Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku

Komentarze

Transkrypt

Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku
Tomasz Andrzej Nowak
Księgi metrykalne parafii
św. Lamberta w Radomsku
Cz. III:
Księga ochrzczonych z lat 1779-1796
Radomsko 2014
Radomszczańska Biblioteczka Regionalna
VIII
Nazwa i adres wydawcy
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko
www.pthradomsko.org
Druk i oprawa
Studio Poligraficzne „Soldruk”
97-500 Radomsko, ul. Klonowa 7
tel. 501495595
Wydanie I
Nakład 200 egzemplarzy
© Copyright by: Tomasz Andrzej Nowak
© Copyright by: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
ISBN 978-83-936377-6-8
Spis treści
Wstęp...................................................................................................... 5
Wykaz ochrzczonych w parafii św. Lamberta w Radomsku
w latach 1779-1796 ..............................................................................15
Wstęp
Zasób rejestrów metrykalnych parafii pod wezwaniem św. Lamberta w Radomsku rozpoczyna się w 1735 r. księgą zaślubionych1. Prawie równolegle prowadzono wówczas księgę udzielonych chrztów (od 2 stycznia 1739 r. do 9 marca 1779 r.). Oryginał księgi o wymiarach 32 cm x 20,5
cm, spisany jest po łacinie i przechowuje go częstochowskie archiwum2.
Rejestry ochrzczonych nakazano w Kościele prowadzić w 1563 r. Przepisy metrykalne
uszczegóławiano w dokumentach synodów kościelnych z XVI i XVII w.3 W akcie chrztu należało
podać jak najpełniejsze dane personalne wymienionych osób (imię dziecka, imiona i nazwiska rodziców, chrzestnych oraz duchownego), przynależność stanową, ewentualnie zawód i sprawowane
funkcje, miejsce zamieszkania. W dokumencie powinna być również zawarta data i miejsce sakramentu oraz stwierdzenie, czy dziecko pochodziło z prawego związku4. Nie zawsze jednak duchowni
ściśle przestrzegali tych zaleceń i treść ksiąg ochrzczonych bywa różna. Obok takich treści wpisom
metrykalnym często towarzyszą zapiski innego charakteru (inwentarze parafii, opisy obiektów,
ciekawostki uznane przez duchownego za godne zapamiętania)5. W prezentowanej tu księdze do tej
kategorii zaliczyć należy zalecenia powizytacyjne z 1742 i 1765 r.6 Dodatkowo zamieszczano in-
1
T. A. Nowak, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz. I: Księga zawartych małżeństw z lat
1735-1796, Radomsko 2012.
2
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie (dalej AACz),
Liber metrices baptisatorum ecclesiae parochialis Radomscensis sub anno 1739 mense januario, sygn. KM
4937 – zob. W.P. Wlaźlak, Inwentarz ksiąg metrykalnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks.
Walentego Patykiewicza w Częstochowie, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”,
t. I, pod redakcją W. P. Wlaźlaka, Częstochowa 2011, s. 416, nr 3586.
3
T. Moskal, Historia ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego na ziemiach polskich, „Archiwariusz. Biuletyn
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu” 2005, nr 1, s. 59-60; R. Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych
w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej), „Nasza Przeszłość”, nr 112, 2009, s. 147148, 158-159; C. Kuklo, Staropolska rejestracja metrykalna ślubów, chrztów i pogrzebów w warsztacie badawczym historyka, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin, pod redakcją Bożeny Popiołek, Kraków 2010,
s. 39-40.
4
T. Moskal, Historia ksiąg... , s. 60,64,68-69; C. Kuklo, Staropolska rejestracja ..., s. 43-44.
5
R. Jop, Metryki parafialne wyznania rzymsko-katolickiego - stan wiedzy i potrzeby badawcze, [w:] Dyplomatyka staropolska - stan obecny i perspektywy badań, red. Waldemar Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2011,
s. 143-157. Dziękuję Panu Doktorowi za przekazanie mi swojej pracy oraz konsultacje.
6
AACz, sygn. KM 4938, k. 53v-54, 188v-192. Dokument z 1765 r. został już opublikowany – T. A. Nowak,
Zapomniany aneks z I wydania książki Romualda Hube Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, „Zeszyty
Radomszczańskie”, t. I, pod redakcją T. A. Nowaka, Radomsko 2007, nr XII.
5
formacje o wizytacjach kościoła7, zapiski informujące o wnoszonych opłatach za chrzest oraz adnotacje mówiące o dokonaniu wypisu z aktu8.
Przedmiotem głównej analizy były wpisy rejestrujące chrzty. Zamieszczone poniżej tabele
zawierają 5428 wpisów, w nich mieszczą się 87 chrzty bliźniąt (1,6% ogółu)9, które umieszczam
w jednej rubryce, tak jak to miało miejsce w oryginale (sporadycznie każdemu z dzieci poświęcano
osobny akt). Odnotowana tu liczba bliźniąt może być zaniżona. Jedno z bliźniąt mogło urodzić się
martwe lub umrzeć przed chrztem, wówczas zarejestrowano tylko jedno dziecko10. Od 2 stycznia
1739 do 9 marca 1779 r. udzielono więc 5515 chrztów, co daje średnią roczną 141,4 chrztów (bez
niepełnego 1779 r.)11. Liczba chrztów nie jest równa liczbie porodów. Najbiedniejsi z racji kosztów
związanych z chrztem mogli nigdy nie ochrzcić dziecka, nie chrzczono również dzieci martwych12.
Informacji na temat zmarłych dzieci jest niewiele. W jednym przypadku zapisano, że dziecko zmarło (nr 3707), w innym przy akcie umieszczono dwa krzyżyki, także sugerujące śmierć (nr 1135).
W zestawieniu nie uwzględniłem wszystkich wpisów. Pominąłem te wprowadzone dwa razy (dotyczy numeru 826), dwa wpisy zamazane (anulowane?) i przez to zupełnie nieczytelne (następowały po numerze 934). W innych przypadkach wymieniono tylko nazwę miejscowości: Młodzowy (po numerze 278), Bogwidzowy (po numerze 1982), Radziechowice (po numerze 3799),
Bobry (po numerze 4518, 22 czerwca 1772 r. ochrzczono bezimienną dziewczynkę), Klekotowe (po
numerze 4646). W żadnym z pominiętych wpisów nie można dokonać identyfikacji ochrzczonego
dziecka ani jego rodziców, nie ma też pewności, czy faktycznie chrzest miał miejsce. Wymienione
7
Podczas tych wizytacji sprawdzano księgi metrykalne, zarówno małżeństw, jak i ochrzczonych. Daty i nazwiska wizytatorów podałem w poprzedniej publikacji - T. A. Nowak, Księgi metrykalne ..., s. 13-14.
8
Nigdy nie podawano celu dokonania wyciągu z aktu, ograniczając się jedynie do zapisania daty (w 3 przypadkach jej nie podano). Wypisów tych dokonywano w latach 1800-1811, jest ich 32, z tego 3 dotyczą szlachty. Przeważnie wystawiano je mężczyznom, tylko w 2 przypadkach kobietom. Wnioskując po dacie w pozostałych dotyczyły one osób dorosłych, mających po 50-60 lat, a stopniowo coraz młodszym. Od 1762 r. rozpoczyna się przedział wiekowy od 24 do 45 lat. Najwięcej wyciągów miało miejsce dla urodzonych w 1777 r.
9
Wielkości takie nie odbiegają od ustaleń dla innych parafii – C. Kuklo, Funkcjonowanie społeczności parafialnej na tle analizy rejestracji chrztów parafii Trzcianne 1600-1654, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia
i szkice, t. III, pod redakcją Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1983, s. 192; M. Sierocka-Pośpiech, Urodzenia i chrzty w siedemnastowiecznej Warszawie (czas i miejsce), [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci
i młodzież w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do wieku XVIII, praca zbiorowa pod redakcją Marii Dąbrowskiej
i Andrzeja Kolndera, Warszawa 2002, s. 64; M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy
XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne, Katowice 2007, s. 128 – praca
doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Antoniego Barciaka. Rozprawa jest dostępna na stronach
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej; M. Wyżga, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej, Kraków 2011, s. 195.
10
C. Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 313.
11
Liczba chrztów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 1739-137, 1740-118, 1741-94, 1742136, 1743-130, 1744-126, 1745-121, 1746-115, 1747-117, 1748-138, 1749-140, 1750-148, 1751-165, 1752109, 1753-151, 1754-159, 1755-151, 1756-160, 1757-139, 1758-161, 1759-148, 1760-157, 1761-149, 1762132, 1763-114, 1764-138, 1765-175, 1766-140, 1767-162, 1768- 124, 1769-131, 1770-130, 1771-119, 1772123, 1773-116, 1774-131, 1775-152, 1776-139, 1777-145, 1778-147, 1779-25.
12
C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991, s. 103-104; tenże, Funkcjonowanie
społeczności..., s. 192.
6
tu skreślenia, podwójne wpisy, to nie jedyne ślady niestarannego prowadzenia księgi. Dobrze widać
to po zachwianiach w chronologii wpisów, sięgające niekiedy kilku tygodni czy nawet miesięcy.
Prawdopodobnie duchowny udzielający sakramentu zapisywał na brudno potrzebne informacje,
a następnie wpisywano je do czystopisu, niejednokrotnie po długim czasie. Nie zawsze czynił to
duchowny udzielający sakramentu. Być może inna osoba nie zawsze mogła odczytać notatki, stąd
luki we wpisach, nigdy nie uzupełnione. Do stosunkowo częstych przewinień w tym względzie
zaliczyć należy brak dat, nazw miejscowości, imion dzieci, a w przypadku rodziców także dodatkowo nazwisk (tu zaznaczyć należy, że niekiedy podawano też nazwisko panieńskie matki).
Na szczególną uwagę zasługuje wpis nr 1018, bowiem dotyczy 1747 r., ale wystawiono go
w 1760 r. W niektórych przypadkach decydowano się zamieścić wpis na marginesie lub na wklejenie karteczki.
Liczba ochrzczonych chłopców (51,55%) nieznacznie przewyższała liczbę dziewcząt
(48,44%), co jednak nie mieści się w przyjętej normie13. Parafia św. Lamberta była parafią miejskowiejską14, stąd spotykamy tu przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych. Najliczniejsze były chrzty chłopskie (75,2%), dalej mieszczańskie (22,5%), szlacheckie (2%) oraz kilka
przypadków konwersji z judaizmu (0,1%). Wśród ochrzczonych znalazło się 6 osób pochodzenia
żydowskiego, które zdecydowały się na przyjęcie chrztu. W 1745 r. Anna (lat 12) ze Strzałkowa i
Teresa (lat 14) z Sanik, w 1754 r. Teresa Aleksandra z Płoszowa, w 1758 r. Józef Piętkowski i Marianna Kunegunda Dąbrowska, oboje z Radomska, a w 1774 r. Zuzanna (lat ok. 22) z Sanik. Trudno
odgadnąć powody przejścia na chrześcijaństwo, czy były wynikiem zorganizowanej misji, czy może
wybór spowodowany był chęcią zawarcia związku małżeńskiego z katolikiem15. Należy podkreślić,
że tylko w jednym przypadku na zmianę wyznania zdecydował się mężczyzna.
13
I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 19, 1971, nr 4, s. 591; taż, Od metryk do szacunków ludności, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej”,, t. 12, 1964, nr 2, s. 290 – podaję za M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej ...,
s. 121. W literaturze tematu przyjmuje się, że na 100 urodzonych chłopców powinno przypadać ok. 105 dziewczynek, z możliwymi odchyleniami 103-109. Większe odchylenia świadczyć mogą o niedbale prowadzonej
rejestracji metrykalnej, na przykład poprzez pomijanie rejestracji dziewczynek zmarłych krótko po porodzie.
14
Na kartach księgi pojawia się 46 nazw miejscowości: wsi, przysiółków, osad młyńskich i karczem wchodzących w skład parafii. Były to: Bartodzieje, Bogwidzowy, Borowe-młyn, Brodowe, Bugaj, Brylisko (Brelsko),
Buławy, Cerkawizna, Dąbrówka, Dziepółć, Folwarki (Wieżny, Cholwarki), Galonki, Grzebień, Kamionka
młyn, Kietlin, Klekowiec, Klekotowe młyn, Klęk, Kościelec, Kowalowiec karczma, Ładzice, Młodzowy,
Okrajszów, Orzechów (Orzechowo), Orzechówek, Papiernia, Piaszczyce, Pietrowek, Płoszów-Ostoja, Pokraka
karczma, Radomsko, Radziechowice, Robak młyn, Rożny, Saniki, Stobiecko Miejskie, Stobiecko Szlacheckie
(Pańskie, Marczychowo), Strzałków, Sucha Wieś, Szczepocice, Świerznica (Świernica), Wrony młyn, Wygoda, Zakrzówek (Zakrzewek), Zawada pod Kietlinem, Zdania. Chrztów spoza radomszczańskiej parafii było
niewiele: Bobry (Rybaki) w parafii Pławno, Szeczówka w parafii Kobiele Wielkie, z odleglejszych miejsowości wymieniono Kalwarię i Ujazd.
15
J. Goldberg, Żydowscy konwertyci w społeczeństwie staropolskim, [w:] Żydzi w społeczeństwie, gospodarce
i kulturze Rzeczpospolitej szlacheckiej, Kraków 2012, s. 207-265.
7
Duchowny z obowiązku informował o pochodzeniu dziecka z nieprawego związku. Chrzty
dzieci nieślubnych stanowiły 1,6% ogółu. Wśród nich zdecydowanie dominowały te z nieznanym
ojcem (86%), co wynikało z konieczności otrzymania zgody ojca na podanie jego nazwiska
w metryce16. Zdarzyło się, że wpisano nazwisko ojca, ale potem je przekreślono (nr 2252, 3115).
Nieślubne potomstwo miały zarówno panny, jak i wdowy. We wszystkich trzech stanach społecznych odsetek urodzeń pozamałżeńskich był podobny. Najwięcej wśród chłopów (1,7%) i nieznacznie mniej u mieszczan i szlachty (po 1,5%). Przy tak niewielkiej różnicy nie potwierdza się tendencja podawana w literaturze, że zazwyczaj narodzin takich było więcej w mieście17.
Osobną kategorię stanowią podrzutki (0,6% ogółu). Do porzucania potomstwa dochodziło
we wszystkich stanach społecznych. Dzieci takie pochodziły przeważnie ze związków pozamałżeńskich. Mogły być także urodzone legalnie, ale kalekie, których rodzice nie chcieli wychowywać.
Powodem porzucenia dziecka mogły być także względy materialne18. Przyjmuje się, że wśród podrzutków dominowały dziewczynki19, ale w analizowanym tu materiale nie widać dominacji płci
żeńskiej, obie reprezentowane są mniej więcej po równo. Chrzty dzieci nieznanych rodziców zdarzyły się 34 razy i spotykamy je przede wszystkim w pierwszych dwóch dziesięcioleciach omawianej księgi. Kumulacja ta jest widoczna zwłaszcza w Radomsku, gdzie do 1746 r. odnotowałem ich
12 i ostatni w 1751 r.20 Być może duża liczba dzieci porzuconych wiązała się z trudnymi warunkami materialnymi wielu rodziców, co było skutkiem dużego pożaru miasta w 1742 r.
Bardzo rzadko podawano informacje na temat daty urodzin (2,1%), a tylko w 3 przypadkach zanotowano godzinę narodzin (działo się tak w przypadku chrztów szlacheckich). Na podstawie tych nielicznych wpisów można sądzić, że z chrztem nie zwlekano21 i dochodziło do niego
czasami nawet tego samego dnia (17%), częściej nazajutrz (39%), po dwóch (15,5%) lub trzech
dniach (8%). W świetle tych zestawień można stwierdzić, że 80% chrztów następowało
w ciągu 3 dni po narodzinach, ale ze względu na skromną podstawę źródłową, do tych wyników
należy podchodzić ostrożnie22. Pojedyncze przypadki odnotowałem w przypadku 4-7 oraz 10 dni po
narodzinach. Zdarzały się przypadki, że na przestrzeni kilku dni lub tygodni (nr 2757 i 2762)
16
C. Kuklo, Dzieci nieślubne i podrzutki w warszawskiej parafii św. Krzyża w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 35, z. 2, 1987, s. 308, s. 312.
17
Tamże, s. 308; tenże, Funkcjonowanie społeczności ..., s. 192
18
M. Surdacki, Dzieci porzucone w społeczeństwach dawnej Europy i Polski, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego..., s. 182.
19
A. Karpiński, Wbrew prawu i moralności. Dziecko jako ofiara przemocy, agresji i deprawacji w miastach
polskich w XVI-XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego..., s. 257.
20
W roku 1740 i 1745 zdarzyło się po 7 takich przypadków, w 1743 - 5, 1741, 1744 i 1758 - po 3, 1740 i 1746
- po 2, w pozostałych latach pojedyncze (1747, 1748, 1750, 1751, 1753, 1756, 1766).
21
M. Sierocka-Pośpiech, Urodzenia i chrzty ..., s. 56-57. S. Zabraniak, Stan duchowieństwa a religijność w
archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wieluńskim (1660-1763), Rzeszów 2012, s. 287; C. Kuklo, Demografia…, s. 317-318.
22
Podobne wielkości zaobserwował w Warszawie C. Kuklo, Rodzina…, s. 105.
8
ochrzczono dzieci tych samych rodziców. Przypuszczać można, że były to bliźnięta, z których jedno
ochrzczono szybko, a w przypadku drugiego zwlekano zapewne ze względu na jego stan zdrowia.
Najdłuższe okresy obserwuje się głównie u szlachty (miesiąc lub nawet rok czy dwa lata), ale tu
prawdopodobnie zaraz po narodzinach odbył się chrzest z wody.
Kościelne przepisy nakazywały, by chrzest odbywał się w kościele parafialnym23. Gdy
obawiano się, że dziecko nie przeżyje, wówczas dopuszczano możliwość chrztu z wody w domu
(0,4% ogółu). Tak sakramentu udzielała osoba świecka (często akuszerka)24 lub duchowny. Dbałość
o szybki chrzest widać przede wszystkim w rodzinach szlacheckich25, wśród których chrzty z wody
stanowiły połowę wszystkich odnotowanych, dalej plasowali się mieszczanie i na końcu chłopi.
Jeśli dziecko przeżyło, sakrament należało powtórzyć w kościele26. Nie widać jednak pośpiechu
i do ponownego chrztu czasami dochodziło nawet po kilku miesiącach. Po udzieleniu sakramentu
w świątyni obchodzono z dzieckiem ołtarz i uroczyście przekraczano próg domu. Potem urządzano
ucztę, zwaną chrzcinami27.
Liczba chrztów rozkłada się mniej więcej równo w poszczególne miesiące. Najwięcej odnotowałem ich w marcu i kwietniu (10,6%), listopadzie (9,5%), lutym (9,2%), maju (8,7%), styczniu (8,6%), październiku (8,1%), grudniu (7,7%), lipcu (7%), najmniej w czerwcu (6,7%), wrześniu
(6,6%) i sierpniu (6,5)28. Różnica pomiędzy miesiącem z największą i najmniejszą liczbą chrztów
wynosi 4,1% na wsi oraz 6% w mieście29. Oznacza to, że do poczęcia dochodziło odpowiednio
w czerwcu i lipcu, lutym, maju, sierpniu, kwietniu, styczniu, marcu, październiku, wrześniu i grudniu. Przeanalizowałem również daty chrztów rodzin mieszczańskich. Ich wyniki nie odbiegają wiele
od ogółu30.
Imiona wybierano z kalendarza kościelnego, niekiedy kierując się tradycjami rodzinnymi,
lokalnymi albo wolą proboszcza31. Największa różnorodność pierwszych imion męskich była wśród
23
B. Kumor, Przepisy prawne w sprawie chrztu dzieci w XVI – XVIII w., [w:] Przeszłość Demograficzna Polski, t. 9, 1976, s. 42-46; J. Kracik, Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej, „Nasza Przeszłość”, t. 74, 1990,
s. 194; M. Sierocka-Pośpiech, Urodzenia i chrzty..., s. 58. Po pożarze miasta 25 sierpnia 1742 r. przez jakiś
czas korzystano z kościoła szpitalnego pod wezwaniem św. Ducha. Spłonął wówczas kościół wraz z dzwonnicą a na niej dzwon o wielkim głosie - AACz, sygn. KM 4938, k. 26v-27.
24
J. Kracik, Chrzest ..., s.194.
25
C. Kuklo, Demografia…, s. 316.
26
B. Kumor, Przepisy prawne …, s. 48; M. Sierocka-Pośpiech, Urodzenia i chrzty..., s. 60.
27
S. Zabraniak, Stan duchowieństwa ..., s. 287; C. Kuklo, Demografia…, s. 319.
28
M. Sierocka-Pośpiech, Urodzenia i chrzty..., s. 63. Najwięcej chrztów w okresie stycznia-kwietnia i października-listopada obserwowano również w Warszawie i Poznaniu.
29
W parafii tyskiej różnica ta wynosiła 2% - M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej ..., s. 131.
30
Dominował marzec (11,8%), luty (10,1%), styczeń i listopad (9,9%), kwiecień (8,8%), październik (8,1%),
lipiec (7,8%), czerwiec (7,5%), grudzień (6,9%), wrzesień (6,8%), maj (6,2%), sierpień (5,8%). Do poczęcia
w rodzinach miejskich dochodziło w czerwcu, maju, kwietniu, lutym, lipcu, styczniu, październiku, wrześniu,
marcu, grudniu, sierpniu, listopadzie.
31
S. Zabraniak, Stan duchowieństwa ..., s. 287; C. Kuklo, Demografia…, s. 325-328.
9
chłopów (94), dalej mieszczan (74) i najmniej szlachty (36). U mieszkanek wsi były 54 imiona,
u mieszczanek 47 i u szlachcianek 25. W ok. 30 przypadkach (0,5% ogółu) z nieznanych przyczyn
nie podano imienia dziecka. Ogółem w użyciu było 106 pierwszych imion męskich i 60 żeńskich.
Jako osobne imię traktowałem np. Jana i Jana z Dukli, Jana Nepomucena itp., bo dotyczyły innego
świętego. Podobnie było wśród kobiet, którym nadawano imię Katarzyna, ale także Katarzyna Sieneńska czy Katarzyna z Ricci. Obliczając najpopularniejsze imiona pod uwagę wziąłem także te
z drugim członem, np. Adam Stefan czy Elżbieta Barbara. Rozkład najpopularniejszych imion męskich utrzymuje się na w miarę równym poziomie. Pięć najpopularniejszych (Jan, Józef, Wojciech,
Walenty, Tomasz) stanowiły od 3,5 do 5,8% ogółu32. Inaczej było u kobiet, jedno imię zdominowało pozostałe. Imię Marianna wybierano w ponad 27% przypadków, dalej była Katarzyna (7,2%),
Agnieszka (7,1%), Gertruda (5,1%), Franciszka (4,3%), Małgorzata (3,9%) i Elżbieta (3,6%)33.
Widoczna jest zależność między miesiącem narodzin a nadanym dziecku imieniem. Wybierano
imię patrona najbliższego dacie narodzin34, stąd często jedno imię występuje kilka razy
z rzędu. Można zauważyć zainteresowanie imionami świętych, których kult zaczęto propagować
w pierwszej połowie XVIII w.: św. Jana Nepomucena (1,3%)35 i Wincentego Ferreriuszsza
(0,36%)36. Natomiast Lambert to patron radomszczańskiego kościoła parafialnego37. Trudno stwierdzić, czy wybór takich imion jak Wojciech, Mikołaj, Katarzyna, Anna był spowodowany istnieniem
w kościele farnym ołtarzy pod wezwaniem tych świętych38. Na preferencje imionowe spojrzałem
także z podziałem na klasy społeczne. Popularność męskich imion mieszczańskich39 i chłopskich40
32
Wśród ogółu nadawanych imion męskich najczęściej wybierano: Jan (5,8%), Józef (4,9%), Wojciech (4,7%),
Walenty (3,8%), Tomasz (3,6%), Antoni (3,5% ogółu), Franciszek (3,3%), Andrzej (2,9%), Łukasz (2,9%),
Maciej (2,8%), Marcin (2,8%), Kazimierz (2,6%), Piotr (2,6%), Paweł (2,4%), Grzegorz (2,1%), Stanisław
(2,1%), Stanisław Kostka (2,1%), Jakub (2%), Mikołaj (1,9%), Wincenty (1,7%), Szymon (1,5%), Wawrzyniec
(1,4%), Jan Nepomucen (1,3%), Hiacynt (1,2%), Franciszek z Pauli (1,1%), Ignacy (1,1%), pozostałe poniżej
1%.
33
Pozostałe imiona to: Magdalena (2,6%), Urszula (2,3%), Ewa (2,2%), Jadwiga (2,2%), Barbara (1,9%),
Apolonia (1,9%), Rozalia (1,9%), Katarzyna Sieneńska (1,5%), Teresa (1,3%), Salomea (1,1%), pozostałe
poniżej 1%.
34
M. Żmijewska, Ludność parafii tyskiej ..., s. 152.
35
J. Związek, Kult św. Jana Nepomucena na Górnym Śląsku i Zachodniej Małopolsce, „Biuletyn Instytutu
Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 19/6/99, s. 32, 35.
36
Mieszkańcy miasta brali udział w uroczystościach sprowadzenia relikwii do Gidel w 1742 r., złożyli przy
tym obietnicę pielgrzymki w uroczystość św. Jacka. Obietnicy nie dotrzymali, za co karą był pożar miasta –
J. Jagla, Grzech i rytuał pielgrzymki pokutnej mieszkańców Radomska na XVIII-wiecznej plakiecie wotywnej,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, pod redakcją T.A. Nowaka, Radomsko 2011, s. 24-38.
37
Imię to spotyka się w Radomsku już znacznie wcześniej. W 1576 r. Lambert z Radomska ożenił się
z mieszczką wieluńską Ewą Szarwą – Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi miejskie, Wieluń 7, k. 294.
38
R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, Radomsko 1993, s. 7-9.
39
Spośród męskich imion mieszczańskich najpopularniejsze były: Jan (5,7%), Józef (4,8%), Piotr (4,4%),
Wojciech (4,2%), Antoni (4,1%), Łukasz (3,2%), Tomasz (2,7%), Kazimierz (2,7%), Marcin (2,6%), Maciej
(2,3%), Mikołaj (2,3%), Andrzej (2,3%), Wincenty (2,06%), Franciszek (2,06%), Bonawentura (1,7%), Stanisław (1,7%), Szymon (1,7%), Ignacy (1,6%), Jakub (1,6%), Kacper (1,4%), Błażej (1,3%), Jan Nepomucen
(1,1%), pozostałe poniżej 1%.
10
w zasadzie pokrywała się z imionami ogółu. Podobnie u kobiet chłopskiego41 i mieszczańskiego42
pochodzenia, u których także dominowała Marianna. Inaczej sytuacja przedstawia się z imionami
szlacheckimi, zarówno u mężczyzn43, jak i u kobiet44. Dzieciom szlacheckim przeważnie nadawano
dwa a nawet trzy imiona.
Na rodziców chrzestnych (kobieta i mężczyzna) wybierano najczęściej osoby z najbliższej
rodziny lub przyjaciół. Stopień pokrewieństwa lub typ znajomości rodziców chrzestnych z rodzicami jest bardzo trudny do ustalenia. Tego typu informacji nie ma w aktach chrztu. Można by je rozpoznać dopiero po sporządzeniu genealogii poszczególnych rodzin. Czasami wnioskując po takim
samym nazwisku rodziców i jednego z chrzestnych, widać że mamy do czynienia z więzami pokrewieństwa. W kilku przypadkach wprost napisano, że ojcem chrzestnym jest dziadek lub babka
dziecka. Obok członków rodziny chrzestnymi bywały osoby związane z Kościołem (niespełna 10%
ogółu chrztów), w tym sami duchowni (4,8%), osoby związane z przytułkiem (3,7%), nauczyciel
miejscowej szkoły (0,8%), organista (0,65%)45. Po osoby te sięgano z prozaicznego powodu, prawie
40
Dla synów chłopskich najczęściej wybierano: Jan (5,5%), Wojciech (4,8%), Józef (4,5%), Tomasz (3,8%),
Walenty (3,7%), Franciszek (3,5%), Andrzej (3,2%), Antoni (3,1%), Maciej (2,9%), Marcin (2,9%), Łukasz
(2,9%), Kazimierz (2,5%), Paweł (2,3%), Kacper (2,2%), Michał (2,2%), Stanisław (2,1%), Piotr (2,1%),
Jakub (2,1%), Grzegorz (2%), Szymon (1,8%), Lambert (1,8%), Błażej (1,7%), Stanisław Kostka (1,6%),
Mikołaj (1,6%), Wawrzyniec (1,5%), Wincenty (1,5%), Jan Nepomucen (1,3%), Hiacynt (1,3%), Franciszek
z Pauli (1,3%), Stefan (1,2%), Sebastian (1,1%), Mateusz (1%), Leonard (1%), pozostałe poniżej 1%.
41
U córek chłopskich natomiast następujące: Marianna (28%), Agnieszka (6,9%), Katarzyna (6,8%), Gertruda
(5,1%), Franciszka (4,1%), Elżbieta (3,8%), Małgorzata (3,6%), Zofia (3,3%), Magdalena (2,8%), Ewa (2,4%),
Urszula (2,4%), Jadwiga (2,1%), Apolonia (1,8%), Barbara (1,7%), Anna (1,5%), Helena (1,4%), Katarzyna
Sieneńska (1,4%), pozostałe poniżej 1%.
42
U mieszczanek najczęściej spotykamy: Marianna (24,5%), Katarzyna (8,2%), Agnieszka (7,3%), Gertruda
(5,1%), Małgorzata (5,1%), Franciszka (3,2%), Elżbieta (3%), Barbara (2,6%), Helena (2,5%), Jadwiga (2,5%),
Rozalia (2,5%), Apolonia (2,3%), Magdalena (2,1%), Julianna (1,9%), pozostałe poniżej 1%.
43
Dla synów szlacheckich wybierano imiona: Adam Jan, Adam Szymon, Andrzej, Andrzej Kazimierz, Antoni,
Atanazy Piotr Wincenty, Baltazar, Baltazar Serafin, Bogumił, Bonawentura, Bonawentura Szymon Aleksander,
Dionizy Franciszek, Dominik, Feliks Klemens, Franciszek, Franciszek z Pauli, Henryk Jan Nepomucen, Ignacy-2, Ignacy Melchior, Ignacy Wawrzyniec, Ignacy Wincenty Fereriusz, Jan-2, Jan Andrzej, Jan Kanty Tadeusz, Jan Nepomucen-2, Józef, Józef Paweł Longin, Józef Wojciech, Józef Wincenty, Józef Jan, Michał, Michał
Hieronim, Michał Stanisław, Maciej, Mikołaj-3, Marcin, Stanisław, Stanisław Kostka, Stanisław Grzegorz,
Stefan, Stefan Dominik, Szymon, Tadeusz Józef z Kupertynu, Tomasz, Urban Serwacy, Wacław Hieronim,
Walenty Sylwester, Walenty Kajetan, Walenty Wincenty Kajetan, Wojciech-2, Wojciech Stanisław.
44
Były to: Agnieszka-2, Anastazja, Antonina Marianna, Balbina i Balbina Marianna, Dorota, Elżbieta, Gertruda, Franciszka i Franciszka Marianna, Helena, Katarzyna i Katarzyna Marianna oraz Katarzyna Ewa, Katarzyna Sieneńska, Kunegunda, Łucja, Magdalena de Paris, Marianna-6, Marianna Franciszka, Marianna Łucja,
Marianna Rozalia, Marcjanna, Monika Agnieszka Katarzyna, Prakseda Anna Marianna, Salomea, Salomea
Gertruda Tekla, Tekla Rozalia Barbara, Urszula, Wiktoria, Zofia -2, Zofia Wiktoria, Zuzanna Róża.
45
W XVII w. wiejskich parafiach w okolicach Radomska krąg rodziców chrzestnych był bardzo wąski,
w większości dzieci do chrztu trzymali nauczyciel, organista bądź żebrak. Zauważyłem to w przypadku Chełma, Dobryszyc i Niedośpielina - T. A. Nowak, Ks. Leopold Paszkowski i jego „Rocznik Kościoła w Chełmie”
od roku 1876, „Zeszyty Wiejskie”, z. XV, 2010, s. 225; tenże, Obraz rodziny w świetle ksiąg metrykalnych
parafii Dobryszyce w XVII i XVIII wieku, [w:] Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, t. 2 Społeczeństwo i kultura, pod redakcją Justyny Kingi Stępkowskiej i Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej, Lublin 2012, s. 132; tenże, Najstarsza księga metrykalna parafii Niedośpielin, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII (w druku).
11
zawsze były przy kościele. Wierzono też, że dla dzieci chorowitych dobrze jest wziąć na chrzestnych żebraków, co miało przynieść szczęście46. Istniejące podziały społeczne nie przeszkadzały, by
przedstawiciele szlachty bywali rodzicami chrzestnymi u mieszczan (7%) czy chłopów (5,3%), choć
u samej szlachty dominowali przedstawiciele tego stanu. Natomiast tylko spośród szlachty rekrutowali się chrzestni konwertytów. Takich chrztów udzielał też duchowny piastujący wyższe stanowisko kościelne (np. archidiakon gnieźnieński). W przypadku chrztu bliźniąt każde z dzieci miało
swoich chrzestnych, ale w jednym przypadku żebrak Kacper Szczerbik został chrzestnym przy
obojgu bliźniąt. Wierzono, że dzieci dziedziczą cechy swoich rodziców chrzestnych.
Wysokość opłat za posługę duszpasterską była regulowana zarządzeniami obowiązującymi
w poszczególnych diecezjach47. Chrzest powinien być udzielony za darmo, ale duchowny mógł
przyjąć dobrowolny datek48. Czasami ta dobrowolność była iluzoryczna i chcąc ochrzcić dziecko,
należało się liczyć z poniesieniem kosztów49. Tylko przy nielicznych wpisach (948-982) pojawiają
się cyfry, które mogą sugerować, że są to kwoty liczone w groszach (od 12 do 18), stanowiące zapłatę za chrzest. W innych pojawiają się adnotacje mówiące o złożeniu jakiegoś datku do kościelnej
skarbony (ad carbonam).
Sakramentu chrztu udzielali duchowni wymienieni w poprzedniej publikacji50. W niektórych przypadkach uda mi się uściślić daty pracy w radomszczańskiej parafii. Poniższe zestawienie
nie ujmuje duchownych z okresu wybiegającego poza datę końcową niniejszej księgi. Proboszczami
w tym czasie byli: Józef Trzciński, archidiakon gnieźnieński, proboszcz w Gnieźnie (1729-1738),
który jednak w Radomsku nie udzielał chrztów51, Jan Mlicki, archidiakon uniejowski, kanonik
gnieźnieński i płocki, w parafii poświadczony od 18 sierpnia 1745 r. do 1766 r.52, bp Ignacy Augustyn Kozierowski (ur. w 1728 r., pleban od 1766 r., w parafii poświadczony od 16 lutego 1776 do
46
Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII w., Łódź 1975, s. 183; C. Kuklo, Funkcjonowanie społeczności ..., s. 223; S. Zabraniak, Stan duchowieństwa ..., s. 287. Jako przykład osoby często będącej ojcem
chrzestnym można przywołać Kacpra Szczerbika, określanego bardzo różnie: żebrak (mendicus), dziad kościelny, kościelny (ecclesiasticus), zakrystian (sacellanus, aedituus), ale też jako jałmużnik (eleemonsarius).
To ostatnie określeniem wskazuje na jego członkostwo w bractwie, w którym zajmował się zbieraniem pieniędzy. Z takim mianem pojawiał się również szl. Michał Pajęcki.
47
H. Karbownik, Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918, Lublin 1995, s. 92.
48
T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII
wieku, Warszawa 2001, s. 109.
49
C. Kuklo, Rodzina …, s. 64.
50
T.A. Nowak, Księgi metrykalne... , s. 12. Nie pojawia się w niniejszej księdze Andrzej Lindinowski
(22.01.1758-1765?), nie wymienia go również M. Różański.
51
M. Różański, Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010, s. 330; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.10.
52
M. Różański, Duchowieństwo...,s.134, 330; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s. 10.
12
1789, zm. w 1791 r.), oficjał radomszczański (1747), prepozyt brzeźnicki (1742-1767), prepozyt
w Mstowie (1747-1791), pleban w Brzeźnicy (1742-1762?), Kobielach (1747-1787)53.
W Radomsku proboszczowie nie rezydowali i w pracy duszpasterskiej zastępowali ich komendarze. W omawianym czasie funkcję tę pełnili: Maciej Zdrowski, święcenia kapłańskie przyjął
28 marca 1734 r., komendarz (poświadczony od 30 stycznia 1735 r. do 21 sierpnia 1740 r.), pisarz
w konsystorzu radomszczańskim (od 1739 r.), bywał w zastępstwie w parafii Chełmo w 1738 r.54;
Mikołaj (Narcyz) Poradowski (święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1740 r., w parafii poświadczony od 21 stycznia 1741 do 20 kwietnia 1750 r., także wikariusz (1749), promotor Najświętszego Szkaplerza Błogosławionej Maryi, altarzysta Bożego Ciała (poświadczony od 3 listopada 1746 r. do 18 stycznia 1750 r.), altarzysta św. Krzysztofa (poświadczony 10 marca 1750 r.)55;
Franciszek Moszyński (w parafii od 25 kwietnia 1769 do 5 marca 1772 r.), pleban w Pławnie
(1768-1769)56; Ksawery Ślosarski, komendarz (poświadczony 7 maja 1772 r.), kanonik laterański
z Mstowa, wicedziekan (poświadczony 17 maja 1772 r.); Ignacy Domański, urodził się 16 lipca
1749 r., święcenia diakonatu otrzymał 18 kwietnia 1772 r., komendarz (poświadczony od 16 sierpnia 1772 do 3 lipca 1773 r.), prebendarz św. Anny (1773)57; Szymon Piestrzeński, szlacheckiego
pochodzenia, komendarz (poświadczony od 18 lipca do 10 września 1773 r.)58; Wincenty Stobiecki, kaznodzieja, promotor szkaplerza, w parafii poświadczony od 3 kwietnia 1774 r. do 7 czerwca
1777 r.59; Józef Matczyński, święcenia kapłańskie przyjął 21 września 1776 r., w parafii poświadczony od 28 stycznia 1777 do 1811 r.?), wikariusz, altarzysta Bożego Ciała oraz Św. Anny (poświadczony 19 czerwca 1777 r.) 60.
Najliczniejsze grono stanowili wikariusze, którzy stanowisko to łączyli z poszczególnymi
prebendami, zarówno w kościele farnym, jak i w kościołach na terenie miasta. W radomszczańskim
53
M. Różański, Duchowieństwo... s. 40, 105 (przyp. 32), s. 264 (przyp. 165), 306, 311, 328, 330; T.A. Nowak,
Księgi metrykalne…, s. 10-11.
54
M. Różański, Duchowieństwo...,, s. 222, 331 (tu jako Mateusz Zdrowski); T.A. Nowak, Duchowieństwo
parafii Chełmo na przestrzeni wieków, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. XXXII, 2004, s. 113; tenże,
Księgi metrykalne…, s. 11, 21, 33; S. Zabraniak, Stan duchowieństwa...., s. 54.
55
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 221,331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.11.
56
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 106 (przyp. 33), 331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.11; S. Zabraniak, Z dziejów parafii Pławno, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, pod redakcją T. A. Nowaka, Radomsko
2013, s. 159.
57
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 113 (przyp. 59), 191 (przyp. 80), 243, 331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.11. Od 1779 do przynajmniej 1790 r. był plebanem w parafii Niewiesz, od 1793 do ok. 1811 r.
plebanem w Lutomiersku.
58
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 115,122,234-235; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.13. W latach
1777-1783 był wikariuszem w Sulmierzycach.
59
M. Różański, Duchowieństwo..., s., s. 244,251,263, 265, 325; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s. 11. Był
też proboszczem w Dmeninie (1777-1783), Dworszowicach (1780-1798). M. Różański podaje dwie daty jego
śmierci: 24 i 26 kwietnia 1798 r. Autor ten jako jego drugie imię wskazuje Teodor, natomiast w niniejszej
księdze będąc ojcem chrzestnym użył imion Wincenty Ferreriusz (nr 5165).
60
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 53, 220, 332; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s. 11.
13
kościele św. Lamberta było w 1779 r. 8 altarii: Bożego Ciała, św. Krzysztofa, św. Wojciecha i św.
Wacława (pierwotnie były to osobne zapisy, z czasem połączone), św. Mikołaja, św. Katarzyny,
Małgorzaty, Doroty i Andrzeja Apostoła (także połączone), do której dołączona była konfraternia
Imienia Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, św. Anny, Jedenastu
Tysięcy Dziewic Męczennic wraz z promotorią bractwa św. Aniołów Stróżów61. Wikariuszami
i altarzystami byli: Jan Fraszczyński, instygator radomszczański (od ok. 1712 do 1739 r., komendarz w Dobryszycach (1721-1722), promotor bractw: Najświętszego Szkaplerza Błogosławionej
Maryi (1729-1746) i św. Anny (poświadczony 10 października 1740 r.)62; Antoni Bernacki, święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1733 r., prebendarz Marii Magdaleny (poświadczony od 20
grudnia 1733 do 3 września 1739 r.), promotor bractwa św. Aniołów Stróżów (1746-1751), wikariusz i kaznodzieja (1756), w parafii poświadczony do 17 sierpnia 1768 r.63; Kacper Kępski, wikariusz, prebendarz (od stycznia 1735 do 10 marca 1737 r.), instygator konsystorza radomszczańskiego (1734-?)64; Stanisław Przechlewski, święcenia kapłańskie przyjął 27 grudnia 1740 r., w parafii
poświadczony od 24 czerwca 1741 r. do 30 kwietnia 1775, altarzysta św. Lamberta, św. Wojciecha
i Wawrzyńca (poświadczony od 15 września 1741 do 1750 r.), kaznodzieja (1750)65; Marcin Jansz
(Janiszewski), w parafii poświadczony od 3 listopada 1741 r. do 10 marca 1743 r., prepozyt szpitala w Brzeźnicy (1743-1749?66); Andrzej Kalinowski, w parafii poświadczony od 2 lutego 1743 do
1 lipca 1745 r., altarzysta św. Mikołaja (poświadczony 10 listopada 1744 r.)67; Andrzej Siudziński,
pochodzenia mieszczańskiego, święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1746 r., w parafii poświadczony od 28 listopada 1746 do 8 października 1781 r., wikariusz (poświadczony w latach 17481753), altarzysta św. Mikołaja (poświadczony w 1753 r.), sekretarz św. Kongregacji (poświadczony
17 listopada 1758 r.)68; Jan Jarząbek, święcenia przyjął 23 czerwca 1748 r., w parafii poświadczony od 8 października 1748 r. do 27 stycznia 1771 r., promotor Najświętszego Szkaplerza Błogosławionej Maryi (poświadczony od 8 października 1748 r.), altarzysta św. Anny (poświadczony 19
listopada 1749 r.)69; Wojciech Wołoszewicz (Wołoszowicz, Wołłoszowicz), pochodzenia szla-
61
T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s. 11.
S. Zabraniak, Stan duchowieństwa..., s. 57. M. Różański, Duchowieństwo..., s. 244, 325,331; T.A. Nowak,
Księgi metrykalne…, s. 11-12. M. Różański nadaje mu nazwisko Traszczyński oraz mianuje proboszczem
w Radomsku, ale z taką funkcją w radomszczańskich źródłach się nie spotkałem.
63
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 218,230,331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.12. U M. Różańskiego
występuje z nazwiskiem Biernacki.
64
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 331; S. Zabraniak, Stan duchowieństwa..., s. 57; T.A. Nowak, Księgi
metrykalne…, s.12.
65
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 221,331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.12.
66
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 83, 180, 307; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.13.
67
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 218,239,331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.12. Od 1745 r. do
przynajmniej 1761 r. był plebanem w Gidlach.
68
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 200, 221,235,331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne…, s.12.
69
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 55, 219, 331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne..., s. 12,49.
62
14
checkiego, święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1750 r., w parafii poświadczony od 25 października 1750 r. do 15 lutego 1779 r., altarzysta Ciała Chrystusa (poświadczony 28 stycznia
1753 r.), prebendarz św. Rocha w Stobiecku, (poświadczony 21 lutego 1755 r.), altarzysta św.
Krzysztofa (poświadczony 18 listopada 1767 r.)70; Jan Kozubczyński, święcenia kapłańskie przyjął
26 lutego 1752 r., w parafii poświadczony od 22 kwietnia 1752 do 22 stycznia 1769 r.71; Mateusz
Kisielewicz, święcenia kapłańskie przyjął 21 października 1764 r., w parafii poświadczony od
3 marca 1765 r. do 15 sierpnia 1767 r., prebendarz św. Wojciecha (poświadczony 4 marca
1765 r.)72.
Na terenie parafii znajdował się też kościół szpitalny św. Ducha oraz kościół w Strzałkowie. Posługę sprawowali tam: Andrzej Goczyński, prepozyt szpitala św. Ducha (od 1707 r.),
w parafii poświadczony od 1 lutego 1735 do 5 października 1740 r.73, Tomasz Świtkiewicz, święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1736 r., w parafii poświadczony od 9 października 1736 do 17
listopada 1767 r., prepozyt szpitala św. Ducha (1741-1773?) zakrystian, altarzysta św. Katarzyny
(poświadczony 18 lutego 1739 r.)74; Józef Mildwatt, kapelan strzałkowski (poświadczony 3 kwietnia 1742 r.)75; Jan Franciszek Langwald (Langwałd), kapelan strzałkowski (poświadczony od 18
sierpnia 1745 r.), prepozyt szpitala (od 1776 r, poświadczony do 28 czerwca 1778 r.)76.
Poza nimi chrztów udzielali: Józef Lachocki, pisarz oficjała radomszczańskiego (poświadczony 14 grudnia 1743 r.); Jakub Bartecki, gracjalista (w parafii poświadczony od 2 sierpnia do 15
września 1737 r.), wikariusz w Jedlnie (poświadczony 4 maja 1739 r.); Bonwentura Turski, archidiakon gnieźnieński (2 czerwca 1744 r., 1745)77; Andrzej Konstanty Sawicz, kanonik łęczycki (?),
burzeniński, oficjał radomszczański (wrzesień 1754 r.), Sebastian Bocimowski (Bocianowski),
altarzysta w Brzeźnicy (1737-1739), pleban w Wiewcu (1734-1763) i pisarz konsystorza (3 grudnia
1748 r.)78, Łukasz Chrzanowski wikariusz włocławski (9 lutego 1755 r.), Józef Siemiński, kanonik wolborski (31 stycznia 1761 r.); Kacper Moczyński, kanonik regularny laterański, kapelan
biskupa adriateńskiego (21 kwietnia 1769 r.) oraz kilku radomszczańskich franciszkanów: o. Jordan Wąsowski, gwardian (12 października 1745 r.), o. Wincenty Wróblewski (30 lipca 1758 r.),
70
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 222, 331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne..., s. 12.
M. Różański, Duchowieństwo..., s., s. 220; T.A. Nowak, Księgi metrykalne..., s. 12,91.
72
M. Różański, Duchowieństwo..., s. s. 82, 220, 331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne..., s.
73
M. Różański, Duchowieństwo..., s. s. 221, 331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne..., s.12. M. Różański jako
prepozytów radomszczańskiego szpitala wymienia Andrzeja Gorzyńskiego i Andrzeja Goszczyńskiego. Sądzę,
że są oni tożsami z Andrzejem Goczyńskim.
74
M. Różański, Duchowieństwo..., s., s. 82, 188, 221, 331; T.A. Nowak, Księgi metrykalne... , s.12.
75
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 188, 243. Autor ten wymienia go z nazwiskiem Jan Mihlwalt, w latach
1741-1742 był komendarzem w Brzeźnicy, a w latach 1743-1767 (?) plebanem w Pławnie. Miał również
otrzymać prowizję na prebendę w Strzałkowie, ale cytowany tu autor nie podaje daty.
76
M. Różański, Duchowieństwo..., s., s. 83, 180, 188, 200; T.A. Nowak, Księgi metrykalne... , s.13.
77
M. Różański, Duchowieństwo..., s. 34,52.
78
Tamże s. 217,264.
71
15
o. Jan Kwieciński, kaznodzieja (19 maja 1772 r.), o. Ryskis (?) (9 lipca 1770 r.), o. Jan Kwieciński (19 maja 1772 r.), o. Kastus Krald, gwardian (28 października 1773 r.).
Podobnie jak w poprzedniej księdze z wpisów można wychwycić nazwiska urzędników
miejskich, co jest bardzo istotne dla poznania dziejów Radomska. Daty poświadczające zasiadanie
na danym urzędzie podaję z uwzględnieniem informacji zawartych w księdze małżeństw79.
Stanowiska miejskie sprawowali: Kacper Wolski ławnik stobiecki (18 stycznia 1736), ławnik
młodszy (31 stycznia 1747 r.); Marcin Kuliś ławnik stobiecki (24 stycznia 1747 r.); Kacper
Plutecki rajca (28 września 1737 r.); Sebastian Korzonek (tożsamy z Korzeniowskim?) wójt (28
września 1737 r.); Błażej Podolski rajca (29 października 1738 r.); Marcin Bąblowski burmistrz
(29 października 1738 r.); Tomasz Węgrzynowicz rajca (14 grudnia 1739 r.), burmistrz (26
stycznia 1740 r.), ławnik (1747 r.); Sebastian Korzeniowski podwójci (6-26 stycznia 1740 r., 14
czerwca 1751-18 lutego 1754 r.), wójt (26 października 1748 r.), rajca (23 października 1746 r.),
starszy ławnik (31 stycznia1747 r.); Walenty Wolski ławnik (21 lutego 1740 r., ławnik młodszy 10
kwietnia 1747 r.), rajca (14 czerwca 1747 - 14 lutego 1748 r., 1 czerwca 1752 r., 10-25 lutego
1753 r.), burmistrz (25 maja 1748 - 16 sierpnia 1748 r., 3 stycznia 1749 r., 28 sierpnia 1752 - 2
września 1753 r., 19 lutego 1754 r.); Wojciech Gajewski burmistrz (5 czerwca 1747 r.); Wojciech
Woźniakowicz burmistrz (4 września 1740 r.); Antoni Szablewski senator radomscensis (12
listopada 1740 r.), rajca (5 lipca 1741 r., 15 sierpnia 1743 r.); Józef Szybiński burmistrz
(2 listopada 1741 r., 13 lutego 1743 r., 14 lutego 1748 r.), rajca (1 marca 1742 r., 10 października
1743 r., 6 stycznia-19 marca 1744 r., 9 września 1754 r.), pisarz (5 lutego 1747 r., 23 marca
1749 r.); Kacper Mlinecki pisarz (26 października 1747 r.); Adam Marczyk rajca (24-31 stycznia
1747 r.); Grzegorz Kopczyński pisarz (29 maja 1759 r.); Józef Kozłowski wójt (24 stycznia - 5
lutego 1747 r., 21 czerwca 1750 r., 29 maja 1759 r.), burmistrz (13 stycznia 1750 r.), rajca (10
lutego 1753 r., 9 lutego - 22 maja 1773 r.); Jan Ruszkowski/Roszkowski rajca (25 października
1750 r. - 3 września 1751 r.), burmistrz (23 grudnia 1761 r.); Józef Szymański rajca (13 czerwca 6 grudnia 1754 r., 3 lipca 1755 r., 24 sierpnia 1756 r., 12 lutego - 27 listopada 1757 r., 16 marca - 23
lipca 1758 r., 17 kwietnia - 18 czerwca 1759 r., 5 marca 1766 r., 14 stycznia 1769 r.), burmistrz (21
czerwca 1755 r., 28 sierpnia 1756 - 31 kwietnia 1757 r., 12 lutego - 22 listopada 1758 r., 11 lutego
1759 r., 11 stycznia 1761 r., 30 czerwca - 22 października 1763 r., 6 września 1764 r., 27 stycznia 9 lutego 1766 r., 4 stycznia - 27 czerwca 1767 r.), podwójci (18 lutego - 10 lipca 1767 r., 21
stycznia 1768 r.), ławnik (22 maja 1773 r.); Jakub Bielicz, pochodzący ze Stobiecka, ławnik (21
września 1752 - 31 maja 1753 r., 20 maja 1755 r., 1 grudnia 1756 r., 1767 r.), rajca (3 sierpnia
79
T.A. Nowak, Księgi metrykalne... , s. 14.
16
1766 r., 3 lutego 1767 r.), podwójci (14 września 1766 r.), burmistrz (28 marca 1767 r., 19 grudnia
1769 r.); Kazimierz Iwankowicz burmistrz (5 lutego 1763 r.); Adam Mirowski ławnik (20 maja
1755 r., 2 września 1757 r.), pisarz (1764 r., 21 stycznia 1767 r.); Maciej Szymański ławnik (bez
daty dziennej w 1769 r.); Stefan Kurowski rajca (11 stycznia 1773 r.); Grzegorz Kopciński/
Kopczyński pisarz (23 kwietnia 1751 - 2 września 1758 r., 29 maja 1759 r.); Grzegorz Koprowski
burmistrz (11 listopada 1760 r.); szl. Wojciech Hoszczeński/Choszczyński pisarz miejski (26
marca 1762 r.); Sebastian Piotrowski podwójci (22 lipca 1764 - 26 maja 1765 r., 21 stycznia - 4
lutego 1766 r.), burmistrz (14 stycznia 1769 r.); Kacper Przegięty rajca (26 lutego 1768 r.);
Wojciech Janicki burmistrz (13 października 1773 - 6 października 1774 r., 11 stycznia 1775 r.);
krawiec Paweł Lewiński burmistrz (11 kwietnia 1776 r.); szl. Kazimierz Kurowski sekretarz JKM
i wójt radomszczański (23 kwietnia 1751-1752 r.); Kazimierz Oleśkiewicz rajca (22 maja 1773 r.),
burmistrz (15 lutego 1777 r.), wójt (22 maja 1773 r.); Kazimierz Walaszczyk rajca (6 maja 179227 stycznia 1793 r.).
***
Przystępując do pracy postanowiłem utrzymać przyjętą poprzednio konstrukcję.
Zrezygnowałem więc z dosłownego przytaczania poszczególnych wpisów na rzecz ujęcia
tabelarycznego dla każdego roku. W tabelach (8 kolumn) najpierw zamieszczam liczbę
porządkową, datę (jeśli w rubryce pojawią się dwie daty, pierwsza oznacza czas narodzin, druga
datę chrztu), imię lub imiona dziecka (tu także zaznaczam bliźnięta), imiona i nazwiska rodziców
(tu również informację o dziecku z nieprawego związku, informacje dodatkowe, poprzedzone
słowem „uwaga”- wpis z aktu, miejsce, od którego pobierano opłaty do skarbony, miejsce i czas
chrztu z wody), miejsce pochodzenia, imiona i nazwiska chrzestnych wraz z miejscem pochodzenia
(pod mianem „mieszczanie” należy rozumieć mieszczan radomszczańskich), imię i nazwisko
duchownego oraz stronę z oryginału.
Wiele wpisów opatrzono określeniami stanu społecznego wymienionych osób. Chłopów
określano mianem „pracowity” (laboriosus) - pr., mieszczan: „uczciwy” (honestus) - ucz. lub
„sławetny” (famatus) - sł. oraz szlachtę szlachetny (nobilis) - szl. i dla bardziej znamienitszych
„urodzony” (generosus, magnificus dominus/magnifica domina) - ur. W tabelach posługuję się też
skrótami: chrz. - chrzest, ur. - urodzony, k - karta doklejona do księgi, ks. - ksiądz, o. - ojciec.
W przypadku niemożności odczytania słowa miejsce takie oznaczam jako: [...]. Gdy nie jestem
pewny odczytanego imienia bądź nazwiska zaznaczam to znakiem zapytania w nawiasie: (?).
Dziękuję Panu Krzysztofowi Zygmie, dyrektorowi Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku oraz Zarządowi radomszczańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za sfinansowanie niniejszej publikacji. Za udzieloną pomoc wyrazy wdzięczności kieruję
17
również w stronę ks. dra Jacka Kapuścińskiego, dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie.
18
Wykaz ochrzczonych w parafii św. Lamberta w Radomsku
w latach 1739-1779
1739
20
Lp
Data
Imię
Rodzice
1
2.01
Kacper
Maciej i Łucja Więckowscy
Miejsce
pochodzenia
Bogwidzowy
2
4.01
szl. Jan i Barbara Więckowscy
Ładzice
3
15.01
Baltazar
Serafin
Antoni
Walenty i Agata Firzak
Dąbrówka
4
16.01
Sebastian
Szczepocice
5
25.01
Błażej
Franciszek i Konstancja
Marianna Kotfin
Piotr i Marianna Kowalczyk
6
1.01
Marianna
7
2.02
Dorota (?)
8
7.02
Agata
9
8.02
10
Okrajszów
Walenty
Adam i Agnieszka [bez
nazwiska]
Kacper i Agnieszka
Mazurkowiczowie
Sebastian Borowiecki i Marianna
Celebanowa (?) poddana szl.
Komornickiego, nieprawe
[...] i Barbara
Ładzice
Zakrzówek
8.02
[...]
Maciej i Marianna Kuliś
Radziechowice
11
11.02
ur. Franciszek i Katarzyna
Bilowscy
[nie podano]
12
18.02
bliźnięta:
Krzysztof i
Andrzej
Maciej
ucz.Kacper i Mariann Ciupa
13
18.02
Franciszka
pr. Błażej i Marianna
Bartnikowie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Radomsko
Zakrzówek
Chrzestni
Duchowny
Wawrzyniec Marczyk i Agnieszka
Wysocka z Radomska
ur. Mikołaj Bielawski łowczy sanocki i
Marianna jego żona
Kacper Minecki i Dorota Domagalina z
Bobrów
Józef Szybiński i Ewa Bilewiczowa z
Radomska
Wawrzyniec Stępień i Marianna [...]
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Tomasz
Świtkiewicz
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Tomasz
Świtkiewicz
Sebastian Działajowski i Marianna
Woźniakowa
Kacper Szczerbik jałmużnik i Marianna
Kuklina z Radomska
Maciej Kisiołek i Marianna [...]
[...] Piotrowski i Ewa Biliczowa z
Radomska
Wieruszowski i [...]
ur. Mikołaj Bilowski łowczy łowicki i ur.
Aleksandra Siemieńska kasztelanowa
bracławska
sł. Tomasz Węgrzyn i Agnieszka
Maczykowa z Radomska
sł. Walenty Wolski i Marianna Czyżowka
panna z Radomska
Strona
1
1
1
1
1
1
1
1
Tomasz
Świtkiewicz
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
1
Jan
Fraszczyński
Tomasz
Świtkiewicz
1v
1
1v
1v
14
21.02
Franciszka
Błażej
ucz. Stanisław i Marianna
Kowalikowie
Michał i Agnieszka Chrząstek
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
15
21.02
16
23.02
Maciej
Antoni i Marianna Szablowscy
Radomsko
17
28.02
Kazimierz
Maciej i Ewa Wojtaczek
Radomsko
18
3.03
Gertruda
Radomsko
19
4.03
Gertruda
ucz. Szymon i Łucja
Wojdełkowicz
pr. Jan i Apolonia Zielińscy
20
8.03
Grzegorz
21
8.03
22
Zakrzówek
Piaszczyce
Strzałków
26.04
Zofia
pr. Baltazar i Regina Lubos
Buławy
23
27.04
Jakub
Szczepocice
24
1.05
Krystyna
25
4.05
Stanisław
Mikołaj i Elżbieta
Grabarczykowie
ucz. Bartłomiej i Krystyna
Szwedzik
pr. Kacper i Helena Koćwin
26
5.05
Krystyna
27
15.05
Zofia
28
15.05
Zofia
Błażej i Agnieszka
Woźniaczkowie
Wojciech i Marianna
Nowaczkowie
ucz.Tomasz i Marianna Maik
29
6.05
Stanisław
ucz.Tomasz i Jadwiga Ciupa
Stobiecko
Pańskie
Stobiecko
Pańskie
Radziechowice
30
19.05
Stanisław
Grzegorz i Gertruda Wieczorek
Szczepocice
31
20.05
Pudettiana
ucz. Paweł i Agnieszka Spęcek
Borowe młyn
21
Franciszka
pr. Franciszek i Marianna
Piwowarczykowie
ucz. Szymon i Barbara Kubiczak
Radomsko
Szczepocice
Radziechowice
ur. Franciszek Gaworek żołnierz i Regina
Sękowska z Radomska
Karol Chorubski i Agata Marczykowka
panna
ur. Józef Sokołowski i sł. Marianna
Woźniakowiczowa z Radomska
sł. Kacper Plutecki i Katarzyna
Korzeniowska, mieszczanie
Józef Parulak i Zofia Nasralina z
Radomska
ks. Tomasz Świtkiewicz i Rozalia
Węgrzynowiczowa
sł. Łukasz Janicki i Katarzyna Czarniecka
sł. Kapcer Plutecki i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
ks. Maciej Zdrowski i Gertruda
Kaczmarka z Kietlina
ucz. Maciej Łęski i Jadwiga Bednarska,
oboje z Radomska
Tomasz Węgrzynowicz i Agnieszka
Marczykowa
Walenty Wolski i Marianna
Wymoklikowa, oboje z Radomska
[bez imienia] Pleska i Ewa Bieliczowa,
oboje z Radomska
sł. Jakub Korzeniowski i Katarzyna
Śmieszkowiczowa, oboje z Radomska
sł. Jakub Korzeniowski i Marianna
Śliwińska, oboje z Radomska
ucz. Józef Śmigos i Marianna Snopka,
oboje z Radziechowic
ur. Ignacy Kojecki i Jadwiga Biliczowa,
oboje z Radomska
Józef Szybiński i Agnieszka Brelowa
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Maciej
Zdrowski
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Jakub
Bartecki
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
1v
1v
1v
1v
1v
1v
1v
1v
2
2
2
2
2
2-2v
2v
2v
2v
2v
22
28.05
Elżbieta
syn [nie
podano]
Antoni
ucz.Wawrzyniec i Helena
Marczyk
Tomasz i Gertruda Jędrzejczyk
Bogwidzowy
34
brak
Grzegorz
Szymon i Barbara Kubiczak
[nie podano]
35
11.03
Gertruda
pr. Sebastian i Teresa Jaworscy
Sucha Wieś
36
12.03
Gertruda
pr. Marcin i Łucja Jędrych
Ostoja
37
13.03
Gertruda
Radomsko
38
13.03
Józef
Franciszek i [nie podano[
Ościkowie
pr. Andrzej i Marianna Zając
39
16.03
Gertruda
pr. Józef i Marianna Kapuściak
Bogwidzowy
40
17.03
Gertruda
Radomsko
41
19.03
Józef
ucz. Walenty i Gertruda
Korzonek
pr. Andrzej i Marianna Kuliś
Radziechowice
42
19.03
Józef
sł. Józef i Magdalena Kozłoscy
Radomsko
43
19.03
Józef
Tomasz i Elżbieta Klekoscy
Klekotowe młyn
44
24.03
Marianna
pr. Jan i Marianna Bernaccy
Ładzice
45
24.03
Marianna
pr. Walenty i Elżbieta Popiołek
Radziechowice
46
29.03
córka [...]
ucz. Stanisław i Anna Królik
47
29.03
Adam
Sebastian i Jadwiga Sękoscy
48
31.03
Marianna
[...] i Małgorzata Smużny ze
Strzałkowa
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
32
27.05
33
Folwarki
Zakrzewek
ks. Maciej Zdrowski i szl. Agnieszka
Wysocka
sł. Kacper Szczerbik jałmużnik i
Agnieszka Wysocka, oboje z Radomska
ur. Franciszek Trepka i sł. Marianna
Woźniakowiczowa
Kacper Szczerbik jałmużnik i Regina
Gozdowska z Radomska
ks. Maciej Zdrowski i Rozalia Ostojska
panna
sł. Tomasz Chudczyk i Agnieszka
Jędryszkowiczowa, mieszczanie
Walenty Wolski i Ewa Biliczowa
ur. Mikołaj Trepka i Marianna
Wesołoska zw. Purgałka z Radomska
sł. Walenty Wolski i Agata
Marczykowka panna, oboje z Radomska
Karol Chorobski i Rozalia
Węgrzynowiczowa, mieszczanie
ks. Andrzej Goczyński prepozyt szpitala i
szl. Anna Wojucka
ks. Andrzej Goczyński prepozyt szpitala i
sł. Apolonia Minecka z Radomska
ur. Antoni Komornicki i ur. Anna
Strzałkowska
sł. Kacper Plutecki i Rozalia
Węgrzynowiczowa
Karol (?) Urbanek i Agnieszka
Marczykowa, oboje z Radomska
ks. Tomasz Świtkiewicz i sł. Marianna
Woźniakowiczowa
[...]
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
[nie podano]
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Maciej
Zdrowski
Tomasz
Świtkiewicz
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
2v
2v
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.04
Marianna
pr. Wawrzyniec i Helena Zatoń
Szczepocice
50
5.04
Katarzyna
pr. Antoni i Magdalena Jaroccy
Radziechowice
51
6.04
Marianna
Szczepocice
52
6.04
Wojciech
Wojciech Zatończyk zw. Kowal i
Regina ze Szczepocic, nieprawe
sł. Adam i Agnieszka Kipigroch
53
7.04
Wincenty
54
8.04
Wojciech
sł. Paweł i Katarzyna
Łączkowiczowie
pr. Jan i Agnieszka Kowalczyk
55
24.04
Katarzyna
Łukasz i Regina Stępień
Radomsko
56
24.04
Katarzyna
Wojciech i Regina Kosmala
Radomsko
57
19.04
Zofia
Szczepocice
58
6.06
Antoni
pr. Wojciech i Gertruda
Sobierańczykowie
woźnica Marek (?) i Róża
59
7.06
Antoni
Adam i Małgorzata Cichuta
60
13.06
Antoni
61
13.06
Jan
62
14.06
Małgorzata
pr. Łukasz i Agnieszka
Piwowarczykowie
ucz. Krzysztof i Małgorzata
Kuźnik
pr. Józef i Zofia Sapiszyńscy
63
14.06
Antoni
Andrzej i Ewa Mara
64
13.06
Jan
Wojciech i Zofia Smolarczyk
65
16.06
Julianna
66
16.06
Antoni
sł. Andrzej i Marianna
Sułkowicz
ucz. Krzysztof i Ewa Królik
23
49
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radziechowice
Stobiecko
Pańskie
Bogwidzowy
Kietlin
Bogwidzowy
Płoszów
przedmieście
Świerznica
Stobiecko
Miejskie (?)
Radomsko
Stobiecko
sł. Jakub Wieruszowski i Ewa
Marczykowka z Radomska
Marcin Pleska i Marianna Wesołoska,
oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Dorota Marczykowa
jałmużnicy, oboje z Radomska
Krzysztof Smolarczyk i Marianna
Świtkiewiczowna
sł. Jan Bałucki i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Marcin Bąblowski i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Józef Parolak Agnieszka Kaczczyna z
Radomska
Andrzej Jędrychowicz i szl. Agnieszka
Wysocka, oboje z Radomska
Mateusz Szustowicz i Ewa Bieliczowa,
mieszczanie
Wojciech Roszkowski i Marianna
Korzeniowska z Radomska
Jan Kempski i Regina Gozdowska z
Radomska
Walenty Kowal i Gertruda Antoniowa
sł. Adam Bielicz z Piotrkowa i Marianna
Woźniakowiczowa z Radomska
Józef Szybiński i Regina Laczkowa z
Kietlina
Józef Purolak i Agnieszka Kaczczyna z
Radomska
sł. Wojciech Urbanek i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Maciej Łęski i Agnieszka Wysocka,
oboje z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Agnieszka
Maciej
Zdrowski
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Jakub
Bartecki
Maciej
Zdrowski
Tomasz
Świtkiewicz
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
Jan
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
4
4
4
4
4
4
4-4v
4v
4v
67
16.06
68
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
24
Jan i Marianna Kulisiechowicz
18.06
Elżbieta
Marianna
Małgorzata
69
21.06
Małgorzata
70
28.06
Marianna
ucz. Wojciech i Elżbieta [bez
nazwiska]
pr. Jan i Łucja Zatończyk
71
28.06
Piotr Paweł
pr. Andrzej i Elżbieta Pokora
Strzałków
72
30.06
Marianna
sł. Jakub i Regina Bielicowie
Radomsko
73
2.07
Piotr
pr. Marcin i Jadwiga Biernaciak
Młodzowy
74
10.07
Bonawentura
sł. Lambert i Agnieszka Wolscy
Radomsko
75
11.07
Bonawentura
sł. Paweł i Agnieszka Wolscy
Radomsko
76
16.07
Bonawentura
sł. Jan i Jadwiga Kuźnik
Radomsko
77
16.07
Aleksy
Jan i Marianna Leśniowscy
Radziechowice
78
22.07
Magdalena
pr. Franciszek i Marianna Szych
79
22.07
Magdalena
pr. Jan i Ewa Sobierajczyk
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
80
22.07
Piotr
Wojciech i Marianna Piwko
Radomsko
81
22.07
Ignacy
Radomsko
82
25.07
Anna
sł. Stanisław i Regina
Widerakiewicz (?)
Sebastian i Marianna Czerwińscy
Radomsko
83
1.08
Piotr
sł. Maciej i Anna Zielińscy
miasto Ujazd
Maciej i Katarzyna Maratka (?)
Szczepocice
Marczykowa, oboje z Radomska
sł. Wojciech Gajowski i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Kacper Szczerbik jałmużnik i Rozalia
Wymoklikowa z Radomska
ucz. Józef Kosek i Marianna
Wymoklikowa
sł. Walenty Wolski i Ewa Bielicowa z
Radomska
ucz. Jan Gołębiowski i Ewa Bielicowa
ks. Maciej Zdrowski i Marianna
Woźniakowiczowa z Radomska
sł. Kacper Szczerbik jałmużnik i
Marianna Purycikowa
sł. Walenty Wolski i Gertruda
Marczykowa mieszczanie
szl. Józef Szybiński i Gertruda Wolska
mieszczanka
Andrzej Sękowski i Zofia Nasralina,
mieszczanie
Kacper Szczerbik jałmużnik i Zofia
Oprowiczowa z Orzechowa
sł. Wojciech Francus i Agnieszka
Wysocka z Radomska
Jakub Wierusz i Barbara Wolszczanka z
Radomska
sł. Sebastian Działajowski i Gertruda
Marczykowa, mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Agnieszka
Karaczyna (?)
sł. Kacper Plutecki i Ewa Bieliczowa
sł. Maciej Łęski i szl. Agnieszka
Wysocka
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
4v
4v
4v
4v
4v
5
5
5
5
5
5
5
5v
5v
5v
5v
5v
25
84
2.08
Marianna
pr. Kazimierz i Barbara
Tomkowicz
Jan i Marianna Starosteccy
85
6.08
Wawrzyniec
86
6.08
Wawrzyniec
87
7.08
Walenty
88
15.08
Marianna
ucz. Antoni i Wiktoria
Jędrzejowscy
Strzałków
89
18.08
Hiacynt
Dziepółć
90
24.08
Augustyn
Agnieszka Kiedrzyńska, ojciec
nieznany
pr. Michał i Zofia Królik
91
30.08
Rozalia
pr. Błażej i Elżbieta Lodka
92
1.09
Stefan
93
3.09
Mikołaj
pr. Wojciech i Kunegunda
Wolscy
sł. Adam i Gertruda Barteccy
94
3.09
Marianna
ucz. Lambert i Anna Dziechciech
95
6.09
[nie podano]
96
7.09
97
16.09
Mikołaj z
Tolentino
Jadwiga
pr. Wojciech i Petronela
Kosowszczyk
pr. Antoni i Apolonia Żaczek
98
18.09
99
100
pr. Franciszek i Magdalena
Bienniaczy (?)
ucz. Grzegorz i Ewa Ciupińscy
Orzechówek
Bogwidzowy
Bartodzieje
Radomsko
Stobiecko
Pańskie
Radziechowice
Strzałków
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Ładzice
sł. Walenty i Gertruda Ochoccy
Radomsko
Jadwiga
ucz. Piotr i Magdalena Królik
20.09
Mateusz
ucz. Marek i Anna Ciupa
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
21.09
Mateusz
ucz. Jan i Marianna
Bartyszelowicz
Radomsko
Andrzej Sękowski i Katarzyna Żaczkowa
z Radomska
sł. Grzegorz Ciupa i Marianna
Korzeniowska
Krzysztof Kuźnik i Ewa Kaczmarka z
Radomska
Ignacy Chojecki i Gertruda Marczykowa
ur. Antoni Komornicki i szl. Cecylia
Bilowska panna ze Stobiecka
Szlacheckiego
Ignacy Chojecki i Gertruda Jeziorska
Walenty Zawada i Marianna
Woźniakowiczowa
Marcin Gruszka i Marianna Kulisiowa z
Radziechowic
Józef Szybiński z Radomska i Gertruda
Bartnicka
sł. Sebastian Korzeniowski i sł. Marianna
Woźniakowiczowa, mieszczanie
ucz. Ignacy Chojecki i Agata
Marczykowna panna z Radomska
Błażej Walaszczyk i Ewa Bieliczowa
ur. Antoni Komornicki i szl. Ewa
Wilkoszewska
sł. Krzysztof Bębnarczyk i Marianna
Snopkowka z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i szl.
Agnieszka Wysocka
sł. Sebastian Korzeniowski i Ewa
Bielicowa
sł. Jakub Korzeniowski i Katarzyna
Karnalewiczowa z Radomska
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
5v
6
6
6
6
6
6-6v
6v
6v
6v
6v
6v
7
7
7
7
7
101
21.09
Franciszka
ucz. Marcin i Zofia Olborscy
Kietlin
Baltazar Lubas i Dorota Wawrzkowa
102
22.09
ucz. Marcin i Gertruda Dziegieć
103
27.09
pr. Jakub i Marianna Leśny
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
104
4.10
Jadwiga
Teresa
Franciszka
Teresa
Franciszek
nieznani
Stobiecko
Jan Bałucki i Agnieszka Kaczczyna,
mieszczanie
Antoni Sroczyński i Katarzyna
Czarnecka z Piaszczyc
Jan Bałucki i Zofia Stasinowska
105
4.10
Michał
Stanisław i Jadwiga Michałak
Orzechów
106
4.10
Franciszek
Szczepocice
107
4.10
108
4.10
Franciszka
Teresa
Franciszek
109
7.10
Łukasz
pr. Stanisław i Marianna
Kubiccy
Bonawentura i Katarzyna
Woźniccy
pr. Antoni i Katarzyna
Wstęborscy (?)
ucz. Łukasz i Marianna Karasek
110
8.10
Brygida
111
14.10
112
Orzechów
Płoszów
Grzegorz Ciupiński i Marianna
Czyżowska ze Strzałkowa
Józef Szybiński i Marianna Purgałowa,
oboje z Radomska
sł. Jan Bałucki i Katarzyna Korzonkowa
Jadwiga
Antoni i Marianna Brylscy
młyn Klekotów
Jan Bania i Gertruda Wolska z Radomska
16.10
Teresa
Bartodzieje
113
18.10
Łukasz
ucz. Bartłomiej i Agnieszka
Szwedzik
ucz. Tomasz i Marianna Stępnik
114
20.10
Łukasz
115
23.10
116
Kacper Szczerbik jałmużnik i szl.
Agnieszka Wysocka
pr. Walenty Poterałka i Gertruda
Gardolowka, oboje z Kietlina
Józef Szybiński i Elżbieta Żarczykowa z
Okrajszowa
ucz. Ignacy Chojecki i Ewa Bielicowa,
mieszczanie
sł. Walenty Wolski i Dorota
Jędrzejowska
ucz. Ignacy Chojecki i szl. Agnieszka
Wysocka
Marcin Jędrychowicz i Katarzyna
26
ucz. Stefan i Jadwiga Widerak
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
Antoni Surmaga z ulicy Kietlińskiej (?) i
Getruda Mrówczyna z Kuchar
sł. Wawrzyniec Pleszka i Marianna
Czerwieńska, mieszczanie
Ignacy Chojecki i Agata Szybińska
Kietlin
Szymon
ucz. Wojciech i Marianna
Siewierek
ucz. Jan i Marianna Cygan
Okrajszów
Radomsko
25.10
Szymon
Krzysztof i Katarzyna Woźniccy
Orzechów
117
4.11
Leonard
Radomsko
118
5.11
Elżbieta
szl. Antoni i Marianna
Błeszyńscy
sł. Sebastian i Marianna Kępscy
Radomsko
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
7
7
7-7v
7v
7v
7v
7v
7v
8
8
8
8
8
8
8
8
8v
8v
27
119
6.11
Leonard
Tomasz i Magdalena
Adamkowicz
Franciszek i Ewa Szumscy
120
6.11
Elżbieta
121
7.11
Marcin
122
11.11
Marcin
123
11.11
Marcin
124
19.11
Klemens
ucz. Stanisław i Zofia
Popiołkowie
ucz. Jan i Magdalena
Kowalczykowie
ucz. Kazimierz i Marianna
Zielińscy
pr. Stanisław i Teresa Pukacz
125
20.11
Andrzej
nieznani
126
21.11
Andrzej
Tomasz i Anna Kuliś
127
25.11
Andrzej
Marcin i Krystyna Kaczka
128
25.11
Katarzyna
Józef i Barbara Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
129
27.11
Andrzej
ucz. Jakub i Zofia Zatoń
Szczepocice
130
1.12
Mikołaj
ucz. Szymon i Marianna Banasik
Bogwidzowy
131
5.12
Mikołaj
ucz. Błażej i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
132
8.12
Tomasz
ucz. Jakub i Marianna Rybak
133
10.12
Mikołaj
134
14.12
Adam
ucz. Mikołaj Kochowski zw.
Wrona i Agnieszka jego żona
ucz. Stanisław i Rozalia Kuźnik
Stobiecko
Pańskie
Szeczówka
135
18.12
Tomasz
ucz. Łukasz i Gertruda
Wujakowicz
Radomsko
Radziechowice
Radomsko
Okrajszów
Zakrzewek
Bartodzieje
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Radomsko
Radomsko
Cyganowa
Walenty Wolski i Ewa Bieliczowa
Kacper Szczerbik jałmużnik i sł. Anna
Kuklina
Jan Bałucki i szl. Agnieszka Wysocka
pr. Wawrzyniec Wiecha i Dorota Łęska
mieszczanka
sł. Jan Bałucki i sł. Agata Szybińska,
mieszczanie
Maciej Łęski i Jadwiga Bocianowa z
Radomska
sł. Wojciech Marczyk i Anna Królikowa
ze Stobiecka
sł. Marcin Bąblowski i sł. Agnieszka
Wieruszowska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i sł. panna
Agata Marczykowka, mieszczanie
Wawrzyniec Marczyk i Regina
Gozdawska z Radomska
Wawrzyniec Pleszka i Ewa Bieliczowa,
mieszczanie
Walenty Wolski i Dorota Marczykowna,
mieszczanie
ucz. Wawrzyniec Marczyk i Dorota
Łęska z Radomska
ur. Mikołaj Terepka i szl. Barbara
Więckowska panna
ur. Józef Szybiński i Agnieszka Wysocka
sł. Tomasz Węgrzynowicz rajca i
Gertruda Marczykowa, mieszczanie
Wojciech Marczyk i Agnieszka Kaczyna
z Radomska
Bernacki
Andrzej
Goczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
8v
8v
8v
8v
8v
8v
9
9
9
9
9
9
9v
9v
9v
9v
9v
136
20.12
Ewa
ucz. Adam i Marianna Szych
137
31.12
Marianna
Mateusz (?) Klekowski
Domagała i Urszula jego żona
Stobiecko
Pańskie
Bobry
sł. Maciej Mistowicz (?) i Katarzyna
Karnalewiczowa z Radomska
ks. Maciej Zdrowski i Agnieszka
Wieruszowska z Radomska
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
9v
Strona
10
10
1740
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
138
5.01
Kacper
ucz. Sebastian i Zofia Kędra
Radziechowice
139
5.01
Agnieszka
ucz. Tomasz i Rozalia
Węgrzynowiczowie
Radomsko
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
140
13.01
Agnieszka
Ostoja
141
6.01
Kacper
142
17.01
Agnieszka
143
18.01
Piotr
ucz. Walenty i Marianna
Ostojscy
ucz. Marcin i Gertruda
Wędzonka
Błażej i Magdalena [bez
nazwiska]
Wojciech i Marianna Stępnik
Bartodzieje
144
21.01
Jan i Marianna Bartniccy
Strzałków
145
24.01
Sebastian
Piotr
Dorota
Krzysztof i Agnieszka Kret
146
31.01
Marianna
Stanisław i Anna Wrońscy
Bobry czyli
Rybaki
Szecówka
147
2.02
Marianna
Łukasz i Agnieszka Przeradzcy
Szczepocice
148
13.02
Walenty
Stobicko Pańskie
149
16.02
Walenty
pr. Jakub i Agnieszka
Nowakowscy
pr. Józef i Dorota Gzik
150
14.02
Walenty
pr. Stanisław i Ewa Ogrodniczek
Szczepocice
sł. Antoni Michniewicz i Marianna
Woźniakowiczowa, mieszczanie
ur. Józef Węgliński komisarz hiberny i
Marianna Woźniakowiczowa,
mieszczanie
sł. Józef Szybiński i Katarzyna
Czarnecka z Ostoi
sł. Sebastian Korzeniowski podwójci i
Gertruda Marczykowa mieszczanie
Błażej Walaszczyk i Bielicowa z
Radomska
sł. Józef Szybiński i Ewa Szczepocka,
mieszczanie
sł. Sebastian Działajowski i Marianna
Martelina
Maciej karczmarz ze Strzałkowa i
Katarzyna Korzonkowa z Radomska
Walenty Wroński i Anna Gołębiowska
panna z Radomska
Marcin Pleszka i Ewa Bielicowa z
Radomska
Wojciech Kornalewicz i Regina
Gozdowska z Radomska
Jakub Korzeniowski i Regina
Bednarczykowa z Radomska
Wojciech Zatończyk i Ewa Bielicowa z
28
Lp.
Bogwidzowy
Radziechowice
Szczepocice
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
10
10
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
11
11
11
17.02
Walenty
Błażej i Agata Starostkowie
152
18.02
Gertruda
ucz. Jan i Marianna Karasek
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
153
21.02
Gertruda
Benedykt i Agnieszka Brel
Brelsko
154
21.02
Gertruda
Antoni i Marianna Sobczak
Orzechów
155
21.02
Gertruda
Antoni i Ewa Cygan
Radziechowice
156
22.02
Gertruda
Błażej i Jadwiga Sobierajczyk
Strzałków
157
23.02
Gertruda
Błażej i Agnieszka Walaszczyk
Radziechowice
158
29.02
Maciej
Andrzej
Zakrzewek
159
2.03
bliźnięta:
Franciszka i
Kunegunda
ur. Antoni i Magdalena
Komorniccy
uwaga: ur. w środę 23.02 ok.
godz. 5
[nie podano imienia] Jeziorska,
ojciec nieznany
160
2.03
bliźnięta:
Kazimierz i
Marianna
Sebastian i Agnieszka Makowscy
Radomsko
161
2.03
Gertruda
Błażej i Agnieszka Danczyk
Radziechowice
162
3.03
Kazimierz
Łukasz i Urszula Popiołkowie
Radziechowice
163
4.03
bliźnięta:
Kazimierz i
Grzegorz
Marcin i Gertruda Kurosek
Radziechowice
29
151
Strzałków
Radomska
Kacper Szczerbik jałmużnik i szl.
Agnieszka Wysocka
sł. Walenty Wolski i sł. Gertruda
Marczykowa z Radomska
sł. Walenty Wolski i Dorota Łęska z
Radomska
Franciszek Poprawa i Magdalena
Węgrzynowka z Orzechowa
Walenty Wolski ławnik z Radomska i
Elżbieta Popiołkowa z Radziechowic
Wojciech Zatończyk i Ewa Bieliczowa
sł. Marcin Pleszka i Regina Gozdowska
z Radomska
ur. Antoni Rogulski i ur. Magdalena
Komornicka
Wojciech Kłodos i Marianna
Czyżowska
Maciej Czyżowski karczmarz ze
Strzałkowa i Marianna Czerwińska
sł. Marcin Bąblowski i szl. Agnieszka
Wysocka
Jan Dziubiński i Agnieszka
Jędrychowiczowa
Kacper Szczerbik i Rozalia
Kaczmaczykowa
Marcin Pleszka z Radomska i Urszula
Kulisiowa z Radziechowic
sł. Karol Choróbski i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz z Radomska
i Marianna Kulisiowa z Radziechowic
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
11
11
11
11
11
11v
11v
11v
Antoni
Bernacki
11v
Antoni
Bernacki
11v12
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
12
12
12
30
164
5.03
Grzegorz
Walenty i Marianna Krasiccy
Radomsko
165
9.03
Grzegorz
Błażej i Jadwiga Koćwińczyk
Szczepocice
166
13.03
Grzegorz
nieznani
Kietlin
167
19.03
Józef
Kietlin
168
23.03
Katarzyna
169
25.03
Marianna
ucz. Michał i Regina
Michałewiczowie
Marianna Słomka, ojciec
nieznany
ucz. Stanisław i Zofia Hudek
Radziechowice
170
26.03
Ewa
ucz. Maciej i Łucja Więckowscy
Bogwidzowy
171
27.03
Wojciech
nieznani
Płoszów
172
28.03
bliźnięta:
Franciszek i
Marianna
Adam i Gertruda Podączyny (?)
Bartodzieje
173
31.03
Franciszek
Radomsko
174
2.04
Katarzyna
Gertruda Szewczykowna, ojciec
nieznany
ucz. Kacper i Apolonia Mineccy
Radomsko
175
3.04
Wojciech
Sebastian i Gertruda Poterałowie
Piaszczyce
176
4.04
Marianna
Piotr i Marianna Gałwa
Radziechowice
177
4.04
Wojciech
Andrzej i Gertruda Zatoń
Szczepocice
178
5.04
bliźnięta:
Wojciech i
Wojciech i Zofia Kłodos
Strzałków
Radziechowice
sł. Tomasz Cygan i Agnieszka
Bąblowska z Radomska
Wojciech Zatończyk i Jadwiga
Pawłowka
Wawrzyniec Stępnik z Okrajszowa i
Marianna Szczepanikowka panna z
Radomska
Baltazar Lubos i Gertruda Antoniowa z
Kietlina
Karol [bez nazwiska] i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Wojciech Urbanek i Rozalia
Węgrznowiczowa z Radomska
sł. Wojciech Woźniakowicz i Agata
Iwankowiczowa z Radomska
Walenty Poterałka i Rozalia Bartkowa
szl. Józef Szybiński i Marianna
Szczepocząnka panna
Kacper Szczerbik jałmużnik i
Agnieszka Szwedzikowa z
Bartodziejów
sł. Józef Szymański i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Wojciech Marczyk i Agnieszka
Wieruszowska z Radomska
sł. Maciej Łęski z Radomska i
Marianna Frankowa z Piaszczyc
Stanisław Kuliś z Radziechowic i
Marianna Woźniakowiczowa z
Radomska
sł. Józef Szymański i Marianna
Francuzowka panna z Radomska
Józef Szybiński i Ewa Bieliczowa
Maciej Łęski i Katarzyna
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
12
8
8
12
12v
12v
12v
12v
12v13
13
13
13
13
13
13
31
179
5.04
Zofia
Wojciech
ucz. Aleksy i Marianna Purgał
Radomsko
180
5.04
Marianna
Stanisław i Zofia Nowaczkowie
Stobiecko Pańskie
181
21.04
Helena
Marcin i Jadwiga Psiarscy
Dąbrówka
182
7.05
Stanisław
nieznani
Radomsko
183
9.05
Zofia
Antoni i Małgorzata Atłasikowie
Bartodzieje
184
11.05
Zofia
Jan i Apolonia Kuśnierczyk
185
16.05
Jan
Marcin i Zofia Kuliś
186
16.05
Katarzyna
Adam i Zofia Barelakowie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
187
19.05
Petronela
ucz. Łukasz i Marianna Lichota
188
25.05
Krystyna
ucz. Marcin i Teresa Pleszka
189
25.05
Petronela
190
30.05
Antoni
ucz. Wawrzyniec i Elżbieta
Marczyk
ucz. Błażej i Marianna Krasiccy
191
4.06
Jan
ucz. Piotr i Marianna Gzikowie
192
5.06
Małgorzata
193
7.06
bliźnięta:
Antoni i
Regina
ucz. Wojciech i Franciszka
Purola
Franciszek i Elżbieta Przerada
Szczepocice
194
13.06
Antoni
ucz. Stanisław i Ewa Terka
Bartodzieje
Stobiecko
Miejskie
Przedmieście
Krakowskie
Folwarki
Przedmieście
Świerznickie
Szczepocice
Bogwidzowy
Korzeniowska z Radomska
sł. Walenty Wolski i Anna Gajewska z
Radomska
Jakub Wieruszowski i Marianna
Czerwińska z Radomska
Kacper Szczerbik jałmużnik i
Katarzyna Ościkowa z Obalowka
Walenty Wolski i Dorota Łęska
sł. Józef Szybiński i Jadwiga
Bocianowa z Radomska
sł. Józef Szymański i Marianna
Kornalewiczowa panna z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Agnieszka
Marczykowa z Radomska
Stanisław Kuliś z Radziechowic i
Marianna Gawlina
sł. Wojciech Urbanek i Róża
Węgrzynowiczowa z Radomska
Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
sł. Wojciech Kosmalski i Dorota Łęska
z Radomska
sł. Wojciech Gajewski
i Gertruda Bartecka z Radomska
Lambert Wolski i Ewa Bieliczowa z
Radomska
sł. Jakub Wieruszowski i Agata
Gruszczyna vel Szybińska z Radomska
Michał Michałewicz sługa cześnika
sieradzkiego i Anna Zbroina ze
Stobiecka
sł. Walenty Wolski i Ewa Bieliczowa z
Radomska
Walenty Szachowicz i Marianna
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Józef
Jabłoński
Antoni
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
14
14
14
14
14
14
14
1414v
14v
14.06
Marianna
nieznani
Radziechowice
196
16.06
Justyna
197
19.06
Marianna
ucz. Sebastian i Katarzyna
Szperek
Kazimierz i Gertruda Martela
Przedmieście
Krakowskie
Szczepocice
198
23.06
Marianna
pr. Piotr i Agnieszka Słomka
Ładzice
199
25.06
Jan Norbert
ucz. Sebastian i Jadwiga Sączek
uwaga: ur. 25.06 ok. godz. 12
Stobiecko
Miejskie
200
25.06
Piotr
ucz. Łukasz i Elżbieta Kochan
Radomsko
201
26.06
bliźnięta:
Jan i
Marianna
pr. Mikołaj i Marianna Królik
uwaga: ur. 24.06 ok. północy
Piaszczyce
202
11.06
Małgorzata
Maciej i Katarzyna Misiorczyk
Bogwidzowy
203
15.07
Marianna
ucz. Maciej i Ewa Szastowicz
Radomsko
204
15.07
Antoni
ucz. Kazimierz i Ewa Zielińscy
Zakrzewek
205
21.07
Jakub
Radomsko
206
21.07
Jakub
sł. Wojciech i Regina Kosmalscy
uwaga: ur. 20.07 ur. ok. godz. 1
ucz. Jan i Krystyna Kipigroch
207
22.07
Magdalena
Jakub i Marianna Musiałowicz
Stobiecko
Miejskie
Zdania
208
26.07
Anna
pr. Wojciech i Jadwiga Szymczak
Radziechowice
209
28.07
Piotr
Franciszek i Marianna Prusiak
Stobiecko Pańskie
210
14.08
Roch
ucz. Łukasz i Jadwiga Urbanek
Radomsko
32
195
Szczepoczynka panna
Kacper Szczerbik jałmużnik i
Magdalena Szewcówna panna
sł. Jakub Wieruszewski z Radomska i
szl. Agnieszka Wysocka
Krzysztof Olczyk z Radomska i Regina
Kurnoska ze Szczepocic
Łukasz Janic i Agnieszka Wieruszka,
mieszczanie
Kapcer Szczerbik jałmużnik i
Katarzyna Śmieszkowiczowa z
Radomska
Wojciech Marczyk i Gertruda Bartecka
z Radomska
Wawrzyniec Dąbrowski z Widawki i
Marianna Cieślonka panna z Piaszczyc
Grzegorz Czarnecki z Piaszczyc i
Agnieszka Czerwińska z Radomska
Kacper Szczerbik i szl. Agnieszka
Wysocka
Marcin Pądrzycki i Marianna
Wymoklikowa, mieszczanie
sł. Józef Kozłowski i Dorota
Iwankiewiczowa z Radomska
Marcin Pleska i Dorota Łęska z
Radomska
sł. Wojciech Woźniakowicz i Ewa
Bieliczowa z Radomska
sł. Józef Szymański i Marianna
Francuzowna
sł. Marcin Pleszka i Marianna
Kornalewiczowa z Radomska
Kacper Szczerbik i Regina jałmużnicy
tego kościoła
sł. Andrzej Smolarz i Gertruda
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
14v
14v
14v
14v
14v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
14v15
15
Maciej
Zdrowski
Maciej
Zdrowski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
15
15
15
15
15
1515v
15v
15v
15v
21.08
Rozalia
Tomasz i Jadwiga Ciupa
Radomsko
212
25.08
Rozalia
Stefan i Zofia Wieźny
Radomsko
213
30.08
Róża
nieznani
Kościelec
214
4.09
Regina
ucz.i pr. Tomasz i Agnieszka
Majak
Stobiecko
Szlacheckie
215
9.09
14.09
ucz. i pr. Sebastian i Rozalia
Bartkowy
Antoni i Zofia Trąbscy
Płoszów
216
Radomsko
217
14.09
Mikołaj z
Tolentino
Mateusz z
[...]
Krzysztof
pr. Błażej i Marianna Bartnik
Strzałków
218
14.09
Lambert
pr. Jan i Marianna Walaszczyk
Radziechowice
219
16.09
Rozalia
pr. Lambert i Magdalena Wolscy
Strzałków
220
22.09
Michał
Ładzice
221
29.09
Michał
pr. Tomasz i Gertruda Tkaczyk
uwaga: ur. 17.09 ok. 4 w nocy
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
222
3/4.10
Franciszek
ucz. Błażej i Marianna Ziabiak
Radomsko
223
4.10
Franciszka
Dąbrówka
224
5.10
Jadwiga
225
9.10
Jadwiga
ur. Antoni i Katarzyna
Michałowscy
ucz. Krzysztof i Regina
Smolarczyk
ucz. Mateusz i Marianna Kwarta
226
9.10
Jadwiga
pr. Józef i Gertruda Paweł
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
227
10.10
Łukasz
ucz.Bartłomiej i Krystyna
Radomsko,
33
211
Kosmalina z Radomska
Andrzej Sękowski i Katarzyna
Karnalewicz z Radomska
Andrzej Zawadzki i Katarzyna
Bernacka panna
Wojciech Karnalewicz i Regina
Wojtowa żebraczka
sł. Wojciech Woźniakowicz burmistrz i
Marianna Karnalewiczowa panna z
Radomska
sł. Józef Szybiński i Katarzyna
Dziułajowska z Radomska
Franciszek Galewski z Kodręba i
Katarzyna Dziułajowska z Radomska
Baltazar Lubos i Elżbieta Stępniowka
Błażej Walaszczyk i Marianna
Kornalewiczowna panna
Kacper Szczerbik jałmużnik i Marianna
Czyżowska z karczmy w Strzałkowie
sł. Józef Szybiński i Marianna Bartecka
z Radomska
Kacper Szczerbik jałmużnik i Anna
Kuklina z Radomska
sł. Józef Parulak i Gertruda Bartecka z
Radomska
ur. Walenty Błeszyński i ur. [bez
imienia] Błeszyńska z Sanik
Andrzej Smolarz i Agnieszka Wysocka
Kacper Szczerbik jałmużnik i
Agnieszka Wysocka
Jakub Wieruszewski z Radomska i
Anna Cieślikowa ze Strzałkowa
Piotr Wąsikiewicz i Gertruda Bartecka,
Bernacki
Maciej
Zdrowski
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Goczyński
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
15v
15v16
16
16
16
16
16
16
16
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
17
Szwedzik
przedmieście
Świerznica
Zakrzowek
mieszczanie
Fraszczyński
Jakub Wieruszowski z Radomska i szl.
Agnieszka Wysocka
sł. Jakub Korzonek i Marianna
Karnalewiczowna panna z Radomska
ur. Baltazar Kulikowski deputat hiberny
i Marianna Woźniakowiczowna
Antoni Sroczyński i Katarzyna
Działajowska z Radomska
ur. Baltazar Kulikowski i Marianna
Bąblowska panna z Radomska
Wojciech Kosmala i Marianna
Czyżowska ze Strzałkowa
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Banaszkiewicz
Jan
Banaszkiewicz
Antoni
Bernacki
228
11.10
Jadwiga
pr. Antoni i Marianna Ziajka
229
23.10
Szymon
230
27.10
Szymon
231
30.10
Marianna
232
2.11
Karol
233
6.11
Marianna
pr. Franciszek i Marianna
Koćwin
ucz. Stanisław i Marianna
Urbanek
pr. Grzegorz i Katarzyna
Czarneccy
Marcin i Jadwiga Bąblowscy
uwaga: ur. o godz. 1 po północy
pr. Bonawentura i Katarzyna
Woźniczka
234
10.11
Marianna
nieznani
Stobiecko
Miejskie
Jakub Korzonek i Marianna
Karnalewiczowa panna z Radomska
235
12.11
Mikołaj
sł. Stanisław i Rozalia Kuźnik
Radomsko
236
18.11
Andrzej
sł. Sebastian i Marianna Kukla
Radomsko
237
23.11
Klemens
Mateusz i Agata Jachowicz
Radomsko
238
28.11
Barbara
Piotr i Zofia Tatara
239
29.11
Barbara
ucz. Hiacynt i Rozalia Kozak
Radomsko,
predmieście
Świerznica
Radomsko
Antoni Szablewski senator
radomscensis i Marianna Makarowska
z Radomska
Ignacy Chojecki i Agnieszka
Kaczczyna z przedmieścia Świerznica
Wojciech Kosmala i Agata Bąblowska
z Radomska
sł. Jakub Wieruszowski i Marianna
Stępniowa z Radomska
240
6.12
Mikołaj
nieznani
Radziechowice
241
27.11/
4.12
Mikołaj
pr. Kazimierz i Marianna
Krakowiec
Orzechów
Szczepocice
Radomsko
Piaszczyce
Radomsko
Orzechówek
34
sł. Józef Dębski jałmużnik i Marianna
Bartecka z Radomska
Katarzyna Żaczkowska i Hiacynt
Kozak z Radomska
Walenty Wolski i szl. Agnieszka
Wysocka
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Jan
Banaszkiewicz
Jan
Fraszczyński
17
17
17
17
17
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
18
18
11.12
Łucja
ucz. Adam i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
Łukasz Janicki organista i Agnieszka
Szybińska
243
13.12
Tomasz
pr. Mikołaj i Agnieszka Wrońscy
Orzechów
Józef Szmigiel i szl. Agnieszka
Wysocka
244
16.12
Ewa
nieznani
Radomsko
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Woźniakowiczowa z Radomska
245
19.12
Ewa
sł. Wojciech i Gertruda Wolscy
Radomsko
sł. Wojciech Kosmala i Agnieszka
Kaczczyna z Radomska
246
26.12
Stefan
Radomsko
247
27.12
Jan
sł. Mikołaj i Gertruda
Borowieccy
ucz. Stanisław i Ewa Kowalik
248
27.12
Barbara
Marianna
podskarbi wiśnicki ur. Jan i
Cecylia Trepka
sł. Wojciech Kosmala i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
sł. Kacper Szczerbik jałmużnik i
Agnieszka Marczykowa z Radomska
ur. Wojciech Trepka chorąży i ur.
Marianna Bielowska ze Stobiecka
Jan
Banaszkiewicz
Jan
Banaszkiewicz
Jan
Banaszkiewicz
Jan
Banaszkiewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
35
242
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
18
18
18
18
18
18v
18v
1741
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
249
1.01
Jan
ucz. Antoni i Marianna [bez
nazwiska]
Klekot młyn
Józef Bianski i Katarzyna
Działajowska, mieszczanie
250
2.01
Agnieszka
Radomsko
251
5.01
Melchior
sł. Kazimierz i Elżbieta
Iwankowicz
nieznani
sł. Antoni Kosmala i Katarzyna
Działajowska, mieszczanie
Kacper Szczerbik i Marianna Ościkowa
252
9.01
Marianna
253
18.01
Paweł
Jan
Banaszkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Jan
Banaszkiewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
pr. Andrzej i Jadwiga
Piwowarczyk
pr. Kazimierz i Zofia Adamczak
Rożny
Płoszow
Stobiecko Pańskie
Wawrzyniec Stępnik i Łucja
Ostojczanka z Płoszowa
Walenty Królik i Marianna
Karnalewiczowna panna z Radomska
Strona
18v
18v
18v
18v19
19
36
254
21.01
Agnieszka
255
21.01
Sebastian
pr. Lambert i Małgorzata
Kujawka
pr. Franciszek i Ewa Szumscy
Piaszczyce
256
22.01
Agnieszka
pr. Józef i Apolonia Reska
257
29.01
Marianna
pr. Marcin i Agata Ślęzak
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
258
16.02
bliźnięta:
Marianna i
Dorota
Marcin i Marianna Martela
Strzałków
259
14.02
Walenty
Radziechowice
260
14.02
Walenty
261
14.02
Agata
pr. Lambert i Łucja z
Brzuchaniów Symulka
pr. Jakub i Elżbieta
Jędrzejczykowie
Antoni i Apolonia Żaczek
262
25.02
Gertruda
263
28.02
Gertruda
264
9.03
265
Radziechowice
Rożny
Ładzice
Franciszka
pr. Łukasz i Regina z
Wymoklików Surmaga
Tomasz i Magdalena
Adamkowicz
pr. Marcin i Gertruda Wołoczyk
Orzechów
Radziechowice
10.03
Gertruda
Jan i Jadwiga Kuźnik
Radomsko
266
19.03
Franciszka
Marianna
ur. Jan i Marianna vel Barbara
Więckowscy
Ładzice
267
26.03
Marianna
268
30.03
Ewa
pr. Sebastian i Jadwiga
Gawroscy
sł. Jakub i Marianna
Korzeniowscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Radomsko
Kacper Szczerbik i Agnieszka
Makowska
Kacper Szczerbik i Anna
Szczepanikowa
sł. Karol Chorubski i Wiktoria
Węgrzynowka panna, mieszczanie
Józef Śmigiel ze Świerznicy i Jadwiga
Muszonka
Sebastian Korzeniowski i Marianna
Woźniakowiczowa
Tomasz Węgrzynowicz i Katarzyna
Korzeniowska, mieszczanie
Hiacynt Kozak z Radziechowic i
Urszula Brodzichowka
Kacper Minecki z Radomska i szl.
Agnieszka Wysocka
szl. Zygmunt i Ewa z Wilkoszewskich
Starczewscy
Marcin Kosek i Marianna Kornalewska,
mieszczanie
Krzysztof Bednarczyk i Jadwiga
Bocianowa, mieszczanie
Jakub Korzeniowski i Regina
Gozdawska, mieszczanie
Wojciech Kosmalski i Jadwiga
Bocianowa, mieszczanie
ur. Andrzej Ostrowski podczaszy
sieradzki i ur. Magdalena Komornicka
panna z Ładzic
Józef Szymański i Marianna
Woźniakowiczowa, mieszczanie
ks. Mikołaj Poradowski komendarz i
Agnieszka Kaczczyna z przedmieścia
świerznickiego
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Jan
Banaszkiewicz
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
19
19
19
19
1919v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
20
20
269
22.03
Józef
pr. Mikołaj i Agnieszka
Jędrzejczyk
pr. Marcin i Rozalia Kurosek
Młodzowy
270
22.03
Józef
271
30.03
Adam
272
1.04
Ewa
Stanisław i Gertruda
Grzegorzkowic
pr. Maciej i Marianna Starostka
273
1.04
Ewa
Marcin i Barbara Zielińscy
Zakrzewek
Karol Chorubski consilario SRM i
Agnieszka Wieruszowska, mieszczanie
274
3.04
Marianna
pr. Łukasz i Marianna Lichota
Stobiecko
Miejskie
Walenty Wolski i Marianna
Płócienniczka, mieszczanie
275
4.04
Zofia
pr. Jan i Zofia Wojtyczek
Orzechów
Walenty Wolski i Regina Gozdawska,
mieszczanie
276
7.04
pr. Walenty i Zofia Jedynak
Strzałków
277
18.04
bliźnięta:
Wojciech i
Marianna
Marianna
pr. Józef i Zofia Sopiczyńscy
Płoszów
278
18.04
Zofia
pr. Stanisław i Anna Królik
279
18.04
Anastazja
pr. Sebastian i Agnieszka
Suchowiak
280
30.04
Krystyna
281
3.05
Krzysztof
282
3.05
Krzysztof
pr. Franciszek i Gertruda
Poprawa
pr. Sebastian i Marianna
Mądrzyk
pr. Szymon i Barbara Iwanek
Stobiecko
Miejskie
Sucha Wieś,
poddani
franciszkanów
Strzałków
Maciej Łęcki i Jadwiga Błędna
Piotr Wąsikowicz i Dorota Łęcka z
Radomska
Wawrzyniec Stępień i Anastazja
organiścina, mieszczanie
sł. Sebastian Korzeniowski i Marianna
Woźniakowiczowa mieszczanie
Marcin Pleska i Agata Szybińska,
mieszczanie
Radziechowice
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Kacper Szczerbik i Getruda Bartecka,
mieszczanie
Marcin Pleska i Marianna Bąblewska,
mieszczanie
Wojciech Kosmala i Marianna
Bąblowska, mieszczanie
Tomasz Węgrzynowicz i Ewa
Markowka, mieszczanie
37
Kietlin
Strzałków
Maciej Łęski i Gertruda Białaskowa
Wawrzyniec Stępień z Okrajszowa i
Zofia Starszychowa z Kietlina
sł. Wawrzyniec Marczyk z Folwarków i
Dorota Łęska, mieszczanie
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Jan
Banaszkiewicz
Antoni
Mikołaj
Bernacki
Jan
Banaszkiewicz
Jan
Banaszkiewicz
Mikołaj
Poradowski
20
20
20
20
20
20
20
20
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
20v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Banaszkiewicz
20v
20v
20v
20v
20v
283
10.05
Zofia
pr. Antoni i Marianna Dziegieć
Radomsko
Marcin Dzierladka i Agnieszka
Kaczczyna, mieszczanie
284
11.05
Filip
pr. Antoni i Gertruda Kozak
285
14.05
Stanisław
sł. Grzegorz i Ewa Ciupińscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
286
18.05
Zofia
pr. Stanisław i Zofia Nowaczek
287
22.06
Urban
Serwacy
288
24.06
Marianna
ur. Antoni i Magdalena
Komorniccy
uwaga: wypis 22.11 1802 r.
pr. Maciej i Marianna Kuliś
Kazimierz Urbanek i Agnieszka
Wysocka, mieszczanie
szl. Grzegorz Gorzyński i szl. Zofia
Trepka ze Stobiecka Miejskiego
Karol Chorubski i Agnieszka
Kaczczyna, mieszczanie
ur. Seweryn i Teresa Rogojscy
289
24.06
Justyna
nieznani
Piaszczyce
290
25.06
Jan
pr. Szymon i Marianna Słomka
Radziechowice
291
25.06
Wojciech
pr. Maciej i Katarzyna Stępnik
Radziechowice
292
5.07
Mikołaj
pr. Błażej i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
293
7.07
sł. Jan i Agnieszka Iwankowicz
Radomsko
294
13.07
pr. Jan i Katarzyna Rospędzcy
Soczewka w
parafii Kobiele
295
20.07
Bonawentura
bliźnięta:
Małgorzata i
Bonawentura
Magdalena
Zakrzewek
296
23.07
Jakub
pr. Kazimierz i Marianna
Zielińscy
pr. Jakub i Barbara Wieczorek
297
25.07
Jakub
pr. Krzysztof i Ewa Król
298
31.07
Ignacy
ucz. Łukasz i Jadwiga Krępscy
Stobiecko
Szlacheckie
Ładzice
Radziechowice
38
Płoszów
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Aleksy Życiński i Marianna
Kornalewiczowa
ur. Michał Doruchowski i ur. Marianna
Grądzka
Jakub Korzeniowski i Zofia Trąbska z
Radomska
Hiacynt Kozak i Katarzyna
Żaczkowska z Radomska
Antoni Szablewski rajca i Marianna
Śliwińska, mieszczanie
Józef Kozłowski i Magdalena Dorotka
z Radomska
Józef Szybiński i Katarzyna
Korzeniowska
Sebastian Korzeniowski i Agnieszka
Kaczczyna, mieszczanie
Marcin Pleszczyński i Gertruda
Kowalczykowa, mieszczanie
Maciej Korzeniowski z Płoszowa i
Agata Szybińska z Radomska
Sebastian Korzeniowski i Marianna
Woźniakowiczowka, mieszczanie
Wojciech Urbanek i Katarzyna
Jan
Banaszkiewicz
Mikołaj
Poradowski
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Jan
Fraszczyński
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
20v
20v
20v
20v
20v21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
39
299
2.08
Julianna
pr. Andrzej i Wiktoria
Wojtyczek
Strzałków
300
2.08
Helena
pr. Paweł i Marianna Brzuchania
Radziechowice
301
13.08
Hiacynt
pr. Marcin i Rozalia Gawlaczek
Radziechowice
302
13.08
Hiacynt
pr. Andrzej i Marianna Zając
Zakrzówek
303
13.08
Rozalia
pr. Błażej i Agnieszka Mucha
Radziechowice
304
2.09
Egidiusz
Szczepocice
305
15.09
Mateusz
306
15.09
Teresa
307
15.09
Lambert
pr. Grzegorz i Gertruda
Wieczorek
pr. Sebastian i Marianna
Czerwińscy
pr. Tomasz i Helena
Klekowieccy
pr. Wojciech kowal i Petronela
Radziechowice
308
1.10
Franciszek
ucz. Stefan i Jadwiga Widerak
Folwarki
309
9.10
310
4.10
Franciszek
Borgia
Franciszek
ucz. Andrzej i Rozalia Wolscy
uwaga: ur. 1.10 po południu
Jakub i Marianna Lewniak
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
311
22.10
Jadwiga
pr. Jakub i Katarzyna Ościk
Dąbrówka
312
24.10
Szymon
pr. Stanisław i Rozalia Kuźnik
Świerznica
313
25.10
Jadwiga
pr. Adam i Marianna Witek
[nie podano]
314
26.10
Urszula
pr. Andrzej i Marianna Życińscy
Zdania
Radomsko
Klekowiec
Kaczczyna z Radomska
ur. Michał Kościelski i Regina
Starczewska z Zakrzówka
sł. Jakub Korzeniowski i szl. Agnieszka
Wysocka
Błażej Kowalczyk z Radziechowic i
Marianna [nie podano nazwiska]
ur. Ignacy Hojecki i
Marianna Bąblowska panna z ul.
Krakowskiej
Wojciech Urbanek i Agnieszka
Kulisiowa, mieszczanie
Józef Szybiński i Ewa Bieliczowa,
mieszczanie
ks. Stanisław Przechlewski i Zofia
Trąbska z Radomska
Józef Szybiński i Zofia Trąbska z
Radomska
Hiacynt Kozak i Agnieszka Wysocka z
Radomska
ur. Ignacy Chojecki i Agnieszka
Szybińska mieszczanka
sł. Wojciech Urbanek i Zofia Trąbska z
Radomska
Działajowski [bez imienia] i Marianna
Czerwińska z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i ur. [bez
imienia] Michałowska z Dąbrówki
sł. Adam Kuchałka i Marianna
Woźniakowiczowa z Radomska
sł. Karol Chorubski (?) i Zofia Trąbska,
mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzyn i Zofia Trąbska,
mieszczanie
Bernacki
Jan
Banaszkiewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Jan
Fraszczyński
Jan
Fraszczyński
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
21
21
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
22
22
315
26.10
Joanna (?)
Jan i Katarzyna Kępscy
Radomsko
316
28.10
pr. Walenty i Katarzyna Wolscy
317
28.10
Szymon
Juda
brak
318
28.10
Helena
Łukasz murarz i Gertruda [bez
nazwiska]
pr. Michał i Agata Wojtal
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
319
28.10
Marianna
pr. Mikołaj i Agnieszka Niciak
Szczepocice
Józef Szymański i Ewa Bielicowa
320
2.11
Marianna
Marcin i Małgorzata Tąbrzyccy
Radomsko
3.11
Marcin
pr. Walenty i Zofia Królik
322
4.11
Marcin
sł. Karol i Helena Choróbscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
323
5.11
Katarzyna
pr. Jakub i Zofia Zatoń
Szczepocice
324
9.11
Salomea
ucz. Jan i Zofia Poterak
Piaszczyce
325
9.11
Marcin
Orzechów
326
9.11
Marcin
pr. Jan i Magdalena
Węgrzynowicz
nieznani
Radomsko
327
10.11
Marcin
Łukasz i Marianna Hudkiewicz
Radomsko
328
12.11
Marcin
pr. Marcin i Łucja Jędrych
Ostoja
329
15.11
Stanisław
Piszczyce
330
19.11
Katarzyna
pr. Wawrzyniec i Agnieszka
Cieślik
pr. Józef i Marianna Zdanowscy
Orzechówek
331
19.11
Stanisław
pr. Wojciech i Gertruda Boruta
Radziechowice
332
19.11
Elżbieta
pr. Stanisław i Zofia Zbroja
Radziechowice
Józef Szybiński burmistrz i Agnieszka
Kaczczyna z Radomska
sł. Wojciech Urbanek i Zofia
Nowakówka
ks. Stanisław Przechlewski ur. Regina
Starczewska
Andrzej Sękowski i Jadwiga Bąblowska
z Radomska
Antoni Sroczyński z Płoszowa i
Gertruda Antoniowa z Kietlina
Aleksy Olczyk i Gertruda Olczykowa z
Orzechowa
Łukasz Urbanek i Zofia Trąbska z
Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Marianna
Woźniakowiczowa z Radomska
Antoni Stępień z Okrajszowa i
Marianna Siewierzkowa
Łukasz Janicki organista i Marianna
Cieślanka z Piaszczyc
Bonawentura Woźnicki z Orzechówka i
Katarzyna Korzeniowska z Radomska
Marcin Pleska z Radomska i Gertruda
Popiołkówna z Radziechowic
sł. Tomasz Węgrzyn i Agnieszka
321
40
Szczepocice
sł. Adam Kukułka, Agnieszka Wysocka
z Radomska
Stanisław Kuliś i Marianna
Kipigrochowa ze Stobiecka
Jakub Korzonek i Zofia Trąbska z
Radomska
[nie podano]
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Janszch
Marcin
Janszch
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Beracki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Jansch
Mikołaj
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22v
22v
22v
22v
22v
333
19.11
Andrzej
Adam i Jadwiga Bocian
Radomsko
334
5.12
Marcjanna
Bogwidzowy
335
13.12
Cecylia
pr. Tomasz i Gertruda
Jędrzejczyk
pr. Błażej i Elżbieta Laska
336
25.12
Ewa
337
24.12
Agnieszka
338
21.12
Tomasz
339
[brak]
Agnieszka
sł. Franciszek i Zofia
Grzegorkowicz
pr. Marcin i Gertruda Wędzonka
pr. Wojciech i Małgorzata
Michał
sł. Andrzej i Ewa Marscy
Radziechowice
Radomsko
Bogwidzowy
Rożny
Radomsko
Marczykowka z Radomska
Wawrzyniec Marczyk i Agnieszka
Kaczczyna z Radomska
Maciej Łęski i Rozalia Węg[…]
Kacper Szczerbik żebrak i Regina
żebraczka
Marcin Jędrychowicz i Marianna
Kotlarka z Radomska
Łuksz Janic organista i Jadwiga
Bocianowa
Kacper Szczerbik i Zofia Adamowa,
oboje z Radomska
Kacper Śliwiński i Agnieszka
Kaczczyna, oboje z Radomska
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Jansch
Marcin
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Jansch
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Poradowski
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
1742
41
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
340
6.01
Baltazar
Baltazar i Regina Lubas
Buławy
341
11.01
Agnieszka
pr. Jan i Marianna Leśniewscy
Radziechowice
342
12.01
Agnieszka
Radomsko
343
19.01
Agnieszka
organista sł. Łukasz i Anastazja
Janic
pr. Franciszek i Agnieszka Zbroja
344
20.01
sł. Jan i Marianna Życińscy
Radomsko
345
23.01
Fabian
Sebastian
Jan
Jakub Wierusz i Zofia Trąbska z
Radomska
ks. Antoni Bernacki i szl. Agnieszka
Wysocka
Ignacy Chojeński i Agnieszka Wysocka
z Radomska
Wojciech Urbanek i Agnieszka
Wysocka z Radomska
Ignacy Ochocicki i Dorota Łęska
sł. Walenty i Gertruda Ochoccy
Radomsko
Adam Kukolski i Gertruda Bartecka
346
23.01
Agata
pr. Lambert i Anna Dziegieć
347
30.01
Błażej
pr. Łukasz i Agnieszka
Stobiecko
Miejskie
Kietlin
Sebastian Korzeniowski i Agnieszka
Marczykowka z Radomska
Szymon Straszyk i Zofia Grabarczanka
Antoni
Bernacki
Marcin
Jansch
Marcin
Jansch
Marcin
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Radziechowice
Strona
23
23
23
23
23
23
23
23
348
31.01
Marianna
Piwowarczykowie
pr. Antoni i Magdalena Jaroccy
42
Radziechowice
Jan Dziubiński i Zofia Trąbska z
Radomska
Jansch
Mikołaj
Poradowski
349
31.01
Marianna
pr. Piotr i Helena Borowniccy
pr. Krzysztof i Zofia Siewierch
Stobiecko
Miejskie
Orajszów
Marianna
pr. Łukasz i Agnieszka Leśni
Piaszczyce
4.02
Błażej
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
353
8.02
Walenty
Bogwidzowy
354
10.02
Helena
pr. Krzysztof i Magdalena
Kuźnikowie
pr. Jan i Marianna Kuliś
355
14.02
Gertruda
pr. Wojciech i Zofia Smolarczyk
356
17.02
Julianna
357
17.02
Maciej
pr. Franciszek i Magdalena
Pikosz
pr. Lambert i Marianna Klimczak
358
18.02
Balbina
359
18.02
360
Jakub Korzeniowski i Rozalia
Kozaczka z Radomska
Wojciech Zubrycki i szl. Magdalena
Czarniecka
Antoni Sroczyński i Marianna Parciana
z Radomska
Antoni Sroczyński i Marianna Parciana
z Radomska
Krzysztof Bednarczyk i Gertruda
Bartecka z Radomska
Kacper Szczerbik żebrak i Marianna
Bartecka z Radomska
Wojciech Urbanek i Marianna
Bartecka, mieszczanie
Jan Dziubak z Radomska i Agnieszka
Pawlikowa z karczmy franciszkanów
Krzysztof Bednarczyk i Jadwiga
Bocianowa mieszczanie
ur. Jan Ostojski (?) i szl. N.[tylko
incjał] Kobielska z Dziepółci
Paweł […] i Agnieszka Kotrawska (?) z
Radomska
sł. Wojciech Urbanek i Zofia Trąbska z
Radomska
Marcin Kosek i Dorota Łęska z
Radomska
Adam Olkowicz i Zofia Trąbska
mieszczanie
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Jansch
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Jansch
350
4.02
Marianna
351
4.02
352
Adam Bednarczyk i szl. Agnieszka
Wysocka
Kacper Szczerbik jałmużnik i szl.
Antoni
Bernacki
Antoni
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
Bogwidzowy
Zakrzówek
Konstancja
szl. Zygmunt i Regina
Starczewscy
nieznani
20.02
Kazimierz
pr. Kacper i Marianna Ciupińscy
361
20.02
Maciej
362
20.02
363
20.02
córka
[nie podano
imienia]
Maciej
pr. Hiacynt i Katarzyna
Kosmalscy
pr. Wojciech i Marianna Stępnik
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
364
25.02
Katarzyna
Radomsko
Bartodzieje
pr. Mikołaj i Elżbieta Grabarczyk
Bobry
ucz. Kazimierz i Gertruda
Radomsko
23
23
23
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
24
24
24
43
365
25.02
Kazimierz
Urbanek
pr. Wojciech i Franciszka Półrola
Bogwidzowy
366
1.03
Helena
pr. Tomasz i Gertruda Gawlak
Radziechowice
367
11.03
Grzegorz
Radziechowice
368
11.03
Kazimierz
pr. Andrzej i Marianna [bez
nazwiska]
pr. Marcin i Gertruda Dziechciak
369
11.03
Felicja
pr. Sebastian i Anna Marczyk
Bartodzieje
370
13.03
Józef
pr. Łukasz i Agnieszka Starostka
371
14.03
Marianna
pr. Andrzej i Zofia Kawka
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
372
24.03
[nie podano]
pr. Piotr i Marianna Kowalczyk
Okrajszów
373
24.03
Marianna
Radomsko
374
25.03
Marianna
sł. Kazimierz i Elżbieta
Iwankowicz
pr. Sebastian i Zofia Kęderscy
375
24.03
Szymon
pr. Piotr i Marianna Janic
Szczepocice
376
28.03
Wincenty
pr. Jakub owczarz i Marianna
377
29.03
Anastazja
szl. Kacper i Apolonia Mineccy
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
378
29.03
Marianna
sł. Andrzej i Anna Sokulscy
Radomsko
379
2.04
Marianna
380
3.04
Józef
pr. Marcin i Rozalia
Niesionkowiczowie
pr. Walenty i Anna Zbroja
381
6.04
Wojciech
ucz. Paweł i Agnieszka Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Stobiecko
Radziechowice
Agnieszka Wysocka
Łukasz Broszkiewicz i Jadwiga
Bernarska oboje z Radomska
dostojny Józef Szybiński rajca i szl.
Agnieszka Wysocka
ks. Antoni Bernacki i Zofia Trąbska z
Radomska
Adam Kukolka i Anna Marczykowka z
Radomska
sł. Mateusz Szastowicz mieszczanin i
Agnieszka Nowaczka z Bartodziej
Kacper Szczerbik żebrak i Rozalia
Różyczka z Radomska
Kapcer Szczerbik żebrak i sł. Marianna
Czerwińska mieszczanka
Mikołaj Olczyk i Gertruda Jędrychowa
z Ostoi
Kacper Szczerbik żebrak i Dorota
Zakrzewska, oboje z Radomska
sł. Wojciech Kosmala i Regina
Gozdawska z Radziechowic
sł. Marcin Bąblewski i Gertruda
Bocianowa, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i ur.
Gertruda Pierścińska
sł. Karol Horubski i Zofia Trąbska z
Radomska
Sebastian Kępka i Dorota Zakrzewska,
oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i ur.
Agnieszka Zabłocka
Krzysztof Królik i Anna Marcikowka z
Radomska
sł. Łukasz Urbanek i Agnieszka
Marcikowka, oboje z Radomska
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Marcin
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Marcin
Jansch
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Tomasz
Świtkiewicz
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Józef
Mildwatt
Marcin
Jansch
24
24
24
24
24
24
24
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
382
7.04
Marianna
sł. Maciej i Ewa Szastowicz
Radomsko
383
13.04
Wojciech
pr. Maciej i Marianna Starostka
Stobiecko
384
18.04
Józef
Okrajszów
385
18.04
Józefa
pr. Jan i Katarzyna
Kowalczykowie
sł. Franciszek i Marianna Kosek
386
18.04
bliźnięta:
Wojciech i
Marek
pr. Wawrzyniec i Helena
Marczyk
Bogwidzowy
387
9.04
Katarzyna
Szczepocice
388
9.04
Katarzyna
pr. Wojciech i Marianna
Zatończyk
pr. Sebastian i Jadwiga Zieleńscy
Bogwidzowy
389
10.04
Benedykt
sł. Marcin i Wiktoria Kosek
Radomsko
390
22.04
Wojciech
pr. Walenty i Marianna Ostojscy
Ostoja
391
26.04
Katarzyna
pr. Marek i Anna Ciupa
Radziechowice
392
11.05
Zofia
sł. Franciszek i Barbara Ościk
Radomsko
393
17.05
pr. Urban i Marianna Domagała
Bartodzieje
394
17.05
pr. Jan i Agnieszka Kowalczyk
Radziechowice
395
23.05
Jan
Nepomucen
Jan
Nepomucen
Petronela
ucz. Michał i Regina Zaczkowscy
Kietlin
396
23.05
Katarzyna
sł. Walenty i Marianna Krasiccy
Radomsko
397
24.05
pr. Stanisław i Marianna Kubica
Szczepocice
398
24.05
Jan
Nepomucen
Jan
pr. Stanisław i Jadwiga
Orzechów
Radomsko
Walenty Wolski i Jadwiga Bocianowa,
oboje z Radomska
Karol Horubski i Marianna Wolska ze
Stobiecka
Stanisław Olczyk i Jadwiga
Szczerbikowa jałmużniczka
Adam Bocion i Ewa Marczykowka
44
ks. Stanisław Przechlewski i Jadwiga
Bocionowa z Radomska
Wojciech Marczyk i Dorota Łęska
mieszczanka
Hiacynt Kozak i Ewa Bieliczowa z
Radomska
Karol Horubski i Zofia Trąbska z
Radomska
Adam Kukołka i Zofia Trąbska z
Radomska
Antoni Sroczyński i Gertruda Bartnicka
Józef Szymański i Katarzyna
Działajowska z Radomska
Mikołaj Lubicki i Marianna
Spieszyńska
Kapcer Szczerbik i Agnieszka Piotrowa
z Radomska
Kacper Szczerbik i Agnieszka Wysocka
z Radomska
sł. Sebastian Korzeniowski i Zofia
Trąbska z Radomska
Józef Winiarczyk i Marianna
Śpieszyńska
Kapcer Szczerbik i Ewa Bieliczowa z
Radomska
Marcin Pleska z Radomska i Marianna
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Marcin
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Marcin
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
45
Nepomucen
Jan
Nepomucen
Petronela
Michałczak
Tomasz i Gertruda Kosmalscy
Radomsko
pr. Łukasz i Marianna Nasralscy
Radomsko
pr. Maciej i Marianna Kwarta
27.05
Jan
Nepomucen
Jan
pr. Jan i Zofia Bania
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
403
4.06
Małgorzata
sł. Adam i Elżbieta Kukołka
404
4.06
Małgorzata
ucz. Maciej i Katarzyna Nowak
Świerznica,
Radomsko
Radomsko
405
9.06
Małgorzata
sł. Mikołaj i Gertruda Borowik
Radomsko
406
9.06
Antonina
ucz. Marcin i Katarzyna Gruszka
Radomsko
407
10.06
Małgorzata
Płoszów
408
10.06
Justyna
409
17.06
Antoni
pr. Antoni i Katarzyna
Wolborscy
pr. Franciszek i Marianna
Piwowarczyk
pr. Jakub i Regina Bielicz
410
17.06
Marek
pr. Walenty i Agata Firek
Dąbrówka
411
17.06
Małgorzata
pr. Bonawentura i Katarzyna
Woźniczka
Orzechówek
412
17.06
Małgorzata
pr. Jan i Apolonia Zieleńscy
Zakrzówek
413
20.06
Magdalena
Radomsko
414
24.06
Jan
415
6.07
Małgorzata
ucz. Paweł i Katarzyna
Zaczkowscy
sł. Tomasz i Rozalia
Węgrzynowiczowie
ucz. Sebastian i Agnieszka
399
31.05
400
31.05
401
1.06
402
Piaszczyce
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Kaczmarczykowna ze Strzałkowa
ks. Marcin Jansch i Gertruda Bartecka z
Radomska
sł. Andrzej Sękowski i sł. Dorota
Zakrzewska
Kacper Szczerbik i Zofia
Adolewiczowa
[wolne miejsce] szewc z Radomska i
Jadwiga pisarzowa z Będkowa
Sebastian Korzeniowski i Gertruda
Bartecka z Radomska
Marcin Iwankowicz i Dorota
Zakrzewska
Walenty Wolski i Jadwiga Bocianowa z
Radomska
ks. Marcin Jansch wikariusz i Marianna
Woźniaczka z Radomska
szl. Mikołaj Siński i Ewa Chrzanowska
z Kuchar
Mikołaj Siński z Gosławic i Jadwiga
Leśnianka z Piaszczyc
Sebastian Korzeniowski i Anna
Marczykowna, oboje z Radomska
Adam Bednarski i Katarzyna
Korzeniowska z Radomska
Jan Węgrzynowicz z Orzechówka i
Agnieszka Jędrychowiczowa z
Radomska
Marcin Jędrychowicz i Agnieszka
Wieruszewska z Radomska
Łukasz Janicki i szl. Gertruda
Pierszczanka
sł. Ignacy Chojecki i Gertruda
Marczykowa, oboje z Radomska
Kazimierz Urbanek i Ewa
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Jansch
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Marcin
Jansch
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Marcin
Jansch
Marcin
Jansch
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Marcin
25v
25v
25v
25v
25v
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26v
46
416
23.06
Małgorzata
Makowscy
sł. Andrzej i Marianna Sękowscy
Radomsko
417
8.07
Elżbieta
sł. Wojciech i Regina Kosmala
Radomsko
418
8.07
Marianna
pr. Maciej i Katarzyna Stępnik
Radziechowice
419
8.07
pr. Marcin i Teresa Pleska
Radziechowice
420
14.07
Bonawentura
Marianna
sł. Szymon i Łucja Wojdałowicz
Radomsko
421
16.07
Marianna
pr. Tomasz i Apolonia Bujak
Rożny
422
16.07
Anna
pr. Józef i Gertruda Paweł
Strzałków
423
27.07
Anna
pr. Antoni i Małgorzata Stępnik
Bartodzieje
424
2.08
Piotr
Szczepocice
425
2.08
Dominik
426
3.08
Stefan
pr. Szymon i Małgorzata
Papierniak
pr. Jan i Magdalena
Kowalczykowie
pr. Wojciech i Jadwiga Szymczak
427
3.08
Marianna
pr. Wojciech i Kunegunda Wołek
Strzałków
428
12.08
Wawrzyniec
pr. Wojciech i Zofia Kłodos
Strzałków
429
12.08
Marianna
pr. Jan i Jadwiga Sobierajczyk
Strzałków
430
14.08
Roch
Radomsko
431
19.08
Hiacynt
Tomasz i Magdalena
Adamkowiczowie
ucz. Marcin i Katarzyna Boruccy
432
19.08
Hiacynt
pr. Lambert i Łucja Symułka
Okrajszów
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Marczykowna
Józef Szybiński i Jadwiga Bocianowa z
Radomska
Marcin Jędrychowicz i Ewa
Marcikowka z Radomska
Jakub Korzonek i szl. Agnieszka
Wysocka
Józef Śmigiel i Agnieszka [bez
nazwiska]
Krzysztof Bednarski i Jadwiga
Bocianowa z Radomska
Łukasz Kwarta i Gertruda Justysiówka
z Rożnów
Piotr Cieślik i Jadwiga Błędna, oboje ze
Strzałkowa
Wojciech Woźniakowicz i Rozalia
Węgrzynka z Radomska
Wojciech Gajewski i Ewa Bieliczowa z
Radomska
Wawrzyniec Stępień i Jadwiga
Bocianowa z Radomska
Kacper Szczerbik żebrak i Marianna
Życińska z Radomska
Maciej Szastowicz i Katarzyna
Białaskowa ze Strzałkowa
ur. Mikołaj Lublicki i ur. Wiktoria
Jędrzejowska ze Strzałkowa
Antoni Szurmaga z Radomska i
Katarzyna Kowalewiczowa
Andrzej Sękowski i Ewa Bieliczowa z
Radomska
Kacper Szczerbik i Zofia Kosmalina
Kacper Szczerbik i Agnieszka Wysocka
z Radomska
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Marcin
Jansch
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Marcin Jansz
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Marcin Jansz
27
Mikołaj
Poradowski
Marcin Jansz
27
Mikołaj
Poradowski
27
27
27
27
433
22.08
Marianna
Łukasz i Jadwiga Kosmalscy
Radomsko
434
23.08
Bartłomiej
Radomsko
435
25.08
Bartłomiej
436
30.08
Jan
437
2.09
Marianna
sł. Mateusz i Agnieszka
Jachowicz
Franciszek i Jadwiga
Jędrzejczykowie
sł. Marcin i Agnieszka
Bąblowscy
ucz. Adam i Zofia Barelak
438
2.09
Marianna
439
3.09
440
Rożny
Radomsko
Radziechowice
Strzałków
8.09
Wawrzyniec
Justyn
Krzysztof
pr. Lambert i Magdalena Wolscy
ze Strzałkowa
ucz. Jan i Marianna Kurasek
ucz. Marcin i Zofia Kuliś
441
14.09
Krzysztof
pr. Adam i Apolonia Cichuta
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
442
21.09
Franciszka
ucz. Łukasz i Elżbieta Kochan
Radomsko
443
27.09
bliżnięta:
Michał i
Hieronim
pr. Wawrzyniec i Katarzyna
Zatoń
Szczepocice
444
28.09
Antoni i Wiktoria Jędrzejowscy
Strzałków
445
446
2.10
14.10
Lambert
Michał
Franciszek
Łukasz
Tomasz i Anna Kuliś
ucz. Błażej i Agata Starostka
447
18.10
Łukasz
pr. Piotr i Katarzyna Słomka
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
448
21.10
Jan Kanty
Marcin i Gertruda Maryszek
(Marynek)
Radziechowice
449
30.10
Marcin
pr. Błażej i Magdalena Saska (?)
