Załącznik Nr 8 Audyt energetyczny

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 8 Audyt energetyczny
23
Audytenergetyczny
budynkuSłubiceul.Paderewskiego
AU DYT E NE RG ETYCZNY BUDYNKU
d |a p rzedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do rea|izacji
w trybie Ustawyz dnia 18.12.1998,
znowelizowanej21.06.2401
Adres budynku
ulica:
Paderewskiego23
kod:
69. 100
miejscowośc
powiat:
słubicki
wojewÓdztwo:
|ubuskie
Wykonawcaaudytu
im ięina zw isko:
tytułzawodowy:
nr opracowania
MariaCymbalista
mgrini.
m8r
3l2OOg
Nlr
AudytenergetycznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego
23
1. Stronatytułowaaudytuenergetycznego
budynku
Dane identyfikacyjnebudynku
1
1.1
Rodzaj budynku
1 3.
Właścicie|
|ubzarządca
(Nazwa Iub imię i nazwisko.adres)
2.
Dwa bydynkiwarsztatÓw
1 . 2 .Rok ukończenia
ZespółSzkołTechnicznych
A|. Niepod|egłoŚci
13
kod69 - ,100Słubice
tel
fax
1.4.
budowy
1974
ul. Paderewskiego23
kod69 - 100 Słubice
oowiat
słubicki
woi.lubuskie
Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonującej audyt
BiuroTechniczno- DoradczeEKOENERGIA T. Kaidanek,M. Cvmbalista
REGON:
210293152
Gorzow W|kp. u|.or|ąt Lwowskich 8124
3.
Imię i nazwisko, nr. PEsEL oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, B23posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz MariaCymbalista,5008061808,
66 - 400 GorzowWlkp. ul. Staszica9c/3
upr. budowlanenr 3/85/GW,autoryzacjaaudytoraZAE nr 253
Wspołautorzy audytu: imiona, nazwika, zakres prac, posiadane kwa|ifikacje
4'
Imięi nazwisko
Lp.
1
Zakres udziałuw opracowaniuaudytu
wspołautor
mgr inż.Tadeusz Kajdanek
Posiadane kwalifikacje
(ew.uprawnienia)
uprawnrenra
energetyczne
4
5.
Miejscowość
Gorzów W|kp
Data wvkonaniaooracowania
6'
Spis treści
1.
Stronatytulowa
2'
Kańa audytuenergetycznego
3.
Dokumentyi dane Źród|owewykorzystywaneprzy opracowantuaudytuoraz wytycznei uwagi inwestorabudow|anegobudynku
4.
Inwentaryzacjatechniczno-budowlanabudynku
5.
Ocena stanutechnicznegobudynku
6'
Wykaz usprawnieńi przedsięWzięctermomodernizacyjnych
7.
wariantuprzedsięWzięcia
okreś|enie
optymaInego
termomodernizacyjnego
8.
Opis wariantuoptymalnego
28.02.2009r.
23
AudytenergeĘcznybudynkuSłubiceu|.Paderewskiego
2. Karta audytu energeĘcznego budynku *}
Dane ogó|ne
1 Konstrukcialtechnolooiabudynku
2. Liczba kondygnacji
3. Kubatura częŚci ogrzewanej
[m'
4. Powiezchnia budynku netto
5. Powierzchnia ubrtkowa czeŚci mieszkalnei
tradvcyina,murowana
1
8 926
1 659
0
lm'
[m'
Powierzchnia użytkowaloka|i użytkowychoraz innych pomieszczeń
6.
niemieszkalnych
Irt]
659
0
50
7. Liczba mieszkań
8. Liczba osób użMkuiacychbudynek
9. Sposób przvqotowaniaciep}eiwody
1 0 .Rodzai systemu oorzewania budynku
1 1 r|y'soołczvnnik
ksfałtu AA/
1 2 .lnne dane charakteryzuiacebudvnek
centralnie w kotłowni
kotłownia własna
o.42
fl/ml
2. Współcrynni ki przeni kania ciepłaprzez przegrody budowlane
n,v/m2Kl
szczvtowe
Scianvzewnętrzne
1.
't
podłużne
Stan przed
trermomodemizacją
Stan po
trermomodemizacii
1.49
0,23
5,6
1.1
o,24
o,21
2 . Dach/ stropodach
3. Stroooiwnicv
1,94
3.36
0,00
5. Drzwilbramy
5,6
2.5
3. Sprawnościskładowesystemu ogrzewania
1 . SorawnoŚĆwvtwarzania
2. SprawnoŚć przesyłania
3. Sprawność
reou|acii
0,85
0,90
0,85
1,00
0.95
1,00
1.00
0.95
1,00
1.00
4. Okna
6. lnne
4. SprawnoŚÓ wykozystania
5. Uwzqlędnienieprzerwy na oqrzewaniaw okresie fuqodnia
6. Uwzo|ednienie
orzerwna ooŻewaniew ciaoudobv
0,94
0
0,96
{. Charakterystykasystemu wenĘ|acji
1 . Rodzaiwentvlacii(naturalna.mechaniczna)
2. Sposób do prowadzenia i odprowadzenia oowietza
3. Strumieńpowietrzawentv|acvineoo
4. Liczbawvmian
naturalna
tm"/hl
tuhl
okna/kanałv
1 140
naturalna
okna/kanały
1 140
5. CharakterysĘkaenergetycznabudynku
1 Obliczeniowa
moc cieplnasystemugrzewczego
2. Obliczeniowa
moc cieplnana pzygotowaniecwu
lkwl
tkwl
Sezonowe zapotrzebowaniena ciepłodo ogzewania budynku bez
3. uwzg|ędnienia sprawności systemu gŻewczego i pzerw Vj
ogzewanru
IGJ/rokl
Sezonowezapotzebowaniena ciepłodo ogrzewaniabudynkuz
4. uuzg|ędnieniemsprawnoŚci systemu gŻewczego i pzerw vl
oqrzewaniu
fGJ/rokl
zapotzebowanie
pzygotowania
obliczeniowe
na ciepłodo
cwu
5.
tGJ/rokl
Zmieęone zuĄcie ciepłana ogŻewanieprze|iczonena warunk
sezonu standardowegoi na przygotowaniecwu (słuiące dc
6.
weryfikacjiprzyjętychskładowychdanych ob|iczeniowych
bi|ansu
ciepła)
fGJ/rokl
581,76
9,5
145,0'.1
9,5
2824,10
832,49
4134,85
1074,18
1'1,9
11,9
2 500
Audyt energetyczny budynku Słubice ul.Paderewskiego 23
Wskaznik sezonowego zapotzebowania na ciepło do ogrzewania budynku \,!
7. standardowym sezonie gŻewczym bez uwzględnienia sprawnoŚci systemu
grzewczegoi przerww ogrzewaniu[kWh/m3rok]
87,89
25,91
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku \,l
8 . standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawnoŚci systeml
gŻewczego i pzerw w ogŻewaniu [kWh/m3rok]
128,69
33,43
746,37
193,90
65,0
0
65,0
0
WskaŹnik sezonowego zapotzebowania na ciepło do ogzewania budynku v\
9. standardowym sezonie grzewczym z uwzg|ędnieniemsprawnoŚci systeml
grzewczegoi przenłlw ogrzewaniu[kWh/mzrok]
B.optaty jednostkowe(obowiązującew dniu sporządzaniaaudytu
**)
1 . opłataza 1 GJ energiina ogrzewanie
|zł|
***)
1
opłata
za
MW
mocy
zamÓwionej
na
ogrzewanie
na
miesiąc
2.
[złl
3 . opłata za podgęanie 1 m3 wody uŻytkowei
[zł|
podgrzanie
1
cpłata
za
MW
mocy
zamÓwionej
na
na
miesiąc***)
cwu
4.
Izłl
14,5
'14,5
0
0
5. cpłata zaogrzanie,l m2powierzchniuŻytkowejmiesięcznie
0.00
0,00
|z,tl
abonamentowa
o . Inne- opłata
|złl
0.00
0,00
7. CharakterystykaekonomicznaopĘmalnegowariantuprzedsięwzięciatermomodemizacyjnego
Planowanasuma dotacii tzłl
Oprocentowaniekredytu l%1
Okres kredvtowania
tlatal
501 266
Miesiecznaratakredvtuwrazz odsetkami Izł|
Zmnieiszeniezapotrzebowaniana eneroie t%l
Roczna oszczednośÓ kosztÓw enerqii
lzl|rokl
*) d|a budynku o mieszanej funkcji na|eĄ podać wszystkie
dane oddzielniedla każdejczęścibudynku
"") opłatazmienna zliązana z dystrybucją i pzesyłej jednostki energii
**) stałaopłatamiesięczna związana z dystrybucją i przesyłem
energii
73,9
199 132
Audytenergetyczny
budynkuSfubiceul.Paderewskiego
23
"
Dokumentyi dane źródłowewykorzystaneprzy opracowaniu
audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora
projektowa:
3.1. Dokumentacja
Projektmontazowyobiektówwrazz opisemtechnicznym
- odpis z ksiązkibudowlanej
budynku
- Dokumentacja
zdjęciowa
3.2. Innedokumenty
Aktua|necennikiwęgla,drewnaopałowego,
wodyi ściekÓw,
energiie|ektrycznej
w 2009 r.
3.3' osoby udzia|ające
informacji
- DyrektorZespołuSzkoł TechnicznychPan Andzej Kwiatkowski
- Kierownik
Techniczny- Pani lrenaMichnowicz
3.4. Datawizjilokalnej
19.01.2009
12.02.20A9
3.5. Wytyczne,sugestie,ograniczeniai uwagiinwestora(zleceniodawcy)
- obniŹeniekosńÓw ogrzewaniabudynku
- dofinansowanie
termomodemizacji
ze środkÓw
LubuskiegoUzędu Marszałkowskiego
- w ramachaudytudokonanieocenyefektywnościwymiany
okien
3.6. Zadeklarowany
maksymalnywkładwłasnyna pokryciekosztówtermomodernizacji
Wkładwłasnyinwestoranie powinienpzekraczaĆ50%sumy kosztÓwprzedsiewzięcia
Audyt energeĘczny budynku Słubice u|.Paderewskiego 23
4. Inwentaryzacia techniczno-budowlanabudynku
4a.ogólne daneo budynku
ldenMikator budynku
prywatna
Własnośó
Przeznaczenie budynku mieszkalnv
Osiedle
Adres
wolnostojacy
bIiŻniak
Rok budowv
wk-70
szkieletowa
[rt]
[r1
KubaturaogrzewanejceęŚci budynku
powiększonao kubaturęogzewanych
pomieszczeńna poddaszuużytkowym
|ubw
o kubaturę
3 piwnicyi pomniejszona
wydzie|onychk|atekschodowych,szybÓw'
wnęk,loggii galerii
wind,otwartych
lm3I
4 Powiezchnia użvtkowamieszkań') lm3l
5
Powierzchnia koMarzy
[m']
Pow|ezcnn|a pom|eszczen ogŻewanycn na
6
ooddaszu użńkowvm
tm2l
Powiezchnia pomieszczeńogzewanychw
7 ciwnicy
[m2] poda:
Eeznacfenie
I
9
X
X
segmetw zabudowieszeregowej
wielorodzinny
blokmieszkalny,
Rok zasiedlenia
|JW-2f-rłgłażerańska
WUF-62
UW 2-J
ZSBO
SBM-75
inna,jaka:
PBU62
1 Powiezchnia zabudowana t)
2 Kubaturabudynkut)
x
1965
|
Technologiabudynku I
w-70
komunalna
innv
u|.Paderewskieoo23 69 - 100 Słubice
Budynek
PBU-59
społdzieIcza
mieszk-usłuqoW
RWB
WUF.T
"Stolica"
I
BSK X
oWT€7
monolit X
1966
RBM-73 RWP.75
OWT-75"Szczecin''
tradycyjna ramowa
1 6s9.00 1 1 Liczba klatek schodowych
B 925.84 1 2 Liczba kondygnacji
0
1
1 3 Wysokośćkondygnacjiw świetle [m]
6
1 4 Liczba mieszkańców
1 5 Liczba mieszkań
50
0
0
1 6 Liczba mieszkań o powierzhni <50 m2
2
0
1 7 Liczbamieszkańo powiezhni5&100m2
4
0
1 8 Liczba mieszkań o powiezchni >100 m2
I925,84
1 539
120
pornieszczeń
Powiezchnia usługowapomieszczen
ogzewanych (usługi,sklepy,itp.) [m']
Powiezchnia użytkowaogzewanej części
budvnku [4+5+6+7+81
tm2l
1 0 Budynekpodpiwniczony
't 659
nie
1 € Liczba mieszkań z WC w łazience
0
?o
0
-iczba mieszkań z WC osobno
11 Wg PN-70/B-02365PowierzchniabudynkÓw.Podział,okreŚlenia izasady obmiaru
2') wg PN-69/B-02360 Kubatura budynków. Zasady ob|iczania.
