Instrukcja Citymaster 1600

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja Citymaster 1600
Technologia czyszczenia – technologia komunalna
Citymaster 1600 (1491)
Instrukcja obsługi
Wydanie: Grudzień 2014
Numer książki: 88-96-3036-3002-09
Obowiązuje od: 149101400500
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Przedmowa
Szanowny Kliencie,
pragniemy by dobra jakość pojazdu w pełni uzasadniła zaufanie okazane nam poprzez dokonanie zakupu tej
maszyny.
Przed uruchomieniem pojazdu należy zapoznać się z rozdziałem Przepisy bezpieczeństwa, aby eksploatacja
była bezpieczna.
Bezpieczeństwo operatora jak również bezpieczeństwo osób postronnych zależy w głównym stopniu od umiejętności sterowania i prowadzenia maszyny. Przed pierwszym uruchomieniem maszyny, należy więc starannie
przeczytać niniejszą oryginalną instrukcją obsługi oraz stosować się do zaleceń w niej zawartych, niniejszą
instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego jej wykorzystania lub przekazania kolejnemu właścicielowi. Instrukcja obsługi zawiera wszelkie ważne informacje dotyczące obsługi, konserwacji i serwisu maszyny.
Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały wyróżnione odpowiednimi
znakami. Wszelkie dalsze pytania mogą być kierowane do lokalnego dealera Hako.
Chcemy wyraźnie stwierdzić, że nie możemy zaakceptować żadnej prawnej odpowiedzialności za treść niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli zachodzi konieczność naprawy, należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne. Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i udoskonaleń technicznych.
Hako GmbH
23843 Bad Oldesloe, Niemcy
Hamburger Str. 209-239
Telefon +49 4531 806-0
Wydanie:
2
Numer książki:
Obowiązuje od:
88-96-3036-3002-09
149101400500
00-1491-00-10.fm
Wprowadzenie
Przeznaczenie urządzenia
Citymaster 1600 to wielozadaniowa maszyna, która przeznaczona jest do całorocznego użytku w przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych. Wyposażona w odpowiedni osprzęt Citymaster 1600 może być wykorzystywana do zamiatania z zasysaniem nieczystości, koszenie trawników, odśnieżania, zamiatania i
transportowania. W rozdziałach 1 do 5 została opisana maszyna w wersji podstawowej Rys. 1-A bez oprzyrządowania. Opcje oprzyrządowania opisano w rozdziale 6, i są to:
• Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości, nakładka ssąca oraz pojemnik na śmieci
• Zespół strzyżenia trawnika z kosiarką czołową
• Zespół zamiatający z zamiatarką czołową
• Zespół odśnieżający składający się z zamiatarki czołowej lub pługa śnieżnego prostego z uchylnym
lemieszem. Siewnik nawozowy jako narzędzie do zawieszenia z tyłu ciągnika. Skrzynia ładunkowa służy do
załadunku soli lub piasku do posypywania drogi.
• Zespół transportujący składający się ze skrzyni ładunkowej, istnieje też możliwość doczepienia przyczepy.
Model maszyny Classic wyposażony jest w ogrzewanie ciepłą wodą. Model maszyny Comfort dodatkowo wyposażony jest w klimatyzację. Wszelkie pytania dotyczących szerszego zakresu przeznaczenia niniejszej maszyny
mogą być kierowane do lokalnego dealera Hako.
A
Rys. 1:
00-1491-00-10.fm
3
Wprowadzenie
Dane pojazdu
Na podstawie niżej wymienionych danych, Państwa pojazd jest jednoznacznie opisany. Proszę pamiętać, aby
przy każdym kontakcie pisemnym lub telefonicznym z dealerem Hako lub w zakładzie podawać poniższe dane.
• Typ pojazdu:
• Numeru identyfikacyjny
pojazdu:
• Numer silnika:
• Pierwsze dopuszczenie
do ruchu w dniu:
Proszę wpisać w powyższą listę dane Państwa pojazdu W ten sposób przy zapytaniach lub zamówieniach części
zamiennych dane będą zawsze pod ręką.
Najbliższy punkt dealerski Hako:
• Adres:
• Telefon:
4
00-1491-00-10.fm
Wprowadzenie
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna Citymaster 1600 to wielozadaniowa maszyna, która przeznaczona jest do całorocznego użytku w
przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych, i wyposażona w odpowiedni i wydany przez firmę Hako
osprzęt nadaje się do użytku w rolnictwie i leśnictwie, do pielęgnacji terenów zieleni, trawników, a także do
odśnieżania. Każde inne wykorzystanie maszyny jest niezgodne z jej przeznaczeniem. Producent nie bierze
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, ryzyko za tego typu szkody
ponosi wyłącznie użytkownik. Wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza również przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i naprawy, jakie zostały podane przez producenta. Niniejsza maszyna
może być obsługiwana, konserwowana i naprawiana tylko przez osoby, które zostały z nią zapoznane i zostały
pouczone na temat niebezpieczeństwa wynikającego z nieumiejętnej obsługi maszyny. Koncepcja, projekt i konstrukcja wprowadzonej na rynek maszyny, jak i jej osprzętu, są zgodne z odpowiednimi właściwymi wymogami
dyrektywy WE (patrz deklaracja i certyfikat zgodności). Deklaracja i wyżej wymienione dokumenty tracą ważność
w przypadku modyfikacji maszyny wprowadzonych bez naszego upoważnienia. Samowolnie przeprowadzone
zmiany w pojeździe i naprawy zwalniają producenta z odpowiedzialności za szkody mogące w ten sposób
powstać.
Uwagi dotyczące gwarancji
Stosują się tutaj warunki umowy kupna/sprzedaży. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień
dotyczących serwisu i konserwacji nie są objęte gwarancją. Prace konserwacyjne należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzić w "Świadectwie Konserwacji", które stanowi dokument gwarancyjny. Z niniejszej gwarancji wyłączone są: naturalne zużycie i uszkodzenia powstałe na skutek przeciążenia maszyny,
zepsute bezpieczniki i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym posługiwaniem się maszyną oraz nieupoważnione przeróbki maszyny. Co więcej, reklamacja nie będzie uwzględniana w przypadku szkód powstałych na
skutek zamontowania części lub akcesoriów bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub nieprzestrzegania
instrukcji konserwacji.
Odbiór pojazdu
Natychmiast po dostarczeniu pojazdu należy stwierdzić, cz zaistniałe szkody powstałe w wyniku transportu.
W przypadku wystąpienia tego typu uszkodzeń należy potwierdzić je bezzwłocznie u przewoźnika a protokół
uszkodzeń wraz z listem przewozowym przesłać pocztą do autoryzowanego serwisu Hako.
Informacje o przepisach dotyczących homologacji
Zgodnie z wytycznymi dyrektywy WE 2003/37/WE Citymaster 1600 jest pojazdem samochodowym (ciągnikiem
rolniczym lub leśnym). Producent zapewnia wymaganą ekspertyzę i wystawia deklarację oraz certyfikat o zgodności samochodu z normami europejskimi. Na podstawie tej ekspertyzy instytucje lokalne wydają odpowiednie
dokumenty rejestracji pojazdu: dowód rejestracji i kartę pojazdu. Przed użyciem na drogach publicznych oraz ulicach i placach Citymaster 1600 musi być zarejestrowana i wyposażona w odpowiednie tablice rejestracyjne.
Zgodnie z normami niemieckiego kodeksu norm dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego (StVZO) w czasie
wszelkiej eksploatacji na drogach publicznych oraz ulicach i placach muszą znajdować się w maszynie apteczka,
trójkąt ostrzegawczy i świadectwo homologacji. Zgodnie z przepisami zawartymi w 29 paragrafie niemieckiego
kodeksu norm dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego (§ 29 StVZO) maszyna Citymaster 1600 podlega
regularnym przeglądom technicznym co 24 miesiące.
Ostrzeżenie
Jakakolwiek modyfikacja maszyny Citymaster 1600 mająca wpływ na specyfikację homologacyjną i
tam nie pokazana, unieważnia homologację. Przez co także ochrona ubezpieczeniowa i opodatkowanie podatkiem od środków transportu są nieważne.
Przed uzyskaniem nowej homologacji maszyna musi być poddana nowej ekspertyzie urzędowo powołanego rzeczoznawcy. Te zmiany muszą zostać odnotowane przez Wydział Komunikacji Drogowej (niem. Kfz-Zulassungsstelle) w dowodzie rejestracyjnym maszyny. Poprzez wystawienie deklaracji zgodności z normami
europejskimi producent oświadcza, że normy dla wydanego przez firmę Hako osprzętu odpowiadają wytycznym
dyrektywy WE dotyczącej urządzeń nr 2006/42/WE w wersji obowiązującej w danej chwili.
W przypadku eksploatacji maszyny w innych krajach należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie danego kraju.
00-1491-00-10.fm
5
Wprowadzenie
Prawo jazdy
Zgodnie z niemieckim kodeksem drogowym do prowadzenia Citymaster 1600 jako maszyny wielozadaniowej
(traktora) potrzebne jest prawo jazdy następujących kategorii:
Kategoria L (uprawnienia wynikające z kategorii L są jednocześnie zawarte w kategorii B):
Uprawnia do prowadzenia pojazdów ciągnących, które ze względu na swoją budowę używane są w rolnictwie i w
leśnictwie, i tylko do takich celów są wykorzystywane, rozwijających prędkość maksymalną do 40 km/h oraz do
kierowania zespołami pojazdów złożonych z pojazdu o którym mowa oraz z przyczepy, pod warunkiem, że prowadzone będą z prędkością maksymalną do 25 km/h, i że są one oznakowane w sposób zgodny z wymogami
paragrafu 58 niemieckiego kodeksu norm dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego (§ 58 StVZO) prędkością
maksymalną do 25 km/h, oraz uprawnia do kierowania samobieżnymi maszynami roboczymi, wózkami podnośnikowymi, samobieżnymi wozami paszowymi i wózkami jezdniowymi rozwijającymi prędkość maksymalną do
25 km/h oraz do kierowania zespołami pojazdów złożonych z tych właśnie pojazdów oraz z przyczepy.
W przypadku eksploatacji maszyny w innych krajach należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie danego kraju.
Wyposażenie
Na podstawie paragrafu 53 niemieckiego kodeksu norm dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
(§ 53 StVZO) należy podczas jazdy posiadać w/na pojeździe (nie objęte dostawą):
• 1 trójkąt ostrzegawczy z homologacją
• 1 światło ostrzegawcze z homologacją
• 1 kamizelkę odblaskową
• 1 apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164 arkusz 1. W przypadku eksploatacji maszyny w innych
krajach należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie danego kraju.
Obowiązkowe dokumenty podczas kierowania pojazdem
Na terenie Niemiec kierowca pojazdu powinien mieć przy sobie następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny (niem. Zulassungsschein)
• ważne prawo jazdy operatora pojazdu
• instrukcję obsługi (miejsce przechowywania: lewa konsola sterująca)
W przypadku eksploatacji maszyna w innych krajach należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie danego kraju.
Badanie techniczne pojazdu
• Wszystkie zrzeszenia zawodowe na terenie Federalnej Republiki Niemiec wymagają poddania inspekcji
technicznej stanu elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy swych pojazdów według przepisów
niemieckiego Zrzeszenia Zawodowego dotyczących pojazdów (BGV D 29), które musi być przeprowadzane
przynajmniej raz w roku.
By kierowca wiedział, kiedy konieczne jest następna inspekcja, należy dodatkowo nakleić naklejkę badania
technicznego na pojeździe.
• Zgodnie z paragrafem 29 niemieckiego kodeksu norm dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
(§ 29 StVZO) należy regularnie przeprowadzać główne badanie techniczne pojazdu:
• Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej / równej 3,5 t co 24 miesiące (dla pojazdów wynajmowanych w celach zarobkowych przekazywanych do dyspozycji bez kierowcy co 12 miesięcy.
• Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t co 12 miesięcy.
W przypadku eksploatacji maszyny w innych krajach należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie danego kraju.
6
00-1491-00-10.fm
Spis treści
1
1.1
Wskazówki bezpieczeństwa .......................................................................... 10
Ogólnie stosowane oznakowanie symboli ostrzegawczych ............................ 10
1.2
Ogólne zasady bezpieczeństwa ...................................................................... 11
1.3
Zasady obsługi ................................................................................................ 11
1.4
Zasady bezpieczeństwa dla osprzętu ............................................................. 12
1.5
Zasady bezpieczeństwa, zagrożenia specyficzne ........................................... 14
1.6
Zasady bezpieczeństwa dla konserwacji i serwisu ......................................... 16
1.7
Informacje dotyczące ochrony środowiska ...................................................... 18
1.8
Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja .............................................................. 19
1.9
Etykiety na maszynie ....................................................................................... 20
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Obsługa ...........................................................................................................
Przegląd ..........................................................................................................
Widok z przodu ...............................................................................................
Widok z tyłu .....................................................................................................
Kabina kierowcy ..............................................................................................
24
24
25
27
29
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
Wyświetlacz wielofunkcyjny ............................................................................
Start .................................................................................................................
Nawigacja menu ..............................................................................................
Struktura menu ................................................................................................
Widok normalny ...............................................................................................
Menu robocze (menu A) ..................................................................................
Menu obsługi (menu B) ...................................................................................
Menu konfiguracji (menu C) ............................................................................
Znaki ostrzegawcze i informacyjne .................................................................
34
34
34
35
36
37
39
41
45
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
Elementy operacyjne .......................................................................................
Panel sterowniczy na kolumnie kierownicy .....................................................
Lewa konsola sterująca ...................................................................................
Prawa konsola sterująca .................................................................................
Konsola sterująca na podłokietniku .................................................................
Konsola sterująca ............................................................................................
Pedał gazu ......................................................................................................
Hamulce ..........................................................................................................
Klapa na duże śmieci ......................................................................................
Siedzenie kierowcy ..........................................................................................
Pas bezpieczeństwa .......................................................................................
Ogrzewanie kabiny ..........................................................................................
Klimatyzacja ....................................................................................................
Drzwi ...............................................................................................................
47
47
50
50
53
54
55
55
55
56
58
59
60
61
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
Elementy obsługi pojazdu ...............................................................................
Narzędzia pomocnicze ....................................................................................
Blokada wody obiegowej .................................................................................
Przedni nośnik narzędzi ..................................................................................
Łącza dla osprzętu przedniego .......................................................................
Łącza dla osprzętu tylnego .............................................................................
62
62
62
62
65
67
3
3.1
Eksploatacja ................................................................................................... 69
Instruktaż ......................................................................................................... 69
3.2
3.2.1
Przed uruchomieniem pojazdu ........................................................................ 69
Lista kontrolna – Przed rozruchem pojazdu .................................................... 70
3.3
3.3.1
3.3.2
Uruchomienie i prowadzenie pojazdu ............................................................. 73
Lista kontrolna – Uruchomienie i prowadzenie pojazdu .................................. 74
Usuwanie problemów ...................................................................................... 77
3.4
Parkowanie pojazdu ........................................................................................ 78
88-00-3036-0000-10IVZ.fm
7
Spis treści
8
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Parkowanie po skończonej pracy .................................................................... 78
Parkowanie na czas przerwy w pracy ............................................................. 78
Parkowanie maszyny przy wystąpieniu awarii ................................................ 78
3.5
3.5.1
3.5.2
Transport i holowanie pojazdu ........................................................................ 79
Przewożenie pojazdu ...................................................................................... 79
Holowanie ........................................................................................................ 80
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
Praca z osprzętem ..........................................................................................
Urządzenia dodatkowe firmy Hako ..................................................................
Urządzenia obce .............................................................................................
Balastowanie ...................................................................................................
4
Dane techniczne ............................................................................................. 85
5
5.1
Konserwacja i serwis ..................................................................................... 88
Świadectwo konserwacji ................................................................................. 89
5.2
Plan konserwacji ............................................................................................. 90
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
Obudowa i pokrycie .........................................................................................
Otworzyć pokrywę silnika, zawór klapowy silnika oraz drzwi boczne .............
Zdejmowanie obicia bocznego ........................................................................
Otwieranie osłony chłodnicy ............................................................................
5.4
5.4.1
Silnik ................................................................................................................ 97
Sprawdzanie stanu oleju silnikowego .............................................................. 97
5.5
5.5.1
Układ zasilania paliwa ..................................................................................... 98
Opróżnianie oddzielacza wody ........................................................................ 98
5.6
Filtr cząstek stałych ......................................................................................... 99
5.7
5.7.1
5.7.2
System chłodzący ........................................................................................... 100
Czyszczenie systemu chłodzącego ................................................................. 100
Sprawdzanie poziom płynu chłodzącego ........................................................ 101
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
Filtr powietrza ..................................................................................................
Sprawdzanie filtra powietrza ...........................................................................
Oddzielacz wstępny i zawór oczyszczający filtra powietrza ............................
Czyszczenie/wymiana filtra powietrza .............................................................
5.9
5.9.1
5.9.2
Układ hydrauliczny .......................................................................................... 104
Ważne wskazówki dotyczące użycia oleju ulegającemu biologicznemu
rozkładowi (olej BIO) ....................................................................................... 104
Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego ................................................... 105
5.10
5.10.1
Kabina kierowcy .............................................................................................. 106
Wymienić filtr powietrza kabiny ....................................................................... 106
5.11
5.11.1
Koła ................................................................................................................. 107
Wymiana kół .................................................................................................... 107
5.12
5.12.1
5.12.2
5.12.3
Instalacja elektryczna ......................................................................................
Wymiana żarówek ...........................................................................................
Bezpieczniki i przekaźniki ................................................................................
Bateria akumulatorowa ....................................................................................
81
81
81
82
96
96
96
96
102
102
102
103
108
108
109
112
5.13
Harmonogram smarowania ............................................................................. 114
5.14
5.14.1
Czyszczenie maszyny ..................................................................................... 115
Ogólne wskazówki ........................................................................................... 115
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
Osprzęt i opcje................................................................................................
Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości ..................................................
Etykiety na maszynie .......................................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości ....
Montaż .............................................................................................................
Obsługa ...........................................................................................................
Dane techniczne ..............................................................................................
117
118
119
119
120
124
137
88-00-3036-0000-10IVZ.fm
Spis treści
6.1.6
6.1.7
6.1.8
Konserwacja .................................................................................................... 140
Usuwanie problemów ...................................................................................... 147
Akcesoria dodatkowe ...................................................................................... 147
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
System koszenia .............................................................................................
Etykiety na maszynie .......................................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa – Zespół strzyżenia trawnika .............................
Montaż ............................................................................................................
Obsługa ...........................................................................................................
Dane techniczne .............................................................................................
Konserwacja ....................................................................................................
Usuwanie problemów ......................................................................................
Akcesoria dodatkowe ......................................................................................
148
149
150
151
152
156
157
159
159
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
Zamiatarka ......................................................................................................
Etykiety na maszynie .......................................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa – System zamiatania .........................................
Montaż ............................................................................................................
Obsługa ...........................................................................................................
Dane techniczne .............................................................................................
Konserwacja ....................................................................................................
Usuwanie problemów ......................................................................................
Akcesoria dodatkowe ......................................................................................
160
161
161
162
163
166
166
168
168
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
System odśnieżania ........................................................................................
Etykiety na maszynie .......................................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa – System odśnieżania ........................................
Montaż ............................................................................................................
Obsługa ...........................................................................................................
Dane techniczne .............................................................................................
Konserwacja ....................................................................................................
Akcesoria dodatkowe ......................................................................................
169
170
170
171
175
178
178
178
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
System transportowy .......................................................................................
Etykiety na maszynie .......................................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa ............................................................................
Montaż ............................................................................................................
Obsługa ...........................................................................................................
Dane techniczne .............................................................................................
Konserwacja ....................................................................................................
Akcesoria dodatkowe ......................................................................................
179
180
180
180
183
183
183
183
6.6
Opcje ............................................................................................................... 184
88-00-3036-0000-10IVZ.fm
9
Wskazówki bezpieczeństwa
1 Wskazówki bezpieczeństwa
1.1
Ogólnie stosowane oznakowanie symboli ostrzegawczych
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy personelu obsługującego i pojazdu zostały w niniejszej
instrukcji obsługi w następujący sposób nazwane i oznaczone symbolami:
Niebezpieczeństwo
Oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych stanowi zagrożenie o bardzo
dużym ryzyku i bezpośrednio grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych stanowi zagrożenie o średnim
ryzyku i może grozić śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.
Ostrożnie
Oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych stanowi zagrożenie o niskim
lub średnim ryzyku i może grozić odniesieniem lekkich obrażeń ciała lub może spowodować szkody
materialne.
Uwaga
Uwaga wskazuje zagrożenie, które w razie nieprzestrzegania zaleceń może prowadzić do powstania
uszkodzeń technicznych.
Zagrożenie dla środowiska
Zagrożenie dla środowiska przez zastosowanie materiałów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia
lub środowiska.
Uwaga
Oznacza wskazówki, które umożliwiają efektywniejszą i ekonomiczniejszą eksploatację pojazdu.
10
01-1491-00-10.fm
Wskazówki bezpieczeństwa
1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Niezależnie od zasad bezpieczeństwa pracy podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów
kodeksu pracy.
Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi jak również
dodatkowe instrukcje akcesoriów lub dodatkowego osprzętu, i w czasie eksploatacji stosować się do wszystkich jej
zaleceń.
Niniejsza maszyna może być obsługiwana, konserwowana i naprawiana tylko przez osoby, które zostały
przeszkolone przez autoryzowanych specjalistów Hako.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi lub umysłowymi, wzgl. przez osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i kompetencji.
Szczególnie starannie należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, ponieważ tylko dokładna znajomość tych
zasad pomaga uniknąć błędów w obsłudze maszyny i gwarantuje bezusterkową pracę.
Przy sprzedaży lub wynajmie należy te dokumenty jak również dokumenty dopuszczające maszynę do ruchu
przekazać nowemu właścicielowi/operatorowi. Zaleca się, by pisemnie potwierdzić dokonanie przekazania
dokumentów.
Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają wartościowe wskazówki dotyczące
bezpiecznej obsługi. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy bezzwłocznie wymieniać.
W miejscu użytkowania maszyny powinny być dostępne: dowód rejestracyjny, ważne prawo jazdy operatora i
instrukcja obsługi, należy je starannie przechowywać w miejscu pracy kierowcy.
Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
Maszyna Citymaster 1600 jest wyposażona w kabinę bezpieczeństwa (ROPS = system konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu) zgodnie z 86/298/WE.
1.3
Zasady obsługi
Przed rozpoczęciem pracy
• Niebezpieczeństwo wypadku! Kiedy kolumna kierownicy nie jest zablokowana podczas jazdy, może się ona niespodziewanie przestawić, co może skutkować utratą panowania nad pojazdem.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Siedzenie kierowcy należy ustawiać tylko gdy maszyna stoi w miejscu. Gdyż
ustawianie siedzenia w czasie jazdy oznacza konieczność oderwania oczu od tego, co dzieje się na drodze, a ruch
siedzenia może spowodować utratę kontroli nad maszyną, przez co można spowodować wypadek.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Zabrudzony, uszkodzony, po wypadku lub zmieniony pas bezpieczeństwa nie chroni
całkowicie tak jak przewidziano. Przez to może ewentualnie dojść do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w razie
wypadku. Dlatego należy regularnie sprawdzać, by pasy bezpieczeństwa nie były uszkodzone i zabrudzone. Uszkodzone pasy bezpieczeństwa lub pasy po wypadku należy zawsze wymienić w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Ważna oraz przyczyniająca się bezpieczeństwa na drodze dobra widoczność jest
zagwarantowana tylko wtedy, gdy wszystkie szyby są wolne od lodu, śniegu i osadu. Należy zapoznać się z
właściwą obsługą ogrzewania i wentylacji jak również odwilżaniem/odmrażaniem szyb. Maksymalną moc ogrzewania i szybkie rozmarzanie szyb można osiągnąć tylko wtedy, gdy silnik osiągnął temperaturę roboczą.
• W przypadku jazdy z otwartymi drzwiami istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Podczas jazdy na drogach
publicznych i w czasie pracy drzwi muszą być zamknięte!
• Przed uruchomieniem pojazdu sprawdzić, czy jest w należytym stanie technicznym i czy jego użytkowanie jest
bezpieczne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, zabrania się przystępowania do pracy!
• Nieodzowne jest, by operator przed rozpoczęciem pracy zapoznał się ze wszystkimi narzędziami oraz elementami
sterowania i ich funkcjami. Podczas pracy nie będzie na to czasu!
• W czasie pracy muszą znajdować się w maszynie: trójkąt ostrzegawczy, światło ostrzegawcze, kamizelka odblaskowa i apteczka.
• Przy pracy z maszyną należy używać mocnych, nieślizgających się butów.
• Przewożenie osób jest niedozwolone!
• Maszynę wolno używać tylko w miejscach jasno określonych przez właściciela lub jego pełnomocnika!
• Maszyna nie jest przewidziana do zbierania substancji oraz pyłów lub materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych lub
wybuchowych!
• Maszynę można używać na płaskich terenach i pochyłościach o maksymalnym nachyleniu dochodzącym do 25 %.
W czasie pracy
• Trujące spaliny! Wdychanie spalin jest niebezpieczne dla zdrowia i może spowodować utratę przytomności i śmierć!
Nie dopuszczać do pracy silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym nadwoziu samowyładowczym, w obszarze z
narzędziem czołowym i narzędziem tylnym oraz w obszarze przyczepy.
• Zagrożenie wywrócenia się w czasie jazdy pod górę, jazdy w dół i jazdy poprzecznej względem pochyłości! Pod
górę i z góry oraz przy jeździe w poprzek pochyłości, unikać gwałtownych skrętów. Przy jeździe na pochyłościach,
istnieje zawsze niebezpieczeństwo wywrócenia się. Prędkość jazdy należy dostosowywać do warunków otoczenia i
obciążenia.
• Zagrożenie wywrócenia się spowodowane niewłaściwym sterowaniem! Należy pamiętać, że prowadzenie maszyny
przegubowej różni się znacznie od prowadzenia pojazdu osobowego. Gwałtowne skręcanie przy dużej prędkości
lub wchodzenie przy zbyt dużej prędkości w zakręt, mogą spowodować przewrócenie się pojazdu.
01-1491-00-10.fm
11
Wskazówki bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
Niebezpieczeństwo wypadku! Należy mieć na względzie, że na nieutwardzonych powierzchniach oraz na zaśnieżonych i pokrytych lodem drogach istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia w poślizg. To może skutkować niekontrolowanym zachowaniem pojazdu. Należy więc jechać odpowiednio ostrożnie!
Niebezpieczeństwo wypadku! Korzystanie z tempomatu i ogranicznika prędkości dozwolone jest tylko wtedy, kiedy
sytuacja na drodze na to pozwala!
Ze względów bezpieczeństwa pod siedzeniem kierowcy zainstalowano wyłącznik. Nie wolno tego wyłącznika
bocznikować.
Przy ograniczonej widoczności, szczególnie przy jeździe do tyłu, operator maszyny powinien zapewnić sobie pomoc
drugiej osoby, która da operatorowi maszyny odpowiednie sygnały. Instruktor nakierowujący powinien znajdować
się ciągle w polu widzenia operatora.
Przy pracy maszyną należy zwracać uwagę na osoby trzecie, zwłaszcza na dzieci.
Podczas przejazdów transportowych na drogach publicznych należy wyłączyć światła robocze.
Parkowanie pojazdu
• Niebezpieczeństwo wypadku! Należy przedsięwziąć środki zapobiegawcze przeciwko pomyłkowemu uruchomieniu i
niechcianemu ruszeniu maszyny. Uruchomić hamulec postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Pojazd należy zaparkować na twardym podłożu. Na stromych drogach należy
stosować dodatkowe zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem się, np. użyć klin pod koła.
Transport i holowanie pojazdu
• Zagrożenie życia! Ruszać powoli! Należy zwrócić uwagę, by w obszarze holowania nie znajdowały się żadne osoby.
• Ryzyko obrażeń! Załadunek pojazdu może odbywać się tylko przy pomocy odpowiednich narzędzi, takich jak rampa
załadunkowa lub najazdy.
• Ryzyko obrażeń! Należy upewnić się, że pojazd po załadunku jest zgodnie z przepisami zabezpieczony przed
stoczeniem się i wywróceniem. Zastosować koła do zabezpieczenia pojazdu.
• Holowanie pojazdu może odbywać się wyłącznie za pomocą odpowiednich narzędzi holowniczych.
• Maszyna może być holowana na lince holowniczej tylko pod warunkiem sprawnych hamulców i układu kierowniczego.
• Gdy silnik nie pracuje, to kierowanie jest zredukowane tylko do kierowania awaryjnego.
• Zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanymi ruchami. Zablokować hamulec postojowy i założyć bolec blokujący
na przegubie składanym. Należy pamiętać, że wtedy sterowanie zostaje zablokowane.
1.4
Zasady bezpieczeństwa dla osprzętu
Zasady ogólne
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym nadwoziu samowyładowczym, w obszarze z
narzędziem czołowym i narzędziem tylnym oraz w obszarze przyczepy.
• Ryzyko obrażeń! Osprzęt do maszyny należy używać do pracy tylko wtedy, gdy są zamontowane na nim wszystkie
urządzenia ochronne w pozycji chroniącej.
• Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby narzędzia dodatkowe były odpowiednie dla ustawionej ilości oleju. Zbyt duża
nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń przez uszkodzenia narzędzi dodatkowych!
• Ryzyko obrażeń! Przewody wysokociśnieniowe, armatura i elementy łączące są istotne dla bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. Używać tylko poleconych przez producenta węży wysokociśnieniowych, armatury i elementów
łączących.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przy podłączaniu osprzętu do układu hydraulicznego należy zwracać uwagę na
właściwe podłączenie przewodów hydraulicznych. Pomylenie przewodów może skutkować zamianą funkcji, w
poruszaniu osprzętu, np. jazda w odwrotnym kierunku w prawo zamiast w lewo.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Nieprawidłowo zamocowane narzędzia czołowe na czołowym nośniku narzędzi mogą
podczas jazdy spaść. Narzędzia czołowe należy zawsze zabezpieczać za pomocą urządzeń zabezpieczających.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed doczepieniem osprzętu nie zatwierdzonego przez firmę Hako należy skonsultować się z firmą Hako. Należy szczegółowo sprawdzić, czy dane obciążenia osi oraz masa całkowita zostaną
dotrzymane.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Osprzęt, przyczepa i obciążenie użytkowe (np. napełniony pojemnik na śmieci)
wpływają znacznie na sposób jazdy, kierowania i zdolność hamowania jak stateczność. Dlatego należy zważać na
zdolność kierowania i hamowania, jak również na stateczność maszyny.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Jeśli osprzęt zasłania oświetlenie zewnętrzne pojazdu lub gdy maksymalna dopuszczalna odległość między oświetleniem pojazdu została przekroczona, należy ponownie ustawić oświetlenie pojazdu
(w Niemczech obowiązują przepisy StVZO, zob § 30 StVZO, objaśnienia 11 i 12).
Obciążenie balastowe
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed założeniem innych niż zatwierdzone przez firmę Hako urządzeń dodatkowych,
należy w każdym przypadku skonsultować się z firmą Hako, czy poszczególne obciążenia osi i masy całkowite
zachowają wymagane wartości!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Oś przednia niniejszej maszyny roboczej musi być zawsze obciążona przynajmniej
25 %, a oś tylna 37 % masy własnej pustej maszyny!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Założenie osprzętu przedniego i tylnego nie powinno powodować przekroczenia
dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnego obciążenia osi i nośności ogumienia maszyny roboczej!
• Przed kupnem maszyny należy się upewnić, że wyżej wymienione wymogi zostały spełnione, poprzez zważenie
zespołu maszyny i osprzętu!
12
01-1491-00-10.fm
Wskazówki bezpieczeństwa
Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym nadwoziu samowyładowczym oraz zamiatarki.
• Zagrożenie wywrócenia się w czasie jazdy pod górę, jazdy w dół i jazdy poprzecznej względem pochyłości! Pod
górę i z góry oraz przy jeździe w poprzek pochyłości, unikać gwałtownych skrętów. Przy jeździe na pochyłościach,
istnieje zawsze niebezpieczeństwo wywrócenia się. Prędkość jazdy należy dostosowywać do warunków otoczenia i
obciążenia.
• Zagrożenie wywrócenia się spowodowane niewłaściwym sterowaniem! Należy pamiętać, że prowadzenie maszyny
przegubowej różni się znacznie od prowadzenia pojazdu osobowego. Gwałtowne skręcanie przy dużej prędkości
lub wchodzenie przy zbyt dużej prędkości w zakręt, mogą spowodować przewrócenie się pojazdu.
• Ryzyko obrażeń! Sprawdzać wielokrotnie stan załadowania pojemnika na śmieci! Wyłączyć przy tym dmuchawę!
Pokrywa pojemnika na śmieci i boczne drzwi nie mogą być otwarte przy włączonej dmuchawie.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Jazdy transportowe dozwolone są tylko z podniesioną zamiatarką po uruchomieniu
ochrony transportowej!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Jazda transportowa tylko z całkowicie opuszczonym pojemnikiem na śmieci!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Napełniony pojemnik na śmieci znacznie wpływa na stabilność maszyny!
Odpowiednio dopasować sposób jazdy!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Nie należy przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przy opróżnianiu pojemnika na śmieci należy zaparkować Citymaster 1600 na
wystarczająco wytrzymałej i poziomej powierzchni! Zabrania się jazdy z przechylonym pojemnikiem na śmieci.
• W przypadku udrażniania węża ssawnego lub montowaniu węża ręcznego (opcja) należy wyłączyć silnik i
odczekać, aż ustanie dmuchawa.
• Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości może być eksploatowana tylko w połączeniu z Citymaster 1600!
Należy ściśle przestrzegać warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
System koszenia
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, pod podniesionym nadwoziem samowyładowczym oraz w obszarze
zamiatarki czołowej.
• Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby narzędzia dodatkowe były odpowiednie dla ustawionej ilości oleju. Zbyt duża
nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń przez uszkodzenia narzędzi dodatkowych!
• Ryzyko obrażeń! Podczas wymiany noży nosić zawsze rękawice ochronne!
• Ryzyko obrażeń! Uszkodzone lub niewyważone noże do kosiarki bezzwłocznie wymienić, by uniknąć szkód na
obsadzie noży.
• Ryzyko obrażeń! Przed ponownym zamontowaniem należy wyważyć noże i sprawdzić pod względem bicia promieniowego.
• Ryzyko obrażeń! Pasek klinowy jest dzięki sile sprężyny samonapinający. Nie zdejmować i nie zawieszać gołymi
rękami sprężyny naciągowej.
• Ryzyko obrażeń! Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej! Niebezpieczeństwo spowodowania wypadku!
Sprawdzać wielokrotnie stan załadowania pojemnika na śmieci! Wyłączyć przy tym dmuchawę! Pokrywa pojemnika
na śmieci nie może być otwarta.
• Ryzyko obrażeń! Zmiany na urządzeniach bezpieczeństwa są niedozwolone.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed doczepieniem osprzętu nie zatwierdzonego przez firmę Hako należy skonsultować się z firmą Hako.
• System koszący może być eksploatowany tylko z podniesionymi podpórkami ssawy! Patrz montaż kosiarki na
stronie 151!
• System koszenia trawy może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600! Należy ściśle przestrzegać
warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
Zamiatarka
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym nadwoziu samowyładowczym oraz w obszarze
przedniego walca zamiatającego.
• Ryzyko obrażeń! Przy pracach z zamiatarką czołową jest możliwe, że małe kamienie lub inne znajdujące się w
śniegu części zostaną wyrzucana przez obracający się walec zamiatający.
• Ryzyko obrażeń! Przy montażu zamiatarki czołowej należy zabezpieczyć maszynę przed stoczeniem się.
• System zamiatający może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600! Należy ściśle przestrzegać
warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
System odśnieżania
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, pod podniesionym nadwoziem samowyładowczym oraz w obszarze
urządzenia czołowego i tylnego.
• Niebezpieczeństwo wypadku przez niezamierzone obniżenie narzędzia zawieszonego! W menu konfiguracji funkcji
Okres zimowy należy używać tylko w połączeniu z niekodowanym pługiem! Podnoszenie przednie nie jest wtedy
ograniczone w dół. Po pracy należy funkcję Okres zimowy natychmiast wyłączyć.
• System odśnieżania może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600! Należy ściśle przestrzegać
warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
01-1491-00-10.fm
13
Wskazówki bezpieczeństwa
System transportowy
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, pod podniesionym nadwoziem samowyładowczym oraz w obszarze
przyczepy.
• Zagrożenie życia w przypadku niedostatecznie zabezpieczonego ładunku! Ładunek należy odpowiednio rozmieścić
na powierzchni ładunkowej i zamocować.
• Ryzyko obrażeń! Zmiany na urządzeniach bezpieczeństwa są niedozwolone.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Należy przedsięwziąć środki zapobiegawcze przeciwko pomyłkowemu uruchomieniu i
niechcianemu ruszeniu maszyny. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed doczepieniem osprzętu nie zatwierdzonego przez firmę Hako należy skonsultować się z firmą Hako.
• System transportujący może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600! Należy ściśle przestrzegać
warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
1.5
Zasady bezpieczeństwa, zagrożenia specyficzne
Spaliny
• Trujące spaliny! Wdychanie spalin jest niebezpieczne dla zdrowia i może spowodować utratę przytomności i śmierć!
Nie dopuszczać do pracy silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
Tankowanie pojazdu
•
Zagrożenie pożarowe! Olej napędowy jest łatwopalny! Przy obchodzeniu się z paliwem wymagana jest szczególna
ostrożność. Nigdy nie tankować w pobliżu otwartego ognia lub tam gdzie występuje iskrzenie. Nie palić podczas
tankowania. Przed tankowaniem wyłączyć silnik oraz wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec postojowy.
Strefy zagrożenia przy maszynie
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną ostrożność w obszarze
układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym nadwoziu samowyładowczym, w obszarze z
narzędziem czołowym i narzędziem tylnym oraz w obszarze przyczepy.
Zagrożenie wywróceniem się
• Zagrożenie wywrócenia się w czasie jazdy pod górę, jazdy w dół i jazdy poprzecznej względem pochyłości! Pod
górę i z góry oraz przy jeździe w poprzek pochyłości, unikać gwałtownych skrętów. Przy jeździe na pochyłościach,
istnieje zawsze niebezpieczeństwo wywrócenia się. Prędkość jazdy należy dostosowywać do warunków otoczenia i
obciążenia.
• Zagrożenie wywrócenia się spowodowane niewłaściwym sterowaniem! Należy pamiętać, że prowadzenie maszyny
przegubowej różni się znacznie od prowadzenia pojazdu osobowego. Gwałtowne skręcanie przy dużej prędkości
lub wchodzenie przy zbyt dużej prędkości w zakręt, mogą spowodować przewrócenie się pojazdu.
Niezabezpieczony ładunek
• Zagrożenie życia w przypadku niedostatecznie zabezpieczonego ładunku! Ładunek należy odpowiednio rozmieścić
na powierzchni ładunkowej i zamocować.
Podniesione ładunki
• Zagrożenie życia przez podniesione ładunki! Nie przebywać i nie pracować pod podniesionymi ciężarami/
ładunkami!
Bateria akumulatorowa
• Zagrożenie wybuchem przez palenie, ogień i płomienie! W szczególności podczas ładowania akumulatora oraz
normalnej eksploatacji akumulator wydziela zagrażające eksplozją gazy! Należy unikać palenia, ognia, iskier i
otwartych płomieni w pobliżu akumulatorów!
• Zagrożenie eksplozją wywołaną przez iskry! Nigdy nie kłaść na baterii narzędzi lub innych przedmiotów przewodzących prąd! W przypadku zwarcia biegunów powstają iskry, występujące gazy powodują zapłon.
Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy zawsze zachowywać odpowiednią kolejność!
• Odłączanie akumulatora: Najpierw biegun ujemny, potem biegun dodatni!
• Podłączanie akumulatora: Najpierw biegun dodatni, potem biegun ujemny!
• Zagrożenie eksplozją przez zimny akumulator lub przy zbyt niskim poziomie kwasu! W przypadku zimnego akumulatora lub zbyt niskiego poziomu kwasu nie należy próbować uruchamiać silnika przewodem obejściowym; akumulator może pęknąć lub eksplodować.
