INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA
SAMOCHODOWEGO
Model EC-37310-MIRAGE
SCAN
1
DISP
3
16
1
6
1
1 Stereofoniczne Radio Samochodowe
CD/CDR/CDRW/MP3 z czytnikiem
kart MMC/SD oraz złączem USB
SCAN
10
11
13
DISP
1
1
1
0
1
(1-6)
3
1
POŁOŻENIE PRZYCISKÓW
3
2
INSTALACJA
2.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
2.2 PRZYKŁAD MONTAŻU RADIA SAMOCHODOWEGO EASY-TOUCH
2.3 ZDEJMOWANIE I MONTOWANIE PRZEDNIEGO PANELU
2.4 MONTAŻ RADIA SAMOCHODOWEGO EASY-TOCUH
4
4
4
4
5
3
OBSŁUGA RADIA SAMOCHODOWEGO EASY TOUCH
3.1 STACJE ZAPROGRAMOWANE (1,2,3,4,5,6)
3.2 UŻYWANIE FUNKCJI RDS
3.3 POŁOŻENIE PRZYCISKÓW STEROWANIA CD
3.4 JAK WYBIERAĆ PLIKI MP3
3.5 GNIAZDO USB ORAZ CZYTNIK KART FLASZOWYCH SD/MMC
4 DANE TECHNICZNE
6
8
8
10
11
11
12
SCAN
DISP
1. POŁOŻENIE PRZYCISKÓW:
1
3
16
1
6
SCAN
10
11
13
1
1 DISP
1
1
1
0
1
3
(1-6)
1. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ( )
2. PRZYCISK WYBORU FUNKCJI: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/TA SEEK/MASK
DPI/RETUNE/AUDIO DSP/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/
SEEK/STEREO/LOCAL (SEL)
3. GŁOŚNOŚĆ ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE DLA BASS/TREBLE/BALANCE/FADER
4. STACJE ZAPROGRAMOWANE (1,2,3,4,5,6)
5. ‘AF’ (INNE CZĘSTOTLIWOŚCI)
6. ‘TA’ (KOMUNIKATY DROGOWE)
1
2 3
9
7. ‘PTY’ (RODZAJ PROGRAMU)
8. PRZYCISK OPCJI WYŚWIETLACZA (DISP)
ENTER
POWER
9. PRZYCISK WYBORU TRYBU (MODE)
SEL
VOL
11
10. PRZYCISK WYBORU PASMA (BAND)
11. STROJENIE AUTOMATYCZNE LUB RĘCZNE (FREQ U
LUB FREQ DOWN
/ PRZYCISK UTWORU CD /
VOL
BAND
10
WYSZUKIWANIA (CD TRACK/SEARCH)
MP3
12. AUTOMATYCZNE STROJENIE Z WYSZUKIWANIEM (A/PS)
AS/PS
1
2
3
13. AUTOMATYCZNE STEROWANIE STROJENIEM (SCAN)
14. WYŚWIETLACZ LCD
4
5
6
15. PRZYCISK ZWALNIAJĄCY PANEL (
)
16. KIESZEŃ CD
17. PRZYCISK WYSUNIĘCIA PŁYTY CD (
)
18. PRZYCISK PAUZY
19. PRZYCISK INTRO (Przegląd wszystkich utworów)
20. PRZYCISK POWTÓRZENIA
18
19 22
20
8
21. PRZYCISK WYBORU LOSOWEGO
21 4
23 12
22, 23. PRZESZUKIWANIE UTWORÓW POWYŻEJ 10,W GÓRĘ
(1-6)
I W DÓŁ
24. GNIAZDO USB
25. KIESZEŃ KARTY MULTIMEDIALNEJ (MMC) / SD
MODE
TUNE/SEEK
DISP
PAUSE
RDM
INT
RPT
2. INSTALACJA:
2.1ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Rozważnie wybierz miejsce montażu, aby urządzenie nie przeszkadzało w normalnych
czynnościach kierowcy przy prowadzeniu samochodu
• Należy unikać instalowania urządzenie w miejscach, gdzie byłoby ono narażone na wysokie
temperatury, jak np. bezpośrednio padające promienie słoneczne lub gorące powietrze z
nawiewu, bądź gdzie byłoby narażone na kurz, brud lub nadmierne wibracje.
• Dla bezpiecznej i instalacji należy użyć tylko załączonych elementów montujących.
• Przed instalacją urządzenia należy usunąć przedni panel.
Kąt nachylenia zamontowanego urządzenia
O
Kąt nachylenia zamontowanego urządzenia musi być mniejszy niż 20 .
2.2PRZYKŁAD MONTAŻU RADIA SAMOCHODOWEGO EASYTOUCH
11
Odkręcićśrubkę i
usunąć klamrę.
3
2
3 TAP
1mm
4
3mm
2
W razie potrzeby,
zagiąć wypustki.
Uwaga: Przechowuj kluczu w bezpiecznym miejscu, gdyż może się kiedyś przydać, w celu
B
A
usunięcia urządzenia z samochodu.
2.3ZDEJMOWANIE I MONTOWANIE PRZEDNIEGO PANELU
ŚCIĄGANIE PANELA
Przed zdjęciem przedniego panelu, koniecznie wyłącz zasilanie
przez naciśnięcie przycisku (1).