Radziechowice
Radomsko
47
Wawrzyniec Pleszka i Ewa Bieliczowa
mieszczanie
sł. Marcin Jędrychowicz i Gertruda
Marczykowa z Radomska
Józef Śmigiel i Zofia Nasralanka z
Radomska
Wojciech Kosmalski i Gertruda
Marczykowa z Radomska
ks. Marcin Jansz wikariusz i Agnieszka
Kuliszowa z Radziechowic
Jan Ruszczyński i Katarzyna
Karnalewiczowa z Radomska
Roch Zalewski i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
Józef Kozłowski i Rozalia Węgrzyńska
z Radomska
Karol Chrubski i Ewa Marczykowka,
oboje z Radomska
Józef Śmigiel i Zofia Rudczanka
Kacper Szczerbik i Zofia
Jadamczykowa jałmużnicy,
Stanisław Kuźnik i Ewa Marczykowna
panna, wszyscy z Radomska
Sebastian Korzeniowski i Marianna
Woźniakowiczowa, oboje z Radomska
Jakub Wróblewski i Ewa Szczepocka
Jan Kuźnik i Ewa Kipigrochowa
Błażej Krasicki i Anna Marczykowka z
Radomska
sł. Karol Chorubski i Jadwiga
Bocianowa, mieszczanie
radomszczańscy
Wojciech Woźniak z Radomska i
Marcin Jansz
27
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
27
Antoni
Bernacki
Marcin Janis
Marcin Jans
27v
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Marcin Janis
27v
27v
27v
27v
27v
27v
27v
27v
27v
28
28
28
28
28
450
30.10
Elżbieta
Radomsko czyli
Folwarki
Brylisko
451
1.11
452
1.11
Szymon
pr. Stanisław i Teresa Lochynek
Bartodzieje
453
1.11
Elżbieta
Stobiecko
Pańskie
454
5.11
Karol
455
6.11
Leonard
456
8.11
Gertruda
pr. Wojciech i Marianna
Nowaczek ze Stobiecka
Marczychowo
ucz. Maciej i Katarzyna
Misiorczyk
pr. Bonawentura i Teresa
Sobierajczykowie
pr. Franciszek i Marianna Prus
457
9.11
Marcin
ucz. Walenty i Gertruda Pirzak
458
11.11
Gertruda
ucz. Mikołaj i Agnieszka Wrona
Stobiecko
Marczychowo
Folwarki czyli
Wieżny
Grzebień
459
18.11
Katarzyna
pr. Antoni i Marianna Sobczak
Orzechów
460
18.11
Katarzyna
pr. Jakub i Marianna Zaczek
Ładzice
461
25.11
Andrzej
Jan i Agata Iwanek
Radomsko
462
25.11
Katarzyna
pr. Kazimierz i Zofia Adamczyk
[nie podano]
463
30.11
Andrzej
ucz. Jan i Krystyna Kipigroch
464
30.11
Andrzej
pr. Błażej i Marianna Bartniccy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
465
4.12
Barbara
Łukasz i Regina Konczak
Radomsko
466
2.12
Andrzej
ucz. Stanisław i Zofia Popiołek
Radomsko
48
Elżbieta
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Królikowicz
Benedykt i Agnieszka Brel
Bogwidzowy
Strzałków
Marianna Życińska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Woźniakowiczowa, mieszczanie
sł. Sebastian Korzeniowski i Maranna
Woźniakowiczowa mieszczanie
Andrzej Mara i Marianna Pawikowska
z Bartodziej
sł. Sebastian Korzeniowski i Marianna
Woźniakowiczowa mieszczanie
Maciej Łęski i Jadwiga Bednarczykowa
mieszczanie
sł. Maciej Szastowicz i Anna
Cieślikowa ze Strzałkowa
ucz. Antoni Szablowski i Krystyna
Koprowska ze Stobiecka Szlacheckiego
Adam Bednarczyk i Katarzyna
Dziułajowska mieszczanie
Józef Szmigiel i Zofia Kasiczakowa z
Radomska
Kacper Szczerbik i Zofia Kosmalina z
Radomska
Błażej Krusicki i Marianna Szymańska
z Radomska
Adam Kuligowski i Anna
Marczykowna z Radomska
Roch Zalewski i Marianna Szymańska
mieszczanie
Andrzej Marski i Marianna Bartecka
mieszczanie
Maciej Łęski i Jadwiga Bocianowska z
Radomska
Jan Dziubek i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
Jakub Wróblewski i Agnieszka
Marcin Janis
28
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
28
28
28
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Marcin Jansz
28
28v
Marcin Jansz
28v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Marcin Jansz
28v
28v
Marcin Jansz
28v
Stanisław
28v
28
28v
28v
28v
28v
28v
467
4.12
Barbara
pr. Jan i Zofia Jedynak
Strzałków
468
9.12
Marianna
pr. Błażej i Jadwiga Koćwin
Szczepocice
469
10.12
Paweł
pr. Jakub i Agnieszka Kurosek
Radziechowice
470
10.12
Ewa
Radomsko
471
18.12
Marianna
sł. Jakub i Marianna
Korzeniowscy
Tomasz i Agnieszka Maj
472
18.12
Łucja
Maciej i Łucja Więckowscy
Stobiecko
Szlacheckie
Szczepocice
473
24.12
chłopiec [nie
podano
imienia]
Aleksy i Marianna Purgał
Radomsko
Pawlikowna z Radomska
Kacper Szczerbik żebrak i Marianna
Pokorska ze Strzałkowa
Jan Bogdanowicz mieszczanin
warszawski i Ewa Marczykówna z
Radomska
Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Życińska z Radomska
Adam Kuligowski i Anna Marcikowka
z Radomska
szl. Kazimierz Bąkowski i Rozalia
Bielowska
Adam Bocian i Anna Gajewska z
Radomska
sł. Sebastian Korzeniowski i Anna
Gajewska
Przechlewski
Marcin Jansz
28v
Stanisław
Przechlewski
28v
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Marcin Jansz
29
29
Marcin Jansz
29
Marcin Jansz
29
Strona
29
29
49
1743
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
474
brak
Agnieszka
Marcin i Róża Gawlaczek
Radziechowice
Marcin Jansz
475
6.01
Jan
Michał i Anna Orłowscy
podróżni
476
[brak]
Sebastian
Jan i Łucja Zatończyk
Szczepocice
477
15.01
Paweł
Adam i Marianna Prusiak
478
15.01
Agnieszka
Marcin i Jadwiga Bernacik
Stobiecko
Pańskie
Młodzowy
Kacper Szczerbik i Marianna Wolska z
Radomska
Jan Dziubek i Anna Marcikowka z
Radomska
Jakub Korzeniowski i Gertruda Wolska
z Radomska
Łukasz Urbanek i Rozalia Markowa
479
20.01
Sebastian
Antoni i Jadwiga Pawlak
Strzałków
480
21.01
Paweł
Stanisław i Ewa Kowalik
Stobiecko
Maciej Łęski i Katarzyna
Kornalewiczowa z Radomska
szl. Antoni Wojciechowski i Marianna
Czyżowka ze Strzałkowa
Wojciech Gajewski mieszczanin i Anna
Stanisław
Przechlewski
Marcin Jansz
29
Antoni
Bernacki
Marcin Jansz
29
Marcin Jansz
29
Marcin Jansz
29
29
29
50
481
21.01
Agnieszka
Antoni i Agnieszka Grabarczyk
Miejskie
Radziechowice
482
26.01
Agnieszka
sł. Antoni i Zofia Trąbscy
Radomsko
483
26.01
Jan
Okrajszów
484
27.01
Agnieszka
Wojciech i Agnieszka [nie
podano nazwiska]
Łukasz i Agnieszka Przeradka
485
30.01
Błażej
sł. Maciej i Ewa Wojtak
Radomsko
486
30.01
Apolonia
ucz. Stanisław i Anna Byszowscy
Szczepocice
487
2.02
Błażej
ucz. Stanisław i Anna Królik
488
31.01
Brygida
sł. Sebastian i Gertruda Balsamik
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
489
31.01
Marianna
sł. Hiacynt i Rozalia Różak
Radomsko
490
10.02
Walenty
Okrajszów
491
10.02
Walenty
492
10.02
Apolonia
ucz. Wojciech i Marianna
Siewińczyk
pr. Kazimierz i Barbara
Woźniaczek
pr. Jakub i Katarzyna Ościk
Dąbrówka
493
12.02
Walenty
pr. Tomasz i Jadwiga Ciupa
Radziechowice
494
13.02
Julianna
Szczepocice
495
24.02
Agnieszka
ucz. Grzegorz i Gertruda
Wieczorek
pr. Marcin i Rozalia Gawlaczek
496
24.02
Apolonia
Radomsko
497
24.02
Ignacy
sł. Szymon i Małgorzata
Kosmalscy
sł. Wojciech i Marianna Ościk
Szczepocice
Orzechów
Radziechowice
Radomsko
Marcikowna panna
Paweł Osonek i Marianna Bartecka z
Radomska
Adam Kuligowski i Ewa Marczykowna
oboje z Radomska
ur. Józef Dąbrowski i sł. Marianna [bez
nazwiska]
Marcin Jędrychowicz i Katarzyna
Pietrowa z Radomska
sł. Adam Kuligowski i sł. Zofia
Trąbska, oboje z Radomska
sł. Józef Szymański i sł. Elżbieta
Bartecka, oboje z Radomska
ks. Marcin Janiszewski wikariusz i ucz.
Agnieszka Kulisiowa ze Strzałkowca
sł. Adam Kuligowski i sł. Jadwiga
Bednarska z Radomska
sł. Kacper Minecki i sł.Gertruda
Bartecka z Radomska
Wawrzyniec Stępień i Łucja
Opoczynka
Aleksy Olczyk z Cadowa i Zofia
Rusaionka z Orzechowa
Adam Bednarczyk i Apolonia Minecka,
oboje z Radomska
sł. Marcin Pleszka i sł. Katarzyna
Karnalewiczowa oboje z Radomska
sł. Józef Szybiński burmistrz i sł. Anna
Gruszczyńska oboje z Radomska
Kacper Szczerbik jałmużnik i Marianna
Kulisiowa z Radziechowic
sł. Wojciech Kosmalski i sł. Dorota
Zakrzewska z Radomska
sł. Łukasz Wojciechowski i Anna
Gniewczyńska
Marcin Jansz
29
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Marcin
Janiszewski
Marcin
Janiszewski
Marcin
Janiszewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Marcin
Janiszewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
30
30
30
30
30
30
30
30
30v
51
498
24.02
Kunegunda
499
23.02
Maciej
ucz. Sebastian i Elżbieta
Borowieccy
pr. Antoni i Gertruda Kozak
Folwarki
500
24.02
Helena
pr. Mikołaj i Marianna Krulik
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
501
26.02
Wiktoria
pr. Stanisław i Ewa Terka
Bartodzieje
502
14.02
Walenty
pr. Andrzej i Jadwiga Stolarczyk
Płoszów
503
16.02
Walenty
Radomsko
504
16.02
Maciej
ucz. Bartłomiej i Krystyna
Szwedzik
sł. Adam i Gertruda Barteccy
Radomsko
505
16.02
Maciej
nieznani
Radomsko
506
24.02
Kunegunda
Walenty i Agnieszka Przeradka
Kietlin
507
2.03
Kazimierz
pr. Błażej i Marianna Simarscy
(?)
Radziechowice
Grzegorz Ciupieński i Anna
Gruszczyńska z Radomska
Mikołaj
Poradowski
Marcin
Janiszewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
508
3.03
pr. Antoni i Apolonia Żaczek
Ładzice
Jakub Grodecki i Zofia Grodzka, oboje
z Gidel
Mikołaj
Poradowski
30v
509
3.03
bliźnięta:
Wacław i
Krystyna
Kazimierz
pr. Maciej i Ewa Smuśniak
Strzałków
3.03
Krystyna
nieznani
Ładzice
511
5.03
Marianna
Józef i Barbara Kaletka
Galonki
512
5.03
Franciszka
Zakrzówek
513
7.03
514
10.03
Tomasz z
Akwinu
Gertruda
pr. Antoni i Marianna [bez
nazwiska]
pr. Tomasz i Marianna
Brzuchanka
pr. Kazimierz i Małgorzata
Marcin
Janiszewski
Marcin
Janiszewski
Marcin
Janiszewski
Marcin
Janiszewski
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
30v
510
Maciej Szastowicz z Radomska i Anna
Smuźnicka ze Strzałkowa
Franciszek Gałecki i Regina
Kosalewszowa z Radomska
Kacper Szczerbik i Katarzyna
Kalecianka z Galonek
ks. Antoni Bernacki i szl. Gertruda
Piersoczyńska
Jan Życiński i Marianna Bartecka,
oboje z Radziechowic
Marcin Kosek i Katarzyna
Radziechowice
Orzechów
Józef Szybiński i Anna Grzywczyńska
z Radomska
sł. Kazimierz Urbanek i Marianna
Bartecka z Radomska
Józef Czapiński i Helena
Wawrzeńcowa
Józef Kozłowski i Katarzyna
Działajowska z Radomska
Baltazar Lubas z Buławy i Marianna
Maćkowka
sł. Piotr Wąsikowicz i Zofa Trąbska z
Radomska
Adam Kukułka i Jadwiga Bocianowa
Adam Kuligowski i Marianna Zalewska
z Radomska
Wojciech Marczyk i Zofia Łukaszowa
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
31
31
31
31
31
10.03
Gertruda
Krakowiec
pr. Błażej i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
516
16.03
Gertruda
ucz. Andrzej i Ewa Mara
Radomsko
517
17.03
Gertruda
Zakrzówek
518
17.03
Józef
pr. Kazimierz i Marianna
Zielińscy
pr. Jakub i Marianna Kłodos
519
24.03
Marianna
Radomsko
520
24.03
Katarzyna
ucz. Sebastian i Marianna
Stępnik
Sebastian i Marianna Stępnik
521
24.03
4.03
ucz. Antoni i Magdalena
Dziegieccy (?) z Radomska
ucz. Jan i Marianna Życińscy
Radomsko
522
523
25.03
Jan
Franciszek
bliźnięta:
Marianna i
Józef
Franciszek
pr. Józef i Zofia Kopiga
Płoszów
524
25.03
Jan
Radomsko
525
27.03
[nie podano]
526
3.04
Wincenty
527
5.04
Marianna
sł. Tomasz i Jadwiga
Chudkiewicz
ucz.Krzysztof i Marianna Relunik
(?)
pr. Walenty i Marianna
Szczepoccy
sł. Piotr i Magdalena Kasiczak
528
5.04
Wojciech
529
25.04
Marianna
ucz. Wojciech i Elżbieta
Szeczowka (?)
pr. Kazimierz i Krystyna Zając
530
16.05
531
16.05
Jan
Nepomucen
Zofia
pr. Maciej i Marianna
Broszkowic
pr. Jan i Marianna Woźniaczek
52
515
Piaszczyce
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Szczepocice
[nie podano]
Radomsko
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
Radziechowice
Wieczorkówka
Maciej Łęski i Jadwiga Bocianowa,
mieszczanie
Jakub Korzeniowski i Marianna
Bartecka z Radomska
Kazimierz Pleszczyński i Zofia Trąbska
Wawrzyniec Stępień i Katarzyna
Działajowska
Józef Śmigiel i Jadwiga Bocianowa
Kacper Szczerbik jałmużnik i Marianna
Szymańska
sł. Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, mieszczanie
Kacper Szczerbik jałmużnik i
Agnieszka Chrostkowa, Kazimierz
Plaszczyński i Zofia Trąbska
Błażej Robak i Marianna Kiełbicka
Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
sł. Adam Kukulski i Zofia Trąbska z
Radomska
sł. Wojciech Urbanek i Anna
Śmieszkowa
Szymon Taszowicz i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Rozalia
Węgrzynowiczowa
Franciszek Nielechowicz i Krystyna
Koprowska
Kacper Plutecki i Rozalia
Węgrzynowiczowa
Błażej Woźniaczek i Marianna
Świtkiewicz
Marcin
Janiszewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Mikołaj
Poradowski
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
31
31
31
31
31
31
31
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
1.06
Petronela
pr. Marcin i Marianna Martela
Strzałków
533
5.06
Regina
nieznani
Radomsko
534
6.06
Antoni
pr. Józef i Apolonia Reszka
Radomsko
535
6.06
Małgorzata
Folwarki
536
24.06
Antoni
537
26.06
Walenty
Sylwester
sł. Walenty i Marianna
Ambroszczyk
sł. Maciej i Katarzyna
Snopkowicz
ur. Zygmunt i Regina
Starczewscy
538
20.06
Jan
Roch i Marianna Zalewscy
Radomsko
539
28.06
Marianna
Strzałków
540
25.06
Marianna
pr. Szymon i Barbara
Iwankowicz
nieznani
541
26.06
Jan Piotr
sł. Łukasz i Elżbieta Dziatkiewicz
Bobry w parafii
Pławno
Radomsko
542
26.06
Jan
pr. Błażej i Jadwiga Sobieraj
[nie podano]
543
29.06
Piotr i Magdalena Królik
Stobiecko
Miejskie
544
1.07
bliźnięta:
Piotr Paweł
i Jan
Małgorzata
pr. Antoni i Magdalena Ościk
Borowe
545
7.07
Marianna
pr. Marcin i Barbara Zieleńscy
Zakrzówek
546
7.07
sł.Walenty i Gertruda Wolscy
Radomsko
547
7.07
Bonawentura
Marianna
pr. Wojciech i Franciszka Purola
Bogwidzowy
53
532
Radomsko
Zakrzówek
Życińska z Radomska
Wojciech Woźniakowicz i Gertruda
Bocianowa
Karol Chorubski i Anna Woźniakówka
z Radomska
szl. Adam Kuligowski i Marianna
Życińska z Radomska
Franciszek Nikolkiewicz i Katarzyna
Karnalewiczowa z Radomska
sł. Tomasz Chudkiewicz i Dorota Łęska
z Radomska
ur. Andrzej Ostrowski podczaszy z
Piaszczyc i ur. Wysocka stolniczka
bracławska z Dmenina
Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
Karol Chorubski i Marianna
Kosmanowa
Piotr Zabirowski i Jadwiga Szczerbicka
ks. Stanisław Przechlewski i Zofia
Trąbska z Radomska
Kacper Szczerbik jałmużnik i Marianna
Białasikowa
Sebastian Korzeniowski i Agata
Szybińska z Radomska
sł. Józef Szybiński i Agata Kulisiowa
Maciej Borowiak i Zofia Trąbska
Grzegorz Ciupiński i Ewa Bielicziwa,
oboje z Radomska
Sebastian Korzeniowski i Zofia Trąbska
Andrzej Sękowski i Dorota Zakrzewska
z Radomska
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Stanisłw
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
31v
31v
31v32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32v
32v
16.07
Aleksy
pr. Mikołaj i Agnieszka Zatoń
Szczepocice
549
16.07
Magdalena
Piaszczyce
550
19.07
Magdalena
pr. Grzegorz i Anastazja
Czarneccy (?)
pr. Łukasz i Urszula Popiołek
551
19.07
Kunegunda
pr. Antoni i Małgorzata Stępnik
Bartodzieje
552
1.08
Piotr
Sebastian i Jadwiga Sęk
553
7.08
Kunegunda
pr. Wojciech i Petronela Kowal
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
554
7.08
Wawrzyniec
sł. Łukasz i Jadwiga Urbanek
Radomsko
555
15.08
Roch
pr. Aleksy i Barbara Białaczek
Bogwidzowy
556
4.09
Rozalia
Sucha Wieś
557
11.09
Marianna
pr. Sebastian i Agnieszka
Szachowsiak
pr. Wojciech i Jadwiga Szymczak
558
15.09
Lambert
Jakub i Jadwiga Gniatkowscy
559
11.09
Krystyna
Szymon i Marianna Banasik
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
560
23.09
Marianna
Jan i Zofia Bernaccy
Radomsko
561
23.09
Petronela
Krzysztof i Marianna Gzik
Szczepocice
562
24.09
Marianna
pr. Andrzej i Marianna Zając
Zakrzówek
563
25.09
Michał
Grzegorz i Ewa Czupieńscy
Radomsko
564
27.09
Franciszek
pr. Mikołaj i Agnieszka
Jędrzejczyk
Młodzowy
54
548
Radziechowice
Radziechowice
Marcin Bąblewski i Marianna
Szymańska z Radomska
Adam Kuligowski i Zofia Trąbska z
Radomska
sł. Grzegorz Ciupieński i Rozalia
Kozakowa, oboje z Radomska
Piotr Zabirowski i Marianna Siewierska
z Okrajszowa
ks. Antoni Bernacki i Zofia Kulisiowa
ze Stobiecka Miejskiego
Kapcer Szczerbik i Urszula Brzuchalina
z Radziechowic
sł. Andrzej Sękowski i Marianna
Kępkowa, oboje z Radomska
sł. Antoni Szabloski rajca i Ewa
Malowianka oboje z Radomska
sł. Wojciech Kosmala i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
Adam Kuligowski i Zofia Trąbska z
Radomska
Ignacy Wysocki podróżny i Elżbieta
Karaskowa ze Świerznicy
Kacper Szczerbik i Agnieszka
Pawlikowa z Radomska
Jakub Korzeniowski z Radomska i Ewa
Kowalikowa ze Stobiecka Miejskiego
Krzysztof Bednarczyk i Jadwiga
Kruszczanka oboje z Radomska
Kacper Szczerbik dziad kościelny i
Marianna Rochowa kowalka, oboje z
Radomska
Adam Kukułka i Dorota Łęska, oboje z
Radomska
Wawrzyniec Marczyk i Jadwiga
Bednarka z Radomska
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
Świtkiewicz
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
33
33
33
33
33
33
33
565
10.10
Łukasz
Bogwidzowy
Jadwiga
pr. Hiacynt i Konstancja
Szczepanik
pr. Tomasz i Magdalena
Adamkowicz
Łukasz i Agnieszka Starostka
566
10.10
Franciszek
567
11.10
568
13.10
Łukasz
pr. Wojciech i Gertruda Sobieraj
Szczepocice
569
13.10
Franciszek
Borgia
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
570
14.10
Jadwiga
Radomsko
571
15.10
Łukasz
pr. Sebastian i Petronela
Starostka
pr. Łukasz i Marianna Olczyk
572
15.10
Łukasz
pr. Marcin i Rozalia Kurasek
573
17.10
Michał
Ładzice
574
Łukasz
575
18/20.
10
20.10
ur. Antoni i Magdalena
Komorniccy
uwaga: wypis 22.11 1802 r.
pr. Jan i Marianna Popiołek
Łucja
pr. Marcin i Gertruda Marynek
Radziechowice
576
24.10
Jan Kanty
Józef i Barbara Wolscy
Strzałków
577
25.10
Szymon
Stefan i Zofia Więzny
Radomsko
578
28.10
Katarzyna
Wojciech i Marianna Cichuta
Bogwidzowy
579
2.11
Elżbieta
Adam i Agnieszka Kipigroch
580
3.11
Elżbieta
Jan i Jadwiga Sobierajczyk
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Zawada pod
Kietlinem
Radziechowice
55
Radziechowice
Józef Szybiński rajca i Jadwiga
Bednarka z Radomska
Krzysztof Bednarczyk i Agata
Szybińska oboje z Radomska
Kacper Szczerbik dziad szpitalny z
Radomska i Katarzyna Mojska ze
Stobiecka Miejskiego
ur. [bez imienia] Pawłowski ze
Strzałkowa i Zofia Trąbska z Radomska
Błażej Robak z Ostoi i Marianna
Szewczykowa z Bugaju
radomszczańskiego
Marcin Jędrychowicz i Zofia Trąbska
oboje z Radomska
Wawrzyniec Stępień z Okrajszowa i
Gertruda Antoniowa z Kietlina
Roch Zaleski z Radomska i Agnieszka
Kurowska z Radziechowic
ks. Mikołaj Poradowski i Zofia
Komornicka panna z Ładzic
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Jan
Fraszczyński
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Sebastian Korzeniowski i Rozalia
Kozakowa oboje z Radomska
sł. Marcin Bąblowski i Rozalia
Kozakowa oboje z Radomska
sł. Kazimierz Plaszczowski i sł.
Gertruda Bartnicka ze Strzałkowa
sł. Tomasz Hudkiewicz i Agata
Owczarczykowa z Radomska
Franciszek Kaczmarczyk z Wierzbicy i
Dorota Łęska z Radomska
Marcin Kuliś i Marianna Sękowska,
oboje z Radomska
Adam Kuligowski i Zofia Trąbska,
oboje z Radomska
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Jan
Fraszczyński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
33
33
33
33v
33v
33v
33v
33v
33v
33v
33v
33v34
34
34
34
34
581
9.11
Marcin
Jan i Marianna Leśniowscy
Radziechowice
582
9.11
pr. Andrzej i Marianna Kuliś
Radziechowice
583
11.11
Marcin i Marianna Ciupa
584
12.11
Marcin
Teodor
Stanisław
Kostka
Marcin
585
17.11
Tomasz i Marianna Stępnik
586
25.11
Stanisław
Kostka
Andrzej
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Kietlin
Antoni i Marianna Brylik
Bobry
587
26.11
Andrzej
Radomsko
588
26.11
Barbara
Łukasz i Gertruda
Woźniakowscy
Maciej i Ewa Sękowscy
Radomsko
589
26.11
Andrzej
pr. Marcin i Jadwiga Owczarczyk
Zakrzówek
590
28.11
Barbara
Bartodzieje
591
31.11
Radomsko
592
13.12
Franciszek
Ksawery
Łucja
pr. Franciszek i Magdalena
Bednarczyk
Marcin i Anna Gruszeczka
Walenty i Ewa (?) Więckowscy
[nie podano]
593
16.12
Tomasz
Adam i [nie podano] Wilek
[nie podano]
594
14.12
[nie podano]
nieznani
Zakrzówek
595
14.12
Tomasz
pr. Antoni i Gertruda Kozak
596
21.12
Tomasz
597
22.12
Tomasz
sł. Andrzej i [nie podano imienia]
Wołek
pr. Maciej i Marianna Kuliś
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Paweł Borowiecki z Bobrów i Anna
Klekowska z młyna Klekot
Adam Kuligowski i Gertruda Bartecka
oboje z Radomska
Adam Kuligowski i Zofia Trąbska,
oboje z Radomska
Franciszek Grzegorzkowicz i Teresa
Pleszczyna oboje z Radomska
Adam Kuligowski i Zofia Trąbska,
oboje z Radomska
sł. Sebastian Korzeniowski z Radomska
i Teresa Czarajowska z Przedborza
Szymon Taszowicz i Łucja Widorecka
z Radomska
Krzysztof Królik i Katarzyna
Gorzyńska z Radomska
Kacper Szczerbik żebrak i Katarzyna
Kalinowska
sł. Adam Kuligowski i Zofia
Wymoklikowa
Marcin Węglowski i Marianna
Życińska ze Stobiecka
szl. Adam Kuligowski i Zofia Trąbska
598
22.12
Tomasz
pr. Błażej i Marianna Zatończyk
Szczepocice
Maciej Starostka ze Stobiecka
pr. Jakub i Agnieszka Wędrowny
sł. Marcin Bąblowski z Radomska i
Elżbieta Popiołkowa z Radziechowic
ur. Baltazar Kulikowski collonus SRM i
Rozalia Węgrzynowa z Radomska
Krzysztof Król i Marianna Sękowka,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
Wawrzyniec Pawłowski i Rozalia
Markowa ze Stobiecka Szlacheckiego
Wojciech Kowalski i Zofia Kodosowka
56
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Józef
Lachocki
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
34
34
34
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
35
35
35
35
35
35
35
599
22.12
Tomasz
Mikołaj i Marianna Zbroja
600
22.12
Marianna
pr. Grzegorz i Elżbieta Surmaccy
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Miejskiego i Katarzyna Wolska z
Bobrów (?)
Krzysztof Lugowiec i Anna Królikowa,
oboje ze Stobiecka
sł. Sebastian Korzeniowski i Zofia
Cieślonka, oboje z Radomska
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Kalinowski
35
Strona
35
35
1744
57
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
601
1.01
Jan (?)
Andrzej i Anna Ludkowiec (?)
Radomsko
602
1.01
Petronela
pr. Błażej i Helena Lotka
Radziechowice
603
1.01
Kacper
Radziechowice
604
14.01
Agnieszka
605
19.01
Agnieszka
pr. Błażej i Agnieszka
Woźniaczek
pr. Franciszek i Gertruda
Poprawa (?)
pr. Józef i Marianna Zamowscy
Marcin Bąblowski i Agnieszka
Jędrychowka z Radomska
Aleksy Bąblewski z Radziechowic i
Jadwiga Bocianowa z Radomska
Marcin Pleska i Marianna Urbankowa,
oboje z Radomska
Jan Sroczyński i Agnieszka Wcisłowa
606
19.01
Jan
Jan i Marianna Węgrzyn
Orzechów
Mateusz Szastowicz i Katarzyna
Woźniaczkowa, oboje z Radomska
Jan Orłowski i Gertruda Olczykowa
607
21.01
Agnieszka
Ładzice
ur. [nie podano]
608
22.01
Agnieszka
ur. Antoni i Magdalena
Komorniccy
pr. Szymon i Helena Drejka
Radziechowice
609
26.01
pr. Sebastian i Gertruda Poterałka
Piaszczyce
610
29.01
bliżnięta:
Błażej i
Marianna
Franciszek
Maciej i Urszula Pawlik
Radomsko
611
3.02
Błażej
pr. Marcin i Katarzyna Zając
Młodzowy
Marcin Pleska z Radomska i Marianna
Gawłowa z Radziechowic
Wojciech Kowalski i Róża
Ostojszczanka
Walenty Wzdulski i Marianna Ostojska
Franciszek Jamrozik młynarz z
Klekotowego i Marianna Taszewiczowa
z Radomska
Maciej Łęski z Radomska i Katarzyna
Blaskowka z Młodzowych
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Strzałków
Orzechów
35
35
35
35
35
35v
35v
35v
Stanisław
Przechlewski
35v
Mikołaj
Poradowski
35v
612
3.02
Walenty
Stanisław i Rozalia Kuźnik
Radomsko
613
3.02
Błażej
Franciszek i Helena Przeradka
Szczepocice
614
3.02
Agnieszka
Sebastian i Zofia Kęderscy
Radziechowice
615
9.02
Apolonia
Andrzej i Barbara Gałwa
616
9.02
Walenty
Andrzej i Gertruda Pokora
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
617
9.02
Walenty
Wojciech i Marianna Zatoniowie
Szczepocice
618
11.02
Walenty
Karol i Helena Choróbscy
Radomsko
619
brak
Agnieszka
Bartodzieje
620
15.02
Apolonia
pr. Jakub i Agnieszka
Bednarczyk
nieznani
621
15.02
Apolonia
pr. Lambert i Marianna Dziekcik
622
15.02
Apolonia
pr. Lambert i Łucja Symulka
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
623
24.02
Helena
pr. Antoni i Katarzyna Olborscy
Płoszów
624
26.02
Maciej
pr. Marek i Anna Szymczak
Radziechowice
625
8.03
Kazimierz
Łukasz i Marianna Surmaccy
Radomsko
626
8.03
Grzegorz
pr. Andrzej i Barbara Wiączek
Strzałków
627
9.03
Kazimierz
pr. Michał i Agnieszka Wojtal
Szczepocice
628
15.03
Józef
pr. Stanisław i Zofia Zając
Płoszów
629
15.03
Gertruda
pr. Jan i Łucja Zatończyk
Szczepocice
Radomsko
Krzysztof Kuźnik i Gertruda Bartecka,
oboje z Radomska
Błażej Woźniaczek i Zbroina, oboje z
Radziechowic
Sebastian Starostka i Rozalia
Kozakowa
Stanisław Kuliś i Marianna Szepkowna,
oboje z Radziechowic
Jakub Korzonek i Marianna
Cyzosconka, oboje z Radomska
Maciej Czyżowski i Ewa
Marczykowka, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Magdalena
Adamkowiczowa, oboje z Radomska
[nie wpisano]
58
Adam Kuligowski i Zofia Trąbska,
oboje z Radomska
Jakub Bielicz i Agnieszka Marczykowa
mieszczanie
Łukasz Janic organista i Urszula
Brodzikowna z Radziechowic
Jakub Bielicz z Radomska i Marianna
Siewierkowa z Okrajszowa
Grzegorz Ciupiński i Marianna
Stępniowska, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik kościelny i Katarzyna
Kalinowska z Radomska
Maciej Szastowicz i Rozalia Kozakowa,
oboje z Radomska
sł. Wojciech Gajewski i Ewa
Nowakowa, oboje z Radomska
Antoni Surmacki i Anna
Szczepankowa, oboje z Radomska
Marcin Bąblowski i Anna Gajewska,
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Tomasz
Świtkiewicz
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
35v
35v
35v
35v
35v
35v
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
630
18.03
59
pr. Hiacynt i Jadwiga Ciupa
18.03
córka, [bez
imienia]
bliźnięta:
Marianna i
Gabriel
631
632
19.03
Józef
Radomsko
633
20.03
Józef
sł. Kazimierz i Elżbieta
Iwankowicz
pr. Paweł i Katarzyna Słomka
634
23.03
Marianna
Płoszów
635
26.03
Marianna
636
27.03
Wincenty
pr. Wawrzyniec i Marianna
Cieślik
pr. Klemens i Małgorzata
Szwedzik
sł. Mikołaj i Gertruda Borowik
637
29.03
Adam
pr. Stanisław i Agnieszka
Kipigroch
638
29.03
Ewa
Szczepocice
639
30.03
Marianna
pr. Tomasz i Gertruda
Jędrzejczyk
sł. Marcin i Wiktoria Kosek
640
4.04
Wincenty
pr. Szymon i Marianna Słomka
Radziechowice
641
5.04
pr. Jakub i Marianna Rybak
642
5.04
Stobiecko
Miejskie
Kietlin
643
6.04
644
7.04
Franciszek z
Paoli
Wincenty
Franciszek
Katarzyna
Sieneńska
Wincenty
645
7.04
Franciszek z
Walenty i Gertruda Korzonek
pr. Walenty i Agnieszka
Poteranka
pr. Paweł i Marianna Brzuchanka
pr. Antoni i Katarzyna
Stachowscy
pr. Andrzej i Zofia Skrobak
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Ładzice
Bartodzieje
Radomsko, ul.
Krakowska
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radziechowice
Kietlin
Strzałków
oboje z Radomska
Adam Kuligowski i Zofia Trąbska,
oboje z Radomska
Karol Horubski i Zofia Trąbska, oboje z
Radomska
Adam Kuligowski i Anna Gruszczyna,
oboje z Radomska
Józef Szybiński rajca i Małgorzata
Kozłowska z Radomska
Karol Choróbski i Felicjanna
Bielawska, oboje z Radomska
ur. Michał Lejbicki (Libiczki?) z
Kietlina i Zofia Trąbska
Adam Kuligowski i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
Adam Bednarski i Marianna
Woźniakowiczowa. oboje z Radomska
sł. Jan Sowiński z Częstochowy i
Marianna Sękowska panna ze Stobiecka
Miejskiego
Adam Kuligowski i Dorota Łęska,
oboje z Radomska
sł. Jakub Bielicz i szl. Gertruda
Piestrzyńska panna oboje z Radomska
sł. Tomasz Węgrzyn z Radomska i
Agnieszka Pawłowska z Radziechowic
ur. Stanisław Radwan i ur. panna
Marianna Siemieńska
Marcin Jędryszek z Ostoi i Gertruda
Bartnicka ze Strzałkowa
sł. Jakub Bielicz i Anna Gruszczyna,
oboje z Radomska
Jan Dziubek i Gertruda Antoniowa,
oboje z Kietlina
ur. [imienia nie podano] Kloszowski i
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Mikołaj
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
37
37
37
37
37
Paoli
646
11.04
sł. Sebastian i Marianna
Wyrwińscy
sł. Tomasz i Rozalia Węgrzyn
Radomsko
24.04
Franciszek
z Paoli
Marianna
647
648
30.04
Jakub (?)
Tomasz i Gertruda Kosmala
Radomsko
649
4.05
Stanisław
[...] i Franciszka Zielińscy
Zakrzówek
650
7.05
Zofia
ucz. Jan i Agata Iwankowicz
Radomsko
651
8.05
ucz. Łukasz i Zofia Broszkiewicz
Radomsko
652
10.05
Katarzyna
Sieneńska
Grzegorz
pr. Andrzej i Zofia Solszczyk
Okrajszów
653
10.05
Zofia
pr. Jan i Zofia Potyrała
Piaszczyce
654
14.05
14.05
656
17.05
Zofia
Sebastian i Marianna
Kazimierczak
pr. Szymon i Marianna
Kowalczyk
pr. Marcin i Łucja Jędrysek
Kietlin
655
Jan
Nepomucen
Marianna
657
2.06
Roch
szl. Jan i Zofia Raczyńscy
uwaga: ur. 26.08 1743 r.
Dąbrówka
658
22.05
Helena
Radomsko
659
24.05
Petronela
sł. Łukasz i Marianna
Hudkiewicz
pr. Tomasz i Gertruda Gawlak
660
25.05
Jan
Nepomucen
pr. Jan i Marianna Ostojscy
Ostoja
Radomsko
60
Płoszów
Ostoja
Radziechowice
Marianna Byzowska panna, oboje ze
Strzałkowa
Józef Szymański i Gertruda
Marczykowa oboje z Radomska
sł. Adam Bielicz z Piotrkowa i
Magdalena Kozłoska wójtowa z
Radomska
sł. Jakub Korzonek i Marianna
Woźniakowiczowa, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i ur. Zofia
Moskalowska
Kacper Szczerbik żebrak i Ewa
Nowakowa z Wesołej, oboje z
Radomska
Krzysztof Kuźniczek z Bogwidzowów i
Gertruda Bartecka z Radomska
Wawrzyniec Stępień z Okrajszowa i
Marianna Jaskowa z Sanik
sł. Łukasz Janicki organista i Marianna
Cieślonka z Piaszczyc
Szymon Urban z Kietlina i Łucja
Surmacka panna z Radomska
Kapcer Szczerbik i Gertruda Antoniowa
z Kietlina
sł. Józef Szybiński i Dorota Zakrzewska
z Radomska
ks. Bonawentura Turski archidiakon
gnieźnieński i ur. Katarzyna Wysocka
podskarbina sanocka
sł. Sebastian Korzeniowski i Dorota
Łęska, oboje z Radomska
Andrzej Popiołek z Radziechowic i
Anna Gruszczyna z Radomska
Józef Czapieński i Gertruda
Jędrychowa z Ostoi
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
37
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Kalinowski
Tomasz
Świtkiewicz
37
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
37
3737v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
38
38
38
661
28.05
Jan
ur. Antoni i Marianna Błeszyńscy
Radomsko
662
28.05
Jan
ucz. Wojciech i Zofia Łęscy
Radomsko
663
1.06
7.06
ur. Maciej i Katarzyna
Moszyńscy
pr. Franciszek i Agnieszka Zbroja
Radomsko
664
Wojciech
Norbert
Małgorzata
665
7.06
Marianna
Szczepocice
666
14.06
Jan
pr. Szymon i Małgorzata
Papierniak
Marek i Rozalia Jasionkowicz
667
20.06
Jan
sł. Franciszek i Barbara Ościk
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
668
20.06
Jan
Grzegorz i Marianna Walaszczyk
Radziechowice
669
22.06
Jan
sł. Jakub i Regina Bielicz
Radomsko
670
24.06
Jan
pr. Wojciech i Zofia Kłodos
Strzałków
671
1.07
Marianna
Mateusz i Agata Kupierczyk
Stobiecko
Miejskie
672
4.07
Walenty i Anna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
673
10.07
bliźnięta:
Anna i
Magdalena
Małgorzata
Stefan i Jadwiga Widerak
Folwarki
674
10.07
Józef i Marianna Milowski
Bogwidzowy
675
28.07
Bonawentura
Jakub
Orzechówek
676
27.07
Anna
pr. Urban i Katarzyna
Brodziaczek
Jan i Agnieszka Kowalczyk
Radziechowice
61
Radziechowice
Kapcer Szczerbik żebrak i Zofia
Adamkowiczowa z Radomska
sł. Sebastian Korzeniowski i Zofia
Trąbska, oboje z Radomska
ur. Walenty Błeszyński z Rożnów i ur.
Marianna Trepczyna z Wierzbicy
Błażej Woźniaczek i Rozalia Rażaczka
z Radomska
Marcin Kuliś ze Stobiecka Miejskiego i
Marianna Kuligowa z Radziechowic
Bartłomiej Ciupa i Franciszka
Wiewiórowska z Wierzbicy
Józef Wolfowicz i Dorota Łęska z
Radomska
Andrzej Biały i Teresa Pleszyna
Józef Wolfowicz i Magdalena
Węgrzynowka panna
Andrzej Pawłowski i Marianna
Czyżowska panna ze Strzałkowa
Tomasz Węgrzynowicz i Helena
Karaskowka panna ze Stobiecka
Miejskiego
Kacper Szczerbik i Marianna Plutecka,
Kacper Szczerbik i Zofia Borkowa ze
Stobiecka Miejskiego
Józef Wolfowicz i Zofia Borowiecka
panna
Kapcer Szczerbik i Ewa Nowakowa
Bonawentura Tomkowicz i Katarzyna
Jędrzejowna panna
Wojciech Łęski z Radomska i
Agnieszka Kowalewska z
Radziechowic
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
38
38
38
38
38
38
38
38v
38v
38v
38v
Antoni
Bernacki
38v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
38v
38v
38v
38v
677
10.08
Roch
678
21.08
679
Piaszczyce
Okrajszów
ur. Michał Domachowski i Rozalia
Czyżowska panna z Dziepółci
Wawrzyniec Stępień i Ewa Nowakowa
Józef Wolfowicz i Dorota Łęska z
Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Zofia
Trąbska
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Andrzej
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
25.08
Adam
Tomasz i Jadwiga Chudkiewicz
Radomsko
Józef Wolfwicz i Dorota Łęska
680
31.08
Marianna
Maciej i Katarzyna Kisiołek
Bogwidzowy
Stanisław Kuźnik i Zofia Trąbska
681
3.09
Rozalia
Walenty i Gertruda Ochoccy
Radomsko
Józef Wolfwicz i Gertruda Bartecka
682
3.09
Mikołaj
Stanisław i Zofia Zbroja
Radziechowice
683
3.09
Rozalia
Świerznica
684
3.09
Stefan
sł. Krzysztof i Marianna
Pietronik
sł. Piotr i Helena Królik
685
4.09
Rozalia
sł. Adam i Jadwiga Bednarscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Wojciech Urbanek i Rozalia
Węgrzynowa z Radomska
ur. Mikołaj Lublicki ekonom ze
Strzałkowa i Zofia Trąbska z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Rozalia
Węgrzynowa z Radomska
Józef Szybiński i Dorota Zakrzewska
686
5.09
Rozalia
Jan i Marianna Ziemscy
Radomsko
687
5.09
pr. Wawrzyniec i Urszula
Marczyk
Bogwidzowy
688
7.09
Wawrzyniec
Justynian
Marianna
Błażej i Jadwiga Kotwin
Szczepocice
Antoni Szablewski i Marianna
Woźniakowiczowa
szl. Józef Adamski i sł. Zofia Trąbska z
Radomska
pr. Wawrzyniec Marczyk i Jadwiga
Bednarska z Radomska
ucz. Józef Wolfowicz i Katarzyna
Wolska ze Stobiecka Miejskiego
Adam Kukołka i Marianna Ziabiaczka
mieszczanie
Józef Wolfowicz i Gertruda Bartecka z
Radomska
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
689
7.09
Krzysztof
Maciej i Marianna Starostka
690
12.09
Marianna
691
15.09
Lambert
pr. Walenty i Marianna Wieźny
(?)
Bartłomiej i Gertruda Popiołek
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
692
16.09
Lambert
Bartłomiej i Krystyna Szwed
693
19.09
Mateusz
Mateusz i Marianna
Broszkiewicz
62
Marianna
ucz. Antoni i Agnieszka
Sroczyńscy
pr. Piotr i Marianna Kowalik
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Świerznica
38v39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39v
39v
39v
39v
39v
39v
28.09
Jadwiga
Kacper i Apolonia Minecki
Radomsko
Józef Wolfowicz i Anna Gajewska
695
3.10
Marianna
Maciej i Katarzyna Snopkowscy
Radomsko
696
8.10
Brygida
Franciszek i Marianna Kosek
Radomsko
697
10.10
Rozalia
Wojciech i Gertruda Boruta
Radziechowice
698
11.10
Franciszek
pr. Jan i Katarzyna Kowalczyk
Okrajszów
699
11.10
Jadwiga
Piotr i Jadwiga Solińscy
Strzałków
700
15.10
Jadwiga
pr. Franciszek i Marianna Zatoń
Szczepocice
Maciej Łęski i Anna Gajewska,
mieszczanie
ur. Józef Adamski i sł. Katarzyna
Korzeniowska
Karol Chorubski i Rozalia
Węgrzynowa, mieszczanie
Piotr Kowalik i Marianna, oboje z
Płoszowa
sł. Mateusz Szastowicz z Radomska i
Katarzyna Błędnianka ze Strzałkowa
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska
701
17.10
Jadwiga
Walenty i Marianna Szczepoccy
Szczepocice
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska
702
17.10
Łukasz
Maciej i Barbara Kulscy
703
22.10
Urszula
Kazimierz i Marianna Zielińscy
Stobiecko
Miejskie
Zakrzówek
704
23.10
Urszula
Tomasz i Jadwiga Wróbel
Świerznica
705
24.10
Szymon
Mikołaj i Elżbieta Grabarczyk
Szczepocice
706
24.10
Urszula
Marcin i Agnieszka Ślęzak
Bogwidzowy
707
1.11
Barbara
nieznani
Radomsko
708
3.11
Katarzyna
pr. Wojciech i Marianna Cichuta
Bogwidzowy
709
8.11
Marcin
pr. Jakub i Marianna Leśniak
Piaszczyce
710
8.11
Cecylia
Sebastian i Agnieszka Makowscy
Radomsko
711
10.11
Marcin
Sebastian i Anna Marzec
Bartodzieje
Łukasz Janicki i Agata Szybińska,
mieszczanie
Józef Wolfowicz i Rozalia
Węgrzynowiczowa
sł. Adam Kukułka i Zofia Trąbska,
mieszczanie
Adam Bednarski i Regina Bieliczowa,
mieszczanie
szl. Michał Piotrowski i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Roch Zalewski i Jadwiga Bednarska,
oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Barbara Więzna
panna z Folwarków
sł. Antoni Szablowski i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
Marcin Jędrychowicz i Marianna
Kosmalina, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i sł. Katarzyna
63
694
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
39v
39v
39v
39v
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40v
4040v
40v
40v
40v
11.11
Marcin
pr. Antoni i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
713
19.11
Elżbieta
pr. Tomasz i Magdalena Cieśla
Świerznica
714
19.11
Cecylia
Franciszek i Anna Jamrozik
Klekotowe
715
20.11
Andrzej
Roch i Marianna Zalewscy
Radomsko
716
20.11
Andrzej
Marcin i Gertruda Suchoszek
Bogwidzowy
717
30.11
Andrzej
pr. Jakub i Marianna Żaczek
Ładzice
718
2.12
Mikołaj
Stanisław i Anna Królik
719
8.12
Tomasz
Stanisław i Ewa Kowalik
720
16.12
Łucja
Antoni i Magdalena Jareccy
721
16.12
Łucja
Jan i Zofia Wojtyczek
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
722
16.12
Ewa
Antoni i Marianna Sobczak
Orzechów
723
16.12
Ewa
nieznani
Kietlin
64
712
Korzeniowska, oboje z Radomska
Józef Szymański i sł. Katarzyna
Kalinowska, oboje z Radomska
Sebastian Korzeniowski i Zofia Trąbska
z Radomska
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska
Marcin Jędrychowicz i Jadwiga
Bednarska mieszczanie
Krzysztof Lugowiec ze Stobiecka
Miejskiego i Jadwiga Bednarska z
Radomska
Jan Boruta i Agnieszka Kiliska, oboje z
Radziechowic
Sebastian Korzeniowski i Marianna
Sękowska ze Stobiecka
Krzysztof Lugowiec ze Stobiecka
Miejskiego i Helena Karaskowska
Karol Chorubski i Barbara Ciepluszyna
ze Stobiecka Miejskiego
Mateusz Szastowicz z Radomska i
Zofia Borkowka
Maciej Szastowicz z Radomska i
Marianna Olczykowka z Sadów
Wojciech Kłosowski i Marianna
Froncikowska
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v41
41
41
41
1745
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
724
6.01
Kacper
Marcin i Zofia Kuliś
725
6.01
Kacper
Maciej i Katarzyna Misiarczyk
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
sł. Sebastian Korzeniowski i Zofia
Trąbska oboje z Radomska
Łukasz Janikowski i Jadwiga
Bednarska
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Strona
41
41
65
726
6.01
Marianna
Mikołaj i Agnieszka Wrońscy
Grzebień
727
17.01
Sebastian
Andrzej i Ewa Marscy
Radomsko
728
19.01
Agnieszka
Walenty i Agata Firek
Bobry
729
10.01
Kacper
Andrzej i Jadwiga Stolarczyk
Płoszów
730
11.01
Agnieszka
Łukasz i Elżbieta Kochan
Radomsko
731
16.01
Paweł Józef
Łukasz i Elżbieta Dziatkiewicz
Radomsko
732
21.01
Paweł
Baltazar i Regina Lubas
Buławy
733
21.01
Agnieszka
Andrzej i Marianna Zatoń
Szczepocice
734
25.01
Paweł
ucz. Andrzej i Urszula Kaczka
Radomsko
735
25.01
Paweł
Radomsko
736
28.01
Marianna
ucz. Marcin i Anna
Śmieszkiewicz
Błażej i Agnieszka Koperek
737
29.01
Marianna
Krzysztof i Marianna Olczyk
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
738
31.01
Błażej
pr. Marcin i Barbara Zieleńscy
Zakrzówek
739
2.02
Marianna
Kazimierz i Marianna Szocik
Bartodzieje
740
5.02
Agata
Jan i Apolonia Kuliś
741
6.02
Apolonia
nieznani
Stobiecko
Miejskie
Advena
742
10.02
Walenty
pr. Jan i Ewa Prusiak
743
11.02
Konstancja
sł. Grzegorz i Elżbieta Barteccy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Kazimierz Walaszkiewicz i Anna
Wrońska z młyna Szoczówka
Krzysztof Kuźnik i Jadwiga Bednarska
Adam Bednarski i Apolonia Minecka z
Radomska
Kacper Szczerbik i Magdalena
Krasiowa
Józef Wolfowicz i Gertruda Bartecka z
Radomska
ks. Jan Linowski z Kodręba i Zofia
Trąbska
Adam Kukułka i Zofia Trąbska
Józef Szymański i Marianna
Przeradzianka ze Szczepocic
ucz. Krzysztof Bielicz i Marianna
Żabiaczka
ucz. Józef Wolfowicz i ucz. Zofia
Trąbska z Radomska
Wojciech Gajewski i Marianna
Bartecka z Radomska
Adam Bednarski i Regina Bieliczowa,
oboje z Radomska
Grzegorz Ciupieński i Jadwiga
Bednarska z Radomska
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska,
oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Rozalia
Węgrzynowa, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Rozalia
Węgrzynowa oboje z Radomska
Łukasz Urbanek i Marianna Kulisina z
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Andrzej
41
41
41
41
41
41
41
41
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
66
744
14.02
Walenty
Benedykt i Jadwiga Gawdelik
Kietlin
745
16.02
Julianna
sł. Marcin i Jadwiga Bąblewscy
Radomsko
746
16.02
Julianna
pr. Stanisław i Marianna Kłodos
Strzałków
747
20.02
Konstancja
sł. Antoni i Magdalena Dziegieć
Radomsko
748
21.02
Gertruda
pr. Maciej i Agnieszka Starostka
749
21.02
bliźnięta:
Piotr i
Maciej
pr. Błażej i Barbara Bartniccy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
750
28.02
Franciszka
pr. Błażej i Marianna Zatoń
Szczepocice
751
28.02
Kazimierz
pr. Jakub i Barbara Wieczorek
Płoszów
752
7.03
Gertruda
pr. Andrzej i Marianna Zając
Zakrzew
753
8.03
Katarzyna
pr. Antoni i Jadwiga Paweł
Strzałków
754
8.03
Franciszka
pr. Błażej i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
755
8.03
Gertruda
Radomsko
756
20.03
Marianna
sł. Stanisław i Gertruda
Grzegorzkiewicz
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
757
25.03
Marianna
pr. Andrzej i Gertruda Biały
758
26.03
Gabriel
759
27.03
Teodor
pr. Bonawentura i Teresa
Sobieraj
pr. Antoni i Magdalena Ościk
Płoszów
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Borowe młyn
Radomska
Kalinowski
Wawrzyniec Marczyk z Bogwidzowów
i Jadwiga Bednarska z Radomska
Marcin Jędrychowicz i Regina
Kosmalina
Józef Wolfowicz i Gertuda Borowiecka
ze Stobiecka
ur. Józef Wolfowicz i sł. Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
Marcin Pleszka i Marianna Szymańska,
oboje z Radomska
Kazimierz Oleśkiewicz i Marianna
Czyżowska,
Wojciech Kłodos i Gertruda
Borowianka
Sebastian Tarnowski i Małgorzata
Saturnuska, oboje ze Szczepocic
Marcin Wędzonka i Jadwiga Bednarska
z Radomska
Hiacynt Szymczak i Marianna
Przechowska z Radomska
Józef Wolfowicz z Radomska i
Katarzyna Błędniowka ze Strzałkowa
Józef Wolfowicz i Elżbieta
Woźniakowiczowna z Radomska
Jan Kuliś ze Stobiecka Miejskiego i
Katarzyna Borucina
Marcin Jędrych i Rozalia
Ostojszczonka z Płoszowa
Adam Kukułka i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Stanisław Kłodos i Jadwiga Błędna ze
Strzałkowa
sł. Józef Wolfowicz i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
41v
41v
41v
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42v
42v
28.03
bliźnięta:
Franciszka i
Marianna
pr. Kacper i Marianna Kocwin
Szczepocice
761
28.03
Józef
pr. Marcin i Katarzyna Przerada
Szczepocice
762
8.04
Wincenty
pr. Tomasz i Anna Kuliś
Radziechowice
763
8.04
Wincenty
pr. Sebastian i Gertruda Poterałka
Szczepocice
764
8.04
Franciszka
sł. Paweł i Agnieszka Wolscy
Radomsko
765
8.04
Zofia
Radomsko
766
8.04
Wincenty
sł. Mikołaj i Gertruda
Borowieccy
sł. Wojciech i Marianna Ościk
Radomsko
767
8.04
Wincenty
sł. Józef i Magdalena Kozłowscy
Radomsko
768
11.04
Wojciech
pr. Lambert i Magdalena Wolscy
Strzałków
769
11.04
Apolonia
Kietlin
770
13.04
Justyna
pr. Łukasz i Agnieszka
Piwowarzyk
sł. Jan i Elżbieta Kuźnik
771
15.04
Ewa
pr. Maciej i Gertruda Dziegieć
772
15.04
Wojciech
pr. Marcin i Rozalia Kurosek
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
773
16.04
nieznani
Radziechowice
774
16.04
Katarzyna
Sieneńska
Wojciech
sł. Wojciech i Zofia Łęscy
Radomsko
775
18.04
19.04
pr. Wojciech i Kunegunda
Wolscy
pr. Tomasz i Agnieszka Maj
Strzałków
776
Katarzyna
Sieneńska
Wojciech
67
760
Radomsko
Stobiecko
sł. Wojciech Gajewski z Radomska i
Gertuda Bartnicka ze Strzałkowa
sł. Szymon Taszowicz i Zofia
Adamczowiczowa, oboje z Radomska
sł. Wojciech Woźniakowicz i Rozalia
Węgrzynowa, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Róża
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Anna Kuklina,
oboje z Radomska
sł. Józef Kozłowski i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
sł. Adam Kukułka i Rozalia
Węgrzynowa, oboje z Radomska
sł. Krzysztof Kasiczak i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
Wojciech Grzywiński i Katarzyna
Białaskowka, oboje ze Strzałkowa
Maciej Czyżowski i Anna Kuklina z
Radomska
sł. Józef Wolfowicz i Magdalena
Dziekciowa, oboje z Radomska
sł. Grzegorz Ciupieński i Anna
Gruszczyna, oboje z Radomska
sł. Antoni Szablewski i Marianna
Łęska, oboje z Radomska
Piotr Zabirowski i Ewa Sękowka
sł. Józef Wolfowicz i Marianna
Sękowska panna, oboje z Radomska
sł. Józef Wolfowicz z Radomska i Zofia
Szatkowska ze Strzałkowa
sł. Jakub Bielicz i Magdalena
Stanisław
Przechlewski
42v
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
42v
42v
42v
42v
42v
42v
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43v
Szlacheckie
777
19.04
778
27.04
Katarzyna
Sieneńska
Wojciech
68
pr. Szymon i Marianna Luczak
Pokraka karczma
sł. Sebastian i Katarzyna
Działajowscy
nieznani
Radomsko
779
30.04
Katarzyna
780
16.05
Zofia
Orzechów
17.05
Jan
Nepomucen
Helena
pr. Kazimierz i Małgorzata
Krakowiec
sł. Michał i Regina Łączkowscy
781
16.05
782
pr. Jan i Apolonia Zieleńscy
Zakrzewek
783
19.05
Antoni
Walenty i Anna Zbroja
784
21.05
Stanisław
ur. Antoni i Magdalena
Komorniccy
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
785
21.05
Gertruda
Krzysztof i Magdalena Kuźnik
Bogwidzowy
786
26.05
Urban
Józef i Gertruda Paweł
Strzałków
787
31.05
Urban
Bartłomiej i Apolonia Żaczek
Ładzice
788
[brak]
Anna, lat 12
Strzałków
789
13.06
Antoni
nie podano
uwaga: konwersja z judaizmu
Jan i Ewa Bajer
790
19.06
Jan
791
19.06
Marianna
sł. Wawrzyniec i Marianna
Śmieszkowic
Adam i Ewa Kowalik
792
22.06
Marianna
Jan i Krystyna Kipigroch
Radomsko
Kietlin
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Węgrzynowska panna, oboje z
Radomska
Józef Wolfowicz z Radomska i Anna
Wrońska z młyna Secówka
sł. Józef Wolfowicz z Radomska i szl.
Zofia Raczyńska z Dąbrówki
sł. Mikołaj Adamski i Dorota
Jędrzejowska wdowa, oboje z
Radomska
Karol Chorubski z Radomska i
Katarzyna Wieczorkowka z Orzechowa
ur. Aleksander Czyrkowski i Jadwiga
Sińska z Gosławic
sł. Józef Wolfowicz i Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Krzysztof Królik i Marianna Sękowska
ze Stobiecka Miejskiego
ur. Andrzej Ostrowski podczaszy i ur.
Marianna Rudnicka podskarbina
żytomierska
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bocianowa
z Radomska
Kapcer Szczerbik i Elżbieta
Kochanowa z Radomska
Piotr Zabierowski i Magdalena
Tkaczowka panna z Ładzic
ur. Aleksander Kaczkowski chorąży i
ur. Helena Gomolińska panna
Jakub Korzeniowski i Marianna
Bartecka
Józef Wolfowicz i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Jakub Korzonek i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Rozalia
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Kalinowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Bonwentura
Turski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
43v
43v
43v
43v
43v
43v
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44-
793
1.07
Marianna
pr. Marcin i Agnieszka Bryl
794
2.07
Paweł
795
3.07
Paweł
sł. Wojciech i Gertruda
Wężyńscy
Kazimierz i Barbara Tomkowicz
796
4.07
Małgorzata
797
4.07
798
Miejskie
Brelsko
Radomsko
Orzechowek
69
Małgorzata
pr. Marcin i Jadwiga
Podkóweczka
Stanisław i Marianna Kubiczka
Młodzowy
Szczepocice
7.07
Małgorzata
Marcin i Wiktoria Kosek
Radomsko
799
9.07
Małgorzata
sł. Stanisław i Rozalia Kuźnik
Radomsko
800
13.07
Błażej i Magdalena Ciupa
Radziechowice
801
14.07
sł. Łukasz i Anna Gajewscy
Radomsko
802
26.07
Bonawentura
Bonawentura
Anna
Maciej i Marianna Marczyk
Radomsko
803
1.08
Piotr
pr. Antoni i Marianna Konieczny
Zakrzówek
804
8.08
Marianna
pr. Łukasz i Helena Lichota
805
10.08
Klara
pr. Jan i Marianna Leśniewscy
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
806
11.08
Klara
sł. Sebastian i Jadwiga Kępscy
Radomsko
807
17.08
Hiacynt
sł. Walenty i Katarzyna Wolscy
808
18.08
sł. Antoni i Zofia Trąbscy
809
25.08
Ludwik
Roch
Ludwik
Bartłomiej
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
sł. Adam i Gertruda Barteccy
Radomsko
Węgrzynowiczowa, mieszczanie
Józef Wolfowicz i Marianna
Czyżowszczanka ze Strzałkowa
Marcin Jędrychowicz i Regina
Kosmalowa, oboje z Radomska
Adam Bednarski i Marianna
Dziechciowa, oboje z Radomska
Wawrzyniec Marczyk z Bogwidzowów
i Jadwiga Bednarska z Radomska
Józef Wolfowicz i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska,
mieszczanie
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska
Stanisław Czyżowski i Marianna
Życińska, mieszczanie
ks. Stanisław Przechlewski i
sł. Marianna Woźniakowiczowa
Wojciech Kosmala i Agnieszka
Pawlikowa, mieszczanie
Wojciech Kosmalski i Marianna
Wymoklikowa, mieszczanie
Józef Śmigiel i Marianna Bartecka,
mieszczanie
sł. Józef Szybiński i Zofia
Adamczykowa, mieszczanie
Józef Wolfowicz i Agata Szybińska,
mieszczanie
Józef Wolfowicz i Agnieszka
Suchoszkowa z Dobryszyc
ks. Jan Langwałd i ur. Barbara Wolszka
z Wierzbicy
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska z
Radomska
Bernacki
Andrzej
Kalinowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Mlicki
Antoni
Bernacki
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
44v
45
45
45
45
45
45
12.09
Krzysztof
nieznani
Radomsko
811
14.09
Krzysztof
pr. Maciej i Katarzyna Stępień
Radziechowice
812
19.09
Mateusz
Radomsko
813
20.09
Marianna
814
22.09
Michał
pr. Mateusz i Agnieszka
Owczarek
pr. Wawrzyniec i Marianna
Wolscy
Stanisław i Agnieszka Kipigroch
815
25.09
Franciszka
Jan i Marianna Kuliś
816
30.09
Franciszek
Paweł i Ewa Borowieccy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Bobry
817
2.10
Franciszek
pr. Andrzej i Zofia Kawka
Ładzice
818
9.10
Łukasz
Marcin i Małgorzata Tonderscy
Radomsko
819
10.10
Jadwiga
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
820
11.10
nieznani
Bugaj
821
12.10
Ludwik
Bertrand
Teresa, lat
14
[nie podano]
uwaga: konwersja z judaizmu
Saniki
822
20.10
Urszula
pr. Wojciech i Petronela Kowal
Radziechowice
823
20.10
Szymon
sł. Błażej i Gertruda Małek
824
24.10
Szymon
825
26.10
Elżbieta
ucz. Tomasz cieśla i Magdalena
Adamkowicz
ucz. Piotr i Helena Królik
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
826
26.10
Szymon
70
810
ur. Jan i Ewa Ruszczyńscy
uwaga: wpis wprowadzony dwa
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Krzysztof Pietronik i Marianna
Żabaczka, oboje z Radomska
Marcin Pleska z Radomska i Agnieszka
Kulikowa z Radziechowic
Józef Wolfowicz i Marianna
Czerwieńska, oboje z Radomska
Adam Kukułka i Marianna
Czerwieńska, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz z Radomska i Helena
Karaskowka ze Stobiecka
Łukasz Urbanek i Jadwiga
Szczerbikowa, oboje z Radomska
Franciszek Jamroz z młyna Klekotowe i
Agnieszka Szybińska z Radomska
Marcin Pleszka i Marianna Zalewska,
mieszczanie
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska,
mieszczanie
Bonawentura Tomkowicz i Agnieszka
Jędrychowiczowa
Łukasz Janicki organista i Jadwiga
Bednarska
ur. Jan Ostrowski podczaszy sieradzki i
ur. Anna Kobielska z Dziepółci,
posłowa sieradzka
Kacper Szczerbik i Rozalia Rożkowa z
Radomska
Józef Wolfowicz z Radomska i Anna
Królikowa ze Stobiecka Miejskiego
Sebastian Korzeniowski i Zofia
Trąbska, mieszczanie
Józef Wolfowicz i Marianna Sękowna
panna ze Stobiecka
ks. Stanisław Przechlewski i Barbara
Więckowska z Ładzic
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
o. Jordan
Wąsowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
45
45
45
45
45v
45v
45v
45v
45v
45v
45v
45v
45v
45v
46
46
46
razy
71
827
11.11
Elżbieta
pr. Wojciech i Łucja Adamczak
828
14.11
Elżbieta
pr. Stanisław i Ewa Terka
Stobiecko
Szlacheckie
Bartodzieje
829
16.11
Gertruda
pr. Mikołaj i Marianna Grabania
Piaszczyce
830
20.11
Katarzyna
Bogwidzowy
831
25.11
Katarzyna
832
25.11
Andrzej
pr. Leonard i Marianna
Broszkowicz
ucz. Maciej (Mateusz) i Ewa
Szastowiec
pr. Wojciech i Marianna Zatoń
Szczepocice
833
28.11
Andrzej
pr. Maciej i Katarzyna Olczyk
Okrajszów
834
30.11
Katarzyna
Szczepocice
835
30.11
Marianna
pr. Kazimierz i Regina
Szklarczyk
Wojciech i Marianna Siewiera
836
12.12
Łucja
nieznani
Stobiecko
Szlacheckie
837
13.12
Tomasz
nieznani
Płoszów
838
14.12
Tomasz
Bartłomiej i Gertruda Popiołek
839
21.12
Ewa
pr. Krzysztof i Marianna Dąbscy
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
840
26.12
Błażej i Agnieszka Danczyk
Ładzice
841
26.12
Adam
Stefan
Anastazja
pr. Antoni i Gertruda Kozak
842
24.12
Jan
sł. Walenty i Gertruda Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radomsko
Okrajszów
Maciej Czyżowski i Ewa
Szczepankowa z Radomska
Józef Wolfowicz z Radomska i Jadwiga
Podganikowka z Bartodziej
Marcin Jędryszek i Jadwiga Olczykowa
z Okrajszowa
Aleksy Walewicz i Gertruda Bednarska
z Radomska
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska
Marcin Pleska i Agnieszka
Jędrychowiczowa
Piotr Kowalik z Okrajszowa i
Katarzyna Leśnianka z Piaszczyc
Marcin Jędrzejczy z Ostoi i Zofia
Szklarczanka z Dmenina
Piotr Nowak i Katarzyna Mojska ze
Stobiecka Miejskiego
Łukasz Janicki organista i Jadwiga
Pawlikowka ze Stobiecka
Szlacheckiego
Krzysztof Pietroni i Agnieszka
Chrostkowa z Radomska
Józef Wolfowicz i Zofia Borkowa ze
Stobiecka Miejskiego
Franciszek Podczaski i Rozalia
Opszczyszczonka, oboje z Płoszowa
ur. Jan Dąbrowski i ur. Barbara
Więckowska z części Więckowskich
Jakub Korzeniowski i Marianna
Bartecka z Radomska
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska z
Radomska
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46v
46v
46v
46v
46v
46v
46v
1746
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
843
2.01
Marcelina
pr. Szymon i Barbara Kubiczek
Strzałków
844
3.01
Anastazja
pr. Antoni i Małgorzata Stępnik
Bartodzieje
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
845
3.01
Marianna
sł. Jan i Katarzyna Kępscy
Radomsko
846
15.01
Paweł
Marcin i Agnieszka Ciupa
847
15.01
Paweł
pr. Marcin i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
848
17.01
Agnieszka
pr. Piotr i Katarzyna Słomka
Ładzice
849
20.01
Agnieszka
pr. Hiacynt i Jadwiga Ciupa
850
21.01
Agnieszka
pr. Łukasz i Marianna Olczyk
Stobiecko
Miejskie
Zawada
851
26.01
Walenty i Gertruda Korzonek
Radomsko
852
4.02
Jan
Chryzostom
Agata
Józef Wolfowicz i Anna Borkowka ze
Szczepocic
ur. Tomasz Otfinowski starosta
szczerczowski i Zofia Trąbska z
Radomska
Mateusz Szastowicz i Jadwiga
Bębniarska, mieszczanie
Tomasz Węgrzyn i Jadwiga Bebnarska,
oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Marianna Bernacka,
oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Agnieszka
Piotrowska z Radomska
Jakub Korzeniowski i Anna
Śmięszkowiczowa, mieszczanie
Michał Łączkowski i Katarzyna
Jamrozowka panna
Grzegorz Ciupiński i Anna Gajewska z
Radomska
pr. Maciej i Ewa Sękowscy
Radomsko
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska
853
5.02
Agata
pr. Marcin i Zofia Olborscy
Kietlin
854
11.02
Walenty
sł. Tomasz i Rozalia Węgrzyn
Radomsko
pr. Jakub Lubas z Buławy i Jadwiga
Bocionka z Radomska
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska
855
11.02
Walenty
pr. Błażej i Marianna Zatoń
Szczepocice
856
20.02
córka,
[imienia
pr. Marcin i Łucja Jędrych
Ostoja
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
72
Lp.
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska,
oboje z Radomska
sł. Józef Szybiński z Radomska i
Regina Michałkowa z Kietlina
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Strona
46v
46v
46v
46v
46v
46v
46v
47
47
47
47
47
47
47
857
24.02
nie podano]
Helena
sł. Sebastian i Marianna Szczeponik
Radomsko
858
5.03
Franciszka
pr. Sebastian i Jadwiga Sękowscy
859
6.03
Paweł i Agnieszka Rospędek
860
6.03
córka,
[imienia
nie podano]
Franciszka
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
pr. Józef i Zofia Sapierzyńscy
Płoszów
861
13.03
Jan
sł. Stanisław i Marianna Urbanek
Radomsko
862
14.03
Gertruda
Stanisław i Zofia Zbroja
Radziechowice
863
19.03
Gertruda
sł. Jakub i Regina Bielicz
Radomsko
864
19.03
Józef
nieznani
Radomsko
865
19.03
Gertruda
Wojciech i Agnieszka Kowalscy
Okrajszów
866
20.03
Józef
Krzysztof i Zofia Siewierczyk
Okrajszów
867
23.03
sł. Tomasz i Jadwiga Ciupa
Radziechowice
868
26.03
Franciszek
z Paoli
Marianna
pr. Marcin i Marianna Martela
Radomsko
869
27.03
28.03
pr. Walenty i Agnieszka
Widomińscy
sł. Adam i Katarzyna Mirowscy
Kietlin
870
Franciszek
z Paoli
Franciszka
Radomsko
Marcin Pleszka i Regina Koplarska,
mieszczanie
Piotr Cieślik i Marianna Woźniakowa,
mieszczanie
Baltazar Lubas i Zofia Trąbska z
Radomska
Józef Wolfowicz i Krystyna Dąbrowska
871
29.03
Franciszka
pr. Mikołaj i Agnieszka Nita
Szczepocice
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska
872
29.03
pr. Marcin i Rozalia Pawlaczek
Radziechowice
873
2.04
Franciszek
z Paoli
Franciszka
pr. Mikołaj i Agnieszka Jedyniczyk
Młodzowy
Adam Bebnarski i Agata
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Gertruda
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska z
Radomska
Józef Wolfowicz i Zofia Kulisiowa
ur. Wojciech Kłosowski i Zofia Trąbska
Marcin Suchosek i Marianna
Szymańska z Radomska
Andrzej Sękowski (?) i Zofia Trąbska,
oboje z Radomska
sł. Karol Horubski i Agata
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska z
Radomska
szl. Jan Nurczyński i Agata Szybińska
73
ur. Jan Ostrowski i ur. Magdalena
Komornicka
Baltazar Lubas i Marianna Kulska
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
47
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
47
47
47
47
47
47
47v
47v
47v
47v
47v
47v
47v
47v
47v
47v
74
874
2.04
Franciszek
pr. Józef i Marianna Czarneccy
Orzechów
875
7.04
Wojciech
pr. Lambert i Łucja Symula
Radziechowice
876
11.04
Wojciech
Adam i Agnieszka Witek
Ładzice
877
11.04
Zofia
pr. Maciej i Łucja Więcek
Bogwidzowy
878
12.04
Katarzyna
Strzałków
879
12.04
Katarzyna
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzybińscy
pr. Wojciech i Marianna Stępnik
880
12.04
Katarzyna
Radomsko
881
12.04
Wojciech
sł. Kazimierz i Marianna
Iwankowicz
pr. Andrzej i Róża Wolscy
Stobiecko
882
26.04
Katarzyna
Szymon i Łucja Mofina
Radomsko
883
3.05
Filip Jakub
pr. Bartłomiej i Regina Cieciura
Płoszów
884
14.05
sł. Antoni i Marianna Szablowscy
Radomsko
885
14.05
pr. Grzegorz i Katarzyna Kępa
886
14.05
Jan Nepomucen
Nepomucen Jan
Małgorzata
nieznani
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
887
25.05
Grzegorz
pr. Łukasz i Marianna Surmaccy
Radziechowice
888
3.06
Antoni
pr. Łukasz i Urszula Popiołek
Radziechowice
889
10.06
Magdalena
Grzegorz i Katarzyna Czarnieccy
Piaszczyce
890
10.06
[nie
podano]
pr. Szymon i Zofia Depta
Radziechowice
Bartodzieje
Wędzonczyna
Andrzej Sękowski i Konstancja
Grabowska
Marcin Pleska i Agnieszka Piotrowska
z Radomska
Józef Szymański i Rozalia
Węgrzynowa
Józef Śmigiel i Rozalia Węgrzynowa z
Radomska
Józef Wolfowicz i Zofia Trąbska z
Radomska
Józef Wolfowicz i Marianna Trąbska
Józef Wolfowicz i Jadwiga Bednarska,
oboje z Radomska
Łukasz Janicki i Jadwiga Moldzina z
Bobrów
Józef Wolfowicz i Jadwiga
Podganikowska z Bartodziej
Wojciech Łęski i Regina Żaczkowska
Józef Wolfowicz i Regina Bieliczowa,
oboje z Radomska
Józef Wolfowicz z Radomska i Zofia
Nowakowa ze Stobiecka
Adam Bednarski i Helena
Woźniakowka z Radomska
Józef Wolfowicz i Marianna Mirowska
z Radomska
Gertruda Brodowska panna i Antoni
Bernacki
Wojciech Łęski i Zofia Trąbska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Anna
Śmieszkowiczowa, oboje z Radomska
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
47v
47v
47v
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48v
75
891
16.06
Justyna
sł. Marcin i Jadwiga Bąblewscy
Radomsko
892
16.06
Jan
pr. Szymon i Helena Dryjka
Radziechowice
893
18.06
Jan
pr. Andrzej i Gertruda Biały
894
19.06
Jan
pr. Józef i Marianna Kapuśniak
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
895
19.06
Jan
pr. Aleksy i Barbara Zając
Zakrzówek
896
19.06
Jan
sł. Łukasz i Marianna Hudkiewicz
Radomsko
897
26.06
Elżbieta
pr. Maciej i Marianna Kuliś
Radziechowice
898
30.06
Marianna
Łukasz i Agnieszka Starostka
899
3.07
Łukasz i Anna Gajewscy
900
3.07
córka,
[imienia
nie podano]
Marianna
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Sebastian i Marianna Czerwińscy
Radomsko
901
11.07
Małgorzata
Łukasz i Jadwiga Iwankiewcz
Radomsko
902
15.07
sł. Maciej i Marianna Broszkiewicz
Radomsko
903
17.07
Bonawentu
-ra
Jan z Dukli
pr. Grzegorz i Gertruda Wieczorek
Szczepocice
904
17.07
Magdalena
pr. Piotr i Marianna Gzik
Szczepocice
905
22.07
Marianna
pr. Tomasz i Helena Klekowscy
Klekowiec
906
25.07
Jakub
pr. Maciej i Krystyna Ciecimowscy
Zawada
907
29.07
Ignacy
pr. Walenty i Gertruda Pierzak
Folwarki
Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa
Marcin Bąblowski i Anna Gruszczyna,
mieszczanie
Józef Wolfowicz i Marianna Bartecka
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
48v
48v
48v
Wojciech Rychlewski z Krakowa, sł.
Jadwiga Spleszowska panna z
Radomska
Kacper Szczerbik i Katarzyna
Jędrzejczykowa panna
sł. Kazimierz Iwankiewicz i Magdalena
Kozłowska z Radomska
Józef Szybiński i Anna
Śmieszkiewiczowa, oboje z Radomska
Łukasz Urbanek i Marianna Bartecka,
oboje z Radomska
Kazimierz Iwankiewicz i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
48v
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
48v
Maciej Czyżowski i Marianna
Bernacka, oboje z Radomska
Józef Wolfowicz i Rozalia
Węgrzynowa z Radomska
sł. Jakub Bielicz i Gertruda Bartecka z
Radomska
Walenty Wolski i Magdalena
Kozłowska z Radomska
Adam Kukułka i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Krzysztof Makarowski i Jadwiga
Kleszowska panna z Radomska
Wojciech Kowalski i Łucja Jędrychowa
z Ostoi
ur. Ignacy Jasieniecki żołnierz JKM i
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
48v
48v
48v
48v
48v
48v
48v
49
49
49
49
49
908
29.07
76
sł. Marcin i Teresa Pleszka
Radomsko
4.08
Wawrzyniec
Dominik
909
pr. Marcin i Barbara Zielińscy
Zakrzówek
910
12.08
Marianna
pr. Walenty i Marianna Szczepoccy
Szczepocice
911
12.08
Dominik
ur. Józef i Zofia Michałewscy
Zdania
912
20.08
Hiacynt
pr. Maciej i Gertruda Strąkowiec
Świerznica
913
20.08
Hiacynt
pr. Antoni i Agnieszka Grabarz
Radziechowice
914
21.08
Hiacynt
pr. Maciej i Agnieszka Kowalczyk
Kietlin
915
28.08
Marianna
pr. Łukasz i Agnieszka Borowy
Strzałków
916
29.08
Marianna
ucz. Jan i Marianna Walaszczyk
Radziechowice
917
29.08
sł. Wawrzyniec i Urszula Marczyk
Bogwidzowy
918
11.09
Jan
Rajmund
Lambert
Szymon i Małgorzata Papierniak
Szczepocice
919
19.09
Marianna
Marcin i Rozalia Śmieszkowicz
Radomsko
920
22.09
Marianna
Krzysztof i Magdalena Makarowscy
Radomsko
921
25.09
Mateusz
pr. Franciszek i Jadwiga Jędrzejczyk
Rożny
922
29.09
Michał
Radomsko
923
30.09
Radziechowice
924
1.10
Michał
Hieronim
Marianna
Marianna Skrobaczanka, ojciec
nieznany
pr. Błażej i Elżbieta Łatka
sł. Grzegorz i Ewa Ciupieńscy
Radomsko
Magdalena Mirowska z Radomska
Kazimierz Iwankowicz i Jadwiga
Bednarska z Radomska
Jakub Korzeniowski i Jadwiga
Bednarska
sł. Adam Mirowski i Jadwiga
Szklarzowska, oboje z Radomska
ur. Antoni Wolski i ur. Barbara Wolska
jego żona z Wierzbicy
Krzysztof Bednarczyk i Agata
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Agnieszka
Sękowska z Radomska
Kacper Szczerbik i Jadwiga jego żona
Wawrzyniec Marczyk i Zofia
Broszkiewiczowa z Radomska
Wojciech Borek i Gertruda
Marczykowa z Radomska
Adam Mirowski i Barbara Pierzakowa
Walenty Częsny ze Zdani i Zofia
Adamska
Marcin Jędrychowicz i Regina
Kosmalina
ks. Stanisław Przechlewski i Gertruda
Marczykowa z Radomska
Józef Łuczyński i Zofia Tatarzyna
Wojciech Kosmalski i Gertruda
Marczykowa, mieszczanie
ur. Michał Dorochowski i sł. Jadwiga
Szpleszerska panna
Wojciech Woźniakowicz i Gertruda
Marczykowa
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Fraszczyński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
49
49
49
49
49
49
49
49
49v
49v
49v
49v
49v
49v
49v
49v
49v
77
925
4.10
Marianna
Wojciech i Jadwiga Papierniak
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
926
6.10
Brygida
927
6.10
Teresa
Magdalena Wróblowka, ojciec
nieznany
pr. Hiacynt i Konstancja Kukla
928
13.10
bliźnięta:
Jadwiga i
Łukasz
Maciej i Barbara Pikulscy
Stobiecko
Miejskie
929
18.10
Łukasz
Błażej i Jadwiga Koćwin
Szczepocice
930
23.10
Jan
sł. Jan i Marianna Życińscy
Radomsko
931
23.10
Szymon
pr. Jan i Magdalena Kowalczyk
Okrajszów
932
23.10
Szymon
Marcin i Rozalia Kurosek
Radziechowice
933
27.10
Szymon
Radomsko
934
30.10
Szymon
Marianna Karwowska, ojciec
nieznany
pr. Stanisław i Ewa Kowalik
935
3.11
Marcin
pr. Maciej i Zofia Piwowarczyk
936
3.11
pr. Grzegorz i Marianna Fiuty
937
3.11
Karol
Boromeusz
Marcin
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
pr. Grzegorz i Agnieszka Wrońscy
młyn Wrony
938
11.11
Marcin
pr. Maciej i Agata Kuśmierek
939
13.11
pr. Wojciech i Franciszka Purola
940
13.11
Stanisław
Kostka
Stanisław
Kostka
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Jakub i Marianna Korzeniowscy
Radomsko
Bogwidzowy
Sebastian Gołębiowski i Helena
Karaskowka
Stefan Gawidziński krawiec i Marianna
Starościanka panna, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i sł. Jadwiga
Bednarska, mieszczanka
sł. Andrzej Gdowski stolarz i Rozalia
Węgrznowiczowa,
sł. Walenty Wulski i Jadwiga
Bednarska, wszyscy z Radomska
Sebastian Tarnowczyk ze Szczepocic i
Katarzyna Wlaźlacka ze Strzałkowa
Sebastian Korzeniowski rajca i
Agnieszka Jędrychowiczowa, oboje z
Radomska
Wawrzyniec Stępień i Marianna
Olczykowa z Zawady
sł. Antoni Popiołek i sł. Anna
Śmieszkiewiczowa z Radomska
ur. Stanisław Mikucki i panna Jadwiga
Splesierska z Radomska
sł. Sebastian Korzeniowski i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Marianna Prusiowa
ze Stobiecka Szlacheckiego
sł. Jakub Korzeniowski i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Jan Rozpęcki młynarz i Jadwiga
Bednarka z Radomska
Błażej Podolski i Marianna Bartecka,
oboje z Radomska
pr. Stefan Bałut i Gertruda
Wędzonczyna z Bogwidzowów
Jan Kukułka i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
49v
49v
49v50
50
50
50
50
50
50
50
50v
50v
50v
50v
50v
50v
941
14.11
Gertruda
Stefan i Marianna Błędniak
Grzebień
942
14.11
Salomea
pr. Jan i Łucja Zatoń
Szczepocice
943
20.11
pr. Lambert i Małgorzata Kujawka
Piaszczyce
944
24.11
Stanisław
Kostka
Klemens
sł. Andrzej i Ewa Marscy
Radomsko
945
28.11
Katarzyna
pr. Jan i Jadwiga Sobierajczyk
Strzałków
946
28.11
Katarzyna
Warzyniec i Katarzyna Zatończyk
Szczepocice
947
2.12
Barbara
sł. Jan i Agata Iwankowicz
Radomsko
948
11.12
Mikołaj
Ładzice 12/2
949
15.12
Jan
Anna [bez nazwiska] z części ur.
Więckowskiej, ojciec nieznany
Antoni i Marianna Brylik
950
18.12
Adam
pr. Mikołaj i Agnieszka Wrońscy
951
18.12
Ewa
Wojciech i Gertruda Sobierajczyk
952
18.12
Tomasz
ucz. Paweł i Marianna Szczepanek
953
21.12
Wiktoria
pr. Wojciech i Zofia Kłodos
Strzałków 15
954
23.12
Ewa
pr. Jakub i Agnieszka Kuraszek
Radziechowice
18
955
25.12
Anastazja
ucz. Piotr i Helena Ościk
956
30.12
Agnieszka
pr. Wojciech i Marianna Ościkowicz
Stobiecko
Miejskie 12
Kowalowiec
karczma 12
Bobry12/3
78
Szczepocice
12/
Szczepocice
12/2
Stobiecko
Miejskie 12
Maciej Czyżowski i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
Łukasz Janicki organista i Ewa
Nowakowa, oboje z Radomska
Wojciech Kowalski i Regina Laczkowa,
oboje z Kietlina
sł. Adam Mirowski i sł. Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
Tomasz Węgrzynowicz i szl. Anna
Borkowska ze Strzałkowa
sł. Józef Surmacki z Radomska i Zofia
Cerkawszczanka z Rospąd
sł. Adam Mirowski i Gertruda
Marczykowa
Adam Bednarski i Katarzyna
Kornalewiczowa, mieszczanie
Adam Mirowski i Marianna Sękowska
panna z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz i Marianna
Czyżowska ze Strzałkowa
Łukasz Urbanek i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz z Radomska
i Agnieszka Ciupina ze Stobiecka
Miejskiego
ur. Jan Dąbrowski z Zakrzewa i ur.
Anna Borkowska ze Strzałkowa
ucz. Aleksy Bąblewski z Radziechowic
i Agnieszka Jędrychowiczowa z
Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Bartecka, mieszczanie
sł. Andrzej Gdowski i Petronela
Barwarczanka panna z Radomska
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
50v
50v
50v
50v
50v51
51
51
51
51
51
51
51
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
51
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
51
51
51
1747
79
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
957
1.01
Kacper
pr. Jan i Jadwiga Wieczorek
Zakrzówek 12
958
3.01
Kacper
pr. Andrzej i Marianna Trepka
Szczepocice
12
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
959
6.01
Kacper
pr. Hiacynt i Katarzyna Ostrowicz
Orzechów 12
960
6.01
Kacper
Bartodzieje 12
961
14.01
Paweł
pr. Klemens i Małgorzata [bez
nazwiska]
ucz. Antoni i Zofia Zbroja
962
15.01
Agnieszka
963
15.01
Sebastian
964
15.01
Sebastian
pr. Jakub i Agnieszka Bednarczyk
Bartodzieje 12
965
21.01
Agnieszka
pr. Kazimierz i Ewa Syska
Golonki 12
966
22.01
Sebastian
ucz. Andrzej i Marianna Kulisz
967
22.01
Walenty
pr. Tomasz i Rozalia Chmielarczyk
968
22.01
Sebastian
pr. Marcin i Jadwiga Podkoweczka
Radziechowice
12
Radziechowice
12
Młodzowy 12
969
23.01
Sebastian
pr. Stanisław i Ewa Sępczyk
Bartodzieje 12
Kacper Szczerbik zakrystian i Ewa
Nowakowa z Radomska
sł. Tomasz Wróbel z Radomska i
Marianna Przeradzianka panna ze
Szczepocic
pr. Bonawentura Tomkowicz z
Orzechowa i Jadwiga Bednarska z
Radomska
ucz. Mikołaj Jędrzejczyk i sł. Jadwiga
Bednarska z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Jadwiga
Bednarska mieszczanie
sł. Adam Mirowski i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa, mieszczanie
sł. Stanisław Czyżowski z Radomska i
Rozalia Węgrzynowiczowa,
mieszczanie
Wojciech Gajewski i Jadwiga
Bednarska
Józef Szymański i Regina Smolarska ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Andrzej Gdowski i sł. Rozalia
Węgrzynowiczówna z Radomska
sł. Walenty Wolski i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
Wawrzyniec Marczyk z Bogwidzwów i
Jadwiga Bednarska z Radomska
sł. Andrzej Gdowski mieszczanin
krakowski i sł. Gertruda Kukułczanka
panna z Radomska
pr. Sebastian i Marianna
Kaźmierczak
pr. Urban i Agnieszka [bez
nazwiska]
Stobiecko 12
Miejskie
Kietlin 18
Bartodzieje 12
Strona
51v
51v
Mikołaj
Poradowski
51v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
51v
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
51v
51v
51v
51v
51v
51v
51v
51v
51v
970
26.01
Antoni i Gertuda Kozak
Stobiecko
Miejskie 12
Karol Chorubski i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
Stanisław
Przechlewski
51v
2.02
Jan
Chryzostom
Błażej
971
sł. Tomasz i Agnieszka Wróblewscy
Radomsko 12
Antoni
Bernacki
52
972
4.02
Dorota
pr. Sebastian i Zofia Kędra
5.02
Agata
pr. Piotr i Marianna Kowalik
974
5.02
Agata
ucz. Wojciech i Marianna Cichuta
975
8.02
Walenty
sł. Marcin i Anna Śmieszkowicz
Bogwidzowy
12
Radomsko 12
976
12.02
Walenty
Walenty i Marianna Ostojscy
Ostoja
977
13.02
Marianna
pr. Antoni i Katarzyna Stachurscy
Kietlin 12
978
19.02
bliźnięta:
Maciej i
Gertruda
sł. Tomasz i Jadwiga Chudkiewicz
Radomsko, ul.
Krakowska 12
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
52
973
Radziechowice
12
Piaszczyce 12
Kacper Szczerbik zakrystian i
Agnieszka Jędrychowiczowa z
Radomska
Kacper Szczerbik zakrystian i Dorota
Jędrzejowska
Wojciech Kowalik z Sanik i ur.
Jadwiga Łuska (?) z Piaszczyc
Adam Mirowski i Jadwiga Bednarska
979
19.02
Maciej
sł. Andrzej i Urszula Kaczka
Radomsko 12
980
19.02
Gertruda
pr. Jakub i Marianna Rybak
981
19.02
Gertruda
pr. Błażej i Jadwiga Sobieraj
Stobiecko
Pańskie 12
Strzałkow 12
982
20.02
Gertruda
pr. Marcin i Gertruda Wałczyk
983
26.02
Maciej
Kacper i Marianna Koćwin
984
27.02
Kazimierz
Antoni i Marianna Jareccy
985
2.03
Kazimierz
sł. Antoni i Zofia Trąbscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Krzysztof Piotronik i Gertruda
Kukułczanka, mieszczanie
ks. Ignacy Kozierowski kanonik
80
Radziechowice
12
Szczepocice
sł. Antoni Trąbski i Jadwiga Bednarska,
oboje z Radomska
Marcin Jędrychowicz i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
Walenty Pierzak z Folwarków i Łucja
Ostojska
sł. Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa z ul. Krakowskiej
Sebastian Korzeniowski i Regina
Kosmalska
Walenty Pierzak z Folwarków i sł.
Jadwiga Bednarska
Tomasz Koperek i Krystyna
Kubiakowa ze Zdani
Stefan Gwidziński i Marianna
Białaskowa ze Strzałkowa
Kacper Szczerbik i Rozalia Różaczka,
oboje z Radomska
Tomasz Wróbel i Zofia Tatarzyna
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52v
52v
52v
52v
4.03
Kazimierz
ucz. Tomasz i Gertruda Jędrzejczyk
Bogwidzowy
987
6.03
Franciszka
sł. Wojciech i Marianna Ściegulscy
Radomsko
988
6.03
Tomasz
ucz. Błażej i Jadwiga Małek
989
12.03
bliźnięta:
Grzegorz i
Gertruda
ucz. Maciej i Marianna Starostka
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
990
16.03
Gertruda
ucz. Stanisław i Anna Królik
991
17.03
Józef
Adam i Małgorzata Cichuta
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
992
18.03
Józef
sł. Sebastian i Agnieszka Makowscy
Radomsko
993
18.03
Józef
ucz. Stanisław i Zofia Popiołek
994
18.03
Jan
Marek i Anna Szymczak
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
995
25.03
Marianna
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
996
26.03
Magdalena
sł. Grzegorz i Helena Barteccy
Świerznica
997
27.03
pr. Marcin i Jadwiga Jachowic
Zakrzówek
998
28.03
Franciszek
z Paoli
Benedykt
sł. Krzysztof i Marianna Olczyk
Radomsko
999
28.03
Katarzyna
pr. Antoni i Jadwiga Paweł
Strzałków
81
986
kamieński, oficjał radomszczański,
prepozyt brzeźnicki, proboszcz w
Kobielach i ucz. Rozalia Czyżowska z
Dziepółci
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
Błażej Papierski z Gidel i sł. Rozalia
Węgrzynwiczowa z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
Marcin Jędrychowicz i Marianna
Szymańska, mieszczanie
Józef Szymański z Radomska i Ewa
Kowalikowa ze Stobiecka Miejskiego
ks. Antoni Bernacki i sł. Jadwiga
Bednarska
Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Banasikowa
Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Anna
Gruszczyna, mieszczanie
sł. Jakub Korzeniowski z Radomska i
Urszula Łuczakowa z Radziechowic
ur. Aleksander Rzeczyński i ur.
Ludwina Rzeczyńska, jego siostra z
Orzechowa
sł. Andrzej Skrzęlowski z Mstowa i sł.
Rozalia Węgrzynowiczowa z
Radomska
sł. Marcin Pleszka i sł. Gertruda
Pawłowa ze Strzałkowa
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Anna
Śmieszkowiczowa, mieszczanie
sł. Adam Bednarski i sł. Anna
Siudziński
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
52v
52v
52v
52v
53
53
53
53
53
53
Stanisław
Przechlewski
53
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
53
53
53
82
1000
4.04
Wincenty
pr. Franciszek i Katarzyna Zagaj
Zdania
1001
7.04
Marianna
sł. Maciej i Ewa Sękowscy
Radomsko
1002
9.04
Ludwina
pr. Szymon i Marianna Kowalczyk
Płoszów
1003
10.04
Wincenty
Radomsko
1004
10.04
Julianna
sł. Tomasz i Magdalena
Adamkowicz
sł. Kacper i Apolonia Mineccy
Radomsko
1005
10.04
Zofia
pr. Franciszek i Helena Przerada
Szczepocice
1006
12.04
Wincenty
pr. Paweł i Marianna Brzuchania
Radziechowice
1007
18.04
Wojciech
ucz. Łukasz i Zofia Broszkiewicz
Radomsko
1008
18.04
Katarzyna
sł. Łukasz i Elżbieta Dziatkowicz
Radomsko
1009
20.04
Wojciech
pr. Adam i Zofia Maj
1010
20.04
pr. Piotr i Krystyna Uszalik
1011
27.04
Katarzyna
Sieneńska
Zofia
Stobiecko
Szlacheckie
Zdania
Michał i Regina Laczkowscy
Kietlin
1012
16.05
pr. Jan i Katarzyna Popielczyk
Radziechowice
1013
21.05
Jan Nepomucen
Zofia
pr. Kacper i Agnieszka Bogdanik
Ładzice
1014
21.05
pr. [bez imienia] Cieślik i Agnieszka
Płoszów
1015
25.05
Piotr
Celestyn
Petronela
pr. Sebastian i Jadwiga Jaworscy
1016
26.05
Antoni
pr. Jan i Rozalia Gawlak
Stobiecko
Szlacheckie
Brodowe
Śmieszkowiczowa, mieszczanie
Kacper Szczerbik zakrystian i Zofia
Jadamowiczowa z Radomska
sł. Adam Mirowski i Agata
Jachowiczowa, oboje z Radomska
pr. Stanisław Olczyk z Okrajszowa i
Regina Kamieńszczanka z Płoszowa
ks. Andrzej Siudziński i sł. Zofia
Trąbska
sł. Walenty Wolski ławnik i Gertruda
Marczykowa wójtowa
sł. Adam Bednarski i Ewa Biliczowa,
oboje z Radomska
sł. Józef Szymański i Rozalia
Kozakowa, oboje z Radomska
ks. Antoni Bernacki i sł. Zofia Trąbska
sł. Walenty Wolski i sł. Agata
Iwankowiczowa, mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Żabianka z Radomska
sł. Adam Bednarski i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
sł. Sebastian Korzeniowski i Zofia
Trąbska, mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Elżbieta
Żarkowa
sł. Adam Bednarski i Marianna Kuliśka
ze Stobiecka Miejskiego
sł. Łukasz Surmacki i Ewa Niemcowka
Kacper Szczerbik z przytułku i Zofia
Tatarowa z przytułku
sł. Walenty Wolski i Gertruda
Marczykowa
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
53
53
53
53v
53v
53v
53v
53v
53v
53v
53v
55
55
55
55
55
55
1017
1.06
Antoni
ucz. Łukasz i Gertruda
Woźniakowscy
Błażej i Marianna Krasiccy
uwaga: akt wystawiony 2.05 1760 r.
Radomsko
1018
5.06
Antoni
1019
8.06
Antoni
pr. Stefan i Katarzyna Loch
Strzałków
1020
14.06
Antoni
ucz. Łukasz i Elżbieta Lichota
1021
19.06
Jan
pr. Walenty i Jadwiga Węcławscy
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
1022
21.06
Jan
sł. Roch i Marianna Zalewscy
Radomsko
1023
22.06
Petronela
ucz. Kacper i Marianna Szymczak
1024
24.06
Jan
sł. Wojciech i Zofia Łęscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1025
2.07
Piotr
pr. Mikołaj i Elżbieta Grabarz
Szczepocice
1026
2.07
Marianna
pr. Antoni i Apolonia Żaczek
Ładzice
1027
2.07
Paweł
pr. Bartłomiej i Regina Krawczyk
Płoszów
1028
9.07
Jakub
Jakub i Marianna Owczarz
Strzałków
1029
11.07
sł. Jan i Katarzyna Kępscy
1030
16.07
Bonawentura
Aleksy
1031
18.07
Jan
Błażej i Franciszka Zieleńscy
Radomsko, ul.
Krakowska
Stobiecko
Miejskie
Zakrzówek
1032
19.07
Magdalena
pr. Franciszek i Katarzyna
Wolszczak
Radomsko
83
ucz. Stanisław i Helena Królik
Radziechowice
Adam Bednarski i Rozalia Różaczka,
mieszczanie
Wojciech Gajewski burmistrz i
Gertruda Bartecka żona cechmistrza
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
55
Adam Bednarski z Radomska i
ur. Anna Berkowska z dworu w
Strzałkowie
sł. Walenty Wolski rajca i Elżbieta
Ostrowska z Radomska
sł. Maciej Łęski z Radomska i Zofia
Czerkawska panna
sł. Walenty Wolski rajca i Magdalena
Adamkowiczowa ze Świerznicy
sł. Józef Szymański i sł. Agnieszka
Marczykowa, mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz i
sł. Magdalena Adamkowiczowa,
mieszczanie
sł. Marcin Płoszka i Rozalia
Węgrzynowiczowa, mieszczanie
sł. Antoni Surmacki i Jadwiga
Szczerbikowa żebraczka
Marcin Jędrych i Regina Kamieńska
panna z dworu w Płoszowie
Józef Głowacki i Marianna
Starościanka z Radomska
Kacper Szczerbik żebrak i sł.
Agnieszka Borkowska z Radomska
Kacper Szczerbik i sł. Zofia Kosmalina
z Radomska
Kacper Szczerbik żebrak i Jadwiga jego
żona
sł. Walenty Wolski i Rozalia Kozaczka,
mieszczanie
Andrzej
Siudziński
55
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
55v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
55-k
55v
55v
55v
55v
55v
55v
55v
55v
55v
55v
55v
55v
84
1033
22.07
Magdalena
pr. Walenty i Franciszka Kryszek
Orzechowo
1034
23.07
Jakub
pr. Wojciech i Marianna Zatoń
Szczepocice
1035
29.07
Anna
pr. Bartłomiej i Anna Snopek
Piaszczyce
1036
1.08
Piotr
ucz. Marcin i Zofia Kuliszek
1037
7.08
Wawrzyniec
pr. Antoni i Małgorzata Stępnik
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
1038
16.08
Roch
ucz. Adam i Ewa Kowalikowie
1039
31.08
Antoni
ur. Antoni i Magdalena Komorniccy
1040
20.08
Róża
ucz. Maciej i Ewa Kwarta
1041
29.08
Róża
Jakub i Marianna Leśny
Stobiecko
Miejskie
Saniki
1042
29.08
Róża
ucz. Józef i Marianna Głowaccy
Strzałków
1043
9.09
ucz. Andrzej i Anna Sułkowicz
Radomsko
1044
16.09
Mikołaj z
Tolentino
Jadwiga
sł. Jakub i Regina Bielicz
Radomsko
1045
17.09
Lambert
ucz. Jan i Jadwiga Borutka
Bogwidzowy
1046
18.09
Mateusz
ucz. Maciej i Katarzyna Kisiołek
Bogwidzowy
1047
19.09
Mateusz
ucz. Antoni i Magdalena Górscy
Radomsko
1048
21.09
Marianna
pr. Urban i Katarzyna Brodka
Orzechowo
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
sł. Antoni Tabaszewski mieszczanin
krakowski i sł. Franciszka Orzelska
mieszczanka łowicka
Marcin Jędrychowicz i Marianna
Sękowczanka panna
Wojciech Łęski i Agata Szybińska z
Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Anna
Gajewska z Radomska
ucz. Krzysztof Ługowiec ze Stobiecka
Miejskiego i Ewa Malowianka z
Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Bartecka z Radomska
ur. Aleksander Jackowski z Dmenina i
ur. Franciszka Ostrowska podczaszyna
sieradzka
Stefan Gawidziński i Anna Gajewska,
oboje z Radomska
Piotr Kowalik i Marianna Olczykowa,
oboje z Płoszowa
ucz.Wawrzyniec Salicki i Gertruda
Borowianka ze Strzałkowa
Marcin Jędrychowicz i Katarzyna
Spacerkowa z Radomska
sł. Adam Mirowski i Agata
Iwankowiczowa, mieszczanie
sł. Sebastian Korzeniowski i Ewa
Lugowcowa ze Stobiecka Miejska
ucz. Marcin Jędrychowicz i Gertruda
Marczykowa, mieszczanie
ks. Stanisław Przechlewski i sł. Agata
Gruszczyna z ul. Krakowskiej
sł. Maciej Szastowicz i Katarzyna
Woźniczyna z Orzechowa
Andrzej
Siudziński
56
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
56
Tomasz
Świtkiewicz
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56v
56v
56v
24.09
Mateusz
nieznani
Okrajszów
1050
29.09
Marianna
pr. Jan i Katarzyna Wlaźlak
Strzałków
1051
8.10
Jadwiga
ucz. Józef i Apolonia Reska
Radziechowice
1052
9.10
Jadwiga
1053
16.10
Łukasz
ucz. Stanisław i Agnieszka
Kipigroch
sł. Mateusz i Urszula Klechocik
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1054
30.10
Marcin
ucz. Adam i Agnieszka Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
1055
31.10
Elżbieta
sł. Adam i Jadwiga Bednarscy
Radomsko
1056
1.11
Karol
Boromeusz
pr. Michał i Zofia Królik
Stobiecko
Szlacheckie
1057
5.11
Marianna
Salomea
sł. Adam i Marianna Mirowscy
Radomsko
1058
5.11
Salomea
pr. Jakub i Magdalena Stawarscy
Szczepocice
1059
9.11
Marcin
pr. Błażej i Zofia Koprzyk
1060
12.11
Gertruda
pr. Mikołaj i Agnieszka Zatończyk
Stobiecko
Szlacheckie
Szczepocice
1061
18.11
Marcin i Agnieszka Domagalscy
Brelsko
1062
25.11
Stanisław
Kostka
Katarzyna
Józef i Katarzyna Wieczorkowie
Piaszczyce
1063
29.11
Andrzej
Wojciech i Gertruda Boruta
Radziechowice
1064
1.12
Mikołaj
sł. Józef i Magdalena Kozłowscy
Radomsko
85
1049
Stanisław Olczyk i Katarzyna
Karnalewiczowa
ucz. Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i
Regina Lubaska z Buławy
sł. Józef Szymański i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
ucz. Krzysztof Ługowiec i sł. Agata
Szybińska z Radomska
sł. Adam Mirowski i Zofia Trąbska,
mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz z Radomska
i Agnieszka Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
ur. Wawrzyniec Tarnowski z
Pierzchnicy w woj. sandomierskim
żołnierz na hibernie i sł. Zofia Trąbska
sł. Tomasz Węgrzynowicz z Radomska
i Zofia Koprowa ze Stobiecka
Szlacheckiego
ur. Wawrzyniec Tarnowski z
Pierzchnicy w woj. sandomierskim i ur.
Franciszka Ostrowska
sł. Marcin Śmieszkowic i Marianna
Szymańska, mieszczanie
sł. Adam Bednarski i Marianna
Rybaczka ze Stobiecka Szlacheckiego
sł. Józef Szymański z Radomska i
Jadwiga Leśnikowa ze Szczepocic
sł. Adam Mirowski i sł. Zofia Trąbska,
mieszczanie
ur. Wojciech Laski z Piaszczyc i sł.
Agata Szybińska z Radomska
Krzysztof Piotronik z Radomska i
Marianna Ościkowska z młyna Borowe
sł. Sebastian Korzeniowski i sł. Zofia
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
56v
56v
56v
56v
56v
56v
Andrzej
Siudziński
56v
Andrzej
Siudziński
56v
Andrzej
Siudziński
56v
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
56v
57
57
57
57
57
57
1065
18.12
Marianna
Bonawentura i Petronela Kozłowscy
Radomsko
1066
18.12
Tomasz
pr. Marcin i Rozalia Jesienkiewicz
1067
19.12
Ewa
ucz. Mikołaj i Marianna Zbroja
1068
26.12
Anastazja
Paweł i Marianna Szczepanik
1069
26.12
Stefan
Aleksy i Barbara Zając
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Zakrzówek
1070
28.12
Joanna
pr. Antoni i Marianna Zaja
Zakrzówek
1071
31.12
Agnieszka
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
Trąbska
sł. Sebastian Korzeniowski i Zofia
Trąbska, mieszczanie
ucz.Aleksy Bąbel z Radomska i sł.
Anna Gajewska
sł. Sebastian Korzeniowski i ucz.
Helena Królikowa
sł. Tomasz Starosta i Marianna
Szymańska, mieszczanie
Roch Zalewski i Ewa Sękowska,
mieszczanie
ucz. Jan Koprowski i Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Wojciech Kowalski z Płoszowa i Anna
Kukulina mieszczanka
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
57
57
5757v
57v
57v
57v
57v
1748
86
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
1072
2.01
Kacper
ucz. Wojciech i Petronela Kowal
Radziechowice
1073
23.01
Marianna
ucz. Lambert i Marianna Kipigroch
Radomsko
1074
24.01
Paweł
sł. Franciszek i Barbara Ościk
Radomsko
1075
27.01
1076
28.01
Jan Chryzostom
Marianna
ucz. Stanisław i Ewa Kowalik
uwaga: chrz. z wody
pr. Lambert i Magdalena Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
1077
28.01
Marianna
ucz. Marcin i Gertruda Wędzonka
Bogwidzowy
1078
28.01
Marianna
ucz. Andrzej i Barbara Gawlaj
1079
30.01
Marianna
nieznani
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Kacper Szczerbik i sł. Rozalia
Kozaczkowa z Radomska
sł. Walenty Wolski rajca i Gertruda
Marczykowa z Radomska
sł. Kazimierz Iwankowicz i Jadwiga
Bednarska, oboje z Radomska
sł.Tomasz Węgrzynowicz i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
Piotr Wyszkowicz z ul. Świerznickiej i
Jadwiga Bednarska z Radomska
sł. Adam Mirowski i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
ucz. Lambert Kipigroch i sł. Anna
Smieszkowiczowa, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Agnieszka
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Strona
57v
57v
57v
57v
57v
57v
57v
57v
87
1080
2.02
Marianna
ucz. Franciszek i Marianna Kosek
Radomsko
1081
3.02
Agata
pr. Michał i Agnieszka Jędrzejczyk
Młodzowy
1082
4.02
Agata
pr. Kazimierz i Regina Szklarczyk
Szczepocice
1083
4.02
Marianna
Walenty i Agnieszka Poterałka
Kietlin
1084
4.02
Błażej
Maciej i Krystyna Krawczyk
Okrajszów
1085
4.02
Apolonia
ucz. Piotr i Ewa Korzonek
1086
10.02
Walenty
Błażej i Helena Urbanek
1087
10.02
Apolonia
Mateusz i Marianna Marczyk
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1088
12.02
Walenty
Wojciech i Gertruda Wyżyńscy
Radomsko
1089
12.02
Maciej
pr. Piotr i Marianna Janic
Szczepocice
1090
21.02
Maciej
ucz. Maciej i Gertruda Strączkowic
Radomsko
1091
25.02
Maciej
pr. Walenty i Marianna Szczepoccy
Szczepocice
1092
25.02
Helena
sł. Tomasz i Gertruda Kosmala
Radomsko
1093
28.02
Kazimierz
sł. Łukasz i Elżbieta Kochan
Radomsko
1094
1.03
Kazimierz
pr. Antoni i Jadwiga Ruszaj
Orzechów
1095
1.03
Tomasz z
Akwinu
ucz. Marcin i Gertruda Wstępień
Stobiecko
Miejskie
1096
4.03
Kazimierz
pr. Józef i Barbara Wolscy
Strzałków
Kaliszowa z Radziechowic
sł. Adam Mirowski i Marianna
Śmieszkowiczowa
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Regina
Bieliczowa, mieszczanie
ur. Wiktor Liszewski chorąży SRM
Jadwiga Bednarska z Radomska
Łukasz Surmacki i Marianna
Śmieszkiewiczówna, mieszczanie
Michał Laczkowski i Marianna
Juszczyna
Adam Mirowski i Zofia Kuliszka ze
Stobiecka
Tomasz Starostecki i Marianna
Bartecka z Radomska
Marcin Jędrychowicz i Regina
Kosmalina, mieszczanie
Marcin Jędrychowicz i Agnieszka
Kosmalanka panna z Radomska
ucz. Krzysztof Kuźnik z Bogwidzowów
i Elżbieta Królikowczowa z Radomska
sł. Maciej Trąbski i Jadwiga Bednarska,
mieszczanie
sł. Józef Szymański i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
sł. Adam Mirowski i Regina
Bieliczowa, mieszczanie
sł. Tomasz Starostka i Marianna
Zaleska
pr. Hiacynt Ostrowicz i Magdalena
Węgrzynowa
ucz. Wojciech Bartnicki ze Strzałkowa i
sł. Anna Śmieszkiewiczowa
mieszczanka
ucz. Wojciech Bartnicki ze Strzałkowa
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
Jan Langwalt
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
5858v
58v
58v
58v
58v
88
1097
14.03
Gertruda
uwaga: chrz. z wody
sł. Tomasz i Rozalia Węgrzynowicz
1098
22.03
Józef
pr. Jan i Ewa Prusciak
1099
17.03
Katarzyna
pr. Błażej i Agnieszka Woźniaczek
Stobiecko
Pańskie
Radziechowice
1100
19.03
Józef
pr. Antoni i Barbara Pawlik
Radomsko
1101
19.03
Józef
pr. Kazimierz i Jadwiga Puchacz
Bartodzieje
1102
22.03
Marianna
ucz. Walenty i Anna Zbroja
1103
26.03
Marianna
ucz. Błażej i Helena Latka
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1104
26.03
ucz. Leonard i Marianna Szewczyk
Radomsko
1105
26.03
[nie
podano]
Marianna
pr. Paweł i Elżbieta Domagała
Bobry
1106
26.03
sł. Kazimierz i Elżbieta Iwankowicz
Radomsko
1107
26.03
pr. Michał i Brygida Koper
1108
31.03
Jan
pustelnik
Franciszek
z Paoli
Franciszek
z Paoli
pr. Stanisław i Marianna Kłodosz
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
1109
31.03
Franciszka
ucz. Sebastian i Zofia Dziatkiewicz
Folwarki
1110
31.03
Marianna
1112
2.04
Marianna
ucz. Bartłomiej i Gertruda
Popiołczyk
ucz. Maciej i Katarzyna Stępnik
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1113
6.04
Marianna
pr. Piotr i Krystyna Musialik
Zdania
Radomsko
sługa w kaplicy i Róża Oleśkiewiczowa
ks. Antoni Bernacki i sł. Jadwiga
Bednarska
Krzysztof Makarowski z Radomska i
szl. Konstancja Górecka
Karol Horubski z Radomska i Marianna
Pawłowska z Radziechowic
sł. Bonawentura Kozłowski i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
sł. Adam Kukułka z Radomska i
pr. Regina Luczkowa z Kietlina
sł. Tomasz Węgrzynowicz i ucz. Helena
Królikowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Tomasz Wróbel i Rozalia Kozaczka,
mieszczanie
sł. Sebastian Korzeniowski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, mieszczanie
ur. Jan Raczyński z Dąbrówki i
sł. Zofia Trąbska mieszczanka
ucz. Kazimierz Oleśkiewicz i Jadwiga
Bednarska z Radomska
sł. Jakub Korzeniowski i pr. Zofia
Koprowa ze Stobiecka
Józef Głowacki ze Strzałkowa i
Marianna Muszanka panna ze
Strzałkowa
sł. Adam Mirowski z kamienicy
Bielicza i sł. Jadwiga Bednarska,
mieszczanie
ucz. Błażej Mucha i Marianna
Popiołkowa z Radomska
ucz. Maciej Kuliś i Agnieszka
Kulisiowa z Radomska
sł. Józef Szymański i Anna
Śmieszkowiczowa, mieszczanie
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
58v
58v
58v
58v
58v
59
59
59
59
59
59
59
Antoni
Bernacki
59
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
59
59
59
89
1114
6.04
Wincenty
Ferreriusz
Wawrzyniec i Marianna
Królikiewicz
Folwarki
1115
7.04
Wojciech
pr. Wojciech i Kunegunda Wolscy
Strzałków
1116
11.04
Wojciech
sł. Paweł i Agnieszka Wolscy
Radomsko
1117
15.04
Wojciech
Radomsko
1118
10.04
Wojciech
Szymon Rexa żebrak ze szpitala i
Petronela, małżonkowie
sł. Marcin i Anna Kosek
1119
17.04
Wojciech
Radomsko
1120
23.04
Bogwidzowy
1121
7.05
Katarzyna
Sieneńska
Katarzyna
sł. Krzysztof i Magdalena
Makarowscy
ucz. Marcin i Agata Grzesiek
Maciej i Zofia Woszczyk
Radomsko
1122
8.05
Katarzyna
1123
12.05
Zofia
pr. Wawrzyniec i Marianna
Robaszek
pr. Wojciech i Zofia Kłodos
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
1124
12.05
Zofia
ur. Antoni i Marianna
Wojciechowscy
Orzechów
1125
23.05
25.05
Gertruda Borowczanka, ojciec
nieznany
ucz. Błażej i Gertruda Małek
Strzałków
1126
Maria
Magdalena
Urban
1127
26.05
ucz. Lambert i Łucja Symułka
1128
30.05
Filip
Nereusz
Petronela
1129
31.05
Antoni
Jan i Zofia Pornes
ucz. Jan i Krystyna Kipigroch
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Kamionka
sł. Adam Mirowski z kamienicy
Bielicza i sł. Zofia Trąbska,
mieszczanie
pr. Maciej Wieczorek i Małgorzata
Bartnikowka panna ze Strzałkowa
sł. Jakub Bielicz i Anna
Śmieszkiewiczowa
sł. Jakub Bielicz i Marianna
Żabiaczanka panna z ul. Świernica
sł. Bonawentura Kozłowski i Jadwiga
Bednarzanka, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Marianna
Mirowska z Radomska
sł. Tomasz Węgrzyn i Anna
Śmieszkowiczowa, oboje z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz i Magdalena
Gorzyna, mieszczanie
sł. Jakub Bielicz i Marianna Żabiakowa
z ul. Świerznickiej
ur. Kazimierz Borkowski z dworu w
Strzałkowie i sł. Zofia Trąbska z
Radomska
ur. Wojciech Klosowski ekonom w
Strzałkowie i Rozalia Olszewiczowa z
Radomska
pr. Stefan Loch i Barbara Białaskowka
panna
sł. Walenty Wolski burmistrz i sł.
Jadwiga Bednarzowa, mieszczanie
sł. Kacper Minecki i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
sł. Łukasz Janic organista i Rozalia
Węgrzynowiczowa
Jan Rozpędzki z młyna i sł. Marianna
Mirowska z Radomska
Andrzej
Siudziński
59
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
59
59
5959v
59v
59v
59v
59v
59v
59v
Stanisław
Przechlewski
59v
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
59v
59v
59v
59v
59v
2.06
Katarzyna
z Ricci
Kazimierz i Małgorzata Krakowiec
Orzechów
1131
5.06
ur. Jan i Ewa Reszczyńscy
Ładzice
1132
5.06
sł. Stanisław i Rozalia Kuźnik
Radomsko
1133
10.06
bliźnięta:
Katarzyna
z Ricci i
Felicjan
Katarzyna
z Ricci
Małgorzata
ucz. Stefan i Helena Gawędzińscy
Radomsko
1134
10.06
Antoni
pr. Szymon i Barbara Iwanek
Strzałków
1135
11.06
Małgorzata
pr. Sebastian i Anna Marzec
uwaga: obok aktu 2 krzyżyki
Bartodzieje
1136
14.06
Marianna
pr. Maciej i Katarzyna Olczyk
Okrajszów
1137
16.06
ucz. Maciej i Marianna Kuliś
Radziechowice
1138
19.06
ucz. Franciszek i Agnieszka Zbroja
Radziechowice
1139
20.06
Katarzyna
z Ricci
Jan
Chrzciciel
Marianna
ucz. Andrzej i Gertruda Biały
1140
20.06
Marianna
pr. Jakub i Małgorzata Worwąg
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
1141
23.06
Jan
1142
29.06
Paweł
pr. Łukasz i Agnieszka
Piwowarczyk
pr. Paweł i Marianna Borowieccy
1143
2.07
Marianna
Gertruda Grabarczanka, wdowa,
ojciec nieznany
Szczepocice
1144
2.07
Jan
pr. Bartłomiej i Regina Cieciura
Płoszow
90
1130
Kietlin
Bobry
sł. Maciej Szastowicz z Radomska i
Małgorzata Smużniewska ze
Strzałkowa
ks. Stanisław Przechlewski i ur.
Katarzyna Bobrownicka panna z Ładzic
ur Józef Zdzikowski i ur. Marianna
Komornicka panna, oboje z Ładzic
Adam Mirowski z kamienicy Bielicza i
Regina Bieliczowa z Radomska
sł. Adam Bednarski i Gertruda
Marczykowa, mieszczanie
sł. Łukasz Janicki organista i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Adam Mirowski z kamienicy
Bielicza i sł. Zofia Trąbska
mieszczanka
Kacper Szczerbik zakrystian i Ewa
Szczepankowa z Radomska
sł. Jakub Bielicz i Anna
Śmieszkiewiczowa
ucz. Lambert Kipigroch i Marianna
Szymańska
sł. Łukasz Urbanek i Anna
Śmieszkiewiczowa, mieszczanie
ucz. Lambert Kipigroch i Jadwiga
Chudkowiczowa, mieszczanie
Franciszek Podczaski i Urszula
Walczowska z dworu w Sanikach
ks. Andrzej Siudziński i sł. Zofia
Trąbska, mieszczanie
Krzysztof Romańczyk ze Szczepocic i
Gertruda Kukułczanka panna ze
Świernicy
pr. Wojciech Kowalczyk i Krystyna
Majkowa z Kietlina
Stanisław
Przechlewski
60
Andrzej
Siudziński
60
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
60
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
6060v
60v
6.07
Małgorzata
sł. Kacper i Apolonia Mineccy
Radomsko
1146
13.07
Małgorzata
Radziechowice
1147
14.07
Aleksy
ucz. Grzegorz i Marianna
Woźniaszek
ucz. Błażej i Magdalena Ciupa
1148
14.07
Małgorzata
Adam i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
1149
16.07
Henryk Jan
Nepomucen
Saniki
1150
28.07
Anna
ur. Andrzej i Franciszka z
Karśnickich Ostrowscy
uwaga: chrz. z wody udzielony
przez księdza
pr. Szymon i Marianna Słomka
1151
28.07
Anna
pr. Tomasz i Rozalia Chmielarczyk
Radziechowice
1152
3.08
Marianna
Świernica
1153
3.08
Stefan
1154
4.08
Marianna
sł. Tomasz i Magdalena
Adamkowicz
sł. Maciej Jachowicz [nie
wymieniono żony]
Adam i Salomea Randeccy
Radomsko, ul.
Krakowska
Orzechów
1155
4.08
Zuzanna
pr. Adam i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
1156
6.08
Wawrzyniec
Szczepocice
1157
8.08
1158
11.08
Wawrzyniec
Marianna
pr. Jan i Łucja Zatoń z części
szlacheckiej
uwaga: wypis 5.05 1810 r.
Wojciech i Jadwiga Ciupa
sł. Jan i Agnieszka Iwankowicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1159
15.08
Roch
pr. Marcin i Łucja Jędrych
Ostoja
1160
16.08
Róża
sł. Maciej i Marianna Broszkowicz
Radomsko
91
1145
Radziechowice
Radziechowice
sł. Józef Szymański i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
sł. Józef Szymański i ucz. Ewa
Lugoniowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Aleksander Perliński i Rozalia
Węgrzynowa z Radomska
sł. Tomasz Węgrzyn i ucz. Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
ur. Józef Czyżykowski i ur. Bogumiła
Myszkowska
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
60v
pr. Wojciech Symula i Agnieszka
Pawłowska z Radziechowic
sł. Aleksander Perliński i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Józef Kozłowski i Marianna
Mirowska z Radomska
sł. Adam Mirowski z kamienicy sł.
Bielicza z Piotrkowa i sł. Zofia Trąbska
Jan Sąpel i Krystyna Ostwoczowna z
Orzechowa
sł. Adam Mirowski z kamienicy,
mieszczanin piotrkowski i sł. Zofia
Trąbska z Radomska
Kapcer Szczerbik zakrystian i Zofia
Tatrowa żebraczka ze szpitala
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
Świtkiewicz
60v
Antoni
Bernacki
60v
sł. Tomasz Węgrzyn i Marianna
Szymańska mieszczanie
Marcin Jędrychowicz i Jadwiga
Bednarska z Radomska
pr. Wojciech Kowalski i Teodozja
Czyżowna panna
Walenty Wolski burmistrz i Regina
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Tomasz
60v
60v
60v
60v
60v-k
60v
60v
60v
60v
60v
60v
60v
61
92
1161
18.08
Hiacynt
pr. Stefan i Marianna Błędnik
Grzebień
1162
19.08
Marianna
Rozalia Kozaczka, ojciec nieznany
Radomsko
1163
22.08
Marianna
pr. Antoni i Apolonia Żaczek
Ładzice
1164
22.08
Bartłomiej
pr. Wojciech i Zofia Jędrzejczyk
Kowalowiec
1165
25.08
Marianna
pr. Walenty i Agata Firek
Sobków
1166
1.09
Egidiusz
pr. Marcin i Barbara Zieleńscy
Zakrzówek
1167
1.09
Egidiusz
1168
2.09
Rozalia
pr. Walenty Wolski [żony nie
podano]
pr. Walenty i Jadwiga Więcławek
Stobiecko
Szlacheckie
Dąbrówka
1169
3.09
Rozalia
pr. Lambert i Marianna Nowaczyk
1170
11.09
Marianna
Walenty i Gertruda Pierzak
Stobiecko
Szlacheckie
Folwarki
1171
17.09
Lambert
Franciszek i Marianna Koćwin
1172
20.09
Maciej
Sebastian i Marianna Gołębiewscy
1173
22.09
Maciej
pr. Antoni i Katarzyna Kubica
1174
23.09
Stanisław
ucz. Stanisław i Agnieszka
Kpigroch
Szczepocice z
części archidiakona
gnieźnieńskiego
Bogwidzowy
Szczepocice z
części
archidiakona
Stobiecko
Miejskie
Bieliczowa
ucz. Kazimierz Kliszewicz i Marianna
Czyżowska ze Strzałkowa
sł. Walenty Wolski i Rozalia
Węgrzynowka, mieszczanie
Andrzej Depta i Marianna
Kipigrochowa
sł. Adam Mirowski i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
Jakub Ościk i Katarzyna
Grabarczykowa
ur. Mikołaj Lublicki dzierżawca
Zakrzówka i sł. Zofia Trąbska z
Radomska
pr. Adam Wiklak z Ładzic i Marianna
Szymańska z Radomska
sł. Jakub Korzeniowski i Jadwiga
Moldzina z Bobrów
sł. Tomasz Węgrzyn i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
Marcin Jędrychowicz i Magdalena
Dziekciowa
sł. Adam Bednarski i Marianna
Kipigrochowa z radomszczańskiego
ratusza
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
sł. Adam Mirowski z kamienicy
Bielicza i Jadwiga Bednarska z
Radomska
sł. Adam Mirowski i sł. Zofia Trąbska
Antoni
Bernacki
61
Antoni
Bernacki
6161v
Antoni
Bernacki
61v
sł. Adam Mirowski i Marianna
Kipigrochowa
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
28.09
Stanisław
sł. Stanisław i Marianna Szablewscy
Radomsko
1176
28.09
Michał
Hiacynt i Jadwiga Borek
1177
28.09
Michał
pr. Marcin i Róża Kurosek
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1178
5.10
Franciszek
pr. Andrzej i Marianna Skorczek
1179
8.10
Jadwiga
pr. Marcin i Marianna Martyla
Szczepocice z
części
szlacheckiej
Strzałków
1180
13.10
Teresa
Kazimierz i Barbara Tomkowicz
Orzechów
1181
16.10
Łukasz
pr. Tomasz i Gertruda Urbaniak
Ładzice
1182
16.10
Łukasz
Paweł i Marianna Kipigroch
1183
17.10
Łukasz
Wawrzyniec i Urszula Marczyk
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
1184
20.10
Urszula
1185
20.10
Szymon
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzymowscy
sł. Walenty i Gertruda Ochoccy
1186
26.10
Katarzyna
ucz. Lambert i Marianna Dziekcik
Stobiecko
Miejskie
1187
26.10
Szymon
pr. Jan i Katarzyna Kowalscy
Okrajszów
1188
27.10
Szymon
sł. Stanisław i Marianna Urbanek
Radomsko
1189
3.11
Marianna
pr. Piotr i Marianna Błaszczyk
Okrajszów
1190
7.11
Marcin
pr. Mikołaj i Marianna Grabasz
Piaszczyce
93
1175
Strzałków
Radomsko
sł. Walenty Wolski burmistrz i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
sł. Walenty Wolski i Gertruda Malkowa
ze Stobiecka Miejskiego
Aleksy Bąbel z Radziechowic i Anna
Śmieszkiewiczowa
pr. Tomasz Szczepanik i Zofia
Zatończanka ze Szczepocic
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
sł. Adam Mirowski mieszczanin i ur.
Marianna Borkowska panna ze
Strzałkowa
Marcin Kisiołek z Bogwidzowów i
Jadwiga Tomkowiczowa z Orzechowa
Michał Węgrzynowicz i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
sł. Michał Węgrzynowicz i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Krzysztof Kuźnik i sł. Jadwiga
Bednarska
sł. Adam Bednarski i sł. Zofia Trąbska
Jan Jarząbek
61v
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
61v
sł. Antoni Trąbski i Petronela
Kozłowska, mieszczanie
sł. Sebastian Korzeniowski wójt i
Gertruda Małkowa ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Wojciech Kowalski i Róża
Węgrzynowa z Radomska
Kazimierz Iwankowicz i Agnieszka
Jędrychowiczowa, mieszczanie
pr. Wojciech Kowalski i Regina
Luczkowa, oboje z Okrajszowa
Łukasz Surmacki mieszczanin i
Marianna Kpigrochowa
61v
61v
61v
61v
61v
61v
61v
61v
61v
62
Jan Jarząbek
62
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
62
62
62
94
1191
7.11
Marcin
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Borowe
Kacper Szczerbik i Ewa Malowanka
1192
1193
7.11
7.11
Marcin
Elżbieta
pr. Sebastian i Zofia Kenderscy
pr. Szymon i Małgorzata Papierniak
Radziechowice
Szczepocice
1194
19.11
Marcin
sł. Wawrzyniec i Marianna Wolscy
1195
14.11
Elżbieta
sł. Szymon i Małgorzata Kosmalscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1196
16.11
Elżbieta
ucz. Antoni i Marianna Gaś
1197
18.11
Elżbieta
Paweł i Agnieszka Rozpędzcy
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
1198
18.11
Elżbieta
ucz. Grzegorz i Marianna Jamrozik
młyn Klekot
1199
21.11
Stanisław
sł. Andrzej i Ewa Marscy
Świernica
Aleksy Bombelek i Teresa Pleszczyna
Krzysztof Królik i Urszula
Brzuchanianka
Marcin Kuliś i Marianna Zbroina, oboje
ze Stobiecka Miejskiego
sł. Wojciech Kosmalski i Gertruda
Marczykowa, mieszczanie
sł. Michał Węgrzynowicz i Krystyna
Bąkowska ze Stobiecka Miejskiego
sł. Kazimierz Olszewicz i Marianna
Mirowska, oboje z Radomska
sł. Wojciech Kosmala i Zofia Trąbska,
oboje z Radomska
sł. Józef Śmigiel i Regina Bieliczowa
1200
27.11
sł. Kazimierz i Rozalia Oliszowicz
Radomsko
1201
3.12
ucz. Szymon i Elżbieta Dryjka
Radziechowice
1202
3.12
Salomea
Barbara
Franciszek
Ksawery
Andrzej
pr. Maciej i Agnieszka Kowalczyk
Zawada
1203
7.12
Marianna
sł. Łukasz i Marianna Hutkiewicz
Radomsko
1204
17.12
Tomasz
ucz. Jan i Rozalia Gawla
Radziechowice
1205
21.12
Tomasz
pr. Jan i Jadwiga Wieczorek
Zakrzówek
1206
23.12
Tomasz
Saniki
1207
24.12
Adam
pr. Franciszek i Katarzyna
Podczasik
ucz. Grzegorz i Helena Surmaccy
1208
24.12
Agnieszka
ucz. Antoni i Zofia Zbroja
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
ks. Jan Jarząbek i Marianna Mirowska z
Radomska
sł. Marcin Szmieszkowicz Marianna
Kuliszka z Radziechowic
pr. Wojciech Kowalski z Kietlina i
Agata Szybińska z Radomska
sł. Józef Szymański i Marianna
Szablakowa z Radomska
Antoni Popiołek i Urszula Brzuchania z
Radziechowic
Kacper Szczerbik i Ewa Szczepanikowa
z Radomska
Michał Laczkowski i Jadwiga Łaska z
Kietlina
sł. Tomasz Węgrzyn i Jadwiga
Bednarska
ucz. Klemens Korzeniowski
mieszkający w Piotrkowie i Marianna
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Sebastian
Bocimowski
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
62
62
62
62
6262v
62v
62v
62v
62v
62v
62v
62v
63
63
63
63
63
63
1209
31.12
Sylwester
ucz. Jan i Krystyna Soska
Radziechowice
Sękowska mieszczanka
sł. Adam Mirowski z kamienicy
Bielicza i Petronela Kozłowska z
Radomska
Mikołaj
Poradowski
63
Strona
63
1749
95
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
1210
3.01
Kacper
Marcin i Agnieszka Ciupa
1211
6. 01
Agnieszka
sł. Mikołaj i Gertruda Borowieccy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Mikołaj
Poradowski
Jan Jarząbek
1212
7.01
Marianna
Jan i Marianna Leśniowscy
Radziechowice
1213
7.01
Agnieszka
sł. Lambert i Agnieszka Wolscy
Radomsko
1214
10.01
Agnieszka
Jan i Marianna Wolscy
1215
12.01
Kacper
Wojciech i Agnieszka Kowalscy
Stobiecko
Miejskie
Kietlin
1216
13.01
Agnieszka
sł. Tomasz i Ewa Starostka
Radomsko
1217
15.01
Paweł
pr. Lambert i Katarzyna Domagała
Szczepocice
1218
16.01
Sebastian
burmistrz Walenty i Gertruda
Wolscy
Radomsko
1219
19.01
Sebastian
Agnieszka, ojciec nieznany
Strzałków
1220
20.01
Sebastian
sł. Łukasz i Anna Gajowscy
Radomsko
1221
19.01
Agnieszka
ucz. Maciej i Agata Kazimierczak
1222
22.01
Marianna
Jan i Jadwiga Latosińscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
sł. Walenty Wolski burmistrz i Jadwiga
Bednarska
sł. Marcin Jędrychowicz i Agata
Jachowiczowa z ul. Krakowskiej
sł. Tomasz Węgrzyn i Anna Gajewska z
Radomska
sł. Tomasz Szczepanik i Marianna
Żabianka panna z Radomska
ucz. Lambert Kipigroch i Ewa
Kowalska
Michał Laczkowski z Kietlina i
Marianna Jurzyna z Płoszowa
ks. Jan Jarząbek i sł. Anastazja Janicka
organiścina z Radomska
ks. Jan Jarząbek i sł. Regina Bieliczowa
mieszczanka
szl. Paweł Jasielkowski instygator sądu
ziemskiego i sł. Jadwiga Bednarska z
Radomska
szl. Jan Gielowski i Marianna
Urbankowka panna z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i sł. Zofia
Trąbska mieszczanka
ucz. Michał Węgrzyn i Rozalia
Węgrzynowa, oboje z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz i Rozalia
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
63
63
63
63
63v
63v
63v
63v
Jan Jarząbek
63v
Jan Jarząbek
63v
Mikołaj
Poradowski
Jan Jarząbek
63v
63v
1223
25.01
Marianna
Bartodzieje
Marianna
pr. Sebastian i Salomea
Szwedzikowie
pr. Andrzej i Zofia Mielczarczyk
1224
26.01
1225
26.01
Agata
pr. Wojciech i Marianna Siewierak
Okrajszów
1226
27.01
Błażej
Radomsko
1227
2.02
Ignacy
ucz. Bartłomiej i Marianna
Królikowiczowie
pr. Józef i Marianna Żarnowscy
1228
3.02
Marianna
1229
3.02
1230
Piaszczyce
Orzechów
96
Błażej
Franciszka Latosińska, ojciec
nieznany
pr. Błażej i Jadwiga Koćwin
Radziechowice
Szczepocice
6.02
[brak]
ucz. Walenty i Marianna Krasiccy
Radomsko
1231
6.02
Walenty
ucz. Jan i Marianna Popiołek
Radziechowice
1232
7.02
Walenty
ucz. Tomasz i Elżbieta Królikowicz
Radomsko
1233
8.02
Walenty
ucz. Roch i Marianna Zalescy
Radomsko
1234
8.02
Apolonia
pr. Jakub i Barbara
Wieczorczykowie
Płoszów
1235
8.02
Walenty
ucz. Józef i Gertruda Pawłowscy
Strzałków
1236
8.02
Marianna
pr. Maciej i Urszula Wieczorek
Strzałków
1237
9.02
Dorota
pr. Jakub i Marianna Rybachoski
Stobiecko
Szlacheckie
1238
9.02
bliźnięta:
ucz. Sebastian i Agnieszka
Radomsko
Węgrzynowka, mieszczanie
ucz. Lambert Kipigroch i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
ur. Teodozja Czyżykowska z Piaszczyc
i Kacper Szczerbik
ucz.Tomasz Wrześniewski i Petronela
Kozłowska z Radomska
sł. Maciej Szastowicz i Marianna
Woźniakowiczowa
pr. Wojciech Bartnicki i Agnieszka
Koskoska z Orzechowa
ucz. Aleksy Bąbel i Agnieszka
Kowalczykowa
sł. Adam Bednarski i Katarzyna
Działajowska, oboje z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz i Katarzyna
Działajowska, mieszczanie
pr. Piotr Frankowicz z Woli Jedlińskiej
i ucz. Ewa Kowalikowa ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Walenty Wolski i sł. Zofia Trąbska,
mieszczanie
sł. Marcin Jędrychowicz i sł. Regina
Kosmalina, mieszczanie
ur. Wojciech Łaski ekonom w
Płoszowie i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Jan Czyżowski z Radomska i Marianna
Muszanka z Mstowa
Jan Sobieraj i Jadwiga Lichoska, oboje
ze Strzałkowa
pr. Ambroży Marczyk z Wierzbicy i
Katarzyna Jędrzejczykowa z
Młodzowych
pr. Wojciech Kowalski z Sanik i
Jan Jarząbek
63v
Jan Jarząbek
63v
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
63v
63v
63v
63v
63v64
64
64
Jan Jarząbek
64
Jan Jarząbek
64
Andrzej
Siudziński
64
Mikołaj
Poradowski
Jan Jarząbek
64
Stanisław
Przechlewski
64
Antoni
64
64
Walenty
Apolonia
Makowscy
10.02
Walenty
pr. Łukasz i Agnieszka Bonowscy
Strzałków
1240
14.02
Walenty
ucz. Kacper i Marianna Starosteccy
Folwarki
1241
17.02
Marianna
pr. Mikołaj i Agnieszka Wraszczek
Szczepocice
1242
20.02
Petronela
ucz. Sebastian i Jadwiga Sękowscy
1243
2.03
Helena
Walenty i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
1244
27.02
Maciej
pr. Jakub i Magdalena Jędrzejczyk
Rożny
1245
5.03
Franciszka
pr. Jan i Apolonia Zieleńscy
Zakrzówek
1246
7.03
Tomasz
Piotr i Elżbieta Krulik
1247
9.03
Grzegorz
pr. Walenty i Agnieszka Poterałka
Stobiecko
Miejskie
Kietlin
1248
9.03
Franciszka
pr. Piotr i Łucja Bałut
Młodzów
1249
13.03
Grzegorz
ucz. Antoni i Helena Ościk
Radomsko
1250
13.03
Franciszka
pr. Grzegorz i Gertruda Wieczorek
Szczepocice
1251
16.03
Gertruda
pr. Bartłomiej i Katarzyna Drozdek
Piaszczyce
1252
16.03
Józef
pr. Marcin i Jadwiga Podkóweczka
Młodzowy
1253
16.03
Józef
pr. Adam i Agnieszka Witek
Ładzice
1254
20.03
Marianna
Helena Dudkowa, ojciec nieznany
Radomsko
97
1239
Agnieszka Koprowska panna z
Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i sł. Jadwiga
Bednarska z Radomska
ks. Antnoni Bernacki i sł. Rozalia
Węgrzynowa
ks. Antoni Bernacki i sł. Jadwiga
Bednarska z Radomska
Kacper Szczerbik i Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
ks. Mikołaj Poradowski i Rozalia
Wolska ze Stobiecka Miejskiego
Wojciech Kłodos i Katarzyna
Klimkowa, oboje ze Strzałkowa
Kacper Szczerbik i Zofia Tatarowa
ucz. Lambert Kipigroch i Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Krzysztof Krulik i Anna Zbroina, oboje
ze Stobiecka
Kacper Szczerbik i Katarzyna
Jamrozikowa panna z Radomska
Wawrzyniec Marczyk i Jadwiga
Bednarska z Radomska
Kacper Szczerbik i Anastazja Janicowa
Kacper Szczerbik i Ewa Szczepankowa
z Radomska
Szymon Poterałka z Kuchar i Regina
Jędrychowa
Maciej Kisiołek i Anna Dziubkowa,
oboje z Bogwidzowów
Kacper Szczerbik i Franciszka
Chojalanka z Woli Jedlińskiej
sł. Sebastian Borek i sł. Marianna
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
64
64
Jan Jarząbek
64v
Jan Jarząbek
64v
Jan Jarząbek
64v
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
64v
64v
Jan Jarząbek
64v
Jan Jarząbek
64v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
64v
64v
64v
64v
64v
64v65
65
98
1255
23.03
Benedykt
ucz. Tomasz i Helena Klekowscy
Klekowiec
1256
29.03
Marianna
ucz. Stanisław i Anna Królik
1257
28.03
Franciszek
pr. Błażej i Franciszka Zielińscy
Stobiecko
Miejskie
Zakrzówek
1258
28.03
Grzegorz
pr. Marcin i Zofia Olborscy
Kietlin
1259
1.04
Franciszek
ucz. Tomasz i Jadwiga Ciupa
Radziechowice
1260
5.04
Wojciech
sł. Paweł i Agnieszka Wolscy
Radomsko
1261
5.04
Franciszek
ucz. Jakub i Katarzyna Ościk
Dąbrówka
1262
5.04
Zofia
ucz. Szymon i Łucja Malazińscy
Radomsko
1263
5.04
Marianna
ucz. Marcin i Zofia Kulisz
Stobiecko
Miejskie
1264
8.04
Marek
pr. Adam i Zofia Maj
1265
12.04
Wojciech
Piotr i Krystyna Muślalik (?)
