Wieści rabiańskie 4(132)/2012 - Serwis Informacyjny Gminy Raba

Komentarze

Transkrypt

Wieści rabiańskie 4(132)/2012 - Serwis Informacyjny Gminy Raba
Pismo Samorządu Lokalnego
Gminy Raba Wyżna
http://www.rabawyzna.pl/wiesci.html
e-mail: [email protected]
ISSN 1734-7130
Biuletyn Informacyjny
Otwarcie placu zabaw w Skawie, ufundowanego przez firmę „Nivea”, fot. G. Stachura
Nr 4 (132)/2012
IN W E S T YC J E
P lace
zabaw
Zakończone zostały prace przy budowie placów zabaw
w Skawie. Przy Ośrodku Zdrowia powstał plac zabaw ufundowany prze firmę Nivea, która zakupiła wyposażenie placu zabaw za kwotę 69 000,00 zł w skład którego wchodzą: 2 wieloelementowe zestawy zabawowe, 1 element sprawnościo-
wy, 2 huśtawki, 2 bujaki sprężynowe oraz 1 karuzela. Koszt
przygotowania terenu pod plac oraz modernizacja ogrodzenia wraz z wykonaniem wejścia przy Ośrodku Zdrowia wyniósł
131 422,88 zł.
B udowa
chodnika
Trwają prace przy budowie brakującego odcinka chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958 w Rokicinach Podhalańskich.
Koszt zadania, w ramach którego powstanie chodnik wraz z kanalizacją burzową, wynosi 368 213,17 zł, z czego środki zewnętrzne wynoszą 211 224,58 zł. Powstały chodnik poprawi bezpieczeństwo mieszkańców na tym niebezpiecznym odcinku drogi.
R emonty
dróg
W Rokicinach Podhalańskich wykonany został remont drogi Bugajówka i k/Włodarczyka za kwotę 70 112,44 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych wynosi 35 056,00.
W Skawie z nawierzchni asflatowej powstała droga Nowakówka.
B ezpieczeństwo
przy szkołach
Przy filii Szkoły Podstawowej w Skawie powstał plac zabaw
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, którego koszt wyniósł 45 625,31 zł z czego dofinansowanie wynosi 29 675,00 zł. Plac zabaw będzie służył najmłodszym
mieszkańcom tej części Skawy, a także przedszkolu, które ma
swoją siedzibę w budynku szkoły. Ze środków gminnych zmodernizowane zostało również ogrodzenie przy filii Szkoły Podstawowej za kwotę 67 860,86 zł.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów przy Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej wykonana została przebudowa wjazdu na teren szkoły. Zostało jeszcze do wykonania: zamontowanie bramy rozsuwanej wraz z furtką, przebudowa słupa elektrycznego, zamontowanie szlabanu umożliwiającego
wjazd bezpośrednio na teren szkolny. Nowopowstały szeroki
wjazd umożliwi jednoczesny ruch w obu kierunkach. Prosimy
wszystkich mieszkańców o nie blokowanie pasa, który umożliwia wjazd bezpośrednio na teren boiska.
R adosna S zkoła
w S kawie
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
Fot.: G.Stachura
Gmina Raba Wyżna pozyskała 63 000,00 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skawie. Plac powstanie jeszcze w tym roku.
2
W IEŚCI S A M O R Z Ą D OW E
O dznaczenie W ójta
udzielone
Fot.: G.Stachura
Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy
Raba Wyżna poprzedzone zostało rozpatrzeniem sprawozdania
z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2011
rok, które przedstawiła Pani Małgorzata Mach-Fiedor Skarbnik
Gminy. Wszystkie stałe komisje Rady Gminy zaopiniowały pozytywnie wykonanie budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa
opiniująca wykonanie budżetu przychyliła się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium. Wójt podziękował za udaną współpracę, dzięki której udało się zrealizować budżet na tym poziomie. G. Stachura
Fot.: G.Stachura
Wójt Gminy Raba Wyżna został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi na rzecz społeczności lokalnej
i nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 15 lipca 2011 roku. Wręczenia odznaczenia dokonał
wicewojewoda Andrzej Harężlak, który podkreślił, że w gminie
Raba Wyżna widoczna jest praca wykonana przez Wójta, a także
ludzi, którzy realizują jego założenia. Życzył również, aby dalsza
praca przynosiła satysfakcję i wiarę, że czas poświęcony rozwojowi gminy nie jest stracony.
G. Stachura
A bsolutorium
Po wakacyjnej przerwie na dzień 30 sierpnia zwołana została sesja Rady Gminy. W trakcie obrad podjęta została uchwała w sprawie
udzielenia pomocy finansowej samorządowi
powiatu nowotarskiego, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na utwardzenie pobocza
w ciągu drogi powiatowej Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowości Skawa. Przyjęto również
punktowe zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Raba Wyżna, które podyktowane zostały wnioskami właścicieli przedmiotowych działek.
W wyniku wspólnego działania gmin Raba
Wyżna, Czarny Dunajec i Jabłonka oraz samorządu powiatu, podjęte zostały działania zmierzające do zaliczenia ciągu komunikacyjnego
Podszkle-Podsarnie-Jabłonka-Podwilk do kategorii dróg powiatowych. W związku z powyższym nastąpiła konieczność pozbawienia drogi gminnej "Do zawady" w Podsarniu, będącej
częścią w/w ciągu komunikacyjnego, kategorii
drogi gminnej.