Następnie naciśnij przycisk
(15), a kiedy panel znajdzie się w położeniu poziomym, odłącz go
przez
pociągnięcie w swoją stronę, jak pokazano na rysunku.
ZAKŁADANIE PANELA
A
B
Upewnij się że front panel jest poprawnie odwrócony. Przyłóż stronę panela oznaczoną literą B
na rysunku do lewej części radia samochodowego oznaczonej literą A.
Uwagi:
Podczas montowania panelu nie wciskaj go na siłę. Można go łatwo zamontować lekko
dociskając go do urządzenia głównego. Kiedy zabierasz panel ze sobą, przechowuj go w
załączonym futerale na panel. Podczas montażu panelu nie naciskaj mocno ani nie narażaj na
inny nadmierny nacisk ekranu wyświetlacza na panelu.
2.4MONTAŻ RADIA SAMOCHODOWEGO EASY-TOCUH:
3
Deska rodzielcza
6
10
1
6
RYSUNEK:
1. Radio samochodowe Easy-touch
2. Obudowa zwalniająca
3. Deska rozdzielcza
4. Nakrętka sześciokątna
5. Podkładka zabezpieczająca
6. Podkładka okrągła
7. Element samochodu
8. Tylny pasek mocujący
9. Wkręt samogwintujący
10.Śruba sześciokątna M5 x 15
ISO CONNECTOR – ZŁĄCZA SŁUŻĄCE DO PODŁĄCZENIA RADIA EASY TOUCH.
ZŁĄCZE A:
1.
2.
3.
B
4. ZASILANIE +12V
5. STEROWANIE AUTOMATYCZNEJ ANTENY
6.
7. +12V (PODŁĄCZANY KONIECZNIE PRZEZ
STACYJKĘ)
8. UZIEMIENIE
UWAGA!: Pin nr 7 (+12V) złącze A musi być
podłączony przez stacyjkę samochodową.
A
1
3
6
ZŁĄCZE B:
1. TYŁ PRAWY (+)
2. TYŁ PRAWY (-)
3. PRZÓD PRAWY (+)
4. PRZÓD PRAWY (-)
5. PRZÓD LEWY (+)
6. PRZÓD LEWY (-)
7. TYŁ LEWY (+)
8. TYŁ LEWY (-)
Konserwacja:
WYMIANA BEZPIECZNIKA
Jeśli bezpiecznik się spali, sprawdź podłączenie zasilania i wymień bezpiecznik. Jeśli
bezpiecznik spali się ponownie po wymianie, powodem może być awaria wewnątrz urządzenia.
W tym przypadku, skonsultuj się z najbliższym punktem napraw.
Ostrzeżenie
Dla każdego kabla należyużyć bezpiecznika o określonym natężeniu prądu. Zastosowanie
bezpiecznika o wyższym natężeniu prądu może spowodować poważne uszkodzenie.
3. OBSŁUGA RADIA SAMOCHODOWEGO EASY TOUCH
1. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
Naciskając ten przycisk włączamy i wyłączamy urządzenie.
Urządzenie włącza się przez naciśnięcie dowolnego przycisku.
2. SELECT -WYBÓR
3.VOLUME UP/DOWN -ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE NATĘśENIA DŹWIĘKU
Przekręcając to pokrętło, można regulować VOL/BASS/TREB/BAL/FAD. Aby wybrać inne funkcje,
jeden raz naciśnij przycisk SEL (2) aż do wyświetlenia żądanej funkcji. Na Rysunku 1 pokazano
sposób sterowania funkcjami, które wybrano za pomocą przycisku SEL.
1
2
2
3
2
4
2
5
6
2
1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. TRE 5. BAL 6. FAD
Zwiększenie lub zmniejszenie głośności przez przekręcenie pokrętła VOL w prawo lub w lewo.
Za pomocą tych przycisków można wyregulować BASS (niskie tony), TREBLE (wysokie tony),
BALANCE (efekt stereo) i FADER (głośność przód/tył).
- TA SEEK/TA ALARM (2)
Po naciśnięciu przycisku SEL przez dłużej niż 2 sekundy, uaktywnia się tryb wyboru tych funkcji.
Tryb TA SEEK lub TA ALARM wybiera się przez pokręcenie gałką VOL w prawo lub w lewo.
2 sec.
SEL
TA SEEK
VOL
TA SEEK / TA ALARM
2 sec.
- Tryb
TA SEEK:
TA SEEK
MASKnie
DPI otrzymuje
MASKinformacji
DPI / MASK ALL
SEL nowo
SEL stacja
Kiedy
wybrana
TP przez 5 sekund, radio wyszukuje następną
stację, która nie ma tej samej (PI) co ostatnia stacja, ale posiada informację TP.
2 sec.
WSEL
trybie TA
TASEEK
seek bieżącą
stację można
zmienić
na całkowicie
inną stację, gdyż urządzenie wyszukuje
MASK DPI
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SEL
SEL
stację TP, kiedy moc zasięgu bieżącej stacji jest słaba lub nie posiada ona sygnału TP.
-Tryb TA ALARM:
2 sec. nie jest aktywny żaden tryb automatycznego strojenia, słychać będzie sygnał dźwiękowy.
