Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych

Komentarze

Transkrypt

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych
Formularze Zamówienia
Usług Dodatkowych
Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
09 - 11. 04. 2014
Polska, Warszawa, EXPO XXI
Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
WAŻNE DATY I TERMINY
GODZINY OTWARCIA TARGÓW
DLA ZWIEDZAJĄCYCH
DATA
9 kwietnia (środa)
10:00-17:00
10 kwietnia (czwartek)
10:00-17:00
11 kwietnia (piątek)
10:00-16:00
BANKIET DLA WYSTAWCÓW - 9.04.2014 o 19:00
MONTAŻ
PLAN
Montaż stanowisk
DATA
GODZINY
OTWARCIA HAL
6 kwietnia (niedziela)
8:00-22:00
7 kwietnia (poniedziałek)
8 kwietnia (wtorek)
DEMONTAŻ
TARGI
Odbiór techniczny
Targi
8:00-22:00
8:00-18:00
18:00-20:00
9 kwietnia (środa)
9:00-17:00
10 kwietnia (czwartek)
9:00-17:00
9:00-16:00
Demontaż stanowisk
Demontaż stanowisk
11 kwietnia (piątek)
12 kwietnia (sobota)
16:00-22:00
8:00-22:00
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH
WYSTAWCA:
ADRES:
(Ulica, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj)
KRS:
NIP:
REGON:
□jesteśmy płatnikiem VAT □nie jesteśmy płatnikiem VAT
OSOBA KONTAKTOWA:
(Imię i Nazwisko, Stanowisko, Telefon, E-Mail)
Nazwa formularza
Część Formularz
T
E
C
H
N
I
C
Z
N
A
M
A
R
K
E
T
I
N
G
Wypełniony
Koszt
A
Usługi dodatkowe
TAK
NIE
B
Przyłącze elektryczne i wodno-kanalizacyjne
TAK
NIE
C
Usługi teleinformacyjne i audio-wizualne
TAK
NIE
D
Podwieszenie elementów
TAK
NIE
E
Usługi graficzne
TAK
NIE
F
Wyposażenie dodatkowe stoiska
TAK
NIE
G
Informacje o wykonawcy zabudowy
TAK
NIE
H
Szkic zabudowy stoiska
TAK
NIE
I
Wykaz eksponatów
TAK
NIE
J
K
Dodatkowe usługi reklamowe
TAK
NIE
K
Zgłoszenie współwystawców
TAK
NIE
L
Wstępna rejestracja wystawców
TAK
NIE
M
Kategorie produktowe
TAK
NIE
N1
Wpisanie wystawcy do katalogu
TAK
NIE
N2
Wpisanie współwystawcy do katalogu
TAK
NIE
O
Informator prasowy
TAK
NIE
SUMA:
Zamówione usługi zostały przedstawione szczegółowo na załączonych formularzach.
Podano ceny netto. VAT zostanie doliczony podczas ostatecznego wystawiania faktury.
Formularze-załączniki dostarczone bez prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zamówienia Usług Dodatkowych nie będą przyjmowane.