G. Stachura
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
D ni G anoviec
Delegacja z gminy Raba Wyżna wzięła udział w obchodach dni Ganoviec,
w partnerskiej gminie na Słowacji. Gości powitała Starostka gminy Ganovce Pani
Alžbeta Čekovská, po czym przedstawiciele naszej gminy w osobach Pana Rafała Grygorowicza – zastępcy wójta gminy Raba Wyżna oraz radnych gminnych
podziękowali za zaproszenie i miłe przyjęcie. Na scenie wystąpiły zespoły regionalne z Ganoviec, wspaniały koncert dała również młodzieżowa orkiestra dęta
ze Skawy, pod kierownictwem Pana Roberta Pustuły. Współpraca trwająca już
kilka lat umożliwia realizację projektów oraz wymianę kulturalną zespołów.
G.Stachura
Fot.: G.Stachura
XXIII Z wyczajna
S esja R ady G miny
3
W IEŚCI S A M O R Z Ą D OW E
I nformacje
wójta
05.06.2012 – Raba Wyżna- spotkanie z Panią Grażyną Kutyba z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z interwencji Wodociągów Krakowskich dotyczące zanieczyszczenia rzeki Raby
13.05.2012 – Nowy Targ – spotkanie w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie budowy mostu na czas remontu na roli
Stachurówka w Skawie
– Raba Wyżna – spotkanie Wójtów Raby Wyżnej i Spytkowic
oraz Burmistrza Rabki Zdroju w sprawie zmiany siedziby stowarzyszenia „Przyjazna Dolina Raby”. Od 1 sierpnia siedziba stowarzyszenia będzie w budynku Urzędu Gminy Raba Wyżna
- Podsarnie- w Szkole Podstawowej zorganizowany został
„Festyn zdrowia” w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu
„Czas na zdrowie”.
14.05.2012 – Mszana Dolna – spotkanie robocze wójtów
i skarbników w sprawie kolektorów słonecznych
15.06.2012 – spotkanie z projektantami w sprawie wykonania łacznika kanalizacji sanitarnej w Rabie Wyżnej
17.06.2012 – Raba Wyżna – polsko-słowackie „Święto bez
granic”, w którym uczestniczyły zespoły słowackie z gmin Ganovce i Torysky oraz kabaret Truteń i Biesiada Śląska. Projekt dofinansowany został z PROW za pośrednictwem LGD.
21.06.2012 – Raba Wyżna – na wniosek Wójta zwołana została sesja Rady Gminy w sprawie kanalizacji i przyszłości gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raba Wyżna
22.06.2012 – Mszana Dolna – spotkanie w sprawie
„solarów”.
24.06.2012 – Harkabuz- impreza kulturalna „Konkurs
trzech wsi”
25.06.2012 – posiedzenie wyjazdowe Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w temacie przeglądu stanu
dróg i czystości
27.06.2012 – Raba Wyżna – podczas obrad połączonych
komisji Rady Gminy wręczone zostały stypendia Wójta Gminy
Raba Wyzna dla najzdolniejszych uczniów oraz podsumowana
została praca placówek oświatowych za rok szkolny 2011/2012
27.06.2012 – Rokiciny Podhalańskie – posiedzenie rady
Stowarzyszenia „Przyjazna Dolina Raby” w sprawie oceny wniosków z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
03.07.2012 – Nowy Targ – Wójt wziął udział w spotkaniu
w Starostwie powiatowym w sprawie drogi Podwilk-Podszkle
04.07.2012 – Raba Wyżna – spotkanie z emerytami i rencistami na zakończenie kursu komputerowego
11.07.2012 – Nowy Targ – podpisanie aktu notarialnego
11.07.2012 – Mszana Dolna – spotkanie w sprawie realizacji programu „Odnawialne źródła energii w gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich”
30.07.2012 – Kraków – odbiór promesy na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na
roli Kiełbasówka w Skawie
19.07.2012 – Jabłonka – udział Wójta w uroczystościach
z okazji I Zjazdu Orawian
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
26.07.2012 – Nowy Targ – podpisanie aktu notarialnego na
nabycie gruntu w Skawie
27.07.2012 – Nowy Targ – podpisanie aktu notarialnego na
regulację gruntu pod drogę w Podsarniu
29.07.2012 – Raba Wyżna – zakończenie etapu wyścigu
Podhale Tour
31.07.2012 – Raba Wyżna – konkurs na dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sieniawie
W miesiącach lipcu i sierpniu na terenie całej gminy odbyły się festyny
19.08.2012 – Skawa – otwarcie placu zabaw Nivea
19.08.2012 – Skawa - Święto bobu – organizowane przez
stowarzyszenie „Aktywni Rabianie” oraz sołectwo Skawa
24-26.08.2012 – przedstawiciele samorządu gminnego
wzięli udział w wyjeździe do partnerskiej gminy Słupsk
28.08.2012 – Nadzwyczajny Kongres Euroregionu Tatry
S amorządowcy
z R aby W yżnej
z wizytą w partnerskiej
gminie S łupsk
Przedstawiciele gminy Raba Wyżna na czele z Wójtem Panem Andrzejem Dziwiszem i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Krzysztofem Stachurą w dniach 24-26 sierpnia odwiedzili
partnerską gminę Słupsk. W trakcie pobytu obejrzeli nowopowstałe obiekty oraz inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej,
która działa na terenie gminy, spotkali się również z przedstawicielami słupskiego samorządu.
