Wzór upoważnienia (wersja polska)

Komentarze

Transkrypt

Wzór upoważnienia (wersja polska)
…........................................
…........................dnia...................
(pieczątka podmiotu)
UPOWAŻNIENIE
DO DZIAŁANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA
1. BEZPOŚREDNIEGO
2. POŚREDNIEGO
UPOWAŻNIAM BSM „POLBOD” SP. Z O.O.
AGENCJA CELNA 41-208 Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 86A
Regon: 008436607
NIP: 634-012-80-73
Do podejmowania w imieniu
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(wpisać nazwę i adres firmy)
Następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą
1. Badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego.
2. Przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego.
3. Uiszczania należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz innych opłat.
4. Podejmowania towarów po ich zwolnieniu.
5. Składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego.
6. Wnoszenia odwołań i innych wniosków wynikających ze Wspólnotowego Kodeksu Celnego
oraz ustawy Prawo Celne podlegających rozpatrzeniu przez organy celne w tym cła,
podatku VAT i innych opłat.
7. Udzielania cesji w myśl art. 77 Prawa Celnego.
8. Wysyłanie i podpisywanie elektronicznych komunikatów w systemach informatycznych.
9. Dokonywanie rejestracji w PDR.
Prawo do wykonywania powyższych czynności objętych pełnomocnictwem przynależy do
wszystkich agentów celnych pracujących w tej agencji celnej „bez względu na rotacje kadrowe”.
….....................................................
(podpis upoważniającego)
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
….........................................................................
(data i podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej)
Niniejsze upoważnienie ma charakter:
– stały
– terminowy do dnia..............................
– jednorazowy
UWAGA:
Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy załączyć stosowną opłatę skarbową.

Podobne dokumenty