Hotels - Hotele SPA

Komentarze

Transkrypt

Hotels - Hotele SPA
P£A
Æ MN I EJ Z
AP
£A
w
of
ZAP£A
ie
rc
³y
e
of
szcz egó
40%
IE J
ÆM
MN
NI
ZA
Æ
E
J
er
c ie
szczegó
³y
w
2012
Oferta katalogu
“Hotele SPA & Wellness 2012”
Hotels
Ho te l e
SPA
Wellness
Hotele SPA & Wellness 2012
Wellnes
s
& SPA
Hotel S
PA Dr Ir
e
Krynica
na Eris
Zdrój
Hotel
poświęc SPA Dr Irena Eri
s Krynic
ić swój wo
a Zdrój po
pokoi i
lny czas
łożony jes
apart
od
t w dolini
Jaworzyny amentów. Z każ nowie biologicz
e Cz
ne
stworzon Krynickiej, z pnąc dego balkonu roz j i cenią sobie luk arnego Potoku
u stóp Jaw
su
a
ą się po
po
W zależn z myślą o tych,
orz
jej zboczu ściera się ma s oraz najwyższą
któ
lowniczy
oś
jakość us yny Krynickiej.
widok na
To miejsc
Zaprasza ci od potrzeb i dłu rzy poszukują luk kolejką gondolo
ług. Dla
wą
e dla osób
go
my także
su
pa
gości po
i jacuzzi.
do nasze
bytu, każ sowego miejsc . W hotelu znajdu noramę Beskidu ści przygotowaliś
, które ch
a na odno
Dobrą ko
go Centr
dy może
cą
my 50 ko
je się Ko
um
do Interna
wy
nd
wę ciała,
smetyczn Sądeckiego, na
mfortow
ych
d którą
zregene
tional Sp ycję pozwoli rów SPA, gdzie mo brać odpowiedn
y Instytu
gó
row
żna
t
Stowarzy
a
i
nież zac
hować sal skorzystać z do program pielęgna anie sił i ukojen Dr Irena Eris. To ruje szczyt
szenie We Association ora
kra
z posiada
ie
cyj
a
broczynn
llness.
ego działa ny, poprzedzon zmysłów w zgodzi ina piękna
najwyższ gimnastyczna,
studio
y pro
y certyfikat
nia
ez
jakości Pre cardio i siłown saun oraz relakso fesjonalną diagn naturą.
ia. Hotel
ozą skóry.
wać się
mium Qu
SPA
w woda
ality Sehr
ch base
Gut, prz Dr Irena Eris Kry
nu
yznany prz
nic
ez niezal a Zdrój należy
eżne Nie
mieckie
ENA ERI
S KR
33-380 Kry YNICA ZDRÓJ
nica Zdr
ój; tel.: +48
18 472 35
00, fax: +48
18 472 35
01; www.D
rIrenaErisS
pa.pl, e-m
ail: krynic
Das
für diejen SPA – Hotel de
r Dr. Iren
igen, we
a Eris lieg
wissen.
lche ihre
Au
t
Panoram f unsere Gäste Zeit der Bioreg im Tal des Str
omes Cz
eneration
a
warten
arn
50 kom
kosmetisc der Sadecki –
widmen
fortable
Be
he Institu
möchten y Potok zu Füß
Zim
luxuriösen
en des
t von Dr. skiden mit de
Berges
m Gipfel mer und Appa und den Luxus
Irena Eris
Jaworzyna
rtements
Behandlu Ort für Körperer
des Be
und die
ist ein
. Jed
ngssalon
neuerung
rgzuges
Krynicka.