Jeśli
VOL
VOL
SEL
2 sec.
TA SEEK
SEL
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP ON
TA SEEK DPI (2)
TA SEEK / TA ALARM
SEL
MASKOWANIE
POP M --- ROCK
M --- CLASS
M ---przez
FLAT Mdłużej
--- DSP OFF
Po naciśnięciu
przycisku
SEL
niż 2 sekundy, uaktywnia się tryb wyboru tych funkcji.
VOL
VOL
2 sec.
2SEL
sec.
SEL
TA SEEK
TA SEEK
SEL
SEL
MASK DPI
MASK DPI
VOL
SEL
MASK DPI / MASK ALL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
LOUD
VOL
ON/OFF
MASKOWANIE
DPI: maskuje
tylko te AF,RETUNE
które posiadają
inne PI.
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE L / RETUNE S
SEL
SEL
2SEL
sec.
MASKOWANIE
WSZYSTKICH:
maskuje te AF, które posiadają inne PI i nie mają sygnału
RDS w
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
SEL
SEL
ESP
SEL
zasięgu.
2 sec.
VOL
2 sec.
/ ESP 45 SEL
TA SEEK
DPI
DSP ON
SEL ESP12
SEL
RETUNE
STEROWANIE
RETUNEMASK
L/S
(2) SEL
2 sec.
Po
SEL
przez dłużej niż 2 sekundy, uaktywnia się tryb wyboru
ponownego
TA SEEK przycisku
TA SEEK
/ TA ALARM
SELnaciśnięciu
2 sec.
POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT M --- DSP OFF
strojenia.
2 sec.
TA SEEK
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
TA L
SEEK
TA SEEK
/ TA ALARM
2SEL
sec.
RETUNE
(PONOWNE
PRZESTROJENIE
– DŁUGIE): Wybiera 90 sekund jako
wstępny czas
2
sec.
TA
SEEK
MASK
DPI
MASK
DPI
/
MASK
ALL
SEL
SEL
automatycznego wyszukiwania TA.
SEL
MULTI
TA
MASKON/OFF
DPI
SELCD MULTI
SEL Wybiera
SEL
RETUNE
DSP
SEL
LOUD
ON/OFF
2SEL
sec.
RETUNE
SSEEK
(PONOWNE
PRZESTROJENIE
– KRÓTKIE):
30
sekund
jako
wstępny
czas.
sec.
TA SEEK
MASK DPI
MASK DPI / MASK ALL
SEL
2SEL
2 sec.
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
SEL
2 sec.
SEL
2SEL
sec.
TA SEEK
TA SEEK
SEEK
TA
SEL
SEL
SEL
MASK DPI
MASK DPI
DPI
MASK
SEL
SEL
SEL
RETUNE
RETUNE
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SEL
DSP
SEL
LOUD
SEL
DSP
LOUD
SEL
VOL
SELSEL
ESP
ESP
SEL
SEL
ESP
ESP
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SEL
SEL
SEL
2 sec.
STEROWANIE
AUDIO DSP (2)
BEEP ON/OFF
SEL ESP12
MULTI
BEEP
/ ESP 45SEL
TA
SEEK
MASK
DSP
ON
SEL
SEL
SEL
Po
naciśnięciu
przycisku
SELDPIprzezSEL
dłużejRETUNE
niż 2 sekundy,
uaktywnia
się tryb wyboru tych funkcji.
VOL
VOL
VOL
2 sec.
2 sec.
2VOL
sec.
SEL
SEL
SEL
VOL
2 sec.
SEL
SEL
SEL
2 sec.
2
sec.
2sec.
sec.
2SEL
TAMSEEK
MASK
DPI
SEL
POP
--- ROCK SEL
M
--- CLASS
M --FLAT M
--- DSP RETUNE
OFF
TA SEEK
SEEK
MASK
DPI
SEL
RETUNE
SEL
TA
MASK
DPI
SEL
RETUNE
SEL
POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT M --- DSP OFF VOL
MULTI
BEEP ON/OFF
SEEK
SEL CD MULTI
SEL
VOL
MULTI
TA
SEEK
MASK DPI
SEL
RETUNE
SEL
TA SEEK
SEL
MASK DPI
SEL
RETUNE
SEL
SEL
SEL
DSP ON
DSP
SEL
DSP
SEL
SEEK1 / SEEK 2
SEL
DSP
SEL
DSP
LOUD
LOUD
SEL
LOUD
VOL
ON/OFF
SEL
LOUD
VOL
ON/OFF
2 sec.
SEL
2 sec.
TA SEEK
SEL
MASK DPI
SEL
RETUNE
SEL MASK
DPI / MASK ALL
VOL
VOL
TA SEEK
TA SEEK / TA ALARM
2VOL
sec. POP M --- ROCK
STEROWANIE
GŁOŚNOŚCIĄ
(2) M --- DSP OFF
M --- CLASS M --- FLAT
TA SEEK przycisku
MASK
SEL
SEL
Po
naciśnięciu
SELDPI
przezSEL
dłużejRETUNE
niż 2
DSP ON
SEL
2 sec.
2 sec.
SEL
2SEL
sec.
2SEL
sec.
2 sec.
sec.
