odkurzacze przemysłowe

Komentarze

Transkrypt

odkurzacze przemysłowe
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Dla przemysáowego
czyszczenia maszyn,
podáóg i stanowisk
pracy.
EUROSOG
DUROSOG
WHISPERSOG
SPÄNESOG
MULTISOG
Zakres zastosowania
Przemysá konstrukcyjny
Przemysá chemiczny
Poligrafia
Przemysá wáókienniczy
Serwis sprzątający
Hurtownie i zakáady
przemysáowe
Warsztaty rzemieĞlnicze
EUROSOG dla bezpoĞredniego odciągu
pyáu drzewnego
DUROSOG podczas czyszczenia maszyny
produkcyjnej
WHISPERSOG uĪyty do sprzątania
podáogi
SPÄNESOG w przemyĞle obr. skrawaniem
MULTISOG czyszczący wiertarkĊ
MULTISOG – SRM odkurzacz „na mokro”
zastosowany do czyszczenia basenu
Warsztaty naprawy pojazdów
Przemysá budowy maszyn
Obróbka naturalnego i
sztucznego kamienia
(kamieniarstwo)
Przemysá papierniczy
Przemysá stolarski
Przemysá tekstylny
Firmy transportowe
Certyfikaty:
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
35
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
ESTA przemysáowe
odkurzacze – wprowadzenie i
przegląd produktów.
Wprowadzenie.
Przemysáowe odkurzacze ESTA
oferują rozwiązanie w wielu zastosowaniach. Wszystkie nasze produkty charakteryzują siĊ wysokimi
parametrami odciągu i staranną
jakoĞcią wykonania. Kompaktowa i
solidna budowa odkurzaczy
przemysáowych oraz doskonaáe
wáaĞciwoĞci manewrowe
czynią je wysoce mobilnymi.
Przegląd produktów
Seria EUROSOG jest przeznaczona do suchych typów zanieczyszczeĔ. Odkurzacze mogą byü
zasilane prądem jedno lub trójfazowym. Modele DUROSOG
są rekomendowane dla lepkich
zanieczyszczeĔ i wáókien.
Z dodatkowym pre-separatorem
jednostka ta moĪe pocháaniaü
opiáki metalowe z cháodziwem.
WHISPERSOG jest bardzo cichym
ale równieĪ mocnym odkurzaczem
przemysáowym, który zostaá specjalnie zaprojektowany do pracy
ciągáej.
Do pocháaniania metalowych drobin i emulsji zalecamy nasz model
SPÄNESOG. Modele MULTISOG
mogą byü uĪywane zarówno do
suchych jak i mokrych zanieczyszczeĔ. PorĊczne PRETTYBOY
309 i ESTA FURNANCE
CLEANER zamykają naszą ofertĊ.
36
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
Wysoka moc ssąca i mobilnoĞü
Szeroki zakres akcesoriów i
opcjonalne cechy:
Przemysáowe odkurzacze ESTA
posiadają duĪą moc i wysoką
mobilnoĞü. Czyni to je wyjątkowo
uĪytecznymi do Ğrednio obciąĪających zadaĔ lub do pracy ciągáej
nawet wielozmianowej – zawsze
dobierzemy prawidáowy sprzĊt do
twojej pracy.
Nasz szeroki zakres akcesoriów
i opcji daje idealne rozwiązanie
wszystkich Twoich problemów z
pyáami. Oto niektóre z naszych
propozycji akcesoriów i
opcjonalnego wyposaĪenia.
Akcesoria:
• pre-separatory dla róĪnych
typów materiaáów
• przyáącza wysokiego podciĞnienia
• przewody i záącza
Opcje wyposaĪenia:
• specjalne napiĊcie elektryczne
• specjalne filtry
• kolor na zamówienie klienta
• táumiki powietrza wylotowego
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
ESTA przemysáowe
odkurzacze – korzyĞci,
dla których opáaca siĊ
je posiadaü
Certyfikaty:
JakoĞü wykonania
Przemysáowe odkurzacze
ESTA zachowują wysoką jakoĞü.
Nasze wysokie standardy jakoĞci
osiągamy dziĊki:
• wewnĊtrznej i koĔcowej
kontroli jakoĞci
• certyfikowanym metodą
produkcyjnym
• certyfikaty niezaleĪnych jednostek kontrolujących jak TÜV, BG
• niemieckiej myĞli technicznej
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
37
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
EUROSOG-W
• Wysoko wydajne przemysáowe
odkurzacze do suchych typów
pyáu
• Kompaktowa i áatwa w obsáudze
budowa
• àatwe i czyste usuwanie worków filtracyjnych
• Opcjonalnie – certyfikat dla pyáów
klasy M i H
Opis produktu
Cechy:
EUROSOG jest wysoko wydajnym
odkurzaczem przemysáowym dla
trocin, wiórów, drobnych i sypkich
rodzajów pyáu. MoĪe byü áatwo
przemieszczany. Opatentowany
mechanizm odchylania do tyáu obudowy filtrów pozwala na áatwy dostĊp
do zgromadzonych zanieczyszczeĔ.
