Kronika naszej działalności w TPSS - Szkolny Klub TTPS

Komentarze

Transkrypt

Kronika naszej działalności w TPSS - Szkolny Klub TTPS
PRACA KONKURSOWA
NA XXI EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WIEDZY O STANISŁAWIE STASZICU I JEGO EPOCE
Zgłoszona do udziału
w XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego
Epoce, organizowanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół
Staszicowskich w czerwcu 2014 r. w Gąbinie
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul. Staszica 4
STĄPORKÓW 2014 r.
TREŚĆ OPRACOWANIA
Wstęp
Inicjatywa współpracy szkół staszicowskich
Przedstawiciele szkoły wspierający Szkolny Klub TPSS
Udział przedstawicieli szkoły w dorocznych sympozjach
i konkursach organizowanych przez TPSS
Nasi zwycięzcy i laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce
Koncepcje pracy wychowawczej szkoły z wykorzystaniem postaci
Patrona
Kształcenie dorosłych w Zaocznym Technikum Odlewniczym TPSS
z siedzibą w naszej szkole
Prace dyplomowe i egzaminacyjne o tematyce staszicowskiej
zrealizowane przez uczniów naszej szkoły
Wymiana turystyczna ze szkołami klubowymi
Wnioski
Wykaz dokumentów źródłowych
,, A gdy kocham Polskę , gdy zapomnieć nie mogę,
że rodziłem się Polakiem, jakby ten kraj uratować
myślę ustawicznie. Są nieskończone sposoby.
Odłóżmy tylko upór chwyćmy się rozumu.”
Wstęp
Historia Polski jest pełna postaci wielkich, godnych najwyższego szacunku,
mogących być wzorem dla kolejnych pokoleń Polaków. Stanisław Staszic jest jedną
z nich, a jednak wyjątkową i niepowtarzalną. Był postacią nie pozbawioną słabości i
wad, jednak mogącą stanowić wzór w kształtowaniu patriotycznych i pro
społecznych postaw młodzieży.
Stanisław Staszic to jednak przede wszystkim człowiek czynu, starający się
nadać swym postulatom i zamierzeniom konkretny, praktyczny sens w każdym
działaniu jakiego się podejmował. Rozległość zainteresowań i liczba piastowanych
stanowisk zdumiewała współczesnych. Pracę uważał za źródło wszelkiego
dobrobytu i swoim całym życiem potwierdzał wierność tej idei. Nie był
gabinetowym myślicielem i twórcą, lecz człowiekiem znającym dokładnie
rzeczywistość, w całej jej złożoności.
Stanisław Staszic to przede wszystkim człowiek żyjący dla innych ludzi.
Działając w myśl hasła „Być narodowi użytecznym” odegrał za życia ważną rolę
w rozwoju przemysłu, zwłaszcza Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
Kielecczyzna winna jest Stanisławowi Staszicowi wieczną pamięć jako o tym
Polaku, który w istotny sposób zaważył na rozwoju gospodarczym tej ziemi. Na
przełomie XVIII i XIX wieku przeprowadził on bowiem dokładne rozpoznanie
zasobów naturalnych oraz możliwości produkcyjnych na terenach Zagłębia
Staropolskiego. Wyniki tego rozpoznania były tak zachęcające, że zdecydował
ulokować tam
centrum polskiego górnictwa i hutnictwa.
Jego zasługi nie poszły jednak w zapomnienie, po jego śmierci w 1826 roku
wielu działaczy lokalnych obszarów Wyżyny Kieleckiej wzorowało na nim swoje
poczynania, a dla wielu stał się mentorem do dalszego działania. Dla nas także.
Formalny związek Naszej Szkoły ze Stanisławem Staszicem rozpoczyna się
od 1977 r. tj. od chwili nadania szkole jego imienia.
Wybór Stanisława Staszica na patrona szkoły nie był łatwy ani przypadkowy.
Dlaczego Staszic?
- bo jego przesłanie „...być narodowi użytecznym” wyznacza misję szkoły
a jego imię jej tożsamość,
- bo jego wyjątkowość i niepowtarzalność może stanowić wzór
w kształtowaniu przedsiębiorczych, prospołecznych i patriotycznych postaw
młodzieży,
- bo jesteśmy mu winni wdzięczność za jego zasługi dla rozwoju Kielecczyzny
(także Stąporkowa).
W historii miasta szkoła zajmuje stałe miejsce od 1 września 1947 roku. Tego
dnia powołano do życia Szkołę Przemysłową Zakładów Odlewniczych w
Wołowie. Rozwój szkoły inspirowany potrzebami miasta i regionu spowodował
utworzenie w 1977 r Zespołu Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa Niekłań, która
otrzymała imię Stanisława Staszica.
W 1990 roku ówczesny Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w
Stąporkowie stał się członkiem Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich
oraz Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich, które szczycą się tym
imieniem. Szkoła od początku istnienia towarzystwa czynnie uczestniczy w
upowszechnianiu dorobku życia Stanisława Staszica, ze wskazaniem na trwałość
jego wielu myśli, szczególnie w sferze wychowawczej uwzględniając
problematykę uspołecznienia szkoły, wychowania patriotycznego młodzieży oraz
wychowania do demokracji, samorządności i gospodarności.
Szkoła prowadzi następujące formy pracy wychowawczej z patronem
i wokół patrona:
- zajęcia o tematyce staszicowskiej (w ramach godzin do dyspozycji
wychowawcy),
- konkursy wiedzy o patronie (w klasach pierwszych),
- prace dyplomowe o charakterze „staszicowskim”,
- imprezy okolicznościowe i uroczystości rocznicowe (Dzień Patrona),
- „staszicowski” wystrój szkoły (Kącik Patrona),
- działalność nauczycieli i uczniów w Towarzystwie Przyjaciół Szkół
Staszicowskich,
- międzyszkolna wymiana materiałów metodycznych i repertuarowych służących
pracy wychowawczej,
- eliminacje szkolne i udział w eliminacjach krajowych Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce,
- wymiana turystyczna z zaprzyjaźnionymi szkołami (członkami Ogólnopolskiego
Klubu Szkół Staszicowskich).
