folder w wersji elektronicznej

Komentarze

Transkrypt

folder w wersji elektronicznej
GMINA
DRWINIA
PODBOCHEŃSKI texas
Spacerem i rowerem
Wijąca się malowniczymi zakolami Wisła oraz rozległe połacie Puszczy Niepołomickiej to najbardziej wyraziste i atrakcyjne punkty na turystycznej mapie gminy Drwinia. Leży ona w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej i charakteryzuje się typowo równinnym, nadwiślańskim
krajobrazem. Ta część Bocheńszczyzny – bo gmina Drwinia obejmuje północną część powiatu
bocheńskiego w województwie małopolskim – odznacza się wyjątkowo na tym terenie licznymi
oraz cennymi pod względem przyrodniczym starorzeczami Wisły – zwanymi częściej „wiśliskami”, a także niezwykle pięknymi rezerwatami przyrody występującymi w obrębie Puszczy Nie-
Picturesque meanders of the Vistula River and extensive areas of Puszcza Niepołomicka (Niepołomice Forest) are the most attractive and distinct points on a tourist map of the gmina of
Drwinia. The gmina is located in the western part of Kotlina Sandomierska (Sandomierz Basin). It is characterized by a plain landscape. This part of ‘Bocheńszczyzna’ (as the gmina of
Drwinia is situated in the north part of Bochnia’s powiat, in Małopolska) is distinguished by
numerous and picturesque Vistula’s old river beds, called ‘wiśliska’. The gmina can also be boastful of unusually beautiful nature reserves, located in the area of Puszcza Niepołomicka. The
plain terrains foster sports such as walking, trekking and cycling. That is why, a tourist visiting
Świniary: zakole Wisły.
SPACEREM I ROWEREM
By bike and on foot
1
SPACEREM I ROWEREM
this area should have decent walking shoes and a working
mountain bike. Everybody who decides to visit Drwinia will
soon see that this area is unique and enchanting. There are
enough places attractive for cultural and touristic reasons
for several days of walking. Apart from the beautiful nature,
attention should be given to antique churches and chapels,
traditional wooden houses, a settlement in Mikluszowice,
and most of all oil wells of specific construction, which have
been used to exploit local oil beds for almost half a century.
A short walk around Drwinia is sufficient to understand
that ‘flat’ does not necessarily mean ‘boring’…
Statystycznie, historycznie...
Mikluszowice: kościół parafialny.
Mikluszowice: pomnik św. Floriana.
Szerszą prezentację atutów turystycznych gminy Drwinia warto poprzedzić niewielką choćby
garścią statystyki oraz przynajmniej w kilku słowach odnieść się do historii tego terenu. Jak już
wspomnieliśmy, gmina Drwinia leży w północnej części powiatu bocheńskiego. Od zachodu
graniczy z Puszczą Niepołomicką, na północy jej granicę stanowi Wisła, od wschodu – Raba,
a na pół przecina ją niewielka rzeka Drwinka. Obszar gminy wynosi 108 km kwadratowych,
z czego około 40 procent stanowią tereny Puszczy Niepołomickiej. Gmina liczy około 6400
mieszkańców. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek,
Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona.
Większość z tych miejscowości odznacza się starymi, średniowiecznymi metrykami. Pierwsza
wzmianka o Drwini pochodzi z 1270 roku, kiedy to osada była własnością księcia Bolesława
and several words about the history of this area. As we said, the gmina of Drwinia is located in
the north part of Bochnia’s powiat. It borders with Puszcza Niepołomicka from the west, with
the Vistula from the north, with the Raba River from the east, and the Drwinka River flowing
across of it. The area of the gmina is 108 square kilometers. Puszcza Niepołomicka constitutes
about 40% of its surface. The gmina has about 6400 inhabitants. It is composed of 13 soletstvos:
Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary,
Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce and Zielona. Most of these towns have medieval origin. The
first record about Drwinia goes back to 1270, when Bolesław Wstydliwy - the prince – was the
owner of the settlement. A document of 1276 mentions Trawniki and Grobla – both settlements were then located on the left bank of the Vistula. Niedary was mentioned in 1358 for the
Mikluszowice: wielopienna lipa na Górze Św. Jana.
