Plymovent - Platforma Filtrowentylacyjna

Komentarze

Transkrypt

Plymovent - Platforma Filtrowentylacyjna
Czy panujesz
nad dymami
spawalniczymi?
Udoskonalasz wentylacje lub
rozwiązania filtracyjne?
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się
nad znaczeniem czystego powietrza?
My tak. Przez ponad 30 lat było naszym celem, aby zapewnić czyste powietrzu w Twoim
środowisku pracy. Zapewniamy produkty wysokiej jakości, nie tylko do ochrony spawaczy,
ale także osób pracujących w pobliżu, przed wdychaniem niebezpiecznych dymów
spawalniczych. Oferujemy szeroki wachlarz odciągów powietrza oraz systemów filtracyjnych,
popartych kompletnym serwisem inżynieryjnym.
Dlacze go Plymovent?
„„
„„
„„
„„
„„
2
Odpowiedź na potrzeby klientów
Rozwiązania
Wiedza rozwinięta poprzez lata
Wysokiej jakości produkty
Światowa obecność
Zagrożenia dla zdrowia poprzez wdychanie dymów i gazów spawalniczych.
Utrzymuj zanieczyszczenia spawalnicze z dala od siebie.
Dymy/pyły
Możliwe skutki
Możliwe długookresowe skutki
Dymy spawalnicze (ogólnie)
Chrom (w dymach, podczas spawania stali
nierdzewnej)
Nikiel (w dymach, podczas spawania stali
nierdzewnej)
Aluminium
Chrypka, ból gardła, podrażnienie oczu, gorączka
Zapalenie oskrzeli
Zachorowanie na raka
Gorączka
Zachorowanie na raka
Podrażnienie dróg oddechowych
Mangan
Cynk
Miedź
Magnez
Ołów
Gazy
Zapalenie płuc
Gorączka
Gorączka
Podrażnienie dróg oddechowych
Zmiany w krwi i nerkach
Możliwe skutki
Tlenek azotu
Dwutlenek węgla
Ozon
Podrażnienie oskrzeli oraz oczu, obrzęk płuc
Problemy z oddychaniem, utrata przytomności
Podrażnienie oskrzeli oraz oczu, obrzęk płuc
Uszkodzenia centralnego systemu nerwowego
Reprotoxic
Możliwe długookresowe skutki
Zapalenie
Oskrzeli
Dlacze go odc ią g do pył ów?
Dymy spawalnicze, kurz szlifierski, mgła olejowa; ogólnie wszelkie zanieczyszczenia w
przemyśle metalowym. Spawacze oraz osoby w pobliżu są narażeni na owe zanieczyszczenia.
Jest niezwykle ważne, aby stworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze miejsce pracy, poprzez
redukcję takich zagrożeń. Skala ochrony jest niezmiernie istotnym elementem. Ważny jest
fakt, iż standardy międzynarodowe zostały ustanowione aby ją regulować. Dymy, niewielkie
elementy oraz płynne resztki metalu, muszą być skutecznie rozdzielone przez odciągi i
filtry. Zapewnia to lepsze poczucie spawaczy co pozwala na efektywniejsza pracę, czego
wynikiem jest większa produkcja i niższa nieobecność wywołana chorobami.
3
J a k to rob i my
Opierając się na naszych doświadczeniach, rozwinęliśmy skuteczne rozwiązanie, które nazywamy
„rozwiązaniami inżynieryjnymi”. To rozwiązanie zapewnia czyste powietrze na stanowisku pracy,
przy niskich kosztach i łatwej obsłudze. Cały proces to 7 etapów: analizowanie, projektowanie,
zaopatrywanie, instalowanie, pozwolenia, serwisowanie.
Badanie
4
Planowanie
Projektowanie
Instalowanie
Uprawnienia
Trenowanie
Serwis
N asze bada nia
P la n owa n ie
Każdy klient ma indywidualne wymagania.
Aby je spełnić, potrzebny jest odpowiedni
wywiad; odpowiedz na pytania odnośnie
procesu spawania, ilości spawaczy oraz ilości
miejsc spawalniczych, ich rozmieszczenia,
potrzeb wentylacyjnych, przepisów lokalnych
oraz wymaganego systemu kontroli. Kończąc
pierwszy etap, mamy informacje na temat
tego, co musimy zrobić.
Opierając się na informacjach uzyskanych
podczas wywiadu, tworzymy plan do
osiągnięcia najlepszej jakości powietrza w
miejscu pracy. Wykorzystujemy posiadane
przez nas urządzenia do wykonania solidnego
systemu i optymalnych rozwiązań dla
zapewnienia łatwej obsługi oraz czystego
powietrza na stanowisku pracy.
Pro je k towa nie
P o z wo le n ia
Na etapie projektowania wykorzystujemy
urządzenia wybrane w fazie planowania
poprzez przeliczenia ciśnień, wielkości filtrów,
wentylatorów itp. Elastyczność naszych
produktów pozwala nam zoptymalizwać cały
system pod względem bezpieczeństwa,
ekonomiki oraz obsługi. W rezultacie powstanie
system odpowiadający Twoim dzisiejszym
wymaganiom i umożliwiający rozwój w
przyszłości.
Kiedy faza instalacji się skończy, ustawiamy
system upewniając się, że wszystko działa
poprawnie. Nasze ciągłe dążenie do perfekcji
stworzyło system godny zaufania dzisiaj i w
przyszłych latach.
In s talowa nie
Kiedy faza projektowania się skończy musimy
zamontować cały system. Dzięki posiadaniu
przez nas dużego doświadczenia w dostarczaniu
systemów, sam możesz skupić się na swoim
biznesie.
S z ko le n ie
Chętnie
dzielimy
się
naszą
wiedzą
technologiczną. Mamy możliwość podania Ci
pomocnej dłoni, abyś mógł osiągnąć jak
najwięcej z naszych urządzeń.
S e rwi s i ko n se rwac ja .
Dzisiaj bezpieczna obsługa w łańcuchu
produkcyjnym jest niezbędna do zapewnienia
wysokiej wydajności pracy. Dlatego też
oferujemy pełny serwis. Nasi inżynierowie
sprawią, że Twój system wentylacyjny będzie w
doskonałym
stanie
i
odpowiednio
użytkowany.