Warunki płatności:
Płatność za usługi zamówione w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych powinna zostac zrealizowana w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez
Organizatora Jeżeli Organizator otrzyma wypełniony Formularz Zamówienia Usług Dodatkowych po 28 marca 2014r, wartość zamówienia zostanie zwiększona o 50%
Jeżeli Organizator otrzyma wypełniony Formularz Zamówienia Usług Dodatkowych po 6 kwietnia 2014r, wartość zamówienia zostanie zwiększona o 100%
Płatności prosimy dokonać przelewem bankowym podając w tytule przelewu numer faktury VAT na konto: Lentewenc Sp. z o.o. Bank Zachodni WBK S.A. ul. Marszałkowska 55/73,
00-676 Warszawa, na rachunek: 46 1090 1883 0000 0001 1853 4614
Działając w imieniu Wystawcy oświadczam (-y), że jestem (jesteśmy) umocowany (-i) do zaciągania zobowiązań w imieniu Wystawcy oraz potwierdzam (-y) zamówienie usług dodatkowych
wyszczególnionych w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych oraz jego załącznikach podczas targów organizowanych przez Organizatora. Ponadto potwierdzam (-y), że Wystawca otrzymał,
zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie Technicznym Targów. Przesłanie Organizatorowi przez Wystawcę czytelnie podpisanego przez upoważnione osoby oraz należycie
uzupełnionego Formularza Zamówienia Usług Dodatkowych (co najmniej w formie elektronicznej) i zwrotne potwierdzenie odbioru przez Organizatora stanowi zawarcie Umowy o Świadczenie
Usług Dodatkowych, oraz zobowiązuje Wystawcę do zapłacenia Organizatorowi wszelkich należności określonych Umową o Świadczenie Usług Dodatkowych. Wystawca zapłaci Organizatorowi
wszelkie nieuregulowane należności wynikające z Umowy o Świadczenie Usług Dodatkowych
Podpis
Pieczęć firmowa
Imię i nazwisko
Data
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 11.03.2014
A
USŁUGI DODATKOWE
Wystawca
Osoba
kontaktowa
Telefon
Personel pomocniczy
Proszę wskazać termin wykonania usługi tłumaczeniowej i wymagany język.
Daty (od - do)
Cena PLN/dzień
Tłumacz
polski
-
Tłumacz
polski
-
Ogółem, PLN
760
język europejski
950
język orientalny
Pracownik ochrony w dzień
10:00-18:00
350
Obsługa stoiska
10:00-18:00
400
Obsługa stoiska z płynną
znajomością języka angielskiego
10:00-18:00
500
Sprzątanie stoiska
Ilość [m²]
Sprzątanie stoiska (codziennie przed otwarciem targów) przez 3 dni za m²
Cena PLN/m2
Ogółem, PLN
5
Karnet parkingowy (parking naziemny lub podziemny)
Ilość
Cena, PLN
1 dzień (1 dzień targów) + ostatni dzień montażu w cenie
45
2 dni (2 dni targów) + ostatni dzień montażu w cenie
80
3 dni (3 dni targów) + ostatni dzień montażu w cenie
120
Ogółem, PLN
Uwaga! Karnet parkingowy nie uprawnia do wjazdu do strefy rozładunku i załadunku przy hali.
Magazyn towarów
Ilość [m²]
Dni
Magazyn towarów na terenie obiektu
Cena PLN/m²/dzień
Ogółem, PLN
40
Przedłużenie czasu montażu i demontażu stoisk
Ilość [godzin]
Istnieje możliwość przedłużenia czasu montażu i demontażu*
Cena, PLN
Ogółem, PLN
1600/4000
Powyższa cena dotyczy tylko pierwszych 2 godzin (za każdą godzinę). Każda kolejna godzina kosztuje 4000 PLN.**
Pomoc w pracach budowlanych (za 1 godzinę)
50
Uwagi
* Aby zamówić i potwierdzić przedłużenie czasu montażu i demontażu, należy skontaktować się bezpośrednio z kierownikiem technicznym.
** Cena przedłużenia czasu w ostatnim dniu montażu wzrasta o 100%.
Łączna wartość usług (netto) zamówionych na formularzu "A"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
B
PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Wykonanie przyłącza elektrycznego (w pawilonie)
Nazwa
Ilość
Cena w pawilonie, PLN
Przyłącze elektryczne 230 V - do 2 kW (w cenie stoiska wyposażonego)
190
Przyłącze elektryczne 230 V - do 2 kW/24 h
360
Przyłącze elektryczne 400 V - do 9 kW
380
Przyłącze elektryczne 400 V - do 25 kW
650
Przyłącze elektryczne 400 V - do 36 kW
750
Ogółem, PLN
Wykonanie przyłącza elektrycznego (poza pawilonem)
Nazwa
Ilość
Cena poza pawilonem,PLN
Przyłącze elektryczne 230 V - do 2 kW
270
Przyłącze elektryczne 230 V - do 2 kW/24 h
430
Przyłącze elektryczne 400 V - do 9 kW
450
Przyłącze elektryczne 400 V - do 25 kW
720
Przyłącze elektryczne 400 V - do 36 kW
820
Ogółem, PLN
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego (w pawilonie)
Nazwa
Ilość
Przyłącze wody z odpływem
Cena w pawilonie, PLN
Ogółem, PLN
600
średnica odpływu - 50 mm / średnica dopływu - 1/2" (15 mm)
Istnieje możliwość zamówienia termy i zlewozmywaka z szafką (formularz "F")
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego (poza pawilonem)
Nazwa
Ilość
Przyłącze wody z odpływem
Cena poza pawilonem, PLN
Ogółem, PLN
750
średnica odpływu - 50 mm / średnica dopływu - 1/2" (15 mm)
Istnieje możliwość zamówienia termy i zlewozmywaka z szafką (formularz "F")
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "B"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Uwagi
W cenę wykonania przyłącza wliczona jest skrzynka rozdzielcza.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy uzgodnić z Organizatorem warunki techniczne zabudowy.