Ąudyt energetycznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego23
4.b. Szkic budynku
6 -
. / - -
..---j;;-..ł
;;-,i:-*:.
*tr
:. ai.,:!.. r l"ls1.'{.j":-;.-ot
i .':.. i '.]::.. i.4-.....".''ś'
.{':
.. '] .: . . '-. .t .j j-:+ł ;..+i '. *. . Ą- .
- 1 . . *' ,. .' '
.'
l*' .:lt"?i.:;łi;t
:
{...' .Ę*#*
HE
t
--:1:j,1
i.rr.i:
;
!:
i ';.i1j t :
2' i
Ę,Ji".*
li
23
budynkuSfubiceul.Paderewskiego
Audytenergetyczny
4.c. opis techniczny podstawowych e|ementów budynku
Budynek o 1 kondygnacjinadziemnej bez podpiwniczenia,zbudowanyw technologiitradycyjnej'ze ścianami
z cegłyceramicznej pełnejo grubości25 cm obuslronnietynkowanymii stropami z płyt.
Dachy niewentylowane,jednospadowe. Typowy dach wykonany z korytek dachowych o grubości10 cm
pokrytychpapą.
wspÓłczynnika
okna w pomieszczeniach warsztatowychi garazach jednoszybowe,w ramie s1alowej.WańośÓ
pzenikania U=5,6W(m2.K).
Drzwi wejściowenie wymienione, U=5,6 W(m2 K)
Budynek nie jest podPiwniczonY.
Zestawienie danych dotyczących przegrod budowlanych
Opis
1 Sciana szczytowa
Położenie
s
2 Sciana podłużna
W
3 Sciana szczytowa
N
4 Sciana podtużna
E
5 Stropodach
6 Strop nad piwnicą
7 Sciana piwnicy
I Podłoga w piwnicy l strefa
9 Podloga w piwnicy ll strefa
Pow. calk.
m2
Pow. do
obl. slrat
ciepla m2
ux
W(mz.Kl
312,3
557,4
1,49
513,6
686,5
750,0
1700,0 1668,9
1,49
1,94
360,0
620,0
550.0
0,0
0,0
0,0
0,0
1205,0 1668,9
0,0
0,0
1,94
3,36
0,00
0,00
0,49
0,00
Pow.
okien
m2
U
U
Pow. drzwi
drzrryi
okna
m2
W{m2.K)
W(m2.K)
52,1
33,3
5,6
5,6
28,7
0,0
28,9
5,6
5,6
1,8
38,4
260,1
5,6
2,8
5,6
2,8
Audyt energetycznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego23
5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku
5.1' ElemenĘ konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku
ogó|ny stan e|emenlów konstrukcyjnychbudynku jest dobry. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących
maksyma|nejwańoŚci wskaŹnika E sezonowegozapotzebowania na ciepłodo ogzewania w standardowym
termiceną.
sezoniegzewczym, gdyżprzegrodyzewnętzne mająniskąizolaryjność
5.2.System grzewczy
Budynekjest zasilany w ciepłoz kotłowni|ntematu' ktÓra będzie w okresie letnimmodemizowanana kotłownie
gazową kondensacyjną.System gŻewczyjest w zĘm stanie technicznym- gzejniki sa stare, skorodowaneoraz
zakamienione.Na|eżypzeprowadzicpełnąmodemizacjesystemugrzewczego- wymienicwszyskiegzeiniki oraz
rurykomunikacyjne
i lezaki.
5.3, System zaopatrzenia w c.w.u.
w wodomiezemieszkaniowe.
System nie jestwyposażony
poprawyzaviera poniższatabela
Zbioręe zestawienieoceny stanuistniejącegobudynkui możliwości
LP
1
Chrakterystyka stanu istnieiaceqo
2
Możliwosci i soosób DoDrawv
3
Przegrody zewnętrzne
Przeq rodv zewnetrzne mają niezadowalające
WańoŚci Wspołczynnikaprzenikania
1 ciepta U [Wm2K]
- ścianyzewnętzne podłuŻne
|.l=
- Ściany zewnętzne szczytowe
U- dach
U- podłogaparteru
U=
Nalezy dociepliÓ przegrodyzewnętrzne
,- d|aŚcian > 4
R
'dla stropodachu R > 4,5
'1,942 dla stropu nad piwnicąR > 2
1,491
3.358
0
okna sa częŚciowowymienionena nowe- pozostałe
2 owspółczynniku
U= 5,6 przewidujesię catkowitąwymianęokien
Wentv|aciaqrawitacvina- nie stwierdzasię zbyt
3 małegoprzewietrza
nia.
- powodemjest
nie przewiduje
się modernizacji
zbyt małap]zestrzeńdo montażurekuperatorow ciepła.
lnstalacia ciepłeiwodv użvtkowei- cwu przygo4 towywanajest obecniew kotłowni
węg|owej
centralnie.
nie pzewidujesię
Svstem qrzewczv - wewnętznainsta|acja
c.o.
5 kwalifikuje
się do całkowitej
modernizacji
wrazz mon- przewiduje
się modernizację
całejsiecic.o.
taŹemgzej ników konwekcyjnych i zaworami termostatycznymi!
't0
23
budynkuSfubiceul.Paderewskiego
Audytenergetyczny
6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięćtermomodemizacyjmnychwybranych na
podstawieoceny stanu technicznego
L.p
Rodzai usprawnień |ub przedsiewzięć
Sposób realizacji
I
2
3
1
Zmniejszeniestratprzezprzenikaniepzez
ścianyzewnętrzne
ociep|enieścian- metodabezspoinowa(styropian)
2
j.w. przez stropodach
Ocieplenie dachu - twardystryropian
3
1'w'pzez stropnad piwnicą
nie przewiduje
się
4.
Zmniejszeniastratprzez przenikanieprzez
stratna podgzanie
oknaorazzmniejszenia
powietzawentylacyjnego
całkowita
wymianaokien
5.
Zmniejszenie strat na podgzanie ciepłejwody
użytkowej
nie pzewiduje się
o.
PodwyższeniesprawnościinŚaIacji co
modemizacjasieci wewnętznejc.o.
11
budynkuStubiceul.Paderewskiego
Audytenergetyczny
23
7.
okreś|enieoptyma|negowariantuprzedsięwzięciatermomodernizacyjnego
7.1. Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepło
L.o.
,
Rodzai usprawnień |ub przedsięwzieć
Sposób rea|izacii
2
3
ie dotyczącezmniejszeniastratpzez
Usprawnien
podfuznych
i
przenikanieprzez przegrodybudowfane oraz na ociep|enieścianzewnetznych
szczytowych
ogrzewanie powietrzawentylacyj
nego
|w. pzez stropodach
i.w.przezstropnad piwnicą
Ociepleniestropodachu
nie przewiduiesie
Zmniejszeniastratprzez przenikanieprzez okna
oraz zmniejszeniastratna podgrzaniepowietza rymianaokien
wentylacyjnego
tl
Zmniejszenie strat na podgrzanie ciepłejwody
użytkowej
nie przewiduje
się
Usprawnienia
dotyczqcezmniejszenia
zapotrzebowania
ciepłana przygotowanie
cwu
nie przewiduje
się
Uwagi:
12
23
budynkuSfubiceul.Paderewskiego
Audytenergetyczny
7.2' ocena opłaca|nościiwyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego
W niniejszym razdzia|ew kolejnychtabe|achdokonuje się:
iwyboru optymalnychusprawnieńprowadzącychdo zmniejszenia strat
a) oceny opłaca|ności
przez przegrodyzewnętrzne
przez
przenikanie
ciepła
b) Zestawienie optymalnychusprawnień i przedsięwzięÓw kolejnościrosnącejwańościprostego
czasu zwrotu nakładów(SPBT) charakteryzującegokaŹde usprawnienie
W obliczeniachprzyjętonastępujące
dane:
W stanie
obecnym
Po termomodernizacii
20,o
-20,a
20,o
oc
-20,0
oc
dla przegródzewnętrznych
3885
3885
piwnicą
d|astropunad nieogruewaną
2664
2664
oor, or',
0
0
złl(MWmc)
oo=,oz,
65
65
złlGJ
Auo, Anr,
0
0
złlm-c
Wyszczególnienie
t*o
t.o
e
vd
* |iczbęstopniodniprzyjętod|aSfubic.
13
jedn.
dzień Ka
23
budynkuSłubiceul.Paderewskiego
Audytenergetyczny
i wybór wariantuzmnieiszaiącegostraĘ
7.2.1.ocena opłacalności
ciepła przez przenikanie
Dane:
Przegroda
podłużne
Ściany zewnętrzne,
= 950,57 m2
A
A kor. = 1038,25 m2
powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnieni?
opis wariantówusprawnienia
uŻyciems$ropianuodmiany''15',o
Przewidujesię ocieplenieŚcianymetodąbezspoinowąz
pzewodnościA= 0,040WmK. Rozpatrujesię 3 wariantyroiniqcesię gruboŚcią
wspÓłczynniku
:
warstwyizolacjitermicznej
będziewymaganiewie|koŚcioporu
warstwyizolacji,przyktoĘ spełnione
wariant1: o grubości
cieplnegoR >4,0 (m2X)lw
wariant2: o gruboŚciwarstwyizo|acjio 4 cm większejniz w wariancie1
wariant3: o gruboŚciwarstwyizo|acjio 4 cm większejniz w wariancie2
Lp
Omówienie
Jedn.
