plik w formacie pdf

Komentarze

Transkrypt

plik w formacie pdf
NR 12/2010
Za innowacyjny projekt unijny
GNIEWINO WYRÓ¯NIONE
16 grudnia br. w Warszawie podczas uroczystej gali podsumowuj¹cej wyniki III
Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” wójt Zbigniew Walczak odebra³
wyró¿nienie dla Gminy Gniewino.
W 2010 r. przeprowadzona zosta³a III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju” bêd¹cego przedsiêwziêciem o zasiêgu ogólnokrajowym i maj¹cym charakter
otwarty. Ide¹ konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw o
charakterze rozwojowym i innowacyjnym.
Uczestnikami konkursu byli przedsiêbiorcy (firmy mikro, ma³e, œrednie, du¿e), gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie), organizacje i inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia itp.).
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch edycji tj. regionalnej (16 województw) oraz ogólnopolskiej. W
poszczególnych edycjach regionalnych typowano podmioty do nagród ogólnopolskich.
Jednym z takich podmiotów
okaza³a siê Gmina Gniewino,
która ostatecznie zdoby³a wyró¿nienie w kategorii „Innostr. 4
wacyjny projekt unijny” w
grupie gmin wiejskich za „Budowê kompleksu turystyczno – rekreacyjnego Kaszub(czyt. str. 2)
skie Oko z wie¿¹ widokowa
im. Jana Paw³a II”. Tytu³
przypad³ Gminie Terespol (lubelskie) a drugie wyró¿nienie
Gminie Górzyce (lubuskie)
Organizatorem konkursu by³a
Fundacja Innowacji i Rozwoju w Warszawie a patronami
m.in. Ministerstwa: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego
oraz Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
(MOD)
DZIEÑ KULTURY
GMINY GNIEWINO
- str. 2 - 3
WIGILIJNE
SPOTKANIE
EMERYTÓW
- str. 4
RYBKO TY MOJA
- str. 5
PRZYBYLI
MIKO£AJE
- str. 6 - 7
WIGILIJNIE
W SZKO£ACH
- str. 8
SUKCESY
M£ODYCH
GNIEWINIAN
- str. 9
NOWY DYREKTOR SZS KOSTKOWO MEDALE
Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowi¹zki dyrektora Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w
Kostkowie obj¹³ Jacek Bagnecki.
Stanis³awa Potrykus, dotychczasowa dyrektor SZS w Kostkowie, z³o¿y³a rezygnacjê z
zajmowanego stanowiska, która zosta³a przyjêta we wrzeœniu 2010 r. Rozpisano konkurs na
stanowisko dyrektora SZS, który wygra³ Jacek Bagnecki, dotychczasowy dyrektor Gimnazjum w £êczycach.
Jacek Bagnecki, mieszkaniec Bychowa, ma 45 lat, jest absolwentem
cdgdañskiej
na str. AWF
2 a tak¿e
trenerem TS ¯URAW KING OSCAR Gniewino.
(MOD)
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
P£YWAKÓW
- str. 10
STOLEM
WICEMISTRZEM
- str. 11
Dobre miejsce
Prezentacja osi¹gniêæ kulturalnych
DZIEÑ KULTURY GMINY GNIEWINO
Przez siedem godzin, z przerwami na poczêstunek, trwa³ w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Turystyki i
Sportu przegl¹d artystów i zespo³ów dzia³aj¹cych na terenie gminy Gniewino.
Zaczê³o siê o godz. 13,00 prezentacjami osi¹gniêæ uczniów
Zespo³ów Szkó³ z Gniewina i Kostkowa. Na scenie GOTiS
zaprezentowa³y siê kolejno: Martyna Ronowska, wokalistka z SZS w Gniewinie, uczniowie z SZS w Kostkowie w
przedstawieniu pt. „Nauczyciel i Z³ota Rybka”, Martyna
Okroj, wokalistka z SZS w Gniewinie, Kabaret „Brzeszczot” z SZS w Gniewinie, Iga Krefft, wokalistka z SZS w
Gniewinie i grupa taneczna „B³yskawice” z SZS w Kostkowie.
Po pó³toragodzinnym, pe³nym emocji wystêpie uczestników
przegl¹du i goœci zaproszono na s³odki poczêstunek przygotowany na antresoli przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Nadolu.
O godz. 16,00 przyszed³ czas na zaprezentowanie siê zespo³ów dzia³aj¹cych przy GOTiS w Gniewinie, a tak¿e „wizytówek kulturalnych gminy”, czyli zespo³u folklorystycznego „Nadolanie” i Orkiestry Dêtej Gminy Gniewino. Goœcinnie wyst¹pi³ te¿ zespó³ taneczny „Dora Dance Group”
z Bolszewa, w którym jednak tañcz¹ tak¿e dziewczyny z
gminy Gniewino.
