klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności z

Komentarze

Transkrypt

klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności z
Warszawa, 29. 12. 2014 r.
Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany
w Dzienniku Ustaw
Klucz powiązań zawodów i specjalności z KZiS z 2010 r. z zawodami i specjalnościami z klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1145) na poziomie
symbolu sześciocyfrowego
KZiS 2010
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
KZiS 2014
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
111101
Parlamentarzysta
111101
Parlamentarzysta
111102
Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
111102
Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
111103
111201
111202
Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek,
111103
starosta, radny)
111190
Wyższy urzędnik państwowy
111201
Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
111202
Przedstawiciel władzy samorządowej
(marszałek, starosta, radny)
Pozostali przedstawiciele władz publicznych
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
111290
Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej
111301
111402
Wyższy urzędnik samorządowy
Zawodowy działacz organizacji komercyjnej /
pracodawców
Zawodowy działacz organizacji politycznej
111402
Wyższy urzędnik samorządowy
Zawodowy działacz organizacji komercyjnej /
pracodawców
Zawodowy działacz organizacji politycznej
111403
Zawodowy działacz organizacji pozarządowej
111403
Zawodowy działacz organizacji pozarządowej
111404
111405
Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej
Zawodowy działacz organizacji związkowej
111404
111405
112001
112002
112003
112004
112005
112006
112007
112008
112009
112010
112011
112012
112013
112014
112015
112016
112017
112018
112019
Zawodowy działacz organizacji zawodowej
Zawodowy działacz organizacji związkowej
Pozostali zawodowi działacze organizacji
członkowskich
Dyrektor do spraw administracyjnych
Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
Dyrektor do spraw energetyki
Dyrektor do spraw informatyki / informacji
Dyrektor do spraw personalnych
Dyrektor finansowy
Dyrektor generalny
Dyrektor handlowy
Dyrektor logistyki
Dyrektor marketingu
Dyrektor operacyjny
Dyrektor produkcji
Dyrektor rozwoju biznesu
Dyrektor sprzedaży
Dyrektor techniczny
Dyrektor wykonawczy
Prezes
Rektor
Syndyk
112020
Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
111301
111401
111401
111490
112001
112002
112003
112004
112005
112006
112007
112008
112009
112010
112011
112012
112013
112014
112015
112016
112017
112018
112019
Dyrektor do spraw administracyjnych
Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
Dyrektor do spraw energetyki
Dyrektor do spraw informatyki / informacji
Dyrektor do spraw personalnych
Dyrektor finansowy
Dyrektor generalny
Dyrektor handlowy
Dyrektor logistyki
Dyrektor marketingu
Dyrektor operacyjny
Dyrektor produkcji
Dyrektor rozwoju biznesu
Dyrektor sprzedaży
Dyrektor techniczny
Dyrektor wykonawczy
Prezes
Rektor
Syndyk
112090
Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy
112090
Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający
121101
121102
Główny księgowy
Kierownik biura rachunkowego
121101
121102
Główny księgowy
Kierownik biura rachunkowego
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
121103
Kierownik działu finansowego
121201
121202
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Kierownik działu kadrowo-płacowego
Kierownik działu szkoleń
121103
121190
121201
121202
Kierownik działu finansowego
Pozostali kierownicy do spraw finansowych
Kierownik działu kadr i płac
Kierownik działu szkoleń
121203
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
121203
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
121204
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z
121204
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
121290
121301
121302
121303
Dyrektor departamentu
Kierownik do spraw strategicznych i planowania
Naczelnik / kierownik wydziału
121301
121302
121303
121390
121901
121902
121903
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi
biznesu
Kierownik małego przedsiębiorstwa usług
osobistych, porządkowych i pokrewnych
121901
121902
121903
Pozostali kierownicy do spraw zarządzania
zasobami ludzkimi
Dyrektor departamentu
Kierownik do spraw strategii i planowania
Naczelnik / kierownik wydziału
Pozostali kierownicy do spraw strategii i
planownania
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi
z zakresu obsługi biznesu
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi
osobiste i porządkowe
121904
Kierownik projektu
121990
Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i
zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
121990
Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i
zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
122101
Kierownik działu marketingu
122101
Kierownik do spraw marketingu
122102
Kierownik działu sprzedaży
122102
Kierownik do spraw sprzedaży
122103
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z
122103
zakresu marketingu i sprzedaży
122104
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi
z zakresu marketingu i sprzedaży
122301
Kierownik do spraw rozwoju produktu
122301
Kierownik do spraw marketingu internetowego
Kierownik do spraw marketingu sieciowego
(wielopoziomowego)
Regionalny kierownik sprzedaży
Pozostali kierownicy do spraw marketingu i
sprzedaży
Kierownik agencji reklamowej
Kierownik działu reklamy / promocji / public
relations
Pozostali kierownicy do spraw marketingu i
sprzedaży
Kierownik do spraw rozwoju produktu
122302
Kierownik działu badawczo-rozwojowego
122302
Kierownik działu badawczo-rozwojowego
122390
Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju
122105
122106
122190
122201
122202
Kierownik agencji reklamowej
Kierownik działu reklamy / promocji / public
relations
122201
122202
122290
131101
131102
131103
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych 131101
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym
Kierownik przedsiębiorstwa usługowego
związanego z leśnictwem
Kierownik w gospodarce leśnej
Kierownik przedsiębiorstwa usługowego
związanego z leśnictwem
Kierownik w gospodarce leśnej
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie
ogrodniczym
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie
hodowlanym
Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i
liśnictwie
131102
131103
131104
131105
131190
Symbol
cyfrowy
zawodu
131201
Nazwa zawodu/specjalności
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw
wodnych
Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
131201
Kierownik produkcji w zakładzie akwakultury
131202
132201
Kierownik działu wydobycia
132201
132202
Kierownik jednostki ratownictwa górniczego
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle
wydobywczym
132202
Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
Pozostali kierownicy produkcji w zakładach
akwakultury i rybołówstwie
Szyper
Główny technolog
Kierownik do spraw kontroli jakości
Kierownik produkcji w przemyśle
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle
przetwórczym
Kierownik utrzymania ruchu
Pozostali kierownicy do spraw produkcji
przemysłowej
Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub
zakładu
Kierownik jednostki ratownictwa górniczego
132290
Pozostali kierownicy w górnictwie
132204
Kierownik ruchu w zakładzie górniczym
132204
Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
132301
Kierownik budowy
132301
132302
Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 132302
132401
132402
132403
132404
132405
132406
132407
Kierownik działu logistyki
Kierownik działu transportu
Kierownik działu zakupów
Kierownik magazynu
Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
Zawiadowca stacji
Kierownik budowy
Kierownik małego przedsiębiorstwa
budowlanego
Pozostali kierownicy do spraw budownictwa
Kierownik działu logistyki
Kierownik działu transportu
Kierownik działu zakupów
Kierownik magazynu
Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
Zawiadowca stacji
Kierownik punktu skupu
Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin
pokrewnych
Kierownik działu informatyki
Kierownik działu w przedsiębiorstwie
telekomunikacyjnym
Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego
Kierownik przedsiębiorstwa
telekomunikacyjnego
131202
131290
131203
132101
132102
132103
132104
Szyper
Główny technolog
Kierownik do spraw kontroli jakości
Kierownik działu produkcji
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle
przetwórczym
315217
214111
132102
132103
132104
132105
132190
132203
132390
132401
132402
132403
132404
132405
132406
132407
132408
132490
133003
Kierownik działu informatyki
Kierownik działu w przedsiębiorstwie
telekomunikacyjnym
Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego
133004
Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego 133004
133005
Kierownik rozwoju technologii informatycznych
133001
133002
133006
133007
133090
134101
134102
134103
134104
134190
Kierownik rozwoju technologii
telekomunikacyjnych
Kierownik sieci informatycznych
Pozostali kierownicy do spraw technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych
Kierownik centrum rozrywki dla dzieci
Kierownik przedszkola
Kierownik wioski dziecięcej
Kierownik żłobka
Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad
dziećmi
133001
133002
133003
133005
133006
133007
133090
134101
134102
134107
134104
134105
134106
134190
Kierownik rozwoju technologii informatycznych
Kierownik rozwoju technologii
telekomunikacyjnych
Kierownik sieci informatycznych
Pozostali kierownicy do spraw technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych
Kierownik centrum rozrywki dla dzieci
Kierownik przedszkola
Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
Kierownik żłobka / klubu dziecięcego
Kierownik placówki wsparcia dziennego
Kierownik ośrodka adopcyjnego
Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach
opieki nad dziećmi
Symbol
cyfrowy
zawodu
134201
134202
134203
134204
134205
Nazwa zawodu/specjalności
Kierownik hospicjum
Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki
zdrowotnej
Kierownik placówki usług medycznych
Kierownik zakładu opieki zdrowotnej
Pielęgniarka oddziałowa
Symbol
cyfrowy
zawodu
134201
134202
134204
134204
134205
134206
134207
134290
134301
Kierownik domu spokojnej starości
134301
134390
Nazwa zawodu/specjalności
Kierownik hospicjum
Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu
leczniczego
Kierownik podmiotu leczniczego
Kierownik podmiotu leczniczego
Pielęgniarka oddziałowa
Położna oddziałowa
Lekarz ordynator oddziału
Pozostali kierownicy w instytucjach opieki
zdrowotnej
Kierownik domu spokojnej starości
Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad
osobami starszymi
134401
Kierownik domu dziecka
134107
Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej
134402
Kierownik domu opieki społecznej
134402
134403
Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej
134403
134404
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
134404
134601
134602
134603
Kierownik agencji doradztwa finansowego
Kierownik agencji ubezpieczeniowej
Kierownik działu w banku
134601
134602
134603
Kierownik domu pomocy społecznej
Kierownik działu w instytucjach pomocy
społecznej
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy
społecznej
Dyrektor szkoły
Dziekan
Kierownik warsztatów szkolnych
Pozostali kierownicy w instytucjach
edukacyjnych
Kierownik agencji doradztwa finansowego
Kierownik agencji ubezpieczeniowej
Kierownik działu operacji finansowych
134604
Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej
134603
Kierownik działu operacji finansowych
134605
134605
134901
Kierownik placówki bankowej
Pozostali kierownicy instytucji finansowych i
ubezpieczeniowych
Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
Kierownik placówki bankowej
Pozostali kierownicy instytucji finansowych i
ubezpieczeniowych
Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
134902
134903
134904
134905
Dyrektor zakładu dla nieletnich
Kierownik agencji ochrony mienia i osób
Kierownik firmy audytorskiej
Kierownik kancelarii prawnej
134902
134903
134904
134905
134490
134501
134502
134503
Dyrektor szkoły
Dziekan
Kierownik warsztatów szkolnych
134501
134502
134503
134590
134690
134690
134901
134911
134912
134913
132914
141101
141102
141103
141104
Pozostali kierownicy w instytucjach usług
wyspecjalizowanych gdzie indziej
niesklasyfikowani
Kierownik działu w hotelu
Kierownik hostelu / motelu
Kierownik hotelu
Kierownik pensjonatu
141201
141202
Kierownik działu w lokalu gastronomicznym
Kierownik lokalu gastronomicznego
134990
134990
141101
141102
141103
141104
141190
141201
141202
141203
Dyrektor zakładu dla nieletnich
Kierownik agencji ochrony mienia i osób
Kierownik firmy audytorskiej
Kierownik kancelarii prawnej
Komendant policji (powiatowej,miejskiej,
rejonowej, komisariatu)
Komendant straży gminnej / miejskiej
Komendant powiatowy / miejski państwowej
straży pożarnej
Kierownik rewiru / posterunku policji
Pozostali kierownicy w instytucjach usług
wyspecjalizowanych gdzie indziej
niesklasyfikowani
Kierownik działu w hotelu
Kierownik hostelu / motelu
Kierownik hotelu
Kierownik pensjonatu
Pozostali kierownicy w hotelarstwie
Kierownik działu w lokalu gastronomicznym
Kierownik lokalu gastronomicznego
Kierownik do spraw kateringu
Symbol
cyfrowy
zawodu
142001
142002
142003
142004
Nazwa zawodu/specjalności
Kierownik działu w handlu detalicznym
Kierownik działu w handlu hurtowym
Kierownik hurtowni
Kierownik supermarketu
Symbol
cyfrowy
zawodu
141290
142001
142002
142003
142004
142005
142090
143102
143103
143104
143105
143106
143107
143108
143109
143110
143111
143112
Kierownik agencji do spraw usług sportowych /
turystycznych / kulturalnych
Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
Kierownik archiwum
Kierownik biblioteki
Kierownik domu kultury
Kierownik galerii sztuki
Kierownik kasyna
Kierownik kina
Kierownik klubu fitness
Kierownik klubu sportowego
Kierownik muzeum
Kierownik parku rozrywki / cyrku
143113
Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej
265410
143114
143115
143116
Kierownik siłowni
Kierownik szkółki jeździeckiej
Kierownik teatru
143114
143115
143116
143117
143101
143190
143901
143902
143903
143904
143905
143906
143907
143908
Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i
kultury
Kierownik biura podróży
Kierownik biura tłumaczeń
Kierownik centrum handlowego
Kierownik centrum konferencyjnego
Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik
call center)
Kierownik do spraw windykacji
Kierownik firmy sprzątającej
Kierownik kempingu
211101
211102
211103
211104
Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług
gdzie indziej niesklasyfikowani
Astrofizyk
Astronom
Fizyk
Fizyk medyczny
211201
211202
211203
Hydrometeorolog
Meteorolog
Synoptyk
143990
143101
134906
134907
134908
143105
134909
143107
143108
143109
143110
134910
143112
143190
143901
143902
143903
143904
143905
143906
143907
143908
143909
143910
143911
143990
211101
211102
211103
211104
211190
211201
211202
211203
211204
211290
Nazwa zawodu/specjalności
Pozostali kierownicy w gastronomii
Kierownik działu w handlu detalicznym
Kierownik działu w handlu hurtowym
Kierownik hurtowni
Kierownik sklepu / supermarketu
Kierownik apteki
Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i
hurtowym
Kierownik agencji do spraw usług sportowych /
turystycznych / kulturalnych
Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
Kierownik archiwum
Kierownik biblioteki
Kierownik domu kultury
Kierownik galerii sztuki
Kierownik kasyna
Kierownik kina
Kierownik klubu fitness
Kierownik klubu sportowego
Kierownik muzeum
Kierownik parku rozrywki / cyrku
Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej /
radiowej
Kierownik siłowni
Kierownik szkółki jeździeckiej
Kierownik teatru
Kierownik szkoły tańca
Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i
kultury
Kierownik biura podroży
Kierownik biura tłumaczeń
Kierownik centrum handlowego
Kierownik centrum konferencyjnego
Kierownik centrum obsługi telefonicznej
(kierownik call center)
Kierownik do spraw windykacji
Kierownik firmy sprzątającej
Kierownik kempingu
Kierownik / właściciel zakładu usługowego
Kierownik / właściciel stacji paliw
Kierownik / właściciel szkoły jazdy
Pozostali kierownicy do spraw innych typów
usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Astrofizyk
Astronom
Fizyk
Fizyk medyczny
Pozostali fizycy i astronomowie
Hydrometeorolog
Meteorolog
Synoptyk
Klimatolog
Pozostali meteorolodzy
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
211301
211302
Chemik
Chemik – technologia chemiczna
211401
211402
211403
211404
211405
211406
211490
212001
212002
212003
212004
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Geofizyk
Geograf
Geolog
Hydrograf morski
Hydrolog
Oceanolog
Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
Aktuariusz
Matematyk
Demograf
Statystyk
211301
211302
211303
211304
211390
211401
211402
211403
211404
211405
211406
211490
212001
212002
212003
212004
Chemik
Chemik – technologia chemiczna
Agrochemik
Perfumiarz
Pozostali chemicy
Geofizyk
Geograf
Geolog
Hydrograf morski
Hydrolog
Oceanolog
Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
Aktuariusz
Matematyk
Demograf
Statystyk
212090
Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni
212090
Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy
213101
213102
213103
213104
213105
213106
213107
213108
Antropolog
Biochemik
Biofizyk
Bioinżynier
Biolog
Biotechnolog
Genetyk
Mikrobiolog
213190
213201
213202
213203
213204
213205
213206
213207
213208
213209
Pozostali biolodzy i pokrewni
Doradca rolniczy
Gleboznawca
Inżynier leśnictwa
Inżynier ogrodnictwa
Inżynier rolnictwa
Inżynier rybactwa
Inżynier zootechniki
Klasyfikator gruntów
Rzeczoznawca rolniczy
Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa,
leśnictwa i pokrewni
Audytor ekologiczny
Ekolog
Specjalista ochrony środowiska
263205
213102
213103
213104
213105
213106
213107
213108
213109
213190
213201
213202
213203
213204
213205
213206
213207
213208
213209
Antropolog
Biochemik
Biofizyk
Bioinżynier
Biolog
Biotechnolog
Genetyk
Mikrobiolog
Bioinformatyk
Pozostali biolodzy i pokrewni
Doradca rolniczy
Gleboznawca
Inżynier leśnictwa
Inżynier ogrodnictwa
Inżynier rolnictwa
Inżynier rybactwa
Inżynier zootechniki
Klasyfikator gruntów
Rzeczoznawca rolniczy
Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa,
leśnictwa i pokrewni
Audytor środowiskowy
Ekolog
Specjalista ochrony środowiska
Pozostali specjaliści do spraw ochrony
środowiska
Inżynier normowania pracy
Inżynier organizacji i planowania produkcji
Inżynier utrzymania ruchu
Inżynier zaopatrzenia, transportu i
magazynowania
Konsultant komitetu technicznego
Specjalista do spraw logistyki
Normalizator
Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
213290
213301
213302
213303
213290
213301
213302
213303
213390
214101
214102
214103
214104
214105
214106
214107
214108
Inżynier normowania pracy
Inżynier organizacji i planowania produkcji
Inżynier utrzymania ruchu
Inżynier zaopatrzenia, transportu i
magazynowania
Konsultant komitetu technicznego
Logistyk
Normalizator
Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
214101
214102
214103
214104
214105
242108
214107
214108
Symbol
cyfrowy
zawodu
214109
214110
214190
214201
214202
214203
214204
214205
214206
214207
214208
214209
214210
214290
214301
214302
214303
214304
214305
214306
214307
214390
214401
214402
214403
214404
214405
214406
214407
214408
214409
214410
214490
214501
214502
214503
214590
214601
214602
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Specjalista kontroli jakości
Towaroznawca
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i
produkcji
Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
214109
214110
Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Inżynier budownictwa – budownictwo
przemysłowe
Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje
kolejowe
Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i
sieci energetyczne
Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
214202
Inżynier budowy dróg
Inżynier budowy mostów
Inżynier geotechnik
Rzeczoznawca budowlany
Pozostali inżynierowie budownictwa
Inżynier inżynierii środowiska – gazowe
urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka
wodna i hydrologia
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje
sanitarne
Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie
miast i gospodarka odpadami
Inżynier inżynierii środowiska – systemy
wodociągowe i kanalizacyjne
Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i
ochrony radiologicznej
Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne
urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do
obróbki metali
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia
energetyczne
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia
przemysłowe
Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna
Inżynier mechanik – środki transportu
Inżynier mechanik – technologia mechaniczna
Inżynier mechanik lotniczy
Inżynier mechanizacji rolnictwa
Inżynier spawalnik
214207
214208
214209
214210
214290
Pozostali inżynierowie mechanicy
Inżynier inżynierii chemicznej
Inżynier technologii chemicznej
Inżynier technologii żywności
Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i
surowców płynnych
Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego
214190
214201
214203
214204
214205
214206
Nazwa zawodu/specjalności
Specjalista kontroli jakości
Towaroznawca
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i
produkcji
Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Inżynier budownictwa – budownictwo
przemysłowe
Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje
kolejowe
Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i
sieci energetyczne
Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
214405
214406
214407
214408
214409
214410
214411
214412
214490
214501
214502
214503
214590
Inżynier budowy dróg
Inżynier budowy mostów
Inżynier geotechnik
Rzeczoznawca budowlany
Pozostali inżynierowie budownictwa
Inżynier inżynierii środowiska – gazowe
urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka
wodna i hydrologia
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje
sanitarne
Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie
miast i gospodarka odpadami
Inżynier inżynierii środowiska – systemy
wodociągowe i kanalizacyjne
Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i
ochrony radiologicznej
Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne
urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do
obróbki metali
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia
energetyczne
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia
przemysłowe
Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna
Inżynier mechanik – środki transportu
Inżynier mechanik – technologia mechaniczna
Inżynier mechanik lotniczy
Inżynier mechanizacji rolnictwa
Inżynier spawalnik
Konstruktor form wtryskowych
Inżynier budownictwa okrętowego
Pozostali inżynierowie mechanicy
Inżynier inżynierii chemicznej
Inżynier technologii chemicznej
Inżynier technologii żywności
Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
214601
Inżynier górnik – górnictwo otworowe
214602
Inżynier górnik – górnictwo odkrywkowe
214301
214302
214303
214304
214305
214306
214307
214390
214401
214402
214403
214404
Symbol
cyfrowy
zawodu
214603
214604
214605
214606
214607
Nazwa zawodu/specjalności
Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego
Inżynier górnik – wiertnictwo
Inżynier hutnik
Inżynier inżynierii materiałowej
Inżynier odlewnik
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
214610
Inżynier górnik – górnictwo podziemne
Inżynier górnik – wiertnictwo
Inżynier hutnik
Inżynier inżynierii materiałowej
Inżynier odlewnik
Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza
Inżynier geolog - geologia górnicza i
poszukiwawcza
Inżynier geolog - hydrologia górnicza
214690
Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii
214901
214902
214903
214904
Audytor energetyczny
Inspektor dozoru technicznego
Inżynier automatyki i robotyki
Inżynier awionik
214603
214604
214605
214932
214607
214608
214609
214901
214902
214903
214904
Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i
pokrewni
Audytor energetyczny
Inspektor dozoru technicznego
Inżynier automatyki i robotyki
Inżynier awionik
214905
Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
214905
Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
214906
214907
214908
214909
214910
Inżynier energetyk
Inżynier gospodarki przestrzennej
Inżynier kliniczny
Inżynier poligraf
Inżynier pożarnictwa
Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych
osób i mienia
Inżynier technologii betonów
Inżynier technologii ceramiki
Inżynier technologii drewna
Inżynier technologii przetwórstwa skóry
Inżynier technologii szkła
Inżynier transportu drogowego
Inżynier transportu kolejowego
Inżynier włókiennik
Kontroler kolejowy
Legalizator
Metrolog
Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
Specjalista do spraw ergonomii i projektowania
form użytkowych
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń
technicznych osób i mienia
214906
214907
214908
214909
214910
Inżynier energetyki
Inżynier gospodarki przestrzennej
Inżynier kliniczny
Inżynier poligrafii
Inżynier pożarnictwa
Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych
osób i mienia
Inżynier technologii betonów
Inżynier technologii ceramiki
Inżynier technologii drewna
Inżynier technologii przetwórstwa skóry
Inżynier technologii szkła
Inżynier transportu drogowego
Inżynier transportu kolejowego
Inżynier włókiennik
Kontroler kolejowy
Legalizator
Metrolog
Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
Specjalista do spraw ergonomii i projektowania
form użytkowych
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń
technicznych osób i mienia
Inżynier akustyk
Inżynier procesu malowania
Technolog – programista obrabiarek
Zarządca energią
Pozostali inżynierowie gdzie indziej
niesklasyfikowani
Inżynier elektroenergetyk
Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i
podstacji trakcyjnych
Inżynier elektryk
Inżynier elektryk automatyk
Inżynier techniki świetlnej
214690
214911
214912
214913
214914
214915
214916
214917
214918
214919
214920
214921
214922
214923
214924
214925
214926
214911
214912
214913
214914
214915
214916
214917
214918
214919
214920
214921
214922
214923
214924
214925
214926
214927
214929
214931
214933
214990
215101
215102
215103
215104
Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Inżynier elektroenergetyk
Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i
podstacji trakcyjnych
Inżynier elektryk
Inżynier elektryk – automatyk
214990
215101
215102
215103
215104
215105
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
215106
215204
Pozostali inżynierowie elektrycy
Inżynier elektronik
Inżynier mechatronik
Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania
ruchem kolejowym
Optoelektronik
215301
215302
Inżynier telekomunikacji
Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
216101
216102
Architekt
Architekt wnętrz
216201
216202
Architekt krajobrazu
Architekt zieleni wewnątrz budynków
216301
216302
216303
216304
Projektant biżuterii
Kostiumograf
Projektant mody
Projektant wzornictwa przemysłowego
215190
215201
215202
215203
215190
215201
215202
215203
215204
215290
215301
215302
215303
215390
216101
216102
216190
216201
216202
216290
216301
216302
216303
216304
216305
216390
216401
216402
216403
Inżynier ruchu drogowego
Inżynier ruchu kolejowego
Urbanista
216401
216402
216403
216490
216501
Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja
216501
216502
Inżynier geodeta – geodezja górnicza
Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjnoprzemysłowa
Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów
rolnych i leśnych
Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary
podstawowe i satelitarne
Inżynier geodeta – geomatyka
Inżynier geodeta – kataster i gospodarka
nieruchomościami
Kartograf
Pozostali kartografowie i geodeci
Grafik komputerowy DTP
Grafik komputerowy multimediów
Ilustrator
Projektant grafiki
Projektant grafiki stron internetowych
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
Pozostali projektanci grafiki i multimediów
Lekarz
216502
216503
216504
216505
216506
216507
216508
216590
216601
216602
216603
216604
216605
216606
216690
221101
216503
216504
216505
216506
216507
216508
216590
216601
216602
216603
216604
216605
216606
216690
221101
221102
Nazwa zawodu/specjalności
Inżynier urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
Pozostali inżynierowie elektrycy
Inżynier elektronik
Inżynier mechatronik
Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania
ruchem kolejowym
Optoelektronik
Pozostali inżynierowie elektronicy
Inżynier telekomunikacji
Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
Inżynirt teleinformatyk
Pozostali inżynierowie telekomunikacji
Architekt
Architekt wnętrz
Pozostali architekci
Architekt krajobrazu
Architekt zieleni wewnątrz budynków
Pozostali architekci krajobrazu
Projektant biżuterii
Kostiumograf
Projektant mody
Projektant wzornictwa przemysłowego
Projektant ekspozycji towarów i usług (visual
merchandiser)
Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego
i odzieży
Inżynier ruchu drogowego