Stan
istnieiący
WańanĘ
1
2
3
m
0,14
0,18
o,22
2 Zwiększenie oporu cieplnego AR
m'KIw
3,50
4,50
5,50
3 opór cieplny R
mt Knlv
0,51
4,01
5,01
6,01
4 Qou,Qru = 8,64'1O-s'sd'A/R
GJla
619,6
79,5
63,6
53,0
5 eou,eru = 105'A/(t*o-troyR
MW
o,o74
0,009
0,008
0,006
zUa
35 107
36 140
36 829
7 Cena jednostkowa usprawnienia
ztlm2
180
190
200
8 Koszt realizacji usprawnienia Nu
zł
Grubość dodatkowej warstwy izo|acji termicznej;
1
o=
6
Roczna oszczędnośó kosztów
AO- = (Qsg-Q1u)O.+1
2(qou-q1u)O,
9 SPBT= Nu/AOru
186885 197 268
lata
1 0 Uo,ur
Wm2 K
1,94
5,3
5,5
5,6
o,25
0,20
o,17
Podstawa przyjętych wańości NU
Przyjęto ceny jednostkowe ociep|enia 1 m2 wg ofeĘ firm miejscowych. Kosf usprawnienia stanowi
iloczynceny jednostkowejicałkowitejpowierzchniŚcian zewnętrznychz od|iczeniempowiezchni
okien idrzwi (41o..1)
Wybranywariant : 1
|Koszt :
186885 zł
14
SPBT=
207 650
5,3 Iat
23
AudytenergetycznybudynkuSłubiceul-Paderewskiego
i wybór wariantuzmnieiszającegostraty
7.2.1.ocena opłaca|ności
ciepła płzez płzenikanie
Dane:
Przegroda
Ściany zewnętzne,szczytowe
=
A
A k*. =
powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
744,98 mz
798,6 m2
opis wariantówusprawnienia
o
odmiany'.15'.
metodąbezspoinowązufyciemstyropianu
Przewidujesię ociep|enieściany
przewodnoŚci 0,040WmK . Rozpatrujesię 3 wariantyroŻniące
się gruboŚcią
wspołczynniku
warstwyizolacjitermicznej:
będziewymaganiewie|koŚcioporu
wariant1: o gruboŚciwarstwyizolacji,pzy ktoĘ spełnione
cieplnegoR >4,0 (m2X)IVV
wariant2: o gruboŚciwarstwyizo|aĄio 4 cm większejnii w wariancie1
wariant3: o grubości
warstwyizolacjio 4 cm większejniŻw wariancie2
Lp.
1
omówienie
Jedn.
Grubośó dodatkowej warstwy izo|acji termicznej;
Stan
istniejący
Warlanty
2
1
3
m
0,14
0,18
0,22
2 Zwiększenie oporu cieplnego AR
m2'KlW
3,50
4,50
5,50
3 opór ciep|nyR
mt K./w
0,67
4.17
5,17
6.17
4 Qou, Qru = 8,64'1O-5'Sd'A/R
GJ/a
372,8
60,0
48,4
40,5
5 gou, eru = 't06' A/(q"o-to)/R
MW
0,044
0,007
0,006
0,005
q=
Koczna oszczęonosc Kosztow
AO-, = (Qn"-Cl'
2{o^"-q"')O")O.'11
7 Cena jednostkowa usprawnienia
zUa
20 332
21 086
21 600
złlm2
130
160
170
8 Koszt realizacji usprawnienia Nu
zł
6
9 SPBT= Nu/AOru
1 0 38 1 3 127770
lata
1 0 Uo,ur
wm2K
1,49
5,1
6,1
6,3
o,24
0,19
0,16
Podstawa przyjęĘch wańości Nu
Pzyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 wg ofertyfirm miejscowych.Koszt usprawnieniastanowi
i|oczynceny jednostkoweji całkowiĘ powiezchni ścianzewnętrznychz od|iczaniempowiezchni
okien idrzwi (46"o)
Wybranywariant : 1
lKoszt :
103813 zł
SPBT=
135755
5,1 lat
23
AudytenergeĘcznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego
Przegroda
i wybór wariantuzmniejszającegostraĘ
7.2.l' ocena opłacalności
ciep}a płzez przenikanie
Dane:
Stropodach
=
A
A ko=.=
powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
1668,9 m2
1700 m2
opis wariantów usprawnienia
granulowanym
metodąwdmuchiwania
ekofibremlub stryropianem
stropodachu
Pzewidujesię ociep|enie
pzewodnoŚciA. 0'050 WmK . Rozpatrujesię 3 wariantyrozniącesię grubością
o wspołczynniku
warstwyizolacjitermicznej:
pzy ktÓĘ spełnione
będziewymaganiewielkości
Wariant1:o gruboŚciwarstwyizo|acji,
oporu
(m2'
>
x)lW
cieplnegoR 4,5
wariant2: o gruboŚciwarstwyizo|acjio 4 cm większejnif w wariancie1
wariant3: o grubości
warstwyizo|aĄio 4 cm większejnii w wariancie2
1
Wariantv
2
3
m
o,2
0,24
o,28
2 Zwiększenie oporu ciep|nego AR
m'KIw
4,OO
4,80
5,60
3 3pór cieplny R
m'K,W
0,62
4,62
5,42
6,22
fuu, Qlu = 8,64'10-5'Sd'A/R
GJla
903,5
121,3
103,4
90,1
5 łou,Qru= 10ł. A/(t-o-Lo)/R
MW
0,108
0,014
0,012
0,011
złla
50 843
52007
52 871
złlm2
150
160
170
Lp
1
4
6
omówienie
Jedn.
3rubośó dodatkowej warstwy izolacji termicznej;
l=
Koczna oszczędnosc Kosztow
Ąo* = (Qou-Qru)o'+l2(q"u{ru)o-
7 Cena jednostkowa usprawnienia
I
Koszt realizacji usprawnienia Nu
Stan
istniejący
zł
9 SPBT= Nu/AOru
255 000 272000
lata
1 0 uo,ut
WlmzK
1,61
289 000
5,0
5,2
5,5
o,22
0,18
0,16
Podstawa przyjętych wańości NU
Przyjętoceny jednostkoweocieplenia 1 m2 wg ofeĘ firmy ''Termobud'..Kosń usprawnieniastanowi
i|oczynceny jednostkoweji całkowitejpowiezchni stropodachu.
Wybrany wariant : 1
]Koszt :
255 000 zł
16
SPBT=
5.0 lat
AudytenergeĘcznybudynkuSfubiceu|.Paderewskiego
23
i wybór wariantuzmnieiszającegostraty
7.2.1.ocena opłacalności
ciepła przez przenikanie
Dane:
Przegroda
Strop nad piwnicq
powierzchnia przegrody do obliczania strat
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
=
A
A ko=,=
0,0 m2
0 mt
opis wariantówusprawnienia
Pzewidujesię ociepleniestropuprzez pr4k|ejeniedo stropuod spoduwarstwystyropianu
pzewodnościA= 0,040WmK. Rozpatrujesię 3 wariantyrÓŻniącesię grubością
o wspołczynniku
warstwyocieplającej.Najgrubsząmozliwądo przyjęciaze względówuŻytkowych
(wysokoŚĆpojest warstwa12 cm.
miszczeńpiwnicznych)
1
Warianty
2
3
m
0,04
0,08
0,12
2 Zwiększenie oporu cieplnego AR
m'K[w
1,00
2,00
3,00
3 opór cieplny R
mt K/w
1,',t9
2,18
3,18
4,18
4 Qou,Qru = 8,64'10-s'sd'A/R
GJIa
0,0
0,0
0,0
0,0
5 9ou,9ru = 106.A/(t*o-ĘoyR
MW
0,000
0,000
0,000
0,000
Koczna oszczęC|noŚc kosztÓw
6
AO- = (Qerr-Q1u)O.+l
2(qouqlu)O-
złla
10
20
30
7 Cena jednostkowa usprawnienia
złlm2
52
58
66
zł
0
0
0
lata
0,0
0,0
0,0
0,46
0,31
o,24
Lp.
Omówienie
Jedn.
G ru bośĆdodatkowej wa rstwy izola cji term icznej ;
1
g=
I
KosŹ realizacji usprawnienia Nu
9 SPBT= Nu/AOru
1 0 Uo, Ut
Wm2 K
Stan
istniejący
0,85
Podstawa przy'iętychwańościNU
Pzyjęto cenyjednostkowe
ociep|enia1 m2wg ofeĘ firmmiejscowych.
Kosztusprawnienia
stanowi
i|oczyncenyjednostkowej
i całkowitej
powiezchnistropu(Axo"J.
Wybranywariant : 2
Koszt:
zł
Brak piwnicy. nie przewidujesię tego usprawnienia!
17
SPBT=
lat
23
budynkuStubiceul.Paderewskiego
Audytenergetyczny
Przedsięrvz ięcie
7.2.2.ocena opłacalnościi wybór wariantu przedsięwzięciapolegającego
na wymianieokien oraz poprawiesystemu wenĘlacji
Dane:
A ok =
Vro.=
powierzchnia okien
374,27
P =
m'
1140 mt/h
C-= 1
Wymiana okien
Vobl=V*C'
opis wariantów usprawnienia
U:
na oknaszczelne,o |epszychwspołczynnikach
obejmujewymianęokienistniejqcych
Usprawnienie
a= 0,8
U= 1,7
wariant1 : oknaz PCV
omówienie
Lp
1 Wspólczynnik przenikania okien
2
higrosterowanymi
a< 0,3z nawiewnikami
w kuchniachi łazienkach
U= 1,1
wariant2: oknaz PCV
llgPvlv.y!!||l^.
^vrg^vy,!!9
u.ą
U
-
wgrrly|cv,!
Wańantv
2
Jedn.
Stan
istnieiący
1
wm2K
5,6
1,7
1.',|
1,1
1,2
1,00
't,00
0,70
1.00
Gr
c"
3 8,64.1o.5*sd*Ąt*U
GJ/a
703,5
213,6
138,2
4 2,94*1 O-s'C.*C-*Vnom*Sd
GJla
143.2
130.2
91,1
5 Qo, Qr = (3) + (4)
GJ/a
846,7
343,8
229.3
1oeĄk-(t.o{ńru
MW
0,0838
0,0255
0,0165
7 3,4*1O-7"V *(t o-to)
"ur
MW
0,0186
0,0155
0,0'155
8 Ęo,9r = (6) + (7)
MW
o,1024
0,0410
0,0320
złlrok
32 689
40 131
zł
261 989
336 843
8,0
8,4
6
9
Roczna oszczędnośó kosztów
AO- = (Qerr-Q1u)O.+1
2(qou-q1u)O.
1 0 Koszt wymiany okien
Nor
1 1 Koszt modernizacji wentylacji N.
zł
1 2 SPBT = (Nor+N*)/AO-
lata
Podstawa przy'jętych wańości Np
Pzyjęto ceny jednostkowewymianyokien W złlmzwg ofertyfirm miejscowych.Kosf modemizacji:
wariant1:wymiana
374,27 m2 okien"
700
złIm2=
261 989 zł
wariant2 : wymiana
374,27 m2 okien*
900
złImz=
336 843 zł
336 843
Wybranywariant : 2
Koszt:
336 843 zł
1A
SPBT=
8,4
lat
3
Audyt energetyczny budynku Słubice ul.Paderewskiego 23
Przedsięwzięcie
7.2.2. ocena oołacalnościi wvbór wariantu przedsiewziecia poleqaiąceqo na
wymianieokien oraz poprawiesystemu wentylacii
Dane:
powierzchnia okien
Vno.n=
Wprowadzenie nawiewnikÓw
A oł = 374,3 62
gJ =
1'140 m3th
C,n= 1
Voul=V*C.
opis wariantów usprawnienia
i wprowadzenie
nawiewnikÓw:
uszczelkamisilikonowymi
Usprawnienia
obejmujeuszcze|nienie
wariant1 - nawiewniregulowaneręczniew oknach
wariant2-nawiewnikihigrosterowanewoknachikanałachwkuchniachiłazienkach
e.zy|i
Uwaga:oknapo uszcze|nieniu
0,5<a<1,
nie spełniająwarunku
a<0,3wg tabe|i
uzyskująwańośĆ
wspołczynnikow
korekcyjnych
DlategoPrzyjęto:
dla okienz nawiewnikami.
d|anawiewnikowręcznychwspÓłczynnikC,= 1
dla nawiewnikÓw
automatycznie
sterowanychC,=0,85
Omówienie
Lp
1 Wspó|czynnik przenikania okien
U
2 Wspólczynnikikorekcyjnedla wenty|acji
WańanĘ
2
Jedn.