Licznej publicznoœci zaprezentowali siê: „Mali Nadolanie”
w tañcu do poloneza A-dur Fryderyka Chopina i w polce –
galopce, zespó³ „Za³oga Czystych Dusz” w hip-hopie i razem z „cheerleaderkami” w tangu Shakira, m³odziutka tancerka Weronika Mach w tañcu pt. „Lalka” do muzyki
Piotra Czajkowskiego z baletu „Dziadek do orzechów”,
dzieciêcy zespó³ hip-hopowy, zespó³ „Dora Dance Group” w tañcu do piosenki Britney Spears „Circus”, cheerleaderki w tañcu do utworu New York, a na zakoñczenie
wyst¹pili „Nadolanie” wraz z „Ma³ymi Nadolanami” oraz
cd. na str. 3
2
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
Dobre miejsce
Orkiestra Dêt¹ Gminy Gniewino pod batut¹ Waldemara
Szczypiora.
Po pó³godzinnej przerwie, na zakoñczenie „Dnia Kultury
Gminy Gniewino” odby³a siê „Gala satyry”, czyli podsumowanie i wrêczenie nagród VI Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego o Statuetkê Stolema organizowanego przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gniewinie pod patronatem Wójta Gminy Gniewino.
Rozpocz¹³ j¹ pe³en humoru i z niewielkim „pieprzykiem”,
wystêp kabaretu Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Bychowa. Po
nim Tadeusz Buraczewski, przewodnicz¹cy konkursowego jury, przedstawi³ oficjalne wyniki konkursu i poprosi³
Krzysztofa Kochana, sekretarza gminy Gniewino, o wrêczenie nagród i wyró¿nieñ laureatom. Ci zaœ, zaprezentowali swoje nades³ane na konkurs i nagrodzone utwory.
Na zakoñczenie „Gali” zebrani mieli okazjê wys³uchaæ koncertu znanego wejherowskiego duetu - Agnieszka Kostencka i Andrzej Marczyñski.
Dodajmy, ¿e liczni goœcie mogli „przy okazji” obejrzeæ prezentowan¹ w holu GOTiS wystawê plastyczn¹ „Droga
Remusa w obrazach”, bêd¹c¹ pok³osiem powiatowego pleneru malarskiego, w którym udzia³ brali tak¿e artyœci z gminy Gniewino.
Miros³aw Odyniecki
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
3
Dobre miejsce
Emerytów i rencistów
WIGILIJNE
SPOTKANIE
W goœcinnych progach Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
w Gniewinie spotkali siê emeryci i renciœci z gminy
Gniewino, by podzieliæ siê œwi¹tecznym op³atkiem i
z³o¿yæ sobie ¿yczenia.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e emeryci i renciœci z gminy Gniewino wigilijne spotkanie organizuj¹ w œwietlicy Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gniewinie. Na tegoroczn¹ uroczystoœæ, która odby³a siê 18 grudnia, przyby³o blisko 180 cz³onków gniewiñskiego ko³a Zwi¹zku Emerytów Rencistów i
Inwalidów oraz zaproszeni goœcie: wójt Zbigniew Walczak,
skarbnik gminy Maria Patelczyk, kierownik GOPS Renata £uszczak i dyrektor SZS w Gniewinie Mariola Nawrocka.
W imieniu przebywaj¹cej w sanatorium przewodnicz¹cej
Ko³a goœci i cz³onków zwi¹zku przywita³a i spotkanie prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Irena Œwi¹tkowiak.
Sk³adaj¹c serdeczne ¿yczenia bo¿onarodzeniowe i noworoczne, wójt Zbigniew Walczak powiedzia³ m.in.:
A potem by³o wspólne, podkreœlone trzymaniem siê za rêce
œpiewanie kolêd, ³amanie siê wigilijnym op³atkiem i sk³adanie wzajemnych ¿yczeñ. W chwilê póŸniej na salê wkroczy³
- Mamy wam naprawdê wiele do zawdziêczenia... To wy
jesteœcie „dobrymi duszami”, które od wielu lat zara¿aj¹ nas swoj¹ mi³oœci¹ do tej naszej ma³ej ojczyzny.
To dziêki wam nauczyliœmy siê j¹ kochaæ i robiæ wszystko, by by³a ona coraz piêkniejsza a nam, jej mieszkañcom, ¿y³o siê w niej jak najlepiej i najpiêkniej.... A przy
tej mi³ej okazji chcia³bym przekazaæ wam tak¿e serdecznie ¿yczenia od przyjaciela naszej gminy – W³odzimierza Lubañskiego i jego ma³¿onki a tak¿e od wiceministra Kazimierza Plotzke. Dziêkujê wam jeszcze raz gor¹co i ¿yczê wspania³ej atmosfery przy œwi¹tecznym stole
oraz du¿o zdrowia, szczêœcia i optymizmu na Nowy Rok.
œw. Miko³aj wraz z ma³¿onk¹ (!?) i œnie¿ynk¹, który zacz¹³
uczestnikom spotkania rozdawaæ prezenty. No, a potem
przysz³o uczestnikom konsumowaæ przepyszne potrawy
przygotowane na to wigilijne spotkanie dziêki hojnoœci Mariusza Brudniewicza oraz dzieliæ siê wra¿eniami i wspomnieniami.
M. Odyniecki
4
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
Dobre miejsce
Przedœwi¹teczny Jarmark
RYBKO TY MOJA
Przedœwi¹teczny Jarmark pn. „Rybko ty moja”, promuj¹cy spo¿ywanie zdrowych potraw rybnych, odby³
siê w kompleksie „Kaszubskie Oko”.
