drcss

Komentarze

Transkrypt

drcss
1
Wprowadzenie
1973 !"!# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1"- 2 3 1+ 4 + 5 6 7 8 9;: < = > ? @ AB C D E F E G D E H
I J K L M N O;P Q K RS M TUN V W V T - T;X Y dzy innymi - Z [ \ ]^ _] ` a b c d bec ] _[ f g h i j k l m l n l i o p p l q l r s i t u v n l wxn p ly z { i s t u |
n {
} ~ € ~ ‚ ƒ…„ "† ‡ ˆU} ‰ Š ‹ Œ ‹ Š ‡  † Ž € ˆ}  ‡ ‘ ‘ ‡ ‚ ƒ ’ “ ‹ ‚ Š‡ Ž ” ‰ Š ‡  † • – — ˜ ™ ˜ š;› œ ›  ž Ÿ › ¡ œ ¢ £Ÿ ¢ ¤ œ › ¥ ¦"§  ¨ ¡
© ™ ˜ š
ª « ¬ ­ ® Ÿ £¢ œ ™ ˜ š
œ £™ ˜ š;¯  ¨ ¡ › ° œ ¢˜ ¬ ° £™ « ­ œ ± ° ¢« Ÿ ± ² ³ ² ´ µ ² ¶ · ¸ ¹º» ¼ ³ ¹ ½ ¾¿ ¹ ¶ ² µ »¶ ² ÀÁ Â Ã Ä Å Æ Ç;È ÉÅ Ê È Ë Ì É Ä É Í Á ÎÊ Ë È É
ÎÅ Ã Ï Ð Å È Ñ ÆÇ;Ê Ñ ÉÉ Â É Ò Ì Ä Á ÎË È ÉÈ Í È Ñ Á ÎË È ÉÎÁ Ð Ë ÉÏ Ë È É Ä Ï chomione w poprzednich latach. Wobec bardzo niskich cen
ÓëxÔ ì Õ í Öî ï × ð ñØ ð Ù Úò Ô ó ÛôÜì Ýßî Þ ó
à ò Ø í áõâö;× ó Þ Ü÷ ø Ûí ôÖ ó Ú Óù á ú Ö í ûã;ôÖ üÛý Ø ó ä Öñ þ Ô ü × ò ïÜì åî Ôí ì× ðå î â ðÓ Üñ ÿ × ð æ Ýï ü Þ ú áþ Üî ç ð Ü ÿ å óÚ Ó íÔ ò Ûï î × í Þð Ø ûã
ú Þ ü Ûeú Ö å Ô Ó á ó Ö ôè Ú ø â í Ý é í æ õ Ö ï ã;ñ þ ûÞ ú Ú Üü ú Õ ;Ø ç ôÞ Ûó Ø êõ óñ ÷ nych celów ! #" $ $!% # $ # & '(% ) * $ + $ , # & + #$ + $ $
$#*- + - & # 5 MW,
a w niektórych krajach do 10 MW.
. / 0 1 2 3 456 7 3 48 50 /7 / 9 4/ : ;<-3 = > ? @-A B A C 2 7 / 48 D 4/ 0 8 > ? @FE 6 7 9 > : G H IJ K L M H NPORQTSUWV X Y J Z [!\ I ] X
^ X _ ` a Z b [UW_ c b d 7 UL e [ f c b g 1981 h i j h k l kmon p q rPs t s u v w x yWz { | y} ~ #€w 192 yu ‚ w } ys ƒ!w „ … y„ † z‡-} ~ ƒ †Rƒ t ƒ w ˆ ƒ v ‰ s
Š‹ Œ  Ž   ‘’ “ Š” • ”– ”Œ ‹ — ˜ ™ ’ š › ”Œ ‹œ Ž ” • š  ” ’  š š ˜ ž Ÿ – ‹ Š”  š ”¡P¢R£¤‹#¥-‹ ’ Ÿ#Œ ‹ 5000 kW podmioty gospodarcze
¦ — ‹  ”Ž  Ž œ § Ž – Ÿ š  ” Š‹ Œ ‹ ŠŽ  ¨ ”Šš © ’– ” ž Ž‹ ¦ ‹ ª Ÿ« š  Ÿ ’   Ž 
¬ ” • Ž ž ­#® ¯ ® ° ¯ ± ® ­ ² ³ ´ µ¶-¯ · µµ ¸ µ ¹ º » ¼ ½° ¾ µ½¼ ¿ ° µ½À ¯ ¶-µ ÁoÀ ½µ ÁR¾ À º ¼ ± ¾ µ ³ ze ½®  ¸ à ¿ Ä#° ¯¹ ¼ ° ¾ µ ± ® ° ¼ Å ²
uzyskania odpowiedniej efektyw° ¼ Å ± ¾ ³ » Æ ´ ° ¾ Ç#À ¾ ü ¿-Å » µ ¿ ° ¾ ± Ⱦ ½¾ µ ¸ ¹ ¾ ± È-µ ¸ µ ¹ º » ¼ ½° ¾ ½¼ ¿ ° ­ ± ÈÉ Ê ¼ ® ¯º ­ ¶Ë½
Ì ¾ µ » ½À ® ­ ¶Ë¼ ¹ » µ À ¾ µ» ¼ ® ½¼ Á Ä#Í Ä ¿ ¼ ½° ¾ ± º ½¯ÎPÏRÐW³ Í Ã ¿ Ǽ ° µ Ì » ® µ ¿ µ½À ® ­ À º ¹ ¾ ¶Ë¼ Ì ¯ » º µ!° ¯!Í Ä ¿ ¼ ½¸ ¯ ± Ⱦ
Ä » ® Ç ¿ ® µ ° ¾ ¯ ± È ³ Á ¯ ¹ ¾ µ!® ¯ ± È ¼ ½¯ · ­À ¾ Ã Ñ Ò#Ó Ô Õ Ö × Ø Ó Ó Ø Ö ÙFÚ Ô Û Ò ÜÓ Ô Ý Ö ÙÜÒ Þ Ó Ø Ö Ù-Ô ßÝ Û Ø Ö Ù-Õ à Õ á â ã Ò ÜÓ Ô Ý Ö Ù-ÜÒ Þ Ó Ø Ö Ùä åWÔ à Õ
ÜÔ æ á Ú × ÕÕ à Õ á â ã Ò ÜÓ Ô ÕÜÒ Þ Ó Õ× Ò Ú â Ý Û Ø#Ò Ñ Ô Ú Ý Ó ÕÜWÑ Ò Þ ã æ Ö × Ó Ô á Ý Ö ÙÔ à Ô Ö × Ó Ø Ö Ù-Ý ã â Ø á ç Û Ý Ö Ù-ÜWÑ ã Ý Ú Ô Õâ Õ Ö Ù Ó Ô Ö × Ó Õ è é Òâ Ø à Õ
â Õ ß-Ý â Ø Ö ÕêPëRìíÓ Ô ÕÑ Ò î ÜÔ æ Ö Ò Ó Ò é è Ý á#Þ Ò â Ø Ö Ù Ö × Ý Ú é Ý Ó Ô è Õ Þ Ó Õ ï Ò#Ò Ñ ã Ý Ö Ò ÜÝ Ó Ô ÝÑ Ò Þ ã æ Ö × Ó Ô á Ò ÜÕ ï Òð Ô â æà ç á æ!Ó Ý Ú × Õ ï Ò
Ñ Ô î ß-Ô Õ Ó Ó Ô Ö â ÜÝâ Õ Ö Ù Ó Ô Ö × Ó Õ ï Ò#ßÝÜØ Ñ Õ Û Ó Ô ñ!Ó Ô Ó Ô Õ è Ú × Ýá Ú Ô ò ó á Ý ä
ôõ ö ÷ ø ù ú#ù û ü ý þÿ ÷ ÿ ø ü ùö ÷ ú ù ø ü ö ü ö õ ÷ ø ÷ û ÷ ÷ ÿ ö ý þ ú ÷ ö õ ö ú ÷ õ û ÷ ö ø ù þ ú ö ø û ù -÷ ü !ú ÷ ø ù ú ÿ ö ü (ý ÿ ö ö ü #÷ ø ù ú ü ö ø õ û ÷#û ü
ÿ ù ú ÿ ö ù ü ÷ û ÷ û !ø ü û ú ÿ ü ù ý û ý ÿ þ ÷ ýR÷ ý ö ÷ ú ÷ ø ü û üû ü ÷ û ÿ ö ü ÷ ÷ ø -ü ý ÷ !" ö ü #Wù ü ø ÿ !ø ÷ ù þ ù ü $%'& ( ) & ) * + ,% - .
ý ÿ ù / 0 1 2 % 3 1 - 4 % 5 4 1 6 & 3 0 / ) 6 )( ) 4 7 8 0 4 0 6 & ( 2 ) 1 8 1 - 4 % 9
:; 8 ) / 3 <= 1 4 >? 1 @ 3 % 0 4 7 5 A 0 8 0 ?#( % 0 / ,& 3 <#,B ) 2 & - 0 ( ) / 1 @ ? % 6 3 ) & 8 1 ? % 0 ( / 3 < 4 7 8 <A C D E F G HG IJ K E I ELE C M I F N G O P HQ
R S T U V W X S Y U Z SV W X S [ \ ] ^U _\ `_ a Z Z b c W X S U Z _ d [ e f g SX V h e _ U ^ \ `X a i j T U Z V U S `kU _ h e j l U c m`c T _ U Z \e S ]l g _ W c n
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
2
Rys historyczny
wykorzystania
i w Polsce
!#"%$ & ' !#' $ ( ) * + #! , - . / $# $ . ! ( 0 $1 0 )#"2 ) 3 ' 4 5 * - 6 72$8' $ . ) ( ' # # ! . 9 & 0 +1- + 0 +2#+ * ' : ;$
( + 6 ! . - 52- + 0 +2 0 5 < & 0 +1* +16 ( $ ' $##+ * &2+ $ #* +1"2 4 ' $# 9 / < : => $ * + "2& "@? . , < #( #- + 0 $##+ * ' #+
#$ 4 #( + + "%& "A . ' $ 0 &B? 5 <@CD# - 52( : 'E: : ' $#. ' $ 6 72( $ F . #$# & "G - H + , $+ ( $ 0 ? 8' $ * #+ ' &1$ 6 7 . - .
cesarza Oktawiana Augusta - Marcus Witruwiusz (Vitruvius) Pollio w swym dziele Architektura z lat 25-23
( $ ' &1( #' H +1"%0 & '2#- + 0 "A#+ * ' & "A+1+ ( + + "% ? ? . ? 5 <#& ( + $ < + ' &[email protected]( - 0 $ * ' )8 ) 9 $ . ! ,
p.n.e. I
( + ( #- . / !8' $ ( ) * $ ' +"%0 & F - - $ "% F29 < J K L M N#O2M P Q R S M J O1J QR T U V K WAN#Q X Y8Z K M J M N#O W\[ ]^Y J2_ O Z2W%` O J a N
J Q S O N#Q1P K b#[email protected] K _ Y T Q _ U T S Yc N#K Q _ M N#Y d ef g h i [email protected] k g el m n e lub mlynem Witruwiusza. Najprawdopodobniej jeszcze
oˆ p q r s t u r v^u w x t u y z {1|%z { t {1q} ~ z y |2u o#~ t { |%u ~ w y q ~ t { |%u t y#o#y € r# u ~ t ~ o#{ |A‚ y q r |ƒq} y |%u r t u r |…„ u r † t u } ~ o#{ |\‡
r8„ y ‚ q ~1 ‚ ~ w x r8‚ ~ q o#u ‰ q y t u y8|%u y z {1o#u ‚ t u }1~ „ ‚ y p y v ‰ p {2w u Š#[email protected] z y w q p q { ‹ t u r8 ~ q u ~ |%r v Œ ~1} x  ‚ r Ž ~1 ~  ‚ ~ o#y q y t ~
o~ Š#‚  ‚ ‰#~1q t y p q t { |ƒt y p  { € r t u  ‡ ‘’u ‚ t u } u x r8„ { z {1} ~ z y |%u o#~ t { |%u x {  1t y x ‚ { w } ~ or Ž ~ ‡ ‘’~ y r ‚ q y z yo
zamocoo#y t r#t y#u p %~ „ o#~ q u r#€ u p q t r#  z p q y ‚ } u €  „2 } ~ s “ ”8• ” – ” — ˜ ™ šE› œ  – ž Ÿ ž ¡ ž
¢ ” “2£  ¤2¥%¦  “ § ¨ª© ” – £ “ « ˜  ¨#« “ 1¨@¬ š £ ” œ « £ ­ œ ˜ ”#˜ « © ¥%­ © ® — ” ©B– š ¯8° š – £ ± œ š ®8¥%¦  “ « œ – £ ¨#«#š ¨# ™ ± œ ˜  – £ « “ š «– š ¦
« © ¤ œ « ¨#• ± ¤ ± • ± ³ “ š ” ©^¤ ± ¨– £ « ¦ 2± “ ”8“ «
£wodnych
” œ ” “ « — °2´µmlynami
« ¦ ” ©^¶˜ © tureckimi
š · «¨@¶#“ « (lub
£ ± ¬ š š greckimi)
– ®D© ” – ˜ — ˜ ”#albo
• ±1• mlynami
˜ š – š « ©D³ « œ •turbinowymi.
˜ ±1¤ ± ¨– ˜ ” — ° ²“ ” ž ¸º¹ ± ¬ – — ”#“ « £ ± ¥%š « – £ “ š ”8“ « ¤ ± £ ™ « “ ±“ «
tego typu silniki wodne.
Rys.
ÑÃ҃ÓÃÔEÒ>2.1.
Õ
ֵђ»½×\¼ªÖ%¾^Ø ¿ Ù À\ÚªÁÃÛ
Â\ĒÜÊÅ
Ý@ÆÇ
Þ ß Â\à Ä>2È ÄÉ–ÅÊá âƒÄÃã>˅äªÌ>å^ÆÎæªç Í
ÏÎÈ À>Ìɾ^Ðÿ Æ
cki). 1 - rura
èAé ê ë ê ì í î1ï ð\ñ ò óDô%ð ï õ ö î ÷GðGð ø ùEú ð û ù ð ü\ý þ ÿEõ ý ! "# $ %'& ( $ )* % $ + ,- . , /* ) $ 0 # ,1 $ + &/& 2 ) 3 4 5 67 8 9 : 5 ;<:= > ? @ AB > 9 ;>CA> 9 4 8 @ AD ;> E F : D G >CA> 9 4 8 9 6 9 ;> H
I J KL M N O P KQ J O RSP O KT U VW R NM P J O XYQ Z T KO R L [T J P \ ] ^ N _Q N ` a bc d e f 3 g h i hj k lCmn o p h q r s tu v p n mu q u w x
p v y u z {| } ~ } €  ~ ‚ ƒ „ | … {| } ~ }|† ‡ ƒ „ | … {| } ~ }ˆ ~ ‰ „ Š 2.2). ‹Œ'Ž   Œ ‘ ’”“Ž • – Œ˜— ™ š › œ › ™š  Ž ž Ÿ Œ ¡ – – ¢ž ¢ Ÿ Ž £ Œ
wodnego, zwanego ¤¥ ¦ ¥ § ¨ © ª «¬ ­ ¬® ¬¯ ° ± ² ³ ´'³ µ ¶ · ¸° ¹ ºº» ¹ ­ ¼½ ¹ ¾¼¿ À À ± » Á ° º ¼ à º Ä Å
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
!#" $ % & ' ( )+* ,.- / 0 123- 4 5 6 / 5 2 7 8 9
2 7 2 4 : 2 ) ; < 5 7 2=8?>@2 < A 9 7 8 < 5 7 2=07 9 (B C D E F=GH C I J KLI MNH C O M P QR [2.1].
Rys. 2.2.
S+T U VW+T X Y ZT.W+V [ Z\ T ] ^ T _a` _=b V c Y V d ^ e f g h i j h k f l m n o p q r s t u v w x v y z { | } ~ u € t u v w x v
Rys. 2.3.
+‚ ƒ ‚.„+‚ … † ‡ˆ ‰@Š ‹ Š Œ  Š Ž  l -  ‘ ’ ’ “+” • –  • —+“ ” ˜ “ ™ š › œ+ž Ÿ ¡ 2 - odprowadzenie wody
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª#« ¬ ­® § © ª#¯ « ° §#±#« ¬ © ¤ ² «3£ « ¬ ³ ® ´ µ ¶ · ¸ ¹ · º »aµ ¼ ½ ¼3¾½ ¼ ¹ ¼=¿a» À ¹ · Á Â » ½ »3¿#» À ¹ ·.µ ¼ ½ »3Ã Ä ¶ ¹ Å Æ Ä Ç » ¿#Ä ¹ ·
¾¶ È À à ¼3À ¿#¶ · ¾ÄaÉ » ½ Ê Ë Ã » ¹ ¼ ¾¶ à ·aÅ » µ Êa¶ Ã Ä Â » Æ ¿#¶ Ë Ã » ¹ ¼ ¾¶ ½ » À à ¶ Ä ¾¶ Ä#¿Ì¸ Í Ë Î¿#É ¸ Ä ¿#¶ Ä ½ Ï ·#É ¸ Ê À3¿#» À ¹ ¼3¿Ð¸ à · Ë · Ñ
ÒaÓ Ô ÕaÖ#Ó × Ø Ù#Ø Õ Ú Û × Ü Õ Ô Ý3Ø Õ Þ ß à á Ø â Ù Þ ã Ü Ù#ä ß Ü å × Ü Ù Ø â Õ#ÖÐÜ Õ æ Ô Õ × Õ ç è=Ú ß Ü Ù é Ö#à ß ç Ü Ý ç èê Ø Ú ë ì=Ô Ý Ø Ý3Ü í Ó á Ó Ö#Ù#â
é Õ æ Õ ç è=â æ ä î Ø â Õ ç è=Ü Ö#Õ Ø Ý ç èé Ù áaì=Ô Ó é Ó Ö#Ø â Õ ìâ ë ï Ó ×=æ Ó Ø â Ù çað ß Ù × Ø â Ó Ö#â Ù ç Ü Õaæ Ó Ô Õ
Öaprochowe,
Ó × Ø Ùaã é Õ Ô Ý=folusze)
ã â Û#Ø Õ Þ Ö#oraz
Õ á Ø â wÙ Þ ã tarÜ Ý ìñî ß à × Ô Ù ìòìÓ ç Ý3ìÙ ç è Õ Ø â ç Ü Ø Ù Þ ó Ó ã â å ô Õ Þ å ç#ìÓ ç Ù#ß Ü Û × ä=æ â õ æ ä × Ü â Ù ã â Û ç â ä=æ â õ Ó Ö#Õ é à Ö3ë
ï ß Ü Ý ç Ü Ý Ø â Ô Ý=ã â Û#ÖÐÜ Ø Õ ç Ü Ø Ù Þìâ Ù ß Ü Ù.× Ó3ä Ú ß Ü Ù ì=Ý ã Ô Ó Ö#â Ù Ø â Õ#öä ß Ó Ú Ý3÷?Õ ç è Ó × Ø â Ù Þ ó é Ý ìã Õ ì=Ý ìñ× Ó3Ö#Ü ß Ó ã é ä.Þ Ù Þ
øaÕ õ ã Ü Ý3ß Ó Ü Ö#à Þ+ã â õ Ø â æ à ÖÐÖaÓ × Ø Ý ç è#Þ Ù ã é Þ ä á3ð ç â ð õ Ù.Ü Ö#â å Ü Õ Ø Ý3Üaé ä ß í â Ø Õ ì=â Ö#Ó × Ø Ý ìâ ë ï Ó × ã é Õ Ö#åaâ ç è3ß Ó Ü ÖaÓ Þ ä
í Ý Ô Ý3Ú ß Õ ç Ù#é Ù Ó ß Ù é Ý ç Ü Ø Ù#ø=ë Bernoulliego (1730 r.) i L. öä õ Ù ß Õ ó æ é à ß Ý3Ú Ó3ß Õ Ü#Ú â Ù ß Öaã Ü Ý3Ü Õ ã é Ó ã Ó Ö#Õ Ô Õ Ú Õ ß Õ é
æ â Ù ß Ó Ö#Ø â ç Ü Ý ó Ó ß Õ Üa× Ó ð Ö#â Õ × ç Ü Ù Ø â Õ#ù ë ú Ù ô Ø Ù ß Õaê ìÔ Ý Ø Ù æ Segnera z 1750 r.) jak i prof. Bourdina (1824 r.), który tym
ã â õ Ø â æ Ó ìûØ Õ × Õ Ô Ø Õ Ü Ö#Û#é ä ß í â Ø Õ ë ï â Ù ß Öaã Ü Ý ìñß Ó Ü Ö#â å Ü Õ Ø â Ù ìòé ä ß í â Ø Ý3ÖaÓ × Ø Ù Þ ó æ é à ß Ù#Ü Ø Õ õ Õ Ü Ô Ó3Ú ß Õ æ é Ý ç Ü Ø Ù#Ü Õ ã é Ó ã Ó Ö#Õ Ø â Ù
ÖÐÚ ß Ü Ù ì=Ý ð õ Ù.í Ý Ô Õ turbina B. Fourneyrona (1827 ß ë üÜ#Ú ß Ó ì=â Ù Ø â Ó Ö#Ý ìñÚ ß Ü Ù Ú Ô Ý Ö#Ù ìñÖaÓ × Ý ë ï ß Ó í õ Ù ìÙ ìã Ú Ó ß Ø Ý ì
æ é à ß ÕÞ Ù ã é é Ý Ú Ó Ö#åaé ä ß í â Ø åaÓ3Ú ß Ü Ù Ú Ô Ý Ö#â Ù#Ó ã â Ó Ö#Ý ì@ë ýÌÙ × Ô ä ô=æ ß Õ Þ Ó Ö#Ý ç è=í Õ × Õ þ ÿ jest powstanie turbiny Girarda,
znaczenia gospodarczego [2.2].
! " # $ % & ' ( ! ) * + , - ( % .* /10 2 3 2 4 5 67 8 9 : ; < = 2 0>[email protected]? 3 < 3 A B
1826-1844
C 2 D 8 E 0 63 F [email protected] 5 ? H A 83I6 1828 2 J 5 C 2 3 A 5 63 F 7 D 3 7 K H < 3 ? 5 63 F 4 67 8< L 2 E 7 K 0>6I5 4 K 86MH 6I8 M 5 C 5 N0 H F [email protected] 5 E 2 3 A B
3 6IH C L 4 D 7 8 J QL 2 E 7 K 0>< 8IH < 3 K 5 67 F 0>K 3 C R SOTU V W X U Y Z>[\ ] Y ^ _ ` U a bU c d ] _ e Y ef _ ^ ` Y g c Y e>d TU V _ S h i
gen. Ludwika Paca w P
` ^ d ] [U ^ c d j k Vd V `Od e lOd g _ m U ` e>Te ` ^ W ^ h \ Louiz-Dominique Girard w 1853 r.
n ] W V o ` V_ ] h TU i h ^ ` U V] c U ] TIV od g _ m U ` eOTI] S ` V o] l _ ^ Y ] T^ \
Hens-chel w 1841 _ a ph q c d ]>` ^ h e T^>c U q1o i
r s t u v w x y z { | } ~ } € ‚ ƒ „ …  † ‡ˆƒ ‡ ‰Š ‹ ‚ ƒ Œ  Ž Š „ ‰   ‘ ƒ Œ ‹ ƒ ‹ ‡‘ ’ “ ‹> ‘ “    ‡Iƒ  ”Oƒ Œ ‹ • Š ‹ ‡–I Ž  —ƒ ƒ ‘ ‡‚ – ˜  ‡‘ ‚ –
“ ‹ „  – ™ š › œI›O›  ž › œŸ ¢¡ Ÿ £ ¤  › ¥ ¦ ¨§ ©ªŸ ž ¦ « ž › « ¦™ Ÿ ¬ Ÿ>¬ ž ¦ ¥ œI ­ Ÿ ® ¯™ ¤ ¥ ° ž «Oœ› ¡ « Ÿ ® ¯¬ ¥ ­ ¦ ¡  ™ ± œž › « ›I« ±¥ Ÿ  § ² § ³ §
Turbiny obecnie stosowane omówiono w rozdz. 8.
©´ž ¦ µ š ž ¬ ¥ ­ ¦ ¶ › ¢œ´¥ › ­ œ› · ¤O¥ ¦ ± š ® Ÿ · « Ÿ ® ¯™ ¤ ¥ ° ž «Oœ› ¡ « Ÿ ® ¯¡ ± ™ ¤ · ¦I ž ¸› ¡ 1849 r., w którym Amerykanin James
œŸ « ± µ ± ­ ¶ « › œŸ>™ Ÿ ¬O™ ¤ ¥ ° ž « Ÿ>›>¬ ¥ ­ ¦ ¬ ¶ Ÿ œž ¦›  ž › œI› ¹ ¬ ¥ › ž ¦ « ž › œŸ ¨§ º ž ¦ ¥ œI ­ ¦™ ¤ ¥ biny Francisa
Bicseno Francis
»¼ ½ ¾ ¿>À ¼ Á Â Ã Ä Å Æ »Á¾ Æ Ç ½ È É ¼ É ¼ Á Â Æ ÊÀ ¼ Ä Ë Á Ì ½IÍ Æ Ç ¼ Á  Æ>Ê¢Î Ï Ð Ñ r. Ò ¼ À ÉOÆ Ç Â ½ Ä Æ Ê½ ¾ ½ Ç ½  ½ È É ¼ Á Â Æ ÊÀ ¼ Ä Ë ¿>Ë
Ç Â Ë Á Ó È ½ ʼ ½ Ô À ¿ »¼ ¾ Æ Ç ½ È É ½ »O¼ É ¼ Á Â Æ ÊÀ ¼ Ä Ë ¿ »¼ Ì Ã »Æ Õ Ô ¼ ʼ ½ Ö × Ä ¿ »¼ Ã Ë ¿ Ó É ½ À ¼ Á Á Ø Ã Ô ½ Ä Ö ¼ Æ Í Í ½ ʽ nej mocy oraz
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "! ! # "
$ %! & $ ! ! ' "
Rys. 2.4. (*) + , - . / 0 1 2 03 2 4 5 67 / 8 9 :; < 5 = 2 16 > ? 1 8 9 : @ 0 A ; < 5 = 2 1 0 Foumeyrona 1827 r., b) turbina' Girarda 1828 r., c) turbina
Henschel-Jonval 1841-1843 r. l - wirnik, 2 - kierownica, 3 – dyfazor
W roku 1884 Amerykanin tester Allen Pelton BC D E F E G H I J K L M D NE O P C Q D R"S I T S T BE D RU F E$BC S T O M P V
BYB$a$T bU c C d Z e D f E$
[ X j H k W l T m Bn j C \ g%
] ^ _ ` ` m i dlatego u nas jest bardzo rzadko stosowana.
giT h g
] opc q r k os h t m oh ] m q d c h sok r s f t uc f v of s w b w e ] x (1918 r.) prof. Wiktora Kaplana,
SW EU X
xw j m y w d d f"w m k j g d w t h k od k w ov s oh ht d e s f h g
x m~ f € j k qie z ogih h { e vw k s o h ] {m k k"| e$r e j h d n e ] h l j m w k oh w b s f gih v k j w m x w gh oh d d w s h m x w d |f eo$q l j y l v h j nd w c t w q d ^ r } e t k"f"oef d l ] k { q h b gik oh w s f g
x k dwójnej
l j d w os ] k z t x h w ] i
g h oe w x d ] l h ] k c t h } } ‚ ] s h w] ƒ ` do 100%
d w ek r j k regulacji,
oh ] r s h k"r cha
q ‚ f gix h ] j d e ] v ^f ] x w mi szczególnie x przy
m y d l l m k l k o$w s os w d y s h ] ^ l e f t uiq x v w r w t ur k j d k ow r e ] s h w
niezbyt wysokich spadach. Ten typ wirników - x
o$
k r f"r k"oh d s h x w ^ w x h j k v k ‚ ] s h wow v q - l } k c ] t s h ] s ] w ^ c } w d r e h ] ^ d k e ] j k o$l e ^ ] t u ‚ nionym
l j w r y oh m k"e w d y os k"r b wgiw v f t u | ^ w x h oh ] b x h t um q d c k e ] l j k v y o~ „ ] os } gik r f … h x w t ^ } typem
m f t uim q turbin
d c h s ^ ] dla
l m m q niskich
d c h s wm f j q
e$oh d s h x h ] gk$d k e oh } e w s h q"r h w { k s w b s f g‡† v k j w m x h oh d s h x w$l } q l m w oh k s ] q x k z s h ] oYl m k l q s x q"r k"k l h ow v q
Deriaza
turbiny). ˆ
k"k b c d e f gih ] { k"d k e ok ^ qm q d c h sok r s f t us wt w v f g‡z oh ] t h ] j d e f t e f s h v kl h no x k ‰ t qq c h ] { v ] { kl m q b ] t h w
h t uil j d e n ‚ ] s h ] e{ ] s ] d w m k d w gh ] b ] x m d f t e s f gih | ws w l m n j s h ] - r e h n x h m d w s l … k d gw t ^ h s wof l k x h ] h c w d r e k"of l k x h ]
s w j h n t h ] - j k o$l m w v wgik ‚ b h ok z Šj d e ] l f v w s h w ] s ] d { h h ] b ] x m d f t e s ] ^ s we s w t e s ] k r b ] { v k z t h ~ ac ] t s h ] s w ^ oh n x l e } s w
z oh ] t h ]*^ ] l m ] b ] x m d k os h w$‹ Œ$‹ „ Žps w{ d w s h t e s ] ^ d e ] t ] „ w d w s wgh n   ‘"’ “ ”  ‘ • – —– ˜ ” “ ” ™ š” › œ %ž"Ÿ ” ¡ ž š– ¢ œ ›iž Ÿ ‘
12 800 MW.
£ ž ¡ “ œ ¤ – œ– ¥   ‘ š$ž › œ ¦ ¦ ‘ ¦ ”¢ œ “ œ ¦ – œ˜ ž • ¤ ¡ – š§› œ ›¨ šŸ  œ ¤ ¦ ‘ Ÿ ©i™ “ ” ¦ – Ÿ ” Ÿ © ¦ ” ›  ž š” ž¤ – ¥ž ¡ ž ž 6500
 ” ¡ ”  ¨ ši” › — Ÿ ‘ Ÿ ©¦ ” ª ¥ " ”ª ž iž Ÿ —"¤ – • ¦ – ¡ ¨ šYšž  ¦ ‘ Ÿ ©« ¬$” › š– ¥ ¡ ¤  —$œ • œ ¡ ¢ “ ž š¦ – —$šž  ¦ —š˜ ž • ¤ Ÿ œš
r.
­ ‘ ” ® ¯ ® ° ± ² ³ ´µ ¶ · ¸ ¹ º na rzece Wdzie, uruchomiona w grudniu 1929 r. po 16 »i¼ ½ ¾ ¼ ¿ À Á  à »%Ä Å Æ ½ ¾ ¼ ½Ç È É 1939
Ä ÊÃ Ë Á
É Ê¼ ½ »iÌ$Í È Æ Ç ¼ Â Ì »¼ ÎÌ Ï Ð Ì Â Ì - Å Ì Ñ É Ò$Ä$»iÄ À à 4,5 ÓÕÔYÖ Ô×Å Ä Ø À Ä Êà »%½ Í Ì Ï ¼ ½Ç È É Ä ÊÃ"Á Â Ì Ù É Ä ÊÌ Ð Ì"¾ ¼ ¿½ Ú ½ Å Í Æ Ä Ê ¼ Ì
Ê$Ä É Â ÌÏ Æ Á Ã"ʼ ½ Ú Ä Á Ì É Ì Â ¼ Ä Êà »%Á Ç ¼ Ä Æ Â ¼ Å ÈÊÛ Ä Ñ Â Ä Ê¼ ½Â ÌÜ$È Â Ì Ù À ÈÄ"»iÄ À à 50,0 ÓÕÔpË Å Í Ý Æ Ò$Ä É É Ì Â Ä"É Ä$Æ È À Þ È"Ê
1942 r.
ÔßÄ Å Æ ½ ¾ ¼ ½Ï Ä$ÂiÊÄ Ù Â ¼ ½$à ʼ Ì Í Ä Ê$½ Ù½  ½ Æ á ½ Í Ã Å Ì$Á Ì ÊÄ É Ä ÊÌ$Ï Æ Á ½ Ù ¿ Ð ÌÚ ¼ À Á  ½½ Ú ½ Å Í Æ Ä Ê ¼ ½ÊÄ É Â ½Á Â Ì Ù É È Ù Ò À ½
¾ ¼ ¿Â ÌÍ ½ Æ ½ Â Ì À ÞiÄ É Á à ¾ Å Ì Â Ã À Þ Ë Ê$à Æ Ý ÉÅ Í Ý Æ Ã À ÞÂ Ì Ù Ê¼ ¿ Å ¾ Á ÒÇ Ã Ð Ì$½ Ú ½ Å Í Æ Ä Ê ¼ Ì"¾ Á À Á Ã Í Ä ÊÌ$Á$À Á Ð Ä nem pompowym w
Ü$à À Þ Ä Ê¼ ½Â ÌÆ Á ½ À ½â Ý Ç Æ Ö ãÚ ½ Å Í Æ Ä Ê ¼ ÌÍ Ì»¼ Ì Ð ÌÍ Æ Á Ã"Í È Æ Ç Ä Á ½ ¾ Ï Ä Ð Ã"Ï ¼ Ä Â Ä Ê½Á$Í È Æ Ç ¼ Â Ì »i¼ Î$Ì Ï Ð Ì Â Ì - Å Ì Ñ É Ã"Ä"»iÄ À Ã
27 MW oraz dwie pompy akumulacyjne - Å Ì Ñ É ÌÄ"»iÄ À à 5,2 ÓÕÔYÖ äÆ Á Ò É Á ½  ¼ ÌÏ Ä ÊÃ Ñ ¾ Á ½Á Ä ¾ Í Ì Ð Ã"Á É ½ »iÄ Â Í Ä ÊÌ Â ½
w 1945 Æ Ö Ï Æ Á ½ ÁÌ Æ »i¼ ¿å æ Û ÛÙ Ì Å Ä"Æ ½ Ï Ì Æ Ì À Ù ½ÊÄ Ù ½   ½ Ö ç Ä Â Ä Ê ½È Æ È À Þ Ä »i¼ ½  ¼ ½ - ÊÄ Ï Ì Æ À ¼ ÈÄ$Í È Æ Ç Ä Á ½ ¾ Ï Ä Ð Ã
zakupione w ZSRR - Â Ì ¾ Í Ò Ï ¼ Ð Ä"Ê 1951 Æ Ö Î$Ä Ú ½ Ù Â Ò½ Ú ½ Å Í Æ Ä Ê ¼ ÒÊÄ É Â ÒÈ Æ È À Þ Ä »i¼ Ä Â Ò$Ï Ä II ÊÄ Ù Â ¼ ½$à ʼ Ì Í Ä Ê½ Ù*Ç Ã Ð Ì
elektrownia ç Ä Æ Ò Ç Å Ì Ìæ Ä Ú ½ Ë Å Í Ý Æ ÒÉ Ä Ç È É Ä ÊÌ Â Ä"É Ä"Á Ì Ï Ä Æ Ã$Ç ½ Í Ä Â Ä Ê½ ÙÁ Ç ¼ Ä Æ Â ¼ Å Ì$ʼ ½ Ú Ä Á Ì É Ì Â ¼ Ä Ê½ á Ä"Ä É É Ì Â ½ á Ä"É Ä
eksploatacji w 1936 r. Moc tej elektrowni wynosi 2x6,0+0,5 MW. W roku 1955 Â Ì ¾ Í Ò Ï ¼ Ð Ä$È Æ È À Þ Ä »i¼ ½ Â ¼ ½
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # "$ % & ' ! ($% Myczkowce na Sanie - ! ") * + , - # + * " - # * # % " 1961 .
+ # % * * - # " / % ' 0 # 1$ * 26 MW # (1960/61 r.), 2+ Narwi 20 MW (1963 r.), Tresna na Sole 21 MW (1967 3 4
% / 5 6 + / % ") * 6 zbudowanie naj
+ # "- " 7 "$ 78 8 % 9 " + : 0 ! 760000 m ), która
m ? @,A B C DE < FHG I G J K B L ME < NO C ; C D K L MPC ; C Q L E G F
% " " : B; S < L = C > = A min
pompowym. Zainstalowano w tej elektrowni 2 K R
G O L Q DA < L E L M G C K R B S < E @ F7< Francisa - J @ T U DL F L ; D 48
B
S
L
C
A
L
Q
D
C
B
S
L
C
A
L
Q
@
MW i 2 K R
GO
K R G O F< odwracalnymi Francisa - V W X Y Z\[\]\[ ^ Z 22,5 _-`ba cd e df g
h i j k lm n jl/o$p q m r j7s tn t k t n j uvl/r t w j x,y,z k p h i j{|m r } p ~ i j x €$ z k ‚ p n j m hp w ƒ\p ~ wracalne. W 1970 r.
uruchomiono „,… † ‡ ˆ‰ Š ‹ Œ  Ž  ‘ ’ “ ” • – • — ˜ ™ š›œ  ž Ÿ, ¡,Ÿ, ¢£.¢ ¤ ¥¦ §¨© ª «¬ ­ ® ¯ ° ± ® ² ³«/´ µ ¶ · ¸ ® ¹ º ¯ ­® » ¬
odwacalne o mocy po 50 ¼-½¿¾ À º Á º ²µ ¶ · ¸ ® ¹ º ¯ ­Â »Ã Ä ° ¯ ¬ Å ¹ ² ¬\®\Æ\® Å ¬ 52 ¼-½vÇ ½ÈÁ ² ¾ ¶ ÉÊË Ì Í Î
Ñ Î Ò Î Ñ Óò ù Í Ô Õ,ö Ô ô Ö Ôð × Íð Ï ñ Ó í\Êû Ñ íãËË ö Ø\ô üË Ì ùý Ùí ð Ú þ Ûð Ü ÿ Ý Þ ß ù à áãö â÷á ü ä å æ Ü ûß à á\õ ß öÞ ý ß ö ç ô à þ ß Ý í Ú ÷æ ñè â7ç ÷á é í ê û ë7ñ ä é á ñ Þ ðå ûè í ý ñ ö
ìEnergetyka
í î î ïãð ñ ñ ðò wó,ð 1973
ô õ ö÷ Ï Ð 1970
ý ö÷ö í ÿ ð ÷ô ú 6 þ ø ø í ø ú ú ö ü ù í ú ð ï ÷ ùí ü ð õ í ñ ï )÷Hþ ø ø ú ñ ð ù ð ñ ðí\ø ü ïãð ø ÿ ú ñ ö ï\í ÿ 162
vò í ý ö ñ ïví ü ñ ÿ ö ï í ø ÿ í ï ö nie elektrowni pompowej w í ø ! " # # $
elektrowni w Czchowie o mocy 4,0+4,4
3
3
" % & ' # ( )*' + $,*' - .! / 0 1 $, 2 3 4 - 1'$' 1 125 MW w pracy turbinowej. Jest to pierwsza w kraju
# / # 3 " ' .0 , .1 3 ' 0 0 . + ' 5 ,6. ' ., 7 0 , %)*' - , # $0 1*$98 : # ;) # 3 0 , #<- '# 3 ( )*/ ' " ; ,
0a b a ( c " 7d e ) f*, gE+ 'h . i j1979
^ N _ \ ` jest
kf lkr.f gE=!j> ?m @*n ? A o pB Cq rEDEs B t F u!G H v CwF G xF H y ?z I { J*| DE} ~A {B C } K€  L z M | N ‚ O ƒ M  P „ Q ~R S … T †!U }V x L y K!x ‡P ˆ N |<LK„ ‰ WXy L z Y ˆ Z | [ ŠE\<w] L y K~ L 680
ˆ x Š †‹ Œ  ‚ z ‰| ‡ |  { }  †ˆ ‹ ‰ƒ  wƒ* †!‰†ŽX ‡ ‚ y |  ‹ | ‚ { | { ~ ‘ }  z ƒ  y z Œ { x€ …  †!x  ‡ | Š ˆ | ŠE| ‡ |  { }  †ˆMW
‹ i jest
ƒ  wƒ* †| ŠE†’“„  { x y ” (3 x 250 ’•–—z  ‚ { x „ x!†‚ { } z ~ wx ˆ xˆ x‚  { | } | y | ‚ Š ‹6˜  ‚ ƒ  … x } y z | Šˆ x ‚ z | ˜ 
kraju.
xz x   ™ y z | ˆ ‹ |{ | ˜  } š {  ‹ | ˜ ƒ } z | ˜ ‡ ‰ … }  z † Š ” ~ … }  | ˆ | } ˜ | { ~  ‹6†ŽX ‡ ‚ y |<ˆ x ‡ | › ~Š | ‚ z y z |
†‚ ƒ* wˆ ‹ | œ!€ x } … z ‚ w { ˆ ~ wz Š x †‹ ‚  *‘ Š x  ‹ |<ƒ x ˆ  †!x „ ƒ } z | z!†‹ | ‡ |!‡ x {X†ˆ x ‚ z | ŠE˜  ‚ ƒ  … x } y | ‘ x
žŸ ¡ ¢ £!Ÿ ¤ Ÿ ¥¦ §¨ £! ¡ ¥ ©Eª Ÿ ª ¡ ¦ ¢ ž ¡ Ÿ Ÿ6« ¢ ¤ © ¬ Ÿ « ¦ ­ ¤ ¨ ¡ ¥ © ® ¯¨ Ÿ ° § Ÿ*¡ Ÿ ¥ ©¨ ¢ « ¦ ± ¢ - w ramach energetyki
unieruchomionych 19 ž ± ­ ¤ ²¥ ¬ ¥ § ¦ ³ ¢ £¡ Ÿ*£¢ ´ ¡ ­ ¤ ²¢ ³ ¨!´ ¢ ´ ¦ § ¢ £¢ - µ ¢ ¨ ¥ ¡ ¥ ³ ª ¥ ¦ ­ § ¶
¨zawodowej
£¢ ´ ¢ £!¶ --6330
¨ § ± ´ · £¡ µ ° ´ ¨ ¡ ­ ¤ ²£ 1954 r. silnikami ¸¹ º » ¼ ½¾*¿ÁÀ  ø¾ Â Ä Å ¾  ÃÄ ¾ Æ Ç È*¼Ç É Å Ê É º Ë ¸
½æ ¹ Ì » ÉÈ Í º Ç ¾ Â<Î Ï É À ¹ ¸!É Ð!¹ ºÆ É Ê Å ¹ ¸!¾ À  ÃÇ É Ñ Ê É º ¼» É Ã ¸¼ Ì Ò ÓÔ Õ6Ö × Ø Ù Ô Ú Û Ò Õ Ü Ý Þß Ü à á6Ö Ô â Ú ã â Ô Þ!ä åÓ ÒÓ ä Õ Ô
ä ç Ò!Ò è Ò Õ Ü é Ô Þá Û Ò!ÞÔ â á Ò Ö
ê6ë ì í î ï ì ð î ïñ òEî ò ó ñ ó ë ï ô ð 2
2.1. Jost H.:
ÿ ý6 57þ ú61 8øE" þ - ü 9 " ' :;
" ! ' *; <$ => 1 õ ö ÷ ø ù*! " úX# $ ù*%û &ü ÷ ' ý & ú $ % þ ( ÿ ) üE*+ú þ ú " , - ú $ $ . ý% þ/ 0 ú6 ÿ $ —
- $ ú 1 23 1 ü 43þ 5
?;@ @ A B C D E F G H I J K+L M J N OP 1978.
12. Kopecki K.: QR S T UV W XU Y Z[ \ ] [ \\ ^ \ _ ` [ [ a bdc e f g c hc i jf k l m n o3p qdp r s t o7u v w x y z y { y
| } ~ €  ‚ 7~„ƒ} … † ‡ ˆ ‰ Š t r ‹ Œ  Ž;  ‘ ’ “ ” • “ ‘ – — ˜ ™ – š ˜ › œ
Hoffinann M.: Turbina wodna Girarda
1985. Nr 4.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
3
!#"
$&%('
budowy
wodnych (MEW)
)+/ * K , / - 78. /1610 L 2 * 33C4 52 0 54 6- 784 M12 6!- . , 0/ 4 . 5 780 N 93 6:<> ; HP= O - BD/ 78782 00 >4 3L =17?*8F , @* : *AC> BDH!- 7* L 7?4 F 0 E/!F0 5- . N / > G N > 0F/ ,M1* :/ 9 >?70 2 , 78/ . 4 785 3 0/ 2 , 0 / E MQ3 6 > 3 6H!> - H!* 3/ = ;: 04?4 F5 03 EI9 7 / J= - . 0 4 L 0 K 610 > H!, . N - 617 J / 5 3 * > 0> . E G R S T U8T!VW X X U?Y T Z [ \ R ]!^ Y W _ \ Z J ` UQa [ bdc eX U8W R f g8ShIiPj!kCl m V!Z W n?U
b T g o u Z \ g R R ]1Sm W ll p!W ^ b Z TY T _ U8g Z [ ^ S T g U8R ]!\ RU8]1T U?_ [ X \p R l q]P_ c [ S WIb Y W r W Y W [ R \ f [ \ R ]8Z g Y \ r W [ W Y p S q?W l W ^ Z Y \ R X [ s8U8\ b Y T _ m^ T U?g [ s8U
t vdT _1^ T [ S W R?l g ZCo S W _ W t _ X S W o S s Z \ R ]!` U?R X W o [ WIwS [ S o Z W Y o Z U?T!x#[ W Y
bvdYT X l \o Ro ZW?s Sb ZS uT!T!b _ Y T1X W o X?Z U8U8T o Y X X \ W o [ Z S^ g8S WIT b_ bT T_ U8SS WT _Z \![ S p R T]!o U?bT g _Y mg [Y R ^ X ` W?U8o yb mT tX g8T Wn [l S W U8Y pS g W f Z s \ R ^ \ SR X ]!g U8b T T U8_ oT X U8W WR f ] c [ | s8g ^ V T!m _p T ` U8Y [ qIs8wp Y xCg z{[ S R Uq
t T R \!X g S }8[ o~ Z g€ l T ‚U?ƒ g „ [ … IW fC†Z ‡\ ˆR ‰ ]1Š W €8l W ƒ ^ ‡ Z ~tY T € U8‹ €8[ †SŒb ƒ Y  X ƒ?\ f Iq Z€ T ˆ Š Ž   ‘ ’ “ ” •Q–?— ˜ •8™ š ™?›!“
?
•
“
œ

ž


™
•Q•?“ ‘œ Ÿ  “ž ™  •? ™  I“ œ •8“ ¬ ¡ ›8¢¤™<£!¡ ™ ¡<š  Ÿ¡#  ¨  ‘  ’ “™ ¥ •8 ’ I¦ §Ÿ “ œ •8 Ÿ ¨“  •? ¡ ™ © ¨ œ ¥ š  1‘ œ    •8™8 • ’ ™Ž“ ¦ œ  ™  ’— ¡ ­I“ œ  I‘ ’ ªd   « ¡ ‘ ® § —  ¦£Q— ˜1›!‘“ ’ Ÿ Ÿ  ­ ’ “ œ ® — ¦ — ˜
•8 ¨ ­? “ ™ œ8‘  š •8 P£!™ š ¦ — ˜! «  § ’ “ •8 •8 ¨• ²¦ — ™˜P“¬ ‘ ¯8œ ™ •?“ œ  ¦?‘ •8’ ™ ¦¡ ®§ —? œI™ ’ š  !¡<™   •8™ «   œ ­?’ ™ £1“ ¦ œ ³ ™ « —  ¡•8 ¬ °Iž —  ¢“•8 ¤¦ ± § ’ ¢ “ ¨ œ  ¦ ” ‘ •’ ™   ™
’™ ¦  — ™ ˜!«  œ ­?´ £1 § ’ ³ ” « • •8• ž —— « ´ ¢1¢œ ¨ “  •8™ « ¦! œ Ž •?µC™ ²D  ™8Ÿ “ œ ¦!•8Ÿ ¦  —­ ˜!’ “ œŽ µC ²™ — ˜1¬ ¶ •? ¨  ¨  — ¦ œ —  ˜ ž ©  Ÿ I« ™ µ#  •?“ ™¥  ¦Ÿ —“ ˜!¡  §™?’d’ Ÿ ““ œ  Ÿ ?“ — •?™ š ™  ¨¥ œ ! š § “ ™ ¡ ¢
²D™8Ÿ•8 ¦ ’ “ œ § ´¢1¦!Ÿ “  “ « •8  ‘— œ ’ •? ¡<™8™  “™ ™ « œ?œ ¦!• — §  ™ « ¢1œ ™ œ š ™ 1 ‘ Ÿ  ™­ ’© “ ³ œ I  Ÿ  “ ™8œ ¦!••8•8¦ § ¨ ­?“ œ £1¦ ‘ ™ ’ ™‘ ’ ©  ¢1 ‘   ‘  ’ ¨ «  ¡ ® “ — ™ ¦ œ?— œ ˜!™ ´§ š¢™ ¨ ¨ ” •8•« Ÿ Ÿ “ œ ­  ’ £1“ œ ¦ ® ‘— š ¦ — •8˜!¦ — “ ˜P™ ¬ œ
£1‘  š ³ •8 ™8P¢ •?“ ¢ — ¨ ˜  ¦ £1— ˜1 ·?•8š ® ¦ — £!œ ™ ¥ ?™ ¡ ® §P— ¬¦ — ˜!•8Ž ­ µC§ ²D‘ œ ¦ !— ˜!š ® « — ¢ œ ´¤ £1¡# £1  ¡ —‘ œ¦1¦ — §P˜!¬ “  £1  ’ ” •Ÿ “ Ÿ “¨ ™ ¢—I§ ™— ¨¡ ™ “Ÿ ’ —™ œ— ¦ ¡   ¡<¦ “ —œ ˜­ ¸ ¹1´ º­ »¨ »œ  
Ì ½ ÉÍ ¸ Ê ½ Ì ¼Â È ½ Î1¾ ¿ ÇÀ!Ä ÏÁÐ8Á8¿  À ÃÊ ¸ Å Ì Ã1Ç Ð¿ ½ÄÑ Å Á8ÒIÆ Ç Ä ¿ ÈÅ Ó ¹1Ì Ô?Ä É½?È ¾Ê ¿ Ê Â  ÌÈ ¿ Î!ÌÀ ÂÈ È ÊÈ Â ÂÎ8٠˾<¿ ½Á8¸ Õ ½ Â Ä Ì È Ì ÅIÎ!Ä Õ Ê Ê ½#½ É Æ Õ ¾½ ÏÊ Ç½ Å Ì ¸ É À1Ó ¾ ÁÀ ÁÚÁ?ÌÆ ½ ½ ½?¸ Õ Ê¿ Ä Å ÃÀ ¾ Ì Å ÅÀÌ Æ#ÛÄ ÅIÁ ¾ ÈÊ ½ Â Ï Ã1Å Ö Ä ÃÀ1Õ Ç ¾ ¿ ½À Æ ¹1Ì ×Ä Â Ï À À Õ À Ì ½ Ì À!ÁÈ Ä Ð Ö
Û ½ ¿ ½ ¸ ¿ ÀÅ Á?Ã!½Ä ½ Ç Ç¿ ½¿Ø È Æ ¾ÄPÊ Ã! ½ Æ ÛÐ ½ ¿ ÌÕ À¹ Á?Ì ½ ½ Ì ¾ À ¸È ÎÀ Á8ÅÀ!Ö ¾ À1Å ½ ÁÛ Ä Ê ¿ Ž ÆÈ ÆÆ ÄÅ ¸ ÌÄ Å ¿ Æ ¾ Ê × Å ¾ ̽ ÄÌ ½ Ô È ÂPÎ!Ñ Á8À × Â À!È Å Û Ó ÁÉ ¾ À Û ¹¤Ì Ä ¸ È Ê Â È Î!Ä ¹
¸ ¼D¸ À!Ï Ð È Ê Ì Å Æ#Ã1À È Â
Á8À ¸ Ì À Ö À Ü Ç É À ¸ ½ ¾ È Ê Â ÈÉ Î!Ä Ç ¿ ÉÌ Ä Å Æ Å?Ã1À Ô Û Ä Á8À ¸ Ý Ë8Á8Â × ¹¸ À É Í
Þ
ß
Ã!½ Æ Ð È Å?Ç àÉ ½À ¸Á8Â! ÀÔ ¸Ç Ê ÅIÊ Å Ç ¿Ã½ Á8Á?Ä ÊÅ Á8Ì Ä Â½8Ô Ê ¸À ÀÇ ¿ ½ Ï Â!Á8Â Õ Ã1À Ì á ½ Ì Ì ½ Å?¿ À Á8Ã1Ö Ä ½ É Ç À ¿d¸ Ä ÈÊ ÎÄ ½ ÉÏ ¹ ¾ Ê Ì Å ½8Ï Â Á?Õ ÀÄPÆ Ä ÅÌ Á8Ç ¿ Ó½ ¸Û À Ê Á?¿ Á?½ ½8Ì Å?ÄÃ1À × À Æ ÖÍ ÏÐ!Â!Ã1À ×Ä Å Ä Ë?Å Õ Ê ¿ ½ Â Õ ¾ Å Ç#À ¸
ýû ÷ ê ø îí î÷ ó?ó ÿ â1÷ è ñ ü é !ÿ è8÷ñ î åí ñó â1èýþãÿ ÷ äîñ!å ñ æ û ô?ç8í èî è ë!?é êÿû ë1è#÷ òøì?óí îí îóñ8ïÿ øê8÷ óè íðü ó !ÿ ñ û÷ò ó?óþ è ô8ô?ÿ õíñ èê ô?î?î è ö î?ÿ ÷Pâ!ë ñ ü øè Pí û î æ ï8ë â1÷ ü è !ù úþ ñ ôö è û þ ñ ÷ î å èø è ü üò ÷÷ ø è ÷ ý ø þ ñ1÷ ü ñ ú å î ñ ó ýå øÿ è ñ!ô8û ÷ íó îÿ ë!÷ è ÷ å ø ÿ C÷ ó ðQò ï úü òë è ü ö ÷ ó
è ö!ô8÷ ü8ÿ è?ø ó í ó ÿ ÷ ó dñ þ å ö ÷ý ê î ÷ ó?â1ñ é ÿ è8î ý ê ñ ô?è ?ñ öPæ
ÿ
ñ
8
ô
ë
ü
CðQú ö ø õ í óIê è ê î ï
û í ñ ê ö ü ò Ií ñ ø ñü ÿ1î ÿ ôï8 í î þ è8ê Iö è ò â1ó ê ÷ ÿó ÿó ÿ ñ1ó â1ñ1÷ ôÚþ ÷ è ò í ó ê ê è ÿ öë ð âQ ø Pë æ þ ö óñ!å íøPñ ø öñ!dí æõ ô8ÿ ñ î ÿ è ü î ÿ óIî8â1ñ é þ ÷ ô8ñ ü ÷ ï8î è ñ å î ü î ê î ó ÿ ÷ è
za
getyki i Energii Atomowej
5000 kW.
192 z dnia 7
1981 r.
24 z dnia 25
1981
Projektów Energetycznych Energoprojekt
-
650
80 MW
GW-h.
1954 r. inwentaryzacji obiektów
6330, a
nieczynnych 800.
tych 35
wania ok. 400
120 MW i
rocznej produkcji ok. 600 GW-h.
1,50
ok 100
0,1 m3/s do 100
-
1000
ok. 650000
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " " $#
uruchomiono ok. 100 MEW,
% '& ( ) * +-,"/.0 1 2 3 4
4
8
9
3
:
5 6 7C G @ 6 5 @7 ; 2 < @ 8 = 3 G > ? @A6 @$3 4L M A 7 @ = ;N ;@ E
B 5 3 @ A? O C [email protected] 22 3 4 AE O6 [email protected] F Q"G R 4 ? 2 5 A4 3?HC D 4 2 9 43 4 6 ? D O 7 = 5 A= 2N 3$> A9 4 5= G 2 2 4 3 ? 4 = ; < C 26 2I ? 4= NC ; 4 37 J 5 D 6 5O B= 5 ?= J N D @
KS 5 G B 5 A9 @ 7 = 6 N
A 7G 5 2 5 = N A 7 I G ? 4C 3 J 4 C D 5 D [email protected] 2 3 4G B @ 7 2 ; 4 < 3 J D 4 < 2 3 @ > G D ; [email protected] @ ;? O< = < S 3 4 B D 7 ; < D A
L
I 5
5 D @ < S @ G B 5 5 D I 4 S 2 4 ? 7 < 4 GI 45 AC C D 3 E K 59 B2 3 = D 7A ; L T 5 = 2 73 O; C 3 J 5 2 4G 6 <;K 7 @ I A B < ;
Amikroretencji
@ 7 I 2 6 U AVA3 9 K 5 6 D 2 5 87 = 3; 5 5A B$< 5 = N7 ; 2 @ B 7 ; B< 97 4 ; K W < = ND 4; 7 < 4 2 [email protected] = NXL 7 T 5 5 AC D @ W 4I ; S 73 5; <7 2 3; 6 < 3XA 5 G 2 4 5 S J G O5C WB I 5 F B < 7 : 5 K < U 9 2 4 ?
= N @ 7 @ 6 D 4 7 < ; I ? 4C 3 J= 3 O K W < E S 7 @ 6 3 4 E 5 G B 5 A3 4 G 2 3 = N 5 S ? J D 5 8 = 3
gospodarce wodnej, która
; 7 4 D 4 4 = 2 3 =A ? 5 2 F5 @ [email protected] 2A4 4?? AL P-5 G @ < 4L Y 4 9 5 4 A D 5 B$A5 A2 3C 4D @ A W [email protected] 6 2 A4 > 4 A 2 < S J G OCC DW I ? F O < = W < 2A3 4C 3 5 EZ= N ? @ E
6 53 ; 2 S 4 3 5S 7 2 G 3 6 A3XA 9 45 3 G < O G 4 2 3 @
BA 7 ; G 2 4 > B$5 = 7 5 2 3 OC 3 JGW @6 D 7 [email protected] 2 3 @3 = 5N G= @ < 6 5A7 3 ; D <4 ? G I 4 [email protected] IC D @ = ? 7 3 I L [email protected] 5 9 4 F 5 D 4 F I @ E5 3 J D @ : > I F 7 4 ; @ ; F G @
B
6
2 5 5 [email protected] Q"7 R ; < B ; 7 < ; < = ; < 2 3XC 53 JI G 7 5 [ 5 \] ^ _ ` a [ _ ] ^ b
5 a c d b$W c 6 e 5 d [ _ a f$g h^$d i [ j [ ^ b g h energii< elektrycznej
k l m no k o ‚l m ƒ p„ q$ƒ p… † m ‡ „l r ˆ ƒs t „ q$† s‡ ƒ m ‰ o Š
q u ‹ v Œ q k ˆ pƒ … wŽ r
 ˆ k ‘t ˆk ‰x q ’ v Žn “s ”$y vŽ z’ k {†|$” q „k ˆl ƒ v … } ” pV• – w ’ s —
w l ˆ ~’ q„ qXŠ w • x –w ‘t ˜ l† y ™v ˆ$n s“ ”$w € Ž  ’ †„ ’ wŠ •sieciach
–š-›"œ
 ž Ÿ $¡ ¢ £ ¤ ¥ ¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ®¯ ° ± ² °³ ² ´ ¯ ³ ­ µ
¶ ¯ ³ · ³ ¸¹ º » ® ¼ ½¿¾ À Á ÂÃÄ Á Å Æ Ç È(ÉÈ$Ê Ä ËÌ Í ÎÊ ¾ ÃÂ Ï Ä Â Ð ÀÑ Ï Ä À ÄÏ Ä Ë Ç
ÃÒ Ï È Ð Ó Ô$Ñ Â Ç Ò ¾ Ó Â ÃÀÊ ¾ Í ÉÈ$Å È Õ Ë Ö ÀÏ Â Ä Ã× Õ Ø-Ù"ÚÜÛ ½ Â Ê ¾ Ò Ý Â¾ ÂHÕ È$ÞÃ/Ö Ä Æ ß Ö Ô$Ç Â Ó Â Ð Ò Ð ÀÑ Ï Ä À ÄÄ ÃÂ Å Ð Ô À Ð Ô À
Ñ Ï Â Ç È$Ó Ö Õ Ô$À Ð À Ï Á Ô ÔXÀ Å À Ó ¾ Ï Í Ö Ä Ð À Õ Ø-Ù"ÚÄÑ Ý Ò Ö À Ð Ô ÒÑ Â Ç Ò ¾ Ó È
Â Ì Ï Â ¾  ÃÀ Á Â
Â Ï Ò ÄÄ ÃÂ Å Ð Ô À Ð Ô À ÇÑ$Â Ç Ò ¾ Ó È
Ç Â Ö à Â Ç Â ÃÀ Á ÂÐ ÒÂ Ó Ï À ÊÑ Ô Æ Ö Ô È
Å Ò ¾0Â ÇÖ à ÃÔ Å Ô$È Ï È Ö à Â É
Ô À Ð Ô ÒØ-Ù"ÚÜÛ
á Â Ç Ê ¾ Ò ÃÂ ÃËÕ À Ç Ð Ò Ó Þ ÀÊ Ñ Ï Ò ÃË â Ó ¾ × Ï ÒÃ/Ä Ò Ê Ò Ç Ð Ô Ö Ä Í
Ê Ñ Â Ê × Ì
Â Ç Ç Ä Ô Ò Ý Í ÃÒ ÎÌ$Æ Ç Ä Ô ÀÐ ÒÏ Â Ä Ã× Õ
Ø-Ù"ÚãÕ À Ê ¾"Ê Ñ Ï Ò ÃÒ¾ Ò Ï Í ä â Ð ÒÑ Â Ç Ê ¾ Ò ÃÔ ÀÓ ¾ × Ï Í Ö à
Ð Ò Ê ¾ Æ Ñ$Â ÃÒ ÎÌ$Æ Ç Ä Ô ÀÄ Ò Ó È Ñ(À Ð À Ï Á Ô ÔXÃÍ Ñ Ï Â Ç È$Ó Â ÃÒ Ð À Õ
Ñ Ï Ä À ÄØ-Ù"ÚÜÛ åÒ Å À Þ Í
Ê ¾ ÃÔ À Ï Ç Ä Ô Î â Þ ÀÇ Â ¾ Í Ö à Ö Ä Ò Ê Â ÃÒÀ ÃÂ Å È Ö Õ ÒÖ À Ð
ÃZ¾ Í Ö à¾ Ò Ï Í ä Ò Ö àÐ Ô ÀÐ Ò Ç Ë Þ Ò Ý ÒÄ Ò
Ñ Â Ê ¾ Æ Ñ È Õ Ë Ö ËÔ Ð ä Å Ò Ö Õ Ë$Û
ÚÐ Â ÃÍ Ö àÃÒ Ï È Ð Ó Ò Ö à
Á Â Ê Ñ Â Ç Ò Ï Ö Ä Í Ö à á Â Å Ê Ó Ô$Ø-Ù"ÚÉ
 Á ËÌ$Í ÎÌ È Ç Â ÃÒ Ð ÀÔXÀ Ó Ê Ñ Å Â Ò ¾  ÃÒ Ð À
Ñ Ï Ä À ÄÂ Ê Â Ì$Íä Ô Ä Í Ö Ä Ð À â$Ê Ñ × Ý Ó Ô$ÄÂXÛ ÂXÛ â$Ê Ñ × Ý Ó Ô$Ò Ó Ö Í Õ Ð À â Â Ï Á Ò Ð Ô Ä Ò Ö Õ ÀÊ Ñ$× Ý Ç Ä Ô À Å Ö Ä ÀÂ Ï Ò ÄÂ Ï Á Ò Ð Ô Ä Ò Ö Õ À
Ê Ñ Â Ý À Ö Ä Ð ÀÔ$Ñ Ï Ä À Ç Ê Ô Æ Ì$Ô Â Ï Ê ¾ ÃÒÑ Ò æ Ê ¾ ÃÂ ÃÀÊ Ñ$Â Ä ÒÀ Ð À Ï Á À ¾ Í Ó Ô$Ä Ò ÃÂ Ç Â ÃÀ Õ â Ò¾ Ò Ó Þ À"Õ Ò Ó Â
Ê Ñ × Ý Ó Ô$ÄÈ$Ç Ä Ô Ò Ý À É
1
partnerów zagranicznych.
Ograniczanie mocy elektrowni wodnych uruchamianych przez podmioty gospodarcze
5
Ð Ò Å À Þ Ë Ö ÀÇ ÂÑ Ï Ä À Ç Ê Ô Æ Ì$Ô Â Ï Ê ¾ ÃVÊ Ñ Â Ä ÒÀ Ð À Ï Á À ¾ Í Ó Ô$Ä Ò ÃÂ Ç Â ÃÀ ÕÇ ÂÃÒ Ï ¾ Â ß Ö Ô ØçÚãÕ À Ê ¾ Õ È Þ
Ä Ç À Ä Ò Ó ¾ È Ò Å Ô Ä Â ÃÒ Ð À Û èÖ Ä Í ÃÔ Ê ¾ Í ÉZÕ À Ê ¾X¾ Ò Ó Þ À â Þ ÀÇ Â ÃÂ Å Ð ÍÑ Â Ç É
Ô Â ¾0Á Â Ê Ñ$Â Ç Ò Ï Ö Ä Í â Ó ¾ × Ï ÍÑ Â Ç À Õ É
 ÃÒ ÎÊ Ô Æ
Ì Æ Ç Ä Ô ÀÌ È$Ç Â ÃÍÀ Å À Ó ¾ Ï Â ÃÐ ÔXÃÂ Ç Ð À ÕÂÃÔ Æ Ó Ê Ä Í Ö à
É
Â Ö Ò Ö à
É
È$Ê Ô$È Ä Í Ê Ó Ò ÎÁ ÃÒ Ï Ò Ð Ö Õ ÀÄ ÀÊ ¾ Ï Â Ð ÍÏ Ä Ë Ç È(é Å È Ì
Â Ç Ñ$ ÃÔ À Ç Ð Ô À ÕÐ Ò Õ ÃÍ Þ Ê Ä À ÕÂ Ï Á Ò Ð Ô Ä Ò Ö Õ ÔXÁ Â Ê Ñ Â Ç Ò Ï Ö Ä À Õ À Å À Ó ¾ Ï Â À Ð À Ï Á À ¾ Í Ó Ô$Ñ Â Å Ê Ó Ô À Õ ê"Ç Â ¾ Í Ö Ä Ë Ö ÀÖ À Ð Í
À Ð À Ï Á Ô Ô
ÃÒ Ð À Õ ÄÐ Ô À Ä Ò ÃÂ Ç Â ÃÍ Ö à
À Å À Ó ¾ Ï Â ÃÐ Ô$ÃÂ Ç Ð Í Ö àÑ Ï Ä À ÄÑ Ï Ä À Ç Ê Ô Æ Ì Ô Â Ï Ê ¾ ÃÒÀ Å À Ó ¾ Ï Í ä Ô Ó Ò Ö Í Õ Ð À Û Bez takich
kupo
Á ÃÒ Ï Ò Ð Ö Õ Ô$Ð Ô ÀÉ
Â Þ Ð ÒÊ Â Ì$Ô ÀÃÍ Â Ì Ï Ò Ä Ô Î â Þ À Ì$ÍHÕ Ò Ó Ò Ó Â Å ÃÔ À Ó
Ô Ð Ê ¾ Í ¾ È Ö Õ ÒÄ Ò Á Ï Ò Ð Ô Ö Ä Ð ÒÑ Â Ç Õ Æ Ý ÒÊ Ô ÆÌ È Ç Â ÃÍ
Å È Ì(Ê ¾ Ò Ý ÒÊ Ô ÆÈ$Ç Ä Ô Ò Ý Â ÃÖ À ÉÜÐ Â ÃÀ ÕÀ Å À Ó ¾ Ï Â ÃÐ ÔXÃÂ Ç Ð À ÕÃ á Â Å Ê Ö À Û
ëHì í îï îHð ñ ò ï î ó îî ô õ ì ñ öî ô$î ÷
ø ù ú û ù ü ý
þ ÿ þ þ ý ÿ þ ù ÿ þü ü ú þ ÿ ù ù û þ ý ü $ú ù ÿ þ þ þ ÿ þ Xþ þ ú ý ÿ þ þ þ þ ÿ þ ùÿ þ ý ú ÿ þ ù ù ! ü ú ùÿ ù ù ÿ þ þ ù ÿ ÿ ù ü " # $ ü û ù " þ %þ ü ù %þ ù û þ & þ ý û ' ü þ ù ù ù þú ù ý ù ÿ ( ù ý ) ú "% ý * ù ú û ù ü
þ ÿ þ þ ý ÿ ý þ + ù ÿ ýü ü "
ý , ÿ ù û ù ÿ ýú - ý û ù ú $ %þ û ý
ÿ ù ) þ ü þ ü ù ÿ þ ù ú û ù ü (þ ÿ þ þ ý ÿ þ ý * ü . þ * ü ý szych zasad jest budowa MEW na
ÿ þ þ þ ú ý / ú ù ÿ 0", ÿ + $ ù 0 - 1$ ù (û ù ! þ ù ú þ 2ù ù ü terenach
ü þ ü ù ý
þ ÿ þ ÿ ÿ ý * ü 3 /û ù ! þ *ÿ %þ ü û ÿ ý Üü ú ù þ " ý þ þ þ ú þ ÿ þ þ ý ÿ þ ù þ ù .% ÿ ù ù ÿ þ þ ( þ ü þ þ ü þ ü ÿ þ þ ú ! '
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
akumulatorów energii, np. w postaci bojlerów elektrycznych do wody oraz akumulacyjnych pieców do
!" # $% $ & ' ( ( $ ) # #
* ) ( ' #+ # & ( &$ ) #
& ' $%
( , %' , ' #
* * %
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
4
!"#! podstawowe parametry
9;: < = > $&? %@ 'A (< )B * >C+A ,[email protected]) < . /E 0F 1E A + G2 + H 3= 4I-5 %J-6&= 7 : 8K L6&@ % : 'K 7> </ G0 1K > ? M G E N = O KDG E P QH = : [email protected] T : = U N H VC: @ A < E P =C= N = T L : @ RG H M <WP E T H J-H
[email protected] O G EJ-H = VCA @D> < K G H = G H E<CQ X G T L X-RH A < = G H EDY K Y L = J-X-Q : E > K[Z \WA = > K A @ RCE G BRCH ] TY < @ U VC^_a`Y L E G @ RCH B
b c b d e f ghi j bakWf l b kWm n[hgh&b o pCq r s t u vCt w w q pCq x y z{-t | }D~ q y € }s -t wD| ‚ pCƒ t py „ tD… r ~ y … † } pC‡pr ~ y | y ˆ ‰
…  x Š s -pƒ w ~ y x ƒ qD‹ } ‹ s y {-‡y y Š s r t y x y r „ y s } | ~ x y „ t-‹ ŒCs ts ~ p-ˆ y y Š s r t px ƒ y…t w ‹ s q pt py Ž … r q |  z ŒC t pƒ y {
p… t w ‹ s q pƒ yCp} Š r y ‹ -t | ƒ Œ €  ‘ ’ “” • –• — ˜ •-™ š ™ ›  œD;ž Ÿ& “ ¡ “ ¢ ›  ¡ š £  ¤ ¥D™ ’ ¦– ¡ “ ¢ ’  œ!§  –-– “ ¡ ” £ •-œD“ ¨ ¥
© • ¤  œ-‘ • ­ª « ’ ¥¡  ›  ‘ « š ¤ ‘ ¥£ – ’ • ¡ ‘ ’ ¢ “˜ ¬ ¡ ‘  ˜ •-™ › “ ‘ • —’ ™ ¢ “D™ › • © ‘ ’ “ž
¡  ˜ ¥˜ ¡  © ¦C™ › “ ‘ • —C’ ¥C› £ —-ž
¢ › ¬ ¡ CœD“ ¤ ¥ «C‘ “˜ ¬ ¡ ‘ š œ"™ › “ ‘ • —’ ™ ¢ 
™ › • © ‘ ’ “• ” © • —’  ” ‘ ’ ¥• – ¤ ¦ › • ª ®C£ ¡  ›  ‘ elektrownie
« ¯ ¤ • ‘ • —C“ ‘  ¤Wpodszczytowe,
—• ” šDœ-• ˜ ¥© ¡ “ « • —C“ ®C© ¨ ‘ ¥œ-• « ¥—• ¢ ¡  ™ “ « ™ £ « £ š › • —š « D• –’ ¥ °  ¬-™ š ™ ›  œD‡ §  ¢ › ¡ •  ‘  ¡ ˜  › š « £ ‘  ˜ • ± ‘ “ › • œ-’ “ ™ ›;—© • £ • ™ › “ ¨ š « -˜ • dzinach doby
©² ¡ “ «  ¤ ¥C£Cœ-• « ¥• –‘ ’ ° • ‘ ¥D¯ £ “ §  ° ‘ ¥• ”D—’  § ¢ • ª « ’” • ©¨ š —‡’[œ-• ° § ’ —• ª « ’“ ¢ œ- § “ « š ¤ ‘ š « D£ – ’ • ¡ ‘ ’ ¢ “ž
– « ’ ¥ °  ‘ ’ “D™ £ « £ š › • —C—š ™ › ¦ ©  ¤ ¥— ™ š ™ ›  œ-’ C §  ¢ › ¡ •  ‘  ¡ ˜  › š « £ ‘ š œ!© ¡ £  ”D© • ¨ ” ‘ ’  œœ-’ ¦ ” £ šD˜ • ” £ ’ ‘ ¥
8.00 a 11.00, © •D© • ¨ ” ‘ ’ -£ “ ª£ ’ œD¥—˜ • ” £ ’ ‘ “ « 16.00-21.00, a w lecie w godzinach 20.00-21.00.
³ ¡ £  « ’ ¥˜ ¡  © ¦C §  ¢ › ¡ • —‘ ’—• ” ‘ š « -™ › “ ‘ • —’ ¥ elektrownie szczytowe, ¢ › ¬ ¡ © ¡ “ «  ¤ ¥› š § ¢ •D—
• ¢ ¡  ™ “ « D—š ™ › ¦ ©• —C“ ‘ ’ “D™ £ « £ š › • —š « • – « ’ ¥ °  ´-™ š ™ ›  œ-± • ¢ ¡  ª § • ‘ š « D©• —š °  ¤ ž µ“ ¡  ‘ ¢ ’  œ
œD• ° § ’ —’ “ ¤ ¥ « š œS›  ‘› š ©-© ¡ “ « š-¶ ” § “D™ š ™ ›  œD‡ §  ¢ › ¡ •  ‘  ¡ ˜  › š « £ ‘  ˜ •-‘ “ ¤ —C“ ¡ › • ª « ’ • —™ £ š œ-·¤  ™ ›
© • ™ ’ “ ” “ ‘ ’ £ – ’ • ¡ ‘ ’ ¢ “¡  ›  ‘ « š ¤ ‘  ˜ •-•D• ” ©• —’  ” ‘ ’  ¤W—’  § ¢ •ª « ’ › £ —-ž • – ¤ ¦ › • ª « ’ ° š ›  «­ £ ‘  ¤W’[‘ “¢ › ¬ ¡ š œ"™ ¥
‘ ’  ¡ “ £C” • © ™ £ « £ • ‘ £ ‘ “ « £ ‘ C—C“ “ ‘ ’ “© • £ ’ • œ--© • —’  ¡ £ « ‘ ’—• ” š-—« ’ ¥ ˜ -” • –š[ž ¡  ˜ ’ œ"—C“ ¡  ‘ ¢ ’  œ-±
¢ › ¬ ¡ š-œD™ ’–š ®› “ ¢ ° C™ © ¨ ‘ ’ • ‘ š ± › •Dœ-• ° § ’ —• ª ®—C© ¡ • —C“ ” £  ‘ ’ “” ° š « D£ œ-’ “ ‘-—C’  § ¢ • ª « ’[• ” © ¨ š —C-” •
dolnej wody - £ —š ¢ § W¤  ™ ›[› •-™ ©  ¨ ‘ ’ • ‘ C” £ ’ ¦ ¢ ’” ¡ ˜ ’  œ--£ –’ • ¡ ‘ ’ ¢ • —’[¶ › £ —-ž zbiornikowi
”  ¤ ¥ «  œD‡™ ’ ¦©• ‘ ’ °  ¤W” “ ‘  ¤ §  ¢ › ¡ • —‘ ’ ž ¸• ° &› •D–š ®C‘ ©;ž ‘ “ ›  ¡ “ § ‘ a¤  £ ’ • ¡ •[ž
¹wyrównawczemu)
“ §  ° šD© “ œ-’ ¦ › “ ® ± ° znaj
© ¡ “ « “C© • ” ™ £ « £ š › • —C“ ± “¤  ™ £ « £ ——’ ¦ ¢™ £ š œ"™ › • © ‘ ’ -© ¡ “ « “™ £ « £ š › • —C“¤  ™ ›
© • ¨ ¥ « £ • ‘ “ ze £ —’ ¦ ¢ ™ £  ‘ ’  œ"œ-• « šD£ “ ’ ‘ stalowanej elektrown’[—S™ › • ™  ‘ ¢ ‡” •-œ-• « š ± ¤ “ ¢ ¥œ-• ° ‘ “– š
• ™ ’ ¥ ˜ ‘ ¥ ®C© ¡ £ š-™ š ™ ›  œ-’ © ¡ “ « šD© ¡ £  © ¨ š —• — ¤ ž ºW—š ¢ § C—S §  ¢ › ¡ • —‘ ’ “ « D© ¡ £ šD£ – ’ • ¡ ‘ ’ ¢ “ « D¡  ›  ‘ « š ¤ ‘ š « œ-• ° ‘ “ £ š ™ ¢ “ ®C—C’ ¦ ¢™ £ š-™ © “ ”D‘ ’ °C—S• – ’  ¢ › “ « D© ¡ £  ©¨ š —C• —š « [ž ºW—’ ¦ ¢ ™ £  ‘ ’ Cœ-• « šD£ “ ’ ‘ ™ › “ § • —C“ ‘  ¤• ¡ “ £
 › —• ¡ £  ‘ » ’ £ –’ • ¡ ‘ ’ ¢ “¡  ›  ‘ « š ¤ ‘  ˜ •D£ —’ ¦ ¢ ™ £ “‘ “ ¢ ¨ “ ” šD’ ‘ —D ™ › š « š ¤ ‘  ž
 ™ ›;• « £ š —’ ™ › š œ-± ° ’ ™ ­ › ‘ ’  ¤ C—C’  § ¢ “¡ ¬ ° ‘ ’ « š-œD’ ¦ ” £ šD—C“ ¡ › • ª « ’ ¥ ‘  ¡ ˜ ’ ’© • ” ™ › “ —• — ¤W“
—C“ ¡ › • ª « ’ ¥ ‘  ¡ ˜ ’ ’[™ £ « £ š › • — ¤ ž § “ ›  ˜ •›  °› “ ¡ š ¼ šD‘ “C› ¡ ¬ ° ‘ ¡ • ” £ “ ¤ C ‘  ¡ ˜ ’ ’[• ” ” “ —C“ ‘ š « D” •-™ š ™ ›  œD
œ-™ £ ¥– š ®C£ ¡ ¬ ° ‘ ’ « • —C“ ‘  ž ½’  ¡ • —‘ ’ « › —•D¢ ¡ “ ¤ • — ˜ •-™ š ™ ›  œD‡ §  ¢ › ¡ •  ‘  ¡ ˜  › š « £ nego powinno
© ¡  ¼  ¡ • —C“ ®C© ¡ “ « ¦© • ” ™ £ « £ š › • —C¥’[™ £ « £ š › • —C¥¸¾aµS± « •Dœ-• ° ‘ “¨ “ › —•D• ™ ’ ¥ ˜ ‘ ¥ ®C—C© ¡ • —C“ ” £ “ ¤ ¥ «C‘ “
 ‘  ¡ ˜ ’ ¦C• ” ” “ —C“ ‘ ¥£C¸¾aµ¿” •-™ ’  « ’[ ‘  ¡ ˜  › š ¢ ’£ “ —• ” • — ¤• ” ©• —’  ” ‘ ’ •D£ ¡ ¬ ° ‘ ’ « • —C“ ‘ «  ‘ š-” § “© • ¯
™ £ « £  ˜ ¬ § ‘ š « -™ › ¡  ¼a« £ “ ™ • —š « -” • –š[ž À;• © ¡ £  ” ‘ ’ •D’ ™ › ‘ ’  ¤ ¥ « &› “ ¡ š ¼ š-‘ “C› ¦ ‘  ¹ ¡ ˜ ’ ¦ ± › £ —-ž › “ ¡ š ¼ “¾aµ¿§’
¾aµÁ-‘ ’ © ¡  ¼  ¡ • —C“ ¨ š-—° “ ” ‘ š œ!¡ “ £ ’ © ¡ “ « šD© • ” ™ £ « £ š › • — ¤’[™ £ « £ š › • — ¤ ž “ §  ° šD© ¡ £ š © ™ £ « £ “ ® ± ° —
˜ “ ‘ ’ £ “ « ¤ ’¢ ¡ “ ¤ • — ¤ §  ¢ › ¡ •  ‘  ¡ ˜  › š ¢ ’—¨ “ ª « ’ —C© • ™ › ¦ ©• —C“ ‘ ’ C—› š œ"—C£ ˜ § ¦ ” £ ’ C£ ‘ “ ¤ ” £ ’ C™
—nowej
š ¡ “ £Cor—© • © ¡ “ —C‘ ’ ™ › “ § • ‘ š « › “ ¡ š ¼ “ « D” § “¸¾aµS± ’ › •D£ “ ¡ ¬ —‘ •D—S• ” ‘ ’  ™ ’  ‘ ’ -” •-—C“ ¡ › • ª « ’ wój
–  £ —C£ ˜ § ¦ ” ‘ š « ± ˜ —C“ ¡ “ ‘ ›  ¤ ¥ « š « D© ¨ ‘ ¥• ©¨ “ « “ § ‘ • ª ®C¡ • £ —• ¤ ‡œD“ ¨  ¤ ‘  ¡ ˜  › š ¢ ’[—• ” ‘  ¤—‘ “ ™ £ š œ"¢ ¡ “ ¤ ±
¤ “ ¢D’[• ” ©• —’  ” ‘ ’ œ!£ ¡ ¬ ° ‘ ’ « • —C“ ‘ ’ -«  ‘D—©• ™ £ « £  ˜ ¬ § ‘ š « -™ › ¡  ¼ “ « D« £ “ ™ • —š « [ž
4.1.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
- których
!" # " $ % & - ' ! ! ! " % ( )
*+ ! , ! $ " - /. . 5) !% 0 ! 1- . 4.1);
*[email protected] 9 7 = F 2 3 4!7 59 64!7 5 3 66 783 698: 9; < B = 6 > ?A2 = @> ?A6 @B 96 C B [email protected] H= I ? [email protected]!F < J 6 K 35 < 7 > 5 L 9 @!HMC
DB EE = F5 6 B D N J F @3 >#5 H = I J HO E 3 D E @9 7 = F D 7 9 [email protected] 3 > 2 I 6 K D 3MN D5 F B ; @,[email protected] I < > K 2 3 4!I < 7 9 @!PN H 8 D 7 F N H3 D Q J < @!F = 3 F
@G H= I D ? [email protected]!F < J 6 K D 35 < 7 > 5L 9 @!HMC
> E 8F ? P D @3 > 2 I 6 K 4!5 < 7 > 5L 9 @; @@< 7 > D > - R(S T U1V W(T XY Z [ \ ] ^ \ ] V^ WA^ \_ V ` Y nych poborów wody przez
] \ \ Ua bV c dMe f g hAi j f khml e g n(i j op q r s t!u!v w x y q z {| } s ~ u€ q  x v ‚ t ƒ {u!s r „ q z ‚ vM…q ‚ ƒw x w y „ r q u† vM~ x s
poszczególnych wartoz ‚ v} r t w } ‡ ƒ u u,ur t w ‚ w!u!ˆu!t q r ‰
4.2. Podstawowe parametry MEW
Š ‹(Œ Ž  !‘ ’ “ ” • – ‘ — ”!˜!™ š ” Ž(˜™ Œ› ” — › ‘ — ”!’ “ œ ™ ˜”  œ ” ž Ÿ  ˜!›  Œ™#Ž ”#— AŽ ” — ™ Œ¡˜™ ’ “ ” ž › ”!˜Š ¢— ’  Ž › œ  ž ¢
›£ “ œ ™ ž Ÿ ¤ £ ¢ Ž ” Œ™1 ‘˜™ ¥‘ “ ¢
jednego roku (albo O — 365 dni, lub O — 8760 h, lub O — 100%)
˜› ” – ’ ‘ •  ›£ “ œ ” ¦ ™ ’ ¢1› — stalowanego (§¨ ©(ª « ª ¬ ­ ® ¯ °± ¨ ² ³°´ ® µ ¶ ´ ³ · ¬ ¸¹ · ¶°,¯ º ¨ ª ¬ » ¨ ª#º¼ · µ ¨ ª
µ ³ ¨ ± ½ ­ ³ « ¯ °!³ ± ¶­ ¶ « ¬ ¯¾ ª · ª ±­ ¸ ® º ¯ µ ª ½ ´¿ À - ­ ³ ¬ Á ª#´ ® µ ª À ¶ ¬ ¸¨ ± ½ ­ ³ « ¯ °!³ ± ª ¹ ¯­ ¸ ® º ¨ ± ¶M ö º¿ ®+­ ª ± ² ¾ ª ½ ­
wyborem optymalnym przy ¸°!µ ¹ « ¼ ± ¨ ª ± ¨ ¸µ(¾ ª · ± ª ¾A½ ­ ® ¯ ± ¶1°!³ ® ­ ¯ Ä » ¨´ ® ¯ · ¸¬ » ¾ ¨® ¯ » µ ± ª ¾ ² ³!°!¨ ¼ »°!´ À ¶ °¿ °
finan½ ¯ °¶ » Å ² µ!· ® ¸ ¹ ¨ ª ¾(µ ³ Ľ ­ ® ¯ ± ¶°!³ ® ­ ¯ Ä » ¨´¯ ± ¯ ½ µ ¯ ± ¶ » ű ³ ¬ À ³ · ¿ °¨ ± °ª ½ tycyjnych, p. rys. 4.1;
¹ ©+´ ¯¯ ¬ ® ª Ä « ª ± ¨ ¸1Ư » ¶µ ³ ¨ ± ½ ­ ³ « ¯ °!³ ± ª ¾Aª « ª ¬ ­ ® ¯ °± ¨MÇ È² ©+¯ º« ¨ » µ ³½ ¨ ¼#°!³ ® ­ ¯ Ä É!´ ® ¯ · ¸¬ » ¾ ¨® ¯ » µ ± ª ¾AÇ Ê!Ë(©
(kW-h/a lub Ì!Ã,Í Å Î ³ © ² ¬ ­ ¿ ® Ï!® ª ´ ® ª µ ª ± ­ ¸ ¾ ª#°¨ ª « ¬ ¯ Ä É!´¯ °!¨ ª ® µ » Å ± ¨µ ³ °!³ ® ­ ª ¾(´ ¯ ·¬ ® µ ¶ °!Ï» µ ³ ½ ¸­ ® °!³ ± ¨ ³
mocy elektrowni na wykresie zbudowanym wg punktu f), co pokazano przez zakreskowanie
powierzchni;
H,N,Q'
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
O
50
% 100
produkcja energii elektrycznej elektrowni wodnej (AE)
Rys. 4.1. l - krzywa sum czasów trwania stanów, 2 - krzywa sum czasów
3 - krzywa sum czasów trwania mocy elektrowni, 4 - krzywa sum
czasów trwania spad ów, 5 - ! 6 - krzywa sum czasów trwania teoretycznej
"# $ %& ' & ( ) * # +, - . / 0 # +- & * 1 $ 2 , - 31 3 ( * & 4 ( # +3 , 3, 3+% ( * & 4 - &# 1 , 3 $ 1 3+- & ' ( # 5 67 8 9 : ; < = > ? @ A @ 8 B ? ? @ C @ < D 8 E = F A @ > @ C @ < D 8 9 GA ?
G9 : A @ >G!= ? H B ;8 9 < ;I JKL
M NOQPSR T U V W X YZ T V [ \] X ^ YT V X O _ ` ^YbacV X deO R Y _ f U R g V PSR _ ` ^V h g Y X O R acdQU O Pci X O R fPSd ] V T O d f U R _ Y ReacV X d
zainstalowanej elektrowni wg wzoru
j k l k m n o n kpQq l o rs t u k s t q vr w u n xvzy u { y | } n ~ vv€q  m n ~ u k ‚ ƒ | q„vr t | q … xpQq ~ {„n s t q w † } ~ ‡ n t q ~ u o k ‡
k m k } | t q vo n pQq l o rq } t k … m n xv€y s q y ˆ Ss t u {  m n l q o { ‰ Š‹| { pŒs t u { s r w } † ƒ † vu  m Ž w o n r ‡  ~vr t | q … xz… t k w o n k  q
s t u k s  { v†St q ~ u o k  q„v‘s t u k } t q ‡ †Ss n Ž | t u k o n rzk m k } | t q vo n
o r m k l {„† y | r m n x
(SSQ) omówionego w punkcie 5.3.2,
s t u k  { }Sn o y | r m q vr o { ‰ ’q l o ru r  q l { x| t u {„vr t n r o | {
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
5
!"#!
$
%& ' ( )+*, ' - . / 0 & ,1,12 34, ' ( ( / 0 & ,12 ) 5 / 617 *8*+( / . 9 ,1( ; : : & 9;=< </ 2 - '/ .4C , 5& > 2 ) ( ( 'D/ *+< 2 ,1' ?.=/ ,E9 5 5 : > )5 >*+' [email protected]*+7 *5 2 <: 2 5 '> .& ,2 & ( ;=: &< /;=2 / *. ) < A' )0 -B=) F ,1G ) ( ) - , 2
?- ) < > 2 KM: L ? , &H :;=*+*+:=, ' & - ; . ) / < 0 ) N . O > *' < ) : ; 5 )> : ( & , )=2 ( 5 '' 2 *+/ :( 2/ ( *+) '& 2 ,1/ < (/ 'D& 2 ( ( )+' ?O /& 29 @5 >5 )> /*+> -, ,'*+9 /1H I10 N+C /,1- & ' 2 > )( 5, &:+;=> < & *, G ) C ( 7 , )+*8*/ 61- )5 >' ) < &*;Q) P & 0F <,E' J 9 34( ,, (34, 34O I13
R ? , ' <,1*+*+5 : 2 2: ( 3) & < 2 2 : @ N+9 2 *, ', ' ( - .) -/ ' 0 A N:=2 / - ' . *+< ' ( 0 ,1- , / N< 9) 2/ . 34H ) , )9 <( / G+9 -) / F .( )G=- ,5 2> )) && FF @[email protected]*+/ 6 / , 9 ' /. *+> IS5 (. )+) 2 3=/ *) ? G+, '/4*8/ 9 5 ?1. / ) *+- ,1, -' 9 ( , /
9 H I C , 3& , G C I4/ 615 ' < *) & F ,12 F ) *+, 5 .=; : 9 < / - / C , & 2 ( : & ;ET
ich energetycznego wykorzystania. Stosu
15
suchym i mokrym.
: 25 000
lub l: 100 000
U4VEhW i1X Yj Zk [ l \Em ]n [+kD^Eo _1p q ` ma r [ s b t=a c=m k d ra oZ [ u+e=s \Ev q ] fMw+` x a u+[ gEy ]t z v { wl | u+w+t y {=y t4}4t m k l+~ i4y € r s t| r k ‚ t m l+x t j ‚1x l k w+ƒ
„r x j zQz1…q yv1t y m t k m r k † r k † rk {‡8n k‚ j vo { p ˆq … m { † Š=m k r o ‚Es v q w+x rt y z m t wl y k l | u+w+t y {4y t| r y x r s t4}4t m k l+~ i4t † r l x 
‰
xy lt=k t { i1wj l=k l j m ‚ 4ƒ t y wl y x ‚ l | u †„ xr zQs t=… k z ~ rm kw+r ‚ kj o y t=t z1‹Œv { t w+m k { l+x zQl v… p y{ t† mo k ‚ rr s† kt r+ˆ … 1‡Žl x zSm nl o p { † rp r m }=‚ x Sy t m k r † k rD € { wl=j ‚ ƒp r €
ym k t r m o k u+r † z k m rDk r k€ {y wt w+l=t j ‚~ ƒDx {=† k z ƒ m jk p r t+o pm rq m|M}=k ‚l x }4 { o l | u † {=x w„ zQ… † z r m ~ t4‘ t‚ ~ o | m l r k  1~ rn x k ‚l l+z tt i1m { j kn l}4m 1t nj p kD4o ‚ pp qyEm… r s t4w+t y {=t y z1v { wl | u+y l x u
•¯ – — °=± ž ­Q’ ¨ t ” k • m –q — € ˜ x ™ ‚ —l=˜j ²8‚ ƒ “ ¡ ³” ± › ¡• Ÿ¦ –”E¥1— ¨´˜µ#™ ”– —— – ˜£Ÿ ”µ š ¶¤Q› ”œ¨ •+– ž— ˜D˜ ™ ™ — — ˜ Ÿ ¡1¢#– — – £— ”£ ¤1” ¤1¥ ¦¥ § ¦ ¨ § ”¨ •” –• — – ˜— ™˜ —™ ˜D— ˜D– — – ˜— ©˜ ¡1© ¡1¤ ™¤ ª™ ª• •” —” «— ™« ˜™ §M˜ §M” ¬1•=˜ – — — ­1˜ •© ®¡E– š ˜ ›” œ ž +¡ •=ž ˜” § •
· ° § ¡1°+¸ Ÿ ž – ¡ ° ˜ ¸§ ³• — ž Ÿ °+¯ ­ © ° – ° ¯ ¨ ²˜ ¦ – ¡ ˜ ˜ ¯ © • ” ® • ¹+– — ” ˜ • ™ – — — °+˜ ™ ¡1— — °+ ˜ ¡1+— ž ˜ ¡ +§ ˜ ž ³ ¡1¦Q– ¡ — ™ ˜ ª=© +¡E• ¡ ˜ š – © ° • ž ® ¡ ¹™ — • • — ž ž «+° ™” —° •ž žŸ °+— ­+– Ÿ— ©˜ © ˜ – • § ˜
ž ° ˜ ¸ Ÿ=• © – ˜ ® ¡ ¹ž °+­ • ” ³ ¦ °²+¡ ¡˜ ˜ ¯ © ¯ • °® ¹¦ ˜ ­– ¡ • ° +› œ ¡ ˜ – —• ™ ­ ª ¤ ž ¬1¡1 ¡” © • • – — ˜ ° ™ ž — Ÿ ŸS™ ª=¡1— ­ –˜ — +˜ ž—¡1¢ —ž ˜³ ³¦ Ÿ¦ ° ¦ ¤+¦Q¡ •ºŒž ˜ •=¦ ˜ +• š– • § ˜ • ” š ž¯ ¡ ˜E§ ¡1»+˜• ¦ ³ • ­1” • Ÿ=” °¡1¯ – ž © ° ¡
­ • ” ³ ¦ ° ¡ ˜M§ ˜ ” ž • ¡ ¦ Ÿ ™ ª ¯ ° ¦ ˜ – ¡ ° › œ ¼ – œ ” › • +Ÿ ™ ªE¨ ½Q¤ ¬ ¡ © ° ™ § °=³ © › ° ” °=³ ¡ £D—D¦ – — ˜ ™ ª=™ — £ ® ™ ¡ “ ¯
™ — £ ® ¹¢ — ˜ ³ ¦ ° +¡ ˜ ž ¡ °+ ¡ ™ — ¬1• +• ¾ • ­1¡ ³ • +˜ ¥ ™ — £ ® ¹ +¡ ˜ • ° – © ¤1³ — • ° ¯ ° ­ °+­ • ” — ¡ ° › ¤4ª Ÿ ” – • • š ¡ ™ — ž ˜ š •4
™ — £ ® ¹¢ ¢ ¢
²Ž¤ — ° ³ ° ” ž ¡ • ž Ÿ ™ ª=»­ – –° — ž Ÿ ¡ ­™ ˜° ” ” © • ° – ™ — ª=˜ ™ • — ¬1°+³ — ¤ ° ¬4–M”— • ˜ – +— ˜ ž ™ ¡1— +°+Ÿ ¡1— — ž ˜° +™ — ž °=¡ ¥ ³ ¡ ¤£¬4› « ¡ ™™ —ª=« ™™— ž £ °® §™ +¡ ¥ Ÿ ¯ ¸ ³• — ¸ ˜ž °+•— ©ž –¡ ˜˜ ³® ¡ ˜¡ ¹ž ¡ž °+° ž °
+• ” • ” — ¡ ° ˜D– • — š – ° ž ¡ ™ — ° § « ™ Ÿ ¯ ³ « ³ ¡ ˜ ” ž ¡ ˜™ ¡ ˜ © ¡E+• ” ž ˜ ¨ ½Q• +¡ ˜ – — ™ ª ž ¡ £” • – — ˜ ™ — °+¡1— ˜ +ž ¡E• © – ˜ ® °=³ ¡ £D­ – — ˜ —
5.2.
dorzecza
zlewiskiem
Dunajca, Bystrzycy). Obok terminu
zlewnia
II
oraz dorzecze III, IV, V
2
symbolem A
Wodnej (IMGW) [5.4].
-
II -
skali
l : 200 000,
- skorowidz nazw obiektów wodnych i nazw wodowskazów.
mapie w skali l: 100 000.
planimetrowanie i podaje w km2.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
53.
! " # " $ &% ! ' ( ) *
+ % ( % , - ./ ! -0
- loletnim okresie
obserwacyjnym.
5.3.1.
12 34 5 6 7&89 4 7 8: ; <= <
>@? A B C D AFE
G H I J B G K
? L D M I J NFO P H M L D J Q O B G C GB K R Q I S T Q G J RL ?J M A R J&U G S/B K U D S ? A R V Q P WFG? M I J ? X P E&K WFG
charakterystycznymi z wielolecia:
? M I J ? X P E0B K R E
P Y U I PI&B K R E
P Y U I P Q OL NU J M E
L E&K B P Q OL I B K Q I
? M I J ? X P E0T M J H B GI&B K R E
P Y U I P Q O
- ? M I J ? X P E0T M J H B G
T M J H B G Q OFZ - SWQ
- ? M I J ? X P E0T M J H B GI&
zeB K R B G Y U I P Q O SSQ,
- ? M I J ? X P E0B K R B G Y U I PI&B K R B G Y U I P -Q OF
SNQ,
L NU J M E
L E&K B P Q O
- ? M I J ? X P E0J C U D M J WK [ B PLL C M J T [ L B P W\? M L Q J B Q G J/? M K E&
- H NNQ,
L ?L H L
Qmin%
? M I J ? X P E0B G J B K M AU I K [ B P
- ? M I J ? X P E0LL C M J T [ L B P W\Q -I Qn
K U G J^D M E&K B G K_
-
L B PFU P W
bolem WWQ,
NG J ] U D E&K
? L R K E
G J B G KU G S
Qmax p%,
`Fab c d e f gc h&ij e h ik l mn m\d o f j f pq h j lr q ld e gld o
st u v w xFu y z { | } { ~ €
}  ‚ xu ƒ „  …Fƒ&€ z † u |  t z ‚ { t‡ „ ƒ w ƒˆ … € z € y † { z „ v † „  ‚ ~ „  …‚ € } { ‰ „u Š
t u v € Š € ~ { ‹ uFŒ€ † { z € ‡ Fu xv { z ƒ&€  „ Ž ~ { ‹ u ˆ„ ŒF { ~ ‘
ŒFu ‰ ~ &
€ † z ‚ „t u Š v † € ƒ
u ƒ
{&ŒF{ † u Š „Fu x }  ‚ { ’ “
53.2.