Stan
istniejący
1
Wtm2
K
5,6
5,6
5,6
1,1
1,2
1,00
1,00
0,85
1,00
f'
rJ.
3 8,54*,t
o-s"sd*Ąt"U
GJla
703,5
703,5
703,5
4 2, 94*1 O-5'Cr*C.*Vnom"Sd
GJ/a
143,2
130,2
110,7
5 Qo, Qr = (3) + (4)
GJla
846,7
833,7
8'14.2
6 1o6.Ąk*(t*o-Ęoru
MW
0,0838
0,0838
0,0838
7 3,4"10.,*cm"c*"Ę"."(t*o.qo)
MW
0,0186
0,0155
0,0155
I go, 9r = (6) + (7)
MW
0,1024
0,0993
0,0993
845
2 113
zl
38 491
65411
lata
45,6
31,0
I
Roczna oszczędnośćkosztów
= (Qou-Qru)O.+1
2(qou-gr
u)O'
1 0 Koszt wymiany okien
Ao.
Noł
złlrok
A
1 1 Koszt modernizacji wentylacji N*
1 2 SPBT = (Nor+Nr")/AOPodstawa przy'iętych wańości NU
Przyjętoceny jednostkowewymiany okien w złtmzwg ofeĘ firm miejscowych'Kosń modernizacji:
wariant1: uszczelnienie
montaŹnawiewnikowokiennych
wariant2 :uszczelnienie
montażnawiewnikow
okiennych
montażnawiewnikówkanałowych
374,27 m2 okien*
168 szt *
40 złlm2=
14O złlszt=
14971zł
23 520 zł
38 491 zł
374,27m2okien*
168 szt *
80 szt*
40 zllmz=
205 złlszt=
200 złlszt=
14971zł
34 440 zł
16 000 zł
razem
65 411 zł
Nie przewidujesię montażunawiewników. !
1q
3
23
AudytenergetycznybudynkuSłubiceu|.Paderewskiego
7.2.3. ocena i wybór przesięwzięcia termomodernizacyinego prowadzącego do zmnieiszenia
zapotrzebowania na ciepło na prrygotowanie ciepłeiwody użytkowej
Dane:
Qo.*= 0,0095 MW
Qo"*= 11,90 GJ
Opis:
zuŻyciewody.
Nie pzewidujesię usprawnieńdoĘczącychc.W.u.zWwzg|ęduna niewie|kie
Lp.
1
Zapotzebowanie ciepłana
przygotowaniecwu.
2 . Zapotrzebowaniemocy
Kosztpzygotowaniacwu
3.
4.
5.
Koszt modernizaĄi
SPBT
Jedn.
Stan istniejący
GJ/a
11 , 9 0
11 , 9
MW
0,0095
774
0,0095
0
0
0
złla
oszczędność złla
zl
Stan po modernizacji
lata
Podstawa przyjętych wańości N"u
KOSZT I
SPBT
Ozt
2n
lat
AudytenergetycznybudynkuSłubiceu|.Paderewskiego
23
|,2.4.Zestawienie opWma|nvchusprawnień i przedsiewziećw ko|einościrosnacei wartościSPBT
Rodzaj i zakres usprawnienia
P|anowane koszty robót,
Lp.
SPBT lata
termomodemizacvineqo
zł
2
I
3
4
Ą
Ocieplenie stropodachu
255 000
5,0
z
ocieplenie Ścian szczytowvch
1 0 38 1 3
5,1
3
ocieplenieŚcian podłuznych
186 885
5,3
4
Wymianaokien
336 843
8,4
5
Modernizacjainstalacjic.o.
120000
10,0
I
?ź
23
AudytenergetycznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego
7.3. ocena i wybór opĘma|negowańantu przedsięwzięciatermomodemizacyinegopopmwiającego
sprawnośćsystemu gnzewczego
Woo=1
Wto=1
Dane: Qo.o=2 B24,1o GJla
Ęo=0,683
Pzewiduje się usprawnieniapoprawiającesprawnoŚc systemu grzewczegoi dostosowująceinsta|acjędo
aktua|nychwymagańtechnicznych- nowe insta|acje.Na|eŻywymienićcałkowicieinsta|acjęwewnętrznąc.o.
oraz grzejnikamikonwektorowymi
na miedzianąi zaworamitermostaĘcznymi
Wspołcrynniki sprawności
Rodzaj usprawnienia
Lp.
przed
1
wytwarzanieciepła- bez zmiany
2
3
pzesyłanie ciepła- wymiana instalacjiwewnętrznejc.o.
4
5
Ę w =0 , 8 5
Ęw=0,85
Ęp=0,9
Ęp=1
ąf = 0,96
ą' = 0,94
regulacjasystemuogrzewania
wykorzystanieciepła. bezzmiany
sprawnośĆ
całkowitasvstemu
po
Ę"=0,95
r1e= 0,95
n = 0.775
n = 0,683
6
uwzględnieniepzenłvna ogrzewaniew okresie Ęgodnia - bez
pŻenlv, bezzmiany
w r= 1 , 0
w r= 1 , 0
7
przerwna ogrzewaniew ciągudoby- bez
uwzględnienie
przeNv
w 6= 1 , 0
wa= 1
Ocena proponowanego przedsięwzięcia
omówienie
Lp.
jedn.
2
SprawnoŚÓ całkowitasystemug]zewczego n
pzerw tygodniowych
Uwzględnienie
w1
3
Uwzględnienie pŻerw
kosztów
4
oszczędnoŚĆkosztów
5
Kosf pzedsięwzięcia
6
SPBT
1
dobowych i
Stan istniejący
podzie|nikóvr
Wł
N-
0,683
0,775
1,0
1,0
1,0
1
złla
11977
zł
120000
lata
10,0
Wvcenaprzyb|iŹona
:
" - modemizacja instalacjic.o.
120000
RAZEM
22
Stan po modern.
120000
AudytenergeĘcznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego
23
7.4.Wybór optyma|nego wańa ntu przedsięurzięcia
Niniejszyrodziałobejmuje:
a. okreŚ|eniewariantowprzedsiętltzięĆ
termomodemżacyjnych
ocenęwańantÓwprzedsięvrzięc
termomodern
izacyjnych pod
b. względemspełnieniawymagańustawowych
c. wskazanieoptyma|nego
wańantupzedsięwzięciatermomodernizacyjnego
7.4.1. okreŚlenie wańantÓwprzesięwzięĆ
izacyjnych
termomodem
W tabe|i ponŹej zastosowano następujące skotowe okreś|enia
usprawnieńzestawionychw p.7.2.4oraz 7.3.stosuje
się skrÓtowe
-
strop ociepleniestropodachu
ścianyszczytowe- ociep|enieścianszczytowych
Ściany podfuine- ociep|enieścianpodłużnych
inst.c.o.-modemizacjainstalacjiwewnetrznej
c.o.
okna- wymianaokien
Do ana|izyprzyjętonastępującewariantyusprawnień:
3
Nr wariantu
4
5
6
7
I
Instalacjac.o.
x
x
x
x
x
x
Dach
x
x
x
x
x
Sciany podłuzne
x
x
x
Ściany szczytowe
x
X
Okna
x
Zakres
1
2
23
9
Strona1
AudytenergeĘcznybudynkuSłubiceul'Paderewskiego23
.4.2.ob|iczenie oszczędnościkosztów dla wariantów przedsięwzięciatermomodemizacyinego
Qo = Wdo*Qoco/ą+Qocw
Qtr =wor"QrcdĘl+Qlcw
9o =Taco+łocw
9t=9tco+Qtcw
Oo, =Qo*O,
Q 1 1= Q 1 * O 2 + q t * O r * 1 2
+qo*Or*72
O, =On -Oo
Q oco
Nr.war. Qoco
GJ
1
stanistn.
2
i oco
Ą o,W ao Qocw
4 ocw
Oo
9o
oo,
Qrcw
i ocw
KW
Q1
Ęr
Or.
GJ
7
KW
Ż
I
9
I oco Ą t , W a t
KW
3
4
2824,',| 5 8 1 , 7 6
0,683
1,0
I
GJ
5
6
AO,
N
zl
10
zl
11
11,9
9,5
9,0
7,4
1 0 8 3 , 1 8152,37 70 407
1 9 9 132
1002532
9,0
7,4
1 0 8 3 , 1 8 152.37 70 407
199 132
't 002532
9,0
7,4
1083,'t8 152,37 70 407
1 9 9 132
'l002532
9,0
7,4
1620,1C 224,67 105306
164232
665 69€
4146,75
5 9 1 , 2 6269 539
1
832,49 145,01
2
832,49 145,01
3
832.49 145,01
4
1248,8 2 1 7 , 3 1
5
1 5 1 6 , S 266,78
lo,"u9,0
7,4
1966,32 2 7 4 , 1 4 127 811
141 728
478 813
6
1634,4 287,59
9,0
7,4
2 1 1 7 , 9 C 294,95 '137 664
131 875
37500C
7
1634.4 287,59
9,0
7,4
2',t't7,89294,95 137 663
13't876
375 000
8
2824,1 581,76
9,0
7,4
3653.0C 589,12 237 445
32094
120000
I
['
?A
23
AudytenergeĘcznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego
7.4.3. Dokumentacja Yyyboru opĘma|nego wańantu przedsięrzięcia
Roczna
Lp.
Wariant przedsięwzięcia
termomodemizacyjnego
Planowane
oszczędność
koszty
kosńów
całkowite
energii
termomodemizacyinego
Procentowa
Planowana kwota
oszczędność środkówwtasnych i
zapotrzebo.
kwota kredytu
waniana energię
(Qo-QlyQor100%
2
1
zl
3
Izł,o/o|
zł
%
lA,o/ol
4
5
6
1 9 9 132
73,9
501 266
164232
61,0
332 U9
332 849
5Oo/o
zllmies
7
1
2
J
modern. kotłowni'inst
c.o., ocieplenie stropo1 002 532
dachu,ocieplenie
ścianpodłuznych
ociep|. Ścian szczytowych
wymianaokien
inst
modern.kotłowni'
c.o.,ociepleniestropo4 dachu,ocieplenie
665698
ścianpodłuznych
ociep|.ścianszczytowych
modern. kotłowni,inst'
5 c.o., ocieplenie stropodachu, ocieplenie
ścianszczytowych
501266
5OYo
50%
50%
478 813
141 728
52,6
239 407
2394W
50To
50%
6 c.o.,ocieplenie
stropo-
375 000
131875
49,0
187 500
187 500
50o/o
50o/o
7 modern.kotłowni,
inst.
c.o.iocieplenie
stropodachu
375000
131 876
49,0
187 500
187 500
5Oo/o
50o/o
120000
32094
11,9
60 000
60 000
50o/o
50o/o
modern.kotłowni,
inst.
dachu
I
modernizacja
kotłowni
i instalacjic.o.