W ostatni¹ sobotê przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w
kompleksie „KASZUBSKIE OKO” zorganizowano jarmark
pn. „RYBKO TY MOJA”, który przede wszystkim mia³ –
oprócz „gor¹cej” zabawy w zimowej aurze – promowaæ
zdrow¹ ¿ywnoœæ, a tak¹ bez w¹tpienia s¹ potrawy z ryb.
Tych morskich ale tak¿e s³odkowodnych.
Mimo prawdziwie zimowej aury frekwencja dopisa³a, przez
kilka godzin w kompleksie – pod rozstawionymi namiotami
ale tak¿e na wolnym, mroŸnym powietrzu - bawi³o siê wiele
osób nie tylko degustuj¹c przygotowane potrawy, ale tak¿e
korzystaj¹c z okazji by nauczyæ siê je przyrz¹dzaæ.
- Ten jarmark to przede wszystkim promocja naprawdê zdrowego i smacznego po¿ywienia – stwierdzi³ Dariusz Ryt-
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
czak, dyrektor GOTiS w Gniewinie. – Ale te¿ promocja
naszej dzia³alnoœci rybackiej, bowiem oprócz ryb morskich
chêtni mog¹ skosztowaæ rybek specjalnie na tê okazjê z³owionych w administrowanym przez GOTiS jeziorze ¯arnowieckim – p³oci, okoni i szczupaków.
Oprócz degustacji i nauki przyrz¹dzania rybnych dañ by³y
te¿ zabawy i konkursy z nagrodami dla najm³odszych, ciesz¹ce siê sporym zainteresowaniem milusiñskich oraz wystêpy gniewiñskich artystów i zespo³ów, m.in. „Nadolan”,
kabaretu KGW w Bychowie czy Gminnej Orkiestry Dêtej.
- Frekwencja dopisa³a – cieszy³ siê Waldemar Szczypior,
jeden z organizatorów jarmarku. – Pogodê zamówiliœmy, co
prawda, zimow¹ ale dobr¹. Zreszt¹, jeœli ktoœ przemarz³ i
nie pomog³y gor¹ce potrawy, mia³ okazjê rozgrzaæ siê przy
ogniskach. Tak wiêc ogólnie humory wszystkim dopisywa³y a nastroje by³y prawdziwie przedœwi¹teczne.
Sam jarmark to jednak nie wszystko, co przynosi realizacja
projektu promocji spo¿ywania potraw rybnych.
- W ramach przygotowanego przez nas projektu promocji
potraw rybnych uzyskaliœmy dofinansowanie w wysokoœci
270 tys. z³ z funduszy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach europejskiego projektu promuj¹cego zdrow¹ ¿ywnoœæ – zdradzi³ nam Micha³ S³owik z
Urzêdu Gminy w Gniewinie. – Za te pieni¹dze przygotowaliœmy nie tylko ten jarmark, ale dzieci w naszych szko³ach
przez cztery miesi¹ce, w ka¿dy pi¹tek otrzymuj¹ darmowe
obiady przygotowane z ryb.
Oprócz rybek, na chêtnych czeka³y te¿ ozdoby œwi¹teczne,
które mo¿na by³o kupiæ w wie¿y widokowej.
(MOD)
5
Dobre miejsce
Moc atrakcji dla najm³odszych
MIKO£AJKI W GNIEWINIE
W niedzielê 5 grudnia 2010 r. odby³y siê tradycyjne, obfituj¹ce w ró¿norodne atrakcje i niespodzianki Miko³ajki dla dzieci z gminy Gniewino.
Miko³ajem. Poza nurkowaniem dzieciaki bra³y udzia³ w grach
i zabawach, które prowadzi³ S³awomir K³osowski. Na dzieci czeka³ s³odki poczêstunek w kawiarence p³ywalni oraz
„l¹dowi” Miko³aje z koszami pe³nymi s³odyczy.
O godz. 13,00 na krytej p³ywalni dzieci spotka³y siê z Miko³ajem, który w tym roku przyby³ w sposób nietypowy, bo
drog¹ wodn¹. Witaj¹c siê z dzieæmi, œwiêty opowiedzia³ o
swojej d³ugiej podró¿y przez Morze Pó³nocne, Ba³tyk, rzekê
Piaœnicê, jezioro ¯arnowieckie, by wreszcie (w sobie tylko
wiadomy sposób) dotrzeæ na p³ywalniê. Miko³aj wyposa¿ony by³ w sprzêt do nurkowania, wiêc chêtni mogli spróbowaæ zanurzyæ siê z butl¹ i mask¹ pod wodê i pop³ywaæ z
O 14,30 rozpoczê³a siê impreza w hali sportowej. I tu by³o
w czym wybieraæ! Mi³oœnicy pi³ki no¿nej mieli niepowtarzaln¹ okazjê rozegraæ mecz z zawodnikami „ARKI” Gdynia. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe koszulki, które podpisywali zawodnicy i trener gdyñskiej dru¿yny. Odby³o siête¿
losowanie pami¹tkowych pi³ek i innych gad¿etów. Równolegle ze zmaganiami sportowymi trwa³a zabawa dla najm³odszych, prowadzona przez aktorów Teatru „W³adca Lalek” ze S³upska. By³y tañce, zabawy i konkursy z nagrodami. W saniach pod choink¹ do zdjêæ pozowa³ œw. Miko³aj.
