿na podzieliæ na dwa
obszary:
n tworzenie sprzêtu dla u¿ytkownika koñcowego z lepszymi kodekami do digitalizacji g³osu o lepszej jakoœci i mniejszej liczbie bitów,
n polepszenie transmisji przez sieæ dla zapewnienia
odpowiedniego end-to-end QoS.
Dzisiejsze sieci IP oferuj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci zapewnienia odpowiedniego QoS, w szczególnoœci
odnosi siê to do Internetu. Istniej¹ jednak techniki umo¿liwiaj¹ce pokonanie tych trudnoœci. Pierwsz¹ z nich
jest sieæ, która na ni¿szych warstwach umo¿liwia
zarz¹dzanie QoS. Przyk³adem mo¿e tu byæ ATM.
Drugi sposób, to zaawansowane protoko³y routingu,
maj¹ce mo¿liwoœæ rezerwowania zasobów lub priorytetowania ruchu. Te usprawnienia mog¹ polepszyæ QoS
g³ównie w sieciach prywatnych, gdzie jest mo¿liwy nadzór nad ca³oœci¹ sieci lub chocia¿ ca³oœci¹ po³¹czenia
VoIP. Przewiduje siê jednak, ¿e w póŸniejszym okresie
równie¿ Internet bêdzie oferowa³ lepsze QoS, zale¿nie
od tego jak szybko nowe technologie, takie jak Resource Reservation Protocol over ATM (MPOA) i IPv6, bêd¹
dostêpne w sieci.
Jak widaæ, istnieje kilka mo¿liwoœci zapewnienia odpowiedniego QoS. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e im lepsze
QoS, tym wiêksze s¹ zwi¹zane z nim koszty. U¿ytkownicy zwykle s¹ w stanie pogodziæ siê z niezbyt dobr¹ jakoœci¹ po³¹czenia na rzecz mniejszych op³at.
Poni¿ej przedstawione zosta³y zdefiniowane przez ETSI
przyk³ady poziomów jakoœci obs³ugi dla VoIP, mog¹ce
byæ wykorzystane do okreœlenia op³at za telefoniê IP:
4
4
4
4
jakoœæ najlepsza z mo¿liwych (best effort),
jakoϾ GSM,
wysoka jakoϾ,
jakoϾ CD.
VoIP
Internet jest sieci¹ otwart¹, w której ka¿dy mo¿e relatywnie ³atwo transmitowaæ i odbieraæ pakiety, st¹d
pods³uchiwanie zg³oszeñ w sieci IP jest prawdopodobnie nawet ³atwiejsze ni¿ w sieci PSTN. W zwi¹zku z tym
niezbêdne jest stosowanie mechanizmów zabezpieczaj¹cych przed niepowo³anym przechwyceniem transmisji. Oprócz samej transmisji zabezpieczenia wymaga
równie¿ sygnalizacja (ustanawianie po³¹czenia, zarz¹dzanie po³¹czeniem, billing), aby uchroniæ siê przed sytuacjami prowadzenia rozmów na czyjeœ konto, blokowania systemu, przeszkadzania czy wysy³ania niechcianych informacji.
Protokó³ H.323 w wersji 2 posiada mechanizmy do zapewnienia autoryzacji, integralnoœci, prywatnoœci i rejestracji przeprowadzonych rozmów. Dodatkowo strumienie danych u¿ytkownika, sygnalizacji, zarz¹dzania
i RAS s¹ szyfrowane. Cztery podstawowe aspekty bezpieczeñstwa odnosz¹ siê do telefonii IP:
4 uwierzytelnienie – proces stwierdzaj¹cy, ¿e u¿ytkownicy s¹ rzeczywiœcie tymi, za których siê podaj¹,
4 integralnoœæ – proces zapewniaj¹cy, ¿e dane nie zosta³y zmienione podczas transmisji,
4 prywatnoœæ – u¿ycie algorytmów numerycznych do
przeciwdzia³ania pods³uchowi zawartoœci pakietów,
4 gromadzenie informacji o po³¹czeniach – proces,
dziêki któremu nie mo¿na wyprzeæ siê przeprowadzonych rozmów.
S¹ dwa sposoby zabezpieczenia prywatnoœci zg³oszeñ
w telefonii IP:
4 za bezpieczeñstwo odpowiada oprogramowanie,
4 u¿ycie bezpiecznych protoko³ów transportowych, jak
Transport Layer Security (TLS) i IP Security (IPSec).
Ochrona prywatnoœci odnosi siê do wszystkich typów
strumieni zwi¹zanych z telefoni¹ IP. Typowo u¿ywa siê
kodowania transmitowanych strumieni, ochrony przed
manipulacjami pakietami i uwierzytelniania u¿ytkowników na zakoñczeniach sieciowych.
Ze wzglêdu na podobieñstwo tego protoko³u do HTTP,
posiada on zabezpieczenia zbli¿one do tego protoko³u.
Uwierzytelnienie u¿ytkownika wywo³uj¹cego i wywo³ywanego jest realizowane przez mechanizmy HTTP, w³¹czaj¹c w to podstawow¹ (has³o tekstowe) i skrócon¹
(wywo³anie-odpowiedŸ) autoryzacjê. Klucze do kodowania i dekodowania mediów (np. audio/video) s¹ wymieniane za pomoc¹ Session Description Protocol (SDP).
Podstawowy szkic protoko³u SIP nie zawiera ¿adnych
rozwa¿añ o bezpieczeñstwie, a kwestie zabezpieczeñ
opiera na ni¿szych warstwach, np. Secure Socket Layer (SSL). Mo¿liwe jest tak¿e u¿ycie Transport Layer
Security (TLS), jednak nie ma ono zastosowania
w przypadku u¿ywania UDP. Modularnoœæ SIP pozwala
na u¿ycie jakiejkolwiek warstwy transportowej czy mechanizmów bezpieczeñstwa HTTP (Secure Shell-SSH
czy Secure-HTTP). Wersja SIP 2.1. wprowadza lepsze
mechanizmy bezpieczeñstwa. Definiuje autoryzacjê
end-to-end za pomoc¹ PGP (obowi¹zkowo) lub
S/MIME (opcjonalnie). Metody te u¿ywane s¹ do kodowania i podpisywania wiadomoœci.
Podsumowanie
Technologia VoIP jest technologi¹ przysz³oœciow¹. Zanim jednak stanie siê powszechnie stosowanym rozwi¹zaniem, musi pokonaæ jeszcze wiele problemów
zwi¹zanych z kompatybilnoœci¹ i standaryzacj¹. Pewnym zagro¿eniem dla niej mo¿e byæ mo¿liwoœæ odejœcia
od protoko³u IP jako niezbyt optymalnego i wygodnego
dla szybko rozwijaj¹cej siê sieci ATM. Jeœli jednak IPv6
stanie siê powszechnie obowi¹zuj¹cym standardem, telefonia IP bêdzie mia³a doskona³e warunki rozwoju.
Najwa¿niejszym warunkiem rozwoju tej dziedziny telekomunikacji jest rachunek ekonomiczny, który musi byæ
korzystny dla techniki VoIP. Jeœli cena osprzêtu (aparaty, bramki) plus cena stworzenia sieci i pod³¹czenia do
publicznych central bêdzie ni¿sza od takiej samej sieci
opartej przyk³adowo na centralce ISDN, to technologia
ta ma szansê zast¹piæ us³ugi POTS i ISDN. Ju¿ teraz
technologia VoIP przynosi du¿e zyski przy przeprowadzaniu rozmów miêdzymiastowych czy miêdzynarodowych, przy czym istnieje kilka mo¿liwych wariantów realizacji takich po³¹czeñ:
4 telefoniczny nr dostêpowy – na rynku istniej¹ firmy,
które oferuj¹c uniwersalny nr telefoniczny dla po³¹czeñ
g³osowych, za poœrednictwem sieci IP oraz bramek dostêpowych umieszczonych na styku sieci PSTN i IP,
staraj¹ siê tak pokierowaæ zestawianiem po³¹czenia, by
maksymalnie wykorzystaæ sieæ IP jako medium transmisyjne. Cena za tak oferowan¹ us³ugê jest niewiele wiêksza od lokalnego po³¹czenia i zwykle jest sum¹ ceny
za po³¹czenie lokalne do dostawcy us³ugi i ceny
po³¹czenia z odbiorc¹ z lokalizacji, w której znajduje siê
najbli¿sza dla odbiorcy bramka dostêpowa.
4 urz¹dzenia z obs³ug¹ VoIP (modemy, routery, bramki i telefony IP) – po³¹czenia g³osowe realizowane s¹ za
poœrednictwem urz¹dzeñ bezpoœrednio podpiêtych do
sieci IP. Jednoznacznie pozwalaj¹ one zidentyfikowaæ
u¿ytkownika, niezale¿nie od jego lokalizacji w sieci,
przetwarzaj¹ g³os na pakiety IP, pozwalaj¹ realizowaæ
dowolny typ po³¹czeñ g³osowych pc2pc oraz pc2phone.
Warunkiem skorzystania z us³ugi jest za³o¿enie konta
u dowolnego operatora SIP. Po³¹czenia g³osowe realizowane w obrêbie sieci IP s¹ darmowe, natomiast koszty po³¹czeñ z abonentami sieci PSTN zale¿¹ od stawek ustalonych przez operatora SIP, przy czym z regu³y
s¹ one zbli¿one do lokalnych stawek za po³¹czenia
miejscowe, b¹dŸ strefowe.
4 aplikacje komputerowe – wymagaj¹ u¿ycia komputerów osobistych z zainstalowanym niezbêdnym oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym nawi¹zanie rozmowy
oraz ca³¹ obróbkê g³osu. Przyk³adem s¹ dedykowane
do tego celu aplikacje typu pc2pc lub pc2phone, takie
jak X-lite oraz komunikatory z opcj¹ przesy³ania g³osu,
jak np. Skype. Warunki korzystania z us³ug g³osowych
w takim rozwi¹zaniu oraz ceny s¹ analogiczne, jak
w przypadku korzystania z urz¹dzeñ z obs³ug¹ VoIP.
Zród³o: komtrans.pl
BIBLIOTEKA INFOTELA
Bezpieczeñstwo
17
18
VoIP
Sprawdzone systemy
telefonii VoIP
System telefonii VoIP – CTMG i CTMG 500
Maj¹c za sob¹ dziesi¹tki udanych wdro¿eñ na terenie
ca³ej Polski, ADESCOM posiada bogate doœwiadczenie
w instalacji, integracji i uruchamianiu nowej us³ugi
g³osowej.
W trakcie wielu lat intensywnych dzia³añ dok³adnie pozna³ prawa, jakimi rz¹dzi siê polski rynek telekomunikacyjny, jak równie¿ specyfikê poszczególnych regionów
oraz rynków lokalnych. Jako producent systemów
CTMG i CTMG 500 dostosowuje siê do potrzeb klientów, nieustannie doskonal¹c swoje produkty.
Centrale ADESCOM z powodzeniem pracuj¹ w najwiêkszych w Polsce sieciach kablowych, u wiod¹cych
operatorów ISP, ogólnopolskich i lokalnych operatorów
telekomunikacyjnych oraz w œrednich i ma³ych przedsiêbiorstwach, urzêdach i firmach.
Zgromadzona przez lata wiedza i doœwiadczenie s¹
do dyspozycji klientów. Dziêki nim nowe wdro¿enia
przebiegaj¹ niezwykle sprawnie i szybko, a klienci
oszczêdzaj¹ wiele czasu.
Ze wzglêdu na bardzo rozbudowane mo¿liwoœci systemów CTMG i CTMG 500, znajduj¹ one zastosowanie
praktycznie w ka¿dym œrodowisku, w którym istnieje potrzeba implementacji telefonii:
l Œwiadczenie zaawansowanych i
us³ug g³osowych dla operatorów:
– telewizji kablowych (CATV),
– Internetu (ISP),
– telekomunikacyjnych.
nowoczesnych
l Jako centrale abonenckie dla firm, hoteli, call center,
instytucji, urzêdów, obiektów u¿ytecznoœci publicznej, lotnisk, itp.
BIBLIOTEKA INFOTELA
l W dedykowanych, specjalizowanych i unikatowych
rozwi¹zaniach, gdy¿ jako producent systemów
CTMG i CTMG 500, ADESCOM mo¿e wykonywaæ
dowolne modyfikacje w celu przystosowania ich do
ca³kowicie nowych zastosowañ.
Tradycyjne sieci telefoniczne wymagaj¹ osobnego
okablowania i zarz¹dzania. Integracja telefonii z istniej¹cymi sieciami kablowymi lub internetowymi eliminuje tê koniecznoœæ i przynosi zarówno operatorom, jak
i abonentom szereg zalet:
l Operatorzy mog¹ oferowaæ us³ugi telefoniczne bez
koniecznoœci dzier¿awy ³¹czy telefonicznych oraz
ponoszenia nak³adów inwestycyjnych na nowe
³¹cza.
l Wartoœæ dodana us³ug w postaci telefonicznych
op³at abonenckich pozostaje u operatorów sieci,
a nie u obcego operatora telekomunikacyjnego.
l Operatorzy mog¹ dowolnie kszta³towaæ ceny rozmów wewn¹trz sieci, w tym tak¿e oferowaæ rozmowy
nieodp³atne.
l Rozmowy zewnêtrzne mog¹ byæ przekierowywane
do publicznej sieci telefonicznej lub bezpoœrednio do
zewnêtrznych operatorów VoIP, co pozwala na
dalsz¹ optymalizacjê kosztów.
l Zintegrowane us³ugi generuj¹ mniejsze koszty ni¿ te
same us³ugi oferowane oddzielnie.
l Abonenci maj¹ do czynienia z jednym operatorem
oferuj¹cym wiele us³ug, co wp³ywa na uproszczenie
obs³ugi klienta.
l CTMG i CTMG 500 ca³oœciowo implementuj¹ wszystkie techniczne aspekty telefonii, odci¹¿aj¹c operatorów od koniecznoœci poznawania arkanów VoIP.
Poza bezpoœrednimi zaletami ekonomicznymi, CTMG
i CTMG 500 w oczywisty sposób zwiêkszaj¹ atrakcyjnoœæ sieci, a co za tym idzie – polepszaj¹ mo¿liwoœæ
pozyskania dodatkowych abonentów.
CTMG i CTMG 500 s¹ systemami o nowoczesnej architekturze i modularnej budowie: mog¹ rosn¹æ wraz ze
CTMG i CTMG 500 to kompletne i pe³ne rozwi¹zania telefonii „pod klucz”. Obydwa systemy posiadaj¹ wszystkie
niezbêdne elementy potrzebne do wdro¿enia nowej us³ugi:
l Produkty – centrale, modu³y dodatkowe (np. modu³ poczty g³osowej), bramy medialne pozwalaj¹ce na
³¹cznoœæ z operatorami i klientami, oprogramowanie taryfikacyjne, rozliczeniowe i zarz¹dzaj¹ce platform¹.
l Us³ugi – instalacje i wdro¿enia platform, szkolenia, serwis elementów platform oraz wsparcie techniczne na
unikatowym poziomie bezpoœrednio od producenta.
l Doradztwo – korzystaj¹c z wieloletniego doœwiadczenia na polskim rynku telekomunikacyjnym, ADESCOM
s³u¿y rad¹ przy formalnoœciach (miêdzy innymi w UKE), wyborze i zawieraniu umów z operatorami. Ponadto
w oparciu o wiele udanych wdro¿eñ opracowaliœmy scenariusz, który pozwala w sposób uporz¹dkowany
i kontrolowany wprowadziæ now¹ us³ugê.