2
TA SEEK
TA SEEK
TA SEEK
SEL
SEL
SEL
MASK DPI
MASK DPI
MASK DPI
VOL
SEL
SEL
RETUNE
L / RETUNEsię
S tryb wyboru tych funkcji.
sekundy,
uaktywnia
VOL
MASK DPI / MASK ALL
SEL
RETUNE
SEL
RETUNE
SEL
DSP
DSP ON
LOUD
VOL
ON/OFF
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE
RETUNE
L / przez
RETUNEpokręcenie
S
SEL LOUD
SEL (głośno
SEL
Tryb
ON/OFF
włączone/wyłączone)
wybiera
się
gałką VOL w prawo
TA SEEK
SEEK
/DPI
TA ALARM
SEL
TA
MASK
SEL
SEL TA SEEK
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
SEL niskie
SEL
ESP
SEL
lub
w lewo.
zostaną
POP M Uwydatnione
--- ROCK M --- CLASS
M --- FLATtony
M --- DSP OFF i wysokie.
22sec.
sec.
/ (2)
ESP tryb
45 SELanty
TRYB
ESP
wstrząsowy.
2SEL
sec. ESP12
TA
MASK
DPI
DSP ON
SEL
RETUNE
SEL MASK
TASEEK
SEEK
MASK
DPI
DPI / MASKSEL
ALL
SEL
2 sec.
TA SEEK przycisku
MASK
DPIprzez
SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SELdłużej
Po
naciśnięciu
SEL
niż 2 sekundy,
uaktywnia
się
wybór 12 ON/OFF
lub 45 sekund
LOUD
TA SEEK
TA SEEK / TA ALARM
SEL
2
sec.
ESP
CD.
2 sec. dla
POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT M --- DSP OFF
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
VOL
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SEL
SEL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
SEL
SEL
SEL
VOL
2SEL
sec.
TA SEEK VOLSEL
MASK DPI
MASK DPI / MASK ALL
CD MULTI ON/OFF
SEL
MULTI
VOL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
LOUD
2 sec.
VOL
ESP12
/ ESP 45 SEL
2SEL
TA SEEK
MASK DPI
DSP ON
SEL
RETUNE
sec.
SEL
2 sec.
VOL
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
2SEL
sec.
SEL
SEL
TA
SEEK
MASK
DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
2 sec.
TA
SEEK
MASK DPI
Uwaga:
automatycznie
wybierane
jest
12RETUNE
s./45 s. dla
120 s.SEL
dla MP3.
SEL
SEL
SELCD,DSP
LOUD
SEL
SEL
2VOL
sec.
--- ROCK SEL
M --- CLASS
M --M --- DSPRETUNE
OFF
TAM
SEEK
MASK
DPIFLAT SEL
SEL POP
SEL
DSP
SEL
SEL
LOUD
VOL
TA SEEK
TA SEEK / TA ALARM
SEL
2 sec.
BEEP ON/OFF
SEL
SEL
MULTI
BEEP
TRYB
ZMIENIARKI
(2) DPIVOL SEL
VOL
/ ESP 45 SELCD MASK
TA SEEK
DSP ON
SEL
SEL
RETUNE
2 sec. ESP12
VOL
CD MULTI
ON/OFF
SEL
MULTI
Po
naciśnięciu
przycisku
SEL
przez
dłużejRETUNE
niż 2 sekundy,
uaktywnia
tryb wyboru
2SEL
sec.
VOL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL się LOUD
DSP
SEL
2 sec.
VOL
TA SEEK
MASK DPI
MASK DPI / MASK ALL
SEL
2SEL
sec.
VOL
TA
SEEK
MASK
DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
POP
M
--ROCK
M
--CLASS
M
--FLAT
M
--DSP
OFF
2 sec.
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
SEL
2 sec.
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
2SEL
sec.
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
SEL
SEL
SEL
VOL
2SEL
sec.
VOL
MULTI
BEEP
SEEK1
/ SEEK 2L / RETUNE S
TA
SEEK VOLSEL
MASK DPI SELSEL SEEK
RETUNE
RETUNE
SEL
CD
MULTI
ON/OFF
SEL
MULTI
VOL
TA SEEK
MASK DPI VOL SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
BEEP ON/OFF
SEL
SEL
MULTI
BEEP
VOL
ESP12 / ESP 45
2SEL
sec.
SEL
2SEL
sec.
ESP
ESP
ON/OFF
ESP
ESP
ESP
tych
funkcji.
ON/OFF
ESP
ESP
ESP
ESP
ON/OFF
22sec.
sec.
Tryb
2 sec. MULTI ON/OFF (zmieniarka włączone/wyłączone) wybiera się przez pokręcenie gałką VOL w
2 sec.
TA
MASK
ESP
SEL
SEL
ESP
RETUNE
DSP
TASEEK
SEEK
MASK DPI
DPI
DSP
ON MULTI
DSP
SEL
SEL
SEL
SEL CD
SEL
RETUNE
SEL
SEL LOUD
LOUD
SEL
prawo
lub
w
lewo.SEL
CD MULTI
ON: Odczyt
ze zmieniarki
CD
OFF:
2SEL
sec.
TA
MASK
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
LOUD Odczyt
SEL
SEL
ESP pierwszej
SEL tylko
TASEEK
SEEK
MASK DPI
DPI
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
TA SEEK
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
płyty.
