Analiza sytuacji rynkowej branży drzewno-meblarskiej na

Komentarze

Transkrypt

Analiza sytuacji rynkowej branży drzewno-meblarskiej na
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY”
W RAMACH PRIORYTETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
DZIAŁANIA 8.2 TRANSFER WIEDZY
PODDZIAŁANIA 8.2.2 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Gdańsk, kwiecień 2011
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
WYKONAWCA OPRACOWANIA:
EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
tel. 58 307 44 06
www.eu-consult.pl
ZESPÓŁ AUTORSKI:
MGR KRZYSZTOF GUTTA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
MGR NATALIA MUCHA
CZŁONEK ZESPOŁU
MGR MARLENA SADŁO
CZŁONEK ZESPOŁU
MGR MAGDALENA JAŻDŻEWSKA-GUTTA
CZŁONEK ZESPOŁU
MILENA DĄBKOWSKA
ASYSTENT
2|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Spis treści
1. Sektor drzewno-meblarski na świecie .................................................................................... 4
2. Sektor meblarski w Europie ................................................................................................... 7
3. Sektor drzewno-meblarski w Polsce .................................................................................... 10
4. Ustawodawstwo i legislacja dla branży drzewno-meblarskiej ............................................. 20
5. Sytuacja branży drzewno-meblarskiej na rynku zachodniopomorskim i jej perspektywy
rozwoju ..................................................................................................................................... 22
6. Branża drzewno-meblarska w województwie zachodniopomorskim. Przykładowe
przedsiębiorstwa ....................................................................................................................... 35
7. Oczekiwania wobec instytucji około-biznesowych i samorządowych w perspektywie
dwóch najbliższych lat ............................................................................................................. 39
8. Analiza SWOT ..................................................................................................................... 41
9. Zidentyfikowane problemy .................................................................................................. 43
10. Propozycje działań dla branży drzewno-meblarskiej w województwie
zachodniopomorskim ............................................................................................................... 45
11. Podsumowanie ................................................................................................................... 53
Bibliografia i źródła internetowe.............................................................................................. 54
Aneks ........................................................................................................................................ 55
3|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNO
GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
1. Sektor drzewno--meblarski na świecie
Surowiec drzewny wykorzystywany jest głównie w przemyśle
przemy le tartacznym oraz przemyśle
płyt drewnopodobnych. Branżę drzewno-meblarską podzielić można
żna na kilka sektorów ze
względu
du na wytwarzane produkty: surowiec drzewny, przemysł tartaczny, przemysł płyt
drewnopochodnych, produkcja opakowań,
opakowa , produkcja stolarki drzewnej, produkcja mebli.
m
Zależności
ci te w sposób graficzny przedstawia poniższy
poni szy rysunek (Schemat 1).
Schemat 1:: Podział przemysłu drzewnego
Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie Strategia dla przemysłu drzewnego do 2006 roku,
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
Przemysł tartaczny zajmuje się pozyskiwaniem wielkowymiarowego surowca drzewnego,
który jest najcenniejszy w całym procesie przetwarzania drewna. Innymi gałęziami
gał
gałę
przemysłu
drzewnego są meblarstwo i wyroby
w
stolarskie. Stanowią one najważniejszą
żniejszą pozycję w całym
4|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
przemyśle drzewnym. Produkcja mebli dominuje pod względem udziału w produkcji
sprzedanej i wynosi 57%. Pozostałe miejsca zajmują przemysły: płyt drewnopochodnych,
stolarki budowlanej, tartaczny, opakowań oraz pozostałe1.
Należy pamiętać także, że wśród przemysłu drzewnego wyróżnić można również opakowania
drewniane, wśród których najpopularniejszym wyrobem są skrzynki. Ważne miejsce zajmuje
również przemysł zapałczany.
Grupę krajów o najbardziej rozwiniętym przemyśle drzewno-papierniczym, wykorzystującym
własne zasoby drewna, tworzą: USA, Kanada, Niemcy, Chiny, Finlandia, Szwecja, Rosja,
Brazylia. Większość wyżej wymienionych krajów przoduje również w rankingu światowych
producentów mebli. Został on przedstawiony na Wykresie 1. Największy udział w światowej
produkcji mebli mają Stany Zjednoczone. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują Chiny.
Poziom ich wartości sprzedanej mebli jest niemalże o połowę niższy niż lidera. Pierwszą
trójkę zamykają Włochy.
Wykres 1: Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2005 roku (w mln EUR)
70000
62119
60000
47299
50000
40000
34878
30000
19997
1740315530
11524
20000
10000
9058 8646 7383
4974 4073 3564
2800 2686 2653
Reszta Świata
Holandia
Dania
Australia
Brazylia
Meksyk
Polska
Kanada
Hiszpania
Francja
Wielka Brytania
Japonia
Niemcy
Włochy
Chiny
USA
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.meble.org.pl
1
Strategia dla przemysłu drzewnego do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa 2003:16.03.2011.
5|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Należy zwrócić uwagę na wysoką pozycję Polski w tym zestawieniu. Zajmuje ona dziesiąte
miejsce. Wyprzedziła takie kraje, jak np. Meksyk, Brazylia czy Australia. Niestety pod
względem pierwszej trójki: USA, Chiny, Włochy daleko jej do ich poziomu produkcji.
Za granicę trafia ok. 85% produkcji z krajów wymienionych w powyższym wykresie, jej
wartość wyniosła w 20072 roku ponad 27 mld zł. Światowym liderem wśród eksporterów
mebli są Chiny. Na kolejnych miejscach znalazły się Włochy i Niemcy. Głównych
eksporterów mebli na świecie przedstawia Wykres 2.
Wykres 2: Wartość eksportu mebli w 2007 roku (mln EUR)
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
Źródło: Materiały z międzynarodowej konferencji Rynek drewna w drodze ku stabilizacji,
Poznań 2007
2
http://www.drewno.pl/artykuly/5514Euler+Hermes+%3A+Meble+%E2%80%93+trudny+okres+bran%C5%BCy.html
6|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Polska znalazła się w tym zestawieniu na wysokim czwartym miejscu. Wartość eksportu
rodzimych mebli wynosiła w 2007 roku ponad 4 mln euro3. Czwarte miejsce to niewątpliwie
bardzo dobrze rokuje na przyszłość. W pierwszej trojce znajdują się Chiny, Włochy i Niemcy.
Polska plasuje się za Niemcami z niewielką różnicą w wartości światowego eksportu mebli.
2. Sektor meblarski w Europie
Połowa ocenianej na 160 mld euro światowej produkcji mebli pochodzi z krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Fakt ten najlepiej wyznacza miejsce unijnego przemysłu
meblarskiego w wymianie międzynarodowej. Jedną z charakterystycznych cech tego sektora
jest znaczący udział eksportu w produkcji. Ocenia się, że ponad 15% wytwarzanych mebli
w Unii przeznacza się na eksport poza jej obszar4.
Tak wysoki udział eksportu sprawia, że sytuacja unijnego przemysłu meblarskiego jest
szczególnie podatna na stan koniunktury w gospodarce światowej. Trwające w ostatnich
kilkunastu miesiącach osłabienie koniunktury na głównych rynkach zbytu spowodowało
spadek sprzedaży.
Sektor meblarski zalicza się w krajach Unii Europejskiej do grupy największych
i najważniejszych gałęzi przemysłu. Jego udział w ogólnej produkcji przemysłu
przetwórczego waha się w granicach 2-4% (zależnie od kraju). Tworzy on do 2% PKB i ma
około 2% udział w ogólnym zatrudnieniu. Na obszarze UE funkcjonuje 8,5 tysięcy firm
meblarskich zatrudniających średnio ponad 20 osób. Pracuje w nich łącznie 500 tysięcy
pracowników, z czego blisko 70% przypada na dwa kraje: Niemcy i Włochy. Natomiast
liczbę wszystkich przedsiębiorstw meblarskich ocenia się na 80 tysięcy. Zatrudnienie w nich
wynosi około 300 tysięcy osób5.
Przemysł meblarski w krajach Unii Europejskiej jest stosunkowo silnie skoncentrowany
geograficznie. Dla przykładu w Niemczech firmy tej branży najczęściej występują w trzech
landach: Północnej Nadrenii-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii. We Włoszech blisko
3
Ibidem.
Por. http://www.pcc.org.pl/index.php/pl/art?id=102:16.03.2011.
5
Ibidem.
4
7|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
706 przedsiębiorstw meblarskich usytuowanych jest w północnej części kraju: w Lombardii
i regionie Pesaro. We Francji zlokalizowane są one głównie na zachodzie kraju: w Wandei
i Bretanii, a także w Ile-de France oraz Normandii. W Belgii centrum meblarskim jest z kolei
zachodnia część regionu flamandzkiego. Zdecydowana większość firm meblarskich z krajów
Unii Europejskiej to przedsiębiorstwa rodzinne. Tylko nieliczne z nich (głównie firmy
brytyjskie) notowane są na giełdach7.
Liderami w europejskim sektorze meblarskim są Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania
i Hiszpania. Wartość eksportu w ostatnich latach oscylowała wokół 8-9 mld euro
w Niemczech i Włoszech (Wykres 3). Należy mieć jednak na uwadze, że na tę wartość miał
wpływ w dużej mierze kryzys finansowy (znaczny spadek eksportu w roku 2009).
Cechą charakterystyczną meblarstwa w tej części świata jest stosunkowo wysokie zużycie
surowców i materiałów drzewnych, producenci wyróżniają się wysoką specjalizacją oraz
zaawansowanym poziomem technologicznym produkcji. W zachodnioeuropejskiej fabryce
mebli odbywa się najczęściej już tylko montaż półproduktów i półfabrykatów. Częstą
praktyką jest korzystanie z usług podwykonawców. Wpływa to na wydajność pracy
w zachodnioeuropejskich zakładach produkcyjnych. Wskaźnik wielkości produkcji na
1 zatrudnionego w krajach zachodniej Europy jest 3 razy wyższy niż w Polsce8.
6
Ibidem.
Ibidem.
8
Strategia rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Drzewno-Meblarskiego, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2007.
7
8|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 3: Najwięksi eksporterzy mebli w Europie (wartość eksportu w mld EUR)
11
10
9
2007
8
2008
7
2009
6
5
4
3
2
1
0
Niemcy
Włochy
Polska
Źródło: www.rp.pl
Należy zwrócić uwagę, że niska wydajność dotyczy polskiej gospodarki jako ogółu. Dane
Eurostatu, podsumowujące wydajność pracy w unijnych gospodarkach w przeliczeniu na
jednego zatrudnionego liczone w sile nabywczej pieniądza nie są dla Polski korzystne. Przy
średniej dla całej wspólnoty wynoszącej 100 w 2009 roku, w Polsce wydajność pracy to
zaledwie 65,3%. Tylko siedem krajów w całej Unii plasuje się pod tym względem dalej niż
Polska. Są wśród nich republiki nadbałtyckie, Macedonia, Rumunia i Bułgaria. Ta ostatnia
znalazła się w podsumowaniu Eurostatu na ostatniej pozycji z wynikiem 37,3%9.