VoIP
19
System CTMG mo¿e siê sk³adaæ z jednego lub wiêkszej liczby przedstawionych poni¿ej komponentów. Podstawowym i nieodzownym sk³adnikiem ka¿dego systemu jest modu³ centralowy CTM 5000 lub CTM 5007. Pozosta³e modu³y s¹ opcjonalne i zale¿¹ od docelowej konfiguracji systemu.
Taka modularna budowa umo¿liwia operatorom dopasowanie systemu do w³asnych potrzeb oraz optymalizacjê
kosztów. W przysz³oœci pozwala na stopniow¹ rozbudowê systemu w miarê przyrostu liczby abonentów, potrzeby wdra¿ania nowych us³ug oraz pod³¹czania kolejnych interkonektów (po³¹czeñ miêdzyoperatorskich) czy
zwiêkszania niezawodnoœci systemu (redundancja).
zwiêkszaniem liczby abonentów i dodawaniem nowych
us³ug telefonicznych. Modularna architektura umo¿liwia
tak¿e dodawanie elementów nadmiarowych (redundantnych) w celu podniesienia niezawodnoœci.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów ADESCOM oferuje szkolenia, plany pomocy utrzymania ruchu i aktualizacji systemu, a posiadaj¹c bogate doœwiadczenie na polskim rynku telekomunikacyjnym,
s³u¿y rad¹ podczas za³atwiania wszelkich formalnoœci
(UKE, umowy) oraz pomaga w organizowaniu ³¹czy
miêdzyoperatorskich (SS7, VoIP, Internet).
W po³¹czeniu z nadmiarowoœci¹ systemu zapewnia to
pewne dzia³anie oraz komfort i kompletnoœæ us³ugi.
Modularna budowa systemu CTMG
Modu³y centralowe CTM 5000 oraz CTM 5007
Modu³ centralowy CTM 5000 lub CTM 5007 to podstawowy sk³adnik systemu. Jest on odpowiedzialny za zestawianie rozmów, kierowanie ruchem telefonicznym,
zarz¹dzanie kontami abonenckimi oraz realizowanie
us³ug. Modu³ CTM 5007, w stosunku do CTM 5000, jest
rozszerzony o funkcjonalnoϾ SS7/C7.
Ponadto brama realizuje t³umienie echa oraz kompresjê
g³osu na wszystkich kana³ach jednoczeœnie. Pojedyncza CTG 120 pozwala na zestawianie do 120 rozmów
telefonicznych.
Modu³ poczty g³osowej
VMS 5000
Na nim realizowana jest us³uga poczty g³osowej – nagrywanie i odtwarzanie wiadomoœci, wysy³anie ich poprzez e-mail, itp.
Modu³y nadmiarowe
CTM 5000R oraz CTM 5007R
Zapewniaj¹ ci¹g³oœæ œwiadczenia us³ug. Ka¿dy modu³
CTM 5000R/5007R monitoruje pracê jednego lub
wiêkszej liczby modu³ów centralowych CTM 5000 lub
CTM 5007, a w przypadku wyst¹pienia jego awarii
automatycznie przejmuje jego zadania. W ten sposób mo¿liwe jest realizowanie nadmiarowoœci 1 do 1
(1 modu³ CTM 5000R/5007R na ka¿dy modu³ CTM
5000/5007), lub 1 do n (1 modu³ CTM 5000R/5007R na
ka¿de n modu³ów CTM 5000/5007). Modu³ CTM 5007R
realizuje nadmiarowoœæ zarówno modu³ów CTM 5000,
jak i CTM 5007, natomiast CTM 5000R wspó³pracuje
jedynie z modu³ami CTM 5000.
Baza danych
Przechowuje ca³¹ konfiguracjê systemu. Je¿eli w systemie istnieje jeden modu³ CTM 5000 lub CTM 5007, to
baza mo¿e byæ umiejscowiona bezpoœrednio na nim.
W przypadku gdy modu³ów jest wiêcej, istnieje
mo¿liwoœæ zlokalizowania jej na osobnej maszynie b¹dŸ
na jednym z modu³ów centralowych.
Brama medialna CTG 120
Brama medialna CTG 120 odpowiada za ³¹cznoœæ
ca³ego systemu z publiczn¹ sieci¹ telefoniczn¹ PSTN
poprzez interfejsy E1. Obs³uguje ona zarówno protoko³y
abonenckie DSS1, jak i miêdzyoperatorskie SS7. Pozwala to na wymianê ruchu telefonicznego z innymi
operatorami oraz przenoszenie numerów (NP).
S³u¿y do konfiguracji, administrowania i zarz¹dzania
ca³ym systemem CTMG. Jest oparty na mechanizmach
www i mo¿e byæ obs³ugiwany z dowolnej przegl¹darki.
Abonencki panel nagrywania rozmów
Za jego pomoc¹ abonenci mog¹ samodzielnie administrowaæ nagrywaniem rozmów na swoich telefonach.
Poza w³¹czaniem i wy³¹czaniem nagrañ na konkretnych
numerach abonent jest w stanie ods³uchiwaæ i pobieraæ
nagrania oraz zarz¹dzaæ plikami nagrañ.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Webmanager
– narzêdzie administracyjne
20
VoIP
W porównaniu z du¿ym systemem, CTMG 500 charakteryzuje siê kompaktow¹ obudow¹, w której integruje
funkcjonalnoœci, realizowane w du¿ym systemie przez osobne modu³y. Do nich nale¿y zaliczyæ pocztê g³osow¹,
taryfikacjê i rozliczenia, zarz¹dzanie abonentami, panele abonenckie i us³ugi.
System CTMG 500 mo¿e siê sk³adaæ z jednego lub wiêkszej liczby przedstawionych poni¿ej komponentów. Podstawowym i nieodzownym sk³adnikiem jest modu³ centralowy CTMG 500M. Pozosta³e modu³y s¹ opcjonalne.
Taryfikacja/CRM
S³u¿y do naliczania op³at za rozmowy i us³ugi oraz rozliczania abonentów i operatorów. Mo¿na korzystaæ zarówno z mechanizmów dostêpnych na platformie, jak
równie¿ integrowaæ z zewnêtrznymi systemami taryfikacyjnymi i CRM.
AdePhone
Oprogramowanie typu Softphone umo¿liwiaj¹ce zestawianie rozmów telefonicznych bezpoœrednio z komputera. Jego cech¹ charakterystyczn¹ jest szata graficzna,
która mo¿e byæ dostosowana do potrzeb operatora oraz
skuteczne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
u¿yciem.
Modularna budowa
systemu CTMG 500
Internetowa centrala telefoniczna CTMG 500 to mniejszy odpowiednik du¿ej platformy CTMG. Sk³ada siê
z dwóch podstawowych modu³ów: centrali CTMG 500M
oraz bramy medialnej CTMG 500. System CTMG 500
zosta³ stworzony z myœl¹ o œrednich i ma³ych operatorach telewizji kablowej (CATV) oraz operatorach internetowych (ISP), ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach,
hotelach, zarz¹dcach nieruchomoœci, urzêdach, organizacjach u¿ytku publicznego, itp.
Podobnie jak w systemie CTMG, modularna budowa
umo¿liwia operatorom dopasowanie systemu do w³asnych potrzeb oraz optymalizacjê kosztów.
Mo¿liwa jest dalsza rozbudowa systemu w miarê przyrostu liczby abonentów, potrzeby wdra¿ania nowych
us³ug oraz pod³¹czania kolejnych interkonektów.
W kompaktowej obudowie system CTMG 500 oferuje
pe³n¹ funkcjonalnoœæ, niezbêdn¹ do œwiadczenia profesjonalnych, nowoczesnych us³ug telefonicznych.
CTMG 500 to doskona³e rozwi¹zanie dla klientów, którzy szybko i sprawnie chc¹ wdro¿yæ telefoniê.
Modu³ centralowy
CTMG 500M
Jest podstawowym sk³adnikiem systemu CTMG 500.
Podobnie jak CTM 5000 i CTM 5007 odpowiada za zestawianie rozmów, kierowanie ruchem telefonicznym,
implementacjê us³ug abonenckich i zarz¹dzanie kontami. Dodatkowo realizuje funkcjonalnoœæ poczty g³osowej, taryfikacji, rozliczeñ, panelu abonenckiego i bazy
danych.
Brama medialna
CTMG 500
Brama medialna CTMG 500, podobnie jak CTG 120,
jest odpowiedzialna za zapewnienie ³¹cznoœci ca³ego
systemu z publiczn¹ sieci¹ telefoniczn¹ PSTN poprzez
interfejsy E1. Obs³uguje zarówno protoko³y abonenckie
DSS1, jak i miêdzyoperatorskie SS7.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Pozwala to na wymianê ruchu telefonicznego z innymi
operatorami oraz przenoszenie numerów (NP.). Ponadto realizuje t³umienie echa oraz kompresjê g³osu na
wszystkich kana³ach jednoczeœnie. Pojedyncza brama
pozwala na zestawianie do 120 rozmów telefonicznych.
Funkcjonalnoœæ tych modu³ów jest identyczna jak
w du¿ym systemie CTMG opisanym wczeœniej, jednak¿e s¹ one zaimplementowane na module CTMG
500.
Elastycznoœæ CTMG 500 pozwala tak¿e na integracjê
z zewnêtrznymi systemami.
Pozosta³e modu³y systemu CTMG 500
Modu³y poczty g³osowej
Baza danych
Webmanager
Abonencki panel nagrywania rozmów
Taryfikacja/CRM
AdePhone
VoIP
Wybrane us³ugi abonenckie
l Podstawowe us³ugi telefoniczne (zestawianie rozmów MGCP-MGCP oraz MGCP-PSTN, SIP-SIP,
MGCP-SIP, SIP-PSTN, SIP-H323, MGCP-H323,
PSTN-H323, PSTN-PSTN, itp.)
l Przenoszenie numerów (NP), do i z systemów
CTMG i CTMG 500, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w Polsce standardami.
l Numery alarmowe (112, 997, itp.).
l CLIP – prezentacja numeru dla rozmów przychodz¹cych.
l CLIR – blokada prezentacji w³asnego numeru.
l Biling „phoneline” – ods³uchiwanie stanu rachunku
przez telefon.
l Biling „on-line” – biling dostêpny poprzez stronê www.
l Limitowanie po³¹czeñ: limit odnawialny i limit „do wyczerpania” (prepaid).
l DŸwiêkowe ostrzeganie o koñcz¹cym siê limicie kwotowym. Limit ten mo¿e byæ ustawiany przez abonenta.
Us³ugi dedykowane
dla abonentów biznesowych
l Centrex – wirtualne centrale abonenckie.
l Grupy wywo³awcze (hunt groups). Definiowanie grup
telefonów z ró¿nymi schematami dzwonienia.
l DND – nie przeszkadzaæ.
l Abonencki panel nagrywania rozmów. Abonent
mo¿e siê zalogowaæ na swoje konto, na którym operator udostêpnia jego telefony lub trakty (je¿eli klient
biznesowy jest nimi pod³¹czony). Mo¿e administrowaæ nagrania, czyli je w³¹czaæ, wy³¹czaæ, ods³uchiwaæ, kasowaæ, przegrywaæ na dysk lokalny, itp.
l IVR – zapowiedzi g³osowe z zaawansowanymi mo¿liwoœciami (menu, nagrywanie, odtwarzanie, dostêp do
baz danych, itp.). IVR jest konfigurowany graficznie.
l CW – po³¹czenia oczekuj¹ce.
l Kolejkowanie rozmów.
l ACT – transfer po³¹czenia z konsultacj¹.
l Call center – z zaawansowanymi mo¿liwoœciami;
miêdzy innymi, IVR, kolejkowanie rozmów, logowanie agentów, zarz¹dzanie agentami i interfejsami do
zewnêtrznych aplikacji call center oraz CRM, itp.
l CFU – bezwarunkowe przekierowanie rozmów.
l CFB – przekierowanie rozmów podczas zajêtoœci.
l CFNR – przekierowanie rozmów, gdy nie odbiera.
l FWDREJ – blokada po³¹czeñ przekierowanych.
l ACREJ – odrzucanie po³¹czeñ anonimowych (bez
prezentacji numeru wywo³uj¹cego).
l BCT – transfer po³¹czenia bez konsultacji, tak zwany
„œlepy transfer”.
l TPC – konferencyjne po³¹czenia trójstronne.
l OCB – blokada po³¹czeñ wychodz¹cych przez abonenta. Ka¿dy abonent mo¿e korzystaæ z 10 poziomów blokad (od najmniejszych restrykcji po blokadê
wszystkich rozmów).
l Administracyjne ograniczanie rozmów wychodz¹cych – np. blokada numerów premium (700, itp.).
l Budzenie jednokrotne.
l Budzenie wielokrotne.
Protoko³y komunikacyjne
systemów CTMG i CTMG 500
Systemy pozwalaj¹ na dowolne transferowanie ruchu
g³osowego pomiêdzy operatorami i abonentami.
Wykorzystuj¹ do tego wszystkie wymienione poni¿ej
protoko³y sygnalizacyjne i dokonuj¹ automatycznej ich
translacji.
l Gor¹ca linia – automatyczne wybieranie numeru po
podniesieniu s³uchawki.
Operatorzy
Abonenci
l Wybieranie skrócone (speed dial). Dostêpne s¹ listy
10- (skrót jednocyfrowy) i 100-numerowe (skrót dwucyfrowy) .
SIP
MGCP
H.323
SIP
DSS1
(w po³¹czeniu z CTG 120
lub CTMG 500)
DSS1
(w po³¹czeniu z CTG 120,
CTMG 500
lub terminalem BRI)
l Limitowanie maksymalnego czasu trwania po³¹czenia. Mo¿liwe jest ustawianie czasu globalnego oraz
dla ka¿dego abonenta indywidualnie.
l Poczta g³osowa.
l Automatyczne powiadomienia o nowej poczcie
g³osowej.
l V2M – wysy³anie nowej poczty g³osowej jako
za³¹cznika elektronicznej poczty e-mail.
l F2M – fax-to-mail – odbieranie faksów i wysy³anie
ich jako za³¹cznika elektronicznej poczty e-mail.
l W2F – web-to-fax – wysy³anie faksów poprzez portal
abonencki.
l Nagrywanie rozmów – mo¿liwoœæ nagrywania rozmów
zarówno na traktach, jak i terminalach abonenckich.
SS7/C7
(w po³¹czeniu z CTG 120
lub CTMG 500)
ADESCOM Polska Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4; 40-514 Katowice
tel.: +48 32 201 58 80, fax: +48 32 201 58 89
www.adescom.pl
Zród³o: www.adescom.pl
BIBLIOTEKA INFOTELA
FunkcjonalnoϾ systemu CTMG i CTMG 500
21
22
VoIP
System VDmaster VoIP
S
ystem VDmaster VoIP, opracowany przez Activis Polska, to kompleksowe rozwi¹zanie do
komunikacji w firmie.
