Mirbud folder

Komentarze

Transkrypt

Mirbud folder
Szanowni Państwo,
MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym,
działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką
notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w
indeksie WIG80.
W naszym portfolio znajduje się ponad 280 zakończonych projektów
inwestycyjnych. Są to projekty należące w zdecydowanej większości do dużych
i prestiżowych kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa:
inżynieryjno-drogowego (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, elementy
miejskiej infrastruktury komunikacyjnej) przemysłowego (hale, centra
logistyczne i handlowe), mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne,
szeregowe, wielorodzinne) oraz użyteczności publicznej (hale sportowe,
stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej).
Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tych inwestycji oraz
determinacja w wykonywaniu ambitnych zadań to nasze atuty jako firmy i
pracodawcy. Dzięki nim z powodzeniem działamy w branży budowlanej już od
ponad 20 lat.
Posiadamy wymagane przez naszych klientów know-how i jesteśmy
przygotowani do spełniania stale rosnących wymagań inwestorów. MIRBUD
S.A. to spółka rozpoznawalna na rynku wykonawstwa budowlanego jako jego
znaczący uczestnik, która kieruje się zasadami fair play w podejściu zarówno
do klientów, jak i do pracowników. Potrafimy przeprowadzić sprawnie cały
proces inwestycyjny: od decyzji o warunkach zabudowy, przez projektowanie,
wykonawstwo aż po przekazanie obiektu. Potrafimy budować w bardzo
trudnych uwarunkowaniach, zarówno prawnych, finansowych, jak też
technicznych.
Powiększające się grono naszych zleceniodawców jest potwierdzeniem
zaufania na które firma pracuje od początku swojego istnienia. Nasi
inwestorzy wybierają MIRBUD S.A., ponieważ wierzą, że w sposób niezawodny
ich oczekiwania zostaną spełnione.
Serdecznie zapraszam do współpracy, licząc że nasza oferta spotka się z
Państwa zainteresowaniem.
Z poważaniem
Jerzy Mirgos – Dyrektor Generalny MIRBUD S.A.
Dear Sir or Madam,
MIRBUD S.A. ranks among the biggest companies on the construction market operating in all
sectors of the construction industry. Our company is listed on the Warsaw Stock Exchange and is
included in the WIG80 index.
There are more than 280 completed investment projects in our portfolio. In a definite majority
these are projects belonging to a large and prestigious construction contracts in the following scopes:
engineering and road construction works (national, provincial and district roads, elements of municipal
transport infrastructure), industrial building (halls, logistic centers and shopping centers), housing
(detached houses, terraced houses, and, apartment buildings), and public utility building (sports halls,
stadiums, hospitals, and public administration buildings).
Experience gained during realization of these investments, as well as our determination in
carrying out ambitious tasks are our chief assets in our capacity as a company and an employer. Thanks
to them we have been successfully operating in the construction industry already for more than 20 years.
We have the know-how required by our clients and we are prepared to fulfill the ever increasing
investors' requirements. MIRBUD S.A. is a recognised company on the construction and assembly
services market as its important player, who is driven by the principles of fair-play in the approach to
both the client and the employee. We are able to carry out the whole investment process efficiently,
starting from the decision on development conditions, through design and workmanship, up to the
commissioning of the object. We are able to build in very difficult conditions in terms of legal, financial
as well as technical aspects.
Increasing group of our employers is a confirmation of the trust for which the company has
been working since the beginning of its existence. Our investors choose MIRBUD S.A. because they
believe that their expectations will be fulfilled in a reliable manner.
I warmly invite you to cooperation, hoping that our offer meets your interest.
Yours faithfully
Jerzy Mirgos
Director General of MIRBUD S.A.