Na g³odnych rodziców, obserwuj¹cych swoje pociechy, czeka³y stoiska ze smako³ykami, które przygotowa³y cz³onkinie
KGW z Perlina i Bychowa. Gor¹cy barszczyk, paszteciki,
pierogi z kapust¹ i grzybami, chleb ze smalcem i ogórkiem
oraz pyszne ciasta cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Po
hali kr¹¿y³a ekipa Miko³ajów, w których wcielili siê nowo
wybrani radni i raczyli wszystkich s³odyczami.
Organizatorem imprezy by³ Gminny Oœrodek Turystyki i
Sportu Sp. z o. o. w Gniewinie, g³ównym sponsorem firma
„ORLEX – BETON”, oraz Restauracja „Trzy Korony” w
Gniewinie, A&R P.H.U. Rafa³ Czech z Luzina, przedstawiciele Rady Gminy Gniewino oraz Maria Niemc, w³aœcicielka baru „Orion” w Zamostnym.
Organizatorzy dziêkuj¹ Skansenowi w Nadolu za wypo¿yczenie sañ dla œw. Miko³aja.
IK
6
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
Dobre miejsce
Œwietna zabawa i paczki, czyli...
Przybyli z Gniewina
MIKO£AJ
W KOSTKOWIE
MIKO£AJE
W RYBNIE
I kto powie, ¿e Œw. Miko³aj nie istnieje!? Dzieciom z
so³ectwa Kostkowo wyznaczy³ spotkanie w niedzielê
5. grudnia.
Najpierw zjawi³ siê w S³uszewie. Przyjecha³ saniami, a konno towarzyszy³y mu Œnie¿ynki. D³ugo w S³uszewie nie zabawi³, bo oczekiwa³y go dzieci w Kostkowie.
A¿ trzech Miko³ajów w mroŸn¹ niedzielê 5 grudnia
br. o godz.13:00 przyby³o z Gniewina do Rybna, aby
rozdaæ dzieciom paczki na placu przy sklepie w postawionej przez mieszkañców so³ectwa szopce.
Na placu przy szopce p³onê³o ognisko i rozbrzmiewa³y dŸwiêki
dzieciêcych piosenek. Miko³aj najpierw bawi³ siê i tañczy³ z
dzieæmi. Zabawa by³a œwietna. Bawili siê i rodzice, którzy
towarzyszyli swoim mniejszym i wiêkszym pociechom.
Wreszcie nast¹pi³ d³ugo wyczekiwany moment - wszystkie
dzieci dosta³y paczki ze s³odyczami. No i ju¿ Miko³aj i jego
Œnie¿ynki musieli pojechaæ dalej, ale obiecali, ¿e za rok znów
nas odwiedz¹.
So³tys i Rada So³ecka Kostkowa serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do uatrakcyjnienia tego mi³ego
œwiêta: sponsorom - panom Ryszardowi Szulcowi i Krzysztofowi Blaszke, pp. Annie, Jaros³awowi i Kamilowi
Dominikom za oprawê muzyczn¹ zabawy, a tak¿e w szczególnoœci stadninie koni „Grzywa” z D¹brówki i Œnie¿ynkom.
EH
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
Rozdano 68 paczek wykupionych przez rodziców dzieci,
ale by³o te¿ 7 paczek sponsorowanych przez radn¹ Judytê
Smulewicz oraz radnego i so³tysa Andrzeja Miedziaka
dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich. Przyjecha³y
te¿ dwie rodziny z innych miejscowoœci (Luzina) wiedz¹c,
¿e co roku organizowany jest w Rybnie przyjazd Miko³aja i
atmosfera jest przy tej okazji wspania³a, a poza tym chcieli,
aby i w tym roku Miko³aj wrêczy³ paczki ich dzieciom.
Po rozdaniu paczek i sesji zdjêciowej, zaproszono Miko³ajów do karczmy ,,Judyta” na gor¹cy posi³ek.
(AM)
7
Dobre miejsce
Œwi¹tecznie w SZS w Kostkowie
W SZS Gniewino
ANIO£ÓW
WIGILIA I JASE£KA
NIE BRAKOWA£O
Ostatni dzieñ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia by³
w szkole w Kostkowie iœcie anielski. Na ka¿dym kroku spotkaæ mo¿na by³o anio³y.
Pocz¹wszy od najm³odszych uczniów, którzy w bia³ych strojach z wielkimi skrzyde³kami przedstawili tradycyjne jase³ka, mówi¹ce o wydarzeniach zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem. Nasi milusiñscy wcielili siê w postacie historyczne
takie jak Maryja i Józef, w pasterzy i królów. Na szkolnej
scenie wyst¹pi³y skrzaty, które równie¿ chcia³y powitaæ rodz¹cego siê Jezusa.