Schönhe
Wir laden
s, darun
, Kräfter
Jaworzyna er Balkon bie höchste Dienst
itsland,
leistungsq Dies ist der Pla
eg
ter
tet ein
Sie
ene
:
Krynicka,
Behan
das
zu uns
ration und
Im Turnsa
tz
ualität zu
auf den en herrlichen Au
die Erfrisc mit dem Geda
al, Cardio erem SPA ein dlungssalon für
schätz
sich die
sbl
nken an
, wo ma
in Form
hung de
– Studio
Gondelb ick auf das sch en
bringen.
n die wo Gesicht und Kö
r
die
Sin
und
jen
ne
ahn hin
ige
mit Sport
Hotel SP
hltuende
im
n
rper, für
aufwinde öne
A Dr Iren
ge
Wasserbe Einklang mit de errichtet wurde
a Eris Kry räten für Perso Wirkung der Sa
, die nac t. Das
r Natur
handlung
nica Zdrój
nen auf
una nut
suchen.
h einem
en und
zen und
unterschi
ist Mitglie
Es
einem
beste
sich
edlich
d der ISP
A. und hat en Leistungsst im Schwimmba dermatologischen ht aus 35
Hotel SP
ufe
d und Jac
A Dr Iren
das Pre
Kabinett.
who wa
mium-Prü n ausgestattet
a Eris
uzzi erh
nt to
en
fsiegel olen kan
rooms and devote their free Krynica Zdrój is
Premium Kraftraum kön
loc
nen Sie n.
Quality Se
a luxurio suites for our gu time to biologica ated in the Cz
sich
hr Gut.
arny Potok
us place
l regene
ests. The
rati
to regene
and the
re is Dr
length of
Irena Eris on and who val valley, at the foo
rate their
ue luxury
stay,
t of Jaw
Skin
We invite
bodies and
orzyna Kry
and the
you to ou everyone can
their po Care Institute in
hig
nicka mo
A room
choose
r SPA, wh
an appro wers, as well as the hotel, which hest quality ser
for
untain. It
ere you
vic
pria
is
of your go physical activiti
to soothe
es. We
is
a place
have pre
es, studio may take advan te care progra
od physi
for peop
their sen a land of beaut
mme, foll
pa
quality cer
tag
cal
car
owing his ses in conform y created for tho red 50 comfortab le
tificate Pre condition. Hotel dio and a gym e of the benefi
ity
se who
or
cial sau
with equip
mium Qu
SP
are lookin le
na effects her professional with nature. De
ality Sehr A Dr Irena Eris
ment for
g
pending
skin diagn
and rela
Krynica
Gut, aw
people
on the nee for
x in the
Zd
arded by
with var
water of osis by our exp
ds
ious lev
the indep rój is a member
ert
the swimm
els of fitn
personne
of the Inte
endent Ge
ess will
ing pool
l.
rna
rman We
or Jac
llness As tional Spa Assoc contribute to
sociation
the mainte uzzi.
iati
on
and
.
nance
has as we
ll the hig
hest
[email protected]
a.pl
45
Oferta katalogu “Hotele SPA & Wellness 2012”
Koncepcja
Katalog to przede wszystkim platforma służąca do prezentacji polskich hoteli SPA – jedyna w Polsce w wersji
drukowanej skupiająca oferty obiektów o typowo wellnessowym charakterze. Obecnie pracujemy nad
siódmym wydaniem. W ubiegłym roku udoskonaliliśmy layout – zastosowaliśmy jasne tło, przejrzysty układ,
wysublimowaną estetykę. Zamieszczenie rozkładówki w katalogu podkreśli więc prestiżowy wizerunek
hotelu, a tym samym umocni jego pozycję na rynku. Piękne zdjęcia, albumowy sposób prezentacji obiektów
z pewnością efektywnie utrwali ich atuty w oczach odbiorców.
Nakład – 20 000 egzemplarzy oraz 3 wersje językowe – polska, angielska i niemiecka zapewnią Państwu dotarcie
do jak największej grupy docelowej oraz zwiększy możliwość pozyskania klienta zagranicznego.
Jako firma czynnie zajmująca się podnoszeniem świadomości SPA w Polsce, nie rezygnujemy z realizacji
naszej misji także na łamach Katalogu. W dalszej części publikujemy artykuły, praktyczne porady dla
klientów SPA, zamieszczamy wywiady z osobistościami polskiego biznesu SPA. Wszystko po to, by część
redakcyjna była innowacyjna i ciekawa dla czytelnika. Istnieje również możliwość zamieszczenia artykułu
sponsorowanego po uprzedniej ocenie wartości merytorycznej i technicznej nadesłanych tekstów.