Sytuacja branży meblarskiej w Unii Europejskiej jako całości pogarsza się z roku na rok.
Od 2001 roku w krajach piętnastki Unii obserwowany jest spadek produkcji oraz
zatrudnienia, a równocześnie wzrost importu mebli. Akcesja Polski, jako branżowego
potentata wśród nowych państw członkowskich, nie zmieniła ogólnej sytuacji meblarstwa
w Unii10.
9
Por. http://www.rp.pl/artykul/457862.html?print=tak:16.03.2011.
Ibidem.
10
9|Strona
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
3. Sektor drzewno-meblarski w Polsce
Branża drzewno-meblarska charakteryzuje się wysokim eksportem, który znacznie
przewyższa średnią dla produkcji przemysłowej ogółem. Wartość eksportu polskich mebli w
2006 roku wyniosła 19,48 mld zł. Polska eksportuje ponad 89,8% rodzimej produkcji mebli,
przy czym meble są drugą pod względem wartości grupą towarową całego polskiego eksportu
(6,5%). Wyniki eksportu wyraźnie świadczą o dostosowaniu polskich produktów drzewnomeblarskich
do
wysokich
standardów
jakościowych,
wymogów
technicznych
obowiązujących na świecie oraz możliwościach konkurowania producentów na rynku
międzynarodowym. Eksport mebli znacznie przewyższa import (w 2004 roku ponad
ośmiokrotnie). Pomimo że od 2003 r. to import wykazuje większą dynamikę wzrostu niż
eksport, bilans w handlu zagranicznym meblami jest wciąż dodatni: w 2005 r. wynosił on
ponad 14 mld zł, zaś w 2006 r.– ponad 16,4 mld zł.
Pozyskiwany w Polsce surowiec drzewny do niedawna zaspokajał w większości
zapotrzebowanie głównych grup jego nabywców. Jednak dynamiczny wzrost produkcji
przemysłu drzewnego oraz tendencja do rozwoju możliwości produkcyjnych natknęły się w
ostatnich latach na niedobór surowca. Wysoki koszt litego drewna powoduje, że blisko 80%
mebli jest w Polsce produkowana z płyt drewnopochodnych, głównie wiórowych. Import
surowca drzewnego ma ograniczone znaczenie ze względu na duże koszty transportu.
Warto zaznaczyć, że dla celów przemysłowych największe znaczenie ma grubizna, która
dzieli się na drewno wielkowymiarowe (tartaczne – używane w przemyśle meblarskim) oraz
średniowymiarowe (papierówki, opał). Gatunki iglaste stanowią 74% pozyskiwanej grubizny
w Polsce.
Odbiorcami drewna są głównie przemysł celulozowo–papierniczy (około 45% rocznej
sprzedaży Lasów Państwowych), tartaczny oraz materiałów drewnopochodnych. Dalszymi
odbiorcami są producenci mebli, stolarki budowlanej oraz przemysł energetyczny11.
11
Gazeta Poznańska, styczeń 2005, Gazeta Przemysłu Drzewnego, luty 2006.
10 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Ze względu na to, że surowiec krajowy nie zaspokaja wszystkich potrzeb odbiorców,
kluczowe znaczenie posiada również import drewna. Biorąc pod uwagę niską opłacalność
transportu surowca na duże odległości, importem drewna do Polski zajmują się głównie
przygraniczne zakłady. Wielkość importu to około 1,5 mln m3 rocznie, (czyli około 5% ilości
dostarczanej na rynek przez Lasy Państwowe). Surowiec pochodzi głównie z Białorusi,
Słowacji, Niemiec, Litwy i Ukrainy. Ciągle zwiększa się też import z Rosji. Świadczy o tym
fakt, że w 2005 roku Polska zajęła 17 miejsce wśród importerów drewna z tego kraju
(najwięksi to Chiny, Finlandia i Japonia), rok wcześniej zajmowała 29 miejsce12.
Polski sektor meblarski od lat 90. ubiegłego stulecia był uważany za jedną z głównych gałęzi
gospodarki i eksportu. Bierze znaczący udział w tworzeniu PKB, globalnej wartości produkcji
oraz łącznego zatrudnienia. Ranga gospodarcza meblarstwa w Polsce jest przy tym wyższa od
przeciętnej światowej. Udział przemysłu meblarskiego w wytwarzaniu PKB jest prawie
dwukrotnie wyższy niż w poszerzonej Unii Europejskiej13 (Tabela 1).
Tabela 1: Porównanie udziału przemysłu meblarskiego w wytwarzaniu PKB w 2003
i 2005 roku (w mld EUR) w Polsce i Unii Europejskiej
Wyszczególnienie
UE-25 2003r.
UE-25 2005r.
Polska 2003r.
Polska 2005r.
PKB
9 745,9
10 527,0
185,3
243,62
przemysłu 86,0
93,8
3,5
4,99
przemysłu 0,9%
0,9%
1,9%
2,0%
Produkcja
meblarskiego
Udział
meblarskiego w PKB
Źródło: Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Drzewno-Meblarskiego, Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
Sektor drzewny bierze również znaczny udział w tworzeniu gospodarki narodowej Polski. W
latach 2003-2005 zarówno w Polsce, jak i całej UE, wzrosła produkcja przemysłu
meblarskiego. Natomiast udział tego przemysłu w unijnym PKB pozostał na niezmienionym
poziomie. W Polsce udział ten wzrósł o 0,1%. Potwierdzają to również dane z Wykresu 4.
12
Gazeta Przemysłu Drzewnego, październik 2005.
S. Szultka (red.), M. Koszarek, D. Piwowarczyk: „Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów
w województwie zachodniopomorskim”, Gdańsk 2005.
13
11 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 4: Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w latach 1998-2006 (mld zł)
w Polsce
25
20,4
20
17,9
15
18,3
14,8
Wartość
produkcji
sprzedanej
przemysłu
meblarskiego
11,7
10
8,6
9,6
10,4
10,4
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Źródło: http://www.rcb-olsztyn.pl/files/strategia_rozwoju_klastra_meblarskiego_-_streszczenie.doc
Z danych przedstawionych na wykresie 4 wynika, że produkcja sprzedana przemysłu
meblarskiego wykazuje tendencję wzrostową. W ciągu 12 lat odnotowano jej przyrost o około
12 mld zł. To optymistyczny znak dla rozwoju przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej
w województwie zachodniopomorskim. Przedsiębiorcy powinni wykorzystać długookresowe
tendencje wzrostowe i skupić się na rozwoju technologicznym, by stać się przedsiębiorstwami
bardziej konkurencyjnymi, a tym samym bardziej liczącymi się na rynku lokalnym, krajowym
i europejskim.
Z kolei wykres 5 pokazuje, że największy udział w ogólnych przychodach ma przemysł
paliwowy (19%). Znaczny udział posiadają również przemysły: spożywczy, chemiczny
i metalowy. Produkcja mebli przynosi około 3% ogółu przychodów, zaś przemysły drzewny
i papierniczy przynoszą po 2% ogółu przychodów.
12 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
W roku 2009 udział wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego w łącznej wartości eksportu
wynosił 5,26%, zaś w łącznej wartości importu 3,68%. Rok wcześniej udziały te wynosiły
odpowiednio 5,06% oraz 3,42%14.
Wykres 5: Udział przychodów wybranych sektorów przetwórstwa przemysłowego
w przychodach ogółem w 2007 roku
produkcja
konstrukcji; 2%
produkcja środków
transportu; 1%
produkcja gumy i
tworzyw sztucznych;
3%
przemysł drzewny;
2%
przemysł
papierniczy; 2%
produkcja mebli; 3%
przyrządy
pomiarowe; 0,40%
włókiennictwo,
produkcja
odzieży i obuwia;
1%
budownictwo;
7%
przemysł paliwowy;
19%
przemysł chemiczny;
9%
przemysł metalowy;
9%
zagospodarowanie
odpadów,
przemysł spożywczy;
oczyszczanie;
14%
0,50%
produkcja
samochodów; 12%
produkcja sprzętu
elektronicznego; 3%
przemysł
elektromaszynowy;
4%
materiały
niemetaliczne; 3%
produkcja maszyn i
urządzeń; 4%
Źródło: Materiały z międzynarodowej konferencji: Rynek drewna w drodze ku stabilizacji,
Poznań 2007
14
Wyliczenia własne na podstawie danych z Polska 2010: Raport ze stanu gospodarki, www.mg.gov.pl
:10.03.2011.
13 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Eksport mebli stanowi ponad 6% całego polskiego eksportu. Tak jak w przypadku całej
gospodarki, także w tym przypadku najczęściej produkty trafiają na rynek niemiecki (ok. 40%
całego eksportu). Na dalszych miejscach są: Francja, Wielka Brytania, Holandia i Szwecja.
Głównymi produktami eksportowymi Polski są kolejno pojazdy drogowe oraz aparatura,
maszyny i urządzenia elektryczne. Najniższymi wartościami eksportowymi wykazują się
maszyny i urządzenia branżowe oraz produkty metalowe. Zestawienie szczegółów
dotyczących towarów eksportowych Polski przedstawiono na Wykresie 6.
Wykres 6: Wartość eksportu głównych grup produktów w 2006 roku (mld zł)
50
46,13
45
40
35
28,228
30
25
20
16,856
18,871
19,818
15
10
5
0
Maszyny i
urządzenia
energetyczne
Produkty metalowe Meble i ich części Aparatura, maszyny Pojazdy drogowe
i urządzenia
elektryczne
Źródło: Materiały z międzynarodowej konferencji Rynek drewna w drodze ku stabilizacji,
Poznań 2007
Na trzecim miejscu wśród eksportowanych towarów Polski są meble i ich części. Ich wartość
wyniosła w 2006 roku prawie 20 mld zł. Ta wysoka pozycja świadczy o możliwościach
rozwojowych tego sektora i optymistycznie rokuje na przyszłość.
Polska jest również trzecim dostawcą mebli na rynek Unii Europejskiej pod względem
wartości dostarczanych towarów (Wykres 7). Polski potencjał produkcyjny oceniany jest na
2% światowej produkcji mebli, co daje Polsce dziesiąte miejsce w rankingu producentów.