VOL
BEEP
ON/OFF
SEL
SELM --- CLASS
MULTI
BEEP
SEL
MULTI
BEEPM --- VOL
POP
M/ ESP
--- ROCK
FLAT
--- SEEK
DSP
OFF SEL
SEL M
VOL
ESP12
45 SEL
VOL
STEREO
STEREO/MONO
VOL
SEL
MULTI
BEEP
SEEK
SEEK1 / SEEK 2
SEL
SEL
TRYB
CD MULTI ON/OFF
SEL BEEP
MULTI (2)
2
sec.
Po
naciśnięciu przycisku SEL przez dłużej niż 2 sekundy, uaktywnia się tryb wyboru tych funkcji.
sec.
22
2sec.
sec.
VOL
SEL
2SEL
sec.
SEL
SEL
SEL
2 sec.
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
TA
SEEK
TA
SEEK
TA
TASEEK
SEEK
TA SEEK
MULTI
MULTI
MULTI
TA
SEEK
MULTI
MULTI
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
MASK
DPI
MASK
DPI
MASK
MASK DPI
DPI
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
RETUNE
RETUNE
RETUNE
RETUNE
DSP
DSP
DSP
DSP
DSP
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SELVOL
SEL
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOUD
LOUD
LOUD
LOUD
LOUD
VOL
BEEP
SEEK
SEEK1 / SEEK 2
SEL
SEL
VOL
CD MULTI
ON/OFF
BEEP
LOCAL
SEL
STEREO
SEEKRETUNE
SEL
SEL
SEL
MASK DPIVOL
SEL
SEL
DSP VOL SEL
LOUD
SEL
BEEP
STEREO
SEEK
SEL
SEL BEEP
ON/OFF SEL
SEL
STEREO/MONO
BEEP
VOL
ESP
ON/OFF
ESP
ESP
ESP
ESP
LOCAL/DX
ESP
SEL
2
2 sec.
sec.
2 sec. ESP12
/ ESP 45
TA
MASK
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
BEEP
ON:
Przy
każdym
naciśnięciu
przycisku
z głośników
sygnał
dźwiękowy
TA SEEK
SEEK
MASK DPI
DPI
ESP
SEL
SEL
SEL słychać
RETUNE
DSP
SEL
SEL (BEEP)
SEL
LOUD
2 sec.
TA SEEK
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
SEL
TA SEEK
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
2 sec.
TRYB
SEEK
(2)SEL
BEEP
ON/OFF SEL
SEL
MULTI
BEEP
SEL
MULTI
BEEP
STEREODSP
SEEK
SEL
SEL SEL
STEREO/MONO
TA
SEEK
MASK
DPI
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
SEL
SEL
LOUD
MULTI
BEEP
SEEK niż 2 sekundy,
SEEK1 / SEEK
2
SEL
SEL dłużej
PoSEL
naciśnięciu
przycisku
SEL przez
uaktywnia
się
tryb wyboru
tych funkcji.
SEL
MULTI
BEEP
LOCAL
LOCAL/DX
SEL
STEREO
SEEK
SEL
SEL
SEL
VOL
VOL
VOL
VOL
2 sec.
2SEL
sec.
SEL
2 sec.
SEL
SEL
2 sec.
SEL
SEL
SEL
SEL
MULTI
TA
SEEK
TA SEEK
TA SEEK
MULTI
TA SEEK
MULTI
MULTI
VOL
MASKON/OFF
DPI
ESP
SELCD MULTI
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
VOL
BEEP
SEEK
SEEK1 / SEEK 2
SEL
SEL
MASK DPISEL SELSEEKRETUNE
ESP
SEL BEEP
SEL
LOUD VOLSEL LOCAL/DX
STEREODSP SELSEL LOCAL
SEL
SEL
VOL
BEEP
STEREO
SEEK
SEL
SEL
SEL
STEREO/MONO
VOL
SEEK
1: Po uaktywnieniu trybu SEEK 1, wstrzymany zostaje AUTO SEEK SCAN po wykryciu stacji,
2 sec.
BEEP ON/OFF
SEL
SEL
MULTI
BEEP
nawet,
gdy
użytkownik
nadal
naciska
TA SEEK
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNESEEK.
DSP
SEL przycisk
SEL
SEL
LOUD
2 sec.
SEEK
2:
Automatyczny
SEEK
SCAN
nie zostaje wstrzymany nawet kiedy wykryta zostanie
stacja,
2SEL
sec.
TA SEEK
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
jeśli
użytkownik
naciska
przycisk SEEK. Po zwolnieniu
przyciskuSEL
SEEK,
wyszukiwanie
zatrzymuje
TA SEEK SEL
MASK DPISEL SELSEEKRETUNE
ESP
SEL
SEL BEEP
SEL
SEL
LOUD
SEL
MULTI
STEREODSP
SEL
STEREO/MONO
się po znalezieniu stacji.
MULTI
BEEP
LOCAL
LOCAL/DX
SEL
STEREO
SEEK
SEL
SEL
SEL
SEL
MULTI
BEEP
SEEK
SEEK1 / SEEK 2
SEL
SEL
2SEL
sec.