Stobiecko
Szlacheckie
Zdania
1266
13.04
Katarzyna
pr. Piotr i Katarzyna Słomka
Ładzice
1267
14.04
Katarzyna
pr. Walenty i Marianna Czesny
Zdania
1268
17.04
Katarzyna
pr. Piotr i Marianna Kowalik
Okrajszów
1269
26.04
Wojciech
ucz. Sebastian i Zofia Dziatkiewicz
Folwarki
1270
1.05
Jakub
pr. Hiacynt i Katarzyna Ostrowicz
Orzechów
Kipigrochowa, mieszczanie
sł. Józef Szybiński pisarz
radomszczański i Jadwiga Bednarska
ks. Antoni Bernacki i Jadwiga
Bednarska
sł. Jakub Korzeniowski z Radomska i
Ewa Szczepankowa z [nie podano]
sł. Adam Bednarski i Agata Szybińska,
mieszczanie
sł. Tomasz Wróbel i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
ucz. Lambert Kipigroch i Gertruda
Marczykowa, oboje z Radomska
ucz. Karol Chorubski i Jadwiga
Szczerbikowa, oboje z Radomska
ucz. Wojciech Ościk z Borowe i sł.
Zofia Trąbska z Radomska
sł. Sebastian Korzeniowski z Radomska
i ucz. Anna Zbroina ze Stobiecka
Miejskiego
ur. Marcin Siemieński i ur. Marianna
Siemieńska
Marcin Śmieszkowicz i Zofia Koprowa
ze Stobiecka Szlacheckiego
sł. Antoni Szablewski z Radomska i
Małgorzata Cichucina z Bogwidzowów
ks. Jan Jarząbek i ucz. Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
Maciej Szastowicz mieszczanin i
Agnieszka Kowalska z Kietlina
ks. Jan Jarząbek i ucz. Marianna
Mirowska z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz z ul.
Krakowskiej i Zofia Splesierska panna
z Radomska
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
65
65
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
65
Jan Jarząbek
65v
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
65v
65
65
65
65
65
6565v
65v
65v
65v
65v
65v
3.05
Katarzyna
1272
8.05
Zofia
1273
9.05
Zofia
1274
12.05
Zofia
1275
16.05
1276
17.05
1277
18.05
1278
18.05
1279
19.05
1280
20.05
1281
20.05
1282
30.05
Jan Nepomucen
Jan Nepomucen
Jan Nepomucen
Piotr
Celestyn
Piotr
Celestyn
Piotr
Celestyn
Piotr
Celestyn
Antoni
1283
23.05
Bernard
Kacper i Marianna Koćwin
1284
10.06
Antoni
pr. Tomasz i Agnieszka Maj
1285
14.06
Anna
ucz. Lambert i Marianna Kipigroch
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
1286
15.06
Jan
pr. Józef i Katarzyna Szklarz
Szczepocice
99
1271
pr. Wojciech i Katarzyna
Włodarczyk
pr. Andrzej i Gertruda Pokora
ur. Karol Czyżykowski i Zofia
służąca we dworze sanickim,
nieprawe
Zofia służąca z dworu kietlińskiego,
ojciec nieznany
pr. Szymon i Marianna Łuczak
pr. Łukasz i Helena Lichota
pr. Maciej i Krystyna Cieciurszczyk
sł. Walenty i Gertruda
Korzeniowscy
Urban i Katarzyna Kozłowscy
Antoni i Gertruda Kozak
pr. Stanisław i Zofia Zbroja
Łukasz i Agnieszka Starostka
Strzałków
Strzałków
Saniki
Kietlin
Pokraka
Stobiecko
Miejskie
Zawada
Radomsko
Borowe
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
pr. Wawrzyniec Błachowicz z Dmenina
i Katarzyna Wlaźlaczka ze Strzałkowa
ucz. Stefan Widerak z Folwarków i
Agnieszka Jędrychowiczowa z ul.
Krakowskiej
ur. Stanisław Stawicki sędzia ziemski
radomszczański i sł. Zofia Trąbska
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
65v
Kacper Szczerbik i Ewa Szczepanikowa
z Radomska
Kacper Szczerbik i Ewa Szczepanikowa
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
65v
Adam Mirowski i Ewa Kulisianka ze
Stobiecka
sł. Wojciech Kowalski z Kietlina i sł.
Jadwiga Bednarska z Radomska
sł. Wojciech Kosmalski i Gertruda
Marczykowa, mieszczanie
Marcin Jędrychowicz i Agnieszka
Kosmalanka panna
Lambert Kipigroch i Anna Gajewska
Lambert Kipigroch i Anna Gajewska z
Radomska
Wojciech Bartnicki i Gertruda ze
Stobiecka Miejskiego
Tomasz Węgrzynowicz z Radomska i
Elżbieta Królikowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Lambert Kipigroch i Zofia
Nowacka ze Stobiecka Miejskiego
Andrzej Pawos z Jędrych (?) i sł.
Regina Kosmalina z Radomska
ur. Wojciech Kłosowski i sł. Rozalia
Węgrzynka
65v
65v
65v
66
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
66
Jan Jarząbek
66
Jan Jarząbek
66
Jan Jarząbek
66
Jan Jarząbek
66
Jan Jarząbek
66
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
66
66
66
66
100
1287
15.06
Jan
ucz. Krzysztof i Małgorzata Kuźnik
Bogwidzowy
1288
18.06
Jan
Radomsko
1289
20.06
Jan
ucz. Sebastian i Marianna
Szczepanik
pr. Wojciech i Marianna Nowak
1290
20.06
Marianna
pr. Wojciech i Gertruda Sobieraj
Stobiecko
Pańskie
Szczepocice
1291
28.06
Piotr
Antoni i Barbara Terka
Radomsko
1292
29.06
Piotr
Radomsko
1293
21.06
Petronela
sł. Tomasz i Agnieszka
Grzegorzkowicz
pr. Antoni i Katarzyna Stachowscy
1294
7.07
Piotr
sł. Antoni i Magdalena Dziegieć
1295
7.07
Piotr
sł. Marcin i Rozalia Śmieszkowicz
Radomsko, ul.
Krakowska
Radomsko
1296
11.07
Piotr
ucz. Wojciech i Gertruda Klekowscy
Brodowe
1297
15.07
Aleksy
pr. Marcin i Rozalia Gawlak
Radziechowice
1298
20.07
Magdalena
pr. Antoni i Jadwiga Śmigiel
Bartodzieje
1299
23.07
Jakub
Kietlin
1300
30.07
Ignacy
pr. Benedykt i Jadwiga [nie wpisano
nazwiska]
Szymon i Zofia Depta
Radziechowice
1301
10.08
Klara
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
1302
1.08
Kunegunda
pr. Walenty i Marianna Rylik
Orzechów
1303
10.08
Marianna
pr. Jakub i Agnieszka Kurosek
Radziechowice
Kietlin
ucz. Krzysztof Ługowiec ze Stobiecka
Miejskiego i Jadwiga Bednarska
Kacper Szczerbik i Barbara Sękowka z
Radomska
sł. Adam Bednarski i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
pr. Wojciech Kłodos i szl. Anna
Borkowska, oboje ze Strzałkowa
ks. Stanisław Przechlewski i Marianna
Mirowska z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz i Rozalia
Łyszkowiczowa z Radomska
ucz. Michał Łaszkowski i Agnieszka
Majchrowska z Kietlina
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Marczykowa, mieszczanie
Marcin Kurek i Marianna Marczykowa,
mieszczanie
pr. Antoni Popiołek z Radziechowic i
Zofia Trąbska z Radomska
Kacper Szczerbik i sł. Marianna
Wróblowka panna z Radomska
ucz. Andrzej Gdowski i Ewa
Szczepanikowa z Radomska
Wojciech Kowalski z Kietlina i
Jadwiga Szczerbikowa
sł. Lambert Kipigroch i sł. Marianna
Szymańska, mieszczanie
sł. Marcin Jędrychowicz z ul.
Krakowskiej i Marianna Lambertowa z
Radziechowic
Łukasz Janicki organista i Ewa
Sękowska
pr. Antoni Popiołek z Radziechowic i
sł. Zofia Trąbska z Radomska
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
66
66
66v
66v
66v
66v
66v
66v
66v
66v
66v
66v
66v
66v
67
Jan Jarząbek
67
Antoni
Bernacki
67
101
1304
19.08
Róża
sł. Tomasz i Agnieszka Wróbel
Radomsko, ul.
Krakowska
Płoszów
1305
24.08
Róża
Rozalia
pr. Grzegorz i Marianna Czarneccy
1306
29.08
Jan
ucz. Jan i Barbara Kuliś
1307
4.09
bliźnięta:
Rozalia i
Mikołaj
sł. Paweł i Marianna Kipigroch
1308
10.09
Marianna
ucz. Andrzej i Marianna Wolscy
1309
15.09
bliźnięta:
Lambert i
Krystyna
sł. Bonawentura i Petronela
Kozubscy
1310
18.09
Marianna
sł. Łukasz i Zofia Broszkiewicz
Radomsko
1311
19.09
Marianna
Maciej i Łucja Więcek
Bogwidzowy
1312
22.09
Michał
pr. Maciej i Katarzyna Misiorczyk
Bogwidzowy
1313
27.09
Michał
Mikołaj i Agnieszka Jędrzejczyk
Młodzowy
1314
27.09
Marianna
sł. Łukasz i Elżbieta Dziadkowicz
Radomsko
1315
28.09
Brygida
pr. Wojciech i Jadwiga Brzuchanka
Radziechowice
1316
29.09
Teresa
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Borowe
1317
2.10
Franciszek
Bogwidzowy
1318
4.10
Franciszek
ucz. Wojciech i Franciszka Purola
uwaga: wypis 1809 r.
pr. Wojciech i Marianna Zatoń
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Szczepocice
Stanisław Baranek i sł. Marianna
Kipigrochowka z ratusza
Michał Laczkowski z Kietlina i sł.
Rozalia Węgrzynowiczowa z
Radomska
Kacper Szczerbik i ucz. Katarzyna
Sękowska ze Stobiecka Miejskiego
sł. Kacper Minecki i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
sł. Karol Horubski i Marianna Bartecka,
oboje z Radomska
sł. Andrzej Marski i Marianna Bartecka,
oboje z Radomska
ur. Stanisław Barański i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Jan Dudkiewicz i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Sebastian Piotrowski kawaler i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Adam Bednarski i Marianna
Bartecka, mieszczanie
Kacper Szczerbik i Anastazja Janikowa
z Radomska
sł. Mateusz Marczyk z Radomska i
Anna Dziubkowa z Bogwidzowów
ucz. Jan Dudkiewicz były dziesiętnik i
Marianna Kipigrochowa
sł. Józef Śmigiel i Marianna
Szablewska
sł. Antoni Trąbski i Marianna
Kipigrochowa z ratusza
Kacper Szczerbik żebrak i Ewa
Szczepanikowa z Radomska
sł. Jakub Korzeniowski i Małgorzata
Zatoniowka ze Szczepocic
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
67
67
67
67
Jan Jarząbek
67
Antoni
Bernacki
6767v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
67v
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
67v
67v
67v
67v
67v
67v
67v
67v
8.10
Teresa
sł. Marcin i Jadwiga Bąblowscy
Radomsko
1320
10.10
Łukasz
pr. Piotr i Jadwiga Sowińscy
Strzałków
1321
13.10
pr. Jan i Marianna Walaszczyk
Radziechowice
1322
14.10
Ludwik
Bertrand
Łukasz
pr. Mikołaj i Agnieszka Nita
Szczepocice
1323
19.10
Urszula
pr. Józef i Zofia Sapieżyńscy
Płoszów
1324
20.10
Jan Kanty
Radomsko
1325
24.10
Elżbieta
sł. Antoni i Jadwiga Bednarscy
uwaga: wypis 1809 r.
sł. Łukasz i Jadwiga Urbanek
Radomsko
1326
26.10
Elżbieta
pr. Urban i Katarzyna Brodziak
Orzechów
1327
26.10
Elżbieta
Szymon i Petronela Rexa żebracy
Radomsko
1328
4.11
Elżbieta
ucz. Adam i Ewa Kowalik
1329
7.11
Marcin
ucz. Łukasz i Gertuda Chojnowscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1330
9.11
Elżbieta
Piotr i Helena Olczyk
Stobiecko
Miejskie
1331
11.11
Marianna
pr. Piotr i Marianna Błaszczyk
Okrajszów
1332
17.11
ucz. Wawrzyniec i Urszula Marczyk
Bogwidzowy
1333
19.11
Stanisław
Kostka
Elżbieta
sł. Tomasz i Gertruda Adamkowicz
1334
23.11
Barbara
pr. Wojciech i Marianna Stępień
Radomsko, ul.
Świernicka
Bartodzieje
102
1319
ucz. Antoni Popiołek z Radziechowic i
Marianna Kipigrochowa z ratusza
pr. Józef Głowacz (?) i Zofia
Wolszczanka panna, oboje ze
Strzałkowa
ucz. Piotr Frankowicz i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Andrzej Gdowski i Marianna
Szymańska, mieszczanie
ucz. Marcin Kozak i Krystyna
Surmacka, oboje z Radomska
ks. Antoni Bernacki i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz i Marianna
Kpigrochowa
sł. Adam Bednarski z Radomska i
Katarzyna Woźniaczka panna z
Orzechowa
ks. Jan Jarząbek i szl. Felicjanna
Bielawska panna
ucz. Andrzej Gdowski i Helena
Papiernikowka ze Stobiecka Miejskiego
ks. Andrzej Siudziński i Marianna
Kipigrochowa z ratusza
Marcin Pleszka z Radomska i
Katarzyna Sękowa ze Stobiecka
Miejskiego
Józef Wolski z dworu w Sanikach i pr.
Agnieszka Kowalczykowa z Kietlina
Mikołaj Jędrzejczyk i Helena
Spierkowka panna z Radomska
ks. Jan Jarząbek i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
sł. Kazimierz Bleszkowicz z Radomska
i ur. Marianna Olszowska z folwarku
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
67v
67v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Tomasz
Świtkiewicz
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
68
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
68
68
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
6868v
68v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
68v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
68
68
68
68
68
68v
68v
68v
1335
23.11
Klemens
103
Klemens
Józef Kamionka i Katarzyna
Kołodziejska, nieprawe
pr. Jan i Jadwiga Sobieraj
1336
23.11
1337
Kamionka
Strzałków
28.11
Barbara
Maciej i Marianna Loska
Bogwidzowy
1338
2.12
Barbara
sł. Stanisław i Rozalia Kuźnik
Radomsko
1339
2.12
Bibianna
ucz. Marcin i Marianna Kuliś
Radziechowice
1340
7.12
Marianna
pr. Józef i Marianna Głowaccy
Strzałków
1341
8.12
Tomasz
sł. Andrzej i Urszula Kaczka
Radomsko
1342
8.12
Marianna
pr. Antoni i Apolonia Jurga
Płoszów
1343
11.12
Łucja
pr. Hiacynt i Konstancja Szczepanik
Bogwidzowy
1344
14.12
Tomasz
ucz. Antoni i Agnieszka Boruta
Radziechowice
1345
21.12
Tomasz
ucz. Mikołaj i Gertruda Pierzak
Folwarki
1346
27.12
Jan
ucz. Paweł i Regina Kałużny
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
Piotr Solewski i Gertruda Matuszowska
Kazimierz Olszewicz i Katarzyna
Wlaźlaczka
ur. Kazimierz Olszewicz i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa
Piotr Korzeniowski i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
sł. Tomasz Wróblewski i Marianna
Królikowiczowa, mieszczanie
ur. Wojciech Kłodowski i ur. Marianna
Borkowska panna, oboje ze Strzałkowa
sł. Lambert Kipigroch i Helena
Sperkowna panna, mieszczanie
Wojciech Jędryszek i Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Adam Mirowski i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
sł. Lambert Kipigroch i Katarzyna
Dryjanka z Radziechowic
sł. Kazimierz Iwankowicz i Gertruda
Kosmalina, mieszczanie
ucz. Krzysztof Lugowiec i Anna
Zbroina, oboje ze Stobiecka Miejskiego
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
68v
68v
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
68v
69
Jan Jarząbek
69
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
69
69
69
69
69
69
69
1750
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
1347
3.01
Agnieszka
Radomsko
1348
6.01
Jan
sł. Wacław i Gertruda
Węgrzynowicz
Paweł i Elżbieta Domagałka
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
sł. Lambert Kipigroch z ratusza i
Katarzyna Grabarczykowa z Bobrów
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Bobry
Strona
69v
69v
104
1349
9.01
Kacper
pr. Marcin i Gertruda Cyranek
Radziechowice
1350
11.01
Kacper
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
1351
11.01
Agnieszka
pr. Andrzej i Marianna Jurka
Płoszów
1352
11.01
Kacper
ucz. Józef i Marianna Brzuchania
Radziechowice
1353
14.01
Kacper
pr. Dominik i Marianna Tkacz
Ładzice
1354
16.01
Paweł
pr. Wojciech i Regina Jędryszek
Ostoja
1355
18.01
Agnieszka
Radomsko
1356
18.01
Sebastian
sł. Krzysztof zw. Dudek i Marianna
Olczyk
ucz. Maciej i Marianna Starostka
1357
25.01
Jan
pr. Stefan i Marianna Błędny
Stobiecko
Miejskie
Grzebień
1358
27.01
Agata
pr. Antoni i Jadwiga Paweł
Strzałków
1359
29.01
Marianna
pr. Kazimierz i Jadwiga Pukaczyk
Saniki
1360
30.01
Błażej
Maciej i Urszula Klekowscy
Radomsko
1361
1.02
Marianna
Szczepan i Katarzyna Loch
Strzałków
1362
7.02
Walenty
Stefan i Elżbieta Gawędzińscy
Radomsko
1363
9.02
Apolonia
sł. Wojciech i Magdalena Bielicz
Radomsko
1364
11.02
Walenty
Maciej i Marianna Patrzałka
Piaszczyce
1365
14.02
Franciszek
pr. Błażej i Jadwiga Koćwina
Szczepocice
1366
14.02
Walenty
pr. Marcin i Jadwiga Jachowicz
Zakrzówek
ucz. Sebastian Piotrowski kawaler i
Marianna Kipigrochowa z ratusza
ucz. Michał Laczkowski i Magdalena
Cieciurska z Płoszowa
ucz. Michał Luczkowski i Jadwiga
Łaska z Płoszowa
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Elżbieta
Królikowa ze Stobiecka Miejskiego
Tomasz Szczepanik i Marianna
Wróblowka, oboje z Radomska
pr. Jakub Lubasiak i sł. Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
Lambert Kipigroch z ratusza i Marianna
Marczykowa z Radomska
sł. Józef Szymański i Gertruda
Suchoszkowa
sł. Lambert Kipigroch z ratusza i Agata
Szybińska, mieszczanie
sł. Maciej Zieliński i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
ucz. Andrzej Sękowski z Radomska i
Marianna Ościkowna z Borowej
ks. Stanisław Przechlewski i sł. Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
Kazimierz Oleśkiewicz i Barbara
Białaskowa
Marcin Jędrychowicz i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
sł. Adam Mirowski i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
Adam Mirowski i Zofia Trąbska,
mieszczanie
sł. Tomasz Węgrzynowicz i sł.
Marianna Jasiewiczowa
ucz. Antoni Wojciechowicz i Marianna
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
69v
69v
69v
69v
69v
Tomasz
Świtkiewicz
Mikołaj
Poradowski
Jan Jarząbek
69v
69v70
70
Jan Jarząbek
70
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
70
Jan Jarząbek
70
Jan Jarząbek
70
Jan Jarząbek
70
Jan Jarząbek
70
Antoni
Bernacki
Antoni
70
70
70
70v
105
1367
16.02
Brygida
pr. Grzegorz i Agata Wrońscy
Wrony młyn
1368
17.02
Walenty
ucz. Marek i Anna Szymczak
Radziechowice
1369
19.02
Maciej
pr. Krzysztof i Marianna Zygisik
Radziechowice
1370
23.02
Gertruda
sł. Łukasz i Marianna Wolscy
Radomsko
1371
28.02
Franciszek
ucz. Antoni i Agnieszka Ciupa
1372
28.02
Kazimierz
sł. Maciej i Gertruda Dudkowicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1373
1.03
Franciszek
pr. Bartłomiej i Regina Krawczyk
Płoszów
1374
9.03
Franciszka
Lambert i Marianna Nowak
1375
9.03
Franciszek
1376
10.03
Franciszek
1377
11.03
Grzegorz
Jakub i Małgorzata Zatończyk
Werwęzka
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Wolscy
sł. Tomasz i Jadwiga Chudkiewicz
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
1378
12.03
Gertruda
1379
12.03
Franciszka
pr. Sebastian i Marianna
Kazimierczak
sł. Adam i Marianna Mirowscy
1380
Józef
pr. Franciszek i Elżbieta Przeradka
Szczepocice
1381
8/14.
03
15.03
Gertruda
pr. Kazimierz i Regina Szklarczyk
Szczepocice
1382
16.03
Gertruda
Krzysztof i Krystyna Smolarczyk
Stobiecko
Miejskie
1383
17.03
Józef
ucz. Jan i Gertruda Młyńczyk
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Radomsko, ul.
Krakowska
Kietlin
Radomsko
Zajęcka z Zakrzówka
Sebastian Królik z Pławna i Katarzyna
Zatońska z Pławna
Antoni Pierzak z Dobryszyc i sł.
Apolonia Minecka z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Ewa
Szczepanikowa
sł. Walenty Wolski i Zofia Trąbska,
mieszczanie
Lambert Kipigroch i Marianna
Piotrowska
Jan Jarząbek i ucz. Marianna
Kipigrochowa z ratusza
pr. Wawrzyniec Stępień i Konstancja
Kieldulka
Kacper Szczerbik i Zofia Tatarowa,
żebracy
Krzysztof Zatończyk ze Szczepocic i
Ewa Szczepanikowa z Radomska
Lambert Kipigroch i Agnieszka Wolska
ze Stobiecka Miejskiego
Wojciech Kosmalski i Marianna
Marczykowa, mieszczanie
sł. Andrzej Sękowski i Łucja
Szurmacka panna z Radomska
ks. Jan Jarząbek i sł. Rozalia
Oleśkiewiczowa
sł. Adam Bednarski i sł. Ewa
Bieliczowa, mieszczanie
Andrzej Brzeski i Katarzyna Dryina z
Radziechowic
sł. Józef Szymański z Radomska i sł.
Helena Królikowa ze Stobiecka
Miejskiego
ks. Stanisław Przechlewski i sł.
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
Antoni
70v
70v
70v
70v
70v
70v
70v
70v71
71
71
71
71
71
71
7171v
71v
71v
106
1384
19.03
Marianna
pr. Walenty i Marianna Ostojscy
Płoszów
1385
1386
24.03
25.03
Marianna
Marianna
Grzegorz i Marianna Jamrozik
ucz. Piotr i Helena Nawroccy
1387
28.03
Marianna
pr. Wawrzyniec i Marianna Maj
Klekotowe
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
1388
28.03
Marianna
ucz. Wojciech i Agnieszka Rudzcy
Klekotowe
1389
30.03
Franciszek
pr. Błażej i Elżbieta Ladka
Radziechowice
1390
30.03
Franciszek
sł. Andrzej i Ewa Marscy
Radomsko
1391
1392
30.03
2.04
pr. Klemens i Marianna Szwedzik
pr. Tomasz i Konstancja Gawlak
Strzałków
Radziechowice
1393
2.04
Franciszek
Franciszek
z Paoli
Marek
pr. Antoni i Elżbieta Grabarz
Radziechowice
1394
5.04
Marek
pr. Lambert i Łucja Symułka
Radziechowice
1395
8.04
Katarzyna
sł. Marcin i Teresa Pleszka
Radomsko
1396
13.04
Anastazja
ucz. Stanisław i Ewa Kowalik
1397
17.04
Wojciech
kowal Józef i Jadwiga Zieleńscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1398
20.04
Wojciech
pr. Jan i Róża Gawlak
Radziechowice
1399
24.04
Katarzyna
sł. Piotr i Ewa Korzeniowscy
Radomsko
1400
1.05
Katarzyna
pr. Maciej i Katarzyna Stępień
Radziechowice
1401
3.05
Florian
pr. Wojciech i Dorota Gajber
Szczepocice
Marianna Kipigrochowa z ratusza
Franciszek Podczaski z Piaszczyc i
Urszula Skrypowska z Okrajszowa
Mikołaj Pierzak i Gertruda Wieźna
Kacper Szczerbik i Marianna Bartecka
z Radomska
sł. Andrzej Sękowski i Marianna
Bartecka z Radomska
Walenty Pierzak z Folwarków i
Jadwiga Bednarska z Radomska
Antoni Popiołek z Radziechowic i
Katarzyna Reszczanka
Adam Mirowski z ul. [nie podano] sł.
Adama Bielicza i sł. Jadwiga Bednarska
Kacper Szczerbik i Ewa Szczepanikowa
Kacper Szczerbik i Agnieszka
Szczepankowa
sł. Wojciech Urbanek i Marianna
Wiezna
Wojciech Zimeczyk i Marianna Wolska
sł. Marcin Jędrychowicz i Elżbieta
Sperkowka
Łukasz Janicki organista i ucz. Ewa
Ługowcowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Paweł Gozdowski i Ewa
Szczepanikowa, mieszczanie
Kacper Szczerbik i Marianna
Kipigrochowa
Kazimierz Oleśkiewicz i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
pr. Antoni Popiołek z Radziechowic i
Helena Leśniakowka ze Szczepocic
sł. Walenty Wolski z Radomska i
Helena Leśniakowka ze Szczepocic
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Tomasz
Świtkiewicz
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
71v
71v
71v
71v
71v
71v
71v72
72
72
72
72
72
Jan Jarząbek
72
Antoni
Bernacki
Mikołaj
Poradowski
Jan Jarząbek
72
Jan Jarząbek
Stanisław
Przechlewski
72
7272v
72v
72v
107
1402
4.05
Florian
pr. Józef i Zofia Nowaczek
1403
10.05
Zofia
ucz. Tomasz i Gertruda Jędrzejczyk
Stobiecko
Szlacheckie
Bogwidzowy
1404
11.05
Katarzyna
pr. Mikołaj i Gertruda Starostka
Radziechowice
1405
13.05
Stanisław
pr. Jan i Ewa Prusciak
1406
17.05
Magdalena
pr. Wojciech i Gertruda Boruta
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1407
17.05
Zofia
pr. Lambert i Marianna Wolscy
Strzałków
1408
1409
31.05
1.06
Piotr
Petronela
ucz. Stanisław i Zofia Zbroja
sł. Marcin i Antonina Zielińscy
Radziechowice
Radomsko
1410
7.06
Małgorzata
sł. Franciszek i Barbara Ościk
Radomsko
1411
13.06
Antoni
sł. Andrzej i Małgorzata Biały
1412
16.06
Jan
sł. Maciej i Marianna Broszkiewicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1413
17.06
Antoni
ucz. Lambert i Anna Dziegieć
1414
22.06
Piotr
sł. Wojciech i Zofia Łęscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1415
29.06
Marianna
pr. Sebastian i Róża Kaczmarz
Płoszów
1416
29.06
Marianna
ucz. Kacper i Marianna Starostka
Folwarki
1417
7.07
Petronela
pr. Józef i Marianna Popiołczyk
Radziechowice
1418
7.07
Marianna
pr. Tomasz i Jadwiga Ciupa
Radziechowice
1419
8.07
Jan Piotr
sł. Łukasz i Jadwiga Kępscy
Radomsko
Wawrzyniec Stępień i Marianna
Wojczanka
Kacper Szczerbik sługa kościelny i Ewa
Szczepanikowa
Bartłomiej Gawlak i sł. Jadwiga
Bednarska z Radomska
Kacper Szczerbik i sł. Gertruda
Bartecka z Radomska
Łukasz Janicki organista i Petronela
Kozłowska, oboje z Radomska
ur. Kazimierz Borkowski ze Strzałkowa
i Rozalia Oleśkiewiczowa z Radomska
Kacper Szczerbik i Małgorzata Wolska
ks. Andrzej Siudziński i Zofia Trąbska
z Radomska
sł. Wojciech Kosmalski i sł. Petronela
Kozłowska, mieszczanie
sł. Lambert Kipigroch i Marianna
Bartecka, mieszczanie
Krzysztof Kuźnik z Bogwidzowów i
Marianna Biedrońska z Radomska
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Ewa
Lugowowa ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i
Elżbieta Królikowiczowa z Radomska
pr. Marcin Jędrzejczyk i Marianna
Pospieszczanka, oboje z Płoszowa
sł. Wojciech Kosmalski i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
sł. Tomasz Wróbel i Agata Starostka
sł. Marcin Bąblowski i Agnieszka
Pawłowska z Radziechowic
Kacper Szczerbik i sł. Barbara
Sękowska panna z Radomska
Jan Jarząbek
72v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
72v
72v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
72v
Jan Jarząbek
73
Jan Jarząbek
73
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
73
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
72v
72v73
73
73
73
73
73
73
73v
73v
73v
1420
11.07
108
Bonawentura
Małgorzata
sł. Łukasz i Elżbieta Kochan
Radomsko
1421
11.07
sł. Maciej i Agata Jachowicz
Radomsko
1422
14.07
pr. Urban i Agnieszka Pawlak
Bartodzieje
sł. Maciej i Ewa Sękowscy
Radomsko
15.07
Bonawentura
Bonawentura
Małgorzata
1423
15.07
1424
pr. Jakub i Marianna Stawiarscy
Szczepocice
1425
19.07
Magdalena
Wojciech i Marianna Ościk
Folwarki
1426
20.07
Jan
ucz. Antoni i Marianna Gaś
1427
22.07
Magdalena
Antoni i Jadwiga [...]
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
1428
22.07
Magdalena
Marianna Flakowa, ojciec nieznany
Radziechowice
1429
26.07
Anna
Szczepocice
1430
30.07
Anna
Róża Tarnoszczanka, ojciec
nieznany
pr. Jan i Katarzyna Luczak
Radziechowice
1431
2.08
Marianna
pr. Aleksy i Barbara Zając
Zakrzówek
1432
2.08
Dominik
Jadwiga viatricis, ojciec nieznany
Radziechowice
1433
9.08
Klara
ucz. Paweł i Marianna Piądzik
1434
9.08
Marianna
ucz. Andrzej i Barbara Gawlak
1435
11.08
1436
16.08
Wawrzyniec
Hiacynt
ucz. Grzegorz i Marianna
Walaszczyk
pr. Wojciech i Zofia Kłodoszek
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Strzałków
ks. Jan Jarząbek i szl. Gertruda
Piestrzyńska panna z Radomska
Franciszek Grzegorzkowic i Regina
Kosmalina, mieszczanie
Kacper Szczerbik i Ewa Szczepanikowa
z Radomska
ks. Jan Jarząbek i sł. Marianna
Mirowska
sł. Marcin Jędrychowicz z ul.
Krakowskiej i Petronela Rexina z
przytułku
sł. Wojciech Kosmala i Petronela
Kostawska z Radomska
ucz. Andrzej Królik i Marianna
Sękowna ze Stobiecka Miejskego
Kazimierz Oleśkiewicz z Radomska i
Marianna Kulanka z Orzechowa
Andrzej Biały i Elżbieta Borkowa ze
Stobiecka Miejskiego
Stefan Błędniak i Petronela Kozakowka
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Królikwiczowa, mieszczanie
sł. Józef Śmiegiel ze Świernicy i
Marianna Zajączka z Zakrzówka
Aleksy Bąbel i Katarzyna Roszczaczka
z Radziechowic
Marcin Jędrychowicz i Marianna
Szymańska, mieszczanie
sł. Marcin Jędrychowicz i Marianna
Szymańska, mieszczanie
Kacper Szczerbik sługa kościelny i
Petronela, żebraczka
ucz. Maciej Kisiołek z Bogwidzowów i
sł. Marianna Bartecka, wdowa z
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
73v
73v
73v
73v
73v
Jan Jarząbek
73v
Jan Jarząbek
73v
Jan Jarząbek
73v
Jan Jarząbek
73v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
74
74
74
74
74
Jan Jarząbek
74
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
74
74
109
1437
25.08
Ludwik
sł. Jan i Marianna Życińscy
Radomsko
1438
30.08
Róża
pr. Antoni i Zofia Kowalczykowscy
Orzechów
1439
30.08
Lambert
ucz. Walenty i Anna Zbroja
1440
30.08
Zuzanna
Róża
ur. Antoni i Magdalena z
Rogujskich Komorniccy
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
1441
2.09
Lambert
ucz. Stanisław i Jadwiga Bogusik
Radomsko
1442
3.09
Marianna
ucz. Stanisław i Anna Królik
1443
6.09
Lambert
Marcin i Agnieszka Domagała
Stobiecko
Miejskie
Brelsko
1444
6.09
Rozalia
Jan i Katarzyna Kępscy
Radomsko
1445
13.09
Lambert
pr. Michał i Brygida Koper
Stobiecko
Szlacheckie
1446
17.09
Lambert
pr. Andrzej i Małgorzata Kapnik
Szczepocice
1447
17.09
Franciszka
pr. Kacper i Ewa Zatończyk
Szczepocice
1448
20.09
Mateusz
Radomsko
1449
21.09
Mateusz
1450
25.09
Mateusz
sł. Leonard i Marianna
Broszkiewicz
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzywińscy
pr. Wojciech i Petronela Kosowscy
Radziechowice
1451
2.10
Franciszek
Walenty i Gertruda Ochoccy
Radomsko
1452
3.10
Jadwiga
pr. Sebastian i Salomea Szwedzik
Bartodzieje
Strzałkow
Radomska
Kacper Szczerbik i jego żona Jadwiga
Tomasz Szadkowski z Orzechowa i
ucz. Getruda Bartnicka ze Strzałkowa
Marcin Kuliś ze Stobiecka Miejskiego i
sł. Marianna Bartecka z Radomska
ur. Mikołaj Bielowski łowczy sanocki i
ur. Franciszka z Karśnickich (?)
Ostrowska podczaszyna sieradzka
sł. Adam Mirowski i sł. Agata
Iwankowiczowa, mieszczanie
sł. Adam Mirowski i sł. Agata
Iwankowiczowa, mieszczanie
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i ucz.
Elżbieta Królikowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Lambert Kipigroch i sł. Magdalena
Gorzyna z ul. Krakowskiej
ucz. Wawrzyniec Wolski ze Stobiecka
Miejskiego i sł. Jadwiga Bednarska z
Radomska
sł. Adam Bednarski i Petronela
Kozłowska, mieszczanie
ucz. Lambert Kipigroch i Agnieszka
Kulisiowa z Radziechowic
Maciej Broszkiewicz i Ewa Sękowska,
mieszczanie
ucz. Andrzej Gdowski i Zofia
Jedynakowka, panna ze Strzałkowa
Lambert Kipigroch karczmarz i
Jadwiga Bąblowska, oboje z Radomska
sł. Antoni Szablowski i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Łukasz Janicki organista i szl. Marianna
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
74
74v
74v
Andrzej
Siudziński
74v
Jan Jarząbek
74v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
74v
74v
Jan Jarząbek
74v
Stanisław
Przechlewski
74v
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
74v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
75
75
75
75
75
75
110
ucz. Jan i Jadwiga Borutka
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Olszewska
Adam Mirowski i Jadwiga Bednarska
Mikołaj Szwedzik i Gertruda
Kukułczanka, oboje z Radomska
ks. Jan Jarząbek i szl. Katarzyna
Bobrownicka panna z Ładzic
szl. Mikołaj Lublicki i Marianna
Mirowska z Radomska
ucz. Andrzej Marski i Marianna
Żabiakowska z Radomska
Józef Szymański z Radomska i
Katarzyna Miszkowska z Golanek
sł. Andrzej Marczyk i Marianna
Królikowiczowa, mieszczanie
Maciej Sistowski i Antonina Zielińska,
mieszczanie
sł. Jan Ruszkowski rajca i Jadwiga
Bednarska
ks. Wojciech Wołoszowicz i ur. Justyna
Pytowska panna
sł. Łukasz Janicki organista i
Małgorzata Bartnikowka panna ze
Strzałkowa
sł. Tomasz Węgrzynowicz i Ewa
Szczepanikowa, mieszczanie
sł. Adam Bednarski i Zofia Trąbska
Elżbieta
pr. Jan i Katarzyna Wlaźlak
Strzałków
Piotr Owczarz i Gertruda Jedynakowka
30.10
Jan Kanty
ucz.Jan i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
1468
1.11
Katarzyna
pr. Marcin i Katarzyna Owczarz
Rożny
1469
1.11
Leonard
pr. Szymon i Barbara Iwankowicz
Strzałków
sł. Wojciech Kosmalski i ucz. Petronela
Królikowna panna ze Stobiecka
Miejskiego
Andrzej Marski ze Świerznicy i
Krystyna Kubikowa ze Zdani
ucz. Marcin Jędrychowicz i sł. Jadwiga
1453
1454
11.10
11.10
Teresa
Łukasz
sł. Jakub i Regina Bielicz
sł. Lambert i Agnieszka Wolscy
Radomsko
Radomsko
1455
11.10
Łukasz
Radomsko
1456
14.10
Jadwiga
ucz. Sebastian i Marianna
Czerwińscy
pr. Sebastian i Zofia Szklarz
Folwarki
1457
16.10
Łukasz
sł. Błażej i Elżbieta Urbańczak
Radomsko
1458
18.10
Jadwiga
pr. Mikołaj i Marianna Adamczak
Golanki
1459
22.10
Franciszek
sł. Grzegorz i Helena Barteccy
Radomsko
1460
24.10
Jan Kanty
ucz. Kazimierz i Rozalia Olszewicz
Radomsko
1461
25.10
Jan Kanty
sł. Tomasz i Rozalia Węgrzynowicz
Radomsko
1462
25.10
Jan Kanty
Piaszczyce
1463
25.10
Jan Kanty
pr. Franciszek i Katarzyna
Podczasiak
pr. Błażej i Marianna Zatoń
1464
28.10
Szymon
ucz. Maciej i Marianna Kuśnierczyk
1465
28.10
Elżbieta
1466
28.10
1467
Szczepocice
Siudziński
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Tomasz
Świtkiewicz
Jan Jarząbek
75
75
75
75v
75v
75v
75v
Jan Jarząbek
75v
Jan Jarząbek
75v
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
75v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Antoni
75v76
76
76
76
76
76
76
1.11
Leonard
Wawrzyniec i Marianna Nowaczek
1471
5.11
Leonard
Marcin i Ewa Stępniowscy
1472
7.11
Salomea
1473
8.11
Marcin
sł. Marcin i Agnieszka
Jędrychowicz
pr. Maciej i Łucja Grobiczak
Golanki
1474
9.11
Marcin
szl. Jan i Ewa Ruszczyńscy
Ładzice
1475
13.11
Stanisław
pr. Andrzej i Marianna Skurka
Szczepocice
1476
17.11
Franciszek
Klemens Paweł i Getruda Dziekciak
Stobiecko
Miejskie
1477
19.11
Klemens
ucz. Aleksy i Magdalena Kowalik
1478
21.11
Katarzyna
1479
24.11
Katarzyna
rodzice nieznani, opiekunowie (?) Piotr i Agnieszka Ostojscy
ucz. Lambert i Marianna Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
1480
23.11
Andrzej
pr. Mikołaj i Agnieszka Wrońscy
Pokraka
1481
29.11
Barbara
pr. Kazimierz i Magdalena Kuszek
Orzechów
1482
30.11
Barbara
sł. Tomasz i Elżbieta Królikowicz
Radomsko
1483
4.12
Barbara
1484
6.12
Mikołaj
ucz. Bartłomiej i Agnieszka
Popiołek
ucz. Jan i Jadwiga Latosińscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
111
1470
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Bednarska z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Marianna
Trąbska panna z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i Zofia Trąbska,
mieszczanie
sł. Adam Mirowski i Magdalena
Adamkowiczowa
Jan Grobczyk z Golanek i Barbara
Olczykowska ze Zdania
ur. Maksymilian Turski, ur. Justyna
Pytowska, ur. Bartłomiej Turski z
Widawki, ur. Ewa Więckowska z
Ładzic
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i Ewa
Zatońska panna ze Szczepocic
sł. Jakub Bielicz i Marianna
Broszkiewiczowa, mieszczanie
sł. Sebastian Korzeniowski i Agnieszka
Ciupina ze Stobiecka Miejskiego
Michał Laczkowski z Kietlina i ur.
Marianna Więckowska z Sanik
Hiacynt Zieleński i Magdalena
Adamkowiczowa, mieszczanie
Grzegorz Wroński młynarz i Agnieszka
Załogowa
sł. Adam Bednarski i Zofia Jedynaczka
ze Strzałkowa
ks. Jan Jarząbek i ur. Felicjanna
Bielowska
sł. Adam Bednarski i ucz. Marianna
Wolska ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Tomasz Szczepanek i Zofia
Trąbska z Radomska
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
76
76
76
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
76v
Jan Jarząbek
76v
br.
Franciszek
Swierzewski
franciszkanin
Jan Jarząbek
76v
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
76v
76v
76v
76v
77
77
77
77
77
112
1485
8.12
Marianna
pr. Stanisław i Marianna Kłodos
Strzałków
1486
8.12
Marianna
pr. Józef i Zofia Kapiszyńscy
Płoszów
1487
1488
8.12
9.12
Marianna
Tomasz
pr. Jakub i Małgorzata Kowalczyk
pr. Maciej i Marianna Łęscy
Radziechowice
Bogwidzowy
1489
12.12
Łucja
pr. Błażej i Marianna Bartniccy
Strzałków
1490
19.12
Ewa
pr. Wojciech i Zofia Stępnik
Kowalowiec
1491
22.12
Ewa
pr. Sebastian i Jadwiga Jaworscy
1492
26.12
Anastazja
ucz. Sebastian i Zofia Kędra
Stobiecko
Pańskie
Radziechowice
1493
28.12
Ewa
pr. Antoni i Marianna Brzezińscy
Szczepocice
1494
29.12
Apolonia
pr. Antoni i Zofia Zbroja
Stobiecko
Miejskie
sł. Adam Bednarski z Radomska i Zofia
Wolszczanka ze Strzałkowa
ucz. Michał Laczkowski z Piaszczyc i
Krystyna Placzkurzanka z Sanik
Bartłomiej Gawlak i Zofia Kłodoska
Tomasz Szczepanik z karczmy Wesoła i
Marianna Żarkowa z młyna Żarek
pr. Stanisław Kłodos ze Strzałkowa i
Zofia Jedynakowka panna ze
Strzałkowa
ks. Stanisław Przechlewski i sł. Jadwiga
Bednarska
Jakub Borowiecki i Ewa Sękowa ze
Stobiecka Pańskiego
Aleksy Bomblowski i Marianna
Kulecianka z Radziechowic
Krzysztof Zatończyk ze Szczepocic i
ucz. Marianna Wojciechowska z
Zakrzówka
Aleksander Perliński i Ewa Sękowska z
Radomska
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
77
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
77v
77
77
77
77v
77v
77v
Antoni
Bernacki
77v
Jan Jarząbek
77v
Strona
77v
1751
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
1495
1.01
Kacper
pr. Grzegorz i Gertruda Wieczorek
Szczepocice
1496
1.01
Kacper
sł. Jan i Katarzyna Czyżowscy
Radomsko
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
1497
5.01
Kacper
sł. Klemens i Marianna Wieźny
Radomsko
1498
4.01
Agnieszka
ucz. Łukasz i Helena Borek
Stobiecko
Miejskie
sł. Aleksander Perliński i Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
ks Jakub Bartecki pleban z Gidel i sł.
Rozalia Węgrzynowiczowa z
Radomska
sł. Kazimierz Oliszewicz i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i Ewa
Kulikowska panna ze Stobiecka
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
77v
77v78
78
17.01
Agnieszka
pr. Lambert i Katarzyna Domagałka
Szczepocice
1500
6.01
Agnieszka
pr. Piotr i Ewa Cieślik
Strzałków
1501
6.01
bliźnięta:
Kacper i
Jadwiga
ucz. Walenty i Gertruda Pierzak
Folwarki
1502
20.01
Fabian
ucz. Stanisław i Katarzyna Dryja
1503
22.01
Wincenty
ucz. Paweł i Agnieszka Rozpęccy
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
1504
27.01
Agnieszka
Antoni i Marianna [bez nazwiska]
Zakrzówek
1505
28.01
Marianna
pr. Wojciech i Kunegunda Wolscy
Strzałków
1506
28.01
Marianna
sł. Stanisław i Marianna Urbanek
Radomsko
1507
25.01
Jan
pr. Aleksy i Barbara Zając
Zakrzówek
1508
29.01
Jan
Chryzostom
ucz. Stanisław i Jadwiga Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
1509
27.01
Agnieszka
Radomsko
1510
29.01
1511
30.01
Franciszek
Salezy
Piotr
szl. Barbara Wysocka, ojciec
nieznany
ucz. Marcin i Gertruda Dziekciak
1512
31.01
Marianna
113
1499
ucz. Antoni i Barbara Terscy
ucz. Paweł i Ewa Borowieccy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko –
karczma
franciszkanów
Czerkawizna
Miejskiego
Lambert Kipigroch z ratusza i Marianna
Przeradzianka ze Szczepocic
ucz. Wojciech Wolski i Agata Wrońska
Stanisław Pierzak i Gertruda
Kosmalina, mieszczanie
Stanisław Pierzak i sł. Gertruda
Marczykowa
ucz. Andrzej Biały ze Stobiecka i
Regina Bieliczowa
Kazimierz Oliszewicz i Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
ks. Jan Jarząbek i ur. Gertruda
Piestrzyńska panna
ur. Stanisław Gawłowski z dworu w
Strzałkowie i Zofia Wolska panna ze
Strzałkowa
Krzysztof Pietronik i Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Oleskiewicz i sł.
Franciszka Zieleńska, oboje z
Radomska
Maciej Mierzeszek z Opatowa i
Marianna Sękowna ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Adam Mirowski i sł. Jadwiga
Bednarska
Adam Bednarski i Marianna Bartecka,
mieszczanie
ucz. Maciej Łagodziński organista
franciszkanów i sł. Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Adam Mirowski i ucz. Ewa
Lugowcowa ze Stobiecka Miejskiego
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
78
78
78
78
78
78
7878v
78v-k
78v-k
Wojciech
Wołoszowicz
78v
Jan Jarząbek
78v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
78v
Wojciech
Wołoszowicz
78v
78v
114
1513
31.01
Błażej
ucz. Jan i Marianna Popiołek
Radziechowice
1514
31.01
Piotr
Małgorzata, ojciec nieznany
Szczepocice
1515
3.02
Walenty
ucz. Wojciech i Gertruda Wiezińscy
Radomsko
1516
6.02
Walenty
ucz. Hiacynt i Jadwiga Ciupa
1517
13.02
Walenty
szl. Michał i Gertruda Pawłowscy
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
1518
14.02
Walenty
pr. Błażej i Zofia Koperczyk
1519
14.02
Konstancja
pr. Józef i Katarzyna Szklarczyk
Stobiecko
Szlacheckie
Szczepocice
1520
14.02
Apolonia
pr. Stanisław i Gertruda Depta
Ładzice
1521
17.02
Gertruda
pr. Maciej i Marianna Kuliś
Radziechowice
1522
18.02
Szymon
Radomsko
1523
18.02
Maciej
nieznani, opiekunowie (?) -Tomasz i
Marianna Brześniowscy
pr. Józef i Marianna Prochowscy
Ładzice
1524
7.03
Kazimierz
pr. Grzegorz i Marianna Czarneccy
Piaszczyce
1525
7.03
Gertruda
pr. Jan i Krystyna Saska (?)
Radziechowice
1526
8.03
Franciszka
sł. Łukasz i Anna Gajewscy
Radomsko
1527
10.03
Grzegorz
sł. Maciej i Marianna Marczyk
Radomsko
1528
14.03
Józef
pr. Walenty i Marianna Wolscy
Strzałków
Maciej Broszkowicz z Radomska i ucz.
Marianna Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
Stefan Zatoń i Marianna Papiernikowa,
oboje ze Szczepocic
Kacper Szczerbik i sł. Zofia
Adamkowiczowa z Radomska
sł. Sebastian Piotrowski i sł. Agnieszka
Urbankowiczowa, mieszczanie
ks. Jan Langwalt kapelan strzałkowski i
sł. Rozalia Oleśkiewiczowa
Mateusz Kwiatkowski i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
sł. Tomasz Wróbel z ul. Krakowskiej i
Ewa Borkowa ze Stobiecka Miejskiego
ur. Walenty Błeszyński z Rożnów i ur.
Marianna Komornicka panna
Antoni Popiołek i Katarzyna Kulisiowa,
oboje z Radziechowic
ucz. Tomasz Szczepanik i sł. Regina
Bieliczowa z Radomska
Stanisław Szwedzik kawaler ze
Świerznicy i ur. Marianna Więckowska
panna z Ładzic
Wojciech Jędrych z Ostoi i Rozalia
Ostojszczanka z Płoszowa
Antoni Popiołek i Zofia Zbroina, oboje
z Radziechowic
ks. Jan Popiołek i szl. Gertruda
Piestrzyńska panna
sł. Adam Mirowski i Zofia Trąbska z
Radomska
sł. Tomasz Wróbel z Radomska i
Małgorzata Bartnikowa panna ze
Strzałkowa
Andrzej
Siudziński
78v
Jan Jarząbek
78v
Jan Jarząbek
78v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
78v
78v
78v79
79
79
79
Tomasz
Świtkiewicz
Stanisław
Przechlewski
79
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
79
79
79
7979v
79v
79v
115
1529
14.03
Gertruda
pr. Jan i Jadwiga Sobieraj
Strzałków
1530
17.03
Gertruda
ucz. Józef i Elżbieta Karasek
Radomsko
1531
22.03
Benedykt
sł. Adam i Gertruda Barteccy
Radomsko
1532
22.03
Katarzyna
ucz. Tomasz i Rozalia Chmielarczyk
Radziechowice
1533
24.03
Szymon
pr. Wojciech i Jadwiga Brzuchanka
Radziechowice
1534
25.03
Teodor
pr. Antoni i Marianna Szych
1535
28.03
Wojciech
pr. Piotr i Marianna Kopciak
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
1536
31.03
Franciszek
pr. Błażej i Franciszka Zieleńscy
Zakrzówek
1537
31.03
Franciszek
pr. Szymon i Małgorzata Papierniak
Szczepocice
1538
2.04
Franciszek
ucz. Paweł i Marianna Kipigroch
1539
3.04
Marianna
ucz. Jan i Krystyna Kipigroch
1540
4.04
Marianna
pr. Maciej i Krystyna Krawczyk
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Zawada
1541
12.04
Wojciech
pr. Jan i Helena Majcherek
1542
13.04
Ludwika
1543
18.04
Katarzyna
sł. Krzysztof i Magdalena
Makarowscy
ucz. Adam i Salomea Lambecki
Orzechów
1544
18.04
Wojciech
pr. Maciej i Katarzyna Olczyk
Okrajszów
1545
18.04
Katarzyna
Sieneńska
pr. Wojciech i Gertruda Sobieraj
Szczepocice
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
ur. Stanisław Gawłowski z dworu w
Strzałkowie i Zofia Jedynakowka panna
ze Strzałkowa
ucz. Tomasz Szczepanik i sł. Zofia
Trąbska
ucz. Lambert Kipigroch i szl. Felicjanna
Bielowska panna
ucz. Tomasz Szczepanik i sł. Regina
Bieliczowa z Radomska
Wojciech Zimonczak z Radziechowic i
sł. Regina Bieliczowa z Radomska
ucz. Kazimierz Oleszkowicz i Ewa
Szczepanikowa z Radomska
Stefan Gawędziński i Małgorzata
Brychowka z Radziechowic
ucz. Kazimierz Oleskiewicz i sł. Agata
Iwankowiczowa z Radomska
Antoni Bozuska i Marianna Owczarka z
Ładzic
ucz. Tomasz Szczepanik i sł. Marianna
Bartecka, mieszczanie
ucz. Tomasz Szczepanik i Elżbieta
Papiernikowka ze Stobiecka Miejskiego
Bartłomiej Krawczyk z Płoszowa i
Agnieszka Kowalczykowa z Zawady
Łukasz Brach i Ewa Berkowka
Kazimierz Rawecki i ur. Gertruda
Piestrzyńska panna
ur. Michał Pawłowski i Agnieszka
Szatkowczanka z Orzechowa
ucz. Maciej Kisiołek i Marianna
Cieszkowiczowa
sł. Józef Szymański i Ewa Sękowska,
mieszczanie
Andrzej
Siudziński
79v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
79v
79v
79v
79v
79v
Jan Jarząbek
79v
Jan Jarząbek
79v80
80
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
80
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
80
Jan Jarząbek
80
Jan Jarząbek
80
Stanisław
Przechlewski
80
80
80
116
1546
21.04
Wojciech
ucz. Wojciech i Zofia Maciak
Bogwidzowy
1547
23.04
Katarzyna
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Królikowicz
Folwarki
1548
23.04
Wojciech
pr. Lambert i Marianna Nowaczek
1549
22.04
Wojciech
pr. Stanisław i Gertruda Nowaczek
Stobiecko
Szlacheckie
Orzechów
1550
1.05
Katarzyna
pr. Marcin i Barbara Zieleńscy
Zakrzówek
1551
3.05
Aleksander
Radziechowice
1552
3.05
Florian
pr. Krzysztof Gawlak i Katarzyna
[bez nazwiska], nieprawe
pr. Łukasz i Agnieszka Borowik
1553
9.05
Zofia
pr. Maciej i Łucja Więcek
Bogwidzowy
1554
14.05
Jan
pr. Adam i Zofia Maik
Stobiecko
Szlacheckie
1555
23.05
Justyna
sł. Michał i Regina Laczkowscy
Kietlin
1556
30.04
Katarzyna
Okrajszów
1557
29.05
bliźnięta:
Filip i
Grzegorz
pr. Szymon Olczyk [żony nie
podano]
uwaga: chrz. z wody
ucz. Hiacynt i Agnieszka Kulka
1558
30.05
Jan
ucz. Wojciech i Jadwiga Szymczak
1559
9.06
Jan z Dukli
sł. Sebastian i Marianna Piotrowscy
1560
10.06
Marianna
pr. Mikołaj i Dorota Wawrzszczyk,
przybysze
Strzałków
Bogwidzowy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radomsko
Tomasz Szczepanik i Regina
Bieliczowa, mieszczanie
ur. Kazimierz Kurowski sekretarz JKM
i wójt radomszczański i szl. Gertruda
Piestrzyńska panna
Andrzej Mara ze Świerznicy i Marianna
Rzeźniczka z Wierzbicy
Antoni Rybczyński i Agnieszka
Szeczówkanka
Tomasz Szczepanik i Agnieszka
Jędrychowiczowa, mieszczanie
Wojciech Zimoń i Apolonia Reszczyna,
oboje z Radziechowic
sł. Tomasz Wróbel z ul. Krakowskiej i
Katarzyna Wlaźlaczka ze Strzałkowa
ucz. Lambert Kipigroch i sł. Ewa
Sękowska, oboje z Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i ur.
Ludwika Zagórowska panna ze
Stobiecka Szlacheckiego
ur. Adam Wołoszowicz i sł. Zofia
Trąbska z Radomska
Wojciech Kowalski i sł. Ewa
Szczepanikowa z Radomska
sł. Jakub Bielicz i i Zofia Tatarzyna ze
szpitala
ks. Stanisław Przechlewski i sł. Regina
Bieliczowa mieszczanka
ks. Wojciech Wołoszowicz i szl.
Felicjanna Zagórowska panna
sł. Jan Ruszkowski rajca i Regina
Bieliczowa, mieszczanie
szl. Wojciech Wołoszowicz i Regina
Bieliczowa z Radomska
Jan Jarząbek
80
Jan Jarząbek
8080v
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
80v
Jan Jarząbek
80v
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
80v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
80v
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
80v81
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
80v
80v
80v
80v
80v
81
81
81
1561
10.06
Jan
117
Antoni i Marianna [nie podano
nazwiska]
ucz. Wawrzyniec i Urszula Marczyk
1562
19.06
bliźnięta:
Regina i
Jan
1563
19.06
1564
1565
Radomsko
Bogwidzowy
Magdalena
pr. Szymon i Elżbieta Dryja
Radziechowice
19.06
11.06
Jakub
Justyna
Strzałków
Radziechowice
1566
12.06
Antoni
pr. Maciej i Barbara Wieczorek
ucz. Franciszek i Katarzyna
Lugowiec
ucz. Antoni i Magdalena Dziekciak
1567
13.06
Antoni
pr. Marcin i Marianna Martela
Strzałków
1568
17.06
Marianna
pr. Tomasz i Gertruda Klekowscy
Brodowy
1569
17.06
Regina
ucz. Marek i Gertruda Wędzonka
Bogwiedzowy
1570
25.06
Marianna
Radomsko
1571
25.06
Marianna
ucz. Bartłomiej i Marianna
Królikowicz
sł. Sebastian i Marianna Makowscy
1572
24.06
Marianna
1573
28.06
Marianna
1574
30.06
Piotr
1575
2.07
1576
4.07
Radomsko
Radomsko
szl. Emanuel i Dorota de Alanti (?),
ekonom w Sanikach
ucz. Antoni i Katarzyna Popiołek
Saniki
Radomsko
Marianna
sł. Bonawentura i Petronela
Kozłowscy
pr. Mikołaj i Helena Grabarczyk
Bobry
Marianna
pr. Kazimierz i Marianna Krakowiec
Orzechów
Radziechowice
sł. Adam Mirowski i sł. Jadwiga
Bednarska, mieszczanie
ucz. Tomasz Szczepanik i szl. Gertruda
Piestrzyńska
Lambert Kipigroch i Jadwiga
Bednarska
Wojciech Zimon i Marianna
Kipigrochowa
Adam Wiśniowski i Zofia Jędrychowna
Błażej Woźniaczek i Urszula
Popiołkowa z Radziechowic
sł. Franciszek Grzegorzkowic i sł.
Regina Bieliczowa
Kazimierz Oleszkiewicz i Katarzyna
Korzeniowska, mieszczanie
ucz. Aleksy Bąbel i Helena Kołodziejka
z Radomska
sł. Sebastian Korzeniowski podwójci i
sł. Jadwiga Bednarska, oboje z
Radomska
Kacper Szczerbik i Marianna
Kipigrochowka z Radomska
ks. Jan Langwalt i ur. Marianna
Piestrzyńska panna
ks. Andrzej Siudziński i szl. Justyna
Pytowska panna z Sanik
sł. Klemens Korzeniowski z Piotrkowa
i Petronela Królikowka panna ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Adam Mirowski i ur. Gertruda
Piestrzyńska panna
Franciszek Mariańczyk i Regina
Kosmalina, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Oleskiewicz i Agnieszka
Szewczanka
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Tomasz
Świtkiewicz
Jan Jarząbek
81
81
81
81
81v
81v
81v
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
81v
Jan Jarząbek
81v
Jan Jarząbek
81v
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
81v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
81v
81v
81v
82
82
118
1577
4.07
Petronela
pr. Wawrzyniec i Regina Stępień
Okrajszów
1578
4.07
ucz. Piotr i Agnieszka Sumieńscy
Klekot
1579
8.07
Bonawentura
Małgorzata
ucz. Andrzej i Katarzyna Królik
1580
8.07
Elżbieta
ucz. Jan i Zofia Kornas
Stobiecko
Miejskie
Kamionka
1581
10.07
Małgorzata
sł. Tomasz i Gertruda Urbańczak
Ładzice
1582
17.07
Ignacy
sł. Kacper i Apolonia Mineccy
Radomsko
1583
22.07
Magdalena
sł. Adam i Marianna Mirowscy
Radomsko
1584
23.07
Jakub
ucz. Stefan i Elżbieta Gwenda
Radomsko
1585
26.07
Ignacy
sł. Wojciech i Agnieszka Marczyk
Radomsko
1586
1.08
Ignacy
ucz. Piotr i Elżbieta Królik
1587
8.08
Ignacy
sł. Wojciech i Agnieszka Marczyk
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1588
9.08
Marianna
ucz. Józef i Marianna Król
1589
14.08
Marianna
1590
16.08
Rozalia
1591
2.09
Stefan
ucz. Antoni i Marianna
Wojciechowscy
Agata [bez nazwiska], ojciec
nieznany
sł. Łukasz i Marianna Wolscy
1592
2.09
Rozalia
sł. Marcin i Wiktoria Kosek
Radomsko
1593
3.09
Joachim
Maciej i Katarzyna Wisiewierczyk
Bogwiedzowy
Stobiecko
Miejskie
Zakrzewek
Radomsko
Radomsko
ur. Antoni Komornicki i ur. Franciszka
Pągowska, podstolina sieradzka
sł. Józef Szymański i sł. Barbara
Sękowska panna z Radomska
sł. Józef Szymański i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
sł. Marcin Zieleński i Gertruda
Nowakowka z Pokraki
sł. Antoni Szablewski i ucz. Małgorzata
Brzychowczanka ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Lambert Kipigroch i sł. Marianna
Bieliczowa
ks. Jan Linowski proboszcz z Kodręba i
sł. Regina Bieliczowa
ks. Jan Jarząbek i Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Agnieszka
Jędrychowiczowa
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i sł.
Rozalia Węgrzynowiczowa
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i Marianna
Igniatowska
ks. Andrzej Siudziński i szl. Katarzyna
Lublicka
Stanisław Makarowski i Marianna
Kuszczakowska
Jakub Bielicz i Marianna Kipigrochowa
z ratusza
sł. Sebastian Korzeniowski podwójci i
Zofia Trąbska, mieszczanie
ur. Adam Wołoszowicz i szl. Gertruda
Piestrzeńska panna
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
82
82
82
82
82
Jan Jarząbek
82
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
82
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
82
82
82v
82v
82v
82v
82v
82v
82v
82v
119
1594
3.09
Lambert
1595
29.09
Michał
sł. Tomasz i Magdalena
Adamkowicz
Antoni i Marianna Ciupa
Radomsko
1596
30.09
Michał
pr. Szymon i Marianna Słomka
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1597
30.09
Michał
pr. Jakub i Konstancja Stępnik
Płoszów
1598
30.09
Michał
Orzechów
1599
30.09
Marianna
Franciszek wolny (liberii) i
Katarzyna Cieśla
sł. Andrzej i Ewa Marscy
1600
10.10
Franciszek
Radomsko
1601
10.10
Brunon
1602
10.10
Kietlin
1603
10.10
Teresa
Jadwiga
Teresa
ucz. Tomasz i Agnieszka
Grzegorzkowicz
pr. Benedykt i Jadwiga
Kaczmarczyk
pr. Marcin i Zofia Orbolscy
pr. Adam i Agnieszka Witek
Ładzice
1604
16.10
Teresa
ucz. Marcin i Jadwiga Podkóweczka
Młodzowy
1605
14.10
Łukasz
pr. Józef i Barbara Wolscy
Strzałków
1606
14.10
Teresa
pr. Jakub i Marianna Ozborek
1607
17.10
Łukasz
ucz. Łukasz i Gertruda Wojnowscy
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
1608
17.10
Urszula
pr. Mikołaj i Marianna Grabarz
Piaszczyce
1609
18.10
Urszula
pr. Jan i Jadwiga Wieczorek
Zakrzewek
1610
18.10
Urszula
pr. Antoni i Katarzyna Stachurscy
Kietlin
Radomsko
Kietlin
Jan Ruszkowski rajca i Regina
Bieliczowa, mieszczanie
Tomasz Szczepanik i Marianna
Kipigrochowa z ratusza
Józef Szymański, [chrzestnej nie
podano]
ur. [wolne miejsce na imię] Bielski z
Krępy i ur. Marianna Komornicka
panna
Jan Wetosi z Dziepółci i Lulianna
Szatkowszczanka z Orzechowa
sł. Józef Szymański i Gertruda
Kukołczanka panna z Radomska
sł. Mateusz Jachowicz i Magdalena
Makarowska, mieszczanie
Wojciech Kowalczyk z Kietlina i ur.
Ulianna Siedzińska
Stanisław Olczyk z Okrajszowa i
Gertruda Kazimierska z Kietlina
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i sł.
Marianna Szymańska z Radomska
ucz.Tomasz Szczepanik i sł. Marianna
Szymańska, mieszczanie
sł. Kazimierz Urbanek i Małgorzata
Bartoniowka
Kazimierz Saskowski i Petronela
Rewińska
sł. Adam Bednarski i Gertruda
Kukołczynka panna
pr. Wojciech Ostojczyk i Zofia
Woszczkowa, oboje z Kuchar
ucz. Tomasz Szczepanik i Teresa
Zieleńska z Radomska
ucz. Kazimierz Łuszczeński z Kietlina i
Marianna Grzegorzowa z Kuchar
Jan Jarząbek
82v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
82v
Anrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Tomasz
Świtkiewicz
Jan Jarząbek
83
83
83
83
83
83
83
83
83v
Jan Jarząbek
83v
Jan Jarząbek
83v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
83v
83v
83v
83v
120
1611
19.10
Piotr
sł. Andrzej i Salomea Sułkowicz
Radomsko
1612
22.10
Urszula
pr. Wojciech i Marianna Cichuta
Bogwiedzowy
1613
24.10
Urszula
pr. Kazimierz i Regina Szklarczyk
Szczepocice
1614
24.10
Regina
ucz. Marcin i Zofia Kuliś
1615
26.10
Szymon
pr. Wawrzyniec i Agnieszka Cieśla
Stobiecko
Miejskie
Ostoja
1616
28.10
Elżbieta
pr. Antoni i Apolonia Jurka
Płoszów
1617
30.10
Elżbieta
pr. Jakub i Agnieszka Kurosek
Radziechowice
1618
30.10
Karol
sł. Piotr i Petronela Szablowscy
Radomsko
1619
31.10
Teresa
pr. Franciszek i Marianna Kocik
Szczepocice
1620
1.11
Leonard
pr. Maciej i Agata Kowalczyk
Kietlin
1621
3.11
Marianna
pr. Antoni i Marianna Szymczak
Radziechowice
1622
1.11
Marianna
ucz. Marcin i Agata Ślęzak
Bogwiedzowy
1623
3.11
Leonard
Radomsko
1624
8.11
Urszula
ucz. Mikołaj i Marianna
Wierzmanowicz
pr. Marcin i Gertruda Jurka
Płoszów
1625
1626
11.11
13.11
Katarzyna
Stanisław
pr. Stanisław i Marianna Kłodos
pr. Stefan i Franciszka Bałutek
Strzałków
Młodzowy
1627
14.11
Klemens
Marianna [bez nazwiska], ojciec
nieznany
Radziechowice
ucz. Antoni Wojciechowski i sł.
Magdalena Korzyna z ul. Krakowskiej
ur. Adam Wołoszowicz i Elżbieta
Sperkowska
pr. Stanisław Borek i Elżbieta
Leśnikowka, oboje ze Szczepocic
ur. Wojciech Wołoszowicz i Agnieszka
Dziechcionka panna ze Stobiecka
ucz. Aleksy Cybulski i Petronela
Kostkowska z Radomska
pr. Antoni Jurka z Płoszowa i
Katarzyna Jamrozowna panna z
Radomska
ucz. Lambert Kipigroch z Radomska i
ucz. Agnieszka Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
ks. Stanisław Przechlewski i ucz.
Gertruda Pierzakowa z Folwarków
Tomasz Szczepanik i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa
pr. Sebastian Majchrzak i Regina
Laczkowa, oboje z Kietlina
ucz. Lambert Kipigroch i Zofia Zbroina
ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Tomasz Szczepanik i sł. Jadwiga
Bednarska
Kazimierz Oleśkiewicz i sł. Regina
Bieliczowa z Radomska
Wojciech Kowalski i Katarzyna
Podczaszczyna z Sanik
Wojciech Kłodos i Petronela Koskowka
ucz. Tomasz Szczepanik i Elżbieta
Sperkowka z Radomska
Wojciech [bez nazwiska] i Gertruda
Kukołczyna z Radomska
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
83v
83v
83v
83v
84
Stanisław
Przechlewski
84
Stanisław
Przechlewski
84
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
84
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Tomasz
Świtkiewicz
Jan Jarząbek
84
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
84v
84v
Tomasz
Świtkiewicz
84v
84
84
84
8484v
84v
121
1628
15.11
Gertruda
sł. Tomasz i Ewa Starosteccy
Radomsko
1629
20.11
Marianna
ucz. Antoni i Gertruda Kozak
1630
22.11
Katarzyna
pr. Wojciech i Agnieszka Ganfol (?)
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1631
22.11
Katarzyna
ucz. Wojciech i Gertruda Pikos
Klekotowe
1632
22.11
Katarzyna
pr. Marcin i Marianna Wlazłowscy
Ładzice
1633
24.11
Katarzyna
pr. Kazimierz i Marianna Szwedzik
Bartodzieje
1634
28.11
Katarzyna
pr. Lambert i Katarzyna Wolscy
Strzałków
1635
28.11
Katarzyna
ucz. Jan i Katarzyna Powęzak
Radziechowice
1636
20.11
Barbara
Radziechowice
1637
2.12
Mikołaj
ucz. Grzegorz i Marianna
Woźniaczek
Tomasz i Zofia Wrześniowscy
Radomsko
1638
5.12
Mikołaj
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
1639
6.12
Mikołaj
ucz. Łukasz i Elżbieta Dziatkiewicz
Radomsko
1640
1641
8.12
8.12
Mikołaj
Mikołaj
pr. Kacper i Marianna Koćwinek
sł. Roch i Marianna Zalewscy
Szczepocice
Radomsko
1642
10.12
Łucja
ucz. Tomasz i Agnieszka Wróbel
Radomsko
1643
12.12
Tomasz
pr. Antoni i Gertruda Białasek
Strzałków
1644
12.12
Tomasz
pr. Piotr i Marianna Kowalik
Okrajszów
ucz. Tomasz Szczepanik i Regina
Bieliczowa z Radomska
ucz. Tomasz Szczepanik i Katarzyna
Sękowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Sebastian Piotrowski i ucz. Gertruda
Popiołkowa ze Stobiecka Miejskiego
ur. Jakub Krzyżanowski i ur. Joanna
Lublicka
ucz. Antoni Popiołek z Radziechowic i
sł. Marianna Królikowiczowa z
Radomska
Kacper Szczerbik sługa kościelny i Ewa
Szczepanikowa z Radomska
Adam Wieźniowski i Katarzyna
Starościanka, oboje ze Strzałkowa
ur. Wojciech Wołoszowicz i szl.
Gertruda Piestrzyńska panna
Tomasz Szczepanik i Agnieszka
Kuliśka z Radziechowic
ur. Bartłomiej Turski z Widawki i ur.
Joanna Lublicka z Radomska
Łukasz Janicki organista i Katarzyna
Jamroziakowna
Adam Mirowski i Barbara Elsterowa
(?) z Radomska
sł. Antoni Marski i Agnieszka Plutecka
ks. Jan Jarząbek i Agnieszka
Bieliczowa z Radomska
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i
Agnieszka Marczykowka z Radomska
pr. Marcin Martela i Petronela
Królikowiczowa ze Stobiecka
Miejskiego
Michał Łączkowski z Kietlina i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomsko
Jan Jarząbek
84v
Jan Jarząbek
84v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
84v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
84v
84v
84v85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85v
122
1645
29.11
Andrzej
ucz. Stefan i Zofia Wieźny
Radomsko
1646
6.12
Marianna
pr. Wojciech i Agnieszka Kowalscy
Kietlin
1647
8.12
Marianna
pr. Antoni i Gertruda [bez nazwiska]
Płoszów
1648
29.11
Andrzej
pr. Tomasz i Gertruda Kruczek
Strzałków
1649
8.12
Marianna
pr. Mikołaj i Agnieszka Zatończyk
Szczepocice
1650
21.12
Tomasz
pr. Tomasz i Helena Klekowscy
1651
21.12
Tomasz
pr. Piotr i Łucja Bałuk
młyn
Klekowiec
Młodzowy
1652
23.12
Adam
pr. Wojciech i Rozalia Marczyk
Kietlin
1653
14.11
Stanisław
Kostka
pr. Jacenty Ostrowicz [żony nie
wymieniono]
Strzałków
1654
22.12
Marianna
ucz. Maciej i Katarzyna Stępnik
Radziechowice
1655
29.12
Stefan
pr. Tomasz i Jadwiga Ciupa
Radziechowice
1656
30.12
Marianna
sł. Mikołaj i Marianna Zbrojka
Stobiecko
Miejskie
Walenty Pierzak i Magdalena
Makoroska
Marcin Laczek i Jadwiga Kaczmarkowa
z Kietlina
Grzegorz Kornecki i Krystyna
Kaczmarkowa z Płoszowa
Piotr pasterz owiec i Katarzyna, oboje
ze Strzałkowa
Walenty Wolski i Agnieszka
Dziekciarka z Radomska
Józef Sibilski i Ewa Szczepanikowa,
oboje z Radomska
Mikołaj Jędrzejczyk i Anna
Marczykowna z Bogwidzowów
Wojciech Kowalski i Gertruda
Sobkowna z Kietlina
Kazimierz Stefańczyk z Dmenina i
Katarzyna Klirakowa z Woli
Strzałkowskiej
ucz. Stanisław Kuliś z Radziechowic i
ucz. Marianna Kipigrochowa z ratusza
ur. Wojciech Wołoszowicz i Katarzyna
Jamrozikowka z Radomska
Piotr Kozenicki z Radomska i
Małgorzata Brychowka ze Stobiecka
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
85v
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
86
85v
85v
85v
85v
85v
85v
85v
85v
86
86
1752
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
1657
4.01
Agnieszka
ucz. Andrzej i Gertruda Biały
8.01
Kacper
pr. Piotr i Barbara Opilionis
1659
10.01
Melchior
Kapcer i Marianna Starostka
Radomsko
Tomasz Szczepanik i Anna
Węgrzynowiczowa z Radomska
Jan Wlaźlak i Zofia Jedynakowka ze
Strzałkowa
ur. Wojciech Wołoszowicz i Zofia
Jan Jarząbek
1658
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Stro
-na
86
86
86
1660
14.01
123
ucz. Mikołaj i Gertruda Starostka
Radziechowice
12.01
Paweł
pierwszy
pustelnik
Antoni
1661
sł. Marcin i Agnieszka Ciupeccy
1662
19.01
Agnieszka
pr. Mateusz i Marianna Poterałka
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
1663
27.01
ucz. Łukasz i Zofia Broszkiewicz
Radomsko
1664
31.01
sł. Maciej i Urszula Klekocik
Radomsko
1665
31.01
Jan
Chryzostom
Piotr
Nalasco
Piotr
Nalasco
pr. Wojciech stangret i Katarzyna
Strzałków
1666
6.02
Ignacy
pr. Tomasz i Gertruda Jędrzejczyk
Piaszczyce
1667
6.02
Ignacy
pr. Marcin i Rozalia Kuraszek
Radziechowice
1668
7.02
Apolonia
pr. Grzegorz i Marianna Jamrozik
1669
8.02
Ignacy
sł. Maciej i Marianna Starostka
1670
10.02
Ignacy
1671
12.02
Dorota
1672
18.02
Dorota
1673
20.02
bliźnięta:
Maciej i
Bogumił
pr. Kacper i Agnieszka
Bogdałowscy
sł. Sebastian i Marianna
Gołębiowscy
pr. [bez imienia] Mucha i
Magdalena
ur. Szymon i Marianna Mniszewscy
uwaga: chrz. z wody
Stobiecko
Szlacheckie
młyn
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
1674
22.02
Eleonora
pr. Szymon i Katarzyna Kuliś
Radomsko
Radziechowice
Ładzice, dwór
ur. Antoniego
Komornickiego
Radziechowice
Trąbska
sł. Józef Szymański i Ewa Sulkowska
ze Stobiecka Miejskiego
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
ur. Wojciech Wołoszewicz i Anna
Zbrojanka ze Stobiecka
Michał Lenczkowski i Rozalia
Ostościanka z Płoszowa
Józef Szymański i Regina Bieliczowa,
oboje z Radomska
Adam Mirowski i Joanna Lubicka,
oboje z Radomska
Adam woźnica z dworu w Strzałkowie i
sł. Agnieszka Jędrychowiczowa z
Radomska
Franciszek Podczaski i Katarzyna
Juskowa, oboje z Sannik
ur. Wojciech Wołoszowicz i Katarzyna
Janicka z Radomska
Kacper Szczerbik i Anna
Włodarczykowa z Wierzbicy
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
86v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
86v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
86
86v
86v
86v
86v
86v
86v
Walenty Wolski i Marianna
Królikowiczowa, oboje z Radomska
Tomasz (?) Bogdański i Małgorzata
Brichowska ze Stobiecka Miejskiego
ur. [bez imienia] Lublicki i Ewa
Sękoska z Radomska
Karol Horubski i Rozalia
Węgrzynowiczowa
Andrzej Siudziński przy zgodzie ks.
Antoniego Wołłowicza i ur. Dorota
Kaczkowska stolniczka bracławska
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
86v87
87
Adam Bartelak i Marianna Kuliśka,
Wojciech
87
87
87
87
124
1675
24.02
Franciszka
sł. Kazimierz i Rozalia Oleskiewicz
Radomsko
1676
27.02
Kazimierz
Radomsko
1677
28.02
Kazimierz
sł. Andrzej i Agnieszka
Stefankowicz
ucz. Marcin i Ewa Gruszczka
Radomsko
1678
14.02
Dorota
sł. Antoni i Halina Graborz
Radziechowice
1679
18.02
Maciej
sł. Andrzej i Ewa Borkowscy
1680
21.02
Sebastian
sł. Tomasz i Ewa Koper
1681
6.03
Franciszka
ucz. Łukasz i Helena Lichota
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
1682
5.03
Franciszka
pr. Tomasz i Konstancja Łęscy
Radziechowice
1683
11.03
Grzegorz
pr. Wojciech i Jadwiga Brzuchańscy
Radziechowice
1684
11.03
Gertruda
pr. Jan i Róża Gawlak
Strzałkowiec
1685
27.03
pr. Jakub i Marianna Kowalik
Radziechowice
1686
13.03
Franciszek z
Paoli
Gertruda
sł. Jacenty i Helena Borkowscy
1687
19.03
Józef
Wojciech i Regina Jędrysek
Stobiecko
Miejskie
Ostoja
1688
19.03
Marianna
pr. Marcin i Gertruda Kuliś
Radziechowice
1689
19.03
Marianna
pr. Józef i Zofia Nowak
Stobiecko
Szlacheckie
oboje z Radziechowic
Adam Bębnowski i Magdalena
Kozłowska, oboje z Radomska
Józef Szymański i Marianna
Królikowiczowa, oboje z Radomska
Franciszek Olszowski i szl. Barbara
Elsterowa
Krzysztof Zatończyk i Elżbieta
Borkowa ze Stobiecka Miejskiego
Piotr Korzeniowski i Małgorzata
Brychowska ze Stobiecka
Mateusz Marcik i Ewa Szczepanowa
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
sł. Karol Chorubski instygator
radomszczański i Małgorzata
Brycholanka panna ze Stobiecka
Miejskiego
Aleksy Bomblowski z Radziechowic i
Katarzyna Janicka z Radomska
sł. Franciszek Oździg z Zalesiczek i
Marianna Wieźna z Radomska
ur. Wojciech Wołoszewicz i
sł. Katarzyna Janicka organiścina
Błażej Woźniaczek i Urszula
Popiołkówna, oboje z Radziechowic
Lambert Kipigroch z Radomska i
Helena Królikowa ze Stobiecka
Antoni Jura z Płoszowa i Petronela
Królikowka panna ze Stobiecka
Miejskiego
Aleksy Bąblowski z Radziechowic i
Agnieszka [bez nazwiska] ze Stobiecka
Miejskiego
ur. Wojciech Wołoszowicz i Ludwina
Zagorowska ze Stobiecka
87
87v
87v
Jan Jarząbek
87v
Jan Jarząbek
87v
Jan Jarząbek
87v
Andrzej
Siudziński
87v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
87v
87v
87v
87v
88
88
Wojciech
Wołoszowicz
88
Wojciech
Wołoszowicz
88
1690
26.03
1691
18.03
Jan
Pustelnik
Marianna
125
pr. Stefan i Katarzyna Lochowscy
Strzałków
Radomsko
Marianna
ucz. Kazimierz i Marianna
Iwankowicz
ucz. Krzysztof i Marianna Olczyk
1692
25.03
1693
10.04
Franciszek
pr. Michał i Brygida Koper
1694
22.04
Wojciech
ur. Jan i Ewa Ruszczyńscy
Stobiecko
Szlacheckie
Ładzice
1695
24.04
Krystyna
pr. Dominik i Marianna Tkaczyk
Ładzice
1696
8.04
pr. Mateusz i Zofia Bętkowscy
Piaszczyce
1697
18.04
Franciszek z
Paoli
Wojciech
pr. Klemens i Małgorzata Szwedzik
Bartodzieje
1698
28.04
Jakub
sł. Jakub i Łucja Kosmala
Radomsko
1699
28.04
ucz. Wojciech i Franciszka Purola
Bogwidzowy
1700
30.03
ucz. Marek i Anna Szymczak
Radziechowice
1701
5.04
Agnieszka z
Policjanny
Franciszek z
Paoli
Wincenty
sł. Adam i Jadwiga Bednarscy
Radomsko
1702
2.05
Katarzyna
pr. Antoni i Marianna Jareccy
Radziechowice
1703
2.05
Stanisław
sł. Lambert i Marianna Kipigroch
Radomsko
1704
4.04
3.04
ucz. Antoni i Małgorzata Wolscy
uwaga: chrz. z wody
pr. Jakub i Katarzyna Ościk
Radomsko
1705
Katarzyna
Sieneńska
Wincenty
Dąbrówka
1706
4.04
Marianna
ucz. Wojciech i Marianna Bielicz
Radomsko
Radomsko
Szlacheckiego
ucz. Maciej Jurkowic ze Strzałkowa i
Marianna Trąbska panna z Radomska
ucz. Adam Mierowski i Agata
Iwankowiczowa z Radomska
ucz. Mateusz Marczyk i Katarzyna
Horubszczanka panna z Radomska
Kazimerz Oleśkiewicz i Katarzyna
Publakowa ze Stobiecka
ur. Wojciech Wołoszewicz i Marianna
Pajęcka z Ładzic
Jan Winiarczyk i Małgorzata
Brychowka z Ładzic
Szymon Poterała i Małgorzata
Grabarczykowa z Kuchar
ur. Wojciech Wołoszowicz i Marianna
Olszowska z Bartodziej
Józef Szymański i Gertruda Bartecka,
oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Ewa
Szczepanikowa z Radomska
sł. Jakub Bielicz z Radomska i Elżbieta
Popiołkowa z Radziechowic
ucz. Maciej Jurkowicz i sł. Zofia
Trąbska z Radomska
Józef Szymański i Małgorzata
Brychowka ze Stobiecka Miejskiego
ur. Kazimierz Kurowski sekretarz JKM
i Agnieszka Dziatkiewiczowa z
Radomska
sł. Franciszek Brzeziński i Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Jan Cieślik i Konstancja Mirowska z
Radomska
ur. Stanisław Lublicki i Barbara
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
88
Jan Jarząbek
88
Jan Jarząbek
88
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
88v
88
88v
88v
88v
88v
88v
88v
88v
88v
89
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
89
Jan Jarząbek
89
89
1707
30.04
Wojciech
pr. Wojciech i Zofia Nowak
Radomsko
1708
1.05
Jakub
pr. Kazimierz i Jadwiga Pukaczyk
Bartodzieje
1709
1.05
Krystyna
ucz. Stanisław i Katarzyna [bez
nazwiska]
Stobiecko
Miejskie
1710
8.05
Stanisław
ucz. Kacper i Agnieszka Starostka
Folwarki
1711
10.05
Katarzyna
pr. Antoni i Małgorzata Stępnik
Bartodzieje
1712
14.05
pr. Tomasz i Marianna Maik
1713
3.05
Magdalena
de Paris
Krystyna
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
1714
15.05
Petronela
ucz. Paweł i Marianna Kipigroch
1715
20.05
Piotr
1716
20.05
Magdalena
ucz. Marcin i Jadwiga Bomblowscy
uwaga: odpis 1809 r.
pr. Błażej i Franciszka Zieleńscy
Zakrzówek
1717
26.05
Magdalena
pr. Marcin i Rozalia Gawlaczek
Radziechowice
1718
6.06
Bonawentura
ur. Walenty i Zuzanna Błeszyńscy
uwaga: chrz. z wody, powtórzony
19 marca 1753 r. w Piotrkowie
Rożny
1719
1.06
Antoni
ucz. Michał i Małgorzata Góreccy
Radomsko
1720
2.06
Antoni
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Wolscy
Stobiecko
Miejskie
ucz. Stanisław i Katarzyna Dreik
126
Stobiecko
Miejskie
Radomsko.
Elsterowa, oboje z Radomska
ucz. Tomasz Szczeponik i sł. Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Marcin Kisiołek z Bogwidzowów i ur.
Marianna Pielowska panna z
Młodzowych
ucz. Lambert Kipigroch z Radomska i
Marianna Zbroinka ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Sebastian Korzeniowski podwójci i
Marianna Mirowska, oboje z Radomska
Tomasz Szczeponik z Radomska i
Marianna Kołodziejowa
ucz. Tomasz Szczeponik i Zofia
Jadamiczewicowa, oboje z Radomska
ucz. Lambert Kipigroch z ratusza i
Elżbieta Królikowiczowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz.Tomasz Szczepanik i Marianna
Michałowka panna ze Stobiecka
ucz. Lambert Kipigroch i Rozalia
Wengrzynowiczowa z Radomska
ur. Wojciech Wołoszewicz i [bez
imienia] Sękowska z Radomska
ur. Wojciech Wołoszewicz i Jadwiga
Bednarska z Radomska
ur. Aleksander Błeszyński i ur.
Marianna Dąbrowska ze Zdani, ur.
Józef Stawski podczaszy wieluński i
deputat do Trybunału i ur. Teresa
Opalińska starościna bolesławicka
sł. Walenty Wolski rajca i sł. Agnieszka
Iwankowiczowa z Radomska
Kacper Szczerbik sługa kościelny i
Zofia Jadamowiczowa z Radomska
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
89
Antoni
Bernacki
89
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
89
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
89
89v
89v
89v
Jan Jarząbek
89v
Jan Jarząbek
89v
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Stanisław
Przechlewski
89v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
90
89v
89v
90
127
1721
3.06
Antoni
sł. Tomasz i Elżbieta Królikowicz
Radomsko
1722
4.06
Małgorzata
Regina
ucz. Stanisław i Agnieszka
Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
1723
19.06
Jan
pr. Kacper i Ewa Zatonik
Szczepocice
1724
27.06
Marianna
ucz. Piotr i Marianna Wolscy
1725
4.07
Jan z Dukli
1726
5.07
Elżbieta
ucz. Wacław i Gertruda
Węgrzynowicz
ucz. Krystian i Katarzyna Majzner
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1727
5.07
Aleksy
1728
5.07
Magdalena
ur. Franciszek i Katarzyna
Dudzińscy
pr. Lambert i Łucja Symułka
1729
14.07
Anna
pr. Adam i Ewa Kowalik
1730
16.07
Marianna
1731
6.08
Marianna
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Nowaczek
pr. Lambert i Małgorzata Kujan (?)
1732
13.08
Wawrzyniec
1733
27.08
Marianna
pr. Sebastian i Marianna
Kaźmierczak
pr. Piotr i Elżbieta Socik
1734
28.08
Augustyn
sł. Walenty i Ewa Korzeniewscy
1735
13.08
Roch
sł. Bartłomiej i Gertruda Popiołek
1736
27.08
Bartłomiej
pr. Adam i Małgorzata Przerada
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
1737
14.09
Marianna
pr. Piotr i Katarzyna Słomka
Ładzice
Radomsko
Piaszczyce
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
Kietlin
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
sł. Józef Szybiński i Regina Kosmalina
z Radomska
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
ucz. Anna Zbroina ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Tomasz Szczepanik i Regina
Bieliczowa z Radomska
ucz.Tomasz Szczepanik i Elżbieta
Królikowa ze Stobiecka Miejskiego
Franciszek Brzeziński i Agnieszka
Dziatkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Adam Mirowski i Magdalena
Adamkowiczowa, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Elżbieta
Marczykowa, oboje z Radomska
Józef Szymański i Ewa Brzuszczyna,
oboje z Radomska
Sebastian Piotrzyński i Jadwiga
Szyczakowa ze Stobiecka Miejskiego
Mikołaj i Małgorzata Brychowscy ze
Stobiecka Miejskiego
Stanisław Czyżyński i Marianna
Balcerowska z Buławy
Tomasz Węgrzynowicz i szl. Joanna
Siedzieńska z Kietlina
Mikołaj Socik i Magdalena
Gniazdowska ze Stobiecka
Walenty Wolski praesidens miasta i sł.
Elżbieta Królikowiczowa, oboje z
Radomska
Wawrzyniec Wolski i Elżbieta
Królikowa z Radomska
Bonawentura Urbanek i Agata Wrońska
ze Strzałkowa
szl. Michał Ostaszkiewicz i Anna
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
90
Jan Jarząbek
90
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
90
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
90
90
90
90v
90v
90v
90v
90v
90v
90v
90v
91
91
91
128
1738
19.09
Teresa
pr. Antoni i Barbara Tera
Radomsko
1739
21.09
Marianna
ucz. Stanisław i Ewa Kowalik
1740
21.09
Franciszka
pr. Piotr i Agnieszka Kopcik
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
1741
22.09
Mateusz
pr. Antoni i Jadwiga Paweł
Strzałków
1742
17.10
Łukasz
sł. Maciej i Gertruda Strączkiewicz
Radomsko
1743
22.10
Brygida
sł. Walenty i Agnieszka Wolscy
1744
1.11
Stanisław
pr. Mikołaj i Marianna Chojała
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
1745
4.11
Marianna
pr. Mikołaj i Agnieszka Jędrzejczyk
Młodzowy
1746
4.11
Salomea
ucz. Walenty i Gertruda Pierzak
Folwarki
1747
4.11
Marianna
sł. Paweł i Regina Gmerek
1748
11.11
Marcin
ucz. Klemens i Marianna Wieźny
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1749
11.11
Marcin
pr. Antoni i Gertruda Mucha
Radziechowice
1750
11.11
Marcin
pr. Jakub i Magdalena Jędrzejczyk
Rożny
1751
13.11
pr. Piotr i Barbara Minoga
1752
21.11
pr. Wojciech i Marianna Zatonik
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
1753
5.11
Stanisław
Kostka
Stanisław
Kostka
Marcin
Maciej i Agnieszka Gruszczyńscy
Folwarki
Bukowska z Ładzic
ks. Andrzej Siudziński i ur. Marianna
Piersińska panna z folwarku szpitalnego
sł. Jakub Bielicz ławnik i sł. Marianna
Pietronikowa
ucz. Tomasz Szczeponik karczmarz z
Wesołej i Małgorzata Brychowka panna
z Ładzic
Marcin Zieleński i Małgorzata
Wolszczanka ze Strzałkowa
Tomasz Szczepanik i Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Jakub Bielicz i Rozalia
Olelkiewiczowa, oboje z Radomska
Łukasz Kamińszczyk z młyna
Kocierzowy i Anna Woźniakowka z
Piaszczyc
Wawrzyniec Marczyk i Anna
Marczykowa z Bogwidzowów
Kazimierz Oleśkiewicz i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Tomasz Gała ze Stobiecka i Agnieszka
[bez nazwiska] z Wierzbicy
Jakub Bielicz i Petronela Reksina z
Radomska
Jakub Bielicz i Urszula Popiołkowka z
Radomska
Kacper Szczerbik i Zofia Jadamicowa,
oboje z Radomska
Lambert Kipigroch i Marianna
Lugowcowa, panna ze Stobiecka
Walenty Wolski i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Krzysztof Karasek kawaler z
Folwarków i Zofia Grębska podróżna
Wołoszewicz
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
91
91
91
91
91v
91v
91v
91v
91v
91v
91v
92
92
92
92
92
129
1754
30.11
Andrzej
ucz. Wojciech i Zofia Walaszczyk
Radziechowice
1755
2.12
Barbara
pr. Tomasz i Ewa Kaczka
1756
3.12
pr. Sebastian i Rozalia Barteccy
1757
11.12
Franciszek
Ksawery
Tomasz
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
pr. Józef i Marianna Gawlaczek
Radziechowice
1758
13.12
Marianna
ucz. Wojciech i Zofia Łęscy
Radomsko
1759
15.12
Tomasz
pr. Aleksy i Magdalena Kowalik
1760
16.12
Jan
Lambert i Barbara Woźniokowicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1761
17.12
Tomasz
Andrzej i Anna Wolscy
1762
17.12
Marianna
Andrzej i Marianna Jurka
1763
29.12
Agnieszka
1764
8.06
Kacper
ucz. Leonard i Marianna
Broszkowicz
pr. Franciszek i Anna Kęderscy
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
Radomsko
Radziechowice
sł. Jakub Bielicz ławnik i Urszula
Popiołkowna z Radziechowic
Tomasz Węgrzynowicz i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Wojciech Kowalski z Kietlina i ur.
Marianna Gieloska
Antoni Popiołek i Marianna Wolska ze
Stobiecka Miejskiego
Lambert Kipigroch i Elżbieta
Kołodzikowa, oboje z Radomska
Tomasz Szczepanik i Marianna
Sękowska, oboje z Radomska
Józef Szymański i Agata
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
Lambert Kipigroch i Marianna
Rychłowska panna ze Stobiecka
Marcin Laczkowski i Rozalia
Ostojczanka z Piaszczyc
Józef Szymański i Róża
Oleśkiewiczowa z Radomska
ur. Józef Grabowski i Magdalena
Dziekciówka z Radomska
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
92
92
92
92
92v
92v
92v
Jan Jarząbek
92v
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszewicz
92v
Stro
-na
92v
92v
92v
1753
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
1765
16.01
Agnieszka
pr. Jan i Katarzyna Kowalczyk
Okrajszów
1766
17.01
Paulina
ucz. Antoni i Elżbieta Grabarz
Radziechowice
1767
12.01
Agnieszka
pr. Józef i Marianna Prochowscy
Ładzice
1768
18.01
Agnieszka
ucz. Jan i Jadwiga Latosińscy
Radomsko
Andrzej Jurka i Marianna Dobska,
oboje z Płoszowa
sł. Tomasz Starostecki z Radomska i
Apolonia Reszczyna z Radziechowic
Tomasz Bogdał i Małgorzata
Brychowka, oboje z Ładzic
ucz. Tomasz Szczepanik i Agnieszka
Plutecka, oboje z Radomska
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
92v
93
93
130
1769
24.01
Marianna
pr. Marcin i Rozalia Kuros
Radziechowice
1770
4.02
Walenty
pr. Mateusz i Agnieszka Błędny
Strzałków
1771
4.02
Antoni
Mateusz i Ewa Smolarczyk
Radomsko
1772
5.02
Walenty
Józef i Elżbieta Karasek
Radomsko
1773
6.02
Walenty
Łukasz i Elżbieta Borowik
1774
9.02
Jan Walenty
Adam i Marianna Mierowscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1775
12.02
Walenty
Mateusz i Agata Jackowicz
Radomsko
1776
28.01
Marianna
ucz. Maciej i Urszula Klekowscy
Radomsko
1777
4.02
Andrzej
Brodowe
1778
9.02
Antoni
1779
13.02
Julianna
ucz. Wojciech Klekowski [imienia
żony nie podano]
ucz. Szymon Dryja [nie wymieniono
żony]
Piotr i Ewa Korzyniowscy
Radomsko
1780
13.02
Walenty
ucz. Łukasz i Anna Gajewscy
Radomsko
1781
10.02
Walenty
ucz. Piotr i Petronela Szablowscy
Radomsko
1782
11.02
Agata
pr. Walenty i Agnieszka Lepiak
Kietlin
1783
20.02
bliźnięta:
Piotr i
Maciej
ucz. Kacper i Katarzyna Grabarczyk
Radomsko
1784
22.02
Franciszka
ucz. Sebastian i Agnieszka Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Wawrzyniec Woźniaczek i Urszula
Brzuchaniowa, oboje z Radziechowic
pr. Marcin Martela i Barbara Owczarka,
oboje ze Strzałkowa
ks. Jan Kozubczyński i Marianna
Grochowa z Radomska
Adam Mierowski i Magdalena
Gruszczyna (?), oboje z Radomska
Lambert Kipigroch i Jadwiga
Szymczykowa ze Stobiecka
Kacper Szczerbik i Zofia Tatarowa z
Radomska
Adam Mieroski i Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i sł.
Agnieszka Marcikowa z Radomska
Aleksy Bąblowski i Agnieszka
Kuraskowa, oboje z Radziechowic
ks. Jan Kozubczyński i Urszula
Grzuchulczyna z Radziechowic
Mateusz Rurkowicz i Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Katarzyna
Janicka z Radomska
Walenty Wolski burmistrz i Magdalena
Dziekciowa, oboje z Radomska
Baltazar Lubas z Buławy i Agnieszka
Walkowa z Kuchar
ks. Andrzej Siudziński i Rozalia
Oleśkiewicz
Tomasz Wróbelek i Marianna
Winnczonka
ucz. Tomasz Szczepanik z Radomska i
Agnieszka Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
Jan Jarząbek
93
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
93
Jan Jarząbek
93
Jan Jarząbek
93
Jan Jarząbek
93
Jan Jarząbek
93
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan Jarząbek
93v
93v
Jan Jarząbek
93v
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
93v
Andrzej
Siudziński
93
93v
93v
93v
93v94
94
131
1785
22.02
Maciej
sł. Maciej i Marianna Marczyk
Radomsko
1786
24.02
Franciszka
ucz. Andrzej i Ewa Borek
Stobiecko
Miejskie
1787
25.02
Franciszek
ucz. Paweł i Marianna Piądzik
1788
27.02
Kazimierz
ucz. Szymon i Zofia Depta
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1789
1.03
Kazimierz
sł. Jan i Katarzyna Czyżowscy
Radomsko
1790
4.03
Kazimierz
pr. Grzegorz i Agnieszka Domagała
Bobry
1791
4.03
Franciszka
Michał i Marianna Pajęccy podróżni
Ładzice
1792
7.03
Gertruda
1793
5.03
Kazimierz
ucz. Jan Kuliś [żony nie
wymieniono]
pr. Andrzej i Ewa Marscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1794
5.03
Gertruda
pr. Błażej i Marianna Cichoccy
Bogwidzowy
1795
8.03
Gertruda
pr. Hiacynt i Agnieszka Kukla
Bogwidzowy
1796
8.03
Grzegorz
pr. Michał i Urszula Wrońscy
Radomsko
1797
11.03
Grzegorz
Jan i Marianna Wolscy
1798
15.03
Gertruda
Michał i Katarzyna Wymiostka
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1799
16.03
Józef
1800
16.03
Józef
ucz. Stanisław i Agnieszka
Makowscy
ucz. Grzegorz i Regina Kopczeńscy
Radomsko
1801
18.03
Józef
pr. Wojciech i Marianna Siewier
Okrajszów
Radomsko
sł. Józef Szymański i Marianna
Broszkowiczowa, mieszczanie
ucz. Stanisław Borek z Radomska i
Marianna Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Aleksy Kowalik i Małgorzata
Brychowka, oboje ze Stobiecka
Piotr Francowicz i Marianna Gawlina z
Radziechowic
sł. Adam Mirowski i Róża
Oleśkiewiczowa, mieszczanie
sł. Lambert Kipigroch i sł. Apolonia
Minecka, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i ur. Zofia
Bobrownicka panna z Ładzic
Józef Szymański i Magdalena
Borowikowa, oboje z Radomska
sł. Krzysztof Pietronik i Barbara Terska
(?) z Radomska
Krzysztof Kuźnik (?) i Marianna
Nasralina z Bogwidzowów
Tomasz Szczepanik i Marianna
Cichucina z Bogwidzowów
Tomasz Szczepanik i Petronela
Gajowska z Radomska
Stanisław Worczyk i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
ucz. Marcin Zieliński i ur. Konstancja
Sośnicka panna z Radomska
Tomasz Szczepanik i Barbara Terska z
Radomska
Walenty Wolski i Gertruda Cichocka,
oboje z Radomska
Stanisław Wolski i Agata
Kowalczykowa, oboje z Okrajszowa
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
94
Andrzej
Siudziński
Tomasz
Świtkiewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszewicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
94
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
94
94
94
94
94
94
94
94
94v
94v
94v
94v
94v
94v
94v
18.03
Marianna
pr. Błażej i Zofia Koper
1803
19.03
Józef
pr. Klemens i Małgorzata Szwedzik
1804
21.03
Marianna
pr. Jan i Helena Malcherczyk
Stobiecko
Miejskie
1805
22.03
Marianna
pr. Andrzej i Anastazja Pisarek
Zakrzówek
1806
25.03
Marianna
pr. Andrzej i Gertruda Białasek
Strzałków
1807
25.03
Marianna
pr. Wojciech i Petronela Kowal
Radziechowice
1808
26.03
ucz. Tomasz i Ewa Jędrzejczyk
Bogwidzowy
1809
27.03
Franciszek z
Paoli
Marianna
Walenty i Anna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
1810
29.03
Marianna
Paweł i Gertruda Dzieckecz
1811
10.04
Wojciech
sł. Adam i Gertruda Barteccy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1812
11.04
Marianna
Walenty i Gertruda Ochoccy
Radomsko
1813
13.04
Marianna
pr. Wojciech i Marianna Nowak
1814
24.04
Leonard
pr. Maciej i Krystyna Krawczyk
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
1815
27.04
Magdalena
pr. Jan i Gertruda Puchacz
Bartodzieje
1816
29.04
Katarzyna
Radziechowic
1817
30.04
Katarzyna
ucz. Maciej i Katarzyna Ofaga
uwaga: od tego miejsca do skarbony
ucz. Stefan i Helena Gaweccy
Radomsko
1818
9.05
Stanisław
pr. Franciszek i Katarzyna
Piaszczyce
132
1802
Stobiecko
Pańskie
Bartodzieje
sł. Antoni Szablowski i Zofia Koprowa
ze Stobiecka Szlacheckiego
Mikołaj Jędrzejczyk i szl. Marianna
Olszowska, oboje z Bartodziej
Stanisław Kowalik i ur. Marianna
panna [bez nazwiska], oboje ze
Stobiecka Miejskiego
Kacper Szczerbik zakrystian i Ewa
Szczeponikowa, oboje z Radomska
ucz. Andrzej Gdowski i Wiktoria
Martylina, oboje ze Strzałkowa
ur. Wojciech Wołoszewicz i ur. Zofia
Bobrownicka panna z Ładzic
Krzysztof Kuźnik i Jadwiga Bednarska
z Radomska
szl. Wojciech Wołłoszewicz i
Marianna Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
Lambert Kipigroch i Marianna
Ługowcowa panna ze Stobiecka
ucz. Krzysztof Pietronik i Rozalia
Starostarska (?), oboje z Radomska
Tomasz Szczepanik i Apolonia
Bartecka z Radomska
Kacper Szczerbik i Ewa
Szczepanikowa, oboje z Radomska
Bartłomiej Krawczyk i Marianna
Bordulewka z Płoszowa
Michał Pawłowski i ur. Marianna
Olszowska z Bartodziej
sł. Marcin Bąblowski i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
sł. Marcin Bąblowski i Regina
Kosmalina, oboje z Radomska
pr. Andrzej Jurka i Marianna Poteralina
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
94v
95
95
95
95
95
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
95
Jan Jarząbek
95
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
95v
95
95v
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
95v
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Jan
95v
95v
95v
95v
95v
133
1819
11.05
Zofia
Podczasiak
pr. Stanisław i Zofia Hudek
Radziechowice
1820
12.05
Józef
ucz. Jan i Krystyna Ciupa
Radziechowice
1821
16.05
Magdalena
ucz. Jan i Krystyna Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
1822
16.05
ucz. Kazimierz i Teresa Szczeponik
1823
21.05
Jan
Nepomucen
Magdalena
1824
25.05
ucz. Maciej i Konstancja Jurkowicz
1825
31.05
Agata
Magdalena
Małgorzata
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
pr. Krzysztof i Marianna Kapica
Ładzice
1826
1.06
Jan
Tomasz i Ewa Koper
1827
3.06
Marianna
Walenty i Marianna Kulczyk
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
1828
5.06
Małgorzata
ucz. Jakub i Rozalia Bielicz
Radomsko
1829
9.06
Antoni
Radziechowic
1830
11.06
Katarzyna
ucz. Jan i Katarzyna Popiołek
uwaga: od tego miejsca na nowo do
skarbony
pr. Urban i Katarzyna Brodziok
Orzechów
1831
24.06
Jan
Andrzej i Marianna Skorczak
Szczepocice
1832
26.06
Jan
sł. Wojciech i Zofia Marszelik
Bogwidzowy
1833
14.06
Marianna
ucz. Stanisław i Anna Królik
Stobiecko
Miejskie
1834
29.06
Piotr
pr. Wojciech i Małgorzata Grabarz
Orzechów
ucz. Maciej i Marianna Starostka
z Piaszczyc
Piotr Cichocki i Agnieszka Kuliśka z
Radziechowic
sł. Piotr Cichocki z Radomska i
Agnieszka Kuroskowa z Radziechowic
Stanisław Borek i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Wawrzyniec Wolski i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
ur. Wojciech Wołoszewicz i Ewa
Sliczowka (?) ze Stobiecka
ur. Tomasz Ruziński ze wsi Huta i
Marianna Mieroska z Radomska
sł. Jakub Bielicz ławnik i Marianna
Pietronikowa, mieszczanie
ks. Jan Kozubczyński i Kunegunda
Pietronikowka panna z Radomska
Bartłomiej Borowiecki i Magdalena
Gorzina z Radomska
Maciej Broszkowic i Magdalena
Adamkowiczowa z Radomska
sł. Marcin Urbanek i szl. Marianna (?)
Łukomska z Radomska
Jan Janurka i Marianna Rusajowska z
Orzechowa
Walenty Wolski z Radomska i Elżbieta
Leśnikowa ze Szczepocic
Tomasz Wróbel i Zofia
Jadamkowiczowa, oboje z Radomska
Stanisław Kipigroch ze Stobiecka
Miejskiego i Marianna Kipigrochowa z
Radomska
sł. Andrzej Marski z Radomska i
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszewicz
95v
95v
96
Wojciech
Wołoszewicz
Jan Jarząbek
96
Jan Jarząbek
96
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
96
96
Jan Jarząbek
96
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
96
Jan Jarząbek
96v
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Stanisław
Przechlewski
96v
Andrzej
96
96
96v
96v
96v
1835
4.07
134
pr. Marcin i Rozalia Śmieszkowic
Radomsko
10.07
Bonawentura
Małgorzata
1836
Kazimierz i Franciszka Smolarczyk
1837
21.07
Magdalena
ucz. Andrzej i Agnieszka Stefańczyk
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1838
26.07
Anna
pr. Antoni i Jadwiga Wolscy
Strzałków
1839
27.07
Anna
ucz. Mikołaj i Marianna Zbroja
1840
27.07
Ignacy
Michał i Brygida Koper
1841
27.07
Anna
1842
7.08
Zuzanna
rodzice nieznani, Andrzej i Jadwiga
Przysioscy - opiekunowie
ucz. Józef Szczepanik i Marianna
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Pańskie
Szczepocice
1843
10.08
Klara
ucz. Antoni i Marianna Szymczak
Radziechowice
1844
12.08
Marianna
pr. Kacper i Marianna Koćwin
Szczepocice
1845
12.08
Klara
pr. Walenty i Marianna Ostojscy
Płoszów
1846
13.08
Roch
sł. Andrzej i Urszula Kaczka
Radomsko
1847
15.08
Wawrzyniec
pr. Franciszek i Katarzyna Cieślik
Orzechówek
1848
15.08
Roch
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
Płoszów
1849
15.08
Marianna
pr. Jan i Agnieszka Winarczyk
Ładzice
1850
19.08
Hiacynt
pr. Wawrzyniec i Urszula Marczyk
Bogwidzowy
1851
16.08
Roch
Hiacynt
ur. Franciszek i Agnieszka
Zieleńscy
Orzechów
Radomsko
Agnieszka Miskowa z Pokraki
sł. Łukasz Janicki i Regina Kopczyńska
z Radomska
Lambert Kipigroch i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
ucz. Sebastian Piotroski i Regina
Krakoszczyna, oboje z Radomska
Wojciech Martila i Zofia Jedynakowka
ze Strzałkowa
sł. Piotr Korzeniowski i Marianna
Pietroniczka, mieszczanie
Kacper Szczerbik i Petronela Rexińska
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
Kazimierz Iwankowicz i Elżbieta
Borkowa, oboje z Radomska
ur. Wojciech Wołłoszewicz i Rozalia
Węgrzyńska z Radomska
ucz.Walenty Adamkiewicz i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa wdowa z Radomska
szl. Antoni Wojciechowski i Regina
Kopczeńska z Radomska
pr. Bartłomiej Krawczyk z Płoszowa i
sł. Katarzyna Czyżowska z Radomska
Krzysztof Pietronik i Marianna
Terczyna, mieszczanie
Antoni Małyński i Ulianna
Sadkoszczanka (?) z Orzechówka
Andrzej Jurka i Regina Łączkowska z
Kietlina
ur. Wojciech Wołłoszewicz i Regina
Kopczyńska z Radomska
Maciej Jędrzejczyk i Marianna
Szymańska z Radomska
ks. Jan Langwald i ur. Jarzynina [bez
imienia]
Jan Jarząbek
97
Wojciech
Wołłoszewicz
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
97
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
96v
96v
97
97
97
97
97
97v
97v
97v
97v
97v
97v
97v
98
135
1852
30.08
Rozalia
Wojciech i Marianna Ciupa
1853
14.09
Jan i Katarzyna Wlaślak
1854
16.9
Damian (?)
Mateusz
Marianna
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
pr. Wojciech i Ewa Pala
Szczepocice
1855
16.09
Marianna
pr. Łukasz i Agnieszka Borowik
Strzałków
1856
16.09
Marianna
ucz. Jan i Marianna Życińscy
Radomsko
1857
26.09
Marianna
Folwarki
1858
28.09
Michał
1859
30.09
Michał
1860
1.10
Franciszka
pr. Krzysztof i Agnieszka
Starostkowie
pr. Marcin i Jadwiga Jebur (?)
uwaga: wpis przekreślony
ucz. Bonawentura i Petronela
Kosłowscy
ucz. Wojciech i Agnieszka Marczyk
Radomsko
1861
2.10
Franciszka
pr. Maciej i Marianna Kuliś
Radziechowice
1862
4.10
Brygida
pr. Tomasz i Rozalia Chmielarczyk
Radziechowice
1863
7.10
Marek
pr. Wojciech i Marianna Relik
Orzechów
1864
8.10
Franciszek
Grzegorz i Gertruda Wieczorek
Szczepocice
1865
14.10
Łukasz
ucz. Marcin i Ewa Gruszeczka
Radomsko
1866
17.10
Urszula
ucz. Piotr i Marianna Klekoccy
Radomsko
1867
14.10
Jadwiga
sł. Mikołaj i Gertruda Borowik
Radomsko
1868
18.10
Łukasz
pr. Piotr i Barbara Owczarz
Strzałków
1869
18.10
Łukasz
pr. Marcin i Łucja Jadamczak
Galonki
Cholwarki
Radomsko
Piotr Cichocki i Petronela Kulisiowka
ze Stobiecka
Stefan Widerski i Teresa Sobierajska ze
Strzałkowa
Krzysztof Zatończyk i Agata
Iwankowiczowa z Radomska
Piotr Owczarz i Zofia Wolszczanka ze
Strzałkowa
Maciej Wójcicki i Barbara
Łękoszczanka panna z Radomska
Kazimierz Iwankowicz i Wiktoria
Kowalska z Folwarków
Franciszek Zieliński z Wielgomłyn i
Barbara Wieźna z Radomska
Adam Mieroski i Marianna
Broszkowiczowa, oboje z Radomska
Sebastian Piotrowski i Elżbieta
Gawędzińska, oboje z Radomska
Antoni Popiołek i Regina Bieliczowa z
Radomska
Stanisław Borek i Rozalia Dziecciowa
ze Stobiecka Miejskiego
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Zofia Relikowka panna z Orzechowa
Krzysztof Zatończyk i Katarzyna
Czyżowska z Radomska
Kacper Szczerbik i Ewa Korzonkowa,
oboje z Radziechowic
Maciej Lurkiewicz i Gertruda
Maryczkowa, oboje z Radomska
sł. Wojciech Kosmala i Jadwiga
Gawęcka, oboje z Radomska
Stanisław Gawłowski i Elżbieta
Garboska z Radomska
Krzysztof Lugowiec i Gertruda
Jan Jarząbek
98
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
98
Jan Jarząbek
98v
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
98v
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
98v
98
98
98
98
98
98v
98v
98v
98v
98v
98v
99
99
136
1870
20.10
Urszula
pr. Bartłomiej i Marianna Gaweł
Radziechowice
1871
21.10
Urszula
pr. Stanisław i Gertruda Deptka
Ładzice
1872
24.10
Jan Kanty
ucz. Jan i Marianna Popiołek
Radziechowice
1873
24.10
Barbara
Paweł i Apolonia Wościkowic
Radomsko
1874
26.10
Barbara
Sebastian i Marianna Szklarz
Zakrzówek
1875
28.10
Szymon
pr. Franciszek i Katarzyna Rybińscy
Radziechowice
1876
28.10
Szymon
pr. Jakub i Marianna Rybaczyk
1877
31.10
Marcin
pr. Jan i Marianna Woźniak
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
1878
31.10
Mikołaj
1879
1.11
Marcin
pr. Wawrzyniec i Agnieszka
Woźniaczyk
pr. Stanisław i Gertruda Starostka
Strzałków
1880
1.11
Jan
pr. Marcin i Łucja Jędrych
Ostoja
1881
2.11
Karol
Sebastian i Agnieszka Zygmancik
Bogwidzowy
1882
1.11
Małgorzata
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Folwarki
1883
3.11
Salomea
sł. Łukasz i Marianna Chutkiewicz
Radomsko
1884
7.11
Barbara
sł. Lambert i Magdalena Borowik
Radomsko
1885
7.11
Elżbieta
sł. Krzysztof i Jadwiga Biednarczyk
Radomsko
Radziechowice
Klekocka z Brodowe
sł. Wojciech Mieroski i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
Adam Witek z Ładzic i Elżbieta
Flakowka i Małgorzata Brychowka
panna ze Stobiecka Miejskiego
Adam Barelak z Radziechowic i Ewa
Kowalikowa ze Stobiecka Miejskiego
Łukasz Wróblowski i Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Kacper Szczerbik i Apolonia Zielińska
z Zakrzówka
Krzysztof Lugowiec ze Stobiecka
Miejskiego i Elżbieta Dryina z
Radziechowic
Lambert Kipigroch z Radomska i Anna
Królikowna ze Stobiecka Miejskiego
Lambert Kipigroch i Elżbieta Drylina z
Radziechowic
Lambert Kipigroch i Elżbieta Drylina z
Radziechowic
Łukasz Borowik i Jadwiga Nowakówka
ze Strzałkowa
Michał Żaczkowski i Marianna
Jurzyna, oboje z Ostoi
Sebastian Pietroski i Gertruda
Wendzoncina
Kazimierz Oleśkiewicz i Katarzyna
Karnalewiczowa z Folwarków
ks. Jan Jarząbek i sł. Ewa Sękowska,
mieszczanie
Kazimierz Iwankowicz i Katarzyna
Jancikowka z Radomska
sł. Marcin Śmieszkowicz i Ewa
Korzeniewska, mieszczanie
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
99
99
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
99
Jan Jarząbek
99
Wojciech
Wołłoszewicz
99
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
99
99
99
99v
99v
99v
Jan Jarząbek
99v
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
99v
99v
99v
99v
137
1886
1.11
Marianna
pr. Baltazar i Katarzyna Drozdek
Piszczyce
1887
5.11
Marcin
pr. Lambert i Marianna Nowak
1888
8.11
Elżbieta
sł. Wojciech i Gertruda Wędzonka
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
1889
9.11
Marcin
pr. Stefan i Franciszka Bałuccy
Młodzowy
1890
11.11
Leonard
pr. Szymon i Urszula Olczyk
Okrajszów
1891
1892
12.11
12.11
Elżbieta
Elżbieta
Grzegorz i Marianna Woźniaczek
Wojciech i Jadwiga Siemczak
Radziechowice
Stobiecko
1893
12.11
Marianna
Hiacynt i Jadwiga Siemczak
Stobiecko
1894
14.11
Marcin
Andrzej i Gertruda Biały
1895
14.11
Gertruda
pr. Marcin i Gertruda Jura
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
1896
19.11
Elżbieta
sł. Błażej i Marianna Żabiak
Radomsko
1897
19.11
Elżbieta
Wojciech i Marianna Ościk
Borowe
1898
21.11
Marianna
Sebastian i Rozalia [...]
Płoszów
1899
21.11
Marianna
ucz. Walenty i Barbara Tera
Radomsko
1900
23.11
Klemens
ucz. Marcin i Magdalena [nie
wpisano nazwiska]
Radomsko, ul.
Krakowska
1901
22.11
ur. Szymon i Marianna Miniszewscy
Strzałków
1902
24.11
Feliks
Klemens
Katarzyna
pr. Antoni i Gertruda Mucha
Radziechowice
Tomasz Wierzbioski i Katarzyna
Podczaska z Piaszczyc
Lambert Kipigroch i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z Radomska
sł. Michał Pajęcki i Zofia
Jadamowiczowa, żebraczka z
Radomska
Mikołaj Jędrzejczyk z Młodzowych i
Marianna Zajęcka z Zakrzówka
pr. Antoni Jurka i Marianna Jurzyna z
Płoszowa
Piotr Cichocki i Apolonia Reska
Jakub Bielicz i ur. Felicjanna Bielaska
panna
Sebastian Pietrowski i Apolonia
Reszczyna ze Stobiecka
Stanisław Kowalik i Franciszka
Głowacka, oboje ze Stobiecka
ur. Wojciech Wołłoszewicz i
Małgorzata Bieliczowa z Radomska
sł. Krzysztof Pietronik i sł. Regina
Bieliczowa z Radomska
Wawrzyniec Marczyk z Bogwidzowów
i Gertruda Pierzaczka z Folwarków
Antoni Jurka i Regina Stępniowa z
Okrajszowa
Maciej [nie wpisano nazwiska] i Regina
Bieliczowa z Radomska
Kazimierz Oleśkiewicz i Katarzyna
Gielbonowska z Radomska
ks. Jan Langwald i ur. Zofia Politańska
dzierżawczyni Ostrołęki (?)
Antoni Popiołek i Rozalia Marcikowka
z Radomska
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
100
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
100
Jan Jarząbek
100
Jan Jarząbek
100
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
100
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszewicz
100
100
100
100
100
100v
100v
100v
100v
100v
100v
138
1903
25.11
Andrzej
1904
25.11
Katarzyna
1905
27.11
Andrzej
pr. Stanisław i Gertruda Nowak
uwaga: od tego miejsca do skarbony
ucz. Mikołaj i Marianna
Jeżmanowicz
sł. Stefan i Zofia Zieleńscy
Pokraka
1906
28.11
Elżbieta
Krzysztof i Krystyna Smolarczyk
Stobiecko
Miejskie
1907
30.11
Andrzej
Cholwarki
1908
2.12
Mikołaj
pr. Wawrzyniec i Marianna
Królikowicz
ucz. Sebastian i Salomea Szwedzik z
Bartodziej
1909
2.12
Andrzej
pr. Maciej i Agnieszka Skrzypczek
Kietlin
1910
2.12
Mikołaj
Maciej i Agnieszka Dryja
Radziechowice
1911
5.12
Marianna
Radomsko
1912
5.12
Marianna
ucz. Tomasz i Elżbieta
Wrześniowscy
ucz. Jan i Franciszka Karasek
1913
6.12
Mikołaj
pr. Krzysztof i Marianna Depcik
Płoszów
1914
8.12
Łucja
ur. Józef i Apolonia Grabowscy
Cerkawizna
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
ucz. Maciej Jurkowicz i Katarzyna
Papiernik z Pokraki
Paweł Wąsikowic i Marianna Miroska,
oboje z Radomska
sł. Józef Szymański i Rozalia
Węgrzynowiczowa, mieszczanie
Jakub Bielicz z Radomska i Petronla
Królikowiczowa ze Stobiecka
Miejskiego
ks. Jan Jarząbek i Petronela Królikowa
ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Franciszek Ziembieński kawaler z
Wielgomłyn i Gertruda Cichocka z
Radomska
Adam Małyszka i Gertruda
Kazimierczakowa z Kietlina
Jakub Bielicz i Katarzyna Dryina z
Radziechowic
ur. Piotr Sokoliński i ur. Stanisława [...]
Wojciech Kosmala i Małgorzata Gorska
(?) z Radomska
Antoni Nurka i Marianna Piotranina (?)
z Piaszczyc
ks. Andrzej Siudziński Marianna
Mirowska z Radomska
Jan Jarząbek
100v
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
101
101
101
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
101
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
101
101
101
101
101
101v
101v
1754
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
1915
1.01
Kacper
Radomsko
1916
5.01
Kacper
sł. Tomasz Wróbel [nie podano
imienia żony]
ucz. Jacenty i Elżbieta Borek
sł. Grzegorz Kopczyński i Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
ucz. Sebastian Piotrowski i Marianna
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Stobiecko
Strona
101v
101v
1917
7.01
Kacper
139
Kacper
pr. Baltazar i Anna Czerwińscy
uwaga: do skarbony
pr. Jan i Jadwiga Sobieraj
1918
10.01
1919
Strzałków
14.01
Kacper
pr. Piotr i Małgorzata Wlaźlak
Strzałków
1920
20.01
Agnieszka
pr. Walenty i Marianna Wolscy
Strzałków
1921
20.01
Agnieszka
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
1922
24.01
Agnieszka
sł. Tomasz i Jadwiga Hutkiewicz
Radomsko
1923
24.01
24.01
pr. Bartłomiej i Gertruda
Borowieccy
sł. Tomasz i Jadwiga Hutkiewicz
Folwarki
1924
Franciszek
Salezy
Marianna
Radomsko
1925
24.01
Marianna
pr. Piotr i Łucja Bałut
Młodzowy
1926
25.01
Marianna
pr. Jan i Katarzyna Bałutek
Młodzowy
1927
25.01
Paweł
Radomsko
1928
28.01
1929
4.02
Franciszek
Salezy
Andrzej
ucz. Marcin i Agnieszka
Jędrzychowicz
ucz. Aleksy i Elżbieta Kowalik
1930
7.02
Dorota
sł. Kazimierz i Róża Oleśkiewicz
Radomsko
1931
10.02
Apolonia
sł. Łukasz i Zofia Broszkiewicz
Radomsko, ul.
ucz. Łukasz i Agnieszka Starostka
Piaszczyce
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Pugowczowa panna ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Wawrzyniec Cieślik z Kuchar i
Jadwiga Latisińska z Radomska
ucz. Krzysztof Garbowski i Apolonia
Minecka, oboje z Radomska
Jan Lebieda i Zofia Kłodoska ze
Strzałkowa
Antoni Górski i Barbara Borowianka
ze Strzałkowa
Andrzej Jurka z Płoszowa i Marianna
z Kietlina
Wojciech Kosmalski i Katarzyna
Starościanka panna, oboje z
Radomska
sł. Grzegorz Kopczyński z Radomska
i Gertruda Wilzna z Folwarków
Jan Kowalowski i Marianna
Kosmalanka panna, oboje z
Radomska
Lambert Kipigroch i Agnieszka
Jędrzejczykowa z Młodzowych
Stefan Bałutek i Marianna
Wojciechowska, oboje z Młodzowych
ks. Jan Jarząbek i sł. Regina
Kosmalska z Radomska
Jan Ciupa kawaler i Agata Krolowa ze
Stobiecka Miejskiego
ks.Wojciech Wołłoszewicz i Elżbieta
Wędzonczanka ze Stobiecka
Miejskiego
ks. Jan Linoski zarządca parafii
Kodrąb i sł. Regina Bieliczowa z
Radomska
sł. Krzysztof Piotronik i sł. Regina
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
101v
101v
101v
101v
101v
101v
101v
102
102
102
102
102
102
Jan
Kozubczyński
102
Antoni
102
140
1932
13.02
Walenty
sł. Wojciech i Marianna Kipigroch
Świernicka
Radomsko
1933
13.02
Walenty
ucz. Jan i Marianna Dziadoszek
Radziechowice
1934
19.02
Gertruda
ucz. Łukasz i Elżbieta Dziatkowicz
Radomsko
1935
19.02
Gertruda
pr. Kacper i Ewa Zatoń
Szczepocice
1936
20.02
Marianna
pr. Józef i Marianna Prochowscy
Ładzice
1937
22.02
Gertruda
Strzałków
1938
22.02
Maciej
pr. Wojciech i Katarzyna
Gratwińscy
pr. Kazimierz i Barbara Janikowicz
1939
25.02
Maciej
ucz. Wojciech i Agnieszka
Gawlaczek
Radziechowice
1940
27.02
Tomasz
ucz. Marcin i Gertruda Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
1941
4.03
Franciszek
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
1942
9.03
Franciszka
ucz. Bartłomiej i Marianna
Królikowicz
Radomsko
1943
10.03
Gertruda
Marcin i Jadwiga Podkóweczka
Młodzowy
1944
10.03
Grzegorz
Antoni i Jadwiga Boruta (?)
Radziechowice
1945
9.03
Grzegorz
sł. Józef i Marianna Szymańscy
Radomsko
1946
11.03
Franciszka
ucz. Szymon i Łucja Makuza
Radomsko
Orzechów
Bieliczowa żebraczka z przytułku
Kacper Szczerbik sługa kościelny i
Zofia Jadamowiczowa, żebracy
ucz. Aleksy Bąblowski i Anna
Ładczanka z Radziechowic
ks. Jan Kozubczyński i Marianna
Wolska z Radomska
Krzysztof Garboski i Małgorzata
Morwoska ze Szczepocic
Błażej Szczęsny sługa ks.
