Do roku 2060 na 3 osoby pracujące będzie przypadało

Komentarze

Transkrypt

Do roku 2060 na 3 osoby pracujące będzie przypadało
2
|
Wydarzenia
www.zielonysztandar.com.pl
Czytelnicy pytają,
minister odpowiada
Chcesz podzielić się z nami swoją opinią lub zadać pytanie. Coś Cię poruszyło, chcesz
coś wyjaśnić. Coś Cię drażni, denerwuje? Napisz do nas, z czym się nie zgadzasz albo
przeciwnie, coś Ci się podoba. Chcemy tworzyć nasz tygodnik razem z Tobą nasz Czytelniku i dla Ciebie.
Od dawna bliskie kontakty z czytelnikami zawsze cechowały tygodnik „Zielony Sztandar”. Listy i e-maile czytelników są dla nas bardzo cenne. Inspirują do podejmowania
zgłaszanych sugestii i tematów w formie artykułów, czy wywiadów.
Właśnie z ich inspiracji uruchamiamy rubrykę „Czytelnicy pytają…”
Będziemy ważnym przedstawicielom administracji państwowej, w tym ministrom, zadawać pytania zgłaszane przez naszych czytelników. Będą to zapewne pytania różne. Czasem pewnie i niewygodne dla adresata. Chcemy jednak, aby były i dotyczyły
istotnych spraw i problemów.
Uruchamiając tę trybunę prosimy czytelników o nadsyłanie (w dowolny sposób: pocztą lub e-mailem) konkretnych zapytań i sugestii adresowanych do konkretnych ministrów lub resortów. (adresy e-mail oraz kontakty telefoniczne w stopce redakcyjnej)
Już w tym numerze „Zielonego Sztandaru” na pytanie Czytelnika odpowiada
Marek Sawicki
– minister rolnictwa i rozwoju wsi
W październiku 2010 r. Trybunał Konstytucyjny
orzekł, że przepis nakazujący państwu polskiemu pokrywanie składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników, bez uwzględnienia ich dochodów, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał dał
15 miesięcy, by zmienić przepisy (zmiany trzeba wprowadzić do lutego 2012 r.). PSL przygotował w tej kwestii projekt ustawy mówiący, że
ubezpieczeniem zdrowotnym będą objęci rolnicy, którzy mają gospodarstwa powyżej 15 ha.
Składka miałaby wynieść 18,72 zł. Tymczasem
premier Donald Tusk powiedział, że zwolnieni
od składki zdrowotnej będą rolnicy o gospodarstwach do 6 ha, ci między 6 a 15 ha będą płacić
połowę składki, a rolnicy o gospodarstwach powyżej 15 ha całość. Sprawa ta powinna zostać
uregulowana jak najszybciej, tymczasem widać
różnicę zdań między koalicjantami.
To naturalne, że zanim wypracowane zostanie
ostateczne rozwiązanie, rozważane są różne
warianty. Dzięki temu można wybrać ten najlepszy. Rozważając różne propozycje, powinniśmy uwzględnić jeden, bardzo ważny element.
Otóż miesięczna składka zdrowotna wynosi 9%
z 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, łącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale roku poprzedzającego naliczanie składki. Biorąc pod uwagę dane na rok 2011, kształtuje się ona na poziomie 243,39 zł/m-c. Musimy zwrócić uwagę na to, że dochody w rolnictwie są mniejsze,
a zatem powinniśmy przyjąć parytet dochodowy. Ten wskaźnik wyliczamy przez podzielenie
przeciętnego dochodu rocznego na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie, bez zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę przez przeciętny,
roczny dochód netto w gospodarce narodowej.
Tak wyliczona składka zdrowotna, przy pozostałych parametrach takich samych, wyniosłaby
134,79 zł/m-c. Należy także mieć świadomość,
ile gospodarstw znajduje się w poszczególnych
przedziałach obszarowych.
Dopiero wówczas możemy liczyć skutki dla budżetu. Otóż w pierwszym wariancie – operu-
jąc przedziałami 0–6 ha, 6–15 ha i powyżej 15
ha – okazuje się, że skutki dla budżetu wyniosłyby 4,064 mld zł. Przy propozycji mówiącej
o tym,że do 15 ha składki opłacane są z budżetu państwa, a powyżej przez rolników – skutki
dla budżetu, to 2,258 mld zł.
Tu nie chodzi o różnicę zdań między koalicjantami, a o rzetelne przeliczenie wszystkich propozycji. Uważam, że uwzględnienie parytetu dochodów jest niezbędne, aby wyliczenia były uczciwe.
W dalszej perspektywie premier zapowiedział
także, że rolnicy zostaną objęci podatkiem
dochodowym (powyżej 6 ha połowę, powyżej 15 całość), w dalekiej przyszłości zapowiadana jest stopniowa likwidacja KRUS. Rolnicy
byliby objęci systemem zusowskim (który de
facto jest mniej wydajny niż KRUS). Czy takie
zmiany są potrzebne?
Premier nie proponuje podatku dochodowego
w opisanej wersji, a ponadto nie było także zapowiedzi likwidacji KRUS, więc nie ma potrzeby
wybiegania wprzód i straszenia ludzi.
Docelowo powinien być wprowadzony podatek dochodowy w rolnictwie. Trzeba to jednak
robić stopniowo, zaczynając od największych gospodarstw. Najpierw jednak musi być wprowadzona pełna rachunkowość. Wówczas wielu dzisiejszych „speców” od pieniędzy na wsi zobaczy,
że tam ich po prostu nie ma. Dziś wielu uważa,
że z tytułu podatku dochodowego w rolnictwie
wzmocni się zdecydowanie dochody budżetu.
Osobnym zagadnieniem jest kwestia KRUS
i ZUS. W różnych krajach funkcjonują różne systemy. Są takie kraje, gdzie, podobnie do naszego systemu, istnieją osobne instytucje zajmujące się ubezpieczeniami rolniczymi. Akurat w odniesieniu do nich nasz KRUS uznawany jest za
sprawnie funkcjonującą jednostkę.
Zanim podejmiemy ostateczne decyzje musimy przede wszystkim uzdrowić ZUS, bo to on
generuje znaczne koszty dla budżetu, zdecydowanie większe niż KRUS
nr 50
Polska gospodarka w dobrej formie
To bardzo ważna i optymistyczna informacja. Z danych GUS, opublikowanych
30 listopada 2011 r. wynika iż, Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2011
roku był wyższy o 4,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r.
C
o na to minister gospodarki? Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka wzrost PKB o 4,2 proc.
w III kwartale 2011 r. pokazuje bardzo dobrą kondycję
polskiej gospodarki. Takie
wyniki zawdzięczamy m.in.
aktywności i przebojowości
polskich przedsiębiorców.
Pomaga nam też fakt bycia poza strefą euro, a osłabianie się złotego poprawia
konkurencyjność i koniunkturę polskiej gospodarki. –
Zgodnie z naszymi progno-
zami, na dobre wyniki PKB
duży wpływ miał również
rosnący popyt krajowy, który jest głównym motorem
napędzającym naszą gospodarkę. Popyt krajowy wzrósł
w III kwartale 2011 r. o 3,2
proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010
roku – podkreśla Waldemar
Pawlak.
Pozytywne wyniki polskiego PKB dowodzą, że
gospodarka rozwija się dynamicznie, nie zdradzając
oznak spowolnienia. – Taki
wynik oznacza, że koniunktura gospodarcza w naszym
kraju jest w rzeczywistości
dużo lepsza niż w prognozach analityków. Dlatego też
możemy z większym optymizmem kształtować przyszłoroczny budżet, tym bardziej,
że deficyt na koniec roku będzie mniejszy o ok. 17 mld zł.
– ocenił minister.
Według ekspertów Ministerstwa Gospodarki w całym 2011 roku PKB może
osiągnąć 4,1-4,2 proc.
(s)
Ewa Kierzkowska sekretarzem stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
P
remier Donald Tusk
powołał Ewę Kierzkowską na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii PRM. W minionej kadencji za relacje na linii
rząd – parlament odpowiadał polityk PSL Eugeniusz Grzeszczak, który
w obecnej kadencji jest wicemarszałkiem Sejmu. Teraz o te kontakty będzie
dbała Ewa Kierzkowska.
Ewa Kierzkowska cieszy się bardzo dobrą opi-
nią w Stronnictwie. Ceniona jest za kompetencje, pracowitość i tworzenie przyjaznego klimatu
współpracy. Jej kandydatura została również bardzo pozytywnie odebrana w Platf ormie. Politycy
PO twierdzą, że jest lubiana, kontaktowa, co sprawi, że znakomicie sprawdzi się na stanowisku sekretarza stanu.
Ewa Kierzkowska urodziła się 28 czerwca 1964
roku w Brodnicy. W wyborach parlamentarnych
w 2007 została wybrana
posłanką na Sejm VI kadencji z listy PSL (okręg
włocławsko-toruński). Pracowała w Komisji Polityki Społecznej oraz w podkomisjach do spraw rynku
pracy, rodziny i praw kobiet. Po wyborach do Par-
lamentu Europejskiego
w czerwcu 2009 r. objęła
stanowisko wicemarszałka Sejmu w miejsce Jarosława Kalinowskiego, który został wybrany na posła PSL do Parlamentu Europejskiego. Od 2008 jest
wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Była sekretarzem Klubu Parlamentarnego PSL, wiceprzewodniczącą Poselskiego Zespołu
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnej
Grupy Kobiet. Pracowała
w Parlamentarnym Zespole Strażaków, Parlamentarnej Grupie na rzecz Populacji i Rozwoju oraz Zespole
Krewniacy Club Sejm.
24 listopada 2011 została powołana na stanowisko
sekretarza stanu w KPRM.
ES
Stanisław Rakoczy został wiceministrem
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
S
tanisław Rakoczy decyzją premiera Donalda Tuska został powołany
na podsekretarza stanu.
Nowy podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy urodził się 13 października 1958 r. w Biadaczu. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia
podyplomowe w zakre-
sie kierowania i zarządzania w administracji rządowej i samorządowej. Z administracją samorządową
związany jest od wielu lat.
W latach 1994-1998 był
przewodniczącym Rady
Miejskiej w Kluczborku, zaś
w latach 1999-2006 starostą powiatu kluczborskiego. W latach 2004-2006
był członkiem Komitetu
Regionów Europy w Brukseli. Po wyborach samorządowych w 2006 roku objął
stanowisko wicemarszałka
województwa opolskiego.
Jest prezesem organizacji
opolskiej PSL. W 2007 roku
został wybrany do Sejmu
w okręgu opolskim z listy
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Sejmie pełnił
m.in. funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw
Służb Specjalnych oraz
przewodniczącego Komisji
do Spraw Unii Europejskiej.
Pracował również w sejmowej Komisji Zdrowia.
Minister będzie miał
w swoich kompetencjach
nadzór nad Komendantem
Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum
Personalizacji Dokumentów. Minister Stanisław Rakoczy będzie również nadzorował m.in. sprawy związane z ewidencją ludności,
rejestracją stanu cywilnego
oraz dowodami osobistymi
i paszportami. Podlegać mu
będzie także Departament
Zdrowia.
(s)
www.zielonysztandar.com.pl
11 grudnia 2011 r.
Propozycje PSL dla kobiet i absolwentów
Budować sprawiedliwy i ludzki system
Temat wydania
|3
Prezes PSL,
wicepremier Waldemar Pawlak:
Szukamy adekwatnych rozwiązań,
nie zamykamy się w dogmatach
Jak mówi szef rządu, żarty się skończyły. Donald Tusk jasno podkreślił, że rządowe projekty ustaw dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego oraz składki rentowej będą zgodne z tym, co zapowiedział w exposé.
Nie wszystkie rozwiązania zaproponowane przez premiera
w exposé mają bezwarunkową
akceptację koalicjanta. Polskie
Stronnictwo Ludowe, partia, która nigdy nie była ugrupowaniem
o liberalnych ciągotach, nie jest
w stanie zgodzić się na wszystko. Tak jest m.in. z zaproponowanym przez premiera wydłużeniem wieku emerytalnego kobiet. Rząd proponuje, by czas
aktywności zawodowej wydłużyć, w przypadku pań, aż o siedem lat. Co prawda, perspektywa dochodzenia do tego miałaby zostać rozciągnięta na lata,
ale nie ma sensu się uspokajać,
że jeszcze jest czas na reakcję.
P
SL proponuje, by pracodawcy opłacali niższe składki na Fundusz Pracy w przypadku zatrudnienia absolwentów rozpoczynających pierwszą pracę
To również działanie prowokuje dyskusje o rozwiązaniach budujących zrównoważony rozwój społeczeństwa. Rozwiązaniach, które byłyby po ludzku sprawiedliwe. Aby ludzie, którzy się angażują i ponoszą trud y nie byli tylko
trybikami w kalkulacjach instytucji finansowych. Bo mamy do czynienia ostatnio z sytuacją, w której „rynki się niepokoją”, natomiast
nie widać rozczulania się nad ludźmi. I w tych trudnych czasach ważne jest, aby rozwiązania, wprowadzane przez instytucje publiczne,
były rozwiązaniami sprawiedliwymi. Chodzi o to, by ludzie, którzy
wnoszą dużo większy wkład w budowanie „porządnego” społeczeństwa, mieli szanse na uzyskanie
od państwa lepszych warunków.
prawa skorzystałoby, bowiem Polska
ciągle jeszcze jest krajem, gdzie obowiązuje „familizacja” opieki nad ludźmi starszymi i nad małymi dziećmi.
Stosunek, jaki teraz będzie miał rząd
do propozycji PSL, może się okazać
papierkiem lakmusowym intencji reformatorów. Czy dłuższy wiek emerytalny, zwłaszcza kobiet, to decyzja
mająca na względzie dobro społeczeństwa, czy tylko myślenie o budżecie państwa.
Równowaga między rynkiem,
a społeczną sferą życia
Podczas omawianej konferencji padła też propozycja ze strony szefa
ludowców, by pracodawcy opłacali
niższe składki na Fundusz Pracy za
absolwentów, którzy dopiero rozpoczynają pracę. Byłby to podobolskie Stronnictwo ludowe,
ny mechanizm jak ten, który oboakceptując konieczność wywiązuje w przypadku osób z pokodłużenia wieku emerytalnePrawo, a nie przymus
lenia 50+. Wśród ludzi młodszych,
go (jest to problem, który
Ważne są dyskusje, które budują
tych, którzy dopiero skończyli studotyczy wszystkich niemal krajów
lepszą perspektywę. Kobiety, które
dia, jest wielki problem ze znalezieEuropy), proponuje jednocześnie,
trudziły się przy wychowaniu dzieci
niem pracy i należałoby jakoś zachęby w przypadku kobiet posiadają(wszyscy wiedzą, że nie jest to łacić pracodawców do łatwiejszego zacych dzieci istniała możliwość wytwe zadanie) powinny mieć trochę
trudniania przedstawicieli najmłodboru. Kobieta, które urodziła jedno
ułatwione życie przez państwo. Jeszej generacji.
dziecko, mogłaby przejść na emeżeli kobiety potrafią w tych komerWiążą się też z tym różne dysryturę o 3 lata wcześniej (biorąc
cyjnych czasach znaleźć dość siły
kusje o różnych formach zatrudniapod uwagę już ten podwyższony
na wychowanie dzieci, to w systenia. Wówczas, kiedy
pułap). Kobieta,
obieta, która urodziła jedno dziecko, przechodziłaby są to formy bardziej
która wychowana emeryturę o 3 lata wcześniej…
elastyczne, warto była dwoje dzieci,
łoby pomyśleć o podmogłaby skorzywyższeniu składki
stać z emerytuna Fundusz Pracy, po to, by istniał
ry o 6 lat wcześniej. Itd…
mie emerytalnym powinien się znapewien sposób ubezpieczenia na wyleźć mechanizm, który uwzględni
padek utraty pracy. Chodzi o zachoi nagrodzi ten wysiłek. Nie może
Hamletowskie pytania, proste
wanie równowagi między rynkiem
to być rozwiązanie tylko bezduszodpowiedzi
a społeczną sferą życia.
ne i finansowe.
– Niektórzy zadają hamletowskie
Organizacje pracodawców już
Szef ludowców zaznaczył, że
pytanie: „skąd wziąć na to pieniąwyrażają zaniepokojenie niektóryjego propozycje to jest prawo, a nie
dze”. Odpowiedź jest prosta. Piemi z tych propozycji. Mówią m.in.,
przymus. Jeżeli ktoś chce praconiądze pochodziłyby ze składek tych
że złą dolę absolwentów może rozwać do późnej starości – jego spramłodych ludzi, którzy wówczas, gdy
wiązać lepsze dopasowanie kształwa, nikt mu tego nie zabroni. (Jeżeli
ich matka odchodziłaby wcześniej
cenia do potrzeb rynku pracy, a nie
oczywiście rynek pracy będzie takim
na emeryturę, wchodziliby właśnie
ulgi dla pracodawców.
postawom przychylny). To ważne zana rynek pracy – mówił Waldemar
Polskie Stronnictwo Ludowe prostrzeżenie, bowiem już pojawiają się
Pawlak podczas konferencji, która
ponuje także, by pracodawcy, którzy
głosy, że ktoś komuś, przy pomocy
miała miejsce w sejmie 28 listopazatrudnią absolwentów, byli zwoltakich propozycji, odbiera szanse
da. To jest, zdaniem wicepremiera,
nieni, w całości lub w części, z płacena dłuższą pracę. To tylko prawo!
najprostszy sposób budowania donia podwyższonej składki rentowej.
Tak na marginesie – jest więcej
brej bazy w oparciu o dynamiczne
Magdalena Foland
niż pewne, że wiele kobiet z takiego
społeczeństwo.
P
K
– Wcielił się pan w rolę premiera bardziej niż Donald Tusk, który w poprzedniej kadencji wykazał się zdolnością do bardziej elastycznego reagowania. Podam dwa przykłady z poprzedniej kadencji, które dobrze zobrazują nasze relacje.
Pierwszy, to jest VAT, gdzie przyjęliśmy bardziej korzystne dla ludzi rozwiązanie. PO zaproponowała podwyżkę generalną o 1 proc., a myśmy uzupełnili to o obniżenie VAT-u na żywność o 2 proc., co dało korzystne efekty dla
ludzi i dla kraju. Również dla koalicji.
Drugi przykład dobrej współpracy PO-PSL to dyskusja wokół zmniejszenia transferu do OFE. Jak pan pamięta, na początku było twarde NIE pana
premiera i pana ministra finansów Jacka Rostowskiego, a później pani minister pracy Jolanta Fedak uzgodniła ewolucyjną ścieżkę, która wzmocniła finanse publiczne i perspektywę na lepsze emerytury. To też jest przykład dobrego kompromisu, gdzie nie zamykamy się w dogmatach, a szukamy adekwatnych rozwiązań. Współpraca Platformy i PSL jest dobra. Nie stawiajmy w złym świetle pana premiera Tuska.
Prezes PSL, wicepremier Waldemar Pawlak
w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, Onet, 4.12.2011 r.
Inicjatywa PSL
dobra dla społeczności lokalnych
Zmiana ustawy o podatku rolnym
Klub Parlamentarny PSL
złożył projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku rolnym, w której
zaproponował nowy
sposób obliczania podatku rolnego. Na konferencji prasowej w Sejmie o projekcie mówili:
poseł Piotr Zgorzelski,
przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Rafał Kowalczyk, wójt
gminy Wąsewo i Mariusz Bieniek, burmistrz miasta i gminy Wyszogród.
PSL chce zmienić podstawę naliczania podatku rolnego. Obecnie podstawą wymiaru tego podatku jest średnia cena skupu żyta z ostatnich trzech
kwartałów. PSL chce, by była to średnia cena żyta z ostatnich 11 kwartałów. PSL proponuje długi okres do wyliczania podstawy podatku, bo
zmniejszy to dysproporcję w jego wysokości pomiędzy kolejnymi latami.
Stronnictwo planuje też wniesienie propozycji zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, by minister finansów nie mógł
obniżyć kwoty subwencji samorządom, które zmniejszą stawkę podatku
rolnego – zapowiedział przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego Piotr Zgorzelski (PSL).
Zmiana projektowanej ustawy ma na celu zmodyfikowanie metody obliczania podatku rolnego. W obowiązującym stanie prawnym podatek rolny za
dany rok, stosownie do brzmienia art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym, wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta,- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Ustawa przewiduje również, że rady gmin są uprawnione do obniżenia
ustalonych w powyższy sposób cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Nowelizacja ustawy zmierza do zastąpienia okresu trzech kwartałów roku
poprzedzającego rok podatkowy, jako okresu obliczania średniej ceny skupu
żyta, okresem jedenastu kwartałów, liczonych jako pierwsze trzy kwartały
roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem kwartałów bezpośrednio
poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy. Wydłużenie okresu obliczania średniej ceny skupu żyta ma, w ocenie projektodawców, ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej
obliczania od okresowych, czy nawet chwilowych, wahań cen na rynku zbóż.
4
|
Unia Europejska
www.zielonysztandar.com.pl
Polityka Zachodu
wobec obrońców
praw człowieka…
nr 50
Pokochaj olej rzepakowy
Polska jest jednym z największych w UE producentów oleju
rzepakowego. W 2010 r. wytworzono ponad 900 tys. ton oleju.
Spożycie tego oleju jest od kilku
lat stabilne i wynosi obecnie trochę ponad 11 kg na osobę rocznie. Jest on naszym podstawowym olejem jadalnym i stanowił
w ostatnich latach 80–90 proc.
spożywanych olejów roślinnych.
P
Poseł Andrzej Grz yb wziął
udz ia ł w debacie „Poli t yka Zachodu wobec obrońców
praw człowieka – uspokajanie własnych sumień czy realna pomoc?”, która odbyła
się 24 listopada w Warszawie.
Na warszawskim Starym Mieście otwarto także w czwartek wystawę poświęconą laureatom Nagrody im. Sacharowa, przyznawanej od 1988 r.
przez Parlament Europejski za
walkę o wolność i prawa człowieka. W tym roku nagrodzeni zostali przedstawiciele krajów arabskich.
P
oseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb zapytany
o kandydatów do Nagrody Sacharowa 2011 powiedział: „Budzili sumienia świata, pokazując łamanie
praw człowieka i brak demokracji w swoich krajach. Ryzykowali życiem przeciwstawiając się totalitarnym rządom. Wielu kandydatów zasługuje na uhonorowanie
Nagrodą Sacharowa, ale wydarzenia Arabskiej Wiosny oraz bohaterowie tej wiosny zasługują
na szczególne wyróżnienie. Tegoroczni laureaci nagrody im. Sacharowa przeciwstawili się dyktaturom w swoich krajach, symbolizują
tęsknotę za rzeczywistymi prawami człowieka i wolnościami obywatelskimi” – powiedział poseł Grzyb.
Według europosła, najważniejsze
jest teraz powstanie unijnego instrumentu, który mógłby pomagać krajom przechodzącym zmiany ustrojowe (m.in. Tunezja, Egipt). Ma to polegać na tym, by środki finansowe
trafiały do osób zaangażowanych
na rzecz zmian, do organizacji nawet
niezarejestrowanych, a nie do reżimów. Takim instrumentem może być
Fundusz na rzecz Demokracji.
Nagroda Sacharowa na rzecz
wolności myśli, ustanowiona została w 1988 r. Nagroda upamiętnia rosyjskiego fizyka i dysydenta
politycznego. Jest przyznawana corocznie przez Parlament Europejski.
Stanowi ona wyróżnienie dla osób
lub organizacji aktywnych na polu
obrony praw człowieka i wolności
podstawowych. Laureaci nagrody,
poza wyróżnieniem, otrzymują 50
tysięcy euro.
olskie Stowarzyszenie Producentów Oleju rozpoczęło kampanię
edukacyjną pod hasłem „Pokochaj
olej rzepakowy”. Inauguracja 3-letniej kampanii odbyła się podczas
konferencji prasowej, 22 listopada
br. w siedzibie PAP w Warszawie.
Jej celem jest podniesienie świadomości konsumentów na temat
wartości odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego. Stowarzyszenie liczy na to, że dzięki kampanii o 5 proc. wzrośnie spożycie oleju rzepakowego w Polsce.
Kampania jest realizowana
na dwóch rynkach: polskim i łotewskim.
– Na wiosnę rozpoczniemy akcję w supermarketach, połączoną
z degustacjami. Już ruszyła kampania w prasie kobiecej. Planujemy
także działania w Internecie i mediach społecznościowych, a także
działania skierowane do środowisk
opiniotwórczych. Głównym celem
kampanii, skierowanej do kobiet
w wieku 30–60 lat jest informacja
o walorach odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego To ona ma
zmienić nastawienie gospodyń domowych – do oleju rzepakowego, co
w rezultacie przyczyni się do wzrostu jego spożycia – mówi Ewa Myśliwiec, dyrektor biura PSPO.
Koszt kampanii został oszacowany na 1,65 mln euro netto. Projekt
w połowie zostanie sfinansowany
ze środków UE, 30 proc. będzie pochodziło z Agencji Rynku Rolnego,
a 20 proc. od członków PSPO.
Jednym z celów kampanii będzie
zmiana nastawienia Polaków do ole-
ju rzepakowego, który obecnie jest
postrzegany jako produkt gorszej jakości niż inne oleje.
– Nie jest to prawdą. Olej rzepakowy ma najkorzystniejszy skład
kwasów tłuszczowych pośród olejów
roślinnych. Około 10 proc. kwasów
tłuszczowych stanowią w oleju rzepakowym kwasy Omega-3, w które
tak uboga jest nasza dieta. Posiada
on też niewiele, bo tylko 6 proc., najbardziej szkodliwych, nasyconych
kwasów tłuszczowych – tłumaczy
prof. Krzysztof Krygier, przewodniczący Rady Programowej kampanii.
Tymczasem, jak dodaje, oliwa
z oliwek, która uważana jest za produkt znacznie wyższej jakości, posiada jedynie 1 proc. kwasów Omega-3 i 14 proc. nasyconych kwasów
tłuszczowych.
Jak podkreślają eksperci, oliwa
z oliwek jest spożywana głównie
na południu Europy. – Dieta śródziemnomorska bogata jest w ryby,
źródło kwasów Omega-3, natomiast
w Polsce spożywamy bardzo mało
ryb, co wynika także z tego, że są
one drogie. W takiej sytuacji lepszym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 jest
olej rzepakowy, który posiada ich
10-razy więcej niż oliwa z oliwek –
mówi Krzysztof Krygier.
Opinię o wysokich wartościach
odżywczych oleju rzepakowego podzielił także prof. Wiktor Szostak
z Instytutu Żywności i Żywienia.
Według analiz wykonanych przez
TNS OBOP wśród kobiet w wieku
30–60 lat w październiku tego roku,
olej rzepakowy jest powszechnie
znany, ale ankietowane kobiety najczęściej odpowiadały, że do przyrządzania posiłków używają oliwy z oliwek, ponieważ jest ona zdrowa. Olej
rzepakowy jest zaś kupowany głównie dlatego, że jest tani i najlepiej nadaje się do smażenia. Z badań wynika, że osoby ankietowane nie mają
dostatecznej wiedzy, jakie walory
ma olej rzepakowy, a ta kampania
ma zmienić opinie o tym produkcie
– wyjaśnił Rafał Wadlewski ze Stowarzyszenia.