STEREO/MONO
(2)
TA SEEK
MASK DPI
ESP
SEL
SEL
SEL
DSP
SEL
SEL
Po
naciśnięciu
przycisku
SEL przezSEL
dłużejRETUNE
niż 2 sekundy,
uaktywnia
się LOUD
tryb wyboru
tych
funkcji.
VOL
VOL
VOL
VOL
2 sec.
SEL
SEL
MULTI
TA SEEK
SEL
SEL
BEEP
SEL
MASK DPISEL SELSEEKRETUNE
SEL
MULTI
SEL
BEEP
SEL
SEEK
SEL
SEL
MULTI
SEL
BEEP
SEL
SEEK
SEL
STEREODSP SEL SEL LOCAL
SEL
LOUD
STEREO
VOL
ESP
SELLOCAL/DX
VOL
STEREO/MONO
Kiedy
2 sec. sygnał stacji w zakresie FM jest słaby i występują zakłócenia, jakość dźwięku można poprawić
przez
TA SEEK MONO.
MASK DPI
ESP
SEL wybranie
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
STEREO
SEL
LOCAL
VOL
LOCAL/DX
2 sec.
SEL
TA SEEK
SEL
MASK DPI
SEL
RETUNE
SEL
DSP
SEL
LOUD
SEL
ESP
SEL
MULTI
BEEP
STEREO
SEEK
SEL
SEL
STEREO/MONO
LOCAL/DX
(2) SEL
Po naciśnięciu przycisku SEL przez dłużej niż 2 sekundy, uaktywnia się tryb wyboru tych funkcji.
VOL
2 sec.
SEL
TA SEEK
SEL
MULTI
SEL
SEL
MASK DPI
BEEP
SEL
SEL
RETUNE
SEL
SEEK
DSP
STEREO
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOCAL
SEL
VOL
ESP
LOCAL/DX
“Local” na obszarach o silnym sygnale pozwala urządzeniu zatrzymywać się podczas ręcznego
strojenia tylko na stacjach o silnym sygnale (pojawia się napis LOC). W obszarach o słabych sygnałach
należy wybrać pozycję Distant, aby słuchać wszystkich stacji.
3.1 STACJE ZAPROGRAMOWANE (1,2,3,4,5,6)
(A) TRYB RADIO:
Po krótkim naciśnięciu, przyciski te bezpośrednio programują stację. Po naciśnięciu przez dłużej niż
1 sekundę, bieżąca stacja zostaje zachowana w pamięci. Przy wyborze trybu PTY, przełącznik PTY
działa następująco: PTY music group (zbiór muzyka) ----PTY speech group (zbiór rozmowa) ----OFF
(wyłączone)
MUZYKA ROZMOWA
1. POP M, ROCK M 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (muzyka pop, muzyka rockowa) (wiadomości, wydarzenia, informacje)
2. EASY M, LIGHT M 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (muzyka łagodna, muzyka lekka) (sport, edukacyjne, słuchowisko)
3. CLASSICS, OTHER M 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
(klasyka, inna muzyka) (kultura, nauka, różne)
4. JAZZ, COUNTRY
4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
(pogoda, finance, dla dzieci)
5. NATION M, OLDIES 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
(muzyka etniczna, złote przeboje) (społeczne, religijne, rozmowy ze słuchaczami)
6. FOLK M
6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
(muzyka folklorystyczna) (podróże, czas wolny, dokument)
(B) TRYB ODTWARZACZA CD/MP3:
1. PAUSE 2. INT 3. RPT 4. RDM
3.2 UŻYWANIE FUNKCJI RDS
5. Funkcja ‘AF/REG’ (INNE CZĘSTOTLIWOŚCI)
Po krótkim naciśnięciu, wybrany zostaje tryb AF/REG.
W trybie tym radio przez cały czas sprawdza
siłę sygnału AF. Po dłuższym naciśnięciu, uaktywnia się funkcja trybu
regionalnego ON/OFF.
– Tryb regionalny włączony:
Włączenie AF lub PI SEEK działa ze wszystkimi stacjami, które mają kod PI taki sam, jak bieżąca
stacja. Na wyświetlaczu LCD włączony jest napis REG.
– Tryb regionalny wyłączony:
Regionalny kod w formacie kodu PI jest ignorowany przy włączeniu AF lub PI SEEK.
6. ‘TA’ (KOMUNIKATY DROGOWE)
Po dłuższym naciśnięciu, uaktywnia się jako tryb TA włączony lub wyłączony. Kiedy tryb TA jest
włączony i nadawane są informacje drogowe.
– kiedy urządzenie jest w trybie CD/MP3, tymczasowo przełączy się na radio.
– Jeśli głośność była ustawiona poniżej progu słyszalności, to zostanie ona zwiększona.
– Kiedy nastąpi odbiór stacji TP, na wyświetlaczu pojawi się napis TP.
7. ‘PTY’ (RODZAJ PROGRAMU)
PTY MUSIC (MUZYKA) ----PTY SPEECH (ROZMOWA) ----PTY OFF (WYŁĄCZONY)
Przy
wyborze rodzaju PTY, wyboru dokonuje się poprzez zaprogramowane przyciski, jak opisano w
kluczu
programowania. Przy wyborze PTY, radio rozpoczyna wyszukiwanie odpowiedniej informacji
PTY I zatrzymuje się po
wykryciu takiej informacji.