- ”
• – — ˜ ™Fš • › œ—  ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤ tj. statystyczna - ¥ ¦ § ¥ ¨ © ª&¥ « ¬/­ ® ¯
° ± ª ²«³ ° § ´ « ® «µ¯ © ¶ · ¸ · ¹§ ­ ³§ º
« ª ­ » « ª&­ ¼ ¨½ « ª
§ ¾ ¥ ª ° º&¯ · © ª/³ ° ± ª ¾« ª ½ ¨¥ ¦ ¯ » ¿ º0º
§ ­ ¸«³ § µF« ¯ ° ¸F¹ ¸ ­ ° § µFª ¦ ° ¸ · ± » ª&§ ¾ª © µ¨ © ¶ · ª/» « ¥ ² « ª ÀÁ ° ª ­ » « ª/«º
¸ ¥ § ² « ª
¥ ¦ ¯ » ¸³ § ± º&¯ ® ¯ © ¶ · ª/» ¯¥ ³ § ° ± ¶ ­ ± ¯ » « ª/± ¾ « § ° ¿ º0º&¯ ° ¦ § Á · «³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º
¿ º0­ ® ¯
º
« ª ® § ® ª · « ¯ Â
- Ã
Ÿ Ä Å £^ÆÅ Ç ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤ tj. analogii hydrologicznej - ¥ ¦ § ¥ ¨ © ª&¥ « ¬&ºˆ³ ° ± ¸ ³ ¯ ­ ² ¯ · ¹¾ ° ¯ ² ¨Fº&¸ ¥ ¦ ¯ ° · ± ¯ © ¶ · ¸ · ¹
µ¯ ¦ ª ° « ¯ ¼ ¿ ºˆ¹ ¸ ­ ° § ® § ½ « · ± » ¸ · ¹FÈ ² ° ¿ ¦ ² « ª/§ ² ° ª ¥ ¸§ ¾¥ ª ° º&¯ · © « À ¾ ° ¯ ²¾ ª ± ³§ Á ° ª ­ » « · ¹³ § µF« ¯ ° ¿ ºˆ³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º&¨
itd.);
- metoda empiryczna - ¥
¦ § ¥ ¨ © ª&¥ « ¬/± ¯ ° ¿ º&» §Fºˆ³ ° ± ¸ ³ ¯ ­ ² ¨F¾ ° ¯ ² ¨/© ¯ ² « · ¹ ² § ® º&« ª ²F­ ¯ » ¸ · ¹
¹ ¸ ­ ° § µFª ¦ ° ¸ · ± » ¸ · ¹ À © ¯ ²° ¿ º
» « ª É&¾ ° ¯ ² ¨FµF§ É ® « º
§ Á · «± ¯ ¥ ¦ § ¥ § º&¯ » « ¯µFª ¦ § ­ ¸¯ » ¯ ® § ½ « « Ê Ë̵Fª ¦ § ­ ± « ª^¦ ª ©
µF§ É » ¯
³ § ¥ ¼ ¨½ « º&¯ Í
¥ « ¬/° ¿ É » ¸ µF«º
± § ° ¯ µF«ª µF³« ° ¸ · ± » ¸ µF« À ³ § ­ ¯ » ¸ µF«ºˆ® « ¦ ª ° ¯ ¦ ¨ ° ± ª&¥ ³ ª · © ¯ ® « ¥ ¦ ¸ · ± nej, lub
µ¯ ³ ¯ µF«§ ¾¥ ± ¯ ° § º
ª ½ §° § ± ² ¼ ¯ ­ ¨Fª ® ª µFª » ¦ ¿ º0¹ ¸ ­ ° § ® § ½ « · ± » ¸ · ¹FÈ » § ° µF¸§ ­ ³¼ ¸ º&¨ Î Ê
Ï
¯ © ­ § ² ¼ ¯ ­ » « ª ©ÐµF§ É » ¯
º
¸ ± » ¯ · ± ¸ Í&³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º
¸· ¹ ¯ ° ¯ ² ¦ ª ° ¸ ¥ ¦ ¸ · ± » ª/± ¯
³ § µF§ · ¶ metody
statystycznej. ËѵFª ¦ § ­ ± « ª^¦ ª ©Ð² § ° ± ¸ ¥ ¦ ¯¥ « ¬/±&± ª ¥ ¦ ¯ º
« ª ÒFÈ ¦ ¯ ¾ ® « · έ § ¾§ º
¸ · ¹º&¯ ° ¦ § Á · «³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º
¿ ºˆ±
wieloletnich cyklów obserwacji. Zestawione w ten sposób dane dla wielu lat obserwacyjnych
³ § ± º&¯ ® ¯ © ¶
» ¯
§ ² ° ª Á ® ª » « ª Ó
Ô ³ ° ± ª ³¼ ¸ º&¨Á ° ª ­ » « ª ½ §±
º&« ª ® § ® ª · « ¯ SSQ, ² ¦ ¿ ° ¸^© ª ¥ ¦ÕÁ ° ª ­ » « ¶
¯ ° ¸ ¦ µFª ¦ ¸ · ± » ¶
± ª&Á ° ª ­ » « · ¹° § · ± » ¸ · F
¹ º&¯ ° ¦ § Á · «
³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º
¿ ºˆ³§ ¥ ± · ± ª ½ ¿ ® » ¸ · ¹® ¯ ¦§ ² ° ª ¥ ¨F§ ¾¥ ª ° º&¯ · © « Â
- ³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º&¨» ¯ © º
¸ É ¥ ± ª ½ §F§ ¾¥ ª ° º
§ º&¯ » ª ½ §Fºˆ° § ± ³ ¯ ¦ ° ¸ º&¯ » ¸ µÖ§ ² ° ª ¥ « ª À ± ¯ ° ¿ º
» §ºˆ³ ¿ ¼ ° § · ± ¨F± « µF§ º
¸µFÀ
jak i letnim WWQ;
- ³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º&¨Á ° ª ­ » « ª ½
wieloleciu SWQ;
- ³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º&¨» ¯ © » « É ¥ ±
- ³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º&¨Á ° ª ­ » « ª ½
§±&» ¯ © º
¸ É ¥ ± ¸ · ¹° § · ± » ¸ · ¹§ ¾¥ ª ° º&§ º&¯ » ¸ · ¹Fºˆ³ § szczególnych latach w
Ï
ÏFØ
ª ½ §§ ¾¥ ª ° º
§ ÏF
º&¯Ú » ª ½ §Fºˆ· ¯ ¼ ¸ µ×º&« ª ® § ® ª · « ¨
Â
§» « ¥ ² « ª ½ §Ù
§ ¾ ® « · ± § » ª ½ §^© ¯ ² §FÁ ° ª ­ » « ¯
¯ ° ¸ ¦ µFª ¦ ¸ · ± » ¯
±&» ¯ © » « É ¥ ± ¸ · ¹° § · ± » ¸ · ¹
³ ° ± ª ³ ¼ ¸ º
Ûп ºˆ
² ° ì ª í ¥ î ¨Fï § ë¾ì ® « ð · ñ ± ò/ª ó» ëF
« § ó º
ñ óª ë½ §ì ðÊ ñ ò ôÕõFõ í ö ò ÷
Ü Ý Þ ³ß§ à ᥠ± â· á± ª Þ ½ ã ¿ ä å® Ü» Þ ¸ æ
· ¹
ç è ® é ¯ Þ ¦§ ê ë
lonym procencie
ù ú õ ø õ ú õ ûó ò ü î ý ù&ì ø õ þ ì ù
ó ò ñ ó ìî ó ÿ&î ø õ ú ì ñ ò&ú ð ìî ò ö ò ø ö õ ó ð óù
õ ú õ ù
î í ì õ ù
ï Fù ø û ð ó í ì þ ì ø öì &
ú í Fí õ ñ ó ò ñ ï ëÖõ ûð ó ò ñ ó ì ø ö ò ø ï ù ù ø ö ì ù
ú õ ø õ ú õ ûñ ï Fú õ í õ ñ þ ò&î ó ÿ&ù
[5.7], [5.8]. W przypa
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $% &
'(&*)) + # , - ) . &/0 " 1 2 3 #4 '!1 . 3 1 56 7 8 9 : ( ; 9 <
= 9 : 6 > : > : > : > : ? 5 ; @ 9 9 5 A 9 @ B ? C C
7 8 9 <
Metoda analogii hydrologicznej : D @ C > ? D 9 : 6 C : 6 > C 9 @ C C< E C F ne warunki
D : D 6 9 C 6 9 < GH 6 5 6 I : J ? K ; F ? L ?
; F 9 ? 9 9 ? 9 : ; F <
M ; metod empirycznych 56 6 N O P Q R S TU TV WO X YSZ O [ \ ] R SO Q X ] ^ O T] _ `6Q X Z ` Za V b \ ] ^ c Sed f
V g h i V jk ]^ ] R ` l OO m[ Z ] X no X ] p nZ O [ \ ] R S
TS Z _ ] ^ Z O _ `q Z O k q _ q `p ` P _ ] o O TS ^ cT] X \ O r ^ qO P QR S TU Tsp ` P _ O [ \ o O TS ^ c t \ Z _
V izoreje opracowane na
specjalistycznej [5.1].
podstawie metod statystycznych dla kilkuset stacji wodowskazowych.
Mapy podane na rys. 5.1 —5.3 Q X Z ` P [ \ ] Tq ] p uO m[ Z ] X SLp ` P _ ] o O TS ^ cO P QR S TU TTU P
charakterystycznych dla terenów Polski, opracowane na podstawie wieloletnich obserwacji
v!w x y z{ |
}~ € y ~  w ‚ ƒ x  „ ~ | (biologiczny, ()„) p ` [ \
\ OYq _ q Y] k _ Sl X ] _ q ^ Z _ SQ X Z ` QR S TTO
t
P S T
X Z ` o ] ^ c t o \ U X S_ q `YO … `6mS †Z Y_ q ` p [ Z O _ S_ ][ o n \ ` oP Z q ] R ] k _ O r ^ ql O [ QO P ] X ^ Z ` [email protected] O X Z ` ^ Z ] ^ c
V ‡(X Z ` Q R S T
\ ` _Z ] Q ` T_ q ]O ^ c X O _ ˆr X O P O Tq [ o ]Q X Z S X O P _ q ^ Z ` l Oq… S ^ q ]mq O k O l q ^ Z _ ` l OTU PO X ] ZO ^ Z ` o q T] _ q ]
[ Q O R ` ^ Z _ `6Z Tq u Z ] _ `6ZX ` o X ` ] ^ p uqTS QO ^ Z S _ o q ` Y‰V Š` \ O P ]O o X ` r k ] _ q ]T] X \ O r ^ q \ ` l OQ X Z ` QR S Tn6p ` [ \
Z R O … O _ ]qQ O k ` l ]_ ]‹
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 5.1. SSq, wg. J. Stachy
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 5.2. NNq, wg. J. Stachy
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 5.3.
SNq, wg. J. Stachy
- - !
- ochronie obiektów przyrodniczych prawnie chronionych,
- "
# $
% !
- wymaganiach
&(' rzecznej turystyki wodnej.
stawowych form flory i fauny,
&0
/ 1 ) * ' ) / + ,. ) / " ! publikacji [5.10], " 2 & ) " 3 4 " # wodnogospodarczych, obliczeniach parametrów energetycznych itd.
W praktyce projektowej, w przypadku braku takich danych dla rozpatrywanej rzeki lub cieku
) " "" Qn = K*(SNQ)
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
K !" #
% & K & % '( —1,5. $
zlewniach, a najmniejsze -
niezinnych.
)+68* ,7 -9 .: 9 /0; <- = 1 : 2 > /0? 3< . > 4; @5 7 > A : B C B D @ E F G =B ; : = H C 9 I J E [email protected] C B H E @LB A >B A MN > L9 I J E = IOF =KF C = LG @PB D JQ > R
L> : 9 S B G =L(M B ? < 9 E @[email protected] = C [email protected] 9 : V A B; < W : > E 7G 9 C = S JX
B Q I Y < B H RB A M N > LTUZ B A M N > L[ V; m \ < > H ] P ; km - I = ? << [email protected] C B H RLB A > V I 9 ; 9B A MN > L9FB ; : = H C B G = D B
B Q? F 9 : TL^I = A G B ? < E =KE F 9 ? TUZ A B Q 9 V A = ; 9 A 9 V [email protected] = ? @ J E V : B ; [ \
G 9 < Y S = G @ =KM : F = MN > LTUZ M : F = MN > L[ Q; m /s, C _ ?8` I = ? << [email protected] C BH RLB A > V I 9 ; 9M : F = MN > L9M : F = FM : F = ; : W I
poprzeczny cieku w jednostce czasu (sekunda, godzina);
B A M N > L^I = A G B ? < ; B L> q; \/(s • km ) - M : F = A ? < 9 [email protected] [email protected] C B H RLB A >B A MN > L9 I J E = IOLaI = A G B ? < E =KE F 9 ? TF
53.3.
3
3
3
3
2
jednostki powierzchni rozpatrywanej zlewni.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
(q. H), ! " # $ % % szczególnych zlewni i obszarów.
& ' ( ) * + , -. ,/ 021 3 1 45 , 3 67 5 64806923 : + : ; . / < -6/ 0>[email protected]?A1 921 -6BDC23 : E . + F83 < , 4.
GH I J K L M H J N O P I Q R S TH U P V O H MW S J V K X K Y O Z R N S[ R S Q L [ I PQ O \]^ ] czas, gdy posterunek
]K J K ]Q L H R K ]S_I P Q U2` K M K a K N S ]@Q H T S Tb` V K c O X [ X [ d dP R `K e V P J N O K]f`K d X O a [ V K R ` H U V S ]H N P Y K` V K c O X [
` O \ U V R P N O H g [ I \ Z O Hh ij` V R P Z O ]N S TkV H R O P g I P a P X OV ^ a N O Z H` K ]O P V R Z W N OR X P ]N O]f` V K c O X [ d H J H N S TkO]
K dQ P V ]K ]H N P` V R P ` M S ]S N H X P a S` V R P N O P e lR` V K c O X [
profilu wodowskazowym przekracza 10%,
5.3.4.
wodowskazowego do rozpatrywanego profilu.
m ` V K Q R Z R K N S` X H N` K J R O H M [ R X P ]N O
Rys. 5.4.
l, 2, 3 - przekroje niekontrolowane,
V - wodowskaz,
-•-•
--
nJ R O J H R MO ]H MK ]J NK SJ N R SX P R ]X P N ]OZN R O o Q U L K ]P I
p2V R P ` M S ]@e V P J N O]fJ K ]K X N S Tb` V R P L V K I [
` K M K a K N S Tk]f` K Z R o U L K ]P IqX [ d L K r Z K ]P IqZ R \ e Z OR xX P ]N O
s ` K ]S a P I g ` K N O a P ItN H I d X O a Q R P Y K]K J K ]Q L H R [ uAK dX O Z R HQ O \R H
` K T K Z o]R K V [
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ % &
' ! % ( ) * $ + ! % , $ " ! asyn k - . /0 1 0 2 13 4 56 l.
798 . : ; . /2 <); = > ? ; 0 @ . A = 2 ; = B- A = 2 - C 4 /%D0 1 0 DB E 1 4. 3 E 0 ; = BF 0 > ze wzoru
Qx=Qd+q(Ax-Ad) (5.10)
GH IKJ L M%N O H P Q R S T Q MLVUWQ XKY Z [ \ ]WR Z ^
ze
R S Q R _KP T _#`H a `]bVO S Q H c] P ] Y Q d _VY _ X
na podstawie map izorei.
5.4. Pomiary i obserwacje hydrologiczne
e Q H R S ] MQ MOIKQ bVZ ] f LWZKQ XKR O f M] [ N Og L H f Q Y Q d Z [ \ P O h h P Z O \ XK^ H P OH QWQ [ O P LVR S Q R _KP T i M
g L H f Q Y Q d Z [ \ P L [ gVMI f Q N O T S Q M] P Z _#bW] J L [ gVO Y O T S f Q MP ZKMQ H P L [ g h Q XKO N bW_ N cKj
- Iobserwacje
Q bVZ ] f LWZKQ XKstanów
Y Z [ \ O P Z ]wody,
P ] S ^ k O P Z ]I f \ O IKJ L M_Kh
-Gpomiary
XKR O f M] [ N rumowiska
OR S ] P i MlMQ rzecznego
H LWI f Q M] H \ Q P OR cP ]WR S ] [ N ] [ gWML IKQ R ] k Q P L [ gVP ] N [ \ ^ m [ Z O NMlJ ] S L
wodowskazowe lub n o pVq o r s t uwv xs y sz{ | { z} ~ s { zs€  } ywy {W| ‚  zq o s q s|  } ~ s ƒ q s{ r „ …w| † ‡K{ zs ƒ q s
~ y „ ‚  €K€  } y)ˆKpVo  } ‰ { q sŠ { | o s … ~ szu ~ { q s q sy s ‡ n o ‰  ~#pV y s n { zu ‰ ‹Wn ˆ ‡VŠ n s } y u ~ { zu ‰ ‹wv Œ){  | o s … ~ s
jest wyskalowana co 2 cm - | { ~ … s | q { Ž { | ‰ u y ˆVn cm. Zero wodowskazu jest to umowny poziom, od
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "
# $ $ %& ' ( ") * +" $ , " !
(m
przez co zachowana jest
wodowskazu
w - %przypadku
," jego
./ zniszczenia
na
%niezmienionym
wskazowapoziomie,
w Polsce jest obecnie odniesiona do
- "0 ' ' '
poziomu morza w Kronsztadzie (Kr.). Przed II
% , 1 # 02 " 33
lub do poziomu morza Adriatyckiego (Adr.).
4+5 6 7"89 : ;< =?> @ A B C> D E BA F > EGH I BE >J0K L M NOQP0R S T U R OV NOXW Y"Z [
T V 76,08 d na
` R ]jS e k l m ]
O\ ] \ OT ^ R U V NO_ ` V a T b 728 c dfe g U h ] ` RU N S RO\ ] \ OT ^ R U iOQP0R S T U R OV NO_ ` r.\ odczytany
R M ` _n \ U V \ o S U h ] ` R q+T l R ` iO\ ] _O_ ` \ T V b 76,08 + 7,27 = 83,35 m nad Kr.
d R^T_d 0
P \ ] \ OT ^ R dp
U _n"\ OV ` ` _r"_ si d \ c \ OR ` NO&T n \ T a r l S OR b _V c t S \ ` V \ `"N\ ]U ` V T U c U N ` V RO
dz V M V R N S u a T cO R c t \ v T w ] \ U OV N_ n S U Nn n S Ub _ _ O&U Oa b \ ^ ] a _O0` V V Nn n \ M i ] rM N O0
w ROT U\ l M i ` c _ U ` _ n d S \ U z R V M^ R b a c N `] V\\ ndfR e M V"x OR u r"c V U _ h y c V NO&uT^ m\ S d _ \ \c \ S UON R ^ ` V N] \
d i l _ ` \ Oc N t v N S V ` c \ ON\ r"T N l S Oe v R u NO\ ] \ OT ^c tR U \ ONT c tn S { \ OR
l c t S R U _` Rl ] \ r"hM i e r
dzone 1—3
g
l
l
d
c
m
n S U _ n R ] ^ R c t O_ T l m n V N ` V RN ^ T l S N d R M ` _ c t T l R ` a O&O\ ] _R M r"\O c N M R c t r R ] R O c U _ c te
c U h y c V N u -| O0
r"T N S OR u N V w b NT m n S \ OR ] U \ ` N` Rn \ T l N S i ` ^ R c t O_ n \"T R } \ nych w limnigrafy, to jest
R n R S R l i S hT R d \ n V T c U m c c m"em P0
_ ` V ^ V"\ r"T N S OR c u V M V d ` V w S R z V c U ` _ c td \ w m r _ sn S U N ^ R U _ OR ` NU ] R M ` V N] S \ w m
n S U N O\ ] \ O m M i rS R ] V \ O m"e
~ \ V R S+V"\ r M V U N ` V N` R h } N ` V Rn S U N n"b _ Oi o n \ d V R S hydromet-ryczny) obejmuje:
O- _ ^ \ ` R ` V dNn"\ d V R S ic n S h ] ^ \ y c lV"n S U N n"b _ Oi#O\ ] _O0
n V \ ` R c t n S U N ^ S \ u in \ n S U N c U ` N w \^ \ S _ l RS U N ^ VV
\ r"M V c U N ` V Nn S h ] ^ \ y c Vy S N ] ` V c t O l _ c t n V \ ` R c t"
\ r M V c U N ` V N c U m T l ^ \ O_ c t n \ OV N S U c t ` V"n a M"n S U N ^ S \ u in \ n S U N c U ` N w \\ w S R ` V c U \ ` _ c tl _ d V"n"V \ ` R d V 
\ r M V c U N ` V Nn S h ] ^ \ y c Vy S N ] ` V c t ] M R^ R } ] N w \n \ M R 
\ r M V c U N ` V Nn S U N n"b _ Oi c U m T l ^ \ ON w \ v l U ` e V M \ c U _ ` in S h ] ^ \ y c Vy S N ] ` V N u+V"n \ OV N S U c t ` V"] R ` N w \n \ M R 
\ r M V c U N ` V Nn S U N n"b _ Oi c R b ^ \ OV l N w \ v r h ] m c N w \T i dm n S U N n b _ Oa O c U m T l kowych.
~ \ d V R S+n S h ] ^ \ y c VO_ ^ \ ` i u NT V hU Rn \ d \ c md b _ ` ^ R t _ ] S \ d N l { S _ c U ` N w \ e ~ S h ] ^ \ y sn S U N n b _ Oi
U R M N } _\ ]M V c U r"_\ r S \ l a O n T ^ S U _ ] N b ^ R d b _ ` ^ RO€u N ] ` \ T l c N c U R T i e
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
k = 0,8 —0,95.
!" # # # $ # % & ' ( ) $ ) * ' $ + ) ,) $ - 5.5) " ) wzoru
B - & od strony górnej wody, w m.
. ( "!/
- wzniesienie korony przelewu nad dnem koryta
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 5.5. !
" # $ " specjalistycznej [5.2], [5.11], [5.12]. Wykonanie serii pomiarów hydrometrycznych w profilu
% & ' ( % $) * + , % % % $ * $ ( ,# $ " . / * + 01$ * " " % ( ( % % $ % ' % " . /2 % 3' , $ %' 3 4
' ,# " %' % $ 5 $ # % $ , % 3 . /2 * $ ' $ , " %' % $ % ' $ 0,5,
* 0,75, kry lodowej 0,85.
6
% ' # , #' # . /2 # ,7 % $ # # ' % . 8 + # ' % $ ' $ ( $ % # ' '( ' $ . % + $) + 9$ $ , + ' * $7 g/m3. Pomiar polega na poborze prób
' ( % " % * : 3 $) + .
% ' % $ ,# ( . % . ;) , ( * + 0 % $ ,# % ' % . ;) * ' % " lokalwych masa
< % * # 0 10 do 100% transportu rumowiska unoszonego.
# # % ' #$ * . / $ # $ + # " '( % ( % 3'8 =?>/ [5.5].
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
"!# $ % !& ' ()
*,+ - . /0 1 2 3 4 5 678 9 4 + : 8;8 2 5 < 1 = > 8 ? 8 @ 8 4 + AB4 3> 8 : C 3 4 1 - D 6E< 2 1 F3 G 68 - + 3 4 1 - D 4 + : 81
< 8 4 G H 4 + 4 G 3 2 4 + : 8 =5 /4 1 5 < 1 + - 7I5 G 8 5 6 4 < 69 8< C 3 A J 7I5 / 5 1 + 9 4 1 - . - 8 > 3 9 H3 G F8 5 K + C H - D 4 +"14 1 5 < 18 9 >? H 7
> C D H,A + 9 4 8 - D + L nie 7H 5 8 < 1 FM> 3 C 8 73 4 1 6G + C + 4 8 7H FN OC + 9 4 1 +"C 8 - D 4 +"D71 + 2 8 2 + - 1 38 > 3 9 H73 . 3 A /5 1 P"8 9
FFQ7I: J C 3 - .N R3 A 7H @ 5 D +8 > 3 9 H7H 5 G P > 6 A /7IF1 + 5 1 / - 3 - .
ok. 500 mm na Kujawach do ponad 1500
8 9- D + C 7- 39 85 1 + C > 4 1 3 = 4 3 A 4 1 @ 5 D +"D 3 LB8 95 G H - D 4 1 39 8F3 C - 3 N R3 A 7H @ 5 D +"8 9 >? H 7H7H 5 G P > 6 A /7
letnich F3 C - 61< 71 + G 4 1 615 /5 > 8 78 9 8 73 4 +,G 3 A 3 4 1 + FSL 4 1 + : 6N T< C + 5B4 1 5 < 1 - .8 9 > ? H 7J 7U> C D H > 3 9 34 3 A - D P L - 1 + AB4 3
7C D + 5 1 + V1> 3 W 9 D 1 + C 4 1 <8 C 3 D4 3F1 + 5 1 / - +"D 1 F8 7+ N
X 5 > J ? - D H 4 4 1 <8 9 >? H 76= - D H 2 15 G 8 5 6 4 + <8 9 > ? H 76E9 88 > 3 9 6= 7H 4 8 5 19 2 3;8 2 5 < 1 0,27 i jest
D 4 3 - D 4 1 +4 1 @ 5 D H4 1 @7U71 P < 5 D 8 L - 15 / 5 1 + 9 4 1 - .C D + <+ 6 C 8 > + A 5 < 1 - .N ;8 D 8 5 G 3 ? 3- D P L Y8 > 3 9 6"A + 5 GG C 3 - 8 4 3
: ? J 74 1 +4 3> 3 C 8 73 4 1 +1K 1 2 G C 3 - A P"7: ? P 04 /N ;8 G 71 + C 9 D 3G 84 1 + < 8 C D H 5 G 4 H- . 3 C 3 < G + C0 1 2 3 4 5 678 9 4 + : 8
4 3 5 D + : 8< C 3 A 6N Z"D + < 1> 8 2 5 < 1 +"- . 3 C 3 < G + C H D 6 A /5 1 P9 6 @ /D F1 + 4 4 8 L - 1 /> C D + >? H 7J 7U7H C 3 @ 8 4 /5 G 8 5 6 4 < 1 + F
> C D + > ? H 76E4 3 A 4 1 @ 5 D + : 89 84 3 A 7H @ 5 D + : 8N R3C D + < 3 - .: J C 5 < 1 - .> C D + >? H 7U4 3 A 4 1 @ 5 D H9 84 3 A 7H @ szego
X F3 ? H - .
pozostaje w stosunku jak l do kilkuset, a na górnym Sanie nawet jak l do ponad 2000.
D 2 + 74 1 3 - .: J C 5 < 1 - .D F1 + 4 4 8 L Y> C D + > ? H 7J 7IF8 @ +"0 H YA + 5 D - D +71 P < 5 D 3N R3C D + < 3 - .4 1 D 1 4 4 H - . =
5.5.
szczególnie pojezierza, stosunek ten jest znacznie mniejszy, nie przekracza l: 100.
OC + 9 4 18 9 >? H 7[A + 9 4 8 5 G < 8 7HD"G + C + 4 6;8 2 5 < 17H 4 8 5 1 5,2 1/(s • km2\ 1D 3 71 + C 35 1 P"7I: C 3 4 1 - 3 - .
9 D 1 3 ?8 9 >? H 76
od ok. 2 1/(s•km2) na Kujawach do ponad 50 1/(s • km2) wysokich górach (rys. 5.5). ]
> J ? C 8 - D 3D 1 F8 7+ : 8D8 05 D 3 C 6;8 2 5 < 17U- 3 ? < 8 71 G H FQ9 8 > ? H 71 +"C 8 - D 4 H FS5 G 3 4 8 71 57% D"G H F= @ +"4 >N 7
górskim dorzeczu Dunajca 42%, a w nizinnym dorzeczu Narwi ponad 60%.
OC + 9 4 1 +"4 1 5 < 1 +"8 9 >? H 7H,A + 9 4 8 5 G < 8 7+7H 4 8 5 D /8 98 <N 0,51/(s • km2) lokalnie nawet 0,25 1/(s •
L C 8 9 < 8 78 D 3 - . 8 9 4 1 + A- D P L - 1< C 3 A 6= 9 88 <N ^ 1/(s-km2) na Pojezierzu Mazurskim i pogórzu i ponad
km2\
4 3;8 A + D 1 + C D 6;8 F8 C 5 < 1 FQ17U: J C 3 - .N X 7H 5 8 < 1 - ._B3 G C 3 - .L C + 9 4 1F1 4 1 F3 2 4 H8 9 >? H 7
6 1/(s • km2\
jednostkowy przekracza 10 1/(s-km2).
R3 A 4 1 @ 5 D +9 8 >? H 7H7U9 8 C D + - D 6ET9 C H1 X 3 C G H7H 4 8 5 D /D 3 2 + 9 71 + 0,1 1/(s- km2\ N R3 A 7H @ 5 D +
8 9 > ? H 7H"A + 9 4 8 5 G < 8 7+8 05 + C 78 73 4 +"7U- D 3 5 1 +"7+ D 0 C 3 V> C D + < C 3 - D 3 A /a` b b b 1/(s • km2) w Tatrach i 500
G 3 - .N R3> 8 D 8 5 G 3 ? + A = > C D + 73 @ 3 A / - + A- D P L - 18 05 D 3 C 6< C 3 A 64 3 A 7H @ 5 D +8 9 > ? H 7H
1/(s • km2) w Sude
A + 9 4 8 5 G < 8 7+7H 4 8 5 D / c de f g hEi j jkmlj j 1/(s • km2).
n o p q c rs h t t u v wx y c h xz e d o x y c e { x q y c q x u d q p t h,| y o } t uv ~ sdUde f u y c e { | e d q t s o y c h fs
x g q t u dh € u { xu } q y ~ hdu } t h  f | ‚ y q r o { sd q g ~ c e wc q y ‚ dt ucƒ y q f s h r q fst q } rs q y h rSdu } e„ … | † }
f u t s h ~ c t u v wr q € q c e t u d q t s q du } edUc ƒ s u y t s f q ~ ‡y h | h t ~ e t e ~ ‡„
5.6. Operat wodnoprawny
du } t u x y q dt e" h { || uu x y q ~ u d q t s h  t q x u } { | q ds hf | ‚ y h € u| h y h t u d q dz q } c q du } t q
Operat
x h y q |‰{ x u y c † } c q { s Š
wydaje zezwolenie na korzystanie z wód zwane pozwoleniem wodnoprawnym. ˆ
} g q} q t h € uu ƒs h f | o c € u } t s h"c‹ q y c † } c h t s h rMŒs t s { | y qŽ u g t s ~ | d q c } t s q l stycznia 1976 r. w sprawie
de r q € q   q f s rMxu ds t s h tu } xu ds q } q wu xh y q | wodnoprawny (Monitor Polski Nr 6/1976 r. póz 32).
ˆ x h y q |r o { sc q ds h y q w ‘
~ ‡ q y q f | h y e { | e f Šc q f z q } o  g u f q g s c q ~ Š  ds h g f u v wc q f z q } o  c t q f s du } t h ’
- ~ ‡ q y q f | h y e { | e f Š‡ e } y u g u € s ~ c t †y c h f s  cc q { u ƒ ‚ dIf | ‚ y h Bf u y c e { | q c q f z q } ’
- “ ” • – — ˜,™š › — œ ž – Ÿ – › ¡žš Ÿ ¢ £ ¤ • £ — ” £ ¥Q™¦ œ ™¡§ š ˜ ¦š › – ¢ Ÿ ”™š › — £ ¨ž – Ÿ – › ¡E— –™š › œ¦š ™” £ ¢ ž © ª — ” š ™£”
podziemne.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
5.7.
! "$#&%$ ' Obserwacjami zjawisk hydrometeorologicznych wraz z utrzymaniem podstawowej sieci
( )* + , -/. 0 1 2 3 + 2$( , . 4/5 0 67( 8 , . 0 ( -91 -/. 3 5 + :;4 . 2 :7< 2 +/* 5 =/-?>( @ * 0 +BA 3 * C 1 C < CDE+ C + ( , ( @ ( F 5 55G9( * 8( H . , I 5
J ( H 3 + 2$4/0 + 3 C , . @ K9- J . , * 4 . -/5 +B5* -9( 5 :75( H H 4 5 . L . :75-?MB5 . L 1 :7* C ( I <N G9H 1 3 5O :7( , * I 5 P N Q9. C ( -/5 0 . 0 6 N
Q9, . I ( -/5 + N >( 4 3 . 3 5 <NRL < 8* I <N J . , * 4 . -/5 +B5 J , ( 0 L . -95 <S T$. H . 3 5 + :;A 3 * C 1 C < C <7-?4 . I , + * 5 +B6 1 H , ( @ ( F 5 55
:7+ C + ( , ( @ ( F 5 5 2 + * C-&* 4 0 4 + F U @ 3 ( V 0 5 W
- prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji w podstawowej sieci stacji i posterunków
obserwacyjnych oraz pomiarowych;
- F , ( :. H 4 + 3 5 + N 8 , 4 + 0 6 ( -91 -/. 3 5 +/58 , 4 + C -/. , 4 . 3 5 +/:. C + , 5 . L U -?8 ( :75 . , ( wych oraz obserwacyjnych,
krajowych i zagranicznych;
- < H ( * C = 83 5 . 3 5 +/:. C + , 5 . L U -?( )* + , -/. 0 1 2 3 1 0 658( :75 . , ( -91 0 68 @ . 0 U - kom naukowym oraz jednostkom
gospodarki narodowej;
- ( 8 , . 0 ( -91 -/. 3 5 +/5, ( 4 8( -9* 4 + 0 6 3 5 . 3 5 +B8 , ( F 3 ( 4 N ( * C , 4 + X + Y-?4 . I , + * 5 +/3 5 + 4 )= H 3 1 :ZH (( * L ( 3 1
8 ( H * C . -9( -91 0 6H 4 5 + H 4 5 3F ( * 8( H . , I 53 . , ( H ( -9+ 2[5( ) , ( 3 3 (V 0 58 . Y * C -/. \
- 8 , ( -/. H 4 + 3 5 +B8 , . 0/3 . < I ( -9( ] ) . H . -90 4 1 0 673 5 + 4 )= H 3 1 0 67H (8 , . -/5 H L ( -9+ F (7H 4 5 . L . 3 5 .* L < X ) 18
omiarowej
i obserwacyjnej;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie hydrologii, meteorologii i gospodarki wodnej.
5.8. Publikacje hydrologiczne
>( H * C . -/K9H (( I , + V @ + 3 5 .98 . , . :7+ C , U -?6 1 H , ( @ ( F 5 0 4 3 1 0 6, 4 + I 5-&-/1 4 3 . 0 4 ( 3 1 :Z8 , 4 + I , ( 2 <* K
J
systematyczne notowania zjawisk [email protected] ( F 5 0 4 3 1 0 64 . 0 6 ( H 4 K 0 1 0 6-?, 4 + I . 0 6S 1 3 5 I 5( )* + , -/. 0 2 5* K
gromadzone, analizowane, przekazywane i publikowane w formie zbiorów danych (roczniki) i
* 1 3 C + C 1 0 4 3 1 0 67( 8 , . 0 ( -/. YS
>( H * C . -9( -9+B8 < )@ 5 I . 0 2 +B( )+ 2 :7< 2 KW
A. Roczniki wód powierzchniowych, tzw. Roczniki Hydrologiczne. I
C U , +B4 . -95 + , . 2 K
3 . * C = 8 < 2 K 0 +BH . 3 +/6 1 H , ( @ ( F 5 0 4 3 +B, 4 + IW
@ P^0 6 . , . I C + , 1 * C 1 I B= 4 2 . -95 * I6 1 H , ( @ ( F 5 0 4 3 1 0 673 .9-9( H . 0 68 ( -95 + rzchniowych w danym roku;
2) hydrograficzny spis posterunków pomiarowo-obserwacyjnych;
3) stany wody,
- codzienne i charakterystyczne,
- 0 6 . , . I C + , 1 * C 1 0 4 3 +/-?8 , 4 + H 4 5 . L . 0 67:75 + * 5 = 0 4 3 1 0 65, ( 0 4 3 1 0 6\
4) 8 , 4 + 8 L 1 -910 ( H 4 5 + 3 3 +B50 6 . , . I C + , 1 * C 1 0 4 3 + \
5) 8 , 4 + 8 L 1 -91, < :7( -95 * I .W
- codzienne i charakterystyczne unoszenie,
- codzienne i charakterystyczne wleczenie;
6) temperatury wody:
- codzienne i charakterystyczne,
- 0 6 . , . I C + , 1 * C 1 0 4 3 +/-?8 , 4 + H 4 5 . L . 0 67:75 + * 5 = 0 4 3 1 0 6 N 8 U L , ( 0 4 3 1 0 65, ( 0 4 nych;
7) zjawiska sezonowe:
- zlodzenie,
- zarastanie;
8) 8 ( H * C . -9( -9+/-9* I . _ 3 5 I 5) 5 @ . 3 * <7-9( H 3 + F (7O ( 8 . H N ( H 8 L 1 -9P \
9) :. 8=B8 ( F @ K H ( -/K9, ( 4 :75 + * 4 0 4 + 3 5 .98 ( * C + , <3 I U -?8( :75 . , ( -9( ] ( )* + , -/.
10) . @ ` . ) + C 1 0 4 3 17* 8 5 *[8 ( * C + , < 3 I U -?8( :75 . , ( -9( ] ( )* + , -/. 0 1 2 3 1 0 6) . H . 3
0 1 2 3 1 0 6\
1 0 6, 4 + I N I . 3 . L U -9N
2 + 4 5 ( ,$54 ) 5 ( , 3 5 I U -7S a$. I-/5 = 0/, ( 0 4 3 5 I 54 . -/5 + , . 2 K93 5 +bC 1 @ I (7H . 3 +B8( 0 6 ( H 4 K 0 +B4/)+ 4 8( V , + H 3 5 0 6
( )* + , -/. 0 2 558 ( :75 . , U -9N @ + 0 4BC . I X +B( )+ 2 :7< 2 K9` , . F :7+ 3 C 1( 8 , . 0 ( -/. Y7* 1 3 C + C 1 0 4 3 1 0 6S
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
B. Roczniki pomiarów hydrometrycznych - "! #$ $ %
- $
& ' (
- (
- wyniki wielopunktowych pomiarów rumowiska unoszonego.
C. Roczniki wód podziemnych - podziemnych;
- wyniki pomiarów stanów wód podziemnych,
- * + (
- + !
& ) , ) -
. $+ ( / 0 * & & ( & .! 1" & %
- ponad 600 . . 2 (
- ponad 350 posterunków i stacji wodowskazowych w dorzeczu Odry,
- ponad 400 posterunków i stacji wodowskazowych rzek Przymorza.
1" . $
$ & $ & ) & * - 3 / 4 = 0,6 km2 "! 5/ $6 & 78 ' & * ) 3 ! 2 9 :; <= ; >[email protected] C DD E E km2F G HJI K > L ; I MN <O > L : I P Q R = QSTN U V ; :; I :
:; W X O Y N Z P ;[ L Y Q [ I \ X ] : \ N < L I ^ [ N O K > L S = > X V S <O K I P R W: N \ N :O X I Y N :_ ` X K ] L > R :O X I Y I = ; I < W \ _
miarodajne dla rozpar-tywanego obiektu.
a L I Y ; > K L S \ = N Z P ;: S Y Q O X ; : I = ; S <> Y [ N Z L > \ = ; > b NTI K > L ; I M SN <O > L : I P Q R = > b N ` P c I L I X K > L Q O K Q X ;
c Q \ L N V N b ; P Y = > TS O Y _< Q ^N O Y I P N : I = > T > K N \ I T ;[ N Z L > \ = ; T ; G d ; > Y : Q X V > P > = = Q TeTI K > L ; I M > T
f L ] \ M N : Q T O _= I O K W [ S R _ P >O Q = K > K Q P Y = >$[ S < V ; X I P R >$g HJh aji kml n o p-q o.r"os t u l v w x l oy w os n z { xl n x v8p-| } y v ~ s tn
l € { os t| v l x y rJ|  y x l rmu s ‚ ~ oraz Atlas Hydrologiczny Polski [5.3] ƒ Y I :; > L I R _ P QP c I L I X K > L Q O K Q X W
Q U O Y Q P c [ S < V ; X I P R ;.:g HJh a R > O K"\ N\ Q O [ N Y Q P R ; Baza danych
Y I T ] :; > = ; > TN U >$[ L Y Q b N K N : I ^ : Q \ L S X ; N X L > Z V N = Q P cP c I L I X K > L Q O K Q X
poszczególnych parametrów hydrologicznych rzek kraju).
d ;> Y I V> U = ;> N \ [ N :
hydrologicznych. g = O K Q K S K = I
hydrologicznych.
„$… † ‡ ˆ ‰ † Š"ˆ ‰‹.Œˆ Œ  ‹. … ‰ Ž Š
5.1. 0
5
‘ ’ “ ” • ‘ –—“ ˜ ™ š›œ  ž œ š ” “ Ÿ ¡œ š ‘  ¢ £ ¤"¥ ¦ ¥ § ¨© ª « ¬ ­ ® ¥ ¯ ¬ ¥¯ ¥ ° ±m¬ ² ³ ¦ ® ¨­ ´0µ-¶ ® · µ-¸ ¨.±m¹±J¶ © ­ ® ¯ ¨.­ ´©
© ³ ¶ · º « © ¯ ¨»¼µ-¶ ¥ ±m§ © µ-© § © ª ¬ · ½ ¾ ¿ ÀmÁ Â8Ã-Ä Å Æ ÀmÁ Â Ç Á ƾ Á È É Warszawa, Wyd. Katalogów i Cenników
1969. Ê.Ë Ì Í ÎÏ ÐÑ Ò ÓÔË Õ Hydrologia kontynentalna. Warszawa, Arkady 1970.
5.3 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Atlas hydrologiczny Polski. Tl, T2. ) Warszawa,
Wyd. Geologiczne 1983.
5.4 Instytut Meteorologu i Gospodarki Wodnej: Podzial hydrologiczny Polski. Warszawa, Wyd.
Geologiczne 1983.
5.5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych.
Warszawa, Wyd. Geologiczne.
5.6. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Roczniki wód podziemnych Warszawa,
„ Wyd. Geologiczne.
5.7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Öm× Ø Â Ã-Ù Ú.À.ÚÛ Ü Æ × Æ Ý ¿ Â × Ú¾ ¿ Ú.Û Ø Ç Â× Ø Â Ý0ÖmÄ Þ ¾ Ý ÁØ ÆÞ Æ¿ Æ
1950-1960. Warszawa, Wyd Geologiczne.
5.8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: ßmà á â ã-ä å.æ.åç è é à é ê ë â à åì ë å.ç á í âà á â êïî ^
Polski za
lata 1951 -1970. Warszawa, ðñò ó$ô
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
5.9. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Wyniki pomiarów hydrometrycznych - roczniki.
5.10. Kostrzewa H.: ! "# $&%(' ") * + , # ) - ./ ) 0 ) 132 4 + ' %5) , 6 4 ) 1&)87 9 : :'
5.11. Lambor J.: ;&<= > ? @ ? A B CB D E <D B F > G H C I Warszawa, Arkady 1971.
5.12. Pasiawski Z.: Metody hydrometrii rzecznej. J5K L M N K O&K P J5Q3R SUT V W XY
5.13. Stachy J.: Z[ \ ]^U_ ]` a b c b de f g h ]ia g [ jkb c l j e m kb ` l n o pbp[rqa b s c [ ^]ipl qt u f g [ l h [ v3n [ f _ h e j e m
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Warszawa 1985.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
T 24.
6
Hydrotechniczne
wodnych (MEW)
!" # $ % & ' ( ) * + ( , * '-$ % , .+ / , 0 * + 0214365, 0 7 ' 8 /% #:9 ; " & 9 % .0 * + 0-< 9 # " * = 9:' 7 ' = & $ % .* + ., > 7 ? # ' A
@ < 9 # % .7 + B + ? & $ , / ( " ( )
+ + ( )C$ % # , 0 D 9:% $ 0 ,C; B % ; % < 9:# % B $ % .0 # , ' * + 02.% # "C# %C' 7 ' = & $ % .* + EF% , $ G 8 H I J K:LCM N M O P Q R SH I M T przyjazowe,
derywacyjne i przyzaporowe.
6.1. Elektrownie przyjazowe
Q V L W J V R SM2X
Elektrownie U
Y2V SL O N M-Z [ \ R SJ H MR Z R O-W J V [:I X P J H R SI Y2M N M K]M H P I ^ P Q V Y _ L:` Q L X a
b2J W _ V ^ c _ I M WFX U R P L O JCX I M W MH JQ V M O J _ d:H I V I H H L _ da efJ N M _ JCX I ^ g J Z L2Z L h LC[ X L P [ R SJ H M U Q V L2U Z Q V M i []` U Q J SL 6.1.).
KN [ Z
N M SL K]jfQ V M O I g \ R W J V \CV J c6\ R U h J X V _ V L V H LCK]R H P J k R SM WFSI H I M H]R \ Z L SJ l2X I ^R \]X P Q R H LC\ R N H M W6SR \ LCN [ Z:R \]c _ I J H L
X V _ V L P R SM WfZ [ \ L H O [ a m2V I ^ O I P J O I M K][2Q R V SI Y V J H I [C[ h J P SI J2X I ^-P Q J H X R Q P i h n SH L _ d][ Q V Y \ V M o]\ RCM N M O P Q R SH I a pZ R O
Q R V SI Y V J o:P L U R SL _ d` Z [ \ L H M O:VH R Q K:J N H Yd J N YK:J X V L H j6X U R P L O JCX I U ^P J O k M-Q R V SI Y V J H I JV2R Z H I k R H Yd J N YK:J X V L Ha
q6[ P J W g \ R2K]R H P J k [:[ Q V Y \ V M o g SrK:I M W X _ M2X [ SH I _ L g SL O R Q V L X P [ W M2X I ^\ s SI i U R Q [ X V J W Y _ L:X I ^ U RCP R Q J _ d g O P n Q L
R Z X h [ i [ W MfW M \ H R _ V M c H I Mi n Q H M-I \ R N H MV J K:O H I ^ _ I J-Q M K]R H P R S2MM N M O P Q R SH I R Q J V6W J V [ a q6[ Q Z I H L:S2R \ H MSrM N M O P Q R t
Q V L W J V R SL _ dX Y2_ V J X J K]I I H X P J N R SJ H MSru I N J Q J _ d jazowych (tzw. elektrownie filarowe). Takie
wniach U
Q R V SI Y V J H I M U R V SJ N JH J U M SH MR X V _ V ^ \ H R c _ I Z M P R H [:R Q J VV J U M SH I JO R Q V L X P H L g U R \:SV i N ^ \ M KAd L \ Q J [ N I _ V H L Kg
Q R V O h J \:X P Q [ iCSR \ LC\ R U h L SJ W Y _ M W6\ RCP [ Q Z I H L a v Y2R H MFZ [ \ R SJ H M-Q V J \ O R g K:I K]R:X SL _ d:V J N M P a
PLAN
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 6.1. Elektrownia przyjazowa. / -
2 -jaz, 3 – elektrownia
! " # $ # % jazowe
& ' $ ( ) * + & ,- . ! ploatac
/ # 0 ! " ,- ( 10 " * " / $243056 ! 24587 ( 9 Sulejów na rzece Pilicy (moc instalowana - 2 x 1,8
! " # : ,- $ ,; # " < ,
% , # < # / 15 kV. Wyprowadzenie mocy z
# $
% , # $ & ! ( = & ' .
" ' ! *- ,- # : *>(
koszty wynika
6.2. [email protected] B C>D E F GH I BJK B E L GM N O PQR S>R T U VP
WX Y Z-[ \ Y ] ^ [ ]-Y_ ` a b Z] c d \-e ] ^ ] f X Z\hg \-g i X g X Z] ^ `^ ]i b c j)X _ c [ ^ e ] c jha Y ` e [ k ^ ]-e i l a b c j
Z-b g i m n o d \-Y ] e X p ]>q r;l Zc Y ] gs o _ X Z]-e ] ^ ] f otg e a ] c ]-^ ] i o a ] p ^ bhs [ ` uha Y ` e [ k n X Y Z] p ] d \ c^ ]-o Y b g e ] ^ [ `
Z-[ m e g Y ` u X)g n ] _ o)^ [ v-Z-b ^ X g [g n [ m i a Y ` ^ [ `^ ]d ] Y [ ` q
rwX _ a l v ^ [ ` ^ [ o)X _)` p ` e i a X Z-^ [ n a Y b d ] Y X Z-` d k Zxg e f ] _ho e f ] _ ohi ` c j ^ X p X u [ c Y ^ ` u XhZ-c j X _ Y \i o i ] d k
n a l c Ys o _ b ^ e o)` p ` e i a X Z-^ [ k e ] ^ ] f_ X n>f b Z-X Z-bhu l a ^ bhYo d m c [ ` yzZ-X _ bh[e ] ^ ] f>X _ n>f b Z-X Z-b
X _ n a X Z] _ Y ] d \ c b)Z-X _ mY-` p ` e i a X Z-^ [_ X)e X a b i ]-a Y ` e [ q
{d m c [ `Z-X _ b)g i ] ^ X Z-[>n X c Y \ i e X Z\-s o _ X Z-p m_ ` a b Z] c d [>e ] ^ ] f X Zh` d q {-y)X v p [ Z-[ ]-X ^ Xhn X s>l a Z-X _ b
Y `Y s [ X a ^ [ e ]-[g e [ ` a X Z] ^ [ `Ad ` d_ Xh_ ` a b Z] c d [| e ] ^ ] f o } q
rwc ` p o)^ [ ` _ X n o>g Y c Y ` ^ [ ]-_ Xhn a Y ` ^ [ e ] ^ [ ]-Z-[ m e g Y b c jh[ p X ~ c [>a o>y)X Z-[ g e ]-Z;X s>g Y ] aAo d m c [ ]hg i X g o d `
g [ mc Y m g i Xho a Y \ _ Y ` ^ [ ]-_ Xd ` u XhY ] i a Y b yh] ^ [ ]-[>o>g o Z] ^ [ ] k ^ n0q 
n a X u [>Y ] i a Y b yho d \ c `a o y)X Z-[ g e XhZ-p ` c Y X ^ ` k
o a Y \ _ Y ` ^ [ ]-n f o c Y \ c `| e ] ^ ] f bhn f o c Y \ c `YY ] y)e ^ [ m c [ ] y)[ } q €c j a X ^ mn a Y ` _hn f b Z] d \ c b y)[
Y ] ^ [ ` c Y b g Y c Y ` ^ [ ] y)[g i ] ^ X Z-[>e a ] i ]a Y ] _ e ] k _ XhY ] i a Y b yh] ^ [ ]-^ ] n f b Zo)p X _ otg f o v bhY ] ~~ c [ ] ^ ]- ] a i o c j X Z] k
Y ] u f m s [ X ^ ]-n X ^ [ v ` dy)[ ^ [ yh] p ^ ` u Xhn X Y [ X y)o)Z-X _ bq ‚>c j ` y)] i0o e f ] _ ohi ` c j ^ X p X u [ c Y ^ ` u X)` p ` e i a X Z-^ [>Y
_ ` a b Z] c d \-e ] ^ ] f X Z\-n a Y ` _ g i ] Z[ X ^ Xh^ ]-a b g q
6.2.
6.3 ƒ „ … Q>† ‡ U VS ˆ …‰Š … ‡ ‹ VR Œ  P‡ Ž ‡ U Œ ˆ P  U VP
 p ` e i a X Z-^ [ `Ya o a X c [ \ u ] y)[>c [ ~ ^ [ ` ^ [ X Z-b y)[g \hg i X g X Z] ^ `Z-l Z
czas, gdy spad przekracza 20 —
y‘[>u _ bhs o>_ b ^ ` e)` p ` e i a X Z-^ [ d ` g i0X _ _ ] p X ^ bhX _ho d m c [ ]-Z-X _ bq ’ g i X i ^ bhZn>f b Z;^ ]-o e f ] _-i ` c j ^ X p X u [ c Y ^ b
30
i ` u Xha X Y Z-[ \ Y ] ^ [ ]hyh] d \-Z] a o ^ e [>a ` u o p ] c d [ i o a s X Y ` g n>X f l Z)q €-u a ] ^ [ c Y ] d \-X ^ `s>X Z-[ ` yz_ f o>u X ~ “a o a X c [ \ u o0q
rxg i m n>^ [ `y)X v ^ ]-n a Y b d \ “ k v `Z] a o ^ ` eha ` u o p ] c d [ d ` g iAg n ` f ^ [ X ^ b)Z-l Zc Y ] g k u _ b)g o>yh]-[ p X c Y b ^ l Z
_ f o u X ~ c [>[>n a m _ e X ~ c [>n a Y ` n>f b ZotZX _ b)Z;a o a X c [ \ u ] c j k>g n [ a ] p [>[>a o a Y `g g \ c ` d>d ` g iAy)^ [ ` d g Y ]-p o s)a l Z-^ ]
_ Zo>_ Y [ ` g i X ” n>[ m c [ X e a X i ^ ` d Z] a i X ~ c [g n ] _ o
` p ` e i a X Z-^ [Z-uhY ] p ` v ^ X ~ c [
(H)
Suma LV< 25 H
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 6.2. l - 2 3 - kraty rzadJtie, 4 5 - 6 - 7 - 8 - budynek
elektrowni, 9 - 10 - zasuwy na wlocie do turbin, 11 12 13 - ! " # $ % & % ' () "* + , $ - . / # . / 0 - 1 * 2 ) $ " 3 4 - 5$ % & % ! ,
) " 1 ' " 67- " ) 1 ' " 68. H - spad statyczny, delta h
- straty hydrauliczne w kanale
9;:
$ ' % )( $ ' % ) (# , 4 < & " ! " = - 4 + & , = "
4 < " ) + > ?
- ( @ 2 4 - ,
" ) + ,
+ A - " * & - $ %
! ( A$ % & % ' ( .
- * ( * " 4 - > =4 - 3 & - , & - " .
- budynek elektrowni,
- $ % & % ' " ) 1 ' " B
Opis wymienionych elementów podano w rozdz. 7, 8, 15. C
:
# ( " % & - ,
, ! , $ # * " & - +) , * % 4 @ >
:
:
:
9
:
* ( * " 4 - > = " >1 * + @ 6D( @ , - 2
+ $ ! ,
1 * " # " 1 % ) ! ,
) "# * % * ( * " 4 - > = ( B , ! , $ # * " & - % 4 <+E* ( * " 4 - > = % 6- " F
:
:
:
:
$ " 4 - 3 & - , & - " 6D- ( 6D- , + 4 + % - [email protected] ,E* H & " ! , = ! ,
) "# * % ze + = ! 2 ) (& %
" 4 < * " & 2
1 * + , )+ & - + 4 + , & - , 6IA ( ) & $ (
:
1 * + 1 % ) $ (% % * - -KJ 1 2 $ & - 2 4 - % LK* ( * " 4 - > = ( . 5
@ > # $ " 4 <D+ % 31 * + 1 % ) $ % 4 <! " $ % ! - + ( @ , - 2EA ( ) & , $& %
) * ( = - 6
:
:
:
A * + , = (* + , $ - M" 1 * " % ) + , & - ,
" ) ) ", ! , $ # * " & - 6D" N ,
" ) A % O - 2
) "$ % N ) , = "# ( * A " + , 1 " ' (" " A & 6
* ( * " 4 - > = - , 6I! ( [email protected] , ) & 67* ( * " 4 - > = - , 6I+E* " + = % ' 2 + - , & - , 6I) "$ % N P Q RS T U V W X Y Z U Y [ Z \ ] ^ ] Indywidualne doprowadzenie
wody jest korzystne ze _
` a b c P d _5Q e [ f b g h S h i Y R X Y i j Z a P Y k` lX W Q R [ ` hS glDg k b W _
g m n
f U ` Q [ S g R TQ b Q e S U g _
X W _
przypadku remonS Tb T Vh _
h U W W U T U g i W o a T ]
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 6.3. 6.4. ! "$# % & ')( * !+), ! % - '/. 0 1 2/34* ! 5 + . ($2 687 9$7 : ; <); = > ? > ; @ A B C ; </B
DE F G HJI K I E L M N OP Q E G P G F N O)N R M S M N T Q U V N O)I W W I X L$X L N X N OG P Y/O)Z O czas, gdy trasa derywacji jest bardzo
H F S V G [ GOG M S P E Q L I M I P N O)I\ N ] OG K G W UP GT ] ^ _ T Q N OI8W I WOY E N P G P Q IO`\ N X L G T Q E G P G F SJN L OG M L I V N [ M Y X a 6.4. b G P G F
N L OG M L Y/H N \ M N OG H ] G)ON H ^H N/S W ^ T Q G)ON H YJX E U H [ H G K I W [ M S M N T Q U V Q I cdT Q _ P Q I P Q N OY ceH N/I K I E L M N OP Q a f M ] I H/S W ^ T Q I c
O)N H Y [ O] V K ^ H Z O`g Y H M G S K Q T ] P Y T g [ E G P G F W I X L \ N X ] I M ] N P Y/Q \ N V F ^ h Q N P Y a
Rys. 6.4.
i j k l m n o p$q r s$t u k n v p s w x y z{ | } ~ €  ‚ l - ƒ „ … „ † ‡ ˆ ‰ Š ˆ ‹ „ ‡ Œ „  Ž   ‘
2-
’ “ ” • – — ˜$™ š › œ
3-
ž  ™ • –Ÿ ¡
4 - elektrownia, 5 -
¢ £ ¤ £ ¥ ¦ § ¨ ¥ © ª$¦ ª$©
6.5. Elektrownie przyzaporowe
Elektrownie « ¬ ­ ® ­ ¯ « ° ¬ ° ±)²)³ ´µ ¶ · ° ±¯ ¸ ²« ¬ ­ ®J³ « ¯ · ¯ ¹ º 30 —100 »4¼ ½ ° ·J±­ ¾ ¿ À · ² »eÁ ° ¸ ³  ¬ ¶ Á ¹ ® à ¸ ® »
»Ä° ¾ ´ µ ® Å­ ¶ « ² Æ ¸ Ç ²° · dzielone od zapór, posadowione na fundamencie wspólnym z zaporami lub
±Á ° »Ä« ° ¸ ° ±¯ ¸ ²±`« ¬ ° È Ç ¿ ­ ¯ « ° ¬ ®/Ç Â ±° ¬ ­ ´ ¹ ²­¸ Ç ´8à ² · ¸ ´)¹ ¯ Æ ° É Å ¼ Ê¿ ² Á  ¬ ° ±¸ Ç ¯Ã ² ³  « ° Æ ´ ¹ ­ ° ¸ ¯­ ²­ µ Ç ° ¬ ¸ Ç Á Ç ² »
¬ ¶ ¬ ° ¹ Ç ´ ¾ ¯ »JÇ ¶ »JÇ ² ³ ­ ¹ ­ ° ¸ ® »ÄÇ ±`Á ° ¬ « ¶ ³ Ç ²­ ¯ « ° ¬ ® ¼ ËÌ¿ °  ®/· °/¬ ¶ ¬ ° ¹ Ç ´ ¾ Í ±Î³ ´­ ¯ ° « ¯  ¬ ­ ° ¸ ²±`¶ ¬ ­ ´ · ­ ² ¸ Ç ¯­ ¯ »J® Á ¯ à ´ ¹ ² ¼
Usytuowanie elektrowni pokazano na rys. 6.5. ÏÁ Æ ¯ ·/« ¬ ­ ² · stawiony na rys. 6.5 ¯Ã ² ³  ¶ Á Æ ¯ · ² »
Á ¿ ¯ ³ ® ¹ ­ ¸ ® »4Ð ¸ ¯ à ¹ ­ À É ¹ Ç ² ó  ° ³ ° ±¯ ¸ ® »Ñ¼
ËÌ­ ¾ ¿ À · ®/ ² ¬ ² ¸ ° ±²)Ò µ ¬ ¯ Á/»JÇ ² à ³ ¹ ¯)¶Ä³ Â Í «J±® ³ ° Á Ç ¹ ºÄ­ ¯ « Í ¬8±`±´ ³ Á Ç ¹ ºJ· ° ¿ Ç ¸ ¯ ¹ ºJ¾ Í ¬ ³ Á Ç ¹ º Ó Ð Ã ¯ Á/¬ Í ±¸ Ç ² Ô
±­ ¾ ¿ À · ®/¯ ¬ ¹ º Ç Â ² Á  ° ¸ Ç ¹ ­ ¸ ²±® »Ä¯ ¾ ¯ à ´­ ¯ ³  ° ³ ° ±¯ ¸ Ç ¯Ç ¸ ¸ ® ¹ ºJ¬ ° ­ ±Ç ´ ­ ¯ Õ Ð ¸ « ¼ ±µ ¶ · ° ±¯ ¸ Ç ²µ ¶ · ® ¸ Á ¶J² ¿ ² Á  ¬ ° wni w
³ ² Á ¹ à ²­ ¯ « ° ¬ ® Ð ¬ ® ³ ¼ Ö ¼ × µÄÒ ² ¿ ² Á  ¬ ° ±¸ Ç ¯)Ø° Ô ¸ Í ±Ó8¿ ¶ µJÁ ° ¬ « ¶ ³8­ ¯ « ° ¬ ®/« ° ·J« ¬ ­ ² ¿ ² ±¯ »ÄÇ$Ò ² ¿ ² Á  ¬ ° ±¸ Ç ¯ Ù Ú Û Ü Ý/Þ
ßà á â ã ä å æ ä ÞÛ â ç è é ê
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 6.5 3 - elektrownia, 4 - 5 - przelew, 6 - zapora
sekcji zapory, l - zbiornik, 2 -
! " # $ % &(' ) !(* $ + ,-+ . * % $ . / 01+ ) ! 21' , / 03* % " . + . ' %4' .5$ , 6 7 8 7 8 7 .() $ , 6 7 8 7 8 9 7 :;% 9 <1< " = . > . / 01&(, 6 # ? * < @ A B
< @ ? / ) !(&4% > , C
- doprowadzenie wody do elektrowni,
- budynek elektrowni.
: < " = . > + ) [email protected] . "-' 5
;
. $ , 6 7 8 7 8 .5$ < $ % / ) A D-/ ) E ' ) ! ' ) % &(,[email protected] ! 6 # * $ + ! *
rowadzony przez korpus zapory ziemnej i
23% F !59 , G(+ . ! / . ' ,-> .(' ) F 6 + , / 0H6 * . > I &KJ > %
2 L) + . * I $ @ ! > ' % $ % > ' , / 07 M. ! # A(# ! D %-$ % + &() A + . ' ) .
3
30
jest krótki
' ! D %4' ) !46 A(# <-D $ % N ' ! 7 O4%-# $ < > ' % E / ) ' . # % 23) . 6 # ' . ! F ,-+ . ) / + , G
odcinek derywacji - zjawiska uderzenia hydraulicz
23% F ) &(% E G(' ) ! $ I &(' % 23) ! $ ' , / 03% 6 ) . > . P1" % $ * < 6 <-+ . * % $ , C / %-< @ ! 23' ) !(&(* = , &(.4' .4* % 6 . > % &() ! ' ) !5$ < $ % / ) A D < 7
Q $ % &(. > + ! ' ) !5$ < $ % / ) A D I &K6 # . % &(, / 019 ! + * % E $ ! > ' ) %-&R" % $ * < 6 ) !5+ . * % $ ,16 # &(. $ + .5' ) ! 9 ! + * ) ! / + ! P 6 # &(%[email protected] ! @
< 6 + " % > + ! ' ) .(&R* $ + , * . > " <1. &(. $ ) ) $ < $ % / ) A D < 7 O4 . # ! D %-# ! F5$ < $ % / ) A D ) # !5. 9 %-< " = . > .46 ) ?(&RD . ! $ ) ) F ! 9 ! # % &(! @ C
< 23% F ) &() . @ A / ! @ " % ' # $ % ?59 ) ! F A / A C . 9 % % 9 ! # % ' % &(< @ ! 7 T5% + &() A + . ' ) !5# . " ) !5+ % 6 # . = %-* $ + , @ ? # !4&R ! " # $ % &(' )
Jeziorsko.
U @ ? / ) !(&4% > ,[email protected] ! 6 # &(" % 2 * % ' % &(. ' !(&R" % $ * < 6+ . * % $ ,-+ ) ! 21' ! @ 7 V ! 6 # # %-< @ ? / ) ! > &(< &() % # % &4!(# , * <1&() ! F % &4! D % C
&(, * % 6 . F % ' !(&R" $ . # , C + . 6 # . &(" ) $ ! 23% ' # % &4!() + . 6 < &(,-. &(. $ , @ ' !(+(' . * ? > ! 2W0 , > $ . < ) / + ' , 2X7 :Y % # ,-* $ + ! / 0 % > + A4&
> &(.4$ < $ % / ) A D )6 # . % &4!(&K% 9 < > % &() !(F ! 9 ! # % &(! @9 ) ! D ' A / !(* % >1" % $ * < 6 ! 2Z+ . * % $ , 7
a)
b)
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 6.6. ! " " l - zbiornik, 2 - # $ 3 - elektrownia, 4 - 5 przelew powierzchniowy, 6 - 7 - zapora ziemna
% & ' ( ) * + ,& - & . + * / 0 -213 ) . 4 *
( 8 - 0 . 9 :; . < ' ( 3 ) + = ' <) * > ? * . ? @
@ A- & . + * / 0 *B4 > , ) . 1* /!? . ) 4 > & - ? + < C
= ' 4 ; . D . ) / @ EF4 ; G 8 ; & , + C; , ) 2,8
+ ' & = 57,!6 4 > , D . 1' 0 .2=!. H - ( . 1/!I ' D H ' > . 170
/!= ,5 ; ' 1) * ,24 3 4 > ' ? . > ' [email protected] J ; , (74 > , > 3 + = ) 3K. ? @
5
10
; &= ' 83 ?
5L6
trubin 2 x 35 m3s.
1. ( ,!1F* D . 9 M N O7P Q2R
W
MEW
Klimówka
na
rzece
Ropie
(N,
~ l MW,O Hmax
m3s jest
=33
m)
P
P
N
M
N
^
_
N
`
b
O
a
P
c
O
_
P
c
`
N
N
`
S T U V T W S X T Y S T2Z [ V \ Y ]2V [ V T
Z T W] [ d T e T Y ] W
V \ Z T Y T W ` f g [ O T e c N W N P f ^ M ` f S T a Z h UKS T
i T Y a ` V W P M f N N V ` O T Y Z [2U V X ` W!T S [ M N j Y N ` Y N T W ` _ T k l P c ` V N P U V X ` M N Y P i T V U [ a X P U T V ]2X N ` O Y ` fN f ` a Z U V T W P S X T Y P
V m WY T c ` _ c ` S T a U [ a Z [KS ` Y Y ` _ T a d [ e ^ M ` _ T2S T2T S U V T W P S X P Y N P WT S ]2U T W!T S X N T W ` fN T U V m e Y N ` Y N P X \ N T V
nika.
n [ i d P S X N `of P i2Y P V ] a k p k p \KWT S Pf ` a Z S T U V T W P S X T Y P S T2Z [ V \ N YKWT S Y ] M qLa X Z T c Y N ^M N j Y N ` Y N T W ^ g
[ a ] Z [ T W P Y ^ WFT \ a X P V X ` U V X ] M X m d i P X P U T V ] k rT X W N ^ X P Y N ` Z P i N `of ` a Z a Z T a T W P Y ` U V X ]!\ [ S T W N ` X \ N T V Y N i m WFW
V ` f T Y P M q7_ m V a i N M q g _ S ]2WFU T S d T e [ N W\ V X ` _ P M q S T c N Y ]2X P c ` _ P f ^!a i P d ] k soV P a P2a X Z T c Y N Y N ` U V X ` M N Y P i T V U [ a [2X P U T V ] g
M T2Y N `!a Z W P V X P X P _ V T e ` Y N P S c P \ ` X U N ` M X ` t a Z W P X P U T V ]2WFU V X ] U P S i [2Y N ` a X M X ` c Y T j M N S T U V T W P S X ` Y N P k s P i N a U T a m \
S T U V T W P S X ` Y N P WT S ]2X T a Z P d U V X ] f h Z ]2WFU V T f ` i M N `uwv n x T \ M X ] M ` Y P V X ` M ` r P \ N ` k y i d P S P!a N hXY P a Z h U [ f ^ M ] M q
obiektów:
[ f h M N P WT S ]2Z ] U [7W N ` e T W ` _ T g
-a X ZT cY N M NjY N` Y NT W `f T j V ` S Y NM ]
- i V m Z i N ` _ T2T S M N Y i P V [ V T M N ^ _ [ a Z P 2,4
c T W m,
`_ Tg
Z[
- budynku
i P elektrowni
Y P d [2T S U d ] W!o T mocy
W ` _ T 3,5
k MW (2
-
V \ T X ` a U T d m Wz g
 Ž77 7ˆ  † ‘ … ˆ 7
Ž ’  ‡ ‹B †  KŽ7
Maksymalny spad wynosi 28 {w| }7~ B€  ‚ ƒ7„ … †  ‡ ˆ ‰o Šo| 13'  ‹ Œ  K
€ ‘ ‹  ‚ “ ‰ ‚ ‘ | 40 “ {w| ”B… †  ‡ ˆ ‰ 2… • 7ˆ ‰ –7~ – “ … —L‘ ‘  “ ‰ – €˜„ † Ž ‡  L—˜ ‹B †  ˆ  K
 Žˆ L
— ˜Œ ~ B€  ‚ “ ‰B Šo| 30 m, w
pochyleniu max. 75° do poziomu. Komora wyrównawcza przy zastosowanych parametrach sztolni
“ ‰ ‚ ˆ ‰  ˆ ‰  7 ™š ›œ = 150 m;
Vmw = 3,3 m/s; Hmax = 30 m) nie jest potrzebna.
ož Ÿ ¡ ¢ Ÿ £ ¡ ¢¤ ¥¡ ¥ ¦ ¤ ¦ ž ¢ § £
6
6.1. ¨©ª « ¬ ­ ® ¯° ± ² ³o´ ² ² µ µ ² ¶ Monografia zbiornika wodnego · ¸ ¹ º » ¼ ½¾ ¿˜À Á  à À ½À Ä ¿˜ÅÆ ÇÉÈ Ê Ë Ì ¾
6.2. Balcersk; W. i inni: ÍoÎ Ï Ð ÑBÒ ÓÑBÐ Ï Ô ÓoÕ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝBÞ ß Warszawa, Arkady 1969.
Keyl, Hackert: Wasserkraftmaschmen wid Wasserkraftaniagen, Lipsk 1951. "'5A) Laski A.: Elektrownie wodne —
à6.3.
Ü á ÝBâ Ú ã ä å æ äæ ç è é ê ë ì ä ë ä íî ï ë ê ðBñ Warszawa, WNT 1971.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
7
Budowle wodne
techniczynch
! " # $ % & ' ( ) & *,+-) # " . & ' ( ) & / ) # . 0 1 2 # 3 # . 0 4 +65 & 7 8 & * ! 9 ( : ( ;<) ( ! 7 11 $ : 0 . & +-! % ) !- & 7 0 ! = 1 7 0 ! " & % :8 & * ) ! = / 1 * & +-" )
+& * % : ( ;,% !( 0 # 9 :. " ! 7 :+-! $ % & ' ( ) > ? 2 II, III, i IV. @ " ! 7 : 3 ) . ! ( A B-5 = 4 +-% : ( ;,/ 1 * & +-" ) +-& * % : ( ;<8 9 # * 7 0 ! +-) & % &+
! = #-# " # . 0 9 & +-% ) #-+-& * % #- #-+- 5 " B * 1% !-+-) # " . & ' D-) ( ;,E<& ( :,F Nma, ^C 5000 . HG % ! " # $ : ! " ) ( : D-* &
tabl. 7.1. C
+- 5 " B * % ) #-. " ! 7 :? ? ? 2 5 * :,+7 . ! I % ) . ) # EJ* # ( : * 1 A K ( : EL/ B * ) #-+-: 7 & . & ' D-8 ) B 0 9 # % ) !
7.1.
klasy IV,
(H ^5 m).
Tablica 7.1. Klasyfikacja równych budowli wodnych
Lp
.
l.
MON P Q R S T U V T W X Y Z [OS V
q r s t uOv w x y z { | } ~ w
- ziemne i betonowe
posadowienia na skale
- ziemne nie posado
wione na skale
- betonowe nie posado
wione na skale
Klasa budowli
O[Opis
\ ] ^ _ ` ab c
uO€  t ‚ t ƒ „
x yz {| } w … y†
wm
wm
wm
I
II
III
40-80
10-40
20-40
5-20
20-25
5-20
d a e f b g h iOjOk l m n o p l m
x t uO€ ‡ ˆ ‰
80
Š ‹ ŽO ‡ ˆ ‰
40
Š ‹ ŽO ‡ ˆ ‰
25
IV
Š ‹ Œ ‡ ˆ‰
10
Š ‹ Œ ‡ ˆ‰
5
Š ‹ Œ ‡ ˆ‰
5
Tablica 7.1. (c.d.)
Klasa budowli
-P.
2.
3.
4.
O‘ ’ ˆ “ ” ˆ Œ  ˆ • – — ‹ ŽO” 
Opis
I
Budowle wodne do ce
moc insta
Ž  ˆ ” ‘ ‹ “ ›OŽO˜ ‘ ™ š Œ  ‘ ™
Š ‹ ŽO ‡ ˆ 70-250
lów energetycznych
lowana,
w MW
Budowle wodne do me
obszar na
lioracji podstawowych
wadniany
lub odwad
niany, w ha
Budowle wodne ˜ œ –
‡  ž Ÿ ¡ž Ÿ ¢ £ ¤,¡ ž ¥ ¦ ¡ § ¨
przed zalewem (waty
przeciwpowodziowe,
zapory boczne, pom-"
5.
© ¡ ¤O§ ª Ÿ « ¬ ¢ ­ ® ¨¤ ¯ ° ¡ ¤OŸ ±
² ­ ¡ ¤O¢ ŸO¤ ¡ § Ÿ ³ ° ­ ´ µ
ŽO˜ ‘ ™ š Œ  ‘ ™
obszar
chroniony,
w ha
klasa
II
III
IV
20-70
Š ‹ Œ ‡ ˆ‰
j
250
Š ‹ ŽO ‡ ˆ
20
2000-15000
500-2000
j
15000
Š ‹ ŽO ‡ ˆ
500
20000-50000
1000-20000
j
50000
-
Š ‹ Œ ‡ ˆ‰
Š ‹ Œ ‡ ˆ‰
1000
I
U-III
IV-V
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
ce do celów ruchu
i transportu wodnego
na drogach wodnych
drogi
wodnej
Obiekty i doprowadze
-
6.
! " # $% & '
$ ( #
Klasa I lub II !wierzchniowych
$( ) * +% , - # $% do& ' ce
.0/ 1 2 143 5 6 748 9 : ;< = > ? 74/ @ 70? > 8 9 : ; A = 2 B 1 / ? 8 1DC 1 E ?GF F F/ = <
? [email protected] 8 8 1I< 9 J4K [email protected] L E 2 K ? 8 10?MC N > N 8O2 B ? @ N P
IV, H
H
706 74: K 1 2 A 3 > 9GK 8 @ 2 K : K N 8 @ NIB 9 : ;< = > ? 74/ @ QO? R [email protected] N J4E 1 B 1 2 B S ? T 1 / 8 N42 E = B E @ > / 14B N S N 8 6 7U?749 2 ? E @ N CDE = / B = S K NIS ? / 8 N C
/ = <3 > 9 ? > ? < 8 N02 E = B E @ 749 2 B V @ J4QO? 3 V4> / [email protected] L E 2 K 9 : ;O? 2 @ N > / @ @ K 1 E 5 1 > 6 7 S K N Q9 2 5 ? 749 : ;O?GK 8 1 : K N 8 @ =
H
H
H
S N 3 @ ? 8 1 / 8 9 QXW E / 1 2 148 @ NI8 @ R 2 K 148 @ R
N Z / @ K 8 @ 2 K : K N 8 @ N4B 9 : ;< = > ? 74/ @ QO? 3 5 ? < 92 ? 70? > ? 741 J4K 1 3 S ? R N 8 @ N4> / 1
II). Y
H
K 1 E 5 1 > 6 7 S K N Q9 2 5 ? 749 : ;O?GE / = : K ? 749 Q[K 8 1 : K N 8 @ =G> / 143 ? 2 ? > 1 S E @ 8 1 S ? > ? 74N C A B ? 74N > 5 = 3 S K N @ 2 6 7 3 5 6 748 N
H
H
H H
< = > ? 74/ N070? > 8 NI8 @ NIQO? 3 V4< 9 J4K 1 / @ : K 1 8 NI> ?GE / 1 2 9G8 @ R 2 K N C8 @ R4F \
]02 B 1 / N 8 @ N02 E = B E 6 7UQO? R / @ 74N CDE 1 B 1 2 B S ? T 9 ? [email protected] 8 8 ?0< 9 J4> ? E ? 8 1 8 NI> / 1I< = > ? 74/ @ @ L B S K V : N CD74? > L ? 8 1 >
H
H
H
? 749 R N C
2,0 m.
H
^_9 QO1 3 1 8 @ 14B N : ; 8 @ : K 8 N4K [email protected] V K 1 8 NIK S K N > 2 B 1 [email protected] ? 8 V4E / 1 2 9 T @ E 1 : C V03 5 6 748 9 : ;< = > ? 74/ @ ? > 8 ? 2 K VG2 @ LI> ? `
H
749 [email protected] 1 S ? 741 8 @ 14E ? 8 2 B S = E : C @ K @ N Q8 9 : ;[email protected] < N B ? 8 ? 749 : ;aW R N / < N B ? 709 : ; b ? S K N K4K [email protected] N 8 8 N4702 6 5 : K 9 8 8 @ E @ N 748 ? Z : @ c
H H
H
H
= 2 B 1 / N 8 @ 1 S 1 74> ? ? > ? < @ N P 2 B 7410749 2 B L ? 741 8 @ 1 S K N 5 9 706 [email protected] 1 S ?
dajnych i kontrolnych i warunków ich
H
H
H
H H
BN SN 8
przepuszczenia przez otwory przelewowe i spustowe;
[email protected] N / E ? Z : @ 74K 8 @ N 2 @ N 8 @ 14E ? S ? 8 90< = > ? 74/ @ 8 1 > ? K @ ? QON Q @ L B S K N 8 @ 14749 8 @ E 1 C V : N 3 ?GK0741 S = 8 E 6 7UN E 2 / ? 1 B 1 : C @
H
H
H
obiektu;
749 ? 2 1 R N 8 @ 14< = > ? 74/ @ 70? > 8 9 : ;O7UK 1 QOE 8 @ L : @ 143 5 6 748 N A 2 5 = R V : N4> ?0S N 3 = / ? 741 8 @ 1 S K N 5 9 706 [email protected] K 1 QOE 8 @ L : @ 1
- H
H H
S ? 741 8 @ 1IQON : ; 1 8 @ K Q1 [email protected] 8 1 L > ? 749 [email protected] c
remontowe oraz sposób manew
H
? : ; S ? 8 9G? < 2 K 1 S 6 7U? < @ N E B 6 7UK 8 1 C > = C V : 9 : ;a2 @ L47UK 1 2 @ L 3 =G7 5 9 74=G< = > ? 74/ @ 70? > 8 9 : ;\
H
^_9 QO1 3 1 8 @ 14B N : ; 8 @ : K 8 N4? QO6 [email protected] ? 8 ?2 K : K N 3 6 5 ? 70?G7
> ? B 9 : K V : 9 : ;O741 S = 8 E 6 7
przpisach [7.15]
? [email protected] 1 > 1 J4? < @ N E B [email protected] 8 R 9 8 @ N S 2 E @ [email protected] = S K V > K N 8 @ 14B N : ; 8 @ : K 8 N43 ? 2 ? > 1 S E @ 74? > 8 N CDK
technicznych, którym powinny odH
H
K 1 E S N 2 =G< = > ? 748 @ : B 7414; 9 > S ? B N : ; 8 @ : K 8 N 3 ? \ d ? 8 @ R N C A 7UB 1 < / \
? > 1 8 ?GB 9 / E ?G741 R 8 @ N C 2 K N4KI8 @ : ; \
7.2 — 7.5 H
Tablica 7.2. ef
g h i j k l m m n o n g p qm r s t u v w x y z{ u z y x | } t ~
“ ” • – — ˜ ” ™ š ›œ  ž Ÿ
G€  ‚ ƒ „ … † ‡ ‡ ˆ ‰ ˆ  Š ‹ ‡ Œ  „ ˆ Ž   ‰   € †‘ ’ Ž Œ ‹  ˆ
I
II
III
IV
zasadnicze
1,3
1,2
1,15
1,1
¡ ˜ œ ¢ £ ” ž
1,1
1,1
1,05
1,05
¤_¥ ¦ § ¨ ¥ ¦4©4ª « ¬G­ ª « ® ¯ ° ±D­ ª ©4ª « ¯ ¥ ­ ª ©4¥ ² ² ¬0³ ¬ ´4­ µ ¯ ¦ ­ ¶ ± ¯ ® ¯ ª ² ¦4­ µ ¯ ¦ ¯0ª · ©4ª µ ¬G­ µ ¯ ¦ § ¦ ©0ª ©4¦0©U¥ § ª ¸ ® ¥ ® ª
­ µ ¯ ¦ ­ ¹ ¬ ©4¶ºO¥ ° µ ª « ° » ² ¦ ¼ ª ½ ¾ ª ¯ ª ± · ° ¹ ¿4® ¯ À ¸ ´4©0ª « ¬­ ª ©4¥ ² ² ¬G­ µ ¯ ¬ » ¿ ´4ª · ©4ª µ ¬ ­ µ ° ® ¶ » ¿ ® ¦4­ ª «® ¥ ¸ ² ¥ ¦ ² ¥ ¦ º
najmiej 60%
Á ± ­ ¶ ± · ¬ ª µ ° ¯4³ ¶ « ª ©4§ ¦4­ µ ¯ ¬ ± · ª ± ª ©4° ² ¦4« ªG­ µ ¯ ¦ ­ ¶ ± ¯ ® ¯ ¦ ² ¥ °0©4à «I» ° ¨Ä ¦ § ¦ ¨ · µ ª ©4² ¥ ¦ Å ¸ § ¶ ¯ ¬GÆ ¦ ¼ § ¶ ¼ ª ©0¦ Å ¶ » À ® ¥ °0¥ · ­ ½
µ ª ©4² ¥ ° ® Dz ° § ¦ Æ ¬G· µ ° ¨ · ª ©4° ´4· ° ¨ Å » ° ¨Gª · ©0ª µ ¬ » ° ¯ ª ©0¦ Å · ¯ ² ½ ­ µ ¯ ¬ » ºOª ©4° ´ Å Æ ¦
Otwory upustowe w elekt
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Tablica 7.3. wodnych
!" # $ " % & '( ) * + , + -(. / 0 1 2 / + 0 / 3 4 5 67. 8 9 7 6: 2
; < = >? @ A @ ? @ B C D E F G HIJHK L
F G M N I H O P Q ON R S T N U K H V p (%)
W R S T N U K HK
Lp. Rodzaj budowli
klasa budowli
l.
H Z T N Q M G R S [ \ T S Q T ]^P T Q
X VYI
P O R S V G I HT N R S KJN Q M G R S T P Q O \ _
I
II
III
IV
miarodajne
0,1
0,3
0,5 0,2 1,0 0,5
kontrolne
0,02
0,05
ponad 10 m na terenach nizinnych i ponad 3 m na terenach
2.
górskich
Budowle nie wymienione w póz. miarodajne
l
0,5 0,1 1,0
kontrolne
2,0 0,5 3,0 1,0
0,3
Tablica 7.4. Warunki przepuszczania wielkich wód przez otwory przelewów i spustów oraz turbin
Ogólna liczba zainstalowanych:
` a b c d ef a g h ic j k l m f a n f ei"n d k a b c g f a e b o
spustów
turbin
spustów
turbin
1-3
-
l
-
4-6
-
2
-
7-9
-
3
-
-
l- 5
-
l
-
6-10
-
2
-
11-15
-
3
Tablica 7.5. pJq
r s t q u r v qwr v t q x t q v t qy z { z v |}r ~ s {^v ~ €z ‚ ƒ t u r q v t z w| „…s z r t z „(q „…s t † ‡ { r q v t ~
Bezpiczne wzniesienie korony, w m
Lp. Rodzaj
zapory
Warunki
eksploatacji
l.
Ziemna i
normalny
narzutowa
Ziemna i
› šœ ž Ÿ ¡ š˜
› žŸ › ¢£ ¤
narzutowa
wód mia
2.
nad poziomem statycznym
ˆ ‰ Š ‹ ‰ Œ^ ŒŽ  ‘ ’ Š “ ” ‹ “J• ‹ – — ˜ ™ š
nad obliczeniowym
l
II
III
IV
I
II
III
IV
2,0
1,5
1,0
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
1,3
1,0
0,7
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
poziom
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
rodajnych
3.
4.
Betonowa,
normalny
1,5
1,0
0,7
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
kamienna
Betonowa,
1,0
0,7
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
kamienna
wód mia
rodajnych
poziom
! " # $% & '$% ( ( ) * (! + ) , ! " - . , ' 0/ 1 2 '$ 2 +
przystosowane do przepuszczenia wielkich wód.
3 ) +' + 4 5 6% 7% + $ ( ' 78 78 ) + 5 " 68$ " 19/ '' ' ( ( ! + 2! ( ( 8
6 6
( 2 ! ! & '+ 78 ( ( ) 78' ( 0,30 6: ; + ) ( '+ +' ! & '+ 78 ( ( ) nych m( , 9+ $ ' * ) 1 2 + - <'= > ? @A BC D E F G H I J K'H L K MON K - zapory ziemne
P5Q R S T U!V W X Y8Z X'[ \'] S^ _ ` S a'b X c aed ] f T U g h8i j f 'a Z U!Y8Q [ U aeV Q R X a'Z W Q k \ g U!W g O
h [ ] Q ] X g V Z S l m5k X [ ]na'U d S Z Q Z U!V
V Q i o [ V g V S Z X i S!i T _ Z ] _ p qS T R _ [5V Q R S T U c S!R T V X d T S k _%R S R T V X g V Z U YrV ^ b W s S Z U Yr` S!] T Q R X V S aX i S c [ d j Q ` Q[ W o9V
Z Q [ ] o R _ k \ g U g h8X b X Y8X Z ] f a%t
7.2.
- nasypu statycznego (korpusu zapory);
X b X Y8X Z ] f ae_ [ V g V X b Z W Q k \ g U g hOu T ` V X Z W Q c X d
` T X Z Q s U - _ k Y8_ k \ g U g h8aS ` o'x W b ] T _ k \ g \'R T V
a'Q T [ ] aeR T V X k l g W S a'U g h8W x W b ] T f aeS ` a'T S ] Z U
-
T Q Z _!R S a'W X T V g h Z W S a'X i S v w
X V'Z Q [ U R%W R S ` j S s X w
g hnp
y [ ] Z W X k X'a'W X b X'] U R f aeV Q R f T5V W X Y%Z U g hnp yn] Q d!T S V T f s Z W Q[ W o t
Q vnV X'a'V i b o ` _!Z Q'b S d Q b W V Q g k o'W a'Q T _ Z d W R T Q g U
V Q R S T U!g V S j S aX R T V X i T Q ` V Q k \ g X'` S b W Z ou d S T U ] S v5T V X d W aeg X b _%_ ] a'S T V X Z W Q'V ^ W S T Z W d Q'b _ ^%R S ` Z W X [ W X Z W Q
V- a'W X T g W Q ` j Q'a'S ` U wg h T S Z W \ g X'S ^ [ V Q T U!` X R T X [ U k Z X'a'V ` j _ s'V ^ W S T Z W d Q t
- zapory boczne a}
b)
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
C iD
Rys. 7. niem gruntowym, c) zapora z ekranem
! " b) ze #%$ & ' ( ) *,+ -/. 0 + 1 2 3 * . 4 5 (
- $ - 6 0 3 7/8 9 $/9 ' 9 :;9 + 2 < #=* 1 $ 4 $ 9 ' + > - 5 ? 4 7 4 @!A 5 9 ) + 0 3 0 ) + 9 B - rys 7.1a;
- $ - 6 0 3 7,$/9 ' 9 :;9 + 2 - :C> * 1 $ 4 $ 9 ' + > - 5 ? 4 7 :;>A $%3 ) $ 9 + > 9 :D& 3 * + 2 0 #%7 :E' * 8C9 . 3 - + 9 :D& 3 * + 2 0 #%7 :E> niegruntowym) - rys.
7b, c, d;
4 B$ %
9 #%$ & ' ( ) ,
* + -%2 9 4 @ + 0 ' 0 & > (%#%7 . 0 + - + > - $ - 6 0 3 7C1 7 6 - + 9%$ - & ( 1 $ 4 $ 0 + 9F:;9 4 @ - + > 4 $ + > 9 G
- zapory namywne - #%7 . 0 + 7 #%- + 9%:;9 2 0 ) [email protected] 7 ) 3 - * ' > 4 $ + ? H
Zapory niskie, do 10 :;I 1 ?/#F7 . 0 + 7 #%- + 9F8 - 3 ) $ 0,4 $ ( 1 2 0J5 - . 0J5 9 ) + 0 3 0 ) + 9 H K- 6 0 3 7,$/9 ' 9 :;9 + 2 - :;> * 1 $ 4 $ 9 ' + > - 5 ? 4 7 :;>
1 ?,1 2 0 1 0 #%- + 9%#%< #/4 $ - 1 I & ) 7,. 0 + > 9 4 $ + 95 9 1 2 L
- $ :C+ > 9 5 1 $ 9 + > 9/1 2 3 - 2 M > ' 2 3 - 4 7 5 + 7 4 @!A + 6 H $ - 6 0 3 7C1 2 - + 0 #%> ? 4 9%0 8 #%- N 0 #%- + > -%$ 8 > 0 3 + > . < #O1 $ 2 * 4 $ + 7 4 @ B G
- #%7 . ' * 4 $ 9 + > 9F+ > 9 . 0 3 $ 7 1 2 + 7 4 @;$ :;> - +C#=& 3 * + 4 > 9%. 0 3 6 * 1 *,$ - 6 0 3 7/+ -/1 . * 2 9 .,) $ > - N - + > - sufozji.
P
$ - 6 0 3 - 4 @C$ > 9 :C+ 7 4 @C> + - 3 $ * 2 0 #%7 4 @ I 6 > ( 2 3 $ ? 4 7 4 @;#%0 ) (%) 0,4 9 ' < #=9 + 9 3 & 9 2 7 4 $ + 7 4 @ I 1 ?F+ - 5 4 $ ( Q 4 > 9 5
stosowane niegruntowe uszczel+ > 9 + > -/1 . - 3 6 0 #%9%-/2 0,$ 9%#%$ & ' ( ) */+ -/6 3 0 1 2 1 $ 9F> 4 @C#%7 . 0 + - + > 9/A 9 . 3 - + 7,* . N - ) - + 9/1 ?
6 0,$ - . 0 R 4 $ 9 + > *,+ - 1 7 6 *;1 2 - 2 7 4 $ + 9 & 0 B H K- 6 0 3 7,$/& 3 * + 2 0 #%7 :E* 1 $ 4 $ 9 ' + > 9 + > 9 :S1 . - 3 6 0 #%7 :!I $ 9%#%$ & ' ( ) *,+ -%2 3 * ) + 0 Q 4 >
ich wykona+ > -/0 3 - $%:;0 T ' > #%0 Q 4 > 6 0 #/1 2 - #%- + > - $ 1 * #%< #=#=0 . 3 9 1 > 9F8 * ) 0 #%7 I + > 9/1 ?/#U+ - 1 $ 7 4 @;#%- 3 * + . - 4 @,$ - ' 9 4 - + 9 H
V
0,+ - 5 4 $ ( Q 4 > 9 5J1 2 0 1 0 #%- + 7 4 @;* 1 $ 4 $ 9 ' + > 9 R + > 9 & 3 * + 2 0 #%7 4 @!1 . - 3 6 0 #%7 4 @C$ - ' > 4 $ -,1 > (FT 9 ' 8 9 2 0 #%9%> asfaltobetonowe
A 9 . 3 - + 7 B I 0 1 2 - 2 + > 0,$ - Q 6 0 #%N 0 . > $/M 0 ' > > 6 0 ' > :;9 3 0 #%7 4 @H W. 3 - + 7,2 9 I * N 0 T 0 + 9F+ -,1 . - 3 6 > 9 0 ) #/0 ) + 9 5 I 1 6 9 N + > - 5 ?
5 9 ) + 0 4 $ 9 Q + > 9%M * + . 4 5 (%0 4 @ 3 0 + 7C1 . - 3 6 7,6 3 $ 9 )CM - ' 0 #%- + > 9 :EA $ - #F7 5 ? 2 . > :D6 0 #%N 0 .;M 0 ' > 0 #%7 4 @ B H
XFYZ [ \ ] ^ _ ` a _ b c d/_
(rys. 7.2 ) e=f g h i j k i%l f e/f m i n n o pDq o r oCj s f j f e%t n im t g f,u j v w v i x n k i n k iFn k j g k w yCv t l z h
n k v k n n o w y;k q f w v n o w y;f q e%t r f e%t {;v q k f h n k g z eO| v t l f h o,e Przeczycach, }%r ~ q k n f e%k i €Jv t { w u n t%f q e%t r f e%t n k t w yCe
cofce zb. h i j n t%k k n n o w y ‚ ƒ „ o r o,s f,g f n j s h u g w m i%v r f … f n iFvm i † n i m e%t h j s e%o,l r o s … i x q i s f e%o w yCn t%l f † j o l w i ƒ
}%h u q f ‡ ˆ%l r o s 12 —15 w p!‰ v q h f m i n k i%l r o sj k t s g Š%e=f q uCg k i h u n g t w y,v/l h ~ s z e 0 10 — 12 pCp! pCk n k pCt x n t%k x f ‡ ˆ/j s t x k
zbrojeniowej 0,3 —0,5 %. Wyp;k t h o,l r o se=l x t n k iFn k iFl f e%k n n o,l h v i g h t w v t ˆ 6 pDe%v † r u …/e%t h j s e%k i%k 15 pDe%v † r u …
x k n k k pCt g j o p;t x n i ‹ fCj l t † g u,† x t%l r o s q i s f n f e%t n o w y;eŒm i † n o pEw o g x u;| q i v/l h v i h eOj g u h w v f e%o w y ‚ ƒ
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 7.2. odwodnej. I - 0 10 co 25 cm, 2 - podsypka
! " # 30 cm, 3 - fartuch z gliny, 4 - $ %&' (*),+ 5 - korek betonowy, 6 - masa zalewowa, 7 - deska
- . / . 0 1 2 3 465 4 1 7 8 7 / 4 9 3 0&: ; <=2 > 5 . 46: ? 4 8 7 <=2 : ; @&2 3 3 4BA 4 C&. 7 <=D 3 2 > 8 0 E F*7 1 0 / 76G 2 >BG 8 ; G ; @&7 3 2 0H8 7 I <J.
8 @&; K . 4 @LG . 8 M / . 3 4 / NOE P K . 46<=7 ? 4 / N=: 2 > 8 K . 0 3 2 7 / N Q 5 ; <=Q <=; R 3 7BG 8 ; G ; @&7 C&5 0 G D 2 5 K 0 @&3 2 7 3 0H2 M G . / . 0 1 3 2 7 9 S / 0&<=7 G 4
5
A 2 . ; 1 UBVW1 M AX2 3 3 46<X7 8 0 K 2 7 ? ;6: ; 5 ; A 3 4 / [email protected]&? 7 I / 2 @B; I / 2 7 / N Y E
zalewowe (kit asfaltowy - T
. 3 7 1 7 . ? 4XG . 0 K ; D 2 0&. 7 G 8 ; G ; @&7
nie w budownictwie wodnym.
Ekrany asfaltobetonowe (rys. 7.3)
ZN 7 K 7 D 8 0 K 4 . M 9 S6G 2 >HA ; @&2 0 <[5 M R SBG . / . 0 1 3 ; I / 2 S6\ : K 7 D 8 4 / . 3 2 0 @&; 5 ; 3 2 0 : K . 0 : M G . / . 7 1 3 0 Y Q G S&<X7 ? ;[email protected]&K 7 R 1 2 @&0&3 7
3 2 0 @&2 0 1 D 2 0&K M / N 4XG : ; @B; 5 ; @&7 3 0&; G 2 7 5 7 3 2 0 <J. 7 : ; K 4 Q 7&: K . 0 5 0&@BG . 4 G 8 D 2 <[<X7 9 S&. 5 ; 1 3 ; I C&: 1 7 G 8 4 / . 3 0 ] ;
; 5 D G . 8 7 ? / 7 3 2 7BG 2 >HA 0 .BM 8 K 7 8 4XG . / . 0 1 3 ; I / 2 E G ^ 7 1 8 ; A 0 8 ; 3WG 8 7 3 ; @&2 <=2 0 G . 7 3 2 3 >H7 G ^ 7 1 8 M Q @&4 : 0 ? 3 2 7 / . 7H<=2 3 0 K 7 1 3 0 ] ;62
T
D K M G . 4 @&7 E - D ? 7 5 3 2 D 2 <=2 0 G . 76G 2 > _a` b c=d e f g h i jk l m n o p o&q o&r s t u v s6_&o t w ` _&o cXk x o r y w x v x o q z c=k x o&d s c=s v uB_&o { v | _
_&k } t o v z ~ q z v Oe € m n o p6o w  o { ` s } b ` s q lXl w ` o { oBw k yHc=b ` s p uB{ o } s t o ` s t z ~ q u ‚ x o { b ƒ q k b&s pX l q m v ~ k ~ o m u&cXoBw d b n q k o „
… _&o t w ` _&o6w x v x b { q o ‚ p t b q o ƒ s _&o ‚
d s p m n o p s _&o † e
Rys. 7.3. Ekrany asfaltobetonowe: a) ekran dwuwarstwowy, b) ekran jednowarstwowy. l - warstwy szczelne ekranu, 2 3 - warstwa wyrównawcza, 4 - odprowadzenie wody, 5 -
’  Œ “  
‡Oˆ ‰ Š ‹ ‡ ˆOŒ ‰  Ž ˆ   ‡ ˆ ‘
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
nia w budownictwie wodnym wg
!
" # $% & ' ( ) *,+"* ( * -. / ' 0 12' / -,' 3 ' -4 5 '+"6 ( ' -7 8 . 9 -*,:; ( & ' 9 4 . < 7 8 . / 7 4 5 '=
Energo-PoF).
>,? ** @ A * ? 9 ' B 4 9 ' 7 C -D7 *-* & @ 9 -;@ / . / 4 ? 7 4,@ 9 ' @ 6 3 4,@ 8 E F
* @ A * ? 9 ( & ' 5 ' -;>0 G H'/ * -* & 9 ' I . 8 J * & * A 8 7 ;K* L
-D8 ? ' I . 8
. * M ) ' -8 9 4 3K* @ ;* @ A * ? 9 ' B 4 9 ' 7 6 N
2%,
7—8%
KKO8 / * -* & 9 ' I . 8 / 8 * & 7 *
- kruszywo o maksymalnych ziarnach -12/16
- PQ R S T U V W X YZV U S [ W \ U Q] Y V W [ U ^_ ` a ` b c,ZZdePDV \ ^
> 2 mm minimum 40%;
f X V 9 —11%.
\ WW h i W \ j ^ k S j ^ U l PDm [ n k ^ Y V W [ U V h j Q X oU W,PW [ h j PQp [ S U W q ^ P,S,h j ^ h n r S,h V s t
gu
- W h i W \ j p [ ^ m ^ PQ
b `D
P V \ ^ f X V p ^ 5% X W T v ^ P V j S rZW h QW h i W \ j ^ k S j ^ U n w
g
- kruszywo - grys o maksymalnych ziarnach 25 mm;
- PQ R S T U V W X YZV U S [ W \ U QPDV \ ^ f X V 5 —14%.