Uczestniczący w konferencji – Władysław Łukasik – prezes Agencji Rynku Rolnego, życzył Stowarzyszeniu
pozytywnych efektów tej kampanii
i dodał, że obecnie UE ma stosunkowo mało pieniędzy na promocję żywności. bo tylko ok. 50 mln euro rocznie. Z tego znaczną część (12 proc.) –
wykorzystuje Polska Poinformował,
że niedawno KE zatwierdziła 19 nowych projektów, w tym pięć z Polski.
– Nasze programy dotyczą promocji oleju rzepakowego w Polsce i na Łotwie; jabłek – w Rosji
i na Ukrainie; mięsa drobiowego
w Niemczech; makaronów – w Polsce i na Ukrainie oraz programu
„Pięć razy dziennie owoce i warzywa dla Twojego zdrowia” realizowanego na polskim rynku.
Dorota Olech
przywieziona została z partnerskiego dla Kalisza miasta Hamm.
Współpraca Kalisza i powiatów kaliskiego, ostrzeszowskiego oraz pleszewskiego przyczyniła
się do sukcesu pięknej prezentacji.
Zaproszeni goście, posłowie oraz
przedstawiciele instytucji europejskich wyrażali podziw dla oryginalności projektu.
Co za wesele? – Wesele Kaliskie
W
auli Yehudiego Menuhina
prezentacja Kalisza i powiatów południowej Wielkopolski, nazwana Weselem Kaliskim, rozpoczęła się od koncertu kaliskiego
pianisty Witolda Janiaka. Artysta
zagrał od Chopina aż po jazz.
Witając gości, poseł do PE Andrzej
Grzyb podkreślił, że Kalisz to miasto
najstarsze w Polsce, a zarazem ciągle
młode duchem. Południowa Wielkopolska to również ważne miejsce związane z twórczością F. Chopina, który
koncertował w Antoninie, które jest
miastem o długiej tradycji produkcji
fortepianów oraz fascynacji jazzem.
Kalisz zaznaczany był już na rzymskich mapach szlaku bursztynowe-
go, promując się w Parlamencie Europejskim podkreślił ten historyczny walor.
Po przejściu orszaku weselnego
z darami samorządów i przedsiębiorstw południowej Wielkopolski
nastąpił uroczysty bursztynowy toast wzniesiony przez gospodarza posła A. Grzyba oraz wiceprezydenta
Kalisza Daniela Sztanderę. Prowadząca wieczór Monika Richardson,
Polska Ambasador Bursztynu, zaprosiła zebranych gości do stołu weselnego, który łączył w sobie tradycję
oraz nowoczesność.
Swoje wysokiej jakości produkty zaprezentowały firmy z Kalisza
i powiatu kaliskiego: Pratt & With-
ney, Paula, Jutrzenka, państwo Anna
i Stanisław Lesieniowie, firma pana
Wawrzyniaka, gospodarstwo agroturystyczne Jana Nowaka, Elena, z powiatu ostrzeszowskiego firmy Profi,
Pollena, rodzinna firma Łuczak, z powiatu pleszewskiego; firma cukiernicza Państwa Vogt oraz rodzinna firma państwa Kaczmarków.
Prezentowane bogactwo kulturalne i turystyczne wzbogaciła kapela
Furmany, która przyciągnęła uwagę muzyką oraz tradycyjnymi strojami. Wystawa kaliskiego fotografa
Artura Bonusiaka pokazała kolejne
odsłony miasta Kalisz, zachęcając
w ten sposób wszystkich uczestników do odwiedzin. Do PE wystawa
Fot. Marta Radomska
22 listopada 2011 roku sercem Parlamentu Europejskiego zawładnęła południowa Wielkopolska, która zaprezentowała swoje bogactwa historyczne, kulturalne oraz potencjał gospodarczy.
Agata Wąsiewska
11 grudnia 2011 r.
www.zielonysztandar.com.pl
Sonda – samorząd
|5
6
|
Wywiad
www.zielonysztandar.com.pl
nr 50
Rozmowa z wójtem gminy Zarzecze Wiesławem Kubickim
Wyróżnienia mobilizują mnie
do dalszej pracy
21
października
br. otrzymał
Pan w uznaniu za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa, przyznawany przez
prezydenta RP, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski. Jak ważne dla Pana
jest to wyróżnienie?
– Był to dla mnie wielki
dzień, gdy 21 października
prezydent RP wyróżnił sześciu członków Krajowej Rady
Izb Rolniczych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla mnie tego typu
wyróżnienie jest akceptacją
naszych działań, a jednocześnie jeszcze bardziej mobilizuje do rozwiązywania wielu problemów dotykających
rolników. Pełniąc funkcję delegata do Krajowej Rady Izb
Rolniczych wraz ze Stanisławem Bartmanem, prezesem
Podkarpackiej Izby Rolniczej,
staramy się godnie i aktywnie reprezentować podkarpackich rolników, przenosząc
problemy trudne do rozwiązania na szczebel centralny.
To dzięki naszym kontaktom
z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, szefami agencji centralnych obsługujących
rolnictwo udaje nam się rozwiązywać wiele tych problemów oraz skutecznie wpływać na zmianę niekorzystnych rozporządzeń i przepisów. Z kolei uczestnicząc
w konferencjach międzynarodowych i w posiedzeniach
Copa–Cogeca w Brukseli staramy się wpływać na przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 r.
To nie jedyne wyróżnienia dla Pana w ostatnim czasie. Pana działalność na niwie społecznej została doceniona także poprzez przyznanie III miejsca w ogólnopolskim konkursie o laur
Kryształowej Koniczyny.
– Zgadza się. I to wyróżnienie ma dla mnie ogromne znaczenie. Konkurs Kryształowej Koniczyny wpisał się
na trwałe w tradycję promowania wolontariatu na wsi
na szczeblu wojewódzkim
i krajowym. Kapituła konkursu honoruje ludzi za osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej, w szczególności
za zaangażowanie w rozwój
oświaty na wsi wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. Doceniane jest utrwalanie tradycji, kultury wiejskiej, ochrony zabytków. Wniosek o wy-
różnienie mnie w tym prestiżowym konkursie do Komisji Konkursowej na szczeblu
wojewódzkim złożył Zarząd
Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Stwierdził Pan wtedy,
że za swój największy sukces społeczny uznaje wprowadzenie bezpłatnej opieki
przedszkolnej na terenie 11
gmin powiatów przeworskiego i jarosławskiego.
– Mile byłem zaskoczony, kiedy zapoznałem się
z załączonymi rekomendacjami ważnych osób i instytucji dotyczące mojej działalności. Do tej pory miałem
świadomość, że to, co wykonuję, należy przecież do moich obowiązków jako wójta
gminy. Dopiero udział w konkursie Kryształowej Koniczyny uświadomił mi, że część
moich działań można nazwać
wolontariatem, czy działalnością społeczną niewynikającą z zakresu moich obowiązków. W szczególności chodzi
tutaj o zorganizowanie przedszkoli wiejskich, utworzenie Gminnego Centrum Doradztwa Rolniczego, współudział w tworzeniu różnych
stowarzyszeń, działalność
w Związkach Ochotniczych
Straży Pożarnych czy ratowanie zabytków. Tutaj na pewno najwięcej satysfakcji daje
mi zorganizowanie, wspólnie
z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Łopuszce Małej,
81 ośrodków przedszkolnych
w 11 gminach powiatu przeworskiego i jarosławskiego,
do których uczęszcza ponad
1200 dzieci.
Czyli właściwie udało się
rozwiązać problem zbyt małej liczby przedszkoli na obszarach wiejskich.
– Właśnie tak. Kilka lat
temu w połowie tych gmin
nie było ani jednego przedszkola. Obecnie (od pię ciu lat) opieką przedszkolną
w jedenastu gminach objętych jest od 80 do 98 proc.
dzieci w wieku 3–5 lat. Dodatkowo w powiatach przeworskim i jarosławskim bezrobotne nauczycielki znalazły pracę. Zatrudnieni zostali również specjaliści, a więc
logopedzi, psycholodzy i nauczyciele rytmiki. Każde z 81
przedszkoli otrzymało plac
zabaw, odpowiednie wyposażenie i pomoce naukowe.
Dwa razy w roku prowadzone są szkolenia dla rodziców, organizowane bezpłat-
ne wycieczki dla dzieci. W ciągu pięciu lat z Europejskiego
Funduszu Społecznego otrzymaliśmy dotację na ich prowadzenie w wysokości ponad
24 mln zł. Rodzice nie ponoszą żadnej odpłatności, natomiast udział gmin w finansowaniu przedszkoli jest symboliczny i wynosi zaledwie
1,5 proc.
W tej chwili jesteśmy największym zgrupowaniem
ośrodków przedszkolnych
w całej Polsce prowadzonym przez jeden podmiot.
Mamy zabezpieczone finansowanie przeszkoli do lipca 2012 r. Obecnie zabiegamy mocno w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy, Zarządzie
Województwa Podkarpackiego i w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o zwiększenie planowanej kwoty
na prowadzenie przedszkoli
z 30 mln zł do 100 mln zł oraz
o dopuszczenie do składania
wniosków o dotację również
te powiaty, w których obecnie funkcjonują przedszkola
„unijne.” Jesteśmy także za
zwiększeniem udziału w fi nansowaniu samorządów
do 20 proc. kosztów prowadzenia przedszkoli. Wierzymy, że nasze prośby zostaną wysłuchane.
W styczniu mówił, Pan, że
gmina Zarzecze będzie przypominała w tym roku wielki plac budowy. Jakie inwestycje zdołano zrealizować?
– Prowadzona była przebudowa dwudziestoletniej
oczyszczalni ścieków w Zarzeczu oraz wymiana trzynastu przestarzałych i wypracowanych przepompowni ścieków w poszczególnych
miejscowościach na wartość
ponad 4 mln złotych. Od lipca nowoczesna oczyszczalnia
ścieków, sterowana komputerowo i przez system telefonii komórkowej, pracuje bezbłędnie. W miesiącu wrześniu zakończona została kosz-
tem ponad 4 mln zł rewitalizacja zabytkowego parku
w Zarzeczu. Powstało prawie 4 kilometry utwardzonych alejek, trzy podświetlane fontanny, stylowe ogrodzenie, zagospodarowany
został staw, wraz z „wyspą
miłości”, oraz wyremontowany został mocno zrujnowany budynek magazynowy
z częścią socjalną. Jakby tego
było mało wyremontowano również 11 efektownych
klombów kwiatowych i scenę koncertową oraz dokonano konserwacji wszystkich
zabytkowych drzew i wysadzono ponad pięćset nowych
drzew i krzewów. W listopadzie udało nam się zakończyć
budowę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oddany do użytku pełnowymiarowy stadiom wraz ze sztuczną bieżnią i urządzeniami
do lekkoatletyki jest trzecim po Rzeszowie i Krośnie
tego typu stadionem w województwie podkarpackim.
Na realizację powyższych
zadań otrzymaliśmy unijne
dotacje od 70 do 85 proc.
W Żurawiczkach, kosztem
750 tys. zł przy półmilionowej dotacji unijnej wykonana została odnowa wsi. Kosztem ponad pół miliona złotych przy 50 proc. dotacji
wykonana została modernizacja ostatniej gminnej drogi w Zalesiu. W ramach dotacji od Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzony został
remont pałacowej pergoli. Od kwietnia do listopada
ponad trzydziestu pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych realizowało remonty szkół i remiz
strażackich, układanie chodników, remonty przystanków
PKS, budowę parkingów oraz
prace melioracyjne.
Jakie plany ma Pan na kolejny rok?
– Analizując Strategię Rozwoju Gminy Zarzecze na lata
2000–2015 trzeba stwierdzić,
że już dziś wszystkie zakładane tam zadania inwestycyjne udało się nam zrealizować. Zdołaliśmy tego dokonać głównie dzięki otrzymaniu dofinansowania unijnego. W najbliższej przyszłości
ubiegać się będziemy o dotację na odnowę wsi oraz w kolejności prowadzony będzie
remont ulic wiejskich o długości od 100 do 300 metrów
oraz budowa chodników.
W przyszłym roku czeka nas
doskonalenie gospodarki odpadami w gminie w oparciu
o nową ustawę.
W jaki sposób mieszkańcy gminy Zarzecze oraz instytucje obecnie korzystają z Internetu. Jakie są perspektywy w tym zakresie?
– W celu umożliwienia naszym mieszkańcom dostępu
do Internetu w 2001 r. powstało w Urzędzie Gminy
Gminne Centrum Informacji,
następnie w Bibliotece Gminnej powstała kawiarenka internetowa dofinansowana
z programu „Ikonka”. W dalszej kolejności utworzono
w remizie OSP Zarzecze „Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe”, a w remizie OSP Żurawiczki „Wioskę Internetową – Kształcenie Na Odległość”. Jedną
z pierwszych sieci na tere-
nie gminy była sfinansowana z programu „Rzeczpospolita Internetowa” sieć skierowana w stronę OSP Zarzecze.
Obecnie z łącza tego korzysta 30 członków OSP. Następne sieci powstawały na terenie osiedla mieszkaniowego.
Gospodarstwa domowe korzystają głównie z łączy bezprzewodowych radiowych
ze względu na słabą jakość
linii telefonicznych, gdzie dostawcami Internetu są firmy
i operatorzy prywatni. Większe możliwości na szerokopasmowy dostęp do Internetu
posiada miejscowość Zarzecze dzięki doprowadzonemu łączu światłowodowemu. W chwili obecnej na terenie naszej gminy wszystkie
jednostki publiczne, w tym
Urząd Gminy, szkoły podstawowe i gimnazja, biblioteka,
centrum kultury, jednostki
podległe, a także banki, firmy prywatne posiadają stałe łącze do Internetu. W celu
poprawienia warunków technicznych dostępu do Internetu gmina przystąpiła do realizowanego przez marszałka województwa programu „Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej”. W wyniku jego realizacji dostęp
do usług szerokopasmowych
posiadać będzie 90 proc. gospodarstw domowych i 100
proc. instytucji publicznych.
Seweryn Pieniążek
Opinie
www.zielonysztandar.com.pl
11 grudnia 2011 r.
Robert Matejuk
Michał Krasiński
Śmiertelne zagrożenie dla SLD? Palikot!
N
a pytanie, kto jest
największym rywalem politycznym SLD
zapewne wielu ankietowanych odpowiedziałoby jednym tchem: PiS. A w drugiej
kolejności: PO. Błąd. PO jest
tylko trochę zagrożeniem
a PiS jest wręcz SLD potrzebny. Przeciwnik polityczny,
z którym toczy się wywołujące mega emocje hałaśliwe,
ideologiczne wojny w przestrzeni publicznej, w mediach służy do napędzania
elektoratu. Faktycznym zagrożeniem dla każdej partii
jest podobna do nie programowo, ta która kradnie jej
elektorat, czyli ogranicza ją
lub pozbawia władzy. Prawdziwym zagrożeniem dla SLD
jest dziś Ruch Palikota.
W tej rozgrywce z SLD
czas gra na korzyść Paliko-
ta. On może sobie pozwolić
na stoicki wręcz spokój. To co
nowe jest jak fetysz i działa
na masy jak afrodyzjak. Upłynie jeszcze dużo wody w Wiśle zanim Ruch Palikota zostanie zweryfikowany i rozliczany przez wyborców. Do tego
czasu, działając w opozycji, wciąż może rosnąć kosztem Sojuszu i częściowo PO.
Tymczasem w SLD sytuacja
jest zła. Nokaut wyborczy,
kryzys przywództwa, kłótnie ważniejszych polityków
i ambicje regionalnych działaczy i struktur, którzy szykują się by przejść do Palikota.
Na alarm bije b. prezydent Aleksander Kwaśniewski, który chce zjednoczenia
lewicy, a nawet opowiada się
za tym, żeby SLD i Ruch Palikota były jednym ugrupowaniem. Jaki byłby tego skutek?
W matematyce, chemii, czy
fizyce reguły są proste i czytelne. Dwa plus dwa równa
się cztery.
W ż y c i u p u b l i c z ny m ,
w polityce obowiązują inne
reguły i jest więcej nieprzewidywalności. Gdy złączą
się dwie biedy, to nie będzie
bogactwa, może być jeszcze
mniej niż więcej. Gdy w wyborach wystar tują połączone partie, z których jedna wcześniej miała 10 proc.
(RP) poparcie, a druga 8 proc.
(SLD), to nie znaczy, że nastąpi synergia i osiągną one
25 proc. poparcie. Przeciwnie mogą nie uciułać nawet
18 proc., czyli sumy, tylko
znacznie mniej. Tak by właśnie było. Przecież poparcie
dla Palikota wzięło się z wiary właśnie w Palikota i niewiary w SLD. Gdyby Palikot
zjednoczył się z SLD jego wyborcy poczuliby się oszukani
i zdradzeni – szybko wyrównaliby z nim rachunki karząc
niskim poparciem w wyborach. Zjednoczenie z Palikotem byłoby rzeczywiście korzystne dla SLD. Oprócz niezadowolenia niektórych tradycyjnych działaczy, których
mierziłby radykalizm Palikota
byłyby same plusy. Nowa jakość, struktury by nie odchodziły, a przeciwnik polityczny zostałby rychło zneutralizowany. To oczywiste, że po
ewentualnym zjednoczeniu
doświadczeni działacze Sojuszu szybko przejęliby władzę
w nowej formacji. I dlatego
właśnie Palikot nie przyjdzie
raczej jednoczyć się z SLD,
lecz poczeka aż SLD będzie
przychodziło, żeby wstąpić
do Ruchu Palikota.
Józef Szczepańczyk
S
Niebezpieczna dla Polaków pora
tanisław Wyspiański
zauważył, że „listopad
to dla Polaków niebezpieczna pora”. Tegoroczny listopad zdaje się w pełni potwierdzać to spostrzeżenie.
Wciąż żywo komentowane
są burdy uliczne w Warszawie do jakich doszło w dniu
Święta Niepodległości. Coraz krótsze dni i coraz mniej
słońca fatalnie odbijają się
na ludzkiej psychice. Stargane całorocznym napięciem
nerwy puszczają nie tylko
szukającym rozróby pseudomanifestantom, ale także
politykom. Wściekły na swojego niedawnego zastępcę
Zbigniewa Ziobro, który tworzy konkurencyjną partię, Jarosław Kaczyński licytując
się z nim na radykalizmy zupełnie niespodziewanie zaproponował ….. przywrócenie w Polsce kary śmierci. Zazwyczaj taka dyskusja ożywa
po jakichś bestialskich zbrodniach. Bandytów gotowi jesteśmy wtedy wieszać już
teraz zaraz na najbliższym
drzewie. Tymczasem w Polsce ostatnio nic takiego się
nie wydarzyło. Tak czy inaczej rozpętała się dyskusja
z udziałem już nie tylko polityków, ale i hierarchów Kościoła Katolickiego. Echa naszych sporów najwyraźniej
dotarły do Watykanu, bo
i papież zabrał w tej sprawie
głos! Chyba mocno zawiódł
Jarosława Kaczyńskiego, bo
zaapelował o ograniczanie
najwyższego wymiaru kary.
Płynący z Watykanu głos jak
groch od ściany odbija się
od uszu deklarujących się
jako wierni synowie Kościoła zwolenników skracania
o głowę. Ta pełna emocji dyskusja trwa już kilka tygodni,
ale jej efekt jak łatwo przewidzieć będzie żaden. Każ-
dy zostanie przy swoim zdaniu, kara śmierci w Polsce nie
zostanie przywrócona, ale
co się ludziska nadyskutują,
to się nadyskutuja. Niebezpiecznym listopad okazał się
dla kilku znaczących w Polsce osób posądzonych o korupcję przy prywatyzacjach
LOT-u i warszawskiego STOEN-u. Gdyby się oskarżenie
Gromosława Czempińskiego i innych okazało prawdziwe, byłaby nielicha afera. Kto
wie czy nie największa w minionym dwudziestoleciu. Jeśli jednak oskarżani udowodniliby swoją niewinność, afera byłaby nie mniejsza. Tylko, że wtedy skompromitowałyby się służby państwa.
Nie pozostaje więc nic innego jak czekać. Co ciekawe,
zazwyczaj chętni do ferowania szybko wyroków politycy i dziennikarze wykazują
w tej sprawie znaczącą po-
wściągliwość. Kilka wpadek
z nie tak odległej przeszłości,
kiedy to „skazani” w świetle reflektorów i kamer telewizyjnych zostali w sądach
uznani za niewinnych skutecznie powstrzymuje przed
pośpiesznym
wyrokowaniem. Niebezpiecznym okazał się listopad dla Zdzisława Kręciny, sekretarza generalnego z PZPN. Stracił pełnioną od lat funkcję na skutek podejrzeń o korupcję.
Uczestniczący w chocholim
tańcu działacze piłkarskiej
centrali wiją się jak piskorze tłumacząc z nagranych
rozmów. Chętnych do sprzątania w PZPN-ie jest tak wielu, że niektórzy wygłaszając
gotowe recepty czymś takim jak prawo nie zawracają sobie głowy. Jak by nie patrzeć miał rację nasz wieszcz.
Listopad to dla (niektórych)
Polaków niebezpieczna pora.
Aleksander Sopliński
R
Falstart Sikorskiego
adosław Sikorski wydaje się być zdziwiony
zaskoczeniem i całym
zamieszaniem wokół swojego przemówienia w Berlinie.
Tymczasem ogromna rzesza
Polaków byłaby mniej zaskoczona gdyby minister Sikorski wystąpił w Berlinie
w stroju Świętego Mikołaja,
a nawet Śnieżynki.
Prawdą jest, że wystąpienie szefa MSZ w stolicy Nie-
miec było merytoryczne,
pragmatyczne, nowatorskie,
skoncentrowane na przyszłości i zapewne pełne troski o Polaków. Pytanie jest
jedno: czy aby nie zanadto?
Czy proponowanie nadzoru
Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy nad polskim budżetem, ograniczenie
spraw pozostających w gestii
naszego kraju do kultury, religii, tożsamości narodowej,
stylu życia, moralności i wysokości podatków, bez konsultacji z Polakami czy choćby
ich przedstawicielami w Sejmie, nie jest pójściem o jeden
most za daleko?
To dobrze, że polski Minister Spraw Zagranicznych
koncentruje się na przyszłości i współpracy, ale niedobrze, że rozpatruje ją w całkowitym oderwaniu od przeszłości. Minister Sikorski to mło-
dy człowiek, ale zbiorowa pamięć narodu sięga głębiej niż
pamięć najsędziwszych staruszków. I pewien jestem, że
Polacy przechowują w zbiorowej pamięci wyraźny obraz Niemiec, które w XX wieku przynajmniej dwukrotnie
nie tyle nie poddawały się
bezczynności, co zerwały się
z niej jak harty z łańcucha by
hulać po całej Europie i świecie. Dam głowę, że wielu Po-
|7
prezes FML Warmii i Mazur
Okiem Młodego Politologa:
Awantura
o Berlin!
N
o i się zaczęło, po walce o krzyż, awanturze przy exposé premiera czy wyborze marszałka Sejmu RP teraz rozgorzała nowa awantura polityczna, awantura o Berlin i o to
co w tym mieście powiedział lub nie powiedział minister Radosław Sikorski. Czy my i nasza opozycja parlamentarna
w przededniu kryzysu ekonomicznego, szalejących cen i niepewnego jutra nie mamy się czym zajmować? Czy warta dyskusji jest, moim zdaniem, niezbyt dyplomatyczna i mało celna wypowiedź ministra spraw zagranicznych, czy warto teraz
zajmować się stawieniem ministra przed Trybunał Stanu za
parę może nie do końca przemyślanych zdań. Moim skromnym zdaniem nie, ale już widzę jak Pan Poseł Hofman pręży
się przed kamerą, odsądzając od czci i wiary cały rząd z ministrem Sikorskim na czele, którego ja wcale nie bronię, ale
mam wrażenie, że w tych ciężkich czasach jest tysiąc ważniejszych spraw niż zastanawianie się i debatowanie nad tym, czy
minister dąży do zmniejszenia „autonomii państwa polskiego”, czy nie.
Jedną z takich spraw jest na przykład merytoryczna dyskusja nad reformądotyczącą zwiększenia liczby lat pracy kobiet
i mężczyzn, która została wywołana przez premiera w exposé, a Polskie Stronnictwo Ludowe ma swój własny pomysł i pogląd, który w pewnych kręgach cieszy się dużym poparciem
społecznym.
Tak naprawdę pan minister Sikorski nie powiedział nic, czego każdy rozsądny człowiek by nie wiedział. Stwierdził, że trzeba ratować euro, bo jak „padnie” to zacznie się zasada śnieżnej kuli i po kolei zaczną bankrutować kraje, takie jak Włochy,
Hiszpania czy Portugalia, a na to Europy, nie Unii Europejskiej,
ale Europy jako kontynentu nie stać.
Powiedział, iż Niemcy powinny się bardziej zaangażować
w ratowanie euro, oczywiście, bo to oni ze strefy euro czerpią największe profity, a więc pytam jeszcze raz, czy warto zajmować się kilkoma mało trafnymi stwierdzeniami, czy trzeba
w Sejmie zakasać rękawy i brać się do pracy, by bronić przed
kryzysem społeczeństwo polskie.
Na koniec zacytuję posła Stanisława Żelichowskiego, który na jednym ze spotkań stwierdził: „Polacy żyją w kryzysie
od 300 lat, więc są do niego przyzwyczajeni i sobie z nim poradzą”. To jedno zdanie podsumowuje, a jednocześnie odpowiada na postawione wcześniej przeze mnie pytania, ale to,
iż Polacy są przyzwyczajeni do kryzysu, nie uprawnia opozycji do zajmowania się błahostkami i pozostawiania społeczeństwa samemu sobie w tych nadchodzących ciężkich czasach.
laków jednak wciąż obawia się
nie tyle niemieckich czołgów,
co tego całego piekła, które
szło w 1939 roku za nimi i zostało nad Wisłą przez długie
6 lat. Dlatego właśnie przed
zaprezentowaniem tak nowatorskich wizji Niemcom, którzy byli zapewne równie zaskoczeni, należałoby oswoić
z nimi Polaków. Nasz naród nie
jest wcale tak ksenofobiczny,
jak się go przedstawia i dysponuje jeszcze sporym marginesem otwartości. Zapewne wielu zastanawia się dziś,
czy aby cały ten kryzys w strefie euro nie jest przykrywką,
pretekstem do głębszej inte-
gracji. Przecież pierwszą falę
kryzysu znieśliśmy lepiej niż
cała UE m.in. dzięki temu, że
byliśmy mniej zintegrowani
pozostając poza strefą euro.
Jestem przekonany, że przesłanie Radosława Sikorskiego
byłoby odebrane całkiem inaczej, gdyby zostało najpierw
szeroko skonsultowane w kraju. I nie można tłumaczyć się
tym, że z punktu widzenia Europy nadszedł najwyższy czas
na tego typu działania, ponieważ z punktu widzenia wielu
Polaków to wystąpienie jest
trochę przedwczesne. A Radosław Sikorski jakby nie było, jest
szefem polskiego MSZ.