14 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 7: Dostawcy mebli wewnątrz Unii Europejskiej w 2006 roku (w mln EUR)
5152
4739
1177
1027
1006
931
Wielka Brytania
Hiszpania
Holandia
1489
Czechy
1568
Belgia/Luksemburg
1583
Dania
Francja
Polska
Niemcy
1704
Austria
4423
Reszta UE
5324
Włochy
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Źródło: Dane Union Europeenne de L’ameublement
W strukturze kosztów produkcji mebli około 60% stanowi koszt surowca. Rozwój branży
drzewnej zależny jest więc od potencjału i możliwości bazy surowcowej. Głównym dostawcą
drewna na polski rynek są Lasy Państwowe, w których gestii znajduje się 94%
pozyskiwanego w kraju surowca drzewnego, i który, jako dominujący producent drewna
w Polsce, wpływa na kształt rynku drewna. W 2007 roku pozyskanie drewna ogółem
wyniosło 34,1 mln m3,co stanowi około 95% pozyskanej grubizny15. Pozyskanie surowca
zwiększyło się o 10 mln m3 w ciągu ostatnich 10 lat (limit wycinki zwiększono z 50 – 60 do
70%). Eksperci szacują jednak, że przemysł drzewny potrzebuje 2 - 4 mln m3 więcej.
W Polsce przemysł drzewny zajmuje się trzema głównymi sektorami produkcji, które zostały
przedstawione poniżej wraz z lokalizacja występowania przedsiębiorstw zajmujących się daną
produkcją.
15
Raport, System sprzedaży surowca drzewnego w Polsce w roku 2009, GUS.
15 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
W Polsce przemysł drzewno-papierniczy produkuje głównie:
•
grubiznę i tarcicę (w Hajnówce, Augustowie, Rucianem-Nidzie, Gołdapi
i Rzepedzi),
•
celulozę, papier i tekturę (Kostrzyń, Ostrołęka, Bydgoszcz, Świecie, Kwidzyn),
•
meble (Swarzędz, Radomsko, Wyszków, Jarocin, Białystok, Zamość).
Przemysł celulozowo-papierniczy jest w Polsce słabo rozwinięty. Sytuacja przedstawia się
w ten sposób ponieważ przemysł ten wymaga znacznych ilości surowca, zużywa wielkie
ilości wody w procesach produkcyjnych oraz dostarcza znacznych ilości trudnych do
neutralizacji ścieków. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polska produkuje rocznie
około 40 kg papieru, co stawia nasz kraj pod tym względem na jednym z ostatnich miejsc w
Unii Europejskiej. Polska ponad trzykrotnie więcej importuje papieru, niż wysyła na
eksport.
Istotnymi
dziedzinami
przemysł wikliniarski (obszar
przemysłu
Wisły)
środkowej
drzewnego
oraz
są
zapałczany
także
(Sianów
w zachodniopomorskim)16. Biorąc pod uwagę, powyższe kwalifikacje warto dokładniej
zanalizować polskie przedsiębiorstwa sektora drzewno-meblarskiego.
Przegląd największych firm przemysłu drzewno-meblarskiego w 2006 roku przedstawia
Tabela 2.
Tabela 2: Przedsiębiorstwa sektora drzewnego w rankingu Lista 500 Rzeczpospolitej
w roku 2006
Pozycja
2006
32
2005
24
Nazwa
Przychody
Zmiana
Udział
Przychody
Liczba
podmiotu
ze sprzedaży
przychodów
eksportu
z całokształtu
etatów
gospodarczego
(w tys. zł)
(w proc.)
w sprzedaż
działalności
y (w proc.)
(w tys. zł)
Lasy
5 180 214
1,0
1,0
5 250 144
25 843
2 085 234
16,4
91,3
2 091 695
7 225
Państwowe
DGLP,
Warszawa
89
16
100
Swedwood
www.geomatura.pl:16.03.2011.
16 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Poland
SA,
Szczecin
105
102
Kronopol sp. z
1 801 196
5,0
55,0
1 875 532
1 140
1 792 723
5,7
52,0
1 969 301
1 615
1 443 981
12,6
b.d.
1 475 561
920
1 233 318
6,7
18,2
1 233 920
806
1 169 850
17,2
b.d.
1 259 300
1 535
839 000
15,0
8,6
839 000
2 950
SA,
778 905
11,5
0,0
784 497
642
Nowy Styl sp.
655 016
37,7
75,0
727 068
6 500
646 644
3,9
b.d.
654 206
436
439 245
8,4
b.d.
454 584
2 843
407 964
0,5
12,6
408 998
1 519
o.o., Żary
106
108
International
PaperKwidzyn SA,
Kwidzyn
149
153
Mondi
Packaging
Paper SA GK,
Świecie
182
177
Black
Red
White
SA,
Biłgoraj
201
209
Pfleiderer
Grajewo
SA
GK, Grajewo
257
288
Komfort
SA
GK, Szczecin
276
279
Hurtap
Łęczyca
311
377
z o.o., Krosno
313
308
Arctic
Paper
Kostrzyn SA,
Kostrzyn
425
421
Fabryka Mebli
Forte SA GK,
Ostrów
Mazowiecka
450
423
BRW
sp.
z
o.o., Mielec
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rp.pl
17 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Najwyższe przychody ze sprzedaży w roku 2006 osiągnęła firma Lasy Państwowe DGLP
z Warszawy. Przoduje ona również pod względem poziomu zatrudnienia. Wśród wyżej
wymienionych firm największy wzrost przychodów nastąpił w Nowym Stylu Sp. z o. o.
W Swedwood Poland S.A. z siedzibą w Szczecinie eksport ma największy udział
w przychodach ze sprzedaży.
Wszystkie firmy zmieniły swoje pozycje w rankingu w roku 2006 w porównaniu do roku
2005. Świadczy to o zmienności polskiego sektora drzewnego oraz jego rozwoju. Do
przedsiębiorstw, które polepszyły swoją pozycję należą: Swedwood Poland SA, International
Paper-Kwidzyn, Mondi Packaging Paper SA GK, Pfleiderer Grajewo SA GK, Komfort SA
GK, Hurtap SA, Nowy Styl sp. z o.o. Pozostałe przedsiębiorstwa wymienione w powyższej
liście wykazały tendencje spadkowe.
Poniżej zaprezentowany został podział branży drzewnej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności. Podział ten obejmuje zarówno produkcję drewna i jego wyrobów, jak również
sektor meblarski.
Sektor drzewny według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:
1. Produkcję drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (kod 20):
•
Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna,
•
Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek,
•
Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
•
Produkcja opakowań drewnianych,
•
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
i z materiałów używanych do wyplatania.
2. Produkcję mebli (kod 36.1):
•
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia,
•
Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała,
•
Produkcja mebli kuchennych,
•
Produkcja mebli pozostała,
•
Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej,
18 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
•
Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli,
•
Produkcja materaców.
Pomimo rozwoju niektórych firm, branża drzewno-meblarska wciąż nie wykorzystuje całego
swojego potencjału. Głównie eksport jest mało opłacalny, ze względu na kurs polskiego
złotego w stosunku do innych walut europejskich. O aktualnej sytuacji przedsiębiorstw
branży drzewnej wypowiada się Mirosław Florkiewicz, prezes OZPPD17.
Mirosław Florkiewicz-prezes OZPPD mówi, że „Sytuacja przedsiębiorstw branży drzewnej,
a przede wszystkim przedsiębiorstw tartacznych wytwarzających półfabrykat podstawowy tj.
tarcicę wielorakich asortymentów - m.in. w postaci krawędziaków, bali, desek, lameli itp. dla innych przedsiębiorstw drzewnych i meblarskich do dalszego przetworzenia już na
określone produkty finalne, w porównaniu do lat poprzednich, jak nigdy dotąd jest bardzo
zła. Wnikliwa analiza przyczyn tego stanu prowadzi do oczywistego wniosku, że dzieje się tak
z kilku powodów. Jednym z nich jest oczywiście aktualna relacja złotego do innych walut,
zwłaszcza euro i dolara, co obniża znacząco opłacalność produkcji na eksport. Innym
niemniej ważnym powodem jest załamanie się eksportu z krajów unijnych do USA, skutkiem
czego np. tarcica z Niemiec trafia teraz w nadmiarze po niskich cenach na polski rynek”18.
Podsumowując, można zauważyć, że polskie meble na początku nowego wieku stają się
powoli dla zachodnich konsumentów symbolem polskiej gospodarki. Obecnie Polska jest
czwartym eksporterem mebli na świecie, za Chinami, Włochami i Niemcami, jednak
konkurencja jest ogromna a polski rynek drzewny wymaga stabilizacji cen drewna oraz
modernizacji zakładów.
17
OZPPD- Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego.
http://www.drzewnictwo.pl/wywiady/branza-drzewna-i-zasady-sprzedazy-drewna-pytania-do-miroslawaflorkiewicza-prezesa-ozppd-2.html:16.03.2011.
18
19 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
4. Ustawodawstwo i legislacja dla branży drzewnomeblarskiej
Wśród polskich regulacji prawnych obowiązujących w branży drzewno-meblarskiej należy
wymienić przede wszystkim:
•
Ustawę z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. 2011 nr 34 poz. 170);
•
Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.62/01 poz. 638 z późniejszymi
zmianami);
•
Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.63/01 poz. 638 z późniejszymi zmianami);
•
Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (Dz.U.63/01 poz. 639 z późniejszymi zmianami);
•
Ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych
zasobów naturalnych kraju (Dz. U. 2001, nr 97, poz. 1051);
•
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. 2010 nr 78 poz.
970);
•
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011
(M.P. 2010 nr 76 poz. 954);
•
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Branża drzewno-meblarska podlega także europejskim uwarunkowaniom prawnym. Jednymi
z wiele aktami prawnymi dotyczącymi tej branży są np.:
20 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
•
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia
20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do
obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. L 295 z 12.11.2010);
•
Dyrektywa 94/62/WE z dnia 15 grudnia 1994 w sprawi opakowań i odpadów
opakowaniowych;
•
Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 82/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé
pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończące częściowy
przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz. U.
L 28 z 2.2.2011).
Głównym i zarazem najważniejszym aktem prawnym, regulującym działalność gospodarczą
firm branży drzewno-meblarskiej jest Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o
lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, która bezpośrednio odnosi się do funkcjonowania
Lasów Państwowych, jest więc również istotna z punktu widzenia przedsiębiorców z branży
drzewno-meblarskiej zajmujących się pozyskiwaniem surowca drzewnego. Mówi ona między
innymi o tym, że nadleśniczy może za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych obciążyć, za wynagrodzeniem, nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów
Państwowych służebnością drogową lub służebnością przesyłu, z uwzględnieniem zasad
gospodarki leśnej. Wynagrodzenie to stanowi własny przychód Lasów Państwowych.
21 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
5. Sytuacja branży drzewno-meblarskiej na rynku
zachodniopomorskim i jej perspektywy rozwoju
W dalszej części raportu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań, w których
wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej z województwa
zachodniopomorskiego. Przedsiębiorstwa zostały wybrane w sposób celowy19.
Największe firmy z sektora drzewno-meblarskiego w województwie zachodniopomorskim
skupiają się w obrębie dwóch największych miast tego województwa-Szczecina i Koszalina.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w znacznej większości są to małe i średnie
przedsiębiorstwa. Na przedstawionym poniżej wykresie, wyniki badań są zbliżone ze względu
na małą próbę badanych. Dane te przedstawia Wykres 8.