Inżynier ruchu kolejowego
Urbanista
Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu
drogowego
Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja
Inżynier geodeta – geodezja górnicza
Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjnoprzemysłowa
Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów
rolnych i leśnych
Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary
podstawowe i satelitarne
Inżynier geodeta – geomatyka
Inżynier geodeta – kataster i gospodarka
nieruchomościami
Kartograf
Pozostali kartografowie i geodeci
Grafik komputerowy DTP
Grafik komputerowy multimediów
Ilustrator
Projektant grafiki
Projektant grafiki stron internetowych
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
Pozostali projektanci grafiki i multimediów
Lekarz
Lekarz ze specjalizacją I stopnia
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
221201
Lekarz – alergologia
221201
221202
Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia
221202
221203
221204
Lekarz – angiologia
Lekarz – audiologia i foniatria
221203
221204
221205
Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna
221205
221206
Lekarz – chirurgia dziecięca
221206
Lekarz – specjalista alergologii
Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej
terapii
Lekarz – specjalista angiologii
Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii
Lekarz – specjalista balneologii i medycyny
fizykalnej
Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej
221207
Lekarz – chirurgia klatki piersiowej
221207
Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej
221208
221209
221210
221211
Lekarz – chirurgia naczyniowa
Lekarz – chirurgia ogólna
Lekarz – chirurgia onkologiczna
Lekarz – chirurgia plastyczna
221208
221209
221210
221211
221212
Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa
221212
221213
221214
221215
Lekarz – choroby płuc
Lekarz – choroby wewnętrzne
Lekarz – choroby zakaźne
221213
221214
221215
Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej
Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej
Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej
Lekarz – specjalista chirurgii szczękowotwarzowe
Lekarz – specjalista chorób płuc
Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych
Lekarz – specjalista chorób zakaźnych
221216
Lekarz – dermatologia i wenerologia
221216
Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii
221217
Lekarz – diabetologia
221217
Lekarz – specjalista diabetologii
221218
Lekarz – diagnostyka laboratoryjna
221218
Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej
221219
221220
221221
221222
221223
221224
Lekarz – endokrynologia
Lekarz – epidemiologia
Lekarz – farmakologia kliniczna
Lekarz – gastroenterologia
Lekarz – genetyka kliniczna
Lekarz – geriatria
221219
221220
221221
221222
221223
221224
Lekarz – specjalista endokrynologii
Lekarz – specjalista epidemiologii
Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej
Lekarz – specjalista gastroenterologii
Lekarz – specjalista genetyki klinicznej
Lekarz – specjalista geriatrii
221225
Lekarz – ginekologia onkologiczna
221225
Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej
221226
221227
221228
221229
221230
221231
221232
221233
221234
221235
221236
221237
221238
221239
221240
221241
221242
221243
221244
221245
221246
221247
Lekarz – hematologia
Lekarz – hipertensjologia
Lekarz – immunologia kliniczna
Lekarz – kardiochirurgia
Lekarz – kardiologia
Lekarz – kardiologia dziecięca
Lekarz – medycyna nuklearna
Lekarz – medycyna paliatywna
Lekarz – medycyna pracy
Lekarz – medycyna ratunkowa
Lekarz – medycyna rodzinna
Lekarz – medycyna sądowa
Lekarz – medycyna sportowa
Lekarz – medycyna transportu
Lekarz – mikrobiologia lekarska
Lekarz – nefrologia
Lekarz – neonatologia
Lekarz – neurochirurgia
Lekarz – neurologia
Lekarz – neurologia dziecięca
Lekarz – neuropatologia
Lekarz – okulistyka
221226
221227
221228
221229
221230
221231
221232
221233
221234
221235
221236
221237
221238
221239
221240
221241
221242
221243
221244
221245
221246
221247
221248
Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca
221248
Lekarz – specjalista hematologii
Lekarz – specjalista hipertensjologii
Lekarz – specjalista immunologii klinicznej
Lekarz – specjalista kardiochirurgii
Lekarz – specjalista kardiologii
Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej
Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej
Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej
Lekarz – specjalista medycyny pracy
Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej
Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej
Lekarz – specjalista medycyny sądowej
Lekarz – specjalista medycyny sportowej
Lekarz – specjalista medycyny transportu
Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej
Lekarz – specjalista nefrologii
Lekarz – specjalista neonatologii
Lekarz – specjalista neurochirurgii
Lekarz – specjalista neurologii
Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej
Lekarz – specjalista neuropatologii
Lekarz – specjalista okulistyki
Lekarz – specjalista onkologii i hematologii
dziecięcej
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
221249
Lekarz – onkologia kliniczna
221250
Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 221250
221251
Lekarz – otorynolaryngologia
221251
221252
Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca
221252
221253
221254
Lekarz – patomorfologia
Lekarz – pediatria
221253
221254
Lekarz – specjalista onkologii klinicznej
Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz – specjalista otorynolaryngologii
Lekarz – specjalista otorynolaryngologii
dziecięcej
Lekarz – specjalista patomorfologii
Lekarz – specjalista pediatrii
221255
Lekarz – położnictwo i ginekologia
221255
Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii
221256
Lekarz – psychiatria
221256
Lekarz – specjalista psychiatrii
221257
Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży
221257
Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
221258
Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa
221258
221259
221260
221261
221262
221263
221264
221265
221266
221267
221268
Lekarz – radioterapia onkologiczna
Lekarz – rehabilitacja medyczna
Lekarz – reumatologia
Lekarz – seksuologia
Lekarz – toksykologia kliniczna
Lekarz – transfuzjologia kliniczna
Lekarz – transplantologia kliniczna
Lekarz – urologia
Lekarz – urologia dziecięca
Lekarz – zdrowie publiczne
221259
221260
221261
221262
221263
221264
221265
221266
221267
221268
221269
221249
221270
221271
221272
221273
221274
221275
221290
222101
Pozostali lekarze specjaliści
Pielęgniarka
221276
221277
221278
221290
222101
222201
Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania
222201
222202
222203
222204
222205
222206
222207
222208
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
chirurgicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
diabetologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
epidemiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
geriatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
kardiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
nefrologicznego
222202
222203
222204
222205
222206
222207
222208
Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki
obrazowej
Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej
Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej
Lekarz – specjalista reumatologii
Lekarz – specjalista seksuologii
Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej
Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej
Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej
Lekarz – specjalista urologii
Lekarz – specjalista urologii dziecięcej
Lekarz – specjalista zdrowia publicznego
Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci
Lekarz – specjalista endokrynologii
ginekologicznej i rozrodczej
Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii
dziecięcej
Lekarz – specjalista gastrologii dziecięcej
Lekarz – specjalista intensywnej terapii
Lekarz – specjalista medycyny lotniczej
Lekarz – specjalista medycyny morskiej i
tropikalnej
Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej
Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej
Lekarz – specjalista perinatologii
Pozostali lekarze specjaliści
Pielęgniarka
Pielęgniarka – specjalista organizacji i
zarządzania
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
chirurgicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
diabetologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
epidemiologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
geriatrycznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
kardiologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
nefrologicznego
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
222290
223101
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
neonatologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
neurologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
onkologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
operacyjnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki
długoterminowej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki
paliatywnej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
pediatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
psychiatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
ratunkowego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
rodzinnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
środowiska nauczania i wychowania
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie
zdrowia pracujących
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa
zachowawczego
Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej
Pozostałe pielęgniarki specjalistki
Położna
223201
Położna specjalista organizacji i zarządzania
222209
222210
222211
222212
222213
222214
222215
222216
222217
222218
222219
222220
222221
222222
223202
223203
223204
Położna specjalista pielęgniarstwa
epidemiologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa
ginekologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa
neonatologicznego
Symbol
cyfrowy
zawodu
222290
223101
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
neonatologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
neurologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
onkologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
operacyjnego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki
długoterminowej
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki
paliatywnej
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
pediatrycznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
psychiatrycznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
ratunkowego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
rodzinnego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
środowiska nauczania i wychowania
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w
ochronie zdrowia pracujących
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa
zachowawczego
Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej
Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
Położna
223201
Położna – specjalista organizacji i zarządzania
222209
222210
222211
222212
222213
222214
222215
222216
222217
222218
222219
222220
222221
222222
223202
223203
223204
223205
Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego
223205
223206
Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
223206
223290
Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej
Pozostałe położne specjalistki
224001
225101
223207
225201
225202
225203
225204
225205
225206
225207
Nazwa zawodu/specjalności
Położna – specjalista pielęgniarstwa
epidemiologicznego
Położna – specjalista pielęgniarstwa
ginekologicznego
Położna – specjalista pielęgniarstwa
neonatologicznego
Położna – specjalista pielęgniarstwa
położniczego
Położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
223290
Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej
Pozostałe położne z tytułem specjalisty
Ratownik medyczny specjalista
224001
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
Lekarz weterynarii
Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii
weterynaryjnej
Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i
ptaków ozdobnych
Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni
Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów
Użytkowych
Lekarz weterynarii – specjalista chorób
przeżuwaczy
Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i
kotów
Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb
225101
Lekarz weterynarii
Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii
weterynaryjnej
Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i
ptaków ozdobnych
Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni
Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów
użytkowych
Lekarz weterynarii – specjalista chorób
przeżuwaczy
Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i
kotów
Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb
223207
225201
225202
225203
225204
225205
225206
225207
Symbol
cyfrowy
zawodu
225208
225209
225210
225211
225212
225213
225214
225215
225216
225217
Nazwa zawodu/specjalności
Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody
chlewnej
Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt
futerkowych
Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt
nieudomowionych
Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i
administracji weterynaryjnej
Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt
rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Lekarz weterynarii – specjalista prewencji
weterynaryjnej i higieny pasz
Lekarz weterynarii – specjalista radiologii
weterynaryjnej
Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt
Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i
patologii zwierząt laboratoryjnych
Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej
diagnostyki laboratoryjnej
Symbol
cyfrowy
zawodu
225208
225209
225210
225211
225212
225213
225214
225215
225216
225217
226101
Lekarz dentysta
225270
226101
226102
226201
Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna
226201
226202
Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa
226202
226203
226204
226205
Lekarz dentysta – epidemiologia
Lekarz dentysta – ortodoncja
Lekarz dentysta – periodontologia
226203
226204
226205
226206
Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna
226206
226207
Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca
226207
226208
Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z
endodoncją
226208
226209
Lekarz dentysta – zdrowie publiczne
226209
226290
227101
Pozostali lekarze dentyści specjaliści
Diagnosta laboratoryjny
Diagnosta laboratoryjny – cytomorfologia
medyczna
226290
227101
Diagnosta laboratoryjny – epidemiologia
227202
227201
227202
227203
227204
227205
227206
227207
227208
227209
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna
diagnostyka medyczna
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna
diagnostyka sądowa
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna genetyka
medyczna
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna
hematologia medyczna
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna
immunologia medyczna
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna
parazytologia medyczna
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna
toksykologia medyczna
227201
227203
227204
227205
227206
227207
227208
227209
Nazwa zawodu/specjalności
Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody
chlewnej
Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt
futerkowych
Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt
nieudomowionych
Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i
administracji weterynaryjnej
Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt
rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Lekarz weterynarii – specjalista prewencji
weterynaryjnej i higieny pasz
Lekarz weterynarii – specjalista radiologii
weterynaryjnej
Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt
Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i
patologii zwierząt laboratoryjnych
Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej
diagnostyki laboratoryjnej
Pozostali lekarze weterynarii specjaliści
Lekarz dentysta
lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia
Lekarz dentysta – specjalista chirurgii
stomatologicznej
Lekarz dentysta – specjalista chirurgii
szczękowo-twarzowej
Lekarz dentysta – specjalista epidemiologii
Lekarz dentysta – specjalista ortodoncji
Lekarz dentysta – specjalista periodontologii
Lekarz dentysta – specjalista protetyki
stomatologicznej
Lekarz dentysta – specjalista stomatologii
dziecięcej
Lekarz dentysta – specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Lekarz dentysta – specjalista zdrowia
publicznego
Pozostali lekarze dentyści specjaliści
Diagnosta laboratoryjny
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
cytomorfologii medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
epidemiologii
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej genetyki sądowej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej genetyki medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej hematologii medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej immunologii medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej parazytologii medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej toksykologii medycznej
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
227210
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna
transfuzjologia medyczna
227211
Diagnosta laboratoryjny – mikrobiologia medyczna 227211
227212
Diagnosta laboratoryjny – zdrowie publiczne
227212
227213
Diagnosta laboratoryjny – zdrowie środowiskowe
227213
227210
227214
227290
Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej
227290
228101
Nazwa zawodu/specjalności
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
mikrobiologii medycznej
Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia
publicznego
Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia
środowiskowego
Diagnosta laboratoryjny – specjalista
laboratoryjnej toksykologii sądowej
Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści
228101
Farmaceuta – analityka farmaceutyczna
228201
228102
228103
228104
Farmaceuta – bromatologia
Farmaceuta – farmacja apteczna
Farmaceuta – farmacja kliniczna
228202
228203
228204
Farmaceuta
Farmaceuta – specjalista analityki
farmaceutycznej
Farmaceuta – specjalista bromatologii
Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej
228105
Farmaceuta – farmacja przemysłowa
228205
Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej
228106
228107
228108
228206
228207
228208
228110
228111
Farmaceuta – farmacja szpitalna
Farmaceuta – farmakologia
Farmaceuta – lek roślinny
Farmaceuta – mikrobiologia i biotechnologia
farmaceutyczna
Farmaceuta – toksykologia
Farmaceuta – zdrowie publiczne
228112
Farmaceuta – zdrowie środowiskowe
228212
228190
228201
Pozostali farmaceuci
Inspektor dozoru jądrowego
228290
229101
228202
Promotor zdrowia
229102
228203
228204
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista zdrowia publicznego
229103
229104
229105
Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej
Farmaceuta – specjalista farmakologii
Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i
biotechnologii farmaceutycznej
Farmaceuta – specjalista toksykologii
Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
Farmaceuta – specjalista zdrowia
środowiskowego
Pozostali farmaceuci specjaliści
Inspektor dozoru jądrowego
Specjalista promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista zdrowia publicznego
Specjalista zdrowia środowiskowego
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i
higieny pracy
Pozostali specjaliści do spraw higieny,
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
Fizjoterapeuta
Specjalista fizjoterapii
Specjalista do spraw dietetyki
Specjalista żywienia człowieka
Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw
żywienia
Audiofonolog
Logopeda
Neurologopeda
Surdologopeda
Pozostali audiofonolodzy i logopedzi
Optometrysta
Epidemiolog
Koordynator badań klinicznych
Kosmetolog
Osoba wykwalifikowana w przemyśle
farmaceutycznym
228109
228209
228210
228211
229106
229190
228301
Fizjoterapeuta
228401
228402
Specjalista dietetyk
Specjalista żywienia człowieka
229201
229202
229301
229302
229390
228501
228502
228503
228504
Audiofonolog
Logopeda
Logopeda – neurologopedia
Logopeda – surdologopedia
228601
228901
228902
228903
Optometrysta
Epidemiolog
Koordynator badań klinicznych
Kosmetolog
Osoba wykwalifikowana w przemyśle
farmaceutycznym
228904
229401
229402
229403
229404
229490
229501
229901
229902
229903
229904
Symbol
cyfrowy
zawodu
228905
228906
228907
228908
Nazwa zawodu/specjalności
231001
231002
Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej
229990
niesklasyfikowani
Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
231001
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
231002
231003
Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne
231003
Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne
231004
Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
231004
Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
231005
Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne
231005
Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne
231006
Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne
231006
Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne
231007
Nauczyciel akademicki – nauki leśne
231007
Nauczyciel akademicki – nauki leśne
231008
Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne
231008
Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne
231009
231009
231011
231012
231013
231014
231015
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze
fizycznej
Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Nauczyciel akademicki – nauki prawne
Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze
Nauczyciel akademicki – nauki techniczne
Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne
231011
231012
231013
231014
231015
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze
fizycznej
Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Nauczyciel akademicki – nauki prawne
Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze
Nauczyciel akademicki – nauki techniczne
Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne
231016
Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne
231016
Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne
231017
231018
231019
231020
231021
231090
Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe
Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe
Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne
Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne
Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne
Pozostali nauczyciele akademiccy
231017
231018
231019
231020
231021
231090
Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe
Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe
Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne
Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne
Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne
Pozostali nauczyciele akademiccy
232001
Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
232001
Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
231010
232002
232003
232004
232005
232006
232007
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
artystycznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
ekonomicznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
medycznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i
leśnych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
technicznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
turystycznych
229905
229906
229907
229908
229909
229910
229911
229912
229913
Nazwa zawodu/specjalności
Psychoterapeuta
Specjalista psychoterapii uzależnień
Specjalista terapii uzależnień
Toksykolog
Psychoonkolog
Psychotraumatolog
Specjalista radiofarmacji
Specjalista inżynierii medycznej
Elektroradiolog
Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie
indziej niesklasyfikowani
Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
228990
Psychoterapeuta
Specjalista psychoterapii uzależnień
Specjalista terapii uzależnień
Toksykolog
Symbol
cyfrowy
zawodu
231010
232002
232003
232004
232005
232006
232007
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
artystycznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
ekonomicznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
medycznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych
i leśnych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
technicznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
turystycznych
232090
Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
232090
Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
233001
233002
Nauczyciel biologii
Nauczyciel chemii
233001
233002
Nauczyciel biologii
Nauczyciel chemii
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
233003
233004
233005
233006
Nauczyciel etyki
Nauczyciel fizyki i astronomii
Nauczyciel geografii
Nauczyciel historii
233007
Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej 233007
233008
233009
233010
233011
233012
233013
233014
233015
233016
233017
233018
233019
233020
233021
233022
233023
233024
233025
Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel języka francuskiego
Nauczyciel języka hiszpańskiego
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel języka rosyjskiego
Nauczyciel języka włoskiego
Nauczyciel matematyki
Nauczyciel muzyki
Nauczyciel plastyki
Nauczyciel przedsiębiorczości
Nauczyciel przysposobienia obronnego
Nauczyciel religii
Nauczyciel techniki
Nauczyciel wiedzy o kulturze
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Nauczyciel wychowania fizycznego
Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli
kształcenia zawodowego)
Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole
podstawowej
Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
Nauczyciel języka angielskiego w szkole
podstawowej
Nauczyciel języka francuskiego w szkole
podstawowej
Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole
podstawowej
Nauczyciel języka niemieckiego w szkole
podstawowej
Nauczyciel języka polskiego w szkole
podstawowej
Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole
podstawowej
Nauczyciel języka włoskiego w szkole
podstawowej
233008
233008
233008
233008
233012
233008
233008
233015
233016
233017
233018
233019
233020
233021
233022
233023
233024
233025
234111
234112
234113
234114
234115
234116
234117
233090
234101
234102
234103
234104
234105
234106
234107
234108
234109
234110
234118
233003
233004
233005
233006
Nazwa zawodu/specjalności
234103
Nauczyciel etyki
Nauczyciel fizyki i astronomii
Nauczyciel geografii
Nauczyciel historii
Nauczyciel informatyki / technologii
informacyjnej
Nauczyciel języka obcego
Nauczyciel języka obcego
Nauczyciel języka obcego
Nauczyciel języka obcego
Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel języka obcego
Nauczyciel języka obcego
Nauczyciel matematyki
Nauczyciel muzyki
Nauczyciel plastyki
Nauczyciel przedsiębiorczości
Nauczyciel przysposobienia obronnego
Nauczyciel religii
Nauczyciel techniki
Nauczyciel wiedzy o kulturze
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Nauczyciel wychowania fizycznego
Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli
kształcenia zawodowego)
Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole
podstawowej
Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
234104
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
234104
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
234104
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
234104
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
234108
Nauczyciel języka polskiego w szkole
podstawowej
234104
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
234104
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
234111
Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
Nauczyciel nauczania początkowego
Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
Nauczyciel religii w szkole podstawowej
Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole
podstawowej
234112
234113
234114
234115
234116
234117
Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
Nauczyciel nauczania początkowego
Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
Nauczyciel religii w szkole podstawowej
Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole
podstawowej
233090
234101
234102
234118
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Nazwa zawodu/specjalności
235101
235102
235103
Andragog
Ewaluator programów edukacji
Metodyk edukacji na odległość
235101
235102
235103
235104
Metodyk multimedialny
235104
235105
235106
235107
235108
235109
235105
235106
235921
235922
235109
235290
235301
235302
235303
235304
235305
235306
235390
Nauczyciel doradca metodyczny
Nauczyciel instruktor
Pedagog
Pedagog medialny
Wizytator
Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod
nauczania
Nauczyciel głuchych i niedosłyszących
(surdopedagog)
Nauczyciel niedostosowanych społecznie
(socjoterapeuta)
Nauczyciel niewidomych i niedowidzących
(tyflopedagog)