Pozostała część objętości naszego wydania to klasyczna powierzchnia reklamowa. Do wypełnienia tych
stron zapraszamy przedstawicieli czołowych marek kosmetycznych, wyposażenia oraz dóbr luksusowych.
Umożliwiamy umieszczanie reklam wizerunkowych, jednak od naszych reklamodawców wymagamy
materiałów na najwyższym poziomie.
Wzorem ostatnich wydań Katalogu, do każdego egzemplarza dołączymy wkładkę z cennikiem i aktualną
ofertą pakietów. Każdy hotel SPA, który zdecyduje się na umieszczenie swojej prezentacji w głównym Katalogu,
może przedstawić we wkładce 4 wybrane pakiety oraz krótkie opisy usług SPA świadczonych w obiekcie.
Dzięki temu czytelnik otrzyma pełną informację na temat Państwa oferty.
Hotele SPA & Wellness 2012
ers
rnt. Besond
der See entfe
te und
200 Meter von
seiner Salzgrot über
liegt knapp
szentrum mit
rdem
en Küste. Es
SPA & Wellnes Zimmer verfügen auße
der polnisch
zweistöckige
nschluss,
h alle
Hauptstadt
das
neta
doc
der
,
n,
Inter
erg,
152
nge
urlosem
onischen Lösu rnachtungsplätze beträgt
det sich in Kolb
SON serviert
Telefon, schn
SPA**** befin hochmodernen architekt
der Übe
age, PAY TV,
taurant LA MAI
und
Hotel Leda
mit Klimaanl
Gesamtzahl
ttet. Das Res
Hotels:
. Die Ästhetik
a BABOR. Die
Angebot des
neinheiten sind und einem Safe ausgesta
und Desserts
llen
attraktiv im
ette der Firm
ert. Alle Woh
ditoreiwaren
unkonventione
m Balkon
andlungspal
auf 228 steig
gemachte Kon
uss unserer
tte an
r Minibar, eine
der breiten Beh s Sofa, was diese Zahl
n Sofas, eine PETIT CAFE empfiehlt haus es Ihnen den vollen Gen t und eine reiche Pale
bare
bare
lapp
lapp
ben
en Wel
en, aufk
Café
ein aufk
werden, erlau
Dusche, Fön
aus der ganz
n Küche. Das
mit
htigt
ten
n
che
nsor
ufsic
mer
ösis
Wei
bea
ete
Badezim
und franz
selbst
n ausgezeichn
mediterranen von unserem Chefkoch
Ihne
der
wir
n
chte
fehle
Geri
, die
Außerdem emp
rer Gerichte
entdecken.
Vielfalt unse
l
richtungen zu
by the Hote
Geschmacks
efits offered
ating
range of ben
tre incorpor
Spirituosen.
Within the wide SPA & Wellness cen
ple,
of 152 peo
from the sea.
storey
200 metres
odate a total
res, a twotion
itectural featu
l can accomm . All of the accommoda
is situated just
it
arch
hote
and
ry
The
g
brze
228
contempora
ed rooms.
bathroom with
increase to
located in Kolo
eye catching treatments air-condition
nection, a
l guests can
The hotel is
its food
t interesting:
internet con
brand
ber of hote
advantage of
are the mos
of BABOR
e, a wireless
that the num
the following
ge you to take ines. The PETIT CAFE
nsive range
which means nal PAY TV, a telephon
and an exte
really encoura
down sofa,
French cuis
to delight
with optio
a salt grotto
would like to
have a folditerranean and give you the opportunity
the rooms
ing, television , balcony and safe. We
Med
all
ition
the
ever
ond
from
will
n
how
air-c
es
-bar
ided with
n sofa, mini
g their inspiratio wide diversity of our dish
dow
takin
es
foldunits are prov
dish
and
tub, hairdryer,
urant serves
appearance
The superb
shower or bath The LA MAISON resta
ts.
made on site.
and drink outle patisserie and desserts
its
specialities are
s and flavours.