Uroczystość nadania szkole imienia.
Dyrektor Szkoły Bronisław Bury wita gości
Z okazji przyjęcia Stanisława Staszica za patrona szkoły były liczne
życzenia także od przedszkolaków
Kopia aktu nadania szkole imienia STANISŁAWA STASZICA
Scenka z rocznicowego programu artystycznego. W roli Staszica uczeń Mariusz Migałka
Prezentacja wykonawców programu artystycznego poświęconego dokonaniom Staszica
Szkolna ekspozycja staszicowskich pamiątek
Element wystroju szkoły poświęcony pamięci patrona
Udział naszych uczniów w finałach krajowych kolejnych edycji Konkursu
Wiedzyo Stanisławie Staszicu i Jego Epoce to prestiżowe zadanie szkoły
Jedno ze spotkań autorskich prof. dr hab. Stanisława Kaczora –
członka honorowego TPSS z uczniami Naszej Szkoły
Ważnym elementem realizacji idei staszicowskich było odsłonięcie pomnika
Stanisława Staszica na placu przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stąporkowie, z okazji obchodów jubileuszowych 60-lecia Szkoły Jest on
wyrazem hołdu oddanego tej wybitnej postaci, która od trzydziestu lat jest patronem
naszej szkoły. Inicjatorami powstania monumentu byli Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Szkół Staszicowskich, Pan Bronisława Bury oraz Pani Dyrektor Zofia
Komorowska. Cokół pomnika wykonany został nieodpłatnie z piaskowca przez
Pana Waldemara Pałkę, który umieścił na nim słowa służące patronowi szkoły za
życiowe credo: "Być narodowi użytecznym" Żeliwne popiersie Stanisława Staszica
jest dziełem absolwentów naszej szkoły. Ceremonia odsłonięcia pomnika odbyła się
13 czerwca 2007r. w uroczystej atmosferze, w obecności Pani Dyrektor Zofii
Komorowskiej, Pana Prezesa TPSS Bronisława Burego, Rady Pedagogicznej,
uczniów i przedstawiciela Rady Rodziców.
INICJATYWA WSPÓŁPRACY SZKÓŁ
STASZICOWSKICH
___________________________________________________________________________
4-5 maja 1987 roku w naszej szkole odbyło się ogólnopolskie sympozjum
szkół
staszicowskich
na
temat:
„Rola
patrona
szkoły
w kształtowaniu osobowości uczniów”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
kierownictw i rad pedagogicznych z 17 szkół zawodowych noszących imię
Stanisława Staszica.
Naukowy patronat nad sympozjum sprawowali: prof. dr hab. Stanisław
Kaczor, ówczesny dyrektor IKZ oraz mgr Józef Olejniczak, dyrektor Muzeum
Stanisława Staszica w Pile.
Sympozjum to przyczyniło się do pobudzenia i rozszerzenia ruchu
nowatorstwa pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem roli patrona
w kształtowaniu patriotycznych postaw młodzieży oraz jej wychowania do
demokracji, samorządności i gospodarności.
Sympozjum zainspirowało także swoisty ruch samopomocy pedagogicznej
szkół w zakresie wymiany doświadczeń z pracy pedagogicznej, wymiany
turystycznej itp.
Późniejszym
efektem
tego
sympozjum
było
powołanie
OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU SZKÓŁ STASZICOWSKICH i utworzenie
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ STASZICOWSKICH.
W trakcie obrad stąporkowskiego Sympozjum
Przy okazji pobytu w Stąporkowie uczestnicy sympozjum odwiedzili
kielecką Kadzielnię i inne ciekawe zakątki Gór Świętokrzyskich
odbywając wycieczkę staszicowskim szlakiem.
Dyrektor Szkoły Bronisław Bury
otwiera I Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich.
Stąporków 1987 r.
Uczestnicy sympozjum w drodze na zasłużony posiłek
Kopia aktu przyjęcia szkoły
do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich
Słupsk
11/1999
Kłanino
9/1992
Kamień
Pomorski
8/1996
Ornęta
Lizbark
Warmiński
Ostróda
Szczecin
Świątki
k. Szczecinka
Krajenka
12/2000
Grudziądz
Ciechocinek
15/2003
Piła
5/1991
Wysokie
Mazowieckie
Ciechanów
Małkinia
2/1988
Płońsk
Szamotuły
19/2006
15
Wschowa
Kościele Pleszew
Kutno
23/2010
Zgierz Otwock
Nowy
21/2008
Gubin
Aleksand rów
Tomyśl Kalisz
Łódzki
To m a s z ó w
Maz.
Opoczno
Warszawa
17/2005
Miętne
6/1994
7/1995
22/2009
Radom
Borkowce
Brzeg
3/1989
Opole
Siedlce
4/1990
Biała
Podlaska
Iłża
Radomsko
Jelenia
Góra
Białystok
18/2005
Nidzica
Parczew
14/2002
STĄPORKÓW
1/1987
Starachowice
20/2007
Kielce
25/2012
Zawiercie Włoszczowa
16/2004
Pi ńczów
10/1998
24/2011
Świątniki Górne
Sosnowiec
Olkusz
Grybów
13/2001
Czechowice
Dziedzice
Krosno
Nowy Targ
26/2013
Lokalizacja szkół klubowych TPSS z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy w
przeszłości:
-
oznaczenie miejscowości w których są/były zlokalizowane szkoły klubowe
oznacza miejscowości w których odbywały się sympozja TPSS. Przy nazwie
miejscowości podano dodatkowo: nr/rok sympozjum.
Stąporków – siedziba TPSS.