Wejście na Górę Świętego Jana.
STATYSTYCZNIE, HISTORYCZNIE ...
połomickiej. Płaski, równinny teren sprzyja turystyce pieszej
i rowerowej, zatem atrybutami przybywającego w te strony
turysty winny być po pierwsze porządne buty, a po drugie
sprawny rower – najlepiej trekingowy. Każdy, kto zdecyduje
się odwiedzić okolice Drwini, szybko się przekona, że odznaczają się one wyjątkowym urokiem. Miejsc atrakcyjnych
turystycznie i kulturowo nie zabraknie na kilka dni wędrówki. Prócz przywoływanych już obrazów pięknej przyrody,
uwagę przybysza zwrócą też na siebie zabytkowe kościoły i
kapliczki, tradycyjne drewniane chaty, grodzisko w Mikluszowicach, a nade wszystko charakterystyczne konstrukcje
szybów naftowych, którymi niemal od pół wieku eksploatuje się tutejsze złoże ropy. Wystarczy krótki rekonesans po
okolicach Drwini, by się przekonać, że płasko wcale nie musi
znaczyć nudno…
Statistically, historically…
A more extensive presentation of tourist advantages of the
gmina of Drwinia should be preceded by a bit of statistics
2
3
GRODZISKO I SREBRNY SKARB
Grodzisko i srebrny skarb
Góra Św. Jana znajduje się nad brzegiem Raby – w niedalekim sąsiedztwie widocznego z daleka kościoła parafialnego.
W miejscu tym znaleziono wiele materiałów archeologicznych. Olbrzymią ich część odkryto w czasie prac konserwatorskich przy okazałej wielopiennej lipie, rosnącej na
szczycie tego niewielkiego wzniesienia. Przypuszcza się, że
w miejscu tym istniało kiedyś grodzisko, choć nie odkryto
do tej pory żadnych umocnień. Miejscowa ludność łączy to
miejsce z legendarnym bożkiem Miklosem, od którego Mikluszowice miałyby wziąć swoją nazwę. Na Górze Św. Jana
Wyżyce: Dolina Raby.
Świniary: koryto Wisły.
Mikluszowice: wnętrze kościoła.
Wieża kościoła w Mikluszowicach.
first time, Wyżyce – in 1365, Wola Drwińska – in 1367, and Dziewin – in 1270. Mikluszowice is the oldest parish in the gmina. The first written record about it goes back to 1326. But
the settlement is definitely older because archeologists found 11th and 12th century traces of it
on St. John’s Hill. A settlement was probably situated there.
ZAPRASZAMY
4
Wstydliwego. Dokument z 1276 roku wymienia Trawniki i Groblę – obie osady znajdowały się wówczas jeszcze
na lewym brzegu Wisły. Niedary wspomniane są po raz
pierwszy w 1358 roku, Wyżyce – w 1365, Wola Drwińska – w 1367, a Dziewin – w roku 1270. Najstarszą parafią na terenie gminy są Mikluszowice. Pierwsza pisana
wzmianka o nich pochodzi z 1326 roku. Sama osada jest
niewątpliwie starsza, gdyż na tamtejszej Górze Św. Jana
archeologowie znaleźli materiały z XI i XII wieku. Przypuszczalnie istniało tam grodzisko.
The settlement and a silver treasure
St. John’s Hill is located on the Raba River banks – in the vicinity of a parish church. Many
archeological evidences were found there. Most of them were discovered during preserving
works by a splendid linden growing on the top of the hill. Probably, there was once a settlement
here but no revetments were found until today. Local inhabitants believe that Mikluszowice
has taken its name from a legendary idol Miklos. Three first churches were built on St. John’s
Hill. Unfortunately, all of them have burnt down. In 1859-1864, the fourth church was built
but in another place. It has a figure of Resurrected Christ made in the 16th century in a Gothic
style. In the vicinity of the church, next to St. John’s Hill, there is a suspension bridge over the
5
GRODZISKO I SREBRNY SKARB
Grobla: kościół parafialny.