Wszelkie prace podłączeniowe instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
W razie pytań lub zamówień niestandardowych prosimy o kontakt z naszym działem technicznym (tel.: 0048 22 395 66 98 lub [email protected]).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
C
USŁUGI TELEINFORMATYCZNE ORAZ SPRZĘT AUDIOWIZUALNY
Wystawca
Osoba
kontaktowa
Telefon
Wykonanie usługi
Nazwa
Ilość
Cena, PLN
Instalacja analogowej linii telefonicznej
200
Instalacja telefonu (linia + aparat)
250
Instalacja faksu (linia + aparat)
400
Podłączenie do internetu (kabel)* / 3 dni
500
Podłączenie do internetu (bezprzewodowe) / 1 dzień
60
Podłączenie do internetu (bezprzewodowe) / 3 dni
150
Ogółem, PLN
*Maksymalna przepustowość łącza wynosi 1024 Kb/s. Komputer musi być wyposażony w kartę sieciową 100 Mb/s.
Jeden kod dostępowy Wi-Fi umożliwia dostęp jednemu użytkownikowi korzystającemu z tego samego urządzenia przez cały okres trwania targów (nie można w tym czasie zmieniać urządzenia).
Do podłączenia faksu/telefonu i komputera zapewniamy kabel oraz gniazdko w standardzie RJ-45.
Istnieje możliwość zapewnienia łącza o wyższej przepustowości, co podlega indywidualnej wycenie.
Sprzęt audiowizualny i powiązane usługi
Nazwa
Ilość
Cena, PLN
Telewizor LCD/plazmowy 42' + DVD, zamontowane na ścianie stoiska*
750
Telewizor LCD/plazmowy 52' + DVD, zamontowane na ścianie stoiska*
1100
DVD / VHS
150
Ekran na statywie 1,5 m x 1,5 m
220
Ekran ramowy 4 m x 3 m
1500
Projektor multimedialny 4000 ANSI lumenów
1200
Notebook do prezentacji
900
Obsługa fotograficzna (za 1 dzień)
1000
Realizacja reportażu z targów**
5000
Przenośny zestaw nagłośnieniowy (2 głośniki + 1 mikrofon)
1000
Ogółem, PLN
*Stojak na LCD można zamówić na formularzu "F".
**Cena może się różnić w zależności od szczególnych życzeń i wymagań.
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "C"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Uwagi
Cena sprzętu audiowizualnego obejmuje cały okres trwania targów (3 dni).
Zlecenie dodatkowej pomocy technicznej - 50 PLN / godz.
Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy uzgodnić z Organizatorem warunki techniczne.
W razie pytań lub zamówień niestandardowych prosimy o kontakt z naszym działem technicznym (tel.: 0048 22 395 66 98 lub [email protected]).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 11.03.2014
D
PODWIESZENIE ELEMENTÓW
Wystawca
Osoba
kontaktowa
Telefon
Podwieszenie do konstrukcji hali
Ilość
Podwieszenie do konstrukcji hali banera, flagi
Cena, PLN
Ogółem, PLN
300
(cena za 1 punkt podczepienia)
Podwieszenie do konstrukcji hali rampy świetlnej
390
(cena za 1 punkt podczepienia)
Wypożyczenie wciągarki
400
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "D"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Uwagi
Wszelkie modele projektowe należy omówić z działem technicznym. Banery reklamowe zapewniane przez wystawców należy dostarczyć organizatorom w
skoordynowanych terminach.
