Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”1952-2013

Komentarze

Transkrypt

Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”1952-2013
Biblioteka Główna
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
Bibliografia zawartości
„Biuletynu WAT”
1952-2013
WARSZAWA 2014
Okładka „Biuletynu WAT”, nr 1 z 1952 roku
Biblioteka Główna
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
Bibliografia zawartości
„Biuletynu WAT”
1952-2013
WARSZAWA 2014
Wstęp i opieka merytoryczna:
dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
Opracowanie:
Pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Glównej WAT:
Mariola Nawrocka, Małgorzata Karwowska, Magdalena Wiederek
© Copyright by
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Skład:
Mariola Nawrocka
Druk i oprawa:
Redakcja Wydawnictw WAT
Warszawa 2014
SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................................................................................... 7
Vol. 1, 1952 r. ........................................................................................................................................ 11
Vol. 2, 1953 r. ........................................................................................................................................ 15
Vol. 3, 1954 r. ........................................................................................................................................ 23
Vol. 4, 1955 r. ........................................................................................................................................ 30
Vol. 5, 1956 r. ........................................................................................................................................ 39
Vol. 6, 1957 r. ........................................................................................................................................ 48
Vol. 7, 1958 r. ........................................................................................................................................ 51
Vol. 8, 1959 r. ........................................................................................................................................ 55
Vol. 9, 1960 r. ........................................................................................................................................ 62
Vol. 10, 1961 r. ...................................................................................................................................... 66
Vol. 11, 1962 r. ...................................................................................................................................... 72
Vol. 12, 1963 r. ...................................................................................................................................... 78
Vol. 13, 1964 r. ...................................................................................................................................... 84
Vol. 14, 1965 r. ...................................................................................................................................... 91
Vol. 15, 1966 r. ...................................................................................................................................... 98
Vol. 16, 1967 r. .................................................................................................................................... 105
Vol. 17, 1968 r. .................................................................................................................................... 112
Vol. 18, 1969 r. .................................................................................................................................... 120
Vol. 19, 1970 r. .................................................................................................................................... 127
Vol. 20, 1971 r. .................................................................................................................................... 135
Vol. 21, 1972 r. .................................................................................................................................... 143
Vol. 22, 1973 r. .................................................................................................................................... 154
Vol. 23, 1974 r. .................................................................................................................................... 163
Vol. 24, 1975 r. .................................................................................................................................... 174
Vol. 25, 1976 r. .................................................................................................................................... 183
Vol. 26, 1977 r. .................................................................................................................................... 193
Vol. 27, 1978 r. .................................................................................................................................... 205
Vol. 28, 1979 r. .................................................................................................................................... 217
Vol. 29, 1980 r. .................................................................................................................................... 229
Vol. 30, 1981 r. .................................................................................................................................... 239
Vol. 31, 1982 r. .................................................................................................................................... 248
Vol. 32, 1983 r. .................................................................................................................................... 258
Vol. 33, 1984 r. .....................................................................................................................................267
Vol. 34, 1985 r. .....................................................................................................................................277
Vol. 35, 1986 r. .....................................................................................................................................285
Vol. 36, 1987 r. .....................................................................................................................................294
Vol. 37, 1988 r. .....................................................................................................................................302
Vol. 38, 1989 r. .....................................................................................................................................311
Vol. 39, 1990 r. .....................................................................................................................................318
Vol. 40, 1991 r. .....................................................................................................................................324
Vol. 41, 1992 r. .....................................................................................................................................330
Vol. 42, 1993 r. .....................................................................................................................................336
Vol. 43, 1994 r. .....................................................................................................................................342
Vol. 44, 1995 r. .....................................................................................................................................350
Vol. 45, 1996 r. .....................................................................................................................................357
Vol. 46, 1997 r. .....................................................................................................................................363
Vol. 47, 1998 r. .....................................................................................................................................371
Vol. 48, 1999 r. .....................................................................................................................................377
Vol. 49, 2000 r. .....................................................................................................................................383
Vol. 50, 2001 r. .....................................................................................................................................391
Vol. 51, 2002 r. .....................................................................................................................................398
Vol. 52, 2003 r. .....................................................................................................................................405
Vol. 53, 2004 r. .....................................................................................................................................411
Vol. 54, 2005 r. .....................................................................................................................................418
Vol. 55, 2006 r. .....................................................................................................................................424
Vol. 56, 2007 r. .....................................................................................................................................431
Vol. 57, 2008 r. .....................................................................................................................................442
Vol. 58, 2009 r. .....................................................................................................................................449
Vol. 59, 2010 r. .....................................................................................................................................457
Vol. 60, 2011 r. .....................................................................................................................................464
Vol. 61, 2012 r. .....................................................................................................................................471
Vol. 62, 2013 r. .....................................................................................................................................478
INDEKS AUTORÓW .........................................................................................................................483
INDEKS WSPÓŁAUTORÓW ...........................................................................................................505
INDEKS TYTUŁÓW ..........................................................................................................................527
WSTĘP
„Bez materii nic by nie istniało,
bez energii wszystko byłoby nieruchome,
natomiast bez informacji, a ja dodam – także bez bibliografii,
wszystko znajdowałoby się w stanie chaosu”1.
Jadwiga Woźniak-Kasperek
„Biuletyn WAT” jest najstarszym czasopismem Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Wydawany jest nieprzerwanie od 1952 roku, czyli
od ponad sześćdziesięciu lat. Mimo tak długiego i nieprzerwanego funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej nie doczekał się do tej pory bibliograficznego opracowania.
Prezentowana „Bibliografia zawartości Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej”
jest pierwszą tego rodzaju próbą bibliograficznego zestawienia artykułów opublikowanych na
jego łamach w latach 1952-2013. Konieczność takiego opracowania wydaje się być o tyle
istotna, że czasopismo to na stałe wpisało się w historię Wojskowej Akademii Technicznej
i jest w znaczącym stopniu odzwierciedleniem jej naukowej działalności. Poza tym „Biuletyn
WAT” był i jest istotną pozycją wydawniczą, dalece wykraczającą swym oddziaływaniem
poza macierzystą Uczelnię. Zamieszczane są w nim prace z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz fizycznych, w tym z elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki, mechaniki, fizyki technicznej, matematyki, informatyki, chemii, budowy i eksploatacji maszyn, logistyki, a także z szeroko rozumianej techniki wojskowej.
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej („Biuletyn WAT”) oficjalnie został powołany rozkazem z dnia 21 marca 1952 roku przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej
PRL marszałka Konstantego Rokossowskiego, chociaż już w styczniu tego roku ukazał się
„Numer inauguracyjny” dedykowany powołaniu Wojskowej Akademii Technicznej. Opublikowanych zostało w nim siedem artykułów na 59 stronach.
1
Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka. Pod. red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmańskiego. Warszawa 2009, s. 9.
7
Pismo od samego początku miało charakter biuletynu. Jego powstanie jak i późniejszy
rozwój związany był nierozerwalnie z działalnością naukowo-badawczą Akademii oraz aktualnymi tendencjami w procesie dydaktycznym.
Wydawcą czasopisma w latach 1952-1990 było Wydawnictwo MON. Następnie do
1996 roku (do numeru 2) Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”2, a od 1996 roku (nr 3)
Wojskowa Akademia Techniczna. „Biuletyn WAT” w latach 1952-1959 ukazywał się jako
dwumiesięcznik, w okresie od 1960 do 2005 roku jako miesięcznik, a od 2006 roku do dnia
dzisiejszego wydawany jest jako kwartalnik.
„Biuletyn WAT” od 1952 roku niezmiennie ukazuje się w formacie B5, jak większość tego typu czasopism naukowych. W początkowym okresie ukazywania się szata graficzna „Biuletynu WAT” niewiele się zmieniała, zachowując prostotę elementów graficznych
czasopism naukowych. Periodyk kierowany do środowiska naukowego nie musiał „atakować”
odbiorców formą zewnętrzną, ani krojem czcionki.
Tytuł czasopisma od samego początku miał wskazywać grono jego podstawowych
autorów i odbiorców – środowisko naukowe Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1952 do
1990 roku brzmiał on: „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”. W 1991 roku skrócono jego nazwę – na okładce pozostał już tylko „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”, a czasopismo otrzymało nowy numer ISSN (1234-5865)3.
Obecnie
strona
tytułowa
pisma
zawiera:
tytuł,
godło
WAT,
informację
o częstotliwości ukazywania się, rok zapisany cyframi rzymskim, numer kolejny oraz wolumen zapisany cyframi arabskimi, miejsce i datę wydania (miesiąc, rok) oraz ISSN w prawym
górnym rogu.
W kolejnych dziesięcioleciach redakcja „Biuletynu WAT” realizowała swoje statutowe cele. Z upływem czasu czasopismo znacząco poszerzało krąg swoich czytelników. Do
grona autorów coraz liczniej zaczęli dołączać specjaliści z ośrodków naukowych polskich
i zagranicznych. Należy też podkreślić, że od 1998 roku czasopismo indeksowane jest w „Ba2
3
8
Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe” 1 lipca 1997 roku połączyło się z Wydawnictwem „Bellona” i od tego roku funkcjonuje wyłącznie Dom Wydawniczy Bellona.
Pomimo nadania, w 1991 r. przez Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej, nowego numeru
ISSN 1234-5865, redakcja czasopisma dopiero od 2012 r. , nr 3, na okładce pisma drukuje nowy ISSN.
zie danych o zawartości polskich czasopism technicznych” (BazTech). Ponadto znajduje się
ono na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie nadsyłane do redakcji artykuły są recenzowane, a pełna lista recenzentów publikowana
jest od 2011 roku, w ostatnim (czwartym) numerze kwartalnika. Do każdego artykułu dołączony jest w języku polskim i angielskim abstrakt oraz słowa kluczowe, dzięki czemu artykuły są indeksowane między innymi przez przeglądarkę Google Scholar.
Głównym źródłem niniejszego opracowania „Bibliografii zawartości Biuletynu WAT”
były wszystkie roczniki tego czasopisma z lat 1952-2013. W pracy skupiono się na zebraniu
materiału bibliograficznego w zrębie głównym, a nie na jego merytorycznej interpretacji. Podyktowane to było specyfiką czasopisma i problemami natury terminologicznej. Zrąb główny
składa się z opisów bibliograficznych wszystkich artykułów opublikowanych w „Biuletynie
WAT” w latach 1952-2013; jest więc rodzajem kompletnej bibliografii retrospektywnej. Powstała w ten sposób bibliografia zawartości, będąc doskonałym źródłem informacji dla specjalistów różnych dziedzin, ma również umożliwić dokonanie obserwacji zmian zachodzących w danej dyscyplinie, pewnych tendencji tematycznych często wynikających z zapotrzebowania danego okresu. Obszerna bibliografia zawartości daje obraz zmian i modyfikacji czasopisma i stanowi doskonały aparat informacyjny dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów.
Bibliografia składa się z 7047 jednostek bibliograficznych, które zostały ułożone
chronologicznie. W obrębie lat opisy zostały uszeregowane alfabetycznie według nazwisk autorów, zachowując ciągłość numeracji dla całości. W przypadku kilku artykułów jednego autora opisy szeregowano alfabetycznie według tytułów publikacji. Opisy artykułów zostały
wykonane z autopsji w pierwszym stopniu szczegółowości, zgodnie z zaleceniami normy
PN-N-01152.02:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe, uwzględniając: strefę tytułu,
odpowiedzialności, a więc autorstwa, a także adresu wydawniczego i opisu fizycznego. Pisownię nazwisk oraz tytuły artykułów podano w pracy zgodnie z taką wersją, jaka została
opublikowana w „Biuletynie WAT”. Nie stosowano zatem zasad transliteracji, pozostając
wiernym źródłu. Na koniec uporządkowano opisy chronologicznie tworząc spis bibliograficzny.
Zrąb główny bibliografii zaopatrzony został w takie spisy pomocnicze jak: indeks autorów, współautorów oraz tytułów, które odsyłają do danej pozycji przez jej numer ułatwiając
9
przeszukiwanie jego obszernej zawartości. Indeksy sporządzono zgodnie z normą
PN-N-01159:1997 Indeksy do bibliografii.
„Biuletyn WAT” jest ważnym wydawnictwem dokumentującym w dużej mierze wieloletni dorobek naukowo-badawczy Wojskowej Akademii Technicznej. O tym jak potrzebny
jest on dla środowiska akademickiego świadczy fakt, że publikowany jest nieprzerwanie od
1952 roku i ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem.
Mamy nadzieję, że oferowana „Bibliografia zawartości Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej” spełni swoje zadanie informacyjno-naukowe i spotka się z zainteresowaniem
Czytelników.
10
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Vol. 1, 1952 r.
1. ABRAMOW, Wiktor.
Samodzielna praca słuchaczy / Wiktor Abramow. //. – Vol. 1, nr 4, (1952), s. 98-108
2. ABRAMOW, Wiktor.
Uzbrojenie artyleryjskie podczas II wojny światowej, analiza rozwoju oraz niektóre zagadnienia rozwoju na podstawie doświadczeń wojennych : tezy referatów : I konferencja naukowotechniczna WAT / Wiktor Abramow. //. –
Vol. 1, nr 12, (1952), s. 135-150
3. AREFIEW, Michał.
Nowoczesna technika wojenna i aktualne zadania stawiane nauce w dziedzinie dalszego rozwoju i doskonalenia środków technicznych
walki / Michał Arefiew. //. – Vol. 1, nr 11,
(1952), s. 25-36
4. AREFIEW, Michał.
Teoria łańcuchów wymiarowych : prace naukowe / Michał Arefiew. //. – Vol. 1, nr II,
(1952), s. 5-296
5. AREFIEW, Michał.
Wykład wstępny z Budowy broni strzeleckiej /
Michał Arefiew. //. – Vol. 1, nr 4, (1952), s. 54-79
6. AREFIEW, Michał.
Zagadnienia ogólne teorii kompensacji w łańcuchach wymiarowych / Michał Arefiew. //. –
Vol. 1, nr 9, (1952), s. 49-65
7. AREFIEW, Michał.
Zastosowanie teorii prawdopodobieństwa do
obliczania błędów wynikowych w łańcuchach
wymiarowych / Michał Arefiew. //. – Vol. 1,
nr 8, (1952), s. 73-92
8. BACHORA, Edmund.
Kryterium najkorzystniejszego położenia obciążenia odcinkowego równomiernie rozłożonego
przy wyznaczaniu sił za pomocą linii wpływowych / Edmund Bachora. //. – Vol. 1, nr 5,
(1952), s. 102-112
9. BIERUT, Bolesław.
Przemówienie na II Kongresie Inżynierów
i Techników Polskich / Bolesław Bierut. //. –
Vol. 1, nr 11, (1952), s. 7-11
10. BIERUT, Bolesław.
Przemówienie na uroczystej akademii w Warszawie 18 kwietnia 1952 r. / Bolesław Bierut. //.
– Vol. 1, nr 4, (1952), s. 4-7
11. BIERUT, Bolesław.
Przemówienie powitalne przewodniczącego KC
PZPR na XIX Zjeździe KPZR / Bolesław Bierut. //. – Vol. 1, nr 10, (1952), s. 6-10
12. BOCHNIEWICZ, Jerzy.
Nowe sposoby wymiarowej obróbki części
i perspektywy ich zastosowania do naprawy
części / Jerzy Bochniewicz. – Bibliogr. //. –
Vol. 1, nr 6, (1952), s. 36-43
13. DACZKO, Bolesław.
Badanie uziemienia elektrostacji AE-2 : tezy referatów : I konferencja naukowo-techniczna
WAT / Bolesław Daczko. //. – Vol. 1, nr 12,
(1952), s. 105-108
14. DĄBROWSKI, Jarosław.
Bohater komuny paryskiej : wzór patrioty internacjonalisty / Jarosław Dąbrowski. //. – Vol. 1,
nr 2-3, (1952), s. 5-13
15. FAJNHAKEN, Henryk.
Oszczędzanie gaźników samochodowych / Henryk Fajnhaken. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 6,
(1952), s. 64-75
16. GANNUS, Konstanty.
Transmisje elektryczne pojazdów gąsienicowych : tezy referatów : I konferencja naukowotechniczna WAT / Konstanty Gannus. //. – Vol.
1, nr 12, (1952), s. 53-58
17. GODLEWSKI, Zbigniew.
Żeliwo modyfikowane / Zbigniew Godlewski. –
Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 10, (1952), s. 28-55
11
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
18. GOLDBERG, Aleksander.
Opanować marksizm-leninizm obowiązkiem
każdego wykładowcy / Aleksander Goldberg. //.
– Vol. 1, nr 6, (1952), s. 3-10
27. KAMIENIEW, Sergiusz.
Z historii rozwoju wyrobu sprzętu artyleryjskiego w Polsce i w ZSRR / Sergiusz Kamieniew.
//. – Vol. 1, nr 8, (1952), s. 25-45
19. GOŁOWKO, Eugeniusz.
Krótki historyczny przegląd rozwoju broni rakietowej / Eugeniusz Gołowko. //. – Vol. 1, nr 8,
(1952), s. 46-72
28. KAPRANOW, Aleksander.
Rola Lenina i Stalina w rozwoju radiotechniki /
Aleksander Kapranow. //. – Vol. 1, nr 9, (1952),
s. 3-9
20. GRONEK, Tadeusz.
Docieranie (honowanie) gładzi cylindrowych /
Tadeusz Gronek. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 6,
(1952), s. 55-63
29. KIRŻAJEW, Mikołaj.
Badanie zużycia tarcz ciernych mechanizmu
zwrotniczego czołga średniego / Mikołaj Kirżajew. //. – Vol. 1, nr 6, (1952), s. 11-18
21. GUTOWSKI, Roman.
Analiza kinematyczna mechanizmu korbowego
prostego i mechanizmu korbowego o układzie
„V” / Roman Gutowski. //. – Vol. 1, nr 7,
(1952), s. 59-68
30. KOCAŃDA, Stanisław.
Metoda wykrywania utajonych wad w tworzywach ferromagnetycznych przy pomocy badań
magnetycznych z użyciem zawiesiny opiłek żelaznych w cieczy / Stanisław Kocańda. //. – Vol.
1, nr 2-3, (1952), s. 91-120
22. ISAJEW, Borys.
Metoda badania kinematyki zespołu broni automatycznej przy pomocy wielosymetru / Borys
Isajew. //. – Vol. 1, nr 7, (1952), s. 14-23
23. ISAJEW, Gennadij.
Obecny stan techniki radiolokacji i aktualne zagadnienia stojące przed nauką w dziedzinie
rozwoju i dalszego udoskonalenia środków radiolokacji : tezy referatów : I konferencja naukowo-techniczna WAT / Gennadij Isajew. //. –
Vol. 1, nr 12, (1952), s. 125-132
24. IWANOW, Piotr.
Główne wskaźniki bojowe czołgu i ich zabezpieczenie w czasie komponowania : tezy referatów : I konferencja naukowo-techniczna WAT /
Piotr Iwanow. //. – Vol. 1, nr 12, (1952), s. 27-38
25. JANISZEWSKI, Mikołaj.
Organizacja łączności armii przy forsowaniu
szerokich przeszkód wodnych : tezy referatów :
I konferencja naukowo-techniczna WAT / Mikołaj Janiszewski. //. – Vol. 1, nr 12, (1952),
s. 111-124
26. JASIEŃSKI, Michał.
Metoda badania radiokompasów / Michał Jasieński. //. – Vol. 1, nr 7, (1952), s. 24-36
12
31. KORCZYC, W.
Przemówienie Szefa Sztabu Generalnego Wiceministra Obrony Narodowej na uroczystym
otwarciu Wojskowej Akademii Technicznej /
W. Korczyc. //. – Vol. 1, nr 1, (1952), s. 14-21
32. KOSIŃSKI, Andrzej.
Wanna do termicznej obróbki duralowych łopat
śmigła / Andrzej Kosiński. //. – Vol. 1, nr 7,
(1952), s. 112-113
33. KOŻUCHOWSKI, Stanisław.
Doraźna metoda projektowania betonów / Stanisław Kożuchowski. //. – Vol. 1, nr 5, (1952),
s. 68-80
34. KUCZYŃSKI, Eugeniusz.
Uwagi nad metodyką wykładu / Eugeniusz Kuczyński. //. – Vol. 1, nr 4, (1952), s. 80-84
35. KULESZ, Mikołaj.
Zapalniki elektryczne / Mikołaj Kulesz. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 8, (1952), s. 99-110
36. KUTA, Lucjan.
Możliwość wykorzystania kabli polowych przy
nawiązywaniu łączności przewodowej przez
przeszkody wodne / Lucjan Kuta. //. – Vol. 1,
nr 9, (1952), s. 66-82
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
37. LENART, Bolesław.
Nowsze rozwiązania w zasilaniu stacji telegraficznych / Bolesław Lenart. //. – Vol. 1, nr 9,
(1952), s. 108-117
47. ŁAZAREW, W.
Mechanizacja robót ziemnych na budowlach
komunizmu / W. Łazarew. //. – Vol. 1, nr 5,
(1952), s. 113-124
38. LEOSZENIA, Eugeniusz.
O stosowaniu zasad przydziału i wsparcia
w wojskach inżynieryjnych / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 1, nr 5, (1952), s. 11-17
48. ŁUKIN, F. W.
Transformator impulsowy / F. W. Łukin. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 9, (1952), s. 118-139
39. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Organizacja i metodyka przeprowadzenia zajęć
taktycznych ze słuchaczami WAT na terenie
metodą ćwiczenia grupowego / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 1, nr 4, (1952), s. 27-38
40. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Przemówienie na uroczystym otwarciu Wojskowej Akademii Technicznej / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 1, nr 1, (1952), s. 11-13
41. LEWANDOWSKI, Andrzej.
O jednej z metod całkowania graficznego równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu o zmiennych współczynnikach : równań
drgań o jednym stopniu swobody / Andrzej Lewandowski. //. – Vol. 1, nr 10, (1952), s. 56-71
42. LIBICKI, Bolesław.
Militaryzacja ekonomiki w krajach kapitalistycznych wzmaga nędzę mas pracujących / Bolesław Libicki. //. – Vol. 1, nr 8, (1952), s. 3-24
43. LUBIŃSKI, A.
Spawanie pustościennych części z żeliwa / A. Lubiński. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 6, (1952), s. 44-54
44. LUTOSŁAWSKI, Stanisław.
Manifest lipcowy urzeczywistnieniem wielowiekowych walk narodu polskiego / Stanisław
Lutosławski. //. – Vol. 1, nr 7, (1952), s. 5-13
49. MARKOWSKI, Włodzimierz.
Właściwości pracy układu chłodzenia z obwodem kompensacyjnym / Włodzimierz Markowski. //. – Vol. 1, nr 6, (1952), s. 19-25
50. MIELCAREK, Jan.
Metodyka
przeprowadzania
wykładów
z przedmiotów Katedry Marksizmu-Leninizmu
/ Jan Mielcarek. //. – Vol. 1, nr 4, (1952), s. 18-26
51. MUSTER, Henryk.
Moździerze piechoty w systemie uzbrojenia
państw walczących 1939-1945 r. / Henryk Muster. //. – Vol. 1, nr 8, (1952), s. 111-140
52. NOWAK, Bogdan.
Metrologia a defektacja w naprawach wozów
bojowych / Bogdan Nowak. – Bibliogr. //. –
Vol. 1, nr 6, (1952), s. 26-35
53. ORŁOŚ, Zbigniew.
Elementy mechaniki płynów : dodatek do Biuletynu WAT / Zbigniew Orłoś. //. – Vol. 1, nr 8,
(1952), s. 3-58
54. ORŁOŚ, Zbigniew.
Z zagadnień pomiarów tensometrycznych / Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 10,
(1952), s. 72-86
45. ŁAPKIN, Leonid.
Budowa tras kolumnowych / Leonid Łapkin. //.
– Vol. 1, nr 5, (1952), s. 49-65
55. OWCZYNNIKOW, Michał.
Grafoanalityczna metoda oraz nomogramy dla
obliczania belkowych i ramowych układów statycznie niewyznaczalnych : prace naukowe /
Michał Owczynnikow. //. – Vol. 1, nr III,
(1952), s. 5-127
46. ŁAPKIN, Leonid.
Współczesne mosty towarzyszące : tezy referatów : I konferencja naukowo-techniczna WAT /
Leonid Łapkin. //. – Vol. 1, nr 12, (1952), s. 75-84
56. PALCZEWSKI, Antoni.
Optymalne warunki pracy układów antylokalnych / Antoni Palczewski. //. – Vol. 1, nr 9,
(1952), s. 10-48
13
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
57. PEJCZ, Dymitr.
Kierowanie zapory minowe i specyfika ich stosowania przy minowaniu wybrzeża morskiego :
tezy referatów : I konferencja naukowotechniczna WAT / Dymitr Pejcz. //. – Vol. 1,
nr 12, (1952), s. 99-104
58. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Wytrzymałość na pęknięcie rozdzielacze przy
trójosiowym stanie naprężęń ściskających oraz
ocena różnych procesów technologicznych pod
względem ich przydatności dla przeróbki plastycznej / Tadeusz Pełczyński. – Bibliogr. //. –
Vol. 1, nr 2-3, (1952), s. 30-55
59. POLEK, Zygmunt.
O nowej radzieckiej metodzie obliczania przekładni zębatych : metoda CNIITMasz / Zygmunt Polek. //. – Vol. 1, nr 2-3, (1952), s. 56-90
60. POREYKO, Stanisław.
Produkcja organicznego szkła lotniczego / Stanisław Poreyko. //. – Vol. 1, nr 7, (1952), s. 82-87
61. POTOCKI, Ignacy.
O inżynieryjnym zabezpieczeniu obrony DP na
wybrzeżu morskim / Ignacy Potocki. //. – Vol. 1,
nr 5, (1952), s. 41-48
62. ROKOSSOWSKI, Konstanty.
Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 55 /
Konstanty Rokossowski. //. – Vol. 1, nr 10,
(1952), s. 11-12
63. SIŁAJEW, Andrzej.
Historia, stan i drogi rozwoju budownictwa
czołgowego : też referatów : I konferencja naukowo-techniczna WAT / Andrzej Siłajew. //. –
Vol. 1, nr 12, (1952), s. 39-52
64. SOLSKI, Paweł.
Rola techniki wojskowej w wojnie współczesnej, w świetle stalinowskiej nauki wojennej /
Paweł Solski. //. – Vol. 1, nr 1, (1952), s. 22-35
65. STALIN, Józef.
Przemówienie towarzysza Józefa Stalina na
XIX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego / Józef Stalin. //. – Vol. 1, nr 10,
(1952), s. 3-5
14
66. SZARYJ, Wasyl.
Współdziałanie rodzajów wojsk we współczesnej walce : tezy referatów : I konferencja naukowo techniczna WAT / Wasyl Szaryj. //. –
Vol. 1, nr 12, (1952), s. 5-24
67. SZYMANIK, Ryszard.
Termodynamika techniczna : przedmiot, zadania i rozwój / Ryszard Szymanik. //. – Vol. 1,
nr 7, (1952), s. 69-81
68. TROFIMCZYK, Mikołaj.
Współczesne środki przeprawowe i ich przydatność do zadań operacyjno-taktycznych oraz perspektywy dalszego ich rozwoju i udoskonalenia
: tezy referatów : I konferencja naukowotechniczna WAT / Mikołaj Trofimczyk. //. –
Vol. 1, nr 12, (1952), s. 85-98
69. TROFIMCZYK, Mikołaj.
Zużycie części maszyn w pracy / Mikołaj Trofimczyk. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 5, (1952),
s. 89-101
70. URBAŃSKI, Tadeusz.
O zastosowaniu teorii reakcji łańcuchowych do
tłumaczenia niektórych własności materiałów
wybuchowych / Tadeusz Urbański. – Bibliogr.
//. – Vol. 1, nr 8, (1952), s. 93-98
71. WACHAL, Andrzej.
Paliwa dla nowoczesnych silników lotniczych /
Andrzej Wachal. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 7,
(1952), s. 88-111
72. WESOŁOWSKI, Kornel.
Metodyka ćwiczeń z metaloznawstwa / Kornel
Wesołowski. //. – Vol. 1, nr 4, (1952), s. 88-97
73. WESOŁOWSKI, Kornel.
Otrzymanie, własności i zastosowanie proszku
żelaza / Kornel Wesołowski, Bohdan Ciszewski. – Bibliogr. //. – Vol. 1, nr 10, (1952), s. 87101
74. WESOŁOWSKI, Kornel.
Własności mechaniczne stali Hadfielda w zależności od obróbki cieplnej / Kornel Wesołowski. //. – Vol. 1, nr 10, (1952), s. 13-27
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
75. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wykres izotonicznego rozkładu przechłodzonego austenitu oraz jego teoretyczne i praktyczne
znaczenie / Kornel Wesołowski. – Bibliogr. //. –
Vol. 1, nr 2-3, (1952), s. 14-29
81. ZMACZYŃSKI, Włodzimierz.
Taktyczne uzasadnienie planowania i urządzenia zagrodzeń przy obronie wybrzeża morskiego / Włodzimierz Zmaczyński. //. – Vol. 1, nr 5,
(1952), s. 18-31
76. WOJTOWICZ, Henryk.
Warunki łączności przy forsowaniu rzek i jezior
/ Henryk Wojtowicz. //. – Vol. 1, nr 9, (1952),
s. 83-107
82. ZORSKI, Henryk.
Drgania sprzężone prętów i powłok cienkościennych / Henryk Zorski. – Bibliogr. //. – Vol. 1,
nr 7, (1952), s. 37-58
77. WRÓBLEWSKI, J.
Sprzęgła półodśrodkowe w zastosowaniu do
samochodów / J. Wróblewski. – Bibliogr. //. –
Vol. 1, nr 6, (1952), s. 76-83
83. I Konferencja Racjonalizatorów Wojskowej
Akademii Technicznej. //. – Vol. 1, nr 7, (1952),
s. 114-120
78. WYSŁOUCH, Andrzej.
Inżynieryjne zabezpieczenie forsowania rzeki
przez pierwszą armię Wojska Polskiego : doświadczenia i wnioski : tezy referatów : I konferencja naukowo-techniczna WAT / Andrzej
Wysłouch. //. – Vol. 1, nr 12, (1952), s. 67-74
79. WYSŁOUCH, Andrzej.
Organizacja inżynieryjnego zabezpieczenia natarcia dywizji piechoty / Andrzej Wysłouch. //.
– Vol. 1, nr 5, (1952), s. 32-40
80. ZMACZYŃSKI, Włodzimierz.
Inżynieryjne zabezpieczenie forsowania szerokiej przeszkody wodnej w operacji zaczepnej :
tezy referatów : I konferencja naukowotechniczna WAT / Włodzimierz Zmaczyński. //.
– Vol. 1, nr 12, (1952), s. 61-66
84. Dekret o nazwie Wojskowej Akademii
Technicznej. //. – Vol. 1, nr 1, (1952), s. 10
85. Dokumentacja projektowania stałych obiektów fortyfikacyjnych. //. – Vol. 1, nr 5, (1952),
s. 81-88
86. Rezolucja II Kongresu Inżynierów i Techników Polskich. //. – Vol. 1, nr 11, (1952),
s. 12-15
87. Twórcze wykłady w Wojskowej Akademii
Technicznej. //. – Vol. 1, nr 4, (1952), s. 8-17
88. Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej. //. –
Vol. 1, nr 1, (1952), s. 3-9
Vol. 2, 1953 r.
89. ABRAMOW, Wiktor.
Uzbrojenie artyleryjskie podczas II wojny światowej : niektóre zagadnienia rozwoju artylerii
na podstawie doświadczeń wojennych : I konferencja naukowo-techniczna WAT / Wiktor
Abramow. //. – Vol. 2, nr 1 (13), (1953), s. 250-278
90. AREFIEW, Michał.
Obliczeniowe uzasadnienie niektórych rodzajów operacji montażu broni / Michał Arefiew.
//. – Vol. 2, nr 6 (18), (1953), s. 25-47
91. AREFIEW, Michał.
Praca metodyczna w katedrach : II konferencja
metodyczna WAT / Michał Arefiew. //. – Vol. 2,
nr 4 (16), (1953), s. 39-59
92. AREFIEW, Michał.
Rola techniki wojennej w rozwoju wojsk i sztuki wojennej / Michał Arefiew. //. – Vol. 2, nr 12
(24), (1953), s. 12-71
93. AREFIEW, Michał.
Współczesna technika wojenna i aktualne zada-
15
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nia stojące przed nauką w dziedzinie dalszego
rozwoju i doskonalenia technicznych środków
walki : I konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Michał Arefiew. //. – Vol. 2, nr 1 (13), (1953),
s. 5-56
94. ASTASZJENKOW, P.
Inżynier przodującej eskadry / P. Astaszjenkow.
//. – Vol. 2, nr 9 (21), (1953), s. 140-142
95. BACHORA, Edmund.
Obliczanie i konstruowanie fundamentów pod
działa / Edmund Bachora. – Bibliogr. //. – Vol. 2,
nr 8 (20), (1953), s. 91-118
96. BAJBOR, Zbigniew.
Wpływ klimatycznych wahań temperatury na
zmianę własności magnesów trwałych : artykuły i komunikaty katedr ogólnoakademickich /
Zbigniew Bajbor. //. – Vol. 2, nr IX, (1953),
s. 79-89
97. BARADZIEJ, Henryk.
Badania silników odrzutowych turbinowych ze
sprężarkami odśrodkowymi / Henryk Baradziej.
//. – Vol. 2, nr 9 (21), (1953), s. 35-51
98. BOCHNIEWICZ, Jerzy.
Sposoby naprawy części czołgowych / Jerzy
Bochniewicz. //. – Vol. 2, nr 7 (19), (1953),
s. 53-68
99. CHOMIENKO, W.
O wyższą kulturę obsługi technicznej samolotów / W. Chomienko. //. – Vol. 2, nr 9 (21),
(1953), s. 143-146
100. CISZEWSKI, Bohdan.
Technologia wyskokobaltowych magnesów
spiekanych typu Alnico : prace i komunikaty
katedr ogólnoakademickich / Bohdan Ciszewski. //. – Vol. 2, nr VIII, (1953), s. 56-59
101. CISZEWSKI, Bohdan.
Technologia wysokobaltowych spiekanych magnesów Alnico. Część 1 / Bohdan Ciszewski. –
Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 5 (17), (1953), s. 40-52
102. CZYŻYKOWSKI, Mieczysław.
O metodyce samodzielnej pracy słuchaczy
i przerabianiu zadań domowych / Mieczysław
16
Czyżykowski. //. – Vol. 2, nr 11 (23), (1953),
s. 67-69
103. CZYŻYKOWSKI, Mieczysław.
Zagadnienie nielinowe Fouriera : prace matematyczne / Mieczysław Czyżykowski. //. – Vol. 2,
nr VI, (1953), s. 13-34
104. DACZKO, Bolesław.
Badanie uziemienia elektrostacji AE-2 : I konferencja naukowo-techniczna WAT / Bolesław
Daczko. //. – Vol. 2, nr 1 (13), (1953), s. 201-235
105. DIEMIDIENKOW, Michał.
Historia techniki łączności dalekosiężnej, jej
stan obecny i perspektywy dalszego rozwoju /
Michał Diemidienkow. //. – Vol. 2, nr 2 (14),
(1953), s. 140-153
106. DIEMIDIENKOW, Michał.
Stan obecny, wyniki i zadania pracy racjonalizatorskiej i wynalazczości w fakultecie nr 4 /
Michał Diemidienkow, Mikołaj Janiszewski,
Zenon Mendygrał. //. – Vol. 2, nr 3 (15), (1953),
s. 97-108
107. DIEMIDIENKOW, Michał.
Wskaźniki jakościowe w technice telefonicznej
łączności dalekosiężnej / Michał Diemidienkow. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 10 (22), (1953),
s. 47-62
108. DRABOW, S.
Układy spustowe / S. Drobow. – Bibliogr. //. –
Vol. 2, nr 10 (22), (1953), s. 129-141
109. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Obliczenie zakrzywionego dźwigara metodą
uproszczoną : prace słuchaczy / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr VII, (1953),
s. 40-46
110. FABRY, Józef.
Ogólny problem mechanizacji prac magisterskich / Józef Fabry. //. – Vol. 2, nr 8 (20),
(1953), s. 62-70
111. GAJEWSKI, Tadeusz.
Stopniowana regulacja mocy samochodowego
silnika gaźnikowego jako metoda zwiększania
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
jego ekonomiczności / Tadeusz Gajewski. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 7 (19), (1953), s. 120-134
litej Ludowej / Aleksander Goldberg. //. – Vol.
2, nr 7 (19), (1953), s. 3-12
112. GANNUS, Konstanty.
Organizacja i metodyka zajęć laboratoryjnych /
Konstanty Gannus. //. – Vol. 2, nr 11 (23),
(1953), s. 53-66
121. GOŁOWKO, Eugeniusz.
Reaktywna i dynamo-reaktywna broń przeciwpancerna niektórych państw kapitalistycznych
z okresu II wojny światowej / Eugeniusz Gołowko. //. – Vol. 2, nr 6 (18), (1953), s. 186-202
113. GANNUS, Konstanty.
Transmisje elektryczne pojazdów gąsienicowych : I konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Konstanty Gannus. //. – Vol. 2, nr 1 (13),
(1953), s. 120-146
122. GÓRSKI, Eugeniusz.
Racjonalna gospodarka narzędziami skrywającymi na tle norm radzieckich / Eugeniusz Górski. //. – Vol. 2, nr 5 (17), (1953), s. 53-66
114. GIERULA, Jerzy.
Aparat samorejestrujący do badania rozkładu
przestrzennego natężenia światła / Jerzy Gierula. //. – Vol. 2, nr 2 (14), (1953), s. 237-242
115. GIERULA, Jerzy.
Rozkład kierunkowy koincydencji comptonowskich : partykuły i komunikaty katedr ogólnoakademickich / Jerzy Gierula. – Bibliogr. //. –
Vol. 2, nr IX, (1953), s. 3-38
116. GŁOWICKI, Henryk.
Niektóre prace racjonalizatorskie fakultetu nr 5
/ Henryk Głowicki, Stanisław Niezgodzki. //. –
Vol. 2, nr 3 (15), (1953), s. 109-125
117. GOGOL, Julian.
Inżynieryjna rozbudowa drugiego pasa obrony
przez dywizję zmechanizowaną i inżynieryjne
zabezpieczenie walki obronnej w drugim pasie /
Julian Gogol. //. – Vol. 2, nr 8 (20), (1953),
s. 35-61
118. GOLDBERG, Aleksander.
O nierównomierności rozwoju krajów kapitalistycznych w epoce imperializmu / Aleksander
Goldberg. //. – Vol. 2, nr 2 (14), (1953), s. 56-68
119. GOLDBERG, Aleksander.
O trybie przygotowania i przeprowadzania egzaminów państwowych z podstaw marksizmuleninizmu : II konferencja metodyczna WAT /
Aleksander Goldberg. //. – Vol. 2, nr 4 (16),
(1953), s. 32-36
120. GOLDBERG, Aleksander.
W IX rocznicę powstania Polskiej Rzeczpospo-
123. HERTER, Lucjan.
Przystawka do automatycznej regulacji dostrojenia odbiornika : prace słuchaczy / Lucjan Herter. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr VII, (1953),
s. 104-120
124. ISAJEW, Borys.
Zależność częstotliwości strzelania synchronicznego od ilości obrotów śmigła oraz sposoby
jej zwiększania / Borys Isajew. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 2, nr 9 (21), (1953), s. 20-34
125. ISAJEW, Gennadij.
Współczesny stan techniki radiolokacji i zagadnienia stojące przed nauką w dziedzinie rozwoju i dalszego udoskonalenia środków radiolokacji : I konferencja naukowo-techniczna WAT /
Gennadij Isajew. //. – Vol. 2, nr 1 (13), (1953),
s. 236-249
126. IWANOW, Piotr.
Główne wskaźniki bojowe czołga i ich zabezpieczenie przy jego komponowaniu : I konferencja naukowo-techniczna WAT / Piotr Iwanow. //. – Vol. 2, nr 1 (13), (1953), s. 80-94
127. IWANOW, Piotr.
O mocy cyrkulującej w mechanizmach czołgowych / Piotr Iwanow. //. – Vol. 2, nr 7 (19),
(1953), s. 13-29
128. IWANOW, Piotr.
Rozwój i osiągnięcia polskiej myśli wojskowotechnicznej w dziedzinie broni pancernej / Piotr
Iwanow, P. Jaworski, Edward Habich. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 12 (24), (1953), s. 72-94
17
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
129. JANECKI, Janusz.
Mechanizacja pracochłonnych czynności obsługi czołgów w jednostkach pancernych i zmechanizowanych / Janusz Janecki. – Bibliogr. //.
– Vol. 2, nr 7 (19), (1953), s. 94-105
137. KOCAŃDA, Stanisław.
Własności wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych z pokryciami galwanicznymi /
Stanisław Kocańda. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 5
(17), (1953), s. 30-39
130. JANISZEWSKI, Mikołaj.
Dorobek myśli wojskowo-technicznej w dziedzinie łączności w Polsce / Mikołaj Janiszewski. //. – Vol. 2, nr 12 (24), (1953), s. 118-131
138. KOCHAŃSKI, Michał.
Rozwój i osiągnięcia polskiej myśli wojskowotechnicznej w dziedzinie uzbrojenia / Michał
Kochański. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 12 (24),
(1953), s. 132-144
131. KARPIŃSKI, Jan.
Porównanie młotów Diesla typu SDM-2 oraz
DB-45 / Jan Karpiński. //. – Vol. 2, nr 8 (21),
(1953), s. 82-90
132. KĄCKI, Mieczysław.
O sposobie i trybie przygotowania słuchaczy do
zdawania egzaminu państwowego z przedmiotu
Regulaminy wojskowe : II konferencja metodyczna WAT / Mieczysław Kącki. //. – Vol. 2,
nr 4 (16), (1953), s. 36-39
133. KĘDZIERSKI, Marian.
Równoważność wzorów dla transformatora powierzchniowego i transformatora o rdzeniu stalowym : artykuły i komunikaty katedr ogólnoakademickich / Marian Kędzierski. //. – Vol. 2,
nr IX, (1953), s. 90-94
134. KICZKO, Władysław.
Możliwość wykorzystania aparatury dalekopiszącej w systemie łączności radiowej / Władysław Kiczko, Zdzisław Litwiński, Władysław
Koziorowski. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 10 (22),
(1953), s. 63-107
135. KIRŻAJEW, Mikołaj.
Badanie wpływu zużycia części na regulację
mechanizmu zwrotniczego i układu sterowania
czołga średniego / Mikołaj Kirżajew. //. – Vol. 2,
nr 7 (19), (1953), s. 45-53
136. KOCAŃDA, Stanisław.
Uwagi o próbie rozciągania elementów ulepszonych powierzchniowo na drodze nawęglania
oraz niektórych własnościach wytrzymałościowych tychże elementów : prace i komunikaty
katedr ogólnoakademickich / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr VIII, (1953),
s. 34-55
18
139. KOCHAŃSKI, Michał.
Wykreślno-rachunkowe obliczenie ruchu części
broni automatycznej / Michał Kochański. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 6 (18), (1953), s. 203-228
140. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Pionierskie prace rosyjskich, radzieckich i polskich uczonych w dziedzinie radiotechniki.
Część 1 / Władysław Kołosowski. – Bibliogr. //.
– Vol. 2, nr 10 (22), (1953), s. 10-24
141. KONIECZNY, Stanisław.
Armia radziecka : pierwsza w świecie armia
kraju socjalizmu, najwspanialsza armia naszych
czasów / Stanisław Konieczny. //. – Vol. 2, nr 2
(14), (1953), s. 16-36
142. KONIECZNY, Stanisław.
Lenin i Stalin o wychowaniu wojskowym / Stanisław Konieczny. //. – Vol. 2, nr 2 (14), (1953),
s. 69-85
143. KONIECZNY, Stanisław.
O wysoki poziom pracy nad wychowaniem
podwładnych / Stanisław Konieczny. //. – Vol. 2,
nr 5 (17), (1953), s. 8-23
144. KONIECZNY, Stanisław.
O wysoki poziom pracy politycznej w zabezpieczeniu wzorowej konserwacji i eksploatacji
broni oraz sprzętu bojowego / Stanisław Konieczny. //. – Vol. 2, nr 9 (21), (1953), s. 3-19
145. KONIECZNY, Stanisław.
Wyrabianie cech i zalet dowódczych w toku
szkolenia i wychowania słuchaczów WAT :
przyszłych inżynierów wojskowych / Stanisław
Konieczny. //. – Vol. 2, nr 11 (23), (1953), s. 5-17
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
146. KORSZUNOW, Igor.
Historia wynalezienia radia, zasadnicze etapy
rozwoju, współczesny stan radiotechniki i perspektywy jej rozwoju / Igor Korszunow. //. –
Vol. 2, nr 2 (14), (1953), s. 129-139
147. KOSSOWSKI, Jan.
Porównanie metody zgniotkowej z metodą piezokwarcową pomiaru ciśnienia / Jan Kossowski.
//. – Vol. 2, nr 6 (18), (1953), s. 167-185
148. KOŻUCHOWSKI, Stanisław.
Niektóre zagadnienia wykonania chodników
bez obudowy / Stanisław Kożuchowski. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 8 (20), (1953), s. 71-81
149. KRAMER, Ryszard.
Letnia eksploatacja filtrów powietrznych czołga
/ Ryszard Kramer. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 7
(19), (1953), s. 116-120
150. KRUCZEK, Witold.
Elektryczne wzmacniacze maszynowe : artykuły i komunikaty katedr ogólnoakademickich /
Witold Kruczek, Jerzy Walkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 2, nr IX, (1953), s. 62-78
151. KUCZYŃSKI, Eugeniusz.
Graficzne metody obliczania kół zębatych z zębami prostymi / Eugeniusz Kuczyński. //. – Vol. 2,
nr 2 (14), (1953), s. 249-263
152. KUCZYŃSKI, Eugeniusz.
Z kroniki ruchu racjonalizatorskiego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego / Eugeniusz Kuczyński. //. – Vol. 2,
nr 3 (15), (1953), s. 41-45
153. KULAWIEC, A.
Określanie własności stabilizacyjnych granatu
odłamkowo-burzącego do 120 mm moździerza
wz. 43 : prace słuchaczy / A. Kulawiec. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr VII, (1953), s. 134-154
154. KULESZ, Mikołaj.
Niektóre zagadnienia efektu kumulacyjnego :
I konferencja naukowo-techniczna WAT / Mikołaj Kulesz. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 1 (13),
(1953), s. 279-304
155. LEITNER, Roman.
Ciągłe przekształcenia układu n wektorów :
prace matematyczne / Roman Leitner. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr VI, (1953), s. 35-42
156. LEITNER, Roman.
O przekształceniach kanonicznych : prace matematyczne / Roman Leitner. – Bibliogr. //. –
Vol. 2, nr VI, (1953), s. 51-60
157. LEITNER, Roman.
Uwagi praktyczne o prowadzeniu ćwiczeń
z matematyki / Roman Leitner. //. – Vol. 2, nr 11
(23), (1953), s. 70-78
158. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Instrukcja dla Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzaniu obrony prac dyplomowych :
II konferencja metodyczna WAT / Eugeniusz
Leoszenia. //. – Vol. 2, nr 4 (16), (1953), s. 60-62
159. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Instrukcja o przeprowadzeniu egzaminów kandydackich i o rozprawach nad pracami kandydackimi : II konferencja metodyczna WAT /
Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 2, nr 4 (16),
(1953), s. 67-71
160. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Instrukcja o przeprowadzeniu egzaminów końcowych słuchaczy-dyplomantów Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z regulaminów : II konferencja metodyczna WAT / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 2,
nr 4 (16), (1953), s. 72-75
161. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Instrukcja o trybie przygotowania i przeprowadzeniu egzaminów końcowych z podstaw marksizmu-leninizmu : II konferencja metodyczna
WAT / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 2, nr 4
(16), (1953), s. 63-67
162. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Jarosław Dąbrowski : rewolucjonista i wybitny
działacz wojskowy / Eugeniusz Leoszenia //. –
Vol. 2, nr 2 (14), (1953), s. 39-55
163. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Opracowanie zadań i metodyka przeprowadzania ćwiczeń grupowych z zakresu inżynieryjne-
19
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
go zabezpieczenia działań bojowych wojsk /
Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 2, nr 8 (20),
(1953), s. 3-19
164. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Wytyczne do procesu nauczania słuchaczy
w WAT / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 2, nr 11
(23), (1953), s. 82-116
165. LIBICKI, Bolesław.
Fryderyk Engels : towarzysz pracy i walki Karola Marksa / Bolesław Libicki. //. – Vol. 2, nr 6
(18), (1953), s. 14-24
166. LIBICKI, Bolesław.
Nauka tow. Stalina o planowym, proporcjonalnym rozwoju socjalistycznej gospodarki narodowej / Bolesław Libicki. //. – Vol. 2, nr 2 (14),
(1953), s. 85-106
167. LIBICKI, Bolesław.
Z doświadczeń nauczania ekonomii politycznej
w Wojskowej Akademii Technicznej / Bolesław
Libicki. //. – Vol. 2, nr 11 (23), (1953), s. 25-41
168. LUBIŃSKI.
Chromowanie porowate / Lubiński. – Bibliogr.
//. – Vol. 2, nr 7 (19), (1953), s. 68-94
169. ŁAPKIN, Leonid.
Praca szefa saperów w czasie zabezpieczenia
natarcia związku taktycznego pod względem
drogowym / Leonid Łapkin. //. – Vol. 2, nr 8
(20), (1953), s. 23-34
170. ŁAPKIN, Leonid.
Współczesne mosty towarzyszące : I konferencja naukowo-techniczna WAT / Leonid Łapkin.
//. – Vol. 2, nr 1 (13), (1953), s. 188-200
171. ŁOWCOW, Włodzimierz.
Analiza pracy urządzeń automatycznych układu
paliwowego silnika lotniczego / Włodzimierz
Łowcow. //. – Vol. 2, nr 2 (14), (1953), s. 196-214
172. MARKOWSKI, Włodzimierz.
Sposoby zwiększenia mocy silników czołgowych / Włodzimierz Markowski. – Bibliogr. //.
– Vol. 2, nr 7 (19), (1953), s. 105-115
173. NOWAK, Bogdan.
Osiągnięcia ruchu racjonalizatorskiego na fakultecie nr 1 / Bogdan Nowak. //. – Vol. 2, nr 3
(15), (1953), s. 46-67
174. NOWAK, Bogdan.
Rozwój ruchu racjonalizatorskiego na fakultecie
nr 2 / Bogdan Nowak. //. – Vol. 2, nr 3 (15),
(1953), s. 67-85
175. NOWAK, Bogdan.
Ruch racjonalizatorski i wynalazczość w fakultecie nr 3 / Bogdan Nowak. //. – Vol. 2, nr 3
(15), (1953), s. 85-96
176. NOWICKI, Józef.
Marks i Engels : przywódcy i organizatorzy ruchu robotniczego / Józef Nowicki. //. – Vol. 2,
nr 6 (18), (1953), s. 3-13
177. OKOŃ, Kazimierz.
W sprawie teorii budowy związków organicznych i krytyki teorii rezonansu / Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 2 (14), (1953),
s. 242-249
178. OSIŃSKI, Seweryn.
O pełne i wszechstronne wykorzystanie zajęć
grupowych w pracy katedry podstaw marksizmu-leninizmu / Seweryn Osiński . //. – Vol. 2,
nr 11 (23), (1953), s. 18-24
179. PĄCZKOWSKI, Zbigniew.
Balistyka zewnętrzna pocisku rakietowego artylerii polowej / Zbigniew Pączkowski. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 6 (18), (1953), s. 87-166
180. PEJCZ, Dymitr.
Kierowane pola minowe i specyfika stosowania
ich przy minowaniu wybrzeża morskiego :
I konferencja naukowo-techniczna WAT / Dymitr Pejcz. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 1 (13),
(1953), s. 176-187
181. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Wpływ kształtu matrycy na przebieg miseczkowania / Tadeusz Pełczyński, Tadeusz Sanokowski. //. – Vol. 2, nr 2 (14), (1953), s. 263-266
182. PIECZYŃSKI, Ryszard.
Transmisje hydrauliczne i hydromechaniczne :
20
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
prace słuchaczy / Ryszard Pieczyński, Orlik. //.
– Vol. 2, nr VII, (1953), s. 3-21
183. PISKORZ, Mieczysław.
Znaczenie ustawienia kół przednich samochodu
dla jej eksploatacji / Mieczysław Piskorz. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 7 (19), (1953), s. 135-145
184. POGORZELSKI, Witold.
Zagadnienie nieliniowe Hilberta-Priwałowa :
prace matematyczne / Witold Pogorzelski. //. –
Vol. 2, nr VI, (1953), s. 3-12
185. POJMAŃSKI, Henryk.
Urządzenia odbiorcze dla ruchomej wojskowej
linii radiowej pracującej w zakresie 10-60 cm :
prace słuchaczy / Henryk Pojmański. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr VII, (1953), s. 55-103
186. PONOMARIEW, A.
Rozwój radzieckiej nauki i techniki lotniczej /
A. Ponomariew. //. – Vol. 2, nr 9 (21), (1953),
s. 136-139
187. PROBULSKI, Stanisław.
O niektórych metodach obliczeń cieplnych silników spalinowych tłokowych i związanych
z tym zagadnieniem / Stanisław Probulski. –
Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 9 (21), (1953), s. 80-113
188. PRZYCHODZIEŃ, Tadeusz.
Wibracyjny sposób wbijania pali : prace słuchaczy / Tadeusz Przychodzień. //. – Vol. 2, nr VII,
(1953), s. 47-54
189. RESZEL, Jerzy.
Elektronowy regulator temperatury : artykuły
i komunikaty katedr ogólnoakademickich / Jerzy Reszel. //. – Vol. 2, nr IX, (1953), s. 104-108
190. ROSTUNOW, Aleksander.
Elektryczne zapalniki czasowe i niekontaktowe
/ Aleksander Rostunow, Mikołaj Kulesz. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 10 (22), (1953), s. 107-118
191. SERBA, Marian.
Pogłębiać patriotyzm i internacjonalizm w procesie nauczania historii Polski / Marian Serba.
//. – Vol. 2, nr 11 (23), (1953), s. 42-52
192. SIEMIENIUK, Piotr.
Znaczenie ruchu racjonalizatorskiego w budownictwie socjalizmu / Piotr Siemieniuk. //. –
Vol. 2, nr 3 (15), (1953), s. 36-41
193. SIENIELSZCZYKOW, Mikołaj.
Historia silnika odrzutowego, perspektywy jego
dalszego rozwoju i zastosowania w lotnictwie /
Mikołaj Sienielszczykow. //. – Vol. 2, nr 2 (14),
(1953), s. 106-128
194. SIŁAJEW, Andrzej.
Historia, stan i drogi rozwoju budownictwa
czołgowego : I konferencja naukowotechniczna WAT / Andrzej Siłajew. //. – Vol. 2,
nr 1 (13), (1953), s. 95-118
195. SIŁAJEW, Andrzej.
Układy sterowania zespołów transformacji
czołga / Andrzej Siłajew. //. – Vol. 2, nr 7 (19),
(1953), s. 29-44
196. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Balistyka wewnętrzna komór reaktywnych /
Dionizy Smoleński. – Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 6
(18), (1953), s. 48-86
197. SOLSKI, Paweł.
Osiągnięcia
polskiej
myśli
wojskowotechnicznej w dziedzinie techniki samochodowej / Paweł Solski. //. – Vol. 2, nr 12 (24),
(1953), s. 145-176
198. STOLETOW, W.
Palące zadania wyższych uczelni : II konferencja metodyczna WAT / W. Stoletow. //. – Vol. 2,
nr 4 (16), (1953), s. 77-93
199. SZARYJ, Wasyl.
Taktyczne współdziałanie na polu walki rodzajów wojsk i zadania stojące w zakresie dalszego
rozwoju ich techniki : I konferencja naukowotechniczna / Wasyl Szaryj, Marian Berling. //. –
Vol. 2, nr 1 (13), (1953), s. 57-79
200. SZULCE, Andrzej.
Badanie zachowania się mierników magnetoelektrycznych ME 85 w zakresie temperatur od
-30 do +50°C : artykuły i komunikaty katedr
ogólnoakademickich / Andrzej Szulce. //. – Vol.
2, nr IX, (1953), s. 95-103
21
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
201. SZULCE, Andrzej.
Termistory i ich właściwości : artykuły i komunikaty katedr ogólnoakademickich / Andrzej
Szulce. //. – Vol. 2, nr IX, (1953), s. 39-61
210. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wpływ krzemu na własności mechaniczne mosiądzów / Kornel Wesołowski. //. – Vol. 2, nr 5
(17), (1953), s. 24-29
202. SZYLAJEW, Borys.
Problem aerodynamiki współczesnych samolotów szybkościowych / Borys Szylajew. //. –
Vol. 2, nr 2 (14), (1953), s. 177-196
211. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wpływ wyżarzania na grafityzację czystych
stopów żelaza z węglem : prace i komunikaty
katedr ogólnoakademickich / Kornel Wesołowski, Zbigniew Godlewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 2, nr VIII, (1953), s. 3-33
203. SZYMAŃSKI, Aleksander.
Zastosowanie rachunku operatorowego przy
analizie pracy miejscowych obwodów telegraficznych / Aleksander Szymański. – Bibliogr. //.
– Vol. 2, nr 10 (22), (1953), s. 34-46
204. ŚWINIARSKI, Stanisław.
Niektóre wioski wynikające z końcowych egzaminów i obrony prac dyplomowych w WAT
w 1953 roku / Stanisław Świniarski. //. – Vol. 2,
nr 11 (23), (1953), s. 79-81
205. TABERNACKI, Antoni.
Niektóre zagadnienia z projektowania filtrów
elektrycznych dla telefonii nośnej : prace słuchaczy / Antoni Tabernacki. – Bibliogr. //. –
Vol. 2, nr VII, (1953), s. 121-133
206. TIERECHOW, Jurij.
Rozwój i osiągnięcia polskiej myśli wojskowotechnicznej w dziedzinie lotnictwa / Jurij Tierechow. //. – Vol. 2, nr 12 (24), (1953), s. 95-117
212. WIATREK, Ryszard.
Zwiększenie ciągu silnika turbosprężarkowego
przez dopalanie paliwa w dyszy wylotowej :
prace słuchaczy / Ryszard Wiatrek. – Bibliogr.
//. – Vol. 2, nr VII, (1953), s. 22-39
213. WOSTROW, Michał.
Dynamika lotniczego napędu elektromagnetycznego / Michał Wostrow. //. – Vol. 2, nr 2
(14), (1953), s. 214-236
214. WOŹNIAK, Jerzy.
Przystawka synchroskopowa / Jerzy Woźniak. –
Bibliogr. //. – Vol. 2, nr 10 (22), (1953), s. 119-128
215. WRÓBEL, Tadeusz.
O pewnej postaci równań Gołąba : prace matematyczne / Tadeusz Wróbel. – Bibliogr. //. –
Vol. 2, nr VI, (1953), s. 43-50
207. TOPOLNIAK, Kuźma.
Zasady projektowania urządzeń łączności /
Kuźma Topolniak. //. – Vol. 2, nr 10 (22),
(1953), s. 25-33
216. WYSŁOUCH, Andrzej.
Inżynieryjne zabezpieczenie forsowania rzeki
Odry przeszkody wodnej operacji zaczepnej :
I konferencja naukowo-techniczna WAT / Andrzej Wysłouch. //. – Vol. 2, nr 1 (13), (1953),
s. 160-175
208. WACHAL, Andrzej.
Uwagi na temat fizyko-chemicznych własności
i zachowania się olejów lotniczych w niskich
temperaturach / Andrzej Wachal. – Bibliogr. //.
– Vol. 2, nr 9 (21), (1953), s. 114-135
217. ZIELIŃSKI, N.
Odezwa do młodzieży : II konferencja metodyczna WAT / N. Zieliński. //. – Vol. 2, nr 4
(16), (1953), s. 93-95
209. WESOŁOWSKI, Kornel.
Dymitr Konstantynowicz Czernow i znaczenie
jego prac w dziedzinie metaloznawstwa / Kornel Wesołowski. //. – Vol. 2, nr 2 (14), (1953),
s. 153-176
22
218. ZMACZYŃSKI, Włodzimierz.
Inżynieryjne zabezpieczenie forsowania szerokiej przeszkody wodnej w operacji zaczepnej :
I konferencja naukowo-techniczna WAT / Włodzimierz Zmaczyński. //. – Vol. 2, nr 1 (13),
(1953), s. 147-159
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
219. ZMACZYŃSKI, Włodzimierz.
Taktyczne uzasadnienie planowania i urządzenia zagrożeń przy obronie wybrzeża morskiego.
Część 2. System zagrożeń / Włodzimierz Zmaczyński. //. – Vol. 2, nr 8 (20), (1953), s. 19-22
220. ZORSKI, Henryk.
Praca wycinka powłoki według teorii nieliniowej / Henryk Zorski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 2, nr 9 (21), (1953), s. 52-79
221. Akademie wojskowe w przededniu nowego roku szkolnego. //. – Vol. 2, nr 11 (23),
(1953), s. 117-119
222. Troska organizacji partyjnych katedr
o teoretyczny wzrost wykładowców. //. – Vol. 2,
nr 11 (23), (1953), s. 120-123
223. Wykładowca wojskowy. //. – Vol. 2, nr 11
(23), (1953), s. 124-126
Vol. 3, 1954 r.
224. AREFIEW, Michał.
Zadania przemysłu wojennego w związku z masowym zastosowaniem techniki wojennej we
współczesnych wojnach : II konferencja naukowo-techniczna / Michał Arefiew. //. – Vol. 3,
nr 2B (29), (1954), s. 55-100
230. BERNHARDT, Maciej.
Perspektywy rozwoju ruchu racjonalizatorskiego na fakultecie nr 6 : II konferencja racjonalizatorów Wojskowej Akademii Technicznej /
Maciej Bernhardt. //. – Vol. 3, nr 3 (30), (1954),
s. 110-117
225. BEDNARZ, Bronisław.
Charakter i etapy rewolucji ludowej w Polsce /
Bronisław Bednarz. //. – Vol. 3, nr 7 (34),
(1954), s. 18-30
231. BIAŁAS, Stanisław.
Trakcyjno-ekonomiczne właściwości samochodu holującego przyczepę / Stanisław Białas. –
Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 12 (39), (1954), s. 44-56
226. BEREŹNIAK, Anastazy.
Problemy ultraakustyki w chemii : artykuły
i prace katedr ogólnoakademickich / Anastazy
Bereźniak. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr XI,
(1954), s. 79-88
232. BOCHNIEWICZ, Jerzy.
Metodyka określania okresów międzynaprawczych części czołgowych i samochodowych /
Jerzy Bochniewicz. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 4
(31), (1954), s. 72-80
227. BEREŹNIAK, Anastazy.
Próby odbenzynowania śrutu kostnego przy
pomocy ultradźwięków : artykuły i prace katedr
ogólno akademickich / Anastazy Bereźniak. –
Bibliogr. //. – Vol. 3, nr XI, (1954), s. 89-90
233. BOGUSŁAWSKI, Aleksander.
Wpływ nowych środków walki na organizację
łączności i rozwój technicznych środków łączności w wojsku / Aleksander Bogusławski. //. –
Vol. 3, nr 10 (37), (1954), s. 3-11
228. BERGELSON, Bolesław.
Ocena stanu technicznego silnika czołgowego /
Bolesław Bergelson. //. – Vol. 3, nr 4 (31),
(1954), s. 27-42
234. CHYBA, Teofil.
Zarys rozwoju produkcji broni strzeleckiej /
Teofil Chyba. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 11
(38), (1954), s. 9-23
229. BERLING, Marian.
Stalin : wierny uczeń wielkiego Lenina, kontynuator jego idei, koryfeusz nauki, najwybitniejszy dowódca naszych czasów / Marian Berling,
Aleksander Goldberg. //. – Vol. 3, nr 1A (28),
(1954), s. 7-16
235. CZYŻ, Mieczysław.
Wpływ punktów kontrolno-wzmacniakowych
i innych urządzeń stacyjnych na zasięg telefonowania w wojskowej sieci telefonicznej :
II konferencja naukowo-techniczna WAT /
Mieczysław Czyż. //. – Vol. 3, nr 2B (29),
(1954), s. 174-203
23
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
236. DACZKO, Bolesław.
Analiza pracy narzędzi elektrycznych przy stałym obciążeniu / Bolesław Daczko. //. – Vol. 3,
nr 9 (36), (1954), s. 147-161
237. DEREK, Artur.
Niektóre zagadnienia konstrukcji i badania
sprężynowych amortyzatorów siły odrzutu broni z tłumikiem drgań o stałej sile oporu / Artur
Derek. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 8 (35), (1954),
s. 90-121
238. DIEMIDIENKOW, Michał.
Zasady organizacji stacji telefonicznej węzłów
łączności na szczeblu operacyjnym / Michał
Diemidienkow. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 10
(37), (1954), s. 12-23
239. FAJNHAKEN, Henryk.
Automatyczna zmiana przekładni pojazdu wyposażonego w silnik wysokoprężny z regulatorem wielozakresowym : artykuły i prace
w dziedziny wojsk pancernych i zmechanizowanych / Henryk Fajnhaken. //. – Vol. 3, nr XII,
(1954), s. 91-100
244. GIERULA, Jerzy.
Budowa licznika Geigera Müllera o dużej wydajności na promieniowanie gamma : artykuły
i prace katedr ogólnoakademickich / Jerzy Gierula, Włodzimierz Bedełek, Barbara Przybylska.
– Bibliogr. //. – Vol. 3, nr XI, (1954), s. 3-16
245. GIERULA, Jerzy.
Nowa metoda pomiaru dyspersji ultradźwięków
w cieczach : tezy referatów : II konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy Gierula. //. –
Vol. 3, nr 1A (28), (1954), s. 90
246. GIERULA, Jerzy.
O zjawiskach dyspersji i absorpcji fal ultradźwiękowych wraz z opisem nowej metody pomiaru dyspersji w cieczach : II konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy Gierula. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 2A (29), (1954), s. 247-282
247. GŁOWICKI, Henryk.
Doświadczalne sposoby określania naprężęń
możliwe do zastosowania w automatycznej broni strzeleckiej / Henryk Głowicki. //. – Vol. 3,
nr 11 (38), (1954), s. 130-144
240. FAJNHAKEN, Henryk.
Automatyzacja przełączenia przekładni i jej
wpływ na podwyższenie średniej szybkości
czołgu / Henryk Fajnhaken. //. – Vol. 3, nr 4
(31), (1954), s. 43-62
248. GOLDBERG, Aleksander.
O niektórych zagadnieniach pracy zastępów
komendantów fakultetów do spraw politycznych / Aleksander Goldberg. //. – Vol. 3, nr 4
(31), (1954), s. 3-12
241. GANNUS, Konstanty.
Zagadnienia obliczenia łoża wieży czołgowej :
artykuły i prace w dziedziny wojsk pancernych
i zmechanizowanych / Konstanty Gannus. //. –
Vol. 3, nr XII, (1954), s. 45-77
249. GOLDBERG, Aleksander.
Zagadnienia filozoficzne w teorii budowy
związków organicznych poruszane podczas
dyskusji w ZSRR : materiały z dyskusji naukowej o teorii związków organicznych / Aleksander Goldberg. //. – Vol. 3, nr X, (1954), s. 9-14
242. GAWROŃSKI, Ryszard.
Synchronizacja w stacjach radiolokacyjnych :
II konferencja naukowo-techniczna WAT / Ryszard Gawroński. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 2A
(29), (1954), s. 140-172
243. GIERULA, Jerzy.
Badania wydajności lokalnej liczników G-M na
promieniowanie gamma : tezy referatów :
II konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy Gierula. //. – Vol. 3, nr 1A (28), (1954), s. 98
24
250. GOŁOWKO, Eugeniusz.
O kierunkowanych pociskach przeciwlotniczej
artylerii rakietowej armii głównych państw kapitalistycznych : II konferencja naukowotechniczna WAT / Eugeniusz Gołowko. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 2A (29), (1954), s. 173-216
251. GRECHOWICZ, Zbigniew.
Metodyka obliczeń uzbrojenia minerskiego /
Zbigniew Grechowicz. //. – Vol. 3, nr 9 (36),
(1954), s. 57-95
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
252. GRECHOWICZ, Zbigniew.
Zadania maskowania we współczesnych warunkach działań bojowych / Zbigniew Grechowicz, Aleksander Rostunow. – Bibliogr. //. –
Vol. 3, nr 9 (36), (1954), s. 27-41
253. GUTOWSKI, Roman.
Pewne uwagi dotyczące obliczania wybiegu
samolotu o napędzie odrzutowym / Roman Gutowski. //. – Vol. 3, nr 8 (35), (1954), s. 122-134
254. HABICH, Edward.
Kierunki rozwoju konstrukcji samochodu terenowego : II konferencja naukowo-techniczna
WAT / Edward Habich. – Bibliogr. //. – Vol. 3,
nr 2A (29), (1954), s. 217-246
255. IWANOW, Piotr.
Uogólniona metoda badania wpływu mechanizmów zwrotniczych na zwrotność czołgu : artykuły i prace z dziedziny wojsk pancernych
i zmechanizowanych / Piotr Iwanow. //. – Vol. 3,
nr XII, (1954), s. 3-25
256. JANECKI, Janusz.
Niektóre zagadnienia przepompowywalności
olejów i smarów stałych / Janusz Janecki. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 4 (31), (1954), s. 63-71
257. JERESOW, Michał.
Analiza rozrzutu pocisków przy strzelaniu grupą dział : II konferencja naukowo-techniczna
WAT / Michał Jeresow. //. – Vol. 3, nr 2B (29),
(1954), s. 204-227
258. KACZMARCZYK, Jan.
Ruch racjonalizatorski na fakultecie wojsk lotniczych w roku 1953 : II konferencja racjonalizatorów Wojskowej Akademii Technicznej /
Jan Kaczmarczyk. //. – Vol. 3, nr 3 (30), (1954),
s. 60-70
259. KACZOROWSKI, Jerzy.
Znaczenie obliczeń trakcyjnych dla projektowania dróg wojennych / Jerzy Kaczorowski. //.
– Vol. 3, nr 9 (36), (1954), s. 141-146
260. KALISKI, Sylwester.
Drgania płyt nieciągłych w warunkach brzegowych : II konferencja naukowo-techniczna
WAT / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. //. – Vol. 3,
nr 2A (29), (1954), s. 396-414
261. KALISKI, Sylwester.
Stateczność płyt podpartych w przęśle i o nieciągłych warunkach brzegowych / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 8 (35),
(1954), s. 135-146
262. KARPIŃSKI, Mieczysław.
Niektóre zagadnienia betonów wyższej jakości
w budownictwie wojskowo-inżynieryjnym : tezy referatów : II konferencja naukowotechniczna WAT / Mieczysław Karpiński. //. –
Vol. 3, nr 1A (28), (1954), s. 55-60
263. KĘDZIERSKI, Marian.
Sprzężenia pojemnościowe o mostkach prądu
zmiennego : artykuły i prace katedr ogólnoakademickich / Marian Kędzierski. //. – Vol. 3,
nr XI, (1954), s. 49-62
264. KĘDZIERSKI, Marian.
Wpływ sprzężeń pojemnościowych w mostkach
prądu zimnego : tezy referatów : II konferencja
naukowo-techniczna WAT / Marian Kędzierski.
//. – Vol. 3, nr 1A (28), (1954), s. 121
265. KIRŻAJEW, Mikołaj.
Mechanizacja pracochłonnych czynności obsługi czołgów : II konferencja naukowo-techniczna
WAT / Mikołaj Kirżajew. //. – Vol. 3, nr 2B
(29), (1954), s. 101-121
266. KLUS, Stanisław.
Obliczanie bezpieczników odśrodkowych stosowanych w zapalnikach działowych / Stanisław Klus. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 11 (38),
(1954), s. 121-129
267. KOCAŃDA, Stanisław.
Własności wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych ulepszonych powierzchniowo : tezy referatów : II konferencja naukowotechniczna WAT / Stanisław Kocańda. //. – Vol.
3, nr 1A (28), (1954), s. 114-116
268. KOCHAŃSKI, Michał.
Niektóre zagadnienia zastosowania teorii drgań
i teorii uderzeń do obliczeń kinematycznych
i dynamicznych broni automatycznej / Michał
25
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Kochański. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 11 (38),
(1954), s. 24-120
269. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Uniwersalna metoda obliczania charakterystyk
promieniowania anten ultrakrótkofalowych /
Władysław Kołosowski. – Bibliogr. //. – Vol. 3,
nr 10 (37), (1954), s. 24-44
270. KOŻUCHOWSKI, Stanisław.
Środki rażenia a fortyfikacja / Stanisław Kożuchowski. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 9 (36),
(1954), s. 3-26
271. KOŻUCHOWSKI, Stanisław.
Usytuowanie obiektów fortyfikacyjnych w systemie obrony w zależności od środków rażenia
nieprzyjaciela
i
wymagań
taktycznofortyfikacyjnych / Stanisław Kożuchowski. //. –
Vol. 3, nr 9 (36), (1954), s. 96-113
272. KUCZYŃSKI, Eugeniusz.
Przodujące metody techniki radzieckiej w budowie maszyn i sprzętu wojennego : tezy referatów : II konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Eugeniusz Kuczyński. //. – Vol. 3, nr 1A (28),
(1954), s. 103-104
273. KUCZYŃSKI, Eugeniusz.
Ruch wynalazczości i racjonalizatorski w Wojskowej Akademii Technicznej w 1953 r. :
II konferencja racjonalizatorów Wojskowej
Akademii Technicznej / Eugeniusz Kuczyński.
//. – Vol. 3, nr 3 (30), (1954), s. 13-21
274. LACHOWSKI, Tadeusz.
Analiza polowych stacji ładowania akumulatorów / Tadeusz Lachowski. //. – Vol. 3, nr 4 (31),
(1954), s. 81-104
275. LENART, Bolesław.
Zasilanie węzłów łączności przewodowej od
źródeł prądu zmiennego : II konferencja naukowo-techniczna WAT / Bolesław Lenart. //. –
Vol. 3, nr 2B (29), (1954), s. 228-245
276. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Wojskowa Akademia Techniczna w obliczu
X-lecia Polski Ludowej / Eugeniusz Leoszenia.
//. – Vol. 3, nr 7 (34), (1954), s. 68-74
26
277. LETKI, L.
Nowe metody pomiaru odrzutu / L. Letki. //. –
Vol. 3, nr 11 (38), (1954), s. 145-158
278. LIBICKI, Bolesław.
Teorie neomaltuzjańskie : ideologicznym narzędziem ludobójców amerykańskich : tezy referatów : II konferencja naukowo-techniczna
WAT / Bolesław Libicki. //. – Vol. 3, nr 1A
(28), (1954), s. 23-26
279. LIBICKI, Bolesław.
Teorie neomaltuzjańskie w służbie amerykańskich ludobójców : II konferencja naukowotechniczna WAT / Bolesław Libicki. //. – Vol. 3,
nr 2A (29), (1954), s. 55-87
280. LIBICKI, Bolesław.
Wpływ zbrojeń wojennych na gospodarkę krajów kapitalistycznych / Bolesław Libicki. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 5 (32), (1954), s. 3-93
281. LUBIŃSKI, A.
Spawanie w atmosferze gazów szlachetnych
i perspektywy jego zastosowania w naprawie
wojskowych pojazdów mechanicznych : artykuły i prace w dziedziny wojsk pancernych i zmechanizowanych / A. Lubiński. – Bibliogr. //. –
Vol. 3, nr XII, (1954), s. 101-118
282. MARKOWSKI, Włodzimierz.
Analiza zawieszeń czołgowych / Włodzimierz
Markowski. //. – Vol. 3, nr 4 (31), (1954), s. 13-26
283. MARKOWSKI, Włodzimierz.
Bilans trakcyjny przy zwrocie czołgu z podwójnym mechanizmem różnicowym : artykuły
i prace w dziedziny wojsk pancernych i zmechanizowanych / Włodzimierz Markowski. –
Bibliogr. //. – Vol. 3, nr XII, (1954), s. 78-90
284. MIKKE, Kazimierz.
Badania rozpraszania neutronów termicznych :
artykuły i prace katedr ogólnoakademickich /
Kazimierz Mikke. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr XI,
(1954), s. 17-48
285. MIKOŁAJEWSKI, Bronisław.
Drogi rozwoju sił wytwórczych w przemyśle w
pierwszym dziesięcioleciu Polskiej Rzeczpo-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
spolitej Ludowej / Bronisław Mikołajewski. //.
– Vol. 3, nr 7 (34), (1954), s. 47-56
286. MOSKOWOJ, Paweł.
K. E. Ciołkowski : wybitny działacz nauki,
twórca podstaw współczesnej dynamiki rakietowej / Paweł Moskowoj. //. – Vol. 3, nr 8 (35),
(1954), s. 3-18
287. NOWAK, Bogdan.
Żelazowanie i stalowanie oraz perspektywy zastosowania tych procesów do naprawy części
czołgowych : II konferencja naukowotechniczna WAT / Bogdan Nowak. //. – Vol. 3,
nr 2B (29), (1954), s. 122-141
288. OKOŃ, Kazimierz.
Notatka z rozważań nad stanami statycznymi
i dynamicznymi cząsteczek organicznych w
świetle elektronowej teorii wiązań w ujęciu
korpuskularnym : materiały z dyskusji naukowej o teorii związków organicznych / Kazimierz Okoń. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr X,
(1954), s. 15-30
289. OKOŃ, Kazimierz.
O reakcji chlorobenzenu z aldehydem mrówkowym : materiały z dyskusji naukowej o teorii
związków organicznych / Kazimierz Okoń. –
Bibliogr. //. - Vol. 3, nr X, (1954), s. 53-60
290. OSIŃSKI, Seweryn.
Lud pracujący : twórcą historii : II konferencja
naukowo-techniczna WAT / Seweryn Osiński.
//. – Vol. 3, nr 2A (29), (1954), s. 32-55
291. OSZYWA, Wojciech.
Analiza automatycznej regulacji wzmocnienia
odbiorników radiowych jako układu sprzężenia
zwrotnego / Wojciech Oszywa. – Bibliogr. //. –
Vol. 3, nr 10 (37), s. 45-56
niu synchronizacji generatorów relaksacyjnych /
Stanisław Paszkowski. – Bibliogr. //. – Vol. 3,
nr 10 (37), (1954), s. 57-78
294. PEJCZ, Dymitr.
Niektóre zagadnienia dynamiki wybuchu materiału wybuchowego / Dymitr Pejcz. – Bibliogr.
//. – Vol. 3, nr 9 (36), (1954), s. 42-56
295. PROBULSKI, Stanisław.
Przegląd niektórych konstrukcji i zastosowań
turbin gazowych w krajach kapitalistycznych /
Stanisław Probulski. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 12
(39), (1954), s. 112-139
296. PROBULSKI, Stanisław.
Spalanie w silnikach i związane z tym zagadnienia w pracach badawczych laboratorium teorii silników / Stanisław Probulski. – Bibliogr. //.
– Vol. 3, nr 8 (35), (1954), s. 67-89
297. PRZYBYCIEŃ, Stefan.
Hamowanie samochodowe / Stefan Przybycień,
Adam Kurkiewicz. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 12
(39), (1954), s. 140-176
298. RADWAN, Maciej.
Badanie anizotropii niskowęglowych taśm stalowych walcowych na zimno : tezy referatów :
II konferencja naukowo-techniczna WAT / Maciej Radwan. //. – Vol. 3, nr 1A (28), (1954),
s. 111-112
299. RYBIEC, Tadeusz.
Piąte uderzenie armii radzieckiej / Tadeusz Rybiec. //. – Vol. 3, nr 7 (34), (1954), s. 57-67
300. SIEMASZKO, Aleksander.
O wpływie rozpuszczalnika na przewodnictwo
elektrolityczne / Aleksander Siemaszko. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 3, nr 5 (32), (1954),
s. 160-176
292. OWCZYNNIKOW, Michał.
Problemy dalszego rozwoju techniki wojennej,
wpływające z możliwości stosowania nowych
rodzajów broni : II konferencja naukowotechniczna WAT / Michał Owczynnikow. //. –
Vol. 3, nr 2B (29), (1954), s. 3-54
301. SIEMASZKO, Aleksander.
O związkach zespolonych chromu i kobaltu :
tezy referatów : II konferencja naukowotechniczna WAT / Aleksander Siemaszko. //. –
Vol. 3, nr 1A (28), (1954), s. 98-99
293. PASZKOWSKI, Stanisław.
Metoda przybliżenia wykładniczego w oblicza-
302. SIKORSKI, Józef.
Stanowisko karuzelowe do badania współczyn-
27
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nika oporu toczenia kół samochodowych / Józef
Sikorski. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 12 (39),
(1954), s. 57-67
303. SIŁAJEW, Andrzej.
Teoretyczne badanie drgań wymuszonych kadłuba czołgu : artykuły i prace w dziedziny
wojsk pancernych i zmechanizowanych / Andrzej Siłajew. //. – Vol. 3, nr XII, (1954), s. 26-44
304. SIŁAJEW, Andrzej.
Transmisje hydromechaniczne : dodatek do
Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej /
Andrzej Siłajew. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr XII,
(1954), s. 3-89
305. SMÓŁKA, Jerzy.
O niektórych zagadnieniach ruchu racjonalizatorskiego w wojsku : II konferencja racjonalizatorów Wojskowej Akademii Technicznej / Jerzy
Smółka. //. – Vol. 3, nr 3 (30), (1954), s. 5-12
306. SOLSKI, Paweł.
O niektórych problemach zastosowania spawania do regeneracji części samochodowych / Paweł
Solski. //. – Vol. 3, nr 12 (39), (1954), s. 68-111
307. SOLSKI, Paweł.
Wielki wkład akademika Czudakowa w naukę
o samochodzie : tezy referatów : II konferencja
naukowo-techniczna WAT / Paweł Solski. //. –
Vol. 3, nr 1A (28), (1954), s. 75-77
308. STARZEWSKI, Stefan.
Analiza krzywych pogoni i możliwości w lotnictwie / Stefan Starzewski. – Bibliogr. //. –
Vol. 3, nr 8 (35), (1954), s. 41-56
309. SZEREMETA, Tomasz.
Organizacja remontu sprzętu inżynieryjnego
w warunkach polowych / Tomasz Szeremeta. //.
– Vol. 3, nr 9 (36), (1954), s. 114-140
310. SZEREMETA, Tomasz.
Ruch racjonalizatorski i wynalazczość na fakultecie nr 3 w roku 1953 : II konferencja racjonalizatorów Wojskowej Akademii Technicznej /
Tomasz Szeremeta. //. – Vol. 3, nr 3 (30),
(1954), s. 71-83
28
311. SZEREMETA, Tomasz.
Współczesny stan maszyn do pracy przy fortyfikacji polowej i perspektywy ich dalszego rozwoju / Tomasz Szeremeta. //. – Vol. 3, nr 9 (36),
(1954), s. 162-180
312. SZULCE, Andrzej.
Metoda mostkowa Wheatstone’a jako metoda
odchyłowa : artykuły i prace katedr ogólnoakademickich / Andrzej Szulce. //. – Vol. 3, nr XI,
(1954), s. 63-78
313. SZWACKI, Jan.
Uziemienia przenośne : II konferencja naukowo-techniczna WAT / Jan Szwacki. //. – Vol. 3,
nr 2A (29), (1954), s. 350-372
314. SZWACKI, Jan.
Wyładowania elektryczne w układach ostrzowych / Jan Szwacki. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 5
(32), (1954), s. 177-192
315. SZYC-LEWAŃSKA, Kazimiera.
O możliwości zastosowania soli talu i ołowiu
pewnych nitrokwasów i nitrofenoli jako składników inicjujących : II konferencja naukowotechniczna WAT / Kazimiera Szyc-Lewańska.
//. – Vol. 3, nr 2B (29), (1954), s. 265-284
316. SZYMANIK, Ryszard.
Teoretyczne podstawy wtrysku wody do silników
spalinowych / Ryszard Szymanik. //. – Vol. 3, nr 8
(35), (1954), s. 19-40
317. ŚWIRSKI, Waldemar.
Racjonalizatorstwo i wynalazczość dźwignią
w nauce i ulepszaniu uzbrojenia : II konferencja
racjonalizatorów Wojskowej Akademii Technicznej / Waldemar Świrski. //. – Vol. 3, nr 3
(30), (1954), s. 102-109
318. TALUNAS, Edward.
Obecny stan rozwoju min przeciwczołgowych
i współczesne stawiane im wymagania taktyczno-techniczna : II konferencja naukowotechniczna WAT / Edward Talunas. //. – Vol. 3,
nr 2B (29), (1954), s. 142-173
319. TIERECHOW, Jurij.
O dwóch nowych rodzajach broni i próbach ich
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
zastosowania : dodatek do Biuletynu WAT / Jurij Tierechow. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 1B i 2
320. TOPOLNIAK, Kuźma.
Analiza stanu i osiągnięć ruchu racjonalizatorskiego na fakultecie nr 4 za 1953 r. : II konferencja racjonalizatorów Wojskowej Akademii
Technicznej / Kuźma Topolniak, Zenon Mendygrał. //. – Vol. 3, nr 3 (30), (1954), s. 84-101
321. TYCZYŃSKI, Jan.
Praca płatowcowej instalacji paliwa samolotów
z silnikami tłokowymi i odrzutowymi na dużych wysokościach / Jan Tyczyński. //. – Vol. 3,
nr 8 (35), (1954), s. 57-66
322. URBAŃSKI, Tadeusz.
O wiązaniu wodorowym w nitrozwiązkach :
materiały z dyskusji naukowej o teorii związków organicznych / Tadeusz Urbański. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr X, (1954), s. 31-45
323. URBAŃSKI, Tadeusz.
O wpływie cieczy niewybuchowych na szybkość detonacji stałych materiałów wybuchowych : II konferencja naukowo-techniczna
WAT / Tadeusz Urbański. – Bibliogr. //. – Vol.
3, nr 2B (29), (1954), s. 246-264
324. URBAŃSKI, Tadeusz.
O wpływie cieczy niewybuchowych na szybkość detonacji stałych materiałów wybuchowych : tezy referatów : II konferencja naukowotechniczna WAT / Tadeusz Urbański. //. – Vol.
3, nr 1A (28), (1954), s. 71-72
325. WACHAL, Andrzej.
Wspienianie olejów lotniczych : II konferencja
naukowo-techniczna WAT / Andrzej Wachal. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 3, nr 2A
(29), (1954), s. 88-117
326. WESOŁOWSKI, Kornel.
Spawanie żeliwa na zimno wg metody A. G. Nazarowa : II konferencja racjonalizatorów Wojskowej Akademii Technicznej / Kornel Wesołowski. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 3 (30),
(1954), s. 22-41
327. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wpływ atmosfery wyżarzania na własności że-
liwa ciągliwego : wyżarzenie żeliwa białego
w gazach / Kornel Wesołowski, Zbigniew Godlewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 3,
nr 5 (32), (1954), s. 94-159
328. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wykres żelazo-węgiel w rozwoju historycznym
i stan obecny : II konferencja naukowotechniczna WAT / Kornel Wesołowski. – Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 2A (29), (1954), s. 283-349
329. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wyżarzanie żeliwa białego w atmosferach gazowych : tezy referatów : II konferencja naukowo-techniczna WAT / Kornel Wesołowski.
//. – Vol. 3, nr 1A (28), (1954), s. 113
330. ZIEMBA, Stefan.
Problem tarcia ze stanowiska mechaniki i fizyki
ciała stałego : II konferencja naukowotechniczna WAT / Stefan Ziemba. //. – Vol. 3,
nr 2A (29), (1954), s. 373-395
331. ZIEMBA, Stefan.
Wkład polskich, rosyjskich i radzieckich uczonych do rozwoju nauki mechaniki : tezy referatów : II konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Stefan Ziemba. //. – Vol. 3, nr 1A (28), (1954),
s. 125
332. ZIEMBA, Stefan.
Wpływ masy własnej i oporu wewnętrznego na
swobodne drgania skrętne prętów : tezy referatów : II konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Stefan Ziemba. //. – Vol. 3, nr 1A (28), (1954),
s. 129
333. ZORSKI, Henryk.
Niektórych zastosowaniach teorii nieliniowej do
badania pracy powłok lotniczych : II konferencja naukowo-techniczna WAT / Henryk Zorski.
– Bibliogr. //. – Vol. 3, nr 2A (29), (1954),
s. 118-139
334. ŻBIKOWSKI, Aleksander.
Ruch racjonalizatorski na fakultecie wojsk pancernych i zmechanizowanych w roku 1953 :
II konferencja racjonalizatorów Wojskowej
Akademii Technicznej / Aleksander Żbikowski.
//. – Vol. 3, nr 3 (30), (1954), s. 42-59
29
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
335. 10 lat Polski Ludowej. //. – Vol. 3, nr 7
(34), (1954), s. 5-13
336. Rozwój i postęp w dziedzinie techniki wojennej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. //. –
Vol. 3, nr 7 (34), (1954), s. 31-46
337. Rys historyczny rozwoju samochodu
i wkład akad. Czudakowa w naukę o samochodzie. //. – Vol. 3, nr 12 (39), (1954), s. 5-43
338. Statut Wojskowej Akademii Technicznej.
//. – Vol. 3, nr 6 (33), (1954), s. 31-69
Vol. 4, 1955 r.
339. AREFIEW, Michał.
Współczesne tendencje rozwojowe systemów
uzbrojenia strzeleckiego : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Michał Arefiew, Michał Kochański. //. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955),
s. 3-17
340. BANASIK, Zbigniew.
Mechanizm i rola poślizgów w pracy łożysk
tocznych : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Zbigniew Banasik. – Bibliogr. //. – Vol.
4, nr 3C (47), (1955), s. 244-256
341. BARDZIEJ, Henryk.
Zagadnienie regeneracji łopatek wirnika turbiny
spalinowej silnika odrzutowego sprężarkowego
: III konferencja naukowo-techniczna WAT /
Henryk Bardziej. //. – Vol. 4, nr 3B (46),
(1955), s. 110-121
342. BECZKIEWICZ, Zygmunt.
Ekonomiczne źródła wojen i militaryzacji
w imperializmie : artykuły i prace katedr społ.polit. / Zygmunt Beczkiewicz. – Bibliogr. //. –
Vol.4, nr XVII, (1955), s. 131-168
343. BEDNARZ, Bronisław.
Rola czynnika moralnego we współczesnej
wojnie : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Bronisław Bednarz. //. – Vol. 4, nr 3A
(45), (1955), s. 3-18
344. BEREŹNIAK, Anastazy.
Powstanie i właściwości koloidalnych mieszanin palnych : III konferencja naukowotechniczna WAT / Anastazy Bereźniak. //. –
Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 280-288
345. BERGELSON, Bolesław.
Ocena stanu technicznego łożysk wału karbo-
30
wego silnika czołgowego : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Bolesław Bergelson.
//. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 93-109
346. BERNHARDT, Maciej.
Zagadnienia doładowania czterosuwowych silników gaźnikowych / Maciej Bernhardt. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 6 (50), (1955), s. 93-113
347. BOCHNIEWICZ, Jerzy.
Naprawa panewek silnika czołgowego droga
metalizacji natryskowej : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy Bochniewicz.
//. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 79-92
348. BOROWSKI, Feliks.
Rozpraszanie powolnych neutronów przez protony związane w drobinach przejawiających
wewnętrzną rotację zahamowaną : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Feliks Borowski. //. – Vol. 4, nr 3C (47), (1955), s. 234-243
349. BOROWSKI, Feliks.
Rozpraszanie powolnych neuronów w gazach :
tezy referatów : III konferencja naukowotechniczna WAT / Feliks Borowski. //. – Vol. 4,
nr 1A (41), (1955), s. 65-66
350. BOROWSKI, Feliks.
Z zagadnień fizyki atomowej / Feliks Borowski,
Kazimierz Mikke. //. – Vol. 4, nr 2 (43), (1955),
s. 16-92
351. BRAJTER, Ludwik.
Niektóre zagadnienia sensytometrii materiałów
fotograficznych stosowanych w lotnictwie / Ludwik Brajter. //. – Vol. 4, nr 7 (51), (1955),
s. 181-191
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
352. CYPKO, Jerzy.
Zabezpieczenie operacji armijnej pod względem
remontu pojazdów mechanicznych w warunkach użycia broni atomowej : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / Jerzy Cypko. //. –
Vol. 4, nr 3A (45), (1955), s. 303-332
353. CZARKOWSKI, Włodzimierz.
Organizacja łączności kierowania technicznego
przeprawą armijną w operacji zaczepnej z forsowaniem przeszkody wodnej / Włodzimierz
Czarkowski. //. – Vol. 4, nr 8 (52), (1955), s. 3-14
354. CZECH, Zbigniew.
Próby pomiaru małych różnic ciśnień metodą
elektryczną : III konferencja naukowotechniczna WAT / Zbigniew Czech. //. – Vol. 4,
nr 3C (47), (1955), s. 206-214
355. CZERWONKA, Józef.
Wpływ promieniowania cieplnego na niektóre
elementy wozów bojowych / Józef Czerwonka.
– Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 10 (54), (1955), s. 59-91
356. CZYŻ, Mieczysław.
Pomiar niektórych wielkości elektrycznych
oscylografem katodowym / Mieczysław Czyż. –
Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 8 (52), (1955), s. 193-202
357. DIEMIDIENKOW, Michał.
Analiza podstaw zastosowania telefonii nośnej
w systemie wojskowej łączności dalekosiężnej :
III konferencja naukowo-techniczna WAT / Michał Diemidienkow. //. – Vol. 4, nr 3B (46),
(1955), s. 204-217
358. DIEMIDIENKOW, Michał.
Przyczynek do teorii telegrafii akustycznej /
Michał Diemidienkow. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 8 (52), (1955), s. 23-39
359. DOSZLA, Kazimierz.
Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami
elektrycznymi w technice pojazdów mechanicznych : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Kazimierz Doszla. //. – Vol. 4, nr 3C
(47), (1955), s. 133-153
360. DUBIEL, Stanisław.
Pewne uwagi dotyczące wyznaczania pułapu
samolotów odrzutowych / Stanisław Dubiel. –
Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 7 (51), (1955), s. 3-49
361. DZIĘCIOŁOWSKI, Kazimierz.
Pomiar promieniowania słońca na fali λ = 50
cm w okresie zaćmienia 30.06.1954 r. / Kazimierz Dzięciołowski. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 8 (52), (1955), s. 183-192
362. FAJNHAKEN, Henryk.
Działanie fali uderzenia na czołgi / Henryk Fajnhaken. //. – Vol. 4, nr 10 (54), (1955), s. 16-38
363. FOTEREK, Ryszard.
Generator impulsów różnych kształtów / Ryszard Foterek. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 8 (52),
(1955), s. 139-179
364. FOTEREK, Ryszard.
Miernik małych pojemności i jego zastosowanie
dla pomiarów wielkości nieeletrycznych / Ryszard Foterek. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 8 (52),
(1955), s. 81-106
365. GANNUS, Konstanty.
Kinematyka i dynamika obrotu wieży czołgu :
zagadnienia techniki wojsk pancernych i zmechanizowanych / Konstanty Gannus. //. – Vol. 4,
nr XVI, (1955), s. 39-84
366. GIERULA, Jerzy.
Budowa licznika Geigera-Müllera o dużej wydajności na promieniowanie gamma / Jerzy
Giegula, Włodzimierz Bedełek, Barbara Przybylska. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 2 (43),
(1955), s. 93-106
367. GIERULA, Jerzy.
Metoda przeprowadzania egzaminów i kolokwiów stosowana przez katedrę fizyki : V konferencja naukowo-metodyczna / Jerzy Gierula.
//. – Vol. 4, nr 12 (56), (1955), s. 53-56
368. GIERULA, Jerzy.
O energii atomowej / Jerzy Gierula. //. – Vol. 4,
nr 2 (43), (1955), s. 5-15
369. GOGOL, Julian.
Inżynieryjne zabezpieczenie działań bojowych
dywizji powietrzno-desantowych / Julian Go-
31
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
gol. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 11 (55), (1955),
s. 3-36
370. GOGOL. Julian.
Inżynieryjne zabezpieczenie forsowania przeszkód wodnych w warunkach stosowania nowych rodzajów broni : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Julian Gogol. //. – Vol. 4, nr 1B (42), (1955), s. 96-103
371. GOLDBERG, Aleksander.
Marksizm-leninizm o powstaniu zbrojnym : artykuły i prace katedr społ.-polit. / Aleksander
Goldberg. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr XVII,
(1955), s. 68-130
372. GRONOMSKI, Leon.
Przebieg spalania w silniku gaźnikowym w zależności od zawartości spalin w mieszance roboczej / Leon Gronomski. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 6 (50), (1955), s. 17-41
373. HABICH, Edward.
Teoretyczne podstawy oceny własności terenowej samochodów wojskowych : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / Edward Habich. –
Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3C (47), (1955), s. 215-225
374. HIPSZ, Stefan.
Zarys powstania i rozwoju teorii projektowania
pocisków artyleryjskich jako nauki / Stefan
Hipsz. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 9 (53), (1955),
s. 69-83
375. ISAJEW, Borys.
Stan obecny i perspektywy rozwoju uzbrojenia
pokładowego samolotów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Borys Isajew. //. –
Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 122-138
376. IWANOW, Piotr.
Metoda obliczania i analiza podwójnego hamulca taśmowego z wzajemnie pokrywającymi się
taśmami / Piotr Iwanow. //. – Vol. 4, nr 10 (54),
(1955), s. 3-15
377. IWANOW, Piotr.
O samodzielnej pracy słuchaczy : V konferencja
naukowo-metodyczna / Piotr Iwanow. //. – Vol.
4, nr 12 (56), (1955), s. 9-20
32
378. IWANOW, Piotr.
Wpływ zastosowania broni atomowej na sposoby obsługi technicznej czołgów w czasie walki
i na dalszy rozwój techniki wojsk pancernych :
III konferencja naukowo-techniczna WAT /
Piotr Iwanow. //. – Vol. 4, nr 3A (45), (1955),
s. 130-154
379. IWASZKIEWICZ, Arnold.
Przypuszczalne zmiany w organizacji pracy organów służby zaopatrzenia artyleryjskiego
w warunkach wojny atomowej : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / Arnold Iwaszkiewicz. //. – Vol. 4, nr 3A (45), (1955), s. 101-129
380. JAKÓBCZYK, Mieczysław.
Zasilanie radiostacji typu RSB-F z sieci prądu
zmiennego / Mieczysław Jakóbczyk. – Bibliogr.
//. – Vol. 4, nr 8 (52), (1955), s. 40-52
381. KALISKI, Sylwester.
Stateczność płyt podpartych w przęśle i o nieciągłych warunkach brzegowych : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Sylwester Kaliski. //. – Vol. 4, nr 1A (41),
(1955), s. 87
382. KALISKI, Sylwester.
Stateczność udarowa pręta : prace kandydackie
: [rozprawa doktorska 1954] / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 4, nr
XIV, (1955), s. 3-118
383. KAPRANOW, Aleksander.
Pole elektromagnetyczne nad powierzchnią
półprzewodzącą i w ośrodku półprzewodzącym
: III konferencja naukowo-techniczna WAT /
Aleksander Kapranow, Władysław Kołosowski.
//. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 218-246
384. KASPRZYK, Tadeusz.
Wyznaczenie reakcji drogi na koła samochodu
terenowego 4x4 / Tadeusz Kasprzyk. //. – Vol. 4,
nr 6 (50), (1955), s. 78-92
385. KĄTCKI, Tadeusz.
Urządzenie odbiorcze do wykrywania nieprzyjacielskich środków radiolokacyjnych : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Tadeusz
Kątcki. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3B (46),
(1955), s. 181-203
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
386. KLUS, Stanisław.
Czułość i szybkość działania zapalników / Stanisław Klus. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 9 (53),
(1955), s. 20-34
387. KOCAŃDA, Stanisław.
O niektórych właściwościach wytrzymałościowych elementów ulepszonych powierzchniowo
na drodze chromowania oraz nawęglania i hartowania ze szczególnym uwzględnieniem jednoczesnego skręcenia i zginania : zagadnienia
techniki wojsk pancernych i zmechanizowanych
/ Stanisław Kocańda. //. – Vol. 4, nr XVI,
(1955), s. 85-136
388. KOCAŃDA, Stanisław.
Własności wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych ulepszonych powierzchniowo : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Stanisław Kocańda. //. – Vol. 4, nr 1A
(41), (1955), s. 73-74
389. KOCHAŃSKI, Michał.
O uwzględnieniu siły oporu hydraulicznego
przy wykreślono-rachunkowym obliczaniu automatyki / Michał Kochański. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 4, nr 9 (53), (1955), s. 35-48
niusz Kuczyński. //. – Vol. 4, nr 3C (47),
(1955), s. 43-59
394. KULESZ, Mikołaj.
Analiza efektu kumulacyjnego na podstawie posiadania materiałów doświadczalnych oraz perspektywy dalszych badań w celu ustalenia sposobów określania głównych parametrów pocisków kumulacyjnych : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Mikołaj Kulesz. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 18-44
395. KULESZ, Mikołaj.
Niektóre zagadnienia konstrukcji i projektowania podkalibrowych pocisków przeciwpancernych / Mikołaj Kulesz. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 9 (53), (1955), s. 3-11
396. LASEK, Andrzej.
Metoda obliczania charakterystyk aerodynamicznych skrzydeł ukośnych o dowolnym wydłużeniu / Andrzej Lasek. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 7 (51), (1955), s. 50-61
397. LENART, Bolesław.
Wytyczne dla analityczno-wykreślnego obliczania stabilizatorów magnetycznych / Bolesław
Lenart. //. – Vol. 4, nr 8 (52), (1955), s. 53-69
390. KOCHAŃSKI, Michał.
Współczesne tendencje rozwojowe systemu
uzbrojenia strzeleckiego : tezy referatów : III
konferencja naukowo-techniczna WAT / Michał
Kochański. //. – Vol. 4, nr 1B (42), (1955),
s. 32-35
398. LEOSZENIA, Eugeniusz.
D. M. Karbyszew : wybitny przedstawiciel radzieckiej sztuki wojskowo-inżynieryjnej / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 4, nr 5 (49),
(1955), s. 33-47
391. KONIAK, Henryk.
Organizacja i praca służby samochodowej w
operacji zaczepnej armii w warunkach użycia
broni atomowej : III konferencja naukowotechniczna WAT / Henryk Koniak. //. – Vol. 4,
nr 3A (45), (1955), s. 277-302
399. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Instrukcja o przeprowadzeniu egzaminów słuchaczy II roku Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski : V konferencja naukowo-metodyczna / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 4, nr 12 (56), (1955), s. 67-72
392. KOŻUCHOWSKI, Stanisław.
Środki rażenia i analiza współczesnych obiektów fortyfikacyjnych / Stanisław Kożuchowski.
– Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 11 (55), (1955), s. 52-73
400. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Instrukcja organizacji i przeprowadzania praktyki przemysłowej słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
: V konferencja naukowo-metodyczna / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 4, nr 12 (56), (1955),
s. 59-68
393. KUCZYŃSKI, Eugeniusz.
Graficzne ,metody analizy radzieckich wzorów
na obliczanie kół zębatych czołgowych : III
konferencja naukowo-techniczna WAT / Euge-
33
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
401. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Podsumowanie wyników pracy III konferencji
naukowo-technicznej WAT / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 4, nr 3 (44), (1955), s. 49-54
402. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Rola inżynieryjnego zabezpieczenia zwycięskiego szturmu twierdzy Poznań, dokonanego
przez armię radziecką w roku 1945 / Eugeniusz
Leoszenia. //. – Vol. 4, nr 5 (49), (1955), s. 69-93
403. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Zagajenie V konferencji naukowo-technicznej :
V konferencja naukowo-metodyczna / Eugeniusz Leoszenia. //. – Vol. 4, nr 12 (56), (1955),
s. 5-8
404. LEWAŃSKA, Kazimiera.
O właściwościach pirotechnicznych niektórych
produktów aniliny : III konferencja naukowotechniczna WAT / Kazimiera Lewańska. //. –
Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 299-303
405. LUBIŃSKI, A.
Niektóre zagadnienia remontu czołgów w warunkach polowych przy zastosowaniu broni
atomowej / A. Lubiński. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 10 (54), (1955), s. 39-49
406. LUBIWYJ, Wiaczesław.
Bojowe wykorzystanie radiolokacji perspektywy jej rozwoju : III konferencja naukowotechniczna WAT / Wiaczesław Lubiwyj. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3A (45), (1955), s. 43-62
407. ŁAPIŃSKI, Władysław.
Ruch racjonalizatorski czynnikiem zwiększania
wydajności produkcji warsztatów doświadczalno-wyszkoleniowych oddziału techn. WAT /
Władysław Łapiński. //. – Vol. 4, nr 4 (48),
(1955), s. 98-102
408. ŁAPKIN, Leonid.
Niektóre zagadnienia z historii rozwoju mostów
pływających / Leonid Łapkin. – Bibliogr. //. –
Vol. 4, nr 11 (55), (1955), s. 74-95
409. ŁAPKIN, Leonid.
Zabezpieczenie drogowo-mostowe armii w natarciu w warunkach stosowania nowych środków rażenia : III konferencja naukowo-
34
techniczna WAT / Leonid Łapkin. //. – Vol. 4,
nr 3A (45), (1955), s. 235-261
410. MAJSKI, Michał.
Partyjno-polityczne zabezpieczenie nauki własnej słuchaczów : V konferencja naukowometodyczna / Michał Majski. //. – Vol. 4, nr 12
(56), (1955), s. 21-31
411. MATUSZEWSKI, Zdzisław.
Rewolucja 1905 r. na ziemiach polskich w 50
rocznicę rewolucji : tezy referatów: III konferencja naukowo-techniczna WAT / Zdzisław
Matuszewski. //. – Vol. 4, nr 1A (41), (1955),
s. 14-16
412. MICHALAK, Jan.
Obsługa techniczna pojazdów mechanicznych
skażonych promieniotwórczo : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / Jan Michalak. //. –
Vol. 4, nr 3A (45), (1955), s. 333-349
413. MICHALAK, Jan.
Podstawy teoretycznego określania zużycia paliwa przez silnik samochodowy / Jan Michalak.
//. – Vol. 4, nr 6 (50), (1955), s. 114-124
414. MIKKE, Kazimierz.
Badania nad rozpraszaniem neuronów termicznych / Kazimierz Mikke. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 2 (43), (1955), s. 107-138
415. MIKKE, Kazimierz.
Rozpraszanie powolnych neuronów na protonach związanych w drobinach cieczy : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Kazimierz
Mikke. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3C (47),
(1955), s. 226-233
416. MIKOŁAJEWSKI, Bronisław.
Perspektywy ekonomiczne odkrycia i zastosowania energii atomowej w gospodarce kapitalistycznej i socjalistycznej : tezy referatów : III
konferencja naukowo-techniczna WAT / Bronisław Mikołajewski. //. – Vol. 4, nr 1A (41),
(1955), s. 9-10
417. MOJSIEWICZ, Czesław.
10 rocznica wiekopomnego zwycięstwa armii
radzieckiej nad faszyzmem hitlerowskim / Cze-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
sław Mojsiewicz. //. – Vol. 4, nr 5 (49), (1955),
s. 50-56
metodyczna / Michał Owczynnikow. //. – Vol. 4,
nr 12 (56), (1955), s. 32-48
418. NOWAK, Bogdan.
Technologia stalowania / Bogdan Nowak. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 10 (54), (1955), s. 50-58
427. OWCZYNNIKOW, Michał.
Podstawy teorii sprężystości ciała stałego w budowie nieciągłej : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Michał
Owczynnikow. //. – Vol. 4, nr 1A (41), (1955),
s. 81-85
419. NOWAK, M.
Własności niektórych nitopochodnych sulfonów
aromatycznych : tezy referatów : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / M. Nowak. //. –
Vol. 4, nr 1B (42), (1955), s. 236
420. NOWICKI, Józef.
Walka ZSRR o zakaz broni masowej zagłady
i o rozbrojenie : tezy referatów : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / Józef. Nowicki. //.
– Vol. 4, nr 1A (41), (1955), s. 11-13
421. NOWOTARSKI, Stanisław.
Połączenie elementów węzła łączności przewodowej na szczeblu operacyjnym / Stanisław
Nowotarski. //. – Vol. 4, nr 8 (52), (1955), s. 15-22
422. OSIŃSKI, Seweryn.
Marksizm-leninizm o wojnach sprawiedliwych
i niesprawiedliwych : artykuły i prace katedr
społ.-polit. / Seweryn Osiński. – Bibliogr. //. –
Vol. 4, nr XVII, (1955), s. 3-67
423. OSTASZEWSKI, Feliks.
Dostrajanie skali w multiwibratorze opóźniającym / Feliks Ostaszewski. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 8 (52), (1955), s. 107-111
424. OSZYWA, Wojciech.
Nowe układy demodulacji częstotliwości i możliwości ich wykorzystania w odbiornikach wojskowych / Wojciech Oszywa. – Bibliogr. //. –
Vol. 4, nr 8 (52), (1955), s. 70-80
425. OTYŚ, Jerzy.
Właściwości wykorzystania sprzętu lotniczego
w warunkach użycia broni atomowej : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy Otyś.
//. – Vol. 4, nr 3A (45), (1955), s. 155-171
426. OWCZYNNIKOW, Michał.
O zasadach metodyki przeprowadzania egzaminów i kolokwiów : V konferencja naukowo-
428. OWCZYNNIKOW, Michał.
Stan i wyniki prac naukowych i naukowobadawczych Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego za rok 1954 / Michał Owczynnikow. //. – Vol. 4, nr 3 (44),
(1955), s. 22-37
429. PASZKOWSKI, Stanisław.
Wyznaczenie punktu równowagi procesu lawinowego w fantastronie o sprzężeniu katodowym
/ Stanisław Paszkowski. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 8 (52), (1955), s. 180-182
430. PEJCZ, Dymitr.
Problemy zastosowania zapór minowych w warunkach współczesnej wojny : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / Dymitr Pejcz. //. –
Vol. 4, nr 3A (45), (1955), s. 224-234
431. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Naprężenia i odkształcenia w szyjce rozciąganej
próbki metalowej : III konferencja naukowotechniczna WAT / Tadeusz Pełczyński. //. –
Vol. 4, nr 3C (47), (1955), s. 60-67
432. PIOTROWSKI, Edward.
Drgania giętno-skrętne skrzydła samolotu /
Edward Piotrowski. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 7
(51), (1955), s. 62-93
433. PLIKUS, Mikołaj.
Broń atomowa i obrona przeciwatomowa : III
konferencja naukowo-techniczna WAT / Mikołaj Plikus. //. – Vol. 4, nr 3A (45), (1955), s. 19-42
434. POGORZELSKI, Witold.
Badanie równań całkowych mocno osobliwych
metodą punktu niezmienniczego : prace matematyczne / Witold Pogorzelski. – Bibliogr. //. –
Vol. 4, nr XVIII, (1955), s. 3-16
35
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
435. POGORZELSKI, Witold.
O pewnych zagadnieniach brzegowych w teorii
potencjału : prace matematyczne / Witold Pogorzelski. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr XVIII,
(1955), s. 17-24
436. POGORZELSKI, Witold.
Równania ruchu gazu promieniującego : prace
matematyczne / Witold Pogorzelski. – Bibliogr.
//. – Vol. 4, nr XVIII, (1955), s. 25-37
437. POREYKO, Stanisław.
Mieszanki paliwowe do broni ogniowej : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Stanisław
Poreyko, Stanisław Donimierski, Z. Nowakowa.
//. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 304-312
438. POŚNIK, Eugeniusz.
Uzasadnienie sposobów wyrywkowej kontroli
przy pomocy metod statystyki matematycznej :
III konferencja naukowo-techniczna WAT / Eugeniusz Pośnik. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3C
(47), (1955), s. 97-132
439. PROBULSKI, Stanisław.
Niektóre zagadnienia dotyczące perspektyw
rozwoju silników pojazdów mechanicznych /
Stanisław Probulski. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 6
(50), (1955), s. 42-77
440. PROBULSKI, Stanisław.
Nowa metoda oceny paliw silnikowych / Stanisław Probulski. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 7
(51), (1955), s. 125-147
441. PRZYCHODZIEŃ, Tadeusz.
Zastosowanie mechanizmów wibracyjnych
i wibracyjno-uderzeniowych w maszynach inżynieryjnych / Tadeusz Przychodzień. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 11 (55), (1955), s. 96-108
442. RADWAN, Maciej.
Badania anizotropii taśm stalowych walcowanych na zimno ze stali do głębokiego tłoczenia :
prace kandydackie / Maciej Radwan. – Bibliogr.
– Streszcz. ros. //. – Vol. 4, nr XIV, (1955),
s. 121-168
443. RADWAN, Maciej.
Teoria wykrywalności wad w defektoskopowych badaniach radiologicznych : III konferen-
36
cja naukowo-techniczna WAT / Maciej Radwan. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3C (47), (1955),
s. 82-96
444. SIEMASZKO, Aleksander.
Związki zespolone Karboksy i sulfokwasów
aromatycznych z niektórymi metalami : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Aleksander Siemaszko. //. – Vol. 4, nr 1A
(41), (1955), s. 22
445. SIEMIENIUK, Piotr.
O zadaniach ruchu racjonalizatorskiego WAT /
Piotr Siemieniuk. //. – Vol. 4, nr 4 (48), (1955),
s. 3-13
446. SIKORSKI, Józef.
Niektóre metody badań drogowych samochodu
i stosowane przyrządy pomiarowe / Józef Sikorski. //. – Vol. 4, nr 6 (50), (1955), s. 3-16
447. SIŁAJEW, Andrzej.
Badanie drgań wymuszonych kadłuba czołgu
przy pomocy metody charakterystyk częstości :
zagadnienia techniki wojsk pancernych i zmechanizowanych / Andrzej Siłajew. //. – Vol. 4,
nr XVI, (1955), s. 3-38
448. SIŁAJEW, Andrzej.
Metody i aparatura terenowych badań czołgów :
III konferencja naukowo-techniczna WAT /
Andrzej Siłajew. //. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955),
s. 45-71
449. SIŁAJEW, Andrzej.
Wpływ drgań na celność strzelania z czołgu
w czasie jazdy / Andrzej Siłajew, Eugeniusz
Kraszewski. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 10 (54),
(1955), s. 114-130
450. SŁODOWY, Adam.
Rozwój ruchu racjonalizatorskiego na fakultecie
wojsk samochodowych w roku 1954 / Adam
Słodowy. //. – Vol. 4, nr 4 (48), (1955), s. 90-97
451. STARZYK, Mieczysław.
Zagadnienie filtracji oleju napędowego i mechanizacji napełniania nim zbiorników paliwowych czołgu / Mieczysław Starzyk. //. – Vol. 4,
nr 10 (54), (1955), s. 92-113
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
452. STENDERA, Jerzy.
Ruch racjonalizatorski na fakultecie wojsk lotniczych w roku 1954 / Jerzy Stendera. //. – Vol. 4,
nr 4 (48). (1955), s. 48-57
wstępnie sprężonych w budownictwie wojskowym : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Jan Szczepański, Michał Czosnowski. //.
– Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 139-155
453. STENDERA, Jerzy.
Wyznaczanie rozkładu naprężęń w płycie izotropowej ściskanej przy obciążeniach powyżej
krytycznych / Jerzy Stendera. //. – Vol. 4, nr 7
(51), (1955), s. 94-105
461. SZEREMETA, Tomasz.
Ruch racjonalizatorki na fakultecie wojsk inżynieryjnych w roku 1954 / Tomasz Szeremeta,
Marian Dacko. //. – Vol. 4, nr 4 (48), (1955),
s. 58-71
454. STOLARSKI, Maciej.
Problem celowych zakłóceń w radiolokacji : III
konferencja naukowo-techniczna WAT / Maciej
Stolarski. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3B (46),
(1955), s. 156-180
462. SZYDŁOWSKI, Ryszard.
Aparatura do badań trakcyjnych zaprojektowana przez katedrę teorii i konstrukcji czołgów /
Ryszard Szydłowski. //. – Vol. 4, nr 3B (46),
(1955), s. 72-78
455. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Otrzymywanie i własności niektórych pochodnych tlenku trójfenylofosfiny : tezy referatów :
III konferencja naukowo-techniczna WAT /
Aleksandra Stachlewska-Wróblowa. //. – Vol. 4,
nr 1B (42), (1955), s. 238
463. SZYDŁOWSKI, Ryszard.
Aparatura zaprojektowana przez katedrę teorii
i konstrukcji czołgów : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Ryszard
Szydłowski. //. – Vol. 4, nr 1B (42), (1955),
s. 67-72
456. STRZAŁKOWSKI, Mikołaj.
Organizacja łączności korpusu armijnego w natarciu z planowanym forsowaniem przeszkody
wodnej : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Mikołaj Strzałkowski. //. – Vol. 4, nr 1B (42), (1955), s. 157-178
457. SZAREK, Jan.
Nadawanie i odbiór sygnałów dalekopisów ST-35
za pośrednictwem radiostacji RSB-F-3 : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Jan Szarek. //. – Vol. 4, nr 3B (46), (1955), s. 268-279
458. SZARYJ, Wasyl.
I Armia Ludowego Wojska Polskiego w operacji berlińskiej / Wasyl Szaryj. //. – Vol. 4, nr 5
(49), (1955), s. 57-68
459. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Obliczanie wytrzymałościowe łopatek sprężarek
osiowych silników odrzutowych / Stefan Szczeciński. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 7 (51), (1955),
s. 106-124
460. SZCZEPAŃSKI, Jan.
Możliwość i celowość stosowania konstrukcji
464. SZYMANIK, Ryszard.
Przewodność cieplna metalizowanych natryskowo metali i ich stopów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Ryszard Szymanik. –
Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3C (47), (1955), s. 154-180
465. SZYMAŃSKI, Aleksander.
Zagadnienie techniki pomiarowej wojskowej
łączności przewodowej : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Aleksander Szymański, Józef Kapica. //. – Vol. 4, nr 3B (46),
(1955), s. 247-267
466. ŚLIWIŃSKI, Eugeniusz.
Ruch racjonalizatorski na fakultecie wojsk łączności w roku 1954 / Eugeniusz Śliwiński. //. –
Vol. 4, nr 4 (48), (1955), s. 72-89
467. ŚWIRSKI, Waldemar.
Rozwój ruchu racjonalizatorskiego w fakultecie
artyleryjsko-technicznym w 1945 r. / Waldemar
Świrski. //. – Vol. 4, nr 4 (48), (1955), s. 14-23
468. TIERECHOW, Jurij.
Obliczanie wytrzymałościowe skrzydeł skośnych : dodatek do Biuletynu Wojskowej Aka-
37
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
demii Technicznej / Jurij Tierechow. – Bibliogr.
//. – Vol. 4, nr 7 (51), (1955), s. 3-31
469. TIERECHOW, Jurij.
Współczesny stan i perspektywy rozwoju lotnictwa wojskowego : III konferencja naukowotechniczna WAT / Jurij Tierechow. //. – Vol. 4,
nr 3A (45), (1955), s. 63-100
470. TROFIMCZYK, Mikołaj.
Organizacja prac przy pozyskiwaniu drewna dla
celów inżynieryjnego zabezpieczenia działań
bojowych wojsk / Mikołaj Trofimczyk. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 11 (55), (1955), s. 37-51
471. TROFIMCZYK, Mikołaj.
Zasady mechanizacji prac inżynieryjnego zabezpieczenia działań bojowych armii w obronie
z uwzględnieniem zastosowania nowych rodzajów broni : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Mikołaj Trofimczyk. //. – Vol. 4, nr 3A
(45), (1955), s. 206-223
472. URBAŃSKI, Tadeusz.
O zastosowaniu nitroparafinów w technice wybuchowej : III konferencja naukowo-techniczna
WAT / Tadeusz Urbański. – Bibliogr. //. – Vol.
4, nr 3C (47), (1955), s. 3-13
473. WACHAL, Andrzej.
Niektóre zagadnienia dotyczące odparowania
i spalania w silnikach tłokowych i odrzutowych
/ Andrzej Wachal. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 7
(51), (1955), s. 148-180
474. WACHAL, Andrzej.
Polepszanie własności olejów lotniczych : własności wpieniającej : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Andrzej
Wachal. //. – Vol. 4, nr 1A (41), (1955), s. 49-50
475. WACHAL, Andrzej.
Wspienianie olejów lotniczych : III konferencja
naukowo-techniczna WAT / Andrzej Wachal. –
Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 3C (47), (1955), s. 181-205
476. WASSERMAN, Edward.
O hipotezach wytrzymałościowych stosowanych przy obliczaniu luf działowych / Edward
Wasserman. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 9 (53),
(1955), s. 49-68
38
477. WASSERMAN, Edward.
Rozwój teorii projektowania dział / Edward
Wasserman. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 9 (53),
(1955), s. 84-104
478. WASSERMAN, Edward.
Udoskonalony bezpiecznik przed podwójnym
załadowaniem moździerzy / Edward Wasserman. //. – Vol. 4, nr 4 (48), (1955), s. 24-30
479. WĄTRÓBSKI, Bronisław.
Możliwość wykorzystania napowietrznych linii
energetycznych wysokiego napięcia dla łączności w wojsku / Bronisław Wątróbski. – Bibliogr.