Ekrany x y z x { | } ~€ | }  } ‚y ƒ „ x … x † ‡!y ˆ ‰Š2† …  †‚x ‹ y | ‚Œy Š Ž Š {  †ˆ † …  †‚x ‹ y | ‚Œ!… ‹  x  } ‚ †
{  ~Š… ‚‘ Ž ’‚x ‹ y | ‚“ ” ‹ Š … Š ˆ { }  Œ Ž ’!‚x ‹ y | ‚‡… ‹  x  } ‚‡€• –‹  ~ } — ˜” } y Š Ž Š ™ ‘ {  Œ Ž ’‚x ‹ y | ‚šŠ x {  Œ} …
wysoƒ } — Ž ˆ€”€ˆ ‰ | ‹ Š  ˆ x “ ” x ‹ x › | ‹ ‘ ‚O| Ž ’  } { } ™ ˆ Ž Š  Œ Ž ’y ” ‹ Š ‰ | €“€y | } ”  ˆ x‚Œ ‹ ‘ ‚  x  ˆ xˆ€ } —  } — Ž ˆ€” } … „ }  x
} ‹ x Š} …!‹ } … Š x † œ›!x y Œ›ˆ  ‹ x {  }€ x y z x { | } ‚ † • žšx ‹ y | ‚Œy Š Ž Š {  ›} ™ ‡~ Œ ˜ wkonane z asfaltu lanego
 ƒ „ x … x  ™ } x…  ˆ ˆe„ x ™ } …  ˆ  x Ž ’ Œ { }  Œ Ž ’y ƒ x ‹ ” x Ž ’Ÿ  ˆ ~ x ‹ … Š ˆ †y | ‹ } ›Œ Ž ’ ˆ { : 3). Asfalt lany
 ƒ „ x … x!y ˆ ‰” ‹ Š Š‚Œ { ‚x  ˆ ˆ€‹ } Š ” ‹ } ‚x … Š  ˆ ‹ ‰ Ž Š  {  ~› Ž ’ x  ˆ Ž Š  ~€ ŠŠ x ™ ‰ y Š Ž Š  ˆ x€•
} ‹ x ŠŽ Š ‰ — Ž ˆ †2… }!€y Š Ž Š {  ˆ ¡!Š ~€ˆ } ‹  ˆ ƒ ‘ ‚¢‚} …  Œ Ž ’!ˆ€Š x ” ‘ ‹y ‡y | } y } ‚x  z } { ˆ ”€} { ˆ › ‹ } ‚
(rys. 7.4). £x † ‚Œ  y Š ‡Š x ” } ‹ ‡… } | Œ Ž ’ Ž Š x y€y Š Ž Š {  ˆ }  ‡‚O| y ” } y ‘ ~† y |Š x ” } ‹ x ziemno-narzutowa
¤
ˆ y y ˆ } !‚š¥x  x … Š ˆ Ÿ ‚Œ y } ƒ } — ˜ 61 ›!¦ • § | } y } ‚x  y ‡z } { ˆ }!™ ‹  ~ } — ¨ ©€ª «"¬ ­ ®œ¯¯±° ¯!² ³ ´ µ ¯² ¶ · ²ª ¸ ¹ º » ¼ ½
- 2 mm).
Rys. 7.4. Umocnienie skarpy ¾ ¿
3 - warstwa wyrównawcza, 4 - Í
À"¾ ¿ Á Â Ã€Ä Å Æ Ç È ÉÊ Ë Â Ç ¾ Á ¾ À2Æ ÉÊ Á ÈÀ"Å Ì Í Á Ê Á Ê Â Î l - Ä Å Æ Ç Æ"Ë Â Ç ¾ Á ¾ À" Π2 - ÀÅ Ì Í Á Ê Á ÈÏ Ð ¾ Ñ Ê È gr ^ l mm),
Ò È À"Ó Ô Á Ê Í2Ë Â Ç ¾ Á ¾ À2Æ
Õ Ö × Ø ÙÚÖ Û Ü2Ý Þ ßà á â Ù ã Ù ä Ù2Ý Ü å æ Ö ç è Ü ã ä Ø Ö,ä Ù,é á Ù è æ Ø Ü ê ä ÙëÙ è é ì ëØ Üæ Ö ã é Þ æ á Ø ê æ è å Ü á â Ù ã í Üåëâ î á ä Ø ä Þ× à Ý
Ý Ü ì Ö ä Ø Ü ï ðñÞ á × à í å Ùé Ø ò2à á â Ù ã Ù ä Ø Üeó Ü óeÝ Ü å æ Ö ç è Ü ã ä Ø Ö,ä Ùô è à ä ì Ù í õá Ù ÚØ Ü ä Ø é ì Þ í õ€ï Õ Ö × Ø Üæ Ö × Ø ÚÜ è Ö ëÜâ ö í å Þé Ø òæ è å Ü å
Ý à ì Þ × Ö ë,Ü ÷ ï ø á Ù è æ Þ,Ý à ã Ö ë× Ø ä Ù è Ù Û Ö ä Þ í õä Ùù Ù × Ö ëÙ ä Ø Ü ê ã å Ø Ù â Ù ä Ø Ü
klejenie, zgrzewanie i wulkanizowanie (folie
× Ö ã àØ ì æ ï ä Ù × Ü Û Þí õ è Ö ä Ø ßæ â Þ ì Ù ÚØ Ý Ü ì Ö ä Ö ëÞ ÚØ × à Ýä Ù è å à ì Ü ÚOá Ù ÚØ Ü ä ä Þ Úšà â Ö Û Ö ä Þ ÚOä ÙëÙ è é ì ëØ Üã è Ü ä Ù Û Ö ëÜ ó ï
úû ü ý€þ ÿ (rys. 7.5) - ! ! " # $ % & % ' ! $ ! # $ ! & ! ! ! " ( ! % ( ) ! ! " " ! * " ! + , -+ % %! " # $ . /0, + & wykonywane u stopy skarpy odpowietrznej w postaci:
a)
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
b)
Rys. 7.5. :
- pryzmy kamiennej (najpewniejszy typ odwodnienia skarpy odpowietrznej);
- !#" $ % & ' ( )#" ) * ' ) +, ( )#-.% / 0 & !1& ) " ! % !1' " ) $ ) 2
- !# ! ) -3 ( ) 4 % / ) % ) -5 ( )#-6* " ) 7 81 ' % & ' 7 89
5& +1' 3% ;5! & $ <-6" ) % / 7 ' " 0 * +,0#*5/ -5 $ ( )#& +1' ' 9
=
' ' +, > 5-50 +,' 0#" 0 * +,0 ? % * ) & ) @ A5& ) ) 0 1,0 m; pochylenie skarp od strony nasypu l: 1,25; od strony
:
odpowietrznej l: 1,5. 3" ) -5' ' #B 0 A57 8 ) ' ) 0#-5 % / -5 +,' " * C @ 7 ' ) -50 +,' ) B 0 +,' -5 $ ! (1* % " ) C & / ) -5 ' 3D ' > / E -6) -5 ) / 0 7 89 F< ! B ) @ A5& CG-5 % / -50#) 7 8 ) CG+,' 9 0,2 m przy ich wykonywaniu na
:
sucho i 0,5 +H" * 0#! & $ ' !#" ) 1-5) ; 9 5" $ % & ' <" ) * ' ) +,3% ;3-50 & ) 0 -5 5*5& +1' ' 4 ( ! B ) @ A3-5 % / -50
0,5 — 1,0 m (w zaporach niskich 0,3 +,I7 8 ) ' ) 5D ' > / +,' ) -5 ) / 0 +,' 4 < ! ) -35* @ - z perforowanych
! B / ) ) -50 7 8 4 > B / ) -50 7 8 4 * B % / ) 7 +, / ) -50 7 8 4 7 +1' 7 * 0 7 8,' ' 0 7 81)[email protected] ' 7 0# ! +1' 9 0,3 m (dla zapór
)#" ' J / * ' !#" ) 15 m —0,5 +,I 9 KL! 0# ) -557 8 ) ' % ' J5-5 % / -5 +,' " * C @ 7 ' ) -50 +,'M D ' > / +,' ) -5 ) / 0 +,' I 9
N
3" * -3) 7 81 ) -50 7 8,' % / > ! C 3% ' J3% / ! * ' & ' & ) / ) > <-6) > ( $ ) @ 7 ' 7 81 ' 5-5' J & % * 0 7 81 ' 50
+H) *< 5" ) * ' ) +10 7 8,' " ' ) ) -50 7 8,* $ +, ' 7 81/ % 0 9
Filtry odwrotne - 7 8 ) ' ;5& ) " ! %* " E * ' +1 0 7 8," * 1/ * -#9 zjawiskiem sufozji, * 7 8 ) * ; 7 0 +H" ) 7 * %
D ' > / 7 C ' -5) 01-6( ! / 7 815" ) > ( C ; 7 0 +H 3-<0 ) % * ' !1 ) B ' C % * 0 7 8 4 5-6 > % * 0 +H7 ' ; ( !1" ) 7 % !1 E -5 ' 5'
N
( ! B % * 0 7 8,* ' ,( ! / ! 9 C B * ' C ) < 5" ) -#% / -5 ' 3% ! D ) * C '% ;5/ 57 * J @ 7 ' ( ! / !#" ) ( )#D ' > / 7 C ' 4
( * ' 5-5) 3-50 " $ 0 -53 5" ) -5' * 7 8 ' J5> ! B1 )#( ! / !1)#( ! B % * 0 +H! * ' ' ' ! 4 5-5' J 75/ +H( * ' 5-<0 % / J " ! C ;
C -5' J & % * 5( ' / 0#8 0 ! > ' 7 * 9
O
7 8 ) J5" * ,% * & ) > ' -50 +H * ' $ ' +PD ' > / 7 C ' +,) 5! * 0 % & A3% / ) % ! C ; 73-5 % / -50#( ! / !#)#) " ) -5' ' +
uziarnieniu tzw. filtry odwrotne. Q5* ' ' ' 5D ' > / !#" ) -5' )3B 0 A5/ &1 ) B 4 B 0#* ' < ' <" * ' & $ 0# )
!#5D ' > / ' <B 0 $ & ) > +, / ) -5 01M * +,! > 0 I ) B 0 +,' 7 * ; % / & +1' -50 ' % ' ) 0 +,' *5( ! / !#7 8 ) ' ) ( ) 9
R
0 / ' ! +P" * 0 / ) @ 7 ' ( ! / !1% / ) % ) -5 ( )# 3D ' > / 0#) -5 ) / 5" ) $ SG * ( 8 ' -T % / J " ! C ; 7 CG" ) % / 7 ' ?
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
(7.1)
15%; d^y d^ nio 15%,
85%.
!
" # # $ niki budowy zapór ziemnych,
% & Terzaghiego.
W tablicy 7.6 ' # gdzie: Z?i5 -
naukowych St. Zjednoczonych i Terzaghiego.
Tablica 16 Warunki doboru gruntów na filtry odwrotne
() * + ' # # + , - " " . + 3% (wagowo);
- " # " . + 5%;
- & + # " % /
0 "# - # % # % 1/ 0 # * ) , 2 1 ,# ) '
+ # , 6 —20% % , # "# 3 + U = d60/d10>6
0 % , " /
# , % . ' / 0 + 4 10%, . 4 2 5%, a dla
gruntów spoistych ok. 4%.
5 % + " # , - dla gruntów sypkich Wn > 0,7 Wopt;
- dla gruntów spoistych Wn - w granicach 0,95 — 1,15 Wopt,
rumoszy gliniastych Wn
+ + ' 6 7
Wopt
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "
# $% " & ' $ ( & " czenia
" ) " ' & ( ! $ ( (# *( + & , - . ( ( ! $ ( ' # ( $ / ' " $ $ & ' & $ $
' 0 1 2$34 50 6$Yd.
789:
; 9 < 0 = > ? < ? 8 [email protected] 0 B C 9 @ D @ 8 > ? 0
(7.2)
E F ;G H 9 @ $
G ; @ I 1 J 8 9 :K9 : F 9 F ; 0 > G 4 L 0B 1 2 >
PQ0 < 9 G 50 L > G R 5F H L ? ;G 4 F$2 @ G
B 1 2 > : 2$F < 1 8 T L 0$9 ? C ; L 0 S F 1 0 : F 1 G J > 8 J#U M 1 I
eb$b X Y Z f$W \ _ g V W X W Y Z [ \_ a h Z c i
: I ; 9 M F ? 9 : G D NKO
9 < 0 > ? 0 ; 4 0 > G D N ; 0 1 2 > < 0 D N R D ? C H 0 1F S J C : F T D ? F ;G Y^mu dis danego
S ? [email protected] 0 B C V W X W Y Z [ \ ]^_` a b X c b a \ d
^jV f k l [ X mnV c b V b ^\ Z f*o Y V c c W ^$d p q r st u v w x y z { | } | ~ €  Z),
Dr = [Ydmax(Yd-Ydmin) ] / [Yd (Ydmax –Y dmin)]
gdzie: Ydmax - ‚ ƒ „ … †
 ‹ † – ƒ ’“ ” › – Ž ˜š™ Yd - ‚
‡ˆ ‰ Š „ ‹ ˆ Œ ‚ ƒ ˆ Ž  ‘ ƒ ’ “ ’ ‹ ”$‰ † • † – ’ — ˆ$— ‡ ” – ‹ ”j ‹ † – ƒ ’ † — „   ‚  ˆ – Ž ˜š™ Ydmin ƒ „ … † ‡ˆ ‰ Š „ ‹ ˆ Œ ‚ ƒ ˆ Ž  ‘ ƒ ’ “ ’ ‹ ”$‰ † • † – ’ — ˆ$— ‡ ” – ‹ ”$ ˜ƒ ’ ‡  ˆ – Ž– †  Ž œ ƒ ’
J.w. lecz w
 ’ Œ “ ƒ • ˆ ‘ ” ˜’ – ‹ † ‚ Š †‹ ’ ‚ ž – ƒ ‚  – †– ƒ ’œ ‡  ’ ƒ • ” Š ’ƒ – – Ž ‚ žŽ ˜† — † Ÿ ¡ ¢ £ ¢ ¤¥ ¦ £ §¨ ©ª« © ¬K¡ ­ ®« ¯ ¯ §
­ ° ¡ ­ ®« ¢ ° ¢ ±®¢ £ ¦ ­ ² ³ « ­ ¤.¡ ­ ° ¢ ¯ § ¤.®¦ ¢ ´ µ ¶ 7.7 (wg BN-83/8959-01. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze. Budowle melioracyjne).
7.3. Jazy
Jazami ¯ ¢ · § ®¢$¸ « ¹´ º ° ­ ®µ ¥¡ « ¹ ¦ £ · » ³ ¥®­ ° ¹®£ · ¥ ³ ¥­ £ ¢ ·$¸ ¼ º ½ » ³ ¥° ­*¾ ¥ ¾#¡ £ · ¥ ¡ º ¸ · ³ · ¢ ¯ « ¢ ¶ ¿À§ ¸ ­ Á ­ ² ±
¡ « ¹ ¦ £ · ¥ ¯ « ¢#¾ ¢ ·  ®¯ « ¥¡ £ · ¥ Á £ ¢ ³ · ¢Ã Ä ¤A¢¡ ­ · « ­ ¤+¸ ¡ « ¹ ¦ £ · ­ ¯ ¥ ¾#®­ ° §$¤« ¥ ² ³ «K¸ « ¹¡ £ · ¥ ®¢ ½ ¯ « ¥®Å £ ¢ ¯ « ³ ¢ ³ Æ´ £ · ¥ Å Â ®«
¯ « ¥¡ ­ ®­ ° º ¾ ¥· ¢ µ ¢ ¯ « ¢¦ ¥ £ ¥ ¯  ®¡ £ · § ´ £ · ¥ ½ ¯ § ³ ÆK¶ Ç ¡ « ¹ ¦ £ · ¥ ¯ « ¥®­ ° §*¾ ¢ · ¥ ¤.®§ Á ­ ¯ º ¾ ¥¸ « ¹®³ ¥ µ ºKÈ
- º ¦ £ · § ¤¢ ¯ « ¢¸ ¦ ¢ ¼ ¥ Å ­$¡ ­ · « ­ ¤º®­ ° §®j¸ ¦ ¢ ¯ ­ ®« ¸ Á ºÅ  £ ¯ § ¤ ze ®· Å µ ¹ ° º$¯ ¢¡ ­ ´ ­ £ §$®­ ° § É
- · ®« ¹ Á ¸ · ¥ ¯ « ¢Å ¼ ¹ ´ ­ Á ­ ² ³ « ° µ ¢½ ¥ Å µ º Å « É
- uzyskania spadu do celów energetycznych.
Ê ¢ · §$° · « ¥ µ « ¸ « ¹¯ ¢$¸ ¦ ¢ ¼ ¥·¡ £ · ¥ µ ¥ ®¢ ¤« ´ ¥ ·· ¢ ¤Á ¯ « ¹ ±­ £ ¢ ·£ º ³ Æ ­ ¤¥®§ ¡ ­ ¸ ¢ ½ ­ ¯ ¥®· ¢ ¤Á ¯ « ¹ ³ « ¢ ¶
Ê ¥ ² µ « ° ­ Á º ¤¥ ¯ ¦ ¢ ³ ¾ ¢¦ ¥ ³ Æ ¯ « ³ · ¯ ¢¯ « ¥¡ £ · ¥ ®« ° º ¾ ¥« ¯ ¯ § ³ Æ®§ ¤¢ Å ¢ Ë ¡ ¢ £ ¢ ¤¥ ¦ £ §¨ Dz i Dr) powinny
­ ° ¡ ­ ®« ¢ ° ¢ ±®¢ £ ¦ ­ ² ³ « ­ ¤.¡ ­ ° ¢ ¯ § ¤.®¦ ¢ ´ µ ¶ 7.7 (wg BN-83/8959-01. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze. Budowle melioracyjne).
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Tablica 7.7.
7.3.
7.4. Jazy
Jazami ! "# $ % & ' " (% " ' " % ) * & ' " ,+ " +-# % " # ' . /0 1 2 3
# $ % " -+ 4 ( "# % " 1 % ' 65 7 89# 8: # $ % " +- 86 " 2 ' ; # % " * "(< % ' ' => % " < 4 (
"# ? + " ! $ " % " 4 (# % % " * ' =;. @ # $ % " " ,+ " 8A 1 + "? (' " ! ;B
- $ % 86 ? $ ) " < # 86> >C $ 1 >< 4 % 8 ze < ! ?# % ? D
- 1 " < ) 1 2 ' ! * " < ! < D
- uzyskania spadu do celów energetycznych.
E " ! $ ) "# % " ! " 86 " ? 861 3 % % ' = 86" # * "( 861 ' .
Jazy stale "# ! + & % " < ! ' + # 864 (? >(< 4 % 8: $ 1 F < *?1 $ ) $ + &? "
! " * 2 ' > " ! 1 2 ' # ) . G, "? &< ) 4 " % " 1 ' =6< 4 % 1 ' =6> 1 ' =6" % ' =+ " * " ! $ " + " F * " " % ' = 86 " " 861 386 * "? # ? 3 < % * " "* ' ?! 2 ' ) " +H % "
86 * ! " < $ # " .
Jazy ruchome - ( ! " * 2 ' 6 # ># % " # ' # % " -+ 1 $ % 1 ' + 861 3 F + $ " " ! 8>
na:
- jazy zasuwowe - (' " ! ># % " # ' " # ; < 4 % 861 ' ?" F " < 86" $ "! walcowe;
- + 1 ! # " F (1 $ 4 % ' =6 8>1 ' # % " # ' > &? # ' "( 4 ) D
- + 1 ) "?I " ' " "? & " J D &(" 1 # ! $ ' + " ! 6 $ % ' =6 % < ' => ' =KI (L ! ' " skanalizowanej Odrze i Noteci).
L $ ? 86 " ! " 86" $ 86 + 6 & B
- # % 4 <+ 6 $ & ' " ! " 86" $ # 1 $ 4 % 8A# % " # ) ?? D
- % ' = 86" 861 ' " $ " # % < D
- % & " ?% # % " " % < D
- 86 ' " % " < 4 (# * " +- # * " + + D
- 1 $ % 1 ' + " < % ' + & ' "M ! $ % ' + "# + " 8:I 2 ' 1 ' " ! " F # l
me fartuchy itp.).
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # " " $% ! & " ' % ( # " ! ( %
" ! ) * # & " +%
% ' % # , & & ! % % - % " % % #
# + , ! (
! " " : l do l :2. Progi jazu o
# . / " Creagera.
0 # 1 / - / % ' 23 " + # odskoku zatopionego bezpo
' W ostatnich
4 5 6 5 7 8 9 : ; < = 9 > ? @ AB 9 ? 6 5 C D E < 5 FC > 9 ? 7 9 5 8 5 < ; =.E =G ; B 6 5 7 9 = 9 E 4 C ; H : E I > 9 7 ; = A 7 J.: K : L K F; =.A 7 J> 5 G E @ > 9 5 > A 7 J =.; I M N
# + % + , % niecki do rozpraszania energii, & ( % " #
+ )( " !. 2 # ( %
( ' " + " ' % %
# + # ' PO + " % # !( & ! " Q * # + gdzie: h 1, h2 -
gdzie: hd -
# + R
23 " ( & . / / # , % szykany.
S
/ + " + + # /
, & !
# + ( %
" , / P -
/ % S % ( % #
1" + " !( T & + , + + " %( #+ " ( & U / !.
S (
% % , + % ' S V ( )( + ' # W 1 + ) S V poszurem.
Na rzekach nizinnych
# ' " + !( (
/ !( + /
/ !( " %( ( V %
- R X" ' ! ) # # # % # + O % planowany wybój) ze skarpami o pochyleniu ok.
X
% # + % # ( -
# + 1,0 m.
l: 4.
2 ( # / ! ' -+ " ,
- Y # " " ' Darcy'ego
Z(
# V " / ( ' ( ' & " # # V " L. Z
k ( ' / / filtracji k
( # ' S & + . % % ' !( # ! " & !(
' " R X" & !
!
" !T # % ' V " # + ( V ( Y / #( ( + " ' ( , # #V " - (7.7)
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
gdzie: C - na górnym i dolnym stanowisku.
H - ! " # $ % & '
" * ! - metoda () * + " $ pionowych i poziomych obrysu fundamentu (1-2-3-4-5-6-7-8), (rys. 7.6).
- metoda Lane' a- ! , ! %* - /
. & 0$ 0 ! (7.9)
./ ! 12 $ " Tablica 7.8. 3/4
7.8.
5 6 7 8 9 : ;"< = > ? 9 @ A B B : C DE
Rodzaj gruntu
Metoda
Bligha
Lane' a
F G H I J K#L M N H I O M P L M Q M
18
8,5
Piasek drobnoziarnisty
15
7,0
13
6,0
12
5,0
9
4,0
7
3,5
8
3,0
6
2,0
J T U G V W G H XYG I O M
Piasek R S
Piasek gruboziarnisty
F V I L Z QK H
[ \%] ^ _
^ a b c ]d e f d ]ega
Gliny `
h%i j k lYm j n o p j q
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
1/3
-
1,6
! " # $ % & " ' () *
# "+ ,.- ( $ $ ,. , 0 ,+ " ,+ + ' 1 , ponurami.
-/
2 +# "+ ,+ + 34 ( 5 ,
zasad:
# 3+ ( + $ 3' ( " ' $ ' ' # .# " 3 '# " + ' 1 " " 4 #) + ' ( $ " # 3'# " + ' —1,2 H;
+ ( $ " # 3 $ 2,5 — 3 m.
6 $ '# " 7 ) $ + '8 7 5 " 1 9 " 1 ' $ ,: " ; 1 ' 3 $ '
$ $ '
( $ $ # " 1 " " ) " %
2 8 , ;) $ 3' % <= 5 $ 3 $ $ '
- kotwione do
, 1 " 4 1 5' " 7 + betonu
$ # fundamentu
0,75 >7jazu.
Far
!" ? ponuru do l —2 > +
$ .8 ; % 2 5 1 ' " , @ @ +
1 . $ ! ! 4 + $ " % A4 $ # 3 +
$ '" " , > ! ( " ( 3 —5 B " 7 + 4 ( $ % 2 , nie
$ '
" ' ( " > , ! 1 7 ' do betonu.
2 (' # $ 7 " + " 3' 5 % C)D E F G H+I D J KL M N O P z
QR S T U R V W+X Y Z T [ \ ] ^ \ T S QZ V W+X _ ` V a b c V Z V Wd `_ S e V R c f ` d R \ g
-
7.4. Przelewy stale i regulowane, spusty denne
h ` [ i `^ a i S Q] `'X R j T _ e c V `k+a l R k+R \ ma _ e c i e \ d R `a X a l T S Q'\'l Y a [ c V \i SX _ e \ X a l e V e ` d R `QR \ ] U R V W+Qn i o
_ \ f a ] S Q` d R `X _ e \ X Y Z Q'n Q7R i SS X _ n [ d R \ d R `e ^ R S _ d R U ` g pqS e _ n [ d R ` kZi Q`_ S i e ` b \U S d l T _ a U V b R a X a l towych
l Y a [ c V Z V W+QZ k+R \ d R S d \ k+aV \ ] S QR r
- przelewy;
- spusty.
s _ e \ ] \ QZi e R \ ] c'l R j4d ` r l T ` Y \R _ a V W S k+\ g
S T Q` _ T \ u d R \4k+` b c4e ` k+U d R j m o i e R ` Y ` b c` a T S k+` T Z V e d R \4R d R \QZ k+` f ` b ca i e R ` Y aS ^ l Y a f R Q
_ \ f a ] S Q` d Przelewy
R aX S e R S k+stale
aQS t i ZQ7e ^ R S _ d R U a g v` i cR V Wb \ l T ^ _ ` Uk+S [ ] R QS w V R QZ U S _ e Z l T ` d R `e ^ R S _ d R U ` e d ` b i a b c V \ f S
l R jX S d ` iX S e R S k+\ k>U S _ S d ZX _ e \ ] \ Qa g vxT Z V W+Q` _ a d U ` V Wi S X a l e V e ` ] d \X R j T _ e \ d R \4d ` iU S _ S d cX _ e \ ] \ Qad R \
k+S [ \4^ Z me ^ Z T i a [ \R e QZ U ] \d R \4X _ e \ U _ ` V e ` 1,0-—1,5 k:g vyR c [ \'l R jT S'e'U S d R \ V e d S w V R c'e d ` V e d \ f SQZ i Y a [ \ d R `
z _ S d T aX _ e \ ] \ Q'S Q\ f S g v{V \ ] aS k+R d R j V R `T \ bT _ a i d S w V R.l T S l a b \'l R j_ S e QR c e ` d R \e \'l e T a V e d R \QZ i Y a [ S d cU S _ S d c
d X g X _ e \ ] \ Q|l R d a l S R i ` ] d Z o X _ e \ ] \ Q7U S Y S QZ u g }QR j U l e \ d R \X _ e \ X a l T S Q'S w V R k+S [ d `a e Z l U ` m_ n Qd R \ [^ a i a b c V
Xt _ e \ ] \ Q7] \ Q` _ S QZ t X S i V R w d R \ d R S QZ u g h S _ S d `] \ Q` _ `e d ` b i a b \'l R j4d `X S e R S k+R \qd S _ k+` ] d \ f SX R j T _ e \ d R ` o QZ ] S T e ` w
d `'X S e R S k+R \i S ] d \ bQ'S i Z g ~ \ w ] R X S e R S k!QS i ZQ7e ^ R S _ d R U aX S i d R \ l R \'l R jX S d ` iU S _ S d j o ] \ Q` _.e ` l Z l `'Q'S i jR
X _ e \ X Y Z Q7S i ^ Z Q`l R jX S ii e R ` Y ` d R \ k>V R w d R \ d R `S i X S QR ` i ` b c V \ f S_ n [ d R V ZX S e R S k+n Q7f n _ d \ bR i S ] nej wody. Ruch
] \ Q` _ S QZa l T ` b \Q'n Q'V e ` l o f i Ze QR \ _ V R ` i Y SQS i ZQ7e ^ R S _ d R U aS X ` i d R \X S d R [ \ bf n _ d \ bU _ ` Qj i e R Q] S T a] \ Q` _ `R
X S QR \ T _ e \4i S l T ` d R \'l R j4i SU S ] ` d `X _ e \ Q'S i a] \ Q` _ S Q'\ f S g })` ] \ T ` kR X _ e \ ] \ Qa] \ Q` _ S Q'\ f Sqb \ l T i a [ `e i S ] d S w m
X _ e \ X a l T S Q` o ` a T S k+` T Z V e d \i e R ` Y ` d R \S _ ` e'l e Z ^ U R \'QY c V e ` d R \4R Q4Z Y c V e ` d R \X _ e \ X Y Z Qa g 'SQ` id ` ] \ [ Ze ` ] R V e Z m r
l U S k+X ] R U S Q` d cU S d l T _ a U V b j o T _ a i d Zi S l T j X o k+S [ ] R QS w me ` T U ` d R `Q] S T aX _ e \ eU _ j4] S i S Qc'R R d d \X Y Z Q` b c V \
e ` d R \ V e Z l e V e \ d R ` t f ` Y j e R \ o i _ e \ Q` u g
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
"! # $ % & ' ny
* " " " (% )
$ - " +
- " $ , $ Przelewy regulowane
0,5 H < -. / 01
- ; < = > ? > @ABC = >
2 3 4 5 6 7 8:9 < 2,5 H
< B D E > FGD B < B H E > I J K A#F > C LMC ; > N H E B H A
gdzie: S - C
= > < B D B O PD B < B H A"; < = > ? > @Q I H - @= H E > C E > H E >= @"R @B K A @J S < H A T,C L U H B @E C D Q; B H U K"D B < B H V; < = > ? > @Q R
W < = > ? > @A"< > J Q ? B @U H >C V%H U F X = Y O X E > FGQ C A L Q B @ U H >@D B < ; Q C E >= U ; B < A R
Spusty denne Z
[ \ ] ^ _a` ^ b"c d e)fg h i b e j kml n e Z o p i ^ q g ] n kmd eac Z g j i j f[ f,q l o Z o r s j Z j ktc Z g j cMu n fp
fd e n&v wMc pM` s nac Z o q p x _c d eaq ^ y ] ^ j ] ^ j kzv {GZ g j g ] o q g d ] j` _h u [ f] ^ je dac Z g j c pM` g q g j ] ^ ofd e n)e dae d i ] j h d
` s o ] d f^ ` r of(^ i d y q ^ o q lad r Z j y i d ] n q l)fn kao h o ] ^ o k)^&j r ` c i d o s o q n x ] n k)^&d Z o ge d)d c Z [ \ ] ^ j ] ^ og | ^ d Z ] ^ r oMv
wMc pM` s nac d f^ ] ] na| n }fn r d Z g n ` s n fo ] je dac Z g j c pM` g q g j ] ^ of[ ea| p e d fi o ] n q lad Z o gq g b y q ^ d fd)f[ e
powodziowych (max. 40% c Z g j c u n fp~k)^ o Z d e o x ] j h d v €r u o e o ] j"cMd f^ ] ] na|Mn }k)^ ] ^ kapMkme fo
przewody - c d x j e n ] q g nae d c pM` g q g oa` ^ bs n i r d)f(| p e d fi o q l)r i o ` na  #^ IV. Budowle spustowe klas I, II i
  #fn r d ] p x j` ^ b%x o r daZ p Z d q ^ _ h ^&` s o i d fj"p u d \ d ] jf,` p q l n q lar o ] o u o q la\ j i |Mj s d fn q lai p |"x o r dac Z g j fd e n
\ j i |Mj s d fjk)d ] d i ^ s n q g ] j v w s d ` d fo ] ^ je da| p e d fn)` c pM` s [ f(Z p Z d q ^ _ h [ f,` s o i d fn q l ‚ c Z j ƒ o | Z n r d fo ] n q l
Z p Z%\ j i |Mj s d fn q l)^M| j s d ] d fn q l ‚ p r u o e o ] n q la|Mj g cMd y Z j e ] ^ d)f,h Z p ] q ^ j ‚ e d c pM` g q g oa` ^ b"e i o| p e d fi ^Mr i o ` n
IV.
„ …M† ‡ ˆ"‰ Š ‡ ‹ Œ Š ‰ Ž  ‹ Ž  ‘ Œ …M† Š  … ’ “ ” Ž ˆ •G’ † Š – ‰ Š  —a’ … ’M“ ” Ž ˆ˜ ‘ ™
š(› œ  ž › œŸ ¡ ¢a£ ¤ ¥ œ £ ¦M§ ¥ ¨ ¥ © ª œ§ «£ ¤ ¥ œ ¥£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¢)¬ ¨ aª © ­ ®~ª › œ ­
£ ¤ ¥ œ £M¯ ¢ Ÿ¦~®)› © ¤ ¡ © ­ ª œ ° ±%›
§ £ ¦M§ ² ¢&³ ´G ¡a£ ­ µ ¨ › œ ®
ª ©  œ ¶ ¢a¤ ¥ ¦M®)› œ ·£ ¤ ¥ œ £M¯ ¢ Ÿ¢a£ Ÿ ¡ 60%
¥ › Ÿœ a ž ¤ œ ¸  ª ¢ ®
§ ² Ÿ› œwielkiej
Ÿ¢ § ² µ £M wody
Ÿ© ª › © º ¥ Ÿ© ª œ »%¼ ½ ¾ »%¿ À&Á ÃÄ&ÃÄ Â ¼ Å Æ Â Ç È ÀMÃÄ »%¼ ½ ¾ »%¿ ÀMÁ ÃÄ&É Å ÈMÊ ¼ Å Ë È ÀMÃÄ Ì
´Gprawdopodobie
› œ ¤ Ÿ§ ¥ œ"¥ª › ¨ Ía¹ ¡ œ ¨ ¢ ¡ ¦ ­ « aŸ¢ ®)› © ¤ © ¨ Í)¸ Ÿ› © ² ¯ ©£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¦Mº ¡ ¤ ¦ ° › œ"¥ © ¸§ ¯ ¦ ¶ «i ¡ )§ £ ¤ © Ÿ¡ ¥ œ ª › ©Ÿ› œ  ž ¸ ¨ ›
ª © ¡ £M› µ ² ¤ ¥ œ ª › ©M³
š(¢ ®)› © ¤ Ÿ© ª › œ¸ Ÿ› © ² ¯ ©£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¦)£  œ ° ©ª ©¦M§ ² ©  œ ª › ¦~Ÿ¢M§ ž ¸ ¨ ›M›&§ ¥ œ ¤ ž ¸ ¨ ›& ² Ÿ ¤ Î Ÿ
£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¦~§ £ œ ¯ ª › © ­ « ¨Ÿ© ¤ ¦ ª œ ža© Ï ¢)§ ¦ ®a©a§ ¥ œ ¤ ž ¸ ¨ ›MŸ§ ¥ ¢M§ ² ž › ¨ Ía ² Ÿ ¤ Î Ÿ(£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¦)¥ © £Mœ Ÿª › © ¯ ©
£ ¤ ¥ œ £ ¯ ¢ Ÿ,ª © ­ Ÿ› µ ž § ¥ ¢ ¨ Í)Ÿ› œ  ž › ¨ ÍaŸÎ ¡a£ ¤ ¥ ¢aª › œ § ¥ ž ¡  › Ÿ¢ ®Ð§ £ › µ ² ¤ ¥ œ ª › ¦G³ Ña©Ÿ› œ  ž ¸ ·Ÿ¢ ¡ © ² ž ¦)£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¦
®a© ­ «Ÿ£ ¯ ¢ Ÿ~Ò
ž § ¥ ² © ¯ ²G£ ¤ ° ¦)£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ Ÿœ ° MÓ
- ¤ ¡ ¥ © ­%£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¦~¬ ¥ œŸ¥ °  µ ¡ Î Ÿ(Í ¢ ¡ ¤ © ¦  › ¨ ¥ ª ¢ ¨ Í ± ³
- £ ¤ © ž ² ¢ ¨ œ®) ° «Ÿ¢ § ² « £ › ·ª © § ² µ £ ¦ ­ « ¨ œ"¤ ¡ ¥ © ­ œ"£ ¤ ¥ œ  œ ŸÎ Ÿ~Ò
šÔ
£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ, až § ¥ ² © ¯ ¨ › œ"£ ¤ © ž ² ¢ ¨ ¥ ª ¢ ®)ºMŸ(ž ² Î ¤ ¢ ®t£M Ÿ› œ ¤ ¥ ¨ Í ª › ©£ ¤ ¥ œ  œ Ÿ¦) £M¯ ¢ Ÿ© ª ©­ œ § ²GÏ œ ¥ ¡ œ ¤ Ÿ© ª › ©a§ › µ
7.5.
strumienia wody;
- przelew o szerokiej koronie.
šÔ¥ ©  œ ¶ ª ¸ ¨ ›M ¡aŸ© ¤ ¦ ª ž Î Ÿ(Í ¢ ¡ ¤ © ¦  › ¨ ¥ ª ¢ ¨ Ía¤ ¥ ¤ Î ¶ ª › ©a§ › µ¡ Ÿ©¤ ¡ ¥ © ­ œ"£ ¤ ¥ œ  œ ŸÎ Ÿ~Ò
- przelew niezatopiony;
- przelewÕ×
zatopiony.
Ö Ø Ù Ú Û ÜÝ Þ ß Û à Û
áâã"Ü ä ß Ú Ù å Ú Ù æ çÝ Þ Ù Ü Ú Ö æ ß è Ö æ çã é à ê æ ß Ù"ä ê ëß%è Ù ä Ú ë Ý â ì í æ Ö æ çá
zorów:
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
(7.10) i (7.11) oraz w tabl. 7.9 podano na rys. 7.7.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 7.8 Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
przekroju spustu na wylocie - gdy jest on niezatopiony); fi - wzoru
(7.15)
! "! # $% & '( & )*! % + ! , - . /10 & % '( & )*! % + ! , - . /2)2& % 3
425 6 5 7 8 9:6 5 ; < =15 9<> ; ? @ A ; 6 8B C D < ? C*C ? =15 D ? 8 E C*D 8 F @ G 5 D 6 < 9IH D ; 8 B D C J @H C H D ; 8 A ; 6 < 9E =KB ? L D < 9:D @ A M
=2C N <C N O < =25*> P Q1C> =1C O C N 6 < 9I; =1P 8 D A P 5 N G 8 R 425 6 5 7 <*9C F S*> 7 @ T < U1D L T 6 < 9IA 8 G C 9WV T 8 F G @ F 5 E ; 5 C H 5 ? D ; 8 6 P 81=K=1L N Q E
nawadnianie gruntów i energetyka).
425 6 5 7 <*H D C =15 N ; S A 81=2C N Q1N C*8 G 8 B ? D C =16 P 6 5 ; < =15 9< derywacyj-nymi lub energetycznymi. Ruch wody w
B 5 6 5 7 5 A M8 6 8 D F 8 ? < A ; 6 < A M9C T 8O < U X
J 8 N 6 C > ? 5 J 6 < E F N <*6 52A 5 7 8 JN 7 @ F C Y A P B 5 6 5 7 @*; =1P 8 D A P 5 N 7 C*=2C N <ZJ 8 > ? D L =16 C G 8 F 7 81N C*N 6 51B 5 6 5 7 @ [
6 P 8 J 8 N 6 C > ? 5 J 6 <V ; 9P 8 6 6 < \ E F N <*; =1P 8 D A P 5 N 7 C*=1C N <=KB 5 6 5 G 816 P 8J 8 > ? D L =16 C G 8 F 7 81N C*N 6 51P @ B 7 5 N 52> P Q1=1FB D ; < =18 J
> H P Q ? D ; 8 6 P 51G @ OB D ; < =18 JN 8 H D 8 > J P [
H D ; <*6 5 F 7 < 9I; =1P Q B > ; 8 6 P @*G @ OC N A P Q A P @N C H 7 < [email protected] C*? @ D O P 68 G 8 B ? D C =16 P R
- ruch nieustalony (falowy) ] D ; 8 B D L JH C H D ; 8 A ; 6 <*B 5 6 5 7 @*N C O P 8 D 5*> P QZ6 51H C N > ? 5 =1P 81C O G P A ; 8 ^M < N D 5 @ G P A ; 6 < A MD @ A M @*@ > ? 5 G C 6 8 F C*P
6 P 8 @ > ? 5 G C 6 8 F C R 4*> ; ? 5 7 ? B 5 6 5 7 @ZJ 8 > ? ; =1< B G 81? D 5 H 8 ; C =1< E > < 98 ? D < A ; 6 < R _25 J B C D ; < > ? 6 P 8 J > ; < E H C*=1; F G Q N 8 9:M < N `
D 5 @ G P A ; 6 < 9E H D ; 8 B D L JN G 51? 5 B P 8 F C*B > ; ? 5 7 ? @A M 5 D 5 B ? 8 D < ; @ J 82> ? C > @ 6 8 B b/h = 2*pierwiastek z (1 + m - m, gdzie: b > ; 8 D C B C Y U1B 5 6 5 7 @*=KN 6 P 8 E F 7 Q O C B C Y U1=2C N <=KB 5 6 5 G 8 E = =2> H L 7 A ; < 6 6 P B*6 5 A M < G 8 6 P 5*> B 5 D H <V 9 = ctg (p ), (p
B S ? 6 5 A M < G 8 6 P 52> B 5 D H <*N C*H hC -; P C [email protected]; 5 YaH D C 9P 8 ^M < N D 5 @ G P A ; 6 -< K - 0,5 h.
Tablica 7.11. bc d c ef g d hif j k l m n c iZo p q r n s t d d c u fd f n v t g h d c fewo u f j p t
x y z { | } ~ €  ‚ €ƒ y z „ y … |
† ‡ ˆ ‰ ŠZˆ ‹ Œ  ‹ Ž   ˆ
‘ ’ “ ” • – — ˜ – ™ š– › œ “
7.6.
2)
m
1,0-1,15
piaski
2,0-2,5
gliny zwarte
1,25-1,5
piaski gliniaste
1,5-2,5
piaski drobne
3,0-4,0
Ÿž ¡ ¢ £ ¤1¥*¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ­ ® ¯ ž2¥K° ¢ ± ® ² ž2¦ ® ³1« ²¥1« ´ µ ³ ° ¶*­ ž*¦ ¡ ž ¡ ² ª « ­ ¢ £ ¤2¦ ¯ ž § ¬ · ¸2ž ¹ ª « ³ £ ª ® ² ¹« ž µ ² ª ž*¦ ® ³
¦ ¡ ¢ ¦ ¢ ¥1ž ¤1ºž ¯ ¦ ¬ ºž µ ­ ²1§ ³ ° ¯ ¢ £ ª ® § « ² § © ¬ ¥1¶¥2¢ ° ¬¥K¯ ž ­ ž µ ² » ° ¢ ¦ ¡ ¢ ¦ ¢ ¥1ž ­ ²1° ¢*¡ ¬ § ¶¶ ± ² « § ® ² ª « ² ¼ » ´ ° ¬ ½2´ ž ± ž ¬ ¡ ¬
¯ ž ­ ž © ¶*® ¢ ± ¹ ³ ¡ ¢ £ ª ® ¢ ± ¨ ¡ « ® ² º­ ¬ ª ¾± ³ ° ¿2¥1¨ ¥2ª « ž ¦a­ ž ¹ º­ ® ² ¹ ¦ « ² · Ze ¥1« ´ µ ³ ° ¶Z¹ ² ° ­ ž ¯*­ ž1¶ ± ¬ ¡ ¯ ® ² ­ ² ´ ® ® ² µ ² ¯ ¡ ¬ ª « ­ ² ¹ »
¦ § ¢ ¥2¢ ° ¢ ¥1ž ­ ²2¦ ¡ ž ¡ ž º® ¾ ¬ ° ž ¶ µ ® ª « ­ ¬ º® ­ ž1° © ¶ ´ ¢ £ ª ® ¯ ž ­ ž © ¶*¢ ž «1º¢ ½ µ ® ¥1¢ £ ª ® ¢ « º¬ ¤ » ° ¢ § ¶ ¦ « ª « ž µ ­ ²1§ ³ ° ¯ ¢ £ ª ®
¥2¢ ° ¬¦ ¿2¢ ´ ž ­ ® ª « ž ­ ² · À ³ ° ¯ ¢ £ ¤1§ « ² § © ¬ ¥1¶¥1¢ ° ¬¥K¯ ž ­ ž © ž ª ¾² ­ ² ´ ² ¡ ¬ ª « ­ ¬ ª ¾° ¢ ± ® ² ž*¦ ® ³­ ž1§ ¢ ° ¦ ¡ ž ¥1® ²1¢ ± µ ® ª « ² ¼
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
ekonomicznych. Optymalnym wariantem jest ten, w którym suma rocznych kosztów eksploatacyjnych
!
"
# !
$ % & $ ' % 1,0 —
!( " )* & + $ ' , ' $ "
1,5
- ' /.
0$ & 0 132 ' 13 4
- !
0 $ !
$ 3 4
- 0$ !
!5+ ' , "
)6 ! $ 7 !8 !5!
' & 0$!
nienia betonowe i
asfaltobetonowe.
350 mm
= ; C/
?D $E @ F & G H/E @ = @ I J K D- L H M @ B @ <'N @ O
H/QR SU
!
7.9.
9/ :3; < = > ? = > @ A ? B ; $
B @ P :3 T 200
$lub
$
!
"
VRys.
0 !
7.9
Y
i rys.
7.10.
V & / $ $$ !W : 1,5. X
6—20
Z [
\ ]3[^ Z _ ` a _ ` b7c ^ d3` _ _ e7f e g h i e j b k ^ d3b _ a \ ld3e m j a7d3e m ^ _ n o a7p ` q3k e j m ^ i e j b k b Z o a3c ^ c r h a Z h _ a s Z ^ 3 —5 m,
c ^ i t n u _ a3h b v_ b3c ^ t w Z h a _ ` n i _ b3h a7p m b r c b [` ` _ b3c r h a o v Z ` n$h7d3e m ^ c n$i ^ _ b p e c n \
0,5
Rys. 7.10. x
y z { | } z ~ { z } z { | €  ‚ ƒ z „ y z ‚ … †z ‡
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Szczeliny dylatacyjne uszczelnione.
sztuczne, bitum.
Ubezpieczenia z mas mineralno-asfaltowych (asfaltobetonowe), (rys. 7.11), praktycznie nie
0,014).
! " # ! $ # % !& ' #( # % # )
Rys. 7.11. Uszczelnienie skarpy asfaltobetonowe. l - szczelny asfaltobeton, 2 - asfaltobeton przepuszczalny, 3 - *,+ - +,- . + / 0 1 0 2 3 4 5 6 + 7 4 - war- . 8 +:9 ; < = > + < ; 8 + 7 5 - 9 ; < > ; ? @
A # ! # B # " # $ C ( !! % C 7 —
9,5%. D $ # B # ! ! % ",E 3 —5 cm 6 —8 cm - ) F # ( # $ ' C ! )
Gjednowarstwowe,
'
# " H# "( % $ ! ! !# ! (# # ( # ( ! ( # ) I % odprowadzeniu wody do k J ( # "( $ ! # ( )
K ( " L # ! ! # " # ! ( ( % 0,2 — 0,3 M) N # ! ! ! $ )
OP Q R S T(P U Q V W X V Y
' " H # ! D
!
#
(
#
#
' H ! # ) I # # ( # ! ! # "Z " ) D H # ' "( # ' !& ' % [, elektrowniach " # " H " # "( # " # # H # " " % !# # ) F \ "(# ( : ( # H ' nym odcinku
# ! ' ( % # ) F ! ' % # ( # )
D # ! $ H # " " H# "Z ! $
' "Z& ) ] Rotl-Freilassing na rz. ' D "H^ [ ) G ! # $ :) % # "( )
7.7.
_`,a b c d e f g h:i j k l m n,g o(g,p,l qrl:s tMut:s v uZnxw uZy j o 7.8.1. z{,s l y g | f g,y g } n,g o n,g l uo
~\ €  ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰‚ Š ‚  ‹ ˆ Œ  Ž H !‹ ‰ ‘ Ž H‰ ‡ ‰ ‚  ‰ … ‹ ƒ ‡ ‹ ’ˆ Œ “ ‰„ ˆ ”ƒ „ … ” •  † ‡ ˆ ‰ –
ƒ ‡ † ‹ ƒ ‡ ‹ ’Z„ • †  Ž —
  ‹ ’   ƒ Œ ‹ ‹ ’  1800 m. Do• ‚  †  ƒ ‰ ‡ ˆ ‰  ! !‰ ‘ ‰ € … ‚  ‡ ˆ ‚ Š ‚  ‹ ˆ Œ  † –ˆ ‹ ˆ ˜ nieniowymi jest stosowane
–
ˆ   ™ Š  ‡ ‰ €(‰ ‘ ‰ € … ‚  ‡ ˆ š ‰ „ …    † ‘  ‡ ! (Š š ” ‹ ˆ †  › œBŠ ‚  ‹ ˆ Œ  ˆ
‹wówczas,
ˆ ˜ ‡ ˆ ‰ ‡ ˆ  gdy
‰ spad
€  ‡ Š przekracza
š ‰„ ˆ ”,š † € („20—3
… † ‘  0‰ — ‚ ƒ †  ƒ ˆ ‰ š š † € !“ ‰ ‘ ™ ‰ …  ‰ › † š ‹ ƒ ” ˜ ‹ ˆ ‰ šB„ Œ‚ Š ‚  ‹ ˆ Œ  † mi odkrytymi
ž ‡ † •  ˆ ‰ … ‚ ƒ ‡ –ˆ Ÿ,Š € †  † ‡ –ˆ ‡ †•   •  ‚ † ‹ ’„ … † ‹ ’ˆ ‚ Š ‹ ’  –( ‹ ’:› ¡ € ‚ … ‰‚ Š ‚  ‹ ˆ Œ  ˆ „ … † ‘  ‰ €  ‡ Š š ‰„ ˆ ”ƒ
7.8.
kompensatorami.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 7.12. nym. l - komora wyrównawcza, 2 3 - zawór, 4 - 5 - ! " # $&% ' ( ) *" +, - - $/. $ 01 23, * % 4 5 4 - * 6
+723, * 8 % 5 ( 5 9&4 2&, ( - $;: , * # 1 - : 1; % , # 1 # 5 , < = 1 >
- ( ! 5 , - : 1;" # % ' $ 2?+7 ! % ' @ " ( 5 9
23, @ ! 4 $;" ! " # ( 23, % ' ( ) $100
23, —
! ( 8 250
*/% , @m.
" ! " # $;# 1 5 9 23* A # B : +/*B 1 .&+( 9 B , +* A 4 ( C! B (# 1 # 5 , < = D +7
C # * ! - , 5 $;E/F
2000 mm
# D +- , * G/" ! " # $&C B , 4 = +* H I/(/+B 5 , *! ;# 1 # 5 , < = 1;" +, - - (. $ 04 ( , - % ' ( B +( - (4 ( % 1 +(/( +( # $ 8 - ( A ! 5 , - ( 8 < 5 (
! " ) $ +7+/ ! $&+7" # 4 $ " ( ! : 1&" @ : - , @ 5 , (# 1 # 5 , < = 1; # ( 4. * 4 " C # * ! - , /4 (- , <" # 4 * +D !& ! " +, * ' # 4 ( 8 < 5 $;,
- ( " +, * ' # 4 ( 8 < 5 $ H
J . B , 5 4 * - , (9 $ ! # ( 1 B , 5 4 - *# 1 # 5 , < = D +75 , C - , * - , +$ 5 9K% " # +( ! 4 ( 8 <;% , @! 6
. B , 5 4 * LK% ' # ( ' 5 , C - , * - , (" # 4 $;" # 4 * " ) $ +( 5 935 9 ( # ( : ' * # $ % ' $ 5 4 - $ 5 9KM 23( : % $ 23( B - $ A C # * ! - , A 2&, - , 2&( B - $ N >
-
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " ciem
# ! $ %'&
( ) " % " ze
* + Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
(7.18)
Zmniejszenie a - - v "! # T, GD2, $ % &
! # " 7 < ' 7 # ? $ " " < $ ! (%) * + ,.- / 0 12 3 0 4 5 2 6"0
7- / # 8 - / 1 4 7 0 9 5 2 9 :;
B 6 - / = 2 3 > 12 / C 9 D E - 9 6 A / - / 5 = / 2 13 > 94 / :7 2 ? - - 0 < 4 A [email protected] /3"@@ AA // @@ // 1144 55 9) 8 * - 0 < = 2 F 5 2 9 5 2 4 = G 7 / 0,3-0,35 HJI 4 K 6 ? L 4 7 [email protected] 2 M%N 95 4
8? /L 7 L / C 6 K 8 / 7 <@ < ? 8 = 9D 6 E5 4 L 4 12 9E 9 A <"/ 5? / 19 NO1P7 @ 8 / @< Q E= 2 3 > L < * ,R8 - 4 ? A < = [email protected] A / @ / 14 5 [email protected] 3- 0 4 7 ? / K ze 10 > D M 7 6"5 4
/ 8 / A D 2 191 / 5 4 [email protected] A 1/"2 0 5 4 = 0 5 / @ 0 A E 6 / 1 *
7.8.2. Sztolnie hydrotechniczne
S 0 A / D 5 2 9G < 7 - / A 9 = G 5 2 = 0 5 98 / 0 2 / :9D 6 E6 8 4 7 / [email protected] 3A /"1 < - / E 2 @ ? 48 / 7 0 2 9 :5 9/"0 5 4 = 0 5 9 N 7 L 6 > / F = 2 K
@ L 6 C 3 = 9 7 / 7 / 8 - / 14 7 7 0 9 5 2 4D 6 E? / 7 8 - / 14 7 0 9 5 7 2 4< 1/ 7 <"7 /"7 A 6 - E 2 59 D 9 ? A - / 15 2 1/ 7 5 < = GT*
Ze 1?0 > D M < 65 4= G ? 4 - 4 A 9 -T- 6 = G 61/
@ 0 A / L D 5 2 7 9 L 0 2 9 D [email protected] 2 M5 4 < U L
7
- = 2 F 5 2 9 5 2 / 19 K A Q - = G8 - 0 9 - / N 98 / 8 - 0 9 = 0 5 9 K 5 4= 4 9 N 6 > / F = 2 K @ 31 8 9 5 2 / 5 91/ 3 V
?
<
L
<
7
<
7
<
7
<
7
- E 9 0 = 2 F 5 2 9 5 2 / 19 K 1 A Q - = G8 - 0 9 8 1P1/
0 12 9 - = 2 4 D 9 *
S 0 A / D 5 2 99 5 9 - > 9 A < = 0 5 98 - 4 = 6 N 31X12 M ? @ 0 / F = 2 N / 4 ? E /"= 12 F 4"5 @ 2 29 M5 2 // [email protected] 19 / * E S / 0 A / 5 D 5 :W
2
9
= 2 F 5 2 9 5 < 2 / 198 - 0 9 5 / 7 @ 0 30 5 4 = 0 5 L 9
<
L
7
<
L
/? E = 2 3 L C 9 5 2 419 7 15 M < A - 0 5 91 1< / 4 5 9=< 2 F 5 7 2 9 ? 5 2 9 :W1? / K ? - Q L 15 / < :?2 9 - 5 2 < 9 - / 0 < / C < 5 7 / 5 :;5 4/ E 1/ 0 2 9 * Y4 N 1 4 F = 2 [email protected] 0 < :
@ 0 A 4 A 9 :;/ E 6 / 1 N 9 @ A K 1XA :W8 - 0 8 4 6 K 8 - 0 9 - Q N / / 1 + / - 0 @ A 5 G - 4 6 D 2 = 0 5 2 9 ) * ,[email protected] 0 A / D 5 2 4 = G
= 2 F 5 2 9 5 2 / 1 [ < = G7 / E 6 7 / 1M19 15 M A< - ? 0 5 3"@ A 4 5 / 12 / E ? 6 7 / 14E 9 A / 7 5 < / 14 K C 9 D E 9 A ?/ 14D 6 E"< E 9 A / 5 / 14/ 8 4 75 < = 9 - 0 / 5 4 *
E 6 / 1ME 9 A / 5 / 131 / 5 6 N [email protected] 2 [email protected] 4 D 47 = GA < 14 - = G K E 9 0"@ 8 M 4 \ K 8 - 0 = 2 7 F 5 2 9 5< 2 61/ 19 15 M A - 0 5 9 N
sztolni do 0,6 H]I 4+ = 0 M F = 2 9 N 0,3 —0,4 H]I 4 )T/F - 9 5 2 = 2,5 —3,0 :;2 > - 6 E / F = 2 / E 6 / 1 25 —60 cm.
[ E 6 7 / 14C 9 D E 9 A / 14 N 9 @ [email protected] A / @ / 14 5 [email protected] ? 4 L 4 = G/F - 9 7 5 2 = G8 4 - 4 :9 A - 4 = G1 < A - 0 < :4 L / F = 2 / 1 < = G8 - 0 <
= 2 F 5 2 9 5 2 4 = G1/ 7 <"7 / 100 :^K 8 - 0 < N :6 N 3 =:2 5 2 :4 D 5 3> - 6 E / F _/ E 6 7 / 1 < 20 cm a procent zbrojenia od 0,5% do 2%.
Rys. 7.14. `a
b c dec f gTh c def i j c k c de^l m j c n k oTp o q k o i k o c d^i r s
l - szwy robocze, 2 - otwory iniekcyjne
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 7.15. l - strop, 2 - 3 - 4 i 5 - torkretem, 6 ! " # $ %!&! ' ( $ ) $ %!&+*+%!' %!) , ( - * ) . /10 ( & 2 $ %!. /43 & ) 5 ' - * ' /76 ' 0 (0 ( $ 0 $ %!& ) &+%80 * ( $ 2 ) 9 & 5 :
%!. 0 $ ; $ 5 9 < ) 9 ' ) 9 $ %!. 5 := > > l [email protected] & B C %80 ; & D & 5 :E0 D & . 5 : C ) & - " 0 * $ ) . 5 : ( ' ; ( $ ) 9 5 * ) 9 '!9 0 3 , ; & ) . 5 :E$ - & *+%!F %!5 * & 0 C G # .
; $ ) 9 ' 5 * ) . /H6 ' 0 ( * & 3 ' %!) 9 ' ) 9 '!3 ' D ) ' 6 6 ' 6I0 * 5 * ' 2 ) $ < 5 9 J KL& 0 & # ) 9 5 * . /4' 2 ' mentem obudowy jest stalowy pancerz.
%!. 3 ' D ) 9 &N0 9 ,I ' ( $ ) ' /O- . ) ) $ %!. /PJ QR0 * ( $ 2 ) 9 & 5 :( . 5 :E%!. ; $ ) " 6 '+0 9 ,
@5 ' - /E* ' ' 0 ) ( - ( * & ' 5 M6 ,!/E) 9 &!, #; *$ .N) ( 3 & & ; ) 5 5 9 '!' - $ * ' " /O# $ &+%!%!.N. *+- $ G F 9 0- ;$ (9 %+' /4
$ - ' /4$ - & *+0 & /E' G $NG F - $ ( %+$ - "N* &!$ " # $ %!S J
7.8.3. Komory wyrównawcze
T!D F %!) . /4* & # & ) 9 ' /O; $ /EF -L%!. - F %!) & %!5 * . 5 :!6 ' 0 ( * & ' * 3 9 ' 5 * ' ) 9 'U3 - * ' %!$ # F %H5 9 < ) 9 ' ) 9 $ %!. 5 :
= - " - $ 5 9 S G F +% C 0 * ( $ 2 ) 9 BL3 - * ' #" # ' - * ' ) 9 ' /V: . # - & " 2 9 5 * ) . /4%H3 - * . 3 & # ; & 5 :N) & G D ' G $N%!. D S 5 * ' ) 9 &!2 " %!D S 5 * ' ) 9 &
0 ( & 2 " 6 '+0 9 ,!* & - F %!) $N%80 * ( $ 2 ) 9 & 5 :
elektrowni wodnej do systemu elektroenergetycznego. Komory in
5 9 < ) 9 ' ) 9 $ %!. 5 : C # $ 3 - $ %!& # * & 6 S 5 . 5 :E%!$ # ,!# $N' 2 ' ; ( - $ %!) 9 = ( * %NJ ; $ /E$ - .NG F - ) ' B C 6 & ;N9 %80 * ( $ 2 ) 9 & 5 :$ # 3 D . %+$ %!. 5 : ) 9 0 ; $ 5 9 < ) 9 ' ) 9 $ %!. 5 := ; $ /E$ - .N# $ 2 ) ' B J W+$ ) 9 ' 5 * ) $ < X!9 ) stalowania komory wyrównawc* ' 6I%80 * ( $ 2 ) 9 5 9 < ) 9 ' ) 9 $ %+' 6 C
%H3 9 ' - %+0 * . /43 - * . 2 9 Y ' ) 9 " C $ ; - ' < 2 &+0 9 ,!*!* & 2 ' Y ) $ < 5 9
7.9. Otwarte, po {spiralne i lewarowe komory turbinowe
W+$ /E$ - &+( " - 9 ) $ %!&Z6 ' 0 ( 6 ' # ) . /4*+' 2 ' /E' ) ( F %H# ' 5 . # " 6 S 5 . 5 :E$N%!. /E9 & - & 5 :N " # . ) ; "' 2 ' ; ( - $ %!) 9 C * & <
poprawne jej zaprojektowanie [\E] ^ _ ` _ a bcde b c4a \Ed f \ c] g e ` chEi j ^ dk ` \ _ \ l m ni k i j _ f ` cEa ] o prq \ k i s a ` t l ]
` gE_ b d uvi k i j _ f ` cEa ] w m i mUcE] i k j ` t l ]]L^ d ` ^ ` x uPg ` d f ` c\ g q i a ] \cE` g bg `\ d \ f \ _ uPj ] i f ` cEa ] l q i y `E_ u f x ] a b w
j ` [P` f bE_ iNg q ] i k ] [PbPa \z ` _ c\ f _ i w d { e | ^ d ] f \ k a i} a ] i di e a i ~I]L^ d ] f \ k a i} di e a i ~ o
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 7.16. Przekrój poprzeczny
!" !
b)
Rys. 7.17. #
$ % &' ' ( ) & * & + , - . / & 0 1 23, & 0 $ % , . 0 4 23565. 7 , 8 1 9 : + , - . / & 0 1 2;' $ ) < 4 2
=?>[email protected] B C D EAF G F H I J K LM N @ D E6LK O M C D EAO G @QP R @ O S L
>TP UVP I K P K [email protected] M FH K >AK J CQK I [email protected] J I FN R S B P R N J @ G M F W
H<= 12
>A\] M @ G @ ] B CQJ S LM N F ^
Szerokie zastosowanie w MEW o bardzo niskim spadzie (Hmin = X YZ [
komory w
J K ] LN U ] @ M N _QG F [email protected] J K LC >;W `VK >AK J C6K I [email protected] J I FVa b F ] D N c M N F M N K LVF \P I K P _ d FVP N eLfF G F H I J K LM N @ D EAKV>[email protected] B F d>AK D C
(N = 20
>3W =gH K >AK J @ D E6I C D EA>AK h Uib C jN M P I @ G K [email protected] M F k
— 700 kW) i dla spadów 6 —8
- Iturbiny
o L
wale
_ J b N M CQKQ
@ G FRpionowym,
K ] N K >AC >T]Vrys.
H K G 7.16;
@ M K LUJ _ J UQP P U D UVP _ D E UG _ b6] @ M _ J ] K M UVLfLK O ] N F l J C P W
7.17.
`QP ] I @ B I H K >AS JLfR G @ M N FR J K P I K H U I M C W m @ G F D @ M FLiC >AN @ J CQH K >AK J CQLnP I K P _ M H _6O K6c J F O M N D C6LN J M N H @
D (wg
danych z praktyki):
P ] F J K H K c j N O B _ h K c op
- dla turbin o wale pionowym prawie jednakowe i równe (3 —4) D;
b
- qfr s t u v s qVw xy z y { wV| | } ~ w x € y { Q~ { s ‚ s q ƒT„ s € ‚  q… wVqVs „ Q„ sQr s ƒAs y  †
o
- | { w y s r s o ‡ r s ƒAs y  b = (2,5 —3) D,
- „ ‚ z ˆ s ‡ † r s t u v sQy z y 6| | } ~ w x‰ | z ~ Š w ‹ (2,5 —3,0) D, kolano zanurzone w wodzie (4 —5) D',
- przy Œ s ~ { v  ƒT„ s € o ‚  q… wqVs „ 6‰ | z ~ Š wr s t u v V
s y z y 6| | } ~ w x ‹
- | { w y s r s o ‡ b == (2,5 - 3,0) D;
o
- „ ‚ z ˆ s ‡ l = (3,0 - 3,5) nr s t u v sQ{ u v z y { s v wqfqVs „ { … w † | { w y s r s ‡ b = (4,0 —4,5) D.
Ž
~ w t z6{ u € s Œ … w  w v … u qs y { w v … z6| … ‘q… y ’ qf… t w x ’ qfv u „Q z y Œ … v }… „ t u{ u Œ w { € … w ~ { w v … u€ y { w „Q{ u |  | u v … w ƒ
€ s q… w  y { u„ sQ z y Œ … v 6
 q… y v … 6
r z ƒ6… w | { ~ { uQ| … ‘qfr s ƒAs y { w€ s „Q{ q… w y ~ … u „ ‚ w ƒTqs „  “ V
”  qu y  wir s ƒAs y QƒAu x }V ‘iqu „ ‘ 
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " ! ! # $% ! & ' ( ! ) ( * #
+ " ! ( ' ! *, ' # 7.18) & " " , ( - & . / ( ( # 0 / ( dla turbin o wale pionowym w elektrowniach niskospadowych (spad 8 — 12 m). Turbina w komorze
" ! ( ( ! ) ( ( ! 1 ) ( ( 2 ( 2 / ! ) & 3 ( ' A na rys. 7.18). 0 ( & &) 135 — 225°. 0 / ! ( ) ( 4 = 190 —
210°.
Rys. 7.18. 5
6 7 8 9 : ; < = > <@? A BA ; <DC E ; F : >
0 ( ' 4 *@G & ( 2 (Hmin = 1,25 m) i
! ) & ) / ) ! ) ! " ) ( " &) ( ) -# HI . @ D ! ) " ( / @ ) # J ) ! ) ( ) ) & ( ' *- z komory i
! , @ # $% / ) 1 @ 1) ! " ' *- ( ! ! / ) #
7.10. KL
M N O M P Q R ST-U Q V L U W Q U X Y-U ZR S L U [P\ ]-O U [W R [U O Q ^ _ `
HI ( ( / ( " & ( ( ( G #
a ! / b
3 ( ( " c
-
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " elektrowni i jazem;
" # $ &%
- pomiaru
poziomów
wody
w ' górnym
# $( i dolnym
) * + stanowisku;
-
+
, ! - ) # ! " . - / *0 - 1. Przemieszczenia pionowe - repery powierzchniowe (piono
- "' - do kontroli przebiegu procesu osiadania i kon ! %
- repery teleskopowe - do badania osiadania poszczególnych warstw nasypu.
- - # 2. Przemieszczenia poziome stalowych osadzonych po obu stronach szczeliny dylatacyjnej oraz klinometry.
-( nieniowe) skrzynkowe lub rurowe
3. Filtracja w gruntach sypkich wiercone
" - --( * %
- + 1 i II).
- piezodynamometry do pomiaru filtracji w gruntach spoistych (in
0
#
4. 2
- przelewy pomiarowe ! Yenturiego, korytka pomiarowe.
5. 3 - & " % &4
"
- ' ( - ' * +
- - ! - )
04
6. 3 ( ) - "
) # $ ! # * /
reperów
- pomiar przez sondowanie.
5 6 7 8 9 : 7 ; 9 :0< =09 = > < > 6 : ? ;
7
@ A B C D EF G HI JK L M N O P
Q R S T U V O&U T S W O X Y Z S V [ S T U O P
7.1. Fanti K., Fiedler K. i inni:
Warszawa, Arkady 1972.
7.2. Balcerski W.:
Warszawa, Arkady 1969.
7.3. Bednarczyk S., Biemacki T. i inni: SUownie wodne. Podstawy projektowania. T. II.
1960.
7.4. Walden H.: Mechanika plynów. Warszawa, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 1983.
Zapory ziemne. Warszawa, Arkady.
7.5.
7.6. Sobczak J.: Zapory z
Warszawa, PWN 1975.
7.7. Wolski W.: Zagadnienia geotechniczne w projektowaniu zapór ziemnych. Informator projektanta. Warszawa, Hydroprojekt 1971.
7.8. Borowska J., Jacenkow A.:
COBR, Hydrobudowa, Warszawa, 1973.
\0] ^ _ ` a b c"d ] ^ e&f g h i e&j0k j l g i m h n f g a g \0] ^ _ ` a g m o
p q r s t u&v w x y&z { |} ~ v w x | z x x x€
&‚ ƒ „ … † ‚ ‡ ˆ ‰&† „ Š ‹ Œ  ‰ Ž Œ  
‘ ’ “ ” •– — ˜ ™ š › œ  ž Ÿ ™ — ˜  ž0” ¡ œ  œ š ’ Ÿ ™ š ¢0£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª © « ¬&­ ® ¯ ° ±
7.9. rpmuHH M.: rugpomexHmecKue coopywceiMH - lac-rb l. MocKBa 1954.
7.10. KOMOB B.: rugpaeAUKa. MocKBa 1955.
7.11. COKOJIOB ,0,.: Hcno/tbsoeanue eognou 3nepzuu.
7.12. MOCTKOB B.: IIogseMHbie zugpomexnutecKue coopywcenun. MocKBa, Bbicmaa uiKOJla 1986.
7.13. Zapory ziemne — wytyczne projektowania. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warszawa, Wydawnictwo
Katalogów i Cenników 1975.
7.14.
wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego. Warszawa, Wydawnictwo Katalogów i Cenników.
²³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â&ÀÃ Ä Å À Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÐÏ-Í Ë È Ñ Ï Ì Ê0Ï Ñ È Ò Ó Ô Õ ÏÖ Ê × Ø Ó Ì × É Ó Î × Ø Ù Ô Ö Õ È Î ÚË Û Ï Ì Ó Ó ÎÛ Ü Ë Û Ï Ì Ñ Ü Ñ Ý Û Þ Ì Ê Ô Ö ÎÌ Ó ß Î Ó Ì Ê È Í Ô Ì Ê Ì Ò È É à á â ã ä å æ0ç ã è é ä å è â ä ã ê ë ì í ë á æ î ï å
ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ÷ ú û ü ó ý þ ù ÿ ñ ü ó ÷ ÿ ø ù ø ñ ÿ0ýû
7.15.
Warszawa, Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1969.
nictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
8
Turbiny wodne
! "
# $% & $' $ ( " ) " ) turbiny akcyjne turbiny reakcyjne ) *+ $' $' ( & , # problematyka turbin akcyjnych zostanie przed
8.1. Podstawowe równanie turbin wodnych
-"
) " 8.1. .
) 0 1 ./
/
2 ) 3 '
" 3 ) 3 ) 3 u1
w1 2 ) 3 ! ) ( # " ) w.
/
2 ' & 4 ) 2 ) 3 ) w2 u^
5 ' 6 7 8' : ) 7
u2 jest
/9
) " ; < = > ? @ AB C D E
^______ F
G H I J K L K M NO P Q R
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ % &(' ) * ! + %-, . $ ! /- ' 0-12' ) *3 45 ' " + 46 1 3 %-45 "-+ 798 9% ' ! /-0- %2 ! " + " %* .: %
podobnej, która przy spadzie H =
8.2.
podstawie wzoru
, . $ ! /- ' 0-%2' ) #
45 "-' ) # 7<; 3 $ *45 "-' ) *0- % %=& ' 0 kW, do
-0gdzie:
)n, -$ ' % 0- %* .-0-% ' ! /-, 4 obr/min;
1-, 2N02 -, > " 1,36); H - , % $*) ' " # 4
8
+ ! /-' %2" ? % % ' ) & - ' % > ' 0- % @ ) ' % + % & 1 "- $ , 0- proporcje jego zasadniczych
0- 45 % 02# 02 % ) & - %-, 0- -" " ? * 0-> % ! " 02 ! " ' ) * % 20- % dnie
" %-0-% ) , % " # ' : % , 0- % & 1
, $ *, , > 0A0B' ) % " ?53 45 ' " :, $ " ?8
C, % ' " - % ' 0-% -' ) **, $ 0- 460- )5 ! " , 0-% + %- %-) % $- + %2 ! + 3 , % $ ) - ' &D % 45 &(45 " *, 0- ' % )0- %-*4 & &D! $ " 8 %-' *
0- . %-, > )' ) *, *0- ! " - # 8 E2 $ % ' 0- 46 F ' 4B& ' 0- ' % 4 0- &(, . $ ! " obrotowej przy danej mocy i przy danym spadzie.
G , " 20- %2 ! " # 1- % ' 0-% -0- niki odmiennie zd F 0-% # %-, > % $H
(8.4)
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
w gdzie:
! " # ns = ~ 3,65 ns,Q
$ " " $% &$ ! ' " ( ) tów wirników podano w tablicy 8.1.
Tablica 8.1.
* + , - . / 0 1 2 3$4 5 6 . / 7 8 +$9 : 4 ; 8 0 ; 7 - . / 0 1 < 7 0 =$> 8 9 : ? + @ ? 0 3 + / 7 +$3$7 5 / 7 8 +
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 8.2. Spad niwelacyjny
Ah^, !" # $ %& ' ( ) * + , - (. / 0 * 1 2 34 5 6 798 : ;
wzorem
(8.6)
(oznaczenia jak na rys. 8.2.)
<>= ? @ A B C D BFEHG I B E J K LFMND E G I B J K OQP M G R D C K
SFT U V W X Y Z X[ \ ] X [ ^ _ `a Q
b c d e e f>f g b h e f i jkFl m n>o p q r o s n kt u v w xFy z { | {} x ~ >y z { | € z  ‚9ƒ„w { x … † |‡‚ | } ~ | ‚
sekundy. ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž ‘ ‰ ’ “ ” 
Ž ‰ ‹ – — ˜™ š › œ  ™ ž Ÿ F™ ¡ ¢>¡ ™ £ ¤ ™ ˜ ¡ ¥ ™ ¦ § ›9¡ ™> ¨ ¤ š © ¦ ¢> „ª © « ¬ ­® ¯ ° ± ¯ ®² ¯ ³ ­ ± ° ´
± º¯
µ ¶· ¸ ¹ ¹
Q, •
»F¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂNÁ Ã Ä ½ ¾ Å Á ¾ À Æ ÂÁ Á »Ç È ÉFÇ È Ã Ä Ç »Æ È ½ Ç Ê ÉFÈ Ç>Ë À Ì Æ È Ë>½ ÂÊ Á ¾ Í ¼ ½ Æ Í É Î Ï Ð Ñ>Ò Ó Ô Õ Ö9Ñ × Ø Ñ ÙÚ Û
8.3.2.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
(8.10)
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ %&# ' ( )*%( + , - # . ! ! /. 0%
granicach:
- turbina Francisa, nr = (1,6 — 1,9)ntn
- 1 2 3 4 5 6 7&87 9 : 7 6 75<; =*5 > : ? @7 A nr. = (2,3 — 3)ntn
- turbina Peltona, nr = (1,8 - 1,9)ntn
- turbina Banki-Michella, nr. = (2,4 - 2,7)ntn
(ntn - B 6 7 =5 ? 6 ? @7&9 3 C D E ? ; FG H I G J G K L&J M I H N O P Q R
SUT V W X Y Z [ \&] ^ _ ] W ` [ Z a*b V ^ c d ] W T \[ X e _ Z ab T V T fc W V g \hb X \[ e e _&i _ jb X d T e c b V ^ c ^b V X d k Z c e W Te TW T i l [ Z ^ Z c
W X \T e c\h` X e W V T ` Z [ ce Td X ] W T \m n o&p o&q r s tut vw x yw z { y | } w x y w ~ w o€ y ~ nio jako
znamionowej lub zagwaran
-
znamionowe lub gwarantowane).
8.4.
ƒ‚ „ … †<‡ ˆ ‰ Š<‹ Œ  ŽŒ  ‘ ’ ‰ “ ” Œ • ‘ – Š ” ’
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
!
8.1).
W
" fazie
projektowej,
! #$ % & ' ( przy
) * + , opracowywaniu
- .- / (.10 - ' - 2 + 3 typoszeregu
- % 4 ) 0 2 - 5 6 7 & 0 turbin,
8 9 :* + 5 jest
; % ; ( 3 < 2/ (
.6 % 4=.& ( 2 0 + > %
produkowane turbiny o typo
[email protected] A [email protected] C D E F G H E B=I J H K L C K MI K N H E B=I iach.
MI @ N O A P F I K B=I MK D Q H O Q R S F E B=I T D G @ T U E M1T D G @ GC Q D V I H W J KMI W F
ME G H K F G K R S F E B=I R @ RT Q H O C T D K F E J L S X
r-s Y t Z u [v w \ ]x ^ w _ x `y z a s _ `{] | Y x[} b~ _ ^ c d \ ef g ` h Z Z Yb \ g ib _ ` g h j \k ] ` l b _ ^ \a Y m \[n _ h \ b ` o Y[1a \ b \ m p Z [Y ] j Y b cn ] j ` jl [_ `h q h _ ` l b _ `
w € v  ‚ v u {x y | x ur s t u v y w{x z | x w u ƒ „ t†… y ‚ v v sv ‡ {ˆ s v {u z } x y{x z | x w uv  z ‰ x | ~Šu t r u | u‹  ‰ Deriaza.
y ‹ v s | u{x y ‹ w s  } x v y‚ €s w z y  ‹ s | yt s r s Ž y | x y x ‘ ‹ x } ~{‡ ‘ ‹ ’ “ y ”“ ~ ‚ ‡ ~‡ u ‚ x ‹ u … € } y …x w € v y 
Dla turbiny typu Œ
pochylenia odchylacza strugi.
8.5. Charakterystyki turbin
•†– — ˜ — ™ š › ˜ œ  š œ ™ žš Ÿ ˜ ¡ ¢ œ£¤ ¥ ¢ › ¦¢ — § œ £— ¡ ¨£œ ™ ˜ › © ˜ § › ¥  š — £¡ — ¦ ž ª œ£ © « ¬ § — ­ › ® ¢ ¤ ¯ °±¦ › ¦© — ˜ — ²=› š ˜ « £1£
§ ²¡ › ¢ ¢ œ ª "
–  š — ¢ — ª –˜ Ÿ ª – Ÿ ³ ´µ© ˜ — ™ š œ ª ›£œ § ¢ — ª § — ¢ œ ª –¦ ›  š £ ¡ › ­ ›ª – — ˜ — ™ š › ˜ œ  š œ ™ ¶ ™ š « ˜ ›²=¤ ® ¢ —¤ · « ­ ¢ ¡ › © ¤ ¥ § ¡ › ­ ¡ °
na:
ª–—
»
-¾ ¿
˜— ™ š› ˜œ šœ ™ ¡ =
² ¤ ¥ › ­ ¤ £› ¶ ¤ © ˜ — ª ¤ £œ £— ¢ ›¸¢ —© ¤ ¥  š — £¡ ›¸ — ¥ — ¹º » ¼ ½ ratoryjnych;
À» Á Âà ÀÄ ÅÂÄ Á Æ Ã Á ÅÇ º½ » » ¾ Ä ÈÉ Ã Ê Ë Ì Æ Í Ë » É Ã
Ë Ç À » ¾ ÍÂ Î À ¼ Æ É ÄÀ Ë Ã ¾ Ë Ä ÌÆ Å tej w warunkach jej zainstalowania.
85.1. Charakterystyki modelowe
Ï Ä Ë É » ¾ Ë ½ É ÃÌ
»
À
»
Á
Â
Ã
À
Ä
¾Î ¿ É Æ Ìà À Å » º É Ë ÍÎ È × ÍÀ Ä ¾ Å Ä Ö Ñ=Æ Ç À » ¾
8.3). Ø
Ë » Å Æ Ã¸¼ » Ð » ¹Ñ=½ Ð Ã º ½ ÌÄ ¿ Ë » º Ã Ò É ½ Ó ¾ Æ Ç ½ Ñ=Æ Ô Ð Ë ÄÇ ½ Ð Å Â » ̽ ÌÄ Ñ=Æ ÌÆ Ã º Á ½ Ó ¾ Æ » Ñ=Æ
Ô ¾  ΠÀ ¼ Æ É Ä Ê Ç À Ë Ã Ð Å Â » ÌÆ ½ É Ã¾ Ì1
Ç ½ Å Â » ¾ Æ ÌÄ Á À à ŠÎË ¼ Æ ½ À ¾ Ë Ã Õ ½ Ê Â Ì½ À Ë ÍÂ Ë ÌÖ ¾ ¿ » À » Á  à À Ä Å Â Ä Á Ô
»ÌÄ Á À Ã Å Æ ÃÂ Ä Ñ”Ç » À » Ñ=à  À ÄÃ É Ã À Õ Ã Â Ä ¾ Ë É ÃÅ ÍÇ ½ Ð » Ì» É Ã±È » Á ½ÌÆ Ã º Á ½ Ó ¾ Æ Ç ½ Ð ÌÙ È É Æ Ã
º ѐÆÚÓ À Ã Ð É Æ ¾ Ä ΠÀ ¼ Æ É ÄÛ = Ü Ý"Þ ß†à á â ã ä å æçè ã é ê â å àë ì æê íî é á ë ï í çì àð í Ü à ñ ê é ò ä ì
zredukowane dla spadu H =
- î ó ð à ô è ãî é á çõ å ê ì à¸ð ó à á â ã é çí ê è
(8.14)
(8.15)
(8.16)
gdzie: Q - ö ÷ ø
n - ö ÷ ü ù ú û ü ý þ"ÿ H - spad, m; N - moc na wale turbiny, kW;
D - ÷ ù ÷ ü ù ÷ û û ø ÷ ü ý þ
÷ ÷ü ù ÷ û û ý ü obr/min;
ù ÷ ù ö ÷ ø ù ø û ü ù
ü ú ø ù
ö ú ÷ ø ! 1, Q’1 (rzadziej
"# $ % &'# $ ( ) *+ , - ./0 1 + 2 .3" 4 5 6 7 " 28 - 9:.- ; + / 0 7 /0 <.2 + 0 8 .7 6 2 9'7 % ; 8 = + - 6 >'.2 + 8 4 5 6 7!0 <4 ; + / 5 ? 4 " /,[email protected] 2 A 2 B
9'4 A / ? 4 .- 6 >C @ / ,1 + , / ? 7 6 , / " 7 23" 25 + / A " 7 6 D? 9'( ) EF, D 0 8 4" 2.3- ; + / 0 7 /0 <A 4 A 2 8 ; 4 .4G" 2 " 7 / 0 7 4 " /? 7 " 7 /0 8 2 H - 6 >
4 8 .2 + I; 7 / + 4 ." 7 6 -G2 J7 .7 + " 7 ; 21% 28 2 ; K /0 8 2 H - 6 >'.0 1 = H 6 , - " " 7 ; = .; 2 .7 8 2 6 L 7 a (p. p. 8.6).
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
107
! " # $ % & ' # $ %( ) * * kawitacyjne w warunkach zainstalowania.
8.5.2. Charakterystyki eksploatacyjne
" " rzeczywistej w warunkach jej zain +
dzy parametrami pracy turbiny
, - . / 0- 1 2 - 3 45/ 6 1 -)7 809 : 1 - ; : 9 <1 -= / > + , - 02 8; ? - @ - A , 8 @ 9 + , 9 A 2 B 1 2 08 @ salnej
. B C:C 8 : = / D @ 8 > 1 2 ; ?= / E2 - @ F 0&8 1 8 @ G 8 , 9 ; : 1 9 ; ?> / A / 1 9 0- 1 9 ; ?0&, 8 @ 8 1 2 8 3
H I JLK M NOP Q R ST U I T R V J I N W XQ M T J Y Z [ I \ I J Y ] \ X P Y X J U M T U O] \ P I ^ T ] K(SR N ]L_ X `Q \ a ] ^ U Z a R T XK I J RQ M T J Y Q \ I Z X
Y M \ _ U T X\ a ] Z a X OU P Y ] K)RR J \ ] b ^ R T ] Kb \ ] W T U Z X D U Q \ c W J R b Z U R _ \ R Y R O] K n = T T d eRR _ ^ U Z a ] fP gOLX J R \ a X P Y X OI T ]
Q \ a ] J P a Y I h Z R T ]Oa R \ XT IOU ] ^ J R b Z U Q R W Oi K T U ]a \ ] W M J R OI T ]^ M _Y ] N Oa Q \ XM Oa j ^ c W T U I K g Z ]W R W I Y J R ORJ R \ ] J Y c
OX T U J I K g Z gaL\ i N T U Z XP Q \ I OT R b Z U Y M \ _ U T XSR W ] ^ R O] K)U \ a ] Z a X OU P Y ] K d klX T U J U Y X Z [R _ ^ U Z a ] fmP gT I K Z a c b Z U ] K
OlM J h I W a U ]OP Q i h \ a c W T X Z [ H, N. Na
przedstawione w postaci wykresu zbiorczego, dla n=nn= const. (rys. 8.4)
T
I
T
U
]
P
U
R
T
R
Y
I
J
N
]
^
U
T
U
]
P
Y
I
h
X
Z
m
[
P
Q
\
I
O
T
R
b
Z
U
P
Y
I
h
X
Z
[
L
O
X
P
R
J
R
b
Z
U
P
P
I
T
U IlU ^ U T U cR j \ I T U Z a ] T U ISR Z X d
wykres
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
10000
20000
30000
N 50000 kW 40000
- hs, - ! " # $ N - linia ograniczenia mocy
% & ')( * + ,.- / + 0 ( 12+ 3 4 5 3 , 67( 8 - , 5 9)6:67* + / 1 ; * 5 92( 5 923 * ( 1 8 - * < & 67* 1 ( *=8 >7& 0 4 5 1 ( 4?+ 3 * @ ; &[email protected] & ; & 1 , 67* 1 4 A *7- &.3 4
673 B < C @ /.1 *[email protected] / D 47; & 8 3 - ,.E & ')( * + F 6:& + * 37- + / @ 1 & G 5 ( 3 67( > 3 * 1 [email protected] & - + 3 , ')* 1 ( 4 'H3 B & @ 1 , 5 9)3?1 & + '2>=67* + / 1 ; F 6
E & ')( * + & 67, 5 9I % & ')( * + ,.- 47E & 3 67* < * J >71 *7E & + F 671 * 1 ( 475 9 * + * ;
0 * @ * K2')& @ 4 < & 67, 5 9)3
terystyk przeliczonych z
5 9 * + * ; - 4 + , 8 - , ; * ')( E & ')( * + & 67, ')( - / + 0 ( 1 ,.+ 3 4 5 3 , 67( 8 - 4 J I % & ')( * + ,.4 1 4 + B 4 - , 5 3 1 4?- / + 0 & 3 4 8 E & L /[email protected] & ; & 1 , 67* 1 47E &
@ L / D 8 3 , 'M& ; + 4 8 ( 474 ; 8 E < & * - * 5 J ( E & 3 67* < * J >7& 5 4 1 ( * N73 ')( * 1 C7E * + * ')4 - + F 6:E + * 5 , A 67, 1 ( ; * J > 5 >
3 / D , 5 ( *=- / + 0 ( 1 , I
ze
O=* J 5 3 C G 5 ( 4 JP67, 3 1 * 5 3 * 1 , ')( 5 9 * + * ; - 4 + , 8 - , ; * ')(8 > Q 5 9 * + * ; - 4 + , 8 - , ; (8 E + * 671 & G R S T U7V=W X Y Z [ \ [ ] ^
oraz charakterystyki
[ _=` a7U7S b c Z d Y R e)f g X h S i)Z j?i S V c S V k Y2Z l T X d j k d T i V
Rys. 8.4. Charakterystyka eksploatacyjna,
mocy (rys. 8.6)
110
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
!!" # $%!& ')( ' * + , - ' * ./ 0 1 2 & + * 3!'!, / ' 2!4 5 3 6 7 * ( & 3 , / ' 2 7 89& + :7 ; ' * 3 < & 3 8>= & 7 6 6 ? @ A & ' 6 ? 8+ ' , 6 , / 0 ' :& ? B C6 4 0 D + & 3 »y, - spra:)& ? B * + 16 4 0 D ? ( 7 , / ? E 4 v\^
FHG IJ K G L M GN O G PIQ R N STN U V!W W X Y Z X
[\ ]^ _ \ ` a \ba c d _ e a \ ]^ d f ^ c gih ^ e j ` e k j gHl m n ]d _ \ a o ` j gim p e j!m p e c m q j ]^ c` ^ c ` e j!]rn s d e \ p \ ` tn s k ^ u n k c v n
` ^ w k ^ c k ^ \x m n k ^ u c ab` ^ w y z { y z |} | ~ €| y z | z {  ‚ ƒ „ … †‡ ˆ | ‰ y {Š } | ‹ ˆ z  z Œ y z { y z |Š  y |  ‚ Ž Œ  z { b€ƒ €  ƒ €| y {} ~ ‚ { ‚
8.6.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
!#" $ % & !' ' ( ) * +-, ! . ' /0! 1 % . ! ' /& 1 ( )#& 1 ( & $ ) 0 & 1 ( (, % 1 2 3, 04 1 ( 56" 3
& 1 ( " , 1 ( 7 08. , 9 1 ) ' /0) : ( ; ! < 5#" 3(604 : )#& 3 = > ? @ A B C D E F @ G HG I J F A G H6? K L M6G N ?O N G P A G N ?A J G Q N D ?A
E @ A ? E R B H? SUT FJ Q B#V @ F W D M6Q GP V @ ? W B#E G Q HB X P A G N ? J G#= D Y N D ? N D F T A F HF @ V F6HZN D = >E F @ FO [ ? J F6P C @ G E [ ? N D O T = G#E G H6G Q O \ ?
J HF R V G HN M6D SE [ G A \ ]E ] = > ? @ A B C F K
^ @ A ? = A B HD P V G Y = D E @ G = ? P_V H6G @ A ? N D FD A F N D C O#E ] = > ? @ A B C F_\ ? P V ` F @ Q A GP C G SE [ D C G HF N B K abA ] P V G6N D ? HD ? [ C D ?
A SD F N B#= D Y N D ? N D F6H8E @ A ? E R B HD ? C F HD V F = B \ N B ScE G H6G Q O \ M6E O [ P F = \ ]E ] = > ? @ A B C F6AQ O X M6= A ] P V G V [ D HG Y = D M K d ? X ? [ D
A \ F HD P C G#V G#HB P V ] E O \ ?6H8E G ` [ D X O#E G HD ? @ A = > N D ? [ ? S? N V O#V O @ ` D N B#F [ ` G#V ? X6H8J R ] ` D SF V ? @ D F R Oe HfP A = A ? [ D N F = > T
E G @ F = > T E ] C N D ] = D F = > g T V G#E G QHE R B H? ScO Q ? @ A ? h#> B Q @ F O [ D = A N B = >Ue G#Q O X ? \bP D [ ?D = A ] P V G V [ D HG Y = D giN F P V ] E O \ ?
N F @ O P A ? N D ?6P E j \ N G Y = D SF V ? @ D F R O#D \ ? J G#N D P A = A ? N D ? K
d ? Q N G = A ? Y N D ?Q G Y kA N F = A N D [email protected] G A HD N D ] V FC F HD V F = \ F6HE R B HFN FA SD F N ]E F @ F S? V @ j H8? N ? @ J ? V B = A N B = >D \ ? P V
E @ A B = A B N ME G H#P V F HF N D FQ @ J F hG ` \ F HD F \ M = B = >UP D ]= > F @ F C V ? @ B P V B = A N B SlP A O S? SmD > F R F P ? SUK
^ V O @ ` D N F = >#@ ? F C = B \ N B = >G ` P A F @ B#N F \ ` F @ Q A D ? \_N F @ F X G N ?N FN D P A = A M = ?Q A D F R F N D ?C F HD V F = \ D A N F \ Q O \ M#P D ]bN F
R G E F V = ?HD @ N D C FH8E G ` [ D X OC @ F H] Q A D HB [ G V G H6? \ T N F6E D ? @ Y = D ? N D O#G P R G N BHD @ N D C FH8G ` @ ] ` D ?6P A = A ? [ D NO V HG @ A G N B = >A
? [ ? S? N V F SD HD @ O \ M = B SD T N FE D F Y = D ?HD @ N D C F6E @ A B#R G E F V kach oraAH8= A ] Y = D H[ G V G H6? \[email protected] O @ BP P M = ? \ K
n6o p q r#st u v o w sx v o w y u sw z u o r { q r o |z } ~ w q r#€ x y x q } { p6 w ‚q uƒ x €  z u sw p u € u „…x € p † x sr o | ‡ s8o ˆ u  w p
y z ‰ ~ r o |sr ˆ q u o ˆ u q p6 Š6ƒ ~ ˆ p w p ‹ w ˆ …w u qƒ u ~ u …p z ~ ‰ s8p q p ~ ‹ p z r o ˆ q r o |s8Œ } q y o { w sr ~ ‰  Ž   ‘ ‘ ’ “ ‘ ” •  – — ˜
™ š – ’‘ › œ – Ž  š ž ’Ž – ” œ  Ÿ Ž  – ¡  š ’‘ ” • 6’ œ ¢ ‘ £ Ž œ • ‘ ’ ¡  ‘6– š ‘ œ š  •  ¡ “ š ‘ ” • ‘6“ – ’‘ š œ ¤ ¡ œ ¥ ” ¤ ” ¦§¢#› š ¨ ‘ © ª ¡ œ ¢ § ž ’6ª
« ¢ £ ¡ ‘ ” •  ”  Ÿ Ž   © ª ¢ §– ¬ £  ’ ‘‘ Ž ‘ £  œ ­ « š – ”  ¡ ¢ « – ’6¡ “ ‘ ’‘ Ž  ‘ š – œ ’– • ¢ ‘ ’ “ ‘ ” •  ª ‘“ ‘  ¬ £ –  ‘ £  œ ‘ ” • ­§  • ¡ ”
Ž ‘ • ‘ š › œ   •_œ ‘ ¨ š – ¬ – Ž ¤ ” ¦®˜
¯ ‘  –#– ° « š œ ¤ • §– ’‘ Ž ¤b•  ¡ “ œ ’¤  £ 6’¤ š ž ¬ Ž  # ‘ ’ “ ‘ ” •  Thomy
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
113
! " # $ %& $ ns dla
(' ! ) $ ) * + " 8.8.
turbiny Francisa przedstawiono na rys. 8.7,
, - . /0 1 23 /4 5 . 6 7 8 9 2 : 4 - 8 ;< = < > 2 7 2+9 <4 . 8 6 ? = 5 @ - 9 3- A . 3 B = 3 9 5 3;< . C - B 7 5 ;D 4 E 1 7 8 6 9 9 5 A <A < ;5 C < 7 > 5 : > 3 D C
wzór Szczapowa
FHG I J KLJ M N(I I O P Q O
R;< . 0 9 A < 7 S3 = 3 A C . - ;9 5 4 - ;D C < ;< 9 5 3A < ;5 C < 7 > 5 8 < = 3 @ 6(- T ;5 3 = 0 7 8 6 9 9 5 A E ;: <;HD 8 7 8 3 U E = 9 - B 7 5 - T
C 6 4 0 C 0 . ? 5 9 6 : > 3 >D 8 6 ? A - ? 5 3 @ 9 - B V W X Y Z Y [ \ ]^ _ ` Z a b Z ^ a c [ d Z ]\ ^ W \ e ]f b Z ^ \ ^ W \ X Y Z a \ g Z ]W _ ^ W \c d [ h W ^ f(]i ` j k dem
i ]W _ [ V W \ g l \g Z j ^ _ m*]Z g f n [ f a o 8.9), \c \ b p _Z g ]W _ j b Z q V WLa Y \ g d(Z [ \ ia c \ ^ d([ d V r d(c d [ h W ^ f o
s Z l Z p _ ^ W _]W [ ^ W b \Y Z ]f p _ m*j d h Y Z ^ W p _ m*i ]W _ [ V W \ g l \g Z j ^ _ m*]Z g f+m _ a c Z b [ _ q j Z ^ _Z g Y Z ]W _ g ^ W Zm \ b Z
g Z g \ c ^ W \]f a Z b Z q ta a \ ^ W \ hs, j d h d m _ u ^ \]f a Z b Z q ta a \ ^ W \v hs w V _ j d(d ^ W b ^ W k V W \^ \ g uW _ [ ^ W _a i b Z g j W ]_ ` Z
g i W \ l \ ^ W \b \ ]W c \ V m W b Z ^ W _ V i ^ _xm _ a c Y [ i f m k V W _]l \ q V W ]_ m]f a Z b Z q V WLa a \ ^ W \ hs Nieuzasadnione zmniejszanie
]f a Z b Z q V WLa a \ ^ W \n i \ c \ Y W \ ^ W _+c d [ h W ^ f yxY Z ]Z g d m _xm _ g ^ \ b(]i [ Z a c ^ \ b l \ g z ]W ^ ]_ a c f V f m ^ f V rY [ i f Y \ g \ m { V f V r ^ \
budynek elektrowni.
\ [ c Z q t r a*Z g ^ W _ a W Z ^ {g Z^ \ m ^ W p a i _ ` Z(]f a c k Y d m { V _ ` Z ]_ j _ b poziomu dolnej wody, przy którym
a i b Z g j W ]_w Z g g i W \ l f ]\ ^ W _b \ ]W c \ V m W ^ \c d [ h W ^ kxm _ a c m _ a i V i _uZ p j W ]_g Z(trowni
Y [ i f m k V W \ X ^ \ i f ]\(a W kg Z Y d a i V i \ j ^ {
]f a Z b Z q V W {(a a \ ^ W \ hsdop i oblicza ze wzoru
8.6.1.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 8.9. hy a) turbina ! " # ! $ $ % & ' ( ! ) * + , - . / 0 1 2 3 4 + ,5 , 6 7 , + , 8 1 3:9 ;:< = > ? @ A B C D
C ? C A E F < [email protected] H ? I ? J K L L M N O M P Q R S T Q UVN MW X L Y Z Y [ K L L M N O M P DW- poziom dolnej wody
115
\:] ^ _ ` a b c d e f ` g
hji k i l m npo l k q r sto u v mxw o y z q r|{ v } q u k } ~pv y € u r y r z u k } ~p r u i l y ‚  } ƒ v l ‚ y w v upstr z u k } ~tƒ m i l npr € { v stmt„ y q k
st„ y r sto z q m u v ‚stv m { ‚|„ r z q v o … sj† qj l y k } ~p„ r z i l o str stk npvi ‡ ˆ y r z q o ƒ † l k „vi k i l m n‰l ‚ y w v u k Š
o  } k ƒ u o † y m o  } k ƒ u o|‹ „ r z q v o … l m u‚ stq Œ {  z u v oty € u v } mtsŽ„ y q m w v m Œ ‚q ƒ o stv i m u m y Œ m l k } q u k } ~  Š
Rodzaj turbiny:
o „ … o u oj‹ ‘ ’p“ ” • – —t˜ ™ š › œ ˜  ž “ Ÿ ˜ š ¡ ¢ £ –  ˜ š ¤j¡ œ “ ˜ ¥ ˜ š ¦§˜  ¨ “ ©ª“ ž « ¡ ¢ ¢ ˜j¬  ˜ ¥ —t˜t£ ­ ® ¯x° ¡ Ÿ £ ¥ —t“ ± ¥ ˜  ˜
¥Typ
—t­ ¨ turbiny:
¢ ¡t¥j—t­  ˜  ¢ ˜ ¥ ž ±j² ˜  ¡ °V£ ¯ œ ³ “  ­ ™ ´
8.7.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
System turbiny - strukcyjnych, np. turbina: w komorze
! " # $ % % ! & ' ( ! ) & # * ( $
Tablica 8.2. +-,
Typ turbiny
. / 0 1 2 3 4 5 6 0 798:, . 7 ; < =)8>/ 1 ? @ A 7 , B < 0 , . C / ; 6 D , 6 0 @ A 7 , B .