Wszelkie elementy (konstrukcje, banery, rampy świetlne) podwieszane do konstrukcji hali wystawienniczej należy skonsultować z działem technicznym i
uzyskać jego aprobatę (tel.: 0048 22 395 66 98 lub [email protected]).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
E
USŁUGI GRAFICZNE
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Fryz
Nazwa firmy na fryzie (do 20 znaków wliczone w cenę standardowego stoiska)
Ilość
Dodatkowy napis na fryzie (za każdy kolejny znak)
Cena, PLN
Ogółem, PLN
8
Ilość
Logo na fryzie
Cena, PLN
Ogółem, PLN
140
Dodatkowe usługi graficzne
Numer próbki folii
Ilość [m²]
Cena, PLN
Zmiana koloru ścian stoiska folią "ORACAL" (za 1 m²)
70
Wydruk ploterowy grafiki z naklejeniem (za 1 m²)
160
Baner drukowany jednostronny (za 1 m²)
180
Ogółem, PLN
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "E"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Uwagi
Wszystkie znaki graficzne należy przesłać w pliku wektorowym, np. *.crd lub *.eps na adres: [email protected]
W razie pytań lub zamówień niestandardowych prosimy o kontakt z naszym działem technicznym (tel.: 0048 22 395 66 98 lub [email protected]).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
F
WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOISKA część 1
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Uwagi
Prosimy o sprawdzenie zawartości stoiska standardowego, aby nie dublować zamawianych przedmiotów. Podane ceny obowiązują wyłącznie dla wystawców
zamawiających stoisko wyposażone.
Przy zamawianiu samej powierzchni wystawienniczej (stanowisko podstawowe) należy dodać 20% opłaty manipulacyjnej. Informujemy, że nie wszystkie
elementy są dostępne dla wystawców korzystających tylko z powierzchni.
Wyposażenie dodatkowe
Jednostka
Ilość
Cena, PLN
Elementy konstrukcji stoiska
Wykładzina
m²
30
Ścianka biała 50 x 250
1
40
Ścianka biała 100 x 250
1
60
Ścianka z plexi 50 x 250
1
300
Ścianka z plexi 100 x 250
1
500
Ścianka z szybą 50 x 250 (szyba 38 x 70)
1
80
Ścianka z szybą 100 x 250 (szyba 38 x 70)
1
110
Kotara 100 x 200
1
24
Drzwi harmonijkowe 100 x 200
1
120
Drzwi pełne 100 x 200
1
165
Raster bez oświetlenia
m²
40
Raster z oprawą świetlną
m²
72
Przewyższenie o podstawie 1 m i wysokości 1 m
1
70
Przewyższenie o podstawie 1 m i wysokości 0.4 m
1
40
Przewyższenie obrotowe (bez grafiki) podst. = 1000 mm, wys. = 400 mm
1
320
Krzesło tapicerowane (szare)
1
40
Fotel
1
60
Stołek barowy
1
50
Sofa
1
250
Stół kwadratowy 75 x 75 x 70
1
50
Stół prostokątny 120 x 70 x 70
1
100
Stół okrągły 80
1
70
Stolik kawowy, mały 55 x 55 x 45
1
60
Stolik kawowy, duży 110 x 70 x 50
1
65
Stolik barowy wys. =110
1
85
Podest 100 x 100 x wys.
1
96
Podest 50 x 50 x wys.
1
80
Podest trójkątny 100 x 100 x wys.
1
96
Podest trójkątny 50 x 50 x wys.
1
80
Podest łukowy 100 x 100 x wys.
1
96
Podest łukowy 50 x 50 x wys.