8. WYŚWIETLACZ (DISP)
Po naciśnięciu tego przycisku tryb wyświetlacza przełącza się w następujący sposób.
1) W przypadku odbioru stacji RDS.
TRYB RADIO
PS ----CT ----FREQ ----PTY
TRYB ODTWARZACZA CD/MP3
CDP ----CT ----PS ----FREQ ----PTY
2) W przypadku odbioru stacji bez RDS.
TRYB RADIO
FREQ (CZĘSTOTLIWOŚĆ) ----CLOCK (ZEGAR) ----NO PTY (BEZ PTY)
TRYB ODTWARZACZA CD/MP3
CDP ----FREQ (CZĘSTOTLIWOŚĆ) ----CLOCK (ZEGAR) ----NO PTY (BEZ PTY)
Każdy tryb
wyświetlacza trwa kilka sekund, a następnie wraca do pierwszej pozycji.
Uwagi: • CT = – zegar • FREQ = – częstotliwość • CDP = – odtwarzacz CD
9. PRZYCISK WYBORU TRYBU (MODE)
Naciskając ten przycisk, użytkownik może wybrać. AUX/TUNER/CD-MP3/USB lub MMC/SD.
10. PRZYCISK WYBORU PASMA (BAND)
Każde pasmo jest zmieniane cyklicznie przez naciskanie tego przycisku: FM1---FM2 ---FM3.
11. STROJENIE AUTOMATYCZNE LUB RĘCZNE (FREQ UP LUB FREQ DOWN)
(A) TRYB RADIO
Po chwilowym naciśnięciu, przyciski te funkcjonują w trybie strojenia RĘCZNEGO.
Przy naciśnięciu
przez czas dłuższy niż 1 sekunda, funkcjonują w trybie strojenia SEEK (wyszukuj).
(B) TRYB ODTWARZACZA CD/MP3
Po chwilowym naciśnięciu, funkcjonują w trybie TRACK UP or TRACK DOWN (następny/poprzedni
utwór). Przy naciśnięciu przez czas dłuższy niż 1 sekunda, funkcjonują w trybie CUE lub REVIEW.
12. AUTOMATYCZNE STROJENIE Z WYSZUKIWANIEM (A/PS)
Po krótkim naciśnięciu, radio wyszukuje zaprogramowanych stacji. Kiedy moc zasięgu jest większa
niż graniczny poziom wstrzymania, to radio zatrzymuje się na zaprogramowanym numerze przez 5
sekund, a następnie wyszukuje od nowa. Przez naciśnięcie dłużej niż 1 sekundę, do odpowiednich
numerów zaprogramowanych zostaje 6 stacji o najmocniejszym sygnale. Po ukończeniu operacji
AS, radio wykonuje skan zaprogramowanych stacji.
13. AUTOMATYCZNE STEROWANIE STROJENIEM (SCAN)
Przycisk ten działa jako RADIO SCAN (przegląd radia). Operacja ta przypomina normalne
wyszukiwanie, z tą różnicą, że w trybie RADIO SCAN zatrzymuje się na każdej wykrytej stacji przez
5 sekund.
14. WYŚWIETLACZ LCD
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazuje bieżący stan urządzenia oraz aktualnie aktywne funkcje.
15. PRZYCISK OTWARCIA PRZEDNIEGO PANELU
Naciśnięcie tego przycisku otwiera panel.
3.3 POŁOŻENIE PRZYCISKÓW STEROWANIA CD
PRZYCISK WYSZUKIWANIA UTWORU CD (CD TRACK/SEARCH) (11)
WYSZUKIWANIE UTWORÓW DO PRZODU I DO TYŁU (lub zmiana piosenki)
W czasie odtwarzania naciśnij przycisk SKIP (
oraz
) aby przejść do Ŝądanego utworu
(piosenki).
....utwór do tyłu (
) ....utwór do przodu (
)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SKIP (
oraz
) w celu przewijania utworów z duŜą prędkością.
Po odnalezieniu żądanego fragmentu należy zwolnić przycisk. Nastąpi powrót do normalnego
odtwarzania.
16. KIESZEŃ CD
17. PRZYCISK WYSUNIĘCIA PŁYTY CD
W celu wysunięcia płyty CD należy nacisnąć przycisk EJECT.
18. PRZYCISK PAUZY
W czasie odtwarzana, naciśnij przycisk (18) ‘PAU’ aby wstrzymać odtwarzanie. Po ponownym
naciśnięciu nastąpi powrót do odtwarzania.
19. PRZYCISK INTRO (Przegląd wszystkich utworów)
Po naciśnięciu tego przycisku, wyświetli się napis ‘INT ON’ i odtworzone zostanie kilka pierwszych
sekund każdego utworu na płycie. Po ponownym naciśnięciu tryb intro przejdzie w normalne
odtwarzanie.