W dobie gospodarki rynkowej wygrywa ten, który jest
najbardziej konkurencyjny w stosunku do innych. Ale
konkurencyjnoœæ to nie tylko jakoœæ towarów czy us³ug,
warunki dostaw i realizacji czy marka. Znacz¹cym elementem wyboru przez klienta okreœlonej oferty jest
cena, a na ni¹ w du¿ym uproszczeniu wp³yw maj¹ koszty zmienne i sta³e przedsiêbiorstwa. Rosn¹ca specjalizacja i dywersyfikacja produkcji powoduje, ¿e koszty
komunikacji zarówno wewn¹trz firmy, jak i z jej otoczeniem (dostawcy, klienci, kooperanci) stanowi¹ znacz¹c¹
pozycjê dla wiêkszoœci przedsiêbiorstw.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Zastosowanie technologii VoIP spowodowa³o przewrót
w kosztach komunikacji g³osowej ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wykorzystania zasobów sieci informatycznej oraz
na efektywne wykorzystanie pasma. W sieci IP zawsze
pomiêdzy pakietami danych wystêpuj¹ luki, wiêc dodanie strumienia danych o niewielkiej przep³ywnoœci jest
z regu³y mo¿liwe. Silne kodowanie sygna³u mowy z natury obni¿a zapotrzebowanie na pasmo, wiêc dane
g³osowe potrzebuj¹ niewiele miejsca. Te zalety, w sposób oczywisty stanowi¹ce o niskich kosztach realizacji
komunikacji g³osowej przez sieæ IP, zadecydowa³y o jej
rosn¹cej popularnoœci. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê
na to, ¿e oczekiwania klientów indywidualnych i biznesowych s¹ nieco inne. Klient indywidualny z natury
zainteresowany jest jak najni¿szym kosztem po³¹czeñ
i gotów jest pogodziæ siê z jakoœci¹ gorsz¹ ni¿ w tradycyjnej telefonii. Jednoczeœnie dysponuje z regu³y ³¹czem internetowym o przep³ywnoœci wielokrotnie przekraczaj¹cej potrzeby transmisji jednej czy nawet kilku
rozmów. Ten rynek jest wiêc zdominowany przez tanie
urz¹dzenia koñcowe, komunikatory g³osowe (czyli rozwi¹zania programowe) oraz bêdzie polem dzia³ania
operatorów us³ugi masowej bazuj¹cych na scentralizowanym zarz¹dzaniu po³¹czeniami VoIP. Oprócz nowo
powstaj¹cych firm równie¿ wszyscy tradycyjni operatorzy telefoniczni uruchomili us³ugi tego typu.
Klient biznesowy to znacz¹co inny rynek. Przede wszystkim nie ma mowy o istotnym pogorszeniu jakoœci
transmisji g³osu. Po drugie, firmy kszta³tuj¹ swoje sieci
informatyczne (w tym pasmo do transmisji danych czy
³¹czy do Internetu) w sposób zgodny ze swoimi potrzebami i nie mo¿na ich bez straty jakoœci obci¹¿yæ du¿¹
liczb¹ rozmów VoIP. Z regu³y wymagana jest analiza
istniej¹cej sieci i jej rozbudowa. Wa¿ne jest zapewnienie bezpieczeñstwa zarówno na poziomie zestawiania
po³¹czeñ, jak i transmisji mowy, a wiêc wykorzystywanie do obs³ugi firmy zewnêtrznych serwerów sygnalizacji SIP jest problematyczne. Dodatkowo dla wielu klien-
Rysunek 1. Komunikacja w sieci IP
tów istotne jest zachowanie jeszcze przez d³ugi czas
przynajmniej czêœci dotychczas wykorzystywanych tradycyjnych ³¹czy. Dlatego w ofercie dedykowanej dla
firm wiêkszoœæ rozwi¹zañ to zaawansowane serwery
komunikacji VoIP i multimedialne urz¹dzenia, które pozwalaj¹ na zbudowanie sieci hybrydowej i pe³ne zarz¹dzanie komunikacj¹ VoIP na poziomie klienta. Jednoczeœnie obecnie trudno sobie ju¿ wyobraziæ przedsiêbiorstwo, które by nie dysponowa³o sieci¹ komputerow¹
oraz dostêpem do Internetu, wiêkszoœæ jest te¿ zainteresowana mo¿liwoœci¹ integrowania systemu komunikacji z posiadanymi ju¿ systemami zarz¹dzania.
Powy¿sze uwarunkowania powoduj¹, ¿e coraz trudniej
zaspokoiæ oczekiwania klientów za pomoc¹ tradycyjnych central telefonicznych i stosowanie systemów oraz
urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych technologiê VoIP staje siê
ju¿ nie alternatyw¹, ale koniecznoœci¹.
Firma Activis Polska oferuje system VDmaster, bêd¹cy
platform¹ do realizacji telefonii korporacyjnej IP. Dziêki
swej uniwersalnoœci w ramach obs³ugiwanych interfejsów pozwala on u¿ytkownikowi zintegrowaæ sieci TDM,
IP i GSM w ramach wspólnej sieci konwergentnej. Celem jest stworzenie optymalnej, rozproszonej, nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej z uwzglêdnieniem posiadanych zasobów teleinformatycznych. System VDmaster mo¿e zostaæ wykorzystany do rozbudowy istniej¹cych central PABX o kolejne porty abonenckie (analogowe lub IP) lub z powodzeniem funkcjonalnie zast¹piæ klasyczn¹ centralê telefoniczn¹ w firmie
jako rozwi¹zanie IP PBX. £¹cz¹c kilka oddzia³ów ze
sob¹ mo¿na utworzyæ rozproszony wêze³ telekomunikacyjny daj¹cy u¿ytkownikowi logicznie scalon¹ sieæ korporacyjn¹ z wieloma dodatkowymi us³ugami.
W ramach systemu mo¿na do³¹czyæ od kilku (w przypadku ma³ych firm) do kilku tysiêcy abonentów. Po³¹czenia s¹ realizowane w systemie, jak w centrali PABX,
VoIP
23
Rysunek 2. Przyk³ad instalacji zrealizowanej
w systemie VDmaster
Rysunek 3. Wykorzystanie pojedynczego modu³u
VDmaster w prostej instalacji
uwzglêdniaj¹c us³ugi dodane, jak np. przenoszenie
po³¹czeñ, wywo³ania grupowe, transfery, a jednoczeœnie daj¹c dodatkowe korzyœci, jak bezp³atne rozmowy
pomiêdzy oddzia³ami, ni¿sze ceny po³¹czeñ do sieci komórkowych czy obni¿enie kosztów rozmów miêdzymiastowych.
n telefonów IP – zarówno stacjonarnych, jak i przenoœnych Wi-Fi;
Bardzo wa¿na jest mo¿liwoœæ ³atwego integrowania systemu komunikacyjnego z zewnêtrznymi aplikacjami
pracuj¹cymi w sieci LAN danego przedsiêbiorstwa. Dotyczy to zarówno przesy³ania danych dotycz¹cych zestawianych po³¹czeñ, jak i mo¿liwoœci sterowania konfiguracj¹ i prac¹ poszczególnych jego elementów. To
sprawia, ¿e szczególnie efektywnie daje siê budowaæ
systemy call center i contact center oraz sieci korporacyjne dla firm rozproszonych terytorialnie.
System VDmaster sk³ada siê z mechanizmów sprzêtowych i programowych, umo¿liwiaj¹cych integrowanie
i optymalizowanie sieci komunikacyjnych (TDM, IP
i GSM ) w ramach spójnego, jednolitego, zarz¹dzalnego i skalowalnego uk³adu. Wdro¿enie systemu daje
w efekcie strukturê prywatnej rozproszonej sieci komunikacyjnej z zaimplementowanym wielopoziomowym
systemem LCR (Least Cost Route), wspó³pracuj¹cej
z sieciami IP, TDM i GSM.
W ramach systemu dostêpne s¹ modu³y umo¿liwiaj¹ce
do³¹czanie ró¿nego rodzaju abonentów:
n aparatów pracuj¹cych w systemie DECT.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo sieci, system zosta³ wyposa¿ony we w³asny modu³ oprogramowania SERWER
SIP. Mo¿e on byæ uruchomiony w jednym lub kilku
urz¹dzeniach systemowych VDmaster lub jako wydzielony modu³ sprzêtowo-programowy. Jeden modu³ (jako
osobne urz¹dzenie) obs³uguje sygnalizacjê dla 150
abonentów IP. Mo¿na tworzyæ systemy VoIP o ró¿nej
pojemnoœci (do 2000 koñcówek SIP) wykorzystuj¹c
wiele modu³ów serwera SIP pracuj¹cych w sieci danego przedsiêbiorstwa. Serwer SIP wraz z pozosta³ymi
modu³ami VDmaster realizuje te¿ wymianê danych
z serwerami sygnalizacyjnymi nale¿¹cymi do innych
operatorów. Trzeba podkreœliæ, ¿e ka¿de z dostêpnych
urz¹dzeñ mo¿e pracowaæ zarówno autonomicznie, jak
i stanowiæ element du¿ej sieci korporacyjnej.
W ofercie firmy Activis znajduj¹ siê urz¹dzenia VDmaster o ró¿nych pojemnoœciach – od bardzo prostych
centralek IP PBX dla kilku linii do du¿ych modu³ów wyposa¿onych w wiele rodzajów portów centralowych cyfrowych oraz analogowych. Wszystkie urz¹dzenia mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ za pomoc¹ sieci IP buduj¹c skomplikowane systemy VoIP. G³ówn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy poszczególnymi urz¹dzeniami wchodz¹cymi w sk³ad systemu VDmaster jest liczba interfejsów umo¿liwiaj¹cych
przy³¹czenie do sieci wewnêtrznej i operatorskiej:
l VDmaster ATG – 1 linia analogowa wewnêtrzna, 1 linia
miejska, 30 wewnêtrznych kont VoIP, 10 publicznych
kont VoIP, 1 SIP-trunk, wbudowana bramka GSM;
l VDmaster MIX – 2 linie analogowe wewnêtrzne, 8 linii zewnêtrznych, 4 wbudowane bramki GSM, 150
kont wewnêtrznych SIP, 30 kont do operatora VoIP,
SIP-trunk;
l VDmaster IMIX – 14 linii analogowych wewnêtrznych, 2 linie zewnêtrzne, 150 kont wewnêtrznych
SIP, 30 kont do operatora VoIP, SIP-trunk;
BIBLIOTEKA INFOTELA
Istotn¹ zalet¹ systemu jest wbudowana funkcja LCR
umo¿liwiaj¹ca wybór najtañszej drogi po³¹czeniowej. To
nie abonent wybiera drogê po³¹czenia (PSTN, GSM,
VoIP), ale system po przeanalizowaniu numeru docelowego zestawia najtañsze z mo¿liwych po³¹czenie. Jest
to najefektywniejszy sposób wprowadzenia znacznych
oszczêdnoœci w firmie. System zosta³ opracowany pod
k¹tem wygody dla u¿ytkownika i nie wymaga zmiany
sposobu wybierania numerów, pozwala te¿ w du¿ym
stopniu zachowaæ dotychczasow¹ strukturê sieci. System VDmaster mo¿e zostaæ zainstalowany za zapor¹
chroni¹c¹ sieæ komputerow¹ klienta bez wp³ywu na
bezpieczeñstwo i z poziomu sieci jest widoczny jak inne
stacje robocze.
n tradycyjnych analogowych aparatów telefonicznych;
24
VoIP
l VDmaster PRA – 2 linie 30-kana³owe ISDN/PRA,
150 kont wewnêtrznych SIP, 30 kont do operatora
VoIP, SIP-trunk.
S¹ te¿ urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce wy³¹cznie z sieci¹ IP:
l VDmaster SVR – 150 kont wewnêtrznych VoIP, 30
kont do operatora VoIP, SIP-trunk;
l modu³y poczty g³osowej, zapowiedzi s³ownych,
obs³ugi systemu IVR, nagrywania po³¹czeñ.
Stosuj¹c wymienione elementy oraz ich kombinacje
u¿ytkownik mo¿e zbudowaæ nowoczesny system ³¹cznoœci gwarantuj¹cy optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz ³¹czy do operatora VoIP. Zasady
pracy definiuje siê poprzez odpowiednie skonfigurowanie urz¹dzeñ wystêpuj¹cych w danej sieci oraz dobór
systemowego oprogramowania.
Wraz z systemem u¿ytkownik otrzymuje pakiet oprogramowania do zarz¹dzania i konfiguracji oraz programy
u³atwiaj¹ce eksploatacjê systemu VDmaster: PART
– do analizy ruchu i billingu, OSA – do obserwacji
ewentualnych alarmów, KTL – program ksi¹¿ki telefonicznej, oprogramowanie do nagrywania zapowiedzi. Zestaw programów eksploatacyjnych jest ci¹gle rozwijany
pod wzglêdem funkcjonalnym, rozszerza siê te¿ lista
dostêpnych aplikacji.
Niskie koszty implementacji systemu wynikaj¹ z nastêpuj¹cych przes³anek:
l dziêki globalnemu podejœciu koszty zaimplementowania systemu s¹ zoptymalizowane;
l w ramach implementacji systemu wykorzystuje siê
istniej¹c¹ infrastrukturê;
l system jest systemem otwartym i dalsza rozbudowa
lub rekonfiguracja mo¿e siê odbywaæ w dowolnym
kierunku przy wykorzystaniu istniej¹cych elementów.
Optymalizowanie kosztów eksploatacji nastêpuje dziêki:
l wykorzystaniu sieci IP i transmisji VoIP bazuj¹cej na
istniej¹cej ju¿ sieci szerokopasmowej;
l planowemu wykorzystaniu wyjϾ do sieci innych
operatorów przy uwzglêdnieniu optymalizacji taryf
po³¹czeniowych.
Du¿e znaczenie dla klientów ma element bezpieczeñstwa i hermetyzacji w³asnych sieci LAN. Te uwarunkowania zosta³y uwzglêdnione przy tworzeniu systemu
i w zwi¹zku z tym system VDmaster posiada nastêpuj¹ce cechy:
l system jest realizowany w oparciu o specjalizowane
modu³y sprzêtowe i autorskie oprogramowanie, jest
w zwi¹zku z tym odporny na ataki z sieci nakierowane na popularne systemy operacyjne i bazodanowe;
l nie ingeruje w sieæ LAN klienta, nie nadzoruje ani
nie analizuje wewnêtrznego ruchu IP z wyj¹tkiem
tego, który jest zwi¹zany z po³¹czeniami telefonicznymi;
l elementy systemu znajduj¹ siê pod ochron¹ firewalla klienta i s¹ tak samo zabezpieczone jak inne elementy sieci komputerowej klienta;
l struktura rozproszona zabezpiecza system przed
zak³óceniami w pracy w przypadku przeci¹¿enia lub
awarii;
l urz¹dzenia u¿ytkowników mobilnych, zmieniaj¹cych
lokalizacjê, loguj¹ siê do serwera systemu same
i mog¹ byæ ulokowane w sieci, w której w danej
chwili siê znajduj¹, zwykle bez koniecznoœci dodatkowych uzgodnieñ z administratorem tej sieci.