Gmina Słupsk usytuowana jest w północnej części Polski na
Pomorzu Środkowym, w odległości około 10 km od Morza Bałtyckiego. Wśród wspaniałych naturalnych krajobrazów podziwiać można Dolinę Charlotty, blisko jest również do Ustki oraz
Słowińskiego Parku Narodowego. W wiejskim krajobrazie podziwiać można budownictwo szachulcowe, tj. drewniana konstrukcja budynku wypełniona dylami oraz obrzucona gliną.
Dzięki tym budynkom nadmorskie gminy Pomorza Środkowego określa się mianem "Krainy w kratę". Spotkanie umożliwiło
wzmocnienie współpracy między gminami oraz wymianę doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego
w różnych częściach Polski. Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego gminy Słupsk www.slupsk.ug.gov.pl.
G. Stachura
F estyny
Wakacyjne miesiące sprzyjają organizacji festynów oraz
spotkań mieszkańców. Również w tym roku odbyły się festyny
przygotowane przez Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe oraz stowarzyszenia działające na terenie całej gminy zapewnione zostały liczne atrakcje dla najmłodszych, a także dobra
zabawa dla wszystkich mieszkańców gminy. Festynom sportowym tradycyjnie już towarzyszyły mecze i rozgrywki sportowe.
G.Stachura
4
W IEŚCI S A M O R Z Ą D OW E
Wykaz uchwał podjętych
przez Radę Gminy w Rabie Wyżnej
Data
Opis
Zatwierdzenie planów pracy sta28.06.2012 XXII/160/2012 łych Komisji Rady Gminy Raba Wyżna na II półrocze 2012 roku.
30.08.2012 XXIII/161/2012 Zmiany w budżecie na 2012 rok
Udzielenie pomocy finansowej Sta30.08.2012 XXIII/162/2012 rostwu Powiatowemu w Nowym
Targu
Udzielenie pomocy finansowej sa30.08.2012 XXIII/163/2012
morządowi wojewódzkiemu
Zmiana do uchwały Nr VII/39/2011
Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie
ustalenia sieci publicznych przed30.08.2012 XXIII/164/2012
szkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
Przystąpienie do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
30.08.2012 XXIII/165/2012 Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna / dot. działek o nr
ewid. 2396/4 i 2396/3/
Przystąpienie do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
30.08.2012 XXIII/166/2012 Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie
Raba Wyżna / dot. działki o nr ewid.
217/3/
Pozbawienie drogi nr 364177K
30.08.2012 XXIII/167/2012 „Do Zawady” w Podsarniu
kategorii drogi gminnej
Wyrażenie zgody na nabycie wła30.08.2012 XXIII/168/2012 sności nieruchomości na rzecz Gminy Raba Wyżna /dot. wsi Skawa/
Dzierżawa nieruchomości Gminy
30.08.2012 XXIII/169/2012
Raba Wyżna
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy
28.06.2012 XXII/151/2012 Raba Wyżna za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Raba Wyżna za 2011 rok.
Udzielenie absolutorium Wójtowi
28.06.2012 XXII/152/2012
Gminy Raba Wyżna za 2011 rok.
Nadanie sztandaru Szkole Podsta28.06.2012 XXII/153/2012 wowej im. Mariusza Zaruskiego
w Bielance.
28.06.2012 XXII/154/2012 Zmiany w budżecie na 2012 rok.
Zmiany uchwały Nr XVI/118/2012
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26
28.06.2012 XXII/155/2012 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raba Wyżna.
Udzielenie pomocy finansowej
28.06.2012 XXII/156/2012
Gminie Jabłonka.
Zmiana uchwały Nr XII/87/2011
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30
września 2011 roku w sprawie usta28.06.2012 XXII/157/2012 lenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raba
Wyżna.
Wyrażenie zgody na nabycie wła28.06.2012 XXII/158/2012 sności nieruchomości na rzecz
Gminy Raba Wyżna.
Wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej
28.06.2012 XXII/159/2012 współwłasność Gminy Raba Wyżna, położonej na terenie Miasta
Nowy Targ.
Pełna treść uchwał dostępna jest pod adresem: www.bip.rabawyzna.pl, w dziale prawo lokalne
O twarcie
placu zabaw
w S kawie
N ivea
W przepiękną słoneczną niedzielę, przy udziale najmłodszych mieszkańców
Skawy przecięta została wstęga przy wejściu na nowy plac zabaw przy Ośrodku Zdrowia w Skawie. Plac ufundowany został przez firmę Nivea z okazji 100 jubileuszu istnienia firmy. Jak podkreślił obecny na otwarciu przedstawiciel firmy Nivea Pan Marcin Kosiński, najwięcej placów zabaw powstało właśnie w Małopolsce,
a na lokalizację w gminie Raba Wyżna oddano łącznie 115 142 głosów. Wójt gminy
Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym
w głosowanie, które przyniosło tak wspaniałe efekty. Wśród wielu anonimowych
głosujących znalazła się grupa 10 osób, którzy jako „Lokalni Bohaterzy” zdobyli najwięcej głosów dla Skawy. Są to następujące osoby: Elżbieta Majchrowicz, Gabriela Stachura, Iwona Stawnicka-Palac, Jacek Macioł, Małgorzata Sutor, Beata Macioł,
Tomasz Siarkiewicz, Jadwiga Pyka, Katarzyna Sroka Miśkowiec i Anna Dziwisz. Pan
Wójt kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w głosowanie, a także do wykonawców obiektu i otoczenia. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Piotr Kadela. W uroczystości wziął udział starosta nowotarski Pan Krzysztof
Faber, radny samorządu województwa Pan Marek Wierzba, zastępca wójta Gminy
Raba Wyżna Pan Rafał Grygorowicz, sekretarz gminy Pan Robert Migiel, radni i sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
G.Stachura
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
K ongres
E uroregionu
T atry
W Nowym Targu odbył się Nadzwyczajny Kongres Euroregionu Tatry, podczas którego gminę Raba Wyżna reprezentował Pan
Adam Sawina. Delegaci obecni na kongresie
jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu związku do Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej TATRY.