?5
Różnica między
1112roenĄ
oszczedności
kosŹów energii i
miesięczna rata
kapitalowąwraz z
odsetkami
23
AudytenergetycznybudynkuSfubiceul.Paderewskiego
TABELA FINANSOWA USPRAYVNIEN
usorawnienie
kosf inwestvcii
rÓŻnica - wkład własnv
% wktadu własneqo
50%wkładwłasnv
ldotacia
1
2
3
1002532 1002532 1002532
1002532 1002532 1 002 532
50%
50o/o
5Ao/o
501256
501266
50126€
501266
501266
501266
B
4
665 69€
665 698
5ao/ę
33284!
332849
5
6
7
B
478 813 375 000 375 000 120000
478 813 375 000 375 000 120000
5Oo/.
50o/o
50%
5Oo/o
239407
239407
187500 187500
187500
187500
60000
60000
Audyt energetyczny budynku $ubice ul.Paderewskiego 23
7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyinego
Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodemizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 3 na stronie 25 obejmujący usprawnienia:
- ocieplenie dachu nad całymbudynkiem
- ociep|enie ścianszczytowych
- ociep|enie ścianpodfuŹnych
- modemizacja kotłowni
- modernizacjainstalacjic,o,
Przedsięwzięcie to spełniawarunki:
1. oszczędn ośćzapotzebowania ciepławyniesie 73,9o/o,czy|l powyŻe125o/o
2. p|anowanadotacja,stanowiąca50% kosztÓw,jest zgodny z warunkamiusta|onymiz LUW;
3. Środki własne inwestora vqyniosą501 300 zł,co spetnia oczekiwania inwestora;
27
23
AudytenergetycznybudynkuSfubiceul-Paderewskiego
opis techniczny oopĘma|nego wariantu przedsięrvzięciatermomodernizacyjnegoprzewidzianego do
realizacji
8.
8.{. opis robót
W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięciatermomodemżacyjnegonaleĄ wykonaĆ
następująceprace:
styropianu
o gruboŚci17 cm. Do wykonania1668m2 ociepleniaza
1. ociep|eniedachu warstwątwardego
sumę255 000 zł.
2.
Do wykonania1038m2ociep|enia
za sumę
ociep|enieścianpodłuinych14 cm warstwąstyropianu.
186BB5zł.
3.
ocieplenie ścianszczytowych14 cm warstwąstyropianu'Do wykonania798 m2 ociepleniaza sumę
103813zł.
4.
Modemizacjainsta|acji
wewnetrznej
c.o.za sume 120000zł.
5.
Wymianaokienza sumę336 M3zł.
8.2. ChrakterysĘka finansowa
Ka|kulowany koszt robot wyniesie:
Udzial Środkow własnychinwestora:
Dotacjaz LUM
1 002 532,0 zł
501 266,0 zł
501 266,0 zł
Czas zwrotu nakładÓw SPBT
5 lat
8.3. Dalsze dziatania
Da|sze działania inwestora obejmują
1. Złozeniewniosku do Lubuskiego Urzedu Marszałkowskiegoo dotację.
2' Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robot
3. Realizacja robót i odbiÓr techniczny
4' ocena rezultatow przedsięrlrzięcia(po pierwszym sezonie gzewczym)
28
23
AudytenergeĘcznybudynkuSłubiceu|.Paderewskiego
zAŁĄczNlKl Do AUDYTU
przenikaniaprzegrÓd
ZaŁąe'znik
1 obliczenie wspołczynnikow
ZaĘc.znik2 ob|iczenie strumienia powietrzawenĘlacyjnego
Z*ąeznk 3 okreŚ|enie sprawności
systemugŻewczego
ZaĘcznik 4 obliczenie zapotrzebowaniana ciepłoi moc ciep|nąna potrzebyprrygotowaniacwu
Z*ąc'znik5 Wyniki komputerowych
ob|iczeńsezonowegozapotrzebowaniana ciep|rri moc na ogrzewanie
ZaĘcznik6 Wydrukkomputerowy
z programuHERTZ ozc 3.0d|astanuistniejącego
ZaŁącznik 7
Rzuty kondygnacji budynku oraz fotografie
29
Audyt energeĘczny budynku Słubiceul.Paderewskiego23
ZaĘcznik 1
obliczenie
wspołczynników
tvp
Nr
Ściany
1 zewnętrzne
podłużne
pnenikania
Opis warst
eiepi"a dla przegród (U)
GruboŚć
m
A
R
wm2"K
mt*kM/
u,au,uK
wm2"K
Ux= 1,942
Ściany
2 zewnętzne
szczytowe
Ur = 1,49{
ściany
3 zewnętrzne
piwnicy
U=0
4 dach
U= 3,358
5 stropnad
piwnicą
U=0
6 podlogaw
piwnicy
I strefa
U= 0.493
7 podlogaw
piwnicy
ll strefa
U=0
- zgodniez danymiiwynikamiob|iczeń programie
w
HERTZ 3,0
30
Audytenerge$cznybudynkuSfubiceul.Paderewskiego
23
Załacznik nr 2
Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Lp.
Pomieszczenia
Liczba pomieszczeń
Norma, m3/h
Stumień powietrza
wentylacjynego,
1
2
3
4
m3/h
5
1 l|oŚĆosÓb
50
0
4
Kuchnia
3 Natryski
2
4
20
1460
35
Rrrzemmieszkania
0
0
Piwnice
5 Klatkischodowe
0,3wym/h
1 wvm/h
v-
ogołem
31
100c
c
14C
1140
0
0
1140
AudytenergetycznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego23
Załącznik 3
okreśIeniespnwno.ścisystemu grzewczego w stanie istniejącym
1. Sprawnośćwytwarzania
q*=0,85
2. Sprawnośćprzesytania
Ęo=0,9
3. Sprawnośćregulacji
Ę,=1 -(1-Ę-)2(GLR)1/2
Ę- = 0,9
=
GRL =293,6/3106
0.1
rp=0,94
4. Sprawnośćwykorzystania
Ę.=0,95
5. Przerwa na ognzewaniew okrcsie tygodnia
wt= 1
6. Przerwna na ogrzewanie w ciągu doby
wa= 1
32
Audyt energetyczny budynku Słubice u|.Paderewskiego 23
7atącznik 3
określenie spnwnaści systernu gaewczego
w wańancie 3
1. Sprawność wytwarzania
Ę*=0,85
2. Sprawnotśćprzesytania
Ęp=1
3. Sprawnorśó regu|acji
Ę,=1-(1-Ę-)2(GLR)I/2
Ęco= 0,95
=
GRL =293,5/1907
0,15
ąr= 0,96
4. Sprawność wykorzystania
ą.= 0,95
5. Przerwa na og]:zewanie w okresie Ęgodnia
q=1
6. Przerwna na ogrzewanie w ciągu doby
wo= 1
ZaŁącznik 3
33
AudytenergeĘcznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego
23
określenie sptawnościsysternu gzzewczego w wariancie
2
1. Sprawnośćwytwarzania
Ę*=0,86
2. Sprawnośćprzesyłania
Ęp= 1
3. Sprawnośćregu|acji
Ę,=1 -(1.Ę".)2(GLR)1ł2
Ęco= 0,95
GRL =293,5t1787
=
0.17
qr= 0,96
4. Sprawność wykorrystania
Ęe=0,95
5. Przerwa na ognzewanie w okresie
Ęgodnia
w=1
6. Przerwna na og.'zewanie w ciągu doby
wa= 1
ZaĘcznik 3
34
AudytenergetycznybudynkuSłubiceu|.Paderewskiego
23
okreśIeniesplawności sysfemu głzewczego w wańancie 7
1. SprawnośćqĄrarzania
Ę*=0,B5
2. Sprawnośćprzesyłania
Ęp=1
3. Sprawnośó regu|acji
Ę,=1-(1-Ę.)2(GLR)1/2
rlco= 0,95
=
GRL =293,5/1515
0,19
ąr= 0,96
4. Sprawność wykorzystania
rle=0,95
5. Przelwa na ogrzewanie w okrcsie Ęgodnia
Ę=1
5. Przerwna na ogr'zewanie w ciągu doby
wo= 1
35
23
budynkuStubiceul.Paderewskiego
Audytenergetyczny
Zatqcznik nr 4
obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotwania cieplei wody
użytkoweiw stanie istniejącym
1 Liczba uzytkownikÓw
2
Jednostkowe dobowe zapotzebowanie na ciepłą
wodę d|a 1 uzytkownika - przewidywane
3 Średnie dobowe zapotrzebowaniecwu w budynku
cwu
4 Srednie godzinowezapotrzebowanie
5
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie
1 m3 wody
o
Max. moc cieplna
OS=
50 osÓb
Vos =
o,o7 m3/d
V651ę6=oS*V95=
3,5 m3/d
V6r"6=V6"r"6/18=
0,18 m3/h
186*1"(55-10)/10.
Qcw!=ę**o*(t"-t^u)=4,
7 Rocznezuzyciecwu
8 Zapotrzebowaniena cieplo dla przygotowaniacwu
Q*=Vn"ruo*Q
"*J*278=
9,5 kW
V"*=V6*r"6*365=
63 m3
=
' t 1 , 9G J
Qr.**O.+ q*"O.*12=
774 zł
V"*"6,26 =
395 zł
Q.t
9 Koszt przygotowaniecwu
1 0 Koszt wody zimnej
0,189 cJ/m3
1 1 Sumarycznykoszt roczny cwu
1 169 zł
1 2 Średni kosŹ 1 m3 cvyu
18,56złlm.
36
AudytenergetycznybudynkuSłubiceul.Paderewskiego23
Zal-ącznik nr 5
Y||yniki kamputerowych obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na
pny pomocy programu HerE OZC 3.0
ogrzewaniewykonane
Wariant
Tapotrzebowanie
mocy cieplnei, kW
ciepła Q6, GJ/a
3
145,01
832,49
4
217,31
1248,6
5
266,78
1516,92
6
287,59
1634,39
7
287,59
1634,39
I
jak stan istniejący
jak stan istniejący
581,76
2824,1
1
2
stan istniejący
37
23
Audytenergetyczny
budynkuSfubiceul.Paderewskiego
Wyni ki ko mp u terowy c h a bIi czeń sezono wegroza potrzeb owan i a
ciepłai macy na agrzewanie wykonane pny pomocy programu Hertz
ozc 3.0
wyniki
- ĘÓIne
Nazwa proJektu: obllczenla
zapotrzebowanla na clepł,o
.
L o k a l i z a c j a . . . : Sł'ubice
zEsPóŁ szKóŁ TEcI{NIczNYcH
P r o j e k t a n t . . . . : Maria Cynbalista
Data obliczeń
: czwartek' 26 Lutego 2009,
9,.Ą2
MieJ scovlość.. . :
Strefa
klim.
:
Pow.osrz. tn2l,l- 213 I
Kubatura ogrz. [m3l. . . f-850
obliczenioYre zapotrzebowanie na moc cieplną. ......
zapotrzebowanie na moc cieplną
dla wentylacji..
ciepła u pomieszczeniactr
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej..
Dodatkowe zyski
-l
Qo[tł]
Qwent[W]
... Qzc[W]
Qf, tWlm2l
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej... .. Qv. [W/n3j
Roczne zapotrzeb. na cieplo
do ogrzewania...Qh,
IGJlrokJ
Qh, IkWh/rok]
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb.