Bior¹c po uwagê potrzeby i mo¿liwoœci Activis Polska
oferuje realizacjê systemu VDmaster w formie najdogodniejszej dla klienta. System mo¿na budowaæ od
razu jako ca³oœæ lub – co jest ³atwiejsze i ekonomicznie
uzasadnione – etapowo. Ka¿de wdro¿enie wi¹¿e siê
w pierwszej kolejnoœci z przeprowadzeniem szczegó³owego audytu istniej¹cej struktury oraz ponoszonych
kosztów oraz wykonaniem projektu dla konkretnej sieci
docelowej. Na tej podstawie mo¿na okreœliæ koszt ca³ej
inwestycji i przybli¿one oszczêdnoœci. Zarz¹dzanie systemem oraz jego konfigurowanie mo¿e byæ prowadzone samodzielnie przez personel klienta (po odpowiednim przeszkoleniu) lub realizowane przez zespó³ Activisa na bazie odpowiednich porozumieñ i ustaleñ. Wszelkie elementy programowe mog¹ znajdowaæ siê na
sprzêcie klienta w jego sieci LAN, komputerze/sprzêcie
zlokalizowanym poza sieci¹ klienta – dostêpnych poprzez bezpieczny kana³ komunikacyjny – lub na zasadach dzier¿awy aplikacji serwera w modelu ASP.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Activis wspó³pracuje te¿ z instytucjami finansowymi
specjalizuj¹cymi siê w finansowaniu inwestycji teleinformatycznych. Istnieje wiêc mo¿liwoœæ sfinansowania instalacji za pomoc¹ leasingu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o bezpoœredni kontakt z przedstawicielami firmy
www.activis.pl; www.vdmaster.pl
Activis Polska Sp. z o.o.
Rysunek 4. Nagrywanie rozmów VoIP
jest rozwi¹zaniem systemowym
60-321 Poznañ, ul. Œwierzawska 5,
tel. 614 482 200; fax 614 482 249
www.activis.pl; www.vdmaster.pl
26
VoIP
VoiceLink
– kliknij i rozmawiaj
s³uga VoiceLink umo¿liwia natychmiastowy
kontakt g³osowy odwiedzaj¹cego witrynê internetow¹ z pracownikiem/konsultantem firmy lub urzêdu. Jest to doskona³y kana³ komunikacji
z klientem. £atwoœæ implementacji i u¿ytkowania
daje szansê uzyskania przewagi konkurencyjnej
nad innymi graczami na rynku zw³aszcza teraz, gdy
z badañ wynika, i¿ zaledwie kilka minut decyduje
o tym, czy kupuj¹cego zainteresuje towar oraz czy
spróbuje skontaktowaæ siê ze sprzedaj¹cym.
U
Firma lub urz¹d, które chc¹ umo¿liwiæ to swoim odwiedzaj¹cym, musi wyposa¿yæ siê w minimum pakiet
startowy. Platforma umo¿liwiaj¹ca komunikowanie siê
internautów z konsultantami Klienta jest dostarczana
i obs³ugiwana przez Operatora Us³ugi VoiceLink.
U¿ytkownik nie musi:
l rejestrowaæ siê jako u¿ytkownik us³ugi u operatora;
l uzyskiwaæ indywidualnego numeru;
l uzyskiwaæ spersonalizowanego identyfikatora.
Jej uruchomienie jest bardzo proste i nastêpuje po klikniêciu w dedykowan¹ ikonê odwiedzanej witryny.
Pakiet startowy
W ramach pakietu startowego us³ugi Klient abonuj¹c jeden VoiceLink otrzymuje mo¿liwoœæ obs³ugi do 3 konsultantów skojarzonych z okreœlon¹ ikon¹ na jego
stronie www. Liczbê konsultantów mo¿na zwiêkszyæ.
System dba o roz³o¿enie ruchu pomiêdzy wszystkich
pracowników, kolejkuj¹c przychodz¹ce zg³oszenia
w przypadku zajêtoœci wszystkich koñcówek. Internauta
w takim przypadku widzi, który jest w kolejce i jaki
orientacyjnie jest czas oczekiwania.
Umo¿liwienie po klikniêciu na stronie internetowej bezp³atnego bezpoœredniego kontaktu g³osowego z konsultantem w urzêdzie przyspiesza i u³atwia interesantowi
za³atwienie sprawy czy wype³nienie formularza. Buduje
przy okazji wizerunek przyjaznego urzêdu.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Ka¿dy dzia³ w firmie czy wydzia³ w urzêdzie, a nawet
ka¿da osoba mo¿e mieæ zaimplementowan¹ us³ugê
VoiceLink do kontaktu z klientami i partnerami biznesowymi.
Aby wykonaæ darmowe po³¹czenie, odwiedzaj¹cy witrynê internetow¹ nie musi posiadaæ ¿adnego dodatkowego sprzêtu z wyj¹tkiem komputera wyposa¿onego w mikrofon i g³oœniki lub s³uchawki. W zale¿noœci od konfiguracji oprogramowania na komputerze mo¿e siê okazaæ, ¿e konieczne jest doinstalowanie maszyny Java firmy SUN niezbêdnej przy ogl¹daniu wielu stron internetowych. O tym fakcie powiadomi u¿ytkownika
przegl¹darka i system przeprowadzi go przez proces instalacji.
Operator dostarcza wzór ikony oraz oprogramowanie
niezbêdne do zaimplementowania w ramach witryny internetowej Klienta. Rol¹ Klienta jest jedynie umieszczenie na swojej stronie otrzymanej ikony oraz linku do
programu wykonawczego. Program realizuj¹cy us³ugê
VoiceLink znajduje siê na serwerze operatora i jest
pobierany do komputera u¿ytkownika/internauty wraz
z otwieran¹ stron¹ www.
Ka¿dy Klient dla swojego VoiceLinka otrzymuje indywidualny kod skojarzony z dan¹ ikon¹. W przypadku
wiêkszej liczby VoiceLinków na stronach Klienta, ka¿dy
VoiceLink ma swój identyfikator. Identyfikator jest przekazywany do programu wykonawczego przy aktywacji
po³¹czenia jako parametr identyfikuj¹cy Klienta.
W trakcie nawi¹zywania po³¹czenia u¿ytkownik/internauta widzi na ekranie komunikaty odpowiadaj¹ce stanowi, w jakim znajduje siê system. Operator w tym miejscu daje Klientowi mo¿liwoœæ zdefiniowania treœci wyœwietlanych komunikatów. Przyk³adowo, je¿eli Klient do
obs³ugi VoiceLinka ma 3 konsultantów, to mo¿e zdecydowaæ, ¿e w trakcie po³¹czenia u¿ytkownik ma uzyskaæ
informacjê, z kim rozmawia.
VoIP
27
Dodatkowe wypisy i komunikaty do u¿ytkownika/internauty mog¹ dotyczyæ przyk³adowo:
l czasowej nieobecnoœci konsultanta
„Konsultanci chwilowo nieobecni”;
l sta³ej nieobecnoœci konsultanta
„Przepraszamy. Konsultanci nieobecni”;
l przyk³adowych godzin obs³ugi VoiceLinka
w godzinach gdy brak konsultantów
„Zapraszamy: pn. – pt. od 8.00 do 16.00”.
Maksymalna d³ugoœæ tekstu to 40 znaków wraz ze spacjami. Klient mo¿e skorzystaæ z predefiniowanych przez
operatora komunikatów lub w momencie abonowania
us³ugi podaæ swoje wersje komunikatów dla poszczególnych stanów po³¹czenia. W przypadku koniecznej aktualizacji mo¿na zleciæ operatorowi zmianê wypisów.
Konfiguracja 1. Bezpoœrednie do³¹czenie
do internetu
W przypadku wykorzystywania telefonów IP oferowanych przez operatora konsultanci mog¹ w pewnym zakresie sterowaæ prac¹ wêz³a. Wykorzystuj¹c klawiaturê
alfanumeryczn¹ telefonu mog¹ zrealizowaæ funkcje dodatkowe, takie jak:
n blokada czasowa po³¹czeñ przychodz¹cych – ruch
przychodz¹cy bêdzie kierowany na pozosta³ych konsultantów; jeœli nie ma wiêcej stanowisk, na ekranach internautów próbuj¹cych nawi¹zaæ po³¹czenie
pojawi siê komunikat o czasowej nieobecnoœci konsultanta lub inny zadeklarowany przez Klienta; blokada czasowa trwa 15 minut;
n blokada po³¹czeñ przychodz¹cych – konsultant
wy³¹czony z pracy do momentu odwo³ania blokady
z jego aparatu; wypisy jak powy¿ej;
Konfiguracja 2. Pod³¹czenie przez bramkê
VoiceLink
z wykorzystaniem centrali wewnêtrznej
n blokada po³¹czeñ z³oœliwych – w trakcie wywo³ania
lub bezpoœrednio po nim konsultant ma mo¿liwoœæ
czasowego zablokowania adresu IP, z którego pochodzi³o ostatnie po³¹czenie; blokada czasowa – 30
minut.
Telefony mog¹ byæ wpiête w sieæ LAN Klienta albo mo¿na dla nich stworzyæ dedykowan¹ podsieæ. Jest te¿
mo¿liwe zastosowanie konwerterów ATA i wykorzystanie istniej¹cych telefonów analogowych lub wrêcz
zaimplementowanie na komputerach konsultantów tzw.
softphonów, czyli aplikacji komputerowych do obs³ugi
po³¹czeñ telefonicznych w technologii VoIP.
Konfiguracja 3
Do³¹czenie z wykorzystaniem
telefonu analogowego
BIBLIOTEKA INFOTELA
Niezbêdny sprzêt
Nak³ady na wyposa¿enie sprzêtowe konsultantów s¹
bardzo ma³e, a wrêcz mo¿na je zredukowaæ do zera.
W celu obs³ugi zg³oszeñ przychodz¹cych ze stron www
do konsultantów Klient musi wyposa¿yæ swoich pracowników w dedykowane telefony IP pozwalaj¹ce na prowadzenie rozmów w technologii VoIP.
28
VoIP
Pod³¹czenie telefonu dla obs³ugi zg³oszeñ
Odbieranie wywo³añ telefonicznych generowanych z internetu poprzez ³¹cza VoiceLink mo¿liwe jest na trzy
sposoby:
l z telefonu internetowego (VoIP) pod³¹czonego bezpoœrednio do sieci internet (konfiguracja 1);
l z telefonu analogowego do³¹czonego do abonenckiej centrali wewnêtrznej (konfiguracja 2);
l z telefonu analogowego do³¹czonego do sieci internet poprzez bramkê VoIP (konfiguracja 3).
fon przeznaczony do odbierania rozmów zostaje umieszczony na stanowisku konsultanta.
Zalety:
l mo¿liwoœæ wykorzystania posiadanego analogowego aparatu telefonicznego;
l niskie koszty rozwi¹zania;
l mo¿liwoœæ zastosowania bramki obs³uguj¹cej jednoczeœnie analogow¹ liniê miejsk¹ i ³¹cze VoiceLink na
jednym telefonie analogowym.
Wady:
Konfiguracja 1
Wykorzystuje siê dostarczany przez operatora telefon
VoIP, na który bêd¹ przychodzi³y wywo³ania bezpoœrednio z internetu.
Zalety:
l pe³na wspó³praca telefonu z systemem VoiceLink,
w tym realizowanie przy pomocy klawiatury telefonu
us³ug specjalnych, np. us³ugi czasowej blokady
wywo³añ;
l w przypadku telefonu obs³uguj¹cego kilka kont mo¿liwoœæ wykorzystywania telefonu do obs³ugi innych
po³¹czeñ VoIP;
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wykorzystanie oferowanych
telefonów IP rozszerza paletê dostêpnych us³ug dla
konsultantów.
Statystyki
i funkcje dodatkowe
W celu optymalnego zarz¹dzania liczb¹ i prac¹ konsultantów, Klient otrzymuje od operatora us³ugi raporty
dotycz¹ce ruchu w ramach posiadanych przez niego
VoiceLinków. Statystyki pokazuj¹:
l mo¿liwoœæ rozbudowy systemu w kierunku telefonii
VoIP.
l ³¹czn¹ liczbê po³¹czeñ;
Konfiguracja 2
l œredni¹ d³ugoœæ kolejki do konsultanta lub grupy
konsultantów;
l Wykorzystanie istniej¹cej centrali wewnêtrznej i do³¹czenie internetu poprzez dostarczon¹ bramkê VoiceLink
do wejœcia przeznaczonego dla linii miejskiej. Po³¹czenia internetowe VoiceLink s¹ odbierane przez
wyposa¿enie centralki, tak jak po³¹czenia miejskie.
Zalety:
l mo¿liwoœæ skierowania przychodz¹cych po³¹czeñ na
dowolny telefon koñcowy centrali (w centrali nale¿y
ustawiæ przekierowanie na sta³e);
l mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cych telefonów;
l kierowanie wywo³añ VoiceLink na ju¿ istniej¹cy telefon.
BIBLIOTEKA INFOTELA
l mo¿liwoœci funkcjonalne ograniczone do mo¿liwoœci
posiadanego aparatu.
Wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci systemu VoiceLink jest uzale¿nione od parametrów posiadanej centrali wewnêtrznej. Operator gwarantuje pe³n¹ wspó³pracê
z systemem w przypadku wykorzystywania centrali systemowej VDmaster.
Konfiguracja 3
Zwyk³y telefon analogowy do³¹cza siê poprzez bramkê
VoiceLink dostarczo-n¹ przez operatora w momencie
zawarcia umowy na œwiadczenie us³ugi VoiceLink. Tele-
l œredni czas po³¹czenia;
l liczbê wywo³añ nieobs³u¿onych;
l rozk³ad wywo³añ w czasie.
Trwaj¹ prace nad wdro¿eniem kolejnych raportów.
Zasady
korzystania z us³ugi
Us³uga VoiceLink jest us³ug¹ abonamentow¹ i wymaga
podpisania umowy pomiêdzy Klientem i Operatorem.
Klientem jest firma lub urz¹d posiadaj¹ce w³asn¹ witrynê www i chc¹ce umo¿liwiæ swoim odwiedzaj¹cym szybki bezp³atny kontakt z pracownikami.
Us³uga VoiceLink jest aktywowana po podpisaniu umowy na abonament i wp³acie pierwszej op³aty abonamentowej. Op³aty abonamentowe mo¿na uiszczaæ miesiêcznie lub zap³aciæ za rok góry. Po stronie Klienta le¿y
implementacja dostarczonego przez Operatora oprogramowania na w³asnych stronach www oraz instalacja
telefonów IP. Telefony IP s¹ dostarczane ju¿ skonfigurowane dla konkretnej us³ugi i wymagane jest jedynie
do³¹czenie ich do w³asnej sieci LAN przez Klienta.
Us³ugê mo¿na zamówiæ na stronie www.voicelink.pl.
30
VoIP
Sposób na ograniczenie
kosztów dla firm i instytucji
F
irma Salesmanager Software udostêpni³a nowe
rozwi¹zanie wideokonferencyjne oparte na komunikacji IP. VideoViator Suite to zestaw programów, które umo¿liwiaj¹ internetowy przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym (zwany popularnie
wideokonferencjami i transmisjami IP) przy niskim
wykorzystaniu ³¹cza, dzia³aj¹c przez przegl¹darkê
internetow¹, za dowolnym typem zapory ogniowej,
bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji
czy komponentów.
audio lub za pomoc¹ wiadomoœci tekstowych z dowolnego komputera pod³¹czonego do Internetu.
VideoViator Broadcast Server (serwer emisji audio-wideo) jest narzêdziem do nadawania przez Internet
transmisji do wiêkszego grona odbiorców.
Panel administracyjny
Panel administratora serwisu umo¿liwiaj¹cy zarz¹dzanie danymi i uprawnieniami u¿ytkowników.