Jest to instytucja ponadnarodowa, której celem jest ułatwianie współpracy transgranicznej jej członków i przezwyciężanie
barier utrudniających współpracę na pograniczu polsko-słowackiem. Uchwała jest podstawą do podjęcia dalszych kroków tj. uzyskania zgody właściwych organów krajowych na rejestrację ugrupowania.
G. Stachura
5
W IEŚCI Z G M IN Y
H armonogram
zebrań wiejskich
Informujemy, że w miesiącu wrześniu odbędą się zebrania wiejskie wg poniższego harmonogramu.
Sołectwo
Bielanka
Harkabuz
Podsarnie
Raba Wyżna
Bukowina Osiedle
Rokiciny Podhalańskie
Sieniawa
Skawa
Miejsce
Szkoła Podstawowa
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Dom Parafialny
Remiza OSP
Remiza OSP
Remiza OSP
Zespół Szkół
Data
16.09.2012
16.09.2012
16.09.2012
16.09.2012
23.09.2012
23.09.2012
23.09.2012
23.09.2012
Godzina
9:30
12:00
13:00
11:00
10:30
12:00
14:00
10:00
Tematem zebrań będzie wyznaczenie zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok, a także bieżące sprawy.
K oncert
D ożynki P odhalańskie
Dożynki Podhalańskie w Ludźmierzu od wielu lat gromadzą rolników, którzy u stóp Pani Podhala pragną podziękować
za tegoroczne zbiory. W tegorocznej uroczystości udział wzięły
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Raby Wyżnej oraz Sieniawy. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez ks. Bp Jana
Szkodonia,w trakcie której na ołtarzu polowym złożono wieńce
dożynkowe, odbyło się spotkanie dożynkowe. Na scenie zaprezentowały się zespoły regionalne oraz Kabaret Truteń ze Skawy.
G.Stachura
dla
G.Stachura
„S iwego ”
Przyjaciele, znajomi oraz rodzina Grzegorza byli pomysłodawcami koncertu charytatywnego w Sieniawie, który zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Oświatowego
„ECHO”. W realizacji koncertu wspomogli również sołtys Sieniawy i LKS Janosik. Grzegorz uległ ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego ma niedowład czterokończynowy. Obecnie jest
w pełni zależny od otoczenia i wymaga długotrwałego leczenia oraz wieloprofilowej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów zapewniły ciekawe spędzenie czasu. Strongmeni Robert Nemś i Robert Cyrwus przeprowadzili konkurs na najsilniejszego mieszkańca, podziwiane były również muzyczne popisy w wykonaniu orkiestr dętych z Rabki - Zdroju i Spytkowic oraz zespołów Party Hard, Overdrive, Kumple Janosika, Ape i Outlander.
Dzięki motocyklistom z całej Małopolski zrzeszonych w grupach CCM Club Choppers Małopolska, Riders of Flames z Wadowic, Klub Motocyklowy Strażaków, Zbóje z Gór i Zbóje odbył się pokaz wspaniałych maszyn. Najmłodsi skorzystali z okazji i jako pasażerowie odbyli krótkie przejażdżki. Podczas koncertu zebrano około 10 000,00 tys. zł. Organizatorzy dziękują
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy postanowili w tym dniu
pomóc Grzegorzowi. Nazwa konta: Stowarzyszenie Oświatowe
„ECHO” w Rabie Wyżnej (z dopiskiem Grzegorz Antolak–SIWY)
Nr konta: 12 8815 0002 0000 0008 5124 0016
G.Stachura
Stowarzyszenie „Aktywni Rabianie” serdecznie zaprasza na
„Ś więto
plonów
–
pożegnanie lata ”
Dom Strażaka OSP Raba Wyżna, 23 wrzesień 2012, godz. 17:00
W programie konkurs oraz degustacja potraw z ziemniaka, do którego zapraszamy wszystkich chętnych. Ponadto występy zespołów regionalnych „Majeranki” oraz zespołu z Krośnicy, prezentacja Koła Gospodyń Wiejskich ze Spytkowic oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu ZWYK z Raby Wyżnej
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
6
W IEŚCI Z G M IN Y
U dane
starty
kolarzy
Ostatnie miesiące dla kolarzy z Podsarnia należy zaliczyć do intensywnych.
Przedstawiamy pozycje zajęte w poszczególnych zawodach.
17 czerwca - Puchar Tarnowa: Estera
Siarka I miejsce, Oliwia Siarka I m, Adrian
Siarka II m, Monika Rapacz III m, Szymon
Domalik V m
Puchar Szlaku Solnego Gołkowice i Rabka Zdrój: juniorzy młodsi Adrian
Siarka II miejsce, Monika Rapacz V m.