8
|
Społeczeństwo
www.zielonysztandar.com.pl
nr 50
Bez medycznego i farmaceutycznego wspomagania
aktywność zawodowa milionów Europejczyków nie będzie możliwa
STARY CZŁOWIEK I MUSI…
Polska ma kłopot i Europa ma kłopot. Tylko że Polska zaczyna to sobie dopiero uświadamiać. Starzejące się społeczeństwa to nie lada wyzwanie! Problem nie tylko i nie
tyle społeczny, co gospodarczy. Starość po prostu jest kosztowna. Zwłaszcza w skali makro.
P
2035 liczba ta wynosić będzie 736,
a w roku 2060 już 1070. Tak znaczne obniżenie proporcji będzie miało
poważne skutki dla wzrostu gospodarczego. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają obniżenie tempa
wzrostu gospodarczego (m.in. właśnie jako skutek kryzysu demograficznego), z poziomu ok. 6 proc. w 2007
roku do 1–2,5 proc. po roku 2020.
Zdaniem lekarzy i farmaceutów
zaangażowanych w przygotowanie raportu, w najbliższych latach
i dekadach wzrost kosztów opieki
zdrowotnej nad osobami starszymi będzie związany przede wszystkim z upowszechnieniem się takich
chorób, jak: cukrzyca, choroby nowotworowe oraz choroby układu
kostnego. Już dziś w Polsce ponad
30 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn
w wieku 50+ ma problemy z ostePracodawcy zatroskani o kapitał
oporozą. Ludzi z tym schorzeniem
ludzki
będzie coraz więcej.
Kondycja zdrowotna Polaków stoi
Dlatego dziś nie tylko lekarze,
dużo niżej niż ma to miejsce w kraale także ekonomiści twierdzą, że
jach rozwiniętego Zachodu. A jedklucz do radzenia sobie z problenocześnie jest już nieomalże przesąmem starzejącego się społeczeńdzone, że będziemy pracować dłużej.
stwa to innowacja i postęp w medycia, pojawiające się wskutek tego
proc. populacji), o tyle w roku 2035
Kiedyś, w kraju nad Wisłą, zastanaodpowiedziałoby, że tak! Bowiem
cynie. Skoro ludzie mają dłużej pranowe problemy zdrowotne, główbędzie ich 8,35 mln (23 proc. popuwiano się, co zrobić, aby się nie napraca zawodowa jest dużo mniej
cować muszą być znacząco zdrowsi
nie przewlekłe choroby niezakaźlacji). Potężna armia ludzi! I tu ważne
robić a zarobić. Dziś trzeba się zastawyczerpująca niż praca domowa.
i bardziej aktywni. Autorzy raportu
ne, w połączeniu z ekonomicznymi
spostrzeżenie. Dotychczas, kiedy była
nowić, jak rozkładać siły, by starczyZwłaszcza praca przy małych dziemówią wprost: „potrzebny jest poaspektami nie tylko zdrowia, ale camowa o populacji osób starszych,
ło ich na dłużej.
ciach i niedołężnych rodzicach. A już
stęp w trzech głównych obszarach
łej ekonomiki – to nowe, nieznane
do jednego worka wrzucano 60-latAndrzej Malinowski, prezydent
pozostawanie w charakterze sandwi– prewencji, diagnostyce i leczeniu.
do tej pory zagrożenia i wynikające
ków i ich o dwadzieścia lat starszych
Pracodawców RP, podczas prezencza (obłożenie z jednej strony dziećJeżeli już teraz nie będziemy prowaz nich zadania na najbliższą przyrodziców. Czyli – dwa pokolenia.
tacji raportu przypomniał, że „stami, a z drugiej staruszkami) to czędzić systematycznych działań, aby
szłość”. Problem: „jak się zdrowo zeDla młodych to subtelne rozróżnierzenie się społeczeństwa to natusto zajęcie ponad siły.
zapewnić pacjentom dostęp do ponie jest nieistotralny i nieunikniony
Raport nie odpowiada, niestety,
stępu w medycynie, koszty wzrone.
Sześćdziesiąt,
proces występująna
pytanie,
czy
pracodawcy
są
gotoa 20 lat co czwarty obywatel Polski będzie miał więcej
sną do poziomu, który będzie trudczy
osiemdziesiąt
cy w każdej wysoko
wi
na
przyjęcie
wielu
milionów
sześćniż 65 lat
ny do opanowania”.
lat…? Tak czy owak
rozwiniętej gospodziesięciolatków do pracy. A jest to
Raport przytacza liczne przykłady
– do piachu!
darce. Jest to wyzagadnienie kluczowe w przededniu
innowacyjnych metod terapeutyczstarzeć” to, zdaniem profesora, zaTymczasem dla gospodarki jest
zwanie, z którym zmaga się cała Eudyskusji o pracy ludzi 60+. Wydawanych pozwalających ograniczyć koszgadnienie wielosektorowe i wieloto temat kluczowy. I to z wielu
ropa i do którego także Polska musi
łoby się, że dokument przygotowaty związane z hospitalizacją i nieaspektowe. Raport snuje wizję polwzględów. Jeszcze dziś jest dla wiesię odpowiednio przygotować. (…)
ny pod auspicjami największej orgazdolnością do pracy. Nie będziemy
skiego społeczeństwa za 30–60 lat.
lu oczywiste, że ludzie (częściej koZwłaszcza że ludzie są największym
nizacji pracodawców powinien rozich opisywać, bo nie o to chodzi, by
Jaka to wizja?
biety) w przedziale 50–60 lat przekapitałem przedsiębiorstw, a tylko
strzygnąć tę kwestię. Niestety, żarobić reklamę przemysłowi farmaZa 20 lat co czwarty obywatel
stają pracować i zajmują się pokozdolni do wykonywania swoich oboden pracodawca, nawet ten myśląceutycznemu. Jedno jest pewne.
Polski będzie miał więcej niż 65 lat.
leniem starych rodziców, a także
wiązków pracownicy pozwolą gospocy najbardziej państwowotwórczo,
Postęp w leczeniu
Według GUS do 2060 roku na 3 osopokoleniem wnudarce się rozwijać”. Trzeba docenić
o roku 2060 na 3 osoby pracujące będzie przypadało np. chorób serca
by pracujące będzie przypadało 2
ków. Dziś już wiatę szczerość. Mówiąc bardziej kolomoże być przykłaemerytów, liczba osób powyżej 80.
domo, że od 60-latkwialnie, ludzie chorzy nie są zdol2 emerytów
dem przełamywaroku życia wzrośnie cztero- lub pięków będzie się wyni do roboty.
nia barier w egzyciokrotnie. Koszty opieki nad osobamagało pracy zawostencji człowieka. Kiedyś zawał elimi starszymi wzrosną do 1,1 PKB,
dowej, a nie pracy na rzecz rodziny.
nie jest w stanie dziś niczego takieDyskusja dopiero się zaczyna
minował chorego z życia zawodoa łączne koszty w obszarze polityI to pracy trwającej (w przypadku kogo rządowi (ani obywatelom) obieWprawdzie żyjemy coraz dłużej, ale
wego niemal na zawsze. Dziś już nie.
ki zdrowotnej i społecznej wyniosą
biet) prawie o dekadę dłuższej. Racać. Dlatego w nieskończoność wałczy jesteśmy coraz zdrowsi i sprawPodobnie jest z wieloma chorobami
ok. 15 mld euro rocznie.
port przypomina, że jeszcze dziesięć
kuje się przeróżne kwestie zastępniejsi? W najbliższych miesiącach
nowotworowymi.
lat temu, w roku 2001, rzeczywisty
cze, podczas gdy główny problem
pewnie padnie wiele słów na ten
I jeszcze jedna wiadomość (zawiek przechodzejest jeden. Po prostu brakuje pratemat, bowiem rok
raca zawodowa jest dużo mniej wyczerpująca niż pra- nia na emeryturę
czerpnięta z raportu „Starzejące się
cy. Nie tylko dla młodych. Dla sta2012 został ogłoca domowa
społeczeństwo, jako wyzwanie dla
wynosił w Polsce,
rych także. A przesunięcie wieku
szony Europejskim
europejskich gospodarek”). W Eurozarówno w popuemerytalnego to wyłącznie przeRokiem Aktywnopie demencja starcza dotyka 5 proc.
lacji kobiet i mężsunięcie momentu wypłaty emeści Osób Starszych.
osób powyżej 65. roku życia. Wskaźczyzn, 56,5 roku. W roku 2007 było
rytur. Nic więcej!
Będziemy też o tym rozmawiać, boStarsi, ale młodsi…
nik ten wzrasta do 1/3 wśród osób,
to już 59,3 roku. To m.in. zasługa liwiem publiczna debata na temat
Nas w tej chwili bardziej powinny inktóre dożywają 90 lat. Tym ostatkwidacji rozbudowanych wcześniej
wydłużenia aktywności zawodowej
teresować dane GUS, także dotycząLekarze i farmaceuci w akcji
nim będziemy się martwić wtedy,
przywilejów emerytalnych.
i przesunięcia wieku przechodzenia
ce liczby osób starszych, tyle że o poOmawiany raport zwraca uwakiedy każą nam pracować do dziena emeryturę dopiero się zaczyna.
kolenie młodszych od osiemdziesięgę na fakt, iż w roku 2007 na 1000
więćdziesiątki.
Zdaniem prof. nauk medycznych
ciolatków. Według Głównego Urzęosób w wieku produkcyjnym przyGdyby zapytać kobiety…
Bolesława K. Samolińskiego „demodu Statystycznego, o ile w roku 2010
padały średnio 553 osoby w wieku
Gdyby zapytać kobiety, czy chcą praMagdalena Foland
graficzne tendencje wydłużania żyw Polsce było 5,1 mln osób 65+, (13
nieprodukcyjnym. Natomiast w roku
cować dłużej, wiele z nich szczerze
róbują nam to uzmysłowić
autorzy raportu „Starzejące się społeczeństwo, jako
wyzwanie dla europejskich
gospodarek”. Dokument powstał
dzięki staraniom organizacji Pracodawcy RP oraz dzięki Komitetowi
Farmaceutycznemu przy Amerykańskiej Izbie Handlowej. Można by
zapytać: co za dziwna kombinacja?
Pracodawcy i farmaceuci… Okazuje
się, że pomyłki nie ma w tym żadnej. Większość państw Unii Europejskiej pogodziła się z tym, że ludzie będą dłużej pracować. Do 67
lat, a gdzieniegdzie nawet do 70.
roku życia. Bez zdrowotnego i farmaceutycznego wspomagania aktywność w tym wieku nie jest i nie
będzie możliwa.
Z
D
P
11 grudnia 2011 r.
www.zielonysztandar.com.pl
Reklama
|9
Nowa jakość w prywatyzacji Zasobu WRSP
Obecnie podstawowym przedmiotem działań prywatyzacyjnych Agencji jest sprzedaż. Potwierdza to również art. 24 znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która wchodzi w życie z dniem 3 grudnia br. Otrzymał on brzmienie: Agencja gospodaruje mieniem w drodze: w pierwszej kolejności sprzedaży mienia w całości lub jego części…
Sprzedaż nieruchomości Zasobu prowadzona jest w trybie bezprzetargowym dla uprawnionych kategorii nabywców mienia Zasobu i w trybie przetargowym, gdy nabywcą nieruchomości zostaje osoba, która wygrywa przetarg. Pewnym kategoriom osób przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości bez przetargu. Ma to przede wszystkim miejsce w przypadku dzierżawców
mienia Zasobu oraz byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub
ich spadkobierców (jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz
Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r.). Nieruchomości, które nie zostaną zbyte bez przetargu bądź do k tórych tryb bezprzetargowy nie ma zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ograniczonego lub nieograniczonego. Ten pierwszy
kieruje do uprawnionych nabywców nieruchomości, do k tórych należą m.in. rolnicy zamierzający utworzyć lub powiększyć gospodarstwo rodzinne. W drugim zaś mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg ustny lub złożyły ofertę w przetargu ofert.
Agencja Nieruchomości Rolnych w momencie rozpoczęcia działalności przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ponad
4,7 mln ha gruntów. Do końca października 2011 r. sprzedała już ponad 2 mln ha. W Zasobie nadal pozostaje prawie 2 mln ha, z czego
1,51 mln ha stanowią grunty wydzierżawione, na bazie których jest
w głównej mierze oparta obecnie sprzedaż.
Agencja Nieruchomości Rolnych ma bardzo zróżnicowaną ofertę. Na 2 mln ha gruntów, które znajdują się w Zasobie WRSP, ponad
300 tys. ha czeka na rozdysponowanie. Są to grunty w dużej części
o niskiej przydatności rolniczej i na dodatek rozdrobnione (około
500 tys. małych działek). Natomiast 100 tys. ha stanowią tereny inwestycyjne, spośród których ponad dwie trzecie znajdują się w obrębie granic miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Sprzedaż gruntów rolnych
Obecnie na rynku jest bardzo sprzyjająca koniunktura do zakupu
gruntów rolnych przez rolników i przedsiębiorców zamierzających
powiększyć swoje gospodarstwa. Rolnicy mogą je nabywać na zasadach preferencyjnych, od dłuższego czasu ich ceny są stabilne, a dodatkowo cudzoziemcy mają ciągle bardzo ograniczony dostęp do ziemi rolnej w Polsce. Stąd zainteresowanie gruntami rolnymi jest nadal
duże. Potwierdzają to wyniki sprzedaży uzyskane na koniec listopada br. Wynika z nich, że sprzedaż gruntów rolnych w 2011 roku osiągnie najwyższy poziom od 9 lat i przekroczy 120 tysięcy hektarów.
ze względu na brak uregulowań prawnych w odniesieniu do Zabużan.
W 2008 r. odnotowano rekordowo niską sprzedaż – tylko 78 tys. ha.
Na ten wynik złożyło się wiele czynników, a do głównych należy zaliczyć ograniczoną podaż oraz trudną sytuację ekonomiczną w rolnictwie. W 2009 r. Agencja Nieruchomości Rolnych ponownie sprzedała ponad 102 tys. ha gruntów, a w roku ubiegłym prawie 100 tys. ha
(96,5 tys. ha) i była o 7% wyższa niż zakładano.
Tak dobry wynik sprzedaży, jaki osiągnie Agencja w 2011 r., nie jest
przypadkowy. Jest on efektem działań prowadzonych przez ANR
od 2008 r., które skupiały się na przyspieszeniu prywatyzacji składników Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ostatnich czterech
latach Agencja dwukrotnie zwiększyła liczbę organizowanych przetargów (z 50 tys. w 2008 r. do 100 tys. w 2011 r.) na sprzedaż gruntów, równocześnie zmniejszając o ponad 30 tysięcy liczbę umów dzierżawy.
Dobre wyniki sprzedaży gruntów rolnych sprawią, że Agencja Nieruchomości Rolnych przekroczy tegoroczny plan finansowy o kilkaset milionów złotych. Do 10 grudnia br. ANR wpłaci do budżetu państwa kolejne 700 milionów złotych, będzie to wpłata za IV kwartał
br. Tylko w tym roku do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny Agencja wpłaci łącznie około 3 miliardów złotych.
Warto odnotować, że coraz wyższe przychody ze sprzedaży tych
gruntów pozwalają Agencji efektywniej zasilać budżet państwa.
Z ich sprzedaży w ciągu ostatnich 4 lat wpłynęło do kasy państwa
ponad miliard złotych.
Sprzedaż gruntów inwestycyjnych
Agencja zintensyfikowała także sprzedaż terenów inwestycyjnych.
Grunty inwestycyjne będące w ofercie Agencji stanowią działki,
na których mogą powstawać inwestycje typu „green fields”, parki
technologiczne i przemysłowe, jak również centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Ta różnorodność zdecydowanie wyróżnia Agencję Nieruchomości Rolnych na tle konkurencji. Przekonało to już takie firmy, jak: General
Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann, Lidl, Auchan czy IKEA, które zainwestowały na gruntach ANR
w przeszłości, czerpiąc wymierne korzyści biznesowe. Inwestorów
zachęca również świetna lokalizacja nieruchomości, ich uregulowany stan prawny oraz jasne procedury zakupu. Agencja dysponuje terenami położonymi m.in. w: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Katowicach i Szczecinie.
Zainteresowanie gruntami inwestycyjnymi jest wciąż duże mimo wysokich cen. Są tereny, gdzie za hektar gruntów inwestycyjnych trzeba zapłacić ponad milion złotych. Natomiast średnia cena w pierwszych 9 miesiącach tego roku wyniosła ponad 230 tys. zł za 1 hektar.
W tym okresie ANR sprzedała grunty nierolne o powierzchni 800 ha
i łącznej wartości 184 mln zł.
W okresie 1995–2007 sprzedaż gruntów utrzymywała się na poziomie
powyżej 100 tys. ha rocznie. Warto zwrócić uwagę na rok 1996, w którym zanotowano najwyższą w historii działalności Agencji sprzedaż
– 192,6 tys. ha, związaną głównie z zakupem gruntów przez dzierżawców, oraz na rok 2003, w którym zanotowano drastyczny spadek sprzedaży z blisko 160 tys. ha w 2002 r. do 101,7 tys. ha. Ten słaby wynik był efektem ograniczenia sprzedaży przez samą Agencję
Agencja monitoruje transakcje sprzedaży nieruchomości nierolnych
od 2004 roku. Mimo iż w latach 2004–2006 ich sprzedaż utrzymywała się na poziomie 900–1000 ha, to kwoty uzyskane z tego tytułu wydatnie wzrosły z 57,5 mln zł w 2004 roku do 107,5 mln zł w roku 2006.
W dwóch kolejnych latach odnotowano znaczny wzrost powierzchni sprzedaży tych gruntów: w 2007 roku – 1353 ha, i w 2008 roku –
1644 ha. Odpowiednio wzrosły także kwoty uzyskane ze sprzedaży
– z 212 mln zł za 2007 rok do 268 mln zł za 2008 rok. W 2009 roku
odnotowano zahamowanie tendencji wzrostowej sprzedaży tych
gruntów, tj. sprzedaż wyniosła 183 mln zł, a w 2010 roku ponownie wzrosła o ponad 100 mln zł – do 287 mln zł, czyli o 57%. Powierzchnia sprzedaży gruntów nierolnych w 2010 roku wyniosła
blisko 1586 ha i w porównaniu do 2009 roku wzrosła o 23%. W takim samym stopniu wzrosła w tym okresie średnia cena za 1 hektar gruntów nierolnych.
Duże zainteresowanie gruntami inwestycyjnymi należącymi do ANR
jest efektem postrzegania Polski, jako atrakcyjnego kraju dla nowych
inwestycji, gdyż jako jeden z nielicznych wyszedł z kryzysu obronną ręką. Dowodzą tego publikowane raporty organizacji UNCTAD –
agendy ONZ ds. handlu i rozwoju. Wynika z nich, że Polska jest idealnym miejscem do lokowania przedsięwzięć, kierowanych zarówno
do odbiorców z Europy Zachodniej, jak i Wschodniej.
Potwierdza to przykład spółki McDonald’s, która w marcu tego roku nabyła działkę o powierzchni 2,0807 ha. Za tę niewielką nieruchomość inwestycyjną w Płońsku w województwie
mazowieckim zapłaciła 11,6 mln zł, czyli ok. 5,6 mln zł za hektar.
Akt notarialny tej nieruchomości podpisano w lipcu br. Miesiąc
wcześniej Oddział Terenowy ANR w Rzeszowie zawarł pierwszy
akt notarialny na nieruchomości Zasobu objęte oddziaływaniem
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC”. Za nieruchomość o powierzchni 6,98 ha nabywca zapłacił 9,891 mln zł.
Na terenie tym zamierza zainwestować ok. 20–25 mln zł w uruchomienie centrum logistycznego, w którym powstanie 200 nowych miejsc pracy.
Z ofertą nieruchomości rolnych i inwestycyjnych, wykazami i harmonogramami przetargów można się zapoznać
za pośrednictwem strony Agencji Nieruchomości Rolnych: www.anr.gov.pl. Dodatkowo nieruchomości inwestycyjne prezentowane są na podstronie portalu www.TabelaOfert.pl/ANR, gdzie zamieszczone są szczegóły
dotyczące powierzchni, ceny wywoławczej, przeznaczenia danej nieruchomości oraz mapy.
10
|
Budownictwo
www.zielonysztandar.com.pl
nr 50
Polski energooszczędny
dom z nowoczesnego
betonu komórkowego
K
ilka lat temu na łamach
„Zielonego
Sztandaru”
udzieliłam wywiadu, w którym zaprezentowałam walory betonu komórkowego, jednego
z najlepszych materiałów do budowy domów, zwłaszcza jednorodzinnych. Wywiad wzbudził duże zainteresowanie. Otrzymałam wiele listów
z rzeczowymi pytaniami od Czytelników, którzy mieli zamiar budować
się lub po zapoznaniu się z przedstawionymi w wywiadzie zaletami betonu komórkowego pragnęli zmienić planowane poprzednio rozwiązania ścian np. z cegły czy pustaków ceramicznych na ściany z betonu komórkowego. Obecnie około
40% ścian obiektów budowlanych
w Polsce wykonywanych jest z betonu komórkowego. Tak duży procent
ścian wykonywanych z tego materiału to efekt coraz lepszej jakości
elementów z betonu komórkowego. Podkreślić należy, iż w ostatnich
latach w wytwórniach betonu komórkowego gruntownie zmodernizowano procesy jego wytwarzania.
Wprowadzono do produkcji szeroki
asortyment wyrobów nowej generacji o wysokiej jakości, produkowanych w zmechanizowanych i zautomatyzowanych wytwórniach łącznie
z komputerowym sterowaniem.
Różnicę w jakości wyrobów nowej generacji i starszej generacji obrazuje rys. 1.
Na rys. 1a przedstawiono przykładowy wyrób z betonu komórkowego nowej generacji (element murowany profilowany z uchwytem ułatwiającym murowanie), a na rysunku 1b dla porównania widok muru
wykonanego z elementów starszej
generacji.
Jakość tych wyrobów sprawdzana jest aktualnie przez jednostki badawcze, m.in. przez Centrum Badań
Betonów – CEBET, ICiMB, Instytut
Techniki Budowlanej, politechniki
i inne jednostki badawcze oraz samych producentów.
Beton komórkowy jest materiałem budowlanym lekkim, ciepłym
(o korzystnej izolacji cieplnej), a jednocześnie o dobrej wytrzymałości.
Lekkość oraz izolacyjność cieplna
Beton komórkowy wytwarza się
w kraju w kilku gęstościach od 300
do 750 kg/m3, poszczególni producenci deklarują, jakie gęstości produkują (liczba przy gęstości oznacza ciężar 1 m3 betonu w stanie suchym). Im niższa liczba, tym beton
jest lżejszy i cieplejszy – ma niższy
współczynnik przewodzenia ciepła
λ. Przy czym pamiętać należy, że
im niższa gęstość (ciężar) betonu
tym i wytrzymałość jest mniejsza.
Należy podkreślić, iż izolacyjność
cieplna betonu komórkowego jest
znacznie lepsza niż innych materiałów budowlanych. Beton komórkowy niskich gęstości 350; 400; 450;
500, a nawet i 550 należy stosować
do wykonywania ścian zewnętrznych jednowarstwowych (o grubości
od 36 do 42 cm) bez żadnego ocieplenia wełną mineralną lub styropianem oraz jako materiał ocieplający niektóre części budynku, np.
wieńce. Współczynnik przewodzenia ciepła takich ścian wynosi w granicach 0,19–0,30 W/(m2.K), a więc
spełnia wymagania podane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690
wraz ze zmianami).
Beton komórkowy o wyższej gęstości – od 500, należy stosować
do wykonywania warstwowych
ścian zewnętrznych z warstwą izolacji cieplnej (wełna mineralna lub
styropian) oraz ścian wewnętrznych,
od których nie wymaga się wysokiej
izolacyjności cieplnej, lecz jedynie
dobrej wytrzymałości.
a)
b)
Rys. 1 a) przykładowy asortyment wyrobów z betonu komórkowego nowej generacji, profilowany element murowy, b) dla porównania widok muru wykonanego z elementów z pierwszych wytwórni betonów komórkowych.
Wytrzymałość
Przy swoim małym ciężarze beton
komórkowy charakteryzuje się dobrą wytrzymałością od 1,5–8,0 MPa
umożliwiającą wykonywanie z niego
różnych elementów budowlanych,
w tym ścian, w których pełni on rolę
konstrukcyjną (zwykle są to ściany wewnętrzne) lub izolacyjno-konstrukcyjną (ściany zewnętrzne) lub tylko izolacyjną (ściany wypełniające).
Korzystnie jest budować obiekty, w których wszystkie ściany wykonywane są z betonu komórkowego. Możliwe jest wzniesienie z betonu komórkowego całego budynku –
od piwnicy aż po dach. Producenci,
szczególnie zachodni, oferują z tego
betonu elementy ścienne, stropowe, dachowe oraz inne. Krajowe wytwórnie też produkowały podobny asortyment, ale polski odbiorca
wolał wykonywać z betonu komórkowego ściany, pozostałe zaś części
budynku – raczej z innych materiałów (np. drewno, betony zwykle).
Mrozoodporność
Beton komórkowy jest odporny
na działanie mrozu i nie ulega zniszczeniu przy cyklicznym zamrażaniu
i odmrażaniu. Na jego mrozoodpor-
Rys. 2 Przykładowy asortyment elementów z betonu komórkowego
a) element o gładkich powierzchniach, b) element z wyprofilowanymi powierzchniami czołowymi
do łączenia na pióro i wpust, c) element z wyprofilowanymi powierzchniami czołowymi dodatkowo z uchwytem montażowym, d) blok modułowy, e) elementy uzupełniające kształtowane specjalnie jako kształtki „L” lub „U”, f) elementy uzupełniające kształtowane specjalnie jako kształtki
osłonowe instalacji wentylacyjnych lub spalinowych, g) płyta na ściany działowe „PSM”, h) nadproża prefabrykowane, i) element stropowy (bloczki pełne i z otworami do wypełniania stropów
gęstożebrowych), j) wykonanie nadproża.
www.zielonysztandar.com.pl
11 grudnia 2011 r.
ność pozytywnie wpływa struktura
betonu komórkowego.
Odporność ogniowa
Badania odporności ogniowej całych
ścian – prowadzone w Zakładzie Badań Ogniowych w ITB przy współpracy z CEBET wykazały, że pod względem odporności ogniowej spełnia
on wymagania stawiane materiałom
budowlanym dla najwyższej odporności pożarowej budynków – klasa
A. Beton komórkowy jest niepalny
i odporny na rozprzestrzenianie się
ognia, co jest szczególnie ważne przy
gęstej zabudowie (domy szeregowe)
oraz rozbudowanych poddaszach.
Podatność na obróbkę
mechaniczną
Beton komórkowy można dowolnie
obrabiać i przycinać, zarówno ręcznymi narzędziami, jak i narzędziami
mechanicznymi. Dzięki temu łatwo
jest prowadzić wszelkiego rodzaju
instalacje, wbijać gwoździe i kołki,
dowolnie kształtować rozwiązania
budynku. Materiał ten doskonale
nadaje się do przebudowy i rozbudowy m.in. nadbudowy strychów
obiektów ze względu na jego lekkość oraz łatwość docięcia. Można
to realizować na dotychczasowych
murach i fundamentach.
Asortyment wyrobów
Jak już zaznaczono wytwórnie betonów komórkowych produkują aktualnie szeroki asortyment wyrobów.