VideoViator Client
Rozwi¹zanie to nie jest us³ug¹. Jest oprogramowaniem
typu klient – serwer instalowanym w strukturach Licencjobiorcy. Licencja nie opiewa wy³¹cznie na okreœlon¹
liczbê u¿ytkowników, ale równie¿ umo¿liwia zapraszanie goœci, którzy nie s¹ zarejestrowanymi u¿ytkownikami w sieci Licencjobiorcy. Fakt ten odró¿nia ten system
od oferowanych na rynku us³ug wideokonferencyjnych.
Panel u¿ytkownika umo¿liwiaj¹cy intuicyjne zak³adanie
konferencji, transmisji wideo i zarz¹dzanie nimi oraz
uczestnictwo w spotkaniach medialnych on-line.
Sk³adniki VideoViator Suite
W sk³ad oferowanego systemu wchodz¹:
VideoViator Communication Server (serwer komunikacji audio-wideo), który umo¿liwia pod³¹czenie on-line
wielu u¿ytkowników z mo¿liwoœci¹ komunikacji wideo,
BIBLIOTEKA INFOTELA
Umo¿liwia komunikacjê audiowizualn¹ z dwiema
lub wiêcej osobami
Odbiorcy audio, wideo i danych z bia³ej tablicy.
Komunikacja typu czat z Nadawc¹ lub Nadawcami
W trzech prostych krokach planujemy
wideokonferencjê
VoIP
31
Funkcje systemu
VideoViator pod³¹czony jest do dwóch serwerów, jednego zarz¹dzaj¹cego danymi (w tym elementami storn
web) oraz drugiego, który obs³uguje komunikacjê audio
i wideo.
Co najwa¿niejsze, VideoViator wspó³pracuje z serwerami pracuj¹cymi na systemach operacyjnych Linux oraz
z serwerami obs³uguj¹cymi wideo i audio- transmisje,
które s¹ oparte na licencji LGPL (open source) zmniejszaj¹c drastycznie koszty implementacji rozwi¹zania w
strukturze korporacyjnej i zapewniaj¹c otwartoœæ kodu
po stronie serwera, co gwarantuje, ¿e ¿adne niepowo³ane dane ani transmisje nie s¹ przekazywane do
niepowo³anych osób.
VideoViator jest licencjonowany w trzech wersjach:
l VideoViator Standard z licencj¹ na 100 u¿ytkowników;
Przebieg konferencji w pokoju
szeœcioosobowym
l VideoViator Corporate z licencj¹ na 300 u¿ytkowników;
l VideoViator Enterprise+ z licencj¹ dla podmiotów
wymagaj¹cych wiêkszej liczby licencji zarejestrowanych u¿ytkowników, np. firm ubezpieczeniowych
z sieci¹ ponad tysi¹ca agentów, firm multi-level marketingowych, itp.
U¿ytkownik VideoViator ma prawa zak³adania konferencji i rozpoczynania transmisji oraz zapraszania goœci
lub innych u¿ytkowników systemu. Goœæ mo¿e wy³¹cznie uczestniczyæ w wideokonferencji oraz transmisji
za³o¿onej przez u¿ytkownika.
Z punktu widzenia klienta zakupuj¹cego rozwi¹zanie,
jedn¹ z wa¿niejszych cech VideoViatora jest pe³na kontrola nad ustawieniami parametrów jakoœciowych transmisji audio i wideo. Umo¿liwia to optymalizacjê parametrów transmisji w zale¿noœci od warunków w sieci intranetowej firmy lub Internecie.
System oparty zosta³ na modelu wirtualnych pokoi konferencyjnych, podobnie jak to siê dzieje w wypadku rzeczywistych spotkañ. Zarejestrowany u¿ytkownik, tak jak
w rzeczywistoœci, mo¿e zarezerwowaæ pokój konferencyjny na okreœlon¹ liczbê osób w okreœlonym dniu i godzinie.
W prostym procesie rezerwacji wybiera z listy lub wpisuje rêcznie adresy e-mailowe do zaproszonych uczestników i automatycznie wysy³a zaproszenia. Zaproszony uczestnik spotkania otrzymuje link do pokoju konferencyjnego, do którego loguje siê automatycznie.
Do dyspozycji u¿ytkowników systemu s¹ tak¿e pokoje
broadcastowe, które umo¿liwiaj¹ transmisjê audio-wideo do wiêkszej liczby odbiorców z mo¿liwoœci¹ zwrotnej komunikacji tekstowej do nadawcy oraz pokój
wideokonferencyjny jakoœci transmisji HQ, gdzie mo¿na
po³¹czyæ pokoje konferencyjne w dwóch lokalizacjach
z jakoœci¹ obrazu telewizyjnego.
Pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a obrazu (np. zewnêtrznej kamery profesjonalnej po ³¹czu np. FireWire) umo¿liwi nadawanie wyraŸnego obrazu w czasie rzeczywistym,
a pod³¹czenie np. DVD umo¿liwi nadawanie filmu innym
uczestnikom konferencji czy wideotransmisji.
Poniewa¿ system jest rozwi¹zaniem serwerowym bez
koniecznoœci instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach uczestników konferencji, jakoœæ
przeprowadzonych spotkañ wirtualnych zale¿eæ bêdzie
m.in. od jakoœci urz¹dzeñ koñcowych do³¹czonych do
komputerów uczestników.
Dla przyk³adu, jedna wideokonferencja oœmioosobowa
wymaga min. 1-1,5 Mb/s przepustowoœci dla serwera
w obu kierunkach dla kamer internetowych z przetwarzaniem min. 25 klatek na sekundê. Te parametry gwarantuj¹ dobrej jakoœci komunikacjê. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie www.techbox.pl –
zak³adka VideoViator.
U¿ytkownik w³¹czaj¹cy siê do konferencji przez Internet
powinien mieæ po³¹czenie upload min. 128 Kbps lub
szybsze (zalecane minimalne ³¹cze symetryczne 256
Kbps).
VideoViator jest cyklicznie rozwijany. W ramach umowy
o pomoc techniczn¹ i aktualizacjê funkcjonalnoœci Licencjobiorca otrzyma nowe interfejsy u¿ytkowników, a nawet oprogramowanie serwera z nowymi usprawnieniami
i funkcjami.
Obecnie w trakcie implementacji s¹ nastêpuj¹ce funkcje:
l funkcja bia³ej tablicy umo¿liwiaj¹ca prezentacjê dokumentów, rysowanie i zaznaczanie oraz zapisywanie
dokumentów przez u¿ytkowników;
l anglojêzyczny interfejs u¿ytkownika wspó³pracuj¹cy
z interfejsem polskim;
l transmisja wielu obrazów do wielu u¿ytkowników. n
BIBLIOTEKA INFOTELA
l VideoViator Enterprise z licencj¹ na 750 u¿ytkowników;
32
VoIP
NetAlly Network Assessment
and
Troubleshooting Software
programowanie NetAlly dokonuje oceny
przedwdro¿eniowej, która ma na celu oszacowanie stopnia przygotowania sieci przed
wprowadzeniem do sieci ruchu VoIP, potwierdzenie,
i¿ jej wydajnoœæ zapewni dobr¹ jakoœæ systemu
VoIP, a tak¿e rekomenduje parametry, takie jak liczba jednoczesnych po³¹czeñ, tak by nie odnotowano
spadków tej jakoœci.
O
Ocena stanu gotowoœci dostarcza mo¿liwie szczegó³owego obrazu stanu przygotowania sieci do obs³ugi
ruchu VoIP poprzez nastêpuj¹ce próby:
n okreœlenie maksymalnej liczby prowadzonych rozmów,
n identyfikacjê czynników w istotny sposób wp³ywaj¹cych na pogorszenie jakoœci po³¹czeñ;
n potwierdzenie za³o¿eñ z zakresu planowania wydajnoœci.
W przeciwieñstwie do innych systemów opartych na generowaniu zwyk³ego obci¹¿enia symuluj¹cego VoIP,
NetAlly dokonuje oceny na podstawie generowanego
realnego ruchu VoIP, dla którego mo¿emy wybraæ jeden
z typowych kodeków (np. G.711, G.729), wraz z tak
szczegó³owymi parametrami, jak Silence Suppression
czy de-jitter buffer.
Kompleksowa jakoœæ po³¹czeñ jest mierzona za pomoc¹ metody oceny MOS. Po³¹czenia symulowane
mog¹ byæ ³¹czone z rzeczywistym ruchem danych
w trakcie normalnych godzin pracy w celu uzyskania
realistycznej oceny jakoœci us³ug albo te¿ od³o¿one na
czas po godzinach pracy, kiedy to najwa¿niejsze aplikacje biznesowe nie s¹ wykorzystywane.
Dodatkowo, oprócz analizy podstawowych wskaŸników
istotnych dla ruchu VoIP, takich jak opóŸnienie, jitter,
strata pakietów, przepustowoœæ czy MOS, oprogramowanie NetAlly jest w stanie wykonywaæ szereg specjalistycznych testów diagnostycznych przy dowolnie regulowanych parametrach, co mo¿e u³atwiæ identyfikacjê
problemów z wydajnoœci¹ funkcjonowania sieci b¹dŸ
aplikacji podczas lub ju¿ po wdro¿eniu.
Etap prób certyfikacji wydajnoœci ma na celu potwierdzenie dok³adnoœci danych z testu oceny gotowoœci poprzez symulacjê szeregu rozmów prowadzon¹
przez d³u¿szy okres. Test ten umo¿liwia ocenê wydajnoœci technologii VoIP wed³ug pór dnia i dni tygodnia
przy zmieniaj¹cym siê natê¿eniu ruchu sieciowego.
Testy diagnostyczne mo¿na wykonywaæ pomiêdzy ró¿nymi uczestnikami ruchu albo miêdzy u¿ytkownikiem
ruchu a serwerem aplikacji lub hostem.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Ocena przedwdro¿eniowa
Przedwdro¿eniowa ocena sieci ma na celu oszacowanie stopnia przygotowania sieci przed wprowadzeniem
do sieci ruchu VoIP oraz potwierdzenie, i¿ jej wydajnoœæ
odpowiada zapotrzebowaniu aplikacji VoIP. Proces oceny jest podzielony na trzy etapy, z których ka¿dy posiada okreœlony cel w ogólnym procesie oceny.
Etap badania konfiguracji sieci s³u¿y sprawdzeniu ró¿norakich aspektów funkcjonowania sieci i sk³ada siê
z trzech ró¿nych testów:
Po ka¿dym etapie procesu oceny generowane s¹
w kompleksowe raporty.
Przyk³adowy raport:
Certyfikacja wydajnoœci.
Przyk³adowy raport:
Ocena gotowoœci sieci na VoIP.
Rozwi¹zywanie problemów
Oprócz analizy podstawowych wskaŸników istotnych
dla ruchu VoIP, takich jak opóŸnienie, jitter, strata pakietów i przepustowoœæ, oprogramowanie NetAlly jest
w stanie wykonywaæ równie¿ szereg specjalistycznych
testów diagnostycznych przy dowolnie regulowanych
parametrach, co mo¿e u³atwiæ identyfikacjê problemów
z wydajnoœci¹ funkcjonowania sieci b¹dŸ aplikacji.
n test pierwszeñstwa ruchu VoIP (strategia QoS);
Testy diagnostyczne mo¿na wykonywaæ pomiêdzy ró¿nymi uczestnikami ruchu albo miêdzy u¿ytkownikiem
ruchu a serwerem aplikacji lub hostem.
n test pomiarów jakoœci po³¹czeñ i stopnia ich wykorzystania.
Testy te s¹ podzielone na grupy wed³ug zastosowañ
i obejmuj¹:
n test próby ³¹cznoœci;
VoIP
l testy podstawowych aplikacji sieciowych kontroluj¹ce czas reakcji serwerów FTP i WWW;
l testy ca³oœciowe maj¹ce na celu pomiar czasu transmisji jednokierunkowej lub zwrotnej w protoko³ach
UDP, TCP lub ICMP;
l testy jakoœci us³ug mierz¹ce opóŸnienie jednokierunkowego lub zwrotnego ruchu UDP lub TCP, drgania i przepustowoœæ dla wszystkich klas us³ug (CoS);
l testy wydajnoœci VoIP przy zastosowaniu ró¿nych
kodeków i testów protoko³ów multicast;
l rozwi¹zywanie problemów z VoIP obejmuj¹ce wykrywanie problemów typu „duplex mismatch”, jakoœci
po³¹czenia oraz ocenê pierwszeñstwa systemu
QoS.
Testy diagnostyczne mo¿na powi¹zaæ z systemem powiadomieñ, za pomoc¹ których informuje siê systemy
zewnêtrzne lub u¿ytkowników o zaistnieniu okreœlonego
wyniku testu. Dziêki zastosowaniu identycznych lub
ró¿nych metod powiadomienia dla ró¿nych odbiorców
i ró¿nych planowanych reakcji w obrêbie jednego projektu mo¿na skonstruowaæ wiele scenariuszy postêpowania. Powiadomienia mog¹ byæ przesy³ane jako
e-maile, komunikaty Trap protoko³u SNMP lub rozkazy
systemu operacyjnego.
Korzyœci
Oprogramowanie NetAlly pozwala na:
l ocenê, czy posiadana infrastruktura sieci LAN i WAN
bêdzie w stanie obs³u¿yæ ruch nasilaj¹cy siê po
wdro¿eniu technologii VoIP;
l ocenê, czy niezbêdne jest wdro¿enie strategii jakoœci us³ug typu QoS;
l okreœlenie œredniej jakoœci po³¹czeñ (MOS – Mean
Opinion Score), jakiej nale¿y siê spodziewaæ po
wdro¿eniu;
l okreœlenie maksymalnej liczby po³¹czeñ, jak¹ jest
w stanie obs³u¿yæ infrastruktura zapewniaj¹c ich
dobr¹ jakoœæ;
l okreœlenie g³ównych czynników ograniczaj¹cych jakoœæ po³¹czeñ g³osowych – opóŸnienie, strata pakietów, jitter lub dobór kodeka;
l okreœlenie, ile równoczesnych po³¹czeñ VoIP mo¿e
obs³u¿yæ sieæ bez pogarszania wydajnoœci pracy
dotychczasowych aplikacji.
Zród³o: Passus
BIBLIOTEKA INFOTELA
l testy zaawansowanych aplikacji sieciowych s³u¿¹ce
do oceny wydajnoœci serwerów DHCP, DNS, Radius
oraz pocztowych;
33
34
VoIP
Zestawienie operatorów
telefonii VoIP na polskim rynku
Poni¿sze zestawienie zawiera podstawowe informacje o wiêkszoœci operatorów telefonii VoIP dzia³aj¹cych na
polskim rynku, takie jak nazwa us³ugi, nazwa operatora, stosowane protoko³y i oprogramowanie oraz ceny.
ACTIO; Net-Telecom Sp. z o.o.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online.
• Nomina³y do³adowañ: 5 lub wiêcej [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 5.00 [PLN]
Oferta: ALE KONTAKT/Ceny: PL [É/È]
0,09 I 0.49
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,05 I 0.05
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,27 I 0.60
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,05 I 0.05
0,14 I 0.93
0,12 I 0.99
0,09 I 0.99
0,27 I 0.24
0,24 I 1.19
0,09 I 0.99
0,09 I 0.99
0,08 I 0.08
0,38 I 1.03
0,09 I 0.99
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres
rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 45; Rozmowy wideo; Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail; Mail to fax.