//. – Vol. 4, nr 8 (52), (1955), s. 112-122
480. WESOŁOWSKI, Kornel.
Otrzymywanie proszków żelaza metodą rozpylania mechanicznego : tezy referatów : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Kornel
Wesołowski, Kazimierz Pluciński. //. – Vol. 4,
nr 1A (41), (1955), s. 71-72
481. WESOŁOWSKI, Kornel.
Projekt i budowa urządzenia do mechanicznego
rozpylania ciekłych metali metodą DPG i własności fizyczne otrzymanych proszków : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Kornel
Wesołowski, Bohdan Ciszewski, Kazimierz
Pluciński. //. – Vol. 4, nr 3C (47), (1955), s. 37-42
482. WOŁODIN, Paweł.
Organizacja łączności i rozwoju technicznych
środków łączności w wojsku w warunkach zastosowania nowych środków walki : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Paweł Wołodin, Paweł Wildstein. //. – Vol. 4, nr 3A (45),
(1955), s. 262-276
483. WRÓBEL, Tadeusz.
Geometryczne interpretacje krzywizn hiperpowierzchniowych krzywych w n-wymiarowej
przestrzeni euklidesowej : prace matematyczne /
Tadeusz Wróbel. //. – Vol. 4, nr XVIII, (1955),
s. 38-70
484. ZIEMBA, Stefan.
Metoda przeprowadzania egzaminów z przedmiotów „Mechanika teoretyczna„ i „Wytrzymałość materiałów” : V konferencja naukowo-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
metodyczna / Stefan Ziemba. //. – Vol. 4, nr 12
(56), (1955), s. 49-52
485. ZIEMBA, Stefan.
O pewnych własnościach układów drgających
o silnej nieliniowości : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Stefan Ziemba. //. –
Vol. 4, nr 3C (47), (1955), s. 14-36
486. ZIEMBA, Stefan.
Pewne uwagi dotyczące wpływu tarcia poślizgowego na tzw. tarcie toczenia : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Stefan Ziemba.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 4, nr 3C (47), (1955),
s. 68-81
487. ZIMNIAK, Andrzej.
Badanie silników spalinowych za pomocą
przemienników piezoelektrycznych / Andrzej
Zimniak. – Bibliogr. //. – Vol. 4, nr 6 (50),
(1955), s. 125-138
488. ZMACZYŃSKI, Włodzimierz.
Wpływ nowych środków rażenia na inżynieryjne zabezpieczenie działań bojowych : III konferencja naukowo-techniczna WAT / Włodzimierz Zmaczyński. //. – Vol. 4, nr 3A (45),
(1955), s. 172-205
489. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Przyczynek do teorii modulacji amplitudy /
Wojciech Żakowski. – Bibliogr. //. – Vol. 4,
nr 8 (52), (1955), s. 123-131
490. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Uwagi o łączeniu oporów nieliniowych / Wojciech Żakowski. //. – Vol. 4, nr 8 (52), (1955),
s. 132-138
491. ŻBIKOWSKI, Aleksander.
Ruch wynalazczości i racjonalizacji w fakultecie wojsk pancernych w roku 1954 / Aleksander
Żbikowski. //. – Vol. 4, nr 4 (48), (1955), s. 31-47
Vol. 5, 1956 r.
492. ADAMUS, Tadeusz.
Ocena przydatności bojowej celownika wektorowego i synchronicznego na podstawie analizy
ich budowy i zasad działania / Tadeusz Adamus. //. – Vol. 5, nr 9 (68), (1956), s. 94-100
496. BERNHARDT, Maciej.
Wpływ doładowania na pracę czterosuwowego
silnika gaźnikowego z zapłonem iskrowym /
Maciej Bernhardt. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr XIX,
(1956), s. 1-54
493. BEDEŁEK, Włodzimierz.
Właściwości i zastosowanie promieniowania
podczerwonego : tezy referatów: IV konferencja
naukowo-techniczna WAT / Włodzimierz Bedełek. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 84-86
497. BEZSMIERTNY, A.
Broń strzelecka i tendencje jej rozwoju w armii
Stanów Zjednoczonych / A. Bezsmiertny. //. –
Vol. 5, nr 5 (64), (1956), s. 3-16
494. BERGELSON, Bolesław.
Cechy szczególne organizacji eksploatacji czołgów w warunkach zastosowania broni atomowej : IV konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Bolesław Bergelson. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 256-278
495. BERNHARDT, Maciej.
Analiza celowości zastosowania silników z doładowaniem do pojazdów mechanicznych użytkowanych w wojsku : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Maciej
Bernhardt. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 53-54
498. BRAJTER, Ludwik.
Aparat do mierzenia czasów naświetlania : IV
konferencja racjonalizatorów WAT / Ludwik
Brajter. //. – Vol. 5, nr 4 (63), (1956), s. 97-102
499. BRAJTER, Ludwik.
Badania sensytometryczne lotniczej błony fotograficznej / Ludwik Brajter. – Bibliogr. //. –
Vol. 5, nr 9 (68), (1956), s. 117-133
500. BROSZKIEWICZ, Roman.
O nitropochodnych 4,4 dwubromodwufenylu
i 4,4 dwuaminodwufenylu : tezy referatów : IV
konferencja naukowo-techniczna WAT / Ro-
39
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
man Broszkiewicz. //. – Vol. 5, nr 2A (58),
(1956), s. 29
rach przewodowych / Mieczysław Czyż. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 6 (65), (1956), s. 37-46
501. BUGAJSKI, J.
Nowe metody w radzieckiej nauce wojennej :
tezy referatów : IV konferencja naukowotechniczna WAT / J. Bugajski. //. – Vol. 5,
nr 2A (58), (1956), s. 14
509. DMOCHOWSKI, Jerzy.
Niektóre zastosowania izotopów promieniotwórczych w technice / Jerzy Dmochowski. –
Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 1 (57), (1956), s. 3-23
502. BUŹNIAK, Jan.
Zagadnienia możliwości zastosowania klejów
do metali lekkich przy remoncie samolotów
w warunkach polowych : tezy referatów : IV
konferencja naukowo-techniczna WAT / Jan
Buźniak. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 59-62
503. CHYBA, Teofil.
Niektóre zagadnienia z analizy dokładności obróbki mechanicznej i montażu broni strzeleckiej
/ Teofil Chyba. //. – Vol. 5, nr 5 (64), (1956),
s. 17-33
504. CICHOWICZ, Robert.
Próba statyczna skrzydła samolotu szybkościowego : IV konferencja racjonalizatorów WAT /
Robert Cichowicz. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 4
(63), (1956), s. 89-96
505. CISZEWSKI, Bohdan.
Badania nad technologią, obróbką cieplną,
strukturą i właściwościami quasizotropowych
magnesów spiekanych typu ALNICO / Bohdan
Ciszewski. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 11/12
(70/71), (1956), s. 3-62
506. CISZEWSKI, Bohdan.
Metale wysokotopliwe jako materiały konstrukcyjne : otrzymywanie, własności i zastosowania
tytanu cyrkonu, molibdenu, wolframu, tantalu,
niobu, wanadu i hafnu / Bohdan Ciszewski. –
Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 1 (57), (1956), s. 24-51
507. CYPKO, Jerzy.
Organizacja ewakuacji uszkodzonych pojazdów
mechanicznych w operacji zaczepnej armii : IV
konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy
Cypko. //. – Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 279-305
508. CZYŻ, Mieczysław.
Metoda impulsowej lokalizacji uszkodzeń w to-
40
510. DUBIEL, Stanisław.
Charakterystyka szybkościowa profilu : podstawą doboru głównych parametrów samolotu
odrzutowego / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. //.
– Vol. 5, nr 9 (68), (1956), s. 19-50
511. DUDZIŃSKI, Jacek.
Niektóre zagadnienia planowania inżynieryjnego zabezpieczenia we współczesnych działaniach bojowych / Jacek Dudziński. //. – Vol. 5,
nr 7 (66), (1956), s. 39-44
512. DULEWICZ, Włodzimierz.
Dywersyjno-wywiadowcze balony amerykańskie i ich budowa : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Włodzimierz Dulewicz. //. –
Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 18-44
513. DULEWICZ, Włodzimierz.
Regulacja prędkości obrotowej trójfazowych
silników indukcyjnych / Włodzimierz Dulewicz. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr XIX, (1956),
s. 1-90
514. DZENDZEL, Stanisław.
Punkty wodne, ich struktura i organizacja w warunkach zastosowania broni atomowej / Stanisław Dzendzel. //. – Vol. 5, nr 7 (66), (1956),
s. 85-100
515. DZENDZEL, Stanisław.
Zaopatrzenie w wodę dywizji piechoty w obronie w warunkach działania broni atomowej : IV
konferencja naukowo-techniczna WAT / Stanisław Dzendzel. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 3A
(61), (1956), s. 412-429
516. DZIĘCIOŁOWSKI, Kazimierz.
Nowe problemy w konstruowaniu nadajników
zakłócających / Kazimierz Dzięciołowski. //. –
Vol. 5, nr 10 (69), (1956), s. 29-37
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
517. DZIĘCIOŁOWSKI, Kazimierz.
Środki i metody zwalczania pocisków kierowanych : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Kazimierz Dzięciołowski. //. – Vol. 5,
nr 3A (61), (1956), s. 163-182
518. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Stateczność płyt skośnych swobodnie podpartych przy ściskaniu / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 9 (68), (1956), s. 81-93
519. FAJNHAKEN, Henryk.
Obliczanie łoża wieży czołgowej / Henryk
Fajnhaken. //. – Vol. 5, nr 8 (67), (1956), s. 87-122
520. FOTEREK, Ryszard.
Miernik wielkości nieelektrycznych mierzonych
czujnikami indukcyjnościowymi i pojemnościowymi : IV konferencja racjonalizatorów
WAT / Ryszard Foterek. – Bibliogr. //. – Vol. 5,
nr 4 (63), (1956), s. 119-146
521. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Pomiary parametrów tranzystorów ostrzowych /
Jerzy Frydrychowicz. – Bibliogr. //. – Vol. 5,
nr 6 (65), (1956), s. 47-64
522. GALCZAK, Stefan.
Kompensacyjny układ telefonowania aparatu
systemu CB / Stefan Galczak. //. – Vol. 5, nr 6
(65), (1956), s. 65-85
523. GANNUS, Konstanty.
Zastosowanie promieni podczerwonych w technice wojskowej : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Konstanty Gannus, Kazimierz Doszla. //. – Vol. 5, nr 3B (62), (1956),
s. 128-158
526. GŁOWACKI, M.
Krytyka niektórych poglądów współczesnej
burżuazyjnej ekonomii politycznej : tezy referatów: IV konferencja naukowo-techniczna WAT
/ M. Głowacki. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956),
s. 9-10
527. GŁOWICKI, Henryk.
Tensometry elektrooporowe i ich zastosowanie
do badania automatycznej broni strzeleckiej /
Henryk Głowicki, Ireneusz Dobiech. – Bibliogr.
//. – Vol. 5, nr 5 (64), (1956), s. 67-107
528. GOLDSZTAJN, Szymon.
O rozwoju budowy współczesnych czołgów angielskich i amerykańskich z krytyczną ich analizą : IV konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Szymon Goldsztajn. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 236-255
529. GÓRZ, Andrzej.
Techniczne zagadnienia projektowania trasy radiolinii : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Andrzej Górz. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 463-476
530. GRECHOWICZ, Zbigniew.
Organizacja inżynieryjnego rozpoznania we
współczesnych warunkach prowadzenia działań
bojowych / Zbigniew Grechowicz. //. – Vol. 5,
nr 7 (66), (1956), s. 3-38
531. GRONOMSKI, Leon.
Temperatura spalin jako jeden ze wskaźników
pracy silnika spalinowego / Leon Gronomski. –
Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 1 (57), (1956), s. 61-68
524. GAWROŃSKI, Ryszard.
Generator impulsów spustowych / Ryszard
Gawroński. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 10 (69),
(1956), s, 16-28
532. GROSS-GRONOMSKI, L.
Wykorzystanie właściwości spalin w pracy silników pojazdów mechanicznych : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT
/ L. Gross-Gronomski. //. – Vol. 5, nr 2A (58),
(1956), s. 45-46
525. GIERULA, Jerzy.
Nowoczesne metody detekcji i pomiarów promieniowania gamma : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Jerzy Gierula. – Bibliogr. //.
– Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 366-381
533. GROSZKOWSKI, J.
Znaczenie techniki półprzewodników dla
obronności kraju : IV konferencja naukowotechniczna WAT / J. Groszkowski. //. – Vol. 5,
nr 3B (62), (1956), s. 5-17
41
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
534. GRYCAN, Jakub.
Zagadnienie trwałości lamp elektronowych
z katodą tlenkową o żarzeniu bezpośrednim :
prace kandydackie / Jakub Grycan. – Bibliogr.
//. – Vol. 5, nr XXV, (1956), s. 3-38
535. GRZYBOWSKI, T.
Regulowane korektory tłumieniowe / T. Grzybowski. //. – Vol. 5, nr 6 (65), (1956), s. 106-116
536. HABICH, Edward.
Analiza celowości stosowania sprzęgła hydrokinetycznego do samochodów terenowych : IV
konferencja naukowo-techniczna WAT /
Edward Habich. //. – Vol. 5, nr 3B (62), (1956),
s. 196-205
537. HEBDA, Michał.
Perspektywy rozwojowe mechanizacji pracochłonnych czynności przy myciu, czyszczeniu
i dezynfekcji czołgów / Michał Hebda. //. –
Vol. 5, nr 8 (67), (1956), s. 138-152
538. HERTER, Lucjan.
Ruch racjonalizatorski na fakultecie wojsk łączności w 1955 r. : IV konferencja racjonalizatorów WAT / Lucjan Herter. //. – Vol. 5, nr 4
(63), (1956), s. 107-118
539. HIPSZ, Stefan.
Badanie ostatecznych naprężeń wewnętrznych
w łuskach artyleryjskich po wyrobie w czasie
magazynowania i po strzelaniu : tezy referatów
: IV konferencja naukowo-techniczna WAT /
Stefan Hipsz. //. – Vol. 5, nr 2B (59), (1956),
s. 31-34
540. HRYCKIEWICZ, Jan.
Wpływ niejednorodności i niedopasowania na
pracę łańcucha telekomunikacyjnego w warunkach wojskowej sieci telefonicznej : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Jan Hryckiewicz. //. – Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 300-321
541. IWANOW, Piotr.
Niektóre zagadnienia analizy i syntezy mechanizmów planetarnych / Piotr Iwanow. //. – Vol. 5,
nr 8 (67), (1956), s. 3-31
42
542. IWASZKIEWICZ, Arnold.
Analiza użycia pierwiastków promieniotwórczych do napełnienia pocisków artyleryjskich :
IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Arnold Iwaszkiewicz. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 306-330
543. JANECKI, Janusz.
O ruchu racjonalizatorskim na fakultecie wojsk
pancernych i zmechanizowanych : IV konferencja racjonalizatorów WAT / Janusz Janecki. //. –
Vol. 5, nr 4 (63), (1956), s. 48-62
544. JANECKI, Janusz.
Regulacja stanu cieplnego silnika czołgu / Janusz Janecki. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 8 (67),
(1956), s. 123-137
545. JARCZYŃSKI, Mieczysław.
Radiolokacyjne zabezpieczenie operacji zaczepnej frontu : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Mieczysław Jarczyński. //. –
Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 32-47
546. KALISKI, Sylwester.
Zasady i metody obliczania elementów konstrukcji budowlanych poddanych działaniu fali
uderzeniowej wybuchu atomowego : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Sylwester Kaliski, Stefan Ziemba. //. –
Vol. 5, nr 2B (59), (1956), s. 199-200
547. KARPIŃSKI, Jan.
Dezaktywacja wody przez destylację w warunkach polowych : tezy referatów : IV konferencja
naukowo-techniczna WAT / Jan Karpiński. //. –
Vol. 5, nr 2B (59), (1956), s. 161-168
548. KARPIŃSKI, Jan.
Rozwój ruchu racjonalizatorskiego w 1955 r. na
fakultecie wojsk inżynieryjnych : IV konferencja racjonalizatorów WAT / Jan Karpiński. //. –
Vol. 5, nr 4 (63), (1956), s. 103-106
549. KASPRZYK, Tadeusz.
O wyborze rodzaju zawieszenia trzyosiowego
samochodu terenowego : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Tadeusz Kasprzyk. //.
– Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 234-249
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
550. KĄTCKI, Tadeusz.
Problemy występujące przy pomiarze współczynnika szumów na falach ultrakrótkich / Tadeusz Kątcki. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 10 (69),
(1956), s. 3-15
551. KĄTCKI, Tadeusz.
Układy przeciwzakłóceniowe odbiorników radiolokacyjnych : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Tadeusz Kątcki. – Bibliogr.
//. – Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 334-365
552. KĘDZIERSKI, Marian.
Optymalne warunki pomiaru mostkiem prądu
stałego : tezy referatów: IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Marian Kędzierski. //. –
Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 100
553. KLUS, Stanisław.
Pociski kierowane : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Stanisław Klus. – Bibliogr.
//. – Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 48-99
554. KOCAŃDA, Stanisław.
Własności mechaniczne elementów pochromowanych : współpraca warstwy chromu z materiałem podstawowym i jej charakter niszczenia.
Wpływ obróbki cieplnej : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Stanisław Kocańda.
//. – Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 405-444
555. KOCAŃDA, Stanisław.
Wpływ elektrolitycznego chromowania na
udarność stali konstrukcyjnej / Stanisław Kocańda. //. – Vol. 5, nr 9 (68), (1956), s. 134-151
556. KOCAŃDA, Stanisław.
Zastosowanie liczników Geigera-Müllera do
pomiarów grubości elementów konstrukcyjnych
/ Stanisław Kocańda, Jerzy Gierula. //. – Vol. 5,
nr 1 (57), (1956), s. 52-60
557. KOCHAŃSKI, Michał.
Badania i obliczanie mechanizmów zasilania
magazynkowego automatycznej broni strzeleckiej : prace kandydackie / Michał Kochański. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 5, nr XXVI,
(1956), s. 3-150
558. KOCHAŃSKI, Michał.
Niektóre zagadnienia wykreślno-rachunkowej
metody obliczeń broni automatycznej / Michał
Kochański. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 5 (64),
(1956), s. 45-66
559. KOCHAŃSKI, Michał.
O projektowaniu automatycznych dział artyleryjskich z opornikami hydraulicznymi / Michał
Kochański. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 5 (64),
(1956), s. 34-44
560. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Antena skośny promień / Władysław Kołosowski. //. – Vol. 5, nr 6 (65), (1956), s. 30-36
561. KONIAK, Henryk.
Zabezpieczenie natarcia DZ przez służbę samochodową we współczesnych warunkach walki :
tezy referatów : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Henryk Koniak. //. – Vol. 5,
nr 2B (59), (1956), s. 89-90
562. KONIAK, Henryk.
Zasadnicze czynniki charakteryzujące ekonomiczność pracy transportu samochodowego /
Henryk Koniak. //. – Vol. 5, nr 8 (67), (1956),
s. 72-86
563. KONIECZNY, Stanisław.
Opracowanie podstawowych zagadnień radzieckiej nauki wojennej przez Lenina : tezy referatów: IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Stanisław Konieczny. //. – Vol. 5, nr 2A
(58), (1956), s. 7-8
564. KOSSOWSKI, Jan.
Badania spalania prochów w bombie z dyszą /
Jan Kossowski. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr XIX
(1956), s. 1-92
565. KOŻUCHOWSKI, Stanisław.
Bateria nadbrzeżna w obronie wybrzeża : IV
konferencja naukowo-techniczna WAT / Stanisław Kożuchowski. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 356-370
566. KRUK, Jan.
Niektóre zagadnienia rozwoju i zastosowania
nowoczesnych
wojskowych
przyrządów
optycznych : tezy referatów : IV konferencja
naukowo-techniczna WAT / Jan Kruk. //. –
Vol. 5, nr 2B (59), (1956), s. 28-30
43
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
567. KRUK, Jan.
Wpływ działania broni atomowej na przyrządy
optyczne : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Jan Kruk. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 477-486
575. ŁAPIŃSKI, Władysław.
Zagadnienia korygowania położenia osi żyroskopu w lotniczych przyrządach żyroskopowych : tezy referatów: IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Władysław Łapiński. //.
– Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 57-58
568. KUCZYŃSKI, Eugeniusz.
Przekładnie globoidalne a możliwość stosowania ich w sprzęcie wojskowym : IV konferencja
naukowo-techniczna WAT / Eugeniusz Kuczyński. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 3B (62),
(1956), s. 174-195
576. ŁAPKIN, Leonid.
Mosty zabezpieczające działanie oddziałów zabezpieczenia ruchu ORZ : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Leonid Łapkin. //. –
Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 371-394
569. KULESZ, Mikołaj.
Pociski rakietowe kierowane : tezy referatów :
IV konferencja naukowo-techniczna WAT /
Mikołaj Kulesz, Stanisław Klus. //. – Vol. 5,
nr 2B (59), (1956), s. 11-13
577. MAJDA, Henryka.
Estry nitrofenoli i kwasu fosforowego : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Henryka Majda. //. – Vol. 5, nr 2A (58),
(1956), s. 28
570. LASEK, Andrzej.
Badanie płatów skośnych o małych wydłużeniach przy małej prędkości : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Andrzej Lasek. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 250-279
578. MICHALAK, Jan.
Organizacja obsługi technicznej w jednostkach
transportowych we współczesnej operacji zaczepnej armii : tezy referatów : IV konferencja
naukowo-techniczna WAT / Jan Michalak. //. –
Vol. 5, nr 2B (59), (1956), s. 87-88
571. LASEK, Andrzej.
Aerodynamiczne własności skrzydeł skośnych
i o małych wydłużeniach : tezy referatów: IV
konferencja naukowo-techniczna WAT / Andrzej Lasek. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956),
s. 55-56
572. LENART, Bolesław.
Niektóre osiągnięcia w dziedzinie miniaturyzacji źródeł i elementów urządzeń zasilających /
Bolesław Lenart. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 6
(65), (1956), s. 86-105
573. LEOSZENIA, Eugeniusz.
Wpływ postępu technicznego na umocnienie
obronności kraju : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Eugeniusz Leoszenia. //. –
Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 3-31
574. LUBIŃSKI, A.
Organizacja technicznego zabezpieczenia wojsk
pancernych i zmechanizowanych w działaniach
zaczepnych w warunkach stosowania nowych
środków walki / A. Lubiński. //. – Vol. 5, nr 8
(67), (1956), s. 49-71
44
579. MOJSIEWICZ, Czesław.
Edward Dembrowski : czołowy polski rewolucyjny demokrata : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Czesław Mojsiewicz. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 15-16
580. NOWAK, Bogdan.
Niektóre własności elektrolitycznych powłok
stalowych rozpatrywane z punktu widzenia ich
przydatności do regeneracji części samochodów
i czołgów : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Bogdan Nowak. – Bibliogr. //. – Vol. 5,
nr 3B (62), (1956), s. 206-233
581. NOWAK, Zofia.
O pewnych reakcjach silników oraz trwałości
silanów w zależności podstawników związanych z krzemem : tezy referatów: IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Zofia Nowak.
//. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 25
582. NOWAKOWSKI, Edward.
Analiza rozwoju amerykańsko-angielskich poglądów na organizację i użycie wojsk pancernych we współczesnych działaniach bojowych :
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
IV konferencja naukowo-techniczna WAT /
Edward Nowakowski. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 183-235
583. NOWICKI, Józef.
Wojskowa działalność SDPRR w okresie
pierwszej rewolucji rosyjskiej : tezy referatów:
IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Józef Nowicki. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956),
s. 11-13
584. NOWOTARSKI, Stanisław.
Zagadnienie zastosowania abonenckiego systemu telegrafowania w warunkach wojskowych :
IV konferencja naukowo-techniczna WAT /
Stanisław Nowotarski. //. – Vol. 5, nr 3A (61),
(1956), s. 430-441
585. OKOŃ, Kazimierz.
O niektórych reakcjach pochodnych aromatycznych w środowisku pirydyny : tezy referatów :
IV konferencja naukowo-techniczna WAT /
Kazimierz Okoń. //. – Vol. 5, nr 2A (58),
(1956), s. 26
586. OSTASZEWSKI, Feliks.
Rozdzielacz indukcyjny w stopniach końcowych wskaźnika typu P / Feliks Ostaszewski. –
Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 10 (69), (1956), s. 38-46
587. OSZYWA, Wojciech.
Niektóre włosiowości odbiorników linii radiowych : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Wojciech Oszywa. //. – Vol. 5, nr 3B
(62), (1956), s. 322-333
588. OTYŚ, Jerzy.
Profilowanie tarcz turbin gazowych / Jerzy
Otyś, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. //. – Vol.
5, nr 9 (68), (1956), s. 3-18
589. OWCZYNNIKOW, Michał.
Stan i wyniki prac naukowo-badawczych
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego za rok 1955 i zadania na
rok 1956 / Michał Owczynnikow. //. – Vol. 5,
nr 3 (60), (1956), s. 25-35
590. PASZKOWSKI, Stanisław.
Metody sterowania zdalnie sterowanych pocisków : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Stanisław Paszkowski. – Bibliogr. //. –
Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 134-162
591. PASZKOWSKI, Stanisław.
Niektóre problemy dotyczące systemu samonaprowadzania pocisków / Stanisław Paszkowski.
– Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 10 (69), (1956), s. 47-62
592. PAŚKO, Stanisław.
O ruchu racjonalizatorskim i wynalazczości
WAT w roku 1955 : IV konferencja racjonalizatorów WAT / Stanisław Paśko, Adam Kurkiewicz. //. – Vol. 5, nr 4 (63), (1956), s. 3-9
593. PEJCZ, Dymitr.
Metody i sposoby pokonywania zapór minowych przy forsowaniu rzek z marszu i z planowym przygotowaniem : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Dymitr Pejcz. //. – Vol. 5,
nr 3A (61), (1956), s. 395-411
594. PEJCZ, Dymitr.
Możliwość szybkościowego wykonania wykopów pod okopy i schrony przy pomocy materiałów wybuchowych w warunkach współczesnej
wojny / Dymitr Pejcz, Edward Talunas, Antoni
Piskadło. //. – Vol. 5, nr 7 (66), (1956), s. 60-68
595. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Własności mechaniczne i plastyczne polichlorku winylu : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Tadeusz Pełczyński,
W. Dębski. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 92
596. PIOTROWSKI, Ryszard.
Organizacja łączności KA w obronie wybrzeża
morskiego : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Ryszard Piotrowski. //. –
Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 442-462
597. PROBULSKI, Stanisław.
Nowa metoda oceny własności paliw silnikowych : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Stanisław Probulski. //. –
Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 23-24
598. RADWAN, Maciej.
Wykrywanie wad przy radiograficznym badaniu
metali promieniami γ naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych : tezy referatów : IV kon-
45
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
ferencja naukowo-techniczna WAT / Maciej
Radwan. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 90-91
599. RADWAN, Maciej.
Wykrywanie wad przy radiograficznym badaniu
metali za pomocą naturalnych izotopów promieniotwórczych : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Maciej Radwan. – Bibliogr.
//. – Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 393-404
600. RATYŃSKI, Wojciech.
Komora dyfuzyjna do obserwacji cząstek jonizacyjnych : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Wojciech Ratyński.
//. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 83
601. SEMEŃCZUK, Antoni.
O nitrowaniu pewnych anim samym kwasem
azotowym i własnościach wybuchowych produktów reakcji : prace kandydackie / Antoni
Semeńczuk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 5, nr XXII, (1956), s. 58-116
602. SIŁAJEW, Andrzej.
Drgania wymuszone armaty czołgowej ze stabilizatorem / Andrzej Siłajew. //. – Vol. 5, nr 8
(67), (1956), s. 32-48
603. SOFKA, Emil.
Ważniejsze zagadnienia użycia lotnictwa w warunkach obustronnego zastosowania broni atomowej : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Emil Sofka. //. –
Vol. 5, nr 2B (59), (1956), s. 99-106
604. STANUCH, Jerzy.
Reakcje wybuchowe pod ciśnieniem poniżej
atmosferycznego : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy Stanuch. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 22
605. STARZEWSKI, Stefan.
Analiza wpływu niektórych czynników na
prawdopodobieństwo porażenia celu powietrznego przy strzelaniu powietrznym : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Stefan Starzewski. //. – Vol. 5, nr 2B (59),
(1956), s. 111-114
606. STENDERA, Jerzy.
Rozwój ruchu racjonalizatorskiego fakultetu
46
wojsk lotniczych : IV konferencja racjonalizatorów WAT / Jerzy Stendera. //. – Vol. 5, nr 4
(63), (1956), s. 63-65
607. STENDERA, Jerzy.
Urządzenie tensometryczne dla pomiarów odkształceń przy obciążeniach dynamicznych : IV
konferencja racjonalizatorów WAT / Jerzy
Stendera, Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. //. –
Vol. 5, nr 4 (63), (1956), s. 66-88
608. STOPYRA, Leszek.
Niektóre zagadnienia dotyczące metod zwiększania wydajności wieloczerpakowych koparek
/ Leszek Stopyra. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 7
(66), (1956), s. 69-84
609. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Niektóre zagadnienia z automatycznej regulacji
silników odrzutowych : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Stefan
Szczeciński. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956),
s. 51-52
610. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Właściwości regulacji przelotowo-odrzutowych
silników sprężarkowych : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Stefan Szczeciński.
– Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 3A (61), (1956),
s. 331-355
611. SZCZUCKI, Eugeniusz.
O niektórych pochodnych sulfoimidów aromatycznych : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Eugeniusz Szczucki.
//. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 27
612. SZEWCZYK, Henryk.
Metoda ładowania baterii akumulatorowych :
tezy referatów : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Henryk Szewczyk. //. –
Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 37-40
613. SZULCE, Andrzej.
Uchyby oscylografów pętlicowych i metody ich
wyznaczania : tezy referatów : IV konferencja
naukowo-techniczna WAT / Andrzej Szulce. //.
– Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 99
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
614. SZWARC, A.
Armijne węzły łączności / A. Szwarc. //. – Vol. 5,
nr 6 (65), (1956), s. 15-29
615. SZYC-LEWAŃSKA, Kazimiera.
O niektórych nitrowych pochodnych amin aromatycznych i możliwościach ich zastosowania
jako składników mas pirotechnicznych : prace
kandydackie / Kazimiera Szyc-Lewańska. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr XXII, (1956), s. 3-57
616. SZYMANIK, Ryszard.
Zasady budowy pocisków kierowanych i ich
silników : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Ryszard Szymanik. – Bibliogr. //. – Vol. 5,
nr 3B (62), (1956), s. 45-127
617. ŚWIRSKI, Waldemar.
Prace racjonalizatorskie w 1955 r. w Katedrze
Przyrządów Artyleryjskich Fakultetu Art.Technicznego : IV konferencja racjonalizatorów
WAT / Waldemar Świrski. //. – Vol. 5, nr 4
(63), (1956), s. 41-47
618. ŚWIRSKI, Waldemar.
Ruch racjonalizatorski na fakultecie artyleryjsko-technicznym w 1955 r. : IV konferencja racjonalizatorów WAT / Waldemar Świrski. //. –
Vol. 5, nr 4 (63), (1956), s. 10-13
619. TROFIMCZYK, Mikołaj.
Konstrukcyjne i organizacyjne sposoby zwiększenia wydajności pracy maszyn do robót ziemnych : IV konferencja naukowo-techniczna
WAT / Mikołaj Tofimczyk. – Bibliogr. //. –
Vol. 5, nr 3B (62), (1956), s. 280-299
620. TYCZYŃSKI, Jerzy.
Zagadnienie obrony lotnisk, sprzętu i ludzi przy
zagrożeniu bronią atomową : tezy referatów :
IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Jerzy Tyczyński, J. Menet. //. – Vol. 5, nr 2B (59),
(1956), s. 107-110
621. URBAŃSKI, Tadeusz.
Dalsze badania nad wiązaniem wodorowym
w nitrozwiązkach alifatycznych : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Tadeusz Urbański. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 5, nr 3B
(62), (1956), s. 159-173
622. URBAŃSKI, Tadeusz.
O budowie niektórych związków nitrowych
w oparciu o badanie widma absorpcji w podczerwieni : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Tadeusz Urbański. //.
– Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 21
623. WACHAL, Andrzej.
Wpływ składu chemicznego na własności eksploatacyjne paliw do silników odrzutowych /
Andrzej Wachal. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 9
(68), (1956), s. 101-116
624. WASSERMAN, Edward.
Niektóre zagadnienia projektowania dział automatycznych naziemnej artylerii : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT
/ Edward Wasserman. //. – Vol. 5, nr 2B (59),
(1956), s. 42-46
625. WESOŁOWSKI, Kornel.
Spawanie żeliwa na zimno za pomocą nowej
elektrody : tezy referatów : IV konferencja naukowo-techniczna WAT / Kornel Wesołowski.
//. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956), s. 89
626. WILDSTEIN, Paweł.
Wybrane zagadnienia organizacji łączności tyłów armii w operacji obronnej / Paweł Wildstein. //. – Vol. 5, nr 6 (65), (1956), s. 3-14
627. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Profilowanie łopatek sprężarek osiowych na
podstawie wyników badań płaskich palisad /
Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 9
(68), (1956), s. 51-80
628. WOSTROW, Michał.
Metody sterowania i naprowadzania na cel pocisków kierowanych : IV konferencja naukowotechniczna WAT / Michał Wostrow. – Bibliogr.
//. – Vol. 5, nr 3A (61), (1956), s. 100-133
629. ZABOROWSKI, Maciej.
Maskowanie baterii artylerii nadbrzeżnej / Maciej Zaborowski. //. – Vol. 5, nr 7 (66), (1956),
s. 45-59
630. ZABOROWSKI, Maciej.
Zagadnienia maskowania fortyfikacji nadbrzeżnej : tezy referatów : IV konferencja naukowo-
47
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
techniczna WAT / Maciej Zaborowski. //. –
Vol. 5, nr 2B (59), (1956), s. 135-137
631. ZATOŃSKI, Daniel.
Badanie oscylograficzne spawarki wirującej :
IV konferencja naukowo-techniczna WAT /
Daniel Zatoński. – Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 3B
(62), (1956), s. 382-392
632. ZORSKI, Henryk.
Niektóre zagadnienia brzegowe teorii płyt cienkich / Henryk Zorski. – Bibliogr. //. – Vol. 5,
nr XX (1956), s. 1-70
nienia brzegowe teorii płyt : tezy referatów: IV
konferencja naukowo-techniczna WAT / Henryk Zorski. //. – Vol. 5, nr 2A (58), (1956),
s. 105-107
634. ŻELAZOWSKI, Władysław.
Zapalniki zbliżeniowe stosowane w artylerii
przeciwlotniczej / Władysław Żelazowski. –
Bibliogr. //. – Vol. 5, nr 10 (69), (1956), s. 63-80
635. Dorobek racjonalizatorów katedry broni
strzeleckiej w latach 1954-1955 : IV konferencja racjonalizatorów WAT. //. – Vol. 5, nr 4
(63), (1956), s. 14-40
633. ZORSKI, Henryk.
Zagadnienia Cauchy’ego i dynamiczne zagad-
Vol. 6, 1957 r.
636. BUŚKO, Bernard.
Zniekształcenie sygnału telegraficznego w kanale telegrafii akustycznej od prądów zakłócających / Bernard Buśko. – Bibliogr. //. – Vol. 6,
nr 5 (76), (1957), s. 120-135
637. CZYŻ, Mieczysław.
Wpływ warunków zewnętrznych na prace diod
krystalicznych i tranzystorów / Mieczysław
Czyż. //. – Vol. 6, nr 2 (73), (1957), s. 42-68
638. DENYS, Zbigniew.
Transduktor i jego zastosowanie / Zbigniew
Denys. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 6 (77), (1957),
s. 30-66
639. DMOCHOWSKI, Jerzy.
Własność warstw przypowierzchniowych przy
skrawaniu metodą dużych posuwów / Jerzy
Dmochowski, Zbigniew Rogalski. //. – Vol. 6,
nr 5 (76), (1957), s. 3-32
640. DOBIECH, Ireneusz.
Aparatura do równoczesnego badania przemieszczeń i szybkości części w automatycznej
broni strzeleckiej / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 4 (75), (1957), s. 71-109
641. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Niektóre zagadnienia statyki i dynamiki płyt
48
skośnych : prace matematyczne / Zbigniew
Dżygadło. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr XXXI,
(1957), s. 49-73
642. GALCZAK, Stefan.
Analiza obecnego stanu i kierunków rozwojowych współczesnych aparatów telefonicznych /
Stefan Galczak. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 5
(76), (1957), s. 92-119
643. GALCZAK, Stefan.
Niektóre wnioski odnośnie pracy aparatów telefonicznych na stacjach końcowych / Stefan
Galczak. //. – Vol. 6, nr 3 (74), (1957), s. 25-42
644. GÓRSKI, Eugeniusz.
Analiza rozkładu naprężęń stycznych w jednolitej części skrawającej wiertła do luf małokalibrowych : kaliber 7,62 mm / Eugeniusz Górski.
– Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 6 (77), (1957), s. 67-88
645. GUTOWSKI, Roman.
Drgania skrętne walca niejednorodnego / Roman Gutowski. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr
XXXIII, (1957), s. 3-46
646. KACZMARSKI, Stanisław.
Jaki powinniśmy mieć pistolet / Stanisław
Kaczmarski //. – Vol. 6, nr 1 (72), (1957), s. 48-59
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
647. KALISKI, Sylwester.
Dynamiczny problem prostopadłościanu : prace
matematyczne / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 6, nr XXXI, (1957),
s. 3-48
648. KALISKI, Sylwester.
Pewne problemy brzegowe dynamicznej teorii
sprężystości i ciał niesprężystych : rozprawa
habilitacyjna / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 6, nr XXVIII, (1957),
s. 5-308
649. KOCAŃDA, Stanisław.
Badanie przenikania wodoru przez membrany
żelazne podczas ich elektrolitycznego chromowania / Stanisław Kocańda, W. Raczyński. –
Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 5 (76), (1957), s. 48-50
650. KOCAŃDA, Stanisław.
Nadzwyczajna anomalia twardości elektrolitycznego chromu / Stanisław Kocańda. //. –
Vol. 6, nr 3 (74), (1957), s. 81-85
651. KOCAŃDA, Stanisław.
Określenie odkształcenia plastycznego stali
przy obciążeniu uderzeniowym / Stanisław Kocańda. //. – Vol. 6, nr 4 (75), (1957), s. 37-50
652. KOCAŃDA, Stanisław.
Wpływ wodoru na wytrzymałość zmęczeniową
konstrukcyjnej stali węglowej / Stanisław Kocańda, W. Raczyński. – Bibliogr. //. – Vol. 6,
nr 5 (76), (1957), s. 33-47
653. KOCHAŃSKI, Michał.
Elementy rachunku wykreślnego i ich zastosowanie przy obliczeniach broni automatycznej /
Michał Kochański, Marian Czeladzki. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 1 (72), (1957), s. 60-78
654. KOCHAŃSKI, Michał.
O wyborze skal wykresów obliczeniowych automatyki / Michał Kochański. //. – Vol. 6, nr 1
(72), (1957), s. 79-84
655. LENART, Bolesław.
Germanowe i krzemowe zawory mocy / Bolesław Lenart. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 3 (74),
(1957), s. 43-65
656. NOWAK, Zofia.
O otrzymywaniu nitroalkilosilanów / Zofia Nowak. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr XXXII, (1957),
s. 36-39
657. OKOŃ, Kazimierz.
O reakcji azotanu żelazowego z kwasem 3,5dwunitrobenzoesowym / Kazimierz Okoń, Kazimierz Wańkowicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 6, nr XXXII, (1957), s. 16-35
658. OKOŃ, Kazimierz.
O własnościach chemicznych chlorku pikrylopirydyniowego i jego pochodnych / Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 6, nr
XXXII, (1957), s. 3-15
659. PASZKOWSKI, Stanisław.
Metody przesyłania informacji z pocisków kierowanych na ziemię / Stanisław Paszkowski. –
Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 2 (73), (1957), s. 26-41
660. PASZKOWSKI, Stanisław.
Sprzężenia skrośne w serwomechanizmach /
Stanisław Paszkowski. – Bibliogr. //. – Vol. 6,
nr XXXIII, (1957), s. 60-72
661. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
O niektórych własnościach mechanicznych polichlorku winylu / Tadeusz Pełczyński, W. Dębski. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 1 (72), (1957), s. 3-21
662. PISKOREK, Adam.
O pewnych własnościach pochodnych potencjałów cieplnych w teorii równania przewodnictwa
: prace matematyczne / Adam Piskorek. – Bibliogr. – Streszcz. ros. //. Vol. 6, nr XXIX,
(1957), s. 76-118
663. PISKOREK, Adam.
Zastosowanie potencjałów cieplnych do pewnego zagadnienia brzegowego dla prawieliniowego równania typu parabolicznego : prace
matematyczne / Adam Piskorek. – Bibliogr. –
Streszcz. ros. //. – Vol. 6, nr XXIX, (1957),
s. 119-144
664. POGORZELSKI, Witold.
Problème aux limites pour l’équation elliptique
les coefficients dependent de la function inconnue : prace matematyczne / Witold Pogorzelski.
49
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 6, nr XXIX,
(1957), s. 43-62
665. POGORZELSKI, Witold.
Własności potencjałów cieplnych w teorii równania przewodnictwa : prace matematyczne /
Witold Pogorzelski. – Bibliogr. – Streszcz.
ros. //. – Vol. 6, nr XXIX, (1957), s. 3-42
666. PROBULSKI, Stanisław.
O parowalności paliw : prace kandydackie /
Stanisław Probulski. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr
XXVII, (1957), s. 3-122
667. RYBAK, Mieczysław.
O projektowaniu izbic palowych : prace matematyczne / Mieczysław Rybak. – Bibliogr. //. –
Vol. 6, nr XXXI, (1957), s. 74-143
668. RYBAK, Mieczysław.
Pewne uwagi o funkcjach naprężęń typu
Maxwella-Morery / Mieczysław Rybak. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 1 (72), (1957), s. 39-47
674. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Obliczanie wytrzymałościowe wałów korbowych silników lotniczych na zmęczenie / Stefan
Szczeciński. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 3 (74),
(1957), s. 3-24
675. SZYMANIK, Ryszard.
Pewne upraszczające zagadnienia obliczeń analityczno-graficznych dla obiegów silników odrzutowych i turbin gazowych / Ryszard Szymanik. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 2 (73), (1957),
s. 69-92
676. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Otrzymywanie fosforanu arsenawego AsPO4 /
Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. //. – Vol. 6,
nr XXXII, (1957), s. 40-44
677. ZIEMBA, Stefan.
Wpływ pokryć głuszących na drgania / Stefan
Ziemba. //. – Vol. 6, nr 2 (73), (1957), s. 3-25
669. SACHAREWICZ, Henryk.
Metody pomiaru czasu narastania zbocza impulsu / Henryk Sacharewicz. – Bibliogr. //. –
Vol. 6, nr XXXIII, (1957), s. 73-86
678. ZIEMBA, Stefan.
Wykreślne metody wyznaczania trajektorii fazowych nieliniowych drgań swobodnych układów mechanicznych o jednym stopniu swobody
/ Stefan Ziemba. //. – Vol. 6, nr 3 (74), (1957),
s. 66-80
670. STARZEWSKI, Stefan.
Metoda przechwycenia z krzywej wyprzedzenia
celu powietrznego lecącego po prostej ze stałą
prędkością / Stefan Starzewski. //. – Vol. 6, nr 4
(75), (1957), s. 3-17
679. ZORSKI, Henryk.
Zagadnienie Cauchy’ego i drgania nieograniczonej płyty cienkiej. Cześć 1. Równanie niefalowe / Henryk Zorski. – Bibliogr. //. – Vol. 6,
nr 1 (72), (1957), s. 22-38
671. STOLARSKI, Maciej.
Synteza dwójników liniowych o stałych skupionych / Maciej Stolarski. – Bibliogr. //. – Vol. 6,
nr 5 (76), (1957), s. 51-91
680. ZORSKI, Henryk.
Zagadnienie Cauchy’ego i drgania nieograniczonej płyty cienkiej. Cześć 2. Równanie falowe / Henryk Zorski – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 4
(75), (1957), s. 18-36
672. SZARANIEC, Bogumił.
Ustalenie metody obliczania charakterystyk zadziałania zapalników zbliżeniowych / Bogumił
Szaraniec. //. – Vol. 6, nr 4 (75), (1957), s 51-70
673. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Drgania skrętne walów korbowych silników
lotniczych / Stefan Szczeciński. – Bibliogr. //.
Vol. 6, nr 6 (77), (1957), s. 3-29
50
681. ŻAK, Wiesław.
Cel stosowania krótkotrwałego zwiększania
ciągu silników odrzutowych / Wiesław Żak. –
Bibliogr. //. – Vol. 6, nr 3 (74), (1957), s. 86-100
682. ŻAKOWSKI, Wojciech.
O operacji potęgowej i pewnych jej własnościach : prace matematyczne / Wojciech Żakowski. – Streszcz. ros. //. – Vol. 6, nr XXIX,
(1957), s. 63-75
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
683. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Zagadnienie rozładowania kondensatora przez
opory nieliniowe pewnych typów / Wojciech
Żakowski. – Bibliogr. //. – Vol. 6, nr XXXIII,
(1957), s. 47-59
Vol. 7, 1958 r.
684. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Generacja przerwista drgań U. W. Cz. / Norbert.
Andrzejewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr 2 (79), (1958), s. 61-84
685. BEREŹNIAK, Anastazy.
Wpływ niektórych związków ołowianych
i ołowiowych na zachowanie się benzynożeli /
Anastazy Bereźniak, Tadeusz Zimoch. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXVIII,
(1958), s. 62-74
686. BITNY-SZLACHTO, S.
Niektóre zagadnienia indywidualnej dozometrii
chemicznej / S. Bitny-Szlachto. – Bibliogr. //. –
Vol. 7, nr 4 (81), (1958), s. 87-107
687. BOBESZKO, Andrzej.
Pewne przypadki wzbudzania poprzecznych
drgań lufy / Andrzej Bobeszko. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 6 (83), (1958),
s. 59-72
688. BOCHENEK, Krystian.
Możliwość zastąpienia pomiaru współczynnika
odbicia pomiarem współczynnika odbicia w falowodzie / Krystian Bochenek, Z. Puzewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXV,
(1958), s. 91-103
689. BUŚKO, Bernard.
Wzmacniacze tranzystorowe z ujemnym sprzężeniem zwrotnym / Bernard Buśko. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXVI, (1958),
s. 67-92
690. CZYŻ, Mieczysław.
Tranzystorowy generator dudnieniowy do szukania mas metalowych ukrytych w ziemi / Mieczysław Czyż. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr
XXXVI, (1958), s. 32-43
691. DOBROSZYŃSKI, Jan.
Niektóre zastosowania licznika impulsów / Jan
Dobroszyński. T. Zawadzki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 5 (82), (1958),
s. 42-55
692. GAWROŃSKI, R.
Zastosowanie metody „DELTA” do badania
niektórych nieliniowych układów elektroniki
i automatyki / R. Gawroński, Stefan Ziemba. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 5 (82),
(1958), s. 95-130
693. GŁOWICKI, Henryk.
Zastosowanie metody kruchych pokryć oraz
tensometrów elektrooporowych do badania naprężęń w automatycznej broni strzeleckiej /
Henryk Głowicki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 7, nr XXXV, (1958), s. 23-78
694. GÓRSKI, Eugeniusz.
Pewne problemy wysoko wydajnego wiercenia
głębokich otworów / Eugeniusz Górski. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXVII, (1958),
s. 51-77
695. GÓRSKI, Eugeniusz.
Rozważania na temat możliwości stosowania
nowego sposobu ostrzenia wierteł do głębokich
otworów : małokalibrowych / Eugeniusz Górski. – Streszcz. pol. //. Vol. 7, nr 3 (80), (1958),
s. 18-43
696. GÓRZ, Andrzej.
Zastosowanie syntezy częstotliwości w układzie
dziesiętnym do ultrakrótkofalowych urządzeń
radiokomunikacyjnych / Andrzej Górz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XL,
(1958), s. 69-87
697. GRYCEWICZ, H.
Nowy sposób określania wysokości lotu samolotów przy pomocy stacji radiolokacyjnej /
51
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
H. Grycewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr XXXV, (1958), s. 79-90
698. GUTOWSKI, Roman.
Drgania skrętne walca niejednorodnego w nieustalonym polu temperatur / Roman Gutowski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 7, nr 6 (83), (1958), s. 17-31
699. JANECKI, Janusz.
Badanie wpływu dynamiczności obciążenia silnika czołgu w okresie eksploatacji na zużycie
grupy tłokowej / Janusz Janecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXVI, (1958),
s. 3-13
700. KACPRZYŃSKI, Jerzy.
Falowe rozwiązanie dynamicznego problemu
sprężysto-plastycznej belki / Jerzy Kacprzyński.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 7, nr XL, (1958), s. 29-50
701. KALISKI, Sylwester.
Dynamiczny, niestacjonarny problem kołowosymetryczny walca / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 4 (81),
(1958), s. 3-22
702. KALISKI, Sylwester.
Niestacjonarne drgania wymuszone prostopadłościanu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. – Streszcz. ang. //. – Vol. 7, nr
XXXV, (1958), s. 3-22
703. KALISKI, Sylwester.
O pewnej idei budowania rozwiązania podstawowego i problemu Cauchy’ego dla ciał anizotropowych sprężystych i niesprężystych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 7, nr XXXVII, (1958),
s. 3-19
704. KALISKI, Sylwester.
O pewnej idei budowania rozwiązań podstawowych dla ciał anizotropowych niejednorodnych
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 7, nr 6 (83), (1958),
s. 3-16
705. KALISKI, Sylwester.
Płaska fala odciążenia w ośrodku fizycznie nie-
52
liniowym przy zmiennym module odciążenia /
Sylwester Kaliski, J. Osiecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. – Streszcz. ang. //. – Vol. 7,
nr XL, (1958), s. 3-22
706. KALISKI, Sylwester.
Problem Cauchy’ego dla ciała sprężystego
o izotropii poprzecznej / Sylwester Kaliski, J.
Kurlandzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr XXXVII, (1958), s. 20-35
707. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązanie podstawowe I problemu Cauchy’ego dla ciała paratropowego : 15 stałych
sprężystych / Sylwester Kaliski, J. Kurlandzki.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 7, nr 5 (82), (1958), s. 3-13
708. LEITNER, Roman.
Nieliniowe zagadnienie Riemanna dla układu
funkcyj / Roman Leitner. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 7, nr XXXIX, (1958), s. 3-16
709. LENART, Bolesław.
Metody pomiaru parametrów elektronicznych
zaworów półprzewodnikowych stosowanych
w układach wzmacniaczy magnetycznych / Bolesław Lenart. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr XXXVI, (1958), s. 14-31
710. LEŚNIAK, A.
Rozdział mieszanki w wielocylindrowym silniku gaźnikowym / A. Leśniak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XL, (1958), s. 88-108
711. LEŚNIAK, A.
Wpływ poszczególnych urządzeń gaźnika typu
solex na jego charakterystykę / A. Leśniak. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr
XXXVII, (1958), s. 78-96
712. LEWANDOWSKI, Adam.
Zastosowanie czujnika elektro-oporowego do
badania przyczepności strun w betonie / Adam
Lewandowski, Marian Dacko. //. – Vol. 7, nr 4
(81), (1958), s. 82-86
713. LEWAŃSKA, Kazimiera.
O powstaniu heksogenu z nadtlenku heksametylenodwuaminy / Kazimiera Lewańska. – Bibliogr. //. – Vol. 7, nr 4 (81), (1958), s. 34-39
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
714. MACHOWSKI, T.
Tranzystorowy wzmacniacz małej częstotliwości / T. Machowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 7, nr XL, (1958). s. 51-68
715. OKONIEWSKI, Stefan.
Rafinacja indu metodami zmiany stanu skupienia / Stefan Okoniewski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 7, nr 3 (80), (1958), s. 3-17
716. OKOŃ, Kazimierz.
Nitrowanie 2,4,6-trójnitro-2, 3 lub 4metylodwufenyloamin (pikrylotoluidyn) / Kazimierz Okoń, Tadeusz Grabowski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 6 (83), (1958),
s. 53-58
717. OKOŃ, Kazimierz.
Nitrowanie eterów 2,4,6-trójfenylo-α i βnaftylowych oraz zbadanie własności wybuchowych produktu najwyżej znitrowanego / Kazimierz Okoń, J. Łukianiuk. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXVIII, (1958),
s. 24-43
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXVIII, (1958),
s. 11-23
723. ORŁOŚ, Zbigniew.
Pomiar naprężęń metodą miejscowego odciążania / Zbigniew Orłoś, Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 4 (81), (1958),
s. 40-81
724. OSZYWA, Wojciech.
Zagadnienia zawężania pasma mowy / Wojciech Oszywa. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr XXXVI, (1958), s. 44-66
725. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
O hipotezie wytężeniowej O. Mohra / Tadeusz
Pełczyński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr 6 (83), (1958), s. 42-52
726. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Wpływ krzemu na odporność mosiądzu α na
skłonność do sezonowego pękania / Tadeusz
Pełczyński, Kornel Wesołowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 4 (81), (1958),
s. 23-33
718. OKOŃ, Kazimierz.
Nowe metody otrzymywania sym-siarczku
i sulfonu sześcionitrodwufenylu / Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr
XXXVIII, (1958), s. 6-10
727. PIETRZAK, A.
Niektóre zagadnienia dotyczące pracy kompandorów / A. Pietrzak. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 7, nr 5 (82), (1958), s. 14-41
719. OKOŃ, Kazimierz.
Nowe metody wytwarzania pięciotlenku azotu /
Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 7, nr XXXVIII, (1958), s. 3-5
728. PISKOREK, Adam.
Zagadnienie mieszane dla prawie-liniowego
równania parabolicznego / Adam Piskorek. –
Bibliogr. //. – Vol. 7, nr XXXIX, (1958), s. 26-48
720. OKOŃ, Kazimierz.
O niektórych wysoko znitrowanych dwueterach
trójfenylowych / Kazimierz Okoń, G. Aluchna.
– Bibliogr. //. – Vol. 7, nr XXXVIII, (1958),
s. 49-55
729. PODLEWSKI, J.
Amfibijny most towarzyszący / J. Podlewski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 3 (80),
(1958), s. 116-123
721. OKOŃ, Kazimierz.
O reakcji chlorku pikrylopirydyniowego z siarczynami w roztworach wodnych / Kazimierz
Okoń, Franciszek Hermanowicz. – Bibliogr. //.
– Vol. 7, nr XXXVIII, (1958), s. 44-48
722. OKOŃ, Kazimierz.
O solach pikrylopikoliniowych i pikrylochinoliniowych / Kazimierz Okoń. – Bibliogr. –
730. PROBULSKI, Stanisław.
O asocjacji cieczy / Stanisław Probulski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 3 (80),
(1958), s. 66-109
731. RADWAN, Maciej.
Określenie radiologicznych właściwości przemysłowych aparatów rentgenowskich / Maciej
Radwan. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 2 (79),
(1958), s. 8-19
53
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
732. ROJEK, Zdzisław.
Nieliniowe zagadnienie Riemanna dla układu
funkcyj : metoda kolejnych przybliżeń / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 7, nr XXXIX, (1958), s. 17-25
733. SKOWROŃSKI, Janisław.
Zastosowanie metody „DELTA” do badania
silnie nieliniowych mechanicznych układów
drgających o skończonej ilości stopni swobody /
Janisław Skowroński, Stefan Ziemba. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 1 (78), (1958),
s. 13-111
734. STOLARSKI, Maciej.
Synteza i projektowanie dwójników liniowych
o stałych skupionych / Maciej Stolarski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 2 (79),
(1958), s. 38-60
735. SZCZUREK, R.
Pomiary dalekich zasięgów troposferycznych
w pasmie 10 cm oraz porównanie otrzymywanych rezultatów z dotychczas opublikowanymi
danymi / R. Szczurek. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 7, nr 3 (80), (1958), s. 44-65
736. SZELĄGOWSKI, F.
Badania klejonych połączeń części stalowych /
F. Szelągowski. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 6
(83), (1958), s. 32-41
737. SZYMANIK, Ryszard.
Niektóre zagadnienia dotyczące rozkładu temperatury w turbinach gazowych / Ryszard Szymanik, R. Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 7, nr 6 (83), (1958), s. 73-94
738. TORBA, S.
Metoda pomiaru i rezultaty wstępnych badań
nagrzewania się luf broni automatycznej /
S. Torba. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr 1 (78), (1958), s. 112-136
739. TORBA, S.
Niektóre zagadnienia obliczeń cieplnych luf /
S. Torba. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7,
nr 5 (82), (1958), s. 56-94
740. URBAŃSKI, Tadeusz.
Budowa pochodnych nitrowych błękitu metyle-
54
nowego / Tadeusz Urbański, K. Szyc-Lewińska,
P. Kalinowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 7, nr XXXVIII, (1958), s. 56-61
741. WESOŁOWSKI, Kornel.
Rozkład twardości na przekroju próbek miedzianych odkształconych na zimno przez walcowanie, przeciąganie i rozciąganie / Kornel
Wesołowski. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr 1
(78), (1958), s. 3-12
742. WESOŁOWSKI, Kornel.
Własności mechaniczne stopów miedzi z berylem w stanie wyżarzonym i obrobionym cieplnie / Kornel Wesołowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 7, nr 2 (79), (1958), s. 20-37
743. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wpływ boru na własności mechaniczne miedzi /
Kornel Wesołowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 7, nr 2 (79), (1958), s. 3-7
744. WESOŁOWSKI, Kornel.
Wpływ nowej uproszczonej technologii na własności magnetyczne stopów żelaza z aluminium
o zawartości od 14 do 16% AL. / Kornel Wesołowski, Bohdan Ciszewski, Z. Tucholski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 7, nr XXXVII,
(1958), s. 36-50
745. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Otrzymywanie arsenianu arsenawego AsAsO4 /
Kazimierz Wieczffiński, K. Radomska. – Bibliogr. //. – Vol. 7, nr XXXVIII, (1958), s. 82-84
746. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Przemiany areninu sodowego w reakcji w fazie
stałej podczas pirolitycznego utleniania go jodem oraz niektórymi solami rtęci / Kazimierz
Wieczffiński. – Bibliogr. //. – Vol. 7, nr
XXXVIII, (1958), s. 75-81
747. ZAWADZKI, Tadeusz.
Niektóre zagadnienia dotyczące poprawy stabilizacji 160 mm pocisku moździerzowego / Tadeusz Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 7, nr 1 (78), (1958), s. 137-149
748. ZIEMBA, Stefan.
O pewnej metodzie badania niesprężystości ciał
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
stałych / Stefan Ziemba. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 7, nr XL, (1958), s. 23-28
i równania operatorowe / Wojciech Żakowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 7, nr
XXXIX, (1958), s. 49-64
749. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Operacja potęgowa o wykładniku zespolonym
Vol. 8, 1959 r.
750. ADAMCZYK, Mieczysław.
Nowe urządzenie do określania kolejności trafień pocisków przy strzelaniu z broni automatycznej / Mieczysław Adamczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLII, (1959),
s. 129-132
751. ADAMUS, Tadeusz.
Żyrodyna jako dajnik prędkości kątowej / Tadeusz Adamus. – Streszcz. pol. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 29-38
752. BABUL, Wiktor.
Doświadczalne badania wpływu pewnych własności wytrzymałościowych materiału oporowego na głębokość przebicia ładunkami komulacyjnymi / Wiktor Babul, Stefan Ziemba. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLVI,
(1959), s. 26-36
753. BANASIK, Zbigniew.
O prawach tarcia suchego / Zbigniew Baniasik,
Stefan Ziemba. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr XLIII, (1959), s. 101-120
754. BANASIK, Zbigniew.
Wpływ naprężeń na odporność na zużycie stali /
Zbigniew Banasik, Stefan Ziemba. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6 (89), (1959),
s. 94-105
755. BERNHARDT, Maciej.
Regulatory obrotów silników trakcyjnych / Maciej Bernhardt. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 4
(87), (1959), s. 120-147
756. BERNHARDT, Maciej.
Rozrząd silników dwusuwowych / Maciej
Bernhardt. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
8, nr 3 (86), (1959), s. 101-130
757. BOBESZKO, Andrzej.
Drgania ciał smukłych o zmiennym przekroju
i z uwzględnieniem siły ciągu w zlinearyzowanym opływie naddźwiękowym / Andrzej Bobeszko, Jerzy Kacprzyński, Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 5 (88),
(1959), s. 26-33
758. BOBESZKO, Andrzej.
Drgania ciał smukłych w zlinearyzowanym
opławie naddźwiękowym / Andrzej Bobeszko,
Jerzy Kacprzyński, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 5 (88), (1959),
s. 18-25
759. BOCHENEK, Krystian.
Asymptotyczne własności pól elektromagnetycznych i ich znaczenie w teorii fal ultrakrótkich / Krystian Bochenek. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 39-45
760. BOROWSKI, Feliks.
Związki pomiędzy rozpaszaniem termicznych
neutronów na molekułach a asocjacją cieczy /
Feliks Borowski. – Bibliogr. //. – Vol. 8, nr 1
(84), (1959), s. 127-130
761. BRYJAK, Edmund.
Rdzenie z węglików spiekanych dla pocisków
przeciwpancernych / Edmund Bryjak. – Bibliogr. //. – Vol. 8, nr 3 (86), (1959), s. 131-134
762. CISZEWSKI, Bohdan.
Badania nad technologią, strukturą i własnościami izotropowego ferrytu barowego BaFe18O27 / Bohdan Ciszewski, Roman Szypulski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6
(89), (1959), s. 106-119
55
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
763. CZARNECKI, Jerzy.
Wysokostabilny dyskryminator amplitudy jako
miliwoltomierz impulsów / Jerzy Czarnecki,
Antoni Wykpisz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 8, nr XLVI, (1959), s. 83-88
764. DACKO, Marian.
Badanie statyczne i dynamiczne mostu drogowego kratowego o konstrukcji specjalnej : uwagi i wnioski / Marian Dacko, Mieczysław Rybak.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLVI,
(1959), s. 99-112
765. DOBIECH, Ireneusz.
Wyniki badań aparatury do równoczesnego pomiaru prędkości i przemieszczeń części broni
automatycznej / Ireneusz Dobiech. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 8, nr 4 (87), (1959), s. 89-119
766. DULEWICZ, Włodzimierz.
Jednofazowy silnik indukcyjny zwarty z obwodem tłumiącym / Włodzimierz Dulewicz. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLIII, (1959),
s. 56-84
771. FOTEREK, Ryszard.
Imitator impulsów sondujących / Ryszard Foterek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr
XLII, (1959), s. 53-81
772. GAWROŃSKI, Ryszard.
Układ analogowy do rozwiązywania niektórych
nieliniowych równań całkowych i całkoworóżniczkowych / Ryszard Gawroński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLIII, (1959),
s. 30-35
773. GŁOWICKI, Henryk.
Badania zjawisk związanych z działaniem automatycznych urządzeń tarczowych / Henryk
Głowicki. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 2 (85),
(1959), s. 76-94
774. GÓRSKI, Eugeniusz.
Analiza procesu wiercenia głębokich otworów
o małych średnicach narzędziami ze stali szyb
kotnącej / Eugeniusz Górski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 5 (88), (1959),
s. 84-118
767. DULEWICZ, Włodzimierz.
Zarys teorii jednofazowego silnika indukcyjnego z obwodem tłumiącym / Włodzimierz Dulewicz. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 3 (86),
(1959), s. 3-29
775. GRYCAN, Jakub.
Kryterium użyteczności lamp elektronowych /
Jakub Grycan. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr XLV, (1959), s. 90-104
768. DZIKIEWICZ, Bronisław.
Dokładność pomiarów topograficznych / Bronisław Dzikiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 8, nr XLVI, (1959), s. 67-82
776. GUTOWSKI, Roman.
Rozprzestrzenianie się płaskiej fali odciążenia
w niejednorodnym gruncie / Roman Gutowski,
Sylwester Kaliski, Jan Osiecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 2 (85), (1959), s. 3-18
769. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Drgania samowzbudne wzmocnionej, niesprężystej powłoki cylindrycznej w zlinearyzowanym opływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 8, nr XLV, (1959), s. 16-43
770. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Drgania samowzbudne wzmocnionej, ortotropowej, niesprężystej powłoki cylindrycznej
w zlinearyzowanym opływie naddźwiękowym /
Zbigniew Dżygadło, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLV,
(1959), s. 44-62
56
777. GUTOWSKI, Roman.
Zachowanie się sprężystej konstrukcji podziemnej obciążonej dynamicznie silnym wybuchem na powierzchni ziemi / Roman Gutowski,
Sylwester Kaliski, Jan Osiecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 4 (87), (1959),
s. 36-57
778. HAUSBRANDT, Stefan.
W jaki sposób można by stosować transformację Helmerta przy rachunkowym opracowaniu
sieci triangulacyjnych nawiązanych do punktów
stałych niepodlegających przesunięciu / Stefan
Hausbrandt. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr XLVI, (1959), s. 52-66
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
779. HRYCKIEWICZ, Jan.
Jednoczesne przekazywanie dwóch sygnałów
elektrycznych przy wykorzystaniu jednej częstotliwości nośnej / Jan Hryckiewicz, Mieczysław Ważbiński. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 2
(85), (1959), s. 64-75
780. JANECKI, Jerzy.
O eksploatacyjnych badaniach wpływu obciążeń dynamicznych na zużycie grupy tłokowej
silnika czołgu / Jerzy Janecki. //. – Vol. 8, nr 1
(84), (1959), s. 141-144
781. KALISKI, Sylwester.
Dynamiczne równania ruchu i funkcje rozwiązujące dla ciał anizotropowych sprężystych
i niesprężystych w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski, Jan Petykiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 3 (86), (1959),
s. 30-48
782. KALISKI, Sylwester.
Dynamiczne równania ruchu sprzężone z polem
temperatur i funkcje rozwiązujące dla ciał anizotropowych sprężystych i niesprężystych
w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski, Jan
Petykiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr XLV, (1959), s. 3-15
783. KALISKI, Sylwester.
Dynamiczny przestrzenny problem walca
o skończonej długości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 5 (88),
(1959), s. 3-17
784. KALISKI, Sylwester.
Fala odciążenia dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski, Jan Osiecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 2
(85), (1959), s. 19-33
785. KALISKI, Sylwester.
O pewnej idei dynamicznego, nieustalonego
rozwiązania dla półprzestrzeni ortotropowej,
sprężystej i niesprężystej / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLIII,
(1959), s. 16-29
786. KALISKI, Sylwester.
Powstanie i rozprzestrzenianie się płaskiej fali
uderzeniowej w ośrodku stałym jednorodnym
problem fali odciążenia / Sylwester Kaliski,
Roman Gutowski, Jan Osiecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLII, (1959), s. 3-13
787. KALISKI, Sylwester.
Problem odbicia się fali odciążenia od sztywnej
ściany dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski, Jan Osiecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 2 (85),
(1959), s. 34-44
788. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązania równań ruchu dla ciała anizotropowego w przestrzeni nieorganicznej w polu
magnetycznym przy doskonałym przewodnictwie elektrycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6 (89),
(1959), s. 16-37
789. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązania równań ruchu dla ciał anizotropowych w polu magnetycznym przy skończonej
przewodności elektrycznej / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6
(89), (1959), s. 50-75
790. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązanie podstawowe dla ciał anizotropowych sprężystych i niesprężystych / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8,
nr 4 (87), (1959), s. 3-35
791. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązanie równań ruchu dla ciał izotropowych w polu magnetycznym przy skończonej
przewodności elektrycznej / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6
(89), (1959), s. 38-49
792. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązanie równań ruchu dla ciała izotropowego w przestrzeni nieograniczonej, w polu
magnetycznym przy doskonałym przewodnictwie elektrycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLVI,
(1959), s. 3-17
793. KALISKI, Sylwester.
Równania ruchu ciał anizotropowych sprzężone
z polem temperatur w polu magnetycznym przy
uwzględnieniu relaksacji mechanicznej i elek-
57
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
tromagnetycznej / Sylwester Kaliski, Jan Petykiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8,
nr XLVI, (1959), s. 18-25
794. KALISKI, Sylwester.
Zagadnienia odbicia się fali odciążenia od odkształcalnej podpory dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski, Jan
Osiecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8,
nr XLIII, (1959), s. 3-15
795. KĘDZIERSKI, Marian.
Optymalne warunki pomiaru układami mostkowymi o elektronicznych układach zerowych /
Marian Kędzierski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 8, nr XLII, (1959), s. 96-105
796. KOCAŃDA, Stanisław.
Badania struktury elektrolitycznego chromu
przy pomocy mikroskopu elektronowego / Stanisław Kocańda, Jan Kur. //. – Vol. 8, nr 1 (84),
(1959), s. 80-85
797. KOCAŃDA, Stanisław.
Badanie wytrzymałości połączeń zgrzewanych
punktowo / Stanisław Kocańda, Jan Tutaj. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 5 (88),
(1959), s. 74-83
798. KOCAŃDA, Stanisław.
Badania złomów zmęczeniowych przy pomocy
mikroskopu elektronowego / Stanisław Kocańda, Jan Kur. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr XLV, (1959), s. 63-66
799. KOCAŃDA, Stanisław.
Przyczyny i oceny zmian własności mechanicznych elementów ze stali konstrukcyjnej po elektrolitycznym chromowaniu twardym / Stanisław
Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8,
nr 3 (86), (1959), s. 49-63
800. KOLMAN, Romuald.
Zasady metody wskaźników przydatności powierzchni części maszyn / Romuald Kolman. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6 (89),
(1959), s. 76-93
801. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Anteny fal powierzchniowych : komunikat /
58
Władysław Kołosowski, Stanisław Gąsior. //. –
Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 88-90
802. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Metody obliczania współczynnika odbicia fali
od pochłaniających materiałów warstwowych /
Władysław Kołosowski. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr XLIII, (1959), s. 85-94
803. KOSSOWSKI, Jan.
Wpływ strat cieplnych na określenie balistycznych charakterystyk prochu / Jan Kossowski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLII,
(1959), s. 42-52
804. KOWALSKI, Maciej.
Metody pomiaru charakterystyk częstotliwościowych układów automatycznej regulacji /
Maciej Kowalski. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr
XLII, (1959), s. 106-118
805. KRAMARZ, Henryk.
Wpływ nieliniowego czysto wiskotycznego
tłumienia na charakter i amplitudę drgań wymuszonych / Henryk Kramarz, Stefan Ziemba. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLVI,
(1959), s. 89-98
806. KURLANDZKI, Jerzy.
Drgania skończonego walca sprężystego / Jerzy
Kurlandzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr 6 (89), (1959), s. 3-15
807. KURLANDZKI, Jerzy.
O pewnych przypadkach dyfrakcji i odbicia fal
sprężystych na płaszczyźnie / Jerzy Kurlandzki.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 4
(87), (1959), s. 58-75
808. LAZZARINI, Tadeusz.
Wyrównanie stacyjne kierunków pomierzonych
w pełnych seriach z jednoczesnym uwzględnianiem odchyłki zamknięcia horyzontu / Tadeusz
Lazzarini. – Bibliogr. //. – Vol. 8, nr XLVI,
(1959), s. 37-51
809. LENART, Bolesław.
Prostownik elektrycznie stabilizowany w układzie Scotta : komunikat / Boleslaw Lenart. //. –
Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 94-97
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
810. OKOŃ, Kazimierz.
Chlorki ACI formy nitroparafin / Kazimierz
Okoń, Grzegorz Aluchna. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr XLVIII, (1959),
s. 35-40
811. OKOŃ, Kazimierz.
Hydroliza sulfonów aromatycznych podczas nitrowania kwasem azotowym lub mieszaniną
kwasów azotowego i siarkowego / Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8,
nr XLVIII, (1959), s. 15-19
812. OKOŃ, Kazimierz.
Ksantogenian i rodanek pikrylu / Kazimierz
Okoń, Franciszek Hermanowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr XLVIII, (1959),
s. 54-60
Kazimierz Okoń, Franciszek Hermanowicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr
XLVIII, (1959), s. 20-30
819. OKOŃ, Kazimierz.
W sprawie budowy pięciotlenku azotu i kwasu
azotowego / Kazimierz Okoń, Kazimierz Wańkowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang //. – Vol. 8,
nr XLVIII, (1959), s. 46-53
820. ORŁOŚ, Zbigniew.
Półtrepanacyjne metody pomiarów naprężeń /
Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr 5 (88), (1959), s. 34-73
821. OSIŃSKI, S.
15 lat Ludowego Wojska Polskiego / S. Osiński. //. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 3-12
813. OKOŃ, Kazimierz.
Kwas pikrynowy jako katalizator procesu nitrowania : notatka laboratoryjna / Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959),
s. 116-120
822. OSTROWSKI, Ryszard.
Określanie jakości serwomechanizmów na podstawie badania ich charakterystyk czasowych /
Ryszard Ostrowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 8, nr XLII, (1959), s. 119-128
814. OKOŃ, Kazimierz.
Niektóre własności n,n-dwuchlorometyloaminy
/ Kazimierz Okoń, Tadeusz Grabowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr XLVIII,
(1959), s. 75-79
823. OSZYWA, Wojciech.
Zwężenie pasma mowy : komunikat / Wojciech
Oszywa. //. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 91-93
815. OKOŃ, Kazimierz.
O nowych reakcjach chlorku pikrylu / Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr XLVIII, (1959), s. 3-7
816. OKOŃ, Kazimierz.
O reakcji aldehydów i ketonów w roztworach
wodnych z solami pikrylo-pirydyniowymipikoliniowymi i chinoliniowymi / Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8,
nr XLVIII, (1959), s. 31-34
817. OKOŃ, Kazimierz.
O reakcjach chlorków fosforu z zasadami pirydynowymi. Część 1 / Kazimierz Okoń, Gabriela
Adamska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8,
nr XLVIII, (1959), s. 8-14
818. OKOŃ, Kazimierz.
O własnościach azotanu pikrylopirydyniowego /
824. PASZKOWSKI, Stanisław.
Współczynnik błędu stanu ustalonego dla dwukanałowego serwomechanizmu ze sprzężeniami
skośnymi : komunikat / Paszkowski Stanisław.
//. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 98-100
825. PAWŁOWSKI, Zdzisław.
Wyznaczanie własności zmęczeniowych szyn
kolejowych / Zdzisław Pawłowski, Leopold
Sieklucki. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLIII,
(1959), s. 36-55
826. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
O skłonności stali do kruchego pękania / Tadeusz Pełczyński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 13-28
827. PIENIĄDZ, Andrzej.
Zastosowanie mikrofonów magnetycznych
i wzmacniaczy tranzystorowych w aparatach telefonicznych / Andrzej Pieniądz. – Bibliogr. –
59
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6 (89), (1959),
s. 125-141
Ratyński. //. – Vol. 8, nr 8, nr 1 (84), (1959),
s. 121-122
828. PISKOREK, Adam.
O ciągłości pewnej całki równania parabolicznego w obszarze niewalcowym / Adam Piskorek. – Bibliogr. //. – Vol. 8, nr XLVII, (1959),
s. 3-17
836. RĄBEK, Zbigniew.
Zasadnicze problemy uniwersalizacji celowników półautomatycznych / Zbigniew Rąbek. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLV, (1959),
s. 105-117
829. PISKOREK, Adam.
Zagadnienie mieszane dla prawie liniowego
równania parabolicznego w obszarze niewalcowym : metoda kolejnych przybliżeń / Adam Piskorek. – Bibliogr. //. – Vol. 8, nr XLVII,
(1959), s. 18-25
837. SEMEŃCZUK, Antoni.
O nitrowaniu dwumetyloaniliny mieszaniną
kwasu azotowego i bezwodnika octowego, albo
kwasu octowego, w środowisku chloroformu :
komunikat / Antoni Semeńczuk, Tadeusz
Urbański. – Bibliogr. //. – Vol. 8, nr 1 (84),
(1959), s. 109-111
830. POGORZELSKI, Witold.
Problème aux limites dans un domanie non bornè pour une équation parabolique dont les coefficients dépendent de la fonction inconnue / Witold Pogorzelski, Danuta Sadowska. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLVII, (1959),
s. 26-45
838. SEMEŃCZUK, Antoni.
Otrzymywanie dwunitrotoluenu przez działanie
dymiącego kwasu azotowego na toluen w środowisku chloroformu / Antoni Semeńczuk. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLIII,
(1959), s. 95-100
831. POŚNIK, Eugeniusz.
Badania mementu tłumiącego pocisków brzechwowych : komunikat / Eugeniusz Pośnik. //. –
Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 131-134
832. PROBULSKI, Stanisław.
Zagadnienia dozometrii w obronie przeciwatomowej / Stanisław Probulski, Jerzy Czarnecki. –
Streszcz. pol. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr 1
(84), (1959), s. 63-70
833. PYSZ, Zbigniew.
Telegraficzny bezstykowy przekaźnik magnetyczny / Zbigniew Pysz. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 8, nr 5 (88), (1959), s. 119-149
834. RADWAN, Maciej.
Anizotropia współczynnika rozszerzalności
cieplnej podczas rekrystalizacji zimnowalcowanych blach stalowych / Maciej Radwan. – Bibliogr. - Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 3 (86),
(1959), s. 84-100
835. RATYŃSKI, Wojciech.
Detektor do badania rezonansowej absorpcji
neutronów metodą „czasu przelotu” / Wojciech
60
839. SEMEŃCZUK, Antoni.
Otrzymywanie tetrylu na drodze nitrowania
dwumetyloaniliny dymiącym kwasem azotowym w nieczynnych rozpuszczalnikach organicznych : komunikat / Antoni Semeńczuk, Tadeusz Urbański. – Bibliogr. //. – Vol. 8, nr 1
(84), (1959), s. 105-108
840. STANUCH, Jerzy.
Reakcje wybuchowe pod ciśnieniem poniżej
atmosferycznego : komunikat / Jerzy Stanuch.
//. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 123-126
841. STOLARSKI, Maciej.
Założenia wstępne do budowy elektronicznej
maszyny cyfrowej : komunikat / Maciej Stolarski. //. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 101-104
842. STOPYRA, Leszek.
Wpływ szybkości skrawania na wydajność
i opory pracy maszyn ziemnych : komunikat /
Leszek Stopyra. //. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959),
s. 135-140
843. STOPYRA, Leszek.
Wpływ szybkości skrawania na wydajność
i opory pracy maszyn zmiennych / Leszek Sto-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
pyra. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLV,
(1959), s. 67-89
844. SZANIAWSKI, Andrzej.
Kryterium oceny wpływu zjawisk relaksacyjnych na opływ naddźwiękowy głowicy rakiety /
Andrzej Szaniawski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 8, nr XLII, (1959), s. 14-23
845. SZCZUCKI, Eugeniusz.
O niektórych właściwościach sulfoimidów dwui trójarylowych / Eugeniusz Szczucki – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 2 (85), (1959),
s. 45-63
846. SZYSZKIEWICZ, Jan.
Wykrywanie i pomiar parametrów stałych sygnałów radiolokacyjnych / Jan Szyszkiewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr 1 (84),
(1959), s. 46-48
847. URBAŃSKI, Tadeusz.
O możliwości udoskonalenia produkcji trotylu /
Tadeusz Urbański, J. Hackel, S. Mortka, K.
Szyc-Lewińska, T. Ślebodziński, W. Witek. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 1 (84),
(1959), s. 71-79
848. URBAŃSKI, Tadeusz.
O niektórych nowszych osiągnięciach w dziedzinie chemii materiałów wybuchowych / Tadeusz Urbański. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr 1 (84), (1959), s. 49-62
849. URBAŃSKI, Tadeusz.
O własnościach czteronitrometanu. Część 1.
Analiza termiczna mieszanin dwuskładnikowych zawierających czteronitrometan / Tadeusz
Urbański, Mieczysław Piskorz, Władysław Cetner, Mirosław Maciejewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLII, (1959), s. 24-36
850. URBAŃSKI, Tadeusz.
O własnościach czteronitrometanu. Część 2.
Własności wybuchowe mieszanin dwuskładnikowych czteronitrometanu z niektórymi substancjami palnymi lub wybuchowymi / Tadeusz
Urbański, Mieczysław Piskorz, Władysław Cetner, Mirosław Maciejewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLII, (1959), s. 37-41
851. URBAŃSKI, Tadeusz.
O własnościach wybuchowych nitrometanu /
Tadeusz Urbański, Marian Pawelec. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 6 (89), (1959),
s. 120-124
852. URBAŃSKI, Tadeusz.
Porównanie własności niektórych soli metylenodwuizonitroaminy z własnościami odpowiednich soli metylenodwunitroaminy / Tadeusz
Urbański, Mieczysław Piskorz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr 1 (84), (1959),
s. 112-115
853. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Działanie stałego wodorotlenku sodowego na
porcelanę : notatka laboratoryjna / Kazimierz
Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr XLVIII, (1959),
s. 70-74
854. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Identyfikacja produktów pirolitycznego rozkładu podfosforynu sodowego NaH2PO2 metodą
chromatografii na bibule / Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr XLVIII, (1959),
s. 61-69
855. ZDZIEBORSKI, Tadeusz.
Praktyczne możliwości zastosowania normalnych lamp odbiorczych przy małym napięciu
anodowym / Tadeusz Zdzieborski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 8, nr XLII, (1959), s. 82-95
856. ZIEMBA, Stefan.
Pewne aspekty hydrodynamicznej teorii przebicia materiału oporowego ładunkami kumulacyjnymi w świetle doświadczeń / Stefan Ziemba,
Wiktor Babul. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 8, nr 4 (87), (1959), s. 76-88
857. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Ciągłe i nieciągłe liniowe zagadnienie brzegowe
Hilberta / Wojciech Żakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr XLVII, (1959),
s. 46-65
61
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
858. ŻAKOWSKI, Wojciech.
O pewnych własnościach pochodnych w sensie
Riemanna-Liouville’a / Wojciech Żakowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 8, nr XLVII,
(1959), s. 66-76
Vol. 9, 1960 r.
859. ARCZYŃSKI, Stanisław.
Rola powłok powierzchniowych w procesie docierania / Stanisław Arczyński, Stefan Ziemba.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 2
(91), (1960), s. 41-52
860. BABUL, Wiktor.
O wpływie wytrzymałości na rozciąganie (Rr)
materiału oporowego na całej długości działania
strumienia kumulacyjnego na głębokość przebicia / Wiktor Babul, Stefan Ziemba. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 9 (98), (1960),
s. 42-52
rzy Czarnecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 9, nr 1 (90), (1960), s. 84-93
866. DACKO, Marian.
O przydatności stopu AlMgSi (PA 4) produkcji
krajowej do konstrukcji inżynierskich / Marian
Dacko, Mieczysław Rybak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 2 (91), (1960),
s. 53-58
867. DENYS, Zbigniew.
Przetwornice tranzystorowe / Zbigniew Denys. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 4
(93), (1960), s. 106-118
861. BOCHENEK, Krystian.
Asymptotyczne własności pól elektromagnetycznych / Krystian Bochenek. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 8 (97), (1960),
s. 84-95
868. DOBIECH, Ireneusz.
Nowy elektrostatyczny czujnik do sterowania
podnośników tarczowych / Ireneusz Dobiech. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 3 (92), (1960),
s. 81-90
862. BUŚKO, Bernard.
Urządzenie telegrafii śródakustycznej z zastosowaniem tranzystorów / Bernard Buśko. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 6 (95), (1960),
s. 95-104
869. DONIMIRSKI, Stanisław.
Kleje epoksydowe : ich otrzymywanie i badanie
własności połączeń klejowych / Stanisław Donimirski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 9 (98), (1960), s. 74-92
863. CISZEWSKI, Bohdan.
Niektóre problemy nawęglania spieków żelaza /
Bohdan Ciszewski, Zygmunt Nowicki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 1 (90),
(1960), s. 65-72
870. DOWNAR, Czesław.
Uwagi odnośnie obliczania przyspieszeń i sił
bezwładności w przekładniach planetarnych /
Czesław Downar. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 9, nr 11/12 (100), (1960), s. 62-68
864. CZARNECKI, Jerzy.
Kieszonkowy trójpoziomowy monitor ostrzegawczy / Jerzy Czarnecki, Antoni Wykpisz. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 3 (92), (1960),
s. 74-80
871. DUBIEL, Stanisław.
Pionowy ruch swobodny w atmosferze niejednorodnej / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 6 (95), (1960),
s. 39-63
865. CZARNECKI, Jerzy.
Układ z narastającym sprzężeniem zwrotnym
jako monitor promieniowania jonizującego / Je-
872. DUDONIS, Wiesław.
Nowa metoda rozwiązania zagadnienia kinematyki kierowanego pocisku rakietowego prowadzonego w wiązce / Wiesław Dudonis, Bohdan
62
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Korzan, Wojciech Żakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 10 (99), (1960),
s. 63-71
873. DYLĄG, Zdzisław.
Badanie wpływu wstępnych odkształceń trwałych na wytrzymałość zmęczeniową pewnej stali niskowęglowej / Zdzisław Dyląg, Zbigniew
Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 9 (98), (1960), s. 53-73
874. DYLĄG, Zdzisław.
Przykład analizy trwałości dwóch żelbetowych
kominów wentylacyjnych / Zdzisław Dyląg,
Zdzisław Pawłowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 9, nr 11/12 (100), (1960), s. 31-54
875. GALCZAK, Stefan.
Blokada automatyczna w układach telefonowania / Stefan Galczak. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 6 (95), (1960), s. 82-94
876. GŁOWIAK, Bohdan.
O niektórych własnościach metylenodwunitroaminy / Bohdan Głowiak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 2 (91), (1960),
s. 77-82
877. GRONEK, Tadeusz.
Badanie zgrzein punktowych / Tadeusz Gronek,
Stanisław Kocańda, Jan Tutaj. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 2 (91), (1960),
s. 22-40
878. GUTOWSKI, Roman.
O pewnej metodzie całkowania równania drgań
nieliniowych układu o jednym stopniu swobody
/ Roman Gutowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 9, nr 4 (93), (1960), s. 42-63
879. HEBDA, Michał.
O pewnych zależnościach między odkształceniami plastycznymi i twardością metali / Michał
Hebda, Stefan Ziemba. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 9, nr 8 (97), (1960), s. 111-128
880. HULEWICZ, Zbigniew.
Dymy maskujące w obserwacji noktowizyjnej /
Zbigniew Hulewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 9, nr 10 (99), (1960), s. 84-97
881. JAKÓBIEC, Wanda.
Korozyjne działanie jonu siarczanowego na beton : badanie przeprowadzone na żelbetonowych kominach wentylacyjnych / Wanda Jakóbiec. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr
11/12 (100), (1960), s. 55-61
882. JANECKI, Janusz.
Badanie spęczenia wkoło odcisków przy stosowaniu metody sztucznych baz pomiarów zużycia części maszyn / Janusz Janecki. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 3 (92), (1960),
s. 46-62
883. JÓZEFIK, Władysław.
Generatory kwarcowe wzbudzane na harmonicznej częstotliwości mechanicznych drgań
kwarcu / Władysław Józefik. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 2 (91), (1960),
s. 83-105
884. KACPRZYŃSKI, Jerzy.
Flatter odkształcalnej rakiety w opływie naddźwiękowym / Jerzy Kacprzyński, Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 8 (97), (1960), s. 3-19
885. KALISKI, Sylwester.
Dynamiczny, niestacjonarny problem prostopadłościanu niesprężystego / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 7 (96),
(1960), s. 138-146
886. KALISKI, Sylwester.
Dynamiczny, niestacjonarny problem walca
niesprężystego o skończonej długości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 9, nr 7 (96), (1960), s. 147-155
887. KALISKI, Sylwester.
Fala odciążenia w polu magnetycznym dla ciała
o sztywnej charakterystyce odciążenia przy doskonałej przewodności elektrycznej / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 6 (95), (1960), s. 3-28
888. KALISKI, Sylwester.
O pewnej operatowej metodzie redukcji do
równania całkowego równań cząstkowych
o zmiennych współczynnikach w problemach
rozprzestrzeniania się fal / Sylwester Kaliski. –
63
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 10 (99),
(1960), s. 3-28
889. KALISKI, Sylwester.
Płaska fala uderzeniowa w ciałach stałych w polu magnetycznym przy doskonałym przewodnictwie elektrycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 6 (95),
(1960), s. 29-38
890. KALISKI, Sylwester.
Problem Cauchy’ego dla doskonałego przewodnika izotropowego i o izotropii poprzecznej
w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 11/12
(100), (1960), s. 3-20
896. KOLMAN, Romuald.
Wskaźnik nierówności jako wielkość określająca stan obrobionej powierzchni / Romuald
Kolman. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 5 (94), (1960), s. 36-53
897. KRUKOWSKI, Andrzej.
Analiza doboru przełożeń stopni pośrednich
w przekładniach zębatych dwustopniowych /
Andrzej Krukowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 9, nr 5 (94), (1960), s. 102-110
898. LENART, Bolesław.
Prostownik stabilizowany o fazach sterowanych
/ Bolesław Lenart. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 9, nr 8 (97), (1960), s. 45-72
891. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się nieliniowej fali obciążenia w polu magnetycznym dla doskonałego
przewodnika / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 3 (92), (1960),
s. 10-26
899. MUSZYŃSKI, Jerzy.
O wpływie wytrzymałości na ściskanie (Rc) żeliwa na efekt jego przebicia ładunkami kumulacyjnymi / Jerzy Muszyński, Stefan Ziemba. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 10 (99),
(1960), s. 40-48
892. KALISKI, Sylwester.
Sprężyste fale Rayleigha w polu magnetycznym
na powierzchniach cylindrycznych / Sylwester
Kaliski, Dominik Rogula. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 10 (99), (1960),
s. 29-39
900. NIESYTTO, Jerzy.
Programowanie siły rakiet wielkostopniowych /
Jerzy Niesytto, Zbigniew Sęp. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 1 (90), (1960),
s. 38-64
893. KALISKI, Sylwester.
Sprężyste fale Rayleigha w polu magnetycznym
w przypadku doskonałego przewodnika / Sylwester Kaliski, Dominik Rogula. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 3 (92), (1960),
s. 27-45
894. KOLMAN, Romuald.
Analityczne metody wyznaczania wymaganej
chropowatości powierzchni części maszyn i narzędzi : rozprawa habilitacyjna / Romuald
Kolman. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 7 (96), (1960), s. 60-137
895. KOLMAN, Romuald.
Metoda powłok kontrastowych i możliwości jej
wykorzystania / Romuald Kolman. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 3 (92), (1960),
s. 63-73
64
901. NOWAK, Bogdan.
Badanie nad indukcyjnym nawęglaniem powłok
z żelaza elektrolitycznego na niektórych stalach
używanych w budowie pojazdów mechanicznych / Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 9, nr 4 (93), (1960), s. 64-88
902. NOWAK, Bogdan.
Wpływ nawęglania indukcyjnego na wytrzymałość zmęczeniową i ścieralność elementów stalowych powleczonych żelazem elektrolitycznym / Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 9, nr 8 (97), (1960), s. 96-110
903. OLECH, Stanisław.
Pomiary parametrów ferrytów w falowodzie /
Stanisław Olech. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 9, nr 5 (94), (1960), s. 111-116
904. OSIECKI, Jan.
Odbicie płaskiej fali naprężenia w ośrodku sta-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
łym, niejednorodnym / Jan Osiecki. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 9 (98), (1960),
s. 3-26
905. OSIECKI, Jan.
Rozprzestrzenianie się płaskiej fali naprężenia
w ośrodku stałym, niejednorodnym / Jan Osiecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 8
(97), (1960), s. 20-44
906. OWCZYNNIKOW, Michał.
Metoda nieskończonej superpozycji rozwiązań
elementarnych w zastosowaniu do zagadnień
teorii sprężystości przy wykorzystaniu modelu
dyskretnego / Michał Owczynnikow. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 9, nr 5 (94), (1960), s. 3-35
907. OWCZYNNIKOW, Michał.
Metoda operatorowa przeprowadzania nieskończonej superpozycji rozwiązań prostych w zagadnieniach teorii sprężystości dla modelu
o budowie dyskretnej / Michał Owczynnikow. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 7 (96),
(1960), s. 3-59
908. OWCZYNNIKOW, Michał.
Stan odkształceń i naprężęń sprężystego ciała
stałego i jego odwzorowanie na modelu dyskretnym / Michał Owczynnikow. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 4 (93), (1960), s. 3-42
909. OWCZYNNIKOW, Michał.
Zagadnienie modelu ciała stałego w teorii sprężystości i fizyczne podstawy modelu ciała o budowie dyskretnej / Michał Owczynnikow. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 9, nr 1 (90),
(1960), s. 3-37
910. RABIEJ, Stanisław.
Zastosowanie izotopów promieniotwórczych do
radiologicznego badania montażu mechanizmów / Stanisław Rabiej. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 9, nr 3 (92), (1960), s. 91-106
911. RADWAN, Maciej.
Zastosowanie preparatu Ce144 – Pr144 do radiograficznego badania cienkościennych konstrukcji z metali lekkich / Maciej Radwan. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 9 (98), (1960),
s. 27-34
912. RYBAK, Mieczysław.
Wnioski z badań połączeń nitrowanych wykonanych ze stopu PA4 / Mieczysław Rybak, Stefan Wojewódzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 9, nr 9 (98), (1960), s. 93-111
913. SEMEŃCZUK, Antoni.
Zmodernizowana dwustopniowa metoda otrzymywania trotylu / Antoni Semeńczuk, Edward
Żytyński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 1 (90), (1960), s. 73-83
914. STARZEWSKI, Stefan.
Przybliżona metoda określania toru bomby przy
bombardowaniu z lotu wznoszącego / Stefan
Starzewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 10 (99), (1960), s. 72-83
915. STOPYRA, Leszek.
Niektóre problemy dotyczące teorii pługów
okopowych / Leszek Stopyra. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 11/12 (100),
(1960), s. 21-30
916. SZELĄGOWSKI, Franciszek.
Działanie siły skupionej na tarczę kształtu półpłaszczyzny / Franciszek Szelągowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 3 (92),
(1960), s. 3-9
917. SZYMANIK, Ryszard.
Analiza pracy niechłodzonego silnika rakietowego na paliwo ciekłe / Ryszard Szymanik. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 5 (94),
(1960), s. 54-68
918. SZYMANIK, Ryszard.
Pulsacyjny charakter zmian temperatury w cylindrycznej ściance komory spalania silnika rakietowego / Ryszard Szymanik, Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 10 (99), (1960), s. 49-62
919. SZYMANIK, Ryszard.
Rozkład temperatury w ściance niechłodzonego
silnika rakietowego na paliwo ciekłe / Ryszard
Szymanik, Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 6 (95), (1960), s. 64-76
65
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
920. ŚWIRKOWSKI, Edward.
Synchroniczne silniczki impulsowe / Edward
Świrkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 9, nr 9 (98), (1960), s. 112-126
od 12 do 14% Al / Kornel Wesołowski, Bohdan
Ciszewski, Zbigniew Tucholski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 5 (94), (1960),
s. 77-101
921. URBAŃSKI, Tadeusz.
Nitrowanie toluenu mieszaniną kwasu azotowego i siarkowego w obecności dwutlenku manganu lub pięciotlenku wanadu / Tadeusz Urbański, Antoni Semeńczuk, Henryk Kawka. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 9 (98),
(1960), s. 35-41
925. WOŹNIAK, Tadeusz.
Układy stabilizacji o dużej dokładności dla zasilaczy urządzeń telemetrycznych / Tadeusz
Woźniak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9,
nr 4 (93), (1960), s. 89-105
922. URBAŃSKI, Tadeusz.
Nitrowanie utleniające toluenu mieszaniną kwasu azotowego, siarkowego i bezwodnika chromowego / Tadeusz Urbański, Antoni Semeńczuk, Stanisław Głozak, Feliks Świerkot. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 8 (97),
(1960), s. 73-83
923. WEISS, Jerzy.
Zastosowanie fizycznego prawa spalania
w praktyce balistycznego projektowania broni /
Jerzy Weiss, Jan Kossowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 9, nr 2 (91), (1960), s. 3-21
924. WESOŁOWSKI, Kornel.
Badania nad technologią, strukturą i niektórymi
własnościami magnetycznymi i magnetostrykcyjnymi stopów żelazo-aluminium o zawartości
926. WRÓBEL, Tadeusz.
Analiza warunków pracy silników prądu stałego
przy zasilaniu napięciem wyprostowanym / Tadeusz Wróbel. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 9, nr 2 (91), (1960), s. 59-76
927. WRÓBEL, Tadeusz.
O prądnicach średniej i wielkiej częstotliwości /
Tadeusz Wróbel. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 9, nr 10 (99), (1960), s. 98-119
928. ŻAKOWSKI, Wojciech.
O pewnej własności splotu funkcji n zmiennych
/ Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 9, nr 6 (95), (1960), s. 77-81
929. ŻAKOWSKI, Wojciech.
O własnościach pewnej całki słabo-osobliwej
i o równaniu nieliniowym tupu volterry / Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 9, nr 5 (94), (1960), s. 69-76
Vol. 10, 1961 r.
930. ADAMCZYK, Henryk.
Balistyczna broń strzelecka / Henryk Adamczyk. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 3 (103),
(1961), s. 68-75
931. BARAN, Jan.
Amplitudy drgań drobnych CH3OH / Jan Baran.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 2
(102), (1961), s. 56-70
932. BIEDA, Franciszek.
Wpływ lepkości oleju na stopień przylegania
powierzchni trących / Franciszek Bieda. – Bi-
66
bliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 2 (102),
(1961), s. 71-79
933. CISZEWSKI, Bohdan.
Badania nad technologią indukcyjnego topienia
tytanu / Bohdan Ciszewski, Tadeusz Sanokowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 2
(102), (1961), s. 80-91
934. DARLEWSKI, Witold.
Polarograficzne badanie układu CH2O+C6H5OH
/ Witold Darlewski, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 11/12
(111/112), (1961), s. 66-67
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
935. DENYS, Zbigniew.
Wpływ i kompensacja częstotliwości w transduktorowym stabilizatorze napięcia prądu
zmiennego / Zbigniew Denys. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 10 (110), (1961),
s. 68-78
936. DOBIECH, Ireneusz.
Ładunek elektryczny pocisku w ruchu / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 10, nr 11/12 (111/112), (1961), s. 3-15
937. DUBIEL, Stanisław.
Pionowy ruch swobodny w atmosferze ziemskiej z uwzględnieniem wpływu zmiany lepkości na opór aerodynamiczny / Stanisław Dubiel.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 2
(102), (1961), s. 37-55
938. DUBIEL, Stanisław.
Płaski ruch aparatów latających w jednorodnym
polu grawitacyjnym wypełnionym niejednorodną atmosferę po torach zadanych / Stanisław
Dubiel. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 8 (108), (1961), s. 27-44
939. DUDKIEWICZ, Leokadia.
Szczegółowe badania wyrazistości i rozróżnialności głosek polskich w różnych warunkach
przenoszenia. Cześć 1. Wyrazistość głosek języka polskiego w zależności od górnej granicy
częstotliwości / Leokadia Dudkiewicz, Romuald
Piela. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 7 (107), (1961), s. 45-67
940. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Drgania samowzbudzające powłoki cylindrycznej o skończonej długości w opływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 8 (108), (1961), s. 3-26
941. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Zlinearyzowany opływ naddźwiękowy drgającej powierzchni ciał obrotowych / Zbigniew
Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 2 (102), (1961), s. 16-36
942. GROCHOWSKI, Jerzy Wojciech.
Reakcje soli pirydyniowych w nadmiarze aniliny / Jerzy Wojciech Grochowski, Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 11/12 (111/112), (1961), s. 68-79
943. HACKEL, Juliusz.
O pewnych wielonitrowych pochodnych dwueterów glikolowych / Julisz Hackel, Gabriela
Adamska, Jan Rusek. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 8 (108), (1961), s. 81-88
944. HEBDA, Michał.
Technologia preparowania replik w mikroskopii
elektronowej / Michał Hebda. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 7 (107), (1961),
s. 83-96
945. JANECKI, Janusz.
Badanie wpływu obciążenia dynamicznych na
zużycie przy ruchu posuwisto-zwrotnym / Janusz Janecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 10, nr 8 (108), (1961), s. 45-62
946. JANECKI, Janusz.
Badanie zjawisk procesu zużywania przy ruchu
posuwisto-zwrotnym i obciążeniach zmiennych
/ Janusz Janecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 10, nr 9 (109), (1961), s. 45-59
947. KALISKI, Sylwester.
Drgania aerosprężyste i stateczność wirującej
rakiety odkształcanej w opływie zlinearyzowanym / Sylwester Kaliski, Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 7 (107),
(1961), s. 3-16
948. KALISKI, Sylwester.
Fala odciążenia dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia w ośrodku warstwowym /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 10, nr 3 (103), (1961), s. 3-21
949. KALISKI, Sylwester.
Fale Rayleigha pomiędzy doskonale przewodzącymi cieczą i ciałem stałym w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 9 (109), (1961), s. 321
950. KALISKI, Sylwester.
O metodzie redukcji równań całkowych Fredholma I-go rodzaju do równań II-go rodzaju w
problemach brzegowych dynamicznej teorii
67
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
sprężystości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 6 (106), (1961),
s. 3-22
951. KALISKI, Sylwester.
Odbicie kulistej fali odciążenia od sztywnej
ściany i swobodnej powierzchni dla ciała
o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 10 (110), (1961),
s. 3-22
952. KALISKI, Sylwester.
Problem Cauchy’ego dla rzeczywistego, izotropowego przewodnika sprężystego w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 1 (101), (1961),
s. 3-21
953. KALISKI, Sylwester.
Problem Cauchy’ego dla sprężystych dielektryków w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 2
(102), (1961), s. 3-15
954. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się plastycznej, cylindrycznej fali odciążenia dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 5 (105),
(1961), s. 13-29
955. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się plastycznej, kulistej fali
odciążenia dla ciała o sztywnej charakterystyce
odciążenia / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 3 (103), (1961),
s. 22-40
956. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się skrętnej, cylindrycznej
fali odciążenia dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 5 (105), (1961),
s. 3-12
957. KOCAŃDA, Stanisław.
Niektóre zjawiska zmęczeniowe w żelazie
w świetle obserwacji elektronooptycznych /
Stanisław Kocańda, Barbara Malkiewicz. – Bi-
68
bliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 11/12
(111/112), (1961), s. 16-27
958. KOLMAN, Romuald.
Teoretyczno-doświadczalne podstawy analitycznych metod wyznaczania wymaganej chropowatości powierzchni części maszyn i narzędzi
/ Romuald Kolman. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 10, nr 5 (105), (1961), s. 59-103
959. KOSTRZEWA, Aleksy.
Wpływ niedokładności wartości elementów filtru drabinkowego typu Zobela na jego charakterystykę tłumienności skutecznej / Aleksy Kostrzewa. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
10, nr 6 (106), (1961), s. 106-129
960. KURLANDZKI, Jerzy.
O pewnej metodzie rozwiązania problemu
drgań walca i prostopadłościanu sprężystego /
Jerzy Kurlandzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 10, nr 1 (101), (1961), s. 51-72
961. KURLANDZKI, Jerzy.
O pewnej metodzie rozwiązywania płyt prostokątnych z mieszanymi warunkami brzegowymi
/ Jerzy Kurlandzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 10, nr 6 (106), (1961), s. 48-67
962. KURLANDZKI, Jerzy.
O sprowadzeniu problemów początkowo brzegowych teorii sprężystości do równań całkowych Fredholma drugiego rodzaju / Jerzy Kurlandzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 9 (109), (1961), s. 22-38
963. LENART, Bolesław.
Analiza układu prostownika stabilizowanego
o fazach sterowanych / Bolesław Lenart. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 9 (109),
(1961), s. 60-76
964. LEWAŃSKA, Kazimiera.
Zagadnienie polimeryzacji w świetle zastosowania polimerów jako składników paliw rakietowych / Lewańska Kazimiera. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 11/12 (111/112),
(1961), s. 80-85
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
965. MAJDA, Henryka.
Kwas benzeno-1,2,4-trójsulfonowy / Henryka
Majda, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104), (1961), s. 82-100
966. MAJDA, Henryka.
O reakcji soli sodowej 2,2’,4,4’-czterosulfodwufenylodwusiarczku z PCI5 / Henryka
Majda, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104), (1961), s. 73-81
967. MAJDA, Henryka.
Solwatacja kationów arylosulfonowych (ArSO2)
przy pomocy zasad pirydynowych : własności
chemiczne soli arylosulfonyloamoniowych.
Część 1 / Henryka Majda, Kazimierz Okoń. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 4
(104), (1961), s. 101-110
968. MAJDA, Henryka.
Sulfonowanie w obecności PCI5 : badanie sulfonowania połączeń aromatycznych. Część 1 /
Henryka Majda, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104), (1961),
s. 64-67
969. MAJDA, Henryka.
Wpływ temperatury na przebieg sulfonowania
aniliny i fenolu : badanie sulfonowania połączeń aromatycznych. Część 2 / Henryka Majda,
Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 10, nr 4 (104), (1961), s. 68-72
gr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 11/12
(111/112), (1961), s. 93-99
973. OKOŃ, Kazimierz.
Działanie bromu i jodu na sole pikrylopirydyniowe / Kazimierz Okoń, Witold Wacławek. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 11/12
(111/112), (1961), s. 100-104
974. OKOŃ, Kazimierz.
Naświetlanie promieniami podczerwonymi
chlorku pikrylopirydyniowego / Kazimierz
Okon, Witold Wacławek. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 11/12 (111/112), (1961),
s. 105-108
975. OKOŃ, Kazimierz.
Wysoko znitrowane pochodne fluorobenzenu /
Kazimierz Okoń, Janina Barczyk, Alfred Mierzejewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 11/12 (111/112), (1961), s. 86-92
976. OLECH, Stanisław.
Uproszczone metody pomiaru parametrów dielektrycznych w falowodzie / Stanisław Olech. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 8
(108), (1961), s. 89-99
977. OSIECKI, Jan.
Odbicie się płaskich fal naprężenia słabej nieciągłości w ośrodku sprężysto-plastycznym /
Jan Osiecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 10, nr 11/12 (111/112), (1961), s. 36-49
970. NALESZKIEWICZ, Jarosław.
O pewnych zagadnieniach wałów wirujących
i prętów skręcanych zmiennym momentem
skręcającym / Jarosław Naleszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 11/12
(111/112), (1961), s. 28-35
978. PASZKOWSKI, Stanisław.
Stabilność pewnych dwuwymiarowych układów
regulacji automatycznej / Stanisław Paszkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 3 (103), (1961), s. 41-52
971. NIESYTTO, Jerzy.
Drgania powłoki o skończonej długości przy
naddziękowym opływie wewnętrznym / Jerzy
Niesytto, Zbigniew Sęp. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 1 (101), (1961), s. 22-36
979. PISKOREK, Adam.
O nierówności podstawowej dla eliptycznych
układów operatorów cząstkowych / Adam Piskorek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 9 (109), (1961), s. 39-44
972. OKOŃ, Kazimierz.
Badanie nad własnościami nitrowania i chlorowania mieszaniną kwasu azotowego i solnego /
Kazimierz Okoń, Julitta Sobczyńska. – Biblio-
980. PISKOREK, Adam.
O pewnym zastosowaniu dystrybucji do ogólnej
teorii operatorów różniczkowych : nierówność
Malgrange’a i Treves’a / Adam Piskorek. – Bi-
69
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
bliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 1 (101),
(1961), s. 37-50
981. PISKOREK, Adam.
O zachowaniu się potencjałów cieplnych w pobliżu brzegu obszaru niewalcowego / Adam Piskorek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 5 (105), (1961), s. 30-46
982. PISKOREK, Adam.
Zagadnienia Fouriera dla pewnego prawieliniowego równania parabolicznego o obszarze
niewalcowym / Adam Piskorek. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 6 (106), (1961),
s. 38-47
983. PLUCIŃSKI, Kazimierz.
Toczenie ze stałą szybkością skrawania / Kazimierz Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 10, nr 6 (106), (1961), s. 96-105
984. PUZEWICZ, Zbigniew.
Analiza istnienia falowodowych rodzajów fal
w otwartych strukturach przesyłowych / Zbigniew Puzewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 10, nr 6 (106), (1961), s. 68-76
985. PUZEWICZ, Zbigniew.
Rodzaje falowodowe w symetrycznych liniach
paskowych. Część 1. Metody wyznaczania częstotliwości krytycznych i rozkładu pola elektromagnetycznego / Zbigniew Puzewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 6 (106),
(1961), s. 77-95
988. RYBAK, Mieczysław.
Wnioski z badań połączeń sprężonych w warunkach obciążeń cyklicznie zmiennych / Mieczysław Rybak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 10, nr 8 (108), (1961), s. 63-80
989. SKALSKI, Leonard.
Obliczanie oporopowrotnika typu zaworowego /
Leonard Skalski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 10, nr 5 (105), (1961), s. 109-122
990. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
O niektórych własnościach tlenku trójfenylofosfiny (TTFF) i jego adduktach z bromem
i czterotlenkiem azotu : badanie własności tlenków trzeciorzędowych fosfin. Część 1 / Aleksandra Stachlewska-Wróblewska, Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 4 (104), (1961), s. 3-13
991. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
O własnościach chemicznych pochodnych tlenku trójfenylofosfiny (TTFF) posiadających różne grupy funkcyjne w piersieniach aromatycznych : badanie własności tlenków trzeciorzędowych fosfin. Część 3 / Aleksandra StachlewskaWróblowa, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104), (1961),
s. 28-38
986. PUZEWICZ, Zbigniew.
Rodzaje falowodowe w symetrycznych liniach
paskowych. Część 2. Właściwości rodzajów falowodowych i pole promieniowania / Zbigniew
Puzewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 7 (107), (1961), s. 17-44
992. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Reakcje substancji elektrofilowej w tlenku trójfenylofosfiny (TTFF) i jego pochodnych : badanie własności tlenków trzeciorzędowych
fosfin. Część 2 / Aleksandra StachlewskaWróblowa, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104), (1961),
s. 14-27
987. RADWAN, Maciej.
Badanie wydzielania się miedzi w stopach Al.-Ca
w zależności od warunków obróbki cieplnej
przy pomocy analizy aktywacyjnej / Maciej
Radwan, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 1 (101), (1961), s. 73-96
993. STOPYRA, Leszek.
Wpływ szybkości skrawania i pojemności łyżki
na wydajność teoretyczną koparek jednoczerpakowych / Leszek Stopyra. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 3 (103), (1961),
s. 53-67
70
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
994. TORECKI, Stanisław.
Niektóre zagadnienia analizy procesu wymiany
ciepła w lufach broni automatycznej / Stanisław
Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 11/12 (111/112), (1961), s. 50-65
995. TORECKI, Stanisław.
Ogólne rozwiązanie uproszczonego zagadnienia
nagrzewania się luf broni automatycznej / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 10, nr 7 (107), (1961), s. 74-82
996. TORECKI, Stanisław.
Określenie wymiany ciepła w lufach metodą
kolejnych przybliżeń / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 7 (107),
(1961), s. 68-73
997. URBAŃSKI, Tadeusz.
Analiza termiczna układu 1-chloro-2,4dwunitrobenzenchlorek pikrylu / Tadeusz
Urbański, Antoni Semeńczuk, Wiesław Górski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 5
(105), (1961), s. 104-108
998. URBAŃSKI, Tadeusz.
Zagadnienia teoretyczne struktury nitroamin
i ich izomerów / Tadeusz Urbański, Mieczysław
Piskorz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10,
nr 11/12 (111/112), (1961), s. 109-120
999. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Identyfikacja produktów pizolitycznego rozkładu podfosforanu sodowego NaH2PO3 metodą
chromatografii bibułowej. Część 2 / Kazimierz
Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104), (1961),
s. 39-45
1000. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Ilościowe oznaczenie skondensowanych fosforanów w produktach pirolitycznego rozkładu
podfosforynu sodowego / Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104), (1961), s. 46-55
1001. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Ilościowe oznaczenie skondensowanych fosforanów w produktach utleniania podfosforynu
sodowego wodorotlenkiem sodowym / Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bi-
bliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 4 (104),
(1961), s. 56-58
1002. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Powstawanie ortofosforanów jako produktów
pośrednich w reakcji pirolitycznego rozkładu
podfosforynu sodowego / Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr
11/12 (111/112), (1961), s. 121-124
1003. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Utlenianiu siarczanu żelazowego za pomocą
wodorotlenku sodowego w reakcji w fazie stałej
/ Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 4
(104), (1961), s. 59-63
1004. WOŹNIAK, Edward.
Fizykochemia układu polimer-nadchloran potasu / Edward Woźniak. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 10, nr 11/12 (111/112), (1961),
s. 125-132
1005. WOŹNIAK, Tadeusz.
Transduktorowy stabilizator napięcia prądu
zmiennego / Tadeusz Woźniak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 10 (110), (1961),
s. 53-67
1006. ŻAKOWSKI, Wojciech.
O pewnej własności pochodnej stycznościowej
potencjału Laplace’owskiego i pewnym zagadnieniu brzegowym o pochodnych stycznościowych nieciągłych. Część 1 / Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 10
(110), (1961), s. 23-36
1007. ŻAKOWSKI, Wojciech.
O pewnej własności pochodnej stycznościowej
potencjału Laplace’owskiego i pewnym zagadnieniu brzegowym o pochodnych stycznościowych nieciągłych. Część 2 / Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 10
(110), (1961), s. 37-52
1008. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Uogólnione, ciągłe zagadnienie brzegowe Hilberta dla układu n funkcji / Wojciech Żakowski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 5
(105), (1961), s. 47-58
71
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1009. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Zagadnienie nieciągłe i nieliniowe Hilberta dla
układu funkcji / Wojciech Żakowski. – Biblio-
gr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 10, nr 6 (106),
(1961), s. 23-37
Vol. 11, 1962 r.
1010. BERNHARDT, Maciej.
Niektóre zagadnienia dotyczące teorii silnika
typu Wankela / Maciej Bernhardt, Maciej Radziwiłł. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 1 (113), (1962), s. 53-65
1011. BIEDA, Franciszek.
Zdolność łożysk ślizgowych do przenoszenia
obciążeń / Franciszek Bieda. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 1 (113), (1962),
s. 66-75
1012. BOLIŃSKI, Benedykt.
Integracja instalacji energetycznych samolotu
nowym źródłem rozruchu silników lotniczych /
Benedykt Boliński, Tadeusz Banel. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 5 (117), (1962),
s. 75-88
1013. BOMBRYCH, Ireneusz.
Poprawianie wartości niewiadomych na skutek
zmiany współczynników układu równań liniowych / Ireneusz Bombrych. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 12 (124), (1962), s. 103-115
1014. BURDA, Stefan.
Konstrukcja i badania pyłowe filtrów powietrza
silnika czołgowego / Stefan Burda, Zbigniew
Chodkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 12-34
1015. BUŚKO, Bernard.
Wpływ charakterystyki częstotliwościowej tłumienności wynikowej łącza telefonicznego na
pracę kanału telegrafii śródakustycznej / Bernard Buśko. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 2 (114), (1962), s. 35-49
1016. CICHOWICZ, Robert.
Porównanie maksymalnych wartości naprężeń
statycznych dwóch rodzajów złącz klejonych :
na zakładkę i nakładkę / Robert Cichowicz. –
72
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 8
(120), (1962), s. 46-58
1017. CICHOWICZ, Robert.
Urządzenia pomiarowo-przekazujące do pomiarów zmiennych obciążeń aerodynamicznych /
Robert Cichowicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 11, nr 4 (116), (1962), s. 158-165
1018. CISZEWSKI, Bohdan.
Badanie pełzania tytanu i jego stopów z aluminium / Bohdan Ciszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 8 (120), (1962),
s. 3-12
1019. CISZEWSKI, Bohdan.
Jednofazowe spawalne stopy tytanu / Bohdan
Ciszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 3 (115), (1962), s. 35-55
1020. CISZEWSKI, Bohdan.
Korelacja charakteru struktury stopu dwufazowego z jego własnościami wytrzymałościowymi i plastycznymi / Bohdan Ciszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 1 (113),
(1962), s. 76-87
1021. DONIMIRSKI, Stanisław.
Niektóre zagadnienia związane z otrzymywaniem i badaniem klejów epoksydowych / Stanisław Donimirski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 140-148
1022. DULEWICZ, Włodzimierz.
Jednofazowy silnik indukcyjny z dodatkowym
uzwojeniem zwartym na stojanie / Włodzimierz
Dulewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 5 (117), (1962), s. 89-94
1023. DULEWICZ, Włodzimierz.
Zastosowanie silnika synchronicznego z dwustronnym zasilaniem na napędu fototelegrafu /
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Włodzimierz Dulewicz. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 4 (116), (1962), s. 166-184
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9/10 (121/122),
(1962), s. 55-58
1024. DYLĄG, Zdzisław.
Badania materiałów na modele elastooptyczne
przeznaczone do analizy naprężeń termosprężystych / Zdzisław Dyląg, Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2 (114),
(1962), s. 3-18
1032. GRABOWSKA-MAJDA, Henryka.
Własności chemiczne soli arylosulfonyloamoniowych. Część 2. Reakcje zasad pirydynowych
z nitro- i dwunitrobenzenosulfochlorkami /
Henryka Grabowska-Majda, Kazimierz Okoń. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9/10
(121/122), (1962), s. 50-54
1025. DZIĘCIOŁOWSKI, Kazimierz.
Wpływ zmiennych prędkości na współdziałanie
strumienia elektronów z polem / Kazimierz
Dzięciołowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 86-98
1026. DZIKIEWICZ, Bronisław.
Pomiar osnowy geodezyjnej dla celów specjalnych. Część 1 / Bronisław Dzikiewicz. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 11 (123), (1962),
s. 84-98
1027. DZIKIEWICZ, Bronisław.
Pomiar osnowy geodezyjnej dla celów specjalnych. Część 2 / Bronisław Dzikiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 12 (124),
(1962), s. 93-102
1028. GAWROŃSKI, Ryszard.
Analiza serwopotencjometru z uwzględnieniem
obciążenia nieliniowego / Ryszard Gawroński.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 5
(117), (1962), s. 3-10
1029. GAWROŃSKI, Ryszard.
Poprawianie własności symetrycznych generatorów relaksacyjnych przy pomocy dodatkowych sprzężeń zwrotnych / Ryszard Gawroński.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2
(114), (1962), s. 50-73
1030. GOLDSZTAJN, Szymon.
Przebieg przemian fazowych w stopach Ti-Fe
w czasie przechłodzenia i starzenia / Szymon
Goldsztajn. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 56-69
1031. GRABOWSKA-MAJDA, Henryka.
Kwas benzenodwusulfonowy / Henryka Grabowska-Majda, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. –
1033. GROCHOWSKI, Jerzy Wojciech.
Halogenki amoniowe α-pikoliny 2,6-lutydyny
i chinoliny z 2,4-dwu i 2,4,6-trójnitrofenylami /
Jerzy Wojciech Grochowski, Kazimierz Okoń.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9/10
(121/122), (1962), s. 45-49
1034. GRZYWACZ, Marian.
O pewnym odwzorowaniu czwórki prostych
skośnych na płaszczyźnie / Marian Grzywacz. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 8
(120), (1962), s. 13-26
1035. GUTOWSKI, Roman.
Zagadnienie ruchu frontu krzepnięcia w cieczach / Roman Gutowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 5 (117), (1962),
s. 11-27
1036. HAUSBRANDT, Stefan.
Wyrównanie przestrzennych sieci liniowokątowych. Część 1 / Stefan Hausbrandt. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 11 (123), (1962),
s. 99-117
1037. HAUSBRANDT, Stefan.
Wyrównanie przestrzennych sieci liniowokątowych. Część 2 / Stefan Hausbrandt. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 11 (123), (1962),
s. 118-130
1038. IWASZKIEWICZ, Arnold.
Niektóre kryteria optymalności torów pogoni
i prawdopodobieństwowych oszacowań obszaru
prawdopodobnych punktów spotkania pocisku
i celu / Arnold Iwaszkiewicz. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 11, nr 4 (116), (1962), s. 70-82
1039. IWASZKIEWICZ, Arnold.
Statystyczno-numeryczny sposób całkowania
73
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
równań ruchu / Arnold Iwaszkiewicz. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 5 (117), (1962),
s. 28-38
nale przewodzącej płytki w polu magnetycznym
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 11, nr 6 (118), (1962), s. 3-11
1040. JAROSIŃSKI, Stanisław.
Zastosowanie analizatora cyfrowego / Stanisław
Jarosiński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 3 (115), (1962), s. 99-108
1048. KALISKI, Sylwester.
Magnetosprężyste drgania rezonansowe doskonale przewodzącego walca w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski, Jerzy Michalec. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 11 (123),
(1962), s. 12-23
1041. KACPRZYŃSKI, Jerzy.
Dynamiczny problem termosprężystości kołowego stożka / Jerzy Kacprzyński. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 4 (116), (1962),
s. 83-103
1042. KALISKI, Sylwester.
Aeromagnetoflatter płyty w opływie doskonale
przewodzącego gazu w polu magnetycznym
o działaniu anizotropowym / Sylwester Kaliski,
Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 2 (114), (1962), s. 19-34
1043. KALISKI, Sylwester.
Aeromagnetoflatter płyty w opływie doskonale
przewodzącego gazu w polu magnetycznym
o działaniu izotropowym / Sylwester Kaliski,
Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 1 (113), (1962), s. 24-37
1044. KALISKI, Sylwester.
Drgania magnetosprężyste doskonale przewodzących płyt i prętów przy zastosowaniu zasady
płaskich przekrojów / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 6 (118),
(1962), s. 12-22
1045. KALISKI, Sylwester.
Drgania magnetosprężyste doskonale przewodzących powłok cylindrycznych w stałym polu
magnetycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 7 (119), (1962),
s. 3-15
1046. KALISKI, Sylwester.
Fale Rayleigha w dielektryku sprężystym w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9/10
(121/122), (1962), s. 3-12
1047. KALISKI, Sylwester.
Magnetosprężyste drgania rezonansowe dosko-
74
1049. KALISKI, Sylwester.
O niesymetrii tensora napięć i zachowaniu momentu pędu w równaniach pola mechanoelektromagnetycznego ośrodka ciągłego / Sylwester Kaliski, Zbigniew Płochocki, Dominik
Rogula. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 3 (115), (1962), s. 3-11
1050. KALISKI, Sylwester.
O pewnym modelu ośrodka ciągłego z istotnie
niesymetrycznym tensorem napięć mechanicznych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 4 (116), (1962), s. 104-117
1051. KALISKI, Sylwester.
O sprężonym z polem magnetycznym efekcie
promieniowania typu Czerenkowa w cieczy dielektrycznej w polu magnetycznym dla poruszającego się impulsu mechanicznego / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 12 (124), (1962), s. 3-22
1052. KALISKI, Sylwester.
Odbicie cylindrycznej fali odciążenia od niedokształcalnej ściany dla ciała o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 1 (113), (1962), s. 38-52
1053. KALISKI, Sylwester.
Przenikanie fali sprężystej w doskonałym przewodniku w polu magnetycznym przez szczelinę
próżniową / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 11 (123), (1962),
s. 3-11
1054. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenienie się fal magnetosprężystych
i plastycznych w dielektryku pod wpływem impulsu mechanicznego działającego na półprze-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
strzeń / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 1 (113), (1962),
s. 3-13
1055. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenienie się kulistej fali odciążenia
w ośrodku warstwowym o sztywnej charakterystyce odciążenia / Sylwester Kaliski, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 11 (123), (1962), s. 34-60
1056. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się kulistych, plastycznych
fal obciążenia i odciążenia w nieściśliwym
ośrodku warstwowym / Sylwester Kaliski,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 12 (124), (1962), s. 33-46
1057. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się okresowych, płaskich
magneto-plastycznych fal w półprzestrzeni
w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski, Jan
Osiecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
11, nr 12 (124), (1962), s. 23-32
1058. KALISKI, Sylwester.
Wzbudzanie fal mechano-elektromagnetycznych impulsem mechanicznym działającym na
powierzchni półprzestrzeni dla rzeczywistego
przewodnika w polu magnetycznym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 4 (116), (1962), s. 118-130
1059. KALISKI, Sylwester.
Wzbudzenie fal mechano-elektromagnetycznych szokiem termicznym / Sylwester Kaliski,
Witold Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 11, nr 1 (113), (1962), s. 14-23
rzy Michalec. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 11 (123), (1962), s. 24-33
1062. KĄTCKI, Tadeusz.
Problemy wykrywania przy wieloprogowym
kwantowaniu w amplitudzie / Tadeusz Kątcki. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2
(114), (1962), s. 74-90
1063. KOCAŃDA, Stanisław.
O ekstruzjach i intruzjach oraz innych zjawiskach zmieniających mikronierówność powierzchni przy obciążeniu zmiennym / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 9/10 (121/122), (1962), s. 13-18
1064. KOCAŃDA, Stanisław.
Zjawiska zmęczeniowe a mikronie równości
powierzchni / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 1 (113), (1962),
s. 88-100
1065. KOLMAN, Romuald.
Niektóre nowe kierunki badań nad problemem
jakości powierzchni w budowie maszyn / Romuald Kolman. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 70-85
1066. KOLMAN, Romuald.
Nierówności powierzchni jako czynnik wpływający na stan warstwy wierzchniej i ich rola
w procesie ścierania / Romuald Kolman. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 12 (124),
(1962), s. 47-60
1067. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Promieniowanie fal powierzchniowych / Władysław Kołosowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 109-111
1060. KALISKI, Sylwester.
Wzbudzanie fal mechano-elektromagnetycznych udarem termicznym w przypadku skończonej przydatności ośrodka / Sylwester Kaliski, Witold Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 5 (117), (1962), s. 39-53
1068. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Promieniowanie fal powierzchniowych : współczynnik odbicia / Władysław Kołosowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2 (114),
(1962), s. 91-106
1061. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie rezonansowe fali magnetosprężystej wypromieniającej z pustki cylindrycznej
w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski, Je-
1069. KOSTRZEWA, Stanisław.
Badanie nad ustaleniem wpływu cynku jako
międzywarstwy dyfuzyjnej zwiększającej przyczepność stalowych powłok natryskanych / Sta-
75
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nisław Kostrzewa. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 11, nr 11 (123), (1962), s. 73-83
rakiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 9/10 (121/122), (1962), s. 59-62
1070. KRUPA, Ryszard.
Pomiary aktywności trytu zawartego w wodzie
trytowej przy pomocy liczników wewnętrznego
napełnienia / Ryszard Krupa. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 6 (118), (1962),
s. 23-33
1078. OLEARCZUK, Eugeniusz.
Krzywa wyprzedzenia kierowanego pocisku rakietowego uwzględniająca manewr celu / Eugeniusz Olearczuk, Zygmunt Kafliński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 4 (116),
(1962), s. 131-141
1071. LENART, Bolesław.
Zastosowanie metody modelowania elektrycznego do projektowania stabilizatorów napięcia
o fazach sterowanych / Bolesław Lenart. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2 (114),
(1962), s. 107-121
1079. OSZYWA, Wojciech.
Podział częstotliwości mowy i jego niektóre
charakterystyczne cechy / Wojciech Oszywa. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2
(114), (1962), s. 122-130
1072. LEŚNIAK, Antoni.
Analiza doboru optymalnych właściwości gaźnika w zastosowaniu do samochodów użytkowanych w gospodarce narodowej / Antoni Leśniak. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 1 (113),
(1962), s. 101-112
1073. LIBICKI, Bolesław.
Niektóre problemy potencjału ekonomicznego
w warunkach współczesnej wojny / Bolesław
Libicki. //. – Vol. 11, nr 4 (116), (1962), s. 3-32
1074. ŁUNC, Michał.
