Pobierz - PWSZ w Głogowie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - PWSZ w Głogowie
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inŜ. Jerzy Burda
67-200 Głogów
Telefon:
(076)-835-81-88
ul. Poczdamska 1
Telefon:
(076)-835-81-89
NIP: 693-000-26-57
Fax:
(076)-835-66-07
REGON: 390068211
Email:
[email protected]
NUMER TECZKI
01
WERSJA NR 01
NUMER ZLECENIA
NUMER EGZEMPLARZA
145/07
1
PROJEKT BUDOWLANY
(Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
TEMAT
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
OBIEKT
BUDYNEK GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
ADRES
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA UL. PIOTRA SKARGI 5
67-200 GŁOGÓW
INWESTOR
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA UL. PIOTRA SKARGI 5
W GŁOGOWIE
IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT
ASYSTENT
mgr inŜ. Jerzy Burda
inŜ. Agnieszka Kowalska
DATA
29-10-2007
29-10-2007
PODPIS
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 1
SPIS TREŚCI
1.OPIS TECHNICZNY...............................................................................................................................................................2
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.....................................................................................................................................2
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA...........................................................................................................................................2
1.3 INFORMACJE WSTĘPNE. ..........................................................................................................................................2
1.4 OBLICZENIA.................................................................................................................................................................2
1.5 INSTALACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ...............................................................3
1.5.1 CENTRALA WENTYLACYJNA............................................................................................................................3
1.5.2 INSTALACJA NAWIEWNA..................................................................................................................................4
1.5.3 INSTALACJA WYWIEWNA..................................................................................................................................5
1.5.4 KANAŁY WENTYLACYJNE.................................................................................................................................5
1.6 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO .........................................................................................................6
1.7 INSTALACJA WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH.........................................................................7
1.8 UWAGI KOŃOWE.........................................................................................................................................................9
2.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW............................................................................................................10
3.SPIS RYSUNKÓW...............................................................................................................................................................11
rys. nr 1 Elewacja zewnętrzna – strona północna.........................................................................................
rys. nr 1a Elewacja zewnętrzna (fragment).....................................................................................................
rys. nr 2 Instalacja wentylacji - rzut piwnic (fragment)..................................................................................
rys. nr 3 Instalacja wentylacji - rzut I piętra (fragment)..................................................................................
rys. nr 4 Instalacja wentylacji - rzut II piętra (fragment).................................................................................
rys. nr 5 Instalacja wentylacji - rzut III piętra (fragment)................................................................................
rys. nr 6 Instalacja wentylacji - przekrój A – A...............................................................................................
rys. nr 7 Instalacja wentylacji - przekrój B – B...............................................................................................
rys. nr 8 Instalacja wentylacji - rozwinięcie....................................................................................................
rys. nr 9 Schemat instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej.....................................................................
rys. nr 10 Schemat instalacji ciepła technologicznego ...................................................................................
rys. nr 11 Instalacja ciepła technologicznego – rzut piwnic (fragment)...........................................................
rys. nr 12 Instalacja wentylacji – rzut I piętra (skrzydło zachodnie).................................................................
rys. nr 13 Instalacja wentylacji – przekrój I piętra (skrzydło zachodnie)..........................................................
4.MATERIAŁY TECHNICZNE.................................................................................................................................................26
1. Karta doboru centrali wentylacyjnej GOLD RX 30 firmy Swegon,...........................................................................
2. Karta doboru pompy zasilającej nagrzewnicę ALPHA Pro 15-60 130 firmy Grundfos............................................
3. Zawór mieszający HRB-3 15 z napędem elektrycznym AMB 160 firmy Danfoss...................................................
4. Wentylator kanałowy typu TD-250/100....................................................................................................................
5.SPIS UZGODNIENIEŃ.........................................................................................................................................................27
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 2
1.OPIS TECHNICZNY.
do projektu instalacji wentylacji mechanicznej sal audytoryjnych i pomieszczeń biurowych
w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej przy ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
•
zlecenie Inwestora
•
uzgodnienia z Inwestorem
•
wizja lokalna w obiekcie
•
obowiązujące normy i przepisy projektowania
•
katalogi techniczne producentów urządzeń i armatury
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie zawiera opis techniczny oraz niezbędne rysunki instalacji wentylacji
mechanicznej dla:
–
trzech sal audytoryjnych na I, II i III kondygnacji budynku głównego,
–
pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I piętrze skrzydła zachodniego w/w budynku
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
1.3 INFORMACJE WSTĘPNE.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Dział IV – WyposaŜenie techniczne budynków, nakłada się obowiązek stosowania wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wykonanie w niniejszych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej poprawi warunki pracy
przebywających w nich ludzi.