Wołłoszewicza, Marianna Pajęcka z
Radomska
Sebastian Pietroski i Konstancja
Jurkowiczowa
Maciej Kisiołek i Jadwiga Nowocka z
Orzechowa
ucz. Maciej Kuliś z Radziechowic i
ucz. Ewa Kowalikowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Lambert Kipigroch z Radomska i
Zofia Kuliszowa ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni Brzeziński młynarz z młyna
Kamionka i Zofia Kłodoszka ze
Strzałkowa
ucz. Lambert Kipigroch i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z
Radomska
Sebastian Piotrowski i Franciszka
Bałutowa z Młodzowych
Jakub Bielicz i Ewa Kowalikowa ze
Stobiecka Miejskiego
Lambert Kipigroch i Magdalena
Adamkowiczowa, mieszczanie
ks. Jan Jarząbek i ucz. Elżbieta
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
102v
102v
102v
Jan Jarząbek
102v
Antoni
Bernacki
102v
Jan Jarząbek
102v
Jan Jarząbek
102v
Andrzej
Siudziński
102v
Stanisław
Przechlewski
102v103
Andrzej
Siudziński
103
Stanisław
Przechlewski
103
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
103
Andrzej
Siudziński
Andrzej
103
103
103
141
1947
17.03
Józef
pr. Józef i Zofia Ciupiga
Płoszów
1948
18.03
Józef
Radomsko
1949
19.03
Marianna
sł. Kacper Przegięty i Marianna
Janicka, małżeństwo
ucz. Marcin i Katarzyna Włodarczyk
1950
5.03
Felicjanna
Antoni i Marianna Ziaja
Zakrzówek
1951
21.03
Marianna
ucz. Adam i Agnieszka Kipigroch
1952
21.03
Gertruda
ucz. Stanisław i Agnieszka
Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
1953
23.03
Józef
1954
26.03
Józef
1955
28.03
Marianna
pr. Grzegorz i Agnieszka
Domagałka
pr. Tomasz Urbaniak i Gertruda
Majowka małżeństwo
pr. Tomasz i Marianna Maj
1956
28.03
Marianna
Jan i Marianna Sękoscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
1957
31.03
Franciszek
Krzysztof i Magdalena Makarowscy
Radomsko
1958
7.04
ucz. Paweł i Marianna Kipigroch
1959
7.04
Wincenty
Ferreriusz
Wojciech
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
1960
28.04
Katarzyna
ucz. Wojciech i Agnieszka Pikos
młyn Klekot
1961
27.04
Wojciech
pr. Piotr i Marianna Kowalik
Okrajszów
1962
30.04
Katarzyna
sł. Paweł i Marianna Wolscy
Radomsko
pr. Paweł i Urszula Wieczorek
uwaga: do skarbony
Radziechowice
Bobry
Ładzice
Garbowka z Wesołej
Andrzej Jurka z Płoszowa i Regina
Stępniowa z Okrajszowa
ks. Jan Kozubczyński i sł. Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
ucz. Błażej Mucha z Radziechowic i
sł. Petronela Szablowska z Radomska
Piotr Adamowski i Katarzyna
Jędrzejczykowka
Wojciech Ciupa i Anna Królikowa,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
ks. Jan Jarząbek promotor szkaplerza i
altarzysta św. Anny i Elżbieta
Królikowa
Stefan Gawędziński z Radomska i
Jadwiga Młynarczyna z Bobrów
sł. Lambert Kipigroch i Marianna
Srokowna ze Zdani
ks. Jan Jarząbek i Zofia
Adamkowiczowa
Jan Latosiński i Dorota Radzinska,
oboje z Radomska
ks. Józef Langwald i Regina
Bieliczowa z Radomska
Stanisław Borek i Gertruda
Jachoszowa z Bogwidzowów
Marcin Jędrychowicz i Magdalena
Wąsikowiczowa (?), oboje z
Radomska
ucz. Bartłomiej Borowiecki z
Folwarków i Katarzyna Romankowa z
Bobrów
ur. Wojciech Tomkowski z Sanik i
Regina Stępniowa z Okrajszowa
ucz. Kacper Szczerbik i sł. Zofia
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
103
103
103
103v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
103v
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
Jan Jarząbek
103v
103v
103v
103v
103v
Jan Jarząbek
103v
Wojciech
Wołoszewicz
Jan
Kozubczyński
104
Andrzej
Siudziński
104
Wojciech
Wołoszewicz
Stanisław
104
104
104
142
1963
1.05
Katarzyna
Michał i Regina Laczkowscy
Piaszczyce
1964
1.05
Katarzyna
Piotr i Barbara Minoga
1965
8.05
Zofia
ucz. Walenty i Agnieszka Wolscy
1966
11.05
Józef
ucz. Antoni i Agnieszka Szymczak
1967
12.05
Zofia
pr. Hiacynt i Katarzyna Ostrowicz
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
1968
27.05
Jan
ucz. Antoni i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
1969
8.05
Małgorzata
Radziechowice
1970
12.05
Zofia
Jan i Katarzyna [nie wpisano
nazwiska]
pr. Marcin i Krystyna Prochowscy
Ładzice
1971
12.05
Zofia
pr. Antoni i Apolonia Jurka
Płoszów
1972
13.05
Stanisław
pr. Wojciech i Zofia Waloszczyk (?)
Radziechowice
1973
19.05
ucz. Błażej i Cecylia Filipowicz
Stobiecko
Miejskie
1974
23.05
bliźnięta:
Piotr
Celestyn i
Magdalena
Magdalena
sł. Marcin i Antonina Zielińscy
Radomsko
1975
31.05
Petronela
ucz. Grzegorz i Agata Wrońscy
Wrony
1976
1.06
Antoni
pr. Andrzej i Małgorzata Szewczyk
Szczepocice
1977
3.06
Petronela
pr. Andrzej i Agnieszka Kłodos
Szczepocice
1978
5.06
Antoni
ucz. Sebastian i Agnieszka
Radomsko
Kucharska, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Marianna
Gieloska panna
Krzysztof Pietronik i Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Regina
Bieliczowa, mieszczanie
Stanisław Olczyk z Okrajszowa i
sł. Ewa Korzonkowa z Radomska
pr. Jan Wlaźlaczek ze Strzałkowa i
Zofia Relikowka panna z Orzechowa
ucz. Maciej Kuliś z Radziechowic i
Agnieszka Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
Mikołaj Szwedzik i Katarzyna
Janiczowa z Radomska
Marcin Jurka z Płoszowa i Elżbieta
Łęszczonka ze Stobiecka Miejskiego
Andrzej Jurka i Róża Ostojszczanka,
oboje z Płoszowa
Marcin Łysik i Gertruda [...] z
Radomska
Mateusz Sikorski i Petronela
Kipigrochowa
Jan Wlaźlok ze Strzałkowa i Marianna
Borkowna ze Stobiecka Miejskiego
ks. Marcin Zielalski proboszcz w
Krępie i [nie podano]
Kacper Szczerbik zakrystian i Zofia
Tatarowa, oboje ze szpitala
Krzysztof Garbowski i Jadwiga
Janicka z Radomska
sł. Lambert Kipigroch i Ewa
Bieliczowa, oboje z Radomska
Krzysztof Garbowski i Gertruda
Przechlewski
Jan Jarząbek
104
Jan Jarząbek
104
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
104
104104v
104v
104v
Jan Jarząbek
104v
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołłoszewicz
104v
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
Jan
Kozubczyński
Andrzej
104v
104v
104v
104v
104v
105
105
105
Makowscy
143
1979
9.06
Antoni
żebrak Antoni i Marianna Jareccy
Radziechowice
1980
9.06
Małgorzata
sł. Roch i Marianna Zalewscy
Radomsko
1981
11.06
ucz. Krzysztof i Agnieszka
Walaszczyk
Radomsko
1982
13.06
bliźnięta:
Jan z
Facundo i
Antoni
Małgorzata
Maciej i Marianna Starostka
1983
14.06
1984
19.06
Jan
Chrzciciel
Regina
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
1985
19.06
1986
pr. Błażej i Elżbieta Latka
Radomsko
Marianna
Agnieszka Gawędzianka, ojciec
nieznany
pr. Jan i Jadwiga Wieczorek
20.06
Marianna
pr. Wojciech i Regina Ostojscy
Ostoja
1987
20.06
Antoni
Róża Janocianka, ojciec nieznany
Szczepocice
1988
20.06
Marianna
szl. Andrzej Niewierski i Barbara
Borowska, małżeństwo
1989
20.06
Piotr
pr. Stanisław i Elżbieta Borek
Zakrzowek,
wędrowny z
Podlasia
Stobiecko
Miejskie
1990
1.07
Marianna
ucz. Maciej i Marianna Kuśnierczyk
Stobiecko
1991
2.07
Marianna
ucz. Kazimierz i Teresa Szczeponik
Stobiecko
Miejskie
1992
2.07
Małgorzata
Lambert i Barbara Woźniakowicz
Radomsko
Zakrzówek
Smolarzowa panna, oboje z
Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz z Radomska
i Magdalena Gniazdowczanka panna
ze Stobiecka Miejskiego
ks. Wojciech Wołłoszewicz i
sł. Rozalia Węgrzynowiczowa
sł. Mikołaj Szwedzik i Kunegunda
Pietronikowa z Radomska
Andrzej Marski i Małgorzata Wolska,
oboje z Radomska
Józef Szymański rajca i ucz.Marianna
Wolska ze Stobiecka Miejskiego
sł. Łukasz Wróbelek i Apolonia
Kulisowka z Radziechowic
sł. Wojciech Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, mieszczanie
Michał Pajęcki z przytułku i Marianna
Jędrzejczykowa panna z Młodzowych
Wojciech Kuśnierski i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
sł. Jakub Bielicz i Rozalia
Wojtalowka panna ze Szczepocic
Krzysztof Garbowski i Marianna
Zajączka z Zakrzówka
sł. Sebastian Korzeniowski i
Agnieszka Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Stanisław Borek i sł. Gertruda
Popiołkowa
ucz. Krzysztof Garłowski karczmarz z
Radomska i Barbara Pikulska ze
Stobiecka Miejskiego
Piotr Cichocki i Marianna
Siudziński
Andrzej
Siudziński
105
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszewicz
105
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszewicz
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
105
105
105v
105v
105v
105v
105v
105v
Jan
Kozubczyński
105v
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
105v
Jan Jarząbek
106
106
1993
14.07
144
Regina Gasiówka, ojciec nieznany
uwaga: do skarbony
ucz. Kazimierz i Agnieszka Radeccy
Radomsko
18.07
Bonawentura
Magdalena
1994
1995
18.07
Magdalena
ucz. Antoni i Magdalena Góra
Radomsko
1996
18.07
Magdalena
Szczepocice
1997
18.07
Magdalena
Franciszka (?) Kaczmarowska,
ojciec nieznany
pr. Sebastian i Zofia Kanderscy
Radziechowice
1998
24.07
Jakub
pr. Tomasz i Agnieszka Kruk
Strzałków
1999
24.07
Magdalena
pr. Jan i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
2000
2.08
Helena
pr. Jakub i Helena Klekowscy
Klekowiec
2001
4.08
Dominik
ucz. Tomasz i Jadwiga Ciupa
Radziechowice
2002
7.08
Wawrzyniec
Szymon (?) i Katarzyna Kulisiak (?)
Radziechowice
2003
7.08
Marianna
ucz. Piotr i Agnieszka Grzesik
Klekotowe
2004
10.08
Roch
sł. Walenty i Ewa Korzeniowscy
Radomsko
2005
18.08
Hiacynt
Ładzice
2006
18.08
Hiacynt
pr. Walenty [bez nazwiska] i
Marianna Bryjtowka (?), nieprawe
ucz. Bartłomiej i Gertruda Dzieccik
2007
19.08
Marianna
pr. Józef i Marianna Królik
2008
21.08
Marianna
pr. Jan i Róża Gawlak
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Kipigrochowa
sł. Kazimierz Iwankowicz i Marianna
Pietronikowa, oboje z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ucz. Stanisław Borek i sł. Marianna
Rospędzka z Radomska
sł. Lambert Kipigroch i Anna
Borowiecka panna z Cholwarków
Serbastian Piotronik z Radomska i
Urszula Brzuchanczyna z
Radziechowic
Antoni Fiałkowski i Franciszka
Bartnikowka, oboje ze Strzałkowa
Krzysztof Garboski i Marianna
Krolikowska, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Marianna
Rospencka z Radomska
Wojciech Wołłoszewicz i sł.
Marianna Kipigrochowa z Radomska
sł. Piotr Korzeniowski z Radomska i
Gertruda Popiołczynowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Maciej Czyżowski i ur. Elżbieta
Garbowska z Radomska
sł. Kazimierz Iwankowicz i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Wojciech Janicki i szl. Anna
Więckoska z Ładzic
Jan Iwankowicz i Gertruda
Sperkowka, oboje z Radomska
sł. Józef Szymański i sł. Ewa
Sękowska
ks. Jan Kozubczyński i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszowicz
106
106
106
106
106
106
106v
106v
106v
106v
106v
106v
106v
107
107
107
145
2009
21.08
Róża
ucz. Paweł i Ewa Borowieccy
Bogwidzowy
2010
1.09
Jan
ucz. Adam i Salomea Rębieccy
Orzechów
2011
1.09
Marianna
pr. Wawrzyniec i Marianna Nowak
2012
9.09
Marianna
pr. Łukasz i Gertruda Martela
Stobiecko
Szlacheckie
Szczepocice
2013
12.09
Mateusz
pr. Kazimierz i Marianna Szwedziak
Bartodzieje
2014
12.09
Mateusz
pr. Lambert i Łucja Symułka
Radziechowice
2015
[brak]
Teresa
Aleksandra
konwersja z judaizmu
uwaga: do skarbony
Płoszów
2016
17.09
Marianna
ucz. Grzegorz i Helena Barteccy
Radomsko
2017
17.09
Helena
pr. Wojciech i Jadwiga Brzuchania
Radziechowice
2018
20.09
Marianna
nie podano
2019
20.09
Mateusz
Teresa Cieszkowska, ojciec
nieznany
sł. Stanisław i Marianna Urbanek
2020
21.09
Mateusz
Marcin i Agnieszka Ciupa
2021
21.09
Mateusz
Stanisław i Marianna Kłodos
2022
24.09
Marianna
2023
24.09
Marianna
ucz. Józef i Marianna
Szczepanowscy
ucz. Stanisław i Katarzyna Dryja
2024
30.09
Teresa
pr. Maciej i Marianna Poterała
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Piaszyce
ks. Stanisław Przechlewski i sł.
Elżbieta Garboska z Radomska
sł. Ostrowicz [bez imienia] i
Magdalena Węgrzynowa z
Orzechowa
sł. Antoni Szablowski i Marianna
Pietronikowka, oboje z Radomska
sł. Józef Szybiński rajca i sł. Elżbieta
Chorubska
Michał Pajęcki i Zofia
Jadamkowiczowa z przytułku
ucz. Lambert Kipigroch i ucz.Elżbieta
Gabrowska z Radomska
ur. Aleksander Zamojski i ur. Teresa
Rogojska z Kietlina
Kazimierz Iwankowicz i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z
Radomska
ucz. Krzysztof Garbowski i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ucz. Krzysztof Garbowski i Marianna
Woźniakowiczowa z Radomska
sł. Krzysztof Pietronik i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
Stanisław Borek i Ewa Lugowcowa
ze Stobiecka
Walenty Wolski i Marianna
Bartnikowka ze Strzałkowa
Kazimierz Oleśkiewicz i Regina
Bielicowa, oboje z Radomska
ucz. Piotr Krolik i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni Jurski z Płoszowa i sł. Anna
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
107
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Konstanty
Sawicz
Jan Jarząbek
107
107
107
107
107v
107v
107v
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
107v
Jan Jarząbek
107v
Jan Jarząbek
107v
Andrzej
Siudziński
107v
Wojciech
108
107v
107v
107v
146
2025
30.09
Teresa
ucz. Marek i Anna Szymczak
Radziechowice
2026
7.10
Łukasz
Radomsko
2027
7.10
Franciszek
Ksawery
sł. Kazimierz i Marianna
Iwankowicz
ucz. Sebastian i Marianna
Czerwińscy
2028
7.10
Teresa
ucz.Walenty i Agnieszka Urbanek
Radomsko
2029
15.10
Łukasz
pr. Maciej i Marianna Łęscy
Bogwidzowy
2030
16.10
Teresa
pr. Filip i Marianna Chrzanowscy
Szoczówka
2031
17.10
Łukasz
pr. Jan i Gertruda Lochinka
Bartodzieje
2032
22.10
Urszula
pr. Tomasz i Konstancja Gawlak
Radziechowice
2033
22.10
Jan Kanty
Wojciech i Marianna Szymczak
Radziechowice
2034
22.10
Antoni
Michał i Marianna Pajęccy
[nie podano]
2035
27.10
Elżbieta
ucz. Józef i Marianna Brzuchania
Radziechowice
2036
29.10
Marcin
pr. Bartłomiej i Marianna Gawałek
Radziechowice
2037
29.10
Elżbieta
pr. Szymon i Marianna Słomka
Radziechowice
2038
29.10
Katarzyna
pr. Jan i Zofia Kamos (?)
Wygoda
2039
1.11
Marianna
pr. Mateusz i Katarzyna Brodziak
Orzechów
2040
1.11
Elżbieta
szl. Franciszek i Agnieszka
Zieleńscy
Orzechów
Radomsko
Zbroina ze Stobiecka Miejskiego
Sebastian Pietroski i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
sł. Józef Szymański rajca i sł. Regina
Bieliczowa z Radomska
sł. Grzegorz Kopiec i Rozalia
Węgrzynowiczowa, oboje z
Radomska
sł. Jakub Bielicz i Róża
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Karol Chorubski i Marianna
Żarkowa z Bogwidzowów
Grzegorz Kopiec i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Urbanek i sł. Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
sł. Sebastian Piotrowski i Marianna
Królikowiczowa, mieszczanie
sł. Lambert Kipigroch i ucz. Apolonia
Reszczyna z Radziechowic
Jakub Bielicz i Marianna Borowikowa
z Radomska
ucz. Stanisław Kowalik ze Stobiecka
Miejskiego i Apolonia Reszczyna z
Radziechowic
sł. Lambert Kipigroch i Urszula
Brzuchaniowa z Radziechowic
Aleksy Bąkowski i Elżbieta
Popiołkowa z Radziechowic
sł. Karol Horubski i Marianna
Rospędzka, oboje z Radziechowic
pr. Klemens Starostka i Julianna
Ostrowiczowa, oboje z Orzechowa
ur. Marcin Rzeszowski i
ur. Marianna Komornicka panna
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
108
108
108
108
108
108
108
108
108v
108v
Andrzej
Siudziński
108v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
108v
108v
108v
108v
108v
147
2041
4.11
Elżbieta
pr. Dominika i Magdalena Mucha
Radziechowice
2042
6.11
Marcin
ucz. Piotr i Marianna Wolscy
Stobiecko
2043
11.11
Marcin
pr. Adam (?) i Małgorzata Cichuta
Bogwidzowy
2044
17.11
17.11
pr. Wawrzyniec i Regina [nie
wpisano nazwiska]
sł. Grzegorz i Regina Kopec
Okrajszów
2045
Radomsko
2046
17.11
Stanisław
Kostka
Stanisław
Kostka
Elżbieta
pr. Marcin i Gertruda Cyron
Radziechowice
2047
21.11
Feliks
Marianna, ojciec nieznany
Okrajszów
2048
24.11
Katarzyna
ucz. Kazimierz i Franciszka
Smolarczyk
Stobiecko
Miejskie
2049
25.11
Andrzej
sł. Łukasz i Zofia Kępscy
Radomsko
2050
25.11
Katarzyna
Krzysztof i Zofia Kubica
Strzałków
2051
25.11
Marcin
sł. Mikołaj i Marianna Szwedzik
Radomsko
2052
23.11
Elżbieta
ucz. Wojciech i Marianna Taska
2053
23.11
Elżbieta
2054
17.11
Stanisław
pr. Piotr i Agnieszka Kapcia
(Kapica)
sł. Maciej i Marianna Broszkiewicz
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
2055
17.11
Gertruda
sł. Kacper i Apolonia Mineccy
Radomsko
2056
1.12
Andrzej
pr. Tomasz i Anna Koper
Stobiecko
Szlacheckie
2057
8.12
Marianna
pr. Mikołaj i Gertruda Starostka
Radziechowice
Radomsko
ucz. Antoni Lipanowski i Marianna
Kuliśka z Radziechowic
sł. Krzysztof Garboski i Barbara
Woźniacka, oboje z Radomska
sł. Karol Horubski i sł. Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i sł.
Rozalia Oleśkiewiczowa z Radomska
ur. Ludwik Ichyniatoski i
sł. Marianna Miroska z Radomska
Aleksy Bąblowski z Radziechowic i
Barbara Woźniakowa z Radomska
Wojciech Kowalski z Kietlina i
Barbara Woźniakowa z Radomska
ucz. Mikołaj Szwedzik z Radomska i
Marianna Mojszczanka panna ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Jakub Bielicz i Petronela Rexina z
przytułku
ks. Jan Jarząbek i Zofia Kłodoska ze
Strzałkowa
sł. Jakub Bielicz i Gertruda Bartecka
ucz. Stanisław Kowalik ze Stobiecka i
sł. Regina Bieliczowa z Radomska
Stanisław Kowalik i sł. Regina
Bieliczowa
sł. Józef Szymański rajca i sł. Ewa
Korzeniowska
Lambert Kipigroszek i Helena
Sękowska
pr. Jan Wlaźlak ze Strzałkowa i pr.
Marianna Owczarka ze Stobiecka
Szlacheckiego
Aleksy Bąblowski z Radziechowic i
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
108v
108v
108v
109
109
109
109
109
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
109
Wojciech
109v
109
109
109
109v
109v
109v
109v
148
2058
15.12
Tomasz
pr. Stefan i Katarzyna Leszek
Strzałków
2059
15.12
Tomasz
ucz. Andrzej i Agnieszka Fortelak
Radomsko
2060
19.12
Ewa
Jan i Katarzyna Czyżowscy
Radomsko
2061
21.12
Tomasz
pr. Jan i Marianna Janerka
Orzechów
2062
21.12
Wiktoria
szl. Baltazar i Ewa Plaskowscy
Strzałków
2063
22.12
Ewa
pr. Błażej i Zofia Kopercik
2064
27.12
Agnieszka
sł. Kacper i Katarzyna Grabarczyk
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
2065
29.12
Agnieszka
ucz. Stefan i Zofia Wieźny
Radomsko
2066
6.12
Marianna
ucz. Antoni i Barbara Terka
Radomsko
2067
12.12
[nie podano]
sł. Marcin i Ewa Śmieszkiewicz
Radomsko
2068
24.12
Ewa
ucz. Stanisław i Elżbieta Chrostek
Radomsko
2069
25.12
Kacper
ucz. Sebastian i Agnieszka Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
2070
26.12
Ewa
pr. Maciej i Jadwiga Nowak
Orzechów
2071
27.12
Jan
sł. Jan i Franciszka Karasek
Radomsko
ur. Apolonia Grabowska z
Cerkawizny
Antoni Lipczowski i Marianna
Binowka panna, oboje z Radomska
Krzysztof Grabowski i Marianna
Angrecka z Radomska
Regina Bieliczowa i Maciej
Broszkiewicz, oboje z Radomska
Adam Rambecki i Małgorzata
Przeradzina ze Strzałkowa
ucz. Baltazar Szczerbik i Łucja
Androcka, oboje z Radomska
Krzysztof Garboski i Petronela
Rexińska, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i sł. Jadwiga
Gawęcka, mieszczanie
sł. Wojciech Kosmalski i Marianna
Iwankowiczowa, mieszczanie
sł. Józef Szymański rajca i sł.
Marianna Kipigrochowa, mieszczanie
sł. Piotr Cichocki i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
sł. Wojciech Kosmalski i Elżbieta
Krawczykowa, oboje z Radomska
Wojciech Ciupa i Franciszka
Woszczyna panna ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni Fiałkowski ze Strzałkowa i
Barbara Woszczanka
Lambert Kipigroch i Rozalia
Lipszyńska, oboje z Radomska
Wołoszewicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
109v
109v
109v
109v
110
110
110
110
110
110
110
Jan
Kozubczyński
110
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
110v
110v
1755
149
L.p
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
2072
1.01
Agnieszka
pr. Jakub i Małgorzata Worwak
Szczepocice
2073
5.01
Kacper
ucz. Michał i Małgorzata Goryski
Radomsko
2074
15.01
Agnieszka
ucz. Antoni i Elżbieta Grabarz
Radziechowice
2075
16.01
Agnieszka
sł. Antoni i Magdalena Wolscy
Radomsko
2076
16.01
Antoni
sł. Paweł i Apolonia Wąsikiewicz
Radomsko
2077
18.01
Sebastian
sł. Antoni i Marianna Karasek
Radomsko
2078
15.01
Agnieszka
ucz. Adam i Ewa Kowalik
Stobiecko
Miejskie
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszewicz
2079
20.01
Agnieszka
sł. Marcin i Jadwiga Bąblowscy
Radomsko
2080
22.01
Marianna
ucz. Augustyn i Agnieszka Popiołek
Radziechowice
2081
24.01
Agnieszka
sł. Krzysztof i Marianna Olczyk
Radomsko
2082
26.01
Agnieszka
ucz. Jan i Elżbieta Majchrowscy
Stobiecko
2083
26.01
Antoni i Jadwiga Wolscy
Strzałków
2084
2.02
Jan
Chryzostom
Błażej
pr. Lambert i Magdalena Wolscy
Strzałków
2085
1.02
Agnieszka
Tomasz i Urszula Grzegorzkowic
Radomsko
Aleksy Bąblowski i Barbara Zbroina,
oboje z Radziechowic
sł. Wojciech Kosmalski i Marianna
Zajączka z Zakrzewa
ucz. Błażej Woźniaczek i Apolonia
Reszczyna, oboje z Radziechowic
Sebastian Piotrowski i Marianna
Wolska, oboje z Radomska
sł. Jakub Bielicz i Marianna Bartecka
panna, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i sł. Róża
Oleśkiewiczowa
ucz. Łukasz Wróblewski z Radomska
i ucz. Katarzyna Papiernikowna ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Franciszek Grzegorzkowicz z
Radomska i ucz. Elżbieta Popiołkowa
z Radziechowic
Wawrzyniec Woźniaczek z
Radziechowic i Marianna Kuliśka,
oboje z Radziechowic
sł. Marcin Jędrychowicz i Marianna
Mirowska z Radomska
Andrzej Biały i Elżbieta Sperkowna
ze Stobiecka
Jakub Choszczeński i Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
Walenty Jedynak z żoną [nie podano
imienia]
Wojciech Kosmala i Rozalia
Starościanka, oboje z Radomska
Strona
110v
110v
110v
110v
110v
110v
110v
Stanisław
Przechlewski
111
Wojciech
Wołoszewicz
111
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
111
111
111
111
111
150
2086
1.02
Agnieszka
Sebastian i Barbara Szczepanik
Radomsko
2087
1.02
Walenty
Jakub i Agnieszka Kowalczyk
Stobiecko
Miejskie
2088
4.02
Agata
Bartłomiej i Gertruda Borowieccy
Folwarki
2089
2090
7.02
9.02
Dorota
Walenty
pr. Maciej i Krystyna Krawczyk
ucz. Stanisław i Ewa Kowalik
Zawada
Stobiecko
2091
9.02
Dorota
pr. Kacper i Jadwiga Tkaczyk
Ładzice
2092
10.02
Apolonia
pr. Wojciech i Gertruda Sobieraj
Szczepocice
2093
21.02
Franciszka
Wojciech i Magdalena Bielicz
Radomsko
2094
21.02
Maciej
ucz. Stanisław i Marianna Sęk
Stobiecko
2095
21.02
Maciej
ucz.Teofil i Helena Karasek
Radomsko
2096
23.02
Maciej
pr. Wojciech i Agnieszka Kowalscy
Kietlin
2097
23.02
Maciej
Radziechowice
2098
24.02
Gertruda
pr. Grzegorz i Marianna
Woźniaczek
Wojciech i Gertruda Starostka
Strzałków
2099
24.02
Franciszka
ucz. Piotr i Elżbieta Ościk
Stobiecko
2100
24.02
Franciszka
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
Stobiecko
2101
26.02
Kazimierz
pr. Wojciech i Gertruda Klekowscy
Brudzice
2102
28.02
Franciszka
ucz. Urban i Gertruda Kowalczyk
Radomsko
Lambert Kipigroch i Rozalia
Oleskiewiczowa z Radomska
Walenty Wolski i Gertruda
Dzieciczowka ze Stobiecka
Miejskiego
Lambert Kipigroch i Ewa Sękowska z
Radomska
Marcin Kosek i Marianna Borkowa
ks. Wojciech Wołłoszowicz i
Marianna Kipigrochowa z Radomska
Michał Pajęcki i Katarzyna Janicka z
Radomska
Lambert Kipigroch i Ewa Pałda ze
Szczepocic
ks. Wojciech Wołłoszowicz
prebendarz św. Rocha w Stobiecku,
wikariusz i ur. Teofila Stanisławska
Jan Iwankowic i Elżbieta Borkowa z
Radomska
Tomasz Starostka i Ewa Korzenioska
z Radomska
ur. Wojciech Gomloski i Gertruda
Majchrzakowa z Kietlina
Józef Szymański i Barbara
Woźniakowiczowa z Radomska
Krzysztof Bednarski i Marianna
Starościanka
Łukasz Borek i Marianna Lugowcowa
ze Stobiecka
Jan Cupek i Marianna Wolska z
przedmieścia Stobiecko
ks. Jan Kozubczyński i Zofia
Zieleńska panna z Radomska
Andrzej Marski i Helena Królikowa
ze Stobiecka
Jan Jarząbek
111
Jan Jarząbek
111
Jan Jarząbek
111v
Jan Jarząbek
Łukasz
Chrzanowski
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
111v
111v
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
111v
111v
111v
111v
111v
112
112
112
112
112
112
112
151
2103
27.02
Kazimierz
ucz. Jan i Jadwiga Latosińscy
Radomsko
2104
5.03
Gertruda
pr. Maciej i Gertruda Błędniak
Strzałków
2105
7.03
Franciszka
ucz. Maciej i Magdalena Muszeńscy
Stobiecko
2106
4.03
Gertruda
pr. Wojciech i Kunegunda Wolscy
Strzałków
2107
4.03
Kazimierz
2108
8.03
Franciszka
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
2109
19.03
Gertruda
ucz. Tomasz i Ewa Kwarta
uwaga: od tego miejsca do skarbony
ucz. Krzysztof i Krystyna
Smolarczyk
ur. Jan i Zofia Rusłowscy
Ładzice
2110
19.03
Gertruda
pr. Wojciech i Franciszka Purola
Bogwidzowy
2111
19.03
Gertruda
Jakub i […] Borek
Radziechowice
2112
24.03
Marianna
Jakub i Konstancja Stępnik
Płoszów
2113
24.03
Jan
Maciej i Marianna Marczyk
Radziechowice
2114
27.03
Marianna
Piotr i Gertruda Dziegieć
Radomsko
2115
29.03
Marianna
Tomasz i Katarzyna Szatkoscy
Orzechów
2116
13.04
Agnieszka
pr. Maciej i Katarzyna Olczyk
Kietlin
2117
15.04
Wojciech
Michał i Brygida (?) Koper
2118
19.04
Wojciech
pr. Antoni i Marianna Ziaja
Stobiecko
Szlacheckie
Zakrzówek
2119
20.04
Katarzyna
sł. Jan i Felicjanna Iwankowicz
Radomsko
pr. Wawrzyniec Cieślik z młyna
Robak i sł. Rozalia Oleśkiewiczowa z
Radomska
Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i ucz.
Marianna Kipigrochowa z Radomska
ks. Jan Kozubczyński komendarz i
Helena Wędzonkoska
Stanisław Starostka i Zofia Kłodoska
ze Strzałkowa
Paweł Więckiewicz ze Strzałkowa i
Gertruda Sękowska z Radomska
Stanisław Borek i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ur. Grzegorz Więckowski i ur. Zofia
Renoska (?)
Krzysztof Garboski i Agnieszka
Jędrzejczykowa
Marcin Bąblowski i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Andrzej Jura i Marianna Gardełkowa
z Kietlina
Wojciech Kosmalski i Elżbieta
Borkowa
Piotr Czachoski i Marianna
Pietronikowa, oboje z Radomska
Lambert Kipigroch i Zofia
Michałowska z Orzechowa
Stanisław Olczyk z Okrajszowa i
Marianna Jurzonka z Płoszowa
Adam Witkowski i Barbara
Woźniakowiczowa z Radomska
sł. Karol Horubski i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i sł. Marianna
Mirowska z Radomska
Andrzej
Siudziński
112
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
112v
112v
112v
112v
112v
112v
112v
112v
112v
113
113
113
113
113
113
113
8.04
Wincenty
sł. Tomasz i Ewa Starostka
Radomsko
2121
11.04
Wincenty
ucz. Kacper i Marianna Starostka
Folwarki
2122
23.04
Grzegorz
ucz. Wojciech i Zofia Łęscy
Radomsko
2123
23.04
Wojciech
pr. Mikołaj i Elżbieta Grabowscy
Szczepocice
2124
28.04
Katarzyna
ucz. Bartłomiej i Gertruda Popiołek
Stobiecko
2125
11.05
Zofia
pr. Józef i Katarzyna Bartnik
Strzałków
2126
13.05
Stanisław
ucz. Tomasz i Elżbieta Klekowscy
Klęk
2127
15.05
Jan
Nepomucen
pr. Franciszek i Marianna Koćwin
2128
15.05
2129
20.05
Jan
Nepomucen
Petronela
ur. Wojciech i Marianna
Hoszczyńscy
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
Szczepocice, z
dóbr
duchownych
Radomsko
Płoszow
2130
20.05
Jan
2131
25.05
2132
9.06
Urban
Antoni
Antoni
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Wolscy
Marianna Szychowska, ojciec
nieznany
sł. Łukasz i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
2133
9.06
Małgorzata
ucz. Sebastian i Anna Gołębiccy
Radomsko
2134
10.06
Antoni
pr. Bartłomiej i Ulianna Otulscy
Bartodzieje
2135
25.05
Antoni
pr. Piotr i Katarzyna Florek
Ładzice
2136
10.06
Antoni
ucz. Mikołaj i Gertruda Pierzak
Folwarki
152
2120
sł. Kazimierz Oleszkiewicz i Elżbieta
Borkowa, mieszczanie
Wojciech Surmacki i sł. Marianna
Kipigrochowa
ingenuus (wykształcony) Wojciech
Surmacki i Marianna Kipigrochowa,
oboje z Radomska
pr. Antoni Fiałkowski i Franciszka
Kretowka, oboje z Bobrów
Stanisław Borek i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Tomasz Kubica kawaler i Barbara
Starościna, oboje ze Strzałkowa
ks. Jan Kozubczyński i sł. Marianna
Rospędzka
sł. Łukasz Janicki organista i
Marianna Starościanka panna ze
Stobiecka Miejskiego
Benedykt Dymowski i Marianna
Mirowska z Radomska
sł. Adam Miroski ławnik i Łucja
Jędryszkowa z Ostoi
sł. Jakub Bielicz ławnik i ucz. Anna
Zbroina ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Krzysztof Garbowski i ur. Anna
Kulakowska
sł. Sebastian Piotrowski i sł. Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
sł. Lambert Kipigroch i Rozalia
Oleskiewiczowa z Radomska
Walenty Wolski z Radomska i
Marianna Karaskowa z Radomska
Michał Laczkowski i ur. Katarzyna
Bobrownicka panna, oboje z Kietlina
sł. Wojciech Kosmalski i
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
113
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
113v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
113
113v
113v
113v
113v
113v
113v
113v
113v
114
114
114
114
114
114
153
2137
16.06
Marianna
Stefan i Marianna Bałut
Młodzowy
2138
19.06
Marianna
sł. Maciej i Ewa Sękowscy
Radomsko
2139
21.06
Jan
Chrzciciel
ucz. Kazimierz i Teresa Szczepanik
Stobiecko
Miejskie
2140
23.06
Jan
pr. Marcin i Rozalia Macioszek
Radziechowice
2141
23.06
Piotr
Wojciech i Marianna Zatoń
Szczepocice
2142
27.06
Marianna
pr. Józef i Marianna Chałupczak
Radziechowice
2143
30.06
Paweł
pr. Adam i Zofia Maj
2144
3.07
Marianna
ucz. Szymon i Elżbieta Dryja
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
2145
3.07
Elżbieta
pr. Antoni i Jadwiga Paweł
Strzałkow
2146
3.07
Małgorzata
Antoni i Apolonia Jurga
Płoszów
2147
3.07
Marianna
Tomasz i Elżbieta Wrześniowscy
Radomsko
2148
11.07
Jan z Dukli
Radomsko
2149
16.07
Aleksy
2150
22.07
Jakub
ucz. Krzysztof i Marianna
Popowscy
pr. Mikołaj Chojał [imienia żony nie
podano]
Marcin i Magdalena Kosek
Radomsko
2151
25.07
Jakub
pr. Walenty i Katarzyna Bałut
Młodzowy
2152
26.07
Jakub
sł. Kacper i Marianna Przegięccy
Radomsko
Piaszczyce
sł. Katarzyna Kornalewiczowa
Mikołaj Jędrzejczyk i Marianna
Cichucina, oboje z Młodzowów
Sebastian Piotrowski i Marianna
Kuroskowa, oboje z Radomska
sł. Józef Szymański burmistrz i
Agnieszka Szymczakowa ze
Stobiecka Miejskiego
[...] i Ewa Kowalikowa ze Stobiecka
Miejskiego
Wawrzyniec Kipigroch i Marianna
Lichonczanka panna ze Stobiecka
Miejskiego
Wojciech Zimoń i Marianna
Kipigrochowa
Krzysztof Garboski i Zofia
Jadamikowiczowa z Radomska
sł. Maciej Strąkowic i sł. Regina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Adam Bernacki z Radomska i
Katarzyna Starościna ze Strzałkowa
Józef Szymański rajca i Małgorzata
Bieliczowa z Radomska
Dymitr Dymowski i Katarzyna
Janiczowa z Radomska
Lambert Kipigroch i Krystyna
Krawczykowa z Zawady
pr. Wawrzyniec Cieślik z Ostoi i
ucz. Jadwiga Latosińska z Radomska
Stanisław Kowalik i Elżbieta
Garboska z Radomska
Stefan Bałut i ucz. Marianna
Minowska z Radomska
sł. Józef Szymański i Helena
Wrześniowska
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
114
114
114
114
114v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
114v
Jan Jarząbek
114v
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
114v
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
114v
114v
114v
114v
114v
115
115
115
154
2153
27.07
Piotr
ucz. Aleksy i Elżbieta Kowalik
Stobiecko
Miejskie
2154
27.07
Jakub
pr. Marcin i Zofia Olborscy
Okrajszów
2155
7.08
Marianna
pr. Walenty i Agata [...]
nie podano
2156
8.08
bliźnięta:
Marianna i
Róża
ucz. Hiacynt i Elżbieta Borek
Stobiecko
Miejskie
2157
15.08
Marianna
pr. Kazimierz i Marianna Szklarz
Szczepocice
2158
15.08
Roch
Szczepocice
2159
20.08
Hiacynt
pr. Grzegorz Winczorek [żony nie
wymieniono]
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
2160
25.08
Ludwik
pr. Łukasz i Zofia Kobylańscy
2161
6.09
Marianna
sł. Piotr i Apolonia Barbarczak
2162
8.09
Marianna
2163
8.09
Joachim
Zofia Sroczyńska wdowa, ojciec
nieznany
ucz. Fraciszek i Agnieszka Zbroja
Radziechowice
2164
12.09
Marianna
pr. Jan i Rozalia Bartnik
Strzałków
2165
12.09
Marianna
ucz. Maciej i Agnieszka Jachowicz
Radomsko
2166
21.09
Maciej
pr. Jan i Krystyna Winiarczyk
Ładzice
2167
18.09
Lambert
Stanisław i Jadwiga Bogusik
Radomsko
2168
23.09
Marianna
ucz. Łukasz i Helena Borek
Stobiecko
Miejskie
Cholwarki
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Saniki
sł. Jakub Bielicz i ucz. Elżbieta
Stępniowka panna ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Piotr Błaszczyk i Gertruda
Milinkowka, oboje z Okrajszowa
ks. Jan Jarząbek i Marianna Mirowska
z Radomska
Kazimierz Szczepanik i Zofia (?)
Wodzińska ze Stobiecka Miejskiego
Sebastian Piotrowski i Marianna
Koskowa, oboje z Radomska
Józef Surmacki i Elżbieta Garboska z
Radomska
Józef Surmacki i Elżbieta Garboska z
Radomska
Lambert Kipigroch i Katarzyna
Karnalewiczowa z Cholwarków
Lambert Kipigroch i Elżbieta
Garboska, oboje z Radomska
ucz. Mikołaj Szwedzik i Marianna
Karaskowa, oboje z Radomska
Kapcer Szczerbik i Marianna
Kowalikowka z Sanik
Józef Śmigiel i Jadwiga Dziekciowka
ze Stobiecka Miejskiego
Kacper [nie podano nazwiska] i Agata
Wrońska z Pokraki
Michał Pajęcki i Zofia
Jadamowiczowa z Radomska
ucz. Lambert Kipigroch i Helena
Wędzonczonka ze Stobiecka
ucz. Krzysztof Gaborski i Barbara
Terska, oboje z Radomska
ucz. Helena Borkowa i Wawrzyniec
Wolski ze Stobiecka
Antoni
Bernacki
115
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
115
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
115
115
115
115
115v
115v
115v
115v
115v
115v
115v
115v
115v
116
2169
23.09
Wieża
2170
Jakub i Marianna Pileccy
Bartodzieje
2171
1.10
Marianna
pr. Paweł i Marianna Bernatek
Szczepocice
2172
28.09
Michał
ucz. Szymon i Marianna Makowscy
Pietrowek
2173
30.09
Michał
ucz. Andrzej i Urszula Kaczka
Radomsko
2174
6.10
Brygida
pr. Maciej i Katarzyna Stępnik
Radziechowice
2175
6.10
Franciszek
ucz. Antoni i Zofia Zbroja
Stobiecko
Miejskie
2176
9.10
Jadwiga
Paweł i Marianna Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
2177
13.10
Franciszek
Zdania
2178
13.10
Jadwiga
2179
15.10
Jadwiga
Maciej i Barbara [nie podano
nazwiska]
ucz. Stanisław i Agnieszka
Kipigroch
sł. Łukasz i Marianna Hudkiewicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2180
16.10
Jadwiga
pr. Antoni i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
2181
14.10
Łukasz
ucz. Andrzej i Jadwiga Borek
Stobiecko
Miejskie
2182
21.10
Urszula
pr. Józef i Marianna Prochowscy
Ładzice
2183
21.10
Jan
ucz. Mikołaj i Marianna Zbroja
Stobiecko
155
ucz.Walenty i Gertruda Pierzak
1.10
bliźnięta:
Stanisław
Michał i
Teresa
Jadwiga
Marianna
ks. Stanisław Przechlewski i sł. Ewa
Sękowska
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Katarzyna Karnalewiczowa z
Folwarków
Józef Szymański i Petronela
Kozłoska, oboje z Radomska
Krzysztof Garboski i Marianna
Karaskowa
Kacper Szczerbik i Marianna
Siewierowka ze Szczepocic
Stanisław Kowalik i Petronela
Kozłoska z Radomska
Błażej Woźniaczeki Marianna Kuliśka
(?), oboje z Radziechowic
Adam Kowalczyk i Helena
Wędzonczanka ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Walenty Wolski ławnik i
ucz. Krystyna Smolarczykowa ze
Stobiecka Miejskiego
Kacper Szczerbik [drugiej osoby nie
wpisano]
Jan Kicki żebrak i Petronela Rexina z
Radomska
Adam Mirowski i Marianna
Karaskowa z Radomska
sł. Sebastian Piotrowski z Radomska i
Apolonia Kulisiowka z Radziechowic
ks. Jan Kozubczyński i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
Krzysztof Garboski i Rozalia
Barteczanka panna
Antoni Lipowski i Elżbieta
Jan Jarząbek
116
Jan Jarząbek
116
Jan Jarząbek
116
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszowicz
116
116
116
116
Andrzej
Siudziński
116
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
116v
Jan
Kozubczyński
Jan
116v
116v
116v
116v
116v
116v
156
2184
21.10
Jan
ucz. Paweł i Jadwiga Krępoch
2185
26.10
Szymon
pr. Błażej i Regina Kowalczyk
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Dąbrówka
2186
22.10
Wojciech
pr. Stefan i Marianna Błędny
Strzałków
2187
26.10
Katarzyna
sł. Jacenty i Magdalena Kozłowscy
Radomsko
2188
26.10
Tadeusz
Agnieszka, ojciec nieznany
Piaszczyce
2189
1.11
Cecylia
pr. Lambert i Małgorzata Kujawa
Piaszczyce
2190
3.11
Elżbieta
ucz. Wojciech i Agnieszka Król
Stobiecko
2191
7.11
bliźnięta:
Marianna i
Elżbieta
ucz. Wawrzyniec i Urszula Marczyk
Bogwidzowy
2192
8.11
Salomea
Radomsko
2193
9.11
Salomea
ucz. Lambert i Barbara
Woźniakowicz
Grzegorz i Gertruda Barteccy
Radomsko
2194
9.11
Marianna
pr. Wojciech i Marianna Bernatek
Szczepocice
2195
14.11
Gertruda
ucz. Michał i Julianna Wrońscy
Radomsko
2196
20.11
Katarzyna
ucz. Andrzej i Gertruda Biały
2197
21.11
Marianna
sł. Marcin i Marianna Kozłowscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2198
22.11
Andrzej
Maciej i Urszula Klekot
Radomsko
2199
23.11
Andrzej
Andrzej i Gertruda Parlok
Bogwidzowy
Wrześniowska z Radomska
Maciej Pikulski i Franciszka
Wolszczanka panna
pr. Jan Cieślik z Dąbrówki i Marianna
Pajęcka ze szpitala
szl. Bartłomiej Fedrowicz i Petronela
jego żona, z dworu w Strzałkowie
ks. Jan Kozubczyński i sł. Magdalena
Adamkowcowa z Radomska
Tomasz Jurka i Rozalia Ostojczanka z
Płoszowa
Marcin Wędzonka i Regina
Stępniowa z Okrajszowa
ks. Wojciech Wołłoszewicz
prebendarz w Stobiecku i Elżbieta
Królikowa ze Stobiecka
ucz. Krzysztof Kuźnik i sł. Marianna
Szymańska z Radomska
ucz. Walenty Pierzak i Elżbieta
Garboska z Radomska
ks. Jan Jarząbek i Elżbieta
Wrześniowska z Radomska
Tomasz Starostka i Magdalena
Adamkowiczowa
Stefan Błędny i Franciszka
Wolszczynka ze Stobiecka
sł. Tomasz Starostka z Radomska i
Zofia Tatarzyna żebraczka
ucz. Ambroży [...]czowski i Ewa
Kowalikowa ze Stobiecka
szl. Dymitr Dymowski i sł. Marianna
Karaskowa, oboje z Radomska
Józef Szymański i Marianna
Mieroska, oboje z Radomska
Dymitr Dymowski i Marianna
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
116v
116v
116v
117
117
117
Jan
Kozubczyński
117
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
117
Jan Jarząbek
117
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
117
Jan Jarząbek
117
117
117v
117v
117v
157
2200
23.11
Andrzej
pr. Tomasz i Marianna Bogdon
Ładzice
2201
23.11
Bartłomiej
pr. Maciej i Jadwiga Lizak (?)
Bogwidzowy
2202
30.11
Barbara
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
2203
2204
brak
1.12
Leonard
Barbara
Jan i Agata Kępscy
pr. Wojciech i Zofia Marszałek
[nie podano]
Bogwidzowy
2205
30.11
Andrzej
pr. Mikołaj i Agata Jędrzejczyk
Młodzowy
2206
1.12
Jan Andrzej
2207
6.12
Marianna
szl. Tomasz i Konstancja ze
Skotnickich Janikowscy
ucz. Jan i Rozalia Papierniak
2208
4.12
pr. Maciej i Zofia Wieczorek
2209
6.12
Piotr
Chryzolog
Mikołaj
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
sł. Krzysztof i Jadwiga Bednarscy
Radomsko
2210
7.12
Andrzej
pr. Stanisław i Barbara Papierniak
Szczepocice
2211
8.12
Marianna
Lambert i Magdalena Borowik
Świerznica
2212
11.12
Tomasz
ucz. Mikołaj i Marianna Szwedzik
Radomsko
2213
14.12
Marianna
Jadwiga Jaworska, ojciec nieznany
2214
14.12
Marianna
pr. Piotr i Marianna Błaszczyk
Stobiecko
Pańskie
Okrajszów
2215
14.12
Marianna
pr. Jan i Marianna Popiołczyk
Radziechowice
2216
18.12
Tomasz
sł. Marcin i Antonina Zieleńscy
Radomsko
2217
21.12
Tomasz
ucz. Maciej i Marianna Wolscy
Stobiecko
Mieroska z Radomska
Wojciech Janic i Małgorzata
Alanoska z Radomska
Adam [...] i Marianna Koskowka
ucz. Maciej Marczyk z Radomska i
Marianna Jużyna z Płoszowa
Lambert Kipigroch (?) i Marianna [...]
Hiacynt Bałutek i Zofia
Jadamowiczowa z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Elżbieta
Wrześniowska z Radomska
ur. Antoni Wolski podstoli latilo[…] i
ur. Franciszka Bielowska z Krępy
Łukasz Borek i Helena Wędzonkoska
ze Stobiecka
Kacper Szczerbik i Łucja Andrecka
żebraczka
sł. Wojciech Kosmala i Agata
Jachowiczowa, oboje z Radomska
ur. Bartłomiej Federowicz i sł.
Marianna Mirowska
ks. Jan Kozubczyński i Anna Zbroina
ze Stobiecka Miejskiego
pr. Franciszek Wędzonka z Dobryszyc
i Barbara Terska z Radomska
Sebastian Starostka i Zofia
Michniewiczowa z Radomska
Andrzej Jurka i szl. Anna Więckoska
z Ładzic
Wawrzyniec Woźniaczek i Katarzyna
Kulka z Radziechowic
sł. Józef Szymański i sł. Jadwiga
Bednarska z Radomska
Piotr Cemecki i Gertruda
Jan Jarząbek
117v
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Linoski
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
117v
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszowicz
Wojciech
Wołłoszowicz
Antoni
Bernacki
Antoni
117v
117v
117v
117v
117v
118
118
118
118
118
118
118
118v
118v
118v
118v
2218
23.12
Adam
pr. Tomasz i Agnieszka Kruk
Miejskie
Strzałków
2219
27.12
Agnieszka
pr. Piotr i Krystyna Musiałek
Zdania
Dziechciowa ze Stobiecka Miejskiego
Kacper Szczerbik żebrak i Marianna
Białaskowa ze Strzałkowa
ks. Jan Jarząbek i Elżbieta
Wrześniewska z Radomska
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
118v
118v
1756
158
Lp
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
2220
1.01
Marianna
pr. Jakub i Marianna Owczarz
2221
3.01
Agnieszka
ucz. Walenty i Agnieszka Wolscy
2222
brak
Agnieszka
pr. Kacper i Ewa Zatoń
Stobiecko
Pańskie
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
2223
15.01
Agnieszka
ucz. Hiacynt i Barbara Łęscy
Radomsko
2224
15.01
Paweł
pr. Wojciech i Teresa Jędrzejczyk
Bartodzieje
2225
19.01
Szymon
pr. Andrzej i Anna Domagała
Zakrzów
2226
19.01
Antoni
pr. Maciej i Jadwiga Prokostki
Ładzice
2227
9.01
Marianna
sł. Błażej i Marianna Żabiak
Radomsko
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
2228
11.01
Marianna
Strzałków
2229
2230
21.01
26.01
Jan
Paweł
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzywińscy
nieznani
sł. Lambert i Marianna Kipigroch
Strzałków
Radomsko
2231
30.01
Marianna
pr. Antoni i Gertruda Mucha
Radziechowice
2232
31.01
Piotr
ucz. Stanisław i Elżbieta Chrostek
Radomsko
Mateusz Marczyk i Marianna
Jamrozowa z Wierzbicy
ur. Józef Boniecki (?) i sł. Marianna
Miroska z Radomska
Maciej Worwon i Jadwiga
Śpiewaczka, oboje z Widzowa
Kazimierz Iwankowicz i Marianna
Mirowska
sł. Józef Szymański i sł. Marianna
Mirowska, oboje z Radomska
Maciej Starostka i Marianna
Chrostkowska z Radomska
Wojciech Janicki i Jadwiga Bukoska
(?) z Radomska
sł. Adam Mirowski i Marianna
Broszkiewiczowa z Radomska
pr. Antoni Kłodos i Zofia Woluzanka,
oboje ze Strzałkowa
Marcin Martela i Teresa Mierzanka
sł. Adam Mirowski z Radomska i ucz.
Agnieszka Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
Maciej Kuliś i Katarzyna Kuliśka z
Radziechowic
ks. Jan Jarząbek i ucz. Agata
Strona
119
119
119
119
119
119
119
119
Jan Jarząbek
119
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
119
119v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
119v
119v
159
2233
2.02
Błażej
pr. Maciej i Agnieszka Dryja
Radziechowice
2234
3.02
Marianna
sł. Paweł i Agnieszka Wolscy
Radomsko
2235
8.02
Apolonia
pr. Łukasz i Agnieszka Borowik
Strzałków
2236
8.02
Apolonia
pr. Stanisław i Gertruda Nowaczek
Pokraka
2237
14.02
Julianna
sł. Łukasz i Anna Wróbel
Radomsko
2238
14.02
Julianna
Radomsko
2239
12.02
Franciszka
sł. Mikołaj i Marianna [bez
nazwiska]
ucz. Jan i Jadwiga Boruta
Bogwidzowy
2240
15.02
Walenty
pr. Wojciech i Marianna Rylik
Orzechów
2241
14.02
Marianna
Radziechowice
2242
15.02
Helena
pr. Wojciech i Magdalena
Walaszkowicz
ucz. Szymon i Łucja Makuzow
Radomsko
2243
16.02
Maciej
sł. Maciej i Magdalena Jurkowic
Radomsko
2244
21.02
Helena
ucz. Błażej i Magdalena Surmaccy
Radomsko
2245
21.02
Helena
ucz. Jan i Marianna Wolscy
2246
29.02
Helena
pr. Marek i Agnieszka Woźnica
2247
29.02
Kazimierz
ucz. Jan i Katarzyna Kipigroch
2248
30.02
Marianna
pr. Grzegorz i Jadwiga Domagała
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Bobry
Jędrychowiczowa z Radomska
sł. Łukasz Wróbel i Regina
Koprowszczanka ze Stobiecka
Szlacheckiego
sł. Adam Mirowski i sł. Helena
Wrześniowska, mieszczanie
pr. Antoni z młyna Kamionka i
Franciszka Bartnikowa panna ze
Strzałkowa
pr. Wojciech Wolski i Katarzyna
Starościna, oboje ze Strzałkowa
Dymitr Dymowski Węgier i Marianna
Piotrowska, oboje z Radomska
Maciej Szwedzikowicz i Helena
Wrześniowska, oboje z Radomska
Karol Szperkowicz z Radomska i Ewa
Lugowcowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Kazimierz Oleszkiewicz z
Radomska i Ewa Woźniaczonka z
Orzechowa
Sebastian Rutkiewicz i Marianna
Muszanka z Radziechowic
ucz. Błażej Surmacki i Marianna
Trąbska panna, oboje z Radomska
Walenty Wolski i Felicjanna
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
sł. Tomasz Starosta i Marianna
Karaskowa, mieszczanie
Tomasz Starostka i Helena
Kowalikowa ze Stobiecka Miejskiego
Michał Pajęcki i Petronela Rękosina,
oboje ze szpitala
sł. Tomasz Wrześniewski i Marianna
Rozpędzka, oboje z Radomska
Lambert Kipigroch i Marianna
Siudziński
Antoni
Bernacki
119v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
119v
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
119v
119v
119v120
120
120
120
Jan Jarząbek
120
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
120
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
120
120
120v
120v
120v
120v
160
2249
(sic)
30.02
Maciej
pr. Mikołaj i Marianna Grabora
Piaszczyce
2250
30.02
Elżbieta
Franciszek i Anna Kenderscy
Sucha Wieś
2251
30.02
Helena
Piotr i Barbara Minoga
Stobiecko
Miejskie
2252
6.03
Gertruda
Radomsko
2253
5.03
Józef
2254
7.03
Franciszka
Marianna Czerwieńska, ojciec
nieznany,
uwaga: Sebastian Czerwieński przekreślone
ucz. Antoni i Marianna
Sławikowscy
pr. Jan i Jadwiga Sobieraj
Strzałków
2255
13.03
Gertruda
sł. Józef i Marianna Kukleńscy
Radomsko
2256
14.03
Józef
Kietlin
2257
19.03
Józef
pr. Benedykt i Jadwiga
Kaczmarczyk
Piotr i Barbara Owczarz
Strzałków
2258
21.03
Józef
pr. Baltazar i Gertruda Starostka
Strzałków
2259
21.03
Katarzyna
Szymon i Urszula Olczyk
Okrajszów
2260
21.03
Józef
Piaszczyce
2261
25.03
Franciszek
pr. Wawrzyniec i Marianna
Olborscy
ucz. Łukasz i Agnieszka Starostka
2262
25.03
Franciszek
Adam i Małgorzata Przerada
Stobiecko
Miejskie
Grzebień
2263
25.03
Franciszek
pr. Piotr i Jadwiga Sumińscy
Dąbrówka
Radomsko
Moldzina
Michał Łasiczka i ur. Marianna
Gieloska
Bonawentura Urbanek i Marianna
Borkowa z Radomska
Augustyn Szewczyk ze Świernicy i
Marianna Karaskowa ze Stobiecka
Miejskiego
Michał Bielski i Zofia Zieleńska z
Radomska
Dymitr Dymowski Węgier i Ewa
Sękowska, oboje z Radomska
Paweł Wolszczyk ze Strzałkowa i
Marianna Wojtyczkówna panna ze
Strzałkowa
sł. Jakub Bielicz i sł. Marianna
Mirowska
Michał Łączkowski i Marianna
Leśniakowna z Piaszczyc
Adam Mieroski i ur. Petronela
Federowiczowa, oboje ze Strzałkowa
Piotr Woźniaczek ze Strzałkowa i
Barbara Piwowarska ze Stobiecka
Antoni Jurka z Płoszowa i Marianna
Kowalczykowka z Okrajszowa
pr. Antoni Jurka z Płoszowa i
Magdalena Alanowska
ucz. Wojciech Ciupa i Ewa
Szulcowka ze Stobiecka Miejskiego
pr. Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i
sł. Helena Wrześniewska z Radomska
pr. Jakub Ościk z Dąbrówki i sł.
Katarzyna Karnalewiczowa z
Jan Jarząbek
120v
Jan Jarząbek
120v
Stanisław
Przechlewski
120v
Wojciech
Wołłoszowicz
120v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszowicz
120v
121
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
121
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
121
121
121
121
121
121v
121v
121v
161
2264
25.03
Marianna
pr. Kacper i Barbara Badbalik
Ładzice
2265
28.03
Franciszek
pr. Błażej i Elżbieta Starostka
Szczepocice
2266
28.03
Franciszek
pr. Jan i Krystyna Ciupka
Radziechowice
2267
25.03
Franciszek
pr. Hiacynt i Agnieszka Kukla
Bogwidzowy
2268
30.03
Franciszek
ucz. Błażej i Cecylia Ujma
2269
4.04
Wincenty
pr. Andrzej i Gertruda Białasek
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
2270
5.04
Marianna
ucz. Antoni i Jadwiga Szymczak
2271
3.04
Wincenty
Franciszka Zatoniowka, ojciec
nieznany
2272
10.04
Katarzyna
ucz. Jacenty i Jadwiga Szymczak
Stobiecko
Miejskie
2273
10.04
Wojciech
pr. Stanisław i Gertruda Depta
Ładzice
2274
12.04
Stefan
ur. Michał i Franciszka Zamojscy
Płoszów
2275
19.04
Ewa
sł. Stanisław i Elżbieta Borek
Radomsko
2276
20.04
Wojciech
Klemens i Małgorzata Szwedzik
Bartodzieje
2277
23.04
pr. Marcin i Jadwiga Podkóweczka
Młodzowy
2278
23.04
Katarzyna
Zofia
Wojciech
sł. Jan i Rozalia Gawła
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
Radomska
sł. Andrzej Marski i Rozalia Bartecka
panna z Radomska
Wojciech Przeradka i Katarzyna
Starościna ze Strzałkowa
Wojciech Zimoń z Radziechowic i
Elżbieta Kowalikowa ze Stobiecka
Miejskiego
Wojciech Dziatkowicz z Radomska i
Marianna Cichucina z Bogwidzowów
Wojciech Janic i Agnieszka Wolska
ze Stobiecka
pr. Stefan Błędniak ze Strzałkowa i
Regina Wstępniowa z Okrajszowa
Sebastian Piotrowski i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Jadwiga Wojciechowka panna ze
Szczepocic
Sebastian Pietrowski z Radomska i
Elżbieta Borkowa ze Stobiecka
Miejskiego
Jakub Kaszuwer kawaler z Ładzic i
Kunegunda Kulczanka panna z
Dobryszyc
Kacper Szczerbik i Zofia
Jadamowiczowa z przytułku
ucz. Wojciech Król i Marianna
Wolska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Jakub Bielicz i Marianna
Iwankowiczowa z Radomska
sł. Marcin Jędrychowicz z Radomska
i Marianna Zieleńska z Zakrzewka
Paweł Lewiński na teraz z Radomska
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołłoszowicz
Stanisław
Przechlewski
121v
121v
121v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Sndrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszowicz
Antoni
Bernacki
121v
Wojciech
Wołłoszowicz
122
Andrzej
Siudziński
122
Wojciech
Wołłoszowicz
Andrzej
Siudziński
122
121v
121v
122
122
122
Jan Jarząbek
122
Andrzej
Siudziński
Wojciech
122
122v
162
2279
26.04
Wojciech
pr. Marcin i Łucja Jędrych
Ostoja
2280
26.04
Katarzyna
ucz. Andrzej i Rozalia Wolscy
Stobiecko
Miejskie
2281
2.05
Zofia
Jan i Katarzyna Kowalczyk
Okrajszew
2282
5.05
Katarzyna
ucz. Grzegorz i Elżbiera Surmaccy
Radomsko
2283
20.04
Wincenty
Jan i Gertruda Lochińscy
Bartodzieje
2284
20.04
Wincenty
ucz. Michał i Małgorzata Bura
Radomsko
2285
27.04
Katarzyna
Radomsko
2286
28.04
Wincenty
sł. Wojciech i Agnieszka
Dziatkowicz
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
2287
1.05
Zofia
pr. Józef i Magdalena Szklarczyk
Szczepocice
2288
5.05
Zofia
Radomsko
2289
6.05
Katarzyna
Gertruda Sękowska, nieprawe,
ojciec Grzegorz Kukołka
ucz. Andrzej i Katarzyna Królik
2290
6.05
Katarzyna
Kazimierz i Róża Oleśkiewicz
2291
10.05
Michał
pr. Tomasz i Marianna Maj
2292
17.05
Helena
ucz. Błażej i Ewa Purola
Stobiecko
Szlacheckie
Bogwidzowy
2293
20.05
Magdalena
pr. Jan i Katarzyna Powąska
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
i ucz. Marianna Sławikowska z
Radomska
pr. Wojciech Kamński z
Kocierzowych młynarz i Gertruda
Kowalka z Chrzanowic
Tomasz Kipigroch i Helena
Wędznkowska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Stanisław Wolczyk i Marianna
Siewierkowa, oboje z Okrajszowa
Józef Surmacki i Marianna Starościna
Antoni Świaczyński i sł. Regina
Kapczyńska z Radomska
Kapcer Szczerbik i Marianna
Angrecka z przytułku
sł. Józef Szymański i sł. Ewa
Sękowska, oboje z Radomska
Józef Szymański i sł. Ewa Sękoska z
Radomska
sł. Maciej Broszkiewicz i Ewa
Łękoska z Radomska
Jan Sękoski i Ewa Sękoska, oboje z
Radomska
Sebastian Pietroski z Radomska i
Agnieszka Wolska ze Stobiecka
Wojciech Kosmala i Katarzyna
Graboska, oboje z Radomska
Tomasz Koper i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Jan Klimczak i Katarzyna
Marcykowka panna, oboje z
Bogwidzowów
ucz. Paweł Lewiński i Marianna
Sławikowska
Wołłoszowicz
Andrzej
Siudziński
122v
Wojciech
Wołłoszowicz
122v
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
122v
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
122v
122v
122v
122v
122v
123
123
123
123
Wojciech
Wołłoszowicz
Andrzej
Siudziński
123
Wojciech
Wołłoszewicz
123
123
163
2294
23.05
Petronela
Antoni i Agnieszka [bez nazwiska]
Ładzice
2295
7.05
[…]
Ostoja
2296
8.05
Marianna
Magdalena
Marianna
Jan i Marianna Janerka
Orzechów
2297
8.05
Marianna
Piaszczyce
2298
8.05
Jan
pr. Marcin i Katarzyna
Kaczmarzykowie
ucz. Franciszek i Marianna Sęk
2299
9.05
Petronela
pr. Urban i Katarzyna Brudka
Szczepocice
2300
9.05
Marianna
sł. Stefan i Elżbieta Gawendzińscy
Radomsko
2301
9.05
Antoni
pr. Wojciech i Ewa Paula
Szczepocice
2302
9.05
Antoni
Piotr i Ewa Kotinowscy
Radomsko
2303
12.05
Petronela
sł. Andrzej i Ewa Marscy
Świerznica
2304
29.05
ur. Józef i Apolonia Grabowscy
Bobry
2305
4.06
Maria
Magdalena
de Paris
Justyna
sł. Wojciech i Agnieszka Marczyk
Radomsko
2306
11.06
Marianna
sł. Urban i Gertruda Kowalscy
Radomsko
2307
13.06
Marianna
Radomsko
2308
16.06
Justyna
Kunegunda i Walenty Urbanek,
nieprawe
pr. Antoni i Małgorzata Stępień
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
szl. Michał i Marianna Pajęccy z
przytułku św. Ducha
[…]
Maciej Brąszkiewicz i Katarzyna
Janerkowa, oboje z Orzechowa
pr. Antoni Jurka i Rozalia Ostrowska
ucz. Stanisław Kowalik i Zofia
Królikowa panna ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni Bruziński i Ewa
Woźniaczanka
Józef Szymański i Marianna
Kipigrochowa
Stanisław Starostka i Marianna
Widnoszczynka ze Szczepocic
Adam Mieroski i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
sł. Grzegorz Kopczyński i
sł. Kunegunda Wąsiczowna ze
Szwierznicy
Dymitr Dymowski i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i
sł. Agnieszka Jędrychowiczowa z ul.
Krakowskiej
szl. Marcin Wysocki i sł. Helena
Wrześniowska
ucz. Walenty Pierzak i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ucz. Józef Surmacki kawaler i
Jadwiga Dąbrowska wdowa, oboje z
Radomska
Wojciech
Wołłoszewicz
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
123
Jan Jarząbek
123v
Jan Jarząbek
123v
Jan Jarząbek
123v
Jan Jarząbek
123v
Stanisław
Przechlewski
123v
Antoni
Bernacki
123v124
Andrzej
Siudziński
124
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
124
123v
123v
123v
124
124
20.06
Jan
Wojciech i Jadwiga Szymczak
2310
21.06
Jan
ucz. Jan i Helena Majchrowscy
2311
21.06
Jan
Paweł i Agnieszka Skawlańczyk
2312
25.06
Jan
ucz. Stanisław i Ewa Kowalik
2313
2.07
Marianna
pr. Sebastian i Salomea Szwedzik
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
2314
6.07
Małgorzata
ucz. Jan i Katarzyna Wlaźlak
Strzałków
2315
5.07
Małgorzata
ucz. Marcin i Zofia Kuliś
Stobiecko
Miejskie
2316
5.07
Jan
ucz. Piotr i Łucja Bałutek
Bogwidzowy
2317
8.07
Elżbieta
ucz. Marcin i Marianna Madyj
Radomsko, ul.
Krakowska
2318
14.07
Małgorzata
ucz. Jakub i Małgorzata Kowalczyk
Stobiecko
Miejskie
2319
16.07
Aleksy
Adam
ur. Wojciech i Marianna
Choszczyńscy
Radomsko
2320
21.07
Jakub
sł. Andrzej i Agnieszka Fortelak
Radomsko
2321
22.07
Jakub
ucz. Antoni i Marianna Gasik
2322
25.07
Anna
sł. Krzysztof i Marianna Olkowicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2323
26.07
Jakub
pr. Tomasz i Ewa Koper
Stobiecko
164
2309
Michał Pączek i ucz. Zofia Zbojna z
Radziechowic
ucz. Antoni Zbroja i Anna Zbroina,
oboje ze Stobiecka
Wojciech Janicki z Radomska i
Helena Wędzonka
ks. Andrzej Siudziński i sł. Agnieszka
Wolska ze Stobiecka
ucz. Tomasz Szczeponik i Barbara
Terska, oboje z Radomska
Stefan Błędniak i Marianna
Grabarszczanka
Antoni Kurzelewski i Marianna
Luchocianka panna, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
Adam Suchosek z Bogwidzowów i
Agnieszka Jędrzejczykowa z
Młodzowych
sł. Wojciech Kosmalski z Radomska i
Agnieszka Domagalina z młyna
Brelsko
ucz. Antoni Kurzelowski i
ucz. Helena Macherczykowa ze
Stobiecka Miejskiego
ks. Wojciech Wołłoszewicz i
ur. Petronela Federowiczowa ze
Strzałkowa
Krzysztof Garboski i Petronela
Rexińska, oboje z Radomska
ucz. Wawrzyniec Wolski i Magdalena
Btyszkowska z Ładzic (?)
pr. Wojciech Widerak kawaler z
Folwarków i Marianna Zajęcka z
Zakrzówka
sł. Karol Chorubski z Radomska i sł.
Jan Jarząbek
124
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
124v
124v
124v
124v
124v
124v
Antoni
Bernacki
124v
Antoni
Bernacki
125
Antoni
Bernacki
125
Andrzej
Siudziński
125
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
125
Andrzej
125
125
125
165
2324
28.07
Ignacy
sł. Tomasz i Agnieszka Wróbel
Szlacheckie
Radomsko
2325
1.08
Kunegunda
pr. Andrzej i Marianna Zatoń
Szczepocice
2326
3.08
Stefan
pr. Wojciech i Marianna Nowak
2327
8.08
Marianna
2328
16.08
Marianna
ucz. Krzysztof i Marianna
Walaszczyk
Wojciech i Marianna Niemczak (?)
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
2329
17.08
Marianna
sł. Antoni i Róża Lepczowscy
Radomsko
2330
21.08
Regina
pr. Andrzej i Agnieszka Kłodosik
Szczepocice
2331
21.08
Hiacynt
ucz. Bartłomiej i Gertruda Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
2332
24.08
Rozalia
Antoni i Anna Świerczyńscy
Folwarki
2333
25.08
Bartłomiej
pr. Bartłomiej i Marianna Gawła
Radziechowice
2334
28.08
Rozalia
sł. Jan i Marianna Sękowscy
Radomsko
2335
5.09
Marianna
ucz. Piotr i Helena Królik
2336
8.09
Marianna
ucz. Jakub i Marianna Podolscy
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
2337
13.09
Lambert
pr. Maciej i Marianna Kuliś
Radziechowice
2338
21.09
Marianna
pr. Marcin i Krystyna Krawczyk
Zawada
Radziechowice
Marianna Kipigrochowa z Radomska
sł. Stanisław Urbanek i Zofia
Adamowiczowa ze szpitala
Jakub Bielicz i Regina Kopczyńska z
Radomska
Jakub Bielicz i Regina Gasiowka
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
Antoni Sławikowski i Gertruda
Cichocka z Radomska
ucz. Antoni Sławikowski i Elżbieta
Popiołkowa z Radziechowic
sł. Józef Szymański i sł. Marianna
Mirowska
ur. Wojciech Choszczyński i
sł. Regina Kopczyńska, oboje z
Radomska
sł. Adam Mieroski i Elżbieta
Dziekciowa panna ze Stobiecka
Miejskiego
Józef Szymański rajca i Gertruda
Wieźna
pr. Błażej Woźniaczek i Urszula
Brzuchaniczyna, oboje z
Radziechowic
sł. i dostojny Józef Szymański
burmistrz i ucz. Barbara Terkowa,
oboje z Radomska
Grzegorz Kopczyński i Agnieszka
Wolska ze Stobiecka
szl. Michał Wilski z Radomska i
Gertruda Pierzakowa z Wieży
Dominik Mucha i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Wawrzyniec Kiełbicki z Sanik i
Jadwiga Teresianka z Kietlina
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
125v
125v
125v
125v
125v
125v
125v
Jan
Kozubczyński
126
Jan Jarząbek
126
Stanisław
Przechlewski
126
Stanisław
Przechlewski
126
Wojciech
Wołłoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
126
126
126
126v
166
2339
24.09
Stanisław
pr. Wawrzyniec i Agata Woźniaczek
Radziechowice
2340
26.09
Marianna
pr. Wawrzyniec i Łucja Symułka
Radziechowice
2341
26.09
Justyna
pr. Jakub i Magdalena Stawiarscy
Szczepocice
2342
28.09
Marianna
Bogwidzowy
2343
8.10
2344
9.10
Franciszek
Brunon
Dionizy
Franciszek
ucz. Sebastian i Agnieszka [bez
nazwiska]
Łukasz i Katarzyna Janiccy
Saniki
2345
15.10
Jadwiga
ur. Walenty i Franciszka z
Karśnickich Pągowscy, poseł
sieradzki
ucz. Kazimierz i Franciszka
Smolarczyk
2346
16.10
Łukasz
Błażej Przechodni zw. Wędrowny i
Zofia Gozdziewna, nieprawe
Stobiecko
Miejskie
2347
28.10
Teresa
pr. Tomasz i Gertruda Krawczyk
Płoszów
2348
19.10
Łukasz
sł. Łukasz i Zofia Kempscy
Radomsko
2349
21.10
[nie podano]
Tomasz i Elżbieta Wrześniowscy
Radomsko
2350
24.10
Teresa
pr. Paweł i Marianna Kalimierczak
Płoszów
2351
24.10
Katarzyna
pr. Wojciech i Zofia Marczyk (?)
Bogwidzowy
2352
5.11
Leonard
ucz. Kacper i [...] Cichuta (?)
2353
5.11
Leonard
ucz. Karol i Marianna Sterek
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2354
7.11
Marianna
pr. Tomasz i Gertruda Urbanek
Ładzice
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
pr. Bartłomiej Gawlak i Urszula
Brzuchanka, oboje z Radziechowic
Bartomiej Gawlak i Elżbieta Dryina z
Radziechowic
ucz. Maciej Jurkiewicz i Marianna
Januszczykowka, oboje z Radomska
Sebastian Pietroski i Gertruda
Wędzonczyna z Bogwidzowów
ks. Jan Langwald kapelan
strzałkowski i Agnieszka Ponina (?)
ur. Henryk Ostrowski i ur. Zofia
Pytowska panna
sł. Stanisław Borek z Radomska i
ucz. Ewa Kowalikowa ze Stobiecka
Miejskiego
ks. Wojciech Wołłoszewicz, ur. Anna
z Łodzińskich Woynowska z Lipicz,
Sebastian Popiołek i Ewa Sulcowka,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
Andrzej Jurka i Gertruda Michakowa
z Płoszowa
sł. Sebastian Pietrowski i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Samuel Frankacz i Marianna
Karaskowa z Radomska
Wojciech Surmacki i Marianna
Gardzielowka
Jacenty Bartek (?) i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ucz. Stanisław Borek i Jadwiga
Papierniakowka
Sebastian Pietrowski i Marianna
Kuroskowa z Radomska
Wojciech Ościk z Borowe i Marianna
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan Jarząbek
126v
126v
126v
126v
126v
Andrzej
Siudziński/Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
126v
Stanisław
Przechlewski
127
Wojciech
Wołłoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
127
127
127
127
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
127
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
127
127
127v
127v
167
2355
10.11
Gertruda
pr. Antoni i Katarzyna Kaczmarczyk
Płoszów
2356
14.11
Elżbieta
pr. Maciej i Agnieszka Kowalczyk
Zawada
2357
14.11
Marcin
pr. Piotr i Marianna Błaszczyk
Okrajszów
2358
2359
17.11
17.11
Marcin
Stanisław
Jan i Zofia Kornat
Kacper i Agnieszka Hudek
Wygoda
Radziechowice
2360
17.11
Salomea
Stanisław i Krystyna Bukoscy
Radomsko
2361
18.11
Elżbieta
ucz. Marcin i Gertruda Stępień
2362
21.11
Cecylia
Katarzyna
pr. Antoni i Katarzyna Fiałkoscy
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
2363
10.11
Marcin
sł. Adam i Jadwiga Bednarscy
Radomsko
2364
28.11
nie podano
Bartłomiej i Gertruda Popiołek
Stobiecko
Miejskie
2365
1.12
Tomasz
sł. Józef i Elżbieta Karasek
Radomsko
2366
4.12
Marianna
pr. Piotr i Marianna Kowalik
Kietlin
2367
3.12
Barbara
Radomsko
2368
9.12
Marianna
sł. Władysław i Gertruda
Węgrzynowicz
pr. Marcin i Jadwiga Jackowicz
Zakrzówek
2369
11.12
Tomasz
ucz. Wojciech i Agnieszka Pikos
Klekotowe
Owczarka z Radomska
Andrzej Jurka i Róża Ostojczanka,
oboje z Płoszowa
Michał Piwowarczyk kawaler i
Gertruda Malchrzakowa, oboje z
Kietlina
Michał Piwowarczyk kawaler i
Gertruda Malchrzakowa, oboje z
Kietlina
Krzysztof Rymor i Magdalena Gurska
Aleksy Bombloski i Mariannna
Klekotka
Adam Mieroski i Rozalia
Oleskiewiczowa
sł. Marcin Urbanek i Ewa Sulcowka
ze Stobiecka
ur. Wojciech Choszczeński z
Radomska i szl. Petronela
Federowiczowa ekonomowa ze
Strzałkowa
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i
sł. Marianna Rospędzka, mieszczanie
ucz. Stanisław Kowalik i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Jakub Bielicz ławnik i Magdalena
Wędzikowiczowa, oboje z Radomska
Andrzej Jurka i Gertruda
Majchrzakowa, oboje z Kietlina
sł. Józef Szymański i Magdalena
Kipigrochowa
Grzegorz [...] i ur. Agnieszka Podnina
(?)
ks. Jan Jarząbek i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszowicz
Andrzej
Siudziński
127v
127v
Andrzej
Siudziński
127v
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
127v
127v
Jan Jarząbek
127v
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
127v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
128
Wojciech
Wołłoszewicz
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołłoszewicz
127v
128
128
128
128
128
128
168
2370
11.12
Marianna
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
2371
15.12
bliźnięta:
Tomasz i
Marianna
pr. Hiacynt i Katarzyna Ostrowicz
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
2372
12.12
Marianna
pr. Krzysztof i Zofia Kubic
Strzałków
2373
15.12
Tomasz
Błażej i Marianna Kufek
2374
18.12
Tomasz
ucz. Maciej i Łucja Wilczek
2375
19.12
Tomasz
pr. Piotr i Ewa Pruskot
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
2376
19.12
Tomasz
pr. Tomasz i Rozalia Chmielarczyk
Radziechowice
2377
22.12
Ewa
ucz. Bartłomiej i Łucja Cichuta
Bogwidzowy
2378
30.12
Sylwester
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Bogwidzowy
Tomasz Kipigroch i Helena
Wędzonkowska, oboje ze Stobiecka
sł. Karol Horubski z Radomska i
Magdalena Węgrzynowka z
Orzechowa
sł. Lambert Kipigroch i Katarzyna
Starościna ze Strzałkowa
Marcin Martyla i Katarzyna
Wlasłocka
Antoni Kwiatkoski i Marianna
Kipigrochowa
ks. Jan Kozubczyński i Helena
Lichocina ze Stobiecka
Augustyn Szwedzik i Jadwiga
Bukoszczanka z Radomska
ucz. Michał Kozłoski i Gertruda
Cichocka z Radomska
Marcin Adamczak i Franciszka
Bałutowa, oboje z Młodzowych
sł. Jakub Bielicz z Radomska i
Agnieszka Jędrzejczykowa z
Młodzowych
Wojciech
Wołłoszewicz
Jan
Kozubczyński
128v
Jan Jarząbek
128v
Jan Jarząbek
128v
Jan Jarząbek
128v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
128v
128v
128v
128v
129
1757
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
2379
2.01
Kacper
ucz. Janusz i Marianna Kowalik
Stobiecko
Miejskie
Andrzej
Siudziński
2380
24.01
Paweł
ucz. Stanisław i Agnieszka
Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
2381
26.01
Marianna
pr. Wojciech i Agnieszka
Gawlaczek
Radziechowice
ur. Józef Dąbrowski ze Zdani i
sł. Rozalia Oleszkiewiczowa z
Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i Helena
Wędzonczanka ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Adam Bartecki i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Strona
129
Jan
Kozubczyński
129
Jan
Kozubczyński
129
169
2382
26.01
Błażej
sł. Marcin i Ewa [bez nazwiska]
Radomsko
2383
28.01
Marianna
Radziechowice
2384
30.01
Marianna
Augustyn i Agnieszka [bez
nazwiska]
pr. Andrzej i Małgorzata Szewczyk
Szczepocice
2385
21.01
Sebastian
sł. Lambert i Magdalena Borowik
Radomsko
2386
21.01
Agnieszka
ucz. Walenty i Anna Zbroja
2387
23.01
Marianna
Walenty i Marianna Ostojscy
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
2388
2.02
Błażej
pr. Krzysztof i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
2389
2.02
Marianna
pr. Jan i Rozalia Bartnik
Strzałków
2390
4.02
Błażej
ucz. Stanisław i Agnieszka Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
2391
4.02
Andrzej
ucz. Paweł i Jadwiga Kozak (?)
Stobiecko
Miejskie
2392
9.02
Apolonia
pr. Augustyn i Marianna Popiołek
Radziechowice
2393
10.02
Scholastyka
pr. Jan i Marianna Bałutek
Zakrzewek
2394
9.02
Apolonia
sł. Jan i Jadwiga Latosińscy
Radomsko
2395
10.02
Maciej
sł. Wojciech i Gertruda Węziński
Radomsko
2396
12.02
Gertruda
Kazimierz i Jadwiga Urbanek
Radomsko
2397
14.02
Walenty
pr. Wawrzyniec i Elżbieta Leśniczek
Szczepocice
sł. Lambert Kipigroch i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
[nie dokończono wpisu]
Łukasz Borowik ze Strzałkowa i
Gertruda Tarnowska ze Szczepocic
Maciej Strąkoski i Helena
Wędzonkowa
Piotr Kozienierski i Helena
Wędzonkowa
Wawrzyniec Cieślicki i Regina
Gedrychowiczowa
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Agnieszka Kłodoska ze Szczepocic
Łukasz Borowik i Zofia Wolszczanka
ze Strzałkowa
Antoni Słowikowski z Radomska i
Kunegunda Dziekciowa ze Stobiecka
Miejskiego
Paweł Lowiński z Radomska i
Marianna Lichocianka panna ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Józef Szymański z Radomska i
ucz. Gertruda Popiołkowa ze
Stobiecka Miejskiego
ur. Helena Bronikoska (?) i sł. Łukasz
Janic organista
sł. Karol Horubski z Radomska i
ucz. Katarzyna Rospęcka z Rospąd
sł. Marcin Jędrychowicz i Barbara
Tereska, oboje z Radomska
Józef Szymański rajca i Helena
Wrześniowska z Radomska
sł. Walenty Wolski i Marianna
Sławikowska z Radomska
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
129
129
129
129
129
129129v
129v
129v
129v
Jan
Kozubczyński
129v
Jan
Kozubczyński
129v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
129v
129v
Wojciech
Wołoszowicz
129v130
129v
129v
170
2398
16.02
Julianna
pr. Wojciech i Marianna Bernacki
Szczepocice
2399
20.02
Piotr
ucz. Paweł i Gertruda Kałuźnik
Stobiecko
Miejskie
2400
9.02
Walenty
pr. Marek i Agnieszka Jesionkowicz
Stobiecko
Pańskie
2401
17.02
Konstancja
ucz. Andrzej i Urszula Kaczka
Świerznica
2402
20.02
Maciej
ucz. Kazimierz i Agnieszka Radeccy
Radomsko
2403
24.02
Franciszka
ucz. Maciej i Marianna Kuśnierz
2404
25.02
Kazimierz
ucz. Stanisław i Marianna Kurosek
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
2405
4.03
Gertruda
2406
6.03
Józef
pr. Kazimierz i Marianna Szwedzik
alias Paolik
sł. Sebastian i Marianna Pietrowscy
2407
13.03
Gertruda
Antoni i Marianna Brzezińscy
2408
14.03
Józef
ucz. Maciej i Marianna Łęscy
Kamionka
młyn
Bogwidzowy
2409
16.03
Gertruda
ucz. Stanisław i Zofia Zbroja
Radziechowice
2410
18.03
Józef
Grzegorz i Zofia Terka
2411
20.03
Marianna
pr. Andrzej i Anastazja Domagałka
Świerznica
czyli
przedmieście
Zakrzewek
2412
21.03
Benedykt
ucz. Walenty i Ewa Korzeniowscy
Radomsko
Bartodzieje
Radomsko
ur. Adam Tornicki burgrabia
ostrzeszowski i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ucz. Stanisław Borek i Zofia
Karaskowa panna ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Jakub Bielicz z Radomska i ucz.
Ewa Kowalikowa ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Tomasz Starosteczka i Magdalena
Adamkowiczowa, oboje ze
Świerznicy
sł. Adam Mirowski i Róża
Oleszkiewiczowa, oboje z Radomska
ucz. Wojciech Ciupa i ucz. Elżbieta
Królikowa, oboje ze Stobiecka
ucz. Antoni Liepczyński i Elżbieta
Kozakowka panna ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Jan Latosiński i Helena
Wrześniowska, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i sł. Magdalena
Adamkowiczowa z Radomska
sł. Tomasz Wrześniewski i Agata
Wrońska z młyna Wrony
sł. Piotr Cichocki i Marianna
Broszkowiczowa, mieszczanie
sł. Lambert Kipigroch i Katarzyna
Janicka z Radomska
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
szl. Marianna Szadurska z Radomska
Tomasz
Świtkiewicz
130
Jan
Kozubczyński
130
Stanisław
Przechlewski
130
Stanisław
Przechlewski
130
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
130
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
130
Hiacynt Bałutek z Zakrzewka i
sł. Helena Kochanowa z Radomska
ucz. Paweł Lewiński i Pertronela
Antoni
Bernacki
Andrzej
130
130
130
130v
130v
130v
130v
130v
130v
25.03
Marianna
pr. Antoni i Teresa Więckowscy
Strzałków
2414
28.03
Paweł
Orzechów
2415
28.03
Franciszek
ucz. Tomasz i Katarzyna
Szatkowscy
ucz. Mikołaj i Marianna Szwedzik
2416
29.03
Balbina
Marianna
ur. Tomasz i Konstancja Jankowscy
2417
29.03
Franciszka
pr. Wawrzyniec i Agnieszka Robak
2418
30.03
Balbina
sł. Tomasz i Ewa Starostka
RadomskoŚwierznica
2419
4.04
Marianna
pr. Antoni Popiołek [żony nie
wymieniono]
Radziechowice
2420
8.04
Wojciech
ucz. Stanisław i Katarzyna Dryja
2421
12.04
Wojciech
ucz. Jakub i Agnieszka Kosmala
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2422
16.04
Wojciech
ucz. Antoni i Rozalia Ościk
Radomsko
2423
23.04
Agnieszka
pr. Dominik i Marianna Tkaczyk
Ładzice
2424
31.04
Franciszek
pr. Tomasz i Konstancja Gawlak
Radziechowice
2425
1.05
pr. Andrzej i Marianna Jurka
Płoszów
2426
5.05
Katarzyna
Sieneńska
Zofia
Radomsko
2427
11.05
Helena
ucz. Kacper i Marianna [bez
nazwiska]
ucz. Łukasz i Agnieszka Starostka
2428
13.05
Stanisław
pr. Łukasz i Urszula Jadamczak
171
2413
Radomsko
Stobiecko
Szlacheckie i
Wierzbica
Robak młyn
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Wąsikowiczowa, oboje z Radomska
ucz. Stefan Widerak z Folwarków i
Katarzyna Wlaźlaczka ze Strzałkowa
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i sł. Zofia
Kucharska, mieszczanie
ucz. Franciszej Minecki i Marianna
Pietroniecka z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i szl. Anna
Kołakoska
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
ucz. Jan Sękowski z Radomska i
Marianna Wolborska z Piaszczyc
sł. Leonard Adamkowicz kawaler i
Marianna Pietronikowa, oboje ze
Świerznicy
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i
Agnieszka Jędrychowiczowa, oboje z
Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Marianna
Wolska ze Stobiecka Miejskiego
Maciej Stronkiewicz i Gertruda
Bartecka, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i ucz.
Gertruda Kukułczanka z Radomska
ur. Baltazar Wienikoski i ur.
Konstancja Łabecka, oboje z Ładzic
sł. Józef Szymański burmistrz i
sł. Marianna Piotrowska z Radomska
Michał Laczkowski i Rozalia
Oleskiewiczowa z Radomska
Wojciech Janicki kawaler i Zofia
Jadamowiczowa żebraczka
Maciej Kuśnierek i Helena Królikowa
ze Stobiecka
Dominik Mucha i Marianna Kuliśka,
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
130v
130v
130v
131
131
131
Jan
Kozubczyński
131
Tomasz
Świtkiewicz
Jan Jarząbek
131
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
131
131
131
131
131v
131v
131v
131v
172
2429
16.05
Zofia
ucz. Antoni i Marianna Szymczak
Radziechowice
2430
16.05
Stanisław
Piotr i Marianna Kuliś
Radziechowice
2431
29.05
Joanna
pr. Stanisław i Małgorzata Pukaczyk
Dąbrówka
2432
31.05
Marianna
sł. Antoni i Marianna Karaskowie
Radomsko
2433
1.06
Małgorzata
pr. Tomasz i Marianna Maj
2434
7.06
Antoni
sł. Łukasz i Marianna Hudkowicz
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
2435
9.06
Antoni
Błażej i Magdalena Surmaccy
Radomsko
2436
10.06
Justyna
ucz. Andrzej i Gertruda Purolka
Bogwidzowy
2437
15.06
Jan
sł. Maciej i Marianna Starostka
2438
29.06
Piotr Paweł
ucz. Wojciech i Marianna Ciupa
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
2439
30.06
Piotr Paweł
ucz. Szymon i Katarzyna Kuliś
Radziechowice
2440
31.06
Marianna
pr. Maciej i Łucja Więckowscy
Bogwidzowy
2441
26.06
Piotr
ucz. Tomasz i Jadwiga Hutkiewicz
Radomsko
2442
3.07
Paweł
pr. Antoni i Agnieszka Paweł
Strzałków
2443
3.07
Elżbieta
ucz. Stanisław i Anna Królik
Stobiecko
oboje z Radziechowic
ucz. Wawrzyniec Woźniaczek i
Gertruda Klekowska, oboje z
Radziechowic
Walenty Wolski i Marianna
Sławikowska, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Oleskiewicz i
sł. Marianna Mirosska, oboje z
Radomska
sł. Adam Mirowski i Elżbieta
Borkowa, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i Ewa
Koprowa ze Stobiecka Szlacheckiego
sł. Maciej Broszkowicz i Elżbieta
Wrześnieska, mieszczanie
sł. Adam Mirowski i sł. Marianna
Pietronikowa z Radomska
Tomasz Wrześnioski z Radomska i
Jadwiga Jędrzejczykowa z
Młodzowych
Antoni Kurzelowski i Gertruda
Cichocka z Radomska
ucz. Tomasz Kipigroch ze Stobiecka
Miejskiego i ucz. Gertruda
Węgrzynka z Radomska
ucz. Wojciech Pikos młynarz i
Elżbieta Wrześniewska z Radomska
sł. Kazimierz Oleskiewicz i Marianna
Rospędzka z Radomska
sł. Wojciech Kosmala i Katarzyna
Starościanka panna, oboje z
Radomska
Jan Borowiak kawaler i Marianna
Wojtyczkowka, oboje ze Strzałkowa
sł. Józef Szymański i ucz. Agnieszka
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
131v
Jan Jarząbek
131v
Wojciech
Wołoszowicz
131v
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
132
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Jan
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132v
132v
Miejskie
2444
16.07
173
15.07
Aleksy
Adam
Aleksy
pr. Sebastian i Rozalia [bez
nazwiska]
ucz. Antoni i Zofia Zbroja
2445
2446
18.07
Aleksy
sł. Walenty i Agnieszka Wolscy
2447
24.07
Kunegunda
2448
26.07
2449
15.08
Jakub
Andrzej
Wawrzyniec
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzywińscy
sł. Lambert i Marianna Kipigroch
2450
31.07
2451
Płoszów
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Radomsko
Stobiecko
Kunegunda
ucz. Grzegorz i Marianna
Woźniaczek
pr. Szymon i Katarzyna Woźniaczek
31.07
Wawrzyniec
Mikołaj i Gertruda Starosta
Radziechowice
2452
31.07
ucz. Andrzej i Konstancja Starostka
Stobiecko
2453
5.08
Piotr w
okowach
Wawrzyniec
ucz. Adam i Ewa Kowalik
2454
7.08
Marianna
pr. Piotr i Łucja Jachowicz
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
2455
12.08
Wawrzyniec
ucz. Paweł i Marianna Przeganik
2456
12.08
Roch
ucz. Jan i Elżbieta Majchrowscy
2457
15.08
Marianna
pr. Stanisław i Barbara Starostka
Szczepocice
2458
15.08
Marianna
Radomsko
2459
15.08
Hiacynt
sł. Kazimierz i Marianna
Iwankowicz
pr. Jan i Marianna Popiołek
Orzechów
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
ur. Wojciech Choszczyński i Teresa
Kułakoska, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Oleśkiewicz z
Radomska i Agata Zbrojanka panna
ze Stobiecka Miejskiego
ks. Jan Kozubczyński i sł. Róża
Oleszkiewiczowa z Radomska
ks. Jan Jarząbek i ur. Katarzyna
Federowiczowna ze Strzałkowa
ks. Andrzej Siudziński i sł.
Magdalena Pruchnicka z Radomska
Tomasz Kipigroch i Marianna
Lichocianka ze Stobiecka
Piotr Owczarz i Łucja Sotkoszczka z
Orzechowa
Karol Horubski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
Wojciech Ciupka i Jadwiga Plowa ze
Stobiecka
sł. Jakub Bielicz z Radomska i Ewa
Kowalikowa ze Stobiecka Miejskiego
ur. Jan Komornicki i ur. Marianna
Komornicka panna, oboje z Ładzic
sł. Lambert Kipigroch i Katarzyna
Dryina ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Antoni Iwankowicz i Elżbieta
Kurzeleska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Marcin Domagała z młyna Brylisko i
Magdalena Pruchnicka z Radomska
sł. Józef Szymański i Róża
Oleśkiewiczowa z Radomska
Wawrzyniec Wolski i Urszula
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
132v
132v
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
132v
Jan Jarząbek
133
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
133
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
132v
132v
132v
133
133
133
133
133
133
133
133v
1.09
Egidiusz
pr. Kazimierz i Jadwiga Pukacz
Bartodzieje
2461
2.09
bliźnięta:
Marianna i
Rozalia
ucz. Stanisław i Marianna Sęk
Stobiecko
Miejskie
2462
7.09
Marianna
pr. Franciszek i Małgorzata Smolarz
2463
7.09
Mikołaj z
Tolentino
2464
21.09
Lambert
Gertruda Młyńska
uwaga: ojca nie wymieniono, być
może nieznany
pr. Wojciech i Gertruda Sobieraj
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
2465
22.09
ucz. Tomasz i Helena Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
2466
22.09
bliźnięta:
Mateusz i
Lambert
Michał
Marcin i Jadwiga Piechowicz
[...]
2467
25.09
Michał
pr. Józef i Zofia Sapieżeńscy
Okrajszów
2468
27.09
Agnieszka
pr. Walenty i Marianna Czeszny
Zdania
2469
3.10
Franciszek
ucz. Stefan i Zofia Zielińscy
Radomsko
2470
9.10
Jadwiga
pr. Maciej i Julianna Brodziaczek
Orzechów
2471
16.10
Teresa
ucz. Maciej i Magdalena Muskow
(?)
Stobiecko
Miejskie
2472
17.10
Łukasz
ucz. Aleksy i Elżbieta Kowalik
Stobiecko
174
2460
Szczepocice
Adamkowa z Radziechowic
sł. Karol Horubski i Zofia Dziubkowa
panna z Radomska
sł. Adam Miroski ławnik i Elżbieta
Królikowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Grzegorz Kopciński pisarz i
Marianna Wolszczanka panna ze
Stobiecka Miejskiego
ks. Wojciech Wołoszowicz i sł.
Helena Wrześniowska z Radomska
ucz. Andrzej Gdowski i Helena
Wrześniowska
Karol Chorubski i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Stanisław Kowalik i Anna Zbrojna
Krzysztof Pietronik i Rozalia
Ostojczeska z Piaszczyc
Mateusz Kisiołek i Agnieszka
Gawędzina
Tomasz Jura i Marianna Błasikowka z
Okrajszowa
Kazimierz Oleśkiewicz i Helena
Miroszczanka panna z Radomska
Stanisław Borek i Barbara Leńska,
oboje z Radomska
pr. Stanisław Nowaczek z Dziepółci i
Ewa Woźniaczanka panna z
Orzechowa
sł. Tomasz Gaweł i Małgorzata
Borucianka panna ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni Szymczak i Rozalia
Kuźnikowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
133v
133v
133v
133v
Jan Jarząbek
133v
Jan Jarząbek
133v
Jan Jarząbek
133v
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
134
134
Jan Jarząbek
134
Andrzej
Siudziński
134
Jan
Kozubczyński
134
Wojciech
Wołoszowicz
134
175
2473
18.10
Łukasz
pr. Piotr i Katarzyna Słomka
Ładzice
2474
20.10
Urszula
sł. Marcin i Jadwiga Bąblowscy
Radomsko
2475
20.10
Urszula
Antoni (?) i Jadwiga Bednarczyk
Radomsko
2476
19.10
Urszula
Radomsko
2477
23.10
Elżbieta
ucz. Urban i Gertruda [wpisu nie
dokończono]
pr. Paweł i Marianna Bernatek
Szczepocice
2478
23.10
Urszula
pr. Wojciech i Marianna Janik
Piaszczyce
2479
28.10
Teresa
ucz. Mikołaj i Gertruda Pierzak
Folwarki
2480
28.10
Teresa
pr. Józef i Marianna Brzuchania
Radziechowice
2481
28.10
Urszula
ucz. Paweł i Ewa Borowieccy
Folwarki
2482
4.11
Marianna
pr. Filip i Marianna Chranascy (?)
Radomsko
2483
5.11
Salomea
sł. Antoni i Zofia Potomscy
Radomsko
2484
5.11
Marianna
pr. Urban i Marianna Zielińscy
Zakrzewek
2485
10.11
Elżbieta
ucz. Maciej i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
2486
12.11
Marcin
sł. Wojciech i Agnieszka Marczyk
Radomsko
2487
13.11
bliźnięta:
Stanisław i
Marcin
ucz. Wojciech i Małgorzata Bielicz
Radomsko
pr. Wawrzyniec Woźniaczek z
Radziechowic i ucz. Apolonia
Ruszczyn (?)
sł. Sebastian Piotrowski i sł. Marianna
Szybińska (?), mieszczanie
Adam Mieroski i Marianna
Karaskowa, oboje z Radomska
[wpisu nie dokończono]
Maciej Jędrkiewicz z Radomska i
Marianna Iwankowiczowa ze
Szczepocic
Wawrzyniec Kiełbicki z Sanik i
Katarzyna Laepianka z Kuchar
Adam Mieroski i Gertruda Wiezna z
Folwarków
pr. Wojciech Zimon i sł. Petronela
Kozłowska z Radomska
Maciej Radecki i Marianna Szklarska
z Folwarków
sł. Kazimierz Oleskiewicz i ur. Anna
Kozakoska z Radomska
ks. Tomasz Świtkiewicz i sł.
Magdalena Próchnicka z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i
Marianna Nasralina z Bogwidzowów
ucz. Antoni Szymczak ze Stobiecka
Miejskiego i sł. Marianna
Kipigrochowa mieszczanka
sł. Adam Miroski i sł. Marianna
Pietroska, mieszczanie
ks. Jan Kozubczyński i Katarzyna
Janicowa
ks. Andrzej Siudziński i Marianna
Mieroska mieszczanka
Antoni
Bernacki
134
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
134
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
134
134v
134v
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
134v
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
134v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
134v
134v
134v
134v
135
135
135
135
2488
20.11
Marianna
176
Katarzyna
ucz. Leonard i Marianna
Szewczykowie
sł. Krzysztof i Magdalena
Makarowscy
pr. Walenty i Agnieszka Jędrzejczyk
2489
21.11
Katarzyna
2490
24.11
2491
Radomsko
Młodzowy
26.11
Katarzyna
sł. Walenty i Katarzyna Wolscy
Radomsko
2492
26.11
Katarzyna
sł. Tomasz i Marianna Gawlaczek
Stobiecko
2493
29.11
Barbara
ucz. Kacper i Franciszka Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
2494
27.11
Katarzyna
pr. Kacper i Ewa Zatoń
Sczepocice
2495
30.11
Andrzej
szl. Marcin i Franciszka
Świętkowscy z Kosprzydowa (?)
Piaszczyce
2496
1.12
Barbara
Szymon i Elżbieta Dryja
Radziechowice
2497
30.11
Franciszek
ur. Stanisław i Apolonia Krąkowscy
Golanki
2498
3.12
Barbara
Radomsko
2499
4.12
Mikołaj
ucz. Piotr i Apolonia Barbaczak
uwaga: od tego miejsca do skarbony
pr. Maciej i Barbara Jachnieńscy
Zdania
2500
3.12
Mikołaj
pr. Jan i Róża Saternus
Szczepocice
2501
6.12
Mikołaj
pr. Grzegorz i Agnieszka Domagała
Bobry
2502
9.12
bliźnięta:
Łucja i
sł. Marianna Piętkowiczowa, wdowa
Radomsko
Radomsko
sł. Józef Pruchnicki i sł. Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
sł. Jan Ruszkowski i Regina
Kopcińska, mieszczanie
ucz. Tomasz Wrześniowski i
sł. Marianna Kipigrochowa, oboje z
Radomska
Józef Szymański rajca i sł. Gertruda
Strąkowiczowa, oboje z Radomska
Jacenty Szymczak i Elżbieta
Kużeloska, oboje ze Stobiecka
ucz. Hiacynt Szymczak i Agata
Dorozowna (?) panna, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Józef Szymański rajca i Agata
Wrońska z Wrony
ks. Jan Jarząbek i ur. Petronela
Fiderowiczowa, ekonomowa ze
Strzałkowa
Bartłomiej Okrasa i Katarzyna
Zbrojno ze Stobiecka Miejskiego
ur. Adam Tomicki i ur. Marianna
Szadurska
Tomasz Wrześniowski i Gertruda
Szymaszczanka
ucz. Marcin Suchoszek z
Bogwidzowów i sł. Marianna
Rospędzka z Radomska
pr. Sebastian Śpiewaczek z Widzowa
i Katarzyna Spiewaczka ze
Szczepocic
ucz. Franciszek Minecki z Radomska
i Dorota Kretowka panna z Bobrów
sł. Jakub Bielicz i sł. Jadwiga
Bąblowska
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
135
135
135
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
135
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
135v
135
135v
135v
Jan Jarząbek
135v
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
135v
Jan
Kozubczyński
135v
Andrzej
Siudziński
135v
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
135v
135v
136
Marianna
10.12
Łucja
ucz. Jan i Ewa Klimczak
Bogwidzowy
2504
18.12
Wiktoria
pr. Tomasz i Gertruda Gardelik
Płoszów
2505
21.12
Tomasz
pr. Łukasz i Gertruda Martela
Szczepocice
2506
23.12
Adam
pr. Jan i Gertruda Lochynia
Bartodzieje
2507
25.12
Ewa
pr. Tomasz i Marianna Iwankowicz
Strzałków
2508
26.12
bliźnięta:
Ewa i Adam
pr. [bez imienia] i Krystyna
Brzezieńscy
Orzechów
2509
26.12
Marianna
pr. Maciej i Jadwiga Nowak
Orzechów
2510
28.12
Jan
sł. Jakub i Marianna Bielicz
Radomsko
2511
30.12
Kacper
pr. Józef i Marianna Popiołek
Radziechowice
2512
31.12
Stefan
ucz. Mikołaj i Marianna Zbroja
Stobiecko
177
2503
sł. Wojciech Podolski i sł. Konstancja
Jurkiewiczowa, oboje z Radomska
ucz. Jan Boruta i Jadwiga
Misiorkowa, oboje z Bogwidzowów
Michał Piwowarczyk i Gertruda
Majchroskowa z Płoszowa
ucz. Kazimierz Martela kawaler i
Zofia Zieleńska panna, oboje z
Radomska
ucz. Antoni Słowikowski i
Małgorzata Bieliczowa, oboje z
Radomska
szl. Wojciech Piaszczyński i
szl. Anastazja Fiderowiczowa panna
pr. Walenty i Zofia Relik z
Orzechowa
pr. Bartłomiej Brzeziński i Katarzyna
Ostrowiczowa, oboje z Orzechowa
Łukasz Gruszaczek i Marianna
Kulikowka, oboje z Orzechowa
ucz. Stanisław Kowalik ze Stobiecka
Miejskiego i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
sł. Wawrzyniec Wolski ze Stobiecka
Miejskiego i Marianna
Królikowiczowa z Radomska
Antoni Iwankowicz i Elżbieta
Kurzelowska, oboje ze Stobiecka
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
136
Wojciech
Wołoszowicz
136
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
136
Jan Jarząbek
136
Andrzej
Siudziński
136v
Jan
Kozubczyński
136v
Wojciech
Wołoszowicz
136v
Strona
136v
136
136
136
1758
Lp
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
2513
4.01
Marcelina
sł. Maciej i Urszula Klekocik
Radomsko
pr. Franciszek Kęderski z
Radziechowic i sł. Marianna
Antoni
Bernacki
178
2514
4.01
Ewa
pr. Wojciech i Agnieszka Nowak
Ładzice
2515
8.01
Kacper
sł. Aleksy i Marianna Kosiarscy
Radomsko
2516
8.01
Marianna
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
Piaszczyce
2517
12.01
Agnieszka
ucz. Franciszek i Magdalena Brysek
2518
13.01
Agnieszka
pr. Jakub i Marianna Owczarek
2519
15.01
Antoni
pr. Maciej i Agnieszka Nowaczek
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Bartodzieje
2520
18.01
Agnieszka
pr. Augustyn i Ewa Puchaczyk
Bartodzieje
2521
18.01
Sebastian
pr. Maciej i Katarzyna Olczyk
Kietlin
2522
17.01
Agnieszka
pr. Tomasz i Gertruda Jurkow
Ostoja
2523
21.01
Agnieszka
pr. Łukasz i Zofia Przybylscy
Stobiecko
Szlacheckie
2524
22.01
Paweł
Radomsko
2525
2.02
Marianna
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Rospęccy
pr. Wawrzyniec i Konstancja Kret
Szczepocice
2526
2.02
Agnieszka
pr. Walenty i Katarzyna Bałut
Młodzowy
2527
24.02
Paweł
Radziechowice
2528
29.02
Marianna
pr. Augustyn i Agnieszka
Popiołczyk
ucz. Wojciech i Franciszka Purola
Bogwidzowy
2529
29.02
Marianna
pr. Stefan i Marianna Błędnik
Strzałkow
2530
31.01
Brygida
sł. Łukasz i Anna Wróbel
Radomsko
Przegięcka z Radomska
Wojciech Szymczak z Radziechowic i
Gertruda Urbanikowa z Ładzic
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Zofia
Zieleńska z Radomska
Piotr Potrawa i Marianna Gardylska,
oboje z Piaszczyc
ucz. Antoni Kasik i Katarzyna Dryina
ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Mateusz Marczyk z Radomska i
Marianna Jamrozowa z Wierzbicy
ucz. Antoni Sławikoski i Salomea
Marczanka z Radomska
ucz. Antoni Sławikoski i Salomea
Marczanka z Radomska
pr. Stanisław Olczyk z Płoszowa i
Gertruda Majchrzowa z Kietlina
Wojciech Kmień z młyna Kocierzowy
i Marianna Sławikowska z Radomska
ucz. Maciej Radecki kawaler i
Jadwiga Dąrowska wdowa z
Radomska
Adam Mieroski i Marianna Podolska
Jerzy Kotkowy i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Józef Szymański i Marianna
Królikowa z Radomska
Tomasz Wrześniowski i Katarzyna
żona kowala z Woli Jedlińskiej
sł. Tomasz Wrześniewski i Katarzyna
Wojdałka z Zakrzewka
ks. Jan Kozubczyński i ur. Anastazja
Fedorowiczowa panna
sł. Józef Pruchnicki i sł. Marianna
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
136v
136v
Jan Jarząbek
136v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
136v
137
137
137
137
137
137
Jan Jarząbek
137
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
137
137
137
137
137v
137v
2531
31.01
Piotr Błażej
179
Brygida
ucz. Tomasz i Elżbieta
Wrześniowscy
pr. Antoni i Gertruda Muszeńscy
2532
31.01
2533
Radomsko
Radziechowice
2.02
Marianna
pr. Stanisław i Mrianna Kłodos
Strzałków
2534
5.02
Walenty
ucz. Jan i Marianna Wolscy
2535
5.02
Marianna
sł. Grzegorz i Regina Kopczyńscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2536
5.02
Walenty
pr. Błażej i Elżbieta [puste miejsce
na nazwisko]
Szczepocice
2537
8.02
Walenty
ucz. Wojciech i Agata Królow
2538
9.02
Walenty
Kajetan
ur. Aleksander i Dorota
Kaczkowscy (?)
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
2539
10.02
Apolonia
2540
7.02
Walenty
pr. Wawrzyniec i Marianna
Nowaczek
sł. Marcin i Róża Śmieszkowic
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
2541
12.02
Walenty
pr. Hiacynt i Marianna Bałut
Zakrzewek
2542
3.03
Walenty
Wincenty
Romuald
ur. Michał i Franciszka Zamojscy
uwaga: chrz. z wody w domu 7.02
Kietlin
2543
12.02
Konstancja
chirurg Maciej i Apolonia Gradoscy
Radomsko
2544
13.02
Anastazja
ucz. Marcin i Agnieszka Ciupa
Stobiecko
Miejskie
2545
15.02
Agata
ucz. Stanisław i Elżbieta Chrostek
Radomsko
Pietroska z Radomska
ks. Jarząbek i Marianna Petronicka,
oboje z Radomska
Piotr Kuliś z Radziechowic i Gertruda
Popiołkowa ze Stobiecka Miejskiego
Marcin Martyla ze Strzałkowa i
Agnieszka Pikosowa z młyna Klekot
ks. Wojciech Wołoszewicz i Elżbieta
Kunikowska ze Stobiecka Miejskiego
sł. Józef Szymański i sł. Magdalena
Póchnicka
sł. Grzegorz Koprowski i
pr. Marianna Kamienczanka z młyna
Kamionka
sł. Stanisław Kipigroch i Agata
Karaskowa ze Stobiecka Miejskiego
ks. Jakub Gliński archidiakon
brzeźnicki, prepozyt gnieźnieński i
ur. Zofia Raczyńska
Sebastian Wiśniowski z Radomska i
Ewa Zieleńska z Radomska
sł. Szymon Kosmalski i Marianna
Dudkowa, oboje z Radomska
Andrzej Zając z Zakrzewka i
sł. Marianna Pietroniczka z Radomska
pr. Adam Matyszczak z Kietlina i
Ewa Kubanowka jego mamka, w
kościele Adam Matyszczak i Ewa
Zieleńska z przytułku
Józef Szymański burmistrz i Marianna
Rozpęcka, mieszczanie
ucz. Aleksy Kowalik i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Adam Miroski i Marianna
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
137v
137v
137v
137v
137v
137v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
137v
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
138
137v
138
138
138
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
138
Wojciech
138
138
180
2546
19.02
Agata
pr. Baltazar i Katarzyna Drozdek
Piaszczyce
2547
17.02
Gertruda
pr. Tomasz i Ewa Koper
Stobiecko
Miejskie
2548
25.02
Ignacy
ucz. Józef i Marianna Kuchla (?)
Radomsko
2549
14.02
Maciej
Bogwidzowy
2550
24.02
Maciej
ucz. Wawrzyniec i Agnieszka
Marczyk
pr. Antoni i Helena Grabarz
Radziechowice
2551
24.02
Franciszka
pr. Jan i Katarzyna Łuczak
Radziechowice
2552
23.02
Helena
sł. Jan i Felicjanna Iwankowicz
Radomsko
2553
26.02
Helena
ucz. Jan i Franciszka Karasek
Radomsko
2554
1.03
Franciszka
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
2555
2.03
Kazimierz
sł. Kacper i Katarzyna Grabarscy
Radomsko
2556
9.03
bliźnięta:
Grzegorz i
Franciszka
pr. Jakub i Agnieszka Kurosek
Radziechowice
2557
9.03
Grzegorz
ucz. Marcin i Kunegunda Dziegieć
Stobiecko
2558
9.03
Grzegorz
sł. Jan i Jadwiga Latosińscy
Radomsko
2559
10.03
Józef
Piętkowski
konwertyta z judaizmu
Radomsko
2560
12.03
Marianna
pr. Wojciech i Marianna Rychlik
Orzechów
Rospęcka, oboje z Radomska
Tomasz Gardecki z Płoszowa i
Marianna Sławikowska z Radomska
pr. Jan Zagajczyk ze Zdani i Zofia
Nowaczczanka ze Stobiecka
Szlacheckiego
sł. Józef Pruchnicki i Marianna
Mirowska z Radomska
ks. Jan Jarząbek i Marianna
Bonarkowa z Bogwidzowów
Wawrzyniec Woźniaczek i Katarzyna
Olczykowka, oboje z Radziechowic
ucz. Józef Pruchnicki i Małgorzata
Boruczanka ze Stobiecka
ks. Tomasz Świtkiewicz i Róża
Oleśkiewiczowa, mieszczanka
ucz. Mateusz (?) Marczyk i Elżbieta
Karaskowa, oboje z Radomska
Łukasz Janic organista i Marianna
Sławikowska
sł. Sebastian Piotrowski z Radomska i
pr. Teresa Lochinka z Bartodziej
ks. Jan Kozubczyński i Agnieszka
Kipigrochowa
Tomasz Węgrzyński i Jadwiga
Bąbloska, oboje z Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i Elżbieta
Mieroska z Radomska
Marcin Jakuboski żebrak i
sł. Agnieszka Jędrychowiczowa,
oboje z Radomska
ur. Seweryn Rogojski z Woli
Blakowej i ur. Konstancja
Miszkowska z Zakrzewka
Łukasz Rusajek i Ewa Woźniakowka,
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
138
138
138
138
138v
138v
138v
138v
138v
138v
138v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
138v
Jan
Kozubczyński
139
Jan Jarząbek
139
139
181
2561
14.03
Gertruda
ucz. Michał i Marianna Góra
Radomsko
2562
16.03
Marianna
Petronela Witkowa, ojciec nieznany
Ładzice
2563
16.03
Józef
sł. Kazimierz i Rozalia Oleśkiewicz
Radomsko
2564
16.03
bliźnięta:
Józef i
Marianna
Wojciech i Gertruda Piekoscy (?)
Brodowe
2565
20.03
Józef
pr. Józef i Krystyna Winiarczyk
Ładzice
2566
23.03
Marianna
pr. Jan i Katarzyna Knapik
Płoszów
2567
23.03
Katarzyna
pr. Antoni i Apolonia Jurka
Płoszów
2568
24.03
sł. Maciej i Agata Jachowicz
Radomsko
2569
26.03
Franciszek z
Paoli
Marianna
ucz. Augustyn i Gertruda Szwedzik
Radomsko
2570
29.03
Marianna
Franciszek i Teresa Martela
Szczepocice
2571
29.03
Balbina
ucz. Łukasz i Elżbieta Borek
2572
31.03
Marianna
Regina Gasiowka, ojciec nieznany
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2573
31.03
Marianna
pr. Piotr i Agnieszka Kret
Bobry
2574
1.04
bliźnięta:
Józef i
Marianna
ucz. Jacenty i Helena Borek
Stobiecko
Miejskie
oboje z Orzechowa
ur. Michał Bilski i Agnieszka
Radecka z Radomska
Franciszek Brochowic z Ładzic i
Apolonia Reszczyna z Radziechowic
Józef Szymański rajca i Petronela
Iwankowiczowa z Radomska
Grzegorz Kopczyński i Zofia
Zielińska
Adam Mieroski i Urszula
Adamkowiczowa
Sebastian Popiołek kawaler i
Marianna Lichocianka panna ze
Stobiecka Miejskiego
Wawrzyniec kawaler i Rozalia
kaczmarka, oboje z Płoszowa
pr. Marcin Jędrych z Ostoi i
Katarzyna Janicka organiścina
sł. Franciszek Grzegorzkowic i
Marianna Pietroniczka
ucz. Sebastian Piotrowski z
Radomska i Marianna Kowalikowa ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Maciej Kuliś z Radziechowic i sł.
Marianna Kipigrochowa z Radomska
ucz. Aleksy Kowalik i Elżbieta
Kurzeleska ze Stobiecka Miejskiego
ks. Wojciech Wołoszowicz i
Marianna Karpińska mieszkająca
teraz w Radomsku
Adam Mieroski i Marianna
Karaskowa, oboje z Radomska
ucz. Józef Szymański i Marianna
Lichocianka
Józef Pruchnicki i Marianna
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
139
Jan Jarząbek
139
Jan Jarząbek
139
Andrzej
Siudziński
139
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
139
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
139
139139v
139v
139v
139v
139v
139v
Jan Jarząbek
139v
Wojciech
Wołoszowicz
139v
182
2575
4.04
Wincenty
sł. Stanisław i Ewa Borek
Radomsko
2576
6.04
Katarzyna
pr. Wojciech i Regina Ostojscy
Ostoja
2577
7.04
Wincenty
Dąbrówka
2578
9.04
Katarzyna
Katarzyna Lenarkowka, ojciec
nieznany
szl. Jan i Ewa Ruszczyńscy
Ładzice
2579
8.04
Wincenty
pr. Józef i Katarzyna Kamionka
Kamionka
2580
13.04
Józef
ucz. Błażej i Marianna Kusek
Stobiecko
2581
17.04
Agnieszka
ucz. Maciej i Katarzyna Wstępień
Radziechowice
2582
21.04
Wojciech
ucz. Dominik i Magdalena Mucha
Radziechowice
2583
19.04
Katarzyna
Bartodzieje
2584
23.04
Katarzyna
pr. Bartłomiej i Helena Sędzikowic
(Pędzikowic)
ucz. Sebastian i Anna Gołąbek (?)
2585
28.04
Katarzyna
ucz. Bartłomiej i Marianna Gawla
2586
1.05
Zofia
ucz. Krzysztof i Krystyna Sękowscy
2587
7.05
Stanisław
2588
16.05
Jan
Nepomucen
pr. Tomasz i Gertruda Woźniaczek
uwaga: do skarbony
kierownik szkoły ur. Wojciech i
Marianna Choszczyńscy
2589
18.05
Petronela
2590
21.05
Florian
Leonard Adamkowicz i Agata
Siewierzanka, nieprawe
pr. Krzysztof i Zofia Mielczarczyk
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Piaszczyce
Radomsko
Radomsko
Stobiecko
Pańskie
Lichocinka
sł. Wojciech Kosmala i sł. Marianna
Karaskowa, oboje z Radomska
ur. Krzysztof Malarowicz z Sanik i
Rozalia Ostojska z Płoszowa
Jan Ościk i Marianna Ościkowka z
Dąbrówki
ks. Jan Jarząbek i ur. Marianna
Więckowska panna z Ładzic
Stefan Błędny ze Strzałkowa i
Marianna Iwankowiczowa
ks. Andrzej Siudziński i Agnieszka
Wolska ze Stobiecka
sł. Tomasz Wrześniowski z
Radomska i ucz. Zofia Zbroina z
Radziechowic
Maciej Kuliś i Urszula Jadamkowa,
oboje z Radziechowic
Jakub Życiński i Salomea Matronka
ucz. Stanisław Borek i sł. Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Leonard Broszkowicz z Radomska
i ucz. Marianna Ciupina ze Stobiecka
Antoni Iwankowicz i Agnieszka ucz.
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Józef Pruchnicki i Franciszka
Smułkowska
ks. Jan Jarząbek i ur. Marianna
Szadurska, sł. Antoni Lupczyński i
Magdalena Pruchnicka
sł. Maciej Broszkowicz i Elżbieta
Wrześniaczka z Radomska
Lambert Jędrzejczyk z […] i Jadwiga
Dąbrowska z Radomska
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
139v
139v
140
140
140
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
140
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
140
140
140
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
140
Andrzej
Siudziński
140v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
140v
140v
140v
140v
140v
183
2591
2.06
Zofia
Monika
ucz. Tomasz i Zofia Kwarta
Stobiecko
Miejskie
2592
4.06
Małgorzata
pr. Urban i Agnieszka Domagała
Bartodzieje
2593
5.06
Antoni
pr. Wojciech i Marianna Szymczak
Radziechowice
2594
8.06
Antoni
pr. Marcin i Łucja Jędrych
Ostoja
2595
11.06
Antoni
Grzegorz i Zofia Terka
Radomsko
2596
11.06
Małgorzata
pr. Stefan i Franciszka Bałud
Młodzowy
2597
13.06
Antoni
pr. Kacper i Agnieszka Hudek
Radziechowice
2598
13.06
Antoni
pr. Wojciech i Zofia Nowaczek
Bartodzieje
2599
18.06
Jan
pr. Adam i Małgorzata Przyrada
Strzałków
2600
18.06
Jan
Szczepocice
2601
18.06
Jan
pr. Kazimierz i Regina [bez
nazwiska]
ucz. Maciej i Marianna Marczyk
2602
18.06
Jan
pr. Stefan i Helena Kalecińscy
Galonki
2603
18.06
Marianna
pr. Wawrzyniec i Regina Stępień
Okrajszów
2604
25.06
Marianna
pr. Jan i Agnieszka Sumułka
Radziechowice
2605
25.06
Marianna
sł. Kazimierz i Jadwiga Urbanek
Radomsko
2606
22.06
Jan
sł. Jakub i Agnieszka Kosmala
Radomsko
Radomsko
ur. Wojciech Choszczyński i
ur. Róża Kołakowska panna, oboje z
Radomska
Józef Surmacki kawaler i Salomea
Marzanka panna, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i
ur. Teresa Kulakowska panna
pr. Antoni Jurka z Płoszowa i
Agnieszka Cieślikowa z Ostoi
sł. Karol Chorubski cechmistrz
krawców i Marianna Pietroniczka,
mieszczanie
ks. Wojciech Wołoszowicz i Gertruda
Pułrolina z Bogwidzowów
Wojciech Zimoń i Marianna
Królikowiczowa z Radomska
Maciej Strąkiewicz i Zofia
Jakubowska
Augustyn Szwedzik i Marianna
Brzezieńska z Kamionki
Aleksy Kowalik i Anna Zbroina ze
Stobiecka
sł. Karol Horubski i Marianna
Iwankowiczowa z Radomska
Antoni Potomski i Katarzyna
Starościanka z Radomska
pr. Antoni Jurka i Gertruda Jurzyna,
oboje z Płoszowa
Aleksy Bąbloski z Radziechowic i
Marianna Królikowiczowa z
Radomska
sł. Wojciech Kosmala i sł. Elżbieta
Borkowa z Radomska
sł. Maciej Strąkowicz i ur. Marianna
Piestrzyńska panna
Wojciech
Wołoszowicz
140v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
140v
141
141
141
Jan Jarząbek
141
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
141
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
141
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
141
141
141
141v
141v
141v
141v
141v
184
2607
2.07
Paweł
ucz. Władysław i Gertruda Węgrzyn
Radomsko
2608
5.07
Piotr
ucz. Wojciech i Wiktoria Surmaccy
Radomsko
2609
21.07
Piotr
sł. Roch i Marianna Zalewscy
Radomsko
2610
6.07
Marianna
Paweł i Agnieszka [nie wpisano
nazwiska]
Stobiecko
Miejskie
2611
6.07
Aleksy
ucz. Paweł i Marianna Kipigroch
2612
7.07
Jan z Dukli
sł. Tomasz i Urszula
Grzegorzkiewicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2613
8.07
Jan z Dukli
pr. Mikołaj i Marianna Chciała
Piaszczyce
2614
17.07
Aleksy
[nie podano
miejscowości]
2615
17.07
Magdalena
ucz. Błażej zw. Pastor i Petronela
jego żona
uwaga: do skarbony
ucz. Marcin i Marianna Kozłowscy
2616
20.07
Jakub
pr. Jan i Rozalia Gawla
Radziechowice
2617
20.07
Magdalena
pr. Benedykt i Apolonia Dryja
Radziechowice
2618
22.07
Jakub
pr. Marcin i Agnieszka Przerada
Strzałków
2619
23.07
Magdalena
ucz. Piotr i Petronela Szablowscy
Radomsko
2620
19.07
Wincenty
Radomsko
2621
30.07
Marianna
Kunegunda
sł. Kacper i Apolonia [nie wpisano
nazwiska]
konwersja z judaizmu
Radomsko
Radomsko
Maciej Strąkowic i Agnieszka
Ruskoska z Radomska
Kacper Przegięty i Marianna
Sławikowska, oboje z Radomska
Grzegorz (?) Kopczyński i sł.
Marianna Kipigrochowa, mieszczanie
ucz. Mateusz Kuliszewicz i
Kunegunda Dziechciowa, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Józef Pruchnicki i Elżbieta
Wrześniowska
sł. Wojciech Pruchnicki i Katarzyna
Chorubszczanka panna, oboje z
Radomska
Wojciech Kamieński młynarz i Zofia
Poteralina z Kuchar
Stanisław Kowalik ze Stobiecka i
Marianna Pietronicka z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
141v
Jan Krzyżanowski, na teraz z
Radomska, [chrzestnej nie
wymieniono]
pr. Błażej Woźniaczek i Gertruda
Stępniowa ze Stobiecka Miejskiego
Łukasz Dziadkowicz i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Klemens Starostka i Marianna
Wojtyczowka, oboje ze Strzałkowa
sł. Józef Szymański rajca i
ucz. Marianna Rozpędzka, oboje z
Radomska
sł. Maciej Strąkowicz i sł. Marianna
Kołodziejka
ur. Walenty Pągowski z Sanik i ur.
Dorota Kaczkowska ze Strzałkowa
Andrzej
Siudziński
142
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
142
Jan Jarząbek
142v
Stanisław
Przechlewski
142v
Antoni
Bernacki
Jan Langwałd
142v
141v
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
141v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
142
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
142
142
142
142
142
142v
185
2622
30.07
Dąbrowska
Marianna
pr. Jan i Róża Kityniak
Szczepocice
2623
13.08
Roch
ucz. Stanisław i Krystyna Bukowscy
Radomsko
2624
15.08
Marianna
ucz. Wojciech i Zofia Walaszczyk
Radziechowice
2625
22.08
Róża
ucz. Maciej i Ewa Sękowscy
Radomsko
2626
23.08
Bartłomiej
pr. Tomasz i Helena Klekowscy
uwaga: odpis z aktu 12.02 1810 r.
Klekowiec
2627
23.08
Bartłomiej
pr. Stanisław i Małgorzata Pukaczyk
Dąbrówka
2628
25.08
Róża
Radomsko
2629
27.08
Rozalia
ucz. Mikołaj Bierzmianowski [żony
nie wymieniono]
Baltazar i Gertruda Starostka
Strzałków
2630
27.08
Rozalia
pr. Maciej i Agnieszka Błędniak
Strzałków
2631
1.09
Kazimierz
pr. Jan i Krystyna Ciupa
Radziechowice
2632
2.09
Rozalia
ucz. Antoni i Agnieszka Szymczak
2633
24.09
Brygida
2634
29.09
Michał
pr. Sebastian i Franciszka Błędniak
uwaga: do skarbony
Marek i Marianna Szymczak
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
2635
24.09
Michał
pr. Kacper i Agata viatoris
Ostoja
2636
4.10
Franciszka
ucz. Jakub i Marianna Podolscy
Cholwarki
Radziechowice
Marcin Jakubowski z przytułku i
Marianna Zatoniowka ze Szczepocic
ucz. Błażej Surmacki i Marianna
Przegięcka, oboje z Radomska
Sebastian Borowiecki z Karkoszki i
Elżbieta Kurzelewska ze Stobiecka
Miejskiego
Józef Szymański burmistrz i Marianna
Rospędzka z Radomska
sł. Józef Szymański burmistrz i sł.
Rozalia Oleśkiewiczowa, oboje z
Radomska
sł. Józef Szymański burmistrz i
Marianna Kipigrochowa, oboje z
Radomska
Piotr Kotyniowski i Salomea
Marzanka, oboje z Radomska
Wojciech Kosmala i Katarzyna
Wlaslocka ze Strzałkowa
Adam Graboszczak i Katarzyna
Starościna, oboje ze Strzałkowa
ucz. Aleksy Kowalik ze Stobiecka
Miejskiego i Apolonia Reszczyna z
Radziechowic
sł. Grzegorz Kopczyński pisarz
miejski i sł. Marianna Kipigrochowa
Antoni Paweł i Katarzyna Starościna
Michał Gradoski i Urszula Starkowa z
Radziechowic
ucz. Antoni Sławikowski z Radomska
i Regina Jędrychowa z Ostoi
sł. Wojciech Kipigroch i sł. Marianna
Piotroska z Radomska
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
142v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
142v
Jan Jarząbek
143
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
143
143
Jan Jarząbek
143
Jan
Kozubczyński
143
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
143
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
142v
142v
143
143
143v
143v
143v
186
2637
5.10
Jadwiga
Teodor i Marianna Iwankowicz
Radomsko
2638
8.10
Brygida
pr. Maciej i Urszula Wieczorek
Strzałków
2639
8.10
Jadwiga
ucz. Sebastian i Marianna Szklarz
Folwarki
2640
12.10
Jadwiga
Radomsko
2641
16.10
Łukasz
ucz. Urban i Gertruda [nie podano
nazwiska]
sł. Maciej i Marianna Broszkowicz
2642
30.06
Ignacy
Melchior
2643
14.10
2644
Radomsko
Łukasz
poseł sieradzki ur. Walenty i
Franciszka z Karśnickich Pągowscy
uwaga: chrz. w klasztorze 8. 10
udzielony przez ks. J.
Kozubczyńskiego
pr. Jan i Marianna Janerka
Saniki
Orzechów
14.10
Łukasz
sł. Kacper i Marianna Starostka
Radomsko
2645
20.10
Urszula
Wojciech i Katarzyna Robak,
wędrowcy
Radomsko
2646
28.10
Jadwiga
pr. Józef i Marianna Prohoska
Ładzice
2647
19.11
Marcin
pr. Andrzej i Gertruda Białasek
Strzałków
2648
22.10
24.10
ucz. Antoni i Marianna
Sławikowscy
ucz. Maciej i Magdalena Mat[...]
Radomsko
2649
Elżbieta
Barbara
Szymon
2650
24.10
Szymon
sł. Jan i Katarzyna Czyżowscy
Radomsko
2651
28.10
Szymon
Jan i Franciszka Borowik
Strzałków
Stobiecko
Miejskie
Wojciech Widerak i Marianna
Kosmalinka
Jacenty Borowiak i Zofia Kłodoska,
oboje ze Strzałkowa
Augustyn Szwedzik i Franciszka
Szymczykowna ze Stobiecka
ucz. Józef Surmacki i Marianna
Królikowiczowa, oboje z Radomska
sł. Piotr Korzonek i Marianna
Piotrowska, oboje z Radomska
ur. Kazmierz Kobielski i ur.