Zakres spadów H, m
E F G H I J K-L H M N O P G M K
J Q L R G S R PI N O S T U P K V
W X Y Z X [:\ ] ^-_ ` a b c d e
f g hi g j kl m n o
p o q r o n:s t u-v w r x y o z
t { | } ~ €  | ‚ ~ ƒ
„ ƒ … † ƒ ~:‡ ˆ ‰- Š † € ‹ ƒ Œ
 Ž  ‘ ’  “” • – —
› œ  ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤ž £ ¥ ¦ § ž ¨
œ ¦ ª ž £ ¥ ¦ § ž ¨
Francis ©
› œ  ž Ÿ ¡ ¡ «¨ ¥ ¬ £ ¥ ¦ § ž ¨
¯ ° ± ² ³ ´¶µ ³ ± ´ ³ · ¸ ° ¹ ´ º
° ½ ´ ¸³ · ¸° ¹ ´ º
Pelton » ¼
¯ ° ± ² ³ ´¿¾ À º · Á ³ · ¸ ° ¹ ´ º
Banki-MichelIa
350-500
70-30
501-750
30-10
751-1100
10
50-150
500-110
151-250
110-50
251 -450
50
2-15
1800-1000
16-25
1000-700
26-50
700-100
30-200
100-5
“ ˜ ’ – “• ™š
­ £ ž § ¦®
 à à ÄÅ Æ Ç È Ä Æ É ÊË Ì Í Î É Ê Ï Ð)Ð ÑÎ Ò Ó Ô Í Ã É Ê Õ ÖÎ Ê Å Æ Ä × Ç)Ë Ê Æ Ê ØÄ È Æ Ù ÑÚÄ Ã Ä Æ Ò Ä È Ç Û Î Ã Ç Û Ü¿Ý Ã É × Å Ì Þ ß à Æ Ä Í Ã É Ì Þ-É
ÑÇ × Ì Å Ì × Ë Ê Í Ì ÑÄØÊ Ï Ä Õ¶É Í Ð á Ä Õ¶ØÌ Û Ç)Ì Æ Ê ÎÎ Ê Å Æ Ä × Ç× Î Ç â Å Ì â É Ä á Ã Ì à Û É Ý ÑÌ Ó Ã Ì Þ ß à Æ Ä Í Ã É Ì Þ-É × Î Ç â Å Ì â É Ä á à Ä9ã È Ê â Ó ä 8.2).
ÑÇ Ã É Å Ê ß á ÄÅ Ê á Í Ç)È Ç ËÈ Ð Æ â É Ã Ç:Õ Ä × È-× È Ì × Ì ÑÊ Ã ÇÑÚÌ Å Æ Ä à Ó Ì Ã Ç Ø Î Ê Å Æ Ä × É Ä
Z danych zawartych w tabl. 8.2.
× Ë Ê Í Ù ÑÚÉ-× Î Ç â Å Ì â É Ä á Ã Ì à Û É ä å:Ù ÑÃ Ì Û Î Ä à Ã É Ä¿Õ Ä × È Î Ê Û Ü Ì ÑÊ Ã ÊÎ Ê Ó Ä á Ã Ì à æ - Ò Í ÇÑÎ Æ Ê × È Ê9× Ë Ê Í ß Î ØÃ É Ä Õ × Î Ê9× É ÔÑÇ Æ Ù á Ã É Å
× Î Ç â Å Ì â É Ä á Ã Ì à Û É ä Â-È Ê Å)Ã Ë ä Í Ó ÊÈ Ð Æ â É Ã Ç)ç9Ê Ë Ï Ê Ã ÊÍ Ó Ê)× Ë Ê Í Ð H = 50 ØèÃ Ê Ó Ä á Ç)Ë Æ Î Ç Õ Ö æ9ÑÇ Æ Ù á Ã É Å× Î Ç â Å Ì â É Ä á Ã Ì à Û É Ã ß
ok. 400, a dla spadu H = 10 m, ns - ok. 750. Zasada ta nie dotyczy eksploatowanych jeszcze w kraju turbin
XX w.
é Æ Ê Ã Û É × ÊË Ì Û Ü Ì Í Î Ö Û Ç Û ÜÎË Ì Û Î Ö È Å Ð
8.8. Typy turbin
ç9Ì Ã × È Æ Ð Å Û Õ ÄË Ì × Î Û Î Ä Ò Ù Ó Ã Ç Û ÜÈ Ç Ë Ù ÑÚÈ Ð Æ â É Ã× ÖÍ Ì à æÎ Ã Ê Û Î Ã É ÄÎ Æ Ù á Ã É Û Ì ÑÊ Ã Ä ä ê Ä Í Ã Ê Å)ÑÉ Ô Å × Î Ì à æÎ9Ã É Û ÜØÊ
Ë Ì Í × È Ê Ñ9Ì ÑÄÎ Ä × Ë Ì Ï Ç× Ë Ä Ï Ã É Ê Õ Ö Û Äë Ð Ã Å Û Õ Ì Ã Ê Ó Ã É ÄÈ Ô9× Ê ØÖÆ Ì Ó Ô ä ì9Ê Ó Ä á Ç)È ÐÑÇ ØÉ Ä Ã É æ Ý ÑÉ Æ Ã É Å ß Å É Ä Æ Ì Ñ Ã É Û Ô ß Å Ì Æ Ë Ð ×
È Ð Æ â É Ã Ç ß Æ Ð Æ Ô9× × Ö Û Ö ß Ï Ì á Ç × Å Ì ÑÊ Ã É Ä ß Ð × Î Û Î Ä Ó Ã É Ä Ã É Ä ä í9Ó Ê È Ä Ò Ì)È Ä á9Ñ× Î Ä Æ × Î Ç Ø Î Ê Å Æ Ä × É ÄÌ ØÙ ÑÉ Ì Ã Ì:Õ Ä Í Ç Ã É ÄÈ Ð Æ â É Ã Ô
Õ Ä × È È Ì9â Ì ÑÉ Ä ØîÃ Ê Õ Û Î Ô à Û É Ä Õ:× Ë Ì È Ç Å Ê Ã Ç)È Ç ËÈ Ð Æ â É Ã Ç)ÑÚÅ Æ Ê Õ Ì ÑÄ Õ¶Ä Ã Ä Æ Ò Ä È Ç Û ÄÑ9Ì Í Ã Ä Õ ä ï Ì Î Ì × È Ê Ï ÄÈ Ç Ë Ç
Francisa È Ð Æ â É Ã-Ý çÊ Ë Ï Ê Ã Ê ß Peltona, Banki ð É Û Ü Ä Ó Ó Ê ß Ë Ì Å Ê Î Ê Ã Ì9à ÊÆ Ç × Ð Ã Å Ê Û ÜË Æ Î Ä Í × È Ê ÑÉ Ê Õ Ö Û Ç Û ÜÉ Û ÜÌ Ò Ù Ó Ã ÄÆ Ì Î ÑÉ Ö Î Ê Ã É Ê
konstrukcyjne.
8.8.1. Turbina Francisa
ñòË Æ Î Ä × Î Ï Ì à Û É È Ð Æ â É Ã Ê é Æ Ê Ã Û É × Êâ Ç Ï Ê9É Ã × È Ê Ó Ì ÑÊ Ã Ê9ÑÚÛ Ê Ï Ç Ø Î Ê Å Æ Ä × É Ä9× Ë Ê Í Ù ÑÚÍ Ì 500 m. Obecnie jednak,
ÑÎ Ò Ó Ô Í Ð)Ã ÊØÌ á Ó É ÑÌ à æ9ÑÇ Å Ì Æ Î Ç × È Ê Ã É ÊÃ ÊÃ Ê Õ Ã É á × Î Ä9× Ë Ê Í Ç)Ã Ì Ñ9Ì Û Î Ä × Ã Ç Û ÜÆ Ì Î ÑÉ Ö Î Ê ó)È Ð Æ â É ÃÆ Ð Æ Ì ÑÇ Û Ü ß Ã É Ä9× Ö
Ìzeà ÄÎ Ê Ó Ä Û Ê Ã ÄÍ Ó Ê)× Ë Ê Í Ù ÑÚË Ì Ã É á Ä Õ:ô m.
õ Î Ô à æË Æ Î Ä Ë Ï Ç Ñ9Ì ÑÖ9È Ð Æ â É Ã Ç Francisa (rys. 8.10) × È Ê Ã Ì ÑÉ Ö9ÑÚÅ Ì Ó Ä Õ Ã Ì à Û É Ý Å É Ä Æ Ì ÑÃ É Û Ê ß ÑÉ Æ Ã É Å ß Æ Ð Æ Ê9× × Ö Û Ê
ÊÈ Ê Å á ÄÑÚÑÉ Ä Ó ÐË Æ Î Ç Ë Ê Í Å Ê Û Ü× Ë Ä Û Õ Ê Ó Ã É ÄÐ Å × Î È Ê Ï È Ì ÑÊ Ã Ê9Ì â Ð Í Ì ÑÊ)× Ë Ä Ï Ã É Ê Õ Ö Û ÊÆ Ì Ó ÔÄ Ó Ä ØÄ Ã È Ð)Í Ì Ë Æ Ì ÑÊ Í Î Ê Õ Ö Û Ä Ò Ì
Ñ9Ì Í ÔÍ Ì)Å É Ä Æ Ì ÑÃ É Û ÇÑÚË Ì × È Ê Û É-× Ë É Æ Ê Ó É ß Ó Ä Õ Ê9Ó Ð âÅ Ì È Ï Ê ä ï Æ Î Ä Î Ã Ê Û Î Ä Ã É Ä Ø Å É Ä Æ Ì ÑÃ É Û Ç:Õ Ä × È Î Ê Ë Ä ÑÃ É Ä Ã É ÄÍ Ì Ë Ï Ç ÑÐ
Ì Å Æ Ä à Ó Ì Ã Ä Õ¶É Ó Ì à Û É Ñ9Ì Í Ç)Í ÌÑÉ Æ Ã É Å ÊÌ Æ Ê ÎÌ Í Ë Ì ÑÉ Ä Í Ã É ÄÐ Å É Ä Æ Ð Ã Å Ì ÑÊ Ã É Ä9× È Æ Ð Ò É ä ñöÑÉ Æ Ã É Å Ð9Ã Ê × È Ô Ë Ð Õ ÄÎ Ê × Ê Í Ã É Û Î Ê
Ë Æ Î Ä ØÉ Ê Ã Ê9Ä Ã Ä Æ Ò É É ÑÌ Í Ç)Ã Ê9Ë Æ Ê Û ÔØÄ Û Ü Ê Ã É Û Î Ã Ö ß ÊÈ Ê Å á ÄÎ ØÉ Ê Ã ÊÅ É Ä Æ Ð Ã Å Ð)Ë Æ Î Ä Ë Ï Ç ÑÐÎ9Ë Æ Ì ØÉ Ä Ã É Ì Ñ9Ä Ò Ì)Å É Ä Æ Ð Ã Å Ð
wylotu kierownicy na osiowy kierunek wylotu z wirnika.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 8.10. Turbina Francisa z watem
* # pionowym,
- ! 6 - . l+- # wirnik
* / 01 2 turbiny,
3 4 5 6 7 6 7 8 29 2 - :;
pokrywa kierownicy,
5
"
#
$
%
&
'
(
%
'
)
+
,
)
E D Q J P E R O S T U V I WK N 10 - D G D I U U X J I N 11 – Y X J Z M P [
kierownicy, 9 - O P
!
7 < = > 7 - 3 7 8 39 ? [email protected] A B C D E F G H I J K L M K N 8 - podstawa
\^]`_ a b _ c de]`f g def g h i j ]`d h a f k l f f k _ f ]`men o prq d c a q j ]`_ f b m`a o a mek k m s m t c l u a v w(g q _ d i d b _ v`h f n v x d`b d
]`j l ]ef a q v b _ orh f g s _ y b _ v b _ d`b de]`j n f s _ ve]`_ a b _ c d z {`|}f ~ n _ ]`_ d`l f]`j c f a q j k l d b _ v`s q € y s _k h d g o t f g h f ]`_ d g d w m s v w
f g n v x i f y s _ ]`_ a b _ c d`f grq ]`_ v a s _ d g i de]`f g jr]‚c d b d n v`f g h i j ]ef ]j |ƒz „ v g b f s q v y b _ va o a dek k m s dek l ]`d a q d`]`d a o b c _ g f
f g q j k c d b _ des q € y s _ v b v a x _ _ c _ b v l j s q b v w(f h o k q s q d w m s v w(]`_ a b _ c t s fw v k lk q s q v x u n b _ v`]`d ~ b v]‚l o a p _ b d s …
k q j p c f p _ v ~ b j s …z
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
4-
- Rys. 8.11. Wirnik turbiny Francisa i jego uszczelnienie. 1,2,35 - wie 6 - ! 4
Wirnik turbiny Francisa (rys. 8.11) " # $ % & %'" ( )+*+& ,+- . /0,+( 1 2 . - ,3* 1 ,+4 ) 5 6 * 4 1 7 89( ,+1 ,+4 ) 5 6 * 4 1 7 898 6 % *+*
$ : . * : . ; . /0( . /<$ 8 = % 5 1 # > [email protected],+( 1 2 . A<,+1 ,+4 ) 5 6 * 4 ; BC" :+,+; # 8 4 % 4 1+8 5 ,+8 6 ;98 & . ( : D % E : . 1 F * % = 1 ,+4 ( % E : . 1+* B<4 ( 1 E " * 1 4 ( 1'" ( $
8 " ( 8 ,+; . /0,+; ,'8 $ % 4 ; . /<4 % = 8 6 1 BG/ ; & 6 % A H ( . * 4 ; BI> J9" * 5 % $ 5 ,+( 6 4 ( # %+( " % B<; . /0$ 8 = % 5 1 #KE 1 " 5ML . ( L H 1+* ,+( : * % 4 ;9*
" * ; N # 8 N ( 1 D 4 8 L . ( :9O 5 % N H > 8.1).
P 8 ,'" * 1 . / 4 ( 1'" 5 8 " 8 ,+% 4 :+5 1 . / 4 8 H 8 7 ( :',+; # 8 4 ; ,+% 4 ( %',+( 6 4 ( # - ,35 A 6 N ( 4
Francisa jest odlewnictwo.
Q
N 1 . 4 ( 1RE 1 & 4 % #<. 8 6 % *+. * ) L S T U V V U W XMW X Y W Y Z+[ \ [+X U S ] \ Y ^ Y _ T ['W ` [ Z+[ ^ \ T S a [ b cY ` [ X d T Z+T e \ T d [9W f+a Z+g d ^ U+d W a X [ h towane
i U X Y j f'Z+g X h [ S a [ \ T [ b
Podstawowym elementem kierownicy (rys. 8.10) W f'Y j ` Y Z+T U j \ T Y9Z+g ` e Y k T ^ Y Z+[ \ U l e m S ] Y i UKh Y ` [ X d T b
n+o
e [ S [ V f9W T pKY \ U+Z+Y d q hMW Z'Y e a \ T j g W X [ \ W Y Z+g S ] l h f S a f S g S ]0` Y j W X [ Z+p+d T U e Y Z+\ T S g9aV U V` Y d e g Z+f b r \ \ UKe Y a Z+T f a [ \ T U
n+o
W X [ \ Y Z+T h Y ` [ X d [+X Z+Y e a f S [+a'S a Y ` [ i T V U j \ f'S [ h Y s t b e [ S ['W T p+Y \ ['Z3h Y u g W d [ S ] l a+d X q e g S ]+V U j \ Y9a \ [ V j m V U'W T p+Z
` Y j W X [ Z+T U+d T U e Y Z+\ T S g l j e m _ T U\ [ X Y i T [ W X ZvV U V` Y d e g Z+T U b w e a U W X [ Z+T [ \ T U+h Y ` [ X U d9d T U e Y Z+\ T S gV U W X e U [ ^ T a Y Z+[ \ U
` e a U a+` T U e s S T U x9e U _ m ^ [ S g V \ g9T h f S a \ T d T l [K\ [ W X p ` \ T U+` e a U a+S T p _ \ [+T j y Z+T _ \ T pKj Z+m e [ i T U \ \ f b
Istotnym problemem w konstrukcji turbin Francisajest zapew\ T U \ T U i [ h g S ]0` e a U S T U d q Z3` e a U a'W a S a U ^ T \ g
o
o
\ ['Y Z'Y j a T U+Z+T e \ T d [ b z'^ [+X m e T \<\ [K\ T W d T U'W ` [ j g<W X Y W m V U'W T p+` e Y W X UKe Y a Z+T f a [ \ T U+Z3` Y W X [ S T ` T U e s S T U \ T
o
m W a S a U ^ \ T [ V f S g S ]|{ e g W b 8.11). } ` e [ Z+['m W a S a U ^ \ T U x|W X [ V U'W T p'W a S a U _ q ^ \ T U+Z+[ u \ [+Z3` e a g ` [ j d m9X m e T \
o
Z+g W Y d Y W ` [ j Y Z+g S ] l Z3X [ d T S ] Y Z+T U i Z+[ e m \ d [ S ]0W X e [ X g<W a S a U ^ T \ Y Z+U i Y _ f'Y W T f _ [ tK\ [ Z+U X d T ^ d [+` e Y S U \ X ` e a U h g d m
turbiny. ~
o
[ W [ j \ T S a f+a [ ^ U X f+X m e T \ g e [ \ S T W [ V U W X i Y u ^ T Z+Y s t+` e Y j m d Y Z+[ \ T [RV U VZ3e q u \ g S ]<e Y a Z+T f a [ \ T [ S ]
o
o
o
d Y \ W X e m d S g V \ g S ]Mb w Y a Z+[ ^ [+X Y'\ ['Y j ` Y Z+T U j \ T U+j Y e [ \ T U+X m e T \ g9j Y9T W X \ T U V f S g S ]0Z+[ e m \ d q Z3^ Y d [ ^ \ g S ] l m j Y Z+^ T
] g j e Y X U S ] \ T S a \ g S ] l Z+g ` Y W [ u U \ T [ i U S ] [ \ T S a \ U _ Y b €@d e [ V Y Z+g S ]0U ^ U d X e Y Z+\ T [ S ]0Z+Y j \ g S ] l [+ZW a S a U _ q ^ \ Y s S T
i [ h g S ]|{ j Y 5000 d €ƒ‚ l \ [ V S a p s S T U VW f9W X Y W Y Z+[ \ U+` T Y \ Y Z+U+X m e o T \ g Francisa umieszczone w komorze otwartej
o
o
o
(rys. 8.12), e a [ j a T U Va [ i d \ T p X U V l ^ m X U u+X m e T \ g9Y<Z+[ ^ U+` Y a T Y i g i a d e a g Z+[ d T U i l ZW ` T e [ ^ T l ^ T y \ T [ S a UKT
o
o
wielowirnikowe (rys. 8.13). z'^ [+Z+g u W a g S ]|W ` [ j q ZW f9W X Y W Y Z+[ \ U+X m e T \ g9ZW ` T e [ ^ [ S ]0W X [ ^ Y Z+g S ]0^ m u U ^ T ZK\ g S ] l [
` e a g<Z+T p d W a g S ]0` e a U h g d [ S ] - w spiralach betonowych.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 8.12. Turbina Francisa w komorze otwartej z watem pionowym
Rys. 8.13. Turbina
Francis z krzywakiem, b) Francis w spirali, c)
! " # $ %
Obecnie dla turbin w zakresie mocy do 1500 kW i dla spadów od 5 do 40 &(' ) * + , - . /0, ) 12* 3 ) '1 4 '1 5 6
turbiny Reiflensteina. Jest to uproszczona turbina 7 8 , ) 9 ' * ,2/:. ; < 5 . /0' 12* = ' 8 , - ) 1 >.!= 8 . * + . 4 3 + ) 6 &?= 8 @ 1 4 8 . > < A @
4 ' 1 8 . /0) ' 9 30/:= . * + , 9 ' > 1 5 ) 1 >B . = , + 4 ' C
8.8.2. DFE G H I JK2LK M N K JK
OP Q R S T 2
U V W R X YZ [ V T \ ] R 0
U ^ W `
_ Sa b c !
\ Y [ Z d S R e f Z U R T S X U0S g2U ^ h U R 0
U [ i0S b U T c R S U2X S a2X c T c j k P l R S j0imd [ b W i0S j
i0S Z R S V U n V W R X Y Z [ V T ] U2V S j Z W i0R S T !
\ ^ W c W X Y U ] j0R U Y W `
_ S U X Y i0h U o T S i0S j0R S 0
j c`
_ S j R S W R U p qmS Z R S V!Y [ Z d S R \!g2U ^ h U R U0_`U
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ % & '(% $)! * + , - . !%+ / " 0 # %
1 % - 2 % # %3 " , 4 & 8.15) 5 %6 !%" 7 / 8 . !% # :9 4 - . 2 , - ! " # $) $ " . !# * & ; . 5 * 6 9 ,)# % 4 + % ! # % 5 2 . - % + $<! " # $ %
$ " . !# , 5 / 4 0 , =9 % > . !% # %? 4 2 %9 % 8 @ # . ? = & AB% - !# %:+ .)!, 4 . $ C)4 - " % !:# . ? =+ / " 0 # ,)!D4 9 " . $ 5 9 % $ " 4 . 0 C @ E & F- " . 4 9 9 . # , 5 " . 9 ! C 9 % # 5 + / " 0 # , 1 % - 2 % # %BG 4 + + / " 0 # %9- . G 6 , # 9 C" 7 / 8 % G C)3 + , 8 $ .)2 . - % + $
wirnika lub tylko kierownicy). Jest to tzw. H I J K L M N O PQ R S T U(V W obecnie bardzo rzadko stosowana.
X { Y Z | [ } \ ] ~ ^ }_ ` a bd€ ~ c  ~e a ^ ‚ ` ƒ ^ _ƒ „ f | g… h € i † j k‚l fd‡m ‚ n ˆ o ‰ p ‚ n †l nd‚q Š n ‹ j Œ<h r € s  t ‰ Ž n lnd‚ t)du … s  vB‰ ‚s i † q w ‚ ‘ x ’ o }k i “ n y ‹ l ’ w € z ~ ‘(€ † ” ƒ ‚  Ž ‚ † ‚„ • ‰ ‚ – } € ~ˆ € Ž † Ž  Œ˜—
} ‚ … „ – Ž ‚ † ‚• Ž ŒŽ | } ~” ˆ € | ‚  † ~ ‘ — …  ‚ ” } ‚ † ~ ‘( „ …)… ~ ƒ Ž † Ž ~ ‘ — }Ž – ˆ | Ž ‚ – } ~ † € ~ Œ™Ž – )} ‚ • | }  € Ž † š:| „ | š)” ” š ’ š
Ž ” ƒ ‚ ƒ † € ’ œ< ‚ ƒ ‚ ’ œ<… ‚ | – } Ž<” } ~ | Ž • € ~} ‚ ” ƒ Ž ” Ž ‚ † € ~} † ‚  ‚ } ‰ ) € ’ } † ~:| Ž } € š } ‚ † € ‚• Ž † ” ƒ | „ • ’  ‘ † ~ƒ „ | … € †
(rys. 8.14).
‡‚ ˆ ‰ ‚ † ‚ › • Ž †  ‚ † ~„ • ‰ ‚ – } € ~:| „ | Ž  Œ˜— Ž)Ž ” € ˆ Ž } € Ž Œ~ ‘( „ …<„ • Ž ‹ † ~ ‘  žB‚ • | ~ ”Ÿ” ƒ Ž ” Ž ‚ † € ‚ƒ „ | … € †)| „ | Ž  ’ œ
ˆ Ž • |  ‚)” € “} ‚ ” ‚ – † € ’ } Ž)}:} ‚ • | ~ ” ~ Œ ” ƒ Ž ” Ž ‚ † € ‚•  ‚ ”  ’ } †  ’ œ˜” }  … • Ž … € ~ ¡ †  ’ œƒ „ | … € †<‡‚ ˆ ‰ ‚ † ‚  žB† ‚ ’ } † ~
„ ˆ | Ž ” } ’ } ~ † € ~• ” } ƒ ‚ ‰ ƒ „<’ } “ ‹ ’ € ˆ | } ~ ˆ ‰  Ž ~ ‘(ƒ „ | … € † )| „ | Ž ~ ‘ - } ‚ ˆ ~ † € ‚ ‘ š ’ ~ˆ | ‚ € ~ ˆ | Ž ” ƒ Ž Ž ” € Ž )ˆ | } ~ ˆ ‰  ˆ | } ~ }
• Ž ŒŽ | “ Ž ƒ Ž š — € | † € •)€ | „ | “” ” š ’ š - powoduje istotne zmniejszenie strat hydraulicznych, szczególnie przy
– „ ¡  ’ œˆ | “ – • Ž ‹ ’ € ‚ ’ œˆ | } ~ ˆ ‰  „  žB‚ ” ƒ Ž ” Ž ‚ † € ~~  ~ • ƒ | Ž † € ƒ „ | … € † )| „ | Ž ~ ‘(„ ˆ | ‚ ” } ’ } ‚:| Ž } € š } ‚ † € ~:… „ – Ž  €
† € ‚} ‚ | ƒ š• Ž † ” ƒ | „ • ’ ‘ “:… „ –  † • „<~  ~ • ƒ | Ž † € — ˆ | }  ’ }  † € ‚)” € “€ “ ’– Ž)} Œ<† € ~ ‘ ” } ~ † € ‚
hydrotechnicznej oraz zapew
• Ž ” } ƒ ¢ € † ~ ” ƒ  ’  ‘ †  ’ œŽ … € ~ • ƒ „  £B ˆ Ž ~| Ž } € š } ‚ † € ~:ƒ „ | … € † )‡‚ ˆ ‰ ‚ † ‚ˆ Ž • ‚ } ‚ † Ž† ‚:|  ”  8.15, turbiny rurowej
} ‚ ‹B† ‚:|  ”  8.16.
Rys. 8.14.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 8.15. l - serwomotor wirnika, 2 - 3 - 4 - 5 - ! "
regulacyjny, 6 - piasta wirnika, 7 - # $ % & 8 - ! ' # ( ) 9 - * +, - . , /10 2 3 / 4 5 , 6 10- 0 2 3 / 4 5 /+, 7 . , 5 / 6 11 i 12 - rury olejowe, 13 - 0 2 +, 8 /2 9 : ; 2 +/ 6 14 i i 5 - komory olejowe, 16 - rury oleju regulacyjnego/17 - 7 < 7 /2 = 3 7 2 +/ = > / ; ? 8 /3 7 > : 8 , : 5 , 6 18 - = * +, - . , /
odwodzenia, 19 - = 7 ? @ : 5A2 = +2 = > : . , /
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
D
500
650
900
1100
1300 1550
1800
2100
A
2600
3162
4100 4850
5600 6537
7475
8600
B
500
590
740
860
980
1130
1280
14GO
C
300
375
500
600
700
825
950
1100
E
750
975
1350 1650
1950 2325
2700
3150
F
1000
1300
1800 2200
2600 3100
3600
4200
G
220
286
396
572
792
924
H
1250
1610
2210 2690
3170 3770
4370
5090
j
785
965
1265 1505
1745 2045
2345
2705
K
215
280
388
560
775
904
M
1970
2405
3130 3710
4290 5015
5740
6610
RI
355
461
639
751
923
1100
1275
1491
"2
415
539
747
913
1079 1286
1494
1743
F?3
40
52
72
85
104
124
144
168
MIN
135
142
155
1(O5
175
187
200
215
Rys. 8.16.
484
474
G82
667
- typoszereg turbin krajowyc
8.8.3. Turbina Peltona
Turbina !" # $ % & ' ( ' !) * + , 2000 m. W turbinie tej
- . & / # ) /0 # 1) & 2/ * 2 & ' 3# * # - 1)4 1)& & /% 2 * ( & 5# * 5 . + 6 78 9 : ; <)7 = > 7 [email protected] B C D E> = : F 7 ?9 ?G = 8 9 H : I = J ? I C @? > [email protected] : > 7 J A @7 K J 9 L : C/8 J M ? B ?28 7 NIM A H ? 9 = [email protected]%H A 8 9 ? 6 7
6 I ? : = J/A : ? IJ A M A @= G9 ? : 6 I [email protected]: ? IIH 7 ? 8 9 O D PQI ? : J 78 OI @C J R [email protected] J A > ? > =G ? J A2A B B I 7 = R > =A B R = @C27 M O 6 I A > =8 OI
9 ? : 6 I OI ?H A <)A 6 O2S : ; T/7 J R 7 > L @2D UV> 7 = J 9 L : C 6 W/: A I @7 O I ? > 7 ? 6 W)@7 : > 7 J 7 8 9 ? > A @7 OG = B > A R 7 9 C2A B R = @2D
Rys. 8.17. Turbina Peltona. l - X Y X Z [ \ ] ^_
3-q r m s t m o n u o v r m o w q x y z s l o u { |u l k p 4-t }
Z ` X Z a b _ c b d ] [ e f 2-ghi X Z a b j \i Xk l m n o p
w m ym u { | u l s p 5 - ~ w ~ n yx u r n u € y p 6 - wirnik turbiny,
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
7 - odcinacz wody, 8 - korpus turbiny, 9 -
10 - odchylacz strumienia
Kierownica turbiny ! " # $ # $ !%& ' ( ) *+ ,
, ! & . ' , ( /0 ! ' ( ! #0 ! ) 1 ! ment stanowi
&
2 ! # . # /0 # $ !0
/ $ ! 5 !
turbiny & ,& -
, ! & # /0 & ! ' ! . ( ! 2 , 2 # $ ! ) 34 # $ # ! 6 ! 2 ) 37 ! 2 , 2
- # 8 # $ # & & ' /! /:9 ! ) 8.17) lub
pionowym.
8.8.4. Turbina Banki-Michella
Turbina ;< 8 => 2 ( ? ' ' ( ! & ,& # $ ,& ! , ) @ 2 ,& 2 ! ! , # / A !' #' , ! /B6 ' ' ( ! , ! # ' ' ( ' ,& )
- & $ ! ' /0 ,& ' # ( ( ' & ! ) 3D #
# 2 # $ ( ' !' ( ! ? E
, , -1/3 ( # . ? , - 2/3 ( # . ? ) 3D 0 ' $# ! # & . # $ ! 2
! 2 A' ' ( ! # ) *F! ' , # ! # $ ! Banki-Michella pokazano na rys. 8.18.
C
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
- poziome doprowadzenie wody, B- pionowe doprowadzenie wody, l 5 - 6 - 7 - 8 - króciec
Rys. 8.18. Turbina Banki-Michella - korpus turbiny, 2- kierownica, 3 - wirnik, 4 - wlotowy
8.9. Porównanie podstawowych typów turbin
! " ! # $ % & ' #)( * + *,( - . / 0 '1. % 2 ' 0 34 0 5) 67 0 # / 0 #8' 0 #8( * & 9 ,. ! :)0 3 ! ; ' 0 ; <70 9 ' ( . - 9 " * = ' * <70 > & # " !4( ; 9 2 #
:)? ; ' @ " 0 ; <70 # ' # . $ # ( * " !
:)* <70A . ! / 0 # $ > 9 ; :)0 ( ; " = ; > <7 2 & 0 :) @ " 0 . # $ - & ; " * = ' # B C D ; 9
nymi oraz eksploatacyjno-rucho
9 ; 2 6 # <7-,( * + :)0 ( - . / 0 ' *E= # ( + . ! * + . ! 3 6 9 :); ' *, 9 . # @ & ' *,! ; 9 . # F! ; & # " ; ' * " GH + ; 6 % :I0
wynika z tabl. 8.2.,
! * / 9 / 0# 2 ' @" 0C
J " # ' 0 ; = 3 ") $ % & ' 0 #):)? ; @ " 0 :4 @ " 0 # ' # . $ # ( * " ! ' #)( - . / 0 ' > ' ; & # 2 *,+ . % :)' ; K)0 " G1" G ; . ; 9 ( # . * ( * 9 0
+ . ; :)' @ L M N O4P Q R S T U V U W X U YZO)S [ R P T \ OIO)S ] M [ ^ Q _ P)` a ^8R \ _ ] S L b7c S d \ OIc e R f M ]1M T g S f [ N f M P _ ] N h L M i7^ [ T S i7^ a ] P
O)^ R c N h L MT d R ^ O)] N h L MT j)d R ^ O)M P8R \ O)] P U k P O)] P)g i1] M P l T g P ] M P4T d R ^ O)] N h L M O)S T c m d e l P4OIc e R f M ] ^ L b
Banki-Michella.
n4a ^,T g P R N [ M P o N,g ^ [ R P T e1d R g P p S [ \ Orq N f L M j _ P s t[ T g c ^ p c S,L b ^ R ^ [ c P R S T c S [7T jul P ` ] ^ [,f ^ R ` g N,g R \ _ ] M L N O)^ ] P U k p ^ T [ ^
] S L b1g i1M ^ ] ^ L b7d R g P p S [ e1c e R f M ] S U k R g S1T c R N i7P l
charakterystyka zapewnia dobre efekty produkcyjne przy znacz
L b ^ R ^ [ c P R S T c S L P)c e R f M ]Hh i7M o p N O)S L b7d R ^ L ^)g)` e _ j4T d R ^ O)] N h L M jul P T c i7N _ a M O)^ul P ` S ] M P)` a ^8f ^ R ` g N,O)j T [ M P o N,g ^ [ R P T e
g i1M ^ ]1d R g P p S [ e U n4a ^ c P o N,c P _)c e R f M ] ^)c P o N,c S d e8l P T c N f P L ] M P8R g ^ ` [ N1T c N T N O)^ ] ^ U
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
128
128
8.10. Dobór turbiny
! "
#! $ # nej # elektrowni
% #!jest
zagadnieniem
# % bardzo
& ' ( # # # #! ) * + !, ! - ' . $ . # # nicznej i jej
. # - / + . * $ * Tablica 8.4. Typy i systemy turbin wodnych
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! 0,65 do 0,95
#" $ % ! &
! " ! ) '
( $ $ & ! ' ' ! ' $ ! ' + *
'! ,
% ' % '! ' $ & ! " $ ! ' - * ! " ! ' ! ! ! $, techniczno-ekonomicznej podanej w rozdz. 4.
. - * ! ' 8.4 oraz na rys. 8.20 i 8.21.
Program podany na rys 8.20 ' ! ! ! $, ! $ ' / $ - rantuje stosunkowo niskie koszty inwestycyjne oraz
korzystne efekty produkcyjne.
Rys. 8.20. Propozycja produkcji turbin firmy Yoith
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 8.21.
Francisa, Peltona
8.11. Krajowe konstrukcje turbin
Prowadzone w latach 1981 -1990 ! ! " # $ % & ! ' ( $*),+ & ! +
& - .0/ # 1 & - ! $ 23 # $ 4 $ 25# 1 & !3 ! $ 26+ 78 % # ! * # # $ # 1 & ! $* ! *& $ % ! ! *& 25)3 - 9 % # : / # ( $* ! ;- # & 23< - & # 2 ! & % &6= . / % & > ! / # $ # 1 # [email protected] / $ !3< ( $ AB AC D E3F GHIAIJK L M N O P Q HLR S TU B K N R L AV SB U W L D B AL X B*O V Y O LR C U B N Z S W S [ \ A*] LR L O ^ S
AC O B X L X B*U S _ X `K B O P a3S X R L D T bR S D E X V D Z X `U B N Z D Z S [ \ Y X C D E3R C U \ A;V AV S Y O B c D V Q
d N Z D Z S [ \ Y X B c D V U W L D SR SZ AV ` Z L X Se C _ C*ZR P W e V X L a5V f
- gh i j h k hl m l n op q3r s t ur v n w h k n op q3r x yi n z { | p k } y ~l { m w h } z ~j n i h € kami wirnika;
- Banki-Michella niskospadowe i  l { | k r n ‚ i h | n o{ ƒ
-  q5r j n op q3r x i l h } m z ~ } p q3r o;m v j h | y r {w { oh l n op q„w m …5yk h i j p o{ q‡† € m l … r k p*€ {i l y p ‚ € n ‚ n oh k {y n ‚ € h j p*| n
iŠ l y { ‚ € h or h k r hj n i h € { v*or l k r v hi n | } y h ‚i n ‚ € n z m ˆ ‰
h k {€ { } ‹ k r } y k {€ p } ‹3€ m l … r k3n l h yr } ‹5i n | ‚ € h on o{} ‹ h l h v € { l p ‚ € p v r y n ‚ € h j p*y h q3r { ‚ y } y n k {o;v h € h w n h } ‹3op | h k p } ‹
przez instytucje projek€ m z ~ } {n v l {  w n k p*€ p i n ‚ y { l { ‰
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ $ " " $ " cyjnych.
zainstalowane w pilotowych elek
" % & & " $" " nia poszczególnych typów turbin.
( )* " &! # +, -. w
/ " 0 1 2 & 3 4$ 5 6 # ' # " 87 $9 1800 mm i getyki
:; % # $" %< 9 & " ! # )* <=!4)*-.>?1 ,2 1992 # 2100
%
Na rysunku 8.22
Obecnie jedynym w kraju producentem turbin rurowych i
turbin wodnych Francisa Radomska Fabryka Maszyn, 97-500 Radomsko ul. Krasickiego 63/71 (d. firma Kryzel i
Wojakowski).
,@ A B T C U D E;V FW X GYH Z I [ J \,K] L X M V N W O U J^ IP\ _ G` U F YQ XI Z C \ R a S Yb _ U Z X Z \ a X,Z X c ` d V Z [ \Y\Ye X f g [ Ybc V U c h i$\ _ c V j U X ` U YX Z \k _ e X l b
e U m b c _ U YX Z [ X` k W i [ Z$YU l Z b g n a X` X _ m \V W ] \ _ e X l Z [ U i W U ` h Y]Z [ o[ Yc V h e V W X g k ^ p g b o[ a Y] Z X g ] Z b o8c ` U V Z [ k
l \ ` \ W o$[ Z k ^ pYb c U _ pl b c V U ] b g b ^ Z U f q[ g [ g n U i [ \ m Z U f q` k W i U ] \ c V U e h Y] X [ Z c ` X j U YX Z b g nYr*s.tvu wX ^ g ] d f g [ \ ^
c ` U c U YX Z b o[ YZ [ g n$` b V X o[ e U m b c _c p x
ee UU mm bb cc __ XXff jj [[ ]] yy UU YY\\a ]_ V` h X W Z b \ g Yn_ V X X o$Z \[ Yy k _ o[;c U pYYb boj X[ a Z \c ` U V \ oze U m b c _ U Yb oPa
ee UU mm bb cc __ XXlignofolowe,
f j [ ] y U Y\]V X Z \ Y_ X o$[ ]` YU W ] b Yvc ] ` k g ] Z b g n a
- e U m b c _ X` U g ] Z \ x _ k j _ U Y\[ W U j _ U Y\ u
8.12.
-
.„8.12.1.
U m b c _ X{,`F \| CYD b E!c H$` d }V ~ kJ ^ p€ F YG`Kk W i ;[ Z H X I g K nGYE!UH l‚PZ J b g KnD^ LX F _  U Mx ƒ F | C D E;F GK € F
- promieniowe (poprzeczne),
U c [ U Y\… Y] l e k m Z \ † a Y] l e k m Z U ‡ V U V W ] \ g ] Z \ † u
T- Uosiowo-promieniowe
Yb m c ] W XbZ ` g b [ V$c X!e U ^ Xm _b [c \,_,] ^ X\ (gc `n lU YU oX e [ b$Z k c ^[ dp g Z b Xoˆ` \ YvW \ Zc ` [ X \,W Zc ] X b c g] n\ y \ Uy ]_ \W Xo$^ k V uj X W ] X g n
turbin ‰
te U m b c _ X g nU c [ U Yb g nU W X ]V W U o$[ \ Z [ U YU ‡ U c [ U Yb g n` X W g ] dU V U W U Ype U m b c _c ` X Z U Y[ _ U e Z [ \ W ]
k _ c ] ` X e ` U YX Z bZ XYX j \,` k W i [ Z bV U V W ] \ ]` U g ] \ Z [ \ a Y] y j d l Z [ \U c U i Z b_ U e Z [ \ W ]k oU g U YX Z bl U$YX e k$[ YW X ]]Z [ o
Y] y j d l kZ X,i X W l ] Ul k m \Yb oX y X Z [ Xl U ` b g ] p g \] X g n U YX Z [ XV W U c ` U V X l e U f g [ _ U e Z [ \ W ] Xl UU c [ YX e k
obrabiany - ze
` U f Š‹ Œ  Ž   .‘’ “ ” •  – — – ˜
™.(dopuszczalna
”« Œ š ž’ › • ›” “ ¡ œ   ›  ž ¡ ¢Ÿ ” Œ war
‘ ž ¦ ¡ ” ¢ œ £ £Œ  ¤ “$‘” ¤ “ ¦’ Ž “¥‘‘ ’ ¨ ”  š “ ’ • › • mm).
¡ ” ž¦ Ž §zž ” ¨¦ ” š §ˆ’ • ‘› ”  ‘,¨ ¢ ’ ¬ §ˆ­ ® ¦ ¤ £ ’  “Ž ¢ © ª¦ ‘” ¤ ’ Ž ¨ ªž Ž ž•!“ £ ” ž £‘¢ Ž ž ¥  ¢ › £ •  ,¡  £ Ž  ¦ ¨ ’ “ “ Ÿ ”
niego
 ž  ¡ £ ž ’ § “  ¡ ¢ £ Œ  “ ’¦ £  Ž ¢ © ª” “ ¦ £ ž ’“  ‘  ›  Ž ¥$¦ £ ¯ ¤ › ” œ Ž   Ž ¥” Œ £ ” ¡ ” ‘’ Ž ¥ž¡  £ Ž  §z¦ ° ¨ • ¢ Ž ¥ ’ §
« ¦ ” ‘ £ ž Ž ¥ “  ,¡ £ ª Ž ,“  • ª” ¤•  Œ  ” ¤ ¤ ž   ” “ ¦ ¨ ’ “ “ ª‘ £ • ¡ ‘ª• §$ £ ¢$” £  ž“  • ª ¤   “  Ž ž ’ • ¡  Ÿ ¨  ¤ ›  ¬ ­ ±
¡ Ÿ ”‘ž Ÿ  ¯ ¤ ¢$ž   Ž  “ ²“  Ž  • ›  § © ªž  ž ‘’ Ž ž  ©.¢ §  £ › ” ‘ “ ‘ £ ¡ ” œ Ž  — “  © Ž ž ¯ œ Ž  © 3—10 kG/cm — Ž ”¢ §” š   ‘ 
¦ £  Ž ¯¨ ” š ’ • › £ ° ‘“  š¦ £ ž ’¡  £ Ž  ¢¦ ° ¨ • ¢ Ž ¥ ’ §³­ ´ Ž  • ›  © ¤ “ ” • ¡ › ” ‘ ” Œ   Ž ž •  ¯‘¨ ” š ’ • ›  Ž ¥¦ ” ž  ” §’ Ž ¥¤ ž   ª Ž
2
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # " $ % # & (' # # " ! $ # ) *+ # , -. , # , " .
*+ , # # " # " " / 0 1 23$4 5 2 6 7 8 2 8 9: ; < =?> @ A ; < =
B CED @ F / 0 1 2 8 9G 5 @ H7 I 6 7 @ 3
/ 8 9G 5 J / K HL K I
0 7 M N O P
Q R S T U V
W X YU T Z.[ \ ] ^ _ U U` a b c d W Q Y Q P U e R Z
f S U g Y h T R Q ie a U jW b d W U V
Y Q i \ e U P W U jY Q iV
Y h X k e O l mN O P Yn U Q P d b
W o p a d b Z f W b N T U ` q
X Y Q iN O P p V$U T a b ` N R
h W k
V$P R N b g d U ` Q W U cV
W b N T U ` Q W.` r s t u v w x w y z { | } ~%| s w | u x € y& z w y u x‚
x u z ƒ v z „ }.… †‡zˆ r s t u v w x w y z { |u | ƒ ‰ r z u Š ‹ |
 € y
Œ  r u x z „ }.… ‹ Ž †‡z zˆ r s t u v w x w y z { | } E‘ z ’ x ƒ „ | w “{ r z ”v s u v z ‚
x w “{ v z u z ‚
x w “{ r y x • ”€ • sƒ v Š
 € yw | ‘ „ z ‚
v ‰ x
z „ z ‘ z‡… ‹ Ž – — z zˆ r s t u v w x w y z { | } ˜ r y x u v s ‚
‘ | ˆ w v ‚
x ”™t z  z r y s
 € y  ‚$‚$‘ z ’ x ƒ „ €”z ’ s
‚
x ƒ ‰ š { v ›
- z { r  w yy • | ‚
v ƒ „ ‰ x { z ‚
x w “œ • | „ Œ r y | u v sƒ v Š
‘ z ’ x ƒ „ ‹ y | ‰ | r w v s panwi itp.)
- y • | ‚
v ƒ „ z t r Œ | u v |
w y z { | } ž
r Π| u v |
”z Œ š‚
x ƒ ‰ š { v ›ƒ y w y s Œ  u v s
‚+u v ƒ „ z z  w v š ’ z u x w “‘ z ’ x ƒ „ | w “v { r y x
y | ƒ ‰ z ƒ z ‚
| u v € y  x ‰ t € ’ x w “ € y  ‚ } Ÿ‘ z ’ x ƒ „ | w “{ r z ”v s u v z ‚
x w “‰ € r  v u‚
z t u x w “u | • w y Š ˆ w v s •(ƒ ‰ z ƒ € • sƒ v Š t ‘ € Œ z ˆ ›
w y z { |
r  ‚
u š• s Œ zˆ r s t u v w x }
”| r z ‚
| u v s
z ”| ‚
v | u x w “‘ z ’ x ƒ „z t  x ‚
| ƒ v Š
y ‚
x „ s
u |
y | ƒ |
dzie smarowania indywidualnego,
w v š Œ ‘ s Œ z ‹  s y w v ˆ u v s u v z ‚s Œ z } ¡| • w y Š ˆ w v s •(ƒ ”| r z ‚
| u v s
‘ z ’ x ƒ „{ z y v z ”x w “z t  x ‚
| ƒ v Š
{ r y x € ’ x w v €{ v s r ˆ w v s u v }
˜ v s r ˆ w v s u v sƒ ”| r € • š w s
€ ”v s ƒ y w y |ƒ v Š&u |z  r | w | • š w x ”™‚
| s } ¢
 r  ‰ { v s r ˆ w v s u v |%• s ƒ ‰ ‚
x ‚z ‘ | u x ‰ | r w v s ”z w y z { } 
w s €€ u v „ u v Š w v |{ z ‚ƒ ‰ | ‚
| u v |
„ v u |
z s • z ‚
s Œ z ”v Š t y x ‚
| ‘ s ”™|{ v s r ˆ w v s u v s ”‚
x „ z u € • sƒ v Š
‚$u v ”‚
s ‚
u Š ‰ r y u s
z  ‚z t z ‚s
r z ‚
„ v } ¢ s • s
z t € ’ s •Œ Š ƒ ‰ z ˆ w v { z ‚z t € • š£ y | w v s r | u v sƒ v Š ¤%{ v s r ˆ w v s u v | ‹ z s • s
z y  x ‰ ”| ‘ s • s { „ z ˆ w v.ƒ š
{ z ‚z t s ”¥u v s t z ƒ ‰ | ‰ s w y u s Œ z t z { ‘ x ‚
€z s • €t z ”v s • ƒ wƒ ”| r z ‚
| u v |œ ˆ w v s „ | • š
y | u v ”t z ƒ ‰ | u š ƒ v Š
t z { | u s ‚
s „ ¦ }
§ y Š ƒ ‰ zƒ ‰ z ƒ € • sƒ v Š
{ v s r ˆ w v s u v s&€ ”z w z ‚
| u s&u | ƒ ‰ | ‘ s&u |
‚
| s } ¡v s&”| • šz u s
‚ƒ { z ”u v | u x w “‚
x ’ s •‚
| t ‹ | s
y |
‰ z
{ r y x t € ’ x w “z  r z ‰ | w “{ z ‚z t € • šu | t ”v s r u xr z y { r x ƒ „z s • € }
¨ ‘ Š  z „ z ˆ ›
y | u € r y s u v |
{ v s r ˆ w v s u v z  v w y |ƒ v Š
ze wzoru
t=D
0,6
mm
(8.25)
{ r y x w y x ”™ž©z y u | w y |ˆ r s t u v w Š
‚
s ‚ u Š ‰ r y u š
{ v s r ˆ w v s u v |‚ mm.
+x ”v | r x „ z u ƒ ‰ r € „ w x • u s
{ v s r ˆ w v s u v.ƒ ”| r € • š w x w “y | s ’ šz tˆ r s t u v w x
‚
| ‘ € ª y | ‚
| r ‰ z(• s
‚$‰ |  v w x 8.5.
«%¬ ­ ® ¯ ° ¬(±² ³ ´¶µ · ¯ ¬ ¸ µ&¹ ¯ º ¸ » ¼ ½ ¾ ¿ ½ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç ÉÊ?Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ç Ó Ñ ÔÒ Õ Ö × Ø Ù Ú Û&Ü&Ý Þ Ý&ß Ü?à à á
czopa
d
ù ú û ü ý þÿ
û ý 10-12
25
5
2
13
14-17
18-20
20-22
25-28
28-30
30-32
32-35
36-40
41-42
43-48
49-55
56-60
61-65
66-75
76-80
81-90
91-95
96-105
30
35
40
15
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
139
140
150
160
5
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
12
15
15
15
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
ñ òó ô õ ö÷ ø
b
âãäåæ çæèé
ê.ë ì í î ï ð
b
r
! "!#
szczeliny w
panewce B
6-8
0,3
0,5
6-8
7-10
7-10
7-10
9-12
9-12
9-12
11-14
11-14
11-14
11-14
13-16
13-16
13-16
13-16
13-16
18-20
18-20
18-20
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
106-120
121-130
131-140
141-170
171-200
180
200
220
260
310
15
15
18
18
21
5
5
6
6
7
0,8
18-20
18-20
20-24
20-24
24-28
! " # "$ %'&
=0,5 — 32 m/s. Do
( )* + " * , * # - . / 0 1 2 3 " ( 4 ( . % $ ( 56 7 6 * 2 $ + 8 $ , 9 : + 1 ; ( )* + " * , .2 $ + 8 $ , "; )<4 $ ) 2 $ + * 4 . + *( )* + =
" * , $ / - > ; ( 6 *, $2 " , , * ! ; ?"; > ( 1 *, >
15 — 20°C w stosunku do temperatury otoczenia. W przeciwnym
2 + 1 ; 2 * # 6 . , * 7 $ > ;1 " 5 6 ( 1 ; ?/ * ! * + ; 4 ;" * , , ; 7 $ % "$ %@"A $ 7 .1 " 5 6 ( 1 $ , * % $ %'2 % $ ), 8 $ 2 7 , $ % 9 : $ + 8 $ , $
( )* + . % B $ ( 4 ( . % $ ( 5# ( )* + " * , * " * - 3 "A2 1 ) ; 0 C 2 + * . % B ; 0! $ 1# + / * D 9
E # ) * , 5 ( )* + " * , * 2 $ + 8 $ , "$ / ( 4 * , " ( )* + " * , $1 * 2 ) B- * D . 0 * 9 F )* + " * , $
- * D . 0 "$ ( 4 ( . % $ ( 52 + 1 ;! * + # 1 )* - ; 02 + 5 # 6 8 * 0 ! + 4 "; 0 C 2 + 1 ;6 4 3 + ; 0 + . 0 ( " ! # , $ /
2 $ + 8 $ , *( )* + . % B $ / ) > $G! ; ?1 * " 7 , ; 9 H7 * ( 4 ; 1 , ; C )* - ; 0 / , " * 0- * D . 02 # * % $" 5 $ %' 7 $ % . , >
2 $ + 8 $ D 9
Tablica 8.6. Zastosowanie produktów smarowniczych do turbin wodnych
Miejsce zastosowania
Rodzaj smarowania
Zalecany smar
I J K L M N OPM Q J R J SPT U J R J V J SPT
M ZO V J S O Y U T J [ U T \ J SPT N ] R U T ^
olej turbinowy T-40
Piasty wirnika w turbinach
olejowa
olej cylindrowy Cl-17/100-0-10
(dawny PN-240
smarowanie obiegowe
olej turbinowy T-40
W O R XO Y O
I J K L M N OPJ R J V J SPT Q L R _
`a b c d e e f g h i d j k f l m a d i n o f p d
-
m f j kf l f m ad h n b i m d
olej cylindrowy Cl-17/100-0-10
otwarte
qPr s t u vw v u x r y z { | } ~ } r € y {
x ‚ y z r | ƒ r„ P… x } ~ { † … s r ‡ ˆ
~ r ˆ †r u r ~ { x t | } ~ 
smarowanie obiegowe
Š ‹ Œ Ž  '‘ ’“ ” • – ‘ ™
š‰ › œ  ž Ÿ œ ¡ ¢ £ ¤ ‰ ‰ — ˜
¡ › ¥Ÿ ¦§ ¨ š› œ ž ©
ž ¨ § ª¨ « ¨ ž ¬© ­ ® œ  ž ©
¦ ¯¨ ­ « ›ª › ¥ Ÿ ¦ §Pš › œ  ž Ÿ œ ¡ ¢ £ ¤
Ogólne smarowanie
¦ ¯¨ ­ › ° ¨ ž ¬ © ­ ® œ  ž © ¬
± ¬ © ­ ² œ ¬ © ž ¬ › °P©
olej maszynowy 26Z (dawny 3Z)
*) W celu niewprowadzania dodatkowego gatunku smaru
W dolnych ³ ´ µ ¶· ´ ¸ ¹º » ¼ ½ ¾ ¿³ » À · » Á ½ ¸ ¹µ · Â@µ ´ à  ¼ ½ ¶½ ¿ » µ ½ ¶´ ļ ´ Å µ ½ ¸ ¹Æ » ¶¿ Ç ¶È É Å ½ ¼³ » ¶» Å Ê Ë Ì» µ Â
zrywanie klina olejowego i pogar ¾ À ´ Ë Ì¶´ Æ Ê µ ¿ · ³ Æ ´ ¸ ½ º» ¼ ½ ¾¿ ´ Í
Î
Æ À ½Å » Ï » Æ À » Ã Â Ë ÊÅ »¾ Á´ Æ » ¶´ µ · ´º » ¼ ½ ¾ ¿· · µ µ ½ ¸ ¹¶Ð À º Ç ¶AÑ Ê Æ Ï · µ¶» Å µ ½ ¸ ¹µ ´ à  ¼ ½³ » ¾ º Ê ¼ ½ ľ · ÐÑ ´ Ï Ã · ¸ Ì
8.6.
8.12.2. ÒGÓ Ô Õ Ö ×ØÙ Ú ÛÜÓ ÝÞ
ß
» ¼ ½ ¾ ¿ ´É Ê Á» ¶Â¾ ̾ Á´ Æ » ¶´ µ ¶» Å Ì Í àÊ Á´¾ Ñ » ¾ » ¶´ µ ´Å »³ Æ » Å Ê ¿ ¸ Ë · ³ ´ µ ¶· º » ¼ ½ ¾ ¿ ´³ » ¶· µ µ ´Ï ½ Ä
Î
¶½ ¿ » µ ´ µ ´ ¶É¾ ³  ¸ Ë ´ à µ ½ ¸ ¹¶´ Æ Ê µ ¿ Ç ¶AÑ Â ¸ ¹ µ · ¸ À µ ½ ¸ ¹PÍ » ¶· µ µ ´Á·  ÄGµ ´ ¾ Ñ Ð ³ Ê Ë Ì ¸ ¶º ´ ¾ µ » á ¸ · Á ¸ ¹ ´ µ · czne:
2
Ñ ¶´ Æ Å » á Ä 8,3 —12,6 kG/cm wg GOST 263-41; granica wyÑ Æ À ½ Á´ º » á ¸ · µ ´GÆ » À ¸ · Ì É ´ µ ·  - µ · ÂGÁµ ·  ˵ · ¼ 120
kG/cm2â ¶½ Å º Ê ¼  µ · ¶À É Ã Ð Å µ Âã µ · ÂGÁµ ·  ˵ · ¼ 40%; ¶½ Ñ Æ À ½ Á´ º » á ľ ³ Ç Ë µ » á ¸ · ÀÁ» Ñ ´ º  Áäµ · ÂÁµ · Â Ë ¾ À ´µ · ¼ 40
kG/cm2 ³ Æ À ½³ Æ Ç Ï · µ ´á ¸ · µ ´ µ ·  Í
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "# $ # % 15 —20°. ! $ & ' ( % ( ) " # * + ,- ! .
+ 40—60 #/ # 0 & # # 0,86 — 2 mm/obr; posuwy przy obróbce
* 0,29 —0,43 #/ 0 + ( 1! —2,5 '0 + ( * 0,4 — 0,6 #2 3 ! # + ( * % $ # # $ % # $ 1 + " # $ ! 4 % ! $ ) 5 $ $ $ ( % ! ! $ & 67 ! #& ! 1 ! $ 8 ( ! $ #& - % # ! 9 $ $ ! $ " $ % : 1 ! 1 + & % ( % $ ! % + & $ 5 $ ! $ " # 4 ; 4 % < % ! #& "# # " ! $ # ! "' '% - # 0,05 mm.
Powierzchnia
8.12.3. =)>
? @ A-B C lignofolowe
D E F GE H I J K F L M NM E O K P NQ R H S L T O J U I R V R O R GS W XF K L P P R Y J HJ W X'L ZE [ R GE I J KR \ ] S GEL J ^M E _ R ZR W N GR \ S
R [ E MJ W XI J L T E W K I E ` a1R H S L T E O J U I R V R O R G K L N P E b L M KR \#U c ZR GS W X Y \ O E P K U RM I E F \ c F NM E L P R L R GE I J KG&Z#E Q S W X
P c [ ] J I E W X_ [ M SW M S L P K F1G R \ M J K Y E L M W M K U d O I J KGP K \ S Y T J K \ ST R I L P [ c T W F E P c [ ] J I SGS ZE U E c ZJ K L M W M K I J EQ R H S L T E G
L P [ c \ M KGR \ S Y I _ ` G&P c [ ] J I J KM I E F \ c F N W K F)L J ^G&T R ZR [ M KR P GE [ P K F ` a1R H S L T RP E T J K L T Q E \ E L J ^MZK P E O R GS W X
L K T P R [ d G Y \ RT P d [ S W XZR W c F K L J ^T O R W T J O J U I R V R O R G K ` e R I L P [ c T W F E _ R GJ I I EM E _ K GI J E fc ZR W R GE I J KT O R W T d G
O J U I R V R O c#G&T J K [ c I T c ] R W M I S Z'Y U \ S H _ [ M SJ W X_ ^ W M I J K I J c#_ R G L P E F N M I E W M I KI E _ [ ^ H K I J E\ R W X R \ M N W K\ R 150
` g [ M SI J K \ c H S W XGS ZJ E [ E W X#Q R H S L T#T O R W T J ZR W c F K L J ^\ RP c O K J ZK P E O R G K F ` h1E T NP c O K F ^G L P E GJ EL J ^\ R
kG/cm2
R ] c \ R GSQ R H S L T E J _ [ M S ZR W R Gc F K L J ^GT [ ^ P E Z#J MQ ] K ZG_ c L M W M E I S Z2` i-c M SG&Q R H S skach lignofolowych dobiera
L J ^-F E T#\ O EQ R H S L TGS O K GE I S W X'L P R _ K Z2` g [ M SZR \ K [ I J M E W F J Q R H S L T#I EP S _#O J U I R V R O R GSI E O K H SM G[ d W J f L J ^_ R
GS P S W M I K\ O EJ W X#[ R M GJ N M E I J E\ R\ R L P E GW SZE P K [ J E Q cO J U I R V R O R G K U R Y I _ ` \ Rj)S \ U R L T J K F1k E ] [ S T J-l T O K F K T Y c O ` k R [ m
\ R b L T En o p `
8.12.4. qr
s t u v-w#x y z { | r } ~ { } r € { t }:u {  ‚ { ƒ t ‚ „
h1K I#P S _#Q R H S L TF K L P G&P c [ ] J I E W XGR \ I S W X Y F E T\ R P S W X W M E L Y L P R L R GE I S[ M E \ T R ` g [ M K GE H I J K L N L P R L R GE I K
[ R M GJ N M E I J EM W M R _ K Z…ZK P E O R GS ZJ O J P N_ E I K GT NM_ R O J ZK [ c - M GS T O KP K [ ZR _ O E L P S W M I K U R ` † O E_ E [-Q R H S L T R GS W X
L P E O ‡ _ R O J E ZJ \R _ P S ZE O I SO c M GM U O ^ \ I SGS I R L J)n Y o ˆ ‡ R R ` ‰Šg R O L W K_ R O J ZK [ SP K [ ZR _ O E L P S W M I K_ [ R \ c T c F N‹-E T Q E dy
Œ M R P R GK G&h1E [ I R GJ K Y Z2` J I ` _ R \I E M GN  Ternamid, Tarnoform, Teflon.
8.12.5. qr
s t u v-w r ‚ { ƒ ~
a1R H S L T E Y &
G T P d [ S W XGS L P ^ _ c F KP E [ W J KP R W M I KŽ \ M J ^ T J c Z#J K L M W M K I J cZJ ^ \ M S_ R GJ K [ M W X I J E Z#J W M ^  W JL P E Q K F
i ruchomej elementów tocznych) nazywamy  ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ  “ —˜ ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢¦ §#¨ © ª « ¬ « ­ ®&¢ ¡ ¢ ¯¢ ¤ tów tocznych
i
a te z kolei na
i Ë Ê À É Å ¿ »1À Ì
¬ ¦ £ ° © ¨ § Í1ª ¥ Î ¢ Ï ¡ ¥ Ð ¯#Ñ Ò °Ó ¤ Ô Î ± Õ kulkowe
Ö × Ø× Ó Ù Ó Ú Û ²1Õ ³ Ø ´ µ Ñ Ü ¶ Ý· ¸ × ¹ Ó ²1Ú Þ µØ ºß Ü Ø Ú1Ù Îß à Ö Ø × Î Ñ Ö »1Ø ¼× ½Ü ¾Ó ¿ Ñ »1Ü á À âÁ Â Ö Ã Ù ¿ á Ä ã Å Ï ¿ × »1Ð À Õ Á ä'Æ å ¼ Ù Ç Ö È Ü É Ó Å á ¿Ó Ú »1Û À Õ Ð Õ Ê ä
âÖ Ù á ã Ï Î Ñ Ü âÓ á ã
Þ ã æ#ß Î Ù× Ü Ø âÜ Ø Þ Ò Ü ç…Ò Û Ô Ø ç…Ù ÎÎ Ñ Ü è× Ó Ö Ð âÓ çÐ É ¿ Ä é ê ë ì í î ï-ð ñ ò ó ô õ é í î ö
÷1ø ù ú û ü ý þ ÿ ú û ø û ø ý øþ ÿ ø û ý û þ ø þ ÿ ú þ ÿ ø û ø þ ý ú ý þ ÿ ø û ø þ ý ú ø
ø û ý ý ú ý ú poprzecznymi.
÷1ø ù ú û ü ý ø øþ ÿ ø û ý û û ü ø ú ý ú ý ÿ ø ù û ü ý ø ù ý ü
þ ø þ ÿ ý ú ý #ú ê ë õ é í î albo ! " # ! $ % &! ' ( ) * $ + ,- .
/10 2 0 3 4 5 67 8 94 9 : 2 ; : ; <9 => ; : 4 3 4 6 ? @ 8 5 0 3 ACB ; 7 4 9 D @ <FE ; G 0 : HC2 ; 3 4 5 0 3 A> B 4 6 7 : 2 9 <I ; 5 ;<F2 9 J 8 I 3 0
8.7.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "# $ % & '(
)*$ " ' + , - .
! + , 1 2 3 ! 4 # 5 6 " + . " 7 % & - 8 9 - . : % 4 ;< = < > ? @ A ? B C A D= > E ? F = G H F I J C A D
Kulkowe poprzeczne / 0
= K A L M J / @ ;N? F O I J B C A D 2) B E P QB L @ P R ? CNR < S O A ? C B B L TU E > A L E? @ NR ? C R U T L A D
O = J C R TU = A ? B C A D 3) ? F = V B = G H < > ? @ P Q= N E B L E= K A L M J @ B L E < > ? CF I J @ P < > W F T = G A L
N C QE X E B EF = T O E F B ENR < S O = R L = N= G YZ [ \ ]^ _ ` \ _ a bc d e f _ ` ^ g _
obrotowej 4)
Tablica 8.7.
1/2°)
gKulkowe
Z ] h i j g _ Zk
l m i g _ l a _ n Y o h i k a _ ` i k a ^ [ g ] p b q r` ^ \ o _ o h i k q i a b q r^ a ^ k Z ^ k l d ^ q r` ^ \
Zi g \ ] p a b q r 2) ` [ s_ a [ ` f [ Za _ n Y \ _ p b ` d [ 3) Z` o t \ _ ` ^ _ Z_ n Y Z [ \ ]^ _ ` \ _ a ba ^ k
wahiiwe
wymagana
Walcowe bez
prowadzenia
l m i g _ l a _ n Y o h i k a _ ` i k a ^ [ u [ h g i _g ] p b q r_ u q ^ e p k vo _ o h i k q i a b q r w a ^ k i g _ l a _ n Y
o h i k a _ ` i k a ^ [` ^ \ Zi g \ ] p a b q r 2) s_ p l ^ Z_ n Y o h i k ` ] a ^ j Y Zi g \ ] p a b q r x k g a k y _
o ^ k h n q ^ k a ^ [Zi y l j dem elementów tocznych 3) Zb s[ y [ a [u [ h g i _g _ d \ [ g a [
Z` o t \ _ ` ^ _ Z_ n Y Z [ \ ]^ _ ` \ _ a b
Walcowe z
jednostronnym
prowadzeniem
l m i g _ l a _ n Y o h i k a _ ` i k a ^ [ u [ h g i _g ] p b q r_ u q ^ e p k vo _ o h i k q i a b q r^
a ^ k Z ^ k l d ^ q rq r Z^ l _ Z b q r_ u q ^ e p k vZi g \ ] p a b q rZzx k g a b sd ^ k h ] a d ] 2)
s_ p l ^ Z_ n Y x k g a _ ` f h _ a a ^ k _ y h [ a ^ q i _ a b q ro h i k ` ] a ^ j YZi g \ ] p nych jednego
o ^ k h n q ^ k a ^ [Zi y l j g k s{k l k sk a f t Z*f _ q i a b q r 3) Zb s[ y [ a [u [ h g i _g _ d \ [ g a [
Z` o t \ _ ` ^ _ Z_ n Y Z [ \ ]^ _ ` \ _ a b
139
Tablica &7. (cA)
| _ g i [x \_ p b `d
~ €  ‚ ƒ „ …†
}*\ [ ` a _ n q ^
‡ ˆ ‰ Š „ ‡ ‹ „ Œ  Ž € ‰ † ‹ „  ‰ † ‹  ‘ € Š ‰ „Š ’ “  ” •  ‚ Ž „ Ž € ‰ † ” ‰ ‹  ” • Š „ Œ  Š ’ “  ” •  ‚
…‰ Š ‚ ’ “ ‹  ” • 2)  –„ ‹  — …‹ „ Œ  ‚ „ “   ƒ 3) … Ž ˜ ‚ „   „ …„ Œ  … ‚ ’ „  ‚ „ ‹ ‹  †
wymagana
™ š › œ  ž Ÿ œ
¡ ¢ £ ¤ Ÿ ¡ ¥ Ÿ ¦ §¨ © ª £ œ « ¬Ÿ ­ ¥ › ­¤ ® ¯ ° ± ²³ ›  © Ÿ © ª £ œ ± £ ¥ ° ± ²› ¥ › œ £ ¤ Ÿ ¡ ¥ Ÿ ¦ §
© ª £ œ « ¬Ÿ ­ ¥ › ­³ ›  £ ¤  ® ¯ ¥ ° ± ² 2) ¬­  œ ° ¬› ­ ª °© Ÿ © ª £ œ ± £ ¥ œ 3) ¥ ­ « › ´ ž ³ £ °
³ © µ  ± £ ° ¥ ¥ › ž¶ ­ ª ± › ­£ œ ³ £ ° ³ ¶ ž › ± ² Ÿ ¯ ° ³ ž¶ Ÿ ± £ ¥ ° ± ²
· ® ¡ ž Ÿ œ ³ ž Ÿ ¦ ¥ œ
« œ ¤ ¥ Ÿ ª £ ´ ¤ Ÿ œ ›
¤ ® ª £ ´ ¤ Ÿ œ
¡ ¢ £ ¤ Ÿ ¡ ¥ Ÿ ¦ § © ª £ œ ¥ Ÿ ³ £ œ ¥ › ­ ¤ ® ¯ ° ± ²³ ›  £ ¤  ® ¯ ¥ ° ± ²› © Ÿ © ª £ œ ± £ ¥ ° ± ²¸ ¶ ° ¡ ž Ÿ
¤ Ÿ ± › ³ ž ­ « ¹ ± ° ± ²© › œ ª ¦ ± › œ ¥ › œ ¤ Ÿž ® ¡ œ ž ¢  Ÿ ¯ ° ³ ž ­
£jednokierunkowych
¬Ÿ ¥ ¶ Ÿ ­ ¥ œ © ­ ª ­ ¬› - © ª £ œ ± › ¥ ° ± ²ž › œ ª ® ¥ ž ­ ± ²¬Ÿ š ¹© ª £ œ 2)¥ Ÿ ³ › § ³ ›  °
° ¬­ š ­ ¥ ­¤ Ÿ ž  ­ ¤ ¥ ­ ³ © µ  Ÿ ³ › Ÿ Ÿ ¦ § ­  ®› Ÿ ³  Ÿ ¥ °
obukierunkowe 3)
º ¶Ÿ ¯ ž Ÿ œ
¡ ¢ £ ¤ Ÿ ¡ ¥ Ÿ ¦ § © ª £ œ ¥ Ÿ ³ £ œ ¥ › ­ ¤ ® ¯ ° ± ²³ ›  £ ¤  ® ¯ ¥ ° ± ²› © Ÿ © ª £ œ ± £ ¥ ° ± ²¸ ¶ ° ¡ ž Ÿ
¤ Ÿ ± › ³ ž ­ « ¹ ± ° ± ²© › œ ª ¦ ± › œ ¥ › œ ¤ Ÿ ­  œ ± £ ž µ ¢  Ÿ ¯ ° ³ ž ­
£jednokierunkowych
¬Ÿ ¥ ¶ Ÿ ­ ¥ œ © ­ ª ­ ¬› - © ª £ œ ± › ¥ ° ± ²ž › œ ª ® ¥ ž ­ ± ²¬Ÿ š ¹© ª £ œ ¥ Ÿ ³ › § 2)³ ›  °
obukierunkowe
» ­ ª °  ž Ÿ œ³ ž Ÿ ¦ ¥ œ
¡ ¢ £ ¤ Ÿ ¡ ¥ Ÿ ¦ § © ª £ œ ¥ Ÿ ³ £ œ ¥ › ­ ¤ ® ¯ ° ± ²³ ›  £ ¤  ® ¯ ¥ ° ± ²› ¥ › œ › œ ¡ ž › ± ²³ › 
© Ÿ © ª £ œ ± £ ¥ ° ± ²¸ Ÿ ¼ ± › ¹ ¯ œ ¥ › ­ ¶ ° ¡ ž Ÿ¤ Ÿ ± › ³ ž ­ « ¹ ± œ © › œ ª ¦ ± › œ ¥ › œ ¤ Ÿ ­  œ ± £ ž µ ¢ 2)
³ ­ ¬Ÿ ¥ ­ ³ ¶ ­ ¥ Ÿ ¦ §  Ÿ ¯ ° ³ ž ­ 3) ³ © µ  Ÿ ³ › Ÿ Ÿ ¦ § ­  ®› Ÿ ³  Ÿ ¥ °¥ › œ ° ¬­ š ­ ¥ ­
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
jednokierunkowe
dwukierunkowe >
kierunkowych poprzecznych 2)
kach i
2) !#" $ % &(' ) % * " +, ) $ & - . "#/"#0 1 " ' " . 2 3 ' & - 2 & 0 * 4 3656, " 7 0 8 56) 7 0 8 9 . 2 : ' 3 ; ' 3 % & - 2 & 4 < + =#% " 4 &(2 & ;% > "6) . ' 3 7 > ) 4 & 0 1
* " - 2 ) - ) 56" ? @ A#B : > 4 & 0 1 * " - " %C) D ) 568 = * < + = 0 & 0 1 ; ' * &56& D ) ' * 36' ) % * " + <(, ) $ & - . "#2 ) 0 * 4 3 B )#4 8 3E/ ) $ 4 "#; ) % " F6B % & $
4 " + 0 * G 7 0 8 3 +4 " > 3 $ &(< 56* B > G % 4 8 FE8 ' ) * 56" $ & F#568 3 > 360 * & 4 4 8 . : 5H; ) 568 = * " 4 & 0 1 * 3#- ) D =#8 56* " + 3 /4 8 3E4 "#- 8 3 D 8 3
) % % * 8 " , < + = 0 & 0 [email protected] I#) D ) ' <(, ) $ & - .2 ) 0 * 4 & 0 14 " > 3 $ &(% ) . ) 4 & 56" F64 "6; ) % - 2 " 568 36. " 2 " > ) B : 5HJ 8 ' /K; ' ) % < . < + = 0 & 0 1 9 "#5
' " * 8 3E4 8 3 ; 3 564 ) 7 0 8 0 )(% )56, " 7 0 8 5#3 B )56& D ) ' <(4 " > 3 $ &(* 56' : 0 8 F#- 8 G6" > D )#D 3 * ; ) 7 ' 3 % 4 8 )(% )(J " D ' & . 8 9 . 2 : ' 3 +, ) $ & - . "
* " / 8 3 ' * "(- 8 GE* " - 2 ) - ) 56" F 9 56* B > G % 4 8 3E% )- ; 3 0 + " > 4 & 0 1 ) 7 ' ) % . : 5H. ) 4 - < > 2 " 0 & + 4 & 0 [email protected]
A(7 ' ) % . 8 3 /K' 3 ; ' 3 * 3 4 2 < + = 0 & /L. ' " + ) 56& 0 1 56& 2 5#: ' 0 : 5H, ) $ & - .2 ) 0 * 4 & 0 16+ 3 - 2 M
- NPO Q R S(TU V W X O V Y X U#ZPU X [ R \ ] O TU V W X O V Y X S ^ _6\ X ` ] S a6U bc R Y U de f g Qc R U V e zyjnego PREMA, ul. Jaktorowska 3/5, 01202 Warszawa, tel. 32-34-91 w. 20, telex 814479, telefax 326721. c S a6e h f Y UEi O Q R S(j R S a6\ ` Y O ` Y O \ g \ ] X S k l6a
zakresie:
- j R S b U m [ S a6\ X O \6a6n Y g o aHg S h e f m S a6e V W p
- wykonywania analiz techniczno-dynamicznych,
- ` S i S R Q(Y \ d O U X X O m o aHg S h e f m p S R \ Y6aHY \ m R U f O U6a6e ` \ a6X O V [ aqi R \ X h S a6e V Wr stO n ` Y e(O X X e d O a6e ` \ X S(m f O u h m n
vw x y z { |(} ~ €  ‚ ƒ „6| } | … ~ † ‡
Poradnik.
ˆ‰ Š ‹ Œ  Ž6  ‘ Œ ’ Š ‰#  “ ” • Ž#’ –#— ‹ ” Ž ”6˜6Œ  ˜#™ ‹ “ š6• ‰ — Ž  • › ‰ • Ž#’ œ‰ ‹ Ž œK˜H›   ž “ ›
20 — 30% wolnej przestrzeni.
Ÿ#‰ œ› Ž ‹ • ŽP• ‰ — Ž  • › Ž • › ŽE  ‘ Œ ’ Š ’ œ ‰ ‹ Ž œq¡ Ž ’ ’ ” Š   › ˜6Ž6— ‹ ” Œ( ¢ ‘ Œ “ £ › ž ‹ Ž • › “ £ — ‹ š Š  ž “ › ‰ “ £  ¤ ‹   
wych. Przy
˜6‰  Š  ˜6‰ • › ¢’ œ‰ ‹ ¢(œ  ‘ ŽE¤  ˜6› Ž œL  ¡ ž ¥6 (• ‰ œ› Ž ‹ • Ž ¦ (˜6” ‹  ’  ¢ Ž œ— Ž ‹ ‰  ¢ ‹ Œ § “ P¡ Ž ’ ’ ” Š   › ˜6Ž6” ‰ ‹ ™ ˜6• (  ‰
  ‘ Œ ’ Š ‰ § ¡ ‰ Š(›  ‰(’ œ ‰ ‹ ¢ ¨ © ‹ ” Œ’ œ ‰ ‹  ˜6‰ • › ¢(  Ž ¡  ˜6Œ œH¡ Ž ’  ‹ ™ ˜6• › Ž ‘(’ ” Š   › ˜6‰6• ‰ œ › Ž ‹ • ‰¡ Ž ¦ (›   ž ¥ § ¦ Œ ‘
˜#™ ˜6“ ” ‰ ’˜6Œ ’  š — ¢ ¡ Ž#˜6” ‹  ’   Ž œ — Ž ‹ ‰  ¢ ‹ Œ
powoduª « ¬ ­¯® ° ­ ±® ° ²³ ´ µ ² ¶ · « ¶ · ²¸ µ ² ª ³¹¸ º « ° ® » ¼ ¸ ¶ ¶ ¸ ½ ¾ ¿ À
Á Â Ã Ä Å Æ ÃÆ Ç È Æ Á È Æ ÇÉ Ê Æ Ë ÂÌÂ Í Î Ï Ç Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ñ Ó ×(Ø Ù Ú Û Ü ÝÌÞ ß à Ý á â ã ä å æ(ç è é ê è ëìè í æ î ï¯ðLñ é ò ó ê æ(ç è ó ô è î ï¯ç è ð ê õ ê æ õ
ó ê ö ÷ ò øù èÌç è ú è ð ûÌõ ò î õ ê ü æ îEç è ú è ü è õ æ îEñ é ö ý ñ ê ô è ñ é õ æ î6ú è ü ûó þ òÿ
! " # " # $ % & ' '( & ) * +!, - . / 0 ,21 354- 6 , 7282/ 9 : ; 8 0 ; 8 < 8< / = 72> , ? 0 / 72= 6 9 : , 0 82> @ A 8 B CED @ 0 ; < 8 0 F
G H I J K L H M NO PNQ
K S WNL O X YZ T I Z T M T
RK S T P U H
V
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
8.8.
niespokojny bieg
zmniejszenie
nietypowy szum pracy
wycie albo gwizd
grzechotanie albo
nierównomierny szum
powolna zmiana
rowania
! dzenia na
#
" dudnienie
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
9
Regulatory turbin wodnych
! " # $ % ! % # % &' ( $ % & ) *+ , # - ( ./
)
0 ! % "/ " # $ % 1 ' # & % , . # % , )
0 ! % "/ 2 ' 2 % , % % 3 # , % ,
# % , ) % ) *+ - # "/ % " # $ % 4
! #& . % 5# % 4 - 2 ! & " ) 6 / % " , % & % # % 4 " & ( " # # 2 '3 % % 3 & 1 # 2 ' # % % 37) 8 & 3 # 7 !
( # " ( .' # 4 9 # 2 % :;<>= # ? % $ @ 4
% , % ! &% $ A) 8 # # % & "/ / # 2 # 5 % 3& )
9.1.
0 / 2 9 2 ' # " , % ' % % 3& % % 3&
.
% 3 # % 3& # 2 ' % % 37)
/
" Najprostszy regulator obrotów mechaniczno-hydrauliczny przedstawiono na rys. 9.1. B
3 $ # l, którego tuleja - C " 2 - , # 3 rozdzielacza oleju.
9.2. Regulatory obrotów
Q P H I D7R P LL P M K I D R P S T N
U L H E G D I E V F M EW IG D7H II I X SG P J J K R I P G M L R I P I D7X D7M N T G O D7P
:# & 5 # & "' ( 2 wagi, tj. turbina 4 ma znamionowe obroty
! ! % 2 % , % ) *+ # ) & % , ( 4 &
" 4 3 $ # "/# & 4 # % - # & 2 ) <1 $ & 1 % # # % 5 (na rys. 9.1 # % " stawiono jako
" 6), % , % ze A) Y # " ' , 2 % 4 dopóty, dopóki suwak wróci na poprzednie miejsce w tzw. Z[ \ [ ] ^ _ ` ^_ ^ a b c d e _ ^ f g
, , " # $ . , 4 # % 3 % 3h # "' ( - suwak rozdzielacza oleju, 4 - turbina, 5 -
Rys. 9.1. Regulator obrotów mechaniczno-hydrauliczny. l 6 - zasuwa lub kierownica, UOC -
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
2-
gnia, 3
! " ! # " ! $% ! & ' ! ( # & ) )& *! '& ! ! 9.2. W re ' + ! ! *! & ,& ! " # " " ! *! " & -& & " . ) / $0 + * ! & ' * & ze 12 # * ' ! statyzm regulacji, . & * ! . & ) " + 3 - ! ! 4! - 5! ! ! 6 * ! & + ! ' . . ,& ' Rys. 9.2. 748 9 : ; < = > ? > @ ? > = A BDC)E : F G H staty-zmem regulacji
Rys. 9.3. Regulator obrotów z izodromem. 7 - I : J K = > @ ? > = :9
E L < B)O Q R GS izodrom) "
L A BJ 8 M E N BO 9 J O ? 8 9 : ; < = >
ra, 8 - = L >
KP
9 - cylinder, 10 - zawór
TU V W X Y Z [ \)] \ Y ^ W _ ` ^ a*b Z Y c d X e d U f Y \ g he [ ^ i U j e d Uk*Y _ ` ^ akY l a*m i U \ [ ha n statyzm, przedstawiono na rys.
V
l g he U _)o p hd V e d \ U V W X Y Z [ \ Y] [ o ] Y \ Z [*b ] \ q r a j ^ d Ud i Y b Z [ b [ hY e [] [ o Y Z e a
9.3. W regulatorze tym punkt obrotu 7
o \ ` r U sh,W s l Y o i d Ub ] \ i q r U e d Yi h\ [ Z e U V [ t u\ ` r U s*Z U eb Z Y e [ hd Z l [ s 8 i cylinder 9 h'a ] U l e d [ e a[ X U _ U kvf s Z g \ ak[ r U
] \ i U ] l a hY wi)_ U o e U _b Z \ [ e aZ l [ s Ye Yo \ W V `] \ i U i'\ U V W X [ hY e ai Y hg \)o l Y hd ` ^ a 10. x \ i ` o i U e d UZ [_ U b Z e Y i a hY e U
\ i ai Y h[ \ i U[ Z hY \ Z a k+Z l [ s*h,^ a X d e o \ i U] \ i U b W hYb d qb h[ c [ o e d U f ] W e s Z [ c \ [ Z W*o p hd V e d i Y _ kW _ U
izodromem. y
b Z Y l U] [ l [ r U e d Ud \ U V W X Y Z [ \)] \ Y ^ W _ U_ Y s\ U V W X Y Z [ \] [ o Y e ae Y\ a b t z t { t y \ i ai Y h[ \ i Ui Y ks e d q Z a k+Z l [ s*h,^ a X d e o \ i U
e d U] \ i U b W hYb d q f o \ ` r U sb Z Y _ Ub d qb i Z a he a f b ] \ q r a e YW V d e Yb d q'd \ U V W X Y Z [ \] \ Y ^ W _ U_ Y s\ U V W X Y Z [ \)] [ o Y e ae Y'\ a b t
U r U X d i Y hg \)i [ b Z Y e d U'e d U i e Y ^ i e d UW ^ } a X [ e a f W s l Y o\ U V W X Y ^ a _ e ao i d Y l Y_ Y sW s l Y o[o W r a k5m ^ } hd X [ ha kn
9.2. |
Yhd q ^_ U b Z4b Z Y c d X e a f ] [ h\ Y ^ Y _ ` ^o [ b Z Y Z a i kW*i U \ [ hU V [ f ] \ i as Z g \ a k+[ c \ [ Z aZ W \ c d e a*b `b Z Y l U'c U i
statyzmie hi V X q o We Y[ c ^ d ` r U e d U t ~^ U X Wb s \ g ^ U e d Y^ i Y b Wb Z Y c d X d i [ hY e d Yb d q'[ c \ [ Z g h€Z W \ c [ i U b ] [ l Wb Z [ b W _ Ub d qi Y h[ \ a
o l Y hd ` ^ U f s Z g \ a ^ }vb Z [ ] d U *[ Z hY \ ^ d Y_ U b Z ] \ [ ] [ \ ^ _ [ e Y X e ao [[ o s b i Z Y l ^ U e d Yb ] \ q r a e a f kd Y e [ hd ^ d Ud k+hd q s b i U
[ o s b i Z Y l ^ U e d Ub ] \ q r a e a f Z a k+i Y hg \ _ U b Z c Y \ o i d U _)[ Z hY \ Z a t y \ i a*b ] \ q r a e d U e d U [ o s b i Z Y l ^ [ e U _)i Y hg \ _ U b Z i Y ks e d q Z a t
‚)U V [Z a ] W*\ U V W X Y Z [ \ ae Y o Y _ `b d qha l ` ^ i e d Uo [*b Z U \ [ hY e d YZ W \ c [ i U b ] [ l U k+] \ Y ^ W _ ` ^ a k-e Yb d U wha o i d U X [ e ` t
Regulator uniwersalny przedstawiono na rys. 9.4. W regulatorze tym, przez zastosowanie przesuwnego
i Y k[ ^ [ hY e d Yb ] \ q r a e a d i [ o \ [ kW f W i a b s Y e [Z \ hY l a b Z Y Z a i k-\ U V W X Y ^ _ d t ƒY _ ^ i q j ^ d U _hY \ Z [ j wZ U V [
punktu 11
b Z Y Z a i kWk[ r e Yo [ h[ X e d UW b Z Y X Y wh,i Y s \ U b d U„ —10%, e ] t ] \ i U ii kd Y e qo l W V [ j ^ d s \ g Z b i U V [\ Y kd U e d Y 12
o p hd V e d o hW \ Y kd U e … e U _ t †4Z Y se ] t V o a\ Y kd q'Z [kYi U \ [ h`o l W V [ j w - statyzm jest zerowy. Zwykle statyzm
W b Z Y hd Yb d q'e Y 5%.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 9.4. Regulator uniwersalny. II
14 - izodromu, 12 - 13 - mechanizm
! "#" $ %
& ' ( & ) * %
! + ' , - ) ! ) . / 012* + ' 3 ! 4 5 & / , - ) ! %6 " , %7! ( .201+ 4 8 ! ( & / 0:9 * 6 , wy który unosi
" $ % & ' ( & ;
%=< ( 4 & +
, 6 * , ) 14. > + 4 8 ! ( & / 0?) + (1- @ .2" ,2/ 01& ! ( .2< * ; " , 9 4 & , 6 * , ) , %
+ 5A) * 6 & ( .#B ( ! 13,
- ) ! % nik
, 6 * , ) C %
D E < * / . < ! " #< * ! 4 .2) * 6 , / + - < , #( !
3 , ! 3 ( F2- & + G
+ 3 + ) * , + ( + * ' + ) . 4 / ( F
) + (1- ! 0?01+ 4 8 ! ( & / 0H- @ .2" ,
- ) ! %
& + ( & !7, ) %
! * 4 & !
& + * , %
( & 4 .#B ( ! - ) ! %
( & 2, ) %
! * 4 & ! D E I
! 3 + @ .2/ ! / ( ! 4 / . G J @ K
L=L
M N O P Q M R S1K Q T U V W M X M R Y Z P Y R S [
X O N \ W ] K T U ^ _ P ` Ka1W b K\ Y c
U N ] K R ` d b W P Y2U W P M e2a1W R
] P M a#` W P W L
d f gh] L
` d ] Q O7]
X Y aHL7T Q M ] M P KiZ K T X ] M ` P T X M V W L
M P ` K
L=O Q _ M e ] ` K
Q ` K N W L
P ` R ] Y aHL
Y _ d R ] P ` Q ^ L=Q N M j R W L
Y R S1e W k l m n o p q r o s q t u r v w q x y v n q o
p z {#|
t u } k ~ }2o z ~ } €1o ~ l w r n v m }
|
l  x w r o n q o7} { q } u n q ‚ ƒ |=v n v u m q q |
v  z m#|
o y n } „ w q t } ~ u r v { …
† v y v p q } t  l |‡|7} lˆ v k ~ €#n q v ˆ k r l2n q y
} { w q x y v n q v€#o k r l n l ‰ ~ }7n o7k ‚ z ~ v ‚2{ u o ‚ z2|
} l2n o k ~ x t qŠk t o v ‚
} { u } ~ ƒ |2… ‹7o p v y l2|
q Πw
r o k ~ } k } |
o  Ž   ‘ ’ “ ” • ’ – — ˜#• ™#” š • ’ ‘ š ›#œ  › ž  Ÿ¡ Ÿ£¢ ¤ ¥ ¦ §¨1 © ªi« ¬Šœ ­ © ®1¯ ¢ °œŠ › ž  Ÿ°±
§ ² ¯² ª ¢ ¦ ­ ³ Ÿ´¦ ­ © Ÿ¡ž ¥ ¦ ¢ °œ ¥ › µ ž ¶ · ¦ ž ­#¯ ± ¥ ¸ ž ¦ ªi« ¬Šª ¢ ¦ ­ ¹ ž › ­ µ § ­#¯ ­1œ  ¨#ž ¦ ¦ ­#¯ ­ ® · #² ¯ ¥  ¨#­ º
¨1ª ³ ¶ µ › ­ ¦ ž Ÿ´ © œŠ ¨1ž © ¦ ž µ »° © ¸Šž  ¥ ¦ ž ® ¤ ¨: ¦ ¥ ¢ ž ži ¹ ® ¯ ¥ ª µ › ¦ § «
9.3. Regulatory mocy
¼2½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä
Å¡Ã Æ Ç°È É Á Ê Ë ¿ Ê ½2È Á Ì Â Ã Ì Ã Í#Á É Î ½#ÍHÏ Ä È Ç
½ À ½ Ð Â Ä Ã ½ É ½ Ä ¾ ½ Â Ç Æ È É Ó Ô ÕAÖ × Ø Ù Ú#Û Ü1Ú?Ý Þ ß à°Ú#Û á â × ã Û ß à¡Ö ä á Ö
ß ç ï æ Ý Ö Ý ì Ø Ú1Ö ë ß Øiæ Ø Ù ß Ø ê × Ø Ù2Ú1Þ å°Û ð Û°æ Ø ï#Ú#Ø ï ñ#ò ñ ó°ô õ ö ÷Šø ù ú#û
õ ô ù ú#û ü ò õ#ù ñ ò õ ü ò õ °û ÿ ü °úHÿ û ø õ ü ù Ï Á Ë Ð ¿¡Í1Ì ÏŠÑ Ò
ÏŠÃ Ò ¿¡È#À à РÁ À É Ó°Ì Î ½ Æ Î Ó
Ý Þ¡å°Û æ ç Þ × Þ¡æ pracy
è°æ Ý Û é Ù turbozes
ê Û1ë ß Ø ë ì Ù íç Û ì Ù Ü è#Ý Þ ì ã Ö°Ö î
ü ò ûŠý þ ÿ ú#ò ÿ ÷¡
ÿ ÿ û û ü ò õ ô õ ö ÷ ø û ù ô û
õ ! "#$"% !'& () * +#, - ! "#,% . + / 01 * . , 2 $0 / . ! 3# , 0 4 * 5"% ! 6 4 * !"7 * , ! * 4 "% "# , 0 2 8 9 :<;#=#> ? @ A B CD %
E F ; G D H ; I J > ;#=%K L M N > K J O E D H ;#; D ; N ? H HP H ; L C$B Q R KJ H A#B MC O N > K SE D H E
=%K J M L H ; ? MFM > H M SC$? T N D ; I<=%M B K U L O T N KSM R ;VK W%J K ? D E G ; SXJ O ; N C I Q P K SM O =#E N P H ; SL H ; N M =%D H P K'9
Rys 9.5.
Y'Z [ \ ] ^ _ ` a b` c dfegc e \ h i j k j Z bml n d of^ k ` o<d bp 15 - górna woda
D H P K> ;#J F N > A R ; D H ; S> =#N M O D K SU=
turbiny jest nastawnikiem otwarcia kierow
N M > =#H Q > E Regulator
D H CF M B M VD mocy
K SB M
N ; ? C @ E O M N E%M V N M O T =7F N > ; B J O E =%H M D ; ? MD E%N K J 9 9.2. W miejsce czujnika
F N A B L M q P H'M V N M O M =%; I'I ; J Og> E H D J O E @ M =#E D KJ H G M =%D H L U L O T N K - N ; E ? C I Q P#D E%> SH E D AF M > H M SC? T N D ; I=%M B K F N > ; SH ; J > P > E%F N M F M N P I M D E @ D H ;#L M D H ; P#? G T =%D ; I<B r s%t u v tw x u yz { | } w {~ %}€ } t { w y| x u }€ } ‚ t } y$ƒ | } ƒ y „ x
ƒ t …† ‚ y „ v t ‡ t ˆ ‰ Š ‹Œ  Ž ‹ ‘ ’#ˆ “  ‘ ”#Œ • Š – — “  ˜ ™f š ‘  Œ • Ž ›'—œ– — ‘  “ ž  ž  ”Ÿˆ ‰ Š ‹Œ  Ž ‹Š ”7ˆ › —  ¡ • Œ ‹ž Ž “ Žœ“ Œ<› Š ¡ 9.5. Na
š ¢ › “  g‹œŽ — ž — Œ ž “ ¡ • Œ  Ž ‹Œ “ Šf  ¡ • ˆ ‰ Š ‹Œ  £  • ¢ › Š— Œœˆ Ž ”%Ž – ¤œ– ž ¥ š “ Œ Ž — ž Œ ‰ Ž ‹‘  <’  — ˆ Ž ¦ ›  “ ž Žœ“ Œš ‰ ¢ ‹“ ¤
§ ‹ž š “ ž ¥<›  š ‘  Œ • Ž › Œ ˜ ¨Œ ©  ”#‘#ˆ Ž ‰ Ž ©  “ ž ‘ˆ ‰ Š ‹Œ  ŒœŽ ˆ Ž ‹ž Œ ŒœŽ  ›  ¦  Ž “ Ž • ‹Œ › – ž < ž  › Ž ‹“ ž – Š ˜ ª › — Š  ”%‘  œ¡ ž ¥ £ © 
ˆ › — Š”%Œ  ¡ Š ”%Œ  “ Š ”7ˆ Ž — ž Ž ”%ž ‹Ž Š ž  › Ž ‹“ ž – Œg  ¡ • – Œ ‰  Ž ‹ž – ž Ž • ‹Œ › • Œ £ — Œ ¦'ˆ › — Šˆ Ž — ž Ž ”%ž <“ Œ  “ ž © ¡ — Š ” – Œ ‰  Ž ‹ž – ž — Œ ”% “ ž ¥ • Œ ˜ « ‰ Œ Š• ˆ › Œ – ‘  ¤<’ Œ › — Ž#¡ • Œ ’ ž  “ ž  £ ¡ ¤'  “ Œ # Ž ¦ ¬ ‰ Ž ˆ Ž •  ž ‹‹­  ¡ ˆ  Ž Œ • Œ –  ž —œ‘ ‹Œ š ž “ Œ
ˆ ‰ Š ‹Œ  £  • ¢ › Š— ‹Š   '  ¡ • ‘ ”%ž  ¡ — – — Ž “ Š#‹)¡ ˆ  –  Œ  “  f¡ • ‘ — ž  “ – ž “ Œœ¡  ‘ •  — Œ “ ž  – — Š ¡ — – —  ®% ‘ ’#Ž ’ ”%Œ › — Œ “ ž Œ”%Ž © 
— ž Œ ‰ Œ ¬<“ ž  ¡ ˆ › Œ ‹“ ž  ˜
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 9.6. Rys. 9.7. Regulator z czujnikiem pneumatycznym przedstawiono na rys. 9.6. Czujnikiem poziomu górnej wody jest rurka
zanurzona w wodzie, do której - ! " # $&% ' ( ) * + - doprowadzone jest ze ! , % - . / 0 , - ! 1 2 3 . 1 4 ' ! " ' , 5 1 6 , 7
8
' 9 0 ' , 0 ' ,! " ' , 5 1 6 .6 . / , 3 +:" ;< 5 " ! 0 ' .6 . 0 = 1 6 , 0 ' .1 = 1 4 ' > 4 5 # 1 +& ' 26 ?&' , 0 ' .1 . 66 ,6 ?&' . 0 (! " 6 ' " ?<=&" ; + 7
' * " 0 ' 4 ' , ?A+ 4 " 0 . % 6 + ?B?<" 3 ,$ + C= 1 6 ( ; 6 , 0 ' ,?<, ?&$ 1 . 0 " D,DE 1 + 7 F 7 G H / = $&= 1 6 ( ; 6 , 0 ' ,; 6 " 0 " ,DE 1 + 7 9.7).
I
" 6 ' ( 6 . 0 ' ,! 0 , = ?&. 5 + % 6 0 ,J- , 5 ! , 0 ' , - 6 , K; 6 ' . * . 0 ' = > + ?<. ) .- , ; 0 . 4:; " ; . 5 4 " , -' 0 5 . / . % - ' ! 1 2 3 " 0 , ) "
@
powietrza.
9.4. LM N OP Q R S T U Q V W M X Y Z [ T&Q N \ W M V P R Q]Q ^ U OR _ Y X R `Q R P R aDN bP W Q ` X [ T&M W `<b N bcdR Y T
eDf g h f i j k l m gn o l pm i q f r o s t<l i m u n r f v w i f t<l v n i h w k m q x w y z pKm r m { v i w po l pw j o s | }dq ~i m u n r f v w i s
m r m { v i w } s j i f n r l | k o m €Kq x z y x i f | n g ~ |kDw j x w pl m j o l t&l t<l m i o l { f t<l  t<w u ~:q x m y o l f ‚ƒ n o { | g m „
i m u n r f | g l x i … j { w † | l w h i w v w pm gv n i h w k m q x w y n<‡ n v i k s t<s pf o l mk f j f o m gx i … j { w † | l w h i w v w pDm gv n i h w k m q x w y n  | k s r l
| k … q v w v r l pDw † | lps v pf i k f o m u w:x i ~ j n ˆJx i k s:k t<l m o o s tBw h | l ~ ‰ m o l n&q l m | l ps j k l m r w o m g  o f{ v z i ~x i f | n g mv n i h w k m q x z y Š
i m u n r f | g l t<w | s:v n i h w k m q x w y n&w j j f pf o m gj w&q l m | l m r m { v i w m o m i u m v s | k o m g  w j x w pl m j o l w:j w:x i k m x y s pn&pKi k m | mp
| m r n&k f | } w pf o l f:q v f y m u w:x w k l w t<n:u z i o m gpw j s Š
x i f | s:v n i h w k m q x w y n&o f:q l m ‚m r m { v i w m o m i u m v s | k o ~kk f j f o ~t<w | ~ Š
x i f | s:v n i h w k m q x w y n&o f:q l m ‚m r m { v i w m o m i u m v s | k o ~kk f j f o s tBx i k m y s { l m t‹‡ o x ps t<f u f o s tBk mpk u r … j z p
h l w r w u l | k o s | }<pKi k m | mx w o l ‰ m gm r m { v i w po l ˆx i k s:k t<l m o l f g ~ | s t‹q l …Dq x f j k l m 
Œm u n r f v w i s:m r m { v i w } s j i f n r l | k o mn t<w ‰ r l pl f g ~ „
g m j o w l t<x n r q w pDm  x i w u i f t<w pmn i n | } w t<l m o l mv n i h w k m q x w y n<‡ f n v w t<f
tycznie);
pl m r w l t<x n r q w pmD‡ i … | k o m ˆ Š
- uruchomienie
n i n | } w t<l m o l mf pf i s g o mD‡ i … | k o m ˆx i k sDh i f { n:k f q l r f o l fDm r m { v i s | k o m u w Š
g m j o w l t<x n r q w pDm  x i w u i f t<w pmk f v i k s t<f o l mv n i h w k m q x w y n<‡ f n v w t<f v s
czne);
pl m r w l t<x n r q w pDmD‡ i … | k o m ˆ Š
- zatrzymanie
k f v i k s t<f o l mf pf i s g o mD‡ i … | k o m ˆ Š
-
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
- ograniczenie maksymalnego otwarcia aparatu kierowniczego turbiny.
- - ser-womotor aparatu kierownicy, III IV - stacja zasilania hydraulicznego, V - VI - pompy wody
VII - ! VIII - " IX - # $ " " l - % $ " 2 - % " & go poziomu, 3 - % $ " poziomu, 4 - % # " 5 - % # " 6 - manometr, 7 - nadajnik
' $ ( 8 - indukcyjny czujnik obrotów, 9 - % & 10 - % stykowy temperatury wysokiej, 11 - termometr oporowy, 12 - % mulców
Rys. 9.8.
)* + , - . /10 2 3 0 20 4 5 6 * 4 7 /15 3 0 2* 8 , 4 3 2/1. 9 2 3 5 : 6 ; < 0 =>?/10 2 @ : , +A4 5 0 3 : 6 5 B . > 5 3 0 5* 2 C + B 5 6 . * 50 4D< + B < 0 6 +
1
/
5
6
7
,
4
3
2
4
5
F
E
D
4
<
+
B
<
0
6
A
+
:
6
2
*
.