• Zagrożenie sparzenia środkiem żrącym przez kwas akumulatora! Przy obchodzeniu się z bateriami należy
przestrzegać specjalnych przepisów kodeksu pracy. Baterie akumulatorowe zawierają kwas siarkowy.
Hałas
• Ryzyko powstania obrażeń przez hałas! Urządzenia wyciszające przy pojeździe muszą podczas pracy być
ustawione w pozycji ochronnej. Gdy to konieczne, należy używać ochraniaczy słuchu!
14
01-1491-00-10.fm
Wskazówki bezpieczeństwa
Hydraulika
• Ryzyko obrażeń! Olej hydrauliczny wytryskający pod dużym ciśnieniem może przebić się przez skórę i spowodować
poważne obrażenia. Należy więc, także przy najmniejszych ranach, udać się do lekarza, w przeciwnym razie mogą
wystąpić poważne zakażenia.
• Przewody hydrauliczne należy fachowo ułożyć i zamontować! Prace przeprowadzać może tylko autoryzowany i
wykwalifikowany personel! Należy pamiętać o tym, aby nie pomylić przyłączy! Armatury, długość i jakość, w szczególności odporność ciśnieniowa i temperaturowa przewodów hydraulicznych muszą być zgodne z wymaganiami!
Surowce i materiały pomocnicze
•
•
Ryzyko obrażeń! Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi (np. kwas akumulatorowy lub kwas siarkowy), należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących niniejszego produktu!
Niebezpieczeństwo oparzenia! Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z gorącymi materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi.
01-1491-00-10.fm
15
Wskazówki bezpieczeństwa
1.6
Zasady bezpieczeństwa dla konserwacji i serwisu
Zasady ogólne
• Codzienną i cotygodniową konserwację wykonuje operator. Wszystkie inne prace konserwacyjne należy powierzać
najbliższemu serwisowi Hako.
• Niezależnie od regularnie przeprowadzanego przeglądu technicznego (w Niemczech zwanego HU, zgodnie z BGV
D 29) maszyna Citymaster musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi regularnie konserwowana
i przynajmniej raz w roku poddana inspekcji stanu technicznego elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
jazdy pojazdu.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Należy przedsięwziąć środki zapobiegawcze przeciwko pomyłkowemu uruchomieniu i
niechcianemu ruszeniu maszyny. Uruchomić hamulec postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
• Przy pracach czyszczących i konserwacyjnych należy stosować tylko właściwe narzędzia.
• Elementów elektrycznych i elektronicznych, jak również komory silnika nie wolno czyścić myjkami wysokociśnieniowymi ani parownicami ciśnieniowymi.
• Nie spawać, nie wiercić, nie piłować i nie szlifować części podwozia maszyny. Wymianę uszkodzonych części może
wykonać tylko serwis Hako.
• Po czyszczeniu wszystkie przewody, tj. paliwowe, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, należy sprawdzić pod
względem szczelności. Wykryte usterki natychmiast usuwać!
• Po pracach konserwacyjnych i naprawczych należy skontrolować, czy wszystkie uprzednio odkręcone połączenia
śrubowe zostały prawidłowo ponownie dokręcone.
• W przypadku gdy przy przygotowaniach maszyny do pracy, oraz jej konserwacji i naprawach konieczny jest
demontaż urządzeń bezpieczeństwa, należy bezzwłocznie po przeprowadzeniu tych prac zamontować z powrotem
wszystkie części, a następnie skontrolować ich funkcjonowanie.
• Prace konserwacyjne i naprawy pod podniesionym pojazdem lub osprzętem mogą być przeprowadzone, gdy jest on
stabilnie podbudowany (siłownik hydrauliczny, podnośnik samochodowy itp. nie zabezpieczają jednak wystarczająco podniesionego pojazdu).
Silnik
• Trujące spaliny! Wdychanie spalin jest niebezpieczne dla zdrowia i może spowodować utratę przytomności i śmierć!
Nie dopuszczać do pracy silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po jej zakończeniu nie dotykać
żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik pozostawić do ochłodzenia.
• Niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się części! Obrażenia kończyn lub wciągnięcie włosów i ubrania.
Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• W przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej Ciśnienie oleju silnikowego na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
podczas pracy silnika, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Zatrzymać pojazd w bezpiecznym obszarze.
Natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego. Przyczynę niedostatecznego ciśnienia oleju
należy zgłosić do usunięcia.
• Jeśli na wyświetlaczu zaświeci się na czerwono symbol Filtra cząstek stałych, pojazd należy natychmiast wyłączyć.
W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
Układ zasilania paliwa
• Zagrożenie pożarowe! Olej napędowy jest łatwopalny! Przy obchodzeniu się z paliwem wymagana jest szczególna
ostrożność. Nigdy nie tankować w pobliżu otwartego ognia lub tam gdzie występuje iskrzenie. Nie palić podczas
tankowania. Przed tankowaniem wyłączyć silnik oraz wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec postojowy.
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po jej zakończeniu nie dotykać
żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik pozostawić do ochłodzenia.
• Jeśli układ paliwowy zostanie całkowicie opróżniony, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Należy powiadomić warsztat specjalistyczny!
Filtr cząstek stałych
• Ryzyko pożaru i oparzenia! Filtr cząstek stałych jest bardzo gorący. Nie sięgać w kierunku filtra cząstek stałych.
Pojazdu nie należy odstawiać w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych.
System chłodzący
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po jej zakończeniu nie dotykać
żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik pozostawić do ochłodzenia.
• Ryzyko oparzenia przez gorącą ciecz chłodzącą! System chłodzący jest pod ciśnieniem. Jeśli pokrywa zamykająca
systemu chłodzącego zostanie otwarta, gdy silnik jest jeszcze gorący, istnieje ryzyko oparzenia. Należy poczekać,
aż silnik się ochłodzi.
• Niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się części! Obrażenia kończyn lub wciągnięcie włosów i ubrania.
Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Blaszki chłodzące są bardzo cienkie i mogą łatwo zostać uszkodzone.
• Podczas napełniania chłodnicy mogą tworzyć się w systemie chłodzącym niewielkie pęcherzyki powietrza. Dlatego
należy system chłodzący jednocześnie odpowietrzać. Należy zlecić przeprowadzenie odpowietrzania warsztatowi
specjalistycznemu.
16
01-1491-00-10.fm
Wskazówki bezpieczeństwa
Filtr powietrza
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po jej zakończeniu nie dotykać
żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik pozostawić do ochłodzenia.
• Wyczyszczony element filtracyjny nie podlega gwarancji. Nigdy nie uruchamiać silnika bez włożonego elementu
filtracyjnego!
• Wkład bezpieczeństwa tylko wymienić, nie czyścić! Nigdy nie uruchamiać silnika bez włożonego wkładu bezpieczeństwa!
Układ hydrauliczny
• Ryzyk obrażeń przez olej hydrauliczny! Olej hydrauliczny wytryskający pod dużym ciśnieniem może przebić się
przez skórę i spowodować poważne obrażenia. Należy więc, także przy najmniejszych ranach, udać się do lekarza,
w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne zakażenia.
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać
żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik pozostawić do ochłodzenia.
• Prace na urządzeniach hydraulicznych pojazdu powinny być przeprowadzone wyłącznie przez specjalistów w
dziedzinie hydrauliki!
• Wszystkie przewody, węże i złącza należy regularnie sprawdzać pod względem nieszczelności i widocznych
zewnętrznych uszkodzeń! Uszkodzenia i nieszczelności natychmiast usuwać. Wytryskający olej może skutkować
zranieniami i oparzeniami. Należy przestrzegać zalecanych okresów czasu dla wymiany przewodów hydraulicznych. W przypadku normalnych wymogów wynoszą one 6 lat, przy podwyższonych wymogach bezpieczeństwa
2 lata!
• Nie pomylić przewodów hydraulicznych! Przyrządy, długość i jakość przewodów elastycznych muszą odpowiadać
wymaganiom.
Klimatyzacja
• Ryzyko obrażeń! Płyn chłodzący zawarty w klimatyzacji znajduje się pod dużym ciśnieniem. Nie otwierać żadnej
części budowy klimatyzacji. Prace konserwacyjne przy urządzeniu klimatyzacyjnym należy przeprowadzać tylko w
warsztatach specjalistycznych.
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać
żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik pozostawić do ochłodzenia.
Koła
• Niebezpieczeństwo wypadku! Prace naprawcze kół i felg mogą przeprowadzać tylko specjaliści lub autoryzowany
punkt serwisowy!
• Przy zmianie kół koniecznie zwracać uwagę, by podnośnik zamontować w wyznaczonych na podwoziu punktach
podparcia.
• Uszkodzone opony i/lub źle wyregulowane ciśnienie opon zmniejszają bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu. W
przypadku zbyt niskiego lub zbyt dużego ciśnienia opon istnieje niebezpieczeństwo wypadku!
• Należy regularnie sprawdzać nakrętki mocujące koło pod względem mocnego osadzenia. Po zmianie kół sprawdzić
należy sprawdzić nakrętki mocujące po 50 km – w razie potrzeby poluzowane nakrętki przykręcić!
Instalacja elektryczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zagrożenie wybuchem przez palenie, ogień i płomienie! W szczególności podczas ładowania akumulatora oraz
normalnej eksploatacji akumulator wydziela zagrażające eksplozją gazy! Należy unikać palenia, ognia, iskier i
otwartych płomieni w pobliżu akumulatorów!
Zagrożenie eksplozją wywołaną przez iskry! Nigdy nie kłaść na baterii narzędzi lub innych przedmiotów przewodzących prąd! W przypadku zwarcia biegunów powstają iskry, występujące gazy powodują zapłon.
Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy zawsze zachowywać odpowiednią kolejność!
• Odłączanie akumulatora: najpierw biegun ujemny, potem biegun dodatni!
• Podłączanie akumulatora: najpierw biegun dodatni, potem biegun ujemny!
Zagrożenie eksplozją przez zimny akumulator lub przy zbyt niskim poziomie kwasu! W przypadku zimnego akumulatora lub zbyt niskiego poziomu kwasu nie należy próbować uruchamiać silnika przewodem obejściowym; akumulator może pęknąć lub eksplodować.
Zagrożenie sparzenia środkiem żrącym przez kwas akumulatora! Przy obchodzeniu się z bateriami należy
przestrzegać specjalnych przepisów kodeksu pracy. Baterie akumulatorowe zawierają kwas siarkowy.
Prace na układzie elektrycznym mogą wykonywać tylko elektrycy z odpowiednimi uprawnieniami.
Podzespoły instalacji elektrycznej muszą być regularnie poddawane do inspekcji technicznej i sprawdzane. Należy
natychmiast usuwać defekty takie jak luźne połączenia lub przepalone kable.
Przestrzegać wartości napięcia sieciowego pojazdu!
Stosować tylko odpowiednie bezpieczniki na odpowiedni prąd. Stosowanie bezpieczników o większym prądzie
znamionowym może skutkować uszkodzeniami instalacji elektrycznej i pożarami.
Prace spawalnicze przy pojeździe mogą wykonywać tylko partnerzy firmy Hako. Prace spawalnicze skutkują
usterkami elektrycznej instalacji sterującej, co może pogorszyć bezpieczeństwo jazdy.
01-1491-00-10.fm
17
Wskazówki bezpieczeństwa
Montaż urządzeń lub podzespołów elektrycznych
• Maszyna wyposażona jest w podzespoły elektroniczne podatne na promieniowanie elektromagnetyczne innych
urządzeń. Takie zakłócenia mogą stwarzać niebezpieczeństwo pracy, jeśli nie będą przestrzegane następujące
wskazówki bezpieczeństwa:
• Przed zainstalowaniem kolejnego urządzenia i/lub podzespołu podłączanego do instalacji maszyny użytkownik musi
sprawdzić, czy nie powoduje on zakłóceń w pracy standardowego wyposażenia elektronicznego maszyny lub
innych urządzeń, w razie potrzeby konieczne jest przeprowadzenie ponownej próby odbiorczej.
• W pierwszym rzędzie należy sprawdzić, czy kolejne urządzenia są zgodne z przepisami odnoszącymi się do
zakłóceń elektromagnetycznych 2004/108/WE w aktualnie obowiązującej wersji i posiadają znak CE lub znak
homologacji EWG świadczący o tym, że dane urządzenie jest urządzeniem zatwierdzonym na terenie danego
państwa (w Niemczech znak E1)
• Niezależnie od tego do dodatkowo instalowanych urządzeń komunikacyjnych (np. nadajniki-odbiorniki, telefony
komórkowe itp.) stosują się następujące wymagania:
• Montować można tylko urządzenia homologowane dla danego kraju (np. w Niemczech obowiązuje BZTZulassung)
• Urządzenie musi być pewnie zamocowane.
• Użytkowanie przenośnych urządzeń komunikacyjnych wewnątrz pojazdu wymaga zainstalowania anteny
zewnętrznej.
• Moduł przekaźnika należy instalować w odpowiedniej odległości od obwodów elektronicznych pojazdu.
• W przypadku montażu anteny należy zapewnić dobry styk masy anteny z masą pojazdu.
1.7
•
•
•
•
•
•
•
18
Informacje dotyczące ochrony środowiska
Do bezpiecznego używania substancji, które mogą szkodzić zdrowiu i środowisku, potrzebna jest odpowiednia
wiedza.
Przy usuwaniu odpadów środków czyszczących należy przestrzegać prawnych postanowień i lokalnych przepisów.
Surowce i filtr należy podczas prac konserwacyjnych i naprawczych wychwycić do specjalnych pojemników i usunąć
zgodnie z przepisami oraz prawnymi postanowieniami i lokalnymi przepisami.
Nie wolno dopuszczać, by olej, paliwo, smary i inne substancje dostały się do gruntu, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych.
Rozlane płyny natychmiast wycierać i usuwać zgodnie z przepisami. Zużyte wkłady filtracyjne w zależności od filtrowanej substancji mogą być zaliczone do odpadów specjalnych i odpowiednio do tego usuwane.
Należy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisku usuwanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych!
Wyciekające lub rozlane materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy wychwycić do odpowiednich pojemników i
usunąć w sposób przyjazny środowisku!
Zużyte baterie posiadające znak przydatności do recyklingu stanowią odpady zawierające elementy do przetworzenia wtórnego. Zgodnie z piktogramem przekreślonego pojemnika na śmieci nie można wyrzucać tych baterii do
kosza na normalne odpady domowe. Zwrot i ponowne zużytkowanie należy uzgodnić z serwisem Hako, w
Niemczech obowiązują odpowiednio przepisy paragrafów § 6 i § 8 BattG.
01-1491-00-10.fm
Wskazówki bezpieczeństwa
1.8
Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja
Gdy okres eksploatacji maszyny lub jej komponentów dobiegnie końca i zostanie ona oddana na złomowanie,
poszczególne elementy maszyny muszą zostać zutylizowane zgodnie z przepisami. Dodatkowo należy przestrzegać przepisów lokalnych urzędów komunalnych. Materiały eksploatacyjne w pojeździe wymagają specjalnej
utylizacji i nie powinny dostać się do środowiska. W celu uzyskania dalszych informacje dotyczący utylizacji prosimy zwrócić się do odpowiednich lokalnych urzędów komunalnych i serwisu Hako.
• Produkty z symbolem
nie należy wyrzucać do normalnych odpadów domowych, gdy ich okres
eksploatacji dobiegnie końca.
• Zużyte materiały z symbolem
odpowiednio do ich oznaczenia wykorzystywać do ponownego
przetwarzania.
• Materiał do pakowania poddawać recyclingowi, dostarczyć do powtórnego przetworzenia i nie wyrzucać do
odpadów domowych.
• Materiały z tworzywa sztucznego, oznakowane np. PPTV20, należy poddawać recyclingowi, dostarczyć do
powtórnego przetworzenia i nie wyrzucać do odpadów domowych.
• Zużyte baterie akumulatorowe zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia i muszą być przez dystry•
•
•
butora przyjmowane z powrotem, zutylizowane zgodnie z przepisami lub oddane do specjalnego punktu
składowiska odpadów. Zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na odpady domowe.
Materiały takie jak np. oleje, płyny hydrauliczne lub paliwa należy traktować jako odpady specjalne i utylizować
zgodnie z przepisami.
Chłodziwo utylizować należy tylko poprzez specjalistyczne firmy posiadające wyspecjalizowany personel i
konieczne techniczne wyposażenie. Chłodziwo w żadnym wypadku nie powinno dostać się do atmosfery.
Usunięcie chłodziwa należy powierzyć specjalistycznemu warsztatowi Hako.
W przypadku eksploatacji maszyny w innych krajach należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie danego kraju.
01-1491-00-10.fm
19
Wskazówki bezpieczeństwa
1.9
Etykiety na maszynie
Do maszyny są zamocowane w widocznym miejscu następujące znaki dotyczące bezpieczeństwa. Brakujące lub
nieczytelne etykiety należy bezzwłocznie wymieniać.
A
G
F
D
B
A
E
A
C
B
C
J
D
K
K
E
J
H
I
F
G
H
I
Citymaster 1600
Rys. 2:
20
01-1491-00-10.fm
Wskazówki bezpieczeństwa
Tabliczka z logo firmy Hako Rys. 2-A
Tabliczka z logo firmy Hako (147 mm x 40 mm) znajduje się po lewej i prawej stronie osłony silnika.
Tabliczka z logo firmy Hako (220 mm x 60 mm) znajduje się na przedniej szybie.
Naklejka – Myjka wysokociśnieniowa Rys. 2-B
Naklejka Myjka wysokociśnieniowa znajduje się w kabinie kierowcy pod siedzeniem kierowcy.
Naklejka – Wartości poziomu hałasu Rys. 2-C
Naklejka z oznaczeniem poziomu hałasu znajduje się w kabinie kierowcy poniżej siedzenia kierowcy.
Naklejka – Tabliczka znamionowa Rys. 2-D
Tabliczka znamionowa znajduje się w kabinie kierowcy poniżej siedzenia kierowcy.
Naklejka – Ciśnienie opon Rys. 2-E
Naklejka z oznaczeniem ciśnienia opon znajduje się w kabinie kierowcy poniżej siedzenia kierowcy.
Naklejka – Instrukcja obsługi Rys. 2-F
Naklejka z oznaczeniem Instrukcja Obsługi znajduje się w kabinie kierowcy na przednim dźwigarze po prawej
stronie u góry.
Naklejka – Typ maszyny Rys. 2-G
Naklejka Typ maszyny znajduje się na obydwu drzwiach kabiny kierowcy.
Naklejka – Kierowanie awaryjne Rys. 2-H
Naklejka z oznaczeniem Kierowanie awaryjne znajduje się w kabinie kierowcy na kolumnie kierownicy.
Naklejka – Hamulec postojowy Rys. 2-I
Naklejka z oznaczeniem Hamulec postojowy znajduje się w kabinie kierowcy na kolumnie kierownicy.
Naklejka – Ssawa Rys. 2-J
Naklejka Zawór ssawy znajduje się za przednim nośnikiem narzędzi.
Naklejka – Dławik obniżający Przedni nośnik narządzi Rys. 2-K
Naklejka dławik obniżający Przedni nośnik narzędzi znajduje się na lewej konsoli bocznej.
01-1491-00-10.fm
21
Wskazówki bezpieczeństwa
A
B
A
B
C
F
A
G
D
C
D
E
E
C
F
G
Rys. 3:
22
01-1491-00-10.fm
Wskazówki bezpieczeństwa
Naklejka – Obszar przegubu Rys. 3-A
Naklejka z oznaczeniem niebezpieczeństwo w obszarze przegubu znajduje się na kabinie kierowcy z tyłu i z
przodu.
Naklejka – Kabina bezpieczeństwa Rys. 3-B
Naklejka z oznaczeniem Kabina bezpieczeństwa znajduje się w kabinie kierowcy z tyłu na środku.
Naklejka – Niebezpieczeństwo zgniecenia Rys. 3-C
Naklejka Niebezpieczeństwo zgniecenia znajduje się na tylnym wagonie po lewej i prawej stronie obok rury
ssącej.
Naklejka – Części obracające się Rys. 3-D
Naklejka Części obracające się znajduje się z tyłu pojazdu po lewej stronie obok rury ssącej.
Naklejka – Myjka wysokociśnieniowa Rys. 3-E
Naklejka Myjka wysokociśnieniowa znajduje się na tylnym wagonie po lewej i prawej stronie obok rury ssącej.
Naklejka – Maksymalna dopuszczalna prędkość Rys. 3-F
Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu w km/h. Naklejka z oznaczeniem Maksymalna dopuszczalna
prędkość znajduje się na tylnej stronie pojazdu.
Naklejka – Klimatyzacja Rys. 3-G
Naklejka z oznaczeniem Klimatyzacja znajduje się na kabinie kierowcy z tyłu po prawej stronie.
01-1491-00-10.fm
23
Obsługa
2 Obsługa
2.1
Przegląd
Opisy w rozdziale 2 zawierają informacje o funkcjach i obsłudze poszczególnych elementów operacyjnych. Elementy operacyjne mają zawsze ten
sam numer we wszystkich rozdziałach.
1
15
2
3
4
10
6
5
7
14
13
11
12
8
9
Rys. 4:
24
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.1.1
Widok z przodu
Pozycja
Opis
1
Kabina kierowcy
2
Dodatkowe reflektory robocze (opcja) lub oświetlenie jazdy górne (opcja)
3
Kierunkowskaz (przód) ze światłem gabarytowym
4
Obrotowe światło uprzywilejowania
5
Lusterko zewnętrzne (opcja podgrzewane)
6
Wycieraczka
7
Drzwi
8
Zbiornik na czystą wodę
9
Zbiornik paliwa
10
Dźwignia blokady wody obiegowej
11
Łącza dla osprzętu przedniego
12
Przedni nośnik narzędzi
13
Reflektor roboczy
14
Światło mijania
15
Ramka do tablicy rejestracyjnych
02-1491-00-10.fm
25
Obsługa
23
19
25
24
22
20
21
18
17
26
16
27
Rys. 5:
26
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.1.2
Widok z tyłu
Pozycja
Opis
16
7-polowe gniazdko przyłączeniowe przyczepy
17
Kierunkowskaz z tylnym światłem pozycyjnym
18
Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
19
Łącza dla osprzętu tylnego
20
Osłona komory silnika
21
Sprzęgło hydrauliczne
22
Zbiornik oleju hydraulicznego
23
Apteczka podręczna i ostrzegawczy trójkąt odblaskowy (opcja)
24
Narzędzia pomocnicze
25
7-polowe gniazdko przyłączeniowe przewodu sterującego posypywarką (opcja)
26
Tylne światło przeciwmgielne (opcja)
27
Reflektor biegu wstecznego (opcja)
02-1491-00-10.fm
27
Obsługa
29
30
32
33
31
34
28
48
49
47
35
45
35
46
34
38
44
39
43
40
41
41
42
Rys. 6:
28
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.1.3
Kabina kierowcy
Pozycja
Opis
28
Panel sterowniczy na dachu kabiny
29
Kierownica
30
Panel sterowniczy na kolumnie kierownicy
31
Gniazdko przyłączeniowe przewodu sterującego posypywarką na kolumnie kierownicy
32
3-polowe gniazdko
33
Kolumna kierownicy
34
Otwór wlewowy układu spryskiwacza szyb
35
Wyświetlacz wielofunkcyjny
36
Pedał gazu (jazda do przodu)
37
Pedał gazu (jazda do tyłu)
38
Uchwyt ręczny drzwi
39
Prawa konsola sterująca na podłokietniku
40
Prawa konsola sterująca
41
Pas bezpieczeństwa
42
Gniazdko przyłączeniowe przewodu sterującego posypywarką na zewnątrz kabiny kierowcy
43
Lewa konsola sterująca
44
Siedzenie kierowcy
45
Pedał hamulca
46
Pedał klapy na duże śmieci
47
Dysza nawiewu wnęki na nogi
48
Osłona instalacji elektrycznej
49
Osłona filtra wody
02-1491-00-10.fm
29
Obsługa
50
51
52
53
60
54
59
58
55
56
57
61
67
68
66
62
65
64
63
Rys. 7:
30
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Kabina kierowcy – kontynuacja
Pozycja
Opis
Panel sterowniczy na dachu kabiny
50
Przełącznik klimatyzacji
51
Regulator dmuchawy
52
Regulator ogrzewania
53
Dysza nawiewu
54
Przełącznik światło mijania/światło gabarytowe
55
Przełącznik reflektor roboczy
56
Przełącznik światło jazdy dziennej góra (opcja)
57
Przełącznik ogrzewanie kabiny (opcja)
58
Przełącznik tylne światło przeciwmgielne (opcja)
59
Przełącznik obrotowe światło uprzywilejowania
60
Przełącznik oświetlenie wewnątrz
Panel sterowniczy na kolumnie kierownicy
61
Przełącznik światła awaryjnego
62
Dźwignia kolumna kierownicy
63
Przycisk stała prędkość obrotowa silnika
64
Przełącznik silnika wycieraczki/pompy wodnej
65
Przełącznik kierunkowskaz/przycisk klaksonu
66
Lampka sygnalizacyjna podgrzewanie/silnik
67
Lampka sygnalizacyjna prądnica samochodowa
68
Przełącznik tempomat/ogranicznik (opcja)
02-1491-00-10.fm
31
Obsługa
70
71
69
72
73
74
83
84
82
81
75
76
77
78
80
79
Rys. 8:
32
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Kabina kierowcy – kontynuacja
Pozycja
Opis
Konsola sterująca na podłokietniku
69
Przycisk-pokrętło wyświetlacza wielofunkcyjnego
70
Joystick przedniego nośnika narzędzi opuścić (zajęcie w zależności od narzędzia zawieszonego)
71
Joystick przedniego nośnika narzędzia podnieść (zajęcie w zależności od narzędzia zawieszonego)
72
Hako-przycisk
73
Chwyt gwiazdowy, regulacja kąta nachylenia podłokietników
Prawa boczna konsola sterująca
74
Skrzynka bezpieczeństwa
75
Przełącznik, pojemnik na śmieci ponieść/opuścić
76
Przełącznik wentylator obrotowy układu chłodzenia
77
Przełącznik hamulca postojowego (elektryczny)
78
Włącznik/Wyłącznik zapłonu i rozruchu
79
Miejsce na Instrukcje obsługi
Lewa boczna konsola sterująca
80
Przestrzeń montażowa radio/krótkofalówka
81
Dźwignia wody czystej przy ssawce
82
Dźwignia wody czystej zamiatarka
83
Uchwyt na napoje
84
Dławik obniżający przedniego nośnika narzędzi
02-1491-00-10.fm
33
Obsługa
2.2
2.2.1
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Start
Na wyświetlaczu Rys. 9-35 są ustawiane i pokazywane funkcje i lampki
sygnalizacyjne pojazdu.
Po włączeniu pojazdu zostają wgrane system operacyjny i dane, oraz
pojawia się strona startowa na wyświetlaczu. Na stronie startowej po
lewej stronie na dole wyświetlany jest numer wersji sterowania, po prawej
stronie na dole numer wersji oprogramowania wyświetlacza.
35
Rys. 9:
2.2.2
Nawigacja menu
69
Nawigacja menu przeprowadzana jest za pomocą przycisku- pokrętła
Rys. 10-69. Przycisk-pokrętło znajduje się w prawym podłokietniku siedzenia kierowcy.
Za jego pomocą są wybierane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym menu i
podmenu, a w poszczególnych punktach menu są wybierane lub zmieniane wartości. Przy tym należy:
• wybrać obracanie o jeden punkt menu
• nacisnąć na ten punkt, by go aktywować
• przekręcić, aby zmienić wartość
• nacisnąć, aby wyjść z punktu menu.
Jeśli nie są realizowane, żadne ustawienia przez około dwie sekundy,
kursor wraca na swoje miejsce.
Rys. 10:
34
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.2.3
Struktura menu
Struktura menu wyświetlacza jest podzielona na kilka poziomów.
• W normalnym widoku przedstawiane są wskazania informacyjne oraz
ostrzegawcze i najważniejsze dane eksploatacyjne.
• W menu roboczym przeprowadzać można ustawienia operacyjne takie
jak wydajność zasilania obwodu hydraulicznego I lub doprowadzenie
wody świeżej.
• Menu obsługi (menu B):
W menu obsługi przeprowadzane są ustawienia wstępne dla
normalnego widoku.
• Menu konfiguracji (menu C):
W menu konfiguracji przeprowadzane są ustawienia podstawowe takie
jak data, godzina, jednostki itd.
Rys. 11:
*) opcja lub narzędzie zawieszane
02-1491-00-10.fm
35
Obsługa
2.2.4
Widok normalny
Ogólna budowa
Po menu startu pojawia się automatycznie widok normalny. W widoku
normalnym wyświetlane są aktualne dane pojazdu. To, które dane
pojazdu będą wyświetlane może zostać ustalone częściowo w menu
obsługi przez użytkownika. Dalsza część danych pojazdu ustalana jest
przez stan pojazdu (np. aktualna prędkość obrotowa silnika).
Widok normalny Rys. 12 ma następującą strukturę:
1 Znaki ostrzegawcze i informacyjne
2 Znaki ostrzegawcze i informacyjne (lewa strona i prawa strona)
Rozpoznane narzędzie zawieszone (środek)
3 Prędkość, wskazanie pedałów, migacz, zegar
4 Parametry zawieszenia (lewa strona)
Czasy eksploatacji oraz kilometry robocze (prawa strona)
5 Kody błędów (lewa strona)
Aktualna prędkość obrotowa silnika (prawa strona)
6 Wartości silnika (lewa strona)
Wartości hydrauliczne i poziom wody świeżej (prawa strona)
1
2
3
4
5
6
Dane pojazdu wyświetlane są jako symbole, przełączniki, bargraf lub
cyfry.
A Symbole
• Przykład: zbyt mały zapas paliwa
Specyfika:
Symbole ostrzegawcze przedstawiane są na czerwono lub żółto,
mogą świecić lub migać.
Symbole informacyjne przedstawiane są na zielono lub biało
B Przełącznik dla wł. i wył.
C Bargraf
• Przykład: obwód hydrauliczny I
Bargraf można ustawić od 0 do 100 %
Specyfika: dla pewnych parametrów można ograniczyć obszar. Na
przykład dmuchawa ma zakres nastawczy od 30 % do 100 %.
D Cyfry
• Przykład: wybieg dmuchawy (8 sekund)
A
B
C
D
8
Rys. 12:
36
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.2.5
Menu robocze (menu A)
Przy wchodzeniu do menu roboczego Rys. 13 wyświetlane są wskazania
możliwe do ustawienia. Przez naciśnięcie przycisku-pokrętła Rys. 10-69
wyświetlane będą po kolei wszystkie wskazania. Przez obracanie przycisku-pokrętła, operator może zmieniać wartości aktualnego wskazania.
Możliwe są do wyboru następujące wskazania w zależności od zawieszonego osprzętu:
1 Obwód hydrauliczny I (osprzęt przedni)
Zakres ustawień: Wł./Wył. lub 0 do 100 %
Ustawienie wydajności zasilania, patrz strona 66.
2 Obwód hydrauliczny II (osprzęt tylni)
Zakres ustawień: Wł./Wył. lub 0 do 100 %
Ustawienie wydajności zasilania, patrz strona 68.
3 Doprowadzenie wody świeżej
Zakres ustawień: Wł./Wył.
Włączyć pompę wody świeżej, patrz strona 133.
4 Prędkość obrotowa szczotki talerzowej (opcja)
Zakres ustawień: 0 do 100 %
Ustawienie prędkości obrotowej szczotki talerzowej, patrz strona 133.
5 Dmuchawa (opcja)
Zakres ustawień: Wł./Wył. lub 30 do 100 %
Włączyć dmuchawę, patrz strona 132.
6 Tryb koszenia (opcja)
Zakres ustawień: tryb koszenia Wł./Wył.
Włączyć tryb koszenia, patrz strona 153.
7 Obciążenie i odciążenie przedniego nośnika narzędzi (opcja)
Zakres ustawień: obciążenie do ok. 50 kg i odciążenie do ok. 100 kg
Ustawienie obciążenia i odciążenia, patrz strona 64.
Rys. 14:
02-1491-00-10.fm
69
Rys. 13:
1a
1b
2
3
4
5
6
7
37
Obsługa
Przykład: Ustawienie wydajności zasilania Obwód hydrauliczny I
W poniższym przykładzie wyjaśnione zostanie, jak można zmienić wydajność zasilania obwodu hydraulicznego I w menu roboczym.
1 Wyświetlany jest widok normalny (A).
2 Obrócić przycisk pokrętło Rys. 15-69: ostatnio aktywna funkcja (B)
zostanie wywołana (przykład Obwód hydrauliczny I z maksymalnie 50
litrów/minutę na 30 %)
3 Obrócić przycisk pokrętło: aktualna wartość (C) zostaje zmieniona
(przykład Obwód hydrauliczny I z 80 %).
Niebezpieczeństwo
Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby narzędzia dodatkowe
były odpowiednie dla ustawionej ilości oleju. Zbyt duża nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń
przez uszkodzenia narzędzi dodatkowych! W celu przypomnienia proces nastawiania zostanie przerwany przy 70 %!
W trybie pracy roboczej zmiany są natychmiast przejmowane. Jeśli
zmiana ustawień została przeprowadzona podczas trybu transportowego,
jej aktywowanie następuje dopiero przy przełączeniu na tryb roboczy.
A
B
C
69
Rys. 15:
38
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.2.6
Menu obsługi (menu B)
W menu obsługi Rys. 16 znajdują się w widoku normalnym lampki sygnalizacyjne pojazdu odpowiadające określonym wymogom. W polach (A),
(B) i (C) można wybrać do nich różne funkcje.
W polu (D) wyświetlane są informacje serwisowe.
Dane eksploatacyjne
Zależnie od ustawień systemowych w menu konfiguracji odcinki drogi
wyświetlane są albo w kilometrach (km) albo w milach (mi). Ustawienia
systemowe, patrz strona 41.
Przez długie naciskanie na przycisk-pokrętło miernik godzin jazdy zostaje
skasowany.
Pole A:
1 Czas eksploatacji ogólnie
2 Czas eksploatacji możliwość resetu
3 Roboczogodziny ogólnie
4 Roboczogodziny możliwość resetu
5 Kilometry jazdy ogólnie
6 Kilometry jazdy możliwość resetu
7 Odcinek drogi ogólnie
8 Odcinek drogi możliwość resetu
Pole B:
9 Zapas paliwa
10 Temperatura wody chłodzącej
Pole C:
11 Zapas wody świeżej
12 Temperatura hydrauliki
Kody błędów
Jeśli od uruchomienia zapłonu pojawi się błąd, wyświetlany jest 4-cyfrowy
kod błędu w polu D. Jeśli błąd jest aktualnie aktywny, dodatkowo pojawi
się migający na czerwono klucz płaski.
A
D
B
C
A
B
1
9
2
10
3
4
C
5
Uwaga
Po usunięciu błędu przez długie naciśnięcie przycisku-pokrętła można zamaskować wyświetlaną informację serwisową.
6
11
7
12
8
69
D
Rys. 16:
02-1491-00-10.fm
39
Obsługa
Przykład: Wybór wskaźnika paliwa
W następującym przykładzie przedstawione zostało, jak w menu obsługi
można przestawić wyświetlanie danych eksploatacyjnych z temperatury
wody chłodzącej na wskaźnik paliwa.
1. W normalnym widoku (A) nacisnąć przycisk-pokrętło Rys. 17-69 na co
najmniej dwie sekundy. Menu obsługi zostaje aktywowane. Kursor
ustawić na symbolu EXIT (B).
2. Przekręcić przycisk-pokrętło i przesunąć do pola (C).
3. Nacisnąć przycisk-pokrętło: pole (C) zostaje aktywowane.
4. Przekręcić przycisk-pokrętło i wybrać wskaźnik paliwa (D).
5. Nacisnąć przycisk-pokrętło: nowa funkcja zostaje przejęta.
6. Przekręcić przycisk-pokrętło i opuścić menu obsługi poprzez symbol
EXIT (E).
B
A
E
C
D
2 sek.
69
Rys. 17:
40
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.2.7
Menu konfiguracji (menu C)
Menu konfiguracji Rys. 18 składa się z przeglądu rozdziałów. W przeglądzie rozdziałów można wybierać punkty menu, które mają zostać zmienione. Po wybraniu jakiegoś punktu menu zostanie on rozgałęziony, na
punkty podmenu, w których można dokonać regulacji ustawień.
Warunkiem jest to, aby pedał przyspiesznika znajdował się w pozycji
biegu jałowego.
W menu konfiguracyjnym znajdują się następujące punkty menu:
1 Profile jazdy
2 Ustawienia dmuchawy
3 Okres zimowy
4 Godzina/Data
5 Kody błędów
6 Przedni nośnik narzędzi
7 Doprowadzenie czystej wody
8 Ustawienia jazdy
9 Ustawienia systemowe
10 Informacja systemowa
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
Rys. 18:
Profile jazdy Rys. 19
A Ładowanie programu zamiatania
B Zapisać aktualne parametry
C Przywracanie ustawień do wartości fabrycznych
D Wybrać miejsce do zapisania lub załadowania
A
C
B
1 .. 6
D
Rys. 19:
Ustawienia dmuchawy Rys. 20
A Dmuchawa po zapłonie Wł.
• 0 ... Wył.
• 1 ... Wł.
• 2 ... Ostatnia wartość przy zapłonie Wył.
B Wybieg dmuchawy
• 0 do 15 sekund (standardowo: 8 s.)
A
B
Rys. 20:
02-1491-00-10.fm
41
Obsługa
A
B
C
D
Okres zimowy Rys. 21
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo wypadku przez niezamierzone obniżenie
narzędzia zawieszonego! W menu konfiguracji funkcji Okres
zimowy należy używać tylko w połączeniu z niekodowanym
pługiem! Podnoszenie przednie nie jest wtedy ograniczone w
dół. Po pracy należy funkcję Okres zimowy natychmiast wyłączyć.
A Okres zimowy Wł./Wył.
• 0 ... Wył (standard)
• 1 ... Wł.
B Wybieg sterowania
• 0 do 4 sekund (standardowo: 0 s.)
C Szybkie opróżnienie zbiornika posypywarki WŁ./WYŁ.
• 0 ... Wył.
• 1 ... Wł.
D Sterowanie odpowiednio do ustawienia pedałów
• 0 ... Wył.
• 1 ... Wł. (standard)
Rys. 21:
Godzina/Data Rys. 22
A Godzina w godz./min
B Data w dzień/miesiąc/rok
A
B
Rys. 22:
Kody błędów Rys. 23
Wyświetlanych jest ostatnich dziesięć informacji serwisowych z oznaczeniem czasu Rys. 23-A i numerem błędu Rys. 23-B.
Jeśli nie ma oznaczenia czasu, błąd wystąpił natychmiast po zapłonie Wł.
lub wyświetlacz był wyłączony bądź niegotowy do eksploatacji.
A
B
Rys. 23:
A
B
C
50
Przedni nośnik narzędzi Rys. 24
A Opuścić nośnik narzędzi
• 0 ... Automatyka Wył.
• 1 ... Automatyka Wł.
B Nośnik narzędzi Obciążenie i odciążenie
• 0 ... Ostatnia wartość
• 1 ... Zawsze pozycja pływająca
C Ilość oleju Narzędzie przednie
• 0 ... 50 litrów/min.
• 1 ... 70 litrów/min.
Rys. 24:
42
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Doprowadzenie czystej wody Rys. 25
A Pompę wodną na ostatnio ustawianą wartość (standardowo)
• 0 ... Ostatnia wartość
• 1 ... Zawsze Wł.
B Pompa wody przy niekodowanym narzędziu zawieszanym
• 0 ... Niedostępny
• 1 ... Dostępny
C Doprowadzenie wody dla 3 Szczotka talerzowa (opcja)
• 0 ... Wył.
• 1 ... Wł.
Ustawienia jazdy Rys. 26
A Sygnał dźwiękowy przy miganiu
• 0 ... Wył.
• 1 ... WŁ. (standard)
B Sygnał dźwiękowy przy jeździe wstecz
• 0 ... Wył.
• 1 ... WŁ. (standard)
C Typ opon
• Patrz lista wyboru
D Sygnał ostrzegawczy przy jeździe z podniesionym pojemnikiem na
śmieci
• 0 ... Wył.
