W trosce o wsparcie Umacniajmy to, co daje efekty

Komentarze

Transkrypt

W trosce o wsparcie Umacniajmy to, co daje efekty
 Ogólne informacje dla rodziców na temat dostosowanego programu nauczania „Passend Onderwijs” W trosce o wsparcie Słyszeliście już niejednokrotnie w szkole Państwa dziecka o WSNS, intern begeleider (opiekun wewnętrzny), rugzakleerling (uczeń posiadający dofinansowanie tzw. „rugzakje”) i tym podobnych. Wszystkie one mają związek ze wspólnym wysiłkiem podejmowanym przez szkoły podstawowe i specjalne szkoły podstawowe, aby zapewnić uczniom odpowiednią formę opieki. W ubiegłych latach dzięki tej współpracy udało się dużo osiągnąć, a dla wielu dzieci pojawiły się nowe możliwości. Program umożliwia, w razie konieczności, poświęcenie im większej uwagi i udzielanie dodatkowego wsparcia w grupie. Pozwala również podejmować właściwe działania w postaci dodatkowych środków pomocowych oraz dodatkowej opieki. W przyszłości będziemy mogli jeszcze lepiej sprostać potrzebom każdego dziecka. Dzięki współpracy z placówkami kształcenia specjalnego oraz partnerami ze strony instytucji świadczących opiekę, stowarzyszenie ds. współpracy De Meierij będzie w stanie jeszcze lepiej zorganizować udzielanie wsparcia każdemu uczniowi, dostosowując się do jego możliwości i sytuacji w jakiej się znajduje. Umacniajmy to, co daje efekty W celu uproszczenia obowiązujących przepisów oraz by zaangażować więcej placówek edukacyjnych, postanowiono zlikwidować dotychczas działającą organizację WSNS i zastąpić ją działającymi na większą skalę stowarzyszeniami ds. współpracy w ramach programu „Passend onderwijs”. Szkoły podstawowe i specjalne szkoły podstawowe będą nadal współpracowały, ale od tej pory do tej współpracy zostaną włączone także szkoły należące do placówek kształcenia specjalnego. Całkowicie zmieni się sposób udzielania wsparcia w szkolnictwie: stanie się ono bardziej elastyczne i lepiej dopasowane pod kątem świadczenia opieki nad dziećmi. Szkoła wraz z rodzicami wspólnie ustala, jakie są potrzeby dziecka. Szybko i efektywnie zaangażowani zostaną odpowiedni fachowcy. Ważne jest dla nas, aby odpowiednio wcześnie zostaliście Państwo poinformowani o szczegółach „Dostosowanego programu nauczania”. Robimy to nie tylko za pośrednictwem tej broszury. Począwszy od stycznia 2014 r. informacje na temat programu „Passend onderwijs” („Dostosowany program nauczania”) można znaleźć w witrynie internetowej www.demeierij-­‐po.nl. Informacje można uzyskać również w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko. Dla rodziców uczniów, którzy otrzymują tzw. rugzakje (leerlinggebonden financiering -­‐ dofinansowanie dla danego ucznia) została przygotowana osobna broszura informacyjna, w której dokładnie opisano, co zmieni się w przypadku ich dziecka. Specjalnie opracowana została również trzecia broszura opisująca zagadnienie przejścia ze szkoły podstawowej do średniej. 1 Co tak naprawdę oznacza „Dostosowany program nauczania”? Uczniowie mają prawo otrzymywać wykształcenie na dobrym poziomie, które odpowiada ich potrzebom. Celem „Dostosowanego programu nauczania” jest także zapewnienie wszystkim bez wyjątku uczniom szkół podstawowych, średnich i szkół kształcenia specjalnego (także średnich) należytej opieki, w miarę możliwości jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. W praktyce dla większości dzieci niewiele się zmieni, ponieważ w szkole podstawowej nie mają one problemów i osiągają dobre wyniki. Niektóre dzieci potrzebują w szkole więcej pomocy: przykładowo mają problemy z koncentracją lub nie radzą sobie na lekcjach matematyki. Obowiązkiem nauczyciela jest takiemu uczniowi poświęcić na zajęciach więcej uwagi. Niektórym dzieciom to nie wystarcza. Wymagają przykładowo specjalnego podejścia pedagogicznego jeśli chodzi o kwestie prawidłowego przyswajania wiedzy lub zachowania. W ich przypadku, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie, konieczne jest zastosowanie specjalnych metod. W porozumieniu z rodzicami ustala się, jakie rozwiązanie (na pewien okres czasu) okaże się w danym przypadku najlepsze. Czasami niewielkie dostosowanie metod okazuje się wystarczające, czasami dziecko potrzebuje większego