5
Rozwiązania
Różnorodne metody
(w zależności od efektywności)
Re du kcja dymów
Pierwszym krokiem w stronę stworzenia czystego powietrza na
stanowisku pracy, jest upewnienie się, że wybrana została
najlepsza aplikacja dla Twojego procesu spawania. Taka
aplikacja umożliwia wykonywanie alternatywnych metod
spawania. Ważne jest, aby spawany materiał był czysty, np.
usunięty olej, wierzchnia warstwa itp. Ze względu na jakość,
wielu naszych klientów rozważa ten pierwszy krok. Nasza radą
jest skontaktowanie się z Twoim dostawcą maszyn aby
skonsultować jego doświadczenie w spawalnictwie. Niestety ten
pierwszy etap jest zwykle niewystarczający do upewnienia się o
bezpieczeństwie pracy. Potrzebny jest kolejny etap.
Odci ąg przy źródl e
Drugim krokiem do rozważenia jest usunięcie dymów
spawalniczych z miejsca ich powstawania. Tylko z odciągiem
dymów znad miejsca pracy spawacz jest w pełni chroniony.
Odciąg przy źródle jest preferowany na stanowisku pracy w
postaci np. stołów z dolnym odciągiem, co jest kombinacją
warsztatu pracy z wyciągiem do dymów. Kolejną metodą jest
zastosowanie ramion wentylacyjnych, które mogą być łatwo
zamontowane nad stanowiskiem pracy. Plymovent posiada
pełen zakres systemów kontrolnych oraz akcesoriów do
dowolnego dostosowania do lokalnych potrzeb.
Odizo lowanie
Jeżeli wyciąg nie znajduje się wystarczająco blisko kolejną
skuteczną metodą, jest oddzielenie źródła dymu od reszty
otoczenia. Jeżeli to możliwe, nawet poprzez odsunięcie od pracy
spawacza dzięki zastosowaniu mechanizmów spawalniczych
lub odpowiednich robotów. Okapy wentylacyjne z lamelami
oddzielają proces spawania w wypadku wybranego rozwiązania.
Pracownicy znajdujący się w pobliżu okapu są dostatecznie
chronieni, a pracujący wewnątrz okapu wymagają dodatkowej
ochrony.
We n t y lacja i oc h rona os ób
Zdarza się, iż odciąg przy źródle lub okapy nie są w stanie
zapewnić najlepszego rozwiązania. W takich przypadkach
ogólna filtracja powietrza i wentylacja jest rozwiązaniem
najlepszym.
6
F le xH o o d
Specjalny okap modułowy
jest przeznaczony
specjalnie do
zrobotyzowanych aplikacji
i może być dostosowany
do Twoich potrzeb.
Jak ie j es t n ajle psze rozwią za nie dla C ie b i e ?
W zależności od Twoich potrzeb, możemy wprowadzić system usuwania dymów znad
ich źródła, stoły z wentylatorami, okapy wentylacyjne lub ogólne systemy do
wentylacji.
Ram iona
w e n t yl acyjne
Nasze ramiona wentylacyjne są
dostępne w różnych wariantach.
Mogą być używane z długim
wysięgnikiem, jeżeli zachodzi
taka potrzeba, lub mogą zostać
umieszczone na szynie, aby
uzyskać nieograniczony zasięg.
Ko n trol a
Our control equipment can
automatically control the
whole extraction system,
adjusting airflow depending
on usage and more.
F iltry M D B
Filtry MultiDust Bank to
wkłady modułowe, które
mogą zostać użyte dzisiaj
lub rozszerzone w
momencie kiedy Twój
biznes się rozwinie.
DraftMax
A robustly designed
downdraft table which
ensures efficient fume
extraction and filtration.
W e n t y l at o ry
Oferujemy szeroki zakres
wentylatorów
odpowiadających
większości aplikacji.
P o z o s ta ł e
f iltry
Oferujemy szeroki wachlarz
filtrów stacjonarnych i
mobilnych. Skontaktuj się z
nami, aby odnaleźć
odpowiedni dla siebie lub
odwiedź naszą stronę
internetową.
7
Odciągi przy źródle
D l ac z e go o d ciągi przy
ź r ó dl e ?
„„ Przyczyny zdrowotne
Inwestowanie pieniędzy w odciągi przy
źródle w niebezpiecznym środowisku
powoduje mniejsza absencję
pracowników, spowodowaną
zachorowaniami i mniejsza rotacją
wśród kadr.
„„ Przyczyny środowiskowe
Z pochłaniaczem źródłowym
skutecznie zapobiegniesz
rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń
po całym obszarze pracy, gdzie
mogłyby nie tylko dosięgnąć
pracownika, ale także pozostałe osoby
w budynku. System automatycznej
kontroli zmniejszy również zużycie
energii. Tym samym zaoszczędzisz
pieniądze, a jednocześnie wniesiesz
swój wkład w ochronę środowiska.
8
Odcią g i pr z y ź r ó d le Plymovent offers various fixed and mobile solutions for at
source capture of welding fumes and grinding dust. Different
lengths and diameters of an arm can be specific to certain
processes and application. That is why the extraction arms of
Plymovent are available in various working radiuses, from 1.0
up to 8.8 metres. The Plymovent filter range varies from small
single filters up to large modular, self-cleaning filters which
can be expanded as your business grows. A state-of-the-art
Plymovent system will automatically monitor and adjust the
air volume needed depending on how many workplaces are
being used at any particular time. The controls in the system
will also automatically adjust to the pressure drop in
mechanical filters and maintain the air volume performance
at each fume extractor.
Okapy spawalnicze
Okapy s pawa l nicze do poc h ła n i a n ia dy m ó w
Plymovent dysponuje okapami dopasowanymi do Twoich
potrzeb. Okapy FlexHood mogą być zamontowane na nogach
lub do sufitu, co pozwala na łatwy montaż na Twoim
specyficznym miejscu pracy. Różnorodne opcje pozwalają Ci
skompletować okap FlexHood z lamelami spawalniczymi
itp.
Klasyczne okapy posiadają filtr umiejscowiony centralnie.
FlexHood posiada ramę z bocznym wyciągiem, wychwytującym
dymy na skraju okapy. To rozwiązanie zapobiega ucieczce
dymów boczną stroną. Okap zaprojektowany jest aby chronić
spawacza, personel pracujący się w pobliżu, Twoje
wyposażenie stanowiska oraz pozostałe inne przedmioty.
Zagięte talerze w okapie kontrolują przepływ powietrza, oraz
ograniczają ryzyko dostania się iskier do filtra. Okap składa
się z lekkich i poręcznych elementów, które łatwo umieścić w
wybranym miejscu.
D l ac z e g o o k a py
spawa ln i c z e?
„„ Przyczyny zdrowotne
Inwestowanie w okap FlexHood w
niebezpiecznym środowisku pracy,
pozwala Ci oddzielić źródło spawania
od pracowników.
„„ Przyczyny środowiskowe
Z okapem FexHood możesz skutecznie
powstrzymać zanieczyszczenia od
rozprzestrzeniania się po całym Twoim
terenie.