Są to wyroby nowej generacji, zarówno pod względem dokładności
wymiarowych, wyglądu zewnętrznego, jak i parametrów użytkowych.
Są to głównie elementy drobnowymiarowe ścienne i stropowe, ale
również prefabrykowane nadproża
do przykrywania otworów okiennych i drzwiowych.
O asortymencie wytwarzanym
przez 32 wytwórnie betonu komórkowego w Polsce można się dowiedzieć na stronach internetowych Stowarzyszenia Producentów Betonów
(www.stow-bet.com.pl), stąd można wejść na strony poszczególnych
wytwórni. Przykładowy asortyment
przedstawiono na rys. 2.
Duża dokładność wymiarowa
produkowanych wyrobów (nawet
dochodząca od ±1,0 do ±1,5 mm,
wg normy PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych.
Część 4 Elementy murowe a autoklawizowanego betonu komórkowego)
z betonu komórkowego daje możliwość na łączenie elementów w murze na tak zwane zaprawy klejowe
na cienkie spoiny grubości 1–3 mm.
Jest to niezbędne przy wznoszeniu
ścian jednowarstwowych bez ocieplenia. Można również w tych ścianach zastosować łączenie tzw. ciepłymi zaprawami, wówczas spoiny
mają grubość 0,8–1,5 cm. Zarówno
przy łączeniu betonu komórkowego zaprawami klejowymi, jak i ciepłymi nie powstają w spoinach murów mostki zimna (gdzie osadza się
kurz i wilgoć), jak to może być przy
łączeniu zaprawami cementowo-wapiennymi.
Zwraca się szczególną uwagę
na potrzebę stosowania przy otworach okiennych i drzwiowych (szczególnie w ścianach zewnętrznych)
przekryć albo z nadproży prefabrykowanych (rys. 2h) również wykonanych z betonu komórkowego, albo
wykonywać je na budowie z kształtek U (+ ocieplenie + zbrojenie i zalanie betonem) patrz rys. 2j. Ważne jest również ocieplenie wieńców (kształtka L (rys. 2e) ocieplenie).
Z elementów z betonu komórkowego można, jak już podano wcześniej, wykonywać ściany jednowarstwowe, jak i wielowarstwowe – te
ostatnie z ociepleniem. Z betonu komórkowego, można wykonywać budynki energooszczędne o małym zużyciu ciepła podczas eksploatacji. Beton komórkowy może być stosowany
jako element składowy tzw. domów
Budownictwo
| 11
porność na grzyby i pleśnie. Struktura betonu reguluje wilgotność w pomieszczeniu, pozwala na wchłanianie nadmiaru wilgoci i odprowadzenie częściowo na zewnątrz lub
oddawanie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest za suche. Potwierdza to słuszność budowy obiektów
z tego materiału.
Ciepły i zdrowy dom jednorodzinny z betonu komórkowego (jeśli ściany zewnętrzne są jednowarstwowe)
może być zbudowany przez wyspecjalizowaną brygadę nawet w przeciągu 2 tygodni – w stanie surowym
(po wcześniejszym wykonaniu fundamentów). Własnymi siłami – rodzinną 4-osobową brygadą można
się pokusić o wykonanie domu w ciągu miesiąca. Jest to możliwe dlatego, że bloczek z betonu komórkowego o wymiarach 36 x 24 x 59 cm
zastępuje 26 cegieł. Na 1 m2 ściany
potrzeba tylko 6,4 sztuki bloczka.
Specjalnie wyprofilowane uchwyty
umożliwiają wygodne przenoszenie
i układanie bloczków. Jeśli zastosuje się elementy na pióro i wpust nie
musi się wykonywać spoin pionowych. Dom „rośnie w oczach”.
pasywnych o bardzo małym zużyciu
ciepła podczas eksploatacji.
O tym, jaki rodzaj betonu komórkowego, o jakiej gęstości (i co się z tym
wiąże izolacyjności cieplnej) i wytrzymałości zastosować do projektowanego budynku, powinien zdecydować projektant na podstawie analizy właściwości betonu produkowanego przez poszczególne wytwórnie.
Łatwość realizacji budynków
z elementów z betonu komórkowego sprawia, że mogą być one zrealizowane również sposobem gospodarczym – własnymi, siłami – rodzinną brygadą, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów.
Korzystnie jest kupić beton komórkowy przed sezonem budowlanym, wysezonować go, składując pod
przykryciem, aby częściowo odsechł.
Uniknie się wówczas powstawania
rys skurczowych w budynkach. Domy
ze ścianami z betonu komórkowego
charakteryzują się zdrowym mikroklimatem wnętrz, korzystnym dla samopoczucia domowników.
Obserwacje i badania obiektów
budowlanych z betonu komórkowego, które realizowane są już w Polsce
60 lat, wykazują, że służą one z powodzeniem kilku pokoleniom. Naturalne składniki betonu komórkowego
zapewniają „oddychanie ścian”, od-
prof. ICiMB dr inż.
Genowefa Zapotoczna-Sytek
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Centrum Badań Betonów CEBET
Szklanka mleka
Program „Szklanka mleka” jest mechanizmem Wspólnej Polityki Rolnej UE, który został wdrożony po wejściu
Polski do UE, od maja 2004 roku. W ciągu siedmiu lat funkcjonowania cieszy się niesłabnącą popularnością.
Program „Szklanka mleka” jest �inansowany obecnie z trzech
źródeł:
• ze środków unijnych, które obejmują dostarczanie mleka i jego
przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek
oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień–czerwiec),
• ze środków Funduszu Promocji Mleka, które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów
w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień–czerwiec),
• ze środków krajowych (tzw. dopłata krajowa), które obejmują
dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych
w roku szkolnym w okresie od października do maja przez
3 dni nauki szkolnej w tygodniu.
Placówka oświatowa, która chce uczestniczyć w programie
„Szklanka mleka”, może zgłosić się bezpośrednio do Oddziału Terenowego ARR albo skorzystać z usług innego podmiotu, np. dostawcy, władzy samorządowej lub organizacji. Najpopularniejszym sposobem uczestnictwa w programie wybieranym przez
placówki oświatowe jest korzystanie z usług dostawcy, który
zapewnia dostawy mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie
lub po obniżonych cenach oraz przejmuje obowiązki związane
ze składaniem dokumentów w ARR.
Niebagatelną rolę w zwiększaniu popularności programu
„Szklanka mleka” odegrała bogata gama produktów, które są
oferowane dzieciom. Asortyment ten, dzięki m.in. postulatom
Polski, był w trakcie trwania programu systematycznie urozmaicany. Obecnie w każdy dzień nauki szkolnej objęty dopłatą
dzieci mogą otrzymać 0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego
(w ekwiwalencie mleka) bezpłatnie lub po obniżonych cenach.
Wśród tych produktów są:
• mleko (w tym mleko o obniżonej zawartości laktozy) oraz mleko smakowe,
• jogurty naturalne i smakowe, jogurty z owocami, mleko acido�ilne,
• twarogi, twarożki, serki topione, sery – naturalne i smakowe.
W ramach programu, dzieci mogą otrzymać zdrowe, dietetyczne produkty o niskiej zawartości tłuszczu i o obniżonej zawartości cukru (w przypadku mleka smakowego czy też jogurtów
owocowych o zawartości maks. 7%). Produkty przeznaczone dla
placówek oświatowych są dostarczane w oznakowanych opakowaniach jednostkowych oraz spełniają wysokie wymagania jakościowe określone w przepisach unijnych i krajowych.
Polska na tle innych krajów UE
Program „Szklanka mleka” od samego początku został dobrze
przyjęty w polskich przedszkolach i szkołach. W latach szkol-
ZARZĄDZANIA
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR
22 661 72 72
nych 2004/2005–2005/2006 Polska mieściła się w pierwszej
dziesiątce krajów UE pod względem ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych
w ramach programu. Dowodzi to, że tego typu projekty – propagujące zdrową dietę i zachęcające młodych konsumentów
do spożywania mleka i przetworów mlecznych – są potrzebne
i istnieje konieczność ich kontynuowania. Wprowadzenie dopłaty krajowej spowodowało ogromny wzrost zainteresowania programem „Szklanka mleka” wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych. W roku szkolnym 2007/2008
– w odniesieniu do roku szkolnego 2006/2007 – nastąpił
3,5-krotny wzrost liczby uczniów szkół podstawowych spożywających mleko. Dzięki dopłacie krajowej dzieci w szkołach
podstawowych mogą bezpłatnie spożywać mleko bez dodatków smakowych. Zainteresowanie programem zwiększało
się sukcesywnie także w kolejnych latach szkolnych. W latach szkolnych 2007/2008–2009/2010 Polska była niekwestionowanym liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych
dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków
finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa
niż w krajach starej Unii, takich jak: Francja, Wielka Brytania,
Niemcy, Szwecja i Finlandia, w których program jest realizowany od ponad 20 lat. W całej UE, podobnie jak w Polsce, dzieci najchętniej spożywają mleko białe, następnie mleko smakowe i jogurty oraz sery.
Wzrost zainteresowania uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych (objętych także dopłatą krajową) ma bezpośredni wpływ na wzrost uczestnictwa uczniów w programie WPR,
a co za tym idzie zwiększenie kwoty środków pochodzących
z budżetu UE. Polska najlepiej spośród wszystkich krajów Unii
Europejskiej wykorzystuje środki z budżetu unijnego przeznaczone na dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych
w placówkach oświatowych.
Wpływ wsparcia krajowego na wielkość spożycia mleka i jego
przetworów w ramach programu „Szklanka mleka” jest widoczny także w innych państwach UE. Kraje, które wprowadziły dodatkowe do�inansowanie, są w ścisłej czołówce UE, jeśli weźmie
się pod uwagę ilości mleka i przetworów mlecznych spożywane
przez dzieci w placówkach oświatowych, oraz efektywnie wykorzystują środki unijne.
SYSTEM
P
rogram ten promuje zdrowe odżywianie, zachęcając
dzieci i młodzież do spożywania mleka i przetworów
mlecznych oraz kształtuje trwałe nawyki konsumpcji
mleka i jego przetworów. Znaczący wzrost zainteresowania
programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE, takich jak np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych
środków �inansowych, mających na celu dalsze obniżenie
cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
Certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2009
12
|
Rocznice
www.zielonysztandar.com.pl
nr 50
Co roku w czerwcu organizowane są Biegi Mikołajczykowskie w Dobrzycy oraz Ogólnopolski
Wyścig Kolarski – kryterium uliczne im. St. Mikołajczyka o puchar Starosty Pleszewskiego
Tradycja Mikołajczykowska w Dobrzycy
Tego dnia Dobrzyca udekorowana została fl agami, mimo że był to normalny dzień pracy. Były
premier przyjechał z Poznania, zatrzymując się na krótko na cmentarzu w Dobrzycy przy grobie
ojca. Przed kościołem Mikołajczyka powitano okrzykami. Chociaż wizyta miała prywatny charakter, błyskawicznie rozeszła się wieść o jego przyjeździe i zebrało się mnóstwo ludzi. Mikołajczyk odmówił obecności ochrony tłumacząc, że przy wyjeździe do swoich nie musi go nikt specjalnie pilnować.
P
tykowi i działaczowi samodzielnedziny i powinowatych Mikołajczyka
o wyjściu z probostwa pogo ruchu ludowego oraz jego żonie,
potwierdziły badania archiwistów
nownie został zatrzymany
Cecylii. Próba społecznego, chociaż
MSW i SB dokonane przez prof. Anna skraju Dobrzycy przez
w skromnym wymiarze, uhonorodrzeja Paczkowskiego. Wiadomo,
dyrektora i młodzież szkowania prezesa „wielkiego” PSL z lat
że Mikołajczyk poprzez różne osoły podstawowej, do której uczęsz1945–1947, miała być wyraźnym syby przysyłał matce paczki i listy,
czał przed I wojną światową. Dziegnałem politycznym adresowanym
aż do jej śmieci w styczniu 1959
ciaki obstąpiły pojazd na wysodo niezależnych działaczy chłopskich
roku. Pogrzeb matki Mikołajczyka
kości wejścia do szkoły i pomninieaprobujących wasalnej postawy
na cmentarzu Junikowskim w Poka parafian poległych na frontach
Obelisk na cześć Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy
ówczesnych liderów.
znaniu zgromadził licznych wielkoI wojny światowej i podczas wojMichał Jagła ponownie z T. Nopolskich przyjaciół rodziny. Grób
ny bolszewickiej 1920 r. (pomnik
wakiem, Sworowskim i Ratajczyojca Mikołajczyka, Stanisława Kostten nie istnieje – został rozebrakiem z Jarocina przyjechali do Doki, zmarłego w 1920 roku, znajduny w 1948 roku). Dzieci recytowabrzycy jesienią tego samego roku.
jący się na cmentarzu w Dobrzycy,
ły wierszyki i zaśpiewały kilka pioRazem z zięciem Ignasiaka, Pietrzausytuowany przy murze od strony
senek na cześć gościa. Premier wykiem, udali się do proboszcza Hendrogi Dobrzyca–Strzyżew, został zlicałował dzieciaki, były to przecież
ryka Buchalskiego z projektem takwidowany na początku lat sześćdzieci jego rówieśników z młodoblicy ku czci premiera Mikołajczydziesiątych.
ści, pożegnał dyrektora Wilczyńka. Pod tablicą miała być złożona
W roku śmierci Mikołajczyka nie
skiego i dopiero po około godzinie
urna z grobu Mikołajczyków z Wabyło mowy o tym, by odbyły się jadojechał do gospodarstwa szwaszyngtonu. Tabligra Antoniego Ignasiaka. Chrześniak
iętnastego grudnia 1990 roku powołano w Dobrzycy Spo- ca symbolizowała kontury granic
Kazimierz Ignasiak
łeczny Komitet Budowy Obelisku Stanisława Mikołajczy- polski. Miała być
(mieszka do dzisiaj
ka i rozpoczęto gromadzenie środków na jego budowę. Po- położona na growe Wrześni) uromnik-obelisk odsłonięto 22 września 1991 r.
bie teścia Mikodził się w czasie
łajczyka, Andrzewojny, ale rodzice,
ja Ignasiaka, bo grób ojca Stanisłakiekolwiek uroczystości okolicznochcąc, by chrzestnym był Mikołajwa Kostki Mikołajczyka już nie istściowe. Sam fakt śmierci byłego preczyk, czekali na jego powrót do kraCo roku w czerwcu organizowane są Biegi Mikołajczykowskie
niał. Proboszcz Buchalski wstępmiera i prezesa PSL jednozdanioju, dlatego też mały Kazimierz szedł
w Dobrzycy oraz Ogólnopolski Wyścig Kolarski – kryterium
nie zgodził się na umiejscowienie
wo odnotowała PAP, a za nim parna własnych nogach obok rodziców
uliczne im. St. Mikołajczyka o puchar Starosty Pleszewskiego
tablicy na dobrzyckim cmentarzu,
tyjne gazety, m.in. „Trybuna Ludu”.
chrzestnych. Trzeba wspomnieć
uznając, że jest to sprawa rodzinna,
Jakiekolwiek inne wzmianki o jego
o powszechnym wśród ludowców
Mikołajczyk ok. 1910 roku, nim roka odwiedzili Tadeusz Nowak, Swoa rodzina na prawo do takich dziaśmierci okraszone były ironicznymi
zwyczaju sprzed 1939 r., polegajądzice przeprowadzili się do Strzyżerowski i Ratajczyk. U proboszcza Bułań. Wyznał jednak, że z racji polikomentarzami. Jedynie Radio Wolcym na podawaniu do chrztu sywa. W tym samym roku rozpoczęto
chalskiego zamówili mszę w intencji
tycznego kontekstu sprawy – wszak
na Europa wspominało życzliwie linów przez liderów chłopskich: Wiorganizować w Dobrzycy, w roczni„Premiera Rządu RP, Prezesa PSL”.
rzecz dotyczyła lidera anykomunidera opozycji antykomunistycznej
tosa, Rataja, a po 1945 roku także
cę śmierci Mikołajczyka, ZADUSZKI
Pietrzak zamierzał zamieścić płatny
stycznego – musi poinformować
i następcę Witosa. Rodzina szwagra
Mikołajczyka. W 1946 roku MikoMIKOŁAJCZYKOWSKIE, podczas któnekrolog o tej mszy w „Głosie Wielswego biskupa o zamyśle rodziny
corocznie zamawiała w Dobrzycy
łajczyk był ponownie w rejonie plerych wysyłano sygnały do środokopolskim”, ale redakcja nie zgodzii przyjaciół. Nim zdążył to uczynić,
mszę w rocznice jego śmierci, ogłaszewskim, podając do chrztu Mawisk ludowych w kraju o podjęcie
ła się na umieszczenie w nim funkw trzy dni po rozmowie z M. Jagłą,
szaną dla bezpieczeństwa za duszę
riana Zdunka, syna rolnika z Kodziałań dla sprowadzenia prochów
cji publicznych i politycznych Mikona probostwo przyjechali oficero„śp. Stanisława i jego żony Cecylii”
walewa k. Pleszewa. NajprawdoStanisława Mikołajczyka do Polłajczyka. Pietrzak zrezygnował z tej
wie SB, wypytując o szczegóły wyżej
– bez podawania funkcji polityczpodobniej wtedy Mikołajczyk sposki i pobudowanie jego pomnika
formy poinformowania opinii puopisanych planów i przestrzegając
nych i społecznych.
tkał się po raz ostatni ze swym
w Poznaniu. W 1995 r. odsłonięto
blicznej.
przed konsekwencjami zrealizowaW 1975 roku szwagier Mikołajprzyjacielem ks. Józefem Kledziw Krotoszynie tablicę poświęconą
Gdy w 1988 r. T. Nowak zawiąnia tego zamysłu. Idea upadła. Zoczyka, Antoni Ignasiak, wraz ze swokiem, proboszczem z Broniszewic
Mikołajczykowi, a w czerwcu 1996
zał w Poznaniu Towarzystwo im.
stała jednak w Dobrzycy, w domu
im zięciem, Franciszkiem Konarczaspod Pleszewa, przed wojną dziaroku w Ostrowie Wlkp. podobną,
Stanisława Mikołajczyka, pierwszy
Antoniego Ignasiaka, drewniana
kiem z Jarocina, wyjechali do USA
łaczem spółdzielczym, współzałoupamiętniającą współpracę meceoddział terena zaproszenie Mażycielem Związku Młodzieży Wiejnasa Piotra Mosia i Mikołajczyka.
nowy
powstał
riana Mikołajczyka.
skiej i członkiem władz wojewódz tym samym roku rozpoczęto organizować w Dobrzycy,
W 1997 roku na kościele parafialw D o b r z y c y.
Rok później do Polski
kich Stronnictwa Ludowego w woj.
w rocznicę śmierci Mikołajczyka, ZADUSZKI MIKOŁAJnym w Broniszewicach k. Pleszewa
Już na pierwprzyjechał Czesław
poznańskim.
CZYKOWSKIE, podczas których wysyłano sygnały do środo- szym spotkaodsłonięto tablicę upamiętniającą
Sinkowski, brat żony
Po wyjeździe Mikołajczyka z krawisk ludowych w kraju o podjęcie działań dla sprowadzenia niu nawiązano
wspólne działanie ks. Józefa KleMariana Mikołajczyju jesienią 1947 roku rodzina i krewdzika i St. Mikołajczyka w ruchu luka, który odwiedził
ni utrzymywali sporadyczny kontakt
prochów Stanisława Mikołajczyka do Polski i pobudowanie do idei ufundowym. We wrześniu tego samego
dowania
w
DoDobrzycę, przywożąc
z nim poprzez trzecie osoby. Szwajego pomnika w Poznaniu
roku Szkole Podstawowej w Borzębrzycy pamiątw drewnianej urnie
gier Mikołajczyka, Antoni Ignasiak,
cicach nadano imię Stanisława Mikowego obelisku. Zamysł ten poparszkatułka z ziemią z waszyngtońziemię pobraną z grobu Cecylii i Staznalazł się w krotoszyńskim więkołajczyka. W tutejszym środowiło miejscowe środowisko ludowców
skiego grobu Mikołajczyków. Ignanisława Mikołajczyków z Waszyngzieniu, trzymany w zimnej piwnisku żywa była także idea złożenia
i sympatyków. 15 grudnia 1990 roku
siak przechowywał ją w tajemnitonu. w 1976 roku w lipcu do Antocy, głodzony i straszony przez poprochów Stanisława Mikołajczypowołano w Dobrzycy Społeczny
cy przed swoją żoną, pod podłogą
niego Ignasiaka z Dobrzycy przyjenad trzy miesiące, podobnie jak inni
ka i jego żony Cecylii na cmentarzu
Komitet Budowy Obelisku Stanisładomu. Gdy umarł we wrześniu 1980
chali Michał Jagła z Warszawy, Tapolityczni sympatycy prezesa PSL.
w Dobrzycy w specjalnie wybudowa Mikołajczyka i rozpoczęto groroku, jego zięć, S. Pietrzak, który
deusz Nowak z Poznania, Stanisław
W okresie stalinowskim zarówno
wanej Kaplicy PSL. Ostatecznie promadzenie środków na jego budowiedział, gdzie teść przechowywał
Sworowski z Jarocina. W spotkaniu
rodzina Ignasiaków, jak i matka Michy premiera i jego żony spoczęły
wę. Pomnik-obelisk odsłonięto 22
ziemię z grobu Mikołajczyków, złobrał udział zięć Ignasiaka, Stanisław
kołajczyka, Zofia, mieszkająca w Pona cmentarzu Zasłużonych Wielkowrześnia 1991 r. 29 września w pożył drewniana urnę na trumnie AnPietrzak. Rozmawiano o pomyśle
znaniu, nachodzeni byli przez Służpolan w Poznaniu.
bliskich Borzęcicach k. Kożmina odtoniego Ignasiaka.
ufundowania specjalnej tablicy pobę Bezpieczeństwa, a koresponsłonięto tablicę na budynku Szkoły
W dwudziestą rocznicę śmierci
święconej przede wszystkim Stanidencja przeglądana. Dowody barMichał Karalus
Podstawowej, do której uczęszczał
Mikołajczyka w 1986 roku Pietrzasławowi Mikołajczykowi jako polidzo precyzyjnej inwigilacji całej ro-
P
W
www.zielonysztandar.com.pl
11 grudnia 2011 r.
Świat
| 13
Korespondencja własna ze Słowacji
FESTIWAL POD ŚWIĘTĄ TRÓJCĄ
S
łowackie miasteczko Trnawa, usytuowane nieopodal stolicy – Bratysławy,
słynie z corocznego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Trnawska Brana”.
W tym roku odbył się jubileuszowy
10. festiwal. Uczestniczyło w nim
kilkanaście zespołów zagranicznych i słowackich, wśród nich Zespół Tańca Ludowego UMCS z Lublina z własną kapelą, pod kierownictwem Krzysztofa Wołodko. Potoczna nazwa „Festiwal pod Świętą
Trójcą” bierze się stąd, że miejscem
popisów folklorystycznych jest
plac Świętej Trójcy, na którym stoi
wielki obelisk z postaciami Świętej
Trójcy.
Program przewidywał 25-minutowy występ każdego zespołu, które
prezentowały swoje tańce regionalne i narodowe. Ten regulamin czasowy „zepsuł” zespół z Lublina, który po otrzymaniu gromkich i długotrwałych braw musiał kilka razy bisować, z czego najbardziej dumny
był założyciel i choreograf zespołu,
dyrektor senior Stanisław Leszczyński. W tradycyjnym korowodzie ulicznym z udziałem wszystkich uczestików festiwalu Zespół UMCS był podziwiany i oklaskiwany z bliska. Wiele osób prosiło o wspólne zdjęcia.
Regulamin festiwalu nie przewidywał kolejności miejsc na zakoń-
Starsze dzieci z dumą
nosiły flagi miasta,
słowacką i Unii Europejskiej, gdyż festiwal
był dofinansowany
ze środków unijnych
Maszeruje Zespół Tańca Ludowego UMCS
czenie. Ale już pierwszego dnia stało się jasne, że Zespół Tańca Ludowego to prawdziwa gwiazda Festiwalu pod Świętą Trójcą…
Najbardziej dumni byli nasi rodacy – ci, którzy na stałe mieszkają na Słowacji, i ci, którzy specjalnie
przyjechali na ten festiwal z Polski.
Warto dodać, że delegacje poszczególnych artystycznych zespołów festiwalowych zostały przyjęte
na ratuszu przez burmistrza Trnawy
Vladimira Butko.
Tekst i zdjęcia:
Jerzy Wojciewski
Słowacy zadbali o swój „narybek”
folklorystyczny…
Porywający występ studentów lubelskich
14
|
X
Informacje
www.zielonysztandar.com.pl
nr 50
Znamy grupy na EURO 2012!
edycja konkursu
O
Patroni medialni:
„Nowa Wieś Europejska”, Telewizja Rolnicza
statnio w polskiej piłce było bardzo gorąco
i burzliwie. W miniony piątek napięcie oscylowało jeszcze wyżej. 2. grudnia w Pałacu Narodowym Ukraina w Kijowie rozlosowano grupy,
w których zagra 14 zespołów, które zwycięsko
przeszły przez eliminacje, oraz dwójka gospodarzy – czyli Polska i Ukraina.
Losowanie poprzedził ekspresyjny pokaz ukraińskiego tańca. Następnie na scenie pojawili się
Olga Freimut i Piotr Sobczyński, którzy poprowadzili ceremonię. Kilka słów odnoście starań i nadziei
wypowiedział także prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz. Na telebimie zaprezentowano wszystkie miasta, w których odbędą się mecze, a także
przypomniano wszystkie rozegrane finały. Imprezę
uświetniła asysta wybitnych piłkarzy, którzy brali udział w poprzednich rozgrywkach. Pojawili się
m.in. Viktor Ponedelnik, Gianni Rivera, Horst Hrubesch, Marco van Basten, Peter Schmeichel i Zinedine Zidane. Zaprezentowano też nową oficjalną
piłkę “Tango 12”. Po krótkich rozmowach pojawił
się Michel Platini i zaprezentował Puchar, o który
wszyscy będą się zmagać I rozpoczęto losowanie.
Polacy jak zwykle „liczyli” na Anglię, ale Zinedine Zidane miał szczęśliwą rękę i do naszej grupy powędrowały Grecja, Rosja i Czechy. Wydaje się, że jest to grupa marzeń, ale nie należy za-
Zasady konkursu „Polskie Nawozy”
Oto pełen zestaw grup:
„POLSKIE NAWOZY”
Już po raz dziesiąty tygodnik „Zielony Sztandar” rozpoczyna konkurs
„Polskie Nawozy”. Konkurs ma już swój prestiż. Biorą w nim udział najwięksi krajowi producenci nawozów, którzy do konkursu zgłaszają maksymalnie trzy produkty nawozowe. Na poszczególne marki nawozów głosują rolnicy, czytelnicy naszego ogólnopolskiego tygodnika. Wypełniają
ankietę, która publikowana jest w cotygodniowym wydaniu naszej gazety.
Jubileuszowa edycja konkursu rozpoczyna się w czerwcu 2011 r. Ankietę
publikujemy od 12 czerwca 2011 r. do lutego 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu w kwietniu 2012 r.
