łóżka metalowe steel beds łóżka metalowe steel beds

Komentarze

Transkrypt

łóżka metalowe steel beds łóżka metalowe steel beds
£Ó¯KA METALOWE
STEEL BEDS
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-1-
£Ó¯KA METALOWE I ALUMINIOWE
STEEL AND ALUMINIUM BEDS
£ó¿ka zosta³y zaprojektowane po to, aby sprostaæ wymaganiom klientów, którzy oczekuj¹ ofert
wyrobów o du¿ej elastycznoœci u¿ytkowej. Oznacza to bardzo szerokie zastosowanie naszych ³ó¿ek
w ró¿nych pomieszczeniach, o ró¿nej kubaturze i ró¿nym przeznaczeniu.
KONSTRUKCJA
£ó¿ka sk³adaj¹ siê z nóg i skrzyñ wykonanych z profili giêtych. Dodatkowo w zale¿noœci od wariantu,
w sk³ad ³ó¿ek wchodz¹: szuflada i elementy dodatkowego wyposa¿enia jak drabinka i materac z
podg³ówkiem.
Poœciel przechowywana jest w szufladach, b¹dŸ przypinana pasami w skrzyniach zamykanych.
Do skrzyñ zamocowane s¹ si³owniki powietrzno - sprê¿ynowe, dla bezpieczeñstwa w chwili zamykania i
otwierania skrzyñ.
SPECYFIKACJA
£ó¿ka produkowane s¹ jako P - prawe i L - lewe (z wyj¹tkiem KK18-00/B-20-005).
£ó¿ka z szuflad¹ dodatkowo wystêpuj¹ jako odmiana D - z dwiema szufladami.
Beds was designed, to satisfy customers, who look for different kinds of articles. It means-very wide
range of using our beds in different accomodotions, different dimensions and destination.
CONSTRUCTION
Beds consist of legs, and boxes made of bended profiles. Depending on the variant - beds
consist of: drawer, and elements of additional equipment lladder and mattress with bolster.
Bed clothes are keeping in the drawers, or fastening with belts in closed boxes.
There are spring-air actuators fitted to the boxes, for safety while the boxes are opened or closed.
SPECIFICATION
Beds are produced in 2 variants: P - right and L - left (except KK18-00/B-20-005).
Beds with drawer accordingly is made with 2 drawers D.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-2-
KK18-00
B-20-001
£Ó¯KO METALOWE PIÊTROWE Z SZUFLAD¥
STEEL BUNK BEDS WITH DRAWER
£Ó¯KO ALUMINIOWE PIÊTROWE Z SZUFLAD¥
ALUMINIUM BUNK BEDS WITH DRAWER
KK18-05
B-20-001/AL
MATERIA£: profil giêty pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/,
dno wzmacniane pokryte farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL lub
laminatem dekoracyjnym /2/, uchwyt ze stali nierdzewnej /3/,
uchwyt meblowy /4/, zawiasa /5/, si³ownik powietrzno-sprê¿ynowy /6/,
stela¿ ³ó¿ka dolnego pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /7/,
szuflada pokryta farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /8/.
MATERIALS: Profiles, coated with powder paint acc. to RAL /1/, reinforced bottom
coated with powder paint acc. to RAL or covered with decorative
laminate /2/, stainless steel grip /3/, furniture handle /4/, hinge /5/,
pneumatic-spring actuator /6/, framework of the lower bed coated with
powder paint acc. to RAL /7/, drawer coated with powder paint acc. to RAL /8/.
113*
KK18-00/B-20-001
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
1
50
245
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka do œciany
(Points of fastening to the wall)
6
2
4
5
845
400*
3
~ 2050
**) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
2000
1360*
~ 2035*
1410
materac (mattress)
150x800x2000
7
845
MASA: 140 kg - z 1 szuflad¹
(with 1 drawer)
160 kg - z 2 szufladami
(with 2 drawers)
400
8
~20
954
60**
122
850
1980**
~ 2075
bez materaca
(without mattress)
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO METALOWE PIÊTROWE Z SZUFLAD¥ L-Ral1015-KK18-00/B-20-001
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: STEEL BUNK BEDS WITH DRAWER L-Ral1015-KK18-00/B-20-001
Mattress with bolster is a subject of another order.