9
Wentylacja ogólna
D l ac z e go sys tem
Pus h - Pull
Ogóln e o c z ys z c z a n ie pow ie t r z a i
went ylac ja
„„ Przyczyny zdrowotne
Jeżeli odpady powstające podczas pracy są zbyt duże aby
były usunięte przez ramię, lub jeżeli spawacz porusza się
między stanowiskami, odciąg nad stanowiskami może nie
być możliwy. Plymovent proponuje rozwiązanie Push-Pull.
Użyta technika pochłania z otoczenia dymy spawalnicze,
filtruje je, a następnie wpompowuje z powrotem na miejsce
pracy. To rozwiązanie wyraźnie ogrzewa powietrze w
miejscu pracy.
Inwestowanie w okap FlexHood w
niebezpiecznym środowisku pracy,
pozwala Ci oddzielić źródło spawania
od pracowników.
„„ Przyczyny środowiskowe
Z okapem FexHood możesz skutecznie
powstrzymać zanieczyszczenia od
rozprzestrzeniania się po całym Twoim
terenie.
Kiedy używać systemu Push-Pull do
oczyszczania powietrza?
„„ Wyciąg znad źródła wyjątkowo trudny
„„ Duże fragmenty
„„ Zmiana miejsca spawania
10
System Push-Pull zawiera 4 elementy: przewód zasysający,
jednostkę filtrującą, wentylator centralny oraz przewód
wpompowujący powietrze.
Ko m pletn y syste m
Wszys t kie rozwią za nia
Posiadamy wszelkie produkty odpowiadające wszystkim
metodom usuwania dymów spawalniczych. Systemy
rozwiązań są zaprojektowane i wyposażone w szeroki zakres
wentylatorów, urządzeń sterujących oraz filtrów.
„„ Wentylatory są dostępne od 0,37 Kw do 22Kw. Pozostałe są
wykonywane na zamówienie.
„„ Systemy kontrolne sięgają od prostej ręcznej kontroli aż do w
pełni zautomatyzowanej.
„„ Wielkości filtrów występują od małych stacjonarnych urządzeń,
aż do wolnostojących ,specjalnie zaprojektowanych jednostek.
D l ac z e g o w y po sa ż e n ie
ko n tro ln e ?
„„ Powody finansowe
W pełni zautomatyzowana kontrola
pozwoli Ci znacząco obniżyć koszty
zużycia prądu, pozostałych czynników
zużycia, a także także skróci okres ROI
(Return Of Investment)
Nasi eksperci rozwinęli to wszystko przez wiele lat,
uzyskując wysoką jakość produktów, odpowiadających
zapotrzebowaniom klientów. Inwestując w Plymovent
inwestujesz w środowisko i w konkurencyjną przyszłość.
11
Dotacje
Dystrybucja
Plymovent troszczy się o powietrze którym
oddychasz. Oferujemy produkty, systemy
oraz pełen serwis który zapewni Ci czyste
powietrze.
Szanujemy środowisko naturalne, dlatego
dostarczamy wysokiej jakości produkty.
Nasi specjaliści udoskonalili je przez lata
pracy, dostarczając sprzęt zapewniający
wszelkie Twoje wymagania.
Twój autoryzowany Dystrybutor Plymovent:
www.plymovent.com
Usuwanie chmur dymów spawalniczych
Czy warunki Twojej pracy sprzyjają powstawaniu dużych chmur pyłów nad Twoim stanowiskiem?
Jeżeli tak, Plymovent, światowy lider w odciągu i filtracji, ma sprawdzone rozwiązanie do eliminacji
tych wolno unoszących się dymów nad Twoim stanowiskiem. Nasz system Push-Pull to sprawdzony
i skuteczny sposób, który został zamontowany w najlepszych przedsiębiorstwach na całym świecie.
System Push-Pull może przynieść znaczący wkład w środowisko pracy dla Ciebie i Twoich
pracowników.
Dymy spawalnicze i szlifierskie powstają podczas pracy nad metalem takich jak spawanie czy cięcie.
Dymy te, mogą przybrać formę „koca” na Twoim stanowisku i stworzyć niebezpieczne środowisko
pracy.
Wiele metod odciągów i wentylacji na dzisiejszym rynku nie są w pełni efektywne w usuwaniu
dymów spawalniczych. System firmy Plymovent Push-Pull, został zaprojektowany do skutecznego
odciągu i filtracji powietrza nad poszczególnymi środowiskami pracy.
K ie dy u ży wać sys t emu Push -Pul l ?
System Push-Pull sprostał wyzwaniu w oczyszczaniu powietrza w danym środowisku, gdzie mogą
pojawić się następujące sytuacje:
„„ Odciąg znad źródła może nie być do końca skuteczny, kiedy pojawiają się duże
elementy.
„„ Operator pracuje w miejscu, gdzie skuteczny odciąg znad źródła może nie być
możliwy.
„„ Wyposażenie do ochrony osobistej osłania operatora, ale nikogo więcej w
otoczeniu.
D l ac z e g o o d c i ą g dy m ó w
j e s t ta k i s t ot n y ?
Dymy spawalnicze, pyły szlifierskie, mgła
olejowa: przemysł metalowy produkuje
przeróżny zakres zanieczyszczeń. Spawacze
i personel przebywający w otoczeniu, są
narażeni na owe zanieczyszczenia. Jest
niezwykle ważne, aby stworzyć zdrowe i
bezpieczne warunki pracy, aby zmniejszyć
te zagrożenia. Zakres ochrony jest ważnym
elementem. Do tego stopnia, iż zostały
ustanowione międzynarodowe standardy
regulujące je. Dymy spawalnicze, niewielkie
elementy oraz resztki stopionego metalu
muszą zostać skutecznie usunięte przez
profesjonalne odciągi i filtry. To daje
pewność, że pracownicy będą czuć się
lepiej, pozwalając na większą wydajność
pracy i mniejsza nieobecność spowodowaną
zachorowaniami. System Push-Pull
Ko m p l e t n y syste m
System firmy Plymovent pozwala na osiągnięcie w pełni
zautomatyzowanej kontroli nad naszymi produktami
w najbardziej wydajny sposób, oszczędzając Twoje
pieniądze i oczyszczając powietrze na Twoim stanowisku
pracy.
Twój autoryzowany dystrybutor Plymovent:
Plymovent troszczy się o powietrze którym
oddychasz. Oferujemy produkty, systemy
oraz pełen serwis który zapewni Ci czyste
powietrze.
Szanujemy środowisko naturalne, dlatego
dostarczamy wysokiej jakości produkty.