Grobla: wieża kościoła.
Mikluszowice: most wiszący na Rabie.
Raba. Speaking about archeological discoveries, it is worth mentioning that a silver treasure was found in Grobla at the beginning of the previous century. It was found by one of
local farmers in 1902. During autumnal ploughing he found a clay pot full of silver coins
and fragments of silver. As the local tradition says - the happy finder gave a part of the treasure to his relatives and the remaining part (about one kilogram) he sold to the National
Museum in Cracow. Apart from Polish coins, there were also German, Hungarian, Czech
and even Arabian coins. One of Czech coins is dated back to the end of the 11th century
so the treasure could be buried at the latest in this period. It is also worth saying that the
treasure was found south-east of the place where the parish church of Najświętszej Maryi
Panny (the Holy Virgin) in Grobla is located currently. This neo-gothic church was built
in 1906-1909.
ZAPRASZAMY
6
stały pierwsze trzy mikluszowickie kościoły. Niestety wszystkie spłonęły. W latach 1859-1864
wybudowano w tej miejscowości czwarty kościół, który stanął już jednak w innym miejscu.
Znajduje się w nim figurka Chrystusa Zmartwychwstałego z XVI wieku, wykonana w gotyckim stylu stwoszowskim. W sąsiedztwie kościoła, a tuż przy Górze Św. Jana, znajduje się most
wiszący na Rabie.
Wspominając o odkryciach archeologicznych, warto nadmienić, iż w miejscowości Grobla na
początku ubiegłego stulecia znaleziono srebrny skarb. Odkrycia w 1902 roku dokonał jeden
z miejscowych rolników. Podczas jesiennej orki natknął się na gliniane naczynie pełne srebrnych monet oraz kawałków siekanego i lanego srebra. Jak głosi miejscowa tradycja, szczęśliwy
znalazca część skarbu ofiarował bliskim, a pozostałą część, ważącą około jednego kilograma,
sprzedał do Muzeum Narodowego w Krakowie. Prócz polskich monet, srebrny skarb tworzyły
również monety niemieckie, węgierskie, czeskie, a nawet arabskie. Najpóźniejszy denar czeski
pochodzi z końca XI wieku, więc skarb mógł zostać zakopany najpóźniej w tym właśnie okresie. Warto zaznaczyć, że skarb został znaleziony na południowy-wschód od miejsca, w którym
obecnie stoi kościół parafialny w Grobli pw. Najświętszej Marii Panny. Neogotycka świątynia
powstała w latach 1906-1909.
7
,
8
Ispina: Rezerwat „Wiślisko-Kobyle”.
Szlakiem nadwiślańskich starorzeczy
Jak już wspominaliśmy, równinny teren gminy Drwinia usiany jest licznymi starorzeczami,
świadczącymi o częstych zmianach koryt płynących tamtędy rzek. Liczba mnoga użyta jest
tutaj świadomie, bowiem starorzecza nie są na tym terenie wyłącznie domeną Wisły. W wielu
miejscach towarzyszą także Drwince, a przez analogię zwie się je „drwiniskami”. Najciekawsze
są jednak starorzecza „królowej polskich rzek”. Natkniemy się na nie w Świniarach, Grobli,
Trawnikach i Ispini. Warto odbyć spacer prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym ze
Świniary: starorzecze Wisły.
As previously said, the plain terrain of the
gmina of Drwinia has numerous old river
beds, which attest to frequent changes in
river tracts. The plural is used here intentionally because the old river beds were
made not only by the Vistula. In many
places, they are also made by the Drwinka and they are called ‘drwiniska’. But the
old river beds of ‘the queen of Polish rivers’ are the most interesting. We can see
them in Świniary, Grobla, Trawniki and
Ispina. We recommend to go for a walk
along the right flood levee from Świniary to Ispina. On the way, you can see not
only troughs of the old river beds (overgrown by rushes) but also picturesque
meanders of the Vistula. Walking along
the river, after 2 kilometers – behind the
bridge in Ispina – you will reach a precious nature reserve called ‘Wiślisko Kobyle’.