Strona tytułowa legitymacji członkowskiej TPSS
Znaczek indywidualnej przynależności do Klubu Szkół Staszicowskich
Od początku istnienia Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich
i Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich nasza szkoła pomaga w ich
obsłudze administracyjno-biurowej.
Od 1990 r., po likwidacji Instytutu Kształcenia Zawodowego, ZSP
w Stąporkowie jest oficjalną siedzibą TPSS.
W szkole funkcjonuje biuro TPSS, które służy wymianie korespondencji,
komunikacji
telefonicznej,
przygotowaniu
niezbędnych
druków,
pism
i dokumentów. Mieści się tu także swoiste archiwum działalności TPSS: skład
protokołów, kronik, pamiątek i innych dokumentów ogólnopolskiego ruchu
staszicowskiego.
Sprawne funkcjonowanie biura jest możliwe dzięki uprzejmości Dyrektora
Szkoły Pani Hannie Rzepce, osobistemu zaangażowaniu Prezesa ZG TPSS Pana
mgr Bronisława Burego oraz społecznej działalności pracowników administracyjnobiurowych szkoły.
Spotkanie przedstawicieli szkół klubowych w siedzibie TPSS w Stąporkowie w 1994 r.
W biurze TPSS panuje przyzwoity porządek
A na wszystko
spogląda STASZIC
z portretu autorstwa
Stanisława Stolarskiego
PRZEDSTAWICIELE WSPIERAJĄCY SZKOLNE
KOŁO KLUBU TPSS
___________________________________________________________________________
Bronisław Bury
Były Dyrektor Szkoły, obecnie emeryt.
Inicjator ogólnopolskiego ruchu staszicowskiego.
Niestrudzony Prezes ZG TPSS
Zofia Komorowska
Była Dyrektor Szkoły, obecnie emerytka.
Były członek ZG TPSS
Hanna Rzepka
Dyrektor Szkoły, członek ZG TPSS
Michał Młodawski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
i przedsiębiorczości, obecnie emeryt
Były skarbnik oraz sekretarz ZG TPSS
Bożena Dworzyńska
Pracownik administracyjno-biurowy.
Społecznie pełni funkcję Głównej Księgowej TPSS
Andrzej Kaczmarczyk
Kierownik Szkolenia Praktycznego, obecnie emeryt.
Były członek ZG TPSS oraz przewodniczący Komisji
Rewizyjnej TPSS
Dariusz Młodawski
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Organizator eliminacji szkolnych
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce
– opiekun uczniów finalistów konkursu
Bożena Młodawska
Nauczycielka języka rosyjskiego,
opiekunka Samorządu Uczniowskiego.
Organizatorka międzyszkolnej wymiany turystycznej
i spotkań przedstawicieli SU
szkół klubowych
Robert Kusztal
Nauczyciel wychowania fizycznego
– opiekun uczniów finalistów konkursu
Dorota Kosierkiewicz
Nauczyciel języka polskiego.
– opiekun uczniów finalistów konkursu
Karol Banasik
Nauczyciel przedmiotów informatycznych.
– administrator strony internetowej TPSS
Ponadto: inni pracownicy szkoły i uczniowie, wychowawcy klas prowadzący lekcje na
temat Stanisława Staszica, autorzy scenariuszy okolicznościowych imprez staszicowskich,
opiekunowie uczniów na wycieczkach i rajdach szlakami Staszica, pracownicy obsługi szkoły
pomagający w podejmowaniu gości ze szkół klubowych, uczniowie – członkowie TPSS
i działacze Samorządu Uczniowskiego.
UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY
W DOROCZNYCH SYMPOZJACH
I KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
TPSS
___________________________________________________________________________
Jesteśmy
w
gronie
nielicznych
szkół
staszicowskich,
tak
licznie
i systematycznie reprezentowanych w dorocznych sympozjach TPSS.
Nasz udział w tych sympozjach to nie tylko bierne uczestnictwo, ale przede
wszystkim wsparcie organizacyjne gospodarzy sympozjum. Pomagamy w
dokumentowaniu
sympozjum
i
konkursu.
Przygotowujemy
nagrody
i dyplomy dla laureatów. Pośredniczymy w wymianie doświadczeń i materiałów
przydatnych w pracy wychowawczej.
Nasi uczniowie, poprzez udział w spotkaniach przedstawicieli samorządów
uczniowskich i finale konkursu, również w swoisty sposób przyczyniają się do
zacieśniania staszicowskich więzi szkół klubowych.
Nieprzypadkowe spotkanie na IV Sympozjum TPSS w Siedlcach w 1990 r. Przedstawiciele
gospodarzy XIV Sympozjum (Parczew 2002 r.) i I Sympozjum (Stąporków (1987 r.) – Stanisław
Zubkowicz i Michał Młodawski
W trakcie II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce.
Kamień Pomorski 1996 r.
X Sympozjum TPSS. Pińczów1998 r.
Uroczyste otwarcie XII Sympozjum
i VII Konkursu Staszicowskiego w Krajence w 2000 r.
Przedstawiciele szkół klubowych (grupa II) na XII Sympozjum TPSS w Krajence 2002 r.