• 1 ... WŁ. (standard)
E Redukcja prędkości podczas jazdy roboczej
• Wartość ograniczenia w %
Ustawienia systemowe
A Ustawienie jednostek
• km/h (standard)
• mi/h
B Jasność wyświetlacza
• Standard: 80 %
A
B
C
Rys. 25:
A
B
C
D
E
Rys. 26:
A
B
Rys. 27:
Informacja systemowa
A Typ pojazdu:
B Rozpoznane narzędzie zawieszane
• Przykład: zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości z dwoma
szczotkami talerzowymi
C Stany oprogramowania
A
B
C
Rys. 28:
02-1491-00-10.fm
43
Obsługa
Przykład: Ustawienie profilów jazdy
W poniższym przykładzie wyjaśnione zostanie, jak przeprowadzać ustawienia w programie jazdy i zamiatania.
1. W normalnym widoku (A) nacisnąć przycisk-pokrętło Rys. 17-69 na co
najmniej dwie sekundy. Menu obsługi zostaje aktywowane. Kursor
ustawić na symbolu EXIT (B).
2. W menu obsługi pokręcić przyciskiem-pokrętłem i ustawić na symbolu
strzałki (C).
3. W menu obsługi nacisnąć przycisk-pokrętło. Menu konfiguracji zostaje
aktywowane. Kursor ustawiony jest na symbolu EXIT (D).
4. W menu konfiguracji pokręcić przyciskiem-pokrętłem i przesunąć do
punktu menu profile jazdy (E).
5. W menu konfiguracji nacisnąć przycisk-pokrętło. Wybrane zostanie
podmenu Profile jazdy. Kursor ustawiony jest na symbolu EXIT (F).
6. W podmenu Profile jazdy przekręcić przycisk-pokrętło. Istnieją następujące możliwości:
• Ładowanie programu zamiatania poprzez symbol (G)
• Przywracanie ustawień do wartości fabrycznych poprzez symbol (H)
• Zapisanie aktualnych parametrów poprzez symbol (I)
• Wybrać miejsce do załadowania lub zapisania: 1 do 6 (J)
W celu opuszczenia podmenu wybrać symbol EXIT.
C
B
A
F
D
G
H
I
E
J
2 sek.
69
1 .. 6
Rys. 29:
44
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.2.8
Znaki ostrzegawcze i informacyjne
Znaki ostrzegawcze
Kolor
Funkcja
Środki zaradcze
1
Czerwony
Kontrola ładowania
Lampka kontrolna prądnicy samochodowej świeci przy włączonym zapłonie, ale gaśnie gdy tylko silnik zostaje uruchomiony. Jeśli lampka kontrolna świeci przy uruchomionym
silniku, jest to sygnał oznaczający: uszkodzenie pasa klinowego generatora lub uszkodzenie obwodu prądowego ładowania generatora. Bateria akumulatorowa nie jest ładowana!
Pojazd natychmiast wyłączyć i odstawić w taki sposób, aby
nie stwarzał niebezpieczeństwa dla ruchu i w razie potrzeby
zawiadomić warsztat specjalistyczny.
2
Czerwony
Za niskie ciśnienie oleju Gdy pojawi się symbol ostrzegawczy, istnieje niebezpieczeńsilnikowego
stwo uszkodzenia silnika. Pojazd natychmiast wyłączyć i
odstawić w taki sposób, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa
dla ruchu i sprawdzić poziom oleju silnikowego.
3
Czerwony
Temperatura wody
Gdy pojawi się symbol ostrzegawczy, istnieje niebezpieczeńchłodzącej zbyt wysoka stwo uszkodzenia silnika. Pojazd natychmiast wyłączyć i
odstawić w taki sposób, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa
dla ruchu i sprawdzić poziom chłodziwa.
4
Czerwony
Temperatura oleju
hydraulicznego
Gdy pojawi się symbol ostrzegawczy, istnieje niebezpieczeństwo awarii w układzie hydraulicznym. Temperatura hydrauliki
jest zbyt wysoka! Pojazd natychmiast wyłączyć i odstawić w
taki sposób, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa dla ruchu i
sprawdzić poziom chłodziwa.
5
Czerwony
Zaciągnięty hamulec
postojowy
Jeśli hamulec postojowy zostanie ustawiony, pojawia się
symbol ostrzegawczy.
6
Czerwony
Przeciążenie Pojemnik
(opcja)
Jeśli pojawia się symbol ostrzegawczy, należy natychmiast
opróżnić pojemnik na śmieci.
7
Żółty
Awaria silnika
Jeśli pojawi się symbol ostrzegawczy podczas pracy silnika,
istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Pojazd
natychmiast wyłączyć i odstawić w taki sposób, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa dla ruchu i w razie potrzeby zawiadomić warsztat specjalistyczny.
8
Żółty
Zbyt mały zapas paliwa Gdy zaczyna migać symbol ostrzegawczy, należy natychmiast uzupełnić paliwo. Jeśli układ paliwowy zostanie całkowicie opróżniony, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia
silnika! Należy powiadomić warsztat specjalistyczny!
9
Żółty
Podniesiony pojemnik
Dopóki pojemnik na śmieci nie znajduje się w dolnym położeniu krańcowym, włączony jest symbol ostrzegawczy.
10
Żółty
Kierowca nie znajduje
się na siedzeniu kierowcy
Jeżeli kierowca podczas pracy maszyny opuści siedzenie kierowcy pojawia się symbol ostrzegawczy.
11
Żółty
Podgrzewanie (patrz
strona 48)
Jeśli symbol ostrzegawczy miga, wystąpił błąd silnika. Istnieje
ryzyko uszkodzenia silnika. Pojazd natychmiast wyłączyć i
odstawić w taki sposób, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa
dla ruchu i w razie potrzeby zawiadomić warsztat
specjalistyczny.
Poz. Znak
02-1491-00-10.fm
45
Obsługa
Lampki informacyjne
Poz. Znak
Kolor
Funkcja
12
Zielony
Kierunkowskaz, pojazd
13
Zielony
Kierunkowskaz, przyczepa
14
Zielony
Światła gabarytowe i tylne światła pozycyjne
15
Biały
Przedni nośnik narzędzi w położeniu pływającym
16
Biały
Przedni nośnik narzędzi, górny ogranicznik
17
Biały
Tryb transportowy
18
Biały
Tryb jazdy roboczej z nośnikiem narzędzi wzgl. nieznane narzędzie zawieszane
19
Biały
Okres zimowy
20
Biały
Tryb roboczy z systemem 2 szczotek
21
Biały
Tryb roboczy z systemem 3 szczotek
22
Biały
Tryb roboczy z zamiatarką czołową
23
Biały
Tryb roboczy z kosiarką czołową
24
N
Biały
Pedał jazdy w pozycji neutralnej
25
1
Biały
Stopień jazdy 1 świeci stale lub miga
26
2
Biały
Stopień jazdy 2 świeci stale lub miga
46
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.3
Elementy operacyjne
2.3.1
Panel sterowniczy na kolumnie kierownicy
Ustawianie kolumny kierownicy
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo wypadku! Kiedy kolumna kierownicy
Rys. 30-33 jest nie zablokowana podczas jazdy, może się
ona niespodziewanie przestawić, co może skutkować utratą
panowania nad pojazdem.
Kolumna kierownicy Rys. 30-33 wysokość ustawienia kolumny można
regulować dźwignią i odpowiednio dopasować do wzrostu kierowcy.
• W tym celu należy kręcić dźwignią Rys. 30-A przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, tak długo, aż dźwignia zostanie odblokowana.
• Ustawić kolumnę kierownicy na pożądaną wysokość.
• Następnie należy zablokować kolumnę kierownicy kręcąc dźwignią
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak długo, aż dźwignia zostanie
odblokowana.
Należy sprawdzić, czy kolumna kierownicy jest zablokowana. W tym celu
należy ustawić kierownicę Rys. 30-29 w kierunku wzdłużnym.
29
33
A
Rys. 30:
Ustawić prędkość obrotową silnika
Za pomocą przycisku Rys. 31-63 ustawiana jest prędkość obrotowa silnika i jednocześnie możliwości systemu maszyny w trybie pracy.
Poziom
obr./min
Obwód
hydrauliczny I
Litr/minuta
Obwód
hydrauliczny II
Litr/minuta
1 – ECO
1600
50
20
2 – STANDARD
2000
50/70
27
3 – MAXIMAL
2400
50/70
32
Podgląd podkreśla, że dla wielu zastosowań już w trybie ECO zapewniona jest wystarczająca wydajność.
Przy prędkości obrotów STANDARD osiągana jest pełna wydajność
hydrauliczna.
Przy MAXIMAL w napędzie jezdnym dostępna jest dodatkowa energia tak
samo jak w obwodzie hydraulicznym II. Prędkość obrotową należy ustawić odpowiednio do swych wymogów. Korzystanie w przeważającej większości z trybu ECO zmniejsza zużycie oraz hałas. Wskazówki dot.
ustawień obwodów hydraulicznych patrz strony 66 oraz 68.
65
63
Rys. 31:
Klakson
Przyciskiem klaksonu Rys. 31-65 klakson jest zarówno włączany jak i
wyłączany.
• Nacisnąć klakson: klakson WŁ.
• Przycisk puścić: klakson WYŁ.
02-1491-00-10.fm
47
Obsługa
Włączanie i wyłączanie systemu świateł ostrzegawczych
Przyciskiem Rys. 32-61 można zarówno włączać jak i wyłączać system
świateł ostrzegawczych. Kierunkowskaz Rys. 4-3 i Rys. 5-17 migają.
System świateł ostrzegawczych funkcjonuje także w położeniu P stacyjki
• Przełącznik pozycja I: system świateł ostrzegawczych WYŁ.
• Przełącznik pozycja II: system świateł ostrzegawczych WŁ.
Lampki są sprawdzane. Szybkie miganie sygnalizuje zepsutą lampkę.
Na wyświetlaczu pokazuje się symbol informacyjny Migacz Rys. 32-A, lub
przy jeździe z przyczepą pojawia się symbol informacyjny Migacz Jazda z
przyczepą Rys. 32-B.
61
65
A
B
Kierunkowskazy
Przełącznikiem Rys. 32-65 można włączać i wyłączać
kierunkowskazy Rys. 4-3 oraz Rys. 5-17. System świateł ostrzegawczych
funkcjonuje także w położeniu P włącznika/wyłącznika zapłonu i rozruchu.
• Przełącznik pozycja I: przełącznik kierunku jazdy lewy WŁ.
• Przełącznik pozycja II: przełącznik kierunku jazdy WYŁ.
• Przełącznik pozycja III: przełącznik kierunku prawy WŁ.
Lampki są sprawdzane. Szybkie miganie sygnalizuje zepsutą lampkę.
Na wyświetlaczu pokazuje się symbol informacyjny Migacz Rys. 32-A, lub
przy jeździe z przyczepą pojawia się symbol informacyjny Migacz Jazda z
przyczepą Rys. 32-B.
Rys. 32:
68
Tempomat i ograniczenie dopuszczalnej prędkości (opcja)
Tempomat i ograniczenie dopuszczalnej prędkości są dostępne tylko podczas jeździe roboczej. Wpierwszej pozycji przełącznika Rys. 33-68,
wustawiana jest aktualna prędkość. Podczas tego prędkość jazdy jest
regulowana w taki sposób, aby ustalona za pomocą tempomatu prędkość
nie była przekraczana w dół ani w górę. Na wyświetlaczu pojawia się symbol informacyjny tempomat Rys. 33-A. W pozycji neutralnej przełącznika
tempomat zostaje ponownie wyłączony.
Jeśli kierowca przez uruchomienie pedału jazdy wyznacza wyższą prędkość, zostaje ona zastosowana bez dezaktywowania tempomatu. Ze
względów bezpieczeństwa tempomat natychmiast wyłącza się przy uruchomieniu pedału hamulca.
Ograniczenie dopuszczalnej prędkości ustala maksymalną prędkość
jazdy przy maksymalnie naciśniętym pedale jazdy. Służy to wygodnemu
sterowaniu prędkością jazdy w szczególności przy niskiej prędkości
pracy. Prędkość należy ustawiać za pomocą menu konfiguracji. Aktywowanie następuje za pomocą nastawieniu przełącznika na drugiego
ustawienie Rys. 33-68.
A
Rys. 33:
48
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo wypadku! Korzystanie z tempomatu i
ogranicznika prędkości dozwolone jest tylko wtedy, kiedy
sytuacja na drodze na to pozwala!
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Lampka sygnalizacyjna prądnica samochodowa
Lampka kontrolna prądnicy samochodowej Rys. 34-66 świeci przy włączonym zapłonie, ale gaśnie, gdy tylko silnik zostaje uruchomiony. W
przypadku gdy lampka kontrolna świeci przy pracującym silniku, oznacza
to: uszkodzenie pasa klinowego generatora lub uszkodzenie obwodu prądowego ładowania generatora. Bateria akumulatorowa nie jest ładowana!
Pojazd natychmiast wyłączyć i odstawić w taki sposób, aby nie stwarzał
niebezpieczeństwa dla ruchu i w razie potrzeby zawiadomić warsztat specjalistyczny.
66
67
Podgrzewanie, lampka sygnalizacyjna
Lampka kontrolna podgrzewania Rys. 34-67 świeci przy włączonym
zapłonie, silnik podgrzewany jest dopóki lampka kontrolna nie zgaśnie.
Jeśli lampka kontrolna podgrzewania miga, proces podgrzewania został
przerwany i musi być powtórzony.
Jeśli lampka kontrolna podgrzewania miga, gdy kluczyk jest w położeniu
1, lub podczas pracy, niezależnie czy miga szybko czy wolno, oznacza to
błąd w sterowaniu silnikiem.
Rys. 34:
Układ spryskiwacza szyb
Układ spryskiwacza szyb służy do czyszczenia szyby przedniej.
Woda spryskująca szybę wspomaga siłę czyszczącą
wycieraczek Rys. 35-6.
Układ spryskiwacza szyb jest zaopatrywany ze zbiorników wody
Rys. 35-34. Według potrzeby można dodawać do wody środki czyszczące i środki przeciw zamarzaniu.
6
Uwaga
Wycieraczki Rys. 35-6 przez dłuższy czas nie pozwalać na
przejeżdżanie po suchych szybach. Pióra wycieraczek się
zużywają, motorek wycieraczki może się przegrzać! Przy
suchych szybach wyłączyć wycieraczki!
Przełącznikiem Rys. 35-64 można włączać i wyłączać motorek wycieraczki i pompę.
Przełącznik ma trzy położenia:
• Położenie 1: funkcje układu spryskiwacza szyb WYŁ.
• Położenie 2: funkcje układu spryskiwacza szyb WŁ. praca ciągła
• Położenie 3 (krótko dotykać): cykliczny tryb pracy WŁ./WYŁ.
Położenie 3 (długo dotykać): cykliczny tryb pracy WŁ. i pompa wodna WŁ.
34
64
Rys. 35:
02-1491-00-10.fm
49
Obsługa
2.3.2
81
Lewa konsola sterująca
Włączanie czystej wody dla ssawy
Uwaga
Przed ustawieniem ilości wody czystej należy włączyć pompę
do czystej wody w menu konfiguracji, patrz strona 41.
82
Dla lepszego wiązania kurzu ssawka zaopatrzona jest w wodę z systemu
wody obiegowej.
Dodatkowo można doprowadzić do ssawki w razie potrzeby czystą wodę
uruchamiając dźwignię Rys. 36-81 znajdującą się na lewej konsoli sterującej.
Uwaga
Należy uważać, by dźwignia blokady wody obiegowej była
otwarta, zob. strona 62.
Ustawianie ilości wody czystej dla zamiatarki
Dźwignią Rys. 36-82 na lewej konsoli sterującej można ustawić ilość
wody czystej doprowadzanej do dysz rozpryskujących. Ilość należy ustawić odpowiednio do swych wymogów.
• Małe zabrudzenie: ilość czystej wody zmniejszyć dźwignią.
• Duże zanieczyszczenie: ilość czystej wody zwiększyć dźwignią.
Rys. 36:
2.3.3
Prawa konsola sterująca
A
II
Rys. 37:
50
I
75
Podnoszenie i opuszczanie nadwozia samowyładowczego
Niebezpieczeństwo
Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu!
Należy zachować szczególną ostrożność w obszarze podniesionego nadwozia samowyładowczego.
Przyciskiem Rys. 37-75 są włączane w nadwoziu samowyładowczym
następujące funkcje:
• Przycisk w położeniu I: nadwozie samowyładowcze jest podnoszone do
momentu, aż przycisk zostanie puszczony.
• Przycisk w położeniu II: nadwozie samowyładowcze jest opuszczane
do momentu, aż przycisk zostanie puszczony.
Dopóki nadwozie nie znajduje się w dolnym położeniu krańcowym, włączona jest lampka sygnalizacyjna Nadwozie podniesione Rys. 37-A.
Uwaga
Przy podniesionym nadwoziu samowyładowczym (pojemnik
lub skrzynia) ze względów bezpieczeństwa ograniczona jest
prędkość jazdy! Przy zdemontowanym nadwoziu samowyładowczym należy zdezaktywować sygnał ostrzegawczy oraz
ograniczenie prędkości jazdy dla normalnej funkcji jazdy
(menu C, ustawienia pojazdu, patrz strona 41). Przy każdym
uruchomieniu przycisku Rys. 37-75 automatycznie włączana
jest ponownie funkcja ostrzegawcza i bezpieczeństwa.
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Przełącznik wentylator obrotowy systemu chłodzenia (opcja)
Jeśli podczas trybu zamiatania lub koszenia obudowa chłodnicy systemu
chłodzenia zostanie zabrudzona, istnieje możliwość wyczyszczenia jej z
pomocą wentylatora obrotowego. W tym celu należy nacisnąć
włącznik Rys. 38-76. Wentylator obrotowydziała przez określony czas w
odwrotnym kierunku obrotu.
• Po krótkim naciśnięciu wentylator obrotowy pracuje przez
ok. 10 sekund
• Po długim naciśnięciu wentylator obrotowy pracuje przez ok. 30 sekund
Na wyświetlaczu pojawia się symbol informacyjny wentylator
obrotowy Rys. 38-A.
A
76
Rys. 38:
Hamulec postojowy (elektryczny)
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo wypadku! Należy przedsięwziąć środki
zapobiegawcze przeciwko pomyłkowemu uruchomieniu i niechcianemu ruszeniu maszyny. Uruchomić hamulec postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Przy pomocy elektrycznego hamulca postojowego Rys. 39-77 pojazd
zabezpieczany jest przed stoczeniem się. Jeśli pojazd nadal się porusza,
aktywowanie hamulca postojowego nie jest możliwe.
Maszynę unieruchomić za pomocą hamulca postojowego:
• Nacisnąć pedał hamulca Rys. 39-45.
• Zluzować blokadę hamulca postojowego i wcisnąć włącznik
Rys. 39-77.
• Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol
ostrzegawczy Rys. 39-A.
• Jeśli przy włączonym hamulcu postojowym pedał jazdy zostanie
aktywowany, rozlega się sygnał ostrzegawczy.
Luzowanie hamulca postojowego:
• Nacisnąć włącznik Rys. 39-77. Hamulec postojowy zostanie zwolniony.
Gdy hamulec jest zwolniony wygasa światło ostrzegawcze Rys. 39-A.
45
A
77
Rys. 39:
02-1491-00-10.fm
51
Obsługa
Włącznik/Wyłącznik zapłonu i rozruchu
Ostrzeżenie
• W przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej Ciśnienie oleju silnikowego Rys. 40-A na
wyświetlaczu wielofunkcyjnym podczas pracy silnika, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia
silnika! Zatrzymać pojazd w bezpiecznym obszarze. Natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić
poziom oleju silnikowego. Przyczynę niedostatecznego ciśnienia oleju należy zgłosić do
usunięcia.
Uwaga
• Silnik może być uruchomiony, tylko, gdy pedały gazu Rys. 6-36 i Rys. 6-37 znajdują się w
położeniu neutralnym.
• Włącznik/Wyłącznik zapłonu i rozruchu Rys. 8-78 ma blokadę ponownego uruchomienia
rozrusznika. W celu ponownego uruchomienia trzeba przełączyć go w położenie 0.
• Proces uruchamiania powtarzać nie więcej niż 3 x, następnie należy odczekać na ochłodzenie
rozrusznika.
• Po uruchomieniu zimnego silnika, rozgrzać silnik przy lekko podwyższonej prędkości obrotowej
biegu jałowego.
• Przy temperaturach poniżej 10 °C prędkość obrotowa silnika jest elektronicznie ograniczona, aby
zapobiegać uszkodzeniom systemu hydraulicznego. Przy temperaturach powyżej 10 °C prędkość
obrotowa silnika podwyższana jest liniowo do 30 °C. Od 30 °C temperatury oleju hydraulicznego
do dyspozycji jest maksymalna prędkość obrotowa silnika.
• Podczas ruszania nie naciskać na pedał gazu!
67
66
2
1
0
P
A
78
B
Włącznik/Wyłącznik zapłonu i rozruchu Rys. 8-78 służy do uruchomiania
silnika oraz do włączania i wyłączania układu elektrycznego.
• Położenie P: światło awaryjne, światła gabarytowe, system świateł
ostrzegawczych, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne
przeciwmgielne światło pozycyjne (opcja) i oświetlenie wewnątrz są
zdolne do pracy. Kluczyk można wyciągać. Położenie P jest dostępne z
położenia 0. Przekręcić kluczyk na dół, a potem w prawo.
• Położenie 0: światło awaryjne jest sprawne. Układ elektroniczny i silnik
są wyłączone. Kluczyk można wyciągać.
• Położenie 1: układ elektroniczny i silnik są włączone.
• Ewentualnie świeci sygnalizująca lampka ostrzegawcza hamulca
postojowego Rys. 40-B na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
• Lampka kontrolna prądnicy samochodowej Rys. 42-66 zaświeca się
na krótko i gaśnie po uruchomieniu silnika i przy wystarczającej
prędkości obrotowej silnika.
• Świeci lampka sygnalizacyjna podgrzewania Rys. 42-67, silnik jest
podgrzewany dopóki lampka sygnalizacyjna nie zgaśnie.
• Położenie 2: uruchomić silnik.
• Ewentualnie świeci lampka ostrzegawcza hamulca postojowego.
• Lampki ostrzegawcze muszą zgasnąć.
• Jeśli lampka kontrolna podgrzewania miga, gdy kluczyk jest we
włączniku rozruchowym zapłonu w pozycji 1, lub podczas pracy,
niezależnie czy miga szybko czy wolno, oznacza to błąd w sterowaniu silnikiem. Patrz usuwanie problemów na stronie 77 lub
skontaktuj się z serwisem Hako.
• Jeśli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się kod błędu z
migającym kluczem płaskim, oznacza to wystąpienie błędu. Patrz
usuwanie problemów na stronie 77 lub skontaktuj się z serwisem
Hako.
• Włącznik zapłonu i rozruchu wraca do położenia 1.
Rys. 40:
52
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.3.4
Konsola sterująca na podłokietniku
Przycisk Hako
Przyciskiem Hako Rys. 41-72 jest przełączany tryb jazdy z trybu transportowego na roboczy lub odwrotnie a poza tym uruchomiane automatyczne
procesy w zależności od zawieszonego osprzętu.
Pedały gazu muszą być w położeniu neutralnym.
Na wyświetlaczu pokazuje się symbol informacyjny trybu
transportowego Rys. 41-A, lub nośnika narzędzi przednich Rys. 41-B.
Prędkość pojazdu:
• W trybie transportowym wynosi 0 do 40 km/h
• W trybie roboczym, w zależności od wybranej prędkości obrotowej
silnika, wynosi 16/20/24 km/h
Opis funkcji przycisku Hako dla osprzętu znajduje się w rozdziale 6.
A
C
B
D
12
11A
11B
70
71
Joystick
Narzędzia zawieszane z przodu obsługiwane są za pomocą
joysticka Rys. 41-70 i joysticka Rys. 41-71.
Joystick Rys. 41-70 obsługuje przedni nośnik narzędzi Rys. 41-12 oraz
połączenia hydrauliczne Rys. 41-11A.
• Joystick do przodu: opuścić przedni nośnik narzędzi (położenie
pływające)
• Joystick z powrotem: podnieść przedni nośnik narzędzi
• Joystick w lewo: lewy nastawnik obraca się w lewo
• Joystick w prawo: lewy nastawnik obraca się w prawo
Na wyświetlaczu pokazuje się symbol informacyjny górnego
ogranicznika Rys. 41-C, lub położenie pływające Rys. 41-D.
Joystick Rys. 41-71 obsługuje połączenia hydrauliczne Rys. 41-11B.
• Joystick w lewo: prawy nastawnik obraca się w lewo
• Joystick w prawo: prawy nastawnik obraca się w prawo
Uwaga
• Ze względów bezpieczeństwa opuszczanie przedniego
nośnika narzędzi, kiedy pojazd porusza się możliwe jest
tylko w trybie roboczym. W trybie transportowym przedni
nośnik narzędzi można opuszczać tylko przy prędkości
<5 km/h.
• Jeśli przednie narzędzie nie ma zostać całkowicie opuszczone, to ruch opuszczania należy przerwać przez krótkie
uruchomienie joysticka do tyłu.
• Jeśli ruch przedniego narzędzia nie nastąpi zgodnie z
ruchem joysticka, należy wymienić połączenia hydrauliczne.
69
72
Przycisk-pokrętło
W prawym podłokietniku siedzenia kierowcy znajduje się przycisk
pokrętło Rys. 41-69. Za jego pomocą są wybierane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym menu i podmenu, a w poszczególnych punktach menu są
wybierane lub zmieniane wartości, zob. 34.
Rys. 41:
02-1491-00-10.fm
53
Obsługa
2.3.5
Konsola sterująca
54
60
A
59
55
57
Rys. 42:
Reflektor roboczy
Przełącznikiem Rys. 42-55 można włączać i wyłączać kierunkowskazy
robocze Rys. 4-13 (oraz dodatkowe kierunkowskazy robocze Rys. 4-2)
• Przełącznik pozycja I: reflektor roboczy WYŁ.
• Przełącznik pozycja II: reflektor roboczy (seria) WŁ.
• Przełącznik pozycja III: dodatkowy reflektor roboczy (opcja) WŁ.
Światło mijania i światła gabarytowe
Przełącznikiem Rys. 42-54 można włączać i wyłączać światła mijania
Rys. 4-14, światła gabarytowe Rys. 4-3 oraz oświetlenie tablicy
rejestracyjnej Rys. 5-18. Światła gabarytowe funkcjonują także w położeniu P włącznika/wyłącznika zapłonu i rozruchu.
• Przełącznik pozycja I: światło mijania i światła gabarytowe WYŁ.
• Przełącznik pozycja II: światła gabarytowe WŁ.
• Przełącznik pozycja III: światło mijania i światła gabarytowe WŁ.
Na wyświetlaczu zapala się symbol informacyjny światło mijania i światła
gabarytowe Rys. 42-A.
Obrotowe światło uprzywilejowania
Przyciskiem Rys. 42-59 można włączyć i wyłączyć Rys. 4-4 obrotowe
światło uprzywilejowania. System świateł ostrzegawczych funkcjonuje
także w położeniu P włącznika/wyłącznika zapłonu i rozruchu.
• Przełącznik pozycja I: system świateł ostrzegawczych WYŁ.
• Przełącznik pozycja II: system świateł ostrzegawczych WŁ.
Oświetlenie wewnątrz
Przyciskiem Rys. 42-60 można zarówno włączać jak i wyłączać oświetlenie wewnątrz.
• Przełącznik pozycja I: oświetlenie wewnątrz WYŁ.
• Przełącznik pozycja II: oświetlenie wewnątrz WŁ.
Ogrzewanie lusterek zewnętrznych (opcja)
Przyciskiem Rys. 42-57 można zarówno włączać jak i wyłączać ogrzewanie zewnętrznych lusterek.
• Przełącznik pozycja I: ogrzewanie lusterek zewnętrznych WYŁ.
• Przełącznik pozycja II: ogrzewanie lusterek zewnętrznych WŁ.
54
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.3.6
Pedał gazu
Pedał gazu dla jazdy do przodu i do tyłu
Pedały gazu Rys. 43-36 do jazdy do przodu i Rys. 43-37 do jazdy wstecz
służą do bezstopniowego zmieniania prędkości jazdy. Dociskanie pedału
gazu zwiększa prędkość jazdy. Przy zwolnieniu pedału gazu, wraca on
automatycznie do położenia zerowego, maszyna staje w miejscu. Na
wyświetlaczu świeci symbol informacyjny Rys. 43-A.
Podczas jazdy do przodu z prędkością wynoszącą ok. 15 km/h pojazd
znajduje się w stopniu jazdy 1. Na wyświetlaczu świeci symbol informacyjny Rys. 43-B.
Jeśli temperatura oleju hydraulicznego wynosi poniżej 20 °C, pojazd
pozostaje w stopniu jazdy 1 a symbol informacyjny miga.
Od prędkości wynoszącej ok. 20 km/h pojazd znajduje się w stopniu
jazdy 2 Rys. 43-C.
Zależnie od przyspieszenia i załadunku może to ulec przedłużeniu.
Symbol informacyjny miga w tym czasie.
2.3.7
37
36
A
B
C
N
1
2
Rys. 43:
Hamulce
Wraz ze zdjęciem nogi z pedału gazu (zarówno przy jeździe do przodu jak
i do tyłu) pojazd zostaje zatrzymany z uwagi na hydrostatyczne działanie
hamulca. Jeśli hamowanie nie jest wystarczające, należy dodatkowo
zahamować hamulcem Rys. 44-45.
45
Rys. 44:
2.3.8
Klapa na duże śmieci
Uruchamianie klapy na duże śmieci
Jeśli przed ssawą znajdują się przedmioty lub duże śmieci (puszki,
butelki, licie etc.), można, naciskając pedał Rys. 45-46 otworzyć klapę na
duże śmieci przy ssawie.
Poprzez przesunięcie powierzchni pedału podczas pracy w prawo, pedał
zostanie zablokowany.
Do zwolnienia pedału zdjąć stopę z pedału przesuwając ją w lewo.
Uwaga
• Pedału klapy na duże śmieci Rys. 45-46 nie można obsługiwać przy nie zamontowanej ssawie!
• Po pobraniu dużych nieczystości należy zamknąć klapę.
Przy otwartej klapie na duże śmieci drobny piach nie jest
pobierany!
02-1491-00-10.fm
46
Rys. 45:
55
Obsługa
2.3.9
Siedzenie kierowcy
Siedzenie kierowcy Rys. 46-44 jest na poduszkach powietrznych. Dla
dobrego dostępu do elementów sterujących prawy podłokietnik wyposażony jest w regulację ustawień zarówno wysokości jak i długości.
Jeżeli kierowca podczas pracy maszyny opuści siedzenie kierowcy miga
na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lampka ostrzegawcza Siedzenie
kierowcy Rys. 46-A. Lampka ostrzegawcza gaśnie, jak tylko kierowca
znów znajduje się na siedzeniu.
Niebezpieczeństwo
• Niebezpieczeństwo wypadku! Siedzenie kierowcy należy ustawiać tylko gdy maszyna stoi w
miejscu. Gdyż ustawianie siedzenia w czasie jazdy oznacza konieczność oderwania oczu od
tego, co dzieje się na drodze, a ruch siedzenia może spowodować utratę kontroli nad maszyną,
przez co można spowodować wypadek.
Ostrzeżenie
• Ze względów bezpieczeństwa pod siedzeniem kierowcy zainstalowano wyłącznik. Nie wolno tego
wyłącznika bocznikować.
44
A
B
H
C
D
E
G
Rys. 46:
56
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Ustawienie podłokietników
Podłokietnik jest składany z regulacją kąta nachylenia. Kręcąc
kółkiem Rys. 46-B można ustawić kąt nachylenia podłokietnika. Prawy
podłokietnik można odblokować za pomocą dźwigni Rys. 46-C.
Dźwignia do ustawiania długości
Dźwignią Rys. 46-D ustawić siedzenie w pozycji poziomej.
• Dźwignia zaciągnięta = siedzenie odblokowane. Przesunąć siedzenie
do przodu lub tyłu.
• Po ustawieniu ponownie zablokować dźwignię.
Ustawienie wagi
W celu optymalnego uresorowania należy ustawić siedzenie kierowcy
przyciskiem Rys. 46-E odpowiednio do masy ciała kierowcy.
• Przycisk pociągnąć do góry = zwiększenie wagi ciała kierowcy.
• Przycisk wcisnąć na dół = zmniejszenie wagi ciała kierowcy.
Uresorowanie jest optymalnie ustawione, gdy wskazówka znajduje się po
środku.
Ustawienie oparcia siedzenia
Za pomocą dźwigni Rys. 46-G można ustawić oparcie siedzenia. W celu
ustawień kierowca powinien znajdować się na siedzeniu.
• Pociągnąć dźwignię lewą ręką do góry.
• Opierając się do tyłu górną częścią ciała przestawia się oparcie do tyłu
(przechył).
• Pochylając się do przodu przestawia się oparcie do przodu (pionowo).
• Gdy ustawione jest optymalne położenie, należy puścić dźwignię, ona
zaskoczy wtedy w pożądanym położeniu.
Ustawienie podparcia dla odcinka lędźwiowego
Kręcąc kółkiem Rys. 46-H oparcia można ustawić podparcie odcinka
lędźwiowego.
02-1491-00-10.fm
57
Obsługa
2.3.10 Pas bezpieczeństwa
Pas bezpieczeństwa Rys. 47-41 służy zapewnieniu bezpieczeństwu kierowcy. Pas bezpieczeństwa daje przy wolnym ciągnięciu pełną swobodę
ruchu. Jednak przy gwałtownym hamowaniu blokuje. Pas bezpieczeństwa
może także blokować przy przejazdach przez wyboje na drogach lub
innych nierównościach.
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo wypadku! Zabrudzony, uszkodzony, po wypadku lub zmieniony pas bezpieczeństwa nie chroni całkowicie tak jak przewidziano. Przez to może ewentualnie dojść do ciężkich lub
śmiertelnych obrażeń w razie wypadku. Dlatego należy regularnie sprawdzać, by pasy bezpieczeństwa nie były uszkodzone i zabrudzone. Uszkodzone pasy bezpieczeństwa lub pasy po wypadku
należy zawsze wymienić w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym.
B
41
Zapinanie i odpinanie pasa bezpieczeństwa
Klamrę pasa bezpieczeństwa Rys. 47-B wetknąć do zamka pasa
bezpieczeństwa Rys. 47-C, aż on słyszalnie zaskoczy (próba na rozciąganie). Naciągnąć pas bezpieczeństwa ciągnąc za koniec. Pas bezpieczeństwa musi zawsze dobrze przylegać do miednicy.
Należy zwrócić uwagę na prostą postawę podczas siedzenia i na prawidłowe położenie pasa!
W celu odpięcia przytrzymać pas bezpieczeństwa i nacisnąć czerwony
przycisk przy zamku pasa Rys. 47-C. Pas bezpieczeństwa przytrzymać,
by się nie poskręcał i pozwolić, aby pas zwinął się samoczynnie.
C
Rys. 47:
58
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.3.11 Ogrzewanie kabiny
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo wypadku! Ważna oraz przyczyniająca się bezpieczeństwa na drodze dobra
widoczność jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy wszystkie szyby są wolne od lodu, śniegu i osadu.
Należy zapoznać się z właściwą obsługą ogrzewania i wentylacji jak również odwilżaniem/odmrażaniem szyb. Maksymalną moc ogrzewania i szybkie rozmarzanie szyb można osiągnąć tylko wtedy,
gdy silnik osiągnął temperaturę roboczą.
51
52
53
A
Rys. 48:
Maszyna wyposażona jest w ogrzewanie kabiny. Dla funkcji Ogrzewanie
kabiny można wybrać dwa stany eksploatacyjne:
• Wietrzenie
• Ogrzewanie
Prąd powietrza jest transportowany do kabiny przez 3-stopniowy dmuchawę do dysz Rys. 48-53 szyby przedniej i przez dysze Rys. 6-47
nawiewu wnęki na nogi.
Ustawianie wentylacji
Wentylacja jest ustawiana regulatorem Rys. 48-51
• Regulator w położeniu 0: dmuchawa WYŁ.
• Regulator w położeniu 1: dmuchawa pracuje w położeniu 1
• Regulator w położeniu 2: dmuchawa pracuje w położeniu 2
• Regulator w położeniu 3: dmuchawa pracuje w położeniu 3
Ustawienie temperatury
Temperatura jest ustawiana regulatorem Rys. 48-52
• Podwyższanie temperatury: kręcić regulatorem przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
• Zmniejszanie temperatury: kręcić regulatorem zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Filtr powietrza w kabinie
Wbudowany w kabinie filtr powietrza Rys. 48-A, który znajduje się pod
ramką do tablicy rejestracyjnej Rys. 4-15, filtruje w znacznym stopniu kurz
oraz całkowicie pyłki kwiatowe. Dodany filtr redukuje ilość doprowadzonego powietrza do wnętrza maszyny. Należy więc przestrzegać interwału
zmian filtra, zob. strona 90.
02-1491-00-10.fm
59
Obsługa
2.3.12 Klimatyzacja
Niebezpieczeństwo
Ryzyko obrażeń! Płyn chłodzący zawarty w klimatyzacji znajduje się pod dużym ciśnieniem. Nie
otwierać żadnej części budowy klimatyzacji. Prace konserwacyjne przy urządzeniu klimatyzacyjnym
należy przeprowadzać tylko w warsztatach specjalistycznych.
50
51
52
53
Rys. 49:
Klimatyzacja reguluje temperaturę i wilgotność powietrza wewnątrz
maszyny i filtruje niepożądane substancje z powietrza.
Klimatyzacja funkcjonuje tylko przy włączonym silniku. Klimatyzacja funkcjonuje optymalnie tylko przy zamkniętych oknach bocznych.
Prąd powietrza jest transportowany do kabiny przez wielostopniową dmuchawę do dysz Rys. 49-53 szyby przedniej i przez dysze Rys. 6-47
nawiewu wnęki na nogi.
Przy dobrej pogodzie należy wietrzyć maszynę tylko przez krótki czas. W
ten sposób przyśpieszony zostanie proces ochładzania i szybciej zostanie
osiągnięta pożądana temperatura wewnątrz maszyny.
Należy przestrzegać zaleceń, w przeciwnym razie szyby mogą zaparować. Klimatyzację wyłączać tylko na krótko, a zamknięty obieg powietrza
włączać tylko na krótko.
Włączanie klimatyzacji
• Klimatyzację należy włączyć przyciskiem Rys. 49-50. Lampka sygnalizacyjna na przycisku zapali się.
• Regulatorem Rys. 49-51 ustawić dopływ powietrza.
• Regulatorem Rys. 49-52 ustawić temperaturę na 18 °C do 22 °C.
60
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.3.13 Drzwi
Niebezpieczeństwo
• Istnieje niebezpieczeństwo wypadku w przypadku jazdy z otwartymi drzwiami Rys. 50-7! Podczas
jazdy na drogach publicznych i w czasie pracy drzwi muszą być zamknięte!
• Lusterko zewnętrzne Rys. 48-5 pokazuje obraz w pomniejszeniu. Widoczne obiekty są bliżej niż
jest to pokazane w lusterku. Przez to można źle ocenić odległość do jadących z tyłu pojazdów, np.
podczas zmiany pasa ruchu. Niebezpieczeństwo spowodowania wypadku! Należy więc stale
upewniać się patrząc przez plecy co od rzeczywistego odstępu od jadących z tyłu innych uczestników ruchu.
Otwieranie drzwi od zewnątrz
W celu otwarcia drzwi Rys. 50-7 wetknąć kluczyk do zamka
drzwi Rys. 50-A, przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i
nacisnąć.
5
Otwieranie drzwi od wewnątrz
W celu otwarcia drzwi pociągnąć dźwignię Rys. 50-B do góry.
Ustawianie bocznych szyb
Okna boczne lewe/prawe są otwierane lub zamykane przy pomocy
przytrzymywacza Rys. 50-C. Przytrzymywacz nacisnąć do góry i
przesunąć odpowiednio szyby.
A
7
Lusterko zewnętrzne
Dzięki wygiętemu lusterku zewnętrznemu Rys. 50-5 poszerza się pole
widzenia.