Wykres 8: Liczba zatrudnionych na pełen etat w badanych firmach branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim
25%
20%
20%
20%
20%
20%
15%
10%
10%
11-15 osób
15-20 osób
10%
5%
0%
1-2 osoby
3-5 osób
6-10 osób
ponad 20
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
19
nieprobabilistyczna metoda doboru próby respondentów do badania; niekiedy nazywany próbą ekspercką. Do
próby celowej badacz dobiera jednostki w sposób subiektywny tak, by były one najbardziej użyteczne lub
reprezentatywne
22 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Łącznie przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pełnoetatowych pracowników stanowią 60%
badanej populacji. Z powyższego wykresu wynika również, że w 10%
firm jest
zatrudnionych na cały etat odpowiednio od 11 do 15 oraz od 15 do 20 pracowników. Firmy
zatrudniające ponad dwudziestu pełnoetatowych pracowników stanowią 20% ogółu badanych
przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej w regionie zachodniopomorskim. Jeżeli zaś
chodzi o długość funkcjonowania na rynku to najwięcej wśród badanych firm
zachodniopomorskiej branży drzewno-meblarskiej jest firm, które na rynku istnieją od ponad
20 lat (40%). Znaczny udział (20%) w ogólnej liczbie ankietowanych posiadają również firmy
istniejące od 11 do 15 lat. Nowe przedsiębiorstwa działające przez okres poniżej 2 lat
stanowią 10% respondentów.
Wykres 9: Liczba lat funkcjonowania zachodniopomorskich firm w branży drzewnomeblarskiej
45%
40%
40%
35%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
10%
10%
1-2 lata
3-5 lat
6-10 lat
10%
10%
5%
0%
11-15 lat
Więcej niż 20
lat
Brak
odpowiedzi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
23 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Rozwój i innowacje
Jakość uzyskiwana poprzez innowacje staje się jedną z głównych czynników rozwojowych
w branży drzewno-meblarskiej. Badania wskazują, że przedsiębiorstwa w tej branży
podejmują wysiłek i starają się udoskonalać swoje produkty tak, aby odpowiadały normom
unijnym i oczekiwaniom klientów. Niestety ankietowanym trudno jest wdrażać innowacje
i nowe technologie głównie ze względów finansowych. Jak twierdzą badani, problemem jest
dostęp do innowacji i nowych technologii oraz nakłady przeznaczane na sferę naukowobadawczą. Przykładem tego jest stosunek respondentów do instytucji naukowo-badawczych.
Z opinią,
że parki
naukowo-technologiczne,
działające na terenie województwa
zachodniopomorskiego, uławiają firmom rozwój, zgadza się zaledwie 20% ankietowanych.
Nie zgadza się lub zupełnie się nie zgadza odpowiednio 50% i 10% z nich. Dane te zostały
zaprezentowane na poniższym wykresie (Wykres 10).
Wykres 10: Parki Naukowo-Technologiczne ułatwiają rozwój w branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim
60%
50%
50%
40%
30%
20%
20%
20%
10%
10%
0%
Zgadzam się
Ani tak, ani nie
Nie zgadzam się
Zupełnie się nie
zgadzam
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Okazuje się również, że na takie postrzeganie instytucji naukowo-badawczych wpływ ma
długość funkcjonowania firmy na rynku w branży drzewno-meblarskiej. Im dłużej firma
24 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
działa na rynku, tym opinia na temat parków naukowo-technologicznych jest bardziej
negatywna. Doświadczenia firm wskazują, że instytucje tego typu nie spełniają ich oczekiwań
i nie ułatwiają rozwoju oraz dostępu do nowych technologii i innowacji. Pomimo
subiektywnego odczucia u respondentów odnośnie braku współpracy z instytucjami
naukowo-badawczymi, połowa ankietowanych przedsiębiorstw ocenia swoje możliwości
rozwojowe jako duże. Na podstawie analizy wyników badań, można stwierdzić, że opinia
respondentów na temat parków naukowo-technologicznych, nie ma znaczenia w ocenie
własnego potencjału rozwojowego. Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie swoich
możliwości rozwojowych, a wyniki tych badań przedstawia poniższy wykres (Wykres 11).
Wykres 11: Ocena możliwości rozwojowych przez firmy w branży drzewno-meblarskiej
60%
50%
50%
40%
40%
Możliwości
rozwojowe firmy
branży drzewnomeblarskiej
30%
20%
10%
10%
0%
Duże
Średnie
Małe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Natomiast na Wykresie 12 wyraźnie widać, że zaledwie 10% respondentów optymistycznie
ocenia sytuację rynkową w regionie zachodniopomorskim w ciągu dwóch najbliższych lat
jako lepszą niż obecnie. Według 40% badanych firm przyszłe dwa lata nie przyniosą zmian
w sytuacji rynkowej regionu zachodniopomorskiego. Połowa ankietowanych uważa, że
sytuacja rynkowa ulegnie pogorszeniu. Warto zaznaczyć, że są to subiektywne przekonania
respondentów. W tym miejscu należy więc jeszcze raz przyjrzeć się poprzedniemu wykresowi
(Wykres 11) i zwrócić uwagę na fakt, że pomimo negatywnej oceny sytuacji w województwie
zachodniopomorskim, przedsiębiorcy dość dobrze oceniają swoje własne możliwości
rozwojowe. Teoretycznie tego typu aspekty powinny się wykluczać, jednak biorąc pod uwagę
25 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNO
GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
fakt, żee jest to opinia badanych wyrażona
wyra ona na podstawie ich indywidualnych doświadczeń,
do
można stwierdzić, że na tego typu sytuacje wpływ może
mo mieć:
ć: słaba znajomość
znajomo sytuacji
rynkowej, lub przecena własnych możliwości
mo
rozwojowych. Poniższy
ższy wykres przedstawia
prognozę sytuacji rynkowej w województwie zachodniopomorskim w branży
bran
drzewnomeblarskiej w odczuciu badanych (Wykres12).
Wykres 12:: Prognoza sytuacji rynkowej
rynk
w branży drzewno-meblarskiej
meblarskiej
10%
50%
40%
Lepsza niż obecnie
Taka sama jak obecnie
Gorsza niż obecnie
Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie bada
badań ankietowych
Kolejny wykres, prezentowany poniżej
poni informujący
cy o oczekiwaniach respondentów, pokazuję
pokazuj
ich opinie na temat przychodów w ciągu
c
dwóch najbliższych lat. Z wykresu
ykresu 13 wynika, że
odpowiednio 40% i 30% respondentów opowiedziało się
si za tym, że poziom przychodów ich
firmy w ciągu najbliższych
ższych dwóch lat będzie
b
wyższy niż obecnie
nie lub pozostanie bez zmian.
Z kolei pesymistycznąą opinię wyraziło 30% ankietowanych firm.
Przychody firmy w ciągu
ągu dwóch najbliższych
najbli
lat jako niższe lub dużo
żo niższe
niż
niż obecnie
oceniło odpowiednio 20% i 10% respondentów (Wykres 13). Są
Są to zdecydowanie
optymistyczne
prognozy
i
świadczą
o
rozwoju
przedsiębiorstw
ębiorstw
na
rynku
zachodniopomorskim. Ankietowani
Ankietowan przedsiębiorcy widzą możliwości
ści tkwiące
tkwią w ich regionie
i wyrażają chęć na ich wykorzystywanie i tym samym zwiększanie
zwi kszanie swojego potencjału
rozwojowego.
26 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 13: Prognoza przychodów firm branży drzewno-meblarskiej w ciągu dwóch
najbliższych lat
10%
40%
20%
30%
Wyższe niż obecnie
Bez zmian
Niższe niż obecnie
Dużo niższe niż obecnie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Sytuację swojego przedsiębiorstwa, jako gorszą niż obecnie, ocenia połowa ankietowanych
firm branży drzewno-meblarskiej. Należy również zwrócić uwagę, że badani respondenci nie
zauważają większych możliwości rozwojowych w swoim województwie. Istotny jest też fakt,
że 30% respondentów będzie zadowolonych gdy sytuacja ich firm nie ulegnie pogorszeniu,
czyli zostanie bez zmian. Świadczy to o tym, że respondenci nie oczekują od rynku
zachodniopomorskiego spektakularnej poprawy.
W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o ocenę możliwości rozwojowych
w województwie zachodniopomorskim w branży drzewno-meblarskiej. Respondenci mieli
posłużyć się skalą pięciostopniową( 1- zupełnie się nie zgadzam, 2-nie zgadzam się, 3-ani tak,
ani nie, 4-zgadzam się, 5 całkowicie się zgadzam) i ocenić następujące stwierdzenie:
„uważam, że region zachodniopomorski stwarza przedsiębiorcom w branży drzewnomeblarskiej możliwości rozwojowe”. Poniższy wykres pokazuje odpowiedzi respondentów.
27 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNO
GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 14: Ocena możliwości
żliwości
ci rozwojowych w województwie zachodniopomorskim
w branży drzewno-meblarskiej
meblarskiej
60%
50%
50%
40%
40%
30%
20%
10%
10%
0%
0%
Zgadzam się
Całkowicie się
zgadzam
0%
Ani tak, ani nie
Nie zgadzam się
Zupełnie się nie
zgadzam
Region zachodniopomorski stwarza przedsiębiorstwom możliwości rozwojowe-ocena
rozwojowe ocena firm
branży drzewno-meblarskiej
meblarskiej
Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie bada
badań ankietowych
Aż 60% ankietowanych respondentów uważa,
uwa
żee ich region nie stwarza im możliwości
mo
rozwojowych. Mimo tego (jak wynika z powyższych
powy szych wykresów), ankietowani mają
maj nadzieję
na poprawę zaistniałej sytuacji. Niestety również
równie dostępp do innowacji i kapitału światowego
w branżyy zachodniopomorskim ankietowani uznali za relatywnie mały. Wykres 15
przedstawia, jak podczas badania respondenci ocenili stwierdzenie „firmy w mojej branży
bran
mają dobry dostępp do innowacji i kapitału światowego”.
Ankietowani zostali zapytani również
równi o możliwości dostępu
pu do innowacji i kapitału w branży
bran
drzewno-meblarskiej
meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Zadaniem respondentów było
ocenienie stwierdzenia „ uważam,
uważ
że w mojej branży dostępp do innowacji i kapitału jest
duży”. To kolejne pytanie, które ukazuje odczucia badanych względem
względem zastanej sytuacji
w ich branży. Poniższy
szy wykres przedstawia uzyskane dane (Wykres 15).
28 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 15: Ocena stwierdzenia: „w województwie zachodniopomorskim dostęp do
kapitału i innowacji jest duży” (dla branży drzewno-meblarskiej).