Patroni X edycji:
Waldemar Pawlak
Ewa Kierzkowska
Marek Sawicki
Jarosław Kalinowski
–
–
–
–
prezes PSL, wicepremier RP, minister gospodarki
wicemarszałek Sejmu RP (VI kadencji)
minister rolnictwa i rozwoju wsi
poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący
Rady Naczelnej PSL
Każdemu z wymienionych w ankiecie Zakładów podporządkowane są konkretne nawozy. Należy wybrać nawóz i w punktach określić jego przydatność.
CZYTELNIKU! W pusty kwadracik wpisz liczbę punktów, którą przyznajesz wybranemu przez siebie nawozowi (w skali od 1–5 pkt).
Zakłady, których produkty otrzymają największą liczbę punktów, otrzymają puchary,
statuetki, wyróżnienia. Pięć dodatkowych nagród-niespodzianek otrzymają czytelnicy, którzy nadesłali wypełnione ankiety.
Wypełnione ankiety należy kierować pod adresem:
Redakcja „Zielonego Sztandaru”, 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
z dopiskiem na kopercie „Polskie Nawozy”.
NAWOZY FOSFOROWO-POTASOWE
Fosfory Grupa Puławy
AMOFOSKA CORN NPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMOFOSKA pod rzepak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOSFORYT EKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
❏
❏
Luvena S.A.
Lubofos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lubofoska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
❏
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Polifoska 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o
Bontar NPK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarnogran K NPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarnogran R z Borem NPK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
❏
❏
NAWOZY AZOTOWE
ZAK S.A.
Salmag® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
Azoty – Tarnów S.A.
Saletrosan 26 makro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siarczan amonu AS21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
❏
pominać, że Polacy od dłuższego czasu nie grali
o stawkę, a skład podlegał nieustannym zmianom,
więc nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Na Mistrzostwach Europy żadna drużyna nie znajduje
się przypadkiem. Pozostaje mieć nadzieję, że nieco mniej wymagający rywale sprawią, że Polska
dzielnie i na równym poziomie powalczy o punkty.
„Grupą śmierci” śmiało można nazwać grupę B, tutaj zdecydowanie odbędzie się najbardziej zaciekła walka awans. Nawet najbardziej
doświadczeni bukmacherzy będą mieli problem
z oceną faworyta.
Mecz otwarcia Polacy rozegrają z Grecją 8.
czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Od tego spotkania będzie bardzo wiele zależało.
Uwieńczenie turnieju odbędzie się 1. lipca na stadionie w Kijowie.
Do Mistrzostw jeszcze pół roku, ale emocje
i przygotowania zaczęły się już w piątek. Wiemy
na dzień dzisiejszy, że z pełnią przygotowań i planów dotyczących organizacji i budowy nie zdążymy. Najważniejsze jest jednak to żeby Polacy
zdążyli z formą i zapewnili nam niezapomniane
emocje. Z tym jednak może być ciężko, gdyż jak
spekulują specjaliści, ten turniej może być najlepszą jego odsłoną w historii Mistrzostw Europy.
Mariusz Łuczak
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
1.Polska
1.Holandia
1.Hiszpania
1.Ukraina
2.Grecja
2.Dania
2.Włochy
2.Szwecja
3.Rosja
3.Niemcy
3.Irlandia
3.Francja
4.Czechy
4.Portugalia
4.Chorwacja
4.Anglia
Zwyciężają wytrwali
W
ytrwałość to cecha, bez której sukces jest
niemożliwy w żadnej dziedzinie. A psycholodzy przekonują: porażki nie istnieją, są tylko
informacje zwrotne. Szczególnie jaskrawo to widać w polityce. Wszyscy, no może prawie wszyscy liderzy największych polskich ugrupowań
politycznych należą do osób wytrwałych. Zanim
sięgnęli po sukcesy i najwyższe zaszczyty w państwie musieli zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu i nauczyć się powstawać z kolan.
W wyborach parlamentarnych 2011 r. z list Polskiego Stronnictwa Ludowego startowało wielu
kandydatów, którzy z góry zakładali, że przysporzą
Stronnictwu dużo głosów, ale nie mają zbyt wielkich szans na mandat parlamentarny. Uczestniczyło jednak w wyborach też wielu wspaniałych gospodarzy z regionów, ludzi posiadających znaczący dorobek w życiu publicznym i wielki autorytet.
Po ludzku było im trochę przykro, że chociaż zasłużyli po wielokroć mandat zamiast im – przypadał w udziale zupełnie nieznanym przedstawicielom innych partii. Często hałaśliwym populistom,
przeciętniakom o wybujałym ego i spadochroniarzom z innych części kraju. Warto jednak pamiętać, że to wytrwali zwyciężają. Kto nie wierzy, niech
prześledzi biografię pewnego człowieka, który….
W wieku 31 lat zbankrutował.
W wieku 32 lat przegrał wybory do lokalnej
izby prawniczej.
Mając 34 lata zbankrutował po raz drugi.
W wieku lat 36 przeżył załamanie nerwowe.
Mając lat 45, przegrał kolejne wybory.
Rok później przeżył śmierć narzeczonej.
W tym samym roku przegrał wybory do Kongresu.
W wieku 48 lat ponownie nie został wybrany do Kongresu.
Kilka lat później przegrał wybory do Senatu
i na wiceprezydenta.
W wieku 58 lat znowu nie dostał się do Senatu.
Mając 60 lat, został wybrany na prezydenta USA.
Człowiekiem tym był Abraham Lincoln.
Robert Matejuk
Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.
3 grudnia pożegnaliśmy
ŚP. Kolegę Zbigniewa Banaśkiewicza,
Instytut Nawozów Sztucznych
Insol 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insol PK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insol Ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
❏
❏
NAWOZY WAPNIOWO-WĘGLANOWE (Dolomity CN)
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Eko-Calcium, wapno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏
ludowca, działacza kółek rolniczych, radnego Rady Powiatu Kieleckiego, starostę
kieleckiego w latach 2002-2006, dobrego wrażliwego na ludzką krzywdę człowieka.
Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy serdecznego współczucia
Zarząd Powiatowy
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach
Radni Klubu Radnych PSL w Radzie Powiatu Kieleckiego
Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP
www.zielonysztandar.com.pl
11 grudnia 2011 r.
Zwyczaje
| 15
Ludowcy z Warmii i Mazur
świętowali andrzejki
Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. W dawnych czasach przywiązywano do wróżb andrzejkowych wielką wagę. W wierzeniach ludowych miały magiczną moc. Wieczorem w wigilię św. Andrzeja każdy chciał poznać to, co czeka go w przyszłości. Zwyczaj wróżenia
wywodzi się prawdopodobnie ze starożytnej Grecji. Św. Andrzej, jeden z apostołów, jest patronem
małżeństw, orędownikiem zakochanych, wspomaga w sprawach sercowych. Stąd wróżby w tym dniu
dotyczą miłości, przyszłego narzeczonego i męża lub żony.
M
łodzi ludowcy Warmii i Mazur zorganizowali 26 listopada 2011 r. w siedzibie
PSL w Olsztynie pierwszy wieczór
andrzejkowy sympatyków ruchu
ludowego.
Anna Szulc, prowadząca imprezę,
przywitała zebranych gości i przedstawiła krótką historię andrzejek
oraz obrzędów z nimi związanych.
Następnie głos zabrali zaproszeni
goście: poseł na Sejm RP Zbigniew
Włodkowski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Urszula Pasławska oraz wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego PSL na Warmii i Mazurach Zbigniew Ciechomski.
Pod koniec części oficjalnej głos zabrał prezes Zarządu Wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców Warmii i Mazur Michał Krasiński.
Goście w swoich wystąpieniach
nie szczędzili słów aprobaty i rado-
ści z zorganizowanej imprezy. Poseł
Z. Włodkowski podkreślał potrzebę
integracji młodszego pokolenia ludowców z tym trochę starszym, gdyż
z takiej mieszanki mogą powstać tylko i wyłącznie pozytywy dla funkcjonowania Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wykorzystując obecność
ponad 90 osób na sali, podziękował
wszystkim, którzy wspierali go w wyborach, a w szczególności koordynatorowi kampanii wojewódzkiej prezesowi Zbigniewowi Ciechomskiemu.
Marszałek Urszula Pasławaska stwierdziła m.in., iż funkcjonowanie FML na Warmii i Mazurach
idzie w dobrą stronę, a inicjatywy
i wszelkie pomysły młodych ludowców mają jej stuprocentowe poparcie. Pani marszałek, wręczając
listy z podziękowaniem osobom zaangażowanym w kampanii, powiedziała: „To wy byliście siłą tej kam-
panii, to wasza ciężka praca i zaangażowanie doprowadziły do tego wyniku. Dziękuję wam z całego serca”.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
FML Michał Krasiński wyraził radość,
iż tak ogromna rzesza członków PSL
i FML zaszczyciła młodych ludowców
swoją obecnością, a kolegom i koleżankom z FML za pomoc w organizacji wieczoru wróżb i tańców.
Następna część wieczoru poświęcona była zabawom i wróżbom. Wszyscy zebrani mieli okazję
powróżyć sobie z wosku i to pszczelego zapewnionego przez Adam Rysia. Wieczór uświetniła minirecitalem Kaja Wysocka. Wróżbom i tańcom nie było końca, a goście cieszyli
się, że mogli ten czas spędzić w miłym towarzystwie kolegów i koleżanek z PSL/FML.
Michał Krasiński
Prezes FML Warmii i Mazur
Sylwestrowy bal z duchami 2011/2012
Z ostatnią kartką kalendarza zerwijmy wszystkie złe nastroje.
Zapomnijmy o wszystkich nieudanych dniach,
przekreślmy niewarte w pamięci chwile i wejdźmy w Nowy Rok
jak w nowej sukni wchodzi się na najwspanialszy bal świata.
CENA 390 zł od osoby
31.12.2011r.
godzina 20.00
uroczysta kolacja przy blasku świec,
animacje i zabawy w towarzystwie duchów, wróżby noworoczne,
wybór księcia i księżniczki balu, toast noworoczny,
pokaz sztucznych ogni i wiele innych niespodzianek...
Szczegóły i rezerwacje pod numerem telefonu +48 23 692 90 01, fax +48 23 692 05 24
[email protected], www.zamekpultusk.pl, 06-100 Pułtusk, ul. Szkolna 11
16
|
Spotkania
www.zielonysztandar.com.pl
nr 50
Już od chwili ogłoszenia konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób reprezentujących ok. 60 Ochotniczych Straży Pożarnych.
Najmłodsi rycerze Floriana
Odśpiewaniem hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzezypospolitej Polskiej rozpoczęła się 28 listopada br w Sali Kolumnowej Sejmu RP ogólnopolska konferencja „Wpływ Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na kształtowanie postaw społecznych”.W spotkaniu wzięli udział członkowie i opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z całego kraju, przedstawiciele Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP, przedstawiciele władz Związku i komisji problemowych ZG ZOSP RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Z uczestnikami spotkali się m.in.: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski.
U
czestników – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z miejscowości Zawada oraz z Woli Batorskiej,
woj. małopolskie, z miejscowości
Porąbka, woj. śląskie, MDP OSP
„Stołpno” z Międzyrzecza Podlaskiego, woj. lubelskie, MDP OSP
Kamieniec, woj. wielkopolskie,
MDP OSP Rakszawa, woj. podkarpackie, MDP OSP Kłodawa, woj.
wielkopolskie, MDP Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, MDP OSP
Czermin, woj. wielkoplskie, MDP
OSP Gdów, woj. małopolskie – oraz
gości powitał prof. Marek Trombski, wiceprezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP.
– Nie byłoby OSP, gdyby nie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – powiedziała w swoim wystąpieniu Teresa Tiszberek, wiceprezes Zarządu
Głównego Związku OSP RP. Wielu
młodych ludzi w małych miejscowościach, robiąc małe rzeczy, zmienia oblicze świata. Wy do nich należycie. Od najmłodszych lat niesiecie
pomoc potrzebującym.
Pierwsze Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze powstały na początku
XX wieku. Jedną z nich była drużyna
z Guberni Suwalskiej, gdzie w 1913
roku utworzono oddział składający się z chłopców w wieku od 12
do 15 lat. W okresie międzywojennym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze opierały się na ruchu harcerskim i czerpały od niego doświadczenie, a ponadto zwłaszcza w środowisku wiejskim młodzież strażacka
uczestniczyła we wszelkich działaniach kulturalnych.
Po wojnie odżyła tradycja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
i dzisiaj MDP stały się składową częścią jednostek OSP. Działają na podstawie wzorcowego regulaminu,
który określa dozwolone zadania.
Młodzieży nie wolno odbywać ćwiczeń zagrażających zdrowiu i przekraczających możliwości fizyczne.
Dzisiaj około 100 tysięcy młodzieży w wieku od 12 do 16 lat skupionych jest w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.
Młodzież ma swoje logo, program
kształcenia, regulamin zdobywania
specjalności pożarniczych oraz proporce, pod którymi uczy się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i jest nośnikiem tradycji związkowej oraz narodowej.
Druhna Teresa Tiszberek mówiła
także, że MDP to miejsce, w którym
młodzi ludzie odnajdują się, rozwijają swoją wrażliwość i umiejętności,
nabywają sprawność fizyczną, uczą
się podejmowania decyzji i spotykają przyjaciół. Doświadczenia nabyte
w MDP przydają się w późniejszym
życiu, gdy przychodzi czas na podjęcie pracy zawodowej.
Druh Marek Chmielewski, opierając swój sąd na 40-letnim pedagogicznym doświadczeniu, powiedział podczas konferencji: że nasza
młodzież jest wspaniała i jest naszym skarbem. Nie ma młodzieży
niezdolnej, bywają jedynie nauczyciele, którzy nie są w stanie dotrzeć
do młodych ludzi. Rzecz w tym tylko
aby ten „diament oszlifować w odpowiednim momencie”.
Tym momentem jest wstąpienie do MDP, w której stworzono
warunki wszechstronnego rozwoju. Tu druh M. Chmielewski wspomniał o 800 orkiestrach strażackich,
zespołach tanecznych i scenicznych,
w których młodzi ludzie od najmłodszych lat z wielkim zaangażowaniem
uczestniczą.
Nowożytne rycerstwo – tak nazwał dr Janusz Gmitruk – ochotników
strażaków. We wrześniu br. obchodziliśmy uroczyście 90-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego z trzech
byłych zaborów w jeden związek
i pod wspólnym hasłem: Bogu–Ojczyźnie–Bliźniemu. W naszej historii
strażacy dali się poznać jako uczestnicy walk o niepodległość. Czynnie
uczestniczyli we wszystkich zrywach
niepodległościowych. Ruch strażacki był i jest szkołą patriotyzmu, a ponadto strażacy cieszą się prestiżem
w rodzinie i społeczeństwie.
Ciekawe spojrzenie na MDP zaprezentowała Dorota Borodaj z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
Zdaniem prelegentki, OSP to nie tylko walka z pożarami i klęskami żywiołowymi, jednostki ochotnicze
stanowią ogromny kapitał społeczny, który ostatnio tak ważny stał
się dla socjologów i który stanowi drogę do dobrobytu i rozwoju.
W szeregach OSP nie ma tzw. spadochroniarzy, a są za to ludzie zrośnięci ze swoim środowiskiem często
od wielu pokoleń, znający to środowisko, odpowiedzialni za siebie i innych. To z szeregów OSP wywodzą
się autentyczni liderzy, którzy z powodzeniem inicjują akcje społeczne.
OSP jak żadna inna organizacja społeczna cieszy się zaufaniem społecznym i stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju.
Młodzież w MDP nie jest puszczona samopas. Przeciwnie wolny
czas ma zagospodarowany z pożytkiem dla siebie i bliźnich. Ma cele
do zrealizowania i je realizuje. Dzięki uczestnictwu w MDP unika zagrożeń, jakie niosą nasze czasy ludziom
pozostawionym samym sobie.
Na ten temat mówiła Agnieszka Wrzesień z Fundacji Dzieci Niczyje w referacie „Życie w sieci –
bezpieczeństwo młodych internautów”. Już czteroletnie dzieci próbują pierwszych zabaw z myszką, a 96
procent nieletnich użytkowników
Internetu loguje się w sieci. Obecnie również i telefony komórkowe
stwarzają możliwości korzystania
z Internetu. Powszechnie zaś wiadomo, że Internet to przestrzeń,
gdzie rodzice są nieobecni. Jak wynika z badań, większość dzieci logując się na wybranych portalach, podaje kłamliwie swój wiek, co stwarza wiele niebezpieczeństw, chociażby korzystanie z treści pornograficznych. Prelegentka mówiła także
i o innych ciemnych stronach Internetu, a mianowicie o groźnym zjawisku, jakim jest udostępnianie danych na Facebooku, cyberprzemocy
i uzależnieniu od Internetu.
Prof. Barbara Fatyga z Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik
Ośrodka Badań Młodzieży Instytutu
Nauk Społecznych od 30 lat zajmuje się młodzieżą i ciągle jest zaskakiwana przedmiotem badań, który
jest nieustannie zmienny. Obecnie
wpływ decydujący na kształtowanie
postaw młodych ludzi mają media.
A młodzież w mediach przedstawiana jest jako ucieleśnienie zła. Rzadko o młodych ludziach mówi się dobrze, a jeszcze rzadziej pokazuje pozytywne wzory zachowań.
W momencie, gdy pojawia się
problem z młodzieżą jest najczęściej bagatelizowany. Ucieczką przed
światem staje się Internet. Można
w nim odnaleźć „sieć“ znajomych,
ale są to na ogół płytkie znajomości, które wypierają potrzebę zawierania prawdziwych przyjaźni, na dobre i na złe. W pospiesznym procesie wychowania gubi się wartości
niegdyś uważane za ważne. Zaniepokojenie budzi niesłychanie wysoki poziom nerwic wśród młodych
ludzi żyjących pod presją osiągnięcia sukcesu. Licealiści muszą dostać
się na studia, a dla studentów sukcesem jest zdobycie dobrej pracy.
Grupą, która czuje się wykorzeniona, nazywaną plemię bez przydziału jest grupa uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych. Tymczasem to oni są świetnie zorientowani w tym, co dzieje się w lokalnej społeczności i wiele można się
od nich nauczyć.
Uczestnicy konferencji w przerwie obrad z ogromnym zainteresowaniem, pod opieką fachowych
przewodników, zwiedzili gmach
sejmu. A po przerwie poszczególne
prezentacje Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych zapoznały zebranych
ze swoimi osiągnięciami.
Barbara Olak
Program telewizyjny od 10.12 do 16.12.2011
Czego pragną kobiety
Poniedziałek
12.12
Niedziela
11.12
Sobota
10.12
TVN, sobota, godz. 20.00
Nick Marshall robił wspaniałą karierę w reklamie do czasu, gdy Darcy, specjalistka z
tej samej branży, nie wysadziła go z siodła. Nietrudno sobie wyobrazić ich wzajemne uczucie. A na dodatek on jest seksistowskim macho, a ona zagorzałą feministką.
Pewnego dnia Nick pada porażony prądem z własnej suszarki, co okaże się przełomowym wydarzeniem w jego życiu. Od tej chwili zaczyna bowiem słyszeć... myśli kobiet.
Początkowo nie wie, co począć ze swymi świeżo nabytymi umiejętnościami. Szybko
przekonuje się, że jego wysokie mniemanie o sobie było mocno przesadzone i wcale
nie jest znów taki ekscytujący, jak mu się zdawało. Co więcej, ze zdumieniem odkrywa, że niemal wszystkie kobiety mają go za palanta.
Powoli Nick zdaje sobie sprawę, że owe talenty może wykorzystać do swoich celów, zarówno osobistych, jak i zawodowych.
© www.telepress24.com [email protected]
tele
11 grudnia 2011 r.
E=MC2
TVP 1, sobota, godz. 20.20
www.zielonysztandar.com.pl
Rozmaitości
| 17
Ciemne warszawskie podwórko. Młodzież gra w piłkę, pod ścianą mężczyźni piją
tanie wino. Nagle przez ciasną bramę na podwórko wjeżdża drogie, zachodnie auto. Na moment wszyscy cichną, gdy z samochodu wysiada Ramzes. Do odzianego
w czarną skórę gangstera szybo przypada jeden z pijących wino mężczyzn i prosi o
pieniądze. Ramzes szybko wręcza pijakowi banknot, patrzącemu zaś na całe wydarzenie z dezaprobatą bratu tłumaczy, że kolegom z podwórka trzeba pomagać.
Gangster jest postacią dobrze znaną w stolicy. Mimo młodego wieku znajduje się
wysoko w mafijnej hierarchii. Jego znajomości i wpływy dają mu poczucie bezkarności, przestępca nie obawia się policji ani polityków. Ostatnio jednak sny Ramzesa zakłóca kilka problemów. Jednym z nich jest aktywność jego rywala, Arnolda. Obaj bandyci mają
ze sobą na pieńku, walczą o sporne terytorium. Kolejnych kłopotów przysparza Ramzesowi jego dziewczyna, piękna Stella.
Niania
TVN, niedziela, godz. 15.55
Emma Thompson po raz trzeci napisała scenariusz filmu, w którym zagrała główną
rolę. Dwa poprzednie to nagrodzona Oscarem za scenariusz „Rozważna i romantyczna” oraz równie dobrze przyjęty „Dowcip”. Tym razem Thompson adaptuje literaturę
dziecięcą - na warsztat wzięła opowieść o Niani Matyldzie, napisaną przed ponad
40 laty. Siedmioro dzieci owdowiałego pana Browna można nazwać najbardziej niegrzecznymi istotami na świecie. Ich psoty sprawiły, że właśnie uciekła od nich siedemnasta z kolei niania. Nikt już nie chce podjąć się trudnej pracy wychowania rodzeństwa i siódemka łobuziaków jest przekonana, że nikt nie weźmie ich w karby. Ale pewnego wieczoru w drzwiach staje kolejna niania,
a dzieci nie wiedzą, że jest to osoba niezwykła. Nie wiedzą, że niania McPhee potrafi czarować. Dzieci przekonują się, że ich niewłaściwe zachowanie ma zaskakujące i całkowicie nieprzewidywalne konsekwencje. Choć to dziwne, zaczynają lubić nową nianię...
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVN
TVP Info
7.25 Will i Dewitt (11) - serial 8.00 Ziarno - magazyn
8.30 Rok w ogrodzie 9.00 Kawa czy herbata - Moja
Sobota 10.40 Walt Disney w Jedynce - Złota rączka
(24) - serial 11.10 Walt Disney w Jedynce - Czarodzieje z Waverly Place (15) - serial 11.40 Disney! Cudowny Świat - Dzwoneczek i uczynne wróżki - film
anim. 13.00 Teraz Miki! (5) - serial 13.05 Szlachetna
Paczka 13.15 Świąteczne powroty - film obyczajowy, USA, reż. Stephen Polk, wyk. Cheryl Ladd, Barry
Bostwick, Julia Sobaski 15.00 Lubię to! - talk - show
15.35 Szlachetna Paczka 15.50 Skoki Narciarskie - PŚ
- Harrachov - konkurs drużynowy, Szwajcaria 17.05
Teleexpress 17.15 Skoki Narciarskie - PŚ - Harrachov
- konkurs drużynowy, Szwajcaria 18.15 Szlachetna
Paczka 18.30 N jak Neo - Nówka - program rozrywkowy 19.10 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport
20.00 Rajd Barbórki - relacja 20.20 Hit na sobotę
- E = MC2 - komedia, Polska, reż. Olaf Lubaszenko,
wyk. Agnieszka Włodarczyk, Olaf Lubaszenko, Cezary Pazura, Renata Dancewicz 22.15 Męska rzecz…
- Białe piaski - film kryminalny, USA, reż. Roger Donaldson, wyk. Willem Dafoe, Mickey Rourke, Mary Elizabeth Mastrantonio, Samuel L. Jackson 0.05 Wyspa
skarbów, cz. 2 - film fabularny, Niemcy 1.55 Daleki ląd
- dramat, USA 3.50 Zakończenie dnia
6.50 Pręgowani bracia (5) - film przyrodniczy, Wielka Brytania 7.25 Barwy szczęścia (663, 664) - serial
8.25 Familijna Dwójka - Eliasz (23) - serial 8.40 Familijna Dwójka - Mikołajek (42) - serial 9.00 „Bromba i inni” - Pankot i Kotpan przedstawiają 10.20
Droga do EURO - magazyn 10.50 Barwy podwodnego świata (2) - serial 12.00 Biegi narciarskie - PŚ
- Davos 15 km stylem dowolnym, Szwajcaria 13.40
Smaki czasu z Karolem Okrasą 14.15 Familiada
(1907) 14.45 Rodzinka.pl (50) - serial 15.20 Słowo
na niedzielę 15.35 Maria Curie (2) - serial 17.10 Kabaret Neo - Nówka - Co by było gdyby 18.00 Panorama 18.35 Sport Telegram 18.55 Kulisy - Postaw na
milion (14) 19.05 Postaw na milion (14) 20.05 The
Voice of Poland - Live Finał - widowisko muzyczne
21.25 The Voice of Poland - Wyniki Finał 22.20 Kino
relaks - Wyrzuć mamę z pociągu - komedia, USA,
reż. Danny De Vito, wyk. Danny De Vito, Billy Crystal,
Kim Greist 0.00 Klasyka Polskiego Kabaretu - Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawia - Wszystko co najlepsze 1.05 Piekielne psy - film sensacyjny,
Kanada, reż. Ricky Schroder 2.40 Spadek - film obyczajowy, Polska, Wielka Brytania, reż. Edward Porembny, wyk. Tomas Norstrom, Krzysztof Kolberger,
Anna Powierza 4.05 Zakończenie dnia
5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy Dzień z Polsat
News 7.15 Przygody Animków 7.45 Beyblade 8.15
Pies Huckleberry 8.45 Pinky i Mózg 9.15 Scooby
Doo 9.45 UEFA Champions League 10.15 Ewa gotuje 10.45 Stawka większa niż życie. zestaw IV. Wielka
wsypa, Genialny plan pułkownika Krafta - film Polska, 1968, reż. Janusz Morgenstern, wyk. Stanisław
Mikulski, Barbara Drapińska, Barbara Sołtysik, Bronisław Pawlik 13.10 Zemsta frajerów w raju - komedia USA, 1987, reż. Joe Roth, wyk. Robert Carradine,
Curtis Armstrong 14.50 Się kręci 15.50 Pani Doubtfire
- komedia USA, 1993, reż. Chris Columbus, wyk. Robin
Williams, Mara Wilson, Matthew Lawrence, Sally Field,
Pierce Brosnan 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.30
Świat według Kiepskich 20.00 XVI Rybnicka Jesień
Kabaretowa - Ryjek 2011 23.00 Sypiając z wrogiem
- thriller USA, 1991, reż. Joseph Ruben, wyk. Julia Roberts, Patrick Bergin. - Laura i Martin są małżeństwem
od 4 lat. Pozornie wydają się idealną parą, jednak w
rzeczywistości ich związek to koszmar. Szaleńczo zazdrosny Martin znęca się nad żoną, którą traktuje jak
swoją własność. Pewnego dnia Laura ucieka z domu.
1.05 Podróż do końca nocy - thriller USA/Niemcy,
2006, reż. Eric Eason, wyk. Brendan Fraser, Alice Braga
3.00 Tajemnice losu 4.40 TV Market
8.30 Dzień dobry TVN 10.50 Na Wspólnej Omnibus
12.15 Gala Męska Rzecz 2011 13.10 Ugotowani - serial 14.05 Top Model. Zostań modelką - finał 15.40
Prosto w serce omnibus 18.00 Kuchenne rewolucje
- serial 19.00 Fakty 19.25 Sport 19.45 Uwaga! 20.00
Czego pragną kobiety - komedia, USA 2000, reż.