Płaskie dośrodkowe strumienie kumulacyjne /
Michał Łunc, Henryk Nowak, Dionizy Smoleński. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9A (121A),
(1962), s. 3-5
1075. NOWACKI, Wojciech Krzysztof.
Drgania belek składanych z nieliniowymi efektami luzów w złączach / Wojciech Krzysztof
Nowacki, Stanisław Woroszył. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9/10 (121/122),
(1962), s. 19-35
1076. NOWAK, Bogdan.
Próby otrzymywania związków nitrowych zawierających w cząsteczce krzem / Bogdan Nowak, Tadeusz Urbański. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 149-154
1077. OKOŃ, Kazimierz.
Porównawcze badania widm Ramana różnych
azotanów metali / Kazimierz Okoń, Wanda Bu-
76
1080. PATEJ, Tadeusz.
Niektóre problemy broni jądrowej / Tadeusz Patej. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9A (121A),
(1962), s. 6-29
1081. PELZNER, Eugeniusz.
Teoria anteny dipolowej jako problem brzegowy. Część 1 / Eugeniusz Pelzner. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2 (114), (1962),
s. 131-148
1082. PELZNER, Eugeniusz.
Teoria anteny dipolowej jako problem brzegowy. Część 2 / Eugeniusz Pelzner. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 7 (119), (1962),
s. 16-23
1083. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Ocena złącz spawanych pod względem ich
skłonności do kruchego pękania / Tadeusz Pełczyński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 1 (113), (1962), s. 113-119
1084. PIASECKI, Stanisław.
Radiolokacyjna powierzchnia skuteczna układu
prostopadłych płaszczyzn odbijających fale
elektromagnetyczne / Stanisław Piasecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 3 (115),
(1962), s. 114-139
1085. PIELA, Romualda.
Szczegółowe badania wyrazistości i rozróżnialności głosek polskich w różnych warunkach
przenoszenia. Część 2. Rozróżnialność głosek
języka polskiego w zależności od górnej grani-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
cy częstotliwości / Romualda Piela, Leokadia
Dukiewicz. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 4
(116), (1962), s. 33-69
1086. PIETRZAK, Antoni.
Analiza matematyczna pracy magnetycznego
generatora harmonicznych dla wielokrotnej telefonii nośnej / Antoni Pietrzak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 6 (118), (1962),
s. 34-55
1087. PLUCIŃSKI, Kazimierz.
Badanie skrawalności manganowej stali austenitycznej z dodatkiem ołowiu / Kazimierz Pluciński. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 12 (124),
(1962), s. 61-72
1088. RADWAN, Maciej.
Badanie dyfuzji chromu w stopach Fe-Cr przy
pomocy radioizotopu chromu Cr 51 / Maciej
Radwan, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 12 (124), (1962), s. 73-91
1089. RADWAN, Maciej.
Zasady radioaktywnej analizy strukturalnej.
Część 1 / Maciej Radwan, Tadeusz Patej. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 6 (118), (1962),
s. 56-66
1090. RADWAN, Maciej.
Zasady radioaktywnej analizy strukturalnej.
Część 2 / Maciej Radwan, Tadeusz Patej. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 7 (119), (1962),
s. 29-46
1091. RANISZEWSKI, Józef.
Wstępne badania zagłębienia rury stalowej
w grunt układami wibracyjnymi / Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 7 (119), (1962), s. 58-65
1092. RĄBEK, Zbigniew.
O możliwości wykonania i zastosowania przelicznika w artylerii naziemnej / Zbigniew Rąbek, Zenon Gajda, Mieczysław Hoffman. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 1 (113), (1962),
s. 120-139
1093. SACHAREWICZ, Henryk.
Zastosowanie teorii informacji do problemów
miernictwa / Henryk Sacharewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 2 (114), (1962),
s. 149-162
1094. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Chłonność wody a własności mechaniczne propergoli stałych (prochów n.g.) / Dionizy Smoleński, Mieczysław Seweryniak, Mieczysław
Zembrzuski. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9A
(121A), (1962), s. 30-44
1095. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Czynniki wpływające na prędkość spalania propergoli mierzoną w bombie drucikowej / Dionizy Smoleński, Mieczysław Seweryniak, Mieczysław Zembrzuski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 9A (121A), (1962), s. 45-51
1096. STOLARSKI, Maciej.
Elektroniczna maszyna cyfrowa „EMMA” /
Maciej Stolarski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 11, nr 2 (114), (1962), s. 163-183
1097. SZCZUREK, Marian Ryszard.
Niektóre parametry i wskaźniki niezawodności
oraz przyczyny uszkodzeń urządzeń radiolokacyjnych w Wojsku Polskim / Marian Ryszard
Szczurek. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9A
(121A), (1962), s. 52-68
1098. ŚWIRKOWSKI, Edward.
Synchroniczne mikrosilniki histerezowe /
Edward Świrkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 11, nr 7 (119), (1962), s. 66-77
1099. TORECKI, Stanisław.
Niektóre rezultaty pomiaru temperatury powierzchni luf broni automatycznej / Stanisław
Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 5 (117), (1962), s. 64-74
1100. TORECKI, Stanisław.
Podstawy teoretyczne określania norm natężenia ognia broni automatycznej metodą porównawczą / Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 5 (117), (1962),
s. 54-61
1101. TORECKI, Stanisław.
Półempiryczna metoda określania współczynnika przejmowania ciepła w przewodach luf /
77
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 11, nr 7 (119), (1962), s. 47-57
1102. WACHAL, Andrzej.
Wyeliminowanie wstępnego utleniania przy
spalaniu paliw ciekłych w silniku z zapłonem
iskrowym / Andrzej Wachal. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 11, nr 3 (115), (1962), s. 155-159
1103. WEISS, Jerzy.
Określanie energetycznych charakterystyk nitroglicerynowych prochów rakietowych / Jerzy
Weiss, Jan Kossowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 9A (121A), (1962), s. 69-88
1104. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Działanie wodorotlenku sodowego na żelazokrzem / Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz
Rudnicki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11,
nr 9/10 (121/122), (1962), s. 63-67
1105. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
O otrzymywaniu trójfosforanu pięciosodowego
na drodze odwadniania mieszaniny ortofosforanów jedno-i dwusodowego / Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9/10 (121/122),
(1962), s. 68-77
1106. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Przejmowanie ciepła w prostokątnym kanale
krzywoliniowym / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 9/10
(121/122), (1962), s. 36-44
1107. WŁODARCZYK, Edward.
Kuliste fale plastyczne w nieściśliwym ograni-
czonym ośrodku sprężysto-plastycznym /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 11, nr 8 (120), (1962), s. 27-38
1108. WYKPISZ, Antoni.
Analiza rozkładu mocy dawki w powietrzu atmosferycznym nad punktowymi źródłami promieniowania umieszczonymi na powierzchni
ziemi / Antoni Wykpisz, Jerzy Wołowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 8 (120),
(1962), s. 39-45
1109. WYKPISZ, Antoni.
Obliczanie mocy dawki w powietrzu atmosferycznym do punktowych źródeł promieniowania gamma znajdujących się na powierzchni
ziemi / Antoni Wykpisz, Jerzy Wołowski, Maciej Radwan. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 11, nr 4 (116), (1962), s. 142-149
1110. WYKPISZ, Antoni.
Obliczanie natężenia promieniowania w powietrzu atmosferycznym nad płaskimi źródłami
izotropowymi promieniowania gamma znajdującymi się na powierzchni ziemi / Antoni Wykpisz, Jerzy Wołowski, Maciej Radwan. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 4 (116),
(1962), s. 150-157
1111. ŻMIJA, Józef.
Badanie anizotropii samodyfuzji w monokryształach cynku przy pomocy radioizotopu Zn65 /
Józef Żmija, Maciej Radwan. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 11, nr 11 (123), (1962),
s. 61-72
Vol. 12, 1963 r.
1112. CHYBA, Teofil.
Badania nad możliwością zastosowania niektórych materiałów niemetalowych do wyrobu kadłubów min / Teofil Chyba, Feliks Pogorzelski.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 8 (132), (1963),
s. 75-82
1113. CISZEWSKI, Bohdan.
Analiza wpływu struktury mosiądzu dwufazo-
78
wego na jego własności wytrzymałościowe
i plastyczne / Bohdan Ciszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 4 (128), (1963),
s. 65-76
1114. CISZEWSKI, Bohdan.
Wpływ właściwej powierzchni ziarn na własności mechaniczne i plastyczne metali krystalizujących w sieciach A1, A2 i A3 / Bohdan Ci-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
szewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 11/12 (135/136), (1963), s. 3-18
Sławiński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 3 (127), (1963), s. 53-62
1115. CYPKO, Jerzy.
Badania nad możliwością opracowania technologii szybkościowego docierania silników z zapłonem iskrowym po naprawie głównej / Jerzy
Cypko, Stanisław Sławiński, Stanisław Florek.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 7
(131), (1963), s. 115-126
1122. HEBDA, Michał.
Badanie zależności między niektórymi parametrami procesu zużywania a umacnianiem warstwy powierzchniowej / Michał Hebda, Janusz
Janecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 1 (125), (1963), s. 77-90
1116. DONIMIRSKI, Stanisław.
Przebadanie możliwości użycia polialkoholu
winylowego do wytwarzania powłok ochronnych odpornych na środki trujące / Stanisław
Donimirski, Lucjan Zaremba. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9A (133A),
(1963), s. 3-15
1117. DYLĄG, Zdzisław.
Badania elastooptyczne i tensometryczne stanu
naprężenia w przypadku kontaktu szeregowego
układu krążków z warstwą płaską / Zdzisław
Dyląg, Marian Jóźko, Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 1 (125),
(1963), s. 61-76
1118. DYLĄG, Zdzisław.
Badania naprężeń w przypadku złożonego obciążenia dwóch walców / Zbigniew Dyląg, Zbigniew Orłoś, Stefan Pytko. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 11/12 (135/136),
(1963), s. 19-32
1119. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Drgania samowzbudne zaostrzonej powłoki
stożkowej o opływie naddziękowym / Zbigniew
Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 4 (128), (1963), s. 3-22
1120. GRECHOWICZ, Zbigniew.
Eksperymentalne badania wyrzutu mas gruntu
podpowierzchniowymi ładunkami wydłużonymi / Zbigniew Grechowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 3 (127), (1963),
s. 3-22
1121. HEBDA, Michał.
Badanie wstępne niektórych własności żelaza
armco i mosiądzu / Michał Hebda, Stanisław
1123. HEBDA, Michał.
Badanie związków między mikrogeometrią powierzchni a niektórymi parametrami tarcia przy
ruchu posuwisto-zwrotnym / Michał Hebda, Janusz Janecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 4 (128), (1963), s. 77-92
1124. HEBDA, Michał.
Mechaniczna i dyfraktograficzna metoda pomiaru naprężeń własnych w warstwie powierzchniowej próbek szlifowanych / Michał
Hebda, Czesław Keller. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 8 (132), (1963), s. 57-74
1125. IWASZKIEWICZ, Arnold.
Przykłady zastosowania metody statystycznonumerycznej przy rozwiązaniu niektórych zadań mechaniki / Arnold Iwaszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 7 (131),
(1963), s. 3-22
1126. JANCZAK, Roman.
O warunkach nanoszenia znaków celowniczych
i skal pomiarowych w lunetach noktowizyjnych
/ Roman Janczak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 12, nr 5 (129), (1963), s. 77-84
1127. KALISKI, Sylwester.
Drgania samowzbudne układu oscylatorów poruszających się po powierzchni półprzestrzeni
sprężystej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 11/12 (135/136),
(1963), s. 47-64
1128. KALISKI, Sylwester.
Mechaniczna generacja promieniowania Czerenkowa w doskonałym przewodniku sprężystym kontaktującym z próżnią w polu magnetycznym o działaniu anizotropowym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 9 (133), (1963), s. 3-24
79
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1129. KALISKI, Sylwester.
Mechaniczna generacja promieniowania Czerenkowa w doskonałym przewodniku sprężystym kontaktującym z próżnią w polu magnetycznym o działaniu izotropowym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 8 (132), (1963), s. 17-32
1130. KALISKI, Sylwester.
Mechaniczna generacja promieniowania Czerenkowa w kontaktujących – przewodniku sprężystym i cieczy w polu magnetycznym o działaniu anizotropowym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 10 (134),
(1963), s. 3-22
1131. KALISKI, Sylwester.
Mechaniczna generacja promieniowania Czerenkowa w kontaktujących – przewodniku sprężystym i cieczy w polu magnetycznym o działaniu izotropowym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9 (133),
(1963), s. 25-37
1132. KALISKI, Sylwester.
O pewnych równaniach dynamiki ośrodka sprężysto-lepko-plastycznego przy uwzględnieniu
umocnienia i wpływu prędkości odkształceń /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 12, nr 5 (129), (1963), s. 3-8
1133. KALISKI, Sylwester.
Promieniowanie Czerenkowa w dielektryku
sprężystym w polu magnetycznym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 2 (126), (1963), s. 3-24
1134. KALISKI, Sylwester.
Promieniowanie Czerenkowa w doskonałym
przewodniku sprężystym w polu magnetycznym
o działaniu anizotropowym dla ruchomej siły.
Część 2 / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 1 (125), (1963),
s. 13-28
1135. KALISKI, Sylwester.
Promieniowanie Czerenkowa w doskonałym
przewodniku sprężystym w polu magnetycznym
o działaniu izotropowym wywołane ruchomym
impulsem mechanicznym. Część 1 / Sylwester
80
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 1 (125), (1963), s. 3-12
1136. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się i odbicie fal kulistych
w ośrodku sprężysto-lepko-plastycznym ze
wzmocnieniem / Sylwester Kaliski, Wojciech
Krzysztof Nowacki, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 11/12
(135/136), (1963), s. 65-94
1137. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się zaburzeń magnetosprężystych w ciałach lepko sprężystych / Sylwester
Kaliski, Witold Nowacki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 4 (128), (1963),
s. 23-34
1138. KALISKI, Sylwester.
Stateczność wzajemnego ruchu dwóch doskonale przewodzących ośrodków w polu magnetycznym prostopadłym do płaszczyzny ruchu /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 12, nr 11/12 (135/136), (1963), s. 33-46
1139. KALISKI, Sylwester.
Zanikanie fal powierzchniowych pomiędzy doskonale przewodzącymi cieczą i ciałem stałym
w polu magnetycznym prostopadłym do płaszczyzny kontaktu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 8 (132), (1963),
s. 3-16
1140. KALISKI, Sylwester.
Zanikanie fal Rayleigha w doskonale przewodzącej cieczy ściśliwej w polu magnetycznym
prostopadłym do powierzchni cieczy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 7 (131), (1963), s. 23-31
1141. KALISKI, Sylwester.
Zanikanie magneto-lepko-sprężystych fal powierzchniowych w rzeczywistym przewodniku
w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 6
(130), (1963), s. 3-16
1142. KARBOWSKI, Aleksy.
Niektóre problemy zastosowania stali w gat. 36
H2MFA do produkcji rur grubościennych /
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Aleksy Karbowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 12, nr 9A (133A), (1963), s. 16-24
1143. KĄTCKI, Tadeusz.
Stosowanie kryterium straty informacji dla oceny jakości członu wstępnego urządzenia odbiorczego / Tadeusz Kątcki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 7 (131), (1963),
s. 32-52
1144. KOCAŃDA, Stanisław.
O niektórych procesach w strukturze zmiennie
obciążonych elementów z żelaza armko w zakresie ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 1 (125), (1963), s. 29-46
1145. KOCAŃDA, Stanisław.
O strukturze tzw. trwałych pasm poślizgu w obszarze poniżej praktycznie określonej wytrzymałości zmęczeniowej / Stanisław Kocańda. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 2
(126), (1963), s. 25-38
1146. KOLMAN, Romuald.
Badanie zmian chropowatości powierzchni pod
wpływem obciążeń statycznych / Romuald
Kolman, Franciszek Bieda. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 7 (131), (1963),
s. 53-66
1147. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Analiza osobliwych równań całkowych w problemie odpromieniowania fal powierzchniowych / Władysław Kołosowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 6 (130), (1963),
s. 17-24
1148. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Współczynnik odbicia fal powierzchniowych
układów spowalniających o strukturze periodycznej / Władysław Kołosowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 8 (132), (1963),
s. 33-40
1149. KRUPA, Ryszard.
Momenty inercji cząsteczek kwasu mrówkowego znaczonych trytem / Ryszard Krupa. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 5 (129),
(1963), s. 9-14
1150. KWIATKOWSKI, Kazimierz.
Badanie wosków torfowych jako nowych tworzyw posiadających właściwości elektronów,
ich składu chemicznego oraz trwałej polaryzacji
/ Kazimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 5 (129), (1963),
s. 15-18
1151. LEKSIŃSKI, Wacław.
Badanie pewnego osobliwego równania całkowego z przesuniętym argumentem / Wacław
Leksiński, Wojciech Żakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 11/12 (135/136),
(1963), s. 95-102
1152. LEKSIŃSKI, Wacław.
Rozwiązanie pewnego osobliwego równania
całkowego / Wacław Leksiński, Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 11/12 (135/136), (1963), s. 103-110
1153. LENART, Bolesław.
Niektóre dokładniejsze metody obliczania prostowników stabilizowanych o fazach sterowanych / Bolesław Lenart. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 10 (134), (1963), s. 23-42
1154. ŁUNC, Michał.
Badanie dośrodkowych strumieni kumulacyjnych / Michał Łunc, Dionizy Smoleński, Jan
Statuch. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9A
(133A), (1963), s. 25-28
1155. MAJEWSKI, Tadeusz.
Optymalna ocena kata w trójkanałowym odbiorniku radiolokacyjnym / Tadeusz Majewski,
Leon Słomiński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 9 (133), (1963), s. 38-54
1156. NOWAK, Zofia.
Nowa metoda oznaczania zależności temperatury wrzenia od ciśnienia dla małych ilości cieczy
/ Zofia Nowak, Krzysztof Krowicki. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 9 (133), (1963), s. 95-100
1157. OKOŃ, Kazimierz.
Celulozoksantogeniany pikrylu (CKP). Część 1.
Otrzymywanie celulozsantogenianów pikrylu
(CKP) / Kazimierz Okoń, Roman Dąbrowski,
Jan Przegroda. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 9A (133A), (1963), s. 53-64
81
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1158. OKOŃ, Kazimierz.
Celulozoksantogeniany pikrylu (CKP). Część 2.
Otrzymywanie azotanów celulozsantogenianów
pikrylu (NCKP) / Kazimierz Okoń, Roman Dąbrowski, Włodzimierz Adaszek. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9A (133A),
(1963), s. 65-71
1159. OKOŃ, Kazimierz.
Chlorki N-(2,4-dwu i 2,4,6-trój-nitrofenylo)-2aldoksymopirydyniowe / Kazimierz Okoń, Jerzy Grochowski, Witold Wacławek, Julian Zięba. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 6
(130), (1963), s. 25-29
1160. OKOŃ, Kazimierz.
Pikrylonowolaki i ich pochodne. Część 1.
Otrzymywanie pikrylonowolaków i pikrylonitronowolaków / Kazimierz Okon, Roman Dąbrowski, Edward Pawlik. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 9A (133A), (1963), s. 37-40
1161. OKOŃ, Kazimierz.
Pikrylonowolaki i ich pochodne. Część 2.
Wstępne badania mieszanin pikrylonowolaków
z nadchloranami potasu i amonu / Kazimierz
Okon, Roman Dąbrowski, Tadeusz Mrzewiński.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9A
(133A), (1963), s. 41-44
1162. OKOŃ, Kazimierz.
Roztwory jednorodne zasad pirydynowych i ich
pochodnych z kwasem azotowym i tlenkami
azotu. Część 1. Badania nad własnościami roztworów pirydyny w kwasie azotowym / Kazimierz Okoń, Krystyna Radomska, Wiesław
Alama. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 9A (133A), (1963), s. 45-52
1163. OSZYWA, Wojciech.
Dzielenie częstotliwości sygnału wąskopasmowego o widmie prążkowym / Wojciech Oszywa. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 5
(129), (1963), s. 19-36
1164. PATEJ, Tadeusz.
Metoda graficzna oblizania aktywności końcowej preparatów aktywowanych w reaktorze
i używanych w różnych badaniach / Tadeusz
Patej. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 2 (126), (1963), s. 89-102
82
1165. PELZNER, Eugeniusz.
Pobudzanie linii transmisyjnych. Część 1 / Eugeniusz Pelzner, Zbigniew Puzewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 10 (134),
(1963), s. 43-56
1166. PELZNER, Eugeniusz.
Równanie Helmholtza w obszarze kwasiograniczonym / Eugeniusz Pelzner, Zbigniew Puzewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 11/12 (135/136), (1963), s. 111-124
1167. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Badanie możliwości zastosowania uszczelek
z tworzyw sztucznych do oporopowrotników
działowych / Tadeusz Pełczyński, Tadeusz
Zbudzki. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 5
(129), (1963), s. 85-95
1168. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Porównanie ostrości działania próby sublimatowej i amoniakalnej na próbkach mosiężnych
o różnym stopniu zgniotu / Tadeusz Pełczyński,
Władysław Wojciechowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 3 (127), (1963),
s. 63-76
1169. PIASECKI, Stanisław.
Matematyczne kryteria oceny uzbrojenia przeciwlotniczego i planowanie obrony obiektu /
Stanisław Piasecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 12, nr 3 (127), (1963), s. 23-36
1170. PIASECKI, Stanisław.
Matematyczny model procesu walki / Stanisław
Piasecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 7 (131), (1963), s. 67-84
1171. PIASECKI, Stanisław.
O jednym modelu funkcji strat w działaniach
bojowych / Stanisław Piasecki. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 12, nr 4 (128), (1963), s. 35-42
1172. PIASECKI, Stanisław.
Rozdział sił i wybór obiektów działania w operacjach wojennych / Stanisław Piasecki. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 6 (130), (1963),
s. 31-40
1173. PIETRZAK, Antoni.
Analiza metod i układów do pomiaru przebie-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
gów impulsowych / Antoni Pietrzak. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 7 (131), (1963),
s. 85-104
1174. PIETRZAK, Antoni.
Jeden ze sposobów obliczeń cewki nieliniowej
magnetycznego generatora harmonicznych /
Antoni Pietrzak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 8 (132), (1963), s. 83-91
1175. PILECKI, Szymon.
Analogia między wędrówką wakansów w metalach a ruchami błędnymi i prawdopodobieństwo
spotkań wakansów / Szymon Pilecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 6 (130),
(1963), s. 41-50
1176. PILECKI, Szymon.
Proces łączenia i wzrostu kolonii wakansów
przy zmiennych obciążeniach zewnętrznych /
Szymon Pilecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 10 (134), (1963), s. 57-70
1177. PROBULSKI, Stanisław.
Nowa metoda obliczania energii wiązania wodorowego i solwatacji / Stanisław Probulski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 1
(125), (1963), s. 47-60
1178. RADOMSKI, Józef.
Badania nad możliwością przedłużenia czasu
pracy olejów silnikowych / Józef Radomski. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 1 (125), (1963),
s. 91-100
1179. RADWAN, Maciej.
Badania dyfuzji żelaza w stopach Fe-Cr przy
pomocy radioizotopów Fe55 i Fe59 / Maciej
Radwan, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 2 (126), (1963), s. 39-58
1182. ROJEK, Zdzisław.
O pewnej własności funkcji klasy w przestrzeni
/ Zdzisław Rojek, Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9 (133),
(1963), s. 55-60
1183. ROJEK, Zdzisław.
O pewnym zagadnieniu brzegowym dla układu
funkcji analitycznej / Zdzisław Rojek, Wojciech
Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12,
nr 8 (132), (1963), s. 41-50
1184. ROJEK, Zdzisław.
Rozwiązanie metodą kolejnych przybliżeń nieciągłego, nieliniowego zagadnienia brzegowego
/ Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 12, nr 6 (130), (1963), s. 51-66
1185. ROŻEK, Stefan.
Niektóre własności technologiczne mikrobetonów / Stefan Rożek, Jan Szczepański, Stanisław
Wrochna. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
12, nr 3 (127), (1963), s. 77-90
1186. SANOKOWSKI, Tadeusz.
Spostrzeżenia dotyczące przypadków występowania typowych kątów dezorientacji prostoliniowych granic ziarn w strukturach metali,
spowodowanych rożną orientacją krystalograficzną sąsiadujących ziarn / Tadeusz Sanokowski. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 4 (128),
(1963), s. 93-102
1187. SMOLEŃSKI, Dionizy.
O spalaniu pyłu glinowego w atmosferze różnych gazów utleniających / Dionizy Smoleński,
Mieczysław Seweryniak. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 4 (128), (1963), s. 43-64
1180. RĄBEK, Zbigniew.
Uproszczona analiza serwomechanizmu położenia / Zbigniew Rąbek. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 10 (134), (1963), s. 71-86
1188. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Spalanie pyłu glinowego w palniku w atmosferze tlenu, tlenku i dwutlenku węgla, tlenku azotu i pary wodnej / Dionizy Smoleński, Mieczysław Seweryniak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 12, nr 5 (129), (1963), s. 37-50
1181. ROJEK, Zdzisław.
Ciągłe, nieliniowe zagadnienie Hilberta z warunkiem brzegowym mocno-osobliwym / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 2 (126), (1963), s. 59-66
1189. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Urządzenie do wykonania przejść w polach minowych / Dionizy Smoleński, Stanisław Gajda,
Jan Statuch. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9A
(133A), (1963), s. 29-36
83
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1190. STANISZEWSKI, Robert.
Badanie zakresów niestatecznych występujących w pracy silnika rakietowego na jednoskładnikowy ciekły materiał pędny / Robert
Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 9 (133), (1963), s. 61-78
1191. STANISZEWSKI, Robert.
O zagadnieniach wyznaczania optymalnych
i krytycznych parametrów pracy nieizobarycznego silnika rakietowego na paliwo ciekłe z dyszą rozwartą / Robert Staniszewski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 2 (126), (1963),
s. 67-88
1192. STANISZEWSKI, Robert.
Problem wpływu stanów nieustalonych na podstawowe parametry silnika rakietowego na ciekły materiał napędowy / Robert Staniszewski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 5
(129), (1963), s. 51-62
1193. SZCZEPAŃSKI, Jan.
Niektóre zagadnienia utwardzania gruntów żywicą fenolowofmaldehydową / Jan Szczepański.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 3
(127), (1963), s. 37-52
1194. TORECKI, Stanisław.
Analiza temperatury ścianki lufy przy strzelaniu
ogniem ciągłym / Stanisław Torecki. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 11/12
(135/136), (1963), s. 125-141
1195. TORECKI, Stanisław.
Nagrzewanie rury cylindrycznej krótkotrwałymi
impulsami kołowymi / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 9 (133),
(1963), s. 79-94
1196. TORECKI, Stanisław.
Nagrzewanie ścianki cylindrycznej zmiennym
impulsem cieplnym / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 7 (131),
(1963), s. 105-114
1197. TORECKI, Stanisław.
Ważniejsze wnioski z badania wymiany ciepła
w lufach strzeleckiej broni automatycznej / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 12, nr 5 (129), (1963), s. 63-76
1198. UZIEMBŁO, Adam Olgierd.
Badania jedności ideałów i podpółgrup symetrycznej półgrupy przekształceń. Część 1.
O zbiorach jedności półgrupy symetrycznej /
Adam Olgierd Uziembło. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 10 (134), (1963), s. 87-118
1199. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Udział rodników [NaO] w utlenianiu podfosforynu sodowego wodorotlenkiem sodowym
w reakcji w fazie stałej / Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 12, nr 10 (134), (1963), s. 119-128
1200. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Rozwiązanie nieliniowego zagadnienia Hilberta-Hasemana metodą kolejnych przybliżeń /
Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 12, nr 6 (130), (1963), s. 67-80
1201. ŻAKOWSKI, Wojciech.
Uogólnienie
twierdzenia
Pogorzelskiego
o funkcjach klasy / Wojciech Żakowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 12, nr 8 (132),
(1963), s. 51-56
Vol. 13, 1964 r.
1202. ALAMA, Wiesław.
Badania nad nitrowaniem kwasem azotowym
i azotanami nieorganicznymi w ciekłym SO2 /
Wiesław Alama, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 6 (142), (1964),
s. 65-68
84
1203. ALAMA, Wiesław.
Badania nad nitrowaniem kwasem azotowym
lub azotanami nieorganicznymi w obecności jodu / Wiesław Alama, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 7 (143),
(1964), s. 103-108
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1204. ALAMA, Wiesław.
Badanie nad nitrowaniem benzenu kwasem azotowym i azotanami w obecności suchego SO3 /
Wiesław Alama, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 6 (142), (1964),
s. 57-64
1205. ALAMA, Wiesław.
Bezpośrednie nitrowanie benzenu, naftalenu
i fenolu azotanami nieorganicznymi / Wiesław
Alama, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 13, nr 6 (142), (1964), s. 51-56
1206. BEKISZ, Jan.
Zagadnienie wzajemnych zakłóceń radiostacji
pracujących w pobliża siebie / Jan Bekisz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 12A
(148A), (1964), s. 3-22
1207. BOGACZ, Roman.
Stateczność ruchu nieliniowych oscylatorów
poruszających się po belce na sprężystym podłożu / Roman Bogacz, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 7 (143),
(1964), s. 3-22
1208. BOGACZ, Roman.
Stateczność ruchu nieliniowych oscylatorów
poruszających się po powierzchni półprzestrzeni sprężystej / Roman Bogacz, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 12
(148), (1964), s. 3-24
1209. BUŹNIAK, Jan.
Badanie udarności nienapełnionej żywicy poliestrowej POLIMAL 100 / Jan Buźniak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 2 (138),
(1964), s. 43-50
1212. DENUS, Sławomir.
Analityczna metoda projektowania przyrządów
izotopowych o liniowej skali / Sławomir Denus,
Stanisław Kowalik. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 4 (140), (1964), s. 99-112
1213. DENUS, Sławomir.
Matematyczny model rozkładu skażenia na śladzie obłoku promieniotwórczego / Sławomir
Denus. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 3A (139A), (1964), s. 3-20
1214. DENUS, Sławomir.
Obliczanie dawek na modelowym śladzie obłoku promieniotwórczego / Sławomir Denus. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 3A
(139A), (1964), s. 21-28
1215. DOMAŃSKI, Zdzisław.
Pewne własności potencjału objętościowego
statycznej teorii sprężystości / Zdzisław Domański. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 10 (146), (1964), s. 3-18
1216. DUBIEL, Stanisław.
Asymptotyczna postać rozwiązania równania
wahań podłużnych statku kosmicznego po zanurzeniu w atmosferę ziemską / Stanisław Dubiel.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 11
(147), (1964), s. 3-16
1217. DUBIEL, Stanisław.
Nowe kryterium własności asymptotycznych
krzywych całkowych pewnych układów równań
różniczkowych zwyczajnych / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 5
(141), (1964), s. 3-20
1210. DEC, Tomasz.
Próby zastosowania żywicy mocznikowej do
stabilizacji gruntów spoistych / Tomasz Dec. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 9
(145), (1964), s. 85-94
1218. DUTKOWSKI, Hieronim.
Analiza wpływu parametrów materiałowych
rdzenia na stabilność przenikalności (µᵉ) obwodu magnetycznego / Hieronim Dutkowski, Leszek Olech. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 11 (147), (1964), s. 49-54
1211. DEC, Tomasz.
Zastosowanie żywic epoksydowych do łączenia
prefabrykatów / Tomasz Dec, Mieczysław Rybak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr
3 (139), (1964), s. 61-74
1219. DUTKOWSKI, Hieronim.
Badanie możliwości kompensacji termicznej filtrów LC / Hieronim Dutkowski, Leszek Olech.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 10
(146), (1964), s. 65-76
85
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1220. DUTKOWSKI, Hieronim.
Badanie możliwości konstrukcji optymalnie
stabilnych cewek indukcyjnych / Hieronim
Dutkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 12 (148), (1964), s. 71-86
1221. DUTKOWSKI, Hieronim.
Możliwość oceny i kompensacji niestabilności
czwórników pasywnych LCR / Hieronim Dutkowski, Leszek Olech. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 13, nr 10 (146), (1964), s. 77-104
1222. DUTKOWSKI, Hieronim.
Ocena wpływu pojemności własnej na parametry cewki indukcyjnej ferrytowej kubkowej /
Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 13, nr 12 (148), (1964), s. 87-95
1223. DUTKOWSKI, Hieronim.
Ocena wpływu paramentów materiałowych
rdzenia na parametry obwodu magnetycznego
ze szczeliną powietrzną (∆) / Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 11 (147), (1964), s. 55-66
1224. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Problem aerosprężystości powłoki cylindrycznej i pasmo z uwzględnieniem sprzężenia poprzecznego / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 1 (137), (1964),
s. 3-26
1225. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Zlinearyzowany przepływ naddźwiękowy przez
osiowosymetryczny kanał z drgającą ścianą /
Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 12 (148), (1964), s. 25-42
1226. FIDOS, Mieczysław.
Odczucie wzrokowe w funkcji czasu / Mieczysław Fidos. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
13, nr 6 (142), (1964), s. 3-12
1227. GOLDSZTAJN, Szymon.
Badania dylatometryczne przemian fazowych
w stopach tytanu z żelazem / Szymon Goldsztajn. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 6 (142), (1964), s. 69-78
1228. GÓŹDŹ, Józef.
Sposób uzyskiwania fali detonacyjnej o czole
86
symetrycznym względem danej osi / Józef
Góźdź. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 3A (139A), (1964), s. 29-34
1229. GÓŹDŹ, Józef.
Wpływ kształtu czoła fali detonacyjnej na wielkość przebicia pancerza stalowego pociskami
kumulacyjnymi / Józef Góźdź. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 3A (139A),
(1964), s. 35-40
1230. GRABOWSKA-MAJDA, Henryka.
Arylotiosulfoniany arylowe / Henryka Grabowska-Majda, Mieczysław Świerczek. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 2 (138), (1964),
s. 51-55
1231. GRABOWSKA-MAJDA, Henryka.
Własności chemiczne soli arylosulfonyloamoniowych. Część 3. Wytwarzanie arylotiosulfonianów arylowych / Henryka GrabowskaMajda, Mieczysław Świerczek. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 2 (138), (1964),
s. 55-58
1232. HEBDA, Michał.
Badanie własności warstwy podpowierzchniowej w procesie tarcia technicznie suchego / Michał Hebda. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 5 (141), (1964), s. 63-90
1233. HEBDA, Michał.
Chropowatość trących się powierzchni jako
wskaźnik formowania warstwy wierzchniej /
Michał Hebda. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 3 (139), (1964), s. 75-85
1234. HEBDA, Michał.
Siła tarcia jako parametr charakteryzujący warunki formowania warstwy podpowierzchniowej próbek żelaznych i mosiężnych / Michał
Hebda. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 1 (137), (1964), s. 53-62
1235. HULEWICZ, Zbigniew.
Laboratoryjna aparatura przeznaczona do badań
z użyciem szczególnie toksycznych substancji /
Zbigniew Hulewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 3A (139A), (1964), s. 71-76
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1236. JAROSIŃSKI, Stanisław.
Analiza procesu całkowania w cyfrowym układzie całkującym / Stanisław Jarosiński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 12 (148),
(1964), s. 43-50
1237. KALISKI, Sylwester.
Flatter odkształcalnej rakiety w opływie naddźwiękowym wg drugiego przybliżenia asymptotycznego / Sylwester Kaliski, Stanisław Woroszył. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 8 (144),
(1964), s. 3-38
1238. KALISKI, Sylwester.
O osobliwości aeromagnetoflatteru płyty w polu
magnetycznym prostopadłym do jej powierzchni / Sylwester Kaliski, Lech Solarz. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 1 (137), (1964),
s. 39-52
1239. KALISKI, Sylwester.
O pewnym uogólnieniu metody ortogonalizacyjnej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 9 (145), (1964),
s. 3-14
1240. KALISKI, Sylwester.
Samowzbudne drgania strumienia elektronów
poruszającego się nad powierzchnią doskonale
przewodzącej cieczy w polu magnetycznym /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 13, nr 5 (141), (1964), s. 45-62
1241. KALISKI, Sylwester.
Samowzbudne drgania strumienia elektronów
poruszającego się nad przewodnikiem sprężystym w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 5
(141), (1964), s. 21-44
1242. KALISKI, Sylwester.
Stateczność ruchu układu oscylatorów poruszających się po belce na sprężystym podłożu /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 13, nr 1 (137), (1964), s. 27-38
1243. KALISKI, Sylwester.
Stateczność wzajemnego ruchu doskonale
przewodzących cieczy i ośrodka sprężystego w
polu magnetycznym równoległym do kierunku
ruchu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 4 (140), (1964),
s. 17-32
1244. KALISKI, Sylwester.
Stateczność wzajemnego ruchu dwóch doskonale przewodzących ośrodków sprężystych w polu
magnetycznym równoległym do kierunku ruchu
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 4 (140), (1964), s. 3-16
1245. KALISKI, Sylwester.
Twierdzenie o wzajemności w magneto-termosprężystości. Część 1 / Sylwester Kaliski, Witold Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 11 (147), (1964), s. 17-24
1246. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie podłużnej fali ultradźwiękowej
w piezokwarcu za pomocą zewnętrznego strumienia elektronów / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 6 (142),
(1964), s. 13-34
1247. KOCAŃDA, Stanisław.
Mikrotwardość a przebieg zmęczenia w żelazie
armko / Stanisław Kocańda, Czesław Teper. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 6
(142), (1964), s. 35-50
1248. KOCAŃDA, Stanisław.
O pewnej metodzie i wynikach pomiaru temperatury w zmiennie obciążonych elementach /
Stanisław Kocańda, Jan Tutaj. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 8 (144), (1964),
s. 39-46
1249. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Odbicie fal elekromagnetycznych wielkiej częstotliwości od plazmy / Władysław Kołosowski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 8
(144), (1964), s. 47-64
1250. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Odbicie fal elekromagnetycznych wielkiej częstotliwości od plazmy / Władysław Kołosowski,
Jerzy Dobosz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 12 (148), (1964), s. 51-58
1251. KULAWIEC, Alojzy.
Urządzenie do określania gazodynamicznej
mimośrodowości siły ciągu / Alojzy Kulawiec.
87
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 12A
(148A), (1964), s. 23-36
1252. KWIATKOWSKI, Kazimierz.
Badanie wosków torfowych poddanych działaniu pola magnetycznego i otrzymywanie trwałej
polaryzacji / Kazimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 11 (147),
(1964), s. 45-48
1253. KWIATKOWSKI, Kazimierz.
Otrzymywanie elektretów w wyniku napromieniowania wosków torfowych promieniami
gamma / Kazimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 9 (145), (1964),
s. 49-52
1254. LEWITOWICZ, Jerzy.
Metoda pomiaru gęstości gazów wylatujących
z dyszy silnika odrzutowego za pomocą promieniotwórczego izotopu talu-204 i możliwość
analizy niektórych paramentów w ustalonych
i nieustalonych stanach pracy silnika / Jerzy
Lewitowicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 12A (148A), (1964), s. 45-58
1255. LEWITOWICZ, Jerzy.
Wyznaczanie rzeczywistego współczynnika
osłabienia promieniowania jądrowego dla kabin
samolotów odrzutowych / Jerzy Lewitowicz. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 12A
(148A), (1964), s. 37-44
1256. MAŁACHOWSKI, Michał.
Pole elektryczne w bardzo cienkiej warstwie
Al2O3 / Michał Małachowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 10 (146), (1964),
s. 43-50
1257. MARKOWSKI, Włodzimierz.
Wpływ gąsienic na tłumienie wzdłużnych drgań
kątowych niektórych typów czołgów / Włodzimierz Markowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 13, nr 1 (137), (1964), s. 63-82
1258. MOROZ, Czesław.
Przetwornik cyfrowo-analogowy (C-A) jako
generator podstawy czasu / Czesław Moroz. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 11
(147), (1964), s. 67-73
88
1259. MOROZ, Czesław.
Woltomierz cyfrowy typu WOCY-1999 / Czesław Moroz, Zygmunt Kuklak. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 10 (146), (1964), s. 105-120
1260. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badania nad substancjami inhibitującymi rozkład nitrocelulozy. Część 1. Badania nad aryloaminami / Tadeusz Mrzewiński, Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 3 (139), (1964), s. 35-46
1261. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badania nad substancjami inhibitującymi rozkład nitrocelulozy. Część 2. Badania nad fenolami / Tadeusz Mrzewiński, Kazimierz Okoń. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 3
(139), (1964), s. 47-52
1262. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badania nad substancjami inhibitującymi rozkład nitrocelulozy. Część 3. Badania nad bicyklicznymi węglowodorami aromatyczymi / Tadeusz Mrzewiński, Kazimierz Okoń. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 3 (139), (1964),
s. 53-56
1263. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badania nad substancjami inhibitującymi rozkład nitrocelulozy. Część 4. Badania nad nitrozwiązkami / Tadeusz Mrzewiński, Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 3 (139), (1964), s. 57-60
1264. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Reakcje dwutlenku azotu z dwufenyloaminą /
Tadeusz Mrzewiński, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 2 (138),
(1964), s. 59-68
1265. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Reakcje dwutlenku azotu z n’n-dwufenylomocznikiem i n’n-dwuetylo-n’n-dwufenylomocznikiem / Tadeusz Mrzewiński, Kazimierz
Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 2 (138), (1964), s. 69-77
1266. MÜLLER, Janusz.
System binarny transmisji danych cyfrowych /
Janusz Müller. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 10 (146), (1964), s. 19-30
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1267. NIEDZIELSKI, Maciej.
Integralna absorpcja pasma V4 (1221 cm-1) gazowego chloroformu (CHCI 3) / Maciej Niedzielski, Zygmunt Sobczak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 4 (140), (1964),
s. 113-118
1274. ORSZAGH, Andrzej.
Odkażanie tkaniny metodą ekstrakcji. Część 1 /
Andrzej Orszagh, Czesław Krzyszowski, Bogusław Bełdowicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 12A (148A), (1964), s. 79-88
1268. NOWAK, Henryk.
Niektóre problemy uodparniania pancerza na
działanie pocisków kumulacyjnych / Henryk
Nowak. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 3A
(139A), (1964), s. 41-50
1275. OSZYWA, Wojciech.
Problematyka systemów zmniejszania rozwlekłości sygnału mowy metodami bezpośredniego
kompandowania / Wojciech Oszywa, Stanisław
Schmidt. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
13, nr 5 (141), (1964), s. 91-104
1269. NOWAK, Henryk.
Zagadnienie wpływu kształtu głowicy oraz zapalnika na prawidłowe działanie pocisków kumulacyjnych przy zwiększonych katach trafienia / Henryk Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 12A (148A), (1964), s. 59-66
1276. OWCZYNNIKOW, Michał.
Przykład rozwiązania płaskiego zagadnienia
brzegowego teorii sprężystości dla dyskretnego
modelu ciała stałego / Michał Owczynnikow. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 7
(143), (1964), s. 23-42
1270. NOWAK, Zofia.
Modyfikacja powierzchniowa powłok z polialkoholu winylowego alkilochlorosilanami / Zofia
Nowak, Andrzej Popławski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 12A (148A),
(1964), s. 67-78
1277. PACZKOWSKI, Eugeniusz.
Charakterystyki stabilności i niezawodności
elementów RC produkcji krajowej / Eugeniusz
Paczkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 4 (140), (1964), s. 33-50
1271. OKOŃ, Kazimierz.
Czteroarylodwufosfiny oraz ich pochodne.
Część 1. Otrzymywanie czterofenylo- i cztero(p-tolilo)-dwu-fosfin oraz ich tlenków
i siarczków / Kazimierz Okoń, Julitta Sobczyńska, Józef Sowiński, Kazimierz Niewielski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 7
(143), (1964), s. 109-115
1272. OŁDZIEJEWSKI, Waldemar.
Zagadnienia konstrukcyjno-wytrzymałościowe
w pojeździe mostowym o bazie samochodowej
STAR 66 / Waldemar Ołdziejewski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 3A (139A),
(1964), s. 51-70
1273. ORŁOŚ, Zbigniew.
Badanie wpływów termicznych na pewne własności wytrzymałościowe olejoodpornej mieszanki gumowej / Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 11 (147), (1964),
s. 25-44
1278. PAŚKO, Stanisław.
Metody badania mikrostruktury monokryształów za pomocą radioizotopów / Stanisław Paśko, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 7 (143), (1964), s. 75-86
1279. PELZNER, Eugeniusz.
Ogólne uwagi o drganiach elektromagnetycznych w rezonatorach typu Fabry-Perota / Eugeniusz Pelzner. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 10 (146), (1964), s. 31-42
1280. PIETRZAK, Antoni.
Analiza wzmacniacza prądu stałego stosowanych w układach woltomierzy lampowych / Antoni Pietrzak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 1 (137), (1964), s. 83-97
1281. PLUCIŃSKI, Kazimierz.
Analiza zużycia ostrzy narzędzi skrawających /
Kazimierz Pluciński, Bohdan Ciszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 5 (141),
(1964), s. 105-125
89
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1282. POŚNIK, Eugeniusz.
Przybliżona metoda określania współczynnika
oporu czołowego rakiety / Eugeniusz Pośnik,
Mirosław Glapski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 6 (142), (1964), s. 79-91
1290. STANISZEWSKI, Robert.
Problem określania optymalnego składu mieszanki w silnikach rakietowych / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 9 (145), (1964), s. 27-38
1283. PROBULSKI, Stanisław.
Urządzenie do pomiaru masy węgla (medium)
będącego w ruchu / Stanisław Probulski, Jerzy
Kowalczyński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 8 (144), (1964), s. 91-99
1291. STRYSZAK, Edward.
Analiza pracy fotopowielacza w układzie prądowym z ujemnym sprężeniem zwrotnym /
Edward Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 13, nr 10 (146), (1964), s. 51-64
1284. ROJEK, Zdzisław.
Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń do
rozwiązania zagadnienia Hilberta z warunkiem
brzegowym mocno-osobliwym / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 9
(145), (1964), s. 15-26
1292. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Niektóre problemy rozruchu silnika rakietowego na ciekły samozapłonowy środek napędowy
/ Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 13, nr 3 (139), (1964), s. 3-20
1285. RUTKOWSKI, Jan.
Badania nad oznaczaniem temperatury zapłonu
mieszaniny pyłu magnezowego z powietrzem /
Jan Rutkowski, Bogdan Głowiak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 9 (145), (1964),
s. 53-60
1286. SŁAWIŃSKI, Jerzy.
Wyświetlarka mozaikowa / Jerzy Sławiński. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 10
(146), (1964), s. 121-126
1287. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Badania nad procesem spalania prochu nitroglicerynowego z dodatkiem glinu / Dionizy Smoleński, Mieczysław Seweryniak. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 7 (143), (1964),
s. 87-94
1288. SMOLEŃSKI, Dionizy.
O mechanizmie spalania prochu nitroglicerynowego z dodatkiem glinu / Dionizy Smoleński,
Mieczysław Seweryniak. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 13, nr 7 (143), (1964), s. 95-102
1289. STANISZEWSKI, Robert.
O ekstremalnym modelu badania silników rakietowych / Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 2 (138), (1964),
s. 3-12
90
1293. SZYMANIK, Ryszard.
Właściwości dynamiczne układu redukcyjnego
silnika rakietowego / Ryszard Szymanik, Robert
Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 4 (140), (1964), s. 51-66
1294. TORECKI, Stanisław.
Analiza czynników wpływających na zapłon
stałych paliw rakietowych / Stanisław Torecki.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 3
(139), (1964), s. 21-34
1295. UZIEMBŁO, Adam Olgierd.
O jednościach i ideałach symetrycznej półgrupy
przekształceń. Część 2. O ideałach półgrupy
symetrycznej przekształceń / Adam Olgierd
Uziembło. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 4
(140), (1964), s. 67-98
1296. WEISS, Jerzy.
Badania prawa szybkości spalania stałych paliw
rakietowych / Jerzy Weiss. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 9 (145), (1964),
s. 39-48
1297. WIECZFFIŃSKI, Kazimierz.
Działanie tlenku azotu (IV) na podfosforyn sodowy oraz na ortofosforan sodowy w stanie
bezwodnym / Kazimierz Wieczffiński, Remigiusz Rudnicki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 9 (145), (1964), s. 61-70
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1298. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się i odbicie płaskiej i kulistej fali uderzeniowej w ośrodku sprężystoplastycznym i w cieczy barotropowej / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 13, nr 7 (143), (1964), s. 43-74
1299. WOJNOWSKI, Władysław.
Zmniejszenie oporów pływania szybkiego okrętu przez pokrywanie dna otuliną ze spalin /
Władysław Wojnowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 13, nr 2 (138), (1964), s. 23-42
1300. ZACZEK, Zbigniew.
O możliwości przewidywania trwałości zmęczeniowej / Zbigniew Zaczek. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 2 (138), (1964),
s. 13-22
1301. ZACZEK, Zbigniew.
Zmiana współczynnika sprężystości podłużnej
stali w procesie zmęczenia / Zbigniew Zaczek.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 9
(145), (1964), s. 71-84
1302. ŻMIJA, Józef.
Badanie anizotropii dyfuzji w monokryształach
aluminium / Józef Żmija, Maciej Radwan. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13, nr 12 (148),
(1964), s. 59-70
1303. ŻMIJA, Józef.
Badanie dyfuzji domieszek w aluminium i w jego rozcieńczonych roztworach stałych / Józef
Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 13,
nr 8 (144), (1964), s. 65-90
Vol. 14, 1965 r.
1304. ADAMCZYK, Henryk.
Własności nieciągłych pochodnych statecznościowych potencjału warstwy pojedynczej
względem uogólnionego równania przewodnictwa / Henryk Adamczyk, Andrzej Bobrzymowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 8
(156), (1965), s. 37-56
1305. BAMBURSKI, Edmund.
Nowy dwurodnik 4,4’-bis-(α,α-dwufenylo-βhydraylo)-3,3’,5,5’-czteronitrodwufenylosulfon
: notatka laboratoryjna / Edmund Bamburski,
Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 10 (158), (1965), s. 149-154
1306. BARZYKOWSKI, Jerzy.
Badanie charakteru rozwiązania uogólnionego
równania Van der Pola / Jerzy Barzykowski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 3
(151), (1965), s. 41-50
1307. BEDNARCZYK, Mieczysław.
Nitrowanie benzenu, naftalenu i fenolu azotanami [AgNO3 i KNO3] w obecności chlorów
pierwiastków kwasotwórczych oraz chlorków
kwasów karboksylowych / Mieczysław Bednarczyk, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 10 (158), (1965), s. 155-162
1308. BODLER, Siegfried.
Badanie możliwości przedłużenia okresu pracy
oleju w układzie silnika spalinowego / Siegfried
Bodler. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 8 (156), (1965), s. 85-100
1309. BOHONOS, Bohdan.
Mowa metoda przetwarzania nadirowego zdjęć
lotniczych / Bohdan Bohonos. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 12 (160), (1965),
s. 59-76
1310. CISZEWSKI, Bohdan.
Badanie nad syntezą hydrotermiczną rubinów /
Bohdan Ciszewski, Kazimierz Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 9 (157),
(1965), s. 109-118
1311. CISZEWSKI, Bohdan.
Otrzymywanie monokrystalicznego arsenku galu / Bohdan Ciszewski, Kazimierz Wieczffiński,
Andrzej Kalinowski, Sylwester Himmel, Józef
Luty, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 9 (157), (1965), s. 79-108
1312. CISZEWSKI, Bohdan.
Technologia monokrystalizacji korundów na
aparacie Verneuilla / Bohdan Ciszewski, Kazi-
91
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
mierz Pluciński, Tadeusz Sanokowski, Józef
Wasiak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 9 (157), (1965), s. 133-146
1313. CISZEWSKI, Bogdan.
Technologia wytopu szkła neodymowego i wykonanie rezonatorów laserowych ze szkła neodymowego / Bogdan Ciszewski, Emilia Chłopicka, Alfred Tulibacki. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 9 (157), (1965), s. 127-132
1314. CZARNECKI, Jerzy.
Efekt zwiększającej się powierzchni czynnej detektora promieniowania i jego wykorzystanie /
Jerzy Czarnecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 5 (153), (1965), s. 79-84
1315. CZARNECKI, Jerzy.
Linearyzacja rozkładu natężenia promieniowania przy ciągłym pomiarze poziomu w dużych
zbiornikach / Jerzy Czarnecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 2 (150), (1965),
s. 3-10
1316. CZARNECKI, Jerzy.
Radioizotopowa metoda sygnalizacji szybko
przemieszczających się punktów / Jerzy Czarnecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 4 (152), (1965), s. 99-104
1317. DANICKI, Eugeniusz.
O pewnym paradoksie drgań samowzbudnych
układów z tłumieniem dla fal bieżących / Eugeniusz Danicki, Sylwester Kaliski, Krzysztof Podolak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 4 (152), (1965), s. 3-24
1318. DAWIDOWICZ, Jerzy.
Naprężenia własne w powłokach twardego żelaza / Jerzy Dawidowicz, Stanisław Kocańda. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 1
(149), (1965), s. 57-70
1319. DAWIDOWICZ, Jerzy.
Wytrzymałość zmęczeniowa elementów stalowych po twardym żelazowaniu / Jerzy Dawidowicz, Stanisław Kocańda. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 8 (156), (1965),
s. 69-84
92
1320. DĄBROWSKI, Roman.
Otrzymanie i badanie własności półprzewodzących produktów polikondensacji hydrochinonu
i jego eteru dwuetylowego z niektórymi bezwodnikami kwasów wielokarboksylowych /
Roman Dąbrowski, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 10 (158),
(1965), s. 163-176
1321. DUTKOWSKI, Hieronim.
Analiza odchylenia standardowego parametrów
rdzeni ferrytowych kubkowych / Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 9 (157), (1965), s. 65-78
1322. DUTKOWSKI, Hieronim.
Analiza wpływu naprężeń mechanicznych na
stabilność obwodu magnetycznego / Hieronim
Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
14, nr 1 (149), (1965), s. 81-100
1323. DUTKOWSKI, Hieronim.
Analiza wpływu parametrów materiałowych
tworzywa i kształtu na parametry obwodu magnetycznego / Hieronim Dutkowski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 7 (155), (1965),
s. 115-138
1324. DUTKOWSKI, Hieronim.
Możliwość optymalnej konstrukcji filtrów LC
z rdzeniami ferrytowymi kubkowymi / Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 3 (151), (1965), s. 111-126
1325. DUTKOWSKI, Hieronim.
Przyczynek do analizy stabilności termicznej
generatorów RLC. Część 1 / Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 6
(154), (1965), s. 113-141
1326. DUTKOWSKI, Hieronim.
Zasady optymalnego doboru elementów do
układu elektrycznych LCR / Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 4
(152), (1965), s. 139-181
1327. DYLĄG, Zdzisław.
Nawracanie dwuotworowe jako sposób podwyższenia efektywności metody lokalnego odprężania / Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. –
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 12 (160), (1965),
s. 77-92
1328. DZIĘCIOŁOWSKI, Kazimierz.
Fale ładunku przestrzennego w niejednorodnym
strumieniu elektronów / Kazimierz Dzięciołowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 7
(155), (1965), s. 19-28
1329. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Parametryczno-samowzbudne drgania płyty
przegubowo podpartej w przepływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 9 (157), (1965),
s. 27-40
1330. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Parametryczno-samowzbudne drgania układów
sprężystych i aerosprężystych z falą bieżącą /
Zbigniew Dżygadło, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 7 (155),
(1965), s. 3-18
1331. FIDOS, Mieczysław.
Schemat blokowy analizatora wzrokowego /
Mieczysław Fidos. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 14, nr 6 (154), (1965), s. 57-66
wej / Zygmunt Gogolewski, Tadeusz Wróbel. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 5
(153), (1965), s. 85-100
1336. GOSS, Czesław.
Przebieg zmęczenia w miedzi w zakresie dużych obciążeń / Czesław Goss, Tadeusz Gronek, Stanisław Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 6 (154), (1965), s. 25-34
1337. GÓRECKA, Ludwika.
Badanie wymiany izotropowej w układach heterogenicznych : stopy cynku-roztwory wodnej
soli cynku / Ludwika Górecka, Maciej Radwan.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 12
(160), (1965), s. 93-107
1338. GROCHOWSKI, Jerzy Wojciech.
Badanie hydrolizy fluorku estru dwuizopropylowego kwasu fosforowego (DFP) i fluorku estru izopropylowego kwasu metanofosfonowego
(sarinu) w obecności zasad pirydynowych i niektórych ich tlenków / Jerzy Wojciech Grochowski, Emil Bukowski, Edward Lisowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 11 (159),
(1965), s. 93-102
1332. GLAPSKI, Mirosław.
Ruch pocisku klasy powietrze-powietrze kierowanego wiązką nosiciela / Mirosław Glapski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 5
(153), (1965), s. 49-62
1339. GROCHOWSKI, Jerzy Wojciech.
Badanie szybkości hydrolizy fluorku estru pinakolinowego kwasu metanofosfonowego dla
różnych pH i temperatur / Jerzy Wojciech Grochowski, Józef Korecki. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 10 (158), (1965), s. 177-189
1333. GLAPSKI, Mirosław.
Wpływ parametrów konstrukcyjnych na proces
wstrzeliwania kierowanego pocisku klasy powietrze-powietrze w wiązkę nosiciela / Mirosław Glapski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 7 (155), (1965), s. 59-70
1340. GROCHOWSKI, Jerzy Wojciech.
Jodek amidu kwasu n-metyloizonikotyniowego
/ Jerzy Wojciech Grochowski, Jan Ambroziak.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 8
(156), (1965), s. 129-133
1334. GLAPSKI, Mirosław.
Wstrzeliwanie pocisku kierowanego klasy powietrze-powietrz w wiązkę podczas wykonywania manewru przez nosiciela / Mirosław
Glapski. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 3
(151), (1965), s. 51-62
1341. GROCHOWSKI, Jerzy Wojciech.
Otrzymywanie estrów acetylowych niektórych
barwników oraz zbadanie ich przydatności do
wykrywania związków fosforoorganicznych /
Jerzy Wojciech Grochowski, Aleksander
Owczarek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
14, nr 8 (156), (1965), s. 115-128
1335. GOGOLEWSKI, Zygmunt.
Układ zastępczy modelu fizykalnego jako uniwersalny układ zastępczy prądnicy induktoro-
1342. HEBDA, Michał.
Oszacowanie doskonałości pomiarów zużycia
metodą sztucznych baz / Michał Hebda, Stani-
93
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
sław Sławiński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 10 (158), (1965), s. 93-106
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 2 (150), (1965), s. 39-48
1343. HRYCKIEWICZ, Jan.
Przenik między dwoma kanałami telegraficznymi. Część 1 / Jan Hryckiewicz. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 2 (150), (1965), s. 11-24
1352. KALISKI, Sylwester.
O spontanicznych oscylacjach ultradźwiękowych w piezodielektryku wzbudzonych prądem
w półprzewodnikowej warstwie przypowierzchniowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 8 (156), (1965),
s. 3-8
1344. HRYCKIEWICZ, Jan.
Przenik pomiędzy dwoma kanałami telegraficznymi. Część 2 / Jan Hryckiewicz. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 11 (159), (1965), s. 61-76
1345. HULEWICZ, Zbigniew.
Podstawy wzorcowania zwężek po pomiaru
przepływów powietrza i gazów / Zbigniew Hulewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 1 (149), (1965), s. 71-80
1346. HULEWICZ, Zbigniew.
Problemy rachunkowe wzorcowania zwężek do
pomiaru przepływów powietrza i gazów / Zbigniew Hulewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 2 (150), (1965), s. 67-82
1347. JAROSIŃSKI, Stanisław.
Problem doboru współczynników skal w analizatorze cyfrowym / Stanisław Jarosiński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 4 (152),
(1965), s. 121-126
1348. KAFLIŃSKI, Zygmunt.
Niektóre uwagi na temat krzywej naprowadzenia kierowanego pocisku rakietowego przy
równoległym zbliżeniu / Zygmunt Kafliński. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 7
(155), (1965), s. 71-90
1349. KALISKI, Sylwester.
Falowe równania przewodnictwa cieplnego /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 2 (150), (1965), s. 25-38
1350. KALISKI, Sylwester.
Falowe
równania
termo-elektro-magnetosprężystości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 3 (151), (1965),
s. 3-40
1351. KALISKI, Sylwester.
Falowe równania termosprężystości / Sylwester
94
1353. KALISKI, Sylwester.
Twierdzenie dla wzajemności dla falowych
równań termo-magneto-sprężystości / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 12 (160), (1965), s. 3-10
1354. KALISKI, Sylwester.
Twierdzenie o wzajemności dla falowych równań termo-piezoelektryczności / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 12
(160), (1965), s. 11-18
1355. KALISKI, Sylwester.
Twierdzenie o wzajemności dla rzeczywistych,
anizotropowych przewodników w termomagneto-sprężystości / Sylwester Kaliski, Witold Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 11 (159), (1965), s. 3-10
1356. KALISKI, Sylwester.
Twierdzenie o wzajemności w magnetosprężystości. Część 2. Rzeczywiste przewodniki
/ Sylwester Kaliski, Witold Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 6 (154),
(1965), s. 3-12
1357. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie
elektro-magnetoultradźwiękowych fal za pomocą zewnętrznego
strumienia elektronów / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 1
(149), (1965), s. 23-40
1358. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie podłużnej fali ultradźwiękowej
w piezokwarcu prądem płynącym w półprzewodnikowej warstwie przypowierzchniowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 5 (153), (1965), s. 3-22
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1359. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie powierzchniowych fal ultradźwiękowych w piezokwarcu prądem płynącym
w półprzewodnikowej
warstwie
przypowierzchniowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 9 (157), (1965),
s. 3-26
1360. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie powierzchniowych fal ultradźwiękowych w piezokwarcu za pomocą zewnętrznego strumienia elektronów / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 10 (158), (1965), s. 3-24
1361. KASPRZYK, Tadeusz.
Ocena możliwości polepszenia nieregulowanego zwiększenia samochodu przez zastosowanie
elementu sprężystego, zapewniającego stałą
częstość drgań swobodnych masy resorowej /
Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 14, nr 6 (154), (1965), s. 81-100
1362. KASPRZYK, Tadeusz.
O możliwości doboru parametrów nieliniowego
zawieszenia pojazdu mechanicznego metodą
analityczną / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 10 (158), (1965),
s. 63-92
1363. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Układy antenowe z elektrycznym przemieszczeniem wiązki i zagadnienia współpracy układu antenowego z elektronową maszyną matematyczną / Władysław Kołosowski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 4 (152), (1965),
s. 127-138
1364. KOPICKA, Jadwiga.
Elektrometryczna metoda pomiaru natężenia
przepływu cieczy dialektrycnych / Jadwiga Kopicka, Tadeusz Missala. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 8 (156), (1965), s. 101-110
1365. MACHOWSKI, Tadeusz.
Niekonfokalny rezonator farby-Perota / Tadeusz
Machowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 12 (160), (1965), s. 37-42
1366. MAŁACHOWSKI, Michał.
Elektryczne zjawisko tunelowe przez bardzo
cienką warstwę izolatora / Michał Małachowski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 4
(152), (1965), s. 105-120
1367. MAŁACHOWSKI, Michał.
Zastosowanie HgSe do wytworzenia cienkowarstwowego tranzystora polowego / Michał
Małachowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 10 (158), (1965), s. 135-148
1368. OCHELSKI, Stanisław.
Statyczne badania własności mechanicznych
laminatów poliestrowych z tkaniną szklaną przy
prostych stanach obciążeń / Stanisław Ochelski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 10
(158), (1965), s. 107-134
1369. PACZÓSKI, Jan.
O pewnej metodzie projektowania wzmacniacza
magnetycznego zasilającego obcowzbudny silnik prądu stałego / Jan Paczóski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 5 (153), (1965),
s. 101-119
1370. PAWELEC, Józef.
Niezawodność i szybkość pracy czytników fotoelektrycznych / Józef Pawelec. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 6 (154), (1965),
s. 101-112
1371. PIASECKI, Stanisław.
Matematyczna metoda planowania powietrznej
obrony obiektu / Stanisław Piasecki. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 2 (150), (1965),
s. 49-66
1372. PIASECKI, Stanisław.
Optymalizacja systemów obsługi. Część 1 /
Stanisław Piasecki. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 4 (152), (1965), s. 25-46
1373. PIASECKI, Stanisław.
Optymalizacja systemów obsługi. Część 2 /
Stanisław Piasecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 14, nr 4 (152), (1965), s. 47-76
1374. PIASECKI, Stanisław.
O wzajemnym oddziaływaniu dwóch układów
modelujących pracę organizacji usługowych
w warunkach stochastycznych / Stanisław Pia-
95
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
secki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 3 (151), (1965), s. 63-72
wadzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 1 (149), (1965), s. 41-56
1375. PIENIĄDZ, Andrzej.
Tłumienność obwodu rozmownego elektronicznych, automatycznych centralach telefonicznych (EACT) o wielokrociu przestrzennym /
Andrzej Pieniądz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 12 (160), (1965), s. 43-58
1383. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Metoda określania funkcji ciśnieniowej stałych
paliw rakietowych / Dionizy Smoleński, Jerzy
Weiss. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 9 (157), (1965), s. 59-64
1376. PILECKI, Szymon.
Prawdopodobieństwo powstania kolonii wakansów o różnych rozmiarach w warunkach zmiennych obciążeń zewnętrznych / Szymon Pilecki.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 11
(159), (1965), s. 51-60
1377. PIOTROWSKI, Mieczysław.
Eksperymentalne badanie lasera rubinowego
z rezonatorem o sterowanej dobroci / Mieczysław Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 8 (156), (1965), s. 111-114
1378. RANISZEWSKI, Józef.
Badania postaci i częstości drgań własnych płatu spawanego utwierdzonego na obwodzie / Józef Raniszewski, Mieczysław Rybak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 11 (159),
(1965), s. 77-92
1379. ROGULA, Dominik.
Wpływ akustycznej dyspersji przestrzennej na
własności dynamiczne dyslokacji. Część 1 /
Dominik Rogula. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 6 (154), (1965), s. 13-24
1380. ROGULA, Dominik.
Wpływ akustycznej dyspersji przestrzennej na
własności dynamiczne dyslokacji. Część 2 /
Dominik Rogula. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 10 (158), (1965), s. 25-46
1384. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Metoda określenia funkcji temperaturowej stałych paliw rakietowych / Dionizy Smoleński,
Jerzy Weiss. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 10 (158), (1965), s. 47-50
1385. SMOLEŃSKI, Dionizy.
Pomiar rozkładu temperatury w strefie płomienia prochu ng z dodatkiem związków ołowiu
metodą odwracania linii spektralnej / Dionizy
Smoleński, Mieczysław Seweryniak. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 2 (150), (1965),
s. 83-94
1386. STANISZEWSKI, Robert.
Analiza stanu nieustalonego przy nagłym obciążeniu silnika / Robert Staniszewski. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 9 (157), (1965),
s. 41-58
1387. STANISZEWSKI, Robert.
O ekstremalnej metodzie badań stanów nieustalonych w odrzutowych silnikach lotniczych /
Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 14, nr 3 (151), (1965), s. 73-92
1388. STANISZEWSKI, Robert.
O jednym modelu badań stanów nieustalonych
(pompażu) w sprężarce typu osiowego / Robert
Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 7 (155), (1965), s. 43-58
1381. ROJEK, Zdzisław.
O pewnym nieliniowym równaniu całkowym /
Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 7 (155), (1965), s. 29-36
1389. STANISZEWSKI, Robert.
Optymalizacja parametrów głównych silnika
turbośmigłowego / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 11 (159),
(1965), s. 43-50
1382. ROZWADOWSKI, Tadeusz.
O optymalizacji procesów kontroli stanu i lokalizacji uszkodzeń w układach złożonych / Tadeusz Rozwadowski, Lesław Będkowski, Jan Za-
1390. STANISZEWSKI, Robert.
Wpływ ciśnienia gazów wychodzących z dyszy
naddźwiękowej na podstawie charakterystyki
silnika / Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
96
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 1 (149), (1965),
s. 101-122
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 2 (150), (1965),
s. 95-105
1391. STANISZEWSKI, Robert.
Zastosowanie ekstremalnej metody badań stanów nieustalonych w 2-walowym lotniczym
silniku turbosprężarkowym / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 3
(151), (1965), s. 93-110
1399. TORECKI, Stanisław.
Konkretyzacja warunków modelowania balistyki wewnętrznej silników rakietowych na paliwo
stałe / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 5 (153), (1965), s. 63-70
1392. STASIERSKI, Jan.
O pewnej metodzie oceny własności korelacyjnych procesu ruchu obiektów powietrznych /
Jan Stasierski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 11 (159), (1965), s. 31-42
1393. STOLARSKI, Maciej.
Języki Łukasiewicza procesów sekwencyjnych i
jednoczesnych / Maciej Stolarski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 7 (155), (1965),
s. 37-42
1394. STOLARSKI, Maciej.
Języki podstawowe procesów prostych sekwencyjnych i jednoczesnych / Maciej Stolarski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 5
(153), (1965), s. 71-78
1395. STOLARSKI, Maciej.
Procesy proste jednoczesne / Maciej Stolarski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 6
(154), (1965), s. 49-56
1396. STOLARSKI, Maciej.
Organizacja jednoczesnych matematycznych
maszyn cyfrowych realizujących uproszczone
języki podstawowe / Maciej Stolarski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 8 (156),
(1965), s. 57-68
1397. SZYMANIK, Ryszard.
O pewnej metodzie doboru parametrów optymalnych przy projektowaniu turbin gazowych /
Ryszard Szymanik, Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 1 (149),
(1965), s. 123-132
1398. SZYMANIK, Ryszard.
Zagadnienie optymalizacji sił gazowych występujących w turbinach gazowych / Ryszard
Szymanik, Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
1400. TORECKI, Stanisław.
Warunki modelowania balistyki wewnętrznej
silników rakietowych na paliwo stałe / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 4 (152), (1965), s. 91-98
1401. TORECKI, Stanisław.
Wpływ niektórych czynników na ciśnienie
w silniku rakietowym na paliwo stałe / Stanisław Torecki, Jerzy Weiss. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 1 (149), (1965),
s. 15-22
1402. TORECKI, Stanisław.
Wstępna analiza podstawowego zadania balistyki wewnętrznej silników rakietowych na paliwo stałe / Stanisław Torecki, Jerzy Weiss. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 1
(149), (1965), s. 3-14
1403. TULIBACKI, Alfred.
Technologia obróbki rezonatorów laserowych
i maserowych z kryształu rubinu / Alfred Tulibacki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 9 (157), (1965), s. 119-126
1404. WEISS, Jerzy.
Metoda określenia funkcji spalania erozyjnego
stałych paliw rakietowych / Jerzy Weiss. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 10 (158),
(1965), s. 51-62
1405. WEISS, Jerzy.
Rozwiązanie podstawowego zadania balistyki
wewnętrznej silników na paliwo stałe za pomocą matematycznych maszyn cyfrowych / Jerzy
Weiss. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 4 (152), (1965), s. 77-90
1406. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się jednowymiarowych fal
uderzeniowych z cylindryczną symetrią w jed-
97
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
norodnym ośrodku stałym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 5 (153), (1965), s. 23-48
1407. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się i odbicie jednowymiarowej i przestrzennej fali uderzeniowej w cieczy
barotropowej / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 8 (156), (1965),
s. 9-36
1408. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się płaskiej fali obciążenia
i odciążenia w pręcie z monotonicznie rosnącym przekrojem i krzywoliniowym związkiem
σ-ε / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 12 (160), (1965),
s. 19-36
1409. WOROSZYŁ, Stanisław.
Lokalno-integralny flatter powłoki cylindrycznej w zlinearyzowanym opływie naddźwiękowym / Stanisław Woroszył. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 14, nr 11 (159), (1965),
s. 11-30
1410. WRÓBEL, Tadeusz.
Wpływ trzeciej harmonicznej poprzecznego
strumienia twornika na kształt fali napięcia homopolarnej prądnicy induktorowej / Tadeusz
Wróbel. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 6 (154), (1965), s. 67-80
1411. ZACZEK, Zbigniew.
Próba określenia zmian wytrzymałości rozdzielczej stali w procesie zmęczenia / Zbigniew
Zaczek. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 14,
nr 6 (154), (1965), s. 35-48
1412. ZIENCIK, Henryk.
Orientacja monokryształów syntetycznego korundu / Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 14, nr 9 (157), (1965), s. 147-161
1413. ZIMNIAK, Andrzej.
Badanie skłonności do kruchego pękania złącz
spawanych na stali przy statycznym zginaniu /
Andrzej Zimniak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 14, nr 7 (155), (1965), s. 91-114
1414. ZIMNIAK, Andrzej.
Badanie wpływu miejscowych odkształceń stali
St41A na skłonność do kruchego pękania / Andrzej Zimniak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 14, nr 12 (160), (1965), s. 109-115
Vol. 15, 1966 r.
1415. ADAMCZYK, Henryk.
O własnościach pewnej całki równania parabolicznego normalnego / Henryk Adamczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 8
(168), (1966), s. 49-58
1416. BAMBURSKI, Edmund.
Otrzymywanie 4,2’-bis-[α,α-dwufenylo-β-hydrazyno]-3,3’,5,5’-czteronitrodwufenylosulfonu
/ Edmund Bamburski, Kazimierz Okoń. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171),
(1966), s. 159-164
1417. BĘDKOWSKI, Lesław.
Optymalizacja kontroli stanu wieloparametrowych obiektów złożonych metodą programowania dynamicznego / Lesław Będkowski, Ta-
98
deusz Rozwadowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 15, nr 1 (161), (1966), s. 59-68
1418. BORKOWSKI, Stanisław.
Próba oceny własności elektrycznych i optycznych cienkich warstw naparowanego chromu /
Stanisław Borkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 10 (170), (1966), s. 151-158
1419. BOROWSKI, Feliks.
Teorie wiązania wodorowego i ich konfrontacja
z doświadczeniem na gruncie spektroskopii
w podczerwieni / Feliks Borowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171), (1966),
s. 165-185
1420. BUKOWSKI, Andrzej.
Analiza wpływu warunków termicznych na
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
przebieg procesu monokrystalizacji krzemu
półprzewodnikowego / Andrzej Bukowski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 5
(165), (1966), s. 77-88
1428. DOBOSZ, Jerzy.
Izolator plazmowy wykorzystujący efekt Faraday’a / Jerzy Dobosz. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 3 (163), (1966), s. 97-104
1421. CICHOSZ, Edmund.
Próba zwiększenia nośności połączenia zakładkowego przez zastosowanie kleju o własnościach mechanicznych zmiennych wzdłuż zakładki / Edmund Cichosz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 6 (166), (1966),
s. 101-115
1429. DONIMIRSKI, Stanisław.
Badania nad zwiększeniem wytrzymałości na
oddzieranie klejów epoksydowych utwardzanych dwucyjanodwuamidem / Stanisław Donimirski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 12 (172), (1966), s. 81-98
1422. CICHOWICZ, Robert.
Analiza nośności i zakładkowego dwustronnego
metalowego połączenia klejonego / Robert Cichowicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
15, nr 10 (170), (1966), s. 159-170
1423. CYPKO, Jerzy.
Opór elektryczny filmu olejowego jako wskaźnik docierania części współpracujących / Jerzy
Cypko. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 11 (171), (1966), s. 137-146
1424. CZARNECKI, Jerzy.
Uproszczona metoda analitycznego wyznaczania współczynnika wzrostu dla promieniowania
gamma / Jerzy Czarnecki, Stanisław Kowalik. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 10
(170), (1966), s. 139-150
1425. DAWIDOWICZ, Jerzy.
Wytrzymałość zmęczeniowa elementów stalowych powierzchniowo-umocnionych i żelazowanych / Jerzy Dawidowicz, Stanisław Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12
(172), (1966), s. 49-56
1430. DUBIEL, Stanisław.
Dynamika wejścia pocisku rakietowego
w wiązkę prowadzącą / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 1 (161),
(1966), s. 23-42
1431. DUTKOWSKI, Hieronim.
Analiza wpływu odchylenia parametrów elementów na wypadkowe parametry układu RLC
/ Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 2 (162), (1966), s. 83-126
1432. DUTKOWSKI, Hieronim.
Analiza wpływu parametrów materiałowych
i szczeliny powietrznej (∆) na tgδµe rdzeni kubkowych / Hieronim Dutkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 10 (170), (1966),
s. 171-187
1433. DYLĄG, Zdzisław.
Badanie wpływu wstępnych warunków termicznych na wytrzymałość zmęczeniową elementów gumowych / Zdzisław Dyląg, Zbigniew
Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 4 (164), (1966), s. 95-110
1426. DEC, Tomasz.
Stabilizacja gruntów za pomocą żywic syntetycznych / Tomasz Dec. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 12 (172), (1966), s. 169-184
1434. DZIĘCIOŁOWSKI, Kazimierz.
Analiza wzmacniacza plazmowego z uwzględnieniem niejednorodności wzdłużnej ośrodka /
Kazimierz Dzięciołowski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 6 (166), (1966),
s. 93-100
1427. DMOCHOWSKI, Zbigniew.
Przepięcia powstające przy otwarciu obwodu
wtórnego jednordzeniowego przekładnika wielkoprądowego / Zbigniew Dmochowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 7 (167),
(1966), s. 91-102
1435. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Drgania wymuszone przegubowo podpartej płyty w opływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 3 (163), (1966), s. 21-36
99
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1436. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Parametryczno-samowzbudne drgania płyty
o skończonej długości w płaskim opływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 10 (170),
(1966), s. 25-50
1444. HEBDA, Michał.
Analiza wpływu prędkości obciążenia i rodzaju
oleju na tworzenie warstw granicznych / Michał
Hebda, Stanisław Sławiński. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12 (172), (1966),
s. 111-124
1437. FIDOS, Mieczysław.
Metoda pomiaru wartości progowych luminancji / Mieczysław Fidos. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171), (1966), s. 105-118
1445. HEBDA, Michał.
Substancje powierzchniowo-czynne a tarcie
graniczne / Michał Hebda. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12 (172), (1966),
s. 99-110
1438. GAJEWSKI, Tadeusz.
Badania modelowe jednego typu dyszy naddźwiękowej o właściwościach samoregulacyjnych / Tadeusz Gajewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171), (1966),
s. 119-136
1446. HIPSZ, Stefan.
Badanie wstępne nad nieprężeniami własnymi
w strzelanych mosiężnych łuskach artyleryjskich / Stefan Hipsz. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 15, nr 7 (167), (1966), s. 77-90
1439. GAJL, Barbara.
Flatter wycinka powłoki cylindrycznej w opływie naddźwiękowym / Barbara Gajl. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 6 (166), (1966),
s. 41-54
1447. HIPSZ, Stefan.
Rozkład ciśnienia styku w przypadku łusek artyleryjskich / Stefan Hipsz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 1 (161), (1966),
s. 75-86
1440. GLAPSKI, Mirosław.
Dopuszczalne przeciążenie nosiciela przy strzelaniu samonaprowadzanymi pociskami klasy
powietrze-powietrze / Mirosław Glapski, Bogumił Fibak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 15, nr 10 (170), (1966), s. 113-124
1448. HRUBAN, Andrzej.
Otrzymywanie monokryształów arsenku galu
metodą Czochralskiego pod osłoną topników :
komunikat / Andrzej Hruban. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 15, nr 5 (165), (1966), s. 89-90
1441. GLAPSKI, Mirosław.
Tor zbliżenia proporcjonalnego dla dużych stałych proporcjonalności / Mirosław Glapski, Tadeusz Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 15, nr 3 (163), (1966), s. 69-78
1442. GŁOWICKI, Henryk.
Kruche pokrycia i sposób ich stosowania do
analizy naprężeń / Henryk Głowicki. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 5 (165), (1966),
s. 55-76
1443. HAĆ, Aleksander.
Nieliniowe zagadnienie brzegowe dla równania
eliptycznego / Aleksander Hać. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 2 (162), (1966),
s. 29-42
1449. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Rezonator częściowo wypełniony rubinem do
masera pobudzanego optycznie / Zdzisław Jankiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
15, nr 4 (164), (1966), s. 69-84
1450. KALISKI, Sylwester.
Bieżące fale powierzchniowe w układach ograniczonych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 8 (168), (1966),
s. 3-22
1451. KALISKI, Sylwester.
Czerenkowska generacja fal termicznych za
pomocą spowolnionych fal elektromagnetycznych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 5 (165), (1966), s. 3-14
1452. KALISKI, Sylwester.
Czerenkowska generacja ultra i hiperdźwięków.
100
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Część 1. Kryształy kubiczne / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 4
(164), (1966), s. 3-12
1453. KALISKI, Sylwester.
Czerenkowska generacja ultra i hiperdźwięków.
Część 2. Piezokwarc / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 4 (164),
(1966), s. 13-32
1454. KALISKI, Sylwester.
Fale powierzchniowe w piezokwarcu / Sylwester Kaliski, Jerzy Kapelewski, Zbigniew Makowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 10 (170), (1966), s. 3-24
1455. KALISKI, Sylwester.
Flatter wirującej powłoki cylindrycznej zanurzonej w gazie / Sylwester Kaliski, Stanisław
Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 2 (162), (1966), s. 3-16
1456. KALISKI, Sylwester.
Idealny, samowzbudny rezonator piezoelektryczny / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171), (1966),
s. 3-22
1457. KALISKI, Sylwester.
O pewnych zamkniętych rozwiązaniach w problemie propagacji i odbicia sprężystoplastycznych fal w prętach / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12
(172), (1966), s. 3-26
1458. KALISKI, Sylwester.
O przyczynach pewnych paradoksów w zagadnieniu flatteru membran / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11
(171), (1966), s. 23-30
1459. KALISKI, Sylwester.
Przenikanie fali ultradźwiękowej przez bezkontaktowe złącze piezodielekryków / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 1 (161), (1966), s. 3-14
1460. KALISKI, Sylwester.
Samowzbudne drgania ograniczonego piezodielektryka pobudzanego prądem w przypowierzchniowej warstwie półprzewodnikowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 15, nr 8 (168), (1966), s. 3-14
1461. KALISKI, Sylwester.
Stateczność wzajemnego, bezkontaktowego ruchu dwóch piezodielekryków / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 3
(163), (1966), s. 3-20
1462. KALISKI, Sylwester.
Wzmacnianie ultradźwiękowych, poprzecznych
fal powierzchniowych typu Love’a w dielektrykach z cienką warstwą CdS / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 6
(166), (1966), s. 3-10
1463. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie ultra- i hiperdźwiękowych fal
powierzchniowych w dielektrykach za pomocą
prądu w cienkiej powierzchniowej warstwie
piezopółprzewodnika / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 7 (167),
(1966), s. 3-12
1464. KASPRZYK, Tadeusz.
Badanie wpływu symetrycznej charakterystyki
sprężystej zawieszenia samochodu na jego własności dynamiczne / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 3 (163),
(1966), s. 79-96
1465. KASPRZYK, Tadeusz.
Metodyka doboru parametrów zawieszenia samochodów terenowych / Tadeusz Kasprzyk. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 2
(162), (1966), s. 73-82
1466. KOCAŃDA, Stanisław.
Ekstruzje i intruzje w polikrystalicznej miedzi /
Stanisław Kocańda, Jan Kur. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171), (1966),
s. 85-104
1467. KOSSOWSKI, Jan.
Usuwanie narostów w przemysłowych piecach
obrotowych metodą odstrzału / Jan Kossowski,
Edward Wasserman, Stanisław Klus, Marian
Czeladzki, Stanisław Sienko. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12 (172), (1966),
s. 143-154
101
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1468. MAŁACHOWSKI, Michał.
Przepływ prądu elektrycznego przez układ metal-izolator-metal / Michał Małachowski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171),
(1966), s. 41-54
1469. MISSALA, Tadeusz.
Optymalizacja konstrukcyjna przetworników
elektromaszynowych typu „Mikrosyn” / Tadeusz Missala. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 15, nr 11 (171), (1966), s. 55-84
1470. MISSALA, Tadeusz.
Zarys teorii silnika momentowego typu „Mikrosyn” / Tadeusz Missala. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 12 (172), (1966), s. 125-142
1471. MÜLLER, Janusz.
Analiza jednostkowa TDT / Janusz Müller. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11 (171), (1966),
s. 31-40
1472. MÜLLER, Janusz.
Analiza sekwencyjna transmisji danych telemetrycznych / Janusz Müller. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 15, nr 3 (163), (1966), s. 37-52
1473. MÜLLER, Janusz.
Dualizm transmisji danych telemetrycznych /
Janusz Müller. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 2
(162), (1966), s. 17-28
1474. MÜLLER, Janusz.
Interpretacja geometryczna analizy jednostkowej TDT / Janusz Müller. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 15, nr 12 (172), (1966), s. 27-38
1475. NOWAK, Bogdan.
Wpływ cynowej warstwy pośredniej na wytrzymałość zmęczeniową metalizowanych elementów stalowych / Bogdan Nowak. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 8 (168), (1966),
s. 71-80
1476. OCHELSKI, Stanisław.
Badanie własności lepkosprężystych laminatów
poliestrowoszklanych / Stanisław Ochelski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 11
(171), (1966), s. 147-158
102
1477. OSTASZEWSKI, Feliks.
Zjawiska interferencyjno-dyfrakcyjne w siatkówce oka oraz selekcja czasowa widma interferencyjnego barwnego widzenia / Feliks Ostaszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 2 (162), (1966), s. 55-72
1478. PACZÓSKI, Jan.
Możliwość zwiększenia szybkości telekopiowania przez statystyczne kodowanie nieruchomych
obrazów / Jan Paczóski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 5 (165), (1966), s. 91-104
1479. PEŁCZYŃSKI, Tadeusz.
Wpływ wartości potęgowego współczynnika
umocnienia na naprężenia i odkształcenia występujące w procesie miseczkowania / Tadeusz
Pełczyński. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
15, nr 12 (172), (1966), s. 57-68
1480. PIASECKI, Stanisław.
Optymalizacja marszruty na istniejącej sieci
dróg / Stanisław Piasecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 9 (169), (1966),
s. 65-82
1481. PIENIĄDZ, Andrzej.
Przesłuch w jednoprzewodowych niesymetrycznych sieciach dróg rozmównych (SDR)
elektronicznych automatycznych central telefonicznych (EACT) o wielokrociu przestrzennym
/ Andrzej Pieniądz. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 15, nr 8 (168), (1966), s. 81-102
1482. PROBULSKI, Stanisław.
Radioizotopowe urządzenie do pomiaru ilości
sortymentów węgla w wozach kopalnianych /
Stanisław Probulski, Antoni Wykpisz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 9 (169),
(1966), s. 95-102
1483. RANISZEWSKI, Józef.
Analiza pracy wibromłota o jednym stopniu
swobody / Józef Raniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 7 (167), (1966),
s. 63-76
1484. RANISZEWSKI, Józef.
Badanie układu wibracyjno-uderzeniowego
zmodelowanego na maszynie analogowej / Józef Raniszewski, Marian Wróbel. – Bibliogr. –
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 3 (163), (1966),
s. 105-113
1485. RANISZEWSKI, Józef.
Wpływ zmiennej prędkości kątowej na ruch
masy uderzeniowej wibromłota / Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 9 (169), (1966), s. 103-112
1486. ROGULA, Dominik.
Twierdzenie Noether dla ośrodka ciągłego oddziaływającego z polami zewnętrznymi / Dominik Rogula. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 15, nr 8 (168), (1966), s. 15-26
1487. ROZWADOWSKI, Tadeusz.
Optymalizacja kontroli stanu obiektu złożonego
przy niepełnym określaniu zdatności obiektu /
Tadeusz Rozwadowski. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 9 (169), (1966), s. 83-94
1488. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
O zagadnieniu przewodnictwa cieplnego w styku / Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 9 (169), (1966),
s. 33-46
1489. SOLARZ, Lech.
Aeromagnetoflatter płaskiego kanału o skończonej długości / Lech Solarz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 10 (170), (1966),
s. 51-68
1490. SOLARZ, Lech.
Aeromagnetoflatter ścianek płaskiego nieskończonego kanału / Lech Solarz. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 7 (167), (1966),
s. 11-18
1491. SOLARZ, Lech.
Projektowanie płaskiej bezuderzeniowej dyszy
magnetogazodynamicznej / Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 6 (166),
(1966), s. 13-40
1492. SOLUCH, Waldemar.
Impedancja falowa i problem dopasowania
struktury grzebieniowej stosowanej w maserach
o fali bieżącej / Waldemar Soluch. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 4 (164), (1966),
s. 85-94
1493. SOLUCH, Waldemar.
Tłumienie struktury grzebieniowej stosowanej
w maserach o fali bieżącej / Waldemar Soluch.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 1
(161), (1966), s. 69-74
1494. STANISZEWSKI, Robert.
Analiza termodynamiczna mieszanego układu
napędowego : silnik strumieniowy + silnik turbosprężarkowy / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 8 (168),
(1966), s. 27-34
1495. STANISZEWSKI, Robert.
Analiza termodynamiczna silnika rakietowego
z komorą wysokociśnieniową / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 9 (169), (1966), s. 47-54
1496. STANISZEWSKI, Robert.
O stochastycznym charakterze pracy napędów
lotniczych i rakietowych / Robert Staniszewski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 1
(161), (1966), s. 43-58
1497. STANISZEWSKI, Robert.
Podstawy termo-gazodynamiczne lotniczych
i rakietowych napędów mieszanych / Robert
Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 15, nr 10 (170), (1966), s. 89-112
1498. STANISZEWSKI, Robert.
Statyczna analiza pracy napędowego układu
mieszanego : silnik strumieniowy + silnik rakietowy / Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 5 (165), (1966),
s. 39-54
1499. STANISZEWSKI, Robert.
Wariacyjna metoda określania profilu kanału
międzyłopatkowego sprężarki promieniowej /
Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol.
//. – Vol. 15, nr 6 (166), (1966), s. 55-66
1500. STANISZEWSKI, Robert.
Wariacyjna metoda profilowania dyszy naddźwiękowej / Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 3 (163), (1966),
s. 53-58
103
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1501. SZCZUCKI, Eugeniusz.
O zjawiskach fizyko-chemicznych towarzyszących procesom odkażania. Cześć 3. Adhezja
i zwilżalność w układach : stal-roztwór-iperytpowietrze / Eugeniusz Szczucki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 10 (170), (1966),
s. 125-134
1502. SZCZUCKI, Eugeniusz.
O zjawiskach fizyko-chemicznych towarzyszących procesom odkażania. Część 1. O czynnikach decydujących w procesie odkażania / Eugeniusz Szczucki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //.
– Vol. 15, nr 8 (168), (1966), s. 103-112
1503. SZCZUCKI, Eugeniusz.
O zjawiskach fizyko-chemicznych towarzyszących procesom odkażania. Część 4. Własności
solubilizacyjne roztworów środków powierzchniowo-czynnych / Eugeniusz Szczucki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 10 (170),
(1966), s. 135-138
1504. SZCZUCKI, Eugeniusz.
O zjawiskach fizyko-chemicznych towarzyszących procesom odkażania. Część 2. Zwilżalność
iperytu przez roztwory środków powierzchniowo-czynnych / Eugeniusz Szczucki. – Bibliogr.
– Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 8 (168), (1966),
s. 113-118
1505. TORECKI, Stanisław.
Krzywe ciśnienia przy spalaniu erozyjnym
w silnikach rakietowych na paliwo stałe / Stanisław Torecki, Jerzy Weiss. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 2 (162), (1966),
s. 43-54
1506. TORECKI, Stanisław.
Mechanizm niestabilności w silnikach rakietowych na paliwo stałe z boczną powierzchnią
spalania ładunku / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12 (172),
(1966), s. 39-48
1507. TORECKI, Stanisław.
O pewnej niekonsekwencji równań balistyki
wewnętrznej / Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 3 (163), (1966),
s. 59-68
104
1508. TORECKI, Stanisław.
Szybkość spalania stałych paliw rakietowych
przy skokowej zmianie parametrów fazy gazowej / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 6 (166), (1966), s. 83-92
1509. TORECKI, Stanisław.
Uogólnienie podstawowego zadania balistyki
wewnętrznej / Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 8 (168), (1966),
s. 35-48
1510. TULIBACKI, Alfred.
Elektrostatyczny efekt w korundzie podczas jego szlifowania i polerowania : komunikat / Alfred Tulibacki. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr
2 (162), (1966), s. 127-128
1511. WEISS, Jerzy.
Ograniczenie spalania erozyjnego w silnikach
rakietowych na paliwo stałe / Jerzy Weiss. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12
(172), (1966), s. 69-80
1512. WEISS, Jerzy.
Pomiar dolnej granicy ciśnienia zapewniającego
stabilne spalanie stałych paliw rakietowych / Jerzy Weiss, Stanisław Torecki, Ireneusz Grabczak. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr
1 (161), (1966), s. 15-22
1513. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Analiza termodynamiczna ośrodka pochłaniającego promieniowanie / Stefan Wiśniewski. –
Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 4
(164), (1966), s. 55-68
1514. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Nieustalona wymiana ciepła w ośrodku pochłaniającym promieniowanie / Stefan Wiśniewski.
– Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 9
(169), (1966), s. 55-64
1515. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Stany ustalone w ośrodku pochłaniającym promieniowanie / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 6 (166), (1966),
s. 67-82
1516. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Ustalone przewodzenie ciepła w ośrodku po-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
chłaniającym promieniowanie / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 7 (167), (1966), s. 47-56
1517. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnej klasie zamkniętych rozwiązań problemu propagacji kulistej i cylindrycznej fali
obciążenia w niejednorodnym ośrodku sprężysto-plastycznym. Część 2 / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15,
nr 7 (167), (1966), s. 19-34
1518. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnej klasie zamkniętych rozwiązań problemu rozprzestrzeniania się płaskiej sprężystoplastycznej fali naprężenia w ośrodku niejednorodnym. Część 1 / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 5 (165),
(1966), s. 15-38
1519. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnej klasie zamkniętych rozwiązań problemu rozprzestrzeniania się sprężysto-lepkoplastycznych fal w niejednorodnych prętach /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 10 (170), (1966), s. 69-88
1520. WŁODARCZYK, Edward.
Propagacja fal sprężysto-plastycznych i uderzeniowych w pręcie o skończonej długości z monotonicznie malejącym przekrojem / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. –
Vol. 15, nr 4 (164), (1966), s. 33-54
1521. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się płaskiej fali obciążenia
w ośrodku z krzywoliniowym związkiem σ˗ɛ
przy skończonych deformacjach / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol.
15, nr 9 (169), (1966), s. 23-32
1522. WOROSZYŁ, Stanisław.
Flatter kanału pierścieniowego z przepływem
zlinearyzowanym / Stanisław Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 7 (167),
(1966), s. 35-46
1523. WRÓBEL, Tadeusz.
Zagadnienie proporcji zęba wirnika prądnicy
induktorowej / Tadeusz Wróbel. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 12 (172), (1966),
s. 155-168
1524. ŻMIJA, Józef.
Badanie wpływu gęstości dyslokacji i struktury
mozaikowej na ruchliwość atomów w monokryształach cynku / Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. pol. //. – Vol. 15, nr 8 (168), (1966),
s. 59-70
1525. ŻMIJA, Józef.
Wykrywanie dyslokacji i struktury w monokryształach cynku za pomocą metody jamek
trawienia / Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
pol. //. – Vol. 15, nr 7 (167), (1966), s. 57-62
Vol. 16, 1967 r.
1526. BĘDKOWSKI, Lesław.
Minimalzacja uogólnionego kosztu procesu
kontroli stanu układu wieloelementowego :
przypadek jednostronnie niepełnej wiarygodności sprawdzeń / Lesław Będkowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 1 (173), (1967),
s. 37-46
1527. BĘDKOWSKI, Lesław.
Optymalizacja zmienionego programu lokalizacji uszkodzenia w obiektach złożonych / Lesław
Będkowski, Tadeusz Rozwadowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 2 (174), (1967),
s. 69-86
1528. BĘDKOWSKI, Lesław.
Wyznaczanie optymalnego programu kontroli
stanu przy δ-niepełnej wiarygodności sprawdzeń / Lesław Będkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 2 (174), (1967),
s. 59-68
1529. BUT, Józef.
Zastosowanie metody predykcji do adaptacyjnego sterowania / Józef But. – Bibliogr. –
105
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 12 (184), (1967),
s. 15-26
1530. CICHOSZ, Edmund.
Analiza pracy metalowego połączenia klejonego z nakładką dwuwarstwową / Edmund Cichosz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 1 (173), (1967), s. 97-110
1531. CICHOWICZ, Robert.
Przydatność metod określania nośności granicznej metalowych połączeń klejonych,
w świetle badań laboratoryjnych / Robert Cichowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
16, nr 6 (178), (1967), s. 87-97
1532. CICHOWICZ, Robert.
Wpływ kształtu końcowych części elementów
łączonych na nośność metalowego połączenia
klejonego na zakładkę / Robert Cichowicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 5
(177), (1967), s. 107-118
1533. CISZEWSKI, Bohdan.
Badania defektów w monokryształach korundu
metodą trawienia chemicznego / Bohdan Ciszewski, Józef Wasiak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 9 (181), (1967), s. 83-92
1534. CISZEWSKI, Bohdan.
Badanie niektórych zjawisk zachodzących
w odkształconych metalach podczas ogrzewania
ich w próżni / Bohdan Ciszewski, Andrzej Janiszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 8 (180), (1967), s. 79-86
1535. CISZEWSKI, Bohdan.
Niektóre zjawiska obserwowane podczas trawienia termicznego monokryształów korundu /
Bohdan Ciszewski, Józef Wasiak, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 8
(180), (1967), s. 73-78
1536. DACKO, Marian.
Określenie ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej próbek z żeliwa o dużym rozrzucie
własności statycznych / Marian Dacko, Leopold
Sieklucki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 10 (182), (1967), s. 81-90
106
1537. DMOCHOWSKI, Zbigniew.
Analiza warunków pracy przekładników wielkoprądowych w stalowniczych urządzeniach
łukowych / Zbigniew Dmochowski. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 7 (179), (1967), s. 123-130
1538. DYLĄG, Zdzisław.
Przykład elastooptycznej analizy stanu naprężenia spoin czołowych / Zdzisław Dyląg, Zbigniew Orłoś, Andrzej Piątkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 8 (180), (1967),
s. 107-118
1539. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Niestacjonarne parametryczne i parametrycznosamowzbudne drgania płyty o skończonej długości w płaskim opływie naddźwiękowym /
Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 16, nr 9 (181), (1967), s. 103-118
1540. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Wymuszone drgania płyty o skończonej długości w płaskim opływie naddźwiękowym. Część
1 / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967), s. 23-42
1541. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Wymuszone drgania płyty o skończonej długości w płaskim opływie naddźwiękowym. Część
2 / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 5 (177), (1967), s. 13-34
1542. FIDOS, Mieczysław.
O pewnej metodzie badania inercji wzroku
w świetle teorii odczucia wzrokowego / Mieczysław Fidos. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 11 (183), (1967), s. 79-98
1543. FIDOS, Mieczysław.
Zagadnienie spostrzegania kontrastów luminancyjnych w atmosferze przezroczystej / Mieczysław Fidos. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 7 (179), (1967), s. 103-122
1544. GAJEWSKI, Tadeusz.
Wpływ upustowej regulacji sprężarki osiowej
silnika turboodrzutowego na jego charakterystykę obrotową / Tadeusz Gajewski, Ryszard
Szymanik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 5 (177), (1967), s. 83-94
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1545. GAJL, Barbara.
Ciśnienie działające na drgającą powierzchnię
profilu opływanego potencjalnym strumieniem
naddźwiękowym / Barbara Gajl. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 10 (182), (1967),
s. 23-40
1546. GAŁĄSKA, Marek.
Analiza pewnych quasiliniowych zadań nieustalonego hiperdźwiękowego opływu ciał oparta
na metodzie „pochodnych obrotowych”. Część
1 / Marek Gałąska. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 16, nr 5 (177), (1967), s. 67-82
1547. GAŁĄSKA, Marek.
Nieustalony hiperdźwiękowy ruch smukłego
ciała przy średnim kącie natarcia równym zeru.
(Część 2) / Marek Gałąska. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 6 (178), (1967),
s. 29-44
1548. GLAPSKI, Mirosław.
Dynamika ruchu samonaprowadzanego pocisku
klasy „powietrze-powietrze” kierowanego metodą proporcjonalnego zbliżenia / Mirosław
Glapski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 3 (175), (1967), s. 73-88
1549. GLAPSKI, Mirosław.
Kierowanie pocisków klasy „powietrzepowietrze” naprowadzanych metodą proporcjonalnego zbliżenia przy wykorzystaniu momentu
zawiasowego sterów / Mirosław Glapski. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 4 (176), (1967),
s. 77-88
1550. GRIGORIEW, Helena.
Zastosowanie analizy rentgenograficznej metodą Fourier’a do badania struktury szkła / Helena
Grigoriew. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 12 (184), (1967), s. 51-70
1551. GRONEK, Tadeusz.
Badania niektórych własności lutowanych złącz
wolfram-molibden / Tadeusz Gronek, Józef
Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 9 (181), (1967), s. 93-102
1552. GRYCAN, Jakub.
Zagadnienia wykorzystania sygnałów radiowych sztucznych satelitów ziemi do badania jo-
nosfery / Jakub Grycan. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 10 (182), (1967), s. 59-72
1553. HRUBAN, Andrzej.
Otrzymywanie monokryształów arsenku galu
metodą Czochralskiego pod osłoną topników /
Andrzej Hruban. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 16, nr 1 (173), (1967), s. 89-96
1554. JANISZEWSKI, Stanisław.
Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej
zdjęć lotniczych / Stanisław Janiszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 12
(184), (1967), s. 91-107
1555. KACZMARSKI, Stanisław.
Próba zbadania zjawiska działania odrzutu broni
na strzelca / Stanisław Kaczmarski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 10 (182),
(1967), s. 73-80
1556. KALISKI, Sylwester.
Idealny, samowzbudny rezonator na fali podłużnej w CdS (CdSe) / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 11
(183), (1967), s. 3-18
1557. KALISKI, Sylwester.
Magnetosprężysty rezonans parametryczny dla
doskonałego przewodnika / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 12
(184), (1967), s. 3-14
1558. KALISKI, Sylwester.
O istnieniu poprzecznych fal powierzchniowych
w półprzestrzeni sprężystej z impedancją powierzchniową / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967),
s. 3-10
1559. KALISKI, Sylwester.
O multifalach podłużnych w równoległych bezkontaktowych płytkach piezoelektrycznych /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967), s. 11-16
1560. KALISKI, Sylwester.
O pewnych przypadkach sprężystych fal powierzchniowych na gałęzi optycznej / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 10 (182), (1967), s. 3-10
107
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1561. KALISKI, Sylwester.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu dla fali
uderzeniowej ze sztywnym odciążeniem / Sylwester Kaliski, Wojciech Krzysztof Nowacki,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967), s. 17-22
1562. KALISKI, Sylwester.
O zjawiskach rezonansowych w układach nieograniczonych / Sylwester Kaliski, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 2 (174), (1967), s. 3-16
1563. KALISKI, Sylwester.
Płaskie bifale obciążenia i odciążenia w półprzestrzeni sprężysto-lepkoplastycznej. Część 2.
Analiza numeryczna / Sylwester Kaliski, Wojciech Krzysztof Nowacki, Edward Włodarczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 7
(179), (1967), s. 23-50
1564. KALISKI, Sylwester.
Płaskie bifale w półprzestrzeni sprężysto-lepkoplastycznej / Sylwester Kaliski, Wojciech
Krzysztof Nowacki, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 4 (176),
(1967), s. 3-20
1565. KALISKI, Sylwester.
Poprzeczne fale powierzchniowe w piezoelektryku z cienką bezkontaktową warstwą piezoelektryczną / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 5 (177), (1967),
s. 3-12
1566. KALISKI, Sylwester.
Rezonans dla podłużnych fal sprężystoplastycznych w ograniczonym pręcie / Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 1 (173) ), (1967),
s. 3-18
1567. KALISKI, Sylwester.
Rezonans podłużnej fali sprężysto-lepkoplastycznej w ograniczonym pręcie / Sylwester
Kaliski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 4 (176), (1967),
s. 21-38
1568. KALISKI, Sylwester.
Rezonans podłużnej fali uderzeniowej w pręcie
108
sprężysto-plastycznym / Sylwester Kaliski,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 2 (174), (1967), s. 17-34
1569. KALISKI, Sylwester.
Rozprzestrzenianie się płaskich bifal obciążenia
i odciążenia w półprzestrzeni sprężystolepkoplastycznej. Część 1. Teoria / Sylwester
Kaliski, Wojciech Krzysztof Nowacki, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 7 (179), (1967), s. 3-22
1570. KALISKI, Sylwester.
Równania eikonału i asymptotyczne dla poruszającego się ośrodka sprężystego / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 6 (178), (1967), s. 3-10
1571. KALISKI, Sylwester.
Termo-magneto-mikrosprężystość / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 9 (181), (1967), s. 3-10
1572. KALISKI, Sylwester.
Wpływ sił odśrodkowych i Coriolisa na flatter
wirującej powłoki cylindrycznej zanurzonej
w gazie / Sylwester Kaliski, Stanisław Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 8
(180), (1967), s. 3-8
1573. KALISKI, Sylwester.
Wpływ wzmocnienia w problemie propagacji
płaskich bifal obciążenia i odciążenia w półprzestrzeni sprężysto-lepkoplastycznej / Sylwester Kaliski, Wojciech Krzysztof Nowacki,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 9 (181), (1967), s. 35-46
1574. KALISKI, Sylwester.
Zaburzenia termiczne w polach sprzężonych /
Sylwester Kaliski, Witold Nowacki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 9 (181), (1967),
s. 11-34
1575. KASPRZYK, Tadeusz.
Drgania samochodu z wykładniczą charakterystyką sprężystą zawieszenia przy wymuszeniu
losowym / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 10 (182), (1967),
s. 41-48
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1576. KĄTCKI, Tadeusz.
Stosowanie metody największej wiarygodności
przy estymacji współrzędnych kątowych obiektu radiolokacyjnego / Tadeusz Kątcki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 9 (181),
(1967), s. 75-82
1577. KOCAŃDA, Stanisław.
Badanie zmian zmęczeniowych w miedzi po
sukcesywnym odparowywaniu powierzchni
próbek / Stanisław Kocańda, Jan Kur, Tadeusz
Patej. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 2 (174), (1967), s. 99-108
1578. KOCAŃDA, Stanisław.
Nośność elementów przy jednoczesnym działaniu obciążeń stykowych i zginających w zakresie ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej /
Stanisław Kocańda, Antoni Rymaszewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 1
(173), (1967), s. 57-76
1579. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Antena fazowana z elektronicznym sterowaniem wiązki promieniowania dla celów sekwencyjnego analizowania przestrzeni / Władysław Kołosowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 16, nr 5 (177), (1967), s. 95-106
1580. KONIECZNY, Henryk.
Badania związków między zależnościami energetycznymi a wielkością erozji elektrod w procesie utwardzania elektroiskrowego / Henryk
Konieczny. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 8 (180), (1967), s. 119-129
1581. KOSTRZEWA, Stanisław.
Badanie wpływu dyfuzyjnych warstw cynowych na przyczepność stalowych powłok natryskanych / Stanisław Kostrzewa. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 4 (176), (1967),
s. 113-126
1582. KRAMARZ, Henryk.
O pewnych własnościach idealnego nieliniowego wibratora / Henryk Kramarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 8 (180), (1967),
s. 53-64
1583. KULICKI, Krzysztof.
Struktura kryształów pikrynianu pirydyny oraz
anizotropia termicznej energii aktywacji przewodnictwa / Krzysztof Kulicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 10 (182), (1967),
s. 91-108
1584. KUR, Jan.
Epitaksjalne warstwy arsenu galu na germanie /
Jan Kur, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 4 (176), (1967), s. 89-100
1585. ŁUBOWICZ, Henryk.
Nieliniowe uogólnione zagadnienie RiemannaHilberta w obszarze jednospójnym / Henryk
Łubowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
16, nr 12 (184), (1967), s. 27-34
1586. ŁYŻWIŃSKI, Mieczysław.
Jonizacja metali alkalicznych w przegrodzie
wolframowej z regularną strukturą porowatą
w polu elektrycznym / Mieczysław Łyżwiński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 4
(176), (1967), s. 101-112
1587. MACHOWSKI, Tadeusz.
Analiza teoretyczna asymetrycznego rezonatora
laserowego / Tadeusz Machowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 11 (183), (1967),
s. 51-64
1588. MACHOWSKI, Tadeusz.
Selektywny, wielolustrowy rezonator laserowy /
Tadeusz Machowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967), s. 99-118
1589. MAŁACHOWSKI, Michał.
Rozkład gęstości prądu przepływającego przez
układ metal-izolator-metal w funkcji energii
elektronów / Michał Małachowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 6 (178), (1967),
s. 71-86
1590. MICHALEC, Jerzy.
Adiabatyczna samopodobna fala uderzeniowa
w doskonale przewodzącym ośrodku stałym
w polu magnetycznym / Jerzy Michalec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 8 (180),
(1967), s. 35-52
1591. MICHALEC, Jerzy.
Samopodobna fala uderzeniowa w stałym
ośrodku doskonale przewodzącym w polu ma-
109
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
gnetycznym / Jerzy Michalec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967),
s. 61-72
stycznych. Część 1. Płyty wielokątne / Dionizy
Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 7 (179), (1967), s. 79-96
1592. MIERZECKI, Roman.
Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na
widma oscylacyjne / Roman Mierzecki, Maciej
Niedzielski, Zygmunt Sobczak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967),
s. 119-129
1601. NIESYTTO, Jerzy.
Drgania samowzbudne powłoki osiowosymetrycznej o skończonej długości w naddźwiękowym opływie wewnętrznym / Jerzy
Niesytto. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 7 (179), (1967), s. 51-62
1593. MISSALA, Tadeusz.
Obliczanie silników momentowych typu mikrosyn / Tadeusz Missala. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 1 (173), (1967), s. 77-88
1602. NIESYTTO, Jerzy.
Naddźwiękowy przepływ potencjalny wewnątrz
osiowo-symetrycznej powłoki odkształcalnej
o skończonej długości / Jerzy Niesytto. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 5 (177),
(1967), s. 49-66
1594. MÜLLER, Janusz.
Maksymalizacja ilości informacji kanału binarnego niesymetrycznego / Janusz Müller. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 9 (181),
(1967), s. 67-74
1595. MÜLLER, Janusz.
Optymalizacja hierarchii tras transmisji binarnej
/ Janusz Müller. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 8 (180), (1967), s. 65-72
1596. MÜLLER, Janusz.
Racjonalny układ zwrotnego sprzężenia informacji binarnej / Janusz Müller. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 7 (179), (1967),
s. 97-102
1597. MÜLLER, Janusz.
Trajektoria wektora transmisji (gaussowskiej) /
Janusz Müller. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 3 (175), (1967), s. 89-98
1603. NIESYTTO, Jerzy.
Naddźwiękowy przepływ ze źródłami ciepła
wewnątrz odkształcalnej powłoki cylindrycznej
/ Jerzy Niesytto. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 16, nr 10 (182), (1967), s. 11-22
1604. NOWAK, Bogdan.
Badania nad przyczynami spadku wytrzymałości zmęczeniowej elementów stalowych natryskanych na pośrednią warstwę cynową i wygrzewanych w temperaturze 850°C / Bogdan
Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 2 (174), (1967), s. 109-115
1605. OLEARCZUK, Eugeniusz.
Ogólna analiza działania / Eugeniusz Olearczuk. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 10 (182),
(1967), s. 49-58
1598. MÜLLER, Janusz.
Zwrotne sprzężenie informacji binarnej / Janusz
Müller. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 6 (178), (1967), s. 63-70
1606. PACZÓSKI, Jan.
Charakterystyki
przenoszenia
ferrytowotranzystorowych elementów logicznych / Jan
Paczóski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 12 (184), (1967), s. 45-50
1599. NALESZKIEWICZ, Jarosław.
Drgania poprzeczne pojazdu szynowego i jego
wężykowanie / Jarosław Naleszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 9 (181),
(1967), s. 47-66
1607. PIASECKI, Stanisław.
O planowaniu manewru sił wsparcia w działaniach zaczepnych. Część 1 / Stanisław Piasecki.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 1 (173), (1967),
s. 19-36
1600. NIEPOSTYN, Dionizy.
Trajektorie momentów głównych w płytach pla-
1608. PIASECKI, Stanisław.
Planowanie manewru sił wsparcia w operacji
110
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
zaczepnej. Część 2 / Stanisław Piasecki –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 2 (174), (1967),
s. 35-58
1609. PORADZIŃSKI, Kazimierz.
Wykorzystanie układów logicznych do kontroli
stanu i lokalizacji uszkodzeń w obiektach złóżonych / Kazimierz Poradziński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 11 (183), (1967),
s. 37-50
1610. PROBULSKI, Stanisław.
Wysokostabilne urządzenia do dokładnego pomiaru promieniowania jądrowego / Stanisław
Probulski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 11 (183), (1967), s. 99-103
1611. RADWAN, Maciej.
Badanie proszku Al2O3 i defektów budowy
wewnętrznej monokryształów rubinu / Maciej
Radwan, Tadeusz Patej, Jan Kozubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 8 (180),
(1967), s. 87-106
1612. ROGULA, Dominik.
Dynamiczny model atomowy dyslokacji śrubowej / Dominik Rogula. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 3 (175), (1967), s. 43-60
1613. ROGULA, Dominik.
Rezonanse kinematyczne w strukturach periodycznych / Dominik Rogula. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 8 (180), (1967),
s. 9-34
1614. ROJEK, Zdzisław.
Zagadnienie Hilberta z warunkiem brzegowym
całkowo-liniowym dla układu funkcji / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 6 (178), (1967), s. 45-54
1615. RYMARZ, Czesław.
Dyskretno-ciągła metoda rozwiązania dynamicznych problemów brzegowych brył o symetrii obrotowej / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 6 (178), (1967),
s. 11-28
1616. RYMARZ, Czesław.
Zastosowanie metody asymptotycznej do rozwiązania dynamicznych stacjonarnych proble-
mów brzegowych dla sprężystych ciał osiowosymetrycznych w zakresie krótkich fal / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 7 (179), (1967), s. 63-78
1617. SZCZECIŃSKI, Stefan.
O pewnej metodzie zwiększania niezawodności
pracy lotniczych silników turbinowych / Stefan
Szczeciński, Ryszard Szymanik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 4 (176), (1967),
s. 39-46
1618. TORECKI, Stanisław.
Kryterium stabilności w syntezie balistycznej
silników rakietowych na paliwo stałe / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 16, nr 1 (173), (1967), s. 47-56
1619. TORECKI, Stanisław.
O pewnej możliwości badania spalania erozyjnego stałych paliw rakietowych / Stanisław Torecki, Sylwester Majewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 4 (176), (1967),
s. 47-60
1620. TORECKI, Stanisław.
Wpływ ablacji dyszy na ciąg silnika rakietowego na paliwo stałe / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 2 (174),
(1967), s. 87-98
1621. WIEPRZKOWICZ, Bohdan.
Nieciągłe uogólnione zagadnienie brzegowe
o pochodnej pochyłej / Bohdan Wieprzkowicz.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 12
(184), (1967), s. 35-44
1622. WILCZKOWSKI, Jerzy.
Obliczanie współczynnika przeciążania belki
mostowej przy przejeździe pojedynczego pojazdu / Jerzy Wilczkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 6 (178), (1967),
s. 55-62
1623. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Modelowanie procesów wymiany w ośrodku
pochłaniającym promieniowanie / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 4 (176), (1967), s. 61-76
111
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1624. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
rozprzestrzeniania się kulistej fali w ośrodku
sprężysto-lepkim / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 5 (177),
(1967), s. 35-48
1625. WOŹNIACKI, Henryk.
Analiza układów elektrycznych za pomocą
układów przełączających / Henryk Woźniacki.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 11
(183), (1967), s. 19-36
1626. ŻMIJA, Józef.
Badanie gęstości dyslokacji i struktury mozaikowej w monokryształach aluminium i jego
stopach / Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 16, nr 11 (183), (1967), s. 65-78
1627. ŻMIJA, Józef.
Badania nad wykonaniem diod laserowych GaAs / Józef Żmija, Maria Rdzanek, Marek Cygański. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16,
nr 12 (184), (1967), s. 85-90
1628. ŻMIJA, Józef.
Bezkontaktowa metoda pomiaru oporności właściwej płytek i warstw epitaksjalnych półprzewodników / Józef Żmija, Mirosław Brdoń. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 16, nr 12
(184), (1967), s. 71-84
Vol. 17, 1968 r.