Wskaźnik sezonowego zapotrzeb.
na ciepło EA, [M.J/n2*rok]
EA, IkWh,/m2*rok]
na ciepł'o EV, [MJ/m3*rok]
EV. IkWh/m3*rok]
Strona -
i l e r z O Z C t r a l e J a 3 . 0 ( c ) 1 9 9 4 - 2 0 0 3P . H .
r6?.87
46 6 3 0
?88.4
2r9.0
197.5
5 4 .9
- Bilans
Ił1miki
Miesiąc
wrzesień
PaŹdziernik
sezonowego
a9
Qz
Qw
GJ,/rok
cJ / rok
1.
UI
1 0 .9 9
Listopad
1 9 .0 6
Grudzień
33.39
Styczeń
4L.84
GJ / rok
u. /o
-1.61
0 . " 74
-0.85
z.oL
-n
5.44 1.000
.lĘ
-0.84 1.000
-1,.26 0.780
0.992
oi
Qh
GJ / rok
GJ/rok
0.56
0.00
2.37
3.50
4.30
L7.t'7
r..04
3.38
0.76
?
Ęn
0.38
1.000
1.09
3.50
45.54
5.86 1.000
2.03
3. L6
3.67 0.987
-0.28 0. 802
-1.45 o.260
3.23
3.50
36.77
2 2 . '10
3.38
5.09
L.5"t
r..t3
0. 11
20.B8 0. 884
L 6. 6 ' l
25.59
0. 69
Marzec
24.53
0.76
0.38
Kwiecień
11.76
o . ' 14
L'79.17
Qsw
o.'76
34.88
W sezonie
cieplnej
GJ / rok
-0.35
Luty
2.30
Eta
GJ / rok
o.t2
0.52
Mal
energii
zużycia
n
tE
5.57
-0.28
-2.LT
Łągzny bilans energii cieplnej w sezonie
a
L
o
-ą
g
g
g
EI
o
lrl
Strona
2
L67.8'7
Wyniki
-
Zestawienie
sezonowych
Opis
Drzwi
okno
strat
energii
GJ,/rok
zewnętrzne
(świet1ik)
kWh/rok
32.89
31.2'7
zewnętrzne
Dach
11
cieplnej
r'7
%
9 13 5
r0353 18.1
21,435
a1
i
Ściana
wewnetrzna
Ściana
zewnętrzna
32.45
90 1 4 1 5 . 7
Ciepło
na wentylację
20.88
5800 10.1
206.22
57284 100.0
Ę
Ra
Ę?
1E
na
2.'t
Szczegółowt zestawlenie strat energil ciep|neJ
lo'2%w$Ą,acia
2.7%sciaBffiĘtra
Et
'5'9%Drłi
1B,1 % okrc (śviełlt)
E15'7%
Strona
3
,4 % Dactr
Wyniki
-
zestawienie
zysków
sezonowych
opis
energii
kWh,/rok
GJlrok
zyski
od sł.ońca
Zyski
od ludzi
Zyski
od ciepłej
Zyski
cieplnej
t
L 6. 6 1
46 3 0
L2.75
35 41_ 2 8 . ' l
J/.O
3.92
1 09 0
od gotowania
4.Jl
L199
Zyski
od oświetlenia
0. B8
)ną
2.0
zyski
od urządzeń
3.'73
1035
8.4
585
4.8
Ściany
i
podłogi
wody
elektrycznych
2.LT
na gruncie
4 4 3'7
8.8
72325 1 0 0 . 0
szczegołowe zestawienie zysków energi| ciep|nej
zys|d od oś.,iellen'a
8,996 Zyski od ciepbj vrcOy
3z7% a.s.d od słołtE
,.'5% sd.ny i F'odogi m otwi.
ą
r---'r 9,7% Zydd od gotffiia
Strona
4
09
8'4% zyski od Ęą&g1
E
Zydd od Mtd
El2E,8%
e|dÓycz!Ęh
Wyniki - zestawienie
Opis przegrody
Symbol
Dach
DRZZWE
Drz\,li
3.358
m2
W
22r.3
19107
'7
49
41 6 8
2.600
zewtrętrzne
DZRWI ZEWN Drzvri zewnetrzne warsztatu
PODPIWGR
okno zewnętrzne
podł'oga v' piwnicy
SWEWC
Sciana
wewnętrzna
SZEWP
Ściana
zewnętrzna
szEWsz
sciana
zewnętrzna szczytowa
OKNO
Qp
!
Whlt2K
lAUN
przeqrÓd
5.600
59 8 2
5. bUU
na gruncie
0.493
1
podłużna
21.2.9
l-87
50.2
28Ą
TEA
L.942
1Ę.
^
1.491
11
1
Strona
5
'7r72
2 79 4
Qsw
Ó1
GJlrok
GJlrok
a
?1
Rodzaj
przegrody
'7't.r7
1 . 8 0 Drzwi zet'nętrzne
U d Drzwi zewnętrzne
3 7. 2 ' t o k n o ( ś w i e t I i k ) z e w n ę t r z n e
JI.
J.J/
Podloqa na gruncie II strefa
wewnętrzna
Ściana
2 0 . 5 0 Ściana
tJ..v3
sciana
zewnętrzna
zewnętrzna
-
łfyniki
Symbol
Przegrody
opj-s materiału
d
DACH
Ro
!d(.
W/mK
m
R
m2K/w
kq/m3
Dach
Typ przegrody:
Dach,
w warunkach
średnio
wiJ.gotnych
PAPA-ASE
0 . 0 0 5 Papa asfaltowa
0.180
1000
0.028
GLCEM
0 . 0 3 0 GŁadź cementowa
L.000
20 0 0
0. 030
PLKORYT
0 . t - 0 0 Pł'yty stropowe korytkowe
1.000
i_900
0. 100
opór
opór
przejmowania
przejmowania
przejmowania
Suma oporów
Współczynn1k
0.100
na zewnątrz
KI
0.040
ciepł'a
0.298
$/m2K)
3.358
przewodzenia
przenikania
ciepł'a
w warunkach
średnj.o wilgotnych
Podloga parteru
PODPAR
T]p
R
ciepł'a
ciep}a
i
we!'nątrz
przegrody:
na gruncie
Podłoga
LASTRTKO
0.050 Lastriko
BET-CHUDY
0 . 0 5 0 Podkł'ad z betonu
PŁYT-PIL-T
0 . 0 2 0 Płyty
pilśniowe
BETON-1900
0 . 2 4 0 Beton
zwykly
P]ASEK-ŚR
0 . t _ 5 0Piasek
I strefa'
chudeqo
twarde
z kruszywa
kamiennego
średni
gruntu
opór
Suma oporów
wraz
przejmowania
Podł'oga w piwnicy
T1p przegrody:
0 . 1 0 0 Podklad
ŻUŻEL-PA],
0 . 2 0 0 iuzeL
PIASEK-PL
0 . 1 5 0 Piasek
gruntu
opór
TT strefa'
Ściana
n
1.000
l-900
0.240
0.400
tbSu
0.375
przejmowania
R<
111
0-500
1.343
ciepł'a
(W,/m2K)
0.745
wi1gotnych
średnio
1-900
n
przejmowania
i
0.280
r000
o..71'Ą
0.550
IUUU
0.213
ciepł'a
0.945
ciepł'a
2.02'7
(w,/m2K)
0.493
przewodzenia
przenikania
^oĘ
wewnętrzna
Ścrana
wewnęErzna,
w warunkach
średnio
wiIgotnych
0.820
1850
0.0r2
0 . 2 5 0 Mur z cegły dziurawki
0. 620
1400
0.403
0 . 0 1 - 0Tynk cementowo wapienny,
0.820
1-850
0.012
TYNK-CW
0 . 0 1 0 Tlmk cementowo
cEGŁA-DzIU
TYNK-CW
wapienny.
opór
przejmowania
opór przejmowania
Suma oporów
przejmowania
Współczynnik
SZEWP
0.048
1"000
(B = 10.B m, z = 1.5 m)
z oporem przejmowania
Współ'czynnik
Typ przegrody:
l_900
1.0s0
pylasty
Suma oporów
SWEWC
1.050
0.180
ciepła
w warunkach
chudego
z betonu
paleniskowy
wraz
0.069
na gruncie
Podł'oga ną gruncie
BET-CHUDY
i
1 6 00
przewodzenia
przenikania
Współczynnlk
PoDPIWGR
z oporami
0.'720
Ściana
Typ przegrody:
zewnętrzna
Ściana
i
ciepł'a
wewnątrz
ciepła
wewnątrz R'
przewodzenia
przenikania
ciepł'a
R
ciepł'a
(w,/m2K)
n
1?n
0.130
0. 688
1
ląA
podł'użna
zewnętrzna'
TYNK-CEM
0 . 0 1 5 Tynk cementowy
CEGŁA-PEŁN
0 . 2 4 0 Mur z cegły
TYNK-CW
0 . 0 1 5 Tynk
w warunkach
ceramiczrrej
cementowo
średnio
pełnej
wapienny,
opór przejmowania
Strona
6
wilgotnych
1. 000
2000
0. 015
0.'7'70
1800
0.3a2
0.820
l_850
0.018
ciepła wewnątrz R
0.130
-
Wyniki
Symbol
opis
Przegrody
materiał'u
Ro
W,/mK
m
przejmowania
opór
Suma oporów
przejmowania
Ściana
T)lp przegrody:
zewnętrzna
Ściana
zewnątlz
na
przewodzenia
przenikania
Współczynnik
szBwsz
ciepła
i
ciepł'a
R
m2K/w
kq/m3
R(
0.040
n
ciepł.a
(W/m2K)
Ę1Ę
L.9Ą2
szczYxowa
zewr'ętrzna,
w warunkach
średnio
wi1gotnych
1.000
TYNK-CEM
0 . 0 1 5 Tynk
cEGŁA-PEŁN
0 . 3 6 0 Mur z cegł'y cerami-cznej
TYNK-CW
0 . 0 1 5 Tynk cementowo
cementowy
peł'nej
wapienny.
2000
0. 01-5
o .'7'7
0
1800
0.468
0.820
1 B5 0
0.018
wewnątrz
R
0.130
opór przejmowąnia ciepł'a na zewnątrz
R
0.040
opór
Suma oporów
przejmowania
przejmowania
Współ'cz1mnik
Strona
7
ciepła
1 przewodzenia
przenikania
ciepła
ciepła
0 . 671_
(W/m2K)
t-.491
Wyniki
slrmbol
Opis
PORT
Portiernia
GARAZ
Garaz
pomieszezenia
Ti
'c
Zestawienie
Qo
W
,i
5
-
35545
W
pomleszcze
E
Kub.
rn2
m3
0
3 1 .6
0
l - 81 ,. 3
Strona 8
Qv
w/m2
1.20
549
I ZJ
L96
0p
Qw
W,rm3
1/h
JO /.1
1n
14556
Ą9
z3ÓÓ
I
N
W
1n
Vw
dL
d2
m3,/h
L20
0.150 -0.063
0.180 -0.026
Wyniki
Pom: PORT
20 oC
Ti:
Pomieszczenia
Portiernia
E: 31.6 m2 H:
Kondygnacja:
Symbol
-
Parter
Or.