1
spółka
notowana na
GPW
MIRBUD SA – Symbol najwyższej jakości
MIRBUD S.A. – Symbol of the highest quality
MIRBUD S.A. na rynku jest postrzegany jako partner godny zaufania, rzetelny, a co
najważniejsze działający profesjonalnie. Oczywiście nie ukrywamy, ze naszym celem jest
zysk, ale nie byłby on możliwy bez zagwarantowania Klientowi najwyższej jakości usług,
sprawnej organizacji, szybkiego tempa robót oraz profesjonalnej kadry technicznej.
Bierzemy odpowiedzialność za każdy etap procesu inwestycyjnego. Najlepszym
potwierdzeniem standardów naszej pracy są kolejne inwestycje, które zadowoleni
inwestorzy powierzają nam do wykonania.
MIRBUD S.A. is recognized on the market as a trustworthy and diligent partner,
and what is the most important, the one who acts professionally. Of course, we do not
conceal that our aim is a profit, but it would not be possible without assuring the client
the highest quality of our services, efficient organization, quick progress of works and
professional technical staff. We take the responsibility for each stage of investment
process. The best confirmation of standards of our work are subsequent investments,
execution of which we are entrusted by our satisfied clients.
Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna
baza sprzętowo-transportowa
Our potential is – qualified staff and own base of construction equipment and means of transportation
Do mocnych stron firmy należy duży potencjał ludzki. Zatrudniamy ponad 300
pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o
specjalnościach: budowa dróg, mostów, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
konstrukcyjno-budowlanej oraz geodezyjnej obsługi inwestycji.
Posiadamy również wysoko rozwinięty park maszynowy, którą tworzy ponad 200
wyspecjalizowanych jednostek zapewniających wykonywanie większości prac w oparciu o
własne zaplecze.
Posiadamy także dobrze zorganizowany system kooperacji z wieloma
podwykonawcami branżowymi oraz dostawcami materiałów budowlanych.
Potencjał ten umożliwia Spółce realizowanie największych kontraktów i pozwoli
realizować plany na najbliższe lata, polegające na dalszym, systematycznym wzroście
przychodów.
2
High human potential belongs to the strong points of the company. We employ
more than 300 people, including highly qualified engineers of the following
specialities: motorways and bridges construction, water and sewerage systems,
structure and building, and investments geodesic service. We also own highly
developed machine park, consisting of more than 200 specialised units ensuring the
execution of the majority of works based on own technical base.
We also use a well organized cooperation system with many industry
subcontractors and suppliers of building materials. This potential allows the company
to perform the biggest contracts and it will allow to carry out plans for the coming years,
which include further, systematic growth of income.
12 lutego 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie
nowej siedziby MIRBUD S.A. Obiekt składa się z
budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej
1704,90m2 oraz budynku magazynowo-warsztatowego
o powierzchni użytkowej 3403,90m2 . W obiekcie swoją
siedzibę ma również spółka córka JHM Developmnet
zajmująca się sektorem działalności deweloperskiej.
On 12 February 2010 the opening ceremony of the new
premise of MIRBUD S.A. took place. The object consists
of an office building with the total useable area of
1,704.90 m2, and a warehouse and workshop building
with the total useable are of 3,403.90 m2. JHM
Development, the subsidiary, engaged in developer
activities has also its seat in the same building.
MISJA\The MISSION
Misją spółki jest realizacja inwestycji, w sposób godny lidera rynku
budownictwa, z poszanowaniem naturalnego środowiska i zasad etyki. Każdego
dnia dbamy o satysfakcję i zadowolenie naszych klientów. Nasze cele osiągamy
dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a
także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.
Naszą misję realizujemy m.in. poprzez:
- oferowanie wysokiej jakości usług budowlanych we wszystkich sektorach
budownictwa,
- przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego oraz przepisów BHP,
- ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością
EN ISO 9001:2000.
- inwestowanie w nowoczesny sprzęt budowlany,
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez naszą kadrę
The company's mission is to carry out the investments in the manner worthy of the
construction market leader, with respect for the natural environment and rules of ethics.
In our day-to-day activities we take care of our clients satisfaction and contentment. We
achieve our goals thanks to the professionalism and passion for building, high
effectiveness, and partnership relations with suppliers and subcontractors.
