Załozenia symulacji ,,Kalkulator emerytalny: OFE vs subkonto w ZUS``

Komentarze

Transkrypt

Załozenia symulacji ,,Kalkulator emerytalny: OFE vs subkonto w ZUS``
Założenia symulacji „Kalkulator emerytalny: OFE vs subkonto w ZUS”
Maciej Bitner
Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych
Ogólne założenia symulacji
Stopy zwrotu z OFE
1. Kalkulator przedstawia wyniki analizy symulacyjnej Warszawskiego Instytutu Studiów
Ekonomicznych dostępnej na stronie WISE. Zawarta jest w niej prognoza wysokość tej
części emerytury, która będzie pochodziła ze składki płynącej do OFE albo na subkonto w
ZUS. Dodatkowo wykorzystana w badaniu symulacja szacuje ryzyko oszczędzania w OFE.
Kalkulator może być więc pomocny w podjęciu do 31 lipca 2014 decyzji, co zrobić z 2,92%
wynagrodzenia brutto odprowadzanych obowiązkowo co miesiąc do OFE albo do ZUS.
2. Wszystkie obliczenia dokonywane są w wartościach realnych w cenach z 2014 roku. Tempo
wzrostu wynagrodzeń oraz oczekiwana długość życia na emeryturze wzięte są z prognoz
przygotowanych przez Komisję Europejską (AWG 2010).
3. Emerytura z 2,92% wynagrodzenia brutto odprowadzanych obowiązkowo co miesiąc jest
pochodną kapitału emerytalnego zgromadzonego z tego tytułu w OFE bądź zapisanego w
ZUS oraz oczekiwanego czasu życia na emeryturze.
4. Kapitał emerytalny stanowi suma przekazanych do ZUS lub OFE składek liczonych co roku
od wynagrodzenia powiększonych odpowiednio o waloryzacje i stopy zwrotu.
I Stopy zwrotu z OFE policzone są przy założeniu, że fundusze całość środków lokują w
zdywersyfikowany portfel akcji światowych.
I Założone w okresie prognozy stopy zwrotu dla OFE odzwierciedlają w swoich
charakterystykach stopy zwrotu uzyskane na globalnym rynku akcji w latach 1900-2013
zgodnie z Credit Suisse Yearbook 2014. Różnią się od nich tylko pod względem średniej,
którą skorygowano w dół w oparciu o różnicę między benchmarkiem inwestycyjnym dla lat
2001-2012 a historycznymi wynikami OFE.
I Średnia roczna realna stopa zwrotu dla OFE w okresie prognozy to 4,72%.
5. Przeliczenie kapitału emerytalnego na miesięczną emeryturę dokonuje się poprzez
podzielenie go przez oczekiwaną liczbę miesięcy życia na emeryturze.
Waloryzacje subkonta w ZUS
I Subkonto waloryzowane jest średnim pięcioletnim realnym tempem wzrostu PKB
wynoszącym według prognoz KE 1,43% w skali roku.
I Tempo wzrostu PKB, a tym samym waloryzacja subkonta, są pozbawione ryzyka przygotowano więc tylko jeden wariant prognozy.
I W rzeczywistości PKB może odchylić się w górę lub w dół od ścieżki prognozowanej przez
KE, co spowoduje względną poprawę lub pogorszenie wyników subkonta w ZUS. Tego
ryzyka nie uwzględniamy, skupiając się przede wszystkim na ryzyku związanym z wyborem
OFE.
Kontakt
I WISE: http://www.wise-institute.org.pl/pl/
I Email: [email protected]

Podobne dokumenty