20%
20%
Zgadzam się
Ani tak, ani nie
10%
Nie zgadzam się
Zupełnie się nie zgadzam
50%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Połowa ankietowanych nie zgadza się z opinią, że w regionie zachodniopomorskim jest dobry
dostęp do innowacji i kapitału światowego. Zupełnie nie zgadza się 20% badanych. Z kolei
20% respondentów zgodziło się z tą opinią. Są to zdecydowanie niepokojące tendencje, na
które wpływ może mieć niedostrzeganie możliwości eksportowych przez badanych
respondentów, brak wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu oraz mała ilość inwestycji
zagranicznych. Łącznie 70% respondentów uważa, że branża drzewno-meblarska ma małe
możliwości na rynku światowym i tym samym słaby dostęp do kapitału światowego. Można
pokusić się o wniosek, że respondenci nie doceniają swoich możliwości, boją się ryzyka
i konkurencji, która czeka na nich na rynkach globalnych.
Szkolenia
Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani narzekają na małą liczbę szkoleń
branżowych w regionie zachodniopomorskim. Ankietowani zdają sobie sprawę z faktu, że
szkolenia stanowią jeden z ważniejszych elementów rozwoju przedsiębiorstwa, ale brakuje im
informacji odnośnie przeprowadzanych szkoleń w branży drzewno-meblarskiej. Badani mieli
ocenić stwierdzenie „w moim regionie jest dużo szkoleń, z których może korzystać firma”,
Wykres 16 przedstawia wyniki tego badania.
29 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 16: Liczba szkoleń rozwojowych dla branży drzewno-meblarskiej w
województwie zachodniopomorskim jest duża.
20%
30%
50%
Ani tak, ani nie
Nie zgadzam się
Zupełnie się nie zgadzam
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badan i analiz
Z przeprowadzonych badań wynika również, że połowa ankietowanych nigdy nie
uczestniczyła w żadnych szkoleniach, a 10% bierze w nich udział bardzo rzadko. Raz na kilka
lat w tego typu szkoleniach bierze udział 30% ankietowanych. Również korzystanie z pomocy
unijnej w postaci programów wspierających, jest na relatywnie niskim poziomie. Tylko 10%
ankietowanych skorzystało z takiej możliwości. Przede wszystkim był to Program Operacyjny
Kapitał Ludzki. Pozostałe 90% przedsiębiorstw w ogóle nie korzystało z dofinansowań
unijnych. Z rozmów przeprowadzonych z respondentami wynika, że wpływ na taką sytuację
ma bardzo niski poziom wiedzy z zakresu pozyskiwania dofinansowań. Przedsiębiorcom
brakuje instytucji doradczych, które ukierunkowałyby ich działania w tej kwestii.
Współpraca z instytucjami około-biznesowymi i samorządowymi
Badane firmy w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z usług instytucji otoczenia
biznesu. Wynika to głównie z niespełnionych oczekiwań, braku zaufania oraz z utrudnień
w dotarciu do tego typu instytucji. Dane te przedstawia wykres 17.
Zdecydowana większość zachodniopomorskich firm drzewno-meblarskiej jest zdania, że
instytucje około-biznesowe i samorządowe spełniają ich oczekiwania w małym stopniu. Taką
opinię wyraziło aż 70% respondentów.
30 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 17: Stopień spełnienia oczekiwań przez instytucje samorządowe i okołobiznesowe w branży drzewno-meblarskiej
80%
70%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Duży
Bardzo duży
0%
Średni
Mały
Bardzo mały
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Wyraźnie widać, że 20% respondentów stopień spełnienia oczekiwań wobec tych instytucji
określiło zaledwie jako średni. Oczekiwania firm tej branży nie zostały spełnione w stopniu
dużym lub bardzo dużym przez wyżej wymienione instytucje.
Okazuje się również, że nie tylko instytucje około-biznesowe i samorządowe nie spełniają
oczekiwań, ale i brakuje również instytucji naukowo-badawczych, które wspomogłyby
rozwój przedsiębiorstw w branży drzewno-meblarskiej. Dane te zostały uzyskane na
podstawie odpowiedzi z oceny stwierdzenia: „W moim regionie istnieje dużo instytucji
naukowo-badawczych, które zapewniają dostęp do nowych technologii i innowacji”.
Stwierdzenie to zostało poddane ocenie respondentów, a jego wyniki prezentuje poniższy
wykres (Wykres 18).
31 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 18: W województwie zachodniopomorskim brakuje instytucji naukowobadawczych zapewniających dostęp do technologii i innowacji w branży drzewnomeblarskiej
20%
30%
Zgadzam się
Ani tak, ani nie
Nie zgadzam się
Zupełnie się nie zgadzam
30%
20%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Respondenci, którzy zgodzili się z tą opinią stanowią30% ankietowanych i tym samym
uważają, że w regionie zachodniopomorskim brakuje instytucji zapewniających dostęp do
nauki, technologii i innowacji. Łącznie połowa respondentów nie zgadza się z opinią, że
w regionie zachodniopomorskim brakuje instytucji zapewniających dostęp do nauki,
technologii i innowacji.
Opinie respondentów
W przeprowadzonym badaniu ankietowani zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na
temat konkurencji, oczekiwań wobec instytucji około-biznesowych i samorządowych, oraz na
temat pomocy, której im brakuje. Ankietowani mieli możliwość udzielania odpowiedzi
w pytaniach otwartych, dlatego też dane przedstawione w tym podrozdziale, nie będą się
sumowały w 100%.
Konkurencja
W pierwszej kolejności badani ocenili konkurencję występującą w branży drzewnomeblarskiej na rynku zachodniopomorskim. Konkurencja w odczuciu respondentów jest duża,
uznało tak aż 60% ankietowanych. Natomiast 30% badanych postrzega konkurencje jako
średnią tylko 10% jako małą. Konkurentami są głównie przedsiębiorstwa krajowe, również te
32 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
występujące na rynku lokalnym. Należy zaznaczyć, że są to subiektywne odczucia badanych
przedstawicieli z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim, a tym
samym mogą świadczyć również o umiejętnościach radzenia sobie z konkurencją na rynku
w branży drzewno-meblarskiej. Dane te przedstawia poniższy wykres (Wykres 19).
Wykres 19: Poziom konkurencji na rynku zachodniopomorskim w branży drzewnomeblarskiej w odczuciu respondentów
70%
60%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
10%
0%
Duży
Średni
Mały
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Konkurencję stanowią również wyroby importowane z rynków dalekowschodnich, głównie
pod aspektem cenowym. Polskie produkty charakteryzują się wysoką jakością i w tej kwestii
mają przewagę nad produktami importowanymi ze wschodu. Należy więc konkurować
jakością, a nie ceną20.
Ankietowani podczas badania ocenili swoje mocne i słabe strony w kontekście konkurencji
występującej na rynku zachodniopomorskim w branży drzewno-meblarskiej (Tabela 3).
Ze względu na możliwość udzielania kilku odpowiedzi, wyniki nie sumują się w 100%.
20
http://www.fhtszuba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14:brana-meblarska-w-polsce-wkryzysie&catid=5:aktualnoci&Itemid=8:16.03.2011.
33 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Tabela 3: Słabe i mocne strony wobec konkurencji w branży drzewno-meblarskiej na
rynku zachodniopomorskim
Mocne strony
Procent
Słabe strony
Procent
Fachowość
10%
brak klientów,
60%
słaba reklama
Innowacyjność
30%
brak
kompetentnych 10%
pracowników
Wykształcona kadra
20%
technologia
20%
Własna produkcja
10%
słaby dostęp do drewna 10%
(cena).
Bliskość Politechniki
10%
brak zbytu w Polsce
10%
Kreatywność
20%
cena
10%
wyprodukowanych
towarów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Z powyższej tabeli wynika, że respondenci spośród swoich mocnych stron, najwyżej oceniają
innowacyjność, wykształcona kadrę oraz kreatywność. Do najsłabszych stron należy brak
klientów,
co
spowodowane
jest
w
opinii
respondentów
słabymi
zdolnościami
marketingowymi. Słaba reklama i mała liczba klientów zostały ujęte w jednej kategorii,
ponieważ respondenci podawali te odpowiedzi razem. Respondenci
więc postrzegają
konkurencję jako jednostki z lepiej zorganizowaną komórką marketingową i większym
doświadczeniem promocyjnym.
34 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNO
GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
6. Branżaa drzewno
drzewno-meblarska w województwie
ewództwie
zachodniopomorskim. Przykładowe przedsiębiorstwa
przedsi
Spośród
ród badanych firm z branży
branż drzewno-meblarskiej,
meblarskiej, zostały wybrane trzy, które najlepiej
radzą sobie na rynku zachodniopomorskim. Wybrane firmy charakteryzują
charakteryzuj się wysokimi
kwalifikacjami branżowymi
mi popartymi doświadczeniem.
do wiadczeniem. Ich elementem wyróżniającym
wyró
jest
również stosowanie nowych technologii i innowacji. Opisane firmy stawiają
stawiaj na rozwój
pracowników i całego przedsiębiorstwa.
przedsię
Firma KONSBUD Konstrukcyjne Drewno Klejone powstała w 2002 roku w Szczecinie.
Początek działalności
ci ograniczał się
si do projektowania i nadzorów montaży
monta
konstrukcji
z drewna klejonego.
Od
początku
działalności
ci
firma
rozwin
rozwinęła
dział
projektowania oraz rozszerzyła ofertę
ofert o montaże
konstrukcji. Nawiązanie
zanie współpracy oraz uzyskanie
uzy
wyłączności
na
dystrybucjęę
wyrobów
jednego
z najstarszych i największych
kszych producentów drewna
klejonego na świecie
wiecie firmy Huttemann zaowocowała
rozszerzeniem oferty o sprzedaż i dostawy konstrukcji21 (Schemat 2).
21
http://konsbud.com/konsbud-firma.html:
firma.html: 17.03.2011
35 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNO
GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Schemat 2:: Oferta firmy Konsbud
KONSBUD Konstrukcjyne Drewno Klejone
projekty
montaż
montaże
sprzedaż i dostawy
system budowy domów
kładki drewniane
stropy drewniane
hale systemowe
Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie http://konsbud.com/
Aktualnie firma posiada w swojej ofercie projektowanie i wykonawstwo wszelkich
konstrukcji z zastosowaniem technologii drewna klejonego warstwowo. Zrealizowała ponad
150 projektów na terenie Polski. W województwie zachodniopomorskim była to np. budowa
basenów w Kołobrzegu (z zadaszeniem), Pogorzelicy, Niechorzu oraz budowa hal
sportowych w Kaliszu Pomorskim, Szczecinie, Połczynie Zdroju i Kołobrzegu.
Kołobrzegu
Firma otrzymała wyróżnienie
żnienie
nienie jako Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010, Solidna
Firma 2009, Top Builder 2009 oraz kilka innych wyróżnień
wyró
branżowych.
PHU „POL„POL WOOD” zostało założone
one w 1997 roku w Przecławiu.