We carry out our mission among others through:
- offering a high quality construction and assembly services in all sectors
of construction industry,
- respecting the regulations set forth in the building code, the rules concerning
protection of the natural environment, as well as the regulations related to Health and
Safety at Work,
- permanent improvement of effectiveness of implemented Quality Management
System according to EN ISO 9001:2000 standard,
- investing in modern construction equipment,
- systematic increase of qualification by our staff.
3
MIRBUD - Kluczowe daty w historii
MIRBUD - Milestones in the history:
1988
1988
Establishing the company.
- Powstanie firmy
2002
2002
Beginning the execution of contracts solely as General Contractor
- Rozpoczęcie realizacji kontraktów wyłącznie jako Generalny Wykonawca
2005
2005
The company received the EN ISO 9001:2000 Quality Management
System Certificate issued by TÜV CERT.
- Spółka otrzymała certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001 : 2000
wydany przez TUV CERT
2006
Change of the legal form – transformation of the company into the
joint stock company.
Beginning the operations in the sector of developer activities
The company was honoured by a prestige award “Gazelle of Business”
2006
- Zmiana formy własności - przekształcenie w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
- Rozpoczęcie działalności w sektorze deweloperskim;
- Spółka została nagrodzona prestiżowym tytułem „Gazela Biznesu”.
2007
2007
Preparation to the debut on the Warsaw Stock Exchange.
- Przygotowania do debiutu na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
2008
MIRBUD S.A. entered the Warsaw Stock Exchange.
JHM Development, a subsidiary , was established (this is a wholly owned
subsidiary of MIRBUD S.A.), which took over the sector of developer activities.
The company's 20th Anniversary Jubilee.
2008
- MIRBUD S.A. wchodzi na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
- Powołano spółkę córkę - JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o (spółka w 100% zależna
od MIRBUD S.A.)., która przejęła sektor działalności deweloperskiej
- Jubileusz 20-lecia Spółki
2009
MIRBUD S.A. started the implementation of integrated management
system based on the one of the most comprehensive SAP solutions
used in the construction industry in Poland.
MIRBUD S.A. appeared on the list of Polish enterprises, which are
increasing their market values at the fastest pace and was honoured
with the “Diamond of Forbes” award.
The company was awarded by the local government authorities of the
city of Skierniewice with the title of “Honorary Ambassador of the City
of Skierniewice”.
2009
- MIRBUD S.A. rozpoczyna wdrażanie zintegrowanego sytemu zarządzania w
oparciu o jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań SAP w branży budowlanej w Polsce.
- MIRBUD S.A. znalazł się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających
swoją rynkową wartość i został uhonorowany Diamentem Forbesa.
- Spółka została wyróżniona przez władze samorządowe Skierniewic tytułem
„Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice”
2010
· Do Grupy MIRBUD dołączyły dwie kolejne spółki: Marywilska 44 Sp z o.o., która jest
właścicielem Centrum Hal Targowych MARYWILSKA 44 w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni;
· Przekształcenie spółki zależnej JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, która
zamierza zadebiutować na parkiecie GPW w połowie 2011 roku.
4
2010
Two other companies joined MIRBUD Group: Marywilska44 Sp. z o.o., which
owns the Trading Halls Centre Marywilska44 in Warsaw and Construction
Company of Roads and Bridges Sp. z o. o. in Kobylarnia;
Conversion of the subsidiary JHM DEVELOPMENT Sp. z o. o. into a joint-stock
company, which intends to debut on the trading floor at the GPW in the middle of 2011.