113*
KK18-05/B-20-001/AL
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
1
50
245
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka do œciany
(Points of fastening to the wall)
6
2
4
laminat dekoracyjny
decorative laminate
5
845
400*
3
~ 2050
**) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
7
materac (mattress)
150x800x2000
845
400
8
~20
1410
2000
1360*
~ 2035*
954
60**
122
1980**
~ 2075
850
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO ALUMINIOWE PIÊTROWE Z SZUFLAD¥ L-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-001/AL
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: ALUMINIUM BUNK BEDS WITH DRAWER L-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-001/AL
Mattress with bolster is a subject of another order.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
MASA: 66 kg - z 1 szuflad¹
(with 1 drawer)
73 kg - z 2 szufladami
(with 2 drawers)
bez materaca
(without mattress)
-3-
KK18-00
B-20-002
£Ó¯KO METALOWE PIÊTROWE
STEEL BUNK BEDS
£Ó¯KO ALUMINIOWE PIÊTROWE
ALUMINIUM BUNK BEDS
KK18-05
B-20-002/AL
TYP I
MATERIA£: profil giêty pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/,
dno wzmacniane pokryte farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL lub
laminatem dekoracyjnym /2/, uchwyt ze stali nierdzewnej /3/,
uchwyt meblowy /4/, zawiasa /5/, si³ownik powietrzno-sprê¿ynowy /6/,
noga ³ó¿ka dolnego pokryta farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /7/.
TYP II
z wype³niaczem
MATERIALS: Profiles, coated with powder paint acc. to RAL /1/, reinforced bottom
coated with powder paint acc. to RAL or covered with decorative
laminate /2/, stainless steel grip /3/, furniture handle /4/, hinge /5/,
pneumatic-spring actuator /6/, leg of the lower bed coated with
powder paint acc. to RAL /7/.
113*
KK18-00/B-20-002
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
1
50
245
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka do œciany
(Points of fastening to the wall)
6
2
4
5
845
400*
3
~ 2050
**) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
2000
1360*
~ 2035*
845
1410
materac (mattress)
150x800x2000
7
~20
400
MASA: 103 kg
60**
122
bez materaca
(without mattress)
850
1980**
~ 2075
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO METALOWE PIÊTROWE L-I-Ral1015-KK18-00/B-20-002
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: STEEL BUNK BEDS L-I-Ral1015-KK18-00/B-20-002
Mattress with bolster is a subject of another order.
113*
KK18-05/B-20-002/AL
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
1
50
245
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka do œciany
(Points of fastening to the wall)
6
4
laminat dekoracyjny
decorative laminate
**) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
materac (mattress)
150x800x2000
~20
845
1410
2000
1360*
~ 2035*
7
5
845
2
~ 2050
400*
3
400
MASA: 52 kg
60**
122
1980**
~ 2075
850
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO ALUMINIOWE PIÊTROWE L-II-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-002/AL
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: ALUMINIUM BUNK BEDS L-II-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-002/AL
Mattress with bolster is a subject of another order.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
bez materaca
(without mattress)
-4-
KK18-00
B-20-003
£Ó¯KO METALOWE PIÊTROWE SK£ADANE
FOLDING STEEL BUNK BEDS
£Ó¯KO ALUMINIOWE PIÊTROWE SK£ADANE
FOLDING ALUMINIUM BUNK BEDS
KK18-05
B-20-003/AL
MATERIA£: profil giêty pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/,
dno wzmacniane pokryte farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL lub
laminatem dekoracyjnym /2/, uchwyt ze stali nierdzewnej /3/,
uchwyt meblowy /4/, zawiasa /5/, si³ownik powietrzno-sprê¿ynowy /6/.
MATERIALS: Profiles, coated with powder paint acc. to RAL /1/, reinforced bottom
coated with powder paint acc. to RAL or covered with decorative
laminate /2/, stainless steel grip /3/, furniture handle /4/, hinge /5/,
pneumatic-spring actuator /6/.
113*
KK18-00/B-20-003
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
1
50
245
6
2
4
5
845
400*
3
~ 2050
~ 2035*
2000
1360*
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka do œciany
(Points of fastening to the wall)
~20
845
1410
materac (mattress)
150x800x2000
MASA: 106 kg
400
bez materaca
(without mattress)
122
~ 2075
865
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO METALOWE PIÊTROWE SK£ADANE L-Ral1015-KK18-00/B-20-003
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: FOLDING STEEL BUNK BEDS L-Ral1015-KK18-00/B-20-003
Mattress with bolster is a subject of another order.