Zakres zastosowania:
- CzyĞci miejsce pracy z
trocin, wiórów i drobnych
pyáów
Specjalne cechy:
- RĊczny mechanizm czyszczenia
wkáadów filtrów
- DostĊpne wkáady filtrów dla
pyáów klasy M i H
- DostĊpne certyfikaty M, H
- Opatentowany mechanizm
odchylania do tyáu obudowy
filtrów
- Model zasilany prądem zmiennym
EUROSOG-W
Dysza kątowa odkurzacza moĪe zebraü
pyá i brud nawet z maáych szczelin
Dane Techniczne
EUROSOG
-I-D
Maks. przepáyw powietrza
m3/h
360
300
ĝrednica otworu wlotowego
mm
50
50
Maks. podciĞnienie
Pa
22.000
20.000
NapiĊcie
V
230
400
Silnik
kW
3 x 1,0
2,2
Powierzchnia filtra
m2
2/5
2/5
Zbiornik na pyá
Litry
80
80
Wymiary (D/S/W)
mm
920 x 655
x 1.230
1.030 x 670
x 1.240
Waga
kg
74
81
Nr Katalogowy
38
-W
patrz na prawo patrz na prawo
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
Certyfikaty
(modele zasilane prądem zmiennym)
EUROSOG-W/N
(model standardowy)
Numer katalogowy: 80.198
EUROSOG-W/M
Z certyfikatem TÜV (pyá klasy M)
Numer katalogowy: 80.399
EUROSOG-W/H
Z certyfikatem TÜV (pyá klasy H)
Numer katalogowy: 80.299
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
• Wygodne usuwanie torby filtra
• Opcjonalnie – certyfikat dla pyáów
klasy M i H a równieĪ dodatkowe certyfikaty B1 i H2 dla pyáów
drzewnych
• Wysoko wydajne przemysáowe
odkurzacze do pyáów suchych
• Przygotowany do pracy ciągáej
• Kompaktowa i áatwa w obsáudze
budowa
Nagrodzony záotym
medalem Ministra
Gospodarki za
wyróĪniające
osiągniĊcia w
sferze innowacji
Opis produktu
Cechy:
W przeciwieĔstwie do EUROSOG-W Zakres zastosowania:
- Rekomendowany do czyszczenia
(zasilanie jednofazowe 230 V)
miejsca pracy z wiórów, trocin i
EUROSOG I-D (zasilanie trójfazowe)
drobnych pyáów
jest przeznaczony do okreĞlonych
zastosowaĔ w pracy ciągáej.
- EUROSOG I-D z certyfikatem
H2 równieĪ do stosowania w
bezpoĞrednim oczyszczaniu
stanowisk w przemyĞle drzewnym
Specjalne cechy:
- RĊczny mechanizm czyszczenia
wkáadów filtrów
- DostĊpne wkáady filtrów dla
pyáów klasy M i H
- DostĊpne certyfikaty
M, H, H2 i B1
- Model zasilany prądem
trójfazowym
EUROSOG-I-D
EUROSOG-I-D z oprzyrządowaniem do odkurzania podáogi w warsztacie
Certyfikaty (modele zasilane prądem trójfazowym)
EUROSOG-I-D/N
(model standardowy)
Numer katalogowy: 81.198
EUROSOG-I-D/M
Z certyfikatem TÜV
(pyá klasy M)
Numer katalogowy: 81.399
EUROSOG-I-D/H
Z certyfikatem TÜV (pyá klasy H)
Numer katalogowy: 81.299
EUROSOG-I-D/M/B1
Z certyfikatem TÜV (pyá klasy M)
oraz dodatkowo certyfikat B1
(odpowiedni do odciągania suchych
i áatwopalnych typów pyáu w
strefie 22)
Numer katalogowy: 81.397
EUROSOG-I-D/H/B1
Z certyfikatem TÜV (pyá klasy H)
oraz dodatkowo certyfikat B1
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
EUROSOG-I-D
(odpowiedni do odciągania
suchych i áatwopalnych typów
pyáu w strefie 22)
Numer katalogowy: 81.297
EUROSOG-I-D/M/B1/H2
Z certyfikatem TÜV (pyá klasy M) oraz
dodatkowo certyfikat B1 (odpowiedni do
odciągania suchych i áatwopalnych typów
pyáu w strefie 22) i certyfikatem TÜV
( klasy H2 dla pyáów drzewnych)
Numer katalogowy: 81.291
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
39
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
DUROSOG-W
• Przy wykorzystaniu specjalnej tech- • Kompaktowa i áatwa w
nologii filtracji ten model jest przez- obsáudze budowa
• Wygodne usuwanie zebranego pyáu
naczony do pyáów suchych,
• Opcjonalnie – certyfikat dla pyáów
lepkich i ze skáonnoĞcią do zatyklasy M i H
kania wkáadów filtra
Opis produktu
UĪywając specjalną technologiĊ
a drobny pyá jest gromadzony
filtracji ten model jest przeznaczow áatwo dostĊpnym worku.