It is located in the area of Puszcza Niepołomicka. It is a strict reserve. It includes a
former meander of the Vistula, which is
currently a mere with a richness of plants
and surrounding trees. Although the old
river bed overgrows rapidly, it is still the
biggest and the most interesting old river bed out of all between Niepołomice
and the mouth of the Raba. It has almost
Świniary: starorzecze Wisły.
ZAPRASZAMY
SZLAKIEM NADWISLAÑSKICH STARORZECZY
On the trail of old Vistula river beds
Rezerwat „Wiślisko-Kobyle”.
9
SZLAKIEM NADWISLAÑSKICH STARORZECZY
,
Rezerwat „Lipówka” ma ponad 25 ha pow.
„Lipówka” obejmuje wielogatunkowy drzewostan.
„Lipówka” - jeden z najcenniejszych rezerwatów leśnych w Polsce.
„Czarny Staw” w Puszczy Niepołomickiej.
ZAPRASZAMY
10
Świniar do Ispiny. Po drodze będziemy mogli
zaobserwować nie tylko podkowiaste niecki
starorzeczy (mniej lub bardziej porośnięte
szuwarami), ale także malownicze pejzaże
kolejnych zakoli Wisły. Idąc w górę rzeki, po
około dwóch kilometrach za mostem w Ispini
dotrzemy w okolice cennego rezerwatu przyrody „Wiślisko Kobyle”. Znajduje się on już na
terenie Puszczy Niepołomickiej. Jest rezerwatem ścisłym, obejmującym dawne zakole
Wisły, tworzące obecnie staw z bogactwem
florystycznym roślin wodnych i otaczającym
je drzewostanem. Mimo szybko postępującego zarastania, starorzecze nadal jest największym i najciekawszym spośród pozostałych
starorzeczy między Niepołomicami a ujściem
Raby. Liczy blisko 1,5 km długości i 30 - 50
m. szerokości. Maksymalna głębokość wynosi
ok. 2,5 m. Charakterystyczny dla rezerwatu
jest strefowy układ zbiorowisk roślinnych.
1,5 kilometers of length and 30-50 meters of
width. The maximum depth is about 2,5 meters. A zonal stratification of plants is characteristic for this reserve.
By bike through the primeval forest
Talking about Puszcza Niepołomicka, we
have to say that it is a dreamed-of place for
cycling. Its area is cut by a network of alleys.
11
ROWEREM PO PUSZCZY
Jezioro leśne w Puszczy Niepołomickiej.
Leśna alejka w puszczy - doskonała na rower.
Rowerem po puszczy
Skoro już mowa o Puszczy Niepołomickiej, to trzeba podkreślić, że jest ona wprost wymarzonym
miejscem do uprawiania turystyki rowerowej. Jej obszar poprzecinany jest wzdłuż i wszerz siatką
alejek – w dużej części asfaltowych. Prawie płaski teren nie nadwyręży zbytnio naszych sił. Teren
Puszczy Niepołomickiej ma około 110 km kwadratowych powierzchni. Pod względem wielkości
jest na siódmym miejscu wśród lasów nizinnych w Polsce. Jej obszar podzielony jest na dwie
wyraźnie odróżniające się części. Południowa tworzy zwarty kompleks leśny (92 km kwadratowe), pokryty przede wszystkim borami mieszanymi i sosnowymi, a północna, rozdzielona jest
na trzy mniejsze fragmenty. Puszcza Niepołomicka należy w całości do dwu Obszarów Natura
2000. Spośród sześciu puszczańskich rezerwatów przyrody, oprócz wspomnianego wyżej „Wiśliska Kobylego”, do gminy Drwinia należy też „Lipówka” – rezerwat położony w Lesie Grobla,
obejmujący najstarszy, wielogatunkowy drzewostan w wieku około 200 lat, gdzie Puszcza Niepołomicka ma swój pierwotny, dziki charakter. Na terenie gminy znajduje się również największy z
Fragment „Szlaku Bocianich Gniazd”.