Natomiast uczniowie najstarszych klas gimnazjalnych uœwiadomili nam, podczas swojego wystêpu, ¿e to jakie Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia s¹, zale¿y od nas, gdy¿ Bóg rodzi siê w
tych sercach, które chc¹ Go przyj¹æ. Na pytanie - Jak mo¿na Go przyj¹æ? - uczennica graj¹ca rolê dziecka w Jase³kach pt. „Nie by³o miejsca…”, odpowiedzia³a, ¿e wystarczy po prostu mieæ otwarte serce i czyniæ dobro.
Przedœwi¹teczny okres jest czasem szczególnym dla
uczniów i pedagogów. Tradycj¹ w szkole w Gniewinie sta³y siê ju¿ Jase³ka. W tym roku na szkolnej scenie wyst¹pili
uczniowie klasy Va wraz z solistk¹ Martyn¹ Okroj. Nad
ca³oœci¹ czuwa³a Alicja Goyke.
Oprócz Jase³ek uczniowie SZS w Gniewinie wraz z wychowawcami wziêli udzia³ w uroczystej Wigilii. Mi³¹ niespodziankê sprawi³ dzieciom pan Mariusz Brudniewicz,
w³aœciciel Lisewskiego Dworu, który przygotowa³ posi³ek
dla uczniów, a od Zbigniewa Walczaka, Wójta Gminy
Gniewino, czeka³y na dzieci i m³odzie¿ s³odkie upominki.
Uczniowie i grono pedagogiczne dziêkuj¹ obu Panom za
dary serca.
(MOD)
Chór szkolny pod opiek¹ Doroty Mu¿a - Szlas zapewni³
oprawê muzyczn¹. Mieliœmy okazjê wys³uchaæ koncertu
kolêd w iœcie mistrzowskim wykonaniu.
Uczniowie ze szkolnego ko³a Caritas udali siê zgodnie z
zesz³orocznym zwyczajem, do najstarszych i samotnych osób
naszej miejscowoœci zamieszkuj¹cych Dom Seniora. Poprzez
wspólne kolêdowanie i serdeczne ¿yczenia, zostawili Seniorom w zielonych stroikach namiastkê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Wspania³y prezent œwi¹teczny podarowa³ naszym uczniom
Mariusz Brudniewicz, w³aœciciel Dworu w Lisewie. Przygotowane przez kucharzy z Lisewa tradycyjne, wigilijne
potrawy wszystkim dzieciakom bardzo smakowa³y.
Uczniowie otrzymali te¿, tradycyjnie ju¿, s³odki upominek od
Zbigniewa Walczaka, wójta naszej gminy.
Wszystko co dzia³o siê ostatniego dnia przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w naszej szkole, by³o bardzo ciep³e i œwi¹teczne.
(SK)
8
SPONSOR „STOLEMA”
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
Dobre miejsce
Uczniowie z Gniewina wœród laureatów
konkursu
Pomorski Konkurs Literacki rozstrzygniêty
GWIAZDKA TU¯ TU¯ WIOLETA
W Pa³acu Przebendowskich, siedzibie Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej, podsumowano pomorski konkurs „Gwiazdka tu¿, tu¿” i
wrêczono nagrody oraz wyró¿nienia kilkudziesiêciu
laureatom, wœród nich tak¿e uczniom z Gniewina.
Organizowany od wielu lat przez Powiatowy Zespó³ Placówek Oœwiatowo – Wychowawczych w Wejherowie, obejmuj¹cy swym zasiêgiem województwo pomorskie, konkurs
pn. „Gwiazdka tu¿, tu¿”, wci¹¿ cieszy siê nies³abn¹cym
zainteresowaniem, szczególnie wœród uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. W tym roku jury w sk³adzie: Iwona Skrzoska – Dziewia³towicz, Miros³aw Odyniecki,
Stanis³awa Mazurek, Barbara Klause i Paulina Piotrowska, musia³o oceniæ kilkaset prac w kategoriach: szopki,
grafika komputerowa, kartki œwi¹tecznie oraz poezja i proza, nades³anych z ca³ego województwa pomorskiego.
Wœród laureatów konkursu w kategorii literackiej znaleŸli
siê uczniowie z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gniewinie:
Karol Baranowski - klasa I a Gimnazjum - I miejsce w
grupie wiekowej klasy gimnazjalne w kategorii prace literackie – proza;
Magdalena Bartanowicz - klasa VI b - wyró¿nienie w
grupie wiekowej IV-VI w kategorii proza oraz II miejsce w
grupie IV-VI - w kategorii poezja;
Agata Kafka - klasa VI b - III miejsce w grupie IV-VI w
kategorii poezja.
Dodajmy, ¿e opiekunk¹ uczniów, która przygotowa³a ich do
udzia³u w konkursie, by³a Alicja Goyke.
Nagrody laureatom konkursu podczas uroczystoœci zorganizowanej w Pa³acu Przebendowskich, siedzibie Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej, wrêcza³
starosta Józef Reszke, jego zastêpca Jan Domañski oraz
dyrektor Muzeum Rados³aw Kamiñski i Mariola B³aszczak, zastêpca dyrektora PZPOW w Wejherowie.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród uœwietni³ wystêp dziewczyn
ze studia wokalnego prowadzonego w PZPOW przez Monikê Kitel.