Nauczyciel przewlekle chorych i
niepełnosprawnych ruchowo
Nauczyciel upośledzonych umysłowo
(oligofrenopedagog)
Pozostali nauczyciele szkół specjalnych
Lektor języka angielskiego
Lektor języka francuskiego
Lektor języka hiszpańskiego
Lektor języka niemieckiego
Lektor języka rosyjskiego
Lektor języka włoskiego
Pozostali lektorzy języków obcych
235290
235301
235301
235301
235301
235301
235301
235301
Pozostali nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciel przedszkola
Wychowawca małego dziecka
Pozostali specjaliści do spraw wychowania
małego dziecka
Andragog
Ewaluator programów edukacji
Metodyk edukacji na odległość
Metodyk technologii informacyjnych i
komunikacyjnych
Nauczyciel doradca metodyczny
Nauczyciel instruktor
Pedagog
Pedagog mediów
Wizytator
Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod
nauczania
Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących
(surdopedagog)
Nauczyciel niedostosowanych społecznie
(pedagog resocjalizacji,socjoterapeuta)
Nauczyciel niewidomych i słabowidzących
(tyflopedagog)
Nauczyciel przewlekle chorych i
niepełnosprawnych ruchowo
Nauczyciel upośledzonych umysłowo
(oligofrenopedagog)
Pozostali nauczyciele szkół specjalnych
Lektor języka obcego
Lektor języka obcego
Lektor języka obcego
Lektor języka obcego
Lektor języka obcego
Lektor języka obcego
Lektor języka obcego
235401
Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
235401
Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
235501
Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
235501
Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
235502
Instruktor tańca
235502
Instruktor tańca
235503
Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
235503
Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
234190
234201
234202
Pozostali nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciel przedszkola
Wychowawca małego dziecka
Symbol
cyfrowy
zawodu
234190
234201
234202
234290
235190
235201
235202
235203
235204
235205
235190
235201
235202
235203
235204
235205
235590
235601
Nauczyciel technologii informatycznych w
placówkach pozaszkolnych
235601
235690
235901
235902
235903
235904
235905
235906
235907
235908
Dydaktyk aplikacji multimedialnych
Egzaminator on-line
Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdem
Nauczyciel bibliotekarz
Nauczyciel konsultant
Nauczyciel logopeda
Nauczyciel na odległość
Nauczyciel psycholog
235901
235902
235903
235904
235905
235906
235907
235908
Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach
pozaszkolnych
Nauczyciel technologii informatycznych w
placówkach pozaszkolnych
Pozostali instruktorzy technologii
informatycznych
Dydaktyk multimedialny
Egzaminator on-line
Egzaminator osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdem
Nauczyciel bibliotekarz
Nauczyciel konsultant
Nauczyciel logopeda
Nauczyciel nauczania na odległość
Nauczyciel psycholog
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
235909
Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej
235909
Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
235910
235911
235912
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Pedagog animacji kulturalnej
Pedagog szkolny
235910
235911
235912
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Pedagog animacji kulturalnej
Pedagog szkolny
235913
Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
235913
235914
Wychowawca w placówkach oświatowych,
wychowawczych i opiekuńczych
235914
235915
Wykładowca na kursach (edukator, trener)
235915
Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
Wychowawca w placówkach oświatowych,
wsparcia dziennego, wychowawczych i
opiekuńczych oraz instytucjach pieczy
zastępczej
Wykładowca na kursach (edukator, trener)
Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik
młodzieżowy)
Korepetytor
Nauczyciel domowy
Pedagog specjalny
Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
Pozostali specjaliści nauczania i wychowania
gdzie indziej niesklasyfikowani
Biegły rewident
Specjalista do spraw controllingu
Specjalista do spraw rachunkowości
Specjalista do spraw rachunkowości
inwestycyjnej
235916
235917
235918
235919
235920
241101
241102
241103
Pozostali specjaliści nauczania i wychowania
gdzie indziej niesklasyfikowani
Biegły rewident
Specjalista do spraw kontrolingu
Specjalista do spraw rachunkowości
241104
Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej 241104
241105
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
241105
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
241106
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
241106
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
241107
Kontroler finasowy
Pozostali specjaliści do spraw księgowości i
rachunkowości
Doradca emerytalny
Doradca finansowy
Doradca inwestycyjny
Doradca podatkowy
Doradca do spraw leasingu
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów
Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni
Analityk giełdowy
Analityk kredytowy
Projektant pakietów usług finansowych
Specjalista bankowości
Specjalista do spraw factoringu
Analityk finansowy
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i
osobowych
235990
235990
241101
241102
241103
241190
241201
241202
241203
241204
Doradca emerytalny
Doradca finansowy
Doradca inwestycyjny
Doradca podatkowy
241301
241302
241303
241304
241305
241306
Analityk giełdowy
Analityk kredytowy
Projektant pakietów usług finansowych
Specjalista bankowości
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw finansów
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i
osobowych
241307
241201
241202
241203
241204
241205
241206
241290
241301
241302
241303
241304
241305
241306
241307
241308
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
241308
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
241309
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
241309
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
241310
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
241310
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
241390
242101
242102
Pozostali analitycy finansowi
Administrator produkcji filmowej
Koordynator projektów unijnych
241311
241390
242101
242102
Analityk inwestycyjny
Pozostali analitycy finansowi
Administrator produkcji filmowej
Koordynator projektów unijnych
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
242103
242104
242105
Makler nadzorujący
Negocjator biznesowy
Organizator transportu drogowego
242103
242104
242105
Makler nadzorujący
Negocjator biznesowy
Organizator transportu drogowego
242106
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
242106
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
242107
242108
Specjalista do spraw konsultingu
Specjalista do spraw logistyki
242107
242108
242109
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy
242109
242110
Specjalista ochrony informacji niejawnych
242110
242111
242112
Specjalista do spraw konsultingu
Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy
(fundraiser)
Specjalista ochrony informacji niejawnych
Administrator bezpieczeństwa informacji
Analityk biznesowy
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i
organizacji
Animator gospodarczy do spraw
przedsiębiorczości
Animator gospodarczy do spraw rozwoju
regionalnego
Specjalista do spraw komercjalizacji
innowacyjnych technologii
Audytor
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie
towarów niebezpiecznych
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Inspektor do spraw wytwarzania Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego
Inspektor farmaceutyczny
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor nadzoru bankowego
Inspektor nadzoru budowlanego
Inspektor ochrony danych osobowych
Inspektor rybołówstwa morskiego
Inspektor pracy
Kontroler państwowy
Rzecznik patentowy
Specjalista administracji publicznej
Specjalista do spraw badań społecznoekonomicznych
Specjalista do spraw integracji europejskiej
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju
przemysłu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju
transportu
242190
242201
242202
242203
242204
242205
242206
242207
242208
242209
242210
242211
242212
242213
242214
242215
242216
242217
242218
242219
242220
242221
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i
organizacji
Animator gospodarczy do spraw
przedsiębiorczości
Animator gospodarczy do spraw rozwoju
regionalnego
Animator gospodarczy do spraw rozwoju
technologicznego
Audytor
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie
towarów niebezpiecznych
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Inspektor do spraw wytwarzania Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego
Inspektor farmaceutyczny
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor nadzoru bankowego
Inspektor nadzoru budowlanego
Inspektor ochrony danych osobowych
Inspektor ochrony rybołówstwa
Inspektor pracy
Kontroler państwowy
Rzecznik patentowy
Specjalista administracji publicznej
Specjalista do spraw badań społecznoekonomicznych
Specjalista do spraw integracji europejskiej
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju
przemysłu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju
transportu
242190
242201
242202
242203
242204
242205
242206
242207
242208
242209
242210
242211
242212
242213
242214
242215
242216
242217
242218
242219
242220
242221
242222
Specjalista do spraw organizacji usług
gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
242113
Specjalista do spraw organizacji usług
gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
242223
Specjalista do spraw planowania strategicznego
242223
Specjalista do spraw planowania strategicznego
242224
242225
242226
242227
Specjalista do spraw stosunków
międzynarodowych
Specjalista do spraw zamówień publicznych
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie
zdrowia
Specjalista zarządzania kryzysowego
242224
242225
242226
242227
242228
242290
Pozostali specjaliści do spraw administracji i
rozwoju
242290
Specjalista do spraw stosunków
międzynarodowych
Specjalista do spraw zamówień publicznych
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie
zdrowia
Specjalista zarządzania kryzysowego
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju
sprzedaży
Pozostali specjaliści do spraw administracji i
rozwoju
Symbol
cyfrowy
zawodu
242301
242302
242303
242304
242305
242306
242307
242308
242309
242310
242311
242312
Nazwa zawodu/specjalności
Analityk pracy
Doradca EURES
Doradca personalny
Doradca zawodowy
Konsultant do spraw kariery
Lider klubu pracy
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kultury firmy
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
Specjalista do spraw wynagrodzeń
Specjalista do spraw zarządzania talentami
Specjalista wielokulturowości
Symbol
cyfrowy
zawodu
242301
242302
242303
242304
242305
242306
242307
242308
242309
242310
242311
242312
243201
243202
243203
Analityk pracy
Doradca EURES
Doradca personalny
Doradca zawodowy
Konsultant do spraw kariery
Lider klubu pracy
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kultury firmy
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
Specjalista do spraw wynagrodzeń
Specjalista do spraw zarządzania talentami
Specjalista integracji międzykulturowej
Specjalista do spraw czasowego zatrudniania
pracowników
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania
zasobami ludzkimi
Broker edukacyjny
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Specjalista do spraw szkoleń
Pozostali specjaliści do spraw szkoleń
zawodowych i rozwoju kadr
Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
Autor tekstów i sloganów reklamowych
(copywriter)
Menedżer produktu (product manager)
Menedżer marki (brand manager)
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Specjalista do spraw reklamy
Specjalista do spraw mediów interaktywnych
Specjalista sprzedaży internetowej
Pozostali specjaliści do spraw reklamy i
marketingu
Specjalista etyki biznesu
Lobbysta
Specjalista do spraw public relations
243290
Pozostali specjaliści do spraw public relations
243301
243302
243303
Inżynier sprzedaży
Opiekun klienta
Przedstawiciel medyczny
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key
account manager)
Specjalista do spraw sprzedaży
Specjalista zaopatrzenia medycznego
Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej
Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z
wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych)
Inżynier sprzedaży technologii i usług
teleinformatycznych
Specjalista sprzedaży technologii i usług
informatycznych
Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży z
dziedziny technologii teleinformatycznych
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
242313
242390
242401
242402
242403
242490
243101
243102
243103
243104
243105
243106
243107
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania
zasobami ludzkimi
Broker edukacyjny
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Specjalista do spraw szkoleń
Pozostali specjaliści do spraw szkoleń
zawodowych i rozwoju kadr
Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
Autor tekstów i sloganów reklamowych
(copywriter)
Menedżer produktu
Opiekun marki (brand manager)
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Specjalista do spraw reklamy
242390
242401
242402
242403
242490
243101
243102
243103
243104
243105
243106
243107
243108
243109
243190
243201
243202
243203
Etyk biznesu
Lobbysta
Specjalista do spraw public relations
243301
243302
243303
Inżynier sprzedaży
Opiekun klienta
Przedstawiciel medyczny
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key
account manager)
Specjalista do spraw sprzedaży
Specjalista zaopatrzenia medycznego
243304
243305
243306
243304
243305
243306
243307
243390
243401
243402
Inżynier sprzedaży technologii i usług
teleinformatycznych
Specjalista sprzedaży technologii i usług
informatycznych
243401
243402
243490
244101
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nazwa zawodu/specjalności
244001
Symbol
cyfrowy
zawodu
244102
244103
244190
251101
251102
251103
Nazwa zawodu/specjalności
Rzeczoznawca majątkowy
Zarządca nieruchomości
Pozostali specjaliści do spraw rynku
nieruchomości
Analityk systemów teleinformatycznych
Konsultant do spraw systemów
teleinformatycznych
Projektant / architekt systemów
teleinformatycznych
Symbol
cyfrowy
zawodu
244002
244003
244090
251101
251102
251103
251190
251201
251202
251290
251301
251302
251303
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju
aplikacji
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych
Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów
informatycznych
Architekt stron internetowych
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i
gier komputerowych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych,
Internetu i Intranetu
251201
251202
251290
251301
251302
251303
251390
251401
Programista aplikacji
251901
251902
251903
251904
Informatyk medyczny
Specjalista zastosowań informatyki
Tester oprogramowania komputerowego
Tester systemów teleinformatycznych
251990
252101
252102
252103
Pozostali analitycy systemowi i specjaliści do
spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Administrator baz danych
Analityk baz danych
Projektant baz danych
251401
251402
251490
251901
251902
251903
251904
251905
251990
252101
252102
252103
252190
252201
252201
252202
252203
252290
252301
252302
Administrator zintegrowanych systemów
zarządzania klasy CRP
Administrator zintegrowanych systemów
zarządzania klasy ERP
Administrator zintegrowanych systemów
zarządzania klasy MRP
Pozostali administratorzy systemów
komputerowych
Administrator sieci informatycznej
Inżynier systemów i sieci komputerowych
252202
252202
252202
252290
252301
252302
252390
252901
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
252901
252902
Nazwa zawodu/specjalności
Rzeczoznawca majątkowy
Zarządca nieruchomości
Pozostali specjaliści do spraw rynku
nieruchomości
Analityk systemów teleinformatycznych
Konsultant do spraw systemów
teleinformatycznych
Projektant / architekt systemów
teleinformatycznych
Pozostali analitycy systemów komputerowych
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju
aplikacji
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych
Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów
informatycznych
Architekt stron internetowych
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i
gier komputerowych
Specjalista do spraw rozwoju stron
internetowych
Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i
multimediów
Programista aplikacji
Programista aplikacji mobilnych
Pozostali programiści aplikacji
Informatyk medyczny
Specjalista zastosowań informatyki
Tester oprogramowania komputerowego
Tester systemów teleinformatycznych
Specjalista systemów rozpoznawania mowy
Pozostali analitycy systemów komputerowych i
programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Administrator baz danych
Analityk baz danych
Projektant baz danych
Pozostali projektanci i administratorzy baz
danych
Administrator systemów komputerowych
Administrator zintegrowanych systemów
zarządzania
Administrator zintegrowanych systemów
zarządzania
Administrator zintegrowanych systemów
zarządzania
Pozostali administratorzy systemów
komputerowych
Analityk sieci komputerowych
Inżynier systemów i sieci komputerowych
Pozostali specjaliści do spraw sieci
komputerowych
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
Specjalista bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
252990
Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci
komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
261101
261102
261103
261201
261901
261902
261903
261904
261905
261906
Adwokat
Prokurator
Radca prawny
Sędzia
Asystent prawny
Asystent prokuratora
Asystent sędziego
Komornik sądowy
Notariusz
Prawnik legislator
261101
261102
261103
261201
261901
261902
261903
261904
261905
261906
Adwokat
Prokurator
Radca prawny
Sędzia
Asystent prawny
Asystent prokuratora
Asystent sędziego
Komornik sądowy
Notariusz
Legislator
261907
Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
261907
Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
261908
Referendarz sądowy
261908
261909
Referendarz sądowy
Doradca do spraw odszkodowań
Specjalista do spraw ochrony własności
intelektualnej
Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie
indziej niesklasyfikowani
Archiwista
Muzealnik
Analityk informacji i raportów medialnych
Analityk ruchu na stronach internetowych
Bibliotekoznawca
Broker informacji (researcher)
261910
261990
262101
262102
262201
262202
262203
262204
Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie
indziej niesklasyfikowani
Archiwista
Muzealnik
Analityk informacji i raportów medialnych
Analityk ruchu na stronach internetowych
Bibliotekoznawca
Broker informacji (researcher)
261990
262101
262102
262201
262202
262203
262204
263101
263102
Menedżer zawartości serwisów internetowych
Specjalista informacji naukowej, technicznej i
ekonomicznej
Specjalista zarządzania informacją
Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści
zarządzania informacją
Ekonometryk
Ekonomista
263201
263202
263203
263204
Archeolog
Etnograf
Kulturoznawca
Socjolog
263290
Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
263290
263301
263302
263303
263304
263305
263306
Filozof
Historyk
Historyk sztuki
Politolog
Specjalista polityki społecznej
Teolog
263401
263402
263403
Psycholog
Psycholog biznesu
Psycholog kliniczny
263301
263302
263303
263304
263305
263306
263390
263401
263402
263403
262205
262206
262207
262290
262205
262206
262207
262290
263101
263102
263190
263201
263202
263203
263204
263206
263207
Menedżer zawartości serwisów internetowych
Specjalista informacji naukowej, technicznej i
ekonomicznej
Specjalista zarządzania informacją
Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści
zarządzania informacją
Ekonometryk
Ekonomista
Pozostali ekonomiści
Archeolog
Etnograf
Kulturoznawca
Socjolog
Kryminolog
Religioznawca
Pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści
dziedzin pokrewnych
Filozof
Historyk
Historyk sztuki
Politolog
Specjalista polityki społecznej
Teolog
Pozostali filozofowie, historycy i politolodzy
Psycholog
Psycholog biznesu
Psycholog kliniczny
Symbol
cyfrowy
zawodu
263404
263405
263406
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
263404
263405
263406
263408
263409
263490
263501
263502
Psycholog organizacji
Psycholog sportowy
Psycholog wychowawczy / dziecka
Specjalista do spraw uzależnień od mediów
cyfrowych
Specjalista komunikacji społecznej
Specjalista marketingu społecznego
Pozostali psycholodzy i pokrewni
Kurator sądowy
Mediator
263503
Specjalista do spraw rodziny (familiolog)
263503
263504
263505
263506
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista resocjalizacji
Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
263590
263601
263602
263603
263604
263605
263606
263690
264101
264102
264103
264104
264105
264190
264201
264202
264203
264204
264205
Pozostali specjaliści do spraw społecznych
Duchowny religii mojżeszowej
Duchowny religii muzułmańskiej
Duchowny wyznania prawosławnego
Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
Duchowny wyznań ewangelickich
Zakonnik
Pozostali specjaliści do spraw religii
Edytor materiałów źródłowych
Pisarz
Poeta
Redaktor wydawniczy
Scenarzysta
Pozostali literaci i inni autorzy tekstów
Dziennikarz
Fotoedytor
Krytyk artystyczny
Redaktor programowy
Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy
264301
264302
264303
264304
264305
264306
264307
264308
264309
264310
264311
264312
Filolog – filologia klasyczna
Filolog – filologia obcojęzyczna
Filolog – filologia polska
Tłumacz języka angielskiego
Tłumacz języka arabskiego
Tłumacz języka chińskiego
Tłumacz języka francuskiego
Tłumacz języka hiszpańskiego
Tłumacz języka japońskiego
Tłumacz języka migowego
Tłumacz języka niemieckiego
Tłumacz języka rosyjskiego
263504
263505
263506
263507
263508
263509
263590
263601
263602
263603
263604
263605
263606
263690
264101
264102
264103
264104
264105
264190
264201
264202
264203
264204
264205
264206
264207
264290
264301
264302
264303
264304
264304
264304
264304
264304
264304
264310
264304
264304
263407
263407
263510
263409
263490
263501
263502
Nazwa zawodu/specjalności
Psycholog organizacji
Psycholog sportowy
Psycholog wychowawczy
Specjalista do spraw uzależnień od mediów
cyfrowych
Specjalista komunikacji społecznej
Specjalista marketingu społecznego
Pozostali psycholodzy i pokrewni
Kurator sądowy
Mediator
Specjalista poradnictwa psychospołecznego i
rodzinnego
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista resocjalizacji
Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
Mediator sądowy
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Specjalista do spraw adopcji
Pozostali specjaliści do spraw społecznych
Duchowny religii mojżeszowej
Duchowny religii muzułmańskiej
Duchowny wyznania prawosławnego
Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
Duchowny wyznania ewangelickiego
Zakonnik (bez święceń kapłańskich)
Pozostali duchowni i osoby konsekrowane
Edytor materiałów źródłowych
Pisarz
Poeta
Redaktor wydawniczy
Scenarzysta
Pozostali literaci i inni autorzy tekstów
Dziennikarz
Fotoedytor
Krytyk artystyczny
Redaktor programowy
Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy
Krytyk kulinarny
Redaktor serwisu internetowego
Pozostali dziennikarze
Filolog klasyczny
Filolog języka nowożytnego
Filolog polski
Tłumacz
Tłumacz
Tłumacz
Tłumacz
Tłumacz
Tłumacz
Tłumacz języka migowego
Tłumacz
Tłumacz
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
264313
264314
264315
264390
265101
265102
265103
265104
265105
265106
Tłumacz języka włoskiego
Tłumacz konferencyjny ustny
Tłumacz tekstów
Pozostali filolodzy i tłumacze
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta rzeźbiarz
Konserwator dzieł sztuki
Scenograf
265190
265201
265202
265203
265204
265205
265206
265207
265301
265302
265390
265401
265402
265403
265404
265405
265406
265407
265408
265409
Pozostali artyści plastycy
Artysta muzyk instrumentalista
Artysta muzyk wokalista
Dyrygent
Kompozytor
Muzyk reżyser dźwięku
Muzykolog
Piosenkarz
Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i
śpiewacy
Choreograf
Tancerz baletowy
Pozostali choreografowie i tancerze
Asystent reżysera filmowego
Operator obrazu
Producent filmowy
Producent teatralny
Producent telewizyjny
Realizator programu telewizyjnego
Reżyser filmowy
Reżyser teatralny
Reżyser telewizyjny
265490
Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni 265490
265501
265502
265503
Aktor
Aktor lalkarz
Mim
265601
265602
265603
265604
265605
265606
Komentator sportowy
Konferansjer
Lektor dialogów filmowych i radiowych
Prezenter muzyczny (discjockey)
Prezenter telewizyjny
Spiker radiowy
265290
264304
264304
264304
264390
265101
265102
265103
265104
265105
265106
265107
265190
265201
265202
265203
265204
265205
265206
265207
265290
265301
265302
265390
265401
265402
265403
265404
265405
265406
265407
265408
265409
265501
265502
265503
265590
265601
265602
265603
265604
265605
265606
265690
265901
265990
311101
311102
Twórca ludowy
Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej
niesklasyfikowani
Laborant chemiczny
Probierz
265901
265902
265990
311101
311102
Nazwa zawodu/specjalności
Tłumacz
Tłumacz
Tłumacz
Pozostali filolodzy i tłumacze
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta rzeźbiarz
Konserwator dzieł sztuki
Scenograf
Konserwator zabytków architektury
Pozostali artyści plastycy
Instrumentalista
Wokalista
Dyrygent
Kompozytor
Reżyser dźwięku
Muzykolog
Piosenkarz
Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i
śpiewacy
Choreograf
Tancerz baletowy
Pozostali choreografowie i tancerze
Asystent reżysera filmowego
Operator obrazu
Producent filmowy
Producent teatralny
Producent telewizyjny
Realizator programu telewizyjnego / radiowego
Reżyser filmowy
Reżyser teatralny
Reżyser telewizyjny / radiowy
Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i
pokrewni
Aktor
Aktor lalkarz
Mim
Pozostali aktorzy
Komentator sportowy
Konferansjer
Lektor dialogów filmowych i radiowych
Prezenter muzyczny (DJ / didżej)
Prezenter telewizyjny
Spiker radiowy
Pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i
pokrewni
Twórca ludowy
Bloger / vloger
Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej
niesklasyfikowani
Laborant chemiczny
Probierz
Symbol
cyfrowy
zawodu
311103
311104
311105
311106
311107
311108
311109
311190
311201
311202
311203
311204
311205
311206
311207
311208
311209
Nazwa zawodu/specjalności
Technik analityk S
Technik geodeta S
Technik geofizyk S
Technik geolog S
Technik hydrolog S
Technik meteorolog S
Technik metrolog
Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i
pokrewni
Kosztorysant budowlany
Laborant budowlany
Technik architekt
S
Technik budownictwa
S
Technik budownictwa wodnego
S
Technik drogownictwa
S
Technik dróg i mostów kolejowych
S
Technik inżynierii środowiska i melioracji
S
Technik urządzeń sanitarnych
Symbol
cyfrowy
zawodu
311103
311104
311105
311106
311107
311108
311109
311190
311201
311202
311203
311204
311205
311206
311207
311208
311209
311210
311290
311937
311290
311301
Pozostali technicy budownictwa
Kontroler jakości wyrobów elektrycznych
311302
Technik elektroenergetyk transportu szynowego S 311302
311303
Technik elektryk
Technik elektryk kolejowych sieci
elektroenergetycznych
Technik elektryk samochodowy
Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i
sterowania ruchem kolejowym
Technik energetyk
Pozostali technicy elektrycy
Diagnosta kolejowy
Instalator systemów alarmowych
Instalator systemów alarmowych
przeciwkradzieżowych
Instalator systemów telewizji przemysłowej
Kontroler jakości wyrobów elektronicznych
Projektant systemów alarmowych
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
311304
311305
311306
311307
311390
311401
311402
311403
311404
311405
311406
311407
S
S
311408
311409
311410
Technik elektronik S
S
Technik elektroniki medycznej
S
Technik mechatronik
311490
Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań
technicznych pojazdów
Kontroler jakości wyrobów mechanicznych
Kontroler stanu technicznego pojazdów
311501
311502
311503
311504
311303
311304
311305
311306
311307
311390
311401
311402
311403
311404
311937
311406
311407
311408
311409
311410
311411
311490
311501
Nazwa zawodu/specjalności
Technik analitykS
Technik geodetaS
Technik geofizyk
Technik geologS
Technik hydrolog
Technik meteorolog
Technik metrolog
Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych
i pokrewni
Kosztorysant budowlany
Laborant budowlany
Technik architekt
S
Technik budownictwa
S
Technik budownictwa wodnego
S
Technik drogownictwa
S
Technik dróg i mostów kolejowych
S
Technik inżynierii środowiska i melioracji
S
Technik urządzeń sanitarnych
Technik renowacji elementów archtekturyS
Pozostali technicy budownictwa
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
Technik elektroenergetyk transportu szynowegoS
S
Technik elektryk
Technik elektryk kolejowych sieci
elektroenergetycznych
Technik elektryk samochodowy
Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i
sterowania ruchem kolejowym
S
Technik energetyk
Pozostali technicy elektrycy
Diagnosta kolejowy
Instalator systemów alarmowych
Instalator systemów alarmowych
przeciwkradzieżowych
Instalator systemów telewizji przemysłowej
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
Projektant systemów alarmowych