Sympozjum i Konkurs w Grybowie w 2001 r. Prezes TPSS
w towarzystwie Starosty Nowosądeckiego i Burmistrza Grybowa...
były kwiaty, życzenia i upominki z okazji 15-lecia działalności
Pana Bronisława Burego w klubie i stowarzyszeniu
... a później Prezes sam wręczał nagrody laureatom XII Konkursu Wiedzy
o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce
XVI Sympozjum w 2004 roku we Włoszczowe i nasi laureaci Krzysztof Wrzecionowski
oraz Agnieszka Hozer
… ale nie zapominaliśmy o corocznych spotkaniach
Warszawa 2005 rok
Zwycięzca konkursu Krzysztof Wrzecionowski Białystok 2005 rok
W 2007 roku odsłoniliśmy pomnik Stanisław Staszica przed naszą szkołą
i wróciliśmy do korzeni organizując kolejne sympozjum staszicowskie
A potem były same sukcesy, zwyciężczyni konkursu Weronika Kossar w 2009 roku
oraz dwukrotnie Magdalena Wierzbowska w Kościelcu w 2010 roku
a także w Pińczowie w 2011 roku.
oraz u nas w Stąporkowie w 2012 roku
Karolina Lisowska I Michał Okła w czasie symposium w Nowym Targu
Nasze uczestnictwo w dorocznych sympozjach i konkursach staszicowskich
Nr
I
II
III
Data i miejsce sympozjum
4 – 5.05.1987
Zespół Szkół Zawodowych
w Stąporkowie (obecnie Zespół
Szkół Ponadpodstawowych)
2 – 3.05.1988
Zespół Szkół Zawodowych
w Małkini
3 – 4.05.1989
Zespól Szkół Zawodowych
Przemysłu Spożywczego
w Brzegu
4 – 5.05.1990
Zespół Szkół Zawodowych nr 3
w Siedlcach
Tematyka sympozjum
Uczestnicy sympozjum
„Rola patrona szkoły
Jadwiga Bury, Janusz Dajczer, Jadwiga
w kształtowaniu osobowości Grzela, Zofia Komorowska, Marek
uczniów”
Krawczyk, Elżbieta Leśniak, Michał
Młodawski, Anna Patynowska
„Problemy uspołecznienia
Michał Młodawski
szkoły zawodowej”
Ucz.: Ewa Stachera
„Być człowiekiem –
być sobą”
Michał Młodawski
Ucz.: Krzysztof Bednarz
„Jak być gospodarzem
szkoły”
Michał Młodawski
Ucz.: Krzysztof Bednarz
26 – 27.04.1991
Zespół Szkół Zawodowych
Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa
w Pile
5 – 6.05. 1994
Zespół Szkół Rolniczych
w Miętnem
„Nieprzemijające wartości
myśli społecznofilozoficznej Stanisława
Staszica oraz ich odbiór
przez młode pokolenie”
„Myśl społeczna Stanisława
Staszica”
Michał Młodawski
Ucz.: Robert Bała Krzysztof Bednarz
VII
4 – 5.05.1995
Zespół Szkół Rolniczych
w Miętnem
„Towarzystwo Przyjaciół
Szkół Staszicowskich –
pięciolecie działalności”
VIII
2 – 3.05.1996
Zespół Szkól Zawodowych
w Kamieniu Pomorskim
„Pedagogia Stanisława
Staszica”
9 – 10.06.1997
Zespół Szkół Rolniczych
w Kłaninie
5 – 6.06.1998
Zespół Szkół Zawodowych
w Pińczowie
10 – 13.06.1999
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Słupsku
9 – 11.06.2000
Zespół Szkół Zawodowych
Przemysłu Spożywczego
w Krajence
1 – 2.06.2001
Zespół Szkół Zawodowych
w Grybowie
„Staszicowska wizja wsi
i rolnictwa”
„Gdyby Stanisław Staszic
dzisiaj odbył podróż po
Polsce.”
Bożena Dworzyńska ,Dariusz
Młodawski ,Andrzej Kaczmarczyk,
Ucz.: Małgorzata Grot, Michał Zawada,
Jarosław Nowakowski,
7 – 8.06.2002
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Parczewie
,,Stanisław Staszic jako
polityk i organizator życia
społeczno-gospodarczego
w Księstwie Warszawskim
i Królestwie Polskim”
Bożena Dworzyńska Andrzej
Kaczmarczyk.
Ucz.: Jarosław Nowakowski
IV
V
VI
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
„Stanisław Staszic – Polak
i Europejczyk”
„Postawa Staszicowska –
wzór czy relikt przeszłości”
„Jak brzmiałyby Przestrogi
dla Polski, gdyby Stanisław
Staszic ogłosił je dzisiaj”
Michał Młodawski Dariusz Młodawski,
Andrzej Kaczmarczyk,
Ucz.: Anna Lachowska,
Grzegorz Lasota
Michał Mołdawski, Dariusz Młodawski,
Bożena Dworzyńska, Andrzej
Kaczmarczyk
Ucz.: Anna Lachowska,
Dorota Lisowska
Michał Młodawski, Bożena
Dworzyńska, Andrzej Kaczmarczyk,
Ucz.: Dorota Lisowska Dominik Grot
Michał Młodawski, Bożena
Dworzyńska, Andrzej Kaczmarczyk
Ucz.: Jacek Rudawski
Michał Młodawski Bożena Dworzyńska,
Andrzej Kaczmarczyk
Ucz.: Jacek Rudawski
Michał Młodawski Bożena Dworzyńska,
Andrzej Kaczmarczyk, Ucz.: Katarzyna
Kaczmarczyk
Michał Młodawski Bożena Dworzyńska,
Ucz.: Katarzyna Kaczmarczyk
XV
6-7.06.2003
Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
w Ciechocinku
,, Staszicowska wizja Polski
w Europie”
Bożena Dworzyńska, Michał
Młodawski, Andrzej Kaczmarczyk ,
Ucz.: Anna Pacek
XVI
23-25.05.2004
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr.3 im. Stanisława Staszica
we Włoszczowie
,, Stanisław Staszic i jego
walka z zacofaniem gospodarczym i społecznym ziem
polskich”
Bożena Dworzyńska, Dariusz
Młodawski, Andrzej Kaczmarczyk,
Bożena Hozer,
Ucz.: Krzysztof Wrzecionowski,
Agnieszka Hozer
XVII
3-4.03.2005
Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława
Staszica w Warszawie (przy
współpracy z Instytutem Historii
Nauki PAN)
„Działalność społeczna
Stanisława Staszica w
Warszawie a współczesna
rzeczywistość”.