Miros³aw Odyniecki
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
LAUREATK¥
Spoœród 700 uczniów klas IV – VI szkó³ podstawowych
bior¹cych udzia³ w pomorskim konkursie literackim jedn¹
z laureatek zosta³a Wioleta Semenowicz z Gniewina.
16 grudnia 2010 r. rozstrzygniêto konkurs literacki dla
uczniów klas IV - VI szkó³ podstawowych województwa
pomorskiego pt. ,,Nowa wersja bajki braci Grimm” zorganizowany przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdañskiego. Trzydziestu finalistów wy³oniono z grupy siedmiuset
uczniów. Laureatk¹ tego konkursu zosta³a Wioleta Semenowicz - uczennica klasy VIB Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej w Gniewinie.
Na uroczystoœci wrêczenia nagród uczniowie uczestniczyli
w warsztatach twórczego pisania prowadzonych przez
Barbarê Piórkowsk¹ (poetka, krytyk literacki, autorka
opowiadañ). Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy laureatów
Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych w Jêzyku Niemieckim ,,Drama”.
MF
AEROBIK
Osoby zainteresowane zajêciami aerobiku w sali tanecznej Gminnego Oœrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie
prosimy o zg³aszanie siê
w recepcji p³ywalni krytej.
Tel. (58) 676-79-09.
9
Dobre miejsce
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetach P³ywackich
TRZY BR¥ZOWE MEDALE
Z trzema br¹zowymi medalami powrócili z Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego w Sztafetach P³ywackich uczniowie Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gniewinie.
17 grudnia br. na basenie Miejskiego Oœrodka Sportu i Re- Ch³opcy
kreacji w Rumi odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Wejherow- I m. – Gimnazjum nr 1 w Rumi
skiego Szkó³ Podstawowych oraz Gimnazjów w Sztafetach II m. – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
III m. – Gimnazjum w Gniewinie
P³ywackich.
Po raz kolejny w Mistrzostwach Powiatu Sztafet P³ywac- Nasz¹ szko³ê reprezentowali uczniowie:
kich wziêli udzia³ uczniowie SZS w Gniewinie. Szko³y pod- Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej: Julia Rohde, Patrystawowe startowa³y w konkurencji 8x25 m, a gimnazja 9x50 cja Krzy¿anowska, Anna Wojtas, Agnieszka Schmidt, Alekm. SZS w Gniewinie startowa³ we wszystkich czterech kon- sandra Niewola, Patrycja Szymañska, Marcelina Majer i
kurencjach (2 sztafety dziewcz¹t i 2 sztafety ch³opców). Paulina Zelewska.
Trzem naszym sztafetom uda³o siê wróciæ do domu z br¹- Ch³opcy z podstawówki to: Tomasz Wyrzykowski, Mazowymi medalami: ch³opców z SP oraz dziewcz¹t i ch³op- rek Basiñski, Szymon Macio³ek, Jakub Reck, Aleksander
ców z gimnazjum, a sztafeta dziewcz¹t ze szko³y podsta- Jagie³³o, Marek Kotulski, Kamil Dawidowski i Przemys³aw
wowej wœród 9 sztafet ze szkó³ Wejherowa, Redy i Rumi Reck.
zajê³a natomiast 5 miejsce. Dodajmy, ¿e SZS w Gniewinie Gimnazjum dziewczêta: Daria Lange, Anna Patok,
by³ jedyn¹ szko³¹, której reprezentanci, poza zespo³ami z Agnieszka Misielak, Agnieszka Maksymiuk, Klaudia DaWejherowa i Rumi, zdobyli medale na tych mistrzostwach. widowska,Klaudia Wyrzykowska, Anna Jezierska, Weronika Styn i Izabela Ladach.
Szko³y podstawowe
Ch³opcy z gimnazjum: Sebastian Serafin, Filip Soko³owDziewczêta:
ski, Kacper Frybezowski, Krystian Patok, Mateusz TurulI m – SP nr 8 w Wejherowie
ski. Miron Weltrowski, Kamil Derkowski, Filip Rohde i
II m. – SP nr 9 w Rumi
Adrian Wilandt. Nauczycielami opiekuj¹cymi siê sztafetaIII m. – SP nr 11 w Wejherowie
mi s¹: Aleksandra Wójtowicz i S³awomir K³osowski.
Ch³opcy:
- W rywalizacji wziê³o udzia³ ponad 220 zawodników i
I m. – SP nr 9 w Rumi
zawodniczek z ca³ego powiatu wejherowskiego, a poII m. - SP nr 11 w Wejherowie
ziom sportowy zawodów by³ bardzo wyrównany – oceni³
III m. - SP w Gniewinie
Andrzej Byczkowski, dyrektor Powiatowego Zespo³u PlaGimnazja
cówek Oœwiatowo – Wychowawczych w Wejherowie.
Dziewczêta
Zawody te by³y równoczeœnie eliminacjami do Fina³ów
I m. – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej oraz Fina³ów
II m. – Salezjañskie Gimnazjum w Rumi
Wojewódzkiej Gimnazjady, które odbêd¹ siê odpowiednio
III m. – Gimnazjum w Gniewinie
4.01.2011 r. oraz 6.01.2011 r. w Wejherowie.