ny do zanieczyszczeĔ suchych,
lepkich i ze skáonnoĞcią do zatykania wkáadów. Zbiornik pre-separatora
wychwytuje gruboziarniste cząstki
Pojemnik pre-separatora moĪe byü
wyjĊty za pomocą
jednego ruchu. W
tym miejscu gromadzą siĊ wiĊksze pyáy i
zanieczyszczenia.
DUROSOG-W
DUROSOG-W w czasie pracy
Dane Techniczne
Cechy:
DUROSOG
-W
Przetestowane
dla pyáu klasy
MiH
Zakres zastosowania:
- Do lepkich pyáów i substancji mających
tendencje do zatykania filtra
Maks. przepáyw powietrza
3
m /h
350
ĝrednica otworu wlotowego
mm
50
Maks. podciĞnienie
Pa
22.000
NapiĊcie
V
230
kW
3 x 1,0
m2
3
- Jednorazowe papierowe
worki filtracyjne
- Certyfikat dla pyáów klasy M i H
Silnik
Powierzchnia filtra*
Zbiornik pre-separatora
Litry
15
Zbiornik na pyá
Litry
70
W ymiary (D/S/W)
mm
660 x 660
x 950
Waga
kg
41
Nr Katalogowy
DUROSOG-W/N (Model standardowy)
8024N
DUROSOG-W/M (Klasyfikacja pyáu M)
8024M
DUROSOG-W/H (Klasyfikacja pyáu H)
8024H
* Filtr tylko w modelach z certyfikatami
40
àatwe usuwanie
zanieczyszczeĔ
dziĊki jednorazowemu papierowemu workowi
filtracyjnemu.
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
Specjalne cechy:
- Pre-separator
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
• Dla okreĞlonych zastosowaĔ
w pracy ciągáej
• Przy wykorzystaniu specjalnej
technologii filtracji ten model jest
przeznaczony do zanieczyszczeĔ
suchych, lepkich i ze skáonnoĞcią
do zatykania wkáadów filtra
• Kompaktowa i áatwa w
obsáudze budowa
• Wygodne usuwanie zebranego pyáu
• Opcjonalnie – certyfikat dla
pyáów klasy M, H i B1
Opis produktu
W przeciwieĔstwie do DUROSOGW (zasilanie jednofazowe )
DUROSOG I-D (zasilanie
trójfazowe) jest przeznaczony
do pracy ciągáej. W poáączeniu
z certyfikatem B1 jednostka ta
moĪe byü równieĪ uĪywana
do áatwopalnych typów pyáów
w strefie 22.
Wszystkie pozostaáe specyfikacje tego modelu są identyczne z
DUROSOG-W.
Pokrywa
Przyáącze
wlotowe
odkurzacza
Pojemnik
pre-separatora
PierĞcieĔ
dociskający
Jednorazowy
worek filtracyjny
PierĞcieĔ
podtrzymujący
Filtr
koĔcowy
DUROSOG-I-D
Pojemnik
Cechy:
-I-D
DUROSOG
Maks. przepáyw powietrza
m3/h
275
ĝrednica otworu wlotowego
mm
50
Maks. podciĞnienie
Pa
22.000
NapiĊcie
V
400
Silnik
kW
2,2
Powierzchnia filtra*
m
3
Zbiornik pre-separatora
Tkaninowy worek
filtracyjny
DUROSOG-I-D w czasie pracy
Dane Techniczne
2
Litry
15
Zbiornik na pyá
Litry
70
Wymiary (D/S/W)
mm
850 x 630 x 950
Waga
kg
80
Nr Katalogowy
DUROSOG-I-D/N (Model standardowy)
8120N
DUROSOG-I-D/M (Klasyfikacja pyáu M)
8120M
DUROSOG-I-D/H (Klasyfikacja pyáu H)
8120H
DUROSOG-I-D/M/B1(Klasyfikacja pyáu M, Certyfikat B1)
8121B
DUROSOG-I-D/H/B1(Klasyfikacja pyáu H, Certyfikat B1)
8122B
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
DUROSOG-I-D
Zakres zastosowania:
- Zasilany trójfazowo, przemysáowy
odkurzacz do pracy ciągáej
- Idealny do lepkich substancji i pyáów
mających tendencje do zatykania filtra
Specjalne cechy:
- Zbiornik pre-separatora
- Jednorazowe papierowe worki
filtracyjne
- Certyfikat dla pyáów klasy M, H i B1
Z certyfikatem TÜV (pyá klasy
M i H) oraz dodatkowo certyfikat
B1 (odpowiedni do wsysania
suchych i áatwopalnych typów
pyáu w strefie 22)
