Radio Kielce: Qultura kontratakuje

Komentarze

Transkrypt

Radio Kielce: Qultura kontratakuje
NEWS
KO NTA KT
"Raport dnia" 15:05 od
poniedziałku do piątku
A BO NA MENT
RTV
Powiat kielecki
MUZYKA
O RADIU
Z WOJEWÓDZTWA
SPORT
Subskrybuj tę kategorię przez RSS
POSŁUCHAJ NAS ONLINE
Qultura kontratakuje - turniej gry w
kręgle
RA MÓ WKA
A UDYC JE
Artykuł dodany: 2013-01-20 16:48:21, ostatnia aktualizacja: 2013-01-20 17:38:29
REKLA MA
KO NC ERT
ŻYC ZEŃ
STUDIO GRA M
INFORMATOR NARCIARSKI
STOK
WARUNKI NA
NARCIARSKI STOKU
Kielce - Stadion
Kielce - Telegraf
Koziołek Matołek, grający w kręgle z elfami i wróżkami - takie sceny obserwowały dziś
dzieci, które wraz z rodzicami wzięły udział w imprezie, zorganizowanej w Kielcach przez
Muzeum Wsi Kieleckiej i Europejskie Centrum Bajki. Kręgielnia MK Bowling w Galerii Echo
była areną pierwszego turnieju gry w kręgle osób, związanych z mediami i kulturą. Poza
drużynami organizatorów wystartował także zespół Radia Kielce.
Niestachów
PRO JEKT
PRA C A
Krajno
INF O RMA C JE
DLA KIERO WC Ó
W
Bałtów
GA LERIE ZDJĘĆ
RA DIA KIELC E
Tumlin
Bodzentyn
Konary
Legenda
ZA SA DY
KA MPA NII
SPO ŁEC ZNYC H
słabe
dobre
bardzo dobre
Ocena warunków na stokach
pochodzi od ich zarządców.
INNE ARTYKUŁY
Pamięć powstańców styczniowych
uczczono na kieleckiej Karczówce
Uwaga kandydaci na kierowców! W
poniedziałek i wtorek WORD
nieczynny
Qultura kontratakuje - turniej gry
w kręgle
Kolejne miejscowości w gminie
Morawica przyłączane do sieci
sanitarnej
Atrakcyjne nieruchomości w
Kielcach na sprzedaż
Na Kadzielni powstał lodospad,
czyli zamarznięty wodospad
(galeria zdjęć)
WDK w Kielcach organizuje dziś
koncert dla najmłodszych
Jubileuszowy Marsz Szlakiem
Powstańców Styczniowych
Gospodarstwa agroturystyczne w
regionie świecą pustkami
Bezpłatne badania laryngologiczne
w kieleckiej Koronie
Pierw sze miejsce zajęła redakcja magazynu psychologicznego "Charaktery". Na drugim uplasow ał się
Wojew ódzki Dom Kultury w Kielcach, a miejsce trzecie przypadło drużynie Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanow ie. Zespoły redakcyjne Radia Kielce, kieleckiej Gazety W yborczej, a także Muzeum W si
Kieleckiej znalazły się poza podium.
- Głów nie chodziło nam o zachęcenie całych rodzin do w spólnej zabaw y. Taką okazją jest gra w kręgle.
Turniej był otw arty dla każdego i kilkadziesiąt dzieci w zięło w nim udział, poza tym w iele osób
skorzystało z możliw ości bezpłatnej nauki tej gry - pow iedziała Beata Ryń, rzecznik Muzeum W si
Kieleckiej.
Kolejny turniej ma odbyć się za rok.
Krzysztof Żołądek
FOTOGALERIA
converted by Web2PDFConvert.com
converted by Web2PDFConvert.com