ntional taste
in our unconve
Hotel & S
PA
Hotel An
dersia
Wysoki,
widocznym solidny i nowocz
esny bud
i wyznaczać
ynek Hotelu
najwyższe
nowe tren
j jakości ma
zdradza am
dy. Odwie
teriały. Ws
wszystkim
bicje i pro
dzając nas
zys
, co
fesjonalizm
docenisz
pokoje. Bo robimy. Na dziewię tko to jest efektem
właścicieli,
ciu piętrac
ogromneg design i funkcjonal
gata i róż
by wyróżn
h części hot
noś
o
norodna
różnorodn
iać się wś
kar
elowej bud respektu do wygody ć stylowej aranża
e gusty i
ród innych
apetyty. Ha ta pysznych, lekk
cji.
ynk
, wyrazem
,
produkty
u Andersia
ich dań i
rmo
i fac
naszej dba Nowoczesne wnętrz by być
Tower zna
rozkoszny
łości
a, szyk i
miejsce, gdz howy zespól ludzi, nia SPA - Głęboki
jdzi
esz wyjątk
ch
deserów
rela
którzy koc
ie słowo pie
owo komfort o szczegóły i perfek
Restaurac
hają swoją ks w centrum mia
dobrego
lęg
cji we
owe i świetn
nac
ji Mo
ja traktuje
samopoczu
sta…. Na
pracę. To
ie wyposa
my poważn
jwyższa jako saica pobudzi zm
cia. Uroda
ws
pielęgnac
zys
żone
tko
ie. Gd
ysł smaku
ja w salonie
ść
w trosce
to
o Twoją kon oferowanych usł
i
o Twoje pię
kosmetyc dar. Piękno to efekt zie wiemy, że zdrow
ug, wysele zaspokoi
dyc
znym. Bas
kno.
e, zadban
kcjonowane
en, sauna, starań i odpowied
e ciało i zre ję, piękno i zdrow
nic
ie. Ha
jacuzzi, fitn
h
laksowany
…bo dla
ess. Sanus nawyków. To dys
umysł to pod rmonia SPA to
nas jesteś
cyp
per Aquam
kimś wyjątk
lina, dobre
stawowe
. SPA. Ha
warunki
owym…
rmonia SP przyzwyczajenia i...r
A – fachow
egularna
y doradca
w trosce
Das hohe,
solide und
und neue
moder
Trends zu
bestimmen. ne Gebäude des
Innenräum
e,
Hotels ver
um Details Schick und Materia Wenn du uns bes
uchen wirs rät den Ehrgeiz der
und zeugt
lien
t, wirst du
besonders
von der Per der höchsten Qu
Design und Besitzer, sich von
komfortable
alität. Das
fektion
anderen her
leckere, leic
Funktio
alles ist
und
ausgezeich in allem, was wir
vorzuhebe
hte Gerich
tun. In den Effekt unseres Res nalität der stilvollen
net eingeric
SPA- rich
n, erke
te
und
Innendekor
köstliche
tige Entspa
Nachtische htete Zimmer. Das neun Stockwerken pekts vor der Beq
ation schä
Profis, die
nnung im
uemlich
des Hot
um
ste
ihre Arbeit
fangreiche
hen, erweck
Sta
„Pflege“ ern
gern haben. dtzentrum.... Die
und versch elteils des Gebäu keit, Ausdruck u
t Geschma
höc
st genom
des And
ied
Das alles
ckssinn und
enartige Me
hste Qualitä
men wird.
sind. Die
stillt versch
nü des Res ersia Tow
t der ang
Anmut ist
Wir wissen in Sorge um deine
iedenartig
ebotenen
die Gabe.