Anna Bernat, Marzena Maleszak
Ucz.: Krzysztof Wrzecionowski
XVIII
10-11.06.2005
Zespół Szkół Odzieżowych
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
,,Nieprzemijające wartości
myśli społecznofilozoficznej
oraz działalności …………..
Stanisława Staszica”
Bożena Dworzyńska, Dariusz
Młodawski , Andrzej Kaczmarczyk,
Ucz.: Krzysztof Wrzecionowski,
Milena Pacak
XIX
9-10.06.2006
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr.2
im. Stanisława Staszica
w Szamotułach
,, Stanisław Staszic w
pamięci
zbiorowej Polaków”
Bożena Dworzyńska,
Andrzej Kaczmarczyk,
Ucz.: Krzysztof Okła, Milena Pacak
XX
14-15.06.2007
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie
,, Wychowawcze aspekty
działalności
Ogólnopolskiego Klubu
Szkół Staszicowskich”
Zofia Komorowska, Hanna Rzepka,
Anna Bernat, Katarzyna Rupniewska,
Marzena Maleszak, Michał Młodawski,
Bożena Młodawska, Stefan
Krakowiak,Grażyna Krawczyk,
Dariusz Młodawski
Ucz. Krzysztof Orczyk
XXI
5-6.06.2008
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica w Zgierzu
„Stanisław Staszic o
młodzieży i wychowaniu”
Bożena Dworzyńska,
Andrzej Kaczmarczyk,
Ucz.: Anna Boruń
XXII
31.05-2.06.2009 r.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego im.
Stanisława Staszica w Miętnem
,,Odkrywamy Patrona jako
człowieka
przedsiębiorczego”
Bożena Dworzyńska, Robert Kusztal
Andrzej Kaczmarczyk, Dariusz
Młodawski
Ucz.: Anna Boruń, Weronika Kossar
XXIII
10-11.06.2010
Zespół Szkół - Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im.
Stanisława Staszica w Kościelcu
,,Dorobek Ogólnopolskiego
Klubu Szkół Staszicowskich
oraz poszczególnych szkół
klubowych w
upowszechnianiu postaci,
myśli społecznofilozoficznej i działalności
publicznej naszego
Patrona”
Robert Kusztal, Dariusz Młodawski
Ucz.: Magdalena Wierzbowska
XXIV
10-11.06.2011
Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w
Pińczowie
,, Inwentaryzacja
materialnych śladów
działalności publicznej
Stanisława Staszica oraz
upamiętniania jego postaci
w regionie”
Hanna Rzepka, Robert Kusztal, Dariusz
Młodawski, Bożena Hozer, Jacek Ryś
Ucz.: Magdalena Wierzbowska
Michalina Zapała, Bartosz Dulewicz
XXV
21-22.06.2012
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie
„Jubileusz XXV-lecia
działalności TPSS”
Hanna Rzepka, Dariusz Młodawski,
Tomasz Polak, Jacek Ryś, Dorota
Kosierkiewicz, Marzena MaleszakUcz:
Dawid Foks, Karolina Lisowska, Paweł
Garbacz, Adam Szczepanik, Wiesław
Fitas
XXVI
7-9.06.2013
Zespół Szkół Technicznych i
Placówek im. Stanisława Staszica
w Nowym Targu
„Tatrzańskie wyprawy
Stanisława Staszica”
Hanna Rzepka, Dariusz Młodawski
Ucz. Karoliną Lisowska, Michał Okła
We wszystkich sympozjach i konkursach staszicowskich uczestniczył także nasz długoletni
dyrektor szkoły oraz Prezes TPSS Bronisław Bury.
Nasi zwycięzcy i laureaci
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce
Lp.
Data i miejsce konkursu
I
5 – 6.05. 1994
Zespół Szkół Rolniczych
w Miętnem
4 – 5.05.1995
Zespół Szkół Rolniczych
w Miętnem
2 – 3.05.1996
Zespół Szkól Zawodowych
w Kamieniu Pomorskim
9 – 10.06.1997
Zespół Szkół Rolniczych
w Kłaninie
5 – 6.06.1998
Zespół Szkół Zawodowych
w Pińczowie
10 – 13.06.1999
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Słupsku
9 – 11.06.2000
Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu
Spożywczego
w Krajence
1 – 2.06.2001
Zespół Szkół Zawodowych
w Grybowie
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
7 – 8.06.2002
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Parczewie
6-7.06.2003
Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
w Ciechocinku
23-25.05.2004
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3
im. Stanisława Staszica
we Włoszczowie
10-11.06.2005
Zespół Szkół Odzieżowych
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
Zwycięzca
konkursu
Laureat
konkursu
Anna Lachowska
Grzegorz Lasota
Anna Lachowska
Dorota Lisowska
Dorota Lisowska
Dominik Grot
Jacek Rudawski
Jacek Rudawski
Katarzyna Kaczmarczyk
Katarzyna Kaczmarczyk
Małgorzata Grot
Jarosław Nowakowski
Michał Zawada
Jarosław Nowakowski
Anna Pacek
Agnieszka Hozer
Krzysztof Wrzecionowski
Krzysztof Wrzecionowski
Milena Pacak
XIII
XIV
XV
9-10.06.2006
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2
im. Stanisława Staszica
w Szamotułach
14-15.06.2007
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie
5-6.06.2008
Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica w Zgierzu
Milena Pacak
Krzysztof Okła
Krzysztof Orczyk
Anna Boruń
XVI
31.05-2.06.2009 r.