Technik automatyk sterowania ruchem
S
kolejowym
Technik elektronikS
Technik elektroniki medycznej
Technik mechatronikS
S
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań
technicznych pojazdów
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
Kontroler stanu technicznego pojazdów
Technik mechanik S
311937
311503
311504
311505
Technik mechanik budowy środków transportu
311505
Technik mechanik budowy środków transportu
311506
Technik mechanik eksploatacji środków
transportu
311506
Technik mechanik eksploatacji środków
transportu
Technik mechanikS
Symbol
cyfrowy
zawodu
311507
311508
311509
311510
311511
311512
311513
Nazwa zawodu/specjalności
Technik mechanik – konserwator urządzeń
dźwigowych
Technik mechanik maszyn i urządzeń
Technik mechanik obróbki skrawaniem
Technik mechanik precyzyjny
Technik mechanik urządzeń przemysłowych
Technik mechanizacji rolnictwa S
S
Technik pojazdów samochodowych
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
311939
Technik konserwator urządzeń dźwigowych
311508
311509
311510
311511
311512
311513
311514
311590
311601
311602
311603
Technik mechanik maszyn i urządzeń
Technik mechanik obróbki skrawaniem
Technik mechanik precyzyjny
Technik mechanik urządzeń przemysłowych
Technik mechanizacji rolnictwaS
S
Technik pojazdów samochodowych
Technik utrzymania ruchu
Pozostali technicy mechanicy
311590
311601
311602
311603
Pozostali technicy mechanicy
311604
Technik technologii środków farmaceutycznych
311604
Technik technologii środków farmaceutycznych
311605
311606
311690
311701
311702
311703
311704
311705
311706
311707
Technik technologii środków kosmetycznych
Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Pozostali technicy chemicy i pokrewni
311605
311606
311690
311701
311702
311703
311704
311705
311706
311707
Technik technologii środków kosmetycznych
Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Pozostali technicy chemicy i pokrewni
311790
Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 311790
311801
311802
Rysownik geodezyjny
Rysownik kartograficzny
311890
311901
311902
311903
311904
311905
311906
311907
311908
311909
311910
311911
311912
311913
311914
311915
311916
311917
311918
311919
Pozostali kreślarze
Cechowniczy
Kontroler jakości połączeń spawanych
311920
311921
S
Technik papiernictwa
Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
Technik technologii chemicznej
S
S
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego S
Technik górnictwa podziemnego S
S
Technik hutnik
S
Technik odlewnik
S
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik wiertnik S
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych S
Operator badań defektoskopowych
Operator reaktora
Pracownik obsługi bankomatów
Serwisant urządzeń medycznych
Technik akustyk
Technik automatyk
S
Technik budownictwa okrętowego
S
Technik cyfrowych procesów graficznych
S
Technik garbarz
Technik gazownictwa
Technik instrumentów muzycznych S
Technik normowania pracy
S
Technik obuwnik
Technik organizacji produkcji
S
Technik poligraf
Technik pożarnictwa S
Technik systemów zabezpieczeń technicznych
osób i mienia
S
Technik technologii ceramicznej
311801
311802
311803
311890
311901
311902
311903
311904
311905
311906
311907
311908
311909
311910
311911
311912
311913
311914
311915
311916
311917
311918
311919
311920
311921
S
Technik papiernictwa
Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
Technik technologii chemicznej
S
S
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowegoS
Technik górnictwa podziemnegoS
S
Technik hutnik
S
Technik odlewnik
S
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik wiertnikS
Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i
pokrewni
Rysownik geodezyjny
Rysownik kartograficzny
Operator CAD
Pozostali kreślarze
Cechowniczy
Kontroler jakości połączeń spawanych
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
Operator badań defektoskopowych
Operator reaktora
Pracownik obsługi bankomatów
Serwisant urządzeń medycznych
Technik akustyk
Technik automatyk
S
Technik budownictwa okrętowego
S
Technik cyfrowych procesów graficznych
S
Technik garbarz
S
Technik gazownictwa
Technik instrumentów muzycznych
Technik normowania pracy
S
Technik obuwnik
Technik organizacji produkcji
Technik poligraf
Technik pożarnictwaS
Technik systemów zabezpieczeń technicznych
osób i mienia
S
Technik technologii ceramicznej
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
311922
311923
311924
311925
311926
311927
311928
311929
Technik technologii drewna S
Technik technologii materiałów budowlanych
311930
Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 311930
311931
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S 311931
311932
Technik włókiennik S
311990
Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych
311990
gdzie indziej niesklasyfikowani
Technik technologii odzieżyS
Technik technologii szkłaS
Technik technologii wyrobów skórzanychS
Technik transportu drogowegoS
Technik transportu kolejowegoS
Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS
Technik urządzeń i systemów energetyki
S
odnawialnej
Technik włókienniczych wyrobów
S
dekoracyjnych
Technik włókiennikS
Stroiciel fortepianów i pianinS
Technik budowy fortepianów i pianinS
Technik procesów drukowaniaS
Technik procesów introligatorskichS
Technik urządzeń dźwigowychS
Pozostali technicy nauk fizycznych i
technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
312101
Mistrz produkcji w górnictwie odkrywkowym
312101
Osoba dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym
312102
Mistrz produkcji w górnictwie otworowym
312102
Osoba dozoru ruchu w górnictwie otworowym
312103
Mistrz produkcji w górnictwie podziemnym
312103
Osoba dozoru ruchu w górnictwie podziemnym
312201
312202
Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
312190
312201
312202
312203
Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym 312203
312204
Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
312204
Pozostałe osoby dozoru ruchu w górnictwie
Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
Mistrz produkcji w przemyśle
elektromaszynowym
Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
312205
Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
312205
Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
312206
Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
312206
Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
312207
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
312207
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
312208
Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
312208
Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
312209
Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
312209
Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
312210
312301
312302
312303
312304
Mistrz produkcji w poligrafii
Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle
przetwórczym
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
Mistrz produkcji w budownictwie mostowym
Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
Technik technologii odzieży S
Technik technologii szkła S
Technik technologii wyrobów skórzanych S
Technik transportu drogowego S
Technik transportu kolejowego S
Technik urządzeń chłodniczych
311922
311923
311924
311925
311926
311927
311928
311929
311932
311933
311934
311935
311936
311940
Technik technologii drewnaS
Technik technologii materiałów budowlanych
312301
312302
312303
312304
Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle
przetwórczym
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
Mistrz produkcji w budownictwie mostowym
Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
312305
Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
312305
Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
312306
Mistrz produkcji w budownictwie wodnym
312306
Mistrz produkcji w budownictwie wodnym
312390
Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
312390
Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
313101
313102
313103
313104
313105
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
Elektroenergetyk elektrowni wodnych
Elektroenergetyk nastawni
Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
Maszynista agregatów prądotwórczych
313101
313102
313103
313104
313105
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
Elektroenergetyk elektrowni wodnych
Elektroenergetyk nastawni
Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
Maszynista agregatów prądotwórczych
312290
312290
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
313106
313107
Maszynista turbozespołu parowego
Maszynista turbozespołu wodnego
313106
313107
Maszynista turbozespołu parowego
Maszynista turbozespołu wodnego
313108
Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
313108
Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
313109
Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
313109
Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
313110
Obchodowy bloku
313110
Obchodowy bloku
313190
Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
313190
Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
313201
Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych
313201
313202
313203
313204
313205
313206
Maszynista chłodni
Maszynista sprężarek
Maszynista wentylatorów w kopalni
Operator (maszynista) stacji pomp
Operator spalarni odpadów komunalnych
Operator urządzeń klimatyzacyjnych i
odpylających
Operator urządzeń oczyszczania ścieków
Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji
wody
313202
313203
313204
313205
313206
313207
313208
313209
313207
313208
313209
313210
313290
313301
313302
313303
313304
313305
Pozostali operatorzy urządzeń do spalania
odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Kontroler procesów w produkcji nawozów
sztucznych
Kontroler procesów w produkcji włókien
chemicznych
Kontroler reaktorów chemicznych
Kontroler urządzeń destylacyjnych i
rektyfikacyjnych
Kontroler urządzeń do obróbki cieplnej
chemikaliów
313290
313301
313390
313303
313304
313305
Operator aparatury utylizacji odpadów
toksycznych
Maszynista chłodni
Maszynista sprężarek
Maszynista wentylatorów w kopalni
Operator (maszynista) stacji pomp
Operator spalarni odpadów komunalnych
Operator urządzeń klimatyzacyjnych i
odpylających
Operator urządzeń oczyszczania ścieków
Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji
wody
Pracownik oczyszczania terenu z materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych
Pozostali operatorzy urządzeń do spalania
odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji
nawozów sztucznych
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w
przemyśle chemicznym
Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych
Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych
i rektyfikacyjnych
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki
cieplnej chemikaliów
Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i
oddzielających
313306
Kontroler urządzeń filtrujących i oddzielających
313306
313307
Kontroler urządzeń koksowniczych
313307
313390
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w
przemyśle chemicznym
313390
313401
Kontroler procesów przeróbki ropy naftowej i gazu 313401
313501
Kontroler urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali 313501
313502
Kontroler urządzeń do wytopu metali
313502
313503
Kontroler urządzeń obróbki cieplnej metali
313503
313504
Kontroler urządzeń odlewniczych
313504
Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych
313505
Kontroler urządzeń walcowniczych
313505
Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych
313590
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów
metalurgicznych
313590
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów
metalurgicznych
313901
Kontroler robotów przemysłowych
313901
Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
313902
Kontroler urządzeń do produkcji papieru
313902
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji
papieru
Kontroler (sterowniczy) urządzeń koksowniczych
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w
przemyśle chemicznym
Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy
naftowej i gazu
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i
tłoczenia metali
Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu
metali
Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki
cieplnej metali
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
313903
Operator robotów i manipulatorów przemysłowych 313903
Operator robotów i manipulatorów
przemysłowych
313904
Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii
313904
produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
313990
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów
przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów
przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
314101
314102
314103
314190
314201
314202
314203
314204
314205
314206
314207
314208
314290
314301
314401
314402
314403
Laborant bakteriologiczny
Laborant biochemiczny
Laborant w hodowli roślin
Pozostali technicy nauk biologicznych
Laborant nasiennictwa
314404
314405
314406
314407
314408
314409
314410
314411
314412
314413
314414
314415
314416
314417
314490
315101
315102
315103
313990
Laborant mikrobiologiczny
Laborant biochemiczny
Laborant w hodowli roślin
Pozostali technicy nauk biologicznych
Laborant nasiennictwa
Technik przetwórstwa mleczarskiego S
Technik technologii żywności S
314101
314102
314103
314190
314201
314202
314203
314204
314205
314206
314207
314208
314290
314301
314401
314402
314403
Technik technologii żywności – cukrownictwo
314404
Technik technologii żywności – cukrownictwo
Technik architektury krajobrazu
S
Technik hodowca koni
Technik hodowca zwierząt
S
S
Technik ogrodnik
S
Technik pszczelarz
S
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego S
Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
Technik leśnik S
Kontroler jakości produktów spożywczych
Technik technologii żywności – produkcja
cukiernicza
Technik technologii żywności – produkcja
koncentratów spożywczych
Technik technologii żywności – produkcja
piekarsko-ciastkarska
314405
314406
314407
Technik technologii żywności – przechowalnictwo
314408
chłodnicze i technologia żywności mrożonej
Technik technologii żywności – przetwórstwo
fermentacyjne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
jajczarsko-drobiarskie
Technik technologii żywności – przetwórstwo
mięsne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
mleczarskie
Technik technologii żywności – przetwórstwo
owocowo-warzywne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
rybne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
surowców olejarskich
Technik technologii żywności – przetwórstwo
zbożowe
Technik technologii żywności – przetwórstwo
ziemniaczane
Pozostali technicy technologii żywności
Mechanik statku żeglugi śródlądowej
Oficer elektroautomatyk okrętowy
Oficer mechanik statku morskiego
314409
314410
314411
314412
314413
314414
314415
314416
314417
314490
315101
315102
315103
Technik architektury krajobrazu
S
Technik hodowca koni
Technik hodowca zwierząt
S
S
Technik ogrodnik
S
Technik pszczelarz
S
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowegoS
Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
Technik leśnikS
Kontroler jakości produktów spożywczych
Technik przetwórstwa mleczarskiegoS
Technik technologii żywnościS
Technik technologii żywności – produkcja
cukiernicza
Technik technologii żywności – produkcja
koncentratów spożywczych
Technik technologii żywności – produkcja
piekarsko-ciastkarska
Technik technologii żywności –
przechowalnictwo chłodnicze i technologia
żywności mrożonej
Technik technologii żywności – przetwórstwo
fermentacyjne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
jajczarsko-drobiarskie
Technik technologii żywności – przetwórstwo
mięsne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
mleczarskie
Technik technologii żywności – przetwórstwo
owocowo-warzywne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
rybne
Technik technologii żywności – przetwórstwo
surowców olejarskich
Technik technologii żywności – przetwórstwo
zbożowe
Technik technologii żywności – przetwórstwo
ziemniaczane
Pozostali technicy technologii żywności
Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
Oficer automatyk okrętowy
Oficer mechanik
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
315104
315105
Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
315104
315105
Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
Technik mechanik okrętowy S
315190
Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
315190
Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
315201
315202
315203
315204
315205
315206
315207
315208
315209
315210
315211
315212
315213
315214
315215
315216
Bosman
Bosman portu
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
Kapitan portu morskiego
Kapitan statku morskiego
Kapitan statku żeglugi śródlądowej
Kapitan żeglugi przybrzeżnej
Oficer pokładowy
Oficer portu
Operator systemu VTS
Pilot morski
Pilot żeglugi śródlądowej
Przewoźnik żeglugi śródlądowej
835006
315202
315203
315204
315205
315206
315207
315208
315209
315210
315211
315212
835007
315214
315215
315216
Bosman żeglugi śródlądowej
Bosman portu
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
Kapitan portu morskiego
Kapitan statku morskiego
Kapitan żeglugi śródlądowej
Kapitan żeglugi przybrzeżnej
Oficer pokładowy
Oficer portu
Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
Pilot morski
Pilot żeglugi śródlądowej
Przewoźnik żeglugi śródlądowej
S
315301
315302
Technik nawigator morski
Technik rybołówstwa morskiego S
Technik żeglugi śródlądowej S
Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i
pokrewni
Mechanik pokładowy
Nawigator lotniczy
315303
Obserwator pokładowy prób w locie
315390
315304
Operator pokładowych urządzeń specjalnych
315390
315305
315306
315307
315308
315309
315310
315311
315312
Operator tankowania statków powietrznych
Pilot balonu wolnego – instruktor
Pilot doświadczalny
Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
Pilot sterowcowy zawodowy / liniowy
Pilot szybowcowy – instruktor
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
Pilot wiatrakowcowy zawodowy
315305
315306
315308
315308
315309
315310
315311
315312
315313
Radiooperator pokładowy
315390
315314
315315
315316
315317
Skoczek spadochronowy – instruktor
Skoczek spadochronowy doświadczalny
315314
315314
315316
315317
315318
315319
315290
Technik awionik S
S
Technik mechanik lotniczy
315401
315402
315403
Pozostali piloci statków powietrznych i personel
pokrewny
Dyspozytor lotniczy
Informator służby informacji powietrznej
Kontroler ruchu lotniczego
315404
Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego
315390
315290
315301
315302
315390
315401
315402
315403
315405
315406
315490
Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
315490
Technik mechanik okrętowyS
S
Technik nawigator morski
Technik rybołówstwa morskiegoS
Technik żeglugi śródlądowejS
Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i
pokrewni
Mechanik pokładowy
Nawigator lotniczy
Pozostali piloci statków powietrznych i personel
pokrewny
Pozostali piloci statków powietrznych i personel
pokrewny
Operator tankowania statków powietrznych
Pilot balonu wolnego
Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
Pilot sterowcowy zawodowy
Pilot szybowcowy
Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
Pilot wiatrakowcowy zawodowy
Pozostali piloci statków powietrznych i personel
pokrewny
Skoczek spadochronowy
Skoczek spadochronowy
Technik awionikS
S
Technik mechanik lotniczy
Mechanik lotniczy obsługi technicznej
Pilot pionowzlotu
Pozostali piloci statków powietrznych i personel
pokrewny
Dyspozytor lotniczy
Informator służby informacji powietrznej
Kontroler ruchu lotniczego
Informator lotniskowej służby informacji
powietrznej
Technik lotniskowych służb operacyjnych
Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i personel
pokrewny
Symbol
cyfrowy
zawodu
315501
321101
321102
321103
Nazwa zawodu/specjalności
Technik urządzeń ruchu lotniczego
Operator systemów sterylizacji artykułów
sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
Perfuzjonista
Technik elektroradiolog
S
321190
321201
321301
321401
321402
321403
Pozostali operatorzy aparatury medycznej
Technik analityki medycznej
322001
322002
Dietetyk
Technik żywienia i gospodarstwa domowego S
323001
323002
323003
323004
323005
323006
323007
323008
323009
323010
323011
Akupunkturzysta
Bioenergoterapeuta
Biomasażysta
Chiropraktyk
Homeopata
Instruktor hipoterapii
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Muzykoterapeuta
Naturopata
Osteopata
Refleksolog
323090
324001
324002
Technik farmaceutyczny
S
Protetyk słuchu
S
Technik dentystyczny
S
Technik ortopeda
S
S
Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub
komplementarne metody terapii
Laborant weterynaryjny
Technik weterynarii
S
325101
325102
Asystentka stomatologiczna S
Higienistka stomatologiczna S
325201
Terapeuta środowiskowy
Symbol
cyfrowy
zawodu
315501
321101
321102
321103
321104
321190
321201
321301
321401
321402
321403
321490
322001
322002
322090
323001
323002
323003
323004
323005
323006
323007
323008
323009
323010
323011
323012
323013
323014
323090
324001
324002
324090
325101
325102
325190
325201
325290
325301
325302
Optyk okularowy
325401
325402
325501
325502
325503
325504
325505
325506
325507
Technik fizjoterapii
Technik optyk
S
Technik masażysta S
Edukator ekologiczny
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor ochrony radiologicznej
Inspektor ochrony środowiska
Instruktor higieny
Kontroler higieny mięsa
Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325301
325302
325390
325401
325402
325501
325502
325503
325504
325505
325506
325507
Nazwa zawodu/specjalności
Technik urządzeń ruchu lotniczego
Operator systemów sterylizacji artykułów
sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
Perfuzjonista
S
Technik elektroradiolog
S
Technik sterylizacji medycznej
Pozostali operatorzy aparatury medycznej
Technik analityki medycznej
S
Technik farmaceutyczny
S
Protetyk słuchu
S
Technik dentystyczny
S
Technik ortopeda
Pozostali technicy medyczni i dentystyczni
Dietetyk
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Pozostali detetycy i żywieniowcy
Akupunkturzysta
Bioenergoterapeuta
Biomasażysta
Chiropraktyk
Homeopata
Instruktor hipoterapii
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Muzykoterapeuta
Naturopata
Osteopata
Refleksolog
Zielarz-fitoterapeuta
Arteterapeuta
Podolog
Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub
komplementarne metody terapii
Laborant weterynaryjny
S
Technik weterynarii
Pozostali technicy weterynarii
Asystentka stomatologicznaS
Higienistka stomatologicznaS
Pozostałi asystenci dentystyczni
Terapeuta środowiskowy
Pozostali środowiskowi pracownicy ochrony
zdrowia
Optyk okularowy
S
Technik optyk
Pozostali optycy okularowi
Technik fizjoterapii
Technik masażystaS
Edukator ekologiczny
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor ochrony radiologicznej
Inspektor ochrony środowiska
Instruktor higieny
Kontroler higieny mięsa
Strażnik ochrony przyrody / środowiska
Symbol
cyfrowy
zawodu
325508
325509
325510
325511
325512
325590
325601
325901
325902
325903
325904
325905
325906
325907
325990
331101
331102
331103
331104
331105
331190
331201
331202
331203
331290
331301
331401
331402
331403
331490
331501
331502
331503
331504
331505
331506
331507
331508
Nazwa zawodu/specjalności
Technik analizy i monitoringu środowiska
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy S
Technik dozymetrysta
Technik ochrony środowiska S
Weterynaryjny kontroler sanitarny
Pozostały średni personel ochrony środowiska,
medycyny pracy i bhp
S
Ratownik medyczny
Felczer
Higienistka szkolna
Instruktor terapii uzależnień
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i
narządów
Opiekunka dziecięca S
Ortoptystka S
Terapeuta zajęciowy S
Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie
indziej niesklasyfikowany
Dealer aktywów finansowych
Makler papierów wartościowych
Pośrednik finansowy
Pracownik obsługi produktów finansowych
Pracownik scentralizowanych systemów
rozliczeniowych
Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów
finansowych
Pracownik (doradca) do spraw kredytów
Pracownik (doradca) do spraw pożyczek
Referent (asystent) bankowości
Pozostali pracownicy do spraw kredytów,
pożyczek i pokrewni
Księgowy
Asystent do spraw statystyki
Technik agrobiznesu S
Technik ekonomista S
Pozostały średni personel do spraw statystyki i
dziedzin pokrewnych
Gemmolog
Likwidator szkód
Rzeczoznawca
Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolnospożywczych
Rzeczoznawca samochodowy
Taksator
Taksator nieruchomości
Taksator ryzyka działalności firm
Symbol
cyfrowy
zawodu
325508
325509
325510
325511
325512
325515
325590
325601
325901
325902
325903
325904
325905
325906
325907
325990
331101
331102
331103
331104
331105
331190
331201
331202
331203
331290
331301
331401
331402
331403
331404
331490
331501
331502
331503
331504
214930
331506
244002
331508
331590
332101
332102
332103
Agent ubezpieczeniowy
Akwizytor funduszy emerytalnych
Broker reasekuracyjny
332101
332101
332103
332190
Nazwa zawodu/specjalności
Technik analizy i monitoringu środowiska
Technik bezpieczeństwa i higieny pracyS
Technik dozymetrysta
Technik ochrony środowiskaS
Weterynaryjny kontroler sanitarny
Technik gospodarki odpadami
Pozostały średni personel ochrony środowiska,
medycyny pracy i bhp
Ratownik medyczny
Felczer
Higienistka szkolna
Instruktor terapii uzależnień
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek
i narządów
Opiekunka dziecięcaS
OrtoptystkaS
Terapeuta zajęciowyS
Pozostały średni personel do spraw zdrowia
gdzie indziej niesklasyfikowany
Dealer aktywów finansowych
Makler papierów wartościowych
Pośrednik finansowy
Pracownik do spraw produktów finansowych
Pracownik scentralizowanych systemów
rozliczeniowych
Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów
finansowych
Pracownik do spraw kredytów
Pracownik do spraw pożyczek
Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej
Pozostali pracownicy do spraw kredytów,
pożyczek i pokrewni
Księgowy
Asystent do spraw statystyki
Technik agrobiznesuS
Technik ekonomistaS
Asystent przetwarzania danych
Pozostały średni personel do spraw statystyki i
dziedzin pokrewnych
Gemmolog
Likwidator szkód
Rzeczoznawca
Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych
Rzeczoznawca samochodowy
Taksator
Rzeczoznawca majątkowy
Taksator ryzyka działalności firm
Pozostali rzeczoznawcy (z wyłączeniem
majątkowych)
Agent ubezpieczeniowy
Agent ubezpieczeniowy
Broker reasekuracyjny
Pozostali agenci ubezpieczeniowi
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
332104
332201
Broker ubezpieczeniowy
Ekspozytor towarów (merchandiser)
332104
332201
Broker ubezpieczeniowy
Ekspozytor towarów (merchandiser)
332202
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
332202
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
332203
Przedstawiciel handlowy
332301
332302
Agent do spraw zakupów
Zaopatrzeniowiec
332401
332402
332490
333101
333102
333103
333104
333105
333106
333107
333108
Makler giełd towarowych
Makler morski
Pozostali pośrednicy handlowi
Agent celny
Agent klarujący
Eksploatator portu
Pracownik działu logistyki
Spedytor
332203
332290
332301
332302
332390
332401
332402
332490
333101
333102
333103
333104
333105
333106
333107
333108
Przedstawiciel handlowy
Pozostali przedstawiciele handlowi
Agent do spraw zakupów
Zaopatrzeniowiec
Pozostali zaopatrzeniowcy
Makler giełd towarowych
Makler morski
Pozostali pośrednicy handlowi
Agent celny
Agent klarujący
Eksploatator portu
Pracownik działu logistyki
Spedytor
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik logistyk S
Technik spedytor S
S
333109
333190
333201
333202
333203
333204
333205
333301
333302
333390
333401
333901
333902
333903
333904
333905
333906
Pozostali spedytorzy i pokrewni
Organizator imprez rozrywkowych (organizator
eventów)
Organizator imprez ślubnych
Organizator imprez sportowych
Organizator usług konferencyjnych
Organizator widowni
Pośrednik pracy
Pracownik agencji pracy tymczasowej
Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia
Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod
nieruchomości
Agent usług artystycznych
Licytator
Promotor marki (trendsetter)
Sprzedawca reklam internetowych
Tajemniczy klient (mystery shopper)
S
334101
Technik organizacji reklamy
Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Kierownik biura
334201
334301
334302
Sekretarz sądowy
Akredytowany asystent parlamentarny
Asystent dyrektora
333990
333190
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik logistykS
Technik spedytorS
S
Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu
koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)
333202
333203
333204
333205
333290
333301
333302
333390
Pozostali spedytorzy i pokrewni
Organizator imprez rozrywkowych (organizator
eventów)
Organizator imprez ślubnych
Organizator imprez sportowych
Organizator usług konferencyjnych
Organizator widowni
Pozostali organizatorzy konferencji i imprez
Pośrednik pracy
Pracownik agencji pracy tymczasowej
Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia
333401
Agent do spraw pozyskiwania gruntów
333402
Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
333404
Doradca do spraw rynku nieruchomości
333490