1629. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Eksperymentalna realizacja ultradźwiękowego
wzmacniacza piezo półprzewodnikowego, ciągłego działania na falach powierzchniowych
w CdSe / Norbert Andrzejewski, Eugeniusz Danicki, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 6 (190), (1968), s. 89-94
1630. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
O pewnej metodzie wytwarzania i odbioru ultradźwiękowych fal powierzchniowych / Norbert Andrzejewski, Antoni Latuszek. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 8 (192), (1968),
s. 89-92
1631. BIELEWSKI, Anatol.
Dyskryminator FM z obwodami RC o stałych
rozłożonych / Anatol Bielewski, Jerzy Czajkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 4 (188), (1968), s. 123-138
1632. BOLIŃSKI, Benedykt.
Zagadnienie
współpracy
dwóch
belek
z uwzględnieniem sił tarcia. Część 1 / Benedykt
Boliński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 7 (191), (1968), s. 79-90
1633. BUKOWSKI, Lucjan.
Tensometryczne czujniki foliowe Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych / Lucjan Bu-
112
kowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 9A (193A), (1968), s. 75-86
1634. CICHOWICZ, Robert.
Nośność klejonego połączenia zakładkowego
w świetle uproszczonej teorii i przeprowadzonych badań / Robert Cichowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9 (193), (1968),
s. 85-108
1635. CISZEWSKI, Bohdan.
Geometryczne rozważania nad możliwością
występowania prostych dyslokacji krawędziowych w monokryształach syntetycznego korundu / Bohdan Ciszewski, Andrzej Grudzieński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9
(193), (1968), s. 125-130
1636. CISZEWSKI, Bohdan.
Obserwacje rozkładu dyslokacji w ściskanych
próbkach ze stopu Fe-Al w podwyższonych
temperaturach / Bohdan Ciszewski, Janusz Panfil. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 8
(192), (1968), s. 73-82
1637. CISZEWSKI, Bohdan.
Szkło laserowe aktywowane neodymem / Bohdan Ciszewski, Alfred Tulibacki, Helena Grigoriew, Maciej Wilgocki. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 11 (195), (1968), s. 77-94
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1638. DANICKI, Eugeniusz.
O tworzeniu się pod wpływem fotoefektu cienkiej półprzewodzącej warstwy w ultradźwiękowym wzmacniaczu na fali powierzchniowej
w CdS / Eugeniusz Danicki, Sylwester Kaliski,
Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 8 (192), (1968),
s. 83-88
1639. DOMAŃSKI, Zdzisław.
Pewne własności pochodnych cząstkowych potencjału warstwy pojedynczej statystycznej teorii sprężystości / Zdzisław Domański. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 11 (195),
(1968), s. 25-32
1640. DURACZ, Andrzej.
O pewnej metodzie realizacji wzmocnienia powierzchniowych fal ultradźwiękowych w CdSe
/ Andrzej Duracz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 2 (186), (1968), s. 31-34
1641. DZIKIEWICZ, Bronisław.
Nowoczesne instrumenty i metody pomiaru dla
topograficznego zabezpieczenia działań bojowych wojsk / Bronisław Dzikiewicz. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 12 (196),
(1968), s. 83-94
1642. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Asymptotyczne wzory na ciśnienie działające
na cylindryczną powłokę drgającą niestacjonarnie w zewnętrznym lub wewnętrznym przepływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9
(193), (1968), s. 29-44
1643. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Ciśnienie działające na powłokę cylindryczną
drgającą niestacjonarnie w zewnętrznym i wewnętrznym zlinearyzowanym przepływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 3 (187), (1968),
s. 31-48
1644. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Drgania prostokątnej płyty wymuszone obciążeniem zmiennym harmonicznie lub niestacjonarnie w przestrzennym opływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 7 (191), (1968),
s. 21-44
1645. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Granice
niestatecznych
parametrycznosamowzbudnych drgań układów sprężystych
i aerosprężystych z falą bieżącą / Zbigniew
Dżygadło, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 3 (187), (1968),
s. 19-30
1646. FIDOS, Mieczysław.
Zagadnienie wartości progowych spostrzegania
wzrokowego / Mieczysław Fidos. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 12 (196), (1968),
s. 39-56
1647. FLAKOWSKI, Jerzy.
Komparator – reproducer KRA-1 / Jerzy Flakowski, Jerzy Połoński. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 12 (196), (1968), s. 73-82
1648. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Półautomatyczna analiza widm rentgenowskich
z sondy elektronowej / Jerzy Frydrychowicz,
Stanisław Barański. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 10 (194), (1968), s. 121-129
1649. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Zastosowanie małokątnego rozpraszania promieni X w technologii / Jerzy Frydrychowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 1
(185), (1968), s. 79-90
1650. GAJ, Tadeusz.
Generator dla wytwarzania sygnałów telegraficznych F1 z diodowym modulatorem / Tadeusz Gaj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
17, nr 8 (192), (1968), s. 93-116
1651. GAJEWSKI, Tadeusz.
Metoda budowy i rozwiązania uogólnionych
równań współpracy zespołów turbosprężarkowych silników turboodrzutowych / Tadeusz Gajewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 8 (192), (1968), s. 45-58
1652. GAJL, Barbara.
Ciśnienie działające na powierzchnię powłoki
drgającą w trójwymiarowym nieliniowym, naddźwiękowym opływie potencjalnym / Barbara
113
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Gajl. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 9 (193), (1968), s. 45-64
ster Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 4 (188), (1968), s. 3-28
1653. GĄSIOR, Bolesław.
Eksperymentalna realizacja piezo półprzewodnikowego rezonatora idealnego – „faser” / Bolesław Gąsior, Wiesław Gregorkiewicz, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 6 (190), (1968), s. 95-100
1661. KALISKI, Sylwester.
Bifale powierzchniowe na gałęziach akustycznych dla pewnego modelu ośrodka sprężystego
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 12 (196), (1968), s. 3-6
1654. HAĆ, Aleksander.
Własności pochodnych stycznościowych uogólnionego potencjału warstwy pojedynczej parabolicznego układu równań / Aleksander Hać. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 11
(195), (1968), s. 33-48
1662. KALISKI, Sylwester.
Ciągłe wzmocnienie ultra i hiperdźwiękowych
fal powierzchniowych w kryształach CdSe przy
wytwarzaniu za pomocą fotoefektu cienkiej
półprzewodzącej warstwy przypowierzchniowej
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 2 (186), (1968), s. 13-30
1655. JANICKI, Andrzej.
Zagadnienie struktur systemów informacyjnych
a ekonomiczna teoria informacji / Andrzej Janicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 9A (193A), (1968), s. 5-12
1656. JAŹWIŃSKI, Jerzy.
Graficzna metoda oszacowania okresu wstępnego starzenia oraz czasu profilaktycznej wymiany lamp / Jerzy Jaźwiński, Piotr Rozwadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 9A (193A), (1968), s. 23-34
1657. JAŹWIŃSKI, Jerzy.
Niezawodność układu o strukturze szeregowej /
Jerzy Jaźwiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 9A (193A), (1968), s. 35-40
1658. JAŹWIŃSKI, Jerzy.
Pewna metoda oceny niezawodności urządzeń /
Jerzy Jaźwiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 9A (193A), (1968), s. 13-22
1659. KALISKI, Sylwester.
Aeromagnetoflatter nieskończonego kanału cylindrycznego / Sylwester Kaliski, Lech Solarz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 12
(196), (1968), s. 13-26
1660. KALISKI, Sylwester.
Bezpośrednie wzmocnienie ultra i hiperdźwiękowych fal powierzchniowych w półprzewodnikach kryształach grupy wurcytowej / Sylwe-
114
1663. KALISKI, Sylwester.
Fale powierzchniowe na gałęzi optycznej
w ośrodku ciąg z obrotowymi stopniami swobody / Sylwester Kaliski, Jerzy Kapelewicz,
Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 1 (185), (1968), s. 21-32
1664. KALISKI, Sylwester.
Fale powierzchniowe na gałęziach optycznych
dla ośrodka dyskretnego z obrotowymi stopniami swobody / Sylwester Kaliski, Jerzy Kapelewski, Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 2 (186), (1968), s. 3-12
1665. KALISKI, Sylwester.
Idealny rezonans lepko-sprężystych fal powierzchniowych w ciele organicznym z ruchomym układem oscylatorów lub mas na powierzchni / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 8 (192), (1968),
s. 11-22
1666. KALISKI, Sylwester.
Idealny, samowzbudny rezonator piezokwarcowy z zewnętrznym strumieniem elektronów /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 7 (191), (1968), s. 3-12
1667. KALISKI, Sylwester.
Krytyczny próg dryfu w problemie wzmocnienia fali powierzchniowej w półprzewodniku
w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 10
(194), (1968), s. 21-28
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1668. KALISKI, Sylwester.
O pewnej zasadzie wzmacniania podłużnej fali
nieciągłości za pomocą efektu dryfu mas / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 11 (195), (1968), s. 3-6
1669. KALISKI, Sylwester.
O wpływie tłumienia w elektronowoultradźwiekowych wzmacniaczach z zewnętrznym strumieniem elektronów / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 6
(190), (1968), s. 3-12
1670. KALISKI, Sylwester.
Równania elektronowo-fononowego efektu
Gunna / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 3 (187), (1968),
s. 11-18
1671. KALISKI, Sylwester.
Równania i warunki brzegowe dla piezopółprzewodnikowych wzmacniaczy ultradźwiękowych fal powierzchniowych w polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 8 (192), (1968), s. 3-10
1672. KALISKI, Sylwester.
Spinowo-sprężyste
fale
powierzchniowe
w ośrodku dyskretnym o strukturze kubicznej /
Sylwester Kaliski, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 5 (189),
(1968), s. 3-14
1673. KALISKI, Sylwester.
Sprężyste multifale powierzchniowe na gałęziach akustycznych i optycznych / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 12 (196), (1968), s. 7-12
1674. KALISKI, Sylwester.
Stateczność oscylatora z ubywającą masą
w czasie / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9 (193), (1968),
s. 23-28
1675. KALISKI, Sylwester.
Tłumienie elektronowe fal powierzchniowych
w piezokwarcu oddziaływających z cienką bezkontaktową warstwą półprzewodnika / Sylwester Kaliski, Antoni Latuszek, Bogdan Węcki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 7
(191), (1968), s. 13-20
1676. KALISKI, Sylwester.
Twierdzenie całkowe dla falowego równania
przewodnictwa cieplnego / Sylwester Kaliski,
Witold Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 11 (195), (1968), s. 15-24
1677. KALISKI, Sylwester.
Ultradźwiękowe fale powierzchniowe w kryształach piezopółprzewodnikowych grupy wurcytowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 1 (185), (1968),
s. 3-20
1678. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie dowolnej, niestacjonarnej, powierzchniowej fali nieciągłości w ośrodku sprężystym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9 (193), (1968),
s. 3-12
1679. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie dowolnej ultradźwiękowej, powierzchniowej fali nieciągłości w piezopółprzewodnikowych kryształach grupy wurcytowej za pomocą dryfu elektronów w warstwie
przypowierzchniowej uzyskanej poprzez fotoefekt / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 10 (194), (1968), s. 3-20
1680. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie fali bieżącej w strukturze dyskretnej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9 (193), (1968),
s. 13-22
1681. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie frontów niestacjonarnych fal nieciągłości za pomocą efektu dryfu / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 3 (187), (1968), s. 3-10
1682. KALISKI, Sylwester.
Wzmacnianie frontu plastycznej fali odciążenia
za pomocą efektu dryfu / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 11
(195), (1968), s. 7-14
115
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1683. KASPRZYK, Tadeusz.
Analiza porównawcza analitycznych metod doboru parametrów zawieszenia samochodu / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 2 (186), (1968), s. 65-76
1691. KULICKI, Krzysztof.
Metoda uproszczonego poszukiwania prawdopodobnej struktury przestrzennej izolowanych
cząsteczek organicznych / Krzysztof Kulicki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 7
(191), (1968), s. 105-112
1684. KASPRZYK, Tadeusz.
Drgania samochodu przy nieliniowych charakterystykach sprężystych zawieszenia, nieliniowym tłumieniu i wymuszeniu losowym / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 2 (186), (1968), s. 57-64
1692. LESIKIEWICZ, Andrzej.
Analiza egzergetyczna układu wlotowego silnika strumieniowego / Andrzej Lesikiewicz, Ryszard Szymanik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 1 (185), (1968), s. 55-64
1685. KLUS, Stanisław.
Niektóre czynniki wpływające na zmiany obszarów reagowania zapalników zbliżeniowych /
Stanisław Klus. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 4 (188), (1968), s. 107-123
1693. LESIKIEWICZ, Andrzej.
Analiza termodynamiczna wieloogniowych turbinowych silników odrzutowych / Andrzej Lesikiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
17, nr 5 (189), (1968), s. 45-56
1686. KOCAŃDA, Stanisław.
Budowa złomów zmęczeniowych elementów ze
stali 45 wywołanych szybkozmiennym obciążeniem / Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski,
Jan Tutaj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 12 (196), (1968), s. 57-64
1694. LESIKIEWICZ, Andrzej.
O możliwości wykorzystania egzergetycznego
kryterium termodynamicznego dla oceny odrzutowego zespołu napędowego / Andrzej Lesikiewicz, Ryszard Szymanik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 6 (190), (1968),
s. 63-70
1687. KOZUBOWSKI, Jan.
Badanie cienkich warstw stopu Al-Fe12% na
mikroskopie elektronowym w podwyższonych
temperaturach / Jan Kozubowski, Janusz Sadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
17, nr 4 (188), (1968), s. 139-146
1688. KRUKOWSKI, Andrzej.
Wpływ pasowań na rozkład naprężeń w połączeniach wtłaczanych o duzych wciskach i ich
obciążalności / Andrzej Krukowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 8 (192), (1968),
s. 59-72
1689. KRUKOWSKI, Andrzej.
Wytrzymałość zmęczeniowa przy skręcaniu
wałków w połączeniach wtłaczanych o dużych
wciskach / Andrzej Krukowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 6 (190), (1968),
s. 71-82
1690. KULICKI, Krzysztof.
Badania krystalizacji pikrynianu pirydyny /
Krzysztof Kulicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 9 (193), (1968), s. 131-135
116
1695. LEWITOWICZ, Jerzy.
Moce dawek w obłokach promieniotwórczych /
Jerzy Lewitowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 9A (193A), (1968), s. 67-74
1696. LUBASZKA, Eugeniusz.
Badanie nad otrzymaniem i własnościami porowatej elektrody srebrnej / Eugeniusz Lubaszka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 7
(191), (1968), s. 91-104
1697. MAJEWSKI, Henryk Antoni.
Fotochemiczne przyspieszenie reakcji przez
promieniowanie podczerwone a kataliza homogeniczna / Henryk Antoni Majewski, Józef Koszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 9A (193A), (1968), s. 97-100
1698. MAJEWSKI, Henryk Antoni.
Promieniowanie podczerwone katalizatora jako
czynnik przyspieszający reakcje redukcji jonu
MnO4- / Henryk Antoni Majewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9A (193A),
(1968), s. 101-104
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1699. MARCZEWSKI, Zygmunt.
Zagadnienia nośności lotniskowych nawierzchni gruntowych / Zygmunt Marczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9A
(193A), (1968), s. 87-96
1700. MARKOWSKI, Włodzimierz.
Zależność napięcia wstępnego w gąsienicy od
kąta wychylenia kadłuba czołgu z położenia
równowagi statycznej / Włodzimierz Markowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 5
(189), (1968), s. 75-90
1701. NIESYTTO, Jerzy.
Naddźwiękowy zlinearyzowany nieizentropowy
(z wewnętrznymi źródłami ciepła) opływ gazem
lepkim i przewodzącym ciepło odkształcalnej
powłoki cylindrycznej o skończonej długości /
Jerzy Niesytto. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 10 (194), (1968), s. 29-42
liński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 12 (196), (1968), s. 65-72
1707. RANISZEWSKI, Józef.
Stateczność ruchu wibromłota o jednym stopniu
swobody w przypadku istniejącego luzu x0≠0 /
Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 5 (189), (1968), s. 67-74
1708. RANISZEWSKI, Józef.
Stateczność ruchu wibromłota przy uwzględnieniu skończonej masy ogranicznika (pala) /
Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 17, nr 9 (193), (1968), s. 109-114
1709. ROJEK, Zdzisław.
Liniowe i nieliniowe zagadnienie Wekuy z warunkiem brzegowym mocno-osobliwym / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 6 (190), (1968), s. 53-62
1702. NOWAK, Henryk.
Ładunki kumulacyjne służące do wytwarzania
strumieni o stosunkowo dużej prędkości / Henryk Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 3 (187), (1968), s. 79-87
1710. RYMARZ, Czesław.
O modelu ośrodka nieprostego z obrotowymi
stopniami swobody / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 5 (189),
(1968), s. 35-44
1703. ORŁOŚ, Zbigniew.
W sprawie prostej metody oceny naprężeń spawalniczych i spowodowanych cięciem gazowym / Zbigniew Orłoś, Zbigniew Bruner. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 10
(194), (1968), s. 107-114
1711. RYMARZ, Czesław.
O symetrii tensora napięć w ośrodku nieprostym / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 11 (195), (1968), s. 107-110
1704. PASZKOWSKI, Stanisław.
Metoda dekompozycji w rozwiązaniu zadań
programowania matematycznego i optymalnego
sterowania układów dyskretnych / Stanisław
Paszkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 11 (195), (1968), s. 49-60
1705. PATEJ, Tadeusz.
Badanie segregacji chromu w laskach monokryształu rubinu metodą autoradiograficzną /
Tadeusz Patej. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 10 (194), (1968), s. 115-120
1706. PLUCIŃSKI, Kazimierz.
Opracowanie technologii i badanie brązowych
filtrów spiekanych / Kazimierz Pluciński, Jerzy
Tyczyński, Stanisław Kowalski, Benedykt Bo-
1712. SOLARZ, Lech.
Asymptotyczna metoda badania magnetoflatteru
płaskiej dyszy / Lech Solarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 10 (194), (1968),
s. 43-60
1713. SOLUCH, Waldemar.
Mikrofalowe własności grzebieniowych struktur
spowalniających stosowanych w maserach o fali
bieżącej. Część 1. Obliczenia / Waldemar Soluch. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 2 (186), (1968), s. 35-56
1714. SOLUCH, Waldemar.
Mikrofalowe własności grzebieniowych struktur
spowalniających stosowanych w maserach o fali
bieżącej. Część 2. Pomiary / Waldemar Soluch.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 4
(188), (1968), s. 69-84
117
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1715. SOLUCH, Waldemar.
Przesunięcie fazy mikrofalowego tłumika reaktancyjnego / Waldemar Soluch. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 11 (195), (1968),
s. 71-76
1716. SOLUCH, Waldemar.
Wpływ szczelin powietrznych między grzebieniem i rubinem na częstotliwości granicznej
grzebieniowej struktury spowalniającej / Waldemar Soluch. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 17, nr 10 (194), (1968), s. 99-106
1717. STANCEL, Wanda Ewa.
Silne pasma pochłaniania czterochlorku węgla
(740-810cm-1) w roztworach / Wanda Ewa
Stancel, Zygmunt Sobczak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 6 (190), (1968),
s. 83-88
1718. STELMASZCZYK, Zdzisław.
Ocena stanu technicznego układu automatycznej regulacji z przebiegu parametrów procesu
przejściowego / Zdzisław Stelmaszczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9A
(193A), (1968), s. 41-56
1719. STRZYŻEWSKA, Bożena.
Spektrograficzne oznaczanie mikrośladowych
zanieczyszczeń w tlenku glinu wysokiej czystości do produkcji monokryształów rubinu / Bożena Strzyżewska, Zofia Radwan. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 5 (189), (1968),
s. 91-98
1720. SYC, Czesław.
O pewnej algebraicznej metodzie wyznaczania
admitancyjnej macierzy węzłowej / Czesław
Syc. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 4
(188), (1968), s. 85-106
1721. SYC, Czesław.
O pewnym sposobie kodowania liczb strukturalnych Bellerta dla maszyn cyfrowych / Czesław Syc. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 7 (191), (1968), s. 61-78
1722. SYC, Czesław.
Wyznaczanie drzew i wielo-drzew grafów opisanych metodą liczb strukturalnych binarnych
za pomocą maszyn cyfrowych / Czesław Syc. –
118
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 10
(194), (1968), s. 73-98
1723. SZYMANIK, Ryszard.
O możliwości badań analogowych turbinowego
silnika odrzutowego / Ryszard Szymanik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 3 (187),
(1968), s. 67-78
1724. SZYMCZYK, Józef.
Rozszerzony model matematyczny wyznaczania
programów kontroli stanu obiektu technicznego
metodą największego spadku / Józef Szymczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 10
(194), (1968), s. 61-72
1725. TORECKI, Stanisław.
Metoda ciągłego pomiaru szybkości spalania
stałych paliw rakietowych / Stanisław Torecki.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 11
(195), (1968), s. 61-70
1726. TORECKI, Stanisław.
O modelowaniu nieustalonej pracy silników rakietowych na paliwo stałe / Stanisław Torecki.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 2
(186), (1968), s. 77-89
1727. TORECKI, Stanisław.
O pewnym efekcie skali w badaniach stabilności pracy silników rakietowych na paliwo stałe /
Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 5 (189), (1968), s. 57-66
1728. UZIEMBŁO, Adam Olgierd.
Badania jedności, ideałów i podpółgrup symetrycznej półgrupy przekształceń. Część 3. Podpółgrupy półgrupy symetrycznej. A. Podgrupy
imempotenty / Adam Olgierd Uziembło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 7 (191),
(1968), s. 45-60
1729. UZIEMBŁO, Adam Olgierd.
Badania jedności, ideałów i podpółgrup symetrycznej półgrupy przekształceń. Część 3. Podpółgrupy półgrupy symetrycznej. B. Uogólnienie pojęcia półgrupy monogenicznej / Adam
Olgierd Uziembło. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 12 (196), (1968), s. 27-38
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1730. UZIEMBŁO, Adam Olgierd.
O rozkładzie ciągu skończonego na cykle
uogólnione / Adam Olgierd Uziembło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 6 (190),
(1968), s. 41-52
1731. WACŁAWEK, Witold.
Aparat do oczyszczania strefowego substancji
organicznych / Witold Wacławek, Adam Świerczek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 8 (192), (1968), s. 117-120
1732. WĄSIŃSKI, Henryk.
Wpływ rodzaju obróbki cieplnej i stopnia
zgniotu na własności wytrzymałościowe i plastyczne stali o zawartości 0,3% C / Henryk Wąsiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 11 (195), (1968), s. 95-106
1733. WIELGUS, Aleksander.
Flatter płyty o zmiennej grubości w płaskim
opływie naddźwiękowym / Aleksander Wielgus. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 4
(188), (1968), s. 57-68
1738. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się płaskich podłużnopoprzecznych fal obciążenia i odciążenia w niejednorodnym ośrodku sprężysto-lepkoplastycznych / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 1 (185), (1968),
s. 33-54
1739. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się płaskich podłużnopoprzecznych fal obciążenia i odciążenia w niejednorodnym ośrodku sprężysto-lepkoplastycznych. Część 2 / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 3 (187),
(1968), s. 49-66
1740. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się podłużno-poprzecznych
radialnych fal cylindrycznych w niejednorodnym ośrodku sprężysto/lepko-plastycznym.
Część 1. Analityczne rozwiązanie problemu /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 5 (189), (1968), s. 15-34
1734. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Równania fenomenologiczne przy braku lokalnej równowagi termodynamicznej w płynie wieloskładnikowym / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 1 (185),
(1968), s. 3-20
1741. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się podłużno-poprzecznych
radialnych fal cylindrycznych w niejednorodnym ośrodku sprężysto/lepko-plastycznym.
Część 2. Analiza wyników liczbowych /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 6 (190), (1968), s. 13-28
1735. WŁODARCZYK, Edward.
Dynamika sztywnej płyty spoczywającej na
sprężysto-plastycznym podłożu / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
17, nr 4 (188), (1968), s. 29-56
1742. WOROSZYŁ, Stanisław.
Zlinearyzowany opływ naddźwiękowy drgających harmonicznie ciał osiowosymetrycznych /
Stanisław Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 17, nr 8 (192), (1968), s. 23-44
1736. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
rozprzestrzeniania się kulistej fali w ośrodku
sprężysto/lepko-plastycznym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17,
nr 6 (190), (1968), s. 29-40
1743. ZALEWSKI, Edward.
Geometryczna dyskusja prostych dyslokacji
krawędziowych w kryształach wolframianu
wapnia / Edward Zalewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 1 (185), (1968),
s. 91-97
1737. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie kulistej fali naprężenia od gładkiej nieodkształcalnej płaszczyzny w ośrodku sprężysto/lepko-plastycznym / Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9
(193), (1968), s. 65-84
1744. ZIELIŃSKI, Ryszard.
Obliczanie prawdopodobieństw w sekwencyjnych schematach podejmowania decyzji / Ryszard Zieliński, Halina Żołnowska. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 17, nr 9A (193A),
(1968), s. 57-66
119
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1745. ŻMIJA, Józef.
Badanie anizotropii dyfuzji węgla w monokryształach niklu i samodyfuzji w monokryszta-
łach srebra / Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 17, nr 9 (193), (1968), s. 115-124
Vol. 18, 1969 r.
1746. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Bezpośrednie ciągłe wzmocnienie ultradźwiękowych fal powierzchniowych w kryształach
wurcytowych przy uwzględnieniu dyfuzji, rekombinacji i pułapkowania / Norbert Andrzejewski, Eugeniusz Danicki, Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 9
(205), (1969), s. 3-14
1747. ANTONOWICZ, Dariusz.
Pasożytnicze przesunięcie częstotliwości w laserze pierścieniowym / Dariusz Antonowicz,
Henryk Grycewicz, Kazimierz Maksjan, Eugeniusz Stor. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 12 (208), (1969), s. 39-48
1748. BIELAWSKI, Anatol.
Modelowanie obliczeń statecznościowych dla
statków z wykorzystaniem uniwersalnej maszyny analogowej ELWAT-1 i uniwersalnej maszyny cyfrowej ODRA-1013 / Anatol Bielawski. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 12 (208),
(1969), s. 145-160
1749. BOLIŃSKI, Benedykt.
O możliwości zastąpienia przekładni mechanicznej do napędu śmigła ogonowego śmigłowca przekładnia hydrauliczną / Benedykt Boliński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 11
(207), (1969), s. 123-130
1752. DĄBROWSKA, Irena.
Badanie doskonałości struktury monokryształów arsenku galu metodą trawienia chemicznego i prześwietlenia w podczerwieni / Irena Dąbrowska, Marta Pawłowska. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 7 (203), (1969),
s. 95-102
1753. DEC, Tomasz.
Wybrane parametry tworzywa opartego na bazie esylitów jako surowca odpadowego / Tomasz Dec, Jerzy Bogdan Raczek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8 (204), (1969),
s. 89-98
1754. DOBIECH, Ireneusz.
Badania prędkości pocisku w przewodzie lufy /
Ireneusz Dobiech, Marian Rojek, Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18,
nr 5 (201), (1969), s. 49-60
1755. DOBIECH, Ireneusz.
Niektóre badania fotoelektryczne plazmy powstającej przy wystrzale / Ireneusz Dobiech. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8
(204), (1969), s. 49-58
1750. BUT, Józef.
O pewnej optymalizacji sterowania dyskretnego
z adaptacją / Józef But. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 2 (198), (1969), s. 51-60
1756. DOMOSŁAWSKI, Wojciech.
Metoda obliczania współczynnika M służącego
do wyznaczania całkowitej gęstości elektronowej w jonosferze za pomocą rejestracji efektu
Faradaya przy odbiorze sygnałów sztucznych
satelitów ziemi (SSZ) / Wojciech Domosławski,
Władysław Kołosowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 12 (208), (1969), s. 137-144
1751. DARLEWSKI, Witold.
Elektrochemia pochodnych dwufenyl sulfonu
i polarografia 4,4’-dwuhydroksy-3,3’-dwunitrodwufenylosulfonu / Witold Darlewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 12
(208), (1969), s. 33-38
1757. DONIMIRSKI, Stanisław.
Badania wpływu sposobu oczyszczania żywic
na własności otrzymanych z nich modyfikowanych klejów epoksydowych / Stanisław Donimirski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18,
nr 9 (205), (1969), s. 89-101
120
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1758. DRZYMAŁA, Wacław.
O pewnym algorytmie badania istotnej określoności formy kwadratowej / Wacław Drzymała.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 3
(199), (1969), s. 31-38
1759. DRZYMAŁA, Wacław.
O zbieżności algorytmu poszukiwania ekstremum metoda najszybszego spadku / Wacław
Drzymała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 3 (199), (1969), s. 39-50
1760. DURACZ, Andrzej.
Piezopółprzewodnikowy (CdS) wzmacniacz
ciągłego działania na fali powierzchniowej
o czystym wzmocnieniu 32dB/cm / Andrzej
Duracz, Antoni Latuszek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 6 (202), (1969),
s. 13-16
1761. DZIKIEWICZ, Bronisław.
Wyrównanie analityczno-graficzne dla topograficznego zabezpieczenia działań bojowych
wojsk / Bronisław Dzikiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 2 (198), (1969),
s. 67-78
1762. DZIKIEWICZ, Bronisław.
Wyrównanie analityczno-graficzne współrzędnych punktu przy zastosowaniu osnowy wziętej
z mapy / Bronisław Dzikiewicz. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 3 (199), (1969), s. 71-76
1763. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Wymuszone parametrycznie pobudzane drgania
płyty o skończonej długości w płaskim opływie
naddźwiękowym. Część 1. Teoria / Zbigniew
Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 3 (199), (1969), s. 15-30
1764. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Wymuszone parametrycznie pobudzane drgania
płyty o skończonej długości w płaskim opływie
naddźwiękowym. Część 2. Numeryczna analiza
/ Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 7 (203), (1969), s. 29-46
1765. FIDOS, Mieczysław.
Przyczynek do ustalenia normy ograniczenia
wpływu tętnienia światła na wzrok / Mieczy-
sław Fidos. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 18, nr 10 (206), (1969), s. 93-104
1766. FIDOS, Mieczysław.
Zagadnienie zanikania wrażenia migań wymuszonych promieniowaniem tętniącym. Część 1.
Teoria zjawiska / Mieczysław Fidos. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 11 (207),
(1969), s. 79-96
1767. FIDOS, Mieczysław.
Zagadnienie zanikania wrażenia migań wymuszonych promieniowaniem tętniącym. Część 2.
Badania : analiza czułości w funkcji parametrów n, Bt i Be / Mieczysław Fidos. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 12 (208),
(1969), s. 83-98
1768. FIDOS, Mieczysław.
Zagadnienie zanikania wrażenia migań wymuszonych promieniowaniem tętniącym. Część 3.
Badania : analiza krzywych zanikania migań /
Mieczysław Fidos. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 12 (208), (1969), s. 99-112
1769. GAJEWSKI, Tadeusz.
Równania i analiza kombinowanego programu
regulacji silnika turboodrzutowego / Tadeusz
Gajewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 12 (208), (1969), s. 71-82
1770. GRABOWSKI, Tadeusz.
N,N’-Tio- i N,N’-dwutio-bis-(N-metyloaryloaminy). Część 1. N,N’-Tio-bis-(N-metyloanilina) i jej metylo- i chloropochodne / Tadeusz
Grabowski, Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 6 (202), (1969),
s. 59-70
1771. GRABOWSKI, Tadeusz.
N,N’-Tio- i N,N’-dwutio-bis-(N-metyloaryloaminy). Część 2. N,N’-Dwutio-bis-(N-metyloanilina) i jej metylo- i chloropochodne / Tadeusz Grabowski, Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 6 (202),
(1969), s. 71-82
1772. KALISKI, Sylwester.
Falowód sprężystych fal powierzchniowych /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 4 (200), (1969), s. 73-82
121
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1773. KALISKI, Sylwester.
Ferromagnetopiezopółprzewodnikowy wzmacniacz na fali poprzecznej – Elfosa / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 5 (201), (1969), s. 13-30
1774. KALISKI, Sylwester.
Ferromagnetopiezopółprzewodnikowy wzmacniacz na spolaryzowanej fali poprzecznej – Elfosa / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 7 (203), (1969), s. 5-14
1775. KALISKI, Sylwester.
Idealny piezopółprzewodnikowy rezonator – faser – na fali powierzchniowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 4
(200), (1969), s. 11-30
1776. KALISKI, Sylwester.
O analogii równań fal spinowych i mechaniki
falowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 12 (208), (1969),
s. 21-22
1777. KALISKI, Sylwester.
O „paradoksie” oscylacji spontanicznych na
przykładzie układu mechanicznego / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 10 (206), (1969), s. 3-12
1778. KALISKI, Sylwester.
O pewnym kryterium oceny krytycznej mikromasy cząstki klasycznej / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 11
(207), (1969), s. 13-16
1779. KALISKI, Sylwester.
O próbie dedukcji stałej Plancka / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 12 (208), (1969), s. 113-120
1780. KALISKI, Sylwester.
O próbie klasycznego ujęcia mechaniki kwantowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 12 (208), (1969),
s. 3-20
1781. KALISKI, Sylwester.
O przybliżonych oszacowaniach ekspansji plazmy deuterowej pod wpływem udaru termicznego impulsem laserowym / Sylwester Kaliski.
122
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 6
(202), (1969), s. 3-12
1782. KALISKI, Sylwester.
O przybliżonym integralnym oszacowaniu kumulacji plazmy poddanej działaniu koncentrycznego impulsu ciśnienia / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8
(204), (1969), s. 3-10
1783. KALISKI, Sylwester.
Równania pola elektro-magneto-sprężystospinowego i sprzężone efekty wzmocnienia dryftowego. Część 1. Równania ogólne / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18,
nr 1 (197), (1969), s. 3-24
1784. KALISKI, Sylwester.
Równania pola elektro-magneto-sprężystospinowego i sprzężone efekty wzmocnienia dryftowego. Część 2. Wzmacniacze dryfowe /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 1 (197), (1969), s. 25-42
1785. KALISKI, Sylwester.
Równanie drgań sprężystych ferro płytki
w przybliżeniu kwasistatycznym w poprzecznym polu magnetycznym / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 2
(198), (1969), s. 3-12
1786. KALISKI, Sylwester.
Samowzbudny „elfosowy” generator oscylacji
spontanicznych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 11 (207),
(1969), s. 3-12
1787. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie falowodowej, sprężystej fali powierzchniowej za pomocą efektu dryfu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 18, nr 5 (201), (1969), s. 3-12
1788. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie podłużnych i powierzchniowych
fal sprężystych na gałęzi optycznej za pomocą
efektu dryfu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 3 (199), (1969),
s. 3-8
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1789. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie sprężystych multifal podłużnych
na gałęziach akustycznych i optycznych za pomocą efektu dryfu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 3 (199),
(1969), s. 9-14
1797. KOCAŃDA, Stanisław.
O pewnych szczegółach mikrobudowy złomów
zmęczeniowych ze stopu aluminium PA6 / Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 11 (207), (1969),
s. 61-78
1790. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie sprężystych multifal powierzchniowych na gałęziach akustycznych i optycznych za pomocą efektu dryfu / Sylweaster Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 4
(200), (1969), s. 3-10
1798. KOCAŃDA, Stanisław.
Prążki na złomach zmęczeniowych stopu aluminium PA6 i stali 45 / Stanisław Kocańda. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 12
(208), (1969), s. 49-70
1791. KLUS, Stanisław.
Bezpieczeństwo i uzbrojenie się zapalników do
pocisków o małych przyspieszeniach / Stanisław Klus. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 4 (200), (1969), s. 83-93
1799. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Modyfikacja charakterystyki promieniowania
anteny pod wpływem ośrodka plazmowego na
pole bliskie anteny / Władysław Kołosowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 2
(198), (1969), s. 61-66
1792. KLUS, Stanisław.
Energetyczna metoda określania obszarów rażenia głowic bojowych o fragmentacji wymuszonej / Stanisław Klus. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 10 (206), (1969), s. 81-92
1800. KONOPACKI, Maciej.
Wyznaczanie znaków wyrazów funkcji jednoczesności struktur sieciowych / Maciej Konopacki, Czesław Syc. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 1 (197), (1969), s. 61-80
1793. KOCAŃDA, Stanisław.
Badania stereoskopowe złomów zmęczeniowych ze stali 45 / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 6 (202),
(1969), s. 43-58
1801. KULICKI, Krzysztof.
Metoda poszukiwania prawdopodobnej struktury izolowanych cząsteczek organicznych /
Krzysztof Kulicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 6 (202), (1969), s. 35-42
1794. KOCAŃDA, Stanisław.
Badanie zmian zmęczeniowych w żelazie armko za pomocą odparowania powierzchni próbek
/ Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski, Tadeusz
Patej. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18,
nr 9 (205), (1969), s. 67-74
1802. KULICKI, Krzysztof.
O niektórych niejednorodnościach kryształów
GaP otrzymanych z roztworu GaP w Ga /
Krzysztof Kulicki, Zenon Nowak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8 (204), (1969),
s. 99-103
1795. KOCAŃDA, Stanisław.
O nośności i trwałości duzych łożysk tocznych /
Stanisław Kocańda, Karol Szewczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 5 (201),
(1969), s. 83-92
1803. LESIKIEWICZ, Andrzej.
Uogólniona analiza termodynamiczna odrzutowych silników przelotowych o dowolnym
schemacie przepływowym / Andrzej Lesikiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18,
nr 9 (205), (1969), s. 25-32
1796. KOCAŃDA, Stanisław.
O pewnej metodzie badań zjawisk zmęczenia
w żelazie armko / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8 (204),
(1969), s. 85-88
1804. LESIKIEWICZ, Andrzej.
Wpływ odchylenia parametrów termodynamicznych sprężarki silnika turbospalinowego na
intensywność przyrostu strat egzergii / Andrzej
Lesikiewicz, Ryszard Szymanik. – Bibliogr. –
123
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 10 (206), (1969),
s. 27-34
Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 18, nr 6 (202), (1969), s. 95-106
1805. LESIKIEWICZ, Andrzej.
Wpływ wysokości lotu na straty egzergii
w sprężarce lotniczego silnika turbinowego /
Andrzej Lesikiewicz, Ryszard Szymanik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 1 (197),
(1969), s. 81-86
1813. NOWAK, Henryk.
Wnikanie strumienia kumulacyjnego w jednolitą przeszkodę / Henryk Nowak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 1 (197), (1969),
s. 110-121
1806. LIPSKI, Edward.
Własności nieciągłych pochodnych stycznościowych potencjału warstwy pojedynczej
względem równania parabolicznego o współczynnikach zależnych od funkcji niewiadomej /
Edward Lipiński, Józef Orzechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8 (204),
(1969), s. 11-22
1807. MAJEWSKI, Tadeusz.
Problemy optymalizacji sieci wykrywania / Tadeusz Majewski, Leon Słomiński. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 4 (200), (1969), s. 57-72
1808. MAJEWSKI, Tadeusz.
Stochastyczny model pracy sieci wykrywania /
Tadeusz Majewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 12 (208), (1969), s. 23-32
1809. MAŁACHOWSKI,
Michał
Janusz.
Elektryczny ładunek przestrzenny w metalu
w układzie metal-izolator-metal / Michał Janusz
Małachowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 18, nr 7 (203), (1969), s. 47-56
1814. OCHELSKI, Stanisław.
Analiza pełzania ortotropowego tworzywa warstwowego w jednoosiowym stanie naprężenia /
Stanisław Ochelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 1 (197), (1969), s. 87-109
1815. OCHELSKI, Stanisław.
Pełzanie ortotropowego tworzywa warstwowego w dwuosiowym stanie naprężenia / Stanisław Ochelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 18, nr 2 (198), (1969), s. 79-101
1816. PACHUTA, Stanisław.
Wpływ zjawiska refrakcji na dokładność pomiaru kątów pionowych dla celowych przechodzących nad wodą, wykonanych w zakresie promieni podczerwonych / Stanisław Pachuta. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 5
(201), (1969), s. 69-82
1817. PIASECKI, Stanisław.
Matematyczny model pracy magazynu pośredniego w warunkach niepewności dostaw i zapotrzebowań / Stanisław Piasecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 3 (199), (1969),
s. 51-70
1810. MICHALEC, Jerzy.
Fala uderzeniowa w dobrym przewodniku
w polu magnetycznym / Jerzy Michalec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 11
(207), (1969), s. 25-40
1818. PIASECKI, Stanisław.
O ograniczeniach stopnia wykorzystania sprzętu
wynikających z możliwości zaplecza technicznego / Stanisław Piasecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 10 (206), (1969),
s. 55-64
1811. NIEPOSTYN, Dionizy.
Straty reologiczne w zbiornikach wstępnie sprężonych / Dionizy Niepostyn, Andrzej Spychała.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 5
(201), (1969), s. 93-103
1819. PIASECKI, Stanisław.
Planowanie dyżurów stacji w systemach radiolokacyjnych / Stanisław Piasecki. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 10 (206), (1969), s. 65-80
1812. NOWAK, Bogdan.
Badanie przydatności twardego żelazowania do
regeneracji wybranych części czołgowych /
1820. PIOTROWSKI, Józef.
Przewodnictwo elektryczne cienkich warstw
CdTe przy wysokich polach elektrycznych / Jó-
124
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
zef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 18, nr 11 (207), (1969), s. 115-122
Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 18, nr 8 (204), (1969), s. 59-72
1821. PRZYCHODZIEŃ, Tadeusz.
Budowa oraz niektóre właściwości fizyczne lodu jako spoiwa w zmarzniętych materiałach
sypkich / Tadeusz Przychodzień. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 3 (199), (1969),
s. 77-85
1829. RYMARZ, Czesław.
Obliczenie miejsc zerowych wyznacznika macierzy dowolnej postaci / Czesław Rymarz. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 4 (200), (1969),
s. 31-40
1822. PRZYCHODZIEŃ, Tadeusz.
Niektóre mechaniczne własności lodu jako spoiwa w zmarzniętych materiałach sypkich / Tadeusz Przychodzień. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 11 (207), (1969), s. 103-114
1823. RAFA, Józef.
Przenikanie poruszającego się frontu ciśnienia
w półprzestrzeń wypełnioną sprężysto/lepkoplastycznym ośrodkiem / Józef Rafa, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 18, nr 10 (206), (1969), s. 35-54
1824. RANISZEWSKI, Józef.
Doświadczalne i analityczne wyznaczenie postaci ruchu wibromłota o dwóch stopniach swobody / Józef Raniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 11 (207), (1969),
s. 51-60
1825. RANISZEWSKI, Józef.
Warunki stateczności ruchu wibromłota
o dwóch stopniach swobody / Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr
11 (207), (1969), s. 41-50
1826. ROJEK, Zdzisław.
Pewne własności całki podwójnej osobliwej
w sensie Cauchy’ego / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 1 (197),
(1969), s. 43-60
1827. RYBIŃSKI, Janusz.
Badania cienkowarstwowych tranzystorów polowych na Te / Janusz Rybiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 10 (206), (1969),
s. 13-20
1828. RYMARZ, Czesław.
Dyspersyjny model ciągły kryształu jonowego /
1830. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
Zagadnienie mieszane dla równania przewodnictwa cieplnego / Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 9 (205),
(1969), s. 33-50
1831. SOLARZ, Lech.
Mechanizm utraty stabilności niesterowanej rakiety odkształcalnej / Lech Solarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 7 (203), (1969),
s. 57-74
1832. SOLUCH, Waldemar.
Domeny akustoelektryczne w CdSe / Waldemar
Soluch. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18,
nr 10 (206), (1969), s. 21-26
1833. SOLUCH, Waldemar.
Oscylacje prądu w CdSe / Waldemar Soluch. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 9
(205), (1969), s. 15-20
1834. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Poszukiwanie nowych chromogennych substratów do badania aktywności esterazy cholinowej
: zagadnienia mikroanalizy związków fosforoorganicznych biologicznie czynnych II / Aleksandra Stachlewska-Wróblowa, Władysław
Chwałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 8 (204), (1969), s. 37-48
1835. SYC, Czesław.
Generowanie funkcji charakterystycznych liniowych obwodów elektronicznych metodą
liczb strukturalnych za pomocą maszyn cyfrowych / Czesław Syc. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 6 (202), (1969), s. 17-34
1836. SYC, Czesław.
Wyznaczanie drzew zorientowanych digrafów
metodą liczb strukturalnych binarnych za po-
125
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
mocą maszyn cyfrowych / Czesław Syc. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8 (204),
(1969), s. 23-36
1837. SZCZUCKI, Eugeniusz.
Badanie podatności na hydrolizę enzymatyczną
acetylopochodnych naftolo-azo-związków / Eugeniusz Szczucki, Aleksandra StachlewskaWróblowa, Stanisław Głozak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 5 (201), (1969),
s. 39-48
1838. SZMELTER, Jan.
Zastosowanie metody elementów skończonych
do tworzenia macierzy sztywności elementu
płyty / Jan Szmelter, Stanisław Dobrociński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 4
(200), (1969), s. 41-56
1839. SZYMANIK, Ryszard.
Analiza termodynamiczna procesów w mieszalniku dwuprzepływowych silników odrzutowych
/ Ryszard Szymanik. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 5 (201), (1969), s. 31-38
1840. SZYMANIK, Ryszard.
Wpływ rozszerzalności termicznej na pole temperatur w kadłubie turbiny gazowej / Ryszard
Szymanik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 11 (207), (1969), s. 17-24
1841. TEPER, Czesław.
Analiza warunków cieplnych pracujących łożysk tocznych walcowych / Czesław Teper. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 9
(205), (1969), s. 51-66
1842. TORECKI, Stanisław.
O pewnych możliwościach pomiaru charakterystyk energetycznych stałych paliw rakietowych
/ Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 18, nr 7 (203), (1969), s. 15-28
1843. WACHAL, Andrzej.
Charakterystyka struktury chemicznej asfaltów
przy pomocy wielkości fizycznych / Andrzej
Wachal. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 11 (207), (1969), s. 97-102
126
1844. WIŚNIEWSKI, Stefan.
O pewnych ograniczeniach przy przekształcaniu
bodźców termodynamicznych / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 9 (205), (1969), s. 21-24
1845. WIŚNIEWSKI, Stefan.
O pewnym modelu termodynamicznym procesu
spalania lotnej mieszaniny palnej / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
18, nr 2 (198), (1969), s. 37-50
1846. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym tłumieniu frontu fali uderzeniowej
propagującej się w uwodnionej warstwie gruntu
/ Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 18, nr 6 (202), (1969), s. 83-94
1847. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie kulistej fali naprężenia od płaskiej
utwierdzonej przegrody w ośrodku sprężysto/lepko-plastycznym / Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 2
(198), (1969), s. 13-36
1848. WŁODARCZYK, Edward.
Wpływ liniowo-sprężystego odciążenia na parametry ruchu sztywnej płyty spoczywającej na
sprężysto-plastycznym gruncie / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18,
nr 7 (203), (1969), s. 75-94
1849. ZALEWSKI, Edward.
Rozkład temperatury w kryształach wyciąganych metodą Czochralskiego / Edward Zalewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 8
(204), (1969), s. 73-84
1850. ŻMIJA, Józef.
Badania nad technologią otrzymywania monokryształów CdS / Józef Żmija, Teresa Nowak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 12
(208), (1969), s. 121-136
1851. ŻMIJA, Józef.
Otrzymywanie epitaksjalnych warstw arsenku
galu metodą wytrącania z ciekłych roztworów
galu / Józef Żmija, Maria Rdzanek. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 18, nr 9 (205), (1969),
s. 75-88
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Vol. 19, 1970 r.
1852. BABUL, Wiktor.
O warunkach tworzenia się falistej powierzchni
złącza metalowego wykonanego metodą wybuchową / Wiktor Babul, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5
(213), (1970), s. 153-170
1853. BABUL, Wiktor.
Warunki uzyskania połączenia metali metodą
wybuchową / Wiktor Babul. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5 (213), (1970),
s. 143-152
1854. BABUL, Wiktor.
Umocnienie stali metoda wybuchową / Wiktor
Babul. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 6 (214), (1970), s. 85-97
1855. BOLIŃSKI, Benedykt.
Dynamika silnika hydraulicznego zasilanego
cieczą roboczą z akumulatora neumohydraulicznego / Benedykt Boliński. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 2 (210), (1970),
s. 49-58
1856. BUDA, Marian.
Badanie rozkładu chromu w monokryształach
rubinu / Marian Buda, Józef Wasiak. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218),
(1970), s. 81-92
1857. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Przewodnictwo elektryczne nitro pochodnych
oraz analogów organicznych i nieorganicznych
eteru 2,4,4’,6-czteronitrodwufenylowego. Część
1. Badanie przewodnictwa elektrycznego niektórych nitro pochodnych oraz analogów organicznych eteru 2,4,4’,6-czteronitrodwufenylowego / Wanda Burakiewicz-Mortka. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970),
s. 99-108
1858. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Rozwiązanie metodą różnic skończonych zagadnienia drgań wywołanych obciążeniem ru-
chomym w mostach pływających typu ciągłego
/ Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 1 (209), (1970),
s. 83-100
1859. CHABROS, Wiesław.
Wpływ długości fali i geometrii procesu holograficznego na zniekształcenia holograficznych
zobrazowań obiektów trójwymiarowych / Wiesław Chabros. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 12 (220), (1970), s. 81-92
1860. CICHOWICZ, Robert.
Możliwości zastosowania kleju utwardzanego
na zimno do łączenia cienkich duralowych
blach / Robert Cichowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218), (1970),
s. 69-80
1861. CISZEWSKI, Bohdan.
Badania nad technologia i strukturą fazy MnBi /
Bohdan Ciszewski, Jan Kozubowski, Tadeusz
Patej, Janusz Sadowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 6 (214), (1970), s. 17-22
1862. CITKO, Anna.
O pewnych możliwościach wykorzystania pomiarów napięcia powierzchniowego metodą leżącej kropli do badania zjawisk występujących
w stopach metali / Anna Citko, Tadeusz Patej. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 8
(216), (1970), s. 61-68
1863. DACKO, Marian.
Zginanie sprężysto-plastycznej, kołowo-symetrycznej płyty o dużych ugięciach / Marian
Dacko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 9 (217), (1970), s. 13-30
1864. DANICKI, Eugeniusz.
Wzmocnienie ultyraddźwiekowej fali powierzchniowej w układzie : piezoelektryk –
półprzewodnik / Eugeniusz Danicki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 2 (210), (1970),
s. 9-14
127
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1865. DĄBROWSKI, Roman.
O aktywności katalitycznej produktu kondensacji bezwodnika ftalowego z eterem dwumetylowym pirokatechiny / Roman Dąbrowski, Stanisław Tadej, Zygfryd Witkiewicz, Andrzej
Konopczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 2 (210), (1970), s. 89-94
1872. DOBIECH, Ireneusz.
Opis aparatury dla analizy częstotliwościowej
krótkotrwałych przebiegów elektromagnetycznych / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970), s. 73-84
1866. DĄBROWSKI, Roman.
O roli anionu w przewodnictwie ciemnym fioletu krystalicznego / Roman Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218),
(1970), s. 113-122
1873. DOBIECH, Ireneusz.
Oscylograficzny pomiar prędkości pocisku na
małej bazie w zastosowaniu do badania skuteczności nieniszczącego hamowania pocisków
naddźwiękowych / Ireneusz Dobiech, Jerzy
Marczak, Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970),
s. 59-72
1867. DĄBROWSKI, Roman.
Wpływ sorpcji na właściwości paramagnetyczne polimerów ftaleinowych. Część 1. Właściwości paramagnetyczne polimerów ftaleinowych w próżni i w powietrzu / Roman Dąbrowski, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218), (1970), s. 93-104
1874. DOBIECH, Ireneusz.
Wyniki badań aparatury dla analizy częstotliwościowej krótkotrwałych przebiegów / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 4 (212), (1970), s. 85-98
1868. DĄBROWSKI, Roman.
Wpływ sorpcji na właściwości paramagnetyczne polimerów ftaleinowych. Część 2. Właściwości paramagnetyczne polimerów ftaleinowych w obecności substancji donorowoakceptorowych / Roman Dąbrowski, Zygfryd
Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 10 (218), (1970), s. 105-112
1869. DĄBROWSKI, Roman.
Wpływ substancji donorowo-akceptorowych na
przewodnictwo elektryczne polimerów ftaleinowych / Roman Dąbrowski, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 2 (210), (1970), s. 73-88
1870. DEMIANIUK, Mieczysław.
Otrzymywanie monokryształów ZnO z fazy gazowej / Mieczysław Demianiuk, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 4
(212), (1970), s. 109-118
1871. DERENTOWICZ, Henryk.
Badanie przewodności cieplnej paliw stałych
przy użyciu aparatu „Poensgena” / Henryk Derentowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
19, nr 2 (210), (1970), s. 59-72
128
1875. DONIMIRSKI, Stanisław.
Problemy wytwarzania i oceny optycznie czynnych miękkich materiałów modelowych / Stanisław Donimirski, Zdzisław Dyląg, Zbigniew
Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 11 (219), (1970), s. 99-112
1876. DRZYMAŁA, Wacław.
O identyfikacji dyskretnego modelu procesu
dynamicznego / Wacław Drzymała. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5 (213), (1970),
s. 65-82
1877. DRZYMAŁA, Wacław.
Procedury iteracyjne wyznaczania ekstremum
wartości przeciętnej przy nieznanych rozkładach prawdopodobieństwa. Część 1. Algorytmy
i ich własności / Wacław Drzymała. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 9 (217), (1970),
s. 31-40
1878. DRZYMAŁA, Wacław.
Procedury iteracyjne wyznaczania ekstremum
wartości przeciętnej przy nieznanych rozkładach prawdopodobieństwa. Część 2. Problemy
optymalizacji µ-estymatorów / Wacław Drzymała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 9 (217), (1970), s. 41-64
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1879. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Lokalna analiza nieliniowych wymuszonych
drgań płyty o skończonej długości w płaskim
opływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10
(218), (1970), s. 29-46
1887. GRACZYK, Alfreda.
Wpływ podstawników elektronodonorowych na
własności akceptorowe pierścienia symtrójnitrobenzenu / Alfreda Graczyk, Wiesława
Wierzbiańska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 9 (217), (1970), s. 91-100
1880. DŻYGADŁO, Zbigniew.
O nieautonomicznych drganiach samowzbudnych układów z siłą śledzącą / Zbigniew Dżygadło, Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 5 (213), (1970), s. 83-104
1888. HEBDA, Michał.
Naprężenie II rodzaju a substruktura w warstwie wierzchniej elementów maszyn / Michał
Hebda. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 5 (213), (1970), s. 31-46
1881. FILIP, Franciszek.
Nośność graniczna zbiornika szkieletowego /
Franciszek Filip, Dionizy Niepostyn. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970),
s. 33-46
1889. HEBDA, Michał.
Niektóre problemy metodyki badania tarcia
elementów maszyn na przykładzie nakładek
hamulcowych pojazdów mechanicznych / Michał Hebda, Kazimierz Spaliński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 2 (210), (1970),
s. 95-104
1882. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Projekt spektrometru rentgenowskiego dla sondy elektronowej / Jerzy Frydrychowicz, Grzegorz Grabczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 6 (214), (1970), s. 43-52
1883. GAJ, Tadeusz.
Tranzystorowy przerzutnik o dużym oporze
wejściowym i małym progu przerzutu / Tadeusz
Gaj. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 7 (215),
(1970), s. 81-97
1884. GAJEWSKI, Tadeusz.
Analiza wpływu programów regulacji turbinowego silnika odrzutowego ze sprężarką osiową
na jego sprawność ogólną / Tadeusz Gajewski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10
(218), (1970), s. 61-68
1885. GĄSIOR, Bolesław.
Analiza optymalizacyjna generatora oscylacji
spontanicznych („fasera”) w piezopółprzewodnikach / Bolesław Gąsior, Wiesław Gregorkiewicz, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 8 (216), (1970), s. 11-24
1886. GŁOWICKI, Henryk.
Metoda wykrywania linii pęknięc powłoki kruchego pokrycia / Henryk Głowicki, Mieczysław
Piskorz. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 9
(217), (1970), s. 101-106
1890. HEBDA, Michał.
Niektóre
zagadnienia
badania
warstwy
wierzchniej / Michał Hebda. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 3 (211), (1970),
s. 51-64
1891. HULEWICZ, Zbigniew.
Wpływ koncentracji masowej strumienia aerozolu na współczynnik wnikania masy dla cząstek aerozolowych w skruberze z porowatym
wypełnieniem / Zbigniew Hulewicz. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 7 (215), (1970),
s. 53-70
1892. IGRAS, Edmund.
Elektryczne i fotoelektryczne właściwości cienkich warstw CdTe wygrzewanych w parach Hg
/ Edmund Igras, Józef Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 7 (215), (1970),
s. 41-48
1893. JABŁOŃSKA, Alina.
Preparatyka i zastosowanie izopentanu, cykloheksanu i mrówczanu metalu w licznikach geigerowskich i proporcjonalnych / Alina Jabłońska, Ryszard Jan Krupa. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 9 (217), (1970), s. 107-110
1894. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Efektywność optycznego pobudzania mikrofa-
129
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
lowych wzmacniaczy kwantowych / Zdzisław
Jankiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 7 (215), (1970), s. 23-40
1895. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Rezonatory mikrofalowe z anizotropowym wypełnieniem / Zdzisław Jankiewicz, Zdzisław
Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 2 (210), (1970), s. 15-32
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 12
(220), (1970), s. 3-14
1903. KALISKI, Sylwester.
O makroskopowym efekcie tunelowym fal spinowych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 11 (219), (1970),
s. 11-16
1896. KALISKI, Sylwester.
Badania falowe termo-mikrosprężystości / Sylwester Kaliski, Witold Nowacki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 1 (209), (1970),
s. 3-10
1904. KALISKI, Sylwester.
O mechanicznym modelu generacji oscylacji
spontanicznych dla poprzecznej fali powierzchniowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 8 (216), (1970),
s. 41-46
1897. KALISKI, Sylwester.
Domeny akustoelektryczne w piezopółprzewodniku na poprzecznej fali powierzchniowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 12 (220), (1970), s. 107-114
1905. KALISKI, Sylwester.
O mechanicznym modelu wzmocnienia poprzecznej, sprężystej fali powierzchniowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 7 (215), (1970), s. 49-52
1898. KALISKI, Sylwester.
Falowe
równania
termo-magnetomikrosprężystości / Sylwester Kaliski, Witold
Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
19, nr 2 (210), (1970), s. 3-8
1906. KALISKI, Sylwester.
O możliwości generacji samowzbudnych, narastających fal termicznych / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 11
(219), (1970), s. 3-10
1899. KALISKI, Sylwester.
Generator oscylacji spontanicznych na poprzecznej fali powierzchniowej w piezopółprzewodniku / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 9 (217), (1970),
s. 3-12
1907. KALISKI, Sylwester.
O pewnych własnościach równań drgań piezoelektrycznych dla kryształów niobianu i tantalanu litu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218), (1970),
s. 3-10
1900. KALISKI, Sylwester.
Kwasiklasyczne równania relatywistycznej mechaniki kwantowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 3 (211),
(1970), s. 3-8
1908. KALISKI, Sylwester.
Poprzeczna fala powierzchniowa w piezopółprzewodnikach / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 6 (214), (1970),
s. 53-58
1901. KALISKI, Sylwester.
Metoda W.K.B. dla „klasycznego” ujęcia mechaniki kwantowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5 (213),
(1970), s. 11-18
1909. KALISKI, Sylwester.
Poprzeczne fale powierzchniowe na kontakcie
dwóch ośrodków sprężystych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10
(218), (1970), s. 11-14
1902. KALISKI, Sylwester.
Niestacjonarny ruch cząstki w ujęciu „klasycznym” mechaniki kwantowej / Sylwester Kaliski.
1910. KALISKI, Sylwester.
Powierzchniowe domeny akustoelektryczne w CdS
/ Sylwester Kaliski, Waldemar Soluch. – Bi-
130
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
bliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 12
(220), (1970), s. 25-32
1911. KALISKI, Sylwester.
Propagacja magnetycznej fali nieciągłości
z prędkością dźwięku w jednowymiarowych
układach ciągłych / Sylwester Kaliski, Andrzej
Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
19, nr 1 (209), (1970), s. 11-26
1912. KALISKI, Sylwester.
Równania mechaniki kwantowej w ujęciu „klasycznym” w polu elektromagnetycznym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 6 (214), (1970), s. 3-8
1913. KALISKI, Sylwester.
Równanie Diraca w ujęciu „klasycznym” / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 7 (215), (1970), s. 3-8
1914. KALISKI, Sylwester.
Równanie Pauliego w ujęciu „klasycznym” /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 6 (214), (1970), s. 9-16
1915. KALISKI, Sylwester.
Statecznościowa granica kumulacji plazmy /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 12 (220), (1970), s. 15-24
1916. KALISKI, Sylwester.
Uproszczone równanie charakterystyczne dla
płaskich drgań piezoelektrycznych niobianu
i tantalanu litu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 11 (219), (1970),
s. 73-78
1917. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie fal spinowych w ośrodku sprężystym strumieniem dryfującej plazmy / Sylwester
Kaliski, Zbigniew Sęk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970), s. 13-22
1918. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie poprzecznej fali powierzchniowej
w granacie itru z cienką warstwą piezopółprzewodnikowa / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 8 (216), (1970),
s. 3-10
1919. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie poprzecznej fali powierzchniowej
w piezopółprzewodniku / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 7
(215), (1970), s. 9-22
1920. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie sprężysto-spinowych fal powierzchniowych w dyskretnym ośrodku kubicznym za pomocą ruchomej masy / Sylwester
Kaliski, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 3 (211), (1970),
s. 9-18
1921. KALISKI, Sylwester.
Zastosowanie „klasycznych” równań mechaniki
kwantowej do rozwiązań prostych przykładów.
Część 1. Bariery i jamy potencjału / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 4 (212), (1970), s. 3-12
1922. KALISKI, Sylwester.
Zastosowanie „klasycznych” równań mechaniki
kwantowej do rozwiązań prostych przykładów.
Część 2. Oscylator harmoniczny / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 5 (213), (1970), s. 3-10
1923. KASPRZYK, Tadeusz.
Badanie możliwości polepszenia warunków
pracy kierowcy ciągnika / Tadeusz Kasprzyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 7
(215), (1970), s. 71-80
1924. KLEPACZKO, Janusz.
Metody pomiaru prędkości masowych na czele
fali uderzeniowej z wykorzystaniem laserów /
Janusz Klepaczko, Mikołaj Korzuń. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 11 (219),
(1970), s. 113-121
1925. KOCAŃDA, Stanisław.
Analiza mikrofraktograficzna zmęczeniowo
niszczonych elementów z mosiądzu M63 / Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970),
s. 23-32
1926. KOCAŃDA, Stanisław.
Badania nad możliwymi źródłami inicjacji pęknięć zmęczeniowych w stopach aluminium (na
131
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
tle obserwacji mikrofraktograficznych) / Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5 (213), (1970),
s. 47-64
1927. KOCAŃDA, Stanisław.
Badania zjawisk niszczenia w łożyskach tocznych o krótkiej trwałości / Stanisław Kocańda,
Jan Kozubowski, Karol Szewczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 2 (210), (1970),
s. 33-48
1928. KOCAŃDA, Stanisław.
Mikrobudowa złomów zmęczeniowych mosiądzu M63 w świetle obserwacji quasistereoskopowych / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 6 (214), (1970),
s. 33-42
1929. KOCAŃDA, Stanisław.
O śladach wgnieceń na powierzchni złomów
zmęczeniowych stali 45 / Stanisław Kocańda,
Jan Kozubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 19, nr 1 (209), (1970), s. 37-44
1930. KOCAŃDA, Stanisław.
O ujawnieniu blokowej struktury zmęczeniowych pasm poślizgu / Stanisław Kocańda, Jan
Kozubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 3 (211), (1970), s. 65-68
1931. KOCAŃDA, Stanisław.
Porównawcze badania możliwych źródeł rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stopie aluminium PA6 / Stanisław Kocańda. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 6 (214), (1970),
s. 23-32
1932. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Efekt Faradaya w jonosferze oraz jego wykorzystanie do badan jonosferycznych / Władysław Kołosowski, Andrzej Wernik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 11 (219), (1970),
s. 43-50
1933. KONOPCZYŃSKI, Andrzej.
Analiza składu spalin tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym metoda chromatografii gazowej / Andrzej Konopczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 6 (214),
(1970), s. 79-84
132
1934. KOZUBOWSKI, Jan.
O pewnej metodzie obserwacji naturalnych powierzchni wydzieleń w stopach / Jan Kozubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 3
(211), (1970), s. 69-74
1935. KOZUBOWSKI, Jan.
O pewnej modyfikacji rentgenograficznej metody obracanego kryształu w zastosowaniu do
badania cienkich warstw / Jan Kozubowski,
Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 19, nr 11 (219), (1970), s. 27-32
1936. KRUPA, Ryszard Jan.
Detektory do wykrywania i pomiarów małych
aktywności preparatów zawierających izotopy
emitujące niskoenergetyczne promieniowanie
beta / Ryszard Jan Krupa. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5 (213), (1970),
s. 171-180
1937. KRUPA, Ryszard Jan.
Licznik-próbnik do badań materiałów konstrukcyjnych i wypełnień detektorów promieniowania jądrowego / Ryszard Jan Krupa, Jerzy Sędek. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 2 (210),
(1970), s. 105-111
1938. KUR, Jan.
Absorpcja światła w cienkich warstwach
Cu1,8Se / Jan Kur, Andrzej Senczyszyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 1 (209),
(1970), s. 11-36
1939. KUR, Jan.
Dyfuzja Cu i Ag w cienkie warstwy Cu1,8Se /
Jan Kur, Andrzej Senczyszyn. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 12 (220), (1970),
s. 37-42
1940. KUR, Jan.
Opór elektryczny cienkich warstw Cu1,8Se / Jan
Kur, Andrzej Senczyszyn. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 12 (220), (1970), s. 33-36
1941. LEŚNIEWSKI, Jan.
O zależności zmian zachodzących w widmie
przyspieszeń drgań kadłuba od stanu dotarcia
silnika / Jan Leśniewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 8 (216), (1970), s. 35-40
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1942. LEŚNIEWSKI, Jan.
Zachowanie się amplitudowego widma przyspieszeń drgań w paśmie rezonansowym silnika
przed i po dotarciu na hamowni / Jan Leśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 8
(216), (1970), s. 25-34
1943. ŁUKASIAK, Andrzej.
Wpływ efektów powłokowych na własności jąder z obszaru transuranowców / Andrzej Łukasiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5
(213), (1970), s. 117-132
1944. MAJEWSKI, Tadeusz.
Wieloczęstotliwościowe i pelengacyjne sieci
wykrywania / Tadeusz Majewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 1 (209), (1970),
s. 45-58
1945. MAKSJAN, Kazimierz.
Praca fotopowielacza w warunkach zasilania
impulsowego / Kazimierz Maksjan, Eugeniusz
Stor. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 8
(216), (1970), s. 55-60
1946. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Wyznaczanie koncentracji domieszek w półprzewodniku metodą pomiaru pojemności układu MOS / Michał Janusz Małachowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 3 (211),
(1970), s. 75-86
1947. MARCINIAK, Wiesław.
Badanie zjawiska polaryzacji objętościowej
w strukturach MOS / Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 12
(220), (1970), s. 93-106
1948. MARCINIAK, Wiesław.
Pomiar relaksacji dielektrycznej jako metoda
oceny fizykochemicznych własności warstwy
SiO2 na podłożu Si / Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 5 (213),
(1970), s. 133-142
1949. MICHALEC, Jerzy.
Samopodobna fala rozrzedzenia w doskonale
przewodzącym ośrodku stałym w polu magnetycznym po wyjściu fali uderzeniowej na swobodną powierzchnię / Jerzy Michalec. – Biblio-
gr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218),
(1970), s. 123-134
1950. MIZERA, Ryszard.
Optymalizacja planowania przegrupowania wielu kolumn / Ryszard Mizera. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970),
s. 47-58
1951. NIEPOSTYN, Dionizy.
Nośność graniczna przestrzennego układu prętowego / Dionizy Niepostyn, Franciszek Filip. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 3
(211), (1970), s. 19-30
1952. NOWAK, Bogdan.
Wpływ żelazowania twardego oraz wygrzewania po żelazowaniu na wytrzymałość zmęczeniową i odporność na zużycie elementów ze stali 18H2N4WA i stali 45 / Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 1 (209),
(1970), s. 101-116
1953. NOWAK, Henryk.
Możliwości wykorzystania fali detonacyjnej do
wytwarzania twardych kryształów / Henryk
Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
19, nr 12 (220), (1970), s. 129-133
1954. NOWAK, Henryk.
Wnikanie strumienia kumulacyjnego w masywną przeszkodę składającą się z kilku warstw
różnych materiałów / Henryk Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 1 (209),
(1970), s. 59-68
1955. NOWAK, Henryk.
Wyznaczanie prędkości czoła strumienia kumulacyjnego / Henryk Nowak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 11 (219), (1970),
s. 51-54
1956. NOWAK, Zenon.
Cienkie warstwy ZnTe typu p o dużej ruchliwości nośników / Zenon Nowak, Józef Piotrowski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 12
(220), (1970), s. 43-50
1957. ORZECHOWSKI, Józef.
O pewnym zagadnieniu granicznym dla układu
parabolicznego równań cząstkowych / Józef
133
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Orzechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 3 (211), (1970), s. 31-40
1958. PORADZIŃSKI, Kazimierz.
Stan obiektu – parametry – cechy stanu / Kazimierz Poradziński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 3 (211), (1970), s. 41-50
1959. PREISKORN, Marek.
Określenie nieustalonych pól temperatur w niechłodzonej dyszy silnika rakietowego na analogu rezystorowym / Marek Preiskorn, Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
19, nr 5 (213), (1970), s. 19-30
1960. PROBULSKI, Stanisław.
Prototyp radioizotopowego urządzenia do dokładnego pomiaru gęstości i jej wielkości pochodnych / Stanisław Probulski, Antoni Wykpisz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 9 (217), (1970), s. 111-122
1961. ROJEK, Zdzisław.
Wzory Poissona, Schwarza i Hiblerta dla funkcji dwóch zmiennych zespolonych / Zdzisław
Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 12 (220), (1970), s. 71-80
1962. RYBIŃSKI, Janusz.
Zmiana parametrów cienkowarstwowych tranzystorów polowych w funkcji czasu / Janusz
Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
19, nr 5 (213), (1970), s. 105-116
1963. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
Zagadnienie mieszane dla równania przewodnictwa cieplnego z nieliniowym warunkiem
brzegowym. Część 1 / Kazimierz Sierpiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 12
(220), (1970), s. 51-62
1964. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
Zagadnienie mieszane dla równania przewodnictwa cieplnego z nieliniowym warunkiem
brzegowym. Część 2 / Kazimierz Sierpiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 12
(220), (1970), s. 63-70
1965. SOLARZ, Lech.
Aproksymacja warstwy przejściowej skokiem
w problemach odbicia fali płaskiej / Lech So-
134
larz, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218), (1970),
s. 135-149
1966. SOLUCH, Waldemar.
Domeny akustoelektryczne w niejednorodnej
próbce CdS / Waldemar Soluch. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 8 (216), (1970),
s. 47-54
1967. SOLUCH, Waldemar.
Domeny pola elektrycznego w półprzewodnikach / Waldemar Soluch. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 3 (211), (1970), s. 87-111
1968. SOLUCH, Waldemar.
Własności domen akustoelektrycznych w CdSe
/ Waldemar Soluch. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 19, nr 11 (219), (1970), s. 17-26
1969. SYLLA, Stefan.
Pomiary amplitud słabych drgań metodą bezpośredniej obserwacji obrazu interferencyjnego /
Stefan Sylla. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 11 (219), (1970), s. 33-42
1970. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Wielkości luzów wierzchołkowych łopatek wirnikowych jako kryterium czasu niezawodnej
pracy lotniczych silników turbinowych / Stefan
Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 11 (219), (1970), s. 91-98
1971. SZMELTER, Jan.
Algorytm obliczania reakcji i przemieszczeń
dyskretnego liniowego układu sprężystego
z więzami jedno- i dwustronnymi / Jan Szmelter, Jerzy Wilczkowski. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 10 (218), (1970), s. 47-60
1972. TOMASSI, Witold.
Ogniwo adsorpcyjne / Witold Tomassi, Andrzej
Sporzyński, Teresa Kulińska. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 11 (219), (1970),
s. 79-92
1973. TORECKI, Stanisław.
Urzadzenie do badania odporności elementów
pocisków na duże przyspieszenia / Stanisław
Torecki, Henryk Sojka. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 12 (220), (1970), s. 115-128
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1974. WŁODARCZYK, Edward.
O analitycznym rozwiązaniu problemu fali odciążenia słabej nieciągłości / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19,
nr 11 (219), (1970), s. 55-72
1975. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym tłumieniu parametrów na frontach
fal silnych nieciągłości w ośrodkach sprężystych / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 10 (218), (1970),
s. 15-28
1976. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się płaskich fal sprężystoplastycznych wywołanych udarem masowym /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970), s. 119-130
1977. WOROSZYŁ, Stanisław.
Zastosowanie cylindrycznej transformacji całkowej do zagadnienia zlinearyzowanego opływu naddźwiękowego drgającego harmonicznie
ciała cylindrycznego / Stanisław Woroszył. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 1
(209), (1970), s. 69-82
1978. WOŹNIAK, Edward.
Badanie mechanizmu procesu spalania masy pirotechnicznej generującej tlen / Edward Woź-
niak, Jerzy Pater. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 19, nr 6 (214), (1970), s. 59-68
1979. WRÓBEL, Tadeusz.
Elektromaszynowa bezstykowa reluktancyjna
przetwornica częstotliwości o działaniu opartym
na wykorzystaniu trzeciej harmonicznej pola
magnetycznego / Tadeusz Wróbel. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 4 (212), (1970),
s. 131-142
1980. ŻMIJA, Józef.
Badania procesów samodyfuzji w monokryształach siarczku kadmu / Józef Żmija, Mieczysław
Demianiuk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 19, nr 9 (217), (1970), s. 77-90
1981. ŻMIJA, Józef.
Generowanie dyslokacji w monokryształach
CdS przez strumień dyfuzyjny atomów międzywęzłowych / Józef Żmija, Jerzy Pielaszek. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 19, nr 6
(214), (1970), s. 69-78
1982. ŻMIJA, Józef.
Wpływ własnych defektów punktowych na własności elektryczne monokryształów siarczku
kadmu / Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 19, nr 9 (217), (1970), s. 65-76
Vol. 20, 1971 r.
1983. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Analiza eksperymentalna wzmacniacza elektrono-akustycznego ciągłego działania na falach
powierzchniowych w CdS / Norbert Andrzejewski, Eugeniusz Danicki, Andrzej Duracz,
Sylwester Kaliski, Antoni Latuszek. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 1 (221), (1971),
s. 9-36
1984. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Optymalizacja wzmacniacza elektronowoakustycznego ciągłego działania na falach powierzchniowych w krysztale siarczku kadmu /
Norbert Andrzejewski, Eugeniusz Danicki, Andrzej Duracz, Sylwester Kaliski, Antoni Latu-
szek. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 1 (221),
(1971), s. 37-52
1985. BAUER, Jerzy.
Dynamika sztywnej płyty spoczywającej na
sprężysto-plastycznym podłożu ze zmienną
granicą plastyczności / Jerzy Bauer, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 3 (223), (1971), s. 41-58
1986. BAUER, Jerzy.
Wpływ rosnącej granicy plastyczności na podłużne fale naprężenia w gruncie generowane
udarem masowym / Jerzy Bauer, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 2 (222), (1971), s. 71-86
135
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
1987. BOLIŃSKI, Benedykt.
Wpływ cyklicznie zmiennych parametrów
przepływu na charakterystyki pewnego układu
hydraulicznego / Benedykt Boliński, Andrzej
Serwach, Andrzej Siemiątkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 6 (226), (1971),
s. 133-140
1988. BOROWICZ, Lech.
Montażowy retusz komy decentracji i aberracji
sferycznej / Lech Borowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11 (231), (1971),
s. 63-72
1989. BREJWO, Wojciech.
Dioda o kontrolowanym potencjale powierzchniowym. Część 1 / Wojciech Brejwo. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 1 (221),
(1971), s. 65-76
1990. BREJWO, Wojciech.
Dioda o kontrolowanym potencjale powierzchniowym. Część 2 / Wojciech Brejwo. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 1 (221),
(1971), s. 77-82
1991. CHWALCZYK, Franciszek.
O pewnej metodzie konstrukcji rozwiązania
problemu propagacji płaskiej niestacjonarnej fali uderzeniowej w ośrodkach niesprężystych /
Franciszek Chwalczyk, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 4
(224), (1971), s. 39-54
1992. CICHOWICZ, Robert.
Możliwości wykonania klejonego połączenia
typu rurka-trzpień / Robert Cichowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 12
(232), (1971), s. 97-106
1993. CISZEWSKI, Bohdan.
Technologia monokrystalizacji korundów i badania ich struktury / Bohdan Ciszewski, Józef
Wasiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 5 (225), (1971), s. 87-96
1994. DĄBROWSKI, Roman.
O przewodnictwie elektrycznym czterohydrochinonoporfirazyny miedzi i czterobenzochinonoporfirazyny miedzi / Roman Dąbrowski, Zyg-
136
fryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 20, nr 3 (223), (1971), s. 69-76
1995. DEMIANIUK, Mieczysław.
Badania nad otrzymaniem cienkich warstw CdS
na monokrystalicznych podłożach z ZnO / Mieczysław Demianiuk, Jan Kozubowski, Edward
Nowinowski-Kruszelnicki. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 9 (229), (1971), s. 69-76
1996. DEMIANIUK, Mieczysław.
Badanie form wzrostowych i struktury monokryształów ZnO otrzymanych z fazy gazowej /
Mieczysław Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 2 (222),
(1971), s. 105-114
1997. DEMIANIUK, Mieczysław.
Wzrost monokryształów ZnO metodą hydrotermiczną / Mieczysław Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11
(231), (1971), s. 51-56
1998. DENYS, Zbigniew.
Metody pomiarów i wyniki eksperymentalne
parametrów ładunkowego modelu tranzystora /
Zbigniew Denys. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 20, nr 9 (229), (1971), s. 31-44
1999. DOBIECH, Ireneusz.
Aparatura dla fotografii ultraszybkiej do pomiaru prędkości nieustalonych fal uderzeniowych
i wypływów naddźwiękowych / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20,
nr 12 (232), (1971), s. 87-96
2000. DOBIECH, Ireneusz.
Elektroiskrowe źródło światła do fotografowania przepływów gazodynamicznych / Ireneusz
Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 5 (225), (1971), s. 111-122
2001. DOBROCIŃSKI, Stanisław.
Program rozwiązujący równania metody elementów skończonych / Stanisław Dobrociński,
Jan Szmelter. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 6 (226), (1971), s. 43-52
2002. DRZYMAŁA, Wacław.
Zastosowanie μ-estymatorów w dualnym sterowaniu. Część 1. Synteza uczącego się regula-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
tora optymalnego / Wacław Drzymała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11
(231), (1971), s. 37-50
2003. DUBIEL, Stanisław.
Zjawisko autorotacji podłużnej aparatów latających / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 6 (226), (1971), s. 79-94
2004. DURACZ, Andrzej.
Detekcja sygnałów elektrycznych wielkiej częstotliwości na drodze wykorzystania pola Kustoelektrycznego fali powierzchniowej w kryształach
piezopółprzewodnikowych / Andrzej Duracz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 2
(222), (1971), s. 29-38
2005. DURACZ, Andrzej.
Eksperymentalna realizacja elektrono-fonowego
detektora sygnałów radiowych / Andrzej Duracz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 6
(226), (1971), s. 95-98
2006. DYLĄG, Zdzisław.
Sposób i realizacja badań metodą elastooptyczną pierścieni tłokowych silników okrętowych /
Zdzisław Dyląg, Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 6 (226), (1971),
s. 121-132
2007. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Wymuszone drgania płyty na wielu podporach
w płaskim opływie naddźwiękowym / Zbigniew
Dżygadło, Aleksander Wielgus. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971),
s. 55-72
2008. FILIPOWICZ, Zdzisław.
Krytyczna analiza poprawności aktualnie stosowanej metodyki badań wytrzymałości na ścieranie tkanin gumowanych / Zdzisław Filipowicz, Tadeusz Zieliński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 8 (228), (1971), s. 63-72
2009. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Prosta optyczno-elektrooptyczna metoda orientacji kryształów / Jerzy Frydrychowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11
(231), (1971), s. 57-62
2010. GĄSIOR, Bolesław.
Dryfowe odtłumianie rezonatora piezopółprzewodnikowego / Bolesław Gąsior, Wiesław Gregorkiewicz, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227), (1971),
s. 13-24
2011. GĄSIOR, Bolesław.
Eksperymentalna realizacja generatora oscylacji
spontanicznych na poprzecznej fali powierzchniowej / Bolesław Gąsior, Wiesław Gregorkiewicz, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 6 (226), (1971), s. 29-42
2012. GLAPSKI, Mirosław.
Ograniczenia
proporcjonalnej
nawigacji
w uproszczonym przypadku naprowadzania kierowanych pocisków „powietrze-powietrze” /
Mirosław Glapski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 20, nr 8 (228), (1971), s. 31-40
2013. GRABOWSKI, Tadeusz.
N,N’-tio-bis- i N,N’-dwutio-bis-(N-metyloaryloaminy). Część 3. Samorzutne przegrupowanie N,N’-tio-bis-(N-metyloaniliny) i jej metylo- i chloropochodnych / Tadeusz Grabowski,
Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971), s. 139-149
2014. GRABOWSKI, Tadeusz.
Siarczki dwu-N-metyloaminodwuarylowe / Tadeusz Grabowski, Henryka Majda-Grabowska,
Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227), (1971), s. 119-124
2015. HAĆ, Aleksander.
Pewne nieliniowe zagadnienie graniczne na
płaszczyźnie dla układu dwóch równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego / Aleksander Hać, Roman Słysz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 12 (232), (1971),
s. 45-56
2016. HEBDA, Michał.
Próba modelowania badań własności eksploatacyjnych olejów do smarowania silników dwusuwowych / Michał Hebda, Andrzej Wachal. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 6
(226), (1971), s. 141-153
137
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2017. HULEWICZ, Zbigniew.
Osadzanie cząstek aerozolowych w skruberze
z porowatym wypełnieniem w zależności od gęstości zraszania / Zbigniew Hulewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 8 (228),
(1971), s. 49-62
2018. JAKUBICKI, Wojciech.
Wzrost monokryształów krzemu metodą VLS /
Wojciech Jakubicki, Jan Weyher. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 3 (223), (1971),
s. 77-86
2019. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Rodzaje anizotropowe w rezonatorach cylindrycznych o przekroju prostokątnym i kołowym. Część 1. Częstotliwości i rozkłady pól
niższych rodzajów anizotropowych / Zdzisław
Jankiewicz, Zdzisław Trzęsowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5 (225), (1971),
s. 55-72
2020. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Rodzaje anizotropowe w rezonatorach cylindrycznych o przekroju prostokątnym i kołowym. Część 2. Przestrzeń problemu i elementy
sprzęgajace / Zdzisław Jankiewicz, Zdzisław
Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 5 (225), (1971), s. 73-80
2021. JANKOWSKA, Helena.
Badania hydrolizy chloru osadzonego elektrolitycznie z kwasu solnego na węglowej anodzie
proszkowej. Część 1. Wydajność elektrolizy
kwasu solnego w zależności od gęstości stosowanego prądu / Helena Jankowska, Ludwik
Ponto. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20,
nr 7 (227), (1971), s. 83-92
2022. JANKOWSKA, Helena.
Elektrochemiczne badania nad adsorpcją jodu
na węglu aktywowanym z roztworu w dwumetyloformamidzie. Część 1. Dobór elektrody odniesienia / Helena Jankowska, Stanisław Pietrzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20,
nr 7 (227), (1971), s. 73-82
2023. JANKOWSKA, Helena.
Elektrochemiczne badania nad adsorpcją jodu
na węglu aktywowanym z roztworu w dwumetyloformamidzie. Część 2. Potencjometryczna
138
izoterma adsorpcji jodu / Helena Jankowska,
Stanisław Pietrzyk, Jacek Dudowicz. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 8 (228), (1971),
s. 41-48
2024. JÓZEFIK, Władysław.
Prototyp układu kontroli stanu stacji radiolokacyjnej / Władysław Józefik. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 20, nr 10 (230), (1971), s. 71-82
2025. KALISKI, Sylwester.
Fale powierzchniowe w ośrodku ciągłym z oddziaływaniami nielokalnymi / Sylwester Kaliski, Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 3 (223), (1971), s. 17-40
2026. KALISKI, Sylwester.
Falowód powierzchniowych dla ośrodka falowego : rozwiązanie ścisłe / Sylwester Kaliski,
Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 12 (232), (1971), s. 11-24
2027. KALISKI, Sylwester.
Kumulacja plazmy i pola magnetycznego za
pomocą implozji ciężkiej przewodzącej otoczki
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 20, nr 11 (231), (1971), s. 9-16
2028. KALISKI, Sylwester.
Kumulacja płaskiego pola elektromagnetycznego przy relatywistycznych prędkościach początkowych przewodzącej otoczki / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20,
nr 11 (231), (1971), s. 17-24
2029. KALISKI, Sylwester.
Kumulacyjno-laserowe nagrzewanie plazmy D-T
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 20, nr 2 (222), (1971), s. 3-16
2030. KALISKI, Sylwester.
Laserowe nagrzewanie i odzysk energii syntezy
plazmy D-T przy mechano-magnetycznej kumulacji / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 10 (230), (1971), s. 17-30
2031. KALISKI, Sylwester.
Laserowe nagrzewanie plazmy za pomocą mechanizmu przewodnictwa cieplnego dla fali kulistej
i cylindrycznej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 9 (229), (1971), s. 3-8
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2032. KALISKI, Sylwester.
Laserowe nagrzewanie plazmy z uwzględnieniem energii syntezy dla kulistej fali cieplnej.
Część 1 / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 10 (230), (1971),
s. 3-12
2033. KALISKI, Sylwester.
Laserowe nagrzewanie plazmy z uwzględnieniem energii syntezy dla płaskiej fali cieplnej :
rozwiązanie uproszczone / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 9
(229), (1971), s. 9-16
2034. KALISKI, Sylwester.
Laserowe nagrzewanie plazmy z uwzględnieniem energii syntezy dla kulistej fali cieplnej.
Część 2 / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 10 (230), (1971),
s. 13-16
2035. KALISKI, Sylwester.
Laserowe nagrzewanie plazmy za pomocą mechanizmu przewodnictwa cieplnego z uwzględnieniem odzysku energii syntezy jądrowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 20, nr 8 (228), (1971), s. 3-12
2036. KALISKI, Sylwester.
O falowodowym efekcie akustoelektrycznych
domen powierzchniowych w piezopółprzewodnikach / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11 (231), (1971),
s. 25-28
2037. KALISKI, Sylwester.
O efekcie tunelowym fal akustycznych w problemie jednowymiarowym / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 1
(221), (1971), s. 3-8
2038. KALISKI, Sylwester.
O mechanicznym modelu propagacji domeny
odkształcenia / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 2 (222), (1971),
s. 43-48
2039. KALISKI, Sylwester.
O metodach podwyższenia odzysku energii mikrosyntezy jądrowej przy laserowym nagrzewaniu plazmy D-T / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 6 (226), (1971),
s. 3-28
2040. KALISKI, Sylwester.
O powierzchniowym efekcie falowodowym dla
równania falowego / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11
(231), (1971), s. 3-8
2041. KALISKI, Sylwester.
O zgodności rozwiązań problemów brzegowych
dla ośrodków ciągłych i dyskretnych z obrotowymi stopniami swobody / Sylwester Kaliski,
Jerzy Kapelewski, Czesław Rymarz. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 8 (228), (1971),
s. 13-22
2042. KALISKI, Sylwester.
Ocena
struktury
poprzecznej
akustoelektrycznej domeny powierzchniowej w piezopółprzewodniku / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5 (225),
(1971), s. 11-20
2043. KALISKI, Sylwester.
Ogólne równania laserowego nagrzewania dwutemperaturowej plazmy przy uwzględnieniu
ciepła syntezy termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 12
(232), (1971), s. 25-30
2044. KALISKI, Sylwester.
Ogólne równania laserowego nagrzewania plazmy D-T z uwzględnieniem ciepła syntezy termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5 (225), (1971),
s. 3-10
2045. KALISKI, Sylwester.
Poprzeczna fala powierzchniowa w ośrodku
ciągłym z oddziaływaniami nielokalnymi / Sylwester Kaliski, Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971),
s. 25-38
2046. KALISKI, Sylwester.
Stadium początkowe ekspansji plazmy w ciężkiej otoczce pod działaniem impulsu laserowego / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227), (1971), s. 3-12
139
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2047. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
dwutemperaturowej plazmy przy uwzględnieniu
ciepła syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 12
(232), (1971), s. 3-10
2048. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
plazmy D-T z uwzględnieniem ciepła syntezy
termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971),
s. 17-24
2049. KALISKI, Sylwester.
Uśredniony opis kumulacyjno-laserowego nagrzewania plazmy D-T / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 3
(223), (1971), s. 3-16
2050. KALISKI, Sylwester.
Uśredniony opis kumulacyjno-laserowego nagrzewania plazmy D-T dla fali cylindrycznej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971), s. 3-16
2051. KALISKI, Sylwester.
Zamknięte rozwiązanie dla efektu Gunna / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 2 (222), (1971), s. 17-28
2052. KLEPACZKO, Janusz.
Optyczne i elektryczne metody pomiaru prędkości masowych na czole fali uderzeniowej /
Janusz Klepaczko, Mikołaj Korzuń. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5 (225), (1971),
s. 123-134
2053. KONOPCZYŃSKI, Andrzej.
Analiza gazowych produktów termicznego rozkładu stylolitu metodą chromatografii gazowej /
Andrzej Konopczyński, Zygfryd Witkiewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5
(225), (1971), s. 81-86
2054. KOSZYCKI, Tadeusz.
Wpływ sprzęgieł nierozłącznych podatnych
skrętnie na właściwości dynamiczne układu napędowego. Część 1. Badanie eksperymentalne
sprzęgieł podatnych skrętnie / Tadeusz Koszyc-
140
ki. - Streszcz. ang. //. - Vol. 20, nr 9 (229),
(1971), s. 77-92
2055. KOSZYCKI, Tadeusz.
Wpływ sprzęgieł nierozłącznych podatnych
skrętnie na właściwości dynamiczne układu napędowego. Część 2. Analiza drganiowa układu
napędowego, w którym do połączeń wałów zastosowano sprzęgło podatne skrętnie / Tadeusz
Koszycki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 10 (230), (1971), s. 61-70
2056. KULESZA, Roman.
Metoda wyznaczania liczby różnych możliwych
sieci współdziałania elementów systemu spełniających określone ograniczenia / Roman Kulesza. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11 (231),
(1971), s. 29-36
2057. KULICKI, Krzysztof.
Wpływ pola elektrycznego na dyfuzję tlenu poprzez polikrystaliczne warstwy V2O5 i węgla /
Krzysztof Kulicki, Lech Skulski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 3 (223), (1971),
s. 59-68
2058. LESIKIEWICZ, Andrzej.
Analiza wpływu procesów przebiegających
w silniku turbośmigłowym na jednostkowe zużycie paliwa / Andrzej Lesikiewicz. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 8 (228), (1971),
s. 73-78
2059. LESIKIEWICZ, Andrzej.
O możliwości wykorzystania analogów typu RC
przy rozwiązaniu zagadnień brzegowych dla
quasi-liniowych równań przewodnictwa ciepła /
Andrzej Lesikiewicz, Marek Preiskorn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5 (225),
(1971), s. 37-44
2060. LEWITOWICZ, Jerzy.
Eksperymentalne badania wielkości luzów
wierzchołkowych zespołów wirnikowych silników turbinowych / Jerzy Lewitowicz, Mieczysław Mokrzyszczak, Wojciech Starosta, Stefan
Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 1 (221), (1971), s. 103-110
2061. MAKAREWICZ, Józef.
Wytłumienie poprzez warstwę śniegu energii
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
fali uderzeniowej generowanej wybuchem ładunku materiału wybuchowego / Józef Makarewicz, Jerzy Rutkowski, Roman Krzewiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 6
(226), (1971), s. 71-78
2062. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Kształt
bariery
kontaktowej
metalpółprzewodnik / Michał Janusz Małachowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 10
(230), (1971), s. 43-54
2063. MARUSZKIEWICZ, Jan.
Badania aerodynamiczne modelu samolotu ze
skrzydłem o zmiennym skosie przy małych
prędkościach lotu / Jan Maruszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 1 (221),
(1971), s. 83-102
2064. MARUSZKIEWICZ, Jan.
Badania stateczności statycznej i sterowności
podłużnej modelu samolotu ze skrzydłem
o zmiennym skosie przy małych prędkościach
lotu / Jan Maruszkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 12 (232), (1971),
s. 57-70
2065. MÜLLER, Janusz.
Macierze bulowskie / Janusz Müller. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227), (1971),
s. 35-44
2066. MÜLLER, Janusz.
Wykorzystanie MB do przekształceń sieci przełączającej / Janusz Müller. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 9 (229), (1971),
s. 45-54
2067. OCHELSKI, Stanisław.
Przyczynek do obliczeń wytrzymałościowych
korbowodów wysokoobrotowych silników tłokowych / Stanisław Ochelski, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 2
(222), (1971), s. 63-70
2068. PIOTROWSKI, Edward.
Doświadczalne charakterystyki aerodynamiczne
samolotu z obracanym skrzydłem i próba
aproksymacji ich wielomianami trygonometrycznymi / Edward Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 3 (223), (1971),
s. 95-110
2069. PIOTROWSKI, Józef.
Cienkowarstwowe detektory światła widzialnego i bliskiej podczerwieni na CdxHg1-xTe / Józef
Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 7 (227), (1971), s. 25-34
2070. PORADZIŃSKI, Kazimierz.
O optymalizacji procesu obsługi profilaktycznej
obiektów technicznych. Część 1 / Kazimierz
Poradziński, Jan Zawadzki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 11 (231), (1971),
s. 73-84
2071. RANISZEWSKI, Józef.
Warunki stateczności ruchu wibromłota z amortyzowanymi silnikami napędowymi / Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 9 (229), (1971), s. 17-30
2072. ROZWADOWSKI, Tadeusz.
Optymalne planowanie procesu lokalizacji
uszkodzenia w obiektach złożonych w przypadku ograniczonych nakładów. Część 1 / Tadeusz
Rozwadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 1 (221), (1971), s. 111-118
2073. ROZWADOWSKI, Tadeusz.
Optymalne planowanie procesu lokalizacji
uszkodzenia w obiektach złożonych w przypadku ograniczonych nakładów. Część 2 / Tadeusz
Rozwadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 20, nr 2 (222), (1971), s. 95-104
2074. RYBIŃSKI, Janusz.
Niestabilność cienkowarstwowych tranzystorów
polowych z warstwą telluru / Janusz Rybiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 6
(226), (1971), s. 111-120
2075. RYBIŃSKI, Janusz.
Zależność parametrów cienkowarstwowych
tranzystorów polowych typu SiOx-Te od temperatury / Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 1 (221), (1971), s. 53-64
2076. SANOKOWSKI, Tadeusz.
Badania metaloznawcze struktur stali szybkotnącej DMo 5 Witten ES powstałych w wyniku
141
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
hartowania z zastosowaniem izotermicznego
przystanku w zakresie istnienia stabilnego austenitu / Tadeusz Sankowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227), (1971),
s. 125-140
2077. SKULSKI, Lech.
Badania „efektu dioksanowegow” pomiarach
momentów dipolowych / Lech Skulski, Witold
Wacławek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 7 (227), (1971), s. 45-58
2078. SKULSKI, Lech.
Badania wewnętrznego wiązania wodorowego
metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie i części widzialnej widma. Część 7. Korelacja efektów spektralnych z „efektem dioksanowym” w pomiarach momentów dipolowych / Lech Skulski, Witold Wacławek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227),
(1971), s. 59-72
2079. SOBCZYŃSKA, Julitta.
Synteza i charakterystyki spektralne wolnych
rodników pirydylohydrazylowych. Część 1. α,αdwufenylo-β-/3,5-dwunitropirydylo-4/-hydrazyl
oraz α,α-dwu-/p-nitrofenylo/-β-/3,5-dwunitropirydylo-4/-hydrazyl / Julitta Sobczyńska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227),
(1971), s. 93-106
2080. SOBCZYŃSKA, Julitta.
Synteza i charakterystyki spektralne wolnych
rodników pirydylohydrazylowych. Część 2. α,αdwufenylo-β-/3,5-dwunitropirydylo-2/-hydrazyl
oraz α,α-dwu-/p-nitrofenylo/-β-/3,5-dwunitropirydylo-2/-hydrazyl / Julitta Sobczyńska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 7 (227),
(1971), s. 107-118
2081. SOLUCH, Waldemar.
Badania domen akustoelektrycznych w CdS
metodą dyfrakcji światła / Waldemar Soluch. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 2
(222), (1971), s. 49-62
2082. SOLUCH, Waldemar.
Dyfrakcja światła na powierzchniowych domenach akustoelektrycznych w CdS / Waldemar
Soluch. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20,
nr 6 (226), (1971), s. 53-70
142
2083. SOLUCH, Waldemar.
Własności detektora akustoelektrycznego i badania powierzchniowych domen akustoelektrycznych w CdS metodą detekcji akustoelektrycznej / Waldemar Soluch. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971),
s. 85-102
2084. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Zastosowanie estrów acetylowych pochodnych
hydroksyazobenzenu do wykrywania i oznaczenia inhibitorów esterazy cholinowej : zagadnienia mikroanalizy związków fosforoorganicznych biologicznie czynnych III / Aleksandra
Stachlewska-Wróblowa. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 3 (223), (1971), s. 87-94
2085. SYC, Czesław.
Topologiczna analiza strukturalna systemów liniowych metodą liczb strukturalnych LS / Czesław Syc. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 8 (228), (1971), s. 23-30
2086. SYLLA, Stefan.
Pomiary amplitud słabych drgań metodami fotometrycznymi w układzie interferometru dwustrumieniowego / Stefan Sylla. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971),
s. 73-84
2087. SZARANIEC, Bogumił.
Metoda numeryczna określania charakterystyk
probabilistycznych dla funkcji losowych zadanych równaniami różniczkowymi / Bogumił
Szaraniec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
20, nr 12 (232), (1971), s. 31-44
2088. SZCZEPAŃSKI, J. S.
Badania odkształcalności doraźnej plastobetonu
poliestrowego / J. S. Szczepański. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 2 (222), (1971), s. 87-94
2089. SZMELTER, Jan.
Wykresy warstwowe funkcji F(x, y) wykonane
na maszynie cyfrowej / Jan Szmelter, Mieczysław Wieczorek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 20, nr 5 (225), (1971), s. 21-36
2090. SZUSTAKOWSKI, Mieczysław.
Wzmocnienie magnetostatycznej fali spinowej
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
w granacie YIG przez strumień elektronów dryfu w półprzewodzącej warstwie Ge / Mieczysław Szustakowski, Bogdan Węcki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 2 (222), (1971),
s. 39-42
2091. TOMASSI, Witold.
Badania nad nadnapięciem wydzielania jodu na
węglowych elektrodach proszkowych / Witold
Tomassi, Joanna Łoś. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 4 (224), (1971), s. 125-138
2092. TOMASSI, Witold.
Chlorowe ogniwo adsorpcyjne / Witold Tomassi, Jacek Baszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 6 (226), (1971), s. 99-110
2093. TOMASSI, Witold.
Efekty elektromechaniczne zmiany typu sorpcji
na sorbencie węglowym. Część 1. Adsorpcja
chloru / Witold Tomassi, Jerzy Bryłka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 12
(232), (1971), s. 71-78
w balistyce wewnętrznej dwukomorowych
układów miotających / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5 (225),
(1971), s. 45-54
2097. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji płaskiej fali uderzeniowej w plastycznym ośrodku politropowym ze sprężystym
odciążeniem / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 10 (230),
(1971), s. 31-42
2098. WRÓBEL, Tadeusz.
Określenie liczby zębów stojana prądnicy induktorowej typu Lorentza-Schmidta / Tadeusz
Wróbel. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20,
nr 4 (224), (1971), s. 115-124
2099. WYKPISZ, Antoni.
O pewnej metodzie dokładnego pomiaru promieniowania jądrowego / Antoni Wykpisz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 9
(229), (1971), s. 55-68
2094. TOMASSI, Witold.
Efekty elektromechaniczne zmiany typu sorpcji
na sorbencie węglowym. Część 2. Adsorpcja
wodoru / Witold Tomassi, Jerzy Bryłka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 12
(232), (1971), s. 79-86
2100. ŻMIJA, Józef.
Badania dyfuzji cynku w monokryształach
siarczku kadmu / Józef Żmija, Lech Sadoś. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 4
(224), (1971), s. 103-114
2095. TOMASSI, Witold.
Samozasilające
się
ogniwo
cynkowopowietrzne o zwiększonej mocy / Witold Tomassi, Jacek Baszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 20, nr 10 (230), (1971), s. 55-60
2101. ŻMIJA, Józef.
Otrzymywanie monokryształów CdS z fazy pary o kontrolowanych odchyłkach od stechiometrii dla celów elektrono fononiki / Józef Żmija.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 20, nr 5
(225), (1971), s. 97-110
2096. TORECKI, Stanisław.
Jednoparametrowe równanie bilansu energii
Vol. 21, 1972 r.
2102. ALEKSIEJUK, Mikołaj.
Wpływ pułapkowania nośników na wzmocnienie fal powierzchniowych w krysztale CdS /
Mikołaj Aleksiejuk, Andrzej Duracz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 7 (239),
(1972), s. 117-124
2103. ANDREŁOWICZ, Mikołaj.
Metoda epitaksjalnej syntezy arsenku galu
w wyniku transportu w fazie gazowej / Mikołaj
Andrełowicz, Maria Rdzanek, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 3
(235), (1972), s. 97-106
143
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2104. BABUL, Wiktor.
Pomiar prędkości przebiegu zgrzewania wybuchowego płyt / Wiktor Babul, Wiesław Maciszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 4 (236), (1972), s. 33-40
2105. BABUL, Wiktor.
O warstwie pośredniej powstałej przy zgrzewaniu wybuchowym / Wiktor Babul. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 1 (233), (1972),
s. 121-128
2106. BANASIAK, Elżbieta.
Ocena minimalnej mierzalnej aktywności w radiometrii. Część 1. Układy o stałym biegu własnym / Elżbieta Banasiak, Ryszard Jan Krupa. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 11
(243), (1972), s. 89-94
2107. BANASIAK, Elżbieta.
Ocena minimalnej mierzalnej aktywności w radiometrii. Część 2. Układy o niestałym biegu
własnym / Elżbieta Banasiak, Ryszard Jan Krupa. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 11
(243), (1972), s. 95-100
2108. BASZUN, Piotr.
Przetwornik transformatorowy różnicowy typu
cylindrycznego / Piotr Baszun. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12 (244), (1972),
s. 149-156
2109. BOBIN, Franciszek.
Niektóre modele pomiarowego prognozowania
stanu obiektów elektronicznych / Franciszek
Bobin. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 11 (243), (1972), s. 79-88
2110. BOROWICZ, Lech.
Interferometr polaryzacyjny do pomiaru niejednorodności materiałów laserowych oraz wad
elementów i układów optycznych / Lech Borowicz, Stanisław Kozikowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 1 (233), (1972),
s. 95-108
czteronitrodwufenylowego za pomocą elektronowych widm absorpcji / Wanda BurakiewiczMortka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 2 (234), (1972), s. 77-92
2112. BURLAGA, Henryk.
Minimalizacja ilości wykonawców operacji
o ustalonym harmonogramie / Henryk Burlaga.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12
(244), (1972), s. 93-100
2113. BURLAGA, Henryk.
Uogólnienie problemu przydziału / Henryk Burlaga. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr
10 (242), (1972), s. 105-110
2114. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Drgania mostów pływających wywołane ruchem kolumny pojazdów / Zbigniew Bursztynowski, Mieczysław Wieczorek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12 (244), (1972),
s. 39-52
2115. BZDĘGA, Jerzy.
Oznaczanie żywic obecnych w paliwach i benzynach nieetylizowanych za pomocą pieca pierścieniowego / Jerzy Bzdęga. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972),
s. 111-114
2116. CHWALCZYK, Franciszek.
Propagacja dwuwymiarowych niestacjonarnych
fal naprężenia w półprzestrzeni sprężystolepkiej wywołanych poruszającym się po powierzchni z podsejsmiczną prędkością obciążeniem normalnym / Franciszek Chwalczyk, Józef
Rafa, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972),
s. 19-36
2117. CICHOMSKA, Krystyna.
Subtelne segregacje chromu w monokryształach
rubinu określone autoradiograficznie / Krystyna
Cichomska, Bohdan Ciszewski, Erwin Kamieński, Józef Wasiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 2 (234), (1972), s. 93-102
2111. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Badanie oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych
oraz trwałości wiązania eterowego w niektórych
nitrowych
pochodnych
eteru
2,4,4’,6-
144
2118. CICHOWICZ, Robert.
Pewne zagadnienia wytrzymałości płyty ścinanej wzmocnionej klejoną nakładką / Robert Cichowicz, Jerzy Kierkowski. – Bibliogr. –
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972),
s. 109-118
2119. CICHOWICZ, Robert.
Wytrzymałość klejonego połączenia przy prostym i złożonym stanie obciążeń z uwzględnieniem wpływu temperatury / Robert Cichowicz,
Jerzy Kierkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972), s. 119-130
2120. DACKO, Marian.
Macierz sztywności elementu przestrzennego
układu prętowego / Marian Dacko, Jan Szmelter. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 7
(239), (1972), s. 27-38
2121. DANICKI, Eugeniusz.
Filtr 30 MHz na akustycznych falach powierzchniowych / Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 4 (236),
(1972), s. 57-64
2122. DANICKI, Eugeniusz.
Nowy przetwornik międzypalczasty dla filtrów
na ultradźwiękowych falach powierzchniowych
/ Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 8 (240), (1972), s. 103-104
2123. DEC, Tomasz.
Stabilizacja gruntów ornych w wojskowym budownictwie drogowo-lotniskowym / Tomasz
Dec, Jerzy B. Baczek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972), s. 111-122
2124. DEC, Tomasz.
Szybka stabilizacja gruntów w wojskowym budownictwie drogowym / Tomasz Dec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 1 (233),
(1972), s. 109-120
2125. DENYS, Zbigniew.
Interpretacja parametrów transmitancji tranzystora w przypadku dużych sygnałów / Zbigniew
Denys. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 1 (233), (1972), s. 77-84
2126. DENYS, Zbigniew.
Parametry transmitancji układu tranzystor-rdzeń
/ Zbigniew Denys. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972), s. 101-108
2127. DERENTOWICZ, Henryk.
Pomiar szybkozmiennych strumieni cieplnych
za pomocą czujników rezystancyjnych / Henryk
Derentowicz, Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 1 (233), (1972),
s. 85-94
2128. DOBOSZ, Jerzy.
Zastosowanie diody waraktorowej do przestrajania rezonatorów mikrofalowych / Jerzy Dobosz, Edward Pietraszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972),
s. 131-140
2129. DOBROCIŃSKI, Stanisław.
Programy obliczające macierze sztywności
elementów znajdujących się w płaskim stanie
naprężenia / Stanisław Dobrociński, Jan Szmelter. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 7
(239), (1972), s. 39-54
2130. DOMAŃSKI, Zdzisław.
Zastosowanie przekształcenia Radona do konstrukcji rozwiązań podstawowych równań teorii
sprężystości / Zdzisław Domański, Kazimierz
Sierpiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 10 (242), (1972), s. 49-56
2131. DRZYMAŁA, Wacław.
Zastosowanie µ-estymatorów w dualnym sterowaniu. Część 2. Synteza układu dualnego sterowania / Wacław Drzymała. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 8 (240), (1972),
s. 81-92
2132. DUBIEL, Stanisław.
Koncepcja ujęcia lotu z nieciągłym procesem
sterowania jako ruchu nieswobodnego z więzami uogólnionymi / Stanisław Dubiel. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 11 (243),
(1972), s. 41-54
2133. DUBIEL, Stanisław.
Optymalizacja procesu „wejścia” pocisku rakietowego w wiązkę prowadzącą / Stanisław Dubiel, Mieczysław Purwin. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 7 (239), (1972), s. 135-148
2134. DUBIEL, Stanisław.
Optymalny program pracy kombinowanego zespołu napędowego rakiet sondujących / Stani-
145
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
sław Dubiel, Tadeusz Stompor. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 7 (239), (1972),
s. 149-162
wicz, Konstanty Smolarek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972),
s. 25-36
2135. DUBIK, Adam.
O operatorowej metodzie analizy koherentnych
układów optycznych / Adam Dubik. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 9 (241), (1972),
s. 51-58
2142. GRACZYK, Alfreda.
Wpływ wiązania wodorowego na wielkość
przeniesienia ładunku w kompleksach donorowo-akceptorowych
pochodnych
symtrójnitrobenzenu. Część 1. Wpływ podstawników elektrono donorowych / Alfreda Graczyk,
Jerzy Konarski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 3 (235), (1972), s. 73-88
2136. DUBIK, Adam.
Różniczkowanie funkcji przedmiotowych za
pomocą holograficznych operatorów różnicowych / Adam Dubik, Lech Borowicz, Jerzy Butowtt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 9 (241), (1972), s. 59-64
2137. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Nieautonomiczne drgania giętne wirującego
wału. Część 1. Sformułowanie problemów :
drgania wymuszone / Zbigniew Dżygadło. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 1
(233), (1972), s. 41-54
2138. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Nieautonomiczne drgania giętne wirującego
wału. Część 2. Parametryczne i parametrycznosamowzbudne drgania / Zbigniew Dżygadło. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12
(244), (1972), s. 23-38
2139. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Samowzbudne i wymuszone drgania aerosprężystych układów z siłą śledczą / Zbigniew Dżygadło, Adam Krzyżanowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972),
s. 37-60
2140. GLAPSKI, Mirosław.
Organizacja proporcjonalnej nawigacji w ogólnym przypadku naprowadzania kierowanych
pocisków „powietrze-powietrze” / Mirosław
Glapski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 3 (235), (1972), s. 51-62
2141. GŁUCHOWSKI, Witold.
Analiza numeryczna laserowego, przewodnościowego nagrzewania dwutemperaturowej plazmy w opisie uśrednionym z uwzględnieniem
odzysku energii syntezy jądrowej / Witold Głuchowski, Sylwester Kaliski, Tomasz Rusino-
146
2143. HULEWICZ, Zbigniew.
Współczynniki jednostkowe osadzania cząstek
aerozolowych w zależności od napięcia powierzchniowego cieczy zraszającej w procesie
filtracji skruberowej / Zbigniew Hulewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 10
(242), (1972), s. 75-88
2144. IGRAS, Edmund.
Nowy sposób otrzymywania cienkich warstw
CdxHg1-xTe / Edmund Igras, Józef Piotrowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 4
(236), (1972), s. 85-88
2145. JACH, Karol.
Analiza numeryczna uśrednionych równań laserowego nagrzewania dwutemperaturowej plazmy w układzie „Fokus” z uwzględnieniem
energii syntezy / Karol Jach, Sylwester Kaliski,
Robert Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972), s. 9-24
2146. JAGŁA, Franciszek.
Sterowanie systemem obsługiwania M/M/1 metodą histerezy / Franciszek Jagła, Włodzimierz
Matczak, Stanisław Parys. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972),
s. 73-80
2147. JANKE, Stanisław.
Generacja sygnału imitującego echo celu radiolokacyjnego / Stanisław Janke. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972),
s. 55-62
2148. JANKOWSKA, Helena.
Badania hydrolizy chloru osadzonego elektrolitycznie z kwasu solnego na węglowej anodzie
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
proszkowej. Część 2. Krzywe osadzania produktów elektrolizy na węglowej anodzie proszkowej / Helena Jankowska, Witold Tomassi,
Ludwik Ponto, Jolanta Rostek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12 (244), (1972),
s. 75-82
2149. JANKOWSKA, Helena.
Badania hydrolizy chloru osadzonego elektrolitycznie z kwasu solnego na węglowej anodzie
proszkowej. Część 3. Wydzielanie gazowego
chloru oraz wydajność procesu elektrolizy / Helena Jankowska, Ludwik Ponto. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12 (244), (1972),
s. 83-92
2150. JANKOWSKA, Helena.
Badania metodą potencjometryczną procesu aktywacji węgli saranowych / Helena Jankowska,
Wojciech Guzowski, Ryszard Światek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 9 (241),
(1972), s. 91-100
2151. JARZĘBOWSKI, Władysław.
Niektóre metody doświadczalnej i teoretycznej
analizy naprężeń w korbowodach / Władysław
Jarzębowski, Zbigniew Orłoś, Jan Szmelter. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 9
(241), (1972), s. 41-50
2152. JEŻYKOWSKI, Ryszard.
Niechłodzony detektor podczerwieni 8-12 μm
na cienkich warstwach CdxHg1-xTe / Ryszard
Jeżykowski, Tadeusz Persak, Józef Piotrowski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 5
(237), (1972), s. 105-110
2153. KALISKI, Sylwester.
Analiza numeryczna uśrednionych równań laserowej, koncentrycznej kumulacji plazmy
z uwzględnieniem energii syntezy jądrowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 12 (244), (1972), s. 3-10
2154. KALISKI, Sylwester.
Aspekty stochastyczny i deterministyczny „klasycznego” ujęcia mechaniki kwantowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 7 (239), (1972), s. 11-26
2155. KALISKI, Sylwester.
Falowodowe, wzmacniane fale powierzchniowe
w piezopółprzewodnikach / Sylwester Kaliski,
Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 1 (233), (1972), s. 11-24
2156. KALISKI, Sylwester.
Falowód sprężystych fal powierzchniowych :
rozwiązanie ścisłe / Sylwester Kaliski, Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 3
(235), (1972), s. 19-32
2157. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna równomierna sprężysta fala kulista wzbudzona termiczną eksplozją otoczki /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972), s. 11-16
2158. KALISKI, Sylwester.
Kumulacyjno-laserowe nagrzewanie dwutemperaturowej plazmy z uwzględnieniem odzysku
energii syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski,
Robert Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972), s. 11-24
2159. KALISKI, Sylwester.
Laserowa, koncentryczna kumulacja plazmy
z uwzględnieniem ciepła syntezy jądrowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972), s. 89-104
2160. KALISKI, Sylwester.
Laserowe, przewodnościowe, koncentryczne
nagrzewanie dwutemperaturowej plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 11 (243), (1972), s. 3-10
2161. KALISKI, Sylwester.
Laserowe, przewodnościowe, koncentryczne
nagrzewanie plazmy D-T / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 9
(241), (1972), s. 3-10
2162. KALISKI, Sylwester.
Laserowe, przewodnościowe nagrzewanie dwutemperaturowej plazmy z uwzględnieniem
energii syntezy dla symetrii kulistej / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 1 (233), (1972), s. 25-30
147
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2163. KALISKI, Sylwester.
Laserowe, przewodnościowe nagrzewanie dwutemperaturowej plazmy z uwzględnieniem
energii syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 1
(233), (1972), s. 3-10
2164. KALISKI, Sylwester.
Laserowe, przewodnościowe nagrzewanie niejednorodnej plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 8 (240),
(1972), s. 3-8
2165. KALISKI, Sylwester.
Naddźwiękowa, koncentryczna fala termiczna
w ośrodku sprężystym / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12
(244), (1972), s. 53-58
2166. KALISKI, Sylwester.
Naddźwiękowe źródła termiczne w gazie idealnym / Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 9
(241), (1972), s. 11-18
2167. KALISKI, Sylwester.
O efekcie tunelowym w falowodzie sprężystym
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 1 (233), (1972), s. 71-76
2168. KALISKI, Sylwester.
O ekwiwalentnych formach zespolonych równań klasycznego ujęcia mechaniki kwantowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972), s. 3-10
2169. KALISKI, Sylwester.
O interpretacji oddziaływania pola próżni dla
„klasycznego” ujęcia mechaniki kwantowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 7 (239), (1972), s. 3-10
2170. KALISKI, Sylwester.
O pewnych uśrednionych właściwościach rozwiązań falowych dla hiperdźwiękowej fali termicznej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972),
s. 125-134
2171. KALISKI, Sylwester.
Opis alternatywny laserowego nagrzewania pla-
148
zmy z uwzględnieniem energii syntezy dla kulistej fali cieplnej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 2 (234), (1972),
s. 3-10
2172. KALISKI, Sylwester.
Opis alternatywny laserowego przewodnościowego nagrzewania dwutemperaturowej plazmy
z uwzględnieniem energii syntezy dla symetrii
kulistej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 2 (234), (1972),
s. 19-26
2173. KALISKI, Sylwester.
Równania laserowego nagrzewania plazmy
w układzie typu „Fokus” z uwzględnieniem odzysku energii syntezy termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 4 (236), (1972), s. 3-12
2174. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania jednoczesnej ekspansji
hydrodynamicznej i termicznego nagrzewania
dwutemperaturowej plazmy z uwzględnieniem
odzysku energii syntezy termojądrowej. Część
1. Problem płaski / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 3 (235),
(1972), s. 3-10
2175. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania jednoczesnej ekspansji
hydrodynamicznej i termicznego nagrzewania
dwutemperaturowej plazmy z uwzględnieniem
odzysku energii syntezy termojądrowej. Część
2. Problem kulisty / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 3 (235),
(1972), s. 11-18
2176. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania jednoczesnej ekspansji
hydrodynamicznej i termicznego nagrzewania
plazmy z uwzględnieniem odzysku energii syntezy jądrowej. Część 1. Problem płaski / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 2 (234), (1972), s. 39-46
2177. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania jednoczesnej ekspansji
hydrodynamicznej i termicznego nagrzewania
plazmy z uwzględnieniem odzysku energii syntezy jądrowej. Część 2. Problem kulisty / Syl-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
wester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 2 (234), (1972), s. 47-52
ski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 3
(235), (1972), s. 33-42
2178. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania kumulacyjno-laserowego
nagrzewania dwutemperaturowej plazmy w ZPinchu z uwzględnieniem odzysku energii syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972),
s. 11-18
2185. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowej implozyjnej
kompresji D-T z ablacją ciężkiej otoczki przy
uwzględnieniu ciepła syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 12 (244), (1972), s. 11-22
2179. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania kumulacyjno-laserowegon
nagrzewania „Focusa” plazmy z uwzględnieniem
ciepła syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 7
(239), (1972), s. 99-108
2180. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania kumulacyjno-laserowego
nagrzewania plazmy w Z-Pinchu z uwzględnieniem odzysku energii syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 5 (237), (1972), s. 25-34
2181. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
dwutemperaturowej plazmy w układzie „Fokus”
z uwzględnieniem ciepła syntezy jądrowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972), s. 3-10
2182. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
dwutemperaturowej plazmy w Z-Pinchu
z uwzględnieniem odzysku energii syntezy termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 4 (236), (1972),
s. 13-22
2183. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
plazmy w układzie typu „Fokus” z uwzględnieniem ciepła syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 4
(236), (1972), s. 41-50
2184. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
plazmy w Z-Pinchu z uwzględnieniem odzysku
energii syntezy termojądrowej / Sylwester Kali-
2186. KALISKI, Sylwester.
Wymuszenie fali uderzeniowej w ciele stałym
za pomocą naddźwiękowych źródeł termicznych / Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 8
(240), (1972), s. 9-22
2187. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie fali bieżącej w sprężystym ośrodku niejednorodnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 10
(242), (1972), s. 3-8
2188. KASPRZYK, Tadeusz.
Metoda określenia optymalnej uniwersalnej
charakterystyki elementów tłumiących drgania
samochodu / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972),
s. 55-62
2189. KASPRZYK, Tadeusz.
Metoda wyznaczenia tłumienia drgań tarciem
suchym w zawieszeniu samochodu, ekwiwalentnego tłumieniu wiskotycznemu / Tadeusz
Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 2 (234), (1972), s. 27-38
2190. KASPRZYK, Tadeusz.
Optymalizacja nieliniowego tłumienia drgań
samochodu z uwzględnieniem tarcia suchego
w zawieszeniu przy liniowej charakterystyce
sprężystej i wymuszeniu losowym / Tadeusz
Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 4 (236), (1972), s. 23-32
2191. KASPRZYK, Tadeusz.
Wpływ sztywności skrętnej masy resorowanej
na drgania samochodu / Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 12 (244), (1972), s. 121-136
149
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2192. KASPRZYK, Tadeusz.