>
3
0
,
4
2
C
G
.
4
3
5
:
6
5
>
3
0 0 4 H 5 B 3 0 240 3 3 2 C .D/10 2 @ : , 5GI 3 < J
sterowniczego w nastawni, auto
z domu pracownika elektrowni).
< . K 5 4 5 3 .A: ,
Na rys. 9.8
- 2 /A5 6 L + 3 K , @ . 3 5 B 3 7G* 2 C + B 5 , @ 0 6 + * M 0 3 7G6 7 < +AND5 < O 5 3 5. * 5 40 3 3 7 , -1+ * 4 ; H 4 2 P
>D: < Q O < * 5 , + @ ; , 7 , -146 + * M . 4 2 : < . O 2 /RJ
ND. 3 : 6 * + K 6 . * 2 /SK * 5 @ . >7 , -12 B 2 K 6 * . - 7 H * 5 + B 0 , 4 3 7 , -A* 2 C + B 5 6 . * Q T
> @ 2 : 6 U 3 : 6 7 6 + 6 VF3 2 * C 2 6 7 K 0I WDH H 4 J XH 5 P : K Y5
>7 K . 3 5 >, ;DZF5 K O 5 HG[2 /1. 3 6 . >7AV3 2 * C 2 6 7 K 0 >\XH 5 P : K + J
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
10
+ $ , -./ 021
"!#$&%' (
)(*
QKR S T U 35V 4 UX6 7W Y 8 U 9 W : U 4 Z&; < [ = \ 4?] > ^
7 : 6W @_KA U < W =U 4 `KB S= 4D^2C?_ E TF G#R S H V G [ : RI ] = < Z&J&[ 6D\ a7K[#: \L M[ _KN Ob P c L dXR?Y d T ` a \eZ#U c \ ] f ge\ [#_ T h c \ a f S5i S W Y
` S?S R V _ U U r j s T tS cu#\ v a wKS?u&_KUx yk th fuR Sz {\ |a S&} w Z&~ X[ k wKde€ Y | d  T ‚ ` ~ a \w s ]eXR#ƒeZ&x [„ #k S … ^2‚ v _ { T hz †?c \‡ { a f}X]m€ l | n?ˆ U R‰ € Z#x a u&h R x [ ~ \ †&S5v i … S yW ~ Ymw Y † Ue| ˆ \ †?[ i ˆ&f Rˆ bx jƒXf va S w iD† ƒZY S \XW _ U W o `Kp
qs † ~ z | { „  s ƒXŠ v z t | †&‰ v | ‹ s x ~ †&‰ eŒ | { } x ƒewK€ x ‰ … u& ƒXw 
10.1.
Rys. 10.1.
Ž  ‘ ’ “ ” •  –“—   ˜ ™ • “ ‘ ’ “š–›  œ –— ” ˜ ž ‘ ’ ™ Ÿ’ ¡ ” ¢ ’ ‘ Ÿ
153
£©mªXz « { ¬ | ¬ } ­ …®¯ˆ †« °‰ €K± …²Ky±x ³s ´¤Xµ&ƒX¶ ~·&w ¸† ¹„ ‰ º ˆ »#† „D¼ ½ ƒXº · … ¾ s ¼ X·#ƒX¿ ¹ … À ¥ · †?º }· ¾ ¹e¦&ˆ¾ x·#‰ ¸z …Á ‰Â …´ u&x ~ †§z €K… u#†&‰ € | ˆ ‹ ¨ y …X‰ ˆ z u#~ †&u# v … ~ x ~ †&u#¨
10.1 i 10.2.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
10.2. %
& ' ( ) * ' + ,- * . / (- . ! * "#
'5 3 & 6 / . $ +7 ! . / 8 ) 9 9 6 & 9 5 9 ,#( :;. *#0 & < 2 . / = 10 & ' ( '-6( ' 09 > & ( 2 . / (-8 0 & ' 1 ? . / 1 = / (
0 1 2 34
,-* @ A ,CB49 D (6 + E#. / ( B49 D F / ,#(5 ( = G . / = '
. (-( ) 9 . 9 B4/ = ' . / ( H '-3 ,-* ? /. *#? * 6 * & + 5 + H B7* 8 1/
nie lub niekorzyst
) 9 8 ' 50 & < 2 . / = +7. / 8 ) 9 9 6 & 9 5 9 ,#( : I
JK= ( F 343B49 D F / ,#/ ( . / *#' * 8 5 9 8 9 ,-* . / *#0 & < 2 . / = +497,#+ D 8 ' + = G49 6 & 9 5 * = G H ,-* @ +#5 3 & 6 / . +7/ 0 & 1 2 . / = +
@ < = ' +48 / 10 & ' ( '-0 & ' ( ) @ * 2 . / 1' ,-/ 1 )8 ' * : < = <#9 6 & 9 5 +I L 5 9 8 9 ,-* . (-8 <#,5 ( 2 +70 & < 2 . / = (949 6 & 9 5 * = G
Rys. 10.1
500, 600 i
750 obr/min (rzedziej 1000 lub 1500 obr/min z uwagi na obroty rozbiegowe turbin, które - jak podano
B49 ? <#,C8 + 5 3 * = : /* ,-* & + : . ( :;,-' & 9 8 . < M-N O P#Q RR S T U V S W R N X QPCY R W Y ZN V Z4[ W7T N O \4X W N W P#U ] ^ _ `
w rozdziale 8 -
abR Z S c W T Q Y dW e O ] ^4P#W [ N U ] ^4Y f g h i g i j-k l mn o p m q r k s l t m u
p v w k h m jyx k r z {|p k q o m g t m-{4i x z#h } o w i p m g ni r ~ jC{7k r z x 4
 m € m q h o i j#l t  h ‚ ƒ
n k g i j#mp-n k g k {7tn r k g q t {4t
n o p m l i g p i l m ‚;{4i x z7p-l i j#i 5x pMW;
m g l z {4tn k g k {7ti7s } ‡ m ‚
- do ok. 1,5 „†…
j#z h o p z {7k r i ˆ ‰ Š ‹
- pasowe klinowe - do ok. 0,5 MW przenoszonej mocy.
10.2.1. ŒŽ   ‘’ “ ”•– - — ˜™ š ›
œŽ ž Ÿ ž ¡- ¢ £ ¤¥ ¦ § ¤ ¨ ©  ª ¢ £§ « ¬  Ÿ ¤ ­Žª 7¥ ¦ § ¤ ¢ £ ¤ ž £ ¤ ¢ £ #¢  ¥ « ª ®4§Ÿ ® ¦ ¬ £ ¢ ¯7¢ #
 ¥ ¦ ° ª ¢ £ ± ¤®²4 ³ ´ £ ¡-£ 
¦ § ¡-£ ° §  ¢ £ ¤§ ¡- ¦ Ÿ ¤ ­Ž¨ ¢ ž Ÿ ¦ ® ¨ ± ­ £±  © µ ± £ Ÿ ® ¦ ¬ § ¤ ž ¥ © ®¶¡y¦ · ³ ¢ ¯ ± ¸7® ¨ ©  ª  ± ¸ ¹ º ¨  §  ¢ ­ ¤-¢ #¦ ¯ ž ¹
10.3 -
10.5.
º¦ § ¤ ¨ ©  ª ¢ £ ¤§ « ¬  Ÿ ¤¡»Ÿ ® ¦ ¬ § ¤ ž ¥ ©  ± ¸4¡# ª ¢ ¯ ± ¸4²4 ¼ °7ž Ÿ  ¢ ¡#£ ½ ¨ ¢ ž Ÿ ¦ ® ¨ ± ­ «-¡#ž ¥· ´ ¢ °#§Ÿ ® ¦ ¬ £ ¢ °
´ ® ¬4 ª ª § £ ¤ ´ ¢ ¤® ¦ § ° ª § ¤ ¢ £ ¤¥ © ° ± § ¢ ¤§Ÿ ® ¦ ¬ £ ¢ °#£¥ ¦ ° ª ¢ £ ± °#§ #¥ ²4 ± °7ž ¥ ¦ § « ¼ £ ¤ © ¾ §-¨ Ÿ · ¦ ¯ ± ¸7¥ ¦ § ¯ ¢  ­ ²4¢ £ ¤ ­
­ ¤ ª ¢ 7¥ ¡#£ ¢ ¢ 7¬ ¯ ½-¥ ª  Ÿ ¢ ¤ ¹
¿ § ¡#£ ° §  ¢ £ ¤¥£ ¤ ¦ ¡#ž § ¤¥ § ¡- ´ #¢ # ¥ Ÿ ¯ ²7 ´ £ §  ± ­ «-¼  ¬  ¦ ¯ Ÿ · ¡»Ÿ ® ¦ ¬ § ¤ ž ¥ © ®¹ ¿ § ¡#£ ° §  ¢ £ ¤
ª ¦ ® ¼ £ ¤®²4 ³ ´ £ ¡#£ #§  ž Ÿ ž ¡- ¢ £ ¤¥ ¦ § ¤ ¨ ©  ª ¢ £ Ÿ ¯ ¥ ¡#¯ ± ¸ ¾ ¥ ¦ ª ®¨ ¡- ¢ ¯ ± ¸7¥ ¦ § ¤ §-§  ¨ ©  ª ¯7¡#¯ ž ¥¤ ± ­  ´ £ À
zowane.
º¦ § ¯7ª ¬ ¦ § ¤¥ ¦ § ¤ ¨ ©  ª ¢ £ª #Ÿ ® ¦ ¬ § ¤ ž ¥ © ®¶¡# ª ¢ ¤ ¼ 7¢  ´ ¤ ³ ¯7® #
¡ § ¼ ´ « ª ¢ £ ½-¡#ž § ¯ ž Ÿ ¨ £ ¤Ÿ ¦ § ¯7± § ¯ ¢ ¢ £ ¨ £
ª ¤ ± ¯ ª ® ­ ° ± ¤ ­ ¤ ­Ÿ ¦ ¡- © µ ± £ Á
¡#¯ Ÿ ¦ § ¯ ²7 © µ ½-§ « ¬· ¡y§-® ¡- ¼ £¢ #¥ ¦ § ¤ ¢ ž § ¢ ¯4²4 ²4¤ ¢ Ÿ Â
µ ± £ ¤ ¦  ¢ £ ¤-ž £ «§ « ¬· ¡y§-® ¡- ¼ £¢ #¢  ± £ ž ¨ £ ²4£ « ª § ¯ § « ¬¢ ¤-£¥ ¦ « ª ¨ µ ± £ ¬ ¦ Ÿ ¡#¤-¨ · © Â
¢  ¼ ¦ § ¤ ¡- ¢ £ ¤-ž £ «¥ ¦ § ¤ ¨ ©  ª ¢ £¡#ž ¨ ® Ÿ ¤ ¨#Ÿ  ¦ ± £ #¥ ²4£ « ª § ¯7§ « ¬  ²4££¡y© ³ ¯ ž ¨  ± ¸¹
-
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " #
$ %
& ' ( ) ( * +, * - . , + * / +0 1 -( 2 3- 4 ) 5 . // . / 6 7 ) 8 / + 9 * ) 5 0: 2 , + ; 4 - 0 * /, < 8 - ( + =?>-?= - ; ) 5 6?= + =#
3 @ ; ) * - * / -A
Normy PN-79/M-88522.01 B C D E F G H I J K L FMI N O P MF QRLSUT$V W XY Z[V W \ \ ] ]U^ X _B C D E F G H I J K L F
` a P b G P MF QRCP J I c d e f g h i j k e g l m no p e q g o r ps l kt i e p r g r k gu v w x e q g o r kw n y g z i l {U| }v w x e q g o r k xo f g z~ vy p w x h
u p q € ttp o r i l { w g f x l gh k nti e p r i t g ‚ tƒe f g h g l { 6 — 7 wg tych norm.
Rys. 10.4. „ … † ‡ ˆ ‰ † ‰ Š ‹ ‡Š ‰ Œ  Ž ?†U  … ‘ ‹ Š R
’ ŠR
‰ Œ …“ Ž Š ‹”  †R
‰ Œ•?
– •”R
“ Œ … † ‡ ˆ — ‰ Ž Š ‹ †  ‘ ‰  ‡ ˜™  • š kowej. J - ›R‰ —   … ‘ ‹ Š ’ œ 2 Œ … † ‡ ˆ —‰ Ž Š ‹ ‰ œ 3-Œ … “ Ž Š ‹ ” ‰ œ 4-™ Œ … †   — •
Rys. 10.3. „ … † ‡ ˆ ‰ † ‰ Š ‹ ‡Š ‰ Œ  Ž ?†U  … ‘ ‹ Š R
’ ŠR
‰ Œ …“ Ž Š ‹”  †R
‰ Œ•?
– •”R
“ Œ … † ‡ ˆ — ‰ Ž Š ‹ †  ‘ ‰  ‡ ˜ ›R‰ ž cowej pionowej, l - turbina, 2 Œ … † ‡ ˆ —‰ Ž Š ‹‰ œ 3ŸŒ … “ Ž Š ‹” ‰
Rys. 10.5. „ … † ‡ ˆ ‰ † ‰ Š ‹ ‡Š ‰ Œ  Ž ?†U  … ‘ ‹ Š ’RŠ ‰RŒ … “ Ž Š ‹ ” † ‰RŒ • –?• ” “RŒ … † ‡ ˆ — ‰ Ž Š ‹ †  ‘ ‰  ‡ ˜ ›R‰ ž ” • ›R‡ ˜Œ • † ‹ • –?‡ ˜ œ
Œ … † ‡ ˆ —‰ Ž Š ‹‰ œ 3-Œ … “ Ž Š ‹” ‰ œ 4-™ Œ … †   —•
l - turbina rurowa, 2 -
}p f h l x!u v w x e q g o r k x!w n y g z x!u v p o ~e ~ m ¡¢
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
- "!#
$&%' ( ) * +, - . / - 0 1 * . - 2 + %3 1 ) - ( / 2 4 567%3 ( 4 ) 8 4 09 4 %3 :9%- ( 4 %37) 8 4 ; * 4 %3 <
- =
> ? @ > A BCED F G > H I F J H D=KCELMN&O'L
P Q9P R S T9U6V W J D ? @ > A H I DA P >3V W J D X,B9Y @ T[Z ? W \ ] Z 3
O DS,
Z ^ A T _ D `X,Z F B a b
10.2.2. c
d
e f g6h i j7k7l fm"i n o p3f
q6r s t u v w x y z t{ w | } ~3t{ r s t y } | s 3€,} 3x s z ‚ u z7| z ƒ t„ w r  z w3€,z ‚ x s …,~3z t †  w €,z9u ‡ v9z7~3| { ‡ v { r w  ˆ ‰  … €
sy z €Š{ w | t €Œ‹ E} Ž 3} y t … r } s ~3z s w y t{ r s t s9t s {9} ‘ r t x y z t} | w x s t y z tu ‡ v9{ w | } ~3…  ’,y w3~w v w  ’
„ ˆ r  z y …,z9{ r x y z  …,ƒ ˆ ,{ r s t ss w | „ } | } ~w y z tx } x w „ u } ~3t Ž } ˆ ƒ } “ … | u } ~w y z w3u ‡ v9{ w | } ~3…  ’7‹ ”'‡ ~3 s w |~w v …
u ‡ v9{ w | } ~3…  ’,| 3v  s } y ts3~w v w €z „ ˆ r  z y …z9{ r x y z  …s w3{ } €,}  | { r s ‚ Ž z t v7| s „ … ~3y …  ’7‹
{ ‚ x y z w y t€,} Ž 3 … { v w | u z tƒ ˆ ,u ƒ z y } ~3t ‹ •} v w3x }{ w | ‡ ~'{ v w | u z  ’,| 3~w ƒ  } ~3tƒ ˆ ,ƒ t u u }
~3… { ˆ9u v t –Pasy
w3x }{ w | ‡ ~'u ƒ z y } ~3…  ’
q6r s t u v w x y z ts{ w | w €z7u ƒ z -y }rowkowe.
~3… €,z9{ r s t y } | s 3€,} { r s …{ } s } r y … €—s ~3z ‚ u | s t y z ˆ,~3| {9‡ v  s … y y z u w
„ w r  z w –  }{ } ~3} x ˆ ‰ t – “ t{ r s t u v w x y z t„ t€,} Ž 3 …  w r x s z t ‰s ~w r „ ty z “s{ w | w €z9{ v w | u z €,z ‹ ˜9{ } | ‡ ,x } 9} r ˆ
™ š › œ  ž Ÿ ¡ ¢9™ Ÿ £ ¤ ¥3œ ¦
 § ¢ ¡ ¤ ¥3œ ¦
™ ¤ Ÿ ¦ œ¨7©,ª « ¬ ­ ®¯ª ° ± ²9³ ´ µ ¥¶ ·,¢ Ÿ š ¶™ Ÿ sów normalnoprofilowych PN° « ­ ®¯ª ° ± ²9³ ³ ­ ³ « µ £ › œ š ¤  ¤ ™ š ¤ ¸ ¢ § ¤ ¥3¶ ¹ º¨7©,ª ° « ­ ®¯ª ° ± ²9³ ³ ­ » »Ÿ¥¶ ·,¢ Ÿ š ¶š ¤ ¥3 ¼ ¥'¡ Ÿ3 ¤ ž Ÿ ¹ º™ Ÿ £ ¤ ¥3¶ ¹ º¨7©,ª
66/M-85202.
¨6š › œ  ž Ÿ ¡ ¢ œ™ Ÿ £ ¤ ¥3œ›™ Ÿ £ Ÿ ·¢9™ ž Ÿ £  ¢ ·,¢7¡ Ÿ § œ ½ ¶ ¤ ¾9¢ œ š Ÿ ¿› À ¤ ¡ ¢ œ›¢ ¡ £ Á š   ¹ ¦ Ã3™ š ¤  ¹ œ ¡ Á Ÿ3™ Ÿ £ ¼ ¥,Ä
¨6š ¤  ¹ œ ¡ Á Ÿ ·,¢9™ Ÿ £ ¼ ¥&¥'¨6¤ § £ ¹ œ£ Ã9Å
Æ
Ç È É Ç Ê Ë Ì3Í9Î,Ï Ð3Ñ3Ò9ÓÔÕEÖ ×ØÐ—Ò Ç Ù Ï È Í[Ú Û Ç Ü ËÈ Ý Þ Ù Ï Ð3Ñ ß à á3Ï Ý Ù Ï â Ý ã Ü È Þ ÑÆ
Ç È É Ç Ê Ë,äå æ Ë È Í9É ç Ð
Ì3É Í9Ü è Ë é Ç é ê,Ú Û Ç Ü ËÛ É Ç Ü È Þ Ñ ß à
Technicznych NORTECH w
Æ
Ç Ý Ñ æ ËÛ å è Ñ È É Ç Ê Ù Þ9Û Ç Ü Ï Ð3Ë é ê7ë é Þ é ê Ï ì9Þ Ñ í Ù Ï â î3Þ9Ð3Ë Ü Ï È ÇÜ Û å Ç Ð Ù Ï â î Û É Ç Ü È Þ é êÏ È7à
99% i
Û Ï Ð3Ë í Ñ ï ð È Ý Þ Ù Ï Ð3Ë é ê
Þ9ÐË í Ü è Ç9à
ñ'Ç Ê Ë6ë È Ï Ù Þ Ñ -é ok.
è Ù Ï 98%
â îÍ è Ë Ü È Ç Ù Þ Ç3Ð3Þ ò é Ñ ïÎ,Þ Ñ ï Ü é Ç3Ð&ÎÇ Ü è Ë Ù Ï Ð3Ù Þ7Ù Þ í3Ê Ý Ç3Û å è Ñ È É Ç Ê Ù Þ9è ò ì Ç æ Ñ ï
Ï å Ç è
È Ï Ù Þ Ñ é è Ù Ï â î3Ü æ Ï Ü Ï ÐÇ Ù Þ Ç3å Ñ ó Í Ý Ç é ï Þ7Ï Ê Ý Ñ ó É Ï â é Þ7Ï Ü Þ9È ç É9Û Ç Ü Ï Ð3Ë é êÝ Í ì[Ü æ Ï Ü Ï ÐÇ Ù Þ ÇÜ Û Ñ é ï Ç Ý Ù Ñ ó ÏÙ Ç Û Þ Ù Ç é è Ç9à
Û Ï È Ç è Ç Ù Ïå ç í Ù ÑÍ È É Ç Ê ËÛ å è Ñ È É Ç Ê Ù Þ9Û Ç
Na rysunkach 10.6 —10.9
157
sowych,
Rys. 10.6. ô õ ö ÷ ø ù ö ù ú û ÷ ú ù ü ý þ ÿ6ö ÿ õ û ú 7ú ù9ü õ þ ú û ý ö ù9ü ü õ ö ÷ ø ù þ ú û ö ü ù ù 6û ø û ú 7û ÿ ø ù þ ö û ÷ ü ö û ù ÿ õ û ú 7û
ü õ þ ú û l - turbiny rurowa, 2 - ü õ ö ÷ ø ù þ ú û ù 3 - ü õ þ ú û ù 4 - ø ù
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 10.7. l - 2 - nia. 3 – Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 10.8. l - turbina rurowa, 2 - nia, 3 - 4 - 5 - ! " # $ Rys. 10.9. " " " % & ' ( ) * + - , - . /0 1 2 '& ) 3 2-4 1 5 6 7 .- % & '- 3 3-4 1 8 % & '( Uteratwa do roziziatu 10
10.1. Maroszek J.: 9;: < = > ? @
ACB : D = > E F B G H I J? = K A D L 9;E K M B N ? < D I M L
Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1978.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
11
" ! # $ % & ' (? 3 ); 9 * 6+ , 7 -- /.* / :0 ,/ 16 2- 3 . 4 3 54 66 77 *- -= .86 /5A 47 6 9 9 6 B , 1 - -. , >: 6;</ : CD2 4 2 3 : E 4 > 5F * * = 6 4 /59 /5? *3 ; 3 94 B89 = ? * 3 > = // ?)83 ;7 / 9 6 6 6 7 -/ [email protected] 4 H
(? 3 = ; * 9 0 6/ K7 -6 /<4 L: -, 76 4- .983 1 4 46 )7 - ?= 64 /= , 2 -3 >E 7> F 2 * B = 3 4M 54 = // ?: ? 3 ;4 9+ B BIN ? 3 34 = 9 / = )* > 7 B8/ 6 7 6 2 ,/ G? 4B8J 2 B 3 M 7 6 , ? 3 ; 9 6 7 - /)4 G ;)87 / O5* + ? 4 = 7 4 )8, N
? 7 4 6 4 5, N 3 = * 9 = 7 / >B 1 4 L 6 , J (P* + ? 3 ; 9 6 7 - ,I)4 K /M , O<: ? 3 = Q K 4 6 ,<M / = ? 4 L 3 / 9 6 7 4I=5* + / )R2 B 3 M 7 6 ,I? 3 = ,IB K , - 7 B
: ? 3 = Q G + *<: 2 * + / G 4 N M ; 9 S2 / K= *? 4 L 3 / 9 6 7 - 2 5/ )? 3 = / 1 + * 9 6 7 = Q M * 2 / >0 B M8? * : 4 5</ > J T ? 4 : E M: ? 3 = Q K / 6 7 *= * 0 / K ,I4 983 4 U
9 = * > BI2 B 3 M VD7 6 3 E,I> F7 * ? = 3 4 ; 5<9 6 /7 ?- ,3 ;N 9 7 -6 . 7 - ? /<3 :; , 9 6 1 - 4 . L 3- 4 7 6 4 7 M - 3 = 4 6 2 /4 57 6 , : -2 * . 0 N 4 )5*4 6- ,I/75XB WZ+ 4 KY, (P: U N1 B4 )5*4 6K 07 7* 5J 7 * > ;I: 2 * M 7 0 6 ;? 3 * - Q/ 0 / 1 2 3 4 56 7 5
3 = / 3 5* 6 7 *= * : 7 0 * 6 7 *2 / >[: 7 / - 7 =7 6 6 , - .S 3 E 9 / + W\Y()4 K /<: 2 * 6 4 57 OS 3 E 9 + 4
] 3 ; 9 6 7 - /* : , 6 - . 3 4 6 7 - = 6 /2 3 E > F * = 4 5</? 3 ; 9 BI? 3 = / )87 / 6 6 / G 4I)* > ;4 G 3 * 6 7 - = 4 6 ,I= * 1 3 / :[: 2 4 : 4 5* 6 7 * H : ;
5, + ; - = 6 7 /5, 1 4 3 = , : 2 , 5* 6 7 /
5<4 9 6 , - .7 1 2 E 3 /6 7 /)8* > ;<- . * 3 * 1 2 / 3 BIS 3 E 9 / + 3 / = / 3
YD6 / 3 G 7 */ 0 / 1 2 3 , - = 6 *5, 2 5<4 3 = 4 6 *? 3 = / =? 3 ; 9 6 7 - Q * : , 6 - . 3 4 6 7 - = U 6 ;D> / : 2 4 9 9 * 5* 6 *9 4I0 4 1 * 0 6 / >[: 7 / - 7
/ 0 / 1 2 3 4 / 6 /(3 G 4/ 2M , / - - = 6 6 7 //<>: = 2 *4 :: 74 0 5* 6 * / 6 >D, 3 - E .55X6 4 WZ0 / GY0 (/=<? 7 3 6 ; 6 9 , 6 - 7 .- * S - 3 . E N 9 5</ + : J ? E + ? 3 * - B > ; - , - .= 5, 1 0 /=<0 4 1 * 0 6 ;<: 7 / - 7 ;
/ 0 / 1 2 3 4 / 6 / 3 G / 2 , - = 6 ; N 6 7 /<: 2 4 : B > /<: 7 Q? 3 * 1 2 , - = 6 7 /1 E + = * )* - . 4 5, - ."J ^<4 3 = , L - 7 =2 / G 4I2 , 2 B + B85X= * 1 3 / : 7 /3 E 56 4 5* G 7
9 , 6 * )7 - = 6 / >[: ;6 7 / 5<: ? E + )7 / 3 6 /=<1 + 4 ? 4 2 * )7 = 57 ; = * 6 , )7 = /<: = 2 B - = 6 , )= 57 Q 1 : = * 6 7 / ): 2 * + / >DM / = 5+ * 9 6 4 L - 7
11.1.
-
-
sieci wydzielonej. W przypadku p
rezerwowego zasilania wydzielonej grupy odbiorców.
instalowane w MEW, których zadaniem jest
niezagospodaro-wanych cieków
wowego zasilania.
161
maszyny.
_D` a b a cd e _ f"g h i<d j"k l k m e n l oIj"l p q r d s o
tZu vw x y z { | v }I~XtZ€ ‚ ƒ „ z u … | ‚ x † { †‡ † ‡ ~} v ‡ † z uIˆ† ‰ ƒ } ˆ† Š { ‚ Dˆu v }I„ ‹ x … | { }I‡<‹ ~‡ Œ Š  z { | ‚ { | ‚ ˆ
typowego szeregu mocy na podstawie wzoru
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! ! - " #$ ! % -& ' $( ! ' !)* ! 1:6. & ' $ +! , $ $
$ ! - $ . - , ! $/ , 0)! , & $ 2 ! " 12 . , % ' ! ! , & " 8.
1) $ 354+6 $ ! 380 V i
7 - 3,15 kV i 6,3 kV.
400 V,
, $ ! 8 ! - ! . - 9 ! 8 ! . -! 8 % '
' . - ! , )" 1) $ 8 ! ! $! ! ! 8
$ ! $ $ ;! % $ ! " <! = ! ! = 8 znamionowe równe 380 V. :
' . , % ( > 8 , 9 !) ! ! 8 ' ! > ! " 1) $ $
% 400 V . $? % ! , 8 ! % $ % $"
@)A B C D E F GIH J K D F LM N D E F O D GIP E DC Q RF K S D G T
]d V f X g b n o U2\V hW X\ Y p Z Z [ e \ h ]V [ ZIn ^b c Z \ _ j [ [ ` d a ]5ZZ _ _` ` _ am n b ^&c V \h aV Z d bb [` a h Z V e g ]j ad V d f b X \ g ]b Zn X)[d h \ V j i jj Zk X \ nl ^b d g\ ba Zb j[ `_ `a a a b g c q V r)\ ca Zd bV Z[ ak mgIn V]5` _ _ m m ` \ k _ df aV f k b fc j\ \]n
^~ ˆ ~Z ‰ o €a z nŠ _~ f ‹ X ~sIg z b \Œ ` ~ q]€ u ` V m g„ ]j‹ Z …m V n [Ž a„Z …a ^ƒ d †Zf ˆ … _h ‹d \ …9t p ZI` z v{ ]h d V‹\ f t† X ~ dg n b V „n Z o a † \‹ `‹ ]([I  [ m ‘Vn W ]’X Yza Z { i [ | m \V ~ []I} a“ n” n X)„o h \‰ V € gw { jV z W a•j d Ibx Z `ƒ q – Z y{ _ z `} {– a | z b …} c~  ;V — \ ‚ a~€ d –b (z[ • a ‚ | n~ ‹X2ƒ †€a  „Id … n ” „[ …t ƒi  … j‚ | •a € `+‰ ƒXŠ † n I~ _ ‡ mŠ h V g j Š  ~€ ŠI˜  ‡
˜ … € ~ z † …I‰ Š ‹ | ~ ‹ ƒ … € Š z { ™ š Š ‚ ~ ‹ Š › ‡9˜ … € ~ z † † ‰ Š ‹ | ~ ‹ ƒ … € Š z { (‹ …)‚ ~ | ‹ Š ƒ € ‰ œ9Š  – z • | ‹ †  „ … ˆ ~   wówczas od
113.
maszyny asynchronicznej przedstawiono na rys. 11.1.
-
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ % '& # ! % ( % ) % $ % ! * + % '( % ,& $ $'% #* $ % % '&" '(% ($ *% $ % ' ( -& $ &" '.*& & ( /,% ( & / 0
*1'( . % 2 ( )*2 ( ) 2 & % . ,& 3 4* % 4$ - 5 * % . ,& $ /
'( % ( ( -2 % ! % ( 3 6 ( $ % )*1 5 .*& & ( 7 . 89 :<; = > :*; = > [email protected] B C @= D C E ; = E F G
C E H A E ; = F C ; 9 F GIKJLMC'N A D O ; = F E :=E P 9 ; F G A B ; = F C ; 9 :*=-; E; E N = Q F = > 0,4 R S6T UT V W T W X'Y Z [,\ Y V [ ] ^ [
kondensatorów statycznych do poprawy cos iS;
_a` b c d'd e f g e f h ` f i4e f b j b k l f b ` k e m ` nl o k b l f h pqsr i g f ` n'd g t i
g z e u b e { i r z o | qsl o k m,qm t y ` k b e f d,l o y u e f ` m } ~ o k m'{ r z { z qi e f d'g z e u b e
k qf y k i e m ` n k4e f €l o k b l f { | qsj n l'qs` b c d,k i l z j f b v b e f ie f b j b k l f b ` k e
_aqi o d e g i ` ng o i ‚ z qm ` nk i g o b { f e { r i c z qi e f il o y u e f ` i { m e
u i ` n,e i c b
{ i r z o | qse
m €1l z o i v
` n ƒoz e f` k
vw
m j b k qk x c h u e f bqm t y ` k i 4
p j i rb ofh
i c b v m' ` f c bl o k b { r o k b x i p
b e f z €*}
e m ` nz x o i e f ` k i,{ f hu z‚ b u e z { r b g
mniejszych mocy.
„ i g z,l o y u e f ` bi { m e ` n o z e f ` k e b€z x y4j m pw{ r z { z qi e bg z e qb e
cjonalne, katalogowe, zwarte trójfazowe
l o y u e f ` z qb ‚ €i { k m e m
silniki asynchroniczne (indukcyjne). W takim przypadku moc znamionowa przy pracy
f e u d g ` m ‚ e b ‚ ‚ b { r qf h g { k iwz u'k e i €f z e z qwb ‚ €z ` m,l o k m,l o i ` m'{ f c e f g z qb ‚ z'qi o r z pw{ r o i r K
q { m { r b €f bl o i ` m
{ f c e f g z qb ‚ } ~ o k m,k i t z v b e f d … v †‡ ˆ ‰ Š,‹sˆ Œ ‰ Ž ‰  † ‘ ‡ ’'“ ” ‘ ‡ Ž,• – †4 — † ˜ ‘™ – ‘ • – † š ˆ ‡ ‡ ™ Ž • • ‘“ ˆ Œ – † ” ‘ • ‘—  Œ
ˆ › › ‘ ‹‘ • ‘› ˆ'‰ – † ‡ – † • † ” ˜ †  Ž ‡ ™ • † œ œ † ‰  ˆ  ” † ž — ˆ
na wzorem
Ÿ – — †4 – † ”  •  – “ ” ™ † “ Ž ‹w¡ ‹sˆ ‡ Ž'‡ ™ Ž • • Ž ‡ ’™ ‘ — † ¢ £wˆ ›‰ Ž ‰  † '“ ” ‘ ‡ Ž,‘ ‰ ™ Ž • Ž,– • ›   ‡ Ž œ • † œ š  ˆ, – † ”  •  –
“ ” ™ † “ Ž ‹'ˆ ‡ Ž,Œ – † ” • Ž ‡ ’› — ‘wˆ Œ ‰ Ž ‰  † ¡ ‹s• – † — † ˜ ‘ œ £™ '– ‘ • – † ¤ ¥¦ˆ ‡4Œ – † ” • ‘w‹sˆ Œ ‰ Ž ‰  † ‘ ‡ ’œ † ‰  › ˆ ‰  ‘ ” ‡ ™ ‘ • ‘
™™ † ‹• £  ” ™ ¤
¥¦ˆ ‡Œ – † ” • £“ ˆ Œ – † ” ‘ • £4™™ † ‹• £  ” ™“ ” ™ † ™ '‘ ‰ ™ Ž • §– • ›   ‡ Ž œ • £wˆ  ” † ž — ‘w‹4Ž ” ‘ ¢ † • – †
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # 1,2 ! $ % & ' ! " zainstalowaniem typowego silnika " ! ( ) & !( & ! * " +, ! " % ) 2 minut.
- " # asyn-chronicznej podano na rys. 11.2.
( & % & .0/#12 [11.10].
12 ) 3 # - 43& 15+3 (" (" mechanicznych
) ! 132
do280
(5,5
)—55
$ ( " " 6
$ & & % & &) 11.1.
W przypadku
7 przekroczenia
) 36 - ! & & # & " % & ! 6 asyn ! ) SCe 315, 355, 400 - nie dopuszcza " 8 - " ( 9 & & " &
" & ! & & ! 6 : " ! " ) #
&" uzgodniony z producentem.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
11.4. "! # $ "&%('*),+- . / 0
. 1! 2 +-43 2 " 5
! # $ 6 )& 3 . 5 "! # $ " 40 87 / . +9: # +9:+- 2 4". ; /4 +9:# 7 # +9 6 <" "" 2 1 ! 7 ! 3 +=! 7 > # +?:! 7 " +9 ; @ 0
#:6 A 7 9B 7 2 C+-/ 87 D "2 7 ; 9# " -! 0" ; 0" 3 2 7 # 2 -B " . /4 C ! 7 ! 3 +=! 7 > # +=- 0 /E 2 # +
sieci. Uzwoje
- . 1! 7 ! " # $-/ 2 > G" . /4 G 3 2 7 $9 # $- 3 5 4H
zwykle 220 V. F
/ 2 > -" . /4 "" . /4 /E! 7 > ; 9B : 7 / 3 4 4I . /4 C* ! " 3 #9B ! 7 ! " #-G! 7 ! # $9 3 2 7 -J
-X
wniach);
K L K M N O P M
K M Q M J K R Q R S1M
T U V L W"S1O X T W O Y P Z L [
Y O JO N O R KU R 1
S M
T U V L W"S1O X T W O Y P Z L8\ S1O X T W P Z N L1] Q ^ W T
] Q O Y _Z Y P P Y ` R8O8S1Z Q T a ^ N M _Z W Z R W L _"Z R J L W
] Q^ W P ZN M c d
Schematy S8SeT U V L W f Se] R W L P R8P LQ M J d 11.3 - 11.6. geJ O M J K U Z Y1S1M _Z Y P Z R P Y1T U V L W M
S1O X
P L a ] Q R J K J O M _&OQ Y ` T b L N a ^1Q i N O P ^ h J ^1S1M ] R J L j R P Y1SeL T K R _L K M N O P Y1Q Y ` T b L K R Q M
P L ] Z i N Z L8\ R W"Y b Y U K Q R
W R
Y b Y U K Q R P Z N O P M N k c d l*Y ` T b L K R Q M
P L ] Z i N Z L1T _R j b Z S1Z L a ^1Q Y ` T b L N a i1L T K R _L K M N O P ^1Z Q Y O Y Q S1R S8R m Q i N O
S1M ] R J L j R P Y1SeR ` Q L P Z N O P Z U Z ] Q ^ W f S8h _R N M
Z Z P W T U N a Z d
O R P LP L1S1L b Y
T W O Y P ZL h ] R O L
_Y N k L nicznych
P ^1Z4J ^
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
l - 2 - transformator wzbudzenia, 3 - prostowniki wzbudzenia,
5 - 6 - dioda odwzbudzenia, 7 - ! " # $ % &# ' ( ) # * $ % + 8 - ( & + )
# ' ( ) # * $ % +, - " # ! . & - * / Rys. 11.5.
4- Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
11
11.1. Energie aus Kleinwasserkraftwerken. H.l. Elin 1980.
11.2. Hoffmann M.: do opracowania wytycznych konstrukcyjnych dla typoszere
, - ./). 0 1 2 34 - 4 5 6 7 8 9%: ; 9%8 , : 1 2 3 <
! " # $%" # & ' () ' ' * +
11.3. Hydrogeneratory synchroniczne pionowe serii GAV i GYV 315-6300 kV • A 400-6300 V 71,4-600 obr/min.
=)> ? @ > A ? B C D E FHG I D J I K L)MNL O P)Q R S T F)UVI C T L WX Y F D O R L S T W L S Z - Dolmei - M[R \ S J I P]
11.4. Intemational Water Power&Dani Construction. 1980. Vol. 32. No 7.
11.5. ^)_ ` a bced f g%h i j ik l h m n o p q p h i k n h irVl s t i u v w pHp x p s k h n p q p h o p k y j v q y zH{ Warszawa, PWT 1955.
11.6. Ledr Z.: Asynchromii generator v malych oodnich elektramach. Prana. Energetika. 1982, | 9.
11.7. Mole vodni elektramy. Informace. Prana. Hydroprojckt 1982.
11.8. Mole vodni elektramy. } ~ € ~  ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‡ ‰ Š ‹)ŒH Ž ‘ ’“ “ ” • ” – “ ’ •
11.9. —™˜ š › œ  ˜ ž Ÿ) ¡ ¢ œ £˜ ¤ Ÿ ¥ ›)¦ § ˜H¨ œ ¢ ¥ › © š ˜ š ª «N ¬ ­ Ÿ š © ¢ «)  © ª «N—V® ¯N° ¦ ¢ š Ÿ ¤ ± ² ¤ ›³ š ¢ ³ ¢ «)˜  ˜)³ › œ Ÿ ¥  ›)¨ œ ¢ ¦ ¬ © ¢ «)˜ Ÿ
silników indukcyjnych jako generatorów asynchronicznych. Warszawa, Instytut Energetyki 1988.
11.10. Plamitzer A. M.: Maszyny elektryczne. Warszawa, WNT 1986.
11.11. µ¶ · ¸ ¹ º » ¼%½ ¾ ¿ À ¾ · ¶ Á ÂÄÃ)¶ À Å ÆHÅ Ç Å º È · É ¼%¹ » ¼%É Ê ¹ Å Æ˽  ½ È Å Ã)Å ÃeÅ Ç Å º È · É Å ¹ Å · Ì Å È Â Á Ë ¹  ÃHÍ
Warszawa, Instytut Energetyki 1984. 11.IZ Î%Ï Ð Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ô Ù Ð × Ú%Û Ó Ü ÛÝ Þ ß à × Ú Ï á)ß Ö Ò â à Ò Ô ãä å ä æ ç è é ê ë ì é ê íî)ï
elektrowni
wodnych. Warszawa, Energoprojekt 1986.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
¤´
åé ê í
12
!
"$# % & ' ($) * % + , ( - . # , / & 021 ,3- 4 . # 5 , 6 ) 6 ' 7 8 8 % - 9:, ; ) & 02- 5 - 4 ) % , 0<; 8 4 , ; 8 - ' ( ; -=7 - . ) 1 , 1 6 ) 4 , 0<-$0<> # , . 6 ? - ; 8 ; ,$0<> # , . 6 ? - ; 8 [email protected]:- ' A 6 ; 8 ' ( ; - niskospadowej elektrowni wodnej. W zamechaniczne. Na rysunku 12.1 pokaza
5 - ? ; , B ' 8 , 1C% , ( 0<8 D ( 6 ; 8 6<8 # , ) % ( - +C- 5 - 4 ) % , 0<; 8 [email protected]> # , . 6 ? - ; 8 -<) ,$9:, ? -$. 8 E<( 0<8 E 4 . ( > F$G ; # H ,$8 ; . ) 6 5 6 ' 7 -<, 1 0<6 1 ; 8 6 7 D ' 02- 5 - 4 ) % , 0<; 8 I / E + 8 - 7J# , . 6 1 , 0$8 , ; - 7 KL5 * +C( 9C; 8 - 7 . ( > F$G ; # H ,3( 6 9C4 ; 8 E ' 8 6<6 0<6 % > 7 ; -<# % ( - 13) * % + 8 ; D<# % 6 ' * 7 D ' D
lewarowe).
MON P Q RCS=P$T U V W X P W Y:Z$[ \ RCX X W Y:W ] R ^ ] W ] _ S X _
` 5 , ) >3* 7 E F<0$, 1 >31 ,34 , 9:& %J0$, 1 ; > ' A:) * % + 8 ;C5 * +C* 7 E F<1 ,31 - % > 0$6 ' 7 8 1 , # % , 0<6 1 ( 6 7 D ' - 7J1 ,3; 8 ' A:0<, 1 E$. D
# % ( - . / 6 ; 8 6 ; [email protected] % 6 ) 6 9:8 H ab6<) ,$; 6<' - 5 *3( 6 # , + 8 - I 6 ; 8 -<# % ( - 1 , . ) 6 0<6 ; 8 63. 8 E<1 ,3) * % + 8 ;C0<8 E 4 . ( > ' A:( 6 ; 8 - ' ( > . ( ' ( - c
; 6 # / > 0<6 7 D ' > ' A:(<0<, 1 D d 6<4 ) & % -<9:, I / > + >C* . ( 4 , 1 ( 8 F<) * % + 8 ; E<5 * +C, + ; 8 ? > FL7 - 7J# 6 % 6 9:- ) % >3# % 6 ' > H e$% 6 ) >C. D
0<> 4 , ; > 0<6 ; -<(<# / 6 . 4 , 0<; 8 4 & 0f. ) 6 5 , 0<> ' A:/ D ' ( , ; > ' A:02# , 5 6$9:, ; ) 6 ? , 0<-<( 6$# , 9:, ' D3B % * +C5 * +C# % ( - (3. # 6 0<6 ; 8 - H g , 5 6
4 % 6 ) . D<0$. # 8 - % 6 ; [email protected]; 6<1 , 5 ; > 9# % , I *36<9:, ' , 0<6 ; -<1 ,3I & % ; - I , H h$/ * I 8 [email protected] % 6 ) >39:, I D<+ > F<1 , 1 6 ) 4 , 0$,3# , 1 # 8 - % 6
+ - 5 4 6 9:8 # , ( 8 , 9C> 9:8 d * . > ) * , 0<6 ; > 9:8 # , 9:8 E 1 ( >3I & % ; > 98 1 , 5 ; > 9# % , I 8 - 9, 1 # , 0<8 - 1 ; 8 ,31 ,3, + ' 8 D ? - ; 8 6 H ne
e$% 6 ) >302aji ` . D$* . ) 6 0<8 6 ; -<# , ' A > / , d # , 1C4 D ) - 9 5° —20° 1 ,3# 8 , ; * d 02' - 5 *C( 0<8 E 4 . ( - ; 8 6<# , 0<8 - % ( ' A ; 8
# % ( - # / > 0<*C028 ' A:# % ( - 4 % , 7 * H
g % E 1 4 , B F<# % ( - # / > 0<*C0$, 1 >C02# % ( - 4 % , 7 *C; - ) ) ,34 % 6 ) d # % ( >39:6 4 . > 9:6 5 ; > 9# % ( - / > 4 *C) * % + 8 ;3; 8 -<# , 0<8 ; ; 6
# % ( - 4 % 6 ' ( 6 F<5 9Ck .L($* 0<6 I 8 ; 63. ) % 6 ) >C. # 6 1 * H "<+ 5 8 ' ( - ; 8 [email protected]> ) % ( > 9:6 / , B ' 8 , 0<-<8 4 , ; . ) % * 4 ' 7 6$4 % 6 ) 0<8 ; ; >$+ > F<1 , 4 , ; 6 ; 12.1.
zgodnie z zaleceniami PN-80/B-03203.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 12.1. obrotów, 3 - elektroniczna regulatora obrotów, (5 - l - 2 - serwomotor aparatu kierownicy regulatora
4 - stacja zasilania hydraulicznego regulatora obrotów, 5 - chroniczna, 7 - ! " # ! S - instalacja
# " ! 9 - instalacja olejowa, 10 - ! 11 - suwnica, 13 - instalacje
13 - ssawnej turbiny, 14 - ! 75 - zasuwa awaryjna, 16 - prowadnica
zasuwy, 17 - " 1H - ! ! $ %& ' ( % )* + , - - - . / 0!. */ 1 2 3 / )2 $ /4 ' . 5 $ %& ' ( % )* + 20 - prowadnica
& ' 06 4 7 5 8 9 : ;< = > < [email protected] A B C D E F - kraty, 22 - stacjonarna czyszczarka krat, 23 - G 9 H : = < I = J K!H L = J : A H @ M H A H : N O P - zastawka remontowa, 25 prowadnica zastawki, 26 - QR S T U V S WX YQZ [ \!Y Q ] V S ] S ^ ] W _ ] X ] V S ]^ ] ` a ] Q W S O 27 - pomieszczenie elektryczne
Rys. 12.2. b
c ] a Z!^ d` a ] R [ Y V ] c V TR ^ Z ` ^ R ^ ] c W T
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # " $ $ %
% &$ ' $ () * #+ 4x2
$ $ 2 * , - % 6,0 . Te pierwsze s
stacjonarne
/ (rys.
$ 12.2)
/0i przejezdne.
" $ * $
% 1 2 jonarnej—
czyszczarki jest Powogaz w Pniewach k.
Poznania, a przejezdnej Energoprojekt Warszawa.
12.2. 34
5)687 9 : ; 9 4< = > ? @ ABA= < @< =$C B D E 9 7
FGHI J K G L MN J$O J PQ R0HJ N S T L MK U R V W S X O K Q R YS W YZ R G L U [ \HU O ] G N G L MI Y HG R J HT L MI U V$S GU [ ^ L W G L MN J
N Y R T HG L [ W N J Z R J HG N _ G [ \ L T L MN JS W L MHJ N ^ X ` \W S ` K G I J HG S Y_ G PO S W ^ L W G - S W Y _ V ^ N S Y ze H_ a I ^ N Q HR U L M J HT L M X
V Y _ Z W Y L _ Y b ` K HGW R Y PJ S K J HT L M8c
H_ a I ^ N Q HR U L M J HT L M)` \Z J K R _ Y V S Y_ G PO S W ^ L W GS GN J Z ] T HW YHJ N T$N J$K U R V W SJ$O J S ` K R U O L [ W
Ze
U Z R J ` _ L _ J S Y [ X _Z J [ Y N T S L _ \R Y a U I G L [ \Z R _ Y Z ] T HUHJ N T X K [ c K U R V W S T$R U R J HY ze ` K G ] T PW ] J Z G K O G PW O W Y R J HS W L TJ R G _
K T Z UdY W e e Y S ` K Y W S f G c g!G PO S W ^ L W GK YPU ` _ \V T h_ G mykane i otwierane przy uruchomianiu i zatrzymywaniu takich
turbin.
g!YH_ a I ^ N Q HV Y _ Z W Y
R J _ V W Y a J HYJ ` W \ a G [ \HG R K J i L W
Z R _ Y ] T O US W Y_ G V Y _ Z W Y L _ GZ R _ T
HJ N THZ R _ T Z G N O U$G HG R T [ S Y a
H_ a I ^ N Q HR Y PJ S
Ze
L _ Y b ` K HGS W Y _ V ^ N S Y` \_ G PO S W ^ L W GS GN J Z ] T HW YHJ N T$N J$K U R V W S X O K Q R T L MJ V R J K T
Z J S G N$N HU O R J K S W YHT j ` _ YJ NJ V R J K Q H_ S G PW J S J HT L M X GO K Q R T L MR Y a U I G L [ G
S G [ PS W Y [0N HQ L MS W Y _ G I Y j S T L M)` Z J ` J V Q HZ J H$` K R _ T PG S W GZ R _ Y _S W YZ R _ Y Z ] T HU
J$J N L W \ j Y S W GZ R \ N S W L T c
K J HT L MO J S W Y L _ S Y![ Y ` K J N L W ^ L W YN J Z ] T HUHJ N T$N J$K U R V W S_ G R Q HS J$J N` K R J S T
wlotowej, jak i wylotowej (rury ssawnej).
k U S O L [ ^_ G PO S W ^ hR U L M J HT L MW V Y _ Z W Y L _ Y b ` K HG$l G HG R T [ S T L M m8S G [ I Y Z W Y [+` Z Y ] S W G [ \_ G PO S W ^ L W G n
_ G HW Y ` _ J S YS GZ J N S J i S W O G L MM T N R G U I W L _ S T L MZ R _ Y N$HI J K G PW N J$Z R J ` K J O \ K S T L MI U V` Z W R G I S T L MO J PQ R
- tablicowe K U R V W S J HT L MJ R G _S GU [ ^ L W G L MN J$N Y R T HG L [ W o
174
- motylowe - p q rs t u v w t$x p y w p z w s { s t |~} y u v €  s ‚ ƒ w |…„ vƒ v |) { v w t‚ s † ‡ v u t |‰ˆ s w Š q v  p rv w tw v
u € u p ‚ s ‹ Œ v ‚ }…y t u rv ‚  w ‚ })x u ƒ t y)r p q v |…s8y p)Ž  v Š ƒ v w ‚ }…Š x s u v  q € u Ž s w) € Ž…y pq € u Ž s w)u € u p r ‚ })ƒ
x p  t y w ‚  ƒ ‹u t Œ €  v ‚  ‹8

rs † { Š ƒ p z ‚ s8‘,’ ƒ v |…{ w s † ‚ s vq t|…p Œ ‹u “ rw s t ‡Š x8t ” w s v •– € w { ‚  †$u t |…p w q p r ‚ }! — t y w v { ‡ t
x u ƒ )y € ‡ ‚ })ƒ v Š € rv ‚ }q v Ž  s ‚ p r ‚ })s!Œ ” † Ž8p { s |˜€  † ‚ s €8„ s ‚ }…Š ƒ ‚ ƒ t  w p z • t Š q0w s t r Š q v u ‚ ƒ v  ‹ ‚ v8 ™!u ƒ t y
q v { s |…s8ƒ v |…{ w s † ‚ s v |…s8p u v ƒw vr p q v ‚ })y p…{ p |…“ urp y w ‚ }q € u Ž s w „ { q “ u t$w s tr |)v Œ v  ‹ƒ v |…{ w s † •
u € ‚ } p r ‚ })‚ ƒ )v rv u  w ‚ } „ v$q v { ‡ tw vr  p q v ‚ })ƒu € u Š Š v rw ‚ } „8Š q p Š p rv w tŠ ‹ƒ v |…{ w s † ‚ s vrš– p u |…s t
zastawek.
›
v Š € rq v Ž  s ‚ p rts8ƒ v Š q v r{ s!Š ‹w v  ‚ ƒ  † z ‚ s t Š q v  p rt „ { p w8Š q u € { ‚  s!Š x v rv w t ƒŽ  v ‚ })s8x u p – s  s
rv  ‚ p rv w ‚ } „ v€ Š ƒ ‚ ƒ t  w s t w s v)|)v  ‹Œ € |…p rt  ‚ t  €…x t rw t Œ p…p x v y v w s vƒ v Š € r…Š ‹r x8p Š v ‡ p w tr
{ p ” vs8x p œ u €8Š ƒ v  ‹Š s †ršx u p rv y w s ‚ v ‚ }…Š q v  p r ‚ })x p…Š ƒ w v ‚ } „ ƒ v Š q v r{ s!w v q p |…s v Š q0x p…z  s ƒ Œ v ‚ }!
p)x p y w p Š ƒ t w s vƒ v Š € ršs8p q rs t u v w s vƒ v |…{ w s † •|…p q  p r ‚ }…Š ‹w v  ‚ ƒ † z ‚ s t Š q p Š p rv w t
x p y w p z w s { s8} y u v €  s ‚ ƒ w t Š t u rp |…p q p u ž+ƒ€ rv Œ s8w vs ‚ })– €8w { ‚  p w v  w p z •p u v ƒx u p Š q ‹s8ƒ rv u q ‹
{ p w Š q u € { ‚  †  ™+t rw |~s ‚ }…|) v w { v |…t w q t |~|…p Œ ‹Ž •x u ƒ t ‚ s t { s8p  t  €…w v x8† y p rt Œ p „ { q “ u t|…p Œ ‹
x u ƒ t y p Š q v rv •Š s †$y p…rp y ! ” v z ‚ s rt$u p ƒ rs ‹ ƒ v w s t$€8Š ƒ ‚ ƒ t  w s t w s v q  p ‚ ƒ Š Ÿ { vx u ƒ )r  z ‚ s €…ƒ‚  s w y u v
minimalizuje ten mankament.
w w tw v x † y „ w x0  s w p rtr‚ s ‹ Œ v u { s8 € Ž‰|…t ‚ } v w s ƒ |……z u € Ž p rt$ƒw v x8† y v |)s!t  t { q u ‚ ƒ w |…s!Š ‹
bardziej skomplikowane i mniej pewne ruchowo.
›
v Š q v r{ s!Š q v  p rtŠ ‹w v  ‚ ƒ † z ‚ s t ƒ v { ” v y v w t$s!r  |…p rv w tƒ vx p |…p ‚ ‹r‚ s ‹ Œ w s { “ r
t  t { q u ‚ ƒ w ‚ } „ { q “ u tršx u ƒ x v y { €…p Ž8Š ” €8Œ s8{ s  { €…r p q “ r˜Š ‹s w Š q v  p rv w t przejezdnie na belkach
dwuteownikowych.
— v { p)ƒ v |…{ w s † ‚ s vu t …
| p w qp r tw v  |…w s t  Š ƒ ‚ })r p q “ š
r s!r  p q “ 2
r |…p Œ ‹Ž •ƒ v |…{ w s † ‚ s v
Šƒv w y p up r t Ž8t  { s žy u t rw s v w tƒ v { ” v y v w t$u † ‚ ƒ w s t s ‚ })u p ƒ x s † q p z •|)v { Š  2,0 m).
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "# $ % '& (
elektrowni, np. przez
) * ! ' + ' , ' - ". ! Pod
/
*0% $ 2,2
' - Chemar
) w
Kielcach.
Na
rysunku
$ 12.3
( pokazano
' 12.4
* ) 1(
2 3 45 6 7 8 9 7 : ; 3 < = 7 9 > ?: @ A > B 6 > C 6 7 5 7 : 4'D E B F 3 G = 7 9 @ 6 E 4IH l - zasuwa, 2 - prowadnica, 3 - G F @ J B @ : 6 7 : A > 4A > ?: > = : K G H 4 - B F J L : 5
Rys. 12.3.
sterowniczy, 5 - konstrukcja wsporcza, 6 –
po
B 6 > C 6 75 D E B F3 G =79 @ 6 E
M N OQP R S T U S VIOQW X Y Z W [\V\]IR N ^ T _ V Oa` Y _ b N c Z S U ] R W d U S T e N b W [Y O
Rys. 12.4.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $% & ' ( )*$# + % , ( )-+ #*.*# % ! ' / 0*&+ .*# % ! ' / 0*0 " 1 2 + 1 3 4 5 2 + 67+ #*& ( )-# 58 9 0: &
8 ; # ' ! ' ( , < % < 48 28 ! # 8 # $7' % 78 0$% & ( =; # .*#8 ! # $7 0 5*; # + $& 8 1 # % 7+ #*8 ! " # ; 0*# " ' 17$7( & 2 : % & &1
% ' ;> + ' .*&? ! " , ( 1 % , .*&? 0 5 8 [email protected] ' " + 1 #*.-' 9 , ( )- ! " # $% & ' ( ) - 17% ' ; > + ' .*&" > ( 1 % , .*& A
B 0 $7% & ( 78 2-8 ! # 8 # $7' % 7$C) ' ' ( )! 0 " 5 # 1 8 ;# 9 D [email protected] 0 5*: % " ' ! # rów przy dwupoziomowym
; # 8 ' + # $& % & 0-! 0 " 5 # 1 8 ;# 9 0EA B 0 $7% & ( 7% ' / ,*+ # 5 & " ' F7#-0 + 6 $& : 0G% '.-' 8 , .-' % ,-( & > / ' "H.*# % ! ' / # $,-#
123.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "
# %$
& ! ' ! ( ) * *+ * ( nia zastawek remontowych na
'
( ,
'$ - . /( ( ( 0 '$ 25% zapasu na tarcie w prowadnicach. W
( ! *, +* /(
! przejezdny na belce z odpowiedniego dwuteownika.
-( ! . ( ( (
#132 & ! ( (
# * ( * ! 4 ) %$ 5%-(6
#13 " 13 4 5%7(187(9
#9 %$ :% ( niu
' * ! " . ( /( -( 6 ;+ '$
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
13
VW X Y Z []\ X ^ _! " ` #ac$b #d e %&f $a g]'$($Y %$h [&)*d " h i! +*j W , h j$i- .Y k/ ` 0 a 1 l2 Z k3$Y4 3 m5 6 n7 8$oq9 : p ;$Y 8$k a 9$r <>s= t ?Z]8 [email protected] u Aa k 7j&;$e B$p C[ = ` D$` E$u F W G*^ H_I vJ wKi Lp M a N Z O*acM$_P Q$d pR [K d R h M W S u T gN R tS$ZU xQ
_i t u Z a p k WY z t j&y e w u i g&s Z t ` e u e[]v w i s Z ` u eu$e Y X a za k a W h i t _` u v
Z~t Z]t d w$h {t w$z { ` e a uza Ygw Y d i[ Y d h h j a i g][]j&u$jw ii pY se Z[]p a a k | a }W h i t _` u$` Y k a r []i t p j$g&u a $x
_[ Z p u a k t Y ` llac__t dZd ww  ^^ u tXX ww i i[]i YY pee a{c{c_a_`k a[ { W Xh shi ipe t `p _`acu ` u$a€u w pc_t i h [ ti Xp p s a Z e $pp [&u ` a u_k a€e Xp pY s]d d ` du aacu a e ae u sku as_cW a h [ki a tZ W _p h u i `a t ku at‚ ` ` a s i v \ h za }h [ d eY pg&` t s h ‚ ` sw i Y e {€a k a W h i t _` u$` Y
_d w$^ X w i Y oe e lYp g&p€\ tk i { r t Z k p u [&_Z pW t u t ya `ck e d w ph i is]j Y Wde u []e a [ e g&z u ` su a€a a d wk p a i Y Ws ` hZ ia ` tzƒu a eb `Y `ka $iu ac\t&a t _h \ [ d i e w Y p ^` ` Xu swe lpi }YY ze sYu _ce f&[ X g&s e t p e ` []u ac` pYd` u Y a w e uu {se _cu j [ Z p u a k t ` sk j 
m„X s e o…p a v ` ` u Yt h_ct Yg&lu Yt di hY pcg&k t u ` e€u a€h Yƒw z i a p d a hd t [ \ X ti Y _` a u e p t ` W Y†…w i b p p a acpc_cj pi p\ s k {Z Z p j&a ` ` u YYZi t t p w Z j$p d u p a e k ep pY ack ` b aci t d pw Z Y pZ u W a u$k ` ` u Y e w acu { u$e Y u w Y Yl i} Y ‡h j ^ i i Y ` s
\ i Y ` u e s]d j$g]Y i [ e p ` a zƒg&t e []w i s Z ` u ect&` Y w u { e u j W †p Y u ` d h Y k t _cYp `ac[ _ce pf&\ _k { Z a j&k a W` hYi t Z _t w ` j$u$d u$p w e ip Y Y e k j` z acs _ce [ Y e i f]j ` ` W Y u
_[ h i p [ g]Y X t y e u$p _cY i e u t _a z
Z
W
*
j
\
Z
]
[
w
i
s
Z
`
u
e
Y
$

{
Z
p
u
€
a
w
i
Y
e
t
c
_
Y
c

_

k
t
W
&
j
p
hg&i Y t ` e€d ˆh Yƒt i z g]a d Y hh Zt ia ah a gi g&$ua ` pt d _ch t Y d ` t Y_c` Y Y ` z _u Yu {i tW p d Zp s]p u g&a k `t ue e sc[&h [` wYt ` _Y wa \u { te uh ji Y w ` i d s ˆ Zt `i g]u e Y t h _t i [ Yg>t]} o‰Z t hk `[ [ggZ i` j Y \ w u u g{ e uw j i p [ w Y Z W j
_d e [ f ` a tg]d Y p h s ^ e _…s d h i j W h j i Y k ` Š [ e } f‹ha€a _\ tp \h [ k { w Z j&j&a ` k a Y]W dh ip t a _i t ` W u$u$~p iY p W [ i Wa dƒX Y g&Z t t _e []a€mi t pn_oqu s tp YZ ` u Yw t Z Y ` t]` Yi [ d }
13.1.
- systemu pracy elektrowni,
-
0,4 kV nawet do 2
0,4
0,4
szyny rozdzielnicy 0,4 kV jest moc 800 kW (ok. 1000 kV • A) (95 — 105 kA • m) typowych rozdzielnic nn produkowanych w kraju oraz
do mocy 1280 kW (1600 kV • A) w przypa
1600 kV •
0,4 kV,
5 kW do 5 MW istnieje wiele
13.1 —13.4.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
13.2. "! # " $ ! %& ' (") * +, $ ( - . ! $ & ! getycznej sieci rozdzielczej
! # / # ' 0 1 )32 $ ! # ' 0! , # 4 - # 5 $ &/ # - # . $ . # - . 67, . %&*/ " 67. / # ! 6! %0 ! # ."/ # - #
* - . ! 67 1 )&$ 0# ! ! ' 08 9 $ : ;, / 9 )&, # ( . ! # "<>=?."/ # - # (" . $ . # - . ("! @ *
elektroenerge
1 . ' $ ! # +." 2 - # "* %A. $ %A ! ' * - . ! * %A#1 . * / + 1 ! #, . * ( - . ! # 6 6$ &/ # - # :
=B/ , 9 , - <>=?./ # - # (" ! ' * - . ! (", # ! ! ") * + 2 ! "C# ! / 1 - 6 #"/ ,9 , - *
%&# 4 $ . *0. # ! / ! * %&#/ ! %&# 5 $ / - . ! 67, . .. $& ! getyczny.
=C* , $ . ! # %& - *0. . $ . # ! # - *&' 9 "! 6
"! #%& @ " $ )* +"/ # 4
400 V
) . , 2 $ ! # &$ 0 ! 6/ # - #
1 )&$ &/ # - #2 $ ! # ' 3! , # 4 - # . ", 2 $ ! # - " %
400 V
-
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
adaptacje.
! " # ! $ $ ! % ! # & % " " ! $ (15, 20 kV). Instalowanie
$ " ' ków.
( #*),+.-/ $$ % ! 0 $ 1 $
" ! "
13.3. 243 5 6 798 3 : ;< 7 = > ?< @ > A B C D E F
sterowniczo-rozdzielczych oraz ich konfiguracji
GIHJ K L M NO P O Q R S T U9V W J M NU9T X V L M NV J P O Y LZ R T Z T U9J [9\ ] V W ^ W Q T
V W Z Q W O _ TW `U L Z T Q W O _ TV J a W b M W J c UdT e ] X T U9W O9T Z K T V W b R O f - Z a O K V W J f g h i jlk9wane,
m n o p q r prefabrykowane
s h t n s p uv w x yk9zrozdzielnice
p s n {uw |} ~ € .}
k
p
‚
ƒ
n
„
…
„
m
†
m
‡
m
n
m
ƒ
o
n
u
n
s
„
ˆ
„
r
i
‰
h
„
i
j
Š
08106. Stosowanie rozdzielnic pozwala na instalowanie we
zabezpieczeniowej i pomocniczej. Na drzwiach rozdzielnic jest umieszczona aparatura kontrolno-pomiaro-wa,
sterownicza i sygnalizacyjna.
‹s Œ  n#n s „ ˆ „ r i ‰ p r h9‡ s k9r p r i pŒ u Ž9‡ s ‡ n „ i ˆ „ s p us Œ ‰ r h „ i p r m {r  9n „ ‚ ˆ „ i p r m`n s „ ˆ „ r i ‰ p r h`{o … „ ‚
9k u ƒ n „ u {u k9m Ž9‡ n ‚ ˆ us Œ h r ‚ ‘ i ’s n m „ } ˆ „ r m “ m p r m9ˆ u p m {r h „ p i9r ƒ i n {r h „ p i9‡ n „ i k9r ˆ u k9m p u h t‡ n ‚ ˆ  kd„ k9m n h r m 
”• – — ˜ ™š › ˜ ™ œ•  ™ž Ÿ • š¡ ¢ £¤ ™ ¥ ¦§ ¨ › ¥ © — ª— – — Ÿ « ¬ ™ ¥ © ¤ ™ ¥ ¦¬ ¨ © š © ­ — – ¤ ­ ¥ ™ ® • Ÿ¤ • ® § ¬ ¨ ¯ « ¯ © ™#° ±– •²,³.´
µ ¤ ­ — ® ¯ © ™ ¥ ¦ µ ¨ ¥ ™© • – — ¥ •¯ ­ ¶¬ ¨ © š © ­ — – ¤ ­ ¥ —©§¨ ® — š ™ ¤ ¥ © ™ µ ¯ ™ ¯ « — µ — µ ¯ © ™ ¤©  ­ ¨ ¬ ¥ © ™ ¥ ¦­
niesekcjonowane.
Tablica 13.1. Zestawienie krajowych rozdzielnic 0,4 kV
Nazwa rozdzielnicy
Rodzaj
Producent
·¸ ¹ º » ¼ ½ ¾
¿ ÀÁÂ
znamionowe znamionowy
V
A
l
2
3
4
5
Elektrobudowa
380
630 1000
REG-1
à ÄÅ Æ Ç È É Ê É ÄË
PROBLOK 11
»
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó.Ò Ô Ð Õ Ö
500
350 1500
UNIBLOK
»
»
500
1000 2500
RSK
n
M
660
400-3000
MS-76
szafowa
Elektrobudowa
380
630-1000
ZUR-79
»
500
630-2500
âãä
× Ø Ù Ú Û Ü Ý ÞlÝ ß Û à á
r
»
500
630-2500
RSb
r
1»
660
400-1000
RSs
"
M
660
do 1000
RTS
n
19
660
630-2500
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
USR
n
»
660
100-1000
W tablicy 13.1 zestawiono typowe rozdzielnice 0,4 kV, a w tablicy 13.2 typowe rozdzielnice 15 (20) kV krajowych producentów - Tablica 13.1. (cA)
"! # $ % & ' ! ( ) $ ' !
01 2 3 na
Wymiary pól (mm)
Rodzaj
Uwagi
13
p.
3 5 6 7 8 niowej
4ochrony
/dyn
k-Am
/.l. kAs
* +$ , $ %&
- #. / $ , $ %&
6
7
8
9
10
11
12
95
35
750 750
450 i 650
2000
JP40B
zerowanie
80
40
740
1100
2370
Jp65
»
105
600,700
1050
1050
2330
JP40B
M
125
750
500 900
2100
JP20
zerowanie i
uziemienie
,wyso$%&
30 52
15 25
750
450 650
2000
JP40B
zerowanie
50-105
19-42
600i 750
600i 750
2250
2300
JPOOi
JP40
zerowanie i
uziemienie
50 - 105
450,600 750 450,600 750 2240
JPOO
JP20
»
25
300 i 750
450
2050
JPOO
JP21
JP41
»
40
750, 1050
1300
450
1800
2050
JP42
»i
50 - 105
1500
1300 2600
2240
JP40
»
50 - 60
550, 650
750, 850
1050
350, 450
600,800
2110
JP40
JP51
M
Tablica 13.2. Zestawienie krajowych rozdzielnic 15 (20) kV
Nazwa (typ)
Rodzaj
9 6 4 :; < :8
= 5> ?
znamionowe
kV
znamionowy
pól
A
3
4
5
Elbud
15
1250
(20)
630
400
24
2000
Producent
rozdzielnicy
l
WRS20
RU20
2
@ 3 AB 3 1C3D> < 6
M
E :8 A8 F
B G9 3 C8 < :>
H A 8 I C 5 3 JK3 B C 6 7
1250
630
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
RSp20
RDZ
Elbud
20
ZWAR
24
1000
630
1250
630
! " # # $ # %'& wanych) 0,4 () * ! # !
+ ,- " ! . /" " 0-) ! " # %' 1 # % 2 34 5 ! " # * # # % 15 (20) kV " ! . / . -/ 6 07 $ ! +8! ! 6 ! # nym.
9;: < = >-? @A? > ? B C > :5D E F G H I J K L-H M
N $ , # ! / -)! " ! + + - 0 , / O # , . ! P5 +5 # !
! + # !7 $ ! , Q ) # 2 O # %/ * # 5 + +8 /" () /$ , # ! , Q O # , . ! " ! . / . 0 $ , # !7$ , # Q ) ! # # % - +5 ! O # , . # %
O - Q R& $ , # S $ , # T A # U 2
VW, # ! ! , #7 ! 6 - * # " ! # / * 0 - + # , X
- styczników $ , # Q , , # !# !- # # % % # # ! ! S 2
13.4.
-
-
Tablica 112. (&•.)
Y Z [4 \ ] ^ \ _ ` a ^ \ A ] ^ \
Wymiary pól (mm)
b ] /dyn
k-Am
/,!.
kAs
6
7
8
9
10
11
80
31,5
1400
1650
3600
JPOO
50
20
1200
1700
3100
JPOO
25
10
1400
1650
3100
JPOO
50
20
900
1875
2450
JP3X
Uwagi
12
! " # # %5 ! 6 / * # 7 " ! . 5 0 $ , # $ , # S " ! # -) ! !
! c " +8) +! # d 1 O # ! dW 6 !7-$ c # +8 $ ! +e! ! 6 ! # +f2
g-h i j k l m7n o-p q r s7j k q m j t n m u j m v
13.5.1. w'x y z {4| } ~4 €'| € 4} | ‚W } ƒ | € „ … ƒ }
†W‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ‡ Œ ŽfA ‡ ‘ Œ5 ’ ‘ ‹ “  ‹ Žf Š ” • – “  • ‘ “  ŽfA‘ ‹ — ” ‘ ˜  ” • ‘ ” ™fŒ8šR›œžŽf‡ Ÿ ’—  5¡ ¢ £ ‹ ˆ '‡ ˜ ‹  Š ”
13.5.
na:
- bezpiecznikach topikowych;
- wyzwalaczach elektromagnetycznych;
- wyzwalaczach termobimetalowych;
-
˜  ‘ ” ¢ ‹ ¤ “  ¢ ‹ • –f” ¥ ” ¢ Š  ‡ Žf” • – ‹ “  • ‘ “  • –A¦
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
-
! " " ! ne, magnetyczne i inne.
+P13.5.2.
Q F RS T U #%V $ W+&X+' Y (Z)+[ * \ ' ], X+( ']-+\ * ^$ Y )Z U. _/ \ 0+V 1+2 34 51+3 67 8 1+2 3 9 1+53 6:8;<83 5=8 1+2 > ? @ 2000 ABC DE F G H I J G K L M NM O
` a b c dfe g h i jk l m c k in c o k c pq l r c s tu
i g k c b v s c pwh k wa d c q n hyx b a d l q l z wj w a { l q j o |k wl g o n l }nk c w q v b g k q j }n ~
` r l i g t a)
q n oZabezpieczenie
a}a o ji a q n s c d od100 kV • € }a e t m j h s j b c u
m c k in c o k q n ‚ n b a in ‚ a w cw x i ƒ { i g l o h d t o c%k cx b j o k q n ‚ l }nk nabudowany-mi wyzwalaczami
b-c g }a mn }c b l r a w j }nk }c o | l q n k }c }„g ƒ s q n o a w j }y…
w j k wl r l o k cc r c ‚ b g a }l e q c b j o k q cw x i ƒ { i g l o h d t o c%k wj { t o k q n ‚ n c }y…
i g k c ‚ l † q n ‚ n q l i g t a w a‡ o k l x a w c z k l x n r l q c%k i g k c ‚ r l q n ‚ ƒ wˆi g t a w j o | z w x iƒ { i g l o h d t o c%k
w- j { t o k q n ‚ n c }:~
‰l wj mƒ gŠg a k w n t k l q n l}l d t wi { j wˆwl g h q ‚ ni g t a w c‹ q a g }l r ne i zwarciowe).
` r l i g t q n oa}a o j
‚ Œ‡ nw n v ‚ x k c dfx b a x h d cx n vk l m c k i n c o k c q n cq l }n l g a w a ‡ i g t a w c
k w { a o k q c z w%b ƒ g q c z w x iƒ { i g l o 100
h d t o c%kw € j { t o k q n ‚ n c }<~
Šl r c o lx n vŽb l ‚ s c u
k- l m c k in c o k c q n c%q l }n l g a wa‡ i g t a w c‹ kg a k g h o | c }i g t a w j }„n b g ƒ d fazowym podtrzymaniem
i a q l i n v o n a w j } z i g k j { t o k a q c a przekladników i g t a w j o |a x b g a q ji h q ‚ b hk c g a w c e ai g t q n o j z w
i g k j i l ‚ he jh ‚ { l w k m h k c q n l i g t q n o j‹ q i~ k l x n r l q n cka o k c i h ‘q n c%k l ic w q n l q n c k mv q c e a
i a m h k c q n l i g t a w c e al i g t q n o l }l i g l o a wl q lx n c  w j k n c r a q t …
k l m c k in c o k c q n c%q l }n l g a wa‡ i g t a w ca k wl g Šd c q a ’ l k a w j o |kk n c }yn t r l i g t q n oaq l i n v o n h 400
i g l o h d t o j o |wh ‚ { l k n c%o k b c g a ‡ i g k c w a a w j }kh k n c }yn a q j }i g k c w a c }„k c g a w j }yz w { t o k a q c% a
V,
i g k c ‚ { l ‡ q n ‚ ƒ wˆi g t a w j o | z
przewodu zerowego wyprowadzonego z punktu gwiazdowego
k l n q x b l r a wl q j o |wi h q ‚ o n c%k c g a w j }i g t q n o j+~
m ‘Šl m c k i n c o k c q n ca i a w j s x k c q n l‹ q l }n c g q c e aw k g a x b h ‘q l i n v o n l q l h k w a d c q n hyx b a d l q l q l q l i n v o n a w ck w{ a o k q c z i a { t o k a q c% aq l i n v o n l }n v k j i g k c w a a w c e a+~
i g k c b v s c pwh k wa d c q n hyx b a d l q l wj w a { l q j o |i g k c o n t s c q n l }ng h o | a w j }
c) Zabezpieczenie od
i g k jo k j }„
 r l i g t q n o a}a o ji a q n s c d 100 kV • € }a e t m j h s j b c%w j k wl r l o k c termobimetalowe i,
k l n q x b l r a wl q cwˆw j { t o k q n ‚ hr h myx b j o k q n ‚ hz l r l i g t q n o a}a o j 100 kV • € n+wn v ‚ x k c d z r h me j
w j }l e l d tb c e awl g h q ‚ ni g t a w c‹ q a g }l r q c%r h mk wl g o n a w c  zx b a x h d cx n v%k l m c k i n c o k c q n cq l }n l g a w a‡
i g t a w ck w{ a o k q c z w%b ƒ g q c ~
 ‘Šl m c k i n c o k c q n ca k wl g }n v k j ’ l k a w j o |wh k w a d c q n hyx b a d l q l z e jq l i n v o n c%i g t q n o jŽd c x b
w j s x k c%a 1000 V, wykonane jako g ƒ s q n o a w a‡ i g t a w cwk { h s q c%mc k k w { a o k q cr h mq l }n l g a w a ‡
i g t a w c%mc k k w { a o k q c z k l }n l x bwj }l e l q c e ak l mc k in c o k c q n l g ƒ s q n o a w c e a z r l i g t q n oi g l o h d t o j o |
g ƒ w q a r c e r c%k x n c o n t r h mn q q j }ni g t q n o l }nnq n c}l d t o j o |’ l kw j i g a wl k a q j o |a x b g a q ji h q ‚ b h
k c g a w c e a z k l x n r l q c%ki g k c ‚ { l q n ‚ ƒ wˆa x b g a q jw j i g a wl k c pi g t q n o j+~
c ‘“g k t k c q n l a wk m h k l d t o c% r l i g t q n oq l q l i n v o n c%i a w j s c d 1000 V.
zwarcia doziemnego w obwodzie wzbudzenia
i g t q n o j f)- wZabezpieczenie
i g k j i l ‚ hw j przed
}l e l pskutkami
 a x b l w o j+pierwszego
~
e ‘Šl m c k i n c o k c q n ca l x j }c b g n na m o n t s c p z g c l e h d t o c%q lx ‚ { l a w t i g k c o n w q t i g t hy‹ w
h k l x l q n a q j o |i g k j i l ‚ l o | r l i g t q n oi g l o h d t o j o |q lx n c  0,4 kV).
| ‘Šl m c k i n c o k c q n ca x ‚ h b ‚ ƒ wh b g l b jx j q o | g a q n k }hy‡ k l r c o lx n v% r l i g t q n oa}a o j 100 kV •
€Šl n+m w c k n iv ‚n c x o k k c c d zq wn l x a i}ƒ { ƒ i w g l n o a h q d ct o wj o i |hqk ‚ x b n l c o o |n t l c  rz c m ‚  b z g a c z q ’ c  g z e e c  b z j | o ‘k q i ta ~m h k l d t h ‚ { l w j { t o k c q n lb h g m a k c x ia { hk
g h o | ha g l kh ‚ { l x j e q l r n k l o d nl wl g j d qc d z l a }ƒ wn a q cwi h q ‚ o n c%o ‘i a m h k l d t h ‚ { l x j e q l r n k l o d n
o k c d ~ ”•i g k j i l ‚ hi g t q n o q l q l i n v o n c%ia w j s c d 1000 V, zabezpieczenia omówione w
ostrzegaw
i h q ‚ b l o |l  z m  z  z ’ ‘i a m h k l d tb l ‚ s c%h ‚ { l a w k m h k c q n l i g t q n o j - h g k t k c q n l i a l q cwi h q ‚ o n c
e).
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
13.5.3. !" # $% &'()* + , - 1000 V, . / 01 2 / - 34 5467, . 89 :; <=>? @A B C>CB D? @E; F B <
GHI J KML N O P QR S T J R PU J V R J WYX S Z J [ \]
P N R J I ^ [ J WY_`O R _H K J X U Oba I H K S X S_Q _H c S X Q V dR _S N V U S eUR J _X ^ I N R X Q eYU a) Zabezpieczenie od
eYU S N H _H f P N \ g H _JR _c H V R X JRT Z H h S g \X S P U ^ V U H _\i RN H R N O V d J e
wykonane jako zabezpieczenie nad
P H g f X S P U ^ V U H _Q eYjESL g QO h c S gY_R T Og R J X U SP N \ g X U V QYX U JR S P J _X U SX U J R T^ g nego pobudzenia
P N \ g H _J L HYi X Pk P N R QR S a U Z S X U OY_R T O g R J X U Sa I S I Q V R X J L HYRH g V R J P OYP N \ g X U V Q jEUP N R J _U g O K Ja U ^P N S V ^X S
a U J l_Q g R U J Z H X \ m R S Z J V Sa U ^R S T J R PU J V R J X U JX S g eYU S N H _H f P N \ g H _JRN H R N O V d J enP N \ g H _Q e
2000 kV A - 5000
189
PH g X S P U ^ V U H _Q eYm P N R Q c \ V R H X Jg H P N R J f h Z S g X U h o _`P N \ g H _Q V dH gYa I N H X Q
Pi Otrójfazowym
X h I OYR J N H _J podtrzymaniem
L HP N \ g X U V Qk
T jEpqS T J R P U J V R J X U JH gP H g _Q [ a R J X U Si X S g eYU J N X J L H_R N H a I O jEX S P U ^ V U SX SO R _H K J X U Oba I H K S X S X S g X S P U ^ V U H _JR _c H V R X J m P N R Q c \ V R H X Jg HX S P U ^ V U SeYU ^ g R Q P N R J _H g H _J L Hk
P N R J I ^ [ J WY_`O R _H K J X U Oba I H K S X S m _Q _H c S X Q V dP N R J V U \ [ J X U S eYUN O V d H _Q eYU
c) Zabezpieczenie od
X S g eYU S N H _H f P N \ g H _JR _c H V R X J k
g jEpqS T J R P U J V R J X U JH gR _S N leU ^ g R Q r S R H _Q V dY_`O R _H K J X U Oba I H K S X SP N \ g X U V Q - N o [ X U V H _H f
P N \ g H _J_R g c O[ X JTJ R R _c H V R X J k
J jEsN R \ g R J X U S H g _R T Og R S K \ V J k
r jEsN R \ g R J X U Jg Hh H X I N H Z UU R H Z S V K UZ O Tba Q L X S Z U R S V K SP U J N _a R J L HR _S N V U Sg H R U J eYX J L Hb_
L jEpqS T J R P U J V R J X U JH gYa h O I h o _`O I N S I QYa Q X V d N H X U R eYOYg Z SP N \ g X U V_a Po c P N S V O K \ V Q V dRa U J V U \
J Z J h I N H J X J N L J I Q V R X \k
pqS T J R PU J V R J X U SH eYo _U H X J_`P OX h I S V dS j m T j m g jEL jEP H T Og R S K \O h c S g_Q c \ V R J X U SI O N T H R J a PH c OYRN O V d O
H N S RO h c S gYa Q L X S Z U R S V K US _S N Q K X J K m SH eYo _U H X J_`P O X h I S V dV jEUr jEP H T Og R S K \O h c S gYa Q L X S Z U R S V K U
V R J K m HYU Z J_R L Z ^ g QYh H X a I N O h V Q K X Ji _Q I N R Q eS c Ht lc H [ Q a h SP N H eYU J X U H _J LH jEX U Ja I S _U S K \
ostrzegaw
obwodzie wzbudzenia.
_wymagania
R T Og R J X U S m zastosowania
P H _H g O K \ V J L zabezpieczenia
HY_Q c \ V R J X U JU H przed
g _R T skutkami
Og R J X U JP pierwszego
N \ g X U V Qk zwarcia doziemnego obwodu
pqS T J R PU J V R J X U SH eYo _U H X J_`P OX h I S V dS j m T j m g jEP H T O g R S K \I S h [ JO h c S g odwzbudzenia
P N \ g X U V Q - O N R \ g R J X U JP H g S X J_`P O X h V U JJ j k
135.4. Zabezpieczenia uv w
xyz|{} ~ € ‚ ƒ„ …€‚ †} w € ‚ ‡ €ƒ - transformator o mocy do 5000 kV A
ˆ‰Š ‹ ŒM Ž   ‘’ “ ” ‹ ’ • ‹ – ’ ‹ —Y˜ “ ™ ‹ š ›œ
 Ž ’ ‹ Š  š ‹ —Yž‘ ž‰ Ÿ “ ˜ ‘ – ’ ž“ Ž – • “ ¡•’ ‹ ž˜  Š
- wykonane jako
’ “ ” ‹ ’ • ‹ a)
– ’ ‹ Zabezpieczenie
˜ • ‹˜ “ ¢ ¡Y• “ Ž ‰ ž‰ do£  Ž › ¢ ‰ ž‹’ žŸ ‰ – ’ ˜ ‹’” ™ ‰ ¤ “ ¢ ›˜ “  •  – • ‰ ž›¥ ’rznymi
Ž ‰ ’ Ž uchem
 ‰ ¢ ˜ “  •  – • ‰ ž‘ ¡¦
“ ¢ ‘ ¤ Ÿ “ ¢ž’ ”  ¢ ’ ‹ ˜ • “ Ž › ¢ ˜ • – ‘˜ • ‹’ “ ‹ ž˜ • “˜ • ‹ ’ ” ¢ ˜ ‹  ‰‰ ” ¢ ’ ‹ ˜ • “ Ž › ¢ ‰ ž‹  ‰Y¥ ˜ §  Ž ’ ‘
’ “ ¨ • ™ “ ˜ • Yž’ ” ¢ ’ ‹ ˜ • “¨ Š “ Š ‘ – ’ ˜ ‹  ‰’‰ ¢ – ’ ‹  Y Ž › ¢ ˜ • – ‘ ¦E• Ž ’ ‹ ž• ¢  Œ ‹¨ •  Ž “ – ˜ “¨ • ‹ ©ž‘ ¢ ’ • ‹ ™ ‰ ˜ ›
’ “ ™ ‹ – “¨ • ’ “ ” ‹ ’  • ‹ – ’ ‹ ˜ • ‹˜ “ ¢ ¡b• “ Ž ‰ ž‰ £  Ž › ¢ ‰ ž‹¥ ’Ž ‰ ’ Ž  – ‹ ¡ª Ž › ¢ ‰ ž‘ ¡Y¦E• Š Ž « Œ ¬ “ ’ ‰ ž‘ ¡ª‰ ¢ Š Ž ’ ‘ ¡“ £
‰ ¢ ˜ “  •  – • ‰ ž‘ ¡Y­  Ž ’ ‘ Ÿ › – ’ ‰ ˜ ‹¢ ‰ Ž ’ ‹ ¤ Ÿ “ ¢ ˜ • ¤ « ž` Ž › ¢ ‰ ž‘ – ‰ ¢Y¨ Š Ž ‰ ˜ ‘ ˜ ¤ Š Y’ ‹ Ž ‰ ž‹  ‰
niem
Ž › ¢ ˜ • – ‘§
” ¦E®q“ ” ‹ ’  • ‹ – ’ ‹ ˜ • ‹‰ ¢ ‰ ¢ ž‘ š ¨ ’ ‹ ˜ • “¥ ˜ “ ¢ ¡Y• ‹ Ž ˜ ‹  ‰ž’ Ž ‰ ¨ Š  ¦E˜ “  •  – • “ž` ’ ž‰ Œ ‹ ˜ • b¨ Š ‰ Œ “ ˜ “ ˜ “ ¢ ˜ “  •  ¢ ‰ ž‹ ’ žŠ ‰ – ’ ˜ ‹ ­  Ž ’ ‘ Ÿ › – ’ ‰ ˜ ‹¢ ‰˜ “  •  – • “ ¡Y• › ¢ ’ ‘  Ž ’ ‹ ž‰ ¢ ‰ ž‹  ‰§
 Ž ’ ‹ Š  š ‹ ˜Yž‘ ž‰ Ÿ “ ˜ ‘ –  Ž ’ ‹ – • › š ‹ ˜ • “ ¡Y•Ž  – ‰ ž‘ ¡Y• - nadmiarowood
 Ž › ¢ ‰ ž‹c)’ žZabezpieczenie
Ÿ‰ – ’ ˜ ‹ §
¢ ¦E®q“ ” ‹ ’  • ‹ – ’ ‹ ˜ • ‹‰ ¢’ ž“ Ž ©¡•  ¢ ’ ‘ ¬ “ ’ ‰ ž‘ – Yž`” ™ ‰ ¤ Y Ž › ¢ ˜ • – “ £ Š Ž “ ˜ ¨ ¬ ‰ Ž ¡“ Š ‰ Ž ­ ‰ ” ‹ Œ ¡Y Œ › – ‹
Š Ž ’ ‹ ”YžŸ “ ¨ ˜ ‘ – •¨ ’ ‘ ˜ ‘Y™  ”Y¤ “ ” ™ ‹” ™ ‰ ¤  - ¨ Š ‰ ¨ ‰ ž“ ˜ ‹ ¢ ‘Y˜ “  •  – • ‹
po
ewentualnie
Ž › ¢ ˜ • – ‘Œ ‹ ¨ Šodczep
ž‘ š ¨ ’ ‹do‰ ¢ zasilania
™

Y
”
 ¢ ‘Y¡Y‰ –Š Ž “ ˜ ¨ ¬ ‰ Ž ¡“ Š ‰ Ž “MŒ ‹ ¨ Šž•  ¤ ¨ ’ “‰ ¢ 315 kV • A - Ž « š ˜ • – ‰ ž‰ £
1000 V
 Ž › ¢ ‰ ž‹ž’ ¢ Ÿ š ˜ ‹”‹ ’ ’ žŸ ‰ – ’ ˜ ‹ §
‹ ¦E¯Ž ’ › ¢ ’ ‹ ˜ • “ ‰ ¢ ž’ ” ¢ ’ “ Œ › – ‹¢ ™ “ Ž › ¢ ˜ • –˜ “˜ “  •  – • ‹ ‰ ž‘ š ‹ Œ 1000 V.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
obwodzie wzbudzenia.
!" # $
% # & '
% !" ( & *) ) ( * # + , 1000 kV • A.
- + . # $
i) Termometr ze
, "/0 0
kV • A.
& & Zabezpieczenia omówione w punktach a), b), d), g), h) pobudza
& % & 1 # $ % 1 % "( ) ' ' & 1 2 3 & 4 5& , 1 &pieczenia
* przed
skutkami
* pierwszego
'
6 2 * , ' , * & 1000
V,
zabezpieczenia
*omówione
$ w
punktach
' a),
b), d), h) -II.
-
13.55. 7*8 9: ; <>= : ? ; : @= 8 <A B C @= ?8 D [email protected]>? F A G @ = ? ; @E? FHGIJG? E
do 250 [email protected]>8 <= N O P QHRS 1000 V, T U V P W U X Y O ZO [\>] T ^>S _ ` ] R aP S V T ZaZ T \>P S ` O T ]
bcd e f.g h i j kl m n e l jo e p l e q r m s e t uv
j h l e d w t e r xk xc y m r k p zl xm h p o m {o>x$i l xc f e r o m p zj h u | r o p k ox
| c j h c xm a)
| l e Zabezpieczenie
r o m p z } h e m s o l c xod
m r e*j h l ki t k p o i~m j m h m d i h kf m €x$j i r € p o e
m >| s mj h u | r o pc { c p k
13.5.2.
{ r o e f ‚ l e f"r o t
n ƒ"m 100
n e l j kV-A.
o e p l e r o ec |l m r o € i r m j o w p o mx+‚ o e p o j c | r m j o w p o c xene l l xy c p l r e } | xmj h l e € m „ r o € o
j h l k y u p l c r e| c| x… p zh … t r k p z r m j o w †{ o w | l k j h l e xc | -c xk p z‡
p ƒ"m n e l jo e p l e r o e*c |m ‚ k { e d h o oc n p o u t e qh e m g i f u p er m‚ € y m | c xuj h l e p o xr uj h u | iˆ x
uzasadnionych przypadkach).
j h l e d w „ e h ox$i l x c f e r o i‚ d c f m r m } xk xc y m r k p zj h l e p o u t e r o m { o
d) Zabezpieczenie od
d e h { c ‰ no { e d m Š c xe*l m o r ‚ d m s c xm r ex$xk y u p l r o € is i n
ruchowymi, wykonane jako wyzwalacze
jo e p l e r o er m | { o m h c xc ‰ j h u | c xel xy c p l r e } x‚ j… y j h m p i f u p e*lxk y u p l
styczniku, albo zabez
nikiem, gdy
x
k {m g m f ud e g cxm h i r € oj h u | c xeˆ r c h {m s r e*s i n l xm h
ciowe).
ƒ"m n e l j o e p l e r o mc { … xo c r ex$j ir € d m p z m  } n  } p j c n i | l m f ui € y m | xk y u p l e r o md i h n c l e ‚ jc y i lh i p z i
c h m li € y m | ‚ k g r m s o l m p f om xm h k f r e f } m c { … x o c r e$
x j i r € p o e| jc n i | l m f ui € y m | ‚ k g r m s o l m p f oc ‚ d h l e ‰
gawczej.
135.6. ‹*U \] T ^>P ] O T ] aP U\>W S Œ Ž+^` Y RaP O U asyacoroaiczoa - transformator o mocy do 250 kV- A
bcd e f.g h i j kl m n e l jo e p l e q r m s e t uv
j h l e d w t e r xk xc y m r k p zl xm h p o m {ol e xr w
r m | { o m h c xc‰ j h u | c xe
l xy c p l r ea)} l Zabezpieczenie
m o r ‚ d m s c xm r e*jc od‚ d h c r o e*g … h r e g c r m j o w p o md h m r ‚  c h {m d c h mn s c trznymi
€ c xe g c-‡
n ƒ"m n e l j o e p l e r o ec |l xm h †{o w | l k  m l c xk p z x$i l xc f e r o m p zj h u | r o p k } d h m r ‚  c h {m d c h mo
{o m h c xc ‰ j h u | c xene l l xy c p l r e } l m o r ‚ d m s c xm r e*jc ‚ d h c r o e
doprowadzeniach - zabezpieczenie nad
g … h r e g c r m j o w p o md h m r ‚  c h {m d c h mn s c € c xe g c‡
p ƒ"m n e l jo e p l e r o e*c |l m r o € i r m j o w p o mx+‚ o e p o j c | r m j o w p o c xen e l l xy c p l r e } | xmj h l e € m „ r o € o
j c | y u p l c r e| c| x… p zh … t r k p zr m j o w †{o w | l k j h l e xc | -c xk p z‡
| ƒ"m n e l j o e p l e r o ec |m ‚ k { e d h o oc n p o u t e qh e m g i f u p e*r m‚ € y m | c xuj h l e p o xr uj h u | iˆ x
uzasadnionych przypadkach).
j h l e d w „ e h ox$i l x c f e r o i‚ d c f m r mxk xc y m r k p zj h l e p o u t e r o m { o h i p z c xk { o
Zabezpieczenie od
r m | { o m e)
h c x
c ‰ j h u | c xel xy c p l r e ‡
x‚ € m „ r o € o e {+d e { je h m d i h k {m € ‚ k {m s r e f| s md h m r ‚  c h { m d c h … x+c { c p k c |‘ ‘
f) Termometr ze
kV-A.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " ! ! " # ! " # ostrzegawczej.
13.5.7. $&%
')( * +-, ( . * ( /-, %0 1-2 ')3 * ( 4 +)3 5 6 7
89 ! " : " : ;< ) = # &
# " ! ! # - ! -> ? " =
! " : @
mechani
& " ! # ! " ! A B ! ! " ; " : # ! " )> " ) ! " ! -
C ! D A & tacho
! ! # ! " ! A B ! - > EF A " G " " " B ! & ! ! H ! B & ! A B ! 9
elektryczne
i
hydrauliczne.
& ;
A ! & ! ! ! " ! " : : odwzbudzenia odwzbudzenie
! ->
G ! : " ! " # ! ! " )> " " " &! # - jest
! stosowane
! ! wówczas,
" ! gdy
wymaga
&
! " ! ! I ! - C" G ! ! ! > J : " " ! " " = ;
" # A
" ->
& ! # : B , drugi
&! -# ! -> E " B ;
B 9 " ) ! ! K B ! C" # ->
;
! & ! G ! " )>
Zabezpieczenie po
d) Zabezpieczenie od nienormalnego poziomu oleju w zbiorniku zlewnym oleju
! # # -> ? ! C" : ! K )> & ;
" # A " ! # >
& ! " " ! : " ! -> L)! < G " ) ! M N O P Q R S T U Q R VU M N O P M W X Y9Z[ O U R W R \ ] ^ X VU T R&_ X ` T R W a Z b
O R c N O X VR T U P9c Z N b d O P _ M d W Z e
f g-h R b P O M U P ^ O P T U P9d [O R T U P ^ O X _ O ^ O P T U RGQ N R c T RGY9a d ^ U P9YGd [ X&[ d&c Z N b U T e i9R \ ^ O j k ^ U P \ \ P _ c d T d
N P O X _ c R T ^ X \ l T P ` d&Z Q W R [ Z&Vd _ c Q d Y9P ` d&M d N m Y9T Z \ ] ^ P ` d&M d O U d VYGd [ X&M N O P [Q N R c ]9U
Owykonywane
R9Q N R c ] e h R b P zO M zastosowaniem
U P ^ O P T U P9M d Y9U T T d&[ O U R W R nT RG_ X ` T R a U O R ^ \ j9d _ c N O P ` R Y9^ O ] e
o d [ R T P9M N O X Q W R [ d YGd&M N O X&d Vm Y9U P T U Z&M d _ O ^ O P ` m a T X ^ pO R b P O M U P ^ O P q_ M d _ d b X&U ^ p[ O U R W R T U RT R a P r X
Q d N X ` d Y9R nGYsO R a P r T d k ^ U d [d N ` R T U O R ^ \ U d b _ W Z ` U tvu)wxe
h R b P O M U P ^ O P T U R9Z N O ] [ O P qP a P Q c N d P T P N ` P c X ^ O T X ^ ptvu)wyM d Y9U T T X&d [ M d Y9U R [ R n9Y9R N Z T Q d Vzc P ^ p T U ^ O T X V
d Q N P k a d T X VM N O P OGd b d Y9U ] O Z \ ]
ce {)| } ~ -€  ‚ƒ „ … † ‡ ‚„ | } ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž    ‘ ’  “  ‘ ”   • – — “ • – ˜ ™ š  › — •  œ  Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa [13.3].
135.8. ž
Ÿ ¡¢ £ ¤ ¥ ¢ ¦ § ¢G¥ ¢ ¨© ª ¦ « ¬­s®¯ ¢ ¦ Ÿ
°-± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ±9¹sº » ± µ ¼&½v¾)¿yº À ¹9¸ · · ¼&º À Á Â Ã Ä ± Å9Â ² ³ ± ÃÆ ¼ Ç · ± È ¸ Ä ± µ É ¸ ± ² Â Æ Ê ¼ µ Ä · ¶ É)¸ À º Ê ¼ µ Ä · ¶ É Ë Ì9² ³ ± Ã&Ê ¶ ·
º À ¹9¸ · ¸ ¶ ·Â ¹9Ä Ç È Í Ã · ¸ ± Å9º À Ã Ä ¸ ± ³ Æ ¼ Ç · ± ³ ´ ¹s· ±9À Æ Ê » Ä ¶ Ç ± É Î µ ¶9À&· ¸ ¶ · À » ϱ È · ¶ É)º » ± µ ¼& » Ä Î Ã Ä ¶ и ± ¹9± » ¼ É · ¶ - Ä ¹9¸ Î Ä ± · ¶Ä
¸ µ ѹ9¼ ³ Î µ Ä ¶ · ¸ ¶ ÏzÄ9º » ± µ ¼ Ë Ò ¼ Ç · ± È ¸ Ä ± µ É ±GÀ º Ê ¼ µ Ä · ±Gº À ¹9¸ · · ±G¹9¼ Á ¸ ´ » µ Ä ÀÆ ¼ Ç · ± È ¸ Ä À ¹9± Å9Ã Ä ¸ ± ³ ± · ¸ ¶Ä ± Á ¶ Ä º ¸ ¶ µ Ä ¶ ÐÈ Â Á
Ç » Â º&Ä ± Á ¶ Ä º ¸ ¶ µ Ä ¶ Ð Ë
¿yϱ ³ ¼ µ Ѷ È ¶ ² Ê » À ¹9· ¸ ± µ ѹ9À à · ¼ µ ѹ9¸ Í ² Æ Ä ¶ É)ÏÀ µ ¼ Ó Ä ¶GÆ Ê ± ³ ¼ Ïà ¼ Ô Â » ¶ ÏÓ ÏÀ Ç ÎÁ ¼ ÅGÆ Ê À Æ À ¹9± · ¶9 ² ³ ± à ¼
Æ ¼ Ç · ± È ¸ Ä ± µ É ¸ À º Ê ¼ µ Ä · ¶ É)Ä9Â Ô ¼ µ ¸ ¶ Ï<Õ ¹9¸ ± Ê ³ ±9ϸ Ç À ¹G¶ Ç À&¸ µ ¸ Î Ç ³ ¶ Ç À&À » ± ÄGÆ ¼ Ç · ± ³ ´ ¹s± ² Â Æ Ê ¼ µ Ä · ¼ µ Ñ - ostrzegawczego i
awaryjnego.