wsparcia. Początkowo należy koncentrować się na udzielaniu dodatkowego wsparcia podczas zajęć w grupie i w szkole podstawowej. Kiedy nie przynosowi to pożądanych rezultatów, szkoła w porozumieniu z rodzicami może podjąć w takim przypadku decyzję, że bardziej odpowiednią dla dziecka szkołą będzie specjalna szkoła podstawowa lub placówka kształcenia specjalnego. Co się zmieni? Nowa sytuacja sprawi, że szkoły będą w stanie lepiej organizować dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują. W starym systemie dodatkowe wsparcie dla ucznia było opłacane w ramach dofinansowania danego ucznia (leerlinggebonden financiering), znanego jako tzw. rugzakje. W obecnym systemie obowiązuje zasada 'wszystko albo nic'. Na uczniów posiadających dofinansowanie szkoły otrzymywały stałą sumę, bez oceny, jakie w rzeczywiści są potrzeby. W przypadku uczniów bez takiego dofinansowania, którzy także wymagali dodatkowego wsparcia, szkoły nie otrzymywały żadnego dodatkowego dofinansowania. Z dniem 1 sierpnia 2014 r. dla każdego dziecka wymagającego dodatkowej pomocy zostanie opracowany specjalny plan dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Będzie się on koncertował na indywidualnych potrzebach danego dziecka. Finansowanie takiego wsparcia w ramach „Dostosowanego programu nauczania” stało się bardziej elastyczne i wszechstronne. Umożliwi to szkołom w jeszcze większym możliwym stopniu zapewnić wsparcie wszystkim dzieciom, które tego potrzebują. Kolejną zmianą jest nałożenie na szkoły obowiązku opieki. Oznacza to, że władze szkoły muszą zapewnić każdemu dziecku odpowiednią formę kształcenia. Może to mieć miejsce w szkole, do której zapisane jest dziecko, ewentualnie po udzieleniu dodatkowego wsparcia, lub w innej szkole powszechnej lub w placówce specjalnej w ramach stowarzyszenia ds. współpracy PO Meierij. Obowiązek opieki nie oznacza, że szkoły mają obowiązek przyjąć wszystkich uczniów, którzy wymagają specjalnego podejścia pedagogicznego. Jeśli władze szkoły nie są w stanie zaspokoić potrzeb danego dziecka, są zobowiązane zapewnić mu miejsce w odpowiedniej szkole w jednej ze współpracujących placówek. Szkoły specjalne (włączając szkoły podstawowe) nie zostaną zlikwidowane. 2 Jakie formy wsparcia oferuje szkoła? Wiele dzieci, w większym lub mniejszym stopniu potrzebuje dodatkowego wsparcia w szkole. Jedno dziecko potrzebuje odpowiednio dopasowanego stołu, inne książki ze specjalnie dużą czcionką, a jeszcze inne odpowiednio dostosowanych zajęć w małej grupie. Jakie formy wsparcia może zapewnić dana szkoła? 1. Wsparcie podstawowe to wsparcie, które w stopniu minimalnym zapewnia wszystkim uczniom każda szkoła działająca ramach danego stowarzyszenia ds. w
spółpracy (szkoły podstawowe, specjalne szkoły podstawowe oraz placówki kształcenia specjalnego). Wsparcie podstawowe jest więc takie samo w przypadku każdej szkoły powszechnej. Tego rodzaju wsparcie jest opłacane ze standardowych środków. 2. W przypadku uczniów, którzy w danej chwili potrzebują jakiegoś dodatkowego wsparcia, szkoły otrzymają dodatkowe fundusze, którymi mogą zarządzać zgodnie ze swoim indywidualnym zapotrzebowaniem. Szkoły mogą przeznaczyć te środki na potrzeby wsparcia podstawowego. 3. Ponadto szkoły mogą zaoferować dodatkowe formy wsparcia, przykładowo w kwestii prawidłowego przyswajania wiedzy lub zachowania. Jest to uzależnione od danej szkoły. Profil wsparcia szkoły opisuje jakie formy wsparcia są dostępne w danej szkole w ramach wsparcia podstawowego, jakie dodatkowe formy wsparcia może ona zaoferować i w jaki sposób jest to zorganizowane. Profil wsparcia szkoły ma również wpływ na politykę przyjęć uczniów do szkoły. Kiedy dziecko wymaga wsparcia, to opiekun wewnętrzny jest osobą w szkole, która zajmuje się jego organizacją. Informacje na temat profilu wsparcia szkoły można uzyskać w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko. Czym jest stowarzyszenie ds. współpracy? Stowarzyszenie ds. współpracy jest nową formą współpracy między szkołami w ramach „Dostosowanego programu nauczania”. Na dzień dzisiejszy istnieją już formy współpracy pomiędzy szkołami, ale w nowym systemie zostaną one zacieśnione i zdefiniowane zostaną dodatkowe