Pozostali agenci i administratorzy nieruchomości
333901
333902
333903
333904
333905
333906
Menedżer artystyczny
Licytator
Promotor marki (trendsetter)
Sprzedawca reklam internetowych
Tajemniczy klient (mystery shopper)
333201
333990
334101
334290
341103
334301
334302
S
Technik organizacji reklamy
Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Kierownik biura
Pozostali sekretarze prawni
Sekretarz sądowy
Akredytowany asystent parlamentarny
Asystent dyrektora
Symbol
cyfrowy
zawodu
334303
334304
334305
334306
334390
Nazwa zawodu/specjalności
Asystent parlamentarny
Asystent zarządu
Sekretarz konsularny
Technik administracji S
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze
biura zarządu
Symbol
cyfrowy
zawodu
334303
334304
334305
334306
334390
Nazwa zawodu/specjalności
Asystent parlamentarny
Asystent zarządu
Sekretarz konsularny
Technik administracjiS
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze
biura zarządu
334401
Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
334401
Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
334402
Sekretarka medyczna
335101
335102
335103
Funkcjonariusz celny
Funkcjonariusz straży granicznej
Urzędnik do spraw imigracji
334402
334490
335101
335102
335103
Sekretarka medyczna
Pozostali sekretarze medyczni i pokrewni
Funkcjonariusz celny
Funkcjonariusz straży granicznej
Urzędnik do spraw imigracji
335190
Pozostali funkcjonariusze celni i ochrony granic
335201
335202
335203
335290
335301
Kontroler rozliczeń podatkowych
Rewident kontroli skarbowej
Urzędnik podatkowy
Pozostali urzędnicy do spraw podatków
Urzędnik ubezpieczeń społecznych
Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń
społecznych
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na
budowę
Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej
Pozostali urzędnicy organów udzielających
licencji
Negocjator policyjny
Policjant służby kryminalnej
Technik kryminalistyki
Pozostali policjanci
Funkcjonariusz służby ochrony
Funkcjonariusz służby penitencjarnej
Pozostali funkcjonariusze służby więziennej
Funkcjonariusz służb specjalnych
Inspektor budowlany
Inspektor budowy dróg
Inspektor budowy mostów
Inspektor obrony cywilnej
Inspektor kontroli handlu i usług
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Inspektor do spraw miar i wag
Inspektor sanitarny
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru
gdzie indziej niesklasyfikowani
Detektyw prywatny
Sekretarka notarialna
Pozostały średni personel z dziedziny prawa i
pokrewny
Sekretarka w kancelarii prawnej
335201
335202
335203
335290
335301
335390
335401
335402
335403
335404
Kontroler rozliczeń podatkowych
Rewident kontroli skarbowej
Urzędnik podatkowy
Pozostali urzędnicy do spraw podatków
Urzędnik ubezpieczeń społecznych
Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń
społecznych
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na
budowę
Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej
335390
335401
335402
335403
335404
335490
Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji 335490
335501
335502
335503
335590
335601
335602
335690
335701
335901
335902
335903
335904
335905
335906
335907
335908
335909
Negocjator policyjny
Policjant służby kryminalnej
Technik kryminalistyki
Pozostali policjanci służby kryminalnej
Funkcjonariusz służby ochrony
Funkcjonariusz służby penitencjarnej
Pozostali funkcjonariusze służby więziennej
Funkcjonariusz służb specjalnych
Inspektor budowlany
Inspektor budowy dróg
Inspektor budowy mostów
Inspektor do spraw obrony cywilnej
Inspektor kontroli handlu i usług
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Inspektor do spraw miar i wag
Inspektor sanitarny
Inspektor transportu drogowego
Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru
gdzie indziej niesklasyfikowani
Detektyw prywatny
Sekretarka notarialna
335990
341101
341102
335501
335502
335503
335590
335601
335602
335690
335701
311211
311212
311213
325513
335905
311214
335907
325514
335909
335990
341101
341102
341190
341103
Sekretarka w kancelarii prawnej
334201
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Nazwa zawodu/specjalności
342301
342302
342303
342304
342305
342306
342307
342308
342309
342310
Instruktor fitness
Instruktor gimnastyki korekcyjnej
Instruktor jazdy konnej
Instruktor odnowy biologicznej
Instruktor rekreacji ruchowej
Instruktor rytmiki
Instruktor sportów siłowych
Instruktor sportów ekstremalnych
Instruktor sztuki walki
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
342301
342302
342303
342304
342305
342306
342307
342308
342309
342310
Asystent osoby niepełnosprawnejS
Opiekun osoby starszejS
Opiekun w domu pomocy społecznejS
Opiekunka środowiskowaS
Pracownik socjalny
Pracownik zarządzania kryzysowego
Asystent rodziny
Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy
społecznej i pracy socjalnej
Pracownik parafialny
Świecki krzewiciel wiary
Pozostali pracownicy z zakresu działalności
religijnej
Dżokej
Zawodnik dyscypliny sportu
Instruktor sportu
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
Menedżer dyscypliny sportu
Menedżer imprez sportowych
Menedżer sportu
Sędzia sportowy
Trener sportu
Trener sportu
Trener sportu
Pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze
sportowi
Instruktor fitness
Instruktor gimnastyki korekcyjnej
Instruktor jazdy konnej
Instruktor odnowy biologicznej
Instruktor rekreacji ruchowej
Instruktor rytmiki
Instruktor sportów siłowych
Instruktor sportów ekstremalnych
Instruktor sztuki walki
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
342390
Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
342390
Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
343101
343102
343103
343104
343190
343201
343202
343203
343204
Fotograf
Fotoreporter
Fotosista
341201
341202
341203
341204
341205
341206
341290
341301
341302
341390
342101
342102
342201
342202
342203
342204
342205
342206
342207
342208
342209
Asystent osoby niepełnosprawnej S
Opiekun osoby starszej S
Opiekun w domu pomocy społecznej S
Opiekunka środowiskowa S
Pracownik socjalny
Pracownik zarządzania kryzysowego
Symbol
cyfrowy
zawodu
Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy
socjalnej
Pracownik parafialny
Świecki krzewiciel wiary
Pozostali pracownicy z zakresu działalności
religijnej
Dżokej
Zawodnik dyscypliny sportu
Instruktor dyscypliny sportu
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
Menedżer dyscypliny sportu
Menedżer imprez sportowych
Menedżer sportu
Sędzia sportowy
Trener klasy I
Trener klasy II
Trener klasy mistrzowskiej
341201
341202
341203
341204
341205
341206
341207
341290
341301
341302
341390
342101
342102
342201
342202
342203
342204
342205
342206
342207
342207
342207
342290
S
343101
343102
343103
343104
Fotograf
Fotoreporter
Fotosista
343201
343202
343203
343204
Dekorator sklepów
Dekorator wnętrz
343205
Fototechnik
S
S
Florysta
S
Plastyk
Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa
S
artystycznego
343290
Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
343301
Bibliotekarz
S
S
S
Fototechnik
Pozostali fotografowie
Dekorator sklepów
Dekorator wnętrz
S
343206
Florysta
S
Plastyk
Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa
artystycznego
Rzeźbiarz w owocach i warzywach
343290
Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
343301
Bibliotekarz
343205
S
Symbol
cyfrowy
zawodu
343302
343303
343390
343401
343402
343403
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Pracownik galerii / muzeum
343302
343303
343304
Technik informacji naukowej S
Pozostali pracownicy bibliotek i informacji
naukowej
Organizator usług kateringowych
Szef kuchni (kuchmistrz)
Technik organizacji usług gastronomicznych
343390
S
343401
343402
343404
343490
343501
343502
343503
343504
343505
343506
343507
343590
343601
343602
343603
Akrobata
343701
343901
Tancerz S
Animator kultury S
Asystent kierownika produkcji filmowej /
telewizyjnej
Garderobiana
Inspicjent
Kaskader filmowy
Kaskader filmowy koordynator
Kierownik planu filmowego
Menedżer klubu muzycznego
Oświetlacz filmowy
Pirotechnik filmowy
Pirotechnik widowiskowy
Realizator światła
Rekwizytor
Sekretarz planu filmowego
Sufler
Technik organizacji produkcji filmowej i
S
telewizyjnej
Pozostały średni personel w zakresie działalności
artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
343902
343903
343904
343905
343906
343907
343908
343909
343910
343911
343912
343913
343914
343915
343916
343990
Aktor cyrkowy S
Clown
Iluzjonista
Komik
Treser zwierząt cyrkowych
Żongler
Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
Aktor scen muzycznych S
Muzyk S
Organista
343501
343502
343503
343504
343505
343506
343507
343590
343601
343602
343603
343690
343701
343901
343902
343903
343904
343905
343906
343907
343908
343909
343910
343910
343912
343913
343914
343915
343902
343990
351101
Operator bezprzewodowych sieci komputerowych 351101
351102
Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych 351102
351103
Technik teleinformatyk
S
351103
351190
351201
351202
Konserwator systemów komputerowych i sieci
Operator zintegrowanych systemów zarządzania
zasobami firmy (ERP)
351201
351202
Nazwa zawodu/specjalności
Pracownik galerii / muzeum
Technik informacji naukowej
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych
Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów,
informacji naukowej i pokrewni
Organizator usług kateringowych
Szef kuchni (kuchmistrz)
S
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług
gastronomicznych
Akrobata
Aktor cyrkowyS
Klaun (clown)
Iluzjonista
Komik
Treser zwierząt cyrkowych
Żongler
Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
Aktor scen muzycznychS
MuzykS
Organista
Pozostali muzycy i pokrewni
TancerzS
Animator kulturyS
Asystent kierownika produkcji filmowej /
telewizyjnejS
Garderobiana
Inspicjent
Kaskader filmowy
Kaskader filmowy – koordynator
Kierownik planu filmowego
Menedżer klubu muzycznego
Oświetlacz filmowy
Pirotechnik
Pirotechnik
Realizator światła
Rekwizytor
Sekretarz planu filmowego
Sufler
Asystent kierownika produkcji filmowej /
S
telewizyjnej
Pozostały średni personel w zakresie
działalności artystycznej i kulturalnej gdzie
indziej niesklasyfikowany
Operator bezprzewodowych sieci
komputerowych
Operator komputerowych urządzeń
peryferyjnych
S
Technik teleinformatyk
Pozostali operatorzy urządzeń
teleinformatycznych
Konserwator sieci i systemów komputerowych
Operator zintegrowanych systemów zarządzania
zasobami firmy
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Nazwa zawodu/specjalności
351401
351402
Technik informatykS
Technik tyfloinformatykS
Pozostali technicy wsparcia informatycznego i
technicznego
Operator sieci komputerowych
Operator sprzętu komputerowego
Operator systemów komputerowych
Pozostali operatorzy sieci i systemów
komputerowych
Administrator stron internetowych
Administrator systemów poczty elektronicznej
Pracownik pozycjonowania stron internetowych
351403
Pracownik pozycjonowania stron internetowych
351404
Projektant stron internetowych (webmaster)
352101
352102
352103
352104
352105
352106
352107
352108
352109
352110
352111
352112
352113
Asystent operatora dźwięku
Asystent operatora obrazu
Asystent techniczny realizatora dźwięku
Asystent techniczny realizatora programu
Imitator efektów dźwiękowych
Kinooperator
Mikser dźwięku
Mikser obrazu
Montażysta dźwięku
Montażysta obrazu
Operator dźwięku
Operator kamery
Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
351404
351405
351490
352101
352102
352103
352104
352105
352106
352107
352108
352109
352110
352111
352112
352113
Projektant stron internetowych (webmaster)
Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
Pozostali technicy sieci internetowych
Asystent operatora dźwięku
Asystent operatora obrazu
Asystent techniczny realizatora dźwięku
Asystent techniczny realizatora programu
Imitator efektów dźwiękowych
Kinooperator
Mikser dźwięku
Mikser obrazu
Montażysta dźwięku
Montażysta obrazu
Operator dźwięku
Operator kamery
Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
352114
Operator urządzeń transmisyjnych radiowych
352114
Operator radiowych urządzeń transmisyjnych
352115
Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych
352115
Operator telewizyjnych urządzeń transmisyjnych
352116
352117
352118
352119
352120
352121
Realizator dźwięku
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
Realizator rekonstrukcji dźwięku
352116
352117
352118
352119
352120
352121
352122
Realizator dźwięku
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
Realizator rekonstrukcji dźwięku
Technik dźwięku
351203
Technik informatyk S
Symbol
cyfrowy
zawodu
351203
351204
351401
351402
Pozostali technicy wsparcia informatycznego i
technicznego
Operator sieci komputerowych
Operator sprzętu komputerowego
Operator systemów komputerowych
Pozostali operatorzy sieci i systemów
komputerowych
Administrator stron internetowych
Administrator systemów poczty elektronicznej
351403
351290
351301
351302
351303
351390
S
S
Technik dźwięku
S
Technik realizacji dźwięku
Technik urządzeń audiowizualnych S
351290
351301
351302
351303
351390
352190
Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i
transmisji obrazu i dźwięku
352201
Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej 352201
352202
352203
Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
352290
411001
411002
411003
411004
411090
412001
413101
S
Technik telekomunikacji
Pozostali operatorzy urządzeń
telekomunikacyjnych
Administrator nieruchomości
Pracownik do spraw ewidencji ludności
Pracownik kancelaryjny
Technik prac biurowych S
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Sekretarka
Maszynistka
352190
352202
352203
352290
333403
411002
411003
411004
411090
412001
413101
S
Technik realizacji dźwięku
Technik urządzeń audiowizualnych
Technik realizacji nagrań i nagłośnieńS
Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i
transmisji obrazu i dźwięku
Operator urządzeń nadawczych telewizji
kablowej
Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
Technik telekomunikacjiS
Pozostali operatorzy urządzeń
telekomunikacyjnych
Administrator nieruchomości
Pracownik do spraw ewidencji ludności
Pracownik kancelaryjny
Technik prac biurowychS
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Sekretarka
Maszynistka
Symbol
cyfrowy
zawodu
413102
413103
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Operator aplikacji komputerowych
Operator edytorów tekstu
413102
413103
413190
413104
413201
421101
421102
421103
421104
421105
421106
421107
421108
421109
421190
421201
421202
421203
421290
421301
421302
421401
421402
421403
421490
422101
422102
422103
Stenograf
Operator wprowadzania danych
Asystent usług pocztowych
Asystent usług telekomunikacyjnych
Kasjer bankowy
Kasjer walutowy
Kontroler pocztowy
Kontroler rozliczeń pieniężnych
Skarbnik bankowy
S
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
S
Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
Bukmacher
Krupier
Pracownik kolektury
Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
Pracownik instytucji pożyczkowej
Pracownik lombardu
Inkasent
Poborca skarbowy
Windykator
Pozostali windykatorzy i pokrewni
Pracownik biura podróży
Rezydent biura turystycznego
Technik obsługi turystycznej S
334307
413201
421101
421102
421103
421104
421105
421106
421107
421108
422301
422401
422402
422501
422502
422590
422601
422602
422603
Pracownik centrum obsługi telefonicznej
(pracownik call center)
Operator centrali telefonicznej
Recepcjonista hotelowy
Technik hotelarstwa S
Informator ruchu pasażerskiego
Pracownik informacji turystycznej
Pozostali pracownicy biur informacji
Pracownik biura przepustek
Recepcjonista
Rejestratorka medyczna
S
421108
Technik usług pocztowych i finansowych
S
421190
421201
421202
421203
421290
421301
421302
421401
421402
421403
421490
422101
422102
422103
Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
Bukmacher
Krupier
Pracownik kolektury
Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
Pracownik instytucji pożyczkowej
Pracownik lombardu
Inkasent
Poborca skarbowy
Windykator
Pozostali windykatorzy i pokrewni
Pracownik biura podróży
Rezydent biura turystycznego
422201
422301
422401
422402
422501
422502
422590
422601
422602
422603
422690
422701
Ankieter
431101
431102
431103
Asystent do spraw księgowości
Fakturzystka
Technik rachunkowości S
Operator aplikacji komputerowych
Operator edytorów tekstu
Pozostałe maszynistki i operatorzy edytorów
tekstu
Stenograf-protokolant
Operator wprowadzania danych
Asystent usług pocztowych
Asystent usług telekomunikacyjnych
Kasjer bankowy
Kasjer walutowy
Kontroler pocztowy
Kontroler rozliczeń pieniężnych
Skarbnik bankowy
Technik usług pocztowych i finansowych
422190
422201
Nazwa zawodu/specjalności
422701
422702
422790
431101
431102
431103
431190
Technik obsługi turystycznejS
Pozostali konsultanci i inni pracownicy biur
podróży
Pracownik centrum obsługi telefonicznej
(pracownik call center)
Operator centrali telefonicznej
Recepcjonista hotelowy
Technik hotelarstwaS
Informator ruchu pasażerskiego
Pracownik informacji turystycznej
Pozostali pracownicy biur informacji
Pracownik biura przepustek
Recepcjonista
Rejestratorka medyczna
Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem
hotelowych)
Ankieter
Teleankieter
Pozostali ankieterzy
Asystent do spraw księgowości
Fakturzystka
Technik rachunkowościS
Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i
księgowości
Symbol
cyfrowy
zawodu
431201
431202
431203
Nazwa zawodu/specjalności
431301
432101
432102
432103
432104
Pracownik do spraw statystyki
Pracownik do spraw ubezpieczeń
Pracownik w biurze maklerskim
Pozostali pracownicy do spraw statystyki,
finansów i ubezpieczeń
Pracownik obsługi płacowej
Ekspedient wypożyczalni
Inwentaryzator
Magazynier
Pracownik punktu skupu
432190
432201
432301
432302
432303
432304
Pozostali magazynierzy i pokrewni
Planista produkcyjny
Dyspozytor radio taxi
Dyspozytor transportu samochodowego
Ekspedytor
Odprawiacz pociągów
432390
441101
441201
441202
441203
441290
441301
441302
441390
441401
441402
441403
441490
441501
441502
Pozostali pracownicy do spraw transportu
Pomocnik biblioteczny
Ekspedient pocztowy
Kurier
Listonosz
Pozostali listonosze i pokrewni
Kodowacz (koder)
Korektor tekstu
Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni
Archiwista dokumentów elektronicznych
Archiwista zakładowy
441901
Asystent do spraw wydawniczych
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej
niesklasyfikowani
Stewardesa
Steward statku morskiego
Pozostali stewardzi
Kierownik pociągu
Konduktor
Konduktor – konserwator kolei linowej
Kontroler biletów
Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
Rewizor pociągów
Pozostali konduktorzy i pokrewni
Pilot wycieczek
Przewodnik turystyczny górski
Przewodnik turystyczny miejski
Przewodnik turystyczny terenowy
431290
441990
511101
511102
511190
511201
511202
511203
511204
511205
511206
511290
511301
511302
511303
511304
S
Technik archiwista
Pozostali technicy archiwiści i pokrewni
Pracownik do spraw osobowych
Pracownik do spraw socjalnych
Symbol
cyfrowy
zawodu
431201
431202
431203
431290
431301
432101
432102
432103
432104
432105
432190
432201
432301
432302
432303
432304
432305
432390
441101
441201
441202
441203
441290
441301
441302
441390
441401
441402
441403
441490
441501
441502
441590
441901
441990
511101
511102
511190
511201
511202
511203
511204
511205
511206
511290
511301
511302
511303
511304
511390
Nazwa zawodu/specjalności
Pracownik do spraw statystyki
Pracownik do spraw ubezpieczeń
Pracownik w biurze maklerskim
Pozostali pracownicy do spraw statystyki,
finansów i ubezpieczeń
Pracownik obsługi płacowej
Ekspedient wypożyczalni
Inwentaryzator
Magazynier
Pracownik punktu skupu
Pracownik sortowania przesyłek i towarów
Pozostali magazynierzy i pokrewni
Planista produkcyjny
Dyspozytor radiotaxi
Dyspozytor transportu samochodowego
Ekspedytor
Odprawiacz pociągów
Konstruktor rozkładów jazdy
Pozostali pracownicy do spraw transportu
Pomocnik biblioteczny
Ekspedient pocztowy
Kurier
Listonosz
Pozostali listonosze i pokrewni
Kodowacz (koder)
Korektor tekstu
Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni
Archiwista dokumentów elektronicznych
Archiwista zakładowy
S
Technik archiwista
Pozostali technicy archiwiści i pokrewni
Pracownik do spraw osobowych
Pracownik do spraw socjalnych
Pozostali pracownicy działów kadr
Asystent do spraw wydawniczych
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej
niesklasyfikowani
Stewardesa / Steward
Steward statku morskiego
Pozostali stewardzi
Kierownik pociągu
Konduktor
Konduktor kolei linowej
Kontroler biletów
Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
Rewizor pociągów
Pozostali konduktorzy i pokrewni
Pilot wycieczek
Przewodnik turystyczny górski
Przewodnik turystyczny miejski
Przewodnik turystyczny terenowy
Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci
wycieczek
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
512001
512002
512090
513101
513201
513202
513203
Kucharz S
Kucharz małej gastronomii S
Pozostali kucharze
514101
514102
514103
514104
514105
Fryzjer S
Fryzjer damski
Fryzjer męski
Perukarz
514201
514202
514203
514204
514205
514206
514207
514208
514290
515101
515102
Charakteryzator
Kosmetyczka
Manikiurzystka
Pedikiurzystka
Pracownik solarium
Tatuażysta
515190
515201
515202
515203
Kelner S
Barista
Barman
Sommelier
Technik usług fryzjerskich
S
Technik usług kosmetycznych S
Wizażystka / stylistka
Pozostałe kosmetyczki i pokrewni
Inspektor hotelowy
Intendent
Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur,
hoteli i innych obiektów
Gospodyni
Organizator usług domowych
S
515290
515301
515302
515303
515390
516101
516102
Technik turystyki wiejskiej
Właściciel małego zakładu agroturystycznego /
hotelarskiego / gastronomicznego
Pozostali pracownicy usług domowych
Gospodarz domu
Kościelny
Robotnik gospodarczy
Pozostali gospodarze budynków
Astrolog
Wróżbita
516201
516301
516302
516303
516304
Symbol
cyfrowy
zawodu
512001
512001
512090
513101
513201
513202
513203
513290
514101
514102
514103
514104
514105
514190
514201
514202
514203
514204
514205
343917
514207
514208
514290
515101
515102
515190
515201
515202
515203
Nazwa zawodu/specjalności
KucharzS
KucharzS
Pozostali kucharze
KelnerS
Barista
Barman
Sommelier
Pozostali barmani
FryzjerS
Fryzjer damski
Fryzjer męski
Perukarz
Technik usług fryzjerskich
Pozostali fryzjerzy
Charakteryzator
Kosmetyczka
Manikiurzystka
Pedikiurzystka
Pracownik solarium
Tatuażysta
S
Technik usług kosmetycznychS
Wizażystka / stylistka
Pozostałe kosmetyczki i pokrewni
Inspektor hotelowy
Intendent
Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur,
hoteli i innych obiektów
Gospodyni
Organizator usług domowych
S
Osoba do towarzystwa
Kremator
Organizator usług pogrzebowych
Tanatoprakser
Żałobnik
515290
515301
515302
515303
515390
516101
516102
516190
516201
516301
516302
516303
516304
Technik turystyki wiejskiej
Właściciel małego zakładu agroturystycznego /
hotelarskiego / gastronomicznego
Pozostali pracownicy usług domowych
Gospodarz domu
Kościelny
Robotnik gospodarczy
Pozostali gospodarze budynków
Astrolog
Wróżbita
Pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni
Osoba do towarzystwa
Kremator
Organizator usług pogrzebowych
Tanatoprakser (balsamista)
Żałobnik
516390
Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych
516390
Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych
516401
516402
516403
516404
516405
516406
Fryzjer zwierząt (groomer)
Opiekun dzikich zwierząt
Opiekun zwierząt domowych
Trener koni wyścigowych
Treser psów
Zoofizjoterapeuta
516401
516402
516403
516404
516405
516406
Fryzjer zwierząt (groomer)
Opiekun dzikich zwierząt
Opiekun zwierząt domowych
Trener koni wyścigowych
Treser psów
Zoofizjoterapeuta
515204
515204
Symbol
cyfrowy
zawodu
516407
Nazwa zawodu/specjalności
516501
516502
Zoopsycholog
Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i
pracownicy zajmujący się zwierzętami
Instruktor doskonalenia technik jazdy
Instruktor nauki jazdy
516901
Radiesteta
Symbol
cyfrowy
zawodu
521101
Zoopsycholog
Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i
pracownicy zajmujący się zwierzętami
Instruktor techniki jazdy
Instruktor nauki jazdy
Pozostali instruktorzy nauki jazdy
Radiesteta
Asystent osobisty (concierge)
Osobisty doradca do spraw zakupów (personal
shooper)
Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Sprzedawca na targowisku / bazarze
Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
521102
Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
521201
Sprzedawca uliczny żywności
521201
522101
522102
522103
Antykwariusz
Kioskarz
Właściciel małego sklepu
522201
522202
Kierownik sali sprzedaży
Kierownik stoiska w markecie
522101
522102
522103
522190
522201
522202
522203
Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie
przydatności do spożycia
Antykwariusz
Kioskarz
Właściciel małego sklepu
Pozostali właściciele sklepów
Kierownik sali sprzedaży
Kierownik stoiska w markecie
Kierownik kas
522290
Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach
522301
522302
522303
522304
522305
522306
522390
523001
523002
523003
523090
524101
SprzedawcaS
Sprzedawca w branży mięsnej
Sprzedawca w branży przemysłowej
Sprzedawca w branży spożywczej
524101
Modelka / model
524101
524201
524301
524302
524390
Modelka / model
Demonstrator wyrobów
Akwizytor
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
Pozostali agenci sprzedaży bezpośredniej
516490
516407
Nazwa zawodu/specjalności
516490
516501
516502
516590
516901
516902
516904
521101
Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Sprzedawca na targowisku / bazarze
521102
516990
522301
522302
522303
522304
522305
522306
522390
523001
523002
523003
523090
524101
S
Sprzedawca
Sprzedawca w branży mięsnej
Sprzedawca w branży przemysłowej
Sprzedawca w branży spożywczej
516990
524190
524201
524301
524302
Technik handlowiec S
Technik księgarstwa S
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Kasjer biletowy
Kasjer handlowy
Kasjer w zakładzie pracy
Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
Modelka / model prezentacji ubiorów
Modelka / model twórczości reklamowej i
artystycznej
Pozostałe modelki i modele
Demonstrator wyrobów
Akwizytor
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
524401
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
524401
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
524402
524403
524404
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
Sprzedawca na telefon
Telemarketer
524402
524403
524404
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
Sprzedawca na telefon
Telemarketer
524490
Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach
sprzedaży telefonicznej / internetowej
524905
524502
Ekspedient stacji obsługi pojazdów
Sprzedawca w stacji paliw
524102
524501
524502
Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
Sprzedawca w stacji paliw
Technik handlowiecS
Technik księgarstwaS
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Kasjer biletowy
Kasjer handlowy
Kasjer w zakładzie pracy
Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
Modelka / model
Symbol
cyfrowy
zawodu
524601
524901
524902
524903
524904
Nazwa zawodu/specjalności
Wydawca posiłków / bufetowy
Bukieciarz
Doradca klienta
Ekspedient w punkcie usługowym
Hostessa
Symbol
cyfrowy
zawodu
524601
524901
524902
524903
516903
524906
Nazwa zawodu/specjalności
Wydawca posiłków / bufetowy
Bukieciarz
Doradca klienta
Ekspedient w punkcie usługowym
Hostessa
Pośrednik usług medycznych
Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani
Asystent edukacji romskiej
Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
Opiekunka dziecięca domowa (niania)
Rodzic zastępczy
Prowadzący rodzinny dom dziecka
Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym
Dzienny opiekun małego dziecka
Pozostali opiekunowie dziecięcy
Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
Asystent nauczyciela przedszkola
Asystent nauczyciela w szkole
Pozostali asystenci nauczycieli
Pozostały pomocniczy personel medyczny
531101
531102
531103
531104
531105
Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani
Asystent edukacji romskiej
Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
Opiekunka dziecięca domowa
Rodzic zastępczy
531190
531201
531202
Pozostali opiekunowie dziecięcy
Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
Asystent nauczyciela przedszkola
532101
532102
532190
532201
532202
Asystentka pielęgniarska
Opiekun medyczny S
Pozostały pomocniczy personel medyczny
Opiekunka domowa
Siostra PCK
531203
531102
531103
531104
531105
531106
531107
531108
531190
531201
531202
531204
531290
532190
532102
532190
532201
532202
532290
Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
532290
Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
532901
532902
532903
532904
532905
Pomoc apteczna
Pomoc dentystyczna
Preparator medyczny
Sanitariusz szpitalny
Zabiegowy balneologiczny
532901
532902
532903
532904
532905
524990
524990
Opiekun medycznyS
Pozostały pomocniczy personel medyczny
Opiekunka domowa
Siostra PCK
532990
Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie
532990
zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
541101
541201
541301
Strażak
Strażnik w zakładzie dla nieletnich
Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
541101
541201
541301
Pomoc apteczna
Pomoc dentystyczna
Preparator medyczny
Sanitariusz szpitalny
Zabiegowy balneologiczny
Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu
(doula)
Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie
zdrowia i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Strażak
Strażnik w zakładzie dla nieletnich
Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
541302
Funkcjonariusz logistyki Biura Ochrony Rządu
541301
Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
541303
541304
541305
541306
541307
541308
541309
Funkcjonariusz ochrony Biura Ochrony Rządu
Policjant służby prewencji
Policjant służby wspomagającej
Portier
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
Pracownik ochrony fizycznej II stopnia
541301
335504
335505
541306
541307
541307
541307
Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
Policjant służby prewencji
Policjant służby wspomagającej
Portier
Pracownik ochrony fizycznej
Pracownik ochrony fizycznej
Pracownik ochrony fizycznej
541310
Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia 541390
Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
541311
Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia 541390
Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
532906
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
541312
541313
541314
541315
Strażnik gminny / miejski
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży ochrony kolei
541390
541901
541902
541903
541904
541905
541906
541907
541908
541909
611104
611190
Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
Pracownik obsługi monitoringu
Ratownik górniczy
Ratownik górski
Ratownik morski
Ratownik pokładowy
Ratownik wodny zawodowy
Strażnik leśny
Strażnik łowiecki
Strażnik rybacki
Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej
niesklasyfikowani
Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw
polowych
Rolnik łąkarz
Rolnik producent kwalifikowanych nasion
rolniczych
Rolnik upraw polowych
Pozostali rolnicy upraw polowych
611201
Kierownik małego przedsiębiorstwa sadowniczego 611201
Kierownik gospodarstwa sadowniczego
611202
611203
611290
611301
Rolnik chmielarz
Sadownik
Pozostali sadownicy
Chirurg pielęgniarz drzew
Rolnik chmielarz
Sadownik
Pozostali sadownicy
Chirurg pielęgniarz drzew
611302
Kierownik małego przedsiębiorstwa ogrodniczego 611302
Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
611303
611304
611305
611306
611307
611308
611309
611310
611311
Ogrodnik S
Ogrodnik producent nasion
Ogrodnik szkółkarz
Ogrodnik terenów zieleni
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
Ogrodnik – uprawy pod osłonami
Producent i zbieracz ziół
611303
611304
611305
611306
611307
611308
611309
611310
611311
OgrodnikS
Ogrodnik producent nasion
Ogrodnik szkółkarz
Ogrodnik terenów zieleni
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
Ogrodnik – uprawy pod osłonami
Producent i zbieracz ziół
611312
Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)
611390
Pozostali ogrodnicy
611401
Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych
611402
611403
611490
612101
612102
612103
612104
612105
Producent żywności ekologicznej
Rolnik upraw mieszanych
Pozostali rolnicy upraw mieszanych
Dojarz
Hodowca bydła
Hodowca koni
Hodowca owiec
Hodowca trzody chlewnej
541990
611101
611102
611103
611390
Technik ochrony fizycznej osób i mienia S
611402
611403
Pozostali ogrodnicy
Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw
mieszanych
Producent zdrowej żywności
Rolnik upraw mieszanych
612101
612102
612103
612104
612105
Dojarz
Hodowca bydła
Hodowca koni
Hodowca owiec
Hodowca trzody chlewnej
611401
541312
541313
541314
541315
541316
541390
541317
541902
541903
541904
541905
541906
541907
541908
541909
541990
Strażnik gminny / miejski
Strażnik straży marszałkowskiej
Funkcjonariusz straży ochrony kolei
Technik ochrony fizycznej osób i mieniaS
Operator kontroli bezpieczeństwa
Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
Pracownik obsługi monitoringu
Ratownik górniczy
Ratownik górski
Ratownik morski
Ratownik pokładowy
Ratownik wodny
Strażnik leśny
Strażnik łowiecki
Strażnik rybacki
Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej
niesklasyfikowani
611101
Kierownik gospodarstwa upraw polowych
611102
Rolnik łąkarz
Rolnik producent kwalifikowanych nasion
rolniczych
Rolnik upraw polowych
Pozostali rolnicy upraw polowych
611103
611104
611190
611202
611203
611290
611301
Symbol
cyfrowy
zawodu
612106
612107
612108
612109
612110
612190
612201
612202
612203
612301
612302
612901
612902
612903
612990
613001
613002
613003
621001
621002
621003
621090
622101
622102
622201
622301
631001
632001
Nazwa zawodu/specjalności
Hodowca zwierząt domowych
Hodowca zwierząt futerkowych
Juhas
Kierownik małego przedsiębiorstwa
wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
Masztalerz
Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji
zwierzęcej
Hodowca drobiu
Kierownik małego przedsiębiorstwa hodowli
drobiu
Pracownik wylęgarni drobiu
Hodowca jedwabników
S
Pszczelarz
Hodowca inwentarza mieszanego
Hodowca ptaków
Hodowca zwierząt laboratoryjnych
Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej
niesklasyfikowani
Baca
Kierownik małego przedsiębiorstwa produkcji
roślinnej i zwierzęcej
Rolnik S
Drwal / pilarz drzew
Robotnik leśny
Wozak zrywkarz
Pozostali robotnicy leśni i pokrewni
Rybak hodowca
Rybak stawowy
S
Rybak śródlądowy
Rybak rybołówstwa morskiego
Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne
potrzeby
Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby
634001
634002
Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący
na własne potrzeby
Rybak pracujący na własne potrzeby
Zbieracz owoców, ziół i innych roślin
711101
Konserwator budynków
633001
711102
711103
Symbol
cyfrowy
zawodu
612106
612107
612108
Hodowca zwierząt domowych
Hodowca zwierząt futerkowych
Juhas
612109
Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej
612110
612201
Masztalerz
Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i
domowych
Hodowca drobiu
612202
Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu
612203
612290
612301
612302
612111
612902
612903
Pracownik wylęgarni drobiu
Pozostali hodowcy drobiu
Hodowca jedwabników
612190
Monter konstrukcji budowlanych
S
Renowator zabytków architektury
613003
613090
Pozostali rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
621001
621002
621003
621090
622101
622101
622201
622301
Drwal / pilarz drzew
Robotnik leśny
Wozak zrywkarz
Pozostali robotnicy leśni i pokrewni
Hodowca ryb
Hodowca ryb
612990
613001
613002
631001
632001
633001
634001
634002
711102
711103
711190
711201
711202
711203
711204
Monter kamiennych elementów budowlanych
711301
Kamieniarz S
S
Murarz
Zdun S
Murarz – tynkarz S
S
Pszczelarz
Hodowca inwentarza mieszanego
Hodowca ptaków
Hodowca zwierząt laboratoryjnych
Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej
niesklasyfikowani
Baca
Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i
zwierzęcej
RolnikS
711101
S
Nazwa zawodu/specjalności
711201
711202
711203
711204
711290
711301
711390
S
Rybak śródlądowy
Rybak rybołówstwa morskiego
Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne
potrzeby
Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby
Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący
na własne potrzeby
Rybak pracujący na własne potrzeby
Zbieracz owoców, ziół i innych roślin
Konserwator budynków i stanu technicznego
pomieszczeń
S
Monter konstrukcji budowlanych
Renowator zabytków architektury
Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i
konserwatorzy budynków
Monter kamiennych elementów budowlanych
Murarz
ZdunS
Murarz-tynkarzS
Pozostali murarze i pokrewni
KamieniarzS
Pozostali robotnicy obróbki kamienia
Symbol
cyfrowy
zawodu
711401
711402
711403
711404
Nazwa zawodu/specjalności
Betoniarz
Symbol
cyfrowy
zawodu
711401
711402
711403
711404
Betoniarz - zbrojarz S
Palowniczy
Zbrojarz
711490
711501
711502
711503
711504
Cieśla S
Cieśla szalunkowy
Stolarz budowlany
Szkutnik
711601
711602
711603
711604
711605
711606
Brukarz
Dróżnik obchodowy
711701
711901
711902
711903
711904
Monter budownictwa wodnego S
Montażysta dekoracji
Monter reklam
Monter rusztowań
Robotnik rozbiórki budowli
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu
surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Dekarz S
Cykliniarz
Glazurnik
Parkieciarz
S
Monter nawierzchni kolejowej
Mostowniczy
Toromistrz
Układacz nawierzchni drogowych
711501
711502
711503
711504
711590
711205
711602
711603
311215
711605
711606
711690
711701
711901
711902
711903
711904
Nazwa zawodu/specjalności
Betoniarz
Betoniarz-zbrojarzS
Palowniczy
Zbrojarz
Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i
pokrewni
CieślaS
Cieśla szalunkowy
Stolarz budowlany
Szkutnik
Pozostali cieśle i stolarze budowlani
Brukarz
Dróżnik obchodowy
S
Monter nawierzchni kolejowej
Mostowniczy
Toromistrz
Układacz nawierzchni drogowych
Pozostali robotnicy budowy dróg
Posadzkarz S
712101
712201
712202
712203
712204
Monter budownictwa wodnegoS
Montażysta dekoracji
Monter reklam
Monter rusztowań
Robotnik rozbiórki budowli
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu
surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
DekarzS
Cykliniarz
Glazurnik
Parkieciarz
Posadzkarz
712290
Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
712290
Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
712301
712302
712303
Monter ociepleń budynków
Sztukator
Tynkarz
712390
712401
Pozostali tynkarze i pokrewni
712301
712302
712303
712304
712390
712401
Monter ociepleń budynków
Sztukator
Tynkarz
Monter fasad
Pozostali tynkarze i pokrewni
712402
Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych 712402
712403
712404
712490
712501
712502
712503
712504
712505
Monter izolacji przemysłowych S
Termoizoler
Pozostali monterzy izolacji
Monter / składacz okien
Szklarz
Szklarz budowlany
Szklarz pojazdów
Witrażownik
712601
Hydraulik
711990
712101
712201
712202
712203
712204
Monter izolacji budowlanych
S
711990
712403
712404
712490
712501
712502
712503
712504
712505
712506
712590
712601
S
Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji chemoodpornych i
antykorozyjnych
Monter izolacji przemysłowychS
Termoizoler
Pozostali monterzy izolacji
Monter / składacz okien
Szklarz
Szklarz budowlany
Szklarz pojazdów
Witrażownik
Monter szkła budowlanego
Pozostali szklarze
Hydraulik
Symbol
cyfrowy
zawodu
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
712603
712604
712605
712606
712607
712608
712609
712610
Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody
S
Monter instalacji gazowych
S
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter rurociągów górniczych
Monter rurociągów okrętowych
Monter rurociągów przemysłowych
Monter sieci cieplnych
Monter sieci deszczownianych
Monter sieci gazowych
712611
Monter sieci komunalnych
712612
712613
712614
712615
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
712616
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
712602
712690
712701
712702
712703
S
S
Monter systemów rurociągowych
Monter urządzeń energii odnawialnej
Studniarz
Pozostali monterzy instalacji i urządzeń
sanitarnych
Mechanik urządzeń chłodniczych
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
Monter instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
S
712601
Hydraulik
712603
712604
712605
712606
712607
712608
712609
712610
Monter instalacji gazowych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter rurociągów górniczych
Monter rurociągów okrętowych
Monter rurociągów przemysłowych
Monter sieci cieplnych
Monter sieci deszczownianych
Monter sieci gazowych
712616
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
712612
712613
712614
712615
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
712616
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
712617
Monter instalacji gazów medycznych
712690
Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów
712701
712702
Mechanik urządzeń chłodniczych
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji
klimatyzacyjnych i chłodniczych
Monter płyt kartonowo-gipsowych
Monter systemów suchej zabudowy
Monter żaluzji
Technolog robót wykończeniowych w
budownictwie
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwieS
Monter stolarki budowlanej
Pozostali robotnicy budowlani robót
wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Malarz-tapeciarz
Malarz budowlany
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów
metalowych
Szpachlarz
Tapeciarz
Pozostali malarze i pokrewni
712703
712790
712901
712902
712903
712904
712905
Monter płyt kartonowo - gipsowych
Monter suchej zabudowy
Monter żaluzji
Technolog robót wykończeniowych w
budownictwie S
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie S
712901
712902
754902
712904
712905
712906
713101
713102
Pozostali robotnicy budowlani robót
wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Malarz - tapeciarz S
Malarz budowlany
713103
Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych
713207
713104
713105
713190
713201
713202
713203
713204
713205
713206
Szpachlarz
Tapeciarz
Pozostali malarze i pokrewni
Lakiernik S
Lakiernik proszkowy
Lakiernik samochodowy
Lakiernik tworzyw sztucznych
Lakiernik wyrobów drzewnych
Malarz lakiernik samolotowy
713104
713105
713190
713201
713202
713203
713204
713205
713206
713207
Malarz lakiernik wyrobów metalowych
713207
713208
713290
Piaskarz
Pozostali lakiernicy
713208
713290
712990
Nazwa zawodu/specjalności
712990
713101
713102
S
S
Monter systemów rurociągowych
Monter urządzeń energetyki odnawialnej
Studniarz
S
LakiernikS
Lakiernik proszkowy
Lakiernik samochodowy
Lakiernik tworzyw sztucznych
Lakiernik wyrobów drzewnych
Malarz-lakiernik samolotowy
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów
metalowych
Piaskarz
Pozostali lakiernicy
Symbol
cyfrowy
zawodu
713301
713302
713303
713304
713390
721101
721102
721103
721104
721105
721190
721201
721202
721203
721204
721205
721206
721207
721208
721209
721290
721301
721302
721303
721304
721305
721306
721401
721402
721403
721404
721405
721490
Nazwa zawodu/specjalności
Alpinista przemysłowy
Czyściciel elewacji budowlanych
Kominiarz S
Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje
budowlane i pokrewni
Brązownik
Formierz odlewnik
Ludwisarz
S
Modelarz odlewniczy
Zalewacz form
Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni
Lutowacz
Operator automatów spawalniczych
Operator zgrzewarek
Spawacz metodą MAG
Spawacz metodą MIG
Spawacz metodą TIG
Spawacz ręczny gazowy
Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
Zgrzewacz
Pozostali spawacze i pokrewni
Blacharz S
Blacharz budowlany
Blacharz izolacji przemysłowych S
Blacharz lotniczy
Blacharz okrętowy
Blacharz samochodowy
S
Monter bram
Monter kadłubów okrętowych S
Monter konstrukcji aluminiowych
Monter konstrukcji stalowych
Oczyszczacz konstrukcji stalowych
Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący
konstrukcje metalowe
Symbol
cyfrowy
zawodu
713301
713302
713303
713304
713390
721101
721102
721103
721104
721105
721190
721201
721202
721203
721204
721204
721204
721204
721204
721209
721290
721301
721302
721303
721304
721305
721306
721390
721401
721402
721403
721404
721405
721490
Nazwa zawodu/specjalności
Alpinista przemysłowy
Czyściciel elewacji budowlanych
KominiarzS
Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje
budowlane i pokrewni
Brązownik
Formierz odlewnik
Ludwisarz
S
Modelarz odlewniczy
Zalewacz form
Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni
Lutowacz
Operator robotów spawalniczych
Operator zgrzewarek
Spawacz
Spawacz
Spawacz
Spawacz
Spawacz
Zgrzewacz
Pozostali spawacze i pokrewni
BlacharzS
Blacharz budowlany
Blacharz izolacji przemysłowychS
Blacharz lotniczy
Blacharz okrętowy
S
Blacharz samochodowy
Pozostali blacharze
Monter bram
Monter kadłubów okrętowychS
Monter konstrukcji aluminiowych
Monter konstrukcji stalowych
Oczyszczacz konstrukcji stalowych
Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący
konstrukcje metalowe
Monter / konserwator kolei linowych, wyciągów
narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
721501
Monter / konserwator kolei linowych
721501
721502
721503
721504
721590
722101
722102
722103
722104
Monter konstrukcji linowych stałych
Monter wiertni
Takielarz
Pozostali monterzy konstrukcji linowych
Monter konstrukcji linowych stałych
Monter wiertni
Takielarz
Pozostali monterzy konstrukcji linowych
Kowal
Kowal wyrobów zdobniczych
Operator pras kuźniczych
Podkuwacz koni
721502
721503
721504
721590
722101
722102
722103
722104
722190
Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
722190
Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
722201
722202
722203
722204
Eguterzysta
Płatnerz
Rusznikarz
722201
722202
722203
722204
Eguterzysta
Płatnerz
Rusznikarz
S
Ślusarz S
S
Kowal
Kowal wyrobów zdobniczych
Operator pras kuźniczych
Podkuwacz koni
ŚlusarzS
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
722205
722206
722207
722290
722301
Ślusarz galanterii metalowej
Ślusarz narzędziowy
Traser
Pozostali ślusarze i pokrewni
Frezer
722205
722206
722207
722290
722301
Ślusarz galanterii metalowej
Ślusarz narzędziowy
Traser
Pozostali ślusarze i pokrewni
Frezer
722302
Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
722302
Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
722303
722303
722307
Operator maszyn do obróbki skrawaniem
Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu,
lin, siatek i kabli
Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk
tocznych
Operator maszyn i urządzeń do produkcji
opakowań blaszanych
Operator obrabiarek skrawających S
722307
Operator maszyn do obróbki skrawaniem
Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu,
lin, siatek i kabli
Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk
tocznych
Operator maszyn i urządzeń do produkcji
opakowań blaszanych
Operator obrabiarek skrawającychS
722308
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
722308
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
722309
Operator obrabiarek zespołowych
722309
Operator obrabiarek zespołowych
722310
Operator urządzeń do wyważania i centrowania
722310
Operator urządzeń do wyważania i centrowania
722311
722312
722311
722312
722401
722402
Strugacz
Szlifierz metali
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych
numerycznie
Tokarz w metalu
Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
Wiertacz w metalu
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do
metali i pokrewni
Docieracz polerowacz
Szlifierz ostrzarz
722401
722402
Strugacz
Szlifierz metali
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych
numerycznie
Tokarz w metalu
Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
Wiertacz w metalu
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do
metali i pokrewni
Docieracz-polerowacz
Szlifierz-ostrzarz
722490
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
722490
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
723101
723102
723103
723104
723105
Mechanik autobusów
Mechanik ciągników
Mechanik autobusów
Mechanik ciągników
Mechanik pojazdów samochodowych S
Mechanik samochodów ciężarowych
Mechanik samochodów osobowych
723101
723102
723103
723104
723105
723106
Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
723106
Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
723190
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
723190
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
723201
723202
Mechanik płatowców
Mechanik silników lotniczych
Mechanik wyposażenia lotniczego statków
powietrznych
Układacz konserwator spadochronów
Pozostali mechanicy statków powietrznych i
pokrewni
Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i
opróżniania zbiorników
723201
723202
Mechanik płatowców
Mechanik silników lotniczych
Mechanik wyposażenia lotniczego statków
powietrznych
Układacz-konserwator spadochronów
Pozostali mechanicy statków powietrznych i
pokrewni
Mechanik / konserwator urządzeń do
napełniania i opróżniania zbiorników
Mechanik / konserwator urządzeń
dźwignicowych
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i
melioracyjnych
722304
722305
722306
722313
722314
722315
722316
722390
723203
723204
723290
723301
722304
722305
722306
722313
722314
722315
722316
722390
723203
723204
723290
723301
723302
Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych 723302
723303
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i
melioracyjnych
723303
723304
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723304
Mechanik pojazdów samochodowychS
Mechanik samochodów ciężarowych
Mechanik samochodów osobowych
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
Symbol
cyfrowy
zawodu
723305
723306
723307
723308
723309
723310
723311
723312
723313
723314
723315
723316
723317
723390
723401
731101
731102
731103
731104
731105
731106
731190
731201
731202
731203
731204
731205
731206
731207
Nazwa zawodu/specjalności
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa
odkrywkowego
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Mechanik maszyn rolniczych
Mechanik maszyn szwalniczych
Mechanik - monter maszyn i urządzeń S
Mechanik okrętowy
Mechanik silników spalinowych
Mechanik taboru kolejowego
Monter - instalator urządzeń technicznych w
S
budownictwie wiejskim
Monter / konserwator urządzeń
przeciwpożarowych
Motorzysta statku morskiego
Motorzysta żeglugi śródlądowej
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń
rolniczych i przemysłowych
Mechanik pojazdów jednośladowych
Grawer
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych S
S
Mechanik precyzyjny
S
Optyk - mechanik
Ortopeda mechanik
Zegarmistrz S
Pozostali mechanicy precyzyjni
Monter akordeonów
Monter fortepianów i pianin
Monter instrumentów dętych blaszanych
Monter instrumentów lutniczych
S
Monter instrumentów muzycznych
Monter instrumentów perkusyjnych
Organomistrz
Symbol
cyfrowy
zawodu
723305
723306
723307
723308
723309
723310
723311
723312
723313
723314
723315
723316
723317
723390
723107
731611
731102
731103
731104
731105
731106
731190
731205
731202
731205
731205
731205
731205
731207
731208
Nazwa zawodu/specjalności
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa
odkrywkowego
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Mechanik maszyn rolniczych
Mechanik maszyn szwalniczych
Mechanik-monter maszyn i urządzeńS
Mechanik okrętowy
Mechanik silników spalinowych
Mechanik taboru kolejowego
Monter-instalator urządzeń technicznych w
budownictwie wiejskim
Monter / konserwator urządzeń
przeciwpożarowych
Motorzysta wachtowy
Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń
rolniczych i przemysłowych
Mechanik motocyklowyS
Grawer
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnychS
S
Mechanik precyzyjny
S
Optyk-mechanik
Ortopeda mechanik
ZegarmistrzS
Pozostali mechanicy precyzyjni
Monter instrumentów muzycznych
Monter fortepianów i pianin
Monter instrumentów muzycznych
Monter instrumentów muzycznych
Monter instrumentów muzycznych
Monter instrumentów muzycznych
Organomistrz
Korektor (naprawiacz) instrumentów
muzycznych
731290
Pozostali monterzy instrumentów muzycznych
731290
Pozostali monterzy instrumentów muzycznych
731301
731302
731303
731304
731305
731390
731401
731402
731403
731404
731405
Bursztyniarz
Metaloplastyk
Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych
Bursztyniarz
Metaloplastyk
Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
Szlifierz-polerowacz wyrobów artystycznych
Złotnik - jubiler S
Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni
Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
Ceramik wyrobów Użytkowych i ozdobnych
Formowacz ściernic
Formowacz wyrobów ceramicznych
Garncarz
731301
731905
731303
731304
731305
731390
731401
731402
731403
731404
731405
731406
Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
731406
Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
731407
731408
731409
Odlewnik wyrobów ceramicznych
Sortowacz – brakarz ceramiki
Szkliwierz ceramiki
731407
731408
731409
Odlewnik wyrobów ceramicznych
Sortowacz-brakarz ceramiki
Szkliwierz ceramiki
Złotnik-jubilerS
Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni
Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
Formowacz ściernic
Formowacz wyrobów ceramicznych
Garncarz
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
731490
731501
731502
731503
731504
731505
731506
Pozostali ceramicy i pokrewni
Formowacz wyrobów szklanych
Hutnik – dmuchacz szkła
Krajacz szkła
Polerowacz szkła ręczny
Sortowacz – brakarz szkła
Szlifierz polerowacz szkła optycznego
731490
731501
731502
731503
731504
731505
731506
Pozostali ceramicy i pokrewni
Formowacz wyrobów szklanych
Hutnik dmuchacz szkła
Krajacz szkła
Ręczny polerowacz szkła
Sortowacz-brakarz szkła
Szlifierz-polerowacz szkła optycznego
731507
Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
731507
Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
731508
Szlifierz szkła płaskiego
Pozostali formowacze wyrobów szklanych,
krajacze i szlifierze szkła
Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na
wyrobach z metali
Galwanizer
Giloszer szkła
Grawer szkła
Lustrzarz
Pozłotnik
Rzeźbiarz szkła
Szyldziarz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkła
Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy
ceramiki, szkła i pokrewni
Fajkarz
731508
Szlifierz szkła płaskiego
Pozostali formowacze wyrobów szklanych,
krajacze i szlifierze szkła
Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na
wyrobach z metali
Galwanizer
Giloszer szkła
Grawer szkła
Lustrzarz
Pozłotnik
Rzeźbiarz szkła
Szyldziarz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkła
Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy
ceramiki, szkła i pokrewni
Fajkarz
731590
731601
731602
731603
731604
731605
731606
731607
731608
731609
731610
731690
731701
731702
731703
731704
731705
731706
731707
731708
731790
731801
731802
731803
731804
731805
731806
731807
731808
731809
731890
731901
731902
731903
731904
731990
732101
Koszykarz - plecionkarz S
Łubiankarz
Modelarz wyrobów plecionkarskich
Rzeźbiarz w drewnie
Sitarz
Szczotkarz
Trzciniarz
Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i
pokrewnych materiałów
Arkadownik
Dziewiarz
Koronkarka
Plecionkarz
Przędzarz
Przygotowywacz włókna
Renowator tkanin unikatowych
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Tkacz
S
Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i
pokrewnych materiałów
Pamiątkarz
Wytwórca galanterii
Wytwórca sztucznych kwiatów
Zabawkarz
Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej
niesklasyfikowani
Fotograf poligraficzny
731590
731601
731602
731603
731604
731605
731606
731607
731608
731609
731610
731690
731701
731702
731703
731704
731705
731706
731707
731708
731790
731801
731802
731803
731804
731805
731806
731807
731808
731809
731810
731890
731901
731902
731903
731904
731990
732101
Koszykarz-plecionkarzS
Łubiankarz
Modelarz wyrobów plecionkarskich
Rzeźbiarz w drewnie
Sitarz
Szczotkarz
Trzciniarz
Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i
pokrewnych materiałów
Arkadownik
Dziewiarz
Koronkarka
Plecionkarz
Przędzarz
Przygotowywacz włókna
Renowator tkanin unikatowych
S
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Tkacz
Rękodzielnik wyrobów skórzanych
Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i
pokrewnych materiałów
Pamiątkarz
Wytwórca galanterii
Wytwórca sztucznych kwiatów
Zabawkarz
Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej
niesklasyfikowani
Fotograf poligraficzny
Symbol
cyfrowy
zawodu
732102
732103
732104
732105
732106
732107
732108
732109
732110
732111
732112
732113
732190
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732208
732290
732301
732302
732303
732304
741101
741102
741103
741104
741190
741201
741202
741203
741204
741205
741206
741207
741208
741209
741210
741211
741212
741213
741214
Nazwa zawodu/specjalności
Fotograf w drukarni filmowej
Giloszer
Grawer poligraficzny
Komputerowy składacz tekstu
Moletownik
Montażysta reprodukcyjny
Operator DTP
Operator fotoskładu
Operator skanera poligraficznego
Rysownik litograficzny
Rytownik
Trawiacz poligraficzny
Pozostali pracownicy przy pracach
przygotowawczych do druku
S
Drukarz
Drukarz sitodrukowy
Drukarz tkanin
Maszynista maszyn fleksograficznych
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn typograficznych
Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
Operator kserokopiarek
Pozostali drukarze
Introligator S
Introligator galanteryjny
Introligator poligraficzny
Operator maszyn introligatorskich
Elektromonter instalacji elektrycznych
Elektromonter reklam świetlnych
Elektryk S
Elektryk budowlany
Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
S
Elektromechanik
Elektromechanik elektrycznych przyrządów
pomiarowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych S
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa
domowego
Elektromechanik urządzeń chłodniczych
Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem
kolejowym
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Elektromonter / konserwator urządzeń
dźwignicowych
Elektromonter lotniczy
Elektromonter maszyn elektrycznych
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa
odkrywkowego
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Elektromonter okrętowy
Elektromonter prefabrykowanych stacji
transformatorowych
Symbol
cyfrowy
zawodu
732102
732103
732104
732105
732106
732107
732108
732109
732110
732111
732112
732113
732190
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732208
732290
732301
732302
732303
732304
732390
741101
741102
741103
741104
741190
741201
741202
741203
741204
741205