Główny nacisk firma kładzie na produkcję
produkcję i handel nowymi
paletami drewnianymi oraz handel drewnem. Od wielu lat
współpracuje
również
z
kilkoma
duż
dużymi
firmami
podwykonawczymi
nawczymi produkującymi palety z jej wyrobów.
wyrobów
Niewątpliwą zaletą tego przedsiębiorstwa
przedsi
jest jego siedziba w pobliżu
żu polsko-niemieckiej
polsko
granicy (200 km od Berlina). Około 90% produkcji stanowi eksport do krajów takich, jak
36 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNO
GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Niemcy, Belgia, Dania, Holandia. Miesięczna sprzedaż palet drewnianych na eksport to około
70.000 sztuk.
Schemat 3:: Oferta firmy PHU „POL-WOOD”
„POL
PHU "POL-WOOD"
WOOD"
palety (jednorazowe, cztero-,
cztero dwuwejściowe,
ciowe, chemiczne, skrzyniopalety)
transport samochodami ciężarowymi
ci
o pojemności do 120-130m3
Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.polwood.pl/index.php?id=transport&language=pl
Mocnymi stronami tej firmy są:
są jakość produkowanych palet, ciągłe
ągłe unowocześnianie
unowocze
parku
maszynowego firmy, oraz solidność
solidno w realizacji zamówień.. Zalety te zostały docenione przez
wiele polskich i zagranicznych firm z branży spożywczej,
ywczej, budowlanej, chemicznej,
chemiczn
farmaceutycznej i metalowej, które od wielu lat stale współpracują
współpracują z PHU „POL-WOOD”.
„POL
Przedsiębiorstwo
biorstwo BOGMAR działa na rynku polskim od 1991 roku. Jego siedziba mieści
mie się
w Szczecinie. Jako producent mebli specjalizuje się
si w kompleksowym
wyposaż
wyposażeniu
biur, hoteli, restauracji, kawiarni oraz szkół (Schemat
(
4).
Produkty tej firmy są
s funkcjonalne, wykonywane z wielu materiałów
np. płyty laminowanej z obrzeżem
obrzeż
PCV/ABS, płyty w okleinie naturalnego drewna i litego
drewna sosnowego, każde
żde dostępne
dostę
w bogatej kolorystyce.
37 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNO
GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Schemat 4:: Oferta firmy BOGMAR
BOGMAR
meble (biurowe, gabinetowe, hotelowe, konferencyjne, recepcyjne, kawiarniane, szkolne, medyczne,
metalowe)
fotele i krzesła biurowe
usługi (cięcie,
ęcie, okleinowanie płyty meblowej)
Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bogmar.pl/
Oferta firmy BOGMAR obejmuje gotowe meble wysokiej jakości,
jakości, a także
tak
meble
niestandardowe - według indywidualnych potrzeb klienta.
Głównymi odbiorcami tej firmy są
s przedsiębiorstwa, urzędy,
dy, placówki naukowe, ośrodki
o
turystyczne zlokalizowane na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Można
Mo
wśród nich wymienićć np. Uniwersytet Szczeciński,
ski, Zakład Ubezpieczeń
Ubezpiecze Społecznych
w Szczecinie, Urządd Gminny w Stargardzie Szczecińskim,
Szczeci
Urząd
ąd Miasta Kołobrzeg, Urząd
Urz
Miejski w Chojnie, Urząd
ąd Morski w Szczecinie, Urząd
Urz d Statystyczny w Szczecinie, Urząd
Urz
Skarbowy w Świnoujściu,
ściu,
ciu, Jednostka Wojskowa 2492 w Szczecinie, Komenda Wojewódzka
Wojewó
Policji w Szczecinie, Agencja Bezpieczeństwa
Bezpiecze
Wewnętrznego, Ośrodek
Oś
Wczasowy
"GOPLANA" w Świnoujściu,
ściu,
ciu, Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie, EMPiK Sp. z o.o., Zakłady
Chemiczne „POLICE” S.A.
38 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
7. Oczekiwania wobec instytucji około-biznesowych
i samorządowych w perspektywie dwóch najbliższych
lat
Pomimo że przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej nie mają dobrego kontaktu
z instytucjami otoczenia biznesowego, pokładają duże nadzieje wobec tych jednostek.
W pierwszej kolejności ankietowani oczekują pomocy i kontaktu ze strony instytucji okołobiznesowych i samorządowych. Pomoc jest zagadnieniem dość ogólnym, ale nie wszyscy
respondenci potrafili precyzyjnie skonstruować swoje oczekiwania, świadczy to głównie
o niskim poziomie informacji odnośnie specyfiki świadczonych usług omawianych instytucji.
W Tabeli 4 zostały zaprezentowane oczekiwania jakie podali respondenci w trakcie
przeprowadzonych badań względem instytucji około-biznesowych i samorządowych
w perspektywie dwuletniej. Ze względu na możliwość udzielania kilku odpowiedzi, wyniki
nie sumują się do 100%.
Tabela 4: Oczekiwania wobec instytucji około-biznesowych i samorządowych
w perspektywie dwóch najbliższych lat w branży drzewno-meblarskiej
Oczekiwania
Procent:
Pomoc
60%
Kontakt
40%
Pomoc
w
pozyskiwaniu
klientów
i 20%
inwestorów
Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań
30%
Szkolenia
30%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Z powyższej tabeli wynika, że największa ilość respondentów oczekuje pomocy od instytucji
otoczenia biznesu. Pomoc ta nie jest dokładnie zdefiniowana w odczuciu respondentów
39 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
i świadczy o oczekiwaniach związanych z zainteresowaniem ze strony instytucji okołobiznesowych. Aż 40% respondentów uważa, że kontakt z wyżej wymienionymi instytucjami
jest zbyt mały i instytucje otoczenia biznesu same powinny dążyć do kontaktu
z przedsiębiorstwami z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego.
Po 30% uzyskały oczekiwania związane ze szkoleniami i dofinansowaniami. Ankietowani
uznali, że potrzebują od instytucji otoczenia biznesu szkoleń branżowych, lub informacji
o tych szkoleniach. Równie istotna jest również pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań.
W najmniejszym stopniu respondenci oczekują pomocy w pozyskiwaniu klientów, z tego
względu że na pierwszy plan wysuwają się oczekiwania typowo rozwojowe, gdy one zostaną
spełnione respondenci sami poradzą sobie w pozyskiwaniu nowych zleceń i klientów.
Czynniki hamujące potencjał rozwojowy
Respondenci w przeprowadzonym badaniu mieli wyrazić swoją opinię na temat tego, czego
aktualnie brakuje im, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy. Wyniki przedstawiono
w Tabeli 5. Ze względu na możliwość udzielania kilku odpowiedzi, wyniki nie sumują się
w 100%.
Tabela 5: Czynniki hamujące rozwój przedsiębiorstw w branży drzewno-meblarskiej
Braki
Procent
Finanse i dofinansowania
30%
Inwestycje
30%
Promocja marki
60%
Technologie
20%
Kadra
20%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Okazuje się, że najistotniejszym czynnikiem hamującym rozwój przedsiębiorstw z branży
drzewno-meblarskiej
z
województwa
zachodniopomorskiego
są
słabe
umiejętności
marketingowe i promocyjne. Przedsiębiorcy nie wiedzą w jaki sposób zareklamować swoje
produkty, tak by kreować świadomość marki i otwarcie się do tego przyznają. Kolejnymi
czynnikami są aspekty finansowe i inwestycje. Z przeprowadzonych badań wynika, że
40 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
respondentom brakuje znaczących inwestycji, które wpłynęłyby na ich rozwój i wzrost
potencjału. Również ograniczone finanse są problemem, które wiążą się z mniejszymi
możliwościami przeszkolenia personelu lub przeznaczeniem znaczącej sumy na działania
promocyjne i marketingowe.
8. Analiza SWOT
Analiza SWOT to jedna z kompleksowych metod służących do badania otoczenia organizacji
oraz jej wnętrza. Analiza wewnętrzna w przedsiębiorstwie ma na celu określenie i ocenę
materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi mu lub utrudniających
jego funkcjonowanie obecnie i w przyszłości. Zatem celem tego typu rozważań jest
wskazanie wszystkich tych elementów i zasobów przedsiębiorstwa, które mogą być
traktowane jako niewątpliwe atuty, odróżniające je od konkurentów na rynku.
Poniższa analiza ma zapewnić dogłębne zrozumienie szans i zagrożeń występujących
w branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Analiza została
stworzona w oparciu o przeprowadzone badania i opinie respondentów oraz charakterystykę
regionu zachodniopomorskiego.
41 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Tabela 6: Analiza SWOT branży drzewno-meblarskiej
Mocne strony
Słabe strony
•
Doświadczenie i kreatywność
•
Wysokie ceny drewna
•
Zyski czerpane z eksportu
•
Niski
•
Własna produkcja
•
Wysoka jakość produktów
•
Niski poziom zbytu w Polsce
•
Chęci rozwojowe przedsiębiorstw
•
Niski poziom wdrażania innowacji
•
Nadwyżka eksportu nad importem
poziom
działań
marketingowych
i nowych technologii
•
Słaba współpraca przedsiębiorstw
z instytucjami
otoczenia
biznesowego
•
Brak systemu przepływu informacji
•
Brak
możliwości
pozyskiwania
nowych inwestorów
•
Wysokie ceny surowca
•
Niskie
nakłady
finansowe
przeznaczane na innowacje
Szanse
•
Słaba inwestycja w kadry
•
Niski poziom szkoleń
•
Niska wydajność pracy
Zagrożenia
•
Otwarcie rynków zagranicznych
•
Wysokie koszty produkcji
•
Zwiększający się popyt krajowy
•
Konkurencja globalna
•
Rozwój technologiczny i możliwości
•
Brak konkurencyjności firm
dostępu do nowych technologii
lokalnych względem korporacji
•
Wzrost innowacyjności
światowych
•
Inwestowanie w kadry
•
Wysokie koszty transportu
•
Poprawa wydajności pracy
•
Brak
•
Poprawa działań marketingowych
około-biznesowymi
•
Praca nad rozpoznawalnością marki
i samorządowymi
współpracy
z
instytucjami
42 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykorzystywanie
możliwości dofinansowań
•
Uczestnictwo w
szkoleniach branżowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Niewątpliwie do najmocniejszych stron branży drzewno-meblarskiej należą chęci rozwojowe
przedsiębiorców i kreatywność, którą można wykorzystać w dalszym rozwoju. Należy
również mieć na uwadze, że przedsiębiorstwa posiadają słabą wiedzę z zakresu marketingu
i działań promocyjnych, nie mają też funduszy by udoskonalić się w tej kwestii. Wynika to
również, ze słabej współpracy między przedsiębiorcami i unikania polityki konkurencyjności
biegunowej. Respondenci wciąż nie rozumieją, że gdy ich partner/konkurent zyskuje, to oni
również dzięki współpracy mogą zyskać. W ten sposób można rozwinąć wspólne działania
marketingowe opartych na kooperacji.