Młodzik Estera Siarka I m, a Szymon Domalik VIII m. Żak Oliwia Siarka I miejsce,
kat. 9-10 lat Krystian Siarka I m. 1 lipca
III edycja Puchar Szlaku Solnego w Skomielnej Białej. Juniorzy młodsi Adrian
Siarka zdobył tytuł Mistrza Małopolski,
w juniorkach młodszych Monika Rapacz
II V-ce Mistrzyni Małopolski. W młodziczkach Mistrzynią Małopolski została Estera Siarka, Szymon Domalik II V-ce Mistrzem Małopolski. W żakach Oliwia Siarka I miejsce, a Krystian Siarka II miejsce. 7
lipca Mistrzostwa Polski w Kielcach. Kategoria młodziczka I miejsce Estera Siarka,
II miejsce Adrian Siarka, VI miejsce Monika Rapacz, a VIII m Szymon Domalik.
12.07. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sieprawiu dla juniorów młodszych,
gdzie Adrian Siarka zajął miejsce IV. 14.07
Puchar Polski w Ustroniu. Estera Siarka
I m, Szymon Domalik IV m, Monika Rapacz III m, Adrian Siarka III m. 22.07 IV edycja Pucharu Szlaku Solnego w Spytkowicach: Monika Rapacz V m, Adrian Siarka II
m, Estera Siarka I m, Oliwia Siarka I m, Krystian Siarka I m. 05.08. V edycja Pucharu
Szlaku Solnego w Orawce. Zajęte lokaty:
M emoriał
R afała M iętusa
im .
Adrian Siarka III m, Monika Rapacz VI m,
Estera Siarka II m, Szymon Domalik IV m,
Oliwia Siarka I m, Krystian Siarka II m.
Oprac. Na podst. materiałów
GKS Podsarnie-Raba Wyżna
Zgodnie z tradycją trwającą już od 1997 roku w Rokicinach Podhalańskich spotykają się piłkarze Szarotki i Elektronu Dobczyce, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego kolegi Rafała Miętusa. Śp. Rafał był świetnie zapowiadającym się zawodnikiem drużyn Szarotka Rokiciny Podhalańskie oraz Elektron Dobczyce, dla których zdobywał wiele bramek.
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
- NOWY OKRES
ZASIŁKOWY
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Rabie Wyżnej informuje,
Fot.: G.Stachura
że od dnia 03.09.2012r.
w godz. 7:45-17:00
wydawane i przyjmowane
Tegoroczny memoriał rozpoczęła Msza Święta w intencji śp. Rafała, w której uczestniczyła
rodzina, znajomi oraz zawodnicy obu drużyn wraz z całymi rodzinami. Tradycyjnie żaden z zawodników nie ubrał koszulki z numerem 9, którą nosił śp. Rafał. Mecz rozpoczął się minutą ciszy
i przebiegł w bardzo sympatycznej atmosferze. Zakończony przyjacielskim remisem, po którym zawodnicy oraz licznie przybyli mieszkańcy Rokicin Podhalańskich zasiedli do wspólnego
stołu. Najwięcej sił mieli najmłodsi zawodnicy, którzy nie zważali na palące słońce i długo jeszcze biegali po boisku. Mali zawodnicy są nadzieją, że przyszłe pokolenia również będą pamietały o śp. Rafale.
G. Stachura
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
będą wnioski o ustalenie
prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami
na nowy okres zasiłkowy
2012/2013.
7
W IEŚCI Z G M IN Y
S tanowiska
dyrektorów
powierzone
K olorowe
lato w S kawie
W dniach od 20-24 sierpnia w miejscowości Skawa została zorganizowana akcja półkolonii dla dzieci z naszej miejscowości. I tym razem obecność dzieci dopisała.
W półkolonii wzięło udział aż 57 osób. Hasłem przewodnim tegorocznych półkolonii
było: „Znajdź przyjaciela – czy to takie trudne?”.
Nasza wakacyjna zabawa została oparta na wartościach jakie człowiek powinien sobą reprezentować na co dzień. Wiele mogliśmy również wywnioskować z filmu
Z miany
Fot.: G.Stachura
W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, odbyło się uroczyste powierzenie stanowisk dyrektorskich na kolejne 5 lat. Wręczenia dokonał Wójt gminy Pan Andrzej Dziwisz
oraz zastępca Wójta Pan Rafał Grygorowicz. W czterech placówkach oświatowych na terenie gminy funkcje dyrektorów pełnić
będą:
- Pani Edyta Miśkowiec dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Rabie
Wyżnej
- Pani Bogusława Warciak dyrektora Szkoły Podstawowej
w Sieniawie
- Pani Bernadeta Stopka dyrektora Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej
- Pani Anna Waksmundzka dyrektora Przedszkola Gminnego
w Skawie
G.Stachura
animowanego pt. „Skok przez płot” ,który
nie tylko nas rozbawiał lecz także z którego mogliśmy wyciągnąć jakieś wnioski.
W pierwszym dniu dzieciaki zostały
przydzielone do grup, która miała swoich animatorów. Pod ich nadzorem oraz
Ks. Mieczysława i Pani Marty nie sposób
było się nudzić. W drugim dniu było szaleństwo na basenach termalnych w Szaflarach oraz odwiedziliśmy Ludźmierz.
Kolejnego dnia był dzień sportu. We
czwartek mieliśmy okazje pojechać na
wycieczkę. Trasa przybiegała od kościółka na Piątkowej Górze do Rabki – Zdrój.
Tam przy leśniczówce był gril. W ostatnim dniu były zabawy i rozdanie nagród
za różne konkurencje.