Kondition,
, dass der
regelmäss
e Geschmä taurants Mo
Dienstleis
Sch
Die
ige Pflege
ges
tungen,
cke und
Berater in
im Schönh Schönheit ist Effe unde, gepflegte Kör önheit und Gesun
Sorge um
dheit. Har ausgewählte Produk Appet
kt der Bem
per und der
monia
deine Sch eitssalon. Schwim
te
entspannt
mhalle, Sau ühungen und rich
önheit.
e Geist die SPA ist eine Stelle, und
…Da für uns
tiger
na, Whirlpo
an de
du eine bes
ol, Fitness Gewohnheiten. Es Grundbedingunge
ondere Per
n des Wo
,
sind
San
Dis
us per Aqu
son bist…
am, SPA. ziplin, gute Gewohnh
Harmonia
SPA- der
pro
A high
When sta , solid and modern
ying at the
hot
materials.
hotel, you el building unveils
All of them
the owner
will surely
s’
of Anders
app
ia Tower, show respect for com reciate the déc professionalism and
you will find
or and fun
and simply
ambitions
fort
ctio
to stand out
delicious
comfortable , attention to det
desserts
centre…
ails and per nality of the stylish
,
and well-eq
will
Exp
design. Mo be recognisable and
fection in
uipped
and health erts loving their pro stimulate your sen
everything
dern interior
to
se of taste rooms. Rich and
Har
fes
s, eleganc set new
diverse me we do. On each
and satisfy
effect of pro monia SPA is a plac sion, exclusive
e and hig
of
products
nu of Mo
appetites
e where bod
and
saica Res the nine floors in
-SPA. Har per habits and self
and
the
various tas
y and min
the h
taurant with
-dis
monia SPA
d perfection highest quality of
tes. Harmo
- profession cipline...., and reg
mouth-wa
trea
nia SPA Unf
is vital You
terin
ular treatme
al advisor
For us you
r well-being tments. All that we
orgettable
sensitive
nts
are someon
in
do is to loo
relax in
is our prin
the beauty
to your Exq
e special…
cip
k
salon Sw
uisiteness
imming poo al ambition Beauty after your form,
is
l, Sauna,
Jacuzzi, fitnea gift. Good look
ss. Sanus
Per A
113
68 IBB ANDERSIA HO
TEL
Plac Andersa
3, 61-894
Poznań; tel.:
+48 61 667
80 00 , fax:
+48 61 667
80 07; ww
w.andersia
hotel.pl, e-m
ail:
[email protected]
ndersiahot
el.pl
69
Grupa docelowa:
- kobiety o ponadprzeciętnych dochodach
- biura podróży, agencje eventowe, organizatorzy konferencji
- osoby regularnie odwiedzające hotele SPA oraz salony odnowy biologicznej
Sposoby dystrybucji:
Dystrybucja Katalogu SPA & Wellness w Polsce 2012
- Targi turystyczne oraz powiązane z branżą SPA & Wellness w Polsce i za granicą – rocznie wystawiamy się na
ponad 10 imprezach tego typu – katalogi realnie trafiają do osób zainteresowanych pobytem w SPA, szefów
biur podróży, organizatorów eventów;
- Jako sponsor / patron medialny wielu kongresów o tematyce SPA udostępniamy katalogi wszystkim
uczestnikom;
- Katalog jako upominek dla osób, które dokonują rezerwacji w obiektach SPA za pośrednictwem naszego
biura; po zrealizowanym pobycie każdy klient otrzymuje katalog wraz z kosmetykiem SPA – ma dzięki temu
możliwość wyboru innego obiektu na kolejny wypoczynek;
- Bezpłatna, rotacyjna wysyłka katalogu do klientów, którzy należą do naszej bazy mailingowej - osób prywatnych,
salonów kosmetycznych, hoteli;
- Regularna sprzedaż katalogu za pośrednictwem portali – spahotele.pl oraz spa-info.pl;
- Dystrybucja w wybranych salonach prasowych oraz księgarniach - wraz z książką kucharską „Zdrowe smaki
Wellness - przepisy szefów kuchni hoteli SPA & Wellness”;
- Możliwość dystrybucji katalogu w obiektach SPA - niektóre hotele od kilku lat udostępniają go swoim gościom
odpłatnie lub gratis, do czego również i Państwa zachęcamy.
Online’ową wersję katalogu roześlemy do kobiet – właścicielek firm / zarządzających korporacjami oraz kadry
menedżerskiej w polskich przedsiębiorstwach – 100 000 „egzemplarzy”.