Oznaczenie „Szlaku Dolnej Drwinki”.
There are six nature reserves. Apart
from the ‘Wiśliska Kobyle’ mentioned above, a reserve located in Grobla Forest – ‘Lipówka’ – belongs to the
gmina of Drwinia as well. The biggest
reserve in the area of the gmina is
called ‘Gibiel’. Two reserves: ‘Długosz
Królewski’ and ‘Czarny Staw’ by the
Royal Route have to be included into
the most interesting places in Puszcza Niepołomicka.
ZAPRASZAMY
12
Puszcza zachwyca o każdej porze roku.
Most alleys have asphalt pavement.
Almost flat terrain will not tire you
out. The area of Puszcza Niepołomicka has about 110 square kilometers of surface. It is on the 7th place
in terms of the size among lowland
forests in Poland. Its surface is divided into two clearly distinctive
parts. The southern part forms a
forest complex (92 square kilometers). This part is covered mostly by
coniferous forests. The north part
is divided into three smaller parts.
Puszcza Niepołomicka belongs to
‘Obszary Natura 2000’ at large.
13
tamtejszych rezerwatów, jakim jest „Gibiel”. Do najciekawszych miejsc Puszczy Niepołomickiej
należy też zaliczyć Rezerwat „Długosz Królewski” i „Czarny Staw” przy Drodze Królewskiej.
14
Rowerzystom polecamy też oznaczony kolorem czarnym„Szlak Dolnej Drwinki”. Wiedzie on z Puszczy Niepołomickiej do Uścia Solnego i stanowi jedną z pięciu tzw. tras łącznikowych szlaku Salina
Cracoviensis, wiodącego po dawnych salinach wielicko-bocheńskich. Wspomniany szlak łącznikowy
liczy prawie 16 km i w zdecydowanej większości wytyczony jest wzdłuż końcowego biegu Drwinki.
Na pewnym odcinku pokrywa się on ze Szlakiem Bocianich Gniazd, który łączy Dziewin w gminie
Drwinia z Chobotem w gminie Niepołomice. Na tej kilkukilometrowej drodze (przeważnie polnej)
znajduje się wiele stanowisk bociana. Droga biegnie najpierw północnymi obrzeżami głównego kompleksu leśnego puszczy, a następnie południowym brzegiem Lasu Grobla. Szlak warto przemierzyć
nie tylko ze względu na bociany, ale także na jego nieprzeciętne walory krajobrazowe.
Świadkowie przeszłości
W krajobraz gminy Drwinia wpisane są piękne kapliczki oraz przydrożne krzyże. Każda miejscowość ma ich kilka. Najstarsze pochodzą nawet z XVIII wieku. Do najciekawszych można
Malownicza ”Dolina Drwinki”.
We recommend the Route of the Lower
Drwinka to cyclists. This route is marked with
black color. It runs from Puszcza Niepołomicka to Uście Solne and it constitutes one of
five links of the ‘Salina Cracoviensis’ Route.
The mentioned link has almost 16 kilometers
of length. Along some length it lines up with
the Route of Storks’ Nests, which connects
Dziewin (the gmina of Drwinia) with Chobot (the gmina of Niepołomice). On this several-kilometers way (mostly lanes) there are
many storks’ nests. Firstly, the lane runs along
the north rims of the main forest complex and
then along the southern margin of Grobla Forest. This route is worth wandering not only
because of storks but also because of its unusual landscapes.
Most na Drwince.
Zakole Drwinki.
ZAPRASZAMY
SZLAK DOLNEJ DRWINKI
Szlak Dolnej Drwinki
The Route of the Lower Drwinka
Witnesses of the past
Beautiful chapels and wayside crosses are
composed into the landscape of the gmina of
Drwinia. Every town has several of them. The
oldest ones go back to the 18th century. The
most interesting is definitely a wayside figure
in Ispina. It was founded in the 19th century
by living there Juliusz Kaden-Bandrowski’s
great-grandmother – an outstanding writer of
interwar era. In the chapel in Wyżyce, there is
Rowerowy „Szlak Dolnej Drwinki”.