Konstancja (?) z Bąkowskich
Kobielska
sł. Kazimierz Oleszkiewicz i
Marianna Rospędzka, mieszczanie
ucz. Mikołaj Pierzak i Gertruda
Pierzaczka, oboje z Folwarków
ucz. Józef Surmacki kawaler i
Jadwiga Urbankowa, oboje z
Radomska
ucz. Jan Sękoski i Ewa Kowalikowa
ze Stobiecka
Kazimierz Soleński i Katarzyna
Wlaźlaczka, oboje ze Strzałkowa
sł. Karol Chorubski i Róża
Oleszkiewiczowa, mieszczanie
sł. Grzegorz Kopczyński z Radomska
i Helena Dziegciowa ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Józef Szymański burmistrz i
Elżbieta Wrześniewska, oboje z
Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Katarzyna
Jan Jarząbek
143v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
o. Wincenty
Wróblewski
franciszkanin
143v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
144
143v
143v
143v
143v144
144
144
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
144
Jan
Kozubczyński
144
Jan Jarząbek
144
144
144
144
187
2652
2.11
Elżbieta
ucz. Hiacynt i Agnieszka Kukla
Bogwidzowy
2653
2.11
Marianna
ucz. Andrzej i Ewa Borkowie
Stobiecko
Miejskie
2654
8.11
Elżbieta
Tomasz i Katarzyna Sadkoscy
Pokraka
2655
12.11
Marcin
pr. Tomasz i Gertruda Krawczyk
Płoszów
2656
13.11
ucz. Jan i Agnieszka Zając
Młodzowy
2657
17.11
Stanisław
Kostka
Stanisław
Kostka
ucz. Jan i Marianna Kowalik
Stobiecko
2658
17.11
Salomea
ucz. Marcin i Rozalia Gawlaczek
Radziechowice
2659
19.11
Stanisław
pr. Antoni i Jadwiga Wolscy
Strzałków
2660
19.11
Stanisław
Antoni i Rozalia Lipińscy
Radomsko
2661
19.11
23.11
pr. Wawrzyniec i Marianna
Alberscy
ucz. Andrzej i Ewa Marscy
Piaszczyce
2662
Stanisław
Kostka
Andrzej
Radomsko
2663
25.11
pr. Maciej i Marianna Dryja
Radziechowice
2664
6.12
Stanisław
Kostka
Barbara
Radziechowice
2665
6.12
Marianna
pr. Michał Ceglarz [imienia żony nie
podano]
pr. Jan i Ewa Klimczak
2666
9.12
Franciszka
ucz. Hiacynt i Jadwiga Szymanek
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Federowiczowa ze Strzałkowa
Marcin Jakubowski żebrak i Marianna
Królikowiczowa, oboje z Radomska
Hiacynt Szymczak i Agnieszka
Wolska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni Brzeziński z młyna Kamionka
i sł. Marianna Kipigrochowa z
Radomska
pr. Piotr Łaszczyk z Okrajszowa i
Rozalia Ostojska z Płoszowa
Marcin Jadamczak i Franciszka
Kisiałowska, oboje z Młodzowych
ojciec Andrzej Siudziński sekretarz
św. Kongregacji i ucz. Agata Królowa
ze Stobiecka
Stanisław Pietroski z Radomska i
Marianna Krolowikowiczowa
pr. Paweł Wolszczyk ze Strzałkowa i
sł. Róża Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Piotr Korzeniowski i ur. Petronela
Jadamowiczowa ze Strzałkowa
Michał Piwowarczyk i Gertruda
Perkowa ze Strzałkowa
sł. Józef Pruchnicki i Gertruda
Strączkowiczowa, oboje z Radomska
Lambert Kipigroch i Agata Królowa
ze Stobiecka Miejskiego
Aleksy Bąbloski i Elżbieta
Wrześniowska
Błażej Pułrola i Marianna
Kołodziejska
ucz. Adam Kipigroch i
ucz. Agnieszka Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
144v
Andrzej
Siudziński
144v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
144v
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
144v
145
Jan Jarząbek
145
Jan
Kozubczyński
145
144v
144v
144v
144v
145
145
145
145
2667
17.12
Marianna
pr. Piotr i Marianna Kłodosik
Szczepocice
2668
18.12
Tomasz
pr. Tomasz i Marianna Maj
Stobiecko
Szlacheckie
2669
21.12
Tomasz
2670
31.12
Stefan
ucz. Maciej i Marianna Starosta
uwaga: do skarbony
pr. Jan i Zofia Olejniczek
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
ks. Jan Jarząbek i ucz. Elżbieta
Wrześnioska z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i
Marianna Werwirkowa (?) z
Radomska
Kazimierz Oleśkiewicz z Radomska i
Zofia Karaskowka ze Stobiecka
Jacenty Szymczak i Urszula
Jadamkowiczowa z Radziechowic
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
145
145
145v
145v
1759
188
Lp
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
2671
1.01
Agnieszka
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Bogwidzowy
2672
2.01
Marianna
pr. Jan i Gertuda Szyszczak
Radziechowice
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
2673
6.01
Kacper
Orzechów
2674
6.01
Agnieszka
2675
6.01
Agnieszka
pr. Bartłomiej i Marianna
Brzezińscy
ucz. Kazimierz i Agnieszka
Smolarcy
pr. Jakub i Małgorzata Kowalczyk
2676
4.01
Agnieszka
pr. Jakub i Salomea Kowalik
Radomsko
2677
14.01
Paweł
pr. Stanisław i Barbara Starostka
Szczepocice
2678
14.01
Paweł
pr. Łukasz i Agnieszka Borowik
Strzałków
2679
17.01
Antoni
ucz. Maciej i Konstancja Jurkowicz
Radomsko
2680
20.01
Agnieszka
pr. Maciej i Katarzyna Olczyk
Kietlin
sł. Krzysztof Kuźnik i Zofia
Królkowka
Marcin Jakubowski i Ewa Zielińska z
Radomska
Łukasz Rudnik i Franciszka
Klekowcowka, oboje z Orzechowa
Adam Ciupiński i Agnieszka Wolska
ze Stobiecka
pr. Aleksy Bąblowski i Apolonia
Reszczyna z Radziechowic
ks. Andrzej Siudziński i Gertruda
Pierszakowa z Folwarków
pr. Jacenty Borowik i Zofia
Klabiczanka, oboje ze Szczepocic
Stefan Błędniak i Agata Wrońska z
młyna Wrony
sł. Lambert Kipigroch i Helena
Mirowska panna, oboje z Radomska
pr. Wawrzyniec Przedborski i
Petronela Michałkowa panna, oboje z
Kietlina
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Strona
145v
145v
145v
145v
145v
145v
145v146
146
146
146
189
2681
22.01
Wincenty
Jan
ucz. Andrzej i Katarzyna Królik
Stobiecko
Miejskie
2682
25.01
Paweł
Franciszek i Petronela Borowieccy
Radomsko
2683
25.01
Paweł
ucz. Jan i Róża Papierniak
Stobiecko
Miejskie
2684
26.01
Marianna
Radomsko
2685
27.01
Jan
Katarzyna Starościanka, ojciec
nieznany
ucz. Stefan i Elżbieta Sołtysik
2686
30.01
Marianna
pr. Sebastian i Zofia Kędra
Rdziechowice
2687
2.02
Agata
pr. Jan i Katarzyna Węgrzynowicz
Orzechów
2688
2.02
Marianna
pr. Maciej i Agnieszka Kowalczyk
Zawada
2689
4.02
Andrzej
Kazimierz
ucz. Bonawentura i Petronela
Kozłowscy
Radomsko
2690
6.02
Ignacy
Radomsko
2691
8.02
Apolonia
ucz. Szymon i Marianna
Wieczorkowscy
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
2692
11.02
Apolonia
pr. Krzysztof i Agnieszka Starostka
Folwarki
2693
17.02
Maciej
ucz. Urban i Marianna Zieleńscy
Zakrzówek
2694
19.02
Maciej
pr. Antoni i Katarzyna Kaczmarczyk
Płoszów
2695
23.02
Maciej
Wojciech i Marianna Ościk
Folwarki
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
sł. Piotr Korzeniowski z Radomska i
Agnieszka Szymczakowa ze
Stobiecka Miejskiego
ks. Wojciech Wołoszowicz i
Marianna Bartnicka z Kodręba
Paweł Przebierajski z Działoszyna i
Marianna Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
ks. Stanisław Przechlewski i
Marianna Ościkowa z Borowej
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Agnieszka Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
Stanisław Sołtysik z Radomska i
Katarzyna Kowalczykowa z
Radziechowic
ucz. Antoni Potomski i Marianna
Kossmalonka, oboje z Radomska
Sebastian Majchrzak z Kietlina i
Marianna Siewierkowa z Okrajszowa
Antoni Lupczyński i Salomea
Mirowska panna, oboje z
Radziechowic
Adam Mirioski i Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
pr. Stanisław Olczyk i Marianna
Pietrowska, oboje z Okrajszowa
Kacper Starostka i Katarzyna
Chrostkowa panna, oboje z Radomska
Augustyn Szwedzik i sł. Marianna
Rospęcka, oboje z Radomska
ur. Krzysztof Majerowicz i Marianna
Siewierowa z Okrajszowa
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Marianna
Ościkowa
Andrzej
Siudziński
146
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
146
146
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
146
Andrzej
Siudziński
146
Stanisław
Przechlewski
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
146
Jan Jarząbek
146v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
146v
146
146v
146v
146v
146v
146v
146v
24.02
11.02
Helena
Kazimierz
pr. Franciszek i Anna Stenderak
pr. Augustyn i Ewa Pukacz
Sucha Wieś
Bartodzieje
2698
17.02
Anastazja
ucz. Maciej i Łucja Wilczek
2699
21.02
Franciszka
pr. Michał i Brygida Koper
2700
9.03
Franciszka
ucz. Mikołaj i Marianna Szwedzik
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
2701
9.03
Franciszka
pr. Józef i Katarzyna Dziadkowicz
Szczepocice
2702
5.03
Franciszka
pr. Wojciech i Marianna Bernatek
Szczepocice
2703
19.03
Józef
ucz. Stanisław i Agata Karsek
2704
28.03
Józef
ur. Maciej i Apolonia Gradowscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2705
4.04
pr. Piotr i Agata Kraciak
Bobry
2706
10.04
Franciszek z
Paoli
Marianna
Stanisław i Marianna Stachowscy
Radomsko
2707
12.04
Katarzyna
pr. Hiacynt i Franciszka Borowy
Strzałków
2708
16.04
Józef Paweł
Longin
Strzałków
2709
16.04
Wojciech
szl. Aleksander i Dorota
Kaczkowscy
uwaga: chrz. w kaplicy w
Strzałkowie udzielony przez ks. J.
Kozubczyńskiego w dniu 19.03
pr. Franciszek i Teresa Martela
2710
17.04
Magdalena
ucz. Stanisław i Barbara Szczepanik
Radomsko
2711
17.04
Wojciech
Bonawentura i Helena Urbanek
Pustkowie (?)
190
2696
2697
Szczepocice
Andrzej Brylik i Helena Borkowa
Stanisław Olczyk i Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Ewa Sulcowka panna ze Stobiecka
sł. Adam Bartecki z Radomska i Ewa
Kowalikowa ze Stobiecka
Paweł Liwiński i ucz. Ewa
Sękoskoska, oboje z Radomska
ur. Baltazar Błaskoski i Elżbieta
Wrześnioska
ucz. Hiacynt Szymczak i Agnieszka
Wolska, oboje ze Stobiecka
ucz. Piotr Kuliś z Radziechowic i sł.
Rozalia Oleskiewiczowa z Radomska
ur. Maciej Gumoleński z Gosławic (?)
i ur. Aleksandra Siemieńska ze
Stobiecka Szlacheckiego
ks. Jan Jarząbek i sł. Marianna
Miroska z Radomska
Józef Pruchnicki i Gertruda Pietroska
ks. Jan Jarząbek i szl. Teresa
Kaczkowska panna
szl. Zofia Raczyńska, szl. Stanisław
Bąkoski podczaszy piotrkowski i szl.
Domina z Bąkoskich Kobielska
sł. Lambert Kipigroch i Róża
Oleszkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Piotr Korzeniowski i Marianna
Wypocha (?) z Radomska
Józef Szymański i Marianna Mieroska
z Radomska
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
146v
146v
147
147
147
147
147
147
147
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
147
147
Jan Jarząbek
147v
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
147v
147
147v
147v
191
2712
17.04
Wojciech
Kazimierz i Helena Radeccy
Radomsko
2713
15.04
Wojciech
pr. Marcin i Rozalia Kurosek
Radziechowice
2714
15.04
Wojciech
Radziechowice
2715
26.04
Katarzyna
[bez imienia] pr. Powazczok i
Katarzyna
Wojciech i Zofia Marszałek
Bogwidzowy
2716
23.04
Katarzyna
pr. Tomasz i Marianna Iwankowicz
Strzałków
2717
30.04
Jakub
sł. Jakub i Marianna Bielicz
Radomsko
2718
9.05
Zofia
ucz. Jan i Marianna Popiołek
Radziechowice
2719
9.05
ur. Michał i Franciszka Zamojscy
Płoszów
2720
16.05
Katarzyna
Ewa
Zofia
ucz. Wojciech i Małgorzata Bielicz
Radomsko
2721
18.05
2722
19.05
Jan
Nepomucen
Helena
Paweł i Marianna Sołczywik
(Sołczywsik)
ucz. Franciszek i Marianna Sęk
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
2723
20.05
Urban
pr. Maciej i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
2724
25.05
Grzegorz
Stobiecko
2725
25.05
Petronela
Marianna Lichocianka, ojciec
nieznany
pr. Klemens i Małgorzata Szwedzik
2726
26.05
Jan
Bartłomiej i Gertruda Popiołek
2727
2.06
Pior
ucz. Jan i Marianna Sękoscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2728
3.06
Regina
pr. Franciszek i Małgorzata
Sychoscy
Stobiecko
Szlacheckie
Bartodzieje
Józef Szymański rajca i Helena
Mieroszczka panna
Sebastian Pietroski i Marianna
Wasocka z Radomska
Wawrzyniec Woźniaczek i Gertruda
Klekowska z Brodowych
Marcin Jadamczak i Franciszka
Bałutka z Młodzowych
sł. Walenty Wolski z Radomska i
Katarzyna Starościna ze Strzałkowa
sł. Józef Szymański rajca i sł. Róża
Oleszkiewiczowa, oboje z Radomska
szl. Jakub Załęcki i Zofia Krolikowka
ze Stobiecka
[nie wpisano]
ks. Jan Jarząbek i Helena
Miroszczanka panna z Radomska
Paweł Lewiński i Marianna Wijaczka,
oboje z Radomska
sł. Adam Mirowski z Radomska i
Marianna Wolszczanka panna ze
Stobiecka
pr. Marcin Jędryszek z Ostoi i sł.
Marianna Kipigrochowa z Radomska
Paweł Lewiński i Marianna
Hoszczeńska, oboje z Radomska
Paweł Lewiński i Jadwiga
Szczepanoska z Radomska
Stanisław Borek i Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
Paweł Lewiński i i Ewa Zielińska,
oboje z Radomska
Grzegorz Jurka i Regina Stępniowa z
Okrajszowa
Jan Jarząbek
147v
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
147v
Andrzej
Siudziński
148
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
148
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
147v
147v
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148v
148v
192
2729
3.06
Jan
ur. Marcin i Franciszka Smułkowscy
Piaszczyce
2730
3.06
Petronela
pr. Stanisław i Marianna Kłodos
Strzałków
2731
14.06
Felicjanna
pr. Andrzej i Zofia Kula
Kietlin
2732
18.06
Jan
pr. Antoni i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
2733
23.06
Jakub
Aleksy i Marianna Kosiarscy
Radomsko
2734
24.06
Jan
Radziechowice
2735
24.06
Jan
ucz. Wojciech i Agnieszka
Gawlaczek
ucz. Maciej i Urszula Klekocik
2736
24.06
Jan
sł. Paweł i Kunegunda Wąsikowicz
Radomsko
2737
1.07
Marianna
pr. Grzegorz i Gertruda Wieczorek
Szczepocice
2738
2.07
Marianna
pr. Łukasz i Zofia Kobylańscy
2739
3.08
Wawrzyniec
pr. Grzegorz i Agnieszka Domagała
Stobiecko
Pańskie
Bobry
2740
3.08
Marianna
pr. Antoni i Marianna Kłodoscy
Zakrzewek
2741
3.08
Marianna
pr. Wojciech i Marianna Relik
Orzechów
2742
3.08
Wawrzyniec
ucz. Aleksy i Elżbieta Kowalikowie
Stobiecko
Miejskie
2743
12.08
Zuzanna
pr. Krzysztof i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
Radomsko
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i
ur. Konstancja Jarzynina, oboje z
Radomska
ucz. Stefan Widerak z Folwarków i
Konstancja Jurkowiczowa wdowa z
Radomska
Sebastian Marczak i Łucja
Jędryszkowa
Józef Szymański rajca i Marianna
Klekoska
Tomasz Wrześniowski i Katarzyna
Chorubszczanka panna, oboje z
Radomska
Wojciech Zimoń i Petronela Kozłoska
z Radomska
ucz. Wojciech Surmacki i Marianna
Kuklina, oboje z Radomska
Józef Szymański i Marianna
Bieliczowa
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Jadwiga Moldzina ze Szczepocic
Wojciech Lukoszek i Elżbieta
Sołtyska
Sebastian Rybak ze Szczepocic i
Marianna Kipigrochowa z Radomska
Wojciech Ościk z Borowej i
Małgorzata Leszkowa ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i
Ewa Woźniczanka panna z
Orzechowa
sł. Piotr Korzeniowski i ucz.
Marianna Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Wolski ze Stobiecka Miejskiego i
Andrzej
Siudziński
148v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
148v
148v
Andrzej
Siudziński
148v
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
148v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
149
148v
148v
149
149
149
Andrzej
Siudziński
149
Jan
Kozubczyński
149
Andrzej
149
193
2744
13.08
Marianna
sł. Łukasz i Zofia Broszkiewicz
Radomsko
2745
17.08
Hiacynt
ucz. Andrzej i Barbara Tera
Radomsko
2746
19.08
Hiacynt
pr. Stanisław i Zofia Zbroja
Radziechowice
2747
19.08
Hiacynt
Radziechowice
2748
24.08
Róża
pr. Wawrzyniec i Agnieszka
Woźniaczek
ucz. Maciej i Jadwiga Misiorek
2749
24.08
Bartłomiej
sł. Stefan i Jadwiga Wysoccy
Radomsko
2750
26.08
Hiacynt
pr. Szymon i Urszula Olczyk
Okrajszów
2751
26.08
Róża
pr. Sebastian i Marianna Siewiesz
Płoszów
2752
27.08
Hiacynt
ucz. Andrzej i Róża Barteccy
Radomsko
2753
27.08
Marianna
pr. Szymon i Marianna Słomka
Radziechowice
2754
27.08
Augustyn
Aleksy i Anna Bąblewscy
Radziechowice
2755
27.08
Bartłomiej
ucz. Maciej i Marianna Kuliś
Radziechowice
2756
29.08
Róża
ucz.Antoni i Jadwiga Boruta
Radziechowice
2757
2.09
ur. Józef i Konstancja Maszkowscy
Zakrzówek
2758
8.09
Jan Kanty
Tadeusz
Tomasz
Antoni i Agnieszka Pawlik
Strzałków
2759
9.09
Marianna
pr. Sebastian i Róża Barteccy
Płoszów
Bogwidzowy
sł. Róża Oleszkiewiczowa z
Radomska
Paweł Wąsikowicz i Rozalia
Kuźniczka, oboje z Radomska
ucz. Józef Szymański i Jadwiga
Szczepanowska z Radomska
Stanisław Borek i Anna Zbroina ze
Stobiecka
Tomasz Wrześniowski i [bez imienia]
Kozłowska z Radomska
Jan Boruta i Gertruda Wędzikowa,
oboje z Bogwidzowów
sł. Sebastian Piotrowski i Petronela
Kozłowska, mieszczanie
Sebastian Janik i Regina Stępniowa z
Okrajszowa
Stanisław Janik i Marianna Ostojska z
Płoszowa
sł. Błażej Surmacki i Marianna
Kosmalanka panna, oboje z
Radomska
sł. Adam Mieroski i Marianna
Rospęcka, oboje z Radomska
Paweł Lewiński i Petronela
Kozłowska, oboje z Radomska
sł. Lambert Kipigroch i sł. Rozalia
Lubczewska, oboje z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Elżbieta
Kużelowska ze Stobiecka Miejskiego
[nie podano]
Józef Noszyński (?) i Katarzyna
Federowiczowa panna
Sebastian Majchrzak i Zofia
Iwankowka panna ze Szczepocic
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
149
149
149
149v
149v
149v
149v
149v
149v
Jan Jarząbek
149v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
149v
Jan
Kozubczyński
150
150
150
150
150
2760
10.09
Marianna
pr. Wojciech i Marianna Siewierek
Okrajszów
2761
12.09
Marianna
pr. Marek i Agnieszka [bez
nazwiska]
Stobiecko
Szlacheckie
2762
18.09
ur. Józef i Konstancja Maszkowscy
Zakrzewek
2763
24.09
Józef [...]
Władysław
Marianna
ucz. Antoni i Marianna Gaś
2764
29.09
Michał
pr. Stanisław i Gertruda Depta
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
2765
29.09
Michał
2766
29.09
Michał
pr. Marcin i Katarzyna
Kaczmarczyk
sł. Błażej i Cecylia Filipkowic
2767
27.09
Michał
sł. Sebastian i Marianna Piotrowscy
2768
27.09
Justyna
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
2769
2.10
Marianna
pr. Jakub i Małgorzata Wieczorek
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
2770
3.10
Franciszek
Andrzej i Agnieszka Kłodos
Szczepocice
2771
6.10
Franciszka
Dąbrówka
2772
11.10
Łukasz Jan
pr. Wawrzyniec i Konstancja
Kreciak
pr. Tomasz i Ewa Koper
2773
17.10
Łukasz
pr. Wawrzyniec i Helena Olczyk
2774
17.10
Urszula
ucz. Łukasz i Agnieszka Starostka
Stobiecko
Miejskie
2775
13.10
Ludwik
ucz. Błażej i Petronela Czara
Radomsko
Piaszczyce
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
194
Stobiecko
Szlacheckie
Okrajszów
Grzegorz Jurka i Regina Stępniowa z
Okrajszowa
ucz. Paweł Lewiński z Radomska i
Ewa Muszanka ze Stobiecka
Miejskiego
ur. Antoni Czum (?) i ur. Magdalena
Komornicka z Ładzic
ucz. Antoni Koperkoski i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Antoni Kuliś i Petronela Kozacka,
oboje ze Stobiecka
Wawrzyniec Stępień i Gertruda
Kowalka z Chrzanowic
Paweł Kipigroch i Marianna Ciupina,
oboje ze Stobiecka
ucz. Wojciech Widerak kawaler z
Folwarków i sł. Marianna Bieliczowa
z Radomska
ucz. Hiacynt Szymczak i Elżbieta
Kozubska
Antoni Paweł i Katarzyna
Wlaźlaczka, oboje ze Strzałkowa
Lambert Kipigroch i Teresa
Pleszczyńska z Radziechowic
ks. Jan Kozubczyński i Ewa Zielińska
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
150
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
150
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
150v
pr. Bartłomiej Ciupa z Wierzbicy i
Krystyna Kubiaczka ze Zdani
ur. Krzysztof Malarowicz i Gertruda
Majchrzakowa z Kietlina
ucz. Antoni Borek i Elżbieta
Kozubska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Sebastian Piotrowski i
ur. Bibianna Brodowska, oboje z
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
150
150v
150v
150v
150v
150v
150v
150v
150v
150v
151
151
151
195
2776
18.10
Urszula
pr. Walenty i Agnieszka Jędrzejczyk
Młodzowy
2777
18.10
Urszula
Adam i Salomea Malerscy
Orzechów
2778
20.10
Urszula
pr. Antoni i Marianna Brzezińscy
Kamionka
2779
26.10
bliźnięta:
Urszula i Jan
Kanty
ucz. Antoni i Zofia Cyganek
Stobiecko
Miejskie
2780
28.10
bliźnięta:
Szymon i
Tadeusz
sł. Krzysztof i Agnieszka
Walaszczyk
Radomsko
2781
21.10
Urszula
pr. Paweł i Marianna Bernatek
Szczepocice
2782
29.10
Szymon
ucz. Stanisław i Gertruda Latosińscy
Cholwarki
2783
20.10
Marcin
pr. Grzegorz i Marianna
Woźniaczek
Radziechowice
2784
1.11
Marcin
Bogwidzowy
2785
4.11
Karol
ucz. Sebastian i Agnieszka
Zygmuncik
ucz. Walenty i Katarzyna Borek
2786
4.11
Elżbieta
pr. Marcin i Marianna Bednarczyk
2787
3.11
Marcin
Walenty i Gertuda [bez nazwiska]
2788
5.11
Salomea
pr. Wojciech i Agnieszka Pikos
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
Stobiecko
Miejskie
Klekowiec
Radomska
Stanisław Karasek i Marianna
Bałucina
ur. Józef Borzyński i Małgorzata
Przeradzina
pr. Jan Węgrzynowicz z Orzechowa i
sł. Marianna Rospęcka z Radomska
Adam Miroski z Radomska i
Agnieszka Kowalikowka panna ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Karol Horubski i Helena
Stępniowka panna ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Tomasz Starostka i Helena
Kochanowa
Antoni Kuliś i Agnieszka Kosmalina,
wszyscy z Radomska
ucz. Paweł Lewiński i Jadwiga
Siemska, oboje z Radomska
ucz. Grzegorz Bartecki i Petronela
Kozłowska, oboje z Radomska
ucz. Tomasz Wrześniowski i
Agnieszka Woźniacka z
Radziechowic
ucz. Paweł Lewiński z Radomska i
Marianna Cichucina z Bogwidzowów
Piotr Korzeniowski i Rozalia
Węgrzynowiczowa z Radomska
pr. Stanisław Kłodos ze Strzałkowa i
Balbina Oleszkiewiczowa panna z
Radomska
Paweł Lewiński krawiec i ucz.
Marianna Karaskowa z Radomska
sł. Józef Pruchnicki i sł. Helena
Szymańska, oboje z Radomska
Jan Jarząbek
151
Jan Jarząbek
151
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
151
151
Wojciech
Wołoszowicz
151151v
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
151v
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
151v
151v
151v
151v
151v
151v
151v
196
2789
5.11
Marianna
ucz. Kacper i Katarzyna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
2790
12.11
ucz. Mikołaj i Gertruda Pierzak
2791
27.1/
12.11
ur. Stanisław i Franciszka Bąkowscy
uwaga: wypis z aktu bez daty
Strzałków
2792
13.11
Stanisław
Kostka
Bonawentura Szymon
Aleksander
Salomea
pr. Jan i Agnieszka Prus
2793
15.11
Gertruda
pr. Mikołaj i Marianna Woźniak
Stobiecko
Szlacheckie
Orzechów
2794
16.11
Zuzanna
Płoszów
2795
16.11
Gertruda
Andrzej i Marianna Hejmaga,
podróżni
pr. Jan i Rozalia Bartnik
2796
16.11
Stanisław
Kostka
pr. Kacper i Jadwiga Kasiuwara
Ładzice
2797
18.11
Stanisław
Kostka
ucz. Stanisław i Marianna Kurasek
Stobiecko
Miejskie
2798
19.11
Elżbieta
pr. Antoni i Katarzyna Chwiałkoscy
Szczepocice
2799
25.11
pr. Kazimierz i Katarzyna Boruta
Radziechowice
2800
28.11
Stanisław
Kostka
Elżbieta
ucz. Marcin i Magdalena Magdej
Radomsko
2801
5.12
Mikołaj
sł. Walenty i Katarzyna Wolscy
Radomsko
2802
11.12
Łucja
ucz. Stanisław i Krystyna Bukoscy
Radomsko
2803
12.12
Łucja
ucz. Krzysztof i Marianna Karasek
Cholwarki
Grzebień
Paweł Lewiński i sł. Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
ucz. Paweł Starostka i Petronela
Kozłowska, oboje z Radomska
Wojciech Popiołka dziadek i
Marianna Marianna Jakuboska
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
152
ucz. Paweł Lewiński i Ewa Sękoska,
oboje z Radomska
ur. Wojciech Choszczyński z
Radomska i Ewa Woćniaczanka
panna z Orzechowa
Franciszek Dekoler i Zuzanna
Szmiten, oboje podróżni
Łukasz Boroski i Agata Jaroska, oboje
z Grzebienia
ur. Wincenty Kułakowski i
ur. Marianna Choszczyńska, oboje z
Radomska
ur. Wojciech Choszczyński z
Radomska i Agnieszka Kowalikowka
panna ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Kazimierz Oleśkiewicz i
Konstancja Dziurkiewiczowa, oboje z
Radomska
ucz. Tomasz Wrześniowski i Elżbieta
Kurzelowska ze Stobiecka Miejskiego
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Regina
Brylowa z Bryliska
ur. Grzegorz Sokołoski podskarbi
owrucki i Balbina Oleśkiewiczowa
panna
Wojciech Surmacki i Marianna
Kuklina z Radomska
ks. Jan Jarząbek i ucz. Ewa
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
152
152
152
152
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
152
Jan Jarząbek
152
Jan Jarząbek
152v
Jan Jarząbek
152v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
152v
Jan
Kozubczyński
Jan
152
152
152v
152v
152v
197
2804
8.12
Marianna
pr. Adam i Gertruda Grabowscy
Strzałków
2805
8.12
Marianna
pr. Krzysztof i Zofia Mielczarek
2806
23.12
Ewa
pr. Paweł i Marianna Krężołek
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
2807
23.12
Ewa
Strzałków
2808
24.12
Ewa
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzywińscy
pr. Maciej i Marianna Łęscy
2809
28.12
Agnieszka
pr. Ambroży i Zofia Jamrozik
Orzechów
2810
30.12
Kacper
ucz. Tomasz i Ewa Kwarta
2811
30.12
Kacper
2812
18.12
Tomasz
Sebastian Zbrojka i Zofia
Królikowka, nieprawe
ucz. Józef i Helena Karasek
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2813
26.12
Anastazja
ucz. Piotr i Apolonia Bawarczak
Radomsko
2814
26.12
Stefan
ucz. Maciej i Agnieszka Starostka
Stobiecko
2815
29.12
Agnieszka
ucz. Kazimierz i Gertruda Martela
Radomsko
2816
25.12
Stefan
pr. Jan i Gertruda Łochynia
Bartodzieje
Bogwidzowy
Starostkowa z Radomska
ucz. Kazimierz Oleśkiewicz i ur.
Katarzyna Fedorowiczowna panna ze
Strzałkowa
Łukasz Wróbel i Petronela
Kozłowska, oboje z Radomska
Stefan Zawacki i Natalia Zbrojanka,
oboje ze Stobiecka
Kazimierz Celeński i Katarzyna,
oboje ze Strzałkowa
ucz. Krzysztof Kuźnik i Marianna
Żarkowa z Bogwidzowów
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Marianna Brzeźnicka
ucz. Paweł Lewiński i Marianna
Wolczanka panna
ucz. Paweł Kipigroch i Katarzyna
Królikowka ze Stobiecka Miejskiego
sł. Tomasz Starostka z Radomska i
[puste miejsce] Lochinka z Bartodziej
szl. Felicjan Sadurski i Gertruda
Ościkowka panna z Radomska
Paweł Lewiński z Radomska i
Małgorzata Leszkowa ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Tomasz Wrześniewski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
ucz. Wawrzyniec Marczyk z
Bogwidzowów i Salomea Lewińska z
Radomska
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
152v
152v
152v
152v
152v
153
153
153
153
153
153
153
153
1760
198
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
2817
3.01
Stefan
ucz. Wojciech i Marianna Olczyk
Borowe
2818
4.01
Jan
jałmużnik szl. Michał i Marianna
Pajęcki
Radomsko
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
2819
4.01
Agnieszka
ucz. Klemens i Agnieszka Wiezny
Radomsko
2820
4.01
Agnieszka
sł. Wojciech i Gertruda Łęscy
Radomsko
2821
10.01
Paweł
pr. Tomasz i Teresa Wieczorczyk
Orzechów
2822
13.01
Paweł
sł. Stefan i Zofia Zieleńscy
Radomsko
2823
15.01
Brygida
sł. Tomasz i Ewa Starosta
Radomsko
2824
10.01
Paweł
pr. Bartłomiej i Łucja Cichuta
Bogwidzowy
sł. Piotr Woskowicz i ucz. Balbina
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
ucz. Mikołaj Bartecki kawaler i
Teresa Piwowarczykowa, oboje z
Radomska
sł. Sebastian Piotrowski i sł. Marianna
Mirowska, oboje z Radomska
szl. Józef Tymowski z Widawki i
Franciszka Szymczakowka panna ze
Stobiecka
pr. Łukasz Borowik ze Strzałkowa i
Marianna Brzeźnicka z Orzechowa
sł. Jakub Bielicz i Róża
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Jakub Bielicz i Marianna
Pietroniczka, oboje z Radomska
Jan Boruta i Marianna Cichucina
2825
13.01
Agnieszka
ucz. Sebastian i Zofia Kędra
Radomsko
2826
17.01
Agnieszka
pr. Maciej i Marianna Starostka
Radziechowice
2827
21.01
Agnieszka
pr. Wojciech i Marianna Janik
Piaszczyce
2828
21.01
Wincenty
pr. Augustyn i Agnieszka Popiołek
Radziechowice
2829
30.01
Brygida
pr. Wojciech i Gertruda Brodzik
Brodowe
2830
27.01
Agnieszka
sł. Kacper i Marianna Przegięty
Radomsko
2831
2.02
Błażej
Wawrzyniec i Elżbieta Leśniaczek
Szczepocice
ucz. Adam Kowalik i Jadwiga
Bąblowska z Radomska
pr. Wojciech Walaszczyk i Urszula
Adamkowa
Sebastian Janik i Marianna Olborska,
oboje z Piaszczyc
sł. Lambert Kipigroch i Elżbieta
Popiołkowa
ucz. Józef Pruchnicki i Elżbieta
Wrześniowska, oboje z Radomska
sł. Piotr Korzeniowski i sł. Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
Marcin Martela i Zofia Przeradzina z
Strona
153
153
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
153
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
153v
153
153v
153v
153v
153v
153v
153v
153v
153v
153v
153v
199
2832
2.02
Marianna
pr. Mikołaj i Marianna Hoiala
Piaszczyce
2833
3.02
Błażej
pr. Urban i Marianna Sykowscy
2834
10.02
Walenty
ucz. Andrzej i Urszula Kaczka
2835
10.02
Dorota
szl. Marcin i Katarzyna Michałscy
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
2836
8.02
Marcin
Łucja, ojciec nieznany
Kietlin
2837
10.02
Walenty
pr. Jakub i Marianna Rybarczyk
2838
10.02
Walenty
pr. Tomasz i Katarzyna Szadczyk
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
2839
13.02
Walenty
ucz. Antoni i Zofia Zbroja
2840
20.02
Maciej
pr. Bartłomiej i Marianna Gawlak
2841
22.02
Ewa (?)
ucz. Błażej i Marianna Zbroja
2842
29.02
Kazimierz
Łukasz i Anna Wróbel
2843
26.02
Maciej
Radomsko
2844
20.02
Konstancja
ucz. Kazimierz i Marianna
Iwankowicz
uwaga: wypis z aktu bez daty
ur. Aleksander i Petronela Tomiccy
2845
21.01
Agnieszka
Maciej i Łucja Więckowscy
Bogwidzowy
2846
2.02
Błażej
pr. Kacper i Ewa Zatoń
Szczepocice
2847
12.02
Franciszka
Jan i Marianna Kowalik
Stobiecko
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Młodzowy
Piaszczyc
Wojciech Rogoziński z młyna
Kocierzowy i Elżbieta Jabłońska z
Kletni
Jan Koprzyk i Ewa Koprowa, oboje
ze Stobiecka Szlacheckiego
ks. Wincenty Adamkiewicz wikariusz
uniejowski i ucz. Róża Kuźniewska
ucz. Franciszek Zwoleński lekarz z
Piotrkowa i sł. Marianna Miroska z
Radomska
Piotr Błaszczyk z Okrajszowa i
Gertruda Majchrowska z Kietlina
Bartłomiej Ciupa i Ewa Koprowa
Stefan Błędnik i Agata Wrońska
sł. Grzegorz Kopczyński i Elżbieta
Wrześniowska, oboje z Radomska
Kazimierz Popiołek i Elżbieta
Kuzelowska, oboje ze Stobiecka
Wojciech Choszczyński nauczyciel i
Elżbieta Kurzelowska
Augustyn Szwedzik i Ewa
Korzeniowska z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Helena
Szymańska
ks. Jan Kozubczyński i ur. Konstancja
Naszkowska z Zakrzówka
ucz. Józef Surmacki i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
Grzegorz Wroński z Wron i Marianna
Zatońska ze Szczepocic
Jan Wolski i Elżbieta Kurzelowska,
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Anndrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
153v
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154v
154v
154v
154v
154v
Miejskie
Strzałków
200
2848
15.02
Konstancja
pr. Tomasz i Agnieszka Kruk
2849
28.02
Kazimierz
ucz. Mikołaj i Marianna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
2850
28.02
Maciej
Sczepocice
2851
22.02
Kunegunda
pr. Łukasz i [nie podano]
Więckowscy
pr. Piotr i Łucja Bałutek
2852
2.03
Kazimierz
ucz. Stanisław i Marianna Dryja
Stobiecko
2853
2.03
Franciszka
pr. Jan i Zofia Bienias
Płoszów
2854
2.03
Franciszka
pr. Jan i Jadwiga Sobieraj
Strzałków
2855
2.03
Franciszka
ucz. Maciej i Marianna Kuśnierz
2856
4.03
Grzegorz
pr. Szymon i Ewa Dryja
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
2857
11.03
Gertruda
2858
11.03
Gertruda
ucz. Grzegorz i Marianna Jamroz,
młynarze
ucz. Szymon i Katarzyna Leszek
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
2859
15.03
Józef
pr. Tomasz i Róża Chmielarczyk
Radziechowice
2860
16.03
Gertruda
pr. Szymon i Róża Depta
Radziechowice
2861
13.03
Gertruda
pr. Wojciech i Jadwiga Brzuchania
Radziechowice
2862
15.03
Józef
sł. Karol i Marianna Sperka
Radomsko
Młodzowy
oboje ze Stobiecka Miejskiego
sł. Antoni Paweł ze Strzałkowa i
sł. Balbina Oleszkiewiczowa panna z
Radomska
ur. Wojciech Choszczyński i
sł. Marianna Wysocka, oboje z
Radomska
Józef Surmacki i Rozalia [nie podano]
ucz. Tomasz Wrześniowski z
Radomska i pr. Zofia Jadamczykowa
z Młodzowych
Piotr Kuliś i Marianna Wolska, oboje
ze Stobiecka Miejskiego
Piotr Ostojski z Płoszowa i Katarzyna
Wieczorkowka z Kuchar
ks. Wojciech Wołoszowicz i
ur. Anastazja Federowiczowna ze
Strzałkowa
ucz. Stefan Zawadzki i Marianna
Wysocka z Radomska
ucz. Tomasz Wrześniowski i
Agnieszka Jędrychowiczowa, oboje z
Radomska
pr. Maciej Susarczyk i Marianna
Marjanczykowa, oboje z Wierzbicy
ks. Jan Kozubczyński i ucz. Anastazja
Królikowa ze Stobiecka
pr. Adam Barylak i Elżbieta
Hunelowska ze Stobiecka Miejskiego
sł. Jakub Bielicz i Urszula Adamkowa
sł. Lambert Kipigroch i Helena
Kipigrochowa ze Stobiecka
Paweł Lewiński i Łucja Plucianka,
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
154v
Stanisław
Przechlewski
154v
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
154v
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
155
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
155
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
154v
155
155
155
155
155
155
155v
155v
155v
2863
16.03
Józef
pr. Szymon i Katarzyna Woźniczka
Orzechów
2864
25.03
ucz. Marcin i Gertruda Dziegieć
Stobiecko
2865
21.03
2866
28.03
ur. Franciszek i Katarzyna
Dudzińscy
ucz. Tomasz i Marianna Gałwiak
2867
28.03
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Wierzbica
2868
29.03
Franciszek z
Paoli
Franciszek z
Paoli
Franciszek z
Paoli
Franciszek z
Paoli
Marianna
2869
23.03
2870
pr. Józef i Barbara Ciupa
201
Wierzbica
Józef
pr. Marcin i Katarzyna
Kapuścieńscy (?)
pr. Błażej i Elżbieta Starosta
24.03
Józef
ucz. Stanisław i Marianna Sęk
2871
17.03
Józef
ucz. Łukasz i Zofia Kubzdel
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
2872
20.03
Józef
2873
1.04
Franciszka
Folwarki
Miejskie
Radomsko
2874
2.04
Katarzyna
Sieneńska
ucz. Walenty i Anna Wróblewscy
(?)
sł. Wojciech i Agnieszka
Dziadkiewicz
pr. Ignacy i Katarzyna Śpiewak
2875
3.04
Franciszek
Paweł i Gertruda Kalupij (?)
2876
13.04
Franciszka
ucz. Adam i Ewa Kowalik
2877
14.04
sł. Filip i Marianna Chrzanowscy
2878
16.04
pr. Antoni i Marianna Szymczak
Radziechowice
2879
16.04
Stanisław
Kostka
Wincenty
Ferreriusz
Katarzyna
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
sł. Józef i Marianna Kukla
Radomsko
Szczepocice
Szczepocice
oboje z Radomska
pr. Józef Woźniczka i Agnieszka
Rusajowka z Orzechowa
sł. Walenty Wolski i Gertruda
Lichocianka ze Stobiecka
ks. Wojciech Wołoszowicz i
sł. Marianna Rospęcka z Radomska
ucz. Stanisław Kipigroch i Jadwiga
Szymczakowa, oboje ze Stobiecka
sł. Stanisław Borek i sł. Róża
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
Maciej Juszarski i Agnieszka
Cieplina, oboje z Wierzbicy
pr. Marcin Martelka i Jadwiga
Miskoska, oboje ze Szczepocic
Wojciech Choszczyński i Elżbieta
Kurzelowska ze Stobiecka Miejskiego
Michał Pajęcki i Marianna Wysocka,
oboje z Radomska
Kacper Starostka z Radomska i
Gertruda [...]
o. Stanisław Przechlewski i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
ur. Wojciech Choszczyński z
Radomska i Anna Kubiakowa z
Bobrów
Bartłomiej Ciupa i Agat Królowna
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Lambert Kipigroch i Barbara Łęska,
oboje z Radomska
ur. Stanisław Chlebowski i ucz.
Rozalia Oleśkiewiczowa z Radomska
ur. Antoni Zażycki i Elżbieta
Kurzelowska ze Stobiecka
sł. Józef Surmacki i Jadwiga
155v
155v
155v
155v
155v
155v
155v
155v
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszewicz
Stanisław
Przechlewski
156
Jan Jarząbek
156
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
156
156
156
156
156
156
156
2880
20.04
2881
3.04
2882
20.04
2883
Sieneńska
Zofia
Franciszka
Marianna
202
nieznani
Szczepocice
Andrzej i Regina Brel
Brelisko
ucz. Walenty i Petronela Pukacz
Bogwidzowy
23.04
Katarzyna
Sieneńska
Marianna
Jan i Katarzyna Wlacik/Wlaźlik (?)
Strzałków
2884
24.04
Katarzyna
pr. Antoni i Gertruda Mucha
Radziechowice
2885
29.04
bliźnięta:
Piotr i
Katarzyna
ucz. Wawrzyniec i Urszula Marczyk
Bogwidzowy
2886
30.04
Katarzyna
pr. Walenty i Katarzyna Bałud
Młodzowy
2887
1.05
Katarzyna
pr. Krzysztof i Zofia Kubica
Strzałków
2888
4.05
Katarzyna
wolni ludzie Piotr i Barbara
Opilonis
Strzałków
2889
5.05
Florian
Radomsko
2890
7.05
Helena
ucz. Wojciech i Gertruda
Wrzesińscy
sł. Antoni i Róża Pluska
Radomsko
2891
8.05
Zofia
ucz. Józef i Marianna Popiołek
Radziechowice
2892
8.05
Zofia
pr. Michał i Krystyna Pośpiech
Kietlin
2893
12.05
Zofia
ucz. Maciej i Agnieszka Sułkowicz
Radomsko
2894
22.05
Urban
ucz. Łukasz i Elżbieta Borek
Stobiecko
Szczepanoska, oboje z Radomska
Andrzej Potemski i Helena
Maldzińska ze Szczepocic
Antoni Brzeziński z Kamionki i
ucz. Anna Zbrojna ze Stobiecka
ucz. Wojciech Pikos i sł. Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
Kazimierz Pilecki i Katarzyna
Starstkowa ze Strzałkowa
Jakub Kuliś i Helena Wrześniowska z
Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i ucz.
Gertruda Jamrozikowa z Folwarków
ucz. Maciej Więckowski z
Bogwidzowów i Marianna Wysocka z
Radomska
sł. Piotr Korzeniowski i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
Leonard Błeszyński i szl. Anastazja
Federowiczowka panna
Leonard Błeszyński i Elżbieta
Sobierajczanka panna, oboje ze
Strzałkowa
sł. Karol Horubski i Agnieszka
Jędrychowiczowa
sł. Piotr Korzeniowski i sł. Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
sł. Sebastian Piotrowski starszy
krawców i ucz. Zofia Zbroina
pr. Sebastian Majchrzak z Kietlina i
Marianna Watokowa z Kuchar
ks. Jan Kozubczyński i sł. Marianna
Iwankowiczowa z Radomska
ucz. Stefan Zawadzki i Elżbieta
Kowalikowa, oboje ze Stobiecka
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
156v
Jan Jarząbek
156v
Jan Jarząbek
156v
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
156v
156
156
156v
156v
Antoni
Bernacki
156v
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
156v
156v
156v
156v
157
157
2895
22.05
Petronela
ucz. Paweł i Marianna Wolscy
Radomsko
2896
27.05
Feliks
Radomsko
2897
29.05
bliźnięta:
Grzegorz i
Antoni
ucz. Leonard i Marianna
Broszkowicz
sł. Stanisław i Elżbieta Borek
2898
2.06
Małgorzata
pr. Tomasz i Konstancja Łęscy
Radziechowice
2899
2.06
Elżbieta
ucz. Hiacynt i Elżbieta Borek
Stobiecko
2900
9.06
Feliks
ucz. Józef i Salomea Popiołek
Radomsko
2901
8.06
Julianna
ucz. Józef i Regina Kurosek
Radomsko
2902
17.06
Magdalena
ucz. Marcin i Kunegunda Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
2903
23.06
Marianna
ucz. Łukasz i Magdalena Boruta
Radziechowice
2904
27.06
Marianna
sł. Błażej i Magdalena Surmaccy
Radomsko
2905
7.07
Małgorzata
Radomsko
2906
3.07
Małgorzata
sł. Wawrzyniec i Marianna
Rospęccy
sł. Krzysztof i Jadwiga Bednarczyk
2907
5.07
Piotr
sł. Jakub i Marianna Bielicz
Radomsko
2908
12.07
Jan
Gwalbert
pr. Michał i Brygida Koper
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
203
Radomsko
sł. Tomasz Wrześniowski i Marianna
Choszczyńska z Radomska
ks. Tomasz Świtkiewicz i ucz.
Salomea Lewińska z Radomska
sł. Jan Ruszkowski i Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Wojciech Kosmalski i Felicjanna
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
Wojciech Wolski z Woli Blakowej i
Agnieszka Cebrzyńska ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Jakub Bielicz z Radomska i
Marianna Wolska ze Stobiecka
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Barbara
Sękowska, oboje z Radomska
sł. Piotr Korzeniowski i
ucz. Marianna Iwankowiczowa, oboje
z Radomska
ucz. Andrzej Starostka i Helena
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ur. Antoni Zarzycki dworzanin
dobryszycki i szl. Franciszka
Więckowska panna z Ładzic
ucz. Wojciech Kosmalski i Marianna
Pietroska, oboje z Radomska
sł. Lambert Kipigroch i sł. Gertruda
Kozłowska panna, oboje z Radomska
sł. Piotr Korzeniowski i Marianna
Kosiarska, oboje z Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i
sł. Katarzyna Rospędzka, oboje z
Radomska
sł. Maciej Stryczkowicz i Marianna
Wysocka
Jan Jarząbek
157
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
157
Andrzej
Siudziński
157
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
157
157
157
157v
Jan
Kozubczyński
157v
Antoni
Bernacki
157v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
157v
Jan
Kozubczyński
157v
157v
157v
157v
204
2909
13.07
Małgorzata
pr. Stefan i Marianna Błędniak
Strzałków
2910
13.07
Małgorzata
pr. Piotr i Marianna Błaszczyk
Kietlin
2911
17.07
Marianna
ucz. Stefan i Elżbieta Sołtys
2912
14.07
Marianna
pr. Marcin i Krystyna Prochoscy
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
2913
19.07
bliźnięta:
Jan z Dukli i
Wincenty z
Pauli
sł. Kacper i Marianna Starostka
Radomsko
2914
22.07
Magdalena
sł. Józef i Gertruda Wymoklik
Radomsko
2915
22.07
Anna
pr. Tomasz i Katarzyna Maj
2916
24.07
Anna
ucz. Jan i Róża Papierniak
2917
25.07
Anna
pr. Franciszek i Róża Popiołek
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
2918
28.07
Jan
Maciej i Julianna Brodziaczek
Orzechów
2919
30.07
Magdalena
2920
3.08
Dominik
pr. Franciszek i Małgorzata
Szychowscy
pr. Marek i Marianna Watak
Stobiecko
Miejskie
Wierzbica
2921
4.08
Dominik
pr. Jan i Zofia [bez nazwiska]
Wygoda
2922
8.08
Marianna
ucz. Wojciech i Marianna Ciupa
Stobiecko
2923
10.08
Prakseda
Anna
Marianna
poseł sieradzki ur. Walenty i
Franciszka z Karśnickich Pągowscy
Saniki
Kazimierz Soliński i Katarzyna
Starościanka ze Strzałkowa
Sebastian Matuszek z Kietlina i
Marianna Piotrowska z Płoszowa
Andrzej Borek i Marianna
Dziekciowa, wszyscy ze Stobiecka
pr. Jan Jurka z Płoszowa i Katarzyna
Goszczyna z Woli Jedlińskiej
sł. Wojciech Kosmalski i Barbara
Sękoszczanka panna
Mikołaj Pierzak i Katarzyna
Choroszczka panna, wszyscy z
Radomska
ucz. Augustyn Szwedzik i Ewa
Wieżna z Radomska
ucz. Paweł Lewiński i Marianna
Wysocka z Radomska
Andrzej Król i Agnieszka Wolska ze
Stobiecka Miejskiego
Maciej Rybaczek i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
szl. Józef Gielowski i Salomea
Ostrowiczowa
ks. Stanisław Przechlewski i
sł. Regina Kopczyńska z Radomska
sł. Ambroży Mariańczyk z Woli i
Ewa Koprowa ze Stobiecka
Szlacheckiego
sł. Maciej Marcik i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
Hiacynt Szymczak i Marianna
Kuśmierka , oboje ze Stobiecka
[nie podano]
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszewicz
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
Jan Linowski
157v
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158v
158v
158v
158v
158v
205
2924
6.08
Kajetan
ucz. Sebastian i Marianna
Czerwińscy
Radomsko
2925
10.08
Wawrzyniec
Radomsko
2926
10.08
Wawrzyniec
sł. Sebastian i Agnieszka
Gołębiowscy
pr. Jan i Agnieszka Zając
2927
20.08
Bartłomiej
pr. Dominik i Magdalena Mucha
Radziechowice
2928
27.08
Róża
ucz. Sebastian i Agnieszka Dzieccik
Stobiecko
2929
27.08
2.09
ur. Marcin i Katarzyna z Gajęckich
Lewandowscy
ucz. Hiacynt i Marianna Madejczyk
Zakrzewek
2930
Kazimierz
Augustyn
Stefan
Radomsko
2931
2.09
Rozalia
Piotr i Gertruda Bugajscy
Radomsko
2932
11.09
Marianna
pr. Antoni i Małgorzata Stępnik
Bartodzieje
2933
21.09
Mateusz
pr. Franciszek i Magdalena Bryszek
Ładzice
2934
[brak]
Tomasz
pr. Andrzej i Anastazja Domagałka
Zakrzowek
2935
2.09
Rozalia
Sebastian i Rozalia Szklarz
Folwarki
2936
4.09
Marianna
Młodzowy
2937
17.09
Marianna
Marianna Paluchowka, ojciec
nieznany
pr. Wojciech i Marianna Szymczak
2938
17.09
Franciszek
Radomsko
2939
8.09
Mikołaj
ucz. Wincenty i Gertruda
Węgrzynowicz
Marianna Mieliszowska, ojciec
nieznany
2940
9.09
Marianna
ucz. Tomasz i Marianna Mariańczyk
Radomsko
Młodzowy
Radziechowice
Radomsko
szl. Leonard Błeszyński i Salomea
Miroszczanka panna, oboje z
Radomska
ks. Jan Jarząbek i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomsko
Antoni Kuźnik z Bogwidzowów i
Zofia Dziubkowka z Radomska
Błażej Woźniaczek z Radziechowic i
sł. Marianna Wysocka z Radomska
ur. Wojciech Wołoszowicz i Zofia
Zbroina ze Stobiecka Miejskiego
ks. Jan Kozubczyński i Rozalia
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Wojciech Kosmalski i Konstancja
Woszczkowa, oboje z Radomska
sł. Jan Ruskoski i sł. Rozalia
Oleśkiewiczowa
sł. Józef Pruchnicki i Jadwiga
Szymańska, oboje z Radomska
ucz. Piotr Kuliś ze Stobiecka i
sł. Helena Wrześniowska z Radomska
sł. Jan Iwankowicz z Radomska i
sł. Helena Kochanowa ze Świerznicy
sł. Piotr Korzeniowski i sł. Róża
Oleszkiewiczowa, oboje z Radomska
Stefan Bałut z Młodzowych i ucz.
Helena Wrześniowska z Radomska
Sebastian Popiołek i Małgorzata
Szymczakowka z Radziechowic
Sebastian Borek i Helena Borkowa,
oboje z Radomska
ur. Wojciech Wołoszowicz i
Katarzyna Kuklanka panna
z ul. Kietlińskiej
sł. Wojciech [nie wpisano nazwiska] i
Andrzej
Siudziński
158v
Antoni
Bernacki
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszewicz
Jan Jarząbek
158v
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
159
Jan Jarząbek
159v
Stanisław
Przechlewski
159v
Antoni
159v
158v
158v
159
159
159
159
159
159
159
159
159
206
2941
21.09
Michał
pr. Maciej i Apolonia Nowak
Orzechów
2942
2.10
Franciszek
Ostoja
2943
4.10
Marianna
pr. Marcin i Łucja Jędryszek
uwaga: do skarbony
pr. Maciej i Agnieszka Nowak
Bartodzieje
2944
5.10
Franciszka
ucz. Andrzej i Gertruda Pułrola
Bogwidzowy
2945
12.10
Ludwik
pr. Tomasz i Marianna Iwankowicz
Strzałków
2946
15.10
Jadwiga
ucz. Kazimierz i Barbara Paczyńscy
Stobiecko
2947
25.10
Szymon
sł. Łukasz i Marianna Wolscy
Radomsko
2948
9.10
Franciszka
pr. Urban i Marianna Zieleńscy
Zakrzewek
2949
26.10
Elżbieta
pr. Augustyn i Ewa Łochynka
Bartodzieje
2950
29.10
Karol Józef
ucz. Jakub i Agnieszka Kosmalscy
Świerznica
2951
31.10
Karol
pr. Marek i Marianna Szymczak
Radziechowice
2952
7.11
Leonard
sł. Jan i Elżbieta Ciupieńscy
Stobiecko
2953
7.11
Marianna
sł. Bartłomiej i Elżbieta Popiołek
Stobiecko
2954
8.11
Marianna
ucz. Izydor i Marianna Iwankowicz
Radomsko
2955
9.11
Salomea
Konstancja
ucz. Franciszek i Petronela
Bartniccy
uwaga: wpis dokonany dwukrotnie
młyn
franciszkanów
Jadwiga Szcz[nie dokończono] z
Radomska
pr. Paweł Wolski i Katarzyna
Szadkowska, oboje z Orzechowa
pr. Wawrzyniec Cieślik i Zofia
Kamińska z Kodręba (?)
sł. Andrzej Kaczka z Radomska i pr.
Jadwiga Olczykowa z Okrajszowa
Grzegorz Pierzaczek z Dobryszyc i
ucz. Marianna Kuskowa ze Stobiecka
sł. Antoni Lipczewski i Helena
Szymańska, oboje z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i sł. Rozalia
Oleskiewiczowa z Radomska
sł. Jan Iwankowicz i Elżbieta
Borkowa, oboje z Radomska
ucz. Augustyn Szwedzik i
sł. Marianna Różycka z Radomska
sł. Franciszek Kanczerski z Suchej
Wsi i Zofia Majchrzanka z Zawady
ucz. Błażej Surmacki ze Świerznicy i
ur. Marianna Piersińska z folwarku
szpitalnego
sł. Szymon Królik i Marianna
Karaskowa z Radomska
ucz. Jacenty Szymczak i Anna
Zbrojna, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Maciej Smolarczyk i Helena
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Leonard Kipigroch i ucz. Rozalia
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i ur.
Franciszka Więckowska panna z
Ładzic
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
159v
159v
159v
159v
159v
159v
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
159v
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
160
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Jan
Kozubczyński
160
160
160
160
160
160
160
207
2956
11.11
Gertruda
sł. Walenty i Katarzyna Wolscy
Radomsko
2957
18.11
Elżbieta
pr. Adam i Małgorzata Przerada
Grzebień
2958
16.11
Elżbieta
pr. Kacper i Agata Majchrzyk
Ładzice
2959
11.11
Elżbieta
Hiacynt i Barbara Łęscy
Radomsko
2960
12.11
Marcin
pr. Wojciech i Marianna Ościk
Bogwidzowy
2961
28.11
Barbara
pr. Jan i Katarzyna Kowalczyk
Okrajszów
2962
28.11
Barbara
ucz. Łukasz i Katarzyna Cichuta
Bogwidzowy
2963
23.11
pr. Kazimierz i Jadwiga Łochoccy
Bartodzieje
2964
30.11
Stanisław
Kostka
Katarzyna
pr. Łukasz i Gertruda Martyla
Szczepocice
2965
27.11
Andrzej
2966
2.12
Barbara
ucz. Sebastian i Zofia [nie wpisano
nazwiska]
ucz. Antoni i Agnieszka
Lipiczak/Kupczak (?)
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
2967
12.12
Marianna
ucz. Stanisław i Dorota Ostojscy (?)
Radomsko
2968
13.12
Ewa
Ładzice
2969
14.12
Łucja
Piotr i Katarzyna [nie wpisano
nazwiska]
pr. Wojciech i Regina Jędryszek
2970
15.12
Marianna
pr. Stanisław i Marianna Kłodos
Orzechów
2971
21.12
Tomasz
pr. Antoni i Rozalia Ościk
Radomsko
Ostoja
sł. Grzegorz Koprowski burmistrz i
Agnieszka Urbankowa, oboje z
Radomska
Marcin Wolszczyk i Salomea
Rębecka
pr. Adam Małyska i Gertruda
Majchrzakowa, oboje z Kietlina
ucz. Wojciech Rusek i sł. Agnieszka
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
Krzysztof Kuźnik z Bogwidzowów i
Marianna Wysocka z Radomska
Michał Piwowarczyk kawaler z
Kietlina i Jadwiga Olczykowa z
Okrajszowa
sł. Kazimierz Oleszkiewicz z
Radomska i Łucja Cichucianka panna
z Bogwidzowów
Antoni Jurka i Jadwiga Szczepanoska
z Radomska
ucz. Sebastian i Marianna Pietroscy z
Radomska
Maciej Smolarczyk i Agnieszka
Wolska ze Stobiecka Miejskiego
ks. Jan Kozubczyński i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Wojciech Ościk i Marianna
Kosmalowska (?) panna z Radomska
Piotr Kuliś ze Stobiecka Miejskiego i
Gertruda Cichocka z Radomska
Wawrzyniec Marczyk i Katarzyna
[nie wpisano nazwiska] z Piaszczyc
ucz. Antoni Łupieńczyk i Marianna
Wysocka
ucz. Tomasz Starostka i Małgorzata
Jan
Kozubczyński
160
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Tomasz
Świtkiewicz
Andrzej
Siudziński
160v
160v
160v
160v
160v
Andrzej
Siudziński
160v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
160v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
161
160v
160v161
161
161
161
161
161
2972
21.12
Tomasz
ucz. Piotr i Róża Królik
Radziechowice
2973
22.12
Adam
Wojciech
ucz. Andrzej i Katarzyna Borek
Stobiecko
Miejskie
2974
22.12
Adam
Radomsko
2975
28.12
Jan
organista klasztoru Wojciech i
Helena Janiccy
ucz. Paweł i Ewa Borowieccy
Cholwarki
Kuźnikowa z Radomska
Walenty Biały ze Stobiecka i
Krystyna Płościanka z Radomska
ur. Wojciech Choszczyński
nauczyciel i ucz. Helena Sołtysikowa
ze Stobiecka Miejskiego
Kazimierz Oleśkiewicz i sł. Marianna
Przegięcka, mieszczanie
ucz. Stanisław Borek i Agnieszka
Pikosowa
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
161v
Strona
161v
161
161
161v
1761
208
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
2976
10.01
Antoni
Mikołaj i Gertruda Starostka
Radziechowice
2977
15.01
Agnieszka
pr. Jan i Agnieszka Prusiak
2978
15.01
Agnieszka
2979
4.01
Stefan
ucz. Wawrzyniec i Agnieszka
Woźniaczek
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
2980
12.01
Agnieszka
Walenty i Agnieszka Jędrzejczyk
Młodzowy
2981
18.01
Sebastian
kowal pr. Antoni i Katarzyna Lesek
Strzałków
2982
18.01
Sebastian
pr. Stanisław i Barbara Starostka
Papiernia
2983
2.02
Błażej
pr. Wawrzyniec i Elżbieta Leśnik
nie podano
sł. Jan Czyżowski i Petronela
Kozłowska, oboje z Radomska
sł. Łukasz Janicki organista i
sł. Marianna Wysocka z Radomska
ucz. Dominik Mucha i Katarzyna
Woźniaczkowa z Woli
sł. Piotr Wąsikowicz i ucz. Balwina
Oleśkiewiczowa panna z Radomska
Stefan Bałut i Małgorzta, oboje z
Młodzowych
Antoni Paweł i Zofia Kubicyna, oboje
ze Strzałkowa
ucz. Stanisław Wolski z Radomska i
Jadwiga Wojtowska ze Szczepocic
Marcin Martela i Zofia Przeradzina
2984
22.01
Agnieszka
Grzegorz i Marianna Woźniaczek
Radziechowice
2985
11.01
Melchior
ucz. Mikołaj i Marianna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Radomsko
Błażej Bielicz i Salomea Lewińska z
Radomska
Józef Szymański burmistrz i Elżbieta
Popiołkowa ze Stobiecka
161v
161v
161v
161v
161v
162-k
162-k
162
162
209
2986
12.01
Agnieszka
ucz. Antoni i Agnieszka Boruta
Radziechowice
2987
21.01
Marianna
ucz. Wojciech i Agata Król
Stobiecko
Miejskie
2988
26.01
Jan
ucz. Antoni i Agnieszka Kuliś
Radomsko
2989
31.01
Błażej
sł. Kacper i Rozalia Grabarscy
Radomsko
2990
2.02
Marianna
pr. Błażej i Gertruda Starostka
Strzałków
2991
3.02
Błażej
ucz. Antoni i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
2992
8.02
Apolonia
pr. Antoni i Apolonia Jurka
Płoszów
2993
8.02
Apolonia
Ładzice
2994
17.02
Maciej
Petronela Witkowska, ojciec
nieznany
Jakub i Małgorzata Kowalczyk
2995
15.02
Gertruda
ucz. Tomasz i Helena Klekowscy
Klekowiec
2996
12.02
Apolonia
pr. Józef i Regina Papierniak
Szczepocice
2997
15.02
Walenty
ucz. Wojciech i Katarzyna Starostka
Stobiecko
2998
15.02
Walenty
pr. Łukasz i Agnieszka Borowik
Strzałków
2999
21.02
Helena
sł. Marcin i Marianna Kozłowscy
Radomsko
3000
23.02
Helena
pr. Tomasz i Gertruda Jura
Płoszów
pr. Wawrzyniec Wstępień z
Okrajszowa i ur. Marianna Sadurska z
Radomska
ucz. Paweł Lewiński i Gertruda
Przegięcka, oboje z Radomska
ucz. Wojciech Mucha i Zofia
Cyganowa, oboje z Radziechowic
ks. Wojciech Wołoszowicz i sł.
Marianna Kipigrochowa z Radomska
Maciej Kuliś i ucz. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ucz. Marcin Zbroja i Elżbieta
Kużelowska, oboje z przedmieścia
Stobiecko
Kazimierz Soleński i Elżbieta
Sobierajowka, oboje ze Strzałkowa
ur. Kazimierz Sadurski i
ucz. Gertruda Sękoska z Radomska
Walenty Koproski i Rozalia Ostojska
3001
28.02
bliźnięta:
sł. Jan i Marianna Sękoscy
Radomsko
ks. Wojciech Wołoszewicz i
Radziechowice
Antoni Kurzelowski ze Stobiecka
Miejskiego i ur. Marianna Wodzińska
panna
Józef Szymański burmistrz i
ucz. Elżbieta Kowalikowa ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Augustyn Szwedzik i Gertruda
Strąnkowiczowa, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Marianna
Kipigrochowa
Jan Borowiak i Gertruda Wolszczanka
ze Strzałkowa
Błażej Mucha i Apolonia Reszczyna
Stanisław
Przechlewski
162
Wojciech
Wołoszowicz
162
Andrzej
Siudziński
Józef
Siemiński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
162
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
162
162
162
162
162
162v
162v
162v
162v
162v
162v
162v
162v-
Kazimierz i
Maciej
210
3002
18.02
Marianna
pr. Maciej i Urszula Wieczorek
Strzałków
3003
4.02
Błażej
ucz. Piotr i Marianna Wolscy
3004
1.02
Ignacy
ur. Antoni i Marianna Kazimierscy
Stobiecko
Miejskie
Zakrzewek
3005
2.02
Anastazja
sł. Maciej i Agnieszka Jachowicz
Radomsko
3006
2.03
Helena
ucz. Józef i Anna Królik
Stobiecko
Miejskie
3007
5.03
Franciszka
ucz. Błażej i Barbara Dziekciak
3008
Ignacy (?)
ur. Kazielscy (?) [bez imion]
3009
1.02/
15.03
4.03
Stobiecko
Miejskie
Zakrzewek
Kazimierz
ucz. Wojciech i Zofia Walaszczyk
Radziechowice
3010
6.03
Helena
ucz. Michał i Łucja Wilk
Stobiecko
3011
4.03
Maciej
Bobry
3012
4.03
Gertruda
pr. Grzegorz i Agnieszka
Domagałka
ucz. Urban i Gertruda Szowalscy
3013
30.09
Michał
Stanisław
3014
4.03
3015
16.03
3016
16.03
Radomsko
Ładzice
Marianna
ur. Piotr i Katarzyna z
Kraszkowskich Szaniawscy,
podskarbi opoczyński
sł. Karol i Konstancja Woszczek
Franciszka
Marianna
Józef
ur. Wojciech i Marianna z
Komornickich Święciccy
ucz. Stanisław i Marianna Kwiecik
Ładzice
Radomsko
Radomsko
Franciszka Sękoska
Kacper Przegięcki z Radomska i
Marianna Grędelina z Bartodziej
pr. Łukasz Borowik i Katarzyna
Jankowa
Maciej Rudzki i Agnieszka
Dziekciowa
Andrzej Zajączek i jego żona [bez
imienia]
ur. Franciszek Janikowski i ur.
Michalina (?) Wilska
Wojciech Choszczyński i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Błażej Zbroja i Helena
Popiołkowa
ks. Jan Mlicki i [...] Pągoska
ucz. Wawrzyniec Woźniaczek z
Radziechowic i Marianna Wysocka z
Radomska
ucz. Jakub Kipigroch i Barbara
Gawlina, oboje ze Stobiecka
Andrzej Grabarczyk i Marianna
Kipigrochowa
ks. Jan Jarząbek i Agnieszka Wolska
ze Stobiecka
ur. Józef Zabłocki subdelegat
piotrkowski i Katarzyna Karnicka
panna
Józef Szymański i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
ur. Antoni Komornicki i ur. [bez
imienia] Rogojska
ucz. Leonard Adamkowicz i Marianna
Siudziński
163
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
162vk
163
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
163
163
163
163
163
163
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
163
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszewicz
163
Jan Jarząbek
163v
Jan
Kozubczyński
Jan
163v
163
163 k
163v
3017
22.03
Maciej
211
Radziechowice
Józef
pr. Kazimierz i Katarzyna [bez
nazwiska]
ucz. Jakub i Marianna Podelscy
3018
10.03
3019
11.03
Józef
pr. Maciej i Agnieszka Blechnik
Strzałków
3020
18.03
Marianna
ucz. Bonawentura i Elżbieta
Urbanek
Sucha Wieś
3021
22.03
Józef
ucz. Jan i Małgorzata Wolscy
Stobiecko
Miejskie
3022
22.03
Katarzyna
ucz. Lambert i Łucja Leszek
Radziechowice
3023
19.03
Marianna
ucz. Maciej i Agnieszka Starostka
Stobiecko
Miejskie
3024
19.03
Marianna
pr. Józef i Marianna Prochowscy
Ładzice
3025
23.03
Józef
ucz. Jan i Jadwiga Latosińscy
Radomsko
3026
23.03
Marianna
ucz. Tomasz i Gertruda Starostka
3027
24.03
Józef
Józef i Marianna Surmaccy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3028
28.03
Marianna
ucz. Błażej i Marianna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
3029
28.03
Ambroży
sł. Walenty i Ewa Korzeniowscy
Radomsko
3030
5.04
Marianna
Orzechów
3031
5.04
Marianna
pr. Bartłomiej i Marianna
Brzezińscy
ucz. Kazimierz i Franciszka
Folwarki
Stobiecko
Kosmalanka, oboje z Radomska
sł. Adam Miroski i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
Sebastian Pietroski i Marianna
Rospęcka
Piotr Pokora i Gertruda Wolszanka
panna
sł. Kazimierz Iwankowicz z
Radomska i Agnieszka Starościna z
Folwarków
Stanisław Karasek i Katarzyna
Królikowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Jakub Kulisz kawaler i Marianna
Kuliszowka panna, oboje z
Radziechowic
Tomasz Gawla i Zofia
Kusmierzowka, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Paweł Lewiński i Elżbieta
Szymańska, oboje z Radomska
sł. Lambert Rospęcki i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
sł. Paweł Lewiński i Rozalia
Lubczyńska, oboje z Radomska
sł. Kacper Starostka i Jadwiga
Szczepanowska, oboje z Radomska
ucz. Paweł Kipigroch i Marianna
Kuśmierka, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Antoni Potomski i Marianna
Wieżna, oboje z Radomska
ur. Józef Gieloski i Katarzyna
Szakoska
Walenty Biały i Jadwiga Borkowka,
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
163v
163v
163v
163v
Stanisław
Przechlewski
163v
Andrzej
Siudziński
163v
Wojciech
Wołoszowicz
164
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
164
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
164
164
164
164
164
164
164
212
Smolarczyk
ucz. Jakub i Marianna Szwedzik
Radomsko
pr. Antoni i Gertruda Michałczyk
Płoszów
sł. Jan i Kunegunda Balcerowie
Radomsko
Wojciech
sł. Andrzej i Urszula Kaczka
Radomsko
16.04
Wojciech
ucz. Wojciech i Marianna Rylik
Orzechów
3037
19.04
Wojciech
Lambert i Konstancja Kreciak
Bobry
3038
19.04
Agnieszka
sł. Wojciech i Agnieszka Marczyk
Radomsko
3039
21.04
Wojciech
Młodzowy
3040
24.04
Jakub
ucz. Maciej (?) i Jadwiga
Piechowicz
sł. Adam i Gertruda Bastechiak
3041
26.04
Wojciech
Maciej i Marianna Starostka
Radziechowice
3042
19.04
Wojciech
ucz. Jakub i Agnieszka Kurasek
Radziechowice
3043
19.04
Wojciech
sł. Wojciech i Wiktoria Surmaccy
Radomsko
3044
23.04
Wojciech
Okrajszów
3045
23.04
Katarzyna
pr. Wawrzyniec i Regina [bez
nazwiska]
Maciej i Urszula Olczyk
3046
24.04
Wojciech
ucz. Stanisław i Agata Kurasek
Stobiecko
3047
28.04
sł. Jan i Katarzyna Czyroscy
Radomsko
3048
30.04
Katarzyna
Marianna
Zofia
ucz. Jan i Katarzyna Łuczak
Radziechowice
3032
28.03
Marianna
3033
12.04
3034
13.04
Katarzyna
Sieneńska
Małgorzata
3035
15.04
3036
Radomsko
Okrajszów
oboje ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Piotr Cichocki i Magdalena [...]
Stanisław Olczyk i Marianna Juzanka
z Okrajszowa
ks. Andrzej Siudziński i ucz.
Małgorzata Bieliczowa z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i
sł. Kunegunda Wąsikowiczowa z
Radomska
sł. Antoni Potomski i ucz. Jadwiga
Szczepańska
ks. Jan Kozubczyński i ur. Jadwiga
Mileitowna panna
Wojciech Choszczyński nauczyciel i
Marianna Kosmalanka panna
ucz. Jan Klimuszek (?) i Agnieszka
Zajączyna z Młodzowych
ucz. Paweł Lewiński i Marianna
Broszkowiczowa z Radomska
Wawrzyniec Głowniaczek i Anna
Kubiakowka, oboje z Radziechowic
Jakub Kuliś i Magdalena Kulisianka,
oboje z Radziechowic
Stanisław Olczyk i Marianna
Przegięta z Radomska
Antoni Jurka i Gertruda
Majchrzakowa z Kietlina
Antoni Jurka i Gertruda
Majchrzakowa z Kietlina
ucz. Andrzej Borek i Elżbieta
Kurzeleska, oboje ze Stobiecka
ks. Jan Jarząbek i ur. Marianna
Piestrzyńska panna
Stefan Zawadzki i Katarzyna
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
164v
164v
164v
164v
Jan Jarząbek
164v
Jan Jarząbek
164v
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
164v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
164v
164v
164v
164v165
165
165
165
165
165
165
213
3049
16.05
Zofia
ucz. Antoni i Jadwiga Szczepańscy
Radomsko
3050
9.05
Stanisław
pr. Wawrzyniec i Helena Wojtalik
Szczepocice
3051
12.05
Petronela
pr. Marcin i Jadwiga Podkowczak
Młodzowy
3052
16.05
Petronela
pr. Tomasz i Ewa Koper
Stobiecko
Szlacheckie
3053
18.05
Julianna
3054
21.05
Piotr
Celestyn
ucz. Walenty i Marianna Kusek
uwaga: od tego miejsca do skarbony
pr. Kazimierz i Ewa Relik
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
3055
24.05
Jan
ucz. Tomasz i Zofia Wróbel
Świerznica
3056
26.05
Filip (?)
[...] i Agnieszka [bez nazwiska]
Bartodzieje
3057
28.05
Józef i Łucja Konieczny
Orzechów
3058
5.06
Katarzyna
Sieneńska
Małgorzata
pr. Maciej i Helena Cieciurscy
Zawada
3059
Małgorzata
ucz. Antoni i Jadwiga Wolscy
Strzałków
3060
7.01
(sic)
6.06
Antoni
Wojciech i Marianna Podolscy
Radomsko
3061
3062
10.06
13.06
Antoni
Antoni
pr. Szymon i Katarzyna Woźniaczka
pr. Maciej i Regina [bez nazwiska]
3063
14.06
Regina
pr. Jan i Rozalia Gaweł
Orzechów
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
3064
17.06
Marianna
ucz. Stanisław i Helena Chrostek
Radomsko
Kowalczykowa
pr. Klemens Pukacz kawaler i
Marianna Grądlowa, oboje z
Bartodziej
ur. Wincenty Kułakoski i Katarzyna
Janick organiścina z Radomska
ucz. Jan Klimczak z Bogwidzowów i
Łucja Bałutka z Młodzowów
ucz. Adam Karasek ze Stobiecka
Miejskiego i ur. Katarzyna Dudzińska
gubernatorixa ze Stobiecka
Szlacheckiego
Stanisław Borek z Radomsko i
Agnieszka Ciupina ze Stobiecka
sł. Antoni Potomski z Radomska i
Marianna Chrzanowska z młyna
Soczówka
sł. Paweł i Kunegunda Wąsik, oboje
ze Świerznicy
ucz. Józef Surmacki i Jadwiga
Szczepańska, oboje z Radomska
pr. Wojciech Martyla ze Strzałkowa i
Marianna Brzezińska z Orzechowa
Piotr Ostojski i Gertruda Dziubkowa z
Kietlina
ucz. Wojciech Widerakoski i Balwina
Oleśkiewiczowa z Radomska
Michał Wilski i Bibianna
Oleśkiewiczowna
Jacenty Łęski i Marianna Krzanoska
pr. Wojciech Dylowski i Ewa
Koprowa ze Stobiecka Szlacheckiego
pr. Błażej Woźniaczek i Gertruda
Dziekciowa z Radziechowic
sł. Tomasz Wrześniowski i Marianna
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
165
165v
165v
165v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
165v
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
165v
Jan Jarząbek
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
165v
165v
165v
165v
165v
166
166
166
166
166
214
3065
29.06
Marianna
ur. Franciszka Popławska, ojciec
nieznany
Stobiecko
Miejskie
3066
4.07
Piotr
ucz. Maciej i Magdalena Mucha
Stobiecko
3067
12.07
Małgorzata
ucz. Wojciech i Zofia Marszałek
Bogwidzowy
3068
15.07
Marianna
Zofia, ojciec nieznany
3069
3070
15.07
1.07
Jan
Jan
Krzysztof i Agnieszka Walaszczak
Stanisław i Małgorzata Pukaccy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Dąbrówka
3071
5.06
Krystyna
ucz. Benedykt i Apolonia Dryja
Radziechowice
3072
29.06
Piotr
ucz. Szymon i Rozalia Depta
Radziechowice
3073
20.07
20.07
Kazimierz i Rozalia Oleśkiewicz
uwaga: do skarbony
Marek i Agnieszka Nasiekowicz
Radomsko
3074
Marianna
Magdalena
Aleksy
3075
31.07
Ignacy
Krzysztof i Marianna Karasek
Stobiecko
Szlacheckie
Folwarki
3076
1.08
ucz. Stanisław i Krystyna Bukowscy
Radomsko
3077
9.08
Piotr w
okowach
Marianna
pr. Łukasz i Franciszka Jagieła
Ładzice
3078
9.08
10.08
ucz. Wojciech i Katarzyna
Grzywińscy
ucz. Piotr i Łucja Kuliś
Strzałków
3079
Dominik
Wawrzyniec
Wawrzyniec
3080
16.08
Hiacynt
ucz. Łukasz i Elżbieta Karasek
Stobiecko
Stobiecko
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i ucz. Helena
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Andrzej Borek i Elżbieta
Sołtykowa ze Stobiecka
sł. Tomasz Wrześniowski z
Radomska i Zofia Zajączka z
Młodzowych
Stanisław Łęski dziadek, Marianna
Jundzionka (?)
Paweł Lewiński i Marianna Kowalska
Bonawentura Iwankowicz i Anna
Klekoszczynka
ucz. Błażej Muszyński z
Radziechowic i Elżbieta Kurzelowska
ze Stobiecka
Maciej Więcek z Bogwidzowów i
Agnieszka Kazimierkowka z
Radziechowic
Kazimierz Iwankowic i Elżbieta
Berkowa, oboje z Radomska
Antoni Potomski i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
Tomasz Wrześniowski i Agnieszka
Jędrychowa, oboje z Radomska
Błażej Surmacki i Jadwiga
Szczepańska, oboje z Radomska
ucz. Maciej Strąkoski i [nie podano
imienia] Wysocka, oboje z Radomska
ks. Stanisław Przechlewski i
ucz. Zofia Kubiszczyna
sł. Tomasz Wrześniowski i Marianna
Kuśnirska ze Stobiecka
Stefan Sautysik i Elżbieta Kuzeloska
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
166
166
166
Jan Jarząbek
166
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
166
166
166v
Stanisław
Przechlewski
166v
Jan Jarząbek
166v
Stanisław
Przechlewski
Jan Jarząbek
166v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
166v
166v
166v
166v
167
167
215
3081
22.08
Marianna
ucz. Błażej i Agnieszka Starostka
Stobiecko
3082
5.08
Marianna
ucz. Jakub i Agnieszka Kowalik
Radomsko
3083
5.08
Marianna
pr. Bartłomiej i Julianna Okolscy
Bartodzieje
3084
12.08
Marianna
ucz. Maciej i Marianna Witowscy
Folwarki
3085
15.08
Marianna
pr. Ambroży i Zofia Malec
Orzechów
3086
25.08
Bartłomiej
ucz. Michał i Marianna Góra
Radomsko
3087
6.09
pr. Wojciech i Zofia Nowaczek
Bartodzieje
3088
7.09
pr. Grzegorz i Zofia Tera
Radomsko
3089
8.09
Mikołaj z
Tolentino
Mikołaj
Tolentino
Mikołaj
Tolentino
ucz. Józef i Marianna Brzuchania
Radziechowice
3090
8.09
Marianna
ucz. Mikołaj i Marianna
Wierzamanowicz
Radomsko
3091
13.09
Franciszka
pr. Adam i Gertruda Grabowscy
Strzałków
3092
27.09
Jadwiga
Brylisko
3093
27.09
Michał
pr. Andrzej i Regina Brislow
uwaga: od teraz do skarbony
pr. Aleksy i Anna Bąblowscy
Radziechowice
3094
4.10
Marianna
Stanisław i Marianna Mucha
Radziechowice
3095
9.10
Marianna
ucz. Antoni i Agnieszka Więcek
Strzałków
3096
7.10
Lambert
pr. Andrzej i Agnieszka Kłodos
Szczepocice
ze Stobiecka
sł. Marcin Wysocki i Marianna
Kusierka
Leonard Adamkowicz i Balbina
Oleszkiewiczówna, oboje z Radomska
Kazimierz Pukacik i Barbara
Terkowa, oboje z Bartodziej
ks. Stanisław Przechlewski i
ur. Wiktoria Błeszyńska panna z
folwarku wikariuszy
Mikołaj Krawczyk z Orzechowa i
Zofia Czyżowa z Cadowa
ucz. Augustyn Szwedzik i Marianna
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
sł. Błażej Surmacki i Katarzyna
Wrześniowska z Radomska
sł. Bonawentura Kwiatkowski i
ur. Małgorzata Pierscińska panna
sł. Tomasz Starostka z Radomska i
Marianna Brzuchanionka z
Radziechowic
ucz. Sebastian Gołębiewski i
Agnieszka Radecka, oboje z
Radomska
Wojcech Opiołka dziad z Radomska i
Marianna Wolska ze Strzałkowa
ks. Jan Kozubczyński i Agnieszka
Wrońska z młyna Wrony
pr. Błażej Mucha i Katarzyna
Popiołkowa, wszyscy z Radziechowic
Piotr Kuliś i Ewa Zatońska ze
Szczepocic
ks. Wojciech Wołoszowicz i Zofia
Kubiczyna ze Strzałkowa
Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
167
167
167
167
167
167
167
167v
167v
Jan
Kozubczyński
167v
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
167v
167v
167v
167v
167v
168
3097
15.10
Łukasz
216
Łukasz
Teresa Szwedzikowska i Antoni
Wstępniak, nieprawe
ucz. Wojciech i Gertruda Wyzyńscy
3098
9.10
3099
Bartodzieje
Radomsko
12.10
Franciszek
Franciszek i Helena Reszka
Radziechowice
3100
18.10
Łukasz
Radomsko
3101
28.10
Jadwiga
organista sł. Łukasz i Katarzyna
Janiccy
uwaga: od teraz do skarbony
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
3102
28.10
Marianna
Adam i Franciszka Modrzyk
Kietlin
3103
1.11
Szymon
pr. Sebastian i Rozalia Dwornik
Płoszów
3104
3.11
Marianna
Sebastian i Franciszka Błędniak
Strzałków
3105
6.11
Leonard
ucz. Klemens i Jadwiga Wiezny
Radomsko
3106
7.11
Marcin
sł. Maciej i Gertruda Sękoscy
Radomsko
3107
8.11
Marianna
pr. Jakub i Marianna Bartniccy
Strzałków
3108
8.11
Leonard
pr. Antoni i Agnieszka Cichosek
Strzałków
3109
8.11
Katarzyna
pr. Piotr i Agata Kret
Szczepocice
3110
29.11
Bibianna
Barbara
sł. Wojciech i Katarzyna
Woźniakowicz
Radomsko
3111
13.12
Tomasz
pr. Maciej i Katarzyna Zatończyk
Szczepocice
Orzechów
Elżbieta Dryina z Radziechowic
sł. Marcin Wysocki i Jadwiga
Szczepanowska, oboje z Radomska
ucz. Marcin Jędrychowicz i Agata
Iwankowiczowa z Radomska
Wojciech Surmacki z Radomska i
Marianna Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
ks. Jan Jarząbek i Jadwiga
Szczepanowska z Radomska
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
168
ucz. Tomasz Miedziński z Cadowa i
Konstancja Wawrzkowa z Radomska
Maciej Olczyk i Petronela
Łączkowska
Kazimierz Stolarczyk z Piaszczyc i
Anna Zbroina ze Stobiecka
Jan Wlazłowski ze Strzałkowa i
Gertruda Starościanka z Breliska
ucz. Mikołaj Szwedzik i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
sł. Józef Szymański i sł. Felicjanna
Iwankowiczowa, mieszczanie
sł. Wawrzyniec Kłodos ze Strzałkowa
i Balbina Oleśkiewiczowa panna z
Radomska
ucz. Augustyn Szwedzik i Marianna
Starościna z Radomska
Jakub Grabarczyk i Małgorzata
Grabarczanka panna z Bobrów
ks. Wojciech Wołoszowicz i
sł. Rozalia Oleszkiewiczowa z
Radomska
Wojciech Kuźniaczek kawaler z
młyna Kuźnica i Agata Wrońska
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
168
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
168
168
168
168
168
168
168
168v
168v
168v
168v
168v
168v
217
3112
11.12
Łucja
sł. Aleksy i Ewa Kosiarscy
Radomsko
3113
11.12
Łucja
Wojciech i Katarzyna Ciupa
3114
21.12
Tomasz
ur. Jan i Ewa Ruszczyńscy
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
3115
6.12
Mikołaj
3116
8.12
Mikołaj
3117
16.12
Tomasz
Agata [nie podano nazwiska], ojciec
nieznany
uwaga: przekreślone Marcin
Karasek
ur. Zofia Bobrownicka, ojciec
nieznany
ucz. Hiacynt i Jadwiga Szymczak
3118
19.12
Wiktoria
ucz. Antoni i Rozalia Bartnikowscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3119
21.12
Tomasz
ucz. Teodor i Zofia Iwankowicz
Radomsko
3120
23.12
Adam
sł. Hiacynt i Ewa Wiezny
Radomsko
3121
29.12
Stefan
ucz. Tomasz i Katarzyna Sadkowscy
Pokraka
3122
30.12
Tomasz
sł. Sebastian i Marianna Piotrowscy
Radomsko
3123
31.12
Jan
pr. Krzysztof i Regina Wiecha
Okrajszów
Ładzice
Ładzice
sł. Wojciech Surmacki i Ewa
Śmieszkiewiczowa, oboje z
Radomska
Aleksy Kowalik i Marianna Kuźnicka
ze Stobiecka Miejskiego
ur. Tomasz Jankowski i
ur. Franciszka Popławska
sł. Wojciech Choszczyński i ur.
Franciszka Więckoska z Ładzic
Wojciech
Wołoszewicz
168v
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Jan
Kozubczyński
168v
ur. Antoni Bobrownicki i sł. Gertruda
Sękoska z Radomska
ucz. Jan Ciupa i Anna Żabina, oboje
ze Stobiecka Miejskiego
ks. Jan Kozubczyński i sł. Katarzyna
Janicka organiścina
sł. Stanisław Borek i Jadwiga
Szczepanowska, oboje z Radomska
sł. Jan Roszkowski burmistrz i
Konstancja Woszczkowa, oboje z
Radomsko
ucz. Stanisław Borek i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i Elżbieta
Borkowa z Radomska
Józef Łacek i Anna Cieślikowa z
Okrajszowa
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszewicz
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
168v
168v
168v
169
169
169
169
169
169
169
1762
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
3124
2.01
Marianna
sł. Kazimierz i Apolonia Rudzcy
Radomsko
sł. Stanisław Borek i Marianna
Kosmalanka panna, oboje z
Andrzej
Siudziński
Strona
169
218
3125
4.01
Kacper
ucz. Krzysztof i Elżbieta Sęk
3126
1.01
Marianna
ucz. Wawrzyniec i Katarzyna
Jamroz
3127
1.01
Marianna
3128
8.01
Agnieszka
ucz. Sebastian i Zofia Zbroja
uwaga: do skarbony
sł. Jan i Franciszka Kurosek
3129
8.01
3130
24.01
Hilary
Paweł
Paweł
Kazimierz i Barbara Broccy,
przybysze z Krakowa
ucz. Franciszek i Anna Kęderscy
Sucha Wieś
3131
24.01
Paweł
Baltazar i Katarzyna Janiak
Radomsko
3132
25.01
bliźnięta:
Paweł i
Wojciech
Franciszka, podróżna
Stobiecko
Miejskie
3133
22.01
Wincenty
ucz. Jakub i Zofia Gwiadkoscy
Stobiecko
Miejskie
3134
24.01
Błażej
Folwarki
3135
24.01
Błażej
ucz. Walenty i Marianna
Wróblewscy
Jan i Marianna Olczyk
Orzechów
3136
21.01
Wincenty
pr. Mikołaj i Marianna Woźniaczka
Orzechów
3137
8.02
Jan z Matha
Kacper i Franciszka Dziegieć
Stobiecko
3138
8.02
Jan
Orzechów
3139
9.02
Paweł
ucz. Tomasz i Katarzyna
Woźniaczek
ucz. Maciej i Anna Łysik
Radomska
sł. Tomasz Wrześniowski i sł. Rozalia
Lipczewska
Antoni Kuźnik i Petronela
Marcikowka panna, oboje z
Bogwidzowów
Marcin Wysocki i Marianna Kuźnicka
ze Stobiecka
ur. Michał Wilski i sł. Marianna
Iwankowiczowa z Radomska
ks. Jan Jarząbek i szl. Marianna
Piestrzyńska
sł. Augustyn Szwed i Ewa Ruszkowa,
oboje z Radomska
ur. Michał Błeszyński i ur. Marianna
Piestrzyńska panna
ucz. Andrzej Kulisz i Marianna
Kuśnierka
Błażej Zbrojka i Jadwiga
Starościanka, wszyscy ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Stanisław Walczyk z Okrajszowa i
Marianna Dziekciowka panna ze
Stobiecka Miejskiego
Roch Zatończyk i Agnieszka
Woszczyńska
Agnieszka Łagonka i Franciszka
Lentkoska z Radomska
Mikołaj Krakowczyk i Marianna
Węgrzyńska
Antoni Szymczak i Elżbieta
Sałtyszkowa, oboje ze Stobiecka
Piotr Stolarczyk i Dorota Martelanka
Radziechowice
Wojciech Brzuchanka i Agnieszka
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Stobiecko
Radomsko
Radomsko
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
169
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
169v
169v
169v
169v
169v
169v
169v
Jan
Kozubczyński
169v
Jan Jarząbek
169v
Jan Jarząbek
169v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
169vk
169v k
169v k
169v -
219
3140
12.02
Walenty
ucz. Walenty i Petronela Pukacz
Szczepocice
3141
12.02
Walenty
ucz. Łukasz i Gertruda Martela
Szczepocice
3142
21.01
Błażej
Szczepocice
3143
21.01
Błażej
ucz. [bez imienia] Papierniak i jego
żona Helena
pr. Szymon i Urszula Olczyk
Okrajszów
3144
[brak]
Apolonia
sł. Paweł i Kunegunda Wąsikowicz
Radomsko
3145
6.02
Dorota
ucz. Hiacynt i Barbara Łęscy
Radomsko
3146
9.02
Walenty
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Bogwidzowy
3147
7.02
Walenty
pr. Tomasz i Agnieszka Kruk
Strzałków
3148
13.02
Walenty
ucz. Franciszek i Agnieszka Zbroja
Radziechowice
3149
14.02
Walenty
pr. Antoni i Marianna Popłowik
Szczepocice
3150
16.02
Marianna
pr. Jan i Gertruda Pukaczyk
Bartodzieje
3151
17.02
sł. Józef i Helena Szymańscy
Radomsko
3152
19.02
Walenty
Maciej
Maciej
pr. Jan i Marianna Jędrzejczyk
Młodzowy
3153
19.02
Marianna
ucz. Andrzej i Gertruda Sęk
Stobiecko
Miejskie
3154
19.02
Maciej
pr. Antoni i Justyna Cieślik
Piaszczyce
3155
20.02
Maciej
ucz. Józef i Gertruda Wymoklik
Radomsko
Muszyna, oboje z Radziechowic
pr. Grzegorz Parolka i Marianna [bez
nazwiska], oboje z Bogwidzowów
Wojciech Ościk i Małgorzata
Widerakowa z Folwarków
Adam Karasek i Marianna Zaleńska
ze Szczepocic
Piotr Błaszczyk i Gertruda
Majchrzakowa
ks. Andrzej Siudziński i Elżbieta
Borkowa z Radomska
Wojciech Widerak i Gertruda
Łękawska
Jakub Cichutka i Zofia Dziekciowa,
oboje z Bogwidzowów
pr. Łukasz Borowik i Gertruda
Graboska ze Strzałkowa
sł. Leonard Adamkiewicz z
Radomska i Marianna Starościna z
Radomska
ks. Jan Kozubczyński i ur. Anastazja
Fedorowiczowa panna
sł. Wojciech Janicki i ucz. Jadwiga
Szczepanoska, oboje z Radomska
ucz. Dymitr Stefanowicz Węgier i sł.
Magdalena Kozłowska z Radomska
sł. Andrzej Marski i Ewa Zieleńska z
Radomska
ucz. Marcin Ciupa i Elżbieta
Kurzeleska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Stanisław Cieślik z Ostoi i Apolonia
Janikowa z Kuchar
sł. Kazimierz Iwankowicz i Marianna
Piotrowska oboje z Radomska
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyńki
Jan
Kozubczyńki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
k
169v k
169v k
170
Jan Jarząbek
170
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
170
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
170
170
170
170
170
170
170170v
170v
170v
170v
170v
220
3156
21.02
Gertruda
pr. Józef i Katarzyna Poterałka
Kietlin
3157
25.02
Helena
pr. Jan i Krystyna Ciupa
Radziechowice
3158
25.02
Maciej
Strzałków
3159
7.03
Franciszka
pr. Jan i Katarzyna Wlazłowscy
uwaga: wypis z aktu 23.05 1808 r.
sł. Karol i Marianna Sperek
3160
11.03
Grzegorz
sł. Józef i Marianna Kukla
Radomsko
3161
11.03
Grzegorz
pr. Krzysztof i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
3162
12.03
Kazimierz
Aleksy i Helena Kowalik
3163
3164
12.03
15.03
Grzegorz
Gertruda
pr. Łukasz i Magdalena Boruta
ucz. Andrzej i Marianna Kulisz
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
3165
15.03
Gertruda
pr. Jan i Franciszka Urbanek
Bartodzieje
3166
21.03
sł. Karol i Agnieszka Kosmala
Radomsko
3167
14.03
Gabriel
Józef
Józef
pr. Wawrzyniec i Jadwiga Olczyk
Płoszów
3168
19.03
Gertruda
pr. Antoni i Agnieszka Katana
Zakrzówek
3169
3.03
Gertruda
pr. Maciej i Anna Jurakowicz
Radziechowice
3170
26.03
Marianna
ucz. Augustyn i Marianna Popiołek
Radziechowice
3171
4.04
Konstanty
pr. Sebastian i Gertruda Brzeźniccy
Strzałków
3172
27.03
Marianna
pr. Stanisław i Marianna Kłodos
Strzałków
Radomsko
pr. Franciszek Podczaski z Kuchar i
Gertruda Malchrzakowa z Kietlina
pr. Wawrzyniec Woźniaczek i
Agnieszka Muszyna, wszyscy z
Radziechowic
Antoni Pawal i Marianna
Błędniakowa, oboje ze Strzałkowa
sł. Błażej Surmacki i Regina
Kuraskowa z Radomska
ucz. Adam Karasek i Jadwiga
Szczepańska
Andrzej Kłodos i Marianna Koskowa
ze Stobiecka Miejskiego
Kazimierz Szklarz i Elżbieta
Kipigrochowa
Jan Boruta i Elżbieta Borkowa
ucz. Błażej Zbroja i Małgorzata
Leszkowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Karol Woszczek i Gertruda
Martelina z Radomska
sł. Błażej Surmacki i szl. Marianna
Piestrzyńska z Radomska
sł. Kacper Przegięty z Radomska i
Gertruda Majkrzakowa z Kietlina
ur. Franciszek [...]koski i ur. Marianna
Kozieńska
Franciszek Reszka z Radziechowic i
Marianna Wysocka z Radomska
ur. Wojciech Hoszczeński pisarz
miejski i Elżbieta Kurzeloska ze
Stobiecka Miejskiego
Wawrzyniec Kłodościk i Katarzyna
Drzewińszczanka, oboje z Radomska
ucz. Augustyn Szwed z Radomska i
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
170v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
170v
170v
170v
170v
170v
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
170v
171
Jan Jarząbek
171
Jan Jarząbek
171
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Wojciech
Wołoszowicz
171
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
171
171
171
171
171
221
3173
8.04
Agnieszka
pr. Grzegorz i Marianna Jurka
Płoszów
3174
18.04
Wojciech
Folwarki
3175
27.04
Wojciech
3176
24.04
Wojciech
ucz. Krzysztof i Agnieszka
Starostka
pr. Franciszek i Małgorzata
Sychoscy
pr. Jan i Jadwiga Sobieraj
3177
3.05
Zofia
pr. Maciej i Agnieszka Kowalczyk
Zawada
3178
3.05
Jakub
pr. Tomasz i Gertruda Urbaniak
Ładzice
3179
1.05
Krystyna
pr. Tomasz i Katarzyna Maj
Stobiecko
Szlacheckie
3180
3.05
Stanisław
pr. Wojciech i Marianna Kubiak
Orzechów
3181
9.05
Zofia
sł. Piotr i Ewa Korzeniowscy
Radomsko
3182
13.05
Zofia
pr. Wojciech i Marianna Bernatek
Szczepocice
3183
16.05
sł. Józef i Helena Karasek
Radomsko
3184
[…]
Jan
Nepomucen
Stanisław
Maciej i Marianna Marcik
Radomsko (?)
3185
15.05
Zofia
Wiktoria
Radomsko
3186
2.04
3187
4.04
Agnieszka
Pudentiana
Katarzyna
ur. Jakub i Sabina Jankowscy,
dzierzawcy wójtostwa
piotrkowskiego
Zofia, ojciec nieznany
3188
31.04
Katarzyna
ucz. Walenty i Petronela
Bednarczyk
Franciszka Łobodzińska, ojciec
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Szczepocice
pr. Małgorzata Przeradzina z
Grzebienia
pr. Mikołaj Ostojczyk i Marianna
Ostojska, oboje z Płoszowa
sł. Błażej Surmacki z Radomska i
ucz. Gertruda Jamrozina z Folwarków
sł. Łukasz Dziadkiewicz i sł. Rozalia
Oleskiewiczowa, oboje z Radomska
Adam Mieroski i Marianna Lamberto
z Radomska
sł. Wawrzyniec Poterała z Kuchar i
Gertruda Majchrzanka z Kietlina
sł. Wojciech Pikos z Klekotowych i
Marianna Ościkowa z Borowej
sł. Antoni Lipczewski z Radomska i
Marianna Pawłoszewna panna z
Wierzbicy
pr. Sebastian Celeban z Dmenina i
Zofia Kubiczyna ze Strzałkowa
sł. Sebastian Piotrowski i sł. Gertruda
Sękoska z Radomska
sł. Piotr Korzeniowski i Konstancja
Woszczkowa
Jan Zatończyk z Rożnów i Konstancja
Wąsikowa z Radomska
ks. Jan Jarząbek i Marianna Pietroska
z Radomska
ur. Jan Jakowicki i ur. Wiktoria
Błeszyńska panna, oboje z woj.
sieradzkiego
Paweł Lewiński i ur. Franciszka
Popławska
Jakub Cichuta i Marianna
Kisiałkowska
Grzegorz Woltaj i Konstancja
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
171
171
171v
171v
171v
171v
171v
171v
171v
171v
171v
171v
171v
171v
171v
172
222
3189
23.05
Petronela
nieznany
pr. Andrzej i Elżbieta Cyganek
Radziechowice
3190
26.05
Jan
pr. Klemens i Małgorzata Szwed
Bartodzieje
3191
27.05
Magdalena
ucz. Walenty i Agnieszka Wolscy
3192
4.06
Marianna
pr. Augustyn i Ewa Pukacz
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
3193
11.06
bliźnięta:
Antoni i
Marianna
Grzegorz i Anna Wolscy
Bobry
3194
26.06
Jan
ucz. Maciej i Agnieszka Krezel
Radziechowice
3195
29.06
Piotr
pr. Kazimierz i Regina Dziadkowicz
Szczepocice
3196
30.06
Elżbieta
ucz. Bartłomiej i Elżbieta Popiołek
Stobiecko
Miejskie
3197
2.07
Marianna
ucz. Jan i Jadwiga Boruta
Bogwidzowy
3198
3.07
Piotr
Radomsko
3199
4.07
Marianna
sł. Tomasz i Katarzyna
Wrześniewscy
ucz. Wojciech i Agnieszka Pikos
3200
20.07
Jakub
sł. Kazimierz i Agnieszka Radeccy
Radomsko
3201
23.07
Anna
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Folwarki
3202
25.07
Anna
ucz. Mikołaj i Gertruda Pierzak
Folwarki
Klekotowe
Firkowska
ucz. Antoni Iwankowicz i Elżbieta
Kużelewska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Mikołaj Kisiołek z
Bogwidzowów i ucz. Jadwiga
Szczepańska z Radomska
sł. Sebastian Pietroski i Helena
Szymanowska z Radomska
Wojciech Chościński i Ewa
Szczepanowska
Sebastian Pietroski i Marianna
Iwankowiczowa
Adam Zatoń i Anna Kubionka z
Bobrów
ucz. Franciszek Reska i Urszula
Jadamkowa z Radziechowic
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
ucz. Elżbieta Ciupina ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Tomasz Wrześniowski z
Radomska i Jadwiga Starościanka ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Krzysztof Kuźniki z
Bogwidzowów i Urszula (?)
Jadamkowa z Radziechowic
ucz. Paweł Lewiński i Marianna
Starościna z Radomska
ucz. Stefan Widerak z Folwarków i
sł. Gertruda Sękoska z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i sł. Marianna
Iwankowiczowa z Radomska
sł. Karol Woszczek i Marianna
Iwankowiczowa z Radomska
sł. Tomasz Starosta i sł. Agnieszka
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
172
Andrzej
Siudziński
172
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
172
172
Jan Jarząbek
172
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
172
172
Andrzej
Siudziński
172
Andrzej
Siudziński
172172v
Jan Jarząbek
172v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
172v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
172v
172v
172v
223
3203
29.07
Piotr
sł. Adam i Gertruda Nowakowscy
Radomsko
3204
29.07
Marianna
sł. Piotr i Petronela Szabloscy
Radomsko
3205
1.08
Marianna
Tomasz i Teresa Wieczorek
Orzechów
3206
3207
1.08
10.08
Marianna
Wawrzyniec
Mikołaj i Marianna Rojacki
Andrzej i Ewa Stefanek
Piaszczyce
Radomsko
3208
11.08
Wawrzyniec
Kacper i Katarzyna Zbroja
Stobiecko
3209
24.09
bliźnięta:
Lambert i
Maciej
sł. Maciej i Agnieszka Jachowicz
Radomsko
3210
8.09
Mikołaj z
Tolentino
ucz. Kazimierz i Katarzyna Gawła
Radziechowice
3211
12.09
Marianna
sł. Stanisław i Elżbieta Borek
Radomsko
3212
17.09
Lambert
ucz. Antoni i Marianna Gaś
Stobiecko
3213
17.09
Lambert
Jan i Katarzyna Kowal
Ładzice
3214
22.09
Mateusz
pr. Maciej i Marianna Mielczarczyk
3215
26.09
Marianna
ucz. Krzysztof i Marianna Ościk
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
3216
25.09
Marianna
3217
26.09
Michał
ucz. Wojciech i Agnieszka
Dziatkowicz
pr. Wawrzyniec i Marianna Nowak
Radomsko
Stobiecko
Szlacheckie
Jędrychowiczowa, oboje z Radomska
Paweł Wąsikowic i Jadwiga
Szczepanowska z Radomska
Kazimierz Wysocki i Marianna
Trąbska
Józef Stępniak i Marianna
Kipigrochowa
Adam Węgrzyn i Marianna Ostojska
Tomasz Starostka i Marianna
Woszczkowa z Radomska
Adam Mieroski i Marianna Kuraloska
ze Stobiecka
ur. Michał Wielski i sł. Marianna
Iwankowiczowa
Stanisław Borek i Elżbieta
Trabanikowa (?) ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Kazimierz Popiołek z
Radziechowic i Agnieszka Kłodoska
ze Szczepocic
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Balwina Oleśkiewiczowa panna
pr. Jan Zatończyk z Rożnów i
Elżbieta Kużelowska ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Paweł Lewiński i szl. [nie podano
imienia] Farynina
Jan Wadaczek i Agnieszka Ciupina,
oboje z Wierzbicy
Wojciech Marczyk i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
sł. Jakub Bielicz i Magdalena
Borowikowa, oboje z Radomska
sł. Maciej Marczyk i Ewa Zielńska,
oboje z Radomska
Siudziński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
172v
172v
172v
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
172v
172v
Antoni
Bernacki
172v
Andrzej
Siudziński
172v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
173
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
173
172v
173
173
173
173
173
224
3218
29.09
Marianna
pr. Ignacy i Katarzyna Śpiewak
Szczepocice
3219
4.10
Marianna
ucz. Stanisław i Agnieszka Borowik
Bogwidzowy
3220
3.10
Michał
pr. Stanisław i Zofia Przerada
Szczepocice
3221
2.10
Franciszek
ucz. Fanciszek i Rozalia Popiołek
Radziechowice
3222
3.10
Marianna
pr. Wojciech i Gertruda Papierniak
Brelisko
3223
3.10
Urszula
Andrzej i Katarzyna Królik
Stobiecko
3224
10.10
Jadwiga
Szymon i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
3225
10.10
Franciszek
Wawrzyniec i Elżbieta Leśniaczek
Szczepocice
3226
17.10
Urszula
Regina, ojciec nieznany
Radomsko
3227
18.10
Urszula
Szczepocice
3228
25.10
Elżbieta
ucz. Grzegorz i Agnieszka
Domagała
sł. Jan i Elżbieta Kosmalscy
Radomsko
3229
3230
20.10
20.10
Izydor
Jadwiga
pr. Paweł i Dorota Bernatek
pr. Stanisław i Marianna Błędny
Szczepocice
Strzałków
3231
28.10
Szymon
Stanisław i Rozalia Koper
3232
3233
22.10
29.10
Szymon
Salomea
3234
1.11
Leonard
pr. Krzysztof i Marianna Kulczak
Marianna Mielczarzowna, ojciec
nieznany
ucz. Szymon i Jadwiga Kosmala
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
Ładzice
3235
1.11
Karol
sł. Jan i Marianna Sękoscy
Radomsko
Radomsko
sł. Józef Szymański i sł. Regina
Kopczyńska, mieszczanie
ucz. Wawrzyniec Marczyk i
ucz. Marianna Piotroska z Radomska
Sebastian Rybaczek ze Szczepocic i
Gertruda Majchrzakowa z Kietlina
sł. Karol Woszczek z Radomska i
Franciszka Dziekciowa ze Stobiecka
Miejskiego
Łukasz Lewiński i Agnieszka
Królecka, oboje z Radomska
Kacper Suchoszek i Marianna Wolska
ze Stobiecka
ucz. Dominik Mucha i Katarzyna
Woźniakowa z Radomska
Stefan Widerak i Jadwiga
Dziecciowka ze Stobiecka
Augustyn Szwedzik i Petronela
Węgrzynka
Wojciech Rucki i Zofia Kłodoska
sł. Szymon Kosmalski i Agnieszka
Jędrychowiczowa, mieszczanie
Mikołaj Winski i Marianna Pawłowa
Wojciech Kłodos i Marianna
Kowalikowa
Antoni Koper i Ewa Koprowa
Antoni Libczowski i Apolonia [...]
Jan Giebel i Agnieszka Zachowska
panna, wszyscy z Ładzic
ur. Wojciech Wilski i Marianna
Iwankowiczowa
sł. Hiacynt Łęski z Radomska i
Marianna Jędrzejczykowa z
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Stanisław
Przechlewski
Andrzej
Siudziński
173
173
173
173
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
173
173v
173v
Jan Jarząbek
173v
Jan Jarząbek
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
173v
173v
Andrzej
Siudziński
173v
173
173v
173v
173v
173v
173v
173v
225
3236
4.11
Marcin
ucz. kowal Jakub i Rozalia Kępa
Szczepocice
3237
5.11
Leonard
sł. Kacper i Marianna Przegięty
Radomsko
3238
11.11
Elżbieta
pr. Stanisław i Gertruda Depta
Ładzice
3239
14.11
15.11
ur. Antoni i Marianna Kaniewscy
uwaga: chrz. z wody
ucz. Józef i Marianna Sowińscy
Zakrzówek
3240
Stanisław
Kostka
Stanisław
Kostka
Radomsko
3241
15.11
pr. Piotr i Ewa Prokopczyk
Ładzice
3242
13.11
Stanisław
Kostka
Salomea
szl. Michał i Marianna Pajęccy
Radomsko
3243
15.11
sł. Wojciech i Gertruda Łęscy
Radomsko
3244
20.11
Stanisław
Kostka
Katarzyna
ucz. Sebastian i Marianna
Dziatkowicz
Folwarki
3245
25.11
Andrzej
pr. Michał i Regina Gorniaczek
3246
28.11
3247
6.12
Grzegorz
Andrzej
Marianna
sł. Leonard Adamkowicz [wpisu nie
dończono]
ucz. Łukasz i Elżbieta Borek
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
3248
16.12
Mikołaj
3249
14.12
Łukasz
pr. Sebastian i Marianna
Siewierkowie
ucz. Maciej i Marianna Łęscy
Bogwidzowy
3250
15.12
Tomasz
ucz. Tomasz i Ewa Włodarczyk
Stobiecko
3251
21.12
Ewa
ucz. Stefan i Agnieszka Szczepanik
Stobiecko
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
Bartodziej
pr. Jakub Saternus z Widzowa i Ewa
Zatońska z Bogwidzowów
sł. Stanisław Borek i Balwina
Oleśkiewiczowa panna
ur. Ignacy Dzieżbicki i
ur. Franciszka Popłaska
ur. Fedorowicz i Konstancja [bez
nazwiska]
sł. Marcin Jędrychowicz i
sł. Marianna Iwankowiczowa z
Radomska
ucz. Mikołaj Szwedzik i Jadwiga
Wiezna z Radomska
Dymitr Stefanowicz Węgier i Balbina
Oleśkiewiczowa panna
sł. Stanisław Borek i sł. Helena
Szymańska, oboje z Radomska
Sebastian Pietroski i Balbina
Oleskiewiczowa panna, oboje z
Radomska
pr. Jan Piętosek i Józefa Piętaczka
panna ze Stobiecka Szlacheckiego
ucz. Hiacynt Borek i Elżbieta
Cichocina, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Piotr Ostojski (?) i Gertruda
Jędryszowka Płoszowa
ucz. Michał Cichuta i Łucja
Marszałowka, oboje z Bogwidzowów
Jacenty Szymczak i sł. Konstancja
Lubiczeńska
ucz. Jakub Kipigroch i Anna Zbroina
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
174
174
174
174
174
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
174
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
174
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
174
174
174
174
174
174
174v
174v
174v
3252
26.12
Stefan
ucz. Józef i Anna Królik
Miejskie
Stobiecko
ze Stobiecka Miejskiego
sł. Stefan Korzeniowski i
ucz. Jadwiga Szymczakowa ze
Stobiecka Miejskiego
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
174v
1763
226
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
3253
2.01
Jan
ucz. Filip i Marianna Chrzanowscy
Szeczówka
3254
12.01
Agnieszka
pr. Wojciech i Agnieszka Mucha
Radziechowice
3255
17.01
ur. Antoni i Marianna Kazieńscy
Zakrzewek
3256
19.01
Stanisław
Kostka
Agnieszka
ks. Jan Kozubczyński i Magdalena
Węgrzynowka z Orzechowa
Wojciech Walaszczak i Katarzyna
Kuliśka z Radziechowic
ur. Franciszek i Jadwiga Miletow (?)
ucz. Maciej i Franciszka Sękoscy
3257
19.01
Agnieszka
pr. Tomasz i Katarzyna Szadkoscy
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
3258
19.01
Kacper
Łukasz i Marianna Boruta
Radziechowice
3259
19.01
Stanisław i Marianna Dryjeńscy
Stobiecko
3260
30.01
Fabian
Sebastian
Marianna
pr. Ambroży i Elżbieta Malec
Orzechów
3261
31.01
pr. Paweł i Agnieszka Schabańscy
3262
4.02
Piotr
Nolasco
Andrzej
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
3263
8.02
Apolonia
ucz. Wojciech i Katarzyna
Woźniaczek
Radomsko
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
3264
8.02
Błażej
ucz. Maciej i Marianna Kuśnierz
Stobiecko
3265
12.02
córka
Wojciech i Małgorzata Bielicz
Radomsko
pr. Stanisław i Marianna Mucha
Marcin Wysocki z Radomska i
pr. Jadwiga Olczykowa z Płoszowa
Józef Stępień i Marianna Brzezieńska
z Orzechowa
Jakub Kuliś i Gertruda Klękoska
ucz. Jan Wolski i Magdalena
Borowikowa z Radomska
ucz. Błażej Surmacki i Franciszka
Kulisiowka z Radziechowic
ucz. Stefan Zawadzki i Helena
Majchroska ze Stobiecka Miejskiego
pr. Franciszek Roska i Agnieszka
Gałwiaczka, wszyscy z Radziechowic
ks. Tomasz Świtkiewicz i
ur. Marianna Kazieńska piastunka z
Zakrzówka
ucz. Piotr Kuliś i Elżbieta Sautyska ze
Stobiecka
ucz. Józef Surmacki i Marianna
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Strona
174v
174v
174v
174v
174v
174v
174v
174v
175
175
175
175
175
227
3266
13.02
[imienia nie
podano]
Dorota
3267
9.02
Apolonia
ucz. Andrzej i Ewa Borek
Stobiecko
Miejskie
3268
20.02
Maciej
pr. Urban i Jadwiga Kurzelowscy
Zakrzewek
3269
22.02
Gertruda
ucz. Jan i Rozalia Saternus
Szczepocice
3270
23.02
Maciej
ucz. Sebastian i Jadwiga Dziegieć
Stobiecko
3271
24.02
Maciej
pr. Józef i Marianna Białasek
Strzałków
3272
24.02
Gertruda
ucz. Marcin i Kunegunda Dziegieć
3273
6.03
Tomasz z
Akwinu
pr. Józef i Jadwiga Kasiuberscy
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
3274
7.03
Kazimierz
pr. Maciej i Marianna Starostka
Radziechowice
3275
9.03
Józef
sł. Jakub i Marianna Bielicz
Radomsko
3276
10.03
Gertruda
ucz. Błażej i Ewa Purola
Bogwidzowy
3277
18.03
16.03
ur. Stanisław i Franciszka
Strzałkoscy
ucz. Jacenty i Agnieszka Szczepanik
Radomsko
3278
Józef
Wojciech
Józef
Bogwidzowy
3279
19.03
Józef
pr. Walenty i Katarzyna Bałut
Młodzowy
ucz. Wawrzyniec i Dorota Więcek
Szczepocice
Martka (?)
Wołoszowicz
Kacper Suchosek i Elżbieta
Brylowska panna
Jan Wolski i Agnieszka
Kipigrochowa, wszyscy ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Sebastian Dziatkowicz z
Folwarków i ucz. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
ucz. Marcin Kozłoski i Marianna
Zatońska
Tomasz Gawła i Marianna
Kipigrochowaka, oboje ze Stobiecka
sł. Augustyn Szwedzik i Dorota
Martilanka ze Strzałkowa
ucz. Stefan Sołtysik i Marianna
Kuskowka ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Wojciech Iwankowicz i
Franciszka Widerakowka panna z
Cholwarków
ucz. Wojciech Woźniakiewicz z
Radomska i Anna Kubiakowka panna
z Bobrów
sł. Sebastian Piotroski i ucz. Ewa
Kowalikowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Tomasz Wrześnioski i Katarzyna
Woźniaczka, oboje z Radomska
sł. Wojciech Choszczyński i Helena
Szymańska, wszyscy z Radomska
Jan Klimczak i Jadwiga Szczepanoska
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jakub Cichutka kawaler z
Bogwidzowów i Franciszka
Jędrzejczykowka z Młodzowych
175
175
Jan
Kozubczyński
175
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
175
175
175
175
175v
Jan
Kozubczyński
175v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
175v
175v
175v
175v
175v
228
3280
20.03
Józef
ucz. Walenty i Zofia Chudkowicz
Radziechowice
3281
20.03
Marianna
ucz. Bartłomiej i Ewa Cichutowie
Bogwidzowy
3282
24.03
Józef
pr. Wojciech i Marianna Janik
Piaszczyce
3283
26.03
Józef
ucz. Jan i Marianna Kowalik
Stobiecko
3284
27.03
Józef
pr. Tomasz i Gertruda Burdina
Kietlin
3285
26.03
Józef
ucz. Sebastian i Agnieszka Zygmat
Bogwidzowy
3286
6.04
Wojciech
sł. Jakub i Agnieszka Kosmala
Radomsko
3287
7.04
Wojciech
ucz. Łukasz i Katarzyna Cichuccy
Bogwidzowy
3288
11.04
sł. Marcin i Marianna Wysoccy
Radomsko
3289
3.04
Wincenty
Ferreriusz
Magdalena
ucz. Jakub i Zofia Jankoscy
Stobiecko
Miejskie
3290
4.04
Wojciech
pr. Krzysztof i Zofia Kubica
Strzałków
3291
4.04
Wojciech
pr. Maciej i Urszula Olczyk
Kietlin
3292
11.04
pr. Maciej i Helena Krawczyk
Zawada
3293
14.04
Katarzyna
Sieneńska
Katarzyna
ucz. Piotr i Apolonia Bawarczak
Radomsko
3294
23.04
Wojciech
ucz. Antoni i Zofia Cyganek
Stobiecko
Miejskie
3295
24.04
Bona Zofia
sł. Karol i Zofia Woszczek
Radomsko
Kacper Woźniaczek kawaler z
Radziechowic i Elżbieta Kurzeloska
ze Stobiecka
Michał Cichutka z Bogwidzowów
kawaler i Jadwiga Szczepanoska z
Radomska
Błażej Janik i Elżbieta Janikowa jego
żona
Józef Szymczak i Elżbieta
Kowalikowa, oboje ze Stobiecka
Krzysztof Kuśmierczak i Petronela
Łączkowna, wszyscy z Kietlina
Jakub Cichuta i Marianna Bieliczowa
z Radomska
sł. Błażej Surmacki i Małgorzata
Kuźnikowa panna z Radomska
Karol Woszczyk i Magdalena
Kuźnikowka, oboje z Radomska
ks. Jan Jarząbek i Marianna
Cieszeszczanka z Kamieńska
ucz. Jan Ciupiński i Marianna
Wolska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Antoni Lipczyński i sł. Helena
Szymańska
Stanisław Olczyk i Elżbieta
Janikowka z Kuchar
pr. Sebastian Malchrak z Kietlina i
Jadwiga Szczepańska z Radomska
sł. Kacper Przegięcki i Jadwiga
Szczepanoska, oboje z Radomska
ucz. Tomasz Gawla i Elżbieta
Sałtyska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Stanisław Borek i sł. Zofia
Andrzej
Siudziński
175v
Andrzej
Siudziński
175v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
175v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
175v
175v
175v
175v
176
176
176
176
176
176
176
176
176
3296
28.04
Radomsko
3297
sł. Józef i Salomea Popiołek
Radomsko
3298
6.05
Jan
ucz. Antoni i Agnieszka Szymczak
3299
7.05
Stanisław
ucz. Wojciech i Zofia Walaszczyk
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
3300
11.05
Zofia
pr. Sebastian i Gertruda Brzezińscy
Strzałków
3301
14.05
Magdalena
ucz. Paweł i Gertruda Gmerek (?)
3302
23.05
Petronela
pr. Józef i Marianna Gawła
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
3303
20.05
ucz. Krzysztof i Krystyna Sękoscy
Stobiecko
3304
29.05
Piotr
Celestyn
Marianna
Wojciech i Marianna Res (?)
Orzechów
3305
25.05
Urban
Młodzowy
3306
25.05
Urban
pr. Walenty i Małgorzata
Jędrzejczyk
ucz. Jan i Ewa Miareccy
3307
28.05
pr. Kacper i Katarzyna Kędra
Radziechowice
3308
30.05
Piotr
Celestyn
Petronela
ucz. Błażej i Małgorzata Zbrojka
Stobiecko
3309
3310
30.05
10.06
Marianna
Antoni
Stefan i Regina Kuros
ucz. Józef i Zofia Cichuccy
Radomsko
Radomsko
3311
12.06
Jan
ucz. Andrzej i Gertruda Starostka
Stobiecko
Miejskie
229
ucz. Jan i Jadwiga Latosińscy
28.04
Katarzyna
Sieneńska
Wojciech
Radomsko
Oleskiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Józef Surmacki i Marianna
Kuklina, mieszczanie
sł. Sebastian Piotrowski i Marianna
Kipigrochowa, mieszczanie
pr. Szymon Grabarczyk z Bobrów i
ucz. Anna Zbroina ze Stobiecka
sł. Wojciech Woźniczkowicz z
Radomska i ucz. Marianna Kuskowa
ze Stobiecka Miejskiego
sł. Augustyn Szwedzik z Radomska i
Elżbieta Piestrzyńska panna z
Dziepółci
Jan Sobierajski i Anna Zbroina ze
Stobiecka Miejskiego
pr. Tomasz Gawła ze Stobiecka
Szlacheckiego i Helena Ruszczyna z
Radziechowic
Stefan Kowalik i Elżbieta Kuszeloska
Kazimierz Soliaski i Helena
Pietrościanka
Błażej Mucha i Marianna Kulezina
Marcin Jakubowski żebrak i jego żona
Zofia z Radomska
pr. Franciszek Hudkowicz i Zofia
Zbroina, wszyscy z Radziechowic
Tomasz Gałwa i Elżbieta Sautyska
Dymitr Dymoski i Helena Szymańska
sł. Kacper Przegięty i Marianna
Bieliczowa z Radomska
ucz. Aleksy Kowalik i Marianna
Gawlaczka, oboje ze Stobiecka
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
176
176
176
176
Andrzej
Siudziński
176
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
176v
176v
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
176v
176v
Jan Jarząbek
176v
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
176v
176v
176v
176v
176v
176v
230
3312
13.06
Antoni
ucz. Jakub i Marianna Podolscy
Radomsko
3313
19.06
Marianna
ucz. Jan i Helena Ciupieńscy
Stobiecko
3314
19.06
Jan
ucz. Paweł i Marianna Kipigroch
Stobiecko
3315
26.06
Marianna
Jakub i Marianna Cichuta
3316
30.06
Paweł
ucz. Augustyn i Agnieszka Popiołek
uwaga: chrz. z wody 27.06
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
3317
30.06
Paweł
ucz. Wawrzyniec i Urszula Marczyk
Bogwidzowy
3318
4.07
Małgorzata
Szczepocice
3319
15.07
Piotr
Szymon Grabarczyk z Bobrów i
Rozalia Michałkowka, nieprawe
pr. Maciej i Julianna Brodziaczek
3320
17.07
Jan
szl. Walenty i Marianna
Małachowscy
Strzałków
3321
17.07
Antoni
pr. Stanisław i Agata Kozak
3322
29.07
Helena
ucz. Maciej i Marianna Kuliś
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
3323
23.07
Franciszek i Teresa Martela
Szczepocice
3324
4.08
bliźnięta:
Magdalena i
Anna
Dominik
pr. Antoni i Elżbieta [bez nazwiska]
Radziechowice
3325
30.07
Marianna
sł. Łukasz i Marianna Wolscy
Radomsko
Orzechów
Miejskiego
sł. Lambert Kipigroch i Elżbieta
Borkowa, wszyscy z Radomska
Walenty Wolski i i Agnieszka
Szymczakowna panna, oboje ze
Stobiecka
Bartłomiej Ciupieński i Helena
Lichocina, oboje ze Stobiecka
ucz. Antoni Cygan i Agata Krolowa,
oboje ze Stobiecka
Kacper Przegięcki z Radomska i
ucz. Elżbieta Kurzelewska ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Józef Szymański burmistrz i
Katarzyna Wrześniewska,
mieszczanie
sł. Łukasz Janicki i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
sł. Jan Iwankiewicz z Radomska i
Marianna Starościna ze Strzałkowa
sł. Wojciech Choszczeński i
sł. Franciszka Karaskowa, oboje z
Radomska
Andrzej Kipigroch i Marianna
Bartecka z Radomska
ucz. Hiacynt Szymczak ze Stobiecka
Miejskiego i Urszula Brzuchaniowa z
Radziechowic
Wojciech Choszczeński i
sł. Katarzyna Woźniakowiczowa,
oboje z Radomska
Wojciech Walaszek i Katarzyna
Woźniakowiczowa
sł. Piotr Korzeniowski i sł. Konstancja
Woszczkowa, oboje z Radomska
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
176v
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
176v
176v
177
177
Andrzej
Siudziński
177
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
177
177
177
Jan Jarząbek
177
Andrzej
Siudziński
177
Wojciech
Wołoszewicz
177
Wojciech
Wołoszewicz
Jan Jarząbek
177
177
231
3326
31.07
Stefan
ucz. Antoni i Marianna Szymczak
Radziechowice
3327
4.08
Rozalia
pr. Antoni i Agnieszka Mucha
Radziechowice
3328
12.08
Wawrzyniec
sł. Maciej i Gertruda Sękoscy
Radomsko
3329
12.08
Marianna
sł. Krzysztof i Jadwiga Bednarczyk
Radomsko
3330
12.08
Bartłomiej
ucz. Adam i Ewa Kowalik
Stobiecko
3331
14.08
Klara
pr. Kazimierz i Jadwiga Pukaczek
Bartodzieje
3332
15.08
Marianna
ucz. Jakub i Marianna Kulisz
Radziechowice
3333
15.08
Augustyn
ucz. Antoni i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
3334
29.08
Róża
pr. Tomasz i Katarzyna Maj
3335
25.08
Marianna
pr. Tomasz i Rozalia Chmielarczyk
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
3336
25.08
Marianna
3337
21.08
Hiacynt
sł. Sebastian i Agnieszka
Gołębioscy
ucz. Maciej i Agnieszka
Starostkowie
Radomsko, ul.
Krakowska
Stobiecko
Miejskie
3338
30.09
Gertruda
Sucha Wieś
3339
5.10
Teresa
ucz. Bonawentura i Elżbieta
Urbanek
sł. Tomasz i Zofia Wróbel
Radomsko
3340
28.09
Joachim
sł. Andrzej i Urszula Kaczka
Radomsko
ucz. Marcin Wlazłoski i Marianna
Słomczyna, oboje z Radziechowic
pr. Franciszek Reszka i ucz. Marianna
Gałwianka ze Stobiecka Miejskiego
Stanisław Borek i Marianna
Kipigrochowa, oboje z Radomska
Stanisław Borek i Konstancja
Woszczkowa, oboje z Radomska
ucz. Łukasz Karasek i Marianna
Gawlanka panna, oboje ze Stobiecka
ks. Andrzej Siudziński i ucz. Jadwiga
Szczepanowska z Radomska
ucz. Wojciech Walaszczyk i Urszula
Brzuchaniowa, oboje z Radziechowic
ucz. Franciszek Reszka i Urszula
Brzuchaniowa, oboje z Radziechowic
sł. Józef Szymański burmistrz i
sł. Róża Lupczyńska, mieszczanie
ucz. Stanisław Kowalik ze Stobiecka
Miejskiego i sł. Marianna
Kipigrochowa z Radomska
sł. Łukasz Urbanek i sł. Balbina
Oleszkiewiczowna z Radomska
ucz. Antoni Rochowski były poborca
dziesięciny i sł. Helena Szymańska,
mieszczanie
sł. Karol Woszczyński i Katarzyna
Wrześniowska, oboje z Radomska
Bonawentura Pleszka i Elżbieta
Brodzikowa
Adam i Balbina Nowakowic
3341
16.09
Lambert
sł. Sebastian i Marianna Pietroscy
Radomsko
Błażej Surmacki i Helena Klekoska
3342
25.09
Brygida
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
Płoszów
Błażej Michałczak i Regina
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
177v
177v
177v
177v
177v
177v
177v
177v
177v
177v
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszewicz
177v
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
177v k
177v k
178
177v
178
178
232
3343
29.09
Michał
ucz. Hiacynt i Elżbieta Borek
3344
12.10
Jadwiga
pr. Michał i Krystyna Pospiech (?)
Stobiecko
Miejskie
Kietlin
3345
16.10
Łukasz
pr. Klemens i Gertruda Sadawka
Cyrkawizna
3346
25.10
Szymon
pr. Michał i Brygida Koper
3347
28.10
Marianna
pr. Szymon i Helena Dryja
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
3348
22.10
Szymon
Łukasz i Małgorzata Fijałkowscy
Radomsko
3349
16.10
Łukasz
ucz. Antoni i Justyna Surmaccy
Radomsko
3350
25.10
Marianna
pr. Antoni i Marianna Kuźnik
Bogwidzowy
3351
11.11
Gertruda
pr. Marcin i Marianna Popiołek
Ładzice
3352
9.11
Elżbieta
pr. Józef i Marianna Prochoscy
Ładzice
3353
12.11
Katarzyna
pr. Jakub i Małgorzata Wieczorek
Szczepocice
3354
12.11
Katarzyna
pr. Jakub i Marianna Bartniccy
Strzałków
3355
15.11
Gertruda
Wojciech i Helena Janiccy
Radomsko
3356
26.11
Katarzyna
Łukasz i Elżbieta (?) Kargolscy
3357
17.11
Andrzej
3358
7.12
Mikołaj
3359
8.12
[...]
sł. Kazimierz i Gertruda [nie
wpisano nazwiska]
sł. Tomasz i Marianna
Grzegorzkowicz
Franciszek i Marianna Szychowscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radomsko
Stobiecko
Stępniowa
Antoni [...] Ciupina ze Stobiecka
pr. Tomasz Burdyna i Elżbieta
Krawczykowa z Kietlina
ucz. Błażej Bielicz i Balbina
Oleśkiewiczowa z Radomska
pr. Stanisław Kubiak ze Zdani i Ewa
Koprowa ze Stobiecka Miejskiego
pr. Wojciech Brzuchania i Marianna
[...]
Józef Szymański burmistrz i Jadwiga
Szczepanowska z Radomska
Kacper Przegięty i Krystyna Potońska
z Radomska
Józef Szymański i sł. Gertruda
Senkowska z Radomska
Józef Szymanski i ur. Franciszka
Więckoska z Ładzic
pr. Lambert Jędrzejczy i Ewa
Kowalikowa
pr. Jakub Kępski ze Szczepocic i
Katarzyna Wlaźlaczka ze Strzałkowa
pr. Adam Grabowski i Katarzyna
Wlaźlaczka, oboje ze Strzałkowa
ucz. Wincenty Kozłoski kawaler i
Balbina Oleszkiewiczowa panna,
oboje z Radomska
Hiacynt [...] z Bogwidzowów i [...]
Szymkowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Tomasz Wróbel i Jadwiga
Szczepanoska
sł. Piotr Korzeniowski i Marianna
Piotroska, oboje z Radomska
Piotr Musialik i Ewa Koprowa ze
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
178
Jan Jarząbek
178
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
178
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178v
178v
178v
Pańskie
Szczepocice
3360
11.12
Marianna
pr. Lambert i Zofia Zatoń
3361
11.12
Tomasz
ucz. Błażej i Karolina Filipkowicz
Stobiecko
Miejskie
3362
11.12
Adam
pr. Michał i Agnieszka Żochowicz
3363
11.12
Łucja
pr. Jakub i Marianna Wodzińscy
3364
3365
14.12
7.12
Tomasz
Marianna
pr. Tomasz i Konstancja Leńscy
ur. Ludwik i Marianna Satrczowscy
Stobiecko
Pańskie
Stobiecko
Pańskie
Radziechowice
Piaszczyce
Stobiecka Szlacheckiego
ks. Tomasz Świtkiewicz i
ur. Anastazja Fedorowiczowa panna
ze Strzałkowa
sł. Marcin Ciupiński i Zofia
Kulisieniowska panna ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Mikołaj Szwedzik i Ewa
Koprowa
sł. Maciej Midowczyk i Ewa
Koprowa ze Stobiecka Miejskiego
Adam Mieroski i Marianna Gawlonka
ur. Franciszek Jankoski i ur. Teresa
Rogolska
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
178v
Jan
Kozubczyński
178v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
178v
178v
178v
178v
1764
233
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
3366
11.01
Kacper
sł. Błażej i Magdalena Surmaccy
Radomsko
3367
12.01
Marianna
pr. Józef i Gertruda Woźniaczek
Orzechów
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
3368
12.01
Agnieszka
Wawrzyniec i Marianna Rospęccy
Radomsko
3369
25.01
Paweł
Kietlin
3370
25.01
Marianna
pr. Grzegorz i Petronela
Piwowarczyk
Jan i Marianna Czyżowscy
3371
18.01
Agnieszka
ucz. Maciej i Ewa Zawadka
3372
21.01
Sebastian
pr. Antoni i Apolonia Jura
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
3373
19.02
Maciej
ucz. Krzysztof i Elżbieta Łękoscy
Wojciech Rucki młynarz i Agnieszka
Jędrychowiczowa z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Bibianna
Oleśkiewiczowa panna
Józef Szymański i Marianna
Rospęcka
szl. Jan Malerowicz ekonom sanicki i
Marianna Ostojska z Płoszowa
sł. Stanisław Borek i sł. Marianna
Podolska, mieszczanie
ucz. Hiacynt Łęski i Ewa Makowka ze
Stobiecka Miejskiego
Stanisław Olczyk z Okrajszowa i
Małgorzata Ostojska
Paweł Kałużny i Helena Lichocianka
panna
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Strona
178v
178v
Jan Jarząbek
178v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
178v
178v
179
179
179
3374
20.02
Maciej
ucz. Mikołaj i Marianna Zbroja
234
pr. Wojciech i Agnieszka
Włodarczyk
Walenty i Zofia Cyganek
ucz. Antoni i Jadwiga Szczepońscy
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
sł. Łukasz Dziatkiewicz z Radomska
i Anna Zbroina
Franciszek Reska i Marianna Kuliśka
3375
20.02
Maciej
3376
3377
28.02
29.02
Kazimierz
Anastazja
Radziechowice
Radomsko
bliźnięta:
Wacław i
Kazimierz
ucz. Bartłomiej i Marianna Gawła
Radziechowice
25.02
Helena
pr. Wojciech i Anna Wolscy
Strzałków
3380
29.02
Helena
pr. Paweł i Marianna Owczarek
3381
9.03
Franciszka
pr. Wojciech i Zofia Jędrzejczyk
Stobiecko
Pańskie
Bartodzieje
3382
11.03
Grzegorz
ucz. Andrzej i Gertruda Koska
3383
12.03
Grzegorz
ucz. Paweł i Marianna Krężoch
3384
16.03
Gertruda
ucz. Antoni i Agnieszka Kulisz
3385
16.03
Józef
ucz. Maciej i Magdalena Mucha
3386
29.03
Józef
Grzegorz i Marianna Jamroz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3387
29.03
Józef
Józef i Marianna Kalinowscy
Radomsko
3388
25.03
Marianna
pr. Baltazar i Gertruda Starostka
Strzałków
3389
25.03
Franciszek z
pr. Tomasz i Gertruda Urbaniak
Ładzice
Józef Kuliś i Marianna Popiołkowa
szl. Jan Malerowicz ekonom sanicki i
Salomea Oleszkiewiczowna
Józef Kuliś z Radziechowic i Elżbieta
Kurzelowska ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Sebastian Dziadkowicz z
Folwarków i Zofia Jakuboska
żebraczka z Radomska
Klemens Starostka i Dorota
Martylanka ze Strzałkowa
Leonard Adamkowicz i Marianna
Piotroska, oboje z Radomska
sł. Kacper Przegięty i Małgorzata
Bieliczowa, mieszczanie
Jan Kowalik i Marianna Kuskowa,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
Mateusz Stachniewczak i Ewa
Borkowa, oboje ze Stobiecka
sł. Leonard Adamkiewicz i
Małgorzata Kuźnikowka, oboje z
Radomska
[...] Gawla i Marianna Zbroina, oboje
ze Stobiecka Miejskiego
sł. Błażej Surmacki i Balbina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Błażej Krępiński z Piotrkowa i
Marianna Kwiatkowska z Radomska
sł. Augustyn Szwed z Radomska i
Magdalena Kubiczyńska ze
Strzałkowa
ur. Rafał Oszkowski i ur. Martianna
3378
5.03
3379
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
179
179
179
179
179
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
179
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
179
Andrzej
179
179
179
179
179
179
179
179v
179v
235
3390
17.03
Paoli
Gertruda
pr. Wojciech i Zofia Marszałek
Bogwidzowy
3391
22.03
Marianna
ur. Józef i Jadwiga Stokowscy
Piaszczyce
3392
28.03
Marianna
ucz. Stanisław i Dorota Balsamik
Radomsko
3393
25.02
Maciej
Zakrzewek
3394
3.05
Franciszek z
Paoli
ur. Antoni i Marianna Kazińscy (?),
dzierzawcy wsi
uwaga: chrz. z wody
pr. Andrzej i Agnieszka Kłodosz
3395
4.04
Izydor
ucz. Antoni i Marianna Brzezieńscy
Kamionka
3396
4.04
Balbina
Piotr i Gertruda Wosik
Stobiecko
3397
16.04
Elżbieta
Jan i Marianna Wolscy
Stobiecko
3398
8.04
Wincenty
Strzałków
3399
1.04
Gertruda
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzywińscy
pr. Jan i Magdalena Węgrzynowicz
3400
1.04
Franciszek
pr. Sebastian i Petronela Popiołek
Radziechowice
3401
8.04
Wojciech
pr. Grzegorz i Marianna Jurka
Płoszów
3402
16.04
Katarzyna
sł. Wojciech i Ewa Rusek
Radomsko
3403
17.04
Wojciech
sł. Jakub i Marianna Bielicz
Radomsko
3404
17.04
Katarzyna
ucz. Stanisław i Gertruda Sałtysik
Folwarki
3405
18.04
Katarzyna
Kacper i Rozalia Grabarscy
Radomsko
Szczepocice
Orzechów
Więckowska panna, oboje z Ładzic
pr. Jan Klimczak i Łucja Cichcina z
Bogwidzowów
szl. Stefan Wysocki i Balbina
Bieliczowa z Radomska
ucz. Maciej Szableski i Małgorzata
Kuźnikowa, oboje z Radomska
pr. Hiacynt Bałud i ur. Martianna
Więckowska panna
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech Kłodosz ze Strzałkowa i
Franciszka Dziechciowka, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
Klemens Starostka i Agata Wrońska
Andrzej
Siudziński
179v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
179v
sł. Antoni Lubczeński i ur. Marianna
Sadurska
pr. Wawrzyniec Woliński z Chorzenic
i Marianna Gawlina ze Stobiecka
sł. Antoni Lubczyński i Marianna
Podolska, oboje z Radomska
ucz. Błażej Bielicz i Marianna
Podolska, oboje z Radomska
Wincenty Słomka i Ewa Kurasowka z
Radziechowic
Mikołaj Ostojczyk i Regina
Stępniowa
Jan Ruskoski i Marianna Ościkowa z
Borowe
sł. Maciej Stronkowicz i Marianna
Pietroska z Radomska
ur. [bez imienia] Wilski i Marianna
Podolska z Radomska
Jakub Podolski i ur. [bez imienia]
Sadurska, oboje z Radomska
179v
179v
179v
179v
179v
179v
179v
179v
179v
179v
180
180
180
236
3406
29.04
Ewa
ucz. Jan i Rozalia Papierniak
3407
29.04
Wojciech
pr. Tomasz i Gertruda Jura
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
3408
29.04
Magdalena
pr. Łukasz i Agnieszka Borowiak
Strzałków
3409
29.04
Agnieszka
pr. Tomasz i Marianna Kubiak
Strzałków
3410
29.04
Marianna
pr. Wawrzyniec i Agnieszka
Woźniczka
Radziechowice
3411
19.04
Wojciech
pr. Piotr i Barbara Owczarz
Strzałków
3412
30.04
Magdalena
pr. Wojciech i Regina Jędryszek
Ostoja
3413
11.04
Marianna
pr. Klemens i Katarzyna Pukaczyk
Bartodzieje
3414
3415
11.04
3.05
Marianna
Florian
[...]ndzik i Apolonia [bez nazwiska]
pr. Bartłomiej i Marianna
Brzezińscy
Radziechowice
Orzechów
3416
5.05
Katarzyna
pr. Jakub i Zofia Góreccy
Płoszów
3417
5.05
Katarzyna
ucz. Stanisław i Gertruda Sałtysik
Folwarki
3418
3.05
Katarzyna
ucz. Wojciech i Katarzyna Ciupa
Stobiecko
3419
7.05
Stanisław
sł. Mikołaj i Marianna Szwedzik
Radomsko
3420
8.05
Stanisław
sł. i dostojny Bonawentura i Zofia
Iwankowicz
Radomsko
3421
13.05
Stanisław
pr. Walenty i Ewa Poprawa
Strzałków
Maciej Smolarczyk i Marianna
Gawlanka ze Stobiecka Miejskiego
pr. Stanisław Cieślik i Łucja
Jędriszkowa, oboje z Płoszowa
pr. Wojciech Włodarczyk i Gertruda
Wolszczanka panna, oboje ze
Strzałkowa
sł. Wojciech Choszczyński i Ewa
Zieleńska z Radomska
pr. Piotr Frankowicz z Woli
Jedlińskiej i Marianna
Wolszczykowka panna z
Radziechowic
Michał Komas i Zofia Kłodoska ze
Strzałkowa
sł. Kacper Przegięty z Radomska i
Marianna Hoialina z Piaszczyc
ucz. Jakub Cichuta i Jadwiga
Szczepanowka
Piotr Popiołek i Marianna Kuźnikoska
szl. Józef Gielowski i pr. Franciszka
Krakowszczykowa, oboje z
Orzechowa
Michał Łączkoski i Marianna
Podolska
ur. Michał Wilski i Marianna
Podolska, jego siostra
pr. Adam Kipigroch i Ewa
Dziekciowa, oboje ze Stobiecka
sł. Maciej Bartecki ze Świerznicy i
Małgorzata Kuźnikowska
ks. Wojciech Kanikowski prepozyt w
Krępie i Marianna Borkowa z
Radomska
pr. Łukasz Ruszajek z Dziepółci i
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180v
180v
180v
180v
180v
3422
16.05
3423
20.05
3424
21.05
3425
29.05
Jan
Nepomucen
Jan
Nepomucen
Maria
Magdalena
de Paris
Piotr
237
pr. Walenty i Katarzyna Bałut
Młodzowy
pr. Józef i Łucja Konieczniak
Orzechów
pr. Sebastian i Monika Jedynak
Strzałków
sł. Leonard i Marianna Broszkowicz
Radomsko
3426
29.05
Jan
sł. Tomasz i Marianna Starostka
Radomsko
3427
21.06
Jan
pr. Maciej i Elżbieta Krawczyk
Zawada
3428
23.06
Jan
ucz. Bartłomiej i Helena
Popiołkowie
Stobiecko
Miejskie
3429
24.06
Jan
Ładzice
3430
3431
27.06
27.06
Marianna
Małgorzata
pr. Jan i Zofia Jaroszowscy
uwaga: od tego miejsca do skarbony
pr. Walenty i Gertruda Boruta
ucz. Adam i Gertruda Graboscy
3432
2.07
Jan
3433
5.07
Małgorzata
pr. Marek i Agnieszka
Kosiorkowicz
Jakub i Agnieszka Kosmalscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
3434
4.07
Marianna
pr. Szymon i Urszula Olczyk
Okrajszów
3435
27.07
Anna
ucz. Jacenty i Jadwiga Szymczak
Stobiecko
3436
22.07
Magdalena
ucz. Krzysztof i Marianna Kulka
Radziechowice
3437
22.07
Magdalena
pr. Jan i Regina Koper
Stobiecko
Stobiecko
Strzałków
Małgorzata Wlaźlaczka ze Strzałkowa
ucz. Jakub Cichuta i Franciszka
Lusosniowka z Bogwidzowów
Stefan Konieczniak i Franciszka
Jacenta ze Strzałkowa
sł. Adam Mierowski i Salomea
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
ks. Jan Jarząbek i Rozalia Lubczeńska
z Radomska
Błażej Surmacki i Gertruda Muszyna,
oboje z Radomska
Adam Matyska i Gertruda
Majchrzakowa, oboje z Kietlina
ucz. Błażej Surmacki i
ucz. Kunegunda Kopikowiczowa (?),
oboje z Radomska
ur. Jakub Bobrownicki i ur. Marianna
Szadurska z Radomska
Piotr Kuliś i Małgorzata Wiesiowka
Krzysztof Iwankowicz i Dorota
Martelanka, oboje ze Strzałkowa
Bonawentura Pleszczeński i Marianna
Kozłoszczanka panna
Tomasz Kuźnik i Magdalena
Borowikowa z Radomska
szl. Jan Malerowicz ekonom z dóbr
Saniki i Marianna Siewierczyna z
Okrajszowa
Tomasz Gawla i Elżbieta
Kurzelowska, oboje ze Stobiecka
sł. Sebastian Piotrowski podwójci i
ucz. Urszula Adamkowa z
Radziechowic
sł. Mikołaj Szwed z Radomska i
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczynski
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
180v
180v
180v
180v
180v
180v
181
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
181
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
181
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
181
Andrzej
181
181
181
181
181
181
238
3438
30.07
Marianna
ucz. Maciej i Marianna Ościk
Szlacheckie
Radomsko
3439
1.08
Piotr
Jan i Katarzyna Adamek
Radziechowice
3440
2.08
Dominik
ucz. Maciej i Marianna Łęscy
Bogwidzowy
3441
7.08
Kajetan
Wawrzyniec
ucz. Walenty i Marianna Kusek
Stobiecko
Miejskie
3442
7.08
Wawrzyniec
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
3443
21.08
Marianna
Tekla
sł. Józef i Helena Szymańscy
Radomsko
3444
26.08
Bartłomiej
sł. Jan i Marianna Sękoscy
Radomsko
3445
24.08
Bartłomiej
ucz. Augustyn i Ewa Pukacz
Bartodzieje
3446
24.08
Róża
pr. Maciej i Ulianna Brodziaczek
Orzechów
3447
26.08
Bartłomiej
pr. Antoni i Katarzyna Kaczmarczyk
Płoszów
3448
27.08
Marianna
pr. Łukasz i Magdalena Boruta
Radziechowice
3449
12.09
Lambert
3450
2.09
Marianna
ucz. Maciej i Marianna
Kuśmierczyk
pr. Maciej i Katarzyna Zatoń
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
3451
2.09
Rozalia
pr. Sebastian i Róża Barczak
Płoszów
3452
2.09
Marianna
ucz. Maciej i Agnieszka Stępnik
Radziechowice
3453
6.09
Wawrzyniec
Andrzej i Anastazja Domagałka
Zakrzewek
Marianna Kubacka ze Zdani
sł. Sebastian Piotrowski podwójci i
Magdalena Surmacka z Radomska
Tomasz Domański i Marianna
Kowalikowa
Wojciech Choszczyński i Marianna
Dziekciowa (?) z Radomska
Wojciech Choszczyński z Radomska i
ucz. Agnieszka Wolska panna ze
Stobiecka Miejskiego
ks. Jan Kozubczyński i
ucz. Agnieszka Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Kazimierz Oleszkiewicz z
Radomska i ur. Marianna Kazińska
dzierżawczyni Zakrzewa
sł. Błażej Surmacki i Jadwiga
Szczepanoska, oboje z Radomska
ucz. Walenty Klimaszoski i Marianna
Szwedzikowka panna z Bartodziej
pr. Marcin Węgrzynek i Katarzyna
Starościna, oboje z Orzechowa
pr. Michał Piwowarczyk i Łucja
Jędrychowa z Ostoi
Adam Mieroski i Gertruda
Kowalińska
ucz. Hiacynt Szymczak i Elżbieta
Sałtysikowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Mikołaj Szwedzik i sł. Elżbieta
Rudzka z Radomska
pr. Tomasz Jurka z Płoszowa i
Gertruda Saskowa z Okrajszowa
sł. Tomasz Wrześniowski i Rozalia
Kurosowa, oboje z Radomska
Józef Szymański burmistrz i
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
181
181
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
181
Andrzej
Siudziński
181v
Andrzej
Siudziński
181v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Jan Jarząbek
181v
Wojciech
Wołoszewicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
181v
181v
181v
181v
181v
181v
181v
181v
181v
181v
239
3454
7.09
Rozalia
pr. Antoni i Justyna Cieślik
Piaszczyce
3455
17.09
Tekla
pr. Jan i Marianna Janerka
uwaga: do skarbony
Orzechów
3456
17.09
Lambert
sł. Antoni i Róża Pluteccy
Radomsko
3457
20.09
Lambert
ucz. Hiacynt i Agnieszka Senkla (?)
Bogwidzowy
3458
30.09
Michał
pr. Kazimierz i Jadwiga Pukaczyk
Bartodzieje
3459
13.10
Łukasz
Wojciech i Katarzyna Starostka
3460
13.10
Jadwiga
Franciszek i Marianna Kuliś
3461
15.10
Jadwiga
Paweł i Agnieszka Kuroscy
Stobiecko
Miejskie
[przekreślone]
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3462
1.10
Marianna
ucz. Jan i Elżbieta Ciupa
Stobiecko
Miejskie
3463
6.10
Franciszek
sł. Jan i Felicja Iwankowicz
Radomsko
3464
13.10
Łukasz
pr. Antoni i Agnieszka Kłodoscy
Zakrzewek
3465
20.10
Urszula
pr. Ambroży i Zofia Malec
Orzechów
3466
20.10
Łukasz
Jan i Małgorzata Balcerowik
Radomsko
3467
21.10
Urszula
pr. Maciej i Małgorzata Mielczarek
Stobiecko
Szlacheckie
3468
25.10
Jan
ucz. Franciszek i Rozalia Popiołek
Radziechowice
ur. Marianna Kazieńska z Zakrzewka
Wawrzyniec Ostojski i Regina
Stępniowa z Sanik
ucz. Wawrzyniec Marczyk z
Bogwidzowów i ucz. Balbina
Bieliczowa z Radomska
Krzysztof Starostka i Gertruda
Nowakowiczowa
ucz. Mikołaj Kisiołek i Marianna
Wendzonczanka panna z
Bogwidzowów
Mikołaj Kisiołek z Bogwidzowów i
Balbina Bieliczowa z Radomska
Michał Kipigroch i Marianna
Gawlonka
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Michał Kipigroch i Marianna
Gawlonka
Józef Hutkiewicz i Jadwiga
Szczepanoska
ks. Jan Kozubczyński i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Józef Szymański i Zofia
Iwankowiczowa, mieszczanie
sł. Sebastian Piotrowski z Radomska i
Agnieszka Zajęcka z Młodzowych
Łukasz Wróbel i Franciszka
Misikowska (?)
Jakub Balcerek i Małgorzata
Pawełkowiczowa, oboje z Radomska
ucz.Agnieszka Sambroska ze
Stobiecka i pr. Jan Justysiak z
Radomska
Leonard Broszkiewicz i Agnieszka
181v
182
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszewicz
182
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
182
Jan Jarząbek
182
Jan Jarząbek
182
Andrzej
Siudziński
182
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
182
182
Jan Jarząbek
182
Andrzej
Siudziński
182
Andrzej
182v
182
182
182
240
3469
4.10
Kapistran
Franciszek
ucz.Wojciech i Rozalia Ościk
Bogwidzowy
3470
4.10
Marianna
pr. Grzegorz i Anna Wojtalik
Szczepocice
3471
4.10
Franciszek
ucz. Sebastian i Marianna
Dziatkowicz
Radomsko
3472
4.10
Szymon
pr. Urban i Marianna Zieleńscy
Zakrzowek
3473
4.10
Szymon
Radomsko
3474
29.09
Marianna
sł. Wojciech i Gertruda [bez
nazwiska]
pr. Marek i Katarzyna Szymczak
Radziechowice
3475
29.09
Michał
pr. Maciej i Jadwiga Nowak
Orzechów
3476
10.11
Katarzyna
pr. Maciej i Agnieszka Dryjka
Radziechowice
3477
12.11
Katarzyna
pr. Bartłomiej i Ulianna Poludzcy
Bartodzieje
3478
8.11
Marcin
sł. Antoni i Katarzyna Potomscy
Radomsko
3479
9.11
Andrzej
Jan i Rozalia Gawła
Radziechowice
3480
28.11
Leonard
Radomsko
3481
10.11
3482
18.11
bliźnięta:
Szymon i
Kunegunda
Klemens
ucz. Wojciech i Katarzyna
Woźniakowicz
Kazimierz i Agnieszka Iwankowicz
pr. Kacper i Marianna Kaszubarek
Ładzice
3483
18.11
Andrzej
pr. Krzysztof i Kunegunda Brychuta
Ładzice
Radomsko
Adamkowiczowa, mieszczanie
Antoni Lubczeński i Barbara
Woźniakowa z Radomska
pr. Jan Wentura i Katarzyna Romanka
z Bobrów
pr. Stanisław Kowalik i Elżbieta
Kurzeloska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Wojciech Widerakoski i Marianna
Więckoska panna z Ładzic
ur. Michał Wilski i ucz. Marianna
Jędrzejczykowa z Radomska
sł. Błażej Bielic z Radomska i
pr. Gertruda panna z Bartodziej
pr. Stefan Woźnicki z Dziepółci i
pr. Marianna Węgrzynowka panna z
Orzechowa
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Balbina Bieliczowa, oboje z
Radomska
sł. Marcin Jakubowski i Zofia
Jakubowska żebracy
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Elżbieta Borkowa, mieszczanie
ucz. Adam Bartelak i Ewa Kurosowka
z Radomska
Stefan Widerak i Rozalia
Oleśkiewiczowa
Michał Wilski i Helena Szymańska
Szymon Kosmalski i Kunegunda
Kurowska
sł. Tomasz Starostecki i Gertruda
Kowalska, mieszczanie
pr. Andrzej Popiołek kawaler z
Radziechowic i Zofia Łypaczowska
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
182v
182v
182v
182v
182v
182v
182v
Jan
Kozubczyński
182v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
182v
182v
Jan Jarząbek
183
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
183
182v
182v
183
241
3484
18.11
Katarzyna
pr. Marcin i Elżbieta Domagała
Strzałków
3485
18.11
ucz. Łukasz i Katarzyna Szewczyk
Kietlin
3486
23.11
Stanisław
Kostka
Klemens
sł. Maciej i Marianna Marcik
Radomsko
3487
23.11
Klemens
ucz. Maciej i Franciszka Sękoscy
3488
1.12
Mikołaj
sł. Łukasz i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3489
25.11
Katarzyna
pr. Antoni i Marianna Gielęda
Strzałków
3490
25.11
Andrzej
pr. Hiacynt i Marianna Borowiak
Strzałków
3491
6.12
Mikołaj
ucz. Jakub i Łucja Cichuta
Radomsko
3492
8.12
Marianna
sł. Michał i Marianna Pajęccy
Radomsko
3493
11.12
Mikołaj
sł. Kacper i Katarzyna Przegięccy
Radomsko
3494
15.12
Tomasz
Radomsko
3495
16.12
Tomasz
Tomasz i Katarzyna Regient
podróżni
pr. Łukasz i Marianna Borek
3496
17.12
Wiktoria
Radomsko
3497
23.12
Adam
3498
23.12
Ewa
sł. Wacław i Gertruda
Węgrzynowicz
ucz. Józef i Elżbieta Łączkowscy
uwaga: do skarbony
ucz. Aleksy i Anna Bąbel
3499
23.12
Ewa
sł. Aleksy i Helena Kowalik
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Kietlin
Radziechowice
panna z Koniecpola
sł. Augustyn Szwed z Radomska i
Dorota Martelanka panna ze
Strzałkowa
ucz. Michał Łączkowski i Regina
Stępniowa z Kietlina
Sebastian Pietroski i Zofia
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
Wojciech Hoszczyński i Ewa
Muszanka ze Stobiecka Miejskiego
sł. Stanisław Kipigroch i Magdalena
Iwankowiczowa, mieszczanie
szl. i ur. Bartłomiej Federowicz i
Balbina Bieliczowa, mieszczanie
Krzysztof Iwankowicz i Gertruda
Graboska, oboje ze Strzałkowa
ucz. Tomasz Woźniaczek i Jadwiga
Misiorkowa z Bogwidzowów
sł. Bonawentura Pleszczeński i
Barbara Duplicka, oboje z Radomska
Wojciech Ościk młynarz i Rozalia
Lubczeńska z Radomska
ucz. Łukasz Malaziński i Jadwiga
Szczepanowska, wszyscy z Radomska
pr. Andrzej Zając z Zakrzewka i
Marianna Kuskowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Jan Rospęcki młynarz i Helena
Szymańska, mieszczanie
pr. Krzysztof Kasimierczak i
Gertruda Majchrzakowa
Paweł Władisiak i Marianna
Popiołkowa wdowa z Radziechowic
Józef Szymczak i Marianna Wolska,
oboje ze Stobiecka
Andrzej
Siudziński
183
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
183
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
183
183
183
183
183
183v
183v
183v
183v
183v
183v
183v
183v
183v
3500
26.12
Stefan
pr. Benedykt i Marianna Porucznik
Piaszczyce
3501
13.12
Szymon
pr. Michał i Małgorzata (?) Przerada
Szczepocice
Mikołaj Ostojczyk i Marianna
Ostojska, oboje z Płoszowa
sł. Stanisław Borek i Zofia
Iwankowiczowa z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
183v
183v
1765
242
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
3502
1.01
Ewa
pr. Błażej i Elżbieta Starostka
Szczepocice
3503
6.01
Agnieszka
pr. Sebastian i Franciszka Błędniak
Strzałków
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
3504
6.01
Agnieszka
ucz. Jakub i Małgorzata Kowalczyk
Radziechowice
3505
13.01
Agnieszka
Katarzyna, ojciec nieznany
3506
8.01
Kacper
pr. Jakub i Marianna Pilich
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
3507
17.01
Antoni
pr. Mikołaj i Franciszka
Krakowczak
Orzechów
3508
17.01
Agnieszka
ucz. Maciej i Jadwiga Szymczak
Stobiecko
Miejskie
3509
20.01
Fabian
Sebastian
ucz. Benedykt i Katarzyna Kosek
Radomsko
3510
20.01
Kunegunda
Radomsko
3511
23.01
3512
24.01
Józef
Wincenty
Paweł
ucz. Kazimierz i Marianna
Iwankowicz
sł. Wawrzyniec i Marianna
Rospędzcy
ucz. Szymon i Łucja Cygankiewicz
pr. Piotr Starostka i Małgorzata
Przeradzina, oboje ze Szczepocic
Wawrzyniec Kłodosik kawaler i
Gertruda Graboska, oboje ze
Strzałkowa
ks. Jan Jarząbek i Helena Witkoska z
Radziechowic
ucz. Marcin Chorubski i Krystyna
Potomska z Radomska
ucz. Urban Kowalski z Radomska i
Cecylia Marczykowka z Bartodziej
ucz. Jan Dudkiewicz z Dziepółci i
sł. Katarzyna Woźniakowiczowa z
Radomska
ucz. Michał Kipigroch kawaler i
ucz. Elżbieta Kurzelowska, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
Błażej Surmacki i Katarzyna
Broszkiewiczowna panna, oboje z
Radomska
Paweł Liwiński i Gertruda Wiezna
Radomsko
Radomsko
ucz. Józef Rospędzki i Zofia
Iwankiewiczowa
ucz. Bonawentura Iwankowicz i
Agnieszka Adamkiewiczowa
Strona
184
184
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
184
Wojciech
Wołoszowicz
184
nie podano
184 k
nie podano
184 k
184
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
184
184
184
184
243
3513
25.01
Paweł
ucz. Kacper i Franciszka Dziegieć
3514
20.01
Agnieszka
sł. Błażej i Balbina Bielicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3515
30.01
Marianna
sł. Józef i Gertruda Wymoklik
Radomsko
3516
30.01
Antoni
ucz. Antoni i Marianna Karasek
Radomsko
3517
2.02
Błażej
Walenty i Petronela Puchaczyk
uwaga: wypis 16.02 1810 r.
Bogwidzowy
3518
2.02
Marianna
sł. Wojciech i Małgorzata Bielicz
Radomsko
3519
3.02
Marianna
Wawrzyniec i Marianna Nowak
3520
11.02
Agata
pr. Jan i Rozalia Bartniccy
Stobiecko
Szlacheckie
Grzebień
3521
10.02
Walenty
ucz. Tomasz i Zuzanna Domańscy
Ładzice
3522
10.02
Walenty
Radziechowice
3523
16.02
Walenty
3524
17.02
Agata
ucz. Kacper i Katarzyna [nazwiska
nie wpisano]
ucz. Wojciech i Agnieszka
Kipigroch
pr. Grzegorz i Agnieszka Domagała
Stobiecko
Miejskie
Bobry
3525
17.02
Maciej
pr. Tomasz i Gertruda Budyna (?)
Kietlin
3526
24.02
Maciej
pr. Jan i Franciszka Urbańczyk
Bartodzieje
3527
25.02
Maciej
pr. Andrzej i Gertruda Sobieraj
uwaga: od tego miejsca do skarbony
Strzałków
3528
28.02
bliźnięta:
Elżbieta i
Marianna
ucz. Łukasz i Elżbieta Borek
Stobiecko
ucz. Błażej Bielicz i Małgorzata
Kuźnikowka panna z Radomska
sł. Wawrzyniec Rospędzki i Elżbieta
Szymańska, oboje z Radomska
Paweł Liwiński i Krystyna Potomska,
oboje z Radomska
Leonard Adamkowicz i Katarzyna
Przegięta
sł. Lambert Kipigroch z Radomska i
Petronela Marczykowka z
Bogwidzowów
ks. Jan Kozubczyński [drugiej osoby
nie podano]
pr. Grzegorz Brodzik i sł. Marianna
Wysocka z Radomska
Antoni Kochocki i Elżbieta Podolska
z Radomska
ur. Jakub Bobrownicki i
ur. Marianna Ruszczyńska panna
pr. Andrzej Popiołek i Marianna
Ładzińska z Radziechowic
ur. Szymon Modłowski (?) i
Agnieszka Szymczakowa
sł. Jakub Grabańczyk i Agnieszka
Krętowka z Bobrów
Piotr [nie wpisano nazwiska] i
Gertruda Majchrowa
Wojciech Hoszczyński i
ur. Katarzyna Maruszkowska
sł. Sebastian Piotrowski i Salomea
Oleszkiewiczowa panna, oboje z
Radomska
ur. Józef Lewanowicz i Elżbieta
Borkowa
Stanisław Borek i Helena
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
184
184
184
184
184
184v
184v
184v
184v
184v
184v
184v
184v
184v
184v
184v
244
3529
28.02
Balbina
ucz. Franciszek i Elżbieta Reszka
Szczepocice
3530
3.03
Franciszka
Marcin i Róża Kuroskowie
Radziechowice
3531
3.03
Franciszka
Tomasz i Katarzyna Maik
3532
3.03
Franciszka
ucz. Kacper i Katarzyna Zbroja
3533
4.03
Franciszka
Andrzej i Regina Brel
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Brelisko
3534
4.03
Franciszka
pr. Stefan i Franciszka Bałud
Młodzewo
3535
11.03
Grzegorz
Andrzej i Marianna Karasek
Stobiecko
Miejskie
3536
10.03
Franciszka
ucz. Mikołaj i Marianna Woźniczka
Orzechów
3537
11.03
Grzegorz
Wojciech i Marianna Ościk
Radomsko
3538
13.03
Gertruda
ucz. Józef i Gertruda Jędrzejczyk
Młodzowy
3539
15.03
Gertruda
Stanisław i Agata Karasek
Stobiecko
Miejskie
3540
17.03
Gertruda
Antoni i Katarzyna Chwiałkowscy
Szczepocice
3541
17.03
Józef
Agata Leśniewiczanka, ojciec
nieznany
Radziechowice
3542
19.03
Józef
Strzałków
3543
8.03
Gertruda
pr. Tomasz i Magdalena
Iwankowicz
Jan i Elżbieta Kosmalscy
Radomsko
Kipigrochowa wdowa ze Stobiecka
Antoni Łacieński i [nie wpisano]
sł. Walenty Ciupa i Krystyna
Kotlarska
Andrzej Musialik i Regina Koprowa
Andrzej Trzciński i Elżbieta
Lichocianka ze Stobiecka Miejskiego
Marcin Rachwałowski (?) i Ewa
Zieleńska z Radomska
Melchior Majewski stolarz i
Franciszka Cichucina z
Bogwidzowów
Stanisław Zaporek i Elżbieta
Kawałkowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Błażej Smuznik i Salomea
Kowalikowa z Radomska
sł. Józef Szymański i Balwina
Bieliczowa
ucz. Grzegorz Purolka i Elżbieta
Kuźniczkoska panna z Bogwidzowów
ucz. Stefan Zbroja i Agnieszka
Szymczakowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Jan Sobierajczyk i Anna Zbroina
Maciej Szymczak z Radziechowic i
Salomea Oleśkiewiczowa panna z
Radomska
sł. Augustyn Szwedzikowicz i
Balwina Bieliczowa, mieszczanie
Bartłomiej Jachowicz i Gertruda
Starościanka, oboje z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Mateusz
Kisielewicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Mateusz
Kisielewicz
184v185
185
Mateusz
Kisielewicz
185
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
185
Mateusz
Kisielewicz
Mateusz
Kisielewicz
185
Mateusz
Kisielewicz
Jan Jarząbek
185v
185
185
185
185
185
185
185
185
185v
8.03
Marianna
ucz. Maciej i Gertruda Synkoscy
Radomsko
3545
10.03
Józef
Ładzice
3546
24.03
Marianna
Marianna z dworu w Ładzicach,
ojciec nieznany
sł. Sebastian i Marianna Piotrowscy
3547
25.03
Anastazja
pr. Mikołaj i Marianna Chojata
Piaszczyce
3548
25.03
Marianna
Radomsko
3549
28.03
Franciszka
ucz. Łukasz i Marianna
Machuzińscy
sł. Wojciech i Marianna Martyla
3550
21.03
Marianna
ucz. Antoni i Małgorzata Kasiczak
Radomsko
3551
30.03
Marianna
Radomsko
3552
25.03
Marianna
ucz. Franciszek Ferens Węgier i
Jadwiga Bednarska, małżeństwo (?),
uwaga: chrz. z wody 25.03
ucz. Tomasz i Agnieszka Kruk
Strzałków
3553
25.03
Marianna
Symeon i Marianna Słomka
Radziechowice
3554
28.03
Marianna
sł. Łukasz i Jadwiga Wróbel
Radomsko
3555
3.03
Marianna
sł. Józef i Salomea Popiołek
Radomsko
3556
31.03
Franciszek
Kietlin
3557
3.04
Marianna
pr. Grzegorz i Petronela
Piwowarczyk
ucz. Piotr i Apolonia Bawarczak
uwaga: od tego miejsca do skarbony
3558
9.04
bliźnięta:
Wojciech i
Grzegorz
pr. Łukasz i Marianna Rusajek
Orzechów
245
3544
Radomsko
Radomsko
[nie podano
miejscowości]
ur. Józef Świdziński i Helena
Szymańska
Lambert Kosmalski i Franciszka
Banasiczka, oboje z Ładzic
ks. Mateusz Kisielewicz i
ur. Marianna Kazieńska
pr. Maciej Poterała i Katarzyna
Podczaska, oboje z Kuchar
pr. Franciszek Tera z Bartodziej i ucz.
Jadwiga Szczepanoska z Radomska
sł. Hiacynt Łęski i Krystyna Potemska
sł. Kazimierz Iwankowicz i
sł. Salomea Oleśkiewiczowa panna z
Radomska
ur. Marianna Sadurska i Stanisław
Jaworski oraz sł. Balwina Bieliczowa
i ur. Jan Wojciechowski
pr. Piotr Stelmaszczyk i Salomea
Kowalikowa
Błażej Woźniaczek i Regina
Stępniowska, oboje z Radziechowic
Sebastian Gołębioski i Gertruda
Iwanikowiczowa
ks. Jan Jarząbek i Gertruda Kowalska
z Radomska
Wawrzyniec Ostojski i Justyna Leśna
z Piaszczyc
ucz. Wojciech Surmacki i Barbara
Woźniakowiczowa, oboje z
Radomska
ucz. Jan Rospęcki i Urszula
Wieczorkowa
pr. Józef Konieczny z Orzechowa i
Ewa Brzeźnieczonka panna z młyna
Jan Jarząbek
185v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
185v
185v
185v
185v
185v
185v
Antoni
Bernacki
185v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Mateusz
Kisielewicz
Mateusz
Kisielewicz
Andrzej
Siudziński
185v
Andrzej
Siudziński
185v186
186
186
186
186
186
3559
12.04
246
sł. Józef i Zofia Cichuta
Radomsko
13.04
Józef
Wojciech
Katarzyna
3560
Jan i Katarzyna Słomka
Radziechowice
3561
18.04
Marianna
pr. Wojciech i Ewa Prokost
Ładzice
3562
18.04
Wojciech
Radomsko
3563
14.04
Wojciech
sł. Wojciech i Agnieszka
Dziatkowicz
pr. Jan i Katarzyna Wlaźlak
3564
6.04
ucz. Wawrzyniec i Regina Stępień
Saniki
3565
17.04
Franciszek z
Paoli
Katarzyna
pr. Szymon i Róża Depta
Radziechowice
3566
14.04
Wojciech
ucz. Maciej i Marianna Starostka
Radziechowice
3567
17.04
Katarzyna
Jakub i Zofia [...]
Stobiecko
Miejskie
3568
21.04
Wojciech
ucz. Antoni i Agnieszka Mucha
Radziechowice
3569
23.04
Wojciech
3570
23.04
Wojciech
pr. Bonawentura i Agnieszka
Adamczak
pr. Stanisław i Zofia Przeradka
Stobiecko
Szlacheckie
Szczepocice
3571
28.04
Wojciech
Tomasz i Katarzyna Sotkości (?)
Pokraka
3572
28.04
Katarzyna
ucz. Wojciech i Łucja Karasek
3573
4.05
Jakub
3574
6.05
Jan
Stanisław
ucz. Jan i Krystyna Ciupa
uwaga: od tego miejsca do skarbony
Kazimierz i Wiktoria Krakowszczyk
Stobiecko
Miejskie
Radziechowic
Strzałków
Orzechowo
Kamionka
Wojciech Hoszczyński i Agnieszka
Kuklanka z Radomska
sł. Stanisław Borowiak i Franciszka
Kulisiowka z Radomska
ur. Baltazar Więckoski i Katarzyna
Carnicka
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Balwina Bieliczowa z Radomska
Piotr Szklarczyk i Franciszka
Kulisiowka ze Strzałkowa
Sebastian Majchrzak i Marianna
Siewierska
sł. Paweł Wąsikowicz i Elżbieta
Saneloska ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Franciszek Reszka i Marianna
Kuliśka z Radziechowic
pr. Stefan Sołtysik i Apolonia
Dziekciowka panna ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Tomasz Gawła ze Stobiecka
Miejskiego i Helena Resczyna z
Radziechowic
Wincenty Rybaczyk i Agnieszka
Semborska ze Stobiecka
ks. Mateusz Kisielewicz i sł. Gertruda
Cichocka z Radomska
Wawrzyniec Gęboski i Jadwiga
Rusałowka
ucz. Józef Szymański z Radomska i
Rozalia Ciupczyńska z Radomska
Dominik Mucha i Gertruda Klekoska
z Brodowych
pr. Mikołaj Krakowszczyk z
Orzechowa i Gertruda Nowaczka z
Mateusz
Kisielewicz
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Mateusz
Kisielowicz
186
186
186
186
186
186
186v
186v
186v
Andrzej
Siudziński
186v
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
Jan Jarząbek
186v
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
186v
186v
186v
186v
186v
247
3575
2.05
bliźnięta:
Jan i Anna
pr. Józef i Katarzyna Poterała
Kietlin
3576
29.04
Zofia
Radomsko
3577
2.05
Katarzyna
ucz. Kazimierz i Rozalia
Oleskiewicz
Bartłomiej i Elżbieta Kochańscy
Radomsko
3578
8.05
Katarzyna
ucz. Krzysztof i Jadwiga Starostka
Folwarki
3579
12.05
ucz. Andrzej i Rozalia Kipigroch
3580
18.05
Jan
Nepomucen
Helena
3581
22.05
Helena
sł. Tomasz i Katarzyna
Wrześniowscy
sł. Józef i Marianna Surmaccy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3582
27.05
Bernard
ucz. Jan i Jadwiga Boruta
Bogwidzowy
3583
25.05
Petronela
sł. Hiacynt i Ewa Piątek
Radomsko
3584
2.06
Jan
pr. Tomasz i Gertruda Jura
Płoszów
3585
2.06
Małgorzata
Piotr i Marianna Kłodos
Szczepocice
3586
9.06
Marianna
ucz. Stefan i Agnieszka Szczepanik
Stobiecko
Miejskie
3587
12.06
Marianna
ucz. Kazimierz i Katarzyna Boruta
Radziechowice
3588
15.06
Julianna
Małgorzata, ojciec nieznany
Ostoja
3589
13.06
Marianna
Antoni Śmigiel i Zofia
Bednarczanka, nieprawe
Bartodzieje
Radomsko
Dziepółci
ucz. Jan Skibieński i Gertruda
Majchrzakowa
Jan Skibiński i Agata Majchrzakowa,
wszyscy z Kietlina
Marcin Jakubowski dziad i Ewa
Zielińska z Radomska
Maciej Bartecki i Marianna
Szablewska, oboje z Radomska
Wojciech Bograteński i Marianna
Sułkowiczowna z Radomska
ucz. Piotr Kulisz i Ewa Borkowa,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
sł. Piotr Korzeniowski i Jadwiga
Szczepanoska, oboje z Radomska
sł. Sebastian Piotrowski podwójci i
sł. Balwina Bielicowa z Radomska
pr. Błażej Szczepocki z Dobryszyc i
Łucja Więckoska z Bogwidzowów
sł. Bonawentura Iwankowicz i
sł. Marianna Piotroska, oboje z
Radomska
sł. Wawrzyniec Ostojski i Zofia
Jędrychowka panna z Ostoi
pr. Marcin Ciupiński kawaler i Agata
Królikowa ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Stanisław Kowalik i Ewa
Socikowka panna ze Stobiecka
Miejskiego
Marcin Jakubowski i Zofia jego żona,
żebracy
pr. Antoni Jurka i Łucja Jędrychowa z
Ostoi
sł. Sebastian Gołębiowski i Marianna
Sękowska, mieszczanie
Jan
Kozubczyński
186v
Jan Jarząbek
187 k
187
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Mateusz
Kisielewicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187v
187v
187v
248
3590
17.06
Jan
ucz. Bartłomiej i Marianna Karasek
Radomsko
3591
23.06
Marianna
pr. Tomasz i Katarzyna Woźniczka
Orzechów
3592
26.06
Marianna
ucz. Piotr i Łucja Kuliś
3593
27.06
Marianna
ucz. Tomasz i Zofia Wróbel
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3594
30.06
Marianna
3595
30.06
Paweł
Radomsko
3596
1.07
Paweł
pr. Kazimierz i Regina
Dziadkiewicz
Bartłomiej (?) i Petronela
Węgrzynowicz
Wojciech i Gertruda Łęscy
3597
28.06
Marianna
sł. Józef i Anastazja Królik
Stobiecko
3598
[brak]
Małgorzata
Jan i Agnieszka Kowalczyk
Okrajszów
3599
4.07
Paweł
ucz. Józef i Marianna Popiołczyk
Radziechowice
3600
9.07
Jan Gwalbert
sł. Jakub i Marianna Podolscy
Folwarki
3601
13.07
Jan
pr. Wojciech i Zofia Kowalczyk
Kietlin
3602
17.07
Anna
sł. Karol i Konstancja Woszczek
Radomsko
3603
18.07
Małgorzata
ucz. Andrzej i Marianna Rospęccy
Radomsko
3604
18.07
Piotr
ucz. Błażej i Małgorzata Zbroja
Stobiecko
Miejskie
3605
21.07
Andrzej
Strzałków
3606
28.07
Kunegunda
pr. Józef Krakowiak i Dorota,
nieprawe
ucz. Tomasz i Marianna Gawlak
Szczepocice
Radomsko
Stobiecko
sł. Józef Szymański i Zofia
Iwankowiczowa z Radomska
ur. Józef Gieloski i Salomea
Oleśkiewiczowna panna
sł. Leonard Adamkiewicz i Helena
Szymańska z Radomska
Łukasz Broszkiewicz i ucz. Rozalia
Oleskiewiczowa, oboje z Radomska
ucz. Adam Karasek ze Stobiecka i
Marianna Wysocka z Radomska
ucz. Józef Kalkuski i ucz. Balwina
Bieliczowa, oboje z Radomska
Sebastian Gołąbek i Jadwiga
Szczepanowska, oboje z Radomska
Piotr Kuliś i Elżbieta Ciupieńska
Marcin Jakuboski żebrak i Urszula
Kowalczykowa z Okrajszowa
sł. Jan Szabloski i Krystyna
Szabloska, oboje z Radomska
sł. Sebastian Piotroski i Elżbieta
Borkowa z Radomska
pr. Sebastian Malchrzak i Regina
Wieszyna, oboje z Kietlina
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Jadwiga Szczepanoska z Radomska
Józef Szymański i Katarzyna
Rospęcka
ucz.Tomasz Gawła i Agnieszka
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Stefan Błędniak ze Strzałkowa i
sł. Balbina Bieliczowa z Radomska
ucz. Piotr Kuliś i Marianna Wolska,
oboje ze Stobiecka
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
187v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
187v
Andrzej
Siudziński
Mateusz
Kisielewicz
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
187v
187v
187v
187v
187v
187v
187v
188
188
188
188
188
Tomasz
Świtkiewicz
188
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
188
188
249
3607
2.08
Piotr
ucz. Szymon i Katarzyna Kuliś
Radziechowice
3608
6.08
Wawrzyniec
Radziechowic
3609
4.08
Kunegunda
3610
8.08
Klara
Kazimierz i Katarzyna Popiołek
uwaga: od tego miejsca do skarbony
ur. Piotr i Katarzyna z
Kraszkowskich (?) Szaniawscy
uwaga: chrz. z wody
ucz.Wojciech i Helena Brzuchania
3611
10.08
Marianna
pr. Klemens i Katarzyna Starostka
Strzałków
3612
14.08
Marianna
sł. Piotr i Ewa Korzeniowscy
Radomsko
3613
10.08
Wawrzyniec
ucz. Walenty i Anna Wróblewscy
Folwarki
3614
12.08
Wawrzyniec
ucz. Łukasz i Agnieszka Starostka
Stobiecko
3615
12.08
Marianna
pr. Andrzej i Katarzyna Bogdał
Ładzice
3616
12.08
Wawrzyniec
ucz. Wojciech i Gertruda Papierniak
Brelisko
3617
12.08
Roch
pr. Jakub i Marianna Cichuta
3618
16.08
Marianna
pr. Wawrzyniec i Helena Więcek
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
3619
18.08
Dorota
pr. Marcin i Katarzyna Kaczarczyk
Piaszczyce
3620
21.08
Hiacynt
pr. Ignacy i Katarzyna Śpiewak
Szczepocice
3621
24.08
Bartłomiej
ucz. Jan i Jadwiga Latosińscy
Radomsko
3622
29.08
Róża
pr. Krzysztof i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
3623
31.08
Bartłomiej
pr. Marcin i Katarzyna Wójcik
Dąbrówka
Ładzice
Radziechowice
pr. Jakub Łysik z Wiewiórowa i ucz.
Anna Zbroina ze Stobiecka
Miejskiego
Andrzej Kłodos ze Szczepocic i
Katarzyna Szablewska z Radomska
[nie podano]
Andrzej
Siudziński
188
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
188
sł. Jakub Bielicz i Magdalena
Makaroska, oboje z Radomska
ur. Antoni i Marianna Kazińscy z
Młodzowych, dzierzawcy Zakrzówka
Bonawentura Iwankowicz i Gertruda
Kowalszczanka z Radomska
sł. Roch Zaleski i Marianna
Sułkowiczowna, oboje z Radomska
Antoni Zbroja i Ewa Borkowa
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Franciszek Brycholec i Marianna
Pajęcka z Radomska
pr. Franciszek Kępka i Elżbieta
Podelska
pr. Tomasz Gałwa i Elżbieta
Zawadzka ze Stobiecka Miejskiego
ur. Maciej Zbrożek i ur. Marianna
Wilska z Radomska
Kacper Przegięcki i Zofia Kamieńska
z Kocierzowych
Józef Szklarz i Marianna Zatońka,
oboje z Radziechowic
sł. Błażej Bielicz i Katarzyna
Koskowa, oboje z Radomska
Wojciech Choszczyński i Helena
Szymańska z Radomska
dostojny Józef Szymański burmistrz i
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
188
192
192
192
192
192
192
192192v
192v
192v
192v
192v
192v
192v
192v
250
3624
8.09
Marianna
pr. Maciej i Urszula Olczyk
Okrajszów
3625
8.09
Jacenty
pr. Maciej i Regina Górnik
3626
15.09
Lambert
ucz. Sebastian i Zofia Zbroja
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
3627
19.09
Mateusz
pr. Jan i Katarzyna Kosmala
Radziechowice
3628
20.09
Joachim
pr. Józef i Marianna Białek
Strzałków
3629
21.09
Brygida
pr. Sebastian i Marianna Wojtal
Bobry
3630
21.09
Brygida
pr. Michał i Krystyna Pośpiech
Kietlin
3631
28.09
Marianna
ucz. Antoni i Zofia Cyganek
Stobiecko
Miejskie
3632
7.10
Jadwiga
pr. Paweł i Marianna Bernat
Szczepocice
3633
7.10
Marianna
pr. Jakub i Rozalia Kępa
Szczepocice
3634
8.10
Jadwiga
ucz. Józef i Franciszka Sałtys
Bogwidzowy
3635
8.10
ucz. Antoni i Zofia Gaś
Stobiecko
3636
8.10
Tekla
Marianna
Brygida
ucz. Jan i Marianna Kowalik
Stobiecko
3637
13.10
Łukasz
pr. Piotr i Marianna Pokora
Strzałków
3638
1.11
Szymon
pr. Wojciech i Marianna Kret
Orzechów
Józefa Renkenderkowa, oboje z
Radomska
Piotr Błaszczyk i Małgorzata
Leśnioska z Płoszowa
Paweł Rybaczek i Gertruda Pietroska
pr. Marcin Ciupiński i Elżbieta
Kurzeloska ze Stobiecka
Dominik Mucha i Marianna
Kulisowa, oboje z Radziechowic
Augustyn Szwedzik i Marianna
Pawlowa
sł. Augustyn Szwedzik i Gertruda
Kowalska, mieszczanie
ks. Mateusz Kisielewicz i
ur. Franciszka Pągowska z Kietlina
ucz. Michał Kipigroch i Marianna
Gawlina, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Jakub Strzałkoski z Radomska i
Agnieszka Przeradzianka ze
Szczepocic
sł. Wawrzyniec Rospęcki i Agnieszka
Kołaczkoska
sł. Błażej Bielicz z Radomska i
Elżbieta Kuźnikowka z
Bogwidzowów
pr. Andrzej Borek i Marianna
Gawlanka ze Stobiecka
ur. Jan Wojciechoski i Jadwiga
Szymczakowa ze Stobiecka
sł. Salomea Mirowska panna z
Radomska i Bartłomiej Stolarski
kawaler
Wojciech Kłodos i Salomea
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
192v
Jan Jarząbek
193
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
193
Andrzej
Siudziński
193
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
193
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
192v
192v
192v
193
193
193
193
193
193
193
251
3639
1.11
Sebastian
pr. Maciej i Anna Łysik
Radziechowice
3640
1.11
Szymon
ucz. Lambert i Ewa Gniatkowscy
Stobiecko
3641
3.11
Szymon
ucz. Paweł i Marianna Gładysiak
Radziechowice
3642
3.11
Cecylia
pr. Jan i Gertruda Lochynia
Bartodzieje
3643
4.11
Gertruda
ucz. Chryzostom (?) i Dorota Kuliś
Stobiecko
3644
30.10
Jan Kanty
pr. Andrzej i Gertruda Purola
Bogwidzowy
3645
20.10
Łukasz
pr. Jan i Róża Saternus
Szczepocice
3646
28.10
Elżbieta
pr. Paweł i Gertruda Jędrzejczyk
Piaszczyce
3647
1.11
Elżbieta
pr. Tomasz i Ewa Koper
Stobiecko
Szlacheckie
3648
11.11
Gertruda
sł. Maciej i Barbara Słomkiewicz
Radomsko
3649
25.11
ucz. Kazimierz i Marianna Kusek
Stobiecko
3650
25.11
Stanisław
Kostka
Andrzej
Krzysztof i Zofia Kubica
Strzałków
3651
29.11
Andrzej
pr. Mikołaj i Marianna Cichuta
Zakrzewek
3652
28.11
Andrzej
sł. Aleksy i Marianna Kosierscy
Radomsko
3653
28.11
Andrzej
pr. Mikołaj i Franciszka Krakowicz
Orzechów
3654
1.12
Barbara
ucz. Paweł i Anna Borowieccy
Folwarki
Oleskiowiczowa
Józef Kuliś i Marianna Lazłosconka
ur. Stanisław Jaworski i Katarzyna
Ciupina, sł. Stanisław Ciupiński i
Rozalia Bednarska
Michał Kipigroch i Marianna Wolska
Stanisław Molenda i Marianna
Makozieńska
sł. Sebastian Pietroski i Ewa Borkowa
sł. Wojciech Ościk i Małgorzata
Kuźnikowka z Radomska
ucz. Augustyn Szwed z Radomska i
Marianna Grabarczanka z Bobrów
pr. Kacper Drodzik i Agnieszka
Robakowa z Piaszczyc
Jan Justysiak z Rożnów i Agnieszka
Samborska ze Stobiecka
Szlacheckiego
Wojciech Ościk i Jadwiga Kuliśka z
Radomska
Józef Szymański burmistrz i Ewa
Zbrojanka
Marcin Wolski i Małgorzata
Przyrazina, oboje ze Strzałkowa
ks. Andrzej Siudziński i ucz. Gertruda
Kowalska
sł. Sebastian Piotrowski i Magdalena
Borowikowa, mieszczanie
Józef Krukowicz z Dziepółci i
sł. Zofia Iwankowiczowa z Radomska
ur. Józef Gielowski i ur. Franciszka
Więckowska
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
193
193
193v
193v
193v
193v
193v
193v
193v
193v
193v
193v
193v
193v
193v
194
252
3655
1.12
Barbara
pr. Klemens i Kunegunda Sadawka
Cerkawizna
3656
1.12
Andrzej
Franciszek i Marianna Kulisiak (?)
Radziechowice
3657
27.11
bliźnięta:
Grzegorz i
Andrzej
Klemens i Katarzyna [bez nazwiska]
Bartodzieje
3658
1.12
Mikołaj
Stobiecko
3659
3.12
Barbara
ucz. Antoni i Agnieszka [bez
nazwiska]
ucz. Paweł i Marianna Krężok
3660
5.12
Barbara
Radomsko
3661
8.12
Mikołaj
sł. Leonard i Agnieszka
Adamkowicz
pr. Urban i Marianna Zieleńscy
3662
15.12
Łucja
ucz. Stanisław i Barbara Starostka
Orzechów
3663
16.12
Tomasz
ucz. Andrzej i Katarzyna Królik
Stobiecko
Miejskie
3664
16.12
Tomasz
pr. Jakub i Marianna Bednarek
Bartodzieje
3665
16.12
Ewa
Szczepocice
3666
16.12
Adam
pr. Wawrzyniec i Elżbieta
Leśniczek, poddani strzałkowscy
pr. Jakub i Konstancja Królik
3667
16.12
3668
26.12
Tomasz
Adam
Jan
3669
26.12
Jan
ucz. Andrzej i Gertruda Sęk
pr. Mikołaj i Krystyna [bez
nazwiska]
pr. Franciszek i Marianna Rylik
Stobiecko
Zakrzów
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Orzechów
ucz. Antoni Chwiałkowski ze
Szczepocic i Katarzyna Romanka z
Bobrów
sł. Maciej Szymczak kawaler i
pr. Urszula Jadamkowa, oboje z
Radziechowic
Wojciech Choszczeński i
pr. Marianna Gredelina z Bartodziej
Łukasz Makuza z Radomska i pr.
Marianna Szwedzikowa z Bartodziej
ucz. Adam Kipigroch i Elżbieta
Zawacka ze Stobiecka
ucz. Antoni Szymczak i Agnieszka
Kipigrochowa
Jan Ruszkoski i Marianna
Broszkowiczowa, oboje z Radomska
dostojny Michał Pajęcki i Franciszka
Cichucina z Bogwidzowów
ur. Józef Gieloski i ur. Magdalena
Wylezeńska
Adam Kipigroch i Agnieszka
Wolszczanka panna, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Łukasz Szczepański kawaler i
Marianna Makuzianka z Radomska
Jan Sobierajczyk kawaler i Dorota
Martylanka ze Strzałkowa
pr. Tomasz Jurka z Płoszowa i
Magdalena Makarowska mieszczanka
Aleksy Kowalik ze Stobiecka i
Regina Szklarka ze Szczepocic
pr. Tomasz Koperek i Marianna
Owczarka, oboje ze Stobiecka
pr. Wojciech Malec ze Strzałkowa i
Klara Węgrzynowka panna z
Mateusz
Kisielewicz
194
Mateusz
Kisielewicz
194
Wojciech
Wołoszowicz
194
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielowicz
194
Mateusz
Kisielowicz
Mateusz
Kisielowicz
Mateusz
Kisielowicz
Mateusz
Kisielowicz
Mateusz
Kisielowicz
Mateusz
Kisielowicz
194
194
194
194
194
194
194v
194v
194v
194v
194v
3670
27.12
Stefan
Ambroży i Zofia Malec
Orzechów
3671
28.12
Ewa
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
Płoszów
3672
28.12
Ewa
pr. Piotr i Gertruda Ostojscy
Okrajszów
Orzechowa
Wojciech Malec i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
pr. Błażej Michałczak kawaler z
Kuchar w parafii Dmenin i Marianna
Piwowarczaka z Kietlina
pr. Błażej Michałczak i Agnieszka
Robakowka z Ostoi
Mateusz
Kisielowicz
194v
Strona
194v
Mateusz
Kisielowicz
Mateusz
Kisielowicz
194v
194v
1766
253
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
3673
6.01
Kacper
Piaszczyce
3674
8.01
Melchior
3675
9.01
Agnieszka
pr. Wawrzyniec i Franciszka
Olborscy
ucz. Wojciech i Agnieszka
Mucha
ucz. Jan i Marianna Kowalik
3676
10.01
Agnieszka
pr. Jan i Anastazja Król
3677
13.01
Agnieszka
pr. Walenty i Ewa Poprawa
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
3678
13.01
Agnieszka
pr. Ignacy i Katarzyna Jedynak
Strzałków
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
3679
13.01
Paweł
Radomsko
3680
20.01
Agnieszka
ucz. Kazimierz i Gertruda
Martela
pr. Wojciech i Marianna Bernat
3681
21.01
Baltazar
pr. Maciej i Magdalena Mucha
3682
25.01
Piotr
sł. Błażej i Balbina Bielicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Tomasz Garnek i Gertruda
Mrowczyna, oboje z Kuchar
pr. Maciej Kuliś i Elżbieta Kurzeloska
ze Stobiecka
Marcin Ciupieński i Elżbieta
Kurzeloska ze Stobiecka
pr. Bartłomiej Król i Zofia Nowacka,
oboje ze Stobiecka Szlacheckiego
Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i
Katarzyna Szadkoska z Pokraki
pr. Krzysztof Iwankowicz i
Małgorzata Sobierajowka, oboje ze
Strzałkowa
Józef Kukla i Małgorzata
Kuźnierowka, oboje z Radomska
sł. Leonard Broszkowicz z Radomska
i Agnieszka Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
Szymon Borek i Ewa Muszanka,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
sł. Kazimierz Oleśkiewicz i Ewa
Zieleńska
Radziechowice
Stobiecko
Szczepocice
194v
194v
194v
194v195
195
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
195
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
195
195
3683
26.01
254
pr. Józef i Gertruda Woźniaczek
Orzechów
26.01
Jan
Chrzciciel
Jan
3684
pr. Józef i Gertruda Woźniaczek
Radomsko
3685
2.02
Ignacy
ucz. Antoni i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
3686
3.02
Błażej
ucz. Adam i Apolonia Bareła
Radziechowice
3687
8.02
Agata
pr. Baltazar i Gertruda Starostka
Strzałków
3688
2.02
Marianna
Krystyna
Tekla
ur. [...] i Marianna z Belinów
Węgierscy
uwaga: chrz. z wody 26.12 1765
r.
Saniki
3689
11.02
Tekla
Zakrzówek
3690
21/23.02
Kunegunda
ur. Antoni Kaziński i Marianna
Miletowna, małżeństwo,
dzierżawcy Zakrzówka
uwaga: chrz. z wody [bez daty]
Antoni i Agnieszka Paweł
3691
23.02
Kunegunda
pr. Andrzej i Agnieszka Kłodos
Szczepocice
3692
5.03
[nie podano]
pr. Jakub i Zofia Buchajczyk
Buławy
3693
4/5.03
Franciszka
ucz. Maciej i Gertruda Sękoscy
Radomsko
3694
8.03
[nie podano]
Radziechowice
3695
15.03
Józef
pr. Bartłomiej i Elżbieta
Popiołek
ucz. Walenty i Jadwiga Wolscy
3696
18.03
Józef
pr. Michał i Petronela Cichuta
Strzałków
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Marcin Węgrzynek i Katarzyna
Woźniakowa z Orzechowa
Marcin Węgrzynek i Katarzyna
Woźniakowa z Orzechowa
ucz. Jan Bąbleski z Radomska i
Helena Reszczyna z Radziechowic
pr. Stanisław Wieczorek ze
Szczepocic i Urszula Jadamkowa z
Radziechowic
pr. Wojciech Kłodos i Katarzyna
Wlaźlaczka, oboje ze Strzałkowa
ur. Maciej Gomoliński łowczy
radomszczański i ur. Jadwiga z
Karśnickich Starczewska burgrabina
piotrkowska z Pawłowa w parafii
Rząśnia
nie podano
Stefan Widerak z Folwarków i Anna
Wolska ze Strzałkowa
ks. Mateusz Kisielewicz i Marianna
Wysocka z Radomska
Mikołaj Ostojski kawaler z Płoszowa
i Agnieszka Cieśliczkowa z młyna
Robakowizna
sł. Józef Szymański rajca i ucz. Ewa
Zielińska
sł. Jakub Bielicz i Ewa Zbroina ze
Stobiecka Miejskiego
ks. Mateusz Kisielewicz i ucz.
Jadwiga Szymczakowa ze Stobiecka
pr. Jan Boruta z Bogwidzowów i
Marianna Wiezna z miejsca zwanego
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
195
195
195
Andrzej
Siudziński
Tomasz
Świtkiewicz
195
Tomasz
Świtkiewicz
195v
Tomasz
Świtkiewicz
Andrzej
Siudziński
Mateusz
Kisielewicz
195v
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
195195v
195v
195v
195v
195v
195v
195v
255
3697
19.03
Marianna
Helena Wałczykowna, ojciec
nieznany
Szczepocice
3698
28.03
Franciszek
pr. Łukasz i Katarzyna Cichuta
Bogwidzowy
3699
28.03
Marianna
pr. Piotr i Barbara Owczarz
Strzałków
3700
15.03
sł. Jan i Krystyna Szablowscy
Radomsko
3701
29.03
Franciszek z
Paoli
Franciszek
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
3702
29/30.03
Gabriel (?)
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
3703
30.03
Gertruda
3704
30.03
Józef
pr. Wawrzyniec i Marianna
Kłodos
ucz. Marcin i Kunegunda
Dziegieć
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
3705
6.04
Marianna
3706
5/7.04
Marianna
3707
8.04
3708
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
8.04
Wincenty
Ferreriusz
Wincenty
pr. Mikołaj i Marinna
Woźniaczek
Jan Grudzieniak i Rozalia
Wojtalowka, nieprawe
sł. Wojciech i Ewa Rusek
uwaga: Wincenty zmarł
sł. Mikołaj i Marianna Szwedzik
3709
8.04
Katarzyna
Jakub i Łucja Cichuta
Bogwidzowy
3710
20.04
3711
20.04
Katarzyna
Sieneńska
Katarzyna
pr. Bonawentura i Agnieszka
Jadamczak
ucz. Hiacynt i Elżbieta Borek
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Szczepocice
Radomsko
Radomsko
Wiezne należącego do altarii św.
Wojciecha i Wawrzyńca
pr. Adam Grabowski ze Strzałkowa i
Marianna Zatoniowka panna z
Bobrów w parafii Pławno
Stanisław Purola kawaler z
Bogwidzowów i Balwina Bieliczowa
z Radomska
ur. Józef Kaziński z Zakrzówka i
ur. Anastazja Federowiczowa ze
Strzałkowa
Paweł Lewiński krawiec i Elżbieta
Kuzelowska
Tomasz Gawła ze Stobiecka i Balbina
Bieliczowa z Radomska
ucz. Stanisław Ciupiński i Marianna
Gawlanka ze Stobiecka Miejskiego
pr. Krzysztof Bartnicki i Ewa
Zielińska
ucz. Błażej Zbroja i ucz. Anna
Zbrojna, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Walenty Woźniaczek i Zofia
Krakowczanka, oboje z Orzechowa
ucz. Mikołaj Pierzak i Katarzyna
Ziałkoska
Marcin Jakuboski żebrak i Agnieszka
Dziatkowiczowa, oboje z Radomska
pr. Paweł Wąsikowicz i Balwina
Bieliczowa z Radomska
Jan Klimczak i Regina Wieszna z
Sanik
Marcin Jakubowski żebrak i Marianna
Prusiowka
sł. Szymon Kosmalski i Marianna
Mateusz
Kisielewicz
195v
Mateusz
Kisielewicz
195v
Mateusz
Kisielewicz
195v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Mateusz
Kisielewicz
Mateusz
Kisielewicz
195vk
195vk
196
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
196
196
196
196
196
196
196
196
196
256
pr. Jan i Helena Sobieraj
Miejskie
Strzałków
Lichocianka
Augustyn Szwed i Balbina Bieliczowa
pr. Jan i Jadwiga Gwardiak
Piaszczyce
pr. Błażej i Helena Purola
Bogwidzowy
Wincenty
Wojciech
sł. Michał i Anna Piątkowicz
Radomsko
8/11.05
Katarzyna
Sieneńska
Marianna
ur. Franciszek i Katarzyna
Rybiccy
Maciej i Agnieszka Kowalczyk
Stobiecko
Szlacheckie
Zawada
Piotr Ostojski i Katarzyna
Kaczmarczykowa, oboje z Płoszowa
Michał Piątkiewicz z Radomska i
Teresa Kuklanka z Bogwidzowów
szl. Maksymilian Wierusz Kowalski
stolnik wieluński i szl. Marianna
Kazińska
ur. Antoni i Marianna Kazińscy
3718
16.05
Stanisław
sł. Tomasz i Marianna Starostka
Radomsko
3719
16.05
pr. Maciej i Małgorzata Wafel
3720
16.05
Wincenty
Wojciech
Zofia
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
3721
16.05
3722
3712
23.04
3713
28.04
3714
5/6.05
3715
7.05
3716
10.05
3717
Sieneńska
Katarzyna
Katarzyna
Sieneńska
Stanisław
Antoni i Agnieszka Mucha
29.05
Jan
Nepomucen
Magdalena
Mikołaj i Marianna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Adam i Łucja Karasek
3723
16.05
Antoni
pr. Stefan i Marianna Kowal
3724
1.06
Jan
Ładzice
3725
2.06
Jan
owczarz pr. Stanisław Góralski i
Marianna Boncianka,
małżeństwo
Wawrzyniec i Urszula Marczyk
3726
5.06
Antoni
Jacenty i Barbara Łęscy
Radomsko
3727
6.06
Małgorzata
pr. Józef i Barbara Ciupa
Stobiecko
Szlacheckie
Bogwidzowy
Piotr Błaszczyk z Okrajszowa i
Gertruda Majchrzakowa z Kietlina
pr. Krzysztof Pietronik i Gertruda
Kowalska, oboje z Radomska
Wojciech Chościński i Magdalena
Makaroska z Radomska
Wawrzyniec Rospęcki i Helena
Szymańska z Radomska
Stanisław Kowalik i Marianna
Kowalikowa, oboje ze Stobiecka
Tomasz Chałuczyk (?) i Magdalena
Szymańska ze Stobiecka
Wojciech Martela i Małgorzata
Wolsczykowa
ur. Michał Przełęcki i ur. Katarzyna
Szaniawska podskarbina opoczyńska,
właścicielka Ładzic
Jakub Bielicz i Salomea
Oleszkiewiczowa
Tomasz Latosiński i Regina
Wieszczyna z Sanik
Jan Justysiak i Petronela
Jaworszczanka z Sanik
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Mateusz
Kisielewicz
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
196
196v
196v
196v
196v
196v
196v
196v
Jan Jarząbek
196v
Jan Jarząbek
196v
Mateusz
Kisielewicz
Jan Jarząbek
196v
Tomasz
Świtkiewicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
196v197
197
197
197
197
3728
6.06
Małgorzata
257
Marianna
ucz. Wojciech i Gertruda
Klekoscy
pr. Grzegorz i Petronela
Piwowarczyk
pr. Tomasz i Gertruda Burdina
3729
6.06
Jan z Dukli
3730
16.06
3731
Brodowe
Dominik Mucha i Balwina Bieliczowa
Kietlin
Stanisław Majchrzak i Marianna
Piwowarczykowa z Kietlina
Karzysztof Marczyk i Franciszka
Sękoska
pr. Wojciech Widerak z Brodowych i
ur. Katarzyna [...] admistratorowa z
Radziechowic
ucz. Wojciech Brzuchania z
Radziechowic i Gertruda Kowalska z
Radomska
Adam Kipigroch ze Stobiecka
Miejskiego i Rozalia
Chmielarczykowa
pr. Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i
Marianna Kipigrochowa z Radomska
Paweł Lewiński i Katarzyna (?)
Jędrychowiczowa
Paweł Lewiński i [...]
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
pr. Szymon Kuliś z Radziechowic i
Gertruda Klekoska z Brodowych
Maciej Łysik i Katarzyna Kuliśka,
oboje z Radziechowic
Jan Grzywiński i Ewa Zielińska,
oboje z Radziechowic
Wojciech Hoszczyński i Gertruda
Kowalska z Radomska
Stefan Widerak i Marianna Sękoska z
Radomska
pr. Jan Boruta z Bogwidzowów i
Marianna Gładyszka z Radziechowic
Wojciech Choszczyński dyrektor i
Elżbieta Popiołkowa ze Stobiecka
Kietlin
24.06
Anna
pr. Łukasz Magdalena Boruta
Radziechowice
3732
27.06
Piotr
ucz. Wojciech i Agnieszka
Gawla
Radziechowice
3733
29.06
Elżbieta
ucz. Antoni i Marianna
Szymczak
Radziechowice
3734
7.07
Elżbieta
Antoni i Marianna Brzezińscy
3735
20.07
Jakub
3736
20.07
3737
28/29.07
Maria
Magdalena
Marianna
sł. Józef Sowiński i i Marianna
Kosmalinka, małżenstwo
Szymon Cyganowicz i Łucja
Cichucianka
pr. Krzysztof i Marianna Kulka
młyn
Kamionka
Radomsko
3738
26.07
Marianna
3739
3.08
3740
Radomsko
Radziechowice
Dominik
ucz. Wincenty i Marianna
Słomka
rajca sł. Jakub i Marianna Bielicz
Radziechowice
Radomsko
11.08
Jan
Jan i Elżbieta Dryja
Radziechowice
3741
11.08
Wawrzyniec
Józef i Marianna Surmaccy
Radomsko
3742
13.08
Joachim
Radziechowice
3743
19.08
Hiacynt
Bernard
pr. Kacper i Magdalena
Woźniaczek
ucz. Krzysztof i Elżbieta Sęk
Stobiecko
Miejskie
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Mateusz
Kisielewicz
197
197
197
197
Andrzej
Siudziński
197
Andrzej
Siudziński
197
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Mateusz
Kisielewicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
197
197
197
197v
197v
197v
197v
Jan Jarząbek
197v
Mateusz
Kisielewicz
Andrzej
Siudziński
197v
197v
258
3744
20.08
Marianna
pr. Tomasz i Marianna Dudek
Strzałków
3745
21.08
Róża
pr. Grzegorz i Anna Wojtal
Szczepocice
3746
26.08
Ludwik
Szymon i Marianna
Adamkiewicz
Radomsko
3747
27.08
Bartłomiej
Franciszka Chybalanka, ojciec
nieznany
Bobry
3748
29.08
Jan
ucz. Łukasz i Agata Karasek
3749
7.09
Rozalia
ucz. Wojciech o Zofia Marszalik
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
3750
8.09
Marianna
Jan i Zofia Rososka
Ładzice
3751
8.09
Lambert
ucz. Maciej i Jadwiga Starostka
Stobiecko
Miejskie
3752
17.09
Marianna
pr. Tomasz i Gertruda Jurka
Płoszów
3753
21.09
Maciej
pr. Sebastian i Monika Jedynak
Strzałków
3754
28.09
Michał
Stobiecko
3755
29.09
Tekla
Franciszka Naliszowka, ojciec
nieznany
ucz. Grzegorz i Zofia Tera
3756
29.09
Michał
Strzałków
3757
1.09
[nie podano]
ucz. Błażej i Katarzyna
Smużniak
ucz. Łukasz i Marianna
Makuzińscy
Radomsko
Radomsko
Miejskiego
Wojciech Choszczyński i Ewa
Zieleńska z Radomska
pr. Jakub Grabarczyk ze Szczepocic i
ucz. Salomea Oleszkiewiczowa panna
z Radomska
ur. Michał Wyleżyński i Magdalena
Borowińska, asystowali Paweł
Lewiński i Marianna
Wolnikowiczowna z Częstochowy
pr. Józef Roman z Bobrów w parafii
Pławno i Dorota Kretowka panna z
Bobrów
sł. Józef Szymański i Salomea
Janicowka, oboje z Radomska
sł. Łukasz Wróbel i Gertruda
Kowalska, oboje z Radomska
ur. Antoni Uszczeński i ur. Marianna
Więckoska z Ładzic
ucz. Paweł Kałużny i Marianna
Gawlakowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Łukasz Wróbel i sł. Balbina
Bieliczowa z Radomska
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Elżbieta Podolska, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Iwankowicz i Zofia
Iwankowka, oboje ze Stobiecka
sł. Józef Żytkiewicz i Magdalena
Borowikowa, oboje z Radomska
Paweł Lewiński i Elżbieta Podolska,
oboje z Radomska
sł. Sebastian Pietrowski i Salomea
Oleszkiewiczowa panna, oboje z
Radomska
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
197v
Andrzej
Siudziński
197v
Andrzej
Siudziński
197v
Jan Jarząbek
198
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
198
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
198
197v
198
198
198
198
198
198
198
259
3758
6.09
Rozalia
pr. Stefan i Agnieszka Banasik
Bogwidzowy
3759
9.09
pr. Maciej i Marianna Starostka
Radziechowice
3760
10.09
bliźnięta:
Mikołaj z
Tolentino i
Hiacynt
Dorota
pr. Antoni i Agata Katana
Zakrzówek
3761
14.09
Lambert
pr. Sebastian i Petronela
Popiołek
Radziechowice
3762
20/23.09
Mateusz
Saniki
3763
15.10
Łukasz
Franciszka Tutakowka, ojciec
nieznany
sł. Błażej i Magdalena Surmaccy
3764
15.10
Łukasz
pr. Maciej i Urszula Olczyk
Okrajszów
3765
22.10
Łukasz
pr. Jan i Regina Koper
Stobiecko
Szlacheckie
3766
22.10
Łukasz
pr. Józef i Marianna Prochoscy
Ładzice
3767
19.10
Łukasz
ucz. Wawrzyniec i Agnieszka
Woźniak
Radziechowice
3768
19.10
Łukasz
ucz. Maciej i Łucja Wilczek
3769
20.10
Jan Kanty
3770
28.10
Urszula
sł. Wawrzyniec i Dorota
Rasiczak
sł. Józef i Gertruda Wymoklik
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
3771
28.10
Urszula
ucz. Maciej i Agnieszka Żaczek
Radomsko
3772
22.10
Jan
Kapistran
ucz. Wojciech i Agata Król
Stobiecko
Radomsko
Radomsko
Antoni Kuźnik i Franciszka
Cichucina, oboje z Bogwidzowów
sł. Paweł Wąsikowicz z Radomska i
Urszula Adamkowa z Radziechowic
sł. Wojciech Hoszczyński i
ur. Marianna Sadurska z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i Ewa
Zieleńska ze szpitala
Józef Szymański podwójci i ur.
Katarzyna Ujeńska żona ekonoma
radomszczańskiego
sł. Błażej Bielicz i Elżbieta Podolska
sł. Kazimierz Iwankowicz i
Magdalena Borowikowa z Radomska
ks. Jan Kozubczyński i Regina
Wieszna z Sanik
pr. Dominik Pieszczyk i Marianna
Pakulina, oboje ze Stobiecka
Szlacheckiego
sł. Grzegorz Mrowiak i Marianna
Majowa z Ładzic
Józef Kuliszak kawaler z
Radziechowic i Barbara Majaczka z
Woli Jedlińskiej
ucz. Antoni Kurzeloski i
ur. Marianna Czechoska
ur. Michał Wilski i Gertruda
Nowakowa z Radomska
Paweł Lewiński krawiec i Helena
Szymczakowka, oboje z Radomska
Franciszek Żaczek i Elżbieta
Grabarczykowa
Michał Pajęcki żebrak i Gertruda
Smorkowa ze Stobiecka Miejskiego
Jan Jarząbek
198
Andrzej
Siudziński
198
Mateusz
Kisielewicz
Andrzej
Siudziński
198
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
198v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
198
198v
198v
198v
198v
198v
198v
198v
198v
198v
198v
3773
28.10
Kunegunda
260
Strzałków
Leonard
pr. Tomasz i Magdalena
Iwankowicz
pr. Benedykt i Marianna
Porucznik
pr. Stanisław i Agnieszka Robak
3774
2.11
Helena
3775
2.11
3776
2.11
Marcin
ucz. Antoni i Helena Kuźnik
Bogwidzowy
3777
1.11
Szymon
pr. Idzi i Łucja Papierny
Szczepocice
3778
2.11
Leonard
sł. Krzysztof i Marianna Karasek
Folwarki
3779
8.11
Marcin
Wojciech i Zofia Nowak
3780
9.11
Marcin
pr. Wojciech i Anna Wolscy
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
3781
11.11
Marianna
Jan i Anna Skibieńscy
Kietlin
3782
16.11
16.11
sł. Wojciech i Agnieszka
Marczyk
pr. Łukasz i Gertruda Martyla
Radomsko
3783
Stanisław
Kostka
Marcin
3784
22.11
Katarzyna
3785
24.11
Andrzej
ucz. Wawrzyniec i Katarzyna
Stelmaszczyk
pr. Filip i Marianna Socówka
3786
26.11
Andrzej
3787
29.11
3788
3789
Piaszczyce
Ostoja
Szczepocice
Radomsko
Secowka
Katarzyna
sł. Kazimierz i Gertruda
Iwankowicz
pr. Piotr i Jadwiga Jarosek
Radomsko
Dąbrówka
26.11
Andrzej
ucz. Jakub i Agnieszka Kuliś
Radziechowice
30.11
Andrzej
pr. Bartłomiej i Marianna
Brzezińscy
Orzechów
pr. Piotr Pokora i Franciszka Borowa
ze Strzałkowa
pr. Piotr Właszczyk z Okrajszowa i
Jadwiga Bednarska z Radomska
pr. Piotr Właszczyk i Regina
Stępniowa z Sanik
ucz. Maciej Szabloski i Małgorzata
Kuźnikowka panna
Stanisław Wieczorek i Katarzyna
Fiałkoska
Tomasz Starostka i Marianna
Jarzęboska, oboje z Radomska
Maciej Puszarczyk i Anna
Marcinkowa, oboje ze Stobiecka
Bonawentura Iwankowicz i Marianna
Kipigrochowa z Radomska
pr. Adam Martylka i Zofia Olberska
Stanisław Piotroski i Gertruda
Wyżyńska, oboje z Radomska
Stanisław Borek i Marianna
Gawlaczka ze Stobiecka Miejskiego
sł. Kacper Przegięty i Katarzyna
Broszkowiczowna panna
Michał Pajęcki żebrak i Ewa
Zieleńska z Radomska
Marcin Jakuboski żebrak i Zofia
Iwankowka
Józef Życiński i ur. Zofia Rzeszowska
ucz. Wawrzyniec Woźniak i
Katarzyna Kuliszka, oboje z
Radziechowic
pr. Mikołaj Krakowiec i Salomea
Oleszkiewiczowna panna z Radomska
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
198v
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
261
3790
2.12
Barbara
Benedykt i Marianna Czerscy (?)
Radomsko
3791
2.12
Bartłomiej
Młodzowy
3792
23.11
bliźnięta:
Katarzyna i
Barbara
pr. Franciszek i Marianna
Jędrzejczyk
pr. Grzegorz i Marianna Jurka
3793
24.11
Katarzyna
pr. Franciszek i Helena Reska
Radziechowice
3794
28.11
Katarzyna
pr. Wojciech i Zofia Nowak
Bartodzieje
3795
29.11
Andrzej
pr. Walenty i Zofia Cyganek
Radziechowice
3796
6.12
Marianna
Płoszów
3797
13.12
Łukasz
pr. Sebastian i Marianna
Siewierek
pr. Wojciech i Jadwiga
Brzuchania
3798
14.12
Łukasz
pr. Benedykt i Apolonia Dryja
Radziechowice
3799
14.12
Tomasz
ucz. Antoni i Agnieszka Kuliś
Radomsko
3800
14.12
Tomasz
ucz. Kacper i Urszula Wędzonka
Bogwidzowy
3801
19.12
Ambroży
Łukasz i Marianna Borutka
Radziechowice
3802
21.12
Tomasz
Jan i Katarzyna Czyżowscy
Radomsko
3803
21.12
Łucja
3804
25.12
Stefan
pr. Marek i Agnieszka
Jakankowicz
ucz. Andrzej i Róża Kipigroch
Stobiecko
Pańskie
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
Radziechowice
sł. Paweł Lowiński i sł. Marianna
Kuklińska, wszyscy z Radomska
ucz. Błażej Surmacki i Magdalena
Ościkowka, oboje z Radomska
pr. Baltazar Buchajczyk i Gertruda
Jurkowa z Płoszowa
Józef Szybiński (?) i Rozalia
Lubczeńska z Radomska
Wawrzyniec Woźniaczek i Gertruda
Klekoska z Brodowych
ur. Andrzej Górski żołnierz i
sł. Jadwiga Adamska z Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i
Katarzyna Ujeńska
pr. Błażej Janik z Kuchar i Urszula
Olczykowa z Okrajszowa
ucz. Marcin Wydroch (?) z Radomska
i Agnieszka Gawlaczka z
Radziechowic
ucz. Piotr Kuliś ze Stobiecka
Miejskiego i Urszula Jadamkowka z
Radomska
sł. Józef Szymański i Magdalena
Pruchnicka
pr. Franciszek Wędzonka z Dobryszyc
i Elżbieta Kuźnikowka panna z
Bogwidzowów
ks. Jan Jarząbek i Elżbieta Grabarska
z Radziechowic
Jan Ciupa ze Stobiecka Miejskiego i
sł. Marianna Bieliczowa z Radomska
Michał Pajęcki żebrak i Elżbieta
Lichocianka z Stobiecka Miejskiego
ucz. Michał Kipigroch i Elżbieta
Kurzeloska
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
199v
199v
199v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
199v
Jan
Kozubczyński
199v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
199v
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
199v
199v
199v
199v
199v
199v
199v
199v
199v
3805
25.02
Maciej
3806
27.12
Jan
3807
27.12
Jan
3808
22.12
Ewa
[nie podano], dziecko
podrzucone pod kościół?
uwaga: chrz. z wody 26.12
ucz. Stanisław i Małgorzata
Pukacz
pr. Paweł i Marianna
Owczarczyk
ucz. Jan i Rozalia Papierniak
3809
28.12
Tomasz
sł. Maciej i Helena Barteccy
Zakrzewek
[nie podano]
Klekotowe
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejske
Radomsko
199v
Józef Życieński i Marianna Zieleńska
z Kletni w parafii Kamieńsk
Maciej Slosarczyk i Helena
Kazimierczykowka z Wierzbicy
Michał Pajęcki żebrak i Anna Zbroina
z przedmieścia Stobiecko
sł. Paweł Wąsikowicz i Salomea
Janicka, wszyscy z Radomska
Kozierowski /
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Strona
200
200
200
200
200
1767
262
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
3810
Agnieszka
pr. Jakub Królik i jego żona
Anastazja Oziębłowska
pr. Jan i Małgorzata Sałtysik
Stobiecko
Pańskie
Stobiecko
3812
31.12/
1.01
31.12/
7.01
7.01
Radomsko
3813
7/01
Baltazar
3814
6.01
Marta
sł. Franciszek i Agnieszka
Kosmalscy
ucz. Kacper Kędra i Katarzyna
Brzuchanianka, małżeństwo
ucz. Walenty i Marianna Kusek
Antoni Jurka z Płoszowa i Regina
Stępniowa z Sanik
Marcin Szewczykoski i Ewa
Muszanka
ur. Michał Wilski i Marianna
Makuzianka, oboje z Radomska
Szymon Kuliś i Katarzyna Ujeńska
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
3815
10.01
Agata
ucz. Antoni i Małgorzata
Kasiczak
Radomsko
3816
3/4.01
Agnieszka
pr. Marcin i Agnieszka
Wędrowni
Orzechów
3817
3/4.01
Kacper
pr. Antoni Jurka i Apolonia
Olczykowka małżeństwo
Płoszów
3811
Sylwester
Melchior
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
pr. Hiacynt Bałut z Zakrzówka i
Franciszka Chocianka panna, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Wojciech Widerak kawaler i
Małgorzata Kuźnikowka panna z
Radomska
Antoni Konieczka z młyna
Strzałkowiec i Katarzyna
Węgrzynowka panna z Orzechowa
sł. Maciej Olczyk z Okrajszowa i
Marianna Kuklińska
200
200
200
200
Andrzej
Siudziński
200
Jan
Kozubczyński
200
Jan
Kozubczyński
200v
263
3818
3/4.01
Agnieszka
3819
12/18.01
Fabian
3820
22/23.01
Marianna
3821
21/24.01
Marianna
3822
20/22.01
Sebastian
3823
23/25.01
Agnieszka
3824
26.01
Agnieszka
3825
25/26.01
Krzysztof
3826
30.01
Brygida
3827
29/30.01
Brygida
3828
2/3.02
Agata
3829
Marianna
3831
ur. i chrz.
3.02
ur. i chrz.
3.02
2/4.02
Błażej
3832
4/8.02
Apolonia
3833
3/4.02
Apolonia
3830
Brygida
ucz. Jan Ciupa i Elżbieta
Kipigrochowana, małżeństwo
pr. Jakub Kowalczyk i
Małgorzata Waleszczykowa
małżeństwo
ucz. Antoni Plutecki i Róża
Kuźnikowa małżeństwo
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
pr. Hiacynt Nowacki i Ewa
Jędrzejczykowa małżenstwo
ucz. Jakub Gniatkoski i Zofia
Smolarczykowska
sł. Antoni Szczepanowski i
Jadwiga Marczanka małżeństwo
ucz. Kacper Zbroja i Katarzyna
Papierniakowka małżeństwo
Kazimierz Krakowczyk i
Wiktoria Włodarczykowka
małżeństwo
pr. Piotr Błaszczyk i Marianna
Kowalczykowa małżeństwo
pr. Antoni Cieślik i Julianna
Piwowarczykowa małżeństwo
sł. Maciej Olczyk i Marianna
Bieliczowa
ucz. Wojciech Wymoklik i
Agnieszka Wieczorkowa
Antoni Cieślik i Justyna
Piwowarczykowka
Stanisław Kuros i Marianna
Kuraskowka
pr. Marcin Wolski i Dorota
Martelanka małżeństwo
pr.Sebastian Brzeziński i
Gertruda Jedynakowka
Piaszczyce
Radomsko
Stobiecko
Radomsko
Stobiecko
Orzechów
Okrajszów
Piaszczyce
Radomsko
Radomsko
Piaszczyce
Stobiecko
Strzałków
Strzałków
sł. Józef Szymański burmistrz i
Marianna Kuskowa
sł. Augustyn Szwedzik z Radomska i
Marianna Szymczakowa z
Radziechowic
ucz. Wojciech Surmacki i
szl. Marianna Czechoska, oboje z
Radomska
pr. Piotr Janik kawaler z Kuchar i
Zofia Jędrychowka panna z Ostoi
ur. Stanisław Jaworski i Agnieszka
Wolszczanka ze Stobiecka
[bez imienia] Makuziński i Ewa
Lewandowska, oboje z Radomska
Kacper Kuliś i Ewa Borkowa z
Krzedmieścia Stobiecko
pr. Józef Kamieński z Orzechowa i
pr. Marianna Stępniowka z Dziepółci
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
200v
Andrzej
Siudziński
200v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
200v
Sebastian Majchrzak i Marianna
Kowalka z Dmenina
pr. Florian Cieślik i Łucja
Jędrzejeczykowa, oboje z Płoszowa
sł. Jakub Bielicz rajca i Marianna
Zbroszkiewiczowa oboje z Radomska
Sebastian Gołębioski i Krystyna
Szableska, oboje z Radomska
pr. Florian Cieślik i Łucja
Jędryszkowa z Płoszowa
Adam Karasek i Elżbieta Ciupieńska
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
pr. Urban Paweł i Gertruda
Błędniaczka, oboje ze Strzałkowa
Krzysztof Iwankowicz i szl. Marianna
Czechoska
200v
200v
200v
200v
200v
201
201
201
201
201
201
201
201
małżeństwo
sł. Łukasz Wolski i Marianna
Czyroska
264
3834
ur. i chrz.
9.02
Walenty
Ignacy
Radomsko
3835
8/10.02
Walenty
pr. Kazimierz Boruta i Katarzyna
Bartelanka małżeństwo
Radziechowice
3836
Walenty
pr. Tomasz Wieczorek i Teresa
Konieczczanka małżeństwo
Orzechów
3837
ur. i
chrz.10.
02
13/14.02
Walenty
ucz. Aleksy i Elżbieta Kowalik
Stobiecko
Miejskie
3838
13/14.02
Apolonia
Kietlin
3839
14/15.02
Apolonia
Franciszka z dworu w Kietlinie,
ojciec nieznany
pr. Szymon i Urszula Olczyk
3840
21/22.02
Maciej
3841
23/26.02
Helena
3842
1/2.03
Kazimierz
3843
2/3.03
Kunegunda
3844
Franciszka
3845
ur. i chrz.
4.03
6/7.03
Franciszka
3846
7/8.03
Kazimierz
3847
8/9.03
Franciszka
3848
13/14.03
Gertruda
Okrajszów
pr. Adam Rębacki i Salomea
Ostrowiczowna małżeństwo
pr. Marek i Katarzyna Szymczak
Orzechów
pr. Tomasz Orzeński i Jadwiga
Zatońska małżeństwo
sł. Sebastian Hutkiewicz i
Franciszka Bąbloska małżeństwo
ucz. Józef Sałtys i Franciszka
Lasioniowka małżeństwo
Piotr Kuliś i Zofia Sękowka
małżeństwo
pr. Ambroży i Zofia Malec
Szczepocice
pr. Jan Justysiak i Kunegunda
Zagajowska małżeństwo
pr. Mikołaj Pinek i Gertruda
Radziechowice
Radomsko
Bogwidzowy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Rożny
Folwarki
sł. Ignacy Wolski i sł. Salomea
Oleśkiewiczowa panna, oboje z
Radomska
pr. Andrzej Kłodos i Katarzyna
Pawełkowska z Dobryszyc i
Szczepocic
sł. Augustyn Szwed z Radomska i
Marianna Borowianka ze Strzałkowa
ucz. Mikołaj Zbroja ze Stobiecka i
Regina Dziatkiewiczowa ze
Szczepocic
ur. Wojciech Sawicki i ur. Franciszka
Pągoska panna z Kietlina
pr. Maciej Olczyk i Marianna
Gruchowska z Okrajszowa
ur. Józef Galowski i Marianna
Dutkiewiczowa z parafii Dmenin
pr. Franciszek Reska i ur. Katarzyna
Kienoska, wszyscy z parafii
Radomsko
Piotr Mikoski i Ewa Zatońska, oboje
ze Szczepocic
ur. Józef Ostrowski i ur. Marianna
Wilska
Michał Cichuta i Agnieszka
Banasikowa, oboje z Bogwidzowów
ks. Jan Kozubczyński i szl. Katarzyna
Ujeńska ekonomowa starostwa
Michał Pajęcki i Ewa Zieleńska
żebraczka
ucz. Maciej Bartecki i Balwina
Bieliczowa, oboje z Radomska
ucz. Franciszek Widerak i Katarzyna
Wojciech
Wołoszowicz
201
Wojciech
Wołoszowicz
201v
Andrzej
Siudziński
201v
Jan
Kozubczyński
201v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
201v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
201v
Jan
Kozubczyński
Jan
201v
201v
201v
201v
202
202
202
202
202
Starościanka małżeństwo
3849
Grzegorz
3850
ur.i chrz.
15.03
22/23.03
265
Marianna
pr. Józef Konieczny i Łucja
Sadkowska małżeństwo
pr. Andrzej i Gertruda
Potierajczyk
pr. Mikołaj Nowaczek i Krystyna
Skaliszanka małżeństwo
pr. Augustyn i Elżbieta Lochynia
3851
12/15.03
Józef
Stobiecko
Szlacheckie
Bartodzieje
3852
24/25.03
3853
25/26.03
Józef
Michał i Marianna Pajęccy
Radomsko
3854
25/26.03
Marianna
Stobiecko
Miejskie
3855
ur.i chrz.
28.03
20/28.03
Marianna
ucz. Hiacynt Szymczak i
Jadwiga Papierniacka
małżeństwo
sł. Wincenty i Marianna
Kozłoscy
pr. Jan Król i Rozalia Nowacka
Balbina
3859
ur. i chrz.
30.03
ur. i chrz.
3.04
4/5.04
Marianna
3860
5/6.04
Marianna
3861
3/6.04
3862
5/7.04
Wincenty
Ferreriusz
Ignacy
3863
1/11.04
[nie podano]
3856
3857
3858
Katarzyna
[nie podano]
[nie podano]
pr. Jan Bałutek i Katarzyna
Kisiałkowka małżeństwo
sł. Maciej i Marianna Marczyk
Orzechów
Strzałków
Radomsko
Stobiecko
Szlacheckie
Młodzowy
Radomsko
Orzechów
Królikowka panna, oboje z
Folwarków
sł. Marcin Węgrzynek i Katarzyna
Woźniaczka z Radomska
Michał Pajęcki żebrak i sł. Katarzyna
Woźniaczka, oboje z Radomska
pr. Piętosek i Magdalena Makaroska z
Radomska
Stanisław Jaworski i Marianna
Makusina z Radomska
Józef Szymański i Marianna
Stachowna z Radomska
ucz. Tomasz Grała i Marianna
Krulikowna ze Stobiecka
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
202
202
202
202
Jan Jarząbek
202
Jan
Kozubczyński
202v
Paweł Lewiński krawiec i Magdalena
Szymańska
sł. Jakub Bielicz burmistrz i Balwina
Bieliczowa
Wojciech Hoszczeński i Gertruda
Lichocianka z Młodzowych
ur. Michał Wilski i ur. Marianna
Makuzianka
pr. Walenty Woźniczka i Marianna
Dutczykowa z Dmenina
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
202v
202v
202v
202v
pr. Mikołaj Krakowczyk i
Franciszka Stępniowka
małżeństwo
ucz. Jakub Kosmalski i
Agnieszka Korzankowka
małżeństwo
ucz. Antoni Cygański i Zofia
Karaskowa małżeństwo
sł. Baltazar i Gertruda Kacprzyk
202v
Radomsko
ucz. Maciej Bartecki i Petronela
Urbanczykowa, wszyscy z Radomska
Jan
Kozubczyński
202v
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Szczepocice,
folwark
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
202v
pr. Wawrzyniec Kret i
Konstancja Firkowa małżeństwo
ucz. Jacenty Szymczak i Elżbieta
Kużeloska ze Stobiecka
sł. Antoni Libczowski krawiec i
Jadwiga Szczepanoska z Radomska
Antoni Firek i Anna Domagalina,
oboje z Radziechowic
202v
202v203
3864
9/10.03
Wincenty
3865
Marianna
3866
30.03/
1.04
10.04
3867
12.04
3868
ucz. Kazimierz Oleśkiewicz i
Rozalia Linoska małżeństwo
pr. Piotr i Marianna Przerada
Sobaków
Radomsko
Szczepocice
266
Apolonia
Sebastian Piotrowski i Marianna
Barteczczanka małżeństwo
Radomsko
3869
23.04
Bona
3870
14/15.04
Magdalena
3871
19.04
bliźnięta:
Wojciech i
Filip Jakub
pr. Wojciech Wilk i Gertruda
Brelowka małżeństwo
pr. Jakub Grabarczyk i Marianna
Zatoniowka małżeństwo
sł. Augustyn Szwed i Gertruda
Zieleńszczanka małżeństwo
pr. Franciszek Rylik i Marianna
Węgrzynowka małżeństwo
Antoni i Rozalia Bartniccy
Brelisko
22.04
Katarzyna
Sieneńska
Wojciech
3872
20/21.04
Wojciech
3873
21.04
Magdalena
3874
17/18.04
Magdalena
3875
25/26.04
Magdalena
3876
22.04
Wojciech
3877
29.04
3878
29.04
Szczepocice
Radomsko
Orzechów
Radomsko
pr. Antoni Paweł i Marianna
Przeradzianka małżeństwo
pr. Wawrzyniec Leśniczek i
Elżbieta Martylina małżeństwo
pr. Piotr i Marianna Pokora
Strzałków
pr. Wawrzyniec Olborski i
Franciszka Michałkowska
małżeństwo
pr. Wawrzyniec i Helena Więcek
Piaszczyce
Wojciech
ur. Antoni Kaziński i Marianna
Miletowa małżeństwo
Zakrzówek
Piotr
ucz. Krzysztof Bednarczyk i
Radomsko
Szczepocice
Strzałków
Szczepocice
Maciej Senkoski i Marianna
Hościńska, wszyscy z Radomska
ur. Wincenty Federowicz i Marianna
Stachowna
ur. Stanisław Jaworski i
ur. Franciszka Więckowska, oboje z
Radomska
Antoni Malec i Agnieszka
Jędrychowiczowa
pr. Ignacy Śpiewak i Katarzyna
Fiałkowska, oboje ze Szczepocic
sł. Paweł Lewiński i Krystyna
Szablewska
Michał Pajęcki żebrak i Franciszka
Piotrowina ze Strzałkowa
ucz. Tomasz Kuźnik i Elżbieta
Bartecka
ucz. Augustyn Plutecki i Małgorzata
Kosmalina z Radomska
Andrzej Sobieraj i Małgorzata
Martylina
pr. Wojciech Widerak i sł. Katarzyna
Woźniakowiczowa z Radomska
Antoni Kowalczyk i Gertruda
Kłodoska ze Strzałkowa
Mikołaj Ostojczyk z Płoszowa i
Justyna Cieślikowka z Piaszczyc
Paweł Lewiński i Marianna Kosiarska
z Radomska
ur. [bez imienia] Garłoski z
Zakrzówka [drugiej osoby nie
wymieniono]
sł. Maciej Sękoski i Katarzyna
Jan Jarząbek
203
Jan Jarząbek
203
Andrzej
Siudziński
203
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
203
203
203
203
203
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
203
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
203v
Jan
203
203
203v
203v
203v
3879
29.04
Magdalena
3880
3.05
Zofia
3881
Katarzyna
3884
ur. i chrz.
25.4
ur.i chrz.
29.04
ur. 19.05
20.05
22/24.05
3885
24/25.05
Magdalena
3886
29/30.05
Florian
3887
5.06
Małgorzata
3888
2/5.06
Antoni
3889
3/7.06
Antoni
3890
1/7.06
[nie podano]
3891
21.06
3892
3893
3882
3883
Jadwiga Janiszewka małżeństwo
Antoni i Zofia Zbroja
Stobiecko
Miejskie
267
pr. Tomasz Woźniczka i
Katarzyna Grzywińczanka
małżeństwo
sł. Józef i Zofia Cichuta
Orzechów
pr. Błażej Starostka i Elżbieta
Leśniowska małżeństwo
ucz. Józef Królik i Anastazja
Zbrojanka małżeństwo
Mateusz i Agnieszka Gawła
Szczepocice
ucz. Wojciech Koska i Katarzyna
Grabarczanka małżeństwo
ucz. Maciej Szymczak i Jadwiga
Starościanka małżeństwo
sł. Andrzej Rospędzki i
Marianna Klekowska
małżeństwo
ucz. Andrzej i Gertruda Jeczak
(?)
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radziechowice
10/19.06
Jan
Chrzciciel
Justyna
pr. Franciszek Popiołek i Rozalia
Gawlanka małżeństwo
pr. Tomasz Sadkoski i Katarzyna
Ryiowna małżeństwo
sł. Wojciech Kusek i Ewa
Urbankowka małżeństwo
pr. Jakub i Anna Marcinkowie
29.06
Piotr
ucz. Wojciech Kipigroch i
Wojciech
Jan
Nepomucen
Urban
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
folwark
Radomsko
Stobiecko
Pańskie
Stobiecko
Broszkiewiczowna z Radomska
sł. Wojciech Ciupiński z Radomska i
Elżbieta Kurzeloska ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Antoni Loch ze Strzałkowa i
Urszula Grzywińszczanka ze
Strzałkowa
Kazimierz Czyżoski i Marianna
Bieliczowa, oboje z Radomska
Wojciech Widerakoski i Małgorzata
Kuźnikowka z Radomska
ucz. Tomasz Gawła ze Stobiecka i sł.
Katarzyna Przegięta z Radomska
sł. Antoni Kurzeloski i Ewa
Muszanka panna, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Andrzej Kipigroch i Elżbieta Ciupina
ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Błażej Zbroja i Ewa Muszanka
panna ze Stobiecka Miejskiego
sł. Kacper Przegięty i Marianna
Podolska z Folwarków
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
ks. Wojciech Wołoszowicz i
szl. Barbara Bartecka ze Stobiecka
Miejskiego
Antoni Iwankowicz i Rozalia
Gawlikowa z Radomska
sł. Augustyn Szwedzik i Marianna
Kipigrochowa
ur. Józef Szawicki i ucz. Małgorzata
Kuźnikowka, oboje z Radomska
pr. Wincenty Rybarczyk i Agnieszka
Senkoska ze Stobiecka Szlacheckiego
ucz. Marcin Ciupka i Elżbieta
Antoni
Bernacki
204
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
204
203v
Jan
Kozubczyński
203v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
203v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
203v
203v
203v
203v
203v
204
204
204
204
204
268
3894
12/13.07
Małgorzata
3895
13.07
Małgorzata
3896
10/14.07
Bonawentura
3897
10.07
Jan
3898
11.07
Jan
3899
Dominik
3901
ur.i chrz.
23.07
ur. i chrz.
31.07
22.07
Jakub
3902
18/19.07
3903
Agnieszka Szymankowa
małżeństwo
pr. Jan Słomka i Getruda
Zbroianka
Miejskie
Ciupina, wszyscy ze Strzałkowa
Kozubczyński
Radziechowice
Jan
Kozubczyński
204
Marcin Dziewoczeński i
Franciszka żebraczka,
małżeństwo
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzybińscy
Wojciech i Elżbieta z
Królikiewiczów Podolscy
Kalwaria
pr. Piotr Frankowicz z Woli
Jedlińskiej i ucz. Agnieszka
Szymczakowa ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Wojciech Surmacki i Katarzyna
Stelmachowa z Radomska
Jan
Kozubczyński
204v
sł. Paweł Lewiński i sł. Katarzyna
Woźniakowiczowa z Radomska
Józef Szymański podwójci i Gertruda
Sękoska z Kozłoskich, wszyscy z
Radomska
ur. Stefan Jedliński i ucz. Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
sł. Szymon Kosmalski i Marianna
Szklarka
Paweł Ledinoski i Magdalena
Borowikowa
sł. Wojciech Hoszczyński i Marianna
Krzanowska
Wojciech Saska ze Stobiecka
Miejskiego i Katarzyna
Woźniaczkowa z Orzechowa
ucz. Augustyn Szwedzik z Radomska
i Marianna Wlaźlakowka ze
Strzałkowa
ur. Michał Wilski i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
pr. Antoni Fiałkowski ze Szczepocic i
Marianna Wlaźlakowka ze Strzałkowa
panna
ks. Jan Kozubczyński i sł. Agnieszka
Kuklińska z Plutowa Plucianka
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
204v
Strzałków
Radomsko
Jan z Dukli
sł. Wojciech i Gertruda z
Szymczaków Łęscy
sł. Krzysztof i Agnieszka
Starostka
ucz. Adam i Gertruda
Nowakowicz
Magdalena Placzkaczowka z
Miedzina, ojciec nieznany
pr. Maciej i Ulianna Brodawczyk
Orzechów
17/19.07
Marianna
pr. Jakub i Marianna Bartniccy
Strzałków
3904
20.07
Magdalena
Radomsko
3905
26.07
Jakub
ucz. Bartłomiej i Marianna
Karasek
pr. Tomasz Więczek i Zofia
Domagalanka małżeństwo
3906
30.07
Ignacy
sł. Wojciech Dziatkiewicz i
Agnieszka Różandowiczowa
Radomsko
3900
Piotr
Radomsko
Folwarki
Radomsko
Szeczówka
Strzałków
204v
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
204v
Jan Jarząbek
204v
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
204v
204v
204v
Jan
Kozubczyński
204v
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
204v
Andrzej
Siudziński
205
204v
3907
30.07/
2.08
30.07/
2.08
ur. i chrz.
8.08
Piotr
3910
8/9.08
Marianna
Franciszka
3911
10/15.08
Helena
3912
Wawrzyniec
3913
ur. i chrz.
9.08
19/21.08
3914
7/9.08
3915
3908
3909
Kunegunda
Wawrzyniec
Marianna
małżeństwo
pr. Jan Gawła i Rozalia Brodowa
sł. Mateusz Łęski i Marianna
Marszałowka małżeństwo
sł. Karol Sterkowicz i Marianna
Mineczczanka małżeństwo
szl. Antoni Bobrownicki i
Marianna Luboszczeńska
małżeństwo
pr. Wawrzyniec i Marianna
Nowak
pr. Maciej i Agnieszka Błędniak
Radziechowice
Bogwidzowy
Radomsko
Ładzice
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
269
Radziechowice
Regina
pr. Maciej Dryja i Agnieszka
Borucianka małżeństwo
Andrzej i Regina Brylowie
13/15.08
Marianna
Jarlik i Dorota [bez nazwiska]
Kietlin
3916
25/30.08
Kazimierz
Piaszczyce
3917
25.08
Rozalia
pr. Wincenty i Marianna
Mrówka
pr. Szymon i Rozalia Depta
Radziechowice
3918
29/30.08
Jan Joachim
pr. Wojciech i Salomea Janic
Radomsko
3919
1/2.09
Joachim
Stobiecko
3920
1/3.09
Stefan
ucz. Andrzej Kuliś i Marianna
Grabanczanka małżeństwo
pr. Jan i Agnieszka Kowalczyk
3921
1/13.09
Marianna
Piaszczyce
3922
10.09
Mikołaj
Józef
pr. Jan Grabarczyk i Jadwiga
Knapianka małżeństwo
pr. Mikołaj Cichuta i Marianna
Zającowka małżeństwo
Brylisko
Okrajszów
Zakrzówek
pr. Wawrzyniec Woźniaczek i
sł. Agnieszka Kuklina z Radomska
sł. Błażej Surmacki i Małgorzata
Kuźnikowka, oboje z Radomska
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Marianna Makuzianka, oboje z
Radomska
ur. Mikołaj (?) Wierusz Kowalski
comes i ur. Franciszka Węgierska, na
ten czas z Sanik
pr. Wojciech Dyloski i szl. Marianna
Czechoska
pr. Leonard Sobieraj ze Strzałkowa i
ucz.Krystyna Szabloska z Radomska
sł. Wojciech Choszczyński i Elżbieta
z Brzeskich Nowacka
pr. Wawrzyniec Błędnik i Agata
Jachowiczowa (?)
pr. Walenty Kaczmarczyk i Marianna
[bez nazwiska]
pr. Adam Mędrzyk z Kietlina i Regina
Stępniowa z Sanik
Paweł Lewiński i Elżbieta
Woźniaczka
ucz. Paweł Lewiński i Anna Regina
Stachowna
Szymon Borek i Zofia Zbrojna, oboje
ze Stobiecka Miejskiego
pr. Maciej Olczyk i Marianna
Siewierkowa z Okrajszowa
Józef Kukla i Ewa Poteralina z
Płoszowa
ur. Stanisław Bogucki dzierzawca
Zakrzówka i szl. Marianna Święcicka
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
205
Wojciech
Wołoszowicz
205
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan Jarząbek
205
205
205
205
205
205
205v
205v
205v
Jan Jarząbek
205v
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
szl. S. Bogucki
(sic)
205v
205v
205v
205v
270
3923
14.09
[nie podano]
3924
14.09
Lambert
uwaga: chrz. z wody
pr. Józef Klękoski i Róża
Bednarszczanka małżeństwo
ucz.Walenty i Agnieszka Wolscy
3925
[nie
podano]
Lambert
[nie podano]
3926
15.09
Łucja Tekla
3927
20.09
Tekla
3928
21.09
Tekla
3929
26.09
Michał
sł. Józef Szymański i Helena z
Mirowskich małżeństwo
sł. Jan Sękoski i Marianna
Zabiakowka małżeństwo
sł. Kacper Starostka i Agnieszka
Ościkowka
pr. Franciszek Martela i Teresa
Iwanowka małżeństwo
3930
29.09
Michał
3931
29.09
Michał
3932
3933
ur. i chrz.
27.09
1/4.10
Marianna
Tekla
Marianna
3934
4/11.10
Franciszek
3935
11/12.10
Łukasz
3936
10/11.10
Łukasz
3937
ur. i chrz.
Urszula
pr. Józef Łącki i Elżbieta
Wolborszczanka małżeństwo
pr. Andrzej Szewczyk i
Małgorzata Janicowka
małżeństwo
ucz. Adam Kipigroch i Marianna
Wędzonkowska
pr. Lambert Jędrzejczyk i
Justyna Kiteczczanka
małżeństwo
pr. Józef Wilczek i Regina
Przeradzianka małżeństwo
sł. Marcin i Marianna Wysoccy
ucz. Wawrzyniec i Gertruda
Kaszaczyk
ucz. Jan i Jadwiga Latosińscy
Sucha Wieś
Stobiecko
Miejskie
[nie podano]
panna z Zakrzówka
[nie podano]
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
[nie podano]
205v
ucz. Hiacynt Szymczak i Anna
Zbroina ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Andrzej Bednarski z Radomska i
Małgorzata Klekoska Pukaczowa z
młyna Klekot
ks. Jan Langwalt i sł. Magdalena
Pruchnicka z Radomska
sł. Bonawentura Iwankowicz i
Marianna Wysocka
sł. Augustyn Szwed i sł. Marianna
Piotrowska z Barteckich
pr. Antoni Fiałkoski ze Szczepocic i
Małgorzata Kuźnikowka, oboje z
Radomska
pr. Adam Małyska i Marianna
Piwowarczykowa, oboje z Kietlina
sł. Piotr Korzeniowski i Gertruda
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stobiecko
Miejskie
Rożny
ucz. Józef Szymczak i Marianna
Gawlanka ze Stobiecka Miejskiego
sł. Sebastian Pierowski i Barbara
Stronkowiczowa, oboje z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
206
Szczepocice
Wojciech Ościk i Katarzyna
Dziadkiewiczowa panna z Radomska
sł. Antoni Lubczyński krawiec i
Marianna Stachowiczowa, oboje z
Radomska
Sebastian Jankowski żołnierz i
sł. Marianna Iwankowiczowa
sł. Paweł Lewiński i Katarzyna
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
206
Jan
Kozubczyński
Jan
206v
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Szczepocice
Kietlin
Szczepocice
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
205v
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206v
3938
19.10
21/22.10
Urszula
Antoni Gaś i Zofia Kuśnierzanka
małżeństwo
Stobiecko
Miejskie
ur. i chrz.
7.10
ur. i chrz.
7.10
27.10, ur.
1766
Franciszek
Brunon
Franciszek
Brunon
Łukasz
pr. Wojciech i Agnieszka
Walaszczyk
pr. Wojciech i Małgorzata
Martela
sł. Marcin i Marianna Wysoccy
Radziechowice
3942
24/28.10
Marianna
3943
29.10
Szymon
3944
1.11
Marianna
3945
6.11
Leonard
3946
11.11
Marcin
3947
8.11
Elżbieta
pr. Michał Przerada i Małgorzata
Zieleńszczanka małżeństwo
pr. Michał Czyż i Marianna
Zieleńszczanka małżeństwo
pr. Józef Białek i Marianna
Martelanka
sł. Jacenty Kukla i Agnieszka
Ślęzakowka małżeństwo
pr. Piotr Ostojski i Gertruda
Kowalczanka małżeństwo
pr. Piotr i Marianna Ostojczyk
3948
12.11
3949
3950
ur i chrz.
10.11
17.11
Tadeusz
Józef z
Kupertynu
Kajetan
Marianna
3951
18.11
Katarzyna
3952
18.11
Stanisław
Józef
3939
3940
3941
271
Grzegorz
ur. Eustachy i Marianna z
Belinów Węgierscy
uwaga: chrz. z wody, udzielił A.
Siudziński 22.02 1766 r.
ucz. Walenty i Agnieszka
Wróblewscy
pr. Antoni i Katarzyna
Kaczmarczyk
pr. Kazimierz i Katarzyna
Popiołek
ucz. Karol Józef Augustyn i
Marianna Stache (?)
Strzałków
Radomsko
Szczepocice
Zakrzówek
Strzałków
Radomsko
Zawada
Płoszów
Saniki
Folwarki
Płoszów
Radziechowice
Radomsko
Iwankowiczowa
pr. Jan Justysiak z Rożnów i
Marianna Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Wojciech Mucha i Małgorzata
Kowalczyna oboje z Radziechowic
szl. Marcin Wysocki z Radomska i
Petronela Martelanka ze Strzałkowa
Antoni Lubczeński krawiec i
Marianna Stachowiczowa, oboje z
Radomska
Jacenty Bałucki i Gertruda Klekoska
Wincenty Ościk młynarz i Marianna
Hoszczeńska z Radomska
Antoni Paweł i Ulianna Kłodoskowa
ze Strzałkowa
Błażej Bielicz i Marianna Kuklina z
Radomska
Michał Piwowarczyk i Agnieszka
Kowalkowska z Kietlina
pr. Piotr Janik z Kietlina i Małgorzata
Ostojska z Płoszowa
ks. Antoni Węgierski kanonik
poznański i ur. Helena z Karśnickich
Święcicka, miecznikowa sieradzka
Franciszek Widerak i Elżbieta
Podolska z Radomska
sł. Marcin Marczyk z Radomska i
Marianna Michałkowka
Józef Pelikan i Marianna Piotroska z
Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz altarzysta
Ciała Chrystusa w Stobiecku i św.
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudzinski
Andrzej
Siudzinski
Wojciech
Wołoszowicz
206v
206v
206v
206v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
206v
Jan
Kozubczyński
Tomasz
Świtkiewicz
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
207
206v
206v
206v
207
207
207
207
207
272
3953
10.11
Elżbieta
ucz. Maciej Szableski i Marianna
Kuklanka
ucz. Maciej Balcerowicz i Ewa
Korzeniowka
pr. Michał i Brygida Koper
3954
10.11
Marcin
3955
15.11
3956
22.11
Stanisław
Kostka
Klemens
3957
27.11
Andrzej
3958
29.11
Barbara
Katarzyna
3959
5.12
Barbara
3960
6.12
Marianna
3961
6.12
Marianna
3962
6.12
Mikołaj
3963
8.12
Marianna
pr. Franciszek Reska i Helena
Brzuchalanka małżeństwo
Katarzyna Mineczczanka, ojciec
nieznany
pr. Jakub Kuliś i Agnieszka
Dryjanka
pr. Aleksy i Agnieszka
Leśnioscy
pr. Tomasz i Ewa Koper
3964
15.12
Tomasz
sł. Maciej i Elżbieta Barteccy
Stobiecko
Pańskie
Radomsko
3965
6.12
Barbara
pr. Jan i Gertruda Pukacz
Bartodzieje
3966
20.12
Tomasz
ucz. Walenty Pukacz i Petronela
Nasralanka
Bogwidzowy
3967
ur. i chrz.
8.12
Marianna
Łucja
ucz. Stanisław i Agata Karasek
Stobiecko
Miejskie
ucz. Andrzej Michałczyk i
Marianna Kuśnierzowka
pr. Michał Cichuta i Petronela
Marcikowka
ucz. Błażej Zbroja i Małgorzata
Gruszczanka małżeństwo
Radomsko
Radomsko
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Stobiecko
Radziechowice
Radomsko
Radziechowice
Radziechowice
Krzysztofa w Radomsku i ur. Teresa
Rogujska podczaszyna sieradzka
sł. Leonard Adamkowicz i sł. Helena
Szymańska
sł. Wojciech Surmacki i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
pr. Walenty Woźniaczek z Rożnów i
Regina Koprowa
ucz. Ludwik Bartecki kawaler z
Radomska i Marianna Wolszczanka
ze Stobiecka Miejskiego
Jan Łazabek i Agnieszka Puralinka
sł. Wojciech Hoszczyński nauczyciel i
Franciszka Lichocianka z
przedmieścia Stobiecko
ur. Stanisław Jaworski żołnierz i
sł. Elżbieta Szymańska z Radomska
szl. Stanisław Jaworski żołnierz i
sł. Gertruda Cichocka
sł. Marcin Wysocki i Marianna
Szabloska, oboje z Radomska
Maciej Szymczak i Elżbieta
Grabarska, oboje z Radziechowic
Marcin Noskoski (?) i Magdalena
Mykowska ze Stobiecka Pańskiego
sł. Paweł Lewiński i Apolonia
Przegięta z Radomska
sł. Józef Kukla i Jadwiga
Szczepanoska, oboje z Radomska
ucz. Antoni Kuźnicki i Elżbieta
Kuźnikowka panna, oboje z
Bogwidzowów
ucz. Aleksy Kowalik i Franciszka
Lichocianka oboje ze Stobiecka
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
207
207
207
207
207
207v
207v
207v
207v
207v
207v
207v
207v
207v
207v
3968
20.12
Ewa
pr. Tomasz i Franciszka Cichuta
Bogwidzowy
3969
21.12
Tomasz
Stobiecko
Szlacheckie
3970
25.12
Adam
pr. Franciszek Sychoski i
Marianna Jadamczowka
małżeństwo
pr. Antoni Pionecki i Marianna
Gniazdowczanka małżeństwo
Radziechowice
Miejskiego
pr. Piotr Bałut i Marianna
Choszczeńska żona nauczyciela
Tomasz Koper i Elżbieta Kuźnikowka
z Bogwidzowów
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
207v
Antoni Adamczak i Marianna
Klekoszczanka z Radziechowic
Wojciech
Wołoszowicz
208
Strona
208
208
1768
273
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
3971
3.01
pr. Maciej i Anna Kowalczyk
Radziechowice
3972
7.01
Jan
Ewangelista
Kacper
pr. Sebastian i Marianna Wojtala
Szczepocice
3973
8.01
Agnieszka
sł. Karol i Katarzyna Woszczek
Radomsko
3974
10.01
Kacper
ucz. Józef i Marianna Szymczak
3975
10.01
Agnieszka
3976
14.01
Paweł
pr. Krzysztof i Marianna
Kazimierczak
ucz. Jan i Krystyna Szadkowscy
Stobiecko
Miejskie
Okrajszów
Radomsko
3977
Tomasz
Antoni i Katarzyna Fiałkowscy
Szczepocice
3978
21./26.12
1767
14.01
Agnieszka
pr. Ignacy i Katarzyna Śpiewak
Szczepocice
3979
18.01
Sebastian
Dąbrówka
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
3980
19.01
Sebastian
3981
2.01
Kacper
pr. Piotr Jaroszek i Jadwiga
Malkowna
uwaga: wypis 1810 r.
pr. Kacper Grandela i Marianna
Nowakoska
Franciszka Sękowska, ojciec
pr. Antoni Depta i Elżbieta Dryina z
Radziechowic
pr. Antoni Fiałkowski i Marianna
Zatonka z Radziechowic
sł. Michał Wilski i sł. Magdalena
Kozłowska, wszyscy z Radomska
Antoni Zbroja i Elżbieta Ciupina ze
Stobiecka Miejskiego
Baltazar Luboiński z Ostoi i Regina
Wieszczna z Sanik
sł. Wincenty Kozłowski i Dorota
Oleśkiewiczowna panna z Radomska
Hiacynt Bałutek z Zakrzówka i Zofia
Grzejowska, wszyscy z Bobrów
Stanisław Wieczorek i Jadwiga
Zatończykowa, oboje ze Szczepocic
Franciszek Kędrzyński i Ewa
Zieleńska z Radomska
Józef Szczepanik i Marianna
Szwedzikowka z Bartodziej
sł. Kacper Przegięty z Radomska i szl.
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Bartodzieje
Radomsko
208
208
208
208
208
208
208
208v
208v
208v
3982
23.01
Marianna
3983
28.01
Franciszek
3984
1.02
3985
24.02
Józefata
Agata
[nie podano]
3986
26.02
3987
nieznany
sł. Łukasz i Marianna Urbanek
Radomsko
274
pr. Krzysztof Bartnik i Marianna
Papiernikowka małżeństwo
sł. Wojciech Bielicz i Małgorzata
Wideracka małżeństwo
Helena Woszczykowka, ojciec
nieznany
Grzebień
Julianna
pr. Lambert Zatoń i Zofia
Sobierajowka małżeństwo
Szczepocice
26.01
Jan
Radomsko
3988
26.01
Jan
ucz. Bartłomiej i Elżbieta
Kochan
ucz. Jan i Marianna Kowalik
3989
10.02
Apolonia
3990
3/7.02
Błażej
3991
25.02
Maciej
3992
27.02
Anastazja
3993
28.02
Kazimierz
3994
4.03
Kazimierz
3995
6.03
Gertruda
ucz. Łukasz i Marianna
Makuzińscy
pr. Wawrzyniec i Jadwiga [bez
nazwiska] wędrowni (?)
pr. Antoni Malczyk i Elżbieta
Brelowka małżeństwo
ucz. Bartłomiej Popiołek i
Elżbieta Kozakowka
sł. Franciszek Karkoski i
Krystyna Kociołkowska
małżeństwo
pr. Marcin Stańczyk i Barbara
Jedinakowka małżeństwo
pr. Stanisław i Anna Boruta
3996
7.03
Franciszka
Piotr i Apolonia Bawarczak
Radomsko
Bobry
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Płoszów
Sucha Wieś
Radziechowice
Radomsko
Strzałków
Radziechowice
Radomsko
Marianna Czechowska panna
ks. Andrzej Siudziński i Marianna
Kuklina
ks. Jan Kozubczyński i Salomea
Zawodzieńska z Radomska
Wojciech Choszczyński i Józefa
Rinkiendefowa, oboje z Radomska
ucz. Jakub Strzałkowski i ur.
Katarzyna Rzewuska żona żołnierza
stacjonującego w Radomsku
sł. Kacper Przegięty rajca i
szl. Marianna Ciechoska na ten czas z
Radomska
Maciej Ościk i Marianna Surmacka,
wszyscy z Radomska
ucz. Hiacynt Szymczak i Elżbieta
Ciupina ze Stobiecka Miejskiego
sł. Józef Szymański i sł. Marianna
Piotrowska z Radomska
pr. Sebastian Majchrzak z Kietlina i
Marianna Jurkowa z Płoszowa
ucz. Wojciech Surmacki i Elżbieta
Kosmalina z Radomska
ur. Piotr Łabczeński żołnierz i
Gertruda Królikowka ze Stobiecka
dostojny Józef Kinkiendorf i
sł. Marianna Stackoska
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
sł. Stanisław Borek i Gertruda
Sobierajowka ze Strzałkowa
Antoni Kuźnik z Bogwidzowów i
Gertruda Gniadkoszczanka ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Paweł Liwiński i Elżbieta
Jeżowska na ten czas z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
209
Wojciech
Wołoszowicz
209
208v
208v
208v
208v
Wojciech
Wołoszowicz
208v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
208v
208v
208v
209
209
209
209
209
3997
7.03
275
sł. Tomasz i Marianna Starosta
Radomsko
9.03
Franciszek/
Franciszka
Grzegorz
3998
Marianna, ojciec nieznany
Radomsko
3999
10.03
Gertruda
Bogwidzowy
4000
11/13.03
Grzegorz
4001
14.03
Józef
pr. Wojciech Ościk i Marianna
Cichucianka małżeństwo
pr. Mateusz Nowaczyk i
Agnieszka Lochinianka
sł. Jan i Franciszka Karasek
4002
27.03
Franciszek
ucz. Jakub i Łucja Cichuta
Radomsko, ul.
Krakowska
Bogwidzowy
4003
20.03
Gertruda
pr. Maciej i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
4004
21.03
Józef
Benedykt
sł. Maciej i Gertruda Sękoscy
Radomsko
4005
2.04
Franciszek z
Paoli
pr. Szymon i Katarzyna Kuliś
Radziechowice
4006
4.04
Magdalena
Strzałków
4007
10.04
Magdalena
4008
10.04
Wincenty
4009
15.04
Wincenty
pr. Sebastian i Marianna
Błędniak
ucz. Antoni i Agnieszka
Szymolak
pr. Wojciech i Małgorzata
Woklak (?)
ucz. Lambert i i Ewa
Gniadkowscy
4010
23.04
Wojciech
Radziechowice
4011
27.04
4012
14.04
Katarzyna
Sieneńska
Wojciech
ucz. Antoni i Katarzyna
Popiołek
ucz.Wawrzyniec i Ewa Małek
pr. Andrzej i Gertruda Sobieraj
Bartodzieje
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
sł. Błażej Surmacki i Marianna
Ościkowa z Radomska
sł. Piotr Korzenioski i Józefata
Krinkiendorfowa, oboje z Radomska
sł. Błażej Bielicz i Gertruda
Kowaliczkowa, oboje z Radomska
Wojciech Ościk i dostojna Marianna
Wysocka z Radomska
sł. Paweł Liwiński i Salomea Janicka,
mieszczanie
Hiacynt Wolski i Gertruda
Mojszczanka ze Stobiecka Miejskiego
sł. Hiacynt Łęski mieszczanin i
Franciszka Koćwińska ze Szczepocic
sł. Wincenty Kozłoski i Katarzyna
Kozłoszczanka panna, oboje z
Radomska
ucz. Wojciech Klękoski z
Młodzowych i szl. Martianna
Więckoska panna
sł. Wojciech Dziatkiewicz i Dorota
Oleszkiewiczowa panna z Radomska
Jan Słabiszewski i Katarzyna
Miłakoska z Radomska
ucz. Tomasz Wiecznik i Barbara
Strąkowiczowa
ucz. Szymon Borek i Gertruda
Gniadkowszczanka panna, wszyscy ze
Stobiecka Miejskiego
ur. Jan Habelski i Małgorzata
Klekotowa
sł. Paweł Lewiński i ucz. Elżbieta
Sałtysikowa ze Stobiecka Miejskiego
ucz. Mikołaj Szwed z Radomska i
pr. Katarzyna Smuźniaczka, oboje ze
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
209
209v
209v
209v
209v
209v
209v
209v
Andrzej
Siudziński
209v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
209v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
210
209v
209v
210
210
210
276
4013
14.04
Katarzyna
Sieneńska
ucz. Walenty i Elżbieta Nowaccy
Radomsko
4014
21.04
Katarzyna
Sieneńska
ucz. Kazimierz i Gertruda
Martela
Radomsko
4015
21.04
Wojciech
pr. Egidiusz i Łucja Papierniak
Szczepocice
4016
28.04
Wojciech
Radomsko
4017
2.05
Jan
ucz. Marcin i Katarzyna
Choróbscy
ucz. Stefan i Regina Kurosek
4018
13.05
Stanisław
ucz. Krzysztof i Dorota Kuliś
Stobiecko
4019
11.05
Michał
Radomsko
4020
23.05
Petronela
Bartłomiej i Felicjanna
Jachowicz
pr. Augustyn i Ewa Lochinia
4021
24.05
Urban
pr. Woźnicki i Gertruda
Orzechów
4022
24.05
pr. Wojciech i Marianna Rylik
Orzechów
4023
30.05
4024
3/4.06
Maria
Magdalena
Magdalena
de Paris
Antoni
pr. Maciej Wasielek i Małgorzata
Jadamczykowka małżeństwo
pr. Michał i Ewa Kipigroch
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
4025
11/12.06
Julianna
pr. Jan i Katarzyna Wlaźlak
Strzałków
4026
3.05
Katarzyna
pr. Maciej i Urszula Olczyk
Okrajszów
4027
8.06
Antoni
ucz. Filip i Marianna
Chrzanowski, człowiek wolny ze
stanu szlacheckiego
Pokraka
Radomsko
Bartodzieje
Strzałkowa
sł. Leonard Adamkowicz i
ur. Marianna Sadurska, oboje z
Radomska
ucz. Franciszek Gajeński żołnierz i
Apolonia Korzonkowka, oboje z
Radomska
sł. Antoni Fiałkowski i Marianna
Chibalina, oboje ze Szczepocic
ucz. Wojciech Widerak z Folwarków i
Marianna Makuzińska
sł. Stefan Wysocki i Balbina
Bieliczowa z Radomska
Stanisław Pleska z Radomska i
Marianna Białowska ze Szczepocic
ks. Wojciech Wołoszowicz i Balbina
Bieliczowa z Radomska
sł. Józef Kukla i Jadwiga Ochocka,
oboje z Radomska
pr. Jan Szlabiciński i Magdalena
Ślęzakowka, oboje z Orzechowa
pr. Jan Wlaźlak ze Strzałkowa i
Magdalena Ślęzakowka z Orzechowa
ucz. Urban Kowalczyk i Marianna
Zająckowa z Zakrzewa
ucz. Antoni Zbroiński i Marianna
Kowalikowka, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Augustyn Szwedzik i Anna
Suchoska z Bobrow
pr. Michał Piwowarczyk z Kietlina i
sł. Katarzyna Przegięta z Radomska
ucz. Marcin Węgrzynek z Orzechowa
i Marianna Dudkiewiczowa z
Dziepółci
Andrzej
Siudziński
210
Andrzej
Siudziński
210
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
210
Jan
Kozubczyński
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
210v
210
210
210
210
210
210v
210v
210v
210v
210v
210v
5.06
Antoni
ucz. Kacper i Franciszka Stępień
4029
5.06
Antoni
pr. Andrzej i Elżbieta Cyganek
4030
4031
13.06
20.06
Antoni
Jan
4032
24.06
Jan
Orzechów
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
4033
24.06
bliźnięta:
Marianna i
Magdalena
pr. Stanisław i Barbara Starostka
ucz. Jakub Gniatkoski i Zofia
Smolarczykowka
ucz. Tomasz Gawalaczek i
Marianna Kazikowka
małżeństwo
ucz. Wojciech i Ewa Poterała
4034
24.06
Marianna
sł. Aleksy Kosiarski i Marianna
Jadzaszczyńska małżeństwo
Radomsko
4035
27.06
Piotr
Radomsko
4036
29.06
Piotr
sł. Sebastian i Agnieszka
Gołąbek
pr. Antoni i Apolonia
Kuśnierczyk
4037
28.06
Marianna
ucz. Kacper i Urszula Suchos
Bogwidzowy
4038
29.06
Małgorzata
pr. Antoni i Teresa Koper
4039
29.06
Paweł
4040
10.08
Wawrzyniec
4041
21.08
Marianna
sł. Tomasz i Katarzyna
Wrześniewscy
pr. Jakub Cichuta i Marianna
Stępniowka
pr. Jan i Rozalia Saternus
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4042
21.08
Marianna
pr. Maciej i Jadwiga Stępniak
277
4028
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Płoszów
Bartodzieje
Stobiecko
Szczepocice
Stobiecko
Miejskie
ks. Jan Jarząbek i ucz. Elżbieta
Kipigrochowa ze Stobiecka
Antoni Adamek z Radziechowic i
Marianna [nie wpisano nazwiska] z
Brodowych
Antoni Kubiak i Marianna Pawłowa
Błażej Bielicz i Petronela
Urbanczykowa z Radomska
ucz. Kacper Dziegieć i Jadwiga
Szymczakowka z Radomska
Antoni
Bernacki
Antoni
Bernacki
210v
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
210v
210v
pr. Józef Sosnoski i Marianna
Cieślikowka
pr. Jan Podczaski i Apolonia
Piwowarczowka z Płoszowa
ucz. Grzegorz Surmacki i Elżbieta
Szczepańczykowka, oboje z
Radomska
sł. Kazimierz Iwankowicz i Elżbieta
Kosmalina z Radomska
ucz. Antoni Iwankowicz ze Stobiecka
Miejskiego i Barbara Stępniowka
panna z Bartodziej
pr. Mikołaj Kisiołek kawaler z
Bogwidzowów i Marianna Makuzina
Andrzej Musiałek kawaler i Marianna
Nowakowka, oboje ze Zdani
sł. Paweł Lewiński i ur. Marianna
Sadurska, oboje z Radomska
sł. Jacenty Łęski z Radomska i Ewa
Borkowa z przedmieścia Stobiecko
Karol Sterkowicz i Katarzyna
Milokaska, oboje z Radomska
sł. Michał Szableski i ucz. Elżbieta
Cichocina ze Sobiecka Miejskiego
Wojciech
Wołoszowicz
211
Wojciech
Wołoszowicz
211
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
211
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Antoni
Bernacki
211
210v
211
211
211
211
211
211
211
278
4043
28.07
Jakub
pr. Adam i Agnieszka Król (?)