Nasi specjaliści udoskonalili je przez lata
pracy, dostarczając sprzęt zapewniający
wszelkie Twoje wymagania.
Firma Plymovent zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie.
www.plymovent.com
Kontrolowanie dymów
spawalniczych i szlifierskich
S k ł ad nik i sys te mu
Prze wó d
w tłaczający
Obie kratki wtłaczające są
umieszczone poziomo i
zmienne pionowo, oraz
zawierają kontrolę poziomu
powietrza.
Przewó d
odciągowy
Kratki odciągowe, są
dostosowywane indywidualnie,
dla optymalnego odciągu.
Went ylatory
Oferujemy szeroki zakres
wentylatorów odpowiadających
większości wymagań.
Przekaźnik
ciśnienia
Spadek poziomu ciśnienia
w całym systemie, daje
sygnał do przetwornika
częstotliwości, który
reguluje prędkość
działania wentylatora.
Filtry MDB
Kontrolery
Filtry MultiDust Bank to
modułowe wkłady, które mogą
być dopasowane do twoich
dzisiejszych potrzeb, a także
rozbudowane w przyszłości,
kiedy Twój biznes się rozwinie.
Nasze wyposażenie kontrolne,
może całkowicie nadzorować cały
system odciągowy, zmieniać
przepływ powietrza zależnie od
stopnia używania, co oszczędza
Twoje pieniądze
System korzyści
Niskie koszt y z posia dania
urządzenia
Jak to działa
Skut ec z ny syst em
Kiedy powłoka dymu się unosi,
przemieszcza się między przewodem
wejściowym a wyjściowym. Przewód
wyjściowy przepycha dymy do przewodu
wyjściowego w kontrolowany sposób.
W ten sposób zanieczyszczenia zostają
wepchnięte
przez
system
i
przefiltrowane.
Przefiltrowane
powietrze jest ponownie wtłoczone do
miejsca pracy. Proces odciągu i filtracji
jest ciągłym systemem powtarzalnym.
To ensure low operational costs the system controls also control
the fan speed to the exact required performance under changing
conditions. When the filters are new or cleaned uncontrolled
systems can blow too hard, shortening the life span of filters,
undermining the performance and capture efficiency and
consuming too much energy in so doing. A controlled system
ensures efficiency and energy savings up to 60% in start up
conditions. During the filter life substantial energy savings can
be expected and the filters will last longer because they are
protected against high airflow.
1 . Odciąg
Aby poruszyć i odciągnąć powłokę w kontrolowanym przez nas kierunku, przewód odciągowy
jest zaprojektowany zgodnie ze specyficznymi uwarunkowaniem Twojego stanowiska. Właściwa
budowa pozwala w najbardziej skuteczny i kontrolowany sposób odciągnąć daną powłokę
zanieczyszczeń z metalu.
2. Filtracja
Redukcja drobnych p yłów
Przewód odciągowy jest podłączony do niezależnej jednostki filtrującej. Kiedy cząsteczki
przemieszczą się przez ten przewód, są one zebrane w jednostce filtrującej, która jest okresowo,
automatycznie czyszczona, przez pneumatyczny system czyszczący. Kiedy Ciśnienie w filtrze
osiągnie określony poziom, wewnętrzny mechanizm czyszczący zaczyna oczyszczać filtr. W
rezultacie poszczególne cząstki opadają do zbiornika na dnie jednostki filtrującej. Kontener
może być z łatwością opróżniony opróżniony oraz powinien być ulokowany zgodnie z lokalnym
prawem.
Metal work shops have by the nature a number of activities
which creates large amount of fine dust which can affect
performance of machinery and the workforce. A Push/Pull
system will contribute to the reduction of fine dust in your work
place.
4. Recylkulacja p owietrza
Kiedy zanieczyszczenia zostaną przefiltrowane, czyste powietrze może może zostać ponownie
wtłoczone na stanowisko pracy. Przez recylkulację powietrza oszczędza się koszty energii,
zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska. Recylkulacja może być również wykorzystywana w
kontrolowany sposób, do wypchnięcia powłoki dymów w kierunku przewodu odciągowego. Aby
skutecznie kontrolować kierunek recylkulacji, przewód recylkulacyjny z kratką, z regulowanym
przepływem powietrza, został zaprojektowany specjalnie dla Twojego specyficznego miejsca
pracy.
Ro z w i ą z a nia d la p r z er ó ż nych ro z m iesz cz eń s ta now isk
Montując system Push-Pull na swoim stanowisku nie tylko stwarzasz czystsze i bezpieczniejsze
środowisko pracy, ale ograniczasz także koszty. Jako, że jest to system modalny, nie musisz
zmieniać całego miejsca pracy, specjalne strefy pracy mogą zostać przeznaczone dla nowych
wentylacji.
Pro j e k t owa n ie o dpow i ed n ic h sys t e m ó w dl a T wo j e g o
s ta now i ska
Aby stworzyć efektywny system Push-Pull spełniający Twoje wymagania, musi zostać wykonany i
rozwijany dogłębny spis wyposażenia Twojego miejsca pracy. To włącza takie parametry jak:
proces powstawania i operowania, istniejącej wentylacji, przepływów powietrza i ich przeszkód,
całkowity poziom i ogólna konstrukcja miejsca pracy.
U-kształtny system Push-Pull z jednym filtrem i jednym wentylatorem
Plymovent oferuje szeroki wachlarz wysokiej jakości produktów, wyposażonych w kierunku
ochrony pracowników przed zanieczyszczeniami w powietrzu. Aby ustalić jaki system jest
odpowiedni dla twoich potrzeb, proszę skontaktować się z firmą Plymovent, lub odwiedzić nasza
stronę internetową.
Wydajność po d kontrolą
3. Went ylator
Nieprzerwany odciąg (odciąganie powietrza), filtracja i recylkulacja powietrza (wdmuchiwanie)
jest powodowana specjalnym rozmiarem wentylatora, oraz jego dolnym położeniu względem
jednostki filtrującej.
O dpow i adaj ąc e
Niski p oziom dźwięków
Niski poziom hałasu jest istotny podczas ciągłego użytkowania
systemu recylkulacyjnego. Nasz system jest dlatego wyposażony
w wentylator wpasowany w odpowiednią skrzynię dźwiękochłonną.
Aby zmniejszyć odgłos powietrza przepływającego i
opuszczającego wentylator, skrzynia posiada odpowiedni kształt,
pasujący do wyciszonego przewodu.
Aby skutecznie usunąć zgromadzone dymy spawalnicze, istotne
jest, aby przepchnąć je w kierunku przewodu odciągowego,
kontrolowaną przez nas drogą. System sterujący pozwala
precyzyjnie dostroić cała instalację i utrzymywać te ustawienia
cały czas.