WYBRANE REALIZACJE
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
SELECTED REALIZATIONS
ROAD INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION WORKS
5
POSIADAMY POTENCJAŁ
DO REALIZACJI:
- AUTOSTRAD I DRÓG EXPRESOWYCH
- DRÓG KRAJOWYCH I OBWODNIC
- DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH
6
WE HAVE THE POTENTIAL
FOR REALIZATION OF:
- MOTORWAYS AND EXPRESS ROADS
- NATIONAL ROADS AND RING ROADS
- PROVINCIAL AND DISTRICT ROADS
7
Budowa obwodnicy
Mszczonowa w ciągu drogi
krajowej nr 50
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
Construction of the Mszczonów ring road
in the route of national road No 50
Investor: General Board of Domestic Roads
and Expressways
Budowa drogi krajowej nr 70
na terenie miasta Skierniewice
Inwestor: Urząd Miasta Skierniewice
Construction of the national road No 70
Investor: Municipality of the City of Skierniewice
8
WYBRANE REALIZACJE
BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERYJNE
SELECTED REALIZATIONS
GENERAL BUILDING AND ENGINEERING CONSTRUCTION WORKS
9
BUDYNKI
PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL BUILDINGS
VOG Skierniewice
Inwestor: VOG Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Skierniewice
VOG Skierniewice
Investor: VOG Skierniewice Sp. z o. o.
Location: Skierniewice
Powierzchnia całkowita\Total area:
15 500m2
Drogi wewnętrzne dojazdowe i place manewrowe
Area of internal access roads and manoeuvring
places
7 870m2
Tory i bocznica kolejowa
Railways and railway siding
1 000mb
Centrum Logistyczne
Inwestor: Partner Logistic Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wolbórz
Logistic center
Investor: Partner Logistic Sp. z o. o.
Location: Wolbórz
10
Powierzchnia całkowita\Total area:
28 144m2
Powierzchnia wewnętrznych dróg
i placu parkingowego
Area of internal roads and car park
17 000m2
BUDYNKI
PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL BUILDINGS
Black Red White - Zakład
Produkcyjno-Magazynowy
z częścią biurową
Inwestor: Black Red White S.A.
Lokalizacja: Rawa Mazowiecka
Black Red White – Production
and Warehousing facility with office space
Investor: Black Red White S.A.
Location: Rawa Mazowiecka
Powierzchnia całkowita\Total area:
21 677m2
Powierzchnia wewnętrznych dróg
i placu parkingowego
Area of internal roads and car park
15 919m2
Hala Produkcyjna z częścią
socjalno-biurową
Inwestor: KNAUF PACK Sp. z o.o.
Lokalizacja: Adamowice
Production facility with social
and office space
Investor: KNAUF PACK Sp. z o. o.
Powierzchnia całkowita\Total area:
9 013m2
11
BUDYNKI
PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL BUILDINGS
Budowa Salonu i Stacji
Serwisowej samochodów marki
MERCEDES
Inwestor: EWT TRUCK &TRAILER Handels
GmbH Hornweg
Lokalizacja: Stryków
Construction of the MERCEDES
car showroom and service station
Investor: EWT TRUCK&TRAILER Handels
GmbH Hornweg
Location: Stryków
Powierzchnia całkowita\Total area:
12
5 500m2
BUDYNKI
PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL BUILDINGS
Hale Obsługi Logistycznej
Inwestor: GDII Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wólka Kosowska
Logistic service halls
Investor: GDII Polska Sp. z o. o.
Location: Wólka Kosowska
Powierzchnia całkowita\Total area:
69 994m2
Powierzchnia wewnętrznych dróg
i placu parkingowego
Area of internal roads and car park
44 681m2
13
CENTRA
HANDLOWE
SHOPPING CENTERS
Centrum Handlowego
"MAXIMUS"
Inwestor: SYBIL DEVELOPMENT Sp. z o.o..
Lokalizacja: Nadarzyn
Shopping Center “Maximus”
Investor: SYBIL DEVELOPMENT SP. z o. o.
Location: Nadarzyn
Powierzchnia całkowita\Total area:
44 300m2
Centrum Handlowo-Biurowe
Inwestor: ASEAN PL Sp. z o.o.
Lokalizacja: Jablonowo
Shopping and Office Center
Investor: ASEAN PL SP. z o. o.