¿yϱ ³ ¼ µ Ѷ È ¶ ² Ê » À ¹9· ¸ ± µ ѹ9À à · ¼ µ ÑÄ9à ¼ Ô Â » ¶ Ïzà À ÏÀ ¹9¼ ÏÏÀ Ç 9
Î Á ¼ ÅGÆ Ê À Æ À ¹9± · ¶9º » À Æ Ê Æ Ä 9
¶ Â ² ³± Ã ¼
À º Ê ¼ µ Ä · À Ö ± ² Â Æ Ê ¼ µ Ä · ¶9Ä-É ¶ à · ¼ Ï<Æ ¼ Ç · ± ³ ¶ Ïz± ² Â Æ Ê ¼ µ Ä · ¼ ÏË °Á ¸ À » µ Ä ¼Æ ¼ Ç · ± ³ À º Ê ¼ µ Ä · À Ö ± ² Â Æ Ê ¼ µ Ä · ¼&º À ¹9¸ · ¸ ¶ ·Á ¼ Å
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ % % %! & ' & " # &! % ( ) " # $ %
*,+)$- 100 kV • A, instalowanie dodatkowych . / 0 1 2 3 465 7 8 9 1 : ; < . = > ? 7 ? @
< 1 2 < ; 1 0 1 9 ; A< 1 B A < C ; A ? < A D= A 5 E)< BGF 2 9 AH= A I : ;GBGF 2 < ; AJ 9 JK< 1 5 7 8 9 1 : ; < J 41 9 ABGA < C J I L A 2 9 ; JM4&. / 0 1 2 < ; A
< 1 B A < CG; A ? < A = > ? 7 N,O
13.6. Pomiary
PQ R S T U V WX Y ZGT V [ \ ] T U V ^ T W _ ` a b c dKed fGg h ` c d ie6_ ` h j k f l m n o n` f ` p ` j l p kf g qMr ` p g enGs
m b t b _K` qKfGb p g qMr b p ut a `f p n t _ r ot g
g o u j b p g f p u b eg t g ed qxl ` t u r b z
K
j p u dK` qKfGb p g qMr b p u bt a `f p n t _ r of g e40
d c bkW,
m
40 v w
vy
e` j g qMr b p u{ e&u ` a b c _ g | o rg tKfGg j p u b }Gd ~ z
- miernik liczby obrotów,
- licznik rozliczeniowy energii czynnej jedno- lub dwutaryfowy,
- licznik rozliczeniowy energii biernej pobieranej.
\ € S T U V WY ZGT V [ \ ] T U V ^ T W _ ` a b c dKed fGg h ` c d ie6_ ` h j k f l m n o n` f ` p ` j l p kf g qMr ` p g enGs
- trzy amperomierze,
eg a j g qMr b p uuf p u b n o u _ r r b q_ ` f r k it gKf g qMr ` p lM_ ` f r k i‚ ` u g ed o
` qKfGb p g qMr b p ut gKf y g qMr ` p vlMf p n t lMeu } l t u b _ r ` z
- eg a j g qMr b p ut gKf g qMr ` p lM_ ` f r k o r `eu } lGt u b _ r ` z
- watomierz,
- owaromierz,
u k h j g | o r g qMr b p u z
- miernik liczby obrotów,
- licznik rozliczeniowy energii czynnej jedno- lub dwutaryfowy,
- licznik rozliczeniowy energii biernej oddawanej.
„… † ‡ † ˆ ‰ Š ‹ ˆ Œ ‰GŽ  ‹ ‰
ƒKrqMr k t u d f p u b eg t g ed o ƒ z
0,4 kV lub 15 kV (20 ‘
’ “ ”)•6‘ – — ˜ ™ š› ™ ‘ œ š Gž – Ÿ ™ — K¡ –  ž › ¢ – Ÿ £ •– ¤
•£ Ÿ ¢ £ ¥M ™ ¦ ¡¡§ ¦ ¡ ™ ¨ © œ ¡ ž  ‘  ™ ¥˜ £K§ £ ¥M – ¦ ªMž – §  « ¤¬ – ¡ £ • œ ­K¥M « ˜ ¡ § ¦ ¡ ™ •£ ˜ £ • œ ­M£ ¦ – ¡ ® •¯¦ – ¡  ™
§ £ ¢ ¦ ¡ ™ °G ® •› §G± Ÿ ž ©˜ Ÿ –¦ £ ¡ ˜ ¡  ™ Ÿ ž  œ M‘ £ Ÿ ªG¥Mž «› ž œ ­ ¦ £ ž  ¡ – œ š ž ©G²
³´ µ ¶ µ · ¸ ¹ º · » ¸H¼!½ ¾ ¿ ÀKÁ Â Ã Ä Å ÆGÇ
- È&É Ê Ë Ì Í ÎÏ Í É Ð Î ÑGÒ Ê Ó Í Ë ÔKÕ Ê Ñ Ò Ï Ö Ê Ó × ÈÊ ØÈ× Ó Ö × ÙMÑ Í Ú ÕÛ Ú Ü Ì ÝÞÏ Ö Ê ß Í à ×KÊ
na zasilaniu szyn - Ê ÙKÛGÍ Ú × ÙMÑ Í Ú ÕÛ Ú Ü Ì ÝÞÏ Ö Ê ß Í à ×á
â ã ä å æ ç è ã éä ê è ã ëìè ê ã í î ïð)ñ ä æ å ë ò ó - ô õ ö÷ ø ø ùú ù ûöù ô õ ü ý þ õ ø ÿööõ õ ÷ ÿ ô ÿ ø ÷ ÷ ÿ õ
ô õ ÷ ý ø ý ô ÷ û ý õ öù ÷ ÷ ù ô ÿ öõ õ öù õ ý öý ô ÿ õ ÷ ÿ linie elektroenergetyczne. ÷ ø
÷ ö÷ þ ü ÷ ÿ ÷ ÿ ÿ õ ÿ ø ÿ ÿ ù ø !ø ý ÿ þ ùöù ô õ ü ý þ ù ûö
- öõ õ ÷ ÿ ô ÿ ø ÷ ÷ ÿ õô õ ÷ ý ø ý ô ÷ û ý õ öù ÷ ÷ ù ô ÿ öõ õ öù - amperomierz,
- licznik rozliczeniowy energii oddawanej z hamowaniem wstecznym jedno- lub dwutaryfowy,
- licznik rozliczeniowy energii pobieranej z hamowaniem wstecznym jedno- lub dwutaryfowy.
Uwaga: ,÷ ÿ
ü ÿ÷ õ ý ÿ÷ ø ü ý õ öý ø ù ÷ ø ÷ öø ý ÿ þ ù õ ø ÷ û!ö ý " ÷ öù # ý ý ÿ ¯ÿ ø ÿ ÿ ù ø ù $
÷ ø ÷ ÿ ý ü ÷ ý ÿ÷ ø ø ù õ ú ÷ õ öÿ ø ÿ ÷ ÷ öù ô õ ü ý þ ýü ÷ !öý peromierz, licznik rozliczeniowy energii
czynnej oraz licznik rozliczeniowy energii biernej.
Uwaga: ,÷ ÿ
ø ý ÿ þ ù õ ø ÷ û!õ ú ÷ õ ÿ ø ÿ ÷ ÷ % õ ü ÷ ý ÿ)÷ ÿ ø õ ÿ ÷ý ÷ )ÿ ÷ ø ÿ ü ý ù õ ö ý ø ø ÿ )ù ö& ÷ ø ÷ ÿ ø ö
÷ ý ÿ ÿ õ ÿ ø ÿ ÿ ù ø ù ' ô õ ö÷ ø ÷ ÿ øõ ô õ ö÷ ý ý û
öý ø õ ÿ ø ÷ ø ù &õ ÿ " õ ø ù &ô ÿ õ ú õ ö÷ ÿ ( ã í î ì*) æ ëKï + , è ð ë-+ ã í . , í î /î 0 î 1 ê ã è î å î ã 2 î ê ë ò í å ë ò ó 3
Zeszyt 8. 45 687 9 :; < ; : = 7 7 ; > ; ? @ : A B C < ; DEF : C G H C ; < 7 9 B I ; > ; ? @ : 5 ; < ; : = ; @ A B C nych [13.3].
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
-
! " # $&% ' &
$ (&# ) * ' % &#&$& ,
+ ) % +-%
! " * ' . / 0 1 3
2 *) 4 * &
* 5 6 +,* $& &
( ! *,
+ % " 0 +,! " 0 . " 7 . # &
$ * 6 8,! " 4 ' % / 9 # ! " 4 ' % / 9 : * ; <-* " #&! * ,
+ % "
liczby godzin przepracowanych w ruchu.
13.7. =->
? @ A BDCA ,
E [email protected] G H F I J KA @ C &
G I BDL M C N C > O H piorunochronne
PQ R S T&U V V WX RVU &
Q V Y-Z R [ \ Z ] ^ _ ` a Q b] ] U c d Q e Q W a \ Z ] V R f U V W X R V U U \hg,f c [ i&V Y Z V T&] Q Y Q _&Tc b Q [ S T&b V g
W X R V U ^hV Y-Z R [ \ Z ] ^ _&Z ] V R f U V T&k W X,Z R [ \ U V c [ V U k W X,Z R [ \ T&V Y Q g,]
podanym w [13.4] oraz przepisom [13.3]. j
R V l V W [ k g,] e ] U ] ] U Q e \ m k-c d V c V T&Q _&T\&Tc [ k c d b ] W X,npoqrZ V s i W [ V U k W X t u v w x y z u { | } x
v,| ~ w x ,} u € z v | ,‚ } | } 
u ‚ u ƒ € z x u | u z „ u € … † v | ,v „ x { | } uv u-,‡ ƒ ~ v ˆ ,ƒ ~ ‰Š}Dw x { ~ | … ‰Š}
w z v …
‹ Œ … † } ‹px { „ z x ‰Š| } ƒ ˆ v ~ Ž
[13.4]
,x z x ,… †   ƒ x | { u | ‡ ~ € x z ˆ ‘}Dz u v … ‡ € x z ˆ Š’ “-†  z x | ”-x {
t u v w x y z u { | } † 
‹ { u z v u •
w } x z ‹ | ˆ v ~ ‚ u † ~
‡ } ”
} | ‡ € ~ ‚ x -~ –,,u,‡ v … ‡ € ƒ } † 
—™˜›šœ v u,v „ ‚ ” { ‹Š| ~,| } u v | ~ † v | …
ƒ x ‡ v €€ … † 
} | ‡ € ~ ‚ ~ † ž }‘‡ € x ‡ ‹ | ƒ ‹p{ xŠƒ x ‡ v € ‹
‹ z v  { v u •
v ~ } | ‡ € ~ ‚ x -~ | … † Š—™˜›šŸ
- zgodnie z PBUE [13.3].
13.8. A
M @ G H ¡ ¢-£&¤ C L B H&H N H ¥DM @ A £B I
¦ ƒ § ~ {
w x € z v u tŠ,§ ~ ‡ | … † 
—™˜›š¨| ~ ‚ u Œ …
z x v ,}  v ~ –-‘‡ w x ‡ ˆ tp‰Šx Œ ‚ } ,} u-| ~ ž x ‡ v † v ” { | } u ž ‡ v …’
“-{ tD} x z …
w x € z v u tŠ,§ ~ ‡ | … † Š| ~ ‚ u Œ …Šx „ z ~ | } † v … –-{ x
| } u v tD” { | … † 
x { tD} x z ˆ ©€ u †  | x ‚ x „ } † v | … † 
-~ z ‹ | ƒ ‹ ž  † … † 
w z x „ z ~ ‰Šx -,w z x { ‹ ƒ † ž ”-u | u z „ } }u ‚ u ƒ € z … † v | u ž  w z v u w z x -~ { v u | } u-{ z x tD| … † 
| ~ w z ~ x z ~ v
u ,u | € ‹ ~ ‚ | } u-| } u v tD” { | u-x „ z v u -~ | } u},u | € … ‚ ~ † ž ” ’
š¨‰
~ § … † 
u ‚ u ƒ € z x ,| } ~ † 
,x { | … † 
v-‹ ƒ § ~ { ~ ‰Š}‡ € u z x -~ | } ~,z x v ,}  v ~ | … ‰Š}Dw z v …
‹ Œ … † } ‹Šw z  { ‹
| ~ ‚ u Œ …
wDx € z v u tD…Š-§ ~ ‡ | u-x „ z ~ | } † v … –,{ x
x tD,x { ˆ w z  { ‹Šw z v u ‰Š} u | | u „ x
przemiennego 380/220 V i 24
œ € z ~ | ‡ ª x z ‰
~ € x z …
tDu v wD} u † v u • ‡ € -~ Ÿ ’
V
š¨‰
~ § … † 
u ‚ u ƒ € z x ,| } ~ † 
,x { | … † 
v-w z  { | } † ,| ~,| ~ w } ” † } u-v | ~ ‰
} x | x ,u
}Dz x v { v } u ‚ | } † 
400 V
„ § ˆ ,| 
x { t } x z …
wDx € z v u tp,§ ~ ‡ | … † 
| ~ ‚ u Œ …
v ~ ‡ } ‚ } –-tDu v wDx y z u { | } x
v€ u žhz x v { v } u ‚ | } † …’
400 V š¨‰
~ § … † 
u ‚ u ƒ € z x ,| } ~ † 
,x { | … † 
v-w z  { | } † ,| ~,-… ‡ x ƒ } u-| ~ w } ” † } u-œ | w’
6,3 kV) lub MEW
w z ~ † ‹ ž  † … ‰
}‹ ƒ § ~ { ~ † 
t ‚ x ƒ x ,… † 
| ~
‡ v … | …
z x v { v } u ‚ | } † …
w x € z v u tD…Š-§ ~ ‡ | uw z  { ‹
15 (20) kV w z v u ‰Š} u | | u „ xŠ| ~ ‚ u Œ …
v ~ ‡ } ‚ } –-v-w z v u ,} { v } ~ | u „ xŠ{ x,€ u „ x
† u ‚ ‹
€ z ~ | ‡ ª x z ‰
~ € x z ~,x t | } Œ ~ ž  † u
go potrzeb
,§ ~ ‡ | … † ’
š¨‰
~ § … † 
u ‚ u ƒ € z x ,| } ~ † 
,x { | … † 
v-w z  { | } † ~ ‰
}‡ … | †  z x
nicznymi przewidzianymi do
,‡ wDˆ § w z ~ † …
v,‡ } u † } ,,… { v } u ‚ x | ,‚ ‹ tŠ„ { v } uv ~ †  x { v }Dw x € z v u t ~,‹ z ‹ †  x ‰Š} u | } ~,† v …
v ~ € z v … ‰
~ | } ~
€ ‹ z t x v u ‡ wDx § ‹Š,x { | u „ x
w z v …
t z ~ ƒ ‹Š| ~ w } ” † } ~,w z v u ‰Š} u | | u „ xŠv-x t † u „ x
« z ˆ { § ~,| ~ ‚ u Œ …Š‡ € x ‡ x -~ –
w x ‰Šx † | } † v u« z ˆ { § x
w z  { ‹p‡ € ~ § u „ xŠw x ‡ € ~ † }Dt ~ € u z } }D~ ƒ ‹ ‰Š‹D‚ ~ € x z x ,u ž ’ ¬~ € u z } ~,w x ,} | | ~,w z ~ † x -~ –
§ ~ { x -~ | } ~,t ‹ ª x z x ,u „ x
}DwDx ~ -~ z … ž | u „ x’ “-{
równolegle z prostownikiem przewidzianym do
biory
w x € z v u tp,§ ~ ‡ | … † 
w z  { ‹p‡ € ~ § u „ x
| ~ ‚ u Œ …
x „ z ~ | } † v … –,{ x
x tD,x { ˆ ‘‡ € u z x -~ | } ~  v ~ t u v wD} u † v u • 
‡ … „ | ~ ‚ } v ~ † ž }  -v t ‹D{ v u | } ~,,‡ € ” wD| u „ x
}x y -} u € ‚ u | } ~,tDu v wD} u † v u • ‡ € -~,‚ ‹ tŠu -~ ƒ ‹ ~ † … ž | u „ x’
­¯®
®
®
C ¤ ¢ > ?,H N H ¥DM @ A £B I C > ?
£A E B ¢ > ? B I H O L G ¢ > ? A > ¢-G C N H > C-L I JL M A L A £C B I HF A O H E ¢ B > G ¢ > ?,¡DC M H @ I I
®
®
®
®
C ¥D° ° N C M A @ A £¢ > ?Š± G C L C E A £¢ > ?,N ° ¡
¥D£C L A £¢ > ?
£™A ¡ ° E A £I HG C ¥DB I J M H O ²DABDC F I J > I °,G BDC I A B A £¢ 24 V.
­
£I J ³´ µ ¶ · ¸,¹»ºh¼¾½D¿ À Á  ¶-´ Ã Ä ´ Ä Å¿ ÆÇD¿ à Á È É Á¿ ³DÊ ËŠÊ À ¿ Ã Ä È Ä ÅÁ³DÅ¿ ´ Ä ÅÁÅ»½D¿ · µ ¶ ½ É ¿ · ¸Š´ µ ³ À ¿ ½ ¶ · ¸
Ì
Ì
Ä Ã Å¿ È Ã ¶ · ¸ ÍDÀ Ê Ç
Î À ¿ ´ Ã É ³DÄ Å¶ · ¸ µ ¿ Ë
³D½ É Ï Ã ¶ · ¸ ÍDĽD¿ Î É Ï · É Ê 110 lub 220 V ÎDÈ Ð Ñ Ê
´ à ¿ Ò Á Ó Ä Ô Õ µ ¿ Ö ¶À Ê Ç
Î Ä Ë
É Á ´ µ · µ Á ½ É ¿&µÇD¿ à Á È É ¿ Ë
ÉD¿ ³DÊ ËŠÊ À ¿ Ã Ä È Ä Å¶ Ë
É Î Ä ÅÉ ½ ½ ¶-Ë
É Á ÆÅ&Á ½ à ¶ À ¿ · × Ï½D¿ Ã Ê È ¿ À ½DÐ Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß Ú à á â áÝã ä
ß Ú Þ å
Û æ Ýß Ü ç è Ù Úé æ-é Ýê,Ýã ä
ß Ú Þ
ÞDÚ-ë æ é Ù ß Þ å ì
13.9. í-â
î è æ ÞDÚÛDè Ù Ü â ß ÝÛ æ è Ú ï Ü Þ ß æ Ý Ú
ð ñDò óDò ð ò ô,õDö÷ øùDúpû÷ ü ýDõDþ ÿ
ûø›÷ ú !" # $!"%'&($)*+ ,-. /0132
465 7 8:9 ; < = > ? @ A:B C D A B E F GIHJLK:M
kV
[13.3] o ochronie przeciwN O P Q R S T U V :
W S
X WZY [ \ ] ^ _ ` a b c d efIac g b h i j k
do l lmonp q r sLt u v w xIyz { | } ~ €  ‚ ƒ:„ … † ‡ ˆ € ƒ ‰ Š ‹ Œ ‰  Ž ‰ ‘ ’ “ ” •–‰ • — ˜ ™ š ™ › œ  š –
ž Ÿ ¡ ¢ ¡ £¤¥¦ ¡ § 6
¨ © ¡ © ª ¤« ¡ –
¬ ¨ ­
®L¯ ° ± ² ° ² ³I¯ ´ µ ¶:³:· ¯ ¸ ¹ º »L¼ ½¾ ¹ ¿À ¾ Á Â6ÃÀ Ä ¼ ¹ º »:Ã ¾ À Å Æ Ç È É Ê Ë:Ç ÌÍ Î Ï Ç Ð Ñ Ò
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ %'& ( $ %)( *,+- & . +/ # 01)2 ( $ 3 ( &41 & ( $ %)( 5 6 . %
9 $ 3 & 6 $ 76/ + ( 8 3 ( /%)( 8 # & . + - & $ *5 # 5 *$ ; 5*<+- & . +/ # 01 sied bez uziemionego
punktem zerowym;
5 #6/ 7 *( 8 02 & $ 7*/ - 9 5 : 3 ( 2 01
punktu zerowego;
5 #5 05 = ( 3 & 6 5 : 3 ( *+ > . */ 7 ? 3 .
- od rodzaju odbiorników.
3 @)6/& *( 8 02 & $ 6 ( $46 ( $ A $ & + ( $ 3 & $ BC D EFG H I F J K L M N O
PRQ S TVU WQ K X Y K L M Z[\ N X ] M [K ^ UVQ U _ S N ` ZU ] aQ U L TVbQ S K ] M [b U Q N c K L M U [K `
LN Y K c dVe f g h i j k lm ng k op m q r k s m t)k 2 i 3 zawartymi w PBUE, zeszyt 6,
[13.3]. uvwx y z v { z v | } ~ { €  ‚„ƒ … † ‡ ˆ‰ Š<† ‹ Œ… †  ŽV † ‡  ‘ ’ Š† Š“ ”R• ’ – — ‹ • ’ — ˜ ™ — • † – ’ ‹ ” ˜… † š † ‹ • › œ  ž Ÿ  ¡ œ  ¢ ž £ ¤ ¥ ¡
¦ ¨  ¢ ©ª «< ¬ ­¨  ¡¢  ¢ ® £ © «¯ °R ® ± ¯ ² ³ ´ µ ¯ ¨  «® ¶ ¯ œ · µ ¶ ¯ ¸)¶ ¯ ¶ ¯ ¬ ­¨  ¯ œ ž ¶ ¯ ¹4 ¬ ­¨  ® œ
«¡ Ÿ ³ ¬ µ ¶ ©¶ ¥¨ µ ¯ ¬ ¶ «¥  ¨ ® ² ¯ ¶  «¯ œ ¶ µ  ± ® ¬ ° ® ¬ ­¨  ® œ  ¬ ­¨  ¯ º ¶ ² ¯ ¶ ¯4 ® ¥ ¶ ¤ ¬ ¶ ®¨  º  ¬ µ ¯ »  œ ž ¯ ¥® ¨ ® ¬ ° ® œ
bezpieczne.V§
 ž £ ¨ µ  ¯ °R ¬ ­¨  ¡¢  ¢ ® £ © «¯ °R ® ± ¯ ² ³ ´ «¡ Ÿ ³ ¬ µ ¶ ©¶ ¥¨ µ ¯ ¬ ¶ «¥  ¨ ® ² ¯ ¶  «¯ œ ¶ µ  ± ® ¬ ° ®
¦
 ¬ ­¨  ® œ  ¬ ­¨  ¯ º ¶ ² ¯ ¶ ¯4 ® ¥ ¶ ¤
¼)½ ¾¿ À Á4 à ½  ½ Ä)À ÅÆ Ç ½ È É Ê ËÌRciaÍ)Ê roboczego,
Î ÏRÉ Ê ÐÑÒËÊ separacja
ËRÍ Ó ÌÊ Ô)Õ Ö4odbiorników.
ÐRÍ × Õ Ø ÙÒÚÛ Ü ÝÞßà áVÛâ)ã ä å æ ç èéêìë í îï í ðñ ê
izolowanieVstanowiska.
§ ¨  ¢ ©ª «< º
òenergetycznym.
ô
óõ ö ÷ øù ú ûü ý þ ÿÒú ú
ú ûú ú þ ù ûþ ÿ„ûý R
ü 0,4 ! "# $ %'&( )* + & ,
-*. / 012 3 4 5 6 7 8 110 lub 220 V - uziemienie.
9;: <*= > [email protected] ACB*>DE A FG H ID> J K L B*?ANMA K G E > OAN: P L Q : @ J B*= P L K RA E A S
trycznego nie przeznaczone
D>B*= G : T!B*> D?*G [email protected] L : @ A MVUMA K G E > ONANS> ?
OJ B*> = : P [email protected] K G E > ONAN> J W > ?T;J K TS*G H I : ANJ @ LNP A
strukcje
J B*= P L K A MXA E A SK = T: P
nym itp. elementy instalacji elektrycznych.
B > K L F G?*GNB*> W I : P A [email protected] RD> J K L B*?T: <: P L Q : @MA K G E > N
*
O T: <R*= P I DP A Y;A E A SK = T: P ?T: <
ZC[Z \ ] ^\ _ `a^Xb*c Z ] d_e] ^fZ ] c _ dNa^ghi jc ak ] l imb*_ n o p q r st;qvuw q x*r y z w {s| r!}q | w ~| r st~Xx*}s€ w ~
zerowym transfor~‚ € rz ƒ }ux*z „ {s| p t;q  … | ƒ  † „ ‡ ˆ ‰‹Š Œ ˆ  Ž ‘ ’ ˆ “”•’ ˆ  – “N—;˜Œ ˆN™V– š ˆN™Œ ˆ vš › •˜—‡ œ
  ’ ˆ  “˜*›‡ › ž ˆ Ÿ‘Š “– Ÿ ˆ Ÿ‘•ž ¡ – ¢ ‡ Œ Ž
Zerowanie
Uziemienie ochronne  – £ ˆ ¡›˜*›  – ž ¤ ‡ ’ ˆ ˜Œ •– Š ¥ ¦  ˜—‡ œ‡ ’ ¦ ¢ ‡ Œ™ˆ ¥ › £ – “N—‡ œ * ’ ¤ •’ ˆ §
ˆ £ ˆ ¨¥  —‡ ’ ˜—‡ œ’C ’ Œ – ™ˆ ™Ž ©ª™V› ž —‡ œ;ˆ £ ˆ ¨¥  – “˜Œ › ‡ œ;“– •˜—‡ œ’   ¤ •˜Œ ‡ › ™ŒŠ —˜‡ œ* – ˜Œ ‡ ’ ˜—™Œ–
˜*›  Œ ¦ « ¬ ­® ¯*° ±¬ ² ¯² N
³ ´±Xµ¶ · ¸¹ ¶ ® ° º ¬ » ° ¼ ½ « ´« ¾º ¬ ¿ ÀC« ® Á ¿  ² Ã* ® ¿ ³² IJ ³!½®Cº ´º Á ¿ ±¿ ±f® ¿  ² ³!° ¯¬ °C¼ ° ¸ ²
² « ¾Â ² ¯´;² Ä;Ã*²  ° Å ¿ ƶ ¯*° » ¿ Å ´;® ° º Á ² º ² ³!° ÀC² ÄÃ*² ³¬ ¿ į¬ ¿NÇ È É ÊËÌÉ Í Î*È É ÏÏÐNÑ ÏÒ*Ó Ì Ô É Õ É Ö!× ÏÌ Ð
stanowiska) przed pojaÖÌ Ð ÏÌ Ð ØfÙ Ì ÚNÏÌ Ð ÛÐ Ô Ò*Ì Ð Í Ô ÏÐ Ü ÉÏ*× Ò*Ì Ú Í Ì ×ÊÉ Ê*× Ý Ë*É ÖNÐ Ü É!Ï*×NÒ*È Ô Ð ÖÉ ÊÔ Ì Ð
Ô Ð È É ÖNÞØXÌÉ Û*ß*ÊÉ ÖÌ ÐNØV× Ù Ô ÞÏÞ!Ò*ÉÊÍ Ô × Ù'× Ö!× È Þ à ÏÐ Ü ÉÖNÞá â Í Ô Ð ÏÌ ×NÒ*È â Ê nicy i gaszenia pola
magnetycznego.
13.9.2. ã Í ÎÈ É Ï*×Ò*È Ô Ð Í Ì ÖNÒ*É È × ä Ð ÏÌ É Ö!×NÖÑ È Ô â ÊÔ Ð ÏÌ × Í ÎÐ Õ Ð ËÝ È É Ð ÏÐ È Ü Ð Ý Þ Í Ô ÏÞÍ ÎÉ!Ï*× ÒÚ Êß wylggym
åæ çCèéê
Uziemieniu ochronnemu (zgodnie z PBUE, zeszyt 7 [13.3]) ë*ì í è î ïð ñ òóî ô ð è ì õ î ö ÷ ø ù í
! " # # " " $
%'&( ) * +) * ,) * +-. /0 - ,,1+2,) *#,3 4 * 5 176 8 . ( 19;: ( 1,<- 4 * = - >#1. /,3#? * 0 * ,3 . /- @ 0 - A( - ,1. /
: ? 3 . = )* 4 * <? 0 - * ,* 0 @ * ? 1. ( ,1. /- 0 3 (;+* ? 3 4 - >#1. /( * >,B ? 0 ( ,1. /A0 ( >#) nieogrodzonych stacji
>,B C D E F G#HI JK LE M N OM N PM N#F I JD F PPN#PQ R N S HG#HTF PQ UVN E WF X D N YPM FZ VN E;E Q [ C F [ F GQ PM Q#WD E N D G
\ ] ^_ ` a#bc degf h#i` j` c k#il h ] ^` am\ ^h] n h o ` a#p q ` r` c bm^` ah mp q ` r i` l k czonego z uziomem
ú*û ÷ ò í ÷ î üýéô þ û îNó ì ï òÿ æ øN÷ å*ð è î
st u v w x y z{{ | } t { ~ x vw t u v | x ;w{ t €  ‚ ƒ „ … †#‚ ‡ˆ†Š‰ ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” •–‘ “ — ’ ˜ ™ š ›œ  ž Ÿ ¡ ¢ £Š¤ ¢ ¥ ¦ § ¨ © ª «
©¬ ª ­#® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶° ± · ± ¸ ¹ º ;
² »;¸ ¼ ½ ´ ¾ · ¿º ¸ µ ¿ À · ¿ ¸ ¼ ¸ Á Â Ã Ä Å Æ#Â Ç ÅÈ Å É Ê Ë Å Æ#Â Ç ÅÄË Ì Å Ë Å Æ#Â Ç ÅÍ
W stacjach 15 (20) Î ÏŠÐ Ñ Ò ÓÔÖÕØ×ÙÒ Ú Û Ü Ý ÚÞ ß à á â ã ä å æ ç åè ä ç å éç å ê7ë ì í î ë ï ï ð ì íñ î ò ó ô ò õ ê
ö ë ÷#ð ø õ ùgú û üŠò;ñ ò ý õ þý õ ï ý ÿ þýë ì í î ë ï ï ð þýñ î ò ó ô ò õ ê ö ë ï ý ø õ ùgú û ü ë î ÿ ò;ñ ò ý õ þý õ ï ý ÿ þýñ î ò ó ô ò õ ê7ë ì í î ë ï ð
od î ë þë ÷#õ ùˆý ö î ò õ ö ý "! #$ % &' ( $ ) #$ % &
sztucznym i uziomami naturalnymi.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " ! ! # $ % " & ' ' () *+ " ( ! ) ! * , ) $ -. /0" $ $ 1 $ ' ! # 2 ! )1 2 ! ! ' " ( ! 3! ! $ " nych w
4 " $ " ) " ! 1 " 2 ! 1! '5161 ) 6 3 7 87 9: ; < = > ;
< ? @ A 7 B C D : ?E 7 A ? B C D : ?E A ; F G HJI K)L M N G O P M GRQ G S T0U L M V F T L)WX Y L M V M cych
N G+Z V Fprzepisów
V [)NUL HN V nie
\ ] W eliminuje
U L HL M T V jeszcze
^ L WX O _)N
G Y S U` L V T V O X Q M X O _ a F P N b Y NY T ] \ X HcHL ^ M VL O G M N d a O P X)P V S T L S L WV M Ge \ L F Y NL O _ \ L M XS f)S Y g T G O P M G I
13.10. Uziomy
hji k l m n o p q r s0t u q v wx+y u q r z q{ q | } ~ naturalne i sztuczne. €  ‚+ƒ „ … ‚ †‡+ˆ € ‰ ƒ Š € ‹ ˆ Œ5ŽJ0‘’ˆ € ‹ Œ “ ”•5” – — ˜ ™ ” š › œ 5•
µ ¶à Ù´ ·Ó ¸ Ü ¹ â ± Þ5°jâ ´5Ò º Ï Ö+± ² Ü » Õ ¯ã ´ ä ¶å 揳 ´5ç è ¼ é ± ê ³ ë ì ½ ·í ¾ î ¿ ê ¼ æ5À Á ï ´ ð ñzbrojenia
Âmak
Ã Ä Å Ã ž Ɵ Ç Èj¡ à ¢ É0£ Ê Ÿ Ë Ì Í ž Î ¤ Ï ¥ Ц Ñ£ Ò § ¨+Ó Ô Õ Ö © Ð ¤ Î ¡ × ¢ ¥ Ø Ò ªjÙ ©5ØÛ«Ú Ü¨ «Ñ+¥ Ñ ¬ Ý § ­ Ü ® Ñ ¯ Þ5°5Ï Ù± Ý ² Ò ³ Ï ´ ßá
ò ó ô ä õ ö ê æjì5podziemnej
ð ç ÷ ø ð îæ5ö ê tów,
é ù é ê ð î ú û å æjó ä ù é è î í ó é ù é0ô ô ú ü ý ü þÿ ! " # $&% ' ( ) * % +, ) ( ' -/. 01 2 ( 3
4 5 6 7 8 9 7 : ;< = 4 = = > ? @ 7 AB :DC 9 E F : G H = 2—6 I
J ;K = L 8D5 = @> = : < : ;:D;!F ? E < 7 =/5 M7 :D7 6 ;DN uziomy pionowe. OP Q R SDT R U V WS
Q X Y U Z U[ T \]!^ P Q _ ` T ab c d T c W
c_ U^ Y \ e c X c V f g h i jklh i m noi p qr sDr t uDv uziomy poziome.
wx t y p r z { f | z} t g x n
g x { g zt z ~ x yDs € x t y p r y u{ s ‚ f g ƒ  } { r }Dg uy n
g z  „ u!ƒ x s n x r  y f t { y f …
} t g s n
} v
† y n
z ƒ z { zuz  r s ‚ ‡ x t y p r z { f | g } t g s n
}Duy { g ˆ ztuy n
z ƒ z ‰Š ‹ Œ  Š Ž   ‘!’ “ ” ‹ ’ • –DŠ ‹ Œ  “ Ž ‘Š ’ ‹ — ˜  • Ž ’ ‘ ™ [13.3] i
[13.8J.
šœ›  ž Ÿ  ¡ Ÿ ¢ £Ÿ £ ¤ ¢ ¤ › ¥ 13
13.1. Ciszewski R., Fukzyk K.: ¦/§ ¨
Warszawa, WNT 1969.
© ª « ¬ ¨ ­/® ¯ ° ª±¨ ² ­/¨ ³ ´ ­µ ¨ ¶¨ · ¯ ° · ¸ ¹ · º» § ¸ ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Á Ã Ä Å Æ
energetycznych elektrowni i stacji.
200
Ç È É Ê Ë Ì Í É Î Ï Ð ÑœÒ Ó Î Ô Ï Õ Ö × Ï Ø Í Ù Õ Ê Ú Û Ü Ó Ð Í±Ö Ê Ë È É Ý Ó Ï Ì Ï Ø Ù Ö Ñ/Ï Þ Í Ø ßœÊ Ý Ê Ë Ì Î Ó wni wodnych oraz ich podstawowe i pomocnicze
Ð Í É Ó È Ï à á â ã á ä/á å æ ç â ã å è â é ê á ë á ì ê í î ï å è â á (maszynopis
1986).
Warszawa, WEMA 1988.
13.3. Instytut Energetyki: ð ñ ò ó ô õ ö ÷±ø ù ú û ü ÷±ù ñ ò ý þ ÿ
13.2. Hoffmann M.:
13.4.
! " # $ % & ' (*)*% $ +*, - . / , 0 1 . 2 3*4 5 6 7 8 9 5 : ; < = > ; ? @ ACB*3D; E F > 7 G F : H I J K L M N O L P Q R S T Warszawa, Ministerstwo Górnictwa i
Energetyki 1983.
UWV X Y Z [ \ Z ]_^ ` a b c b d efd g h g i j k i l e i l m d n oWi g l d l p q r s l e s t u Warszawa, PWN 1954.
v w x y z { | } ~ €  ‚ Nowacki P.: ƒ „ … † ‡ ˆ …f„‰„ Š ‹ Œ  Œ Ž …  ˆ  ‡ ˆ Œ „ Š ‡ ‘*’  “ … ” … ‡ ‘*• Ž • † – Œ • — •  ˜ “ † Š ‡ ™ Ž Š ‡ ‘ š Warszawa, PWT 1954.
13.7. ›œ  ž œ Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥_¦ § Instalacje elektroenergetyczne. Warszawa, WNT 1972.
13.8. ¨© ª £ © « ¤ ¬ ¢ £ ¤ ¥_¦ § ­ ® ¯ ° ±_¯ ° ² ¯ ³f´‰µ ¶ ® · ¸ ® ° ² ¯ ³ ¹ º*° » ° ¼ ½ ¶ ¾ ° ² ° ¶ ¿ ° ½ À ¹ ® ² À ¹ º Á Warszawa, WNT 1967.
13.9. Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Warszawa, WNT 1979.
Ì Í Î Ï Ð Ñ Î Ò Ð Ñ*Ò Ó Ò Ô Ï Õ Ö Í Ñ × Ø Ù Ú
Dziedzio J., Milkiewicz F. i inni: Û Ü Ý Ü Þ ß à á â ã Ý ä å_â Ý Ü æ ç å_â è Ü Þ é*á ê á æ Ý ë ä ì à ç ì ä í à Ü Þ é î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ò ø ù ú*û ù ü ý ø ù þ ú_û ù ü ÿ Energoprojekt
13.5.
13.6.
Warszawa 1989.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
14
!
14.1. Procesy ruchowe
$" # % & ' ( )# * & + % ,',-.0/1,) 2 % ( 3 4 % 5 ) & +6,7 ' 8 ' 59 * # : % ; ' ( 2 < =
>n? o @ p A qB r C sDEt ? u F vEA wG [email protected] Hy z Bw { H| t0IKwJ$} LMq } s H~ D r N @ y C t O | P y @ t QD A€ }Gq ‚HSr Rw B t T u Bƒ Qr „ U } F … ? V† @rEW ‡ B € C ˆ N q X v Y s [email protected] {P ‰[ y \s w ] {^ u_ y `Š a ‹ b c a d0[ \e ` f b g hE] ^ _ i f \ j^ jbk g l ] h m
n‰ o p q r s t u€ }vEq ƒ‚ rr 6w t r u ƒs |r y„ s}‘w ‹ tƒ r ƒ q w t † w { Œ z s t} q } s ~ r y t | y t0€ } q ‚ r w t u ƒ r „ }wƒ r u € r Œ }q } s ~ r xt  r o Ž 0r w q ˆ  | y {Eu y Šƒ r u € r Œ t
qx} v s q ~ ˆ r  x| ty –•… {| x{ u { € qŠ v ƒ Œ } | Œ t z … s q tt ƒ q rr |s t€ r u xvEtƒ ’ r o “Mr s w | { y‰ st w t| ‹r ” s y r †‡ r | u € q } ‡ s Œ y € } q ‚ r w t u ƒ r „ }y q r † w { Œ }•Œ t  rxv ƒ r u {  t | y {0r  | {
}} qq }} ss ~~ rr yy tt || yy tt0r} ‰‡ t „Œ { r † x}v u s ~{ } q ‡r „x{ †{ |ˆ yx{w„ r {  u vy ‰ u { ‡ Œ z… s nv ‰ s t ~} w q xw z r † ‰ |w ty t | | y {y t0u ~ € t { q } Œ } z ‰ s s t ˆ x€ } q ‚ r w t u ƒ r „ }
—˜ ™ š › œ  ž Ÿ$› œ › ¡  ¢ ¡E£ ¡ › ¤ œ ž Ÿ ¥ œ ¦ ¡§ œ ¨  ©  ªŸ « ¬­ œ ¥ › œ ®¯ ­ ž ° « ž ±¥ › ¬ ­ § œ ²  « § © £ œ ®ž ³$£ ¡ › ¤ œ ž Ÿ ¥ œ ¦ ¡­ œE®¯ › £ œ ²  «
´EÙÚµ ¶Û ·Ü ¸Ý ¹Þ ºß »à ¼•á$â¼ ½ã ¾ä å º ß ¿ â ¸ à ¹ æ ¾ ç ÀãÁ Âè ºÝ Ãå À é Ä æ ¸ ç Åß ÆêE¾ é À ºÞ½á çÇ àÈß Âç Û ÈÀ » à ¼ º »É ½ Ê Ë ¹EÄ ¸ Á ½EÄ ¸ Å Ì Í Î Ï Ð Ï ÑÒ Ó Í Ï Ñ Ô Õ Í Î Ï Ö Í Ó Ï Ñ × Ø
ëì í î ï ð ñ ò ó6ô õö ÷ ô ø ù ñEôï ú ð ö ÷ û ñ ù ö ñ üþý ÿ î ú ï ô ñ ò ‘ï ÿSü6ï ð ÷ð ô ó ù ù ÷ 14.1.1.
Ala Alb -
-
bliskiej synchronicznej;
Bl. ! "# "%$
&' (*) + , - . /0 12 3 0 4 5 -0+ 6 , 2 3 7 - 5 2 - 8:9 ; ) 6 + 0 - . <%+ = ;>8+ , 36 2 - ) 5 3 ? @ A B C D E FG DHF E G I @ J K LHF M L C N O P DH
@ A L Q R S T U T VW X R T V Y Z R S T [ R X T V \ ]
^`_ a bc d e c fg h i g hj k l%j fg h k i g h m jl n o k pfq r p k q h i g cl n o k i g s t*a
u>v wyx z { | } ~ € ‚ ƒ „ | ƒ … x ~ †ƒ „  | †‡… ˆ x ‰ z | } Š%z ‹ ˆ Œ
u v w*x z { | }Ž  |  †z €ƒ „  ƒ… ˆ x ‰ z | } Š%z ‹ ˆ>†z { ~{ ~ „ „ | ‘Š z  | ’ ƒ  ‚ { ~„ ƒ †„  |  } ƒ „  ˆ„ ƒ … “ ” | „  ƒ
Š x | Š ‹ ~ €ˆ>€z  ~Š x | … ˆ x ‰  „ “ z„ ƒ … “ ” • – — ˜™ š › • ™ œ  žŸ — • ¡ Ÿ>¢ Ÿ › • £¥¤
¦§y¨ ©yª « ¬ ­ ®Ž¯ ° ­ ± ²« ³´ µ ¶ ´¯· ¸ ª ¹ « ¯ ­ ® º « » ¸>²« ¬ ¼¹ ¶ ­ ª µ ­ ±‘º « ½ ­ ¾ ´ ± ¿ ¬ ¼µ ´¯ ²µ ¶ ­ ± ® ¯ ´ µ ¶ ¸º ª ¿ ° ¸³¯ ¹ ¸ ° ¯ ­ µ ¶ ´
º ª ¿ ° µ ¶ ¬ ¼° «³´ ª · « À ¬ ¶*« ° º « ³¶ ´ ° ´ ± ¿ ¬ ­ ±Žµ ´ º ¶ Á ¬ ¶ ¸¯ µ ´ ²¶ « µ « ³­ ²¸º ª ¯ ¼¹ ¶ ­ ¾ ¸½ ¸%¯ ­ ²¥¨ (Ma to
²¶ ­ ± ® ¬ ­`· ¼ ½  «º ª ¯ ¼º ª ¿ ° µ ¶ ¬ ´ ¬ î ¼ µ ¬ à ª « µ ¶ ¬ ¯ µ ¼ ¬ Ã Ä Å
ÆÇ*È ÉËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÐÓÊ Ì Í Î Ï Ñ Ò Ô ÕÖ Ì × ÓÑ Ð Ö ØÙ Ú Í Û Ñ Ò Î ÊÕÙ Ú Ï ÊÙ Ú Í Û Ñ Ò Î Õ Î ÜÝ Ê Ñ Î Ü Ú Ø Ñ Ò Î Ï Ñ Ê Î ÜÑ ÕÑ Õ Ù Ò Þ Î Ò Ð
Ï Ñ Õ ßÒ Ø Ñ Ø ÓÐÙ Ø ÓÊ à Ð á‘â Ô ãËÙ Ú Ï ÊÏ Õ Û Ï Ò Õ Ì Õ Ñ Ò äÏ Õ å Ð Ï Ù%Ò Ð Î Ï Ð æ>Ð â Ð Ô ç Ú Ê Î Ï Ñ Ê Î Ü - ÓÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ð
Ú × ÓÑ Ò Ð àÓÊ Ì Í Î Ï Ñ Ò Ô × Ó‡ÓÏ å ä%Û Ï Ð Ñ Ò Õ è
éêyë ì‘íî ï ð ñ ò ó ð î ï ðô õó ð ö ÷ø ö ó ð ø%ù ú ûüûõ ô úø ö ó ð óý ü ö þ ï î ÿ ó ÷ í î ï ÿ ï ð÷ ø ÷ ö ÷ ý ü ï ð ö õ ûî ï ó ð õ ü þ
ù õ ø ÷ ý ð ï ð ö õ ûî ï ó ú ü þù õ ø ÷ ý ð ûï ö î ï ÷ï%ð ûð î ý ü ÷ î ï ðó ÷ ûõ ö üíõ ý ú õ ûð õ ! "# $ # % & ' " & ( ) - " ( ! * * ! + " , - * % & . / 0 1 2 3 4 5 6 72 8 4 9 : ; 0 < = : > ? 6 [email protected] A': ; 4 3 B . / ?< / C'; ? 2 4 ; 5 D? . / 0'. : 4 D? E . 02 8 4 9 : ; 0 < =#: > 8/#; ? 2 4 ; 5 D? nie
? F? 4 5 G . 0H < = : F: I : F? . 0; ? I ; / ? > ? . / 0 DJ; ? 9 0 ; = / 0 6 ; 0 K L @ MN4 : 6 0 <O; ? trzymania normalnego
= 4 ; 0 9 / 0 P ?FQ1 : E 0 G . : R 6 /#SE#I : D5. Przy zatrzymaniu awaryjnym, procesy Dl i D2 < T= : D/ G ? . 0 @
14.1.2. UWV
X Y Z [ \]V ^NY _X `Z`badc'ef`\ gNX [ h i X j\#Y _]`b`k l Y Z mOjk im Z n#Z jpo ^V qNX r Z [ gNs t
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
W tym przypadku poza procesami (A — D) opisanymi w p. 14.1.1. ! " # !$ % & ! % '
(*) + , - . / 0, - 1 2 1 3 4 5 6- 7 . 3 8 9 / :. 1 ; < < ; . =>3 ? 2 1 ;@ , 4 . 6 A 8 . ; >3 B 6 , 7 - 1 / 0 @ - 5 4 >3 )
14.2. CEDF G
H
I G J K L M!G K I DN
O P QER S T UV W X Y Z [T \ ] T^ T _R\ ] ` aE[b Z W Z [c d e[Z U cU ZW f Y g ] \ c
h ij k*l m n o p qr o sp t u v w u oExEy q z q x{Exq | }| qz ~ € u t }sq  ‚E€ } ƒ„ z q „ q xEo t {Er o xEq }sq z } y q x{Ey ~ €r o „ ~ xE} m
k*o | o t u { s…~ p † o | ~ij k‡ { „ z r o ˆ { xEt u { t u {‰o ~ z q so z } w r t {  qu v w r t {  qq z xEu { o t u oEu r o s} p o t u oEz } w Š~ r ‚ | r { ‹x
ˆ q w { „ u {E~ ~ w Š o su o t u oEu r o z r } s} xEo t u oEz ~ € q r { „ ˆ q † Œ xm  q t o | z q~ p † o |ij kŽˆ q xEu t u { tr o ˆ { xEt u ƒ„ o sq w r } t t {
r o sp t u v w u {Er o xEq ~sq z } y q x{  qy ~ €r o „ ~ xE}h w u v  o q xE{  Š } | o ~ y u w r t { l*x‘ˆ r } ˆ o | p ~| r u o † o t u oEr o € { r ˆ u { w r { ‹t o
q | „ z o xEu { t u {Ez ~ € q r { „ ˆ q † Œ xm iEp † o |ij kŽˆ q xEu t u { t€ } ƒ„ z q „ q xEo ny wówczas, gdy wymaga tego instrukcja
{ p „ˆ yq o zo w‡u z~ € q r { „ˆ q †~ m
o ~ z q so z } w 2.r t ’E{ “  ”q• u – v— ˜ w ™ r š t › { œ q•  q ž z •xE• u { Ÿ • o št • u oE˜ u “r o ž ™sš } › p œo  t ž u ¡ oE¢ o ™ ˆ £ o › o ˜ z ~š ¤ p žu { ¥ q xE(USK).
t u w r {  Zadaniem
qz ~ € u t }xEUSK
{x„ jest
r } „ z pzapewnienie
u w Šˆ q w { „ o w Š
¦ § ¨ © ª «E¬ ¨ ©­ ®¯±°‰² ³‘ª ¦ ´ µE¶Ž· ¸ ¹ º »¼§ ½ ¾ ´ ¿ µ · ÀEÁ ÃÅĪ Æ ÇEÈ ¬ ÉEµ ´ Ê Ë ª Ê ª «E´ Ì ÀÊ · ¾ ª «EÌ · ½ · © ¬ ¿ ¦ ´ § Í · ¨ µ Ì À‰Í § È
elektryczne.
3. ÎEÏ
Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × ØÑ Ù Ú ÑÐ × ÛÑ Ô Õ ÏØÚ Ö Ù Ú Ï*ÑÔ Ü Ö Ý Ú Ù Þ (USW). WykonaÌ · À‰· µ ´ ¿ ´ Ì · ÀE§ ½ ¾ ´ ¿ §Á »àß À Ê Ë
á ª ¿ ª È Ì À*ß ´ ½§ ½ ¾ ´ ¿ §Á ò Í À ¨ µE¿ ª Ë ¬ ¨ µ ¬Ê Ë À ¦ ª «E´ Ì · ´E¾ ª á ´ Ë À ½«E· ¦ Ì · ½ ´EË § ¦ È · Ì ¬ º
4. âã ä å æ!ç ä è é ê ë èì í î ã ï ç ä å ìEðì ñ ò óå ô é õ ó*ö ÷ ø ùú û÷ ü ý þ ÿ ! " # # $ % " &
- % ' ( "' ( #) % $ " * % $ + % '* ,# + "' - ". $ $ ' / % # ! '
synchronicznej,
- + ' #)% '
- $ * #) ' * ! 0 * % $ + ( ! % ' ! 1
* % $ + ""$ % ' $ /2$ / / ",' / 1 ". ' - % ' ' ! '$ ' / % # $ 3"' % ! 4
5. 56 7 8 928 ü ÷ ø :;8 ÷ < = ú ûý ú > ü ? 8 < û ÿ @8 A ÿ B < ÿ 8Aý C 9 ÿ < D < Eý ø ÿ < = nej. F + " % " 3
# ! ' # ! #) % '* ,# + "' 21 ". $ $ ' / % # %, # ( '* #) % ' ' $ 3"' % ! * % '"$ G + '% ' ( ! *%$ !
' % ! 4 H
" * ' 3"' $ 0 '". % # @I ( ( $ ' ( ! "% * % [email protected]% " # ! ,* % % ! ! '". + ' -% $ ,% n jej
* ! 0 K 4
6. ü ÷ ø :;8 ÷ < = (D < Eý ø ÿ = 8 ÷ ø ýAý C L M N O PQ P M O [email protected] T M N O U M V W)X YZ [\ ] ^_ L _ M N V `aYZ [bW V Q c d
- e f g h f ij e k l m n lo k p q r f r s n if t o [email protected] k jg f v(f o w x y z { | } ~.€ ‚ € ƒ…„ x †‡ˆ
‰)Š‹ Œ {  ‹ Ž  ‹ {  ‘ | Œ ‹  ’“ ” { • –(•  ‘
‡ˆ
—Š| •˜ { y ‹  ™(~{  ˜ • š  ‹ ‚ › { y ‹ œ,–({ › ‘ ” Ž  ˜ • ˜ „ ‹ ~• š ž‹ Œ {  ‹ Ž  ‹ œ  ‘ | Œ ‹  ’„ x †( ‹ œ  ‹ œ „ œ y ˜  • œ Œ œ  Ÿ œ ˜ ’  ” Œ œ › ‚ | •y ˜ }  œ ›
Œ {  ˜ Ž  x › œ ’ Œ  ™  • Œ ‹ ” {  › { ‚
- ” { z ‘  ” œ Œ ‹ œ  ‘ | Œ ‹  ’| •~  } z   {  ’”|  x Ÿ ‘  ‘ | Œ ‹  ‘„ x †( ‹ œ  ‹ ‘œ „ œ y ˜  • œ Œ œ  Ÿ œ ˜ ’  ” Œ ‘ Zadaniem
7.
¼ ½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä À
¡Å ½ ¢ Æ ¼£ ¤ à ¥2À ¼ ¤ ¿ ¦ Ç(§ ¨ à ¼©;È É ¤ Ê § ˪ «½,¬ Ê ­ Ì ® Í ½¯ Î ¨Ã Ë ° § Í ® ½± Í ¨ Ë ²Ï ¿ ¤ Î ­ Ç(³ Ã¤É ´@Å Í ± ¿¨ « Æ ® ¼ à ° ˤ ©2
Í ½³ Ð ± Î ¨ ¿ ¬ É ±½ ¦Æ À« µ Î ¿¨ ʲΠª À ©2
É Ñ ³ À§ ¦Í ˱ ¶@è Ð ¬ ¿ ® Ä ° Æ ´ ¼ ¨Ã £Ò¦2Í ½· ¡¼ È ¸ É ¹Ñ(º Í » Ë Ï ¿ Î ÇÃ É Å Í
¾ ½ Ë ½ Î ¿ ÒÃ Ë Í ½Á Î ¿ ÁÐ ¿Á Î ¿ Á À Ó Ò½ Ä Â À ¾Ð Î Ê È Å Ô ¼ ½ ¾ ¿Ã Õ ¾ ¿ Î È ¼ Ç(À Ó Í ÇÐ À Õ Æ Ö ÒbÆ ¼ ½ Î À Å × É È É Ñ(Ä ¿À Á Â Ã Ä Ö Ò.ØÙ Ú)Ó ØÙ ÛÓ ØÙ Ü.Ó
ÝÞ
ß
à ÝÞ
áà Ýâ ãà ä å æ ç è é ê ë ì cych poszczególne operacje í î ï í ð ñ ò î óôî õöbõ î÷ùø ú(û ü õ ï ýû þ þ ý ú(û ï ÿ ô þ ô,î õ ý ð
í õ þ û ñ ý ÿ õ ú(î ô ý óý î þ ÿ þ ýó ô ñ ò þ û ñ ô
í ï ô ÿ ! " # $ % & ' " ($ ) ! *
zastosowaniem mikroprocesorów.
8. +
, - . /0. 1 2 3 45. 2 6 7 8 9 : ;
3< 2 : = 3 >. 9 ? ."@A= 3 7 : < . 40? 3 / < 2 . >"? . 9 ? ."2 1 = B 3 8 : < @ 3 - 10C +D EF G Wykonanie i
H I J I K L I
M N O I J MPQ RTS U"V W J W X K Y[Z I NM N O I J MPQ \] ^ Y _ H"J W ` a _ H U"V b W _ Y S c dW J S ` I d
L I K L I
` M b X W H Y S V W O M e
9. f
g h i j0i k l m n5i l o p q r s t(u s v k w i p t x y m q x m n0k{zm j o{| }"~"[€  ZadaK L Y ‚ƒM N O I J M„"\†…"Z Y S ` I M ` W ‚I ` a _ H K Y
S ` Y b W d
I K L Y
W X _ L U ‡ Y K L Y ‚ƒ` M b X W H Y S V W O c dˆd‰‹Š(ŒH I V Y d
K L I Z U _ Y
M ` b H a ‚{I K L Y
V W H L W ‚{Md
W J aŽ c b K Y Z(^ M Xd
W J a
J W ^ K Y Z[K I
H I J I K Y Z(d
I b ` W  _ L e
10. Autooperator (AOP).  Y S `AS ` W S W d
I K aV b H ad
L ‘ _ Y Z(K L ‡[Z Y J K a ‚’` M b X W H Y S V W ^ Y
d‰‹Š(ŒI
b Y I ^ L H M Z Y
K I S ` ‘ V M Z U _ Y
_ H a K K W  _ L “ I M ` W ‚{I ` a _ H K ad
a X c b(‚{W ‚{Y K ` M_ H I S W d"Y Ž WL ` M b X W H Y S V W O M ] N ` c b a‚{I
X a ”
M b M _ • W ‚{L W K a
– H I ` b H a ‚{I K a — ] I M ` W ‚{I ` a _ H K ab W H J H L I O ‚{W _ a_ H a K K Y Z(W X _ L U ‡ Y K L I
L Y d
Y K ` M I ^ K L Y‚{W _ a"X L Y b K Y Z(W X _ L U ‡ Y K L I
‚L ‘ J H a
V b I _ M Z U _ Y
` M b X W H Y S V W O a e
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
11. 12. 13. )*
! "
# $ % $ &'( - patrz rozdz. 13)
+ , -. / 0 1 / , 23 4 5 6 7#./ , 6 89 : 6 : 7 ; 0 <5=?>[email protected] )DD( - EF G H I G J K L M N OPP O Q K J O RSG J P O I T L P K N T L U R
V K J U W XY G I K V Z [ L P \ [ ] Y EU L ^P KO \ O J Q [ X _ EU F U I K [ RG M Z F U` YM ] I K ` H E?ab c [ ab dfe \ KM J M L ^ Y R [ O \ [ O [ \ K
P K V J P U RK \ [ O V M J g Y P O F G Y I M h i j O F V EU G Y F K k Y \ U#E?G Y ` M ] I K `g Z Y ] M N T L UM J M L ^ Y R [ O \ [ O [ [ \ [ L N M N T L UP K V J P U RK \ [ Olnmo
w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku jest za niski.
p K ] I K ` KF [ X _ k OEF P U F V ] [ OY RH E [ Y \ OEU k O NM ] I K ` U#F TK M V Y RK V U L P \ O _ E?G O I \ [ EU G Y F K k Y \ OE?O Z O RO \ V U
G Y R [ K J Y EO [ G Y RY L \ [ L P Oe L P M N \ [ ] [ _ G J P O V EY J \ [ ] [ _ EU I T L P \ [ ] [ ] J K q L Y EO _ G J P O I T L P \ [ ] [ [ V G i hF V K L U N ] [ F V O J Y EK \ [ K
e K M V Y R#K V U L P \ O r J X L P \ O _ P ` K Z \ O r R [ O N F L Y EO h _ M J P T ` P O \ [ KEU ] Y \ K EL P Oe G J P O ] K s \ [ ] [ _ F V U L P \ [ ] [ _ F [ Z \ [ ] [ _ F [ I Y E\ [ ] [ _
J Y P ` P [ O Z K L P O [ V G i h _ P K F [ Z K L P Oe O Z O ] V J U L P \ O _ ^ U ` J K M Z [ L P \ O hY J K P _ k OF TG J P U F V Y F Y EK \ O` Yg O P G Y t J O ` \ [ O Q YP K F [ Z K \ [ KP
F [ O L [ G Y V J P O g#EI K F \ U L ^O Z O ] V J Y E\ [ i
14.3. uA,
*/ v 9w 9 ; 0 . w v xy, 3 ; 0 2y, ; 7 : , 6 4 w ./ 0 6 v 9 z <f/ 0 : / 3 6 { 0 <7 6 {
p K ] J O FK M V Y R#K V U P K L N [ Y ] J O t Z KG J Y L O F U#Y g N X V OK M V Y RK V U P K L N T i lnY k OE [ X LAg U |P K ] J O FK M V Y R#K V U P K L N [
Y Q J K \ [ L P K N T L U#F [ XEU I T L P \ [ OA` YK M V Y R#K V U P K L N [ ] V H J O Q Y tP ww procesów (}~ €‚ ƒ „Aƒ …Aƒ †~ €†‡ ƒ ˆƒ ‰ Š~ ‹ Œ# €
 ‹ Ž €   Ž  ‘  ’ “ ” • ” ~ • ‹‘A– ” ’ — ƒ ~ ‹ Œ# €  ‹ Ž €   Ž  ‘  ’ “ ” ˜™ ‘  ™ Ž • ” ’ —š › € ‘ œ  ž – ” ™ ” ŸA œ ‘ Ž  ¡Ž ‘ ˜š ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª« ¬ ­ ® © ¯ ­ ° © ¯ ¬
zakres automatyzacji oraz tzw. uzasadniony zakres automatyzacji. ±² ³´ µ ¶ · ¶ ³ ¸ ¹ ² µ ¶ º · »µ º ²A³ ¸ ²»A¼ ½ µ º ¼³ ¸ ½
³ ¸ ² º ¾ ¿ À ³ ¼¶ ² Á  ³ ¸ Á º ³ ¸ ²Aº · Ã Ä ² µ· Å ¶ ´ Æ· ¶ ¼ º · Á ¹ ¸ Ç È· Ä É »³ ´³ ¸ ² º ¾ ¿ À ³ ¼¶ ² Á  ³ ¸ Á º ³ ¸ ² Ê ¹ · ø Å º · µ · À ³ ¸ ´ ³ ¼º · Ã Ä ² µ
· Å ¶ ´ Æ· ¶ ¼ º · Á ¹ ¸ º · Ë ² ½ ÌÍ Î É »³ ¸ ²´ À³ · µ ¶ ¿ Ï Å ¹ Ì Á ¼ Á ÂÁ º ¼ ³ ³ ¸ Ã É »#Ð · ÑÒ Å ³ à Á ¹ ¸ MEW, ¾ Ñ Ä ´ À º · ¹ Å#´ ¾ µ Î Å Í ¸ ÓÕÔÖ?Ê Ï ´ ³ · À ¶ ´
Æ·A³ ·A³ ¸ ² Í ´»Ï Î ¼ »?Ë ¸ Á º ¾ ·Â ¼ À Ä ´ º ² µ Ï ´ Î É »×»?ÓnÔÖØ´ Ä · ºAÄ ´ À º · ¹¶ Å Ä ¾ ¸ ³¸ Ï Ä Ì À ³ ¸ Á Ç
a. Funkcje MEW - »¼ Ä É ½
a l - ÓnÔÖÚÆ´ ½ ²Ï Ä · Á ´ »·
³ ¸ ÙAÆ´ ½ ³ ·A³ · µ ¶ ¿ Ï Å ¹ Ì Á ²Ò Å ³ Ã Á ¹ ²ÓnÔÖfÐ
Ù»¼ Î Ì Á º ³ ¸ ²Ï Ä º ¼»µ Ï É Î Ï Ä · Á ¼ºË ´ à · Ë ³ ̵ ¸ ² Á ¸ ̲ Ë ² à ¶ Ä ´ ² ³ ² Ä Í ² ¶ ¼ Á º ³ Ì Ê Ï Ä º ¼Á º ¼ Æ
Ä ´ º Ë ¸ Á º ² ³ ¸ ·² ³ ² Ä Í ¸ ¸ ºµ ¸ ² Á ¸ Ì´ À ¾ ¼ »· ¹ ̵ ¸ ¿»² À Î Å Í#¶ · Ä ¼ Ò ¼³ ¸ ² º · Ë ² ½ ³ ² ¹´ À#Ï ´ Ä ¼À ´ ¾ ¼ - ÓnÔÖØÏ Ä · Á Å ¹ ²Ï Ä º ² Ï Î ¼ »´ »´ Û
· ÜÝ ¹ · Ã·Ë Ê Ë ² Á ºÄ ´ º Ë ¸ Á º ² ³ ¸ ·² ³ ² Ä Í ¸ ¸ ºµ ¸ ² Á ¸ ̲ Ë ² à ¶ Ä ´ ² ³ ² Ä Í ² ¶ ¼ Á º ³ Ì´ À ¾ ¼ »· ¹ ̵ ¸ ¿»² À Î Å Í#¶ · Ä ¼ Ò ¼Å º · Ë ² ½ ³ ¸ · ¹ Ì Á ² ¹Á ² ³ ¿
energii od pory doby - ÓnÔÖØÆ´ ½ ²Ï Ä · Á ´ »· Ùµ º Á º ¼ ¶ ´ »´ Û
a3 - jak · Ë Ê Ë ² Á ºÓÕÔÖØÏ ² Î ³ ¸ À ´ À · ¶ à ´ »´Ä ´ Ë ¿AÄ ² º ² Ä »´ »² Í ´Þ Ä É À Î ·º · µ ¸ Ë · ³ ¸ ·³ ·´ à ´ Ë ¸ Á º ³ ´ ß Ù»¼ Ï · À ³ ¸ ¿ Á ¸ ·ºÄ Å Á  Å
zasilania lokalnej sieci z systemu elektroenergetycznego;
a4 -jak a2, lecz podobnie jak w a3 - ÓÕÔÖØÏ
a5 - ÓnÔÖÚÏ Ä · Á Å ¹ ²»¼ Î Ì Á º ³ ¸ ²A³ ·µ ¸ ² Ù»¼ À º ¸ ²
² Î ³ ¸ À ´ À · ¶ Ã ´ »´Ä ´ Ë ¿AÄ ² º ² Ä »´ »² Í ´Þ Ä É À Î ·º · µ ¸ Ë · ³ ¸ · Û
Ë´ ³ Ì Ç
Ón· Î ·² Ë ² à ¶ Ä ´ »³ ¸ ·»´ À ³ ·Æ´ ½ ²Ï ² Î ³ ¸ ÙÒ Å ³ à Á ¹ ¿· ÜË Å ¾#· ච¼ Ë Ã ´#»É »Á º · µ Ê Í À ¼¾ ¿ À º ¸ ²Æ#¸ · Î ·º ¾ ¸ ´ Ä ³ ¸ Ã#´À ´ µ ¶ · ¶ ² Á º ³ ¸ ²
À Å ½ ² ¹Ï ´ ¹ ² Ƴ ´ ß Á ¸ »´ À ¼#á ¹ ² µ ¶ ¶ ´»· Ä Å ³ ² Ã#à ´ ³ ¸ ² Á º ³ ¼ Ñ Ç
Funkcje al i a2 Æ´ Í ÌÏ ² Î ³ ¸ ÙÓnÔÖÚ»¼ Ï ´ µ · ½ ´ ³ ²º · Ä É »³ ´»?Ï Ä Ì À ³ ¸ Á ²µ ¼ ³ Á Â Ä ´ ³ ¸ Á º ³ ² Ê ¹ · ø · µ ¼ ³ Á Â Ä ´ ³ ¸ Á º ³ ² ´ Á º ¼ »¸ ß Á ¸ ²³ ¸ ²AÆ·Ï ´ ¶ Ä º ² ¾ ¼#µ ¶ ´ µ ´ »· Ù»?¶ ¼ Æ¡Ï Ä º ¼ Ï · À à Å#À Ä ´ ½ µ º ¼ Á ÂÏ Ä Ì À ³ ¸ Áµ ¼ ³ Á Â Ä ´ ³ ¸ Á º ³ ¼ Á ¹ ² ß Ë ¸ ¶ ¼ Ë Ã ´
energetyka nie stawia takiego wymagania. Funkcje a3, a4 i a5 Æ´ Í Ìº · ß¾ ¼ ÙÏ ² Î ³ ¸ ´ ³ ²A»¼ Î Ì Á º ³ ¸ ²Ï Ä º ¼¸ µ ¶ ³ ¸ ² ³ ¸ Å»
ÓnÔÖØÏ Ä Ì À ³ ¸ Áµ ¼ ³ Á Â Ä ´ ³ ¸ Á º ³ ¼ Á ÂÇ
¾ Ç â!´ À º · ¹ ²´ ¾ µ Î Å Í ¸ ÓnÔÖ - Ä ´ º Ä É ½ ³ ¸ ·µ ¸ ¿ÓÕÔÖÚº³ · µ ¶ ¿ Ï Å ¹ Ì Á Ì´ ¾ µ Î Å Í Ì Ð
bl - MEW z ¶ º »Ç À ¼ ½ Å Ä ² ÆSÀ ´ Æ´ »¼ Æãá ´ ¾ µ Î Å Í ·Æ¸ ² µ º à ·»?Ï ´ ¾ Ë ¸ ½ Å MEW ¸ ¹ ² µ ¶ Ï Ä º ¼ »´ Î ¼ »· ³ ·»äÄ · º ¸ ²AÏ ´ ¶ Ä º ² ¾ ¼
Ï Ä º ² ºÅ à Π· Àµ ¼ Í ³ · Ë ¸ º · Á ¹ ¸ Ñ Û
b2 - ÓnÔÖÚº¶ º »Ç ³ · À º ´ Ä ² ÆS´ Ã Ä ² µ ´ »¼ Æãá ´ ¾ µ Î Å Í ·³ ¸ ²Æ´ ½ ²A¾ ¼ ÙÏ Ä º ¼ »´ Î · ³ · Ê Ï ´ ¹ · »¸ ·µ ¸ ¿´ Ã Ä ² µ ´ »´#»?Á ² Ë Å
À ´ Ã ´ ³ · ³ ¸ ·A³ ¸ ² º ¾ ¿ À nych zabiegów ruchowych);
b3 - ÓnÔÖÚº ²µ ¶ · Î Ì´ ¾ µ Î Å Í Ì Ç
å Ä º ¼¶ ¼ Æãµ · Æ#¼ Æ¡º · Ã Ä ² µ ¸ ²A· Å ¶ ´ Æ#· ¶ ¼ º · Á ¹ ¸ Æ´ ½ ²A¾ ¼ ÙÄ É ½ ³ ¼#µ ¶ ´ Ï ¸ ² æ#· Å ¶ ´ Æ· ¶ ¼ º · Á ¹ ¸ Ç â!´ º Ä É ½ ³ ¸ ·µ ¸ ¿
º · µ · À ³ ¸ Á º ´³ · µ ¶ ¿ Ï Å ¹ Ì Á ²µ ¶ ´ Ï ³ ¸ ²A· Å ¶ ´ Æ#· ¶ ¼ º · Á ¹ ¸ Ð
1) MEW niezautomatyzowane - µ ̶ ´ÓnÔÖØ»¼ Î Ì Á º ³ ¸ ²ºAÄ ¿ Á º ³ ¼ Æãµ ¶ ² Ä ´ »· ³ ¸ ² ÆSÏ Ä ´ Á ² µ É »?ç×À ´è»?»· Ä Å ³ à · Á Â
Ï Ä · Á ¼³ ´ Ä Æ#· Ë ³ ² ¹¸ º· Å ¶ ´ Æ· ¶ ¼ Á º ³ ¼ Æ¡»¼ Î Ì Á º · ³ ¸ ² ÆS¶ Å Ä ¾ ¸ ³ ¼¸ Ï Ä Ì À ³ ¸ Á ¼#á Ï Ä ´ Á ² µ ¼#éêÀ ´éë Ñ»?»· Ä Å ³ à · Á Â
· »· Ä ¼ ¹ ³ ¼ Á Âá Ï Ä º ¼º · À º ¸ · Î · ³ ¸ ź · ¾ ² º Ï ¸ ² Á º ² æ# ¼ À Ä ´ º ² µ Ï ´ Î Å Ñ Û
2) MEW Ï É Î · Å ¶ ´ Æ· ¶ ¼ Á º ³ ²Ý µ ̶ ´ MEW, w których poza zautomatyzo»· ³ ¸ ² ÆSÏ Ä ´ Á ² µ É »Õ¹ · Ã#»?Ë Ñµ ̶ · à ½ ²
zautomatyzowane niektóre z procesów A do F;
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
3) MEW automatyczne p. 14.1.
! "# W tablicy 14.1 $ % & ' ( ) * $ % + , . - merami od l —13 , / 14.2).
Tablica 14.1. 0
1 2
\ Czynniki
R
3 4 5 6 7 8&9 : ; < 7 = ; > 7 = :?> @ A B : [email protected] E 9 F [email protected] 9 8 > @ ; H = IKJDL
M.N O P Q
Funkcje MEW
Uwagi
ST U V W U X Y Z Y.[ \ ] ^ Y \ _ `.T a b Z a `.b \ b ^ c X ]
b _ b X f b c g Z [ _ ` h i j k l m n o p asynchro-
\
\ kres automa\ tyzacji
niczne)do250kV-A
^
^
•  ’ Œ • — Ž ˜.‘ ˜ ™
szczytowa
•  ’ Œ • — Ž ˜.‘ ˜ ™
szczytowa
b2
b3
bl
ž.Ÿ œ 
Nadz (Miga
r
ór
r
domo okres stah domo
wy
owy
wy
2
3
4
5
l
^
^
bl
ruchowe \
d X Y Z Y._ Y.T a b e
.‚ ƒ „ ~ u … | †
”• – ˆ ‰ Š‹ Œ Ž ‰
a
š.› œ 
Procesy \
ST U V W U X Y Z Y.[ \ ] ^ Y \ _ `.T a b Z a `.b \ b ^ c X ]
p m p j q p r s o t m k u v wDx y z { z.| z.} ~ € .‚
ƒ „ ~ u… | † ‡ x y† ˆ ‰ Š‹ Œ  Ž ‰ ‹   ‘ ‰ Š‹ ’ ‰ Œ “
b2
b3
bl
b2
owy
8
Nadzó Obih
Nadz
r
iga
ór
okres
domo okres
owy
wy
owy
9
10
11
12
.¡ ¢ £ ž.Ÿ œ 
¢ ¥ ¦ £ ¦ rdom
Nadz
ór
ugi
okres
owy
6
7
b3
¢¥¦ §¨
bl
ž.Ÿ œ  ¤
b2
chroniczne)
b3
bl
ž.Ÿ œ 
Obfh
iga
r
itata domo
wy
13
14
b2
b3
Nadzó Obihi
r
ga
okres
owy
15
16
17
¢¥¦ §¨
Procesy uruchomie
© ¤¨ ª « ¬­ ® ¢Ÿ «
«chroniczne
¦ ¯ ¬ ° ± ² ³ > lnakV
´ µ ¸ ¶ » ¼ ² ±· ½ · · ¸D² ¾ ¹D² ³ º
nia turbozespotu:
- rozruch turbo
zespotu
- synchronizacja
´ ¿ ¼ ½À Á · » ² ¼ ± ± ¸ ½ ³ · ² ³
—¿ µ ± ³ à ¸ µ Ä ± ² ¼ Å ³ · ² Á
ÆÇ ¿Ä µ ½ ³ à ´ µ »Ç ¹ µ ± ¼
±½¸··¼
7
7
7
7
7
1,2,3,
7
1,2,3,
7
1,2,3,
7
1,2,3,
7
1,2,3,
7
2,3,9
2,3,13
4,9
 ¿µ ± ³ à ¸ µ Ä ± ²¼ Å Á · ²Á
ÆÇ ¿Ä µ ½ ³ Ã ´ µ ÆÇ ¹ µ ± ¼
Ä ²³ ¿· ¼
4,9
4
4
4,13
4
4
4
5
¶
wzbudzenia
¶ ¸ »¼ ± ½ Á · ¸
4
5
5
8*>
8*'
8*>
8*>
8*>
8*'
automatycznie
przez zabezpie
czenie elektr.
5
Procesy zatrzymania
ÆÇ ¿Ä µ ½ ³ à ´ µ »Ç È
± ²¼
Å- ³ zdejmowanie
· ²Á ± ½ ¸ · · ³ É µ µ Ä
- zdejmowanie mocy
biernej
-
¸ »¼ ± ½ ³ · ²³ ¸
» ¼ ¶ ± ½ · ² ¾ Á ´ ¿ ¼ À ¶· ² ± ¸
½ Á ¹D¾ · ² ° ± ² ³ À µ ´ » ¸
-
wu wody do tur
biny
- zahamowanie tur
Ä µ ¸ ½ à ³ Æ Ã° ´ µÇ Ì» Ç
³ Í Ê µ ² Ë ³
¶ ´
θ Ä Ï ¿ Æ Ç ¿ Ä µ ½ ³ à ´ µ » Ç
do uruchomienia
(zatrzymania)
8,12
8,12
8,12
l, 2, 3, 8,12
1, 2, 3, 8,12
1, 2, 3, 8,12
8
8
8
10**'
10**'
10**'
io**>
10**)
Ð Ñ Ò Ó Ò ÔÕ Ö Ñ × Ø ÔÙ Ú Û Ü ÔÕ
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
^ konieczne
wte
dy, gdy
wynug* tego
energetyka
ÝÞ ß!Ò à Ô á Ø Û â
10**)
10**>
10**)
10**)
10**)
jednym torboaapolcm
14.4. !" # $ % & ' ($ ) $ *)' + ,-# . / & ' . & . /0 ! # $ 12 # . 3 '
4)5 6 7 5)8:9<;>= ? @A B B 5DC E FDC G H @H I J K 7 B A GDH 5 L M ? N-5 M E H ? @5 B [email protected] 5 P Q G R A GDB A G H C K 7 B E NSM G T U B A T H B A G V
G R M M ? G 7 B ? T H G Y B A GDN-A B A NZ5 J B E(7 ? = L R H T H 5 J B E(H 5 P Q G R5 L M ? N-5 M E H 5 T A [ \ ;]E N-5 I 5 M G I ?
podanym w tabl. 14.1 W X
X
X
X^
@H I J K 7 E)C G H = A G T H G _ R M @5)= Q 5 T E(8`9<;>? Q 5 H)@5 Q L B P A G P R = J ? 5 M 5 T A B 5 Q H L T ? B GM E NSG J G P M Q ? @B A ? N0\ a)J 58`9<;
X
C G H ? C R b L I ? @E T U V HB 5 7 H ? Q G Nc? P Q G R ? @E N0V N-A B A N-5 J B E(7 ? = L R H T H 5 J B E(H 5 P Q G R<5 L M ? N-5 M E H 5 T A G R M G 7 B ? T H G Y B A G
X X X
H 5 P Q G R G NcN-5 P R E N-5 J B E N NZ5 P R E N-5 J B A GDN-? 6 J A @E N-[ \ d5 M ? N-A 5 R M 7 J 5)8:9<;eH)? C R b L I R M 5 b J L CZH7 E 6 L Q G N
W
^
^
7 ? N-? @E N0V @)R = f b = Q 5 T L T E T U-HJ ? P 5 J B R A G T A G J G P M Q ? G B G Q I G M E T H B V B A G H C K 7 B E(M G T U B A T H B A GNZA B A N-5 J B E(H 5 P Q G R
X^
^
^
^
5 L M ? N-5 M E H 5 T AR = Q ? @5 7 H 5(R A [email protected] b T H B A GD7 ?(5 L M ? NZ5 M E H 5 T A = Q ? T G R f @OH 5 M Q H E N-5 B A 5 ? 7 R M 5 @A G B A 5 [M L Q C ? H G R = ? b [email protected]
X
^
X
W
= Q H E = 5 7 P LZH 5 7 H A 5 b 5 B A 5DH 5 C G H = A G T H G _ \ ;>G J G P M Q ? @B A 5 T UZM E T U-N-? 6 B 5)? T H E @A Y T A GH 5 R M ? R ? @5 FM 5 P 6 GDA R H G Q R H E(H 5 P Q G R
5 L M ? N-5 M E H 5 T A B 5 @G M H 5 P Q G RN-5 P R E N-5 J B E [ \ [email protected] C ? Q H GH 5 P Q G R LZ5 L M ? N-5 M E H 5 T A 8`9<;iR H G Q R H G I ?(B A 6DB A G H C K 7 B E
X W
X
M G T U B A T H B A G7 G T E 7 L G L 6)@E b T H B A G G @b 5 Y T A T A G J \ 8`? 6 G? [email protected] E NST G J LZ= ? R b L I A @5 F)R A KDQ f 6 B E N-A P Q E M G Q A 5 NZA V 5 P
X X
^
X X
X
B = \ P Q E M G Q A L [email protected] I ? 7 E(J L CZP Q E M G Q A L Nc? = b 5 T 5 J B ? Y T A G P ? B ? N-A T H B G \ ;>M E NS? R M 5 M B A Nc= Q H E = 5 7 P LZP 5 6 7 GDH @A K P R H G B A G
X
H 5 P Q G R L(5 L M ? NZ5 M E H 5 T A = ? B 5 7)N-A B A NZ5 J B E)C K 7 H A GL H 5 R 5 7 B A ? B GM E J P ?(@M G 7 E V I 7 EZR = ? @)? 7 L G)? B ?(H @A K P R H G B A GDH E R P L
X
X
= Q H E B ? R H ? B G I ?(= Q H G H8`9<;O\ d5 J G 6 E(M L M 5 H @Q f T A FL @5 I KB 5)j 5 P M V A 6)@E C f Q<G P ? B ? N-A T H B A GL H 5 R 5 7 B A ? B G I ?(H 5 P Q G R L
X
5 L M ? N-5 M E H 5 T A 8`9<;>@A 6 G)R A K)Y T A Y J [email protected] C ? Q G N G L Q H 7 H G _Z= ? 7 R M 5 @? @E T U M L Q C A B 5 V = Q 7 B A T 5 [ V 7 J 5 M G I ?(7 J 5
X
^
X X
^
W
^
B ? @)?)C L 7 ? @5 B E T U-8`9<;OV @E C f QH 5 P Q G R L(5 L M ? N-5 M E H 5 T A = ? @A B A G B(C E F= ? b T H ? B E(H)@E C ? Q G NSL Q H 7 H G _Z= ? 7 k
X
^
^
R M 5 @? @E T U\ ;]Q 5 HH)@E C ? Q G NSH 5 P Q G R LZ5 L M ? N-5 M E H 5 T A B 5 J G 6 E(@E C Q 5 FQ ? H @A H 5 B A GM G T U B A T H B GDL P b 5 7 f @
X
^
automatyki.
l M ? R ? @5 B GDN-? I C E FM Q H E(= ? 7 R M 5 @? @)GQ ? 7 H 5 GDQ ? H @A H 5 _(M G T U B A T H B E T U-5 L M ? N-5 M E H 5 T A
^
X
^
X MEW:
L P b 5 7 E(= Q H G P 5 m B A P ? @G V
L P b 5 7 E)C G H R M E P ? @)G V
L P b 5 7 E(N-A P Q ? = Q ? T G R ? Q ? @G \
d)5 = Q ? R M R H GA B 5 M 5 _ R H GR L P b 5 7 E(= Q H G P 5 m B A P ? @)G \ ;n5 7 M E T U-L P b 5 7 f @ G R M 7 ? Y FH B 5 T H B 5A T U
X
X
^
^
X
H 5 @? 7 B ? Y F V R = ? @)? 7 ? @5 B 5)I b f @B A GH 5 C Q L 7 H G B A 5 N-A V P ? Q ? H A ? 7 P R H M 5 b T G B A 5 NZAR M E P f @(\
X^
oP b 5 7 E)C G H R M E P ? @)G V R H M E @B ?(A G J 5 R M E T H B A G= Q ? I Q 5 N-? @5 B G V @DE
konane z elementów scalonych w
p q r s t u v u w x x y<y<z<{ | }~ q t qx t x q €  u ‚ ne w ‚ € x  ƒ  t x „ { v q r €)€ t  r € t x q‚ … u † | € qu ‚Z„ ‡ ƒ  ‚ ˆ O~ … € q ‡  ‰ t x ‡ u Š r s‹
Œ ‡ ƒ  ‚ Š(-x ‡ … u ~ … u r q | u … u qr q r s „ Ž q‚ „ † „ t x q … |  v t u  ‚ u ‘ u … „-| p … „ ‡ p „ …x ‚ „ † v x r € ‘ … q  v x € u  t Š r s
’ „ t ‡ r Ž x ‹ “ })u t qD~ q t qD… „ r s u u { ‡ u | € p x r sŽ q | p ~ u … ˆ t Š  v t Š(€)„ ‡ ƒ  ‚  Zx ‘ q € | p Š ‡ u Š -x €)q v  | p Š r € t Š 
programowaniem.
Œ ‡ ƒ  ‚ Š(~ … € q ‡  ‰ t x ‡ u qD‘ ” ‚ € x qt u w ˆ ƒ u ~ ƒ  r  ƒ uZ| x ” • – — • — ˜™ š› œ ™  žZœ Ÿ  • ¡ ¢ £ ¤- ¥ ¦ – § — ˜œ Ÿ ™ £ ¤Z¡
¨ —  © ¢ œ £ ¡ ¢ ž-Ÿ – ª § « — ¡ • ¨ — ¬ ™ ž-Ÿ Ÿ ¡ ¨ § ­ © œ Ÿ £ ™ ž-Ÿ ™ • ¢ œ £ ¤ § — œ Ÿ £ ¡ œ ¢ ž-Ÿ ® ¯¦ ¬ ™ © ¢(ž-Ÿ ¦ § — ¨ § — £ • — § — ˜ Ÿ ª ¦ ¬ ™ © ¢)« ¡ stykowe
¨ § ¡ ˜Ÿ © ¡ Ÿ ™ œ • ­© ¥ ™) ¥ ¦ – § — ˜œ Ÿ ˜Ÿ ° ¦ • ¡ <ž-— £ ¢ZŸ ¡˜Ÿ ° ¦ • ¡ ­)¥ Ÿ £ ¡ « ­)– ª § « — ¡ • ¨ — ¬ ± ˜O¡ ¨ § ­ © œ Ÿ £ ™ ž-Ÿ • ¢ œ £ ¤ § — œ Ÿ £ ¡ œ ¢ ž-Ÿ ®
² ™ ¥ ™(• Ÿ š ¨ — ž-Ÿ ™ § — ˜™)Ÿ ª § ¡ ­ © ¡ œ Ÿ ™)˜D¢ ¦ — œ ™ ˜£ ¡ ³ ¨ § ¡ ¢ • – — • — ˜™ œ © —)§ ™ ¥ Ÿ ¡ ™ £  Ÿ ¨ § —  ¦ – ªZ™ ª – —
matyzacji MEW,
¨ — ˜Ÿ œ œ ¢)« ¢ š© — • – ™ § £ ¡ ™ œ DŸ Ÿ œ • – ™ ¥ — ˜™ œ ˜§ ™ ¡¡– ª § « — ¡ • ¨ — ¬ ™ ž-Ÿ ®
14.5. ´<µ ¶ · ¸¹ º » ¼ ½)¾)µ ¼ ¶ ½)¿ À ¶ º Á ¿ º) ¸¹ º » Â0º  à ¼ Ä2º à · ¶ º Å Æ ¿
§ ¡ © • – ™ ˜Ÿ — œ —Z• £ ¤ ž-™ – « ¥ — ¦ — ˜¢(ª ¦ ¬ ™ © ª(™ ª – — žZ™ – ¢ £ ¡ œ Ç —Z• – § — ˜™ œ Ÿ ™Ÿ § Ç ª ¥ ™ £  Ÿ ž-— £ ¢
Na rysunku 14.1. ¨
˜OÈ ª œ ¦ £  Ÿ ¨ — ¡ Ÿ — ž-ªZ˜— © ¢Z ¥ ¦ – § — ˜œ Ÿ ¡ ¨ § ­ © œ Ÿ £ ™ ž-Ÿ • ¢ œ £ ¤ § — œ Ÿ £ ¡ œ ¢ ž-Ÿ ® É> ¥ ¦ – § — ˜œ Ÿ ž-— Ê D« ¢ š¡ ™ Ÿ œ • – ™ ¥ — ˜™ œ ¢
 © œ-¥ ª «Z˜Ÿ ° £ <– ª § « — ¡ • ¨ — ¬ ± ˜(® ÉO• ¨ ± ¥ œ ¢(© ¥ ™)£ ™ ¬ < ¥ ¦ – § — ˜œ Ÿ  • – ª ¦ ¬ ™ ©(§ — ¡ © ¡ Ÿ ™ ¬ ªZ— « £ Ÿ ­ Ê Ë-Ì • – — • — ˜™ œ ¢(© ¥ ™
© ˜)± £ ¤-Ÿ ˜Ÿ ° £ <– ª § « — ¡ • ¨ — ¬ ± ˜Í— § ™ ¡ª ¦ ¬ ™ © ¨ — ž-Ÿ ™ § — ˜¢ ¨ — ¡ Ÿ — ž-ªZ˜)— © ¢(Ÿ § Ç ª ¥ ™ – — § ¨ — ¡ Ÿ — ž-ªZ˜— © ¢ ® Î)™ Ê © ¢(¡
– ª § « — ¡ • ¨ — ¬ ± ˜: • – ¨ § ¡ ¢ • – — • — ˜™ œ ¢(© —(™ ª – — ž-™ – ¢ £ ¡ œ Ç —(ª § ª £ ¤ ™ žZŸ ™ œ Ÿ ™Ÿ — © • – ™ ˜Ÿ ™ œ Ÿ ™ ® ¯¦ ¬ ™ ©)™ ª – — matycznego stero˜™ œ Ÿ ™ž-— Ê D« ¢ š˜¢ ¦ — œ ™ œ ¢(˜O– £ ¤ œ Ÿ £ ¨ § ¡ ¦ ™ Ï œ Ÿ ¦ — ˜)  ³ « ¡ • – ¢ ¦ — ˜) <¥ ª «Z¡¡ ™ • – — • — ˜™ œ Ÿ žcžZŸ ¦ § — ¨ § — £ • — § ± ˜(®
— ¬ ± ˜O— © « ¢ ˜)™(• Ÿ °™ ª – — žZ™ – ¢ £ ¡ œ Ÿ ® Ð ¢ Ç œ ™ ¬• – ™ § – ª(¥ ª «Z— © • – ™ ˜Ÿ œ Ÿ ™ž-— Ê D« ¢ š
Rozruch i odstawienie turbozes¨
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
„Lokalne lub Zdalne" ! " " 14.1 " # " "$ % " synchro % &" ' ! ( kierowniczego turbiny.
Rys. 14.1. ) * + , -. / 0 1 2 3 2 4562 3 7 . 8 9. 9 / 2 -. / 5 * : ; , < 2= / , > 2 46. ; ? [email protected]? > , < 9 1 . * A ? -2 * 564CB 9 ; 3 * A ? D 2 : ? 2 -9462 8 56EGF HI:
D > J K L M N O PM Q R L N S T U L M N V L R PM
W
X Y Z [ \ ] ^ \_a` ] b c d ` e f g \ ih ` j ] g k l X mGg(f e \ [ n Xo p X q ` r\ n g X
_s` l Xo g t` e j(b r\ ud ` e ` j(n g X^ \ var$X [ X v p q ` rn g(f
d q k e n g ] \ _agio b n ] w q ` n g ] f n b _ag x
Dla MEW z turbinami Banki, rurowymi i [email protected] { | } ~ {€ z { ‚ z ƒ „ | ~ } { …G~i{ † | } ‡ z € | ~ }  | † …a~i…a€ ˆ | {
‰ Š ‹ ‰ ‹ Œ Ž  ‘ ’(“  Š ‹  ”G•
–—˜™ •–•
˜™ •–š@˜I› ‹ œ    ‹ Œ ž Œ$Ÿ ž ‰ Š ” Š ’  
¡ž   ‘  Š ” ¢ - £¤ ¤ ¥ ¦ § ¨(©G¤ § ª « ¬ ­ ®
¬ ¯ ° ± ²« ³¤ ´ « ¯ § ± µ ¥ § ¶ ²
¥² · ² ¸a² ¶ ¯ § ¸a¦(¹ ´ ¸a¦ § ± ´ º» ¸a¦(¦i« ¯ § µ » ¼ ¬ § ¸G¦i« ¯ ² ± ´ º§ ¶ ¦ §(½ ¾
² ¿ À(· § ¯ ´ ± »¯ ²
¥ § º¦ ² ± § ¼ ³
Á Â Ã Ä ÅGÆ Ç È Á É Ä Ê Ë ÌiÍaÎ Ê ÏGÐ$Ñ Á(Ò Â Ê Ë Ì(Ó Î Ô Ì Î ÍGÁsÐÎ Å ÏGÎ Æ Ä ÔÁ Â Ã Ä ÅGÄ Á Õ Î ÍGÄ Õ Ï Â Ì(Ó Æ Ô Ç Â Ä Ö × Ø Ù Ú ÛÜ Ý ÚaÞ ß Ü à Ú Ûá × Ø á(â
ã á ä Ü Û× Ø á å æÚ × Ü
á ç ß Ú èGá ß é ê ë × Ü
ç à ç ê ì á èaØ á × Ø Ü í ë á î æ ê ë á × Ø ÜØ(à Ü Ý ç(ï á ê å ðÚ ñ ê Ø æ ò Ü × Ø áß ç à ñ Ú ë Ü Þ ä Ú î ç@â ó
ä à ë é ä á ô Ù çaë á × Ø Ù ça× á ä Ø ð ê Ø áÛIÞ Ø Ü ê Ø(ï ç ñaë × á ê ë × Ü Ý ÚGÚ ñ(× Ø ò Ü × Ø áGÞ Ø ð
ä Ú ë Ø Ú èaçaÛÚ ô éG× á Þ ß ð ä ç å ÜÞ á èaÚ ê ë é × × Ü
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
t ! " # $ % % & ' ! () * % % + $ % ' (,- . /.021 3. 4 - 5 6 7 8 9
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
15
Technologiczne
!"#
wodnych
$&% ' ( ) * + * , - ' . ) %0/ * . 1- 2 . 3 ) - 35463 7 8 ' (6% + % 9 : / * 1) - 1* ; ) 8 ' (<. 3 + % = 21>, 7 ? wnej mierze od sposobu doprowadzenia
[email protected]* ; 8<A 9 3 ) 3 7 % 4B* : 13 / : 8 4+ C D<E / . % [email protected]* ; % 4' - F ) - % ) - * 18 46GH* / 3 .* ;<: 8 E C<. 3 I : * I * 13 ) % , *J: C / D * . % I E * 7 C K LH17 3 I . ' . 3
: % )<; / C , - ' . 8 ) ) - 9JE * [email protected]* ; C M %; C = 2/ ? = ) * / * ; ) * F N/ * . 1- 2 . 3 O P Q R S T U V W V5X Y ZU V [ZU V \ VS ] ^ _ Z>S ` a X Y b V R ^ Y c _ Z>[6d c V W
[6Y e ]<R S Y R Y Zd T ] e f6Z>V \ V g S a Y ZT U d e f<ZY h T ] e fP ijh d \ R b ] [e U k l `J^ a b V h R S d ZU Y T YJZU m g R b Y n ob [email protected] ^ Y S ] g d T ] e f
^ a b ] ^ d h g _ Z>^ Y e b ] T d W k eY h<a Y b ZU k b d pJT d W R S d a R b ] e fP
15.1. [email protected]
[email protected]
t u v s w x u [email protected] z w { | } | ~ x sy € z  u xw ‚u Francisa
ƒ@d W R S d a R b ] [S ] ^ V [S ` a X U T ] „ g S _ a ]Jb T d \ d b c ^ Y [email protected] b V e f T Vb d R S Y R Y Zd T U V5X ] c [email protected] ` a X U T d
^ U Y T Y ZV W „ [email protected]^ _ … T U V W&S d g † V^ Y b U Y [6V W „ ^ a d e ` W k e [email protected]>Y S Zd a S V W&^ a Y R S Y g k S T V W&g Y [6Y a b V5S ` a X U T Y [email protected] W Francisa
P ‡X V e T U Vo S osi
V T<S ] ^
S ` a X U T ]J` R S k ^ U c W ` †[6U V W R e [email protected]\ V ^ R b ] [g Y T R S a ` g e W Y [„ T d \ V † ]J[6`5W V h T d g ^ Y n Z U m e U oT U V e YJ[6U V W R e [email protected] VZb l \ m h `JT dS Y „
† V5T U V [<d \ [email protected] b ] R S g U e f<U R S T U V W k e ] e f6Z>ˆ Y \ R e [email protected] U c Y ZT U d e f<[6c ] p R g U e f<U V \ V g S a Y ZT U d e f6R S Y R Y Zd T YJZc d n T U VS Y
a Y b ZU k b d T U V P ‰@Y a b ] R S d T YJZ>S ] [^ a b ] ^ d h g `<b[<d R b ] T6Š U a [<] Kryzel i Wojakowski z Radomska, o mocy do 100
g ijY a d b[6d R b ] T<a _ † T ] e f6^ a Y h ` e V T S _ Z>T U V [6U V e g U e fP ‹0a d g6R V a ] W T V W&U S d T U V W&g a d W Y ZV W&^ a Y h ` g e W U X d a h b U V W
T Y [email protected] e b V R T V l YJY ^ a b ] a b k h Y Zd T U dJR ^ Y [email protected] h Y [email protected] c „ † VZU m g R b Y n o` a ` e f Y [6U Y T ] e f6Z>ˆ Y \ R e VZ>\ d S d e f Y R U V [6h b U V R U k S ] e f
[6d c ] e f6V \ V g S a Y ZT U ZY h T ] e f<T d \ V † ]JZc d n T U V5h YJY [6d ZU d T V l YJS ] ^ ` P
Budynki MEW z turbinami Francisa produkowanymi w Radomsku przedstawiono na rys. 15.1 i 15.2. Na wlocie
hJ
Y g Y [6_ a&b T d W h ` W kJR U m5b d R S d Zg U a V [6Y T S Y ZY Œ d Zd a ] W T VY a d bg a d S ]Je b ] R b e b Y T V5a m e b T U V P T YJg Y [6Y a ]Jb Z] g \ V
Y h h b U V \ dJR U mY h<h T da b V g U \ ` X<g d T d c `JT U V ZU V \ g U [B^ a Y l U V [ przeciwrumowiskowym w celu ochrony turbiny przed
T d ^ c ] ZV [l a ` T S `Jbh T dg d T d c ` P
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 15.1. Francisa (Kryzel-Wojakowski). l - turbina, 2 - 3 - 4 5 - 6 - kraty wlotowe, 7 - spust wody z komory turbinowej, 8 - 9 próg przeciwrumowiskowy, 10 - 11 - 12 - komora turbiny, 13 - hala maszyn
Turbina pionowa jest umieszczona nad otworem w dnie komory i przytwierdzona do kilku lub
! " # $ % & ' #)( * # +) , ' -.! / 0 1 0 243 % + 5 ' , $ , -.% $ 1 0 24-76 $ ! 5 8 9.* : ' %;& ' , < , -.%;* # * %;& & / 0 %.= * 3 5 0 2 , 6 3 ! 6 ,> , ?4, * 1
, 6 = @ 1 -;, -.5 A 8 BC= * 3 1 = % 6 #)= , & % 6 , -.! 5 $ ! %D+ # 6 1 $ #;$ %.= % " % 0 2) , ?4, * %., 6 = @ 1 -;, -.%;?4, < 5.3 , & ' % E., F * % $ ! 0 3 , $ %.6 ,
( 0 ! % $ 1>, = , * , -;5 AHG $ % A " 5 = ! 5 AH& 3 0 3 5 " $ 5 AH( 0 ! % $ ! -D+ ! A % $ 5 A I, 64& ' * , $ 1>6 , = * , -.% 6 3 5 $ ! %.-., 6 1>! , 64& ' * , $ 1>+ # 6 1 $ #
5 " 5 ' * , -.$ ! , * % 3.6 ,>= @ 1 ' 1)G 5 -;5 $ ' # % " $ ! 5D+ " % ' #>6 * 5 -.$ ! % $ 5 F , I0 2 * , $ ! / 0 5 A6 $ ,>= , 6>* # * />& & / 0 /.= * 3 5 6>* , 3 ?)1 0 ! 5 ?J8 K% !