Nancy Meyers, wyk. Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei 22.35 Ze śmiercią jej do twarzy - komedia,
USA 1992, reż. Robert Zemeckis, wyk. Meryl Streep,
Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rossellini. - Beverly
Hills, świat piękna i ludzi sukcesu. Tam dla wielu wygląd stanowi najcenniejszą wartość, szczególnie dla
gwiazd filmu. Piękna, narcystyczna i wpływowa Madeline traci urodę, a jej kariera zaczyna blednąć. Tymczasem jej serdeczna przyjaciółka właśnie zaczyna
wchodzić w najlepszy okres swego życia. Helen ma
ponadto narzeczonego, o którym marzy wiele kobiet w Los Angeles. Ernest nie tylko jest przystojny i
bogaty, ma jeszcze jedną wielką zaletę - jest chirurgiem plastycznym. Podstępna Madeline uwodzi narzeczonego Helen. 0.50 Absolon - film S - F, Wielka
Brytania/Kanada 2001, reż. David DeBartolomé,
wyk. Christopher Lambert, Lou Diamond Phillips, Kelly Brook 2.40 Arkana magii 4.00 Uwaga! 4.15 Rozmowy w toku - talk show 5.05 Nic straconego
6.00 Serwis Info 6.12 Przegląd prasy 6.30 Serwis Info 6.42 Przegląd prasy 7.00 Serwis Info 7.12 Przegląd prasy 7.30 Serwis Info 7.45 OTV - Pasmo lokalne 8.30 Serwis Info 8.38 Przegląd prasy 8.45 OTV
- Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.15 Infonuta 9.30
Serwis Info 9.42 Przegląd prasy 10.00 Serwis Info
11.00 Tu kultura 11.30 Serwis Info 12.00 Eurosąsiedzi 12.15 Zdrowie na talerzu 12.30 Serwis Info 13.00
Debata Trójstronna 13.30 Serwis Info 14.00 Raport
z Polski - Ekstra 14.30 Serwis Info 15.00 Było, nie minęło 15.30 Serwis Info 16.00 Studio Wschód 16.30
Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo
lokalne 20.00 Prawdę mówiąc 20.30 Serwis Info
21.00 Mówisz Mosz 21.30 Serwis Info 21.45 OTV
- Pasmo lokalne 22.15 LOSOWANIE LOTTO 22.30
Serwis Info 23.03 Sportowy Wieczór 23.22 Prawa
człowieka. Niekończąca się bitwa - film dok. 0.30
Świadkowie XX wieku - Zdarzyło się w Warszawie
- film dok. 1.30 Studio Wschód 1.55 Prawdę mówiąc 2.22 Serwis Info 2.56 Sportowy Wieczór 3.05
Mówisz Mosz 3.35 Tu kultura 4.05 Było, nie minęło 4.35 Raport z Polski - Ekstra 5.05 Mówisz Mosz
5.30 Studio Wschód 6.00 Debata Trójstronna 6.25
Eurosąsiedzi 6.40 Zdrowie na talerzu
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVN
TVP Info
7.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach 8.00 Tydzień 8.30 Rok w ogrodzie 8.50 Szlachetna Paczka
8.55 Kawa czy herbata - Moja Niedziela 10.05 10.25
Dora poznaje świat (13) - serial 10.55 SpongeBob
Kanciastoporty - siekacze (14) - serial 11.20 iCarly (12) - serial 11.55 Między ziemią a niebem 12.00
Anioł Pański, Watykan 12.15 Między ziemią a niebem
12.30 Szlachetna Paczka 12.40 Ranczo (64) - serial
13.35 Skoki Narciarskie - PŚ - Harrachov - konkurs
indywidualny, Szwajcaria 15.45 Szlachetna Paczka 15.55 BBC w Jedynce - Życie. cz. 8. Mieszkańcy
głębin 8 - serial 17.00 Teleexpress 17.30 Ojciec Mateusz - serial 18.20 Jaka to melodia? (2302) 19.00
Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.00 Rajd
Barbórki - relacja 20.25 Blondynka (2) - serial 21.20
Hit na niedzielę - Skradzione serca - komedia romantyczna, USA, reż. Bill Bennett, wyk. Sandra Bullock,
Denis Leary, Stephen Dillane 23.10 E = MC2 - komedia, Polska, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Agnieszka
Włodarczyk, Olaf Lubaszenko, Cezary Pazura, Renata Dancewicz 0.55 Bezgranicznie kulturalni 1.30 Na
własne oczy - Dzieci na zamówienie Enfants Sur Mesure - film dok. 2.35 300 mil do nieba - dramat, Polska, Francja, Dania 4.05 Zakończenie dnia
5.40 Natura się opłaca 6.15 M jak miłość (870, 871)
- serial 8.05 Barwy szczęścia (665, 666) - serial 9.15
Rodzinne oglądanie - Najdziksze miejsca Ameryki
Północnej, s. IV - Park Narodowy Glacier - cykl dok.
10.15 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Poganiacz słoni 10.50 Makłowicz w podróży Austria
i Szwajcaria - „Silvretta” 11.25 The Voice of Poland
- Live Finał - widowisko muzyczne 12.50 The Voice of
Poland - Wyniki Finał 13.45 Familiada (1908) 14.20
Biegi narciarskie - PŚ - Davos sprint, Szwajcaria 16.35
Na dobre i na złe (463) - Oświadczyny - serial 17.30
Ekstrasy - Kabaretowy Klub Dwójki 18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram 18.50 Tak to leciało! - kulisy
18.55 Tak to leciało! - teleturniej 20.05 Kabaretowy
Klub Dwójki - z NEO - NÓWKĄ - widowisko rozrywkowe 21.10 Głęboka woda (2) - serial 22.05 Wielka
Gala Nagród Kisiela 2011 22.50 WOK - Wszystko
o kulturze 23.45 „Jazzowa Jesień” według Tomasza Stańko - reportaż 0.20 Studio filmowe Dwójki
- Zmory - dramat, Polska, reż. Wojciech Marczewski,
wyk. Piotr Łysak, Tomasz Hudziec, Bronisław Pawlik,
Teresa Marczewska, Hanna Skarżanka 2.15 Piekielne
psy - film sensacyjny, Kanada, reż. Ricky Schroder,
wyk. Scott Elrod, J.A. Woods 3.40 Zakończenie dnia
5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy Dzień z Polsat
News 7.15 Przygody Animków 7.45 Beyblade 8.15
Gang Misia Yogi 8.45 Pinky i Mózg 9.45 Scooby
Doo. Gdzie jesteś? 10.15 Sylwester i Tweety na tropie 10.45 Letnia przygoda - komedia romantyczna
USA, 2001, reż. Michael Tollin, wyk. Freddie Prinze
Jr., Brian Dennehy, Fred Ward, Jason Gedrick, Jessica
Biel 12.50 Bajzel na kółkach - komedia USA, 1996,
reż. Arthur Hiller, wyk. Tom Arnold, Kim Coates,
Rachael Leigh Cook 14.45 Młodzi, piękni i szaleni
- komedia Francja, Niemcy, Wielka Brytania, 2004,
reż. Igor Sekulic, wyk. Matthias Van Khache, Hervé
Lassince, Jean - Marie Bigard 16.45 Światowe Rekordy Guinnessa 17.45 Sopot TOPtrendy Festiwal
2011 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.30 Państwo
w Państwie 20.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami
22.00 Kości 23.00 Głosy 0.00 Samotne serca - dramat sensacyjny Niemcy/USA, 2006, reż. Todd Robinson, wyk. Jared Leto, John Travolta, Salma Hayek, Laura Dern. - Pielęgniarka Martha Beck i jej
kochanek Raymond Fernandez, znani jako „zabójcy
samotnych serc”, podróżują po USA, mordując po
drodze kilkanaście kobiet, które odpowiedziały na
ich ogłoszenia matrymonialne. 2.15 Magazyn sportowy 4.15 Tajemnice losu 4.45 TV Market
5.40 Uwaga! 5.55 Mango - Telezakupy 8.00 Maja
w ogrodzie - serial 8.25 Akademia ogrodnika - serial 8.30 Dzień dobry TVN 10.55 Co za tydzień 11.20
Gala Zwykły Bohater 12.45 Milion w minutę 13.45
Mam talent 15.20 S.O.S. dla świata 15.55 Niania
- film rodzinny, Wielka Brytania/Francja/USA 2005,
reż. Kirk Jones, wyk. Emma Thompson, Colin Firth,
Kelly Macdonald 18.00 Ugotowani - serial 19.00
Fakty 19.25 Sport 19.45 Uwaga! 20.00 Jeniec. Jak
daleko nogi poniosą - wojenny, Rosja/Niemcy, reż.
Hardy Martins, wyk. Bernhard Bettermann, Michael Mendl, Anatolij Koteniow, Irina Pantajewa. - Po II
wojnie światowej niemiecki żołnierz, Klemens Forell,
trafia do sowieckiej niewoli. Zostaje zesłany na 25 lat
do obozu pracy na Syberii. Nie daje się jednak złamać
nadzorującemu go bezwzględnemu podpułkownikowi Kamieniewowi. Po czterech latach pracy w
kopalniach udaje mu się uciec. Przebycie 14 tysięcy
kilometrów przez niemal bezludną Syberię zajmuje
mu trzy lata. Krok za krokiem, wciąż walcząc z bezlitosną naturą, Forell kieruje się w stronę Iranu i Turcji
- jego drogi do wolności. 21.40 Przepis na życie - serial 22.40 Szpital Miłosierdzia - serial 23.40 Dowody
zbrodni - serial 0.40 Uwaga! 0.55 Arkana magii 2.15
Rozmowy w toku - talk show 3.05 Nic straconego
7.00 Tajemnice III RP - magazyn 7.30 Serwis Info
7.45 OTV - Pasmo lokalne 8.30 Serwis Info 8.45
OTV - Pasmo lokalne 9.00 Polska według Kreta
- magazyn 9.30 Serwis Info 9.55 Serwis sportowy 10.00 Głos Mediów - magazyn 10.35 Serwis
Info 11.00 Teleplotki 11.30 Serwis Info 12.00 Serwis Info - Podsumowanie Tygodnia 12.30 Serwis
Info 13.00 Medycyna niekonwencjonalna - Fakty
i Mity - magazyn 13.15 Era Wynalazków 13.30 Serwis Info 14.00 Wierzę, wątpię, szukam 14.30 Serwis Info 15.00 Reportaż TVP INFO 15.15 Reportaż
TVP INFO 15.30 Serwis Info 16.00 Teleplotki 16.30
Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo
lokalne 20.00 Listy gończe - magazyn 20.30 Serwis Info 20.50 Młodzież kontra 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info
23.00 Sportowa niedziela 23.23 Tajemnice III RP
- magazyn 23.52 Powrót do Łodzi - film dok. 0.55
Teleplotki 1.20 Głos Mediów - magazyn 1.55 Serwis Info 2.25 Era Wynalazków - magazyn 2.40 Polska według Kreta - magazyn 3.05 Młodzież kontra
3.45 Reportaż TVP INFO 4.00 Reportaż TVP INFO
4.15 Medycyna niekonwencjonalna - Fakty i Mity
- magazyn 4.30 Tajemnice III RP - magazyn 5.00
Listy gończe - magazyn 5.25 Teleplotki
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVN
TVP Info
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Polityka przy kawie
8.20 Telezakupy 8.45 Paco, Nouky i Lola (22) - serial 8.55 Lippy and Messy - Go! Go! Go! - Nightland
9.05 Garfield i przyjaciele (44) - serial 9.30 Tupi i Binu (10) - serial 9.45 Baranek Shaun (71) - serial 9.50
Bezgranicznie kulturalni (7) 10.20 Jeden dzień z życia (12) 10.45 Rozmowy o zmierzchu i świcie - Rozmowa 8. Ania, Zygmunt i „Sztukmistrz z Lublina”
11.20 Jaka to melodia? (2302) 12.00 Wiadomości,
Agrobiznes 12.30 Klimaty i smaki 12.50 Natura w
Jedynce - Tygrysy w ukrytej kamerze, cz. 1 - serial 13.55 Plebania (1794) 14.25 Klan (2182) 15.00
Wiadomości 15.30 Celownik 16.20 Moda na sukces (5544) 16.45 EUROexpress 17.00 Teleexpress
17.30 Plebania (1795) 18.00 Klan (2183) 18.35 Jaka
to melodia? (2303) 19.05 Zabawy z Lippy and Messy (15) 19.10 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Droga do EURO - kronika 20.25 Wielki test z
historii. Droga do wolności 22.10 Program okolicznościowy 23.00 Śmierć jak kromka chleba - dramat, Polska, reż. Kazimierz Kutz, wyk. Janusz Gajos, Jerzy Trela, Jerzy Radziwiłowicz 1.05 Powrót do
domu, cz. 1 - serial 2.35 Notacje - Janusz Majewski.
Nasz dozorca we Lwowie - cykl dok. 2.45 Zagadkowa Jedynka 3.45 Zakończenie dnia
5.50 Dwie strony medalu (14) - serial 6.25 Coś dla
Ciebie - magazyn 6.45 Telezakupy 7.25 Na dobre i na złe (320) - Nieoczekiwany powrót - serial
8.30 Pytanie na śniadanie 10.55 Obok nas - magazyn 11.30 Coś dla Ciebie - magazyn 11.55 Familiada
(1893) - teleturniej 12.30 Sąsiedzi (82) - Nowi sąsiedzi, cz. 1 - serial 13.00 Lokatorzy (66) - Dzień Wigilijny - serial 13.40 Kabaretowy Klub Dwójki - z NEO
- NÓWKĄ - widowisko rozrywkowe 14.40 Tancerze
(14) - serial 15.45 Panorama Kraj 16.20 Poziom 2.0
(59) - magazyn 17.20 Jeden z dziesięciu (13) - teleturniej 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram
18.55 Licencja na wychowanie (95) - Najstarszy zawód świata - serial 19.30 Polska bez fikcji - Spacer z
dziennikiem - film dok. 20.05 Barwy szczęścia (667)
- serial 20.40 M jak miłość (872) - serial 21.35 Kulisy
serialu 21.45 Tomasz Lis na żywo 22.50 Poniedziałek z gwiazdami - Jedyna prawdziwa rzecz - dramat,
USA, reż. Carl Franklin, wyk. Meryl Streep, Renee Zellweger, William Hurt 1.10 Czy świat oszalał? - Plac Kalinowskiego - film dok. 2.20 Tomasz Lis na żywo 3.10
Jedyna prawdziwa rzecz - dramat, USA, reż. Carl
Franklin, wyk. Meryl Streep, Renee Zellweger, William
Hurt 5.15 Zakończenie dnia
7.10 TV Market 7.25 Miś Yogi 7.55 Beyblade 8.25
Pinky i Mózg 8.55 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko
od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Panoptikum Roberta Ripleya
12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się żonami
14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy 15.50
Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i
Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.30 Świat według
Kiepskich 20.05 MEGA HIT - X - Men 2 - film sci - fi
USA, 2003, reż. Bryan Singer, wyk. Patrick Stewart,
Anna Paquin, Brian Cox, Hugh Jackman, Halle Berry. - Wzrasta napięcie w stosunkach pomiędzy mutantami a ludźmi. Do zaostrzenia konfliktu przyczynia się bezprecedensowy atak nieznanego mutanta
na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent
udziela specjalnych uprawnień generałowi Williamowi Strykerowi, który wypowiada wojnę mutantom i
atakuje szkołę Charlesa Xaviera. Xavier, Wolverine,
Storm i inni X - Meni jednoczą swoje siły ze starym
wrogiem - Magneto, któremu udaje się zbiec z więzienia. 22.45 Bez litości - thriller USA, 1986, reż. Richard Pearce, wyk. Richard Gere, Kim Basinger 1.15
Skazany na śmierć 2.00 Zagadkowa noc 3.00 Zza
kamery 3.15 Tajemnice losu
5.40 Uwaga! 5.55 Mango - Telezakupy 8.00 Prosto w serce - serial 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Co
za tydzień 11.35 Magda M. - serial - Teresa zastanawia się, czy powinna jechać teraz z Jerzym w podróż poślubną. Waligóra wciąż ma wątpliwości co do
adopcji Julki. Magda wyjaśnia Filipowi, dlaczego nie
przyjęła jego oświadczyn. Wojtek wciąż jest pod wrażeniem pocałunku z Mariolą. Waligóra zaczyna być
zazdrosny o Andrzeja, terapeutę z Fundacji. Magda i
Agata pomagają Marioli wybrać meble. Agata zastanawia się nad swoim związkiem z Wojtkiem i podejmuje decyzję. Magda chowa pamiątki po Piotrze w
garderobie. Wojtek nakrywa Mariolę w chwili, kiedy
zaleca się do niej jej kolega. 12.40 Bez śladu - serial
13.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument 14.40 Detektywi - serial dokument 15.15 W - 11
Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku - talk
show 16.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial
dokument 17.55 Prosto w serce - serial 18.25 Detektywi - serial dokument 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.50
Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 Dowody zbrodni, USA
22.30 Milion w minutę 23.30 Trauma - serial 0.30 Co
za tydzień 1.00 Uwaga! 1.15 Arkana magii 2.35 Rozmowy w toku 3.30 Nic straconego
6.00 Serwis Info 6.30 Serwis Info 7.00 Serwis
Info 7.30 Serwis Info 7.53 [email protected] 8.00
Serwis Info 8.03 Gość poranka 8.30 Serwis Info 9.00 Serwis Info 9.10 Gość poranka 9.30
Serwis Info 9.42 Serwis sportowy 10.00 Serwis
Info 10.10 Biznes - otwarcie dnia 10.30 Serwis
Info 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.30
Serwis Info 12.00 Serwis Info 12.20 Biznes 12.30
Serwis Info 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30
Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z
Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info
20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis
Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.16 Serwis Info - Gość - Raport Dnia 23.50 Sportowy Wieczór 0.12 Tu byłem - film dok. 1.15 Minęła 20ta
2.00 Telekurier 2.20 Serwis Info - Gość - Raport
Dnia 3.42 Sportowy Wieczór 3.55 Mówisz Mosz
- magazyn ekonomiczny 4.23 Minęła 20ta 5.10
Teleplotki 5.35 Raport z Polski
TVPInfo
TVPInfo
TVPInfo
Piątek
16.12
Czwartek
15.12
Środa
14.12
Wtorek
13.12
18TVP
| Kawa1 czy herbata? 8.10 Polityka przy kawie
6.00
www.zielonysztandar.com.pl
5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy Dzień z Polsat 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Na Wspólnej - serial
TVN
TVP Info
News 7.05 TV Market 7.20 Scooby Doo. Gdzie jesteś? 7.50 Beyblade 8.20 Sylwester i Tweety na tropie 8.50 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy
10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i
Partnerzy 11.30 Panoptikum Roberta Ripleya 12.00
Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się żonami 14.00
Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50
Wydarzenia 19.20 Sport 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Amnezja - dramat Niemcy, USA, 2004,
reż. Philip Kaufman, wyk. Ashley Judd, Andy Garcia,
Samuel L. Jackson. - Jessica Shepard, inspektor policji po niedawnym awansie, szuka seryjnego zabójcy. Szokiem jest dla niej odkrycie, że jego ofiarą padają mężczyźni, z którymi niedawno łączyło ją łóżko.
Śledztwo gmatwa się coraz bardziej, gdy jej partner
zaczyna zachowywać się dziwnie, a komendant musi
odebrać sprawę Jessice, która staje się w niej główną
podejrzaną. 22.05 CSI. Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 23.05 Ludzie, których znam - dramat USA/
Niemcy, 2003, reż. Daniel Algrant, wyk. Al Pacino, Bill
Nunn, Tea Leoni, Kim Basinger 1.25 Zagadkowa noc
3.00 Zza kamery 3.15 Tajemnice losu
11.35 Magda M. - serial 12.40 Bez śladu - serial 13.40
Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument
14.40 Detektywi - serial dokument 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku 16.55
Sąd rodzinny - serial dokument 17.55 Prosto w serce - serial 18.25 Detektywi - serial dokument 19.00
Fakty 19.30 Sport 19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej
- serial - Agnieszka bardzo przeżywa wyjazd Emilki i
Jasia. Pusty dom to dla niej dramat. Rafał zupełnie
tego nie rozumie. On jest szczęśliwy - wreszcie ma
święty spokój. Igor jest o krok od zaproszenia Sary
na wspólną kolację u Zuzy i Kamila. Na nieszczęście
dla Sary - znowu nic z tego nie wychodzi. Żaneta
ma kolejną lekcję jazdy u Wojtka Szulca. Po raz kolejny wyprowadzona z równowagi jego uwagami ma dość. Wysiada z samochodu w trakcie szkolenia i
idzie obrażona do domu. Po południu Wojtek zjawia
się na Wspólnej - przynosi dokumenty Żanety, które zostawiła w jego samochodzie. Maria i Moniką są
zachwycone przystojnym instruktorem. 20.45 W - 11
Wydział Śledczy - serial 21.30 Człowiek - cel - serial
22.30 Kuba Wojewódzki 23.30 Superwizjer 0.05 Tajemnice Smallville - serial 1.00 Uwaga! 1.15 Arkana
magii 2.35 Rozmowy w toku 3.30 Nic straconego
6.00 Serwis Info 6.30 Serwis Info 7.00 Serwis
Info 7.30 Serwis Info 7.53 [email protected] 8.00
Serwis Info 8.03 Gość poranka 8.30 Serwis Info
9.00 Serwis Info 9.10 Gość poranka 9.30 Serwis Info 9.42 Serwis sportowy 10.00 Serwis Info 10.10 Biznes - otwarcie dnia 10.30 Serwis Info 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.30
Serwis Info 12.00 Serwis Info 12.20 Biznes 12.30
Serwis Info 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30
Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z
Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis
Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis
Info 20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30
Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15
LOSOWANIE LOTTO 22.24 Serwis Info - Gość
- Raport Dnia 23.50 Sportowy Wieczór 0.12 Od
grudnia do grudnia - reportaż 1.15 Minęła 20ta
2.00 Telekurier 2.20 Serwis Info - Gość - Raport
Dnia 3.40 Sportowy Wieczór 3.55 Prawdę mówiąc - magazyn 4.23 Minęła 20ta 5.10 Polska
według Kreta - magazyn 5.35 Raport z Polski
TVP 2
POLSAT
TVN
TVP Info
6.50 Telezakupy 7.30 Na dobre i na złe (322) - Pożegnanie z Markiem - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 10.50 Obok nas - magazyn 11.20 Nianie dzikich
zwierząt (3) - cykl dok. 11.55 Jeden z dziesięciu (12)
- teleturniej 12.35 Sąsiedzi (84) - Wieczór w operze
- serial 13.05 Barwy szczęścia (668) - serial 13.40
Szansa na Sukces - Andrzej Piaseczny 14.45 Dla niesłyszących - M jak miłość (873) - serial 15.45 Panorama Kraj 16.20 Poziom 2.0 (61) - magazyn 17.20
Jeden z dziesięciu (15) - teleturniej 18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram 18.50 Licencja na wychowanie
(97) - serial 19.25 Polska bez fikcji - dekalog… po Dekalogu - Pierwsze - cykl dok. 20.05 Barwy szczęścia
(669) - serial 20.40 Rodzinka.pl (1, 2) - serial 21.45
Kino na maksa - Powrót do przyszłości 3 - film
science fiction, USA, reż. Robert Zemeckis, wyk.
Christopher Lloyd, Michael J. Fox 23.55 Powrót do
życia - s. II (3) - Cuda - serial 0.45 Dr House - s. VII
(147) - serial 1.40 Życie na podsłuchu - film fabularny, Niemcy, reż. Florian Henckel von Donnersmarck,
wyk. Martina Gedeck, Ulrich Muhe 3.55 Najdłuższa
wojna nowoczesnej Europy (5) - Filolog i gwoździe
- serial 4.50 Polska bez fikcji - dekalog… po Dekalogu
- Pierwsze - cykl dok. 5.20 Zakończenie dnia
5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy Dzień z Polsat
News 7.10 TV Market 7.25 Przygody Animków 7.55
Pinky i Mózg 8.25 Miś Yogi 8.55 Rodzina zastępcza
10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich
11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Panoptikum Roberta Ripleya 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy
się żonami 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza
miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.30 Świat
według Kiepskich 20.00 Świat według Kiepskich
20.35 Niecne uczynki - komedia USA, 2005, reż. David Kendall, wyk. Milo Ventimiglia, Charles Durning,
Lacey Chabert. - Absolwenci szkoły średniej, w weekend poprzedzający powrót do domu, postanawiają w
12 godzin od zmierzchu do świtu - wypełnić dziesięć
bardzo ekstremalnych i niezwykle nagannych zadań.