System Push-Pull z dwoma filtrami i dwoma wentylatorami
Oszczę dność energ ii
Recylkulacja przefiltrowanego powietrza zapewnia stałe
obniżanie kosztów, ponieważ żadna energia nie zostaje zużyta
do ogrzewania powietrza.
Akceptowany OES
System Push-Pull zredukuje powstawanie dymów w środowisku
pracy to akceptowalnego poziomu.
System hybrydowy
Czy Twoja załoga
jest bezpieczna?
Usuń spaliny silników diesla ze stanowisk
pojazdów Straży Pożarnej
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się
nad znaczeniem czystego powietrza?
My tak. Przez ponad 30 lat naszym celem jest zapewnienie czystego powietrza na stanowiskach pojazdów Straży Pożarnej. Posiadamy wysokiej jakości produkty do ochrony ludzi
przed wdychaniem niebezpiecznych spalin silników diesla. Oferujemy szeroki zakres odciągów spalin wraz z ich montażem oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Skontaktuj
się z nami aby przekonać się jak możemy rozwiązać Twój problem spalin.
Dlaczego Plymovent?
■■
■■
■■
■■
■■
2
Odpowiedź na zapotrzebowania klientów
Rozwiązania systemowe
Wieloletnie doświadczenie
Produkty wysokiej jakości
Globalna obecność
Niebezpieczeństwa związane ze spalinami silników diesla
Chemikalia
Efekt zdrowotny*
Benzyna
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Benzyna „alfa” pirenowa
Aldehyd mrówkowy
Benzofuran
Tlenek węgla
Grypa 1A, czynniki rakotwórcze
Grupa 2A, możliwe czynniki rakotwórcze
Tlenki azotu
Grupa 2A, możliwe czynniki rakotwórcze
Grupa 2A, możliwe czynniki rakotwórcze
Grupa 2B, możliwe czynniki rakotwórcze
Zagrożenia dla życia człowieka
Zagrożenia dla życia człowieka
*Źródło: OSHA.gov
Usuń niebezpieczne spaliny silników diesla
Niebezpieczne spaliny samochodowe w jednostkach Straży Pożarnej, są jednym
z największych zagrożeń rakotwórczych dla strażaków i powinny być poważnie
traktowane przez przełożonych.
Usuń te zagrożenia poprzez odciągi spalin samochodowych firmy Plymovent.
Oferujemy rozwiązania na istniejące stanowiska oraz nowo powstające.
Posiadamy wiele udogodnień wraz z automatycznym systemem startu
wentylatora, opatentowanym systemem rozłączania ssawki od rury wydechowej
oraz systemem wczepu bezpieczeństwa.
Twoi strażacy zasługują na to!
3
Odsysanie z rury wydechowej
Odsysacze z rury wydechowej to standard w Plymovent
Odsysanie bezpośrednio ze źródła powstawania lotnych elementów zanieczyszczających powietrze, zanim rozprzestrzenią się w otoczeniu, jest najlepszą metodą do
utrzymania czystego środowiska pracy. Zmniejsza to ilość powietrza, która musi
zostać odciągnięta, a jednocześnie obniża koszty inwestycji i koszty zużycia energii
elektrycznej.
Kluczowym elementem naszego systemu jest ssawa odciągowa w dwóch wersjach:
pneumatycznej i magnetycznej (The Grabber®). System Plymovent zapewnia 100%
odciągu spalin dzięki możliwości zastosowania różnych ssawek.
Ssawka Grabber® podłączona do końcówki rury wydechowej, pochłania i eliminuje
wszystkie spaliny. Jest również łatwa w użyciu:
■■ Ssawkę w wersji magnetycznej wystarczy przyłożyć do końcówki rury wydechowej
bez dodatkowych czynności. Ssawka jest zaczepiona i uszczelniona.
■■ W wersji pneumatycznej, wystarczy przyłożyć ssawkę do końcówki rury
wydechowej każdej średnicy, nacisnąć przycisk i sprawdzić czy ssawka szczelnie
objęła rurę. Zapewni to eliminację niebezpiecznych spalin z garażu.
4
Zaprojektowane dla konkretnego celu
Każdy system jest zaprojektowany do usuwania niebezpiecznych spalin i uzyskanie zdrowego środowiska pracy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma
Plymovent wypracowała indywidualne podejście do każdego projektu nazywane
„rozwiązaniem inżynierskim”.
To podejście zapewnia najlepsze rozwiązanie dla osiągnięcia czystego powietrza w Twoim środowisku pracy, przy racjonalnym nakładzie inwestycyjnym i
ergonomii użytkowania.
Filozofia firmy Plymovent polega na dostarczaniu wysokiej jakości systemów,
bezpiecznych i łatwych w obsłudze oraz trwałych. Mają one poprawiać warunki
pracy strażaków i całego personelu. To dlatego nadal rozwijamy linie odciągów
spalin przeznaczonych dla Twojego stanowiska:
■■ Odsysacz szynowy SBT – dla pojedynczego stanowiska.
■■ Odsysacz przejezdny STR - możliwy przejazd samochodem przez stanowisko.
System dla maksymalnie czterech pojazdów ustawionych jeden za drugim.
■■ Odsysacz pionowy VSR – dla pojazdów z wydechem górnym.
5
Rozwiązania
Odsysacz pionowy VSR
Wentylatory
Oferujemy szeroki zakres
wentylatorów odpowiadających większości
aplikacji.
Szyny
Oferujemy szyny aluminiowe
przystosowane do różnorakich
zastosowań.
Chwytacz systemu VSR
■■ Prowadnica
■■ Uszczelniony wlot
■■ Możliwość bocznego ruchu
szyny w obie strony po 30 cm
Ssawa przejezdna STR/SBT
■■ Samonośna
■■ Zintegrowane wewnętrzne koła
■■ Regulowane bufory stopujące
■■ Dwukierunkowy wyzwalacz
Balanser
■■ Regulowany
■■ Lekki i wytrzymały
■■ Łańcuch
bezpieczeństwa przy
haku
■■ Zamknięta obudowa
6
Uchwyt przewodu
elastycznego
■■ Łatwy do regulacji
■■ Wsparcie przewodu bez
załamań
■■ Wydłużona żywotność
przewodu odciągowego
Przewody elastyczne
■■ Różnej długości
■■ Odporne na wysokie
temperatury
Jakie jest najlepsze rozwiązani dla Ciebie?
Możemy opracować system odsysania spalin specjalnie dopasowany do Twoich potrzeb.
