Dzieci Ziemi I³awskiej w i³awskim kinoteatrze

Komentarze

Transkrypt

Dzieci Ziemi I³awskiej w i³awskim kinoteatrze
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Dzieci Ziemi I³awskiej w i³awskim kinoteatrze
22.04.2016.
W dniu 22- go kwietnia 2016, nasz folklorystyczny zespó³ "Dzieci Ziemi I³awskiej" wyst±pi³ podczas Wojewódzkiego
Przegl±du Piosenki Turystycznej, który by³ zorganizowany w i³awskim kinoteatrze "Pasja". M³odzi arty¶ci pod kierunkiem
Gra¿yny Piêkos i z akompaniamentem akordeonowym Jerzego E. Piotrowskiego zatañczyli i za¶piewali cztery utwory
ludowe: "Zaj±czek", 'Szewc", "A w niedzielê raniusieñko" i "W moim ogródeczku". Koncert zosta³ ciep³o przyjêty przez
uczestników i go¶ci przegl±du.Warto nadmieniæ, ¿e zespó³ istnieje ju¿ sze¶æ lat, a w w/w koncercie wyst±pi³a trzecia,
najm³odsza generacja cz³onków "Dzieci Ziemi I³awskiej".
http://www.goklaseczno.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 23:04

Podobne dokumenty