CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Komentarze

Transkrypt

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
-
rI
~~
JEDNOSTKA CERTYFIKUJL\CA
~
POLSKIE
The Certification Body
CENTRUM
AtCREOYTACJI
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
~pl.
im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
AC 063
POLSKA
05-420J6zef6wkIOtwocka,ul. Nadwislanska213
CERTYFIKAT
ZGODNOSCI
CERTIFICATE OF ACCORDANCE
Nr 2513/2007
Zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobOw
dekIarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Oz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si~, ze wyrob budowlany:
R~czny ostrzegacz pozarowy typ MBG
w odmianach MBG813, MBG814, MBG817 (Menvier)
wprowadzony do obrotu
przez:
Cooper Industries Poland LLC Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce
ul. Pulawska 481
02-844 Warszawa
wyprodukowany przez:
Fuleon Limited
LIantarman Park Cwmbran
Gwent NP44 3AW
Wielka Brytania
spelnia wymagania:
PN-EN 54-11:2004/Al:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej
Cz~sc 11: R~czne ostrzegacze pozarowe
W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.
Opis oraz warunki dotycz~ce stosowania wyrobu budowlanego okresla zal~cznik stanowi~cy integraln~ cz~sc
certyfikatu.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania
Nr 203/DC/2007
Okres waznosci certyfikatu
od 13.07.2007r.
J6zef6w,
JC/29/0 1.06.2006
dnia:
przez Dostawc~ wymagan zawartych w umowie
do 12.07.2012r.
13 lipca 2007r.
~-
~
[email protected]
CNBOP
.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJ1\CA
The Certification Body
POLSKIECENTRUM
AkREDYTACJI
~
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
....
im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
AC',:,063
POLSKA
05-420JozefowkIOtwocka,ul. Nadwislanska213
ZAL1\CZNIK DO CERTYFIKATU
ANNEX TO CERTYFICATE
Nr 2513/2007
Nazwa i typ wyrobu:
R~czny ostrzegacz poiarowy typ MBG w odmianach
MBG813, MBG814, MBG817 (Menvier)
wprowadzony do obrotu
przez:
Cooper Industries Poland LLC Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce
ul. Pulawska 481
02-844 Warszawa
Opis oraz warunki dotycz~ce stosowania wyrobu budowlanego:
typ:
MBG813, MBG814, MBG817
wsp61pracujez CSP
Cooper Menvier DF 6000, CF 3000
18 + 30 V DC
zakres napic zasilania
0,2mA
5mA
pl1\.ddozorowania
pri'tdalarmowania
MBG813, MBG814-wewntrzne
MBG817 zewntrzne
-
wykonanie
MBG813, MBG814 - IP 42
MBG817- IP 67
brak
stopien ochrony
cecha Ex
- 10°C + + 55°C - MBG813, MBG814
-25°C + + 55°C - MBG817
zakres temperatur pracy
typA
rodzaj uruchomienia
izolator zwarc
tak - dwustronny
dioda LED
wskainik zadziaIania
MBG813 - 87 x 87 x 35,5 mm
MBG814- 87 x 87 x 53 mm
MBG817-110 x 110 x 65 mm
wymiary / kolor
Wniosek 0 przeprowadzenie
certyfikacji wyrobu:
Dokumentacja techniczna:
Sprawozdanie z badao:
KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKUJ1\CEJ
\
Nr B/3503/2007 z dnia 1O.07.2007r.
dokumentacja producenta dotycntca wyrobu z 2003
roku or C2003-076
_
3353/BAl07 z dnia05.06.2007r.wykonaneprzez
~i.~~Ok 84g(
ZakladILaboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru
~,~,"\'SZoW~if~,,+"\..'
Automatyki Pozamiczej BA CNBOP
"
.' tfJ\ ~~
,,~
ZASTF;PCADYREKTORA
.' ·~.".~~
CENTRUMNAUKOWO-BADA
WCZEGO
.
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
, ,~t~~'~7)}
.'')
"{~NY"
~
Jozefow, dnia:
JC/30/0 1.06.2006
ds.
ECHNIC7~
ml. T
bryg.
mgr in
13 lipca 2007r.
obieraj

Podobne dokumenty