Ale Kontakt; VoxNet SA
• Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 5, 10, 20, 50 poprzez Przelewy24 lub dowolna kwota wiêksza ni¿
50 z³ przy przelewie na konto [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 5.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery:
Polska
Oferta: ALE KONTAKT/Ceny: PL [É/È]
0.06 | 0.35
0.06 | 0.99
0.06 | 1.49
0.06 | 0.06
0.06 | 0.06
0.06 | 0.99
0.06 | 0.99
0.79 | 2.20
0.06 | 0.99
0.06 | 0.99
0.09 | 0.59
0.06 | 0.99
0.06 | 0.99
0,05 I 0.05
0.49 | 1.49
0.06 | 0.99
0.06 | 0.99
0.15 | 1.19
0.35 | 0.99
0.06 | 0.99
0.06 | 0.99
0.35 | 1.49
0.79 | 1.49
0.06 | 0.99
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Mo¿liwoœæ
darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00;
Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 0.
• Abonament zawiera: 1 numer miejski GRATIS, rozmowy wewn¹trz sieci GRATIS, podane ceny po³¹czeñ brutto,
naliczanie sekundowe, aktywacja GRATIS, op³ata roczna za DODATKOWY wirtualny numer telefonu, przypisany
do konta – 10,00 z³ netto.
ALTEO; Open-Net SA
• Protoko³y: H323, SIP; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: ALTEO/Ceny: PL [É/È]
0.07 | 0.35
0.10 | 1.46
0.10 | 1.46
0.10 | 0.10
0.10 | 1.46
0.10 | 1.46
0.10 | 1.46
0.73 | 1.46
0.10 | 1.46
0.10 | 1.46
0.73 | 1.46
0.10 | 1.46
0.10 | 1.46
0.10 | 0.10
0.73 | 1.46
0.73 | 0.73
0.10 | 1.46
0.73 | 0.73
0.73 | 1.46
0.10 | 1.46
0.10 | 1.46
0.73 | 0.73
1.46 | 1.46
0.10 | 1.46
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 36.60; Pre-paid; Post-paid; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00;
Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 10.
• Abonament zawiera: Ca³oœæ miesiêcznej op³aty przeznaczona jest na rozmowy wychodz¹ce, bez wzglêdu na ich
rodzaj.
VoIP
35
ARKOTEL TELEFONIA CYFROWA; Arkadiusz Osajda
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 10, 25, 50,
100, 250, 500, 1000 PLN [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Pakiet MINI+20MIN GRATIS CO MIESI¥C - WYSOKA JAKOŒÆ/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.32
0.15 | 1.22
0.10 | 1.11
0.16 | 0.00
0.10 | 1.31
0.10 | 1.31
0.15 | 1.31
0.44 | 1.00
0.10 | 1.31
0.10 | 1.31
0.17 | 1.22
0.17 | 1.22
0.16 | 1.22
0.10 | 0.00
0.30 | 0.00
0.23 | 1.22
0.10 | 1.22
0.48 | 0.00
0.60 | 1.22
0.36 | 1.22
0.10 | 1.22
0.20 | 0.00
0.39 | 1.12
0.23 | 1.22
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 9.84; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe;
Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 48.
• Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail; Mail to fax.
• Abonament zawiera: sekundowe naliczanie, bezp³atny numer, bezp³atne rozmowy wewn¹trz sieci, bezp³atne
us³ugi. Wysoka jakoœæ po³¹czeñ.
BTP; BTP
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; Nomina³y do³adowañ: PLN [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00
[PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729.
• Oprogramowanie: dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Wielka Brytania.
Oferta: Polska bez Ograniczeñ/Ceny: PL [É/È]
0.00 | 0.17
0.00 | 0.33
0.00 | 0.39
0.00 | 0.00
0.00 | 0.36
0.00 | 0.29
0.00 | 0.36
0.15 | 0.26
0.00 | 0.38
0.00 | 0.41
0.00 | 0.33
0.00 | 0.49
0.00 | 0.34
0.00 | 0.00
0.04 | 0.20
0.08 | 0.26
0.00 | 0.39
0.08 | 0.16
0.13 | 0.31
0.10 | 0.28
0.00 | 0.29
0.08 | 0.08
0.08 | 0.13
0.08 | 0.49
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 69.00; Pre-paid; Post-paid; Poczta g³osowa; Przekierowywanie rozmów.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 7.
• W³asny nr telefonu (miêdzynarodowy); Ile kosztuje: 24.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu miêdzynarodowych
strefach: 24.
• Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych.
• Abonament zawiera: wszystkie telefony stacjonarne w Polsce do wszystkich operatorów s¹ bezp³atne.
DARMOWE ROZMOWY; Hostnet
•
•
•
•
•
Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online.
Nomina³y do³adowañ: Oferta SipMax: 28, 56, 140, 280, 560.
Oferta VoIPmax: 5.50, 55, 110, 275, 550, 1100 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 5.50 [PLN].
Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729.
Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Niemcy.
Oferta: SipMax/Ceny: PL [É/È]
0.06 | 0.43
0.05 | 0.66
0.06 | 0.60
0.03 | 0.03
0.04 | 0.53
0.05 | 0.50
0.07 | 0.73
0.20 | 0.58
0.04 | 0.60
0.05 | 0.68
0.08 | 0.86
0.04 | 0.59
0.05 | 0.69
0.07 | 0.07
0.06 | 0.18
0.13 | 0.42
0.05 | 0.49
0.17 | 0.19
0.09 | 0.53
0.05 | 0.61
0.06 | 0.66
0.04 | 0.04
0.17 | 0.48
0.05 | 0.68
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid.
• Abonament zawiera: Nie ma abonamentu oraz minimalnych do³adowañ przed³u¿aj¹cych wa¿noœæ konta (œrodki
nigdy nie przepadaj¹).
• Operator udostêpnia billing online.
36
VoIP
Darmowy Telefon
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: wielokrotnoœæ 24 PLN dla
opcji zielonej lub pomarañczowej oraz wielokrotnoœæ 49 PLN dla opcji niebieskiej [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 29.28 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju
zlokalizowane s¹ serwery: Wielka Brytania.
Oferta: Pomarañczowa/Ceny: PL [É/È]
0.05 | 0.35
0.05 | 0.38
0.05 | 0.29
0.05 | 0.05
0.05 | 0.38
0.05 | 0.24
0.05 | 0.38
0.05 | 0.53
0.05 | 0.34
0.07 | 0.38
0.05 | 0.38
0.05 | 0.38
0.05 | 0.38
0.05 | 0.05
0.05 | 0.10
0.05 | 0.24
0.05 | 0.24
0.05 | 0.10
0.05 | 0.38
0.05 | 0.34
0.05 | 0.38
0.05 | 0.05
0.19 | 0.29
0.05 | 0.43
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 10.00; Pre-paid.
• Abonament zawiera: Najwygodniejsza w Polsce mo¿liwoœæ zestawiania po³¹czeñ, zarówno z komputera, jak
i ka¿dej komórki z GPRS!! Najni¿sze ceny na komórki na œwiecie. Przyk³ad: 11 minut rozmowy z polskiej komórki
na irlandzk¹ komórkê (lub odwrotnie): koszt = 11x(0,096 za po³¹czenie polskiej komórki + 0,384 za po³¹czenie
irlandzkiej komórki) = 11x48gr = 5,28 PLN!!! Za 11 minut miêdzynarodowej rozmowy komórkowej tylko 5,28 PLN!!!
Pozosta³e ceny jeszcze ni¿sze.
DwaGrosze.net; Business Telecom Poland
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 10 20 PLN
50 PLN 100 PLN 150 PLN [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 1.00 [PLN].
• Protoko³y: IAX, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: DwaGrosze/Ceny: PL [É/È]
0.02 | 0.27
0.20 | 1.50
0.10 | 1.00
0.10 | 0.20
0.10 | 1.00
0.10 | 1.00
0.10 | 1.00
0.40 | 1.50
0.10 | 1.00
0.10 | 1.00
0.20 | 1.00
0.20 | 1.90
0.10 | 1.00
0.10 | 0.10
0.40 | 1.00
0.20 | 1.00
0.10 | 1.50
0.40 | 0.80
0.40 | 1.00
0.40 | 1.50
0.20 | 1.00
0.20 | 0.20
0.40 | 1.00
0.20 | 1.50
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu
krajowych strefach: 13; Rozmowy wideo.
• Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych.
E-LINK24; Business Services & Sale
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 10, 25, 50,
200, 500 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony i dedykowany;
W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Dla Domu i Biznesu/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.61
0.09 | 1.22
0.09 | 1.34
0.09 | 0.09
0.09 | 0.98
0.09 | 0.98
0.09 | 1.22
0.23 | 0.76
0.09 | 0.98
0.09 | 1.10
0.21 | 0.78
0.09 | 1.22
0.09 | 1.10
0.09 | 0.09
0.24 | 1.06
0.09 | 1.22
0.09 | 1.46
0.46 | 0.46
0.37 | 1.05
0.34 | 1.23
0.09 | 1.60
0.15 | 0.15
0.32 | 2.32
0.98 | 1.22
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Poczta g³osowa;
Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy:
miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 15.
• Fax to mail; Mail to fax.
• Abonament zawiera: Telefonia Internetowa – VoIP bez abonamentu Sekundowe naliczanie.
VoIP
37
easyCALL; easyCALL.pl Sp. z o.o.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Platnoœæ smsem; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y
do³adowañ: 5, 15, 50 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 5.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.729; Oprogramowanie: dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹
serwery: Polska.
Oferta: EASYCALL.PL/Ceny: PL [É/È]
0.08 | 0.39
0.08 | 0.95
0.08 | 1.45
0.05 | 0.05
0.08 | 1.79
0.08 | 0.90
0.08 | 1.50
0.20 | 0.79
0.08 | 1.79
0.08 | 1.50
0.10 | 0.82
0.08 | 1.19
0.08 | 1.01
0.08 | 0.08
0.08 | 0.89
0.12 | 0.99
0.08 | 1.73
0.18 | 0.20
0.20 | 0.99
0.08 | 1.19
0.08 | 1.19
0.08 | 0.08
0.29 | 1.09
0.08 | 1.49
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi.
• Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 5.00; Okres rozliczeniowy: jednorazowo;
W ilu krajowych strefach: 50.
• Rozmowy wideo; Fax to mail; Mail to fax.
EASYTEL; RainbowNet
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy.
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729.
• Oprogramowanie: dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: EasyTel 49/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.69
0.39 | 1.34
0.39 | 1.34
0.39 | 1.34
0.17 | 1.29
0.17 | 1.29
0.39 | 1.34
2.68 | 2.68
0.17 | 1.29
0.17 | 1.29
0.17 | 1.29
0.39 | 1.34
0.39 | 1.34
0.17 | 1.29
2.68 | 2.68
0.39 | 1.34
0.17 | 1.29
0.17 | 1.29
0.61 | 1.59
0.39 | 1.34
0.39 | 1.34
0.92 | 2.44
2.68 | 2.68
0.61 | 1.59
• Taryfikacja (sekundy): 1s.
• Abonament: 49.00.
• Post-paid.
EFON; Elterix S.A.
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; P³atnoœæ smsem; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: IAX, SIP; Kodeki: G.729.
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: BASIC/Ceny: PL [É/È]
•
•
•
•
•
•
•
0.06 | 0.44
0.06 | 1.01
0.07 | 0.77
0.06 | 0.06
0.06 | 1.18
0.07 | 0.70
0.07 | 1.05
0.15 | 0.98
0.06 | 1.29
0.07 | 1.49
0.11 | 0.90
0.06 | 1.33
0.06 | 0.81
0.06 | 0.06
0.20 | 0.24
0.16 | 0.72
0.06 | 0.60
0.16 | 0.27
0.11 | 0.98
0.06 | 0.94
0.07 | 1.00
0.06 | 0.06
0.63 | 1.85
0.06 | 0.88
Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Poczta g³osowa.
Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi.
Przekierowywanie rozmów.
W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 2.00.
Okres rozliczeniowy: miesi¹c.
W ilu krajowych strefach: 23.
Fax to mail.
38
VoIP
ESIPTEL; UNIVEL
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 10, 25, 50,
100, 250, 500, 1000 PLN [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju
zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Pakiet sekundowy/Ceny: PL [É/È]
0.10 | 0.72
0.16 | 1.35
0.12 | 1.35
0.18 | 1.35
0.12 | 1.35
0.12 | 1.35
0.12 | 1.35
0.49 | 1.11
0.12 | 1.35
0.12 | 1.35
0.19 | 1.35
0.19 | 1.35
0.18 | 1.35
0.12 | 1.35
0.33 | 0.75
0.26 | 1.35
0.12 | 1.35
0.53 | 1.35
0.67 | 1.35
0.40 | 1.35
0.16 | 1.35
0.22 | 0.22
0.44 | 1.24
0.26 | 1.35
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 10.00; Pre-paid; Post-paid.
• Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi;
Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 10.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu
krajowych strefach: 43.
• Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail; Mail to fax.
EXTRAVOIP.PL; NETCENTRICA Sp. z o.o.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 15 z³, 25 z³,
50 z³, 100 z³, wp³acone œrodki nigdy nie przepadaj¹, konto nigdy nie wygasa [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 15.00 [PLN].
• Protoko³y: IAX, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony i dedykowany;
W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: EXTRAVOIP.PL/Ceny: PL [É/È]
0.03 | 0.20
0.04 | 0.55
0.06 | 0.55
0.03 | 0.03
0.03 | 0.96
0.04 | 0.63
0.06 | 1.11
0.07 | 0.73
0.03 | 0.31
0.03 | 0.35
0.07 | 0.47
0.05 | 0.63
0.04 | 0.63
0.03 | 0.03
0.06 | 0.81
0.11 | 0.65
0.03 | 0.20
0.05 | 0.16
0.22 | 0.73
0.07 | 0.64
0.06 | 0.63
0.06 | 0.06
0.21 | 0.89
0.07 | 0.66
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych
strefach: 49.
• Abonament zawiera: Dwie oferty: bez abonamentu i abonamentowa z mo¿liwoœci¹ realizacji po³¹czeñ od
3 gr/min. na stacjonarne i 20 gr/min. na komórkowe i darmowym numerem. Konto nigdy nie wygasa, œrodki nigdy
nie przepadaj¹!
FABIPHONE; Micha³ Kapias Dotnet
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 15, 25, 40,
100 z³ netto (odpowiednio 15, 20, 42 i 110 z³ netto na rozmowy) [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 15.00
[PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.726; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: DLA FIRMY/Ceny: PL [É/È]
0.07 | 0.73
0.18 | 0.98
0.12 | 0.98
0.18 | 0.00
0.12 | 0.98
0.12 | 0.85
0.12 | 1.10
0.49 | 1.10
0.12 | 0.98
0.12 | 0.98
0.18 | 0.85
0.18 | 1.10
0.18 | 0.98
0.12 | 0.00
0.37 | 0.73
0.31 | 0.98
0.12 | 0.85
0.49 | 0.49
0.61 | 1.22
0.49 | 1.34
0.18 | 0.85
0.24 | 0.24
0.49 | 1.22
0.31 | 0.98
• Taryfikacja (sekundy): 60s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; W³asny nr telefonu
(krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c.
• W ilu krajowych strefach: 37.
• Fax to mail.