9. Zidentyfikowane problemy
Schemat 5 pokazuje zależności pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, z którymi musza
borykać się przedsiębiorcy. Głównym problemem jest brak współpracy występujący
pomiędzy podmiotami. Przedsiębiorstwa nie kooperują ze sobą i tym samym uniemożliwiają
przepływ informacji z zakresu dostępności technologii i innowacji, możliwości rozwojowych
czy też szkoleniowych. Brak współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z jednej branży ma
wpływ na lobbing, który jest w tym przypadku mało skuteczny. Przekłada się to
w konsekwencji na brak komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami okołobiznesowymi i samorządowymi. Słaby kontakt z instytucjami otoczenia biznesu przekłada się
na wydajność pracy z tego względu, że starsze technologie i brak unowocześnień nie tylko
opóźniają rozwój przedsiębiorstw, ale i mają wpływ na wydajność produkcyjną oraz jakość
produktów. Brak dobrej organizacji i współpracy utrudnia rozwój przedsiębiorstw poprzez
wykorzystywania badań naukowych.
43 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Schemat 5: Problemy występujące w branży drzewno-meblarskiej
brak zainteresowania
branżą meblarską
brak informacji o
działalności instytucji
brak współpracy z
otoczenia biznesu
instytucjami
otoczenia biznesu
brak przepływu informacji
brak skutecznej
komórki lobbingowej
brak współpracy między
podmiotami
brak organizacji
podmiotów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Reasumując,
można wyróżnić trzy główne problemy branży drzewno-meblarskiej, które
determinują pozostałe trudności zidentyfikowane przez respondentów.
•
Niska innowacyjność
•
Brak współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu
•
Trudna sytuacja finansowa
44 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wszystkie problemy wynikają z niskiego poziomu organizacji i przepływu informacji.
Uniemożliwia to również stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki, ponieważ wymaga to
nakładów zarówno finansowych jak i nakładów wiedzy. Przy braku współpracy niemożliwe
jest
stworzenie
marki
drzewno-meblarskiej
kojarzonej
z
województwem
zachodniopomorskim.
10. Propozycje działań dla branży drzewno-meblarskiej
w województwie zachodniopomorskim
Działania strategiczne dla branży drzewno-meblarskiej powinny obejmować zidentyfikowane
wcześniej problemy. Branża drzewno-meblarska w województwie zachodniopomorskim
powinna być postrzegana jako innowacyjny sektor, wyróżniający się wysoką jakością
produktów oraz konkurencyjnymi cenami i oryginalnym wzornictwem. W tym celu wyróżnia
się następujące zadania:
•
Współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi
•
Marketing i reklama
•
Współpraca z instytucjami około-biznesowymi i samorządowymi
•
Inwestycje w kapitał ludzki
•
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
Powyższe zadania mają na celu poprawić wizerunek branży drzewno-meblarskiej
w województwie zachodniopomorskim oraz wesprzeć działania marketingowe również
z zakresu pozyskiwania nowych klientów i inwestorów. Należy również zapewnić rozwój
wykształconej kadry, która zwiększy wydajność pracy w przedsiębiorstwach.
By móc wprowadzić ulepszenia i nowe działania zapewniające poprawę w funkcjonowaniu
branży, należy zmobilizować przedsiębiorstwa do dalszego rozwoju i przedstawić im
przykładowe działania. W tym celu zaleca się organizację regularnych spotkań
z przedsiębiorcami. Spotkania mają na celu mobilizację uczestników i zapoczątkowanie
współpracy pomiędzy podmiotami.
45 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniach:
•
Zalety współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej branży
•
Wymiana doświadczeń i uwag w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia
biznesu
•
Omówienie możliwości współpracy: co chcemy polepszyć? W jakim zakresie chcemy
współpracować? Co chcemy osiągnąć poprzez współprace?
•
Omówienie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia
biznesu.
•
Przedstawienie możliwości przedsiębiorstw w zakresie współpracy z instytucjami
otoczenia biznesu i innymi przedsiębiorstwami w branży drzewno-meblarskiej
Spotkania z przedsiębiorstwami powinny być przeprowadzone wraz z udziałem
przedstawicieli instytucji około-biznesowych, samorządowych i naukowo-badawczych.
Współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi
Współpraca z jednostkami naukowymi ma zapewnić przedsiębiorcom lepszy przepływ
transferu naukowego. By do tego doszło, należy zorganizować odpowiednie warunki.
W pierwszej kolejności zaleca się zdefiniowanie i zanalizowanie potrzeb przedsiębiorców.
Taka analiza przyniesie pożądane efekty, jeśli odbędzie się z wykorzystaniem metod
ilościowych jak i jakościowych. Jest to istotne, ze względu na obiektywne ocenienie sytuacji.
Badania ilościowe z zakresu identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw pozwolą na uzyskanie
wyników, które są reprezentatywne i można je uogólnić na całą populację. Z kolei badania
jakościowe pozwolą poznać również ukryte problemy i oczekiwania, których badani nie są
w stanie samodzielnie zidentyfikować.
Po zdefiniowaniu potrzeb przedsiębiorstw w branży drzewno-meblarskiej w województwie
zachodniopomorskim, należy optymalnie wykorzystać możliwości jakie daje wiedza i nauka
by wspierać rozwój przedsiębiorstw. Duże znaczenie ma tutaj również promocja działań
naukowych wśród przedsiębiorców branży drzewno-meblarskiej. W poniższej tabelce
zaprezentowane zostały przykładowe działania, mające na celu usprawnienie współpracy
46 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami w branży drzewnomeblarskiej. W poniższych tabelach, zaprezentowano działania mające na celu rozwój
przedsiębiorstw. Czas ich realizacji został wybrany arbitralnie.
Tabela 7: Działania usprawniające współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi
Działanie
Działanie stałe
X
Zapraszanie przedsiębiorców na spotkania
w siedzibach uczelni wyższych
Udostępnianie laboratoriów
Raz na 3 miesiące
X
Zapraszanie przedsiębiorców do udziału w X
badaniach rozwojowych branży drzewnomeblarskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i wniosków z analiz.
Marketing i reklama
Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani respondenci są zgodni, co do niskiego
poziomu wiedzy z zakresu działań marketingowych. Przyznają również, że ich reklama
i działania marketingowe nie są na tyle skuteczne by przyciągnąć wystarczającą ilość
klientów i inwestorów. Efektywne działania marketingowe są jedną z głównych czynników
rozwojowych. Mają kluczowe znaczenie dla pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych
oraz podtrzymywania już istniejących. Biorąc pod uwagę dobrą jakość produktów z branży
drzewno-meblarskiej, podstawowym czynnikiem marketingowym jest wytworzenie jednej,
silnej marki dla całego regionu. Wypromowanie całej branży to również promocja dla regionu
zachodniopomorskiego. Należy potraktować branżę drzewno-meblarską jako jedną markę
i w ten sposób dostosowywać do niej działania marketingowe. Wytworzenie w świadomości
klientów marki o ugruntowanej pozycji, wzmocni szanse na eksport produktów na rynki
zagraniczne. W tym celu zaleca się stworzenie promocyjnej strony internetowej ukazującej
możliwości branży i jakość produktów. Warto zwrócić uwagę, że nie powinna być to strona
klastra drzewno-meblarskiego, lecz strona promująca jedną z marek regionalnych.
W działaniach promocyjnych branża drzewno-meblarska powinna zostać przedstawiona, jako
47 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
marka promująca województwo. Ma to na celu ugruntować wizerunek branży na rynku.
A klienci zawsze sięgają chętniej po to, co znają, stąd należy zaznajomić ich z możliwościami
branży drzewno-meblarskiej województwa zachodniopomorskiego.
Zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami nie tylko wzmocni markę branży, ale
również umożliwi przedsiębiorstwom dogodniejsze warunki rozwojowe. Należy również
wykazać, że w branży tej działają eksperci i fachowcy, z tego względu że ludzie coraz mniej
ufnie podchodzą do wszelkiego rodzaju reklam. By w pełni wykorzystywać potencjał
rozwojowy z udziałem reklamy, przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość uczestniczenia w
szkoleniach marketingowych, gdzie zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu problematyki
marketingu, trade marketingu i public relations branży meblarskiej. Dzięki temu
przedstawiciele firm, poznają zasady rządzone marketingiem oraz zasady kształtowania
długofalowego
wizerunku
marki.
W
celu
polepszenia
funkcjonowania
obszaru
marketingowego w przedsiębiorstwach z branży drzewno-meblarskiej w województwie
zachodniopomorskim, poniżej zostały przedstawione przykładowe zadania marketingowe
(Tabela 7).
Tabela 8: Działalności usprawniające marketing i reklamę w branży drzewnomeblarskiej
Działanie
Działanie stałe
Raz na 3 Raz na 6
miesiące
miesięcy
X
Organizacja szkoleń marketingowych
Konsolidacja przedsiębiorstw w zakresie X
reklamy i marketingu
Stworzenie strony promocyjnej branży
Monitorowanie wdrażanych działań
X
X
Analiza potrzeb klientów
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
48 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Współpraca z instytucjami około-biznesowymi i samorządowymi
Działania, które muszą być podjęte w tym zakresie, to głównie polepszenie kontaktu
pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu a przedsiębiorstwami oraz polepszenie transferu
informacji. Przedsiębiorstwa w ramach nawiązania kontaktu z instytucjami okołobiznesowymi i samorządowymi, powinny otrzymać informacje dotyczące tych instytucji wraz
z opisami ich działalności i możliwościami wsparcia. By przekonać przedsiębiorców
o skuteczności omawianych instytucji, w tego typu informacjach powinny również zostać
zawarte dotychczasowe osiągnięcia instytucji otoczenia biznesu.
Powinna również zostać utworzona komórka lobbingowa, która będzie miała wpływ na
władze lokalne i będzie dążyła do uzyskiwania korzystnych warunków prawnych
i rozwojowych dla przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej. Zaprezentowane poniżej
działania usprawniające współpracę przedsiębiorstw z instytucjami około-biznesowymi
i samorządowymi mają na celu polepszenie kontaktu pomiędzy firmami a instytucjami
otoczenia biznesu (Tabela 8).
Tabela 9: Działalności usprawniające współpracę z instytucjami około-biznesowymi
i samorządowymi
Działanie
Działanie stałe
Budowanie pozytywnych sieci kontaktów
X
Budowanie komórki lobbingowej
X
Dbanie
o
potrzeby
branży
Raz na 3 miesiące
drzewno-
meblarskiej
Informowanie
aktualnych
przedsiębiorstw
dokonaniach
o
X
instytucji
otoczenia biznesu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
49 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Należy zaznaczyć, że na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje
Zachodniopomorski Klaster Drzewno-Meblarski22.