Odsysacz przejezdny STR
(możliwość przejazdu pojazdem
przez stanowisko)
Odsysacz szynowy SBT
Łącznik bezpieczeństwa
Ssawka Grabber®
Sterowanie
■■ Chroni system przed
zerwaniem
■■ Możliwość obrotu o 360°
■■ Miękka osłona
■■ Nie obciąża przewodu
■■ Łatwy w obsłudze i chwytaniu
■■ Szczelna w 100%
■■ Odporna na wysokie
temperatury
■■ Wersja pneumatyczna lub
magnetyczna
■■ Rozmiary dla wszystkich
aplikacji
Oferujemy w pełni zautomatyzowane sterowanie systemem, które pozwoli na łatwe
i efektywne wykorzystanie
odsysacza.
7
O d s ysac z s zyn ow y SBT
Zalety odsysacza szynowego SBT:
■■ Urządzenie obsługujące stanowiska o
długości do 12 metrów
■■ Automatyczne rozłączanie ssawki przy
bramie garażowej
■■ Przykładanie ssawki Grabber® w
pozycji wyprostowanej
■■ Szyna aluminiowa: lekka i wytrzymała
■■ Bufory z gumy pochłaniające energię
kinetyczną wózka
■■ Regulowane miejsce rozłączania,
zależne od prędkości pojazdu
■■ Żółto-czarny przewód odciągowy
■■ Dzięki unikalnym ssawkom Grabber®
dostępnym w rozmiarach pasujących
do wszystkich rodzajów rur
wydechowych, spaliny odciągane są do
100%
■■ Wentylator odciągowy włączany i
wyłączany jest automatycznie dzięki
czujnikowi spalin
■■ Łącznik bezpieczeństwa łatwy do
ponownego podłączenia
■■ Urządzenie przeznaczone do
istniejących już obiektów oraz nowo
budowanych
8
Odsysacz szynowy SBT odpowiada standardom kontroli
emisji spalin dla pojazdów ratunkowych i strażackich na
całym świecie.
Odsysacz szynowy SBT jest polecany na stanowiska na
których pojazd parkuje tyłem. Ssawki przystosowane są do
podłączenia do każdego rodzaju rury wydechowej eliminując do 100% spalin. Maksymalna odległość rury wydechowej od bramy garażowej może wynosić do 12 m. Automatyczny system uruchamiania wentylatora i odłączania ssaki
ułatwia operowanie odsysaczem. Urządzenie jest zgodne
z przepisami i posiada możliwość szybkiego podłączenie
ssawki w momencie wjazdu pojazdu na stanowisko. Jeżeli
szukasz odsysacza spalin, który łatwo podłączysz w trakcie
parkowania pojazdu i który automatycznie uruchomi wentylator oraz odłączy się od pojazdu przy bramie wyjazdowej,
system SBT jest najlepszy w takiej sytuacji.
O d s ysac z p r zejezd ny ST R
Odsysacz szynowy (STR) polecany jest na stanowiska przejezdne lub tam gdzie pojazdy parkują jeden za drugim.
Odsysacz szynowy STR jest zaprojektowany do podłączenia
do wszystkich rodzajów rur wydechowych i pochłania do
100% spalin. System ten jest idealny w sytuacjach kiedy
mamy możliwość przejeżdżania pojazdami przez stanowisko a także parkując samochody jeden za drugim maksymalnie do 4 szt. Odsysacz automatycznie włącza wentylator i odczepia się od wyjeżdżającego pojazdu. Ssawkę
odsysacza można łatwo podłączyć do wjeżdżającego na
stanowisko pojazdu. Wózek odsysacza porusza się wraz z
pojazdem po wytrzymałej, jednoelementowej szynie aluminiowej. Odsysacz jest zgodny z aktualnymi przepisami.
Zale ty odsysacza
prz e j e z dn e go STR:
■■ System do podwieszenia na długości do
30 metrów
■■ Elastyczne przewody odciągowe do
wszystkich rodzajów pojazdów
■■ Autorozłączanie przy bramie wyjazdowej
■■ Usuwanie szkodliwych spalin na całej
długości stanowiska
■■ System wyhamowujący wózek
odciągowy
■■ Wczepianie ssawki na początku lub
końcu szyny
■■ Możliwość rozbudowy systemu
■■ Możliwość do podłączenia do czterech
pojazdów stających jeden za drugim
■■ Regulowane miejsce rozłączania
zależne od prędkości
■■ Odsysacze typu Grabber® dostępne są
we wszystkich rozmiarach pasujących
do wszelkich rozmiarów końcówek rur
wydechowych
■■ Automatyczne włączanie/wyłączanie
wentylatora dzięki czujnikowi spalin
■■ Łącznik bezpieczeństwa łatwy do
ponownego podłączenia
■■ Odpowiednie dla istniejących już
jednostek oraz nowo budowanych
9
Od sysacz pion ow y VSR
Zalety odsysacza
pionowego VSR:
■■ Swoboda ustawienia szyny nad
pojazdem
■■ Regulowany chwytak rury
■■ Pasuje do każdego rodzaju rury
wydechowej
■■ Jednoelementowa szyna aluminiowa
■■ W pełni zautomatyzowany system
■■ Możliwość rozbudowy systemu do
niemal każdej długości
■■ Stożkowa końcówka na rury
wydechowe zaprojektowana dla
pojazdów pustych i napełnionych
■■ 30 centymetrowy ruch boczny szyny w
każdym kierunku
■■ Elastyczny przewód łączący z
instalacją odciągową
■■ Gumowa uszczelka na całej długości
szyny
■■ Automatyczny powrót do poprzedniej
pozycji po odłączeniu pojazdu
■■ Przewód bezpieczeństwa
■■ Pasujący do istniejących jednostek
Straży Pożarnej jak i nowo
powstających
10
Odsysacz pionowy jest rozwiązaniem przeznaczonym dla pojazdów
mających górny układ wydechowy i mogących przejeżdżać przez
stanowisko.
Firma Plymovent zaprojektowała odsysacz VSR dla pojazdów z
górnym układem wydechowym. Do podłączenia nie jest wymagany
udział operatora, gdyż początek jak i koniec szyny posiada kształt
litery „V” dzięki czemu końcówka rury wydechowej samoczynnie
wpina się w szynę. Dzięki odpowiedniej końcówce rura wydechowa
może swobodnie przesuwać się wzdłuż aluminiowej szyny. Odsysacz
VSR jest w pełni zautomatyzowany, począwszy od uruchomienia
wentylatora oraz podłączenie i rozłączenie pojazdu przy bramie.
Jest zgodny z aktualnymi przepisami.
Ważne fakty…
…dotyczące spalin z silników diesla
Po co wyposażenie
dodatkowe:
■■ Według Agencji Ochrony Środowiska (EPA) cząstki stałe w spalinach diesla mają średnio
■■ Z przyczyn finansowych
wielkość 0,2 microna. Są one nie widoczne ludzkim okiem.