Zach chce być pierwszym, któremu uda się wykonać
cały zestaw. Chce zaimponować pięknej Meg, a jednocześnie wyeliminować rywala, jakim jest przystojny kapitan drużyny futbolowej, Dan. 22.25 Biegając
z nożyczkami - komediodramat USA, 2006, reż. Ryan Murphy, wyk. Annette Bening, Alec Baldwin 0.50
Dopóki śmierć nas nie rozłączy 1.20 Zagadkowa noc
3.00 Zza kamery 3.15 Tajemnice losu
5.40 Uwaga! 5.55 Mango - Telezakupy 8.00 Prosto w serce - serial 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Na
Wspólnej - serial 11.35 Magda M. - serial 12.40 Bez
śladu - serial 13.40 Sąd rodzinny - serial dokument
14.40 Detektywi - serial dokument 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku - talk
show 16.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial
dokument 17.55 Prosto w serce - serial 18.25 Detektywi - serial dokument 19.00 Fakty 19.30 Sport
19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W
- 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 Inwazja - film S - F,
Australia/USA 2007, reż. Oliver Hirschbiegel, wyk. Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam. - Historia tajemniczej epidemii, która zagraża istnieniu ludzkości. Inteligentna pani psychiatra stanu Washington,
wydelegowana do zbadania sprawy, odkrywa, że źródło epidemii nie pochodzi z naszej planety. Okazuje się
również, że musi chronić swojego syna, który ma kluczowe znaczenie w powstrzymaniu nadchodzącej inwazji. 23.30 HDw3D Telewision - serial 0.05 Człowiek
- cel - serial 1.05 Uwaga! 1.20 Arkana magii 2.40 Rozmowy w toku - talk show 3.35 Nic straconego
6.00 Serwis Info 6.30 Serwis Info 7.00 Serwis
Info 7.30 Serwis Info 7.53 [email protected] 8.00
Serwis Info 8.03 Gość poranka 8.30 Serwis Info 9.00 Serwis Info 9.10 Gość poranka 9.30
Serwis Info 9.42 Serwis sportowy 10.00 Serwis
Info 10.10 Biznes - otwarcie dnia 10.30 Serwis
Info 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.30
Serwis Info 12.00 Serwis Info 12.20 Biznes 12.30
Serwis Info 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30
Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z
Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info
20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis
Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.16 Serwis Info - Gość - Raport Dnia 23.50 Sportowy Wieczór
0.12 Zjazd, cz. I - film dok. 1.15 Minęła 20ta 2.00
Telekurier 2.20 Serwis Info - Gość - Raport Dnia
3.42 Sportowy Wieczór 3.55 Tajemnice III RP
- magazyn 4.23 Minęła 20ta 5.10 Było, nie minęło 5.35 Raport z Polski
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVN
TVP Info
6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Polityka przy kawie
8.20 Telezakupy 8.40 Buli (82) - serial 8.50 Lippy
and Messy - Go! Go! Go! - Gardenland - język angielski dla dzieci 9.00 Domisie - Domisiowy kot w
butach 9.30 Kuchcikowo - gotowanie na ekranie
- Kulinarne prezenty świąteczne 9.45 Piosenki Pana
Tenorka - Bałagan jak huragan - teledysk 9.50 Jak to
działa 10.20 Młodzi konstruktorzy (12) 10.55 My Wy
Oni 11.25 Jaka to melodia? (2305) 12.00 Wiadomości, Agrobiznes 12.30 To się opłaca - magazyn 12.50
Natura w Jedynce - Dzikie Chiny (1) Serce smoka
- serial 13.55 Plebania (1797) - telenowela 14.25 Klan
(2185) - telenowela 15.00 Wiadomości 15.30 Celownik - magazyn 16.20 Moda na sukces (5547) - serial
16.45 EUROexpress 17.00 Teleexpress 17.30 Plebania
(1798) - telenowela 18.00 Klan (2186) - telenowela
18.35 Jaka to melodia? (2306) 19.05 Zabawy z Lippy and Messy (15) 19.10 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.10 Droga do EURO - kronika 20.30
Ojciec Mateusz - serial 21.30 Sprawa dla reportera
22.25 Licencja na film - Pokonać lęk - film obyczajowy, USA, reż. Armand Mastroianni, wyk. Josie Bissett, James Sikking 0.05 Dylematu 5 (2) - Spóła - serial 0.55 Film fabularny 2.30 Notacje - cykl dok. 2.45
Zagadkowa Jedynka 3.45 Zakończenie dnia
6.05 Zespół adwokacki (3) - serial 6.55 Telezakupy
7.30 Na dobre i na złe (323) - Bardzo długi dyżur
- serial 8.30 Pytanie na śniadanie 10.45 Obok nas
- magazyn 11.05 Pożyteczni.pl 11.35 Jeden z dziesięciu (13) - teleturniej 12.10 Barwy szczęścia (669)
- serial 12.40 The Voice of Poland - Przesłuchania
w ciemno - Mazowsze 13.40 The Voice of Poland
- Przesłuchania w ciemno - Małopolska 14.40 Siedlisko (4) - serial 15.45 Panorama Kraj 16.20 Poziom 2.0 (62) - magazyn 17.20 Jeden z dziesięciu
(16) - teleturniej 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.50 Licencja na wychowanie (98) - serial 19.25 Polska bez fikcji - dekalog… po Dekalogu
- Drugie - cykl dok. 20.05 Barwy szczęścia (670)
- serial 20.40 Dr House - s. VII (147) - serial 21.35
Kocham Kino - Życie na podsłuchu - film fabularny, Niemcy, reż. Florian Henckel von Donnersmarck,
wyk. Martina Gedeck, Ulrich Muhe, Sebastian Koch
0.05 Intrygi i kłamstwa (15) - serial 0.55 Świat bez
tajemnic - Serengeti - krajobraz bez ludzi - film dok.
1.50 Dobry pasterz - film fabularny, Kanada, reż.
Lewin Webb, wyk. Christian Slater, Molly Parker, Stephen Rea 3.20 Art Noc - Maanam. Łóżko - koncert
4.00 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy (6) Już tylko nadzieja - serial 5.00 Zakończenie dnia
5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy Dzień z Polsat
News 7.10 TV Market 7.25 Przygody Animków 7.55
Pinky i Mózg 8.25 Pies Huckleberry 8.55 Rodzina
zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30
Panoptikum Roberta Ripleya 12.00 Doktor Oz radzi
13.00 Zamieńmy się żonami 14.00 Pierwsza miłość
14.45 Trudne Sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia
19.20 Sport 19.30 Świat według Kiepskich 20.00
CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku 21.00 Titanic - melodramat USA, 1997, reż. James Cameron,
wyk. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane,
Kathy Bates. - Film nagrodzony 11 Oscarami, w tym
dla najlepszego filmu. Historia miłosna, która została najbardziej kasowym filmem wszech czasów.
Leonardo DiCaprio i nominowana do Oscara Kate
Winslet tworzą wspaniałe, niezapomniane kreacje
aktorskie jako Jake i Rose - para młodych kochanków, którzy poznali się podczas dziewiczego rejsu „niezatapialnego” transatlantyku Titanic. 23.10
Źródło - dramat USA, 2006, reż. Darren Aronofsky,
wyk. Hugh Jackman, Cliff Curtis, Rachel Weisz 1.05
Zakończenie programu - przerwa techniczna
5.40 Uwaga! 5.55 Mango - Telezakupy 8.00 Prosto w serce - serial 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Na
Wspólnej - serial 11.35 Magda M. - serial 12.40 Bez
śladu - serial 13.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
- serial dokument 14.40 Detektywi - serial dokument 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku - talk show 16.55 Sąd rodzinny - serial
dokument 17.55 Prosto w serce - serial 18.25 Detektywi - serial dokument 19.00 Fakty 19.30 Sport
19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W
- 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 Kuchenne rewolucje - serial 22.30 Ocean strachu II - film sensacyjny, Niemcy 2006, reż. Hans Horn, wyk. Susan May
Pratt, Richard Speight Jr., Niklaus Lange. - Szóstka
znajomych z czasów szkolnych wypływa luksusowym jachtem daleko w głąb morza, aby tam uczcić
urodziny jednego z przyjaciół. Beztroski relaks upływa im na zabawie i kąpieli w promieniach słońca. W
pewnym momencie wszyscy skaczą do wody. Dopiero po dłuższej chwili orientują się, że nie wystawili
za burtę drabinki, by wejść z powrotem na pokład.
Na jachcie pozostaje tylko małe dziecko jednej z par,
nie będące w stanie w żaden sposób im pomóc.
0.25 Superwizjer 1.00 Uwaga! 1.15 Arkana magii
2.35 Rozmowy w toku 3.30 Nic straconego
6.00 Serwis Info 6.30 Serwis Info 7.00 Serwis
Info 7.30 Serwis Info 7.53 [email protected] 8.00
Serwis Info 8.03 Gość poranka 8.30 Serwis Info 9.00 Serwis Info 9.10 Gość poranka 9.30
Serwis Info 9.42 Serwis sportowy 10.00 Serwis
Info 10.10 Biznes - otwarcie dnia 10.30 Serwis
Info 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.30
Serwis Info 12.00 Serwis Info 12.20 Biznes 12.30
Serwis Info 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30 Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski
15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00
OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info 20.10
Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis Info
21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 LOSOWANIE
LOTTO 22.24 Serwis Info 22.30 Jan Pospieszalski.
Bliżej - program publicystyczny 23.50 Sportowy
Wieczór 0.12 Zjazd, cz. II - film dok. 1.10 Minęła
20ta 1.55 Telekurier 2.15 Serwis Info 2.27 Jan Pospieszalski. Bliżej - program publicystyczny 3.37
Sportowy Wieczór 3.55 Listy gończe - magazyn
4.23 Minęła 20ta 5.10 Reportaż TVP INFO 5.20
Reportaż TVP INFO 5.35 Raport z Polski
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVN
TVP Info
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Polityka przy kawie
8.25 Telezakupy 8.45 Buli (101) - serial 8.55 Lippy and
Messy - Go! Go! Go! - Jubileusz - język angielski dla
dzieci 9.00 Moliki książkowe 9.15 Kacper (17) - serial
9.45 Z Jedynką po drodze (46) 9.55 Weekendowy
magazyn filmowy 10.25 Rezydencja (35, 36) - telenowela 11.25 Jaka to melodia? (2306) 12.00 Wiadomości, Agrobiznes 12.30 Po sąsiedzku - magazyn
12.50 Natura w Jedynce - Dzikie Chiny (2) Shangri
- La - serial 13.55 Plebania (1798) - telenowela 14.25
Klan (2186) - telenowela 15.00 Wiadomości 15.30
Glee (13) - serial 16.20 Moda na sukces (5548) - serial 16.45 EUROexpress - magazyn 17.00 Teleexpress
17.30 Plebania (1799) - telenowela 18.00 Klan (2187)
- telenowela 18.35 Jaka to melodia? (2307) 19.05
Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.15 Piłka
nożna - Mecz towarzyski. 20.25 Piłka nożna - Mecz
towarzyski. 22.40 James Bond w Jedynce - Goldfinger - film fabularny, Wielka Brytania, reż. Guy Hamilton, wyk. Sean Connery 0.30 Piłka nożna - Droga do
EURO 0.45 Weekendowy magazyn filmowy 1.10 Powrót do raju - dramat obyczajowy, USA, reż. Joseph
Ruben, wyk. Vince Vaughn, Anne Heche, Joaquin
Phoenix 3.00 Glee (13) - serial 3.45 Zagadkowa Jedynka 4.45 Zakończenie dnia
6.05 Zespół adwokacki (4) - serial 6.55 Telezakupy
7.30 Na dobre i na złe (324) - Operacja wzorcowa
- serial 8.30 Pytanie na śniadanie 10.40 Obok nas
- magazyn 11.05 Sztuka życia 11.35 Jeden z dziesięciu
(14) - teleturniej 12.05 Barwy szczęścia (670) - serial
12.40 The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno
- Dolny Śląsk 13.40 The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - Wielkopolska 14.40 Siedlisko (5) - serial 15.45 Panorama Kraj 16.20 Poziom 2.0 (63) - magazyn 17.20 XVII Festiwal Kabaretu Koszalin - Bitwa
na czary 2011 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram
18.55 Rozmowa kontrolowana z Sylwestrem Chęcińskim 20.05 Na dobre i na złe (464) - Nauczka - serial 21.10 Sami swoi - komedia, Polska, reż. Sylwester
Chęciński, wyk. Wacław Kowalski, Władysław Hańcza,
Zdzisław Karczewski, Ilona Kuśmierska 22.50 Alibi
na piątek - Dobry pasterz - film fabularny, Kanada,
reż. Lewin Webb, wyk. Christian Slater, Molly Parker,
Stephen Rea 0.25 Lokis. Rękopis profesora Wittembacha. - film fabularny, Polska, reż. Janusz Majewski, wyk. Józef Duriasz, Edmund Fetting, Małgorzata
Braunek, Zofia Mrozowska 2.05 Dwa oblicza śmierci
- film fabularny, Kanada, reż. Stefan Pleszczynski 3.30
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy (7) - Powołanie - serial 4.25 Zakończenie dnia
6.00 Nowy Dzień z Polsat News 7.10 TV Market
7.25 Przygody Animków 7.55 Scooby Doo 8.25
Gang Misia Yogi 8.55 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00
Malanowski i Partnerzy 11.30 Panoptikum Roberta
Ripleya 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się
żonami 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy
15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.30
Świat według Kiepskich 20.05 Legenda Zorro - film
przygodowy USA, 2005, reż. Martin Campbell, wyk.
Antonio Banderas, Brandon Wood, Catherine Zeta - Jones. - Minęło dziesięć lat, odkąd rozstaliśmy
się z Zorro. Jest rok 1851 - trwają przygotowania do
wejścia Kalifornii w skład USA jako 31. stanu. Don
Alejandro odkrywa intrygę chciwych biznesmenów
i polityków działających w tajnym stowarzyszeniu
Rycerzy Aragonii, mających zamiar storpedować
ten proces. Dziesięcioletni Joaquín nie podejrzewa,
że jego ojciec to idealizowany przez chłopca bohater - waleczny Zorro. 22.40 Kruk. Zbawienie - thriller
USA, 2000, reż. Bharat Nalluri, wyk. Kirsten Dunst,
Bill Mondy 0.55 Gojoe - film Japonia, 2000 3.00 Zagadkowa noc 4.00 Zza kamery 4.15 Tajemnice losu
8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Na Wspólnej - serial
11.35 Magda M. - serial 12.40 Bez śladu - serial
13.40 Sąd rodzinny - serial dokument 14.40 Detektywi - serial dokument 15.15 W - 11 Wydział Śledczy
- serial 15.55 Rozmowy w toku 16.55 Sędzia Anna
Maria Wesołowska - serial dokument 17.55 Prosto
w serce - serial 18.25 Detektywi - serial dokument
19.00 Fakty 19.30 Sport 19.50 Uwaga! 20.00 Rocky
Balboa - film obyczajowy, USA 2006, reż. Sylvester
Stallone, wyk. Sylvester Stallone, Burt Young. -Trzydzieści lat temu był człowiekiem bez przyszłości, wysługującym się drobnemu gangsterowi z południowej dzielnicy Filadelfii. Ślepy los dał mu szansę wyjścia
na ring z ówczesnym mistrzem Apollo Creedem. Miał
tylko utrzymać dystans. Tymczasem jego odwaga i
wytrwałość, zarówno w życiu, jak i na ringu, dała
nadzieję milionom. Teraz, kiedy sława przeminęła,
Rocky Balboa, niegdyś Włoski Ogier, spędza wieczory opowiadając o starych dziejach w swej restauracji
nazwanej „U Adrian” - na cześć zmarłej żony. Syn nie
chce spędzać z nim czasu, jest zbyt zajęty własnym
życiem. 22.10 Zaginiony w akcji II - film sensacyjny,
USA 1985, reż. Lance Hool, wyk. Chuck Norris 0.10
Kuba Wojewódzki 1.10 Uwaga! 1.25 Arkana magii
2.45 Rozmowy w toku 3.40 Nic straconego
6.00 Serwis Info 6.30 Serwis Info 7.00 Serwis
Info 7.30 Serwis Info 7.53 [email protected] 8.00
Serwis Info 8.03 Gość poranka 8.30 Serwis Info 9.00 Serwis Info 9.10 Gość poranka 9.30
Serwis Info 9.42 Serwis sportowy 10.00 Serwis
Info 10.10 Biznes - otwarcie dnia 10.30 Serwis
Info 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.30
Serwis Info 12.00 Serwis Info 12.20 Biznes 12.30
Serwis Info 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30
Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z
Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis
Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis
Info 20.10 Forum 21.05 Telekurier 21.30 Serwis
Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.16 Serwis Info - Gość - Raport Dnia 23.50 Sportowy Wieczór
0.12 Islamski Idol. Młode gwiazdy nauki - film
dok. 1.10 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Chorwacja - Polska 1.15 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Chorwacja - Polska 3.15 Telekurier 3.55 Eurosąsiedzi - magazyn 4.05 Zdrowie na talerzu
- magazyn 4.23 Forum 5.10 Era Wynalazków
- magazyn 5.20 Medycyna niekonwencjonalna
- Fakty i Mity - magazyn 5.35 Raport z Polski
TVP 2
8.25 Telezakupy 8.45 Paco, Nouky i Lola (23) - serial
8.55 Lippy and Messy - Go! Go! Go! - Dreamland - język angielski dla dzieci 9.00 Jedynkowe Przedszkole
(82) 9.30 Dlaczego? Po co? Jak? (26) 9.50 Badacze
natury (13) I stał się człowiek 10.15 Podróżnik - Wyspa wulkaniczna 10.40 Las bliżej nas 11.00 Leśnym
tropem 11.25 Pomysł na przemysł - magazyn 12.00
Wiadomości, Agrobiznes 12.30 Apetyt na EURO - pę
12.50 Natura w Jedynce - Tygrysy w ukrytej kamerze, cz. 2 - serial 13.55 Plebania (1795) 14.25 Klan
(2183) 15.00 Wiadomości 15.20 Pamiętny pierwszy
zjazd. Wolne media na start - film dok. 15.50 Operacja Życie - 25 - cykl dok. 16.20 Moda na sukces
(5545) 16.45 EUROexpress 17.00 Teleexpress 17.30
Plebania (1796) 18.00 Klan (2184) 18.35 Jaka to melodia? (2304) 19.05 Wieczorynka 19.30 Wiadomości,
Sport 20.05 Droga do EURO - kronika 20.25 Ostatni
prom - dramat, Polska, reż. Waldemar Krzystek, wyk.
Krzysztof Kolberger, Agnieszka Kowalska, Dorota
Segda, Ewa Wencel, Artur Barciś 22.00 Obława 23.10
Licencja na film - Powrót do domu, cz. 1 - serial 0.45
Londyńczycy II (14) - serial 1.35 3.05 Notacje - Zofia
Romaszewska. 13. grudnia - cykl dok. 3.15 Zagadkowa Jedynka 4.15 Zakończenie dnia
5.25 Dwie strony medalu (15) - serial 5.55 Zespół
adwokacki (1) - serial 6.50 Telezakupy 7.30 Na dobre i na złe (321) - Nadzieja - serial 8.30 Pytanie na
śniadanie 10.50 Obok nas - magazyn 11.25 Mój
dom. Muzyka - Jan Krenz - film dok. 11.55 Jeden
z dziesięciu (11) - teleturniej 12.35 Sąsiedzi (83) Nowi sąsiedzi, cz. 2 - serial 13.05 Barwy szczęścia
(667) - serial 13.40 Tak to leciało! - teleturniej 14.45
Dla niesłyszących - M jak miłość (872) - serial 15.45
Panorama Kraj 16.15 Poziom 2.0 (60) - magazyn
17.20 Jeden z dziesięciu (14) - teleturniej 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.50 Licencja na wychowanie (96) - To nie jest kraj dla ludzi samotnych
- serial 19.25 Polska bez fikcji - Ukryte taśmy stanu
wojennego 20.05 Barwy szczęścia (668) - serial
20.40 M jak miłość (873) - serial 21.30 Kulisy serialu 21.40 Kolęda nocka - 30 lat później - Widowisko
zw. z rocznicą 13. grudnia 23.55 Głęboka woda (2) „Powrót” - serial 0.55 Wiedźmin (12) Falwick - serial
1.55 Powrót do przyszłości 3 - film science fiction,
USA, reż. Robert Zemeckis, wyk. Christopher Lloyd,
Michael J. Fox 3.50 Polska bez fikcji - Ukryte taśmy
stanu wojennego 4.15 Zakończenie dnia
TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Polityka przy kawie
8.20 Telezakupy 8.45 Paco, Nouky i Lola (24) - serial 8.55 Lippy and Messy - Go! Go! Go! - Gardenland - język angielski dla dzieci 9.00 Budzik - Jak się
nie przeziębić 9.30 I kudłate i łaciate 9.50 Zdrowo z
Jedynką 10.30 Między mamami 11.00 Pytając o Boga - magazyn 11.25 Jaka to melodia? (2304) 12.00
Wiadomości, Agrobiznes 12.30 Magazyn Rolniczy
12.50 Natura w Jedynce - Tygrysy w ukrytej kamerze,
cz. 3 - serial 13.55 Plebania (1796) 14.25 Klan (2184)
15.00 Wiadomości 15.30 Sprawa dla reportera 16.20
Moda na sukces (5546) 16.45 EUROexpress 17.00
Teleexpress 17.25 Naprzeciw wiatrom - Roman
Paszke - Kronika 17.30 Plebania (1797) 18.05 Klan
(2185) 18.40 Jaka to melodia? (2305) 19.10 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.10 Biegi narciarskie - Kronika Pucharu Świata 20.30 Ratownicy (4)
- serial 21.25 Rezydencja (35, 36) - telenowela 22.35
Program publicystyczny 23.10 Pomysł na przemysł
- magazyn 23.35 Licencja na film - Zabójca - film
akcji, USA, reż. Philip G. Atwell, wyk. Jet Li, Jason Statham 1.20 Tulipan (4) - serial 2.15 Wezwanie - film
TVP, reż. Mirosław Dembiński, wyk. Andrzej Pieczyński, Jadwiga Jankowska - Cieślak, Joanna Sienkiewicz
3.25 Zagadkowa Jedynka 4.30 Zakończenie dnia
POLSAT
TVPInfo
nr 50
TVPInfo
TVPInfo
TVPInfo
www.zielonysztandar.com.pl
11 grudnia 2011 r.
Rozmaitości
| 19
Horoskop
Krzyżówka 50/2011
BARAN (21 III–20 IV)
Nastroje przedzimowe. Masz chętkę siedzieć nieruchomo
w ciepłym kątku. Niestety, rzeczywistość na to nie pozwala.
Wprawdzie sprawy zawodowe też uległy spowolnieniu, ale chaos w finansach może wymusić aktywność. Bez zgrzytów ułożą
się tylko sprawy urzędowe. Zdrowie jakoś, humor średni. Kasa wytrzyma.
BYK (21 IV–21 V)
Zastrzyk energii we wtorek da szansę wyjścia na prostą. Do tego
nieco lepsza kasa, więc i nastrój całkiem, całkiem. Otwierają się
powoli drzwi do nowej drogi zawodowej, ale nim to nastąpi,
czeka cię jeszcze spore zamieszanie. Nie do końca wiesz, czego szefowie chcą. Cierpliwości, sprawy ułożą się same od czwartku.
BLIŹNIĘTA (22 V–21 VI)
Chęci do intensywnych obowiązków tyle, co soli na czubku noża. Większość spraw wlecze się w żółwim tempie także z powodu gorszej formy. Jej poprawa w czwartek pozwoli
ci nadrobić część zaległości. W domu bez zmian, choć omota
cię ochota na szalone zakupy. Stój! Jeśli to zrobisz, kasa kompletnie padnie.
RAK (22 VI–22 VII)
Zdrowie już wyraźnie lepsze, co przydałoby się i twej kasie.
Ale póki co, marazm tam i pustka, chociaż na podstawowe
potrzeby wystarczy. Zajęć po pachy. Mimo ich nadmiaru dobry nastrój cię nie opuści aż po piątek, kiedy może go zepsuć
jakiś rozwścieczony dureń. Uważaj na urzędy; załatw zaległości płatnicze.
LEW (23 VII–22 VIII)
Jakby gorzej w sprawach zawodowych, bo mocno się tu spowolni, co jednak nie do końca jest zależne od ciebie. Mimo niesprzyjających wiatrów uporasz się nieźle z robotą. Przyjemna, chociaż drobna poprawa w kasie doda ci ochoty do pracy
i poprawi humor. Na twą aktywność czeka też rodzina. Zdrowie już lepsze.
POZIOMO:
2) kopanie ziemniaków na jesieni, 7) powab, czar, 8) gęsta tkanina podszewkowa, 9) klub towarzyski danego środowiska, 10) papiery urzędowe, 12) klub piłkarski z Madrytu, 15) jednostka pojemności elektrycznej, 16) ubezpiecza postój wojska, 17) gwałtowny ruch, 18) drzewo
z kotkami, 19) stolica Egiptu, 20) pomost łączący statek
z lądem, 25) starszy pasterz góralski, 27) obraza, zniewaga, 28) rodzaj przekazu pocztowego, 29) dochód, intrata, 30) krój pisma.
PIONOWO:
1) szczątki rozbitego okrętu, 2) dopływ Narwi, 3) zamknięta grupa społeczna, 4) zabytkowe miasto we Włoszech,
5) Dedalowy jedynak, 6) porcja, dawka, 10) najwyższy
urzędnik w starożytnych Atenach, 11) partia towaru
stanowiąca część większej całości, 13) państwo w państwie, 14) małe okienko w dachu, 15) lizus, pochlebca, 21) miara papieru, 22) broń ułańska, 23) dawna gra
w karty, 24) napój alkoholowy o przyjemnym zapachu,
25) podstawa kolumny, 26) najdłuższy dopływ Dunaju.
Cichowicz – Kielce
Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło rozwiązanie krzyżówki, które należy wpisać na kartce
pocztowej i przesłać do redakcji „ZS” w ciągu 10 dni od daty ukazania się gazety. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
Piotr Czerwiński, Międzynaród,
Wydawnictwo „Świat Książki”, Warszawa 2011 r.
Zupełnie nie wiem dlaczego Piotr
Czerwiński zajął się w swoich książkach ironicznym komentowaniem
świata. Czerwiński (ur. 1972 r.), jak
czytamy na obwolucie jego najnowszej literackiej produkcji pt. Międzynaród, mieszka w Irlandii, jest publicystą i dziennikarzem, wydaje
się więc, iż otrzymał staranne wykształcenie. Większość ludzi mających wyższe wykształcenie zdaje
sobie sprawę, iż pisarska groteska
czy złośliwa satyra, by osiągnąć swój
Zielony Sztandar tygodnik,
ukazuje się od 1931 r.
Adres redakcji: ul.Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa
Wydawca: Wydawnictwo Ludowe sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa,
tel. 22 620 75 56, fax. 22 620 75 57
Konto: Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie:
85 8769 0002 0680 0866 2000 0010
Adres do korespondencji: Redakcja „Zielonego Sztandaru”, ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa
e-mail: [email protected], [email protected]
www: www.zielonysztandar.com.pl
tel. : 22 620 74 49 (zastępca red. naczelnego), 22 620 75 54 (sekretarz redakcji),
22 620 75 56 (działy redakcyjne)
Redaguje zespół: Robert Matejuk (redaktor naczelny), Dorota Olech (z-ca red. naczelnego), Krystyna Zięba (sekretarz redakcji), Magdalena Foland (kierownik działu społecznego), Teresa Hurkała, Krystyna Kot (korekta)
cel, musi być krótka, zwięzła, posiadać błyskotliwą puentę i przede
wszystkim ma być atrakcyjnie napisana. Tymczasem ostatnia satyryczna twórczość Czerwińskiego jest
nudna, rozwlekła, liczy sobie niemal
czterysta stron, których pokonanie
wymaga nie lada cierpliwości i poświęcenia. Być może, gdyby książka
Międzynaród była o połowę krótsza,
jej satyryczna wymowa nabrałaby
barwy i swoistej celności.
(koss)
Współpracują: Józef Bezak, Eugeniusz Jabłoński, Jarosław Kossakowski, Barbara
Olak, Saturnin Sobol, Edmund Szot, Aleksander Zielonka, Kinga Pietruszka, Seweryn
Pieniążek, Marta Giermasińska
Kolportaż i prenumerata:
Janina Tomczyk, tel. 22 620 86 68, e-mail: [email protected]
Prenumeratę na 2011 r. prowadzą wszystkie placówki Poczty Polskiej i oddziały Ruch
Cena prenumeraty na 2011 r.: roczna 127,50 zł, kwartalna 35,10 zł
Dział Promocji i Marketingu:
dyrektor Dorota Olech, tel./fax. 22 620 74 49, e-mail: [email protected]
com.pl
Nadzór redakcyjny: Łukasz Krawcewicz
Projekt graficzny: Michał Pawelec
DTP: Graffi, www.graffi.pl, e-mail: graffi@graffi.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów nieopublikowanych nie
zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i adiustacji tekstów.
PANNA (23 VIII–22 IX)
Tydzień nader korzystny dla nowych planów zawodowych
oraz zaniedbanych ostatnio spraw rodzinnych. Pojawi się też
okazja lepszego zarobku, co nie tylko poprawi samopoczucie,
ale i wkrótce uzupełni braki w kasie. Środa–piątek niosą rozmowy związane z pracą; będą ważne dla przyszłości. Zdrowie bez strachu.
WAGA (23 IX–20 X)
Od poniedziałku do czwartku seria spotkań z… przeszkodami.