113*
KK18-05/B-20-003/AL
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
245
50
4
laminat dekoracyjny
decorative laminate
5
845
2
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka do œciany
(Points of fastening to the wall)
~ 2050
~ 2035*
materac (mattress)
150x800x2000
845
~20
1410
2000
1360*
400*
6
3
400
MASA: 55 kg
bez materaca
(without mattress)
122
~ 2075
865
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO ALUMINIOWE PIÊTROWE SK£ADANE L-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-003/AL
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: FOLDING ALUMINIUM BUNK BEDS L-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-003/AL
Mattress with bolster is a subject of another order.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-5-
KK18-00
B-20-004
£Ó¯KO METALOWE GÓRNE SK£ADANE
TOP FOLDING STEEL BED
£Ó¯KO ALUMINIOWE GÓRNE SK£ADANE
TOP FOLDING ALUMINIUM BED
KK18-05
B-20-004/AL
TYP I
MATERIA£: profil giêty pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/,
dno wzmacniane pokryte farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL lub
laminatem dekoracyjnym /2/, uchwyt ze stali nierdzewnej /3/,
uchwyt meblowy /4/, zawiasa /5/, si³ownik powietrzno-sprê¿ynowy /6/.
TYP II
MATERIALS: Profiles, coated with powder paint acc. to RAL /1/, reinforced bottom
coated with powder paint acc. to RAL or covered with decorative
laminate /2/, stainless steel grip /3/, furniture handle /4/, hinge /5/,
pneumatic-spring actuator /6/.
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
TYP I
TYP II
245
6
245
6
5
3
2
4
5
~ 2035*
~20
845
1410
845
2000
1360*
~20
~ 2035*
~ 2075
~ 2050
350*
materac (mattress)
150x800x2000
845
2
900
400*
3
1
50
845
1
113*
4
50
400*
113*
KK18-00/B-20-004
122
~ 2075
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO METALOWE GÓRNE SK£ADANE L-II-Ral1015-KK18-00/B-20-004
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka do œciany
(Points of fastening to the wall)
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: TOP FOLDING STEEL BED L-II-Ral1015-KK18-00/B-20-004
MASA: TYP I - 53 kg
TYP II - 64 kg
Mattress with bolster is a subject of another order.
TYP I
TYP II
245
113*
materac (mattress)
150x800x2000
6
5
3
2
845
4
laminat dekoracyjny
decorative laminate
~ 2035*
5
~20
845
1410
~20
2000
1360*
~ 2035*
~ 2075
245
845
2
845
3
1
350*
900
400*
6
50
~ 2050
1
400*
113*
4
50
bez materaca
(without mattress)
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
KK18-05/B-20-004/AL
122
~ 2075
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO ALUMINIOWE GÓRNE SK£ADANE L-I-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-004/AL
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: TOP FOLDING ALUMINIUM BED L-I-Ral1015/F5102-KK18-05/B-20-004/AL
Mattress with bolster is a subject of another order.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
MASA: TYP I - 26 kg
TYP II - 31 kg
bez materaca
(without mattress)
-6-
KK18-00
B-20-005
£Ó¯KO METALOWE DOLNE
BOTTOM STEEL BED
£Ó¯KO ALUMINIOWE DOLNE
BOTTOM ALUMINIUM BED
KK18-05
B-20-005/AL
MATERIA£: profil giêty pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/,
dno wzmacniane pokryte farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /2/,
noga ³ó¿ka pokryta farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /3/.
MATERIALS: Profiles, coated with powder paint acc. to RAL /1/, reinforced bottom
coated with powder paint acc. to RAL /2/, leg of the bed coated with
powder paint acc. to RAL /3/.
KK18-00/B-20-005
materac (mattress)
150x800x2000
1
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
400
2
1980*
2040
785*
845
MASA: 40 kg
bez materaca
(without mattress)
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO METALOWE DOLNE Ral1015-KK18-00/B-20-005
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: BOTTOM STEEL BED Ral1015-KK18-00/B-20-005
Mattress with bolster is a subject of another order.
KK18-05/B-20-005/AL
materac (mattress)
150x800x2000
1
400
2
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
1980*
2040
785*
845
MASA: 20 kg
bez materaca
(without mattress)
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO ALUMINIOWE DOLNE Ral1015-KK18-05/B-20-005/AL
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: BOTTOM ALUMINIUM BED Ral1015-KK18-05/B-20-005/AL
Mattress with bolster is a subject of another order.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-7-
KK18-00
B-20-006
£Ó¯KO METALOWE DOLNE Z SZUFLAD¥
BOTTOM STEEL BED WITH DRAWER
£Ó¯KO ALUMINIOWE DOLNE Z SZUFLAD¥
BOTTOM ALUMINIUM BED WITH DRAWER
KK18-05
B-20-006/AL
MATERIA£: profil giêty pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/,
dno wzmacniane pokryte farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /2/,
stela¿ ³ó¿ka pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /3/,
szuflada pokryta farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /4/.