1.4 OBLICZENIA.
ZałoŜenia do wentylacji mechanicznej trzech sal audytoryjnych:
- powierzchnia jednej sali - 103 m2
- kubatura - 425 m3
- ilość osób - 130
- ilość doprowadzonego świeŜego powietrza - 20m3/h na jedną osobę.
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 3
Dla trzech powtarzalnych sal audytoryjnych przewidziano 7800m3/h.
•
Woda obiegu nagrzewnic wentylacyjnych
Przepływ objętościowy
GK = Q / Cp*ρ*∆t
[m3/s] oraz [dm3/s]
Przepływ masowy
GK = Q / Cp*∆t
[kg/s] oraz [t/h]
Gdzie:
Q = 10,6 kW
Cp = 4,19 kJ / kg * °C
ρ = 972,006 kg / m3
∆t = 80-60 = 20 °C
Moc cieplna
Ciepło wła ściwe
CięŜar właściwy
RóŜnica temperatur
Przepływ objętościowy
GK = 10,6/4,19*972,006*20 =0,47 m3/h
Przepływ masowy
GK = 10,6/4,19*20 = 0,45 t/h
•
Pompa obiegowa dla obiegu nagrzewnic wentylacyjnych
Wydajność pompy:
Przepływ obiegu c.o.
Gp = 1,1* 0,47 m3/h = 0,52 m3/h
Wysokość podnoszenia:
0,47 m3/h
Opór nagrzewnicy
Opór na zaworze mieszającym
4600Pa
3534Pa
Opór na instalacji
5600Pa
13734Pa
RAZEM
Hp = 1,1 * 13734 = 15107,4 = 1,51 m.sł.w.
Przyjmuje się pompę obiegową firmy Grundfos o następujących parametrach
technicznych:
- typ
- wydajność
- wysokość podnoszenia
(Dodatkowe
szczegółowe
ALPHA Pro 15-60 130
0,52 m3/h
1,51 m sł.w.
obliczenia
dotyczące
wentylacji
pomieszczeń
biurowych
przechowywane są w egzemplarzu archiwalnym w pracowni projektowej).
1.5 INSTALACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.5.1 CENTRALA WENTYLACYJNA
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 4
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD RX 30 firmy Swegon, obsługująca sale
audytoryjne na trzech kondygnacjach budynku, zostanie usytuowana w pomieszczeniu piwnic
w rozpatrywanym budynku.
Centrala wentylacyjna zostanie posadowiona na fundamencie wysokości 35cm.
Centrala wentylacyjna wyposaŜona jest w kompletny zestaw automatyki, dzięki któremu moŜliwe
jest uzyskanie pełnego efektu zastosowania centrali tj. precyzyjne zapewnienie stałej lub
zaprogramowanej zmiennie w czasie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
Ogrzanie powietrza nawiewanego zrealizowane będzie częściowo na bazie ciepła odzyskanego
z powietrza wywiewanego – poprzez wymiennik rotacyjny o sprawności około 82%.
Centrala ta składać się będzie z następujących podstawowych elementów:
–
dwa wentylatory WING (nawiewny i wywiewny),
–
nagrzewnica powietrza (wodna) TBLA-4-120-050-2-1,
–
chłodnica powietrza (freonowa) TBKC-2-120-050-1-1,
–
filtr powietrza kieszeniowy długi klasy F7 (nawiewu i wywiewu),
–
dwa wymienniki rotacyjne z płynną regulacją typu RECOnomic,
–
kompletna automatyka – system GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocą programatora.
Centrala posiada wbudowany, mikroprocesorowy układ sterowania. Układ kontroluje pracę
wentylatorów, wymiennika ciepła, temperatury oraz wydajności powietrza, posiada nastawy czasowe
a takŜe wiele funkcji kontrolnych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz alarmy.
Przełącznik centrali (włą/wył) zlokalizowany będzie na parterze w pomieszczeniu portierni.
Pozwoli on na włączanie i wyłączanie instalacji wentylacji w salach wykładowych.
1.5.2 INSTALACJA NAWIEWNA
Ilość doprowadzanego świeŜego powietrza zapewniająca odpowiednią wentylację dla trzech sal
audytoryjnych wynosi 7800m3/h. ŚwieŜe powietrze dostarczane będzie do centrali za pośrednictwem
projektowanej czerpni ściennej o wymiarach 500x1000mm, usytuowanej w zewnętrznej ścianie
budynku od strony północnej.