Zespół Szkół Rolniczych - Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
im. Stanisława Staszica w Miętnem
Weronika Kossar
XVII
10-11.06.2010
Zespół Szkół - Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława
Staszica w Kościelcu
Magdalena Wierzbowska
XVIII
10-11.06.2011
Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Pińczowie
Magdalena Wierzbowska
XIX
21-22.06.2012
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie
XX
7-9.06.2013
Zespół Szkół Technicznych i Placówek
im. Stanisława Staszica w Nowym Targu
Karolina Lisowska
Karolina Lisowska
Paweł Garbacz
Wiesław Fitas
Adam Szczepanik
Dawid Foks
Michał Okła
0
––
cdd
KONCEPCJA PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Z
WYKORZYSTANIEM
POSTACI PATRONA
___________________________________________________________________________
Formalny związek Naszej Szkoły ze Stanisławem Staszicem rozpoczyna się od 1977 r.
tj. od chwili nadania szkole jego imienia.
Wybór Stanisława Staszica na patrona szkoły nie był łatwy ani przypadkowy. Dlaczego
Staszic?
- bo jego przesłanie „...być narodowi użytecznym” wyznacza misję szkoły
a jego imię jej tożsamość,
- bo
jego
wyjątkowość
i
niepowtarzalność
może
stanowić
wzór
w kształtowaniu przedsiębiorczych, prospołecznych i patriotycznych postaw młodzieży,
- bo jesteśmy mu winni wdzięczność za jego zasługi dla rozwoju Kielecczyzny (także
Stąporkowa).
Nie tylko „cyzelowanie posągu Staszica”, ale także odkrywanie jego słabości i wad,
analiza
jego
myśli
i
dokonań
stanowią
dla
nauczycieli
i uczniów Naszej Szkoły okazję do porównań i refleksji nad własnym rozwojem.
O randze postaci patrona w pracy wychowawczej szkoły mogą świadczyć zapisy w
„Programie Wychowawczym Szkoły”
Szkoła prowadzi
i wokół patrona:
-
następujące
formy
pracy
wychowawczej
z
patronem
zajęcia o tematyce staszicowskiej (w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy),
konkursy wiedzy o patronie (w klasach pierwszych),
prace dyplomowe o charakterze „staszicowskim”,
imprezy okolicznościowe i uroczystości rocznicowe (Dzień Patrona),
„staszicowski” wystrój szkoły (Kącik Patrona),
działalność nauczycieli i uczniów w Towarzystwie Przyjaciół Szkół Staszicowskich,
międzyszkolna wymiana materiałów metodycznych i repertuarowych służących pracy
wychowawczej,
- eliminacje szkolne i udział w eliminacjach krajowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
Stanisławie Staszicu i Jego Epoce,
- wymiana turystyczna z zaprzyjaźnionymi szkołami (członkami Ogólnopolskiego Klubu
Szkół Staszicowskich).
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
JAK „...BYĆ narodowi użytecznym”?
Cytaty:
... „Być narodowi użytecznym” poprzez „nauczanie wychowujące” –
promować najwyższe wartości prawdy, dobra i piękna – to przesłanie
ustalające główny kierunek naszej pracy wychowawczej ...
... Znaczącą rolę w naszym Programie wychowawczym odgrywa patron szkoły:
Stanisław Staszic. Jest on postacią, stanowiącą wzór człowieka: przedsiębiorczego,
pracowitego, solidnego i dokładnego, poszukującego wiedzy i sprawiedliwości, umiejącego
łączyć teorię z praktyką, dobrego organizatora oddanego służbie społecznej.
Wiele z cech osobowości i postawy moralnej Stanisława Staszica można znaleźć we
wzorze osobowym wychowanka naszej szkoły oraz misji i wizji szkoły
Misja i Wizja Zespołu Szkół. Model Absolwenta.
§ 7.1. Zespół Szkół realizuje Misję i Wizję Szkoły oraz Model Absolwenta będące integralną
częścią oferty edukacyjnej. Osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych
celów Szkoły.
2. Misja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:
Mottem koncepcji jest myśl Patrona Szkoły:
„Być narodowi użytecznym”.
Jesteśmy Zespołem, który kształtuje osobowość i wspiera indywidualny rozwój uczniów,
poszerza ich wiedzę i umiejętności. Szanujemy naszych uczniów, chcemy by w Szkole
czuli się dobrze, mieli poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa. Dbamy o ich społeczną
użyteczność - by byli jak najlepiej przygotowani do dalszej nauki i konkurencyjni na rynku
pracy. Staramy się wspierać rodziców naszych uczniów w wychowaniu ich dzieci.
Cieszymy się, gdy rodzice chcą współdecydować o warunkach wychowania i nauki
w naszej Szkole. Dbamy o własny rozwój. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje
pedagogiczne i wzbogacamy bazę dydaktyczną. Chcemy rozwijać kluczowe kompetencje
uczniów i spełniać narastające oczekiwania pracodawców.
3. Wizja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:
Wizja szkoły odnosi się do słów Patrona Szkoły:
„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi
i wartość mu wielką nada”.
Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym
etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie.
KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH W ZAOCZNYM
TECHNIKUM ODLEWNICZYM TPSS
Z SIEDZIBĄ W NASZEJ SZKOLE
___________________________________________________________________________
Z inicjatywy Prezesa ZG TPSS w 1996 roku w Naszej Szkole rozpoczęło się kształcenie
dorosłych w ramach Zaocznego Technikum Odlewniczego Towarzystwa Przyjaciół Szkół
Staszicowskich. Rozpoczęcie tej formy kształcenia było możliwe dzięki zapisowi w Statucie TPSS o
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.
Kadrę pedagogiczną ZTO TPSS stanowili:
Dyrektor Szkoły: mgr Bronisław Bury;
Nauczyciele: mgr inż. Zofia Komorowska, mgr inż. Stefan Krakowiak, mgr inż. Michał Młodawski,
mgr Jadwiga Bury, mgr Waldemar Jurkiewicz, mgr Bożena Młodawska, mgr Dariusz Młodawski, mgr
Zofia Młynarczyk, mgr Jacek Ryś, mgr Jan Zych.
