Problemy nurtujące administratorów produktów dotyczące

Komentarze

Transkrypt

Problemy nurtujące administratorów produktów dotyczące
ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)
Warszawa, 26.03.2014 r.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
(Towarzystwo), informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych
serii A, B, C i D PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty.
1.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.6., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.
Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz nie jest podmiotem zależnym od
Towarzystwa ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w Radzie Inwestorów.”.
otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy.
Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz nie jest podmiotem zależnym od
Towarzystwa ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w Radzie Inwestorów.”.
2.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.7., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”.
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
3.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.8., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”.
otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy. Nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie przez Fundusz informacji finansowych pro
forma.”.
4.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.10., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”.
otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez
biegłego rewidenta.”.
5.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.11., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”.
otrzymuje brzmienie:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449
Strona 1/7
„Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb
Funduszu.”.
6.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.44., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji. Fundusz dotychczas nie sporządzał sprawozdań finansowych.”.
otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy. Fundusz dotychczas nie sporządzał sprawozdań finansowych.”.
7.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.45., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”.
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
8.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.46., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”.
otrzymuje brzmienie:
„Dzień Wyceny
2014-03-24
2014-03-31
9.
Rozdział I.
WANC
100,14
100,15”
PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, pkt C.1., o następującej treści:
„Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jako fundusz inwestycyjny zamknięty emituje
certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela serii A,
B, C i D oferowanymi w drodze oferty publicznej oraz podlegającymi dopuszczeniu do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.
Fundusz jest w trakcie organizacji. Certyfikatom nie został nadany kod identyfikacyjny papierów
wartościowych.”.
otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jako fundusz inwestycyjny zamknięty emituje
certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela serii A,
B, C i D oferowanymi w drodze oferty publicznej oraz podlegającymi dopuszczeniu do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW. Certyfikatom nie został nadany kod identyfikacyjny papierów
wartościowych.”.
10.
Rozdział I.
PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, pkt C.3., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.
Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”.
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz wyemitował dotychczas 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta
dwadzieścia jeden) Certyfikatów w pełni opłaconych.
Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”.
11.
Rozdział II.
CZYNNIKI RYZYKA, pkt 1.3.6., o następującej treści:
„Rynki finansowe państw rozwijających się, określane jako rynki wschodzące, charakteryzują się istotnie
niższym poziomem kultury korporacyjnej, regulacyjnej oraz nadzorczej w porównaniu do dojrzałych rynków
państw rozwiniętych. W ich przypadku podwyższone jest ryzyko regulacyjne i ryzyko polityczne związane
zarówno z wewnętrzną sytuacją danego kraju jak i sytuacją na arenie międzynarodowej (przykładowo w
przypadku Turcji ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo i bliskość geograficzną ryzykownych geopolitycznie
krajów Bliskiego Wschodu, a w przypadku Republiki Korei Południowej i Taiwanu ze względu na możliwe
niepokoje geostrategiczne na Dalekim Wschodzie). Wyłącznie w przypadku największych emitentów poziom
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449
Strona 2/7
płynności ich instrumentów notowanych na rynkach zorganizowanych można uznać za zadowalający, tym
samym w przypadku rozszerzenia spektrum inwestycyjnego istnieje dodatkowe ryzyko płynności. Ponadto
szybkość realizacji zleceń przez pośredników działających na rynku lokalnym w porównaniu do elektronicznych
platform inwestycyjnych jest niższa, co może spowodować opóźniony czas ich realizacji, a tym samym ryzyko
zawarcia transakcji po mniej korzystnych cenach. Dodatkowo, waluty tej grupy krajów odznaczają się znaczącą
zmiennością, a polityka monetarna tych krajów może prowadzić do wprowadzenia kontroli przepływów
kapitałowych co znacząco może zwiększyć ryzyko inwestycyjne związane z tą grupą krajów.”.
otrzymuje brzmienie:
„Rynki finansowe państw rozwijających się, określane jako rynki wschodzące, charakteryzują się istotnie
niższym poziomem kultury korporacyjnej, regulacyjnej oraz nadzorczej w porównaniu do dojrzałych rynków
państw rozwiniętych. W ich przypadku podwyższone jest ryzyko regulacyjne i ryzyko polityczne związane
zarówno z wewnętrzną sytuacją danego kraju jak i sytuacją na arenie międzynarodowej (przykładowo w
przypadku Turcji ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo i bliskość geograficzną ryzykownych geopolitycznie
krajów Bliskiego Wschodu, w przypadku Republiki Korei Południowej i Taiwanu ze względu na możliwe
niepokoje geostrategiczne na Dalekim Wschodzie oraz w przypadku Rosji ze względu na ryzyko polityczne).