3 . 8 m l K u b : 1 2 0 . 2 m 3N :
0 W/m3
UŹytkow: )zc:
Te
Ec
m2
SZEWP
-18
24,8
DZRWT ZEWN
-18
L6,2
OKNO
s
szElisz
W
-18
W
-l_8
szEWsz
E
-18
OKNO
E
-18
DACH
0.493
3L, 62
20
d1:
ob1iczeniowe
Pom: GARAZ Garaz
5 oc F: LB1.3 m2 H:
Parter
Kondygnacja:
344'7
1.6
'7
.3
38
5.600
340
38
1'.5Ą1
42'7
8.0
5U
5. 600
3B
38
5. 600
3 1 .6
IJ
t-.454
20.0
JU
oc
w pomieszczeniu
7.0 I/h
Ogrzewanie:
Fc
n2
B
Q p * ( 1 + d 1 + d 2 ) 15822
na moc cieplną
4.0 mlKub: 725.2 m3N:
690
2552
3B
3.358
przenikanie
1
Qtr 4 5 5 6
straty
ciepł'a
42'1
L 10 2
2552
ciepła na wentylację
zyski
!M
qn 1
1
d2z-0.063
Powi-erzchnia
PODPIWGR
530
s. 600
0.150
Użytkow:Qzc:0W/m3
Or.
L.992
3B
przez
zapotrzebowanie
Dodatkowe
Ti
ciepła
r8'l
3B
20.0
20
W
z
lr.
8.0
Dodatki:
Symbol
I2
'7.0
suma strat
wlmZK
K
B
-18
!.l
QP
3r.6
J
5
-18
DACH
k
dT
m2
-18
SWEWC
Vw: 120.2 m3/h
Konwekcyjne
Ogrzewanie:
Powi-erzchnia
ó
PODPIWGR
OKNO
1.0 1/h
1552
Q< I'7315
Vw:
'725.2
K
m3/h
Konwekcyjne
dT
m2
0
0z<
QP
W/mZK
W
181,3
181.3
-3
0.493
9B
9 0. 7
" 7. 3
23
5.600
z5
r.497
874
0
4 1 56
SZEWP
N
OKNO
N
-18
SZEWSZ
E
-18
DZRWI ZEWN
E
-18
5.6
23
5-600
72I
szEwsz
w
-18
31,08
31-.1
23
1.491
1 06 6
-18
76,86
54.3
r.992
2486
08
10.1
5.600
L2,52
72.5
SZEWP
OKNO
DRZZWE
s
-18
N
20
-18
L.Y9Z
31,08
-IÓ
Sl.TEWC
DACH
-l-ó
141
181.3
?
suna strat
ciepł'a przez
Dodatki: d1: 0.180
straty
obliczeniowe
zyski
Strona
ciepł'a
9
2.600
r298
-r
49
-15
1.454
-4 06
23
3.358
1 40 0 3
przenj-kanie
258A7
d 2 z - 0 . 0 2 6 Q p * ( 1 + d 1 + d 2 ) 2 9 8 ' t4
c i e p ł ' a n a w e n t y l a c j ę Qr
56'71
zapotrzebowanie
Dodatkowe
940
na moc cieplną
w pomieszczeniu
Q<
Qz<
3 s 5 45
* OgÓ}ne
łllrniki
}łóeNa prcJet<tu:ii]b1icaenia
. " :IsŁnbice'
LoliaJi2acja'
aŁ] lczeń
}J1*Jscł$0*Ć'..
$trr.f a k1 in.
5,i-1w-t:qrŁ. lłt3J
:|Środa"25
200tłn 12 i?
Luteqo
Gorz"ltł il.! kp "
i*- .-**T
Tenlp
i'i
,l*Irf6*l
eyski
ciep}a
"t-.
nćx'nc:C crep).ną.
dla
xenŁy}*ej
r* pom1eszct'*nj.ach*.
Bap*tra*br:wani*
na mf p*wierzcł:nl
3ap*trr.ebr:r*ani*
ną m3 kubatur./
zap:iŁ.ieb.
;"."t
{"{f I* - i .-j
Kłrbaturssęrr. in3j ".'{*
g'ap$Lre*Łr*in'ar::{"ęna mt}c *ięp}ną
ią3*;n€
i
ul'Pł.ciexetłskieg*,J 3
'}b].]-*e*niowe eap*trfllb*t'anj"*
*ę*iaŁk*x*
i.{.}15i1L.lt*!ł
budynku
. . . :|!{aria Clnbł1i,eta
Fr*jekt*nt.
ta:a
giepl,a
sIrat
8łT6
4 '.ii,4'l
{}Ąllrj
, *
-
,
I
. ; 1 ,
I
1 " " Q w * r r Łi W ]l :
*scixjr;
" '-.''
-7
$1$s;
.'-t
*i
" . , l f nt v / n fJ f - , * : l
t e nt f f / * l l ; * * * t t " i
cg"rzewanej
*girt*vłarle j . . " - .
d ł ) o g r e * r ł a n i a "" - * n o I G ; , ' r : ; k } ! i:6 5 6 , . ; " ' I
aa ciep}o
a'"__^'--"1
{l;, l'&:t{nl1ę|1|. ]']:ł4 jl
lłska*.n: k s*f *ńÓB*eqÓ xapotrxeb'
i-.
na *i*płi} EA" is{J./nt"rck]|: j'i16"3:
t . ą .I { W h' : r . ' "- . ' k } . '
! * ^ . - -
- . * .
-ll]j
[HJlm.1nrc;lł]]: 32$ . 1łl
t_,.
S1 . 4l
t t l t , f k t r h l x , 3 *r o k t ! :
llą<ąźn' k 5.ejO!i!r'e!'o zap;.i :ZeŁ:' r:a ci*pi<: EV,
rl
Str$n's
i{rl}? Qii.t+5ts'ó
J'}
i
1':1 it9.t-ijli:
l).|i,
- Bilans
wyniki
Miesiąc
sezono!'ego
11 43
energij.
cieplnej
nta
Qw
GJ / rok
GJ/xok
GJ / rok
0.02
U.ó/
Październik
1 7 5. 1 8
0.1_0
7.80
Listopad
272.80
0. 09
10.69
blrzesień
zużycj.a
GJ/xok
Qsw
GJ/xok
2.93 0.894
52.58 0.999
4.29
Ló.3I
'1.59
82.73 1..000
Qi
Qh
GJ/rok
2.51_
GJ / rok
9.1-7
15.55
fot.'7'7
1 5 .0 5
3 4 3 .5 8
ĘĘ 471.85
Grudzień
365.78
0.t0
1 4. 3 0
r _1 . 6 6 1 . 0 0 0
5.43
.lĘ
styczeń
4 ' J - '.77 1
0.10
J-O.O/
t 2 ' 7 . 3 1 t - .0 0 0
7.55
15.55
Luty
Jbl.
v5
0.09
110.31 1.000
L4.70
1 ' 4 . o Ą 4 5 9 .4 5
Marzec
3L8.2'l
0. 10
L6.67
96.70 1.000
26. OO
1-55
.5
390.20
Kwiecień
1 9 7. 6 9
0. 09
13.84
5 9 . 5-l 0 . 9 9 5
36.09
1 5 .0 5
220.30
0.03
3.56
0.850
15.16
5.02
27 .1,'l
Maj
W sezonie
2'J-48.97
v-
Iz
Ęczny bilans
ó5
100.26
6 5 r . . 4 00 . 9 8 4 t 3 5 . 2 9
ciepln€ i w sezonie gnrewczym
2
)
1
1
1
11
o
o
llł
ol
sl
6
o
E1
E
t!
400
300
200
r00
m
800
7&
,ls
[email protected]
TO
tm
0
-Jm
-200
-300
Strona
2
538.65
2'1,.L6
1 t _ 3 . 8 52 6 s 6 . 2 3
Wyniki
-
Zestawienie
sezonowych
strat
Opis
energii
GJ/rok
Drzwi- zewnętrzne
(świetlik)
okno
kWh,/rok
268
0.9'1
wewnętrzne
DIzwL
zewnętrzne
Dach
zewnętrzna
i
Ciepło
na wentylację
podł'ogi
na qruncie
zvbzS
L2047'7
L4.9
1 , 2 0 7. 5 ' 7
3 35 43 7
41.6
WeĄ/|a*l
09
Eso% Draiwwnęłrm
f= 41,6% tlactl
Strona
3
2.6
120398 L4.9
r00.26
2't 85L
3.5
651.40
I809Ą4
zz - 9
8 0 s 9 9 8 1 0 0 .0
Szczegi<i'lowezestawienie strat energii cieplnei
15 % ofirc (śaidlk) zwtĘt-m
3.,i % Sciany i podooi m
0.0
74.2Ą
2907.59
.
El
z
433.'72
Ą 3 3. Ą 3
Ściana
Ściany
cieplnej
2'6 % orłi zwĘtrag
-E
1..'9%ŚcimzwĘt-e
!{yniki
-
Zestawienie
zysków
sezonowych
Opis
od słońca
Zyski
od ludzi
Zyski
od ciepłej
Zyski
od gotowania
Zyski
od oświetlenia
Zyski
od urządzeń
vrody
e1ektrycznych
wewnętrzna
cieplnej
kWh,/rok
GJ/rok
Zvski
Ściana
energii
37580
6 3. 1 4
1,'7't
O6
25.6
IĄ
5 0 39
7.3
1 5 .10
41 9 5
3.82
r062
13.04
3623
0.25
70
249.39
r-.|
| .5% zygd od oświct|enia
7.39ó fyski od ciepbi Nrcdy
Strona
4
@
E=25,6.ń
5.2
n1
692'75 1 0 0 . 0
Szczegółowe zestawienie zysków energii ciep|nej
WrĘ@E
1% łE|d od gptffi.ia
zyskj od 9q1B
EĘl5,l,2'6
B
L35,29
Zyski od b<!i
-
Wyniki
Opis przegrody
Symbol
przegrÓd
zestawienie
k
F
m2
łŃ/m2K
0p
Qsw
W
GJ / rok
L ' 70 2 2 6
UHUN
Dach
DRZWT
Drzwj-
wewnętrzne
5.600
6.Ą
6T
DRZZWE
Drzwj-
zewnętrzne
2 .600
3.6
323
64.8
1,1,892
J-!ig
DZRWI ZEWN D r z w i z e w n e t r z n e w a r s z t a t u
OKNO
okno
PODPIWGR
Podloga
5.600
zewnętrzne
w piwnicy
5. 600
na qruncie
0.493
/.