Chcemy podziękować wszystkim
uczestnikom ! A w szczególności Ks. Piotrowi, Ks. Mieczysławowi, Pani Marcie,
animatorom oraz wszystkim osobom
którzy przyczynili do umilenia naszych
wspólnych wakacji. Specjalne podziękowanie kierujemy pod adresem Urzędu Gminy Raba Wyżna za finansowe
wsparcie naszej akcji.
Damian Czyszczoń – animator
w zasadach dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników
Od 1 września 2012 roku nastąpiły zmiany w zasadach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Informację
o zmianach warunków i zasad dofinansowania udziela Pani Estera Możdżeń tel: 18 26 91 263.
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
8
W IEŚCI Z G M IN Y
W ójt
M ożliwości
nagrodził
najlepszych uczniów
dofinansowania
Podczas obrad połączonych komisji Rady Gminy Raba Wyżna wręczone zostały
stypendia dla 23 najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Raba Wyżna.
W tym samym dniu dyrektorzy zaprezentowali osiągnięcia poszczególnych placówek za rok szkolny 2011/2012 .
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nazwa szkoły
Imię i nazwisko ucznia
Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej
Grzegorz Czaja
Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej
Joanna Dziechciowska
Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej
Natalia Krauzowicz
Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej
Weronika Sroka
Szkoła Podstawowa w Bielance
Daniel Kawula
Szkoła Podstawowa w Bielance
Bartosz Ciszek
Szkoła Podstawowa w Bielance
Klaudia Gromczak
Szkoła Podstawowa w Bielance
Paulina Kurańda
Szkoła Podstawowa w Bielance
Irena Luberda
Szkoła Podstawowa w Bielance
Natalia Węglarczyk
Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawie
Iwona Sularz
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół w Skawie
Piotr Sularz
Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Skawie
Tomasz Sularz
Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Skawie
Artur Buksa
Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Skawie
Filip Kubiński
Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Skawie
Jarosław Wójciak
Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej
Estera Czyszczoń
Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej
Dominika Halczak
Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej
Izabela Kowalczyk
Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej
Sebastian Kuska
Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej
Adriana Pałasz
Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej
Patrycja Szaflarska
Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej
Maria Zembal
Fot.: G.Stachura
G. Stachura
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
przydomowych
oczyszczalni
Mieszkańcy gminy Raba Wyżna
zwrócili się z prośbą o informację na temat możliwości pozyskania środków
na dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni.
W chwili obecnej nie ma możliwości
pozyskania środków na budowę kanalizacji przez Gminę Raba Wyżna, istnieje
jednak możliwość sfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
przez osoby fizyczne.
W ramach obowiązującej oferty Banku Ochrony Środowiska można sfinansować budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków poprzez proekologiczny kredyt
z dopłatą do odsetek kredytowych.
Dopłata ta wynosi 4/5 ( 80%) wysokości odsetek od kredytu, których udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, poprzez Bank Ochrony Środowiska
na inwestycje z terenu województwa
małopolskiego.
Szczegółowych informacji udziela :
Bank Ochrony Środowiska SA
/Oddział w Nowym Targu,
ul. Krzywa 9, tel. 18-264-04-07,
264-04-13, 264-04-47
Bank jest czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach : 8.00-18.00.
Bliższe informacje na stronie www.
bosbank.pl w dziale Kredyty we współpracy z WFOŚIGW-przedmiot kredytowania: V. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I KANALIZACJA - przedsięwzięcia polegające
na budowie, rozbudowie i modernizacji
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej przepustowości poniżej 100 m3/d, w wyniku których zostanie
osiągnięta poprawa parametrów oczyszczanych ścieków, pod warunkiem, że stężenia ścieków oczyszczonych będą spełniać warunki normatywne.
W. Świerk
9
KO M U NI K AT Y I IN F O R M AC J E
W sprawie skarg i wniosków przyjmują:
Wójt Gminy Raba Wyżna poniedziałki w godzinach 1400 – 1700
Sekretarz Gminy Raba Wyżna codziennie
w godzinach urzędowania 745 – 1545
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna poniedziałki
w godzinach 1500 – 1700 – pokój nr 1-02
tel: sekretariat Urzędu 18 26 91 250 lub 18 26 71143
Placówka Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej
Dyżur całodobowy pod numerem telefonu: 18 26 115 20
Dyżur Radcy Prawnego
w czwartki od godziny 1100 do 1300, pokój 1-02,
jednak w związku z licznymi obowiązkami reprezentacji
gminy na zewnątrz termin ten może ulec zmianie.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie wizyty
u radcy w Urzędzie Gminy tel: 18 269 12 50.
Apteki
Raba Wyżna – w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
tel: 18 26 71 164, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 815-1800,
sobota 815-1200, w niedzielę nieczynne
Raba Wyżna 45C, Apteka im. Jana Pawła II (obok poczty)
tel: 18 26 75 734, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 800-1800,
sobota 800-1300 w niedzielę nieczynne
Skawa – w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
tel: 18 26 89 143, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 800-1800,
sobota 900-1300, w niedzielę nieczynne
Opieka całodobowa
dla mieszkańców gminy Raba Wyżna
W budynku Szpitala w Rabce-Zdroju (wejście jak do Poradni
Chirurgicznej a dawniej Oddziału Ginekologii).