Bobry
4044
30.07
Marianna
pr. Jan i Franciszka Domagała
Bartodzieje
4045
30.07
Marianna
pr. Jakub i Marianna Bednarczyk
Bartodzieje
4046
31.07
Piotr
pr. Michał i Katarzyna Pośpiech
Kietlin
4047
3.08
Marianna
pr. Bonawentura i Anna Chudek
Radziechowice
4048
10.08
Wawrzyniec
pr. Piotr i Petronela Janik
Kietlin
4049
17.08
Marianna
pr. Wojciech i Agnieszka Mucha
Radziechowice
4050
14.08
Roch
pr. Wawrzyniec i Regina Wiecha
Saniki
4051
18.08
Marianna
ucz. Sebastian i Zofia Zbroja
4052
18/20.08
Hiacynt
pr. Wincenty i Marianna Słomka
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
4053
23/24.08
Marianna
pr. Walenty i Marianna
Jędrzejczyk
Młodzowy
4054
2.09
szl. Józef i Franciszka Ostrowscy
Ładzice
4055
29.08/
4.09
29.08/
4.09
Tekla
Rozalia
Barbara
Rozalia
pr. Kazimierz i Wiktoria
Krakowczak
ucz. Klemens i Kunegunda
Sadawka
Orzechów
pr. Antoni i Agnieszka Mucha
Radziechowice
4056
4057
21.09
Jan
Adam
Cerkawizna
pr. Marcin Widerak i sł. Dorota
Oleśkiewiczowna panna z Radomska
sł. Paweł Lewiński i Katarzyna
Makuzianka panna, oboje z
Radomska
pr. Sebastian Domagała i Marianna
Szwedzikowka, oboje z Bartodziej
pr. Adam Małyszczak i Ewa
Woszczanka, oboje z Kietlina
sł. Paweł Lewiński i Balbina
Bieliczowa, oboje z Radomska
pr. Sebastian Malchrzak i Urszula
Olczykowa, oboje z Kietlina
sł. Maciej Ciupieński ze Stobiecka
Miejskiego i sł. Gertruda
Kowalczykowa z Radomska
pr. Michał Piwowarczyk z Kietlina i
Marianna [nie wpisano nazwiska]
sł. Paweł Lewiński i Gertruda
Kowalska
pr. Krzysztof Kulka i Agnieszka
Borusina
ur. Baltazar Więckoski burgrabia
piotrkowski i sł. Agnieszka
Adamkiewiczowa
szl. Stanisław Bogucki dzierżawca
Zakrzewa i jego żona Balbina
Jan Jarząbek
211v
Andrzej
Siudziński
211v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Antoni
Bernacki
211v
Jan
Kozubczyński
211v
pr. Łukasz Borowik ze Strzałkowa i
Jadwiga Olejniczka z Orzechowa
pr. Szymon Grabarczyk z Baryczy w
parafii Pławno i Gertruda Sękoska z
Radomska
ucz. Tomasz Kuźnik z Radomska i
Gertruda Sękoszczanka panna ze
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
211v
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
211v
211v
211v
211v
211v
211v
211v
211v
212
212
279
4058
21.09
bliźnięta:
Jadwiga i
Tekla
pr. Błażej i Magdalena Surmaccy
Radomsko
4059
22/23.09
Michał
pr. Walenty i Martianna Ślęzak
Zdania
4060
18.10
Łukasz
pr. Andrzej i Gertruda Purola
Bogwidzowy
4061
20.10
Urszula
pr. Jan i Magdalena Węgrzyn
Orzechów
4062
18.10
Jadwiga
pr. Łukasz i Gertruda Martyla
Szczepocice
4063
27.10
Szymon
ucz. Karol i Gertruda Bąblewscy
Radomsko
4064
27.10
Jan Kanty
Radomsko
4065
30.10
Salomea
4066
30.10
Salomea
sł. Wawrzyniec Kasiaczek i
Dorota Karaskowa małżeństwo
pr. Ambroży Malec i Zofia
Relikowka małżeństwo
pr. Józef i Agnieszka Jędrzejczyk
4067
7.11
Salomea
4068
4/6.11
Marcin
4069
6.11
Marcin
4070
6/8.11
4071
13/14.11
Salomea
Gertruda
Tekla
Stanisław
Kostka
Orzechów
Młodzowy
Stanisław i Salomea
Zawodzińscy
pr. Andrzej i Małgorzata Jamróz
Radomsko
pr. Wawrzyniec i Marianna
Nowak
ur. Gabriel i Małgorzata Pągoscy
dzierżawcy Sanik
uwaga: wypis [bez daty]
pr. Walenty i Teresa Zieleńscy
Stobiecko
Pańskie
Saniki
Dąbrówka
Zakrzówek
Stobiecka Miejskiego
sł. Sebastian Pietroski i Balbina
Bieliczowa
sł. Wojciech Szczepanik i Marianna
Bartecka, wszyscy z Radomska
Marcin Jakuboski żebrak i
szl. Marianna Rzepecka, oboje z
Radomska
pr. Hiacynt Bałut z Zakrzewka i
sł. Balbina Bieliczowa, oboje z
Radomska
sł. Tomasz Starosta i Ewa Zieleńska,
oboje z Radomska
pr. Tomasz Gawła i Marianna
Kowalikowka ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Maciej Gok (Sok?) i Marianna
Makuzina, wszyscy z Radomska
sł. Kacper Przegięty i ucz. Helena
Szymańska, oboje z Radomska
Mikołaj Krakowiec i Petronela
Wronionka
pr. Tomasz Cichuta i Marianna
Bałutowa z Zakrzewa
ks. Jan Langwald i Józefa
Ridenkostowa
pr. Szymon Grabarczyk z Bobrów i
Małgorzata Sękowczykowa
pr. Walenty Olczak i Marianna
Czechoska
ur. Jan Pągoski i ur. Franciszka
Pągoska panna
sł. Łukasz Dziatkowicz i Marianna
Bałutka
Jan
Kozubczyński
212
Andrzej
Siudziński
212
Andrzej
Siudziński
212
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
212
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
212
212
212
212
212
212v
212v
212v
212v
212v
280
4072
19.11
Andrzej
ucz. Wojciech i Gertruda
Węzieńscy
pr. Wojciech i Gertruda Kłodos
Radomsko
4073
12/13.11
Marcin
7074
10/13.11
Elżbieta
pr. Wojciech i Małgorzata
Martela
pr. Mikołaj i Marianna
Woźniczka
pr. Kazimierz i Jadwiga Pukacz
Strzałków
4075
18/20.11
Katarzyna
4076
18/20.11
Elżbieta
4077
21/22.11
Katarzyna
4078
23/25.11
Klemens
sł. Kazimierz i Gertruda
Iwankowicz
pr. Piotr i Wiktoria Stępień
4079
27.11
Andrzej
ucz. Walenty i Gertruda Starosta
4080
27.11
Andrzej
4081
27.11
Marianna
ucz. Maciej i Marianna
Kuśmierek
pr. Jan i Regina Koper
4082
30.11
Andrzej
pr. Józef i Jadwiga Kuliś
4083
1.12
Mikołaj
Bogwidzowy
4084
4.12
Barbara
4085
17.12
Łucja
ucz. Michał i Petronela
Gawendka
pr. Grzegorz i Petronela
Piwowarczyk
pr. Jan i Marianna Buchajczyk
4086
1212
Łucja
Radziechowice
4087
25.12
Ewa
pr. Adam Barelak i Apolonia
Ciupińska
pr. Piotr i Małgorzata Starostka
Strzałków
Orzechów
Bartodzieje
Radomsko
Bartodzieje
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
Kietlin
Płoszów
Szczepocice
sł. Paweł Lewiński i Małgorzata
Kuźnikowka, wszyscy z Radomska
ur. Bartłomiej Federowicz ekonom w
Strzałkowie i sł. Marianna Stachoska
z Radomska
ur. Bartłomiej Federowicz i Balbina
Bieliczowa z Radomska
pr. Ambroży Malec i Jadwiga
Olejnikowa, oboje z Orzechowa
ucz. Kazimierz Strąkowicz kawaler i
Dorota Oleśkiewiczowa panna z
Radomska
sł. Paweł Lewiński i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i Marianna
Stępniowa z Bartodziej
ucz. Tomasz Gawła i Marianna
Olkowa ze Stobiecka Miejskiego
Błażej Surmacki i Ewa Moskowa
pr. Dionizy Pieszczyk i Gertruda
Tasbierowa panna z Kietlina
Wincenty Brzuchania i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Stanisław Zawodziński i
Marianna Makuzina
pr. Walenty Kaczmarczyk z Kietlina i
Marianna Kowalka z Dmenina
pr. Antoni Jura i Marianna Jurzyna z
Płoszowa
sł. Paweł Lewiński i Marianna
Kołodziejowka, oboje z Radomska
ucz. Jan Ciupiński ze Stobiecka
Miejskiego i Jadwiga Michowka
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
212v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
212v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
Andrzej
Siudziński
Jan
Kozubczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan
Kozubczyński
212v
212v
212v
212v
212v
213
213
213
213
213
213
213
213
213
4088
26.12
Stefan
ucz. Józef i Marianna Sowińscy
Radomsko
4089
18.12
Tomasz
pr. Wojciech i Zofia Marszał
Bogwidzowy
4090
18.12
Marianna
pr. Stanisław i Marianna Cieślik
Płoszów
4091
19.12
Marianna
pr. Dominik i Katarzyna Gawła
Radziechowice
4092
21.12
Tomasz
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
ucz. Bartłomiej Jachowicz i
Małgorzata Konikowka (?) z
Radomska
ucz. Andrzej Kuźnik i Katarzyna
Kisielowka z Płoszowa
Szymon Kowalczyk i Anna
Cieślikowa z Płoszowa
pr. Wojciech Woźniak i Anna
Łysikowa z Radziechowic
sł. Kacper Przegięty i Elżbieta
Ciupina, oboje ze Stobiecka
Jan
Kozubczyński
213
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
213
Strona
213
213
213
213
1769
281
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4093
1.01
Agnieszka
Orzechów
4094
3.01
bliźnięta:
Marianna i
Agnieszka
pr. Mikołaj i Franciszka
Krakowiec
sł. Wojciech i Salomea Janiccy
Jan
Kozubczyński
Jan
Kozubczyński
4095
3.01
Baltazar
pr. Jakub i Zofia Wstępień
Kietlin
4096
9.01
Baltazar
pr. Baltazar i Zofia Buchajczyk
Zawada
4097
9.01
Kacper
Radziechowice
4098
10.01
Agnieszka
4099
15.01
Agnieszka
pr. Maciej Starostka i Marianna
Słomczanka, małżeństwo
ucz. Antoni Kuliś [imienia żony
nie podano]
ucz. Jan i Zofia Jarosieńscy
4100
16.01
Agnieszka
Radziechowice
4101
18.01
Paweł
pr. Sebastian i Petronela
Popiołek
pr. Maciej i Katarzyna Zatoń
pr. Ambroży Malec i Katarzyna
Wlaźlaczka ze Strzałkowa
ucz. Stanisław Borek i sł. Gertruda
Sękoska z Radomska
ucz. Stanisław Karasek i sł. Helena
Szymańska z Radomska
sł. Józef Przychodzień i Zofia
Poteralina z Buławy
Krzysztof Kazimierczak i Łucja
Jędrychowa z Okrajszowa
pr. Antoni Jadamski i Elżbieta Dryina,
ze Stobiecka i Radziechowic
sł. Augustyn Szwedzik i Barbara
Stronkowiczowa, oboje z Radomska
ur. Antoni Bobrownicki i ur.
Marianna Zmijowska, oboje z Ładzic
ucz. Walenty Nowacki i Marianna
Królikowiczowa, oboje z Radomska
pr. Stanisław Wieczorek ze
Radomsko
Radomsko
Ładzice
Szczepocice
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
213
213213v
213v
213v
213v
213v
213v
213v
282
4102
21.01
Sebastian
pr. Piotr i Barbara Owczarz
Strzałków
4103
29.01
Błażej
pr. Marcin i Agnieszka Kowal
Ładzice
4104
29.01
Marianna
pr. Filip i Marianna Leszczyńscy
Ładzice
4105
12.02
Walenty
ucz. Jan i Marianna Kowalik
Stobiecko
4106
14.02
Agata
pr. Maciej i Marianna Łęscy
Bogwidzowy
4107
22.02
Gertruda
Radziechowice
4108
17.02
Maciej
4109
26.02
Kazimierz
pr. Krzysztof i Marianna
Kulczyńscy
ucz. Wojciech i Katarzyna
Widerak
ucz. Józef i Gertruda Wymoklik
Radomsko
4110
26.02
Helena
pr. Balazar i Gertruda Starostka
Strzałków
4111
26.02
Maciej
ucz. Łukasz i Katarzyna Gawęda
Bogwidzowy
4112
28.02
Kazimierz
pr. Stefan i Franciszka Bałut
Młodzowy
4113
5.03
Kazimierz
pr. Antoni i Ewa Kuźnik
Bogwidzowy
4114
7.03
Franciszka
ucz. Walenty i Zofia Cyganek
Radziechowice
4115
12.03
Grzegorz
pr. Jan i Franciszka Wojtak
Szczepocice
Folwarki
Szczepocic i Dorota
Oleszkiewiczowna panna z Radomska
pr. Antoni Iwankowicz ze Strzałkowa
i Dorota Oleszkiewiczowa panna z
Radomska
Tomasz Urbanek i Małgorzata
Czebrzeńska żona szewca, oboje z
Ładzic
Kmietek i Gertruda Urbanikowka z
Ładzic
ucz. Michał Kipigroch i
ucz. Franciszka Dziecciowa, oboje ze
Stobiecka
sł. Stanisław Zawodziński i
sł. Balbina Bieliczowa, oboje z
Radomska
sł. Wojciech Walaszczyk i Franciszka
Dziećciowa ze Stobiecka
sł. Stanisław Borek i sł. Helena
Szymańska, oboje z Radomska
sł. Szymon Jędrzejczyk i Agata
Cybulska, oboje żebracy z przytułku
sł. Gabriel Sobieraj kawaler i
Gertruda Sobierajowka panna, oboje
ze Strzałkowa
ucz. Wawrzyniec Płeszka z Radomska
i Gertruda Cichucianka z
Bogwidzowów
sł. Paweł Lewiński i Rozalia Plucina,
oboje z Radomska
sł. Stanisław Zawodziński i Marianna
Królikowicowna, oboje z Radomska
pr. Jan Dryja i Marianna Woźnianka z
Radziechowic
Sebastian Gornik i Agnieszka
Siudziński
Andrzej
Siudziński
213v
Wojciech
Wołoszowicz
213v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
213v
Wojciech
Wołoszowicz
214
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
214
213v
214
214
214
Andrzej
Siudziński
214
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
214
214
214
214
283
4116
12.03
Grzegorz
pr. Andrzej i Marianna Bogdalik
Ładzice
4117
14.03
Józef
sł. Wojciech i Jadwiga Marczyk
Radomsko
4118
9.03
Franciszka
Zakrzewek
4119
12.03
Grzegorz
pr. Antoni i Agnieszka
Kłodowscy
pr. Jakub i Anastazja Królik
4120
28.03
Józef
pr. Antoni i Marianna Pióreccy
Radziechowice
4121
28.03
Józef
Marcin i Agnieszka Knap
4122
21.03
Marianna
sł. Jakub i Marianna Bielicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
4123
23.03
Katarzyna
4124
2.04
Marianna
4125
10.04
Gertruda
ucz. Kazimierz i Apolonia
Rudzcy
ucz. Wawrzyniec i Agnieszka
Woźniaczek
ucz. Maciej i Agnieszka Stępień
4126
8.04
Marianna
4127
12.04
4128
21.04
4129
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Radziechowice
Radziechowice
Radomsko
Józef
ucz. Krzysztof i Marianna
Starosta
ucz. Łukasz i Elżbieta Karasek
16.04
Katarzyna
Sieneńska
Józef
pr. Andrzej i Rozalia
Kipigrochowie
pr. Paweł i Marianna Rybaczek
4130
1.05
Wojciech
pr. Tomasz i Gertruda Smolińscy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Kietlin
4131
4132
1.05
25.04
Filip
Marek
pr. Andrzej i Agnieszka Błędny
Tomasz i Zofia Więckowscy
Szczepocice
Strzałków
Stobiecko
Przeradzina ze Szczepocic
Tomasz Urbanek i Marianna
Lichocianka
ur. Michał Wilski i Ewa Korzenioska
sł. Sebastian Piotroski i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
Sebastian Piotroski i Marianna
Królikowiczowna panna, oboje z
Radomska
Wojciech Walaszczyk i Jadwiga
Kuliśka, oboje z Radziechowic
Jan Knap i ur. Marianna Czechoska
ucz. Jan Kowalik ze Stobiecka i Zofia
Cichucina z Radomska
sł. Paweł Lewiński i Magdalena
Borowikowa, oboje z Radomska
Jan Szymczak i Marianna
Szymczakowka
Maciej Łysik i Agnieszka Muszyna,
oboje z Radziechowic
ucz. Marcin Chorubski i Marianna
Starościna, oboje z Radomska
sł. Błażej Bielicz z Radomska i
Marianna Kipigrochowa ze Stobiecka
Wojciech Saska i Ewa Kipigrochowa,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
Sebastian Pietroski i szl. Marianna
Czechoska z Radomska
Błażej Bielicz i Petronela
Piwowarczykowka panna
Dominik Mucha i Rozalia Żabińska
Stanisław Zawodziński z Radomska i
Katarzyna Jaślacka
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Kacper
Moczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
Franciszek
Moszyński
214
214v
214v
214v
214v
214v
214v
214v
214v
214v
214v
214v
215
215
215
215
215
284
4133
26.04
Marek
Maciej i Jadwiga Potkowiczowie
Młodzowy
4134
7.05
Stanisław
Paweł i Gertruda Woźniaczkowie
Piaszczyce
4135
2.05
Katarzyna
Tekla
ucz. Józef i Marianna Stachow
uwaga: chrz. z wody 24.04
Radomsko
4136
5.05
Zofia
Bartłomiej i Elżbieta Popiołek
4137
11.05
Stanisław
sł. Wojciech i Marianna Ościk
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
4138
14.05
sł. Hiacynt i Barbara Łęscy
Radomsko
4139
18.05
Maria
Magdalena
de Paris
Jan
Radomsko
4140
4141
1.05
2.05
Apolonia
Petronela
ucz. Grzegorz i Marianna
Jamrozowie
pr. Łukasz i Marianna Siemianek
Maciej i Krystyna Wilczek
4142
26.05
Filip Nereusz
4143
4.06
4144
14.06
Jan
Nepomucen
Antoni
4145
14.06
Julianna
4146
29.06
Piotr
4147
3.07
Elżbieta
pr. Marcin i Katarzyna
Kaczmarczykowie
sł. Sebastian i Marianna
Pietroscy
Tomasz (?) i Katarzyna
Woźniczka
Grzegorz i Anastazja Wojtalowie
4148
4.07
Elżbieta
Krzysztof i Marianna Bartniccy
ucz. Grzegorz Terski i Zofia
Olszowska, małżeństwo
pr. Walenty i Ewa Hanulak
Szczepocice
Stobiecko
Radomsko
Piaszczyce
Piaszczyce
Radomsko
Orzechów
Szczepocice
Strzałków
Józef Andrzejczyk i Łucja Bałutka z
Młodzowych
Łukasz Szewczyk z Kietlina i Łucja
Jędrychowa z Ostoi
ks. Melchior Zdulski dziekan katedry
łuckiej, prepozyt chełmski i kanonik
kurzelowski i szl. Rozalia Stobiecka,
ur. Teodor Zdulski poseł sanocki i ur.
Marianna Sadurska
Antoni Plutecki i Petronela Matuzina,
oboje z Radomska
ks. Jan Jarząbek i Dorota
Oleszkiewiczowna z Radomska
sł. Benedykt Kosek i Katarzyna
Przegięta, oboje z Radomska
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Jan Jarząbek
sł. Antoni Plutecki i Marianna
Czechoska, oboje z Radomska
Maciej Łysiak i Marianna Ryczska (?)
Stefan Młokosik i Barbara Rylikowa
(?)
Paweł Liwiński i Rozalia Plucina,
oboje z Radomska
Dominik Hanulak i Barbara [bez
nazwiska] z Piaszczyc
pr. Mikołaj Kaczmarczyk i Zofia
Lubasowa z Ostoi
sł. Leonard Adamkiewicz i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
Jan Kłodos ze Strzałkowa i
Magdalena Rorciarska z Orzechowa
Piotr Grabarczyk i Agnieszka
Domagalina ze Strzałkowa
Wojciech Rusek i Dorota
Oleskiewiczowna panna
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Mosiński
Franciszek
Mosiński
Jan Jarząbek
215
215
215v
215v
215v
215v
215v
215v
215v
215v
216
216
216
216
216
216
285
4149
4.07
Małgorzata
Jan i Marianna Wolscy
4150
10.07
Małgorzata
Bonawentura i Elżbieta Urbanek
4151
13.07
Małgorzata
4152
18.07
4153
18.07
4154
ur. i chrz.
19.07
Wincenty a
Paulo
Wincenty a
Paulo
bliźnięta:
Magdalena i
Anna
Piotr i Gertruda Stojscy/
Hojscy (?)
Wawrzyniec i Konstancja Kret
4155
20.07
4156
Stobiecko
Miejskie
Sucha Wieś
Zawada
Adam i Małgorzata Przerada
Folwarki pod
Sobkowem
Stobiecko
Miejskie
Grzebień
Jakub
Łukasz i Magdalena Boruta
Radziechowice
16.07
Marianna
pr. Jan i Gertruda Pieloszek
4157
4.08
Kunegunda
4158
20.08
Marianna
ucz. Mikołaj i Marianna
Szwedzik
pr. Franciszek i Marianna Rylik
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4159
21.08
Bartłomiej
4160
27.08
4161
Stanisław i Marianna Dryjowie
Orzechów
Rozalia
Hiacynt Piątek i Ewa Starostka
(?), małżeństwo
Piotr i Marianna Pokora
Radomsko
Strzałków
27.08
Rozalia
Kazimierz i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
4162
28.08
Rozalia
Stanisław i Franciszka Kępscy
Radomsko
4163
28.08
Rozalia
Sebastian i Zofia Zbroja
4164
3.09
Marianna
pr. Marcin i Dorota Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
Marcin Ciupiński i Marianna
Kowalikowka ze Stobiecka
Sebastian Piotroski i Katarzyna
Przegięta z Radomska
Benedykt Kosek i Marianna
Kazimierzowa z Okrajszowa
Mikołaj Pierzak z Folwarków i Teresa
Grabowska z Folwarków
Antoni Plutecki z Radomska i
Marianna Kulisiowska ze Stobiecka
Mikołaj Rospędzki i Marianna
Chrzanowska z Orzechowa
Antoni Plutecki i Marianna
Marcinowa
Wawrzyniec Woźniaczek i Marianna
Matusowa z Woli
Walenty Nowacki i ur. Marianna
Czechoska panna
Augustyn Szwedzik i Katarzyna
Broszkowiczowna, oboje z Radomska
Jan Słabikowski i Marianna
Czechowka z Radomska
Karol Woszczacki i Agata Cybulska
(?) z Radomska
Piotr Korzeniowski z Radomska i
Petronela Martelanka ze Strzałkowa
Paweł Lewiński i Marianna
Piotrowska z Radomska
Ludwik Bartecki i Jadwiga Więźna z
Folwarków
Walenty Adamkiewicz i Petronela
Szymczakowa ze Stobiecka
Marcin Szabloski krawiec i
Franciszka Wolszczanka ze
Strzałkowa
Jan Jarząbek
216
Jan Jarząbek
216
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
216v
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
216v
216v
216v
216v
216v
216v
217
217
217
217
217
217
217
286
4165
3.09
Marianna
pr. Kacper i Brygida Drozdek
Radziechowice
4166
25.09
Lambert
pr. Kacper i Katarzyna Kenderka
Radziechowice
4167
25.09
Lambert
Orzechów
4168
27.09
Michał
pr. Mateusz (?) i Jadwiga
Nowaczek
sł. Wojciech i Agnieszka Łęscy
Radomsko
4169
7.09
Marianna
pr. Marcin i Helena Skrzypczak
Okrajszów
4170
21.09
Tekla
pr. Kazimierz i Katarzyna Boruta
Radziechowice
4171
22.09
[nie podano]
Strzałków
4172
1.10
Marianna
4173
4.10
[nie podano]
Marianna Panuslowka
uwaga: chrz. z wody
pr. Mateusz i Małgorzata
Wasilek
ucz. Maciej i Magdalena Mucha
4174
8.10
Franciszek
Wojciech i Marianna Ościk (?)
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
4175
10.10
Franciszek
Paweł i Marianna Gładysz
Radziechowice
4176
15.10
Łukasz
Antoni i Małgorzata Kasiaczek
Radomsko
4177
15.10
Łukasz
pr. Idzik i Łucja [bez nazwiska]
Szczepocice
4178
18.10
Łukasz
ucz. Błażej i Marianna Kusek
Stobiecko
4179
18.10
Urszula
pr. Mikołaj i Krystyna Nowaczek
4180
19.10
Urszula
sł. Teodor i Zofia Makowscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4181
21.10
Wojciech
pr. Mikołaj i Marianna Cichuta
Zakrzówek
Łukasz Szewczyk i Regina
Jędrzejowska panna
pr. Wojciech Mucha i Marianna
Wysocka z Radomska
Ambroży Malec i sł. Krystyna
Szabloska z Radomska
Łukasz Makusa i Kunegunda
Tymińska z Widawki
pr. Szymon Skrzypczak z Okrajszowa
i Urszula Grabarbarczanka z
Piaszczyc
sł. Paweł Lewiński i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
[wpis niedokończony]
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Langwald
217v
Józef Prusiak i Barbara Zarkowa z
Radomska
ucz. Ludwik Bartecki i Marianna
Wysocka, oboje ze Stobiecka
Błażej Surmacki z Radziechowic i
Gertruda Iwankiewiczowa z
Radomska
Jan Dryja i Agnieszka Ostrzeczanka z
Radziechowic
Wincenty Ościk i Gertruda
Nowakoska z Radomska
Sebastian Gołebioski i Ewa Zieleńska,
oboje z Radomska
Mikołaj Kisiołek i Marianna
Kipigrochowna ze Stobiecka
pr. Walenty Szczepocki i Barbara
Jabrzecka ze Zdani
sł. Stanisław Zawodziński i Gertruda
Nowakowska z Radomska
sł. Antoni Iwankowicz i ucz. Helena
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
217v
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
217
217v
217v
217v
217v
217v
217v
217v
217v
217v
217v
218
218
218
218
287
4182
15.10
Jadwiga
Wojciech i Katarzyna Woźniak
Radomsko
4183
28.10
Szymon
Maciej i Agnieszka Dryja
Radziechowice
4184
28.10
Szymon
Jan i Monika Ojrzeniak
Szczepocice
4185
28/29.10
Katarzyna
Radomsko
4186
1.11
Salomea
ucz. Tomasz i Małgorzata
Popiołek
uwaga: chrz. z wody
ucz. Kacper i Katarzyna Zbroja
4187
2.11
Gertruda
pr. Wojciech i Marianna Bernat
Szczepocice
4188
13.11
Marcin
Piaszczyce
4189
13.11
Marcin
pr. Wincenty i Marianna [bez
nazwiska]
sł. Jan i Elżbieta Ciupińscy
4190
19.11
pr. Wawrzyniec i Ewa Małeccy
Stobiecko
4191
21.11
Stanisław
Kostka
Klemens
pr. Andrzej i Marianna Żaczek
Ładzice
4192
14.11
Gertruda
pr. Walenty i Ewa Poprawa
Strzałków
4193
19.11
Cecylia
pr. Jakub i Marianna Bartniccy
Strzałków
4194
23.11
24.11
sł. Sebastian i Katarzyna
Gajewscy
Jan i Regina Koper
Radomsko
4195
Jan od
Krzyża
Leonard
4196
24.11
Leonard
pr. Tomasz i Gertruda Jary
Stobiecko
Szlacheckie
Orzechów
4197
25.11
Katarzyna
pr. Wojciech i Marianna Janiccy
Piaszczyce
Stobiecko
Stobiecko
Miejskie
Sautysikowa
ks. Franciszek Moszyński i Dorota
Oleszkiewiczowa z Radomska
Błażej Bielicz i Elżbieta Lichucianka
Mikołaj Szwedzik i Marianna
Klekowka
sł. Paweł Lowiński i Dorota
Oleśkiewiczowna, oboje z Radomska
ucz. Adam Karasek i Jadwiga
Szymczakowa, oboje ze Stobiecka
Marcin Jakuboski i Ewa Zieleńska,
żebracy
Michał Mrowczak i Barbara
Wleżlaczkowka z Piaszczyc
Adam Kipigroch i Ewa
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Tomasz Kuźnik i Marianna
Królikowna
Józef Kukoski i Marianna Czechoska
panna
Jan Walaszczyk kawaler i Gertruda
Sobierajowska panna
Urban Pawełczyk i Marianna
Pawlowa
Józef Kukla i Małgorzata
Kuźnikowka, oboje z Radomska
Maciej Marczyk i Marianna
Nowikowka
Krzysztof Kaźmierczak i Urszula
Olczykowa
Sebastian Janik i Marianna
Kowalczykowa
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
218
218
218
218
218
218
218
218
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
218v
Jan Jarząbek
218v
Jan Jarząbek
218v
218v
218v
218v
218v
218v
288
4198
25.11
Katarzyna
pr. Józef i Łucja Konieczny
Orzechów
4199
4200
25.11
30.11
Katarzyna
Andrzej
Bartodzieje
Stobiecko
4201
30.11
Andrzej
4202
25.11
Katarzyna
pr. Franciszek i Małgorzata Tera
ucz. Stefan i Agnieszka
Szczepanik
ucz. Marcin i Małgorzata
Ciupieńscy
pr. Maciej i Magdalena Szelążek
4203
26.11
Katarzyna
pr. Maciej i Regina Gorlak
4204
2.12
Mikołaj
pr. Franciszek i Kunegunda
Brycholec
4205
10.12
Mikołaj
4206
10.12
Marianna
Stobiecko
Szlacheckie
Okrajszów
4207
17.12
Tomasz
pr. Marcin (?) i Marianna
Kowalczyk (?)
pr. Stanisław i Agnieszka [bez
nazwiska]
Zuzanna, ojciec nieznany
4208
4209
18.12
18.12
Tomasz
Tomasz
pr. Marcin i Łucja Węgrzyn
Józef i Marianna Szymczak
4210
21.12
Marianna
4211
21.12
Tomasz
4212
19.12
Tomasz
pr. Sebastian i Gertruda
Brzezińscy
pr. Wawrzyniec i Helena
Wienczek
ucz. Tomasz i Anastazja Zbroja
Orzechów
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
4213
24.12
Adam
pr. Łukasz i Katarzyna Stawczyk
Kietlin
4214
24.12
Ewa
ucz. Andrzej i Marianna Kuliś
Stobiecko
4215
28.12
Tomasz
ucz. Maciej i Zofia Rudzcy
Stobiecko
Stobiecko
Kietlin
Stobiecko
Szlacheckie
Ładzice
Radomsko
Szczepocice
Stobiecko
Kacper Przegięty i Franciszka
Widerakowka panna
Andrzej Bocion i Marianna Smiglowa
[bez imienia] Kowalik i Franciszka
Wolska, oboje ze Stobiecka
Antoni Cygański i Marianna
Kowalikowa, oboje ze Stobiecka
pr. Jan Łączek i Marianna
Piwowarczykowa, oboje z Kietlina
Augustyn Szwed z Radomska i
Marianna Bałutowa z Zakrzewa
ucz. Stanisław Dawidowicz szewc z
Ładzic i ucz. Marianna Wysocka z
Radomska
Antoni Iwankowicz i Dorota
Oleskiewiczowna
Baltazar z Buławy i Urszula
Ślęzakowka z Bogwidzowów
ur. Marcin Pajęcki i Jadwiga Wiezna z
Radomska
Antoni Łysek i Marianna Pawłowa
Błażej Surmacki i Marianna Wysocka
Jan Jarząbek
218v
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
218v
218v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
218v
219
219
219
219
219
219
219
219
Wojciech Wolski i Marianna
Pawłowa
Michał Paśmicki i Helena Bartecka
Jan Jarząbek
219
Jan Jarząbek
219
sł. Józef Szymański burmistrz i
Elżbieta Ciupina ze Stobiecka
sł. Józef i Marianna Kukla z
Radomska
ucz. Tomasz Kuźnik i Marianna
Lichucianka
ucz. Michał Kipigroch i Gertruda
Królikowna ze Stobiecka
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
219
219
219v
219v
4216
28.12
Jan
ucz. Tomasz i Franciszka
Cichuta
Bogwidzowy
4217
28.12
Adam Jan
ur. Józef i Franciszka z
Więckowskich Ostrowscy
Ładzice
4218
28.12
Jan
ucz. Józef i Marianna Sowa
Radomsko
4219
3.12
Andrzej
Józef i Elżbieta Wackowie
Kietlin
4220
3.12
Andrzej
Maciej (?) i Anastazja Łysik
Radziechowice
4221
11.12
Jan
Maciej (?) i Małgorzata
Wasalowie (?)
Szczepocice
sł. Wojciech Kukla z Radomska i
Franciszka Dziekciowa, oboje ze
Stobiecka
ur. Baltazar Więckoski z Ładzic i
ur. Marianna Dudzińska z Wierzbicy
w parafii Krępa
ucz. Adam Nowak i Gertruda
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
Kazimierz Robak i Marianna Kuklina
z Radomska
Jan Ciupa z Radziechowic i Balbina
Bieliczowa z Radomska
Stanisław Zawodziński (?) i Dorota
Oleszkiewiczwa z Radomska
Andrzej
Siudziński
219v
Andrzej
Siudziński
219v
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
219v
219v
219v
219v
1770
289
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4222
1.01
Anastazja (?)
4.01
Anastazja (?)
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Antoni Danek i Gertruda Królikowka
4223
Sebastian i Petronela
Popiołkowie
Benedykt i Apolonia Dryja
4224
6.01
Kacper
Sebastian i Monika Jedynak
Strzałków
4225
21.01
Wincenty
Orzechów
4226
21.01
Agnieszka
pr. Symeon i Katarzyna
Woźniczka
pr. Tomasz i Jadwiga Janic
4227
25.01
Jan i Anastazja Królik
4228
26.01
Jan
Chryzostom
Agnieszka
pr. Mikołaj i Aneta Kaczmarczyk
4229
26.01
Agnieszka
pr. Antoni i Agnieszka Wieczek
Stobiecko
Miejskie
Ostoja
Płoszów
Strzałków
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Szczepocice
Dominik Mucha i Marianna [...] z
Radomska
Sebastian Gołąbek i Zofia
Andrzejowna
Ambroży Malec i Franciszka
Węgrzynowna z Orzechowa
Piotr Grabarczyk ze Szczepocic
[drugiej osoby nie podano]
sł. Kacper Przegięcki i Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Łukasz Olczyk i Zofia Kamieńska z
Kocierzowych
Józef Staszowski kupiec i
ur. Marianna Więckoska z Ładzic
Strona
219v
219v
219v
219v
220
220
220
220
290
4230
2.02
Walenty
Walenty i Bibianna Ciupa
Radziechowice
4231
2.02
Apolonia
pr. Jakub i Zofia Lubosik
Buławy
4232
2.02
Walenty
pr. Marcin i Teresa Krulik
4233
2.02
Walenty
Grzegorz i Apolonia Potoczyk
Stobiecko
Szlacheckie
Kietlin
4234
4235
2.02
18.01
Apolonia
Walenty
Józef i Marianna Popiołek
pr. Wojciech i Katarzyna
Grzywińscy
Radomsko
Strzałków
4236
18.01
Walenty
pr. Jan i Gertruda Lochinia
Bartodzieje
4237
2.02
Błażej
pr. Piotr i Jadwiga Rokita (?)
Dąbrówka
4238
4.02
Walenty
Bogwidzowy
4239
4.02
Maciej Józef
ucz. Łukasz i Katarzyna Cielata
(?)
sł. Józef i Helena Szymańscy
4240
4.02
ucz. Mikołaj i Teresa Ciesielscy
Klekowiec
4241
21.02
Julianna
Konstancja
Konstancja
pr. Andrzej i Ewa Popiołek
Radziechowice
4242
2.03
Helena
Adam i Marianna Kipigroch
4243
2.03
Kazimierz
Michał i Petronela Cichuta
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
4244
3.03
Helena
Tomasz i Marianna Starostka
Radomsko
4245
4.03
5.03
ucz. Sebastian i Marianna
Dziatkowicz
ucz. Wojciech i Katarzyna Saska
Folwarki
4246
Kunegunda
Franciszka
Kazimierz
4247
5.03
Kazimierz
pr. Franciszek i Rozalia Popiołek
Radziechowice
Radomsko
Stobiecko
Paweł Ciupiński i Marianna
Królikowiczowa
Mikołaj Ostojski i Marianna
Olczykowa
Wojciech Kamienszczyk i Marianna
Nowakowka
Michał Piwowarczyk i Marianna
Kulina
Michał Pajęcki i Gertruda Kowalska
Jacenty Borowik i sł. Gertruda
Iwankowiczowa, oboje z Zakrzewa
(?)
ucz. Antoni Lubczeński i Krystyna
Kłakoska
Franciszek Gawła i Elżbieta
Kurzeleska, oboje ze Stobiecka
Błażej Bielicz i Teresa
Szczepanikowa z Radomska
ur. Stanisław Bogucki i Marianna
Stachocka kupcowa
Antoni Lubczyński i Felicjanna
Jachowiczowa
Kacper Woźniaczek i Katarzyna
Woźniacka
Wawrzyniec Kipigroch i Elżbieta
Broszkiewiczowa
Stanisław Łudzieński (?) i Elżbieta
Broszkiewiczowa
Józef Michniewicz i Marianna
Ościkowa
sł. Józef Szymański i szl. Helena
Oraczeska z Radomska
ucz. Michał Kipigroch i Elżbieta
Kowalikowa, oboje ze Stobiecka
pr. Kacper Woźniaczek z
Jan Jarząbek
220
Jan Jarząbek
220
Jan Jarząbek
220
Jan Jarząbek
220
Jan Jarząbek
Wojciech
Wołoszowicz
220
220
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński (?)
Andrzej
Siudziński (?)
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
220
220
220
220v
220v
220v
220v
220v
220v
220v
220v
220v
291
4248
5.03
Franciszka
pr. Łukasz i Marianna Boruta
Radziechowice
4249
5.03
Kazimierz
pr. Antoni i Justyna Cieślik
Piaszczyce
4250
6.03
Grzegorz
sł. Błażej i Magdalena Surmaccy
Radomsko
4251
9.03
Grzegorz
Radomsko
4252
10.03
Grzegorz
4253
20.03
Józef
sł. Marcin i Katarzyna
Chorubscy
sł. Wincenty i Marianna
Kozłowscy
Jakub i Marianna Podolscy
4254
25.03
Gabriel
4255
25.03
Gabriel
Bonawentura i Agnieszka
Jadamczak
Krzysztof i Marianna Karasek
Stobiecko
Szlacheckie
Folwarki
4256
25.03
Józef
Egidiusz i Agnieszka Wieczorek
Szczepocice
4257
25.03
Gabriel
Błażej (?) i Elżbieta Purolka
Bogwidzowy
4258
26.03
Gabriel
Marcin i Agnieszka Szybkowscy
Ładzice
4259
27.03
Marianna
Józef i Marianna Wymoklik
Radomsko
4260
19.03
Józef
Stobiecko
4261
20.03
Katarzyna
4262
28.03
Marianna
ucz. Krzysztof i Elżbieta
Sękoscy
ucz. Sebastian i Franciszka
Hotkiewicz
pr. Wojciech i Anna Wolscy
4263
28.03
Marianna
sł. Sebastian i Agnieszka
Gołębioscy
Radomsko
Radomsko
Folwarki
Radomsko
Strzałków
Radziechowic i Agnieszka
Kłodosikowa ze Szczepocic
sł. Wojciech Surmacki i Marianna
Czechoska, oboje z Radomska
Wojciech Kamieński z młyna
Kocierzowy i Katarzyna Podczaska
Józef Szymański i Marianna Kuklina
z Radomska
ucz. Wincenty Ościk i Małgorzata
Kuźnikowka, oboje z Radomska
sł. Leonard Adamkiewicz i Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Jakub Wesper i Marianna
Więckowska
Wincenty Rozalczyk (?) i Marianna
Kusińska
Stanisław Kmiecik (?) i Marianna
Olczykowa
Jan Sobieraj i Elżbieta Sołtyska
Wincenty Ościk i Elżbieta
Kulisiewiczowa
Bartłomiej Kałuziński i Katarzyna
Kamińska (?)
Józef Karasek i Rozalia
Kipigrochowka
Walenty Kołodziejczyk i Agnieszka
Borkowska z Radomska
Stanisław Zawodzieński i Dorota
Oleśkiewiczowa
Urban Powolczyk i Salomea
Andriszka
Wojciech Starostka i Gertruda
Nowakiewiczowna, oboje z
Radomska
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
220v
220v
220v
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221v
292
4264
29.03
Marianna
sł. Maciej i Marianna Szabloscy
Radomsko
4265
29.03
Józef
Orzechów
4266
29.03
Grzegorz
Mikołaj i Franciszka
Śmieszkowic
Jan i Marianna Wilkowiec
4267
29.03
Józef
Antoni i Marianna Karasek
Radomsko
4268
12.04
Wojciech
Bartłomiej i Marianna Gawła
Radziechowice
4269
12.04
Franciszka
pr. Krzysztof i Zofia Kuliś
Strzałków
4270
22.04
Marianna
pr. Maciej i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
4271
24.04
Wojciech
pr. Walenty i Marianna Ślęzak
Zdania
4272
26.04
Katarzyna
ucz. Adam i Łucja Karasek
Stobiecko
4273
29.04
Wojciech
pr. Tomasz i Agnieszka Dudek
Strzałków
4274
29.04
Wojciech
pr. Walenty i Teresa Zielińscy
Zakrzewek
4275
17.04
Wojciech
ucz. Antoni i Ewa Kuźnik
Bogwidzowy
4276
17.04
Wojciech
pr. Jakub i Łucja Gawetka
Bogwidzowy
4277
17.04
Wojciech
organista Jan i Zofia Słabik
Radomsko
4278
21.04
Wojciech
Radomsko
4279
22.04
Katarzyna
ucz. Maciej i Barbara
Stronkowicz
ucz. Błażej i Małgorzata Zbroja
Stobiecko
4280
23.04
Zofia
ucz. krawiec Stanisław i
Ładzice
Radziechowice
Sebastian Gajoski i Marianna
Makuzianka, oboje z Radomska
Marcin Martylka i Regina Stemnionka
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
221v
Wojciech Kuliś i Marianna
Kulisionka
Józef Karasek i Dorota
Oleśkiewiczowa
Andrzej Skolik i Małgorzata
Martylina
sł. Kacper Przegięty i Marianna
Czechoska z Radomska
ucz. Maciej Strąkiewicz i Agnieszka
Borkowka, oboje młodzi z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i pr. Katarzyna
Klimkowa z Zapolic w parafii Kodrąb
ucz. Antoni Zbroja kawaler i
Marianna Szymczechowa, oboje ze
Stobiecka
Kazimierz Mielcarczyk kawaler i
Petronela [bez nazwiska] panna, oboje
ze Strzałkowa
ucz. Tomasz Kuźnik i Marianna
Ościkowa, oboje z Radomska
sł. Leonard Adamkiewicz i Agnieszka
Kisiałkowna z Bogwidzowów
Franciszek Jędrzejczyk i Gertruda
Cichocianka, oboje z Bogwidzowów
Jakub Wesper malarz i Dorota
Oleskiewiczowna panna z Radomska
Wincenty Ościk i Małgorzata
Kuźnikowka
sł. Roch Zaleski kowal i Agnieszka
Wolszczanka
Józef Stachoski i Marianna Czechoska
Jan Jarząbek
221v
Jan Jarząbek
221v
Jan Jarząbek
221v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
221v
221v
Jan Jarząbek
221v
Jan Jarząbek
221v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
222
221v
221v
222
222
222
222
222
222
Franciszka Dawidowicz
ur. Gabriel i Antonina z
Kuczaińskich Pągowscy, regent
województwa sierdzkiego
uwaga: chrz. z wody, udzielił ks.
Franciszek Mosiński
szl. Antoni i Marianna
Bobrowscy
293
4281
30.04
Atanazy
Piotr
Wincenty
4282
30.04
Stanisław
4283
30.04
Zofia
pr. Maciej i Helena Brodziak
Orzechów
4284
22.04
[nie podano]
Antoni i Zofia Malec
Orzechów
4285
22.04
Wojciech
4286
2.05
Monika
Stanisław (?) i Agnieszka
Karasek
ucz. Tomasz i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
4287
2.05
Marianna
pr. Marcin i Katarzyna Misiorek
Bogwidzowy
4288
4289
2.05
2.05
Marianna
Katarzyna
Wojciech i Elżbieta Podolscy
ucz. Jan i Krystyna Szblowscy
Radomsko
Radomsko
4290
17.05
Julianna
Błażej i Balbina Biliczowie
Radomsko
4291
20.05
Zofia
Wojciech i Zofia Nowak
Bartodzieje
4292
28.05
pr. Bartłomiej i Marianna
Brzezińscy
Orzechów
4293
19.05
bliźnięta:
Maria
Magdalena i
Jan
Zofia
pr. Andrzej i Gertruda Sobieraj
Strzałków
4294
28.05
ucz. Maciej i Jadwiga Szymczak
Stobiecko
Maria
Magdalena
de Paris
Saniki
Ładzice
panna
ur. Karol Pągoski burgrabia
piotrkowski i szl. Marianna z
Klikowskich jego żona
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
222
ur. Stanisław Wyżykowski i Marianna
Bobrowicka panna, Józef Stachoski i
szl. Marianna Wespierska
pr. Ambroży Malec i Katarzyna
Woźniakowka, oboje z Orzechowa
Antoni Malec i Marianna
Kulikowczanka
Adam Karasek i Ewa Małkowa
Jan Jarząbek
222
Jan Jarząbek
222v
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
222v
Jan Jarząbek
Jan Jarząbek
222v
222v
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
222v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
222vk
223
ucz. Szymon Małek i Krystyna
Dryinka, oboje ze Stobiecka
Józef Jędrzejczyk i Marianna
Iwankowiczowna
Franciszek [...] i Franciszka Podolska
Stanisław Borek i Ulianna
Szoskiewiczowa panna
Stanisław Zawodzinski i Dorota
Oleśkiewiczowna
Jan Latosiński (?) i Marianna
Makuzińska
Józef Szymański i ur. Agnieszka
Jarzębianka i
Józef Szymański i ur. Magdalena
Szymanszcznka z Orzechowa
Leonard Sobieraj i Gertruda
Kłodoska, oboje ze Strzałkowa
Piotr Kuliś ze Stobiecka i Marianna
Królikowiczowa z Radomska
222v
222v
222v
222v
222v
294
4295
2.06
Piotr
pr. Urban i Marianna Zieleńscy
Zakrzewek
4296
3.06
Jan i Gertruda Słomka
Radziechowice
4297
10.06
Maria
Magdalena
Antoni
Radomsko
4298
7.06
Julianna
sł. Krzysztof i N[nie
dokończono] Bednarczyk
Jan i Rozalia Papierniak
4299
18.06
Jan Aleksy
4300
20.06
Jan
Stanisław i Salomea
Zawodzińscy
uwaga: chrz. z wody, udzielił
Wojciech Wołoszowic
pr. Łukasz i Gertruda Martela
4301
24.06
Jan
pr. Stanisław i Barbara Starostka
Orzechów
4302
24.06
Jan
pr. Piotr i Marianna Kłodos
Szczepocice
4303
24.06
Franciszka
ucz. Jan i Jadwiga Ochoccy
Radomsko
4304
4305
9.07
1.07
Hiacynt i Agnieszka Kukla
pr. Kacper i Marianna Grzędela
Bogwidzowy
Bartodzieje
4306
7.07
Jan
Jan
Chrzciciel
Małgorzata
ucz. Jakub i Marianna Cichuta
4307
8.07
Małgorzata
pr. Józef i Marianna Prochoscy
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
4308
12.07
Jan z Dukli
pr. Jan i Jadwiga Grabarczyk
Piaszczyce
4309
25.07
Anna
Zakrzewek
4310
25.07
Jakub
pr. Kacper i Franciszka
Wieczorek
pr. Antoni i Marianna Paweł
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Szczepocice
Strzałków
Piotr Grabarski z Radomska i Ewa
Zieleńska żebraczka
Jan Szymczak i Katarzyna Marczanka
z Radziechowic
Augustyn Szwedzik i Marianna
Kwiecińska, oboje z Radomsko
Łukasz Wróblewski i Agnieszka
Lorkowka z Radomska
Kazimierz Iwankowicz i [nie podano
imienia] Sławikoska
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Franciszek
Moszyński
Jan Jarząbek
223
Błażej Surmacki i Jadwiga
Kłodosowka ze Szczepocic
ucz. Jan Boruta z Bogwidzowów i
Franciszka Węgrzynowka z
Orzechowa
pr. Stanisław Wieczorek i Jadwiga
Miszkowska, oboje ze Szczepocic
ucz. Benedykt Kosek i Gertruda
Nowakowa, oboje z Radomska
Jan Klimczak i Katarzyna Kuklenka
Antoni Woźnicki i Agnieszka
Świątnicka z Bartodziej
pr. Wojciech Ruskoski i Elżbieta
Borkowa
Łukasz Urbaniak i Agnieszka
Jaworska
pr. Grzegorz Piwowarczyk i
Agnieszka Kaczmarczykowa z
Piaszczyc
Błażej Surmacki i Ewa Zieleńska,
oboje z Radomska
Błażej Przerada i Rozalia
Dziadkiewiczowa, oboje ze
Jan Jarząbek
223
Andrzej
Siudziński
223
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
o. Ryskis (?)
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
223
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
223
223
223
223
223
223v
223v
223v
223v
223v
223v
223v
295
4311
19.08
Roch
pr. Franciszek i Marianna Kuliś
Radziechowice
4312
22.08
Rozalia
Brodowe
4313
24.08
Bartłomiej
4314
30.08
Bartłomiej
pr. Wawrzyniec i Marianna
Borowieccy
ucz. Augustyn i Apolonia
Pluteccy
pr. Marcin i Agnieszka Ciupa
Radziechowice
4315
2.09
Rozalia
pr. Marcin i Marianna Popiołek
Ładzice
4316
2.09
Joachim
4317
3.09
Joachim
pr. Franciszek i Małgorzata
Szychoscy
ucz. Jan i Franciszka Karasek
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4318
3.09
Joachim
Radomsko
4319
4.09
Marianna
Grzegorz i Marianna
Wróblewscy
Wojciech i Agnieszka Mucha
4320
4.09
Joachim
pr. Wawrzyniec i Agnieszka
Woźniak
Radziechowice
4321
9.09
Joachim
ucz. Piotr i Marianna Kozak
4322
17.09
Lambert
4323
17.09
Stanisław
pr. Andrzej i Marianna
Michałczak
Stanisław i Marianna Martik (?)
4324
3.03
Kazimierz
pr. Kacper i Brygida Drożdzik
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
4325
6.03
4326
10.10
Tomasz
Józef
córka
[imienia nie
ucz. Franciszek i Krystyna
Kałkoscy
Szymon i Katarzyna Kulej
Radomsko
Radziechowice
Radomsko
Radziechowice
Szczepocic
pr. Jan Ciupa i Anna Łysikowa, oboje
z Radziechowic
sł. Stanisław Zawodziński i Balbina
Bieliczowa, oboje z Radomska
sł. Jan Latosiński z Radomska i
Marianna Bałucina z Zakrzówka
pr. Jan Ciupa i Marianna Starostkowa,
oboje z Radziechowic
pr. Łukasz Urbaniak i Rozalia
Bogusławska, oboje z Radomska
Jan Piętoszek i Katarzyna
Jadamowka, oboje ze Strzałkowa
Marcin i Agata Jakuboscy żebracy
ks. Jan Jarząbek i Marianna
Klekocianka z Radomska
Maciej Łysik i Marianna
Walaszczykowka, oboje z
Radziechowic
pr. Adam Bareła i Marianna
Walaszczykowka, oboje z
Radziechowic
ucz. Marcin Zbrojka i Rozalia
Kipigrochowna, oboje ze Stobiecka
Marcin Wysocki i Marianna
Królikowka
Wojciech Janicki i Agnieszka
Kowalikowa
Paweł Jędrzejczyk i Katarzyna
Szewczykowka, oboje z Piaszczyc
ucz. Jan Mojrzeszowicz i Dorota
Oleśkiewiczowna
ks. Franciszek Moszyński i
Franciszka Dziekciowa
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
223v
223v
223v
224
224
224
224
224
224
Andrzej
Siudziński
224
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
224
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
224
224
224
224
224v
296
4327
11.10
podano]
Michał
pr. Marcin i Barbara Szancik
Strzałków
4328
11.10
Brygida
M[...] i Marianna Zieleńscy
Młodzowy
4329
11.10
Małgorzata
Radomsko
4330
14.10
Jadwiga
Marcin (?) i Małgorzata
Wysoccy
Antoni i Marianna Jambros
4331
14.10
Łukasz
4332
1.11
Leonard
4333
11.11
Marianna
4334
11.11
4335
Sucha Wieś
ucz. Wojciech i Gertruda
Papierniak
pr. Marcin i Elżbieta Domagała
Brelisko
Bartodzieje
Marianna
pr. Antoni i Apolonia
Kuśmierczyk
Jakub i Marianna Bednarczyk
Bartodzieje
11.11
Marcin
pr. Błażej i Katarzyna Smulniak
Strzałków
4336
21.11
Urszula
ucz. Jakub i Zofia Gniadkoscy
Stobiecko
4337
24.11
Jan
ucz. Łukasz i Marianna Urbanek
Radomsko
4338
25.11
Urszula
Bobry
4339
25.11
Barbara
4340
25.11
Salomea
pr. Sebastian i Marianna Wolton
(?)
pr. Antoni i Katarzyna
Kaczmarek
pr. Sebastian i Katarzyna Rybak
4341
18.11
4342
14.11
Stanisław
Kostka
Marcin
4343
29.11
Andrzej
pr. Benedykt i Marianna
Poruczniak
ucz. Antoni i Agnieszka
Szymczak
ucz. Jan i Marianna Ościk
Strzałków
Okrajszów
Szczepocice
Piaszczyce
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Mikołaj Krakowiak (?) z Orzechowa i
Marianna Bartnicka
Michał Cichuta i Agnieszka
Jędrzynowa
Walenty Nowacki i Małgorzata
Bułkowa (?)
Antoni z Suchej Wsi i Agata
Jakuboska z Radomska
Piotr Pora i Ewa Koprowa ze
Stobiecka Szlacheckiego
Wawrzyniec Kłodos i Agnieszka
Domagalina ze Strzałkowa
Sebastian Domagałka i Jadwiga [bez
nazwiska], oboje z Bartodziej
Wincenty Ościk i Cecylia
Marczykowka, oboje z Radomska
Walenty Borowik i Marianna Pallowa
ze Strzałkowa
Antoni Plutecki i Elżbieta Zawacka ze
Stobiecka
Antoni Libczowski i Marianna
Pietroniczkowa
Wojciech Widerak i Katarzyna
Romianka
Łukasz Olczyk i Małgorzata
Laskowna
Wawrzyniec Marczyk i Salomea
Zawodzińska z Radomska
Józef Sośniewski z Piaszczyc i
Urszula [nie dokończono]
ks. Andrzej Siudziński i ucz. Zofia
Sławikoska organiścina
ks. Jan Jarząbek i Salomea Janicka z
Radomska
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Jan Jarząbek
224v
Jan Jarząbek
225
Jan Jarząbek
225
Jan Jarząbek
225
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Jarząbek
225
Andrzej
Siudziński
224v
224v
224v
224v
224v
224v
225
225
225
225
225v
225v
4344
30.11
Barbara
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
Płoszów
4345
1.12
Barbara
pr. Józef i Marianna Białas
Strzałków
4346
1.12
Barbara
Dąbrówka
4347
8.12
Tomasz
pr. Elżbieta Rokicionka, ojciec
nieznany
Józef i [nie podano] Woźnik
4348
8.12
Klemens
4349
8.12
Barbara
4350
10.12
Marianna
Orzechów
pr. Grzegorz i Petronela
Piwowarczyk
ucz. Piotr i Małgorzata Starostka
Kietlin
pr. Klemens i Kunegunda
Sabawa
Bobry
Bogwidzowy
pr. Piotr Ostojski z Zawady i Łucja
Jędrychowa z Ostoi
sł. Augustyn Szwed z Radomska i
Marianna Kuskowa ze Stobiecka
pr. Marcin Paluch z Młodzowów i
Zofia Ojrzynianka ze Szczepocic
Jakub Ostrowicz i Marianna Martelina
Adam Martylka i Marianna Kuklina z
Radomska
ucz. Antoni Kuźnicki i Marianna
Siewierkowa z Okrajszowa
Franciszek Saturnus i Małgorzata
Pukarczykowa z Klekotowych
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
225v
225v
225v
225v
225v
225v
225v
1771
297
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4351
6.01
Kacper
ucz. Franciszek i Helena Reska
Radziechowice
4352
7.01
Agnieszka
pr. Kacper i Zofia Luboszczyk
Kietlin
4353
8.01
Baltazar
pr. Wojciech i Gertruda Kłodosik
Strzałków
4354
9.01
Kacper
Radomsko
4355
14.01
Paweł
sł. Wojciech i Agnieszka
Marczyk
pr. Jakub i Zofia Stępnik
4356
18.01
Agnieszka
Strzałków
4357
29.01
4358
14.01
Franciszek
Salezy
Paweł
pr. Hiacynt i Franciszka
Borowiak
pr. Aleksander i Jadwiga
Leśniowscy
ucz. Wojciech i Agnieszka
Kipigroch
Kazimierz Frankowicz i Dorota
Oleśkiewiczowna
Antoni Faukoski i Petronela
Laczkoska z Kietlina
Wojciech Wolski i Katarzyna
Wlaśniacka ze Strzałkowa
sł. Bartłomiej Janchowic i Dorota
Oleśkiewiczowna panna z Radomska
Kazimierz Stępnik i Petronela
Piwowarczykowa
Walenty Palej i Marianna Pawlowa
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Kietlin
Radziechowice
Stobiecko
Miejskie
Piotr Grabarski i Dorota
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Józef Szymański i Marianna
Szymczakowka ze Stobiecka
Strona
225v
225v
225v
226
226
226
226
226
298
4359
22.01
Sebastian
pr. Michał i Małgorzata Przerada
Szczepocice
4360
22.01
Agnieszka
Płoszów
4361
22.01
Sebastian
4362
26.01
bliźnięta: Jan
Chryzostom i
Paweł
pr. Sebastian i Marianna
Siewiera
ucz. Wojciech i Urszula
Banasiewicz
ucz. Jan i Elżbieta Ciupa
4363
4.02
Błażej
pr. Stanisław i Anna Boruta
Radziechowice
4364
30.01
Piotr Nalasco
pr. Jan i Urszula Kłodos
Strzałków
4365
17.02
[nie wpisano]
4366
18.02
Balbina
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4367
20.02
bliźnięta:
Maciej i
Balbina
pr. Maciej i Małgorzata
Wasielikowie
ucz. Wincenty i Małgorzata
Ościk
pr. Augustyn i Ewa Łochiniowie
uwaga: wypis dla Macieja 13.02
1810 r.
4368
24.02
Gertruda
Strzałków
4369
24.02
Gertruda
4370
26.02
Anastazja
pr. Wojciech i Małgorzata
Martela
Krzysztof i Marianna
Kaźmierczak
Krzysztof i Marianna Bartniccy
4371
25.02
Anastazja
Andrzej i Gertruda Sęk
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
Okrajszów
Grzebień
Miejskiego
Leonard Sobierajczyk kwaler ze
Strzałkowa i Agnieszka Borkowa
panna z Radomska
pr. Wawrzyniec Ostojski z Płoszowa i
Urszula Olczykowa z Okrajszowa
sł. Błażej Surmacki i Marianna
Chudkiewiczowna, oboje z Radomska
Kazimierz Oleśkiewicz z Radomska i
Elżbieta Zawadzka ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Kacper Dziegieć ze Stobiecka i
Agnieszka Borkowka z Radomska
ucz. Franciszek Wolski ze Stobiecka i
Marianna Królikowiczowna z
Radomska
Antoni Paweł i Agnieszka Kulina z
Radomska
pr. Józef Prusiak i Katarzyna
Jadamczykowka, oboje ze Stobiecka
ucz. Józef Ościk i Teresa Kuźnikowa
z Radomska
ucz.Sebastian Gajewski z Radomska i
Marianna Woźnicka z Bartodziej
Antoni Lipczyński i Marianna
Maleccina z Radomska
Tomasz Woźniaczek i Jadwiga
Szymonikowa z Orzechowa
Maciej Kowalczyk z Kietlina i
Marianna Siewierka z Okrajszowa
Wojciech Kłodos ze Strzałkowa i
Petronela Papierniakowna
Stanisław Ciupiński z Radomska i
Gertruda Dziekciowa ze Stobiecka
Miejskiego
Andrzej
Siudziński
226
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
226
Andrzej
Siudziński
226
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
226v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
226
226
226v
226v
226v
226v
226v
226v
226v
299
4372
25.02
Franciszka
ucz. Jan i Ewa Smolarek
Stobiecko
Miejskie
4373
13.03
Grzegorz
Płoszów
4374
24.03
Wincenty
4375
26.03
Marianna
pr. Jan i Marianna
Bucholczykowie
Marcin i Helena
Chutkiewiczowie
Marcin i Małgorzata Ciupa
4376
26.03
Marianna
Jan i Agnieszka Kowalczykowie
4377
6.03
Kazimierz
ucz. Tomasz i Anastazja Zbroja
4378
17.03
Gertruda
pr. Piotr i Agnieszka Kret
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
4379
17.03
Józef
ucz. Józef i Róża Klekowscy
Sucha Wieś
4380
17.03
Józef
Wygoda
4381
23.03
Marianna
pr. Wawrzyniec i Marianna
Kłodos
pr. Maciej i Agnieszka Błędniak
4382
25.03
Józef
pr. Lambert i Zofia Zatoń
Szczepocice
4383
28.03
Wincenty
Orzechów
4384
11.04
Wojciech
pr. Kazimierz i Wiktoria
Krakowczak
pr. Jan i Katarzyna Bałut
4385
11.04
Wojciech
pr. Jan i Rozalia Saturni
Pokraka
4386
11.04
Magdalena
Pokraka
4387
18.04
Wojciech
pr. Filip i Marianna
Chrzanowscy
ucz. Antoni i Zofia Gaś
4388
20.04
Wojciech
pr. Baltazar i Gertruda Starostka
Strzałków
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Okrajszów
Strzałków
Młodzowy
Stobiecko
Antoni Plutecki i Rozalia
Kipigrochowna ze Stobiecka
Miejskiego
Piotr Chudzierczyk (?) i Gertruda
Terkowa (?)
Franciszek Gąska z Krzepic i Helena
Szymańska z Radomska
Józef Szymański i Elżbieta Ciupina
Franciszek Kowalczyk i Justyna
Cichutkowka
ks. Andrzej Siudziński i Petronela
Rexina z Radomska
pr. Marcin Martela i ur. Marianna
Ninkiewiczowa z Radomska
pr. Antoni Malec z Radziechowic i
ucz. Katarzyna Broszkiewiczowna
sł. Stanisław Borek z Radomska i
pr. Gertruda Kłodoska ze Strzałkowa
pr. Jan Błędniak i Marianna
Sobierajka, oboje ze Strzałkowa
Wawrzyniec Marczyk i szl. Teresa
Korycka, oboje z Radomska
pr. Antoni Malec i Małgorzata
Pukaczka
ur. Antoni Ninkiewicz i szl. Teresa
Korycka
Marcin Wysocki i ur. Teresa Korycka
Kazimierz Wolski i Małgorzata
Przeradzina z Grzebienia
Krzysztof Kuliś i Franciszka
Dziekciowka, oboje z przedmieścia
Stobiecko
Augustyn Szwedziak i Zofia
Wojciech
Wołoszowicz
226v
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
226v
Wojciech
226v
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227v
227v
300
4389
22.04
4390
23.04
4391
23.04
Wojciech
Stanisław
Katarzyna
Sieneńska
Bartłomiej
szl. Michał i Marianna Pajęccy
Radomsko
Bartłomiej i Julianna Otulscy
Bartodzieje
ucz. Maciej i Barbara Nowak
Bartodzieje
4392
23.04
Filip
pr. Klemens i Katarzyna
Łochyńscy
pr. Dominik i Marianna
Gawalczak
pr. Jan i Kunegunda Justysiak
Bartodzieje
4393
23.04
4394
14.04
Katarzyna
Sieneńska
bliźnięta:
Małgorzata i
Agnieszka
4395
14.04
Małgorzata
ucz. Marcin i Marianna Dziegieć
15.04
Małgorzata
4397
18.04
Wojciech
ucz. Grzegorz i Małgorzata
Krasik
ucz. Mikołaj i Helena Ciesielscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
4396
4398
29.04
Jakub
Kacper i Urszula Kukosowscy
(?)
Bogwidzowy
4399
3.05
Stanisław
Andrzej i Rozalia Kipigrochowie
4400
3.05
Jakub
Antoni i Teresa Koprowie
4401
5.05
Jan
ucz. Walenty i Anna Wróbel
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Folwarki
4402
9.05
Zofia
pr. Wojciech i Ewa Wąchal
Płoszów
4403
10.05
Zofia
ucz. Hiacynt i Franciszka
Wolscy
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Rożny
Klekowiec
Iwankiewiczowa ze Strzałkowa
ks. Franciszek Mosiński i sł. Dorota
Oleszkiewiczowna panna
Wojciech Surmacki i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
Stanisław Ciupiński i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
Jan Twardowicz z Gidel i Jadwiga
Szwedzikowka z Bartodziej
Jan Szymczak i Magdalena
Woźniakowa z Radziechowic
sł. Marcin Chorubski i Katarzyna
Widerakowa
Marcin Kipigroch ze Stobiecka i
Dorota Oleśkiewiczowa z Radomska
Tomasz Zbroja i Regina Kuliszowka
panna, oboje ze Stobiecka
Jan Latosiński i Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
szl. Antoni Bobrownicki i ur.
Marianna Więckoska, oboje z Ładzic
Maciej Olczyk z Okrajszowa i
Franciszka Cichocianka z
Bogwidzowów
Antoni Zbroja i Anastazja Zbroina ze
Stobiecka Miejskiego
Dionizy Pierzak i Marianna Jamrozina
Franciszek Widerak z Folwarków i
Marianna Iwankowiczowa, oboje z
Radomska, oboje stanu wolnego
Piotr Studniarczyk z Płoszowa i
Rozalia Kaczmarka z Ostoi
Wojciech Widerak z Radomska i Ewa
Gniadkoska ze Stobiecka Miejskiego
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
227v
227v
227v
227v
227v
227v
227v
227v
228
228
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
228
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
228
228
228
228
4404
11.05
[nie podano]
301
Orzechów
Stanisław
pr. Wojciech i Katarzyna
Piestrzeńscy
Maciej i Łucja Szczepaniak
4405
30.04
4406
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Stobiecko
Miejskie
Leonard Broszkowicz z Radomska i
Barbara Brzeźniszczanka z Kamionki
Antoni Plutecki i Franciszka [bez
nazwiska], oboje z Radomska
ucz. Adam Karasek ze Stobiecka i
pr. Elżbieta Dryina z Radziechowic
Jan Kłodos i Marianna Kuliśka z
Radziechowic
Wawrzyniec Kłodos i Agnieszka
Domagalina ze Strzałkowa
ucz. Jan Słabikoski z Radomska i
Gertruda Klekoska z Brodowe
ur. Franciszek Ostrowski i ur.
Marianna Więckowska
ucz. Jan Słabikoski z Radomska i
Urszula Oleszkiewiczowa
sł. Wojciech Surmacki i sł. Helena
[...]
Mateusz Grzywiński i Barbara
Kłodoska, oboje ze Strzałkowa
urzędnik ziemski sieradzki (sic) ur.
Gabriel z Roxyc i Antonina z
Koczańskich Pągowska z Sanik
ks. Franciszek Moszeński i Marianna
Stachoska kupcowa z Radomska
ur. Józef Sadurski i Ulianna
Soskiewiczowna
Michał Pajęcki i Łucja Węgrzyńska z
Orzechowa
pr. Ludwik Bartecki i Zofia
Kaczmarzanka z Bogwidzowów
Stanisław Ciupiński i Marianna
Kuskowa ze Stobiecka Miejskiego
18.05
Marianna
ucz. Jan i Marianna Kowalik
Stobiecko
4407
2.06
Piotr
Szczepocice
4408
2.06
Leonard
pr. Andrzej i Agnieszka
Kłodosek
Marcin i Elżbieta Domagała
Strzałków
4409
24.06
Marianna
ucz. Aleksy i Anna Bąbel
Radziechowice
4410
24.06
Jan Aleksy
Radomsko
4411
25.06
Marianna
pr. Sebastian i Marianna
Domagała
ucz. Michał i Petronela Gawenda
Bogwidzowy
4412
28.06
Jan (?)
ucz. Błażej i Marianna Kasiarscy
Radomsko
4413
2.07
Paweł
pr. Tomasz i Katarzyna Woźnik
Orzechów
4414
3.07
Marianna
Elżbieta
pr. Michał i Marianna
Piwowarczyk
Kietlin
4415
11.07
Jan z Dukli
sł. Walenty i Elżbieta Nowaccy
Radomsko
4416
11.07
Małgorzata
Józef i Barbara Michniewicz
Radomsko
4417
12.07
Jan z Dukli
pr. Franciszek i Katarzyna Relik
Orzechów
4418
12.07
Jan z Dukli
pr. Łukasz i Katarzyna Cichuta
Bogwidzowy
4419
23.07
Jakub
4420
28.07
Jakub
ucz. Marcin i Marianna
Kipigroch
uwaga: wypis 20.01 1810 r.
ucz. Kacper i Katarzyna Zbrojka
Stobiecko
Piotr Kuliś i Regina Kulisiowka,
Wojciech
Stobiecko
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
228
228
228
228
228
228
228
228v
228v
228v
228v
228v
228v
228v
228v
228v
228v
4421
28.07
Anna
302
ucz. Wojciech i Katarzyna
Starostka
ur. Józef i Franciszka Ostrowscy
Stobiecko
4422
16.07
Marianna
4423
25.07
Anna
ucz. Walenty i Gertruda
Starostka
Stobiecko
4424
25.07
Anna
pr. Marcin i Agnieszka Ciupa
Radziechowice
4425
25.07
Andrzej
ucz. Józef i Marianna Popiołek
Radomsko
4426
8.06
Jan
Wojciech i Agnieszka Wymoklik
Radomsko
4427
31.07
Ignacy
Krzysztof i Julianna Iwankowicz
Strzałków
4428
27.08
Augustyn
Radomsko
4429
4.08
Marianna
Antoni i Małgorzata
Kosiczkowie
Jan i Marianna (?) Król
4430
5.09
Rozalia
4431
4.09
4432
8.09
4433
9.09
Wawrzyniec
Justyn
Marianna
Rozalia
Marianna
4434
19.09
4435
23.09
Maria
Magdalena
Tekla
4436
25.09
Stanisław
Radomsko
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Sebastian i Agnieszka
Gołebioscy
sł. Marcin i Katarzyna
Chorubscy
ucz. Jakub i Barbara
Strzałkowscy
pr. Andrzej i Małgorzata Jamroz
Dąbrówka
pr. Jan i Katarzyna Dryja
Radziechowice
organista Wojciech i Salomea
Janic
pr. Józef i Jadwiga Kuliś
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radziechowice
oboje ze Stobiecka Miejskiego
pr. Maciej Gołębioski i Marianna
Lichocianka
ks. Franciszek Moszyński i ur.
Katarzyna Gomolińska panna
stolniczanka sieradzka
Kazimierz Dziegieć i Agnieszka
Wolszczanka panna, oboje ze
Stobiecka
pr. Antoni Depta i Helena Kuliszowka
panna, oboje z Radziechowic
Łukasz Wróbel i Marianna Makuzina,
oboje z Radomska
Andrzej Bernacki i Marianna
[...]kowiczowa z Radomska
Józef Szydkadis (?) lekarz i Marianna
Mistkiewiczowa
Łukasz Makuzicki i Katarzyna
Wideracka
Paweł Liwiński i Marianna
Miętkiewiczowna
Augustyn Szardzik (?) i Ewa
Zieleńska
ucz. Jan Ościk i Marianna Makuzina z
Radomska
ks. Franciszek Moszyński i Marianna
Stachoska kupcowa z Radomska
szl. Antoni Graboski i Katarzyna
Romanka, oboje z Cerkawizny
pr. Wincenty Brzuchania i Marianna
Kulczyna z Radziechowic
sł. Andrzej Nowacki i Magdalena
Pruchnicka wdowa
Kacper Woźniaczek i Teresa
Woźniaczka, oboje z Radziechowic
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
228v
229
Andrzej
Siudziński
229
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
303
4437
28.09
Michał
sł. Kacper i Franciszka Dziegieć
Stobiecko
4438
29.09
Urszula
pr. Mikołaj i Marianna Cichuta
Zakrzewek
4439
19.09
Tekla
pr. Łukasz i Magdalena Boruta
Radziechowice
4440
19.09
Tekla
pr. Andrzej i Regina Brel
Brelisko
4441
4.10
Marianna
pr. Maciej i Marianna Starostka
Radziechowice
4442
4.10
Marianna
ucz. Grzegorz i Zofia Terscy
Radomsko
4443
21.10
Lambert
Maciej i Anna Łysik
Radziechowice
4444
9.11
Dominik
Wincenty i Marianna Kozłoscy
Radomsko
4445
21.11
Teresa
Jakub i Marianna Bielicz
Radomsko
4446
13.10
Łukasz
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
Stobiecko
4447
14.10
Jadwiga
sł. Stefan i Regina Kuros
Radomsko
4448
13.11
Łukasz
ucz. Maciej i Franciszka
Pikulscy
Stobiecko
4449
14.11
Leonard
ucz. Piotr i Marianna Kozak
Stobiecko
4450
14.11
Gertruda
Tomasz i Regina Poskrolik
Radomsko
4451
5.11
Leonard
sł. Bartłomiej i Elżbieta Kochan
Radomsko
4452
11.11
Marcin
Bonawentura i Agnieszka
Radomsko
ucz. Jan Ciupiński i ucz. Jadwiga
Szymczakowka, oboje ze Stobiecka
ks. Andrzej Siudziński i Elżbieta
Borkowa z Radomska
Antoni Jadamek z Radziechowic i
Marianna Kuskowa ze Stobiecka
Maciej Marczyk i Elżbieta Bartecka,
oboje z Radomska
ucz. Antoni Plutecki z Radomska i
Rozalia Chmielarczykowa z
Radziechowic
Tomasz Starostka z Radomska i
Katarzyna Wojciechowa z folwarku
Bartodzieje
Wawrzyniec Borowczak i Elżbieta
Ciupina
Józef Szymański i Elżbieta Borkowa
Leonard Adamkowicz i Marianna
Zabłocka
Antoni Jadamek z Radziechowic i
ucz. Małgorzata Ciupina ze Stobiecka
szl. Aleksander Krzewiński pisarz
starostwa i Dorota Oleśkiewiczowa
Kazimierz Stronkowicz z Radomska i
Anastazja Szczepanikowka ze
Stobiecka
ucz. Lambert Gniadkowski i
Franciszka Dziechcianka panna, oboje
ze Stobiecka
ks. Franciszek Moszyński i Helena
Szymańska z Radomska
sł. Łukasz Wróbel i Marianna
Ościkowa z Radomska
ucz. Kacper Dziegieć ze Stobiecka i
Wojciech
Wołoszowicz
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
229v
229v
229v
229v
229v
Andrzej
Siudziński
229v
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
229v
Andrzej
Siudziński
229v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
229v
229v
229v
229v
229v
229v
229v
230
304
4453
12.11
Marcin
4454
30.11
Andrzej
Broszkowicz
sł. Stanisław i Salomea
Zawodzińscy
pr. Piotr i Wiktoria Wstępniak
4455
30.11
Andrzej
ucz. Paweł i Marianna Kowalik
Stobiecko
4456
30.11
Andrzej
Okrajszów
4457
30.11
Barbara
pr. Szymon i Marianna
Skrzypczak
pr. Józef i Agnieszka Jędrzejczyk
Młodzowy
4458
1.12
Andrzej
pr. Tomasz i Gertruda Burdyna
Kietlin
4459
10.12
Marianna
Ignacy i Katarzyna Jedynak
Strzałków
4460
4.12
Marianna
Marcin i Elżbieta Kuśmierczyk
4461
18.12
Łucja
ucz. Antoni i Zofia Cygan
4462
18.12
Marianna
ucz. Stefan i Jadwiga Kuźnik
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
4463
21.12
Tomasz
4464
2.09
Marianna
ucz. Łukasz i Małgorzata
Starostka
pr. Błażej i Marcianna Nowak
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
4465
2.09
Tomasz
ucz. Szymon i Barbara Pukaczyk
Bartodzieje
4466
2.09
Marianna
ucz. Maciej i Marianna
Szymczak
Radziechowice
Radomsko
Bartodzieje
Salomea Janicka z Radomska
Józef Oleśkiewicz kawaler i Dorota
jego siostra
ucz. Antoni Woźnicki i Jadwiga
Szwedzianka z Bartodziej
ks. Andrzej Siudziński i Agnieszka
Adamkowiczowa z Radomska
pr. Sebastian Malchrzak z Kietlina i
Anastazja Cieślikowka z Robaka
Michał Cichuta z Bogwidzowów i
Jadwiga Piechowa z Młodzowych
pr. Sebastian Malchrzak z Kietlina i
Marianna Kuklina z Radomska
Kazimierz Mielczarczyk i Zofia
Iwankowiczowa
Szymon Małek i Gertruda Królikowka
ucz. Walenty Szymczak i Małgorzata
Zbrojna, oboje ze Stobiecka
szl. Michał Pajęcki żebrak i sł. Helena
Szymańska
ucz. Antoni Szymczak ze Stobiecka i
Helena Szymańska z Radomska
Jan Słabicki organista i szl. Marianna
Mietkiewiczowa, na ten czas z
Radomska
Benedykt Kosek i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
Piotr Kuliś i Zofia Cyganowa z
Radziechowic
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
1772
305
Lp
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4467
1.01
Stefan
ur. Jan i Zofia Jaraszeńscy
Ładzice
4468
2.01
Anastazja
Bogwidzowy
4469
7.01
Brygida
ucz. Tomasz i Franciszka
Cichuta
sł. Ludwik i Elżbieta Barteccy
4470
9.01
Kacper
Marcin i Agnieszka Szewc
4471
10.01
Brygida
ucz. Paweł i Gertruda Gmerek
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
4472
11.01
Brygida
ucz. Wojciech i Gertruda Łęscy
Radomsko
4473
12.01
Baltazar
Szczepocice
4474
12.01
Baltazar
4475
12.01
Agnieszka
4476
7.02
Romuald Jan
ucz. Wawrzyniec i Elżbieta
Leśniczek
ucz. Bartłomiej i Agnieszka
Kałuzińscy
ucz. Stanisław i Agnieszka
Cieślik
sł. Jan i Krystyna Szabloscy
4477
9.02
pr. Jan i Marianna Buchacz
Płoszów
4478
10.02
Ignacy
Walenty
Walenty
sł. Maciej i Gertruda Sękoscy
Radomsko
4479
10.02
Apolonia
ucz. Maciej i Urszula Olczyk
Okrajszów
4480
18.01
Sebastian
Radomsko
4481
25.01
Paweł
ucz. Kazimierz i Gertruda
Martela
Jan i Marianna Ościk
ur. Antoni Mietkiewicz i
Marianna jego żona
Kacper Suchosek i Ewa Zieleńska
żebraczka
ucz. Kazimierz Strąkiewicz i
Małgorzata Ościkowa z Radomska
sł. Łukasz Urbanek z Radomska i
Elżbieta Borkowa
sł. Piotr Korzeniowski z Radomska i
Krystyna Dryjanka panna ze
Stobiecka Miejskiego
ks. Wojciech Wołoszowicz i
Marianna Klekotowa z Radomska
Lambert Martela i Małgorzata
Martelina ze Strzałkowa
ucz. Jan Szymczak i ur. Marianna
Mietkiewiczowa
Łukasz Olczyk i Justyna Cieślikowa z
Piaszczyc
ks. Franciszek Moszyński i Agnieszka
Adamkiewiczowa z Radomska
Walenty Kaczmarczyk i Agata
Olborczanka, oboje z Płoszowa
sł. Adam Widerak i Marianna
Wysokczanka z Radomska
ks. Franciszek Moszyński i
ur. Franciszka Ostrowska
Benedykt Kosek i Dorota
Oleśkiewiczowa
Piotr Grabarski i Agnieszka
Borkowna
Radomsko
Ładzice
Ostoja
Radomsko
Radomsko
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Strona
230
230v
230v
230v
230v
230v
230v
230v
230v
230v
230v
230v
231
231
231
2.02
Marianna
Marcin i Marianna Powałka
Ładzice
4483
26.01
Sebastian
Łukasz i Klara Urbaniak
Ładzice
4484
26.01
Paweł
ucz. Marcin i Agnieszka
Szwajkowscy
Ładzice
4485
26.01
Julianna
pr. Lambert i Petronela Starostka
Wrony
4486
26.01
Maciej
4487
26.01
Maciej
pr. Łukasz i Agnieszka
Adamczak
pr. Wincenty i Marianna Poterała
Stobiecko
Szlacheckie
Piaszczyce
4488
19.02
Konstancja
Walenty i Teresa Zieleńscy
Zakrzewek
4489
19.02
Maciej
pr. Roch i Regina Jędryszek
Ostoja
4490
19.02
Maciej
Bogwidzowy
4491
4.03
Kazimierz
ucz. Walenty i Petronela
Pukaczyk
ucz. Marcin i Łucja Węgrzyn
4492
15.03
Kazimierz
sł. Sebastian i Katarzyna Gajescy
Radomsko
4493
6.03
ucz. Antoni i Elżbieta Malec
Sucha Wieś
4494
28.02
Franciszka
Romana
Kazimierz
Orzechów
4495
5.03
Kazimierz
pr. Mikołaj i Franciszka
Krakowiec
sł. Wojciech i Elżbieta Podolscy
Radomsko
4496
5.03
Franciszka
Paweł i Marianna Gładysz
Radziechowice
4497
8.03
Kazimierz
Radziechowice
4498
9.03
Franciszka
ucz. Franciszek i Helena
Roszkowie
pr. Mateusz i Małgorzata
306
4482
Orzechów
Stobiecko
Łukasz Urbaniaczek i Franciszka
Głoskowa
pr. Michał Bogdalik i Marianna
Dominowa z Ładzic
Bartłomiej Król ze Stobiecka
Szlacheckiego i Gertruda Depcina z
Ładzic
Dorota Oleśkiewiczowa i Józef jej
brat, oboje z Radomska
Augustyn Król ze Stobiecka i Julianna
Płoszkiewiczowna z Radomska
pr. Walenty Kaczmarczyk z Płoszowa
i Petronela Piwowarczykowa
Stanisław Ciupiński i Salomea
Janicka, oboje z Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i
ur. Kunegunda Skiska panna z dworu
w Piaszczycach
ucz. Stefan Banas i Teresa Kuklanka z
Bogwidzowów
Urban Paweł i Franciszka Bartnicka z
Cadowa
ks. Franciszek Muszeński i Zofia
Słabikoska
sł. Roch Zaleski kowal i Marianna
Iwankiewiczowna z Radomska
Wojciech Mielczarek i Marianna
Chrzanoska z Orzechowa
sł. Wojciech Widerak i Agnieszka
Borkowka panna, oboje z Radomska
Kacper Woźniaczek i Gertruda
Wolska
ucz.Walenty Ciupa z Radziechowic i
Salomea Zawodzińska z Radomska
sł. Wojciech Surmacki z Radomska i
Franciszek
Moszyński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Franciszek
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231v
231v
231v
231v
231v
231v
307
Szlacheckie
Okrajszów
Józef
Wąsikowie
pr. Łukasz i Marianna
Siewierowie
ucz. Andrzej i Gertruda Purola
16.03
Grzegorz
pr. Łukasz i Elżbieta Karasek
Stobiecko
4502
22.03
Katarzyna
Jan i Marianna Wolscy
Strzałków
4503
24.03
Józef
pr. Tomasz i Gertruda Jura
Płoszów
4504
24.03
Józef
Radomsko
4505
4.04
Wincenty
sł. Stanisław i Marianna
Ciupińscy
sł. Tomasz i Teresa Kuźnik
4506
13.04
Wojciech
ucz.Wojciech i Agnieszka Gawła
Radziechowice
4507
14.04
Katarzyna
sł. Paweł i Anna Pierzak
Radomsko
4508
20.04
21.04
pr. Krzysztof i Agnieszka
Zydorczyk
pr. Andrzej i Gertruda Sobieraj
Strzałków
4509
Katarzyna
Sieneńska
Wojciech
Strzałków
4510
28.04
Katarzyna
pr. Jan i Agnieszka Domagała
Bartodzieje
4511
7.05
Stanisław
sł. Paweł i Anna Wąsikiewicz
Radomsko
4512
17.05
pr. Wojciech i Agnieszka Mucha
Radziechowice
4513
19.05
Jan
Nepomucen
Stanisław
Grzegorz
Izydor
regent (?) woj. sieradzkiego ur.
Gabriel i Antonina z
Koczańskich Pągowscy
Saniki dwór
4499
11.03
Gertruda
4500
15.03
4501
Bogwidzowy
Radomsko
Marianna Zajączka z Zakrzówka
pr. Błażej Michałczyk z Kuchar i
Róża Wyrzałowa z Okrajszowa
Józef Jędrzejczyk i Marianna
Bałutowa z Zakrzówka
Jan Justysiak z Rożnów i Elżbieta
Bartecka z Radomska
Leonard Wolski i Marianna Pawłowa
ze Strzałkowa
Jan Buchaj i Marianna Juzanka
Wojciech Widerakoski i sł. Agnieszka
Adamkiewiczowa z Radomska
ucz. Kazimierz Strąkowicz kawaler i
Salomea Janicka, oboje z Radomska
ucz. Wawrzyniec Borowiecki i
Urszula Adamkowa z Radziechowic
sł. Bartłomiej Jachowicz i sł.
Katarzyna Widerakowiczowa,
wszyscy z Radomska
pr. Józef Jędryszczyk z Młodzowych i
sł. Róża Plutecka z Radomska
pr. Leonard Sobierajczyk i sł. Dorota
Oleśkiewiczowa z Radomska
sł. Sebastian Gajęcki i Róża Plutecka,
oboje z Radomska
ucz. Michał Pajęcki i sł. Marianna
Pietronik, żona Krzysztofa
ucz. Marcin Jakubowski i Ewa
Zielińska, oboje z przytułku
ur. Piotr Szaniawski podskarbi
opoczyński z Kletni i ur. Domicella
Zebrzydowska, córka Marcina
Zebrzydowskiego Radwana cześnika
laticzew (?) z Wilkoszowic
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Kacper
Moszyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Ksawery
Ślosarski
Ksawery
Ślosarski
o. Jan
Kwieciński
231v
231v
231v
231v
231v
231v
231v
232
232
232
232
232
232
232
232
4514
16/19.
05
Helena Tekla
ur. Ignacy Kordek Więckowski i
Marianna z Rzerańskich
Radziechowice
dwór
4515
23.05
Stanisław
Justyna, ojciec nieznany
Stobiecko
4516
2.06
Agnieszka
pr. Wawrzyniec i Helena Więcek
Szczepocice
4517
10.06
Małgorzata
Sucha Wieś
4518
15.06
Marek
ucz. Bonawentura i Elżbieta
Urbańczyk
pr. Józef i Łucja Konieczny
4519
29.06
Piotr
pr. Jan i Regina Koper
4520
4.07
Elżbieta
pr. Jakub i Marianna Bartnik
4521
7.07
Aleksy
Stobiecko
4522
8.07
Małgorzata
ucz. Hiacynt i Franciszka
Wolscy
ucz. Tomasz i Anastazja Zbroja
4523
12.07
Małgorzata
pr. Jan i Gertruda Piętosek
4524
18.07
Szymon
sł. Józef i Anna Sowieńscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4525
22.07
pr. Piotr i Gertruda Ostojscy
Zawada
4526
24.07
Maria
Magdalena
Krystyna
ucz. Karol i Helena Bąbloscy
Radomsko
4527
25.02
Jakub
pr. Jan i Teresa Sobieraj
Szczepocice
4528
26.07
Piotr
Lambert i Agata Woźniaczek
Radziechowice
4529
30.06
Paweł
ucz. Urban i Marianna Zieleńscy
Zakrzówek
Orzechów
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
308
Stobiecko
ks. Ksawery Ślósarski kanonik
laterański z Mstowa wicedziekan i
komendarz radomszczański i ur.
Marianna Wiąckowska z Radomska
sł. Wawrzyniec Marczyk z Radomska
i ucz. Marianna Kowalikowa ze
Stobiecka
sł. Walenty Nowacki i ur. Franciszka
Ostrowska, oboje z Radomska
sł. Stefan Kurosek i Agnieszka
Borkowna panna, oboje z Radomska
pr. Jan Brzeziński z Kamionki i Zofia
Zaborowka z Orzechowa
sł. Błażej Surmacki i Ewa Zielenoska,
oboje z Radomska
Maciej Grzywiński ze Strzałkowa i
ucz. Marinanna Chrzanowska z
Pokraki
sł. Józef Szymański z Radomska i
Jadwiga Borkowa ze Stobiecka
ucz. Antoni Zbroja i Marianna
Zbrojanka panna
Błażej Surmacki i Ewa Zieleńska
żebraczka, oboje z Radomska
Andrzej Bednarski i Katarzyna
Iwankowiczowa z Radomska
pr. Piotr Ostojski z Płoszowa i
Urszula Cieciurzyna z Okrajszowa
sł. Wojciech Widerak i Marianna
Kozłowska, oboje z Radomska
sł. Stanisław Borek i Helena
[nazwiska nie podano]
Jan Kowalik i Marianna Adamkowa z
Radziechowic
pr. Tomasz Wieczorczyk woźnica i
Wojciech
Wołoszowicz
232
Ksawery
Ślesarski
232v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Ksawery
Ślósarski
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
232v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
232v
232v
232v
232v
232v
232v
232v
232v
232v
232v
232v
232v
233
4530
30.06
309
ucz. Błażej i Marianna Rusek
Stobiecko
2.08
Aleksy
Szymon
Piotr
4531
pr. Mikołaj i Krystyna Nowak
4532
2.08
Marianna
sł. Jan i Elżbieta Kosmalscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4533
2.08
Marianna
pr. Hiacynt i Ewa Nowaccy
Piaszczyce
4534
3.08
Piotr
Błażej i Elżbieta Satrostka
Szczepocice
4535
4.08
Piotr
ucz. Andrzej i Ewa Popiołek
Radziechowice
4536
4.08
Dominik
Strzałków
4537
7.08
Zuzanna
pr. Sebastian i Małgorzata
Błędniak
sł. Wawrzyniec i Dorota
Kasiczak
4538
16.08
Marianna
pr. Piotr i Jadwiga Jarościk
Dąbrówka
4539
16.08
17.08
4541
30.08
Róża
4542
30.08
Joachim
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Marczyk
pr. Sebastian i Petronela
Popiołek
ucz. Kazimierz i Katarzyna
Boruta
pr. Kazimierz i Wiktoria
Krakowiec
Radomsko
4540
Zuzanna
Marianna
Marianna
4543
30.08
Róża
4544
1.09
Egidiusz
4545
2.09
Rozalia
sł. Szymon i Marianna
Adamkiewicz
ucz. Antoni i Marianna
Brzezińscy
sł. Jan i Jadwiga Latosińscy
Radomsko
Radziechowice
Radziechowice
Orzechów
Radomsko
Kamionka
Radomsko
Marianna Bałutowa, oboje ze
Strzałkowa
sł. Marcin Ciupiński i Elżbieta
Ciupińska, oboje ze Stobiecka
pr. Andrzej Kubacki ze Zdani i
Julianna Soskiewiczowa z Radomska
Królikowicz kawaler i Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
pr. Maciej Poterała z Kuchar i
sł. Salomea Zawodzińska z Radomska
pr. Wawrzyniec Nita ze Szczepocic i
Marianna Miętkiewiczowa
ucz. Jan Szymczak z Radziechowic i
Barbara Strzałkowska z Radomska
sł. Augustyn Szwedzik szewc i
Katarzyna Borowa ze Strzałkowa
ucz. Wojciech Marczyk i sł.
Katarzyna Widerakowa, oboje z
Radomska
sł. Antoni Plutecki i Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
ucz. Lambert Adamkiewicz i Salomea
Zawodzińska, oboje z Radomska
Antoni Pluta z Radomska i Zofia
Cyganowa z Radziechowic
ucz. Wawrzyniec Borowiecki i ucz.
Gertruda Koska, oboje z Brodowych
Michał Pajęcki żebrak z Radomska i
Ewa Brzeanszczanka panna z
Kamionki
ucz. Wincenty Staminowski i Dorota
Oleśkiewiczowna, oboje z Radomska
pr. Marcin Węgrzyn z Orzechowa i
Marianna Chrzanowska z Pokraki
sł. Wojciech Kukla i sł. Marianna
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233v
233v
233v
233v
4546
8.09
Orzechów
4547
pr. Tomasz i Róża Chałupczak
4548
6.09
Marcin
sł. Szymon i Łucja Cygnek
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4549
13.09
pr. Błażej i Małgorzata Zbroja
4550
18.09
Krzysztof
Lambert
Mateusz
Antoni i Agnieszka Boruta
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
4551
18.09
Tekla
ucz. Józef i Zofia Cichuta
Radomsko
4552
.3.10
Franciszka
Marianna
pr. Stanisław i Agata Cielaczek
Stobiecko
Miejskie
4553
9.10
Teresa
Jadwiga
Błażej i Katarzyna Skalscy
Folwarki
4554
17.10
pr. Józef i Marianna Szymczak
4555
19.10
Teresa
Jadwiga
Łukasz
pr. Marcin i Marianna Marzec
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
4556
20.09
Tekla
sł. Błażej i Balbina Bielicz
Radomsko
4557
27.09
Tekla
pr. Tomasz i i Marianna
Chamilak
Piaszczyce
4558
4.10
Franciszek
pr. Jan i Franciszka Sobierajczyk
Strzałków
4559
4.10
Marianna
pr. Walenty i Ewa Poprawa
Strzałków
4560
6.10
Brygida
pr. Stefan i Franciszka Bałut
Młodzowy
310
pr. Józef i Gertruda Woźniczka
6.09
Mikołaj z
Tolentino
Róża
Kuklina, oboje z Radomska
pr. Ambroży Malec z Orzechowa i
Jadwiga Borkowa ze Stobiecka
ur. Józef Rynkien i Marianna
Mietkiewiczowna
sł. Wincenty Stamierowski dyrektor
szkoły i Barbara Sękoszczanka z
Radomska
lekarz (?) Michał Jakoblow i Elżbieta
Nowacka z Radomska
Wojciech Janicki z Radomska i
pr. Marianna Wolska ze Stobiecka
Miejskiego
Wincenty Staniorowski i Barbara
Strzałkowska, oboje z Radomska
ucz. Bonawentura Broszkiewicz z
Radomska i Franciszka Dziekciowa
ze Stobiecka Miejskiego
Wojciech Widerak i Franciszka
Widerakowna panna, oboje z
Radomska
Stefan Kuros i Marianna Biliczowa,
oboje z Radomska
Piotr Ostojski z Radomska i Marianna
Makuzianka z Kietlina
ucz. Lambert Adamkiewicz kawaler i
Marianna Kuklina, oboje z Radomska
sł. Benedykt Kosek z Radomska i
Konstancja Kaczmarczykowka z
Piaszczyc
ucz. Antoni Woźnicki i Marianna
Chrzanoska z Pokraki
pr. Antoni Malec z Suchej Wsi i
Barbara Kłodoska ze Strzałkowa
sł. Mikołaj Szwed z Radomska i
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
233v
233v
233v
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
233v
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
233v
Ignacy
Domański
233v
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
234
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
233v
233v
234
234
234
234
234
234
311
4561
28.10
Szymon
pr. Adam i Apolonia Bareła
Radziechowice
4562
1.11
Karol
pr. Bartłomiej i Gertruda Król
4563
8.11
Marcin
sł. Adam i Gertruda Nowak
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4564
20.10
Michał
4565
20.10
Michał
pr. Sebastian i Marianna
Szwedzik
ucz. Andrzej i Rozalia Kipigroch
4566
20.10
Jan Mikołaj
4567
20.10
Urszula
4568
9.10
4569
Bartodzieje
Stobiecko
Radomsko
Rozalia
sł. Łukasz i Marianna
Makuzińscy
sł. Leonard i Agnieszka
Adamkiewicz
sł. Józef i Helena Szymańscy
22.11
Andrzej
ucz. Idzi i Agnieszka Wieczorek
Szczepocice
4570
25.11
Andrzej
pr. Kacper i Katarzyna Kęderscy
Radziechowice
4571
25.11
Katarzyna
pr. Antoni i Justyna Cieślik
Piaszczyce
4572
15.11
Elżbieta
pr. Antoni i Agnieszka Kłodoscy
Zakrzewek
4573
15.11
Marcin
szl. Marcin i Katarzyna Pajęccy
Radomsko
4574
28.11
Marianna
pr. Łukasz i Katarzyna Szewczyk
Kietlin
4575
29.11
pr. Józef i Rozalia Gierak
Ładzice
4576
30.11
Katarzyna
Barbara
Andrzej
pr. Wawrzyniec i Małgorzata
Zielińscy
Zakrzewek
Radomsko
Radomsko
Agnieszka Jędrzejczykowa z
Młodzowych
pr. Piotr Zbroja z Radziechowic i
Rozalia Ciupina z Wierzbicy
pr. Franciszek Sutarczyk z Wierzbicy
i Marianna Wysocka z Radomska
sł. Józef Kukla i Marianna Makuzina,
mieszczanie
Łukasz Wróbel i Gertruda
Szwedzikowa, oboje z Radomska
ucz. Tomasz Zbroja i Marianna
Zbrojanka, oboje ze Stobiecka
żołnierz moskiewski (?) z żoną, na ten
czas z Radomska
Michał Podzachoski i Eżlbieta
Nowakoska z Radomska
żołnierz moskiewski (?) i Marianna
Stachoska żona kupca
Wojciech Marczyk i sł. Franciszka
Królikiewiczowa, oboje z Radomska
Kacper Woźniaczek i Marianna
Jadamczykowa
pr. Mikołaj Ostojski i Agnieszka
Cieślikowa, oboje z Ostoi
pr. Hiacynt Bałut i Gertruda
Simieszczanka, oboje z Zakrzewka
ucz.Wincenty Stamirowski i Marianna
Klekotowka, oboje z Radomska
sł. Stanisław Zawodziński z
Radomska i pr. Marianna
Bednarczykowa z Dmenina
pr. Marcin Szwejkowski i Krystyna
Mieronka, oboje z Ładzic
pr. Andrzej Pisarek z Zakrzowka i
Marianna Zającowa z Młodzowych
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
234
234
234
234
234
234
234
234v
234v
234
234v
234v
234v
234v
234v
234
312
4577
4.12
Ksawery
Mikołaj
ucz. Benedykt i Katarzyna
Kozkiewicz
Radomsko
4578
5.12
Barbara
pr. Aleksy i Elżbieta Kowalik
Stobiecko
Miejskie
4579
13.12
Marianna
Bogwidzowy
4580
13.12
Feliks
ucz. Mikołaj i Agnieszka
Kisiołek
pr. Maciej i Barbara Krawczyk
4581
17.12
Tomasz
Radziechowice
4582
17.12
Tomasz
4583
17.12
Łucja
4584
8.12
Mikołaj
4585
20.12
Tomasz
ucz. Franciszek i Rozalia
Popiołek
pr. Franciszek i Zofia
Iwankowicz
ucz. Stanisław i Małgorzata
Pukaczyk
ur. Tadeusz i Wiktoria z
Ziembłowskich Waleszczyńscy
[wpisu nie dokończono]
Strzałków
dwór
Saniki
4586
25.12
Ewa
pr. Antoni i Marianna Karasek
Radomsko
4587
26.12
Anastazja
pr. Jan i Jadwiga Grabarczyk
Piaszczyce
4588
26.12
Jan
pr. Marcin i Teresa Królik
Stobiecko
Szlacheckie
4589
29.12
Tomasz
sł. Antoni i Rozalia Pluteccy
Radomsko
Bartodzieje
Szczepocice
Klekotowe
Wincenty Stanirowski dyrektor i
sł. Rozalia Oleśkiewiczowa, panna
córka wójta
Wincenty Stanirowski dyrektor szkoły
i Barbara Gałdzina ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Józef Jędrzejczyk i Marianna
Makuzianka z Radomska
Wincenty Stamirowski i Rozalia
Luboszczeńska wdowa z Radomska
Józef Szymański i ur. Marianna
Błońska
Stanisław Ciupieński i Katarzyna
Widerakowiczowa, oboje z Radomska
Wojciech Widerak i Katarzyna
Romanka z Bobrów
ks. Ignacy Domański i ur. Teresa
Piotrkowska z Gosławic
ucz. Stefan Kurowski i Elżbieta
Nowacka, oboje z Radomska
Kacper Suchos z Bogwidzowów i
Ewa Leśniaczka z Piaszczyc
ucz.Wojciech Marszał z
Bogwidzowów i Marianna
Mietkiewiczowa
Augustyn Plutecki i sł. Rozalia
Oleszkiewiczowa, oboje z Radomska
Ignacy
Domański
234v
Ignacy
Domański
234v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Kacper
Moczeński
Kacper
Moczeński
Kacper
Moczeński
Wojciech
Wołoszowicz
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235v
Andrzej
Siudziński
235v
Strona
235v
1773
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4590
10.01
Agnieszka
pr. Stanisław i Petronela [nie
Stobiecko
szl. Aleksander Jordan żołnierz i
Ignacy
313
4591
10.01
Kacper
podano nazwiska]
pr. Adam i Marianna Kipigroch
Miejskie
Stobiecko
Miejske
Radomsko
4592
10.01
Kacper
ucz. Tomasz i Teresa Kozak
4593
11.01
bliźnięta:
Agnieszka i
Marianna
ucz. Sebastian i Marianna
Dziatkiewicz
Folwarki
4594
12.01
Agnieszka
4595
28.01
Agnieszka
pr. Andrzej i Gertruda Laczek
(Żaczek)?
ucz. Walenty i Agnieszka
Szymczak
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
4596
31.01
Marianna
pr. Paweł i Gertruda Jędrzejczyk
Piaszczyce
4597
31.01
Błażej
pr. Tomasz i Zofia Zatoń
Szczepocice
4598
4.02
Agata
pr. Antoni i Petronela Kornas
Grzebień
4599
25.02
Maciej
Orzechów
4600
2.03
Helena
pr. Franciszek i Katarzyna
Rylich (?)
sł. Wojciech i Ewa Rusek
4601
7.02
bliźnięta:
Apolonia i
Scholastyka
pr. Józef i Helena Laczek
Kietlin
4602
7.02
Błażej
ucz. Wojciech i Marianna Ościk
Bogwidzowy
4603
2.02
Błażej
sł. Wincenty i Marianna
Radomsko
Radomsko
Marianna Minkiewiczowa
Antoni Depta i Marianna
Szewczykowa, oboje ze Stobiecka
ucz. Kazimierz Trąbski i ucz. Salomea
Zawodzińska, oboje z Radomska
ks. Wojciech Wołoszowicz i ucz.
Elżbieta Szymańska
ucz. Stefan Kurowski rajca i
szl. Marianna Minkiewiczowa
pr. Józef Jędrzejczyk i Elżbieta
Borkowa, oboje ze Stobiecka
ucz. Jan Ciupa ze Stobiecka i
Katarzyna Iwankowiczowa panna z
Radomska
pr. Franciszek Michałczak z Kuchar i
Marianna Poteralina z Piaszczyc
ucz. Franciszek Widerak kawaler i
Agnieszka Borkowna panna, oboje z
Radomska
pr. Krzysztof Bartnicki z Grzebienia i
sł. Katarzyna Widerakowa z
Radomska
pr. Mikołaj Krakowiak i Marianna
Młodzieńska, oboje z Orzechowa
ucz. Hiacynt Szymczak ze Stobiecka i
Marianna Bałutka z Zakrzewka
pr. Grzegorz Wolborszczak i
Petronela Pogonikowa, oboje z
Kietlina
pr. Walenty Kaczmarczyk z Płoszowa
kawaler i Katarzyna Wyrzatowa z
Okrajszowa
ucz. Klemens Sadawa z Cerkawizny i
Zofia Marszalonka z Bogwidzowów
sł. Józef Stachoski kupiec i Agnieszka
Domański
Ignacy
Domański
Andrzej
Siudziński
Ignacy
Domański
235v
235v
235v
Ignacy
Domański
Andrzej
Siudziński
235v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
235v
235v
235v
Andrzej
Siudziński
235v
Ignacy
Domański
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
235vk
235vk
236
Andrzej
Siudziński
Wojciech
236
236
314
Kozłowscy
ucz. Bonawentura i Agnieszka
Szczepanik
Stobiecko
ucz. Mikołaj i Marianna Cichuta
Zakrzowek
pr. Stanisław i Gertruda
Wieczorek
pr. Ignacy i Katarzyna Jedynak
Radomsko
Józef
pr. Dominik i Katarzyna
Pieszczek
sł. Tomasz i Marianna Starostka
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
28.03
Józef Jan
szl. Filip i Ludwina Tellemberg
4611
28.03
pr. Wojciech i Małgorzata
Martela
4612
29.03
4613
4.04
Franciszek z
Paoli
Wojciech
Franciszek z
Paoli Krystian
Marianna
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
4614
4.04
Wincenty
4615
4.04
Katarzyna
4616
5.04
Wincenty
4617
5.04
4618
4619
4604
2.02
Paweł
4605
2.02
4606
2.02
Franciszek
Salezy
Marianna
4607
2.02
Błażej
4608
10.02
Apolonia
4609
20.03
4610
ucz. Franciszek i Krystyna
Kwiatkowscy
ucz. Maciej i Agnieszka
Stępniowie
pr. Antoni i Marianna
Pawełkowie
ucz. Kacper i Urszula Suchos
Strzałków
Radomsko
Radziechowice
Strzałków
Bogwidzowy
Wincenty
pr. Tomasz i Magdalena
Iwankowicz
ucz. Michał i Petronela Gawenda
Strzałków
Bogwidzowy
6.04
Wincenty
ucz. Walenty i Marianna Kusek
Stobiecko
8.04
Wojciech
pr. Wojciech i Anna Wolscy
Strzałków
Borkowa, oboje z Radomska
Antoni Zbrojka i Marianna
Lichocianka, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Jacenty Bałucki i Teresa Zieleńska,
oboje z Zakrzowka
Mikołaj Kisiołek i Katarzyna
Widerakoska z Radomska
Antoni Iwankowicz i Barbara
Kłodoska ze Strzałkowa
sł. Leonard Adamkiewicz i
Franciszka Królikowiczowna
sł. Stefan Kuros i Marianna Ościkowa
z młyna Borowe
ks. Jan Langwald i Marianna
Więckoska panna z Ładzic
Wojciech Wolski ze Strzałkowa i
Elżbieta Podolska z Radomska
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Jan Stefanowicz i Krystyna
Lewandowiczowa, oboje z Radomska
pr. Grzegorz Mrozian z Ładzic i
Helena Kaliszowka panna z
Radziechowic
pr. Jan Kłodos i Marianna Woźniczka
ze Strzałkowa
ucz. Tomasz Cichuta i Gertruda
Purolina, oboje z Bogwidzowów
ucz. Antoni Woźniczki i Zofia
Iwankowiczowa, oboje ze Strzałkowa
sł. Paweł Lewiński z Radomska i
Marianna Cichucina z Zakrzewka
ucz.Walenty Kipigroch i Krystyna
Lewandowiczowa z Radomska
Michał Pajęcki i Anana Studzińska,
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
236
236
236
236
236
236
236
236v
236v
236v
236v
236v
236v
236v
236v
236v
315
4620
10.04
Wojciech
pr. Andrzej i Gertruda Sobieraj
Strzałków
4621
10.04
11.04
sł. Augustyn i Apolonia Pluteccy
uwaga: wypis 20.01 1810 r.
ucz. Paweł i Marianna Kowalik
Radomsko
4622
Agnieszka (?)
Politianna
Piotr
Stobiecko
4623
11.04
Agnieszka
pr. Marcin i Łucja Węgrzyn
Orzechów
4624
25.04
Marek
pr. Maciej i Katarzyna Zatoń
Szczepocice
4625
28.04
Marek
pr. Wojciech i Agnieszka Mucha
Radziechowice
4626
29.04
Filip
Radomsko
4627
4.05
4628
8.05
Florian
Stanisław
Katarzyna
Sieneńska
ucz. Bonawentura i Agnieszka
Broszkiewicz
ucz. Franciszek i Gertruda
Gawlaczek
ucz. Tomasz i Marianna Wolscy
4629
8.05
Katarzyna
pr. Paweł i Dorota Bernat
Szczepocice
4630
20.05
pr. Wojciech i Gertruda Nowak
Bartodzieje
4631
27.05
Jan
Nepomucen
Urban
ucz. Sebastian i Marianna Wojtal
Szczepocice
4632
1.06
Feliks
pr. Piotr i Petronela Janik
Kietlin
4633
1.06
Feliks
Radziechowice
4634
2.06
Piotr
ucz. Kacper i Magdalena
Woźniak
ucz. Wojciech i Urszula
Banasiewicz
4635
16.06
Antoni
ucz. Andrzej i Marianna Karasek
Stobiecko
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
oboje ze szpitala
ks. Andrzej Siudziński i sł. Rozalia
Oleskiewiczowa z Radomska
ucz. Kazimierz Trąbski i Agnieszka
Borkowna, oboje młodzi
ucz. Jan Kowalik i Anastazja Zbroina,
oboje ze Stobiecka
sł. Tomasz Gałwa ze Stobiecka
Miejskiego i Marianna
Minkiewiczowa z Radomska
ucz. Walenty Kipigroch i Marianna
Szczepańska
pr. Bonawentura Laczek i Zofia
Walaszczykowa z Radziechowic
ucz. Leonard Adamkiewicz i ucz.
Anna Wąsikowiczowa, mieszczanie
Jan Ciupiński i Franciszka Wolska,
oboje ze Stobiecka
ucz. Tomasz Zbroja i Katarzyna
Kozakowka, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Wojciech Widerak i Ewa
Zieleńska, oboje z Radomska
ucz. Paweł Lewiński z Radomska i
szl. Marianna Korycka z Bartodziej
ucz. Piotr Grabarczyk i Zofia
Zatońska ze Szczepocic
pr. Mateusz Kowalczyk i Urszula
Cieciurzyna, oboje z Płoszowa
ucz. Jan Ciupa i Marianna Kuliśka,
oboje z Radziechowic
pr. Józef Jędrzejczyk z Młodzowych i
Marianna Chudkiewiczowa z
Radomska
ucz. Wincenty Staniroski i Marianna
Siudziński
Ignacy
Domański
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Ksawery
Ślósarski
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
Ignacy
Domański
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Ignacy
Domański
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
236v
236v
236v
236v
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237v
237v
316
4636
27.06
Marianna
4637
1.07
Jan
4638
3.07
4639
4.07
4640
18.07
Antonina
Marianna
Józef
Kalasanty
Marianna
4641
25.07
Jakub
4642
1.08
Klara
4643
8.08
Klara
4644
10.08
Wawrzyniec
4645
12.08
Roch
4646
27.08
Augustyn
4647
1.09
Augustyn
4648
10.08
4649
10.08
bliźnięta:
Klara i
Marianna
Marianna
4650
15.08
4651
15.08
pr. Krzysztof i Pudicianna
Lewandowscy
pr. Marcin i Katarzyna
Kaczmarczyk
ur. Józef i Franciszka Ostrowscy
Strzałków
pr. Tomasz i Gertruda Jura
Płoszów
pr. Franciszek i Marianna z
Adamczyków Kulisiowie
Stanisław i Jadwiga z Bartników
Przerada
pr. Sebastian i Petronela z Ladów
Popiołkowie
pr. Grzegorz i Anna z Zatoniów
Wojtalowie
pr. Tomasz i Katarzyna z
Grzywińskich Woźniaczkowie
Marcin i Agnieszka z Dymisiów
Knap
pr. Piotr i Gertruda z Sasów
Zbroja
sł. Marcin Zbroja i Ludwika
Makaroszczanka, małżeństwo
pr. Piotr i Agata Kret
Radziechowice
Piaszczyce
Ładzice
Szczepocice
Radziechowice
Szczepocice
Orzechów
Stobiecko
Radziechowice
Radomsko
Szczepocice
sł. Wincenty i Małgorzata Ościk
Radomsko
Hiacynt
pr. Sebastian i Krystyna Koćwin
Szczepocice
Marianna
ucz. Antoni i Agnieszka
Szymczak
Stobiecko
Kuśnierzowka z przedmieścia
Stobiecko
Kazimierz Wolszczyk i Urszula
Białaszczykowka ze Strzałkowa
Wojciech Surmacki i Marianna
Sękoska z Radziechowic
ks. Ignacy Domański i ur. Marianna
Błońska z Radomska
pr. Piotr Ostojski i Marianna
Piwowarczykowa z Kietlina
Aleksy Kucharczyk i Marianna
Głowacka, wszyscy z Radziechowic
Wincenty Stamirowski i Katarzyna
Widerakowa, wszyscy ze Szczepocic
Kacper Woźniaczek i Marianna
Adamicka, wszyscy z Radziechowic
Tomasz Orzeniak i Krystyna
Wilkowka, wszyscy ze Szczepocic
Jan Orłowski i Marianna Krzanowska,
wszyscy z Orzechowa
ur. Florian Piestrzeński brat ks.
Szymona i ur. Katarzyna Wolska
Kacper Woźniaczek i Marianna
Kuliśka
Wincenty Stamirowski i Helena
Szymańska, wszyscy z Radomska
ucz. Lambert Adamkiewicz i
Katarzyna Widerakowa z Radomska
Wołoszowicz
Wojciech Janicki i Dorota
Oleśkiewiczowna z Radomska
Paweł Lewiński i Marianna
Dziatkiewiczowna
ks. Andrzej Siudziński i Helena
Szymańska z Radomska
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Andrzej
Siudziński
237v
237v
237v
237v
237v
237v
237v
237v
237v
237v
238
238
238
238
238
238
4652
15.08
Marianna
317
ucz. Tomasz i Małgorzata
Popiołek
pr. Jan i Gertruda Lochinia
Radomsko
4653
15.08
Roch
4654
5.09
Rozalia
Okrajszów
Lambert
pr. Krzysztof i Marianna
Kazimierczak
pr. Krzysztof i Marianna
Bartniccy
pr. Antoni i Marianna Mucha
4655
8.09
Mikołaj
4656
14.09
Radziechowice
4657
14.09
Lambert
pr. Piotr i Małgorzata Starostka
Szczepocice
4658
16.09
Lambert
ucz. Andrzej i Ewa Kuźnik
Bogwidzowy
4659
26.09
Tekla
pr. Grzegorz i Małgorzata Bałut
Młodzowy
4660
29.09
Michał
4661
29.09
Michał
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4662
2.10
Marianna
pr. Paweł i Marianna
Owczarczyk
sł. Stanisław i Salomea
Zawodzińscy
pr. Bonawentura i Zofia Ciupa
4663
13.10
Ludwik
sł. Błażej i Magdalena Surmaccy
Radomsko
4664
13.10
Łukasz
sł. Jan i Katarzyna Chudkiewicz
Radomsko
4665
17.10
Jadwiga
pr. Wawrzyniec i Marianna
Kłodosz
Wygoda
4666
28.10
Wacław
Hieronim
ur. Gabriel z Roxyc i Antonina z
Koczańskich Pągowscy
uwaga: chrz. z wody, udzielił o.
Kastus Krald, gwardian z
Saniki
Bartodzieje
Grzebień
Radziechowice
ks. Szymon Piestrzeński i Marianna
Makuzina z Radomska
sł. Walenty Nowacki z Radomska i
Marianna Bartkowka z Bartodziej
pr. Adam Matyska i Urszula
Olczykowa z Płoszowa
pr. Marcin Węgrzyn i Marianna
Klekotowka z Radomska
Kacper Kędra i Marianna Kuskuwka z
Radziechowic
sł. Józef Oleśkiewicz i jego siostra
Dorota
pr. Jan Justysiak z Rożnów i
Franciszka Królikowiczowa panna z
Radomska
pr. Józef Jędrzejczyk i Marianna
Bałutka z Zakrzówka
pr. Maciej Susiarczyk i Marianna
Krolowa ze Stobiecka Szlacheckiego
sł. Stanisław Borek i Dorota
Oleśkiewiczowna, oboje z Radomska
pr. Wojciech Mucha z Radziechowic i
Barbara Strzałkowska z Radomska
sł. Wojciech Janicki burmistrz i
sł. Anastazja Wąsikiewiczowa z
Radomska
sł. Paweł Lewiński i sł. Salomea
Zawodzińska, mieszczanie
sł. Stanisław Zawodziński i
Agnieszka Borkowna panna, oboje z
Radomska
ur. Maksymilian i Anna z
Tymowskich Jurscy
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
o. Kastus Kral
238
238
238
238
238
238
238v
238v
238v
238v
238v
238v
238v
238v
238v
4667
20.10
Wojciech
4668
[brak]
Łukasz
4669
25.10
Urszula
4670
25.10
Marianna
4671
30.10
Elżbieta
4672
4.10
4673
Radomska
sł. Łukasz i Jadwiga Wróbel
Radomsko
318
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Marianna
pr. Marcin i Elżbieta z Kuklów
Hutkowicz
Michał i Ewa ze Zbrojów
Kipigroch
Walenty i Katarzyna z Kubików
Borowiak
Walenty Cygan i Zofia
Woźnianka, małżeństwo
pr. Walenty i Marianna Paweł
Radomsko
4.10
Marianna
pr. Wincenty i Marianna Słomka
Radziechowice
4674
7.10
Franciszek
pr. Józef i Rozalia Klekowszczyk
Sucha Wieś
4675
25.10
Szymon Juda
ucz. Jakub i Marianna Cichuta
4676
1.11
Elżbieta
Wojciech i Gertruda Kłodos
Stobiecko
Miejskie
Strzałków
4677
7.11
Marianna
Jan i Marianna Oszczyk
Folwarki
4678
13.11
Teresa
Jakub i Marianna Szwedzik
Bartodzieje
4679
14.11
Łukasz
Stobiecko
4680
10.11
Andrzej
Szymon i Agnieszka z Borków
Małek
Kacper i Marianna Wieczorek
4681
20.11
Marianna
Józef i Ulianna Jakubowicz
Ładzice
4682
20.11
Andrzej
pr. Piotr i Marianna Pokora
Strzałków
Strzałków
Szczepocice
sł. Tomasz Starosta i Barbara
Borowikowa, panna, oboje z
Radomska
Paweł Ciwieński i Dorota
Oleśkiewiczowna
Józef Kulka i Barbara Borowikowa
Antoni Woźnicki i Gertruda
Grzewienszcznka ze Strzałkowa
Antoni Cygan i Urszula Adamkowa,
wszyscy z Radziechowic
Jan Kłodzik i Gertruda Grzywieńska,
wszyscy ze Strzałkowa
Kacper Woźniaczek i Gertruda
Kuliśka
Wincenty Stanierowski i Katarzyna
Widerakowiczowa z Radomska
Mikołaj Cichuta i Marianna
Kowalikowa z Zakrzowka
Antoni Paweł i Barbara Kłodoska,
wszyscy ze Strzałkowa
Józef Grabowski i Katarzyna
Widerakowa
Wincenty Stamierowski i Marianna
Korycka z Radomska
Franciszek Pawłaczok i Agnieszka
Borkowa, wszyscy ze Stobiecka
ks. Szymon Piestrzeński i Barbara
Strzałkowska ze Szczepocic
ur. Baltazar Więckowski i ur.
Antonina Bobrownicka, wszyscy z
Ładzic
Antoni Woźnicki i Urszula
Białasowka ze Strzałkowa
Andrzej
Siudziński
238v
Szymon
B.
(sic)
Szymon B.
238v
Szymon B.
238v
Szymon B.
238v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Szymon
Piestrzeński
Andrzej
Siudziński
Szymon B.
239
238v
239
239
239
239
239
239
Szymon B.
239
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
239
Andrzej
Siudziński
239
239
319
4683
21.11
Tomasz
Jan i Elżbieta Ciupińscy
Stobiecko
4684
21.11
Damazy
Katarzyna Żakowska, nieprawe
Ładzice
4685
28.11
Andrzej
Marcin i Marianna Kipigroch
Stobiecko
4686
28.11
Piotr
Klemens i Katarzyna Puchacz
Bartodzieje
4687
28.11
Andrzej
pr. Błażej i Katarzyna Smudziak
Strzałków
4688
28.11
Andrzej
pr. Marcin i Elżbieta Domagała
Strzałków
4689
28.11
Katarzyna
pr. Łukasz i Marianna Boruta
Radziechowice
4690
30.11
Barbara
sł. Wojciech i Agnieszka Kukla
Radomsko
4691
5.12
Grzegorz
Cerkawizna
4692
6.12
Mikołaj
ucz. Klemens i Kunegunda
Sadała
pr. Jan i Agnieszka Gzik
4693
6.12
Marianna
pr. Antoni i Marianna Nowaczyk
Piaszczyce
4694
7.12
Marianna
pr. Stanisław i Jadwiga Drygał
Orzechów
4695
7.12
Marianna
Zofia, ojciec nieznany
Bogwidzowy
4696
21.12
Ewa
Paweł i Krystyna Zbroja
Stobiecko
4697
21.12
Ewa
Kacper i Franciszka Dziegieć
Stobiecko
4698
22.12
Ewa
Błażej i Marianna Zbrozek
Bogwidzowy
4699
26.12
Ewa
Kacper i Katarzyna Kęsiorka
Radziechowice
Szczepocice
ks. Szymon Piestrzeński i Marianna
Szymczakowka
[nie podano]
Hiacynt Szymczak i Ewa Ruskowa z
Radomska
Hiacynt Bałut z Zakrzówka i szl.
Marianna Karocka z Bartodziej
pr. Jan Kłodos i Małgorzata Martilina,
oboje ze Strzałkowa
Antoni Iwankowicz i Barbara
Kłodowska ze Strzałkowa
Tomasz Jendryszek z Bogwidzowów i
Marianna Kowalszczanka z
Radomska
sł. Paweł Luciński i Marianna
Makuzina z Radomska
Kacper Kędra i Łucja Romanka z
Bobrów
pr. Wawrzyniec Zatoń i Katarzyna
Oleszkiewiczowna z Radomska
Łukasz Szewczyk i Marianna
Kowalka z Dmenina
Maciej N.[nie dokończono] i Salomea
Brzezińska z Orzechowa
Wincenty Stamierowski [matki
chrzestnej nie wymieniono]
Stefan Sałtys i Małgorzata Ościkowka
Wojciech burmistrz [bez nazwiska] i
Katarzyna Kuliśka z Radziechowic
Wincenty Stamirowski i Barbara
Barteczonka, wszyscy z Radomska
Piotr Zbrojka i Marianna Kuliska
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
239
239
239
239
239
239
239
239v
239v
239v
239v
239v
239v
239v
239v
239v
239v
4700
26.12
Jan
Wojciech i Agnieszka Kipigroch
Stobiecko
Paweł Wąsikiewicz i Apolonia Dryina
z Radziechowic
Wojciech
Wołoszowicz
239v
4701
26.12
Jan
Marcin i Elżbieta Kuśmierczyk
Stobiecko
26.12
Sebastian
pr. Andrzej i Małgorzata Jamron
Dąbrówka
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
239v
4702
Kazimierz Dziegieć i Franciszka
Ościkowka, wszyscy ze Stobiecka
Jan Sowa (?) i Jadwiga Miszkowka z
Dąbrówki
Strona
239v
239v
1774
320
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4703
5.01
Kazimierz
pr. Kacper i Katarzyna Zbroja
Stobiecko
4704
6.01
Daniel
Jan i Barbara Jackowscy
Kietlin
4705
6.01
Agnieszka
pr. Walenty i Łucja Kuźnik
Bogwidzowy
4706
6.01
Kacper
Marcin i Marianna Ciupa
Stobiecko
4707
4.01
Brygida
Folwarki
4708
4.01
Marianna
ucz. Józef i Franciszka
Korzeniowscy
ucz. Jan i Marianna Kowalik
4709
13.01
Paweł
Bogwidzowy
4710
14.01
Brygida
ucz. Tomasz i Franciszka
Cichuta
ucz. Błażej i Elżbieta Półrola
Bogwidzowy
4711
30.01
Marianna
pr. Stanisław i Barbara Starostka
Orzechów
4712
8.01
Brygida
ucz. Tomasz i Elżbieta Boruta
Bogwidzowy
4713
2.02
Marianna
Okrajszów
4714
2.02
Marianna
pr. Felicjan i Katarzyna
Błaszczyk
pr. Antoni Katarzyna Fiałkowscy
Kazimierz Trąbski i Anastazja
Ciupieńska ze Stobiecka
Franciszek Ostrowski i Salomea
Janicka z Kietlina
Wincenty Kuźnik i Salomea Janicka z
Bogwidzowów
Wojciech Janicki burmistrz i Jadwiga
Szymczakowa ze Stobiecka
ucz. Jan Kowalik ze Stobiecka i
Marianna Podolska z Radomska
ks. Andrzej Siudziński i ucz.
Anastazja Zbroina ze Stobiecka
Józef Jędrzejczyk z Młodzowych i
sł. Salomea Zawodzińska z Radomska
ucz. Wincenty Stamirowski i
Małgorzata Ziemska z Bogwidzowów
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
Barbara Kłodoszka ze Strzałkowa
Paweł Zbroja i Marianna Wolska ze
Stobiecka
pr. Wojciech Kowalczyk z Kietlina i
Anastazja Olczykowa z Ostoi
Andrzej Kłodos ze Szczepocic i
Marianna Graboszczanka z
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Szymon
Piestrzeński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Stobiecko
Szczepocice
239v
239v
239v
240
240
240
240
240
240
240
240
4715
20.02
Marianna
321
ucz. Łukasz i Małgorzata
Starostka
ucz. Tomasz i Teresa Kozak
Stobiecko
4716
22.02
Piotr
4717
22.02
Jan Kanty
ucz. Maciej i Marianna
Wiewiórowscy
pr. Bonawentura i Agnieszka
Adamczyk
Stobiecko
4718
1.03
Helena
4719
4.03
Kazimierz
pr. Baltazar i Zofia Lubasowie
Kietlin
4720
5.03
Kazimierz
Radomsko
4721
11.03
Grzegorz
sł. Sebastian i Franciszka
Chudkiewiczowie
pr. Jan i Anna Łysikowie
4722
17.03
Gertruda
pr. Marcin i Agnieszka Ciupa
Radziechowice
4723
17.03
Józef
Franciszek i Zofia Jurasikowie
Szczepocice
4724
19.03
Józef
pr. Piotr i Agnieszka Ścibak (?)
Szczepocice
4725
19.03
Gertruda
pr. Marek i Gertruda Szymczak
Radziechowice
4726
19.03
Józef
ucz. Józef i Brygida Królik
Stobiecko
4727
19.03
Józef
ucz. Maciej i Marianna Ościk
Radomsko
4728
24.03
Józef
Radomsko
4729
26.03
Marianna
sł. Stanisław i Marianna
Ciupińscy
ucz. Antoni i Łucja Woźniccy
4730
28.03
Leonard
pr. Szymon i Barbara Pukacz
Bartodzieje
Radomsko
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
Radomsko
Czerkawizny
Kacper Ciupa i Jadwiga Borkowa,
oboje ze Stobiecka
Paweł Liwiński i Marianna Makuzina
z Radomska
Wincenty Stamirowski i Marianna
Klekoska z Radomska
pr. Sebastian Koper i Gertruda
Królikowa, oboje ze Stobiecka
Szlacheckiego
Wojciech Widerak i Agnieszka
Olczykowka z Kietlina
sł. Józef Szczepański i Elżbieta
Wężykowska, oboje z Radomska
pr. Ignacy Depcik i Magdalena
Woźniakowiczowa, oboje z
Radziechowic
pr. Kacper Woźniak i Marianna
Kuliśka, oboje z Radziechowic
Wierzman i Stanisławowa [bez imion]
pr. Szymon Grabarczyk z Bobrów i
Katarzyna Papierniowka ze
Szczepocic
pr. Wincenty Stanczak z Radomska i
pr. Urszula Adamka z Radziechowic
ucz. Wincenty Stanczak i Rozalia
Gawlina ze Stobiecka
sł. Łukasz Dziatkiewicz i Gertruda
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
sł. Józef Stachowski i Helena
Szymańska, mieszczanie
Walenty Królikowicz i Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
Marcin Adamczak i Marianna
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Szymon
Piestrzyński
240
240
240
240
240
240
240
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
240
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Szymon
240v
240
240v
240v
240v
240v
240v
240v
4731
29.03
Marianna
322
pr. Wincenty i Marianna
Brzuchała
pr. Józef i Agnieszka Jędrzejczyk
4732
29.03
Józef
4733
3.04
4734
3.04
bliźnięta:
Franciszek z
Paoli i
Agnieszka
Agnieszka
4735
14.03
4736
Stobiecko
Młodzowy
ucz. Urban i Franciszka Małek
Stobiecko
pr. Łukasz i Magdalena Boruta
Radziechowice
Benedykt
Józef
sł. Józef i Marianna Stachowscy
Radomsko
4.04
Katarzyna
Sieneńska
sł. Paweł i Anna Pierzak
Radomsko
4737
5.04
Agnieszka
pr. Franciszek i Marianna Kapiga
Kietlin
4738
5.04
Wincenty
Sebastian i Zofia Zbroja
Stobiecko
4739
10.04
12.04
4741
15.04
pr. Dominik i Urszula Halak
(Malak)
ucz. Bonawentura i Helena
Urbanek
pr. Walenty i Teresa Zielińscy
Piaszczyce
4740
Katarzyna
Sieneńska
Katarzyna
Sieneńska
Wincnety
4742
15.04
Anastazja
Radomsko
4743
17.04
Agnieszka
burmistrz sł. Wojciech i Salomea
Janiccy
pr. Stanisław i Marianna Mucha
Radziechowice
4744
23.04
Wojciech
Teodor i Zofia Iwankowscy
Radomsko
Sucha Wieś
Zakrzewek
Bednarzowka z Bartodziej
pr. Paweł Gładysz i Marianna
Królikowka ze Stobiecka
Hiacynt Bałut z Zakrzewka i sł.
Katarzyna Widerakowa z Radomska
ucz. Antoni Cyganek i Joanna Ciupina
ucz. Franciszek Gawła i Elżbieta
Borkowa, wszyscy ze Stobiecka
Piestrzeński
Szymon
Piestrzeński
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Franciszek Dryja i Elżbieta
Pułrolanka, oboje z Radziechowic
ks. Melchior Wzdulski kanonik
chęciński i ur. Balbina Bogucka
chorążyna łomżyńska
sł. Paweł Lewiński i Magdalena
Oleszkiewiczowna panna, oboje z
Radomska
Leonard Krawczyk i Petronela
Piwowarczykowa, oboje z Kietlina
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
Elżbieta Borkowa ze Stobiecka
pr. Grzegorz Halak (Malak) z Kuchar
i Ewa Hanukuzka z Piaszczyc
sł. Paweł Lewiński z Radomska i
Małgorzata Pukaczka z Klekot
Rafał Korczaczek (?) kawaler i
Urszula Wieczorkowka, oboje z
Zakrzewka
sł. Józef Stachoski i sł. Salomea
Zawodzińska, oboje z Radomska
Wincenty Stanczak i Agnieszka
Studzieńska, oboje z Radomska
ucz. Paweł Lewiński i sł. Magdalena
Oleszkiewiczowna panna, oboje z
Radomska
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
240v
240v
240v
240v
240v
Andrzej
Siudziński
240v
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
240v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
241
240v
241
241
241
241
241
4745
23.04
323
Katarzyna
Marianna
Wojciech
ucz. Jan i Jadwiga Ochoccy
Radomsko
4746
24.04
pr. Tomasz i Teresa Kuźniccy
Radomsko
4747
30.04
pr. Antoni i Regina Depta
Bogwidzowy
1.05
Katarzyna
Sieneńska
Filip
4748
pr. Marcin i Dorota Wolscy
Strzałków
4749
7.05
Stanisław
Stanisław i Gertruda Sołtysowie
Radomsko
4750
8.05
4751
8.05
Katarzyna
Sieneńska
Stanisław
pr. Wincenty i Agnieszka
Owczarczykowie
pr. Michał i Małgorzata Przerada
Stobiecko
Szlacheckie
Szczepocice
4752
9.05
Stanisław
Radziechowice
4753
15.05
4754
21.05
Jan
Nepomucen
Zofia
4755
22.05
Grzegorz
pr. Stanisław i Marianna
Wędzonka
pr. Mikołaj i Franciszka
Krakowiec
ucz. Stefan i Jadwiga
Kuźnikowie
pr. Stanisław i Agnieszka Cieślik
4756
22.05
pr. Jan i Jadwiga Grabarczyk
Piaszczyce
4757
23.05
ucz. Marcin i Katarzyna Pajęccy
Radomsko
4758
24.05
Marianna
Magdalena de
Paris
bliźnięta:
Helena i
Maria
Magdalena de
Paris
Maria
Magdalena de
Paris
pr. Stanisław i Anna Boruta
Radziechowice
Orzechów
Radomsko
Ostoja
Józef Kukla i szl. Marianna
Więckowska z Radomska
sł. Wojciech Widerakowicz i
Agnieszka Adamkowiczowa z
Radomska
pr. Tomasz Cichuta i Gertruda
Pułrolna, oboje z Bogwidzowów
pr. Franciszek Kłodosik i Elżbieta
Wlaźlakowka, oboje ze Strzałkowa
ucz.Wojciech Marczyk i sł. Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
ucz. Wincenty Stańczyk i Marianna
Hudkiewiczowa z Radomska
sł. Stanisław Ciupiński z Radomska i
Marianna Bałudowa ze Szczepocic
pr. Franciszek Dryja i Agnieszka
Kipigrochowa ze Stobiecka
pr. Seweryn Ambrozik i Zofia
Miedzińska z Orzechowa
sł. Maciej Ościk i Marianna Bałutowa
z Zakrzewka
pr. Antoni Jura z Płoszowa i
Agnieszka Borkowa panna z
Radomska
pr. Wincenty Mrówka z Piaszczyc i
Franciszka Sikorzanka z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
241
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241v
Andrzej
Siudziński
241v
ks. Wincenty Stobiecki i
ur. Marianna Więckowska panna
Andrzej
Siudziński
241v
ucz. Florian Piestrzeński z Mstowa i
Elżbieta Purolanka z Radziechowic
Andrzej
Siudziński
241v
324
4759
29.05
Feliks
sł. Stefan i Regina Kuras
Radomsko
4760
2.06
Filip Nereusz
pr. Ignacy i Łucja Papierniak
Papiernia
4761
2.06
Filip Nereusz
Brodowe
4762
5.06
4763
7.06
4764
8.06
4765
20.06
Antoni z
Padwy
Antoni z
Padwy
Antoni z
Padwy
Jan Chrzicicel
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Borowieccy
ucz. Jakub i Zofia Kosmarscy (?)