??o
O
/
1 , 4 4 '.t' 7
SWEWC
Ściana
wewnętrzna
l_.454
2I8.2
SZEWP
Ściana
zewnętrzna podłużna
L.942
6 6 9 .3
szEWsz
Ściana
zewnętrzna szczytowa
1.491
Strona
5
64839
6Ą36
Rodzaj
Q1
przegrody
GJlrok
t 2 0 ' t . 5 ' 7 Dach
o . 9 7 Drzwi wewnętrzne
0.30
L34.99
2 . 2 2 Drzwi
" t 2 . 0 2Drzwi
4 3 3 . ' 7 2o k n o
zewnetrzne
zewnętrzne
(świet1ik)
Podłoqa
zewnętrzne
na qruncle
- 0 . 2 5 Ściana
VrewnetIzna
451.16
2 9 9. 6 3 Ś c i a n a
zewnętrzna
201"2'1
Ściana
zewnetrzna
345
Ir
strefi
-
Wyniki
Symbol
opis
d
Przegrody
materiału
DACH
Ro
R
kg,/m3
m2K/ltł
ldLL.
w/mK
m
Dach
T}.p przeglody:
Dach,
w warunkach
średnio
wi1gotnych
PAPA-ASF
0 . 0 0 5 Paca asfaltowa
0.180
1 0 00
0.028
GLCEM
0 . 0 3 0 Gł-adŹ cementowa
1.000
2000
0.030
PLKORYT
0 . 1 0 0 Płyty
l-.000
1 9 00
0. 100
stropowe korytkowe
opór
przejmowania
przejmowania
opÓr
przejmowania
Suma oporów
Współczynnik
ciepł'a
ciepł'a
i
na
wewnątrz
R
0.r_00
zewnątrz
Rr
0.040
ciepł'a
0.298
( w/ m 2 K )
3.358
przewodzenia
przenikania
ciepła
w warunkach
średnio
Podł'oga pąr.tęru
PODPAR
Typ przegrody:
Podł'oqa na gruncj-e
LASTRTKO
0.050 Lastriko
BET-CHUDY
0 . 0 5 0 Podkład
I stlefa'
z betonu
PŁYT-PII-T
0 . 0 2 0 Płyty
pi1śniowe
BETON- 1 9O O
o . 2 Ą 0 Beton
zwykŁy
PIAsEK-ŚR
0 . 1 5 0 Piasek
chudeoo
twarde
z kruszy+ta
kamienneqo
średni
gruntu
opór
wraz
przejmowanj.a
Suma oporów
Podloga
Typ przegrody:
w piwnicy
Podł'oga na gruncie
0 . 1 0 0 Podklad
ZUZEL-PAI
0 . 2 0 0 Żuiel- paleniskowy
PTASEK-PL
^
Piasek
II
z betonu
pylasty
przejmowania
Ściana
wewnętrzna'
0 . 0 1 0 Tynk cementowo
cEGłJ\-Dz1t
0 . 2 s 0 Mur
TYNK-CW
0 . 0 1 0 Tynk cementowo
i
w warunkach
średnio
z cegł'y dziurawki
wapienny.
przejmowania
opór przejmowania
Suma oporów przejmowania
0. 111
1900
0.2Ą0
0.400
1 6 50
n
przejmowania
R<
??Ę
0 .s 0 0
ciepł'a
1.343
(w,rm2K)
0.745
wilgoŁnych
średnio
1.0s0
1 9 00
n
0.280
1000
0.7i.4
0 .s 5 0
1800
0.2'73
m)
0. 945
ciep.ł'a
2 . O2't
(W,/m2K)
0.493
ciepł'a
noĘ
zewnętIzna
Ściana
wilgotnych
0.820
1850
0.012
0.620
1 40 0
U.9UJ
0.820
1 U5 U
0.0r2
R
0. 130
ciepł.a wewnątrz R
0. 130
ciepł'a
wewnątrz
i przewodzenia
Współ'czynnik przenikania
Ściana
1000
1. 000
przewodzenia
wapienny.
opór
SZEWP
0.180
wewDętrzna
TYNK-CV''
T]r]9 pIzegrody:
0.048
].0.8m, z:1.5
przenikania
Współczynnik
Typ przegrody:
0. 069
1900
ciepła
w warunkach
strefa'
chudego
Suma oporÓw
Ściana
16 0 0
1.050
przewodzenia
opór gruntu wraz z oporemprzejmowania (B:
SWEWC
0.720
na gruncie
BET-CHUDY
1Ę^
i
przenikania
Współczynnik
PODPMGR
z oporami
wi1gotnych
ciepł'a
ciepła
(w/m2K)
0.688
L.Ą5A
podł'użna
zewnętrzna,
w warunkach
TYNK-CEM
0 - 0 1 5 Tynk
cEGŁA-PEŁN
0 . 2 4 0 Mur z cegł'y ceramicznej
TYNK-CW
0 . 0 1 5 Tynk cementowo
średnio
cementowy
peł'nej
wapienny.
wilgotnych
1.000
2000
0 . ' 7 70
r.800 0.3r2
0.820
1850
opór przejmowania ciepł.a wewnątrz R
Strona
6
0.015
0.01-8
0.130
-
Wyniki
Symbol
Przegrody
opis materiału
d
w,hK
m
przejmowanj-a
opór
Suma oporów
przejmowania
Ściana
T}p przeqrody:
zewnętrzna
Ściana
ciepł'a
i
na
R
kglm3
mZK/tń
R
0.040
(W,/m2K)
1.942
zewnątrz
przewodzenia
przenikania
Współcz1mnik
SZEWSZ
Ro
!ątL.
0.515
ciepła
ciepła
szczytowa
zewnętrzna'
w warunkach
TYNK-CEM
0 . 0 1 5 Tynk cementowy
cEGŁA_PEŁN
0 . 3 6 0 Mur z cegł'y ceramicznej
TYNK-CW
0 . 0 1 5 Tynk
cementowo
średnio
wi1gotnych
peł'nej
wapi-enny.
opór
przejmowania
opór przejmowanią
Suma oporów
przejmowania
7
2000
0. 015
0.770
1800
0.468
0. 820
1oĘ^
0. 0l_B
ciepła
clepła
wewnątrz
na zewnątrz
przewodzenia
przenikania
WspóŁczynnik
Strona
i
1.000
ciepł'a
R
Rl
ciepła
(W/m2K)
0.r_30
0.040
0.6'7r
1.491
Wyniki
Opis pomieszczenia
SynboI
diagnostyczna
STAD]
Stacja
WARSZ
Warsztat
ZAPSO
Zaplecze
'J.1
oc
I2
głowny
1,6
socjalne
,rl
-
pomieszezeft
Zestawienie
Qo
W
86453
250261
93126
F
Kub.
Óf
W/m2
m2
m3
0
ząL.Ó
19 3 4
358
0
7 5 0 .1
4500
334
W
0
Strona $
4 5 5 .B
764r
204
Qv
W/MJ
QP
W
Qw
W
N
VW
L/h
m3,/h
60002
19731 1.0
56
t'7 9BB'7
52026 1.0
5'7
79536
6432
l-.0
dl"
d2
0.180 -0.06
4500 0. 150 -0.0
1'6ĄL 0. l-80 -0.09
L934
Wvniki
Pom: STADT Stacja
I2
Ti
Parter
Symbol
Pomieszczenia
diagnostyczna
Vw:1934.4m3/h
1.0 1/h
8.0 mlKub:1934.4 m3 N:
-- 0 W,/m3 O g r z e w a n i e :
Qzc
Yz2ĄL.B m2 H:
Kondygnacja:
-
Konwekcyjne
Uzytkow:
k
dT
Powierzchnia
le
QP
2 4 7 ,B
2 4 7. 8
0.493
szBwsz
B
-18
w
s96
r04
Ó ] . .Ó
1.541
3908
OKNO
i)
-18
22,24
22.2
31.0
5.600
JUbI
SZEWP
E
-18
1 4 8 ,B
95.B
31.0
r .992
59l-6
DZRWI ZEWN
Ł
-18
32
32.0
J.L. U
5. 600
5 5 5s
OKNO
E
-18
2L,04
21--O
31.0
5. 600
3653
N
-18
104
85.3
31.0
1
OKNO
N
-18
31.0
5. 600
2937
DRZZWE
N
-t_B
31.0
2.600
1/q
W
-18
oa
PODPIWGR
SZEWSZ
m2
m2
1n
W/mZK
K
tx
(/1
4075
81,B4
di.o
Ą921
20
6 6 ,v o
6 Ą. 9
31.0
-7.0
t.942
SWEWC
I. Ą54
- 660
DRZWT
20
2,L
2.I
-7 .0
5. 600
-82
L
31.0
3.358
SZEWP
s
DACH
-18
2 4 L ,B
suma strat
Dodatki:
d1:
Dodatkowe
oC
F:750.1 m2H:
Kondygnacja:
0 . 180
d2: -0. 068
straty
ciepła
zyski
Parter
6 . 0 m lK u b : 4 5 0 0 . 5 m 3 N :
Użytkow:
Symbol
Qzę = 0 W,/m3
PODPIWGR
m2
750,1
7 5 0 .L
I
-18
DZRWI ZEWN
E
-18
OtG\iO
Ł
-18
237,04
szEWsz
N
-18
16, I
SZEWP
W
-18
OKl.iO
W
-18
E
SWEWC
DACH
W
Fc
m2
E
szEwsz
1.0
brtzz
Q!
797 37
Qr
86453
Qz(
Vw:4500.5m3,rł
1/h
Konwekcyjne
Ogrzewanie:
Powierzchnia
on
SZEWP
na moc cieplną
w pomieszczeniu
ciepła
Q t r 60002
Q p * ( 1 + d 1 + d 2)
na wentylację
251'77
qłownv
Pom: WARSZ Warsztat
1^
. Ó
ciepła przez przenikanie
zapotrzebovJanie
ob].iczeniowe
Ti.
zll
k
dT
8.5
87. B
32.8
23r.0 34.5
76.8
0.493
5.t_ q J
r .992
6034
5. 600
633'7
5. 600 4Ą63.7
1.491
3 951-
326.3
3 4. 5
L.992
22Ą25
25.3
3 4. 5
5. 600
Ą8B2
12
30.7
3 4. 5
1.491
1 5 80
I.Ą54
n
750,08
suma strat
Dodatki:
q
W
25,27
-1-8
20
-18
?/
QP
W/m2K
k
d1:
7 5 0 .1
ciepła
przez
Dodatkowe
przenikanie
d2:-0.048
straty
ciepła na wentylację
zyski
Strona
ciepł'a
9
?Ęc
86898
QI 1 7 9 8 8 7
98235
Q p * ( 1 + d 1 + d 2 )r_
0.150
zapotrzebowanie
obliczeniowe
?
na moc cieplną
w pomieszczeniu
Qr
52026
Q ( 250267
Qz<
0
Wyniki
-
Pomieszczenia
Pom: ZAPSO Zaplecze
socjalne
oc
zv
F : 4 5 5 . B m 2 H : 3 . 6 m l K u b ; 1 6 4 0 . 7m 3 N :
'I].
Kondygnacja:
Parter
Użytkow:12hiwięcej
Symbol
Ogrzewanie:
Powierzchnia
Fc
m2
PODPIWGR
SZEWP
W
SZEWSZ
B
-18
106,68
-.LÓ
e
-18
szEWsz
N
-18
DRZZWE
N
-18
N
-18
OKNO
oro{o
tx
|
<
DRZWI
L2
SWEWC
IO
DRZWT
SE
0.493
269't
3B
L .992
5874
88.6
3B
1.541
5 1 87
18. 1
3B
s. 600
3858
38
1.541
L426
1.8
3B
2.600
t?8
4.8
3B
5.600
1011
I
1.454
aąA
B
5.600
94
A
1.454
25L
5. 600
Ą9
2.1,
^ą36
Ą3.2
2r2
2.2
suma strat
Dodatki:
d1:
obliczeniowe
4 5 5 .B
ciepła
przez
0.180
d2:-0.090
ciepł'a
zyski
Strona
ciepł'a
10
3B
3.358
przenikanie
straty
zapotrzebowanie
Dodatkowe
W
I2
64.9
Ą 5 5 , 16
QP
W/mZK
1 ' 1. 6
2,10
L6
-18
k
4 5 5 .B
10
66,96
Konwekcyjne
K
30,96
SWEWC
DACH
,6
V w : 1 6 4 0. ' 7 m 3 / 1 ' t
dT
m2
4 5 5 ,B
'l'l
1.0 1/h
Q1
58157
"79536
Qp*(1+d1+d2) 86694
na wentylację
Qr
6432
na moc cieptną
Q(
93126
w pomieszczeniu
Qz<
0

Podobne dokumenty