0 A !& ' , & , -.% $ ,>3 -.1 " 5.-70 5 " #)# $ ! $ ! L 0 ! %.= * % 0D+ 5 ' , $ ! % * & ! 0 2)" # +)?)# * % * & ! 0 2)= , $ ! < 5 A3 -.! 5 * 0 ! % 6 @ %
rodzaj konstruk
-;, 6 1>F * # $ ' , -.5 A M F 6 1>F * # $ ' + 1 @ + % * 6 3 ,;$ % -., 6 $ ! , $ 1 8 BN% @ ' # * + ! $ 1>= * 3 5 0 2 , 6 3 ! = * 3 5 3.= , * 1 -.L M -7 ' : * 5 A3 $ % A 6 # A 5
& ! [email protected] , < 1 & ,>= * , -.% 6 3 / 0 5.! = * 3 5 3>& ' * , =)6 ,;2 % " ! ?)% & 3 1 $8 BO2 % " ! ' 5 A A 5 & ' # ?)! 5 & 3 0 3 , $ %; / ' , -.%;= * 3 5 @ % 6 $ ! % M 3 -.1 " 5.,
3 L + % 0 246 * 5 -.$ ! % $ 1 0 2 M 3 % -.! 5 * % A / 0 %.' % < [email protected] , < 1 & ,>, = , * , -.5.' # * + ! $ 1 8 P;%;-.% " 5.= , 3 ! , ?)1 ?QM 3 %.= * 3 5 @ % 6 $ ! / M 3 $ % A 6 # A 5
& ! LA 5 & 3 0 3 5. , @ ,>= % & , -;5 M & / 6;$ % = L 6>?4, < 5D+ 1 E.= * 3 5 % 3 % $ 1>6 ,>F 5 $ 5 * % ' , * % 8
W przypadku turbiny poziomej R S T U V W X V Y Z[.\ ] ^ S _ ` a b c d _ e ^ S _ ` _;f a e \ g h.i c j4c S T k [7i l m S ` n_ \ o ` l c g c [.\ g \
n ` U l l \ S a _ \;U l c n \ g \.l p S o e g T V q\>f a e \ g r.i c j4c S T>_ g \ n d p n `;U e h.i c ] c>^ \ U c [.` V s c g e ` [.\ t;l p S o e g T>c>c U e ^ c _ e c j4` n
U l c U c [.\ g c>_ [.T i u `.^ S _ T>j4g e ` n U _ T jv^ S _ ` ] T i p)e [.e h i U _ T a b4c o S c l \ a b>g e t.l p S o e g T>^ e c g c [;` k a _ h U l c>_ d \ S _ \ ] c)U e h k t `
[.T U l \ S a _ \ ] \.^ S _ ` i ] \ d g e \n ` d g c U l c ^ g e c [.\;\ o T>g \ ^ h d>_.i c ] \.^ \ U c [.` w c>^ S _ T>l p S o e g e `Dj4m w ] o T x.^ S _ ` g e ` U e c g T
o ` _ ^ c f S ` d g e c>d c>w ` g ` S \ l c S \ V yC[.T S c o \ a b4e g g T a b4^ S c d p a ` g l m [zU l c U c [.\ g c>a _ h U l c>p i ] \ d>c d [.S m a c g T k [7i l m S T j
S p S \;U U r a \;[.T a b c d _ e ^ S _ ` _>f a e \ g hD^ c _ \.i c j4c S h.l p S o e g c [.r;c o ` n j4p n r a.[7^ c a _ r l i c [.T j{c d a e g i p>[.\ ] l p S o e g T>e
c d w e g \ n r a;U e h.[7d m ] ^ S _ ` d)i c ] ` jv^ \ U c [.T jJV
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
3- 8 - spust wody z komory
"! #% $ & ' $ ( ) * + ,. - /.0 #* - 1 ' + ,.2 - & #* 3 & 4 1 * 4 + ,51 * !6/.47 - ( 2 & ! 8 '5$ ( - $ - #4 1 * 4 $ & ' 8 ) - - 7 4 9 4 : 3 + ! ; & 4 /.) 1 * < + * 44 #4 2 ' : 1 ! ; - = #' $ ( 4 2 + & %
' & 4 /.) 1 * < + * !+ * < > 4 2 - #! - & 4 /5' ) [email protected]? - 7 4 ( ) * ) * ! 2 - #1 * + '%#@0 #@+ & 4 $; 9 '%#' $ ( 3 7 *
& 4 ; 2 - > ! 1 * !62 - & 8 * ! ; * ! /A( B 2 8 * 1 ' C
D ! > ! E * ! E ! ) ( 2 - #1 * 4/547 2 4 + - #4 F1 [email protected]$ * ! F#' 9 & * ! E - 1 3 = ( -%+ & < $ ( -%1 * ! & 8 < 9 1 !: ! $ ( 9 - ? 3 + & ! 1 * !9 -%; ! 1 ! 2 4 ( - 2 4
) - ? [email protected]& 4 /54 + , - #@! ; - C G - 1 * ! #4 >%$ ( 4 2 [email protected]$ * ? - #1 * !&( B 2 8 * 1 4 /5* H 2 4 1 + * $ 47 - 9 E ! ; 4 : 362 0 > 1 ' /I/.- 9 ! 2 1 * & 4 + : - /J= 1 4 E ! > '
7 4 /5* < ( 4 [email protected] 4 $ ( < 7 B : 3 + ' + ,.+ & ' 1 1 - K + * 4 + , C G 2 & ! 9 !#@$ & ' $ ( ) * /A1 4 E ! > '%& 8 4 9 4 [email protected]$ ( 4 15( ! + , 1 * + & 1 '@8 B 9 ' 1 ) B C [email protected] 1 $ ( 2 B ) + : !
9 2 ! #1 * 4 1 !6E B 85&+ ! ; ? '%7 -%) * E ) B 9 & * ! $ * < + * B%E 4 ( 4 + ,5B > ' ( ) - #4 1 * 41 4 9 4 : [email protected]$ * < = 7 2 4 #* !68 ! &@#' : 3 ( ) B = 9 -%#' 8 B 2 & ! 1 * 4: B >
1 [email protected] - 9 $ ( 4 #* !7 - 8 * ! > 1 ' + ,.- ; E < 9 & * 1 C M7 2 & ' 7 4 9 ) B5) - /.0 28 ! ( - 1 - #' + , = & #? 4 $ & + & 4& 8 2 - : - 1 ' + , = * $ ( 1 * ! : !9 B > 4
: ! 9 1 4 )%* ( B%- 7 * 1 * 4* 1 > ' 1 * ! 2 48 B 9 - #E 4 1 ! ; - = 1 4 : E ! 7 * ! :, ' 9 2 - ( ! + , 1 * ) 4 =
szansa napotkania obiektu w dobrym stanie : ! $ ( 1 * ! & 8 < 9 1 4 C N7 2 & ' 7 4 9 ) B57 - & ' ( ' #1 ! ; -5#' 1 * ) B57 - & - $ ( 4 : !9 -%2 - & #4 > ! 1 * 4& 4 ; 4 9 1 * ! 1 * !6#' 8 - 2 B5( ' 7 B5* 7 2 & ! ? ' ) B
( B 2 8 - & ! $ 7 - ? B C [email protected] E ! > '%( B.$ ( #* ! 2 9 & * F = > !#P$ ( 4 2 ' + ,58 B 9 ' 1 ) 4 + ,57 2 4 ) ( ' + & 1 * !61 * !/.- > 1 4%$ ( - $ - #4 F7 - 7 B E 4 2 nych
- $ ( 4 ( 1 * -%( B 2 8 * 1%2 B 2 - #' + ,C [email protected] #!( B 2 8 - & ! $ 7 - ? '%/.B $ & 3%$ #' /IB ) ? 4 9 ! /A* #* ! E ) - K + * 31 4 K E 4 9 - #4 [email protected]$ ( 4 2 ! C
> E * #- K + * 9 4 : !( ! >
przeciwnym bowiem razie grozi w praktyce rozbiórka modernizowanego obiektu. Pewne mo
$ ( - $ - #4 1 * !6B ) ? 4 9 0 #Q& 8 E - ) - #4 1 ' + ,.- 7 * $ 4 1 ' + ,.#Q7 B 1 ) + * ! 15.6, ) ( 0 2 !+ & < $ ( -%/.- > 1 4& 4 * 1 $ ( 4 E - #4 F#P$ ( 4 2 ' + ,
- 8 * ! ) ( 4 + ,%1 4 #! ( #Q& B 7 ! ? 1 * !61 - #' + ,./.* ! : $ + 4 + ,58 ! &@7 - ( 2 & ! 8 '%#@* ! E ) * + ,.7 2 & ! 2 0 8 ! )%8 B 9 - #E 4 1 ' + ,C
D ! > ! E * + , - 9 & * -%9 - 8 0 27 2 & ! ? ' ) B51 4 E ! > '%7 - 9 ) 2 ! K E * F = > !#* < ) $ & - K [email protected]$ * ? - #1 * 8 B 9 - #4 1 ' + ,.# XIX w. i na
7 - + & 3 ( ) B XX #%C 1 * !#' ) - 2 & ' $ ( ' #4 ? [email protected] 2 & ! 7 ? ' #B52 & ! )%#Q( 4 ) * /I$ ( - 7 1 * B = : 4 )5$ * <6( -%7 2 4 ) ( ' ) B : !#@!#@$ 7 0 ? + & ! $ 1 ' + ,
! E ! ) ( 2 - #1 * 4 + , C RE 4* 1 #! $ ( - 2 0 #Q* $ ( - ( 1 48 ' ? [email protected]( ' E ) -%( [email protected]+ & < K F7 2 & ! 7 ? ' #B = ) ( 0 2 [email protected]#' $ ( < 7 - #4 ? [email protected]&9 B > 3; #4 2 4 1 + : 3 C
S & < $ ( -%7 2 & ! ? ' )5* 1 $ ( 4 E - #4 1 '%8 ' ? - ; 2 4 1 * + & - 1 '%& 1 * ) - /5' /I& 4 7 - ( 2 & ! 8 - #4 1 * ! /T1 4/.- +& 4 ) ? 4 9 B = ) ( 0 2 '%&@#- 9 '
) - 2 & ' $ ( 4 ? C U ( 3 9%( ! >@$ 7 - ( ' ) 4%$ * <+ & < $ ( -%) - /.- 2 '%( B 2 8 * 1 - #!& 8 ' ( /.4 ? !#P$ ( - $ B 1 ) B%9 -%/.- > E * #- K + * , ' 9 2 - E - ; * + & 1 ' + ,
2 & ! ) * C V' 1 * ) [email protected]$ ( 3 957 - ( 2 & ! 8 4& #* < ) $ & ! 1 * [email protected] 2 & ! ? ' ) B C G 2 - $ ( !& #* < ) $ & ! 1 * !62 - & /.* 4 2 0 #Q1 - #@-%* 1 $ ( 4 E - #4 1 ! :( B 2 8 * 1 '%1 * !
& 4 #@$ & !: ! $ ( + ! E - #@! = * $ ( 1 * ! : !68 - #* ! /I#' 2 4 W 1 '%& #* 3 & ! )%/.* < 9 & '5$ & ! 2 - ) - K + * [email protected]) - /.- 2 '%[email protected]#* ! E ) - K + * [email protected]( B 2 8 * 1 ' = ) ( 0 2 3
/.- > 1 4#Q1 * ! :B /.* ! K + * F C O* ! & 1 4 + & 1 37 - 7 2 4 #<@$ 7 2 4 #1 - K + * /.- > 1 4B & ' $ ) 4 F7 2 & ! &@- 9 7 - #* ! 9 1 * !B ) $ & ( 4 ? ( - #4 1 * !
K + * 4 15) - /.- 2 '%( #@- 2 & 3 +( & #%C XY Z [ X\ ] ^ Z _ ` Wymiary komór podano w punkcie 7.9.
[email protected] c d e fJgIh i j k e l m n%b j d e c h o p n5d q c5d e j i r%e o i s q t c ui j t m q d j.t f g5r5e o i s q t r.v.j h w j t j x k e y i j5h i b l.e n p
d j z{n p| i n } t q m l{zJj.h i b n w l kJf{f k~
g5q c k d b l~ Jj € n  l{d q c‚p n } t j kJ€ q m b l ƒ5b%e l z{x  n%i o i j.d d r m j%e o i s q t l
v.j h w j t jp n d e} w o  d b j.qg.l zJj „ jJ| m 25%
q d w n „ fJb j m … f g5j t q j.h i f p n k e f g5j t n „ fJk d b e j w e ox m f b g.w j d b m b j.g
g.l zJj „ j w f
przypadku betonowych rur zakrzywionych by niedopuszczalnej ingerencji w fundamenty
t q [email protected] o i s q t lJv.j h w j t j.t j.t q n g.w j | m q g.n p6i o i b n%h i f g5j } b q} fJf } m b og5j € t n „ f
fstarego
„ i j t q m b obiektu.
n t q j.z{f mWykona
l{t f g.n p‚e o i s q t l~ †6i b n m q z‡g.l p | m q n zAp n d eb j q t d e j € f g5j t q n%} f } j e k f g.n „ f.e o i s f b n d hf w o~
Rys. 15.2.
Francisa (Kryzel i Wojakowski). l - turbina, 2 pasowa, 4 - generator, 5 - szafa sterowniczo-rozdzielcza, 6 - kraty wlotowe, 7 turbinowej, 9 -
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 15.3. ! " # $ % & ')( *,+ -- - lata trzydzieste), l - ! . ! / & % 0 1
# / 2 ! / 34 # 5 4 6 0 7 8 9 2 - zawór motylowy, 3 - 7 : ; < = > ? @AB = CED F G ; H I JK L MN O P Q R - turbina S O L T H I U LMVN W P X N MI JY N Z [ N MJ \ Q 5 regulator turbiny, 6 - Y N [ N)K L ]EL H ^ N MJ Q 7 _ ` a b c d e f g h 8 - i g d g j i g k l m n)o h 9- szafa sterowniczo-rozdzielcza, l O - nd p i e
q g rEi d e p f e ga s rEm d t m ns u m)i m rvm a om c ` j o n)m ns w h 11 - nf e b u d e i)rEm d t g x m n)o
y{z | } ~ z €  ‚„ƒ … † ‡  ˆ ‰ Š‹ƒ„Œ z € } † ‡)| }  € ‚ 4 —8 Ž † ‡  † ‡ € ~‘€ ƒ z | ƒ ŠE € }  ƒ‘ŠEƒ € E€ ƒ‘‡ ’ ‡  ˆ | ƒ Š  †  ƒ | ~ ˆ ‡ Ž
ƒ ˆ ŠE | ˆ ~ Ž“ v‡ Œ ˆ  € } † ‡)}Ez ’ † ” • ƒ } ƒ Œ ˆ – ‡E‡ ’ ‡ Ž ‡  ˆ ~‘‡ ’ ‡  ˆ | ƒ Š  † … ~ – ~‘… ‡ }v} Ž †  ”
• | } ~‘ŠE†   Œ } ~ — ˜™Œ z € — ˜  † ‡ } …  €  ‡)… ~ – ƒ‘€ ƒ z | ƒ ŠE € } ‡  † ‡EŠEƒ € ~„| ‚ | ƒ — † š › † ‡ Ž ” y{ˆ ~ Ž z | } ~ z €  ‚‘ˆ ‚ | … †  œ
} ŠE~  ’ ‡vƒ‘ƒ Œ † z ƒ } † ƒ Ž ‡  œ z | — ƒ ŠE – v ’ … ƒ„ŠžŒ z † | ’ † Ÿ | ~ Œ ” ” ¡ ¢ … £ œ ’ … ƒ‘ˆ ‡ ¤vŠ‹}  — }  † ‡Ez | ƒ Œ ˆ Œ } ~ Ž € ƒ‘ŠE~  ƒ   † 
 † ˆ ƒ ŠE  ~ Ž  ƒ ˆ ’ ‡vŸ | ~ Œ ” ” ¡ ¢ — £ œ Œ ˆ  ƒ ŠE† š — ~ Ž ƒ Œ ˆ ˆ  † | ƒ } Œ } ‡ | } ƒ  ~‘ƒ € — †  ‡ ‘| ‚ | ƒ — † š › ‚ ” ¥vŠE’ ƒ ˆ ‡ Ž € ƒv… ‚ € ~   ‚
‚ Ž † ‡ Œ } — } ƒ  ƒv} ŠE‰ |Ÿ } ŠE~  ’ ‡E ’ z  Ž ƒ ˆ ~ ’ ƒ ŠEš £ … ~  † ‡Eƒ … — † š ¤ ¦E z | ˆ ‚‘ŠE’ ƒ ˆ ƒ Šv‡ › ƒ‘†,Œ z † | ’ † Ÿ ’ ‚ …„ ƒ ˆ – £Œ † – Ž †
z ƒ — ˜ ƒ € } š — ~ Ž † ƒ €„‚ € ‡ | } ‡  † E˜ ~ € | ‚ ’ † — }  ‡ › ƒ ” §E€ ‡ | } ‡  † ‡Eˆ ƒ‘Š)~ Œ ˆ  z ‚  ‡Ez | } ~‘› ŠE – ˆ ƒ Š  ~ Ž } Ž   †  — † ‚„€ ƒ z – ~ ŠE‚
Švƒ € ~ œ  z ” Š‹— ‡ ’ ‚„ƒ — ˜ | ƒ  ~‘ˆ ‚ | … †  ~‘z | } ‡ €‘| ƒ } … † ‡ › † ‡ Ž ” • | } ~  – €‘ˆ  † ‡ › ƒ‘ˆ | € ~ — ~   ‡ › ƒ‘ƒ … † ‡  ˆ ‚„}vƒ … Œ } ‡ |  šE†
 ƒ Œ } ˆ ƒ Š  šv— }  ¨ — † š)… ‚ € ƒ ŠE’  š pokazano na rys. 15.3. © ‡ Œ ˆ ˆ ƒ‘| ƒ } ŠE† š }  † ‡Eˆ ~ z ƒ Šv‡vŒ ˆ ƒ Œ ƒ ŠE  ‡EŠ‹’ ˆ — ˜
€ ŠE‚ € } † ‡ Œ ˆ ~ — ˜ª€ ’ Eˆ ‚ | … ƒ } ‡ Œ z ƒ – ‰ Š‹ƒ„Œ z € } † ‡ 15 —25 m i mocy 75 - 250 kW.
15.2. «v¬
­ ®v¯ ° ­ ± ² ¯ ±v®‘³ ´ µ ¶ · ­ ¸ ³ ² ¸E­E¹ º » ¼ ¯ ²,± ½™¯ Francisa
¾ €„ŠE† ‡ ’ ‚) ‚ ¤E’ ˆ } Œ ˆ ƒ Œ ƒ ŠE  † ‡Eˆ ‚ | … †  ¿ |  — † Œ vƒ › |  † — } vŒ † E€ ƒ„Œ z € ‰ Š‹| }  € ‚
† ŠE~ ¤ Œ } ~ — ˜,” y
10 Ž
z | } ~ z €  ‚ªŒ z € ‰ Š Ž„ † ‡  Œ } ~ — ˜ªˆ ‚ | … †  )ˆ )} Œ ˆ š z † ƒ  ƒ‘€ ƒ Œ  ƒ  ’ Œ } šEˆ ‚ | … †  šEÀv z –  ” ÁE ˆ ƒ Ž † Œ ˆ z | } ~„Œ z € — ˜
z ƒ ŠE~ ¤ ‡  10 Ž z | } ‡ ŠE ¤ E} ’ ‡ ˆ Eˆ ‚ | … †  ~ ¿ |  — † Œ œ Ž †  ƒ ŠE† — † ‡ ‡ Œ ˆ ƒ  vƒ € z ƒ |   E ŠE† ˆ —   œ € } †   † — } ‡ Ž ‚  † ‡ Ž 
z ƒ ˆ | } ‡ … ~‘› –  … ƒ  † ‡ › ƒ‘z ƒ Œ € ƒ ŠE† ‡  † EŠE† |  †  ‘Ÿ  – ƒ z ƒ ˆ ’ † ŠE‡ › ƒ ze ŠE} › ’  € ‰ ŠÂ… ‚ € ƒ ŠE’  ~ — ˜ £ ”
Ã~ z ƒ Šv‡E| ƒ } ŠE† š }  † ‡ Ž – ‡ ‡ ’ ‡  ˆ | ƒ Š  † }Eˆ ‚ | … ƒ } ‡ Œ z ƒ – ‡ Ž Francisa przedstawiono na rys. 15.4. Jest to
‚ | } š Ä Å Æ Ç È Æ)ÅvÉEÊ Ë ÉvÌ Í Ç È,ÎÏvÐ ÑÒ Ó Ç Ô Õ Ö‘Ö„× Í Æ Ä Ç È Ø Ê‘ÉEÈ Í Ç È Õ Ó 500 — 1000 mm, spadach 5—35 ÙªÚ Û Í Å Æ Ü Ê Õ Ó Ø Ý 0,4 —
Õ Þžß à Í Å Æ Ä„ÉEÒ Ö Ë Æ Ù Ä Ö‘Ë á Í â È Ç Ê‘Å Ç Ó ã Ä á ã ÆvÔ È ävÔ Å Ê â Õ Ö Ä Å È Ó Ü Ó ã å Ø Æ)Å Ó Ù Õ Ç È ä Ø È ÆEÓ ÉEÓ Í Ê ã Ç Æ
5 m^/s, mocach 15 — 1400
æ Õ Ò Ó Û Ó Ù Ö Ë Ê Ò Ö ÉEÓ ç ß à Í Å Æ Ä Ô Ë Ó ÉEÈ Ö Ç Ê‘Ë á Í â Ö Å Æ Ô Û Ì Ü Ç È Æ Ù ÓEÕ È Æ Í Ö ÉEÇ È Ø Ê‘ÅvÍ á Ø Ý Ö Ù Ê Ù È Ü Ö Û Ó Ë Õ Ó Ù È ã Ó Õ‘Ë Ö„Ô È ävÔ Û Ö Ë Ê Õ ÓvÉ
ÉEÈ ä Õ Ô Å Ê Ø Ýªá Í Å å Ä Å Æ Ç È Ó Ø Ý ß è Ë Æ Í Ö ÉEÓ Ç È Æ Û Í Å Æ Û Ü Ê ÉEÆ Ù Ö Ä â Ê ÉvÓ‘Ô È äEË á‘Å Ó Û Ö Ù Ö Ø åvÖ Û Í Ö é È Ò Ö ÉEÓ Ç Æ ãÕ Ò Ó Û Ê Ú á Ù È Æ Ô Å czonej
Ç Ó Û Ö Ø Å å Ë Õ áªÔ Û È Í Ó Ò È Ú Õ Ë Ì Í ÓEÉ‹Ë Ê Ù“Û Í Å Ê Û Ó Ä Õ á Ù Ó Û Í Å Æ Õ Í Ì ã Û Í Ö Ô Ë Ö Õ å Ë Ç Ê ß Þ{Å Ó Ò Æ ê Ç Ö × Ø È Ö Ä„ÉEÈ Æ Ò Õ Ö × Ø È,Ô Û Ó Ä á‘È
Û Í ä Ä Õ Ö × Ø È Ö â Í Ö Ë Ö ÉvÆ ãë Æ Ç Æ Í Ó Ë Ö Í Ó Ù Ö ê ÆEÖ Ç„â Ê ìEÇ Ó Û ä Ä Å Ó Ç Êvâ Æ Å Û Ö × Í Æ Ä Ç È Ö‘Ò á â Û Í Å Æ Å Û Í Å Æ Õ Ü Ó Ä Ç È ävæ Ç ÓvÖ ë Ì Ü Û Ó Ô Ö ÉEå ç ß
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
"! #%$& Blansko). l - turbina Francisa w spirali
' ( ) * + , * - . / * 0 1 *2 2 3 + 4( 5 . ( 20+ . 5 0 6 3 - 4 * 27 * . ( 3 - .8 ( ) ( 2* 4 * 1 3 0 9:6 4 - ) 4 , ' * *
) 3 * 6 6 - szafa sterowniczo-rozdzielcza
;=< > > ? @ ACB D E F8< G E H > < H @ A I E F8J H K E @ E H8L B E ?CF8< M N K E ? @ ACOPD @ H @ A I Q K R D K S T U:K < M8L < D > D F8?VS N J H WCR S B X < > ? I E H N B E ? F8< D > G
X U R D > D F8G:B S B M:K K G @ G8< L U J > G:N < U B D F8> < @ M8E"B S @ A D OC? OP< J D L H R N H OC< Y
Rys. 15.4.
stalowej, 2 pasowa, 5 -
Z:[ \ ]:^ _ \ ` a ^ `8\:b c d e ^ af` gh^ ih` j k ` af`
lS B X < > ?Vm:H L J H > HVn H
< @ APF8< B > < N < E8L B E U K R H F8> ? OP< J D L H R N H OC< q%K R H > D F8< G:D X U @ > < U8F8? L D K H r U > < U
> < U OPH s F:K E ? K R N < @ AV> D F:D:X S W D \ F8]:H k > ` ? o \ @ pAP\ U ` s U N R B D F8> < I L B E ?CK L H W H @ APD WV> H T > < r K E ? @ ACH r8W DVN < s N S > H K R SVOPU R B t FVY ;
L B E ? L H W N SCW S r ? @ APU s U N R B D F8> < u B H > < @ HVK R D K D F8H s > D v @ < R S B X < >Pm:H L J H > HT U K R > H F8U R F8? r K E H Y w @ ACE H s U R ?VFxL D B t F8> H > < S
E8R S B X < > H OP< y B H > @ < K H8R DVE H @ A D F8H > < U8W S r U TK L B H F8> D v @ < > H F8U R L B E ?VE > H @ E > ? @ APF8H A H > < H @ APK L H W SV< L B E U J ? N S I W S r H
L B M W N D v z8D X B D R D F8H:L D E F8H s H T G @ H8> HVK R D K D F8H > < U8E H B t F8> DT U W > D K R D L > < D F:U TL B E U N J H W > < I T H NV< > H"X U E L D v B U W > < > H L M W
u U > U B H R D B H8D B H E8F8< M N K E ?VL B E U J ? NCL B E ?VR U TK H OPU Tv B U W > < @ ? Y {:D L < U B DVL B E ?CK L H W H @ ACL D F8? r U T|V}~ € On W s H8OCH J ? @ A
R S B X < > q%S T H F8> < H:K < M"OPH > N H OPU > R FxL D K R H @ < U B D E T < N H F8< R H @ ? T > U TE OPS K E H T G @ U TW DVN D K E R D F8> U u DVF8< G E H ‚ I FxN R t B ? @ A
R S B X < > H I L B E U N J H W > < H8< u U > U B H R D B%L D E D K R H T G:D K D X > ? OP< S B E G W E U > < H OC< I S N J H WCU s U N R B D F8> < L B E ? L D OP< > HVK < J D F8> < U8E
B E ? N J H W ?VR H N < @ ACB D E F8< G E H ‚CE8R S B X < > G8L < D > D F8G:< L D E < D OPG8L D N H E H > D:> H"B ? K Y 15.5.
turbinami Francisa (p. 15.1). ƒ
15.3.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 15.5. !" #%$ & ' ( ) * + , & + -. / 0 1 2 ' 34 2 * ' * 53 6 1 + . / 0 1 2 ' 34 * - 2 * 73 6 l - . / 0 1 2 ' &8& 4 9 & ' & 6 2 - 4 0 - : ) 9 & ; ' 2 &) 3 . * 5&- < 1 & . & 6 3 - ) * 9 *- & 7& = > * 5: 6 4 - 4 0 3 ; ' 2 = & 6 5 - kraty wlotowe, 6 - & 7) ' 2 < = 2 :0 : 7* ' . * 5* ? & 5& 0 @ A ' : 6 7 - 5' < ) 2 - & 7) ' 2 < = 2 &0 : 7* ' . * 5: B *0 / 0 @( ( 3 = : A 6 8 - 4 0 - : ) 9 & ; ' 2 &4 & ( * 5& 6 9 - regulator
turbiny C%DFE GH I J D K L M N O PRQ S T K U%V W X O%L P V Y P K Z []\_^R` a_b P N c V TTed S M K N O W f[RO S N O V P
630 —1000 mm,
Q S L M Y f V P W iN T O N P b
spadach 2—10 geh
nych 0,5 —6 n^/s, mocy 6 — 300 j kml no p q r j s%tRs u v s j qw x
g
przestatRs q v yFp u z {| } { ~ s |ey ~ € q v s z |eu  ~ z v y ‚ op o ƒ ~ z q s postoju maszyny, regulator automatyczny
z q „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‡F‹ Œ  Ž †  Ž e‘% ‘ ‡ ˆ Œ ’R“ ‘ ” •– —ŽRˆ • … –˜ ™%– ™ ŽRš ‡ › ‡  † ˆ Œ ’R“ ‘ ŽRœF† ‰ ˆ  ‘ “ žR ‘ Œ “ Œ ’Ÿž  Œ  Ž œ Ž “ Œ
œ Ž  ˆ œ • ’R‘ Œ “ žR ‡ † Œ “ Œ ’ŸžRˆ ‰ ˆ ¡Ÿ… … ž ” ž ¢ eŒ £ “ ŽŠ ‡ ¤ “ Ž e… † Œ … Œ ’RŽ ¥Ÿ ‘ Œ “ Œ ’ŸžRˆ ‰ ˆ ¡Ÿ… † Œ £  Œ ’ŸžRŒ‘ › ‡F%¡ ¤ œ ‘ ‡
eŒ £ › ‘ ’R‡Ÿ’R•  Œ “ Ž “ ‘ ‡ŸŒ ¤  Œ ’R‘ ‡ ¤ “ ‘ Œ¦ ‹ ¡ %Œ  ‘ ‡ Š Œ eŒ ˆ •Œ ¤ %‹ • ’RŒ ’R‡ Š – §Ž e‘ Ž … † ˆ œ ‡ … † Ž ˆ œ Ž ‹ ‡ Š ˆ œ ‡  ‹ Ž ¤ “ ‘%œ
œ ¡  Ž ‘¤ ˆ ‡ ’R“ ‘ Ž “ • e‘%%Œ  Ž œ Ž “ Œ“ Œ ’R… œ žR ˆ œ ‡  ‹ Ž ¤ “ ‘ ¡Ÿ… † Ž › Œ ’Ÿž ¢ œ Ž ’R‘ ‡ ˆ Ž Š ž ” žŸˆ ¨ ’R“ ‘ ‡ £Ÿ‹ Œ £ • …  ŒeŒ  Œ ˆ Œ ’R‡
turbiny. ©
‰ ˆ  ‘ “ •ªRŽ  ‹ Ž “ ŽReŒ ¦ žR • ¥R… † Œ … Œ ’ŸŽ “ ‡Ÿ’]‘ ‡ Š … ” ‡_† ‰ ˆ  ‘ “ Francisa w przypadku
eŒ ¤ ‡ ˆ “ ‘ œ Œ ’ŸŽ “ ‘ Ž… † Ž ˆ • ” «e‡ › ‡  † ˆ Œ ’R“ ‘%’RŒ ¤ “ • ” «– ¬Œ “ ‘ ‡ ’ŸŽ £R’R• Ž ¦ Ž Š žRŒ “ ‡Š ‡ ¤ “ Ž e¤ ‹ ‰ £ … œ • ” «‘%¦ ‹ ¡ %… œ • ” «
ˆ ‰ ˆ… … ž ” • ” « ¢  † ¨ ˆ ‡_† ˆ ‰ ¤ “ Œ Œ e‘ ‡ ­ ” ‘ ¥Ÿ’]… † Ž ˆ ‡ Š Œ “ … † ˆ ‰  ” Š ‘% ‰%¤ • “  ‰%¢ eŒ £ “ ŽRœ Ž … † Œ … Œ ’ŸŽ ¥Ÿ‰  ‹ Ž ¤› ‡ ’ŸŽ ˆ Œ ’R•–
¬Œ › ‡ ¦ ŽŸ† Œ“ ŽR’Ÿœ “ ‘ ‡ … ‘ ‡ “ ‘ ‰† ‰ ˆ  ‘ “ • Œ “ Ž ¤e¤ “ Œe Œ eŒ ˆ • ¢ † Ž £ ‡Fˆ ‰ ˆ ŽR… … ž ” ŽŸe‘ ‡ ­ ” ‘… ‘ ¡F Œ ¤e“ ‘ žR ‡ œ
 Œ ’ŸŽ £ “ ‘ ‡ Š … œ • ” «ˆ Œ œ  ‰ ¥Ÿ ‹ • † •e¤ ‡ “ “ ‡ Š ‰ ¤ • “  ‰– ®Ÿ%•_Š ‡ ¤ “ Œ ” œ ‡ ­ “ ‘ ‡F‰%e “ ž ¥Ÿ¤ Œ … † Ž ’ŸŽ “ ‘ Ž… ‘ ¡F%Œ ’Ÿ‘ ‡ † ˆ œ ŽR¤ Œ
† ‰ ˆ  ‘ “ •‰%e‘ ‡ … œ ” œ Œ “ ‡ Š’R• … Œ  Œe“ Ž › ‡ £ •e¤ Œ  ˆ Œ ’ŸŽ ¤ œ ‘ ¥R¤ Œ” Ž ‹  Œ ’R‘ † ‡ ¦ Œe’R• %‡ ‹ “ ‘ ‡ “ ‘ ŽR Œ eŒ ˆ •’RŒ ¤ žRŽ £Ÿ Œ ¤
Š ‡ Š… † ˆ Œ %¢  ˆ œ •” œ • m’]¦ ¨ ˆ “ ‡ Š” œ ¡ ­ ” ‘ Œ eŒ ˆ •e’R• … † ž  ‘%’Ÿ¨ ’R” œ Ž … Œ ¤ ” ‘ ­ “ ‘ ‡ “ ‘ ‡ – ¯• Ž ¦ ŽŸ† Œ
Œ ¤ %Œ ’Ÿ‘ ‡ ¤ “ ‘ ‡ ¦ Œ‰% … œ † Ž ‹ † Œ ’ŸŽ “ ‘ ŽR’Ÿ› Œ † ‰e¤ Œ Œ eŒ ˆ •‘% ˆ œ ‡  ‰ ¤ Œ ’R•e… † ˆ Œ  ‰e Œ eŒ ˆ • ¢ ’” ‡ › ‰’Ÿœ eŒ ” “ ‘ ‡ “ ‘ Ž
Š ‡ ¦ Œ’R• † ˆ œ • Ž ‹ Œ ­ ” ‘ – °±‘ eŒœ “ Ž ” œ “ ‡ ¦ Œœ Ž  ˆ ‡ … ‰e ˆ œ ‡ ˆ ¨ %‡  ¢%Œ … œ ” œ ¡ ¤ “ Œ ­ ¥ŸœŸ Œ ’RŒ ¤ ‰e‰ “ ‘  “ ‘ ¡ ” ‘ Ž
 Œ … œ † Œ ’R“ • ” « ˆ Ž ”Ÿ’Œ  ˆ ¡  ‘ ‡F² ‰%“ damentów jest godna uwagi.
ªRŒ “ ” ‡  ” Š ¡F Œ ¤ Œ %“ ‘ ‡Fœ eŒ ¤ ‡ ˆ “ ‘ œ Œ ’ŸŽ “ ‡ Š‡ › ‡  † ˆ Œ ’R“ ‘%’]‘ ‡ Š … ” Œ ’RŒ ­ ” ‘%³‡ … œ “ Œ´R¨ ˆ “ ‡Ÿ“ ŽRµ_Œ  ˆ œ ‡
przedstawiono
na rys. 15.6. §Ž ’Ÿ‘ ‡ ˆ ŽRŒ “ ŽŸ† ‰ ˆ  ‘ “ ¡FªRŽ  ‹ Ž “ ŽRŒe­ ˆ ‡ ¤ “ ‘ ” •’R‘ ˆ “ ‘  Ž 1,8 m, wg projektu
©
ªRŽ † ‡ ¤ ˆ • ‰ ˆ  ‘ “R¯Œ ¤ “ • ” «e‘%¬Œ e¬Œ › ‘ † ‡ ” « “ ‘  ‘%´R¤ Ž ¶ …  ‘ ‡ Š_š  ˆ œ ‡ ’R‘ ¤ • ’ŸŽ “ •’R•  Œ nawca - Dozamet,
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
150 ! " # $% &' " ( )* + , %-/. * 0 . ( 1 2 Dolmel.
7
Moc elektrowni wynosi 200 kW przy spadzie 2,9 $3%' " 4 5 0 6 * ) 11 m3' /s. " 4 5 (' 8 . & 2. & 9
$
: 29' " 4 5 * 0 . ( & % 94 > ! . + ?( " 5 2 @ A B @ C D EF B GB H BIJ DJ K<LNM O P kW.
Q J R ( G5 " A &S %R 4 B . @ + A , B9R: ) T " K ! H % B & F .U ;<IW" . V &U G+ % B = .X J 4G* C 9 IW
IJ Y @ BZ B K Y U[ Z J [ J GB \G^] X R C ] B F K [email protected] J GJGR @ J [ R J @ C D E
J _A U K Z ` GaJ] J F J [email protected] A UIB H C D E[ ] B F B D E - G^D U V [email protected] A K @ A b D A B_ B X F R Jc H b _J K A U c J] J [ B F J GA U @ A BX T X C[ [ S D U d e
GC @ A K B d S D U c JR UfR @ B D R @ U dgGC [ J K J h D A Z T X _ J R U [ ]J H TNL
Rys. 15.6. igj k jl m l n o p q rs t jrq u s jv o w p x t s yz j { k j s jrn q |Nq p v l m l r j p q rl } ~ € /‚<u j ƒ „ n - …†‡ ˆg‰ ‡/Š‹ Œ  Ž   ‘ ’ l - “ ” ‹ • – — ˜  ™ Ž  —  ’ 2 Ž Œ š › œ  Œ<Œ ™ Œ ‹ Œ ž “ ” ‹ • Œ Ÿ ž œ ™ Œ Ž ” ’ 3 - ™ ‹ ¡ — –   ’ 4 - regulator turbiny, 5 - ” ‹ Ÿ ¡ Ÿ ž — – ž ”  Ž  ¡ ”  ¢ Ž Œ ¡ Ÿ ž — – Ž Œ š › œ  ’ 6 -   —  Ž ›<  • £ Œ ž ’ 7 - zasuwa
awaryjna œ Ÿ › •  Œ Œ ™  ¡  ¤   ’ 8 - —  ™ ¥ ¡<¢ › ¡ ‹  ” £ –  Ÿ — ›<Ÿ  œ ”  › ’ 9 - kraty wlotowe, 10 - czyszczarka krat, 11 - instalacja ^-— -:-„„ ,^,«.^
t.,rh;nv 17 -  — ¥  – Ÿ  ¦< — – ¥  – ‹ ž ¦NŒ — “ Œ  ž § Œ‹ ” ‹ ›<œ œ  ž ¤ ’ 13 - £ ” <¦NŒ — “  š Œ  ›
J
I
CT
Na rys. 15.6 ¨ © ¨ ª © « ¨ ¬ ª ¬¬ ­® « ª ¬ ¯ °« ¨ ± ² ¨ « ¨ © ³ ´ µ<´ ³ © ¶ · ´ ¶ ¸ ³ ©/¹ ® ² ¶N® º ® »® ª ¶ ® »3« ¨ ¼ ² ¶ ¬² ½ ¬ ¶ ± ´ © ª ± »
¾ ª ¬ ¾ ± « ¿¬ ­µ ® ´ ¶ © « ¿ · ª µ ® ¨ © º ® À ª µ ®¬ Á³ ¬ Á ¨ © ¹ ¶  ³ ­ ¬ ¨ ® ² ½ ¬ à ÂNÄ ÅƳ © ´¶ ® Ç ¬Â ³ ¨ È Á ¨ ® ª µ ©½ ¬ ¾ ¬ Á  ¹ ® · À ® ¾
¬ ´ ³ ® ² µ ®/¹ ® ² µ ® ª ª ± »É¬ ­² à ÂÇ ©g¹ ® ² ¶N¨ »Â² ¨ ¬ ª ©Á ¬« µ È Ç Ã ® Ç ¬Â²  ¾ © ª µ ©² ½ à ± ¾ © ¹ È « ± « ¿º µ ¯ « µµ ¾ ¬ Á ¬ ³ ¬ ² ¶ ¸ ¾ ½ ³ ¨ ® ¨
¾ µ ® º ®Á ª µ · ©¨ © ª µ ® « ¿ © ª µ ®Æ¶ ® ¹/« ¨ ± ª ª ¬ ¯ « µ - ª © ¾ ® ¶Nª ©´ µ º ´ © Á ¨ µ ® ² µ È ¶»µ ª  ¶ - grozi na niektórych ciekach
¨ © ¶ ³ ¨ ± »© Ê ª µ ® »a¶  ³ ­ µ ª ±º  ­ª © ¾ ® ¶ ¾ ± à © »© ª µ ® »É´ ³ © ¶ Ä
¬ À ª ©½ ³ ¨ ± ¹ È ° · À ®f½ ³ ¨ ± ª © ¹ »ª µ ® ¹gÁ º ©¬ ­µ ® ´ ¶ ¸ ¾ ª ©Á ® ´ © « ¿¬½ ³ ¨ ® ½Ã ± ¾ µ ®¯ ³ ® Á ª µ »3½¬ ª © Á 5 m^s
« ® º ¬ ¾ ®/¹ ® ² ¶N¨ © ½ º © ª ¬ ¾ © ª µ ®»µ ® ¹ ² « ©ª ©©  ¶ ¬ »© ¶ ± « ¨ ª È« ¨ ± ² ¨ « ¨ © ³ ´ ¼f´ ³ © ¶ Ä Ë © »¬¨ © µ ª ² ¶ © º ¬ ¾ © ª µ ®f ³ ¨ È Á ¨ ® ª µ ©
»¬ À ®f­± °® ¾ ® ª ¶  © º ª µ ®f½¬ ½ ³ ¨ ® Á ¨ ¬ ª ®¬ ´ ³ ® ² ® »3½ ³ ¸ ­ ª ± »· ¾ ´ ¶ ¸ ³ ± »W´ ³ © ¶ ±­ ¼ Á È« ¨ ± ² ¨ « ¨ ¬ ª ®f³ ¼ « ¨ ª µ ® · Ç Á ± À
ª © ½ à ± ¾ ¨ © ª µ ® « ¨ ± ² ¨ « ¨ ® ̪ µ ®»Â² µ­ ± °­ © ³ Á ¨ ¬¬ ­ Í µ ¶ ±<Ä
ÎÆÏ Ð ÑÆÒ Ó Ð Ô Õ Ò ÔgÐÆÖ × Ø Ù Ò ÕÔ ÚÒ Ø × Ø Ï ÑÆÛ ÚÒ
Ü Â ³ ­ µ ª ±³  ³ ¬ ¾ ®² ´ ¬ ª ² ¶ ³  ¬ ¾ © ª ¬Á È À È «Á ¬Â ½ ³ ¬ ² ¨ « ¨ ® ª µ ©µ½ ¬ ¶ © nienia poprzednich konstrukcji.
Ý µ ³ ª µ ´¶ ± ½ ÂÞ© ½ à © ª ©ß ® ¾ ® ª ¶  © º ª µ ®¯ »µ Ç Ã ¬ ¾ ± - o ª µ ® ½ ³ ¨ ® ² ¶ © ¾ ª ± « ¿Ã ¬ ½ © ¶ ´ © « ¿ ໵ ® ² ¨ « ¨ ¬ ª ¬ ¾
½ ³ ¨ ® ¾ ¬ Á ¨ µ ®¬½ ³ ¨ ® ´ ³ ¬ ¹ ´ ¬ à ¬ ¾ ± »áÄ â¨ µ ¼ ´ µ ¶ ® »Â¨ ³ ® ¨ ± Ç ª ¬ ¾ © ª ¬ - ¾ ½¬ ³ ¸ ¾ ª © ª µ ¨© ª © º ¬ Ç µ « ¨ ª ȶ  ³ ­ µ ª È
Þ© ½ à © ª © - ¨¬ ­² ¨ ® ³ ª ± « ¿´ ¬ »¸ ³¶  ³ ­ µ ª ¬ ¾ ± « ¿º  ­ã² ´ ¬ »½º µ ´ ¬ ¾ © ª ± « ¿² ½ µ ³ © º ¾ º ¬ ¶ ¬ ¾ ± « ¿ ·² ½ à ± « ¬ ª ¬ Ý
½ ¬ ² © Á ¬ ¾ µ ® ª µ ®® º ® ´ ¶ ³ ¬ ¾ ª µ<¬ ³ © ¨¨ ¾ µ ¼ ´ ² ¨ ¬ ª ¬¬ ­ ³ ¬ ¶ ± · ½ ³ ¨ ® à ± ´µ<»¬ «® º ® ´ ¶ ³ ¬ ¾ ª µ<ß ¬´ µ º ´ ©½ ³ ¬ « ® ª ¶ à Ä
½ ³ ¨ ± ½ © Á ´  ³ ¨ È Á ¨ ® ̬»¬ « ±¬ Á´ µ º ´ ÂÁ ¨ µ ® ² µ ¼ « µ ÂÁ ¬´ µ º ´ ² ® ¶N´ µ º ¬ ¾ © ¶ ¸ ¾ ² ¶ ¬ ²  ¹ ®² µ ¼f« ¨ ¼ ² ¶ ¬ ¾ ® ³ ² ¹ ¼
 ½ ³ ¬ ² ¨ « ¨ ¬ ª È · »µ © ª ¬ ¾ µ « µ ®f³ ® ¨ ± Ç ª  ¹ ®² µ ¼f¨½ ³ ¨ ® ² ¶ © ¾ µ © ª ± « ¿Ã ¬ ½ © ¶ ® ´´ µ ® ³ ¬ ¾ ª µ « ±½ ³ ¨ ® Á ¾ µ ³ ª µ ´ µ ® »äÄ
Wówczas regula« ¹ ©¬ Á ­± ¾ ©² µ ¼f¨ ©½ ¬ »¬ « Èà ¬ ½ © ¶ ® ´ ¾ µ ³ ª µ ´ © · ©ª ©² ´  ¶ ® ´­ ³ © ´ »¬ À º µ ¾ ¬ ¯ « µ¨ © »´ ª µ ¼ « µ ©
¾ ¬ Á ±ª µ ® ¨ ­¼ Á ª ®¹ ® ² ¶N¨ © ² ¶ ¬ ² ¬ ¾ © ª µ ®f½ ³ ¨ ® Á¶  ³ ­ µ ª Ȭ Á ½¬ ¾ µ ® Á ª µ ¬² ¨ ± ­´ ¬Á ¨ µ © à © ¹ È « ® Ç ¬¨ © »´ ª µ ¼ « µ ©º  ­
umieszczenie turbiny w przewodzie lewarowym - ponad poziomem górnej wody.
Ý « µ È Ç Â½ ¬ ª © Á¶ ³ ¨ ± Á ¨ µ ® ² ¶ º © ¶² ¶ ¬ ² ¬ ¾ © ª µ © å ¶  ³ ­ µ ª³  ³ ¬ ¾ ± « ¿½ ¬ ¹ © ¾ µ à ¬² µ ¼ ¾ µ ® º ®f³ ¸ À ª ± « ¿
³ ¬ ¨ ¾ µ È ¨ © Ì´ à © Á ¸ ¾ ´ ¬ ª ² ¶ ³  ´ « ± ¹ ª ± « ¿® º ® ´ ¶ ³ ¬ æç è é ê ë ì ç í îWïð è ë ñ æò ï í ó ôõí ö ÷ ø ñ õ ù ï ë ò ðú öû ñ øò ï ü ù æí
zainstalowany w latach trzydziestych w elektrowni ý ù þ ó è ç ùç ÿNÿ ñ ò ó è ë ñ í ò é 15.7). Obudowa
15.4.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! "$# % %
&
Na ' ( )+* , - . '+/ . 0 1 ' 2 3 4 5 6 5 . ' ( '+7 6 5 8 - 2 9 ):1 5 6 . ; ' , 4 1 ,:)+5 . 6 )+8 < ' 6 * (+5 . ' ( )+6 dy mocy i sterowania.
Rys. 15.7. =+> ? >@ A @ B C D E FG H >FE I G >J C K D L E J @ M N E ? @ OP D K M J B E FQ OFL K I E F > G Q OFN D R P S > J KT U E V W H G EG > X > D M Y W H @ Z [ l - wirnik z
N D J @ M C > FG Q O H ? E N > C B > OH [ 2 - E L K I E F >N D \ I G H W Q [ ? E ] ^ _ `a b c b db e f g hji b k l c m n o a p q k i l _ r ` m s t u 3 - regulator turbiny, 4 - r m d` e a v n a b m h m i ^ o e b
(zawór motylowy), 5 - kraty wlotowe, 6 - he v ` a r m d` e a v n a m i b dw e f w hb k whc w f l u 7 - ` c m x w hb r m d` e a v n a b i b dw e f w hb i l i ^_ _ y n b o u 8 ` c m x w hb r m d` e a v n a b o m r l
Na rysunku 15.7 z { | } ~ €  ‚+ƒ „ … „j† { | ‡ ~ | } … ƒ +} ˆ } ‰ € { „ ‚+… ƒ ‚%Š † ~ „ ‚: … }+‚‹z { Œ %Ž  | †j|+|  ‰ … ƒ  ‘ ƒ } 
‰ ˆ  z „ ‚+’ “ ” „ … ƒ } ‚+ •:† ‰ –  ~j { † | ‰ „ ‚+’„  {  … ƒ ‘ | +„ • ˆ ƒ ‚+„ — ˜+~ „ Š „ { †z { ‡ ~ … ƒ ‘ ’jƒ z { | } ‰ –  ~ … ƒ ™ +| ‚+–  | ‘ | +ƒ ‘ š
‚+’ ƒ  { Œ ‚+›„ {  +
| † € { † ~ … ƒ +{ „ | ‚+ƒ ‡ |  … ƒ }%‘ š – „ ~ | } … ƒ  œ  { „ ‚+ … ƒ  œ € } { „ ‚+ … ƒ  œ † | ‘ | } ˆ … ƒ } … ƒ +ƒ …  z {  ‚‹€ † { Š „ | } z „ – † œ
opracowano roz‚+ƒ ‡ |  … ƒ +z „ | ‚+ ˆ  Ž ‡ ‘ }+… +† † … ƒ  ‘ ƒ }+z { ‡ ~ … ƒ ‘ ’jz „ | : { † | ‰  “  } ~ … „j|%… ƒ ‘ šz { | } ~ €  ‚+ƒ „ … „j… +{ ’ “
15.8.
ž
ž
 { † | ‘ }+z „ | „ €  – +z { | } ‰ –  ~ … ƒ :‰ ‡ € „ ‚+ œ – „ • ’ ‰ :ƒ } ˆ } } … € ’j† ‰ –  ~ † € } { „ ‚+ … ƒ  “ |  ˆ } • … „ — ‘ ƒ „ ~
{ „ ~ |  Ž †jz { ‡ ~ … ƒ ‘ ’j„ • … Ž } Ž…  ~  ˜%z „ – „ • } … ƒ }+z ƒ „ … „ ‚+}+ˆ † Šz „ | ƒ „ }+|+Š „ ‰ †€ † { Š ƒ … ’ “ Ÿ € … ƒ } Ž }+€ } •+{ „ | ‚+ƒ ‡ |  … ƒ }
¡ ¢ £ ¤¥j¦:§:¨%© ª¬« ­:®¯ ° ±:¨² ³ ´‹µ ¶ · £ ¥ ¤$¸ ¹ º » ¼j½:¾ £ ¿ À ½ µ ¢ Á  À ¶ ´+¥ º £ à ´+¹ ¼ ½ ¹ ¸ ¥j¼ Ãjº £ Ä ¼ ¸ ¢ Å ¥j½ ¹:º à ¤Ã Å Ä:µ ¢ Æ µ ¿jº ¹ À µ · ´
klinowych w szczelnej obudowie.
Rys. 15.8. Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ì Ï É Ì Í Ò Ñ Ó Ô Õ Ö × Ò × Ø Ë Ù ×ÙjÚ Û É È Î Ì Ü Í Ý Þ ß à Í Ò Ø É Ë ÙÕ Ö Ó á Ë â Ü Ö Õ ËÏ ËÏ É Ì Í Ê È Ô Ë Ù Ö Í ã ä l - ÙÖ É Õ Ö ÒÌ Ï É Ì Í Î Ñ Ó ÙÕ å æÖ Ñ Ë Ï Ó Ø Ò Ó æÖ ä 2 Ï É Ì Í Ò Ñ Ó Ô Õ Ö ÓÌ ç Ê Ó Ø Ó Ò × Ø Ë Ù Ó ä 3 - Ï É × Ô Õ Ö Ü ÓÌ Ò Ë Ñ Í æÌ Ó æÓ Ü è Ë Ùå æä 4 - Ì Ó æÒ Õ Ö ç Ü Ö Í Ó Ù Ó É å é Õ Í Þ Ì Ó Ù Ð É æË Ø å à Ë Ùå ã ä 5 - kraty wlotowe, 6 - ÙÕ ç Ò Ö
Ì Ó æÒ Õ Ö ç Ü Ö Ó É Í æË Õ Ø Ë ÙÍ Û ËÙ à Ë Ø È ä 7 - Ò à Ó Ï Ë ÙÍ Ì Ó æÒ Õ Ö ç Ü Ö Í É Í æË Õ Ø Ë ÙÍ É È É åÎ Î × Ü Í é ä 8 - Ò à Ó Ï Ë ÙÍ Ì Ó æÒ Õ Ö ç Ü Ö Í é Ó Ì È
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ % & ' ( ) % & * + ' , # -. / * 021 34 57638:9<;24 4= > ) - ) -# - ' (4 [email protected] BDCE " F * ( G + ' ( H- ) -( I $ , ) / $F * > $ >JD- ' K - G 1
@ 57375:= L7$ M N / - E O 9P' ( ) % & * + ' , # / & $ #. * - N 0$ ) & $ 0% & - M ( H$ #* + * 12% & - ) ( H/ Q , $ #( I + G ( HR& + * I / ) 17# $ % & * + , S ( 021
F / $ * T , / $ U > G 1 M - & ( H- ) 1 HV% & ( % + ) ' +2G ( F ( F * > $ G ) / $ N ( / & 1 M ) $ N ( . * - N 0$ ) & + ( I + G ( H1 O 9<$ H) Q & * >F / $ * T , / $ ) / -# $ % &
) / $ F * > $ % & - H) 1 , SK ( F - & ' - , S " -) -> $ H) Q & * >> ) - # G + # $% / RH/ * ) / ' F * Q G ) / , 1 O 57- K ( T W
zamocowany wirnik turbiny o
( I * - , -% / RF ( G , > - %F * > $ F K 1 H+2H( G 1 " N $ ) $ * + # Q ,F * Q G H<) / $ * + , S ( 021 0X% & ( # - ) / $F * Q G ) / , 1 O ?+ * I ( > $ % F ( K 1 & - ' / $
F * ( G + ' + # $% / RG M -> ) - , > ) 1 , S0( , 1 " F * > $ ' * - , > - # Q , 1 , SM YZ9VO [M -$ M $ ' & * ( H) / (0( , 1 100 kW — 2 MW, w celu
% & 1 F / > ( H- ) / -F * Q G ) / ,. / * [email protected] 5735:( F * - , ( H- K -/ ) ) $7* ( > H/ Q > - ) / $ " H\' & ] * 1 0 - > - 0/ - % & H/ * ) / ' -F * Q G ) / , 1 - na
> $ H) Q & * >* + , S ( 0$ N ( F / $ * T , / $ ) / -( % - G > ( ) $D# $ % & ' ( K ( F - % ( H$F * > $ ' K - G ) / = * 1 % O 15.9). [* + N / $' ( K ( F - % ( H$D# $ % &
( % - G > ( ) $) -> $ H) Q & * >( I + G ( H1 & + * I / ) 1 " -( G ) / $ N ( F * ( H- G > / H- K G ( F * Q G ) / , 1 O 9^( I +2F * > $ G % & - H/ ( ) 1 , S
F * > 1 F - G ' - , S2H1 0- N - ) -D# $ % & H1 % ( ' -F * $ , 1 > # -H1 ' ( ) - ) / -G ( T W% ' ( 0F M / ' ( H- ) $ N ( + % > , > $ M ) / $ ) / -& + * I / ) 1 O
_ `a b c d e f a g7h i j7k a l g7e m n o p q rs t u v w n r x y w z t{ | }~7€  ‚Znƒ w z r „<y o x w …† „<p o7w v u ‡ ˆ ‰ Š7‹7Œ  Ž Œ  ‘ ’7“D” “• – l - wirnik
—Rys.
˜  ™ Œ Ž 15.9.
Š7‘ š › ˜ œ  —  Œ  Ÿ  ž ˜ Ÿ › ‹7 Ž  Ÿ ˜ ™ —  Ÿ  • ¡ 2 - › ™ ˜ ¢ › ‹7š › ¢ £ Š Œ  Ÿ  ¤ Ž — ¥ ‹¦  ž ˜ Ÿ  ˆ § Œ ¡ 3 - —  Ÿ š › œ  — ¢  Œ  Œ   › ‹7Ž Œ ˆ ‰  ¡ 4 - system
œ Œ   ¨ ˆ Œ  Ž Œ ‰ ˆ ‰  Ž Œ  § © ˆ Š ˆ ª ¡ 5 -  › š ›œ  › ‹7Ž › ™ ‹7› ‰ Œ 7‹7Œ ¢ Ž Œ   ¢ ¡ 6 -¢ pas transmisyjny, 7 - œ  © Ž Œ ˆ  ¡ 8 - szafa sterowniczorozdzielcza, 9 - studzienka zbiorcza przecieków, 10 - œ  ‰  ‹7› Š7› ‹7 Ž Œ  § © « ¬­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º ¹ » ¼ ½ ¶ » ½ ¶ ¾¿7¶ À ½ ¶ Á ¾  11 ¸ ¹ Ã Ä Á Å Å Æ ¾ Ç ¾ È É º ¾¹ ¾ ¸ · ¿7¾¾ ¿7¾ À Ã È ½ ¾  12 - ¿7½ Ê Á ¶ ¹ ¾ ËÁ ½ ¶ Ê º ¶ ¾À » ËÅ ½ Ì Å ¿7» Í ÅÀ · À ø ¸ É º » È Â 13 - kraty wlotowe
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
- Blansko). l - ! " # $ % & '( % ) " & & '! * 2 - % ) + $ )
) % )! & '!& , - ) # * 4 - " # % & . & / & & * 5 - " 0 . , & * 6 - & 1 & & 2 !'() 3 ) ! # $ / " 2 # 4" " & . # 5 3 ) & , -% ) " & # ! # ) , 6 * 7 - / & '! / , & # '() ) # 5 )! 3 ) * 8 - kraty wlotowe, 9 - czyszczarka krat, 10 - / & '! / , & # '() ) # 5 )! !$ $ 0 , # 2 * 11 - & 5 # 5 & ) . & . & 2 0 , * 12 - $ , &!'!) & + ) & * 13 - 3 ( & .!" % & $ , 0'!) & + ) 0
Rys. 15.10.
oporowe turbiny, 3 -
7 8;: < = > < ? @ A B C =(D 8 D E F < ? : G H IJ8 > C H : B CK E ? > B :;? E ? 8 LG H I4: < F C M NK E ? > B : G;O 8 F < : 8 L9C P Q(I < ? < O K C ? G A E = N;R B SK G TVU
9
M C9R K < F 8 L<9? E ? <;R R N H <(= C R K LG W B S K <[email protected] Y Z[ : <D 8 @ 8 > B C \ R K L98;O 8 F < : < ] U H 8;D 8 A L< F <: <9LD ? 8 L< @ A C : B CL< Z E;D 8 A <
8 > E @ 8 L9SK E ? > B : G;B @ 8 ^ _9R L98 > 8 @ : G;@ 8 > Y ?(K G D E4B LB C F O 8 ^ H B D ? A C O Z < @ : B 8 ? < A9D ? N @ : B H G P ` 8 R A H A C W Y F : Ca? 8 A LB N A < : B <
? Y M : B N;R B ST4B S @ A G4R 8 > N9O R A K < Z K C Tb? E ? G4R R N H C =c[ LG W B S K <9D 8 = C @ G : H A 8;F E >4D 8 @ LY = : B C ] U D 8 Z 8 M C : B C TdL< Z E;K E ? > B : G
[ D 8 A B 8 TJG;F E >48 @ H I G F 8 : G;@ 8;W Y ? G ] U O B C ? E : O B C TdLG D ? 8 L< @ A C : B <L< Z EJ[ O E4L8 @ A B [email protected] 8 F : C =(F E >4W Y ? : C = ] U F C H A98 W Y F : C
? 8 A LB N A < : B CC F C O K ? 8 L: B D 8 A 8 R K < = C!= < O;: <a? G R P 15.10, e fg h i j k lnm j o p q rs t h f uv w e x;p y p g h j x ue v zoh { j | v e }9g x y f e x u}
Hrmy CKD Blansko, m j x q { r ~;g x uf e }o9uv j e v g v p ldx4 j p q e v € k 1—3,5 m, dla spadów 2—10 m, j m j o p  k g i un‚ ƒ „ r
100 m^s i mocy 400-5000 kW. Na wlocie do turbiny / o f t h x t x uf e x;o f ui j(lJx h k y x uk ƒ g h i j k4t h x t { … p9t v zh f g † pu
m j o k m f q g {4m x m j x uf q o p e v fux q k;o f9m x lJx € }9j { j x € v } ‡ { ˆ ‰Šm j o k m f q g {;p y p g h j x ue v przyzbiomikowej lub
p y p g h j x ue v m j o k;g f e f y px h uf j h k lnuk t h f j € o k;e v p € x;h f ‹ t o fo f t { ufm  f t g f ˆ Œ j o k;lJe v p … t o k € 4h { j | x o p t m x  f € 4lJx † p
x e f| k Ž e f up h q j p ue v f e f ˆ ‰v z g t o x Žuk h u9i j e v ƒ o u f t o € o f9uXm j o k m f q g {;e v p uv p y g v € 4h { j | v e4x4 j p q e v € k 1—2 m,
j p o k ‡ e { … poj { €  x l4k € J x m f h p g  ‘ ’ “ ” •– ‘ — ˜ ™ š › “cœ  ” œ ž Ÿ —¡ ” Ÿ ’ ¢ ™ – — ˜ ™4œ ™ œ  ’ £n“ ’ ¤ ž › ¥ — Ÿ ‘ ˜ ¥¡ ” £J” — 9¦ ” ¡ ¥  ’ 4•‘ “ – ‘  ¥ §
ElektrownFe z terhinami_ruiowynrf"T)¨ ¢ ;œ ˜ ’ “ ”  ”4œ  ” œ ” •¥ – ’•X© ” › œ — ’ ª «!¥  ¦ ¥ ¢ ™;¬a’ £J” –  ” •9’­!– ’ “ ¤ ’  ™  ‘ •
® ¢ ¥ ¯ œ  ž;¡ ” ¢ Ÿ ¨ ¦ ™4œ ‘ ¨ ¡ “ ” ¢ ž  — Ÿ ‘  ™ — °Jž “ ˜ ¢ ˜ ’ ¯§ ± œ  ”  – ² ¥ “ ‘ ’ “ ;œ - Ÿ ¥ ;¢ ”  ¢ - koszty. Turbina kolanowa odznacza
œ ‘ ¨ ¢ ž ³ ™ £n˜ ž ³ ™ — ‘ ’ £´œ  ¥ › ‘ µ – ¥•™  ” – ¥ – ‘ ’” ² ž ¢ ” •™ ¶ · — ”;˜ •¦ ¥ œ ˜ — ˜ ¥9¢ › ¥£4¥ ¦ ™ — °Ÿ ’ ¢ – ” œ  ’  · ”9£J” — ™;¡ ” – ‘ ³ ’ Ÿ 100
 ¸X· ˜ •‘ ¨  œ ˜ ¥9 ” œ ˜  ™;‘ – •’ œ  ™ — Ÿ ‘ § ¹9› ¥  ’ ¤ ”; ’ ³9•X¡ “ ˜ ™ ¡ ¥ ¢  ž4 ¥ ;£J¥ ¦ ™ — °J£J” — ™;› ’ ¡ ‘ ’ Ÿcœ  ” œ ” •¥ º‘ – – ’a“ ” ˜ •‘ ˜ ¥ – ‘ ¥ §
» ž “ ² ‘ – ™;“ ž “ ” •9’£J” ¤ ² ™ º ’ ³9•™  ” – ™ •¥ – ’•Xž  ¦ ¥ ¢ ˜ ‘ ’¡ ‘ ” – ” •™ £¼§ ½9¥“ ™ œ ž –  ž 15.11 przedstawiono
 ¥  ‘ ’” ² ‘ ’   ™4¾ ‘ “ £4™4¿cÀ9Á À;¬Â à ½9À;ÄÅ;¿a· ¢ › ¥¢ ž ³ ™ — °Vœ ¡ ¥ ¢ Æ •Çà ˜“ ž “ ” — ‘ ¤ ‘ ’ £V· ¢ › ¥– ¥ Ÿ £4– ‘ ’ Ÿ szych spadów - ze
œ ˜ — ˜ ’ › –  ” £J” “ › ’ •¥ “ ” • § » ”;¢ “ ž ¤ ‘ ’c“ ” ˜ •‘ ˜ ¥ – ‘ ’¡ ” ˜ •¥ › ¥– ¥ž – ‘  – ‘ ¨ — ‘ ’¥ •¥ “ ™ Ÿ – ’ ¤ ”;˜ ¥ £J – ‘ ¨ — ‘ ¥– ¥9•› ” — ‘ ’¢ ”
 ž “ ² ‘ – ™ · ¢ ” ¡ ¦ ™ •Ç•” ¢ ™4” ¢ — ‘ – ¥9œ ‘ ¨ ² ” •‘ ’ £n¡ “ ˜ ’ ˜a– ¥ ¡ ” •‘ ’  “ ˜ ’ – ‘ ’ ” £J” “ ™ - na skutek otwarcia zaworu w stropie.
 ¡ ” È “ Æ ¢4 ž “ ² ‘ –;“ ž “ ” •™ — °4˜ – ¥ – ’!Ÿ ’ œ  Ÿ ’ œ ˜ — ˜ ’!Ÿ ’ ¢ – ”9“ ” ˜ •‘ ˜ ¥ – ‘ ’ · •X  Æ “ ™ £n¡ “ ¢ – ‘ — ¥(Ÿ ’ œ  ž £J‘ ’ œ ˜ — ˜ ” – ¥
¡ ” ˜ ¥9” ² ž ¢ ” • ¨ ¡ “ ” •¥ ¢ ˜ — 9•” ¢ ¨ § É ’ œ   ”;•¥ “ ‘ ¥ –  ˜¡ “ ¢ – ‘ — 9œ  ž ¢ – ‘ ” • ª •9” ¢ ¥– ¥ ¡ ¦ ™ •¥9¢ ”;’ › ’   “ ” •– ‘ ¢ •” £J¥
˜ ¥ £J – ‘ ¨  ™ £J‘  ¥ – ¥ ¦ ¥ £J‘ ” ¡ ¦ ™ •¥ Ÿ — ™ £J‘ ”  •¥ “  ’” ¢4¤ Æ “ ™4• œ  ‘ ’¡ ” £J‘ ’ œ ˜ — ˜ ’ – ‘ ’9µ œ  ž ¢ – ‘ ¨ ¶ · •X  Æ “ ™ £XŸ ’ œ 
ž £J‘ ’ œ ˜ — ˜ ” – ¥¡ “ ¢ – ‘ — ¥› ž ² Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÐÔ Za Õ Ö × ÊØ × Ó Í Ù Ì Ú Ì Í Ò Ó Í × Î Ð Ò Ð Ï Ö Ï Û Ú Ì ÛVÙ Ó Ü4ÝXÞ Í Ñ Í ÒVÊ Ë Ì Í ÝJß Ñ à Ý
Î Õ ß Ë Ö × Ê Ë Ð Ú á Þ Í;ÝJÓ Ë Ò Ó Î Õ á Ë â Ó Ò Ö Ô ãJÐ ä Í ÞaÌ Ò Ð Þ Ñ á Þ Í4Ù Ó Ü;Ë á Ë ÐJÙ Ù Û Ú Ð
Ø Ê Ð Ñ Ð Þ Û Ú ÐVÙ Î Ø å Ò Ó Í4ÝnÑ ß Ï Ô æ4â Í Ú Ò Ó Í;Ë Ø Ì ÝJÓ Û Ì Ð Ò Ó Í Õ ØVË Ì Ð Ñ Î ØçÝ Ö Ù Õ Ü Ê á Þ Í Ô èêé(Ø ä Ù Ú Í4Ì Ð Ù Õ Ø Ù Ø Ý4Ð Ò Ø;Þ Í4Ý
elektrowni Smardzewice na Pilicy (turbozesÊØ Ï ÖVë Ó Ë ×¼ÖVìVí;îVïað Ô
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 15.11. ! #" $%& ' %() & *%+,$- . - /0 / 1
- ! 2 3 / 4 1 l - ! 5 ! 1 2 - 3 6 ! 3 1 3
- obudo 7 5 ! 4 ! 8 9 1 4 - ! / 3 1 5 - szafy sterowni-czo-rozdzielcze, 6 - ! komory lewarowej, 7 - : 9 ; 0 8 3 23 8 7 ;1 8 - kraty wlotowe, 9 - 8 8 3 4 5 5 / 3 9 1 l O - 3 / 4 ! 9 / 3 1 11 - 0 7 15.5. <;= > ?;@ A > B C @ B>@ C C D [email protected] G H I J @ CKB [email protected] M;B C [email protected] O Peltona)
P;Q R S T U;V WS XY V Z [ T \]R V U XY ^ U _ `X[ a b c Q d e ^;XfW_ g [ T \h i h j b R V XZ Y _ T \XV k Z [ T \ l T \ V mZ Y h U n [ b T U c a b V l
jeszcze dwa typy turbin - Banki i Peltona.
o d R n Y Z _p_ Z j Y e h a b n _ R k U V]a b _ R [ WqR V U XY ^ U _ Z Y h Wl V Q R _ T V X_
nym ostatnio na nowo przez Instytut Maszyn
r R U h W][ a g V X[ T \ r s;t Xvuk _ ` a j d]w _U _x R _ Z Y T ^Q R U h Uy_ j g _ k [
Osbergera). W Polsce zbudowano w latach
V a Y h Wk U Y h a Y ^ b [ T \j Y i j _V n Y h j b S XfU;b d R n Y Z _ W]Y b h x Vzb [ Q d { |#Y R Z Y j]w Xfj a U b _ g T Y hX_ i T _ }KW]_n i _ a U _ Z ^V n d k V X;c l
k V Q g [ XfX;V k [e h a bKa b h R V X_ Z [zU _;Q V WV T ^;V Q R V ~ Y i V X_ Z h ej i _ Q [zd WY h a U T U V Z h eR S XZ Y h ;XfV n d
dowie - przed
XY R Z Y j Y h W€{  h h i Y a Q _ k;Z Y hQ R U h j R _ T U _j Y i j dzWh b R S X;l b Vzj i _ Q _;WV hn [ mb h e h k [ Z [ W‚U _ W]j Z Y c T Y h Wq_ X_ R [ e Z [ W€{
 h ƒ i Y n d k [ Z h j]U Z _ e k d e h;a Y cn h U Q V ƒ R h k Z Y VzQ R U [zU n Y V R Z Y j dzi d n]j _ Z _ i h l b VzX;V k ck Vzb d R n Y Z [zk V Q R V X_ k U _za Y cj R S b j Y W
W]}Q R U h XV k h W‚VzQ R U h j R V e d]Q R V a b V j ^ b Z [ WF{ r R U []XY c j a U [ T \Fa Q _ k _ T \]XV k ck V Q R V X_ k U _za Y cR d R V T Y ^ x Y h WqY
(l — 2
Xb h k [zU X[ j i hQ R U h kzb d R n Y Z ^;a b V a d e h;a Y cU _ XS RWV b [ i V X[w R [ a {
t _ e T U c ƒ T Y h eZ Y hW]_R d R []a a ^ T h e l XY R Z Y j
15.12).
Q R _ T d e hXfQ V XY h b R U d l _;XV k _;V k Q g [ X_za Q V k]Z Y h x Vzj V R [ b h W‚V b X_ R b [ W€{
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
Rys. 15.12. l - ! " # 2 - $ % # & # % ' %
' ( # % 5 - regulator turbiny, 4 - turbina Banki, 5- pas transmisyjny, 6 - ! 7 - szafa sterowniczo-rozdzielcza, 8 - & %) ( #
*)+ , - . / 0 12 3 ,45. 6 / 7 3 2 8 9:3 ;<8 2 - 3 = > = >. , ? @ 2 3 ? 4 2 3 ,53 , - 0 2 0 9A3 ? 4 2 3 ,56 4 8 = 8 B 2 3 0 2 ,C / 4 DA= C 8 B 8 ? @A? 0E2 8 F 9A2 3 , F
9G+ 6 7A13 H - = 4 D ? @I J / 4 DA= C 8 B 8 ? @E2 8 F 9A2 3 , F = 4 D ? @:6 . / 8 . 8? 4 H K ? 3= C 8 B 62 8E= - 6 . , -A14 2 3 , = 3 , 2 3 813 / 2 3 - 8C 0 2 8 B
3 —5
10 B HB 0 + 2 > L C / 4 D7 / 8 - 6A1C , M 2 3 18 / . 0 K ? 3 0 1, F)/ 6 / DA= = > ? , F L C 0 10 B 6 F ,1D / 8 N 2 ,54 9A2 3 , F = 4 , 2 3 ,53 . 8 -2 3 , 13 , + - 3 , F
= C / 8 12 0 K ? 3 . 6 / 7 0 4 , = C 0 M 6 I O3 , 13 , + - 8C / H B - 0 K P0 7 / 0 . 0 18. 6 / 7 3 2 DE4 9:6 = 4 8C / 4 DE9:8 M D ? @Q= C 8 B 8 ? @AB 0A= . 0 = 0 18 2 3 8
C 0 B 1R F 2 , F)C / 4 , - M 8 B 2 3 C 8 = 0 1, F I
ST8 M ,, + , - . / 0 12 3 ,4. 6 / 7 3 2 8 9:3 J , + . 0 2 8E= C 0 . D - 8E= 3 H1- / 8 F 8 ? @A1D 7 3 . 2 3 ,U R / 4 D = . D ? @ L C / 4 DA= C 8 B 8 ? @:C 0 2 8 B
V
9
I
X
W
J
0 + = ? ,C 0 B 0 7 2 ,18 / 6 2 - 3 1D = . H C 6 F >2 3 , 9A8 + 1D M > ? 4 2 3 ,<2 80 7 = 4 8 / 8 ? @AC 8 / - R 12 8 / 0 B 0 1D ? @:U B 4 3 ,59:0 U M D 7 D
50
0 2 ,C / 8 ? 0 18 P2 8C 0 . / 4 , 7 DA= ? @ / 0 2 3 = -E. 6 / D = . D ? 4 2 D ? @I Y7 , ? 2 3 ,Z 6 2 - ? F 0 2 6 F >B 18. 8 - 3 ,0 7 3 , - . D I YU R + 2 DE6 - M 8 B
, + , - . / 0 12 3 C 0 4 0 = . 8 F ,. 8 - 3 F 8 -E4. 6 / 7 3 2 >;<8 2 - 3 I
15.6. [<\ ]
^_ ` a bc d ]e_ f ` g a e ] h i a j k lQd e g \ a ^a bEk c m lQd d skonteneryzowanymi
Wn3 , + 6A1D . 1R / ? R 1. 6 / 7 0 4 , = C 0 M R 1B + 8ST*)WL 2 8C / 4 D - M 8 BE4 2 8 2 81J 0 + = ? ,= 4 1, B 4 - 8Z 3 / 9:8o p qErs<L
B > t DEB 0E9:8 - = D 9:8 + 2 , U 0E4 7 + 0 - 0 18 2 3 8C 0 = 4 ? 4 , U R + 2 D ? @:? 4 H K ? 3 . 6 / 7 0 4 , = C 0 M 6A. 8 - L 8 7 DE. 6 / 7 3 2 8 L C / 4 , - M 8 B 2 3 8 L C / > B 2 3 ? 8
3 / 6 / 8= = > ? 8E= . 8 2 0 13 M D<F , B , 2:, + , 9:, 2 . 9:0 2 . 8 t 0 1D I *)+ , 9:, 2 . . 8 - 3 9:0 t 2 81? 8 M 0 K ? 3 C / 4 , 13 , N P. / 8 2 = C 0 / . , 9
= 8 9:0 ? @ 0 B 0 1D [email protected] 8 + 3 C / 0 B 6 - ? D F 2 , F)2 857 6 B 0 1H L C / 4 DE? 4 D 9uC / 8 ? ,57 6 B 0 1+ 8 2 ,= >0 U / 8 2 3 ? 4 0 2 ,54 1D - + ,B 0
B 0 C / 0 18 B 4 , 2 3 83 0 B C / 0 18 B 4 , 2 3 810 B D L - / 8 . L 12 H -E4 8 = . 8 1- 3 / , 9:0 2 . 0 1, F)3 Z 6 2 B 8 9:, 2 . 6 I
C 0 - 8 4 8 2 0. 6 / 7 0 4 , = C R M + , 18 / 0 1DAZ 3 / 9AD:v o wExny z { | } ~ |€ |  |E‚ ƒ „ … † ‡ ƒ ˆ „ ‚ ˆ ‰  „ Š ‹ Œ  Ž {  
Na rysunku 15.13
ˆ
}
’ Œ„ “ ” •’ ‚  – —A‡ ’E „ ˜ ’E ™ { ‘ ’ ƒ „ ‚ — ’ š ™AŒ :| ˜ |)“ „ ‡  } ˆ „’ ‡  { – › „ } ˆ |˜ ’E’ ‡Aœ ™ } ‡ | :„ }  ™Eˆ
nie ma nawet komory tur‘
’ ‡ ›   € „ } ˆ | “ „ ˜ ’E— { ƒ „ ‡ } ˆ „ “)› ƒ – … › ˆ  ™A˜ Ž { ƒ „ ” ž „ Ÿ „ € ˆ  ™ { ‘ ’ ƒ „ ‚ — Ž š ƒ ‘ € ’  ’ Œ| } EŒ :| ˜ |— ’ :ˆ „ ‚ ƒ › ƒ „ } ˆ |} |™ { ƒ ‰ ‡ ƒ „ } ˆ |
 { ’ € } „ˆ ‚  „ { ™ “ ‰ › „ ‹  ’ƒ Œ  € „:’ Ÿ „‚ ˆ –’ } ’Eƒ } | “ ‡ ’ Œ| †Œ— „ Œ}  u’ ‡ ‡ | € „ } ˆ ™ ‹ › ƒ – ‚  ’EŒƒ ™ — „ š } ˆ „
kon
Œ} ˆ ƒ ™ { ‘ ’ ƒ „ ‚ — ’ š | :ˆ ƒ ‘ € ’  ’ Œ| }  :ˆ ’ ‡ ‘  Œ|E‚ ˆ –ƒ ˜ ’ ‡ } ˆ „5ƒƒ | ‚ | ‡ ‰ ‹ Ÿ „
przypadkowym obiekcie. Rozwój elektro
€ „ — ˆ „ “){ „ ƒ  ˜ } ’ Œ| †ƒ{ ’ ƒ € „ ˜ š  › :ˆ ‡ š ™ ˜ ’  { Œ| š  › A{ ’ ‘ Ž  ‘ ™ ‡ ’ Œ€ | }  › A} |{ ƒ „ › ƒ— { | ›Œ| { ‚ ƒ  |  ’ Œ ›  ‹ ˜ ‡ ƒ ˆ „
| ™  ’ :|   ƒ | › “ | ‹ :„ ›  | } ˆ ƒ | › “ |ˆ ’ ˜ Ž € } ˆ „‡ ’ ‘ { „Œ| { ™ }  ˆ ‘ | { ‡ ƒ ’E— ’ ‡ } ’ ‚ ƒ ‰Œ5 ‡ | “ } ’ … † ” ’ ‡ “ – › ˆ „ |  ˆ „ “)‡ ƒ ˆ | š | € } ’ … › ˆ
Œ :| ˜ |)“ „ ‡ } | E— „ Œ} ’ … › ˆ › ’E‡ ’E:’ Ÿ € ˆ Œ’ … › ˆ ƒ ‘   ™AŒˆ –  ‚ ƒ  › Q‚ „ { ˆ ˆ ‹ ™ ƒ | ‚ | ‡ } ˆ | “ ‰ ›  › :— { ’ “ „   ’ Œ| } ˆ „5ˆ — { ’ ‡ ™  › “ –
‚ — „ › “ | € }  › :— { ƒ „  š | ‡ } ˆ ‹ — { ‰ ‡ } ˆ ›ˆ ’ ™ ‡ Ž ŒE” ¡  — ’ Œ„ ’ Œˆ „ u™ { ƒ ‰ ‡ ƒ „ } ˆ |5{ ƒ | ‡  ’} | ‡ | “ ‰‚ ˆ –‡ ’Eƒ € ’  ’ Œ| } ˆ | ”
„ Œ}  uŒ “ … › ˆ „ uƒ „ “<‚   ™ | › “ ˆ “ „ ‚ ‘  ‘ ™ ‡ ’ Œ|„ € „   { ’ ‘ Œ} ˆ  ’ }  „ } „ { ’ Œ ›  ‹ ˜ ‡ ƒ ˆ „— ’ ‚ ƒ › ƒ „ ˜ Ž € } „5„ ‘ € „ :„ }  E:’ ˜ ‰ ‘  †
{ ’ ƒ Œˆ ‰ ƒ | } „ { | ‡  ›  “ } ˆ „ ” ž „ ‡ } | E› | š ’ … † “ „ ‚  ƒ | :’ }  ’ Œ| } |Œ’  { ‰ ˜ š  Q‹ ‚ ƒ › ƒ „ € }  uˆ ›  { ’ } ˆ ’ }  u— { ƒ „ ‡A ’ { ’ ƒ “ ‰
 ’ }  „ } „ { ƒ „‚  | € ’ Œ Q‹ ™ :ˆ „ ‚ ƒ › ƒ | }  uŒ— { ƒ  ˜ ’  ’ Œ| }  u™ — { ƒ „ ‡ } ˆ ’EŒ5  ’ — ˆ „ˆ ’ „  ’ } ’ Œ| }  V” ¢<’ ƒ Œˆ ‰ ƒ | } ˆ „5 ’
“ „ ‚ ‚  ’ ‚ ’ Œ| } „ŒŽ Œ› ƒ | ‚ ‹ ˜ ‡ E— { ƒ „ š  5“ „ ‚  } ˆ „ Œˆ „ €  ˆ£ A|  ‚ ” 2—3 m3/s), ‚ — | ‡} |  ‘’ :ˆ | ‚  ƒ } | › ƒ }  ‹ ƒ Œš | ‚ ƒ › ƒ |— { ƒ 
‡ ’ — { ’ Œ| ‡ ƒ „ } ˆ ™EŒ’ ‡ E{ ™ { ’ › ˆ ‰ ˜ ˆ „ V” ¤¥ :ˆ | { E ’ }  „ } „ { |™ ‡ | “ „‚ ˆ –ŒŽ Œ› ƒ | ‚)™  { ƒ  :| †Œ˜ { | } ˆ › | › A— ’ ƒ Œ| € | “ ‰ ›  › 
} |š |  ŒE— { ƒ „ ŒŽ ƒˆ :’ }  | Ÿ ”
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ ! % !
% % %
!
! 11 - & !
IRys. 15.13.
3lub automatycznie, 2 6 - wyprowadzenie mocy, 7 (alternatywnie), 4 59 - zawias, 10 - elementy
awaryjny zawór powietrzny, 8 12 - próg jazu, 13 - próg przeciwrumowiskowy, 14 - kraty wlotowe, 15 -
15.7. '(
) * + ,-+ .$/ ( 0132 ) / + 4 5.$6 ) 5 . 7 * 180184 5 9 ,$4 2 :;18< (
=?> @ A B C D BEB F G A H IJE> K H8EL M B N O D HC P H O > ED C @ >K > Q O BB Q B @ P A > EO D D O H C P R M S T BU F R V U D > EH8S P A H P HC M H K S W
XY A O H8E> K H8M > K O > C D$C D RG > ED B Z[E\ZO D B T C F L Z]C P > M O D S W ^ A > EH K F D P > _ F EN H C F U F HE\B Q B @ P A > EO D H U ` przyjazowych i
M A F L F H M > A > EL U `>ZH N L Z]C M H K F D B _ K >> @ A B C > E8B a > _ Q B U FF O H U F O B a >> a A H O D U F B O D HZ> U LD M A > K S @ U T D W =bM B EO B T
ZD B A F BZ> c O HP B ZS8F H M > G D B US ZD B C F U F H T d UM A F B Q B E\K Q HM A F B M N L E Y E\M A F B @ A H U F H T d U L U ` woda z przelewu o
e f g h ij k l e m n o p q$n e j$r p s t;u;t v r;wn e r;g t x$w]m n k r p q hJn e j y r wn wr uzn k t {v | r u;f x f i hj k { h j y r w[j k { h {
| f k } q ~ li €Jwn e l{Jk f k r-v v p h i  ‚ƒ| h ~-v j$n v „ }…u-n g ~ t{ wJq l m$v { r €Jj k n e f m p i l ._^ o ok. 5%. † k { r m y t e
| t m q h ‡ n;k n { wq { t ~ q tj n m t { t ~ n;~ tk r v  15.7. ‚[r u;t ‡ tn ~ n-n p { r wq o p q h{ t v | n v n wJt ~ q tj n { q n u-h ‡ n-x f }
x h m m n;f m n o ~ h ‡ n;{ t m n ˆ p { h ~ q tk f k r-v v p h i  ‰$t u;tJ| f k } q ~ tu-n g h} r €Jj q n ~ n wJtx f }-j n { q n u;t$ Šwh ~ | f t x ~ r
m t ~ t y‹e n j y r wn wr;q‹n e j y r wn wr-u;f$v q$} r €Jj k { r v | n v n wJt ~ r-e n;j k { r i l p q t{ wq l m v { n ~ h ‡ n;j k { h j y r wJf$Œ t
wylot z elektrowni chroniony przed rozmyciem.
‹Ž   ‘ ’  “ ‘ ’” •‘ • – ” – Ž ’ — • 15
15.1. ACEC: ˜ ™ š‹› œ Jžš Ÿ ¡ ¢;£ ¤ ¥ ¦ § ¨$¦ ‹š ¥$© ª Ÿ ª £ ¦ « ¡ Charleroi (prospekt firmowy).
15.2. Balcerski W.: ¬‹­ ® ¯ °$± ²°$¯ ® ³ ² ´ µ ¶ · ¸ ¹ · º »$¼ ½ Warszawa, Arkady 1969.
15.3. BSiPE Energoprojekt: Elektrownia wodna Leszno Górne. ZTE. Warszawa 1986. ^t^A-iFabryka Maszyn Rolniczych
(Radomsko d. firma Kryzel i Wojakowski): Katalog
—^ turbin systemu Francisa. Warszawa 1960.
Jackowski K.:
Warszawa, WNT
Turbiny wodne. Warszawa, WNT 1971.
-'
1971.^
15.7. KyaaeuoB H. K., 3JiaTKOBCKHH A. n.: CeMcKoxo3nucmeemM eugpo3MKmpo-cmanifuu. MoCKBa 1984.
15.8. Nohab Tampella:
Tampere (prospekt firmowy).
15.9. Blansko. Smali Water Turbines. Praha (prospekt firmowy).
¾ ¿ À Á ÂÃ Ä
Å‹Æ Ç È É Ê Ë Ì$Í Î ÇÌ$Ë Ï Í Ç Ð Ñ Ò Ê Ó Ë Ô Ç Õ Ö Ë × Ø8Î Ì Ø Ö Ë Õ Ù Ú Û Ü Ý Û Þ
ß à áâ ã ä å æ ç è éê ë ì íïî ð
ñ òó ô õ ñ ö ó ô ÷$ø‹ù ú û üý þ û ÿ ÷
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
16
Zagadnienia eksploatacji i remontów
16.1. ! " #$" % & ' % & ' ! ! ( ) * +
- prowadzenie ruchu i kontroli eksploatacji,
- prowadzenie eksploatacji budowli hydrotechnicznych wraz z zabiegami konserwacyjnymi i
remontowymi,
! ( & ( ' ! ( ,$-$ # ( " #$ ( ( -$ " " -$
remontowymi,
! ( & ( ' ! ( ,$ " ( " #$ ( ( #. ( / ' ! -$ -$ -$ 0
-
21 ( ( ! $ .3" 4 ! .3" 4 ! ". ( ( & 6 " . 7 8 ( " ! &9 5 6 ( ( ( ! ( ) ! &9 / " ( /
sieci elektroenergetycznej ;: -$ 4 % & ' ' & '! & -9 % # ( 0 12 5 )
( " ) ' ( :! 0
'+
oraz opis i schematy elektryczne;
3a)<=projekt
! &-$ techniczny
% elektrowni,
' 7 > " -? rysunki
( inwentaryzacyjne
( ( ! ( ! ( ) * / ! wodnoprawne
( @" ! na ( szczególne
( ) * "korzystanie
$ z / wody
adminisA B C D E F G C H I A [email protected] JL E M A KK I A C A N F L:A O P Q KJRG B S O G C T Q UI G B S L T C V O [email protected] G B K T U Q K wanej energii;
D W2I S D S L X Y Z K [email protected][F N I A B U Q D E \@L Q I G P K C A C D E F ]
T WQ I F [ V Q \:Q K N A B K P F F B L ^K N A Y JRU B S [ T S L HL N L B X L A O D S N O D _F K ` F L Q A Y Ja` U T K [email protected] C N O D _]
Lc W2I S D S L X Y Z K [email protected][F N I A B U Q D E \@JI G Y Z G B C D OL P L Q A B K [email protected] F [email protected] C Q Z C T L ^8L N L B X L A O D S N O ^$b
V O A Q K [email protected] F QK B C [email protected] I K ` CK ` I Z U X U E [ D CL P L Q A B K [email protected] F \ - N F L S C P L V N F [email protected] T^K D OF N C G F \ D F [email protected] N C ^F K N K JL X K
U B S [ T S L HL P L Q A B O D S N O D _ - G K [email protected] N N CI G L Z N F C [email protected]@O ^C X C N F [email protected] [email protected] P F e F Q C D O E N [email protected] Q B L f P K N [email protected]=K S G K B S [ T S L N F L ^8h9F N F I tra
Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r.
i I K ` OG B S L [email protected] T S F C N [email protected] KL Q I G P K C A C D E F L P L Q A B K [email protected] F G K [email protected] N N O` O [email protected] B S L I S Q K P K N [email protected] C Q B L I F [email protected] ` I Z U X F U B S [ T S L H
elektrycznych, mechanicznyD _ F [email protected] T N O D _ j [email protected] I A \ G U E [ D O D _JRT C N L E2L P L Q A B K [email protected] F K B C [email protected] C Q B L I F L:` L S G F L D S L H I A [email protected]
_ F X F L N OG B C D O b i I K ` OA [email protected] K [email protected] N N OG K I F C T C [email protected] ^F L E \ A N K f D F G K G B C [email protected] L X KG B K [email protected] T S L N F [email protected] U D _ U j Q K N I L B [email protected] D E F F
[email protected] Q K N O [email protected] N F [email protected] Q B L f P K N O D _ N C G B C JRK B C [email protected] K I A \ G K [email protected] N F CJRD S C I F L:C [email protected] B F F j S C Q Z Y D L H B U D _ U j G K V C B U j [email protected] C Q V [email protected]
warunkach zimowych i powodziowych.
16.2. Ogólne wytyczne do prowadzenia ruchu i kontroli eksploatacji
g=U D _L P L Q A B K @J N F N C P L V OG B K [email protected] T S F d M
J L E2F N I A B U Q D E F L Q I G P K C A C D E F ]
- S X K T N F L:[email protected] ` K [email protected] [ S U E [ D O ^F G B S L G F I C ^F F N [email protected] K T I A C [email protected] LI S D S L X Y Z K @
J- kI G K I Y ` F [email protected] C B U N Q C D _ X [email protected] B C N A U E [ D O D _G K G B C [email protected] L:[email protected] Q K B S O I A C N F [email protected] K T I A C [email protected] [email protected] D _F G K ^K D N F D S O D _U B S [ T S L H
elektrowni;
- JkI G K I Y ``
L S G F L D S N OT P CP U T S F j K A K D S L N F [email protected] f B K T K [email protected] I Q C b
g=U D _ L P L Q A B K [email protected] F G B S O Z [ D S K N L E2T KJI G Y P N L E=I F L D F L P L Q A B K L N L B X L A O D S N L E2G K [email protected] N F L N ` O [email protected] B K [email protected] T S K N OS X K T N F L:S
U I A C P L N F C ^F U S X K T N F K N O ^F [email protected]@Z C f D F [email protected] ^8A L B L N K JKS C Q Z C T L ^>L N L B X L A O D S N O ^$b lC P L V O` L S [email protected] X P \ T N F [email protected] B K [email protected] T S F d
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # ! $ % & '
! ( (( $ $ $ ) * ( ! " #
" & + ' ,$- . / 0 1 2 3$1 4 ,$5 6 7 - 58 6 9 : ; 9 . <=8 > 8? 4 1 ,@ 7 A=1 6 5 9$B 50 1 B - . 7$; B - 5=? 4 5 B=,? 9 @ ? 4 0 - 7 A=/ - 7 9 B - 0 C ,
6 1 9 / - 7 9 . B - 1 ,@ 7 AED FG0 1 < 7 8H1 ? 4 5 4 B - . I 1H; B - 5=J=- . ? - : 7 5B 5 / . K @=9 5 B 1 4 1 ,$5 3? 4 5 B=,? 9 @ ? 4 0 - 7 A=/ - 7 9 B - 0 C ,
. B . 6 I - -E. / . 0 4 6 @ 7 9 B . L(-> 6 9 . 0 5 9 5 3(L .; 1H1 ; >1 ,- . ; B - . L(0 1 JMC 6 0 -9 5 0 N 5 ; 8M. B . 6 I . 4 @ 7 9 B . I 1ED
16.3. Wytyczne eksploatacji budowli wodnych
O 1 ; 9 - 5 NP 8; 1 ,$/ -E,1 ; B @ 7 A=B 5 L 7 9 Q 2 7 - . L? > 1 4 @ 0 5 B @ 7 AH, J=5 N @ 7 AH. / . 0 4 6 1 ,B - 5 7 AH,$1 ; B @ 7 A%R
P 8 ; 1 ,/ .>- Q 4 6 9 : 7 .$S 9 5 >1 6 @ T L 5 9 @ U(,$6 5 9$9$8 6 9 : ; 9 . B - 5 JH-8 > 8? 4 1 ,[email protected] JH- V
- zbiorniki wodne;
P 8 ; 1 ,/ .$; 1 > 6 1 ,$5 ; 9 5 L : 7 .-1 ; > 6 1 ,$5 ; 9 5 L : 7 .$,$1 ; Q
7 9 Q 2 3 hydrotechniczno-budowlana elektrowni;
9 ,- : 9 5 B .$1 P - . 0 4 @=A @ ; 6 1 4 . 7 A B - 7 9 B .(L 5 0%R > 6 9 . > N 5 ,0
-
V
-; / 56 @ PT ; 6 . B 5 K .-E? 4 8 ; B - .1 ; ,$5 ; B - 5 L : 7 . D
16.3.1. WXEYEZ
[=\ ]$^%_ ` a b c d e ]
fg h i jk l$ji h m lm n k l o pHl q r s k i n t i j$n u$v w i h m x lvx y z=s { v l v m n y v l m x l |}j~r s i r €Hi q { l  k i m p=j
ji h m i s { n jm p |‚i { n v$j~r v y v l w ƒ i jl „(x m r t { g q y „ xEl q r s k i n t n y „ x …
pozwoleniu
† n { g m q xs { v l s gr v y v n m x njx l k q x y z=j h=s { v l v$€ g h i jk lji h m lsi jx m m p=€ p ui q { l  k i m lj
y v ‡  y xEr v y v l w ƒ i jl „(x m r t { g q y „ xEl q r sk i n t n y „ x …
fg h i jk lsx ‡ t { v ˆ y l$ji h ‡xg { v ˆ h v l m x nh i=s { v l s gr v y v n m x nji h p=s { v l vt l€ g h i jk lsi h k l w n „ ˆ
y i h v x l m m p |‚i w k ‡ h v x m i |‰… †Gs { v p s n h q gHg k l jm p y zHh l r v y v j x{ i v t i s j jx i r l m m p y z=y v ‡ r t i t k x ji  u
s i jx m m n€ p u$v jx ‡ q r v i m n…
Š w k ‡ h v x m p=v x l |Hm p y z=€ gh i j$k xs x ‡ t { v ˆ y p y z=ji h ‡si jx m m pHi €l „ |Hi jn uj~r v y v l w k m i  y x
sprawdzenia stanu:
q i { i m p=v n s i { p=xi €j$n ƒ i j$n ‹Œ
- hskarp
{ l m n o odwodnych
 j xi h s { i j$i n odpowietrznych;
h v l ‹Hj h= x k t { n y p
-
„ m p y zE…
†Gs { v p s n h q gMr t jx l { h v l m x nm x l s { n j$x h ƒ i jp y zHr t n m j xv |Hx n m=j € g h i jk n y z=ji h m p y z Ž n
v jƒ n r v y v ns { v l y x l q j~ji h p=xi r x n h n ‹=k g €Hx m m p y z=g €p t q jw { g m t gŽ m n k l o p=i €m x o p u$sx ‡ t { v l m x l$ji h p=x
s i h „ ˆ u$v n € x l w xm n s { n j$y v l Ž nj s { v p s n h q gHjp q i { v p r t p jn m x ni € y p y z=€ gh i j$k xE m s%… WZIR' u lub ODGW)
v n jx n h i |Hx um n t p y z |Hx n r t%it p y z=v n r v ƒ i  y x n y zHx y z=jƒ n  y x y x l k n… †~r q g t l q=v |Hx n mt l |=sl { n t g { p=k g €
i r x n h n m x n€ l t i m i jp y zH k g €M|=g { i j$n m p y z ‘’g { v ˆ h v l ‹=s x ‡ t { v ˆ y p y zH|Hi w ˆs i jr t n u$s ‡ q m x ‡ y x n… “%‡ q m x ‡ y x nj
s x l { jr v l „( n v x lgj$x h n y v m x n „ ˆ=r x ‡’„ n q iHj$ƒ i r q i j$n t l$r v y v l k x m pHi h 0,1 do 0,3 |H|‰… ”(n y z i j$n m x l$r x ‡t n q x y z
r v y v l k x m=m n k l o p=h i q ƒ n h m x l$i €r l { j$i j$n u Ž v n q ƒ n h n „ ˆ y$j s i s { v l q=s k i |H€p=q i m t { i k m lv$s n r q j~r v q k n m p y z
m nv n s { n j$x lw x sr i jl „(k g €Hy l |Hl m t i jl „ … Š x k ls n r l qHr v q k n m p=si=h ƒ g o r v p |‚i q { l r x l$m x lg k l w m x ls‡ q m x ‡ y x gŽ
i v m n y v n$t i Ž o l€ g h i jk n=r x ‡gr t n € x k x v i j$n ƒ n… •n t i |=x n r t%j s { v p s n h q gHs ‡ q m x ‡ y x ns n r q nxl jl m t g n k m l w i
s i „ n jx l m x n=r x ‡$jp sƒ p j$gMji h p=m n k l o pHr t jx l { h v x u Ž y v pHj$i h nm x l r x l ze r i € ˆy v ‡  y xE|Hx m l { n k m l$w { g m t g
 s x n r l q Ž m n |=gƒ p=k g €H{ i v |Hi q ƒ ly v ‡  y xw k x m p ‘ … †Gs { v p s n h q gHjp r t ˆ s x l m x n$t p y z=v „ n jx r q=j~jx ‡ q r v p |
{ i v |Hx n { v l$m n k l o pHm x l v jƒ i y v m x lv j${ y x ur x ‡si= n y z i j$ˆs i { n h ‡k g €Ml q r sl { t p v ‡$h iHr sl y „ n k x r t p
z p h { i t l y z m x q nj–t l { l m i jp |‚i { w n m x ln h |Hx m x r t { n y „ xs n ‹ r t ji jl „(k g €Mj x m m l „r s l y „ n k x r t p y v m l „E„ l h m i r t y l
fg h i jk lsx ‡ t { v ˆ y l$i { n v$x y z=g { v ˆ h v l m x ns i jx m m p=€ p u$y z { i m x i m ls { v l hHl jl m t g n k m p |HxEx y z
k l$v x l |Hm lm n t i |Hx n r t%s i jx m m p=€ p u$y z { i m x i m ls { v l h
uszkodzeniami przez osoby postronne, budow
h i r t ‡ sl |v jx l { v ˆ t%|Hi w ˆ y p y z=s i ji h i j$n u$m x r v y v l m x l$r q n { sHi { n v$s { v l h=gr v q i h v l m x n |Hx
organizacyjnej.
spowodowanymi korzeniami drzew i krzewów.
163.2. Zbiorniki
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
wodnoenergetycznej i w ramach pozwolenia wodnoprawnego. I tak:
! " # " %
$ ! " " $% ! ! $ & ' ( ) $% $ & ! $ & $ # $ *
w postaci znaków wodnych umocowanych w widocznym miejscu budowli
( ' , 2. +
# - . ( $/ # $ ( '! 0 sufozja na skarpach.
# - - ! ( ) $ ! $ 1 $ # - 2 #
! 0,5 do 1,0
poziomu wody;
! " ) ( " 3.
kach zimowych;
13 - ( " ! " " $%
! 4.