Ustawianie lusterek zewnętrznych
Lusterka zewnętrzne ustawić w taki sposób, by jezdnia i tylni obszar
roboczy były całkowicie widoczne.
Lusterka zewnętrzne są składane.
B
C
Rys. 50:
02-1491-00-10.fm
61
Obsługa
2.4
Elementy obsługi pojazdu
2.4.1
Narzędzia pomocnicze
Narzędzia pomocnicze Rys. 51-24 znajdują się na kabinie kierowcy z tyłu
po prawej stronie. Narzędzia pomocnicze mają następujące funkcje:
• W celu zamontowania, zob. strona 120.
• W celu usunięcia dużych śmieci ze ssawy i odcinka ssawy,
zob. strona 135.
• W celu wyczyszczenia pojemnika na śmieci, np. liście zanieczyszczające sitko, zob. strona 136.
• Jako dźwignia dla pompy ręcznej nadbudowy tylnej (opcja). Do podnoszenia pojemnika na śmieci/skrzyni ładunkowej, w przypadku awarii
silnika.
• Do poluzowania hamulca postojowego na osi tylnej.
24
Rys. 51:
2.4.2
Blokada wody obiegowej
Blokada wody obiegowej jest potrzebna tylko do celów przebudowy
zespołu zamiatającego z funkcją zasysania nieczystości i pyłu. Podczas
normalnej pracy zawór kulkowy musi pozostać otwarta Rys. 52-10!
• Otwarty dopływ wody obiegowej: zawór kulkowy w kierunku przepływu
• Zamknięty dopływ wody obiegowej: zawór kulkowy w poprzek do
kierunku przepływu
10
Uwaga
Dopływ wody obiegowej należy zablokować tylko wtedy, gdy
woda obiegowa znajduje się w pojemniku na śmieci i ssawka
ma być demontowana lub zamontowana, zob. strona 120.
Rys. 52:
2.4.3
Przedni nośnik narzędzi
Przedni nośnik narzędzi Rys. 53-12 służy do zamocowania zawieszonego osprzętu przedniego.
A
12
C
B
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo wypadku! Nieprawidłowo zamocowane
narzędzia czołowe na czołowym nośniku narzędzi mogą podczas jazdy spaść. Narzędzia czołowe należy zawsze zabezpieczać za pomocą urządzeń zabezpieczających Rys. 53-A
i B.
Przy narzędziach obcych należy zawsze korzystać z urządzeń zabezpieczających Rys. 53-C.
Rys. 53:
62
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Zawieszanie i zabezpieczenie narzędzi przednich
1 Podjechać pojazdem do narzędzia zawieszanego i obniżyć korzystając
z joysticka nośnik narzędzi przednich Rys. 54-70.
2. Hak zabezpieczający Rys. 54-A ustawić w pozycji tylnej a dźwignię
Rys. 54-B w pozycji górnej (II). Zdjąć łańcuch Rys. 54-C i zawiesić na
haku Rys. 54-E.
3. Wjechać pod zawieszenie narzędzia zawieszanego i ostrożnie korzystając z joysticka Rys. 54-70 podnieść narzędzie zawieszane. Podnoszenie przedniego nośnika narzędzi zostaje przerwane, jeśli kierowca
oddali się z siedzenia kierowcy!
4. Hak zabezpieczający ustawić w pozycji przedniej a dźwignię w pozycji
dolnej (I).
5. Ustawić ograniczenie drogi przedniego nośnika narzędzi:
• Dla trybu pracy z zamiatarką z funkcją zasysania nieczystości
zawiesić łańcuch Rys. 54-C na uchwycie Rys. 54-D. Przestrzegać
punktu zawieszenia Rys. 54-G!
• Dla narzędzi z pozycją pływającą należy zawiesić łańcuch na
haku Rys. 54-E! (Pozycja parkowania)
6. Skontrolować płytkę zabezpieczającą Rys. 54-F przy narzędziu zawieszanym. W razie potrzeby poluzować śruby i przesunąć płytkę zabezpieczającą.
Pozycja przedniego nośnika narzędzi pokazywana jest na wyświetlaczu.
• Górna pozycja krańcowa Rys. 54-X1
• Pozycja pływająca Rys. 54-X2
• obniżona i ustalona Rys. 54-X3
I
II
B
G
B
A
C
D
X1
X2
X3
E
70
F
12
Rys. 54:
02-1491-00-10.fm
63
Obsługa
84
Ustawić dławik obniżający
Za pomocą dławika obniżającego Rys. 56-84 można ustalić prędkość
opuszczania
przedniego nośnika narzędzi.
• Obrócić dławik obniżający zgodnie z ruchem wskazówek zegara =
prędkość opuszczania jest niższa
• Obrócić dławik obniżający przeciwnie do ruchu wskazówek zegara =
prędkość opuszczania jest wyższa
Rys. 55:
I
Możliwość regulacji ustawienia wahacza górnego (opcja)
Regulowany wahacz górny Rys. 56-A przeznaczony jest do dokładnego
ustawiania narzędzi zawieszanych i ułatwionego mocowania narzędzi
zawieszanych z pomocą konwencjonalnego mocowania trzypunktowego
Kat. 0. Poluzować nakrętkę Rys. 56-B i przestawić część środkową z
pomocą odpowiedniego narzędzia do wymaganej długości. Następnie
zabezpieczyć nakrętkę Rys. 56-B.
II
• Przekręcić część środkową zgodnie z ruchem wskazówek zegara =
przedni nośnik narzędzi pochyla się do przodu
• Przekręcić część środkową przeciwnie do ruchu wskazówek zegara =
A
Rys. 56:
III
B
przedni nośnik narzędzi pochyla się do tyłu
Maksimum (I): wrzeciono dotyka kantów długiego otworu wzdłużnego
Minimum (II): oba wrzeciona są na równi
Długość standardowa (III): wrzeciono dotyka kantów krótkiego otworu
wzdłużnego
Uwaga
Przy zastosowaniu zamiatarki z funkcją zasysania nieczystości dla prawidłowego funkcjonowania zamiatarki konieczne
jest ustawienie na pozycji III Rys. 56.
64
02-1491-00-10.fm
Obsługa
2.4.4
Łącza dla osprzętu przedniego
Dzięki łączom dla osprzętu przedniego Rys. 57-12 mogą być obsługiwane
np. następujące urządzenia:
• X63 = gniazdo 19-polowe dla narzędzi zawieszanych
• A = ruch do przodu/system meldowania obciążenia dla opcji systemu
3 szczotek
• B = przyłącze dla wody dla dysz rozpryskujących zamiatarki
• C = ruch do przodu/ruch do tyłu prawy nastawnik
• D = ruch do przodu/ruch do tyłu lewy nastawnik
• E = ruch do tyłu, przewód odprowadzania przecieków (np. dla
kosiarkiczołowej)
• F = ruch do przodu/ruch do tyłu maks. 70 litrów/min. (obwód
hydrauliczny I)
Ustawienie wydajności zasilania, patrz strona 66
• G = blokowanie kurka kulistego dla podniesienia ssawy
(np. kosiarkaczołowa)
X63
A
B
C
D
E
F
G
X
X
12
Rys. 57:
02-1491-00-10.fm
65
Obsługa
Ustawienie wydajności dla obwodu hydraulicznego I
Maksymalna ilość przetłaczanej cieczy dla obwodu hydraulicznego I ustalana jest za pomocą dostępnej na narzędziu zawieszanym wtyczki kodującej. Dla urządzeń zawieszanych bez wtyczki kodującej do dyspozycji są
możliwe do wybrania dwie ilości oleju z maksymalną ilością wynoszącą
50 litrów/min. (Rys. 58-A) wzgl. 70 litrów/min (Rys. 58-B). Ustawienie
następuje przez menu konfiguracji, patrz strona 41.
W menu roboczym obwód hydrauliczny I Rys. 58-A aktywowany jest za
pomocą przycisku-pokrętła Rys. 58-69 i ustawiany na wybraną wartość.
Zakres ustawień: WYŁ./WŁ. lub 0 do 100 % Przy ustawieniu na 70 litrów/
min. proces przesuwania zatrzymuje się najpierw przy 70 % (odpowiada
to ustawieniu na 50 litrów/min.), można go jednak przez ponowne przekręcenie przestawić na Rys. 58-69 do 100 % (70 litrów/min.).
A
B
Niebezpieczeństwo
Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby narzędzia dodatkowe
były odpowiednie dla ustawionej ilości oleju. Zbyt duża nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń
przez uszkodzenia narzędzi dodatkowych! W celu przypomnienia proces nastawiania zostanie przerwany przy 70 %!
Uwaga
Obwód hydrauliczny I zostanie wyłączony, jeśli kierowca
oddali się z siedzenia kierowcy! Restart następuje po powrocie kierowcy na siedzenie kierowcy przez ponowne włączenie
przez Rys. 58-69. W połączeniu z zamiatarką i pojemnikiem
uniwersalnym następuje restart szczotek przez uruchomienie
lewego joysticka Rys. 54-70 do przodu!
C
69
63
Uwaga
Ilość przetłaczanej cieczy obwodu hydraulicznego I w dużym
stopniu jest niezależna od ustawianej za pomocą przycisku
Rys. 58-63 prędkości obrotowej silnika. Aby możliwie energooszczędnie eksploatować pojazd należy wybierać tryb ECO
tak często, jak to jest możliwe.
Jeśli wymagana przez Rys. 58-69 ilość oleju nie osiągnie
wartości zadanej, pojawi się ostrzeżenie Rys. 58-C na
wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Należy wtedy cofnąć ustawienie i podwyższyć prędkość obrotową silnika do momentu, aż
symbol ostrzegawczy zgaśnie. Prędkość obrotową silnika
należy podwyższyć także wtedy, gdy potrzebna jest dodatkowa moc napędu jezdnego (np. podjazd na wzniesienia lub
prace z przesuwaniem w okresie zimowym). Jeśli dodatkowa
wydajność nie jest już potrzebna, należy moc stopniowo zredukować moc.
Rys. 58:
66
02-1491-00-10.fm
Obsługa
Łącza dla osprzętu tylnego
2.4.5
Dzięki łączom dla osprzętu tylnego Rys. 59-19 mogą być obsługiwane
następujące urządzenia:
• X64 = gniazdo 7-polowe nadbudowa tylna
• A = ruch do przodu/ruch do tyłu maks. 35 litrów/min. (obwód
hydrauliczny II)
Ustawienie wydajności zasilania, patrz strona 68
• B = ruch do przodu/ruch do tyłu dla cylindrów hydraulicznych
podnoszenia
• C = Woda obiegowa pojemnik na śmieci
• D = woda świeża dla myjki wysokociśnieniowej (opcja)
• X65 = gniazdo 7-polowe dla oświetlenia
• X68 = gniazdo 7-polowe dla przewodu sterowniczego-rozsiewacza
• X67 = gniazdo 7-polowe dla sterowniczego-rozsiewacza
A
B
19
X65
X64
C
D
X67
X68
Rys. 59:
02-1491-00-10.fm
67
Obsługa
Ustawienie wydajności dla obwodu hydraulicznego II
Ilość przetłaczanej cieczy dla obwodu hydraulicznego II znajduje się w
zakresie pomiędzy 0 und 32 litrów/min. W menu roboczym obwód hydrauliczny I Rys. 58-A aktywowany jest za pomocą przyciskupokrętła Rys. 60-69 i ustawiany na wybraną wartość. Zakres ustawień:
WYŁ./WŁ. lub 0 do 100 %.
Przy eksploatowaniu pojazdu z zamiatarką i pojemnikiem na śmieci
zakres mocy ustawiany jest automatycznie przez wtyczkę kodującą. Maksymalna moc zasysania osiągnięta zostaje dopiero przy standardowej
prędkości obrotowej. Tryb pracy ECO zapewnia funkcjonowanie zamiatarki optymalne pod względem hałasu i zużycia.
A
69
Rys. 60:
Niebezpieczeństwo
Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby narzędzia dodatkowe
były odpowiednie dla ustawionej ilości oleju. Zbyt duża nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń
przez uszkodzenie narzędzi dodatkowych!
Uwaga
Obwód hydrauliczny II zostanie wyłączony, jeśli kierowca
oddali się z siedzenia kierowcy! Ponowne uruchomienie przez
Rys. 60-69 możliwe jest również bez operatora na siedzeniu
kierowcy. Restart następuje po powrocie kierowcy na siedzenie kierowcy również przez Rys. 60-69. W połączeniu z
zamiatarką i pojemnikiem na śmieci obwód hydrauliczny II
także po opuszczeniu siedzenia kierowcy pozostaje w ruchu
(możliwe jest używanie ręcznego węża ssącego oraz myjki
wysokociśnieniowej)
Uwaga
Należy pamiętać, że narzędzia zawieszane stosowane przy
obwodzie hydraulicznym II bez obecności operatora w miejscu pracy (siedzenie kierowcy) mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla operatora oraz osób trzecich. Należy
przestrzegać odpowiednich wskazówek bezpieczeństwa i
oznaczeń zagrożenia dla danego narzędzia zawieszonego.
Należy zabezpieczyć pojazd uruchamiając hamulec
postojowy!
68
02-1491-00-10.fm
Eksploatacja
3 Eksploatacja
3.1
Instruktaż
Przed pierwszym uruchomieniem konieczny jest szczegółowy instruktaż
obsługi.
Pierwszy instruktaż obsługi maszyny Citymaster 1600 powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel lokalnego dystrybutora
Hako.
Po dostarczeniu maszyny informujemy naszego dystrybutora, który skontaktuje się z użytkownikiem w sprawie ustalenia terminu instruktażu.
3.2
Przed uruchomieniem pojazdu
Niebezpieczeństwo
• Niebezpieczeństwo wypadku! Kiedy kolumna kierownicy nie jest zablokowana podczas jazdy,
może się ona niespodziewanie przestawić, co może skutkować utratą panowania nad pojazdem.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Siedzenie kierowcy należy ustawiać tylko gdy maszyna stoi w
miejscu. Gdyż ustawianie siedzenia w czasie jazdy oznacza konieczność oderwania oczu od
tego, co dzieje się na drodze, a ruch siedzenia może spowodować utratę kontroli nad maszyną,
przez co można spowodować wypadek.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Zabrudzony, uszkodzony, po wypadku lub zmieniony pas bezpieczeństwa nie chroni całkowicie tak jak przewidziano. Przez to może ewentualnie dojść do ciężkich
lub śmiertelnych obrażeń w razie wypadku. Dlatego należy regularnie sprawdzać, by pasy bezpieczeństwa nie były uszkodzone i zabrudzone. Uszkodzone pasy bezpieczeństwa lub pasy po
wypadku należy zawsze wymienić w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Ważna oraz przyczyniająca się bezpieczeństwa na drodze dobra
widoczność jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy wszystkie szyby są wolne od lodu, śniegu i
osadu. Należy zapoznać się z właściwą obsługą ogrzewania i wentylacji jak również odwilżaniem/
odmrażaniem szyb. Maksymalną moc ogrzewania i szybkie rozmarzanie szyb można osiągnąć
tylko wtedy, gdy silnik osiągnął temperaturę roboczą.
• W przypadku jazdy z otwartymi drzwiami istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Podczas jazdy na
drogach publicznych i w czasie pracy drzwi muszą być zamknięte!
Ostrzeżenie
• Przed uruchomieniem pojazdu sprawdzić, czy jest w należytym stanie technicznym i czy jego
użytkowanie jest bezpieczne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, zabrania się
przystępowania do pracy!
• Nieodzowne jest, by operator przed rozpoczęciem pracy zapoznał się ze wszystkimi narzędziami
oraz elementami sterowania i ich funkcjami. Podczas pracy nie będzie na to czasu!
• W czasie pracy muszą znajdować się w maszynie: trójkąt ostrzegawczy, światło ostrzegawcze,
kamizelka odblaskowa i apteczka.
• Przy pracy z maszyną należy używać mocnych, nieślizgających się butów.
• Przewożenie osób jest niedozwolone!
• Maszynę wolno używać tylko w miejscach jasno określonych przez właściciela lub jego pełnomocnika!
• Maszyna nie jest przewidziana do zbierania substancji oraz pyłów lub materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych!
• Maszynę można używać na płaskich terenach i pochyłościach o maksymalnym nachyleniu dochodzącym do 25 %.
03-1491-00-10.fm
69
Eksploatacja
3.2.1
Lista kontrolna – Przed rozruchem pojazdu
Nr:
Opis
1
Sprawdzanie stanu oleju silnikowego
2
Sprawdzanie poziom płynu chłodzącego
3
Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego
4
Sprawdzić zapas paliwa
5
Skontrolować oświetlenie
6
Wyregulować ustawienie lusterek zewnętrznych
7
Sprawdzić układ spryskiwacza szyb
8
Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu
9
Sprawdzić trzpienie zabezpieczające
Uwaga
Do rozruchu pojazdu należy także ustawienie danych eksploatacyjnych.
B
Sprawdzić poziom oleju silnikowego
Niebezpieczeństwo
Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z gorącymi materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!
Poziom oleju silnikowego sprawdzić prętowym wskaźnikiem Rys. 61-A.
W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy. W tym celu należy otworzyć
pokrywę Rys. 61-B. Pojemność, zob. dane techniczne na strona 87.
Gdy pojawi się symbol ostrzegawczy Rys. 61-C, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika. Natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić poziom
oleju silnikowego.
C
A
Rys. 61:
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego
Niebezpieczeństwo
Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z gorącymi materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!
B
A
C
Stan płynu chłodzącego należy sprawdzić w zbiorniku
wyrównawczym Rys. 62-A, i w razie potrzeby uzupełnić. W tym celu
należy otworzyć pokrywę Rys. 62-B. Pojemność, zob. dane techniczne
na strona 87.
Gdy pojawi się symbol ostrzegawczy Rys. 62-C, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika. Natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić poziom
płynu chłodzącego.
Rys. 62:
70
03-1491-00-10.fm
Eksploatacja
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo oparzenia! Zachować ostrożność przy
obchodzeniu się z gorącymi materiałami eksploatacyjnymi i
pomocniczymi.
B
A
MAX
MIN
Poziom płynu hydraulicznego należy sprawdzić na wyświetlaczu
Rys. 63-A, a w razie potrzeby uzupełnić. W tym celu należy otworzyć
pokrywę Rys. 63-B. Pojemność, zob. dane techniczne na str. 87.
Gdy pojawi się symbol ostrzegawczy Rys. 63-C, istnieje niebezpieczeństwo awarii w układzie hydraulicznym. Natychmiast wyłączyć silnik i
sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.
C
Rys. 63:
Sprawdzić zapas paliwa
Niebezpieczeństwo
Zagrożenie pożarowe! Olej napędowy jest łatwopalny! Przy
obchodzeniu się z paliwem wymagana jest szczególna
ostrożność. Nigdy nie tankować w pobliżu otwartego ognia
lub tam gdzie występuje iskrzenie. Nie palić podczas tankowania. Przed tankowaniem wyłączyć silnik oraz wyciągnąć
kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec postojowy.
Aktualny zapas paliwa wyświetlany jest na wielofunkcyjnym wyświetlaczu.
W razie potrzeby zatankować paliwo.
W tym celu należy otworzyć pokrywę Rys. 64-A. Pojemność, zob. dane
techniczne na str. 87.
Gdy zaczyna migać symbol ostrzegawczy Rys. 64-B, należy niezwłocznie
zatankować paliwo. Jeśli układ paliwowy zostanie całkowicie opróżniony,
istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Należy powiadomić
warsztat specjalistyczny!
B
A
Rys. 64:
Skontrolować oświetlenie
Sprawdzić całe oświetlenie przełącznikami Rys. 65-A na panelu sterowania zainstalowanym w dachu, i wyświetlaczu kierunku jazdy na kolumnie
kierownicy.
A
Rys. 65:
03-1491-00-10.fm
71
Eksploatacja
Wyregulować ustawienie lusterek zewnętrznych
Lusterka Rys. 66-5 ustawić. Lusterka zewnętrzne ustawić w taki sposób,
by jezdnia i tylni obszar roboczy były całkowicie widoczne.
5
Rys. 66:
Sprawdzić układ spryskiwacza szyb
Skontrolować zbiornik spryskiwacza szyb Rys. 67-34, a w razie potrzeby
napełnić. Pojemność: 2,0 litrów.
34
Rys. 67:
Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu
Zdjąć kapturek zaworka opony Rys. 68-A i za pomocą przyrządu ciśnieniowego wyregulować ciśnienie w ogumieniu, zob. dane techniczne na
stronie 87.
A
Rys. 68:
Sprawdzić trzpienie zabezpieczające
Niebezpieczeństwo
Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu!
W obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym
należy zachować szczególną ostrożność.
A
Przed rozruchem należy odblokować na przegubie centralnym trzpienie
zabezpieczające Rys. 69-A i ustawić je w pozycji roboczej. Z włożonym
trzpieniem zabezpieczającym sterowanie maszyną nie jest możliwe!
Rys. 69:
72
03-1491-00-10.fm
Eksploatacja
3.3
Uruchomienie i prowadzenie pojazdu
Niebezpieczeństwo
• Trujące spaliny! Wdychanie spalin jest niebezpieczne dla zdrowia i może prowadzić do utraty
przytomności lub śmierci! Nie dopuszczać do pracy silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym
nadwoziu samowyładowczym, w obszarze z narzędziem czołowym i narzędziem tylnym oraz w
obszarze przyczepy.
• Zagrożenie wywrócenia się w czasie jazdy pod górę, jazdy w dół i jazdy poprzecznej względem
pochyłości! Pod górę i z góry oraz przy jeździe w poprzek pochyłości, unikać gwałtownych
skrętów. Przy jeździe na pochyłościach, istnieje zawsze niebezpieczeństwo wywrócenia się.
Prędkość jazdy należy dostosowywać do warunków otoczenia i obciążenia.
• Zagrożenie wywrócenia się spowodowane niewłaściwym sterowaniem! Należy pamiętać, że
prowadzenie maszyny przegubowej różni się znacznie od prowadzenia pojazdu osobowego.
Gwałtowne skręcanie przy dużej prędkości lub wchodzenie przy zbyt dużej prędkości w zakręt,
mogą spowodować przewrócenie się pojazdu.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Należy mieć na względzie, że na nieutwardzonych powierzchniach
oraz na zaśnieżonych i pokrytych lodem drogach istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia w
poślizg. To może skutkować niekontrolowanym zachowaniem pojazdu. Należy więc jechać
odpowiednio ostrożnie!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Korzystanie z tempomatu i ogranicznika prędkości dozwolone jest
tylko wtedy, kiedy sytuacja na drodze na to pozwala!
Ostrzeżenie
• Ze względów bezpieczeństwa pod siedzeniem kierowcy zainstalowano wyłącznik. Nie wolno tego
wyłącznika bocznikować. Pojazd należy uruchamiać, prowadzić i wyłączać tylko i wyłącznie będąc
na siedzeniu kierowcy. W czasie uruchomiania maszyny nie dawać gazu!
• Przy ograniczonej widoczności, szczególnie przy jeździe do tyłu, operator maszyny powinien
zapewnić sobie pomoc drugiej osoby, która da operatorowi maszyny odpowiednie sygnały.
Instruktor nakierowujący powinien znajdować się ciągle w polu widzenia operatora.
• Przy pracy maszyną należy zwracać uwagę na osoby trzecie, zwłaszcza na dzieci.
• Podczas przejazdów transportowych na drogach publicznych należy wyłączyć światła robocze.
Uwaga
• W przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej Ciśnienie oleju silnikowego Rys. 72-A na
wyświetlaczu wielofunkcyjnym podczas pracy silnika, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia
silnika! Zatrzymać pojazd w bezpiecznym obszarze. Natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić
poziom oleju silnikowego. Przyczynę niedostatecznego ciśnienia oleju należy zgłosić do
usunięcia.
03-1491-00-10.fm
73
Eksploatacja
3.3.1
Lista kontrolna – Uruchomienie i prowadzenie pojazdu
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Pedały gazu w położeniu zerowym
Strona 74
2
Zaciągnąć hamulec postojowy
Strona 74
3
Uruchomić silnik i zwolnić hamulec postojowy
Strona 75
4
Uruchomić transportowy tryb jazdy
Strona 75
5
Włączyć tryb jazdy roboczej
Strona 76
6
Ustawić prędkość obrotową silnika dla osprzętu/ innych narzędzi dodatkowych
Strona 76
7
Włączyć nośnik urządzeń z przodu
Strona 76
45
Pedały gazu w położeniu zerowym
Pedały gazu Rys. 70-36 lub Rys. 70-37 muszą podczas uruchamiania silnika znajdować się w położeniu zerowym.
37
36
Rys. 70:
77
A
Zaciągnąć hamulec postojowy
Przy pomocy elektrycznego hamulca postojowego Rys. 71-77 pojazd
zabezpieczany jest przed stoczeniem się.
• Nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca Rys. 70-45 aż do zatrzymania
się pojazdu.
• Zluzować blokadę hamulca postojowego i wcisnąć włącznik
Rys. 71-77.
• Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol
ostrzegawczy Rys. 71-A.
Rys. 71:
74
03-1491-00-10.fm
Eksploatacja
Uruchomić silnik
Silnik należy uruchomić włącznikiem zapłonu i rozruchu Rys. 72-78.
• Położenie 1: rozgrzać wstępnie silnik, aż wyłączy się lampka
kontrolna Rys. 72-A
• Położenie 2: Uruchomić silnik
• Włącznik zapłonu i rozruchu wraca do położenia 1
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących włącznika zapłonu i rozruchu na stronie 55.
Zwolnić hamulec postojowy
Nacisnąć włącznik Rys. 72-77. Hamulec postojowy zostanie zwolniony.
Po zwolnieniu hamulca postojowego światło ostrzegawcze gaśnie
Rys. 71-A.
A
77
78
Rys. 72:
Uruchomić transportowy tryb jazdy
Wolno nacisnąć pedał gazu Rys. 73-36 lub Rys. 73-37 w wybranym kierunku i do wybranej prędkości jazdy. Pojazd zaczyna jechać. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pokazuje się odpowiednia prędkość obrotowa i
symbol informacyjny trybu transportowego Rys. 73-A.
Prędkość jazdy w trybie transportowym wynosi 0 do 40 km/h.
Wraz ze zdjęciem nogi z pedału gazu (zarówno przy jeździe do przodu jak
i do tyłu) pojazd zostaje zatrzymany z uwagi na hydrostatyczne działanie
hamulca.
Podczas jazdy do przodu z prędkością wynoszącą ok. 15 km/h pojazd
znajduje się w stopniu jazdy 1. Na wyświetlaczu świeci symbol informacyjny Rys. 73-B.
Jeśli temperatura oleju hydraulicznego wynosi poniżej 20 °C, pojazd
pozostaje w stopniu jazdy 1, a symbol informacyjny miga.
Od prędkości wynoszącej ok. 20 km/h pojazd znajduje się w stopniu
jazdy 2 Rys. 73-C.
Zależnie od przyspieszenia i załadunku może to ulec przedłużeniu.
Symbol informacyjny miga w tym czasie.
03-1491-00-10.fm
37
36
A
B
C
1
2
Rys. 73:
75
Eksploatacja
72
A
Włączyć tryb jazdy roboczej
Przyciskiem Hako Rys. 74-72 można przełączyć jazdę z trybu transportowego na tryb roboczy.
Pedały gazu muszą być w położeniu neutralnym.
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeca się lampka sygnalizująca tryb
roboczy z nośnikiem urządzeń Rys. 74-A.
Prędkość jazdy w trybie roboczym wynosi zależnie od wybranej prędkości
obrotowej silnika maksymalnie 16/20/24 km/h.
Rys. 74:
Ustawianie prędkości obrotowej silnika
Za pomocą przycisku Rys. 75-63 ustawiana jest prędkość obrotowa silnika i jednocześnie możliwości systemu maszyny w trybie pracy.
63
Poziom
obr./min
Obwód
hydrauliczny I
Litr/minuta
Obwód
hydrauliczny II
Litr/minuta
1 – ECO
1600
50
20
2 – STANDARD
2000
50/70
27
3 – MAXIMAL
2400
50/70
32
Podgląd wyjaśnia, że dla wielu zastosowań już w trybie ECO zapewniona
jest wystarczająca wydajność.
Przy prędkości obrotów STANDARD osiągana jest pełna wydajność
hydrauliczna.
Przy MAXIMAL w napędzie jezdnym dostępna jest dodatkowa energia tak
samo jak w obwodzie hydraulicznym II. Prędkość obrotową należy ustawić odpowiednio do swych wymogów. Korzystanie w przeważającej większości z trybu ECO zmniejsza zużycie oraz hałas. Wskazówki dot.
ustawień obwodów hydraulicznych patrz strony 66 oraz 68.
Rys. 75:
70
X1
X2
Włączyć nośnik urządzeń z przodu
Joystickiem Rys. 76-70 można uaktywnić przedni nośnik narzędzi. Następujące funkcje są dostępne w pojeździe bez osprzętu:
• Podnieść przedni nośnik narzędzi
• Przedni nośnik narzędzi w położeniu pływającym
• Opuścić przedni nośnik narzędzi
Pozycja przedniego nośnika narzędzi pokazywana jest na wyświetlaczu.
Górna pozycja krańcowa Rys. 76-X1 / położenie pływające Rys. 76-X2 /
opuszczone i ustalone Rys. 76-X3.
Dalsze ustawienia joysticka patrz strona 53.
Podnoszenie przedniego nośnika narzędzi zostaje przerwane, jeśli kierowca oddali się z siedzenia kierowcy!
X3
Rys. 76:
76
03-1491-00-10.fm
Eksploatacja
3.3.2
Usuwanie problemów
Silnik nie odpala, rozrusznik pracuje słyszalnie
Środki zaradcze
Zbiornik paliwa został kompletnie opróżniony.
Jeśli układ paliwowy zostanie całkowicie opróżniony, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Należy powiadomić warsztat specjalistyczny!
Wystąpiła awaria w elektronice silnika. Wystąpiła awaria w Proces uruchamiania powtarzać nie więcej niż 3 x,
zasilaniu paliwem.
następnie należy odczekać na ochłodzenie rozrusznika. W przypadku, gdy silnik nie odpala po kilku
próbach uruchomienia: należy powiadomić warsztat
specjalistyczny!
Silnik nie odpala, rozrusznik jest niesłyszalny
Środki zaradcze
Napięcie instalacji elektrycznej pojazdu jest zbyt niskie,
ponieważ bateria akumulatorowa jest wyładowana.
Spróbować ze wspomaganiem rozruchu. W przypadku gdy silnik mimo wspomagania rozruchu nie
odpali: należy powiadomić warsztat specjalistyczny!
Rozrusznik był poddany zbyt wysokiemu termicznemu
obciążeniu.
Należy poczekać około dwie minuty na ochłodzenie
rozrusznika. Silnik ponownie uruchomić. W przypadku gdy silnik mimo wspomagania rozruchu nie
odpali: należy powiadomić warsztat specjalistyczny!
03-1491-00-10.fm
77
Eksploatacja
3.4
Parkowanie pojazdu
Niebezpieczeństwo
• Niebezpieczeństwo wypadku! Należy przedsięwziąć środki zapobiegawcze przeciwko pomyłkowemu uruchomieniu i niechcianemu ruszeniu maszyny. Uruchomić hamulec postojowy.
Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Pojazd należy zaparkować na twardym podłożu. Na stromych
drogach należy stosować dodatkowe zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem się, np. użyć klin
pod koła.
Uwaga
• Podczas normalnej pracy nie wyłączać pracującego silnika z zakresu dużych obrotów, można tak
zrobić tylko w sytuacji awaryjnej.
• Po użyciu maszyny na pełnym obciążeniu pozostawić silnik przez 1 do 2 minut na biegu jałowym.
• Nie wyłączać silnika przy włączonym osprzęcie.
3.4.1
Parkowanie po skończonej pracy
1. Pedał gazu ustawić w położeniu zerowym lub zdjąć stopę z pedału
gazu. Hydrostatyczny napęd wyhamuje aż do ustania w miejscu.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy.
3. Wyłączyć silnik i wyciągnąć włącznik zapłonu i rozruchu.
4. Ewentualnie zamknąć kabinę kierowcy.
3.4.2
Parkowanie na czas przerwy w pracy
Kierowca jest zobowiązany także przy krótkich przerwach w pracy, przed
opuszczeniem pojazdu wyłączyć wszystkie urządzenia operacyjne. Zaciągnąć hamulec postojowy i zabezpieczyć pojazd przed nieupoważnionym
użyciem przez osoby trzecie.
3.4.3
Parkowanie maszyny przy wystąpieniu awarii
W razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie Citymaster 1600 wyłączyć silnik maszyny. Pozostawiony na publicznych drogach pojazd musi
zostać oznakowany przez system świateł ostrzegawczych i trójkąt ostrzegawczy. W przypadku awarii systemu elektrycznego, należy zabezpieczyć
pojazd światłem ostrzegawczym.
78
03-1491-00-10.fm
Eksploatacja
3.5
Transport i holowanie pojazdu
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia! Ruszać powoli! Należy zwrócić uwagę, by w obszarze holowania nie
znajdowały się żadne osoby.
• Ryzyko obrażeń! Załadunek pojazdu może odbywać się tylko przy pomocy odpowiednich
narzędzi, takich jak rampa załadunkowa lub najazdy.
• Ryzyko obrażeń! Należy upewnić się, że pojazd po załadunku jest zgodnie z przepisami zabezpieczony przed stoczeniem się i wywróceniem. Zastosować koła do zabezpieczenia pojazdu.
Ostrzeżenie
• Holowanie pojazdu może odbywać się wyłącznie za pomocą odpowiednich narzędzi holowniczych.
• Maszyna może być holowana na lince holowniczej tylko pod warunkiem sprawnych hamulców i
układu kierowniczego.
• Gdy silnik nie pracuje, to kierowanie jest zredukowane tylko do kierowania awaryjnego.
• Zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanymi ruchami. Zablokować hamulec postojowy i założyć
bolec blokujący na przegubie składanym. Należy pamiętać, że wtedy sterowanie zostaje zablokowane.
Uwaga
• Maksymalna dopuszczalna prędkość holowania wynosi 2 km/h, czas holowania ograniczony jest
do 3 min. a odległość holowania do 100 m.
3.5.1
Przewożenie pojazdu
Zabezpieczenie pojazdu:
• Klin podkładany pod koła pojazdu z przodu i z tyłu podłożyć po
przekątnej pod dowolne koła z przodu i z tyłu.
• Dodatkowe zabezpieczenie za pomocą trzypunktowego pasa
mocującego.
Rys. 77:
03-1491-00-10.fm
79
Eksploatacja
3.5.2
Holowanie
W czasie przestoju silnika napędowego koła pozostają zablokowane.
Podczas holowania lub przesuwania należy postępować następująco:
• Ustawić dźwignię zaworu kulkowego Rys. 78-A w pozycji II
• Ustawić dźwignię pompy ręcznej Rys. 78-B w pozycji I
• Umieścić narzędzia pomocnicze w pompie ręcznej Rys. 78-C i
pompować tak długo (ok. 20x), aż hamulec postojowy zostanie dezaktywowany
• Otworzyć napęd jezdny z zaworem kulkowym Rys. 78-D (pojazd tylny
lewa strona)
• Zaczep holowniczy Rys. 78-E znajduje się w pojeździe tylnym z prawej
strony i należy go zamontować z przodu przy mocowaniu czołowego
nośnika narzędzi Rys. 78-12
Po zakończeniu holowania ponownie cofnąć dźwignię zaworu kulkowego i
dźwignię pompy ręcznej!
D
B
A
I
E
II
I
C
12
II
Rys. 78:
80
03-1491-00-10.fm
Eksploatacja
3.6
Praca z osprzętem
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym
nadwoziu samowyładowczym, w obszarze z narzędziem czołowym i narzędziem tylnym oraz w
obszarze przyczepy.
• Ryzyko obrażeń! Osprzęt do maszyny należy używać do pracy tylko wtedy, gdy są zamontowane
na nim wszystkie urządzenia ochronne w pozycji chroniącej.
• Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby dopasować ustawioną ilość oleju do urządzeń dodatkowych. Zbyt duża nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń przez uszkodzenie narzędzi dodatkowych!
• Ryzyko obrażeń! Przewody wysokociśnieniowe, armatura i elementy łączące są istotne dla
bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. Używać tylko poleconych przez producenta węży
wysokociśnieniowych, armatury i elementów łączących.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przy podłączaniu osprzętu do układu hydraulicznego należy
zwracać uwagę na właściwe podłączenie przewodów hydraulicznych. Pomylenie przewodów
może skutkować zamianą funkcji, w poruszaniu osprzętu, np. jazda w odwrotnym kierunku w
prawo zamiast w lewo.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Nieprawidłowo zamocowane narzędzia czołowe na czołowym
nośniku narzędzi mogą podczas jazdy spaść. Narzędzia czołowe należy zawsze zabezpieczać za
pomocą urządzeń zabezpieczających.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed doczepieniem osprzętu nie zatwierdzonego przez firmę Hako
należy skonsultować się z firmą Hako. Należy szczegółowo sprawdzić, czy dane obciążenia osi
oraz masa całkowita zostaną dotrzymane.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Osprzęt, przyczepa i obciążenie użytkowe (np. napełniony
pojemnik na śmieci) wpływają znacznie na sposób jazdy, kierowania i zdolność hamowania jak
stateczność. Dlatego należy zważać na zdolność kierowania i hamowania, jak również na
stateczność maszyny.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Jeśli osprzęt zasłania oświetlenie zewnętrzne pojazdu lub gdy
maksymalna dopuszczalna odległość między oświetleniem pojazdu została przekroczona, należy
ponownie ustawić oświetlenie pojazdu (w Niemczech obowiązują przepisy StVZO, zob § 30
StVZO, objaśnienia 11 i 12).
3.6.1
Urządzenia dodatkowe firmy Hako
Opis dot. przyłączenia zamiatarki z funkcją zasysania nieczystości, systemu strzyżenia trawy, systemu zamiatania, systemu odśnieżania oraz
transportu znajdą Państwo od strony 117.
3.6.2
Urządzenia obce
Opis podłączenia urządzeń obcych znajdą Państwo od strony 62.
03-1491-00-10.fm
81
Eksploatacja
3.6.3
Balastowanie
Niebezpieczeństwo
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed założeniem innych niż zatwierdzone przez firmę Hako
urządzeń dodatkowych, należy w każdym przypadku skonsultować się z firmą Hako, czy poszczególne obciążenia osi i masy całkowite zachowają wymagane wartości!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Oś przednia niniejszej maszyny roboczej musi być zawsze
obciążona przynajmniej 25 %, a oś tylna 37 % masy własnej pustej maszyny!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Założenie osprzętu przedniego i tylnego nie powinno powodować
przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnego obciążenia osi i nośności
ogumienia maszyny roboczej!
Ostrzeżenie
• Przed kupnem maszyny należy się upewnić, że wyżej wymienione wymogi zostały spełnione,
poprzez zważenie zespołu maszyny i osprzętu!
Wyliczanie wartości balastowania
Do wyliczenia masy całkowitej, obciążenia osi oraz nośności ogumienia i
koniecznego minimalnego balastowania potrzebne są następujące dane:
Uwaga
Wszystkie dane mas są podane w (kg).
Wszystkie dane wymiarowe są podane w (m).
Rys. 79:
1) patrz rozdział Dane techniczne
Citymaster 1600
2) patrz Lista cen i/lub Instrukcja
obsługi narzędzia zawieszanego
•
•
•
•
•
3) Wymierzanie
TL (kg) = Masa pustego pojazdu (1)
TL (kg) = Obciążenie przedniej osi pustego pojazdu (1)
TH (kg) = Obciążenie tylnej osi pustego pojazdu (1)
GH (kg) = Masa całkowita uprzędzenia zawieszonego z tyłu ciągnika/
przeciwwag zawieszonych z tyłu (2)
Gv (kg) = Masa całkowita urządzenia zawieszonego z przodu ciągnika/
przeciwwag zawieszonych z tyłu (2)
• a (m) = Odstęp pomiędzy punktem ciężkości urządzenia zawieszonego
•
•
•
82
z przodu (przeciwwag zawieszonych z przodu), a środkiem przedniej
osi max = 1,75 m (2 i 3)
Przy maksymalnym obciążeniu czołowym 280 kg.
b (m) = Rozstaw osi pojazdu (1 i 3)
c (m) = 0,941 m
d (m) = Odstęp pomiędzy środkiem punktu bocznego zaczepienia a
punktem ciężkości urządzenia zawieszonego z tyłu (przeciwwag zawieszonych z tyłu) max. 0,185 m (2 i 3).