Wpływ tarcia suchego na pracę elementów
sprężystych w zawieszeniu samochodu. Część 1
/ Tadeusz Kasprzyk. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 6 (238), (1972), s. 61-70
2193. KASPRZYK, Tadeusz.
Wpływ tarcia suchego na pracę elementów
sprężystych w zawieszeniu samochodu. Część 2
/ Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972), s. 71-86
2194. KOCAŃDA, Andrzej.
Mikrofraktografia strefy przejściowej pęknięcia
w stali węglowej wywołanego zmiennym i udarowym zginaniem / Andrzej Kocańda, Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 9 (241), (1972),
s. 33-40
2195. KOCAŃDA, Stanisław.
Mikrobudowa powierzchni pęknięć zmęczeniowych w poliamidzie / Stanisław Kocańda,
Jan Kozubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 21, nr 9 (241), (1972), s. 19-32
2196. KOCAŃDA, Stanisław.
Niewspółosiowość i nierównoległość układu łożysk tocznych a ich trwałość zmęczeniowa /
Stanisław Kocańda, Karol Szewczyk, Czesław
Teper. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 9 (241), (1972), s. 65-74
2197. KOCAŃDA, Stanisław.
O pewnych cechach mikrobudowy złomów kruchych stali i staliwa / Stanisław Kocańda, Jan
Kozubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 7 (239), (1972), s. 125-134
2198. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Wybór częstotliwości dla nawigacji obiektów
z wykorzystaniem sztucznych satelitów ziemi /
Władysław Kołosowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 12 (244), (1972), s. 101-108
2199. KONOPCZYŃSKI, Andrzej.
Badanie toksyczności spalin silników tłokowych z zapłonem iskrowym w warunkach ruchu
ustalonego / Andrzej Konopczyński, Edward
Prasek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 3 (235), (1972), s. 89-96
150
2200. KOWALIK, Stanisław.
Analityczny opis rozkładu skażeń promieniotwórczych na powierzchni ziemi po wybuchu
jądrowym. Część 1. Rozkład skażeń po zakończeniu opadu promieniotwórczego / Stanisław
Kowalik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 5 (237), (1972), s. 63-72
2201. KOWALIK, Stanisław.
Analityczny opis rozkładu skażeń promieniotwórczych na powierzchni ziemi po wybuchu
jądrowym. Część 2. Analityczny opis rozkładu
skażeń w czasie trwania opadu promieniotwórczego / Stanisław Kowalik. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 8 (240), (1972), s. 93-102
2202. KOZUBOWSKI, Jan.
O pewnym nowym typie kontrastu na domenach magnetycznych obserwowanym w transmisyjnym mikroskopie elektronowym / Jan Kozubowski, Janusz Sadowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 8 (240), (1972),
s. 71-80
2203. KRASKA, Zbigniew.
Analiza wibracji metodą interferometrii holograficznej / Zbigniew Kraska, Marek Jerzy
Matczak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 7 (239), (1972), s. 109-116
2204. KRZYŻANOWSKI, Adam.
Wpływ przyspieszaczy rakietowych na charakterystyki startu samolotu / Adam Krzyżanowski,
Edward Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972), s. 131-142
2205. KULAWIŃSKI, Bogumił.
Nośność graniczna płyty kołowej przy skończonych ugięciach / Bogumił Kulawiński, Dionizy
Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 7 (239), (1972), s. 71-86
2206. KULICKI, Krzysztof.
Wpływ składu atmosfery gazowej na zmiany
oporu proszkowych warstw V2O5 poddawanych
działaniu stałego pola elektrycznego / Krzysztof
Kulicki, Anna Girdwoyń. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972), s. 63-70
2207. KURNATOWSKI, Ryszard.
Warunek oscylacyjności zmian kąta natarcia ra-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
kiety w problemie doboru długości prowadnic
wyrzutni / Ryszard Kurnatowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 8 (240), (1972),
s. 137-150
2208. MACISZEWSKI, Wiesław.
Pomiary elektroniczne krótkich odstępów czasu
/ Wiesław Maciszewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 9 (241), (1972), s. 101-108
2209. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Rozkład gęstości prądu w układzie metalpółprzewodnik w funkcji energii elektronów /
Michał Janusz Małachowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972),
s. 37-48
2210. MARCINIAK, Wiesław.
Badanie wpływu rodzaju elektrody bramki na
właściwości elektrofizyczne struktury MOS /
Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 2 (234), (1972), s. 109-118
2211. MARCINIAK, Wiesław.
Nowa metoda wyznaczania profilu koncentracji
domieszek w warstwie przypowierzchniowej
półprzewodnika / Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 11 (243),
(1972), s. 71-78
2212. MARCINIAK, Wiesław.
Transport jonów ruchomych w warstie SiO 2
struktury MOS / Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 3 (235),
(1972), s. 43-50
2213. MAZUR, Tadeusz.
Konfrontacja wagowych metod oceny agresywności korozyjnej / Tadeusz Mazur. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972), s. 167-174
2214. MICHALEC, Jerzy.
Struktura frontu fali uderzeniowej w stałym
przewodniku w polu magnetycznym / Jerzy Michalec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 8 (240), (1972), s. 39-48
2215. NIEPOSTYN, Dionizy.
Płyty plastyczne obciążone statystycznie i dynamicznie. Część 1. Obciążenie statyczne /
Dionizy Niepostyn, Grzegorz Bąk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972),
s. 35-42
2216. NIEPOSTYN, Dionizy.
Płyty plastyczne obciążone statystycznie i dynamicznie. Część 2. Obciążenie dynamiczne /
Dionizy Niepostyn, Grzegorz Bąk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972),
s. 43-54
2217. NIEPOSTYN, Dionizy.
Trajektorie momentów głównych w płytach plastycznych o konturze krzywoliniowym / Dionizy Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 7 (239), (1972), s. 55-70
2218. NOWAK, Zenon.
Technologia cienkich warstw ZnxHg1-xTe / Zenon Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 5 (237), (1972), s. 99-104
2219. PAWELEC, Józef.
O planowaniu fal dla zespołów stacji radiowych
: mapy zakłóceń : fale kompatybilne : procedury
wyboru / Józef Pawelec. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 7 (239), (1972), s. 171-180
2220. PIOTROWSKI, Edward.
Analiza torów lotu samolotu z obracanym
skrzydłem startującego pionowo. Część 1. Ustalenie równań problemu i metody rozwiązania /
Edward Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 2 (234), (1972), s. 53-60
2221. PIOTROWSKI, Edward.
Analiza torów lotu samolotu z obracanym
skrzydłem startującego pionowo. Część 2. Analiza wpływu podstawowych parametrów na tory
lotu / Edward Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 2 (234), (1972),
s. 61-76
2222. PLUCIŃSKI, Kazimierz.
Analiza właściwości eksploatacyjnych tensometrycznych siłomierzy wiertarskich typu DW /
Kazimierz Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 4 (236), (1972), s. 65-74
2223. PLUCIŃSKI, Kazimierz.
Metoda ostrzenia noży tokarskich na ostrzałce
uniwersalnej z wykorzystaniem 2-osiowego
151
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
uchwytu NUA / Kazimierz Pluciński, Andrzej
Maciocha. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 8 (240), (1972), s. 105-116
2224. PODLEWSKI, Jan.
Badania wstępne nad przyspieszoną stabilizacją
gruntów cementem w drogownictwie wojskowym / Jan Podlewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 2 (234), (1972), s. 103-108
2225. PORADZIŃSKI, Kazimierz.
Przegląd metod optymalizacji procesu obsługi
profilaktycznej obiektów technicznych. Część 2
/ Kazimierz Poradziński, Jan Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 4 (236),
(1972), s. 75-84
2226. RANISZEWSKI, Józef.
Badania stateczności ruchu wibromłota w przypadku występowania uderzeń niesymetrycznych
/ Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 5 (237), (1972), s. 81-92
2227. RĄBEK, Zbigniew.
Problem wyznaczania odległości do celu w tachometrycznych układach celowniczych małokalibrowej artylerii przeciwlotniczej / Zbigniew
Rąbek. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12
(244), (1972), s. 109-120
2228. RYBIŃSKI, Janusz.
Cienkowarstwowy tranzystor polowy na HgTe /
Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 21, nr 6 (238), (1972), s. 135-138
2229. RYBIŃSKI, Janusz.
Wpływ naprężeń na parametry cienkowarstwowych tranzystorów polowych typu SiOx-Te /
Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 21, nr 6 (238), (1972), s. 117-124
2230. RYMARZ, Czesław.
Numeryczne algorytmy obliczenia niestacjonarnych procesów falowych w sprężystych jednowymiarowych ośrodkach warstwowych / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 1 (233), (1972), s. 55-70
2231. SANOKOWSKI, Tadeusz.
Wpływ temperatury austenityzacji i innych warunków obróbki cieplnej na twardość i struktury
152
stali szybkotnącej SW7M powstałe w wyniku
tej obróbki. Część 1. Wpływ ośrodka chłodzącego / Tadeusz Sanokowski, Leon Magruk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12
(244), (1972), s. 137-148
2232. SIEKLUCKI, Leopold.
Metoda wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej przy zastosowaniu obciążenia o skokowo rosnącej amplitudzie / Leopold Sieklucki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6
(238), (1972), s. 97-108
2233. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
Zagadnienie Cauchy’ego dla równań naprężeń
cieplnych / Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 11 (243), (1972),
s. 25-40
2234. SPYCHAŁA, Andrzej.
Nośność graniczna płyty z otworem / Andrzej
Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 8 (240), (1972), s. 23-38
2235. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Nowa metoda analityczna detekcji i oznaczania
dwunitrylu kwasu o-chlorobenzylidenomalonowego („CS”) przy pomocy reakcji z chloranilem
/ Aleksandra Stachlewska-Wróblowa. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238),
(1972), s. 109-116
2236. STANCEL, Wanda.
Wpływ międzymolekularnych oddziaływań na
rezonansowy dublet Fermiego w obszarze νc=c
trójchloroetylenu / Wanda Stancel, Feliks Borowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 11 (243), (1972), s. 17-24
2237. STRYSZAK, Edward.
Stała dielektryczna zjonizowanego obszaru powietrza / Edward Stryszak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 4 (236), (1972),
s. 51-56
2238. SYCZEWSKI, Michał.
Otrzymywanie cieczy laserowej SeOCL2:Nd3+ /
Michał Syczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972), s. 123-130
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2239. SYCZEWSKI, Michał.
Wstępne badania lasera cieczowego SeOCl2:Nd3+ / Michał Syczewski, Zdzisław Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 6 (238), (1972), s. 139-144
2240. TOMASSI, Witold.
Nakładanie powłok galwanicznych na stali metodą obwodu wtórnego / Witold Tomassi, Jerzy
Bryłka, Witold Darlewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 9 (241), (1972),
s. 75-82
2241. TOMASSI, Witold.
Wpływ powierzchni węgla aktywnego na hydrolizę chloru w roztworach wodnych. Część 1.
Opis metody postępowania i doświadczenia
pomocnicze / Witold Tomassi, Urszula Domańska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 12
(244), (1972), s. 59-66
2242. TOMASSI, Witold.
Wpływ powierzchni węgla aktywnego na hydrolizę chloru w roztworach wodnych. Część 2.
Wyniki doświadczalne / Witold Tomassi, Urszula Domańska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 21, nr 12 (244), (1972), s. 67-74
2243. TOMASSI, Witold.
Wytwarzanie elektrod chlorosrebrnych w ogniwie adsorpcyjnym / Witold Tomassi, Andrzej
Maracewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 9 (241), (1972), s. 83-90
2244. TOMASSI, Witold.
Zachowanie się elektrod srebrnej i cynkowej
w samozasilającym się ogniwie cynkowopowietrznym / Witold Tomassi, Jacek Baszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 5 (237), (1972), s. 93-98
2245. WEYHER, Jan.
Metoda określania geometrii i dezorientacji
bloków w monokryształach w oparciu o rozdzielenie refleksów Lauego / Jan Weyher. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 3 (235),
(1972), s. 63-72
2246. WIELGUS, Aleksander.
Analiza samowzbudnych i wymuszonych drgań
prostokątnej płyty na wielu podporach w opły-
wie naddźwiękowym. Część 1. Rozwiązanie
analityczne / Aleksander Wielgus. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 7 (239), (1972),
s. 87-98
2247. WIELGUS, Aleksander.
Analiza samowzbudnych i wymuszonych drgań
prostokątnej płyty na wielu podporach w opływie naddźwiękowym. Część 2. Analiza numeryczna / Aleksander Wielgus. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 10 (242), (1972),
s. 57-74
2248. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Straty egzergii podczas pracy dyszy poddźwiękowej w zmiennych warunkach / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 2 (234), (1972), s. 11-18
2249. WŁODARCZYK, Edward.
O formowaniu się i propagacji płaskiej fali uderzeniowej w bilingowym ośrodku sprężystoplastycznym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 8 (240), (1972),
s. 61-70
2250. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji uderzeniowej fali odciążenia w bilingowym ośrodku sprężystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21,
nr 6 (238), (1972), s. 87-96
2251. WŁODARCZYK, Edward.
O procesie obciążenia za frontami odbitych i załamanych fal uderzeniowych w plastycznych
ośrodkach warstwowych / Edward Włodarczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 1
(233), (1972), s. 31-40
2252. WŁODARCZYK, Edward.
Propagacja płaskiej uderzeniowej fali obciążenia w bilingowym pręcie sprężystym / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 21, nr 8 (240), (1972), s. 49-60
2253. WYKPISZ, Antoni.
Analiza nowych możliwości wykorzystania
składowej fluktuacyjnej sygnału z detektorów
do automatycznej stabilizacji aparatury radiometrycznej / Antoni Wykpisz. – Bibliogr. –
153
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972),
s. 155-166
2254. WYKPISZ, Antoni.
Automatyczna regulacja wzmocnienia fotopowielaczy / Antoni Wykpisz, Edward Stryszak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 8
(240), (1972), s. 127-136
2255. WYKPISZ, Antoni.
Nowy sposób wysokostabilnego pomiaru gęstości strumienia energii promieniowania jądrowego / Antoni Wykpisz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 21, nr 8 (240), (1972), s. 117-126
2256. WYKPISZ, Antoni.
Radioizotopowy układ o podwyższonej dokładności pomiarów / Antoni Wykpisz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 21, nr 6 (238), (1972),
s. 145-154
2257. ZIELIŃSKI, Tadeusz.
Prawidłowości procesu ścierania tkanin gumowanych przy użyciu adaptowanego aparatu Herzoga-Geigera / Tadeusz Zieliński, Zdzisław Filipowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
21, nr 7 (239), (1972), s. 163-170
Vol. 22, 1973 r.
2258. BABUL, Wiktor.
O metodach pomiarów parametrów ruchu zewnętrznej powierzchni ścianki rury rozpęczanej
wybuchowo / Wiktor Babul, Henryk Derentowicz, Marek Fruczek, Edward Włodarczyk,
Zbigniew Ziółkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 10 (254), (1973), s. 89-98
2259. BABUL, Wiktor.
Propagacja cylindrycznych fal naprężenia
w warstwowym
ośrodku
sprężystolepkoplastycznym / Wiktor Babul, Marek Fruczek, Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5
(249), (1973), s. 107-124
2260. BENDKOWSKI, Józef.
Modelowanie obciążenia cieplnego ścian kotła
z rur opłetwowanych / Józef Bendkowski, Waldemar Cudny, Zdzisław Dyląg, Zbigniew Orłoś.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 3
(247), (1973), s. 115-124
2261. BOROWSKI, Feliks.
Spektroskopowe badanie w podczerwieni związanych wodorowo kompleksów n-butanolu :
słabe oddziaływania molekuł rozpuszczalnika
z grypami OH / Feliks Borowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 2 (246), (1973),
s. 97-108
154
2262. BREJWO, Wojciech.
Badanie szybkości rekombinacji na utlenionych
powierzchniach krzemu / Wojciech Brejwo. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11
(255), (1973), s. 73-82
2263. BREJWO, Wojciech.
Wyznaczanie szybkości rekombinacji powierzchniowej na podstawie analizy procesów
przejściowych w złączu P-N. Część 1 / Wojciech Brejwo. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 3 (247), (1973), s. 63-72
2264. BREJWO, Wojciech.
Wyznaczanie szybkości rekombinacji powierzchniowej na podstawie analizy procesów
przejściowych w złączu P-N. Część 2 / Wojciech Brejwo. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 3 (247), (1973), s. 73-78
2265. BREJWO, Wojciech.
Związek szybkości rekombinacji powierzchniowej z czasem życia nośników w złączu p-n /
Wojciech Brejwo. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 22, nr 11 (255), (1973), s. 67-72
2266. BURLAGA, Henryk.
Algorytm wyznaczania wszystkich maksymalnych podgrafów pełnych / Henryk Burlaga. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4
(248), (1973), s. 71-80
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2267. BURLAGA, Henryk.
Maksymalna redukcja ε-dopuszczalna kanału
informacyjnego / Henryk Burlaga, Marek Cieciura. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 6 (250), (1973), s. 23-30
2268. BURLAGA, Henryk.
Suboptymalne metody kolorowania grafów /
Henryk Burlaga. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 22, nr 2 (246), (1973), s. 63-70
2269. CHWALCZYK, Franciszek.
Propagacja dwuwymiarowych niestacjonarnych
fal ciśnienia w warstwie idealnej cieczy ściśliwej / Franciszek Chwalczyk, Józef Rafa,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 5 (249), (1973), s. 69-82
2270. CIECIURA, Marek.
Redukcja dopuszczalna kanału informacyjnego
/ Marek Cieciura. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 22, nr 2 (246), (1973), s. 45-52
2271. CISZEWSKI, Bohdan.
O możliwości zastosowania efektu magnetooptycznego Faraday’a do określenia pętli histerezy
cienkich warstw ferromagnetycznych / Bohdan
Ciszewski, Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 8 (252), (1973),
s. 27-34
2272. CISZEWSKI, Bohdan.
Wpływ szybkości przechładzania stopów PA6
i PA7 na przebieg procesu ich starzenia naturalnego / Bohdan Ciszewski, Wiesław Mójta, Kazimierz Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 22, nr 2 (246), (1973), s. 71-80
2273. CZYŻ, Mieczysław.
Jednokierunkowe łącze na fotoelementach półprzewodnikowych / Mieczysław Czyż, Wiktor
Herman, Zbigniew Korcz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251), (1973),
s. 59-64
2274. CZYŻ, Mieczysław.
Zwierciadlany układ optyczny do skupiania
promieniowania lasera CO2 / Mieczysław Czyż,
Lech Borowicz, Marek Jerzy Matczak, Mieczysław Zgierski, Tadeusz Cesarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5 (249), (1973),
s. 125-132
2275. DACKO, Marian.
Analiza stanu naprężenia w węźle płaskiej konstrukcji ramowej metodą elementów skończonych / Marian Dacko, Antoni Mossor. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 12 (256),
(1973), s. 97-50
2276. DANICKI, Eugeniusz.
Filtr P.Cz. na ultradźwiękowych falach powierzchniowych na ceramice PP-6 / Eugeniusz
Danicki, Marek Oręziak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 3 (247), (1973), s. 91-94
2277. DANICKI, Eugeniusz.
Wpływ dokładności wykonania przetworników
międzyplastycznych na parametry filtrów do
kompresji impulsu / Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4 (248),
(1973), s. 97-104
2278. DENUS, Sławomir.
Generacja neutronów syntezy termojądrowej
w plazmie wytworzonej silnym impulsem laserowym / Sławomir Denus, Zdzisław Jankiewicz,
Sylwester Kaliski, Stefan Kowalski, Stefan Nagraba, Włodzimierz Nowakowski, Piotr Parys,
Eugeniusz Stefaniuk, Jerzy Szydlak, Wiesław
Szypuła, Ryszard Wodnicki, Janusz Wolski, Jerzy Wołowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 8 (252), (1973), s. 3-14
2279. DUBIEL, Stanisław.
Obszary sterowalności rakiety w wiązce prowadzącej przy liniowym sprzężeniu równań ruchu
z równaniami więzów / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245),
(1973), s. 59-76
2280. DUBIK, Adam.
Holograficzne rozpoznanie obrazów dowolnie
zorientowanych w płaszczyźnie przedmiotowej
/ Adam Dubik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 3 (247), (1973), s. 79-90
2281. DUBIK, Adam.
Holograficzny sposób identyfikacji obrazów na
podstawie kąta ich orientacji w płaszczyźnie
przedmiotowej / Adam Dubik. – Bibliogr. –
155
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 6 (250), (1973),
s. 85-92
2282. DUBIK, Adam.
Obliczanie scalonych filtrów holograficznych
do rozpoznania obrazów / Adam Dubik, Alfred
Tulibacki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 7 (251), (1973), s. 15-22
2283. DYLĄG, Zdzisław.
Niektóre problemy dynamicznych badań modelowych metodą elastooptyczną / Zdzisław Dyląg, Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 22, nr 2 (246), (1973), s. 133-142
2284. DZISIÓW, Andrzej.
Otrzymywanie monokryształów CdTe i ZnTe
z roztworu w tellurze / Andrzej Dzisiów, Zenon
Nowak, Józef Piotrowski, Stefan Wojciechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 9
(253), (1973), s. 61-64
2285. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Drgania płyty w naddźwiękowym opływie wymuszone obciążeniem uderzeniowym / Zbigniew Dżygadło, Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4 (248),
(1973), s. 53-70
2286. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika lotu osiowosymetrycznego ciała ze
sztywnym urządzeniem hamującym, zrzuconego z samolotu / Zbigniew Dżygadło, Adam
Krzyżanowski, Edward Piotrowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11 (255),
(1973), s. 57-66
2287. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Wymuszone parametrycznie pobudzane drgania
giętne wirującego wału / Zbigniew Dżygadło. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 12
(256), (1973), s. 35-50
2288. GAŁĄSKA, Marek.
Alarmowa syrena dynamiczna dużej mocy SD-1
WAT / Marek Gałąska, Jan Kaczmarczyk, Jan
Maruszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 1 (245), (1973), s. 131-142
2289. GLAPSKI, Mirosław.
Wpływ początkowego kąta wyprzedzania na
156
strefę ataku przy proporcjonalnej nawigacji pocisków „powietrze-powietrze” / Mirosław Glapski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 9
(253), (1973), s. 29-36
2290. GŁUCHOWSKI, Witold.
Analiza numeryczna laserowego, przewodnościowego, koncentrycznego nagrzewania dwutemperaturowej plazmy / Witold Głuchowski,
Sylwester Kaliski, Tomasz Rusinowicz, Konstanty Smolarek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 22, nr 2 (246), (1973), s. 15-24
2291. GŁUCHOWSKI, Witold.
Analiza numeryczna uśrednionych, podobieństwowych równań laserowej, koncentrycznej
kompresji plazmy / Witold Głuchowski, Sylwester Kaliski, Tomasz Rusinowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11 (255), (1973),
s. 17-32
2292. GÓRECKI, Bogusław.
Nośność graniczna powłoki elipsoidalnej. Część
1. Powłoka warstwowa / Bogusław Górecki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1
(245), (1973), s. 31-44
2293. GÓRECKI, Bogusław.
Nośność graniczna powłoki elipsoidalnej. Część
2. Powłoka o ściance jednorodnej / Bogusław
Górecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 2 (246), (1973), s. 35-44
2294. GRABOWSKI, Aleksander.
Analiza zadań systemu zaopatrzenia. Część 1.
Opis i charakterystyka zadań / Aleksander Grabowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 9 (253), (1973), s. 19-28
2295. GRABOWSKI, Aleksander.
Analiza zadań systemu zaopatrzenia. Część 2.
Kolejność wykonania oraz określenie pracochłonności czynności podstawowych / Aleksander Grabowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 10 (254), (1973), s. 47-54
2296. JACH, Karol.
Analiza numeryczna uproszczonych, uśrednionych równań laserowej koncentrycznej kompresji plazmy / Karol Jach, Sylwester Kaliski, Ro-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
bert Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 22, nr 8 (252), (1973), s. 43-52
2297. JACH, Karol.
Analiza numeryczna uśrednionych równań laserowej kompresji kulki D-T z otoczką / Karol
Jach, Sylwester Kaliski, Rober Świerczyński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5
(249), (1973), s. 17-38
2298. JAKUBICKI, Wojciech.
Kontrolowany wzrost monokryształów krzemu
metodą VLS w temperaturach 1050-1100°C
z udziałem złota / Wojciech Jakubicki, Jan
Weyher. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 6 (250), (1973), s. 115-122
2299. JANISZEWSKI, Andrzej.
Technologia otrzymywania i własności monokryształów Bi12GeO20 [6Bi2O3 · GeO2] / Andrzej Janiszewski, Tadeusz Łukaszewicz, Wiesław Wardzyński, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 8 (252), (1973),
s. 53-60
2300. JANKOWSKA, Helena.
Badania hydrolizy chloru osadzonego elektrolitycznie z kwasu solnego na węglowej anodzie
proszkowej. Część 4. Wydajność procesu hydrolizy chloru / Helena Jankowska, Ludwik
Ponto. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 2 (246), (1973), s. 121-132
2301. JANKOWSKA, Helena.
Badania hydrolizy chloru osadzonego elektrolitycznie z kwasu solnego na węglowej anodzie
proszkowej. Część 5. Wpływ różnych parametrów prowadzenia elektrolizy na wydajność
procesu hydrolizy chloru / Helena Jankowska,
Witold Tomassi, Ludwik Ponto. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 3 (247), (1973),
s. 95-104
2302. JANKOWSKA, Helena.
Badania hydrolizy chloru osadzonego elektrolitycznie z kwasu solnego na węglowej anodzie
proszkowej. Część 6. Badania węgla aktywowanego po elektrolizie / Helena Jankowska,
Ludwik Ponto. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 7 (251), (1973), s. 35-50
2303. JANKOWSKA, Helena.
Badania metodą potencjometryczną własności
sorpcyjnych różnych frakcji sitowych węgla aktywnego z drewna liściastego / Helena Jankowska, Andrzej Świątkowski, Janusz Procyszyn. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4
(248), (1973), s. 115-124
2304. JANKOWSKA, Helena.
O róznych formach adsorpcji chloru na węglu
aktywowanym / Helena Jankowska. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 10 (254),
(1973), s. 99-106
2305. KALISKI, Sylwester.
Analogia oddziaływania wymiennego spinów
i pola próżni dla "klasycznego" ujęcia mechaniki kwantowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973),
s. 13-18
2306. KALISKI, Sylwester.
Bezpośrednia ocena granicznej gęstości dla
koncentrycznej, samopodobnej fali uderzeniowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251), (1973), s. 9-14
2307. KALISKI, Sylwester.
Efekt falowodowy dla sprężystych fal nieciągłości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 6 (250), (1973),
s. 3-10
2308. KALISKI, Sylwester.
Elektrono-fononowy detektor promieniowania
jonizującego / Sylwester Kaliski, Antoni Latuszek, Mikołaj Siemieńczuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 9 (253),
(1973), s. 15-18
2309. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczne naddźwiękowe źródła termiczne
w gazie idealnym / Sylwester Kaliski, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 8 (252), (1973), s. 15-26
2310. KALISKI, Sylwester.
Laserowa kompresja D-T z wybuchową prekompresją / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11 (255), (1973),
s. 3-16
157
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2311. KALISKI, Sylwester.
Laserowa kompresja i synteza plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 10 (254), (1973), s. 3-20
2312. KALISKI, Sylwester.
O pewnym samowzbudnym, falowym układzie
stochastycznym / Sylwester Kaliski, Stanisław
Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 6 (250), (1973), s. 11-22
2313. KALISKI, Sylwester.
O uproszczonym przypadku termicznej, koncentrycznej kompresji materii z ablacją w opisie
uśrednionym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973),
s. 3-12
tropową w ośrodku niejednorodnym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 3 (247), (1973), s. 25-344
2320. KALISKI, Sylwester.
Przybliżone, zamknięte rozwiązanie dla silnego
wybuchu punktowego w ośrodku niejednorodnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251), (1973), s. 3-8
2321. KALISKI, Sylwester.
Przybliżone, zamknięte rozwiązanie dla źródła
promieniowania generującego fale uderzeniowe
w ośrodku niejednorodnym / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11
(255), (1973), s. 103-108
2314. KALISKI, Sylwester.
Optymalizacja parametrów kompresji płaskich,
kumulowanych fal uderzeniowych w zamkniętej rurze / Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 3 (247), (1973), s. 3-24
2322. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązania numeryczne płaskich problemów
brzegowych laserowego nagrzewania plazmy
z odzyskiem energii syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski, Czesław Rymarz, Lech Solarz,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 6 (250), (1973), s. 61-84
2315. KALISKI, Sylwester.
Płaska naddżwiękowa fala termiczna o zmiennej prędkości w gazie idealnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 10 (254), (1973), s. 21-36
2323. KALISKI, Sylwester.
Transuderzeniowe źródła termiczne w gazie
idealnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5 (249), (1973),
s. 103-106
2316. KALISKI, Sylwester.
Poddźwiękowe źródła termiczne w gazie doskonałym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4 (248), (1973),
s. 3-10
2324. KALISKI, Sylwester.
Uproszczony model koncentrycznej uderzeniowej kompresji kulki plazmowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 12 (256), (1973), s. 3-16
2317. KALISKI, Sylwester.
Podobieństwowe, uśrednione równania laserowej, koncentrycznej kompresji plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 4 (248), (1973), s. 25-42
2325. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
dwutemperaturowej plazmy z odzyskiem energii syntezy przy uwzględnieniu frontów fal termicznych i uderzeniowych / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5
(249), (1973), s. 3-16
2318. KALISKI, Sylwester.
Profilowana koncentryczna kompresja uderzeniowa kulki plazmowej dla modelu uproszczonego / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 12 (256), (1973), s. 89-96
2319. KALISKI, Sylwester.
Przekształcenie uderzeniowej kompresji w izen-
158
2326. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania laserowego nagrzewania
plazmy z odzyskiem energii syntezy przy
uwzględnieniu frontów fal termicznych i uderzeniowych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4 (248), (1973),
s. 11-24
2327. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione, uproszczone równania laserowej,
koncentrycznej kompresji plazmy / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 2 (246), (1973), s. 3-14
2328. KALISKI, Sylwester.
Wpływ parametrów równania stanu na charakterystyki regularnego odbicia skośnych fal uderzeniowych / Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 9 (253), (1973), s. 3-14
2329. KALISKI, Sylwester.
Wpływ prekompresji dla optymalnie kumulowanej płaskiej fali uderzeniowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr
10 (254), (1973), s. 37-42
2334. KASPRZYK, Tadeusz.
Wpływ własności tłumiących masy resorowanej
na drgania samochodu / Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 2 (246), (1973), s. 109-120
2335. KLUS, Stanisław.
Półempiryczna metoda określania maksymalnego zasięgu elementów rażących / Stanisław
Klus, Stanisław Niezgodzki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 12 (256), (1973),
s. 61-74
2336. KONARSKI, Jerzy.
Wpływ podstawników elektrofilowych na własności elektrono akceptorowe niektórych pochodnych sym-trójnitrobenzenu / Jerzy Konarski, Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 10 (254), (1973),
s. 79-88
2330. KALISKI, Sylwester.
Wzmocnienie falowodowej sprężystej fali nieciągłości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251), (1973),
s. 51-58
2337. KONOPCZYŃSKI, Andrzej.
Niektóre właściwości kitów uszczelniających
oraz sposób ich otrzymywania / Andrzej Konopczyński, Zdzisław Łazar. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 3 (247), (1973),
s. 125-132
2331. KAPELEWSKI, Jerzy.
Fale powierzchniowe w kryształach jonowych o
przestrzennie centrowanej strukturze kubicznej.
Część 1. Dynamika małych odkształceń
w krysztale CsCl / Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11 (255),
(1973), s. 83-102
2338. KONOPCZYŃSKI, Andrzej.
Oznaczenie gazowych produktów hydrolizy zanieczyszczeń występujących w wodorku litu
metoda gazowej chromatografii reakcyjnej /
Andrzej Konopczyński, Zygfryd Witkiewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 12
(256), (1973), s. 111-114
2332. KASPRZYK, Tadeusz.
Optymalizacja niesprężystego oporu w zawieszeniu i ogumieniu samochodu osobowego dla
różnych warunków różnych warunków eksploatacji / Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 12 (256), (1973),
s. 119-130
2339. KONOPCZYŃSKI, Andrzej.
Rozdział rozpuszczalników o małych różnicach
temperatur wrzenia, metodą ciągłej gazowej
chromatografii podziałowej / Andrzej Konopczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 11 (255), (1973), s. 127-130
2333. KASPRZYK, Tadeusz.
Rozkład masy resorowanej i jego wpływ na
drgania pojazdu. Część 1 / Tadeusz Kasprzyk,
Leon Prochowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 22, nr 12 (256), (1973), s. 27-34
2340. KORCZ, Zbigniew.
Fotoodbiornik na fotodiodzie lawinowej / Zbigniew Korcz, Wiktor Herman. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251), (1973),
s. 65-70
2341. KOWALIK, Stanisław.
Analityczny opis przewidywanego rozkładu
159
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
skazenia powietrza po wybuchu jądrowym /
Stanisław Kowalik, Stanisław Tomoń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 10 (254),
(1973), s. 55-64
2342. LISICKI, Jan.
Otrzymywanie i niektóre właściwości szkieł
fosforanowych domieszkowanych tlenkiem
neodymu / Jan Lisiecki, Michał Syczewski, Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 5 (249), (1973), s. 133-142
2343. MAKSJAN, Kazimierz.
Laser pierścieniowy z toroidalną kwarcową
podstawą rezonatora / Kazimierz Maksjan, Alfred Tulibacki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 12 (256), (1973), s. 105-110
2344. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Energetyczny rozkład elektronów w prądzie zaporowym płynącym przez styk metalpółprzewodnik / Michał Janusz Małachowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 3
(247), (1973), s. 45-54
2349. MARKOWSKI, Włodzimierz.
Zależność napięcia wstępnego w gąsienicy od
pionowych wychyleń kadłuba czołgu z położenia równowagi statycznej / Włodzimierz Markowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 12 (256), (1973), s. 51-60
2350. MICHALEC, Jerzy.
Zderzenie dwuch płaskich ukośnych fal uderzeniowych w doskonałym przewodniku w polu
magnetycznym / Jerzy Michalec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 6 (250), (1973),
s. 41-60
2351. MOROZ, Czesław.
Rozkład czwórnika na łańcuch czwórników dopasowanych o zadanej niejednorodności / Czesław Moroz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 4 (248), (1973), s. 89-96
2352. MOROZ, Czesław.
Rozkład czwórnika na łańcuch o ogniwach
przemiennych / Czesław Moroz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 3 (247), (1973),
s. 55-62
2345. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Technologia i własności fotoprzewodzącego detektora promieniowania podczerwonego na
GaAs / Michał Janusz Małachowski, Antoni
Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 3 (247), (1973), s. 111-114
2353. MOROZ, Czesław.
Rozkład czwórnika na równoważny łańcuch
pierwiastkowy czwórników dopasowanych /
Czesław Moroz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 22, nr 4 (248), (1973), s. 81-88
2346. MARCINIAK, Wiesław.
Dryft cieplny punktu pracy w tranzystorze
MOS. Część 1. Teoretyczna / Wiesław Marciniak, Jerzy Pluciński, Mirosław Rusek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5 (249),
(1973), s. 39-50
2354. MOROZ, Czesław.
Rozkład czwórnika na równoważny łańcuch
według algorytmu obliczeniowego opartego
o funkcję pierwiastkową macierzy / Czesław
Moroz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 2 (246), (1973), s. 53-62
2347. MARCINIAK, Wiesław.
Dryft cieplny punktu pracy w tranzystorze
MOS. Część 2. Doświadczalna / Wiesław Marciniak, Mirosław Rusek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 5 (249), (1973), s. 51-60
2355. NIEDZIELSKI, Maciej.
Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na
widma oscylacyjne. Część 2. Widma w podczerwieni chlorobenzenu (C6H5Cl) w różnych
temperaturach / Maciej Niedzielski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973),
s. 99-110
2348. MARCINIAK, Wiesław.
Schemat zastępczy tranzystora MOS z uwęględnieniem temperaturowego dryfu punktu pracy /
Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 22, nr 10 (254), (1973), s. 43-46
160
2356. NIEPOSTYN, Dionizy.
Obciążenie kompensacyjne w płycie plastycznej
z otworem / Dionizy Niepostyn, Andrzej Spy-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
chała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 4 (248), (1973), s. 43-52
Kazimierz Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973), s. 123-130
2357. NIEPOSTYN, Dionizy.
Płyta kołowa z otworem prostokątnym w stanie
granicznym / Dionizy Niepostyn, Andrzej Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 5 (249), (1973), s. 61-68
2365. PROBULSKI, Stanisław.
Radioizotopowe urządzenie do dokładnego pomiaru gęstości solanki / Stanisław Probulski,
Antoni Wykpisz, Adam Rzekiecki, Zbigniew
Woliński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 6 (250), (1973), s. 105-114
2358. NIEPOSTYN, Dionizy.
Płyta wielokątna z otworem jednokładnym
w stanie granicznym / Dionizy Niepostyn, Andrzej Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 22, nr 6 (250), (1973), s. 31-40
2359. NOWAK, Zenon.
Detektory promieniowania podczerwonego na
cienkich warstwach (Zn, Hg) Te / Zenon Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4
(248), (1973), s. 125-128
2360. OCHELSKI, Stanisław.
Funkcje materiałowe pełzania poliamidu / Stanisław Ochelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 22, nr 1 (245), (1973), s. 111-122
2361. PIOTROWSKI, Edward.
Wykorzystanie zakresów maksymalnej doskonałości samolotu podczas pionowego startu /
Edward Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 22, nr 12 (256), (1973), s. 81-88
2362. PIOTROWSKI, Józef.
Otrzymywanie i właściwości hetero struktur
CdTe-HgSe / Józef Piotrowski, Stefan Wojciechowski, Irena Zimnoch-Higersberger. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 12
(256), (1973), s. 115-118
2363. PLUCIŃSKI, Jerzy.
Ograniczenia konduktancyjnej metody badań
stanów powierzchniowych w warstwie granicznej Si-SiO2 związane z interpretacją danych
eksperymentalnych / Jerzy Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 2 (246),
(1973), s. 81-96
2364. PLUCIŃSKI, Kazimierz.
Hydro-tensometryczny układ pomiarowy do
badań sprawności obrabiarek skrawających /
2366. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Konstrukcja i zastosowanie aparatury do badania efektu Faraday’a w cienkich warstwach ferromagnetycznych i w półprzewodnikach / Włodzimierz Przybylski, Henryk Mucha. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 9 (253), (1973),
s. 55-60
2367. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
O interferencji i dyfrakcji światła liniowo spolaryzowanego na domenach magnetycznych /
Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 9 (253), (1973), s. 49-54
2368. RĄBEK, Zbigniew.
Rozwiązanie zadania trafienia w artylerii przeciwlotniczej przy wykorzystaniu metody parabolicznego toru pocisku / Zbigniew Rąbek. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 8
(252), (1973), s. 61-76
2369. RĄBEK, Zbigniew.
Uproszczony algorytm kierowania ogniem podczas strzelania bezpośredniego w małokalibrowej artylerii przeciwlotniczej / Zbigniew Rąbek.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 10
(254), (1973), s. 65-78
2370. RDZANEK, Maria.
Technologia i własności heteroepitaksjalnych
warstw siarczku kadmu / Maria Rdzanek, Wiesław Wardzyński, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 8 (252), (1973),
s. 77-86
2371. SANOKOWSKI, Tadeusz.
Wpływ temperatury austenityzacji i innych warunków obróbki cieplnej na twardość i struktury
stali szybkotnącej SW7M powstałe w wyniku
tej obróbki. Część 2. Wpływ przystanku izotermicznego / Tadeusz Sanokowski, Leon Magruk.
161
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 2
(246), (1973), s. 143-156
2372. SKULSKI, Lech.
Przyczyna "anomalnego efektu dioksanowego"
w pomiarach momentów dipolowych / Lech
Skulski, Zofia Stolarzowa. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973),
s. 87-98
2373. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Oznaczanie dwunitrylu kwasu o-chlorobenzylidenomalonowego (CS) za pomocą reakcji
barwnych z niektórymi choinonami / Aleksandra Stachlewska-Wróblowa. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 3 (247), (1973),
s. 105-110
2374. STRYSZAK, Edward.
Stała dielektryczna kuli ognistej / Edward Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 9 (253), (1973), s. 37-48
2375. SYLLA, Stefan.
Badania ugięcia światła na fali ultradźwiękowej
w cieczy / Stefan Sylla. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973), s. 45-58
2376. SYLLA, Stefan.
Pomiary amplitud słabych drgań metodą
optycznego heterodynowania sygnałów / Stefan
Sylla. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22,
nr 3 (247), (1973), s. 35-44
2377. SZUSTAKOWSKI, Mieczysław.
Wzmocnienie powierzchniowych fal magnetostatycznych w hybrydowym układzie YIG-Ge /
Mieczysław Szustakowski, Bogdan Węcki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 4
(248), (1973), s. 105-114
2378. TOMASSI, Witold.
Opracowanie ujemnej elektrody ogniwa metaltlen. Część 1. Wpływ tworzywa metalicznego
elektrody na własności ogniwa / Witold Tomassi, Łucjan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 11 (255), (1973), s. 109-120
2379. TOMASSI, Witold.
Opracowanie ujemnej elektrody ogniwa metal-
162
tlen. Część 2. Korozja elektrod dwu- i trójskładnikowych / Witold Tomassi, Łucjan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 11 (255), (1973), s. 121-126
2380. TOMASSI, Witold.
Potencjometryczna charakterystyka węgla aktywowanego poddanego działaniu powietrza
o róznej wilgotności / Witold Tomassi, Sławomir Neffe. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
22, nr 12 (256), (1973), s. 75-80
2381. TOMASSI, Witold.
Wpływ powierzchni węgla aktywowanego na
hydrolizę chloru w roztworach wodnych. Część
3. Próby matematycznego ujęcia wyników / Witold Tomassi, Urszula Domańska. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973),
s. 77-86
2382. TORECKI, Stanisław.
Kompleksowa metoda badań balistycznych stałych paliw rakietowych. Część 1. Siła paliwa
i szybkość spalania ładunku / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5
(249), (1973), s. 83-92
2383. TORECKI, Stanisław.
Kompleksowa metoda badań balistycznych stałych paliw rakietowych. Część 2. Prawo szybkości spalania / Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 5 (249), (1973),
s. 93-102
2384. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Teoretyczna ocena bezwładności wskazań termopary powierzchniowej / Stefan Wiśniewski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11
(255), (1973), s. 33-42
2385. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji niesamopodobnej płaskiej fali uderzeniowej w nieliniowych sprężystych ośrodkach ciągłych / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 8 (252), (1973),
s. 35-42
2386. WŁODARCZYK, Edward.
Płaskie fale uderzeniowe w ośrodku bilingowym generowane zmiennymi źródłami termicz-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nymi poruszającymi się z malejącą w czasie
prędkością / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 11 (255), (1973),
s. 43-56
2387. WŁODARCZYK, Edward.
Propagacja fal uderzeniowych w zderzających
prętach / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 2 (246), (1973),
s. 25-34
2388. WŁODARCZYK, Edward.
Propagacja płaskiej fali uderzeniowej w ośrodku trójskładnikowym ze sprężystym odciążeniem / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 1 (245), (1973),
s. 19-30
2389. WŁODARCZYK, Edward.
Skośna regularna refrakcja płaskich fal akustycznych i uderzeniowych w ośrodku wielofazowym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 12 (256), (1973),
s. 17-26
2390. WRÓBEL, Tadeusz.
Unipolarna prądnica tachometryczna dla układów regulacji automatycznej ze sprzężeniem
zwrotnym / Tadeusz Wróbel. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 6 (250), (1973),
s. 93-104
2391. WYKPISZ, Antoni.
Model nowoczesnego przyrządu do pomiaru gęstości strumienia energii promieniowania gamma / Antoni Wykpisz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251), (1973), s. 81-90
2392. WYKPISZ, Antoni.
O pewnym sposobie samo stabilizacji wzmocnienia fotopowielaczy / Antoni Wykpisz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251),
(1973), s. 71-80
2393. ZABOROWSKI, Maciej.
Warunki powstawania i kształt sklepienia naturalnego w gruncie niespoistym, w świetle badań
doświadczalnych / Maciej Zaborowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 22, nr 7 (251),
(1973), s. 23-34
Vol. 23, 1974 r.
2394. ADAMSKA, GABRIELA.
Syntezy
metodą
Pachtera-Kloetzela
Nmetylopochodnych niektórych N-acylo-Naryloamin i ich hydroliza oraz redukcja / Gabriela Adamska, Lech Skulski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259), (1974),
s. 103-116
2395. BABUL, Wiktor.
Elektroeksplozyjna metoda powierzchniowego
pobudzania kruszących M. W. / Wiktor Babul,
Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 149-158
2396. BABUL, Wiktor.
Pomiar prędkości masowej oraz prędkości czoła
strumienia kumulacyjnego / Wiktor Babul, Marek Buczkowski, Zbigniew Ziółkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6 (262),
(1974), s. 75-82
2397. BABUL, Wiktor.
Wybuchowe prasowanie proszków / Wiktor
Babul, Jan Bagrowski, Krzysztof Bereżański. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 5
(261), (1974), s. 141-148
2398. BAGROWSKI, Jan.
O wyznaczaniu wartości podstawowych parametrów procesu wybuchowego zgrzewania rur
w ścianach sitowych / Jan Bagrowski, Henryk
Derentowicz, Zbigniew Ziółkowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 2 (258), (1974),
s. 91-100
2399. BARAN, Jan.
Analiza spalania C2H2 w N2O i O2 z dużą ilością N2 metodą numeryczną / Jan Baran, Michał
Syczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 1 (257), (1974), s. 57-64
163
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2400. BĘDKOWSKI, Lesław.
Analiza wyników pomiarów sygnałów diagnostycznych pewnej klasy obiektów technicznych
/ Lesław Będkowski, Tadeusz Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 8 (264),
(1974), s. 43-52
2401. BĘDKOWSKI, Lesław.
Diagnozowanie stanu obiektów technicznych na
podstawie badania rozkładów wielkości dostępnych / Lesław Będkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10 (266), (1974),
s. 143-150
2402. BORECKI, Józef.
O syntezie układu sterowania mało wrażliwego
na zmianę parametrów obiektu / Józef Borecki.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 2
(258), (1974), s. 19-26
2403. BOROWSKA, Elżbieta.
Termograficzny luminofor ZnS CdS jako ekran
do wizualizacji promieniowania molekularnego
lasera CO2 / Elżbieta Borowska, Ryszard Jeżykowski, Tadeusz Persak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974), s. 109-114
2404. BOROWSKI, Feliks.
O możliwości wyznaczania stałej równowagi
słabego kompleksu C6H6 z CCL4 z odchyleń od
prawa Lamberta-Beera na podstawie widm
oscylacyjnych w podczerwieni / Feliks Borowski, Zbigniew Raszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6 (262), (1974),
s. 67-74
2405. BRYŁKA, Jerzy.
Nakładanie powłok miedzianych na znalu metodą obwodu wtórnego / Jerzy Bryłka, Witold
Tomassi. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
23, nr 10 (266), (1974), s. 129-134
2406. BRZOZOWSKI, Zbigniew.
Poliuretany zawierające mery kwasu tere ftalowego. Część 1. Badania nad syntezą i niektórymi własnościami poliuretanów powłokotwórczych / Zbigniew Brzozowski, Zenon Szczepaniak, Marek Gnatowski, Witalis Rumiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 12
(268), (1974), s. 115-124
164
2407. BUCZKOWSKI, Marek.
Możliwości wykorzystania ultraszybkiej fotografii z zastosowaniem światłowodów do wyznaczania parametrów kinematycznych rur rozpęczanych wybuchowo / Marek Buczkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 1
(257), (1974), s. 113-122
2408. BUDA, Marian.
Badanie dyfrakcji światła liniowo spolaryzowanego na strukturze domenowej granatu itru /
Marian Buda, Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10
(266), (1974), s. 73-78
2409. BUDA Marian.
Określenie parametrów dla poszczególnych
jednocześnie działających mechanizmów dyfuzji w ciałach stałych / Marian Buda. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6 (262), (1974),
s. 57-66
2410. BUDA, Marian.
O możliwości wytwarzania obrazu struktur domenowych z pomocą efektu Faraday’a i Kerra
bez użycia analizatora / Marian Buda, Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 6 (262), (1974), s. 49-56
2411. BURLAGA, Henryk.
O pewnym problemie kombinatorycznym
w teorii planowania sieciowego / Henryk Burlaga. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 1
(257), (1974), s. 35-42
2412. CISZEWSKI, Bohdan.
Badania morfologii whiskerów α-Al2O3 / Bohdan Ciszewski, Józef Wasiak, Jan Weyher. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4
(260), (1974), s. 85-103
2413. CISZEWSKI, Bohdan.
Nowa metoda otrzymywania whiskerów α-Al2O3
z fazy gazowej / Bohdan Ciszewski, Józef Wasiak, Jan Weyher, Czesław Janusz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 2 (258), (1974),
s. 67-74
2414. CUDNY, Waldemar.
Badanie metodą elastooptyczną stanu naprężenia w modelach ściany kotłowej z rur opłetwo-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
wanych / Waldemar Cudny, Zdzisław Dyląg,
Zbigniew Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 2 (258), (1974), s. 75-90
2415. CZERSKA, Zofia.
Elektroniczne układy pomiarowe do badań silników skokowych / Zofia Czerska, Zbigniew
Denys. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 3 (259), (1974), s. 65-72
2416. DANICKI, Eugeniusz.
Realizacja kodów komplementarnych na akustycznych falach powierzchniowych / Eugeniusz Danicki, Jerzy Filipiak. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 1 (257), (1974), s. 53-56
2417. DĄBROWSKI, Roman.
O aktywności katalitycznej kilku ośmiopodstawionych ftalocyjanin w reakcji elektroredukcji
tlenu / Roman Dąbrowski, Witold Tomassi,
Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 2 (258), (1974), s. 47-56
2418. DĄBROWSKI, Roman.
O aktywności katalitycznej kilku poliftalocyjanin w reakcji elektroredukcji tlenu / Roman Dąbrowski, Adam Twardowski, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 2 (258), (1974), s. 57-66
2422. DOBIECH, Ireneusz.
Widmo częstotliwościowe zaburzenia elektromagnetycznego powstającego przy wystrzale /
Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 97-106
2423. DOBIECH, Ireneusz.
Wyniki badań zaburzenia elektromagnetycznego towarzyszącego wystrzałowi / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 3 (259), (1974), s. 83-92
2424. DOBROCIŃSKI, Stanisław.
Analiza niestacjonarnego dynamicznego płaskiego problemu teorii sprężystości metodą
elementów skończonych / Stanisław Dobrociński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4
(260), (1974), s. 35-48
2425. DUBIK, Adam.
Holograficzny sposób automatycznego określenia paralaksy fotogrametrycznej / Adam Dubik,
Jerzy Butowtt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 10 (266), (1974), s. 79-86
2426. DYLĄG, Zdzisław.
Rejestrowanie linii poślizgu przy uzyciu replik
teflonowych i światła spolaryzowanego / Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 1 (257), (1974), s. 93-97
2419. DEMIANIUK, Mieczysław.
Niektóre własności fizyczne i strukturalne
kryształów mieszanych CdS-ZnS otrzymanych
z fazy ciekłej pod ciśnieniem / Mieczysław
Demianiuk, Marek Kijek, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 11
(267), (1974), s. 73-80
2427. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamiczna reakcja płyty w naddźwiękowym
opływie na działanie poruszającej się fali uderzeniowej / Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 11 (267), (1974),
s. 31-46
2420. DENUS, Sławomir.
Układ z detektorami półprzewodnikowymi do
pomiaru temperatury gorącej plazmy / Sławomir Denus, Antoni Kalicki, Andrzej Kowalczyk, Piotr Parys, Janusz Wawer, Jerzy Wołowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 9 (265), (1974), s. 79-90
2428. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika lotu osiowosymetrycznego ciała
z wiotkim urządzeniem hamującym zrzuconego
z samolotu / Zbigniew Dżygadło, Adam Krzyżanowski, Edward Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 1 (257), (1974),
s. 43-52
2421. DOBIECH, Ireneusz.
Natężenie pola magnetycznego zaburzenia elektromagnetycznego towarzyszącego wystrzałowi
/ Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 23, nr 10 (266), (1974), s. 61-72
2429. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Parametryczne i parametryczno-samowzbudne
drgania prostokątnych płyt wieloprzęsłowych
w opływie naddźwiękowym. Część 1. Rozwiązanie analityczne / Zbigniew Dżygadło, Alek-
165
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
sander Wielgus. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 27-40
2430. GACEK, Adam.
Fale cieplne w plazmie z uwzględnieniem gorących elektronów / Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Antoni Sarzyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 8 (264), (1974), s. 3-12
2431. GACEK, Adam.
Uśredniona metoda opisu elektronowych fal
cieplnych w plazmie z uwzględnieniem gorących elektronów / Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Antoni Sarzyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 9 (265), (1974), s. 3-18
2432. GAJEWSKI, Piotr.
Własności i modele matematyczne sygnałów
radiotelegraficznych F1 / Piotr Gajewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6 (262),
(1974), s. 39-48
2433. GĘBALSKI, Stanisław.
Porównanie prób chemicznych : „sublimatowej” i „amoniakalnej” z nową próbą „miedziowo-amoniakalną” stosowanych w ilościowych
badaniach korozyjnego pękania mosiądzu M-68
/ Stanisław Gebalski, Władysław Wojciechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 7
(263), (1974), s. 93-102
2434. GŁUCHOWSKI, Witold.
Uderzeniowa koncentryczna kompresja kulki
plazmowej w aproksymacji quasisamopodobieństwowej / Witold Głuchowski, Karol Jach,
Sylwester Kaliski, Tomasz Rusinowicz, Robert
Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 8 (264), (1974), s. 13-30
2435. GRABOWSKI, Aleksander.
Optymalizacja systemów zarządzania. Część 1.
Opis i charakterystyka warunków optymalizacji
/ Aleksander Grabowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 41-54
2436. GRABOWSKI, Aleksander.
Optymalizacja systemów zarządzania. Część 2.
Sformułowanie problemu / Aleksander Grabowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
23, nr 8 (264), (1974), s. 31-42
166
2437. HEBDA, Michał.
Stan graniczny obiektu technicznego / Michał
Hebda, Jerzy Szkoda, Zbigniew Westerowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 12
(268), (1974), s. 79-88
2438. HRYCKIEWICZ, Jan.
Model kanału binarnego (KBSz) / Jan Hryckiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 10 (266), (1974), s. 115-122
2439. IGRAS, Edmund.
Badania warstw implantowanych w krzemie za
pomocą zwierciadlanego mikroskopu elektronowego / Edmund Igras. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 11 (267), (1974), s. 97-108
2440. IGRAS, Edmund.
Efekt niestabilności atomów talu w węzłach
sieci krystalicznej krzemu bombardowanego jonami / Edmund Igras, Irena ZimnochHigersberger. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 11 (267), (1974), s. 89-96
2441. IGRAS, Edmund.
Efekt usuwania akceptorów galowych w krzemie bombardowanym jonami / Edmund Igras. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 11
(267), (1974), s. 81-88
2442. JACH, Karol.
Koncentryczna homeotermiczna fala uderzeniowa w kuli gazowej / Karol Jach, Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 9 (265), (1974), s. 19-28
2443. JACH, Karol.
Weryfikacja uśrednionej metody opisu nagrzewania plazmy z uwzględnieniem frontów fal
termicznych i uderzeniowych / Karol Jach,
Sylwester Kaliski, Robert Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4 (260),
(1974), s. 11-24
2444. JACKOWSKI, Adam.
Tworzywa fenolowe z napełniaczem proszkowym (tlenki, węgliki) jako materiały ablacyjne /
Adam Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 6 (262), (1974), s. 111-126
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2445. JACKOWSKI, Stefan.
Modulacja FSK z przypadkowym wyborem kanału i jej zastosowanie do konstrukcji sygnałów
odpornych na zakłócenia zamierzone / Stefan
Jackowski, Stanisław Mazurek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4 (260), (1974),
s. 77-84
2446. JACKOWSKI, Stefan.
Pomiary krótkofalowego kanału teledacyjnego /
Stefan Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 3 (259), (1974), s. 93-102
2447. JAKUBOWSKI, Józef.
Metodyka oznaczania tlenków azotu w spalinach silników tłokowych / Józef Jakubowski,
Edward Prasek, Jadwiga Płaczek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 7 (263), (1974),
s. 83-92
2448. JANKOWSKA, Helena.
O procesach zachodzących w roztworach jodku
potasowego w N,N-dwumetyloformamidzie
stykających się z węglem. Część 1. Wpływ stężenia jodku / Helena Jankowska, Stanisław Pietrzyk, Feliks Supruniuk, Andrzej Świątkowski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 9
(265), (1974), s. 91-96
2449. JANKOWSKA, Helena.
Wpływ sposobu odpopielania węgla aktywowanego na jego własności / Helena Jackowska,
Andrzej Świątkowski, Sławomir Neffe. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 7 (263),
(1974), s. 75-82
2450. JARZĘBOWSKI, Władysław.
Metoda wykonywania modeli przestrzennych
z żywic epoksydowych do badań elastooptycznych / Władysław Jarzębowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10 (266), (1974),
s. 151-158
2451. JEŻYKOWSKI, Ryszard.
Cienkowarstwowe detektory (CdHg)Te i (ZnHg)Te średniej i dalekiej podczerwieni / Ryszard Jeżykowski, Zenon Nowak, Tadeusz Persak, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 2 (258), (1974), s. 107-114
2452. JUREK, Wojciech.
Własności warstw ZnxHg1-xTe z gradientem
składu / Wojciech Jurek, Zenon Nowak, Irena
Zimnoch-Higersberger. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 11 (267), (1974), s. 109-116
2453. KALISKI, Sylwester.
Ablacja warstwy zewnętrznej przy laserowym
nagrzewaniu dwutemperaturowej plazmy z uwzględnieniem energii syntezy / Sylwester Kaliski, Bogdan Kamiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 9-26
2454. KALISKI, Sylwester.
Laserowa kompresyjna mikrosynteza za pomocą reakcji łańcuchowej / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 11
(267), (1974), s. 3-12
2455. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna kulista fala uderzeniowa wymuszona falą cieplną. Część 1 / Sylwester Kaliski,
Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10
(266), (1974), s. 11-30
2456. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna przewodnościowa fala termiczna o stałej prędkości w plazmie / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 2 (258), (1974), s. 3-8
2457. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna słabo-stożkowa homotermiczna
fala uderzeniowa / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 11 (267),
(1974), s. 13-20
2458. KALISKI, Sylwester.
Kumulacja przeciwbieżnych fal cieplnych
w plazmie laserowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4 (260),
(1974), s. 3-10
2459. KALISKI, Sylwester.
Monolityczny konwolutor na powierzchniowych falach akustycznych w krysztale CdS
z cienką warstwą wytworzona za pomocą fotoefektu / Sylwester Kaliski, Adam Kawalec,
Trinh Dong A, Bogdan Węcki. – Bibliogr. –
167
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974),
s. 17-26
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
23, nr 12 (268), (1974), s. 3-8
2460. KALISKI, Sylwester.
O przybliżonym ujęciu problemu poddźwiekowych fal termicznych w gazie idealnym i pewnych jego osobliwosciach / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 3
(259), (1974), s. 17-26
2468. KALISKI, Sylwester.
Regularne odbicie intensywnych skośnych fal
uderzeniowych od sztywnej przegrody w ciałach stałych / Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
23, nr 7 (263), (1974), s. 11-22
2461. KALISKI, Sylwester.
Ocena impulsu laserowego poprzedzonego prekompresją wybuchową dla realizacji kompresji
~103 / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259), (1974), s. 9-16
2469. KALISKI, Sylwester.
Rozwiązanie numeryczne płaskiego problemu
brzegowego laserowego nagrzewania dwutemperaturowej plazmy z odzyskiem energii syntezy jądrowej / Sylwester Kaliski, Bogdan Kamiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 1 (257), (1974), s. 9-22
2462. KALISKI, Sylwester.
Ocena uśrednionej prędkości wnikania fali
cieplnej do plazmy dla modelu ciągłej ablacji
warstwy zewnętrznej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259),
(1974), s. 3-8
2463. KALISKI, Sylwester.
Płaska fala uderzeniowa z zewnętrznym źródłem ciepła przy zerowym gradiencie temperatury / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 3-8
2464. KALISKI, Sylwester.
Płaska homotermiczna fala uderzeniowa w półprzestrzeni gazu idealnego / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 7
(263), (1974), s. 3-10
2465. KALISKI, Sylwester.
Płaskie fale cieplne o stałej prędkości w plazmie
nagrzewanej przewodnościowo / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 1 (257), (1974), s. 3-8
2466. KALISKI, Sylwester.
Prosta metoda wybuchowo-laserowej kompresji
(na przykładzie pleksiglasu) do hiperwysokich
gęstości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974),
s. 9-16
2467. KALISKI, Sylwester.
Prosta przybliżona ocena gęstości dla odbitych
koncentrycznych fal uderzeniowych / Sylwester
168
2470. KALISKI, Sylwester.
Transformacja koncentrycznej uderzeniowej
kompresji w izentropową w ośrodku niejednorodnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 2 (258), (1974),
s. 9-18
2471. KALISKI, Sylwester.
Uśrednione równania homeotermicznej, koncentrycznej kompresji uderzeniowej plazmy
jednotemperaturowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6 (262),
(1974), s. 3-12
2472. KALISKI, Sylwester.
Uśredniona termiczna fala detonacji termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10 (266), (1974),
s. 3-10
2473. KAPELEWSKI, Jerzy.
Fale powierzchniowe w kryształach jonowych
o przestrzennie centrowanej strukturze kubicznej. Część 2. Rozwiązanie dynamicznego problemu powierzchniowego / Jerzy Kapelewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 1
(257), (1974), s. 65-92
2474. KARAŚ, Adam.
Dobór współczynnika oporu amortyzatora dla
zawieszenia samochodu z uwzględnieniem tarcia suchego i sztywności zawieszenia / Adam
Karaś, Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski,
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Stefan Przybycień. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974), s. 89-100
– Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 9 (265), (1974),
s. 65-78
2475. KASPRZYK, Tadeusz.
Drgania losowe samochodu o nieliniowych charakterystykach zawieszenia przy silnym sprzężeniu drgań przedniej i tylnej części pojazdu /
Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 23, nr 4 (260), (1974), s. 63-76
2482. KUR, Jan.
Heterozłącza z cienką warstwą Cu1,8Se / Jan
Kur. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4
(260), (1974), s. 93-102
2476. KĄTCKI, Tadeusz.
O pewnej metodzie określania miejsc położenia
obiektów w warunkach niejednoznaczności namiarów / Tadeusz Kątcki, Lesław Paradowski. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974),
s. 45-52
2477. KIJEK, Marek.
Technologia otrzymywania i struktury siarczanu
glicyny zawierającej jony amonowe / Marek Kijek, Józef Żmija, Władysław Proszak, Stanisław
Łabus. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 4 (260), (1974), s. 103-110
2478. KILIAS, Jerzy.
Technologia i własności elektryczne cienkich
warstw Pb1-xSnxTe / Jerzy Kilias, Antoni Rogalski, Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 2 (258), (1974), s. 101-106
2479. KŁOSZEWSKI, Marian.
Problem poszukiwania optymalnego rozmieszczenia sieci namierników według minimalnego
błędu namierzania / Marian Kłoszewski, Wojciech Paciorek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 12 (268), (1974), s. 53-62
2480. KONARSKI, Jerzy.
Wpływ wiązania wodorowego w kompleksach
donorowo-akceptorowych pochodnych symtrójnitrobenzenu na wartość energii przeniesienia ładunku / Jerzy Konarski, Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
23, nr 7 (263), (1974), s. 43-52
2481. KRUKOWSKI, Andrzej.
Analityczne metody określania współczynnika
kształtu zęba w obliczeniach wytrzymałościowych kół zębatych / Andrzej Krukowski, Czesław Teper, Aleksander Zbikowski. – Bibliogr.
2483. KUROWSKI, Zdzisław.
Zastosowanie metod reprezentacji całkowych
i ekstrapolacji do matematycznego opisu pełzania metali / Zdzisław Kurowski, Stanisław
Ochelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 3 (259), (1974), s. 73-82
2484. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Sterowanie minimaksowe w warunkach stochastycznych / Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4 (260),
(1974), s. 49-62
2485. ŁĘGOWSKI, Zdzisław.
Regularne odbicie stacjonarnej skośnej fali uderzeniowej od płaskiej nieodkształcalnej przegrody w gruncie uwodnionym / Zdzisław Łęgowski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 4 (260), (1974),
s. 25-34
2486. MAJEWSKI, Henryk Antoni.
Rola jonu manganawego w procesie redukcji
nadmanganianu / Henryk Antoni Majewski,
Kazimierz Wieczffiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 8 (264), (1974), s. 77-82
2487. MAKSJAN, Kazimierz.
Pomiar wielkości mikrocząstek z wykorzystaniem promieniowania laserowego / Kazimierz
Maksjan, Marek Dąbrowski, Alfred Tulibacki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6
(262), (1974), s. 105-110
2488. MAŁACHOWSKI, Michał.
Prąd tunelowy w układzie Metal-półprzewodnik
/ Michał Małachowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 7 (263), (1974), s. 59-68
2489. MARCINIAK, Wiesław.
Badanie własności ładunku ruchomego w warstwie SiO2 struktury MOS metodą TVS / Wiesław Marciniak, Józef Mitros. – Bibliogr. –
169
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 11 (267), (1974),
s. 57-72
2490. MARCINIAK, Wiesław.
Metoda impulsowa pomiaru napięcia progowego w tranzystorze MOS / Wiesław Marciniak,
Mirosław Rusek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 87-96
2491. MARCINIAK, Wiesław.
Model elektrofizyczny struktury MIS w stanie
statycznym i quasi-statycznym / Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 3 (259), (1974), s. 43-54
2492. MARCINIAK, Wiesław.
Prąd jonowej polaryzacji przestrzennej w strukturze MIS w stanie quasi-równowagi / Wiesław
Marciniak, Henryk Przewłocki, Józef Mitros. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10
(266), (1974), s. 87-98
2493. MARCINIAK, Wiesław.
Rozkład stacjonarny nieskompensowanego ładunku ruchomego w warstwie dielektryka struktury MOS / Wiesław Marciniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259), (1974),
s. 55-64
2494. MIARZYŃSKI, Zbigniew.
Stosowanie licznika rewersyjnego jako członu
uśredniającego w układach synchronizacyjnych
urządzeń teledacyjnych / Zbigniew Miarzyński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 8
(264), (1974), s. 65-76
2495. MOLSKI, Janusz.
Niektóre zagadnienia selekcji jonogramów z zastosowaniem elektronowej maszyny cyfrowej /
Janusz Molski, Marek Suchański. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 9 (265), (1974),
s. 45-56
2496. NOWAK, Bogdan.
Badania przyczepności i twardości powłok niklowych otrzymanych z kąpieli amidosulfonowych / Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 9 (265), (1974), s. 129-136
2497. NOWAK, Bogdan.
Badanie naprężeń własnych w powłokach ni-
170
klowych otrzymanych z kąpieli amidosulfonowych / Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 9 (265), (1974), s. 137-144
2498. NOWAK, Bogdan.
Badanie wpływu naprężeń własnych w powłokach niklowych otrzymanych z kąpieli amidosulfonowych na wytrzymałość zmęczeniową
próbek stalowych / Bogdan Nowak. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10 (266),
(1974), s. 135-142
2499. NOWAK, Zenon.
Zależność przerwy energetycznej od składu molowego w stopach (Zn, Hg)Te oraz ich własności elektryczne i fotoelektryczne / Zenon Nowak, Mirosław Ejsmont. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259), (1974), s. 117-122
2500. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI,
Edward.
Badania powierzchni warstw CdS za pomocą
metod mikroskopii elektronowej / Edward Nowinowski-Kruszelnicki, Marta Pawłowska, Janusz Sadowski, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 5 (261), (1974),
s. 135-140
2501. OLSZEWSKA, Maria.
Badanie epitaksjalnych warstw (Cd,Hg)Te /
Maria Olszewska, Józef Piotrowski, Stefan
Wojciechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 4 (260), (1974), s. 111-118
2502. OSZYWA, Wojciech.
Możliwości stosowania odbioru korelacyjnego
sygnałów służbowych w radioteledacji z odbiorem dwuetapowym / Wojciech Oszywa, Mirosław Rojewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 7 (263), (1974), s. 31-42
2503. OSZYWA, Wojciech.
O pewnej klasie układów kryptograficznych
wykazujących własności samosynchronizacji /
Wojciech Oszywa, Stefan Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259),
(1974), s. 27-42
2504. PERCZYŃSKI, Janusz.
Zastosowanie warstw PbxSn1-xTe w tensometrze
/ Janusz Perczyński, Antoni Rogalski, Janusz
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 12 (268), (1974), s. 105-108
2505. PIETRZYK, Stanisław.
O procesach zachodzących w roztworach jodku
potasowego w N,N-dwumetyloformamidzie
stykających się z węglem. Część 2. Przedstawienie modelu / Stanisław Pietrzyk, Helena
Jankowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 9 (265), (1974), s. 97-104
2506. PRZEWORSKA-ROLEWICZ, Danuta.
Charakterystyka dopuszczalnych zagadnień początkowych dla jednomiarowych operatorów
multifalowych / Danuta Przeworska-Rolewicz.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 7
(263), (1974), s. 23-30
2507. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
O fresnelowskiej dyfrakcji światła liniowo spolaryzowanego na domenach w cienkich warstwach MnBi / Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 2 (258),
(1974), s. 27-32
2508. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
O zależności szerokości domen od grubości
warstwy i kąta dyspersji osi łatwego magnesowania w cienkich warstwach MnBi / Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 12 (268), (1974), s. 71-78
2509. RĄBEK, Zbigniew.
Analiza zasadniczych błędów systematycznych
tachometrycznych układów celowniczych małokalibrowej artylerii przeciwlotniczej / Zbigniew Rąbek. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 8
(264), (1974), s. 83-92
2510. RĄBEK, Zbigniew.
Przybliżona metoda określenia strefy skutecznego rażenia w małokalibrowej artylerii plot
przy zwalczaniu celów szybkich / Zbigniew
Rąbek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 10 (266), (1974), s. 99-114
2511. ROJEK, Zdzisław.
Liniowe zagadnienie Wekuy z warunkiem brzegowym mocno-osobliwym dla układu funkcji /
Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 11 (267), (1974), s. 47-56
2512. ROJEK, Zdzisław.
O pewnym nieliniowym równaniu całkowym
mocno-osobliwym / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 9 (265),
(1974), s. 57-64
2513. RYMARZ, Czesław.
Ciągłe nielokalne modele ograniczonego ośrodka sprężystego / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 9 (265), (1974),
s. 29-44
2514. RYMARZ, Czesław.
Problemy brzegowe nielokalnej teorii sprężystości / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 10 (266), (1974), s. 31-52
2515. SADOWSKI, Janusz.
Analiza elektronogramów cienkich kryształów
bliźniaczych / Janusz Sadowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974),
s. 63-70
2516. SANOKOWSKI, Tadeusz.
Badania metaloznawcze spiekanej stali szybkotnącej ASP 23 / Tadeusz Sanokowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 8 (264),
(1974), s. 93-106
2517. STANISZEWSKI, Robert.
Dynamiczny model optymalizacji układów
rozwijających się / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6 (262),
(1974), s. 27-38
2518. STANISZEWSKI, Robert.
O modelu rozwoju konstrukcji układów mechanicznych / Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974),
s. 27-44
2519. STANISZEWSKI, Robert.
Problem sterowania optymalizacją układów
rozwijających się / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6 (262),
(1974), s. 13-26
2520. STATUCH, Jan.
O możliwości uzyskania przemiany grafitu
w diamenty w warunkach obciążeń dynamicz-
171
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nych / Jan Statuch. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 23, nr 12 (268), (1974), s. 101-104
2521. STRYSZAK, Edward.
Powierzchnia skuteczna kuli ognistej / Edward
Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
23, nr 5 (261), (1974), s. 75-86
2522. SUCHAŃSKA, Romana.
Badanie rozpuszczalności LiH w niektórych
rozpuszczalnikach organicznych i otrzymywanie monokryształu LiH z roztworu / Romana
Suchańska, Krzysztof Kulicki, Władysław Cetner. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 7
(263), (1974), s. 53-58
2523. SYCZEWSKI, Michał.
Otrzymywanie i niektóre własności cieczy laserowej POCl3 : SnCl4 : Nd3+ / Michał Syczewski,
Elżbieta Januszewska. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 4 (260), (1974), s. 119-126
2524. SZARANIEC, Bogumił.
Adaptacja metody numerycznej Rungego-Kutty
dla układu stochastycznego równań różniczkowych / Bogumił Szaraniec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 10 (266), (1974),
s. 53-60
2525. SZUSTAKOWSKI, Mieczysław.
Mechanizm sprzężenia fal magnetostatycznych
z plazmą elektronową półprzewodnika / Mieczysław Szustakowski, Bogdan Węcki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 1 (257),
(1974), s. 23-34
2526. SZYMCZYK, Józef.
Problem optymalizacji zbioru sprawdzeń dla
potrzeb kontroli stanu obiektu technicznego /
Józef Szymczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 11 (267), (1974), s. 117-124
2527. ŚWIDERSKI, Tadeusz.
Optymalizacja parametrów generatora przestrajanego napięciem w zakresie od 3 do 10 MHz /
Tadeusz Świderski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 23, nr 9 (265), (1974), s. 113-128
2528. TOMASSI, Witold.
Badania nad pracą luźnej elektrody proszkowej
w procesie anodowego utleniania wodoru
172
w środowisku zasadowym. Część 1. Pomiar potencjału zawiesiny w warunkach nierównowagowych / Witold Tomassi, Waldemar Ufnalski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 5
(261), (1974), s. 107-116
2529. TOMASSI, Witold.
Badania nad pracą luźnej elektrody proszkowej
w procesie anodowego utleniania wodoru
w środowisku zasadowym. Część 2. Efekty
wywołane istnieniem pola elektrycznego w zawiesinie mikroelektrod / Witold Tomassi, Waldemar Ufnalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 5 (261), (1974), s. 117-134
2530. TOMASSI, Witold.
Badania nad pracą luźnej elektrody proszkowej
w procesie anodowego utleniania wodoru
w środowisku zasadowym. Część 3. Konstrukcja układu pomiarowego i weryfikacja jego poprawności / Witold Tomassi, Waldemar Ufnalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6
(262), (1974), s. 83-92
2531. TOMASSI, Witold.
Badania nad pracą luźnej elektrody proszkowej
w procesie anodowego utleniania wodoru
w środowisku zasadowym. Część 4. Oznaczenie
aktywności elektrochemicznej preparatów węgli
aktywnych / Witold Tomassi, Waldemar Ufnalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 6
(262), (1974), s. 93-104
2532. TOMASSI, Witold.
Opracowanie ujemnej elektrody ogniwa metaltlen. Część 3. Badanie kinetyki przechodzenia
cynku, glinu i magnezu do roztworu elektrolitu
w czasie pracy ogniwa / Witold Tomassi, Łucjan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 1 (257), (1974), s. 98-104
2533. TOMASSI, Witold.
Opracowanie ujemnej elektrody ogniwa metaltlen. Część 4. Badania rentgenostrukturalne
i mikroskopowe elektrod jedno-, dwu-, i trójskładnikowych na osnowie cynku / Witold Tomassi, Alfred Nowacki, Łucjan Wiśniewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 1
(257), (1974), s. 105-112
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2534. TOMASSI, Witold.
Półogniwo chlorowe z węglem aktywowanym
jako wymiennikiem elektronów / Witold Tomassi, Roman Dąbrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 7 (263), (1974),
s. 69-74
2541. WŁODARCZYK, Edward.
O procesie izotermicznego rozprężania gazu
idealnego nagrzanego naddźwiękową falą termiczną / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 5 (261), (1974),
s. 55-64
2535. TOMASSI, Witold.
Rozszerzenie pojęcia komórki elektrolitycznej /
Witold Tomassi. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 10 (266), (1974), s. 123-128
2542. WŁODARCZYK, Edward.
Współbieżne fale uderzeniowe w gazie idealnym generowane rozpadem początkowej nieciągłości sprzężonej z naddźwiękową falą termiczną / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 5 (261), (1974),
s. 65-74
2536. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Dyfrakcja fal nieciągłości w zamkniętej rurze
uderzeniowej / Radosław Trębiński, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 23, nr 11 (267), (1974), s. 21-30
2537. WESTEROWSKI, Zbigniew.
Modyfikacja metody Brennera-Senderoffa pomiaru naprężeń własnych powłok galwanicznych / Zbigniew Westerowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 8 (264), (1974),
s. 107-118
2538. WIETESKA, Elżbieta.
Aparatura oraz metoda oznaczania wodoru
w metalach alkalicznych oraz w wodorku litu.
Wersja 1. Wagowa metoda oznaczania wodoru
w atmosferze gazu nośnego. Część 1. Aparatura
/ Elżbieta Wieteska, Tadeusz Grabowski, Anna
Ziółek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 11 (267), (1974), s. 135-144
2539. WIETESKA, Elżbieta.
Aparatura oraz metoda oznaczania wodoru
w metalach alkalicznych oraz w wodorku litu.
Wersja 1. Wagowa metoda oznaczania wodoru
w atmosferze gazu nośnego. Część 2. Metodyka
przeprowadzania oznaczeń / Elżbieta Wieteska,
Tadeusz Grabowski, Anna Ziółek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 11 (267), (1974),
s. 145-150
2543. WOJNAR, Andrzej.
Analiza błędów anomalnych w cyfrowych pomiarach częstotliwości / Andrzej Wojnar, Tadeusz Zdzieborski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 2 (258), (1974), s. 33-46
2544. WYKPISZ, Antoni.
Badania radiometrycznych własności i użytkowych parametrów fluktuacyjnych logometrów
pomiarowych / Antoni Wykpisz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259), (1974),
s. 133-144
2545. WYKPISZ, Antoni.
Radioizotopowy fluktuacyjny układ logometryczny / Antoni Wykpisz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 23, nr 3 (259), (1974), s. 123-132
2546. ZAWADZKI, Tadeusz.
Ruch pocisku naprowadzanego metoda prostowania toru / Tadeusz Zawadzki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 23, nr 8 (264), (1974),
s. 53-64
2547. ZIENCIK, Henryk.
Realna struktura kryształów krzemu i warstw
tlenkowych wytwarzanych na tych kryształach /
Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 23, nr 11 (267), (1974), s. 125-134
2540. WIRSKI, Władysław.
Wpływ prędkości przepływu na efektywność
filtracji w filtrach włóknistych / Władysław
Wirski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 23,
nr 9 (265), (1974), s. 105-112
173
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Vol. 24, 1975 r.
2548. BADZIAK, Jan.
Probagacja rozbieżnych wiązek koherentnego
światła we wzmacniaczu laserowym / Jan Badziak, Zdzisław Jankiewicz, Włodzimierz Nowakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 6 (274), (1975), s. 33-44
2555. BOBAK, Wiesław.
Wyznaczenie położenia najbardziej prawdopodobnych obrazów osiowych punktów przedmiotowych / Wiesław Bobak, Lech Borowicz, Marek Matczak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 5 (273), (1975), s. 77-84
2549. BADZIAK, Jan.
Wzmacniacz dyskowy / Jan Badziak, Zdzisław
Jankiewicz, Włodzimierz Nowakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 2 (270),
(1975), s. 69-82
2556. BOROWSKI, Feliks.
Badanie pasm pochłaniania akrylonitrylu
w podczerwieni w obszarze drgań walecznych
νc=c / Feliks Borowski, Wanda Ewa Stancel. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 8
(276), (1975), s. 49-58
2550. BADZIAK, Jan.
Zmiana rozkładu poprzecznego energii rozbieżnej wiązki światła we wzmacniaczu laserowym
/ Jan Badziak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 6 (274), (1975), s. 45-50
2551. BAGROWSKI, Jan.
Doświadczalna analiza pracy elektroeksplozyjnych detonatorów płaszczyznowych / Jan Bagrowski, Marek Fruczek, Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 6 (274),
(1975), s. 91-104
2552. BARAN, Jan Witold.
Redukcja wpływu skończonej szerokości szczelin monochromatora na kształt konturu widmowego / Jan Witold Baran. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272), (1975), s. 75-82
2553. BŁAŻEJEWICZ, Tadeusz.
Elewacyjne faktury powłokowe na podstawie
spoiwa poliestrowo-karbamidowego / Tadeusz
Błażejewicz, Stefan Rożek, Stanisław Wrochna.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 9
(277), (1975), s. 97-106
2554. BŁĄDEK, Jan.
Urządzenie do wytwarzania małych stężeń par
cieczy w gazach / Jan Błądek, Edward Stryszak,
Eugeniusz Szczucki. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 7 (275), (1975), s. 91-96
174
2557. BRYŁKA, Jerzy.
Otrzymywanie powłok metalowych z ich równoczesnym wygładzaniem / Jerzy Bryłka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272),
(1975), s. 137-142
2558. BRYŁKA, Jerzy.
Trwałe elektrody tlenowe zawierające ograniczone i nieograniczone związki kobaltu jako katalizatory / Jerzy Bryłka, Danuta Choroś, Witold Darlewski, Roman Dąbrowski, Witold Tomassi, Zygfryd Witkiewicz, Zofia Zwierzchowska-Nowakowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 8 (276), (1975), s. 69-76
2559. BRZĘK, Jan.
Badanie wpływu parametrów natryskiwania
plazmowego materiałami ceramicznymi na własności powłok / Jan Brzęk, Norbert Pikor. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11
(279), (1975), s. 103-110
2560. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Własności elektrooptyczne kompleksów elektrono-donorowo-akceptorowych. Część 2. Własności elektrooptyczne kompleksów z donorami
optycznie czynnymi / Wanda BurakiewiczMortka, Lech Golisz, Alfreda Graczyk, Julitta
Sobczyńska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 1 (269), (1975), s. 105-114
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2561. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Analiza statyczna mostów pływających typu
wstęgi / Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1 (269), (1975),
s. 69-78
2562. BUTOWTT, Jerzy.
Pomiar obrazów rekonstruowanych z hologramów / Jerzy Butowtt, Adam Dubik, Jerzy Zuzia.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 2
(270), (1975), s. 99-104
2563. CICHOWICZ, Robert.
Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie niektórych laminatów produkcji krajowej / Robert
Cichowicz, Jerzy Kierkowski. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 12 (280), (1975), s. 101-108
2564. CIURAPIŃSKI, Wiesław.
Wzmacnianie i opóźnienie sygnałów za pomocą
echa magnetostatycznego / Wiesław Ciurapiński, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11 (279), (1975),
s. 61-70
2565. CYPKO, Jerzy.
Ocena procesu docierania na podstawie różnicy
potencjałów
elektrycznych
generowanych
w smarowanych węzłach tarcia / Jerzy Cypko,
Włodzimierz Mróz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 6 (274), (1975), s. 77-90
2566. CZYŻ, Zbigniew.
Obliczanie zasięgu dla anten reflektorowych
nad powierzchnią ziemi / Zbigniew Czyż. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 5 (273),
(1975), s. 85-94
2569. DARLEWSKI, Witold.
Szybka metoda badania przenikalności gazów
i par przez materiały porowate przy zastosowaniu chromatografii gazowej / Witold Darlewski,
Roman Dąbrowski, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 3 (271),
(1975), s. 99-106
2570. DĄBROWSKI, Roman.
O aktywności katalitycznej ftalocyjanin w elektrodzie tlenowej w roztworze wodorotlenku potasowego / Roman Dąbrowski, Jerzy Dziaduszek, Marian Matysiak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 10 (278), (1975), s. 59-70
2571. DĄBROWSKI, Tadeusz.
Planowanie badania diagnostycznego w oparciu
o chwilowe wartości cech sygnału diagnostycznego / Tadeusz Dąbrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 7 (275), (1975),
s. 83-90
2572. DEMIANIUK, Mieczysław.
Aparatura do wzrostu monokryształów z substancji stopionych pod ciśnieniem gazu obojętnego lub lotnego składnika związku / Mieczysław Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272), (1975),
s. 115-126
2573. DEMIANIUK, Mieczysław.
Wzrost monokryształów CdS i ZnS z substancji
stopionych pod ciśnieniem argonu / Mieczysław
Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 6 (274), (1975), s. 105-114
2567. DANICKI, Eugeniusz.
Dyspersja prędkości falowodów piezoelektrycznych / Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1 (269), (1975),
s. 79-84
2574. DENUS, Sławomir.
Ocena możliwości pomiaru dużych kompresji
laserowych i wybuchowych za pomoca impulsowego promieniowania X / Sławomir Denus,
Sylwester Kaliski, Jerzy Wołowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272), (1975),
s. 7-28
2568. DANICKI, Eugeniusz.
Pojemnościowy sposób kształtowania charakterystyki amplitudowej międzyplastycznego przetwornika akustycznych fal powierzchniowych /
Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 8 (276), (1975), s. 59-68
2575. DERENTOWICZ, Henryk.
Kamera z nanosekundowym czasem ekspozycji
do badań szybkozmiennych procesów dynamicznych / Henryk Derentowicz, Zbigniew
Ziółkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 1 (269), (1975), s. 147-158
175
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2576. DERENTOWICZ, Henryk.
O możliwości zastosowania kamery elektronowo-optycznej do badań odkształceń dynamicznych rur poddanych wybuchowemu obciążeniu
/ Henryk Derentowicz, Zbigniew Ziółkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 12
(280), (1975), s. 53-60
2577. DOBIECH, Ireneusz.
Geometria i parametry trzywylotowego obszaru
przewodzącego w broni palnej / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 7 (275), (1975), s. 73-82
2578. DOBIECH, Ireneusz.
Ocena związku czasowego pomiędzy zaburzeniem elektromagnetycznym a elementami strzału w broni palnej / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272),
(1975), s. 83-92
2579. DOBOSZ, Jerzy.
Trójpasmowa mikrofalowa antena tubowa / Jerzy Dobosz, Edward Pietraszewski, Wadim
Słowiecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 8 (276), (1975), s. 77-82
2580. DOBOSZ, Jerzy.
Wielopasmowa niesymetryczna antena tubowa /
Jerzy Dobosz, Edward Pietraszewski, Wadim
Słowiecki . – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 7 (275), (1975), s. 97-102
2581. DYLĄG, Zdzisław.
Elastooptyczne wskaźniki dynamometryczne
z koncentratorami odkształceń / Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr
10 (278), (1975), s. 121-132
2582. DZISIÓW, Andrzej.
Pomiary spektrometryczne nowych półprzewodnikowych detektorów promieniowania
gamma / Andrzej Dzisiów. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 7 (275), (1975),
s. 103-108
2583. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza podłużnej dynamicznej stateczności
samolotu z odkształcalnym układem sterowania
/ Zbigniew Dżygadło, Adam Krzyżanowski. –
176
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 7
(275), (1975), s. 43-58
2584. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza samowzbudnych i wymuszonych drgań
powloki cylindrycznej w opływie naddźwiękowym. Część 1. Teoria / Zbigniew Dżygadło,
Idzi Nowotarski, Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11 (279),
(1975), s. 33-44
2585. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Parametryczne i parametryczno-samowzbudne
drgania prostokątnych płyt wieloprzęsłowych
w opływie naddźwiękowym. Część 2. Analiza
numeryczna / Zbigniew Dżygadło, Aleksander
Wielgus. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 1 (269), (1975), s. 55-68
2586. EKSANOW, Kamil.
Badanie reakcji siarczku β,β’ dwuchlorodwuetylowego z podchlorynem wapniowym w roztworze wodnym / Kamil Eksanow, Zygmunt Jachlewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 10 (278), (1975), s. 83-94
2587. FINAK, Józef.
Zastosowanie macierzy łańcuchowej czwórnika
do analizy cienkowarstwowych przetworników
piezoelektrycznych / Józef Finek, Mieczysław
Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 3 (271), (1975), s. 113-120
2588. FINAK, Józef.
Zastosowanie macierzy łańcuchowej czwórnika
do analizy cienkowarstwowych przetworników
piezoelektrycznych. Część 2. Wyniki obliczeń /
Józef Finek, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11
(279), (1975), s. 71-76
2589. FLIS, Witold.
Modelowe badania doświadczalne balistyki
wewnętrznej w zakresie zwiększonych prędkości pocisku / Witold Flis, Stanisław Torecki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11
(279), (1975), s. 83-94
2590. FLIS, Witold.
O pewnej prawidłowości balistyki końcowej
pocisków przeciwpancernych uderzeniowych /
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Witold Flis, Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 2 (270), (1975),
s. 115-124
administrującego / Aleksander Grabowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 3
(271), (1975), s. 3-10
2591. GACEK, Adam.
Koncentryczne fale cieplne w plazmie z udziałem gorących elektronów / Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Antoni Sarzyński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 9 (277), (1975),
s. 3-10
2598. GRACZYK, Alfreda.
Własności elektrooptyczne kompleksów elektrono-donorowo-akceptorowych. Część 1. Kompleksy nitrobenzenu z zasadami Lewisa / Alfreda Graczyk, Ryszard Hetman, Julitta Sobczyńska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1
(269), (1975), s. 97-104
2592. GACEK, Adam.
Płaskie fale cieplne przy uwzględnieniu kątowego rozkładu prędkości gorących elektronów /
Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Antoni Sarzyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 8 (276), (1975), s. 19-26
2593. GACEK, Adam.
Uśredniona metoda opisu koncentrycznych fal
cieplnych w plazmie z udziałem gorących elektronów / Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Antoni Sarzyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 9 (277), (1975), s. 11-22
2594. GALUS, Wiesław.
Detekcja krótkich impulsów promieniowania
o dużej gęstości mocy przy pomocy niechłodzonych detektorów (CdHg)Te / Wiesław Galus, Tadeusz Persak, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 12 (280),
(1975), s. 93-100
2595. GLAPSKI, Mirosław.
Prawo sterowania dla ppk przy wykorzystaniu
kątowego uchybu położenia pocisku i celu / Mirosław Glapski, Mieczysław Purwin. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 7 (275), (1975),
s. 33-42
2596. GŁUCHOWSKI, Witold.
Uderzeniowa koncentryczna kompresja niejednorodnej kulki plazmowej w aproksymacji quasi-samopodobieństwowej / Witold Głuchowski, Karol Jach, Sylwester Kaliski, Robert
Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 10 (278), (1975), s. 25-38
2597. GRABOWSKI, Aleksander.
Optymalizacja systemów zarządzania : synteza
projektowania struktury organizacyjnej ogniwa
2599. HRYCKIEWICZ, Jan.
Średnia liczba transmisji w systemie dupleksowym / Jan Hrynkiewicz, Andrzej Lubański. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 7
(275), (1975), s. 65-72
2600. HUU CHI, Dao.
Zastosowanie uogólnionego twierdzenia KuhnaTuckera do rozwiązania zadań dyskretnego minimaxu / Dao Huu Chi. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 2 (270), (1975), s. 39-50
2601. IGRAS, Edmund.
Efekt usuwania donorów bizmutu w krzemie
bombardowanym jonami / Edmund Igras. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 5 (273),
(1975), s. 47-52
2602. IGRAS, Edmund.
O efekcie anomalnego zachowania się niektórych domieszek w krzemie bombardowanym
jonami gazów / Edmund Igras. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11 (279), (1975),
s. 45-50
2603. IGRAS, Edmund.
Wpływ defektów powierzchniowych na kinetykę usuwania akceptorów galu i talu w krzemie
bombardowanym jonami / Edmund Igras. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272),
(1975), s. 55-64
2604. IGRAS, Edmund.
Wpływ defektów radiacyjnych na stabilność
atomu galu w węzłach sieci krystalicznej krzemu bombardowanego jonami / Edmund Igras. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4
(272), (1975), s. 43-54
177
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2605. IGRAS, Edmund.
Wpływ procesów adsorpcji tlenu na przewodnictwo elektryczne cienkich warstw telluru /
Edmund Igras, Janusz Rybiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 7 (275), (1975),
s. 59-64
2606. JACH, Karol.
Koncentryczna stożkowa izotermiczna fala uderzeniowa / Karol Jach, Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 2 (270),
(1975), s. 13-22
2607. JACH, Karol.
Odbita w centrum fala uderzeniowa w kulce
plazmowej / Karol Jach, Sylwester Kaliski, Robert Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 3 (271), (1975), s. 11-24
2608. JACKOWSKI, Stefan.
Automatyczna zmiana kanałów (AZK) w systemie transmisji danych / Stefan Jackowski,
Edward Osipowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 11 (279), (1975), s. 51-60
2609. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Izolator Faraday’a służący do zabezpieczenia
układów laserowych przed promieniowaniem
odbitym od plazmy / Zdzisław Jankiewicz, Zbigniew Krzyżanowski, Andrzej Nowak, Jerzy
Szydlak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 12 (280), (1975), s. 85-92
2610. JUREK, Wojciech.
Samoistna koncentracja nośników prądu w stopach ZnxHG1-xTe / Wojciech Jurek, Zenon Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr
3 (271), (1975), s. 91-98
2611. KALISKI, Sylwester.
Antywodorowa „mikroeksplozja” laserowa /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 11 (279), (1975), s. 3-12
2612. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna quasi-izotermiczna fala uderzeniowa / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 5 (273), (1975), s. 3-8
2613. KALISKI, Sylwester.
Naddźwiękowa koncentryczna samopodobna
178
fala termiczna w gazie / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 6
(274), (1975), s. 7-12
2614. KALISKI, Sylwester.
Nieliniowy wzmacniacz elektrono-akustyczny
dla dużej mocy wejściowej fali powierzchniowej / Sylwester Kaliski, Trinh Dong A. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1 (269),
(1975), s. 13-20
2615. KALISKI, Sylwester.
O możliwości dalszej redukcji krytycznej energii impulsu laserowego przy kombinowanej
wybuchowo-laserowej realizacji mikrosyntezy /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 12 (280), (1975), s. 3-10
2616. KALISKI, Sylwester.
O warunkach zgodności rozwiązań samopodobnych i granicznych dla koncentrycznych fal
uderzeniowych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272), (1975),
s. 3-6
2617. KALISKI, Sylwester.
Oszacowanie wzrostu wydatku neutronów focusa plazmowego przy działaniu nań laserem CO2
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 7 (275), (1975), s. 3-12
2618. KALISKI, Sylwester.
Parametryczno-dryfowy wzmacniacz na falach
powierzchniowych w piezopółprzewodnikowym CdS / Sylwester Kaliski, Trinh Dong A. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1
(269), (1975), s. 21-38
2619. KALISKI, Sylwester.
Proste uśrednione rozwiązanie adiabatycznej
implozji sferycznej powłoki / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1
(269), (1975), s. 3-12
2620. KALISKI, Sylwester.
Teoria i eksperyment układu fokus plazmowy –
laser / Sylwester Kaliski, J. Baranowski, W. Borowiecki, Sławomir Denus, M. Gryziński, Karol
Jach, A. Jerzykiewicz, Marek Kielesiński,
S. Kowalski, Jan Kubicki, Z. Kurzyński, J. Nowakowski, P. Parys, T. Rusinowicz, M. Sadow-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
ski, J. Wawer, J. Wolski, J. Wołowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 8 (276),
(1975), s. 3-18
2621. KALISKI, Sylwester.
Uśredniony opis laserowej implozji sferycznej
powłoki dla generacji mikrosyntezy / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 2 (270), (1975), s. 3-12
2622. KALISKI, Sylwester.
Uwagi o korelacji gęstości masy elektronu
i spinu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 6 (274), (1975),
s. 3-6
2623. KALISKI, Sylwester.
Wpływ dwutemperaturowości na parametry
kompresji plazmy po odbiciu koncentrycznej fali uderzeniowej od centrum / Sylwester Kaliski,
Bogdan Kamiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 5 (273), (1975), s. 9-32
2624. KALISKI, Sylwester.
Wybuchowo-laserowa kompresja materii / Sylwester Kaliski, Wiktor Babul, Jan Bagrowski,
Lech Borowicz, J. Czekaj, Sławomir Denus,
Henryk Derentowicz, Marek Fruczek, Zdzisław
Jankiewicz, Mikołaj Korzuń, J. Makowski,
S. Nagraba, Włodzimierz Nowakowski, J. Szydlak, Wiesław Szypuła, R. Wodnicki,
J.Wołowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 10 (278), (1975), s. 3-24
2625. KALISZ, Józef.
Wysokostabilne źródła prądu stałego do ekspanderowych konwerterów czasowo-cyfrowych
/ Józef Kalisz, Zbigniew Kulka, Edward Powiada. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr
12 (280), (1975), s. 73-84
2626. KAPELEWSKI, Jerzy.
Oddziaływanie elektronów przewodnictwa z falami powierzchniowymi w kryształach metalicznych / Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 9 (277), (1975),
s. 59-72
2627. KARCZYŃSKI, Feliks.
Związki kompleksowe L-glutaminy i L-asparaginy
z Cu(II) w roztworach wodnych / Feliks Kar-
czyński, Jerzy Woliński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 2 (270), (1975), s. 91-98
2628. KASIAK, Marian.
Odbicie koncentrycznej kulistej fali naprężenia
w ośrodku sprężystym / Marian Kasiak, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 4 (272), (1975), s. 29-42
2629. KASPRZYK, Tadeusz.
Analiza obciążeń dynamicznych układu nośnego trzyosiowych samochodów terenowych / Tadeusz Kasprzak, Le Huu. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 3 (271), (1975), s. 37-54
2630. KASPRZYK, Tadeusz.
Dynamiczny podział całkowitego ujęcia resorów zawieszenia samochodu w drganiach losowych / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 10 (278), (1975),
s. 109-120
2631. KASPRZYK, Tadeusz.
O pracy wahliwych resorów sprzężonego zawieszenia dwóch tylnych osi terenowego samochodu 3-osiowego przy dużym tarciu suchym /
Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 4 (272), (1975), s. 65-74
2632. KASPRZYK, Tadeusz.
O wyznaczaniu parametrów drgań losowych
samochodu z uwzględnieniem kształtu dwustronnie progresywnej charakterystyki sprężystej zawieszenia / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 5 (273),
(1975), s. 95-112
2633. KASPRZYK, Tadeusz.
Rozkład masy resorowanej i jego wpływ na
drgania pojazdu. Część 2 / Tadeusz Kasprzyk,
Leon Prochowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 2 (270), (1975), s. 33-38
2634. KASPRZYK, Tadeusz.
Tłumienie drgań tarciem suchym w sprzężonym
zawieszeniu dwóch osi na wahliwych resorach /
Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 9 (277), (1975), s. 49-58
2635. KAWALEC, Adam.
Nieliniowe oddziaływanie powierzchniowych
179
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
fal akustycznych w wybranym układzie ceramika-półprzewodnik (PZT-CdS) / Adam Kawalec,
Bogdan Węcki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 5 (273), (1975), s. 53-58
2636. KAŹMIERSKI, Tomasz.
Minimalizacja liczby stopni wzmacniaczy szerokopasmowych z jednobiegunową kompensacją częstotliwościową / Tomasz Kaźmierski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 10
(278), (1975), s. 95-108
2637. KIJEK, Marek.
Otrzymywanie kryształów podwójnej soli siarczanu dwuglicyny i siarczanu amonu / Marek
Kijek, Stanisław Łabuz, Władysław Proszak,
Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 5 (273), (1975), s. 113-120
2638. KILIAS, Jerzy.
Wpływ składu źródła na wzrost monokryształów Pb1-xSnxTe z fazy pary / Jerzy Kilias. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 9 (277),
(1975), s. 107-114
2639. KOCAŃDA, Stanisław.
Mikrobudowa powierzchni pęknięć zmęczeniowych w mosiądzach / Stanisław Kocańda,
Jan Kozubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 24, nr 8 (276), (1975), s. 41-48
2640. KOCAŃDA, Stanisław.
Przebieg zmęczeniowego niszczenia powierzchni styku stali 45 i ŁH15 w warunkach
jednoczesnego działania nacisku stykowego
i obrotowego zginania / Stanisław Kocańda,
Antoni Rymaszewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 8 (276), (1975), s. 83-92
2641. KOCAŃDA, Stanisław.
Trwałość zmęczeniowa elementów ze stali konstrukcyjnej przy cyklicznej zmianie kierunku
obrotów w warunkach jednoczesnego obciążenia naciskiem kontaktowym i obrotowym zginaniem / Stanisław Kocańda, Antoni Rymaszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 8 (276), (1975), s. 93-106
2642. KOSTRZEWA, Stanisław.
Strukturalna ocena połączeń stal-stop łożyskowy występujących w łożyskach ślizgowych /
180
Stanisław Kostrzewa. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 2 (270), (1975), s. 105-114
2643. KOZIEŁ, Kazimierz.
Wielobiegunowy szybko reagujący silnik momentowy prądu stałego o magnesach trwałych /
Kazimierz Kozieł, Jan Sienkiewicz, Tadeusz
Wróbel. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 4 (272), (1975), s. 127-136
2644. LEWANDOWSKI, Jan.
Synteza bloku formowania sygnału o konstrukcji rozwijającej się / Jan Lewandowski, Robert
Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 12 (280), (1975), s. 61-72
2645. LIPOWIECKI, Tadeusz.
Eksperymentalne metody analizy rozkładów gęstości mocy w polu promieniowania laserowego
rozpraszanego na obiektach stochastycznie rozpraszających / Tadeusz Lipowiecki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1 (269), (1975),
s. 85-96
2646. ŁĘGOWSKI, Zdzisław.
Działanie wybuchu na konstrukcję umieszczoną
w gruncie / Zdzisław Łęgowski, Krzysztof Podolak, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 7 (275), (1975),
s. 13-32
2647. ŁĘGOWSKI, Zdzisław.
O ukośnych odłamach w metalowych cylindrach obciążanych wybuchowo / Zdzisław Łęgowski, Tadeusz Stompor, Edward Włodarczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 2
(270), (1975), s. 23-32
2648. ŁYŻWIŃSKI, Mieczysław.
Analiza wpływu czynników wywołujących
emisję jonową na ciąg rakietowego silnika elektrycznego / Mieczysław Łyżwiński. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 5 (273), (1975),
s. 67-76
2649. MARCINIAK, Wiesław.
Rozkład koncentracji ładunku ruchomego
w warstwie dielektryka struktury MIS w stanie
nieustalonym / Wiesław Marciniak. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 3 (271), (1975),
s. 81-90
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2650. MERTA, Idzi.
Badanie optymalnych warunków pracy układu
scalonego wzmacniacz-detektor na ultradźwiękowej fali powierzchniowej / Idzi Merta. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 10
(278), (1975), s. 133-140
2651. MISIAK, Paweł.
Skośne bifale naprężenia w ośrodku sprężystym
generowane osiowosymetrycznym ruchomym
obciążeniem skupionym / Paweł Misiak, Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 5 (273),
(1975), s. 33-46
2657. PLUCIŃSKI, Andrzej.
Modelowe
badania
spektrofotometryczne
(w nadfiolecie) izomolowych serii roztworów
wykazujących tzw. „prawdziwie” lub „pozorne”
punkty izozbestyczne / Andrzej Pluciński, Lech
Skulski, Zofia Stolarzowa. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 4 (272), (1975),
s. 93-114
2658. POGORZELSKI, Feliks.
Ocena czynników toru pocisku na podstawie
pomiarów prowadzonych z różną precyzją / Feliks Pogorzelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 24, nr 10 (278), (1975), s. 71-82
2652. MOKRZYCKI, Wojciech.
Przyrostowa generacja krzywych drugiego
stopnia w systemach obrazowania informacji /
Wojciech Mokrzycki. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 9 (277), (1975), s. 73-78
2659. PONIKOWSKI, Józef Dionizy.
Wpływ temperatury na pojemność domeny generatora Gunna / Józef Dionizy Ponikowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 9
(277), (1975), s. 79-88
2653. NOWAK, Bogdan.
Badania wpływu powłok niklowych otrzymanych z kąpieli amidosulfonowych na wytrzymałość zmęczeniową i odporność na zużycie elementów ze stali 45 / Bogdan Nowak. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11 (279),
(1975), s. 95-102
2660. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Dyfrakcja światła na domenach magnetycznych
w interpretacji Younga-Rubinowicza / Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 24, nr 2 (270), (1975), s. 83-90
2654. OSTROWSKI, Jerzy.
Wpływ podłoża oraz geometrii target-podłoże
na teksturę warstw ZnO nanoszonych metodą
rozpylania w.cz. w układzie diodowym / Jerzy
Ostrowki, Henryk Ziencik, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 3 (271),
(1975), s. 121-128
2655. OSTROWSKI, Jerzy.
Wpływ wybranych parametrów procesu na teksturę warstw ZnO nanoszonych metodą rozpylania w wysokoczęstotliwościowym wyładowaniu jarzeniowym / Jerzy Ostrowski, Ryszard
Awiłło, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 3 (271), (1975), s. 107-112
2656. OSTROWSKI, Jerzy.
Zastosowanie cienkich warstw ZnO do generacji drgań akustycznych / Jerzy Ostrowski, Mieczysław Szustakowski, Józef Żmija. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 11 (279),
(1975), s. 77-82
2661. ROGALSKI, Antoni.
Własności elektryczne cienkich warstw Pb1xSnxTe / Antoni Rogalski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 5 (273), (1975),
s. 59-66
2662. ROJEK, Zdzisław.
Liniowe zagadnienie Hilberta z warunkiem
brzegowym mocno-osobliwym / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 1 (269), (1975), s. 39-46
2663. ROJEK, Zdzisław.
Liniowe zagadnienie Hilberta z warunkiem
brzegowym mocno-osobliwym dla układu
funkcji / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 1 (269), (1975), s. 47-54
2664. ROJEK, Zdzisław.
Nieciągłe nieliniowe zagadnienie brzegowe
Hilberta / Zdzisław Rojek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 6 (274), (1975),
s. 23-32
181
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2665. RYKOWSKI, Kazimierz.
Badanie dyfuzji substancji powodującej korozję
w żywicy poliestrowej / Kazimierz Rykowski,
Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 24, nr 12 (280), (1975), s. 43-52
2666. RYMARZ, Czesław.
Nielokalne modele ośrodka piezoelektrycznego
/ Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 11 (279), (1975), s. 13-32
2667. SANOKOWSKI, Tadeusz.
Badania nad występowaniem segregatów węglików w wyrobach ze stali szybkotnącej SK5M
/ Tadeusz Sankowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 1 (269), (1975), s. 123-146
2668. SOLARZ, Lech.
Obliczenie charakterystyki pojedynczego przetwornika wielowarstwowego w zakresie częstotliwości gigahercowych / Lech Solarz, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 24, nr 2 (270), (1975), s. 51-68
2669. STANISZEWSKI, Robert.
Problem rozwoju konstrukcji / Robert Staniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 6 (274), (1975), s. 55-66
2670. STANISZEWSKI, Robert.
Sterowanie procesem rozwoju konstrukcji układów / Robert Staniszewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 6 (274), (1975),
s. 67-76
2671. STOMPOR, Tadeusz.
Rola mas inercyjnych w procesie fragmentacji
powłok cylindrycznych obciążanych wybuchowo / Tadeusz Stompor, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 8
(276), (1975), s. 27-40
2672. SZMELTER, Jan.
Wykresy warstwicowe funkcji F(x,y) w układzie lokalnym / Jan Szmelter, Mieczysław Wieczorek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 10 (278), (1975), s. 49-58
2673. TOMASSI, Witold.
Adsorpcja chlorku etylu na węglu aktywowanym / Witold Tomassi, Helena Jankowska,
182
Krzysztof Pleban, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 1 (269),
(1975), s. 115-122
2674. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Badanie parametrów stanu gazu w zamkniętej
rurze z ruchomym tłokiem. Część 1. Algorytm
numerycznych obliczeń / Radosław Trębiński,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 24, nr 9 (277), (1975), s. 23-36
2675. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Badanie parametrów stanu gazu w zamkniętej
rurze z ruchomym tłokiem. Część 2. Analiza
numeryczna parametrów stanu gazu / Radosław
Trębiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 9 (277), (1975),
s. 37-48
2676. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Współdziałanie fal detonacyjnych i uderzeniowych w ładunkach dzielonych / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk, Stanisław Zoń. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 12
(280), (1975), s. 11-26
2677. WIETESKA, Elżbieta.
Badania analityczne roztworów pięciotlenku
fosforu. Część 1. Opracowanie warunków oznaczania trzech form kwasu fosforowego: orto-,
piro- i meta w roztworach wodnych / Elżbieta
Wieteska, Ewa Więckowska. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 12 (280), (1975),
s. 109-122
2678. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Błędy pomiaru ustalonej temperatury gazu za
pomocą czujnika termoelektrycznego z poprzecznie usytuowaną do kierunku przepływu
komorą wyhamowania / Stefan Wiśniewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 12
(280), (1975), s. 27-42
2679. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Błędy pomiaru ustalonej temperatury gazu za
pomocą termoelementu z osłona wystającą poza
ściankę kanału przepływowego / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24,
nr 3 (271), (1975), s. 55-70
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2680. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym hiperdźwiękowym układzie miotającym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 10 (278), (1975),
s. 39-48
naturalnego w gruncie niespoistym przy oddziaływaniu wybuchu / Maciej Zaborowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 9 (277),
(1975), s. 89-96
2681. WŁODARCZYK, Edward.
O problemie formowania się fal uderzeniowych
w ośrodkach ciągłych / Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 6
(274), (1975), s. 13-22
2684. ZARĘBA, Roman.
Wykrywanie Echa radiolokacyjnego pochodzącego od pojedynczego obiektu przy zastosowaniu uśredniania amplitud impulsów w azymucie
/ Roman Zaręba. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 24, nr 6 (274), (1975), s. 51-54
2682. WŁODARCZYK, Edward.
Współdziałanie fali detonacyjnej z naddźwiękową falą termiczną / Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 24, nr 3
(271), (1975), s. 25-36
2685. ZAWADZKI, Tadeusz.
Przyśpieszenia normalne działające na pocisk
kierowany metoda prostowania toru / Tadeusz
Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
24, nr 3 (271), (1975), s. 71-80
2683. ZABOROWSKI, Maciej.
Badania doświadczalne stateczności sklepienia
Vol. 25, 1976 r.
2686. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Odchylenie strumienia laserowego lustrzaną
powierzchnią rezonatora kwarcowego / Norbert
Andrzejewski, Bolesław Gąsior, Wiesław Gregorkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 8 (288), (1976), s. 31-38
2687. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Odchylenie strumienia laserowego przy użyciu
rezonatora kwarcowego / Norbert Andrzejewski, Bolesław Gąsior, Wiesław Gregorkiewicz.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 8
(288), (1976), s. 21-30
2688. BABUL, Wiktor.
O niektórych problemach wytwarzania nanosekundowych impulsów promieniowania rentgenowskiego o dużej intensywności wiązki / Wiktor Babul, Marek Buczkowski, Wiesław Maciszewski, Marian Pachan, Józef Sura. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 1 (281), (1976),
s. 91-102
2689. BACZEWSKI, Kazimierz.
Badania modelowe skutecznoiści filtracji oleju
silnikowego przez przegrodę porowatą / Kazi-
mierz Baczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 89-102
2690. BADZIAK, Jan.
Deformacje czasowe impulsów fali częstości
podstawowej i drugiej harmonicznej w krysztale
nieliniowym / Jan Badziak, Karol Jach, Włodzimierz Nowakowski, Jan Owsik, Wiesław
Szypuła. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 1 (281), (1976), s. 31-42
2691. BAGROWSKI, Jan.
Różnice w wybuchowym napędzaniu ciał
w symetrii płaskiej i cylindrycznej / Jan Bagrowski, Marek Fruczek, Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 9 (289),
(1976), s. 23-30
2692. BARAN, Jan Witold.
Pomiar anizotropii przenikalności elektrycznej
substancji ciekłokrystalicznych / Jan Witold Baran, Jerzy Kędzierski, Zbigniew Raszewski, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 10 (290), (1976), s. 37-46
183
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2693. BARAN, Jan Witold.
Wyznaczanie dyspersji anizotropii współczynnika załamania ciekłych kryształów metodą klina interferencyjnego / Jan Witold Baran, Jerzy
Kędzierski, Zbigniew Raszewski, Józef Żmija.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 10
(290), (1976), s. 147-154
2694. BĄK, Grzegorz.
Sztywno-lepkoplastyczna membrana kołowa
obciążona impulsem ciśnienia / Grzegorz Bąk,
Włodzimierz Idczak, Andrzej Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 8 (288),
(1976), s. 71-78
2695. BINIEK, Jerzy.
Charakterystyki czasowe wymuszenia sterującego napędu nadążnego w małokalibrowej artylerii przeciwlotniczej / Jerzy Biniek, Zbigniew
Rąbek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 10 (290), (1976), s. 105-120
2696. BŁAŻEJEWICZ, Tadeusz.
Badanie odkształceń skurczowych plastobetonu
poliestrowego / Tadeusz Błażejewicz, Stanisław
Wrochna. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 12 (292), (1976), s. 143-152
2697. BORODZIUK, Stefan.
Badanie numeryczne plazmy wytworzonej w
eksperymencie „tarcza płaska – dwie przeciwbieżne wiązki laserowe” / Stefan Borodziuk,
Ryszard Miklaszewski, Zygmunt Składanowski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 10
(290), (1976), s. 77-88
2698. BRZĘK, Jan.
Natryskiwanie plazmowe w aspekcie zastosowania do dysz silników rakietowych na paliwo
stałe / Jan Brzęk, Norbert Pikor. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 7 (287), (1976),
s. 91-98
2699. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Wpływ luzów międzyogniwowych na skręcanie
mostu pływającego typu wstęgi / Zbigniew
Bursztynowski, Jan Marszałek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 5 (285), (1976),
s. 61-74
184
2700. CHRZANOWSKI, Ryszard.
Badanie aktywności katalitycznej kompleksów
hydroksypoliftalocyjaniny kobaltu w reakcji
elektroredukcji tlenu / Ryszard Chrzanowski,
Roman Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 8 (288), (1976), s. 53-60
2701. CIECIURA, Marek.
Informacyjne charakterystyki szyfrów / Marek
Cieciura. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 8 (288), (1976), s. 79-82
2702. CIURAPIŃSKI, Wiesław.
Jednoimpulsowe echo magnetostatycznych modów w ferromagnetykach / Wiesław Ciurapiński, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 12 (292), (1976),
s. 73-78
2703. CIURAPIŃSKI, Wiesław.
Pomiar tłumienia fal spinowych i magnetostatycznych modów metoda echa dwuimpulsowego / Wiesław Ciurapiński, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 12 (292), (1976), s. 79-88
2704. CZAPLICKI, Janusz.
Wybrane
zagadnienia
konstrukcyjnotechnologiczne próżnioszczelnego spawania
stopów Al.-Mg i Al.-Mn metodą TIG / Janusz
Czaplicki, Jan Godzimirski, Zbigniew Miller. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 3
(283), (1976), s. 89-98
2705. CZECHOWICZ, Roman.
Niestabilny rezonator optyczny wypełniony
ośrodkiem soczewkującym / Roman Czechowicz, Zbigniew Puzewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 2 (282), (1976),
s. 39-48
2706. CZYŻ, Mieczysław.
Realizacja operacji matematycznych w koherentnym układzie optycznym / Mieczysław
Czyż, Mirosław Kopica, Marek J. Matczak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 4
(284), (1976), s. 55-70
2707. DARLEWSKI, Witold.
Badania węgli aktywowanych metodą polarograficzną. Część 1. / Witold Darlewski, Jerzy
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Rubaszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 7 (287), (1976), s. 33-38
2708. DĄBROWSKI, Marek.
Spektrometria mikrocząstek z wykorzystaniem
promieniowania rozproszonego wewnątrz rezonatora laserowego He-Ne / Marek Dąbrowski,
Kazimierz Maksjan, Wiesław Trojanowski,
Zbigniew Woiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 11 (291), (1976), s. 109-114
2709. DĄBROWSKI, Roman.
Własności ośmiometoksyftalocyjanin. Część 1.
Otrzymywanie, przewodnictwo elektryczne
i aktywność katalityczna / Roman Dąbrowski,
Witold Wacławek, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 5 (285),
(1976), s. 81-92
2710. DEMIANIUK, Mieczysław.
Badania nad monokrystalizacja i własnościami
monokryształów CdxZn1-xS otrzymanych ze
stopów CdS+Zn / Mieczysław Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 9 (289), (1976), s. 71-78
2711. DEMIANIUK, Mieczysław.
Badanie mikrostruktury kryształów Bi12GeO20
metoda trawienia chemicznego / Mieczysław
Demianiuk, Tadeusz Łukaszewicz, Józef Żmija.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 9
(289), (1976), s. 85-92
2712. DEMIANIUK, Mieczysław.
Makroskopowe wtrącanie i „ujemne kryształy”
w monokryształach CdS ZnS i ZnSe otrzymywanych z substancji stopionych pod ciśnieniem
argonu / Mieczysław Demianiuk, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 1
(281), (1976), s. 19-30
2713. DENUS, Sławomir.
Badania interferometryczne plazmy ekspandującej w polu magnetycznym / Sławomir Denus,
Sylwester Kaliski, Lesław Karpiński, Andrzej
Kasperczuk, Andrzej Nowak, Marian Paduch,
Ludwik Pokora, Marek Sadowski, Jerzy Wołowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 10 (290), (1976), s. 11-26
2714. DERENTOWICZ, Henryk.
Metoda uizentropowienia kompresji pleksiglasu
/ Henryk Derentowicz, Zbigniew Ziółkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 7
(287), (1976), s. 53-56
2715. DĘBSKI, Wiesław.
Ilościowe oznaczenie siarki labilnej w żelatynach fotograficznych / Wiesław Dębski, Jerzy
Pater. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 7 (287), (1976), s. 47-52
2716. DOBIECH, Ireneusz.
Analiza doświadczalna ruchu czoła fali uderzeniowej powstającej od rozprężających się gazów w broni strzeleckiej / Ireneusz Dobiech. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 5
(285), (1976), s. 49-60
2717. DUBIEL, Stanisław.
Asymetryczność w sensie Ważewskiego w badaniach układów dynamicznych / Stanisław
Dubiel. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 11 (291), (1976), s. 79-94
2718. DZIERŻANOWSKI, Paweł.
Ruch ziaren pyłu w kanale bezwładnościowego
odpylacza powietrza wlotowego silnika turbinowego / Paweł Dzierżanowski, Stefan Szczeciński, Ryszard Wiatrek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286), (1976), s. 109-118
2719. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza bocznej dynamicznej stateczności samolotu z odkształcalnymi układami sterowania.
Część 1. Teoria / Zbigniew Dżygadło, Edward
Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 7 (287), (1976), s. 57-70
2720. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza samowzbudnych i wymuszonych drgań
powłoki cylindrycznej w opływie naddźwiękowym. Część 2. Analiza numeryczna / Zbigniew
Dżygadło, Idzi Nowotarski, Aleksander Olejnik.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 5
(285), (1976), s. 27-38
2721. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza stateczności i drgań płyt prostokątnych
o zmiennej grubości metodą elementow skończonych / Zbigniew Dżygadło, Jerzy Kierkow-
185
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
ski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr
11 (291), (1976), s. 69-78
2722. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Niestacjonarne drgania powłoki cylindrycznej
w naddźwiękowym opływie wymuszone obciążeniem uderzeniowym / Zbigniew Dżygadło,
Idzi Nowotarski, Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 11 (291),
(1976), s. 55-68
2723. FEUER, Tadeusz.
Holograficzna topografia obiektów przy użyciu
metody immersyjnej / Tadeusz Feuer, Mirosław
Kopica, Marek J. Matczak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976),
s. 69-76
2724. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Przyczynek do rozwiązywania problemów
optyki elektronowej związanych z eksploatacją
mikroanalizatora rentgenowskiego / Jerzy Frydrychowicz, Ryszard Świłło. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 4 (284), (1976),
s. 101-110
2725. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Reflektometria rentgenowska : nowe zastosowanie dyfraktometru małokatowego w fizyce
cienkich warstw / Jerzy Frydrychowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 11
(291), (1976), s. 163-174
2726. GALUS, Wiesław.
Dyskusja niektórych parametrów niechłodzonych detektorów promieniowania o długości fali
10,6 µm wykonanych z (Cd, Hg)Te / Wiesław
Galus, Tadeusz Persak, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 11
(291), (1976), s. 151-162
2727. GLAPSKI, Mirosław.
Prawo sterowania dla PPK przy wykorzystaniu
liniowego uchybu położenia pocisku i celu / Mirosław Glapski, Mieczysław Purwin. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 11 (291),
(1976), s. 35-42
2728. GŁOWACKA, Leopoldyna.
Rozkład energetyczny cząstek α z reakcji
147
Sm(n, α)144 Nd przy energii neutronów 14,05
186
MeV / Leopoldyna Głowacka, Marian Jaskóła,
Mirosław Kozłowski, Witold Osakiewicz, Jan
Turkiewicz, Lucjan Zemło. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 8 (288), (1976),
s. 61-70
2729. GOSS, Czesław.
O osłabieniu stali 45 przy małej liczbie cykli
zmian obciążenia / Czesław Goss, Stanisław
Kocańda. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 12 (292), (1976), s. 107-116
2730. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Heterozłącza p-n w strukturach z gradientem
składu (Cd,Hg)Te / Mirosław Grudzień, Irena
Higersberger, Józef Piotrowski, Stefan Wojciechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 5 (285), (1976), s. 93-102
2731. HEBDA, Michał.
Koncepcja analizatora stanów granicznych
obiektów technicznych / Michał Hebda, Jerzy
Szkoda. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 4 (284), (1976), s. 93-100
2732. IGRAS, Edmund.
Fotoczułe heterozłącza z powierzchniową warstwą p-typu w strukturach z gradientem składu
(Cd, Hg)Te / Edmund Igras, Józef Piotrowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 5
(285), (1976), s. 103-112
2733. IGRAS, Edmund.
Prawie równowagowy wzrost warstw Pb1xSnxTe / Edmund Igras, Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 9 (289),
(1976), s. 63-70
2734. JACKOWSKI, Stefan.
Modele binarnych kanałów transmisji danych /
Stefan Jackowski, Roman Rykaczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 2 (282),
(1976), s. 67-80
2735. JANKOWSKA, Helena.
Potencjometryczne badania nad adsorpcją jodu
z roztworów alkoholowych na węglach aktywowanych. Część 1. Zastosowanie alkoholu
metylowego jako rozpuszczalnika w potencjometrycznych badaniach adsorpcji jodu / Helena
Jankowska, Andrzej Świątkowski, Kazimierz
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Dzierzęcki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 8 (288), (1976), s. 39-52
2736. JANKOWSKA, Helena.
Potencjometryczne badania nad adsorpcją jodu
z roztworów alkoholowych na węglach aktywowanych. Część 2. Porównanie adsorpcji jodu
z roztworów wodnych i metanolowych dla
dwóch różnych węgli aktywnych / Helena Jankowska, Andrzej Świątkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 9 (289), (1976),
s. 41-50
2737. JANKOWSKA, Helena.
Potencjometryczne badania nad adsorpcją jodu
z roztworów alkoholowych na węglach aktywowanych. Część 3. Wpływ rozpuszczalnika na
adsorpcję jodu z roztworów alkoholowych na
węglach aktywowanych / Helena Jankowska,
Andrzej Świątkowski, Jerzy Rzytki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 9 (289), (1976),
s. 51-62
2738. JANKOWSKA, Helena.
Wpływ sposobu odpopielania węgla aktywowanego CWZ-3 na jego zachowanie się w procesie
sorpcji jodu z wodnych roztworów jodku potasowego / Helena Jankowska, Stanisław Pietrzyk, Andrzej Świątkowski, Sławomir Neffe,
Stanisław Gruchaslski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 11 (291), (1976), s. 131138
2739. JANKOWSKA, Helena.
Zastosowanie adsorpcji jodu do badania preparatów węglowych i rozróżniania stanu ich powierzchni / Helena Jankowska, Witold Tomassi,
Mieczysław Gajewski, Ludwik Ponto, Andrzej
Świątkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 4 (284), (1976), s. 79-92
2740. JANUŁA, Janusz.
Ocena równomierności i intensywności procesu
spalania w silniku z zapłonem iskrowym / Janusz Januła, Antoni Leśniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976),
s. 37-42
2741. JANUŁA, Janusz.
Wpływ przygotowania mieszanki na parametry
pracy silnika z zapłonem iskrowym / Janusz Ja-
nuła, Antoni Leśniak, Zbigniew Miller, Stefan
Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 9 (289), (1976), s. 79-84
2742. JAŹWIŃSKI, Michał.
Przepływowy laser na CO2 ze wzbudzeniem
elektrycznym w rezonatorze / Michał Jaźwiński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 2
(282), (1976), s. 49-56
2743. JÓZEFIK, Władysław.
Model diagnostyczny wielostanowych obiektów
złożonych / Władysław Józefik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 2 (282), (1976),
s. 57-66
2744. KALISKI, Sylwester.
Akustyczny efekt tunelowy dla zlinearyzowanych kwantowych równań teorii sprężystości /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 7 (287), (1976), s. 3-6
2745. KALISKI, Sylwester.
Drgania brył w ujęciu kwantowych równań teorii sprężystości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286), (1976),
s. 3-8
2746. KALISKI, Sylwester.
Elementarna ocena masy fotonu / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 4 (284), (1976), s. 3-6
2747. KALISKI, Sylwester.
Funkcje rozprzęgające dla liniowych równań
kwantowej teorii sprężystości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 5
(285), (1976), s. 3-6
2748. KALISKI, Sylwester.
Generacja silnych pól w mikroobjętosciach za
pomocą koncentrycznej fali elektromagnetycznej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976), s. 3-8
2749. KALISKI, Sylwester.
„Izotermiczna” fala uderzeniowa / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 11 (291), (1976), s. 3-6
187
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2750. KALISKI, Sylwester.