Location: Jablonowo
Powierzchnia całkowita\Total area:
14
19 706m2
CENTRA
HANDLOWE
SHOPPING CENTERS
Centrum Hal Targowych
MARYWILSKA 44
Inwestor: Marywilska 44 Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Trading Halls Centre Marywilska 44
Investor: Marywilska 44 Sp. z o. o.
Location: Warsaw
Powierzchnia całkowita\Total area:
83 000m2
Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe
Internal access roads and car parks
71 240m2
Rozbudowa pawilonu
meblowego Black Red White
Inwestor: Black Red White
Lokalizacja: Łódź
Development of the furniture pavilion of
the Black Red White Company
Investor: Black Red White
Location: Łódź
Powierzchnia całkowita\Total area:
14 523m2
Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe
Internal access roads and car parks
11 776m2
15
BUDYNKI
BIUROWE
OFFICE BUILDINGS
Centrum Wystawiennicze
wraz z dwukondygnacyjnym
budynkiem biurowym
Inwestor: ASG –PL Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wólka Kosowska
Exhibition Center with two-storey
office building
Investor: ASG-PL Sp. z o. o.
Location: Wólka Kosowska
Powierzchnia całkowita\Total area:
12 205m2
Centrum ProdukcyjnoFilmowe ATM Studio
Inwestor: ATM STUDIO Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Production and Film Centre ATM Studio
Investor: ATM Studio Sp. z o. o.
Location: Warsaw
Powierzchnia całkowita\Total area:
16
19 600m2
BUDYNKI
BIUROWE
OFFICE BUILDINGS
Przemysłowe Centrum Optyki
Inwestor: Przemysłowe Centrum Optyki S.A.
Lokalizacja: Warszawa
Przemysłowe Centrum Optyki
(Industrial Optical Center)
Investor: Przemysłowe Centrum Optyki S. A.
Location: Warsaw
Powierzchnia całkowita\Total area:
17 141m2
Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe
Internal access roads and car parks
14 900m2
RB LOGISTIC
Inwestor: RB Logistic Sp. z o.o.
Lokalizacja: Skierniewice
RB LOGISTIC
Investor: RB Logistic Sp. z o. o.
Location: Skierniewice
Powierzchnia całkowita\Total area:
2 895m2
Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe
Internal access roads and car parks
2 700m2
17
BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
PUBLIC UTILITY BUILDINGS
Budowa Centrum
Nanotechnologii Politechniki
Gdańskiej
Inwestor: Politechnika Gdańska
Lokalizacja: Gdańsk
Construction of the Centre
of Nanotechnology for Gdansk University
of Technology
Investor: Gdansk University of Technology
Location: Gdańsk
Budowa i wyposażenie budynku
dydaktyczno - laboratoryjnego
CENT III – I etap, przewidzianego do realizacji
w ramach projektu pn. "Centrum Nauk BiologicznoChemicznych Uniwersytetu Warszawskiego –
Kampus Ochota (CENT III)"
Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Lokalizacja: Warszawa
Construction and equipment of the teaching
and laboratory building CENT III – phase I provided
18
for implementation under the project entitled „Centre of
Biological and Chemical Sciences of Warsaw University
- OCHOTA Campus (CeNT III)”
Investor: Warsaw University
Location: Warsaw
BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
PUBLIC UTILITY BUILDINGS
Gimnazjum
wraz z halą sportową
Inwestor: Urząd Miasta Mszczonowa
Lokalizacja: Mszczonów
Secondary school with sports hall
Investor: Municipality of the City of Mszczonów
Location: Mszczonów
1
BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
PUBLIC UTILITY BUILDINGS
Salon samochodów marki Opel
ze stacją serwisową
Inwestor: Trax Sp. z o.o.
Lokalizacja: Skierniewice
Opel car showroom and service station
Investor: Trax Sp. z o. o.