MATERIALS: Profiles, coated with powder paint acc. to RAL /1/, reinforced bottom
coated with powder paint acc. to RAL /2/, framework of the bed coated
with powder paint acc. to RAL /3/, drawer coated with powder paint
acc. to RAL /4/.
KK18-00/B-20-006
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
materac (mattress)
150x800x2000
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
1
2
MASA: 75 kg - z 1 szuflad¹
(with 1 drawer)
95 kg - z 2 szufladami
(with 2 drawers)
400
3
954
4
60*
1980*
2040
845
bez materaca
(without mattress)
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO METALOWE DOLNE Z SZUFLAD¥ L-Ral1015-KK18-00/B-20-006
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: BOTTOM STEEL BED WITH DRAWER L-Ral1015-KK18-00/B-20-006
Mattress with bolster is a subject of another order.
KK18-05/B-20-006/AL
£ó¿ko lewe - L (Bed left)
materac (mattress)
150x800x2000
*) - Punkty mocowania ³ó¿ka dolnego do pod³ogi
(Points of fastening to the floor)
1
400
2
3
4
954
1980*
2040
60*
845
MASA: 34 kg - z 1 szuflad¹
(with 1 drawer)
42 kg - z 2 szufladami
(with 2 drawers)
bez materaca
(without mattress)
PRZYK£AD OZNACZENIA: £Ó¯KO ALUMINIOWE DOLNE Z SZUFLAD¥ L-Ral1015-KK18-05/B-20-006/AL
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
EXAMPLE OF DESIGNATION: BOTTOM ALUMINIUM BED WITH DRAWER L-Ral1015-KK18-05/B-20-006/AL
Mattress with bolster is a subject of another order.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-8-
KK18-00
B-20-007
DRABINKA METALOWA
STEEL LADDER
DRABINKA ALUMINIOWA
ALUMINIUM LADDER
KK18-05
B-20-007/AL
MATERIA£: kszta³townik pokryty farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/; /2/,
zaœlepka PCV /3/.
MATERIALS: shape, coated with powder paint acc. to RAL /1/; /2/,
blind PCV /3/.
KK18-00/B-20-007
360
3
“a”
“a”
1
2
1470
MASA: 5,70 kg
PRZYK£AD OZNACZENIA: DRABINKA METALOWA Ral1015-KK18-00/B-20-007
EXAMPLE OF DESIGNATION: STEEL LADDER Ral1015-KK18-00/B-20-007
KK18-05/B-20-007/AL
360
3
“a”
“a”
1
2
1470
MASA: 1,90 kg
PRZYK£AD OZNACZENIA: DRABINKA ALUMINIOWA Ral1015-KK18-05/B-20-007/AL
EXAMPLE OF DESIGNATION: ALUMINIUM LADDER Ral1015-KK18-05/B-20-007/AL
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-9-
KK18-06
B-20-009
KANAPO-£Ó¯KO
SOFA-BED
MASA: ~73 kg
2
3
1
890
ZASADA DZIA£ANIA:
Kanapa z zespo³em siedziska i oparcia s¹ tak sprzêgniête, ¿e przeciwna strona oparcia stanowi le¿ysko ³ó¿ka po jego
obróceniu do pozycji poziomej. Siedzisko na ten czas wprowadzone jest automatycznie do wnêtrza kad³uba kanapy.
Obrót le¿yska do pozycji pionowej (chowanie le¿yska w œcianie) powoduje wysuniêcie siê automatycznie siedziska do
pozycji u¿ytkowej kanapy.
PRINCIPLE OF OPERATION:
Sofa with seat and backrest unit is interconnected in the way that after turning to the horizontal position the back
side of backrest is a resting place of the bed. Seat is automatically let in the casing of the bed.
Turning the resting place to vertical position (letting the resting place in the wall) causes automatically putting the seat
forward to the operating position of the sofa.
BUDOWA: Kad³ub z odpowiednio dobranych kszta³towników i profili /1/, oparcie kanapy z funkcj¹ le¿yska /2/,
siedzisko /3/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: KANAPO-£Ó¯KO Ral1015-KK18-06/B-20-009
Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia.