Piękne widoki na „Szlaku Dolnej Drwinki”.
15
SWIADKOWIE PRZESZ£OSCI
,
,
Przydrożna kapliczka w Gawłówku.
the baroque sculpture of Matka Boska z Dzieciątkiem (Our Lady with Child) going back to
the 18th century. The following chapels are also
worth seeing: the brick chapel of St. Jan Nepomucen of 1900 in Drwinia, the chapel of Matka Boska Anielska of 1921 in Bieńkowice and
the chapel of the beginning of the 20th century
in Gawłówek located near the forester’s lodge.
A monument of rev. Stanisław Stojałowski – a
demotic activist from Galicia (1845-1911) - is
located by the main route from Bochnia to Zielona – in Dziewin. It was founded in 1938 as
a result of local population’s interest in demotic
movement. You can find characteristic old rural
Kapliczka w Woli Drwińskiej.
Kapliczka w Bieńkowicach.
Kapliczka w Mikluszowicach.
Ispina: krzyż upamiętniający rozstrzelanych 2 czerwca 1945 r. przez niemieckiego
okupanta mieszkańców Ispiny i okolic.
ZAPRASZAMY
16
Kapliczka budynkowa w Drwini.
zaliczyć m.in. figurę przydrożną w Ispini, którą
w XIX w. ufundowała mieszkająca w tej wiosce
prababka wybitnego pisarza okresu międzywojennego – Juliusza Kadena-Bandrowskiego. W
kapliczce w Wyżycach znajduje się pochodząca
z XVIII wieku późnobarokowa rzeźba Matki
Boskiej z Dzieciątkiem na globie. Warte obejrzenia są również: murowana kaplica pw. św.
Jana Nepomucena w Drwini z 1900 roku, kaplica Matki Boskiej Anielskiej w Bieńkowicach z
1921 r. oraz usytuowana niedaleko leśniczówki
kapliczka z początku XX w. w Gawłówku. Przy
głównym trakcie z Bochni do Zielonej, w miejscowości Dziewin, stoi pomnik księdza Stanisława Stojałowskiego, działacza ludowego z Galicji
(1845-1911). Ufundowano go w 1938 roku.
17
Podbocheński Texas
Jak już wspominaliśmy na początku, charakterystycznym składnikiem krajobrazu gminy
Jeden z wielu szybów naftowych.
na terenie gminy Drwinia.
Dziewin: pomnik ks. St. Stojałowskiego.
Drwinia z lotu ptaka.
buildings from time to time wandering
through the gmina. They go back to
the 19th and the 20th century. You can
see them in Dziewin, Wyżyce, Wola
Drwińska and Drwinia. The shacks are
built with characteristic forward roofs
and with an exposed porch.
Gawłówek: jedna z wielu w gminie ambon myśliwskich.
ZAPRASZAMY
PODBOCHEÑSKI TEXAS
Był to wynik zainteresowań miejscowej ludności
ruchem ludowym. Wędrując po miejscowościach
gminy Drwinia, natrafimy od czasu do czasu na
charakterystyczne stare wiejskie zabudowania. Pochodzą one XIX i XX wieku. Spotkamy je między
innymi w Dziewinie, Wyżycach, Woli Drwińskiej
i Drwini. Budowane na zrąb chaty charakteryzują
się wysuwanymi dachami z widocznym gankiem.
Texas near Bochnia
As was said at the beginning, numerous
oil wells are the characteristic component of the gmina of Drwinia’s landsca-
18
19
PODBOCHEÑSKI TEXAS
The drilled oil contains paraffin wax and the gas contains sulfane.
Malowniczy zachód słońca w Drwini.
Szyb naftowy o zachodzie słońca.