zadania. Nazwa tego nowego, regionalnego stowarzyszenia ds. współpracy, do którego należy szkoła Państwa dziecka to SWV PO De Meierij. Misją tego stowarzyszenia jest: zapewnienie w pobliżu zamieszkania, dostosowanego do indywidualnych miejsca wsparcia i edukacji dla wszystkich dzieci w wieku potrzeb, 0 -­‐ 14 lat, aby te mogły optymalnie i w sposób ciągły się rozwijać. W nowym systemie „Dostosowanego programu nauczania” stowarzyszenie ds. współpracy otrzymuje fundusze, aby zagwarantować edukację dzieciom potrzebującym skorzystania z dodatkowego wsparcia. W ramach działania stowarzyszenia ds. współpracy poszczególne szkoły ustalają sposób organizowania dodatkowego wsparcia i w jaki sposób wykorzystuje się i przydziela na nie fundusze. 3 W nazwie nowego stowarzyszenia ds. współpracy: SWV PO De Meierij, PO to skrót od primair onderwijs (szkolnictwo podstawowe). Stowarzyszenie ds. współpracy dla szkół podstawowych obejmuje 111 szkół podstawowych, 5 specjalnych szkół podstawowych i 5 szkół będących placówkami kształcenia specjalnego. Są to szkoły specjalne grupy 3 dla dzieci z trudnościami w nauce i dzieci z fizycznym upośledzeniem (grupa 3) oraz szkoły specjalne dla dzieci z problemami behawioralnymi i wychowawczymi oraz dla dzieci przewlekle chorych (grupa 4). Mapka ilustruje które gminy wchodzą w skład naszego stowarzyszenia ds. współpracy. Wspólnie, w ramach SWV PO De Meierij, są one odpowiedzialne za zapewnienie dostosowanego programu nauczania i odpowiedniego wsparcia blisko 29 000 uczniów. Istnieje również osobne stowarzyszenie ds. współpracy dla szkolnictwa średniego, z którym prowadzimy ścisłą współpracę (SWV VO De Meierij). Placówki grupy 1 (dla uczniów niewidomych i niedowidzących) oraz grupy 2 (dla uczniów niesłyszących lub niedosłyszących lub z poważnymi trudnościami językowymi) nadal będą zapewniać edukację w systemie krajowym. Nie wchodzą one w skład organizacji w ramach regionalnego podziału między współpracującymi szkołami, ale także z nimi współpracują. Jednostki wsparcia W umożliwienia działań prewencyjnych oraz możliwości pracy jak najbliżej dziecka nasze duże regionalne stowarzyszenie ds. współpracy podzielone zostało na kilka mniejszych oddziałów. Oddziały te nazywane są jednostkami wsparcia i współpracują one ze szkołami oraz dokonują potrzebnych ustaleń. Jednostki wsparcia bezpośrednio współpracują także z gminnymi zespołami opieki nad dziećmi (BTJ, basis teams jeugd) w celu koordynacji działań pod kątem sytuacji domowej. 1 sierpnia 2014 r powołano dziesięć jednostek wsparcia: • 6 jednostek w Den Bosch • 1 jednostka w regionie Zaltbommel • 1 jednostka w regionie Vught • 1 jednostka w regionie Boxtel • 1 jednostka w regionie Schijndel Współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą W stowarzyszeniu regionalnym Meierij dobro dziecka jest zawsze na pierwszym miejscu. W celu zapewnienia optymalnego rozwoju dzieci, bardzo ważna jest dobra współpraca między szkołą a rodzicami. Rodzice są dla nauczycieli niezbędnym partnerem w zapewnieniu dziecku jak najlepszej pomocy. Rodzice oraz szkoła są wspólnie odpowiedzialne za s tworzenie warunków, w których dziecko może się optymalnie rozwijać. Rodzice są przy tym przede wszystkim odpowiedzialni za codzienną opiekę i wychowanie dzieci, szkoły są odpowiedzialne za realizowanie zadań dostosowanego programu nauczania. Nauczyciele i rodzice muszą ściśle ze sobą współpracować, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów. Zwłaszcza, gdy istnieją podstawy do obaw, co do prawidłowego rozwoju dziecka, i gdy w tej kwestii potrzebne są dodatkowa pomoc oraz wsparcie. Bardzo istotne jest tutaj utrzymywanie regularnych kontaktów ze szkołą. Jako rodzic jesteście Państwo teraz ściśle zaangażowani w kształtowanie odpowiedniego programu nauczania dla swojego dziecka. W razie pytań zawsze można skontaktować się ze szkołą, do której uczęszcza Państwa dziecko. •
www.demeierij-­‐po.nl •
www.demeierij-­‐vo.nl •
www.50tien.nl •
www.steunpuntpassendonderwijs.nl samenwerkingsverband primair onderwijs de meierij
Berlicumseweg 8g | 5248 NT Rosmalen | Postbus 104 | 5240 AC Rosmalen | tel 073 - 850 78 01 | www.demeierij-po.nl | [email protected]
4 

Podobne dokumenty