Strony www Comfortum
Spahotele.pl portal internetowy przedstawiający ofertę ponad 100 hoteli SPA & Wellness z całej
Polski. Na portalu oprócz informacji dokładnie opisujących obiekty znaleźć można mapy, galerie,
filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni i wiele przydatnych informacji. Na portalu znaleźć można
wydzielone hotele nagrodzone w konkursie SPA Prestige Awards, hotele certyfikowane znakiem SPA
Quality Standard czy należące do grupy Polskie Hotele SPA & Wellness. Poprzez stronę spahotele.
pl klient może również kupić bony podarunkowe SPA, ponad 700 pakietów SPA czy skorzystać
z limitowanych ofert specjalnych. Portal odwiedza prawie pół miliona klientów rocznie, co daje mu
pozycję lidera w niszy portali związanych z rynkiem SPA. Raz w miesiącu wysyłany jest newsletter do
ponad 20.000 użytkowników. Strona istnieje od 2006 roku.
SPA-info.pl Portal informacyjno-newsowy założony w 2007 roku założony w celu popularyzacji idei
SPA & Wellness w Polsce. Przedstawia informacje z hoteli SPA, DAY SPA, firm kosmetycznych oraz
producentów i dystrybutorów wyposażenia. Oprócz informacji dla branży właściwie każda osoba
zainteresowana rynkiem SPA znajdzie coś dla siebie. Portal jest bardzo dobrze pozycjonowany
na kluczowe dla branży frazy. Raz w tygodniu generowany jest newsletter do kilku tysięcy
użytkowników. Rocznie odwiedza go prawie 200.000 użytkowników.
SPA-certyfikat.pl strona informacyjna o certyfikacji „SPA Quality Standard” wprowadzonej na rynek ponad 3 lata temu.
Certyfikat przydzielany jest obiektem SPA
poprzez audyty przeprowadzane na miejscu
w Hotelu. Certyfikaty Comfort, Prestige
i Luxury SPA Quality Standard otrzymywane
są przez obiekty poddane audytowi typu
„mystery shopper” i wysokim kryteriom oceny.
s-p-a.info katalog stron internetowych związanych z rynkiem SPA & wellness istniejący od 2006 roku. Oprócz hoteli SPA reklamują się w nim firmy
branżowe.
Polskie-spa.pl strona internetowa
grupy marketingowej „Polskie Hotele
SPA & Wellness”. Obiekty do grupy
są poddane ścisłej kontroli oraz
procesowi certyfikacji. Do grupy
mogą zakwalifikować się obiekty
o ponadprzeciętnej obsłudze Klienta
i wymaganiach oczekiwanych przez
polskiego gościa.
Przepisy-wellness.pl jeden z najnowszych portali firmy Comfortum przybliżający
klientowi zasady zdrowego odżywiania i filozofię wellness. Szefowie kuchni
hoteli SPA & Wellness prezentują w nim najlepsze przepisy kulinarne opisane
wartościami odżywczymi. Portal uzupełniony jest przez wiele cennych artykułów
w tematyce właściwego przygotowania i spożywania posiłków.
Wydawca: COMFORTUM; ul. Traktorowa 126 lokal 103, 91-204 Łódź; tel.: +48 42 631 01 99; 502 433 484
[email protected], www.comfortum.pl, www.spahotele.pl
Cennik
Cennik reklam katalogu “Hotele SPA & Wellness 2012”
Strona formatu A4 x 2 - rozkładówka z prezentacją hotelu SPA - 420x297mm Strona formatu A4 - 210x297mm
Połowa strony formatu A4 - pion - 105x297mm
Połowa strony formatu A4 - poziom - 210x148,5mm
Strona formatu A4 - strony nr 2, 3, okładka wewnętrzna - 210x297mm
Strona formatu A4 - okładka tylna - 210x297mm
Strona formatu A4 x 2 - rozkładówka - 420x297mm
Strona formatu A4 x 2 - strony nr 2, 3, tylna okładka wewnętrzna - 420x297mm
Strona formatu A4 x 3 str+1 - zakładka przód katalogu - 630x297mm
Strona formatu A4 x 3 str+1 - zakładka tylna katalogu - 630x297mm
4 900,00
5 900,00
3 500,00
3 500,00
10 900,00
23 900,00
8 900,00
16 900,00
31 200,00
26 400,00
Wybór miejsca: +15%; Wszystkie ceny w ujęciu netto - należy doliczyć podatek VAT; Cennik ważny do 30.01.2012 r.