Wyłącznie w przypadku największych emitentów poziom płynności ich instrumentów notowanych na rynkach
zorganizowanych można uznać za zadowalający, tym samym w przypadku rozszerzenia spektrum
inwestycyjnego istnieje dodatkowe ryzyko płynności. Ponadto szybkość realizacji zleceń przez pośredników
działających na rynku lokalnym w porównaniu do elektronicznych platform inwestycyjnych jest niższa, co może
spowodować opóźniony czas ich realizacji, a tym samym ryzyko zawarcia transakcji po mniej korzystnych
cenach. Dodatkowo, waluty tej grupy krajów odznaczają się znaczącą zmiennością, a polityka monetarna tych
krajów może prowadzić do wprowadzenia kontroli przepływów kapitałowych co znacząco może zwiększyć
ryzyko inwestycyjne związane z tą grupą krajów.”.
12.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.2., o następującej treści:
„Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie został zarejestrowany w związku z czym nie posiada numeru
rejestracyjnego. Wniosek o rejestrację Funduszu zostanie złożony niezwłocznie po dokonaniu przydziału
Certyfikatów serii A.
Stosownie do art. 29 ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo zobowiązane
jest do złożenia wniosku o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd
Okręgowy w Warszawie.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w
Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFI 960.”.
13.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.4., o następującej treści:
„Fundusz jest tworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”.
14.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.5., o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia
zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii A – D.
Pierwsza emisja Certyfikatów Funduszu odbyła się w dniach 10 lutego 2014 r. – 28 lutego 2014 r. W ramach
pierwszej emisji Certyfikatów Inwestorzy złożyli Zapisy na 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć
tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A Funduszu o wartości emisyjnej 386.542.100 zł (trzysta
osiemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sto).
Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r. pod nr RFI 960.”.
15.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2., o następującej treści:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449
Strona 3/7
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych
danych finansowych.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
16.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.3., o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych
danych finansowych.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
17.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.4., o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje brzmienie:
„Dzień Wyceny
2014-03-24
2014-03-31
18.
WANC
100,14
100,15”
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.5., o następującej treści:
„Opis sytuacji finansowej Funduszu, w tym opis zmian tej sytuacji finansowej i wyniki działalności operacyjnej
za każdy rok i za okresy śródroczne, w tym opis przyczyn istotnych zmian w danych finansowych w
poszczególnych latach obrachunkowych, w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny działalności Emitenta
Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
19.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.6., o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
20.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.10. -2.15., o następującej treści:
„2.10.
Historyczne informacje finansowe
Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych
finansowych.
2.11.
Informacje finansowe pro forma
Fundusz jest w trakcie organizacji.
2.12.
Sprawozdania finansowe
Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe.
2.13.
Badanie historycznych informacji finansowych
Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych
finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.
2.14.
Data najnowszych informacji finansowych
Fundusz jest w trakcie organizacji.
2.15.
Śródroczne i inne informacje finansowe
Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymują brzmienie:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449
Strona 4/7
„2.10. Historyczne informacje finansowe
Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego
rewidenta.
2.11. Informacje finansowe pro forma
Dotychczas nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzanie przez Fundusz informacji finansowych pro
forma.
2.12. Sprawozdania finansowe
Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Fundusz nie posiada
historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.
2.13. Badanie historycznych informacji finansowych
Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego
rewidenta.
2.14. Data najnowszych informacji finansowych
Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego
rewidenta.
2.15. Śródroczne i inne informacje finansowe
Fundusz nie sporządzał dotychczas półrocznych sprawozdań finansowych.”.
21.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.18., o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje brzmienie:
„Nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Funduszu.”.
22.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.19., o następującej treści:
„Fundusz nie posiada podmiotów zależnych. Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu nie posiada udziału w
kapitale innych przedsiębiorstw.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz nie posiada podmiotów zależnych. Udziały Funduszu w kapitale innych przedsiębiorstw mają
wyłącznie charakter inwestycji finansowych, realizowanych zgodnie z celem i polityką inwestycyjną
wskazanymi Statutem Funduszu.”.
23.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 3.5.1., o następującej treści:
„Od chwili przydziału Certyfikatów oferowanych w drodze oferty publicznej, Fundusz będzie publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z art. 29
ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo zobowiązane jest do złożenia wniosku
o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, z tą chwilą
Towarzystwo staje się organem Funduszu.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze
Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r. Z chwilą rejestracji Fundusz nabył osobowość prawną, a
Towarzystwo stało się jego organem.”.
24.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.1. – 11.4., o następującej treści:
„11.1.
Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału
Fundusz jest w trakcie organizacji.
11.2.
Liczba i główne cechy Certyfikatów, które nie reprezentują kapitału
Fundusz jest w trakcie organizacji.
11.3.
Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna Certyfikatów Funduszu w posiadaniu Funduszu, innych
osób w imieniu Funduszu lub przez podmioty zależne Funduszu
Fundusz jest w trakcie organizacji.
11.4.
Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów
wartościowych z warrantami
Fundusz jest w trakcie organizacji.”
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449
Strona 5/7
otrzymują brzmienie:
„11.1.
Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału
Dotychczas Fundusz dokonał emisji:
- Certyfikatów serii A - liczba wyemitowanych i w pełni opłaconych Certyfikatów serii A wynosi 3.865.421.
11.2.
Liczba i główne cechy Certyfikatów, które nie reprezentują kapitału
Nie istnieją Certyfikaty, które nie reprezentują kapitału.
11.3.
Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna Certyfikatów Funduszu w posiadaniu Funduszu, innych
osób w imieniu Funduszu lub przez podmioty zależne Funduszu
Fundusz, ani inne osoby w imieniu Funduszu nie posiadają Certyfikatów Funduszu. Fundusz nie posiada
podmiotów zależnych.
11.4.
Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów
wartościowych z warrantami
Fundusz nie emitował zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych, ani
papierów wartościowych z warrantami.”.
25.
Rozdział IV.
DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.6. – 11.7., o następującej treści:
„11.6.
Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy
opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą
Fundusz jest w trakcie organizacji.
11.7.
Dane historyczne na temat kapitału wpłaconego, z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za
okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymują brzmienie:
„11.6.
Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy
opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą
Fundusz nie posiada kapitału, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione, że stanie się
przedmiotem opcji.
11.7.
Dane historyczne na temat kapitału wpłaconego, z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za
okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
26.
Rozdział V.
DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE
TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW
FUNDUSZU, pkt 8., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji i nie zawarł umów subdepozytowych.”
otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy. Fundusz nie zawarł umów subdepozytowych.”
27.
Rozdział VI.
DANE O EMISJI, pkt 2.1., o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji i nie posiada aktywów. Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na
rynku regulowanym wprowadza się nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć
milionów) Certyfikatów każdej serii, to jest serii A, B, C i D oraz w opinii Towarzystwa ten poziom emisji pozwala
ulokować środki pieniężne zebrane podczas subskrypcji każdej serii Certyfikatów w papiery wartościowe,
Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Statucie Funduszu oraz Ustawie o
Funduszach Inwestycyjnych, w celu realizacji celu inwestycyjnego Funduszu.”
otrzymuje brzmienie:
„Na dzień 24 marca 2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 387.092.051,99 zł.
Na dzień 31 marca 2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 387.120.225,94 zł.”.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449
Strona 6/7
28.
Rozdział VI.
DANE O EMISJI, pkt 2.2., o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w dniu 25 kwietnia 2014 r.”.
29.
Rozdział VI.
DANE O EMISJI, pkt 3.2., o następującej treści:
„Fundusz jest tworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”.
30.
Rozdział VI.
DANE O EMISJI, w pkt 5.1., o następującej treści:
„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz wystąpi z wnioskiem
o dopuszczenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym
przez GPW.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r. Fundusz
wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych prowadzonym przez GPW.”
31.
Rozdział VI.
DANE O EMISJI, w pkt 6, o następującej treści:
„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze Certyfikatów.”
otrzymuje brzmienie:
„W ramach kolejnych emisji Certyfikatów Uczestnicy Funduszu nie będą sprzedawać Certyfikatów.”.
32.
Rozdział VI.
DANE O EMISJI, w pkt 7.1., o następującej treści:
„Łączna wartość emitowanych Certyfikatów serii A biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Certyfikatów i
maksymalną opłatę za wydanie Certyfikatów, wyniesie pomiędzy 10.040.000,- (dziesięć milionów czterdzieści
tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.040.000.000,- (jeden miliard czterdzieści milionów) złotych.
Łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, C, D zależy od ceny emisyjnej Certyfikatów
Inwestycyjnych tych serii. Na dzień sporządzenia Prospektu nie jest możliwe precyzyjne określenie tej wartości.
Wpływy pieniężne netto z tytułu emisji Certyfikatów serii A, B, C, D będą równe łącznej wartości emitowanych
Certyfikatów pomniejszonej o koszty podane w pkt 7.2 poniżej.”
otrzymuje brzmienie:
„Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii A wyniosła 386.542.100 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć
milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sto).
Łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, C, D zależy od ceny emisyjnej Certyfikatów
Inwestycyjnych tych serii. Wpływy pieniężne netto z tytułu emisji Certyfikatów serii A, B, C, D będą równe
łącznej wartości emitowanych Certyfikatów pomniejszonej o koszty podane w pkt 7.2 poniżej.”.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449
Strona 7/7

Podobne dokumenty