Przy maksymalnym obciążeniu z tyłu 450 kg.
03-1491-00-10.fm
Eksploatacja
1 Obliczanie minimalnego balastowania z przodu przy urządzeniach
zaczepionych z tyłu.
Wynik należy wpisać do tabeli.
2 Obliczanie minimalnego balastowania z tyłu przy urządzeniach
zaczepionych z przodu.
(Wartość “x” zob. dane producenta, gdy brak danych, x = 0,45)
Wynik należy wpisać do tabeli.
3 Obliczenia rzeczywistego obciążenia osi przedniej TV tat
W przypadku, gdy nie osiągnięte zostało przez (GV) wymagane minimalne balastowanie z przodu (GV min), należy zwiększyć masę zawieszonego na przodzie urządzenia do poziomu ciężaru minimalnego
balastowania!
Wpisać do tabeli wartość wyliczonego rzeczywistego obciążenia tylnej osi
oraz obciążenia przedniej osi podane w instrukcji obsługi dopuszczone
4 Obliczanie całkowitej masy rzeczywistej
(Gdy narzędzie dodatkowe z tyłu pojazdu (GH) nie osiągnie wymaganego
minimalnego balastowanie z tyłu (GH min), należy zwiększyć masę
osprzętu zawieszonego na tyle urządzenia do poziomu ciężaru minimalnego balastowania!
Wartość wyliczonej rzeczywistej masy oraz dopuszczalnej masy całkowitej podanej w instrukcji obsługi należy wpisać do tabeli.
5 Obliczanie rzeczywistego obciążenia tylnej osi
Wartość wyliczonego rzeczywistego obciążenia tylnej osi oraz dopuszczalnego obciążenia tylnej osi podanego w instrukcji obsługi należy wpisać do tabeli.
6 Nośność ogumienia
Należy wpisać do tabeli podwójną wartość (dwie opony) dopuszczalnego
obciążenia opon (zob. np. dokumenty producenta opon).
03-1491-00-10.fm
83
Eksploatacja
Tabela balastowanie
Wyliczone wartości muszą być mniejsze lub równe dopuszczalnym
wartościom!
Wartość rzeczywista w.
obliczeń
Wartość dopuszczalna w.
instrukcji obsługi
Minimalne balastowanie
przód/tył
kg
Ciężar całkowity
kg
kg
Obciążenie przedniej osi
kg
kg
kg
Obciążenie tylnej osi
kg
kg
kg
Należy zamocować na pojeździe minimalne balastowanie w postaci
osprzętu lub ciężarków.
W celach balastowania dostępne są następujące akcesoria dodatkowe:
Akcesoria dodatkowe
84
Typ
Przedni uchwyt na ciężarki dla maksymalnie 9 przeciwwag
344000
Tylny uchwyt na ciężarki dla maksymalnie 10 przeciwwag
344120
Przeciwwaga 17 kg
344130
03-1491-00-10.fm
Dane techniczne
4 Dane techniczne
1964
1600
941
3830
975
1210
Rys. 80:
04-1491-00-10.fm
85
Dane techniczne
Wymiary
Nazwa
Jednostka
Długość
mm
3830
Szerokość (ze standardowym ogumieniem)
mm
1210
Wysokość (ze standardowym ogumieniem)
mm
1970
Rozstaw osi pojazdu
mm
1600
Rozstaw kół (ze standardowym ogumieniem)
mm
975
Promień skrętu wew./zew. (DIN EN 15429-1)
mm
1290/2760
Masy und obciążenia
Nazwa
Jednostka
Masa pustego pojazdu (różnice zależnie od wyposażenia)
kg
1975
Dopuszczalna masa całkowita
kg
3500
Dopuszczalna masa całkowita ciągnika niezahamowanego
kg
4250
Dopuszczalna masa całkowita ciągnika zahamowanego
kg
5250
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej
kg
1550
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej
kg
2400
Masa przyczepy niezahamowana (przy masie całkowitej ciągnika 4250 kg / kg
12 % nachylenie)
750
Masa przyczepy zahamowana (przy masie całkowitej ciągnika 5250kg /
12 % nachylenie)
1750
kg
Prędkości jazdy i wartość nachylenia
Nazwa
Jednostka
Tryb transportowy / jazda robocza do przodu
km/h
40
Tryb transportowy / jazda robocza do tyłu
km/h
12
Kąt nachylenia pochyłości przy dozwolonej masie całkowitej ciągnika
%
12
Wartości emisji dźwięków – pojazd podstawowy
Hałas podczas jazdy według 2009/63/WE Załącznik VI w przypadku 1830 obr./min.
wynosi:
82 dB(A)
Hałas w czasie przestoju według 2009/63/WE Załącznik VI w przypadku 2400 obr./min.
wynosi:
73 dB(A)
Hałas przy uchu kierowcy według 2009/76/WE Załącznik VI wynosi:
79 dB(A)
Wartości drgań – pojazd podstawowy
Mierzone zgodnie z EN 1032 i wyważone częstotliwościowo przyśpieszenie, działające
na ciało (stopy lub pośladki), wynosi w normalnych warunkach nie więcej niż:
86
0,5 m/s2
04-1491-00-10.fm
Dane techniczne
Silnik
Producent
VW
Typ
TDI 2.0l CR CPYA
Ilość cylindrów
4
Pojemność skokowa
cm3
1968
Moc
KW
55/2700
Prędkość obrotowa
obr./min
3100
Moment obrotowy
Nm
240/1750
Olej silnikowy pojemność z filtrem oleju
litrów
4,3
Pojemność woda chłodząca
litrów
12
Układ zasilania paliwa
Paliwo
Pojemność zbiornika paliwa
Diesel
litrów
52
Układ hydrauliczny
Olej hydrauliczny
Pojemność zbiornika paliwa
HVLP 46
litrów
45
Opona standardowa: 225/70 R15C 112R
bar
5,0
Opony szerokie (opcja)
255/65 R16C 109H
320/55-15 123 A8
bar
Ciśnienie ogumienia
3,0
2,8
Instalacja elektryczna
Rozrusznik
KW
2.0
Napięcie znamionowe
Wolt
12
Prądnica samochodowa
Amper
140
litrów
2,0
Układ spryskiwacza szyb
Pojemność zbiornika paliwa
04-1491-00-10.fm
87
Konserwacja i serwis
5 Konserwacja i serwis
Zasady ogólne
Zalecamy przed przeprowadzeniem prac serwisowych i konserwujących
dokładne zapoznanie się z rozdziałem 1 dotyczącym przepisów bezpieczeństwa.
Przestrzeganie harmonogramu prac konserwacyjnych opracowanego
przez producenta daje pewność, że maszyna jest do dyspozycji wtedy,
gdy jest potrzebna, w dobrym stanie operacyjnym.
Codzienne i cotygodniowe prace konserwacyjne i drobne naprawy może
wykonywać kierowca/operator przeszkolony w tym zakresie. Wszystkie
prace konserwacyjne i naprawcze wykraczające poza ten zakres należy
powierzać wykwalifikowanemu personelowi Hako.
W tym celu należy zwrócić się do najbliższego serwisu Hako. W przypadku uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji konserwacji niniejsza gwarancja wygasa.
Przy wszystkich zapytaniach lub zamówieniach części zamiennych należy
podać numer seryjny, zob. rozdział Tabliczki znamionowej na maszynie.
Następujące prace przy maszynie należy powierzyć wyspecjalizowanemu
serwisowi Hako.
• Prace ze względu na bezpieczeństwo
• Prace konserwacyjne
• Zmiany i modyfikacje maszyny
• Prace przy elektronicznych elementach
System konserwacji Hako
System konserwacji Hako składa się z kilku pojedynczych modułów, określa rodzaj prac technicznych do wykonania i odstępy czasu pomiędzy tymi
pracami. Poza tym dla każdego typu konserwacji są dobrane zestawy
części zamiennych. Konserwacja systemu Hako:
• Niezawodną pracę maszyn Hako (konserwacja zapobiegawcza)
• Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów naprawy, i kosztów
konserwacji
• Długotrwałą żywotność i dostępność operacyjną maszyny
Uwaga
Prace konserwacyjne należy planować na podstawie planów
konserwacji.
Przykład: po 2000 godzin pracy należy przeprowadzić prace
konserwacyjne z planu konserwacji zaplanowanego do przeprowadzanie po 500, po 1000 i po 2000 godzin pracy.
88
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.1
Świadectwo konserwacji
Przekazanie
Rozbudowa
Jazda próbna
Przekazanie klientowi
System Konserwacji Hako
50 godzin pracy –
jednorazowo
System Konserwacji Hako
250 godzin pracy –
jednorazowo
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
System Konserwacji Hako I
500 godzin pracy
Pieczątka warsztatu serwisowego
Instruktaż
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przy____________ godz. eksploatacji.
przy____________ godz. eksploatacji.
przy____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
System Konserwacji Hako II/S
1000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
1500 godzin pracy
System Konserwacji Hako II/S
2000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
2500 godzin pracy
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy____________ godz. eksploatacji.
przy____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
System Konserwacji Hako II/S
3000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
3500 godzin pracy
System Konserwacji Hako II/S
4000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
4500 godzin pracy
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
System Konserwacji Hako II/S
5000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
5500 godzin pracy
System Konserwacji Hako II/S
6000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
6500 godzin pracy
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
System Konserwacji Hako II/S
7000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
7500 godzin pracy
System Konserwacji Hako II/S
8000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
8500 godzin pracy
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
System Konserwacji Hako II/S
9000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
9500 godzin pracy
System Konserwacji Hako II/S
10000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
10500 godzin pracy
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
System Konserwacji Hako II/S
11000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
11500 godzin pracy
System Konserwacji Hako II/S
12000 godzin pracy
System Konserwacji Hako I
12500 godzin pracy
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
Pieczątka warsztatu serwisowego
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przeprowadzono w dniu:
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
przy_____________ godz. eksploatacji.
05-1491-00-10.fm
89
Konserwacja i serwis
5.2
Plan konserwacji
Plan konserwacji – codziennie
Czyszczenie pojazdu
• Czyszczenie pojazdu w miarę potrzeby
Silnik
• Sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić
• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby uzupełnić
• Sprawdzić chłodnicę zespoloną i osłonę chłodnicy pod względem zanieczyszczeń, w miarę potrzeby oczyścić
sprężonym powietrzem
• Sprawdzić poziom paliwa, w razie potrzeby zatankować
• Sprawdzić wskaźnik serwisowy głównego filtra, w razie potrzeby oczyścić filtr główny lub wymienić
Układ kierowniczy
• Skontrolować funkcje kierowania awaryjnego
Hamulce
• Skontrolować funkcjonowanie hamulca eksploatacyjnego i hamulca postojowego
Instalacja elektryczna
• Skontrolować oświetlenie, funkcje robocze, klakson itd.
Plan konserwacji – co tydzień
Czyszczenie pojazdu
• Czyszczenie pojazdu w miarę potrzeby
Silnik
• Sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić
• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby uzupełnić
• Sprawdzić chłodnicę zespoloną i osłonę chłodnicy pod względem zanieczyszczeń, w miarę potrzeby oczyścić
sprężonym powietrzem
• Sprawdzić poziom paliwa, w razie potrzeby zatankować
• Sprawdzić wskaźnik serwisowy głównego filtra, w razie potrzeby oczyścić filtr główny lub wymienić
• Opróżnić osuszacz układu paliwowego
Kabina
• Sprawdzić poziom płynu spryskiwacza szyb, ewentualnie uzupełnić
• Sprawdzić funkcjonowanie klimatyzacji (opcja)
• Sprawdzić ogrzewanie pod względem funkcjonowania
Układ kierowniczy
• Skontrolować funkcje kierowania awaryjnego
• Sprawdzić cylinder skrętu pod względem luzu
Hamulce
• Skontrolować funkcjonowanie hamulca eksploatacyjnego i hamulca postojowego
• Próba hamulca
Hydraulika
• Sprawdzić poziom płynu oleju hydraulicznego, ewentualnie uzupełnić
Harmonogram smarowania (zob. rozdział 5.13)
• Zawiasy drzwi (4x)
• Cylindry przedniego podnoszenia (4x), przednie podnoszenie (2x) i wahacz górny (2x)
• Cylinder skrętu (4x)
Opony
• Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu
90
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
Plan konserwacji – jednorazowo po 50 godzinach pracy
Silnik
• Wymienić olej silnikowy
• Wymienić filtr oleju silnikowego
• Wymienić filtr paliwa
• Opróżnić osuszacz układu paliwowego
• Sprawdzić węże dla płynu chłodzącego oraz chłodnicę
• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym, w razie potrzeby uzupełnić
• Sprawdzić chłodnicę zespoloną i osłonę chłodnicy pod względem zanieczyszczeń, w razie potrzeby oczyścić
sprężonym powietrzem
• Sprawdzić łoże silnika pod kątem uszkodzeń i rys
• Sprawdzić stan i funkcjonowanie pasa wieloklinowego
• Sprawdzić generator pod kątem zabrudzeń, w razie potrzeby wyczyścić
• Sprawdzić prędkości obrotowe ekonomiczną (ECO), standardową i maksymalną
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność systemu odprowadzania spalin
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów paliwowych
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów zasysania powietrza
Sterowanie pojazdem
• Odczytać i ocenić pamięć błędów sterowania pojazdem, w razie potrzeby usunąć awarie
• Sprawdzić stan oprogramowania, w razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie
Instalacja elektryczna
• Sprawdzić klakson, oświetlenie i funkcje robocze
• Sprawdzić okablowanie pod względem przetarć i uszkodzeń
• Sprawdzić stan naładowania baterii, wyczyścić i naoliwić bieguny baterii
Hydraulika
• Zmienić filtr powrotny
• Sprawdzić poziom płynu oleju hydraulicznego, ewentualnie uzupełnić
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność cylindra pompy tłokowej przedniego podnośnika narzędzi
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów hydraulicznych
• Skontrolować funkcjonowanie pompy ręcznej
Podwozie i osie
• Sprawdzić sprężyny podwozia pod kątem uszkodzeń i swobody ruchu
• Sprawdzić amortyzator pod względem funkcjonowania i szczelności
• Sprawdzić tuleję łożyskową niedzieloną zawieszenia osi pod kątem rys i uszkodzeń
• Sprawdzić odbojnik pod względem rys i uszkodzeń
Układ kierowniczy
• Sprawdzić pod względem funkcjonowania i pracy bez oporu
• Sprawdzić cylinder skrętu pod względem luzu
Hamulce
• Sprawdzić funkcjonowanie hamulca eksploatacyjnego
• Skontrolować ciecz hamulcową
• Skontrolować węże hamulcowe pod kątem uszkodzeń
• Sprawdzić funkcjonowanie hamulca postojowego
Kabina
• Sprawdzić funkcjonowanie klimatyzacji (opcja)
• Sprawdzić ogrzewanie pod względem funkcjonowania
• Sprawdzić poziom płynu spryskiwacza szyb
05-1491-00-10.fm
91
Konserwacja i serwis
Kontynuacja Plan konserwacji – jednorazowo po 50 godzinach pracy
Koła i opony
• Dokręcić nakrętki kół
• Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i ciśnienia powietrza
Harmonogram smarowania (zob. rozdział 5.13)
• Zawiasy drzwi (4x)
• Cylindry przedniego podnoszenia (4x), przednie podnoszenie (2x) i wahacz górny (2x)
• Cylinder skrętu (4x)
Plan konserwacji – jednorazowo po 250 godzinach pracy
Silnik
• Wymienić olej silnikowy
• Wymienić filtr oleju silnikowego
• Wymienić filtr paliwa
• Opróżnić osuszacz układu paliwowego
• Sprawdzić węże dla płynu chłodzącego oraz chłodnicę
• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym, w razie potrzeby uzupełnić
• Sprawdzić chłodnicę zespoloną i osłonę chłodnicy pod względem zanieczyszczeń, w miarę potrzeby oczyścić
sprężonym powietrzem
• Sprawdzić łoże silnika pod kątem uszkodzeń i rys
• Sprawdzić stan i funkcjonowanie pasa wieloklinowego oraz krążka napinającego, w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić pas wieloklinowy oraz naciąg pasa generatora
• Sprawdzić generator pod kątem zabrudzeń, w razie potrzeby wyczyścić
• Sprawdzić prędkości obrotowe ekonomiczną (ECO), standardową i maksymalną
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność systemu odprowadzania spalin
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów paliwowych
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów zasysania powietrza
Sterowanie pojazdem
• Odczytać i ocenić pamięć błędów sterowania pojazdem, w razie potrzeby usunąć awarie
• Sprawdzić stan oprogramowania, w razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie
Instalacja elektryczna
• Sprawdzić klakson, oświetlenie i funkcje robocze
• Sprawdzić okablowanie pod względem przetarć i uszkodzeń
• Sprawdzić stan naładowania baterii, wyczyścić i naoliwić bieguny baterii
Hydraulika
• Sprawdzić poziom płynu oleju hydraulicznego, ewentualnie uzupełnić
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność cylindra pompy tłokowej przedniego podnośnika narzędzi
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów hydraulicznych
• Skontrolować funkcjonowanie pompy ręcznej
Podwozie i osie
• Sprawdzić sprężyny podwozia pod kątem uszkodzeń i swobody ruchu
• Sprawdzić amortyzator pod względem funkcjonowania i szczelności
• Sprawdzić tuleję łożyskową niedzieloną zawieszenia osi pod kątem rys i uszkodzeń
• Sprawdzić odbojnik pod względem rys i uszkodzeń
92
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
Kontynuacja Plan konserwacji – jednorazowo po 250 godzinach pracy
Układ kierowniczy
• Sprawdzić pod względem funkcjonowania i pracy bez oporu
• Sprawdzić cylinder skrętu pod względem luzu
Hamulce
• Sprawdzić funkcjonowanie hamulca eksploatacyjnego
• Skontrolować ciecz hamulcową
• Skontrolować węże hamulcowe pod kątem uszkodzeń
• Sprawdzić funkcjonowanie hamulca postojowego
Kabina
• Sprawdzić funkcjonowanie klimatyzacji (opcja)
• Wyczyścić filtr powietrza kabiny
• Sprawdzić ogrzewanie pod względem funkcjonowania
• Sprawdzić poziom płynu spryskiwacza szyb
Koła i opony
• Dokręcić nakrętki kół
• Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i ciśnienia powietrza
Harmonogram smarowania (zob. rozdział 5.13)
• Zawiasy drzwi (4x)
• Cylindry przedniego podnoszenia (4x), przednie podnoszenie (2x) i wahacz górny (2x)
• Cylinder skrętu (4x)
Plan konserwacji – co 500 godzin pracy
Silnik
• Wymienić olej silnikowy
• Wymienić filtr oleju silnikowego
• Wymienić filtr paliwa
• Opróżnić osuszacz układu paliwowego
• Wymienić element filtracyjny filtra powietrza
• Sprawdzić węże dla płynu chłodzącego oraz chłodnicę
• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym, w razie potrzeby uzupełnić
• Sprawdzić chłodnicę zespoloną i osłonę chłodnicy pod względem zanieczyszczeń, w miarę potrzeby oczyścić
sprężonym powietrzem
• Sprawdzić łoże silnika pod kątem uszkodzeń i rys
• Sprawdzić stan i funkcjonowanie pasa wieloklinowego oraz krążka napinającego, w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić pas wieloklinowy oraz naciąg pasa generatora
• Sprawdzić napięcie i stan pasa zębatego
• Sprawdzić generator pod kątem zabrudzeń, w razie potrzeby wyczyścić
• Sprawdzić prędkości obrotowe ekonomiczną (ECO), standardową i maksymalną
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność systemu odprowadzania spalin
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów paliwowych
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów zasysania powietrza
• Serwis - przeprowadzić regenerację filtra cząstek stałych. Tylko pojazdy posiadające filtr cząstek stałych!
Sterowanie pojazdem
• Odczytać i ocenić pamięć błędów sterowania pojazdem, w razie potrzeby usunąć awarie
• Sprawdzić stan oprogramowania, w razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie
05-1491-00-10.fm
93
Konserwacja i serwis
Kontynuacja: Plan konserwacji – co 500 godzin pracy
Instalacja elektryczna
• Sprawdzić klakson, oświetlenie i funkcje robocze
• Sprawdzić okablowanie pod względem przetarć i uszkodzeń
• Sprawdzić stan naładowania baterii, wyczyścić i naoliwić bieguny baterii
Hydraulika
• Sprawdzić poziom płynu oleju hydraulicznego, ewentualnie uzupełnić
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność cylindra pompy tłokowej przedniego podnośnika narzędzi
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność przewodów hydraulicznych
• Skontrolować funkcjonowanie pompy ręcznej
Podwozie i osie
• Sprawdzić sprężyny podwozia pod kątem uszkodzeń i swobody ruchu
• Sprawdzić amortyzator pod względem funkcjonowania i szczelności
• Sprawdzić tuleję łożyskową niedzieloną zawieszenia osi pod kątem rys i uszkodzeń
• Sprawdzić odbojnik pod względem rys i uszkodzeń
Układ kierowniczy
• Sprawdzić pod względem funkcjonowania i pracy bez oporu
• Sprawdzić cylinder skrętu pod względem luzu
Hamulce
• Sprawdzić funkcjonowanie hamulca eksploatacyjnego
• Skontrolować ciecz hamulcową
• Skontrolować węże hamulcowe pod kątem uszkodzeń
• Sprawdzić funkcjonowanie hamulca postojowego
Kabina
• Sprawdzić klimatyzację (opcja) pod względem zabrudzeń
• Wyczyścić filtr powietrza kabiny
• Wyczyścić kondensator na tylnej ścianie kabiny za pomocą powietrza sprężonego
• Sprawdzić ogrzewanie pod względem funkcjonowania
• Sprawdzić poziom płynu spryskiwacza szyb, ewentualnie uzupełnić
Koła i opony
• Dokręcić nakrętki kół
• Sprawdzić opony pod kątem uszkodzeń i ciśnienia powietrza
Harmonogram smarowania (zob. rozdział 5.13)
• Zawiasy drzwi (4x)
• Cylindry przedniego podnoszenia (4x), przednie podnoszenie (2x) i wahacz górny (2x)
• Cylinder skrętu (4x)
94
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
Plan konserwacji – co 1000 godzin pracy
Silnik
• Wymiana wkładu bezpieczeństwa filtra powietrza
Hydraulika
• Sprawdzić olej hydrauliczny Pobrać i przesłać próbkę
• Wymienić filtr oleju hydraulicznego
• Wymienić filtr wentylacyjny zbiornika hydraulicznego
• Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby uzupełnić
Kabina
• Wymienić filtr powietrza kabiny
Plan konserwacji – co 2000 godzin pracy
Cięgna Bowdena
• Sprawdzić funkcjonowanie klapy na większe elementy oraz podnoszenia ssawy oraz pod kątem punktu
neutralnego
Plan konserwacji – co 2500 godzin pracy
Silnik
• Wymienić chłodziwo VW G13
Wskazówka:
Także w krajach ciepłych nie należy jeździć bez dodatku płynu do chłodnic, ponieważ dodatek ten chroni
silnik przed korozją i podwyższa temperaturę wrzenia wody chłodzącej! Dodatek wzbogacający do płynu musi
wynosić co najmniej 40 %, maksymalnie 60 %! Do mieszania używać wyłącznie destylowanej wody!
• Wymienić pasy zębate oraz tarcze pasów zębatych
• Wymienić pompę wody
• Wymienić pas wieloklinowy oraz naciąg pasa generatora
Plan konserwacji – co 3000 godzin pracy
Hydraulika
• Wymiana oleju hydraulicznego
05-1491-00-10.fm
95
Konserwacja i serwis
5.3
Obudowa i pokrycie
Niebezpieczeństwo
• Ryzyko obrażeń! Maszynę należy używać do pracy tylko wtedy, gdy są zamontowane na niej
wszystkie urządzenia ochronne w pozycji chroniącej.
• Ryzyko oparzenia! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać
żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy.
5.3.1
Otworzyć pokrywę silnika, zawór klapowy silnika oraz drzwi boczne
Pokrywa silnika Rys. 81-A, zawór klapowy silnika Rys. 81-B i drzwi
boczne Rys. 81-C otwierane są kluczem kwadratowym.
5.3.2
Zdejmowanie obicia bocznego
Odkręcić śruby mocujące poszycia bocznego Rys. 81-D i wyjąć obicie
boczne bokiem.
5.3.3
Otwieranie osłony chłodnicy
Otworzyć blokadę Rys. 81-E i zdjąć osłonę chłodnicy.
A
B
E
A
D
C
D
E
C
B
Rys. 81:
96
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.4
Silnik
Niebezpieczeństwo
• Trujące spaliny! Wdychanie spalin jest niebezpieczne dla zdrowia i może spowodować utratę
przytomności i śmierć! Nie dopuszczać do pracy silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik
pozostawić do ochłodzenia.
• Niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się części! Obrażenia kończyn lub wciągnięcie
włosów i ubrania. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Uwaga
• W przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej Ciśnienie oleju silnikowego Rys. 82-A na
wyświetlaczu wielofunkcyjnym podczas pracy silnika, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia
silnika! Zatrzymać pojazd w bezpiecznym obszarze. Natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić
poziom oleju silnikowego. Przyczynę niedostatecznego ciśnienia oleju należy zgłosić do
usunięcia.
Zagrożenie dla środowiska
• Należy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisku usuwanie materiałów eksploatacyjnych i
pomocniczych!
Wyciekające lub rozlane materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy wychwycić do
odpowiednich pojemników i usunąć w sposób przyjazny środowisku!
5.4.1
Sprawdzanie stanu oleju silnikowego
Sprawdzać codziennie poziom oleju, a w miarę potrzeby uzupełnić
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
MAX
A
Uwaga
Znajdujący się w obiegu olej silnikowy potrzebuje paru minut,
by ścieknąć do miski olejowej.
MIN
2. Sprawdzić poziom oleju silnikowego za pomocą prętowego wskaźnika
poziomu oleju Rys. 82-B.
3. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znakiem maksymalnego (MAX) a minimalnego (MIN) poziomu na miarce poziomu oleju i
nie może opaść poniżej znaku MIN.
4. W miarę potrzeby należy uzupełnić olej silnikowy i sprawdzić jeszcze
raz jego poziom.
B
Uwaga
Poziom oleju nie może wykraczać poza oznaczenie maksymalnego poziomu (MAX). Istnieje ryzyko uszkodzenia katalizatora.
5. Po użyciu miarkę poziomu oleju odłożyć na miejsce.
Rys. 82:
05-1491-00-10.fm
97
Konserwacja i serwis
5.5
Układ zasilania paliwa
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie pożarowe! Olej napędowy jest łatwopalny! Przy obchodzeniu się z paliwem
wymagana jest szczególna ostrożność. Nigdy nie tankować w pobliżu otwartego ognia lub tam
gdzie występuje iskrzenie. Nie palić podczas tankowania. Przed tankowaniem wyłączyć silnik oraz
wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec postojowy.
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik
pozostawić do ochłodzenia.
Uwaga
• Jeśli układ paliwowy został kompletnie opróżniony, pojazd należy natychmiast wyłączyć. W
przeciwnym wypadku mogą dojść do poważnego uszkodzenia silnika. Układ paliwowy należy
odpowietrzyć. Należy zlecić przeprowadzenie odpowietrzania warsztatowi specjalistycznemu.
Zagrożenie dla środowiska
• Należy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisku usuwanie materiałów eksploatacyjnych i
pomocniczych!
Wyciekające lub rozlane materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy wychwycić do
odpowiednich pojemników i usunąć w sposób przyjazny środowisku!
5.5.1
Opróżnianie oddzielacza wody
A
B
Oddzielacz wody należy co tydzień kontrolować i w razie potrzeby spuścić
z niego wodę kondensacyjną.
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Poluzować klipsy Rys. 83-A i wyjąć filtr paliwa Rys. 83-B z mocowania.
3. Pod osuszacz podstawić odpowiedni pojemnik.
4. Otworzyć śrubę spustową Rys. 83-C i zebrać wodę kondensacyjną do
podstawionego pojemnika.
5. Zakręcić śrubę spustową.
C
Rys. 83:
98
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.6
Filtr cząstek stałych
Niebezpieczeństwo
• Ryzyko pożaru i oparzenia! Filtr cząstek stałych jest bardzo gorący. Nie sięgać w kierunku filtra
cząstek stałych. Pojazdu nie należy odstawiać w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych.
Uwaga
• Jeśli na wyświetlaczu zaświeci się na czerwono symbol Filtra cząstek stałych Rys. 84-A, należy
natychmiast wyłączyć pojazd. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia
silnika.
Filtr cząstek stałych filtruje szkodliwe cząstki sadzy ze spalin silnika.
Układ sterowania silnika automatycznie kieruje czyszczeniem filtra cząstek stałych.
Jeśli filtr cząstek stałych jest tak zabrudzony, że automatyczne czyszczenie go nie regeneruje, pojawia się symbol filtra cząstek stałych na wyświetlaczu:
• Symbol filtra cząstek stałych świeci na żółto:
automatyczne czyszczenie nie mogło zostać przeprowadzone.
Można jeździć jeszcze pojazdem do końca zmiany.
Regenerację serwisową powinien przeprowadzić serwis Hako.
• Symbol filtra cząstek stałych świeci na czerwono:
filtr cząstek stałych osiągnął maksymalny poziom napełnienia.
Należy natychmiast wyłączyć pojazd, aby uniknąć uszkodzenia silnika!
Regenerację serwisową powinien przeprowadzić serwis Hako.
A
Rys. 84:
05-1491-00-10.fm
99
Konserwacja i serwis
5.7
System chłodzący
Niebezpieczeństwo
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik
pozostawić do ochłodzenia.
• Ryzyko oparzenia przez gorącą ciecz chłodzącą! System chłodzący jest pod ciśnieniem. Jeśli
pokrywa zamykająca systemu chłodzącego zostanie otwarta, gdy silnik jest jeszcze gorący,
istnieje ryzyko oparzenia. Należy poczekać, aż silnik się ochłodzi.
• Niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się części! Obrażenia kończyn lub wciągnięcie
włosów i ubrania. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Uwaga
• Podczas napełniania chłodnicy mogą tworzyć się w systemie chłodzącym niewielkie pęcherzyki
powietrza. Dlatego należy system chłodzący jednocześnie odpowietrzać. Należy zlecić przeprowadzenie odpowietrzania warsztatowi specjalistycznemu.
• Blaszki chłodzące są bardzo cienkie i mogą łatwo zostać uszkodzone.
Zagrożenie dla środowiska
• Należy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisku usuwanie materiałów eksploatacyjnych i
pomocniczych!
Wyciekające lub rozlane materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy wychwycić do
odpowiednich pojemników i usunąć w sposób przyjazny środowisku!
5.7.1
Czyszczenie systemu chłodzącego
Sita siatkowe Rys. 85-A i blaszki chłodzące znajdującej się za nimi chłodnicy kombinowanej Rys. 85-B i chłodnicy oleju hydraulicznego
Rys. 85-C należy kontrolować codziennie i w razie potrzeby czyścić.
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Otworzyć blokadę Rys. 85-D i zdjąć osłonę chłodnicy Rys. 85-E.
3. Sita siatkowe i blaszki chłodzące znajdującej się za nimi chłodnicy kombinowanej i chłodnicy oleju hydraulicznego należy kontrolować
codziennie i w razie potrzeby czyścić powietrzem sprężonym lub strumieniem wody.
A
A
E
C
D
B
E
Rys. 85:
100
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.7.2
Sprawdzanie poziom płynu chłodzącego
Poziom płynu chłodzącego w w zbiorniku wyrównawczym Rys. 86-A
należy sprawdzać codziennie i w miarę potrzeby uzupełnić.
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.
Płyn chłodniczy musi być widoczny przy ochłodzonym silniku na wysokości między oznaczeniem MIN a MAX zbiornika wyrównawczego.
3. Ostrożnie stopniowo odkręcić pokrywę Rys. 86-B ze zbiornika wyrównawczego.
4. Uzupełnianie płynu chłodzącego:
Chłodziwo: VW G13
Dodatek wzbogacający do płynu musi wynosić co najmniej 40 % a
maksymalnie 60 %. Nigdy nie jeździć bez dodatków wzbogacających
do płynu chłodniczego!
5. Sprawdzić poziom płynu chłodniczego, ewentualnie ponownie uzupełnić.
6. Zakręcić przykrywę.
7. Odpowietrzanie systemu chłodzącego, patrz strona 102!
05-1491-00-10.fm
A
B
Rys. 86:
101
Konserwacja i serwis
5.8
Filtr powietrza
Ostrzeżenie
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik
pozostawić do ochłodzenia.
Uwaga
• Wyczyszczony element filtracyjny nie podlega gwarancji. Nigdy nie uruchamiać silnika bez
włożonego elementu filtracyjnego!
• Wkład bezpieczeństwa tylko wymienić, nie czyścić! Nigdy nie uruchamiać silnika bez włożonego
wkładu bezpieczeństwa!
Zagrożenie dla środowiska
• Należy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisku usuwanie materiałów eksploatacyjnych i
pomocniczych!
Wyciekające lub rozlane materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy wychwycić do
odpowiednich pojemników i usunąć w sposób przyjazny środowisku!
5.8.1
Sprawdzanie filtra powietrza
Zanieczyszczenie filtra powietrza Rys. 87-A należy kontrolować codziennie. Kontrolka konserwacji Rys. 87-B wskazuje stopień zanieczyszczenia.
W przypadku zabrudzenia filtra powietrza, kontrolka konserwacji przedstawiana jest na czerwono.
Kontrolkę konserwacji można odczytać także przy wyłączonym silniku.
Korzystając z przycisku reset wskaźnik można ustawić na zero po przeprowadzeniu konserwacji.
B
A
Rys. 87:
5.8.2
Oddzielacz wstępny i zawór oczyszczający filtra powietrza
Filtr powietrza ma włączony w obudowę filtra oddzielacz wstępny. Przez
to wyraźnie przedłużona jest żywotność elementu filtracyjnego. Części
kurzu oddzielone w obudowie filtra są usuwane z zaworu
oczyszczającego Rys. 88-A.
A
Rys. 88:
102
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.8.3
Czyszczenie/wymiana filtra powietrza
Wkładkę filtra Rys. 89-C należy w razie potrzeby wyczyścić. Element filtracyjny należy wymieniać najpóźniej co 500 godzin pracy.
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Odhaczyć gumę przewodząca Rys. 89-A i zdjąć pokrywę filtra
Rys. 89-B.
3. Wyjąć element filtracyjny Rys. 89-C i ostrożnie czyścić od wewnątrz do
zewnątrz suchym powietrzem (maks. 3 bar) poprzez poruszanie rur
powietrza do góry i na dół.
4. Bardzo zabrudzony lub uszkodzony element filtracyjny natychmiast
wymienić.
5. Wyczyścić obudowę filtra z zewnątrz.
6. Zamontować ponownie element filtracyjny.
B
A
A
C
Rys. 89:
05-1491-00-10.fm
103
Konserwacja i serwis
5.9
Układ hydrauliczny
Niebezpieczeństwo
• Ryzyk obrażeń przez olej hydrauliczny! Olej hydrauliczny wytryskający pod dużym ciśnieniem
może przebić się przez skórę i spowodować poważne obrażenia. Należy więc, także przy
najmniejszych ranach, udać się do lekarza, w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne
zakażenia.
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik
pozostawić do ochłodzenia.
Ostrzeżenie
• Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać żadnych gorących
części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy – niebezpieczeństwo poparzenia!
• Prace na urządzeniach hydraulicznych pojazdu powinny być przeprowadzone wyłącznie przez
specjalistów w dziedzinie hydrauliki!
• Wszystkie przewody, węże i złącza należy regularnie sprawdzać pod względem nieszczelności i
widocznych zewnętrznych uszkodzeń! Uszkodzenia i nieszczelności natychmiast usuwać. Wytryskający olej może skutkować zranieniami i oparzeniami. Należy przestrzegać zalecanych okresów
czasu dla wymiany przewodów hydraulicznych. W przypadku normalnych wymogów wynoszą one
6 lat, przy podwyższonych wymogach bezpieczeństwa 2 lata!
• Nie pomylić przewodów hydraulicznych! Przyrządy, długość i jakość przewodów elastycznych
muszą odpowiadać wymaganiom.
Zagrożenie dla środowiska
• Należy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisku usuwanie materiałów eksploatacyjnych i
pomocniczych! Wyciekające lub rozlane materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy wychwycić
do odpowiednich pojemników i usunąć w sposób przyjazny środowisku!
5.9.1
Ważne wskazówki dotyczące użycia oleju ulegającemu biologicznemu
rozkładowi (olej BIO)
Uwaga
• Należy używać tylko poleconych przez firmę Hako GmbH płynów hydraulicznych BIO, zob.
•
•
•
•
•
•
104
Materiały eksploatacyjne i smary. Używanie innych, nie poleconych przez firmę Hako produktów,
wymaga konsultacji z firmą Hako. Dodatkowo konieczna jest pisemna gwarancja.od dystrybutora
oleju. Ta gwarancja obowiązuje na wypadek wystąpienia udokumentowanych uszkodzeń w
urządzeniach hydraulicznych, które powstały na skutek stosowania tego czynnika hydraulicznego.
Przy uzupełnianiu i wymianie oleju należy stosować ten sam rodzaj oleju BIO. W pobliżu króćca
wlewowego należy umieścić dokładną wskazówkę na temat używanego obecnie rodzaju oleju!
Poprzez zmieszanie dwóch rodzajów olei BIO mogą się pogorszyć właściwości jednego z olei.
Trzeba więc zwrócić uwagę, by przy wymianie oleju BIO, pozostała ilość wcześniejszego płynu
hydraulicznego w układzie hydraulicznym nie przekraczała 8 % (dane producenta).
Nie używać oleju mineralnego. Zawartość oleju mineralnego nie powinna przekraczać 2-% (wag),
by uniknąć problemów z pienieniem się i by nie ograniczać biochemicznego rozkładu oleju BIO.
Dla pracy z olejami BIO obowiązują te same częstotliwości wymiany jak dla olei mineralnych, zob.
Materiały eksploatacyjne i smary Przed zimną porą roku woda kondensacyjna w zbiorniku hydraulicznym musi być spuszczona. Zawartość wody nie powinna przekraczać 0,1-% (wag).
Także dla użytkowania olei BIO obowiązują wszystkie wymienione w niniejszej instrukcji obsługi
wskazówki dotyczące ochrony środowiska.
W przypadku zamontowania i obsługiwania dodatkowych urządzeń hydraulicznych, należy
stosować w nich ten sam rodzaj oleju BIO co w maszynie, by uniknąć ich pomieszania w systemie
hydraulicznym.
Przy późniejszej zmianie oleju mineralnego na olej BIO wszystkie urządzenia hydrauliczne
muszą zostać całkowicie przepłukane.
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.9.2
Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego
Poziom płynu hydraulicznego należy sprawdzić co tydzień na
wyświetlaczu Rys. 90-A a w razie potrzeby uzupełnić. Należy stosować
tylko polecone przez firmę Hako oleje hydrauliczne (HVLP 46), np. Mobiloil DTE 10 Excel.
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Odkręcić pokrywę Rys. 90-B i uzupełnić olej hydrauliczny.
3. Poziom oleju hydraulicznego powinien znajdować się na wysokości
pomiędzy oznaczeniem MIN a MAX.
4. Zakręcić przykrywę.
B
A
MAX
MIN
Rys. 90:
05-1491-00-10.fm
105
Konserwacja i serwis
5.10 Kabina kierowcy
5.10.1 Wymienić filtr powietrza kabiny
Filtr powietrza kabiny kierowcy należy sprawdzać co tydzień pod względem zanieczyszczeń, przy pracach w dużym kurzu częściej. Wymiana
powinna przebiegać w następujący sposób:
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Odkręcić cztery śruby mocujące kratki ochronnej Rys. 91-A a następnie zdjąć kratkę ochronną.
3. Wyjąć filtr powietrza kabiny Rys. 91-B i wyczyścić, ewentualnie wymienić.
Okres letni
Płytę dziurkowaną Rys. 91-C znajdującą się za filtrem powietrza kabiny
tak ustawić, by oznaczenie pokazywało na “S”.