4766
21.06
Marianna
szl. Mikołaj i Teresa Ciesielscy
Klekowiec
4767
12.06
13.06
4769
13.06
pr. Błażej i Franciszka
Przeradowie
pr. Franciszek i Ewa
Kowalikowie
pr. Ambroży i Zofia Malec
Szczepocice
4768
Orzechów
4770
17.06
syn [imienia
nie podano]
Antoni z
Padwy
Antoni z
Padwy
Grzegorz
Aleksy i Marianna Koziarscy
Radomsko
4771
18.06
pr. Jan i Róża Saternowie
Szczepocice
4772
13.06
30.06
pr. Benedykt i Marianna
Poruczniakowie
ucz. Stefan i Apolonia Zbroja
Piaszczyce
4773
Antoni z
Padwy
Antoni z
Padwy
Marianna
4774
19.06
Jan Chrzciciel
4775
24.06
Jan Chrzciciel
pr. Grzegorz i Elżbieta
Sarneckich (?)
pr. Łukasz i Klara Urbaniak
ucz. Jan i Marianna
Kowalikowie
ucz. Marcin i Katarzyna
Chorubscy
sł. Maciej i Marianna Szabloscy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radomsko
Okrajszów
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Ładzice
Stanisław Zawodziński i Agnieszka
Borowikowna panna z Radomska
sł. Wojciech Ościk młynarz i Ewa
Zielińska z Radomska
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
Franciszka Wolska ze Stobiecka
Marcin Ciupiński i Jadwiga
Kipigrochowa ze Stobiecka
ks. Andrzej Siudziński i sł. Agnieszka
Adamkiewiczowa z Radomska
ucz. Andrzej Bednarski i Apolonia
Plutecka, oboje z Radomska
Paweł Lewiński i Zofia Studnikoska,
oboje z Radomska
Wojciech Janicki burmistrz i
Katarzyna Widerakowa, oboje z
Radomska
pr. Wojciech Śpiewak z Widzowa i
Gertuda Zatoniowka ze Szczepocic
pr. Błażej Krawczyk i i Urszula
Krawczykowa z Okrajszowa
Wincenty Stańczyk z Radomska i
Marianna Chrzanowska z Orzechowa
sł. Paweł Lewiński i Marianna
Kuklina z Radomska
Wojciech Widerak z Radomska i
Gertruda Wieczorkowa ze Szczepocic
ur. Grzegorz Rzepecki i Marianna
Kulawianka z Piaszczyc
Ambroży Zbroja i Łucja Karaskowa
ze Stobiecka
sł. Paweł Lewiński i Marianna
Makuzionka, oboje z Radomska
Wincenty Stańczyk nauczyciel i
Anastazja Tomaszowka panna z
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
241v
242
242
325
4776
26.06
Marianna
pr. Wawrzyniec i Franciszka
Wolborscy
pr. Wincenty i Zofia Lubas
4777
26.06
Jan Chrzciciel
4778
26.06
Marianna
ucz. Walenty i Gertruda
Starostka
Buławy
Pustkowie
Stobiecko
Miejskie
4779
2.07
Marianna
pr. Józef i Marianna Prochowscy
Ładzice
4780
6.07
Elżbieta
ucz. Jakub i Łucja Cichuta
Bogwidzowy
4781
9.07
Małgorzata
sł. Jakub i Barbara Strzałkowscy
Radomsko
4782
13.07
Małgorzata
Szczepocice
4783
16.07
Marianna
pr. Szymon i Agnieszka
Grabarczyk
pr. Maciej i Barbara (?) Nowak
4784
24.07
Anna
pr. Antoni i Teresa Koper
4785
24.07
Anna
ucz. Marcin i Ludwika Zbroja
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4786
26.07
Jakub
pr. Antoni i Marianna Adamek
Radziechowice
4787
28.07
Jakub
ucz. Tomasz i Marianna Wolscy
4788
6.08
Dominik
4789
10.08
Zuzanna
ucz. Bartłomiej i Elżbieta
Popiołek
pr. Piotr i Jadwiga Ościk
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Dąbrówka
4790
13.08
Roch
4791
4.08
Dominik
pr. Małgorzata Sztabarszczanka,
ojciec nieznany
sł. Ludwik i Elżbieta Barteccy
Piaszczyce
Bartodzieje
Szczepocice
Radomsko
dworu w Sanikach
ucz. Jan Latosiński i pr. Marianna
Hojawianka z Piaszczyc
pr. Mikołaj Ciekutka z Folwarków i
ucz. Marianna Janickowa z Radomska
ucz. Hiacynt Wolski ze Stobiecka i
Marianna Hudkowszczowa z
Radomska
sł. Jan Słabikowski z Radomska i Ewa
Prochowska z Ładzic
Jan Słabikowski organista i ucz.
Urszula Szahosowa z Bogwidzowów
sł. Wojciech Janicki i sł. Helena
Szymańska, mieszczanie
pr. Jan Saternus i Małgorzata
Szewczykowa ze Szczepocic
pr. Andrzej Purola z Bogwidzowów i
Marianna Domgalanka z Zakrzowa
sł. Maciej Marczyk z Radomska i
Marianna Zielońska z Zakrzowka
sł. Paweł Lewiński i Marianna
Ościkowa, oboje z Radomska
pr. Kacper Woźniaczek z
Radziechowic i Elżbieta Ciupina ze
Stobiecka
ucz. Andrzej Sęczek i Regina
Kuliszanka ze Stobiecka
szl. Józef Giżycki sługa kościelny i
Ewa Zielińska z Radomska
Kacper Wieczorek z Zakrzewka i
Katarzyna Kucharszczanka z
Zakrzewka
pr. Jan Gąsiorek z Łęgu i sł. Barbara
Strzałkowska z Radomska
sł. Paweł Liwiński i ur. Anna
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
242
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
242
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
326
4792
15.08
Marianna
Józef i Jadwiga Kulisiowie
Radziechowice
4793
15.08
Marianna
pr. Jakub i Małgorzata Kowalscy
Radziechowice
4794
28.08
Rozalia
pr. Walenty i Balbina Ciupa
Radziechowice
4795
28.08
Rozalia
ucz. Maciej i Elżbieta Szymczak
4796
30.08
Zuzanna, ok.
22 lat
konwersja z juadizmu
Stobiecko
Miejskie
Saniki
4797
21.08
szl. Filip i Ludwina Telemberg
4798
26.08
Hiacynt
Wawrzyniec
Hiacynt
sł. Kazimierz i Gertruda Martela
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4799
24.08
Bartłomiej
pr. Jan i Jadwiga Siedlarzowie
Piaszczyce
4800
1.09
Rozalia
pr. Jan i Marianna Królowie
4801
21.09
Mateusz
4802
8.09
Marianna
pr. Mateusz i Marianna
Mielczarzowie
pr. Ignacy i Katarzyna Jedynak
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
4803
10.09
Joachim
sł. Józef i Marianna Popiołek
Radomsko
4804
18.09
Lambert
Radomsko
4805
25.09
Tekla
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Marczyk
pr. Jan i Regina Koper
4806
25.09
Michał
ucz. Sebastian i Marianna
Domagalscy
4807
25.09
Justyna
pr. Piotr i Marianna
Strzałków
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Płoszów
Wrzińska (?) z Radomska
Kacper Ciupiński i Katarzyna
Szymczakowka młodzi ze Stobiecka
Wojciech Król z Łękińska [matki
chrzestnej nie podano]
Jan Saska i Magdalena
Woźniaczkowa z Radziechowic
Michał Cichuta z Bogwidzowów i
Ewa Kulisiowa ze Stobiecka
ur. Antoni Paciorkowski burgrabia
piotrkowski i ur. Antonina Pągowska
regenstissa sieradzka z Sanik
Józef Giżycki zakrystian i Małgorzata
Kamińska z Radomska
ucz. Kazimierz Trąbski kawaler i
sł. Katarzyna Koskowa, oboje z
Radomska
pr. Wawrzyniec Ostojczyk i
Katarzyna Kaczmarzowna z Płoszowa
sł. Leonard Adamkiewicz i Julianna
Joskiewiczowna z Radomska
ucz.Walenty Królikowicz z Radomska
i Gertruda Woźnicka ze Strzałkowa
ucz. Antoni Woźnicki ze Strzałkowa i
pr. Marianna Bałutka z Zakrzewka
Józef Oleśkiewicz kawaler i Zofia
Królikowiczowa z Radomska
sł. Wojciech Widerak i Katarzyna
Oleszkiewiczowna panna z Radomska
sł. Maciej Marczyk i Marianna
Giżycka, oboje z Radomska
ucz. Mikołaj Szwedzik kawaler i
sł. Salomea Zawodzińska, oboje z
Radomska
pr. Grzegorz Piwowarczyk z Kietlina i
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
242v
Sztudniarczyk
327
4808
28.09
Marianna
ucz. Kacper i Marianna Kulisz
Radomsko
4809
6.10
Franciszek
Brunon
sł. Paweł i Marianna Jakubowscy
Radomsko
4810
9.10
Franciszek
Strzałków
4811
17.10
Łukasz
pr. Sebastian i Małgorzata
Błędny
pr. Lambert i Petronela Starostka
4812
29.10
Urszula
4813
20.10
Wojciech
4814
24.10
Jan Kanty
4815
23.10
4816
pr. Szymon i Marianna
Kowalczykowie
pr. Józef i Róża Klekowscy
młyn Wrony
Okrajszów
Sucha Wieś
Płoszów
Urszula
pr. Franciszek i Ewa
Leśnikowscy (?)
pr. Piotr i Marianna Ostojscy
20.11
Salomea
pr. Stanisław i Jadwiga Przerada
Szczepocice
4817
23.10
Jan Kanty
Kazimierz i Katarzyna Popiołek
Radziechowice
4818
6.11
Leonard
pr. Michał i Teresa Kaszubara
Ładzice
4819
7.11
Leonard
4820
17.11
Klemens
ucz. Maciej (Mateusz)? i
Magdalena Mucha
pr. Jakub i Anastazja Królowie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
4821
17.11
Stanisław
Kostka
ucz. Antoni i Zofia Gaziowie
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
Marianna Kazimierczykowa z
Okrajszowa
sł. Paweł Lewiński krawiec i
Agnieszka Borkowna panna, oboje z
Radomska
sł. Wojciech Janicki burmistrz i
Marianna Stachowska, oboje z
Radomska
Tomasz Bialasek i Barbara Kłodoska
ze Strzałkowa
pr. Wawrzyniec Kłodos z Wygody i
Ewa Zielińska żebraczka
pr. Jakub Krawczyk i Agnieszka
Kowalikowa z Okrajszowa
sł. Wojciech Widerak i Magdalena
Oleszkiewiczowna, oboje z Radomska
pr. Jan Buchaj i Jadwiga
Grabarczykowa z Piaszczyc
Benedykt Kozek z Radomska i
Petronela Piwowarczykowa z Kietlina
pr. Marcin Węgrzyn z Orzechowa i
sł. Katarzyna Oleśkiewiczowna z
Radomska
ucz. Józef i Marianna Giżyccy
żebracy
ur. Wojciech Chrynicki ekonom z
Ładzic i Marianna Szymańska panna z
Radomska
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
Brygida Królikowa ze Stobiecka
ur. Józef Giżycki żebrak i ucz.
Julianna Szadkiewiczowna z
Radomska
ucz. Maciej Kaczanowski z Mstowa i
Małgorzata Łęskowa ze Stobiecka
Siudziński
Andrzej
Siudziński
242v
Wojciech
Wołoszowicz
242v
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
243
243
243
243
243
243
243
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
243
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
243
Wojciech
Wołoszowicz
243
243
243
328
4822
21.11
Marianna
pr. Wawrzyniec i Helena
Więckowie
pr. Antoni i Agnieszka Mucha
Szczepocice
4823
23.11
Katarzyna
4824
12.12
Mikołaj
ucz. Paweł i Petronela
Kipigrochowie
Stobiecko
4825
14.12
Barbara
pr. Piotr i Gertruda Ostojscy
Zawada
4826
15.12
Tomasz
pr. Ignacy i Marianna Poterała
Piaszczyce
4827
30.11
Katarzyna
pr. Tomasz i Zofia Zatoń
Szczepocice
4828
30.11
Katarzyna
pr. Andrzej i Elżbieta Cygan
Radziechowice
4829
25.12
Stefan
Piaszczyce
4830
19.12
Tomasz
pr. Wincenty i Marianna
Mrowczakowie
sł. Paweł i Anna Wąsikowicz
4831
20.12
Tomasz
ucz. Andrzej i Róża Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
Radomsko
ucz. Józef Giżycki i Marianna
Gurkiewiczowa wdowa z Radomska
sł. Józef Szymański i Gertruda
Kowalowska z Radomska
Walenty Nowacki z Radomska i
Małgorzata Leskowa ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Adam Białyska z Ostoi i Łucja
Jędrychowa z Ostoi
pr. Maciej Poterała i Marianna
Domagalanka z Kuchar
pr. Bartłomiej Saternus kawaler i
Jadwiga Nyszkowska ze Szczepocic
ucz. Grzegorz Krasicki i ur. Marianna
Giżycka żebraczka z Radomska
pr. Łukasz Szewczyk z Kietlina i
Justyna Cieślikowa z Piaszczyc
sł. Krzysztof Pietronik i Apolonia
Plutecka z Radomska
ucz. Mikołaj Kisiołek z
Bogwidzowów i ucz. Marianna
Kowalikowa ze Stobiecka Miejskiego
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
243
243
243
243v
243v
243v
243v
243v
243v
243v
1775
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4832
1.01
Stefan
Szczepocice
4833
1.01
Anastazja
pr. Marianna Sztawarszczanka,
ojciec nieznany
ucz. Antoni i Zofia Cyganek
4834
3.01
Marianna
4835
4.01
Marcianna
sł. Wincenty Ościk i sł. Barbara
Strzałkowska, oboje z Radomska
ucz. Stefan Sałtys i Anna Twardoska,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
sł. Stanisław Borek i sł. Salomea
Janicka, oboje z Radomska
ur. Adam Pytowski i ur. Zofia
Pytowska, oboje z Zalesiczek
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
sł. Wojciech i Katarzyna
Widerak
ur. Stanisław i Katarzyna
Arkauscy
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Orzechów
Strona
243v
243v
243v
243v
329
4836
5.01
Marianna
ucz. Piotr i Marianna Kozak
Stobiecko
Miejskie
4837
9.01
Brygida
ucz. Krzysztof i Helena Sęk
Stobiecko
Miejskie
4838
12.01
Brygida
pr. Kacper i Magdalena Woźniak
Radziechowice
4839
12.01
Brygida
ucz. Błażej i Ewa Małek
4840
11.01
sł. Józef i Helena Szymańscy
4841
16.01
bliźnięta:
Baltazar
junior
Kacper senior
Agnieszka
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
pr. Jan i Franciszka Urbańczyk
Bartodzieje
4842
17.01
Antoni
Radomsko
4843
18.01
Agnieszka
sł. Szymon i Marianna
Adamkiewicz
ucz. Andrzej i Ewa Popiołek
4844
19.01
Agnieszka
ucz. Paweł i Marianna Kowalik
4845
21.01
Agnieszka
pr. Bartłomiej i Gertruda Król
4846
21.01
Agnieszka
4847
8.02
Apolonia
pr. Krzysztof i Pudicjanna
Iwankowicz
pr. Bartłomiej i Marianna Gawła
4848
13.02
Apolonia
sł. Grzegorz i Zofia [...]poskich
Radomsko
4849
23.01
Sebastian
sł. Maciej i Gertruda Sękowscy
Radomsko
4850
23.01
Agnieszka
Marianna
sł. Leonard i Agnieszka
Adamkiewiczowie
Radomsko
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Strzałków
Radziechowice
ucz. Andrzej Sęk i Marianna
Kowalakowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Sebastian Zbroja i Katarzyna
Kozakowka panna, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Aleksy Gawlaczek kawaler i
Urszula Adamkowiczowa wdowa,
oboje z Radziechowic
pr. Aleksy Gawlaczek i Agnieszka
Mathowa ze Stobiecka Miejskiego
sł. Wojciech Janicki burmistrz i
sł. Salomea Zawodzińska z Radomska
sł. Józef Oleśkiewicz kawaler i szl.
Marianna (?) Więckowska z Ładzic
sł. Wojciech Marczyk i sł. Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
ur. Józef Giżycki i Ewa Zielińska
żebracy
Aleksy Gawlak i Urszula
Adamkiewiczowa z Radziechowic
ucz.Walenty Kipigroch i Elżbieta
Zawadzka, oboje ze Stobiecka
Wincenty Niemczyk i Petronela
[...]ska ze Stobiecka
pr. Antoni Woźnicki kowal ze
Strzałkowa i Marianna Paulowa
sł. Wojciech Widerak i Rozalia
Chmielarczykowa z Radomska
sł. Stanisław Zawodziński i ur. Anna
Wozińska z Radomska
sł. Paweł Liwiński i Magdalena
Oleśkiewiczowna, oboje z Radomska
ks. Wincenty Stobiecki i sł. Marianna
Sztachowska kupcowa z Radomska
Andrzej
Siudziński
244
Andrzej
Siudziński
244
Andrzej
Siudziński
244
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
244
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244v
244v
330
4851
26.01
Marianna
pr. Kacper i Katarzyna Kęderka
Radziechowice
4852
26.01
Józef
pr. Franciszek i Helena Reszka
Radziechowice
4853
28.01
4854
19.02
Jan
Chryzostom
Walenty
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
4855
19.02
Apolonia
ucz. Walenty i Agnieszka
Szymczak
pr. Piotr i Małgorzata
Starostkowie
Walenty i Petronela Pukaczyk
4856
2.03
Kazimierz
ucz. Tomasz i Agnieszka Zbroja
4857
3.03
Kazimierz
pr. Grzegorz i Małgorzata Bałud
Stobiecko
Miejskie
Młodzowy
4858
3.02
Agata
Radomsko
4859
4.02
Błażej
sł. Wincenty i Marianna
Gozdowscy
sł. Franciszek i Katarzyna
Widerak
4860
4.02
Błażej
ucz. Józef i Marianna Szymczak
4861
11.02
Walenty
4862
16.02
Walenty
pr. Wawrzyniec i Marianna
Nowakowie
sł. Jan i Krystyna Szablowscy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4863
3.03
bliźnięta:
Kazimierz i
Franciszka
ucz. Tomasz i Apolonia
Bednarczyk
Sucha Wieś
4864
10.03
Gertruda
pr. Roch i Katarzyna Kluzka
Zakrzewek
4865
8.03
Franciszka
Bogwidzowy
4866
12.03
Gertruda
ucz. Tomasz i Franciszka
Cichuta
pr. Jan i Marianna Wolscy
Bogwidzowy
Radomsko
Strzałków
pr. Piotr Gałwiaczek i pr. Agnieszka
Murszyna, oboje z Radziechowic
ucz. Józef Giżycki zakrystian i pr.
Agnieszka Soszczyna z Radziechowic
sł. Wojciech Janicki i Elżbieta
Ciupina ze Stobiecka
sł. Wincenty Ościk i Zofia
Królikiewiczowa z Radomska
sł. Paweł Liwiński i Katarzyna
Widerakowa z Radomska
ucz. Marcin Kipigroch i Jadwiga
Szymczakowa, oboje ze Stobiecka
Michał (?) Misiorczyk i Gertruda
Zajączka z Młodzowych
sł. Paweł Lewiński i sł. Małgorzata
Ościkowka, oboje z Radomska
sł. Stanisław Zawodziński z
Radomska i sł. Magdalena
Oleśkiewiczowna panna z Radomska
pr. Tomasz Łabajczyk z Zamościa i
ucz. Elżbieta Wałtysowa ze Stobiecka
ucz. Józef Giżycki i pr. Katarzyna
Kucharska z Zakrzewka
sł. Wincenty Nowelski żołnierz JKM i
sł. Agnieszka Królikowiczowa z
Radomska
ucz. Jan Domagałka kawaler i
Agnieszka Urbankowa z Folwarków
Walenty Królikiewicz i Róża
Klekowska z Radziechowic
pr. Andrzej Kłodomczak (?) i Jadwiga
Kłodacznka, oboje z Zakrzewka
sł. Paweł Lewiński i Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
pr. Tomasz Wlaźlak i Franciszka
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wincnety
Stobiecki
Wincnety
Stobiecki
244v
244v
244v
244v
244v
244v
244v
244v
244v
Wincnety
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Wincnety
Stobiecki
244v
Andrzej
Siudziński
245
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
245
244v
245
245
245
331
4867
6.03
Kazimierz
pr. Marcin i Helena
Kowalczykowie
Okrajszów
4868
15.03
Gertruda
ucz. Błażej i Małgorzata Zbroja
4869
17.03
Józef
pr. Lambert i Petronela Popiołek
4870
21.03
Marianna
4871
23.03
Gabriel
4872
23.03
Benedykt
ucz. Marcin i Marianna
Dziekciowa
ucz. Stanisław i Agata
Karaskowie
sł. Tomasz i Marianna Starosta
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
4873
26.03
Józef
sł. Jan i Helena Kosmalowie
Radomsko
4874
28.03
Gabriel
sł. Karol i Gertruda Bąblewscy
Radomsko
4875
28.03
Aleksander
4876
30.04
Filip
pr. Bonawentura i Agnieszka
Adamczakowie
sł. Paweł i Agnieszka Wolscy
4877
1.04
pr. Hiacynt i Ewa Nowaccy
4878
2.04
pr. Urban i Marianna Zielińscy
Zakrzewek
4879
2.04
Franciszek z
Paoli
Franciszek z
Paoli
Małgorzata
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
1750 (sic)
Piaszczyce
pr. Walenty i Julianna Pokora
Strzałków
4880
2.04
Franciszka
ucz. Łukasz i Katarzyna Cichuta
Bogwidzowy
4881
5.04
Wincenty
Ferreriusz
sł. Benedykt i Katarzyna Kosek
Radomsko
Sobierajowa, oboje ze Strzałkowa
pr. Paweł Jędrzejczyk z Piaszczyc i
Agnieszka Kowalczykowa z
Okrajszowa
ucz. Józef Giżycki żebrak i
Małgorzata Leszkowa ze Stobiecka
ucz. Jakub Cichuta i Elżbieta
Berkowa, oboje ze Stobiecka
ucz. Marcin Misiorek i Anastazja
Ciupianka z Bogwidzowów
pr. Walenty Ślęzak i sł. Marianna
Ościkowa z Radomska
sł. Paweł Liwiński i Barbara
Stronkowiczowa, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Trąbski i Magdalena
Oleskiewiczowa panna, oboje z
Radomska
sł. Wojciech Janicki i sł. Gertruda
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
ucz. Józef Giżycki i Marianna
Giżycka żebraczka z Radomska
sł. Ignacy Perliński kupiec i Ewa
Malowanka z Radomska
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
pr. Marianna Choielanka z Piaszczyc
Józef Szymański i Salomea Janicka,
oboje z Radomska
pr. Józef Starostka i Urszula
Bielusowka panna, oboje ze
Strzałkowa, młodzi
ucz. Józef Giżycki zakrystian i
Petronela Urbanczowka żebraczka ze
szpitala św. Ducha
ks. Andrzej Siudziński i Anna
Wąsikowiczowa z Radomska
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
245
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
245
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Stanisław
Przechlewski
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
245
245
245
245
245
245
245v
245v
245v
245v
245v
Andrzej
Siudziński
245v
Wojciech
Wołoszowicz
245v
4882
5.04
332
ucz. Michał i Petronela Cichuta
Bogwidzowy
pr. Paweł i Gertruda Jędrzejczyk
Piaszczyce
25.03
Wincenty
Ferreriusz
Wincenty
Ferreriusz
Marianna
4883
6.04
4884
pr. Wincenty i Łucja Ościk
Bobry
4885
9.04
Leonard
Bartodzieje
4886
9.04
Wojciech
pr. Marcin i Marianna [bez
nazwiska]
pr. Jakub i Urszula Krawczyk
4887
22.04
Marianna
ucz. Kacper i Katarzyna Zbroja
4888
8.04
Wincenty
ucz. Józef i Julianna Cichuta
4889
30.04
Jakub
ucz. Marcin i Agnieszka Knapik
4890
2.05
Monika
pr. Walenty i Teresa Zielińscy
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie (?)
Stobiecko
Miejskie
Zakrzewek
4891
2.05
Zofia
pr. Wawrzyniec i Helena Smułka
Radziechowice
4892
2.05
Zofia
pr. Kazimierz i Katarzyna Boruta
Radziechowice
4893
2.05
Stanisław
ucz. Lambert i Marianna
Gniatkowscy
Stobiecko
Miejskie
4894
21.05
Zofia (?)
pr. Jan i Franciszka Kędra
Szczepocice
4895
21.05
Zofia
Szczepocice
4896
22.05
Filip
pr. Wawrzyniec i Elżbieta
Leśniczek
pr. Michał i Marianna Zając
Młodzowy
4897
24.05
sł. Andrzej i Dorota Jarczyńscy
Radomsko
4898
6.06
Piotr Celestyn
Felicjan
Małgorzata
ucz. Andrzej i Gertruda Sęk
Stobiecko
Okrajszów
ucz. Tomasz Cichuta i Jadwiga
Borkowa, oboje z Bogwidzowów
ucz. Grzegorz Surmacki i sł. Marianna
Kasiarska (?), oboje z Radomska
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
Marianna Kędrzyna z Klekotowych
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
Marianna Bednarczanka z Bartodziej
ucz. Michał Cichuta i Regina
Depczyna, oboje z Bogwidzowów
sł. Paweł Liwiński i Gertruda
Kowalska, oboje z Radomska
Paweł Liwiński i Katarzyna
Oleszkiewiczowa
pr. Antoni Popiołek i Marianna
Borowikowa z Radziechowic
sł. Józef Szczepański i Magdalena
Oleśkiewiczowna panna z Radomska
sł. Andrzej Bednarski i Gertruda
Kowalska z Radomska
pr. Andrzej Kłodos ze Szczepocic i
sł. Magdalena Oleśkiewiczowa panna
z Radomska
Jakub Cichuta ze Stobiecka i
Magdalena Grabarczowszczanka z
Cerkawizny
pr. Wojciech Grabarczyk i Katarzyna
Chwiałkowska ze Szczepocic
Andrzej Bednarski i Barbara
Strzałkowska z Radomska
sł. Benedykt Kosek i Barbara
Strzałkowska z Radomska
Izydor Jarczyński z Pajęczna i Rozalia
Oleśkiewiczowna z Radomska
ucz. Andrzej Kipigroch i Marianna
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
245v
245v
245v
245v
245v
245v
245v
246
246
246
246
Wojciech
Wołoszowicz
246
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
246
246
246
246
246
Miejskie
333
4899
8.06
Małgorzata
ucz. Łukasz i Elżbieta Karasek
Stobiecko
Miejskie
4900
2.06
Grzegorz
Józef i Brygida Królik
4901
12.06
Antoni
pr. Stanisław i Marianna
Wędzonka
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
4902
13.06
Antoni
pr. Urban i Rozalia Nowak
Dąbrówka
4903
18.06
Julianna
pr. Marcin i Wiktoria Grabarczyk
Piaszczyce
4904
20.06
Antoni
pr. Roch i Regina Jędryszek
Ostoja
4905
22.06
Julianna
pr. Maciej i Regina Gorajakowie
4906
8.07
sł. Augustyn i Apolonia Pluteccy
4907
11.07
Elżbieta
Małgorzata
Jan z Dukli
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
4908
23.06
Jakub
4909
23.06
4910
Ładzice
Jakub
ucz. Sebastian i Marianna
Dziadkiewiczowie
pr. Bartłomiej i Agnieszka
Kałuzińscy
pr. Franciszek i Katarzyna Brelik
Folwarki
3.07
Marianna
pr. Franciszek i Rozalia Popiołek
Radziechowice
4911
3.07
Józef
ucz. Wojciech i Agnieszka
Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
4912
3.07
Marianna
4913
9.07
Małgorzata
ucz. Hiacynt i Franciszka
Wolscy
pr. Łukasz i Łucja Kukla
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Orzechów
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Jan Miłowski kawaler z
Zakrzewka i ucz. Marianna
Dziekciowa ze Stobiecka
Józef Giżycki zakrystian i Marianna
(?) Słabikowska (?) żebraczka
pr. Kacper Woźniaczek i
sł. Magdalena Oleśkiewiczowna
panna z Radomska
Józef Giżycki zakrystian i pr.
Katarzyna Kucharczanka z Zakrzewka
pr. Maciej Poterała z Kuchar i pr.
Marianna Studniarczykowa z
Płoszowa
pr. Łukasz Szewczyk z Kietlina i sł.
Katarzyna Widerakowa z Radomska
ucz.Józef Giżycki zakrystian i
sł. Marianna Kuźnikowa z Radomska
sł. Andrzej Bednarski kawaler i
Teresa Kuźnikowa, oboje z Radomska
Paweł Lewiński i sł. Salomea Janicka,
oboje z Radomska
Józef Szymański i Ewa Krynicka z
Ładzic
ucz. Józef Giżycki zakrystian i pr.
Marianna Chrzanowska z Orzechowa
pr. Mikołaj Cichuta i pr. Gertruda
Kowalczykowa z Radziechowic
ks. Andrzej Siudziński i ucz.
Marianna Kowalikowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Kazimierz Dziegieć i Katarzyna
Szymczakowa, oboje ze Stobiecka
pr. Walenty Kuźnik i Marianna
Siudziński
Andrzej
Siudziński
246
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
246
246
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
246v
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
246v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
246v
246v
246v
246v
246v
246v
246v
246v
246v
4914
23.06
Jakub
4915
13.07
4916
26.07
córka
[imienia nie
podano]
Piotr
4917
29.07
Marianna
4918
29.07
Jan
4919
29.07
4920
Magdalenka z Zakrzewka
Józef Szymański i szl. Ewa [...]
334
pr. Bartłomiej i Agnieszka
Kałuzińscy
pr. Walenty i Katarzyna
Kazimierczak
Ładzice
Piaszczyce
pr. Maciej Poterała i Regina
Jędrychowa z Kuchar
Bartłomiej i Katarzyna
Chujałkowscy (?)
sł. Jan i Marianna Ościk
Młodzowy
Radomsko
Marianna
sł. Błażej i Magdalena Surmaccy
uwaga: wypis 17.02 1810 r.
pr. Wojciech i Agnieszka Mucha
Radziechowice
29.07
Jan Gwalbert
sł. Jan i Zofia Strzałkowscy
Radomsko
4921
30.07
Marianna
sł. Wojciech i Elżbieta Podolscy
Radomsko
4922
1.08
Zuzanna
pr. Antoni i Apolonia Jura
Płoszów
4923
30.07
Kunegunda
pr. Wawrzyniec i Małgorzata
Zielińscy
Zakrzewek
4924
31.07
Ignacy
pr. Jan i Helena Szymczak
Radziechowice
4925
3.08
Stefan
Dominik
ur. Antoni i Salomea
Bobrowniccy
Ładzice
4926
7.08
Anna
Marianna (?)
Klara
kupiec sł. Józef i Marianna
Stachowscy
Radomsko
4927
7.08
Ignacy
ur. Michał i Apolonia Jurzyna
Stobiecko
ucz. Józef Giżycki zakrystian i
Gertruda Zajączka z Młodzowych
sł. Paweł Lewiński i Dorota
Jarczyńska, oboje z Radomska
ucz. Mikołaj Zaleski i sł. Marianna
Chudkiewiczowna, oboje z Radomska
ucz. Adam Kipigroch i Ewa
Smolarczykowa ze Stobiecka
sł. Stefan Miłakowski i Katarzyna
Widerakowa z Radomska
ucz. Kazimierz Trąbski kawaler i
pr. Katarzyna Rospęcka wdowa z
młyna Rospąd
pr. Antoni Ostojski z Płoszowa i
sł. Katarzyna Koskowa z Radomska
ucz. Mikołaj Cichuta z Folwarków i
sł. Katarzyna Widerakowa z
Radomska
pr. Andrzej Popiołek z Radziechowic
i sł. Barbara Strzałkowska z
Radomska
ks. Wincenty Stobiecki i
ur. Marianna ze Skąpskich Milkowska
z Dylowa
ks. Franciszek Moszyński prepozyt z
Lgoty i pisarz konsystorza i ur.
Justyna Stobiecka panna z Woli
Blakowej
szl. Wawrzyniec Dawidowicz i
Radomsko
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
246v
246v
246v
247
247
247
247
247
247
247
Wincenty
Stobiecki
247
Andrzej
Siudziński
247
Wincenty
Stobiecki
247
Andrzej
247
Wawrzyniec
Szlacheckie
335
4928
12.08
Wawrzyniec
pr. Marcin i Łucja Węgrzyn
Orzechów
4929
23.08
23.08
sł. Stanisław i Salomea
Zawodzińscy
pr. Jan i Katarzyna Bryja
Radomsko
4930
Hiacynt
Ludwik
Marianna
4931
23.08
Marianna
Szczepocice
4932
6.09
Joachim
pr. Helena Rokicinka, ojciec
nieznany
pr. Stanisław i Gertruda
Wieczorek
4933
13.08
Wawrzyniec
pr. Piotr i Gertruda Zbroja
Radziechowice
4934
15.08
Anna
pr. Jan i Gertruda Czysz
Zakrzewek
4935
17.08
Marianna
pr. Antoni i Katarzyna Brascy
Orzechów
4936
18.08
Marianna
Orzechów
4937
19.08
Marianna
pr. Walenty i Agnieszka
Woźniaczek
pr. Mikołaj i Marianna Cichuta
4938
8.09
Lambert
4939
6.09
Rozalia
ucz. Marcin i Elżbieta
Kuśmierczyk
sł. Łukasz i Marianna Urbanek
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
4940
17.09
Józef
pr. Benedykt i Apolonia Dryja
Radziechowice
4941
16.09
Lambert
ucz. Franciszek i Gertruda
Chałupczak
Stobiecko
Miejskie
4942
19.09
Tekla
ucz. Wojciech i Helena Marczyk
Radomsko
Radziechowice
Szczepocice
Zakrzewek
ur. Anna Miłkowska ze Stobiecka
Szlacheckiego
pr. Antoni Bartnicki i Ewa Orłowska,
oboje z Cadowa
sł. Kazimierz i Rozalia
Oleśkiewiczowie
pr. Piotr Gawlak i Urszula
Adamkowa, oboje z Radziechowic
sł. Antoni Plutecki z Radomska i pr.
Gertruda Kłodosowka ze Szczepocic
sł. Paweł Lewiński z Radomska i
pr. Marianna Kowalikowa ze
Stobiecka Miejskiego
pr. Ignacy Depta i Zofia Zbroina z
Radziechowic
pr. Hiacynt Bałutek i sł. Gertruda
Kowalczykowa z Radomska
pr. Jan Ordowski z Cadowa i
sł. Marianna Rybska z Chrostów (?)
pr. Tomasz Rybski z Chrostowej i
pr. Salomea Rybacka (?) z Orzechowa
ucz. Jakub Cichuta i Marianna
Szymczakowa ze Stobiecka
sł. Andrzej Jarczyński i ucz.Marianna
Zbrojna ze Stobiecka Miejskiego
Józef Szymański kawaler i Magdalena
Oleśkiewiczowna panna, oboje z
Radomska
pr. Kacper Woźniak i ucz. Anna
Iwandarczykowa (?)
ucz. Tomasz Zbroja i Marianna
Roskowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Andrzej Jurczyński i sł. Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
247
247v
247v
247
247v
247v
247
247v
247v
247
247v
247v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
247
Andrzej
Siudziński
247v
247v
336
4943
24.09
Tekla
pr. Jakub i Marianna
Bartnikowie
Strzałków
4944
8.10
Brygida
pr. Paweł i Dorota Bernat
Szczepocice
4945
12.10
Ludwik
Radomsko
4946
13.10
4947
14.10
Ludwik
Bertrand
Jadwiga
4948
29.09
Tekla
sł. Marcin i Elżbieta
Chudkiewicz
pr. Franciszka Jeziorka, ojciec
nieznany
sł. Kazimierz i Marianna
Stronkiewicz
sł. Wincenty i Małgorzata Ościk
4949
1.10
Michał
ucz. Błażej i Marianna Dziekieć
Stobiecko
Miejskie
4950
1.10
Michał
ucz. Błażej i Katarzyna Skalscy
Folwarki
4951
4.10
Franciszek
Radomsko
4952
15.11
Gertruda
sł. Bonawentura i Agnieszka
Broszkiewicz
pr. Maciej i Urszula Kowalczyk
4953
19.11
Stanisław
Kostka
kowal ucz. Antoni i Gertruda
Woźnicccy
Strzałków
4954
15.10
Jadwiga
pr. Maciej i Anna Łysik
Radziechowice
4955
21.10
Urszula
pr. Jan i Agnieszka Janic
Szczepocice
4956
22.10
Jan Kanty
sł. Wojciech i Łucja Banasiewicz
Radomsko
4957
27.10
Szymon
ucz. Błażej i Marianna Brożek
Bogwidzowy
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Kietlin
sł. Augustyn Szwedzik z Radomska i
pr. Elżbieta Wlaźlakowka ze
Strzałkowa
sł. Stanisław Borek i sł. Barbara
Strzałkowska z Radomska
pr. Stanisław Bałudzki z Zakrzewka i
sł. Zofia Słabikoska organiścina
sł. Mikołaj Zaleski i Marianna Janicka
z Radomska
Józef Giżycki zakrystian i sł. Rozalia
Lubczyńska z Radomska
ucz. Paweł Lewiński i sł. Salomea
Zawodzińska, oboje z Radomska
Antoni Plutecki z Radomska i ucz.
Marianna Berkowna ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Benedykt Kosek z Radomska i ucz.
Gertruda Pierzaczka z Folwarków
pr. Hiacynt Bałut z Zakrzewka i sł.
Anna Wąsikowiczowa z Radomska
pr. Wawrzyniec Kazimierczak i
Katarzyna Szewczykowa z Kietlina
pr. Piotr Ostojski z Kietlina i
pr. Urszula Brzezińska panna ze
Strzałkowa
pr. Kacper Woźniaczek i pr. Ewa
Popiołkowa, oboje z Radziechowic
sł. Andrzej Jarczyński i sł. Magdalena
Oleśkiewiczowna panna, oboje z
Radomska
sł. Benedykt Koch i Marianna
Surmacka, oboje z Radomska
Tomasz Cichuta z Bogwidzowów i
Marianna Magdalena Borowikowa z
Radomska
Wincenty
Stobiecki
248
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
248
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248
248v
337
4958
1.11
Marianna
pr. Łukasz i Magdalena Boruta
Radziechowice
4959
1.11
Marianna
pr. Kacper i Marianna Wieczorek
Szczepocice
4960
10.12
Mikołaj
ur. Józef i Anna Osińscy
Radomsko
4961
10.12
Franciszek
Ksawery
pr. Walenty i Marianna Gieryda
Strzałków
4962
6.11
Marianna
pr. Mateusz i Regina Borowik
Zakrzewek
4963
19.11
19.11
pr. Tomasz i Katarzyna
Woźniaczek
sł. Szymon i Łucja
Cygankiewicz
Orzechów
4964
Stanisław
Kostka
Salomea
4965
26.11
Leonard
ucz. Jakub i Zofia Kosmala
Stobiecko
Miejskie
4966
9.11
Marcin
ucz. Antoni i Katarzyna Misiołek
Bogwidzowy
4967
11.11
Marcin
ucz. Krzysztof i Marianna
Karasek
Folwarki
4968
11.11
Marcin
pr. Józef i Marianna Zatoń
Bobry
4969
17.11
Stanisław
Kostka
ucz. Paweł i Krystyna Zbroja
Stobiecko
Miejskie
4970
29.11
Katarzyna
Radomsko
4971
30.11
Katarzyna
sł. Wawrzyniec i Dorota
Kasiczak
pr. Bonawentura i Zofia Saska
Radomsko
Radziechowice
pr. Jan Witkowski i ucz. Anna
Twardaczykowa z Radziechowic
pr. Antoni Chwiałkowski i
pr. Elżbieta Starostkowa, oboje z
Papierni
ks. Wincenty Stobiecki i
ur. Katarzyna Jastrzembska,
administratorka Zakrzewka
pr. Józef Starostka kawaler i Elżbieta
Wlaźlakowka panna, oboje ze
Strzałkowa
sł. Józef Szymański z Radomska i
szl. Rozalia Jastrzembska panna z
Zakrzewka
pr. Marcin Węgrzyn i pr. Marianna
Marudzina, oboje z Orzechowa
sł. Andrzej Stroński z Radomska i
ucz. Marianna Kozkowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Kacper Woźniaczek z
Radziechowic i ucz. Marianna
Dziekciowa ze Stobiecka Miejskiego
Andrzej Trelich i sł. Gertruda
Kowalska, oboje z Radomska
sł. Jan Zaleski z Radomska kawaler i
ucz. Marianna Dziekciowa ze
Stobiecka Miejskiego
pr. Antoni Wojtalik i pr. Małgorzata
Szewczykowa z Bobrów
ucz. Franciszek Dryja ze Stobiecka i
pr. Agnieszka Borucina z
Radziechowic
sł. Wojciech Widerak i sł. Helena
Marczykowa, oboje z Radomska
pr. Kacper Woźniaczek i
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
248v
Andrzej
Siudziński
248v
Wincenty
Stobiecki
248v
Wojciech
Wołoszowicz
248v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
248v
Wojciech
Wołoszowicz
284v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
248v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
284v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
248v
248v
248v
248v
249
249
338
4972
8.12
Marianna
4973
9.12
Franciszek
Ksawery
pr. Wincenty i Marianna
Staniowscy
sł. Sebastian i Agnieszka
Gołębiowscy
Płoszów
4974
17.12
Marianna
pr. Tomasz i Marianna Famulak
Piaszczyce
4975
18.12
Marianna
pr. Kazimierz i Zofia Sambro
Szczepocice
4976
18.12
Wiktoria
pr. Kazimierz i Katarzyna
Stępniak
Płoszów
4977
18.12
Marianna
ucz. Paweł i Petronela Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
4978
21.12
Wiktoria
pr. Józef i Łucja Konieczny
Orzechów
4979
21.12
Ewa
ucz. Krystian i Marianna
Kowalik
Stobiecko
Miejskie
4980
26.12
Stefan
pr. Stefan i Jadwiga Wlaźlak
Strzałków
4981
31.12
Sylwester
ucz. Piotr i Marianna Kozaczek
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
pr. Magdalena Dryjanka, oboje z
Radomska
pr. Franciszek Sapiga z Kuchar i
pr. Małgorzata Tatyzianka z Zawady
ucz. Antoni Królikiewicz kawaler i
sł. Magdalena Oleśkiewiczowa, oboje
z Radomska
pr. Andrzej Czarnecki z Kuchar i pr.
Urszula Janikowka z Piaszczyc
pr. Tomasz Olszewiak ze Szczepocic i
pr. Elżbieta Zatonka ze Szczepocic
pr. Krzysztof Kazimierczak z
Okrajszowa i pr. Katarzyna
Kazimierczykowa z Płoszowa
sł. Andrzej Jarczyński z Radomska i
ucz. Cecylia Kuliska ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Tomasz Miedziński z Pokraki i
pr. Łucja Węgrzynka z Orzechowa
sł. Stefan Miłakowski z Radomska i
ucz. Elżbieta Ciupina ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Tomasz Białosek ze Strzałkowa i
Katarzyna Oleśkiewiczowna panna z
Radomska
ucz. Jan Kowalik i ucz. Cecylia
Cieliska (?), oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
249
249
249
249
249
Andrzej
Siudziński
249
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
249
Andrzej
Siudziński
249
Wojciech
Wołoszowicz
249
Strona
249v
249
1776
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
4982
10.01
Baltazar
sł. Ludwik i Elżbieta Sarmaccy
Radomsko
pr. Józef Jędrzejewicz z Młodzowych
i sł. Elżbieta Chudkiewiczowa z
Wojciech
Wołoszowicz
339
4983
11.01
Marianna
4984
14.01
Baltazar
4985
14.01
Agnieszka
4986
16.01
Agnieszka
4987
17.01
Antoni
4988
17.01
Antoni
4989
20.01
Franciszek
Salezy
4990
14.02
Julianna
4991
16.02
Błażej
4992
20.02
Hilary
4993
21.02
4994
pr. Grzegorz i Petronela
Piwowarczyk
pr. Mateusz i Barbara
Jędrzejczyk
pr. Maciej i Magdalena
Klekowscy
ucz. Maciej i Ewa Balcerowicz
Kietlin
Radomsko
ucz. Stanisław i Petronela
Depcik
ucz. Jan i Marianna Ościk
Stobiecko
Miejski
Folwarki
sł. Wincenty i Agnieszka
Królikiewicz
uwaga: wypis 13.03 1810 r.
pr. Felicjan i Katarzyna
Płaszczyk
ucz. Grzegorz i Małgorzata Knap
Radomsko
Bartodzieje
Klekowiec
Okrajszów
Radomsko
Radomsko
Maciej
sł. Andrzej i Katarzyna Strońscy
uwaga: wypis bez daty
pr. Jan i Jadwiga Stolarscy
21.02
Maciej
pr. Andrzej i Gertruda Półrola
Bogwidzowy
4995
2.03
Helena
sł. Walenty i Zofia Królikiewicz
Radomsko
4996
13.03
Grzegorz
pr. Piotr i Petronela Poterała
Kietlin
4997
14.03
bliźnięta:
Tekla i
Katarzyna
ucz. Szymon i Franciszka
Kosmalscy
Radomsko
Piaszczyce
Radomska
pr. Wawrzyniec Ostojski i pr. Regina
Jędrychowa z Ostoi
ucz.Paweł Lewiński z Radomska i pr.
Marianna Szwedzikowka z Bartodziej
ucz. Stefan Rapczyński i Agnieszka
Jurkiewiczowna, młodzi z Radomska
ucz. Kazimierz Stronkiewicz i
Agnieszka Kuklina, oboje z
Radomska
ucz. Marcin Knapczyk i Helena
Borkowa z Suchej Wsi
sł. Józef Szymański i ucz. Agnieszka
Urbankowa z Folwarków
sł. Stanisław Borek z Radomska i ucz.
Marianna Podolska z Folwarków
pr. Grzegorz Piwowarczyk z Kietlina
i pr. Zofia Łączkowska
ucz. Bartłomiej Jachowicz i Petronela
Szabloska, oboje z Radomska
sł. Paweł Lewiński i Salomea Janicka,
oboje z Radomska
pr. Wincenty Poterała z Kuchar i pr.
Wiktoria Szewczykowa z Piaszczyc
sł. Andrzej Jarczyński i sł. Salomea
Zawodzińska z Radomska
sł. Paweł Lewiński i sł. Salomea
Zawodzińska, oboje z Radomska
pr. Jakub Krawczyk i pr. Petronela
Piwowarczykowa, oboje z Kietlina
ucz. Wojciech Wymoklik i ucz. Zofia
Cichocka z Radomska
ucz. Szymon Wymoklik i Zofia
Cichocina z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
249v
249v
249v
249v
249v
249v
249v
249v
249v
249v
249v
250
250
250
250
340
4998
2.03
Wiktor
Kazimierz
ur. Gabriel z Roxyc i Antonina z
Koczańskich Pągowscy
uwaga: chrz. z wody, udzielił o.
Aleksander Ostowski
franciszkanin z Radomska
ucz. Kacper i Urszula Suchos
4999
6.03
Tomasz
5000
10.03
Józef
5001
15.03
Katarzyna
5002
17.03
Józef
5003
17.03
Katarzyna
pr. Andrzej i Małgorzata
Jamrozowie
Dąbrówki
5004
17.03
Józef
ucz. Jan i Franciszka Karasek
Radomsko
5005
19.03
Józef
pr. Stanisław i Anna Boruta
uwaga: wypis w 1809 r.
Radziechowic
5006
24.03
Benedykt
pr. Łukasz i Anastazja Olczyk
Zawada
5007
31.03
Marianna
pr. Maciej i Agnieszka Stępnik
Radziechowice
5008
11.04
Franciszek z
Paoli
pr. Sebastian i Petronela
Popiołek
Radziechowice
5009
31.03
Kunegunda
Ładzice
5010
2.04
5011
3.04
Franciszek z
Paoli
bliźnięta:
Franciszek z
ur. Piotr i Katarzyna Szaniawscy
uwaga: chrz. z wody 3.08 1765 r.
pr. Kacper i Marianna Kęderka
pr. Antoni i Gertruda Zatońscy
(Zaborscy)
pr. Kazimierz i Marianna
Smuźniak
pr. Jan i Marianna Pełka
pr. Tomasz i Helena Boruta
Saniki
ur. Antoni Paciorkowski burgrabia
opoczyński z Dobryszyc (?) i ur.
Apolonia z Paciorkowskich Pągowska
ze Zdani
Wincenty
Stobiecki
250
Bogwidzowy
ucz. Tomasz Jędryszek z
Bogwidzowów i sł. Salomea
Zawodzińska z Radomska
pr. Wojciech Jędryszek kawaler z
Ostoi i Apolonia Janikowa z Kuchar
pr. Wojciech Grabarczyk z Radomska
i pr. Marianna Borowikowa z Ładzic
pr. Marcin Węgrzyn i Marianna
Maruska, oboje z Orzechowa
Andrzej
Siudziński
250
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
250
Piaszczyce
Ładzice
Orzechów
Klekotowe
młyn
Bogwidzowy
pr. Jan Domagała z Suchej Wsi i
sł. Magdalena Oleśkiewiczowna z
Radomska
sł. Wojciech Widerakowicz i Salomea
Lewińska burmistrzowa
pr. Wincenty Słomka z Radziechowic
i sł. Marianna Szymańska panna z
Radomska
pr. Antoni Jura z Płoszowa i
pr. Marianna Poteralina z Kuchar
ucz. Bonawentura Urbanek z Suchej
Wsi i Anna Studzińska z przytułku
sł. Paweł Lewiński burmistrz i
ucz. Anna Twardarczykowa z
Radziechowic
ks. Wincenty Stobiecki i ur. Anna
Szaniawska babka z Ładzic
pr. Kacper Kędra z Radziechowic i pr.
Marianna Kaczmarzanka z Bobrów
sł. Józef Szymański z Radomska i
ucz. Franciszka Cichucina z
250
250
Wincenty
Stobiecki
250
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
250
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
250v
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
250
250v
250v
250v
250v
250v
Paoli i
Balbina
341
5012
6.04
Wincenty
Ferreriusz
sł. Paweł i Anna Pierzak
Radomsko
5013
7.04
Małgorzata
ucz. Paweł i Marianna Kowalik
Stobiecko
Miejskie
5014
7.04
Łukasz
Radziechowice
5015
9.04
Wojciech
pr. Wincenty i Agnieszka
Owczarczyk
pr. Marianna, ojciec nieznany
5016
21.04
pr. Marcin i Elżbieta Domagała
Strzałków
5017
21.04
Katarzyna
Sieneńska
Zofia
pr. Mikołaj i Agnieszka
Kaczmarek
Ostoja
5018
25.04
Zofia
pr. Krzysztof i Marianna
Wielgosz
Okrajszów
5019
25.04
Marek
pr. Marcin i Teresa Królik
Stobiecko
Szlacheckie
5020
28.04
Marianna
Bogwidzowy
5021
28.04
Wojciech
ucz. Walenty i Petronela
Pukaczyk
Egidiusz i Agnieszka Wieczorek
Strzałków
5022
6.05
Stanisław
pr. Tomasz i Gertruda Witek
Ładzice
5023
7.05
Zofia
pr. Bartłomiej i Gertruda Król
5024
7.05
Filip
sł. Jakub i Barbara Strzałkowscy
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Stobiecko
Szlacheckie
Bogwidzowów
sł. Andrzej Jarczyński z Radomska i
ucz. Agnieszka Jurkiewiczowna
panna z Radomska
ucz. Stanisław Kmiecik i
sł. Katarzyna Widerakowa, oboje z
Radomska
ucz. Jakub Cichuta i ucz. Franciszka
Wolska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Andrzej Popiołek i Agnieszka
Kulisiowka, oboje z Radziechowic
ur. Wawrzyniec Dawidowicz z
Wierzbicy i ur. Anna Miłakowska ze
Stobiecka Szlacheckiego
pr. Antoni Paweł i Łucja Węgrzynka z
Orzechowa
pr. Szymon Cieślik z Ostoi i
pr. Marianna Karkoszczyna z młyna
Karkoszki
pr. Leonard Krawczyk z Kietlina i
pr. Marianna Kaczmarczanka z
Okrajszowa
sł. Walenty Nowacki i ucz. Helena
Adamkiewiczowa panna, oboje z
Radomska
pr. Jan Nickik z Dobryszyc i
pr. Marianna Bałutka z Zakrzewka
pr. Andrzej Sobieraj i Marianna
Pawłowa, oboje ze Strzałkowa
sł. Walenty Nowacki i Zofia
Łapczyńska, oboje z Radomska
pr. Łukasz Szewczyk i Marianna
Krawczykowa z Kietlina
sł. Paweł Lewiński i sł. Katarzyna
Wojciech
Wołoszowicz
250v
Andrzej
Siudziński
250v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
250v
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
Siudziński
251
250v
251
Andrzej
Siudziński
251
Wojciech
Wołoszowicz
251
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
251
251
251
251
251
342
5025
19.05
Helena
ucz. Józef i Marianna Popiołek
Radomsko
5026
19.05
Petronela
pr. Piotr i Marianna Pokora
Strzałków
5027
27.05
Petronela
pr. Wincenty i Marianna
Brzuchania
Radziechowice
5028
24.06
Jan Chrzciciel
Wojciech i Katarzyna Ciupa
Stobiecko
Miejskie
5029
9.06
Antoni
ucz. Błażej i Małgorzata Zbroja
Stobiecko
Miejskie
5030
29.06
Franciszek
Radziechowic
5031
16.06
Julianna
pr. Jan i Marianna Słomka
uwaga: wypis 1811 r.
pr. Kacper i Katarzyna Kędrzak
5032
24.06
bliźnięta:
Jan Chrzciciel
i Marianna
pr. Wawrzyniec i Teresa
Woźniak
Radziechowice
5033
26.05
Urban
ucz. Łukasz i Łucja Kukla
Bogwidzowy
5034
28.05
Feliks
5035
29.05
Feliks
ucz. Kacper i Franciszka
Dziegieć
ucz. Jan i Katarzyna
Broszkiewicz
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
5036
29.06
Piotr
pr. Wojciech i Marianna Janik
Okrajszów
5037
13.06
Antoni z
Padwy
ucz. Maciej i Magdalena
Ślęzakowie
Saniki - dwór
Radziechowice
Widerakowa z Radomska
sł. Andrzej Jarczyński z Radomska i
ucz. Marianna Dziadkiewiczowna z
Folwarków
ucz. Franciszek Smoliński i
pr. Barbara Kłodoska ze Strzałkowa
ucz. Marcin Kipigroch i ucz.
Franciszka Wolska, oboje ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Marcin Ciupa i ucz. Anastazja
Zbrojna, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Jan Kowalik ze Stobiecka
Miejskiego i Anna Tarnowszczanka
ze Szczepocic
pr. Kacper Woźniak i pr. Anna
Twardarczykowa z Radziechowic
pr. Franciszek Kędra z Dąbrówki i
ucz. Anna Twardarszczykowa z
Radziechowic
pr. Andrzej Popiołek i Marianna
Gładyszka, oboje z Radziechowic
pr. Marcin Ślusarczyk z Radziechowic
i sł. Elżbieta Bartecka z Radomska
ucz. Michał Cichuta i Gertruda
Kuklanka, oboje z Bogwidzowów
sł. Wojciech Kukla i sł. Salomea
Janicka, mieszczanie
ucz. Józef Szymczak ze Stobiecka
Miejskiego i ucz. Julianna
Cichucińska z Radomska
pr. Błażej Krawczyk i pr. Urszula
Krawczykowa z Okrajszowa
ur. Antoni Paciorkowski dzierżawca
Dobryszyc i ur. Franciszka
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
251
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
251
Andrzej
Siudziński
251
Wojciech
Wołoszowicz
251v
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
251v
Andrzej
Siudziński
251v
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
251v
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
251
251v
251v
251v
251v
251v
13.06
Julianna
pr. Urban i Małgorzata Paweł
Strzałków
5039
22.06
Jan Chrzciciel
pr. Agnieszka Olczykowa, ojciec
nieznany
Kietlin
5040
7.07
Elżbieta
ucz. Andrzej i Magdalena
Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
5041
26.06
Marianna
sł. Hiacynt i Apolonia Łęscy
Radomsko
5042
26.06
ucz. Jan i Anna Czerny
Radomsko
5043
29.06
Marianna
Józefa
Piotr
pr. Jan i Franciszka Kowalczyk
Strzałków
5044
3.06
Piotr
ucz. Michał i Petronela Cichuta
Bogwidzowy
5045
5.06
Piotr
ucz. Piotr i Ewa Kulisz
Stobiecko
Miejskie
5046
9.07
Jan Gwalbert
ucz. Antoni i Rozalia Skalscy
Folwarki
5047
10.07
Małgorzata
sł. Tomasz i Teresa Kozakowicz
Radomsko
5048
11.07
Jan z Dukli
ucz. Franciszek i Agata Kędra
5049
14.07
Małgorzata
pr. Franciszek i Marianna Kuliś
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
5050
14.07
Małgorzata
pr. Krzysztof i Marianna Bartnik
Grzebień
343
5038
Błeszyńska chorążyna sieradzka
panna z Sanik
pr. Antoni Chwiałkowski z Papierni i
pr. Barbara Kłodoska ze Strzałkowa
ur. Franciszek Ostrowski i ucz.
Magdalena Szeląszkowa z dworu,
oboje z Sanik
ucz. Franciszek Gawlaczek i ucz.
Zofia Sękowka panna, oboje ze
Stobiecka
sł. Walenty Królikiewicz i sł.
Katarzyna Widerakowa, oboje z
Radomska
sł. Józef i Marianna Stachurscy, oboje
z Radomska
sł. Paweł Pierzak z Radomska i pr.
Katarzyna Owczarzowka ze
Strzałkowa
ucz. Tomasz Jędryszak z
Bogwidzowów i pr. Marianna
Gradelina z Bartodziej
ucz. Kazimierz Trąbski z Radomska i
ucz. Elżbieta Kipigrochowa ze
Stobiecka Miejskiego
ucz. Wincenty Królikiewicz z
Radomska i ucz. Marianna Podolska z
Folwarków
ucz. Kazimierz Stronkowicz z
Radomska i Agnieszka Rapczyńska z
Radomska
pr. Antoni Graboski z Cerkawizny i
pr. Agata Misiowka
ucz.Urban Kowalczyk z Radomska i
pr. Gertruda Depcina z Ładzic
pr. Piotr Starostka i Elżbieta
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
251v
251v
Wincenty
Stobiecki
252
Wojciech
Wołoszowicz
252
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
252
Andrzej
Siudziński
252
Andrzej
Siudziński
252
Andrzej
Siudziński
252
252
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
252
252
252
5051
15.07
Aleksy
Stobiecko
Miejskie
Kietlin
5052
20.07
5053
11.08
Klara
pr. Piotr i Jadwiga Jaroszczyk
Dąbrówka
5054
15.08
Hiacynt
pr. Jan i Gertruda Pukacz
Bartodzieje
5055
15.08
Marianna
pr. Stanisław i Marianna
Wędzonka
Radziechowice
5056
21.07
Magdalena
pr. Ambroży i Zofia Malec
Orzechów
5057
22.07
Magdalena
pr. Łukasz i Marianna Boruta
Radziechowice
5058
25.07
Anna
pr. Błażej i Katarzyna Smuźniak
Strzałków
5059
27.07
Piotr
Radomsko
5060
28.07
[nie podano]
ucz. Sebastian i Gertruda
Sułkowic
pr. Walenty i Zofia Cygańscy
Dąbrówka
5061
17.08
Rozalia
pr. Andrzej i Franciszka Nitka
Szczepocice
5062
2.08
Marianna
ucz. Jan i Marianna Kozak
Stobiecko
Miejskie
5063
2.08
Stefan
ucz. Józef i Rozalia Klekowscy
Sucha Wieś
5064
4.08
Dominik
pr. Stanisław i Agnieszka Cieślik
Ostoja
344
Magdalena
pr. Bonawentura i Agnieszka
Adamczak
pr. Baltazar i Zofia Buchaj
Starościanka, oboje ze Szczepocic
ucz. Stefan Ciurowski i ucz. Elżbieta
Nowacka z Radomska
pr. Piotr Ostojski z Zawady i Zofia
Buchajka
pr. Kacper Wieczorek z Zakrzewka i
pr. Franciszka Zielińska z Zakrzewka
ucz. Franciszek Andrzejkiewicz i pr.
Marianna Szwedzikowa, oboje z
Bartodziej
sł. Andrzej Jurczyński z Radomska i
pr. Katarzyna Kędrzyna z
Radziechowic
Grzegorz Niedzielski i ucz. Zofia
Królikiewiczowa z Radomska
sł. Błażej Surmacki i ucz. Helena
Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
Józef Wolecki i Barbara Kłodoska,
oboje ze Strzałkowa
ucz. Mikołaj Zaleski i ucz. Gertruda
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
pr. Ludwik Iwańczyk i Helena
Kędrzanka z Dąbrówki
ucz. Walenty Nowacki i Franciszka
Królikiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Leonard Adamkiewicz z
Radomska i pr. Anastazja
Szczepanikowka ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Andrzej Bednarski i ucz.
Katarzyna Leśkiewiczowna, oboje z
Radomska
ucz.Augustyn Tomaszewski z Sanik i
pr. Marianna Poteralina z Kuchar
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
252
252
252v
252v
Wincenty
Stobiecki
252v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
252v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
252v
252v
252v
252v
252v
252v
Andrzej
Siudziński
252v
Andrzej
Siudziński
252v
345
5065
4.08
Stefan
ucz.Wincenty i Łucja Ościk
Cerkawizna
5066
6.09
Augustyn
Joachim
ucz. Józef i Franciszka
Korzeniowscy
Folwarki
5067
4.08
Dominik
Strzałków
5068
6.08
Wawrzyniec
pr. Tomasz i Magdalena
Iwankowicz
pr. Tomasz i Gertruda Jura
5069
7.08
Wawrzyniec
pr. Kacper i Magdalena Woźniak
Radziechowice
5070
29.08
Róża
pr. Szymon i Katarzyna Kuliś
Radziechowice
5071
19.09
Lambert
Strzałków
5072
20.10
Urszula
pr. Wojciech i Małgorzata
Martela
ucz. Walenty i Gertruda
Starostka
5073
17.09
Tekla
pr. Błażej i Franciszka Przerada
Szczepocice
5074
20.09
Tekla
ucz. Marcin i Marianna
Kipigroch
Stobiecko
Miejskie
5075
20.10
Magdalena
Bogwidzowy
5076
4.11
5077
27.12
Karol
Leonard
Urszula
ucz. Stanisław i Małgorzata
Zieńscy
sł. Kazimierz i Marianna
Stronkiewicz
pr. Maciej i Marianna Szymczak
5078
27.12
Jan Kanty
pr. Marcin i Barbara Stańczyk
Strzałków
5079
3.11
Karol Emeryk
sł. Stefan i Katarzyna
Radomsko
Płoszów
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
Radziechowice
pr. Jan Kubiak z Bobrów i pr.
Marianna Sutorzanka z Bobrów
ucz. Paweł Lewiński krawiec i szl.
Balbina Bogucka podstolina
dobrzyńska, oboje z Radomska
ucz.Franciszek Miedziński z Pokraki i
pr. Marianna Pawłowa ze Strzałkowa
pr. Franciszek Sapiga z Zawady i
pr. Regina Jędrychowiczowa z Ostoi
pr. Piotr Franckiewicz z Woli
Jedlińskiej i Apolonia Dryina z
Radziechowic
ks. Wincenty Stobiecki i sł. Marianna
Szymańska panna z Radomska
ucz. Jan Łyszkiewicz i pr. Barbara
Więckowska ze Strzałkowa
ucz. Jakub Cichuta i Elżbieta
Dziekciowa panna, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
sł. Stanisław Zawodziński i sł.
Magdalena Oleśkiewiczowna panna z
Radomska
ucz. Jan Kowalik i ucz. Franciszka
Wolska, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Tomasz Jędryszek i Krystyna
Banasikowa, oboje z Bogwidzowów
ucz. Andrzej Bednarski i sł. Marianna
Kuklina z Radomska
pr. Andrzej Ciupa kawaler z
Wierzbicy i pr. Krystyna Ciupina z
Radziechowic
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
pr. Katarzyna Owczarzowka panna
sł. Paweł Lewiński i sł. Marianna
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
252v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
253
253
253
253
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
253
Andrzej
Siudziński
253
Andrzej
Siudziński
253
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
253
Wincenty
Stobiecki
Andrzej
253
253
253
253
253
253
27.10
Szymon
Miłakowscy
ucz. Grzegorz i Magdalena Bajuk
Bogwidzowy
5081
28.10
Urszula
pr. Jan i Kunegunda Justysiak
Rożny
5082
1.11
Karol
pr. Michał i Teresa Kasiubara
Ładzice
5083
5.11
Karol Emeryk
Radomsko
5084
10.11
Marcin
sł. Stefan i Katarzyna
Miłakowscy
pr. Walenty i Marianna Paweł
5085
11.11
Marcin
pr. Sebastian i Marianna Wojtal
Szczepocice
5086
11.11
Marianna
ucz. Mikołaj i Agnieszka
Kisiołek
Bogwidzowy
5087
12.11
Elżbieta
pr. Piotr i Marianna Gaś (?)
Radziechowice
5088
10.11
Marianna
pr. Franciszek i Barbara Sutarscy
Wierzbica
5089
17.11
Elżbieta
pr. Urban i Rozalia Nowak
Dąbrówka
5090
17.11
Elżbieta
Strzałków
5091
20.11
Katarzyna
5092
2.12
Barbara
pr. Mateusz i Marianna
Grzywińscy
pr. Wincenty i Krystyna
Owczarek
pr. Marcin i Agnieszka Suska
5093
2.12
Franciszek
Ksawery
pr. Augustyn i Agnieszka Król
Wierzbica
5094
2.12
Marianna
sł. Wojciech i Agnieszka Kunka
(?)
Radomsko
346
5080
Strzałków
Ładzice
Radziechowice
Sztachowska, oboje z Radomska
ucz. Antoni Kuźnik z Bogwidzowów i
szl. Marianna Bogdańska z Lgoty
pr. Jakub Jędrzejczyk z Rożnów i ucz.
Balbina Oszcznka z Bogwidzowów
pr. Józef Urbaniak kawaler i pr.
Franciszka Mroziakowka, oboje z
Ładzic
sł. Paweł Lewiński i sł. Marianna
Stachowska, oboje z Radomska
pr. Mateusz Paweł i pr. Katarzyna
Borowikowa ze Strzałkowa
ucz. Andrzej Bednarski kawaler i sł.
Magdalena Oleśkiewiczowna z
Radomska
sł. Stanisław Zawodziński i sł.
Katarzyna Oleskiewiczowna panna z
Radomska
ucz.Wawrzyniec Wierzmanowicz z
Radomska [chrzestnej nie podano]
sł. Łukasz Starstkowicz i Petronela
Strzałkowska, oboje z Wierzbicy
pr. Franciszek Kędra z Dąbrówki i pr.
Jadwiga Miskowka
ucz.Antoni Woźnicki i pr. Gertruda
Woszczanka, oboje ze Strzałkowa
sł. Andrzej Jarczyński i pr. Zofia
Majsterkiewiczowa z Radziechowic
pr. Łukasz Kozak z Dobryszyc i pr.
Zofia Obrzaszkowa
pr. Andrzej Ciupiński kawaler z
Wierzbicy i pr. Anastazja Majowka z
Krępy
pr. Michał Piwowarczyk z Kietlina i
ucz.Franciszka Dziekciowa ze
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
Wincenty
Stobiecki
253v
253v
253v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
253v
Andrzej
Siudziński
253v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
253v
Andrzej
Siudziński
253v
253v
253v
253v
253v
253v
253v
253v
253v
347
5095
4.12
Mikołaj
uwaga: wypis 22.01 1810 r.
pr. Antoni i Justyna Cieślik
Piaszczyce
5096
23.12
Ewa
pr. Piotr i Agnieszka Chybała
Szczepocice
5097
2.12
Joachim
pr. Walenty i Helena Kowal
Radziechowice
5098
4.12
Dominik
pr. Walenty i Katarzyna Borowik
Strzałków
5099
23.08
Bartłomiej
ucz. Jan i Barbara Lichotka
5100
23.08
[nie podano]
ucz. Jakub i Katarzyna Górak
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
5101
28.08
[nie podano]
pr. Wojciech i Marianna Mrozik
Dąbrówka
5102
1.09
Marianna
pr. Karol i Elżbieta Ruccy
Borowe
5103
1.09
Marianna
ucz. Stefan i Agnieszka Banasik
Bogwidzowy
5104
23.09
Tekla
ucz. Stanisław i Gertruda Sałtyk
Radomsko
5105
21.11
Klemens
Szczepocice
5106
25.11
Tekla
pr. Katarzyna Florkowka, ojciec
nieznany
pr. Andrzej i Agata Jarkowicz
5107
29.09
[nie podano]
pr. Jan i Agnieszka Janik
Szczepocice
5108
29.09
Franciszek
pr. Aleksy i Anna Bąbel
Radziechowice
5109
25.12
Anastazja
pr. Mikołaj i Franciszka
Krakowiec
Orzechów
Zakrzewek
Stobiecka
pr. Sebastian Janik z Kuchar i
Petronela Piwowarczykowa z Kietlina
pr. Jakub Chybała ze Szczepocic i sł.
Magdalena Oleśkiewiczowna panna z
Radomska
pr. Andrzej Popiołek i ucz. Anna
Iwanarszczanka, oboje z
Radziechowic
sł. Lambert Adamkiewicz i pr.
Marianna Pawlikowa ze Strzałkowa
pr. Mikołaj Cichuta z Zakrzewka i sł.
Balbina z Radomska
ucz. Paweł Lewiński i sł. Dorota
Jurczyńska, oboje z Radomska
ucz.Walenty Nowacki i sł. Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
sł. Wojciech Widerakowicz i sł.
Magdalena Ościkowa z Radomska
sł. Paweł Lewiński i pr. Marianna
Klekotowka, oboje z Radomska
pr. Piotr Mieczkowicz i pr. Marianna
Olczykowa, oboje z Radomska
ucz.Michał Pajęcki sługa kościelny i
pr. Gertruda Sobierajka ze Szczepocic
ucz. Franciszek Makaroski i
Agnieszka Królikowiczowna, oboje z
Radomska
pr. Walenty Leśniczek i sł. Katarzyna
Oleskiewiczowna panna z Radomska
pr. Piotr Pośpiech z Radziechowic i
pr. Anastazja Głowacka z Woli
Jedlińskiej
pr. Józef Starostka ze Strzałkowa i pr.
Elżbieta Starościna ze Szczepocic
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
254
Wojciech
Wołoszowicz
254
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
254
Wincenty
Stobiecki
254
254
4.11
Brygida
pr. Wojciech i Anna Wolscy
Strzałków
5111
16.10
Łukasz
Ładzice
5112
18.10
Łukasz
pr. Łukasz i Małgorzata
Starostka
ucz. Stefan i Apolonia Zbroja
5113
23.10
Urszula
ucz. Franciszek i Marianna Dryja
5114
28.12
Ewa
pr. Maciej i Zofia Przeradka
5115
21.12
Jan
pr. Sebastian i Konstancja
Kotwin
Szczepocice
5116
31.12
Agnieszka
pr. Wojciech i Jadwiga Wolscy
Strzałków
5117
31.12
Kacper
Marcin i Małgorzata Bieleccy
uwaga: wypis 1.12 1800 r.
Radomsko
348
5110
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
pr. Klemens Sadała z Cerkawizny i pr.
Urszula Białecka ze Strzałkowa
pr. Jakub Cuchuta i pr. Marianna
Leśniczanka z Radziechowic
pr. Jakub Cichuta i pr. Katarzyna
Szymczakowka, oboje ze Stobiecka
pr. Andrzej Klekowski z Brodowych i
sł. Marianna Zbrojna ze Stobiecka
ucz.Antoni Zbroja i Helena
Kipigrochowa, oboje ze Stobiecka
ucz. Stanisław Lokowski z dworu i ur.
Marianna Brocha, oboje ze
Strzałkowa
pr. Franciszek Kłodosik i Barbara
Kłodoska, oboje ze Strzałkowa
ur. Augustyn Słucki i sł. Marianna
Sztachowska, oboje z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
254v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
254v
Strona
254v
254v
254v
254v
254v
254v
254v
1777
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
5118
12.01
Agnieszka
ucz. Jan i Ewa Sękowscy
Stobiecko
Miejskie
Wojciech
Wołoszowicz
5119
1.01
Ewa
pr. Piotr i Agnieszka Chybała
Szczepocice
5120
8.01
Kacper
Okrajszów
5121
16.01
Agnieszka
pr. Franciszek i Ewa Kowalczyk
uwaga: wypis 1809 r.
pr. Bartłomiej i Ewa Otulscy
5122
16.01
Agnieszka
sł. Wojciech i Salomea Janiccy
Radomsko
5123
17.01
Agnieszka
pr. Roch i Regina Jędryszkowscy
Ostoja
pr. Jan Szymczak i ucz. Elżbieta
Królikiewiczowa ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Jakub Chybała ze Szczepocic i
sł. Magdalena Oleśkiewiczowna z
Radomska
pr. Jan Cieciura i pr. Marianna
Kaczmarzowka, oboje z Okrajszowa
ucz. Jan Ochocki i pr. Teresa
Jędrzejczykowa, oboje z Karkoszek
Paweł Lewiński i ur. Anna Kędzierska
z Zakrzewka
pr. Michał Piwowarczyk z Kietlina i
Bartodzieje
Andrzej
Siudziński
254v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
254v
254v
254v
254v
uwaga: wypis bez dat
ucz. Antoni i Regina Depta
Bogwidzowy
ucz. Andrzej i Agnieszka
Szymczak
pr. Piotr i Marianna Studnarczyk
Stobiecko
Miejskie
Płoszów
pr. Walenty i Katarzyna
Kaczmarczyk
Płoszów
pr. Klemens i Kunegunda
Sadawa
Dąbrówka
Marianna
pr. Józef i Elżbieta Żak
Kietlin
27.01
Paweł
ucz. Jan i Marianna Ciupa
Stobiecko
Miejskie
5131
28.01
Franciszek
pr. Łukasz i Klara Urbanek
Ładzice
5132
30.01
Brygida
ucz. Marcin i Ludwina Zbroja
Radomsko
5133
31.01
Brygida
ucz. Marcin i Marianna Dziegieć
5134
7.02
Jan
pr. Józef i Agnieszka Jędrzejczyk
Stobiecko
Miejskie
Młodzowy
5135
15.02
Walenty
sł. Andrzej i Dorota Jarczyńscy
Radomsko
5136
15.02
Julianna
Radomsko
5137
9.03
Kazimierz
sł. Stanisław i Salomea
Zawodzińscy
pr. Jakub i Zofia Lubas
5138
9.03
Kazimierz
pr. Hiacynt i Regina Relita
Orzechów
5124
17.01
Paweł
5125
18.01
Agnieszka
5126
17.01
Agnieszka
5127
20.01
5128
26.01
córka
[imienia nie
podano]
Paweł
5129
26.01
5130
349
Buławy
pr. Gertruda Jurzyna z Płoszowa
ucz. Mikołaj Kisiołek i pr. Marianna
Pułrolanka, oboje z Bogwidzowów
sł. Stefan Mitalowski i sł. Zofia
Królikowiczowa, oboje z Radomska
pr. Stanisław Wiecha i Gertruda
Kaczmarczykowa, oboje z Płoszowa
ur. Zygmunt Dobek podskarbi
wiśnicki (?) i pisarz bydgoski (?) i ur.
Dorota Wojciechowska, oboje z Sanik
pr. Franciszek Kęderka i pr.
Magdalena Grabowska, oboje z
Cerkawizny
pr. Grzegorz Olborski i pr. Agnieszka
Pospiechowka, oboje z Kietlina
ucz. Wojciech Kipigroch i ucz.
Marianna Zbrojna, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Sebastian Żak i pr. Agnieszka
Leśniakowka, oboje z Radziechowic
ucz. Benedykt Kosek i ucz. Ulianna
Soskiewiczowna, oboje z Radomska
ucz. Ludwik Bartecki i Gertruda
Iwankowiczowa, oboje z Radomska
ucz. Kazimierz Trąbski i ucz.
Małgorzata Popiołkowa z Radomska
ks. Jan Linowski i sł. Róża
Oleśkiewiczowa burmistrzowa
ks. Jan Linowski i sł. Róża
Oleśkiewiczowa burmistrzowa
ucz. Antoni Woźnicki i pr. Barbara
Kłodoska, oboje ze Strzałkowa
pr. Błażej Michałczyk z Kuchar i pr.
Urszula Rębczanka panna z
Orzechowa
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
254v
254v
255
255
Wojciech
Wołoszowicz
255
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
255
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
255
255
255
255
255
255
255
255
255
350
5139
10.03
Franciszka
pr. Franciszek i Marianna Sapiga
Zawada
5140
14.02
Walenty
ucz. kowal Antoni i Gertruda
Woźniccy
Strzałków
5141
24.03
Marianna
5142
24.03
bliźnięta:
Katarzyna i
Marianna
ucz. Krystian i Marianna
Kowalik
pr. Piotr i Agata Kret
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
5143
26.04
ucz. Stefan i Agnieszka
Raczyńscy
Radomsko
5144
9.02
Katarzyna
Sieneńska
Anna
Dorota
pr. Tomasz i Zofia Zatończyk
Szczepocice
5145
1.03
Helena
ucz. Ludwik i Elżbieta Barteccy
Radomsko
5146
6.04
Franciszek
Kietlin
5147
9.04
Izydor
pr. Leonard i Marianna
Kowalczyk
pr. Jan i Zofia Janczyk
5148
30.03
Maria
Magdalena
pr. Lambert i Petronela Wrońscy
młyn Wrony
5149
17.04
ur. Józef i Justyna Kazińscy
Orzechów
5150
18.04
Monika
Agnieszka
Katarzyna
Justyna
Wojciech
ucz. Wawrzyniec i Anna Kubiak
Radomsko
5151
29.04
Katarzyna
pr. Andrzej i Ewa Popiołek
Radziechowice
5152
4.05
Apolonia
pr. Baltazar i Marianna
Kaczmarczyk
Bartodzieje
Ładzice
pr. Tomasz Jurka i pr. Katarzyna
Kaczmarczykowa, oboje z Płoszowa
ucz. Stanisław Lokarski i pr.
Marianna Pawłowa, oboje ze
Strzałkowa
sł. Kazimierz Kochan z Radomska i
Katarzyna Rospędzka z młyna Rospąd
pr. Walenty Ciupa i pr. Marianna
Kuliszka, oboje z Radziechowic
pr. Piotr Chybała i pr. Katarzyna
Chybalina, oboje ze Szczepocic
ucz.Kazimierz Rospędzki z młyna
Rospęd i sł. Dorota Jarczyńska z
Radomska
pr. Marcin Leśniak z Jackowa i
pr. Marianna Pawłowa ze Strzałkowa
pr. Andrzej Popiołek z Radziechowic
i sł. Salomea Lewińska z Radomska
ucz. Michał Piwowarczyk i ucz.
Marianna Kuklina, oboje z Radomska
ucz. Kazimierz Trąbski i Marcianna
Lewińska panna, oboje z Radomska
ucz. Tomasz Miedziński z karczmy
Pokraka i pr. Marianna Rybska z
Chrostowej (?)
ur. Kazimierz Łebkowski ekonom z
Mykanowa i ur. Marcianna
Więckowska panna z Radomska
Andrzej
Siudziński
Wincenty
Stobiecki
255
Józef
Matczyński
255v
sł. Wojciech Widerak i ucz.Marcianna
Lewińska, oboje z Radomska
ucz. Andrzej Jarczyński i ucz.Elżbieta
Bartecka, oboje z Radomska
pr. Józef Smolarczyk i Marianna
Kaczmarczykowa, oboje z
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
255v
255v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
255v
Andrzej
Siudziński
255v
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Wincenty
Stobiecki
255v
255v
255v
255v
255v
255v
255v
255v
5153
4.05
Walenty
351
Szczepocice
Apolonia
pr. Bonawentura i Marianna
Koćwin
pr. Grzegorz i Anna Wojtal
5154
5.05
5155
5.05
Ignacy
pr. Ignacy i Marianna Depta
Radziechowice
5156
5.05
Ignacy
sł. Maciej i Marianna Ościk
Radomsko
5157
6.05
Maciej
pr. Tomasz i Franciszka Cichuta
Bogwidzowy
5158
8.05
Stanisław
ucz. Jan i Marianna Kowalik
Stobiecko
Miejskie
5159
15.03
Helena
pr. Wojciech i Agnieszka Mucha
Radziechowice
5160
17.05
Gertruda
pr. Walenty i Teresa Zielińscy
Zakrzewek
5161
18.05
Marianna
Mateusz i Barbara Nowak
Bartodzieje
5162
21.05
Benedykt
Brodowe
5163
17.05
Franciszek z
Paoli
5164
30.05
bliźnięta:
Filip Nereusz
i Urban
pr. Wawrzyniec i Marianna
Borowieccy
ucz. Marcin i Katarzyna
Chorubscy
uwaga: wypis 1809 r.
pr. Józef i Jadwiga Kuliś
5165
7.06
Ignacy
Wincenty
Ferreriusz
ur. Wawrzyniec i Anna z
Juszczaków Kędzierscy
Zakrzewek
Szczepocice
Radomsko
Radziechowice
Okrajszowa
sł. Wojciech Janicki organista i sł.
Franciszka Wentarska ze Szczepocic
Jan Kubiak i Anna Borkowska (?) ze
Szczepocic
pr. Lambert Kuliś i Marianna
Brzuchanianka, oboje z Radziechowic
ucz. Wojciech Ościk i sł. Salomea
Janicka z Radomska
ucz. Michał Pajęcki i Małgorzata
służąca z Radomska
ucz. Tomasz Popiołek z Radomska i
Marianna Kipigrochowa ze Stobiecka
Miejskiego
Wojciech Janicki organista i ucz.
Katarzyna Saszyna ze Stobiecka
sł. Paweł Lewiński i sł. Marianna
Stachowska z Radomska
pr. Franciszek Andrzejkiewicz i
Marianna Szwedzikowka z Bartodziej
ucz. Wincenty Królikiewicz i sł.
Salomea Janicka z Radomska
sł. Paweł Lewiński i Zofia
Majstrowiczowa, oboje z Radomska
ucz. Bonawentura Śmieszkowic i pr.
Anna Studzieńska żebraczka ze
szpitala, oboje z Radomska
ucz. Jan Ochocki i ucz.Marianna
Wysocka, oboje z Radomska
ks. Wincenty Ferreriusz Stobiecki i
ur. Balbina Bogucka podczaszyna
chęcińska, heretyk sł. Józef
Szachowski kupiec i szl. Franciszka
Ludosławska panna podskarbianka
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
255v
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
Wincenty
Stobiecki
256
o. Anzelm
Jastrzębski,
franciszkanin
256
352
5166
8.06
Małgorzata
pr. Sebastian i Małgorzata
Błędniak
Strzałków
5167
8.06
Małgorzata
pr. Sebastian i Małgorzata
Błędniak
Radomsko
5168
27.05
Wojciech
ucz. Sebastian i Zofia Zbroja
5169
28.05
Piotr
5170
28.05
Petronela
5171
28.05
Piotr Celestyn
ucz. Augustyn i Apolonia
Pluteccy
ucz. Wincenty i Marianna
Kozłowscy
pr. Marcin i Katarzyna Misiorek
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
5172
29.05
Piotr Celestyn
ucz. Sebastian i Marianna Koper
Radomsko
5173
29.05
Piotr Celestyn
5174
20.05
Małgorzata
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
5175
25.06
Jan Chrzciciel
ucz. Antoni i Marianna
Kozłowscy
pr. Wawrzyniec i Helena
Oziembłowscy
pr. Jan i Marianna Król
5176
25.06
Jan
ucz. Tomasz i Marianna Wolscy
Stobiecko
Miejskie
5177
25.06
Marianna
Piaszczyce
5178
28.06
Kunegunda
5179
9.05
Zofia
5180
18.05
Feliks
pr. Benedykt i Marianna
Poruczniak
pr. Stanisław i Agnieszka
(Agata) Cieślik
ucz. Franciszek i Katarzyna
Widerak
uwaga: wypis 26.06 1810 r.
pr. Wojciech i Gertruda Kłodos
Radomsko
Bogwidzowy
Stobiecko
Szlacheckie
Płoszów
Folwarki
Strzałków
rawska, wszyscy na teraz z Radomska
pr. Bartłomiej Kowalik z Radomska i
pr. Elżbieta Wlaźlakowska ze
Strzałkowa
ucz. Bartłomiej Kowalik z Radomska
i pr. Elżbieta Wlaźlakowka ze
Strzałkowa
ucz. Mikołaj Zaleski i ucz. Julianna
Sorkiewiczowa z Radomska, młodzi
ucz. Kazimierz Grabski i Marianna
Makuzina z Radomska
sł. Wojciech Widerak i sł. Magdalena
Oleśkiewiczowna, oboje z Radomska
ucz. Józef Mroziński z Bogwidzowów
i Marianna Janicka z Radomska
pr. Mateusz Marczyk i ucz. Dorota
Jarczyńska z Radomska
ucz. Michał Pajęcki i Ewa Zielińska z
Radomska
sł. Wojciech Janicki i Helena
Starościna z Radomska
ucz. Karol Szczerkowicz i ucz.Ewa
Zielińska żebraczka z przytułku, oboje
z Radomska
ucz. Wawrzyniec Marczyk i Marianna
Kowalczykowa ze Stobiecka
Miejskiego
ucz. Łukasz Szewczyk i Marianna
Koziarska z Radomska
pr. Antoni Gara i Rozalia Ostojska,
oboje z Płoszowa
sł. Stefan Miłakoski i Katarzyna
Widerakowa z Radomska
pr. Tomasz Wlaźlak ze Strzałkowa i
Wojciech
Wołoszowicz
256
Wojciech
Wołoszowicz
256
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wincenty
Stobiecki
256v
256v
256v
256v
256v
256v
256v
256v
Wojciech
Wołoszowicz
256v
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
256v
Andrzej
256v
256v
256v
353
5181
19.05
Piotr Celestyn
pr. Ignacy i Katarzyna Jedynak
Strzałków
5182
19.05
Zofia
pr. Jan i Agnieszka Bartnik
Strzałków
5183
19.05
Zofia
pr. Bonawentura i Justyna Ciupa
Radziechowice
5184
28.05
29.05
sł. Wawrzyniec i Marianna
Marczyk
ucz. Tomasz i Helena Jędryszek
Radomsko
5185
Maria
Magdalena
Jan
Bogwidzowy
5186
10.05
Stanisław
sł. Stefan i Regina Kuraszowicz
Radomsko
5187
11.05
Stanisław
pr. Antoni i Agnieszka Mucha
Radziechowice
5188
14.05
Magdalena
Radomsko
5189
14.05
Jan
5190
17.05
5191
15.06
Jan
Nepomucen
Julianna
pr. Sebastian i Marianna,
zagrodnicy
sł. Aleksy i Marianna Kosiarczyk
uwaga: wypis 1809 r.
pr. Mikołaj i Magdalena Cichuta
sł. Józef i Julianna Cichuta
Radomsko
5192
16.06
Julianna
sł. Walenty i Marianna Kuźnik
Radomsko
5193
19.06
Jan Chrzciciel
Folwarki
5194
13.07
Jan z Dukli
Sebastian i Marianna
Dziatkiewicz
ucz. Franciszek i Agata Kędra
Dąbrówka
5195
20.07
Magdalena
ucz. Józef i Helena Szymańscy
Radomsko
5196
22.07
Jakub Józef
pr. Karol i Anna Twardończyk
uwaga: wypis [bez daty]
Radziechowic
Radomsko
Folwarki
Maria Magdalena Oleskiewiczowa
panna z Radomska
pr. Jan Kłodos i Elżbieta
Wlaźlakowka, oboje ze Strzałkowa
pr. Antoni Paweł i Małgorzata
Pawłowa, oboje ze Strzałkowa
Karol Woszczek i Marianna Wysocka
ucz. Paweł Migalski i Marianna
Lewinszczanka, oboje z Radomska
ucz. Michał Misiorek i Balbina
Leszczanka panna, oboje z
Bogwidzowów
sł. Jan Latosiński i Salomea
Zawodzińska, oboje z Radomska
Mikołaj Cichuta z Zakrzewka i
Urszula Adamkowiczowa wdowa
sł. Kazimierz Trąbski i Marianna
Makuzińska, oboje z Radomska
Sebastian Gołębiowski i Marianna
Biliczowa, oboje z Radomska
Stanisław Zawodziński i Katarzyna
Widoraczka, oboje z Radomska
ucz. Tomasz Popiołek i Zofia
Królikiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Paweł Lewiński z Radomska i
pr. Marianna Bałutka z Zakrzewka
ks. Józef Matczyński altarzysta św.
Anny i ur. Marianna Więckowska
Wojciech Janicki i Dorota
Maczyńska, oboje z Radomska
ucz. Oleśkiewicz [bez imienia] z
Radomska i szl. Balbina Bogucka
Józef Stachowski i Małgorzata
Więckowska
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
256v
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
257
Józef
Matczyński
256v
256v
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
354
5197
25.07
Jakub
pr. Piotr i Małgorzata Starostka
Szczepocice
5198
3.08
6.08
ur. Ignacy i Marianna
Klimkowscy
pr. Hiacynt i Helena Symuła
Strzałków
5199
Marianna
Tekla
Wawrzyniec
Radziechowice
5200
15.08
Klara
pr. Marcin i Marianna Popiołek
Ładzice
5201
17.08
Marianna
pr. Jakub i Anastazja Król
5202
17.08
Marianna
pr. Piotr i Petronela Janic
Stobiecko
Szlacheckie
Kietlin
5203
17.08
Hiacynt
5204
22.08
Hiacynt
pr. Lambert i Marianna
Gniadkowscy
ucz. Wojciech i Ewa Rusek
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
5205
21.08
Rozalia
pr. Antoni i Regina Wienczeńscy
Strzałków
5206
28.08
Róża
ucz. Jan i Małgorzata Ciupa
5207
2.09
Stefan
ucz. Adam i Marianna Kipigroch
5208
6.09
pr. Piotr i Gertruda Kłodos
2209
7.09
Wawrzyniec
Justynian
Regina
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
5210
8.09
Lambert
5211
9.09
Marianna
pr. Grzegorz i Agnieszka
Poterała
pr. Maciej i Katarzyna Zbroja
5212
14.09
Lambert
pr. Jan i Gertruda Piętoszek
5213
20.09
Mateusz
sł. Łukasz i Barbara Strakowicz
(?)
pr. Jan i Rozalia Kałużny
Stobiecko
Miejskie
Kietlin
Szczepocice
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Józef Stachowski i szl. Marianna
Więckowska panna
ur. Jan Brodzki i sł. Marianna
Stachowska z Radomska
pr. Stanisław Wędzonka i Ewa
Popiołkowa, oboje z Radziechowic
sł. Mikołaj Zaleski i sł. Janicka, oboje
z Radomska
Tomasz Popiołek i Rozalia Borkowa,
oboje z Radomska
pr. Sebastian Majchrzak i Petronela
[bez nazwiska], oboje z Kietlina
Stefan Sałtysek i Jadwiga
Michałszczanka z Dobryszyc
pr. Antoni Paweł ze Strzałkowa i ucz.
Agnieszka Adamkiewiczowa z
Radomska
Franciszek Smolarski i
Oleśkiewiczowa z Radomska
Stanisław Brożkowic z Radomska i
Marianna Gdziekciowka ze Stobiecka
ucz.Wojciech Majdecki z Radomska i
Barbara Szymczakowka ze Stobiecka
Błażej Surmacki i ucz. Janicka z
Radomska
Łukasz Makuziński z Radomska i
Katarzyna Suścina ze Stobiecka
pr. Maciej Kowalski i Marianna
Kowalszczanka, oboje z Kietlina
Łukasz Sobieraj i Katarzyna
Wideracka
Jakub Koper i Gertruda Rybaczka,
oboje ze Stobiecka Szlacheckiego
Wojciech Ościk i Marianna Makuzina
z Radomska
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
257
257
257
257
257
257
257
257
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
355
5214
20.09
Magdalena
pr. Jan i Franciszka Loch
Strzałków
5215
21.09
Tekla
ucz. Józef i Marianna Szymczak
5216
21.09
Mateusz
pr. Bartłomiej i Agnieszka
Kałużyńscy
Stobiecko
Miejskie
Ładzice
5217
22.09
Tomasz
sł. Jan i Krystyna Szablewscy
Radomsko
5218
18.09
Konstancja
Tekla
pr. Tomasz i Zofia Kaczmarczyk
Ładzice
5219
28.09
Tekla
pr. Marcin i Marianna Kowal
Bartodzieje
5220
28.09
Michał
pr. Mateusz i Regina Boral
Młodzowy
5221
28.09
Tekla
Strzałków
5222
4.10
Franciszek
5223
4.10
Marianna
pr. Franciszek i Marianna
Kłodosik
pr. Szymon i Agnieszka
Grabarczyk
Maciej i Gertruda Sękowscy
Radomsko
5224
5.10
Franciszek
sł. Jan i Ewa Zalewscy
Radomsko
5225
6.10
Franciszek
ucz. Mikołaj i Teresa Ciesielscy
Klekowiec
5226
12.10
pr. Jan i Helena Szymczak
Radziechowice
5227
12.10
ucz. Tomasz i Anastazja Zbroja
5228
17.10
Franciszek
Borgiasz
Franciszek
Borgiasz
Teresa
5229
18.10
Łukasz
ucz. Józef i Franciszka
Korzeniowscy
pr. Jan i Teresa Sobieraj
Stobiecko
Miejskie
Folwarki
5230
18.10
Łukasz
ucz. Antoni i Zofia Cygankowicz
Szczepocice
Strzałków
Stobiecko
pr. Walenty Borowy i Marianna
Bartnikowa, oboje ze Strzałkowa
sł. Leonard Adamkiewicz i sł.
Salomea Janicka, oboje z Radomska
pr. Wojciech Nowaczyk z Poczesnej i
Petronela Kipigrochowka ze
Stobiecka Miejskiego
sł. Benedykt Kosek i Marianna
Makuzińska z Radomska
ur. [bez imienia] Bielski kasztelan
piotrkowski i ur. [bez imienia]
Szaniawska z Kletni
pr. Paweł Jędryszek z Kietlina i
Elżbieta Szwedzikowka z Bartodziej
Stefan Bałut i Rozalia Gralina, oboje
z Młodzowów
Kazimierz Wolszczyk i Urszula
Białkowska, oboje ze Strzałkowa
Piotr Grabarczyk i Franciszka
Koćwinowska, oboje ze Szczepocic
Walenty Królikiewicz i Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Józef Mroziński i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
sł. Stefan Małachowski i sł. Helena
Szymańska, mieszczanie
Karol Twardończyk z Radziechowic i
Gertruda Klekowska z Brodowych
Mikołaj Zalejski i Magdalena
Zalejska, oboje z Radomska
Jan Grzywiński sługa kościelny i
Małgorzata Sowińska
Stanisław Starostka z Borkowa
[chrzestnej nie podano]
Antoni Miętkiewicz i Marianna
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
257v
258
258
258
258
258
Miejskie
Piaszczyce
356
5231
26.10
Urszula
pr. Marcin i Wiktoria Grabarczyk
5232
26.10
Szymon
Ładzice
5233
27.10
Elżbieta
Ludwik i Apolonia [nazwiska nie
podano]
ucz. Jan i Katarzyna Hutkowicz
5234
31.10
Leonard
Folwarki
5235
1.11
Szymon
ucz. Wincenty i Agnieszka
Królikowicz
pr. Jan i Róża Saturnus
Szczepocice
5236
1.11
sł. Paweł i Anna Wąsikowicz
Radomsko
5237
4.11
Karol
Leonard
Marianna
Bogwidzowy
5238
7.11
Leonard
5239
7.11
Leonard
pr. Wojciech i Justyna
Cichowszczak
sł. Sebastian i Franciszka
Hutkowicz
sł. Paweł i Franciszka Migdalscy
Radomsko
5240
16.11
Marcin
pr. Egidiusz i Łucja Papierniak
Sucha Wieś
5241
16.11
5242
17.11
pr. Bartłomiej i Gertruda
Smolarczyk
pr. Stefan i Marianna Czyr (?)
Stobiecko
Szlacheckie
Zakrzowek
5243
20.11
sł. Jan i Katarzyna Broszkowicz
Radomsko
5244
22.11
Stanisław
Kostka
Stanisław
Kostka
Feliks z
Valois
Cecylia
sł. Grzegorz i Elżbieta Surmaccy
Radomsko
5245
22.11
pr. Marcin i Elżbieta Kowalczyk
Okrajszów
5246
22.11
Feliks
Klemens
Jan od Krzyża
pr. Adam i Magdalena Kubaccy
Zdania
5247
25.11
Katarzyna
sł. Wincenty i Małgorzata
Ojszczyk
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Szymańska z Radomska
pr. Stanisław Cieślik i Marianna
Gardowka z Piaszczyc
Grzegorz Mrozak z Ładzic i Ulianna
[nazwiska nie podano]
Benedykt Kosek i Marianna
Makuzińska, oboje z Radomska
Paweł Lewiński i Katarzyna
Widerakowa, mieszczanie
Antoni Grabowski z Cerkawizny i
Zofia Zatońska ze Szczepocic
sł. Wojciech Kukliński i Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Mikołaj Grala z Młodzowych i
Agnieszka Kłosowska z Zakrzowka
Kazimierz Trąbski i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
Tomasz Popiołek i Dorota Jaczyńska,
oboje z Radomska
Wojciech Widerak z Radomska i
Marianna Gieledzina ze Strzałkowa
Wojciech Widerak z Radomska i
Katarzyna Dynacka ze Stobiecka
ucz. Łukasz Makuza i sł. Salomea
Janicka, oboje z Radomska
ucz. Antoni Królikowicz i sł. Salomea
Janicka, oboje z Radomska
ucz. Kazimierz Trąbski i sł. Zofia
Królikowiczowa
Marianna Lewińska z Sanik i
Wojciech Janicki
Błażej Kaleciński z Galonek i
Agnieszka Kubiakowka
sł. Wojciech Widerak i sł. Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258v
258v
357
5248
25.11
Katarzyna
uwaga: wypis 1809 r.
ucz. Marek i Małgorzata Loch
Radomsko
5249
8.12
Cecylia
pr. Klemens i Katarzyna Pukacz
Bartodzieje
5250
1.12
Barbara
Radziechowice
5251
6.12
Marianna
pr. Antoni i Marianna
Adamkowicz
pr. Roch i Katarzyna Kaczka
5252
8.12
Mikołaj
Radomsko
5253
14.12
Jan od Krzyża
sł. Sebastian i Katarzyna
Gajowscy
ucz. Jan i Zofia Słabikowscy
Radomsko
5254
21.12
Wiktoria
pr. Jan i Marianna Buchaj
Płoszów
5255
23.12
Adam
Radomsko
5256
23.12
Ewa
ucz. Wojciech i Helena Marczyk
uwaga: wypis 1.02 1810 r.
ucz. Piotr i Salomea Nowaczek
5257
24.12
Adam
Szczepocice
5258
24.12
Ewa
pr. Wojciech Cebulski [imienia
matki nie podano]
pr. Błażej i Katarzyna Skalik
5259
31.12
Tomasz
pr. Jan i Jadwiga Grabarczyk
Piaszczyce
5260
31.12
Anastazja
ucz. Walenty i Agnieszka
Szymczak
Stobiecko
Miejskie
Zakrzowek
Radomsko
Folwarki
Kazimierz Trąbski i Magdalena
Oleszkiewczowna, oboje z Radomska
Józef Michnikowski z Pławna i
Marianna Szwedzikowka
Walenty Ślosarczyk i Anna
Twardonczykowa z Radziechowic
Tomasz Popiołek i Agnieszka
Jędrzejczykowa z Młodzowych
ucz. Mikołaj Zalejski i Helena
Adamkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Andrzej Jaczyński i Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Jan Kaźmierczak z Okrajszowa i
Agnieszka Jerzanka z Płoszowa
sł. Paweł Lewiński i Małgorzata
Ościkowa, oboje z Radomska
Sebastian Gołębiowski i Małgorzata
Popiołkowa, oboje z Radomska
sł. Stanisław Zawodziński i Elżbieta
Marozina
Benedykt Olczykowicz i Agnieszka
Krawykowka, oboje z Folwarków
Paweł Janik kawaler i Marianna
Kaczmarczykowa panna, oboje z
Piaszczyc
ucz. Paweł Kipigroch i Marianna
Kufkowa, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Wojciech
Wołoszewicz
Andrzej
Siudziński
258v
Andrzej
Siudziński
258v
Strona
259
258v
258v
258v
258v
258v
258v
258v
258v
258v
258v
258v
1778
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
5261
4.01
Brygida
ucz. Józef i Gertruda Wymoklik
Radomsko
ucz. Sebastian Dziatkowicz z
Andrzej
358
5262
6.01
Balcer
(Baltazar?)
pr. Błażej i Marianna Cieciura
Okrajszów
5263
12.01
Agnieszka
Strzałków
5264
20.01
Agnieszka
5265
22.01
Agnieszka
pr. Egidiusz i Agnieszka
Wieczorek
ucz. Kazimierz i Małgorzata
Dziegieć
pr. Piotr i Gertruda Ostojscy
5266
25.01
Marianna
5267
25.01
Paweł
Cecylia Kujawianka, ojciec
nieznany
ucz. Józef i Brygida Królik
5268
26.01
Małgorzata
pr. Hiacynt i Ewa Janulak
5269
25.01
Marianna
5270
4.02
Andrzej
Stobiecko
Miejskie
Okrajszów
5271
4.02
5272
12.02
16.02
5274
17.02
Julianna
ucz. Kazimierz i Katarzyna
Rospęccy
Krzysztof Iwankowicz [żony nie
wymieniono]
pr. Franciszek i Ewa Leśniak
Rospend
5273
Agnieszka
Scholastyka
Anna
Walenty
Maciej
Walenty
ucz. Wojciech i Agnieszka
Kipigroch
pr. Krzysztof i Marianna
Kazimierczak
sł. Józef i Marianna Stachowscy
Płoszów
5275
22.02
Marianna
5276
23.02
Marianna
ucz. Wawrzyniec i Marianna
Szymczak
Franciszek i Agnieszka Rybinka
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
5277
23.02
Maciej
pr. Tomasz i Katarzyna
Orzechów
Stobiecko
Miejskie
Zawada
Piaszczyce
Stobiecko
Miejskie
Piaszczyce
Radomsko
Strzałków
Folwarków i sł. Katarzyna Starościna
z Radomska
Józef Siewierczyk z Okrajszowa i
Katarzyna Kaczmarczykowna z
Płoszowa
Stanisław Wieczorek i Franciszka
Sobierajka ze Strzałkowa
sł. Wojciech Janicki i Magdalena
Oleszkiewiczowa panna
Maciej Kowalczyk i Katarzyna
Wolborska, oboje z Zawady
Szymon Cieślik i Agnieszka
Cieślikowa
pr. Andrzej Bednarski i Jadwiga
Borokowa ze Stobiecka
Błażej Michałczyk i Gertruda
Michałczykowa z Kuchar
Antoni Zbrojka i Helena
Adamkiewiczowna
sł. Wojciech Janicki i Petronela
Oczkowna
ks. Bernard Grochowalski i ur. Anna
Turska chorążyna radomszczańska
Siudziński
ur. Józef Kaziński i Magdalena
Oleśkiewiczowna panna
Antoni Paweł i Teresa Sobierajka,
oboje ze Strzałkowa
Wawrzyniec Ostojski i Siekierzanka z
Okrajszowa (?)
Wincenty Ojszczyk i Agnieszka
Panikowa ze Stobiecka
Piotr Zbroja i Anna Twardonczykowa
z Radziechowic
Tomasz Białecki i Gertruda
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Józef
Matczyński
259
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Józef
Matczyński
259
259
259
259
259
259
259
259v
259v
259v
259v
259v
359
5278
23.02
Marianna
Woźniczka
pr. Jakub i Marianna Bartniccy
Strzałków
5279
27.02
Maciej
ucz. Jan i Marianna Ojszczyk
Radomsko
5280
4.03
Franciszka
5281
13.03
Gertruda
Agnieszka Białowka, ojciec
nieznany
ucz. Łukasz i Katarzyna Cichuta
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
5282
21.03
Józef
ucz. Błażej i Balbina Bielicz
Radomsko
5283
22.03
Benedykt
pr. Jan i Regina Koper
5284
30.03
Jan Eremita
5285
1.04
Balbina
5286
2.04
Balbina
ucz. Franciszek i Gertruda
Chałupczak
ucz. Hiacynt i Franciszka
Wolscy
pr. Szymon i Barbara Pukacz
Stobiecko
Szlacheckie
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Bartodzieje
5287
5.04
Wincenty
pr. Michał i Apolonia Poterała
Płoszów
5288
5.04
Agnieszka
Młodzowy
5289
6.04
Wincenty
5290
6.04
Anastazja
pr. Grzegorz i Małgorzata
Stępień
Teresa, ojciec nieznany
uwaga: wypis 1809 r.
pr. Andrzej i Regina Bryl
5291
8.04
Lew
ucz. Maciej i Marianna Ojszczak
Radomsko
5292
8.04
ucz. Jan i Urszula Służewscy
Zakrzowek
5293
19.04
bliźnięta:
Ignacy i
Wojciech
Agnieszka
pr. Szymon i Gertruda Rybczak
5294
12.04
Piotr
pr. Urban i Róża Nowak
Stobiecko
Szlacheckie
Dąbrówka
Radziechowice
Brylisko
Woźniczkowa
Antoni Woźnicki i Gertruda
Woźniczkowa
ucz. Łukasz Makuziński [chrzestnej
nie podano]
Walenty Kipigroch i Elżbieta
Dziatkiewiczowa z Radomska
Józef Solski z Radomska i Marianna
Bałtowka z Bogwidzowów
Paweł Lewiński i Teresa Makowska
ucz. Antoni Cygan ze Stobiecka
Miejskiego i Marianna Nowaczka
szl. Antoni Komornicki z Ładzic i
Rozalia Szymczakowka ze Stobiecka
Kacper Ciupiński i Agnieszka
Zbrojanka ze Stobiecka
Józef Kukla i Rozalia Borkowa, oboje
z Radomska
Kacper Hanulak i Marianna
Kowalczowka z Kietlina
Tomasz Popiołek i Rozalia Gralina z
Młodzowych
Sebastian Kuliś i Gertruda
Klekowszczanka
Mikołaj Zalejski i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
ucz. Karol Sperkowski i Marianna
Adamkiewiczowa z Radomska
Antoni Kurczewski i Marianna
Stachowska, Antoni Kurczewski i
Anna Kędzierska
sł. Stefan Rabczyński i ucz. Helena
Zalejska, oboje z Radomska
pr. Klemens Sadawa z Cerkawizny i
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Józef
Matczyński
Andrzej
259v
259v
259v
259v
259v
259v
259v
259v
259v
259v
260
260
260
260
260
260
260
360
5295
12.04
Katarzyna
Sieneńska
Ludwina
Piotr
5296
14.04
5297
15.04
5298
15.04
5299
16.04
5300
17.04
5301
18.04
bliźnięta:
Katarzyna
Sieneńska i
Agnieszka
Policjanna
Wojciech
5302
21.04
Agnieszka
5303
22.04
5304
Ludwina
Agnieszka
Agnieszka
Policjanna
Wojciech
ucz. Józef i Zofia Sala (Tala)
Radomsko
sł. Benedykt i Katarzyna Kosek
Radomsko
sł. Leonard i Agnieszka
Adamkiewicz
pr. Jakub i Urszula Cieciura
Radomsko
Okrajszów
pr. Wojciech i Regina
Brzuchania
ucz. Klemens i Marianna Madaj
Radziechowice
Wawrzyniec i Franciszka Wolscy
Piaszczyce
Wygoda
Wojciech
pr. Wawrzyniec i Marianna
Kłodos
pr. Wit i Marianna Poterała
23.04
Wojciech
ucz. Tomasz i Teresa Kuźnik
Radomsko
5305
26.04
Wojciech
pr. Franciszek i Marianna Kuliś
Radziechowice
5306
26.04
Wojciech
pr. Franciszek i Zofia Stachura
Szczepocice
5307
2.05
Stanisław
ucz. Antoni i Marianna Karasek
Radomsko
5308
10.05
Stanisław
pr. Tomasz i Gertruda Jura
Płoszów
5309
11.05
Józef
pr. Łukasz i Małgorzata
Starostka
Ładzice
Radomsko
Piaszczyce
Helena Kędrzanka z Dąbrówki
ur. Klemens Zabłocki i ucz. Julianna
Saskiewiczowna
Siudziński
Andrzej
Siudziński
sł. Paweł Lewiński i sł. Salomea
Zawodzińska
sł. Józef Stachowski i ur. Marianna
Więckowska panna
Maciej Poterała z Kuchar i Ewa
Kowalczykowka z Płoszowa
Andrzej Popiołek z Radziechowic i sł.
Szymański z Radomska
Paweł Lewiński i Marianna
Szymańska
sł. Stefan Rabczyński i Agnieszka
Kuklina, oboje z Radomska
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Grzegorz Wolborski z Płoszowa i
Jadwiga Grabarczykowa
sł. Wojciech Widerak z Radomska i
Marianna Brelowna
pr. Walenty Ostojski i Marianna
Poteralina z Kuchar
Leonard Bierzmanowicz i Anna
Wąsikowiczowa z Radomska
Kacper Woźniaczek i Zofia Jaszyna,
oboje z Radziechowic
Marcin Chorubski i Katarzyna
Wideraczka, oboje z Radomska
Wojciech Majdzik i Zalejska, oboje z
Radomska
Maciej Kowalczyk i Marianna
Cypdzina z Zawady
Antoni Ostrowski i Petronela
Witkowska, oboje z Ładzic
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260v
260v
260v
260v
260v
260v
361
5310
11.05
Zofia
ucz. Paweł i Krystyna Zbroja
5311
13.05
sł. Antoni i Katarzyna Strąbscy
5312
13.05
5313
13.05
5314
17.05
5315
25.05
Jan
Nepomucen
Jan
Nepomucen
Jan
Nepomucen
Jan
Nepomucen
Grzegorz
5316
25.05
Grzegorz
5317
2.06
5318
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
pr. Grzegorz i Zofia Tyra
uwaga: wypis 1809 r.
sł. Maciej i Marianna Szblewscy
Radomsko
Radomsko
pr. Walenty i Marianna Paweł
Strzałków
pr. Michał i Helena Sitko
Dąbrówka
Okrajszów
Piotr
pr. Wawrzyniec i Gertruda
Kaźmierczak
ucz. Marcin i Ludwina Zbroja
8.06
Małgorzata
ucz. Paweł i Marianna Kowalik
5319
15.06
Antoni
pr. Jan i Katarzyna Dryja
Stobiecko
Miejskie
Radziechowice
5320
15.06
Antoni
pr. Kazimierz i Katarzyna Boruta
Radziechowice
5321
15.06
Antoni
ucz. Marcin i Elżbieta Kuśnierz
5322
18.06
Julianna
ucz. Kacper i Marianna Zbroja
5323
20.06
bliźnięta
Julianna i
Marianna
pr. Stanisław i Gertruda
Wieczorek
Stobiecko
Miejskie
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
5324
20.06
Jan
5325
21.06
Marianna
ucz. Józef i Magdalena
Cygankiewicz
pr. Roch i Regina Jędryszek
Radomsko
Radomsko
Ostoja
ucz. Antoni Cygankowicz i Marianna
Zbroina ze Stobiecka
Wojciech Widerak i Marianna
Makuzina
ucz. Łukasz Makuza i Zofia Salina,
oboje z Radomska
ucz. Jan Grzywański i Helena
Chudkiewiczowa, oboje z Radomska
Tomasz Wlaźlak i Katarzyna
Mękwińska z Woli Mękwa
ucz. Andrzej Palczyk z Folwarków i
Marianna Puchaczka z młyna
Klekotowe
pr. Krzysztof Kaźmierczak i Regina
Łacina, oboje z Okrajszowa
Łukasz Strąkiewicz i Marianna
Strąkiewiczowa, oboje z Radomska
sł. Stefan Miłakowski i Dorota
Jaczyńska, mieszczanie
pr. Kacper Woźniak i Katarzyna
Kuliśka, oboje z Radziechowic
pr. Józef Kubiak z Bobrów i Agata
Kiedrzyna z Dąbrówki
ucz. Adam Bednarski i Franciszka
Szasztowiczowa
ucz. Franciszek Gawła i Cecylia
Kuliśka, oboje ze Stobiecka
sł. Wojciech Widerak i Gertruda
Trąbska
Antoni Ostrowski nauczyciel i
pr. Regina Wieszyna z Sanik
ucz. Michał Piotrowski i Marianna
Szymanszczanka, oboje z Radomska
sł. Stefan Miłakowski i sł. Salomea
Janicka, oboje z Radomska
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
260v
260v
260v
260v
260v
260v
260v
260v
260v
260v
260v
261
261
261
261
261
362
5326
28.06
Piotr
sł. Stefan i Agnieszka
Rapczyńscy
Radomsko
5327
29.06
Małgorzata
pr. Józef i Gertruda Woźniak
Orzechów
5328
1.07
Paweł
pr. Benedykt i Elżbieta Dryja
Radziechowice
5329
25.06
Jan
5330
1.07
Marianna
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
5331
5.07
Piotr
pr. Bonawentura i Agnieszka
Jadamczak
ucz. Wojciech i Marianna
Rosołek
pr. Łukasz i Marianna Sieciura
5332
6.07
Piotr
pr. Józef i Agata Umaszek
Ładzice
5333
8.07
Elżbieta
pr. Józef i Jadwiga Kuliś
Radziechowice
5334
13.07
14.07
ucz. Bonawentura i Agnieszka
Broszkowicz
pr. Jakub i Zofia Kaźmierczak
Radomsko
5335
Jan z Dukli
Bonawentura
Bonawentura
5336
16.07
Marianna
pr. Marcin i Anna Pajęccy
5337
16.07
Aleksy
pr. Mikołaj i Marianna Cichuta
Stobiecko
Miejskie
Zakrzewek
5338
19.07
Marianna
pr. Łukasz i Magdalena Boruta
Radziechowice
5339
26.07
Jakub
Zakrzowek
5340
26.07
Anna
5341
30.07
Ignacy
pr. Andrzej i Agnieszka
Jachowicz
pr. Walenty i Agnieszka
Woźniak
ucz. Józef i Marianna Popiołek
Okrajszów
Kietlin
Okrajszów
Radomsko
ks. Wojciech Langwalt prepozyt
szpitala i Rozalia Oleśkiewiczowa,
oboje z Radomska
Walenty Nowak z Dziepółci i Jadwiga
Popiołkowa
sł. Wojciech Janicki i Elżbieta
Ciupina ze Stobiecka
szl. Wojciech Kucharski i
ur. Gertruda Dudzinka panna
sł. Stefan Rapczyński i Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
pr. Grzegorz Piwowarczyk i
sł. Marianna Kuklina z Radomska
pr. Marcin Popiołek z Ładzic i
Wiktoria Zaygmanowa z Jedlna
Kazimierz Ostrowski i Anna
Studzińska z przytułku
Mikołaj Zalejski i Anna Kędzierska
Adam Małyszczak z Kietlina i
Marianna Szczepańska
Leonard Juzmanowicz i Anastazja
Ciupińska
ucz. Leonard Bierzmanowicz z
Radomska i ucz. Marianna Kuskowa
ze Stobiecka
pr. Piotr Zbroja z Radomska i Rozalia
Szymczakowka ze Stobiecka
Miejskiego
pr. Józef Jędrzejczyk i Rozalia
Gralina, oboje z Młodzowych
pr. Mikołaj Włodarczyk z Dziepółci i
Jadwiga Nowaczka z Orzechowa
sł. Sebastian Gołębiowski i Helena
Marczykowa, oboje z Radomska
Wojciech
Wołoszowicz
261
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261v
261v
Józef
Matczyński
261v
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
261v
261v
261v
363
5342
31.07
Kunegunda
pr. Piotr i Gertruda Zbroja
Radziechowice
5343
5.08
Marianna
pr. Błażej i Julianna Zając
Młodzowy
5344
18.08
Wawrzyniec
pr. Kacper i Marianna Wieczorek
Szczepocice
5345
19.08
Hiacynt
Folwarki
5346
19.08
Hiacynt
ucz. Mikołaj i Magdalena
Cichuta
ucz. Urban i Franciszka Małek
5347
21.08
Bartłomiej
Radomsko
5348
23.08
Bartłomiej
ucz. Jakub i Marianna
Miłakowscy
pr. Mateusz i Urszula Kowalczyk
Kietlin
5349
24.08
Marianna
ucz. Błażej i Marianna Wrożek
Bogwidzowy
5350
29.08
Jan
Brylisko
5351
30.08
Joachim
Andrzej Smolarczyk i Gertruda
Walkowa, nieprawe
pr. Franciszek i Marianna Purola
5352
30.08
Rozalia
pr. Jan i Marianna Tyka
Orzechów
5353
5.09
Rozalia
ucz. Kacper i Marianna Kędra
Klekotowe
5354
12.09
Marianna
Radomsko
5355
13.09
5356
13.09
Tomasz
Avillanova
Marianna
ucz. Wawrzyniec i Dorota
Kasiczak
ur. Tomasz i Marianna
Świerczyńscy
pr. Walenty i Marianna Słomka
5357
14.09
Lambert
pr. Józef i Rozalia Klekowscy
Sucha Wieś
5358
14.09
Marianna
pr. Józef i Rozalia Geruk
Ładzice
Stobiecko
Miejskie
Bogwidzowy
Stobiecko
Szlacheckie
Radziechowice
Krzysztof Dziatkowicz i Agnieszka
Kuliśka
pr. Tomasz Popiołek i Marianna
Madajka, oboje z Radomska
sł. Kazimierz Trąbski i Katarzyna
Widerakowa, oboje z Radomska
sł. Wojciech Janicki i Marianna
Szymańska, oboje z Radomska
Stanisław Chmielewski z Radomska i
Rozalia Szymczakowka z
Radziechowic
Antoni Ostrowski dyrektor szkoły i
Marianna Szymańska panna
pr. Bruno Kaczmarczyk i Marianna
Jędrzejczykowa, oboje z Kietlina
sł. Kazimierz Szastowicz i Ewa
Zielińska, oboje z Radomska
Franciszek Widerak i Katarzyna jego
żona
Rafał Wieczorek i Justyna Purolanka
Wincenty Brzeziński i Jadwiga
Brodzikowa, oboje z Orzechowa
sł. Wojciech Janicki i pr. Jadwiga
Miskowska z Sobakowa
Antoni Ostrowski dyrektor szkoły i
Regina Wieszyna z Sanik
ur. Tomasz i Agnieszka Podbielscy z
Płoszowa
Sebastian Kuliś i Gertruda Zbrojna,
oboje z Radziechowic
Stanisław z Klekotowych i Elżbieta z
Suchej Wsi
Stanisław Kmiecik i Rozalia Ciupina
z Wierzbicy
Wojciech
Wołoszowicz
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
261v
261v
261v
261v
261v
261v
261v
261v
261v
261v
261v
261v
261v
262
262
262
262
5359
17.09
364
Jakub Smelka i Urszula
Brzeźniczanka, nieprawe
Kamionka
pr. Antoni Paweł ze Strzałkowa i
Zofia Miedzińska z Pokraki
Andrzej
Siudziński
262
19.09
syn [nie
podano
imienia]
Mateusz
5360
pr. Antoni i Agnieszka Mucha
Radziechowice
20.09
Mateusz
5362
29.09
Michał
Stobiecko
Miejskie
Ostoja
5363
30.09
Franciszek
ucz. Aleksy i Marianna
Chałupczak
pr. Mikołaj i Agnieszka
Kaczmarczyk
pr. Paweł i Gertuda Jędrzejczyk
5364
1.10
Franciszek
ucz. Antoni i Ewa Kuźnik
Bogwidzowy
5365
11.10
Jadwiga
pr. Marcin i Łucja Węgrzyn
Orzechów
5366
9.10
11.10
5368
12.10
ucz. Łukasz i Barbara
Strąkiewicz
pr. Wincenty i Agnieszka
Owczarczyk
ucz. Ludwik i Helena Bartniccy
Radomsko
5367
Franciszek
Borgia
Franciszek
Borgia
Jadwiga
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
262
5361
5369
15.10
Łukasz
Płoszów
17.10
Łukasz
5371
17.10
Teresa
pr. Michał i Petronela Cichuta
Bogwidzowy
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
262
5370
pr. Kazimierz i Katarzyna
Wieczorek
pr. Maciej i Zofia Przerada
5372
4.10
Franciszek
Strzałków
5373
20.10
Urszula
pr. Wojciech i Gertruda Kłodos
uwaga: wypis 1809 r.
ucz. Franciszek i Marianna Dryja
5374
20.10
Urszula
pr. Andrzej i Małgorzata Jamroz
Wincenty Słomka z Radziechowic i
Anna Twardaszczykowa z Dąbrówki
ucz. Hiacynt Wolski i Gertruda
Klekowska z Brodowych
pr. Wojciech Kowalczyk z Kietlina i
Agnieszka Cieślikowa z Ostoi
pr. Kacper Poterała z Kuchar i
pr. Teresa Olczykowa z Kuźnicy
sł. Józef Szymański i Ludwina
Zbroina, oboje z Radomska
pr. Tomasz Dudek ze Strzałkowa i
Franciszka Bartnicka z Cadowa
ucz. Jan Marczyk i Anna
Wąsikiewiczowa, oboje z Radomska
Bonawentura Jadamczak i Marianna
Jambrozanka, oboje ze Stobiecka
sł. Benedykt Kosek i Marianna
Strąkowiczowa, asystowali Michał
Piotrowski i Julianna
Soskiewiczowna, oboje z Radomska
pr. Stanisław Robak i Gertruda
Kaczmarczanka z Płoszowa
Józef Urbaniak i Klara Urbaniakowa,
oboje z Ładzic
Mikołaj Chojak z Piaszczyc i
Katarzyna Marszałowska z
Bogwidzowów
Paweł Borowik i Marianna Pawłowa,
oboje ze Strzałkowa
pr. Jan Szymczak z Radziechowic i
Barbara Kłodoska ze Strzałkowa
pr. Antoni Chwiałkowski z Papierni i
Piaszczyce
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
Ładzice
Stobiecko
Miejskie
Dąbrówka
Wojciech
Wołoszowicz
Andrzej
Siudziński
Józef
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
5375
22.10
365
29.10
Urszula
Anna
Urszula
ur. Antoni Bobrownicki i [nie
podano imienia]
ucz. Michał i Barbara Miszorek
5376
Ładzice
5377
28.10
Urszula
Radziechowice
5378
1.11
Salomea
pr. Wincnety i Marianna
Brzuchania
pr. Andrzej i Gertruda Sobieraj
5379
5.11
Salomea
ucz.Wojciech i Katarzyna Saska
5380
5.11
Leonard
5381
9.11
Salomea
5382
12.11
Marcin
sł. Marcin i Marianna Gadzińscy
uwaga: wypis 22.10 1810 r.
ucz. Hiacynt i Gertruda
Pokormik
ucz. Stanisław i Petronela Dibis
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
5383
13.11
Marcin
pr. Jan i Agnieszka Gzik
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
5384
13.11
bliźnięta:
Salomea i
Elżbieta
pr. Tomasz i Marianna Hanulak
Piaszczyce
5385
13.11
Salomea
pr. Łukasz i Katarzyna
Piotrowscy
Strzałków
5386
14.11
Salomea
Folwarki
5387
18.11
Salomea
5388
22.11
Katarzyna
ucz. Walenty i Marianna Borek
uwaga: wypis bez daty
pr. Mateusz i Barbara
Jędrzejczyk
pr. Paweł i Petronela Jędryszek
5389
22.11
Katarzyna
pr. Jan i Franciszka Urenetura (?)
Szczepocice
5390
22.11
Klemens
ucz. Jan i Barbara Lichota
Stobiecko
Bogwidzowy
Strzałków
Bogwidzowy
Bartodzieje
Kietlin
Marianna Zatonka z Bobrów
ur. Karol Walewski i ur. Justyna
Stobiecka z Woli Blakowej
sł. Wojciech Janicki i Małgorzata
Ościkowa, oboje z Radomska
pr. Marcin Śliwiński i Marianna
Kuskowa ze Stobiecka
pr. Marcin Węgrzyński z Orzechowa i
Marianna Pawłowa ze Strzałkowa
sł. Lambert Adamkiewicz i Elżbieta
Dziekciowka ze Stobiecka Miejskiego
sł. Paweł Lewiński i Magdalena
Oleszkiewczowna, oboje z Radomska
ucz. Walenty Pukacz i Justyna
Purolanka, oboje z Bogwidzowów
ucz. Szymon Małek i Zofia Zbroina,
oboje ze Stobiecka Miejskiego
pr. Antoni Woźnicki ze Strzałkowa i
Urszula Szklaszowka ze Szczepocic
Marcin Kowalczyk z Ostoi i Marianna
Kaczmarszczanka z Piaszczyc
Jakub Krawczyk z Okrajszowa i
Urszula Hanulakowa
pr. Jakub Koper ze Stobiecka
Szlacheckiego i ucz. Elżbieta
Wiśniowska ze Strzałkowa
sł. Stanisław Borek i Marianna
Makuzina, oboje z Radomska
Sebastian Gajewski i Marianna
Adamkowiczowa
Piotr Zawadzki i Anastazja
Robakowka z Kietlina
Antoni Grabowski z Cerkawizny i
Justyna Purolanka z Bogwidzowów
pr. Aleksy Gałwiaczek i Agnieszka
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
262v
262v
262v
262v
262v
262v
262v
262v
262v
262v
Andrzej
Siudziński
262v
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
262v
262v
262v
262v
262v
366
5391
27.11
Teresa
pr. Stanisław i Marianna Wistka
Miejskie
Piaszczyce
5392
26.11
Stanisław
pr. Kacper i Magdalena Woźniak
Radziechowice
5393
29.11
Andrzej
Cerkawizna
5394
29.11
Andrzej
pr. Wawrzyniec i Marianna
Borowieccy
ucz. Paweł i Zofia Ciupa
5395
2.12
Franciszek
pr. Jan i Elżbieta Pioruńscy
Stobiecko
Miejskie
Szczepocice
5396
3.12
Barbara
pr. Walenty i Elżbieta Kowal
Radziechowice
5397
6.12
Mikołaj
ucz. Paweł i Anna Pierzak
Radomsko
5398
4.12
sł. Wojciech i Salomea Janiccy
Radomsko
5399
14.12
Łucja
Marianna
Tomasz
pr. Rafał i Marianna Wieczorek
Młodzowy
5400
19.12
Tomasz
ucz. Maciej i Elżbieta Szymczak
5401
20.12
Tomasz
Relowka, ojciec nieznany
Stobiecko
Miejskie
Orzechów
5402
20.12
Tomasz
pr. Łukasz i Marianna Boruta
Radziechowice
5403
28.12
Anastazja
ucz. Błażej i Małgorzata Zbroja
Stobiecko
Miejskie
Szczepanikowa, oboje ze Stobiecka
Antoni Jędrysek z Ostoi i Regina
Jędryskowa z Ostoi
pr. Piotr Zbroja i Katarzyna Kuliska,
oboje z Radziechowic
sł. Stefan Rapczyński i Marianna
Szymanszczanka, oboje z Radomska
ucz. Józef Szymczak i Marianna
Ciupianka, oboje ze Stobiecka
ucz. Marcin Zbroja i Balbina
Biliczowa
pr. Kacper Kędra i Gertruda Zbroina,
oboje z Radziechowic
Wojciech Dziatkowicz i Marianna
Sowińska, oboje z Radomska
Lambert Adamkiewicz i Agnieszka
Rapczyńska, oboje z Radomska
pr. Tomasz Bałut z Młodzowych i
Łucja Ościkowa z Rozrażowa
Marcin Pajęcki i Anna Studzińska z
przytułku
pr. Jan Kaźmierczak z Okrajszowa i
Marianna Brzeźnicka z Orzechowa
pr. Kacper Woźniak i Marianna
Gładyszka, oboje z Radziechowic
Antoni Cyganek i Krystyna
Zbrojanka, oboje ze Stobiecka
Miejskiego
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
262v
262v
262v
262v
263
263
263
263
263
263
263
263
263
1779
Lp.
Data
Imię
Rodzice
Miejscowość
Chrzestni
Duchowny
5404
1.01
Marcjanna
pr. Walenty i Katarzyna
Kaczmarczyk
Płoszów
Bruno Kaczmarczyk i Katarzyna
Cieślikowa z Robakowizny
Józef
Matczyński
Strona
263
5405
1.01
Stefan
pr. Franciszek i Katarzyna Rylik
Orzechów
5406
11.01
11.01
5408
14.01
5409
14.01
Paweł
pr. Grzegorz i Katarzyna
Olborscy
Franciszka Wieczorkowka,
ojciec nieznany
ucz. Karol i Małgorzata
Sperkowicz
ucz. Jan i Marianna Ojścik
Płoszów
5407
Paweł
Eremita
Paweł
Eremita
Agnieszka
5410
29.01
Marianna
5411
31.01
5412
Strzałków
Radomsko
Radomsko
367
Klekowiec
Błażej
ucz. Maciej i Magdalena
Klekowscy
ucz. Walenty i Marianna Kuźnik
5.02
Agata
sł. Wojciech i Agnieszka Kukla
Radomsko
5413
6.02
Walenty
Radomsko
5414
7.02
Walenty
sł. Piotr i Marianna
Śmieszkowicz
pr. Wojciech i Marianna
Kowalczyk
5415
7.02
Walenty
pr. Kacper i Katarzyna Kędra
Radziechowice
5416
12.02
Wiktoria
pr. Piotr i Marianna Studniarczyk
Płoszów
5417
15.02
Julianna
pr. Antoni i Gertruda Woźniccy
Strzałków
5418
16.02
Walenty
pr. Paweł i Katarzyna Starostka
5419
17.02
Walenty
5420
17.02
Walenty
ucz. Szymon i Franciszka
Kosmalscy
pr. Jakub i Łucja Cichuta
Stobiecko
Miejskie
Radomsko
5421
19.02
Walenty
pr. Urban i Marianna Zielińscy
Radomsko
Kietlin
Radomsko
Zakrzówek
pr. Stanisław Nowaczek i Anna
Studzińska, żebraczka z przytułku
pr. Jakub Olborski z Kietlina i
Małgorzata Sapieżanka z Płoszowa
Piotr Pokora i Marianna Pawłowa,
oboje ze Strzałkowa
sł. Benedykt Kosek i Gertruda
Trąbska, oboje z Radomska
sł. Stefan Miłakowski i Magdalena
Oleśkiewiczowa, oboje z Radomska
ucz. Franciszek Makarowski i
Marianna Oszczankowka
ucz. Maciej Kaczka i żona
Adamkiewicza
sł. Stefan Rapczyński i Katarzyna
Rospęcka, oboje z Radomska
Antoni Surmacki i Marcianna
Makuzina
pr. Łukasz Szewczyk z Kietlina i
Magdalena Oleszkiewiczowna z
Radomska
pr. Piotr Zbroja i Elżbieta Kowalka,
oboje z Radomska
pr. Antoni Jędrysek i Katarzyna
Kaczmarczykowa z Płoszowa
Kazimierz Moskalewski i Barbara
Jankowa
Walenty Wolski i Marianna
Wiszmanowiczowa z Radomska
Sebastian Gołębiowski i Marianna
Łęska, oboje z Radomska
ucz. Sebastian Gołębiowski i
Petronela Kozłowska, oboje z
Radomska
pr. Hiacynt Bałucki i Anna
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
Józef
Matczyński
Wojciech
Wołoszowicz
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
263
263
263
263
263
263
263
263v
263v
263v
263v
263v
263v
263v
263v
263v
263v
368
5422
28.02
Kazimierz
pr. Marcin i Teresa Królik
5423
2.03
Helena
5424
2.03
Helena
pr. Franciszek i Marianna
Piekarczyk
ucz. Tomasz i Marianna Wolscy
5425
7.03
pr. Wawrzyniec i Helena Więcek
Szczepocice
5426
7.03
Tomasz z
Akwinu
Franciszka
pr. Sebastian i Marianna Koper
5427
9.03
sł. Walenty i Zofia Królikowicz
5428
9.03
Franciszka
Gertruda
Franciszka
Stobiecko
Szlacheckie
Radomsko
pr. Krzysztof i Marianna
Bartniccy
Stobiecko
Szlacheckie
Orzechów
Stobiecko
Miejskie
Grzebień
Kędzierska
pr. Kacper Suchos z Bogwidzowów i
Jadwiga Kłodowczanka z Zakrzówka
pr. Marek Kubiak i Franciszka
Krakowcowa, oboje z Orzechowa
ucz. Leonard Wierzmanowicz z
Radomska i Katarzyna Kozakowka ze
Stobiecka Miejskiego
Stanisław Pukaczyk z Klekotowych i
Małgorzata Szewczykowa
Błażej Kaleciński z Golanek i
Marianna Popiołkowa ze Zdani
ucz. Wincenty Królikowicz i sł.
Katarzyna Widerakowa z Radomska
sł. Kazimierz Trąbski z Radomska i
Barbara Kłodoska ze Strzałkowa
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Józef
Matczyński
Andrzej
Siudziński
Andrzej
Siudziński
263v
263v
263v
263v
263v
264
264

Podobne dokumenty