741206
741207
741208
741209
741210
741211
741212
741213
741214
Nazwa zawodu/specjalności
Fotograf w drukarni filmowej
Giloszer poligraficzny
Grawer poligraficzny
Komputerowy składacz tekstu
Moletownik
Montażysta reprodukcyjny
Operator DTP
Operator fotoskładu
Operator skanera poligraficznego
Rysownik litograficzny
Rytownik
Trawiacz poligraficzny
Pozostali pracownicy przy pracach
przygotowawczych do druku
S
Drukarz
Drukarz sitodrukowy
Drukarz tkanin
Maszynista maszyn fleksograficznych
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn typograficznych
Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
Operator kserokopiarek
Pozostali drukarze
IntroligatorS
Introligator galanteryjny
Introligator poligraficzny
Operator maszyn introligatorskich
Pozostali introligatorzy i pokrewni
Elektromonter instalacji elektrycznych
Elektromonter reklam świetlnych
ElektrykS
Elektryk budowlany
Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
S
Elektromechanik
Elektromechanik elektrycznych przyrządów
pomiarowych
Elektromechanik pojazdów samochodowychS
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa
domowego
Elektromechanik urządzeń chłodniczych
Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem
kolejowym
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Elektromonter / konserwator urządzeń
dźwignicowych
Elektromonter lotniczy
Elektromonter maszyn elektrycznych
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa
odkrywkowego
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Elektromonter okrętowy
Elektromonter prefabrykowanych stacji
transformatorowych
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
741215
Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
741215
Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
741216
741216
741220
Elektromonter taboru szynowego
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających
Elektromonter transformatorów
Elektromonter układów pomiarowych i automatyki
zabezpieczeniowej
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
741220
Elektromonter taboru szynowego
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających
Elektromonter transformatorów
Elektromonter układów pomiarowych i
automatyki zabezpieczeniowej
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
741290
Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy
741290
Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy
741301
Elektromonter linii kablowych
Elektromonter linii napowietrznych niskich i
średnich napięć
Elektromonter linii napowietrznych wysokich i
najwyższych napięć
741301
Elektromonter linii kablowych
Elektromonter napowietrznych linii niskich i
średnich napięć
Elektromonter napowietrznych linii wysokich i
najwyższych napięć
741304
Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
741304
Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
741305
741390
742101
742102
742103
742104
Elektromonter sieci trakcyjnej
Pozostali monterzy linii elektrycznych
Automatyk sterowania ruchem kolejowym
741305
741390
742101
742102
742103
742104
Elektromonter sieci trakcyjnej
Pozostali monterzy linii elektrycznych
Automatyk sterowania ruchem kolejowym
741217
741218
741219
741302
741303
742105
742106
742107
742108
742109
742110
742111
742112
742113
742114
742115
742116
742117
742190
742201
S
Monter - elektronik
Monter elektronik – aparatura medyczna
Monter elektronik – aparatura pomiarowa
Monter elektronik – elektroniczne instrumenty
muzyczne
Monter elektronik – elektroniczny sprzęt
sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
Monter elektronik – instalacja anten
Monter elektronik – naprawa sprzętu
audiowizualnego
Monter elektronik – sprzęt komputerowy
Monter elektronik – układy elektroniczne
automatyki przemysłowej
Monter elektronik – urządzenia
radiokomunikacyjne
Monter elektronik – urządzenia radiowotelewizyjne
Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń
technicznych osób i mienia
S
Monter mechatronik
Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów
metra
Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli
dyspozytorskiej metra
Serwisant sprzętu komputerowego
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci
urządzeń elektronicznych
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
(telemonter)
741217
741218
741219
741302
741303
742105
742106
742204
742108
742205
742110
742206
742207
742113
742114
742115
742116
742208
742190
742201
S
Monter-elektronik
Monter-elektronik – aparatura medyczna
Monter-elektronik – aparatura pomiarowa
Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty
muzyczne
Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt
sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
Monter-elektronik – instalacja anten
Monter-elektronik – naprawa sprzętu
audiowizualnego
Monter-elektronik – sprzęt komputerowy
Monter-elektronik – układy elektroniczne
automatyki przemysłowej
Monter-elektronik – urządzenia
radiokomunikacyjne
Monter-elektronik – urządzenia radiowotelewizyjne
Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń
technicznych osób i mienia
S
Monter mechatronik
Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów
metra
Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli
dyspozytorskiej metra
Serwisant sprzętu komputerowego
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci
urządzeń elektronicznych
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
(telemonter)
742202
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych S
742202
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychS
742203
Monter sieci telekomunikacyjnych
742203
Monter sieci telekomunikacyjnych
Pozostali monterzy i serwisanci instalacji i
urządzeń teleinformatycznych
Garmażer
Jeliciarz
Przetwórca ryb
Rozbieracz-wykrawacz
742290
751101
751102
751103
751104
Garmażer
Jeliciarz
Przetwórca ryb
Rozbieracz – wykrawacz
751101
751102
751103
751104
Symbol
cyfrowy
zawodu
751105
751106
751107
751190
751201
751202
751203
751204
751290
751301
751302
751390
751401
751402
751490
751501
751502
751503
751504
751505
751590
752101
752102
752103
752104
752105
752106
752190
752201
752202
752203
752204
752205
752206
752207
752208
752209
752290
752301
Nazwa zawodu/specjalności
Rzeźnik - wędliniarz S
Ubojowy
Wędliniarz S
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i
pokrewni
S
Cukiernik
Dekorator wyrobów cukierniczych
Karmelarz
S
Piekarz
Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
Maślarz
Serowar
Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów
mleczarskich
Młynarz
Przetwórca owoców i warzyw
Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców
roślinnych
Grzyboznawca
Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
Klasyfikator grzybów
Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
Klasyfikator ryb
Pozostali klasyfikatorzy Żywności i pokrewni
Impregnator drewna
Manipulant drewna okrągłego
Mygłowacz
Parzelniczy drewna
Sortowacz materiałów drzewnych
Suszarniowy drewna
Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i
pokrewni
Bednarz
Gięciarz drewna
Kołodziej
Renowator mebli artystycznych
Symbol
cyfrowy
zawodu
751105
751106
751107
751190
751201
751202
751203
751204
751290
751301
751302
751390
751401
751402
751490
751501
751502
751503
751504
751505
751590
752101
752102
752103
752104
752105
752106
752190
Stolarz S
Stolarz galanterii drzewnej
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
Stolarz meblowy
Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni
Frezer drewna
752201
752202
752203
752204
752205
752206
752207
752208
752209
752290
752301
752302
Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów
752302
752303
752304
752305
752306
752307
752308
752309
752310
Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
Operator urządzeń do polerowania drewna
Pilarz
Polerowacz wyrobów z drewna
Strugacz drewna
Szlifierz materiałów drzewnych
Tartacznik
Tokarz w drewnie
818903
752304
817210
752306
752307
752308
817211
752310
Nazwa zawodu/specjalności
Rzeźnik-wędliniarz
Ubojowy
WędliniarzS
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie
ryb i pokrewni
S
Cukiernik
Dekorator wyrobów cukierniczych
Karmelarz
S
Piekarz
Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
Maślarz
Serowar
Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów
mleczarskich
Młynarz
Przetwórca owoców i warzyw
Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców
roślinnych
Grzyboznawca
Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
Klasyfikator grzybów
Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
Klasyfikator ryb
Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Impregnator drewna
Manipulant drewna okrągłego
Mygłowacz
Parzelniczy drewna
Sortowacz materiałów drzewnych
Suszarniowy drewna
Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i
pokrewni
Bednarz
Gięciarz drewna
Kołodziej
Renowator mebli artystycznych
StolarzS
Stolarz galanterii drzewnej
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
Stolarz meblowy
Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni
Frezer drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
drewnianych
Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
Operator urządzeń do polerowania drewna
Pilarz
Polerowacz wyrobów z drewna
Strugacz drewna
Szlifierz materiałów drzewnych
Tartacznik
Tokarz w drewnie
Symbol
cyfrowy
zawodu
752311
752312
752390
753101
753102
753103
753104
753105
753106
753107
753108
753190
753201
753202
753301
753302
753303
753304
753305
753390
753401
753402
753403
753490
753501
753502
753503
753504
753505
Nazwa zawodu/specjalności
Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
Wiertacz drewna
Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do
obróbki drewna i pokrewni
Bieliźniarz
Gorseciarka
Kapelusznik – czapnik
Kożusznik
S
Krawiec
S
Kuśnierz
Modystka
Rękawicznik
Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i
pokrewni
Konstruktor odzieży
Krojczy
Hafciarka
Parasolnik
Szwaczka
Wytwórca abażurów
Żaglownik
Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni
Bieliźniarz – kołdrzarz
Symbol
cyfrowy
zawodu
752311
752312
752390
753101
753102
753103
753104
753105
753106
753107
753108
753190
Nazwa zawodu/specjalności
Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
Wiertacz w drewnie
Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do
obróbki drewna i pokrewni
Bieliźniarz
Gorseciarka
Kapelusznik-czapnik
Kożusznik
S
Krawiec
S
Kuśnierz
Modystka
Rękawicznik
Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i
pokrewni
Konstruktor odzieży
Krojczy
Hafciarka
Parasolnik
Szwaczka ręczna
Wytwórca abażurów
Żaglownik
Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni
Bieliźniarz-kołdrzarz
Garbarz skór S
Garbarz skór bez włosa
Klasyfikator skór
Konserwator skór surowych
Wyprawiacz skór futerkowych
753201
753202
753301
753302
753303
753304
753305
753390
753401
753402
753403
753490
753501
753502
753503
753504
753505
753590
Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
753590
Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
753601
753602
753603
753604
753605
753606
Cholewkarz
Cholewkarz
753701
753702
753703
Bandażysta ortopedyczny
754101
754102
754103
754104
754105
Kierownik prac podwodnych
Nurek
Nurek saturowany
Operator systemów nurkowych
Płetwonurek ratownik
754201
Strzałowy
753601
753602
753603
753604
815605
753606
753690
753701
753702
753703
753790
754101
754102
754102
754104
754105
754190
754201
754202
754203
Tapicer S
Tapicer meblowy
Pozostali tapicerzy i pokrewni
S
Obuwnik
Obuwnik miarowy
Obuwnik ortopedyczny
Obuwnik przemysłowy
Szewc naprawiacz
Kaletnik S
Rymarz
TapicerS
Tapicer meblowy
Pozostali tapicerzy i pokrewni
Garbarz skórS
Garbarz skór bez włosa
Klasyfikator skór
Konserwator skór surowych
Wyprawiacz skór futerkowych
S
Obuwnik
Obuwnik miarowy
Obuwnik ortopedyczny
Obuwnik przemysłowy
Szewc
Pozostali obuwnicy i pokrewni
Bandażysta ortopedyczny
KaletnikS
Rymarz
Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
Kierownik prac podwodnych
Nurek
Nurek
Operator systemów nurkowych
Płetwonurek ratownik
Pozostali nurkowie
Strzałowy (górnik strzałowy)
Wydawca środków strzałowych
Instruktor strzałowy
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
754301
Brakarz wyrobów przemysłowych
754290
754301
Pozostali strzałowi i pokrewni
Klasyfikator wyrobów przemysłowych
754401
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
754401
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
754402
Pracownik ochrony roślin
754402
811101
811102
811103
Sygnalista szybowy
834205
834206
834207
811108
Górnik eksploatacji podziemnej
S
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych
(sygnalista)
Operator koparki
Operator koparko – ładowarki
Operator ładowarki
Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania
torfu
Operator maszyn urabiających i ładujących
Pracownik ochrony roślin
Pozostali robotnicy zwalczania szkodników i
chwastów
Monter znaków nawigacyjnych
Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
gdzie indziej niesklasyfikowani
S
Górnik eksploatacji podziemnej
S
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
811109
Operator obudów zmechanizowanych
811190
811110
811111
Operator spycharki
Wydobywca kruszywa i gliny
Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej
eksploatacji złóż i pokrewni
Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej rud
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej węgla
Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i
sortowania surowców mineralnych
834208
811111
Operator koparki
Operator koparko-ładowarki
Operator ładowarki
Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania
torfu
Operator maszyn urabiających i ładujących
Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej
eksploatacji złóż i pokrewni
Operator spycharki
Wydobywca kruszywa i gliny
Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej
eksploatacji złóż i pokrewni
Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej rud
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej węgla
Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i
sortowania surowców mineralnych
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do
przeróbki mechanicznej kopalin
Górnik eksploatacji otworowejS
Operator urządzeń do obróbki odwiertów
wydobywczych
754490
754901
Monter znaków nawigacyjnych
754901
754990
811101
811102
811103
811104
811105
811106
811107
811190
811201
811202
811203
811204
S
811107
811108
811190
811201
811202
811203
811204
811290
811301
811302
811303
811304
811305
811390
811401
811402
811403
811404
811405
811406
811407
811408
Górnik eksploatacji otworowej S
Operator urządzeń do obróbki odwiertów
wydobywczych
Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i
geofizycznych S
Wiertacz studni
Wiertacz S
Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i
wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Hartowacz betonów i sylikatów
Krajacz materiałów budowlanych
Operator automatów ceglarskich i wapienno piaskarskich
Operator urządzeń do formowania bloków i
tynków gipsowych
Operator urządzeń do produkcji elementów z
betonu komórkowego
Operator urządzeń do produkcji mas
asfaltobetonowych
Operator urządzeń wytwórczych mieszanek
betonowych
Pilarz kamienia
811301
811302
811305
WiertaczS
811304
811305
Wiertacz studni
811390
811401
811402
731410
811404
811405
811406
811407
811408
WiertaczS
Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i
wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Hartowacz betonów i sylikatów
Krajacz materiałów budowlanych
Operator automatów ceglarskich i wapiennopiaskarskich
Operator urządzeń do formowania bloków i
tynków gipsowych
Operator urządzeń do produkcji elementów z
betonu komórkowego
Operator urządzeń do produkcji mas
asfaltobetonowych
Operator urządzeń wytwórczych mieszanek
betonowych
Pilarz kamienia
Symbol
cyfrowy
zawodu
811409
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Szlifierz kamienia
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do
produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i
pokrewni
Ciągacz rur
Hartownik
Operator agregatów do obróbki cieplnej
811409
Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
Operator maszyn i urządzeń do obróbki
S
plastycznej
812104
812106
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych S
812106
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychS
812107
812108
812109
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych S
Operator maszyny rozlewniczej
Operator pieców do obróbki cieplnej
812107
812108
812109
Operator maszyn i urządzeń odlewniczychS
Operator maszyny rozlewniczej
Operator pieców do obróbki cieplnej
812110
Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
Operator urządzeń do elektrolitycznego
uzyskiwania metali
Operator urządzeń próżniowego odgazowania
stali
Operator urządzeń przygotowania wsadu
Operator urządzeń walcowni
Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
Piecowy pieca łukowego
Pulpitowy wielkich pieców
Tłoczarz w metalu
Wytapiacz metali nieżelaznych
Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do
produkcji i przetwórstwa metali
Operator urządzeń do elektroforetycznego
nakładania powłok
Operator urządzeń do emaliowania
Operator urządzeń do nakładania powłok
galwanicznych
Operator urządzeń do natryskowego nakładania
powłok
Operator urządzeń do platerowania
Operator urządzeń do przygotowania powierzchni
do nakładania powłok
Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania
powłok
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki
powierzchniowej metali i nakładania powłok
Aparatowy procesów chemicznych
Operator maszyn do produkcji papy
Operator maszyn do produkcji taśm
magnetycznych
Operator maszyn zapałczanych
Operator reaktorów i autoklawów
Operator urządzeń destylacyjnych
Operator urządzeń do ekstrakcji
Operator urządzeń do krystalizacji
Operator urządzeń do obróbki cieplnej
chemikaliów
Operator urządzeń do produkcji cementu
812110
Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
Operator urządzeń do elektrolitycznego
uzyskiwania metali
Operator urządzeń próżniowego odgazowania
stali
Operator urządzeń przygotowania wsadu
Operator urządzeń walcowni
Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
Piecowy pieca łukowego
Pulpitowy wielkich pieców
Tłoczarz w metalu
Wytapiacz metali nieżelaznych
Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do
produkcji i przetwórstwa metali
Operator urządzeń do elektroforetycznego
nakładania powłok
Operator urządzeń do emaliowania
Operator urządzeń do nakładania powłok
galwanicznych
Operator urządzeń do natryskowego nakładania
powłok
Operator urządzeń do platerowania
Operator urządzeń do przygotowania
powierzchni do nakładania powłok
Operator urządzeń do zanurzeniowego
nakładania powłok
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki
powierzchniowej metali i nakładania powłok
Aparatowy procesów chemicznych
Operator maszyn do produkcji papy
Operator maszyn do produkcji taśm
magnetycznych
Operator maszyn zapałczanych
Operator reaktorów i autoklawów
Operator urządzeń destylacyjnych
Operator urządzeń do ekstrakcji
Operator urządzeń do krystalizacji
Operator urządzeń do obróbki cieplnej
chemikaliów
Operator urządzeń do produkcji cementu
811490
812101
812102
812103
812104
812105
812111
812112
812113
812114
812115
812116
812117
812118
812119
812120
812190
812201
812202
812203
812204
812205
812206
812207
812290
813101
813102
813103
813104
813105
813106
813107
813108
813109
813110
811490
812101
812102
812103
812105
812111
812112
812113
812114
812115
812116
812117
812118
812119
812120
812190
812201
812202
812203
812204
812205
812206
812207
812290
813101
813102
813103
813104
813105
813106
813107
813108
813109
813110
Szlifierz kamienia
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do
produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i
pokrewni
Ciągacz rur
Hartownik
Operator agregatów do obróbki cieplnej
Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
Operator maszyn i urządzeń do obróbki
S
plastycznej
Symbol
cyfrowy
zawodu
813111
813112
813113
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów
nieorganicznych
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów
organicznych
Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
813111
813112
813113
813115
Operator urządzeń do produkcji gazów
technicznych
Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
813116
Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych 813116
Nazwa zawodu/specjalności
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów
nieorganicznych
Operator urządzeń do produkcji chemikaliów
organicznych
Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
813120
813121
Operator urządzeń do produkcji gazów
technicznych
Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
Operator urządzeń do produkcji mas
bitumicznych
Operator urządzeń do produkcji materiałów
półprzewodnikowych
Operator urządzeń do produkcji materiałów
wybuchowych i pokrewnych
Operator urządzeń do produkcji nawozów
sztucznych
Operator urządzeń do produkcji ołówków
Operator urządzeń do produkcji sadzy
Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
813122
Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
813123
Operator urządzeń do produkcji środków
piorących i myjących
813123
Operator urządzeń do produkcji środków
piorących i myjących
813124
Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
813124
Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
813114
813120
813121
Operator urządzeń do produkcji materiałów
półprzewodnikowych
Operator urządzeń do produkcji materiałów
wybuchowych i pokrewnych
Operator urządzeń do produkcji nawozów
sztucznych
Operator urządzeń do produkcji ołówków
Operator urządzeń do produkcji sadzy
813122
813117
813118
813119
813125
813126
813127
813128
813129
813130
813131
813132
813133
813134
813135
813136
813137
813138
813139
813190
813201
813202
813290
814101
814102
814103
814104
814105
813115
813117
813118
813119
Operator urządzeń do produkcji włókien
chemicznych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
farmaceutycznych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
kosmetycznych
Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i
gazu
Operator urządzeń filtrujących
Operator urządzeń granulujących
Operator urządzeń homogenizujących
Operator urządzeń koksowniczych
Operator urządzeń mieszających
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Operator urządzeń rozdrabniających
Operator urządzeń sorpcyjnych
Operator urządzeń wyparnych
Operator wirówek
Stokażowy
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do
produkcji wyrobów chemicznych
Operator minilabu fotograficznego
Operator urządzeń do obróbki błon i filmów
fotograficznych
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji
materiałów światłoczułych i obróbki filmów
Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
Operator urządzeń do wulkanizacji
Operator urządzeń przetwórstwa surowców
gumowych
Wulkanizator
Wulkanizator taśm przenośnikowych
813114
S
813125
813126
813127
813128
813129
813130
813131
813132
813133
813134
813135
813136
813137
813138
813139
813190
813201
813202
813290
814101
814102
814103
814104
814105
Operator urządzeń do produkcji włókien
chemicznych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
farmaceutycznych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
kosmetycznych
Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i
gazu
Operator urządzeń filtrujących
Operator urządzeń granulujących
Operator urządzeń homogenizujących
Operator urządzeń koksowniczych
Operator urządzeń mieszających
S
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Operator urządzeń rozdrabniających
Operator urządzeń sorpcyjnych
Operator urządzeń wyparnych
Operator wirówek
Stokażowy
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do
produkcji wyrobów chemicznych
Operator minilabu fotograficznego
Operator urządzeń do obróbki błon i filmów
fotograficznych
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji
materiałów światłoczułych i obróbki filmów
Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
Operator urządzeń do wulkanizacji
Operator urządzeń do przetwórstwa surowców
gumowych
Wulkanizator
Wulkanizator taśm przenośnikowych
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
814190
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów gumowych
814190
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów gumowych
814201
Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
814201
Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
814202
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
814202
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
814203
Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z
tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
Operator urządzeń do formowania wyrobów z
tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do spieniania tworzyw
sztucznych
Operator wtryskarki
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych S
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator maszyn do lakierowania i laminowania
przetworów papierowych
Operator maszyn do produkcji opakowań z
papieru i tektury
Operator maszyn do produkcji papierowych
artykułów piśmiennych
Operator maszyn do produkcji papierowych
artykułów toaletowych i sanitarnych
Operator maszyn do produkcji papieru i tektury
falistej
Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
Operator maszyn krojących i wykrawających do
papieru
Operator pras do formowania wyrobów z masy
papierniczej
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów papierniczych
Operator maszyn do przygotowania włókien
Operator maszyn przędzalniczych
Operator przewijarek i skręcarek nitek
Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i
pokrewni
Operator maszyn dziewiarskich
814203
Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z
tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
Operator urządzeń do formowania wyrobów z
tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do spieniania tworzyw
sztucznych
Operator wtryskarki
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznychS
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator maszyn do lakierowania i laminowania
przetworów papierowych
Operator maszyn do produkcji opakowań z
papieru i tektury
Operator maszyn do produkcji papierowych
artykułów piśmiennych
Operator maszyn do produkcji papierowych
artykułów toaletowych i sanitarnych
Operator maszyn do produkcji papieru i tektury
falistej
Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
Operator maszyn krojących i wykrawających do
papieru
Operator pras do formowania wyrobów z masy
papierniczej
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów papierniczych
Operator maszyn do przygotowania włókien
Operator maszyn przędzalniczych
Operator przewijarek i skręcarek nitek
Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i
pokrewni
Operator maszyn dziewiarskich
814204
814205
814206
814207
814208
814209
814290
814301
814302
814303
814304
814305
814306
814307
814308
814390
815101
815102
815103
815190
815201
814204
814205
814206
814207
814208
814209
814290
814301
814302
814303
814304
814305
814306
814307
814308
814390
815101
815102
815103
815190
815201
815202
Operator maszyn przygotowawczych do
wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
815202
Operator maszyn przygotowawczych do
wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
815203
Operator maszyn tkackich
815203
Operator maszyn tkackich
815204
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym S
815204
Operator maszyn w przemyśle włókienniczymS
815290
815301
815401
815501
815502
815503
Pozostali operatorzy maszyn tkackich i
dziewiarskich
Operator maszyn do szycia
Operator maszyn wykończalniczych wyrobów
włókienniczych
Operator agregatów natryskowych
Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki
skór
Operator maszyn i urządzeń mechanicznej
obróbki skór
815290
815301
815401
815501
815502
815503
Pozostali operatorzy maszyn tkackich i
dziewiarskich
Szwaczka maszynowa
Operator maszyn wykończalniczych wyrobów
włókienniczych
Operator agregatów natryskowych
Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki
skór
Operator maszyn i urządzeń mechanicznej
obróbki skór
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Nazwa zawodu/specjalności
815702
815790
Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania
futer i skór
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
Operator urządzeń kaletniczych
Operator urządzeń montażowych obuwia
Operator urządzeń wykrawających elementy
obuwia
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
obuwia
Operator urządzeń do prania, prasowania i
chemicznego czyszczenia tekstyliów
Pracownik pralni chemicznej
Pozostali operatorzy maszyn do prania
Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
815901
Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
815902
Operator maszyn tapicerskich
815902
815903
Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży 815903
Operator maszyn tapicerskich
Operator urządzeń do klejenia elementów
odzieży
Operator urządzeń wykrawających i
nawarstwiających
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów włókienniczych, futrzarskich i
skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
Aparatowy produkcji drożdży
Aparatowy produkcji octu
Operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczegoS
815590
815601
815602