Został on utworzony w celu:
• poprawy
dostępności
surowca
i
współpracy
z dostawcami;
• rozwoju niezbędnych zasobów ludzkich dla branży
meblarskiej;
• zdobycia nowych rynków zbytu dzięki usprawnieniu
działań promocyjnych i dystrybucyjnych oraz wykreowaniu marki;
•
optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście zarządzania finansami;
•
poprawy relacji z otoczeniem administracyjnym i aktywne kształtowanie otoczenia
prawnego;
•
wykształcenia własnego wzornictwa.
Obecnie klaster ten skupia 15 zachodniopomorskich przedsiębiorstw branży drzewnomeblarskiej. Dla przedsiebiorstw z branży drzewno-meblarskiej niezwykle cenna jest
współpraca w zakresie wdrażania innowacji oraz nowych technologii. Z przeprowadzonych
badań wynika, że w ramach współpracy z klastrem drzewno-meblarskim zrzeszone
przedsiebiorstwa powinny również mieć możliwość korzystania z tańszego dostępu do
surowca oraz usług transportowych.
Inwestycje w kapitał ludzki
Inwestowanie w kapitał ludzki powinno odbyć się już na szczeblu szkolnym
i uniwersyteckim. By zapewnić przedsiębiorstwom wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
pracowniczą, niezbędna jest współpraca firm z instytucjami edukacyjnymi. W tym zakresie
należy stworzyć odpowiedni zakres szkoleniowy i zadbać o doświadczenie przyszłych
pracowników, które będą mogli nabyć w postaci praktyk i staży w przedsiębiorstwach
z branży drzewno-meblarskiej.
22
http://drewno.rsi.org.pl/
50 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
W następnej kolejności należy zając się szkoleniami pracowników. Przedsiębiorstwa, którym
zależy na dobrej opinii klienta i profesjonalnej obsłudze, powinny stworzyć swoje własne
kryteria obsługi klienta. Ważnym elementem jest też udział pracowników w szkoleniach
z zakresu technik sprzedażowych.
Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami umożliwi również sprawny przepływ informacji
dotyczących pracowników i ich doświadczenia, referencji i możliwości. Lepsza wydajność
pracowników zapewni większe obroty firmy, a tym samym polepszenie warunków
płacowych. Poniższe działania zaprezentowane w tabeli (Tabela 9), mają pozytywnie wpłynąć
na rozwój kapitału ludzkiego w branży drzewno-meblarskiej.
Tabela 10: Działalność wspierająca rozwój kapitału ludzkiego w branży drzewnomeblarskiej
Działanie
Działanie stałe
Raz na 3 Raz na 6
miesiące
miesięcy
X
Opracowywanie planu praktyk i staży
X
Monitoring zdobytej wiedzy na praktykach
i stażach
Budowanie sprawnego transferu informacji X
odnośnie
możliwości
szkoleniowych
w
regionie.
Współpraca z instytucjami edukacyjnymi
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
Analizy przeprowadzonych badań wskazują, że jedną z przyczyn utrudniających rozwój
przedsiębiorstwom w branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim
51 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
jest brak środków finansowych, jak również trudny dostęp w uzyskaniu środków
dodatkowych w charakterze bezzwrotnym.
Zaleca się stworzenie sprawnego przepływu informacji dotyczących możliwości uzyskania
środków finansowych oraz informacji odnośnie instytucji, które te środki oferują. Podmioty
pozyskujące środki finansowe powinny również wykształcić między sobą system poręczeń
i rekomendacji odnośnie instytucji finansowych. W ten sposób szybciej dotrą do instytucji,
które umożliwia im pozyskanie dodatkowych środków przy jak najniższym koszcie
jednostkowym w postaci oprocentowania czy prowizji. Również w tej kwestii, zaleca się
przeprowadzenie działań mających na celu polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim.
Tabela 11: Działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego w branży drzewnomeblarskiej
Działanie
Współpraca
Działanie stałe
w
przepływie
informacji X
dotyczących instytucji finansowych
Integracja przedsiębiorstw i wspólne składnie X
wniosków o dofinansowania, np. na badania.
Współpraca z instytucjami finansowymi
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i analiz.
52 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
11. Podsumowanie
Reasumując, klaster drzewno-meblarski w województwie zachodniopomorskim potrzebuje
stabilnej marki rozpoznawalne w regionie i kraju. By móc sprawnie funkcjonować i dorównać
przedsiębiorstwom na rynku zagranicznym potrzebna jest dobra organizacja tego sektora
i środki finansowe, które zostaną przekazane na wdrażanie nowych technologii i innowacji.
Szczególnie ważna jest współpraca z instytucjami około-biznesowymi i samorządowymi,
których celem jest nie tylko stworzenie warunków rozwojowych, ale wsparcie w zakresie
doradczym, głównie w kwestiach unijnych. Ze względu na specyfikę omawianej branży,
zaleca się również wsparcie w zakresie użytkowania nowych technologii. Technologiczne
zaawansowanie przedsiębiorstw wpływa na wydajność pracy i przede wszystkim na jakość
wytwarzanych produktów, a im wyższa jakość, tym większe możliwości zaistnienia na
rynkach zagranicznych.
53 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Bibliografia i źródła internetowe
1. Rynek drewna w drodze ku stabilizacji. (2007). Poznań.
2. http://konsbud.com/.
3. http://konsbud.com/konsbud-firma.html.
4. http://konsbud.com/konsbud-firma.html.
5. http://www.bogmar.pl/.
6. http://www.drzewnictwo.pl/wywiady/branza-drzewna-i-zasady-sprzedazy-drewna-pytania-domiroslawa-florkiewicza-prezesa-ozppd-2.html.
7. http://www.fhtszuba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14:brana-meblarskaw-polsce-w-kryzysie&catid=5:aktualnoci&Itemid=8.
8. http://www.pcc.org.pl/index.php/pl/art?id=102.
9. http://www.pol-wood.pl/index.php?id=transport&language=pl.
10. http://www.rcb-olsztyn.pl/files/strategia_rozwoju_klastra_meblarskiego_-_streszczenie.doc.
11. http://www.rcb-olsztyn.pl/files/strategia_rozwoju_klastra_meblarskiego_-_streszczenie.doc.
12. http://www.rp.pl/artykul/457862.html?print=tak.
13. Ministerstwo Gospodarki. Polska 2010: Raport ze stanu gospodarki.
14. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. (2003). Strategia dla przemysłu drzewnego
do 2006 roku. Warszawa.
15. www.geomatura.pl.
16. www.meble.org.pl .
17. www.rp.pl .
54 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Aneks
Spis tabel
Tabela 1: Porównanie udziału przemysłu meblarskiego w wytwarzaniu PKB w 2003 i 2005
roku (w mld EUR) w Polsce i Unii Europejskiej ..................................................................... 11
Tabela 2: Przedsiębiorstwa sektora drzewnego w rankingu Lista 500 Rzeczpospolitej w roku
2006 .......................................................................................................................................... 16
Tabela 3: Słabe i mocne strony wobec konkurencji w branży drzewno-meblarskiej na rynku
zachodniopomorskim ............................................................................................................... 34
Tabela 4: Oczekiwania wobec instytucji około-biznesowych i samorządowych
w perspektywie dwóch najbliższych lat w branży drzewno-meblarskiej................................. 39
Tabela 5: Czynniki hamujące rozwój przedsiębiorstw w branży drzewno-meblarskiej .......... 40
Tabela 6: Analiza SWOT branży drzewno-meblarskiej........................................................... 42
Tabela 7: Działania usprawniające współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi ........... 47
Tabela 8: Działalności usprawniające marketing i reklamę w branży drzewno-meblarskiej . 48
Tabela 9: Działalności usprawniające współpracę z instytucjami około-biznesowymi
i samorządowymi ..................................................................................................................... 49
Tabela 10: Działalność wspierająca rozwój kapitału ludzkiego w branży drzewno-meblarskiej
.................................................................................................................................................. 51
Tabela 11: Działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego w branży drzewno-meblarskiej 52
Spis wykresów
Wykres 1: Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2005 roku (w mln EUR) ............................ 5
Wykres 2: Wartość eksportu mebli w 2006 roku (mln EUR) .................................................... 6
Wykres 3: Najwięksi eksporterzy mebli w Europie (wartość eksportu w mld EUR) ................ 9
Wykres 4: Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w latach 1998-2006
(mld zł) ..................................................................................................................................... 12
Wykres 5: Udział przychodów wybranych sektorów przetwórstwa przemysłowego
w przychodach ogółem w 2007 roku ....................................................................................... 13
Wykres 6: Wartość eksportu głównych grup produktów w 2006 roku (mld zł) ...................... 14
Wykres 7: Dostawcy mebli wewnątrz Unii Europejskiej w 2006 roku (w mln EUR) ............ 15
Wykres 8: Liczba zatrudnionych na pełen etat w badanych firmach branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim ............................................................... 22
Wykres 9: Liczba lat funkcjonowania zachodniopomorskich firm w branży drzewnomeblarskiej ............................................................................................................................... 23
Wykres 10: Ułatwianie rozwoju w branży drzewno-meblarskiej przez parki naukowotechnologiczne .......................................................................................................................... 24
55 | S t r o n a
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
Wykres 11: Ocena możliwości rozwojowych przez firmy w branży drzewno-meblarskiej .... 25
Wykres 12: Prognoza sytuacji rynkowej w branży drzewno-meblarskiej .............................. 26
Wykres 13: Prognoza przychodów firm branży drzewno-meblarskiej w ciągu dwóch
najbliższych lat ......................................................................................................................... 27
Wykres 14: Ocena możliwości rozwojowych w województwie zachodniopomorskim
w branży drzewno-meblarskiej ................................................................................................ 28
Wykres 15: Dostęp branży drzewno-meblarskiej do innowacji i kapitału światowego........... 28
Wykres 16: Ilość szkoleń w regionie zachodniopomorskim w branży drzewno-meblarskiej . 30
Wykres 17: Stopień spełnienia oczekiwań przez instytucje samorządowe i około-biznesowe w
branży drzewno-meblarskiej .................................................................................................... 31
Wykres 18: Brak instytucji naukowo-badawczych zapewniających dostęp do technologii i
innowacji w branży drzewno-meblarskiej ................................................................................ 32
Wykres 19: Poziom konkurencji na rynku zachodniopomorskim w branży drzewnomeblarskiej w odczuciu respondentów .................................................................................... 33
Spis schematów
Schemat 1: Podział przemysłu drzewnego ................................................................................. 4
Schemat 2: Oferta firmy Konsbud ........................................................................................... 36
Schemat 3: Oferta firmy PHU „POL-WOOD” ........................................................................ 37
Schemat 4: Oferta firmy BOGMAR ........................................................................................ 38
Schemat 5: Problemy występujące w branży drzewno-meblarskiej ........................................ 44
56 | S t r o n a

Podobne dokumenty