CONSTRUCTION: The corpse - appropriate profiles and shapes /1/, backrest of the sofa with resting place function /2/,
seat /3/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: SOFA-BED Ral1015-KK18-06/B-20-009
Mattress with bolster is a subject of another order.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 10 -
KK18-02
B-21-001
SZAFA POJEDYÑCZA
SINGLE WARDROBE
A-A
B-B
B
A
500
3
5
TABELA WYMIARÓW
2
60
mocowanie korpusu szafy do elementu
mocuj¹cego
punkty ³¹czenia
H
4
poszczególnych segmentów szaf
1000
5
szfy do œciany
A
A
punkty mocowania
1
mocowanie do pok³adu
A
300
400
500
H
1750
1850
1950
B
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 1 mm, pokryta farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /1/,
blacha stalowa o gruboœci 1,5 mm, pokryta farb¹ proszkow¹ wg katalogu RAL /2/, drzwiczki z
blachy ocynkowanej o gruboœci 0,7 mm, pokryta foli¹ PCV /3/, zawiasy /4/, zamek /5/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: SZAFA POJEDYÑCZA L/1850/B14Y/Ral 1013-KK18-02/B-21-001
UWAGA: w uzgodnieniu z producentem , dla segmentów o wysokoœci H=1750 oraz 1850 mm, istnieje mo¿liwoœæ
zamówienia drewnianych listew sztormowych mocowanych na szafie.
MATERIALS: Galvanized steel sheet 1 mm thick, covered with powder paint acc. to RAL system /1/, steel sheet 1,5 mm
thick, covered with powder paint acc. to RAL system /2/, door made of galvanized steel sheet 0,7 mm
thick, covered with PCV foil /3/, hinges /4/, lock /5/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: SINGLE WARDROBE L/1850/B14Y/Ral 1013-KK18-02/B-21-001
NOTICE: after agreement with producer, for segments of 1750 and 1850 mm
heigh it is possible to order safety slats.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
4
- 11 -
Fabryka Mebli Okrêtowych
oferuje równie¿:
P³yty œcienne i sufitowe o rdzeniu z niepalnych p³yt mineralnych lub palnych
wiórowych, oklejanych laminatami o bogatej kolorystyce.
Sufity listwowe, kasetonowe, p³ytowe oraz
samonoœne wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej dekoracyjn¹ foli¹ PCV
lub lakierowanej i wype³nione niepaln¹ we³n¹
mineraln¹.
Drzwi kabinowe klasy B15, drzwi korytarzowe
A30 i A60 oraz drzwiczki inspekcyjne œcienne i
sufitowe. Skrzyd³a drzwi i drzwiczek wykonane
s¹ z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
foli¹ PCV lub lakierowanej, albo z p³yty
mineralnej pokrytej laminatem.
w Starogardzie Gdañskim
P³yty pod³ogowe typu p³ywaj¹cego wykonane z blach stalowych i p³yt mineralnych
uk³adane na pod³o¿u z we³ny mineralnej.
P³yty œcienne wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej dekoracyjn¹ foli¹ PCV
lub lakierowanej i wype³nione niepaln¹ we³n¹
mineraln¹.
Bogaty asortyment mebli i zestawów meblowych, przeznaczonych do wyposa¿enia
pomieszczeñ kazdego typu.
Wykonujemy meble z drewna lub materia³ów drewnopochodnych uszlachetnionych
oklein¹ naturaln¹ lub dekoracyjnym laminatem, w krótkich seriach i na indywidualne
zamówienie.
Wszelkie zapytania w sprawach technicznych
i handlowych prosimy kierowaæ na adres
podany na ok³adce.
Na ¿yczenie wysy³amy atesty dopuszczenia do stosowania w
okrêtownictwie naszych grodzi, szalunków œciennych i sufitów
- jako przegród klasy "B" i "A".
Ship Furniture Factory
offers also:
Wall and ceilings plates made from noncombustible mineral plate core or combustible chipboard core coated with decorative laminates in full scope of colours.
Strip, tile, panel and self-supporting ceilings
made of galvanized steel sheets coated
with decorative PCV foil or lacquer and filled
with non-combustible mineral wool.
Cabin door class B15, corridor doors A30 and
A60 and inspection wall and ceiling door.
Leaf of door and inspection door is made
from galvanized steel, coated with PCV foil
or lacquered, or from mineral board bonded with plastic laminate.
in Starogard Gdañski
Floor plates floating type, made from steel
sheets and mineral plates put down on the
mineral wool layer.
Wall plates made of galvanized steel sheets
coated with decorative PCV foil or lacquer
and filled with non-combustible mineral
wool.
Wide assortments of furniture and furniture sets designed for outfit of compartments of every type. Furniture is made of solid wood or wood derivative plates with natural veneers or decorative laminates.
Furniture is produced in small-lot series
or as tailor-made on Client's request.
Full technical, designing and installation guidelines
are available on request. Please, send your
enquiries to the address printed overleaf.
Certificates of approvals for marine applications as "B" or "A" class
partitions for our bulkheads, linings and ceilings
are sent on request.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

Podobne dokumenty