„Klasyczna” interpretacja równań drugiej
kwantyzacji / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 2 (282), (1976),
s. 3-8
2751. KALISKI, Sylwester.
Masy krytyczne minieksplozji w układach hybrydowych rozszczepienie-synteza / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 2 (282), (1976), s. 9-18
2752. KALISKI, Sylwester.
O falach przykrawędziowych w płytach / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 6 (286), (1976), s. 9-14
2753. KALISKI, Sylwester.
O możliwości generacji osobliwych gęstości
przy koncentrycznej kompresji plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 11 (291), (1976), s. 7-14
2754. KALISKI, Sylwester.
O warunkach bezodbiciowego przejścia fali
uderzeniowej przez ośrodek skokowo niejednorodnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 5 (285), (1976),
s. 7-14
2755. KALISKI, Sylwester.
Odbicie „izotermicznej” fali uderzeniowej od
sztywnej przegrody / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 12
(292), (1976), s. 103-106
2756. KALISKI, Sylwester.
Powierzchniowe fale sprężyste z uwzględnieniem efektów kwantowych / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 4
(284), (1976), s. 7-12
2757. KALISKI, Sylwester.
Równania kwantowe teorii sprężystości na bazie klasycznego ujęcia mechaniki kwantowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 1 (281), (1976), s. 3-6
2758. KALISKI, Sylwester.
Uizentropowienie kompresji wybuchowej za
pomocą „miękkiej’ warstwy zewnętrznej / Syl-
188
wester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 8 (288), (1976), s. 3-12
2759. KALISKI, Sylwester.
Uizentropowienie kompresji wybuchowej za
pomocą niejednorodnej warstwy przejsciowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 10 (290), (1976), s. 3-10
2760. KALISKI, Sylwester.
Uizentropowienie kompresji wybuchowej za
pomocą warstwy zewnętrznej o porównywalnej
podatności / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 9 (289), (1976),
s. 3-14
2761. KALISKI, Sylwester.
Wybuchowa kompresja plazmy do krytycznych
wartości syntezy termojądrowej. Część 1 / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 3-12
2762. KALISKI, Sylwester.
Wybuchowa kompresja plazmy do krytycznych
wartości syntezy termojądrowej. Część 2 / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 13-20
2763. KALISKI, Sylwester.
Zlinearyzowana postać równań klasycznego
ujęcia relatywistycznej mechaniki kwantowej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976), s. 9-14
2764. KANTORSKI, Ryszard.
Badania doświadczalne i analityczne wibromłota o działaniu pionowym i obrotowo zmiennym
przyjętego jako układ o jednym stopniu swobody. Część 1. Badania doświadczalne / Ryszard
Kantorski, Józef Raniszewski, Tadeusz Rożnowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 12 (292), (1976), s. 129-134
2765. KAPELEWSKI, Jerzy.
Efekt Jahna-Tellera dla domieszek powierzchniowych w kryształach o strukturze perowskitu
/ Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 11 (291), (1976), s. 115-130
2766. KASIAK, Marian.
O powiększeniu prędkości napędzania ciał
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
w warstwowym koncentrycznym układzie miotającym. Część 1. Analityczne rozwiązanie problemu / Marian Kasiak, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 2
(282), (1976), s. 19-38
2773. KAŹMIERSKI, Tomasz.
Uniwersalny algorytm redukcji sieci czwórników / Tomasz Kaźmierski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286), (1976),
s. 77-86
2767. KASIAK, Marian.
O powiększeniu prędkości napędzania ciał w
warstwowym koncentrycznym układzie miotającym. Część 2. Analiza numeryczna pól naprężeń i prędkości / Marian Kasiak, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 9 (289), (1976), s. 15-22
2774. KICZKO, Andrzej.
O pewnych zastosowaniach interferometrii holograficznej w mechanice ciał odkształcalnych /
Andrzej Kiczko, Zbigniew Orłoś, Kazimierz
Tomaszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 55-62
2768. KASPRZYK, Tadeusz.
Konfrontacja modeli masy resorowanej samochodu ciężarowo-terenowego / Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 4 (284), (1976),
s. 27-40
2769. KASPRZYK, Tadeusz.
Wpływ kształtu symetrycznej nieliniowej charakterystyki sprężystej na drgania losowe mas
pojazdu / Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 11 (291),
(1976), s. 27-34
2770. KASPRZYK, Tadeusz.
Wpływ niesymetryczności charakterystyki tłumika drgań losowych pojazdu na dynamiczną
sztywność zawieszenia opartego na podwójnym
resorze / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 7 (287), (1976),
s. 71-84
2771. KASPRZYK, Tadeusz.
Wpływ sztywności oraz sposobu kojarzenia resoru głównego i dodatkowego na dynamiczną
sztywność zawieszenia pojazdu / Tadeusz Kasprzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 6 (286), (1976), s. 33-44
2772. KAWALEC, Adam.
Monolityczny konwolutor na poprzecznych falach powierzchniowych w krysztale CdS
z cienką warstwą półprzewodzącą wytworzoną
za pomocą fotoefektu / Adam Kawalec, Bogdan
Węcki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 6 (286), (1976), s. 57-66
2775. KILIAS, Jerzy.
Krystalizacja Pb1-xSnxTe z roztworów z nadmiarem Te oraz Pb1-xSnx / Jerzy Kilias. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 2 (282), (1976),
s. 93-98
2776. KOCAŃDA, Stanisław.
Analiza mikrofraktograficzna zmęczeniowo
zniszczonego elementu ze stopu aluminium /
Stanisław Kocańda, Andrzej Likowski, Janusz
Sadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 11 (291), (1976), s. 43-54
2777. KOCAŃDA, Stanisław.
O zmęczeniowym pękaniu w polikrystalicznym
cynku / Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski,
Janusz Sadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 41-54
2778. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Analiza sprzężeń między antenami prowadząca
do uogólnionego wyrażenia na impedancję wzajemną / Władysław Kołosowski, Lam Luang
Hung. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 2 (282), (1976), s. 81-92
2779. KORZUŃ, Mikołaj.
Analityczno-aproksymacyjny model dla ilościowych szacowań parametrów procesu elektrycznej eksplozji folii / Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 8 (288),
(1976), s. 101-114
2780. KORZUŃ, Mikołaj.
Elektroeksplozyjne parowanie ciekłego metalu /
Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 25, nr 7 (287), (1976), s. 23-32
189
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2781. KULICKI, Krzysztof.
Nowe uaktywnione sorbenty odtleniające /
Krzysztof Kulicki, Wacław Muniak, Romana
Suchańska, Irena Wolnik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 1 (281), (1976),
s. 103-114
2782. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Suboptymalna estymacja zmiennych stanu /
Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 1 (281), (1976),
s. 79-90
2783. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Wpływ różnicy rzeczywistych i modelowych
wartości parametrów procesów stochastycznych
na błąd średniokwadratowy estymacji liniowej /
Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 9 (289), (1976),
s. 31-40
2784. MACIEJEWSKI, Mirosław.
Analiza parametrów odbitej fali uderzeniowej
w układzie gaz - ciało stałe / Mirosław Maciejewski, Andrzej Maranda, Jerzy Nowaczewski,
Edward Włodarczyk, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286),
(1976), s. 15-24
2785. MACIEJEWSKI, Mirosław.
O nowym materiale wybuchowym typu
„WATEX” / Mirosław Maciejewski, Andrzej
Maranda, Jerzy Nowaczewski, Edward Włodarczyk, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 117-128
2786. MARANDA, Andrzej.
Krystaliczny materiał wybuchowy – heksosil /
Andrzej Maranda, Jerzy Nowaczewski, Bogdan
Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 8 (288), (1976), s. 119-122
2787. MARANDA, Andrzej.
O pewnej metodzie zwiększania sypkości krystalicznych materiałów wybuchowych / Andrzej
Maranda, Jerzy Nowaczewski, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 8 (288), (1976), s. 115-118
2788. MAROWSKA, Romana.
Własności cienkich warstw BaTiO3 nanoszo-
190
nych metodą rozpylania w.cz. na podłoża krzemowe / Romana Marowska, Czesław Przybysz.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 1
(281), (1976), s. 123-130
2789. MASŁOWSKI, Zbigniew.
Określenie obszarów osiągalności dla liniowej
zasady sterowania przy zastosowaniu uniwersalnej maszyny analogowej / Zbigniew Masłowski, Maciej Mróz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 5 (285), (1976), s. 75-80
2790. MISIAK, Paweł.
Cylindryczne fale naprężenia w ośrodku sprężystym wywołane nadsejsmicznym ruchomym
osiowo-symetrycznym impulsem ciśnienia /
Paweł Misiak, Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 4 (284), (1976), s. 13-26
2791. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badanie efektów dyspersji przenikalności dielektrycznej prochów nitrocelulozowych / Tadeusz Mrzewiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 25, nr 10 (290), (1976), s. 135-146
2792. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badanie wpływu starzenia na właściwości dielektryczne prochu / Tadeusz Mrzewiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 10
(290), (1976), s. 131-134
2793. NIEPORĘT, Włodzimierz.
Mikrostrukturalny model elektrohydrodynamiczny ośrodka ciągłego / Włodzimierz Nieporęt, Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 10 (290), (1976), s. 47-62
2794. OSTROWSKI, Jerzy.
Badania morfologii powierzchni oraz struktury
krystalicznej warstw tlenku cynku czystych
i domieszkowanych Ag i Li / Jerzy Ostrowski,
Janusz Sadowski, Ryszard Awiłło, Józef Żmija.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6
(286), (1976), s. 101-108
2795. OSTROWSKI, Jerzy.
Wpływ rodzaju podłoża i jego ustawienia
względem targetu na morfologię i strukturę
warstw ZnO nanoszonych metodą rozpylania
katodowego w. cz. / Jerzy Ostrowski, Janusz
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Sadowski, Ryszard Awiłło, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286),
(1976), s. 95-100
w (Cd, Hg)Te / Józef Piotrowski, Irena Zimnoch-Higersberger. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 9 (289), (1976), s. 101-106
2796. PAPLIŃSKI, Andrzej.
Propagacja cylindrycznej fali ciśnienia w cieczy
idealnej wymuszonej obciążeniem poruszającym się ze stałą prędkością naddźwiękową /
Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 1 (281),
(1976), s. 7-18
2804. POGORZELSKI, Feliks.
Identyfikacja współczynnika balistycznego na
podstawie pomiarów położenia pocisku na torze
/ Feliks Pogorzelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 8 (288), (1976), s. 83-90
2797. PAPLIŃSKI, Andrzej.
Propagacja dwuwymiarowych cylindrycznych
fal ciśnienia w ośrodku akustycznym wymuszonych ruchomym obciążeniem / Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 21-40
2798. PATER, Jerzy.
Kinetyka dojrzewania fizycznego emulsji halogenosrebrowej w środowisku bezżelatynowym /
Jerzy Pater. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 7 (287), (1976), s. 39-46
2799. PAWELEC, Józef.
Małogabarytowa sonda jonosferyczna sterowana minikomputerem / Jozef Pawelec, Franciszek
Bagiński, Kazimierz Czajka, Marek Suchański.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 8
(288), (1976), s. 91-100
2800. PIETRASIEŃSKI, Jan.
Model obiektu o ciągłych zmianach wartości
cech / Jan Pietrasieński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 1 (281), (1976), s. 67-78
2801. PIETRASZEWSKI, Edward.
Szerokopasmowy przełącznik na diodzie P-I-N
w paśmie X / Edward Pietraszewski, Bronisław
Stec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25,
nr 3 (283), (1976), s. 63-68
2802. PIOTROWSKI, Józef.
Fotodiody (Cd, Hg)Te zakresu (1-15)μm z zabezpieczoną powierzchnią złącza / Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 9 (289), (1976), s. 93-100
2803. PIOTROWSKI, Józef.
Fotodiody otrzymane przez implantację jonów
2805. PRZYBYSZ, Czesław.
Metoda obliczania charakterystyk pojemnościowo-napięciowych idealnych struktur MIS /
Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 2 (282), (1976), s. 99-108
2806. PRZYBYSZ, Czesław.
Metoda obliczania charakterystyk pojemnościowo-napięciowych idealnych struktur metaldielektryk-krzem / Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 7 (287),
(1976), s. 85-90
2807. PRZYBYSZ, Czesław.
Własności elektrofizyczne struktury metaltytanian barowy-krzem. Część 1. Charakterystyki pojemnościowo-napięciowe i admitancyjne / Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 10 (290), (1976), s. 155-162
2808. PRZYBYSZ, Czesław.
Własności elektrofizyczne struktury metaltytanian barowy-krzem. Część 2. Badanie ładunku ruchomego w warstwie BaTiO3 / Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 10 (290), (1976), s. 163-168
2809. RANISZEWSKI, Józef.
Badania doświadczalne i analityczne wibromłota o działaniu pionowym i obrotowo zmiennym
przyjętego jako układ o jednym stopniu swobody. Część 2. Badania analityczne / Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 12 (292), (1976), s. 135-142
2810. RĄBEK, Zbigniew.
Uproszczony algorytm rozwiązania zadania trafienia w układzie współrzędnych czas-odległość
przy strzelaniu bezpośrednim w małokalibrowej
artylerii plot / Zbigniew Rąbek. – Bibliogr. –
191
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 10 (290), (1976),
s. 89-104
2811. ROGALSKI, Antoni.
Właściwości optyczne warstw Pb1-xSnxTe
w temperaturze pokojowej / Antoni Rogalski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 4
(284), (1976), s. 71-78
2812. RYMARZ, Czesław.
Algorytm wyznaczania zer funkcji analitycznych / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 8 (288), (1976), s. 13-20
2813. RYMARZ, Czesław.
Modele fenomenologiczne ośrodka ciekłokrystalicznego / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976),
s. 105-118
2819. SZMIDT, Wojciech.
Pomiar „siły” stałych paliw rakietowych za pomocą silnika z wymuszoną zmianą ciśnienia /
Wojciech Szmidt, Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 12 (292),
(1976), s. 159-172
2820. SZUSTAKOWSKI, Mieczysław.
Echo fal spinowych w ferromagnetykach / Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 10 (290), (1976), s. 63-76
2821. SZUSTAKOWSKI, Mieczysław.
Rola sprężenia parametrycznie wzbudzonych
modów w procesie wzbudzenia magnetostatycznego echa / Mieczysław Szustakowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6
(286), (1976), s. 45-56
2814. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
Zagadnienie początkowe dla równań termodyfuzji w ciałach stałych / Kazimierz Sierpiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 1
(281), (1976), s. 43-66
2822. SZYMCZYK, Józef.
Problem optymalizacji zbioru sprawdzeń dla
potrzeb lokalizacji uszkodzeń w obiekcie technicznym / Józef Szymczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286), (1976),
s. 67-76
2815. SOLARZ, Lech.
Obliczenie charakterystyki mikrofalowej akustycznej linii opóźniającej / Lech Solarz, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 4 (284), (1976), s. 41-54
2823. TORECKI, Stanisław.
Wpływ czynników balistycznych na impuls ciągu silników rakietowych na paliwo stałe / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 25, nr 11 (291), (1976), s. 95-108
2816. STEC, Bronisław.
Jednokanałowy współczynnik szumów odbiornika macierzowego / Bronisław Stec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283),
(1976), s. 57-62
2824. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Badania parametrów gazu w dwustopniowym
urządzeniu miotającym / Radosław Trębiński,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976), s. 15-36
2817. STEC, Bronisław.
Odbiornik mikrofalowy z detekcją bezpośrednia
wykonany w technice układów scalonych /
Bronisław Stec, Wadim Słowiecki, Bogusław
Smólski, Roman Wrona. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 153-158
2825. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O pewnym profilowaniu impulsu ciśnienia za
pomocą warstwy rozrzedzonego gazu / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 10 (290),
(1976), s. 27-36
2818. SYLLA, Stefan.
Możliwości wykrywania słabych drgań z wykorzystaniem rozproszonego promieniowania laserowego / Stefan Sylla. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 12 (292), (1976), s. 63-72
2826. WIETESKA, Elżbieta.
Badania analityczne roztworów pięciotlenku
fosforu. Część 2. Wpływ warunków rozpuszczania P2O2 na stężenie kwasu ortofosforowego
w otrzymanym roztworze / Elżbieta Wieteska,
192
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Ewa Więckowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 25, nr 1 (281), (1976), s. 115-122
termicznym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 11 (291), (1976),
s. 15-26
2827. WIETESKA, Elżbieta.
Gazomiernicza metoda oznaczania wodoru w
wodorku litu / Elżbieta Wieteska, Tadeusz Grabowski, Zenon Szczepaniak, Anna Ziółek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 10
(290), (1976), s. 121-130
2833. WŁODARCZYK, Edward.
Wpływ fizycznych parametrów ośrodków gazowych na refrakcję płaskiej fali uderzeniowej /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 5 (285), (1976), s. 15-26
2828. WIŚNIEWSKI, Zbigniew.
Metodyka ustalenia dopuszczalnych wgnieceń
eksploatacyjnych powłoki zewnętrznej pocisku
rakietowego / Zbigniew Wiśniewski. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976), s. 99-104
2834. WOROSZYŁ, Stanisław.
Płaski zlinearyzowany opływ losowo nierównej
drgającej harmonicznie powierzchni / Stanisław
Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
25, nr 5 (285), (1976), s. 39-48
2829. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnych własnościach refrakcji płaskiej fali
uderzeniowej w cieczach i ciałach stałych /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286), (1976), s. 25-32
2835. ZIENCIK, Henryk.
Rentgenowska fotograficzna metoda oceny austenitu szczątkowego w stalach obrabianych
cieplnie / Henryk Ziencik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976),
s. 43-56
2830. WŁODARCZYK, Edward.
Propagacja płaskiej fali uderzeniowej w niejednorodnym gruncie uwodnionym / Edward Włodarczyk, Luc Du Khuong. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 7 (287), (1976),
s. 7-22
2831. WŁODARCZYK, Edward.
Przybliżona metoda rozwiązywania płaskich
niesamopodobnych fal uderzeniowych w doskonałym przewodniku w polu magnetycznym /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 25, nr 11 (291), (1976), s. 139-150
2836. ZWIERZCHOWSKANOWAKOWSKA, Zofia.
Badania nad utlenianiem pirogalolu nadtlenkiem wodoru wobec jonu kobaltowego / Zofia
Zwierzchowska-Nowakowska. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 3 (283), (1976),
s. 77-88
2837. ZYGMUNT, Bogdan.
O cieple wybuchu mieszanin materiał wybuchowy – woda / Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 25, nr 6 (286), (1976),
s. 87-94
2832. WŁODARCZYK, Edward.
Refrakcja prostej fali uderzeniowej w gazie izo-
Vol. 26, 1977 r.
2838. ADAMCZEWSKA, Jolanta.
Zastosowanie warstw krzemu implantowanych
fosforem do wytwarzania czujników piezorezystancyjnych / Jolanta Adamczewska, Jerzy
Ostrowski, Janusz Rybiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10 (302), (1977),
s. 105-110
2839. ADAMSKA, Gabriela.
Własności ciekłokrystaliczne czystych izomerów azoksyzwiązków. Część 1. Porównanie
własności p'-cyjano-p'-alkoksyazobenzenów i pcyjano-p'-alkoksyazoksybenzenów / Gabriela
Adamska, Roman Dąbrowski, Mirosława Ptaszyńska, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
193
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299), (1977),
s. 105-116
2840. AMANOWICZ, Marek.
Metoda szybkiego obliczania funkcji strat Erlanga / Marek Amanowicz, Zdzisław Pencak. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977),
s. 71-78
2841. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
O pewnym rozwiązaniu wieloosobowej gry kooperacyjnej z pustym C-jądrem / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 2 (294), (1977), s. 79-88
2842. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Rozwiązanie wieloosobowej gry kooperacyjnej
z C-jądrem mocy continuum / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 2 (294), (1977), s. 89-94
2843. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Sformułowanie rozwiązania wieloosobowej gry
kooperacyjnej jako zagadnienia optymalizacji
wielokryterialnej / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298),
(1977), s. 91-96
2844. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Własności zbioru superaddytywnych funkcji
charakterystycznych gier w (0,1) – zredukowanej formie / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298), (1977),
s. 97-106
2845. ANTOSIK, Jan.
Metoda analogii belkowej w dynamice płyty
sztywno-plastycznej / Jan Antosik, Dionizy
Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 3 (295), (1977), s. 25-32
2846. BABUL, Wiktor.
Doświadczalna analiza charakteru ruchu wybuchowo przyspieszanych cylindrycznych otoczek
metalowych / Wiktor Babul, Jan Bagrowski,
Marek Fruczek, Sylwester Kaliski, Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 2 (294), (1977), s. 11-20
2847. BABUL, Wiktor.
Doświadczalna analiza stateczności kształtu
194
wybuchowo przyspieszonych cylindrycznych
otoczek metalowych / Wiktor Babul, Jan Bagrowski, Marek Fruczek, Sylwester Kaliski,
Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 26, nr 4 (296), (1977), s. 11-20
2848. BADZIAK, Jan.
Nieliniowe wzmocnienie impulsu laserowego
w dwuskładnikowym ośrodku. Część 1. Teoria /
Jan Badziak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 4 (296), (1977), s. 109-120
2849. BADZIAK, Jan.
Nieliniowe wzmocnienie impulsu laserowego
w dwuskładnikowym ośrodku. Część 2. Eksperyment / Jan Badziak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 4 (296), (1977), s. 121-130
2850. BAGROWSKI, Jan.
Doświadczalna weryfikacja wybuchowego profilowania płaskiej fali uderzeniowej poprzez
układy warstwowe / Jan Bagrowski, Henryk
Derentowicz, Marek Fruczek, Witold Głuchowski, Sylwester Kaliski, Zbigniew Ziółkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 5
(297), (1977), s. 71-78
2851. BARAN, Jan Witold.
Obliczanie metodą INDO własności spektralnych kompleksu benzen-fluorowodór / Jan Witold Baran, Jerzy Kędzierski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977),
s. 35-40
2852. BĄK, Grzegorz.
Dynamika sztywno-plastycznej płyty prostokątnej w zakresie małych przemieszczeń / Grzegorz Bąk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 3 (295), (1977), s. 47-58
2853. BĄK, Grzegorz.
Metoda równowagi płatów w dynamice plastycznych płyt wielokątnych / Grzegorz Bąk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2
(294), (1977), s. 95-108
2854. BŁACHNIO, Bogumiła.
Wpływ inicjatorów procesów wolnorodnikowych na hamowanie termicznego rozkładu nitrocelulozy / Bogumiła Błachnio, Tadeusz
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Mrzewiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 7 (299), (1977), s. 123-128
2855. BŁASZCZYK, Jan.
Dynamiczny model odkształcalnego samolotu
do badania drgań własnych metodą elementów
skończonych / Jan Błaszczyk, Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 4
(296), (1977), s. 57-68
2856. BŁAŻEJAK, Julian.
Zastosowanie szybkiej transformacji Fouriera
do badania wybranego układu radiolokacyjnego
/ Julian Błażejak, Zbigniew Poniatowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298),
(1977), s. 43-48
2857. BOBAK, Wiesław.
Wizualizacja konturów zjawisk zmiennych
w czasie / Wiesław Bobak, Lech Borowicz,
Zdzisław Jankiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977), s. 29-34
2858. BOBAK, Wiesław.
Wykorzystanie interferometrii holograficznej
w czasie rzeczywistym do powtarzalnego ogniskowania promieniowania laserowego / Wiesław Bobak, Lech Borowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8 (300), (1977),
s. 65-72
2859. BOBIN, Franciszek.
O pewnej metodzie prognozowania stanu obiektu złożonego / Franciszek Bobin. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12 (304), (1977),
s. 151-160
2860. BORECKI, Józef.
Podstawowe problemy sterowania systemami
aktywnymi / Józef Borecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299), (1977),
s. 65-74
2861. BORODZIUK, Stefan.
Kompresja pleksiglasu za pomocą profilowanych, przeciwbieżnych wiązek laserowych /
Stefan Borodziuk, Sylwester Kaliski, Zygmunt
Składanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 3 (295), (1977), s. 15-24
2862. BROJEWSKI, Remigiusz.
Schematy różnicowe optymalne względem
struktury czasowej materiału statystycznego /
Remigiusz Brojewski, Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298),
(1977), s. 17-24
2863. BRZEZIŃSKI, Marian.
Niektóre własności powłok żelaznych otrzymywanych w kąpieli chlorkowej o wysokiej
zawartości składnika głównego / Marian Brzeziński, Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 2 (294), (1977), s. 143-152
2864. BUDA, Marian J.
Określenie masy źródła stałego oraz parametrów termodyfuzji / Marian J. Buda. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299), (1977),
s. 95-104
2865. BUDA, Marian J.
Zagadnienie termodyfuzji w ciałach stałych /
Marian J. Buda. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 6 (298), (1977), s. 49-60
2866. BURAKIEWICZ, Wanda.
Skład, własności chemiczne i katalityczne węglowych materiałów elektrodowych / Wanda
Burakiewicz, Stanisław Mortka, Witold Tomassi. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9
(301), (1977), s. 65-72
2867. BURAKIWEICZ-MORTKA, Wanda.
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do
badania powierzchni węgla aktywnego z naniesionymi kompleksami miedzi (II) i kobalty (II)
pochodnymi zasad Schiffa / Wanda Burakiewicz-Mortka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 9 (301), (1977), s. 73-84
2868. CHŁODZIŃSKI, Janusz.
Pikosekundowa diagnostyka procesów szybkozmiennych / Janusz Chłodziński, Adam Dubik,
Sylwester Kaliski, Jan Marczak, Wojciech Niedzielski, Jan Owsik. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 26, nr 10 (302), (1977), s. 41-50
2869. CHUDY, Marian.
Probabilistyczny model magazynu wielotowarowego ze stałym czasem dostawy : przekształcenia zmiennych losowych / Marian Chudy. –
195
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11
(303), (1977), s. 123-128
2870. CYPKO, Jerzy.
Badania modelowe skuteczności filtracji oleju
napędowego przez włókniste syntetyczne przegrody porowate / Jerzy Cypko, Józef Grudziński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8
(300), (1977), s. 139-146
2871. CZYŻ, Mieczysław.
Fotoodbiornik do określania rozkładu natężenia
światła koherentnego / Mieczysław Czyż, Zbigniew Korcz, Jerzy Lewko. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9 (301), (1977),
s. 97-104
2872. CZYŻ, Mieczysław.
Impulsator do jednozłączowego lasera półprzewodnikowego / Mieczysław Czyż, Wiktor
Herman, Zbigniew Korcz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977),
s. 111-116
2873. DANICKI, Eugeniusz.
Dyspersja prędkości akustycznych fal powierzchniowych w modelu schematu zastępczego / Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 3 (295), (1977),
s. 89-94
2874. DANICKI, Eugeniusz.
Istota modelu schematu zastępczego międzypalczastego przetwornika akustycznych fal powierzchniowych / Eugeniusz Danicki, Jerzy Filipiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 4 (296), (1977), s. 75-86
2875. DANICKI, Eugeniusz.
Wyniki wstępnych prac nad filtrem TV / Eugeniusz Danicki, Bogdan Kamiński, Jerzy
Ostrowski, Marek Oręziak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9 (301), (1977),
s. 105-108
2876. DĄBROWSKI, Marek.
Laser He-Ne o podwyższonej stabilności mocy
promieniowania / Marek Dąbrowski, Kazimierz
Maksjan, Wiesław Trojanowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2 (294), (1977),
s. 153-158
196
2877. DĄBROWSKI, Roman.
Zastosowanie techniki-ω do wyznaczania własności molekuły ftalocyjaniny miedzi / Roman
Dąbrowski, Mikołaj Szulkin, Witold Wacławek.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7
(299), (1977), s. 117-122
2878. DEMIANIUK, Mieczysław.
Mikrostruktura kryształów CdS i ZnS otrzymywanych metodą Bridgmana z substancji stopionych pod ciśnieniem / Mieczysław Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977), s. 27-34
2879. DENUS, Sławomir.
Mikrosfery szklane napełnione sprężonym D2
oraz przygotowanie do eksperymentu laser wielowiązkowy – tarcza / Sławomir Denus, Wacława Fortuńska, Krzysztof Kulicki, Wacław
Muniak, Stefan Nagraba, Jerzy Wołowski, Urszula Wrońska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 8 (300), (1977), s. 147-158
2880. DENUS, Sławomir.
Oddziaływanie promieniowania lasera CO2 dużej mocy z ekspandującą plazmą aluminiową
i polietylenową / Sławomir Denus, Zygmunt
Dźwigalski, Józef Farny, Sylwester Kaliski,
Marek Kielesiński, Jerzy Kostecki, Jan Kubicki,
Stefan Nagraba, Jerzy Wołowski, Eugeniusz
Wrona. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 4 (296), (1977), s. 35-46
2881. DENUS, Sławomir.
Wielokadrowy układ interferometryczny do badania szybkozmiennych procesów / Sławomir
Denus, Andrzej Kasperczuk, Marian Paduch,
Ludwik Pokora, Zygmunt Wereszczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299),
(1977), s. 135-146
2882. DENUS, Sławomir.
Zastosowanie diagnostyki jonowej do badania
plazmy wytwarzanej wiązką laserową ogniskowaną na tarczach o Z > 5 / Sławomir Denus, Józef Farny, Zygmunt Wereszczyński, Jerzy Wołowski, Eugeniusz Woryna. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2 (294), (1977),
s. 121-142
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2883. DENUS, Sławomir.
Zastosowanie wielokadrowej interferometrii laserowej do badania dynamiki plazmy w urządzeniu plasma focus / Sławomir Denus, Sylwester Kaliski, Andrzej Kasperczuk, Stefan Kowalski, Ludwik Pokora, Marek Sadowski,
Zygmunt Wereszczyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299), (1977), s. 19-32
2884. DERENTOWICZ, Henryk.
Generacja neutronów syntezy termojądrowej za
pomocą czystego wybuchu. Część 2. Wyniki
doświadczalne / Henryk Derentowicz, Sylwester Kaliski, Janusz Wolski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12 (304), (1977),
s. 43-56
2885. DERENTOWICZ, Henryk.
Generacja neutronów syntezy w stożku wypełnionym deuterem za pomocą wybuchowej implozji powłoki polietylenowej. Część 1. Oszacowanie teoretyczne / Henryk Derentowicz,
Sylwester Kaliski, Zbigniew Ziółkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11
(303), (1977), s. 129-136
2886. DOBOSZ, Jerzy.
Mikrofalowe rezonatory otwarte z diodą waraktorową i skokową zmianą impedancji charakterystycznej / Jerzy Dobosz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11 (303), (1977),
s. 111-116
2887. DOBOSZ, Jerzy.
Rezonatory mikrofalowe z diodą waraktorową
o zwiększonym zakresie przestrajania / Jerzy
Dobosz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 11 (303), (1977), s. 117-122
2888. DOMAŃSKI, Zdzisław.
Rozwiązania podstawowe równań belek / Zdzisław Domański, Jerzy Gawinecki, Czesław
Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 11 (303), (1977), s. 29-42
2889. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza bocznej dynamicznej stateczności samolotu z odkształcalnymi układami sterowania.
Część 2. Analiza numeryczna / Zbigniew Dżygadło, Edward Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 8 (300), (1977), s. 41-54
2890. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza giętno-skrętnych drgań własnych łopat
wirnika nośnego śmigłowca za pomocą elementów skończonych / Zbigniew Dżygadło, Wiesław Sobieraj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 11 (303), (1977), s. 17-28
2891. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamiczny model wirującej niejednorodnej
tarczy turbiny gazowej do analizy giętych drgań
za pomocą elementów skończonych / Zbigniew
Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 3 (295), (1977), s. 33-46
2892. FARYŃSKI, Andrzej.
Wpływ oporności oświetlanej strony złącza p-n
fotodiody na jej charakterystyki napięciowoprądowe i wydajność kwantową / Andrzej Faryński, Jerzy Kilias. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977), s. 123-132
2893. FILIPIAK, Jerzy.
Analiza numeryczna rezonatora z akustyczną
falą powierzchniową / Jerzy Filipiak, Marian
Urbańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 5 (297), (1977), s. 103-112
2894. FORTUNA, Jan.
Wpływ warunków meteorologicznych na powstanie smug kondensacyjnych za samolotami /
Jan Fortuna, Edward Samol. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299), (1977),
s. 75-84
2895. GAC, Kazimierz.
Kinetyka kompresyjnej łańcuchowej reakcji
syntezy / Kazimierz Gac, Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Antoni Sarzyński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977),
s. 55-70
2896. GALUS, Wiesław.
Zastosowanie detektorów fotoprzewodzących
(Cd, Hg)Te do detekcji promieniowania termicznego / Wiesław Galus, Jerzy Kilias, Józef
Piotrowski, Tadeusz Piotrowski . – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11 (303), (1977),
s. 137-144
2897. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Analiza numeryczna profilowanej kompresji
197
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
wybuchowej D-T dla realizacji krytycznych parametrów syntezy. Część I. Układ cylindryczny
/ Andrzej Gałkowski, Sylwester Kaliski, Robert
Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 10 (302), (1977), s. 85-96
2905. JACKOWSKI, Stefan.
Dwuwymiarowe widma błędów modelu Gilberta kanału z pamięcią / Stefan Jackowski, Roman
Rykaczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 12 (304), (1977), s. 89-100
2898. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Analiza numeryczna profilowanej kompresji
wybuchowej D-T dla realizacji krytycznych parametrów syntezy. Część II. Układ kulisty / Andrzej Gałkowski, Sylwester Kaliski, Robert
Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 10 (302), (1977), s. 97-104
2906. JACKOWSKI, Stefan.
Pseudolosowy program wyboru par częstotliwości / Stefan Jackowski, Jan Witkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 4 (296),
(1977), s. 155-162
2899. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Profilowana kompresja wybuchowa uranu / Andrzej Gałkowski, Sylwester Kaliski, Robert
Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 6 (298), (1977), s. 7-16
2900. GIBKI, Jan.
Wrażliwość górnej częstotliwości granicznej
w szerokopasmowych układach liniowych / Jan
Gibki, Zbigniew Pruchnik. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 8 (300), (1977), s. 73-82
2901. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Półprzewodnikowa miniaturowa chłodziarka
termoelektryczna / Mirosław Grudzień. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299),
(1977), s. 147-152
2902. GRZESIAK, Andrzej.
Ocena jakości działania układu TES za pomocą
prawdopodobieństw wykrycia i fałszywego
alarmu / Andrzej Grzesiak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 3 (295), (1977), s. 59-68
2903. HRYCKIEWICZ, Jan.
Sposoby określania możliwości transmisyjnych
systemów przesyłania danych / Jan Hryckiewicz, Bolesław Malec. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977), s. 41-50
2904. IGRAS, Edmund.
Własności elektryczne i fotoelektryczne heterozłącz (n)PbTe – (p)Pb0,82Sn0,18Te / Edmund
Igras, Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977), s. 113-122
198
2907. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Generacja impulsów podwójnych w laserach na
ciele stałym / Zdzisław Jankiewicz, Włodzimierz Nowakowski, Ryszard Wodnicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299),
(1977), s. 33-48
2908. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Zabezpieczenie układów laserowych przed
promieniowaniem odbitym / Zdzisław Jankiewicz, Włodzimierz Nowakowski, Jerzy Szydlak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 6 (298), (1977), s. 121-130
2909. JANKOWSKA, Helena.
Badania nad naturą potencjału granicy faz węgiel aktywowany – wodny roztwór elektrolitu /
Helena Jankowska, Sławomir Neffe, Andrzej
Świątkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 9 (301), (1977), s. 39-50
2910. JANKOWSKA, Helena,
Badanie wpływu rozdrobnienia węgla aktywowanego na jego własności sorpcyjne. Część 1.
Rozdrobnienie mechaniczne węgla aktywowanego i rozfrakcjonowanie / Helena Jankowska,
Andrzej Świątkowski, Zygfryd Witkiewicz,
Andrzej Jarmoluk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977), s. 103-110
2911. JANKOWSKA, Helena.
Badanie wpływu rozdrobnienia węgla aktywowanego na jego własności sorpcyjne. Część 2.
Wpływ roztworów ługujących węgiel aktywowany na strukturę kapilarną różnych jego frakcji sitowych / Helena Jankowska, Andrzej Jarmoluk, Andrzej Świątkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977),
s. 35-44
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2912. JANKOWSKA, Helena.
Badanie wpływu rozdrobnienia węgla aktywowanego na jego własności sorpcyjne. Część 3.
Wpływ roztworów ługujących na własności
sorpcyjne węgli aktywowanych o niskiej zawartości popiołu / Jankowska Helena, Andrzej
Świątkowski, Andrzej Jarmoluk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9 (301), (1977),
s. 23-30
2913. JANKOWSKA, Helena.
Otrzymywanie węgli o powierzchni zmodyfikowanej siarką metodą fluidalną / Helena Jankowska, Andrzej Świątkowski, Stefan Ziętek. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8
(300), (1977), s. 131-138
2914. JANKOWSKA, Helena.
Wpływ rodzaju kationu elektrolitu znajdującego
się w roztworze obok jodu na jego adsorpcję na
sadzy / Helena Jankowska, Andrzej Świątkowski, Sławomir Neffe. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 8 (300), (1977), s. 121-130
2915. JANUŁA, Janusz.
Analiza wpływu kąta wyprzedzania zapłonu na
proces wydzielania ciepła w tłokowym silniku
spalinowym / Janusz Januła, Antoni Leśniak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2
(294), (1977), s. 31-42
2916. JAROSZCZYK, Tadeusz.
Eksperymentalno-teoretyczna metoda wyznaczania charakterystyk dwustopniowych włókninowo-papierowych filtrów powietrza tłokowych
silników spalinowych / Tadeusz Jaroszczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8
(300), (1977), s. 105-120
2917. KALISKI, Sylwester.
Bezodbiciowa fala uderzeniowa w ośrodku niejednorodnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11 (303), (1977),
s. 3-10
2918. KALISKI, Sylwester.
Bezodbiciowa fala uderzeniowa w ośrodku warstwowym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10 (302), (1977),
s. 13-18
2919. KALISKI, Sylwester.
Bezodbiciowe przenikanie hiperdetonacyjnej fali uderzeniowej przez skokową niejednorodność
/ Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 26, nr 12 (304), (1977), s. 131-136
2920. KALISKI, Sylwester.
Bezodbiciowe przenikanie prostej fali uderzeniowej przez ośrodek warstwowy / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 11 (303), (1977), s. 11-16
2921. KALISKI, Sylwester.
Idea ciągłego profilowania wybuchowej kompresji plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9 (301), (1977),
s. 11-22
2922. KALISKI, Sylwester.
Idea profilowania kompresji wybuchowej za
pomocą niejednorodnej warstwy zewnętrznej /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 26, nr 8 (300), (1977), s. 3-10
2923. KALISKI, Sylwester.
„Izotermiczna” fala uderzeniowa w ośrodku
niejednorodnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977),
s. 3-8
2924. KALISKI, Sylwester.
Kompresja mikropowłok za pomocą szybkich
jonów generowanych promieniowaniem laserowym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299), (1977),
s. 3-8
2925. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna hiperdetonacyjna fala uderzeniowa / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12 (304), (1977),
s. 11-18
2926. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna kumulacja na mikrosferze D-T
szybkich jonów generowanych promieniowaniem laserowym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977),
s. 7-12
199
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2927. KALISKI, Sylwester.
Laserowa kompresja D-T z wybuchową profilowaną prekompresją / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2 (294),
(1977), s. 3-10
2928. KALISKI, Sylwester.
Minimalizacja wydatku energetycznego mini
wybuchu termojądrowego generowanego za
pomocą kompresji wybuchowej D-T / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 5 (297), (1977), s. 3-6
2929. KALISKI, Sylwester.
O optymalnych warunkach generacji płaskiej
fali hiperdetonacyjnej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12
(304), (1977), s. 3-10
2930. KALISKI, Sylwester.
O warunkach bezodbiciowego przenikania „izotermicznej” fali uderzeniowej przez skokową
niejednorodność / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298), (1977),
s. 3-6
2931. KALISKI, Sylwester.
Ocena wydatku neutronów przy okołokrytycznej kompresji wybuchowej / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 3
(295), (1977), s. 3-6
2932. KALISKI, Sylwester.
Odbicie płaskiej uderzeniowej fali hiperdetonacyjnej od sztywnej przegrody / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12
(304), (1977), s. 127-130
2933. KALISKI, Sylwester.
Profilowana wybuchowa i laserowa kompresja
cylindryczna do hiperwysokich gęstości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 1 (293), (1977), s. 9-14
buchowej inicjacji D-T / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9
(301), (1977), s. 3-10
2936. KALISKI, Sylwester.
Termojądrowa reakcja lawinowa generowana za
pomocą wybuchowej kompresji D-T / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 4 (296), (1977), s. 3-10
2937. KALISKI, Sylwester.
Ujednorodnienie skokowo niejednorodnego
ośrodka za pomocą bezodbiciowej fali uderzeniowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10 (302), (1977),
s. 3-12
2938. KALISKI, Sylwester.
Zastosowanie laserów CO2 do kompresyjnej
syntezy plazmy w makropróbkach D-T / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 11 (303), (1977), s. 89-98
2939. KALISKI, Sylwester.
Zmiana współczynników odbicia stacjonarnej
fali uderzeniowej od sztywnej przegrody dla
profilowanego ciśnienia / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8
(300), (1977), s. 11-18
2940. KAPELEWSKI, Jerzy.
Elektronowy rezonans paramagnetyczny jonów
Cr3+ w Bi12GeO20 / Jerzy Kapelewski, Henryk
Sobierajski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 1 (293), (1977), s. 51-64
2941. KAPELEWSKI, Jerzy.
Pseudociągły model deformacji kryształu z defektami domieszkowymi / Jerzy Kapelewski,
Dominik Rogula. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 26, nr 10 (302), (1977), s. 67-76
2934. KALISKI, Sylwester.
Rażenie laserem szybkich celów / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 1 (293), (1977), s. 79-86
2942. KAPICA, Józef.
Metody iteracyjne rozwiązywania równań całkowych Fredholma drugiego rodzaju za pomocą
komputerów hybrydowych / Józef Kapica. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12
(304), (1977), s. 57-72
2935. KALISKI, Sylwester.
Siłownia termojądrowa operatora na mikrowy-
2943. KASIAK, Marian.
Analiza stanu naprężeń w sprężystym górotwo-
200
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
rze wygenerowanych natychmiastowym wybuchem ładunków symetrycznych / Marian Kasiak, Edward Włodarczyk, Stanisław Zoń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8 (300),
(1977), s. 19-40
2950. KOSTRZEWA, Stanisław.
Badania strukturalne połączeń stal-stop łożyskowy CuPb30 występujących w łożyskach ślizgowych / Stanisław Kostrzewa. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 4 (296), (1977),
s. 147-154
2944. KASPERCZUK, Andrzej.
Laser rubinowy o specjalnej budowie rezonatora generujący nanosekundowe impulsy promieniowania z możliwością profilowania ich czoła /
Andrzej Kasperczuk, Marian Paduch, Ludwik
Pokora, Zygmunt Wereszczyński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2 (294), (1977),
s. 159-164
2951. KOWALCZYK, Jan.
Analiza wybranych metod badania austenitu
szczątkowego w warstwach nawęglanych i węgloazotowanych austenitycznie / Jan Kowalczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 4 (296), (1977), s. 93-100
2945. KASPRZYK, Tadeusz.
Sprzężone kątowe i poziome poprzeczne drgania masy resorowanej pojazdu / Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10 (302), (1977),
s. 31-40
2946. KAWALEC, Adam.
Realizacja splotu akustycznego w układzie hybrydowym piezodielektryk – półprzewodnik /
Adam Kawalec, Bogdan Węcki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977),
s. 93-102
2947. KILIAS, Jerzy.
Własności elektryczne i fotoelektryczne fotodiod wykonanych z PbTe / Jerzy Kilias. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 5 (297),
(1977), s. 133-142
2948. KOŁACIŃSKI, Ryszard.
Badania nad otrzymywaniem jednoosiowo steksturowanych (0001) cienkich warstw bizmutu /
Ryszard Kołaciński, Tadeusz Patej, Janusz Sadowski, Ryszard Świłło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298), (1977), s. 131-139
2949. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Skuteczna powierzchnia rozproszenia wstecznego idealnie przewodzącej struktury złożonej
z dwóch wzajemnie przenikających się walców
o wymiarach skończonych / Władysław Kołosowski, Aleksander Charytoniuk, Adam Ciarkowski, Czesław Więcek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11 (303), (1977),
s. 99-110
2952. KOWALCZYK, Jan.
Wpływ utleniania wewnętrznego na udarność
i odporność na zużycie sworzni kulowych / Jan
Kowalczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 7 (299), (1977), s. 85-94
2953. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Ocena wartości eksperymentu w grach statystycznych / Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12
(304), (1977), s. 117-126
2954. LEŚNIEWSKI, Jan.
Statystyczna analiza wpływu kąta wyprzedzenia
zapłonu na wartości średnie amplitud tercjowych składowych sygnału akustycznego przyspieszeń drgań silnika / Jan Leśniewski, Bogdan
Renowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 7 (299), (1977), s. 49-56
2955. ŁUKASIEWICZ, Tadeusz.
Badanie realnej struktury kryształów Bi12GeO20
rentgenowską metodą Fujiwary / Tadeusz Łukasiewicz, Edward Michalski, Jerzy Pielaszek, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 7 (299), (1977), s. 129-134
2956. ŁUKASIEWICZ, Tadeusz.
Badania widma odbicia kryształów tlenku bizmutowo-germanowego Bi12GeO20 w obszarze
dalekiej podczerwieni / Tadeusz Łukasiewicz,
Wacław Nazarewicz, Włodzimierz Wojdowicz,
Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 2 (294), (1977), s. 51-58
2957. MARANDA, Andrzej.
O pewnych własnościach materiałów wybu-
201
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
chowych typu zawiesinowego / Andrzej Maranda, Jerzy Nowaczewski, Anna Rozwadowska,
Edward Włodarczyk, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2 (294),
(1977), s. 109-120
2958. MARCINIAK, Wiesław.
Model pojemnościowy tranzystora MOS / Wiesław Marciniak, Mirosław Rusek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12 (304), (1977),
s. 73-80
2959. MICHALEC, Jerzy.
Samopodobne fale uderzeniowe i rozrzedzenia
w polaryzujących się ośrodkach ciągłych / Jerzy
Michalec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 2 (294), (1977), s. 67-78
2960. MORTKA, Stanisław.
Badanie adsorpcji statycznej i dynamicznej substancji toksycznych z roztworów wodnych na
węglach aktywnych / Stanisław Mortka, Aureliusz Socha. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 4 (296), (1977), s. 101-108
2961. MORTKA, Stanisław.
Badanie przydatności materiałów węglowych
do budowy elektrody tlenowej ogniwa cynkowo-powietrznego / Stanisław Mortka, Witold
Tomassi. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 11 (303), (1977), s. 65-74
2962. MORTKA, Stanisław.
Badanie struktury krystalicznej węglowych materiałów elektrodowych / Stanisław Mortka, Alfred Nowacki, Witold Tomassi. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11 (303), (1977),
s. 55-64
2963. MORTKA, Stanisław.
Otrzymywanie i własności węglowych włókien
filtrosorpcyjnych / Stanisław Mortka, Kazimierz
Szyszka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 4 (296), (1977), s. 163-168
2964. MORTKA, Stanisław.
Otrzymywanie węglowych materiałów elektrodowych i określenie ich struktury porowatej /
Stanisław Mortka, Witold Tomassi. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9 (301), (1977),
s. 51-64
202
2965. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badania widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) nitrocelulozy i prochu
nitrocelulozowego stabilizowanych dwufenyloaminą / Tadeusz Mrzewiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298), (1977),
s. 79-90
2966. NEFFE, Sławomir.
Metoda oznaczania sumarycznej zawartości zanieczyszczeń tlenowych w wodorku litu z zastosowaniem odczynnika Fischera / Sławomir
Neffe, Zenon Szczepaniak, Elżbieta Wieteska. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 2
(294), (1977), s. 59-66
2967. NIEPORĘT, Włodzimierz.
Równania konstytutywne dla mikrostrukturalnego elektrohydrodynamicznego modelu kryształu ciekłego / Włodzimierz Nieporęt, Czesław
Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 8 (300), (1977), s. 55-64
2968. NOWAK, Bogdan.
Badania niektórych własności powłok chromowych otrzymywanych w kąpielach konwencjonalnej i samosterującej zmodyfikowanej / Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 5 (297), (1977), s. 45-54
2969. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI,
Edward.
Niestabilności elektrohydrodynamiczne w kryształach ciekłych zgodne z zasadą zachowania
momentu pędu / Edward NowinowskiKruszelnicki, Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11 (303), (1977),
s. 43-54
2970. ORŁOŚ, Zbigniew.
Badania reologicznych odkształceń i efektów
optycznych epoksydowego materiału modelowego / Zbigniew Orłoś, Aleksander Wrzeszcz.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10
(302), (1977), s. 59-66
2971. ORŁOŚ, Zbigniew.
Zastosowanie pomiarów twardości do określania charakterystyk mechanicznych i optycznych
tworzywa epoksydowego / Zbigniew Orłoś,
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Aleksander Wrzeszcz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 10 (302), (1977), s. 51-58
2972. OSTROWSKI, Jerzy.
Doświadczalna ocena wpływu struktury krystalicznej warstwy ZnO na rodzaj generowanych
przez nie drgań akustycznych / Jerzy Ostrowski,
Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 2 (294), (1977), s. 43-50
2973. PANFIL, Janusz.
Badania strukturalne stopów uporządkowanych
Fe-Al(16%) metodami mikroskopii elektronowej i rentgenowskiej analizy strukturalnej / Janusz Panfil, Henryk Ziencik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 3 (295), (1977),
s. 95-104
2974. PANFIL, Janusz.
Opracowanie metody statystycznych pomiarów
wielkości i powierzchni ziarn stopu alperm / Janusz Panfil. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 3 (295), (1977), s. 105-110
2975. PARADOWSKI, Lesław.
Badanie własności pewnego algorytmu kojarzenia namiarów / Lesław Paradowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 3 (295), (1977),
s. 77-88
2976. PAWELEC, Józef.
Elementy teorii widma częstotliwości. Część 1.
Powstanie widma / Józef Pawelec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12 (304), (1977),
s. 137-150
2977. PIETRASIEŃSKI, Jan.
Określenie strat wynikających z użytkowania
obiektu o własnościach stochastycznych przy
obniżonej jakości funkcjonowania / Jan Pietrasieński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 7 (299), (1977), s. 57-64
2978. PIETRZYK, Stanisław.
Potencjometryczne izotermy adsorpcji jodu
z wodnych roztworów jodku potasowego na
węglach aktywowanych o różnym stopniu zaktywowania / Stanisław Pietrzyk, Maria Mioduska, Andrzej Świątkowski, Tadeusz Żmijewski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 11
(303), (1977), s. 75-82
2979. PLUCIŃSKI, Kazimierz Jerzy.
Analiza procesu przejściowego w strukturze
MIS. Część 1. Opis metody analizy procesu
przejściowego / Kazimierz Jerzy Pluciński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8
(300), (1977), s. 83-94
2980. PLUCIŃSKI, Kazimierz Jerzy.
Analiza procesu przejściowego w strukturze
MIS. Część 2. Opis wyników analizy procesu
przejściowego / Kazimierz Jerzy Pluciński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 8
(300), (1977), s. 95-104
2981. PORĘBSKI, Wojciech.
Ocena błędu dynamicznego przetworników
pomiarowych na podstawie rozkładu biegunów
transmitancji / Wojciech Porębski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12 (304), (1977),
s. 101-108
2982. PORĘBSKI, Wojciech.
Własności transmitancji uchybowej przy ocenie
błędu dynamicznego przetworników pomiarowych / Wojciech Porębski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 6 (298), (1977),
s. 61-66
2983. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Badanie fraunhoferowskiej dyfrakcji światła na
domenach MnBi / Włodzimierz Przybylski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 3
(295), (1977), s. 69-76
2984. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Ogólna postać wyznacznika Maxwella / Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 26, nr 6 (298), (1977), s. 25-30
2985. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Zasada Huygensa dla fal elektromagnetycznych
w ośrodkach bianizotropowych / Włodzimierz
Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 6 (298), (1977), s. 31-42
2986. ROGALSKI, Antoni.
Efekt
piezorezystancyjny
w
warstwach
PB0,82Sn0,18Te / Antoni Rogalski, Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10
(302), (1977), s. 117-126
203
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
2987. ROGALSKI, Antoni.
Technologia – struktura i własności warstw
Pb0,82Sn0,18Te otrzymywanych zmodyfikowaną
techniką „gorącego kanału” / Antoni Rogalski,
Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 26, nr 10 (302), (1977), s. 111-116
2995. TERPIŁOWSKI, Janusz.
Wpływ uchybów fluktuacyjnych fotodetektorów na błąd szybkozmiennych temperatur metodami pirometrii wielobarwnej / Janusz Terpiłowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 6 (298), (1977), s. 67-78
2988. RYMARZ, Czesław.
O regularyzacjach szybkozmiennych pól
w ośrodkach ciągłych / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 4 (296),
(1977), s. 47-56
2996. TORECKI, Stanisław.
Metoda pomiaru czasu reakcji spalania zupełnego stałych paliw rakietowych / Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 11 (303), (1977), s. 83-88
2989. STEC, Bronisław.
Fale normalne w sprzężonych liniach przesyłowych z rodzajem pola TEM / Bronisław Stec. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 1
(293), (1977), s. 65-70
2997. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Rozprzestrzenianie się wygenerowanych udarem masowym niestacjonarnych płaskich fal
uderzeniowych w warstwie ośrodka politropowego, spoczywającej na liniowo-sprężystym
podłożu / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 6 (298), (1977), s. 107-120
2990. STEC, Bronisław.
Temperatura szumów odbiornika macierzystego
/ Bronisław Stec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 26, nr 12 (304), (1977), s. 81-88
2991. SZUSTAKOWSKI, Mieczysław.
Echo fal magnetosprężystych w monokryształach YIG / Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 4 (296),
(1977), s. 69-74
2992. SZYMCZYK, Józef.
Problem optymalizacji prac profilaktycznych
metodą symulacji cyfrowej / Józef Szymczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12
(304), (1977), s. 109-116
2993. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
Badania nad statystyką adsorpcji jodu z roztworów wodno metanolowych na węglu aktywowanym / Andrzej Świątkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10 (302), (1977),
s. 77-84
2994. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
Badanie wpływu rozdrobnienia węgla aktywowanego na jego własności sorpcyjne. Część 4.
Wpływ własności domieszek mineralnych na
zdolność sorpcyjną węgla aktywowanego / Andrzej Świątkowski, Andrzej Jarmoluk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9 (301),
(1977), s. 31-38
204
2998. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Rozwiązanie zmodyfikowanego zagadnienia
Lagrange’a dla układu z dwoma tłokami / Radosław Trębinski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293),
(1977), s. 87-102
2999. WIETESKA, Elżbieta.
Wpływ temperatury i pH na efektywność wydzielania mikroskładników z roztworów soli litu
metodą chromatografii jonowymiennej / Elżbieta Wieteska, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 4 (296), (1977),
s. 87-92
3000. WŁODARCZYK, Edward.
O dwóch rodzajach fal uderzeniowych w gazie
politropowym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 9 (301),
(1977), s. 85-96
3001. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym lokalnym rozwiązaniu
problemu propagacji niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej w gazie politropowym / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 5 (297), (1977), s. 13-26
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3002. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej w gazie izotermicznym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 3 (295), (1977), s. 7-14
3003. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej w ośrodkach politropowych / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 4 (296), (1977), s. 131-146
3004. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji płaskiej fali uderzeniowej w niejednorodnym plastycznym ośrodku politropowym
z liniowosprężystym odciążeniem / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 26, nr 12 (304), (1977), s. 29-42
3005. WŁODARCZYK, Edward.
O płaskiej fali uderzeniowej w niejednorodnym
ośrodku wieloskładnikowym / Edward Włodarczyk, Luc Du Khuong. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 26, nr 1 (293), (1977), s. 15-28
3006. WŁODARCZYK, Edward.
O procesie obciążenia za frontem odbitej fali
uderzeniowej od masywnej ruchomej przegrody
w ośrodku niesprężystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26,
nr 2 (294), (1977), s. 21-30
3007. WŁODARCZYK, Edward.
O uderzeniowej intensywnej fali rozrzedzenia w
gazie idealnym wymuszonej ruchomymi źródłami termicznymi / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 10
(302), (1977), s. 19-30
3008. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie płaskiej fali uderzeniowej od ruchomej
masywnej przegrody umieszczonej w niejednorodnym ośrodku trójskładnikowym. Część 1.
Analityczne rozwiązanie problemu / Edward
Włodarczyk, Luc Du Khuong. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 5 (297), (1977),
s. 79-92
3009. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie płaskiej fali uderzeniowej od ruchomej
masywnej przegrody umieszczonej w niejednorodnym ośrodku trójskładnikowym. Część 2.
Numeryczna analiza pola ciśnienia i prędkości
masowej w otoczeniu punktu odbicia / Edward
Włodarczyk, Luc Du Khuong. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 7 (299), (1977),
s. 9-18
3010. WŁODARCZYK, Edward.
Propagacja niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej w gazie izotermicznym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
26, nr 4 (296), (1977), s. 21-34
3011. WŁODARCZYK, Edward.
Wpływ warunków brzegowych na proces formowania się fal uderzeniowych w ośrodkach
politropowych / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 26, nr 12 (304),
(1977), s. 19-28
Vol. 27, 1978 r.
3012. ADAMSKA, Gabriela.
Wygodna metoda otrzymywania ciekłokrystalicznych 4-n-alkilo-4’-cyjanodwufenyli / Gabriela Adamska, Roman Dąbrowski, Jerzy
Dziaduszek, Krystyna Kenig, Edmund Żytyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr
11 (315), (1978), s. 91-102
3013. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Rozwiązanie kompromisowe wieloosobowej
gry kooperacyjnej z normą
i rozwiązanie
Schmeidlera / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 12 (316),
(1978), s. 101-110
205
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3014. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Wielokryterialna optymalizacja rozmieszczenia
danych w pamięci zewnętrznej / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 1 (305), (1978), s. 107-116
3015. ANTONIK, Andrzej.
Metoda synchronizacji laserów w pikosekundowej diagnostyce procesów szybkozmiennych
/ Andrzej Antonik, Wojciech Niedzielski, Jan
Owsik, Lucjan Szadziński, Jan Terlecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 8 (312),
(1978), s. 109-113
3016. BADZIAK, Jan.
Eksperymentalne badania wzmocnienia impulsu
laserowego w nieliniowych układach wieloskładnikowych / Jan Badziak, Jan Owsik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308),
(1978), s. 105-114
3017. BADZIAK, Jan.
Quasi-stacjonarne dwufotonowe wzmocnienie
impulsu światła / Jan Badziak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978),
s. 125-132
3018. BARTOSZEK, Czesław.
Parametry zwierciadeł do laserów dużej mocy
otrzymanych z zastosowaniem wybuchowej
metody obróbki metali / Czesław Bartoszek, Jerzy Nowaczewski, Michał Syczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315),
(1978), s. 129-135
3019. BEDEŁEK, Włodzimierz.
Fotonapięcie w cienkowarstwowym układzie
heterozłączowym metal-CdS-SnO2 / Włodzimierz Bedełek, Michał Janusz Małachowski,
Edward Nowinowski-Kruszelnicki, Antoni Rogalski, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978), s. 167-176
3020. BIAŁOBRZESKI, Tadeusz.
Niezawodność mostów składanych / Tadeusz
Białobrzeski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 12 (316), (1978), s. 149-156
3021. BŁAŻEJAK, Julian.
Zastosowanie szybkiego splotu sygnałów do
badania wybranego układu r/lok / Julian Błaże-
206
jak, Zbigniew Poniatowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311), (1978),
s. 101-108
3022. BORKOWSKA, Danuta.
Warstwy PbTe otrzymywane zmodyfikowaną
techniką „gorącego kanału” / Danuta Borkowska, Antoni Rogalski, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 10
(314), (1978), s. 83-92
3023. BORKOWSKI, Wacław.
Obliczenie drgań własnych konstrukcji powłokowo prętowych metodą elementów skończonych / Wacław Borkowski, Marian Dacko. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 12
(316), (1978), s. 65-72
3024. BROJEWSKI, Remigiusz.
Trójwarstwowy baroklinowy różnicowo-różniczkowy opis troposfery uzgodniony z materiałem statystycznym / Remigiusz Brojewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 3
(307), (1978), s. 73-86
3025. BRZEZIŃSKI, Jan.
Badanie regularności rozwiązania pewnego nieskończonego układu nieliniowych równań całkowych / Jan Brzeziński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315), (1978), s. 79-90
3026. BRZEZIŃSKI, Jan.
O pewnych własnościach rozwiązań równania
polikalorycznego i pewnych zagadnieniach granicznych dla równania bikalorycznego / Jan
Brzeziński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 2 (306), (1978), s. 39-50
3027. BRZEZIŃSKI, Jan.
O pewnym zagadnieniu granicznym dla równania polikalorycznego rzędu p(p≥1) w półprzestrzeni z warunkami początkowymi typu Nicolescu / Jan Brzeziński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 10 (314), (1978), s. 55-64
3028. BUDA, Marian.
O zastosowaniu termodyfuzji do oczyszczania
ciał w stanie stałym / Marian Buda. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978),
s. 101-110
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3029. BUDA, Marian.
Termodyfuzja ze źródła zmiennego / Marian
Buda, Grzegorz Pielak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978), s. 111-124
3030. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Wpływ połączeń tlenowych na powierzchni
węgla aktywnego na adsorpcję kompleksów
metaloorganicznych pochodnych zasad Schiffa /
Wanda Burakiewicz-Mortka. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 12 (316), (1978), s. 73-80
3031. BURLAGA, Henryk.
Zagadnienie rozdysponowania sal w planowaniu zajęć / Henryk Burlaga. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 97-104
3032. BUŚKO, Bernard.
Metoda wprowadzania danych źródłowych do
komputera a poziom wiarygodności informacji /
Bernard Buśko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 8 (312), (1978), s. 97-104
3033. BYSZEWSKI, Adam.
Pomiar parametrów i wizualizacja akustycznych
fal powierzchniowych optyczną metodą odbiciową / Adam Byszewski, Anna Drzewiecka,
Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 10 (314), (1978),
s. 15-22
3034. CHŁODZIŃSKI, Janusz.
Laser z samosynchronizacją modów do diagnostyki procesów szybkozmiennych / Janusz
Chłodziński, Jan Marczak, Jan Owsik, Kazimierz Zuber. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 8 (312), (1978), s. 105-108
3035. CHMAJ, Janusz.
Nieliniowe i nieciągłe zagadnienie RiemannaHasemana dla układu dowolnej mocy funkcji
niewiadomych / Janusz Chmaj, Grzegorz Decewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 7 (311), (1978), s. 61-70
3036. CHMAJ, Janusz.
Zagadnienie Wekuy z warunkiem brzegowym
mocno-osobliwym w obszarze wielospójnym /
Janusz Chmaj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 7 (311), (1978), s. 71-80
3037. CHWALCZYK, Franciszek.
Propagacja trójwymiarowych niestacjonarnych
fal akustycznych w warstwie cieczy idealnej.
Część 1. Rozwiązanie podstawowe / Franciszek
Chwalczyk, Józef Rafa, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1
(305), (1978), s. 25-40
3038. CHWALCZYK, Franciszek.
Propagacja trójwymiarowych niestacjonarnych
fal akustycznych w warstwie cieczy idealnej.
Część 2. Rozwiązanie dla pola ciśnienia od obciążenia rozłożonego / Franciszek Chwalczyk,
Józef Rafa, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315), (1978),
s. 9-22
3039. CZECHOWSKI, Zdzisław.
Badania nad desorpcją jodu z sorbentów węglowych w roztworach. Część 2. Wpływ typu
struktury porowatej sorbentów węglowych na
desorpcję jodu w wodnym roztworze jodku potasowego / Zdzisław Czechowski, Helena Jankowska, Marek Kiełczewski, Andrzej Świątkowski, Stefan Ziętek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 9 (313), (1978), s. 49-54
3040. DACKO, Marian.
Analiza toroidalnego zbiornika na wodę metodą
elementów skończonych / Marian Dacko, Stanisław Gajowniczek, Antoni Mossor. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 83-96
3041. DACKO, Marian.
Pewien model elementu skończonego konstrukcji powłokowo prętowych / Marian Dacko, Jan
Szmelter. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 12 (316), (1978), s. 51-64
3042. DANICKI, Eugeniusz.
Eksperymentalno-numeryczna analiza dyfrakcji
ultradźwiękowych fal powierzchniowych / Eugeniusz Danicki, Marek Dilling. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978),
s. 141-154
207
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3043. DARLEWSKI, Witold.
Badania węgli aktywowanych metodą polarograficzną. Część 2. Zachowanie polarograficzne
węgli o różnej strukturze porowatej / Witold
Darlewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 5 (309), (1978), s. 43-48
3050. DEMIANIUK, Mieczysław.
Luminescencja przesyconych miedzią kryształów ZnS : CU / Mieczysław Demianiuk, Jan
Mochniak, Stanisław Waga, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305),
(1978), s. 51-58
3044. DARLEWSKI, Witold.
Elektrochemia nitrowych pochodnych dwufenylosulfonu. Część 3. Badania polarograficzne
w buforowanych wodno-etanolowych roztworach / Witold Darlewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315), (1978), s. 103-118
3051. DENUS, Sławomir.
Badanie fazy maksymalnej kompresji plazmy
w urządzeniu focus metodami laserowymi /
Sławomir Denus, Sylwester Kaliski, Andrzej
Kasperczuk, Stefan Kowalski, Marian Paduch,
Ludwik Pokora, Zygmunt Wereszczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309),
(1978), s. 49-58
3045. DĄBROWSKI, Roman.
Badania rozdziału izomerów kilku dwupodstawionych benzenu na benzoesanach p-hydroksyp’-alkiloazoksybenzenu jako fazach stacjonarnych w chromatografii gazowej / Roman Dąbrowski, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978),
s. 101-106
3046. DĄBROWSKI, Roman.
Chromatograficzne badanie benzoesanów phydroksy-p’-alkiloazoksybenzenu w obszarze
przejść fazowych / Roman Dąbrowski, Zygfryd
Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 2 (306), (1978), s. 93-100
3047. DĄBROWSKI, Roman.
Efekt zmiany fazy cholesteryk-nematyk w ciekłych kryształach z grupy cyjanoesterów / Roman
Dąbrowski,
Edward
NowinowskiKruszelnicki, Jerzy Zieliński, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7
(311), (1978), s. 149-157
3048. DĄBROWSKI, Roman.
Otrzymywanie nowych niesymetrycznych p,p’dwualkiloazobenzenów i p,p’-dwualkiloazoksybenzenów / Roman Dąbrowski, Krystyna Kenig. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr
3 (307), (1978), s. 137-146
3049. DEMIANIUK, Mieczysław.
Badanie wzrostu i realnej struktury monokryształów jodanu litu / Mieczysław Demianiuk, Jadwiga Piętaszewska, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311), (1978),
s. 157-164
208
3052. DERENTOWICZ, Henryk.
Elektronowo-optyczna
kamera
smugowa
„FENIKS” i jej zastosowanie w badaniach różnych szybkozmiennych procesów dynamicznych / Henryk Derentowicz, Jerzy Wróbel, Zbigniew Ziółkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 10 (314), (1978), s. 75-82
3053. DERENTOWICZ, Henryk.
Pomiary parametrów zbieżnych cylindrycznych
fal uderzeniowych metodami elektrycznymi
w próbkach metalowych / Henryk Derentowicz,
Zbigniew Ziółkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 10 (314), (1978), s. 65-74
3054. DĘBSKI, Wiesław.
Przejście hydrofilowego zolu żelatyny przez
chemiczną zmianę struktury cząsteczki / Wiesław Dębski, Leszek Kosobucki, Jerzy Plater. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 12
(316), (1978), s. 157-164
3055. DOBIECH, Ireneusz.
Badania modelowe dynamiki wydłużonych pocisków podkalibrowych w lufcie gładkościennej
/ Ireneusz Dobiech, Tadeusz Feiger, Roman
Spasiuk, Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315), (1978),
s. 49-60
3056. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza podłużnych drgań własnych odkształcalnego samolotu metodą elementów skończonych / Zbigniew Dżygadło, Jan Błaszczyk. –
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7
(311), (1978), s. 31-42
Loranc, Ryszard Świłło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 10 (314), (1978), s. 45-54
3057. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika podłużnego ruchu samolotu o zmiennej
geometrii skrzydła / Zbigniew Dżygadło, Jan
Maruszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 3 (307), (1978), s. 43-58
3064. GALUS, Wiesław.
Analiza i badania termicznych warunków pracy
niechłodzonych fotoprzewodzących detektorów
(Cd,Hg)Te szybkozmiennego promieniowania
o długości fali 10,6 µm / Wiesław Galus, Roman Jarocki, Tadeusz Persak, Józef Piotrowski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 10
(314), (1978), s. 29-44
3058. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika sterowanego podłużnego ruchu samolotu o zmiennej geometrii skrzydła / Zbigniew Dżygadło, Jan Maruszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311),
(1978), s. 43-60
3059. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w termicznie niejednorodnych
tarczach turbin gazowych / Zbigniew Dżygadło,
Jerzy Kierkowski, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315),
(1978), s. 33-48
3060. EKSANOW, Kamil.
Badanie reakcji fluorku metylo-O-pinakolinofosfonowego (somanu) z podchlorynem wapniowym w roztworze wodnym / Kamil Eksanow. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27,
nr 6 (310), (1978), s. 119-128
3061. FORTUŃSKA, Wacława.
Badania krystaliczne D-KDP. Część 1. / Wacława Fortuńska, Krzysztof Kulicki, Wacław
Muniak, Elżbieta Pałka, Romana Suchańska,
Hanna Włodarczyk, Urszula Wrońska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 9 (313),
(1978), s. 97-106
3062. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Automatyczna interpretacja interferogramów
rentgenowskich od cienkich warstw / Jerzy Frydrychowicz, Andrzej Rola-Janicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 131-140
3063. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Rentgenograficzne i derywatograficzne badanie
przyczyn uszkodzeń przetworników piezoelektrycznych z LiJO3 / Jerzy Frydrychowicz, Piotr
3065. GALUS, Wiesław.
O możliwości osiągnięcia kwantowej granicy
wykrywalności w detekcji heterodynowej promieniowania 10,6 µm przy pomocy niechłodzonych detektorów fotoprzewodzących / Wiesław
Galus, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 9 (313), (1978), s. 75-82
3066. GALUS, Wiesław.
Optymalizacja składu CdxHg1-xTe dla wykonywania fotoprzewodzących, niechłodzonych detektorów zakresu 8÷16 µm / Wiesław Galus. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 9
(313), (1978), s. 65-74
3067. GALUS, Wiesław.
Termiczny współczynnik rezystancji i termiczny współczynnik czułości niechłodzonych fotoprzewodzących detektorów (Cd,Hg)Te szybkozmiennego promieniowania 10,6 µm / Wiesław
Galus, Tadeusz Persak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 10 (314), (1978), s. 23-28
3068. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Analiza numeryczna profilowanej kompresji
wybuchowej D-T dla realizacji krytycznych parametrów syntezy. Część 3. Wydatek neutronów
/ Andrzej Gałkowski, Witold Głuchowski, Sylwester Kaliski, Robert Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306),
(1978), s. 51-60
3069. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Wydatek neutronów dla krytycznej kompresji
wybuchowej D-T w układzie sferycznym
z ciężką warstwą inercyjną. Część 1 / Andrzej
Gałkowski, Witold Głuchowski, Sylwester Kaliski, Robert Świerczyński. – Bibliogr. –
209
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 12 (316), (1978),
s. 3-14
3070. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Wydatek neutronów dla krytycznej kompresji
wybuchowej D-T w układzie sferycznym
z ciężką warstwą inercyjną. Część 2 / Andrzej
Gałkowski, Witold Głuchowski, Sylwester Kaliski, Robert Świerczyński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 12 (316), (1978),
s. 15-22
3071. GLIWIŃSKI, Aleksander.
Analiza sprzężeń w układach cienkościennych
wibratorów cylindrycznych / Aleksander Gliwiński, Władysław Kołosowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305), (1978),
s. 99-106
3072. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Analiza parametrów fotomagnetoelektrycznych
detektorów średniej i dalekiej podczerwieni
wykonanych z (Cd, Hg)Te / Mirosław Grudzień, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315), (1978), s. 119-128
3073. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Graniczne parametry fotodiod CdxHg1-xTe / Mirosław Grudzień, Edmund Igras, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 3
(307), (1978), s. 129-136
3074. GRZESIAK, Andrzej.
Badanie wpływu sprzężenia zwrotnego na jakość działania wybranych struktur TES z
uwzględnieniem szumu gaussowskiego / Andrzej Grzesiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 6 (310), (1978), s. 75-92
3075. IDCZAK, Włodzimierz.
Sztywno-lepkoplatyczna płyta kołowa obciążona impulsem ciśnienia / Włodzimierz Idczak,
Andrzej Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 12 (316), (1978), s. 141-148
3076. JACH, Karol.
Analiza numeryczna sprzężonej wybuchowoprądowej kompresji plazmy / Karol Jach, Sylwester Kaliski, Maciej Mroczkowski, Antoni
Sarzyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 9 (313), (1978), s. 25-34
210
3077. JANKOWSKA, Helena.
Badania nad desorpcją jodu z sorbentów węglowych. Część 1. Desorpcja jodu z węgla aktywowanego o rozwiniętej strukturze porów
przejściowych w wodnym roztworze jodku potasowego / Helena Jankowska, Andrzej Świątkowski, Stefan Ziętek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978), s. 23-30
3078. JANKOWSKA, Helena.
Metoda wyznaczania izoterm adsorpcji jodu
z roztworów z zastosowaniem pojedynczej
próbki sorbentu / Helena Jankowska, Andrzej
Świątkowski, Stefan Ziętek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978),
s. 75-84
3079. JANKOWSKA, Helena.
Porównanie adsorpcji azotu z adsorpcją jodu
z roztworów na węglach aktywowanych / Helena Jankowska, Zdzisław Czechowski, Marek
Kiełczewski, Andrzej Świątkowski, Stefan Ziętek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr
2 (306), (1978), s. 85-92
3080. JANKOWSKA, Helena.
Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na adsorpcję
jodu z jego roztworów na sadzy / Helena Jankowska, Robert Gaczyński, Andrzej Świątkowski, Jerzy Szrodt, Anna Dmowska-Żelazowska.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7
(311), (1978), s. 123-134
3081. JANKOWSKA, Helena.
Wpływ stanu powierzchni preparatów węglowych na potencjał elektrody proszkowej w roztworach halogenków / Helena Jankowska, Jerzy
Leśniak, Sławomir Neffe, Andrzej Świątkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5
(309), (1978), s. 31-42
3082. JÓZEFIK, Władysław.
Modelowanie obiektów dla celów diagnostycznych / Władysław Józefik, Jan Pietrasieński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 3
(307), (1978), s. 95-106
3083. KACZMAREK, Sławomir.
Oddziaływanie defektów domieszkowych w
warstwie brzegowej z powierzchniowymi modami drgań sieci / Sławomir Kaczmarek, Jerzy
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 9 (313), (1978), s. 35-48
3084. KACZMAREK, Sławomir.
Powierzchniowe mody drgań kryształów o strukturze fluorytu i antyfluorytu / Sławomir Kaczmarek, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978),
s. 61-74
3085. KALISKI, Sylwester.
„Bilinerowa” metoda implozyjnej kompresji
plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311), (1978), s. 81-90
3086. KALISKI, Sylwester.
Bistożkowa, profilowana kompresja wybuchowa materii / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315), (1978),
s. 3-8
3087. KALISKI, Sylwester.
Bistożkowy układ koncentrycznej kompresji
wybuchowej D-T / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311),
(1978), s. 3-10
3092. KALISKI, Sylwester.
Generacja neutronów w układzie płaskim za pomocą wybuchowej implozji powłoki o zmiennej
gęstości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978), s. 3-8
3093. KALISKI, Sylwester.
Generacja neutronów za pomocą implozji powłoki o zmiennej gęstości w systemie bistożkowym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311), (1978),
s. 11-18
3094. KALISKI, Sylwester.
Hiperkompresja materii za pomocą minieksplozji termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 8 (312),
(1978), s. 3-10
3095. KALISKI, Sylwester.
Koncentryczna fala uderzeniowa o stałej prędkości w ośrodku niejednorodnym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 3 (307), (1978), s. 3-8
3088. KALISKI, Sylwester.
Ciśnienie pola próżni na elektron / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 9 (313), (1978), s. 3-8
3096. KALISKI, Sylwester.
O optymalnych warunkach wyjścia skumulowanej fali uderzeniowej na swobodną powierzchnię / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 3 (307), (1978),
s. 9-16
3089. KALISKI, Sylwester.
Ekscentryczna hiperdetonacyjna fala uderzeniowa / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305), (1978),
s. 123-130
3097. KALISKI, Sylwester.
O pewnej interpretacji ciśnienia promieniowania laserowego dla generacji par / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27,
nr 10 (314), (1978), s. 3-6
3090. KALISKI, Sylwester.
Generacja neutronów w plazmie deuterowej za
pomocą implozji laserem CO2 powłoki do obszaru stożkowego / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 3 (307),
(1978), s. 87-94
3098. KALISKI, Sylwester.
O prostym przybliżonym określeniu wykładnika
samopodobieństwa dla koncentrycznych fal
uderzeniowych / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305), (1978),
s. 3-6
3091. KALISKI, Sylwester.
Generacja neutronów w stożku deuterowym za
pomocą wybuchowej implozji powłoki o zmiennej gęstości / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 9-14
3099. KALISKI, Sylwester.
Optymalizacja gęstości D i D-T przy wybuchowej syntezie w układzie stożkowym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 11 (315), (1978), s. 73-78
211
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3100. KALISKI, Sylwester.
Optymalny wydatek neutronów mikrosyntezy
w układzie kompresja-temperatura / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 10 (314), (1978), s. 7-14
3108. KALISKI, Sylwester.
Termodynamiczna optymalizacja „bilinerowych” układów kompresji plazmy dla celów
mikrosyntezy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 11 (315), (1978),
s. 61-72
3101. KALISKI, Sylwester.
Parametry krytyczne syntezy rdzenia gazowego
D-T osiągnięte za pomocą profilowanego wybuchu w gęstym ośrodku z niejednorodną warstwą przejściową / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308),
(1978), s. 73-82
3109. KALISKI, Sylwester.
Wstrzeliwanie D-T poprzez niejednorodną warstwę przejściową w układzie koncentrycznym
generowanym profilowanym wybuchem / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 1 (305), (1978), s. 117-122
3102. KALISKI, Sylwester.
Propagacja hiperdetonacyjnej fali uderzeniowej
w ośrodku niejednorodnym / Sylwester Kaliski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 6
(310), (1978), s. 3-8
3110. KALISKI, Sylwester.
Wybuchowa implozja powłoki warstwowej do
obszaru kompresji plazmy D / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr
6 (310), (1978), s. 9-16
3103. KALISKI, Sylwester.
Prosta ocena parametrów fali Macha w stożku
kumulacyjnym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978),
s. 3-10
3111. KAMIŃSKI, Józef.
Ruch ziaren pyłu w strumieniu powietrza o cyklicznej zmianie prędkości przepływu / Józef
Kamiński, Kazimierz Rutkowski, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27,
nr 6 (310), (1978), s. 27-36
3104. KALISKI, Sylwester.
Przybliżona ocena koncentrycznej ciągle profilowanej, wybuchowej krytycznej kompresji plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978), s. 13-8
3105. KALISKI, Sylwester.
Przybliżone określenie wykładnika samopodobieństwa dla koncentrycznych fal uderzeniowych w ośrodku niejednorodnym / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 1 (305), (1978), s. 7-10
3106. KALISKI, Sylwester.
Rozpad profilowanej fali uderzeniowej w punkcie kumulacji / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978),
s. 3-12
3107. KALISKI, Sylwester.
Sprzężona wybuchowo-prądowa kompresja plazmy. Przybliżenie samopodobne / Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 8 (312), (1978), s. 11-20
212
3112. KAPELEWSKI, Jerzy.
Sieciowy i symetryczny opis pasm powierzchniowych / Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 12 (316), (1978),
s. 111-124
3113. KAPICA, Józef.
Metoda multipleksowa rozwiązywania równań
różniczkowych cząstkowych za pomocą komputerów hybrydowych / Józef Kapica. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306),
(1978), s. 29-38
3114. KAPICA, Józef.
Zasada rozwiązywania równań różniczkowych
cząstkowych za pomocą komputerów hybrydowych WAT-1010 i WAT-1100 w sekwencji
równań różniczkowych zwyczajnych powstałych w wyniku dyskretyzacji zmiennych niezależnych / Józef Kapica. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978), s. 87-100
3115. KAPICA, Józef.
Zastosowanie metod Monte Carlo do rozwią-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
zywania nieliniowych równań całkowych Fredholma drugiego rodzaju za pomocą komputerów
hybrydowych / Józef Kapica. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978),
s. 73-86
3116. KAPUSTA, Zbigniew.
Badania doświadczalne pirostatycznej i pirodynamicznej szybkości spalania prochu drobnoziarnistego / Zbigniew Kapusta, Stanisław Torecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27,
nr 12 (316), (1978), s. 81-92
3117. KASPERCZUK, Andrzej.
Numeryczne rozwiązanie równania całkowego
Abela w diagnostyce optycznej obiektów osiowosymetrycznych / Andrzej Kasperczuk, Marian Paduch, Ludwik Pokora, Zygmunt Wereszczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 5 (309), (1978), s. 59-72
3118. KILIAS, Jerzy.
Wytwarzanie złącz P-N w PbTe / Jerzy Kilias. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4
(308), (1978), s. 141-148
3119. KONOPKA, Stanisław.
Badania wpływu momentu bezwładności, sprężystości, tłumienia oraz rozstawu osi i kół na
charakterystyki dynamiczne koparki w czasie
obrotu nadwozia. Część 1. Model fizyczny /
Stanisław Konopka, Leszek Stopyra. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 47-52
3120. KONOPKA, Stanisław.
Badanie wpływu momentu bezwładności, sprężystości, tłumienia oraz rozstawu osi i kół na
charakterystyki dynamiczne koparki w czasie
obrotu nadwozia. Część 2. Badania eksperymentalne i symulacyjne / Stanisław Konopka,
Leszek Stopyra. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 4 (308), (1978), s. 53-72
3121. KORZUŃ, Mikołaj.
Dyskusja mechanizmu procesu elektrowybuchowego pobudzania reakcji przemiany wybuchowej / Mikołaj Korzuń. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 3 (307), (1978),
s. 115-128
3122. KUCHLER, Antoni.
O wzajemnym oddziaływaniu sztywności konstrukcji podlegającej obciążeniu stałemu i konsolidacji podłoża opisanego modelem Teraghiego /Antoni Kuchler, Dionizy Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 12
(316), (1978), s. 125-140
3123. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Estymacja quasi-optymalna w liniowych układach dyskretnych przy oddziaływaniu zakłóceń
silnie skorelowanych w czasie / Włodzimierz
Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 6 (310), (1978), s. 105-118
3124. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Estymacja suboptymalna w liniowych układach
dyskretnych przy oddziaływaniu zakłóceń silnie
skorelowanych w czasie / Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27,
nr 7 (311), (1978), s. 109-122
3125. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Modelowanie liniowych układów dyskretnych
dla przypadku oddziaływania zakłóceń silnie
skorelowanych w czasie / Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27,
nr 6 (310), (1978), s. 93-104
3126. LEŚNIEWSKI, Jan.
Ocena stopnia zużycia elementów wybranego
skojarzenia silnika spalinowego przy pomocy
sygnału wibroakustycznego / Jan Leśniewski,
Bogdan Renowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 8 (312), (1978), s. 63-70
3127. LEŚNIEWSKI, Jan.
Ocena wpływu parametrów pracy silnika bez
obciążenia na składowe jego widma drgań / Jan
Leśniewski, Bogdan Renowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978),
s. 19-28
3128. LEŚNIEWSKI, Jan.
Wpływ parametrów technologicznych przy
spawaniu żeliwa drutem stalowym w aktywnej
osłonie gazowej na rozkład twardości w złączu /
Jan Leśniewski, Dariusz Raczkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311),
(1978), s. 143-148
213
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3129. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Fotoelektryczne wyznaczenie wysokości bariery
Schottky’ego metal-krzem metodą oświetlenia
od strony krzemu / Michał Janusz Małachowski,
Tomasz Kostrzyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305), (1978), s. 67-74
3130. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na własności elektryczne warstw Pb0,82Sn 0,018Te / Michał
Janusz Małachowski, Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305),
(1978), s. 59-66
3131. MARANDA, Andrzej.
Badanie właściwości detonacyjnych zawiesinowych materiałów wybuchowych metodą
elektromagnetyczną / Andrzej Maranda, Jerzy
Nowaczewski, Edward Włodarczyk, Bogdan
Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 4 (308), (1978), s. 15-28
3132. MARANDA, Andrzej.
O niektórych właściwościach detonacyjnych
zawiesinowych materiałów wybuchowych
uczulanych pyłem aluminiowym (MWZ-Al) /
Andrzej Maranda. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978), s. 11-22
3133. MARCINIAK, Wiesław.
Prąd jonizacji zderzeniowej w tranzystorze
MOS / Wiesław Marciniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978),
s. 155-166
3134. MICHALEC, Jerzy.
Rozszczepienie fali rozrzedzenia w polaryzujących się ośrodkach stałych w zewnętrznym polu
elektrycznym / Jerzy Michalec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 8 (312), (1978),
s. 41-52
3135. MOROZ, Czesław.
O rozległej strefie pomiarowej wag przenośnikowych / Czesław Moroz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309), (1978), s. 125-132
3136. MOROZ, Czesław.
Rozległa strefa pomiarowa wagi przenośnikowej o długim pomoście / Czesław Moroz. – Bi-
214
bliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 5 (309),
(1978), s. 133-140
3137. MOSZCZYŃSKI, Aleksander.
Badanie charakteru i przyczyn niszczenia przewodu lufy szybkostrzelnej armaty automatycznej / Aleksander Moszczyński, Jerzy Zborowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 6
(310), (1978), s. 37-44
3138. MRZEWIŃSKI, Tadeusz.
Badania reakcji dwufenyloaminy podczas termicznego rozkładu prochu / Tadeusz Mrzewiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 6
(310), (1978), s. 45-54
3139. MUNIAK, Wacław.
Badania procesów wysokotemperaturowych
w zmodernizowanej instalacji pieca systemu
Tammana / Wacław Muniak, Józef Wasiak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 9
(313), (1978), s. 107-116
3140. NALEPA, Włodzimierz.
Własności pewnych całek mocno osobliwych
typu parabolicznego / Włodzimierz Nalepa,
Stanisław Pawlak. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 3 (307), (1978), s. 59-72
3141. NOWAK, Henryk.
Badania wpływu niektórych parametrów strzału
na wielkość i charakter rany postrzałowej / Henryk Nowak, Antonina Noweta. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 3 (307), (1978),
s. 107-114
3142. NOWAK, Zenon.
Fotoprzewodzące detektory (Cd, Hg)Te o zawężonej charakterystyce widmowej i detektory
wielobarwowe / Zenon Nowak, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 2
(306), (1978), s. 133-138
3143. NOWAK, Zenon.
Jednorodne warstwy CdxHg1-xTe na hete[r]opodłożach / Zenon Nowak, Janusz Perczyński, Józef Piotrowski, Janusz Sadowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1
(305), (1978), s. 141-150
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3144. OCHWAT, Stanisław.
Zastosowanie matematycznych planów eksperymentu w badaniach silników spalinowych /
Stanisław Ochwat, Jerzy Walentynowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311),
(1978), s. 165-174
3152. PLUCIŃSKI, Kazimierz Jerzy.
Zmodyfikowana admitancyjna metoda badań
stanów powierzchniowych w warstwie granicznej Si-SiO2. Część 1. Podstawy teoretyczne /
Kazimierz Jerzy Pluciński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305), (1978),
s. 75-86
3145. OLSZEWSKA, Maria.
Detektory półprzewodnikowe struktury AuCdTe-Al do detekcji nanosekundowych impulsów promieniowania zakresu widzialnego ultrafioletowego i rentgenowskiego / Maria Olszewska, Marian Paduch, Józef Piotrowski, Ludwik
Pokora. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 5 (309), (1978), s. 177-183
3153. PLUCIŃSKI, Kazimierz Jerzy.
Zmodyfikowana admitancyjna metoda badań
stanów powierzchniowych w warstwie granicznej Si-SiO2. Część 2. Eksperymentalna analiza
porównawcza / Kazimierz Jerzy Pluciński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1
(305), (1978), s. 87-98
3146. PASIERBIŃSKI, Jerzy.
Komputerowe modelowanie statycznych charakterystyk diod półprzewodnikowych / Jerzy
Pasierbiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 8 (312), (1978), s. 79-86
3154. PONIKOWSKI, Józef Dionizy.
Wyznaczanie wpływu temperatury na moc generatora Gunna / Józef Dionizy Ponikowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 6
(310), (1978), s. 137-144
3147. PAWELEC, Józef.
Elementy teorii widma częstotliwości. Część 2.
Przekształcanie widma w układach / Józef
Pawelec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 8 (312), (1978), s. 87-96
3155. POPIEL, Stanisław.
Niektóre właściwości układu ciekły kryształnośnik w chromatografii gazowej / Stanisław
Popiel, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 29-38
3148. PIOTROWSKI, Józef.
Badania profilu składu w epitaksjalnych strukturach (Cd, Hg)Te / Józef Piotrowski, Stefan
Wojciechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 3 (307), (1978), s. 147-154
3149. PIOTROWSKI, Józef.
Niechłodzone detektory fotoprzewodzące CdHgTe zakresu 3-5,5 µm / Józef Piotrowski, Tadeusz Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 27, nr 1 (305), (1978), s. 131-140
3150. PIOTROWSKI, Józef.
Technologia struktur z gradientem składu (Cd,
Hg)Te / Józef Piotrowski, Stefan Wojciechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr
3 (307), (1978), s. 155-161
3151. PLUCIŃSKI, Kazimierz Jerzy.
Analiza dwuwymiarowego modelu tranzystora
MIS / Kazimierz Jerzy Pluciński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 6 (310), (1978),
s. 55-64
3156. POPIEL, Stanisław.
Rozdział bliskowrzących mieszanin na ciekłych
kryształach jako fazach stacjonarnych / Stanisław Popiel, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 39-46
3157. PORADZIŃSKI, Kazimierz.
Planowanie kontroli profilaktycznych obiektów
naprawialnych / Kazimierz Poradziński, Jan
Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 12 (316), (1978), s. 93-100
3158. PRZYBYSZ, Czesław.
Czwórnikowy elektryczny model rezystora /
Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 6 (310), (1978), s. 65-74
3159. PRZYBYSZ, Czesław.
Dwójnikowe elektryczne modele rezystora /
Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978), s. 115-124
215
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3160. PRZYBYSZ, Czesław.
Własności elektryczne cienkowarstwowych rezystorów nichromowych w pasmie częstotliwości do 250 MHZ / Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308),
(1978), s. 125-130
3161. ROGALSKI, Antoni.
Powierzchniowy transport nośników w epitaksjalnych warstwach Pb0,82Sn0,18Te w temperaturze 77 K / Antoni Rogalski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 4 (308), (1978),
s. 149-157
3162. RYBIŃSKI, Janusz.
Zastosowanie cienkich warstw tellurowych jako
przetworników ciśnienia / Janusz Rybiński,
Wojciech Włodarski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 6 (310), (1978), s. 145-149
3163. RYMARZ, Czesław.
Konfrontacja struktury widmowej operatorów
przejścia dla metody czasowo-przestrzennych
elementów skończonych i metody różnic skończonych / Czesław Rymarz, Ireneusz Winnicki.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 11
(315), (1978), s. 23-32
3164. RYMARZ, Czesław.
Modele gradientowe ograniczonego ośrodka
nielokalnego / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 8 (312), (1978),
s. 53-62
3165. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Rozdzielenie i identyfikacja grupy substancji
toksycznych przy użyciu chromatografii cienkowarstwowej / Aleksandra StachlewskaWróblowa. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
27, nr 7 (311), (1978), s. 135-142
3166. SZARANIEC, Bogumił.
Wykorzystanie metody numerycznej RungegoKutty do określenia charakterystyk rozrzutu pocisków / Bogumił Szaraniec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 8 (312), (1978),
s. 71-78
3167. SZMELTER, Jan.
Rozwiązanie równań statyki metodą gradientów
216
sprzężonych / Jan Szmelter, Tadeusz Niezgoda.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1
(305), (1978), s. 41-50
3168. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
Adsorpcja pary wodnej na węglach aktywowanych ługowanych kwasami mineralnymi / Andrzej Świątkowski, Andrzej Jarmoluk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 6 (310),
(1978), s. 129-136
3169. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
Wpływ charakteru struktury porowatej sorbentów węglowych na statykę adsorpcji jodu z roztworów metanolowych / Andrzej Świątkowski,
Mirosław Kwaśny. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 27, nr 9 (313), (1978), s. 55-64
3170. TERPIŁOWSKI, Janusz.
Ocena możliwości granicznych pomiaru szybkozmiennych temperatur za pomocą pirometru
dwubarwowego / Janusz Terpiłowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 7 (311),
(1978), s. 91-100
3171. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O uderzeniowej kompresji półnieskończonego
ośrodka politropowego z wykorzystaniem warstwy amortyzacyjnej / Radosław Trębiński,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 12 (316), (1978), s. 23-38
3172. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O wnikaniu impulsu ciśnienia w ośrodek trójskładnikowy / Radosław Trębiński, Waldemar
Trzciński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 9 (313), (1978),
s. 9-24
3173. WAWER, Zenon.
Wpływ potencjału węglowego atmosfery endotermicznej i zawartości miedzi na powierzchniowe stężenie węgla i zmiany wymiarowe
spieków żelaza z miedzią / Zenon Wawer. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 9 (313),
(1978), s. 117-123
3174. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Wpływ wymiany ciepła przez promieniowanie
na bezwładność wskazań czujników temperatury o parametrach skupionych przy skokowej
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
zmianie temperatury / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 6 (310),
(1978), s. 17-26
tropowym ośrodku sprężystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27,
nr 7 (311), (1978), s. 19-30
3175. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnych właściwościach uderzeniowego
sprężania gazu za pomocą ciężkiego tłoka /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 2 (306), (1978), s. 107-124
3180. WŁODARCZYK, Edward.
O rozpadzie dowolnej nieciągłości powstałej
przy zderzeniu dwóch dopędzających się stacjonarnych fal uderzeniowych w gazie politropowym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 8 (312), (1978),
s. 21-32
3176. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym przybliżonym rozwiązaniu problemu wielokrotnej refrakcji uderzeniowej fali obciążenia w ośrodku warstwowym / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 12 (316), (1978), s. 39-50
3177. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji uderzeniowej fali obciążenia w wielofazowym ośrodku warstwowym. Część 1.
Konstrukcja rozwiązania problemu / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 27, nr 3 (307), (1978), s. 31-42
3178. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zjawisku w procesie detonacji zawiesinowych materiałów wybuchowych zanurzonych w hydrostatycznym polu ciśnienia /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 27, nr 3 (307), (1978), s. 17-30
3179. WŁODARCZYK, Edward.
O przestrzennych frontach fal naprężenia w izo-
3181. WŁODARCZYK, Edward.
O rozpadzie dowolnej nieciągłości wygenerowanej centrowaną falą zgęszczenia w ośrodku
politropowym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 8 (312),
(1978), s. 33-40
3182. WŁODARCZYK, Edward.
Wpływ ciśnienia początkowego na proces propagacji stacjonarnej fali uderzeniowej w gazie
politropowym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 27, nr 1 (305),
(1978), s. 11-24
3183. ZWIERZCHOWSKANOWAKOWSKA, Zofia.
Zastosowanie węglowej dyfuzyjnej elektrody
tlenowej do pomiaru stężenia tlenu w fazie gazowej / Zofia Zwierzchowska-Nowakowska,
Michalina Bosak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 27, nr 9 (313), (1978), s. 83-96
Vol. 28, 1979 r.
3184. ANDRZEJEWSKA, Teresa.
Badania krystalizacji D-KDP. Część 3. / Teresa
Andrzejewska, Wacława Fortuńska, Krzysztof
Kulicki, Walerian Maleńczyk, Wacław Muniak,
Michał Otowski, Elżbieta Pałka, Romana Suchańska, Hanna Włodarczyk, Ryszard Wodnicki, Urszula Wrońska. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 9 (325), (1979), s. 127-138
3185. ANDRZEJEWSKA, Teresa.
Badanie efektywności przełączenia komórek
Pockelsa w rezonatorze laserowym / Teresa
Andrzejewska, Andrzej Antonik, Jan Marczak,
Wojciech Niedzielski, Lucjan Szadziński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322),
(1979), s. 105-110
3186. BANEL, Tadeusz.
O pewnych właściwościach szybkozłączy układów hydraulicznych / Tadeusz Banel, Jerzy Tyczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 10 (326), (1979), s. 101-108
217
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3187. BARAN, Jan W.
Dichroizm, parametr uporządkowania i kierunki
momentów przejść oscylacyjnych nematycznego PCB / Jan W. Baran, Feliks Borowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320),
(1979), s. 61-72
3194. BŁAŻEJEWICZ, Tadeusz.
Wpływ technologii wytwarzania na jakość betonu poliestrowego : badania laboratoryjne /
Tadeusz Błażejewicz, Maciej Piotrowski, Stanisław Wrochna. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 3 (319), (1979), s. 131-140
3188. BARAN, Jan W.
Dyspersja współczynników załamania i dwójłomności PCB / Jan W. Baran, Tadeusz Opara,
Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 9 (325), (1979), s. 83-92
3195. BOBIN, Franciszek.
O kompleksowej metodzie prognozowania stanu obiektu złożonego / Franciszek Bobin. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 9 (325),
(1979), s. 35-42
3189. BARAN, Jan W.
Otrzymywanie i niektóre fizyczne własności
nematogennych związków szeregu 4-nalkilobezoesanów 4’-cyjanofenylu / Jan W. Baran, Jerzy Kędzierski, Jerzy Konarski, Krystyna
Radomska, Zbigniew Raszewski, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 9
(325), (1979), s. 69-82
3196. BUDA, Marian J.
Badania porównawcze efektów dyfuzji i termodyfuzji / Marian J. Buda, Grzegorz F. Pielak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1
(317), (1979), s. 33-46
3190. BARTOSZEK, Czesław.
Wpływ dodatku helu na wskaźniki energetyczne
lasera gazodynamicznego z wykorzystaniem reakcji spalania / Czesław Bartoszek, Michał Syczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 2 (318), (1979), s. 121-128
3191. BIES, Grzegorz.
Analiza drgań próbki o zmiennym przekroju /
Grzegorz Bies, Wiesław Drążek, Jan Jabczyński, Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 28, nr 9 (325), (1979), s. 25-34
3192. BLAIM, Zbigniew.
Kontrola ciśnienia całkowitego i składu mieszaniny gazowej lasera He-Ne metodą spektroskopową / Zbigniew Blaim, Tadeusz Machowski,
Jan Malinowski, Barbara Schneider. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 12 (328),
(1979), s. 115-118
3193. BŁAŻEJEWICZ, Tadeusz.
Opracowanie składu betonu poliestrowego
o wysokiej wytrzymałości na ściskanie / Tadeusz Błażejewicz, Stanisław Wrochna. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 3 (319),
(1979), s. 123-130
218
3197. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Badania własności katalitycznych węgla aktywnego modyfikowanego kompleksami metaloorganicznymi / Wanda Burakiewicz-Mortka, Marek Gwizdalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 4 (320), (1979), s. 93-104
3198. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Wpływ luzów montażowych na siły i ugięcia
w mostach składanych na sztywnych podporach
/ Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 3 (319), (1979), s. 73-88
3199. CHOMA, Jerzy.
Badania nad własnościami antycholinoesterazowymi toksycznych związków fosforoorganicznych. Część 1. Wyznaczanie wielkości kinetycznych charakteryzujących własności antycholinoesterazowe / Jerzy Choma, Stanisław
Głozak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 8 (324), (1979), s. 143-152
3200. CHOMA, Jerzy.
Badania nad własnościami antycholinoesterazowymi toksycznych związków fosforoorganicznych. Część 2. Wpływ aktywności inhibicyjnej związków fosforoorganicznych na ich
oznaczalność metodą biochemiczną / Jerzy
Choma, Stanisław Głozak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 9 (325), (1979), s. 93-98
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3201. CHOMA, Jerzy.
Badanie katalitycznej aktywności acetylocholinoesterazy względem acetylocholiny / Jerzy
Choma, Stanisław Głozak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 8 (324), (1979), s. 137-142
3202. CISZEWSKI, Bohdan.
Rola dyslokacyjnej substruktury niektórych metali o sieci A1 w procesie anomalnego rozrostu
ziaren po zgniocie krytycznym / Bohdan Ciszewski, Wojciech Przetakiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321), (1979),
s. 41-50
3203. CUDNY, Waldemar.
Analiza naprężeń w początkowo-liniowo sprężystym stanie odkształcenia poprzedzającym
deformację plastyczną. Część 1./ Waldemar
Cudny, Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320), (1979), s. 73-82
3204. CUDNY, Waldemar.
Analiza naprężeń w początkowo-liniowo sprężystym stanie odkształcenia poprzedzającym
deformację plastyczną. Część 2. / Waldemar
Cudny, Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 119-128
3205. CZAPLICKI, Janusz.
O niektórych własnościach laminatów epoksydowo-szklanych formowanych ze spoiw prepolimerowych / Janusz Czaplicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320), (1979),
s. 135-142
3206. CZAPLICKI, Janusz.
Ocena skuteczności niektórych metod przyspieszonego utwardzania laminatów epoksydowoszklanych / Janusz Czaplicki, Jan Godzimirski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 4
(320), (1979), s. 143-149
3207. DACKO, Marian.
Redukcja do sił węzłowych obciążeń powierzchniowych i masowych w konstrukcjach
powłokowo prętowych / Marian Dacko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 3 (319),
(1979), s. 89-96
3208. DANICKI, Eugeniusz.
Rezonator z akustyczną falą powierzchniową /
Eugeniusz Danicki, Bogdan Kamiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 8 (324),
(1979), s. 167-180
3209. DARLEWSKI, Witold.
Polarograficzne badania sadz. Część 3 / Witold
Darlewski, Wojciech Wąsowicz, Stefan Ziętek.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6
(322), (1979), s. 97-104
3210. DĄBROWSKI, Janusz.
O doborze parametrów odcinkowo-liniowej
charakterystyki sprężystej zawieszenia samochodu / Janusz Dąbrowski, Tadeusz Kasprzyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 12
(328), (1979), s. 21-34
3211. DĄBROWSKI, Roman.
Aktywność elektrochemiczna kilku poliftalocyjanin żelaza w reakcji elektroredukcji tlenu
w środowisku kwaśnym / Roman Dąbrowski,
Ludwig Kreja. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 9 (325), (1979), s. 99-108
3212. DĄBROWSKI, Roman.
Wpływ podstawników na aktywność elektrochemiczną poliftalocyjanin miedzi w reakcji redukcji tlenu w środowisku kwaśnym / Roman
Dąbrowski, Ludwik Kreja. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1 (317), (1979),
s. 103-110
3213. DEMIANIUK, Mieczysław.
Struktura politypowi 12H (66) w kryształach
ZnS domieszkowanych Cu+In / Mieczysław
Demianiuk, Sławomir Kaczmarek, Edward Michalski, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 12 (328), (1979), s. 91-98
3214. DENUS, Sławomir.
Emisja prędkich jonów z plazmy wytworzonej
impulsem lasera CO2 / Sławomir Denus, Zygmunt Dźwigalski, Józef Farny, Sylwester Kaliski, Marian Kielesiński, Stefan Nagraba, Jerzy
Wołowski, Eugeniusz Woryna. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 11 (327), (1979),
s. 103-132
3215. DERENTOWICZ, Henryk.
Realizacja bistożkowego układu wybuchowej
mikrosyntezy plazmy / Henryk Derentowicz,
219
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 10 (326), (1979), s. 3-10
3216. DOBOSZ, Jerzy.
Możliwości wykorzystania diod PIN do skokowej zmiany częstotliwości rezonatorów mikrofalowych / Jerzy Dobosz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 141-145
3217. DOBROCIŃSKI, Stanisław.
Wykorzystanie przekształceń całkowitych do
całkowania układu równań różniczkowych
otrzymanych metodą elementów skończonych /
Stanisław Dobrociński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 63-68
3218. DOBROCIŃSKI, Stanisław.
Zastosowanie elementu brzegowego w zadaniach niestacjonarnego przewodnictwa ciepła /
Stanisław Dobrociński, Jan Szmelter. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321),
(1979), s. 55-62
3219. DOMAŃSKI, Zdzisław.
O rozwiązaniu podstawowym uogólnionego
równania belki / Zdzisław Domański, Jerzy
Gawinecki, Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 10 (326), (1979),
s. 89-100
3220. DUBIEL, Stanisław.
Optymalizacja położenia osi obrotu skrzydła
sterującego małą rakietą w wiązce prowadzącej
/ Stanisław Dubiel, Maciej Mróz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 7 (323), (1979),
s. 83-96
3221. DUBIEL, Stanisław.
Stan krytyczny w układzie sterowania rakietą
w wiązce prowadzącej / Stanisław Dubiel, Mieczysław Purwin. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 28, nr 10 (326), (1979), s. 53-60
3222. DUBIK, Adam.
Dyfrakcja promieniowania na ostrych i profilowanych diafragmach w systemie laserowym dużej mocy / Adam Dubik, Karol Jach, Jan Owsik.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 3
(319), (1979), s. 111-122
220
3223. DYLĄG, Zdzisław.
Wpływ obniżonych temperatur na odkształcenia
i efekty optyczne epoksydowego materiału modelowego w warunkach krótkotrwałego pełzania / Zdzisław Dyląg, Zbigniew Orłoś, Aleksander Wrzeszcz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 28, nr 3 (319), (1979), s. 37-50
3224. DZIADUSZEK, Jerzy.
O otrzymywaniu wysokotemperaturowych ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych z grupy
związków azo i niektórych właściwościach
układu ciekły kryształ-nośnik / Jerzy Dziaduszek, Tomasz Szczuciński, Andrzej Wacławczyk, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979), s. 73-86
3225. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza giętnych drgań własnych i wymuszonych wirników metodą elementów skończonych
/ Zbigniew Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 11 (327), (1979), s. 51-66
3226. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika
podłużnego
ruchu
samolotu
o zmiennej geometrii przy uwzględnieniu odkształcalności układu sterowania / Zbigniew
Dżygadło, Czesław Szendzielorz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 12 (328), (1979),
s. 35-56
3227. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczne kształtowanie termicznie niejednorodnych tarcz turbin gazowych / Zbigniew
Dżygadło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 4 (320), (1979), s. 37-46
3228. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Wpływ prawa sterowania na dynamikę podłużnego ruchu samolotu o zmiennej geometrii
skrzydła / Zbigniew Dżygadło, Czesław Szendzielorz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 7 (323), (1979), s. 63-82
3229. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Zastosowanie metody elementów skończonych
do analizy samowzbudnych i wymuszonych
drgań wieloprzęsłowej powłoki cylindrycznej
w opływie naddźwiękowym / Zbigniew Dżygadło, Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 7 (323), (1979), s. 47-62
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3230. FORTUŃSKA, Wacława.
Badania krystalizacji D-KDP. Część 2. / Wacława Fortuńska, Krzysztof Kulicki, Wacław
Muniak, Elżbieta Pałka, Romana Suchańska,
Hanna Włodarczyk, Urszula Wrońska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321),
(1979), s. 129-137
3231. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Nowy sposób precyzyjnego orientowania monokryształów / Jerzy Frydrychowicz, Ryszard
Świłło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 11 (327), (1979), s. 147-153
3232. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Polaryzatory dla światła rentgenowskiego / Jerzy Frydrychowicz, Janusz Góra, Ryszard Świłło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 11 (327), (1979), s. 133-146
3233. GAC, Kazimierz.
Przybliżona optymalizacja dodatku argonu
w stożkowym układzie wybuchowej syntezy
plazmy / Kazimierz Gac, Karol Jach, Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 2 (318), (1979), s. 3-8
3234. GAC, Kazimierz.
Wpływ dodatku argonu do plazmy deuterowej
na podwyższenie temperatury przy stacjonarnym działaniu fali uderzeniowej / Kazimierz
Gac, Karol Jach, Sylwester Kaliski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1 (317), (1979),
s. 3-10
3235. GACEK, Adam.
Koncentryczna hiperdetonacja z uwzględnieniem kinetyki spalania / Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Jerzy Tyl. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320), (1979), s. 3-12
3236. GACEK, Adam.
Optymalizacja modelowa opisu detonacyjnej
z uwzględnieniem kinetyki spalania / Adam
Gacek, Sylwester Kaliski, Jerzy Tyl. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 3 (319), (1979),
s. 3-14
3237. GALUS, Wiesław.
Absorpcja promieniowania podczerwonego
w samoistnym i domieszkowanym CdHgTe /
Wiesław Galus. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 11 (327), (1979), s. 97-102
3238. GALUS, Wiesław.
Położenie poziomu Fermiego w domieszkowanym (Cd, Hg)Te w funkcji składu i temperatury
/ Wiesław Galus, Mirosław Grudzień. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 7 (323),
(1979), s. 149-155
3239. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Wydatek neutronów dla kompresji wybuchowej
D-T w układzie cylindrycznym z ciężką warstwą inercyjną / Andrzej Gałkowski, Witold
Głuchowski, Sylwester Kaliski, Robert Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 7 (323), (1979), s. 3-12
3240. GIBKI, Jan.
Wrażliwości
częstotliwości
granicznych
w układach zawierających wielowrotniki / Jan
Gibki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 7 (323), (1979), s. 125-132
3241. GŁUCHOWSKI, Witold.
Optymalizacja wydatku neutronów w układzie
stożkowym przy kompresji wybuchowej / Witold Głuchowski, Sylwester Kaliski, Robert
Świerczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 9 (325), (1979), s. 3-14
3242. GRACZYK, Alfreda.
Kompleksy
elektronodonorowo-akceptorowe
ftalocyjanin z halogenkami cyny w środowisku
niewodnym / Alfreda Graczyk, Krystian Urbański. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 7
(323), (1979), s. 143-148
3243. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Analizatory gazów z półprzewodnikowym detektorem podczerwieni / Mirosław Grudzień,
Jerzy Kilias, Zenon Nowak, Józef Piotrowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 8
(324), (1979), s. 191-198
3244. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Selektywne detektory podczerwieni z CdHgTe /
Mirosław Grudzień, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 10 (326),
(1979), s. 121-126
221
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3245. GRYSZKO, Tadeusz.
Metoda badania reflektorów rezonansowych
stosowanych w laserach na ciele stałym / Tadeusz Gryszko, Zdzisław Jankiewicz, Włodzimierz Nowakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 11 (327), (1979), s. 67-74
3246. GRZESIAK, Andrzej.
Stabilizacja prawdopodobieństwa fałszywego
alarmu po układzie TES / Andrzej Grzesiak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 8
(324), (1979), s. 113-120
3247. IGRAS, Edmund.
Efekt piezorezystancyjny w warstwach krzemu
implantowanych wielokrotnie borem / Edmund
Igras, Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320), (1979), s. 47-52
3248. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Generacja promieniowania laserowego przy
skokowej modulacji strat rezonatora / Zdzisław
Jankiewicz, Zdzisław Trzęsowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 12 (328), (1979),
s. 99-114
3249. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Możliwość generacji promieniowania laserowego przy użyciu programowej modulacji strat rezonatora / Zdzisław Jankiewicz, Zdzisław Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 8 (324), (1979), s. 83-98
3250. JANKOWSKA, Helena.
Badania nad wpływem modyfikacji parami
siarki powierzchni sadzy i węgla aktywowanego
na ich własności sorpcyjne i katalityczne / Helena Jankowska, Mieczysław Lasoń, Ewa Polito, Andrzej Świątkowski, Stefan Ziętek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 12
(328), (1979), s. 73-84
3251. JANKOWSKA, Helena.
Badanie elektrochemicznych i chemicznych
skutków oddziaływania sorbentów węglowych
z roztworami elektrolitów o różnej wartości
wykładnika jonów wodorowych / Helena Jankowska, Sławomir Neffe, Andrzej Świątkowski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 4
(320), (1979), s. 83-92
222
3252. KALISKI, Sylwester.
Amplifikacja prędkości laserowej implozji plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 3-10
3253. KALISKI, Sylwester.
Dwustopniowy układ generacji fal Macha dla
celów syntezy termojądrowej / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6
(322), (1979), s. 3-8
3254. KALISKI, Sylwester.
Idea dwustopniowej kumulacji / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 5
(321), (1979), s. 11-14
3255. KALISKI, Sylwester.
Podłużno-cylindryczna kompresja plazmy za
pomocą profilowanego wybuch / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 11 (327), (1979), s. 3-8
3256. KALISKI, Sylwester.
Przyspieszona fala Macha w niejednorodnym
stożku kumulacyjnym / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6
(322), (1979), s. 9-14
3257. KALISKI, Sylwester.
Ocena krytycznej liczby neutronów dla wewnętrznego „break-even” przy wybuchowej
syntezie termojądrowej / Sylwester Kaliski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 12
(328), (1979), s. 3-8
3258. KALISKI, Sylwester.
Wybuchowa podłużno-cylindryczna kompresja
plazmy / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 8 (324), (1979), s. 3-12
3259. KAMIŃSKI, Józef.
Badania rozkładu ciśnień w strumieniu zaśmigłowym samolotu w aspekcie doboru miejsca
wlotu do silnika / Józef Kamiński, Kazimierz
Rutkowski, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 10 (326), (1979),
s. 35-42
3260. KAMIŃSKI, Józef.
Badania ruchu ziaren pyłu w kanałach dolotowych tłokowych lotniczych silników wielocy-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
lindrowych / Józef Kamiński, Kazimierz Rutkowski, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979), s. 39-48
3261. KAPELEWSKI, Jerzy.
Potencjał adiabatyczny przypowierzchniowych
defektów domieszkowych / Jerzy Kapelewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 5
(321), (1979), s. 105-118
3262. KAPELEWSKI, Jerzy.
Półfenomenologiczny model normalnych defektów punktowych warstwy przypowierzchniowej
/ Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979), s. 125-138
3263. KASIAK, Marian.
Odbicie cylindrycznej fali naprężeń od swobodnej powierzchni w ośrodku sprężystym / Marian
Kasiak, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 10 (326), (1979),
s. 11-34
3264. KASPRZYK, Tadeusz.
Wyniki badania stabilności równowagi dynamicznej układu drgającego oś-koła kierowane
samochodu / Tadeusz Kasprzyk, Andrzej Miśkowiec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 11 (327), (1979), s. 35-50
3265. KASZUBOWSKI, Zygmunt.
Optymalizacja terytorialnego systemu zaopatrzenia o strukturze hierarchicznej. Część 1.
Opis i sformułowanie problemu / Zygmunt Kaszubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 11 (327), (1979), s. 75-86
3268. KIEŁSA, Antoni.
Badanie wpływu grubości warstwy azotowanej
jonowo na powierzchniowe pękanie w warunkach cyklicznego nagrzewania i chłodzenia /
Antoni Kiełsa, Jerzy Zborowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979),
s. 149-158
3269. KILIAS, Jerzy.
Wytwarzanie złącz p-n w Pb1-xSnxTe / Jerzy Kilias. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1
(317), (1979), s. 135-140
3270. KONOPKA, Krzysztof.
Próba znalezienia związków między procesami
zużycia łożyska ślizgowego a statystycznymi
charakterystykami sygnału wibroakustycznego /
Krzysztof Konopka, Jan Leśniewski, Bogusław
Łopuszyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 69-78
3271. KOSTRZYŃSKI, Tomasz.
Fotonapięcie w cienkowarstwowym układzie
heterozłączowym metal-amorficzny selenek arsenu-dwutlenek cyny / Tomasz Kostrzyński,
Michał Janusz Małachowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 8 (324), (1979),
s. 73-82
3272. KOWALCZYK, Jan.
Badania stopu Co-Cr-Mo przeznaczonego do
produkcji implantatów / Jan Kowalczyk,
Krzysztof Rączka, Zenon Sobczyk, Tadeusz
Uchymiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 10 (326), (1979), s. 43-52
3266. KASZUBOWSKI, Zygmunt.
Optymalizacja terytorialnego systemu zaopatrzenia o strukturze hierarchicznej. Część 2.
Metoda przybliżonego rozwiązania problemu /
Zygmunt Kaszubowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 11 (327), (1979), s. 87-96
3273. KUCHLER, Antoni.
O wzajemnym oddziaływaniu sztywności konstrukcji podlegającej obciążeniu zmiennemu
w czasie i konsolidacji podłoża opisanego modelem Terzaghiego / Antoni Kuchler, Dionizy
Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 3 (319), (1979), s. 51-64
3267. KIEŁSA, Antoni.
Badanie możliwości sterowania budową warstwy azotowanej jonowo na stali 3OHN2MFA /
Antoni Kiełsa, Jerzy Zborowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979),
s. 139-148
3274. KWESTARZ, Waldemar.
O ocenie wpływu kontroli stanu technicznego
złożonego urządzenia na utrzymanie jego jakości / Waldemar Kwestarz, Tadeusz Rozwadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr
2 (318), (1979), s. 77-88
223
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3275. LEŚNIEWSKI, Jan.
Diagnostyka wibroakustyczna procesów zużywania się i zmęczeniowego niszczenia warstwy
wierzchniej materiału panwi w smarownym łożysku ślizgowym / Jan Leśniewski, Bogusław
Łopuszyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 6 (322), (1979), s. 49-60
3276. ŁOSIK, Ignacy.
Określenie pewnych charakterystyk wytrzymałościowych włókien węglowych przy obciążeniach statycznych / Ignacy Łosik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979),
s. 119-124
3277. ŁUKASIEWICZ, Tadeusz.
Wyznaczanie składu roztworów do monokrystalizacji jodanu litu / Tadeusz Łukasiewicz, Jadwiga Piętaszewska, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 12 (328), (1979),
s. 85-90
3278. MAJDA-GRABOWSKA, Henryka.
Metoda otrzymywania kwasów kwasów pacyloiloksybenzoesowych / Henryka MajdaGrabowska, Anna Ziółek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 129-132
3279. MALCZYK, Andrzej.
Otrzymywanie i własności węglowych włóknin
filtrosorpcyjnych z włókien wiskozowych / Andrzej Malczyk, Stanisław Mortka. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1 (317), (1979),
s. 81-90
3280. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Uproszczony sposób obliczania rozkładu napięcia i gęstości termomisyjnego prądu w dwubarierowym układzie MSM / Michał Janusz Małachowski, Jan Stępniewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 1 (317), (1979), s. 117-126
3281. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Prąd termoemisyjny w jednobarierowym układzie MSM / Michał Janusz Małachowski, Jan
Stępniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 7 (323), (1979), s. 104-114
3282. MARCZAK, Jan.
Synchroniczna modulacja dobroci lasera za pomocą akustooptycznego (A-O) modulatora
224
światła / Jan Marczak, Dariusz Płatek, Idzi Merta, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 7 (323), (1979),
s. 41-46
3283. MICHAŁEK, Stefan.
Sorpcja par sarinu w kauczukach i w gumach.
Część 1. Sorpcja par sarinu w kauczukach / Stefan Michałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 1 (317), (1979), s. 61-70
3284. MICHAŁEK, Stefan.
Sorpcja par sarinu w kauczukach i w gumach.
Część 2. Sorpcja par sarinu w gumach / Stefan
Michałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 1 (317), (1979), s. 71-81
3285. MICHAŁOWSKI, Jerzy.
Wpływ warunków spiekania na strukturę spieków żelaza z chromem / Jerzy Michałowski,
Aleksander Moszczyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320), (1979), s. 113-126
3286. MICHAŁOWSKI, Jerzy.
Wpływ warunków spiekania na wybrane własności spieków żelaza z chromem / Jerzy Michałowski, Aleksander Moszczyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320),
(1979), s. 127-134
3287. MIODUSKA, Maria.
Adsorpcja z fazy gazowej i z roztworu wodnego
na węglu aktywowanym / Maria Mioduska,
Stanisław Pietrzyk, Andrzej Świątkowski, Tadeusz Żmijewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 28, nr 9 (325), (1979), s. 109-118
3288. MIODUSKA, Maria.
Badanie zdolności utleniającej węgli aktywowanych i sadzy / Maria Mioduska, Stanisław
Pietrzyk, Andrzej Świątkowski, Tadeusz Żmijewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 9 (325), (1979), s. 119-126
3289. MRÓZ, Maciej.
Obszary sterowalności dla pocisku rakietowego
z dynamicznym układem wychylania sterów /
Maciej Mróz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 7 (323), (1979), s. 97-103
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3290. MUNIAK, Wacław.