815603
815604
815690
Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer
i skór
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
Operator urządzeń kaletniczych
Operator urządzeń montażowych obuwia
Operator urządzeń wykrawających elementy
obuwia
Symbol
cyfrowy
zawodu
815702
815901
815904
815990
816001
816002
816003
816004
816005
816006
816007
816008
816009
816010
816011
816012
816013
816014
816015
816016
816017
816018
816019
815601
815602
815603
815604
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia 815690
Operator urządzeń do prania, prasowania i
chemicznego czyszczenia tekstyliów
Pracownik pralni chemicznej
815701
815590
Operator urządzeń wykrawających i
nawarstwiających
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych
gdzie indziej niesklasyfikowani
Aparatowy produkcji drożdży
Aparatowy produkcji octu
Operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego S
Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
Operator urządzeń do obróbki surowca
mleczarskiego
Operator urządzeń do produkcji cukru
Operator urządzeń do produkcji koncentratów
spożywczych
Operator urządzeń do produkcji majonezu i
musztardy
Operator urządzeń do produkcji makaronu
Operator urządzeń do produkcji napojów
bezalkoholowych
Operator urządzeń do produkcji pasz
Operator urządzeń do produkcji pieczywa
Operator urządzeń do produkcji piwa
Operator urządzeń do produkcji spirytusu
Operator urządzeń do produkcji tłuszczów
roślinnych
Operator urządzeń do produkcji wina
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
cukierniczych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
mleczarskich
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
spirytusowych
815701
815904
815990
816001
816002
816003
816004
816005
816006
816007
816008
816009
816010
816011
816012
816013
816014
816015
816016
816017
816018
816019
816020
Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego 816020
816021
816022
816023
Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
Operator urządzeń do suszenia zbóż
Operator urządzeń elewatorów zbożowych
816021
816022
816023
Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
Operator urządzeń do obróbki surowca
mleczarskiego
Operator urządzeń do produkcji cukru
Operator urządzeń do produkcji koncentratów
spożywczych
Operator urządzeń do produkcji majonezu i
musztardy
Operator urządzeń do produkcji makaronu
Operator urządzeń do produkcji napojów
bezalkoholowych
Operator urządzeń do produkcji pasz
Operator urządzeń do produkcji pieczywa
Operator urządzeń do produkcji piwa
Operator urządzeń do produkcji spirytusu
Operator urządzeń do produkcji tłuszczów
roślinnych
Operator urządzeń do produkcji wina
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
cukierniczych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
mleczarskich
Operator urządzeń do produkcji wyrobów
spirytusowych
Operator urządzeń do przerobu ziarna
kakaowego
Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
Operator urządzeń do suszenia zbóż
Operator urządzeń elewatorów zbożowych
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
816030
Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w
opakowania kartonowe
Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
Operator urządzeń przetwórstwa drobiu
Operator urządzeń przetwórstwa kawy
Operator urządzeń przetwórstwa mięsa
Operator urządzeń przetwórstwa owocowowarzywnego
Operator urządzeń przetwórstwa ryb
816031
Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego 816031
Nazwa zawodu/specjalności
817101
817102
817103
817104
817105
817106
Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w
opakowania kartonowe
Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
Operator urządzeń do przetwórstwa kawy
Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa
Operator urządzeń do przetwórstwa owocowowarzywnego
Operator urządzeń do przetwórstwa ryb
Operator urządzeń do przetwórstwa
ziemniaczanego
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów spożywczych i pokrewni
Operator kalandrów wyrobów papierowych
Operator linii do belowania makulatury
Operator maszyny odwadniającej celulozę
Operator maszyny papierniczej
Operator maszyny tekturniczej
Operator pergaminiarki
Operator urządzeń bielących masy włókniste
817107
Operator urządzeń bielących masy włókniste
817108
Operator urządzeń do impregnowania i
powlekania wyrobów papierowych
817108
Operator urządzeń do impregnowania i
powlekania wyrobów papierowych
817109
Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
817109
Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
816024
816025
816026
816027
816028
816029
817101
817102
817103
817104
817105
817106
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów spożywczych i pokrewni
Operator kalandrów wyrobów papierowych
Operator linii do belowania makulatury
Operator maszyny odwadniającej celulozę
Operator maszyny papierniczej
Operator maszyny tekturniczej
Operator pergaminiarki
817107
816090
817110
817111
817112
817113
817114
817190
817201
817202
817203
817204
817205
817206
817207
817208
817209
Operator urządzeń do przygotowywania i
dozowania dodatków masowych
Operator urządzeń do ścierania drewna
Operator urządzeń rębalni drewna
Operator urządzeń rozwłókniających
Operator urządzeń warzelni
Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy
papierniczej i produkcji papieru
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
Operator pras w produkcji drzewnej
Operator sklejarek płyt stolarskich
Operator skrawarek drewna
Operator spajarek okleiny i łuszczki
Operator strugarek i frezarek do drewna
Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania
tarcicy
816024
816025
816026
816027
816028
816029
816030
816090
817110
817111
817112
817113
817114
817190
817201
817202
817203
817204
817205
817206
817207
817208
817209
Operator urządzeń do przygotowywania i
dozowania dodatków masowych
Operator urządzeń do ścierania drewna
Operator urządzeń rębalni drewna
Operator urządzeń rozwłókniających
Operator urządzeń warzelni
Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy
papierniczej i produkcji papieru
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
Operator pras w produkcji drzewnej
Operator sklejarek płyt stolarskich
Operator skrawarek drewna
Operator spajarek okleiny i łuszczki
Operator strugarek i frezarek do drewna
Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania
tarcicy
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki
drewna
Operator automatów do formowania wyrobów
szklanych
817290
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna 817290
818101
Operator automatów do formowania wyrobów
szklanych
818101
818102
Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
818102
Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
818103
Operator odprężarek wyrobów szklanych
Operator urządzeń do chemicznego polerowania
szkła
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa
włókna szklanego
Operator urządzeń do formowania wyrobów
ceramicznych
818103
Operator odprężarek wyrobów szklanych
Operator urządzeń do chemicznego polerowania
szkła
Operator urządzeń do formowania i
przetwórstwa włókna szklanego
Operator urządzeń do formowania wyrobów
ceramicznych
818104
818105
818106
818104
818105
818106
Symbol
cyfrowy
zawodu
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
818114
Operator urządzeń do formowania wyrobów
ogniotrwałych
Operator urządzeń do formowania wyrobów
sylikatowych
Operator urządzeń do gięcia szkła
Operator urządzeń do hartowania szkła
Operator urządzeń do matowania wyrobów
szklanych
Operator urządzeń do obróbki płomieniowej
szkła
Operator urządzeń do produkcji materiałów
ściernych
Operator urządzeń do produkcji termosów
818115
Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoS
818116
818201
818202
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Prasowacz ceramiki elektronicznej i
elektrotechnicznej
Przygotowywacz mas ceramicznych
Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
Szlifierz ceramiki
Szlifierz polerowacz szkła maszynowy
Topiarz fryty
Topiarz mas mineralnych
Topiarz szkła
Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
Wypalacz wyrobów ceramicznych
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji
wyrobów szklanych i ceramicznych
Maszynista kotła
Maszynista urządzeń nawęglania
818201
818202
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Prasowacz ceramiki elektronicznej i
elektrotechnicznej
Przygotowywacz mas ceramicznych
Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
Szlifierz ceramiki
Maszynowy szlifierz-polerowacz szkła
Topiarz fryty
Topiarz mas mineralnych
Topiarz szkła
Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
Wypalacz wyrobów ceramicznych
Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji
wyrobów szklanych i ceramicznych
Maszynista kotła
Maszynista urządzeń nawęglania
818203
Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
818203
Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
818204
Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych
818204
Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
818107
818108
818109
818110
818111
818112
818113
818114
Operator urządzeń do formowania wyrobów
ogniotrwałych
Operator urządzeń do formowania wyrobów
sylikatowych
Operator urządzeń do gięcia szkła
Operator urządzeń do hartowania szkła
Operator urządzeń do matowania wyrobów
szklanych
Nazwa zawodu/specjalności
818116
818205
818206
818290
818301
818302
818303
818304
818111
818113
S
818190
818109
818110
Operator urządzeń do produkcji materiałów
ściernych
Operator urządzeń do produkcji termosów
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
818118
818119
818120
818121
818122
818123
818124
818125
818126
818108
Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła 818112
818115
818117
818107
S
Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych
rusztowych
Palacz kotłów parowych
Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i
pokrewni
Operator maszyn kopertujących
Operator urządzeń do mycia, napełniania i
zamykania butelek
Operator urządzeń pakujących
Operator urządzeń znakujących
818117
818118
818119
818120
818121
818122
818123
818124
818125
818126
818190
818206
Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego
ogrzewania
Palacz kotłów parowych
818290
Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni
818301
Operator maszyn kopertujących
Operator urządzeń do mycia, napełniania i
zamykania butelek
Operator urządzeń pakujących
Operator urządzeń znakujących
818205
818302
818303
818304
818390
818901
818902
Operator urządzeń do paletyzacji
Operator urządzeń utylizacji surowców
zwierzęcych
S
818901
818902
Pozostali operatorzy urządzeń pakujących,
znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Operator urządzeń do paletyzacji
Operator urządzeń utylizacji surowców
zwierzęcych
818990
Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i
urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani
818990
Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń
przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
821101
821102
821103
Monter aparatów i przyrządów optycznych
Monter aparatury i urządzeń chemicznych
Monter kotłów i armatury kotłowej
821101
821102
821103
Monter aparatów i przyrządów optycznych
Monter aparatury i urządzeń chemicznych
Monter kotłów i armatury kotłowej
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
821104
821105
Monter maszyn i urządzeń okrętowych
Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
821104
821105
Monter maszyn i urządzeń okrętowych
Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
821106
Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
821106
Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
821107
821108
821109
821110
821111
821112
Monter obrabiarek
Monter płatowców i śmigłowców
Monter pojazdów i urządzeń transportowych
Monter silników spalinowych
Monter sprzętu gospodarstwa domowego
Monter taboru szynowego
821107
821108
821109
821110
821111
821112
821113
Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych 821113
821114
Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych 821114
821115
Monter urządzeń laserowych
821115
Monter obrabiarek
Monter płatowców i śmigłowców
Monter pojazdów i urządzeń transportowych
Monter silników spalinowych
Monter sprzętu gospodarstwa domowego
Monter taboru szynowego
Monter układów hydraulicznych i
pneumatycznych
Monter urządzeń chłodniczych i
gastronomicznych
Monter urządzeń laserowych
821116
Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym
821116
Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym
821190
821201
821202
Pozostali monterzy maszyn i urządzeń
mechanicznych
Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii
elektrycznej
Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
821190
821201
821202
Pozostali monterzy maszyn i urządzeń
mechanicznych
Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii
elektrycznej
Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
821203
Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
821203
Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
821204
821205
Monter maszyn elektrycznych
Monter osprzętu elektrotechnicznego
Monter sprzętu oświetleniowego i lamp
elektrycznych
821204
821205
Monter maszyn elektrycznych
Monter osprzętu elektrotechnicznego
Monter sprzętu oświetleniowego i lamp
elektrycznych
Monter wiązek elektrycznych
Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego
821206
821206
821207
821290
821290
Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego
821301
821301
821303
Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej
Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i
urządzeń
Monter elektroniki samochodowej
821303
Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej
Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i
urządzeń
Monter elektroniki samochodowej
821304
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
821304
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
821305
821306
821390
821901
821902
821903
821305
821306
821390
821901
821902
723401
821905
821906
821907
Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego
Konfekcjoner wyrobów gumowych
Monter mebli
Monter rowerów i wózków
Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i
pokrewnych materiałów
Monter wyrobów z drewna
Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
Składacz sprzętu spadochronowego
821990
Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 821990
831101
831102
831103
831104
Kierowca drezyny i wózka motorowego
Kierowca lokomotywy spalinowej
Maszynista pociągu metra
Maszynista pojazdu trakcyjnego
Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych
metra
Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego
Konfekcjoner wyrobów gumowych
Monter mebli
Monter-mechanik rowerów / wózków
Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i
pokrewnych materiałów
Monter wyrobów z drewna
Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
Składacz sprzętu spadochronowego
Pozostali monterzy gdzie indziej
niesklasyfikowani
Kierowca drezyny i wózka motorowego
Kierowca lokomotywy spalinowej
Maszynista pociągu metra
Maszynista
Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych
metra
821302
821904
831105
821302
821904
821905
821906
821907
831101
831102
831103
831104
831105
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
831107
831190
831201
831202
831203
831204
831205
831206
831207
831208
831209
831210
831211
Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich
maszyn do kolejowych robót budowlanych
Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego
Pozostali maszyniści kolejowi i metra
Dróżnik przejazdowy
Dyspozytor ruchu metra
Dyżurny ruchu i stacji metra
Dyżurny ruchu kolejowego
Manewrowy
Manewrowy metra
Nastawniczy
Operator pociągowy
Rewident taboru kolejowego
Ustawiacz
Zwrotniczy
831290
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
831104
831190
831201
831202
831203
831204
831205
831206
831207
831208
831209
831210
831211
831212
Prowadzący maszyny do kolejowych robót
budowlanych
Maszynista
Pozostali maszyniści kolejowi i metra
Dróżnik przejazdowy
Dyspozytor ruchu metra
Dyżurny ruchu i stacji metra
Dyżurny ruchu
Manewrowy
Manewrowy metra
Nastawniczy
Operator pociągowy
Rewident taboru
Ustawiacz
Zwrotniczy
Dyspozytor ruchu kolejowego
Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
831290
Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
832101
Kurier motocyklowy
832201
832202
832203
832204
832205
Kierowca mechanik
Kierowca samochodu dostawczego
Kierowca samochodu osobowego
Przewoźnik osób
Taksówkarz
832101
832190
832201
832202
832203
832204
832205
833201
833202
833203
Kurier motocyklowy
Pozostali kierowcy motocykli
Kierowca mechanik
Kierowca samochodu dostawczego
Kierowca samochodu osobowego
Przewoźnik osób
Taksówkarz
Pozostali kierowcy samochodów osobowych i
dostawczych
Kierowca autobusu
Kierowca trolejbusu
Kierujący tramwajem (motorniczy)
Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie
tranwajów
Kierowca autocysterny
Kierowca ciągnika siodłowego
Kierowca samochodu ciężarowego
833290
Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych
831106
831106
832290
833101
833102
833103
Kierowca autobusu
Kierowca trolejbusu
Motorniczy tramwaju
833101
833102
833103
833190
833201
833202
833203
834101
834102
834103
Kierowca autocysterny
Kierowca ciągnika siodłowego
Kierowca samochodu ciężarowego
Kierowca ciągnika rolniczego
834101
Kombajnista (kierowca kombajnu)
834102
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
834103
S
834105
834106
834107
Operator ciągników zrywkowych do zrywki
podwieszanej
Operator maszyn leśnych S
Operator maszyn ogrodniczych
Operator maszyn rolniczych
834108
Operator nadsiębiernych ciągników zrywkowych
834104
834109
834110
834111
834190
Operator urządzeń technologicznych stosowanych
w leśnictwie
Operator wielooperacyjnych samojezdnych
maszyn leśnych
Operator zrywkowych kolejek linowych
Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn
rolniczych i leśnych
834105
834106
834107
Kierowca ciągnika rolniczego
Kombajnista (kierowca kombajnu)
Mechanik-operator pojazdów i maszyn
rolniczychS
Operator ciągników zrywkowych do zrywki
podwieszanej
Operator maszyn leśnychS
Operator maszyn ogrodniczych
Operator maszyn rolniczych
834108
Operator nasiębiernych ciągników zrywkowych
834104
834109
834110
834111
834190
Operator urządzeń technicznych stosowanych w
leśnictwie
Operator wielooperacyjnych samojezdnych
maszyn leśnych
Operator zrywkowych kolejek linowych
Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn
rolniczych i leśnych
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
834201
834202
834203
834204
834301
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych S
Operator maszyn drogowych
Operator maszyn i sprzętu torowego
Operator sprzętu ciężkiego
Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i
urządzeń pokrewnych
Maszynista doku
834302
Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
834302
834303
Maszynista kolei linowych
834303
834304
Maszynista obsługujący urządzenia do
napełniania i opróżniania zbiorników
834304
834305
Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych 834305
834306
834307
834308
834309
834310
834311
834312
834313
834314
834315
834316
834317
Operator dźwignic linotorowych
Operator - mechanik wyciągarki szybowcowej
Operator mostu zwodzonego
Operator przenośników
Operator przenośników taśmowych
Operator suwnic (suwnicowy)
Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
Operator urządzeń ładunkowych silosu
Operator wieżowy przenośnika taśmowego
Operator wywrotnic wagonowych
Operator żurawia jezdniowego
Operator żurawia wieżowego
834306
834307
834308
834309
834310
834311
834312
834313
834314
834315
834316
834317
834390
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i
urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
834390
834401
Kierowca operator wózków jezdniowych
834401
835001
835002
835003
835004
835005
835090
911101
911102
911201
911202
911203
911204
911205
911206
911207
911208
Flisak - retman
Latarnik
Marynarz statku morskiego
Marynarz w żegludze śródlądowej
Sternik żeglugi śródlądowej
Pozostali marynarze i pokrewni
Pomoc domowa
Sprzątaczka domowa
Łazienkowa
Palacz pieców zwykłych
Pokojowa
Pomoc laboratoryjna
835001
835002
835003
835004
835005
835090
911101
911102
911201
911202
911203
911204
911205
911206
911207
911208
834201
834202
834203
834204
834290
911290
912101
912102
912103
912201
912202
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej S
Salowa
Sprzątaczka biurowa
Sprzątacz pojazdów
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe
i podobne
Maglarz
Praczka
Prasowaczka ręczna
Czyściciel pojazdów
Operator myjni
834290
834301
911290
912101
912102
912103
912201
912202
Nazwa zawodu/specjalności
Mechanik maszyn i urządzeń drogowychS
Operator maszyn drogowych
Operator maszyn i sprzętu torowego
Operator sprzętu ciężkiego
Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i
urządzeń pokrewnych
Maszynista doku
Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
Maszynista kolei linowych, wyciągów
narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
Maszynista obsługujący urządzenia do
napełniania i opróżniania zbiorników
Maszynista specjalistycznych dźwignic
kolejowych
Operator dźwignic linotorowych
Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej
Operator mostu zwodzonego
Operator przenośników
Operator przenośników taśmowych
Operator suwnic (suwnicowy)
Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
Operator urządzeń ładunkowych silosu
Operator wieżowy przenośnika taśmowego
Operator wywrotnic wagonowych
Operator żurawia jezdniowego
Operator żurawia wieżowego
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i
urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Kierowca operator wózków jezdniowych
(widłowych)
Flisak-retman
Latarnik
Marynarz statku morskiego
Marynarz żeglugi śródlądowej
Sternik żeglugi śródlądowej
Pozostali marynarze i pokrewni
Pomoc domowa
Sprzątaczka domowa
Łazienkowa
Palacz pieców zwykłych
Pokojowa
Pomoc laboratoryjna
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejS
Salowa
Sprzątaczka biurowa
Sprzątacz pojazdów
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe,
hotelowe i podobne
Maglarz
Praczka
Prasowaczka ręczna
Czyściciel pojazdów
Operator myjni
Symbol
cyfrowy
zawodu
912301
912901
912902
912903
Nazwa zawodu/specjalności
Zmywacz okien (czyściciel szyb)
Czyściciel basenów pływackich
Czyściciel dywanów
Zmywacz graffiti
Symbol
cyfrowy
zawodu
912301
912901
912902
912903
912904
912990
921101
921201
921301
921401
921402
921403
Pomocniczy robotnik polowy
Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli
zwierząt
Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów
zieleni
Pomocniczy robotnik szklarniowy
Pomocniczy robotnik w gospodarstwie
sadowniczym
921101
921201
921301
Pomocniczy robotnik leśny
Pomocniczy robotnik w łowiectwie
Zmywacz okien (czyściciel szyb)
Czyściciel basenów pływackich
Czyściciel dywanów
Zmywacz graffiti
Operator maszyn czyszczących
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
gdzie indziej niesklasyfikowani
Pomocniczy robotnik polowy
Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt
Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i
hodowli zwierząt
921401
Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni
921402
Pomocniczy robotnik szklarniowy
Pomocniczy robotnik w gospodarstwie
sadowniczym
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w
ogrodnictwie i sadownictwie
Pomocniczy robotnik leśny
Pomocniczy robotnik w łowiectwie
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w
leśnictwie
921403
921490
921501
921502
Nazwa zawodu/specjalności
921501
921502
921590
921601
Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim
921601
Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim
931101
931102
Robotnik górniczy dołowy
Robotnik naziemny w górnictwie
Pozostali robotnicy pomocniczy w kopalniach i
kamieniołomach
Grabarz
Kopacz
Meliorant
Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
Robotnik drogowy
Robotnik mostowy
Robotnik torowy
931101
931102
Robotnik górniczy dołowy
Robotnik naziemny w górnictwie
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w
kopalniach i kamieniołomach
Grabarz
Kopacz
Meliorant
Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
Pomocniczy robotnik drogowy
Pomocniczy robotnik mostowy
Pomocniczy robotnik torowy
931190
931201
931202
931203
931204
931205
931206
931207
931190
931201
931202
931203
931204
931205
931206
931207
931290
Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie
drogowym, wodnym i pokrewni
931290
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w
budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
931301
932101
932901
932902
932903
932904
932905
932906
932907
932908
932909
932910
Robotnik budowlany
Pakowacz
Konserwator części
Lagowacz
Liczarz
Patroszacz ryb
Pomoc krawiecka
Pomocnik ciastkarza
Pomocnik lakiernika
Pomocnik mechanika
Pomocnik mleczarski
Pomocnik piekarza
931301
932101
932901
932902
932903
932904
932905
932906
932907
932908
932909
932910
Pomocniczy robotnik budowlany
Pakowacz ręczny
Konserwator części / sprzętu
Lagowacz
Liczarz
Patroszacz ryb
Pomoc krawiecka
Pomocnik ciastkarza
Pomocnik lakiernika
Pomocnik mechanika
Pomocnik mleczarski
Pomocnik piekarza
932911
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
932911
Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
932912
932913
932914
Robotnik przy myciu części i zespołów
Sortowacz
Wydawca materiałów
932912
932913
932914
Robotnik myjący części i zespoły
Sortowacz
Wydawca materiałów
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
Symbol
cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu/specjalności
932102
933401
Znakowacz wyrobów
Pozostali robotnicy przy pracach prostych w
przemyśle
Rykszarz
Dorożkarz
Wozak
Ładowacz
Napełniający zbiorniki transportowe
Pracownik przeprowadzkowy
Robotnik magazynowy
Robotnik na rampie
Robotnik portowy (doker)
Sztauer – trymer
Tragarz
Wagowy
Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku
towarów
Pracownik rozkładający towar na półkach
933401
Ręczny znakowacz wyrobów
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w
przemyśle
Rykszarz
Dorożkarz
Wozak
Ładowacz
Napełniający zbiorniki przenośne
Pracownik przeprowadzkowy
Robotnik magazynowy
Robotnik pracujący na rampie
Robotnik portowy (doker)
Sztauer-trymer
Tragarz
Wagowy
Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku
towarów
Pracownik rozkładający towar na półkach
941101
Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
941101
Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
941201
941202
951001
951002
951003
951004
Pomoc kuchenna
Zmywacz naczyń
Czyściciel butów
Dystrybutor ulotek
Rozlepiacz afiszy
Zmywacz szyb samochodowych uliczny
Pozostali pracownicy świadczący usługi na
ulicach
941201
941202
951001
951002
951003
951004
Pomoc kuchenna
Zmywacz naczyń
Czyściciel butów
Dystrybutor ulotek
Rozlepiacz afiszy
Uliczny zmywacz szyb samochodowych
Pozostali pracownicy świadczący usługi na
ulicach
Uliczny sprzedawca produktów
nieżywnościowych / żywności o długim terminie
przydatności do spożycia
Ładowacz nieczystości płynnych
Ładowacz nieczystości stałych
Pracownik zbiórki odpadów
Pozostali ładowacze nieczystości
Sortowacz surowców wtórnych
Sortowacz odpadów komunalnych
Pozostali sortowacze odpadów
Robotnik oczyszczania miasta
Robotnik placowy
Zamiatacz
Pozostali zamiatacze i pokrewni
Bagażowy
Boy hotelowy
Dostawca potraw
Dźwigowy (windziarz)
Goniec
Kolporter
Noszowy
Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
Pracownik prac dorywczych
Statysta
Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze
prace proste
932915
932990
933101
933201
933202
933301
933302
933303
933304
933305
933306
933307
933308
933309
933390
951090
932990
933101
933201
933202
933301
933302
933303
933304
933305
933306
933307
933308
933309
933390
951090
952001
Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 952001
961101
961102
Ładowacz nieczystości płynnych
Ładowacz nieczystości stałych
961201
Sortowacz surowców wtórnych
961301
961302
961303
Robotnik oczyszczania miasta
Robotnik placowy
Zamiatacz
962101
962102
962103
962104
962105
962106
962107
962190
962201
962202
Bagażowy
Boy hotelowy
Dostawca potraw
Dźwigowy (windziarz)
Goniec
Kolporter
Noszowy
Pozostali posłańcy, kurierzy i bagażowi
Pracownik prac dorywczych
Statysta
961101
961102
961103
961190
961201
961202
961290
961301
961302
961303
961390
962101
962102
962103
962104
962105
962106
962107
962190
962201
962202
962290
Symbol
cyfrowy
zawodu
962301
962302
962901
962902
962903
962904
962905
962906
962990
011101
021101
031101
Nazwa zawodu/specjalności
Odczytywacz liczników
Wybieracz monet / żetonów z automatów
Bileter
Dozorca
Parkingowy
Szaleciarz
Szatniarz
Woźny
Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Oficer sił zbrojnych
Podoficer sił zbrojnych
Żołnierz szeregowy
Symbol
cyfrowy
zawodu
962301
962302
962901
962902
962903
962904
962905
962906
962990
011001
021001
031001
Nazwa zawodu/specjalności
Odczytywacz liczników
Wybieracz monet / żetonów z automatów
Bileter
Dozorca
Parkingowy
Szaleciarz
Szatniarz
Woźny
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste
gdzie indziej niesklasyfikowani
Oficer sił zbrojnych
Podoficer sił zbrojnych
Żołnierz szeregowy

Podobne dokumenty