Absolwentami ZTO TPSS w roku szkolnym 1998/99 zostali: Rafał Bogusz, Marcin
Brzeziński, Rafał Czerwonka, Wojciech Głowala, Agnieszka Kastarynda, Jacek Klimczyk, Ryszard
Kusztal, Dariusz Pałos, Piotr Piętowski, Zbigniew Nowak, Józef Purtak, Przemysław Salata, Rafał
Skorupa, Ryszard Słoka, Adam Stępień, Marcin Szczepanik.
Egzamin dyplomowy
w ZTO TPSS
PRACE DYPLOMOWE I EGZAMINACYJNE
O TEMATYCE STASZICOWSKIEJ
ZREALIZOWANE PRZEZ UCZNIÓW
NASZEJ SZKOŁY
___________________________________________________________________________
Prace o tematyce staszicowskiej wykonywane przez uczniów szkół
zawodowych stanowią oryginalną formę spójnej realizacji wychowawczych
i dydaktycznych celów naszej szkoły.
W ramach tych prac uczniowie w części teoretycznej długoterminowego
zadania egzaminacyjnego analizowali i oceniali myśli społeczno-filozoficzne
oraz dokonania Stanisława Staszica. Natomiast, jako zadanie praktyczne
wykonywali
użyteczne prace sprawdzając swoje umiejętności
zawodowe.
Uczniowie wykonali m.in.:
1. Statuetki Stanisława Staszica
2. Medale upamiętniające kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce
3. Medale
upamiętniające
50-lecie
szkoły
i
20-lecie
nadania
szkole
im. Stanisława Staszica
4. Medale pamiątkowe Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich
5. „Pomnikowe” popiersia Stanisława Staszica
6. Plakiety „NASZ PATRON”
7. Dzwon absolwentów „STANISŁAW”
8. Inne prace np. drobne odlewy pamiątkowe z wizerunkiem Stanisława Staszica,
opis organizacji biura TPSS, elementy wystroju „Kącika Staszicowskiego” itp.
Statueta Stanisława Staszica wykonywana przez uczniów od 1990 r.
w różnych wersjach, jako odlew żeliwny, z brązu, ze stopu Al.
Plakieta do umieszczenia na frontonie szkoły, wykonana przez uczniów w 1995 r.
Odlew żeliwny, lakierowany.
Medal pamiątkowy wykonywany przez uczniów od 1994 r. w wersjach dostosowanych do
kolejnej edycji konkursu. Odlew z żeliwa, brązu lub stopu Al.
Medal 50-lecia szkoły i 20-lecia nadania szkole imienia Stanisława Staszica,
wykonany przez uczniów w 1997 r. Odlew z brązu.
Medal pamiątkowy TPSS- ZSP wykonany przez uczniów w 1996 r.
Dzwon absolwentów „STANISŁAW” wykonany przez uczniów w 1994 r.
Odlew spiżowy.
Pamiątkowe popiersie Stanisława Staszica wykonane przez uczniów w latach 1996-1998.
„Drążony” odlew żeliwny, miedziowany lub lakierowany.
WYMIANA TURYSTYCZNA
ZE SZKOŁAMI KLUBOWYMI
___________________________________________________________________________
Realizując ustalenia I sympozjum szkół staszicowskich nasza szkoła wraz ze
Szkolnym Klubem TPSS organizowała lub współorganizowała szereg imprez
służących międzyszkolnej wymianie turystycznej:
1. W ramach wymiany turystycznej młodzieży i kadry pedagogicznej w 1988 r.
gościliśmy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w
Szczecinie, którzy odbyli wycieczkę „Śladami Stanisława Staszica po
Kielecczyźnie”. W ramach rewizyty nasi uczniowie i nauczyciele zwiedzili
Szczecin i Wybrzeże Szczecińskie.
2. W 1989 r. zorganizowano wycieczkę w Góry Świętokrzyskie dla uczestników
młodzieżowego spotkania przedstawicieli samorządów uczniowskich ze szkół
klubowych.
3. W 1995 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Muzeum
Stanisława Staszica i w XXV Rajdzie Staszicowskim w Pile.
4. W latach 1997 i 1998 przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w
międzyszkolnym Rajdzie Staszicowskim zorganizowanym przez II LO w
Starachowicach.
5. W 1999 r. uczniowie klas I Liceum Technicznego naszej szkoły uczestniczyli
w obozie integracyjnym zorganizowanym w zaprzyjaźnionej szkole klubowej
w Pińczowie. W obozie uczestniczyło 52 uczniów i 4 nauczycieli.
6. W 2000 r. nasza szkoła była współorganizatorem Ogólnopolskiego Rajdu
Staszicowskiego „Kuźnice Koneckie 2000”. W rajdzie wzięło udział 51
uczniów i 18 nauczycieli z 14 szkół staszicowskich.
Szczególną formą staszicowskiej turystyki są coroczne wyjazdy przedstawicieli
naszej szkoły na
najciekawszych
sympozjum.
sympozja, konkursy i
miejsc zlokalizowanych
towarzyszące
im wycieczki
do
w pobliżu szkoły – gospodarza
Grupa przedstawicieli Samorządów Uczniowskich szkół staszicowskich
na wycieczce w Góry Świętokrzyskie zorganizowanej przy okazji
młodzieżowego sympozjum w Stąporkowie
Trening muzyczny uczestników
starachowickiego rajdu staszicowskiego na placu ZSP w Stąporkowie
\
Szkolna pamiątka z wycieczki
do Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Uczniowie klas I Liceum Technicznego na obozie integracyjnym
w zaprzyjaźnionej szkole staszicowskiej w Pińczowie
Uczestnicy obozu w Pińczowie „ściśle się zintegrowali”, poznali zasady
współpracy w grupie, a także historię OKSS i TPSS
0Strona tytułowa przewodnika rajdu staszicowskiego
0
Znaczek okolicznościowy,
potwierdzający udział w imprezie „Kuźnice Koneckie”
Opiekunowie uczniów – uczestników rajdu staszicowskiego
na spotkaniu ze Starostą Koneckim Adamem Sosnowskim. Sielpia 2002 r.