Analiza wpływu wakansowości w podsiatce
węgla na niektóre własności strukturalne TiCx /
Wacław Muniak, Henryk Ziencik. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 8 (324), (1979),
s. 63-72
3291. MUNIAK, Wacław.
Otrzymywanie i badanie węglika tytanu (TiCx)
o strukturach wakansowych / Wacław Muniak,
Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 28, nr 8 (324), (1979), s. 53-62
3292. NALEPA, Włodzimierz.
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania pewnego nieskończonego układu równań całkowych
w obszarze nieograniczonym / Włodzimierz Nalepa, Stanisław Pawlak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 7 (323), (1979), s. 133-142
3293. NGOK ZU, Nguyen.
Rozwiązanie problemu głównego balistyki wewnętrznej silników rakietowych na paliwo stałe
dla zmiennego ciśnienia równowagi / Nguyen
Ngok Zu, Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321), (1979),
s. 79-94
3294. NIEPOSTYN, Dionizy.
Impulsowe obciążenie plastycznej płyty pierścieniowej opartej na brzegu zewnętrznym.
Część 1. Impuls ciśnienia / Dionizy Niepostyn,
Andrzej Stańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 10 (326), (1979), s. 61-76
3295. NIEPOSTYN, Dionizy.
Impulsowe obciążenie plastycznej płyty pierścieniowej opartej na brzegu zewnętrznym.
Część 2. Wymuszenia kinematyczne / Dionizy
Niepostyn, Andrzej Stańczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 10 (326), (1979),
s. 77-88
3296. NIEZGODA, Tadeusz.
Algorytm rozwiązania układu równań liniowych metodą gradientów sprzężonych dla wielu
wariantów wyrazów wolnych / Tadeusz Niezgoda, Jan Szmelter. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 51-54
3297. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI,
Edward.
Realizacja zobrazowań barwnych z zastosowaniem nematycznych ciekłych kryształów i folii
dwójłomnych / Edward Nowinowski-Kruszelnicki,
Janusz Parka, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 10 (326), (1979), s. 127-134
3298. OCHELSKI, Stanisław.
Modelowanie obciążenia cieplnego przepływem
cieczy i gazu / Stanisław Ochelski, Zbigniew
Orłoś. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 8 (324), (1979), s. 45-52
3299. ORŁOŚ, Zbigniew.
Badanie wpływu dyfuzji na efekt optyczny przy
skośnym prześwietleniu warstwy optycznie czułej / Zbigniew Orłoś, Aleksander Wrzeszcz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 8
(324), (1979), s. 29-44
3300. PAPLIŃSKI, Andrzej.
Pola naprężeń i przemieszczeń generowane
w izotropowej przestrzeni sprężystej przez obciążenie rozłożone, poruszające się ze stałą
prędkością podsejsmiczną wzdłuż pustki cylindrycznej / Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 11 (327), (1979), s. 9-34
3301. PAPLIŃSKI, Andrzej.
Reakcja ośrodka sprężystego na ruchome obciążenie skupione przyłożone w pustce cylindrycznej : przypadek podsejsmiczny / Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 9 (325), (1979),
s. 43-68
3302. PIETRZYK, Maria.
O pewnych zależnościach między budową cząsteczkową ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych a ich właściwościami / Maria Pietrzyk,
Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 8 (324), (1979), s. 153-166
3303. POGORZELSKI, Feliks.
Identyfikacja parametrów toru pocisku metodą
kolejnych przybliżeń z uwzględnieniem warunków meteorologicznych / Feliks Pogorzelski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 2
(318), (1979), s. 41-50
225
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3304. PONIKOWSKI, Józef Dionizy.
Obliczeniowa metoda badania wpływu temperatury na parametry energetyczne generatora
Gunna / Józef Dionizy Ponikowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 3 (319), (1979),
s. 97-110
3305. PORADZIŃSKI, Kazimierz.
Planowanie kontroli profilaktycznych obiektów
złożonych przy nieznanej kolejności sprawdzeń
elementów / Kazimierz Poradziński, Jan Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 1 (317), (1979), s. 91-102
3306. PORĘBSKI, Wojciech.
Niektóre zagadnienia automatyzacji badań dynamiki pewnej klasy przetworników pomiarowych / Wojciech Porębski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979),
s. 111-118
3307. PROCHOWSKI, Leon.
Algorytm EMC dla analizy drgań losowych nieliniowych zawieszeń pojazdów wieloosiowych /
Leon Prochowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 65-76
3308. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Badanie kinetyki anomalnego rozrostu ziaren
miedzi i mosiądzu po zgniocie krytycznym /
Wojciech Przetakiewicz, Jan Stanek. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 10 (326),
(1979), s. 109-120
3309. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Wpływ energii błędu ułożenia na niejednorodność umocnienia małym zgniotem niektórych
metali i stopów o sieci A1 / Wojciech Przetakiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 4 (320), (1979), s. 105-112
3310. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Dyfrakcja płaskiej fali elektromagnetycznej na
obracającym się przewodzącym walcu / Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 1 (317), (1979), s. 47-60
3311. PURWIN, Mieczysław.
Strefy ataku dla przeciwpancernego pocisku rakietowego sterowanego wiązką prowadzącą /
226
Mieczysław Purwin. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 8 (324), (1979), s. 99-112
3312. PUTON, Jarosław.
Pomiar współczynnika dyfuzji w układzie bromek n-propylowy-kauczuk silikonowy za pomocą detektora wychwytu elektronów / Jarosław Puton. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 103-110
3313. ROGALSKI, Antoni.
Detektory fotowoltaiczne Pb1-xSnxTe okna atmosferycznego 8-14 μm otrzymywane zmodyfikowaną techniką gorącego kanału / Antoni
Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 8 (324), (1979), s. 181-190
3314. RYBIŃSKI, Janusz.
Niektóre właściwości czujników naprężeń mechanicznych wykonanych metodą implantacji
jonów fosforu do krzemu / Janusz Rybiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 4
(320), (1979), s. 53-60
3315. RYBIŃSKI, Janusz.
Zależność współczynników piezorezystancji od
dawki implantowanych jonów w krzemie implantowanym fosforem / Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1 (317),
(1979), s. 127-134
3316. RYMARZ, Czesław.
Grupy symetrii materiałowej w krysztale i w ośrodku sprężystym / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 2 (318), (1979),
s. 31-40
3317. RYMARZ, Czesław.
Propozycja widmowego modelu równań dynamiki atmosfery zgodnego z ich grupą niezmienniczości / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 2 (318), (1979),
s. 25-30
3318. RYMARZ, Czesław.
Wykorzystanie zasady wzajemności i tensorów
Greena do konstrukcji rozwiązań zagadnień
granicznych nielokalnej teorii sprężystości /
Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 95-104
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3319. SIENKIEWICZ, Jan.
Bezszczotkowy silnik prądu stałego z fotoelektrycznym czujnikiem położenia wirnika / Jan
Sienkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 12 (328), (1979), s. 119-128
3320. SMÓLSKI, Bogusław.
Charakterystyka częstotliwościowa wielostopniowego wzmacniacza rezonansowego z potencjalne niestabilnymi elementami aktywnymi /
Bogusław Smólski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 89-94
3321. SMÓLSKI, Bogusław.
O pewnej metodzie wyboru wielkości miary
stabilności w synchronicznych rezonansowych
układach wzmacniających / Bogusław Smólski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 7
(323), (1979), s. 115-124
3322. SMÓLSKI, Bogusław.
Własności wrażliwościowe charakterystyki częstotliwościowej synchronicznych rezonansowych układów wzmacniających / Bogusław
Smólski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 2 (318), (1979), s. 95-102
3323. SZCZECIŃSKI, Stefan.
Badanie pola przepływu przed wlotami silników
odrzutowych przy zastosowaniu metody superpozycji źródeł i upustów / Stefan Szczeciński,
Ryszard Szczepanik. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 12 (328), (1979), s. 57-72
3324. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
Badania nad desorpcją jodu z sorbentów węglowych w roztworach. Część 3. Desorpcja jodu
z węgla aktywowanego w niewodnych roztworach jodku sodowego o różnych jego stężeniach
/ Andrzej Świątkowski, Stefan Ziętek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1 (317),
(1979), s. 111-116
3325. TOMOŃ, Stanisław.
Analiza wpływu niejednorodności obłoku promieniotwórczego na moc dawki / Stanisław
Tomoń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 2 (318), (1979), s. 111-121
3326. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O kompresji gazu politropowego za pomocą
tłoka napędzanego produktami wybuchu / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 7 (323),
(1979), s. 25-40
3327. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O napędzaniu ciał rozdzielonych płaskimi warstwami materiału wybuchowego / Radosław
Trębiński, Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 8 (324), (1979), s. 121-136
3328. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O wnikaniu impulsu ciśnienia w warstwowy
ośrodek o strukturze dwufazowej (ciecz-gaz) /
Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320), (1979), s. 13-28
3329. WACŁAWCZYK, Andrzej.
Przydatność ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych z grupy związków azo do rozdziału substancji o wysokich temperaturach wrzenia / Andrzej Wacławczyk, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322),
(1979), s. 87-96
3330. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Model matematyczny ruchu pocisku wirującego
o krzyżowym układzie aerodynamicznym / Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 51-64
3331. WŁODARCZYK, Edward.
Interferencja sprężystych fal naprężeń generowanych przez układ ładunków wybuchowych /
Edward Włodarczyk, Stanisław Zoń. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 1 (317), (1979),
s. 11-32
3332. WŁODARCZYK, Edward.
Kompresja gazu politropowego do stanu ekstremalnego za pomocą centrycznie kumulowanych przeciwbieżnych fal ciśnienia / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 27-40
3333. WŁODARCZYK, Edward.
O centrycznej kumulacji prostych fal skończonych deformacji w izotropowym ośrodku sprężystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
227
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 4 (320), (1979),
s. 29-36
3334. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu
propagacji niestacjonarnej fali uderzeniowej
w „plastycznym gazie” politropowym / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 9-16
3335. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zamkniętym rozwiązaniu zagadnienia napędzania płaskiego tłoka za pomocą produktów wybuchu / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 8 (324),
(1979), s. 13-28
3336. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnym zjawisku w procesie inicjacji wybuchu za pomocą napędzanej impulsem ciśnienia
(falą detonacyjną) płytki inercyjnej / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 28, nr 2 (318), (1979), s. 17-24
3337. WŁODARCZYK, Edward.
O problemie formowania się płaskiej uderzeniowej fali skończonych deformacji w izotropowym ośrodku sprężystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 3 (319), (1979), s. 27-36
3338. WŁODARCZYK, Edward.
O prostej fali sprężania w gazie izotermicznym
wygenerowanej płaskim tłokiem napędzanym
impulsem ciśnienia / Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 3
(319), (1979), s. 15-26
3339. WŁODARCZYK, Edward.
O przeciwbieżnym napędzaniu ciał w próżni za
pomocą produktów wybuchu / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 6 (322), (1979), s. 15-22
3340. WŁODARCZYK, Edward.
O przeciwbieżnym napędzaniu tłoka w cylindrycznej komorze wypełnionej gazem politropowym za pomocą produktów wybuchu /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 7 (323), (1979), s. 13-24
228
3341. WŁODARCZYK, Edward.
O rozpadzie dowolnej nieciągłości wygenerowanej centrycznie kumulowaną prostą falą
skończonych deformacji w izotropowym ośrodku sprężystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322),
(1979), s. 23-38
3342. WŁODARCZYK, Edward.
O rozpadzie dowolnej nieciągłości wygenerowanej centrycznie kumulowaną prostą falą
skończonych deformacji w izotropowym ośrodku sprężystym : przybliżenie izentropowe /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 5 (321), (1979), s. 15-26
3343. WŁODARCZYK, Edward.
Przeciwbieżne napędzanie warstwy ośrodka ze
sztywnym obciążeniem za pomocą materiałów
wybuchowych / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 9 (325),
(1979), s. 15-24
3344. WŁODARCZYK, Edward.
Wybuch przestrzenny mieszaniny gazowej i jego oddziaływanie na otoczenie / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
28, nr 12 (328), (1979), s. 9-20
3345. WRÓBEL, Tadeusz.
Selsyny w cyfrowych układach nadążnych / Tadeusz Wróbel, Jacek Rabiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 28, nr 6 (322), (1979),
s. 61-72
3346. ZABOROWSKI, Maciej.
Stateczność sklepienia odciążającego powstałego w sposób wymuszony nad wyrobiskiem
podziemnym w świetle badań doświadczalnych
/ Maciej Zaborowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 3 (319), (1979), s. 65-72
3347. ZOUFALY, Bronisław.
Wpływ akumulacji ciepła w wieńcach łopatkowych turbiny na parametry czynnika roboczego
podczas rozruchu lotniczego silnika odrzutowego / Bronisław Zoufaly. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 28, nr 3 (319), (1979), s. 141-148
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3348. ZWIERZCHOWSKANOWAKOWSKA, Zofia.
Zastosowanie węglowej dyfuzyjnej elektrody
tlenowej do pomiaru stężenia tlenu w fazie gazowej. Część 2. Wpływ materiału elektrodowego na własności elektrochemiczne elektrody /
Zofia Zwierzchowska-Nowakowska, Michalina
Bosak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 28,
nr 2 (318), (1979), s. 133-140
Vol. 29, 1980 r.
3349. ADAMSKA, Gabriela.
Produkty pośrednie do ciekłych kryształów :
wygodny
sposób
otrzymywania
4cyjanoaniliny, 4-cyjanofenolu i 2-cyjano-4alkilofenoli / Gabriela Adamska, Roman Dąbrowski, Jerzy Dziaduszek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336), (1980),
s. 93-100
3350. ADAMSKA, Gabriela.
Własności ciekłokrystaliczne i spektralne izomerów położeniowych 4-cyjano-4’-alkoksyazoksybenzenów / Gabriela Adamska, Roman Dąbrowski, Arkadiusz Konarzewski, Zofia Stolarzowa, Witold Wacławek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 4 (332), (1980),
s. 47-62
3351. ALEKSIŃSKI, Włodzimierz.
Dwuimpulsowe układy do sterowania elektrooptycznego przełącznika dobroci / Włodzimierz
Aleksiński, Antoni Skubis, Jerzy Szydlak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 2 (330),
(1980), s. 69-76
3352. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Modernizacja generatora grzejnego firmy Wild
Barfield Ltd / Norbert Andrzejewski, Kazimierz
Dzięciołowski, Jan Stępniewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980),
s. 145-152
3353. BACZEWSKI, Kazimierz.
Ocena przegród filtracyjnych metodą optymalizacji wielokryterialnej / Kazimierz Baczewski,
Włodzimierz Kowalski, Jerzy Kozłowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10
(338), (1980), s. 65-74
3354. BACZEWSKI, Kazimierz.
Wstępne badania modelowe wpływu składu
granulometrycznego zanieczyszczeń na zużycie
elementów precyzyjnych pomp wtryskowych /
Kazimierz Baczewski, Tadeusz Kałdoński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 2
(330), (1980), s. 123-132
3355. BADZIAK, Jan.
Sprzężenie między czasowymi i przestrzennymi
charakterystykami impulsu światła w laserowym wzmacniaczu. Część 1. / Jan Badziak,
Adam Dubicki, Wiesław Szypuła. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 3 (331), (1980),
s. 73-92
3356. BADZIAK, Jan.
Sprzężenie między czasowymi i przestrzennymi
charakterystykami impulsu światła w laserowym wzmacniaczu. Część 2. / Jan Badziak,
Adam Dubicki, Wiesław Szypuła. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 3 (331), (1980),
s. 93-100
3357. BARTOSZEK, Czesław.
O wykorzystaniu energii i produktów spalania
stałego paliwa w laserze gazodynamicznym /
Czesław Bartoszek, Michał Syczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10
(338), (1980), s. 129-136
3358. BINIAK, Stanisław.
Wpływ stanu powierzchni sadzy handlowej na
potencjał utworzonej z niej elektrody proszkowej / Stanisław Biniak, Helena Jankowska, Janusz Siedlewski, Wojciech Śmigiel, Andrzej
Świątkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 9 (337), (1980), s. 17-26
229
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3359. BŁAŻEJEWICZ, Tadeusz.
Badanie odporności betonu poliestrowego na
działanie wód kopalnianych / Tadeusz Błażejewicz, Jacek Sobczak, Stanisław Wrochna. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 4 (332),
(1980), s. 133-141
3360. BOBAK, Wiesław.
Modulator światła z wykorzystaniem wzdłużnego efektu elektrooptycznego Pockelsa / Wiesław Bobak, Zdzisław Jankiewicz, Eugeniusz
Pelzner. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 1 (329), (1980), s. 21-32
3361. BOJAR, Zbigniew.
Identyfikacja faz międzywęzłowych uzyskanych drogą ekstrakcji elektrochemicznej
z warstw węgloazotowanych stopów żelaza /
Zbigniew Bojar, Jan Kowalczyk, Tadeusz
Uchymiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 9 (337), (1980), s. 35-46
3362. BUCHALIK, Karol.
Woltamperometryczne badania materiałów węglowych w wodnych i aprotycznych roztworach
elektrolitów / Karol Buchalik, Witold Darlewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 11
(339), (1980), s. 105-118
3363. BUCZEK, Bogdan.
Określanie współrzędnych kątowych optycznych źródeł promieniowania przy pomocy fotodiody kwadrantowej / Bogdan Buczek, Marek
Nowak, Tadeusz Persak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980), s. 79-94
3364. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Badanie własności katalitycznych i elektrochemicznych modyfikowanych węgli aktywowanych / Wanda Burakiewicz-Modtka, Danuta
Choroś, Witold Darlewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980),
s. 103-112
3365. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Nośność stalowych mostów składanych / Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 10 (338), (1980), s. 105-116
230
3366. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Wpływ luzów montażowych na siły wewnętrzne w belkach składanych trójprzęsłowych / Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 10 (338), (1980), s. 97-104
3367. CABAK, Bolesław.
Sprężysto-plastyczne zginanie belek warstwowych obciążonych falą uderzeniową / Bolesław
Cabak, Włodzimierz Idczak, Andrzej Spychała.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 9
(337), (1980), s. 129-136
3368. CABAK, Bolesław.
Warstwowe belki sztywno-plastyczne obciążone falą uderzeniową / Bolesław Cabak, Andrzej
Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 7 (335), (1980), s. 47-52
3369. CELIŃSKI, Zdzisław.
Metoda badania nierównomierności umocnienia
plastycznie odkształconych metali z zastosowaniem EMC / Zdzisław Celiński, Wojciech Przetakiewicz, Jan Kawalec. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 11 (339), (1980), s. 93-104
3370. CHAREWICZ, Józef.
Adaptacja materiału wybuchowego typu
WATEX w górnictwie węglowym / Józef Charewicz, Mirosław Maciejewski, Andrzej Maranda, Jerzy Nowaczewski, Jan Statuch, Edward
Włodarczyk, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980),
s. 113-124
3371. CHARYTONIUK, Aleksander.
Analiza doświadczalna skutecznej powierzchni
rozproszenia wstecznego struktury metalowej złożonej z dwóch wzajemnie przenikających się walców o wymiarach skończonych / Aleksander Charytoniuk, Władysław Kołosowski, Wojciech Przybysz, Czesław Więcek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 5 (333), (1980), s. 53-62
3372. CHOMA, Jerzy.
Polarograficzna metoda ilościowego oznaczania
chromu i miedzi w impregnowanych sorbentach
węglowych / Jerzy Choma, Witold Darlewski,
Helena Jankowska, Marta Rozmarynowicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6
(334), (1980), s. 19-26
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3373. CHYLIŃSKI, Andrzej.
Szerokopasmowe łącze światłowodowe / Andrzej Chyliński, Zbigniew Korcz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 11 (339), (1980),
s. 173-182
3374. CIĘŻKI, Kazimierz.
Charakterystyka systemu badań niezawodności
samochodów STAR-266 / Kazimierz Ciężki, Jerzy Cypko, Tadeusz Mazur. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 29, nr 2 (330), (1980), s. 105-122
3375. CIĘŻKI, Kazimierz.
Optymalizacja obszarów gwarancyjnych samochodów i ich układów / Kazimierz Ciężki, Bogusław Łopuszyński, Tadeusz Mazur, Anna
Wyczółkowska-Florczak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336), (1980), s. 101-112
3376. CIĘŻKI, Kazimierz.
Prognozowanie procesów odnowy samochodów
na podstawie wyników badań niezawodności /
Kazimierz Ciężki, Tadeusz Mazur, Anna Wyczółkowska-Florczak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 5 (333), (1980), s. 97-116
3377. CISZEWSKI, Bohdan.
Wpływ stosowania matryc grafitowych w procesie krystalizacji taśm krzemowych metodą
EFG na przebieg procesu krystalizacji i doskonałość strukturalną taśm / Bohdan Ciszewski,
Jerzy Kątcki, Wojciech Jakubicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 4 (332), (1980),
s. 19-34
3378. CIURAPIŃSKI, Wiesław.
Analiza dyfuzyjnego falowodu optycznego
w niobianie litu / Wiesław Ciurapiński, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 11 (339), (1980), s. 15-28
3379. CZECHOWICZ, Roman.
Analiza dyfrakcyjna rezonatorów laserowych
z liniowym soczewkującym ośrodkiem aktywnym / Roman Czechowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 7 (335), (1980),
s. 61-78
3380. CZECHOWICZ, Roman.
Stabilność rezonatorów laserowych z liniowym
ośrodkiem aktywnym : przybliżenie optyki
geometrycznej / Roman Czechowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6 (334),
(1980), s. 81-96
3381. CZYŻ, Mieczysław.
Wykorzystanie zjawiska fotowoltaicznego do
pomiarów fotometrycznych / Mieczysław Czyż,
Bogdan Dróżdż, Stanisław Dziwota, Lechosław
Miara, Zygmunt Misztur. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 3 (331), (1980), s. 125-135
3382. DANICKI, Eugeniusz.
Konwolutor piezodielektryk-pólprzewodnik na
akustycznych falach powierzchniowych / Eugeniusz Danicki, Adam Kawalec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980),
s. 61-78
3383. DANICKI, Eugeniusz.
O możliwości zastosowania fal płytowych
w kwarcu do konstrukcji filtrów / Eugeniusz
Danicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 11 (339), (1980), s. 39-46
3384. DANICKI, Eugeniusz.
Teoria przetworników międzypalczastych i reflektorów akustycznych fal powierzchniowych /
Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 1 (329), (1980), s. 61-78
3385. DANICKI, Eugeniusz.
Wpływ generacji fal objętościowych na własności filtrów z falami powierzchniowymi / Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 1 (329), (1980), s. 79-96
3386. DĄBROWSKI, Roman.
Ciekłokrystaliczne azo i azoksyzwiązki : porównanie własności 4-cyjano-4’-alkoksykarboksyazobenzenów i 4-cyjano-4’- alkoksykarboksyazobenzenów / Roman Dąbrowski, Marian
Miłowski, Ryszard Zakrzewski, Jerzy Zieliński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 1
(329), (1980), s. 109-118
3387. DĄBROWSKI, Roman.
Ciekłokrystaliczne azo i azoksyzwiązki : porównanie własności 4-cyjano-4’-alkiloazobenzenów i 4-cyjano-4’-alkiloazoksybenzenów
/ Roman Dąbrowski, Stanisław Dwojacki, Ma-
231
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
rian Miłowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 3 (331), (1980), s. 29-40
raj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr
10 (338), (1980), s. 35-52
3388. DĄBROWSKI, Roman.
Otrzymywanie i własności fizyczne niesymetrycznych 4,4’-dialkiloazoksybenzenów / Roman Dąbrowski, Krystyna Kenig, Zbigniew Raszewski, Jerzy Kędzierski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336), (1980),
s. 79-92
3395. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczne kształtowanie wytrzymałościowe
osiowosymetrycznych układów powłokowopłytowych / Zbigniew Dżygadło, Aleksander
Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 12 (340), (1980), s. 19-30
3389. DONIGIEWICZ, Antoni.
Metoda wyznaczania powierzchni audytorium
systemu zobrazowania dla wymaganych warunków obserwacji znaków alfanumerycznych /
Antoni Donigiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 3 (331), (1980), s. 111-124
3390. DYLĄG, Zdzisław.
Wykorzystanie gotowych programów MES do
sporządzania linii wpływowych / Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 9
(337), (1980), s. 47-60
3391. DZIERŻANOWSKI, Paweł.
Optymalizacyjne badania skuteczności bezwładnościowych odpylaczy promieniowych
powietrza wlotowego turbinowych silników
śmigłowcowych / Paweł Dzierżanowski, Jerzy
Otyś, Stefan Szczeciński, Ryszard Wiatrek. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 9
(337), (1980), s. 105-110
3392. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Aerodynamiczne badania autobusów / Zbigniew
Dżygadło, Jan Maruszkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980),
s. 125-144
3393. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza bocznych niesymetrycznych drgań własnych odkształcalnego samolotu metodą elementów skończonych / Zbigniew Dżygadło, Jan
Błaszczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 7 (335), (1980), s. 15-36
3394. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza samowzbudnych drgań łopat wirnika
nośnego śmigłowca metodą elementów skończonych / Zbigniew Dżygadło, Wiesław Sobie-
232
3396. FIBAK, Bogumił.
Metoda wyznaczania charakterystyk probabilistycznych wiatru średniego / Bogumił Fibak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10
(338), (1980), s. 117-128
3397. GAC, Kazimierz.
Kinetyka reakcji syntezy jądrowej w warunkach
nierównowagowych / Kazimierz Gac, Sylwester
Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 3 (331), (1980), s. 3-16
3398. GAC, Kazimierz.
Optymalizacja dodatku argonu w syntezie deuteru przy niestacjonarnym działaniu płaskich fal
uderzeniowych / Kazimierz Gac, Karol Jach,
Sylwester Kaliski, Włodzimierz Stępniewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 1
(329), (1980), s. 97-108
3399. GAC, Kazimierz.
Wpływ kinetyki produktów reakcji termojądrowej na parametry plazmy D-T / Kazimierz Gac,
Adam Gacek, Sylwester Kaliski, Jerzy Tyl. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 2
(330), (1980), s. 47-68
3400. GACEK, Adam.
O pewnym modelu nietermicznej reakcji syntezy jądrowej w plazmie D-T / Adam Gacek, Jerzy Tyl. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 3 (331), (1980), s. 101-110
3401. GACEK, Adam.
Transformacja widmo neutronów : widmo deuteronów w układzie typu Z-pinch dla plazmy D-D
/ Adam Gacek, Andrzej Gałkowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10 (338),
(1980), s. 149-161
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3402. GODZIMIRSKI, Jan.
Rozkład naprężeń normalnych w skleinie pracującej na oddzieranie w zakresie sprężystych odkształceń kleju i elementów klejonych / Jan Godzimirski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 12 (340), (1980), s. 153-160
3403. GOSS, Czesław.
Modelowanie cyklicznego zachowania się stali
o podwyższonej wytrzymałości przy obciążeniu
jednoosiowym w zakresie małej liczby cykli /
Czesław Goss, Stanisław Kocańda, Zenon
Mróz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 5 (333), (1980), s. 25-52
3404. GOWOREK, Alicja.
Badanie mechanicznej wytrzymałości kości
udowych królików po operacji laserem CO2 /
Alicja Goworek, Henryk Goworek. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 4 (332), (1980),
s. 109-118
3405. GOWOREK, Alicja.
Patomorfologiczna ocena odbudowy ubytku kości po uszkodzeniu laserem CO2 / Alicja Goworek, Henryk Goworek, Tadeusz Szopieraj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336),
(1980), s. 71-78
3406. GOWOREK, Alicja.
Zjawiska fizyczne towarzyszące efektom biologicznego oddziaływania lasera CO2 na kości /
Alicja Goworek, Henryk Goworek. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336), (1980),
s. 63-70
3407. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Detektory fotowoltaiczne Pb1-xSnxTe (0≤x≤0,25)
: czas życia nośników : iloczyn R0A / Mirosław
Grudzień, Antoni Rogalski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10 (338), (1980),
s. 137-148
3408. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Poziom Fermiego w Pb1-xSnxTe / Mirosław
Grudzień, Antoni Rogalski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 7 (335), (1980),
s. 95-102
3409. GRUDZIEŃ, Mirosław.
Wpływ domieszkowania na graniczne parame-
try fotodiod zakresu (8-14) µm / Mirosław Grudzień, Krzysztof Jóźwikowski, Henryk Polakowski, Józef Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 7 (335), (1980),
s. 89-94
3410. HOPPE, Jerzy.
O pewnym modelu kształtowania wlotów do
maszyn przepływowych przy zastosowaniu metody superpozycji przestrzennych osiowosymetrycznych źródeł dodatnich i ujemnych. Część
1. Podstawowe zależności / Jerzy Hoppe, Kazimierz Wójcik, Stefan Szczeciński. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 11 (339),
(1980), s. 29-38
3411. IDCZAK, Włodzimierz.
Badanie diagnostyczne fortyfikacyjnych konstrukcji płytowo-żebrowych / Włodzimierz Idczak, Roman Krzewiński, Mieczysław Zieliński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 5
(333), (1980), s. 117-130
3412. JANKOWSKA, Helena.
Potencjometryczne badania węgli aktywowanych i sadzy poddanych różnym modyfikacjom
/ Helena Jankowska, Sławomir Neffe. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6 (334),
(1980), s. 27-38
3413. JANKOWSKA, Helena.
Zastosowanie węglowej dyfuzyjnej elektrody
tlenowej do pomiaru stężenia tlenu w fazie gazowej. Część 3. Optymalizacja elektrody / Helena Jankowska, Zofia ZwierzchowskaNowakowska, Michalina Bosak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 11 (339), (1980),
s. 155-164
3414. JÓZEFIK, Władysław.
Komputeryzacja diagnostycznych badań obiektów złożonych w warunkach eksploatacji /
Władysław Józefik. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 1 (329), (1980), s. 133-140
3415. KACZMAREK, Sławomir.
Dyfrakcja promieni x na strukturach politypowych 8H(44) z błędami ułożenia / Sławomir
Kaczmarek, Edward Michalski, Mieczysław
Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 11 (339), (1980), s. 59-80
233
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3416. KALISKI, Sylwester.
„Break-even” w bistożkowym układzie wybuchowym / Sylwester Kaliski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 1 (329), (1980),
s. 3-8
3417. KALISKI, Sylwester.
Możliwości osiągnięcia wewnętrznego „breakeven” w wybuchowym układzie stożkowym /
Sylwester Kaliski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 2 (330), (1980), s. 3-10
3418. KIŹLIK, Bogdan.
Detekcja zmian ciśnienia akustycznego za pomocą wielodomowego światłowodu / Bogdan
Kiźlik, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980),
s. 55-60
3419. KŁOSOWICZ, Stanisław.
Wpływ domieszek dyfundujących z fazy stałej
na skok śruby cholesterolowych ciekłych kryształów / Stanisław Kłosowicz, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6 (334),
(1980), s. 47-52
3420. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Optymalizacja pola antenowego przy wykorzystaniu metod programowania matematycznego /
Władysław Kołosowski, Janusz Pieniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10
(338), (1980), s. 87-96
3421. KONOPKA, Krzysztof.
Wpływ nacisku na momenty statystyczne amplitud drgań smarowanego skojarzenia ślizgowego / Krzysztof Konopka, Jan Leśniewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10
(338), (1980), s. 53-64
3422. KOPYŚCIŃSKI, Bogusław.
Plastyczna płyta eliptyczna obciążona impulsem
ciśnienia. Część 1. Obciążenie impulsem ciśnienia o średniej intensywności / Bogusław
Kopyściński, Dionizy Niepostyn. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12 (340), (1980),
s. 31-42
3423. KOPYŚCIŃSKI, Bogusław.
Plastyczna płyta eliptyczna obciążona impulsem
ciśnienia. Część 2. Obciążenie o dużej inten-
234
sywności / Bogusław Kopyściński, Dionizy
Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 12 (340), (1980), s. 43-54
3424. KOSTRZEWA, Stanisław.
Badania strukturalne łożysk wielowarstwowych
po przebiegu eksploatacyjnym / Stanisław Kostrzewa. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 6 (334), (1980), s. 115-126
3425. KOWALCZYK, Jan.
Analiza wpływu struktury wyjściowej na przebieg procesu tworzenia warstwy węgloazotowanej / Jan Kowalczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 4 (332), (1980), s. 35-46
3426. KRASUSKI, Jan.
Metoda optymalizacji średnicy przesłony i stopnia napełnienia hydrokinetycznego sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowego dla zadanej charakterystyki silnika elektrycznego / Jan Krasuski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12
(340), (1980), s. 95-102
3427. KRZEWIŃSKI, Roman.
Badanie propagacji powietrznej fali uderzeniowej generowanej naziemnym wybuchem ładunku wydłużonego / Roman Krzewiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 7 (335),
(1980), s. 103-108
3428. KRZEWIŃSKI, Roman.
Badanie zmiany impulsów nadciśnienia w przestrzeni generowanych powietrznymi i naziemnymi wybuchami cylindrycznych ładunków
wydłużonych / Roman Krzewiński. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 7 (335), (1980),
s. 109-117
3429. KUSAJKO, Włodzimierz.
Regeneracja węgli aktywnych stosowanych do
oczyszczania wody / Włodzimierz Kusajko,
Stanisław Mortka. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 4 (332), (1980), s. 81-90
3430. KWAŚNY, Mirosław.
Otrzymywanie i niektóre fizykochemiczne własności związków z grupą trójnitrometylową /
Mirosław Kwaśny, Michał Syczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 11
(339), (1980), s. 165-172
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3431. MACHOWSKI, Tadeusz.
Badania eksperymentalne zmian zachodzących
w ośrodku aktywnym odciętego lasera CO2 /
Tadeusz Machowski, Krzysztof Sołtyński,
Zdzisław Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 2 (330), (1980), s. 87-104
3438. MICHALSKI, Edward.
Dyfrakcja promieni x na strukturach politypowych nH ( ) z błędami ułożenia / Edward
Michalski, Sławomir Kaczmarek, Mieczysław
Demianiuk, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 11 (339), (1980), s. 47-58
3432. MACHOWSKI, Tadeusz.
Efekty nasycenia pochłaniania w laserze He-Ne
/ Tadeusz Machowski, Jan Malinowski, Barbara
Schneider. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 1 (329), (1980), s. 33-38
3439. MICHALSKI, Edward.
Nowe aspekty struktur politypowych w kryształach ZnS1-xSex / Edward Michalski, Mieczysław
Demianiuk, Sławomir Kaczmarek, Józef Żmija.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 7
(335), (1980), s. 37-46
3433. MACHOWSKI, Tadeusz.
Parametry materiałowe odciętych laserów CO2 :
sformułowanie podstawowych zależności / Tadeusz Machowski, Krzysztof Sołtyński, Zdzisław Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 29, nr 2 (330), (1980), s. 77-86
3434. MACHOWSKI, Tadeusz.
Zmiany parametrów materiałowych w odciętych laserach CO2 : obliczenia numeryczne /
Tadeusz Machowski, Krzysztof Sołtyński,
Zdzisław Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 1 (329), (1980), s. 39-50
3435. MAŁACHOWSKI,
Michał
Janusz.
Uproszczony sposób wyznaczania rozkładu
energetycznego nośników w kontakcie metalpółprzewodnik / Michał Janusz Małachowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6
(334), (1980), s. 53-60
3436. MARCINIAK, Włodzimierz.
Wpływ ilości ciekłego kryształu i rodzaju nośnika na niektóre właściwości układu ciekłokrystaliczna faza stacjonarna : nośnik / Włodzimierz Marciniak, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 9 (337),
(1980), s. 73-86
3437. MAZUR, Tadeusz.
Optymalizacja eksploatacyjnych norm zużycia
części zamiennych samochodów ciężarowych /
Tadeusz Mazur, Iwona B. Lewińska, Anna Wyczółkowska-Florczak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336), (1980), s. 113-126
3440. MIODUSKA, Maria.
Badania nad wpływem utleniania i alkilowania
sadzy piecowej N-220 na jej własności chemiczne / Maria Mioduska, Stanisław Pietrzyk,
Andrzej Świątkowski, Tadeusz Żmijewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 11
(339), (1980), s. 119-130
3441. MORTKA, Stanisław.
Adsorpcja dynamiczna DFP z roztworów wodnych na węglach aktywnych / Stanisław Mortka, Wacław Sitarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 6 (334), (1980), s. 127-132
3442. MORTKA, Stanisław.
Wpływ warunków adsorpcji na skuteczność
i wydajność procesu oczyszczania wody z substancji toksycznych / Stanisław Mortka, Jerzy
Chróst. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 8 (336), (1980), s. 127-131
3443. MOSSOR, Antoni.
Macierz sztywności wielowęzłowego elementu
konstrukcji tarczowej / Antoni Mossor. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 9 (337),
(1980), s. 61-72
3444. NIEDZIELA, Tadeusz.
Graniczne parametry detektorów fotomagnetoelektrycznych zakresu (3÷5,5) µm z (Cd, Hg)Te
/ Tadeusz Niedziela, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336),
(1980), s. 55-62
235
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3445. NOWAK, Henryk.
Badanie wpływu ilości materiału wybuchowego
na charakterystyki ładunków kumulacyjnych /
Henryk Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 2 (330), (1980), s. 41-46
3446. PARADOWSKI, Lesław.
Beziteracyjna estymacja miejsca położenia
obiektów na podstawie namiarów / Lesław Paradowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 3 (331), (1980), s. 59-72
3447. PARADOWSKI, Lesław.
Zastosowanie obszarów nieokreśloności w zagadnieniu detekcji ruchomych źródeł promieniowania elektromagnetycznego / Lesław Paradowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 3 (331), (1980), s. 41-58
3453. PONIKOWSKI, Józef Dionizy.
Wpływ temperatury na wartość napięcia krytycznego zanikania drgań prądu diody Gunna /
Józef Dionizy Ponikowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 1 (329), (1980),
s. 141-145
3454. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Strukturalne transformacje granic ziaren miedzi
i niklu w zjawisku zgniotu krytycznego / Wojciech Przetakiewicz, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6 (334),
(1980), s. 103-114
3455. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Wysokotemperaturowe zdrowienie w metalach
RCS odkształconych zgniotem krytycznym /
Wojciech Przetakiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 9 (337), (1980), s. 87-98
3448. PAWELEC, Józef.
Kompatybilność
kierunkowo-przestrzenna
w radiokomunikacyjnych systemach satelitarnych / Józef Pawelec. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 9 (337), (1980), s. 99-104
3456. ROGALSKI, Antoni.
Graniczne parametry detekcyjne fotodiod PbTe
/ Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 5 (333), (1980), s. 71-82
3449. PERLIŃSKI, Janusz.
Proces sprężania w gazowo-cieczowych amortyzatorach lotniczych / Janusz Perliński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6 (334),
(1980), s. 69-80
3457. ROGALSKI, Antoni.
Temperaturowa zależność iloczynu RoA detektorów fotowoltaicznych PbTe / Antoni Rogalski, Jarosław Rutkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336), (1980), s. 45-54
3450. PIETKIEWICZ, Tadeusz.
Analiza wpływu niezdatności urządzeń technicznych na skuteczność działania hierarchicznego systemu obrony powietrznej / Tadeusz
Pietkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 11 (339), (1980), s. 81-92
3458. ROGALSKI, Antoni.
Wpływ powietrza na własności elektryczne
warstw Pb1-xSnxTe na podłożu mikowym / Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 8 (336), (1980), s. 33-44
3451. PIETRZAK, Jan.
Analiza możliwości wykorzystania konwekcji
grawitacyjnej do wymuszania przepływu w laserach molekularnych / Jan Pietrzak, Zdzisław
Trzęsowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 1 (329), (1980), s. 51-60
3452. POGORZELSKI, Feliks.
Identyfikacja prawa oporu powietrza na podstawie pomiaru współrzędnych toru / Feliks Pogorzelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 5 (333), (1980), s. 63-70
236
3459. ROŻEK, Stefan.
Własności reologiczne betonu poliestrowego /
Stefan Rożek, Andrzej Spychała, Leszek Wojno. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr
7 (335), (1980), s. 53-60
3460. RYMARZ, Czesław.
Próba wielokryterialnej oceny metody numerycznej opartej na aproksymacji splajnami /
Czesław Rymarz, Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 2 (330),
(1980), s. 21-30
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3461. SMÓLSKI, Bogusław.
O wpływie asynchronizmu obwodów na stabilność i wzmocnienie rezonansowych układów
wzmacniających / Bogusław Smólski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6 (334),
(1980), s. 61-68
3469. TYL, Jerzy.
O napędzaniu płaskich płytek (linerów) w próżni za pomocą produktów wybuchu / Jerzy Tyl,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 7 (335), (1980), s. 3-14
3462. SOBCZYK, Zenon.
Oporność właściwa stali austenitycznej
50H21G9N4 jako miernik zmian strukturalnych
/ Zenon Sobczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 29, nr 10 (338), (1980), s. 75-86
3470. WIETESKA, Elżbieta.
Analiza śladowa zanieczyszczeń w wodorku litu, wydzielanych metodą chromatografii jonowymiennej / Elżbieta Wieteska, Maria Gluzińska, Ewa Więckowska, Wiesław Otwinowski,
Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 4 (332), (1980), s. 63-80
3463. STANUCH, Jerzy.
Oczyszczanie wody skażonej mieszaniną produktów rozszczepienia uranu-235 z promieniotwórczych izotopów tellur+132 i bar-140 / Jerzy
Stanuch, Lech Starostin. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 2 (330), (1980), s. 31-40
3464. STAROSTIN, Lech.
Wpływ ozonowania wody na przebieg procesu
jej dezaktywacji / Lech Starostin. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 5 (333), (1980),
s. 131-141
3465. SZULC, Jarosław.
Właściwości p-cyjano-p’-alkilowęglanów azoksybenzenu jako faz stacjonarnych w chromatografii gazowej / Jarosław Szulc, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 4 (332), (1980), s. 91-108
3466. SZUSTAKOWSKI, Mieczysław.
Światłowodowe łącze telewizyjne / Mieczysław
Szustakowski, Stanisław Masternak, Krzysztof
Adamski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 9 (337), (1980), s. 1213-128
3467. TRZCIŃSKI, Waldemar.
O kompresji gazu doskonałego w tłokowym
układzie dwustopniowym / Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 8 (336), (1980), s. 3-22
3468. TYL, Jerzy.
Analiza procesu napędzania płytek (linerów) w
próżni za pomocą materiałów wybuchowych /
Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 9 (337), (1980),
s. 3-16
3471. WIETESKA, Elżbieta.
Badanie warunków oddzielenia mikrogramowych ilości pierwiastków od matrycy litowej
metodą chromatografii jonowymiennej / Elżbieta Wieteska, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 5 (333), (1980),
s. 83-90
3472. WIETESKA, Elżbieta.
Oznaczanie śladowych zanieczyszczeń w kryształach tlenku bizmutawo-germanowego / Elżbieta Wieteska, Bożena Strzyżewska, Zenon
Szczepaniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 9 (337), (1980), s. 111-120
3473. WIETESKA, Elżbieta.
Spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne
oznaczanie magnezu w chlorku sodowym / Elżbieta Wieteska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 5 (333), (1980), s. 91-96
3474. WIĘCEK, Czesław.
Analiza skutecznej powierzchni rozproszenia
krzyżaka metodą względnej i przypadkowej fazy / Czesław Więcek, Edward Traczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 1 (329),
(1980), s. 119-132
3475. WIĘCEK, Czesław.
Monostatyczna analiza teoretyczna skutecznej
powierzchni rozproszenia ekranu prostokątnego
/ Czesław Więcek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 29, nr 6 (334), (1980), s. 97-102
3476. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Metoda impulsowa pomiaru ciepła właściwego
cienkich drutów / Stefan Wiśniewski, Maria
237
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Rozko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 8 (336), (1980), s. 23-32
3477. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Właściwości rozdzielcze ciekłokrystalicznych
faz stacjonarnych z grupy p-alkilowęglanów-p’cyjanoazoksybenzenu / Zygfryd Witkiewicz, Jarosław Szulc. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 7 (335), (1980), s. 79-88
3478. WŁODARCZYK, Edward.
Graniczne rozwiązania regularnej refrakcji płaskich fal uderzeniowych w gazie idealnym /
Edward Włodarczyk, Zdzisław Łęgowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 10
(338), (1980), s. 3-34
3479. WŁODARCZYK, Edward.
Kompresja gazu politropowego w układzie
o płaskiej symetrii / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 1 (329),
(1980), s. 9-20
3480. WŁODARCZYK, Edward.
Mechaniczne oddziaływanie wybuchu punktowego na ściany i strop obiektu / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 11 (339), (1980), s. 131-154
3481. WŁODARCZYK, Edward.
Niektóre zamknięte rozwiązania dla jednowymiarowych płaskich niestacjonarnych ruchów
izentropowych sprężystego ośrodka izotropowego ze skończonymi deformacjami w jednoosiowym stanie odkształcenia / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 6 (334), (1980), s. 3-12
3482. WŁODARCZYK, Edward.
O wnikaniu prostokątnego impulsu ciśnienia
w gaz politropowy / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 6 (334),
(1980), s. 13-18
3483. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie fali uderzeniowej od płaskiej ruchomej
przegrody umieszczonej w gazie / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 3 (331), (1980), s. 17-28
238
3484. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie fali uderzeniowej oraz centrycznie kumulowanej skończonych deformacji od sztywnej przegrody / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 5 (333), (1980),
s. 13-24
3485. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie silnej fali detonacyjnej od ruchomej
nieodkształcalnej przegrody / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29,
nr 2 (330), (1980), s. 11-20
3486. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie stacjonarnej fali uderzeniowej od masywnej przegrody podpartej odkształcalnymi
układami tłumiącymi / Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 12
(340), (1980), s. 3-18
3487. WŁODARCZYK, Edward.
Wpływ jednokierunkowego rozlotu produktów
wybuchu na impuls ciśnienia gazów powybuchowych przy inicjacji detonacji na swobodnej
powierzchni ładunku materiału wybuchowego /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 29, nr 4 (332), (1980), s. 3-18
3488. WŁODARCZYK, Edward.
Zamknięte rozwiązanie problemu odbicia fali
uderzeniowej od masywnej przegrody podpartej
sprężyście / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 11 (339), (1980),
s. 3-14
3489. WŁODARCZYK, Edward.
Zderzenie się stacjonarnych współbieżnych fal
uderzeniowych skończonych deformacji w izotropowym ośrodku sprężystym : przybliżenie
izentropowe / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 29, nr 5 (333), (1980), s. 3-12
3490. WRÓBEL, Tadeusz.
Opracowania własne szybko reagujących silników prądu stałego o magnesach trwałych do
napędu obrabiarek sterowanych numerycznie /
Tadeusz Wróbel, Kazimierz Kozieł, Jan Sienkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
29, nr 4 (332), (1980), s. 119-132
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3491. ZIENCIK, Henryk.
Badania reakcji azotu z węglikiem tytanu (Ticx)
o strukturach wakansowych / Henryk Ziencik,
Wacław Muniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 29, nr 9 (337), (1980), s. 27-34
ru dawki promieniowania gamma i neutronowego metodą radiotermoluminescencyjną / Józef Żmija, Mieczysław Demianiuk, Mirosław
Wasilewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 29, nr 6 (334), (1980), s. 39-46
3492. ŻMIJA, Józef.
Zastosowanie związków typu AIIBVI do pomia-
Vol. 30, 1981 r.
3493. ANDRZEJEWSKI, Norbert.
Odbijająca powierzchnia skuteczna anteny cylindrycznej obciążonej w środku impedancją liniową / Norbert Andrzejewski, Tomasz Cudo,
Kazimierz Dzięciołowski, Edward Głodek. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 1
(341), (1981), s. 25-36
3494. ANTOSIK, Jan.
Zastosowanie metody różnic skończonych do
analizy zginanych płyt lotniskowych wstępnie
sprężonych / Jan Antosik, Zbigniew Bursztynowski, Jan Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 10 (350), (1981), s. 159-170
3495. BĄK, Grzegorz.
Całkowe prawo fizyczne dla zginanego przekroju żelbetowego. Część 1. Proces obciążania /
Grzegorz Bąk, Zbigniew Szcześniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 10 (350),
(1981), s. 69-84
3496. BĄK, Grzegorz.
Całkowe prawo fizyczne dla zginanego przekroju żelbetowego. Część 2. Proces odciążania /
Grzegorz Bąk, Zbigniew Szcześniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 10 (350),
(1981), s. 85-98
3497. BĄK, Grzegorz.
Metoda różnicowa w dynamice zarysowanych
belek żelbetowych / Grzegorz Bąk, Adam Stolarski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 10 (350), (1981), s. 55-68
3498. BĄK, Grzegorz.
Współdziałanie ramy żelbetowej z ośrodkiem
gruntowym wywołane powietrzną falą uderze-
niową / Grzegorz Bąk, Zbigniew Szcześniak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 6
(346), (1981), s. 65-80
3499. BINIEK, Jerzy.
Problemy oceny efektywności przeciwlotniczych zestawów lufowych / Jerzy Biniek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 12
(352), (1981), s. 73-86
3500. BIS, Jan.
Analiza porównawcza dwóch wybranych metod
optymalizacji programów diagnostycznych / Jan
Bis, Jerzy R. Młokosiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 12 (352), (1981),
s. 95-102
3501. BOJAR, Zbigniew.
Morfologia i substruktura martenzytu w warstwach węgloazotowanych austenicznie stali /
Zbigniew Bojar, Jan Kowalczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 3 (343), (1981),
s. 59-72
3502. BOJAR, Zbigniew.
Wpływ procesów zużycia na stan materiału
warstwy wierzchniej łożysk cienkościennych /
Zbigniew Bojar, Krzysztof Konopka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 2 (342),
(1981), s. 127-135
3503. BOLIŃSKI, Benedykt.
Propozycja konstrukcji systemu zasilania instalacji hydraulicznej statku powietrznego / Benedykt Boliński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 121-129
239
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3504. BORECKI, Józef.
Analiza procesu ekstremalizacji funkcji celu
w systemach aktywnych / Józef Borecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 4 (344),
(1981), s. 77-86
3505. BORYS, Wiesław.
Nematyczne ciekłe kryształy jako składniki inertne termograficznych mieszanin cholesterolowych ciekłych kryształów / Wiesław Borys,
Stanisław Kłosowicz, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 1 (341), (1981),
s. 47-53
3506. BRZESKI, Paweł.
Numeryczne opracowanie izotermy adsorpcji
z fazy gazowej / Paweł Brzeski, Jerzy Choma,
Stanisław Pietrzyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 4 (344), (1981), s. 103-114
3507. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Analiza wpływu luzów montażowych na siły
wewnętrzne w mostach składanych na sprężystych podporach / Zbigniew Bursztynowski, Jan
Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
30, nr 6 (346), (1981), s. 41-64
3508. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Zastosowanie modelu ciągłego do analizy
wpływu luzów montażowych na nośność mostów składanych / Zbigniew Bursztynowski, Jan
Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
30, nr 5 (345), (1981), s. 35-48
3509. CHWALCZYK, Franciszek.
Problem podstawowy elastokinetyki dla ćwiartki półprzestrzeni sprężystej / Franciszek Chwalczyk, Józef Rafa, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 2 (342),
(1981), s. 21-32
3510. CHWALCZYK, Franciszek.
Propagacja niestacjonarnych fal sprężystych
w półprzestrzeni wypełnionej ośrodkiem anizotropowym / Franciszek Chwalczyk, Józef Rafa,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 3-14
3511. CHYLIŃSKI, Andrzej.
Hybrydowe wzmacniacze szerokopasmowe na
podłożu sitalowym / Andrzej Chyliński, Jerzy
240
Pasierbiński, Czesław Przybysz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 9 (349), (1981),
s. 129-134
3512. CIBOR, Ryszard.
Algorytm obliczenia lokalnego transportu środków chemicznych z uwzględnieniem warunków
meteorologicznych / Ryszard Cibor, Czesław
Rymarz, Marcin Woźniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 12 (352), (1981),
s. 111-122
3513. CIOSEK, Maria.
Oznaczanie małych ilości 2-naftyloaminy
w technicznej 1-naftyloaminie metodą chromatografii gazowej przy zastosowaniu ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych / Maria Ciosek,
Zygfryd Witkiewicz, Roman Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 2 (342),
(1981), s. 119-126
3514. CUDNY, Waldemar.
Badania oddziaływania wybuchu w akwenie na
budynki posadowione na brzegu / Waldemar
Cudny, Włodzimierz Idczak, Roman Krzewiński, Andrzej Spychała, Mieczysław Zieliński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 10
(350), (1981), s. 171-177
3515. DACKO, Marian.
Wielowięzłowe elementy skończone opisujące
wielospójny obszar tarczy / Marian Dacko, Antoni Mossor. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 10 (350), (1981), s. 113-130
3516. DANICKI, Eugeniusz.
Propagacja akustycznych poprzecznych fal powierzchniowych w kwarcu Y-obrotowym pod
ciężkimi periodycznymi elektrodami / Eugeniusz Danicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 5 (345), (1981), s. 61-74
3517. DANICKI, Eugeniusz.
Zastosowanie algorytmu Remeza do syntezy filtrów pasmowych na falach powierzchniowych /
Eugeniusz Danicki, Bogdan Kamiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 5 (345),
(1981), s. 75-80
3518. DĄBROWSKI, Roman.
Ulepszona metoda otrzymywania 4,4’-dialki-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
loazoksybenzenów i 4,4’-dialkoksyazoksybenzenów / Roman Dąbrowski, Jerzy Dziaduszek,
Krzysztof Czupryński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 1 (341), (1981), s. 53-58
3519. DĄBROWSKI, Roman.
Widma elektronowe 4’-podstawionych pochodnych 4-n-pentylobifenylu / Roman Dąbrowski,
Edmund Żytyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 6 (346), (1981), s. 161-176
3520. DĄBROWSKI, Roman.
Własności mezomorficzne pochodnych 4-npentylobifenylu / Roman Dąbrowski, Edmund
Żytyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
30, nr 6 (346), (1981), s. 143-160
3521. DENUS, Sławomir.
Badanie wpływu promieniowania lasera neodymowego na plazmę generowaną w urządzeniu plasma-focus / Sławomir Denus, Janusz
Chłodziński, Ludwik Pokora, Tadeusz Pisarczyk, Marek Scholz, Wojciech Skrzeczanowski,
Ryszard Socha, Adam Szydłowski, Janusz Wolski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 11 (351), (1981), s. 37-52
3522. DENUS, Sławomir.
Generacja neutronów z płaskiej tarczy CD2
umieszczonej w otworze elektrody centralnej
układu plasma-focus / Sławomir Denus, Lesław
Karpiński, Tadeusz Pisarczyk, Ludwik Pokora,
Stanisław Śledziński, Adam Szydłowski, Janusz
Wolski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 11 (351), (1981), s. 25-36
3523. DERENTOWICZ, Henryk.
Badania doświadczalne bistożkowego układu
wybuchowego mikrosyntezy termojądrowej /
Henryk Derentowicz, Leon Grygoruk, Karol
Jach, Jerzy Wróbel, Zbigniew Ziółkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 3
(343), (1981), s. 27-36
3524. DOBIECH, Ireneusz.
Analiza wpływu kanału na pomiar ciśnienia
w balistyce wewnętrznej w przybliżeniu akustycznym / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 3 (343), (1981),
s. 49-58
3525. DOBROCIŃSKI, Stanisław.
Metoda obliczania impedancji rezystorów warstwowych na płaskich podłożach izolacyjnych.
Część 2. Rezystor prostokątny / Stanisław Dobrociński, Czesław Przybysz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 1 (341), (1981),
s. 95-104
3526. DYLĄG, Zdzisław.
Zastosowanie MES do sporządzania linii wpływowych dla prętowych układów przestrzennych
/ Zdzisław Dyląg, Leopold Kruszka, Adam Suchanek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 10 (350), (1981), s. 131-144
3527. DZISIÓW, Andrzej.
Analiza wrażliwości temperaturowej krzemowych dawkomierzy neutronów prędkich / Andrzej Dzisiów. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 5 (345), (1981), s. 87-92
3528. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Badania strat przepływu przez palisadę profili
kierowniczych turbin w zakresie pod-i okołodźwiękowym / Zbigniew Dżygadło, Jan
Kaczmarczyk, Aleksander Olejnik, Wiesław
Sobieraj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 12 (352), (1981), s. 55-72
3529. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza niektórych ustalonych płaskich i osiowosymetrycznych przepływów laminarnych / Zbigniew Dżygadło, Bogumił
Chlebny. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 2 (342), (1981), s. 33-52
3530. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza stateczności płaskiego
przepływu Poiseuille’a metodą elementów
skończonych / Zbigniew Dżygadło, Bogumił
Chlebny. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 6 (346), (1981), s. 23-40
3531. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza giętych drgań wirników na
podatnych podporach / Zbigniew Dżygadło. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 9
(349), (1981), s. 31-46
3532. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Statyczne obliczenia wirujących układów po-
241
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
włokowo-płytowych metoda elementów skończonych / Zbigniew Dżygadło, Idzi Nowotarski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 4
(344), (1981), s. 35-50
3533. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Zastosowanie metody hybrydowych elementów
skończonych do statycznej analizy osiowosymetrycznych układów powierzchniowych /
Zbigniew Dżygadło, Idzi Nowotarski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 10 (350),
(1981), s. 99-112
3534. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Komputerowa symulacja energetycznej zależności rentgenowskiego współczynnika załamania w obszarze anomalnej dyspersji / Jerzy Frydrychowicz, Jerzy Roszkowski, Zbigniew
Kaszkur. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 1 (341), (1981), s. 105-114
3535. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Nowa metoda rentgenograficznego wyznaczania struktury układów wysokodyspersyjnych.
Część 1. Teoria małokątowego rozpraszania
promieni X (MRX) przy nieskończonej wysokości wiązki oświetlającej / Jerzy Frydrychowicz, Ryszard Świłło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 12 (352), (1981), s. 137-150
3536. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Wykorzystanie komputerowych modeli subtelnej struktury widm rentgenowskich w procesie
nauczania / Jerzy Frydrychowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 1 (341), (1981),
s. 115-120
3537. GABRYLEWSKI, Michał.
Badania nad nanoszeniem technologicznych
powłok Ni na włókna węglowe służące do
wzmacniania stopów Al / Michał Gabrylewski,
Jadwiga Sadowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 11 (351), (1981), s. 139-148
3538. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Analiza teoretyczna cylindrycznego warstwowego układu wybuchowego komprymującego
plazmę deuterową / Andrzej Gałkowski, Robert
Świerczyński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 6 (346), (1981),
s. 3-22
242
3539. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Analiza wpływu osiowego w walcowej próbce
plazmy deuterowej komprymowanej radialnie
implodującym linerem / Andrzej Gałkowski,
Robert Świerczyński, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 7
(347), (1981), s. 3-18
3540. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Ocena możliwości osiągnięcia reżimu termojądrowego w walcowym układzie linerowej kompresji plazmy / Andrzej Gałkowski, Robert
Świerczyński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 7 (347), (1981),
s. 19-28
3541. GAWINECKI, Jerzy.
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania pierwszego zagadnienia brzegowo-początkowego dla
równań teorii naprężeń cieplnych / Jerzy Gawinecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 1 (341), (1981), s. 37-46
3542. GAWINECKI, Jerzy.
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania pierwszego zagadnienia brzegowo-początkowego dla
równań naprężeń cieplnych uogólnionej termomechaniki / Jerzy Gawinecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 7 (347), (1981),
s. 29-38
3543. GĄSIENICA-SAMEK, Jan.
Pomiary temperatury skrawania przy toczeniu
zgrubnym stali 45 ostrzami z węglików spiekanych S20 i H 10 / Jan Gąsienica-Samek, Kazimierz Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 7 (347), (1981), s. 111-120
3544. GÓŹDŹ, Józef.
Cyfrowa symulacja balistyki wewnętrznej układu miotającego z wieloskładowym ładunkiem
prochowym / Józef Góźdź, Stanisław Torecki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 8
(348), (1981), s. 17-30
3545. HRYCKIEWICZ, Jan.
Prawdopodobieństwo błędu generacji w systemie ze sprężeniem zwrotnym decyzyjnym / Jan
Hryckiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 6 (346), (1981), s. 107-112
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3546. JANKOWSKA, Helena.
Badania elektrochemicznych i chemicznych
skutków adsorpcji związków organicznych na
materiałach węglowych o rozwiniętej powierzchni / Helena Jankowska, Waldemar Kozaczyński, Jerzy Leśniak, Sławomir Neffe. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 6
(346), (1981), s. 177-186
3547. JANKOWSKA, Helena.
Potencjometryczna metoda określania charakteru chemicznego powierzchni sadz stosowanych
jako napełniacze elastomerów / Helena Jankowska, Robert Gaczyński, Andrzej Świątkowski,
Marek Wieczorek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 2 (342), (1981), s. 105-118
3548. JANKOWSKA, Helena.
Wpływ utleniania i azotowania powierzchni
węgla aktywowanego na jego własności sorpcyjne względem elektrolitów w roztworach
wodnych / Helena Jankowska, Lech Starostin. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 11
(351), (1981), s. 119-128
3549. JÓŹWIKOWSKI, Krzysztof.
Graniczne parametry fotodiod z (CdHg)Te przy
uwzględnieniu rekombinacji promienistej i podstawowych typów rekombinacji Augera /
Krzysztof Jóźwikowski, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 7 (347),
(1981), s. 51-60
3550. KACZMAREK, Sławomir.
Analiza dyspersyjna parametrów optycznych
pewnych związków organicznych / Sławomir
Kaczmarek, Jerzy Kapelewski, Edward Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 7 (347), (1981), s. 39-50
3551. KAMIŃSKI, Bogdan.
Zastosowanie metody klaster-sieć Bethego
w dynamice powierzchni kryształu / Bogdan
Kamiński, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 6 (346), (1981),
s. 113-126
3552. KASZUBA, Włodzimierz.
Koncentracja samoistna w Pb1-xSnxTe, Pb1xSnxSe i PbS1-xSex / Włodzimierz Kaszuba, An-
toni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 1 (341), (1981), s. 73-80
3553. KIEŻUN, Aleksander.
Metoda wyznaczania parametrów optycznych
dyfuzyjnych wielomodowych światłowodów
planarnych / Aleksander Kieżun, Tadeusz Patej,
Halina Działak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 91-96
3554. KIEŻUN, Aleksander.
Wyznaczanie parametrów optycznych jednomodowych dyfuzyjnych światłowodów planarnych / Aleksander Kieżun, Tadeusz Patej, Halina Działak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 97-102
3555. KOCAŃDA, Stanisław.
Badania prędkości i powierzchni pęknięć w stali
45 przy zmiennym skręcaniu / Stanisław Kocańda, Jan Kur. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 12 (352), (1981), s. 17-28
3556. KOCAŃDA, Stanisław.
Strefa plastyczna wokół zmęczeniowego pęknięcia stali o małej zawartości węgla / Stanisław
Kocańda, Jan Kur. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 12 (352), (1981), s. 29-42
3557. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Dyskusja funkcji kryterium minimax i średniokwadratowego stosowanego w zadaniu optymalizacji pola układu anten / Władysław Kołosowski, Janusz Pieniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 9 (349), (1981), s. 99-106
3558. KONOPKA, Krzysztof.
Wpływ prędkości ślizgania na momenty statystyczne amplitud drgań smarowanego łożyska
ślizgowego / Krzysztof Konopka, Jan Leśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 7
(347), (1981), s. 101-110
3559. KOPYŚCIŃSKI, Bogusław.
Plastyczne płyty trapezowe obciążone impulsem. Część 1. Płyta trapezowa wydłużona
w kierunku podstaw / Bogusław Kopyściński,
Dionizy Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 10 (350), (1981), s. 3-14
243
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3560. KOPYŚCIŃSKI, Bogusław.
Plastyczne płyty trapezowe obciążone impulsem. Część 2. Płyta trapezowa wydłużona
w kierunku wysokości / Bogusław Kopyściński,
Dionizy Niepostyn. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 10 (350), (1981), s. 15-28
3561. KOSTRZYŃSKI, Tomasz.
Fotoprąd w cienkowarstwowym układzie metalselen-dwutlenek cyny / Tomasz Kostrzyński,
Michał Janusz Małachowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 4 (344), (1981),
s. 115-126
3562. KOSTRZYŃSKI, Tomasz.
Spektralna zależność fotoprądu w amorficznych
warstwach selenu / Tomasz Kostrzyński, Michał Janusz Małachowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 8 (348), (1981),
s. 71-80
3563. KOTŁOWSKI, Włodzimierz.
Akustooptyczna korelacja sygnałów z heterodynowaniem optycznym / Włodzimierz Kotłowski, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 8 (348), (1981),
s. 81-86
3564. KUBICA, Krystyna.
Oznaczanie zanieczyszczeń antracenu metodą
chromatografii gazowej przy użyciu ciekłokrystalicznej fazy stacjonarnej / Krystyna Kubica,
Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 7 (347), (1981), s. 61-70
3565. KUCHLER, Antoni.
O wzajemnym oddziaływaniu sztywności konstrukcji podlegającej obciążeniu stałemu i konsolidacji zróżnicowanego podłoża opisanego
modelem Terzaghiego / Antoni Kuchler. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 10
(350), (1981), s. 145-158
3566. KUSOWSKI, Krzysztof.
Regeneracja katalizowanych węgli aktywnych /
Krzysztof Kusowski, Stanisław Mortka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 6 (346),
(1981), s. 187-195
3567. LARKOWSKI, Waldemar.
Charakterystyki widmowe hetero złącz n-PbTe/p-
244
-Pb1-xSnxTe / Waldemar Larkowski, Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 11 (351), (1981), s. 67-80
3568. LARKOWSKI, Waldemar.
Graniczne parametry fotodiod Pb1-xSnxTe /
Waldemar Larkowski, Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 1 (341),
(1981), s. 81-88
3569. LASKOWSKI, Julian.
Stochastyczne ujęcie obiektu latającego sterowanego polem sił w turbulentnej atmosferze /
Julian Laskowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 73-90
3570. MAKSJAN, Kazimierz.
Miernik wielkich mocy laserów molekularnych
– konstrukcja – zasada pomiaru – wyniki badań
/ Kazimierz Maksjan, Marek Pałys, Wiesław
Trojanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 12 (352), (1981), s. 151-156
3571. MARCINIAK, Wiesław.
Model statyczny nieliniowy tranzystora MOS
z kanałem wbudowanym / Wiesław Marciniak.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 2
(342), (1981), s. 63-74
3572. MARCINIAK, Wiesław.
Pomiar uśrednionej koncentracji domieszek
i grubości kanału w tranzystorach MOS z kanałem wbudowanym / Wiesław Marciniak, Henryk Madura. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 11 (351), (1981), s. 81-90
3573. MARCINIAK, Włodzimierz.
O niektórych właściwościach fizykochemicznych i efektywności układów ciekłokrystaliczna
faza stacjonarna – nośnik / Włodzimierz Marciniak, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 12 (352), (1981),
s. 123-136
3574. MICHALEC, Jerzy.
Teoriogrupowa analiza układu równań opisujących izentropowe fale uderzeniowe w ośrodkach stałych / Jerzy Michalec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 9 (349), (1981),
s. 19-30
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3575. MICHAŁOWSKI, Jerzy.
Wpływ dodatku aluminium na własności i strukturę spieków żelaza / Jerzy Michałowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 8 (348),
(1981), s. 105-118
3576. MIODUSKA, Maria.
Wyznaczanie „gładkiego” pola powierzchni
sadz piecowych handlowych i modyfikowanych
/ Maria Mioduska, Stanisław Pietrzyk, Andrzej
Świątkowski, Tadeusz Żmijewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 1 (341), (1981),
s. 59-72
3577. MORTKA, Stanisław.
Otrzymywanie i badanie granulowanych węgli
aktywnych z polichlorku winylidenu i saranu /
Stanisław Mortka, Bogdan Rasiński, Marek
Kiełczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 111-120
3578. MORTKA, Stanisław.
Otrzymywanie i badanie własności węglowych
materiałów filtrosorpcyjnych z polimerów porowatych / Stanisław Mortka, Zdzisław Kaczmarek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 11 (351), (1981), s. 129-138
3579. NAGÓRSKI, Zdzisław.
Badanie ciepła właściwego ciał stałych metodą
termicznego impulsu radiacyjnego / Zdzisław
Nagórski, Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 2 (342), (1981),
s. 53-62
3580. NEFFE, Sławomir.
Badania nad adsorpcją wymienną jonów halogenowych na węglu aktywowanym / Sławomir
Neffe, Jerzy Leśniak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 9 (349), (1981), s. 77-88
3581. NOWAK, Bogdan.
Badania składu chemicznego i struktury galwanicznych powłok żelazo-niklowych / Bogdan
Nowak, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 2 (342), (1981), s. 91-104
3582. PAWŁOWSKI, Henryk.
Stan zgięciowy powłok obrotowo-symetrycznych o dowolnym kształcie południka i zmiennej grubości / Henryk Pawłowski, Andrzej Spy-
chała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 7 (347), (1981), s. 89-100
3583. PIETRASIEŃSKI, Jan.
Straty wynikające z niepełności obsługiwania
obiektu w przypadku regulacji stanu z predykacją / Jan Pietrasieński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 7 (347), (1981), s. 121-129
3584. PIETRASIŃSKI, Jerzy.
Gęstość prawdopodobieństwa zakłócenia na
wyjściu układu progowego z losowym poziomem progu / Jerzy Pietrasiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 2 (342), (1981),
s. 85-90
3585. PIETRASIŃSKI, Jerzy.
Prawdopodobieństwo fałszywego alarmu na
wyjściu układu decyzyjnego z losowym poziomem progu / Jerzy Pietrasiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 4 (344), (1981),
s. 127-131
3586. PIĘTAK, Andrzej.
O pewnym sposobie oceny napełnienia cylindrów spalinowego silnika tłokowego / Andrzej
Piętak, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 8 (348), (1981),
s. 119-128
3587. PIOTROWSKI, Józef.
Czas życia nośników w CdxHg1-xTe określony
przez mechanizmy rekombinacji międzypasmowej / Józef Piotrowski, Krzysztof Jóźwikowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
30, nr 2 (342), (1981), s. 75-84
3588. PIOTROWSKI, Józef.
Graniczna wykrywalność fotorezystorów z (CdHg)Te
przy uwzględnieniu rekombinacji promienistej i
podstawowych typów rekombinacji Augera /
Józef Piotrowski, Krzysztof Jóźwikowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 5 (345),
(1981), s. 81-86
3589. PROCHOWSKI, Leon.
Estymacja charakterystyk statystycznych funkcji wymuszającej drgania pojazdu / Leon Prochowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 4 (344), (1981), s. 61-76
245
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3590. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Zastosowanie termicznej analizy różnicowej do
pomiaru energii odkształcenia zmagazynowanej
w metalach / Wojciech Przetakiewicz, Zdzisław
Hensel. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 9 (349), (1981), s. 47-58
3591. PRZYBYSZ, Czesław.
Metoda obliczania impedancji rezystorów warstwowych na płaskich podłożach izolacyjnych.
Część 1. Podstawy teoretyczne / Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 1 (341), (1981), s. 89-94
3592. ROGALSKI, Antoni.
Wpływ konstrukcji na wydajność kwantową
i iloczyn R0A fotodiod z chalkogenidków ołowiu i cyny / Antoni Rogalski, Jarosław Rutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 11
(351), (1981), s. 53-66
3593. ROŻKO, Maria.
Dynamiczne własności termoelementu ze spoiną przyspawaną do płaszcza przy uwzględnieniu wymiany ciepła przez promieniowanie /
Maria Rożko, Stefan Wiśniewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 8 (348), (1981),
s. 61-70
3594. RYMARZ, Czesław.
Mezoskalowe niestabilności w dwuwymiarowym równaniu wirowości atmosfery / Czesław
Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 11 (351), (1981), s. 13-24
3595. RYMARZ, Czesław.
O zbieżności metod iteracyjnych przy numerycznym rozwiązywaniu zagadnień granicznych
dla nieliniowego równania przewodnictwa ciepła / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 4 (344), (1981), s. 51-60
3596. STAŃCZYK, Andrzej E.
Dynamiczna nośność płyt obrotowo-symetrycznych swobodnie podpartych na brzegu zewnętrznym / Andrzej E. Stańczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 10 (350), (1981),
s. 29-54
3597. STOLARSKI, Adam.
Analiza dynamiczna belki sprężysto-plastycznej
246
metodą redukcji do układu z jednym stopniem
swobody / Adam Stolarski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 8 (348), (1981),
s. 87-104
3598. STRYSZAK, Edward.
Badania osłabienia promieniowania w sztucznie
wytwarzanych układach aerozolowych / Edward
Stryszak, Mirosław Badowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 6 (346), (1981),
s. 127-142
3599. STRYSZAK, Edward.
Możliwości wykorzystania ruchliwościowej
komory jonizacyjnej do analizy zanieczyszczeń
powietrza / Edward Stryszak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 12 (352), (1981),
s. 87-94
3600. STRYSZAK, Edward.
Rozważania wstępne o uwarunkowaniach widzialności obiektów w zasłonach dymnych /
Edward Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 30, nr 9 (349), (1981), s. 89-98
3601. STRZELEC, Marek.
Temperatura gazu w konwencjonalnym, molekularnym laserze CO2 / Marek Strzelec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 5 (345),
(1981), s. 93-102
3602. SYCZEWSKI, Michał.
Przejaw kinetycznego efektu izotropowego
w zjawisku detonacji / Michał Syczewski, Janusz Furkal. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 12 (352), (1981), s. 103-110
3603. SZCZUCIŃSKI, Tomasz.
Półprodukty do ciekłych kryształów : synteza
kwasów 4-/trans-4’-n-alkilocykloheksylo/benzoesowych / Tomasz Szczuciński, Roman Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 11 (351), (1981), s. 109-118
3604. SZULC, Jarosław.
Wyznaczanie składów eutektycznych wieloskładnikowych mieszanin ciekłych kryształów /
Jarosław Szulc, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 9 (349),
(1981), s. 59-76
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3605. SZYMCZYK, Józef.
Problem optymalizacji struktury dendrytu diagnostycznego / Józef Szymczyk. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 5 (345), (1981), s. 49-60
3606. TERPIŁOWSKI, Janusz.
Optymalizacja ustalonych warunków pracy pirometrów dwubarwowych przeznaczonych do
pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych /
Janusz Terpiłowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 4 (344), (1981), s. 87-102
3607. THE VUONG, Nguyen.
Molekularny laser impulsowy TEA CO2 stabilizowany fotoprejonizacją uzyskaną poprzez ślizgowe wyładowanie na powierzchni dielektryka
/ Nguyen The Vuong, Michał Jaźwiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 9 (349),
(1981), s. 115-128
3608. THE VUONG, Nguyen.
Zmodyfikowany układ typu LambertonaPearsona do pobudzania lasera TEA CO2 /
Nguyen The Vuong, Zbigniew Puzewicz, Michał Jaźwiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 9 (349), (1981), s. 107-114
3609. TOMOŃ, Stanisław.
Promieniotwórcze skażenie biosfery po wybuchu jądrowym dla dowolnego pola wiatru / Stanisław Tomoń. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 37-48
3610. TRZCIŃSKI, Waldemar.
Kompresja kulistego pęcherzyka gazowego
w cieczy idealnej za pomocą skończonego impulsu ciśnienia / Waldemar Trzciński, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 8 (348), (1981), s. 41-60
3611. TRZCIŃSKI, Waldemar.
O adiabatycznym sprężaniu pęcherzyków gazowych w nieściśliwej cieczy lepkiej / Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 3 (343), (1981),
s. 15-26
3612. TRZCIŃSKI, Waldemar.
Uderzeniowe sprężanie pęcherzyków gazowych
zanurzonych e idealnej cieczy ściśliwej / Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. – Bi-
bliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 6 (346),
(1981), s. 81-94
3613. TYL, Jerzy.
Optymalizacja sprawności energetycznej procesu wybuchowego napędzania cylindrycznych
linerów / Jerzy Tyl. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 8 (348), (1981), s. 31-40
3614. UCHYMIAK, Tadeusz.
Przemiana komórkowa w stopie Co-Cr-Mo-C /
Tadeusz Uchymiak, Wojciech Przetakiewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 12
(352), (1981), s. 43-54
3615. VAN TUONG, Nguyen.
Zmiany zdolności absorpcyjnej układu tlenkimetal w czasie nagrzewania go promieniowaniem laserowym 10,6 μm / Nguyen Van Tuong.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 11
(351), (1981), s. 91-108
3616. WIETESKA, Elżbieta.
Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych
zawartości arsenu rodaminą 6G / Elżbieta Wieteska, Ewa Więckowska. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 3 (343), (1981), s. 103-110
3617. WIŚNIEWSKI, Adam.
Układy mechaniczne opóźniające proces inicjacji detonacji / Adam Wiśniewski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 8 (348), (1981), s. 129-144
3618. WŁODARCZYK, Edward.
Asymptotyczne rozwiązanie problemu rozprzestrzeniania się koncentrycznej kulistej fali
w ośrodku niesprężystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30,
nr 11 (351), (1981), s. 3-12
3619. WŁODARCZYK, Edward.
Centrowana fala zgęszczenia w gazie politropowym i jej rozpad / Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 4
(344), (1981), s. 3-18
3620. WŁODARCZYK, Edward.
O nowej metodzie rozwiązania problemu napędzania obudowy ładunku wybuchowego /
247
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 2 (342), (1981), s. 3-20
3621. WŁODARCZYK, Edward.
O pewnej metodzie wyznaczania początku oddziaływania na wkładkę kumulacyjną fal bocznego rozprężania produktów wybuchu / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 1 (341), (1981), s. 3-24
3622. WŁODARCZYK, Edward.
O propagacji frontu fal bocznego rozprężania
gazowych produktów detonacji w ładunku kumulacyjnym / Edward Włodarczyk, Adam Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
30, nr 8 (348), (1981), s. 3-16
3623. WŁODARCZYK, Edward.
Oddziaływanie przesłony ładunku kumulacyjnego na propagację frontu fali bocznego rozprężania gazowych produktów wybuchu (GPD) /
Edward Włodarczyk, Adam Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 9 (349),
(1981), s. 3-18
3624. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenianie się stacjonarnej fali uderzeniowej w ośrodku wieloskładnikowym i jej odbicie od nieciągłości kontaktowej / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 5 (345), (1981), s. 3-22
3625. WŁODARCZYK, Edward.
Rozprzestrzenienie się koncentrycznej kulistej
fali naprężenia w ośrodku sprężysto/lepkoplastycznym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 12 (352),
(1981), s. 3-16
3626. WŁODARCZYK, Edward.
Ścisłe rozwiązanie problemu gwałtownego
sprężania pęcherzyka gazowego nieściśliwej
cieczy idealnej / Edward Włodarczyk, Waldemar Trzciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 30, nr 6 (346), (1981), s. 95-106
3627. WŁODARCZYK, Edward.
Ścisłe rozwiązanie problemu formowania się
i rozprzestrzeniania niestacjonarnej fali uderzeniowej w ośrodku bilingowym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
30, nr 7 (347), (1981), s. 71-88
3628. WŁODARCZYK, Edward.
Wpływ przesłony ładunku kumulacyjnego na
propagację frontu fali bocznego rozprężania
produktów wybuchu / Edward Włodarczyk,
Adam Wiśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 30, nr 4 (344), (1981), s. 19-34
3629. WŁODARCZYK, Edward.
Zamknięte rozwiązanie problemu propagacji
niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej
w ośrodku dwuskładnikowym : gaz-ciało stałe /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 30, nr 5 (345), (1981), s. 103-115
3630. WÓJCIK, Kazimierz.
Pewne przypadki kształtowania wlotów do maszyn przepływowych przy zastosowaniu metody
superpozycji przestrzennych osiowosymetrycznych źródeł, dipoli i wirów. Część 2 / Kazimierz Wójcik, Jerzy Hoppe, Stefan Szczeciński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 30, nr 5
(345), (1981), s. 23-34
Vol. 31, 1982 r.
3631. AMANOWICZ, Marek.
Badanie symulacyjne systemu łączności / Marek Amanowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 31, nr 4 (356), (1982), s. 83-94
3632. AMANOWICZ, Marek.
Ogólny model systemu łączności / Marek Ama-
248
nowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 4 (356), (1982), s. 73-82
3633. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Dwukryterialna optymalizacja rozmieszczenia
danych rozproszonej bazy danych i programów
je użytkujących w sieci komputerowej / Andrzej
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 7 (359), (1982), s. 169-183
3634. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
O pewnych własnościach przestrzeni z relacją /
Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 7 (359), (1982), s. 37-48
3635. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Optymalizacja w przestrzeniach z relacją / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 31, nr 7 (359), (1982), s. 49-62
3636. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Wielokryterialne aspekty podejmowania decyzji
w warunkach niepewności / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 7 (359), (1982), s. 137-152
3637. BARAN, Jan W.
Potencjał rotacyjny grupy metoksylowej i rozkładu ładunku w molekule MBBA / Jan W. Baran. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8
(360), (1982), s. 103-114
3638. BIAŁY, Jarosław.
Wpływ pomp wyporowych pracujących w obniżonej temperaturze na ich charakterystyki
przepływowe / Jarosław Biały, Tadeusz Przychodzień. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 9 (361), (1982), s. 95-108
3639. BICHTA, Tadeusz.
System IPM1 w projektowaniu dynamicznym
pojazdów / Tadeusz Bichta, Grażyna Gacek,
Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski, Stanisław
Sulej. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 9 (361), (1982), s. 159-172
3640. BŁĄDEK, Jan.
Detekcja par substancji organicznych za pomocą cholesterolowych ciekłych kryształów / Jan
Błądek, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 51-62
3641. BOJAR, Zbigniew.
Badania strukturalne warstw ślizgowych PbSn10Cu3 łożysk wielowarstwowych po przebiegu eksploatacyjnym / Zbigniew Bojar, Stanisław Kostrzewa. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 31, nr 10 (362), (1982), s. 123-134
3642. BOJAR, Zbigniew.
Elementarne mechanizmy umocnienia austenitycznej stali nierdzewnej OOH17N14M2Pr rozciąganej statycznie w temperaturach 293 do 973
K / Zbigniew Bojar, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357),
(1982), s. 69-80
3643. BOJAR, Zbigniew.
Przemiany fazowe w stopie Co-30% Cr -5% Mo
obrabianym cieplnie / Zbigniew Bojar, Tadeusz
Uchymiak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 9 (361), (1982), s. 189-199
3644. BOJAR, Zbigniew.
Zależność wartości zgniotu krytycznego od
temperatury odkształcenia na przykładzie stali
austenitycznej / Zbigniew Bojar, Bohdan Ciszewski, Wojciech Przetakiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357), (1982),
s. 59-68
3645. BOLIŃSKI, Benedykt.
Synteza doboru układów zasilania lotniczych
systemów hydraulicznych / Benedykt Boliński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 9
(361), (1982), s. 109-118
3646. BOLIŃSKI, Benedykt.
Współpraca pompy hydraulicznej z rozłączalnym napędem / Benedykt Boliński. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357), (1982),
s. 173-182
3647. BORECKI, Józef.
Analiza stabilności lokalnej systemu aktywnego
/ Józef Borecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 10 (362), (1982), s. 77-84
3648. BORYS, Wiesław.
Modyfikowanie własności termooptycznych
warstw cholesterolowych ciekłych kryształów
oraz niektóre ich zastosowania / Wiesław Borys, Stanisław Kłosowicz, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360),
(1982), s. 115-124
3649. BORYS, Wiesław.
Ocena możliwości wykorzystania cholesterolowych ciekłych kryształów do konstrukcji dozymetru promieniowania gamma / Wiesław Bo-
249
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
rys, Stanisław Kłosowicz, Kazimierz Wojciechowski, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 47-50
3650. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Badanie katalitycznego utleniania jonu siarczkowego na węglach aktywnych w roztworze
wodnym / Wanda Burakiewicz-Mortka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358),
(1982), s. 99-108
3651. BURLAGA, Henryk.
Sformułowanie zadania optymalizacji w kategoriach teorii grafów / Henryk Burlaga. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 12 (364),
(1982), s. 73-76
3652. BYSZEWSKI, Adam.
Zastosowanie heterodynowania optycznego do
dyfrakcyjnej metody pomiaru fazy fali akustycznej / Adam Byszewski, Paweł Drabarek,
Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 2 (354), (1982),
s. 41-48
3653. CETNER, Czesław.
Multiplikatywne i ortogonalne układy funkcji
bazowych / Czesław Cetner. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 4 (356), (1982),
s. 23-32
3654. CETNER, Czesław.
Odszumianie sygnału mowy metodą filtracji
nieliniowo przekształconego widma / Czesław
Cetner, Józef Kwiatosz, Wojciech Oszywa. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 4
(356), (1982), s. 11-22
3655. CHOJNACKI, Andrzej.
Wyznaczanie jazd pociągów podmiejskich w relacji przy rytmicznym rozkładzie jazdy / Andrzej Chojnacki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 31, nr 7 (359), (1982), s. 99-116
3656. CHOJNACKI, Andrzej.
Wyznaczanie planu obiegu składów pociągowych dla rozkładu jazdy pociągów podmiejskich / Andrzej Chojnacki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 7 (359), (1982),
s. 117-136
250
3657. CHOMA, Jerzy.
Badania nad możliwością regeneracji własności
katalitycznych chromowo-miedziowych sorbentów węglowych / Jerzy Choma, Helena Jankowska, Waldemar Kozaczyński, Mieczysław Saciuk, Stefan Ziętek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 31, nr 3 (355), (1982), s. 97-104
3658. CHUDY, Marian.
Ocena wybranych strategii wykonywania programów w zawodnym systemie komputerowym
/ Marian Chudy, Gustaw Konopacki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 10 (362),
(1982), s. 85-92
3659. CHUDY, Marian.
Optymalizacja okresu składowania bazy danych
ze względu na jednostkowy koszt jej ochrony /
Marian Chudy, Gustaw Konopacki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 7 (359), (1982),
s. 163-168
3660. CHUDY, Marian.
Wyznaczanie wielkości dostaw w hierarchicznym systemie magazynów działających w warunkach losowego popytu i podaży / Marian
Chudy. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 7 (359), (1982), s. 71-82
3661. CIURAPIŃSKI, Wiesław.
Rozchodzenie się modów falowodowych w anizotropowym falowodzie dyfuzyjnym z LiNbO3 /
Wiesław Ciurapiński, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 3
(355), (1982), s. 3-12
3662. CYPKO, Jerzy.
Wpływ charakteru wymuszenia na wartość potencjałów elektrycznych generowanych w smarowanych skojarzeniach wybranych materiałów
przy ruchu posuwisto-zwrotnym / Jerzy Cypko,
Wiesław Gołębiewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 12 (364), (1982), s. 115-126
3663. DACKO, Marian.
Algorytm automatycznej redukcji szerokości
pasma macierzy sztywności dla konstrukcji prętowych / Marian Dacko, Wojciech Krauze,
Zdzisław Kurowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 31, nr 9 (361), (1982), s. 127-138
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3664. DĄBROWSKI, Roman.
Ciekłokrystaliczne azo- i azoksyzwiązki : porównanie właściwości nitroazozwiązków i nitroazoksyzwiązków z analogicznymi cyjanoazoi cyjanoazoksyzwiązkami / Roman Dąbrowski,
Zbigniew Rzepka. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 63-70
3665. DĄBROWSKI, Roman.
Dwuskładnikowe układy ciekłokrystaliczne
o zachowaniu nieaddytywnym, indukowane fazy smektyczne / Roman Dąbrowski, Zygfryd
Witkiewicz, Zofia Stolarzowa. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360), (1982),
s. 125-150
3666. DUBIEL, Stanisław.
Obszary stateczności a obszary sterowalności
przy nieliniowych związkach sprzęgających rakiety sterowanej wiązką / Stanisław Dubiel. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11
(363), (1982), s. 35-50
3667. DUBIEL, Stanisław.
Optymalny program wprowadzenia rakiety
w pole sterowania wiązką wyznaczony zasadą
maksimum Pontriagina / Stanisław Dubiel, Witold Płecha, Krzysztof Surdyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11 (363), (1982),
s. 61-74
3668. DUBIEL, Stanisław.
Szerokość wiązki i wzmocnienie sygnału niezbędne do sterowania rakietą / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr
11 (363), (1982), s. 51-60
3669. DWORECKI, Stanisław.
Optymalizacja zbioru sprawdzeń dla potrzeb
kontroli zdatności obiektu / Stanisław Dworecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11
(363), (1982), s. 163-178
3670. DYLĄG, Zdzisław.
Praktyczne stosowanie usystematyzowanego
podziału dowolnych obciążeń konstrukcji symetrycznych na składowe regularne / Zdzisław
Dyląg. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 10 (362), (1982), s. 63-76
3671. DYLĄG, Zdzisław.
Usystematyzowany podział na składowe regularne dowolnych obciążeń konstrukcji symetrycznych / Zdzisław Dyląg. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 10 (362), (1982),
s. 51-62
3672. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza drgań i stateczności wirników na ortotropowych podporach / Zbigniew Dżygadło, Jerzy Manerowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 31, nr 5 (357), (1982), s. 131-142
3673. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika nieautonomicznego podłużnego ruchu samolotu z odkształcalnym układem sterowania / Zbigniew Dżygadło, Adam Krzyżanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr
10 (362), (1982), s. 29-50
3674. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika nieautonomicznego przestrzennego
ruchu samolotu z nieruchomymi układami sterowania / Zbigniew Dżygadło, Adam Krzyżanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 12 (364), (1982), s. 49-72
3675. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika podłużnego ruchu samolotu z odkształcalnym układem sterowania / Zbigniew
Dżygadło, Adam Krzyżanowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357), (1982),
s. 111-130
3676. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika przestrzennego ruchu samolotu z nieruchomymi układami sterowania / Zbigniew
Dżygadło, Ryszard Bołdak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 10 (362), (1982),
s. 15-28
3677. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Metodyka numerycznej analizy aerodynamicznych charakterystyk skrzydła w podkrytycznym
zakresie prędkości lotu / Zbigniew Dżygadło,
Ta Xuan Chu. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 9 (361), (1982), s. 63-78
3678. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza sprzężonych podłużnobocznych drgań własnych niesymetrycznego
251
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
samolotu / Zbigniew Dżygadło, Jan Błaszczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 3
(355), (1982), s. 21-46
3679. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza stateczności niektórych
lepkich osiowosymetrycznych przepływów nieściśliwych przy osiowosymetrycznych zaburzeniach / Zbigniew Dżygadło, Bogumił Chlebny.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 9
(361), (1982), s. 29-44
3680. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Porównawcza analiza numeryczna osiowosymetrycznych układów powierzchniowych metodą
przemieszczeniową oraz hybrydową elementów
skończonych / Zbigniew Dżygadło, Idzi Nowotarski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 9 (361), (1982), s. 45-62
3681. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Zastosowanie złożonych elementów skończonych do analizy giętnych drgań wirników turbinowych silników lotniczych / Zbigniew Dżygadło, Jerzy Manerowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 3-20
3682. FABISZEWSKI, Jan.
Analiza porównawcza procesów zużycia dwóch
różnych stopów łożyskowych przy pomocy sygnału wibroakustycznego / Jan Fabiszewski, Jan
Leśniewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 21-36
3683. GACEK, Adam.
Transport promieniowania w problemie jednowymiarowej radiacyjnej gazodynamiki / Adam
Gacek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 8 (360), (1982), s. 79-90
3684. GAJEWSKI, Piotr.
Metody eliminacji błędów grubych / Piotr Gajewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 4 (356), (1982), s. 61-72
3685. GIBKI, Jan.
Identyfikacja rezystorowych elementów modelu
Ebersa-Molla dla tranzystora bipolarnego / Jan
Gibki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 1 (353), (1982), s. 97-104
252
3686. GIRUĆ, Władysław.
Dynamiczne rozluźnianie zamarzniętych kruszyw / Władysław Giruć, Tadeusz Przychodzień. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 9 (361), (1982), s. 79-94
3687. GODZIMIRSKI, Jan.
Analiza wpływu grubości skleiny na wartość
naprężeń dopuszczalnych kleju / Jan Godzimirski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr
2 (354), (1982), s. 101-108
3688. GÓŹDŹ, Józef.
Model matematyczny strzału ładunkiem wieloskładnikowym w ujęciu gazodynamicznym /
Józef Góźdź. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 11 (363), (1982), s. 115-126
3689. HOPPE, Jerzy.
Badania strat przepływu wlotów różnych kształtów do maszyn przepływowych / Jerzy Hoppe,
Stefan Szczeciński, Kazimierz Wójcik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357),
(1982), s. 143-150
3690. HRYCKIEWICZ, Jan.
Przybliżony sposób określania prawdopodobieństwa błędnej decyzji w systemach korekcyjnych bez sprzężenia zwrotnego / Jan Hryckiewicz, Marek Jabłoński.- Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 4 (356), (1982), s. 51-60
3691. JACKOWSKI, Adam.
Metoda określania własności ablacyjnych materiałów na dysze silników rakietowych / Adam
Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 11 (363), (1982), s. 127-136
3692. JACKOWSKI, Adam.
Wyniki badań ablacji wkładek dyszowych /
Adam Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 31, nr 11 (363), (1982), s. 137-152
3693. JACKOWSKI, Stefan.
Bieżąca ocena jakości kanału transmisji danych
na podstawie analizy kanału ziarnistego / Stefan
Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 4 (356), (1982), s. 33-42
3694. JACKOWSKI, Stefan.
Bieżąca ocena jakości kanału transmisji danych
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
na podstawie analizy sygnałów na wyjściu demodulatora / Stefan Jackowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 4 (356), (1982),
s. 43-50
3695. JANKOWSKA, Helena.
Katalityczne własności starzonych sorbentów
węglowych modyfikowanych związkami miedzi
i chromu w reakcji rozkładu nadtlenku wodoru /
Helena Jankowska, Jerzy Choma. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358), (1982),
s. 109-118
3696. JANKOWSKA, Helena.
O
pewnych
własnościach
sorpcyjnokatalitycznych impregnowanych węgli aktywowanych / Helena Jankowska, Jerzy Choma. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 3
(355), (1982), s. 105-116
3697. JANKOWSKA, Helena.
O właściwościach katalitycznych i elektrochemicznych węgli aktywowanych poddanych
utlenieniu w fazie ciekłej / Helena Jankowska,
Jerzy Leśniak, Sławomir Neffe. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358), (1982),
s. 71-80
3698. JÓŹWIKOWSKI, Krzysztof.
Konstrukcja i technologia niechłodzonych detektorów fotomagnetoelektrycznych zakresu
3-5,5 µm z (CdHg)Te / Krzysztof Jóźwikowski,
Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 31, nr 3 (355), (1982), s. 79-84
3699. KAPELEWSKI, Jerzy.
Jednolity sieciowy formalizm opisu sprężystych
pól defektów / Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360), (1982),
s. 13-32
3700. KAPELEWSKI, Jerzy.
Statystyczny opis przypowierzchniowych odkształceń defektowych w jednolitym modelu
nielokalnym / Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360), (1982),
s. 33-44
3701. KASZUBOWSKI, Zygmunt.
Optymalizacja przepływów dynamicznych
w sieci / Zygmunt Kaszubowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 7 (359), (1982),
s. 15-26
3702. KASZUBOWSKI, Zygmunt.
Optymalizacja regularnych przepływów dyskretnych w sieci / Zygmunt Kaszubowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 7 (359),
(1982), s. 83-98
3703. KLIMOWSKI, Rościsław.
Wpływ zawirowania strumienia powietrza wlotowego w układzie dolotowym silnika na stopień odparowania paliwa i straty przepływu /
Rościsław Klimowski, Stefan Szczeciński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5
(357), (1982), s. 151-172
3704. KOCAŃDA, Stanisław.
Prędkość pękania i zmiana kształtu pęknięcia
w elementach z półeliptycznymi szczelinami
przy zmiennym zginaniu / Stanisław Kocańda,
Andrzej Likowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 31, nr 9 (361), (1982), s. 173-188
3705. KOCAŃDA, Stanisław.
Trwałość zmęczeniowa i przebieg zmęczeniowego niszczenia jonowo azotowanych kół zębatych ze stali 55 / Stanisław Kocańda, Zdzisław
Bogdanowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 5 (357), (1982), s. 45-58
3706. KOCAŃDA, Stanisław.
Zjawiska dekohezyjne na powierzchni pęknięć
zmęczeniowych szkła / Stanisław Kocańda,
Wasyl Kuźmienko, Mikołaj Piśmienny, Janusz
Sadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 5 (357), (1982), s. 33-44
3707. KONOPACKI, Gustaw.
Optymalizacja wyboru zadań zarządzania do informatyzacji / Gustaw Konopacki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 7 (359), (1982),
s. 153-162
3708. KORZAN, Bohdan.
Metoda wyznaczania dróg kompromisowych
w zawodnych sieciach skierowanych / Bohdan
Korzan. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 7 (359), (1982), s. 27-36
253
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3709. KOSIŃSKI, Jerzy.
Zastosowanie mnożników Lagrange’a w macierzach sztywności płyt / Jerzy Kosiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11
(363), (1982), s. 179-202
3717. MALINOWSKI, Stanisław.
Analiza możliwości zastosowania fal elektromagnetycznych do pomiaru poziomu wsadu
w szybowym piecu hutniczym / Stanisław Malinowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 10 (362), (1982), s. 105-114
3710. KOWALCZYK, Jan.
Próba opracowania fizycznego modelu węgloazotowania wysokotemperaturowego / Jan Kowalczyk, Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360), (1982),
s. 91-102
3718. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Quasi-poziomy Fermiego w strukturze MSM /
Michał Janusz Małachowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360), (1982),
s. 65-78
3711. KRUKOWSKI, Andrzej.
Optymalizacyjne obliczenia i badania konstrukcyjne przekładni zębatych walcowych w ujęciu
systemowym / Andrzej Krukowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 12 (364),
(1982), s. 77-100
3719. MAŁACHOWSKI, Michał Janusz.
Zastosowanie detektora o strukturze podwójnej
fotodiody do pomiaru temperatury / Michał Janusz Małachowski, Józef Piotrowski, Irena
Zimnoch-Higersberger. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 2 (354), (1982), s. 31-40
3712. KUDŁA, Henryk.
Badania optymalizacyjne jonizacyjnych komór
ruchliwościowych / Henryk Kudła, Edward
Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 3 (355), (1982), s. 67-78
3720. MARANDA, Andrzej.
Adaptacja zawiesinowych materiałów wybuchowych do wybuchowego zgrzewania blach /
Andrzej Maranda, Jerzy Nowaczewski, Bogdan
Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 3 (355), (1982), s. 85-96
3713. KUMOCH, Lechosław.
O udziale Zakładu Meteorologii WAT w badaniach polarnych / Lechosław Kumoch, Krzysztof Zubek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 8 (360), (1982), s. 151-157
3714. KUROWSKI, Zdzisław.
Algorytmy metody Banachiewicza dla macierzy
pasmowych / Zdzisław Kurowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 9 (361), (1982),
s. 119-126
3715. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Optymalizacja względem ocen idealnych /
Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 3 (355), (1982),
s. 61-66
3716. MALINOWSKI, Stanisław.
Analiza błędów pomiaru wysokości wsadu
w szybowym piecu hutniczym metodą radiolokacyjną / Stanisław Malinowski, Andrzej Pieniężny. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 10 (362), (1982), s. 115-122
254
3721. MARANDA, Andrzej.
Zdolność do detonacji zawiesinowych materiałów wybuchowych z różnymi utleniaczami
uczulanych pyłem Al / Andrzej Maranda, Jerzy
Nowaczewski, Marcjusz Postek, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 2 (354), (1982), s. 109-120
3722. MICHAŁOWSKI, Jerzy.
Wpływ dogniatania spieków o niskiej gęstości
wahającą matrycą na zmiany niektórych własności mechanicznych / Jerzy Michałowski, Jan
Piętaszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 12 (364), (1982), s. 135-142
3723. MICHAŁOWSKI, Jerzy.
Żywica fenolowa jako źródło węgla w spiekach
stalowych / Jerzy Michałowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11 (363), (1982),
s. 203-216
3724. MITUTA, Aleksander.
Analiza parametrów urządzenia wibracyjnouderzeniowego zastosowanego do wykonywa-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nia otworów w gruncie / Aleksander Mituta, Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 31, nr 12 (364), (1982), s. 25-36
3725. MIZERA, Ryszard.
Minimalizacja ilości środków transportowych
realizujących zadanie przewozowe / Ryszard
Mizera. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 7 (359), (1982), s. 63-70
3726. MIZERA, Ryszard.
Wyznaczanie maksymalnego przepływu w hipersieciach skierowanych / Ryszard Mizera. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 7
(359), (1982), s. 3-14
3727. MRÓZ, Maciej.
Warunki najszybszego tłumienia procesu przejściowego dla układów opisanych równaniami
wektorowo-macierzowymi / Maciej Mróz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11
(363), (1982), s. 87-96
3728. OPARA, Tadeusz.
Interferencyjna metoda wyznaczania dyspersji
współczynników załamania cieczy w zakresie
widzialnym i ultrafioletowym / Tadeusz Opara,
Jan W. Baran, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 3 (355), (1982),
s. 13-20
3729. OSZYWA, Wojciech.
Ocena położenia progu szumowego dla wartości
średniej
dyskretnej
postaci
procedury
„CEPSTRUM” / Wojciech Oszywa, Andrzej
Kołodziejczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 4 (356), (1982), s. 3-10
3730. PIĘTASZEWSKA, Jadwiga.
Wyznaczanie gęstości i lepkości roztworów stosowanych do monokrystalizacji jodanu litu / Jadwiga Piętaszewska, Tadeusz Łukasiewicz, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 2 (354), (1982), s. 89-100
3731. PLUCIŃSKI, Kazimierz Jerzy.
Metoda wyznaczania parametrów modelu tranzystora MIS w zakresie przedprogowym / Kazimierz Jerzy Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 81-96
3732. PROCHOWSKI, Leon.
Analiza modeli wykorzystywanych w prognozowaniu obciążeń dynamicznych układu nośnego pojazdu / Leon Prochowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 9 (361), (1982),
s. 139-158
3733. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Badania nad ustaleniem metod zapobiegania
anormalnemu rozrostowi ziaren krytycznie odkształconych metali / Wojciech Przetakiewicz,
Hanna Pindera. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 37-46
3734. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Metalograficzne aspekty pewnej odmiany rekrystalizacji pierwotnej na przykładzie niklu
i topu NiMn2 / Wojciech Przetakiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 12
(364), (1982), s. 127-134
3735. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Procesy wydzieleniowe w stali zaworowej
50H21G9N4. Część 1. Kinetyka wydzielania
drugiej fazy / Wojciech Przetakiewicz, Zenon
Sobczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
31, nr 5 (357), (1982), s. 81-88
3736. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Procesy wydzieleniowe w stali zaworowej
50H21G9N4. Część 2. Wpływ zgniotu na strukturę i odporność korozyjną / Wojciech Przetakiewicz, Zbigniew Bojar. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357), (1982), s. 89-100
3737. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Obracający się walec w polu zewnętrznego prądu / Włodzimierz Przybylski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360), (1982),
s. 55-64
3738. PRZYCHODZIEŃ, Tadeusz.
Badania właściwości mechanicznych zmarzniętych gruntów kawałkowych jako rozluźnianego
ośrodka / Tadeusz Przychodzień. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 12 (364), (1982),
s. 13-24
3739. RĄBEK, Zbigniew.
Dokładność giroskopowych tachometrycznych
układów celowniczych / Zbigniew Rąbek, Ste-
255
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
fan Seredyński, Zygmunt Pankowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11 (363),
(1982), s. 23-34
3740. RĄBEK, Zbigniew.
Stabilność giroskopowych tachometrycznych
układów celowniczych / Zbigniew Rąbek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11
(363), (1982), s. 3-22
3741. RÓŻAŃSKI, Grzegorz.
Obliczanie współczynników natłoku w wielosekcyjnym polu komutacyjnym / Grzegorz Różański. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 4 (356), (1982), s. 95-102
3742. RYMARZ, Czesław.
O pewnych rodzajach i własnościach modeli filtracyjnych / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 8 (360), (1982),
s. 3-12
3743. RYMARZ, Czesław.
Odfiltrowane multipolowe modele ośrodka mikrostrukturalnego z polami sprzężonymi / Czesław Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 8 (360), (1982), s. 45-54
3744. SACIUK, Mieczysław.
Określenie optymalnych wymiarów warstwy
sorbentu dla założonych warunków użytkowych. Część 1. Wyznaczanie oporu aerodynamicznego i czasu ochronnego działania sorbentu
/ Mieczysław Saciuk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358), (1982), s. 119-124
3745. SACIUK, Mieczysław.
Określenie optymalnych wymiarów warstwy
sorbentu dla założonych warunków użytkowych. Część 2. Równanie wiążące parametry
geometryczne warstwy sorbentu z jej własnościami ochronnymi i aerodynamicznymi / Mieczysław Saciuk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 31, nr 6 (358), (1982), s. 125-132
3746. SEROCZYŃSKA-WOJAS,
Bożenna.
Badanie zewnętrznego efektu fotoelektrycznego
z powierzchni (111) InSb : energetyczne modele różnych typów warstw przypowierzchniowych / Bożenna Seroczyńska-Wojas. – Biblio-
256
gr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 2 (354),
(1982), s. 55-72
3747. SITEK, Kazimierz.
Ocena wpływu kształtu krzywek rozrządu
i przemieszczeń faz rozrządu na napełnienie cylindrów tłokowych silników spalinowych / Kazimierz Sitek, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 10 (362), (1982),
s. 3-14
3748. SKRZYPCZAK, Roman.
Optymalne rozmieszczenie i wyposażenia punktów legalizacyjnych / Roman Skrzypczak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11
(363), (1982), s. 153-162
3749. SMÓLSKI, Bogusław.
Wybrane własności szerokopasmowych zrównoważonych wzmacniaczy mikrofalowych /
Bogusław Smólski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 31, nr 2 (354), (1982), s. 49-54
3750. STRZYŻAKOWSKI, Zygmunt.
Generacja i propagacja zaburzeń akustycznych
powodowanych eksploatacją metra / Zygmunt
Strzyżakowski, Stanisław Woroszył. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 3 (355), (1982),
s. 47-60
3751. STRZYŻAKOWSKI, Zygmunt.
Prosty model przenoszenia zaburzeń w układzie
pojazd szynowy-grunt / Zygmunt Strzyżakowski, Stanisław Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 12 (364), (1982), s. 37-48
3752. SZULC, Jarosław.
Wyznaczanie składu eutektycznego trójskładnikowych mieszanin ciekłych kryształów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej / Jarosław Szulc, Zygfryd Witkiewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6
(358), (1982), s. 53-62
3753. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
O odziaływaniu powierzchni węgla aktywowanego z jonami w roztworze wodnym. Część 1.
Badania nad oddziaływaniem modyfikowanej
różnymi metodami powierzchni węgla aktywowanego z jonami bromkowymi w roztworze
wodnym / Andrzej Świątkowski. – Bibliogr. –
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358), (1982),
s. 81-92
3754. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
O odziaływaniu powierzchni węgla aktywowanego z jonami w roztworze wodnym. Część 2.
Prawdopodobny mechanizm procesów biegnących podczas kontaktu powierzchni węgla
z roztworem elektrolitu / Andrzej Świątkowski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6
(358), (1982), s. 93-98
3755. TERPIŁOWSKI, Janusz.
Impulsowa niediabatyczna metoda wyznaczania
rzeczywistej pojemności cieplnej termistorów
perełkowych / Janusz Terpiłowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 12 (364), (1982),
s. 101-114
3756. THO VUONG , Nguyen.
Kombinowana metoda prejonizacji i stabilizacji
jarzeniowego wyładowania pompującego w impulsowym laserze TEA-CO2 / Nguyen Tho Vuong. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 1 (353), (1982), s. 105-112
3757. THO VUONG, Nguyen.
Badania wpływu domieszek o niskim potencjale
jonizacji na charakterystyki energetycznowyładowcze lasera CO2 typu TEA, stabilizowanego metodą kombinowanej prejonizacji ośrodka aktywnego / Nguyen Tho Vuong. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 1 (353), (1982),
s. 113-120
3758. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Metodyka optymalizacji parametrów ładowania
dwustopniowego układu miotającego / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 12 (364),
(1982), s. 3-12
3759. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Numeryczna analiza właściwości rozwiązania
podstawowego zadania balistyki wewnętrznej
dwustopniowego układu miotającego / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 11 (363),
(1982), s. 97-114
3760. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O zastosowaniu metody S. K. Godunowa do
rozwiązania problemu quasi-jednowymiarowego przepływu gazu z falą uderzeniową / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 9 (361),
(1982), s. 11-28
3761. TRZCIŃSKI, Waldemar.
Propagacja cylindrycznych fal naprężenia
w warstwowym ośrodku wieloskładnikowym /
Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 2
(354), (1982), s. 3-30
3762. TYL, Jerzy.
Analiza struktury stacjonarnego płaskiego frontu detonacji heterogenicznych materiałów wybuchowych / Jerzy Tyl. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 1 (353), (1982), s. 71-80
3763. TYL, Jerzy.
O pewnej metodzie budowy równań stanu produktów detonacji stałych materiałów wybuchowych / Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 9 (361),
(1982), s. 3-10
3764. TYL, Jerzy.
Równanie stanu produktów detonacji oktogenu /
Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358), (1982),
s. 3-12
3765. TYL, Jerzy.
Termodynamiczne charakterystyki produktów
detonacji oktogenu / Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 6 (358), (1982), s. 13-22
3766. WIELGUS, Aleksander.
Identyfikacja układu napęd-prowadnica wyrzutni przeciwlotniczego zestawu rakietowego /
Aleksander Wielgus. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 31, nr 11 (363), (1982), s. 75-86
3767. WIŚNIEWSKI, Stefan.
Badania pojemności cieplnej spoiny czujnika
termoelektrycznego / Stefan Wiśniewski, Maria
Rożko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31,
nr 5 (357), (1982), s. 101-110
257
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3768. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Badanie właściwości ciekłokrystalicznych faz
stacjonarnych zawierających w cząsteczce pierścienie naftalenowe / Zygfryd Witkiewicz, Jarosław Szulc, Anna Ziółek, Roman Dąbrowski,
Jerzy Dziaduszek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 31, nr 2 (354), (1982), s. 73-88
3769. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Ciekłe kryształy jako fazy stacjonarne w chromatografii gazowej / Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358),
(1982), s. 133-161
3770. WŁODARCZYK, Edward.
Odbicie stacjonarnej fali uderzeniowej od
sztywnej przegrody w ośrodku trójskładnikowym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357), (1982),
s. 3-18
3771. WŁODARCZYK, Edward.
Oddziaływanie produktów wybuchu ładunku
wielosegmentowego na górotwór. Część 1.
Sformułowanie problemu i opis algorytmu obliczeń / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 5 (357), (1982),
s. 19-32
3772. WŁODARCZYK, Edward.
Oddziaływanie produktów wybuchu ładunku
wielosegmentowego na górotwór. Część 2.
Numeryczna analiza impulsów ciśnienia otworach strzałowych / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6 (358),
(1982), s. 35-52
3773. WŁODARCZYK, Edward.
Wpływ impulsu ciśnienia na maksymalne ugięcie membrany i płyty kołowej sztywno zamocowanej na brzegu / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 2 (354),
(1982), s. 121-135
3774. WOJNAR, Andrzej.
Interferencja skorelowanych sygnałów Rayleighowskich w radiokomunikacji / Andrzej Wojnar. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr
10 (362), (1982), s. 93-104
3775. ZWIERZCHOWSKANOWAKOWSKA, Zofia.
Wpływ stężenia jonów wodorowych roztworu
elektrolitu na przebieg procesów elektroutleniania fenolu na elektrodzie grafitowej / Zofia
Zwierzchowska-Nowakowska, Michalina Bosak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6
(358), (1982), s. 63-70
3776. ZYGMUNT, Bogdan.
Badanie rozwoju detonacji w mieszaninach materiał wybuchowy-woda / Bogdan Zygmunt. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 31, nr 6
(358), (1982), s. 23-34
Vol. 32, 1983 r.
3777. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Kolektywne podejmowanie decyzji optymalnych / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 3 (367), (1983),
s. 63-74
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11 (375), (1983),
s. 5-12
3778. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Optymalizacja przy wielu celach / Andrzej
Ameljańczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 3 (367), (1983), s. 75-84
3780. BAGROWSKI, Jan.
Doświadczalne badania wybuchowego napędzania cylindrycznych otoczek metalowych
w układach warstwowych / Jan Bagrowski, Marek Fruczek, Leon Grygoruk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4 (368), (1983),
s. 45-54
3779. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Zbiory stabilne i subrozwiązania zadań optymalizacji / Andrzej Ameljańczyk. – Bibliogr. –
3781. BEDYNEK, Zdzisław.
Dynamika parametrycznego układu stochastycznego / Zdzisław Bedynek, Jerzy Janowski,
258
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Stanisław Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 32, nr 6 (370), (1983), s. 23-30
3782. BŁASZCZYK, Jan.
Analiza podłużnych drgań własnych odkształcalnego samolotu z zewnętrznymi podwieszeniami metodą elementów skończonych / Jan
Błaszczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 5 (369), (1983), s. 67-86
3783. BŁĄDEK, Jan.
Detekcja par siarczku 2,2’-dichlorodietylowego
za pomocą nematycznych ciekłych kryształów /
Jan Błądek, Waldemar Maliszewski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 2 (366), (1983),
s. 85-92
3784. BOJAR, Zbigniew.
Energia zmagazynowana a stopień rozwoju procesów aktywowanych cieplnie i stabilność
struktury stali OOH17N14M2Pr po obróbce
cieplno-plastycznej / Zbigniew Bojar. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 5 (369),
(1983), s. 119-132
3785. BORECKI, Józef.
Stabilność procesów informacyjnych w systemach organizacyjnych / Józef Borecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11
(375), (1983), s. 13-20
3786. BORKOWSKI, Wacław.
Dynamiczna analiza złożonych konstrukcji powłokowo-prętowych metodą elementów skończonych / Wacław Borkowski, Marian Dacko. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 5
(369), (1983), s. 87-100
3787. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Regeneracja pyłowych węgli aktywnych stosowanych do oczyszczania wody z fosforoorganicznych środków toksycznych / Wanda Burakiewicz-Mortka, Konrad Gąsior. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 2 (366), (1983),
s. 123-134
3788. BURLAGA, Henryk.
Skuteczność metod liczb kontrolnych / Henryk
Burlaga, Józef Piskorz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 3 (367), (1983), s. 55-62
3789. CHOMA, Jerzy.
Analiza składu związków katalitycznych występujących w niektórych sorbentach stosowanych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych /
Jerzy Choma, Janina Horak, Marta Rozmarynowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 8 (372), (1983), s. 75-86
3790. CYPKO, Jerzy.
Próba określenia wstępnego kryterium oceny
granicznego zużycia układu tuleja cylindrowatłok-pierścienie tłokowe / Jerzy Cypko, Marek
Jurewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 5 (369), (1983), s. 107-118
3791. CZECHOWICZ, Roman.
Laser impulsowy na YAG : Nd z konfokalnym
rezonatorem niestabilnym o pasywnej modulacji dobroci / Roman Czechowicz, Krzysztof Kosnowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 10 (374), (1983), s. 85-90
3792. CZECHOWICZ, Roman.
Rodzaje pracy laserów na ciele stałym z nieliniowym szybko reabsorbującym barwnikiem w
rezonatorze / Roman Czechowicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 10 (374), (1983),
s. 79-84
3793. CZESZKO, Jerzy.
Wykorzystanie metod optycznych do oceny jakości monokryształów YAG : Nd 3+ / Jerzy Czeszko, Henryka Głuchowska, Czesław Janusz,
Andrzej Niklas. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 7 (371), (1983), s. 119-125
3794. DARLEWSKI, Witold.
Badanie wpływu węgli aktywowanych AR i AG
na polarograficzne zachowanie się nitrobenzenu
/ Witold Darlewski, Jerzy Rubaszkiewicz, Władysław Ciaciek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 8 (372), (1983), s. 87-94
3795. DĄBROWSKI, Roman.
Ciekłokrystaliczne 4-(trans-4’-N-alkilocykloheksylo) benzoesany. Część 1. Wpływ podstawników terminalnych i lateralnych na właściwości mezomorficzne i termodynamiczne /
Roman Dąbrowski, Jerzy Dziaduszek, Tomasz
Szczuciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 2 (366), (1983), s. 3-26
259
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3796. DĄBROWSKI, Roman.
Ciekłokrystaliczne
4-(trans-4’-n-alkilocykloheksylo) benzoesany. Część 2. Wpływ podstawników terminalnych i lateralnych na właściwości dielektryczne / Roman Dąbrowski,
Zbigniew Raszewski, Jan Witold Baran. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 8 (372),
(1983), s. 29-44
3797. DĄBROWSKI, Roman.
Smektyki jednocząsteczkowe i dwucząsteczkowe: porównanie ułożenia cząsteczek w warstwach smektycznych utworzonych z 4-(trans4’-n-alkilo-cykloheksylo) benzoesanów: 4”cyjanofenylu, 4”-nitrofenylu i 4”-izotiocyjanianofenylu / Roman Dąbrowski, Jan W. Baran,
Jan Przedmojski, Bogdan Pura. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 8 (372), (1983),
s. 21-28
3798. DEMIANIUK, Mieczysław.
Wzrost monokryształów PbMoO4 / Mieczysław
Demianiuk, Sławomir Kaczmarek, Edward Michalski, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983), s. 107-116
3799. DĘBSKI, Andrzej.
Wpływ parametrów procesu azotowania regulowanego na budowę warstwy azotowanej stali
30HN2MFA / Andrzej Dębski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 9 (373), (1983),
s. 137-149
3800. DOBIECH, Ireneusz.
Ocena możliwości badań doświadczalnych
wpływu charakterystyk kanału pomiarowego na
pomiar ciśnienia w broni lufowej / Ireneusz Dobiech. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 3 (367), (1983), s. 15-22
3801. DOBIECH, Ireneusz.
Wstępne badania doświadczalne wpływu charakterystyk kanału pomiarowego na pomiar ciśnienia w broni lufowej / Ireneusz Dobiech. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 3
(367), (1983), s. 23-30
3802. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika przestrzennego ruchu samolotu z odkształcalnymi układami sterowania / Zbigniew
Dżygadło, Adam Krzyżanowski. – Bibliogr. –
260
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 5 (369), (1983),
s. 41-66
3803. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika nieautonomicznego przestrzennego
ruchu samolotu z odkształacalnymi układami
sterowania / Zbigniew Dżygadło, Adam Krzyżanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 9 (373), (1983), s. 61-80
3804. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza aerodynamicznych charakterystyk skrzydła w ściśliwym opływie / Zbigniew Dżygadło, Ta Xuan Chu. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983),
s. 21-40
3805. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza stateczności niektórych
lepkich osiowosymetrycznych przepływów nieściśliwych przy trójwymiarowych zaburzeniach
/ Zbigniew Dżygadło, Bogumił Chlebny. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 9 (373),
(1983), s. 39-60
3806. FARYŃSKI, Andrzej.
Model emisji wysokoenergetycznych jonów
i elektronów w dynamicznym „Z-pinchu” oparty na istnieniu akceleratora diodowego / Andrzej
Faryński, Adam Gacek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983), s. 83-98
3807. FORTUŃSKA, Wacława.
Badania nad wytwarzaniem tarcz wielowarstwowych / Wacława Fortuńska, Franciszek
Jackowiak, Wacław Muniak, Romana Suchańska, Hanna Włodarczyk, Urszula Wrońska. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4
(368), (1983), s. 129-143
3808. FORTUŃSKA, Wacława.
Otrzymywanie mikrobalonów szklanych do wytwarzania tarcz do eksperymentów laserowej
kompresji plazmy / Wacława Fortuńska, Franciszek Jackowiak, Wacław Muniak, Romana Suchańska, Hanna Włodarczyk, Urszula Wrońska.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4
(368), (1983), s. 105-114
3809. FORTUŃSKA, Wacława.
Wytwarzanie tarcz do badań laserowej kompre-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
sji plazmy / Wacława Fortuńska, Franciszek
Jackowiak, Krzysztof Kulicki, Wacław Muniak,
Romana Suchańska, Hanna Włodarczyk, Urszula Wrońska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 4 (368), (1983), s. 115-128
3810. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Nowa metoda rentgenograficznego wyznaczania struktury układów wysokodyspersyjnych.