■■ Cząstki stałe spalin silników diesla są zazwyczaj zbyt małe, aby zostać wychwycone
przez filtry będące na wyposażeniu pojazdów. Toksyczne gazy mogą być zneutralizowane
jedynie poprzez filtry węglowe. Odsysacze pochłaniają takie cząstki zanim dostaną się
na stanowiska parkowania pojazdów i wyrzucają je na zewnątrz.
■■ W momencie kiedy wóz strażacki opuszcza stanowisko generowana jest duża ilość
toksycznych spalin. Odsysacze firmy Plymovent zapobiegają przed rozprzestrzenianiem
się ich wewnątrz budynku, włączając w to pomieszczenia biurowe, socjalne i bytowe.
■■ Odsysacze pochłaniają spaliny bezpośrednio z rur wydechowych pojazdów chroniąc ludzi
przed ich wdychaniem.
■■ Spaliny z silników diesla rozchodzą się w powietrzu, co stwarza zagrożenie dla osób
oddychających tym powietrzem.
■■ Tak jak artykuły łatwopalne, spaliny silnika diesla zawierają tlenki azotu. Mogą one
niszczyć płuca, obniżyć odporność organizmu, powodować problemy z odpornością, oraz
z choroby układu oddechowego jak np. astma.
■■ Firma Plymovent oferuje odsysacze spalin ze szczelną ssawką na rurze wydechowej,
która została przetestowana w około 50.000 aplikacjach na świecie, przez ponad 30 lat
istnienia. **
W pełni zautomatyzowany
system sterowania, pozwoli
obniżyć koszty zużycia energii
elektrycznej. Będzie to najlepsza
inwestycja dla jednostki Straży
Pożarnej.
■■ Z przyczyn
środowiskowych
Wyposażenie sterujące które posiadamy pozwala nam spełniać
większość oczekiwań klientów.
Wynikiem użytkowania naszego
urządzenia jest spadek zużycia
energii elektrycznej oraz niższe
koszty ogrzewania, gdyż system
działa wyłącznie w czasie takiej
potrzeby. Naturalnie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
ma pozytywne skutki dla naszego środowiska naturalnego.
Inwestycja w odsysacze spalin
Plymovent nie tylko pozwoli
zaoszczędzić pieniądze, ale pozwoli zadbać o środowisko.
* Na prawidłowe działanie odsysaczy może mieć wpływ odpowiedni dobór urządzeń, łatwość ich obsługi i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Poziom zadymienia powinien być sprawdzany przed instalacją, a także okresowo później,
aby upewnić się, że mieści się on w normie.
** Odsysacze firmy Plymovent zostały skonstruowane zgodnie z przepisami. Proszę upewnić się, że urządzenie jest
odpowiednio dobrane, użytkowane, serwisowane i konserwowane.
11
SPÓŁKI ZALEŻNE
DYSTRYBUTORZY
Re f e r en c j e
Zainstalowaliśmy około 50.000 odsysaczy na całym świecie. Oto kilka przykładów:
China
Hong Kong
EnglandNorfolk
EnglandOxfordshire
FinlandHelsinki
FranceLisses
FranceCateau
FranceNoailles
FranceNanterre
GermanyMunich
GermanyBerlin
GermanyCologne
GermanyFrankfurt
GermanyBremen
GermanyKassel
GermanyHamburg
HungaryBudapest
IrelandDublin
ItalyBologna
MontenegroPodgorica
New Zealand Aukland
PolandWarszawa
PolandKraków
Portugal Azores Islands
Serbia
Belgrade
SpainGranada
SwedenStockholm
SwedenGothenburg,
SwedenMalmö
USA
Baltimore County, MD
USA
Boston, MA
USA
Chicago, IL
USA
Cincinnati, OH
USA
Dallas, TX
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Detroit, MI
Las Vegas, NV
Lexington, KY
Los Angeles, CA
Raleigh, NC
Charlotte, NC
Atlantic City, NJ
Kansas City, KS
New Orleans, LA
Winnepeg, Manitoba
Camrose, Alberta
Plymovent troszczy się o powietrze którym oddychasz.
Oferujemy produkty, systemy oraz serwis, który
zapewnia czyste powietrze na Twoim stanowisku pracy.
Szanujemy środowisko naturalne, dlatego dostarczamy
najwyższej jakości produkty. Nasi fachowcy poprzez
wiele lat udoskonalali rozwiązania pozwalające nam
dostarczać takie urządzenia jakich tylko potrzebujesz.
Twój autoryzowany dystrybutor:
International Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 1045
1700 BA Heerhugowaard
The Netherlands
www.plymovent.com
T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E [email protected]
S pecy f i kacje t ec h nic zne
1380
1543
1005
Wymiary (L x W x H):
Dimensions working grid (L x W):
Poziom hałasu:
Napięcie:
Zasilanie:
Waga:
Masa robocza:
Powierzchnia filtra:
Wydajność filtra:
Filtr klasy HEPA:
Pojemność odciągu:
1380 x 1005 x 920 mm
1366 x 750 mm
74 dB(A) bez dodatkowych urządzeń
69 dB(A) z tłumikiem
67 dB(A) z tłumikiem i filtrem HEPA
400V/3~/50Hz
2.2 kW
245 kg (DraftMax Basic)
255 kg (DraftMax Ultra and DraftMax Advance)
200 kg
z kołem: 150 kg
2 x 26 m2
> 99.9%
(klasa filtra: M)
11
2500 m3/h
Ko m ple tn y sys te m
Stoły DraftMax Eco mogą być podłączone do szerokiego
zakresu wentylatorów, filtrów i wyposażenia kontrolnego
firmy Plymovent. System zapewnia Ci uzyskanie pełnej
automatyki sterowania naszymi produktami w najbardziej
optymalny i wydajny sposób. Oszczędza to Twoje pieniądze i
pozwala uzyskać czyste powietrze w pracy.
YTwój autoryzowany dystrybutor Plymovent:
Plymovent troszczy się o powietrze którym
oddychasz. Oferujemy produkty, systemy
oraz pełen serwis który zapewni Ci czyste
powietrze.
Szanujemy środowisko naturalne, dlatego
dostarczamy wysokiej jakości produkty.
Nasi specjaliści udoskonalili je przez lata
pracy, dostarczając sprzęt zapewniający
wszelkie Twoje wymagania.