Jednocześnie podajemy nr telefonu dyżurującego tam
lekarza 604 901 902
oraz pielęgniarki 783 294 661
Pod w/w numery należy dzwonić w razie potrzeby w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego (od poniedziałku do piątku) oraz w niedzielę, święta i dni wolne od pracy w godzinach
od 800 do 800 dnia następnego.
Nagłe zachorowania proszę zgłaszać
do Oddziału Ratunkowego w Nowym Targu
999
Dodatkowo w wolne soboty jest czynny Ośrodek Zdrowia
w Rabie Wyżnej w godz. 800 -1200 (telefon 18 26 710 13).
Dyżury dzielnicowych na terenie
gminy Raba Wyżna
Dzielnicowy pełni dyżur w budynku dawnej Policji w Rabie
Wyżnej w dniach:
-wtorek w godzinach od 900 do 1100
-czwartek w godzinach od 1500 do 1700
sierż. Anna Martuszewska
Skawa + zgłoszenia dot.
nieletnich
asp. Tomasz Zygor
Raba Wyżna, Rokiciny Podh., Sieniawa, Bielanka
mł.asp. Marian Hreśka
Podsarnie, Harkabuz,
Bukowina Osiedle
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH
I CIEKŁYCH
Na terenie gminy Raba Wyżna uprawnienia do zawierania
umów na wywóz odpadów stałych posiadają:
A.S.A EKO POLSKA Sp. z o.o. - oddział Jabłonka
34-480 Jabłonka ul. Sobieskiego 9 tel. 18 26 522 52
Firma IB Sp. z o. o. – ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ tel. 18 448 85 91
Zakłady Komunalne Sp. z o. o. (Odpady komunalne stałe i ciekłe) ul Kilińskiego 46B 34-700 Rabka Zdrój tel. 267 73 95
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”
34-451 Tylmanowa 133 tel: 18 262 50 95
Uprawnienia do wywozu odpadów ciekłych (ścieków) posiada:
Firma P. Stanisław Czyszczoń, Chabówka 140,
tel. 18 267 91 41
Oczyszczalnia ścieków w Rokicinach Podhalańskich
tel: 18 26 78 630
Firma Handlowo-Usługowa „MATI-POM”
34-700 Rabka-Zdrój ul. Garncarska 52 tel: 18 26 70 694
Firma Usługowo-Handlowa „Kombud”
34-788 Łętownia 378 tel. 277 34 07
Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę
oraz rachunki potwierdzające wywóz odpadów.
JEŚLI SZUKASZ POMOCY ?
Często wydaje się nam, że zostaliśmy sami ze swoimi problemami.
Nie wiemy, u kogo i gdzie szukać pomocy. Pozostaliśmy tylko
my i nasz problem. Tak jednak nie jest. Musimy się tylko rozejrzeć
wokoło, by dostrzec tych, którzy chcą nam pomóc. Szukając pomocy
dla siebie lub bliskich, możemy skorzystać z pomocy w zakresie:
problemów alkoholowych osób uzależnionych
i członków ich rodzin
Punkt konsultacyjny w Budynku Urzędu Gminy (pokój nr 0-10)
Psycholog Rafał Pawlik przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca w godzinach 1500-1700
Punkt Wsparcia i Informacji
dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Jeśli w Twojej rodzinie doświadczasz przemocy lub znasz takie
osoby, które cierpią z tego powodu skontaktuj się z nami.
Formy udzielanej pomocy:
Pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą i sądem
Wsparcie dla ofiar przemocy
Poradnictwo socjalne
Poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne
Budynek Urzędu Gminy (pokój nr 0-13 część przyziemia)
Punkt czynny codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach 900 – 1100, Tel: 888 568 305
W drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 1500 do 1700
dyżur pełni Terapeuta Uzależnień-mgr Kornelia Firek
W każdy poniedziałek, środę i piątek dyżur pełni Pedagog
– mgr Maciej Latawiec w godzinach od 1500 do 1700
W pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 1500 do 1700
dyżur pełni Psycholog-mgr Rafał Pawlik
Porad udziela także ks. Norbert Sarota (poniedziałki 1830-1930,
piątki 1645-1745) w Domu Parafialnym
Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej
– konsultacji udziela mgr Łukasz Krawczyk
10
W i e ś c i z G M IN Y
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Wycieczka do Dinozatorlandu Parku ruchomych Dinozaurów
W dniu 14 lipca 2012 roku dla beneficjentów i beneficjentek uczestniczących w Projekcie Systemowym realizowanym przez GOPS w Rabie Wyżnej pt: „Nowy zawód- nowa
perspektywa- lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba
Wyżna”, oraz ich rodzin została zorganizowana jednodniowa wycieczka do Dinozatorlandu – parku ruchomych dinozaurów w Zatorze. W programie wycieczki zostało uwzględnione zwiedzanie parku z dinozaurami, odbyta została lekcja paleontologiczna w której
przy pomocy dłutka i młotka z bryły gipsowej można było wydobyć dinozaura. Wszyscy
uczestnicy i uczestniczki dostali certyfikaty młodego paleontologa. Po tej części rozpoczęła się wielka zabawa do dyspozycji uczestników i uczestniczek było całe wesołe miasteczko mieszczące się na terenie obiektu. Liczne ciekawe karuzele, pojazdy na szynach,
dmuchane zjeżdżalnie a także kulkowe baseny dostarczały wiele emocji. W drodze powrotnej w Wadowicach odbył się postój by oddać hołd Wielkiemu Polakowi Janowi
Pawłowi II. Po krótkiej modlitwie wyruszono w dalszą drogę do Raby Wyżnej.