Okres zimowy
Płytę dziurkowaną znajdującą się za filtrem powietrza kabiny tak ustawić,
by oznaczenie pokazywało na “W”.
S
W
A
B
C
Rys. 91:
106
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.11 Koła
Ostrzeżenie
• Niebezpieczeństwo wypadku! Prace naprawcze kół i felg mogą przeprowadzać tylko specjaliści
lub autoryzowany punkt serwisowy!
• Należy stosować tylko opony zatwierdzone przez firmę Hako, patrz dane techniczne
na stronie 87.
• Przy zmianie kół koniecznie zwracać uwagę, by podnośnik zamontować w wyznaczonych na
podwoziu punktach podparcia.
• Uszkodzone opony i/lub źle wyregulowane ciśnienie opon zmniejszają bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu. W przypadku zbyt niskiego lub zbyt dużego ciśnienia opon istnieje niebezpieczeństwo wypadku!
• Należy regularnie sprawdzać nakrętki mocujące koło pod względem mocnego osadzenia.
Po zmianie kół sprawdzić należy sprawdzić nakrętki mocujące po 50 km – w razie potrzeby
poluzowane nakrętki przykręcić!
5.11.1 Wymiana kół
Demontaż
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Podnośnik samochodowy ustawić starannie pod wyznaczonym na podwoziu punktem Rys. 92-A lub Rys. 92-B.
3. Podnieść jeden bok osi i sprawdzić, czy maszyna stoi stabilnie.
4. Wykręcić śruby mocujące i zdjąć koło.
Montaż
1. Koło nałożyć na pierścień oporowy centrujący i lekko przykręcić wszystkie śruby.
2. Opuścić stronę podniesioną na podnośniku.
3. Dokręcać śruby na krzyż używając klucza dynamometrycznego.
Konieczny moment dokręcający wynosi: 180 Nm
4. Po 50 godzinach pracy należy ponownie dokręcić śruby zgodnie z
powyższym opisem.
B
A
A
B
Rys. 92:
05-1491-00-10.fm
107
Konserwacja i serwis
5.12 Instalacja elektryczna
5.12.1 Wymiana żarówek
Obrotowe światło uprzywilejowania
Wykręcić śrubę Rys. 93-A i odkręcić pokrywkę.
Wartość elektryczna Obrotowe światło uprzywilejowania: 12 V - 55 W
Reflektor roboczy
Wyjąć wtyk Rys. 93-B reflektora roboczego i trzonek żarówki kręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do wyjęcia żarówki.
Wartość elektryczna Reflektor roboczy: 12 V - 50 W
Kierunkowskazy ze światłem gabarytowym
Wykręcić śrubę Rys. 93-C i odkręcić pokrywkę.
Wartość elektryczna Kierunkowskazy: 12 V - 21 W
Wartość elektryczna Światło gabarytowe: 12 V - 5 W
Światło mijania
Wykręcić oby dwie śruby Rys. 93-D i zdjąć pokrywkę.
Wartość elektryczna Światło mijania: 12 V - 55 W
Kierunkowskaz ze światłem hamowania
Otworzyć drzwi boczne. Odkręcić trzy śruby Rys. 93-E i zdjąć mocowanie. Wyciągnąć wtyczkę i wymienić obudowę LED.
Światło cofania (opcja)
Otworzyć drzwi boczne. Ścisnąć obie sprężyny mocujące Rys. 93-F i
wysunąć obudowę. Wyciągnąć wtyczkę i wymienić obudowę LED.
A
B
C
E
D
F
B
Rys. 93:
108
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.12.2 Bezpieczniki i przekaźniki
K09 K08B K08A K010B K010A
F01
F02
F03
F04
F05
F16
F06
F07
F15
F22
F08
F09
F21
F14
F20
F10
F11
F13
F12
K05
K06B
K06A
F17
F18
F19
A
B
Rys. 94:
05-1491-00-10.fm
109
Konserwacja i serwis
Nr.:
Wartość
Funkcja
Bezpieczniki – konsola boczna strona prawa Rys. 94-A:
F01
20 A
Urządzenie klimatyzacyjne M04 i Y09, ogrzewanie lusterka R17* i R18*, ogrzewanie
lusterka LED S05*
F02
30 A
Zasilanie sterowanie jazdą A03, światła cofania E21, zawór Y01-Y06, Y31, Y32*, sygnał
cofania X73*
F03
20 A
Zasilanie A04, sygnalizator tonowy H02, przekaźnik odciążenie K05, przekaźnik zawór proporcjonalny K10B, wtyczka X63 i X64, zawory Y10, Y13, Y14, Y17, Y18, Y21, Y29 oraz Y33
F04
10 A
Gniazdo wtykowe 3-biegunowe X61 i gniazdo video X73, wtyczka radio X71*
F05
5A
Lamka kontrolna silnika i podgrzewania H03, przekaźnika odciążający K10A, sterowanie
hydrauliką A04, czujnik poziomu wody świeżej B25, sterowanie ogrzewaniem lusterka A06*,
gniazdo diagnozy X60, czujnik poziomu paliwa B04, wskaźnika załadowania B26*, wyświetlacz wielofunkcyjny P01
F06
10 A
Skrzynka elektryczna silnik A01, sterowanie jazdą A03, przekaźnik rozrusznika K06A, przekaźnik światła hamowania K06B, światło hamowania E05 i E06, gniazdo przyczepy X65
F07
15 A
Sterowanie jazdą A04 (przednie gniazdo X63)
F08
15 A
Przekaźnik wycieraczki szyb K08A, zawory Y12, Y15, Y16, Y19, Y20, gniazdo X64
F09
10 A
Wycieraczka szyb M05, pompa do mycia M06, sterowanie hydrauliką A04 (pompa do mycia)
F10
15 A
Wentylacja M07, przekaźnik urządzenia klimatyzacyjnego K09, LED S13
F11
15 A
Kompresor siedzenie kierowcy B08*, reflektory robocze górne E09 i E10*, reflektory robocze
dolne E11 i E12, LED S04, gniazdo przednie X63*
F12
15 A
Gniazdo przyczepy X65, reflektory dolne E01 i E02, reflektory górne E22 i E23*, przekaźnik
tylnego światła przeciwmgielnego K08B, tyle światło przeciwmgielne E14*, LED S12*
F13
15 A
Obrotowe światło mijania E18, światło wewnętrzne E19, gniazdo nadbudowy tylnej X64*,
bezpiecznik F15 i F16
F14
15 A
Sterowanie hydrauliką A04-zasilanie kierunkowskazów, kierunkowskaz przedni/strona lewa
E03, kierunkowskaz przedni/strona prawa E04, kierunkowskaz tylni/strona lewa E05, kierunkowskaz tylni/strona prawa E06, gniazdo przyczepy X65, klakson H01
F15
7,5 A
LED dla S04-S05*-S06-S07-S08-S10-S11-S12*-S16*-S18*-S28*, światło pozycyjne przednie/ strona lewa E03, gniazdo przyczepy X65, światło pozycyjne tylne lewa strona E05,
gniazdo tyłu pojazdu X64, wtyczka rozdzielająca radio X71*, sterowanie hydrauliką A04
F16
7,5 A
Światło pozycyjne przednie/strona prawa E04, gniazdo przednie X63, gniazdo przyczepy
X65, światło pozycyjne tylne strona prawa E06, lampa oświetlająca tablicę rejestracyjną E15
F20
F21
F22
7,5 A
10 A
5A
Zezwolenie rozrusznika A01
Wtyczka rozdzielająca X71*, zawór Y10, Y21, Y33*
Sterowanie jazdą A03, wyświetlacz wielofunkcyjny P01, gniazdo diagnozy X60, interfejs
programowania wyświetlacz wielofunkcyjny X58, sterowanie hydrauliką A04
* Opcja
110
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
Nr.:
Wartość
K08A
K08B
K09
K10A
K10B
F17
F18
F19
50 A
50 A
50 A
K05
K06A
K06B
Funkcja
Przekaźniki – konsola boczna strona prawa Rys. 94-A:
Wycieraczka
Tylne przeciwmgielne światło pozycyjne
Klimatyzacja
Przekaźnik odciążający
Zawory proporcjonalne
Bezpieczniki – skrzynka elektryczna Rys. 94-B:
Zabezpieczenie wstępne
Zabezpieczenie wstępne
Zabezpieczenie główne silnik
Przekaźnik – skrzynka elektryczna Rys. 94-B:
Zasilanie 75
Rozrusznik uruchomiony
Przekaźnik światła hamowania
* Opcja
05-1491-00-10.fm
111
Konserwacja i serwis
5.12.3 Bateria akumulatorowa
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie wybuchem przez palenie, ogień i płomienie! W szczególności podczas ładowania
akumulatora oraz normalnej eksploatacji akumulator wydziela zagrażające eksplozją gazy! Należy
unikać palenia, ognia, iskier i otwartych płomieni w pobliżu akumulatorów!
• Zagrożenie eksplozją wywołaną przez iskry! Nigdy nie kłaść na baterii narzędzi lub innych przedmiotów przewodzących prąd! W przypadku zwarcia biegunów powstają iskry, występujące gazy
powodują zapłon.
Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy zawsze zachowywać odpowiednią
kolejność!
• Odłączanie akumulatora: najpierw biegun ujemny, potem biegun dodatni!
• Podłączanie akumulatora: najpierw biegun dodatni, potem biegun ujemny!
• Zagrożenie eksplozją przez zimny akumulator lub przy zbyt niskim poziomie kwasu! W przypadku
zimnego akumulatora lub zbyt niskiego poziomu kwasu nie należy próbować uruchamiać silnika
przewodem obejściowym; akumulator może pęknąć lub eksplodować.
• Zagrożenie sparzenia środkiem żrącym przez kwas akumulatora! Przy obchodzeniu się z
bateriami należy przestrzegać specjalnych przepisów kodeksu pracy. Baterie akumulatorowe
zawierają kwas siarkowy.
Wymontowanie baterii
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Gdy jest dostępny, wyłączyć odłącznik akumulatora i wyciągnąć kluczyk.
3. Otworzyć drzwi boczne po lewej stronie i poluzować mocowanie baterii
akumulatora Rys. 95-A.
4. Odłączanie akumulatora: najpierw biegun ujemny, potem biegun
dodatni!
5. Wyjąć baterię. Wyczyścić bieguny baterii i je nasmarować.
6. Baterię naładować lub wymienić na nową o takiej samej mocy.
7. Podłączanie akumulatora: najpierw biegun dodatni, potem biegun
ujemny!
(+)
A
Rys. 95:
112
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
Wspomaganie rozruchu
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Silnik pozostawić
do ochłodzenia!
2. Wyłączyć Silnik i odbiornik w oby dwóch pojazdach.
3. Dodatni kabel (czerwony) podłączyć jedną końcówką do dodatniego
bieguna (+) pustej baterii a drugą końcówką do dodatniego bieguna (+)
wspomagającego samochodu.
4. Ujemny kabel (czarny) podłączyć do ujemnego bieguna (-) wspomagającego pojazdu i do ujemnego bieguna (-) Citymaster 1600.
5. Uruchomić silnik wspomagającego pojazdu.
6. Citymaster 1600 uruchomić.
7. Przy zdejmowaniu kabla wspomagania należy najpierw odłączyć biegun ujemny (-), a później biegun dodatni (+).
(+)
(-)
Rys. 96:
05-1491-00-10.fm
113
Konserwacja i serwis
5.13 Harmonogram smarowania
Pozycja
Nazwa
A
Zawiasy drzwi lewy, prawy, górny i dolny (4x)
B
Wahacz górny sztywny (2x)
C
Cylindry przedniego podnoszenia lewy, prawy, górny i dolny (4x)
D
Przednie podnoszenie lewo/prawo (2x)
E
Wahacz górny regulowany (2x) (opcja)
Smar
Smar stały DIN 51825, KP 2N-20
A
B
E
C
D
Rys. 97:
114
05-1491-00-10.fm
Konserwacja i serwis
5.14 Czyszczenie maszyny
Ostrzeżenie
• Ryzyko oparzenia gorącymi częściami! Podczas pracy i przez pewien krótki czas po ich zakończeniu nie dotykać żadnych gorących części takich jak kadłub silnika, układ wydechowy. Silnik
pozostawić do ochłodzenia.
• W celu czyszczenia pojazdu korzystać tylko z wyznaczonych do tego miejsc!
Uwaga
• Podczas czyszczenia silnika wodą- lub parą należy uważać, by elektryczne połączenia gniazdowe
i sensory, jak włącznik niskiego ciśnienia oleju, nie weszły w kontakt z wodą/parą. W przeciwnym
razie wilgotność może spowodować korozję i doprowadzić do uszkodzenia funkcji mierniczej.
• Czyszczenie kabiny kierowcy wewnątrz – nigdy myjką wysokociśnieniową, parą lub mocnym
strumieniem wody. Woda pod ciśnieniem może:
• Wniknąć do układu elektrycznego i spowodować zwarcie.
• Może także uszkodzić uszczelnienia i unieruchomić funkcjonowanie elementów operacyjnych.
5.14.1
Ogólne wskazówki
Prz czyszczeniu pojazdu rozróżnia się trzy obszary:
• Kabina Kierowcy wewnątrz
• Cały pojazd zewnątrz
• Komora silnika
Tutaj może zły dobór urządzeń i środków czyszczących z jednej strony
pogorszyć bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu, z drugiej strony stanowi
zagrożenie zdrowia dla personelu czyszczącego maszynę. Dlatego
należy się koniecznie stosować do niżej wymienionych wskazówek.
Przy używaniu buforów przemywających
• Należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczenia
• Należy odpowiednie ubranie ochronne
• Nie używać łatwopalnych płynów, tj. benzyna lub diesel
Przy używaniu powietrza sprężonego
•
•
•
•
Pracować ostrożnie
Należy założyć odpowiednią ochronę na oczy i ubranie ochronne
Nie kierować powietrza sprężonego na skórę lub w na inne osoby
Nie używać powietrza sprężonego do czyszczenia ubrania
Przy używaniu myjki wysokociśnieniowej lub pary
• Zachować minimalną odległość 30 cm!
• Maks. ciśnienie 120 bar przy maks. 80 °C.
• Zakryć części elektryczne oraz maty izolujące, i nie narażać na bezpo•
•
średni kontakt z wodą pod ciśnieniem.
Filtr wentylacji zbiornika oleju hydraulicznego i pokrywa od zbiornika
paliwa – oraz zbiornik hydrauliczny etc. nie narażać na bezpośredni
kontakt z wodą pod ciśnieniem lub zakryć.
Następujące części chronić przed wilgotnością:
• Części elektryczne, takie jak alternator, sensory, elektryczne
połączenia gniazdowe, urządzenie sterujące silnikiem etc.
• Urządzenia sterujące i uszczelnienia.
• Filtr zasysanego powietrza etc.
Podczas używania środków łatwolotnych i łatwopalnych do
ochrony przed rdzą oraz sprayów:
• Należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczenia.
• Nie używać otwartego światła lub ognia!
• Nie palić!
05-1491-00-10.fm
115
Konserwacja i serwis
Konserwacja karoserii
zewnątrz
Maszynę należy regularnie myć wodą z dodatkiem łagodnego środka
czyszczącego.
Jak często konieczne jest mycie maszyny, zależy od następujących czynników:
• Zakres pracy pojazdu
• Jazda po drogach posypanych solą
• Parkowanie pod drzewami, które pylą.
Przy myciu należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Nie używać twardych szczotek lub brudnych ścierek, by zapobiec
porysowaniom i stępieniom lakieru.
• Nie myć maszyny, gdy stała długo na słońcu, lakier mógłby stracić
połysk.
Czyszczenie części z tworzywa
sztucznego
W ten sam sposób jak maszynę należy czyścić również zewnętrzne części z tworzywa sztucznego. W przypadku, gdy zanieczyszczenia nie
dadzą się usunąć w ten sposób, polecamy specjalne środki do czyszczenia tworzyw sztucznych. One mogą być używane do czyszczenia części z
tworzyw sztucznych także w wewnątrz maszyny.
Nie używać środków do czyszczenia lakierów lub produktów zawierających rozpuszczalnik, metanol lub węglowodór.
Czyszczenie powierzchni
szklanych
Należy używać specjalnych płynów do czyszczenia szkła i czystych ściereczek, by uniknąć rys i stępień.
Kabina kierowcy wewnątrz
Polecamy do czyszczenia kabiny kierowcy następujące środki:
• Odkurzacz
• Wilgotna ściereczka
• Miękka szczotka
• Wiadro wody
Czyszczenie powierzchni z
materiału
Kurz z siedzeń i innych powierzchni materiałowych usunąć miękką
szczotką lub odkurzaczem. W celu gruntowniejszego czyszczenia można
użyć środków czyszczących dla tapicerki. Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących użytkowania i wskazówek dotyczących niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
Zabrania się stosowania rozpuszczalników na bazie chloru.
116
05-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6 Osprzęt i opcje
Wskazówki bezpieczeństwa dot. narzędzi dodatkowych
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym
nadwoziu samowyładowczym, w obszarze z narzędziem czołowym i narzędziem tylnym oraz w
obszarze przyczepy.
• Ryzyko obrażeń! Osprzęt do maszyny należy używać do pracy tylko wtedy, gdy są zamontowane
na nim wszystkie urządzenia ochronne w pozycji chroniącej.
• Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby narzędzia dodatkowe były odpowiednie dla ustawionej
ilości oleju. Zbyt duża nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń przez uszkodzenia narzędzi dodatkowych!
• Ryzyko obrażeń! Przewody wysokociśnieniowe, armatura i elementy łączące są istotne dla
bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. Używać tylko poleconych przez producenta węży
wysokociśnieniowych, armatury i elementów łączących.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przy podłączaniu osprzętu do układu hydraulicznego należy
zwracać uwagę na właściwe podłączenie przewodów hydraulicznych. Pomylenie przewodów
może skutkować zamianą funkcji, w poruszaniu osprzętu, np. jazda w odwrotnym kierunku w
prawo zamiast w lewo.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Nieprawidłowo zamocowane narzędzia czołowe na czołowym
nośniku narzędzi mogą podczas jazdy spaść. Narzędzia czołowe należy zawsze zabezpieczać za
pomocą urządzeń zabezpieczających.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed doczepieniem osprzętu nie zatwierdzonego przez firmę Hako
należy skonsultować się z firmą Hako. Należy szczegółowo sprawdzić, czy dane obciążenia osi
oraz masa całkowita zostaną dotrzymane.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Osprzęt, przyczepa i obciążenie użytkowe (np. napełniony
pojemnik na śmieci) wpływają znacznie na sposób jazdy, kierowania i zdolność hamowania oraz
stateczność. Dlatego należy zważać na zdolność kierowania i hamowania, jak również na
stateczność maszyny.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Jeśli osprzęt zasłania oświetlenie zewnętrzne pojazdu lub gdy
maksymalna dopuszczalna odległość między oświetleniem pojazdu została przekroczona, należy
ponownie ustawić oświetlenie pojazdu (w Niemczech obowiązują przepisy o ruchu drogowym
StVZO, zob. § 30 StVZO, objaśnienia 11 i 12).
Wskazówki bezpieczeństwa dot. balastowania
Niebezpieczeństwo
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed założeniem innych niż zatwierdzone przez firmę Hako
urządzeń dodatkowych, należy w każdym przypadku skonsultować się z firmą Hako, czy poszczególne obciążenia osi i masy całkowite zachowają wymagane wartości!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Oś przednia niniejszej maszyny roboczej musi być zawsze
obciążona przynajmniej 25 %, a oś tylna 37 % masy własnej pustej maszyny!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Założenie osprzętu przedniego i tylnego nie powinno powodować
przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnego obciążenia osi i nośności
ogumienia maszyny roboczej!
Ostrzeżenie
• Przed kupnem maszyny należy się upewnić, że wyżej wymienione wymogi zostały spełnione,
poprzez zważenie zespołu maszyny i osprzętu!
06-1491-00-10.fm
117
Osprzęt i opcje
6.1
Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości
85
87
86
A
B
C
A
Rys. 98:
Pozycja
Opis
85
Szczotki talerzowe zamiatarki
86
Ssawa zamiatarki
87
Pojemnik na śmieci
118
Typ
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.1.1
Etykiety na maszynie
Folia bezpieczeństwa
Folie bezpieczeństwa (czerwona/biała) Rys. 98-A znajdują się na obudowie zamiatarki.
Tabliczka znamionowa
Na zamiatarce i na pojemniku na śmieci, na wózku na rolkach oraz na
podpórkach znajduje się tabliczka znamionowa Rys. 98-B.
Naklejka mikropyłu PM10
Plakietka z certyfikatem dla mikropyłu PM10 Rys. 98-C znajduje się na
pojemniku na śmieci.
6.1.2
Wskazówki bezpieczeństwa Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym
nadwoziu samowyładowczym oraz zamiatarki.
• Zagrożenie wywrócenia się w czasie jazdy pod górę, jazdy w dół i jazdy poprzecznej względem
pochyłości! Pod górę i z góry oraz przy jeździe w poprzek pochyłości, unikać gwałtownych
skrętów. Przy jeździe na pochyłościach, istnieje zawsze niebezpieczeństwo wywrócenia się.
Prędkość jazdy należy dostosowywać do warunków otoczenia i obciążenia.
• Zagrożenie wywrócenia się spowodowane niewłaściwym sterowaniem! Należy pamiętać, że
prowadzenie maszyny przegubowej różni się znacznie od prowadzenia pojazdu osobowego.
Gwałtowne skręcanie przy dużej prędkości lub wchodzenie przy zbyt dużej prędkości w zakręt,
mogą spowodować przewrócenie się pojazdu.
• Ryzyko obrażeń! Sprawdzać wielokrotnie stan załadowania pojemnika na śmieci! Wyłączyć przy
tym dmuchawę! Pokrywa pojemnika na śmieci i boczne drzwi nie mogą być otwarte przy
włączonej dmuchawie.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Jazdy transportowe dozwolone są tylko z podniesioną zamiatarką
po uruchomieniu ochrony transportowej!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Jazda transportowa tylko z całkowicie opuszczonym pojemnikiem
na śmieci!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Napełniony pojemnik na śmieci znacznie wpływa na stabilność
maszyny! Odpowiednio dopasować sposób jazdy!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Nie należy przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu!
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przy opróżnianiu pojemnika na śmieci należy zaparkować
Citymaster 1600 na wystarczająco nośnej i poziomej powierzchni! Zabrania się jazdy z przechylonym pojemnikiem na śmieci.
Ostrzeżenie
• W przypadku udrażniania węża ssawnego lub montowaniu węża ręcznego (opcja) należy
wyłączyć silnik i odczekać, aż ustanie dmuchawa.
• Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości może być eksploatowana tylko w połączeniu z
Citymaster 1600! Należy ściśle przestrzegać warunków bezpieczeństwa dla maszyny
Citymaster 1600.
Ostrożnie
• Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają ważne wskazówki
dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy bezzwłocznie
wymieniać.
• Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
06-1491-00-10.fm
119
Osprzęt i opcje
6.1.3
Montaż
X
Montaż ssawy
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy.
2. Podnieść czołowy nośnik narzędzi i z pomocą dławika obniżającego
Rys. 100-X zaryglować w górnej pozycji.
3. Ustawić ssawkę Rys. 100-86 ręcznie lub przy pomocy narzędzi
pomocniczych Rys. 100-A centralnie pod płytą ustalającą
Rys. 100-B.
4. Dławik obniżający Rys. 100-X otworzyć ponownie.
5. Joystick Rys. 100-70 nacisnąć do przodu. Płyta ustalająca opada na
ssawkę.
6. Przesuwając ustawić ssawkę centralnie pod płytą ustalającą, aż
ograniczniki Rys. 100-C dotrą do punktów Rys. 100-D.
7. Dźwignią Rys. 100-E zablokować ssawę na płycie ustalającej łożyska
Rys. 100-F i zabezpieczyć, patrz szkic Rys. 100-G.
Uwaga
Jeśli w pojemniku na śmieci znajduje się woda obiegowa,
zawór kulkowy Rys. 100-10 przegrody wody obiegowej
należy (prawa strona obszar przegubu) odciąć!
Rys. 99:
B
F
D
D
86
A
C
C
70
10
E
G
Rys. 100:
120
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Montaż zamiatarki
1. Odblokować hak bezpieczeństwa Rys. 101-A i drążek bezpieczeństwa
Rys. 101-B na przednim nośniku narzędzi Rys. 101-12. Zamknąć
zawór Rys. 101-J do wyjmowania ssawy i opuścić przedni nośnik
narzędzi.
2. Przy pomocy wózka na rolkach Rys. 101-101 ustawić zamiatarkę
Rys. 101-85 centralnie i w jednej linii do przedniego nośnika narzędzi.
3. Przedni nośnik narzędzi podnieść za pomocą joysticka Rys. 101-70 i
zawiesić zamiatarkę.
4. Zablokować zamiatarkę za pomocą haka i drążka bezpieczeństwa.
Skontrolować luz przy haku zabezpieczającym, patrz Rys. 101-L, ew.
ustawić z otworami wzdłużnymi.
5. Otworzyć zawór Rys. 101-J do podnoszenia zamiatarki.
6. Nacisnąć część górną wózka na rolkach Rys. 101-K i wyciągnąć z
zamiatarki.
7. Tworzenie połączeń:
• Ruch przedni/ruch wstecznyprawy nastawnik= Rys. 101-D
• 19-polowa wtyczka kodowana = Rys. 101-F
• Przyłącze wody dla dysz rozpylających = Rys. 101-G
• Silnik hydrauliczny zamiatarki - ruch przedni/ruch wsteczny =
Rys. 101-H
8. Łańcuch Rys. 101-M zawiesić w pierwszym ogniwie łańcucha. Opuścić
czołowy nośnik narzędzi i rozsunąć ramiona szczotki. Skontrolować,
czy krawędź Rys. 101-N ustawiona jest pionowo. W razie potrzeb
zmienić pozycję zawieszenia łańcucha.
F
G
D
A
B
H
E
L
L
J
M
K
85
101
12
70
N
Rys. 101:
06-1491-00-10.fm
121
Osprzęt i opcje
Montaż pojemnika na śmieci
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy.
2. Dźwignię Rys. 102-A pojazdu na rolkach Rys. 102-102 odbezpieczyć i
przestawić w górną pozycję.
3. Dźwignię Rys. 102-A w pozycji górnej przytrzymać ręką. Drugą ręką
zamocować palik Rys. 102-B na Citymaster 1600.
Niebezpieczeństwo
Ryzyko obrażeń! Dźwignia Rys. 102-A może się odgiąć.
4. Odbezpieczyć suwak Rys. 102-C z pomocą dźwigni i przesunąć do
pozycji tylnej.
5. Otworzyć blokadę pokrywy przy pojemniku na śmieci Rys. 102-D i
obrócić pokrywę do góry.
6. Wózek na rolkach przesunąć z dolną pomocą pozycjonowania
Rys. 102-E do dźwigarów Rys. 102-G i przeciw podporze stałej
Rys. 102-H pojemnika na śmieci. Wymiar nastawczy śruby
Rys. 102-F powinien wynosić 38,5 mm!
7. Opuścić ostrożnie dźwignię Rys. 102-A wózka na rolkach uważając na
to, aby górna pomoc pozycjonowania znajdowała się Rys. 102-I za blachą Rys. 102-J pojemnika na śmieci. Zabezpieczyć dźwignię.
8. Zdjąć podpórki Rys. 102-105 redlicy. W tym celu wyjąć zawleczkę
sprężynową i bolce.
D
B
38,5 mm
F
H
G
E
I
C
J
A
87
105
102
Rys.102:
122
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Kontynuacja – montaż pojemnika na śmieci
9. Pojemnik na śmieci ustawić do wózka tylnego.
Sposób postępowania:
• Umieścić pojemnik na śmieci nad wózkiem tylnym i skontrolować
wymiar szczeliny Rys. 103-X z 5-10 mm. W razie potrzeby skorygować za pomocą śruby Rys. 103-A.
• Przesunąć rolki pojemnika na śmieci aż do kieszeni Rys. 103-B.
Uwaga
Dla montażu uszczelnienie Rys. 103-I króćca ssącego należy
chronić blachą pokrywającą.
• Podpory stałe Rys. 103-C pojemnika na śmieci i elementy oporowe
Rys. 103-D wózka tylnego muszą się zbiegać.
10.Odbezpieczyć dźwignię Rys. 103-E wózka jezdnego Rys. 103-102 i
przestawić w górną pozycję. Powoli opuścić pojemnik na śmieci na dół!
Wycofać wózek jezdny i zamknąć pokrywę.
11.Zabezpieczyć pojemnik na śmieci sworzniem i sprężystymi zawleczkami.
12.Tworzenie połączeń:
• Ruch przedni/ ruch wsteczny dla siłownika hydraulicznego podnoszenia = Rys. 103-F
• Ruch przedni/ ruch wsteczny dla siłownika hydraulicznego dmuchawy
ssawnej = Rys. 103-G
• Woda obiegowa = Rys. 103-H
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
87
E
B
X
C
102
D
H
I
F
G
A
Rys. 103:
06-1491-00-10.fm
38,5 mm
H
123
Osprzęt i opcje
6.1.4
Obsługa
Lista kontrolna – przed rozruchem zamiatarki z funkcją zasysania nieczystości
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Sprawdzić wszystkie punkty z listy kontrolnej – przed rozruchem pojazdu
Strona 70
2
Uzupełnianie czystej wody
Strona 124
3
Uzupełnianie wody obiegowej
Strona 124
4
Kontrola blokady wody obiegowej
Strona 125
5
Sprawdzić zabezpieczenie transportowe
Strona 125
6
Sprawdzić szerokość zamiatania
Strona 144
7
Sprawdzić docisk szczotek talerzowych
Strona 144
8
Sprawdzić listwy uszczelniające ssawy
Strona 145
9
Sprawdzić szczelność węża ssawnego
Strona 146
10
Sprawdzić miejsca smarowania
Strona 146
Uzupełnianie czystej wody
Otworzyć pokrywę Rys. 104-A i napełnić zbiornik czystej wody
Rys. 104-8, aż wskaźnik poziomu napełnienia na wyświetlaczu osiągnie
maksymalny poziom.
Zestaw hydrantów (opcja)
Napełnianie zbiornika czystej wody z publicznej sieci wodnej możliwe jest
z przyłączeniem węża D z pomocą zestawu hydrantów (opcja). Zestaw
hydrantów montowany jest nad pokrywą zamykającą i zawiera przyłącze
węża C, przyłącze węża D, klucz montażowy oraz odcinek swobodnego
spadku.
Uwaga
Z publicznych przyłączy wodnych można pobrać wodę z sieci
poprzez łącze wężowe D!
8
A
Rys. 104:
Uzupełnianie wody obiegowej
Wyłączyć dmuchawę ssawną pojemnika na śmieci! Otworzyć boczną
klapę pojemnika na śmieci z pomocą uchwytu Rys. 105-A. Napełnić
pojemnik na śmieci wężem. Alternatywnie skorzystać z bocznego przyłącza węża C. Pojemność dla wody obiegowej wynosi ok. 180 litrów. Pojemnik na śmieci napełnić do poziomu oznaczonegonablasze Rys. 105-B. Po
napełnieniu skontrolować funkcjonowanie dopływu do ssawy!
B
A
Uwaga
Przy deszczowej pogodzie należy napełniać pojemnik tylko
do ok. 100 litrów wody. Resztę potrzebnej przy zamiataniu
wody maszyna pobierze z ulicy.
Rys. 105:
124
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Kontrola blokady wody obiegowej
Blokada wody obiegowej jest potrzebna tylko do celów przebudowy
zespołu zamiatającego z funkcją zasysania nieczystości i pyłu. Podczas
normalnej pracy zawór kulkowy musi pozostać otwarty Rys. 106-10!
10
Uwaga
W przypadku, gdy w zbiorniku na śmieci znajduje się woda, a
ma być zamontowana lub zdemontowana ssawa, należy
zablokować dźwignię blokady wody obiegowej.
• Otwarty dopływ wody obiegowej: zawór kulkowy w kierunku przepływu
• Zamknięty dopływ wody obiegowej: zawór kulkowy w poprzek do
kierunku przepływu
Kontrola zabezpieczenia transportowego
Automatyczne zabezpieczenie transportu Rys. 107-A znajduje się na
ramionach szczotek zamiatarki Rys. 107-85 i ma za zadanie poruszać
szczotkami talerzowymi w górę podczas podnoszenia zamiatarki.
Przy obracaniu ramion szczotek do wewnątrz, za pomocą joysticka
Rys. 109-70 i Rys. 109-71 ramiona szczotek są automatycznie unieruchamiane. Przed jazdą transportową ze względów bezpieczeństwa
ramiona szczotek należy podnieść z pomocą uchwytu Rys. 107-B i zablokować za pomocą łańcucha Rys. 107-C.
R
106
A
85
C
B
Rys. 107:
06-1491-00-10.fm
125
Osprzęt i opcje
Lista kontrolna – zamiatanie z zasysaniem
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Dojazd do miejsca pracy
Strona 126
2
Włączyć system zamiatania z zasysaniem nieczystości
Strona 126
3
Ustawić prędkość obrotową silnika
Strona 127
4
Włączyć system zamiatania z zasysaniem nieczystości
Strona 127
5
Zamiatanie suchego/wilgotnego podłoża
Strona 127
6
Zamiatanie suchego/wilgotnego podłoża
Strona 127
7
Zamiatanie większych przedmiotów
Strona 128
8
Zmiana szerokości zamiatania
Strona 128
9
Sprawdzić zabezpieczenia przed przeciążeniem
Strona 128
2
1
A
0
P
78
55
54
Dojazd do miejsca pracy
1. Uruchomić pojazd kluczykiem Rys. 108-78.
2. W miarę potrzeby włączyć Światło mijania Rys. 108-54, reflektor
roboczy Rys. 108-55 und obrotowe światło uprzywilejowania
Rys. 108-59.
3. Przygotowanie trybu jazdy transportowej. Do trybu jazdy transportowej
należy ramiona szczotek obrócić do wewnątrz. W tym celu należy użyć
joysticków Rys. 109-70 i Rys. 109-71. Zamiatarka powinna znajdować
się w górnej pozycji końcowej. W tym celu należy użyć
joysticka Rys. 109-70.
4. Skontrolować zabezpieczenie transportowe, patrz strona 125.
5. Pojechać do miejsca wykonywania pracy. Na wyświetlaczu pojawia się
symbol informacyjny Tryb jazdy transportowej Rys. 108-A.
6. Zluzować zabezpieczenie transportowe.
59
Rys. 108:
70
71
72
A
Rys. 109:
126
B
Włączanie systemu zamiatania z zasysaniem nieczystości
Włączyć przyciskiem Hako Rys. 109-72 tryb roboczy. Pedały gazu muszą
być w położeniu neutralnym! Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się
symbol informacyjny tryb roboczy zamiatanie z zasysaniem Rys. 109-A
jako system dwóch szczotek lub Rys. 109-B jako system trzech szczotek.
Przy zakodowany urządzeniu dodatkowym Citymaster 1600 można aktywować automatycznie za pomocą przycisku Hako następujące funkcje:
• Zamiatarka zostaje obniżona
• Włączone zostają napędy szczotek tarczowych
• Uaktywniona zostaje prędkość obrotowa szczotek tarczowych
• Włączona zostaje pompa wody czystej
• Włączony zostaje dopływ wody obiegowej
• Włączona zostaje dmuchawa
Doprowadzenie wody świeżej zostaje przerwane, a szczotki talerzowe
zatrzymane, jeśli kierowca oddali się z fotela kierowcy! Ponowne uruchomienie następuje przez uruchomienie lewego joysticka Rys. 109-70 do
przodu
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Ustawianie prędkości obrotowej silnika
Przyciskiem Rys. 110-63 ustawiana jest prędkość obrotowa silnika. Prędkość obrotową należy ustawić odpowiednio do swych wymogów.
Poziom
obr./
min
Zastosowanie
1 – ECO
1600
Lekkie zabrudzenie/ praca w poziomie
2 – STANDARD
2000
Wszystkie zabrudzenia/ praca przy
średnich wzniesieniach
3 – MAXIMAL
2400
Wszystkie zabrudzenia/ praca przy dużych
wzniesieniach
63
Rys. 110:
Włączanie systemu zamiatania z zasysaniem nieczystości
Pedał gazu Rys. 111-36 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do przodu.
Pedał gazu Rys. 111-37 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do tyłu.
Pedał gazu wolno nacisnąć, aż pojazd ruszy z miejsca, prędkość jest
zwiększana poprzez dalsze naciskanie pedału.
Zwolnić lub wyhamować maszynę. Zmniejszyć powoli nacisk na pedał
gazu, maszyna zwalnia lub wyhamowuje.
Prędkość pojazdu:
• W trybie transportowym wynosi 0 do 40 km/h
• W trybie roboczym, w zależności od wybranej prędkości obrotowej
silnika, wynosi 16/20/24 km/h
37
36
Rys. 111:
Zamiatanie suchego/wilgotnego podłoża
W celu uniknięcia kurzenia się jest do dyspozycji w funkcji bezpyłowego
zamiatania woda obiegowa i czysta. Woda obiegowa jest doprowadzana
do odcinka ssącego. Na wyświetlaczu w menu konfiguracji włączyć
pompę wody świeżej, patrz strona 133. Woda czysta jest doprowadzana
do zamiatarki. Dźwignią Rys. 112-82 jest ustawiana ilość wody czystej dla
dysz rozpryskujących zamiatarki.
Ilość należy ustawić odpowiednio do swych wymogów.
• W przypadku niewielkiego kurzenia się przy szczotkach – zmniejszyć
ilość wody czystej dźwignią.
• W przypadku silnego kurzenia się przy szczotkach – zwiększyć ilość
wody czystej dźwignią.
• Za pomocą dźwigni Rys. 112-A można przez dyszę wody świeżej
pomiędzy szczotkami talerzowymi doprowadzać świeżą wodę.
• Dźwignią Rys. 112-81 można opcjonalnie zostać włączona funkcja
czysta woda dla odcinka ssącego.
A
81
82
Uwaga
Suche liście najlepiej zamiatać przy średniej prędkości obrotowej dmuchawy. W ten sposób moc ssąca wystarcza na dłużej, a sitko wstępnego oczyszczania przed dmuchawą nie
osadza się tak szybko.
Rys. 112:
06-1491-00-10.fm
127
Osprzęt i opcje
Zamiatanie większych przedmiotów
Jeśli przed ssawą znajdują się przedmioty lub duże śmieci (puszki,
butelki, licie etc.), można, naciskając pedał Rys. 113-46 otworzyć klapę
na duże śmieci przy ssawie.
Poprzez przesunięcie powierzchni pedału podczas pracy w prawo, pedał
zostanie zablokowany.
Do zwolnienia pedału zdjąć stopę z pedału przesuwając ją w lewo.
46
Rys. 113:
70
71
Zmiana szerokości zamiatania
Za pomocą joysticka Rys. 114-70, Rys. 114-71 znajdującego się w podłokietniku, można zmienić szerokość zamiatania.
• Joystick Rys. 114-70 w lewo/prawo – lewa szczotka zamiatająca
obraca się na zewnątrz/do wewnątrz
• Joystick Rys. 114-71 w lewo/prawo – prawa szczotka zamiatająca
obraca się do wewnątrz/ na zewnątrz
Rys. 114:
B
Kontrola ochrony przed przeciążeniem
Ochrona przed przeciążeniem Rys. 115-A znajduje się na ramieniu
szczotki zamiatarki Rys. 115-12 i ma za zadanie ochraniać zamiatarkę
przed uderzeniem. Przy uderzeniu ochrona przed przeciążeniem zostaje
odblokowana. Przed dalszą pracą należy ramię szczotki ponownie zablokować. W tym celu obrócić ramię szczotki, dopóki ochrona przed przeciążeniem nie zaskoczy przy bolcu Rys. 115-B.
Uwaga
Skontrolować zamiatarkę pod kątem uszkodzeń!
A
12
Rys. 115:
128
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Odpływ wody obiegowej (opcja)
Jeśli zamiatanie przeprowadzane jest podczas deszczu i przez to pobrana
zostanie zbyt duża ilość wody deszczowej, można przed odpływ spuścić
nadmiar wody. Aby otworzyć, należy pociągnąć uchwyt Rys. 116-A pod
skrzynią przekładniową z przodu po prawej stronie. Aby zamknąć należy
ponownie wsunąć uchwyt.