Część 2. Technika doświadczalna małokątowego rozpraszania promieni X / Jerzy Frydrychowicz, Ryszard Świłło. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 4 (368), (1983), s. 91-104
3811. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Prosty algorytm korekcji rozmycia kolimacyjnego w rentgenografii małokątowej / Jerzy Frydrychowicz, Ryszard Świłło. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4 (368), (1983),
s. 83-90
3812. GĄSIOR, Bolesław Stanisław.
Koncepcja czujnika antenowego niejednorodności elektrycznej / Bolesław Stanisław Gąsior,
Maciej Podciechowski, Jan Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 10 (374),
(1983), s. 71-78
3813. GĄSIOR, Bolesław Stanisław.
Eksperymentalna realizacja czujnika antenowego niejednorodności elektrycznej / Bolesław
Stanisław Gąsior, Maciej Podciechowski, Jan
Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 10 (374), (1983), s. 91-98
3814. GODZIMIRSKI, Jan.
Praca połączeń klejowych na ścinanie w zakresie plastycznych odkształceń klejonych elementów / Jan Godzimirski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 9 (373), (1983), s. 103-112
3815. GOSS, Czesław.
Opis zachowania się stali przy zmiennym obciążeniu osiowym o niesymetrycznych cyklach /
Czesław Goss. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 9 (373), (1983), s. 123-136
3816. GRZESIAK, Andrzej.
Wpływ ograniczenia na jakość działania układów TES / Andrzej Grzesiak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 6 (370), (1983),
s. 57-62
3817. HOPPE, Jerzy.
Badania modelowe wpływu kształtu wlotu na
segregację wstępną pyłu w maszynach przepływowych / Jerzy Hoppe, Stefan Szczeciński, Kazimierz Wójcik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 9 (373), (1983), s. 15-28
3818. HOPPE, Jerzy.
O pewnej metodzie przybliżonego rozwiązania
równań ruchu ziaren pyłu w przyjętym polu
przepływu strumienia powietrza / Jerzy Hoppe,
Stefan Szczeciński, Kazimierz Wójcik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 9 (373),
(1983), s. 3-14
3819. HUNG, Vo Quang.
Model strzału uwzględniający erozyjne spalanie
ziaren prochowych / Vo Quang Hung, Leszek
Walczak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 7 (371), (1983), s. 43-54
3820. IGRAS, Edmund.
Efekt termoakceptorów w krzemie / Edmund
Igras, Sławomir Bednarek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4 (368), (1983),
s. 55-62
3821. JACH, Karol.
Wpływ temperatury promieniowania i przewodnictwa cieplnego na efektywność reakcji
syntezy w wybuchowych układach kompresji
plazmy typu „szybki liner-rdzeń D-T” / Karol
Jach, Kazimierz Gac. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983), s. 55-70
3822. JANKOWSKA, Helena.
Elektrochemiczne własności węglowych materiałów dyspersyjnych w roztworach elektrolitów
/ Helena Jankowska, Sławomir Neffe, Andrzej
Świątkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 2 (366), (1983), s. 135-148
3823. KACZMAREK, Sławomir.
Wpływ konwekcji w gazie na poosiowy rozkład
temperatury w piecu do krystalizacji w warunkach stacjonarnych / Sławomir Kaczmarek,
Mieczysław Demianiuk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983), s. 139-146
261
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3824. KŁOSOWICZ, Stanisław.
Wpływ domieszek dyfundujących z fazy stałej
na własności termooptyczne cholesterolowego
ciekłego kryształu / Stanisław Kłosowicz, Wiesław Borys, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983), s. 117-126
3825. KOLIŃSKI, Kazimierz.
Ocena wpływu zarysu krzywek rozrządu na kinematykę elementów mechanizmu rozrządu
tłokowych silników spalinowych / Kazimierz
Koliński, Kazimierz Sitek, Stefan Szczeciński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 5
(369), (1983), s. 101-106
3826. KOŁAKOWSKI, Jan.
Badanie adsorpcji równowagowej i dynamicznej substancji toksycznych z wodnych roztworów trójskładnikowych na węglach aktywnych /
Jan Kołakowski, Stanisław Mortka. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 8 (372), (1983),
s. 45-54
3827. KONOPACKI, Gustaw.
Dwukryterialna optymalizacja ilości cykli testowania oprogramowania przy wykładniczym
rozkładzie długości odcinków czasu wykrywania kolejnych błędów / Gustaw Konopacki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11
(375), (1983), s. 55-62
3831. KORZAN, Bohdan.
Optymalizacja dróg w zawodnych sieciach skierowanych / Bohdan Korzan. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 6 (370), (1983),
s. 69-86
3832. KUCHLER, Antoni.
Analiza liniowo sprężystych konstrukcji na
podporach o własnościach reologicznych / Antoni Kuchler. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 12 (376), (1983), s. 89-100
3833. KUCHLER, Antoni.
Równania kanoniczne metody sił liniowo sprężystych konstrukcji na podporach o własnościach reologicznych / Antoni Kuchler. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 12
(376), (1983), s. 79-88
3834. KUDŁA, Henryk.
Badania wpływu obróbki sygnału na widma ruchliwości jonów / Henryk Kudła, Bogdan Mazurek, Edward Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983), s. 69-82
3835. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Optymalizacja względem wzorców / Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 32, nr 3 (367), (1983), s. 93-104
3828. KONOPACKI, Gustaw.
Sformułowanie zadania dwukryterialnej optymalizacji ilości cykli testowania oprogramowania / Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11
(375), (1983), s. 63-72
3836. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Zastosowanie metod przestrzeni częściowo uporządkowanych do analizy rozkładów prawdopodobieństwa wektora stanu układu dynamicznego. Część 1. / Włodzimierz Kwiatkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11
(375), (1983), s. 35-44
3829. KONOPACKI, Gustaw.
Wyznaczenie minimalnej ilości cykli testowania
oprogramowania zapewniającej wymaganą skuteczność wykrywania i usuwania błędów / Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11 (375),
(1983), s. 73-82
3837. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Zastosowanie metod przestrzeni częściowo uporządkowanych do analizy rozkładów prawdopodobieństwa wektora stanu układu dynamicznego. Część 2. / Włodzimierz Kwiatkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11
(375), (1983), s. 45-54
3830. KORZAN, Bohdan.
Metoda wyznaczania dróg niezdominowanych
w zawodnych sieciach skierowanych / Bohdan
Korzan. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 11 (375), (1983), s. 21-34
3838. MALINOWSKI, Stanisław.
Doświadczalne aspekty badań nad zastosowaniem fal elektromagnetycznych do wykrywania
nieciągłości w pokładach soli / Stanisław Malinowski, Andrzej Pieniężny. – Bibliogr. –
262
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 10 (374), (1983),
s. 99-105
3839. MALINOWSKI, Stanisław.
Zastosowanie metody radiolokacyjnej do pomiaru poziomu węgla w zbiorniku akumulacyjnym / Stanisław Malinowski, Andrzej Pieniężny, Bernard Jurewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 6 (370), (1983), s. 63-68
Mierzwiński, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 2 (366), (1983),
s. 101-112
3846. MITUTA, Aleksander.
Analiza parametrów wibromłota z uwzględnieniem drgań tłumionych zagłębianego pala /
Aleksander Mituta, Józef Raniszewski, Henryk
Zub. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr
9 (373), (1983), s. 93-102
3840. MARCINIAK, Andrzej.
Analiza modelowa wpływu charakteru widmowego promieniowania oświetlającego na jakość
zobrazowania przy wielospektralnym zbieraniu
informacji / Andrzej Marciniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 12 (376), (1983),
s. 101-110
3847. MRÓZ, Włodzimierz.
Wpływ warstw wierzchnich na skuteczność
smarowania par ślizgowych / Włodzimierz
Mróz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 9 (373), (1983), s. 113-122
3841. MARCINIAK, Wiesław.
Model tranzystora BCMOSFET z liniową
aproksymacją ładunku od napięcia / Wiesław
Marciniak, Henryk Madura. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 10 (374), (1983),
s. 41-50
3848. NGOK ZU, Nguen.
Metoda określania funkcji spalania erozyjnego
stałych paliw rakietowych na podstawie pomiaru ciśnienia w silniku laboratoryjnym / Nguen
Ngok Zu, Stanisław Torecki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983),
s. 31-42
3842. MARCINIAK, Wiesław.
Wyznaczanie parametrów tranzystora MOS
z kanałem wbudowanym na podstawie zależności napięcia progowego od napięcia źródłopodłoże / Wiesław Marciniak, Henryk Madura.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 3
(367), (1983), s. 115-128
3849. NIEDZIELA, Tadeusz.
Analiza pracy niechłodzonych detektorów fotomagnetoelektrycznych promieniowania laserowego 10,6 µm w warunkach silnego pobudzania / Tadeusz Niedziela, Józef Piotrowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 1
(365), (1983), s. 95-106
3843. MAZUREK, Mariusz.
Badanie adsorpcji kwasu fluorooctowego z roztworów wodnych na węglach aktywnych / Mariusz Mazurek, Stanisław Mortka, Sławomir
Neffe. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 8 (372), (1983), s. 55-64
3850. NOWICKI, Tadeusz.
Metoda wyboru strategii rozdziału w szczególnym zadaniu optymalizacji / Tadeusz Nowicki.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 3
(367), (1983), s. 85-92
3844. MICHALEC, Jerzy.
Klasyfikacja grupowa równań opisujących fale
uderzeniowe w polaryzujących się ośrodkach
stałych / Jerzy Michalec. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983), s. 15-30
3845. MIERZWIŃSKI, Adam.
Badanie przydatności detektorów piezoelektrycznych z ciekłokrystalicznymi materiałami
płaszczowymi do wykrywania węglowodorów
aromatycznych i ich pochodnych / Adam
3851. NOWICKI, Tadeusz.
Metoda wyznaczania rozwiązań kompromisowych zadania przydziału z wieloma wskaźnikami jakości / Tadeusz Nowicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11 (375), (1983),
s. 83-90
3852. PATER, Jerzy E.
Badanie in vitro wpływu rodzaju koloidu
ochronnego oraz FMT i Aza-SH na strukturę
kryształów Na3[Ag(S2O3)2] / Jerzy E. Pater, Ja-
263
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nusz Sadowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 12 (376), (1983), s. 111-117
Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 32, nr 9 (373), (1983), s. 29-38
3853. PAWELEC, Józef.
O zakłócalności sygnałów radiowych / Józef
Pawelec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 10 (374), (1983), s. 29-40
3861. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Rozkład umocnienia i procesy aktywowane
cieplnie w niklu po zgniocie krytycznym zrealizowanym z dwoma prędkościami odkształcenia
/ Wojciech Przetakiewicz, Hanna Pindera. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 5 (369),
(1983), s. 133-144
3854. PAWŁOWSKI, Henryk.
Optymalne kształtowanie sandwiczowej powłoki kulistej / Henryk Pawłowski, Andrzej Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 12 (376), (1983), s. 57-68
3855. PAWŁOWSKI, Henryk.
Stan zgięciowy osiowo-symetrycznych powłok
żelbetowych o dowolnym południku i zmiennej
grubości / Henryk Pawłowski, Andrzej Spychała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 12
(376), (1983), s. 69-78
3856. PELZNER, Eugeniusz.
Quasi-płaska fala elektromagnetyczna o częstotliwości zakresu optycznego / Eugeniusz Pelzner. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 6 (370), (1983), s. 31-40
3857. PELZNER, Eugeniusz.
Rozwiązanie pewnego zagadnienia początkowego dla równania falowego i jego rozwinięcie
asymptotyczne / Eugeniusz Pelzner. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 6 (370), (1983),
s. 41-48
3858. PELZNER, Eugeniusz.
Strumień i gęstość energii elektromagnetycznej
fali quasi-płaskiej / Eugeniusz Pelzner. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 10
(374), (1983), s. 59-70
3859. PICHOLA, Wiesław.
Układ ładowania kondensatora oparty na metodzie ograniczenia prądu ładowania przy pomocy
pojemności / Wiesław Pichola. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983),
s. 111-118
3860. PIĘTAK, Andrzej.
Eksperymentalno-obliczeniowa metoda oceny
napełnienia silnika tłokowego / Andrzej Piętak,
264
3862. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Równania Maxwella w niesynchronicznych
układach odniesienia / Włodzimierz Przybylski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 1
(365), (1983), s. 41-54
3863. PRZYBYSZ, Czesław.
Metoda projektowania symetrycznych trójkontaktowych tłumików rezystancyjnych / Czesław
Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 10 (374), (1983), s. 51-58
3864. RĄBEK, Zbigniew.
Tachometryczny układ celowniczy z giroskopem astatycznym o trzech stopniach swobody
z wymuszoną precesją w dwóch płaszczyznach
/ Zbigniew Rąbek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 32, nr 3 (367), (1983), s. 31-54
3865. RYBIŃSKI, Janusz.
Efekt piezorezystancyjny w krzemie implantowanym wielokrotnie fosforem / Janusz Rybiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 1
(365), (1983), s. 147-154
3866. RYMARZ, Czesław.
Badanie asymptotyczności oraz bifurkacji widmowych przybliżeń dwuwymiarowego równania wirowości atmosfery / Czesław Rymarz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 10
(374), (1983), s. 3-14
3867. RYMARZ, Czesław.
Globalne niestabilności ruchu wirowego atmosfery w przybliżeniu geostroficznym i quasigeostroficznym / Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 12 (376), (1983),
s. 47-56
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3868. RYMARZ, Czesław.
Warunki globalnej stabilności przepływu geostroficznego w atmosferze / Czesław Rymarz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 12
(376), (1983), s. 37-46
3869. RYMARZ, Czesław.
Zbieżność iteracyjna metody niejawnej dla
równań hydrodynamiki jako jeden z warunków
dobrej aproksymacji numerycznej / Czesław
Rymarz, Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983),
s. 9-20
3870. RYZNAR, Józef.
Seria serwonapędów z silnikami prądu stałego
o magnesach trwałych i elektronicznymi układami sterowania / Józef Ryznar, Tadeusz Wróbel. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 6
(370), (1983), s. 87-110
3871. SANECKI, Józef.
Analiza możliwości analogowej interpretacji
obrazów wielospektralnych / Józef Sanecki,
Romuald Kaczyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983), s. 55-68
3872. SCHMIDT, Małgorzata.
Analiza wrażliwości dla układów wielowymiarowych z wzorcem / Małgorzata Schmidt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 3 (367),
(1983), s. 105-114
3873. SOBIERAJ, Wiesław.
Dynamiczny model łopaty wirnika śmigłowca
do analizy charakterystyk dynamicznych z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków brzegowych / Wiesław Sobieraj. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 9 (373), (1983),
s. 81-92
3874. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Fluoroescencyjna metoda ilościowego oznaczania siarczku 2,2’dwuchlorodwuetylowego (iperytu) / Aleksandra Stachlewska-Wróblowa. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 2
(366), (1983), s. 79-84
3875. STOKALSKI, Andrzej.
Nowe koncepcje technologiczne w inżynierii
systemów informatycznych / Andrzej Stokalski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 11
(375), (1983), s. 91-113
3876. STRYSZAK, Edward.
Integrator skaningowy do sterowania i obróbki
sygnału z jonizacyjnych komór ruchliwościowych / Edward Stryszak, Henryk Kudła, Bogdan Mazurek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 1 (365), (1983), s. 127-138
3877. STRYSZAK, Edward.
Koncepcja probabilistycznego podejścia do zagadnienia maskowania za pomocą dymów /
Edward Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 32, nr 1 (365), (1983), s. 85-94
3878. STRZYŻAKOWSKI, Zygmunt.
Model przenoszenia zaburzeń za pomocą skorelowanych obciążeń punktowych w układzie pojazd szynowy – grunt / Zygmunt Strzyżakowski,
Stanisław Woroszył. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 32, nr 5 (369), (1983), s. 145-153
3879. SZULC, Jarosław.
Kalorymetryczne badanie ciekłokrystalicznych
faz stacjonarnych / Jarosław Szulc, Zygfryd
Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 8 (372), (1983), s. 95-102
3880. SZULC, Jarosław.
Właściwości pojedynczych i mieszanych ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych. Część 1.
Właściwości pojedynczych ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych / Jarosław Szulc, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 32, nr 2 (366), (1983), s. 41-62
3881. SZULC, Jarosław.
Właściwości pojedynczych i mieszanych ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych. Część 2.
Właściwości mieszanych ciekłokrystalicznych
faz stacjonarnych / Jarosław Szulc, Zygfryd
Witkiewicz, Anna Ziółek, Zdzisława Kłosowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 2 (366), (1983), s. 63-78
3882. ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej.
Wpływ chemicznej budowy powierzchni węgla
aktywowanego na adsorpcję jodu z roztworów
w rozpuszczalnikach organicznych / Andrzej
265
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Świątkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 32, nr 8 (372), (1983), s. 65-74
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983),
s. 71-84
3883. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Teoretyczny model zjawisk mechanicznych towarzyszących eksplozji elementu topikowego w
bezpieczniku elektrycznym / Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 12
(376), (1983), s. 23-36
3890. WIRKUS, Edmund.
System do cyfrowej rejestracji sygnałów sygnałów akustycznych za pomocą EMC / Edmund
Wirkus, Waldemar Borkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 6 (370), (1983),
s. 111-116
3884. TRZCIŃSKI, Waldemar.
Adiabatyczna kompresja kulistego pęcherzyka
w cieczy wypełnionego gazem Van Der Waalsa
/ Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4
(368), (1983), s. 27-44
3891. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Badanie przydatności ciekłokrystalicznych faz
stacjonarnych do analizy pestycydów / Zygfryd
Witkiewicz, Wojciech Grochola. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 8 (372), (1983),
s. 103-116
3885. TYL, Jerzy.
Analiza koncentrycznych fal uderzeniowych /
Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 12 (376), (1983),
s. 3-22
3892. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Konstrukcja i wstępne badania właściwości
komory do rozwijania chromatogramów na
cienkich warstwach pod zwiększonym ciśnieniem / Zygfryd Witkiewicz, Sławomir Rattay. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 2
(366), (1983), s. 113-122
3886. VAN TUONG, Nguyen.
Nagrzewanie metali ciągłym promieniowaniem
laserowym 10,6 µm a atmosferze różnych gazów / Nguyen Van Tuong. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983),
s. 99-110
3893. WŁODARCZYK, Edward.
Generatory koncentrycznych kulistych i cylindrycznych fal detonacyjnych / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 5 (369), (1983), s. 3-18
3887. WACŁAWEK, Witold.
Oddziaływania asocjacyjne między molekułami
mezogenów. Część 2. Mieszaniny p,p’-cyjanon-pentylobifenylu z p,p’-dialkilo-azoksybenzenami / Witold Wacławek, Roman Dąbrowski,
Alina Domagała. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 32, nr 8 (372), (1983), s. 3-20
3888. WARKOCKI, Stanisław.
Badanie nad zastosowaniem objętościowych
i złączowych detektorów wykonanych z selenku
cynku do detekcji prędkich neutronów / Stanisław Warkocki, Józef Żmija, Mieczysław Demianiuk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 4 (368), (1983), s. 75-82
3889. WINNICKI, Ireneusz.
O jednej z metod weryfikacji schematów różnicowych na przykładzie liniowego równania adwekcji / Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. –
266
3894. WŁODARCZYK, Edward.
Hamowanie rozlotu produktów detonacji przez
warstwę ośrodka niesprężystego / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
32, nr 6 (370), (1983), s. 3-22
3895. WŁODARCZYK, Edward.
Hamowanie rozlotu produktów detonacji przez
warstwę ośrodka sprężystego / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 5 (369), (1983), s. 19-40
3896. WŁODARCZYK, Edward.
Koncentratory fali detonacyjnej (punktowy i liniowy) / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 3 (367), (1983),
s. 3-14
3897. WŁODARCZYK, Edward.
Płaski rozlot produktów wybuchu (zamknięte
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
rozwiązanie) / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 7 (371), (1983),
s. 3-14
3898. WŁODARCZYK, Edward.
Podwójna fala odciążenia w ośrodku sprężystoplastycznym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4 (368), (1983),
s. 3-26
3899. WŁODARCZYK, Edward.
Punktowa koncentracja fali detonacyjnej /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 32, nr 1 (365), (1983), s. 3-8
3900. WOJCIECHOWSKI, Władysław.
Określenie charakterystyki kierunkowej anteny
mikrofalowej na podstawie rozkładu pola w
strefie bliskiej / Władysław Wojciechowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 6
(370), (1983), s. 49-56
3901. WOJNAR, Andrzej.
Probabilistyczna analiza zasięgów w radiokomunikacji / Andrzej Wojnar. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 10 (374), (1983),
s. 15-28
3902. ZAREMBA, Lucjan.
Badanie dyfuzji siarki w gumowych powłokach
ochronnych / Lucjan Zaremba, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 4
(368), (1983), s. 63-74
3903. ZIÓŁEK, Anna.
Mezomorficzne właściwości azo- i azoksyaryloetanów potencjalnych faz stacjonarnych
w chromatografii gazowej / Anna Ziółek, Roman Dąbrowski, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 2 (366),
(1983), s. 27-40
3904. ZWIERZCHOWSKANOWAKOWSKA, Zofia.
Wpływ stężenia jonów wodorowych roztworu
elektrolitu na przebieg procesów elektroutleniania benzenodioli na elektrodzie grafitowej / Zofia Zwierzchowska-Nowakowska, Michalina
Bosak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32,
nr 2 (366), (1983), s. 93-100
3905. ZYGMUNT, Bogdan.
O zdolności do detonacji mieszanin materiał
wybuchowy-woda / Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 32, nr 8 (372),
(1983), s. 117-124
Vol. 33, 1984 r.
3906. AMANOWICZ, Marek.
Charakterystyki ruchu telefonicznego w sieci
radiokomunikacji ruchomej / Marek Amanowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 11 (387), (1984), s. 109-120
3907. AMELJAŃCZYK, Andrzej.
Metoda redukcji zbioru elementów optymalnych w sensie Pareto / Andrzej Ameljańczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12
(388), (1984), s. 111-116
3908. BASZKIEWICZ, Krzysztof.
Laserowy zestaw pomiarowy „Wisła-1” do badania przemieszczeń poprzecznych zapór wodnych / Krzysztof Baszkiewicz, Jerzy Bauer, Ryszard Sołoducha. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 33, nr 7 (383), (1984), s. 115-122
3909. BAUER, Jerzy.
Opracowanie wyników obserwacji kierunkowych w sieciach pomiarowych dla potrzeb badania przemieszczeń w płaszczyźnie poziomej
z wykorzystaniem EMC / Jerzy Bauer, Jerzy
Olszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 7 (383), (1984), s. 109-114
3910. BIS, Jan.
Problem lokalizacji uszkodzeń w lotniczych instalacjach przyrządów membranowych / Jan Bis,
Jerzy R. Młokosiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 5 (381), (1984), s. 107-116
3911. BŁĄDEK, Jan.
Pomiary dyfuzji par związków organicznych do
cienkich warstw cholesterycznych ciekłych
kryształów / Jan Błądek, Józef Żmija. – Biblio-
267
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
gr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 3 (379),
(1984), s. 57-64
3912. BORKOWSKI, Wacław.
Model dynamiczny i algorytm numerycznej
analizy konstrukcji mostowych poddanych działaniu ruchomego obciążenia / Wacław Borkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 7
(383), (1984), s. 43-54
3913. BORKOWSKI, Wacław.
Statyczne i dynamiczne wyboczenie sprężystoplastycznej czaszy kulistej poddanej działaniu
ciśnienia / Wacław Borkowski, Michał Kleiber.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 2
(378), (1984), s. 51-62
3914. BOROWCZYK, Henryk.
O pewnej metodzie optymalizacji programów
diagnozowania złożonych obiektów technicznych / Henryk Borowczyk, Jerzy R. Młokosiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 5 (381), (1984), s. 99-106
3915. BORSUKIEWICZ, Zbigniew.
Wykorzystanie potencjałów elektrycznych generowanych w smarowanych skojarzeniach ruchowych jako wskaźnika trybologicznego
w badaniach modelowych łożysk ślizgowych /
Zbigniew Borsukiewicz, Jerzy Cypko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 8 (384),
(1984), s. 15-26
3916. BRZEZIŃSKI, Marian.
Badania prędkości zmęczeniowego pękania
i powierzchni pęknięć w elementach ze stali 45
z powłokami żelazo-niklowymi / Marian Brzeziński, Stanisław Kocańda, Jan Kur. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 2 (378), (1984),
s. 105-118
3917. BRZEZIŃSKI, Marian.
Budowa i własności powłok żelazo-niklowych
osadzanych na elementach ze stali 45 / Marian
Brzeziński, Stanisław Kocańda, Jan Kur, Bogdan Nowak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 2 (378), (1984), s. 79-92
3918. BRZEZIŃSKI, Marian.
Wytrzymałość zmęczeniowa i przebieg niszczenia elementów ze stali 45 z powłokami żela-
268
zo-niklowymi / Marian Brzeziński, Stanisław
Kocańda, Jan Kur. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 2 (378), (1984), s. 93-104
3919. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Analiza dynamiczna mostów składanych na
sztywnych podporach / Zbigniew Bursztynowski, Jan Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 7 (383), (1984), s. 55-68
3920. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Analiza naprężeń w złączach montażowych mostów pływających typu wstęgi / Zbigniew
Bursztynowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 7 (383), (1984), s. 27-42
3921. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Analiza statyczna promów typu tratwy / Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 7 (383), (1984), s. 15-26
3922. CHRUŚCIŃSKI, Tadeusz.
Modyfikacja impulsowej metody wyznaczania
współczynnika wyrównywania temperatury ciał
stałych / Tadeusz Chruściński, Tadeusz Opara.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 10
(386), (1984), s. 45-58
3923. CHUDY, Marian.
Deterministyczne ekwiwalenty zadań optymalizacji wielkości dostaw towarów o zadanym
okresie zdatności w pewnym hierarchicznym
systemie magazynów / Marian Chudy. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12 (388),
(1984), s. 51-58
3924. CHUDY, Marian.
Konstrukcja deterministycznych ekwiwalentów
wybranych zadań wyznaczania wielkości dostaw w pewnym hierarchicznym systemie magazynów / Marian Chudy. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12 (388), (1984),
s. 41-50
3925. CYPKO, Jerzy.
Generowane potencjały jako źródło informacji
o procesach trybologicznych / Jerzy Cypko,
Wiesław Gołębiewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 4 (380), (1984), s. 109-116
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3926. CZACHOR, Andrzej.
Ekranowanie elektronowe w dwóch wymiarach
/ Andrzej Czachor. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984), s. 31-40
3927. DARLEWSKI, Witold.
Analiza polarograficzna impregnowanych sorbentów węglowych. Część 1. Badania nad doborem składu roztworu elektrolitu podstawowego do ilościowego oznaczania Cu (II) i Cr (VI) /
Witold Darlewski, Grzegorz Grudziński, Irena
Łutczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 3 (379), (1984), s. 111-116
3928. DARLEWSKI, Witold.
Analiza polarograficzna impregnowanych sorbentów węglowych. Część 2. Polarograficzne
oznaczania miedzi i chromu w zawiesinach węglowych / Witold Darlewski, Grzegorz Grudziński, Irena Łutczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 3 (379), (1984), s. 117-124
3929. DĄBROWSKI, Janusz.
Badanie modelowe dynamiki układu „naczynie
wyciągowe-zbrojenie szybu”. Część 1. / Janusz
Dąbrowski, Stanisław Kawulok, Andrzej Miśkowiec, Leszek Szczypa. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 8 (384), (1984), s. 123-136
3930. DĄBROWSKI, Roman.
Nematyczne izotiocyjaniany / Roman Dąbrowski, Jerzy Dziaduszek, Tomasz Szczuciński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9
(385), (1984), s. 35-44
3931. DĄBROWSKI, Roman.
Synteza i właściwości mezomorficzne 4-/trans4’-alkilocykloheksylo/-1-/2cyjanoetenylo/benzenów / Roman Dąbrowski,
Tomasz Szczuciński, Jerzy Dziaduszek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9 (385),
(1984), s. 27-34
3932. DĄBROWSKI, Roman.
Układy dwuskładnikowe z rozszerzoną fazą
nematyczną utworzone ze związków mających
jedno- i dwucząsteczkowe warstwy smektyczne
/ Roman Dąbrowski, Jarosław Szulc. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 3 (379), (1984),
s. 3-22
3933. DERENTOWICZ, Henryk.
O możliwościach inicjacji lawinowej reakcji
syntezy termojądrowej w wybuchowych układach sferycznych. Część 1. Układy jednolinerowe / Henryk Derentowicz, Kazimierz Gac,
Karol Jach, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 4 (380), (1984),
s. 17-34
3934. DERENTOWICZ, Henryk.
O możliwościach inicjacji lawinowej reakcji
syntezy termojądrowej w wybuchowych układach sferycznych. Część 2. Układy dwulinerowe / Henryk Derentowicz, Kazimierz Gac, Karol Jach, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 7 (383), (1984),
s. 3-14
3935. DERENTOWICZ, Henryk.
Wytwarzanie silnych fal uderzeniowych w deuterze w wybuchowym generatorze Voitenki /
Henryk Derentowicz, Wiesław Dybek, Jerzy
Wróbel, Zbigniew Ziółkowski, Janusz Zygmund. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 5 (381), (1984), s. 77-86
3936. DONIGIEWICZ, Antoni.
Optymalizacja liczby parametrów w dyrektywach operatorskich / Antoni Donigiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12
(388), (1984), s. 25-40
3937. DRÓŻDŻ, Henryk.
Zminiaturyzowana antena logoperiodyczna wibratorowa / Henryk Dróżdż, Władysław Kołosowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 11 (387), (1984), s. 133-138
3938. DRZEWIECKI, Andrzej.
Dyfuzja w dielektryku / Andrzej Drzewiecki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1
(377), (1984), s. 97-104
3939. DUBIEL, Stanisław.
O pewnej modyfikacji metody A. N. Gołubiencewa optymalizacji liniowych układów dynamicznych / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 5 (381), (1984),
s. 35-46
269
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3940. DYLĄG, Zdzisław.
Zależność parcia i odporu od poszczególnych
parametrów ciał sypkich i ścian oporowych /
Zdzisław Dyląg, Leopold Kruszka. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 7 (383), (1984),
s. 123-155
3941. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza drgań własnych odkształcalnego samolotu z zamocowanymi powierzchniami sterowymi / Zbigniew Dżygadło, Idzi Nowotarski,
Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 11 (387), (1984), s. 85-96
3942. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza niesymetrycznych drgań własnych samolotu z ruchomymi i odkształcalnymi powierzchniami sterowymi / Zbigniew Dżygadło,
Jan Błaszczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 8 (384), (1984), s. 27-50
3943. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Analiza podłużnych drgań własnych samolotu
z ruchomymi i odkształcalnymi powierzchniami
sterowymi / Zbigniew Dżygadło, Jan Błaszczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 4
(380), (1984), s. 35-56
3944. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dyskretny model odkształcalnego samolotu do
badania drgań własnych / Zbigniew Dżygadło,
Idzi Nowotarski, Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 4 (380),
(1984), s. 73-86
3945. FIBAK, Bogumił.
Propozycja statystycznej metody wyznaczania
pionowego profilu temperatury poprawionej na
wilgotność / Bogumił Fibak, Mirosław Glapski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 11
(387), (1984), s. 21-28
ubrzechwionego pocisku ciężkiego / Józef Gacek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr
11 (387), (1984), s. 51-64
3948. GAJEWSKI, Tadeusz.
Badania modelowe wpływu ziemi i napływu
czołowego na swobodny przepływ wlotowy
turbinowego silnika odrzutowego / Tadeusz Gajewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 8 (384), (1984), s. 109-122
3949. GAWINECKI, Jerzy.
Istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązania pierwszego zagadnienia brzegowopoczątkowego dla równań termodyfuzji w ciałach stałych / Jerzy Gawinecki, Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 2 (378), (1984), s. 35-50
3950. GAWINECKI, Jerzy.
Istnienie rozwiązania pierwszego zagadnienia
brzegowo-początkowego dla równań quasistatycznej termodyfuzji w ciałach stałych / Jerzy Gawinecki, Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 2 (378),
(1984), s. 19-22
3951. GAWINECKI, Jerzy.
Metoda FAEDO-GALERKINA w klasycznej
teorii naprężeń cieplnych / Jerzy Gawinecki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 2
(378), (1984), s. 3-18
3952. GAWINECKI, Jerzy.
Zagadnienie brzegowo-początkowe w termodyfuzji ciał stałych z mieszanym warunkiem brzegowym dla przemieszczeń i naprężeń / Jerzy
Gawinecki, Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 10 (386), (1984),
s. 31-44
3946. GACEK, Adam.
Zjawiska transportu w sferycznie symetrycznej
laserowej syntezie termojądrowej. Część 1. Kinetyczny model / Adam Gacek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984),
s. 65-76
3953. GĄSIENICA-SAMEK, Jan.
Badanie trwałości ostrzy z węglików spiekanych S20S przy toczeniu stali 20H w zależności
od temperatury skrawania / Jan GąsienicaSamek, Kazimierz Pluciński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 10 (386), (1984),
s. 121-130
3947. GACEK, Józef.
Model matematyczny przestrzennego ruchu
3954. GĄSIENICA-SAMEK, Jan.
Ocena skrawalności stali za pomocą temperatu-
270
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
ry skrawania / Jan Gąsienica-Samek, Kazimierz
Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 10 (386), (1984), s. 131-136
3955. GĄSIOR, Bolesław Stanisław.
Zastosowanie dipola półfalowego o zmiennym
obciążeniu do badania radiozapalnika dopplerowskiego / Bolesław Stanisław Gąsior. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 5 (381),
(1984), s. 117-126
bliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 3 (379),
(1984), s. 85-102
3962. JÓŹWIKOWSKI, Krzysztof.
Graniczne parametry fotodiod z InSb / Krzysztof Jóźwikowski, Józef Piotrowski, Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 3 (379), (1984), s. 73-84
3956. GLAPSKI, Mirosław.
Zmodyfikowana metoda proporcjonalnego naprowadzania kierowanych pocisków „powietrze-powietrze” / Mirosław Glapski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 5 (381), (1984),
s. 21-34
3963. JÓŹWIKOWSKI, Krzysztof.
Wpływ interferencji promieniowania wewnętrznie odbitego w półprzewodnikach ze
zmienną przerwą energetyczną na zjawisko fotomagnetoelektryczne / Krzysztof Jóźwikowski,
Marian Nowak, Józef Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9 (385), (1984),
s. 111-126
3957. GODZIMIRSKI, Jan.
Naprężenia normalne w skleinach pracujących
na ścianie / Jan Godzimirski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 8 (384), (1984),
s. 101-108
3964. KAMIŃSKI, Józef.
Badania analityczne ruchu ziaren pyłu w odpylaczu promieniowym / Józef Kamiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 4 (380),
(1984), s. 99-108
3958. GÓŹDŹ, Józef.
Niektóre wyniki symulacji pracy układu miotającego z wieloskładnikowym ładunkiem prochowym / Józef Góźdź, Stanisław Torecki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 5
(381), (1984), s. 47-56
3965. KAMIŃSKI, Józef.
Ruch ziaren pyłu w kanałach dolotowych silników tłokowych / Józef Kamiński, Kazimierz
Rutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 4 (380), (1984), s. 87-98
3959. GÓŹDŹ, Józef.
Sprawność energetyczna wieloskładnikowego
ładunku miotającego i jego składników prochowych / Józef Góźdź, Radosław Trębiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 5
(381), (1984), s. 57-66
3960. JACKOWSKI, Stefan.
Ocena długości okresu pomiarowego blokowej
stopy błędów dla zidentyfikowanego kanału KF
na podstawie danych pomiarowych / Stefan
Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 6 (382), (1984), s. 35-46
3961. JÓŹWIKOWSKA, Alina.
Efekt fotomagnetoelektryczny w strukturach
o zmiennej szerokości przerwy energetycznej :
analiza numeryczna / Alina Jóźwikowska,
Krzysztof Jóźwikowski, Józef Piotrowski. – Bi-
3966. KAPELEWSKI, Jerzy.
O zastosowaniu metody dyskretyzacji sieciowej
w badaniach drgań lokalnych / Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1
(377), (1984), s. 77-86
3967. KŁOSOWICZ, Stanisław.
Badania procesu dyfuzji wybranych związków
organicznych w ciekłokrystalicznych estrach
cholesterolu / Stanisław Kłosowicz, Wiesław
Borys, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 3 (379), (1984), s. 65-72
3968. KOCAŃDA, Stanisław.
Nośność i zmęczenie połączeń z zaciskowymi
pierścieniami stożkowymi przy zmiennym skręcaniu / Stanisław Kocańda, Jan Tutaj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 2 (378),
(1984), s. 119-138
271
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3969. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Ocena skuteczności działania systemu obrony
powietrznej / Edward Kołodziński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12 (388), (1984),
s. 59-70
3970. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Optymalizacja statystyczna poziomu centralizacji dowodzenie bojowego w systemie obrony
powietrznej / Edward Kołodziński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12 (388), (1984),
s. 71-82
3971. KONOPACKI, Gustaw.
Metoda wyznaczania zbioru rozwiązań niezdominowanych w wielokryterialnych liniowych
zadaniach programowania zero-jedynkowego /
Gustaw Konopacki, Bogusław Kula. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12 (388),
(1984), s. 15-24
3972. KONOPACKI, Gustaw.
Uogólnienie modeli niezawodności oprogramowania Shoomana i Jelinskiego-Morandy /
Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12
(388), (1984), s. 105-110
3973. KONOPKA, Stanisław.
Wpływ zmiany momentu bezwładności nadwozia w czasie jego obrotu na niektóre charakterystyki koparki hydraulicznej / Stanisław Konopka. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 8
(384), (1984), s. 51-62
3974. KUCHLER, Antoni.
Analiza wpływu modelu reologicznego podłoża
na pracę liniowo sprężystych konstrukcji prętowych / Antoni Kuchler. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 7 (383), (1984), s. 79-88
3975. KUDŁA, Henryk.
Badania ruchliwości jonów w powietrzu o różnej wilgotności za pomocą jonizacyjnej komory
ruchliwościowej (JKR) / Henryk Kudła, Edward
Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 11 (387), (1984), s. 139-148
3976. KURLANDZKI, Jerzy.
Liniowe
oddziaływania
elektromagnetograwitacyjne / Jerzy Kurlandzki. – Bibliogr. –
272
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984),
s. 3-14
3977. KURNATOWSKI, Ryszard.
Analiza startu i lotu niekierowanego rakiety
w ujęciu probabilistycznym. Część 1. Charakterystyki probabilistyczne zespołu napędowego
rakiety / Ryszard Kurnatowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 11 (387), (1984),
s. 65-84
3978. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Ruch malejący w przestrzeni Banacha / Włodzimierz Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 12 (388), (1984), s. 3-14
3979. LACHOWICZ, Henryk K.
Oddziaływania magnetosprężyste w metalicznych materiałach amorficznych i perspektywy
ich praktycznego wykorzystania / Henryk K.
Lachowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 1 (377), (1984), s. 41-54
3980. LEŚNIEWSKI, Jan.
O objawach pewnych zjawisk dynamicznych
zachodzących w obszarach styku rzeczywistego
części maszyn / Jan Leśniewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984),
s. 115-120
3981. MADURA, Henryk.
Model statyczny tranzystora BCMOS z pseudoliniową aproksymacją zależności napięciowej
ładunku półprzewodnika. Część 1. Teoretyczna
/ Henryk Madura, Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 6 (382),
(1984), s. 47-60
3982. MAJORKOWSKA-KNAP, Krystyna.
Pola sprzężone mechano-termo-elektryczne
w piezoelektrycznym continuum / Krystyna
Majorkowska-Knap. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984), s. 121-131
3983. MARCINIAK, Wiesław.
Model statyczny nieliniowy tranzystora EMOS
do projektowania wspomaganego komputerem.
Część 2. Weryfikacja doświadczalna / Wiesław
Marciniak, Henryk Sobierajski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 6 (382), (1984),
s. 109-116
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
3984. MARCINIAK, Wiesław.
Model statyczny tranzystora BCMOS z pseudoliniową aproksymacją zależności napięciowej
ładunku półprzewodnika. Część 2. Doświadczalna / Wiesław Marciniak, Henryk Madura. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 6
(382), (1984), s. 61-74
3985. MARSZAŁEK, Jan.
Nośność graniczna nieskończenie długich belek
na podłożu gruntowym / Jan Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 7 (383),
(1984), s. 69-78
3986. MARUSZEWSKI, Bogdan.
Efekty termogalwanomagnetyczne w sprężystych półprzewodnikach / Bogdan Maruszewski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1
(377), (1984), s. 87-96
3987. MAŚLANA, Adam.
Własności fizykochemiczne mieszanek z dużym
udziałem spalin / Adam Maślana, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 8 (384), (1984), s. 3-14
3988. MICHALSKI, Wojciech.
Dokładność określenia azymutu przy pomocy
giroteodolitu / Wojciech Michalski, Eugeniusz
Pociecha. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 7 (383), (1984), s. 89-98
3989. MICHALSKI, Wojciech.
Przeniesienie współrzędnych na dalekie odległości przy wykorzystaniu dalmierzy elektromagnetycznych i giroteodolitów / Wojciech Michalski, Eugeniusz Pociecha. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 7 (383), (1984),
s. 99-108
3990. MIERCZYK, Zygmunt.
Technologia monokrystalizacji i niektóre właściwości monokryształów germanianu ołowiu
Pb5Ge3O11 / Zygmunt Mierczyk, Tadeusz Łukasiewicz, Andrzej Majchrowski, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9
(385), (1984), s. 127-136
3991. MIERZWIŃSKI, Adam.
Badanie wpływu ilości materiału płaszczowego
na czułość detektorów piezoelektrycznych /
Adam Mierzwiński, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 3 (379),
(1984), s. 41-56
3992. MITUTA, Aleksander.
Wpływ warunków gruntowych na parametry
ruchu urządzenia wibracyjno-uderzeniowego
w czasie zagłębiania pala / Aleksander Mituta,
Józef Raniszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 10 (386), (1984), s. 15-30
3993. MOSZCZYŃSKI, Aleksander.
Technologia oczyszczania drutów stalowych
przed aluminiowaniem / Aleksander Moszczyński, Zbigniew Wiśniewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 5 (381), (1984),
s. 127-136
3994. NALEPA, Włodzimierz.
O nieliniowym zagadnieniu granicznym dla nieskończonego układu równań różniczkowocałkowego rzędu 2p (p≥1) w półprzestrzeni /
Włodzimierz Nalepa. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 2 (378), (1984), s. 23-34
3995. NIEDZIELA, Tadeusz.
Efekt fotomagnetoelektryczny w półprzewodnikach wąskoprzerwowych o zmiennej szerokości
przerwy energetycznej : teoria zjawiska / Tadeusz Niedziela, Józef Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 11 (387), (1984),
s. 121-132
3996. NOWOTARSKI, Idzi.
Statyczne obliczenia wirujących osiowosymetrycznych struktur metodą dyskretyzacji jednoi dwuwymiarowej elementów skończonych /
Idzi Nowotarski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 33, nr 4 (380), (1984), s. 57-72
3997. OCHELSKI, Stanisław.
Fizyczna granica plastyczności lepkosprężystych tworzyw anizotropowych / Stanisław
Ochelski, Julian Polański. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 8 (384), (1984),
s. 91-100
3998. OCHELSKI, Stanisław.
Wpływ zawartości utwardzacza na własności fizyczne i mechaniczne kompozytu epoksydowoszklanego / Stanisław Ochelski, Jacek Warchul-
273
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
ski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 4
(380), (1984), s. 117-130
3999. OLEARCZUK, Eugeniusz.
Sterowanie zasobami eksploatacyjnymi / Eugeniusz Olearczuk, Leszek Stepień. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 5 (381), (1984),
s. 87-98
4000. OPILSKI, Aleksander.
Nieliniowe efekty oddziaływania sprzężonego
pola akustycznego i elektrycznego z elektronami w układzie piezoelektryk-półprzewodnik /
Aleksander Opilski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984), s. 55-64
4001. OSTAPOWICZ, Joanna.
Nowy zwierciadlany układ do skupiania promieniowania laserowego 10,6 µm / Joanna
Ostapowicz, Zdzisław Trzęsowski, Zbigniew
Zawadzki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 6 (382), (1984), s. 135-150
4002. PAJEWSKI, Wincenty.
Poprzeczne fale powierzchniowe : eksperyment
a teoria / Wincenty Pajewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984),
s. 19-30
4003. PIETKIEWICZ, Tadeusz.
Dobór struktury niezawodnościowej stanowiska
dowodzenia w zautomatyzowanym systemie
dowodzenia obroną powietrzną. Część 1. Sformułowanie problemu / Tadeusz Pietkiewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12
(388), (1984), s. 83-92
4004. PIETKIEWICZ, Tadeusz.
Dobór struktury niezawodnościowej stanowiska
dowodzenia w zautomatyzowanym systemie
dowodzenia obroną powietrzną. Część 2. Metoda rozwiązania problemu / Tadeusz Pietkiewicz.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12
(388), (1984), s. 93-104
4005. PIETRASIEŃSKI, Jan.
Porównanie układów obsługi obiektu / Jan Pietrasieński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 11 (387), (1984), s. 97-102
274
4006. PIETRASIEŃSKI, Jan.
Straty wynikające z niepełności obsługiwania
obiektu w przypadku regulacji stanu odcinkami
stałej / Jan Pietrasieński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 11 (387), (1984), s. 103-108
4007. PIĘTAK, Andrzej.
Ocena wpływu parametrów przepływowych na
sprawność i moc silnika samochodowego / Andrzej Piętak, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 4 (380), (1984),
s. 147-156
4008. PIĘTAK, Andrzej.
Wpływ modyfikacji silnika samochodowego na
jego parametry efektywne / Andrzej Piętak, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 4 (380), (1984), s. 157-167
4009. POKORA, Ludwik.
Trzykanałowy laser azotowy typu TEA do badań interferometrycznych dynamiki plazmy /
Ludwik Pokora. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 6 (382), (1984), s. 163-175
4010. PROCIAK, Ryszard.
Ocena wpływu objętości układu dolotowego na
parametry silników gaźnikowych / Ryszard
Prociak, Kazimierz Sitek, Stefan Szczeciński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 4
(380), (1984), s. 131-146
4011. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
O pewnym efekcie strukturalnym towarzyszącym intensywnemu rozrostowi ziaren w metalach / Wojciech Przetakiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 8 (384), (1984),
s. 83-90
4012. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Problem termicznej stabilności struktur metali
wyżarzonych indukcyjnie po zgniocie krytycznym / Wojciech Przetakiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 8 (384), (1984),
s. 71-82
4013. PRZYBYSZ, Czesław.
Metoda analizy trójkontaktowych symetrycznych struktur rezystywnych / Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 6 (382), (1984), s. 75-82
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4014. PRZYBYSZ, Czesław.
Zasady projektowania trój- i czterokontaktowych, symetrycznych tłumików rezystancyjnych / Czesław Przybysz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 6 (382), (1984),
s. 83-92
4015. RACZKOWSKI, Dariusz.
Wpływ dodatku tlenu do osłony gazowej przy
spawaniu półautomatycznym żeliwa na zawartość węgla i krzemu w złączu spawanym / Dariusz Raczkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 10 (386), (1984), s. 105-120
4016. RĄBEK, Zbigniew.
Giroskop astatyczny o trzech stopniach swobody z wymuszoną precesją w układzie samonaprowadzania pocisku rakietowego według zasady proporcjonalnego zbliżania / Zbigniew Rąbek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr
11 (387), (1984), s. 29-50
4017. ROGALSKI, Antoni.
Energia Fermiego w półprzewodnikach o pasmach nieparabolicznych / Antoni Rogalski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9
(385), (1984), s. 89-96
4018. RUTKOWSKI, Jarosław.
Fotodiody z Pb0,80Sn0,20Te otrzymywane metodą
dyfuzji kadmu / Jarosław Rutkowski, Antoni
Rogalski, Waldemar Larkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9 (385), (1984),
s. 97-110
4019. RUTKOWSKI, Jarosław.
Wzrost monokryształów Pb0,8Sn0,2Te z fazy pary / Jarosław Rutkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 3 (379), (1984), s. 125-134
4020. SITEK, Kazimierz.
Badania laboratoryjne układów dolotowych tłokowych silników spalinowych na stanowisku
przepływowym : metodyka pomiarów i ocena
dokładności / Kazimierz Sitek, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr
10 (386), (1984), s. 89-104
4021. SOBIERAJ, Wiesław.
Analiza numeryczna charakterystyk dynamicznych łopaty wirnika nośnego śmigłowca dla
różnych warunków brzegowych / Wiesław Sobieraj. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 10 (386), (1984), s. 59-88
4022. SOBIERAJSKI, Henryk.
Model statyczny nieliniowy tranzystora EMOS
do projektowania wspomaganego komputerem.
Część 1. Model matematyczny i procedura identyfikacji jego parametrów / Henryk Sobierajski,
Wiesław Marciniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 6 (382), (1984), s. 93-108
4023. STACHLEWSKA-WRÓBLOWA,
Aleksandra.
Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do odróżnienia insektycydów blokujących
esterazę cholinową od bojowych fosfoorganicznych substancji trujących / Aleksandra Stachlewska-Wróblowa. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 33, nr 9 (385), (1984), s. 45-50
4024. STRYSZAK, Edward.
Polowy trójkanałowy transmisjometr / Edward
Stryszak, Bogdan Mazurek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 3 (379), (1984),
s. 135-146
4025. STRYSZAK, Edward.
Zestaw do pomiarów parametrów zasłon dymnych / Edward Stryszak, Bogdan Mazurek. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 3
(379), (1984), s. 147-157
4026. STRZELEC, Marek.
Jednoczęstotliwościowy, odcięty laser CO2
z aktywną stabilizacją częstotliwości pracy /
Marek Strzelec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 6 (382), (1984), s. 151-162
4027. SUFCZYŃSKI, Maciej.
Efekty rozszczepienia linii ekscytonu w krysztale kubicznym / Maciej Sufczyński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1 (377), (1984),
s. 15-18
4028. SURAŻYŃSKI, Lech.
Analiza rozkładu współczynnika załamania
w wielomodowym anizotropowym falowodzie
elektrooptycznym / Lech Surażyński, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 9 (385), (1984), s. 17-26
275
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4029. SYCZEWSKI, Michał.
Pomiar parametrów detonacji mieszanin paliwowo-powietrznych / Michał Syczewski, Waldemar Witkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 5 (381), (1984), s. 67-76
wości detektorów wykonanych z monokryształów tlenku bizmutowo-germanowego / Stanisław Warkocki, Józef Żmija, Tadeusz Łukasiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 9 (385), (1984), s. 137-144
4030. ŚWIERCZYŃSKI, Robert.
Warstwowy jednostopniowy układ napędzania
linerów o symetrii płaskiej / Robert Świerczyński, Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 12 (388),
(1984), s. 117-135
4037. WIECZOREK, Mieczysław.
Analiza stateczności płaskiej postaci zginania
płaskich dźwigarów prętowych metodą elementów skończonych / Mieczysław Wieczorek, Dorota Jaremkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 2 (378), (1984), s. 63-78
4031. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O pewnej metodzie wyznaczania adiabat uderzeniowych i izentrop rozprężania dla porowatych ośrodków wieloskładnikowych / Radosław
Trębiński, Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 11 (387), (1984), s. 3-20
4038. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Synteza i właściwości nowych wysokotemperaturowych ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych / Zygfryd Witkiewicz, Iwona Rudnicka,
Jarosław Szulc, Roman Dąbrowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9 (385), (1984),
s. 59-70
4032. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O pewnej metodzie wzmacniania adiabat uderzeniowych dla porowatych ośrodków wieloskładnikowych / Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 10 (386),
(1984), s. 3-14
4039. WŁODARCZYK, Edward.
Płaski rozlot produktów detonacji ze skokowo
zmiennym wykładnikiem izentropy / Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 5 (381), (1984), s. 3-20
4033. TRZĘSOWSKI, Zdzisław.
Estymacja parametrów energetycznych lasera
falowodowego TEA CO2 z pierścieniowym obszarem wyładowczym / Zdzisław Trzęsowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 6
(382), (1984), s. 117-134
4034. TYL, Jerzy.
Analiza propagacji frontów koncentrycznych fal
uderzeniowych w niejednorodnym gazie politropowym / Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9
(385), (1984), s. 3-16
4035. VAN KHAI, Nguyen.
Otrzymywanie kryształów CdxHg1-xTe metodą
rekrystalizacji w fazie stałej / Nguyen Van Khai, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 33, nr 3 (379), (1984), s. 103-110
4036. WARKOCKI, Stanisław.
Badania niektórych dozymetrycznych właści-
276
4040. WŁODARCZYK, Edward.
Płaski rozlot rzeczywistych produktów detonacji : zamknięte rozwiązania / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 6 (382), (1984), s. 3-34
4041. WŁODARCZYK, Edward.
Zamknięte rozwiązanie problemu propagacji
niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej w suchym gruncie piaszczystym / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 4 (380), (1984), s. 3-16
4042. WOJNAR, Ryszard.
Płaski stan naprężenia w termosprężystości
z czasami relaksacji / Ryszard Wojnar. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 1 (377),
(1984), s. 105-114
4043. ZIENCIK, Henryk.
Kinetyka procesu rekrystalizacji mosiądzu jednofazowego nagrzewanego w piecu i przy użyciu prądów w.cz. / Henryk Ziencik, Władysław
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Wojciechowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 5 (381), (1984), s. 137-154
4044. ZIÓŁEK, Anna.
Własności rozdzielcze ciekłokrystalicznych faz
stacjonarnych pochodnych difenyloetanu z podstawnikami lateralnymi / Anna Ziółek, Zygfryd
Witkiewicz, Roman Dąbrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 33, nr 9 (385), (1984),
s. 71-88
4045. ZIÓŁEK, Anna.
Wpływ podstawników lateralnych w cząsteczkach ciekłych kryształów na ich właściwości
jako faz stacjonarnych w chromatografii gazowej / Anna Ziółek, Zygfryd Witkiewicz, Roman
Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 33, nr 3 (379), (1984), s. 23-40
4046. ZWIERZCHOWSKANOWAKOWSKA, Zofia.
Wpływ stężenia jonów wodorowych roztworu
elektrolitu na przebieg procesów elektroutleniania metylofenoli na elektrodzie grafitowej / Zofia Zwierzchowska-Nowakowska, Michalina
Bosak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 33,
nr 9 (385), (1984), s. 51-58
4047. ŻBIKOWSKI, Aleksander.
Analityczna metoda określania geometrii podstawy zrębów w obliczeniach wytrzymałościowych kół zębatych obrobionych narzędziem
Maaga / Aleksander Żbikowski, Andrzej Krukowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
33, nr 8 (384), (1984), s. 63-70
Vol. 34, 1985 r.
4048. ADAMIEC, Michał.
Superszybka fotografia procesów wybuchowych z użyciem lasera barwnikowego / Michał
Adamiec, Jan Bagrowski, Henryk Luckner, Jan
Marczak, Zbigniew Ziółkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 1 (389), (1985),
s. 25-38
4049. BALICKI, Jerzy.
Wyznaczanie optymalnych przepustowości kanałów w sieci teleinformatycznej o strukturze
pętlowej / Jerzy Balicki. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 10 (398), (1985), s. 105-113
4050. BARZYKOWSKI, Jerzy.
Elementy teorii symulacyjnego wzorcowania
elektronicznych wag taśmociągowych / Jerzy
Barzykowski, Zbigniew Sokołowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 11 (399),
(1985), s. 83-96
4051. BĄK, Grzegorz.
Analiza numeryczna dynamicznie obciążonych
belek i płyt sprężysto-plastycznych metodą różnic skończonych / Grzegorz Bąk, Bogusław
Kopyściński, Andrzej Stańczyk, Adam Stolarski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 6
(394), (1985), s. 101-120
4052. BICHTA, Tadeusz.
Cyfrowa symulacja drgań układu mechanicznego z tarciem suchym / Tadeusz Bichta, Janusz
Dąbrowski, Andrzej Miśkowiec. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 9 (397), (1985),
s. 25-36
4053. BŁASZCZYK, Jan.
Analiza niesymetrycznych drgań własnych odkształcalnego samolotu z zewnętrznymi podwieszeniami metoda elementów skończonych /
Jan Błaszczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 11 (399), (1985), s. 25-50
4054. BŁĄDEK, Jan.
Budowa i charakterystyki komory do ciśnieniowej
chromatografii cienkowarstwowej o zmiennej
prędkości przepływu fazy ruchomej / Jan Błądek, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 5 (393), (1985),
s. 117-124
4055. BOBAK, Wiesław.
Interpretacja ilościowa interferogramów holograficznych metodą różnicy rzędu prążka / Wiesław Bobak, Andrzej Długaszek, Zdzisław Jankiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34,
nr 10 (398), (1985), s. 95-104
277
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4056. BOGOŁĘBSKI, Wojciech.
Dynamika układu mechanicznego o dwóch
stopniach swobody umieszczonego na podłożu
sprężystym / Wojciech Bogołębski, Włodzimierz Idczak, Edward Włodarczyk. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 10 (398),
(1985), s. 3-22
4063. DARLEWSKI, Witold.
Badania węgli aktywnych metodą polarograficzną. Część 4. Badania nad występowaniem
fali polarograficznej w zawiesinach węglowych
przy potencjale E1/2~-1,6 V / Witold Darlewski,
Jerzy Rubaszkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 5 (393), (1985), s. 77-86
4057. BORECKI, Józef.
O wyborze początkowej długości kroku w algorytmie szukania miejsca zerowego funkcji / Józef Borecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 10 (398), (1985), s. 31-38
4064. DENUS, Sławomir.
Badanie wpływu promieniowania lasera CO2 na
plazmę generowaną w urządzeniu plasma-focus
/ Sławomir Denus, Andrzej Kalbarczyk, Ludwik
Pokora, Zbigniew Ujda. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 3 (391), (1985), s. 63-76
4058. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Analiza wpływu niesprężystego osiadania podpór na siły wewnętrzne w mostach składanych /
Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12 (400), (1985),
s. 105-116
4059. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Badania modelowe działania obciążeń statycznych na mosty składane / Zbigniew Bursztynowski, Andrzej Romański. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12 (400), (1985),
s. 91-104
4060. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Wpływ luzów w stężeniach poprzecznych na
skręcanie mostów składanych z jazdą górną /
Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12 (400), (1985),
s. 117-137
4061. CHUDY, Marian.
Oszacowanie granic przedziału ufności dla wartości oczekiwanej zmiennej losowej o rozkładzie Weibulla / Marian Chudy, Bohdan Korzan.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 10
(398), (1985), s. 23-30
4062. DACKO, Marian.
Modelowanie i numeryczna analiza wieży radiolokacyjnej obciążonej statycznie i dynamicznie / Marian Dacko, Wacław Borkowski,
Zdzisław Kurowski, Henryk Zub. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 6 (394), (1985),
s. 81-100
4065. DONIGIEWICZ, Antoni.
Metoda oceny stopnia przygotowania osób
funkcyjnych do pracy w zautomatyzowanym
systemie dowodzenia obroną powietrzną. Część
1. Sformułowanie problemu / Antoni Donigiewicz, Edward Kołodziński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 10 (398), (1985),
s. 63-70
4066. DUBIEL, Stanisław.
Analiza geometryczna toru lotu w programowym wprowadzeniu rakiety w pole sterowania
wiązką / Stanisław Dubiel, Witold Płecha. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 7 (395),
(1985), s. 43-52
4067. DWORECKI, Stanisław.
Badanie elementów istotnych gotowościowo /
Stanisław Dworecki, Ryszard Michalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 7 (395),
(1985), s. 69-78
4068. DWORECKI, Stanisław.
Metoda budowy modelu do oceny stanu obiektu
technicznego / Stanisław Dworecki. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 7 (395), (1985),
s. 79-92
4069. DZIERŻANOWSKI, Paweł.
Analityczna ocena skuteczności działania cyklonu osiowego / Paweł Dzierżanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 11
(399), (1985), s. 69-76
4070. DZIERŻANOWSKI, Paweł.
Przybliżona analiza ruchu ziaren pyłu w odpy-
278
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
laczach bezwładnościowych / Paweł Dzierżanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
34, nr 11 (399), (1985), s. 59-68
4071. DZISIÓW, Andrzej.
Analiza wrażliwości temperaturowej krzemowych dawkomierzy o strukturze p+n / Andrzej
Dzisiów, Jan Jabczyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 5 (393), (1985), s. 109-116
4078. GABRYLEWSKI, Michał.
Prace nad technologią i badania struktury materiałów kompozytowych aluminium-włókna węglowe otrzymywanych metodą wymuszonego
nasycania z zastosowaniem prasowania izostatycznego. Część 2. / Michał Gabrylewski, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 2 (390), (1985), s. 95-102
4072. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dyskretny model odkształcalnego samolotu
z ruchomymi powierzchniami sterowania do
badania drgań własnych / Zbigniew Dżygadło,
Idzi Nowotarski, Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 11 (399),
(1985), s. 15-24
4079. GABRYLEWSKI, Michał.
Prace nad technologią i badania struktury materiałów kompozytowych aluminium-włókna węglowe otrzymywanych metodą swobodnego nasycania wiązki włókien węglowych. Część 3 /
Michał Gabrylewski, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 2 (390),
(1985), s. 103-114
4073. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczne modelowanie dynamiki figur
akrobacji lotniczej / Zbigniew Dżygadło, Ryszard Bołdak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 6 (394), (1985), s. 137-158
4080. GACEK, Adam.
O pewnej metodzie podwyższenia dokładności
różnicowych / Adam Gacek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 6 (394), (1985),
s. 53-62
4074. FEDYNA, Konrad.
Wpływ ciśnienia na temperaturę i skład chemiczny produktów spalania stałych paliw rakietowych / Konrad Fedyna. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 7 (395), (1985), s. 59-68
4081. GACEK, Adam.
Zjawiska transportu w sferycznie symetrycznej
laserowej syntezie termojądrowej. Część 2. Profilowana hiperkompresja laserowa kulki DT /
Adam Gacek, Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 1 (389), (1985),
s. 13-24
4075. FLORCZAK, Bogdan.
Badanie wpływu właściwości cieczy na stopień
dyspersji aerozolu wytworzonego w sposób
wybuchowy / Bogdan Florczak, Michał Syczewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
34, nr 5 (393), (1985), s. 37-48
4076. FORTUNA, Jan.
Dynamiczne uzupełnianie danych pomiarowych
/ Jan Fortuna, Czesław Rymarz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12 (400), (1985),
s. 43-50
4077. GABRYLEWSKI, Michał.
Prace nad technologią i badania struktury materiałów kompozytowych aluminium-włókna węglowe otrzymywanych metodą wymuszonego
nasycania w próżni. Część 1. / Michał Gabrylewski, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 2 (390), (1985), s. 81-94
4082. GAJEWSKI, Tadeusz.
Badania doświadczalne i model analityczny
swobodnego przepływu wlotowego turbinowego silnika odrzutowego w warunkach wpływu
ziemi / Tadeusz Gajewski, Józef Dudek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 2 (390),
(1985), s. 17-28
4083. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Regularna metoda charakterystyk w zastosowaniu do przedłużenia układu równań gazodynamiki / Andrzej Gałkowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 6 (394), (1985),
s. 45-52
4084. GAWINECKI, Jerzy.
Istnienie i jednoznaczność słabych zagadnień
rozwiązań zagadnień brzegowo-początkowych
uogólnionej teorii naprężeń cieplnych / Jerzy
279
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Gawinecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 8 (396), (1985), s. 71-84
4085. GAWINECKI, Jerzy.
Istnienie rozwiązania pierwszego zagadnienia
brzegowo-początkowego dla równań quasistatycznej mikropolarnej liniowej termosprężystości / Jerzy Gawinecki, Kazimierz Sierpiński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 8
(396), (1985), s. 67-70
4086. GAWINECKI, Jerzy.
Mieszane zagadnienie brzegowo-początkowe
w termodyfuzji ciał stałych / Jerzy Gawinecki,
Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 5 (393), (1985), s. 23-36
4087. GLAPSKI, Mirosław.
Końcowa część naprowadzania rakiet „powietrze-powietrze” sterowanych zmodyfikowaną
metodą proporcjonalnego zbliżenia / Mirosław
Glapski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34,
nr 7 (395), (1985), s. 33-42
4088. GŁODOWSKI, Zbigniew.
Analityczne badanie intensywnych fal uderzeniowych w gazie politropowym w otoczeniu
gazowych produktów wybuchu / Zbigniew Głodowski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12 (400), (1985),
s. 3-30
4089. GODZIMIRSKI, Jan.
Określanie naprężeń w spoinach klejowych metodą elementów skończonych / Jan Godzimirski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 11
(399), (1985), s. 77-82
4090. GRZESIKOWSKI, Tadeusz.
Urządzenie do badań dynamicznych płyt / Tadeusz Grzesikowski, Stanisław Ochelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 8 (396),
(1985), s. 85-96
4091. IGRAS, Edmund.
Generacja termoakceptorów w krzemie i wpływ
naprężeń mechanicznych na szybkość tej generacji / Edmund Igras. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 3 (391), (1985), s. 51-62
280
4092. JACH, Karol.
Numeryczna symulacja wielowymiarowych
problemów kumulacji i napędzania ciał odkształcalnych / Karol Jach, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34,
nr 6 (394), (1985), s. 3-28
4093. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Analiza efektu ogniskowania termicznego w laserze Nd : YAG o pracy ciągłej / Zdzisław Jankiewicz, Marek Mindak, Jerzy Szydlak, Joanna
Wójcik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34,
nr 4 (392), (1985), s. 59-68
4094. KAMIŃSKI, Bogdan.
Badania przypowierzchniowego widma częstości drgań w orzybliżeniu Bethego-Peierlsa /
Bogdan Kamiński, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 11 (399),
(1985), s. 97-104
4095. KAMIŃSKI, Bogdan.
Podstawy teoretyczne i realizacja eksperymentalna trójfazowego przetwornika jednokierunkowego / Bogdan Kamiński, Jerzy Kapelewski,
Adam Kawalec, Marek Oręziak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 3 (391), (1985),
s. 123-148
4096. KAMIŃSKI, Bogdan.
Wyznaczanie lokalnej gęstości stanów wibracyjnych defektów punktowych powierzchni
w przybliżeniu Bethego-Peierlsa / Bogdan Kamiński, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 11 (399), (1985),
s. 105-114
4097. KAMIŃSKI, Józef.
Skuteczność działania odpylacza promieniowego w przypadku strumienia pulsującego / Józef
Kamiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
34, nr 9 (397), (1985), s. 103-110
4098. KAPELEWSKI, Jerzy.
Przegląd osiągnięć naukowych S. Kaliskiego
w dziedzinie pól połączonych / Jerzy Kapelewski, Witold Nowacki, Czesław Rymarz, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 8 (396), (1985), s. 3-28
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4099. KAPELEWSKI, Jerzy.
Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej
w dynamice defektów substytucyjnych kryształów o strukturze GaAs / Jerzy Kapelewski, Andrzej Walczak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 8 (396), (1985), s. 53-66
4100. KASPRZYK, Tadeusz.
Symulacja procesów w modelowaniu dynamiki
samochodu / Tadeusz Kasprzyk, Leon Prochowski, Stanisław Sulej. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 9 (397), (1985),
s. 3-24
4101. KŁOSOWICZ, Stanisław.
Badanie wpływu promieniowania nadfioletowego na parametry termooptyczne warstwy
cholesterycznych ciekłych kryształów / Stanisław Kłosowicz, Wiesław Borys, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 1
(389), (1985), s. 109-121
4102. KOLIŃSKI, Kazimierz.
Badania zawirowania ładunku w cylindrach silników o zapłonie iskrowym / Kazimierz Koliński, Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 2 (390), (1985), s. 29-42
4103. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Ocena możliwości wykonania zadania zwalczania grupy środków napadu powietrznego przeciwnika przez system obrony powietrznej /
Edward Kołodziński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 10 (398), (1985), s. 39-50
4104. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Optymalizacja oddziaływania lotnictwa myśliwskiego systemu obrony powietrznej na
środki napadu powietrznego przeciwnika /
Edward Kołodziński, Cezary Melcer. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 10 (398),
(1985), s. 51-62
4105. KOŁOSOWSKI, Władysław.
Charakterystyka promieniowania anteny liniowej na podłożu dielektrycznym z reflektorem /
Władysław Kołosowski, Marian Wnuk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 4 (392),
(1985), s. 103-107
4106. KRZEWIŃSKI, Roman.
Wybuchowa metoda generacji obciążeń dynamicznych symulujących tąpnięcie / Roman
Krzewiński, Andrzej Spychała, Radosław Trębiński, Wacław Warachin, Edward Włodarczyk,
Mieczysław Zieliński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 2 (390), (1985), s. 3-16
4107. KURZYDŁOWSKI, Krzysztof.
Badania procesów dynamicznego starzenia odkształceniowego
w
stali
austenitycznej
OOH17N14M2Pr / Krzysztof Kurzydłowski,
Wojciech Przetakiewicz, Jerzy Wyrzykowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 2
(390), (1985), s. 73-80
4108. LARKOWSKI, Waldemar.
Charakterystyki widmowe fotodiod z Pb1xSnxTe / Waldemar Larkowski, Antoni Rogalski, Jarosław Rutkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 1 (389), (1985), s. 39-50
4109. ŁĘGOWSKI, Zdzisław.
O możliwości istnienia uogólnionych rozwiązań
stacjonarnego zagadnienia refrakcji fal uderzeniowych w klasie fal prostych / Zdzisław Łęgowski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 5 (393), (1985),
s. 3-12
4110. MARANDA, Andrzej.
Materiały wybuchowe emulsyjne (MWE) : nowoczesny środek strzałowy / Andrzej Maranda.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 5
(393), (1985), s. 13-22
4111. MARANDA, Andrzej.
O niektórych problemach zagrożenia pożarowego i wybuchowego w procesie rozdrabniania
płatkowanych proszków aluminiowych / Andrzej Maranda, Andrzej Papliński, Edward
Włodarczyk, Paweł Krzysztolik, Jan Śliż. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 11
(399), (1985), s. 3-14
4112. MARSZAŁEK, Jan.
Analiza współczynnika dynamicznego wolnopodpartej belki składanej / Jan Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12
(400), (1985), s. 81-90
281
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4113. MIERCZYK, Zygmunt.
Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa
cieplnego substancji stopionych / Zygmunt
Mierczyk, Tadeusz Łukasiewicz, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 5
(393), (1985), s. 87-96
4114. MIERZWIŃSKI, Adam.
Zastosowanie elementów piezoelektrycznych do
wyznaczania współczynników dyfuzji w fazie
ciekłej / Adam Mierzwiński, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34,
nr 1 (389), (1985), s. 83-96
4115. MŁOKOSIEWICZ, Jerzy R.
Problematyka wielopoziomowego diagnozowania złożonych obiektów technicznych / Jerzy R.
Młokosiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 7 (395), (1985), s. 103-110
4116. MORTKA, Stanisław.
Opracowanie koncepcji i wykonanie aparatury
do określania chłonności dynamicznej sorbentów / Stanisław Mortka, Mieczysław Tryliński.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 5
(393), (1985), s. 97-108
4117. MOSIEWICZ, Ryszard.
Określenie charakterystyk rozkładu wysokości
wybuchów granatów artyleryjskich z zapalnikami zbliżeniowymi / Ryszard Mosiewicz, Bogumił Szaraniec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 34, nr 7 (395), (1985), s. 53-58
4118. MOSZCZYŃSKI, Aleksander.
Obróbka cieplna drutów stalowych w warunkach ciągłego ogniowego aluminiowania zanurzeniowego / Aleksander Moszczyński, Zbigniew Messyasz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 34, nr 2 (390), (1985), s. 115-133
4119. MOSZCZYŃSKI, Aleksander.
Wpływ żywicy fenolowej na równomierność
rozkładu węgla w spiekanych stalach / Aleksander Moszczyński, Jerzy Michałowski, Jan
Piętaszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 11 (399), (1985), s. 115-120
4120. NEFFE, Sławomir.
Wpływ utlenienia powierzchni węgla aktywnego na adsorpcję fluorku estru dwuizopropylo-
282
wego kwasu fosforowego z roztworów wodnych / Sławomir Neffe, Jerzy Leśniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 5 (393),
(1985), s. 67-76
4121. NIEDZIELA, Tadeusz.
Niechłodzone detektory fotomagnetoelektryczne z (Cd, Hg) Te zakresu średniej podczerwieni
/ Tadeusz Niedziela, Józef Piotrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 3 (391),
(1985), s. 149-161
4122. NIEZGODA, Tadeusz.
Weryfikacja numeryczna odkształceniowego
modelu Hoffa w teorii belek trójwarstwowych /
Tadeusz Niezgoda, Bolesław Cabak, Waldemar
Staromłyński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 11 (399), (1985), s. 51-58
4123. NOWOTARSKI, Idzi.
Analiza możliwości zastosowania funkcji naprężeń Love’a w hybrydowej metodzie elementów skończonych / Idzi Nowotarski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 9 (397), (1985),
s. 61-76
4124. OCHWAT, Stanisław.
Ocena przydatności kompozycyjnych planów
eksperymentu drugiego stopnia w badaniach
silników spalinowych / Stanisław Ochwat, Jerzy
Walentynowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 34, nr 9 (397), (1985), s. 49-60
4125. OPARA, Tadeusz.
Interferencyjna metoda określania kąta pochylenia molekuł w płaskorównoległych warstwach
ciekłokrystalicznych / Tadeusz Opara, Jan W.
Baran, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 34, nr 1 (389), (1985), s. 97-108
4126. ORŁOŚ, Zbigniew.
Spiętrzenie naprężeń termosprężystych wywołane rowkiem cieplnym wału turbiny energetycznej / Zbigniew Orłoś, Tadeusz Niezgoda,
Waldemar Staromłyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 9 (397), (1985), s. 77-82
4127. PLUCIŃSKI, Jerzy Kazimierz.
Analiza założeń upraszczających admitancyjnych stanów powierzchniowych / Jerzy Kazi-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
mierz Pluciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 4 (392), (1985), s. 79-84
4128. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Stereologiczny opis procesu selektywnego rozrostu ziaren na przykładzie stopu NiMn2 / Wojciech Przetakiewicz, Krzysztof Kurzydłowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 9
(397), (1985), s. 95-102
4129. PRZYBYLSKI, Włodzimierz.
Fizyczny opis efektu Sagnaca / Włodzimierz
Przybylski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 5 (393), (1985), s. 49-54
4130. PRZYBYSZ, Czesław.
Metoda analizy niesymetrycznych trójkontaktowych struktur rezystywnych. Część 1. Podstawy metody / Czesław Przybysz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 4 (392), (1985),
s. 85-94
4131. PRZYBYSZ, Czesław.
Metoda analizy niesymetrycznych trójkontaktowych struktur rezystywnych. Część 2. Przykłady zastosowań / Czesław Przybysz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 4 (392),
(1985), s. 95-102
4132. ROGALSKI, Antoni.
Międzypasmowa rekombinacja nośników w InAs1-xSbx / Antoni Rogalski, Zbigniew Orman. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 1
(389), (1985), s. 51-68
4133. ROGALSKI, Antoni.
Porównanie fotodiod zakresu 3-5,5 µm i 8-14 µm
wykonanych z półprzewodników o wąskiej
przerwie energetycznej / Antoni Rogalski, Waldemar Larkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 34, nr 5 (393), (1985), s. 55-66
4134. RYMARZ, Czesław.
Numeryczne metody zachowawcze jako metody
minimalizujące efekty niefizyczne przy rozwiązywaniu równań modelu płytkiej wody / Czesław Rymarz, Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 6 (394), (1985),
s. 29-44
4135. RYMARZ, Czesław.
Numerycznie generowana filtracja widmowa
nieliniowych równań hydrodynamiki / Czesław
Rymarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
34, nr 1 (389), (1985), s. 3-12
4136. RYMARZ, Czesław.
Pewne przykłady efektywności dynamicznej
metody elementu skończonego w przestrzeni
Hermite’a / Czesław Rymarz, Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12
(400), (1985), s. 31-42
4137. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
Zagadnienia brzegowo-początkowe w termodyfuzji ciał stałych ze swobodną wymianą ciepła
i mieszanymi warunkami brzegowymi / Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 34, nr 3 (391), (1985), s. 77-90
4138. SITEK, Kazimierz.
Ocena porównawcza stopnia napełnienia spalinowych silników tłokowych / Kazimierz Sitek,
Stefan Szczeciński. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 34, nr 9 (397), (1985), s. 37-48
4139. SMÓLSKI, Bogusław.
Analiza dokładności pomiaru częstotliwości
przy pomocy analogowego mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości / Bogusław Smólski.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 4
(392), (1985), s. 39-44
4140. SMÓLSKI, Bogusław.
Synteza pasywnych układów mikrofalowych
o własnościach dyskryminatorów częstotliwości
/ Bogusław Smólski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 4 (392), (1985), s. 45-52
4141. STEC, Bronisław.
Mikrofalowy dyskryminator fazy / Bronisław
Stec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34,
nr 4 (392), (1985), s. 53-58
4142. STRYSZAK, Edward.
Widzialność obiektów obserwowanych poprzez
fluktuującą strugę aerozoli / Edward Stryszak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 3
(391), (1985), s. 91-106
283
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4143. SURAŻYŃSKI, Lech.
Analiza propagacji fali elektromagnetycznej
w wielomodowym falowodzie elektrooptycznym / Lech Surażyński, Mieczysław Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
34, nr 3 (391), (1985), s. 35-50
4144. SURAŻYŃSKI, Lech.
Propagacja fali elektromagnetycznej w dwóch
sprzężonych wielomodowych falowodach elektrooptycznych / Lech Surażyński, Mieczysław
Szustakowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 8 (396), (1985), s. 43-52
4145. SZAFRAŃSKI, Bolesław.
Badanie symulacyjne mechanizmu ochrony danych / Bolesław Szafrański. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 10 (398), (1985), s. 83-94
4146. SZAFRAŃSKI, Bolesław.
Opis modelu symulacyjnego mechanizmu
ochrony danych w bazie danych / Bolesław Szafrański. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
34, nr 10 (398), (1985), s. 71-82
4147. SZCZEPAŃSKI, Paweł.
Propozycja metody lokalizacji uszkodzeń wielokrotnych w złożonych obiektach technicznych
/ Paweł Szczepański. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 7 (395), (1985), s. 93-102
4148. ŚWIERCZYŃSKI, Robert.
Analiza warstwowych układów do koncentrycznego napędzania linerów / Robert Świerczyński, Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 4 (392),
(1985), s. 21-38
4149. TERPIŁOWSKI, Janusz.
Impulsowa metoda określania dyfuzyjności
cieplnej ciał stałych oparta na pomiarze różnicy
temperatur na skrajnych powierzchniach próbki
/ Janusz Terpiłowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 9 (397), (1985), s. 83-94
4150. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O geometrycznej interpretacji właściwości jawnych schematów różnicowych dla liniowego
równania przenoszenia / Radosław Trębiński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 6
(394), (1985), s. 63-80
284
4151. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O szacowaniu wartości ciśnienia na czole fali
uderzeniowej w wieloskładnikowych próbkach
obciążonych udarem linera / Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 7
(395), (1985), s. 3-18
4152. TRĘBIŃSKI, Radosław.
Teoretyczna analiza kształtu impulsu ciśnienia
generowanego w górniczych wyrobiskach korytarzowych wybuchem mieszaniny metanowopowietrznej / Radosław Trębiński, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 7 (395), (1985), s. 19-32
4153. TWARDOWSKI, Adam.
Ocena przydatności niektórych ceramik elektronicznych jako materiałów piroelektrycznych
/ Adam Twardowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 8 (396), (1985), s. 97-102
4154. TYL, Jerzy.
Propagacja koncentrycznych fal uderzeniowych
w niejednorodnym ośrodku stałym / Jerzy Tyl,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 34, nr 8 (396), (1985), s. 29-42
4155. TYL, Jerzy.
Równania stanu produktów detonacji (PD)
i materiałów wybuchowych (MW): równania
makrokinetyki wybuchu (synteza danych literaturowych) / Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 4
(392), (1985), s. 3-20
4156. WALENTYNOWICZ, Jerzy.
Wyznaczanie udziałów spalin i obliczenia składu ładunku silnika o zapłonie samoczynnym
z recyrkulacją spalin / Jerzy Walentynowicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 2
(390), (1985), s. 43-52
4157. WIECZOREK, Mieczysław.
Zastosowanie metody Stodoli do analizy stateczności początkowej konstrukcji prętowych /
Mieczysław Wieczorek, Iwona Barbara Lewińska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr
6 (394), (1985), s. 121-136
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4158. WINNICKI, Ireneusz.
Analiza dokładności odtwarzania przez schematy różnicowe nieregularnych warunków granicznych / Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 12 (400), (1985),
s. 51-64
4162. WŁODARCZYK, Edward.
Rola pęcherzyków gazu w inicjacji detonacji
materiałów wybuchowych zawiesinowych
(MWZ) / Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 3 (391), (1985),
s. 3-34
4159. WINNICKI, Ireneusz.
Konstrukcja schematów różnicowych dla modelu płytkiej wody w przestrzeni Langrange’a
elementu skończonego i ich własności / Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 12 (400), (1985), s. 65-80
4163. WOJNAR, Andrzej.
Graniczna jakość transmisji w kanale Rice’a /
Andrzej Wojnar, Zenon Syroka. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 4 (392), (1985),
s. 69-78
4160. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Badanie właściwości ciekłokrystalicznych faz
stacjonarnych zawierających w cząsteczce pierścień cykloheksylowy / Zygfryd Witkiewicz,
Henryk Grajek, Jarosław Szulc. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 34, nr 1 (389), (1985),
s. 69-82
4161. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Dyskopodobne ciekłokrystaliczne fazy stacjonarne pochodne trifenylenu / Zygfryd Witkiewicz, Jarosław Szulc, Roman Dąbrowski, Jan
Błądek, Anna Ziółek, Adam Mierzwiński, Jerzy
Mazur. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 34,
nr 3 (391), (1985), s. 107-122
4164. WYRZYKOWSKI, Jerzy.
Opis
umocnienia
stali
austenitycznej
OOH17N14M2Pr / Jerzy Wyrzykowski, Wojciech Przetakiewicz, Krzysztof Kurzydłowski,
Andrzej Paszewin. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 34, nr 2 (390), (1985), s. 53-60
4165. WYRZYKOWSKI, Jerzy.
Wpływ wielkości ziarna na efekty Portevina-Le
Chatelier w stali OOH17N14M2Pr / Jerzy Wyrzykowski, Wojciech Przetakiewicz, Krzysztof
Kurzydłowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 34, nr 2 (390), (1985), s. 61-72
Vol. 35, 1986 r.
4166. AMANOWICZ, Marek.
O dokładności przybliżonych modeli ruchu radiotelefonicznego / Marek Amanowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 11
(411), (1986), s. 77-82
4167. BAGROWSKI, Jan.
Doświadczalne badania wybuchowego, cylindrycznego układu wielowarstwowego do napędzania linerów metalowych do dużych prędkości / Jan Bagrowski, Henryk Derentowicz, Henryk Luckner. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 4 (404), (1986), s. 3-12
4168. BARAN, Jan W.
Lokalne pole fali świetlnej w nematykach / Jan
W. Baran, Jerzy Kędzierski, Tadeusz Opara, Jó-
zef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
35, nr 4 (404), (1986), s. 55-66
4169. BĄK, Grzegorz.
Bezbłędna aproksymacja różnicowa jednowymiarowego problemu falowego w prętach warstwowych / Grzegorz Bąk, Zbigniew Szcześniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 12 (412), (1986), s. 63-74
4170. BŁASZCZYK, Jan.
Zastosowanie dynamicznych modeli jednowymiarowych do analizy drgań własnych odkształcalnego samolotu. Część 1. Rozważania
teoretyczne / Jan Błaszczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 2 (402), (1986),
s. 25-42
285
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4171. BŁĄDEK, Jan.
Nowa metoda wizualizacji chromatogramów
cienkowarstwowych przy uzyciu ciekłych
kryształów / Jan Błądek, Zygfryd Witkiewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 11
(411), (1986), s. 97-106
4172. BOBAK, Wiesław.
Pomiar współczynnika rozszerzalności liniowej
ciał stałych metodą interferencyjną / Wiesław
Bobak, Andrzej Panas. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 10 (410), (1986), s. 89-98
4173. BORSUKIEWICZ, Zbigniew.
Analiza dynamiki stanowiska do badań trybologicznych / Zbigniew Borsukiewicz, Piotr Jakubowski, Krzysztof Kędzierski, Józef Paszula,
Lech Solarz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 5 (405), (1986), s. 105-120
4174. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
Kompleksy miedzi (II) z 4-aminopirydyną :
trwałość kompleksów miedzi (II) z 4aminopirydyną / Wanda Burakiewicz-Mortka. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1
(401), (1986), s. 131-144
4175. BURAKIEWICZ-MORTKA, Wanda.
O oddziaływaniu 4-aminopirydyny z miedzią
(II) na powierzchni sorbentu węglowego /
Wanda Burakiewicz-Mortka. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1 (401), (1986),
s. 145-51
4176. BYSZEWSKI, Adam.
Uzyskanie efektu Sagnaca w układzie wielomodowego światłowodowego miernika prędkości
obrotowej / Adam Byszewski, Mieczysław Szustakowski. //. – Vol. 35, nr 9 (409), (1986),
s. 149-150
4177. CAO VAN, Phuong.
O optymalnym sterowaniu ruchu konstrukcji
poddanych oddziaływaniom zewnętrznym /
Phuong Cao Van, Włodzimierz Idczak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 12
(412), (1986), s. 101-108
4178. CHUDY, Marian.
Wybrane własności pewnej klasy stochastycznych zadań optymalizacji dostaw z magazynu
286
o losowo uzupełnianym zasobie / Marian Chudy. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr
8 (408), (1986), s. 11-20
4179. CIOSEK, Jerzy.
Zastosowanie laserowych zwierciadeł interferencyjnych w celu uzyskania efektów polaryzacji / Jerzy Ciosek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 35, nr 11 (411), (1986), s. 83-88
4180. CYPKO, Jerzy.
Projektowanie polowego systemu remontu
sprzętu technicznego / Jerzy Cypko, Władysław
Kulik, Włodzimierz Miszalski, Władysław Rybarski, Jerzy Szkoda. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 10 (410), (1986), s. 53-64
4181. DANICKI, Eugeniusz.
Rozpraszanie AFP do fal objętościowych pod
periodycznymi rowkami / Eugeniusz Danicki. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 7
(407), (1986), s. 35-46
4182. DĄBROWSKI, Roman.
4,4’-niesymetrycznie podstawione azobifenyle,
azoksybifenyle i bifenylany bifenylilu. Część 2.
Własciwości mezomorficzne / Roman Dąbrowski, Krzysztof Pyc, Jan Przedmojski, Bogdan
Pura. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 1 (401), (1986), s. 89-104
4183. DERENTOWICZ, Henryk.
Wytwarzanie wysokich obciążeń materii metodami wybuchowej kumulacji energii / Henryk
Derentowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 6 (406), (1986), s. 49-68
4184. DONIGIEWICZ, Antoni.
Metoda oceny stopnia przygotowania osób
funkcyjnych do pracy w zautomatyzowanym
systemie dowodzenia obroną powietrzną. Część
2. Rozwiązanie problemu / Antoni Donigiewicz,
Edward Kołodziński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 3 (403), (1986), s. 55-68
4185. DRZEWIECKI, Andrzej.
Wpływ niestatycznego pola elektromagnetycznego na dyfuzję ośrodku sprężystym / Andrzej
Drzewiecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 7 (407), (1986), s. 87-92
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4186. DUFRENE, Roman.
Współczynnik korelacji przebiegów szumowych na wyjściu odbiornika dwukanałowego :
wpływ szumów własnych kanałów / Roman
Dufrene, Władysław Kołosowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 11 (411), (1986),
s. 69-76
4187. DZIERŻANOWSKI, Paweł.
Badania niektórych właściwości cyklonów
osiowych / Paweł Dzierżanowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 2 (402), (1986),
s. 103-110
4188. DZIERŻANOWSKI, Paweł.
Bezwładnościowy odpylacz modułowy / Paweł
Dzierżanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 2 (402), (1986), s. 111-116
4189. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamiczny model do badania drgań belki
ogonowej śmigłowca / Zbigniew Dżygadło, Ryszard Omasta. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 2 (402), (1986), s. 13-24
4190. GABRYLEWSKI, Michał.
Przemysłowy oczyszczalnik gazów typ KB12108 / Michał Gabrylewski, Wacław Muniak,
Jan Rozwadowski, Zenon Sobczak, Zdzisław
Stefaniak, Jan Szukalski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 10 (410), (1986), s. 115-126
4191. GACEK, Adam.
O konstrukcji quasi-idealnej charakterystyki
dyspersyjnej algorytmu różnicowego / Adam
Gacek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 6 (406), (1986), s. 35-48
4192. GAŁKOWSKI, Andrzej.
Oddziaływanie silnej sferycznej fali uderzeniowej w gazie z idealnie gładką nieodkształcalną
płaszczyzną odbijającą / Andrzej Gałkowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 12
(412), (1986), s. 45-62
4193. GAWINECKI, Jerzy.
Regularność słabych rozwiązań zagadnień
brzegowo-początkowych dla równań klasycznej
i uogólnionej teorii naprężeń cieplnych / Jerzy
Gawinecki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 3 (403), (1986), s. 13-26
4194. GĄSIENICA-SAMEK, Jan.
Próba toczenia wzdłużnego dla oceny skrawalności stali / Jan Gąsienica-Samek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 10 (410), (1986),
s. 105-114
4195. GOSS, Czesław.
Badania zmęczeniowe stali o podwyższonej wytrzymałości 18G2A przy zginaniu w zakresie
małej liczby cykli / Czesław Goss, Stanisław
Kocańda, Jan Kur, Ryszard Zielosko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 10 (410),
(1986), s. 3-18
4196. GRUCHAŁA, Henryk.
Szerokopasmowa zwrotnica mikrofalowa w technice NLP / Henryk Gruchała. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 3 (403), (1986),
s. 41-54
4197. GRZESIKOWSKI, Tadeusz.
Wyniki badań dynamicznego zginania płyt pracujących w warunkach kołowej symetrii z tworzywa epoksydowo-szklanego / Tadeusz Grzesikowski, Stanisław Ochelski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 5 (405), (1986),
s. 45-64
4198. HOFFMANN, Tadeusz.
Wzory Zespolona reprezentacja elektrodynamiki Maxwella / Tadeusz Hoffmann. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 7 (407), (1986),
s. 93-106
4199. IDCZAK, Włodzimierz.
Zbieżność numerycznej nieliniowej metody iteracyjnej stosowanej w dynamice niesprężystych
membran / Włodzimierz Idczak, Ireneusz Winnicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 5 (405), (1986), s. 121-140
4200. IDCZAK, Włodzimierz.
Metody obliczeniowe stosowane w dynamice
niesprężystych membran kołowych / Włodzimierz Idczak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 12 (412), (1986), s. 89-100
4201. INFELD, Eryk.
Dynamika nieliniowej fali jonowo-akustycznej
w obecności zewnętrznego pola magnetycznego
/ Eryk Infeld, Przemysław Frycz, Teresa Len-
287
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
kowska-Czerwińska. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 7 (407), (1986), s. 77-86
4202. JACKOWSKI, Adam.
Ablacja ścianki płaskiej w warunkach erozyjnego unoszenia warstwy ablacyjnej / Adam Jackowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 6 (406), (1986), s. 23-34
4203. JACKOWSKI, Adam.
Numeryczne rozwiązanie głównego problemu
ablacji / Adam Jackowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 6 (406), (1986),
s. 11-22
4204. JANKOWSKA, Helena.
Powierzchnia geometryczna ścianek mikroporów: nowy parametr tekstury węgli aktywnych /
Helena Jankowska, Jerzy Choma, Andrzej
Świątkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 1 (401), (1986), s. 57-66
4205. JÓŹWIKOWSKI, Krzysztof.
Analiza parametrów niechłodzonych detektorów fotomagnetoelektrycznych z InAs0,35Sb0,65 /
Krzysztof Jóźwikowski, Zbigniew Orman, Antoni Rogalski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 1 (401), (1986), s. 17-26
4206. JÓŹWIKOWSKI, Krzysztof.
Wpływ domieszkowania na graniczne parametry fotorezystorów z CdxHg1-xTe / Krzysztof
Jóźwikowski, Józef Piotrowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1 (401), (1986),
s. 11-16
4207. KACZKOWSKI, Zbigniew.
Zależność modułów sprężystości od pola magnetycznego i obróbki termicznej w stopach żelazo-glinowo-kobaltowych / Zbigniew Kaczkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
35, nr 10 (410), (1986), s. 127-151
4208. KAMIŃSKI, Bogdan.
Rozpraszanie sprężystych fal powierzchniowych na strukturach kropkowych : model teoretyczny / Bogdan Kamiński, Jerzy Kapelewski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 7
(407), (1986), s. 21-34
288
4209. KAMIŃSKI, Bogdan.
Rozpraszanie sprężystych fal powierzchniowych na strukturach kropkowych : realizacja
praktyczna / Bogdan Kamiński, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 11
(411), (1986), s. 89-96
4210. KAPELEWSKI, Jerzy.
Analiza drgań zlokalizowanych defektu substytucyjnego ośrodka warstwowego w opisie metody dyskretyzacji sieciowej / Jerzy Kapelewski, Andrzej Walczak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 7 (407), (1986), s. 63-76
4211. KARPIŃSKI, Lesław.
Generator Marxa GM 10-12 o napięciu 1 MV /
Lesław Karpiński, Waldemar Ziemiński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 4 (404),
(1986), s. 75-84
4212. KAWULOK, Stanisław.
Analiza wyników badań modelowych dynamiki
układu „naczynie wyciągowe-zbrojenie szybu” /
Stanisław Kawulok, Janusz Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 10
(410), (1986), s. 37-52
4213. KŁOSOWICZ, Stanisław.
Badanie wpływu promieniowania gamma na
własności termooptyczne wybranych estrów
cholesterolu w roztworach organicznych / Stanisław Kłosowicz, Wiesław Borys, Józef Żmija.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 9
(409), (1986), s. 55-60
4214. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji o sposobie użycia lotnictwa myśliwskiego
do zwalczania grupy środków napadu powietrznego. Część 1. Wyznaczanie zbioru numerów
lotnisk i stref dyżurowania z których możliwe
jest zwalczanie grupy środków napadu powietrznego / Edward Kołodziński, Cezary Melcer. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 8
(408), (1986), s. 21-36
4215. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji o sposobie użycia lotnictwa myśliwskiego
do zwalczania grupy środków napadu powietrznego. Część 2. Metoda wyznaczania rozwiąza-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
nia optymalnego sposobu użycia lotnictwa myśliwskiego do zwalczania grupy środków napadu powietrznego przeciwnika / Edward Kołodziński, Cezary Melcer. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 8 (408), (1986), s. 37-44
transmisji danych w procesie użytkowania zbioru danych w systemie komputerowym / Gustaw
Konopacki, Bogusław Kula. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 11 (411), (1986),
s. 59-68
4216. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Optymalizacja kompetencji stanowisk dowodzenia systemu obrony powietrznej w zakresie
dowodzenia bojowego. Część 1. Charakterystyka właściwości hierarchicznego podsystemu
dowodzenia bojowego / Edward Kołodziński. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 3
(403), (1986), s. 69-80
4222. KRZEWIŃSKI, Roman.
Wydłużone ładunki kumulacyjne dla fragmentowania grubościennych obiektów stalowych /
Roman Krzewiński, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 8 (408),
(1986), s. 3-10
4217. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Optymalizacja kompetencji stanowisk dowodzenia systemu obrony powietrznej w zakresie
dowodzenia bojowego. Część 2. Sformułowanie
problemu optymalizacji kompetencji stanowisk
dowodzenia hierarchicznego podsystemu dowodzenia obrona powietrzną i metoda jego
rozwiązania / Edward Kołodziński. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 3 (403), (1986),
s. 81-94
4218. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Optymalizacja obezwładniania pokładowych
urządzeń radiolokacyjnych środków napadu
powietrznego za pomocą zakłóceń radioelektronicznych / Edward Kołodziński, Andrzej Najgebauer. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 6 (406), (1986), s. 77-90
4219. KOŁODZIŃSKI, Edward.
Optymalizacja oddziaływania wojsk rakietowych systemu obrony powietrznej na środki napadu powietrznego przeciwnika / Edward Kołodziński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 6 (406), (1986), s. 69-76
4220. KONOPACKI, Gustaw.
Wyznaczanie oczekiwanej liczby bloków zbioru
danych zawierających wszystkie rekordy niezbędne do realizacji ciągu żądań o znanej charakterystyce / Gustaw Konopacki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 11 (411), (1986),
s. 49-58
4221. KONOPACKI, Gustaw.
Wyznaczanie wartości oczekiwanej
ilości
4223. KUBIK, Zdzisław.
Akustyczna metoda wyznaczenia potencjału
powierzchniowego półprzewodnika / Zdzisław
Kubik, Aleksander Opilski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 7 (407), (1986),
s. 47-56
4224. KULKOWSKI, Wiesław.
Przyspieszone badania trwałości przykładni hydrokinetycznych spycharek gąsienicowych /
Wiesław Kulkowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 10 (410), (1986), s. 75-88
4225. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Wykorzystanie właściwości stożków jednolicie
dodatnich do analizy stabilności ciągłych układów dynamicznych. Część 1 / Włodzimierz
Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 11 (411), (1986), s. 27-36
4226. KWIATKOWSKI, Włodzimierz.
Wykorzystanie właściwości stożków jednolicie
dodatnich do analizy stabilności ciągłych układów dynamicznych. Część 2 / Włodzimierz
Kwiatkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 11 (411), (1986), s. 37-48
4227. ŁĘGOWSKI, Zdzisław.
Dywergentne postacie układu równań dynamiki
gazu idealnego dla przestrzennych ruchów samopodobnych / Zdzisław Łęgowski, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 5 (405), (1986), s. 3-16
4228. ŁĘGOWSKI, Zdzisław.
Metoda podwyższania gładkości funkcji w zastosowaniu do konstruowania uogólnionych
rozwiązań płaskich stacjonarnych zagadnień
289
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
przepływowych w klasie fal prostych / Zdzisław
Łęgowski, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1 (401), (1986),
s. 3-10
4229. MACIEJEWSKI, Mirosław.
Wykorzystanie energii wybuchu do otrzymywania materiałów supertwardych / Mirosław
Maciejewski, Andrzej Maranda, Jerzy Nowaczewski, Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 12 (412), (1986), s. 133-142
4230. MARANDA, Andrzej.
Analiza parametrów detonacyjnych materiałów
wybuchowych emulsyjnych (MWE) uczulanych
szklanymi mikrosferami zawierającymi powietrze / Andrzej Maranda, Edward Włodarczyk,
Jacek Serafinowicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 35, nr 9 (409), (1986), s. 25-40
4231. MARCINIAK, Włodzimierz.
Właściwości układu ciekłokrystaliczna faza stacjonarna-nośnik. Część 1. Rozmieszczenie ciekłokrystalicznej fazy stacjonarnej na powierzchni nośników diatomitowych / Włodzimierz Marciniak, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1 (401),
(1986), s. 105-116
4232. MARCINIAK, Włodzimierz.
Właściwości układu ciekłokrystaliczna faza stacjonarna-nośnik. Część 2. Przemiany fazowe 4cyjano-4’-n-alkiloksykarboksyazobenzenów na
powierzchni silanizowanych nośników / Włodzimierz Marciniak, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1 (401),
(1986), s. 117-130
4233. MARCINIAK, Włodzimierz.
Właściwości układu ciekłokrystaliczna faza stacjonarna-nośnik. Część 3. Wpływ nośnika na
selektywność ciekłokrystalicznej fazy stacjonarnej / Włodzimierz Marciniak, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 4 (404), (1986), s. 37-44
4234. MARSZAŁEK, Jan.
Analiza dynamiczna wpływu luzów montażowych na siły wewnętrzne w mostach składanych na sztywnych podporach / Jan Marszałek.
290
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 12
(412), (1986), s. 75-88
4235. MARUSZEWSKI, Bogdan.
Termosprężysty paramagnetyk w polu elektromagnetycznym : nierównowagowy i rozszerzony opis termodynamiczny / Bogdan Maruszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 7
(407), (1986), s. 107-120
4236. MICHALEC, Jerzy.
Analiza grupowa równań piezoelektryczności /
Jerzy Michalec. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 7 (407), (1986), s. 121-128
4237. MIERCZYK, Zygmunt.
Laser YAG : Nd3+ z pasywną modulacją dobroci na centrach barwnych [
] w monokryształach LiF / Zygmunt Mierczyk, Jerzy Czeszko,
Sławomir Kaczmarek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 3 (403), (1986), s. 95-107
4238. MIERCZYK, Zygmunt.
Wpływ parametrów konstrukcyjnych pasywnego modulatora dobroci rezonatora lasera YAG :
Nd 3+ na jego własności generacyjne / Zygmunt
Mierczyk, Sławomir Kaczmarek, Jerzy Czeszko. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 4
(404), (1986), s. 67-74
4239. MILEWSKI, Andrzej.
Oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego na akustyczną falę powierzchniową /
Andrzej Milewski, Mikołaj Baszun, Janusz Samuła. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 7 (407), (1986), s. 129-131
4240. MŁOKOSIEWICZ, Jerzy R.
Kryterium wyznaczania optymalnych programów diagnostycznych w przypadku trójwartościowej klasyfikacji stanów obiektu / Jerzy R.
Młokosiewicz, Adam Więcek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 12 (412), (1986),
s. 115-126
4241. MORTKA, Stanisław.
Oczyszczanie wody z substancji toksycznych
metodą odwróconej osmozy / Stanisław Mortka,
Jarosław Stocki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //.
– Vol. 35, nr 9 (409), (1986), s. 75-90
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4242. MOSZCZYŃSKI, Aleksander.
Badania wybranych własności mechanicznych
stali spiekanych zawierających fosfor / Aleksander Moszczyński, Jerzy Michałowski, Jan
Piętaszewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 6 (406), (1986), s. 3-10
4243. MOSZCZYŃSKI, Aleksander.
Wpływ dodatku żywic fenolowych na wybrane
własności mieszanek proszków na osnowie żelaza / Aleksander Moszczyński, Jerzy Michałowski, Jan Piętaszewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 6 (406), (1986), s. 91-98
4244. NEFFE, Sławomir.
Wpływ chemicznego utleniania powierzchni
węgla aktywnego na adsorpcję dodecylosiarczanu sodowego z roztworów wodnych / Sławomir Neffe, Jerzy Leśniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1 (401), (1986),
s. 67-74
4245. NIEZGODA, Tadeusz.
Analiza sprężysto-plastycznego zginania belek
trójwarstwowych metodą elementów skończonych / Tadeusz Niezgoda, Bolesław Cabak,
Waldemar Staromłyński. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 12 (412), (1986), s. 109-114
4246. NOWACKI, Jerzy Paweł.
Podejście wariacyjne do nieliniowej mikropolarnej magneto-sprężystości / Jerzy Paweł Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 4 (404), (1986), s. 13-20
4247. NOWACKI, Witold.
Termodyfuzja w stałych ciałach odkształcalnych / Witold Nowacki. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 7 (407), (1986), s. 3-8
4248. NOWOTARSKI, Idzi.
Równania przyrostowe metody elementów
skończonych
konstrukcji
sprężystoplastycznych dla zagadnień termicznych / Idzi
Nowotarski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 2 (402), (1986), s. 81-90
4249. OCHELSKI, Stanisław.
Badania długotrwałej wytrzymałości niektórych
kompozytów polimerowych w płaskim stanie
naprężenia / Stanisław Ochelski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 3 (403), (1986),
s. 27-34
4250. OCHELSKI, Stanisław.
Wpływ prędkości obciążenia na granicę plastyczności kompozytu epoksydowo-szklanego /
Stanisław Ochelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 35, nr 5 (405), (1986), s. 39-44
4251. OLEJNIK, Aleksander.
Analiza lokalnego flatteru i drgań wymuszonych pokrycia samolotu naddźwiękowego /
Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 35, nr 5 (405), (1986), s. 93-104
4252. OLEJNIK, Aleksander.
Analiza samowzbudnych i wymuszonych drgań
pasma powłokowego w opływie strumieniem
gazu z uwzględnieniem ciśnienia napinającego
pasmo. Część 1. Teoria / Aleksander Olejnik. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 2
(402), (1986), s. 43-56
4253. OLEJNIK, Aleksander.
Dynamiczny model samolotu ze skrzydłami
o dużym wydłużeniu do analizy flatteru metodą
elementów skończonych / Aleksander Olejnik.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 2
(402), (1986), s. 69-80
4254. OLEJNIK, Aleksander.
Wymuszone drgania powłoki cylindrycznej na
wielu podporach w opływie strumieniem gazu.
Część 1. Teoria / Aleksander Olejnik. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 2 (402),
(1986), s. 57-68
4255. OPARA, Tadeusz.
Charakterystyka optyczna i molekularna szeregu homologicznego niesymetrycznych dialkiloazoksybenzenów / Tadeusz Opara, Jan W. Baran, Jerzy Kędzierski, Józef Żmija. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 4 (404), (1986),
s. 45-54
4256. OPARA, Tadeusz.
Wpływ obróbki cieplnej i składu chemicznego
na temperaturową charakterystykę dyfuzyjności
cieplnej materiałów stosowanych na tłoki silników spalinowych / Tadeusz Opara, Tadeusz
291
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Chruściński. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 10 (410), (1986), s. 65-74
bliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 5 (405),
(1986), s. 65-74
4257. OPARA, Tadeusz.
Wyznaczanie charakterystyki optycznej nematycznych ciekłych kryształów samodzielną metodą interferencyjną / Tadeusz Opara, Jan W.
Baran, Jerzy Kędzierski, Józef Żmija. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 4 (404),
(1986), s. 21-36
4264. PRZYBYSZ, Czesław.
Własności elektryczne rezystorów warstwowych wysokostabilnych rodzaju ML / Czesław
Przybysz, Czesław Trafidło. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 3 (403), (1986),
s. 35-40
4258. OPILSKI, Aleksander.
Określenie rozkładu koncentracji domieszek
w złączu półprzewodnikowym metodą akustycznych fal powierzchniowych / Aleksander
Opilski, Marian Urbańczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 7 (407), (1986),
s. 57-62
4259. ORŁOŚ, Zbigniew.
Spiętrzenie naprężeń termosprężystych w osiowo-symetrycznym przypadku karbów płytkich /
Zbigniew Orłoś, Waldemar Staromłyński, Kazimierz Tomaszewski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 5 (405), (1986), s. 27-38
4260. ORMAN, Zbigniew.
Właściwości fotodiod z InSb otrzymanych metodą dyfuzji kadmu / Zbigniew Orman, Józef
Piotrowski, Antoni Rogalski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 9 (409), (1986),
s. 61-74
4261. PIĘTA, Jan.
Modelowanie izotermiczne przekładni hydrokinetycznych maszyn roboczych w stanowiskowych badaniach cieplnych / Jan Pięta. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 5 (405),
(1986), s. 75-92
4262. PROCHOWSKI, Leon.
Analiza wpływu tłumienia w zawieszeniu na
utratę kontaktu kół z drogą / Leon Prochowski,
Michał Romański. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 35, nr 10 (410), (1986), s. 19-36
4263. PRZETAKIEWICZ, Wojciech.
Czułość na prędkość odkształcenia metali o sieci RSC w zakresie małych stopni odkształcenia
plastycznego / Wojciech Przetakiewicz, Jerzy
Wyrzykowski, Krzysztof Kurzydłowski. – Bi-
292
4265. PRZYCHODZIEŃ, Tadeusz.
Sprawność silników hydraulicznych w ujemnej
temperaturze / Tadeusz Przychodzień, Henryk
Tabak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 5 (405), (1986), s. 17-26
4266. PYC, Krzysztof.
4,4’-niesymetrycznie podstawione azobifenyle,
azoksybifenyle i bifenylany bifenylilu. Część 1.
Synteza i struktura / Krzysztof Pyc, Roman Dąbrowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
35, nr 1 (401), (1986), s. 75-88
4267. RACZKOWSKI, Dariusz.
Wpływ warunków spawania wielościegowego
żeliwa szarego na porowatość złącza / Dariusz
Raczkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 10 (410), (1986), s. 99-104
4268. RUTKOWSKA, Jolanta.
Analiza interferencyjnych metod określenia kata pochylenia molekuł w płaskorównoległych
warstwach ciekłokrystalicznych / Jolanta Rutkowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35,
nr 1 (401), (1986), s. 45-56
4269. RUTKOWSKA, Jolanta.
Temperaturowa zależność kąta pochylenia molekuł w płaskorównoległych warstwach ciekłokrystalicznych / Jolanta Rutkowska, Jerzy Kędzierski, Jan W. Baran, Józef Żmija. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1 (401), (1986),
s. 35-44
4270. RUTKOWSKI, Kazimierz.
Badania analityczne ruchu ziaren pyłu w odpylaczu osiowym / Kazimierz Rutkowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 2 (402),
(1986), s. 91-102
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4271. SIERPIŃSKI, Kazimierz.
Zagadnienie Cauchy’ego dla zlinearyzowanych
równań ruchu lepkiej nieściśliwej mikropolarnej
cieczy / Kazimierz Sierpiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 11 (411), (1986),
s. 15-26
4272. SOWA, Adam.
Wyznaczanie wartości dróg maksymalnych w
sieciach skierowanych metodą składania relacji
rozmytych / Adam Sowa. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 8 (408), (1986), s. 75-82
4273. STEFANIAK, Jarosław.
Równania termodyfuzji w ciałach stałych przy
oddziaływaniach elektrodynamicznych / Jarosław Stefaniak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 7 (407), (1986), s. 9-20
4274. STEUDNER, Reinhold.
Widmo wewnętrznego odbicia dla monokryształów Bi12SiO20 / Reinhold Steudner, Paweł
Nowak, Tadeusz Łukasiewicz, Józef Żmija. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 1
(401), (1986), s. 27-34
4275. STRYSZAK, Edward.
Wpływ położenia i parametrów folii rozpraszających oraz rozmiarów promiennika na osłabienie promieniowania / Edward Stryszak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 9 (409),
(1986), s. 91-104
4276. SZAFRAŃSKI, Bolesław.
Kompilacyjna technika sterowania przepływem
danych w systemie MODULA-2 / Bolesław
Szafrański, Włodzimierz Woźniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 8 (408), (1986),
s. 59-66
4277. SZAFRAŃSKI, Bolesław.
Kratowy model sterowania przepływem danych
w modułach programowych języka MODULA-2
/ Bolesław Szafrański, Włodzimierz Woźniak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 8
(408), (1986), s. 67-74
4278. SZNUK, Krzysztof.
Komputerowa realizacja metody kolejnych
przybliżeń przy obliczaniu nastaw do strzelania
artylerii / Krzysztof Sznuk, Leszek Walczak. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 12
(412), (1986), s. 127-132
4279. ŚWIERCZYŃSKI, Robert.
Wybuchowe napędzanie grubych linerów płaskich / Robert Świerczyński, Jerzy Tyl, Edward
Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 35, nr 11 (411), (1986), s. 3-14
4280. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O szacowaniu aktywnej masy ładunku materiału
wybuchowego do napędzania płaskiego linera /
Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński,
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 3 (403), (1986), s. 3-12
4281. TRĘBIŃSKI, Radosław.
O szacowaniu lokalnej wartości temperatury
w obciążonym uderzeniowo ośrodku porowatym / Radosław Trębiński, Edward Włodarczyk.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 12
(412), (1986), s. 23-44
4282. TYL, Jerzy.
Analiza koncentrycznych fal detonacyjnych
w gazowych mieszaninach wybuchowych / Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 9 (409), (1986),
s. 41-54
4283. TYL, Jerzy.
Teoretyczne i eksperymentalne badania zbieżnych fal detonacyjnych : synteza danych literaturowych / Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 6
(406), (1986), s. 99-119
4284. TYL, Jerzy.
Wpływ radiacji na parametry koncentrycznej fali uderzeniowej w gazie politropowym / Jerzy
Tyl, Edward Włodarczyk. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 2 (402), (1986),
s. 3-12
4285. WARKOCKI, Stanisław.
Badania nad zastosowaniem monokryształów
BGO jako objętościowych detektorów promieniowania gamma / Stanisław Warkocki, Józef
Żmija, Tadeusz Łukasiewicz, Marian Rabiega.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 4
(404), (1986), s. 85-100
293
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4286. WARKOCKI, Stanisław.
O efektach radiofotochromowych obserwowanych w czystych i domieszkowanych monokryształach tlenku bizmutowo-germanowego
(BI12GeO20) / Stanisław Warkocki, Józef Żmija,
Tadeusz Łukasiewicz, Marian Rabiega. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 4 (404),
(1986), s. 101-111
4287. WIŚNIEWSKI, Andrzej.
Identyfikacja struktury śledzenia obiektów zakłócających / Andrzej Wiśniewski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 8 (408), (1986),
s. 45-58
4288. WITKIEWICZ, Zygfryd.
Ciśnieniowa chromatografia cienkowarstwowa /
Zygfryd Witkiewicz, Jan Błądek. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 35, nr 9 (409), (1986),
s. 119-148
4289. WŁODARCZYK, Edward.
Wybuch skupiony w gruncie nawodnionym.
Część 1. Analityczne rozwiązanie zagadnienia /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 9 (409), (1986), s. 3-24
4290. WŁODARCZYK, Edward.
Wybuch skupiony w gruncie nawodnionym.
Część 2. Analiza ilościowa parametrów ruchu
i stanu układu z płaską fala uderzeniową /
Edward Włodarczyk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 12 (412), (1986), s. 3-22
4291. WROŃSKI, Bernard.
Iteracyjna metoda obliczania czasu martwego
i selekcja odpowiednich do tego celu homologów / Bernard Wroński, Lech Szczepaniak,
Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 35, nr 9 (409), (1986), s. 105-118
Vol. 36, 1987 r.
4292. BALICKI, Jerzy.
Optymalizacja przydziału przepustowości kanałów w sieci komputerowej o zadanej strukturze
przestrzennej / Jerzy Balicki. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 12 (424), (1987),
s. 21-28
4293. BĄK, Grzegorz.
Kryterium wytrzymałości dynamicznej betonu
dla przypadku jednoosiowego ściskania / Grzegorz Bąk, Adam Stolarski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 36, nr 8 (420), (1987), s. 47-62
4294. BĄK, Grzegorz.
Model dynamicznego odkształcania betonu dla
przypadku jednoosiowego ściskania / Grzegorz
Bąk, Adam Stolarski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 36, nr 8 (420), (1987), s. 63-74
4295. BIELECKI, Zbigniew.
Analiza
współpracy
układu
fotodiodaprzedwzmacniacz / Zbigniew Bielecki, Jerzy
Kilias, Tadeusz Persak. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 36, nr 11 (423), (1987), s. 95-104
294
4296. BŁACHNIA, Edward.
Wpływ germanu na proces powstawania szkieł
metalicznych stopów z układu Ti-Ni / Edward
Błachnia, Henryk Ziencik. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 36, nr 12 (424), (1987), s. 93-104
4297. BŁASZCZYK, Jan.
Dynamiczny model samolotu ze skrzydłem
o zmiennej geometrii do badania drgań własnych metoda elementów skończonych / Jan
Błaszczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
36, nr 3 (415), (1987), s. 19-28
4298. BŁĄDEK, Jan.
Ocena wpływu temperatury i warunków odwzorowania na czułość ciekłokrystalicznej metody
wizualizacji chromatogramów cienkowarstwowych / Jan Błądek. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
//. – Vol. 36, nr 9 (421), (1987), s. 31-38
4299. BOJAR, Zbigniew.
Badanie termicznej stabilności składu chemicznego i struktury warstw ślizgowych łożysk wielowarstwowych PbSn10Cu3 i PbIn(5-10) / Zbigniew Bojar, Stanisław Kostrzewa. – Bibliogr. –
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 7 (419), (1987),
s. 49-60
– Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 11 (423),
(1987), s. 115-121
4300. BORKOWSKI, Wacław.
Numeryczna analiza stateczności początkowej
i nieliniowego zachowania się powłok i płyt
osiowosymetrycznych / Wacław Borkowski,
Mieczysław Wieczorek. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 36, nr 7 (419), (1987), s. 73-84
4307. DĘBSKI, Wiesław.
Badania zarodków Ag2S / Wiesław Dębski, Tadeusz Paściak. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 36, nr 8 (420), (1987), s. 95-101
4301. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Analiza wpływu luzów montażowych na skręcanie mostów pływających typu wstęgi / Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. //. – Vol. 36, nr 8 (420), (1987), s. 13-22
4302. BURSZTYNOWSKI, Zbigniew.
Funkcje kompensacji momentów podporowych
w problemie zginania mostów składanych /
Zbigniew Bursztynowski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 8 (420), (1987),
s. 3-12
4303. CHUDY, Marian.
Statystyczna metoda rozwiązywania pewnej
klasy zadań stochastycznych z probabilistycznymi ograniczeniami / Marian Chudy. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 5 (417),
(1987), s. 33-40
4304. DARLEWSKI, Witold.
Badanie węgli aktywnych metodą polarograficzną. Część 5. Wpływ anionu elektrolitu podstawowego na parametry maksimum polarograficznego i przebieg krzywych elektrokapilarnych w zawiesinach węgli aktywnych / Witold
Darlewski, Jerzy Rubaszkiewicz. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 2 (414), (1987),
s. 65-76
4305. DĄBROWSKI, Roman.
Kierunki rozwoju syntezy ciekłych kryształów
do wskaźników / Roman Dąbrowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 2 (414), (1987),
s. 105-121
4306. DENYS, Zbigniew.
Przyrząd do zdalnego pomiaru temperatury
świec samochodowych w procesie produkcji /
Zbigniew Denys, Tadeusz Woźniak. – Bibliogr.
4308. DUBIEL, Stanisław.
Minimalno-czasowy program zespołu napędowego rakiety / Stanisław Dubiel. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 10 (422), (1987),
s. 39-54
4309. DYJA, Henryk.
Badania procesów wytwarzania materiałów
dwuwarstwowych. Część 1. Układ srebro-miedź
/ Henryk Dyja, Jerzy Nowaczewski, Andrzej
Maranda, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 5 (417), (1987),
s. 103-110
4310. DYJA, Henryk.
Badania procesów wytwarzania materiałów
półwarstwowych. Część 2. Układ srebro-stal niskowęglowa / Henryk Dyja, Andrzej Maranda,
Jerzy Nowaczewski, Bogdan Zygmunt. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 9 (421),
(1987), s. 59-66
4311. DZIERŻANOWSKI, Paweł.
Badania wpływu parametrów konstrukcyjnych
odpylacza powietrza chłodzącego łożysko turbiny silnika odrzutowego na jego skuteczność /
Paweł Dzierżanowski, Zbigniew Miller. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 3 (415),
(1987), s. 119-125
4312. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Dynamika podłużnego ruchu samolotu po zrzucie ładunków / Zbigniew Dżygadło, Krzysztof
Sibilski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
36, nr 3 (415), (1987), s. 3-18
4313. DŻYGADŁO, Zbigniew.
Numeryczna analiza drgań belki ogonowej śmigłowca / Zbigniew Dżygadło, Ryszard Omasta.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 12
(424), (1987), s. 55-68
295
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
4314. FRYDRYCHOWICZ, Jerzy.
Nowa metoda wyznaczania struktury układów
wysokodyspersyjnych. Część 3. Zastosowanie
metody małokątowego rozpraszania promieni X
oraz procedury regularyzacji do wyznaczania
funkcji F(R) rozkładu wymiarów cząsteczek
i funkcji korelacji rozkładu gęstości elektronowej w koloidalnej zawiesinie Ag2S w żelatynie /
Jerzy Frydrychowicz, Marek Kojdecki, Ryszard
Świłło. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36,
nr 9 (421), (1987), s. 19-30
4315. GACEK, Adam.
Optymalizacja schematu różnicowego dla równania dyfuzji / Adam Gacek, Marek Kolanowski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 6
(418), (1987), s. 21-32
4316. GACEK, Józef.
Modelowanie własności dynamicznych brył obrotowych miotanych z ruchomych obiektów /
Józef Gacek, Jerzy Maryniak. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 10 (422), (1987),
s. 81-96
4317. GĄSIOR, Bolesław Stanisław.
Czujnik niejednorodności elektrycznej zbudowany z trzech symetrycznych anten skróconych
pojemnościami końcowymi / Bolesław Stanisław Gąsior, Maciej Podciechowski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 1 (413), (1987),
s. 111-119
4318. GIELETA, Roman.
Próba dynamicznego rozciągania kompozytów
epoksydowo-szklanych / Roman Gieleta, Stanisław Ochelski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 36, nr 4 (416), (1987), s. 87-104
4319. GLAPSKI, Mirosław.
Proporcjonalne zbliżenie równoważne metodzie
trzech punktów / Mirosław Glapski. – Bibliogr.
– Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 10 (422),
(1987), s. 31-38
4320. GODZIMIRSKI, Jan.
Naprężenia termiczne spoin klejowych / Jan
Godzimirski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 36, nr 3 (415), (1987), s. 101-110
296
4321. HEILMANN, Wojciech.
Wpływ struktury zagęszczacza na własności
mechaniczne smarów plastycznych do łożysk
tocznych / Wojciech Heilmann, Franciszek Bieda, Jan Kur. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 36, nr 4 (416), (1987), s. 127-135
4322. HIBNER, Zofia.
Metody oznaczania parafenylenodiaminy (1,4diaminobenzenu) / Zofia Hibner, Zygfryd Witkiewicz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol.
36, nr 6 (418), (1987), s. 71-84
4323. JACKOWSKI, Jerzy.
Wpływ czynników regulacyjnych na pracę aparatury wtryskowej silnika wysokoprężnego przy
małej prędkości obrotowej / Jerzy Jackowski,
Józef Rojczyk. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. –
Vol. 36, nr 7 (419), (1987), s. 23-32
4324. JANKIEWICZ, Zdzisław.
Modelowanie procesu generacji w układach laserowych z wyłączanymi stratami rezonatora /
Zdzisław Jankiewicz, Adam Dubicki. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 11 (423),
(1987), s. 41-56
4325. JĘDRUSZCZAK, Zdzisław.
Przeprowadzenie prób i wyniki badań wibromłota WZZM-3200 w gruntach średnio zagęszczonych / Zdzisław Jędruszczak, Józef Raniszewski, Ryszard Kantorski. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 12 (424), (1987),
s. 69-76
4326. KAMIŃSKI, Bogdan.
Przetwornik fal powierzchniowych w wersji nachylonej : projektowanie i realizacja eksperymentalna / Bogdan Kamiński, Jerzy Kapelewski. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 9
(421), (1987), s. 67-76
4327. KAMIŃSKI, Józef.
Skuteczność przedziałowa i ziarnowa odpylacza
promieniowego / Józef Kamiński. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. //. – Vol. 36, nr 3 (415), (1987),
s. 111-118
4328. KAPELEWSKI, Jerzy.
Słabo zlokalizowane drgania defektów substytucyjnych Sse w GaSe / Jerzy Kapelewski, An-
Bibliografia zawartości „Biuletynu WAT”
drzej Walc