ZAPRASZAMY
20
pe. They belong to the Oil Mine called ‘Grobla’ located in Zielona. The mine has worked
there for almost 50 years. Steel oil wells are located in Drwinia, Wola Drwińska, Zielona
and Grobla. The mine, where few dozen people are employed, is one of the biggest local
employers. Oil beds in Grobla were discovered in 1962. 80 wells were drilled by 1968. They
were between 680 and 820 meters deep. In these times, there was the biggest yield of oil. It
was almost quarter of million tons a year. It constituted as much as 1/3 of the whole yield
in Poland. Currently, oil beds in the area of the gmina of Drwinia are not as numerous as in
the previous century. But they are still exploited from 25 wells. The oil bed called ‘Grobla’
is still one of the biggest in the country. Its stocks are estimated to be about 4 million tons.
Drwinia są liczne szyby naftowe działającej tam od prawie 50 lat Kopalni Ropy Naftowej
„Grobla” w Zielonej. Stalowe szkielety szybów wiertniczych znajdują się m.in. w Drwini,
Woli Drwińskiej, Zielonej i Grobli. Zatrudniająca kilkadziesiąt osób kopalnia jest jednym
z największych lokalnych zakładów pracy. Złoża ropy odkryto w Grobli w 1962 roku. Do
roku 1968 odwiercono 80 otworów o głębokości od 680 do 820 metrów. Wtedy też osiągnięto najwyższe wydobycie ropy z tego złoża. Wyniosło ono prawie ćwierć miliona ton w
ciągu roku, co stanowiło aż jedną trzecią wydobycia tego surowca na terenie całej Polski.
Obecnie złoża ropy na terenie gminy Drwinia nie są już tak liczne jak w minionym stuleciu,
jednak nadal są eksploatowane z 25 odwiertów. Złoże „Grobla” wciąż należy do największych
w kraju. Jego zasoby ocenia się jeszcze na około 4 miliony ton. Wydobywana ropa zawiera
parafinę, a towarzyszący jej gaz jest gazolinowy i zawiera siarkowodór.
21
MALOWNICZE ZAKOLA WIS£Y
Niedary z lotu ptaka: okolice ujścia Raby do Wisły.
Every industry creates its own culture (not only technical), which roots from the specificity of work. Mining is not an exception. Thus, the Oil Mine called ‘Grobla’ is not only the
characteristic oil wells in the landscape but also the tradition and mining culture created by
people who have worked by the yield of ‘the black gold’.
Ispina z lotu ptaka: most na Wiśle, łączący Ispinę z Nowym Brzeskiem.
ZAPRASZAMY
22
Każda dziedzina przemysłu tworzy w trakcie rozwoju swoją własną, nie tylko techniczną kulturę, wynikającą ze specyfiki wykonywanej pracy. Górnictwo nie jest od tej reguły
wyjątkiem. Kopalnia Ropy Naftowej „Grobla” to zatem nie tylko charakterystyczne szyby
w krajobrazie, lecz również tradycja i kultura górnicza tworzona przez ludzi pracujących
przy wydobyciu „czarnego złota”.
Ujście Raby do Wisły w Niedarach.
23
Wisła
Grobla
964
Świniary
Niedary
Zielona
DRWINIA
Wyżyce
Dziewin
Mikluszowice
NIEPOŁOMICE
KRAKÓW
Gawłówek
24
Wola
Drwińska
965
ZAPRASZAMY
Ispina
Bieńkowice
a
Trawniki
Rab
PROSZOWICE
KIELCE
WARSZAWA
BOCHNIA
TARNÓW
LIMANOWA
DĄBROWA
TARNOWSKA
KIELCE
Publikacja sfinansowana przez:
Urząd Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia, Drwinia 57
tel. (+48)12/281-71-53, 284-98-11, fax. (+48)12/281-73-73
www.drwinia.pl, e-mail: [email protected]
Wydawca: Wydawnictwo Progress,
e-mail: [email protected]
Tekst i zdjęcia: Paweł Bielak
Projekt graficzny i skład:
Anita Własnowolska-Bielak
Tłumaczenie: Joanna Bielak
Konsultacje i współpraca:
Mateusz Kracik - Z-ca Wójta
Bogusława Domagała
Urząd Gminy Drwinia
ISBN: 978-83-62529-07-0

Podobne dokumenty