(MOD)
Po rundzie jesiennej
¯URAW PI¥TY
Po zakoñczonej jesiennej rundzie rozgrywek Grupy A
II Ligi Koszykówki Mê¿czyzn TS ¯URAW KING
OSCAR zajmuje 5 lokatê w tabeli.
W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej rozegranym 18 grudnia w hali w Gniewinie TS ¯URAW rozgromi³ MON-POL
P£OCK 146:51 i gdyby nie pechowa, bêd¹ca wrêcz sensacj¹ kolejki wpadka – przegrana tydzieñ wczeœniej po dogrywce z „m³odzie¿owcami” z WOSSM Warszawa 70:72
dziœ pewnie zajmowa³by 4 a nie 5 miejsce w ligowej tabeli.
Ale na wiosnê i tak wszystko przed naszymi koszykarzami,
pod warunkiem, ¿e nie zanotuj¹ „sensacyjnych wpadek” na
swym koncie.
W tej rundzie TS ¯URAW w 13 spotkaniach zgromadzi³ 22
punkty odnosz¹c 9 zwyciêstw i notuj¹c 4 pora¿ki. Najwy¿sze zwyciêstwo to w³aœnie wygrana z MON-POL P³ock
146:51 a najwy¿sza pora¿ka to przegrana na wyjeŸdzie z
10
AZS Kutno 79:92. Poza tym dwa razy ¯urawie przegrali
ró¿nic¹ 2 punktów a raz 5 punktami, czyli nieznacznie.
Najwiêcej punktów dla dru¿yny (w 13 meczach ligowych i
2 pucharowych) w minionej rundzie zdobyli: Pawe³ Paw³owski – 216, Bart³omiej Kobus – 163 i £ukasz Zimniewicz
– 162.
Najwiêcej „zbiórek” (w obronie i ataku) zanotowa³ Marcin
Wilk – 95, £ukasz Zimniewicz – 79 i Pawe³ Paw³owski –
78, zaœ najlepszym „asystentem” jest Marek Igliñski, który
ma koncie 81 asyst.
Kadra TS ¯URAW: Bartosz Kobus, Piotr Ró¿añski, Tomasz Nosek, Bart³omiej Bichowski, Jakub Bogusz, £ukasz
Nieleszczuk, Pawe³ Paw³owski, £ukasz Zimniewicz, Marek Igliñski, Marcin Wilk, Krystian Mudlaf, Piotr Podbielski,
Cezary Majtyka. Trener: Jacek Bagnecki.
Miros³aw Odyniecki
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
Dobre miejsce
Stolem autorem niespodzianki
WICEMISTRZ
KASZUB
Tak jak powiedzia³ obecny na turnieju znany trener
Marian Geszke – Pi³ka no¿na jest tak popularna, dlatego ¿e tylko w tym sporcie zespo³owym zespó³ z A
klasy ma szansê wygraæ z dru¿yn¹ graj¹c¹ kilka klas
wy¿ej.
Potwierdzi³o siê to w sobotê 4 grudnia podczas 3 ju¿ edycji
Mistrzostw Kaszub w halowej pi³ce no¿nej KASZUB
CUP. Do hali widowiskowo – sportowej im. Marsza³ka
Macieja P³a¿yñskiego w Luzinie przyby³o 12 dru¿yn seniorskich z kaszubskimi III ligowcami na czele oraz goœcinnie
4-ligowy Legion Warszawa, którzy skorzystali z zaproszenia organizatora turnieju - Piotra Klechy, dyrektora GOSRiT Luzino.
Mistrzem Kaszub niespodziewanie zosta³a jedyna dru¿yna
spoza terenu Kaszub, Legion Warszawa, która w wielkim
finale pokona³a najwiêksz¹ niespodziankê zawodów, wystêpuj¹cy zaledwie w A klasie Stolem Gniewino i to dopiero
w rzutach karnych, bowiem w regulaminowym czasie gry
by³ remis 2:2.
Najlepszy zespó³ turnieju otrzyma³ w nagrodê Puchar ufundowany przez Wójta Gminy Luzino, komplet medali oraz
nagrody ufundowane przez Gminny Oœrodek Sportu,
Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Mistrz Kaszub otrzyma³ równie¿ nagrodê finansow¹ ufundowan¹ przez Andrzeja Doepke z OSK TEMPO oraz Rafa³a Szlasa prezesa
Gryfa Wejherowo.
Druga dru¿yna otrzyma³a puchar i medale ufundowane przez
dyrektora GOSRiT Luzino oraz nagrodê finansow¹ ufundowan¹ przez Krystiana Wensierskiego przedstawiciela
firmy VIGO.
Dopiero trzecie miejsce zaj¹³ III ligowy Gryf Wejherowo,
który po rzutach karnych pokona³ innego III ligowca Orlêta Reda.