VoIP
39
FONEA; B.O.K. Fonea
• Przelew bankowy; Nomina³y do³adowañ: 10, 30, 80, 200 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Kodeki: G.711a, G.711u, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: FONEA/Ceny: PL [É/È]
0.08 | 0.46
0.09 | 1.22
0.09 | 1.34
0.09 | 0.00
0.09 | 0.98
0.09 | 0.98
0.09 | 1.22
0.23 | 0.76
0.09 | 0.98
0.09 | 1.10
0.21 | 0.78
0.09 | 1.22
0.09 | 1.10
0.09 | 1.60
0.24 | 1.06
0.23 | 1.22
0.09 | 1.46
0.35 | 0.35
0.37 | 1.05
0.34 | 1.23
0.09 | 1.60
0.15 | 0.15
0.32 | 2.32
0.09 | 1.22
• Taryfikacja (sekundy): 1s; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00.
• Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 0.
FONEMON
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 10, 30, 50, 100, 500 [PLN];
Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane
s¹ serwery: Polska.
Oferta: FONEMON/Ceny: PL [É/È]
0.05 | 0.35
0.09 | 1.33
0.09 | 1.09
0.09 | 0.09
0.09 | 1.33
0.09 | 1.09
0.09 | 1.57
0.15 | 1.09
0.09 | 1.21
0.09 | 1.57
0.11 | 1.09
0.09 | 1.21
0.09 | 1.09
0.09 | 0.09
0.35 | 1.21
0.31 | 1.09
0.09 | 0.60
0.35 | 0.60
0.15 | 1.09
0.09 | 1.09
0.09 | 1.21
0.09 | 0.09
0.31 | 1.09
0.09 | 1.09
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe.
• Poczta g³osowa; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy:
miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 29.
• W³asny nr telefonu (miêdzynarodowy); Ile kosztuje: 40.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu miêdzynarodowych
strefach: 59.
• Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail; Mail to fax.
FREECONET; FreecoNet S.A.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Nomina³y do³adowañ: dowolne [PLN]; Minimalna wartoœæ
do³adowania: 5.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.723, G.726, G.729.
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: FreecoNet/Ceny: PL [É/È]
0.05 | 0.30
0.07 | 1.01
0.09 | 0.54
0.04 | 0.04
0.05 | 0.50
0.09 | 0.62
0.09 | 0.78
0.09 | 0.98
0.08 | 0.61
0.08 | 0.82
0.09 | 0.78
0.09 | 0.70
0.09 | 0.70
0.04 | 0.11
0.05 | 0.60
0.25 | 0.50
0.07 | 0.14
0.09 | 0.25
0.11 | 0.98
0.08 | 0.77
0.18 | 0.85
0.08 | 0.08
0.22 | 0.70
0.06 | 0.62
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 1.95; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe.
• Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu
(krajowy); Ile kosztuje: 0.73; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 47.
• Rozmowy wideo.
• Konferencje; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych.
• Fax to mail; Mail to fax.
• Abonament zawiera: Op³ata za konto u¿ytkownika i numer telefonu.
40
VoIP
FreePhone; Mash.pl
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 25,00, 50,00, 100,00
[PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: IAX, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju
zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Postpaid/Ceny: PL [É/È]
0.06 | 0.27
0.07 | 0.90
0.07 | 0.70
0.06 | 0.06
0.06 | 1.00
.0.07 | 0.70
0.07 | 1.00
0.13 | 0.80
0.06 | 1.00
0.07 | 1.20
0.10 | 0.85
0.06 | 1.12
0.07 | 1.00
0.06 | 0.06
0.15 | 0.30
0.15 | 0.70
0.06 | 0.75
0.08 | 0.25
0.20 | 0.90
0.07 | 0.90
0.07 | 0.90
0.06 | 0.06
0.27 | 0.80
0.07 | 0.92
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 5.00; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Poczta
g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy);
Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 23.
• Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail; Mail to fax.
• Abonament zawiera: Us³uga dla firm, numer PSTN bezp³atny.
HALO; Interia.pl
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Nomina³y do³adowañ: 10, 25, 50, 150 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania:
10.00 [PLN].
• Kodeki: G.711a, G.711u; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: HALO/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.65
0.09 | 1.22
0.09 | 1.34
0.09 | 0.00
0.09 | 0.98
0.09 | 0.98
0.09 | 1.22
0.23 | 0.73
0.09 | 0.98
0.09 | 1.10
0.21 | 0.78
0.09 | 1.10
0.09 | 1.10
0.90 | 0.00
0.24 | 1.06
0.23 | 1.22
0.09 | 1.46
0.46 | 0.46
0.37 | 1.05
0.34 | 1.23
0.09 | 1.60
0.15 | 0.15
0.32 | 2.32
0.09 | 1.22
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe.
• Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 6.00.
• Okres rozliczeniowy: jednorazowo; W ilu krajowych strefach: 15.
HALOIP; Hostnet
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 5 z³, 25 z³,
50 z³, 100 z³, 250 z³, 500 z³ [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane
s¹ serwery: Polska.
Oferta: HaloIP/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.28
0.13 | 0.81
0.10 | 0.81
0.14 | 0.14
0.10 | 0.77
0.10 | 0.68
0.10 | 0.86
0.40 | 0.90
0.10 | 0.90
0.10 | 0.90
0.16 | 0.63
0.16 | 0.92
0.14 | 0.77
0.10 | 0.10
0.27 | 0.61
0.21 | 0.74
0.10 | 0.72
0.31 | 0.31
0.41 | 0.94
0.32 | 1.10
0.13 | 0.68
0.18 | 0.18
0.36 | 1.01
0.21 | 0.81
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 4.10; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile
kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 48; Konferencje; Blokada po³¹czeñ
przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail; Mail to fax.
• Abonament zawiera: 1 konto sip (1 linia telefoniczna), 1 numer miejski (wybór spoœród 48 stref), rozmowy
wewn¹trz sieci ZA DARMO, telekonferencje, naliczanie sekundowe, poczta g³osowa, Voice2Email, po³¹czenia trójstronne, po³¹czenia oczekuj¹ce, prezentacja numeru dzwoni¹cego (CLIP), prezentacja w³asnego numeru (CLIR),
IP Virtual PBX, IP Centrex, zarz¹dzanie us³ugami przez stronê www., blokady po³¹czeñ na wybrane numery, szczegó³owy wykaz po³¹czeñ dostêpny przez stronê www., biling on-line, przekazywanie po³¹czeñ, przekierowywanie
po³¹czeñ.
VoIP
41
HaloNet; ZIGZAG Sp. z o.o.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Platnoœæ smsem; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y
do³adowañ: dowolne [PLN].
• Protoko³y: H323, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: dedykowany; W jakim
kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Abonament Promocyjny KORPO 2500/Ceny: PL [É/È]
0.07 | 0.28
0.07 | 0.87
0.11 | 1.33
0.07 | 0.11
0.07 | 1.20
.0.07 | 1.40
0.11 | 1.48
0.35 | 0.82
0.07 | 1.23
0.11 | 1.40
0.11 | 0.71
0.07 | 1.13
0.07 | 0.98
0.07 | 0.07
0.23 | 1.16
0.23 | 0.85
0.11 | 1.67
0.23 | 0.38
0.35 | 0.96
0.11 | 1.61
0.11 | 1.10
0.07 | 0.07
0.35 | 1.34
0.11 | 1.34
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 99.99; Post-paid; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania
us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c;
W ilu krajowych strefach: 49.
• Rozmowy video; Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail;
Mail to fax.
• Abonament zawiera: 2500 minut w abonamencie na po³¹czenia na telefony stacjonarne w Polsce (cena minuty
w pakiecie 4 gr), rozmowy za ZERO GROSZY w sieci, rozmowy za kilka groszy poza sieci¹, terminal do rozmów
maxcom za 1 z³ netto, numer telefoniczny i faxowy w strefie Klienta, poczta g³osowa, biling on-line, okres umowy
24 m-ce.
VoipSystems
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 6, 10, 16, 24, 50, 100 [PLN];
Minimalna wartoœæ do³adowania: 6.00 [PLN].
• Protoko³y: H323, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.729; Oprogramowanie: softphony i dedykowany;
W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: HaloSwiat Voip/Ceny: PL [É/È]
0.07 | 0.30
0.06 | 0.79
0.09 | 0.52
0.04 | 0.04
0.05 | 0.63
.0.05 | 0.53
0.05 | 0.07
0.15 | 1.00
0.05 | 0.73
0.06 | 0.80
0.10 | 0.76
0.05 | 0.72
0.05 | 0.81
0.05 | 0.05
0.07 | 0.36
0.14 | 0.52
0.05 | 0.56
0.17 | 0.32
0.12 | 0.86
0.06 | 0.86
0.06 | 0.66
0.05 | 0.05
0.22 | 1.00
0.05 | 0.78
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.50; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych
strefach: 5. W³asny nr telefonu (miêdzynarodowy); Ile kosztuje: 18.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu miêdzynarodowych strefach: 40.
• Abonament zawiera: dostêp z urz¹dzeñ SIP lub h323, przez numery dostêpowe oraz callback. Dodatkowo w³asny
softphone.
HAPPYCALL; IPTELL SP. Z O.O.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: dowolna
kwota do³adowania [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 5.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju
zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: HAPPYCALL/Ceny: PL [É/È]
0.05 | 0.28
0.06 | 1.11
0.08 | 0.46
0.03 | 0.03
0.05 | 0.75
.0.08 | 0.60
0.08 | 0.66
0.10 | 0.57
0.08 | 0.66
0.08 | 1.02
0.12 | 0.77
0.09 | 0.70
0.08 | 0.70
0.06 | 0.06
0.06 | 0.55
0.20 | 0.48
0.07 | 0.32
0.14 | 0.25
0.10 | 0.99
0.08 | 0.70
0.11 | 0.80
0.07 | 0.07
0.15 | 0.96
0.07 | 0.56
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ
darmowego przetestowania us³ugi; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: rok; W ilu
krajowych strefach: 41; Fax to mail.
42
VoIP
HopIn.pl; ScotBiz
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹.
• Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: dowolna kwota [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 0.01
[PLN].
Oferta: HopIn.pl/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.55
0.08 | 0.99
0.10 | 1.21
0.06 | 0.06
0.07 | 0.87
.0.08 | 0.95
0.12 | 1.58
0.11 | 0.70
0.08 | 0.95
0.09 | 0.99
0.12 | 0.99
0.07 | 0.99
0.09 | 0.99
0.07 | 0.07
0.05 | 1.28
0.13 | 0.99
0.09 | 0.99
0.06 | 0.28
0.33 | 0.96
0.11 | 1.15
0.10 | 0.99
0.08 | 0.08
0.37 | 1.23
0.12 | 1.49
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Poczta g³osowa; Przekierowywanie rozmów.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 1.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 41.
• Fax to mail; Mail to fax.
IFON; Vars Sp. z o.o.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Platnoœæ smsem; Obs³uga p³atnoœci online.
• Protoko³y: IAX, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.726, G.729.
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: IFON/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.39
0.08 | 0.96
0.10 | 1.21
0.03 | 0.03
0.07 | 0.87
.0.08 | 0.96
0.12 | 1.13
0.30 | 0.70
0.08 | 0.96
0.09 | 0.96
0.12 | 1.18
0.07 | 0.96
0.05 | 0.64
0.07 | 0.07
0.16 | 1.28
0.18 | 1.22
0.09 | 1.36
0.24 | 0.28
0.33 | 0.98
0.13 | 1.15
0.10 | 1.10
0.08 | 0.08
0.37 | 1.23
0.12 | 1.64
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi.
• Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 1.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu
krajowych strefach: 50.
• Konferencje; Fax to mail; Mail to fax.
IPcall.pl; 4 GNS LLC
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online.
• Nomina³y do³adowañ: dowolna kwota 5 z³ [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 0.01 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.729.
• Oprogramowanie: dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: IPCALL/Ceny: PL [É/È]
0.05 | 0.25
0.06 | 0.91
0.08 | 0.85
0.05 | 0.05
0.05 | 0.61
.0.06 | 0.70
0.08 | 0.79
0.20 | 0.50
0.05 | 0.61
0.06 | 1.13
0.09 | 0.83
0.05 | 1.00
0.06 | 0.89
0.05 | 0.05
0.05 | 0.89
0.13 | 0.86
0.06 | 0.97
0.05 | 0.20
0.23 | 0.67
0.09 | 0.89
0.08 | 0.78
0.06 | 0.06
0.26 | 0.86
0.09 | 1.16
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Przekierowywanie rozmów.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 1.00.
• Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 45.
• Konferencje.
VoIP
43
IPEK
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ:
10,20,50,100,200,300,500,1000,2000,5000 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: H323, IAX, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim
kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: standard IPEK PSTN1/Ceny: PL [É/È]
0.10 | 0.50
0.14 | 0.85
0.16 | 0.83
0.15 | 0.85
0.11 | 0.81
.0.11 | 0.71
0.10 | 0.90
0.42 | 0.95
0.11 | 0.94
0.11 | 0.95
0.16 | 0.67
0.16 | 0.97
0.15 | 0.80
0.10 | 0.83
0.28 | 0.64
0.22 | 0.78
0.10 | 0.76
0.33 | 0.33
0.43 | 0.99
0.34 | 1.16
0.14 | 0.71
0.19 | 0.19
0.37 | 1.06
0.22 | 0.85
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Abonament: 6.50; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Poczta g³osowa; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c;
W ilu krajowych strefach: 41.
• Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych.
• Fax to mail; Mail to fax.
• Abonament zawiera: wszystkie us³ugi dodatkowe za darmo: poczta g³osowa, przekierowania, blokady po³¹czeñ,
billing, CLIP, po³¹czenie 112.
IPFON; IPFON
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Nomina³y do³adowañ: 10, 25, 50, 100, 500 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: IPFON/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.49
0.15 | 1.21
0.11 | 1.21
0.16 | 0.00
0.11 | 1.21
.0.11 | 1.21
0.11 | 1.21
0.44 | 0.99
0.11 | 1.21
0.11 | 1.21
0.17 | 1.21
0.17 | 1.21
0.16 | 1.21
0.11 | 0.00
0.29 | 0.67
0.23 | 1.21
0.11 | 1.21
0.48 | 1.2
0.60 | 1.21
0.35 | 1.21
0.15 | 1.21
0.20 | 0.20
0.39 | 1.11
0.23 | 1.21
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ
darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00.
• Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 41.
• Konferencje; Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych; Fax to mail; Mail to fax.
MyFon.pl; MyFon.pl
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 10, 25, 50, 100, 200 [PLN];
Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729.
• Oprogramowanie: softphony i dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: MyFon/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.45
0.12 | 1.11
0.11 | 1.51
0.11 | 0.00
0.11 | 0.99
.0.11 | 0.82
0.14 | 1.28
0.40 | 0.71
0.11 | 1.16
0.11 | 1.11
0.14 | 0.88
0.05 | 1.00
0.11 | 1.28
0.11 | 0.00
0.28 | 0.88
0.16 | 1.10
0.11 | 1.16
0.28 | 0.00
0.28 | 1.28
0.14 | 1.39
0.11 | 0.88
0.14 | 0.00
0.91 | 0.91
0.14 | 1.11
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Poczta g³osowa.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 23.
• Fax to mail.
44
VoIP
NAG£OS; Gadu-Gadu Sp z o.o.
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Platnoœæ smsem; Obs³uga p³atnoœci online.
• Nomina³y do³adowañ: 5, 10, 20, 50, 100 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 5.00 [PLN].