Oprac. GOPS Raba Wyżna
Z życia
seniorów
Seniorzy z Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
działającego w Rabie Wyżnej odbyli wycieczkę krajoznawczą
połączoną ze zwiedzaniem kościelnych bazylik. W Inwałdzie
zwiedzili "Park Miniatur", gdzie oglądali najsłynniejsze budowle świata: Kolloseum, Bazylikę św. Piotra, Plac św. Marka w Wenecji i inne budowle z różnych krajów. Odwiedzili dwie bazyliki w Wadowicach oraz Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Każda wycieczka wzbogaca wiedzę emerytów i rencistów oraz integruje ludzi.
Opac. Z. Czyszczoń
Z miana
LGD
promuje
lokalne walory
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby w trakcie okresu letniego, w ramach bieżącej działalności chętnie, brało udział jako
współorganizator w wielu imprezach i festynach. Nie tylko pomagamy beneficjentom uzyskać środki unijne, ale również promujemy naszą działalność i walory regionalne. Współorganizowaliśmy Regionalny Festyn Rodzinny w Bielance, festyn połączony z otwarciem amfiteatruw Rabce-Zdroju, Sieniawiańskie
Lato w Sieniawie oraz dożynki gminne w Spytkowicach. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz Urzędem Miasta Rabka-Zdrój
i Urzędami Gmin w Rabie Wyżnej i Spytkowicach pozwoliły promować działania LGD oraz walory regionalne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się degustacje potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz stoisko z materiałami promocyjnymi Przyjaznej Doliny Raby.
G.Stachura
siedziby
„P rzyjaznej D oliny R aby ”
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2012 nastąpiła zmiana siedziby Lokalnej Grupy Działania "Przyjazna Dolina Raby". Nowa siedziba znajduje się w budynku Urzędu Gminy
Raba Wyżna, III piętro, pokój 3-05. Bez zmian zostały natomiast
godziny urzędowania od 8:00 do 16:00. Kontakt telefoniczny:
18 26 78 648 kom. 500 475 840.
Wieści R a b i a ń s k i e
nr 4/2012
11
W i e ś c i z G M IN Y
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
T radycje regionalne
gminy R aba W yżna
Stowarzyszenie „Aktywni Rabianie” było organizatorem
dwóch imprez w ramach projektu „Organizacja cyklu imprez
promujących lokalne walory Przyjaznej Doliny Raby połączona
z doposażeniem świetlicy „. Obchody Nocy Świętojańskiej przybliżyły tradycje związane z wiciem wianków, robieniem lampio-
Ś więto
bez granic
Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej był organizatorem Polsko-Słowackiego festynu pod nazwą "Święto bez granic". Przybyłych gości powitał wójt gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz oraz dyrektor GOK w Rabie Wyżnej Pani Elżbieta
Smółka. Specjalnie na festyn przyjechały zespoły regionalne ze
Słowackich gmin Ganovce, Torysky oraz Niżně Repaše. Nie zawiedli mieszkańcy gminy Raba Wyżna i gmin ościennych, którzy przybyli całymi rodzinami. Dzieci mogły poszaleć na dmuchanych zjeżdżalniach, natomiast starsi obejrzeli występy: zespołu „VENČEK” z Gminy Ganovce (Słowacja), zespołu „Studienka” z gminy Niżně Repaše (Słowacja), zespołu „Jaworina” z Gminy Torysky (Słowacja). Swoje umiejętności zaprezentowały również orkiestry dęte z Raby i Wyżnej i ze Skawy. Gości zabawiał
także Andrzej Potępa z przyjaciółmi z Katowic i niezawodny Kabaret Truteń ze Skawy. W międzyczasie odbywały się degustacje
potraw regionalnych przygotowanych przez mieszkanki gminy
Raba Wyżna. Festyn zakończyła wspaniała zabawa taneczna.
G.Stachura
Święto Bobu w Skawie
nów, strojeniem domów i biesiadą przy ognisku. Przy współpracy z sołectwem Skawa odbyło się Święto Bobu, połączone z degustacją potraw z bobu, występami zespołów regionalnych i kabaretu Truteń. Spotkania te nie tylko przybliżają nam tradycje,
ale również integrują mieszkańców.
G.Stachura
Obchody Nocy Świętojańskiej w Rabie Wyżnej
Projekt współfinansowany ze środków EFRROW. Operacja
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany ze środków EFRROW. Operacja
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
Wieści R a b i a ń s k i e
s.c.
Pismo Samorządu Lokalnego Gminy Raba Wyżna
Redakcja: Robert Migiel – redaktor naczelny
Adr e s r edakcji: Urząd Gminy 34-721 Raba Wyżna 41, e-mail: [email protected]
Skł ad i druk: Drukarnia
34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel./fax 18 266 48 52, e-mail: [email protected]; www.drukarniaMK.pl
s.c.
NOWY TARG
UL. WAKSMUNDZKA 63
TEL. 018 266 48 52

Podobne dokumenty

Wieści rabiańskie 1-141 - Serwis Informacyjny Gminy Raba Wyżna

Wieści rabiańskie 1-141 - Serwis Informacyjny Gminy Raba Wyżna 21.01.2014 – Kraków – podpisanie umowy na realizację zadania „Modernizacja przestrzeni publicznej boisko przyszkolne w Rokicinach Podhalańskich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 23.0...

Bardziej szczegółowo