Pi¹tym miejscem musia³a siê zadowoliæ Cartusia Kartuzy,
wicelider III ligi w decyduj¹cym spotkaniu o 5 miejsce pokona³ Wikêd Kêb³owo. Niespodziank¹ zakoñczy³ siê równie¿ mecz o 7 miejsce, w którym V-ligowy Chrobry Charbrowo pokona³ graj¹cy w m³odzie¿owym sk³adzie II-ligowy Ba³tyk Gdynia 3:2. Odleg³e 9 miejsce zaj¹³ lider IV ligi
Gryf Tczew, ale najwiêksz¹ niespodziank¹ turnieju by³o
ostatnie miejsce dru¿yny ME Lechii Gdañsk. M³odzi pi³karze z Gdañska aspiruj¹cy do gry w Ekstraklasie nie wygrali w Luzinie ¿adnego meczu daj¹c siê pokonaæ m in. A
klasowemu GKS Luzino oraz V ligowemu Chrobremu
Charbrowo.
Po turnieju Piotr Klecha, organizator i pomys³odawca Mistrzostw Kaszub powiedzia³:
- Przede wszystkim dziêkujê wszystkim dru¿ynom za przyjazd do Luzina. Mam nadziejê, ¿e z roku na rok presti¿
tego turnieju bêdzie rós³. Turniej ten jest mo¿liwoœci¹
rywalizacji dru¿yn z terenu ca³ych Kaszub z ró¿nych
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010
poziomów rozgrywek i bardzo siê cieszê, ¿e mieliœmy
dzisiaj tyle niespodzianek. By³a równie¿ okazja do spotkania wielu kolegów z boiska, którzy, na co dzieñ graj¹c w innych ligach, nie maj¹ takiej mo¿liwoœci. Dziêkujê sponsorom nagród: wójtowi gminy Luzino Jaros³awowi Wejerowi, Andrzejowi Doepke z OSK TEMPO,
Rafa³owi Szlasowi oraz Krystianowi Wensierskiemu z
firmy VIGO. Ju¿ dzisiaj zapraszam wszystkie dru¿yny
do udzia³u w przysz³orocznym turnieju.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Sebastian W¹sowski z Legionu Warszawa, bramkarzem S³awomir Toruñczak ze Stolemu Gniewino, a królem strzelców Jaros³aw
Felisiak
z
Gryfa
Wejherowo.
Koñcowa kolejnoœæ Mistrzostw Kaszub:
1.Legion Warszawa (IV liga)
2.Stolem Gniewino (A klasa)
3.Gryf Wejherowo (III liga)
4.Orlêta Reda (III liga)
5.Cartusia Kartuzy (III liga)
6.Wikêd Kêb³owo (V liga)
7.Chrobry Charbrowo (V liga )
8.Ba³tyk Gdynia (II liga)
9.Gryf Tczew (IV liga)
10.Celtic Reda (B klasa)
11. GKS Luzino (A klasa)
12. Lechia Gdañsk (M³oda Ekstraklasa)
Dodajmy, ¿e w drodze do tytu³u STOLEM Gniewino w fazie
grupowej pokona³ Wikêd Kêb³owo 2:1, czwartoligowy Gryf
Tczew 4:0 i zremisowa³ z trzecioligow¹ Cartusi¹ 2:2 zajmuj¹c
pierwsze miejsce w grupie. W æwieræfinale wygra³ 2:1 z
drugoligowym Ba³tykiem Gdynia a w pó³finale pokona³
trzecioligowców Orlêta Reda 1:0.
W zespole STOLEMA wyst¹pili: S³awomir Toruñczak,
Bartosz Sznycer, Jaros³aw Trocki, Micha³ Tarnawski,
Szymon Wasilewski, Krzysztof Wiœniewski, £ukasz
Czarnecki, Krzysztof Czarnocki, Waldemar Wenta i Roman
Je¿owski.
(MOD)
11
KRZY¯ÓWKA nr 12
Poziomo:
1- fiñska skocznia, na której odbywaj¹ siê konkursy Pucharu Œwiata
6 – dawniej proszalny, dziœ po prostu oberwaniec
7 – napad rabunkowy, grabie¿
8 – jeden z bohaterów „Iliady”
10 - .... Jaga
12 – kretyn
14 – golas
15 – p³yn do zmywania albo imiê francuskiego króla
16 – syntetyczne w³ókno
17 – minera³, kamieñ pó³szlachetny, odmiana chalcedonu
Pionowo:
1 – w³oski policjant
2 – wydzielina kaszalota u¿ywana w przemyœle perfumeryjnym
3 – wyruszenie poci¹gu z dworca
4 – pierwsza dama w operze
5 – król Itaki, bohater epopei Homera
9 – obni¿enie miêdzy górami
11 – imiê £azuki, Klicha
12 – jedna z wielkich religii
13 – najwa¿niejszy z bogów panteonu wedyjskiego
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
KONTAKT
z Redakcj¹ „BIULETYNU”:
Miros³aw Odyniecki tel. 0602-132-061
materia³y i informacje mo¿na te¿ nadsy³aæ na pocztê
e-mail:
[email protected] lub [email protected]
TELEFONY STRA¯Y GMINNEJ
W KOSTKOWIE:
058 670 69 98, 058 670 66 21
POLICJA - 997,
STRA¯ PO¯ARNA - 998,
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
ALARMOWY KOMÓRKOWY - 112
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 12/2010

Podobne dokumenty