Plymovent zastrzega sobie prawa do zmian w modelach, zarówno w
charakterystyce technicznej, jak i akcesoriach, bez uprzedniego wyszczególnienia.
www.plymovent.com
draftmax
Nowa generacja szlifiersko
spawalniczych stołów odciągowych
D l acze go dy m y
s pawaln i cze są a ż tra k
is t otn e . ..
Dymy spawalnicze, pyły szlifierskie,
mgła
olejowa
oraz
wszelkie
zanieczyszczenia
w
produkcji
przemysłowej.
Spawacze
zostają
narażeni na nagrożenia związane z
utratą zdrowia. Jest niezwykle ważne,
aby stworzyć zdrowe i czyste warunki
pracy poprzez zredukowanie tego
ryzyka.
Miara
bezpieczeństwa
jest
najważniejszym tego aspektem. Tak
ważne, iż nawet zostały ustanowione
prawa
międzynarodowe
aby
je
regulować. Dymy spawalnicze i pyły
szlifierskie muszą zostać skutecznie
usunięte przez profesjonalne odciągi i
filtry. To zapewnia, że pracownicy będą
czuć się lepiej, zapewniając jednocześnie
lepszą ich pracę. Rezultatem jest
większa wydajność w pracy oraz
mniejsza
nieobecność
wywołana
chorobami.
S z l i f ie r sko
s paw l a n ic z e s t o ł y
o d c i ą g ow e r e d u k u j ą
n a r a ż e n ia n a
d z ia ł a n i a dy m ó w
s pawa l n ic z yc h i py ł ó w
s z lif i e r sk i c h
Plymovent rozwinął nową generacje
szlifiersko
spawalniczych
stołów
odciągowych: DraftMax. Decydującym
aspektem tego urządzenia jest silny
odciąg, niezawodność i bezpieczeństwo.
Charakteryzuje się mocną budową,
zaskakującą prostotą obsługi oraz
wyraźnie cichą pracą.
Te innowacje świadczą o bezpiecznych,
praktycznych
rozwiązaniach
dla
odciągu dymów spawalniczych i pyłów
szlifierskich.
Te
rozwiązania
z
powodzeniem
spełniają
wszelkie
międzynarodowe standardy. Innymi
ważnymi faktami są niskie koszty
utrzymania i długa żywotność filtrów.
Dzięki stołom DraftMax, bezpieczna
praca jeszcze nigdy nie była tak łątwa.
S t ó ł wa r s z tat ow y z
z i n te growa n y m
o d c i ą gi e m
DraftMax jest stołem warsztatowym, a
jednocześnie
odciągowo-filtracyjną
jednostką w jednym. Odciąga dymy i
pyły podczas procesu spawania lub
szlifowania, poprzez powierzchnie
blatu, a następnie filtruje je. To usuwa
niebezpieczne dymy i pyły ze strefy
oddychania, oraz całego otoczenia
spawacza. Stół DraftMax może być
ustawiony w dowolnym miejscu, nawet
w kabinie spawalniczej.
Z a awa n s owa n y
pro j e k t f i ltr a
DraftMax (model: DraftMax Eco) składa
się z dwóch owalnych filtrów. Wybór ich
kształtu
umożliwia
ustawienie
większego filtra w dogodnej miejscu.
Szlifiersko spawalnicze stoły odciągowe
posiadają
także
trzystopniowy
pochłaniacz iskier dla zwiększenia
bezpieczeństwa.
O pc j e
Szlifiersko spawalnicze stoły
odciągowe mogą być wyposażone
w następujące akcesoria:
„„ Automatyczny system start/
stop (czujnik ruchu lub czujnik
indukcyjny)
„„ Wyposażenie stołów w ścianę
tylną (obowiązkowy dla wersji
spawalniczych)
„„ Ściana boczna na zawiasach
(zalecany dla wersji
spawalniczych i szlifierskich)
„„ Stół warsztatowy z możliwością
zamocowania zacisków/
imadła
„„ Ściana tylna (zalecana dla
wersji szlifierskich)
„„ Dodatkowe oświetlenie
„„ Filtr HEPA 12 (wymagany
podczas spawania stali
nierdzewnej)
„„ Tłumik
Trzystopniowy
pochłaniach iskier
Łatwa kontrola
Silny odciąg
Wydajny proces oczyszczania
Maksymalna powierzchnia filtra
Maintenance performed
from the front
Automatyczny system
start/stop
Wyposażenie stołów w
ścianę tylną
Zalet y
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
Wysoka pojemność odciągowa
Optymalne bezpieczeństwo
Ciche działania
Wysoka żywotność filtracyjne
Rozwiązania dla każdej sytuacji
Łatwe utrzymywanie
Automatyczny system start/stop
Ściana boczna na
zawiasach
Wheel kit
Dodatkowe oświetlenie
Stoły DraftMax są dostępne w czterech
wersjach, wyposażonych odpowiednio dla
Twoich wymagań.
Tłumik
Filtr HEPA
DraftMax Eco jest spawalniczo
szlifierskim stołem odciągowym z
wbudowanym systemem pochłaniania
iskier, ale bez filtra wewnętrznego, z
przeznaczeniem do podłączenia do
systemu filtra centralnego.
spawalniczym stołem odciągowym z
powierzchnia filtra nie mniejszą niż 52 m2,
oraz z samoczyszczącym systemem filtra,
który i czyści się okresowo pod wpływem
impulsów sprężonego powietrza. Nawet
przy intensywnym użytkowaniu, siła
odciągu pozostaje stała. Filtry będące
czyszczone co pewien okres, zapewniają
wysoką wydajność. Mechanizm czyszczący
jest sterowany ręcznie, poprzez odpowiedni
przycisk.
Twoja częstotliwość spawania i szlifowania
Twoja częstotliwość spawania i szlifowania jest
pozostaje w normie.
wysoka. Preferujesz przeciętną łatwość operowania,
Preferujesz system centralnie umieszczonego filtra.
DraftMax Basic jest szlifiersko
spawalniczym stołem odciągowym z
powierzchnia filtra nie mniejszą niż 52 m2.
To zapewnia wysoką wydajność i długi
okres użytkowania filtra. Utrzymuje to
koszty utrzymania na niskim poziomie.
Twoja częstotliwość spawania i szlifowania jest
wysoka.
DraftMax Advance jest szlifiersko
lub pragniesz poszerzyć wyposażenie stołów w auto.
matyczny system strat/stop.
DraftMax Ultra pracuje na tej samej
zasadzie co Advenced. Różnicą jest, że
system czyszczący włącza się automatycznie,
kiedy ciśnienie powietrza w filtrze osiągnie
wartość budzącą zastrzeżenia. Dodatkowo
ciśnienie jest stale monitorowana. System
czyszczący działa nawet, kiedy wentylator
jest wyłączony.

Podobne dokumenty