A
Rys. 116:
Praca z ręcznym wężem ssącym (opcja)
Czterometrowy ręczny wąż ssący Rys. 117-103 służy do efektywnego
czyszczenia miejsc trudno dostępnych.
1. Uruchomić pojazd i udać się na miejsce pracy. Zaciągnąć hamulec
postojowy. Włączyć dmuchawę, patrz strona 133.
2. Ewentualnie wyjąć podkładkę Rys. 117-A z uchwytu i wsunąć pod
gumową uszczelnienie.
• W przypadku silnych zabrudzeń należy pracować z podkładką. Siła
ssąca zwiększa się. Przy podniesionej ssawie zamknięty jest dopływ
wody obiegowej.
• W przypadku lekkich zabrudzeń należy pracować bez podkładki. Przy
opuszczonej ssawie woda obiegowa jest dodatkowo dostarczana w
celu wiązania kurzu.
3. Zamknięcie Rys. 117-B otworzyć i wyjąć ręczny wąż ssący na dół z
uchwytu.
4. Ręczny wąż ssący trzymać za uchwyt Rys. 117-C i wyczyścić
powierzchnię. W miarę potrzeby drążek uchwytu nastawić na długość
sworzniem zapadkowym. Po czyszczeniu ręczny wąż ssawny do
uchwytu. Dzięki podciśnieniu wsunąć ręczny wąż ssawny zwija się
samoczynnie.
5. Ewentualnie ponownie zamocować podkładkę na uchwycie.
6. Ponownie zsunąć drążek uchwytu.
7. Ręczny wąż ssawny ponownie zamknąć.
103
A
B
C
A
Rys. 117:
06-1491-00-10.fm
129
Osprzęt i opcje
A
Hydrauliczna pompa ręczna
Hydrauliczna pompa ręczna Rys. 118-A służy do podnoszenie i opuszczania pojemnika na śmieci, gdy hydraulika pojazdu przestaje działać.
• Ustawić dźwignię pompy ręcznej Rys. 118-A w pozycji I
• Ustawić dźwignię zaworu kulkowego Rys. 118-B w pozycji I lub II
• Aby podnieść pojemnik na śmieci: wkręt bez łba wkręcić w zaworze
Y17
• Aby opuścić pojemnik na śmieci: wkręt bez łba wkręcić w zaworze Y18
• Umieścić narzędzie pomocnicze w pompie ręcznej Rys. 118-C i
pompować tak długo, dopóki pojemnik na śmieci nie będzie w pozycji
• Po zakończeniu prac ustawić wkręty bez łba, dźwignię pompy ręcznej
oraz dźwignię zaworu kulkowego ponownie w pierwotnej pozycji!
B
I
II
I
C
II
Y17
Y18
Uwaga
Wkręty bez łba zaworów Y17 i Y18 (wóz tylny, lewe drzwi
boczne) nie mogą być oba wkręcone jednocześnie!
W normalnym trybie pracy oba wkręty bez łba należy
wykręcić!
Rys. 118:
A
Pakiet komfort dla pojemnika na śmieci (opcja)
Do pakietu komfort należą: uchwyty Rys. 119-A, rozbudowana ochrona
rozruchowa Rys. 119-B oraz podnóżek Rys. 119-C.
Rozkładany podnóżek i uchwyty sprawiają, że kontrola pojemnika na
śmieci jest bardzo wygodna.
B
C
Rys. 119:
130
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Praca z myjką wysokociśnieniową (opcja)
Myjka wysokociśnieniowa Rys. 121-104 znajduje się za klapą tylną
pojemnika na śmieci. Przed uruchomieniem należy sprawdzić następujące punkty:
• Napełnić zbiornik czystą wodą, patrz strona 124.
• Sprawdzić filtr wodny Rys. 121-C myjki wysokociśnieniowej, ewentualnie wyczyścić.
1. Uruchomić pojazd i udać się na miejsce pracy. Zaciągnąć hamulec
postojowy. Otworzyć pokrywę Rys. 120-A. Przewód giętki ciśnieniowy
wyjąć z uchwytu dla węży i włożyć do przyłącza Rys. 121-B.
2. Zawór przełączający Rys. 121-F przestawić na pozycję myjki wysokociśnieniowej.
• Pozycja I: hydraulika, dmuchawa.
• Pozycja II: hydraulik, myjka wysokociśnieniowa.
3. Otworzyć doprowadzenie wody świeżej Rys. 121-D.
4. Włączyć silnik i dmuchawę.
5. Regulator ciśnienia Rys. 121-A ustawić na odpowiednie ciśnienie
robocze.
6. Wyczyścić powierzchnię lancą Rys. 121-G.
A
Rys. 120:
Niebezpieczeństwo
Nie wolno kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem
w stronę ludzi. Niebezpieczeństwo zranienia!
Elementów elektrycznych i elektronicznych jak również
komory silnika nie wolno czyścić myjkami wysokociśnieniowymi jak i parownicami ciśnieniowymi.
7. Zawór przełączający ustawić ponownie w pozycji dmuchawy i ponownie zamknąć doprowadzenie wody świeżej. Po czyszczeniu schować
lancę i wąż pod ciśnieniem ponownie w miejscu przechowywania
Rys. 121-E.
E
G
A
F
B
II
E
104
C
D
I
Rys. 121:
06-1491-00-10.fm
131
Osprzęt i opcje
Lista kontrolna – ustawienia dla pracy z kosiarką
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Ustawianie zamiatarki za pomocą joysticka
Strona 132
2
Podnoszenie/opuszczanie pojemnika na śmieci
Strona 132
3
Ustawienie prędkości obrotowej szczotki talerzowej
Strona 133
4
Włączanie i wyłączanie pompy do czystej wody
Strona 133
5
Włączanie i wyłączanie dmuchawy
Strona 133
70
71
72
69
A
B
Rys. 122:
II
I
75
A
Ustawianie zamiatarki joystickiem
Za pomocą joysticka Rys. 122-70 i Rys. 122-71, znajdującego się w podłokietniku, ustawia się zamiatarkę.
Joystick Rys. 122-70:
• Joystick do przodu: opuścić przedni nośnik narzędzi (położenie
pływające)
• Joystick z powrotem: podnieść przedni nośnik narzędzi
• Joystick w lewo: lewa szczotka zamiatająca obraca się na zewnątrz
• Joystick w prawo: lewa szczotka zamiatająca obraca się do wewnątrz
Na włączonym wyświetlaczu pokazuje się symbol informacyjny górnego
ogranicznika Rys. 122-A, położenie pływające Rys. 122-B.
Joystick Rys. 122-71:
• Joystick w lewo: prawy nastawnik obraca się do wewnątrz
• Joystick w prawo: prawy nastawnik obraca się na zewnątrz
Podnoszenie/opuszczanie pojemnika na śmieci
Przyciskiem Rys. 123-75 są włączane przy pojemniku na śmieci następujące funkcje:
• Przycisk w położeniu I: pojemnik na śmieci jest podnoszony do
momentu, aż przycisk zostanie puszczony.
• Przycisk w położeniu II: pojemnik na śmieci jest opuszczany do
momentu, aż przycisk zostanie puszczony.
Uwaga
Przed opróżnieniem pojemnika na śmieci, należy otworzyć
zamknięcie, patrz strona 134.
Rys. 123:
132
Dopóki pojemnik na śmieci nie znajduje się w dolnym położeniu krańcowym, włączona jest lampka sygnalizacyjna pojemnik na śmieci
podniesiony Rys. 123-A.
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Ustawienie prędkości obrotowej szczotki talerzowej
Przyciskiem – pokrętłem Rys. 122-69 należy wybrać menu pracy.
W punkcie menu Prędkość obrotowa szczotek talerzowych Rys. 124-A
zmienić aktualną wartość.
Zakres ustawień: 0 do 100 %
A
Rys. 124:
Włączanie i wyłączanie pompy do czystej wody
Przyciskiem – pokrętłem Rys. 122-69 należy wybrać menu pracy.
W punkcie menu czysta woda Rys. 125-A zmienić aktualną wartość.
Zakres ustawień: Wł./Wył.
A
Rys. 125:
Włączanie i wyłączanie dmuchawy
Przyciskiem – pokrętłem Rys. 122-69 należy wybrać menu pracy.
W punkcie menu dmuchawa Rys. 126-A zmienić aktualną wartość. Praca
z ograniczeniem hałasu wykonywana jest w trybie ECO przy ograniczeniu
mocy dmuchawy do 30 %!
Zakres ustawień: Wł./Wył. lub 30 do 100 %
A
Rys. 126:
06-1491-00-10.fm
133
Osprzęt i opcje
Lista kontrolna – czyszczenie zespołu zamiatającego z funkcją zasysania nieczystości
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Opróżnić pojemnik na śmieci
Strona 134
2
Wyczyścić zamiatarkę
Strona 135
3
Czyszczenie pojemnika na śmieci i systemu wody obiegowej
Strona 136
4
Opróżnić pojemnik na śmieci
Strona 136
5
Opróżnić zbiornik wody obiegowej
Strona 136
Ostrożnie
• Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej! Niebezpieczeństwo spowodowania wypadku!
• Sprawdzać wielokrotnie stan załadowania pojemnika na śmieci! Wyłączyć przy tym dmuchawę!
Pokrywa pojemnika na śmieci i boczne drzwi nie mogą być otwarte przy włączonej dmuchawie.
Niebezpieczeństwo zranienia!
Uwaga
• Elementów elektrycznych i elektronicznych jak również komory silnika nie wolno czyścić myjkami
wysokociśnieniowymi jak i parownicami ciśnieniowymi.
• Poniżej wymienione prace czyszczące należy przeprowadzić po każdym opróżnieniu, co najmniej
raz dziennie.
Opróżnianie pojemnika na śmieci
1. Zabezpieczyć zamiatarkę systemem zabezpieczającym,
zob. strona 125. Udać się do odpowiedniego miejsca przeznaczonego
do prac czyszczących.
2. Ostrożnie podjechać tyłem do miejsca wyładowczego i zaciągnąć
hamulec. Wyłączyć dmuchawę!
3. Przed opróżnieniem pojemnika na śmieci Rys. 127-87 otworzyćzamknięcia napinające Rys. 127-A pokrywy.
4. Pojemnik na śmieci podnieść naciskając przycisk Rys. 127-75 i opróżnić.
5. Pojemnik na śmieci z powrotem opuścić i zamknąć pokrywę.
B
87
A
75
Rys. 127:
134
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Czyszczenie ssawy
1. Zabezpieczyć zamiatarkę systemem zabezpieczającym,
zob. strona 125. Udać się do odpowiedniego miejsca przeznaczonego
do prac czyszczących.
2. Przyciskiem-pokrętłem należy na wyświetlaczu wybrać menu pracy. W
punkcie menu Dmuchawa, włączyć dmuchawę.
3. Włożyć wąż od wody do ssawy Rys. 128-86 i usunąć zabrudzenia strumieniem wody. Zabrudzenia zostaną razem z wodą usunięte do pojemnika na śmieci.
4. Opróżnianie pojemnika na śmieci, zob. strona 134.
Przy dużych zabrudzeniach zdemontować ssawę i wyczyścić,
zob. strona 120.
86
Rys. 128:
Czyszczenie filtra sitka i elementu redukcyjnego
W kabinie kierowcy znajduje się za płytą osłaniającą Rys. 129-49 pod siedzeniem kierowcy filtr sitka Rys. 129-A i element redukcyjny
Rys. 129-B pompy wodnej. Odkręcić obudowę filtra, sprawdzić filtr sitka i
elementu dopasowującego na przepuszczalność i ewentualnie wyczyścić.
49
A
B
Rys. 129:
Czyszczenie dysz rozbryzgujących i filtra zaworu kulowego
Na zamiatarce zamontowane są dysze rozpylające Rys. 130-A dla szczotek talerzowych. Zawór kulowy znajduje się w uchwycie filtra
Rys. 130-B. Zdemontować dysze rozbryzgujące i filtr zaworu kulowego.
B
A
Rys. 130:
Czyszczenie dmuchawy
1. Zabezpieczyć zamiatarkę systemem zabezpieczającym,
zob. strona 125. Udać się do odpowiedniego miejsca przeznaczonego
do prac czyszczących.
2. Podłączyć wąż do przyłącza wody Rys. 131-A.
3. Nacisnąć przycisk Hako Rys. 8-72 i zassać dmuchawą wodę według
potrzeby.
4. Otworzyć pokrywę dmuchawy i podnieść pojemnik na śmieci aż do
końca używając przycisku Rys. 8-75, a następnie spuścić pobraną
wodę!
A
Rys. 131:
06-1491-00-10.fm
135
Osprzęt i opcje
D
B
A
C
E
Czyszczenie pojemnika na śmieci i systemu wody obiegowej
1. Zabezpieczyć zamiatarkę systemem zabezpieczającym,
zob. strona 125. Udać się na odpowiednie miejsce przeznaczone do
prac czyszczących i opróżnić pojemnik.
2. Podnieść pojemnik na śmieci do połowy i otworzyć blokadę
Rys. 132-E klapy śmieci (dno pojemnika). Następnie ustawić pojemnik
na śmieci w położeniu końcowym.
3. Wyczyścić wewnątrz pojemnik na śmieci za pomocą węża lub myjki
wysokociśnieniowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na boczne sita
filtra Rys. 132-A i na sito Rys. 132-B w pokrywie.
Pojemnik na śmieci można wyczyścić przez boczne drzwi Rys. 132-D.
Aby otworzyć drzwi dmuchawa ssawna pojemnika na śmieci musi być
wyłączona!
W razie potrzeby wyczyścić narzędziami pomocniczymi lub wyjąć
zabrudzony filtr sita.
4. Przy podniesionym pojemniku otwiera się pokrywa odstojnika
Rys. 132-C. Wyczyścić komorę odstojnika i przepłukać dokładnie system wody obiegowej wodą.
5. Pojemnik na śmieci opuścić do połowy i zamknąć blokadę klapy
6. Całkowicie opuścić przy pomocy joysticka Rys. 8-70 i puścić wodę aż
na ssawie pojawi się czysta woda.
7. Pojemnik na śmieci napełnić wodą obiegową, patrz strona 124.
Spuszczanie wody czystej
Uwaga
Przy temperaturach poniżej 0 stopni (niebezpieczeństwo
zamarznięcia), należy spuścić wodę ze wszystkich elementów przewodzących wodę!
Rys. 132:
1. Zabezpieczyć zamiatarkę systemem zabezpieczającym,
zob. strona 125. Udać się do odpowiedniego miejsca przeznaczonego
do prac czyszczących.
2. Wykręcić korki spustowe Rys. 133-A po obu stronach zbiornika na czystą wodę Rys. 133-43 i opróżnić zbiornik. Przy wkręcaniu włożyć nowe
uszczelnienie.
3. Należy także opróżnić filtr sitka Rys. 129-A.
43
Rys. 133:
A
Spuszczanie wody obiegowej
Uwaga
Przy temperaturach poniżej 0 stopni (niebezpieczeństwo
zamarznięcia), należy spuścić wodę ze wszystkich elementów przewodzących wodę!
1. Zabezpieczyć zamiatarkę systemem zabezpieczającym,
zob. strona 125. Udać się do odpowiedniego miejsca przeznaczonego
do prac czyszczących.
2. Odblokować zabezpieczenie transportowe.
3. Zamiatarkę opuścić przy pomocy joysticka Rys. 8-70.
Opcjonalnie z odpływem dla wody obiegowej, patrz strona 129.
136
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Dane techniczne
2215
6.1.5
4510
1580-2250
Rys. 134:
06-1491-00-10.fm
137
Osprzęt i opcje
Zamiatarka z funkcją zasysania nieczystości
Wymiary
Jednostka
Długość
mm
4510
Szerokość
mm
1580 do 2250
Wysokość
mm
2215
Szerokość zamiatania
mm
1580 do 2250
1330
Wewnętrzny promień zamiatania
mm
Masy und obciążenia
Jednostka
Ciężar pojazdu pustego zgodnie z przepisami StVZO
kg
2490
Masa użyteczna pojemnika na śmieci
kg
1000
Zamiatarka/pojemnik na śmieci
Jednostka
Średnica szczotek
mm
900
Prędkość obrotowa szczotek
obr./min
0 do 120
Pojemność nominalna pojemnika na śmieci
litrów
1350
System wody obiegowej, odstojnik
litrów
80
Pojemność zbiornika na czystą wodę
litrów
188
138
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Wartości emitowanego hałasu
Jednostka
Wartość
Poziom ciśnienia dźwięku urządzenia został zmierzony zgodnie z normą
DIN EN ISO 11201 i zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE podczas normalnej pracy
maszyny przy 1600 obr./min i wynosi:
dB(A)
Niepewność pomiaru kPa
74
3,5
Poziom ciśnienia dźwięku urządzenia został zmierzony zgodnie z normą
DIN EN ISO 11201 i z zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE podczas normalnej pracy
maszyny przy 2000 obr./min i wynosi:
dB(A)
Niepewność pomiaru kPa
77
3,5
Poziom ciśnienia dźwięku urządzenia został zmierzony zgodnie z normą
DIN EN ISO 11201 i z zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE podczas normalnej pracy
maszyny przy 2400 obr./min i wynosi:
dB(A)
Niepewność pomiaru kPa
79
3,5
Poziom ciśnienia akustycznego został zmierzony zgodnie z normą norma
DIN EN ISO 3744 i zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE podczas pozostałych
warunków pracy przy 1600 obr./min i wynosi:
dB(A)
103
Poziom ciśnienia akustycznego został zmierzony zgodnie z normą norma
DIN EN ISO 3744 i zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE podczas pozostałych
warunków pracy przy 2000 obr./min i wynosi:
dB(A)
108
Poziom ciśnienia akustycznego został zmierzony zgodnie z normą norma
DIN EN ISO 3744 i zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE podczas pozostałych
warunków pracy przy 2400 obr./min i wynosi:
dB(A)
108
Wartości drgań
Jednostka
Wartość
Mierzone zgodnie z 2006/42/WE z normą pomiaru DIN EN ISO 5349-1 wyważone
częstotliwościowo przyśpieszenie, działające na ciało (stopy lub pośladki), wynosi
w normalnych warunkach nie więcej niż:
m/s2
<2,5
Mierzone zgodnie z 2006/42/WE z normą pomiaru DIN EN ISO 2631-1 wyważone
częstotliwościowo przyśpieszenie, działające na kończyny górne (ramię-ręka),
wynosi w normalnych warunkach nie więcej niż:
m/s2
<0,5
06-1491-00-10.fm
139
Osprzęt i opcje
6.1.6
Konserwacja
Uwaga
Tryb koszenia bez wody obiegowej! Zablokować pokrywę
śmieci, patrz strona 136!
Plan konserwacji zamiatarki
Plan konserwacji – codziennie
Zamiatarka
• Sprawdzić zamiatarkę pod względem zużycia i uszkodzeń
• Sprawdzić szerokość zamiatania, ewentualnie ustawić
• Instalacja wody świeżej: skontrolować dysze rozpylające, filtr dysz rozpylających i filtr sita, ewentualnie
wyczyścić
Plan konserwacji – co tydzień
Zamiatarka
• Sprawdzić zamiatarkę pod względem zużycia i uszkodzeń
• Sprawdzić szerokość zamiatania, ewentualnie ustawić
• Instalacja wody świeżej: skontrolować dysze rozpylające, filtr dysz rozpylających i filtr sita, ewentualnie
wyczyścić
Ssawa i odcinek ssania
• Sprawdzić ssawę pod względem zużycia i uszkodzeń
• Sprawdzić ustawienia ssawy, ewentualnie ustawić
• Wąż ssący sprawdzać pod względem zużycia,i osadzenia
• Sprawdzić uszczelnienia pomiędzy rurą ssawną a pojemnikiem na śmieci
• Sprawdzić pokrywę na duże śmieci przy ssawie
Pojemnik na śmieci
• Skontrolować system wody obiegowej łącznie z osadnikiem
• Skontrolować pojemnik na śmieci pod kątem zabrudzeń
• Skontrolować płytę odbojową pod kątem zużycia i uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić
Służba smarownicza przy zamiatarce z funkcją zasysania nieczystości (patrz strona 146)
• Zamiatarka, ramię szczotki, przegub płaski lewo/prawo (4 sztuki)
• Zamiatarka, siłownik obrotowy lewo/prawo (4 sztuki)
• Pojemnik na śmieci, cylinder pompy tłokowej góra/dół i lewo/prawo (4 sztuki)
• Pojemnik na śmieci, przegub podnoszący lewo/prawo (2 sztuki)
140
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Plan konserwacji – jednorazowo po 50 godzinach pracy
Zamiatarka
• Sprawdzać stopień użycia naturalnego i uszkodzenia
• Sprawdzić szerokość zamiatania, ewentualnie ustawić
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność cylindra pompy tłokowej i przewodów hydraulicznych
• Sprawdzić dysze rozbryzgujące, filtr dysz rozbryzgujących i filtr sita pompy, ewentualnie wyczyścić.
Ssawa i odcinek ssania
• Sprawdzać stopień użycia naturalnego i uszkodzenia
• Sprawdzić ustawienia ssawy, ewentualnie ustawić
• Sprawdzić funkcjonowanie klapy na większe elementy oraz podnoszenia ssawy oraz pod kątem uszkodzeń
• Wąż ssący sprawdzać pod względem zużycia,i osadzenia
• Sprawdzić uszczelnienia pomiędzy rurą ssawną a pojemnikiem na śmieci
Pojemnik na śmieci
• Sprawdzić dmuchawę ssawną pod względem prędkości obrotowej i zabrudzeń
• Sprawdzić pasek klinowy dmuchawy ssawnej pod względem jakości i napięcia, ewentualnie napiąć lub
wymienić
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność cylindra pompy tłokowej i przewodów hydraulicznych
• Uszczelki pokrywy pojemnika na śmieci sprawdzić pod względem szczelności i uszkodzeń
• Skontrolować funkcjonowanie pompy ręcznej pojemnika na śmieci
Plan konserwacji – jednorazowo po 250 godzinach pracy
Zamiatarka
• Sprawdzać stopień użycia naturalnego i uszkodzenia
• Sprawdzić szerokość zamiatania, ewentualnie ustawić
• Sprawdzić dysze rozbryzgujące, filtr dysz rozbryzgujących i filtr sita pompy, ewentualnie wyczyścić
Ssawa i sekcja ssawy
• Sprawdzić ustawienia ssawy, ewentualnie ustawić
• Sprawdzić funkcjonowanie klapy na większe elementy oraz podnoszenia ssawy oraz pod kątem uszkodzeń
• Wąż ssący sprawdzać pod względem zużycia,i osadzenia
• Sprawdzić uszczelnienia pomiędzy rurą ssawną a pojemnikiem na śmieci
Pojemnik na śmieci
• Skontrolować dmuchawę ssawną pod kątem zabrudzeń
• Sprawdzić pasek klinowy dmuchawy ssawnej pod względem jakości i napięcia, ewentualnie napiąć lub
wymienić
• Sprawdzić płytę uderzeniową pokrywy pojemnika pod względem zużycia
• Uszczelki przykrywy pojemnika na śmieci sprawdzić pod względem szczelności i uszkodzeń
• Sprawdzić przeguby i zawieszenia pokrywy pojemnika
• Sprawdzić stronę odwietrzną pokrywy pojemnika pod względem zanieczyszczeń
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność cylindra pompy tłokowej i przewodów hydraulicznych
• Skontrolować funkcjonowanie pompy ręcznej pojemnika na śmieci
06-1491-00-10.fm
141
Osprzęt i opcje
Plan konserwacji – co 500 godzin pracy
Zamiatarka
• Sprawdzać stopień użycia naturalnego i uszkodzenia
• Sprawdzić szerokość zamiatania, ewentualnie ustawić
• Sprawdzić dysze rozbryzgujące, filtr dysz rozbryzgujących i filtr sita pompy, ewentualnie wyczyścić
Ssawa i sekcja ssawy
• Sprawdzić ustawienia ssawy, ewentualnie ustawić
• Sprawdzić funkcjonowanie klapy na większe elementy oraz podnoszenia ssawy oraz pod kątem uszkodzeń
• Sprawdzić wąż ssący pod względem uszkodzeń i prawidłowego osadzenia
• Sprawdzić uszczelnienia pomiędzy rurą ssawną a pojemnikiem na śmieci
Pojemnik na śmieci
• Skontrolować dmuchawę ssawną pod kątem zabrudzeń
• Sprawdzić pasek klinowy dmuchawy ssawnej pod względem jakości i napięcia, ewentualnie napiąć lub
wymienić
• Skontrolować dmuchawę ssawną pod kątem wibracji, ew. skontrolować łożyskowanie
• Skontrolować koło dmuchawy pod kątem uszkodzeń i zużycia, ewentualnie wymienić
• Sprawdzić płytę uderzeniową pokrywy pojemnika pod względem zużycia
• Uszczelki pokrywy pojemnika na śmieci sprawdzić pod względem szczelności i uszkodzeń
• Sprawdzić przeguby i zawieszenia pokrywy pojemnika
• Sprawdzić stronę odwietrzną pokrywy pojemnika pod względem zanieczyszczeń
• Skontrolować funkcjonowanie i szczelność cylindra pompy tłokowej i przewodów hydraulicznych
• Skontrolować funkcjonowanie pompy ręcznej pojemnika na śmieci
Plan konserwacji – co 2000 godzin pracy
Ssawa i sekcja ssawy
• Wymienić cięgło Bowdena dla pokrywy na duże śmieci
Pojemnik na śmieci
• Wymienić pas klinowy przy dmuchawie ssawnej
142
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Prace konserwacyjne
Niebezpieczeństwo
• Podczas prac konserwacyjnych i czyszczących pod podniesionym pojemnikiem na śmieci należy
ustawić i włożyć podpórki zabezpieczające Rys. 135-B pojemnika na śmieci w położeniu górnym.
Niebezpieczeństwo zranienia!
• Podczas podnoszenia i opuszczania pojemnika przebywanie w strefach zagrożenia jest zabronione! Niebezpieczeństwo zranienia!
Podłożenie podpórki bezpieczeństwa
Podnieść opróżniony pojemnik na śmieci przyciskając przycisk
Rys. 135-75 aż do pozycji końcowej.
Rozłożyć podpórki zabezpieczające Rys. 135-B.
Opuścić pojemnik na śmieci przyciskiem Rys. 135-75 i przy tym włożyć
do niecki Rys. 135-A.
75
B
A
Rys. 135:
Kontrola szczotek talerzowych
Szczotki talerzowe Rys. 136-A należy kontrolować codziennie. W miarę
potrzeby zmniejszyć docisk szczotek talerzowych, zob. strona 144. W
przypadku zmiany docisku szczotek talerzowych należy ponownie ustawić
szerokość zamiatania, zob. strona 144.
Wymienić zużyte szczotki talerzowe.
W tym celu podnieść zamiatarkę czołową za pomocą joysticka
Rys. 139-70. Zatyczki Rys. 136-B wyjąć i odkręcić leżące pod spodem
śrubki. Szczotkę talerzową kręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
i nacisnąć do dołu.
A
B
Rys. 136:
06-1491-00-10.fm
143
Osprzęt i opcje
Kontrola docisku szczotek talerzowych
Docisk szczotek talerzowych jest ustawiany śrubą nastawczą
Rys. 137-A. Szerokość zamiatania musi być dopasowana do powiększającego się zużycia.
A
Rys. 137:
Kontrola szerokości zamiatania
Szerokość zamiatania Rys. 139-A jest fabrycznie ustawiana
śrubami Rys. 138-A i Rys. 138-B.
1. Zamiatarkę podnieść za pomocą joysticka Rys. 139-70.
2. Jechać po płaskiej powierzchni pokrytej kurzem lub kredą.
3. Opuścić zamiatarkę i obracać zczotkę talerzową przez krótki czas.
4. Przy prawidłowo ustawionej szerokości zamiatania powinna powstać –
patrząc w kierunku jazdy –astępująca powierzchnia przylegania:
• prawa szczotka talerzowa od 10 do 16 godz
• lewa szczotka talerzowa od 8 do 14 godz
A
B
Rys. 138:
70
A
Rys. 139:
144
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Kontrola listw uszczelniających
Listwy uszczelniające Rys. 140-A ssawy należy sprawdzać codziennie.
Uszkodzone uszczelki, także te na pokrywie pojemnika na duże śmieci,
należy natychmiast wymienić, ponieważ pogarsza to moc ssącą.
Odległość Rys. 140-B1 między boczną listwą uszczelniającą a podłogą
musi wynosić ok. 5 mm.
Odległość Rys. 140-B2 między tylną listwą uszczelniającą a podłogą
musi wynosić ok. 10-15 mm.
W przypadku zużycia uszczelek, rolek Rys. 140-C przymocować w najbliższym wywierconym otworze Rys. 140-D.
Należy dbać o to, aby odległość była dotrzymana!
Należy pamiętać, aby po zmianie uszczelek, rolki ponownie zamocować w
najniższym otworze!
D
A
C
B1
B2
Rys. 140:
06-1491-00-10.fm
145
Osprzęt i opcje
B
A
Kontrola szczelności węża ssawnego
Uszczelkę węża ssawnego Rys. 141-A przy pojemniku na śmieci należy
sprawdzać codziennie. Zepsute uszczelki należy bezzwłocznie wymienić,
ponieważ obniża to moc ssącą. W tym celu należy zdjąć taśmę
naciągającą Rys. 141-B.
Rys. 141:
Punkty smarowania
Punkty smarowania należy kontrolować co tydzień.
Smar: Mobilgrease MP
• Zamiatarka, ramię szczotki przegub płaski lewo/prawo (4 sztuki)
Rys. 142-A
• Zamiatarka, siłownik obrotowy lewo/prawo (4 sztuki) Rys. 142-B
• Pojemnik na śmieci, cylinder pompy tłokowej góra/dół i lewo/prawo
(4 sztuki) Rys. 142-C
• Pojemnik na śmieci, przegub podnoszący lewo/prawo (2 sztuki)
Rys. 142-D
A
B
C
D
Rys. 142:
146
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.1.7
Usuwanie problemów
Doprowadzenie wody czystej zostało
przerwane
Środki zaradcze
Odnośnik
Zbiornik na czystą wodę jest pusty
Napełnić zbiornik na czysta wodę po
wyświetleniu się komunikatu.
Strona 124
System czystej wody jest zatkany
Wyczyścić filtr sitka i element redukcyjny.
Wyczyścić dysze i filtr zaworu kulowego.
Strona 135
Strona 135
Doprowadzenie wody obiegowej zostało
przerwane
Środki zaradcze
System wody obiegowej jest pusty
Napełnić zbiornik do oznakowania.
Strona 124
System wody obiegowej jest zatkany
System wody obiegowej.
Strona 136
Moc zamiatania spada
Środki zaradcze
Odnośnik
Pokrywa na duże śmieci jest jeszcze otwarta
Zamknąć pokrywę na duże śmieci.
Strona 128
Zbiornik na śmieci jest pełny
Opróżnić pojemnik na śmieci.
Strona 134
Pokrywa pojemnika na śmieci nie jest
zablokowana
Zamknąć pokrywę pojemnika na śmieci.
Strona 134
Dmuchawa jest zabrudzona
Wyczyścić dmuchawę.
Strona 135
Pojemnik na śmieci i sitka są zabrudzone
Wyczyścić pojemnik na śmieci.
Strona 136
System wody obiegowej jest zanieczyszczony
Wyczyścić system wody obiegowej.
Strona 136
System zasysania jest zatkany
Wyczyścić ssawkę narzędziami pomocnymi.
Strona 135
Listwy uszczelniające ssawy są zepsute
Sprawdzić listwy uszczelniające ssawy.
Strona 145
Uszczelka węża ssawnego jest zepsuta
Wymienić uszczelkę węża ssawnego.
Strona 146
Szerokość zamiatania jest nieodpowiednio
ustawiona
Zmienić szerokość zamiatania.
Strona 144
Docisk szczotek talerzowych jest nieodpowiednio Ustawić docisk szczotki talerzowej.
ustawiony
Strona 144
Ręczny wąż ssący jest nieodpowiednio założony Ustawić ręczny wąż ssący.
Opcja
6.1.8
Akcesoria dodatkowe
Wszelkie pytania dotyczących akcesoriów dodatkowych zamiatarki z funkcją zasysania nieczystości można kierować do lokalnego dealera Hako.
06-1491-00-10.fm
147
Osprzęt i opcje
6.2
System koszenia
89
90
91
92
88
F
G
E
D
A
C
B
Rys. 143:
Pozycja
Opis
Typ
88
Kosiarka czołowa 150 cm
813100
89
Podpórki ssawy
147830
90
Elementy montażowe wyrzut tylny
813110
91
Elementy montażowe odsysanie
813120
92
Elementy montażowe Mulchen
813130
148
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.2.1
Etykiety na maszynie
Logo firmy Hako
Logo Hako Rys. 143-A znajduje się na obudowie kosiarki.
Tabliczka znamionowa
Po prawej stronie kosiarki znajduje się tabliczka znamionowa Rys. 143-B.
Naklejka – uważnie przeczytać instrukcję obsługi
Naklejka – uważnie przeczytać instrukcję obsługi na naklejce Rys. 143-C
znajdującej się po prawej stronie kosiarki.
Naklejka – obracające się części
Naklejka – obracające się części Rys. 143-D znajduje się po prawej
stronie kosiarki.
Naklejka – zachować ostrożność
Naklejka – zachować ostrożność Rys. 143-E znajduje się po prawej
stronie kosiarki.
Naklejka – długość sprężyny
Naklejka – długość sprężyny Rys. 143-F znajduje się po prawej stronie
kosiarki pod obudową.
Naklejka – położenie transportowe i robocze
Naklejka – położenie transportowe i robocze Rys. 143-G znajduje się po
prawej stronie kosiarki pod obudową.
06-1491-00-10.fm
149
Osprzęt i opcje
6.2.2
Wskazówki bezpieczeństwa – Zespół strzyżenia trawnika
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, pod podniesionym
nadwoziem samowyładowczym oraz w obszarze zamiatarki czołowej.
• Ryzyko obrażeń! Należy pamiętać, aby narzędzia dodatkowe były odpowiednie dla ustawionej
ilości oleju. Zbyt duża nastawiona ilość oleju może prowadzić do powstania obrażeń przez uszkodzenia narzędzi dodatkowych!
• Ryzyko obrażeń! Podczas wymiany noży nosić zawsze rękawice ochronne!
• Ryzyko obrażeń! Uszkodzone lub niewyważone noże do kosiarki bezzwłocznie wymienić, by
uniknąć szkód na obsadzie noży.
• Ryzyko obrażeń! Przed ponownym zamontowaniem należy wyważyć noże i sprawdzić pod
względem bicia promieniowego.
• Ryzyko obrażeń! Pasek klinowy jest dzięki sile sprężyny samonapinający. Nie zdejmować i nie
zawieszać gołymi rękami sprężyny naciągowej.
• Ryzyko obrażeń! Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej! Niebezpieczeństwo spowodowania wypadku! Sprawdzać wielokrotnie stan załadowania pojemnika na śmieci! Wyłączyć przy
tym dmuchawę! Pokrywa pojemnika na śmieci nie może być otwarta.
• Ryzyko obrażeń! Zmiany na urządzeniach bezpieczeństwa są niedozwolone.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed doczepieniem osprzętu nie zatwierdzonego przez firmę Hako
należy skonsultować się z firmą Hako.
Ostrzeżenie
• System koszący może być eksploatowany tylko z podniesionymi podpórkami ssawy! Zob. montaż
kosiarki na stronie 151!
• System koszący może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600! Należy ściśle
przestrzegać warunków bezpieczeństwa dla Citymaster 1600.
Ostrożnie
• Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają ważne wskazówki
dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy bezzwłocznie
wymieniać.
• Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
150
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.2.3
Montaż
Montaż kosiarki
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy.
2. Zamontowanie podpórki Rys. 144-90, zob. strona 120.
3. Zamontowanie odsysania Rys. 144-89 przy kosiarce do trawników
Rys. 144-88. Należy zwrócić uwagę na swobodę ruchu ostrzy! W razie
potrzeby ustawić z podkładkami.
4. Odblokować hak bezpieczeństwa Rys. 144-A i drążek
bezpieczeństwa Rys. 144-B na przednim nośniku narzędzi. Kosiarka
musi być umieszczona w pozycji łączenia X.
5. Ustawić kosiarkę Rys. 144-88 centralnie i w jednej linii do przedniego
nośnika narzędzi.
6. Podnieść przedni nośnik narzędzi Rys. 144-12 za pomocą
joysticka Rys. 144-70 i zawiesić łańcuch Rys. 144-C na haku
Rys. 144-D.
7. Podnieść kosiarkę i zablokować hak zabezpieczający i drążek bezpieczeństwa.
8. Zawór Rys. 144-E do podnoszenia ssawy zamknąć, kiedy jest podniesiony!
9. Zablokować podpórkę Rys. 144-90 na odsysaniu strzemieniem
Rys. 144-F.
10.Nawiązanie łączeń:
• Ruch przedni/ruch wsteczny maks. 50 litrów/min. (Obwód hydrauliczny I) = Rys. 144-G
• Przewód olejowy z ubytkiem = Rys. 144-H
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
E
70
F
89
90
D
C
A
B
H
G
88
X
12
Rys. 144:
06-1491-00-10.fm
151
Osprzęt i opcje
6.2.4
Obsługa
Lista kontrolna – przed uruchomieniem kosiarki
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Sprawdzić zabezpieczenie transportowe
Strona 152
2
Ustawienie wysokości średniej
Strona 152
3
Przygotowanie pojemnika na śmieci
Strona 152
4
Sprawdzić listwę tnącą i pasek klinowy, ewentualnie wymienić
Strona 158
B
A
C
Rys. 145:
A
B
C
D
Rys. 146:
152
Kontrola zabezpieczenia transportowego
Zabezpieczenie transportowe znajduje się po lewej stronie kosiarki.
Kosiarka jest ustawiana odpowiednio do rodzaju pracy za pomocą
palika Rys. 145-A. Możliwe są następujące ustawienia:
• Koszenie: palik wyjąć z pozycji wyznaczonej, zob. rysunek (kosiarka
musi swobodnie wisieć).
• Transport: palik musi zabezpieczać kosiarkę w górnym położeniu
Rys. 145-B.
• Czyszczenie: palik musi zabezpieczać kosiarkę w dolnym położeniu
Rys. 145-C.
Ustawienie wysokości średniej
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Kosiarkę podnieść za pomocą joysticka Rys. 148-70.
Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Wyciągnąć palik Rys. 146-C i przesunąć sworzeń Rys. 146-A widelca
koła w tulejce Rys. 146-B zakola, aż do odpowiedniej wysokości średniej. Za pomocą dwóch otworów w tulejce można lepiej wypośrodkować średnią wysokość.
3. Średnią wysokość można odczytać na tabliczce Rys. 146-D.
4. Zabezpieczyć ustawioną wysokość średnią palikiem.
Uwaga
Ustawienia wysokości średniej muszą być we wszystkich
kołach jednakowe!
Przy bardzo wysokiej i mokrej trawie poleca się najpierw kosić
na wyższej wysokości, a potem jeszcze raz nisko poprawić.
Przygotowanie pojemnika na śmieci
Uwaga
Tryb koszenia bez wody obiegowej! Zablokować pokrywę
śmieci, patrz strona 136!
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Lista kontrolna – koszenie
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Dojazd do miejsca pracy
Strona 153
2
Włączanie systemu koszenia
Strona 153
3
Ustawić prędkość obrotową silnika
Strona 154
4
Uruchomienie systemu koszenia
Strona 154
Dojazd do miejsca pracy
1. Ustawić kosiarkę w pozycji transportowej, zob. strona 152.
2. Uruchomić pojazd kluczykiem Rys. 147-78.
3. W razie potrzeby włączyć światło mijania Rys. 147-54, reflektor
roboczy Rys. 147-55 i obrotowe światło uprzywilejowania
Rys. 147-59.
4. Dojazd do miejsca pracy w trybie transportowym. Podczas trybu transportowego kosiarka musi znajdować się w górnej pozycji krańcowej. W
tym celu należy posłużyć się joystickiem Rys. 148-70 i przycisnąć go
do tyłu.