1
80
Lada informacyjna z półką 100 x 50
1
140
Meble
Ogółem, PLN
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
F
WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOISKA część 2
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Wyposażenie dodatkowe
Jednostka
Ilość
Cena, PLN
Lada informacyjna z półką 50 x 50
1
128
Lada łukowa z półką 100 x 50
1
150
Regał z 3 półkami 100 x 50
1
150
Regał z 3 półkami 50 x 50
1
120
Półka książkowa 100 x 15
1
16
Półka ekspozycyjna 100 x 28
1
30
Półka szklana 100 x 28
1
45
Gablota oszklona 100 x 100
1
220
Gablota oszklona 100 x 50
1
180
Gablota oszklona 50 x 50
1
150
Gablota łukowa 100 x 50
1
230
Witryna duża z 3 półkami 100 x 100 x 250
1
380
Witryna duża z 3 półkami 50 x 50 x 250
1
320
Witryna łukowa 100 x 50 x 250
1
450
Szafka zamykana 100 x 50 x 70
1
150
Stojak na prospekty A4 (metalowy)
1
75
Kieszeń na prospekty A4
1
35
Wieszak ścienny
1
25
Wieszak stojący
1
65
Kosz na śmieci
1
10
Stojak na telewizor
1
240
Chłodziarka 135 l
1
300
Czajnik bezprzewodowy
1
50
Ekspres do kawy
1
150
Dystrybutor wody zimnej i gorącej
1
300
Dodatkowa butla wody pitnej
1
80
Terma ze zlewozmywakiem i szafką (bez podłączenia)
1
320
Reflektorek halogenowy 150 W
1
40
Halogen gazowy
1
90
Oprawa oświetleniowa w rastrze sufitowym
1
32
Podwójne gniazdo elektryczne 230 V
1
40
Przedłużacz
1
65
Ogółem, PLN
Sprzęt kuchenny
Oświetlenie i elektryka
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "F"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
G
INFORMACJE O WYKONAWCY ZABUDOWY
(Wypełnić wyłącznie w przypadku zamówienia samej powierzchni wystawienniczej-stanowiska podstawowego)
Wystawca
Telefon
Osoba kontaktowa
Dane firmy wykonującej stoisko na zlecenie wystawcy
Nazwa firmy
Adres
Telefon
E-mail
Osoba
odpowiedzialna
Telefon
Uwaga!
Wystawca, który zleca budowę stoiska, zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi pełną dokumentację techniczną obejmującą wszystkie prace techniczne
najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem targów. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest zatwierdzenie dokumentacji technicznej stoiska przez Organizatora.
Stoisko powinno spełniać normy i warunki Regulaminu Technicznego Targów oraz regulaminu hali wystawienniczej, które stanowią załączniki do Umowy o
Świadczenie Usług Dodatkowych.
Usługi dodatkowe zawarte w innych formularzach:
Przyłącze elektryczne
Przyłącze wodno-kanalizacyjne
Usługi dodatkowe
Oficjalny wykonawca stoisk
Oficjalnym wykonawcą stoisk podczas wszystkich targów organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółka "Expo-Styl".
Jeżeli są Państwo zainteresowani indywidualnym projektem stoiska, prosimy o bezpośredni kontakt z następującą osobą:
Mikołaj Janusz, kierownik projektu
tel. / faks (022) 256 71 53
e-mail: [email protected]
L
UWAGA! Opłata licencyjna
i
Jeżeli korzystają Państwo z usług innego wykonawcy stoisk, są Państwo zobowiązani do uiszczenia na rzecz organizatora opłaty licencyjnej za każdy m²
wybudowanego stoiska
Ilość [m²]
Opłata licencyjna za wykonanie stoiska (za m²)
Cena PLN/m²
Ogółem, PLN
15
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "G"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
H
SZKIC ZABUDOWY STOISKA
(Wypełnić wyłącznie w przypadku zamówienia stoiska wyposażonego)
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Wystawcy, którzy zamówili standardową zabudowę stoiska, proszeni są o wskazanie miejsc gniazdek elektrycznych, halogenów,
wieszaka oraz innych elementów dodatkowego wyposażenia stoiska.
Szkic stoiska
Skala 1 cm = 1 m²
Legenda:
Kratka 10 x 10
Gniazdko elektryczne
Kosz na śmieci
Wieszak naścienny
Halogen, 150 W
Fryz
Ścianka
Drzwi harmonijkowe
Lada informacyjna
Witryna
Regał
Stół
Fotel
Stoisko standardowe zostanie wykonane w systemie MAXIMA/OCTANORM.