! $ ! " & $/ $ 0 $
/$ # 45 '
$ " ! 6 $ . uzasadnionych przypadkach odpowiednio zabezpieczone.
16.3.3. 78:9:8&; <>=&? @/? A:B:= C D%E
FG H I J K L '
M MN O LMP Q R Q K Q S TJ N MU R U I R N O VL MQ WX U YHJ G Y O P N Z S U [ \ J G H LP ] ^ G I /
_ R U IML X ] [ J U
G N H `L MQ R U IX P Q G JUO R Q N G Q HH Q ` ab Q R U I P N G L ] Qc d^ G R Ie G Q R U S IJ G Y O P N Z S U&ML R N X H [ O b Qf
gQ J I K R U Q R U IG a G N S U [ e aMN O [J N MU R R NV L WMH Q X Q O H U IO N P N RL MQ R IX JI S _ Q b R L `2G a G N S U [ e U I `
J N `N S R U S H L `hNR U I MU I b P U I _%Z G I O R U S L \ N V S T N O H [ S L `hH Q `P R U Y S U QR QMb N S U IO NG a G N S U [ e a6i O N ] L S H L] N
G a G N S U [ e ^ M'NML X N P U S TX J Q O Q S T j c ka G N S U [ e UR QR U X P U IU&Z G I O R U IX J Q O L`N l R QR Q JI K R U Q WJ G H I HN ] MQ G S U I
e K ^ MR I e NH Q `P R U Y S U QR QMb N S U I \ _ I O R Q P l I5] L b P NJ G H L`Q K L `\ N P G I Z b N R L `hMU R X ] G a P S _ U&X H S H I e ^ K N MI _
N ] MQ G S U a\ P ] ^ G IR Q b I l La ] G H L `L MQ WO NS Q K P N MU ] I e NR Q J I K R U I R U QG a G N S U [ e ac m I l I b UJ G H LR Q JI K R U Q R U a
G a G N S U [ e a] MN G H [X U YJ N O aX H P UJ N MU I ] G H R IO Q _ [ S IMX ] I S H R IML VU S U QMN O L \ ] NR Q b I l LH `R U I _ X H L W
R Q ] Y l I R U IJ G H I JK L MaMN O L5_ Q P U `3_ I X ]G a G N S U [ eR Q J I K R U Q R L&c
nN O YHG a G N S U [ e a6R Q b I l LaX a R [ WM3] Q P U&X J N X ^ V\ Q V LR U IJ N MX ] Q K NM'R U `2JN O S U Z R U I R U I c o%N ] I l
a G H [ O H I R U QR Q J N MU I ] G H Q _ [ S IG a G N S U [ eR Q b I l La ] G H L `L MQ WX ] Q b IM'X ] Q R U IJI K R I _%X J G Q MR N Z S U c n'X H I b P U I
ML S U I P U&MN O LHG a G N S U [ e a6R Q b I l L`N l b U MU IX H L VP Nb U P MU O N MQ W \ Qe O L] N5_ I X ]R U I `N l b U MIR Q b I l LMN O Y
HJ G H I MN O ^ Ma _ [ WUN O J G N MQ O H U WJ N H Q] G Q X YG a G N S U [ e ac
16J.4. Budynek
k a G LX X [ S I UJ K L ] LML J Q O N MIJN MU R R LVL WI P X J b N Q ] N MQ R IM'X JN X ^ VH Q JI MR U Q _ [ S LX J N P N _ R L
pq rs q ppt u qvw x y z { |}w y v q ~ | { €u | r y v € u{rt | {  € ‚/€ ƒ € „ w y t p| {rt ƒ € … | t „ y € † t pq ~2z u | { x‡ 
ewentualne uszkodzenia - | z { €  ˆ ‰ q ~h| r y p{ | { xŠ
‹ q † w € ~hu y € |  t pq{t u p u | { ‚ ˆ ‰ qw € y € |r y v q ƒ € … s qu tz xu q | „ x6€ ƒ € „ w y t p| {t y v
r t ~{ € † v ‰ v € | { v | ‚ u x ‚ ˆ ‰ €† { Œrt | {  € ‚/r t v { t ~xpt u qr t p{ | | qz q x w y v q ~ | €p'† w | { €r€ s | € ‚
† r y p| t Ž ‰ { w € ‰  | { ‰ v | € ‚ Š
163.5. ‘ ’ “” •–&— ˜ ™&š&“&– ’› šœ” š&“&– ”  ž Ÿ ’
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " $# % & ' (# )* + , - dzie
+ . / 0 1 + / 0 (#
2 + 1 1 + 3 + #
4 1 - + 1 ' ' + 3 1 & 1 # )* + , + 51 1 . #
" 1 - + 1 ' 1 ' ' #
1 + 1 0 1 60 ' 7 + ' ' #
celu zabezpieczenia przed zamarza
163.6. 89
: ; <
: = >
? @A$= B C(@ >
? B : >
=D(E(<
F GH ?GF <
>I
B C
2 1 " " . 6 ' " 0 1 0 1 0 3 . + + # 2 J3 1 . 60 ' " 1 3 -
3 1# K 1+ & L + 3 / . 11 ' 0 " 1 . #
KM & "1 " Ao turbin W^ITj 1 1/
' & 0 11 # N + " / w konsekwencji zmniejszenie mocy i produkcji energii elektrycznej.
16.3.7. O1P
9
= Q F G=RS9 : = T H ; <I1D(E(<
F GH ?GF <
>IB C
% "1 "1 & 0 + U
V 0 3 . 0 1+ 1 3 & "1 & & "1 & 5 m;
oraz co 4
VS 0 1 + - + SU
- ' 13 1 " / - przed okresem zimowym;
VS 0 #
16.3.8. [email protected]
5 m,
D(? = T ?
P
F >
Q = 9 [email protected] B I X >=RS9 : I1D(E(<
F GH @ B C,GF <>
I
B C,?
? B C,GIR(F Q @ Y = >
? E
K-onserwacja budowli wodnych obejmuje:
a) w zakresie konstrukcji betonowych:
- usuwanie porostów z betonów co najmniej raz w roku,
- wykonywanie w okresie letnim drobnych napraw ubytków po
. 1 & 1 Z
b)w zakresie
1konstrukcji
"1stalowych:
1 3 - + -
. " + ++ 3 /
- ' 1 . + " /
. + 51- 0 " / " 1+ & "
. 3 Z
c) w zakresie budowli ziemnych:
- + 1 ' ' + + 3
ekranów i gruntów spoistych,
. + 3 6 1 - koszenie
dwa
razy
w roku
+ 1 trawy
' na
# skarpach,
-
1 0 " 1 . ' "/
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
163.9. Zasady eksploatacji budowli wodnych w warunkach zimowych
! " ! #! %$
& ' ( ) * + !, ) ( - + * $
. * ! ) + / ' / nych na
!0 ' - 1 ( + 2' %$
3 ! * + 4 nieoblodzonym,
- 1 1$ .5 ! *) - / wolnym od
! ! + ' ) ' 4 ' !, - $
6/ 0 *) !0 + ' ' 1$ 7 ' ) ! ) ! ( + - 1$ 7 ' ! ! - powstawaniu
+ ' + 4
1$
16.4. Wytyczne do remontów budowli wodnych
8
$
Jednym z podstawowych warunków utrzymania budowli wod
! ' - ) technicznym jest -
9, 0 + :
"# 0 + (
+ "# ' (
o liczbie
c)",danych
+ ;1godzin
lub
lat pracy
od
ostatniego
remontu,
+ /$
.5 - + / +* + * #- +
( 2 ) 4 + 1 ! *) * ! /:
- zapory i jazy betonowe
- zapory ziemne
! * ) - budowle
< =/> ?/> @ A
- sztolnie
-B C B D E FG H F
- kraty
- E I J K L
M N O B P C Q F E
- I P YW R F J E F V
UD
- C B I G O I V \ R F PH V D
16 lat
10
lat
10-12 lat
10-12 lat
12-16 lat
8-10 lat
10 lat
10-12 lat
D S T CO D U
Q P R PV Q V W X B D UR F
4-6 lat
V
6-8 lat
I N Z R V)FP [ P B P X C B P[ D YF P B D U
P
IR
OR
OV
G)X DU
P B X D K E F1K B V O R F V ] UN R F W P Z G E V)I
UF V Q D Q V X R F E MO D K U
F P O E I V ^1_ `Q PO P R V H DD TF V W X CaYD H GD R V
Df O T F V H P LD OUN b V Z,[D O P R N E M ] I P B c UR DU4W F V B C R W CUN O d C b V R F P ] Z P WF1e W B c E V R F PE N W Q CB V YD R X D UV H D1_
e X P X V E I R NI P W B V e0B V YD R X CaD B P I)X V B YF RZ V H D[ B I V [ B D U
P O I V R F PR P Q V b NCe X P Q F LR P[ D O e X P UF V
D H Q J O I F R ]
[ D YF P B c UFT P O P ^e X P R CX V E M R F E I R V H D[D e I E I V H c Q nych budowli.
16.5. Wytyczne do eksploatacji turbin
Turbiny wodne wyremontowane lub nowoinstalowane w mad N
- R F V I P Q V b R F V
D OX N [ C - podobR N E ME I N R R D K E F1UI P W B V e F V
D Te
zabiegów konserwacyjno-remontowych.
UN YP H P Z G
E MV Q V W X B D U R F P E MUD O R N E M
d CH FB C E M D U V Z,F[ D O D TR N E M
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " " " #! $ % " & ! ' ( ) * ! + % " * " , ! -(
. / * 0 1 * 2 3 45
6 798 6 : ; < = 8 ; > ;[email protected] 8 A B : C A*D E 6 = A*E A F; > G ; ?AB H I: ; > @ A E ?6 = J K > A L
I [email protected] D E 6 ?> [email protected] [email protected] 8 A B : C A*D; N 8 A @ D; O JCPA B A FA > G J L
= 79B HN 8 C A*8 ; @ G 6 B CP?J D E ; ?6 N 8 A > C8D E 8 A @ G E 8 A > C L : G Q E A*I R N M8 6 B 6 > A?; N M L D ; F; @ G JD ; F; = > C = 8 A*8 ; @ G 6 O J
8 N A F; > G ; ?6 > A L ; @ O ; > JCI 6 E C A E : C; = S E ; > > A*8 ; @ G 6 O J8 6 F; > G ; ?6 > A L
N 79E H E ; = C M TE ; I; = 8 J [email protected] D C E 6 B 6B H I: ; F; E 6G H E I C > J8 ; @ G 6 O J> 6 DA O > C ; > A?; N M L
A 79H : O 6 [email protected] F6 E ; ?> C = 8 J8 ; @ G 6 O> 6 DA O > C ; > J; B A K A F#B H IG ; ?; G A FL B 79= C U > C A > C A?%: ; F; E 8 A*= C U > C A > C ; ?A K
V E H = S ; FC A > C A*G H E I C > JD ; ?C > > ;D E 8 A IC A T 6 [email protected] D ; @ Q IO 6 T ; N > J L I A 8N E T 6 <[email protected] G H : Q ?Y
Z ; N = 8 6 [email protected] D E 6 = JG H E I ; 8 A @ D; O H> 6 B A [ J: ; > G E ; B ; ?6 W\
6 79D E 6 ?C N O ; ?; U WN 8 C 6 O 6 > C 6; I C A T Q ?X; B A K ; ?J = SC?; N > J = S= S O ; dzenia,
I [email protected] G 6 >G A FDA E 6 G H E JO ; [ J @ : L
= 79= 8 J> C [email protected] O J = S 6 [email protected] G H : 6 > C 6B H I> 6 N FC A E > J = SN E T 6 <?]G H E I C > C A L
N 79= 8 J> 6D ; ?C A E 8 = S > CN ; B > A K?; N JD E 8 J?J B ; = C A> C A*H : 6 8 H K [email protected] C R*6 > ; E F6 B > A*C B ; U = CD ; ?C A G E 8 6
B H ID B 6 FJ; B A K ; [email protected] J T > 6 B C 8 H K M = A*;?J = C A : 6 = S8O ; [ J @ : L
A 79= 8 [email protected] G 6 >> 6 D R N Q ?%D 6 @ ; ?J = S^K A @ GD ; N?8 T B R N A F#> 6 D E R [ A > C 6D E 6 ?C N O ; ?JPY
_ H E I C > 6D ; ?C > > 6I J W> 6 G J = S FC 6 @ G?J O M = 8 ; > 68E H = S H?%D E 8 J padku:
6 79D E 8 A : E ; = 8 A > C 6N ; D [email protected] 8 = 8 6 B > A K9G A FDA E 6 G H E JO ; [ J @ :B H IG E ?6 O A T ;8 6 > C : HD E 8 A D O J ?H; B A K H
regulatora jest odpowiednie.
smarowniczego,
I 97 8 A E ?6 > C [email protected] C R> 6 D R N HD 6 @ ; ?A T ;D ; FD; B A K ; ?J = S L
= 79D ; K 6 ?C A > C [email protected] C R*= C M T O J = [email protected] G H : Q ?%B H [email protected] C B > J = SN E T 6 <?]G H E I C > C A L
N 798 6 T E ; [ A > C 6[ J = C 6B H N 8 : C A T ;B H I> C A IA 8 DC A = 8 A < @ G ?6D ; [ 6 E ;
Z ; > ; ? > A*H E H = S ; FC A > C A^G H E I C > JF; [ A> 6 @ G M D C WN ; DC A E ;D ;?J : E J = C HCwego.
[email protected] H > C R = C HD E 8 J = 8 J > J8 6 : O Q = A > C 6
Z ; @ G Q K9G H E I C > J> 6 B A [ J?J : ; E 8 J @ G 6 WN ;D E 8 A D E ; ?6 N 8 A > C 6: ; > G E ; B CC: ; > @ A E ?6 = K C L 6D E 8 A N A
[email protected] 8 J @ G : C F#N ;[email protected] H > C R = C [email protected] 8 A B : C A T ;E ; N 8 6 K HD E 8 A = C A : Q ?Y `B A K A*8 6 @ G ; @ ; ?6 > AN ;E A T HB 6 G ; E Q ?L G H E I C >C
O ; [ J @ :D E 8 A : O 6 N > CP; I E ; G Q ?%D ; ?C > > JI J W8 T ; N > A*8?J G J = 8 > J FCPC = SD E ; N H = A > tów, a które to wytyczne
D ; ?C > C A >8 6 ?C A E 6 WD E ; K A : GPG A = S > C = 8 > JA B A : G E ; ?> CPB H [email protected] 8 = 8 A T Q O ; ?6C > @ G E H : = K 6A : @ D B ; 6 G 6 = K CPA B A : G E ; ?> C Y
Niedopuszczal> AK A @ GN ; ?; B > AFC A @ 8 6 > C A*E Q [ > J = ST 6 G H > : Q ?X; B A K Q ?Y
a b c b d ef g h i^d*b j k j l m*no h i0j l b d p q jo r c s rl j p d tu r o v q p m*nh i0q p p jh w o d x y z {| } ~ €  ‚ ƒ „ z
pracy.
…† ‡ ˆ ‰ Š‹ Œ Ž  Ž ‘ ‹  ‹ ’ “ ” • – — ˜ ™š › œ  ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ž § ¨ © ¤*¡ ž ª « ¬¤*¡ ¢ ž ­ « ¬ž ¦ ¡ ¢ £ « § ¡« ¬© ¤ § ¨ © ®
¨ ž ¡ ¢ ¯ ° ± ² ³ ´µ ¶ · ¸ ¹ · ¹ º¶ ² » ¼ ½¾ ¶ · ¿ ºÀ µ Á ¹  ² ³ ±*µº» ¸ » ¼ µ ² » óP³ ¼ ½¾ Ä ¹  ´ ¼ ± ² ¸ ¿ ºÅ ÆǾ Ä µ » ¾ ¶ Â È ´º» · ¸ É ¾ ³ ± ² ³ ¶
Ê Ë Ì ÍÎ Ï Ð ÌÑ Ò Ó Ô Õ Ö × ØÙ Ú Û ÚÜ Ô Ø ÝÙ Ú Û Þ ßà9á Ú Ô â ã äÛ å æ á ç è æ Ô æ ßÚ éßÕ â Ô å æ ê éá Ú ë Õ ì × Þ ß%Ô Ø ÝÖ Ú Û ç æ Û æ ßÚ é
eksploatacji.
odpowiednie - zalecane przez producenta
- Ù Ú Û äÙ è Ö â ë Õ ßÙæ ê Ô Õ Ö × æ ßâ í
16.6. Wytyczne do prac remontowych turbin
îï ð ñ òó ô õ ö ó ô ÷ øð ù õ ö ñ ú ðó ô ð û*ô ö ü÷ ñ ý ÷ øò û þñ ð ï ö ÿ ò÷ ó ô ð û ÷ øð õ÷ ù ó ÷ øú ö ù ñ ú ü
ploat
wynosi ok. 30 ! " # $ % !&' " ( ! ) * + * , ( # )- . ' % ! / . 0 # ) !1 23*- . ( 4 - . ' % * 5' ) # / 4 67 # % ( 0!+ * , ( # )) ' 7 4 8 !
5! &# 4 ) # 97 / 0. 4 + 4 ) 4 . * 5' 9) ' " $ - / 6 : % 4;% ( $ < = > ? @ A B > C DE
- F G C H IJ >K L M IC D = NL O P D Q JR S > T K O ID = N U
wyprzedzeniem.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
- - - - - - - niektóre elementy
regulatora
obrotów.
"
!
" - . ) ,% $ #; $
<%&=& " ' 2 ( . ) ) * * + ) $ 9 :,8 '/ % ,) $ - # . % ) $ ,; /
<0# 0 " . 1 7 2 & $ % dzonych
" 1 * 1 ' 3 4 5 % & ',& . % & 2 4 , 6 $ 7 % & 8 ) 9 :
/=> [email protected]$ ,$ A elementów
' BC" :% ) 9 * 1 turbiny,
D ; * &'9
" 1 * 1 ' 3 4 5 % & '% & ' 2 $ . 1 / " # % ',) . 0 % 2 &- . ) * /
5 0 7,) A 5 & ,/" -$ " 4 7E' 2 " - 5 $ ) # ) * 9 & # 0 . 7 & % /F 1 B& ) % ),/ " $ 2 $ ; * &
" - ) A 0&=" " ) % & ) G > HI- . 1 / - ) A 2 0,/ " # D -$ ,) % & )2 ) ,& # ) * 9 &% ) 9 ,& D 2 " 1 ' B
01 % & " 1 * 1 ' % & 00 5 ' 3 ) 9 :J $ - ) # /
,& . % & 2 4 ,K&=; * & ) % /2 $ B$ . /,& . % & 2 $ ,' 9 > [email protected]$ ,& D 2 " 1 ) 9 : * )
" & D" 1 * 1 ' 5 & % )B& D A 1 /,& . % & 2 & ' BL# 0 . 7 & % /
&
2 $ . - 0" ' BM$ . ) 1,/ " # D - 0 9 : * )# ) BL* + . $ -$ ,) # $ ; <- $ ,$ A 0 9 '1 % ) * 1 % '" # . ) # /
+ / A . ) 0 5 & * 1 % ' >
16.7. NPO
Q O R S T UWV XU Y=Z [ \ X ] Q ] R ^ _ _ YX TZ U ` a] R ^ _ b ` S c d e f g h i h jk l m n o p m n q
h i h jk l r sWp t
uWv w x y z|{ } ~ } €z  ~ ‚ x ƒ } „ } … † ‡ ˆ ‰ { Š ‹ Œ  Ž    ‘ ’  “ ” • –  ” • —˜ ™ š ›  ™œž=› ‘ – Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥¦E¤ £ ¤ § ¨ © ªW«|¬ © £ ¤ ­ ¨ ®|ªW¤
Energetyki z dnia 18 lipca 1986 ¯ ° ±=² ¯ ³ ´ µ ³ ¶ · ¸ ¶|¹ ºµ º ¹ » ¼ ³ »¯ ½ ¾|· ¸ ¶ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Á ÇÈ Ä Å É Ä Â Ê Ë Ç Ì Ã Ì Á|Í Å É Ä Î Á Ï Ð nionej.
ÑÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ø Ú Û ÜÝ Þ ß à á ß â ãâ Ö â Ò Ù Þ ä Ú ß å ä Ú æå Ø Ö â ç ä
Õ Þ × èØ á ß é êèëÔ Õ × Ô ì íß Ø Õ â èå é Ø Û à Ú ä
èî Ø ï Ú é èâé
ß ð × á å âßÕ Þ ß â ß å Ø Ú ß â å é â ñMèä Ò × Þ ß ä Ô Ù Ø å é âWÙ ä Ú æ
Ý Þ ß à á ß â ã ò ßß Ø Ú æ × èØ å é â ñMíâ ß Õé â Ú ß â ã Ô Ù èØ× íÔ î Ýð éé
ó@Þ à á å é Ú âÔ ä å Ú æ Þ × å é Ú ß å âéØ Ô ä å Ú æ Þ × å é Ú ß å âÕ × èé å å ä
í ä êâ Ò Ô ÕÖ × Ø Ù × èØ å âß ð × á å é âßé å Ô Ù Þ Ý Ò Ú Û à
ô Ø í Þ ä Ú ß å à ò Øð á äÙ Ø Ò Øå é âé Ô Ù å é â Û â ò èì èÚ ß Ø Ô|èØ Þ Ý å Ò éâ Ò Ô ÕÖ × Ø Ù Ø Ú Û éÕ Þ à á å é ÚÕ × èé å å ä
í ä êß Ø èØ Þ Ù âè
î × èâ Û|é å Ô Ù Þ Ý Ò Ú Û é=â Ò Ô ÕÖ × Ø Ù Ø Ú Û é õ
szczegó
ö ÷ ø ù÷ ú û ü ù ý û þ ù ÿ þ þ ú ú ú ÷ ÿ û þ ù ÿ û ü
ýý û ü
þ ù ø û ÿ ý ù ù ø ÿ ù ÷ ø ù øý
û ú ù ý ø ù øù ø ÷ ø ý ú þ ú ø þ ø ù ÿ û ü ú þ ý ù
ý þ ú otoczenia.
! " ! # $ % & #'# ( % # ) ( $ * + ) , ) -. #& ( / 0 1 213 0 4 & # $1, . * + ) ,# ) -
5 6 7 6 8 9: ; < =; : > ? @ > 6 A 9 B6 A 6 : C 6 D E < > A 6 C F> B C : B 7 BG 6 > H 9 6 < > 6 I J D K;F GJ L ;C 9'8 ; GF D F < > 6 A 9 B M B 8 G F
N F 7 6J H F KF @ F KB O> A 9 J > < > 6 A 9 6PD 6 C F; : > ? @ > 6 A 9 B M A B 8 6 7 E; : > ? @ > 6 A 9 6PD B Q 9 6> B D : > E N B O R STF A F KA 6
; : ; < = F N 9 6 A 9 6 N F 7 6A B J D ? H 9 OH FKE Q : E < 9 ;9;J ; A 9 U < 9 ;H : > E < > E A E> B Q L V < 6 A 9 BH : B < E'R
ST: > 6 H : F KB @ > B A 9 6H : > 6 C 8 ? @ V KM Q F A J 6 : KB < W 99: 6 N F A D V KXA B 8 6 7 EJ Q F F : @ E A F KB O>H : B < B N 9 D 6 C F
D E H ;A BH F > F J D B L E < =H F @ J D B KF KE < =; : > ? @ > 6 A 9 B < =6 8 6 Q D : F KA 9 R
otwierania.
16.8.
YTZ [ \ ] ^ _` a b c'`P\ ^ d e f ^ g d ^ h i j klPm n m o m p q rst l u rkwvl x r u np y p zj t { kPq m l u nkP{ | q r u n
16.8.1. Zasady ogólne
}~ € ‚ ~ ƒ „ ~ €… † ~ ‡ Pˆ ‰ Š ‹T‚ Œ  Œ Ž  ‚ ~ ‘ ‚ ~ …‰ Ž‘  ’… † ~ ‡ Œ Ž‘  ƒ Œ “”‰ ‚ … ‰ ‡ ‚ ‘ ‰'•  –  ‰ ‘  ‡ ‚ ‘ ‰
Ž~ † — ‘ ƒ … † ~ ‡  ˜ Œ  Œ Ž  ‚ ƒ  ‰ “”… † ~ ‡ Œ Ž‘  ƒ ~‘ ~ ‹ Œ “ ~ Š ‹ ˆ ‰ Š ‹T… † ‚ ‰ Š ‹ † ‚ ‰ – ~ ‘  ‰‚ ~ Š ~ €… † ‚ ‰ … Š ™ ŽX‰ ‚ … ‰ ‡ ‚ ‘ ‰ ˆ
pracy. š›œ  ž Ÿ ¡ Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¢¦ § ¢ ¨¢ ¡ œ § ¢ Ÿ ¡ ¦ © Ÿ ªœ  ¡ ©«  ¡ ¬ ­ ¡ ¢ ¦ § ž Ÿ ªª © ­  › ® ¢ Ÿ ª ¦ § Ÿ ¡ ¦ © Ÿ ª¡ ž ¥ § Ÿ ¡ ž § ¯œ  ž Ÿ ¢ °
 «  › Ÿ § ¬ £ ž Ÿ ª ¡ ® › ¥ ¦ § ž Ÿ ª§'³ › ´›  ž Ÿ ª ³ ® ¤  ¢­ ¥ ž§ Ÿ ªœ  ¡ ¢ œ  › ž ­ ¡ ¢ ¦ § ž®  ¡ ¢ ¨ ž› ­ › ­ ¦ § µ
² « ¶ © Ÿ § «· ¢ ­ ¦ › ® ¢ ³œ ¸ © ² ž · ¬ Ÿ © Ÿ ª
²
- ± © ³ › ¦ ž ¦ ¢œ  ¡ ©
±
±
²
- ± © ³ › ¦ ž ¦ ¢œ › ­ › ­ ¬¹ ¡ © ® ³ § ¢œ  ž Ÿ ± ¢ º
- ¦± ž © › ³ › » Ÿ § ž Ÿ ± ªœ › © ± ¶ ¢ · ´¼§ ¬ ³ § Ÿ ² ª © ³ › œ ž Ÿ ª›£ ¸ ¯ ¨› ³ › » Ÿ §œ › © ¶ ¢ ·
- ± œ  ¡ ©§¦ ž¡ ž ´± ³ ¦ § ¯ Ÿ § ž 5Ÿ ª › ± ­ ¦ © Ÿ ª ±
1,5 m,
±
½
±
¾ ­ © › ³ ¨ ›  ¡¦ ¢« · › ¬ » Ÿ ± § ¢ © ® ¶ ¥ § ¢ µ· ´± §© ¢ ´· § Ÿ ¢ ¢¦ œ§ ›  ¦ž ¢Ÿ © œ  ž Ÿ ¢ ² ¦ ž ¥ ¢ ¶ ©T°
² › ­ Ÿ § ¦ ž · ¬ Ÿ ¢­ › œ ¸ © › ­ ©­ › «  › Ÿ § ¬
- ® › › ž µ± œ › ­ ¤ · ¦ ¢¡ ž ´³ ¦ § ¯ Ÿ § ž
gów lub komór turbinowych,
±
±
±3±
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
-
ne rusztowania.
16.8.2. "! # $% & ' (& & ) * +", - . / 0 132"4 5 67 8 9 : ; <
=> ? @ A B"> C D EF G H I D JKL MND OEPN F ? Q @ RQ R N ? D JSL B F T M UVB U I W T M I @ T DJ XJ M U O? U G U L B ? F I G AE
R Q >R EM U Q T M U GG U Q T R L B I UF Q J M T M L B ? F I G M> F Y L B ER EU G X FEPEM Q R I @ T D JZJ M U G L I K[ED > M L F T HQ R > KL @ I @ F \ T H
\ M I @ NAR L ] NX G F ^ HJ R _ [email protected] F N ? F OT F> R ^ C F Q\ K N[JF ^ L D JF \ T D I M A _ F ?`C F Q K T ^ K"a
=> ? @ A B"> C D EF G H I DQ R> ? @ U ER @ K R L ] N[JKL MND OED >R L F _ R T D EP^ F J M @ U \ ^ M? F B K T ^ R EU X EP\ M I @ N M U
_ R T D I WR L ] N"a
równej dopuszczalnej liczbie przewo
b ? @ D> ? F I F I WED ^ R T D EF T D I [email protected] UL > ? @ A B K > C D EF G H I U c R> ? F I R E T M I D JKL @ HN D OED >R L F _ U T ME
^ F J M @ U \ ^ M? F B K T ^ R EU X FT FL > ? @ A I M U> R EM T T [email protected] T F G Q R EF OL M AI R T F G J T M U GdQ EF^ R C F? F B K T ^ R [email protected]\ M T ^ H
R Q >R EM U Q T M U GdQ C K c R e I M a
16.8.3. f`g
h i j k lg l mn k i k ho pm n q"r m s n tm u`q"v k s o q"v n o[wv n x yz { |} ~ €‚‚{ €"~ |} z |ƒ €
„… † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  ‹ ŒŽ † …  ‹  V‘ Œ ’ Ž"“ ”  … ‰  ‹ ‰  Œ•– •‡ “ ” ’ — ˜ ™  ’ š“ ™ Œ Š ‰  Ž ‰ •”  Œ ” … ‹ Œ … › ‹ — ‰ ’ œ ‰  
ochronne oraz tablice ostrzegawcze.
Konserwacja ruchomych elementów turbiny w czasie jej pracy jest zabroniona.
” … “ ž ™ “ ‹ ”‹Ÿ ” Š  Œ Ÿ Œ › Ž …  ‡ “  Œ … “ Œ  ‰ ¡  Œ† ¢  •”  Œ™ ‰ … ” ‡› ‰  ’ Œ … •” ‡  ‘   ‡ ˆ‹… Œ Š ‰  Ž ‰ • ‡ ˆ
Ž † …  ‹   ‹… † … ‰ ‡ ‹ š ˜ – •£’ Ž ” Ÿ ‰ • ‡ ˆ‰ … ” “•P› ‰ Š ‰ … ” ‡ ˆŽ † …  ‹  ‰ • ‡ ˆ ‰ •‹    ¤ ” ” ‹ ž ‡ ‹ Œ ‹ Œ• ¢ ’ “ Œ
 ‹ ¢ 24 V.
” ž ™ “ ” Š ›  ‹ ž ¤‰ ™ ‡ ‹  ” ‘ š ‡  ‡ ˆ™ ‰ œ  •P•‰ ™ ™ ‰Ž † …  ‹  [•P‡ “ ” ’ ‹ Œ˜ ™ † … “ š ™ “ Œ  ‹ Œ¥‘ Œ ’ Ž
¦ § ¨ © ª «¬ ¦ ­ ®§ ¦¯ ° ± ® ¯ ° ¦ «ª § ± ® ­ ¬ ª© ª ²³¯ ° ª ´µ ¦ ­ ¨ ® ° «ª ´ ¶ · ­ ¦¸ ° ® ² ¦ ­ © ¦ «¶ ´ ¹¯ ¦ «¬ ­ ­ ¶º ¶ »± ª º® ± ¯¬ ® ´ ± ¦ ­ ®
(w sposób pewny) przed ich ¼ ° ¼ ´ ¹ ¦ ² ¬ ® ­ ¬ ® ²‚½ ¾¨ ¦ º¶ ¿ µ © À ° ¶ ²³¯ ¦ «¬ ® ° ± ª¨ ¬ Áº® ± ¯¦  ° ® § ­ ¬ æ º¨ Ä ¼Å Á
¼ ° ± à § ± ® Æ ® Ç ® µ © ° ¶ ´ ± ­ ¶ ´ ¹¯ ¦ «¬ ­ ­ ¶ ²¬ ® »± ª  «¬ ª § ´ ± ® ­ ¬ ®µ «ª Ç ¬ È ¬ µ ª ´ ¶ · ­ ®«¶ § ª ­ ®­ ª¯ ¦ § ¨ © ª «¬ ®
¨ ¯ ° ª «§ ± ® ­ ¬ ªµ «ª Ç ¬ È ¬ µ ª ´ · ¬¯ ° ± ® ±µ ¦ ² ¬ ¨ · Á® Å ± ª ²¬ ­ ª ´ ¶ · ­ ý
É ° ¦ Å ° ª ²S® Å ± ª ² ¬ ­ ¼ ¦ º® · ² ¼ · ®¯ ° ± ® ¯ ¬ ¨ ¶¬¬ ­ ¨ © ° ¼ µ ´ · ®¦ º¦ «¬ à ± ¼ · à ce na danym stanowisku pracy
ze ¨ ± ´ ± ® Å À Ç ­ ¶ ² ¼ «± Å Ç Á § ­ ¬ ® ­ ¬ ® ²³¯ ° ± ® ¯¬ ¨ À «Pº® ± ¯ ¬ ® ´ ± ® Æ ¨ © «ª¬¹ ¬ Å ¬ ® ­ ¶¯ ° ª ´ ¶ ¿ ¦ ´ ¹ ° ¦ ­ ¶
¯ ° ± ® ´ ¬ «¯¦ Ê ª ° ¦ «® · oraz ° ª © ¦ «ª ­ ¬ ª¯ ° ± ¶¯ ¦ ° ª Ê ® ­ ¬ ª ´ ¹¯ ° à § ® ²S® Ç ® µ © ° ¶ ´ ± ­ ¶ ²‚½
ËÌ Í Î Ï Ð Í Ñ Ï Ð`Ò ÓdÏ Ó Ô Ò Ô Ì Ð Õ Ñ
16
16.1. Hofimann M_ Badania i pomiary z dziedziny hydroteckniki dla potrzeb gospodarki energetycznej. Energetyka. 1963. Nr
6. J
16.2. Hoffmann M.:
Gospodarka wodna.
Eksploatacja elektrowni wodnych. Warszawa,hydrotechnicznych.
1971. Nr 10/11. 16.3.
PWN 1955.
Ö`× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à Ü Þ á ß Þ â ã ä åæç è æ é ê"ç è ë êVì í î ï åð æ é ñ`ò í è ë ó ô õ ö ÷ ø ù ú û
üý þ ÿ
ý
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
17
Zagadnienia ekonomiczne
17.1 Wprowadzenie
- to jest w okresie opracowywania niniejszego poradnika - & $ ' # # # ( ) #*' + , - . / 0 1 2 1 3 4 5 6 4 3 798 : 3 7
;1 < 2 0 = > ?
z celem podawanie jakichkolwiek kosztów -
! " #
$ %
@ A B CB D E F G H AIB J ? A H ? K L MN ? [email protected] O C ? A [email protected] K Q G B O N B R @ S O ? T Q U G H O L A N T V Q B A C ? W X Y Z [\ Y Z W ]*^ _ ` a b c Y dea ] fgdX h i j W X Y Z
k l m n o p o q m r s m t up m l v w x*y x z m s v {|*y x } o ~ v s zasady rachunku ekonomicznego, s m o x n x €o  q ‚ s v€e} x €| r ƒ‚ „ m z m r ƒ
gospodarczych naszego kraju, to jest w gospodarce wolnoryn… † ‡ˆ ‰ Š ‹Œ  ˆ Ž * ‘I‰ ˆ ’ “ Œ …*” † ’ … • ˆ –  — ˜ ™ Ž ˆ‡
‡— š … › œ † –  — … • Œ ‰ ž ‡e• † œ ‡— “ — š Ÿ ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ ¤ § ¨ © ª ¨« ¬ « © £ « Ÿ ¡ ­ ¬ ¨*® ¨*¥ ­ ¡ ­ « £ ¯ ° ¬ ± «« ° « ª Ÿ © ¤ « ¬ « © £ « Ÿ ¡ ­ ¬ ¨ ² © ­ ³ § ­ ± ¥ ± ´IŸ ° ª ¤
¡ ­ ´ µ ¡ ± ¤ ¶¤*¦ © ¨ ¶¨ ·± © ¬ ª ¸
£ § ¹*¥ ± º ³ » ¼ ½ ¾ ¿*À¿ Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È È ¼ É ¼ÊeÆ Ë ÊÉ Ä ÀgÌ ¼ ½ Í Ë Á  ËÂ É Î Ë Í Ë É Ï Ð Â Æ ¼ Ñ Á ¾ ʼ Ò Ï Ì Ä*¾ Ç*Ì
Æ Ç ÊÇ È Ó ÊÔÁ Æ Ç Õ Ë Ï Ì É Ä Ï Ö Ò Ï Ì Ä*Ì¿ ʼ Î Â É ¼Æ Í Ç Ã × Ë ÀÄ*Ì ÊÂ Ø Ì ¼ É ËIÌÇ Ï Ö Í Ç É ØÙ Í Ç È Ç Ê Á ½ ¼É ¼ ¾ ¿ Í ¼ × É Ë Î Ç Ò ¼¾ ¼ ½ Ú ËÌ¿ ʼ Î Â
É ¼Ã Â × ¼ É ÁÆ Õ ¼ ¾ É Â Ï Ì Ä*½ Í ¼ Ð ¿
ÊeÇ È É Â Ë Á Â Ë É Â ¿
È Ç*ÊÄ À ¼ É Ä*ÀÂ Û È Ì Ä É ¼ Í Ç È Ç ÊË ÐÜÉ Ç Ù É Â ½ Ó ÊeË É Ë Í Î Ë ¾ Ä Ï Ì É Ä Ï Ö9Ý ÞßÆ ¿ É ½ ¾ ¿
widzeÉ Â ¼À¼ Õ Ë ÐÜË É Ë Í Î Ë ¾ Ä ½ Â9à Ì Í Ë Á Ì ¾ ؾ ¼ ½ Ú ËÂ Â É É Ä Ï Ö á â ã ä å æ å ç å â è é é ê ä ç ë ìé ë í ç å î ïð ê ìñ ò ó ô ëé ç è å â å ç õ î ëä ê ö ñ õ ô ñ ÷
musi problemu stworzenia warunków do stymulacji ich rozwoju, w tym przede wszystkim sprawy taryf na
å ç å â è é øå í å ù ö â ñ õ ô ç úó ð â ô å ä ë ìë ç úä ê
ó é å õ é â ê ô ä ô é å í õ ô å îÜð â ô å ä ó é ø û é ê â ó ö ìeå í å ù ö â ñ ü é ù ë õ ñ î ç ñ õ ý þ ù ö ã â åIô ë ð å ìç é ë î ú
ê ð æ ë õ ë í ç ê ÿ !" # $ % "& '( ) % ! " *
+ , ! * - " ! .+ & ) % " + / ( ' ' ( )
, * '0 , '& ! # # % % )1 " % )% &*'& 2 3" % "& 4 *
! + ' megawatogodzina (MW • h) wyprodukowa 56 * & # "1 " 15 kg SO^ i 7 kg
7"
8"9):; : < = >'? @ >BA > C ; DE F G H I J < H D: ? E K L 150 < M)F H F @ H N O DP H ; ? E K LRQ S ? ? E [email protected] N H DE*DN : U K @ K @ > P >VWX6T: A YF > N ? >
prawo do uzyskania odpowiedniego Z [ \] \^ _ Z ` a b)c ^)d \ e f g h i j i k l m n oBpBq r s t r u r v w x y z { |
17.2. }~)"€
 ‚ )ƒ"„Rƒ"~ €  ƒ … ƒ † „ ~ ‡ ˆ"‰RŠ ‹ Œ  ŽR  ‘ ’”“/• – — B— – — ŽR˜ Š ‹ ’"™ ‘ ’"‹ Œ ™ — 
š› œ ›  ž Ÿ œ ›¡¢ £ œ ž¤ ¢ ¥ › ¦ § › ¨ © £ ›¢ ¤ ª ž « ž Ÿ œ ¬¦ Ÿ ž"¥ª ž ­ « « › Ÿ ž¤  ¢ ¦ ® ¯ « ° ¬"› œ ›  ± › Ÿ › ¯ ²  ³ « § œ › °¥´µ¶·° › ¸ ²
² ž ¯ ž © ¤  § ³)¯ ² ¹  › °º¸ ® ¡ž ¢ « § œ ³ « »¥¤ ª ³ ¥"¹ ¥5° › ¸ ²  ¹ ¥œ žŸ ® ¼*¥ ½ ¯ ¸ § ž¢ ¦¸ ® ¡*³)¥)¸ § ³ ¸ ² ¯ « »¯ ¢ ¸ § ² ¹ ¥ ¢ « § œ ³ « »
§ ¥ ¬ § ž œ ³ « »§¤  ¢ ¥ž ¦ § › œ › ¡¾¦ ž œ › °´µ¶¿© ¤ ¢ ¥ ½ ¯ ¸ § ¢ œ ³ « »¢)¤ › ¥ › œ§ ž ª ¢ £ ¢ œ ³)¤  § › §"¥ª ž ­ « « › Ÿ ž« § ³ ¸ ² ³)§ ³ ¸ ¯ À ÁR² ®
œ ž"¥"¸ ² ½ ¤ ›² ³ « »* ¢ § ¥ž £ ž Â*œ ž Ÿ › £ ³)¤  § ³ ¤ ¢ ¡œ › ¨ © £ ›¢ ¦*¥ › Ÿ ¯ ¢ ­ «  § › « § ³ ¥ ­ « ›® § ³ ¸ ¯ ž œ › ± ¢)« § ³ ¸ ² › ± ¢)§ ³ ¸ ¯ ®*¥
¦ ž œ ³ ¡4 ¢ ¯ ®*¥ª ž ­ « « › Ÿ ¼ ½ ¦ § ›¤ ª ž « ª ¢ ¦ ¤ ¢ ¥ › ¦ œ ¤ ¢ ¦ ž ² › ¯*¦ ¢ « » ¢ ¦ ¢ ¥³ À
Ã”Ä Å Æ Ç È"É Ê Æ Å Ë Ì Í Î*Ï Ð Ñ É)È Ç Ì Í Ñ È Ç"Ò Í ÓÔ É)Ñ Ç Õ Ê É ÖÍ Ä Ï Ñ ×Ê É Ò È Ä Ø ÖÆ É Ñ È Ù Ï Ñ ×È ÖÍ Ú È Ç Ù Ï Ñ ×ÈÛ Æ É ÖÇ Ô È Å Ù Í Å Î4Ü5ÝÞÐ
Û Æ È Ï)Ñ È Ï Î4Û É Ù Í ß Ò È ÅÍ Ù à É Æ Î*Ç Ñ á ÅÉ Ô Û É ÖÍ Ç Ô Ç á Ú"ÖÏ ÎÇ â Ç Ù Í É Î4ÖÕ Ç Ô ÈÛ É Ô Ç Ä Ê É ÖÏ Ñ ×ÖÅ Ô Õ ã âÒ Ä Ç Ù ã)ÈÌ Í Û Ñ Ç 1990 r.
äå æ ç è éê ë ìRí è ë î å ïð*ñ äò
ø ÿ ô ø ý ù û ÷ ý ÿ ô ö ó
ù þ ó÷ ü þ ó ú
õ ö þ ó û"ÿ þ óô ö ý - ó"ô þ õ ø ö ÷ ÿ ø þ ù ú û" ö ö þ ô ó ü ý þ) ó
û ÷ ö ô ý ÿ ô ö óóÿ ö ó ý þ õ tami pozyskania
ý ÿ ô öù ú ý ø þ ø ö
ô ýþ
ó þ ø ö
ô þ ö ÿ ü ö ø ü ô)ö ù*ø þ ý ÿ ü ý óþ ö ô*õ ø ö ý ÿ ô ö ù "õ û
zaliczane do kosztów.
ö þ ó û)õ ù ÷ý þ õ ö ó
ó û ô ö ÿ ù þ ô 4
ø ÿ ô ý õ ø ü þ ö ú ü ý ö ÿ þ ó Rõ ö ô 4ø ÿ õ þ ü 4ó'ÿ "ý þ õ ö ú þ)ù ø ø þ ö ý ¾þ ú þ*óô ÿ þ þ ÿ Koszty osobowe (K,) - õ
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
usuwaniem oblodzenia zasuw w zimie i innymi okresowymi pracami.
Koszty odpisów amortyzacyjnych ! " # $ % & ' ()* % + ,.- / /0 1 - 2 3 4 5765 8 - 9 0 : 0 9 ; < - 20 / = - 8 > [email protected] A0 /[email protected] : 4 0 B 9 8L ?0 - 9 C71 5 / > < 3 D ?E 1 5 / 0 ?F -HG C > / : 0 4 2 9 C < - 9 ; < > 9 C I E 0 : @ ;5 : ; J / ; 2 K762 9 C @ < - 9 ; < L > 9 C- 2 F 2 3 4 : > 9 ; < > 9 C- 3 ?0 4 >4 2
: 0 [email protected] / ; - A E @ 1 >= 0; @ 3 0 K 9 ; 2 < - 5M > ?0 4 < 0 B 9 - 4 > 9 C2 F 2 62 < 4 D [email protected] O J 4 3 54 : [email protected] P 2 067- 2 A0 / = 0 ?- 2 / < - 3 @ = - 4 @ P < @- 9 C
odtworzenie. [email protected] M0 / = - 8 >@ 60 : 4 > ; @ 9 > O < 28 4 @ < 0 ?- J= 0 [email protected] M < >78 3 P @ / < - 33 0 8 ; 4 D ?E 0 /73 4 D : > 9 C?N2 Q 2 3 9 - 2
; @ F 2 M 2 AR1 S / ; - 29 ; > L 8 4 >; > 8 3 E @0 /7?- 2 F 3 0 B 9 - 3 4 D : 2 L 00 1 F - 9 ; 0 < >; 0 8 4 @ < - 2 przez ?P @ / ; L 2Q - 8 3 @ F < 2R= 0 / @ 4 2 3
/U 0 9 C 0 / 0 ?> E / F @ 4 2 0?- 2 F 3 0 B A-H8 = L 0 8 D 17/ 0 3 0 < > [email protected] < - @0 / = - 8 D [email protected] 60 L: 4 > ; @ 9 > O < > 9 C: 2 5 F 5 LO J0 / = 0 ?- 2 L / < - 2= : ; 2 = - 8 > T
9 2 F 575 O 2 / < 0 F - 9 2 < - @?V8 3 @ F - 9 @ P 2 03 : @ O 57= 0 / ; - @ P [email protected] O J 4 3 54 : [email protected] P 2 0< @0 / = 0 ?- 2 / < - 2 : 5 = > E = 0 / : 5 = >- : 0 / ; @ O 2
GX / Y 0Z [ 3\ ]4 \D : Y > ^ 9 _ CW\ ` 8 YJa< \@ b8 4 \S = c < a- 2Rd e = \ : b; >\= ^ - _ 8 X @ f < X2g0 / ] h = a0 ?b d- 2 i/ < _ X - 2j e?k - 2 [ \F 3 [ d 0 Z B [ 9 d - ` : X 0 b 9 d ; < l> m 9 n Co p =q r: s 0 n 9 t2 u < n4 0 v ?w x > y 9 n Cu w 0 z{/ n7= - | 8 }D ~ ?N € @  6‚„0 :ƒ }4 > ‚{; … @ † 9‡ > ˆ O ‰ < > 9 C I
Š ‹ Œ  Ž   ‘“’ ” • – — ” ˜ ™ š ›Œ • œ ™  ˜ – ž‘– ™ ˜ • Œ  žŸ” ’ ¡ • ¢¡ œ ‘” £ ™ ¤ Œ¥ ˜ ”‹ Œ ¥ ” ¡ — – • Ž ‘NŒ  Œ ‘– ¦ ” — › § ¨¥ Œ
‹ œ Œ ‘” ¥ ¦ ™ — – ”•  – ¤¨ ” — ¥ ˜ Œ ‘› § ¨Œ • œ ™  la’ Œ ¥ ‹ Œ ‘– ™ ¥ — – ™‹ œ ¦ ™ ‹ –  › [17.1], ‘©• ¡ Ž œ › § ¨W ‹ Œ ¥ ” — ™¡ ” • š ™‘” œ ¡ Œ  § –
• ¢¥ Œ § ¨ Œ ¥ Œ ‘™ ¤ Œ  • ¡ Ž œ ¦ ›— – ™ Œ  Œ ‘– ¦ ” — – ¥ Œ
stawek amortyzacyjnych. Natomiast dla podatników podat
‹ œ Œ ‘” ¥ ¦ ™ — – ”•  – ¤¨ ” — ¥ ˜ Œ ‘› § ¨ - ”¥ Œ¡ › § ¨¦ ” ˜ – § ¦ ” ’  – ª‹ œ ” ‘– ™‘ ¦ ›  § ›7‘£ ”  § – § – ™ ˜ ™«„¬{­ - sprawy zasad
¢  ¡ ” ˜ ” — – ”‘” œ ¡ Œ  § – ‹ Œ § ¦ ¡ • Œ ‘™ ’{– ™ ‘– ¥ ™ — § ’ Œ — Œ ‘” — – ” œ Œ ¥ • Ž ‘N¡ œ ‘” £ › § ¨7œ ™ ¤ ¢ ˜ ¢ ’ ™œ Œ ¦ ‹ Œ œ ¦ ¥ ¦ ™ — – ™RŸ7– — –  ¡ œ ”
­®¡ › ŸŸ– ™ ’  § ¢7¦ ‘œ ” § ” – ªR¢ ‘” ¤ ª— ”‹ œ ¦ ™ ‹ – ¯¦ ” ‘” œ ¡ ›7‘N‹ Œ ‘› š  ¦ › Ÿœ Œ ¦ ‹ Œ œ ¦ ¥ ¦ ™ — – ¢  • ¡ Ž œ ›
finansów [17.2].
…
†
~
±
²
³
´
²² µ{´ ¶ ² ³ · ¸ ´ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿„À º ¿{Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É7Ê Ë Ì Í Î ÉÏ ÇÐ Ñ Ò É Ó Í ÔÕ Ö Ê Ë × Ø ÙNÚ Ö ÙÇ Û É Ó ÜÝÊ Þ Û ÉÈ É ßÑ Ð Ï Ç Ï Ô
nakazuje °
Ì Ö Ð Ô ÐÙÛ Ç Ë Ð ÔÌ Ê Ë Ç Ú × Ê ÙÔÐ Ç× Ê Î Ð Ú ÉÑ Ð É Î × Ç Ï Í ÇÌ Ö Ð É Ó Ü Ê Ë Ø Ùà
áö ÷ ö é ø ê ëì ê ë ùç ó ä å ú ëé ó ùô í ð ó û ö
áâ ã ä å æ ç èé ã ê ë ì æ íî ã ï ê ð ñ òVï ð ó ç ã òô è
ú åü ãî ã ï ê ð ñ òNý ê ë ï î ó ç ô óé ø ê ë ì þ ã ü ñ òVï èê ó ä ô ì koszty
ê ó ç åòkonserwacji
ï ê å ä î ô åî ã ï ê ðiëremontów
ê òô è ê ó ç å -i õ ø å ùã ç ð ó ùô ö ÿ å êòê ä í ü ýç óô ì þ
ê ó î ø å ï õ ø å ùã ç ð ÿ ô å ú è ì ë ö ! " (Warszawa 1991 r.).
# $ % $ ! ! koszty transportowe - (K(), ! ! ! !
& " ! ' )( ' ! * $ ! ) dojazdami do obiektu, jak
odpadów itp.
+, - . / 012 / 3 4 5 2 6 7 894 : ; < , 8 0 ; <= + J - > ? @ A B CD EC> F G H I D GJ B KLB M A D M F [email protected] ? G N D @ O PF CD E F @ A GQFG I > J H B @ ? @ M R E
obiektu, jak smary, M F P S M D CB T U V N @ A D GB M W N B A A G T [email protected] ? G N D @ O PV D U N B CGD ? J X
Koszty oplot (Ky). [email protected]? GI B > F ? P> I O @ Z @ R E> D [CP Z @ ? I D F CD E F @ A GQFC> F G H I D KLD B J O @ ? @ KLD Z F D G N \ @ CA P KLD T
B J O @ ? P? G H G ac] b B d A e D f M gL
F A f G h T i U j V k G l F m J e Dn G o M d F gLG p A fD @n q B e Zl B d ^r Ap dD @ s T t > n F q I j _ u Zm v H B w > xy
B Ce iP M xW e T n B b Z z l J p B bCl D m G eZ n F o D [email protected] H s A m B r S pM b D e M p m P r CbD H x
A G vR`d D r? J q X g&t m l f
podatkowym.
{|l m z b p s t n q s d o t n gqe p }v t f ~ p b hce o t m r p bc p z d r e f€ p r d r e m xb ~ md r d z p n m xd r b h`b z b l o t m xr p xm v r b h k j n q z p
e o t m r p bs t n q j u m v w x ‚o w ƒs t n q j u m v qns t m v f l j h p „9…`†‡gLm ~ iQ q ˆo t m h d l p b ~ mt m v n d h f k dgLp d r m xp cie:
‰ ŠŒ‹ Ž   ‹  ‘ ’ “  ”` “   • – –  —  ˜ ™  š › ‹ “  ”`‘ œŽ –  › –  œ ‹ ‘ ‹ –  — › ‹  ”`  ‹  ‘ Ž –  ž – œ  Ž ™ Ÿ’ elektryfikacyj nego;
‹ Ž   ‹  ‘ ’ š “   • – – ‘ œ“ ’ ” ž — – Ž ‹ š › ¡Ž ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©
2) £ ¬ ­ ¦ ¥ ® ¯
3) ª «
ª«
« ° « ­ ± ¤ ¤ « ² « ³ ´ ­ ¯ µ ª ° « ¶ ¦ ·· ¦ ¦ ¥ ² · ° « ± ·· ¦ ¸ ¤ · ­ µ ¯¬ ­ ª ¯¨¯ ³ · ­ ª ¯ £ ´ ¥ ° ¤ ¹¬ · º ­ « ¦ ° ¤ µ ´ ¨¥£ ¤ « µ ¤
energetyki zawodowej.
»Q· ª ¨¤ ¼ ª ¥ ° ¤ ¥¨± pkt 2) i 3) ° ¤ «Q½ ¥ ¶ ¼ ¶ « £ ª µ ª « ¹ ­ « ± ¹ ² · ¨¥ ¾¬ ­ ¥ ¨ ° ¯ µ ¿ - £ ¼· ° « ¨ ´ ­ ¥ ³ µ ¤ « ­ · ª ¬ ¥ ´ ­ ¯ ¨¥ ° ¤ ¥ À
Á¥ ¨¥ ® ¤ £ ¯ ¬ ­ · ¸
§ ­ ¯ ¹ £ ¤ ¸ ¯ í · ¨¤ ¼ ¥ ¯¨ ¥ ¸ ¤ ® £ ¯ µ ¥ £ ¤ ¤ · £ µ ¨ ­ ¥ µ ¤
¬ ­ ª « · ¸ ­ ¥ ® « ¾¶ · ­ ± ¥ ° ° ¤ « ª ¶ ¥ µ ª ¯ ¶ ½ ° ¯ µ ¿Lµ ¥ ² « Ä « ½L¶`« ³ ½­ ¥  ¶ · ³ ¨ ´ « ¶`« ½ ² « ³ ´ ­ · « ° « ­ ± ª « ´ ¯ ³ ¤ ª  ¶ ° « £ ´ £ ¬ ° ­ ¥ ¶¨¥² £ ´ ¨ª · ½ ­ ª « ° ª ¤ ¥· « ¦ ¬ ´ · ¨¶ ¤ « « ¦ ª ° ¤ª ·« £ ³ · ´ ° Å ³ «
£ ´ ­ ¹ · ¨¥ ° « ¶`´ ¥ ­ ¯ Æ ¯ ° ¥ « ° « ­ ± ¤ Ç « ² « ³ ´ ­ ¯ µ ª ° ¼£ ¬ ­ ª « ¦ ¥ ¨¥ ° ¼ z MEW ¦ ·£ ¤ « µ ¤ ¬ ­ ª « ¦ £ ¤ Ç ¸ ¤ · ­ £ ´ ¨ « ² « ³ ´ ­ ¯ Æ ¤ ³ ¥ µ ¯ ¶ ° ¯ µ ¿L¤ ´ ·
È9É`ÊyÀ Ë ª ± · ¦ ° ¤ « ° ¤ «´ « ¶`´ ¥ ­ ¯ Æ ¯
´¬ ¥ · ³ ¨¤ « ¤ ¶`´ ¥ ·­ ¯ ¸ Æ ¯ ¯ à³ ¨´ §¯ ­ ¥ ± ª ¥· ±µ ¨· ¥ ¨­ ¥¥ ° ´ ¹ ¶ « · ¦ ¬ Ä ¥ µ ¥ £ ² ° ­ · · º ï¬ ¬ ­ ­ · ¦ ¹ ³ · µ ­ ¶ ± ¤ ¥ « ° ¤ « ­ ¥ ± µ ¤ ¤ « ­ ² « ¬ ³ ­ ´ ­ ¯ µ ª ° ¹ « ¶ ¼ ¨
µ
¨Ä ¥ º µ ¤ µ ¤ « ² ¤ È9É`Ê Â ¥¨¤ Ç µ¬ ­ ª « ª
°
°
°
«
¶
°
Q
«
`
ª
¶
«
°
«
¶
´
°
ª
«
ª
°
ª
¶
«
«
«
ª
«
°
´
¶
«
Ì`Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô ÎÍÕQÍ Ñ ÎÍ Ö ×Ø9Ï Ù Ò Ú ÛLÜ`Ý Þ ß Ô Ð Í Îà á âãÍ ä à Ò Ú Û å ÏÑä Ð × æ á Þ ÖcÓ Ô Ð Í à Òç Ð Ñ Þ ÑØ9á à á Ó Ô Þ Ð Ó Ô ÎÍè Ð Ñ Þ éÒ Ó Ù ×á êÏ à ä Ý ×
Í Ð Ï ÑëÚ Û Ð Í à ÒLì Ð Í ä Í Îá Ó ß Ï í âîÒ ä Ï Ö ÞÓ á ï å ð ÞÔ Ò Ý ß ÍÎÔ Ï ß á é&× ß Ù Ï ä Ñ á ÞQñ ï ä Ñ á ÞQéLÍ ð à Ïä Í ß Í à Ï òQÐ Þ ß Í éLç Þ à Ó Ï Ô ÒÚ Þ à Ò
ß Ô ó Ð ÞÓ ôQà Ï Ö ñ Ï Ð ä Ñ á Þ Ö`ç Ð Ñ Ò Ö Ï Ñ à Ò éLá ä Ý Ïõ Ð Í ä Í Îá Ó ß Ïà Ï Ô × Ð Ï Ý à Þ æ Íö Ð ó ä Ù Ï éLá Þ à Þ Ð æ á á á Ô Í
energii dla MEW ß Í Ó Ñ Ô Þ é&ö Ð ó ä Þ Ù Þ à Þ Ð æ á á å ß Ô ó Ð ÞÍ ñ Ú á ô ð Ï Ö ôõ Ð Í ä Í Îá Ó ß Íà Ï Ô × Ð Ï Ý à Þ í ÷Ï Ý Þ ð Ï Ù Í ñ ÒQÖ Þ ä à Ï ß ð ÞQç Ð Ñ Þ Îá ä Ñ á Þ ò
çodtwarzalnej
Þ Îà ôÍ ç Ù Ï Ô ï-ä Ý Ïç Ð Ñ Þ ä Ó á ï ñ á Í Ð Ó Ô ÎÞ Ý Þ ß Ô Ð Ò ø á ß Ï Ú Ò Ö à Ò Ú Û å à Ï Ñ Îá Ö éÒÔ Í za ù ú û ü ý þ ÿ ników itp.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
! " # $ %'& (
) " & ( *',+.-0/21 3 4 5 6 7 ,! 6 ! ( *'4 & 8 9'*
! 3 $': 4 5 : " 5 4 % # '6 : ( 3 ( ;<8 % 3 6 #0( ! = 4 % 4 5 3 ( > % 8
% 4 = 6 ? (,! 6 & 8 *' 8 % 8 4 1 : @ 6 #0% 6 5 6 ;2# 6 ! ) 5 8 7 ( 3 6'( : 6 > 5 6 3 8 6# 6 & 3 ( : ( *
6 ? (,: ( "A*' *'4 4 3 8 4 1 % 5 8
*' 4 '' 4 = ( 7 ( 3 ;C : 8 6 ;C8 (,& 5 4'! 6 % 8 3 6 ? (
( : " B & ( 5 ( ? 8 % 3 6 ? ( D E
( 6 3
(kosztu
: 6 > 5 4,wytwarzania
8 F 6'*' ( " l kW • B
17.3.
G H I'J K L M J N H O P Q R M H S J,M
T U I'S J VCT W M J O P Q K U S Q U VYX U Z S H L [ \ H I'J,\ H L M [ I'J [ I'] W M ] S Q ]
T H I'Q S Q U S,O J ^'S Q K L M J
T W M J`X ] \ Q U X0T W M U Z L Q a O Q H W L [ I'H,U P U \ [ W J b Q \ ] R J X S UFO a Z M Q U'M ] \ c T J I'] d H,U S U W e Q a'U P U \ [ W J R M S f'M danej
od ceny l kW • _
MEW. g
] [ c W ] P S Q UFS ] X [ W c Z S Q U X L M f
L T W ] I'f'O a Z M Q U'H \ W U h P U S Q U`S Q U M O a Z S J R _ S ] \ d ] Z i I2Q S I'U L [ J R J X S J R _j G H I'Q S S J
H S U'I'J S Q \ S f ^FM
\ H L M [ H W J L cAI'J \ H S ] S U e H,T W M U M'Z H h I'Q ] Z R M H S J R _ \ H L M [ H W J L H I
R i I
N \ [ i W M J,V<c L M f'VAQ U ^'T H Z ] S U'Z P ]
\ ] K Z U XO c Z H I'P Q H W ] M'e W c T,c W M f Z M U kAV<U R _ ] S Q R M S J R _ Q U P U \ [ W J R M S J R _ N L T H L i OAQ R _ I'J \ H S ] S Q ]'T W M U M'b Q W VAJ,R M J,T W M U M
Z W H O S J R _ W M U V<Q U h P S Q \ i I
N R M J,[ U K
I'U'I'd ] L S J VCM ] \ W U L Q UFQ S I'U L [ H W ],l ]'S ] X P U T Q U X0T H Z ] S J R _ Q V<Q U S S Q U'I'J \ H S ] I'R i I
N
M
\ [ i W J V<Q O a Z f
T W M U T W H I'] Z M H S U'c M g e H Z S Q U S Q ]'R U S H I'U m j n H L M [ H W J LO a Z M Q U'[ J VCZ H \ d ] Z S Q U X L M J N Q VoO a Z M Q U
Z H \ d ] Z S Q U X L M J,T W H X U \ [ [ U R _ S Q R M S J j ] P U K J,[ cAT H Z \ W U h P Q ^ N K UFT H L Q ] Z ] S Q U'\ H L M [ H W J L c,O a Z M Q UFO ] W Z M H,T H V<H R S U'T W M J
L [ ] W ] S Q ] R _ H,\ W U Z J [ H W ] M'T W M J,c O U M T Q U R M U S Q cAH O Q U \ [ c j p W c e Q VT H I'] K S J VCT W H O P U V<U VCU \ H S H V<Q R M S J V2X U L [L T W ] I']
Z U R J M X Q H Z S H h S Q UFM ] R Q f e S Q a R Q ]
\ W U Z J [ c,O ] S \ H I
U e H N X U e HAI'Q U P \ H h R Ql IqL [ H L c S \ c,Z H,R ] d \ H I'Q [ J R _ S ] \ d ] Z i I
L c<L T d ] [ O U R S Q UFV<H K S ]X c K
I'J O Q U W ] ^FO ] S \,\ W U Z J [ c X f R J Z P ] [ U e H
S ] P U K J,W H M U M S ] ^
I'inwestycyjnych)
] W c S \ Q S ]0X ] \ Q R _ i okre
T H L M R M U e i P S j UFr O ] S \ Q c Z M Q U P ] X f'\ W U Z J [ cAQ I'J O W ] ^'S ] X Z H e H Z S Q U X L -M J j
s`t u v w x,y't z { t0| } ~ y2 €  ‚<y't u ƒ { „ t  ‚<… x u †At'w t ‡ } w ˆ ‰ }  w } { ‰ tFw y'u x { x Š  ‰ w t  ‰ ‹ Œ { ‰  } Œ x,„ u } v € ƒAy'€ †<t Œ t { t'ˆ u w } w
{poszczególne
t | v x Œ x v { ‰ } | ~ wbanki;
t
 x, } ~ | t
y'ˆ Ž € y
 y2x vAˆ u w } v ~ ‰  ‡ ‰ x u ~ y't
}  } „ u € … ‰ „ t  € | nego i zabezpieczenie hipoteczne (o ile
x ‡ ‰ } „ | } ~ y'Ž t ~ { x Š  ‰ ‹ ‘ tF{ ‰ }Fv w ‰ } u z t y'‰ x { € ’ “
”
t'w t „ x •  w } { ‰ }' €  ‚<‰ { … x u †At  | ‰ } „ x { x †<‰  w { €  ‚A{ t  } z €,ˆ t †<‰  t { x,w t ~ t v w ‰ }'y'€ ˆ Ž € y't | ‹  } |0w
ˆ u w } v ~ t y'‰ x { } Œ x,ˆ x y'€ z } |0y'w x u ƒ,{ t'„ x ~ w y'€ y't u w t { ‰ t ‘ †A‰ t { x y'‰  ‰ } - x ˆ Ž t  t  { x Š –'ˆ u x y't v w } { ‰ t
} „ ~ ˆ  x t t  | ‰ „ t z —
v } |0˜.™0š›‡  v w ‰ }' € †Cy'‰  „ ~ w t ‘ ‰ †‰ { } { ~ € y'{ ‰ } |‡  v w ‰ } †<€,w †<{ ‰ } | ~ w t –F„ x ~ w €,} „ ~ ˆ  x t t  | ‰œ  x`| } v { t „ z }F{ ‰ }| } ~ 
Ž t y'} ‘ | } Š  ‰ { ‰ }' ‚  } †A€,w †A{ ‰ } | ~ w € –'v € ~ ˆ x w €  € | { x Š  ‰ ‰ v Ž ƒ Œ x y'‰ }  w { x Š  ‰ ƒ u w ‹ v w } • ’ ƒ ‡A‰ †y'‰  „ ~ w ‹'‡  v w ‰ }
ˆ u x v ƒ „  | t'u x  w { t ‘  x,Œ Ž  y'{ ‰ }'†<x z { t
x ~ ‰ ‹ Œ { ‹ –'ˆ u w } w'ˆ u t  'ˆ u w €
{ t | y'€ z ~ w € †~ ˆ t v w ‰ }Fƒ z € }  w { € †œ †<‰ { ‰ †<t  { }
~ u t €,‚ € v u t ƒ  ‰  w { } ’x u t w'ˆ u w } w'y'€ }  ‰ †<‰ { x y't { ‰ }
~ u t y'x v € ‘ { ˆ “ ˆ u w } w
ƒ ~ w  w }  { ‰ } { ‰ }Fw t †<„ { ‰  – jazowych itp. W
ˆ u t  €,}  } „ u x y'{ ‰ { t  } z €,ˆ u x y't v w ‰ –'†<x z  ‰ y'‰ }
celu kontroli poprawnej - z punktu widzenia ekonomicznego v x „ Ž t v { €,u t ˆ x u u ƒ  ‚ ƒAx u t w'u } | } ~ u t  | 'y,~ w € ~ „ ‰  ‚<„ x ~ w  y,“
ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¢ £¥ ¦¢ ¦ § ¥ § Ÿ £ ¨ ¤
© ª « ¬ ª ­ « ® ¯ ° ± ² ³ ± ´ µ ¯ ¶·'³ ² ³ ¸ ¹ º » ¼A° ¯ ² ³ µ
17
17.1
½ ¾ ¿AÀ Á ½ Â ¿Ã Ä Å Æ Ç Â ¿ Â Ç Ã ÂÀ È É Â Ê Ç Ã È Ë ¿<ÌÂ Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ Ô ÕÖ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Ù ß à á â Ú Ù à ã ß à Ù Þ Ú Ø ä Ý
ßå ä â æ åØ ç è é ê ë ì,í ç ì î ï ð ñ ò ó ôõ ö ÷ ø ø ö ê0ùú í î ìAûç
19.12.1989
niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji
72/89, póz. 422.
ü è õý è çõþÿ
ÿ
17.2.
28.02.1990 ! " " ! # $ % & ' ( ) ( * +, - * . ( , / ) 0 ' 1 ( 2 . , 3
) 0 ' 12 . 4 * 4 2 5 6 , - ) ( 7 8 32 5 6 , - 7 9:6 5 ' 1 5 6 5 3
* ; 5 ) ( * 5 < 5 3
( = 4 , ) 0 ' 16 52 . 5 3 , 6 4 * ) ( , 7 > ( = ;
handlowych. Dziennik Ustaw nr 18/90, póz. 106.
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
18
Ogólne
wytyczne
!#"$ % "&(')%+*",-!('
elektrowni wodnej
oraz przekazania jej
do eksploatacji
IJ K L M N .K /O P02KRjA1 QTk / l 3S-m 4 nUW5 m 6 o 7pV8:q X p 9Y)mc; rK < sZ9:tKR6>p u[= v\A? [email protected]] t K= p B^w\9 xJC < Zy? u [:9 t Dq] E m_< [z F(s:P `RGs a{ H [p m\ | J }P ~Y) M u Jcq bp Kq d p _mce a€)f uRP ` t O p JwZ s [:{ p_ [m |] }fA~A\ ~ N r M Ku g} K ‚h s i q m z s q u o m n ƒ:‚ x „ … p †Rt p wv s
‡| } „ ‚  wƒ v … ~A‹)ˆ‰‚ q su ŠŠ mv xR~ Š „ :v t‚ p |wp m~ z ‚s: qv u‚ m } qm p uRm q r p pmw }|  }‚ „   … m mz s:xs‚ uv €)w‚p m v  u‚ }uRq mt p wv s:~ x~ ƒ… |‹ ss €A‚ pƒ †t ŒT-ˆ‚Rr  s Ž { Rs:r s v u q p mco s | u o p ‚ u … Š p x
tq pu y sr xw v q ‚ p ux{ sm v‚k qr‘Rsm uŠŽ o “m mtn vp ƒ:y qs rpxs: q‚ ~ mp uRr ‚  x s v xs ‚ v mu q qv u”p‚ upŠ †m xt xR}ƒ }t} xRs:} w „‚r uq …| mc‚ y um sv ‚q €)x(r k s |xx} u„ƒ:o …ƒ‚ m€+x€)ot uyp ƒoŽ q•… ppt |:… | p pxm m o sm €’}v  qu ƒ{| ~p vp x(} sr xkr– os p …t r‚} upƒAw… }px |‚ƒ s …uy uRƒn …ux‹)‚s zov ~ s q {Av m w|z ss:q €)uo ~ rp {A… o ‹Am } }~ qr  m { Š‚ p mq Š w … p m
n u xp m q p mx(… m o ~A‚  m u o p ‚ s xu q p uŒ—-ˆ(k ˆr  ‚ ƒ r u v | ~Ar s ‚ ƒ } ƒ xq ƒ €q u o m n ƒAt r p t u †xRt } w r q m
ˆ‰t } u s  vu qq pm ~AŠ –”t ‚R˜p w‚k s:uˆ™r r ƒƒ s }t‚u } xq rps m p o€)†cm qq pu…m ‚ r ƒ:p Ž s €){ pp mcm | v } s ‚ ‡u p q ‚ } wm v m~At sˆ‰xs u Š qm pxRu„ €Av ‚p u | y p mr zs sA‚ x“ ˆ‰s o mƒ qv p‚ m p u y šR… ‹  s q ƒ)›  s v s xp t | uRp>œs t r s v u  | p
~  ‚  v ‚ m q p žT~:rŸ -p w ¡2}  ‚¢  £ … ¤ ƒ ¥€¦ §k ¨ © ¢¨ §)ª © « ¬© ­:ª ¡ £ ¤ ® ¤ ¯)¨ ¤ ° ±¡ ² ª ¡ ¯)© ­ ² £ ³)¨ §)¯A¤ ¥ ® ³ ´ µ ¶ · µ ¸)¹)º2´ » · ¼ ½ ¾ ¹¿µ”À:Á
· ¸  ¶ à Ä2Å Æ ¼ Æ · ¸ ÇA¸ ¼ ½ »´ È É Â¶ ¸ Ê ½ Ë Ò ÌÁ µ ¹¸) Ï2» ͝µ ¸ ÉÈ ËA¸ ¼ ϝ» ´Æ »Ã  µÆ ¹)Í Æµ ¶ Ó ¼ Ì ½ µ>»>´ Á È Â É» Ä ÍTº ÎÆ ´ ½ Ƶ Î ¹A¸ ÇA¸ · » Ð)ϝ´ Æ È ¹)É ¶ ËAÉAÅ ´ É È µ ¸ ¶ ¹AÈ Ã · ¸ µ ¹)¼ ¸>· ÔÐ)Å Ñ » º Æ ½ ¶ È Ïµ · Æ ¹AÐ
:
Õ
Ô
Ö
È
É
¶
2
Å
´
È
É
Ä
Î
½
Ð
´
µ
¶
·
µ
¶
#
Ï
Å
2
Æ
´
È
¸
A
Ì
´
È
Æ
Ê
¶
¼
½
Æ
)
¹
Ä
Ì
2
×
>
µ
Æ
´
È
¸
Ì
Æ
A
¹
¸
·
µ
)
¸
Æ
>
´
¶
È
¸
½

»
A
¹
Æ
Å
·
¶
º
2
Æ
Å
Æ
¹)Å Æ Ä ¼ Î »>½ Рϝ´ ¶µ ¶· ·½ ¸µ ¸)Ì Ê Æ2ËR»½ ¶ Å Ì É × µ ¶· µ ¶Ì ·É µ· ¶:Ð)´ Å Æ ¸ É · ¹)¶ ºÆ Ɲ ¶ ·Æ µÍ ¸ µ ¶ ¹)¼ ½Æ »TÅ ·¹)Æ Æ ´ Å È ·¸ ¶¹)º Ø Æ · ¶ º ¸)Æ2¹+· ¸ Î Â É ¶ Ì Ã É Ä2¶ ɺ º¾ È Ʒ Ï2Æ Ó ¸ Ì Åµ>É ´ µ µÇA¶ ÈÌ ¹)¸ ÑÆ Ð)½ ·Å ¶:Æ Î´>½ ÆË ´>É ¹)· Ð Æ Â ¶ · µ ¶:¹)Æ Å · Æ Ø
È Ä Î » ·Î ɼ ѵ”¶ ʵ · ¹)¶ · ½ ¸ È Ä ¿RÉ ¸¸ ÈÌ Å Ä ÉÊ ·Æ2¶A¹A¹)¸ ÃÎ É· ÄÄ Îϒ½ ¼ ʵ ̶ ÆÎ×2½-Å Í ´>Å » ÆÆ Å ¹)¼ Æ Æ µ ¹)·¶ Ÿ µ>·· ¹)µµ ̶AÆ×2Î Å ÆÆ · ·Å Ä ÅÈ Ì ÄÆ ×TιA¾ µ>¸ ¹Í ٝ» ÉAÅÅ ·¼Ä ¸)η µ ¼¸Ð ¾¼º2¹)¹)× Á¶µ ´>·¼ ƽ¾ ¾½ ¹¶È ̶:Í>É Í ¶· ËÉ Ä Å´>Ì Ð)Æ×2Ó¹)µÈ ½ ¶Ä´-Å ¼ Ô · ÆÆ µ ÈÈÆ2ɸ Ä´ÉAÎÈ ¹A½É Ä Ä Ä ¹A ¼ ¶ ¸ ƺ · ·Ñ ¶AÄ ¸ ÌÇÅ × Â ¸
Ź)Æ2Æ ÅÍ ·» ÄÅ ÌÆ ×¹)Á ÂÊ µ>¸ ´>¼2µ ˵”½ ¶È ɹ)Ð ¶ Ì · Ä ½ Ì» ם¸  ¹)· ¶Æ º Å Æ2ËAµµ>Ì Í×2» É Å ¸ Ä Ï2· ¼»>»T ¶ ·Î µµ Ѹ>Æ Ô ¹)Ö-· Æ µ”¹)¹Ä Ã Ì Î ¶ É Â ¶:»É ¹)Ê ¸ Ä ¹)¼ ȵ ÄÎ ¼Ì ¸2µ ¸)· ¶ ¸ ¹) ¶ ¶ à · ĝ½ » · ¸ ¸  · · µ Ä ¶ ÌÓ ×2ÇA·´ ¸)Æ Å Æ ÏÅ ´>Ä ÆÇA¹)Í µ» ¶ Å Å Æ · ¹)µ ¶  µ
È Ä Î » · ¼ µ Á Ú¼ ½ Û ¾ ÜÈ ¶:Ý Í Þ Ëß à Å á Ð)â ãA» Åä Æå2Î æc½ Ë ç ´ è · é µç Æ ä · ꝶ:ë´ ìÈ Æí Êî ¶ï ¼í ½ð ¸ñ ·ò ½ó Æ ì Ïí ï · å2Æ å¹)ôA¶ º ç Ɲî ê Æ ì Í>è µ ⶠ¼ð í ½ ò»-õ Ô ì â ò ó ì í:á î ó ñ é ö ÷ ø ù ú û ü)ýÿþ û ù ÷ û
18.1.
tania przez MEW.
-
-
lub wydzier
porozumienie.
wodnoprawne oraz czy nie ma przeszkód w
wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody do celów energetycznych przy danym
(przynajmniej na 20-30
-
prawne wraz z operatem wodnym przy
MEW.
! "# $ "# "% & ! (')* + , + 0 ! # ! $ "
opracowanie
6 . # ! 7 wodnoenergetycznych,
+ 8
* ! . + " # & : + & & ; * ! " /. + . * / . 1 + # 23'45* "%! $
projektu tech
. "# "#( + ! "# * !98 . - . + " #<7 = > ? @ A B#C = D ? EF G H B#= D G I @ B J
? D K L =M E = K A @ N O P > @ > = B M D = B#A> Q#> @ M E B R @ A >(C = I > F S B ? @ AS T G I T G > H2P > @ > = B M D =2I(M E = K A @ T J
C = D H > F M9K E ? N @ F E
> R > F M = D Q#@ AQ= B II2H > HUQ#N CD V B W > @ A > X
C = D H > F M9= > XD @ M ER E K
XD ? > = @ A I B G H AK E? D Q#R AC A Y M = I T G N G Zmechanicz-no-elektrycznym;
AA G ZI B XF @ A Y [#Q#D ? @ N G ZQ= B I [email protected] B C Y ? B XA J
-
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
!" $ # % & '( ) *,+ -/. 0 . 1 2 354/6 7 8 9 1 : ; <= > ? . @ 1 A B C>5D5E > 8 @ B FHGI. J B 4/K @ > 0 A F. @ 1 . L 1 A B5B 45B 1 7 = 2 M 1 B ? .,> 2 0 E B 6 =A
-
warunków finansowania budowli wodnych z Funduszu Gospodarki Wodnej lub podobnych funduszy celowych.
I. Zlecenie opracowania operatu wodnoprawnego i wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
N + O E > B 2 1 2 M A > . 452 3 P 0 7 K E :,>5Q 2 1 0 K 4RQ 8 @ > A B51 2 J @ . ? . @ 1 A B J 6 > : [email protected] M 25A 1 45B 6 7 . E 25A 45: 6 7 S 9 A [email protected] ./1 A B ? .,>
451 A . 6 0 A B F.,= @ > A B M B 1 A B50 E B @ : 7 =A 1 45B 6 7 : ; : J 1 B ? .,1 2(E B 2 M A > 2 ; J 859 E > B @ 6 A 8 45> A 8 ; A 2 +
T+ U V A 1 2 M A > . 452 3 W
- uzyskanie
6 9 A 6 2 1 A B5= Fpozwolenia
. 45:,>/. @ Q A wodnoprawnego;
. E ; S51 [email protected] . 6 7 2 4585B 1 B E ? A A B M B 0 7 E : ; > 1 B J">/9 . @ 2 1 A B FH7 B E FA 1 =,E . > 9 . ; > 8 ; A 2/9 E . @ = 0 ; J AYX @ .,7 B ? .
; > 2 6 =. @ Q A . E ; 25F= 6 A 4(: 0 . 1 2 359 E > : Z S ; > B 1 A [email protected] .6 A B ; A E . > @ > A B M ; > B J [ \
- wykonanie projektu technicznego;
]_- uzyskanie
^ `ba c d e f5eYg h kredytów
e g i f5j kl m5inwestycyjnych.
n,o i/m5n p l o i o e c(q
lr s tu
- hydrotechnicznych;
- budowlanych;
kc d v i o e d w o n d vm5q i w5w(q l
c a c p t q n d w o n d vm5q i w5w5q l w
-
w q j d v c kHj q w x y w c z {
q j d v c kHj q w x y w c zY^
|}j kl m5i d vm5h q l m5i y w e f5p a i j w j a ~5l y h l m5e c y w e i a o l d e m5n p l o i m5d n,w i
t c q ke o l m5l f5e € i p l f/m5n p l o i o n d vq l r s t ^
(‚ ƒ/„ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹(Œ ‹  ‹ Ž  Œ „ 5‡ ‘5Š ’ “ Š ‹ Œ ‡ ‘5/Ž ’ ” Ž  … Š ‹5ˆ „ … • –‹ ‰  ”,’ 5Š — ’ ‡ ‰ ‹5’5˜ „ ‰ „ Ž ’ „ ‰ ” –Š ‰ ‡ … † ‡ ˆ ‡ –Š
™ Š ‰ ‡ ‰ Ž „ 5” –Š † — š ’ ‰ Š ‹5’5… „ Ž ’  ‡ –Š  Œ ‡ ‰ Ž ˜ „ Œ  • › ˆ ‹ œ ‹  ‡ š  Š › Œ „ ’ –ž R ‹ œ ‹ ™ „ ‰ Š š ’ ‰ ” š ŸŠ  ˜ ‚
I‚ ¡_„ ’ Œ • š Ÿ • Œ “ „ ’ ‹ Ž ˜ „ † •Š „ ˜ Œ ‡ š „ 5‡ ‰ Š ‹5Š ‰ Ž  Œ • … š  Š ‹ … Ž ˜ œ „ ‡  ‡ š  Š ˆ ‡ ‰ ‹ "‹ œ ‹ …  Œ „ 5‰ Š ˜ „ 5Š ‹ Œ ’ ” ‘(“ ‡ Œ ˆ ’ „
ˆ „ ¢ 5Š ‡ ˆ š ’ „ ‰ ‹ –•Ž ˜ ‹ š  ‡ œ Š ¢ š Š ‹5’5ˆ ’ Š ‹ dzi‰ ”,‹ ‰ ‹ Œ  ‹  ” … Š 5„ ˆ ‰ ‹  › œ • “’ œ ‹ š Š ‘5 „,ˆ „,£b¤ ¥_¦ Energopomiar, § ˆ ˆ ’ Š ‡ † 
¨ ˆ ‡ © Ž … • § œ Š 5Š ‹ ‚
18.2. Zlecenie opracowania projektu technicznego
ª}š ‹ œ •• † ‡  5Š ‹ ‰ Š ‡5’ œ ‹ š ‹ ‰ Š ‡5˜ Œ „  ‹ …  • ‹ š Ÿ ‰ Š š ’ ‰ ‹  „, «¦"ª}˜ Œ ’ ”,Š Ž  ‰ Š ‹  — š ” –˜ Š ¬  Œ ’ ‹ ‰ Š •5„ ˆ ” › ‰ ‡5… „ © š •
 ‹  „,Œ „ ’ ˆ ’ Š ‡ † •,˜ Œ ’ ”  „ š ’ „ ‰ „,5’ ž Œ ­ ® ¯ ° ± ²"³ ® ´ ³ ±,µ ± ´ ¶ · ¸,² ¶ ¹ º · ³ » ² ¶ · ¸µ »,» ¼b½ ± · » ²"± ´ ³ ±(¼b½ » ¹ ® ¾ ° ¿À/± Á ® ¹5® Á ® ¾ ° ½ » wni
²_» µ ´ ® ¹"¼b½  ¶³ ¯ ° ´ ³ ® ¹ à · ¶ ÀR¿ ½  à µ  ® ´ ³ ¿_¼b³ Ä ° ½  à · ¶ ÀŲ"» µ Ä Æ Ç È É Ê Ë Ì È Í Î Ï,Ð Ñ Ò
ÓÕÔ Ö ×Ø Ù Ú ÛÔ Ü Ý Ù Ô Þ ß à Þ Ú Û$á$â ã Öä å æâ à Þ Ý Þ çè Þ Ü ß Ý âÔ Ü Ý Ù ß Þ é Ø Ù áêâ Ô Ü Þ Ú â ×Þ Ø å ÖØ Þ ë ÔYå Ö Ü ×Ô Ü â ë Ö à é ì
×ä é æ ÔYØ Ö í â î Ý ×Þ Ø Ö í âé Ö ãÝ Þ ï â ã ð ñ ò ó ôò õ ð ö ÷ ñ ò ö ø ñ ùYú ð û ù ñ ù ô$ò ö ø ñ ü ô$ò ý þ(ó û ò ð,ÿ ù ø ò ø ó ñ ò ð,ø ó ð ö ó ò ó
ù Yò ð û õ ò û ø ð ù ù$ô$ù ö ü
û óû õ ÿ ð ù
ü û ù ñ ó ñ ò ðYð ñ ð ù ÿ ù ð û õ õ ð ö ÷ ñ ò ö ø ñ ð ù
ø ò ðû ù ø õ ù ñ ð,óø ÿ üñ 1000
ò ðô$ù —
ñ ó 500
ÿ 0ø ð ø ò ö ø ü Yð ñ ò ù ñ ð ø ü õ û ò ðó ÿ ñ û òYÿ ð ó ò ø ó ö òYò
öø
ü ÿ ø ð ò ø ò ö ò ð ø ò ð Yð ñ òbù ó ö ó ñ ð ý
18.3. ! " # $ " !"%'& " () * $ +', - ., - /102- 34 +'5 26 7 6 8 9 ,.2 :2 ;'< ;'8 =2 />, 2 .- [email protected]?BAC
DFE G H I G JK [email protected] N O P KQ G RS T'P U JK V T W I W L U W I XU N Y K Z W[ G E G U N \JP K Y ]
[ O P N ^ N HO JP _ O N U W I XO` Q O W V O ^ _
K E V `Y G N T N I L _ a OE T S Q W I XbL K [ U KV _G RY P c N T G Q W L U K a P U U KU N Y K Z WbL K [ W U P KO N Y K I P \ d e'Q O K [ KJV O W V T E P fgU N Y K Z W
` N f
P h T N \ a Z KJ` Q O W ` N [ E ]ic [ WI N ^ E G JP T N` Q G [ ] E I L NK U K Q c P P` G I X G [ O _ I NO[ N U K [email protected] ^ ] Z W \
JW ^ _ I O U P K`G T Q O K RG fgK U K Q c K T W I O U W fBL K [email protected]^ N n I P I P K Y No I O W Y PU P KRh [ O P KU P E G f
]
G [ V ` Q O K [ N JN U N p a
I X ] R h` Q G R Y K f
N T W E N` G [ N T E G JN[ Y NT K [email protected]` Q G [ ]E I L P a NT W fgV N f
W fgU P KfN
wówczas nie wchodzi w ra
G RG JP _ O E ]
O c ^ G V O K U P NqL K L - i to przed uruchomieniem - do odpowiedU P K c GT K Q K U G JK c G
rQ O h [ ]
s E N Q R G JK c G a L N EPU P KO N I X G [ O P` G T Q O K R N] O W V E N U P N` G O JG Y K U P NU NQ G O ` G I O h I P K[ O P N ^ N Y U G n I P
c G V ` G [ N Q I O K [email protected][ GG [ `G JP K [ U P K c GG Q c N U ]
N [ f
P U P V T Q N I L P T K Q K U G JK L d t K Z K Y PO N nq` Q O K JP [ ] L KV P hI N ^ E G JP T K
Y ] R
I O h n I P G JKG [ V ` Q O K [ N JN U P KJW ` Q G [ ]E G JN U K LqK U K Q c P PK Y K E T Q W I O U K L a U N Y K Z W[ G E G U N \G R ] ww
I O W U U G n I P d e'Q O W
V E ^ N [ N U P ]
O c ^ G V O K U P N[ G
rQ O h [ ] s E N Q R G JK c G
GO N f
P N Q O KQ G O `G I O h I P NG fN JP N U K LmT ]
[ O P N ^ N Y U Gn I Pc G V `G [ N Q I O K L a U N Y K Z W] ` K JU P \V P hI O W[ Y N` G JW Z V O K [email protected][ O P N ^ N Y U G n I PU P K` Q O W V ^ ]c ] L _qL N E P K n
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne
niami inwestycyjnymi. Produkcja energii jest obecnie
!" #%$'& ! ( ) !$' # !
* + ,- . / * ) 0
1
23 4 5 65 3 4 7 89 : 5 : ; < = > ? @ A B C 3 D E"=F< : G > H D"I = 89 : = < B > 3 > I J K: L7 3 9 > ;-3 J 9 7
J M 9 8 M = > EN> A
I 7 G J : B : M O = @
I 6
9 : 5 : ; < = > < = :4 P > 9 7 = > M 9 > < = J K> Q R= > 3 KI 9 >9< = M SB J-4 P
> 9 7
= > M 9 > < = :-I 7 J T > M 9 < >K9 5 G 8 ; > EN9 : B 3 4 ; < = J < > 5 J
7 > 3 I J < > G 4O : A-=FI : E"> 5 J"KT : U M = M = > G :J P = > A B 4Q RJ KD H I 9 >I 7 3 : KD"< : G > H D"KD O : U < = LKVB > 3 > < J KD ENJ ; ; 9 = : G >
W': A T : ; 4YXP
> 9 7
= > M 9 > ?YZ
7 J T > M 9 < D M S-=
; J A J < : LJ ; 7
J K= > ; < = M S-9 5 T J I 9 > ?FQ 23 4 5 65 3 4 7 87 3 J P G > E"C K[4 P
> 9 \
7 = > M 9 > < = J KD M S"I B : < J K= 64 P > 9 7
= > M 9 > < = :E"= > < = :
] J ;-7
J H : 3 4
@ KT : E-: ? @ 9 < = I 9 M 9 > ?"G J I J KD M S"^ < 7Q
9 K= 6 9 : < D M S-97 3 9 > O U M = > ENK= > G A = M S"KC ;-7 J KJ ; 9 = J KD M S _'= B 7Q J 3 : 94 P > 9 7
= > M 9 > < = :J ;"J ; 7
J K= > ; 9 = : G < J U M =
M D K= G < > O Q `aB > O'7 3 J P G > E": B D M >< : G > H D-4 9 D I A : L= < b J 3 E-: M O >K[R: ? I B KJ KD ENW': A T : ; 9 = >XP
> 9 7
= > M 9 > ?-G 4 P
= < < D M S-7 3 9 > ; I = 8 P = J 3 I B K: M S-4 P
> 9 7
= > M 9 > < = J KD M S-=
< :B > O'7 J ; I B : K= >7 J ; O 6 L; > M D 9 O >M J-; J-9 : A 3 > I 4
9 G > M J < D M S-4 P > 9 7 = > M 9 > ?FQ
c-:9 : A J ? M 9 > < = >KI 9 D I B A = M S-9 : K: 3 B D M S"KVB D Ed7
J 3 : ; < = A 4"= < b J 3 E-: M O = @ 3 : ;-=
K= : ; J E"J U M =
< : G > H D
KD E"= > < = LJ 3 5 : < = 9 : M O >=
= < I B D B 4 M O > @ A B C 3 >I T 4
H 67 J E"J M 6KI 9 D I B A = EeB D E"@ A B C 3 9 D-9 : E"= > 3 9 : O 67 3 9 D I B 6 7 = L
; J-P 4 ; J KD-:< : I B 8 7 < = >> A I 7 G J : B : M O =
fhgi`jJ 3 : 9KI 7 J E-< = > LJ-J 3 5 : < = 9 : M O : M S @ A B C 3 >9 3 9 > I 9 : O 6KT : U M = M = > G =
fhgi`j=FI 6= M S-7 3 9 > ; I B : K= M = > G : E"= Q
3 Q M > < B 3 : G < >KT : ; 9 >> < > 3 5 > B D A =
9 : KJ ; J K> O'9 J 3 5 : < = 9 J K: T D-=
4 B 3 9 D E"4 O 6
] kU 3 J ; > A
W 1984
l m n o p q-r s t u m o
v w-o m x y z { r s t u m t-|hr } t s ~-z €  { p o ‚m ƒ „eo … m t s ~-† p ‡ t-ˆ'r  } r … r s ~-‰o q"ƒ r p o ‚o v Š%r … r ‚s ‡ t s h
‚[‹… r Œ  Ž 
 ‘’ “ ”“ •– — ˜ ™- ’ š ›œ ’  ž Ž “Ÿ ‘¡ — œ ¢ • Ž£ • ž"¤-
Energetyki Energopomiar
”
™ Ž  ˜ ™-˜ “ ž ”• ž £  — ™ ˜ œ ” ž ™ ¥ ¦"’ œ Ž  ’ “ ˜  ¥ § “
¨h©iªj– — ˜ ™-“  £ ž “ • § « ¥ ™ ¥ ¦"œ tel.
—  ˜52-33-56.
– ’  ž œ ” ž ™ ¥ ¦-– “ ¬ £ — ˜ • ž “  ¥ ¦-”­ ¢ ®
– — œ § • Ž £ ™£ ™ –
œ ”•¨h©iªj”[— ­ ¯ ž ™ ¥ ¦"”™ Ž œ ž  ž “  ¥ ¦-œ —  ˜” ˜ • ’ Ž “ •¢  ž •¢ œ £ ™ ¥ ˜ « ¥ • — ˜ « ¢ ˜ • °"¢ ’ ¨h©iªe®
Ž £ ­ — • «¢ œ  £ ¬ –
ž •”[Ž —  § š ›œ ˜ £ ™ ¤N‘¡ — œ ¢ • Ž£ • ž"¢ ™  –
œ ž  § •Ž  £  ’ œ ±  ¤"“
 — ˜ « ¢ ˜ • °-¢ ’ ¨h©iªj² “ — ¤
˜  ± —  ž “ ¥ ˜ ž ™ ¥ ¦Fš ³ ž ž ™ ¤"“F ´ œ ”™ ®
‘¡ — œ ¢ • Ž ³ ž ² œ — ¤- ¥ ™ § ž œ  ¥ œ ž
 
’ £  ¥ ™ § ž ™-¨h©iªj”[µ¢  °  Ž 
 ‘’ “ ”“ •i§ •  £
§ • ¢ ™ ž ™ ¤Nœ ¡ — œ ¢ Ž “ • ¤¶”[Ž —  § 
® ”[Ž £ ­ — ™ ¤N¤"œ ¯ ž  ˜ ™  Ž  ·–
• ´ • ž-˜  Ž — • “ ž ² œ — ¤- ¥ § “F“
– œ —  ¢ ž “ ¥ £ ””
zakresie budowy i eksploatacji-MEW,
‘ — ±  ž “ ˜  ¥ § « ® Ž £ ­ — ˜ — ˜ •  ˜ ”´  ¡ ¥ “ ¥ “ • ’ “ MEW^ak i ich sympatyków jest Towarzystwo Rozwoju
¨  ´ ™ ¥ ¦-©'’ • Ž £ — œ ”ž “ ªeœ ¢ ž ™ ¥ “
˜ “ • ¢ ˜ “ ¸ «”[µ¢  °  Ž  - Oliwie przy ul. Polanki, tel. 52-33-56.
h
µ´ ­ ”ž •¥ • ’ •¹œ ” — ˜ ™  £ ”£ œFº
¢ ˜ “  ´  ž “ •ž — ˜ • ¥ ˜” ˜ • ¥ ¦  £ — œ ž ž • ± œ-”™ Ž œ — ˜ ™  £  ž “ ˜   œ ¸ ­ ”e”œ ¢ ž œ  • ž • — ± • £ ™ ¥ ˜ ž ™ ¥ ¦"¤"ž “ • §  ˜ ™ ¥ ¦-— ˜ • Ž
§  Ž-“ £ ”œ — ˜ • ž “ • ˜  –
• ´ ž “  § « ¥ ™ ¥ ¦ » ¼ ½ ¾ ¿ À
Á Â Ã Ä Å Â Æ Ä ÂÇe¿ Æ ¿ ¼ È Ä É¿ Å ¿ Ê Ë ¼ Ì Í Á Æ ÎÁÏhÐiÑjÒ É ¾ Î Í Ì Í Ó"Æ Â Ô Ò Â ¼ ¾ Á Ä ¿ Ô
Æ Ì Õ"ÄF» ¼ ½ ¾ À Â Õ-ÄF¿ Æ ¿ ¼ È Ä Ä
ÁÖ × Æ Ê Ë ×"Ç Ä ¾ Á ¿ Æ Ä ÂØ Í Ó ¼ Ø Æ ÌYÙ ¼ Ø ¾ Ø ÇÄ Ã Ê Â Ú
korzyst
¼- ¿ Ö ¼ ¿ Á ¿ Æ Ë Ø ÇÂ Æ Ä ¿Í Á À Ø Æ Ê ½ Ç[ÛØ ÇÂ ¼ Á Ì Ã Ë ÇÂ Ü Ä Í Ó-Ö
Ø Ë ¼ Á ¿ Ò"ÄFÄ Æ Ë ¿ ¼ ¿ Ã ½ ÇeÇØ Ò
¿ ÍÇÀ Â ¾ ÁÖ Â Ý Ã Ë ÇØ ÇÌ Í Ó Ü
È Ø Ã Ö Ø ¾ Â ¼ Í Á Ì Í Ó-Ä
Ø ¼ È Â Æ Ä Á Â Í Ô ÄFÃ Ö Ø À ¿ Í Á Æ Ì Í Ó
Ú
Ø Í Ó ¼ Ø Æ ÂÄ Æ Ë ¿ ¼ ¿ à ½ ÇVË Ç½ ¼ Í Á Ì Í Ó-Ä
× Ö ¼ Â ÇÆ Ä ¿ Ý-Í Á À Ø Æ Ê ½ Ç-Ú
Æ Ä Í Á Æ ¿ Ô'Í Á À Ø Æ Ê ½ Ç-Ú
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie kultury tech
Ö Ø Ö × Å Â ¼ Ì Á Â Í Ô ÉÇeÃ Ö Ø À ¿ Í Á ¿ Ý Ã Ë ÇÄ ¿Á Â È Â ¾ Æ Ä ¿ ÝË ¿ Í Ó Æ Ä Í Á Æ Ì Í Ó"Ä
¿ Ê Ø Æ Ø Õ"Ä Í Á nych z dziedziny MEW.
Þß àá â ã ä å æ àß-çß ã àß è é"êhá ë ä ì í-î'ï ð ñ æ â ß à ò ó ô[ß õ ò ä ì í"ß â ö á ò ó
õ ß ñ å ã æ á ë ì á è ÷ ì ðõ ï áß å ø ù
ú ñ æ ø â ðù û õ ÷ü â ß àá õ ã ó ýð ñ å ü ï ß á æ á ì è ûêhîiôjß â á zuje
ãß ü specjalne
â á ì ß àé è ðóFkursy
àä õ á è ð
Biuletyn
þTechniczny.
â é ö ÷ß â ö á ò ó ã á ì è ÷ ú õ ß-ñ æ ø â ð èÿ"ß ö ÷ò á ï ð ð ýàë á ì ó ì ó ð ï ðêhîiôeú ãñ æ ø â ä ì "
í ð ò ð â ö ó á-ð ï ð ñ æ â ä ì ã ò áè ð å æ
ß õ å ü â ã ð õ á àá ò á æ ß%è ð å æFæ ä ì í ú ñ æ ø â ã ä-ü â ß àá õ ã ÷õ ã ó á ë á ï ò ß ýö ß å ü ß õ á â ì ã ÷ è ð å æ%ð ì í-çã ð ÿ"ó ß å ë
çø ò ä ì í ú
àì í ß õ ã ÷ ì ä ì í"àeå ñ ë á õàó ÷ ã ñ é"çã ð ÿ"ó ß å ë áß ï å ñ ó ð ö ß
Udostepniono dzieki www.mew.pl - Male Elektrownie Wodne

Podobne dokumenty