Location: Skierniewice
Sala gimnastyczna
z zapleczem i łącznikiem
przy Szkole Podstawowej
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Lokalizacja: Głosków
Gym with backrooms and passage
attached to the Primary School
Investor: Municipality of Piaseczno
Location: Głosków
20
BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
PUBLIC UTILITY BUILDINGS
Szpital Zespołu Opieki
Zdrowotnej
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Lokalizacja: Brzeziny
Hospital of the Integrated Health Care
Management Unit
Investor: Independent Public Health Care
Management Unit
Location: Brzeziny
STADION LEKKOATLETYCZNY
z zespołem boisk do gier
sportowych
Inwestor: Miasto Skierniewice
Lokalizacja: Skierniewice
ATHLETICS STADIUM with a set
of playing fields
Investor: the City of Skierniewice
Location: Skierniewice
21
BUDYNKI
MIESZKALNE
DWELLING BUILDINGS
Osiedle mieszkaniowe
„KRÓLEWSKIE”
Inwestor: JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o..
Lokalizacja: Rumia
“KRÓLEWSKIE” Housing estate
Investor: JHM Development Sp. z o. o.
Location: Rumia
Łączna powierzchnia użytkowa
Total useable area
27 495,5m2
Powierzchnia chodników i miejsc postojowych
Area of walkways and parking places
4 042,6m2
Budynki wielorodzinne
Inwestor: JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o..
Lokalizacja: Rawa Mazowiecka
Multi-dwelling buildings
Investor: JHM Development Sp. z o. o.
Location: Rawa Mazowiecka
22
2 budynki 7-kondygnacyjne o łącznej
powierzchni całkowitej
Two 7-storey buildings of a total area:
5 660,63m2
w tym powierzchni użytkowej
including useable area:
4 764,73m2
BUDYNKI
MIESZKALNE
DWELLING BUILDINGS
Zespół budynków
wielorodzinnych - Osiedle
"Słoneczne Domy"
Inwestor: JHM DEVELOPMENT S.A.
Lokalizacja: Żyrardów
Multi-dwelling buildings
- "Sunny Houses" Estate
Investor: JHM Development S.A.
Location: Żyrardów
83 lokale mieszkalne i 80 podziemnych miejsc
postojowych. Łączna powierzchnia
użytkowa:\83 dwellings and 80 underground
parking places . Total usable area:
4409,4 m2
Zespół budynków
wielorodzinnych
"Osiedle Słoneczne"
Inwestor: JHM DEVELOPMENT S.A.
Lokalizacja: Skierniewice
Multi-dwelling buildings - "Sunny Estate"
Investor: JHM Development S.A.
Location: Skierniewice
332 lokale mieszkalne i 162 garaży, o łącznej
powierzchni użytkowej\332 dwellings and 162
garages of the total usable area of:
17.581,6 m2
23
BUDYNKI
MIESZKALNE
DWELLING BUILDINGS
Zespół Domów Jednorodzinnych
w Zabudowie Szeregowej,
Osiedle "Pod Borem"
Inwestor: Mirbud S.A.
Lokalizacja: Skierniewice
The set of terraced houses,
“At the woods"
Investor: Mirbud S.A.
Location: Skierniewice
66 segmentów mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej\66 terraced houses of the
total usable area of:
7162,2 m2
Osiedle mieszkaniowe
„WALENDIA”
Inwestor: Aurum Development Sp. z o.o.
Lokalizacja: Walendów
“WALENDIA” Housing estate
Investor: Aurum Development Sp. z o. o.
Location: Walendów
24
92 budynki w tym 131 domów mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej
92 dwelling buildings including 131 dwelling
houses of a total useable area:
30 518m2
Powierzchnia dróg i chodników
Area of internal roads and walkways
29 430m2
Warszawa
Łódź
MIRBUD S. A.
18, Unii Europejskiej Str., 96-100 Skierniewice
Tel. +48 (46) 833-98-28, 833-98-65, 833-92-36
Fax +48 (46) 833-97-32, mobile: +48 601 699 379
e-mail: [email protected]
www.mirbud.com.pl
SKIERNIEWICE

Podobne dokumenty