W przypadku braku projektu stoisko zostanie zaprojektowane przez wykonawcę zabudowy zgodnie z zamówionym wyposażeniem. W
razie pytań lub zamówień niestandardowych prosimy o kontakt z naszym działem technicznym (tel.: 0048 22 395 66 98 lub
[email protected]).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
I
WYKAZ EKSPONATÓW
Wystawca
Osoba
kontaktowa
Telefon
Wypełnić, wyłącznie jeżeli planują Państwo zaprezentować eksponaty duże, ciężkie lub wymagające
specjalnych warunków technicznych.
OPIS EKSPONATÓW
WYMIARY
WAGA
MAKS. OBCIĄŻENIE
DŁ. x SZER. x WYS./cm
BRUTTO / NETTO
KG / M²
UWAGI
Proszę sprawdzić wymiary bram oraz dopuszczalne obciążenie hali w Regulaminie Technicznym Targów.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
J
DODATKOWE USŁUGI REKLAMOWE część 1
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Uwaga!
W cenę opłaty rejestracyjnej wliczone są:
1. Umieszczenie współwystawcy na liście wystawców
2. Jeden egzemplarz katalogu targowego
3. Identyfikatory dla współwystawców (zależnie od wielkości stoiska wystawcy)
4. Umieszczenie danych kontaktowych i opisu firmy do 50 słów w katalogu targowym
5.. Jedno zaproszenie na Bankiet Wystawców
6. Internet Wi-Fi na 3 dni na jedno urządzenie
7. 1 karnet parkingowy (3 dni + 1 dzień montażu)
Czy zamówili już Państwo reklamę w katalogu targowym zgodnie z formularzem zgłoszenia wystawcy?
TAK
NIE
W przypadku zaznaczenia "TAK" prosimy nie zaznaczac ponownie tej opcji w poniższej tabeli.
Jeżeli nie zamówili Państwo reklamy w katalogu targowym lub chcą Państwo uzupełnić zamówienie, proszę zaznaczyć wybrane elementy na tym formularzu.
Możliwości reklamy w katalogu targowym
Ilość
Cena, PLN
Reklama na II stronie okładki (cała strona, kolorowa)
4500
Reklama na III stronie okładki (cała strona, kolorowa)*
4000
Reklama na IV stronie okładki (cała strona, kolorowa)
5000
Reklama wewnątrz katalogu (cała strona, kolorowa)
2200
Reklama wewnątrz katalogu (cała strona, czarno-biała)
1600
Reklama wewnątrz katalogu (pół strony, kolorowa)
1300
Reklama wewnątrz katalogu (pół strony, czarno-biała)
900
Dodatkowe 50 słów opisu firmy w katalogu
400
Zamieszczenie danych oddziału firmy w katalogu
200
Czarno-białe logo przy opisie firmy
200
Kolorowe logo przy opisie firmy
400
Insert w formie zakładki promocyjnej
2500
Ogółem, PLN
* Dostępna tylko jako część Platynowego Pakietu Sponsorskiego
Dodatkowe możliwości reklamy
Ilość
Umieszczenie materiałów reklamowych na ladzie rejestracyjnej
Cena, PLN
2000
Logo na drukowanej wersji formularza rejestracyjnego dla odwiedzających
800
Logo na smyczy identyfikatora
2000
Dołączenie materiałów reklamowych do folderów prasowych
2000
Zindywidualizowane zaproszenie (z nazwą, logo i numerem stoiska wystawcy) za 50 szt.
Ogółem, PLN
800
Pakiety sponsorskie
Uwaga: powyższe ceny mają charakter podstawowy.
Dla Państwa wygody oferujemy specjalnie przygotowane pakiety sponsorskie, które wyrażą indywidualne
zaangażowanie Państwa firmy w organizację targów.