Dla podniesienia estetyki elewacji zewnętrznej, na której projektuje się czerpnię wentylacyjną
zostanie wykonany ekran maskujący z odtworzoną fakturą ściany zewnętrznej budynku o wymiarach
700x1200 oddalony od ściany o 20cm.
Powietrze świeŜe dostarczane będzie do centrali poprzez kanał wentylacyjny 500x500.
Na I i II piętrze rozpatrywanego budynku kanały nawiewne zakończone są anemostatami (KN1)
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 5
typu ASN-4 o wymiarach 600x600mm firmy RDJ Klima. Na instalacji poziomej przy odejściach pod
poszczególne nawiewniki na I i II piętrze projektuje się przepustnice wielopłaszczyznowe typ A.
Na trzeciej kondygnacji instalacja nawiewna zakończona jest kratką wentylacyjną
z przepustnicą (KN2) typ KSH o wymiarach 1280x100mm firmy RDJ Klima.
1.5.3 INSTALACJA WYWIEWNA
Powietrze zuŜyte odprowadzane będzie przez ścianę budynku za pośrednictwem wyrzutni
o wymiarach 250x1300mm umieszczonej w studni podokiennej. Dzięki takiemu umieszczeniu kanału
wywiewnego będzie ona niewidoczna z zewnątrz.
Kanał powietrza wywiewanego do wyrzutni ściennej stanowić będzie przestrzeń pod specjalnie
projektowaną podłogą dla potrzeb danej instalacji. Projektuje się ją na wysokość 25cm.
Na I i II piętrze rozpatrywanego budynku kanały wywiewne zakończone są anemostatami (KW1)
typu ASN-4 o wymiarach 600x600mm firmy RDJ Klima. Na instalacji poziomej przy odejściach pod
poszczególne wywiewniki na I i II piętrze projektuje się przepustnice wielopłaszczyznowe typ A.
Na trzeciej kondygnacji instalacja wywiewna zakończona jest kratką wentylacyjną
z przepustnicą (KW2) typ KSH o wymiarach 1280x100mm.
1.5.4 KANAŁY WENTYLACYJNE
Magistralne kanały nawiewne i wywiewne po wyjściu z centrali, wyprowadzone zostaną pionem
do
pomieszczeń
przylegających
do
wentylowanych
sal
audytoryjnych
na
poszczególnych
kondygnacjach.
Instalację nawiewną projektuje się w salach od strony korytarza, natomiast przewody wywiewne
prowadzone będą nad oknami przy ścianie zewnętrznej.
Na pionach magistralnych przewodów wentylacyjnych, na kondygnacji parteru, zamontowane
zostaną po dwa tłumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie o długości 1,5m.
Projektuje się przeciwpoŜarowe klapy odcinające. Klapy montujemy na wyjściu z wentylatorni
(pod tłumikami). Zabezpieczą one poszczególne kondygnacje przed przedostaniem się ognia z
pomieszczenia wentylatorni. Dodatkowo projektuje się klapy p.poŜ. na poziomych kanałach po wyjściu
z pionów. UmoŜliwią zachowanie odporności ogniowej całej przegrody budowlanej w czasie poŜaru.
Poziome
kanały
wentylacyjne
nawiewne
i
wywiewne
w
obrębie
wentylowanych projektuje się usytuować pod stropem pomieszczeń.
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
poszczególnych
sal
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 6
Szczegółowe wymiary kanałów opisane są na poszczególnych rysunkach.
Kanały i kształtki projektowanej instalacji wentylacyjnej o przekroju prostokątnym naleŜy wykonać
z płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej powlekanej aluminium np. firmy ALP.
Kanały i kształtki tego systemu wykonywane są bezpośrednio na budowie. Sposób wykonania
tych
elementów
polega
na
wytrasowaniu
wymaganego
wymiaru
i
kształtu,
wycięciu
go
specjalistycznymi noŜami ALP, sklejeniu i wykończeniu czyli wygładzeniu i nałoŜeniu taśmy
aluminiowej na sklejone krawędzie (te, które miały rozciętą zewnętrzną powlokę aluminiową).
Aby kanał lub kształtka była gotowa do zamontowania w instalacji, naleŜy ją olistwować, czyli
zamontować odpowiednie profile połączeniowe na końcach prefabrykatu. Ostatnią czynnością
wykończeniową jest silikonowanie prefabrykatu od wewnątrz, co zapobiega przed kontaktem powietrza
z pianką poliuretanową. Kanały ALP łączy się między sobą za pomocą specjalnych profili
aluminiowych – na zasadzie elementów zasuwkowych.
Kanały wykonane w tej technologii zapewniają niską przepuszczalność termiczną oraz
akustyczną i z tego powodu nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych izolacji zewnętrznych tych
kanałów.