Uczestnicy I OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU STASZICOWSKIEGO
„Szlakiem Kuźnic Koneckich” 17-18 czerwca 2000 r. Stąporków- Końskie - Sielpia
1.
Aleksandrów Łódzki (woj. łódzkie, pow. zgierski) Zespół Szkół Zawodowych
Krzemińska Agata, Hermanowicz Izabela, Jończyk Magdalena, Łysiak Aleksandra
Opiekun: TyburskaAgata.
2.
Biała Podlaska (woj. lubelskie, pow. Biała Podlaska) IV Liceum Ogólnokształcące
Bojczewska Marta, Klimaszewska Alicja, Mońko Barbara, Wójcik Agnieszka
Opiekun: Reszotnik Elżbieta
3.
Białystok (woj. podlaskie, pow. Białystok) Zespół Szkół Odzieżowych
Andrejewicz Justyna, Fiederowicz Magdalena, Kosińska Urszula
Opiekun: Zubrzycka Dorota, Pęza Mariusz
4.
Ciechanów (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski) Zespół Szkół Nr 3
Czerwiński Łukasz, Dworzyński Łukasz, Kęsik Grzegorz, Ostrowski Cezary
Opiekun: Praczukowski Piotr
5.
Grybów (woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz) Zespół Szkół Zawodowych
Bysiewicz Katarzyna, Dych Beata
Opiekun: Turusek Lesław
6.
Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński) Zespół Szkół Zawodowych
Murawska Krystyna, Pastor Marta, Wudarczyk Iwona
Opiekun: Juszczak Barbara
7.
Kielce (woj. świętokrzyskie, pow. Kielce) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
Kielar Kamil, Kowalczyk Łukasz, Sokołowski Łukasz, Zapała Grzegorz
Opiekun: Majcher Elżbieta
8.
Krajenka (woj. wielkopolskie, pow. złotowski) Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego
Lis Kammila, Surma Marta
Opiekunowie: Buczkowska-Linke Beata, Kowal Lorentyna
9.
Miętne (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) Zespół Szkół Rolniczych
Bogucka Magdalena, Kaczorek Renata, Skrzypiec Iwona
Opiekun: Ostrowska Joanna
10. Pińczów (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski) Zespół Szkół Zawodowych
Hanszke Grzegorz, Nodzyński Adrian, Pawlik Norbert, Staszowski Piotr
Opiekun: Ziółkowska Monika
11. Siedlce (woj. mazowieckie, pow.Siedlce) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
Drosio Michał, Nakonieczny Patryk, Omelaniuk Maciej, Zieliński Robert
Opiekun: Oknińska Irena
12. Stąporków (woj. świętokrzyskie, pow. konecki) Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Basiak Marcin, Białecka Iwona, Kaczmarczyk Katarzyna, Szyposzyńska Iwona
Opiekunowie: Młodawski Dariusz, Młodawski Michał, Ryś Jacek,
13. Szczecin (woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin) Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2
Brauza Krzysztof, Każmierkiewicz Piotr, Nowakowska Marzena,Owczarek Alicja
Opiekun: Abramczuk Daniel
14. Warszawa (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni) Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 10
Dymieszkiewicz E., Grabowska Dorota, Nosarzewska Joanna
Opiekun: Świątek Anna
WNIOSKI
___________________________________________________________________________
Praca stanowi próbę udokumentowania ruchu staszicowskiego w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie oraz
działalności Szkolnego Klubu TPSS.
Zebrana dokumentacja jest nie pełna, ale wydaje się być reprezentatywna w
stosunku do rangi staszicowskich wydarzeń szkolnych, szczególnie z okresu od
1987 r. do 2014 r. Choć nie są to zbyt odległe czasy, dotarcie do niektórych
dokumentów (fotografie, programy imprez, zaproszenia, rejestry uczestników,
znaczki okolicznościowe itp.) okazało się bardzo trudne lub czasowo niemożliwe.
Nie wszystkich cechuje skrupulatność i przezorność w upamiętnianiu swoich
działań!
Jednak pomimo tych braków, praca może stanowić dowód realizacji ważnego
wątku wychowawczego szkoły oraz aktywnego udziału jej przedstawicieli w
ogólnopolskim ruchu staszicowskim i pracy w Towarzystwie Przyjaciół Szkół
Staszicowskich.
Praca może być źródłem inspiracji przy poszukiwaniu nowych form pracy
wychowawczej z wykorzystaniem postaci patrona.
W nadziei spełnienia powyższych zadań przygotowaliśmy to opracowanie.
Na zakończenie chciałbym podziękować Panu Prezesowi TPSS Bronisławowi
Buremu za przypomnienie wielu zapomnianych informacji związanych z ruchem
staszicowskim, ale jakże dla nas ważnych, które służyły pomocą przy
opracowywaniu pracy konkursowej z okazji XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce. Serdeczne również podziękowania dla
kolegi Michała Młodawskiego za inspirację i udostepnienie prywatnych
materiałów, które zostały wykorzystane w pracy konkursowej.
Opracowanie:
Hanna Rzepka – dyrektor szkoły
Dariusz Młodawski, Tomasz Polak – nauczyciel /wybór materiałów/
Michał Młodawski, uczeń /współpraca edytorska/
WYKAZ DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH
___________________________________________________________________________
1. Bronisław Bury, Być Narodowi Użytecznym, Warszawa – Stąporków 2008
2. Bronisław Bury, Nasza Szkoła, Stąporków 2006
3. Dokumentacja wycieczek i rajdów szkolnych.
4. Dokumenty i pamiątki uczestników sympozjów i konkursów staszicowskich
organizowanych przez TPSS.
5. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej ZSP w Stąporkowie.
6. Strona internetowa Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich ,
www.oksstpss.orangespace.pl

Podobne dokumenty