Informacje dodatkowe:
Nakład: 20.000 sztuk; 3 wersje językowe w jednym wydaniu
Format: 420x297 mm składany na pół do formatu A4 w pionie
Papier:
- Strony wewnętrzne: kreda, gramatura min. 90g
- Okładka: kreda, gramatura min. 250g, foliowana
Kolorystyka: 4+4, pełny kolor
Oprawa: klejona
Materiały: 20.01.2012
Umowy do: 15.01.2012
Cennik elementów reklamowych na portalu spahotele.pl
1. Podstawowa prezentacja obiektu SPA
Prezentacja zawiera obok opisu obiektu, opisu spa wraz z cennikiem i galerii do 100 zdjęć także wszystkie dane teleadresowe jak:
telefon, faks, adres e-mail oraz bezpośredni link przekierowujący do strony internetowej obiektu. Dane wprowadzane są poprzez
panel CMS. W celu wyświetlania pakietów wymagane jest podpisanie umowy agencyjnej.
Cena podstawowej prezentacji: 1800 PLN / 1 rok
2. Reklama bannerowa
a.) Banner (468 x 60 pikseli, do 100kB, rotator 3)
Cena na głównej stronie serwisu: 1000 PLN / miesiąc
Cena na podstronach serwisu: 700 PLN/ miesiąc
b.) Billboard (największy banner na portalu - 750 x 100 pikseli, 150 kB, rotator 3) - 3000 PLN/miesiąc
c.) Button reklamowy - (180 x 90 pikseli, do 50 kB) - 650 PLN/miesiąc
3. Moduł - Oferta Specjalna
Moduł oferta specjalna pokazywany jest na stronie głównej i wybranych podstronach serwisu w prawej kolumnie – w pierwszej
kolejności od góry – wskazuje na podstronę w serwisie spahotele.pl.
Cena: 900 PLN / 1 miesiąc
4. Moduł – Polecane miejsca
Moduł Polecane Miejsca pokazywany jest na stronie głównej i wybranych podstronach serwisu w środkowej kolumnie – zawiera
zdjęcie oraz krótki opis obiektu wskazuje na podstronę w serwisie spahotele.pl. W module polecane umieszcza się: nazwę hotelu,
zdjęcie 160 x 106 pikseli, opis obiektu lub oferty do 400 znaków ze spacjami.
Cena: 850 PLN / 1 miesiąc
5. Pozycjonowanie wyników w wynikach wyszukiwania hoteli lub pakietów
Pozycjonowanie wyników jest rozwiązaniem, które umożliwia umieszczenie oferty hotelu nad wszystkimi wynikami prezentowanymi
przez wyszukiwarkę zarówno w opcji wyszukiwania hoteli jak i pakietów. Moduł zawiera nazwę obiektu, zdjęcie oraz krótkie hasło
reklamowe do 45 znaków. Link przekierowuje do podstrony obiektu w systemie lub konkretnie wybranego pakietu.
Cena: 650 PLN / 1 miesiąc
6. Reklama w newsletterze
Do klientów spahotele.pl (ponad 18 tys adresów e-mail) kilka razy w roku rozsyłany jest newsletter z ofertami hoteli oraz cennymi
informacjami z rynku. Istnieje możliwość wykupu elementu reklamowego w newsletterze pomiędzy innymi wiadomościami.
Cena: 600 PLN/ jednorazowo
Wszystkie ceny w ujęciu netto - należy doliczyć podatek VAT. Cennik ważny do 30.01.2012 r.
Wydawca: COMFORTUM; ul. Traktorowa 126 lokal 103, 91-204 Łódź; tel.: +48 42 631 01 99; 502 433 484
[email protected], www.comfortum.pl, www.spahotele.pl

Podobne dokumenty