20. PRZYCISK POWTÓRZENIA
Po naciśnięciu tego przycisku, wyświetla się ‘RPT ON’ i nastąpi powtarzanie odtwarzania wybranego
nagrania aż do odwołania tego polecenia przez powtórne naciśnięcie przycisku ‘RPT’’
21. PRZYCISK WYBORU LOSOWEGO
Po naciśnięciu tego przycisku, wyświetli się napis ‘RDM ON’ i zamiast w normalnej kolejności,
utwory z płyty zostaną odtworzone w kolejności losowej. Aby odwołać losowe odtwarzanie, należy
ponownie nacisnąć przycisk ‘RDM’ (21).
22, 23. 10 TRACK UP/DOWN SELECT – WYBÓR NASTĘPNEGO/POPRZEDNIEGO NAGRANIA:
(w przypadku plików MP3)
M5: 10 Utworów w dół / M6: 10 Utworów w górę
10
3.4 JAK WYBIERAĆ PLIKI MP3
1. Wyszukiwanie po numerze utworu (ścieżki dźwiękowej):
• Naciśnij “A/PS”, co uruchamia wyszukiwanie utworów.
• Naciśnij “SEL”, zacznie mrugać pierwsza cyfra.
• Przekręć gałką “VOL” w prawo lub w lewo, wybierz żądaną pierwszą cyfrę.
• Naciśnij “SEL”, pierwsza cyfra została wybrana, zacznie mrugać druga cyfra.
• Przekręć gałką “VOL” w prawo lub w lewo, wybierz odpowiednio 2-gą i 3-cią cyfrę.
• Automatycznie rozpocznie się wybrana piosenka.
2. Wyszukiwanie po nazwie katalogu MP3:
• Naciśnij dwukrotnie “A/PS”, co uaktywni wyszukiwanie plików.
• Naciśnij “SEL”, zostanie wyświetlony pierwszy katalog.
• Przekręć gałką “VOL” w prawo lub w lewo, wybierz żądany katalog.
• Naciśnij ponownie “SEL”, co zaznaczy katalog i wyświetli pierwszą nazwę pliku.
• Przekręć gałką “VOL” w prawo lub w lewo, wybierz żądany plik.
• Naciśnij “SEL”, rozpocznie się wybrana piosenka.
3. Wyszukiwanie po nazwie lub części nazwy pliku MP3:
• Po 3-krotnym naciśnięciu “A/PS” 3 uruchomi się tryb wyszukiwania znaków literowych.
• Po naciśnięciu “SEL” wyświetli się litera “A”.
• Przekręć gałką “VOL” w prawo lub w lewo, wybierz żądaną literę.
• Naciśnij “SEL” na dłużej niż 2 sekundy.
• Wyświetlone zostaną piosenki na wybraną literę.
• Przekręć gałką “VOL” w prawo lub w lewo, wybierz żądaną piosenkę.
• Naciśnij “SEL”, rozpocznie się wybrana piosenka.
3.5 GNIAZDO USB ORAZ CZYTNIK KART FLASZOWYCH SD/MMC
Podłączenie do radia samochodowego przenośnego odtwarzacza MP3 oraz kart flaszowych:
Aby podłączyć zewnętrzną pamięć typu Pen Driver skorzystaj z gniazda USB – oznaczonego jako nr
24 na rysunku opisującym położenie przycisków. W przypadku podłączania karty flaszowej typu SD
lub MMC należy skorzystać z czytnika kart oznaczonej jako nr 25 na rysunku opisującym położenie
przycisków. Zarówno karty pamięci jak i pendrive należy bardzo delikatnie wkładać do gniazd USB/
czytnika by nie uszkodzić wewnętrznych elementów radia samochodowego.
* WAŻNA INFORMACJA:
Z POWODU WIELKIEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKTÓW Z GNIAZDAMI USB, NA KARTY SD I MMC
ORAZ ICH CZASAMI SPECYFICZNE FUNKCJE FABRYCZNE NIE MOZEMY ZAGWARANTOWAĆ,
ŻE WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZOSTANĄ ROZPOZNANE, ANI, ŻE WSZYSTKIE OPCJE OBSŁUGI
URZĄDZENIA DOSTĘPNE TEORETYCZNIE RZECZYWIŚCIE ZADZIAŁAJĄ.
• RESET
Przycisk reset umieszczony jest na obudowie urządzenia. Przycisku tego należyużywać w następujących przypadkach:
• Pierwsza instalacja urządzenia po podłączeniu wszystkich kabli.
• Wszystkie przyciski przestały działać.
• Na wyświetlaczu pojawił się symbol błędu.
11
RESET
4. DANE TECHNICZNE:
CZĘŚĆ ODTWARZACZA CD/MP3
Stosunek sygnału do szumu Separacja kanałów Pasmo przenoszenia TUNER:
Czułość Oddzielenie stereo Stosunek sygnału do szumu Zakres częstotliwości WYJŚCIE LINIOWE:
Moc wyjściowa Impedancja DANE OGÓLNE:
Zasilanie Impedancja głośników Moc wyjściowa > 60 dB
> 50 dB (1kHz)
20Hz -20 kHz
3 µV
> 30 dB
50 dB
FM 87.5-108 MHz
350 mV
10k Om
13,8V, prąd stały (dopuszczalne 10,8-15,6V)
4 lub 8 Om.
40W x 4 kanały
Uwaga: W związku z ulepszeniami dane techniczne i projekt mogą ulec zmianom bez
powiadomienia.
12

Podobne dokumenty