Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum
Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.
Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych
Tytuł rozdziału w
podręczniku.
O prądzie elektrycznym8 godzin
Temat lekcji.
Treści nauczania.
Termin wykonania
1.Prawo Ohma. Opór
elektryczny .
Sformułowanie prawa Ohma.
Definicja oporu elektrycznego i jego jednostki.
Wykorzystanie prawa Ohma w obliczeniach.
wrzesień
2. Sprawdzanie prawa
Ohma.
Sporządzanie wykresu I(U) oraz odczytywanie
wielkości fizycznych z wykresu
wrzesień
3. Obwody elektryczne i ich
schematy
- Budowanie prostych obwodów elektrycznych,
w których odbiorniki są połączone szeregowo
i równolegle.
Rysowanie schematów obwodów
elektrycznych.
- Budujemy obwody elektryczne według
schematu.
- Mierzymy natężenie prądu w różnych
miejscach obwodu.
- Mierzymy napięcie na odbiornikach.
wrzesień
Wyznaczyć opór żarówki przez pomiar
napięcia i natężenia prądu.
Wyznaczyć moc żarówki
Wyznaczyć ciepło właściwe za pomocą grzałki
o znanej mocy.
wrzesień
4. Doświadczalne badanie
połączenia szeregowego i
równoległego.
5 Praca i moc prądu.
6. Zmiana energii
elektrycznej na energię
wewnętrzną . Wyznaczenie
ciepła właściwego wody
7. Powtórzenie wiadomości o
prądzie elektrycznym.
8. Sprawdzian pisemny.
wrzesień
październik
październik
październik
2. Zjawiska
magnetyczne i fale
elektromagnetyczne8godzin
1. Właściwości magnesów
trwałych
Nazwać bieguny magnetyczne magnesów
trwałych i opisać oddziaływania między nimi.
Opisać zasadę działania kompasu.
Opisać oddziaływanie magnesu na żelazo i
wnioskować o istnieniu pola magnetycznego.
Oddziaływanie magnesu na inne substancje.
2. Przewodnik z prądem jako
źródło pola magnetycznego.
Opisać działanie przewodnika z prądem na igłę
magnetyczną.
Wskazać bieguny magnetyczne wytworzone
przez zwojnicę.
3.Elektromagnes i jego
zastosowania.
Opisać działanie elektromagnesu i rolę rdzenia
w elektromagnesie
4.Zasada działania silnika
elektrycznego zasilanego
prądem stałym.
Odróżniać prąd stały od zmiennego.
Wyjaśnić działanie silnika.
Wymienić urządzenia, w których wykorzystuje
się silniki elektryczne.
5. Zjawisko indukcji
elektromagnetycznej.
Wyjaśnić zjawisko indukcji
elektromagnetycznej.
Wskazać znaczenie tego zjawiska w rozwoju
cywilizacji.
6. Fale elektromagnetyczne.
Wymienić rodzaje fal elektromagnetycznych.
Podać przykłady zastosowania różnych fal.
7 Powtórzenie materiału o
polu magnetycznym
8. Sprawdzian pisemny
Optyka czyli nauka o
świetle – 13 godzin
1.Porównanie rozchodzenia
się fal mechanicznych i
elektromagnetycznych.
Maksymalna szybkość w przyrodzie , szybkość
przekazywania informacji.
2. Źródła światła.
Prostoliniowe rozchodzenie
się światła.
Wymienić i opisać źródła światła.
Podać wartość prędkości światła w próżni.
Wyjaśnić powstawanie cienia i półcienia.
3. Odbicie światła. Obrazy w
zwierciadle płaskim.
Podać przykłady zjawiska odbicia i
rozpraszania światła.
Przytoczyć prawo odbicia.
4.Zwierciadła kuliste.
Wyjaśnić skupianie promieni w zwierciadłach
kulistych.
Posługiwać się pojęciem ogniska i ogniskowej.
Konstruować obrazy wytwarzane w zwierciadle
wklęsłym.
5. Załamanie światła na
granicy dwóch ośrodków.
Wyjaśnić pojęcie gęstości optycznej ośrodka.
Opisać jakościowo bieg promienia przy
przejściu z jednego ośrodka do drugiego.
6. Doświadczalne badanie
zjawiska załamania światła
7. Przejście światła białego
przez pryzmat.
Opisać zjawisko rozszczepienia światła za
pomocą pryzmatu.
Opisać światło białe jako mieszaninę światła o
różnych barwach, a światło lasera jako światło
jednobarwne.
8. Barwy. Widzenie kolorów.
9.Soczewki.
Opisać bieg promieni biegnących równolegle
do osi optycznej i przechodzących przez
soczewkę skupiającą i rozpraszającą.
Posługiwać się pojęciem ogniska i ogniskowej.
10. Obrazy otrzymywane za
pomocą soczewek
Skonstruować geometryczne obrazy
wytworzone przez soczewki skupiające i
rozpraszające.
Rozróżnić obrazy rzeczywiste i pozorne, proste
i odwrócone, pomniejszone i powiększone.
11. Wady wzroku.
Wyjaśnić przyczynę krótkowzroczności i
dalekowzroczności.
Rola soczewek przy korekcie wad.
12. Powtórzenie wiadomości.
13. Sprawdzian pisemny.
Powtórzenie
wiadomości do
egzaminu
1,2.Zjawiska fizyczne.
Przypomnienie najważniejszych zjawisk
fizycznych krótki ich opis.
3.Wielkości fizyczne.
Nazwa wielkości fizycznej i symbol.
4,5. Prawa fizyczne.
Przypomnienie najważniejszych praw
fizycznych.
6,7. Wzory fizyczne.
Przypomnienie poznanych wzorów fizycznych i
zastosowanie.
Przekształcanie wzorów.
8. Jednostki wielkości
fizycznych.
Wielkość fizyczna, nazwa jednostki, symbol
jednostki i zapis.
Przedrostki jednostek wielokrotnych.
9,10. Doświadczenia, pomiary,
przyrządy pomiarowe.
Przyrząd, co mierzymy, w jakich jednostkach.
11,12. Tabele, diagramy i
wykresy
Wykorzystanie tabel, diagramów i wykresów
do odczytania wielkości fizycznych.
Zakres przyrządu, dokładność przyrządu, błąd
pomiaru.
Pozostałe lekcje do dyspozycji
nauczyciela.
Opracowała: Stanisława Figuła i Małgorzata Strąg

Podobne dokumenty