Po przeprowadzeniu prób i odbiorów technicznych kanały wentylacyjne naleŜy obudować.
Szczeliny zaszpachlować i wzmocnić siatka z tworzywa sztucznego.
Całość zagruntować i przemalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze dopasowanym do
koloru stropu.
Obudowy pionów naleŜy wykonać z płyt Knauff Fireboard (osłona trzywarstwowa). Płyty te zostały
stworzone specjalnie na potrzeby ochrony przed ogniem. Są to płyty gipsowe zbrojone matą z wełny
szklanej i zmodyfikowane dodatkowo w rdzeniu gipsowym włóknem szklanym.
Wolne przestrzenie pomiędzy kanałami a obudową wypełnić ubitą wełną mineralną.
1.6 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
Dla poprawienia komfortu ludzi przebywających w salach wykładowych, świeŜe powietrze
dostarczane do w/w pomieszczeń zostaje podgrzane. Zastosowana nagrzewnica powietrza zasilana
będzie w energię cieplną z istniejącej kotłowni gazowej usytuowanej w sąsiadującym budynku.
Nagrzewnica wodna typu TBLA-4-120-050-2-1 dobrana została wraz z centralą wentylacyjną.
Istniejące przewody instalacji c.o. prowadzone są
korytarzem piwnicznym przylegającym do
pomieszczenia z projektowaną centralą wentylacyjną.
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 7
Instalacja ciepła technologicznego zostanie połączona z istniejącą instalacją c.o. poprzez
włączenie przez trójnik.
Na podstawie dokonanych obliczeń, na potrzeby zasilania nagrzewnicy dobrano pompę ALPHA
Pro 15-60 130 firmy Grundfos.
Za projektowaną nagrzewnicą wodną naleŜy umieścić zawór mieszający HRB-3 z napędem
elektrycznym firmy Danfoss.
Na ścianie północnej budynku umieścić czujnik temp. powietrza zewnętrznego.
Wszystkie elementy połączyć ze skrzynką podłączeniową znajdującą się w układzie sterowania
centralą.
Średnice przewodów i dobranych elementów instalacji opisane zostały na schemacie instalacji
ciepła technologicznego.
Odpowietrzenie instalacji zrealizowano poprzez odpowietrzniki na poziomych przewodach
zasilania i powrotu w pomieszczeniu centrali.
Po wykonaniu prac naleŜy przeprowadzić próbę szczelności.
1.7 INSTALACJA WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
W rozpatrywanym obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną dla pomieszczeń
biurowych. Ze względu na ograniczoną liczbę istniejących kanałów wentylacyjnych zaprojektowano
układy wentylacyjne obsługujące jednocześnie pomieszczenia biurowe i sanitarne.
Instalacja wentylacji ciągłej składa się z następujących elementów:
–
wentylator kanałowy,
–
klapa zwrotna,
–
tłumik akustyczny elastyczny,
–
okrągła kratka ścienna.
W celu oddzielenia od siebie pomieszczeń o róŜnych wymaganiach higieniczno-sanitarnych,
zastosowano następujące rozwiązania:
•
projektowane układy wentylacyjne pracować będą w sposób ciągły,
•
na odgałęzieniach obsługujących pomieszczenia biurowe zamontowane zostaną klapy
zwrotne φ100.
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 8
Na podstawie dokonanych obliczeń, zakładając wielkość strumienia powietrza zewnętrznego
doprowadzanego do pomieszczeń 20m3/h na osobę, dobrano sześć wentylatorów typu TD-250/100
firmy Venture Industries.
Projektowane klapy zwrotne stanowią zabezpieczenie przed przedostaniem się nieprzyjemnych
zapachów z pomieszczeń sanitarnych, jak równieŜ stanowią dodatkowe zabezpieczenie w przypadku
np. zaniku prądu,
Na odgałęzieniu do pomieszczeń biurowych zaprojektowano elastyczne tłumiki akustyczne
o długości min. 0,6 do max. 1,20m.
Główne przewody projektuje się z rur typu Spiro z blachy stalowej, ocynkowanej.
Przewody zamontować 20 cm. pod stropem I piętra.
Odgałęzienia do kratek w pomieszczeniach sanitarnych wykonać z połączeń elastycznych flex np.
typ Clip PE firmy Venture Industries. Przewody te są wykonane z tkaniny polietylenowej, wzmocnione
od zewnątrz spiralą stalową.
W toaletach wykonany jest strop podwieszany z płyt g-k, na wysokości 2,50m.