5. Na miejscu pracy ustawić kosiarkę w pozycji roboczej, zob. strona 152.
2
1
A
0
P
78
55
54
59
Rys. 147:
Włączanie systemu koszenia
1. Włączyć przyciskiem Hako Rys. 148-72 tryb roboczy. Pedały gazu
muszą być w położeniu neutralnym. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
pokazany zostaje symbol informacyjny Tryb roboczy Trójkąt
zaczepowy Rys. 148-A.
2. Za pomocą obrotowego regulatora ciśnienia Rys. 148-69 w menu roboczym wyświetlacza włączyć obwód hydrauliczny I dla narzędzi
czołowych Rys. 148-B i ustawić na 50 litrów/min.
3 Joystikiem Rys. 148-70 opuścić kosiarkę. Następujące funkcje są
włączane:
• Kosiarka zostaje obniżona (położenie pływające)
• Napęd kosiarki zostaje włączony
B
70
Uwaga
Dławik obniżający dla podnoszenia przedniego (lewa konsola
boczna) należy dla trybu koszenia całkiem otworzyć, w przeciwnym razie położenie pływające kosiarki będzie zakłócone,
patrz strona 64!
71
72
69
A
Rys. 148:
06-1491-00-10.fm
153
Osprzęt i opcje
Ustawianie prędkości obrotowej silnika
Przyciskiem Rys. 149-63 ustawiana jest prędkość obrotowa silnika. Prędkość obrotową należy ustawić odpowiednio do swych wymogów.
Poziom
obr./
min
Zastosowanie
1 – ECO
1600
nieodpowiedni do koszenia
2 – STANDARD
2000
przy średnim obciążeniu
3 – MAXIMAL
2400
przy dużym obciążeniu
63
Rys. 149:
37
36
Uruchomienie kosiarki
Pedał gazu Rys. 150-36 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do przodu.
Pedał gazu Rys. 150-37 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do tyłu.
Pedał gazu wolno nacisnąć, aż pojazd ruszy z miejsca, prędkość jest
zwiększana poprzez dalsze naciskanie pedału.
Zwolnić lub wyhamować maszynę. Zmniejszyć powoli nacisk na pedał
gazu, maszyna zwalnia lub wyhamowuje.
Prędkość jazdy w trybie roboczym, w zależności od wybranej prędkości
obrotowej silnika, wynosi 16/20/24 km/h
Rys. 150:
154
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Lista kontrolna – czyszczenie zespołu koszenia trawników
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Opróżnić pojemnik na śmieci
Strona 134
2
Wyczyścić pojemnik na śmieci.
Strona 136
3
Czyszczenie kosiarki i króćca ssącego
Strona 155
Czyszczenie kosiarki i króćca ssącego
1. Podnieść kosiarkę z pomocą joysticka Rys. 152-70, ustawić w pozycji
transportowej i przejechać do odpowiedniego miejsca czyszczenia.
2. W miejscu czyszczenia układ kierowniczy skręcić maksymalnie w
prawo. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
3. Za pomocą lancy otworzyć Rys. 151-A klapę Rys. 151-B króćca ssącego i usunąć większe zabrudzenia. Zamknąć ponownie pokrywę z
lancą.
4. Włączyć pojazd i w menu roboczym wyświetlacza włączyć dmuchawę
ssawną Rys. 151-E i zostawić włączoną przez jedną do dwóch minut.
5. Wyjąć palik Rys. 152-A i opuścić kosiarkę za pomocą joysticka.
6. Wąż do wody podłączyć do złącza węża Rys. 151-B i pozostawić włączoną kosiarkę przez jedną do dwóch minut.
7. Wyczyścić zewnętrzną stronę kosiarki za pomocą węża lub myjki wysokociśnieniowej.
A
A
E
70
B
B
B
B
Rys. 151:
06-1491-00-10.fm
155
Osprzęt i opcje
6.2.5
Dane techniczne
Kosiarka czołowa
Jednostka
Długość
mm
980
Szerokość
mm
1540
Wysokość
mm
660
Szerokość robocza
mm
1500
Ciężar (kosiarka, ssanie i podpórki ssawy)
kg
172
Średnia wysokość w 10 mm kroków
mm
40-100
Prędkość obrotowa noży
obr./min
2594
156
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.2.6
Konserwacja
Plan konserwacji
Codziennie
• Sprawdzić kosiarkę pod względem zużycia i uszkodzeń
Co tydzień
• Sprawdzić miejsca smarowania
Prace konserwacyjne
E
B
C
D
B
B
A
B
E
70
D
C
X
Rys. 152:
06-1491-00-10.fm
157
Osprzęt i opcje
Zmiana noży kosiarki
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Kosiarkę podnieść za pomocą joysticka Rys. 152-70.
Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Śrubę Rys. 152-A odkręcić i zdjąć razem z nożami.
3. Zamontować nowy nóż.
Uwaga
Moment obrotowy noży kosiarki: 120 Nm
Wymiana paska klinowego
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Kosiarkę podnieść za pomocą joysticka Rys. 152-70.
Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Wykręcić śruby obudowy Rys. 152-B i zdjąć obudowę.
3. Rozprężyć sprężynę naciągową śrubą Rys. 152-C, a następnie ją
odwiesić.
4. Zdjąć śruby wspornika sprzęgła Rys. 152-D i usunąć zepsuty pasek
klinowy.
5. Nowy pasek klinowy założyć odpowiednio do rys. Rys. 152-X.
6. Przykręcić śrubki do wspornika sprzęgła.
7. Śrubę naprężającą ustawić odpowiednio do długości napinającej
podanej na naklejce (165 mm).
8. Obudowy zamontować ponownie zgodnie z przepisami.
Punkty smarowania
Punkty smarowania należy kontrolować co tydzień.
Smar: Mobilgrease MP
• Tuleje uchwytu koła Rys. 152-E (4 sztuki)
158
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.2.7
Usuwanie problemów
Trawa leży
Środki zaradcze
Odnośnik
Zapchany otwór wyrzucania
Wyczyścić kosiarkę
Strona 158
Podpórki ssawy
Wyczyścić podpórki ssawy
Strona 155
Trawa jest zbyt wysoka lub za mokra
Zmienić prędkość obrotową silnika
Zmienić wysokość koszenia
Strona 154
Strona 152
Stępiony nóż
Naostrzyć noże
Strona 158
Nóż się nie obraca
Środki zaradcze
Odnośnik
Pasek klinowy zepsuty
Wymienić pasek klinowy
Strona 158
Nierówności podłoża nie są wyrównywane
Środki zaradcze
Odnośnik
Palik nie został zamontowany zgodnie z
zalecaniami
Sprawdzić zabezpieczenie transportowe
Strona 152
Koła nie kręcą się
Środki zaradcze
Odnośnik
Koła zabrudzone
Koła i piasty kół wyczyścić
Strona 158
Kosiarka pracuje głośno i brzmi twardo
Środki zaradcze
Odnośnik
Sprawdzić obsadę noży
Wyważyć noże
6.2.8
Akcesoria dodatkowe
Wszelkie pytania dotyczących akcesoriów dodatkowych kosiarki można
kierować do lokalnego dealera Hako.
06-1491-00-10.fm
159
Osprzęt i opcje
6.3
Zamiatarka
93
94
95
B
C
A
D
Rys. 153:
Pozycja
Opis
Typ
93
Zamiatarka czołowa
589530
94
Walec zamiatający
580213
95
Ochrona przed rozbryzgiwaniem
587400
160
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.3.1
Etykiety na maszynie
Logo firmy Hako
Logo firmy Hako Rys. 143-A znajduje się po prawej stronie zamiatarki
czołowej.
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa firmy Hako Rys. 143-B znajduje się po lewej stronie zamiatarki czołowej.
Naklejka – Ryzyko zgniecenia
Naklejki Ryzyko zgniecenia Rys. 153-C znajdują się po lewej i prawej
stronie zamiatarki czołowej.
Naklejka – Uważnie przeczytać instrukcję obsługi
Naklejki Uważnie przeczytać instrukcję obsługi Rys. 153-D znajdują się
po lewej i prawej stronie zamiatarki czołowej.
6.3.2
Wskazówki bezpieczeństwa – System zamiatania
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, przy podniesionym
nadwoziu samowyładowczym oraz w obszarze przedniego walca zamiatającego.
• Ryzyko obrażeń! Przy pracach z zamiatarką czołową jest możliwe, że małe kamienie lub inne
znajdujące się w śniegu części zostaną wyrzucana przez obracający się walec zamiatający.
• Ryzyko obrażeń! Przy montażu zamiatarki czołowej należy zabezpieczyć maszynę przed
stoczeniem się.
Ostrzeżenie
• System zamiatający może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600! Należy
ściśle przestrzegać warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
Ostrożnie
• Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają ważne wskazówki
dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy bezzwłocznie
wymieniać.
• Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
Uwaga
• Dokładne i częste czyszczenie jest szczególnie ważne po zamiataniu nieczystości zawierających
sól.
• Przed każdym użyciem skontrolować stabilne osadzenie walca zamiatającego.
Zagrożenie dla środowiska
• Należy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisku usuwanie materiałów eksploatacyjnych i
pomocniczych!
Wyciekające lub rozlane materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy wychwycić do
odpowiednich pojemników i usunąć w sposób przyjazny środowisku!
06-1491-00-10.fm
161
Osprzęt i opcje
6.3.3
Montaż
Montaż zamiatarki czołowej
1 Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy.
2. Odblokować hak bezpieczeństwa Rys. 154-A i drążek
bezpieczeństwa Rys. 154-B na trójkącie zaczepowym.
3. Ustawić zamiatarkę czołową Rys. 154-96 centralnie i w jednej linii do
trójkąta zaczepnego.
4. Przedni nośnik narzędzi Rys. 154-12 podnieść za pomocą
joysticka Rys. 154-70 i zawiesić zamiatarkę czołową.
5. Zablokować zamiatarkę czołową za pomocą haka i drążka bezpieczeństwa.
6. Zawór Rys. 154-G do podnoszenia ssawy zamknąć, kiedy jest podniesiony!
7. Nawiązanie łączeń:
• Ruch przedni/ruch wstecznylewy nastawnik= Rys. 154-E
(opcja przestawienie stron)
• Wtyczka kodowana 19-polowa = Rys. 154-C
• Silniki hydrauliczne zamiatarka czołowa – ruch przedni/ruch wsteczny
= Rys. 154-F
8. Usunąć podporę.
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
C
A
96
B
F
E
70
12
G
Rys. 154:
162
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.3.4
Obsługa
Lista kontrolna – przed uruchomieniem zamiatarki
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Sprawdzić szerokość zamiatania.
Strona 167
2
Zamontować osłonę przeciwbryzgową na czas eksploatacji letniej (opcja)
Strona 163
3
Ustawianie kierunku zamiatania
Strona 163
Zamontować osłonę przeciwbryzgową na czas eksploatacji letniej
(opcja)
Na czas eksploatacji w lecie należy zamontować ochronę przed
rozbryzgiwaniem Rys. 155-95 na uchwytach Rys. 155-A zamiatarki czołowej i zabezpieczyć sworzniem oraz zatyczką.
95
A
Rys. 155:
Ustawianie kierunku zamiatania
Ustawić przy pomocy joysticka Rys. 156-70 kierunek zamiatania zamiatarki czołowej.
• Joystick pociągnąć w lewo: zamiatarka czołowa przesuwana jest
w lewo.
• Joystick pociągnąć w prawo: zamiatarka czołowa przesuwana jest
w prawo.
70
Rys. 156:
06-1491-00-10.fm
163
Osprzęt i opcje
Lista kontrolna – zamiatanie
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Dojazd do miejsca pracy
Strona 164
2
Włączenie systemu zamiatania
Strona 164
3
Ustawić prędkość obrotową silnika
Strona 165
4
Uruchomić system zamiatania
Strona 165
Dojazd do miejsca pracy
1. Ustawić zamiatarkę czołową w pozycji transportowej, zob. strona 152.
2. Uruchomić pojazd kluczykiem Rys. 157-78.
3. W miarę potrzeby włączyć Światło mijania Rys. 157-54, reflektor
roboczy Rys. 157-55 und obrotowe światło uprzywilejowania
Rys. 157-59.
4. Dojazd do miejsca pracy w trybie transportowym. Podczas trybu transportowego zamiatarka czołowa musi znajdować się w górnej pozycji
krańcowej. W tym celu należy posłużyć się joystickiem Rys. 158-70 i
przycisnąć go do tyłu.
2
1
0
P
78
55
54
59
Rys. 157:
B
70
71
Włączenie systemu zamiatania
1. Włączyć przyciskiem Hako Rys. 158-72 modus roboczy. Pedały gazu
muszą być w położeniu neutralnym. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
pokazany zostaje symbol informacyjny Tryb roboczy Trójkąt
zaczepowy Rys. 158-A.
2. Za pomocą obrotowego regulatora ciśnienia Rys. 158-69 ustawić w
menu konfiguracji wyświetlacza w punkcie menu nośnik narzędzi czołowych ilość oleju na 70 litrów/min. W menu pracy włączyć obwód
hydrauliczny I dla narzędzi czołowych Rys. 158-B i ustawić na maksymalnie 70 litrów/min.
3 Joystikiem Rys. 158-70 opuścić zamiatarkę czołową. Następujące
funkcje są włączane:
• Zamiatarka czołowa zostaje obniżona (położenie pływające)
• Włączony zostaje napęd zamiatarki
• Uaktywniona zostaje prędkość obrotowa walca zamiatarki
72
69
A
Rys. 158:
164
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Ustawianie prędkości obrotowej silnika
Przyciskiem Rys. 159-63 ustawiana jest prędkość obrotowa silnika.
Prędkość obrotową należy ustawić odpowiednio do swych wymogów.
Prędkość obrotowa musi zostać tak ustawiona, by uzyskać efekt
wirowania.
Poziom
obr./
min
Zastosowanie
1 – ECO
1600
przy małym obciążeniu
2 – STANDARD
2000
przy średnim obciążeniu
3 – MAXIMAL
2400
przy dużym obciążeniu
63
Rys. 159:
Włączenie systemu zamiatania
Pedał gazu Rys. 160-36 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do przodu.
Pedał gazu Rys. 160-37 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do tyłu.
Pedał gazu wolno nacisnąć, aż pojazd ruszy z miejsca, prędkość jest
zwiększana poprzez dalsze naciskanie pedału.
Zwolnić lub wyhamować maszynę. Zmniejszyć powoli nacisk na pedał
gazu, maszyna zwalnia lub wyhamowuje.
Prędkość pojazdu:
• W trybie transportowym wynosi 0 do 40 km/h
• W trybie roboczym, w zależności od wybranej prędkości obrotowej
silnika, wynosi 16/20/24 km/h
37
36
Rys. 160:
Parkowanie zamiatarki czołowej
Zamiatarkę czołową należy zaparkować w taki sposób, by szczotki walca
zamiatającego nie dotykały podłoża.
1. Wspornik Rys. 161-A wsunąć w przednią nieckę Rys. 161-B.
2. Po ustawieniu odpowiedniej wysokości stopy podporowej zabezpieczyć
kołkiem i zatyczką.
A
B
Rys. 161:
06-1491-00-10.fm
165
Osprzęt i opcje
6.3.5
Dane techniczne
Zamiatarka czołowa
Jednostka
Długość
mm
1050
Szerokość
mm
1600
Wysokość
mm
720
Szerokość zamiatania
mm
1600
Ciężar
kg
147
Średnica walca zamiatającego
mm
600
6.3.6
Konserwacja
Plan konserwacji
Codziennie
• Sprawdzić zamiatarkę czołową pod względem zużycia i uszkodzeń
Co tydzień
• Sprawdzić miejsca smarowania
Co 500 godzin pracy
• Wymiana oleju sprzęgła
Prace konserwacyjne
Wymiana walca zamiatającego
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Zamiatarkę czołową podnieść za pomocą
joysticka Rys. 158-70. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Walce zamiatające zamocować na rurze nośnej Rys. 162-A
zkołnierzem Rys. 162-B, i nakrętką koronową Rys. 162-C.
Odkręcić nakrętką koronową i wszystko wyjąć.
3. Zamontować nowe walce zamiatające.
Po wymianie walców zamiatających należy ponownie ustawić szerokość
zamiatania.
A
C
B
Rys. 162:
166
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Kontrola szerokości zamiatania
Walce zamiatające należy sprawdzać codziennie. Wymienić zużyte walce
zamiatające.
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Zamiatarkę czołową podnieść za pomocą
joysticka Rys. 158-70.
2. Usunąć kołek ustalający Rys. 163-A ze sworznia widelec koła
Rys. 163-B i usunąć koła podporowe na dół.
3. Ustawić szerokość zamiatania za pomocą podkładek Rys. 163-C po
obu stronach kół podporowych. Dla optymalnej mocy zamiatania
szczotki powinny naciskać powierzchnię ok. 20 mm.
4. Ponownie założyć koła podporowe i zabezpieczyć przetyczką zabezpieczającą.
5. Sprawdzić szerokość zamiatania pod względem kurzu i kredy.
Wymiana oleju przekładniowego
Poziom oleju sprzęgła należy sprawdzać regularnie, ewentualnie uzupełniać. Po 500 godzinach pracy (najpóźniej po 2 latach) konieczna jest
wymiana oleju.
1. Pod korek spustowy Rys. 164-A miski olejowej podłożyć odpowiednie
naczynie do zebrania oleju.
2. Odkręcić korek spustowy z węża i całkowicie spuścić olej ze sprzęgła
do podstawionego naczynia.
3. Założyć korek spustowy z nowym pierścieniem uszczelniającym.
4. Wkręcić śrubę wlewową Rys. 164-B i wlać olej sprzęgła SAE 80W90.
Pojemność: 0,4 litrów.
5. Założyć śrubę wlewową z nowym pierścieniem uszczelniającym.
A
C
B
Rys. 163:
B
A
Rys. 164:
Punkty smarowania
Punkty smarowania należy kontrolować co tydzień.
Smar: Mobilgrease MP
• Koła podporowe lewo/prawo (2 szt.) Rys. 165-A
• Rura nośna przy trójkącie zaczepnym (1 szt.) Rys. 165-B
• Trzpień zawiasu (2 szt.) Rys. 165-C
C
B
A
Rys. 165:
06-1491-00-10.fm
167
Osprzęt i opcje
6.3.7
Usuwanie problemów
Niska wydajność zamiatania
Środki zaradcze
Odnośnik
Prędkość obrotowa zamiatarki zbyt niska
Podwyższyć prędkość obrotową silnika
Strona 165
Przestawiona szerokość zamiatania
Ustawić szerokość zamiatania
Strona 167
Walce zamiatające są zużyte
Wymienić walce zamiatające
Strona 166
6.3.8
Akcesoria dodatkowe
Wszelkie pytania dotyczących akcesoriów dodatkowych zamiatarki
można kierować do lokalnego dealera Hako.
168
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.4
System odśnieżania
97
98
96
A
B
C
Rys. 166:
Pozycja
Opis
Typ
96
Pług śnieżny prosty z uchylnym lemieszem 140 cm
576352
97
Skrzynia ładunkowa hydrauliczna
143830
98
Siewnik nawozowy
577800
06-1491-00-10.fm
169
Osprzęt i opcje
6.4.1
Etykiety na maszynie
Logo firmy Hako
Tabliczka znamionowa firmy Hako Rys. 166-A znajduje się na pługu,
skrzyni ładunkowej i posypywarce.
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa Rys. 166-B znajduje się na pługu, skrzyni ładunkowej i posypywarce.
Naklejka – uważnie przeczytać instrukcję obsługi
Naklejka Uważnie przeczytać instrukcję obsługi Rys. 166-C znajduje się
na pługu, skrzyni ładunkowej i posypywarce.
6.4.2
Wskazówki bezpieczeństwa – System odśnieżania
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, pod podniesionym
nadwoziem samowyładowczym oraz w obszarze urządzenia czołowego i tylnego.
• Niebezpieczeństwo wypadku przez niezamierzone obniżenie narzędzia zawieszonego! W menu
konfiguracji funkcji Okres zimowy należy używać tylko w połączeniu z niekodowanym pługiem!
Podnoszenie przednie nie jest wtedy ograniczone w dół. Po pracy należy funkcję Okres zimowy
natychmiast wyłączyć.
Ostrzeżenie
• System odśnieżania może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600! Należy
ściśle przestrzegać warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
Ostrożnie
• Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają ważne wskazówki
dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy bezzwłocznie
wymieniać.
• Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
Uwaga
• Dokładne i częste czyszczenie jest szczególnie ważne po zamiataniu nieczystości zawierających
sól.
170
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.4.3
Montaż
Montaż pługa śnieżnego
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Odblokować hak bezpieczeństwa Rys. 167-A i drążek
bezpieczeństwa Rys. 167-B na przednim nośniku narzędzi
Rys. 167-12.
3. Ustawić pług śnieżny Rys. 167-96 centralnie i w jednej linii do przedniego nośnika narzędzi.
4. Używając joysticka Rys. 167-70 podnieść pług aż do pozycji końcowej.
5. Zablokować pług za pomocą haka i drążka bezpieczeństwa.
6. Zawór Rys. 167-C do podnoszenia ssawy zamknąć, kiedy jest
podniesiony!
7. Nawiązanie łączeń:
• Przesuwanie pługu śnieżnego – ruch do przodu = Rys. 167-D
• Przesuwanie pługu śnieżnego – ruch do przodu = Rys. 167-E
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
D
70
96
A
B
E
12
C
Rys. 167:
06-1491-00-10.fm
171
Osprzęt i opcje
Montaż skrzyni ładunkowej
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i wyłączyć silnik. Zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Odbezpieczyć dźwignię Rys. 168-A wózka jezdnego Rys. 168-102 i
przestawić w górną pozycję.
3. Przytrzymać dźwignię Rys. 168-A ręką w górnej pozycji a drugą ręką
zamocować palik Rys. 168-B na Citymaster 1600.
Niebezpieczeństwo
Ryzyko obrażeń! Dźwignia Rys. 102-A może się odgiąć.
4. Odbezpieczyć suwak Rys. 168-C z pomocą dźwigni i przesunąć do
pozycji tylnej.
5. Wózek na rolkach przesunąć korzystając z pomocy
pozycjonowania Rys. 168-E do dźwigarów Rys. 168-G i przeciw podporze stałej Rys. 168-H skrzyni ładunkowej Rys. 168-97. Wymiar
nastawczy śruby Rys. 168-F powinien wynosić 38,5 mm!
6. Opuścić ostrożnie dźwignię Rys. 168-A wózka na rolkach uważając na
to, aby górne czopy bezpieczeństwa Rys. 168-I znajdowały się w
mocowaniach skrzyni ładunkowej. Zabezpieczyć dźwignię.
7. Zdjąć podpórki Rys. 168-105 redlicy. W tym celu wyjąć zawleczkę
sprężynową i bolce.
D
B
38,5 mm
F
H
G
E
I
C
97
A
105
102
Rys.168:
172
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Kontynuacja – montaż skrzyni ładunkowej
8. Ustawienie skrzyni ładunkowej do pojazdu tylnego:
Sposób postępowania:
• Umieścić skrzynię ładunkową nad wózkiem tylnym i skontrolować
wymiar szczeliny Rys. 103-X z 5-10 mm. W razie potrzeby skorygować za pomocą śruby nastawczej Rys. 103-A.
• Przesunąć rolki skrzyni ładunkowej aż do kieszeni Rys. 103-B
tylnego wózka.
• Podpory stałe Rys. 103-C skrzyni ładunkowej i elementy oporowe
Rys. 103-D wózka tylnego muszą się zbiegać.
9. Odbezpieczyć dźwignię Rys. 103-E wózka jezdnego i przesunąć w
górną pozycję. Powoli opuścić skrzynię ładunkową na dół! Wysunąć
wózek jezdny.
10.Zabezpieczyć skrzynię ładunkową sworzniem i zawleczką sprężynową.
11.Nawiązanie łączeń:
• Podnoszenie/opuszczanie skrzyni ładunkowej – ruch do przodu/ruch
do tyłu = Rys. 169-F
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
E
A
F
38,5 mm
102
97
C
D
B
X
Rys. 169:
06-1491-00-10.fm
173
Osprzęt i opcje
Montaż posypywarki
1. Maszynę zaparkować na płaskiej powierzchni i zaciągnąć hamulec
postojowy. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Posypywarkę za pomocą wózka postawić po tylnej stronie pojazdu i
ustawić centralnie.
3. Nawiązanie łączeń:
• Silnik hydrauliczny, walec posypywarki – ruch do przodu/ ruch do tyłu
= Rys. 170-A
• Silnik hydrauliczny, tarcza roztrząsająca – ruch do przodu/ ruch do
tyłu = Rys. 170-B
• X65 – 7-polowe gniazdko przyłączeniowe dla oświetlenia
Rys. 170-C
• X67 – 7-polowe gniazdko przyłączeniowe dla posypywarki
Rys. 170-D
• X68 – 7-polowe gniazdko przyłączeniowe dla posypywarki
Rys. 170-E
4. Kręcić obydwiema kolbami Rys. 170-F wózka montażowego i opuścić
posypywarkę równomiernie na punkty zawieszające Rys. 170-G znajdujące się z tyłu maszyny, następnie zabezpieczyć sworzniami
maszynę.
5. Usunąć wózek montażowy.
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
Dla wtyczki X68 potrzebny jest opcjonalny kabel rozpylacza.
Dla funkcji – rozpylanie zależne od drogi – konieczna jest opcja nadajnika
sygnału drogi.
A
B
G
G
F
C
G
D
E
Rys. 170:
174
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.4.4
Obsługa
Lista kontrolna – przed uruchomieniem zespołu odśnieżającego
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Włączyć funkcję "Okres zimowy"
Strona 175
2
Ustawić kąt nastawienia
Strona 175
3
Załadować skrzynię ładunkową i posypywarkę
Strona 175
4
Ustawić ilość materiału użytego do posypywania
Strona 175
5
Ustawić szerokość posypywania
Strona 175
Włączenie funkcji "Okres zimowy"
Przyciskiem-pokrętłem wybrać Rys. 171-69 na wyświetlaczu menu konfiguracyjnego i aktywować Okres zimowy. Na wyświetlaczu pokazany
zostaje symbol informacyjny "Okres zimowy" Rys. 171-A.
70
69
Ostrzeżenie
W menu konfiguracji funkcji Okres zimowy można aktywować
tylko w połączeniu z niekodowanym narzędziem zawieszanym! W trybie "Okres zimowy" podnoszenie przednie nie jest
ograniczone w dół. Podczas niezamierzonego obniżenia
osprzętu istnieje niebezpieczeństwo wypadku!
Ustawienie kąta nastawienia
Ustawić przy pomocy joysticka Rys. 171-70 kąt nastawienia.
• Joystick pociągnąć w lewo: zawieszony osprzęt przedni przesuwany
jest w lewo.
• Joystick pociągnąć w prawo: zawieszony osprzęt przedni przesuwany
jest w prawo.
Załadowywanie skrzyni ładunkowej
Przy ładowaniu skrzyni ładunkowej należy przestrzegać dopuszczalnego
ciężaru ładunku wynoszącego maksymalnie 500 kg.
Wysokość załadunku skrzyni ładunkowej, patrz znakowanie Rys. 172-A.
Obciążalność pętli mocujących Rys. 172-B: maksymalnie 250 daN. Dla
materiałów sypkich różnego rodzaju można używać deski rozdzielającej
Rys. 172-C.
A
Rys. 171:
C
B
A
Załadowywanie posypywarki
W zależności od stanu materiału do posypywania drogi (mokry lub suchy)
należy uwzględnić różne specyficzną ciężary. Sprawdzić przed napełnieniem specyficzną wagę materiału do posypywania drogi.
Dopuszczalna ładowność posypywarki, zob. "Instrukcja obsługi posypywarki".
Ustawić ilości materiału użytego do posypywania
Ustawianie ilość materiału do posypywania drogi, zob. "Instrukcja obsługi
posypywarki".
Rys. 172:
Ustawić szerokość posypywania
Szerokość posypywania zależy od rodzaju materiału do posypywania i
prędkości talerza posypywarki. Im grubszy materiał do posypywania, tym
możliwa jest większa szerokość posypywania.
Ustawianie szerokości posypywania, zob. "Instrukcja obsługi
posypywarki".
06-1491-00-10.fm
175
Osprzęt i opcje
Lista kontrolna – odśnieżanie
Nr:
Opis
Odnośnik
1
Dojazd do miejsca pracy
Strona 176
2
Włączanie systemu odśnieżania
Strona 176
3
Ustawić prędkość obrotową silnika
Strona 177
4
Uruchomianie systemu odśnieżania
Strona 177
2
1
0
P
78
Dojazd do miejsca pracy
1. Ustawić pług w pozycji transportowej, zob. strona 152.
2. Uruchomić pojazd kluczykiem Rys. 173-78.
3. W miarę potrzeby włączyć Światło mijania Rys. 173-54, reflektor
roboczy Rys. 173-55 und obrotowe światło uprzywilejowania
Rys. 173-59.
4. Dojazd do miejsca pracy w trybie transportowym. Podczas trybu transportowego zawieszony przedni osprzęt musi znajdować się w górnej
pozycji krańcowej. W tym celu należy posłużyć się joystickiem
Rys. 174-70 i przycisnąć go do tyłu.
Włączanie systemu odśnieżania
1. Opuścić przy pomocy joysticka Rys. 174-70 pług odśnieżający aż do
położenia pływającego.
2. Pracę z pługiem odśnieżającym należy rozpocząć w trybie
transportowym.
55
54
Uwaga
W przypadku prac odśnieżających z przednią zamiatarką,
należy postępować według opisu od strony 160.
59
Rys. 173:
70
72
69
Rys. 174:
176
Włączanie posypywarki
1. Włączyć przyciskiem – pokrętłem Rys. 174-69 obieg hydrauliczny II dla
tylnych narzędzi.
2. Pracę z posypywarką należy rozpocząć w trybie transportowym.
Uwaga
Posypywarkę należy wyłączać z opóźnieniem czasowym:
w menu konfiguracji w punkcie menu eksploatacja w warunkach zimowych można ustawić wybieg rozsiewacza od 0 do
4 sekund.
Szybkie opróżnienie zbiornika posypywarki:
w menu konfiguracji w punkcie menu eksploatacja w warunkach zimowych można włączyć lub wyłączyć szybkie opróżnianie zbiornika.
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
Ustawianie prędkości obrotowej silnika
Przyciskiem Rys. 175-63 ustawiana jest prędkość obrotowa silnika. Prędkość obrotową należy ustawić odpowiednio do swych wymogów.
Poziom
obr./
min
Zastosowanie
1 – ECO
1600
przy małym obciążeniu
2 – STANDARD
2000
przy średnim obciążeniu
3 – MAXIMAL
2400
przy dużym obciążeniu
63
Rys. 175:
Włączanie systemu odśnieżania
Pedał gazu Rys. 176-36 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do przodu.
Pedał gazu Rys. 176-37 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do tyłu.
Pedał gazu wolno nacisnąć, aż pojazd ruszy z miejsca, prędkość jest
zwiększana poprzez dalsze naciskanie pedału.
Zwolnić lub wyhamować maszynę. Zmniejszyć powoli nacisk na pedał
gazu, maszyna zwalnia lub wyhamowuje.
Prędkość pojazdu:
• W trybie transportowym wynosi 0 do 40 km/h
• W trybie roboczym, w zależności od wybranej prędkości obrotowej
silnika, wynosi 16/20/24 km/h
06-1491-00-10.fm
37
36
Rys. 176:
177
Osprzęt i opcje
6.4.5
Dane techniczne
Pług odśnieżający
Jednostka
Szerokość robocza
mm
1400
Wysokość lemiesza
mm
500
Skrzynia ładunkowa
Jednostka
Ładowność na skrzyni ładunkowej
kg
maks. 500
W instrukcji obsługi posypywarki zamieszczone są informacje dotyczące
danych technicznych.
6.4.6
Konserwacja
W instrukcji obsługi pługu i posypywarki znajdują się informacje dotyczące
prac konserwacyjnych i ich harmonogramu.
6.4.7
Akcesoria dodatkowe
Wszelkie pytania dotyczących akcesoriów dodatkowych systemu transportowego niniejszej maszyny można kierować do lokalnego dealera
Hako.
178
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.5
System transportowy
99
100
Rys. 177:
Pozycja
Opis
Typ
99
Przyczepa
2516
100
Przyczepa-hak zaczepowy
350402
06-1491-00-10.fm
179
Osprzęt i opcje
6.5.1
Etykiety na maszynie
Etykiety znajdujące się na maszynie, zob. "Instrukcja obsługi przyczepy".
6.5.2
Wskazówki bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo
• Zagrożenie życia w obszarze niebezpieczeństwa pojazdu! Należy zachowywać szczególną
ostrożność w obszarze układu kierowniczego z przegubem łamanym, pod podniesionym
nadwoziem samowyładowczym oraz w obszarze przyczepy.
• Zagrożenie życia w przypadku niedostatecznie zabezpieczonego ładunku! Ładunek należy
odpowiednio rozmieścić na powierzchni ładunkowej i zamocować.
• Ryzyko obrażeń! Zmiany na urządzeniach bezpieczeństwa są niedozwolone.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Należy przedsięwziąć środki zapobiegawcze przeciwko pomyłkowemu uruchomieniu i niechcianemu ruszeniu maszyny. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Niebezpieczeństwo wypadku! Przed doczepieniem osprzętu nie zatwierdzonego przez firmę Hako
należy skonsultować się z firmą Hako.
Ostrzeżenie
• System transportowy może być eksploatowany tylko w połączeniu z Citymaster 1600 ! Należy
ściśle przestrzegać warunków bezpieczeństwa dla maszyny Citymaster 1600.
Ostrożnie
• Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają ważne wskazówki
dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy bezzwłocznie
wymieniać.
• Konieczność stosowania części oryginalnych jest uwarunkowana względami bezpieczeństwa.
6.5.3
Montaż
Montaż haka zaczepowego (opcja)
Hak zaczepowy Rys. 178-A jest montowany na tyle maszyny bez użycia
narzędzi.
1. Usunąć wtyczki składane Rys. 178-B czterech sworzni Rys. 178-C z
haka holowniczego i wyjąć sworznie.
2. Hak holowniczy ustawić na maszynie.
3. Hak Holowniczy należy zabezpieczyć sworzniami i wtyczkami składanymi w odpowiednich punktach do mocowania Rys. 178-D.
4. Ewentualnie zdjąć podnóżek (opcja) oraz listwy zabezpieczające
(opcja).
5. Naklejki dot. prędkości umieścić na pozycji Rys. 178-X.
6. Zamknąć zawór Rys. 178-E dla podnoszenia ssawy!
180
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
C
B
A
X
D
E
Rys. 178:
06-1491-00-10.fm
181
Osprzęt i opcje
Montaż sprzęgu przyczepy z gardzielą (opcja)
Uwaga
W celu zamontowania sprzęgu przyczepy z gardzielą
konieczna jest opcja dodatkowa przyczepa-hak zaczepowy!
A
Sworzniowy sprzęg przyczepy Rys. 179-A przymocować śrubami, podkładkami i nakrętkami w miejscu opcji przyczepa-hak zaczepowy na
wybranej wysokości.
Do wyboru są cztery ustawienia wysokości.
Rys. 179:
A
Montaż haka holowniczego z zaczepem kulowym (opcja)
Uwaga
W celu zamontowania haka holowniczego konieczna jest
opcja dodatkowa przyczepa-hak zaczepowy!
Hak holowniczy przymocować śrubami, podkładkami i nakrętkami w miejscu opcji przyczepa-hak zaczepowy na wybranej wysokości.
Do wyboru są cztery ustawienia wysokości.
Rys. 180:
182
06-1491-00-10.fm
Osprzęt i opcje
6.5.4
Obsługa
Włączanie trybu transportowego
Pedał gazu Rys. 181-36 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do przodu.
Pedał gazu Rys. 181-37 służy do bezstopniowej zmiany prędkości dla
jazdy do tyłu.
Pedał gazu wolno nacisnąć, aż pojazd ruszy z miejsca, prędkość jest
zwiększana poprzez dalsze naciskanie pedału.
Zwolnić lub wyhamować maszynę. Zmniejszyć powoli nacisk na pedał
gazu, maszyna zwalnia lub wyhamowuje.
Prędkość pojazdu:
• W trybie transportowym wynosi 0 do 40 km/h
• W trybie roboczym, w zależności od wybranej prędkości obrotowej
silnika, wynosi 16/20/24 km/h
6.5.5
37
Rys. 181:
Dane techniczne
Przyczepa jednoosiowa
Jednostka
Długość
mm
Szerokość
mm
Wysokość
mm
Dopuszczalna ładowność
kg
Przyczepa-hak zaczepowy
Jednostka
Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej
kg
1750
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej
kg
750
Dopuszczalne obciążenie wspornika
kg
maks. 150
6.5.6
36
1400
Konserwacja
W instrukcji obsługi przyczepy znajdują się informacje dotyczące prac
konserwacyjnych i ich harmonogramu.
6.5.7
Akcesoria dodatkowe
Wszelkie pytania dotyczących akcesoriów dodatkowych systemu transportowego niniejszej maszyny można kierować do lokalnego dealera
Hako.
06-1491-00-10.fm
183
Osprzęt i opcje
6.6
Opcje
Pozycja
Opis
Typ
101
Wózek na rolkach dla zamiatarki
148710
102
Wózek na rolkach dla pojemnika na śmieci oraz skrzyni ładunkowej
148602
103
Ręczny wąż ssący
144530
104
Myjka wysokociśnieniowa
113930
105
Podpórki
148620
106
Zestaw przyłączeniowy do hydrantów
113410
107
Kamera cofania
144610
108
Kontrolka podciśnienia, pojemnik na śmieci
843530
109
7-polowy przewód posypywarki
262200
110
Sygnalizator drogi
577600
111
Przygotowanie pod radio
261310
112
Ogumienie trawnikowe
302000
113
Zwiększenie szerokości zderzaka
307139
114
Dodatkowy reflektor roboczy
261800
115
Reflektor cofania i sygnalizator
144730
116
Kontrolka podciśnienia, pojemnik na śmieci
843530
117
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
843130
118
Odłącznik akumulatora
261410
119
Oświetlenie powtarzalne, dach kabiny, ruch prawostronny
261810
120
Oświetlenie powtarzalne, dach kabiny, ruch lewostronny
261812
121
Wskaźnik nacisku osi
262300
122
Kamera dodatkowa
144611
123
Pakiet komfort i pakiet bezpieczeństwa, pojemnik na śmieci
147510
124
Przesuwany wahacz górny
351200
125
Utrzymanie wagi zawieszenie czołowe
344000
126
Utrzymanie wagi zawieszenie tylne
344110
127
Przeciwwagi 17 kg
344130
128
Pakiet bezpieczeństwa
145700
129
Odpływ wody obiegowej
148830
184
06-1491-00-10.fm
Dane techniczne
Deklaracja zgodności WE (odpowiednia dyrektywa WE 2006/42/WE)
Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe, Niemcy
Oświadcza na własną wyłączną odpowiedzialność, że następujące
maszyny,
Pojemnik na śmieci-Citymaster 1600 / typ: 1488
Zamiatarka-Citymaster 1600 / typ: 1489
Kosiarka czołowa-Citymaster 1600 / typ: 8131
Zamiatarka czołowa-Citymaster 1600 / typ: 589530
Skrzynia ładunkowa-Citymaster 1600 / typ: 143830
których dotyczy niniejsza deklaracja, spełniają wymagania w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy według Dyrektywy WE 2006/42/WE, oraz
są wykonane zgodnie z 2004/108/WE.
W celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
wymienionych w podanych dyrektywach spełniono wymogi następujących
norm i specyfikacji technicznych:
EN 13019 dla pojemnika na śmieci-Citymaster 1600 / typ: 1488
EN 13019 dla zamiatarki-Citymaster 1600 / typ: 1489
EN 836 dla kosiarki czołowej-Citymaster 1600 / typ: 8131
EN 13524 dla zamiatarki czołowej-Citymaster 1600 / typ: 589530
EN 12100 dla skrzyni ładunkowej-Citymaster 1600 / typ: 143830
Nazwisko osoby upoważnionej do kompletacji dokumentacji technicznej
Hako:
Ludger Lüttel
Bad Oldesloe, 21.10.2014
Dr. Rainer Bavendiek
Kierownik Działu Rozwoju
Konfo- 1491-00-10.fm

Podobne dokumenty