Szczegółowych informacji na ten temat udziela właściwy Kierownik Projektu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
J
DODATKOWE USŁUGI REKLAMOWE część 2
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Możliwości reklamy na terenie targów
Ilość
Cena, PLN
Ekspozycja roll up-u w holu wystawy
1000
Ekspozycja banera w holu wystawy (za m²)
400
Ślady stóp w przejściach (za szt.) cena regularna/cena dla sponsora*
Ogółem, PLN
800/200
30-sekundowa reklama na ekranie full HD w holu wystawy (20 emisji/dzień)
500
Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych na terenie targów (1 osoba)
1400
Pionowy baner na fasadzie wejścia do centrum wystawienniczego 7 m x 1.3 m*
3500
Poziomy baner przy wejściu głównym 1.8 m x 5 m*
4800
Billboard naprzeciwko wejścia 5 m x 2.4 m (za 8 dni)*
4500
Billboard obok wejścia 4.95 m x 2.25 m (za 8 dni)*
4000
Flaga na maszcie obok wejścia wys. = 8 m (za szt.)*
1200
* Uwaga: powyższe koszty uwzględniają druk, montaż i powierzchnię reklamową, ale nie obejmują ceny projektu!
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "J"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Billboard naprzeciwko wejścia 5 m x 2.4 m
1. Miejsce na logo Sponsora Platynowego
2. Pionowy baner na fasadzie budynku 7 m x 1.3 m
3. Poziomy baner przy wejściu głównym 1.8 m x 5 m
Flaga na maszcie wys. = 8 m (za szt.)
Billboard obok wejścia 4.95 m x 2.25 m
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
K
ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCÓW
Wystawca
Osoba kontaktowa
Telefon
Dane współwystawców
1. Współwystawca
(nazwa firmy)
2. Współwystawca
(nazwa firmy)
3. Współwystawca
(nazwa firmy)
4. Współwystawca
(nazwa firmy)
Opłata rejestracyjna współwystawcy
Opłata rejestracyjna współwystawcy
zawiera:
1. Umieszczenie współwystawcy na liście wystawców
2. Jeden egzemplarz katalogu targowego
3. Identyfikatory dla współwystawców (zależnie od wielkości stoiska wystawcy)
4. Umieszczenie danych kontaktowych i opisu firmy do 50 słów w katalogu targowym
5.. Jedno zaproszenie na Bankiet Wystawców
6. Internet Wi-Fi na 3 dni na jedno urządzenie
7. 1 karnet parkingowy (3 dni + 1 dzień montażu)
Ilość
Cena, PLN
Ogółem, PLN
800
Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu "K"
(Proszę wpisać tę kwotę w Formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych)
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!
WARSZAWA 2014
09.04 - 11.04
Organizator:
Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy , XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000415363, kapitał zakładowy: 1'566'500,00 zł.
NIP: 5272675051, REGON: 146063993
tel.: 0048 22 395 66 99
fax: 0048 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
World Food Warsaw 2014 – Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Agnieszka Szpaderska
Project Manager
tel.: +48 22 395 66 93
[email protected]
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
11.03.2014
INFORMATOR PRASOWY
O
Wystawca
Osoba
kontaktowa
Telefon
W czasie przygotowania targów oraz w ich trakcie, a także w zależności od ich wyników, dział marketingu Organizatora rozsyła
komunikaty prasowe ze zdjęciami i informacjami o wystawcach i ich produktach do wiodących gazet branżowych i ogólnych, czasopism
oraz portali internetowych.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, abyśmy mogli zapewnić Państwu dodatkowe możliwości promocji.
1. Czy pojawiają się Państwo na targach w charakterze wystawcy po raz pierwszy?
TAK
NIE
2. Czy planują Państwo działania promocyjne na swoim stoisku? Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych informacji:
3. Czy podczas targów planują Państwo wprowadzić na rynek/zaprezentować nowy produkt/nową usługę? Jeżeli tak, prosimy o
4. Czy podczas targów planują Państwo zwołanie konferencji prasowej lub zorganizowanie innych tego typu imprez?
Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych informacji (daty, godziny, miejsca, tematu):
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Technicznym Targów, zrozumiałem jego treść i akceptuję zapisy w nim zawarte.
Pieczęć firmy, data
Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej firmę
Uwaga! Brak podpisu lub pieczęci uniemożliwia realizację zamówienia!

Podobne dokumenty