W stropie tym naleŜy zamontować klapy rewizyjne 600x600, umoŜliwiające dostęp na wypadek
awarii.
Po wykonaniu prób i odbiorów na przewodach wentylacyjnych zostanie wykonana obudowa z płyt
g-k. Wolne przestrzenie naleŜy wypełnić lekko ubitą wełną mineralną.
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 9
1.8 UWAGI KOŃOWE.
Całość robót oraz odbiorów wykonać zgodnie z:
a)
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
b)
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom II pt.
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” - rozdział 13
c)
Informacjami technicznymi producentów zastosowanych urządzeń, armatury i materiałów.
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 10
2.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW.
L.P.
1.
NAZWA ELEMENTU, PRODUCENT
Centrala nawiewno-wywiewna GOLD RX 30 firmy SWEGON,
ILOŚĆ
[szt.]
1
–
wentylator,
2
–
filtr,
2
–
nagrzewnica wodna,
1
–
wymiennik rotacyjny,
2
2.
Czerpnia ścienna o wymiarach 500x1000mm,
1
3.
Wyrzutnia ścienna o wymiarach 1300x250mm,
1
4.
Anemostat – nawiew KN1 o wymiarach 600x600mm,
12
5.
Anemostat – wywiew KW1 o wymiarach 600x600mm,
10
6.
Kratka wentylacyjna z przepustnicą KSH – nawiew o wymiarach 1280x100mm,
6
7.
Kratka wentylacyjna z przepustnicą KSH – wywiew o wymiarach 1280x100mm,
6
8.
Przepustnica okrągła typ PJO ø200 firmy RDJ Klima,
12
9.
Przepustnica okrągła typ PJO ø250 firmy RDJ Klima,
10
10.
Klapa przeciwpoŜarowe firmy Mercor o wymiarach 600x315mm,
2
11.
Klapa przeciwpoŜarowe firmy Mercor o wymiarach 600x400mm,
2
12.
Klapa przeciwpoŜarowe firmy Mercor o wymiarach 600x300mm,
2
13.
Klapa przeciwpoŜarowe firmy Mercor o wymiarach 800x800mm,
2
14.
Tłumik akustyczny nawiew-wywiew o wymiarach 800x800x1500mm,
4
15.
Pompa zasilania nagrzewnicy typ ALPHA Pro 15-60 130 firmy Grundfos,
1
16.
Elektrozawór mieszający typ HRB-3 ø15,
1
17.
Zawór odcinający ø15,
2
18.
Odpowietrznik automatyczny,
2
19.
Czujnik temp. powietrza zewnętrznego,
1
20.
Wentylator kanałowy typ TD-250/100
6
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 11
3.SPIS RYSUNKÓW.
rys. nr 1 Elewacja zewnętrzna – strona północna
rys. nr 1a Elewacja zewnętrzna (fragment)
rys. nr 2 Instalacja wentylacji - rzut piwnic (fragment)
rys. nr 3 Instalacja wentylacji - rzut I piętra (fragment)
rys. nr 4 Instalacja wentylacji - rzut II piętra (fragment)
rys. nr 5 Instalacja wentylacji - rzut III piętra (fragment)
rys. nr 6 Instalacja wentylacji - przekrój A – A
rys. nr 7 Instalacja wentylacji - przekrój B – B
rys. nr 8 Instalacja wentylacji - rozwinięcie
rys. nr 9 Schemat instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej
rys. nr 10 Schemat instalacji ciepła technologicznego
rys. nr 11 Instalacja ciepła technologicznego – rzut piwnic (fragment)
rys. nr 12 Instalacja wentylacji – rzut I piętra (skrzydło zachodnie)
rys. nr 13 Instalacja wentylacji – przekrój I piętra (skrzydło zachodnie)
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 26
4.MATERIAŁY TECHNICZNE.
1. Karta doboru centrali wentylacyjnej GOLD RX 30 firmy Swegon,
2. Karta doboru pompy zasilającej nagrzewnicę ALPHA Pro 15-60 130 firmy
Grundfos
3. Zawór mieszający HRB-3
Danfoss
15 z napędem elektrycznym AMB 160 firmy
4. Wentylator kanałowy typu TD-250/100
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Piotra Skargi 5 w Głogowie
strona nr 27
5.SPIS UZGODNIENIEŃ
1. Pozwolenie nr 411/2007 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we
Wrocławiu.
2. Pozytywna decyzja Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych.
3. Uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
4. Uzgodnienie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii.
5. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Głogowie.
Autorska Pracownia Projektowa - mgr inŜ Jerzy Burda
67-200 Głogów ul Poczdamska 1

Podobne dokumenty