• Kodeki: G.711a, G.711u; Oprogramowanie: dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Nag³os/Ceny: PL [É/È]
0.07 | 0.25
0.05 | 1.45
0.05 | 1.34
0.05 | 0.00
0.05 | 1.13
.0.05 | 1.05
0.15 | 1.37
0.60 | 1.45
0.09 | 1.50
0.05 | 1.50
0.20 | 1.04
0.05 | 1.56
0.15 | 1.27
0.05 | 0.00
0.35 | 0.99
0.23 | 1.27
0.05 | 1.20
0.48 | 0.00
0.48 | 1.45
0.34 | 1.59
0.15 | 1.10
0.05 | 0.00
0.56 | 0.99
0.27 | 1.81
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Poczta g³osowa.
• Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi.
NEWFON
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 10.00-200.00 [PLN]; Minimalna
wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.726, G.729.
• Oprogramowanie: softphony i dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: NEWFON/Ceny: PL [É/È]
0.10 | 0.60
0.24 | 1.83
0.10 | 1.22
0.10 | 0.24
0.10 | 1.22
.0.10 | 1.83
0.10 | 1.83
0.49 | 1.83
0.10 | 1.22
0.10 | 1.83
0.24 | 1.22
0.24 | 2.32
0.10 | 1.22
0.10 | 0.10
0.49 | 1.22
0.24 | 1.22
0.10 | 1.83
0.49 | 0.98
0.49 | 1.22
0.49 | 1.83
0.24 | 1.22
0.24 | 0.24
0.49 | 1.22
0.24 | 1.83
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe; Mo¿liwoœæ darmowego
przetestowania us³ugi.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 13.
PLFON; Peoplefone Polska SA
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online.
• Nomina³y do³adowañ: 5.00, 10.00, 20.00, 50.00, 100.00, 200.00 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania:
5.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729.
• Oprogramowanie: softphony i dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: standard/Ceny: PL [É/È]
0.08 | 0.29
0.07 | 1.00
0.07 | 0.70
0.05 | 0.05
0.05 | 0.70
.0.07 | 0.70
0.07 | 0.70
0.20 | 0.70
0.05 | 0.70
0.07 | 1.20
0.07 | 0.70
0.07 | 0.70
0.07 | 0.70
0.05 | 0.05
0.07 | 0.70
0.15 | 0.70
0.07 | 0.70
0.20 | 0.20
0.20 | 0.70
0.07 | 0.70
0.07 | 1.00
0.07 | 0.07
0.30 | 0.50
0.07 | 0.70
• Taryfikacja (sekundy): 60s; Pre-paid; Poczta g³osowa.
• Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile
kosztuje: 20.00.
• Okres rozliczeniowy: jednorazowo; W ilu krajowych strefach: 49.
• Rozmowy wideo; Konferencje.
VoIP
45
POLFON; PS SERWIS
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; Nomina³y do³adowañ: 10, 20, 50, 100, 200, 500 [PLN]; Minimalna wartoœæ
do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.726, G.729; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane
s¹ serwery: Polska.
Oferta: STANDARD/Ceny: PL [É/È]
0.10 | 0.80
0.24 | 2.01
0.12 | 1.34
0.12 | 0.24
0.12 | 1.34
.0.12 | 2.01
0.12 | 2.01
0.54 | 2.01
0.12 | 1.34
0.12 | 2.01
0.24 | 1.34
0.24 | 2.56
0.12 | 1.34
0.12 | 0.12
0.54 | 1.34
0.24 | 1.34
0.12 | 2.01
0.54 | 1.05
0.54 | 1.34
0.54 | 2.01
0.24 | 1.34
0.24 | 0.24
0.54 | 1.34
0.24 | 2.01
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 12.
SEEYA; COTEL Telecom Sp. z o.o.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online.
• Nomina³y do³adowañ: 20.00; 50.00; 100.00 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 20.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u.
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Seeya/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.49
0.08 | 0.99
0.08 | 0.99
0.05 | 0.05
0.05 | 0.99
.0.08 | 0.99
0.08 | 1.99
0.49 | 0.49
0.08 | 0.99
0.08 | 0.99
0.08 | 1.99
0.00 | 0.00
0.08 | 1.99
0.08 | 0.08
0.08 | 0.19
0.19 | 0.99
0.08 | 0.99
0.19 | 0.49
0.00 | 0.00
0.08 | 0.99
0.08 | 1.99
0.08 | 0.08
0.00 | 0.00
0.08 | 1.99
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; W³asny nr telefonu (krajowy);
Ile kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: jednorazowo; W ilu krajowych strefach: 11.
• Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych; Blokada po³¹czeñ wychodz¹cych.
• Abonament zawiera: przy ka¿dym do³adowaniu dostajesz za darmo od 100 do 480 minut na rozmowy stacjonarne
w Polsce! Mo¿esz je wykorzystaæ przez 25 dni, totalnie za darmo! Darmowy numer telefonu, darmowe
przetestowanie us³ugi, testuj nas przez 10 minut! Dostêp wdzwaniany z ka¿dego miejsca na œwiecie, blokada
po³¹czeñ wychodz¹cych, blokada po³¹czeñ przychodz¹cych (np. numery zastrze¿one), granie na czekanie.
SKYPE; Skype Limited
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 15, 25 [EUR]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 15.00 [EUR].
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Szwecja.
Oferta: SKYPE/Ceny: PL [É/È]
0.02 | 0.23
0.02 | 0.18
0.02 | 0.25
0.02 | 0.28
0.02 | 0.23
.0.02 | 0.19
0.02 | 0.24
0.05 | 0.20
0.02 | 0.23
0.02 | 0.28
0.02 | 0.17
0.02 | 0.25
0.02 | 0.23
0.02 | 0.00
0.03 | 0.16
0.03 | 0.19
0.02 | 0.27
0.04 | 0.06
0.05 | 0.20
0.02 | 0.21
0.02 | 0.20
0.02 | 0.02
0.06 | 0.21
0.02 | 0.27
• Taryfikacja (sekundy): 60s; Pre-paid; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; W³asny nr
telefonu (miêdzynarodowy); Ile kosztuje: 30.00; Okres rozliczeniowy: rok; W ilu miêdzynarodowych strefach: 10.
• Rozmowy wideo.
• Konferencje.
46
VoIP
SLUCHAWKA.PL; Agencja Q
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Minimalna wartoœæ do³adowania: 1.00 [PLN].
• Protoko³y: IAX, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.726.
• Oprogramowanie: softphony i dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: SLUCHAWKA.PL/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.65
0.14 | 1.03
0.14 | 1.15
0.14 | 0.00
0.14 | 1.15
.0.14 | 1.15
0.14 | 1.15
.0.60 | 1.15
0.14 | 1.15
0.14 | 1.15
0.14 | 0.91
0.14 | 1.15
0.14 | 1.15
0.14 | 0.00
0,00 | 1.15
0.14 | 1.15
0.14 | 1.15
0.42 | 0.00
0.60 | 1.15
0.14 | 0.91
0.14 | 0.91
0.42 | 0.00
0.60 | 1.15
.0.14 | 1.15
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 3.66; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 27.
• Fax to mail; Mail to fax.
TANIFON; Concept-T Sp. z o.o.
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711u, G.729.
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: PREFIX/Ceny: PL [É/È]
0.35 | 1.04
0.38 | 1.44
0.34 | 1.50
0.38 | 0.00
0.34 | 1.50
.0.34 | 1.50
0.34 | 1.50
0.82 | 1.50
0.34 | 1.50
0.38 | 1.50
0.38 | 1.33
0.34 | 1.50
0.38 | 1.50
0.34 | 0.00
1.50 | 0.00
0.38 | 1.50
0.34 | 1.50
0.38 | 0.00
0.82 | 1.50
0.38 | 1.33
0.38 | 1.33
1.44 | 0.00
0.82 | 1.50
0.34 | 1.50
• Taryfikacja (sekundy): 1s.
• Post-paid.
TARTEL; Tartel Sp. z o.o.
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online.
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.729.
• Oprogramowanie: dedykowany; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Tartel/Ceny: PL [É/È]
0.07 | 0.29
0.09 | 0.98
0.08 | 0.98
0.04 | 0.04
0.07 | 0.98
.0.08 | 0.98
0.09 | 0.98
0.39 | 0.98
0.07 | 0.98
0.08 | 0.98
0.15 | 1.09
0.07 | 0.98
0.07 | 0.98
0.06 | 0.06
0.19 | 1.79
0.29 | 0.98
0.08 | 0.98
0.36 | 0.36
0.19 | 0.98
0.07 | 0.98
0.09 | 0.98
0.07 | 0.07
0.22 | 0.98
0.07 | 0.98
• Taryfikacja (sekundy): 1s.
• Pre-paid; Post-paid.
• Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 1.00; Okres rozliczeniowy: rok; W ilu krajowych strefach: 13.
• Fax to mail; Mail to fax.
VoIP
47
TELE-FON; QUEST-NET
• Przelew bankowy; Nomina³y do³adowañ: 10, 30, 50 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: TELE-FON/Ceny: PL [É/È]
0.08 | 0.72
0.08 | 1.22
0.08 | 1.34
0.08 | 0.00
0.08 | 0.98
.0.08 | 0.98
0.08 | 1.22
.0.23 | 0.76
0.08 | 0.98
0.08 | 1.10
0.21 | 0.78
0.08 | 1.22
0.08 | 1.10
0.08 | 0.00
0.24 | 1.06
0.23 | 1.22
0.08 | 1.46
0.46 | 0.46
0.37 | 1.05
0.34 | 1.23
0.08 | 1.60
0.15 | 0.15
0.32 | 2.32
.0.08 | 1.22
• Taryfikacja (sekundy): 30s; Pre-paid; Przekierowywanie rozmów.
• W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 5.00.
• Okres rozliczeniowy: jednorazowo; W ilu krajowych strefach: 15.
• Rozmowy wideo.
TELEPIN
• P³atnoœæ kart¹; Nomina³y do³adowañ: 10, 15, 25, 50, 100 [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: TELEPIN/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.83
0.21 | 1.37
0.09 | 1.37
0.21 | 0.00
0.09 | 1.38
.0.09 | 1.37
0.21 | 1.67
1.79 | 1.79
0.09 | 1.37
0.21 | 1.37
0.21 | 1.37
0.21 | 1.18
0.21 | 1.37
0.09 | 0.00
1.18 | 2.16
0.21 | 1.37
0.21 | 1.37
0.33 | 0.33
0.57 | 1.37
0.21 | 1.67
0.21 | 1.37
0.09 | 0.21
1.18 | 1.18
0.21 | 1.43
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid.
• Poczta g³osowa.
• Blokada po³¹czeñ przychodz¹cych.
TELEVOICE
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Minimalna wartoœæ do³adowania: 10.00 [PLN].
• Protoko³y: SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.729.
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
0.09 | 0.60
0.19 | 1.22
0.11 | 1.22
0.11 | 0.11
0.11 | 1.22
.0.11 | 1.22
0.11 | 1.22
0.49 | 1.22
0.11 | 1.22
0.11 | 1.22
0.00 | 0.00
0.11 | 1.22
0.11 | 1.22
0.11 | 0.11
0.49 | 1.22
0.00 | 0.00
0.11 | 1.22
0.23 | 1.22
0.00 | 0.00
0.11 | 1.22
0.11 | 1.22
0.11 | 1.22
0.60 | 1.22
0.11 | 1.22
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Mo¿liwoœæ dzwonienia na numery alarmowe.
• Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi.
• Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 5.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu
krajowych strefach: 13.
• Konferencje; Fax to mail.
• Abonament zawiera: numer stacjonarny.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Oferta: Televoice VoIP/Ceny: PL [É/È]
48
VoIP
TLENOFON; O2.pl
• Przelew bankowy; P³atnoœæ kart¹.
• Oprogramowanie: softphony; W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: TLENOFON/Ceny: PL [É/È]
0.09 | 0.00
0.07 | 1.11
0.09 | 0.77
0.05 | 0.00
0.06 | 1.76
.0.07 | 1.04
0.09 | 0.09
.0.20 | 0.60
0.07 | 0.87
0.07 | 1.43
0.11 | 0.92
0.06 | 1.18
0.07 | 1.13
0.06 | 0.00
0.11 | 0.72
0.16 | 0.84
0.07 | 0.98
0.20 | 0.00
0.18 | 1.07
0.09 | 1.66
0.07 | 1.01
0.07 | 0.07
0.31 | 0.94
.0.09 | 0.99
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Post-paid; Poczta g³osowa; Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi;
Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile kosztuje: 6.10; W ilu krajowych strefach: 11.
• Rozmowy wideo.
TOOLANI; toolani GmbH
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; P³atnoœæ kart¹; Obs³uga p³atnoœci online; Nomina³y do³adowañ: 20 z³, 40 z³,
80 z³ [PLN]; Minimalna wartoœæ do³adowania: 20.00 [PLN].
• Protoko³y: H323, IAX, SIP; Kodeki: G.711a, G.711u, G.723, G.726, G.729; Oprogramowanie: dedykowany;
W jakim kraju zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
Oferta: Toolani/Ceny: PL [É/È]
0.12 | 0.92
0.12 | 1.12
0.12 | 0.72
0.08 | 0.08
0.12 | 0.92
.0.12 | 0.72
0.12 | 0.92
0.12 | 1.32
0.08 | 0.08
0.12 | 0.92
0.12 | 1.12
0.12 | 0.92
0.12 | 0.72
0.08 | 0.08
0.20 | 0.92
0.20 | 0.72
0.12 | 0.72
0.28 | 0.40
0.12 | 1.12
0.12 | 0.92
0.12 | 0.68
0.08 | 0.08
0.28 | 1.12
0.12 | 0.92
• Taryfikacja (sekundy): 60s; Pre-paid.
• Mo¿liwoœæ darmowego przetestowania us³ugi.
TP; TP SA
• Przelew bankowy; Przelew pocztowy; Nomina³y do³adowañ: Pre-paid – do³adowania 5, 10, 30, 50 i 100 PLN lub
p³atnoœæ post-paid na rachunku TP [PLN].
• Protoko³y: H323, SIP; Kodeki: G.711a, G.729; Oprogramowanie: softphony i dedykowany; W jakim kraju
zlokalizowane s¹ serwery: Polska.
BIBLIOTEKA INFOTELA
Oferta: neofon na kartê/Ceny: PL [É/È]
0.12 | 0.32
0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
0.12 | 0.12
0.12 | 1.22
.0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
4.22 | 4.22
0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
0.12 | 0.12
1.22 | 1.22
0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
1.22 | 1.22
1.22 | 1.22
0.12 | 1.22
0.12 | 1.22
1.22 | 1.22
1.22 | 1.22
0.12 | 1.22
• Taryfikacja (sekundy): 1s; Pre-paid; Poczta g³osowa; Przekierowywanie rozmów; W³asny nr telefonu (krajowy); Ile
kosztuje: 0.00; Okres rozliczeniowy: miesi¹c; W ilu krajowych strefach: 0.
• Rozmowy video.
• Abonament zawiera: bezp³atny numer VOIP (numeracja 399 xxx xxx); bezp³atne po³¹czenia do wszystkich
klientów VoIP w TP (neofon i telefonia internetowa tp); brak op³at za rozpoczêcie po³¹czenia; starter 5 PLN wa¿ny
przez 90 dni; obs³uga telefoniczna na B³êkitnej Linii 19393; pomoc techniczna 0800102102; sprzeda¿ starterów
i do³adowañ w Salonach TP – Orange w ca³ej Polsce; UWAGA – wszystkie ceny brutto z 22 proc. VAT.
Opracowa³ Marek Kantowicz na podstawie telefonia.pl

Podobne dokumenty