Terminowość zajęć wymusi bardzo szybkie podejmowanie decyzji. Niestety, niczego nie da się przełożyć na zaś. Na szczęście nie braknie ci energii i sił. A od środy, kiedy zaświta nadzieja na poprawę w kasie, poprawi się również humor. Zdrowie dobrze!
SKORPION (21 X–21 XI)
Czeka cię nawał roboty – od świtu po noc. Zaniedbasz przez
to sprawy domowe, rodzinne, osobiste. Cóż, musisz teraz łapać każdą okazję; o pracę coraz trudniej. Nawet gdy bliscy
będą stroić fochy, że nie masz dla nich czasu, nie poddawaj
się. Od czwartku lżej. Odetchniesz, poprawi się humor i zdrowie. Kasa jakoś.
STRZELEC (22 XI–21 XII)
Nie każdemu w smak to, co robisz i mówisz, więc mogą pojawić się konflikty z bliskim otoczeniem. Mimo to, u kresu tygodnia doprowadzisz swoje plany do końca, bo niemal wszystko pójdzie własnym torem, bez większych przeszkód formalnych. Samopoczucie niezłe, na zdrowie nie ma co narzekać. Kasa też lepsza!
KOZIOROŻEC (22 XII–19 I)
W połowie tygodnia pewne widoki na poprawę materialną.
I pora na to, bo z kasą cienko. Natłok zajęć już od poniedziałku, ale – mimo pewnych trudności ze strony urzędów – jakoś
im sprostasz. Załatw wszystko bez ociągania, bo akurat sprzyja ci tak czas, jak i ludzie. Zdrowie trzyma się nieźle, humor wręcz idealny.
WODNIK (20 I–18 II)
Uf, możesz odetchnąć. Najtrudniejsze już za tobą; poplątane
sprawy wyjaśnią się w środę–czwartek. Ale i tak musisz sumiennie harować do soboty. Wszystko, co się zwie codziennością, pójdzie bezproblemowo. U kresu tygodnia konieczność
nawiązania ściślejszych kontaktów rodzinnych. Zdrowie i kasa bez zmian.
RYBY (19 II–20 III)
Od wtorku mogą ci niespodzianie dojść nowe obowiązki, więc
gotuj się na karuzelę zajęć. Dni korzystne na kończenie ważnych
spraw zawodowych. Nieco czasu wyrwą ci problemy bliskiej
osoby; bez ciebie się tu nie obędzie – musisz działać. Nie szalej z zakupami, bo w kasie póki co anemia. Zdrowie trzyma się nad podziw.
20
|
Zimowy ogród
www.zielonysztandar.com.pl
nr 50
Grudzień w ogrodzie
Mimo rozpoczynającej się wkrótce zimy warto zajrzeć do ogrodu, bo nawet w tym miesiącu
jest w nim co podziwiać. Pięknie wyglądają czerwone pędy
dereni, owoce dzikich i pnących
róż, ostrokrzewu i berberysów.
Grudzień jest najciemniejszym
miesiącem w całym roku, słońce świeci tylko 8 godzin na dobę
i jeśli śnieg nie spadnie, to jest
ogólnie dość ponuro.
J
est to pora spoczynku dla
roślin i odpoczynku dla
ogrodnika, ale nie należy
ulegać złudzeniu, że ogród
zapadł w sen zimowy. Zimą ogród
nie śpi, ale tylko drzemie i nie można go zostawić samemu sobie. Niebezpieczeństwa czyhające na hodowlane rośliny to przemarzanie. W pogodny, słoneczny dzień
i mroźną noc może dojść do oparzeń słonecznych oraz pęknięcia
kory. W śnieżne zimy, na skutek
zbyt obfitych opadów śniegu może
dojść do połamania gałęzi drzew
i krzewów.
NIEZBĘDNE PRACE
Przede wszystkim należy zadbać
o zabezpieczenie roślin przed zimnem i wiatrem. Najodpowiedniejsza pora na te prace to koniec jesieni i początek zimy.
Zabezpieczenie roślin przed mrozem: Konieczne jest w naszym klimacie zabezpieczenie na okres zimy
delikatniejszych roślin. Jeżeli wcześniej nie zadbaliśmy o ochronę roślin
przed mrozem, to można to jeszcze
zrobić w grudniu.
Wykonujemy kopczyki z ziemi
wokół pni drzew oraz wokoło krzewów. Wyższe rośliny otulamy matami z tektury lub słomy (nigdy folią!)
lub kołderkami z białej agrowłókniny. Tkaninę można kupić w marketach ogólnobudowlanych i sklepach
ogrodniczych.
Uwaga! Do otulania roślin służy tkanina biała, która przepuszcza
światło i wilgoć, natomiast czarna
służy do tego, aby zapobiegać rozwojowi chwastów.
Zabezpieczmy również rośliny
w pojemnikach. Możemy zabrać je
do domu, a niektóre, bardziej wytrzymałe, po zabezpieczeniu zostawić w ogrodzie. Pojemnik takiej rośliny osłaniamy szczelnie styropianem i trocinami lub możemy roślinę wraz pojemnikiem zakopcować
w ogrodzie.
Krzewy iglaste o pokroju kolumnowym zabezpieczamy przed deformacją i rozłamywaniem pod ciężarem zalegającego na nich śniegu.
Obwiązujemy je sznurkiem lub owijamy elastyczną siatką. Krzewy iglaste
wrażliwe na mrozy owijamy agrowłókniną, grubym papierem lub chochołem ze słomy.
Odśnieżanie, strzepywanie nadmiaru śniegu z gałęzi: Co prawda zaśnieżone gałęzie sosny lub innego iglaka wyglądają pięknie, ale
zbytnie obciążenie może doprowadzić do uszkodzeń, a nawet złamań.
W czasie odwilży warto sprawdzić
i poprawić ochronę roślin oraz stan
ogrodzenia, by nie dochodziło do wizyt zwierząt, które uszkadzają korę
drzew, obgryzając ją.
Zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe: Jeśli spadnie śnieg, to najlepiej tak go odgarniać, aby więcej
było go pod krzewami i drzewami
oraz w miejscach, gdzie zimują byliny.
Gdy opady śniegu są mocne, a śnieg
mokry i ciężki, to najlepiej strząsać go
z gałęzi, aby się nie połamały.
Odgarniamy śnieg ze ścieżek
i udeptujemy go wokoło drzewek
owocowych.
Sprawdzamy zabezpieczenia –
szczególnie pni drzew przed zającami, które lubią zimą obgryzać korę,
uszkadzając ją. Jeżeli ogród jest w bliskim sąsiedztwie lasu, możemy wyłożyć siano i marchew dla zajęcy i saren.
Przeglądamy przechowywane owoce, warzywa, bulwy i cebule kwiatowe. Wszystkie z oznakami
chorób czy szkodników usuwamy i zabezpieczmy przed dalszym psuciem.
W cieplejsze dni można rozrzucić
kompost na grządkach i pozgrabiać
resztki opadłych liści.
Pod koniec grudnia rozpoczyna
się bielenie drzew owocowych. Zabieg ten ma na celu zapobieżenie
pękaniu kory pod wpływem niskiej
temperatury.
Trawnik: Po opadach śniegu unikamy chodzenia po trawniku, gdyż
pod udeptanym i zmrożonym śniegiem tworzą się brunatne plamy. Jeżeli na powierzchni trawnika wytworzy się skorupa lodowo-śniegowa
sprzyjająca rozwojowi pleśni, trzeba lód delikatnie pokruszyć.
Jeśli natomiast planujemy na wiosnę założenie nowego trawnika,
a ziemia jeszcze nie zmarzła, war-
to ją przekopać i pozostawić w tzw.
ostrej skibie (to znaczy po przekopaniu nie zgrabiać i nie wyrównywać).
Pod wpływem mrozu grunt pokruszy się i stanie bardziej przepuszczalny dla wody, a przy okazji wyginie część chwastów. Dzięki temu będzie łatwiej założyć trawnik wiosną.
Cięcia drzew i krzewów: W czasie
odwilży można wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew oraz podciąć dzikie
odrosty drzew owocowych: jabłoni,
grusz i śliw.
Ci, którzy nie lubią bezczynności,
mogą zająć się planowaniem prac
w przyszłym sezonie (zajęcie dla maniaków ogrodnictwa). Można również zamontować karmniki dla ptaków i dokarmiać je w trudnych zimowych miesiącach – co jest bardzo pouczającym zajęciem, jeśli posiada się
małoletnie pociechy.
11
grudnia 2011 r.
www.zielonysztandar.com.pl
Reklama
3ROVNLHSUHPLHU\
œZLDWRZ\FKPDUHN
16-19.02.2012, Poznań
WWW.POLAGRA-PREMIERY.PL
| 21
22
|
Zdrowie
www.zielonysztandar.com.pl
Gdy bolą kolana
Nie tylko osoby otyłe uskarżają
się na bóle kolan, co jest związane z ich nadmiernym obciążeniem. Po latach noszenia zbyt
wielu kilogramów, kolana w końcu nie wytrzymują tego ciężaru.
Jednak coraz częściej dolegliwości te dotykają też ludzi całkiem szczupłych.
Ż
yjemy dłużej i choroby zwyrodnieniowe stawów kolanowych
występują częściej. Zwłaszcza że
za mało czasu poświęcamy na aktywność fizyczną. Słabną więc mięśnie, zmniejsza się ruchomość stawów. To sprawia, że kolana są bardziej podatne na urazy. Inną przyczyną ich bólu mogą być:
– uszkodzenie łękotek, wiązadeł
wewnątrzstawowych i okołostawowych, chrząstki stawowej i złamania
wewnątrzstawowe,
– zapalenia błony maziowej i kaletek okołostawowych,
– przewlekłe przeciążenia ścięgien i wiązadeł.
Ból jest także jednym z ważnych
objawów choroby zwyrodnieniowej, schorzeń reumatycznych, jałowej martwicy guzowatości piszczeli, infekcji i nowotworów. Utrzymu-
jący się dłużej ból powinien skłonić
nas do wizyty u ortopedy. Jak zwykle ważna jest profilaktyka. Kondycję stawów kolan poprawią ćwiczenia rozciągające i wzmacniające. Wystarczy poświęcić na nie 10 minut
dziennie. Korzystnie na nie wpływa każdy ruch, a więc spacery, jazda na rowerze, pływanie.
Maszeruj dla zdrowia
W krajach skandynawskich tysiące ludzi regularnie spaceruje z kijkami. U nas takich osób
spotyka się coraz więcej. Kijki nordic walking zostały skonstruowane przez fińskich lekarzy sportowych.
S
ą one zbudowane z włókna węglowego, mają wiązania na nadgarstki i wymienne końcówki, dostosowane do chodzenia po asfalcie lub po miękkiej powierzchni. Kijki muszą być dobrane
do wzrostu. Ich zaletą jest to, że
podczas marszu zmuszają do uruchomienia rąk i barków. Ważne
jest, że odciążają stawy kolanowe i kręgosłup, a wzmacniają ruch
w obrębie miednicy. Nordic walking poprawia kondycję całego organizmu, zwiększa jego wydolność.
Lepiej pracują płuca i serce. Tętno
wzrasta o 10–15 uderzeń na minutę, co zwiększa przepływ krwi. Organizm jest więc lepiej dotleniony. Ponadto z cholesterolu oczyszczane są naczynia krwionośne. Nie
bez znaczenia jest to, że przyspieszeniu ulega przemiana materii.
Podczas godzinnego marszu z kijkami traci się około 400 kcal, gdy
w trakcie zwykłego marszu o ponad 100 kcal mniej. Nauka techniki nordic walking jest bardzo łatwa. Nie wolno wbijać kijków mocno w grunt, podczas marszu muszą
być ukośnie skierowane w dół. Już
po kilku dniach chodzenie z kijkami stanie się czystą przyjemnością.
Warto wiedzieć
– Chrom bierze udział w przemianie węglowodanów, białek
i tłuszczów. Ten mikroelement
zmniejsza ryzyko zawału serca, obniża stężenie cholesterolu we krwi,
wspomaga odchudzanie. Ponadto
opóźnia procesy starzenia się organizmu, dodaje też energii. O niedoborze chromu świadczą bóle głowy, niepokój, zmęczenie, drażliwość,
drętwienie i mrowienie palców. Najlepszym źródłem tego pierwiastka
są drożdże piwne, zarodki pszenicy,
mięso, ostrygi. Jest on obecny też
w pełnoziarnistym chlebie, serze,
jajkach, ziemniakach, grzybach, suszonych śliwkach, orzechach, sałacie, jabłkach, zielony groszku.
– Ananasy nie zawierają zbyt
dużo składników odżywczych, ale
mają bromelinę, która ułatwia odchudzanie. Przyspiesza też regenerację skóry, która po ananasowej kuracji staje się gładsza i bardziej sprężysta. Po te owoce warto sięgać w trakcie antybiotykowej
P
rzypuszcza się, że może przyczyną jest jakaś wdychana substancja, która powoduje gwałtowną mobilizację układu immunologicznego. W wyniku tego procesu
dochodzi do odkładania się w płucach komórek limfocytów lub makrofagów. W efekcie w płucach
tworzą się ziarniaki. W odróżnieniu od zmian gruźliczych nie ulegają one martwicy. Guzowate zmiany
mogą występować w innych miejscach: na skórze, nerkach, wątrobie czy kościach. Chory odczuwa
różne dolegliwości. Czuje się zmęczony, pojawia się gorączka, kaszel. Powiększają się węzły chłonne. Mogą boleć stawy, gdyż rozwija się w nich stan zapalny. Postać
płucna sarkoidozy jest najłagodniejszą formą schorzenia. Nie wymaga leczenia. Podaje się sterydy
lub leki hamujące aktywność układu odpornościowego czy preparaty łagodzące proces zapalny.
Gorzej, gdy sarkoidoza dotknie
kuracji. Mają one bowiem właściwości wzmacniające działanie antybiotyków i jednocześnie osłaniają organizm przed ich negatywnymi skutkami.
– Mięta jest powszechnie stosowana w ziołolecznictwie. Główną substancją czynną tej rośliny jest
olejek eteryczny, który w 60 proc.
składa się z mentolu. Oprócz niego
znajdują się w niej różne barwniki,
garbniki i substancje gorzkie. Składniki te leczą i łagodzą wiele chorób.
Dlatego herbatki z mięty polecane są przy bólach żołądka, niedomaganiach wątroby, zaburzeniach
funkcji trzustki, kamieniach żółciowych czy zapaleniu błony śluzowej
jamy ustnej. Napary z mięty przynoszą też ulgę przy bólach reumatycznych i dolegliwościach związanych z menopauzą.
– Skurcze w ciąży mogą pojawiać
się w jej ostatnich miesiącach. Wywołać je może zastój krwi w żyłach
kończyn dolnych (powiększająca się
macica uciska duże naczynia miednicy), niedobór wapnia lub zbyt wysoki poziom fosforu w organizmie.
Bóle łydek najczęściej pojawiają się
w nocy, utrudniając odpoczynek.
Do lekarza należy bezzwłocznie się
zgłosić, gdy ból trwa długo. Świadczyć to może o rozwijającej się zakrzepicy żylnej kończyn. Kurczom
zapobiega dieta bogata w witaminy i mikroelementy. Należy też unikać nadmiernego obciążania nóg.
– Poważnym powikłaniem cukrzycy jest tzw. stopa cukrzycowa.
Choroba czyni ją podatną na urazy.
Nawet niewielkie skaleczenie może
wywołać trudno gojącą się ranę.
Dzieje się tak z powodu gorszego
jej ukrwienia i uszkodzenia w niej
nerwów. Wcale nie tak rzadko stopa cukrzycowa kończy się amputacją. Dlatego osoby chore na cukrzycę muszą szczególnie dbać o swoje
stopy. Nie wolno ich moczyć dłużej
niż 5 minut i bardzo należy je delikatnie osuszać.
Grypa żołądkowa
Wywołuje ją bardzo zjadliwy
wirus, zidentyfikowany dopiero pod koniec lat 60. Dolegliwości pojawiają się zaraz po
zakażeniu, ponieważ norowirusy namnażają się wręcz błyskawicznie.
W
ystarczy zaledwie kilka godzin, by choroba w pełni się
rozwinęła. Oprócz typowych dla
zwykłej grypy objawów (bóle głowy, kości, stawów, gorączka) daje
też ostre zakażenie żołądkowo-jelitowe. Występują mdłości, wymioty, biegunka. Zwykle po trzech
dniach wszystko wraca do normalności. Jednak, gdy wymioty
i biegunka są bardzo intensywne,
może dojść do odwodnienia organizmu. Bywa, że konieczny jest pobyt w szpitalu i podanie kroplówki.
Norowirusem bardzo łatwo się zarazić. Ma on mocną ścianę komórkową, co chroni go przed zniszczeniem. Dlatego wystarczy dotknąć
zainfekowanych przedmiotów codziennego użytku, poręczy w auto-
Tajemnicza sarkoidoza
Doktor House, diagnozujący
trudne przypadki, często bierze
pod uwagę sarokoidozę. Chorobę, która choć została wykryta
już ponad 100 lat temu, nadal
jest mało poznana. Nie wiadomo, co ją wywołuje.
nr 50
gałki oczne. Nieleczona może skończyć się ślepotą. Dochodzi bowiem
do nieodwracalnych zmian zapalnych tęczówki, siatkówki i błony naczyniówkowej. Dość często choroba
atakuje skórę. Pojawiają się wówczas czerwonosine guzy, zwykle
na udach, podudziach i ramionach.
W naczyniowej postaci typowe są
brunatne plamy na nosie, twarzy,
uszach i rękach. Guzy na nerkach
prowadzą do ich zwłóknienia i niewydolności. Sarokoidoza może zaatakować też układ nerwowy, wątrobę, kości lub serce. W przypadku
wątroby nie dochodzi do jej uszkodzenia. Inaczej jest z sercem. Guzy
mogą poważnie zakłócić jego pracę.
busie, czy wypić sok z jednej butelki, by zarazić się wirusem.
Najczęściej atakuje on późną jesienią i zimą, gdy niskie temperatury
osłabiają nasz układ odpornościowy.
Nie jest na tyle mocny, by zniszczyć
wirusa. Jedna chora osoba może zarażać inne osoby w swoim otoczeniu. Przy grypie żołądkowej najważniejsze jest niedopuszczenie do odwodnienia organizmu. Należy więc
stale uzupełniać ilość płynów. Naj-
lepiej pić niegazowaną wodę, herbatkę z rumianku i zwykłą, ale słabą
i bez cukru. Pić trzeba często i małymi łykami, by nie podrażniać żołądka. Nie wolno pić soków owocowych, mocnej kawy i herbaty, napojów gazowanych. Niewskazane jest
przyjmowanie preparatów przeciwbiegunkowych i węgla. Można jeść
marchwiankę. Dopiero po ustąpieniu wymiotów i biegunki można jeść,
zaczynając od lekkostrawny
11 grudnia 2011 r.
www.zielonysztandar.com.pl
Prawo
| 23
Czynny żal usprawiedliwieniem podatnika
W życiu każdego człowieka natłok bieżących spraw może doprowadzić do sytuacji, w której zapomni on o wywiązaniu się z ciążących zobowiązań. Niewywiązanie się
w terminie z obowiązku złożenia zeznania rocznego czy innej deklaracji lub informacji podatkowej grozi odpowiedzialnością karną. Istnieje jednak sposób na uwolnienie się od tego ryzyka za pośrednictwem czynnego żalu.
Niezapłacenie należnego podatku przez podatnika lub płatnika w terminie, na gruncie
prawa karnego skarbowego, może zostać potraktowane jako czyn zagrożony karą grzywny.
Tego typu sankcja jest możliwa tylko wtedy, gdy niewywiązywanie się z wpłacenia danej należności przez podatnika, posiada charakter uporczywy, a więc nosi znamiona sytuacji kilkakrotnej, bądź też długotrwałej, niekoniecznie powtarzającej się, a więc i jednorazowej,
charakteryzującej się dłuższym opóźnieniem. Natomiast płatnik ponosi odpowiedzialność
za pobrany, a niewpłacony w terminie podatek, przy czym znamię uporczywości nie ma tutaj większego znaczenia.
Czynny żal jest bezskuteczny, jeżeli został złożony:
• w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
• po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw
do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Nie może też powołać się na czynny żal sprawca, który:
• kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
• wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego
czynu zabronionego;
• zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że czynny żal złożyli wszyscy członkowie grupy lub związku;
• nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
Leasing konsumencki atrakcyjną
alternatywą dla kredytu
Możliwość korzystania z leasingu konsumenckiego wprowadziła przygotowana przez
Ministerstwo Gospodarki ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Bez wątpienia, pomysł autorstwa Waldemara Pawlaka,
prezesa PSL, dokonał przełomu w dziedzinie polskiego leasingu.
1 lipca 2011 r. zniknęły bariery podatkowe utrudniające osobom fizycznym korzystanie z leasingu. Obowiązujące wcześniej
przepisy, stworzone były tylko
dla przedsiębiorców, którzy mogli zaliczać odpisy amortyzacyjne
do kosztów uzyskania przychodów. Korzystną zmianę prawa
wprowadziła ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
W ramach leasingu konsumenckiego istnieją pewne ograniczenia, ponieważ nie zostanie
on udzielony osobom bezrobotnym lub będącym w trakcie wypowiedzenia stosunku pracy, chyba że jest to związane z przejściem na emeryturę czy rentę. Zdolność leasingową wyklucza także przebywanie na urlopie
wychowawczym i praca w zakładzie, który jest bankrutem – znajduje się w stanie likwidacji
lub upadłości. Leasingu nie dostanie także osoba, która przebywa na bezpłatnym urlopie lub
ma zajęte dochody, np. przez komornika.
Umowa na leasing samochodu podpisywana jest zawsze tylko z jedną osobą, tak więc nie
ma możliwości leasingowania samochodu np. przez małżeństwo. Oczywiście istnieje możliwość poręczenia umowy przez współmałżonka – wówczas dochody małżonków są sumowane. Jest to korzystna sytuacja w momencie, gdy dochody jednej osoby nie są wystarczające.
Leasing konsumencki będzie z pewnością coraz bardziej popularny, jako łatwiejsza forma
pozyskania finansowania, niż kredyt. Zamiast zadłużać się na zakup nowego samochodu, można go wyleasingować, a po trzech latach zamienić na nowy model bez dodatkowych kosztów.
Dzięki uproszczonym procedurom, mniejszej liczbie wymaganych dokumentów i formalności,
zawarcie umowy leasingowej trwa o wiele krócej niż w przypadku otrzymania kredytu bankowego. Ponadto, umowę taką można zakończyć w dowolnym momencie.
Leasing konsumencki wpłynie na wzrost popytu na różne artykuły, m.in.: RTV, AGD, sprzęt
komputerowy i przede wszystkim na samochody osobowe. Przyczyni się to do zwiększenia
wpływów do budżetu oraz pomoże odmłodzić park samochodowy wykorzystywany w Polsce.
źródło: www.mg.gov.pl
Słowniczek prawny
o Leasing konsumencki – alternatywa w stosunku do kredytu samochodowego przeznaczona dla klientów indywidualnych
Pomimo faktu, iż występuje ekwiwalentność obowiązku naruszonego przez podatnika
i płatnika, to trzeba zauważyć, iż sytuacja podatnika prezentuje się o wiele lepiej w konfrontacji ze stanowiskiem płatnika.
Zdaniem prawników, jednym ze sposobów uniknięcia odpowiedzialności karnej sądowej
jest zastosowanie instytucji czynnego żalu, która stanowi zawiadomienie uprawnionego organu (urząd skarbowy), o popełnionym czynie zabronionym. Przywilej dla podatników w postaci tzw. czynnego żalu wprowadził art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Dzięki niemu możesz się uwolnić od ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej, ale tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiścisz w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.
Pamiętaj, że czynny żal może też dotyczyć czynów zabronionych, które nie polegają na uszczupleniu należnego podatku.
Zawiadomienie powinno zostać złożone na piśmie, ponieważ ustny przekaz do protokołu,
składany podczas wizyty w urzędzie skarbowym, w którym przed urzędnikiem przyznasz się
do zaniedbania, nie będzie traktowany jako czynny żal. Konsekwencją niezachowania formy
pisemnej może być wymierzenie kary grzywny, nawet jeśli po rozmowie z przednikiem złożysz
zeznanie na piśmie.
Słowniczek prawny
Podatnik – zgodnie z polskim prawem jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych
obowiązkowi podatkowemuPłatnik – podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego Czynny żal – forma zawiadomienia organu podatkowego przez podatnika o popełnionych czynach, które mogą podlegać karze.
Czy przebywanie na portalach społecznościowych w godzinach
pracy może skutkować zwolnieniem? Sprawdź!
Portale społecznościowe cieszą się coraz większą popularnością. W sieci znaleźć
można ich naprawdę wiele, co świadczy o tym, iż Internet jest nie tylko źródłem
informacji, ale także nowoczesnym wszechświatem, który umożliwia szybszą komunikację interpersonalną w każdym miejscu i o każdej porze. Ale czy w czasie pracy możemy bezkarnie korzystać z udogodnień portali społecznościowych?
Sporadyczne przeglądanie stron internetowych, w tym różnych portali społecznościowych dokonywane w miejscu pracy
nie powinno nieść ze sobą żadnych ujemnych konsekwencji, nawet w przypadku,
kiedy nie leży to w naszym zakresie kompetencji. Co innego może się zdarzyć w sytuacji, gdy dokonamy tego w czasie naszej
pracy, rażąco zaniedbując powinności, które do nas należą.
W tym przypadku pracodawca może uznać, że naruszyliśmy dyscyplinę pracy, poprzez niesumienne i niestaranne wykonywanie obowiązków. Wypowiedzenie umowy na pewno będzie
uzasadnione, jeżeli pracownik notorycznie i długotrwale korzystał z Internetu w celach prywatnych, zamiast wykonywać powierzone mu zadania. Co najgorsze, nasza niesumienność
może skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Taka sytuacja będzie mogła mieć zastosowanie wówczas, gdy szef wcześniej pouczał w tej kwestii pracownika.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia netto
Już po Nowym Roku zmieni się płaca minimalna. Wzrośnie ona o 8,2% w stosunku do kwoty, która obowiązuje obecnie. Niestety, zmiany, które mają nastąpić, nie
powodują, że o tyle samo wzrośnie w rzeczywistości nasza wypłata.
Minimalne wynagrodzenie za pracę
wzrośnie od stycznia 2012 roku z kwoty
1386 zł do 1500 zł brutto. Kwota wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu składek społecznych, zdrowotnych i zaliczek
na podatek dochodowy, wyniesie 1111,86
zł – mając na uwadze standardowe koszty uzyskania przychodu. W związku z tym
najniższa krajowa realnie pójdzie w górę
o 79,52 zł.
W związku z tymi zmianami, pracodawcy nie muszą obowiązkowo podnosić pensji zasadniczych, jeżeli pracownik otrzymuje premie czy inne dodatki. W sytuacji gdy wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 1400 zł brutto, a co miesiąc otrzymuje on premię w wysokości 100 zł, to pracodawca nie ma obowiązku podnoszenia zasadniczego wynagrodzenia
do kwoty 1500 zł.
źródło: Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.
2002 nr 200 poz. 1679)
24
|
Reklama www.zielonysztandar.com.pl
nr 50

Podobne dokumenty