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
41
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
WHISPERSOG
• Bardzo cichy i wydajny
odkurzacz przemysáowy
do suchych pyáów
• Przeznaczony do pracy ciągáej
• Podlegający czyszczeniu
dáugotrwaáy wkáad filtra
• àatwy dostĊp do worka z zanieczyszczeniami z opatentowanym
mechanizmem odchylania do tyáu
obudowy filtra
Opis produktu
WHISPERSOG pracuje duĪo
ciszej przy tych samych osiągach
jak konwencjonalne odkurzacze
przemysáowe. MoĪe byü uĪywany
nie tylko jako odkurzacz przemysáowy ale jako mobilny pocháaniacz podáączony do maszyny
Odkurzacz wysokiej mocy
WHISPERSOG
Dáugotrwaáe podlegające czyszczeniu wkáady filtrów obniĪają koszty
eksploatacji w porównaniu do urządzeĔ gdzie zuĪyte wkáady filtrów wyrzuca siĊ. Zebrany pyá moĪe zostaü z
áatwoĞcią usuniĊty dziĊki opatentowanemu mechanizmowi odchylania
do tyáu obudowy filtra.
WHISPERSOG jest odpowiedni do
róĪnych zastosowaĔ
Dane techniczne
Cechy:
WHISPERSOG
2,2
3,0
300
216
Maks. przepáyw powietrza
m /h
ĝrednica otworu wlotowego
mm
50
50
Maks. podciĞnienie
Pa
21.000
31.500
NapiĊcie
V
400
400
Silnik
kW
2,2
3,0
Powierzchnia filtra
m
3
2
2
Zbiornik na pyá
Litry
80
80
Wymiary (D/S/W)
( rĊcznie czyszczony filtr)
mm
1.300 x 640
x 1.250
1.300 x 640
x 1.250
kg
105
120
RĊczny system czyszczenia filtra
83.101
83.102
Pneumatyczny system czyszczenia filtra
83.201
83.202
Pulsacyjny system czyszczenia filtra
83.113
-
Waga
2
Nr Katalogowy
42
generującej pyá. Czyszczenie
filtra umoĪliwia pokrĊtáo,
które uruchamia mechanizm
czyszczący wewnątrz obudowy
filtra.
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
Zakres zastosowania:
- Czyszczenie miejsca pracy z
wiórów, trocin, drobnych i sypkich rodzajów pyáów
- BezpoĞrednie zbieranie
pyáu z rĊcznych narzĊdzi
i urządzeĔ
Specjalne cechy:
- RĊczny, pneumatyczny lub
pulsacyjny system czyszczenia
filtrów
- Dáugotrwaáe podlegające
czyszczeniu wkáady filtrów dla
pyáów klasy M
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
• Idealny dodatek do odkurzaczy
przemysáowych zastosowany
przy staáych, suchych rodzajach
pyáów jak równieĪ przy
duĪych iloĞciach wiórów.
Opis produktu
separatora i zatrzymują siĊ na pionowo ustawionej siatce filtracyjnej.
Cháodziwo wypeánia drugą czĊĞü
pojemnika. Gdy zostanie osiągniĊty
maksymalny poziom
páynu, zawór
páywakowy
wyáącza
ssanie.
Specjalistyczny pre-separator dla
modeli serii DUROSOG.
Pre-separator na platformie moĪe
byü podáączany do dowolnego
modelu DUROSOG poniewaĪ kaĪda jednostka posiada standardowe
przyáączenie
Pre-separator „piggy back” na platformie
dla modeli DUROSOG.
Opis dziaáania
Opiáki metalu, które znajdują siĊ
w cháodziwie, są zasysane do
Dobór pre-separatora w zaleĪnoĞci od zastosowania?
Praca na sucho
CiĊĪkie, gruboziarniste zanieczyszczenia i duĪa iloĞü pyáu.
Pre-separator TR 1 ze zbiornikiem
100L
Nr katalogowy 1100
Dostawa obejmuje:
PodstawĊ z kóákami, pojemnik preseparatora z workiem plastikowym,
pokrywĊ z otworami wlotowym i wylotowym do podáączenia odkurzacza.
Pre-separator TR 2 ze zbiornikiem
200L
Nr katalogowy 1200
Praca na mokro
Opiáki znajdujące siĊ w páynie
(wióry metalowe i inne gruboziarniste
zanieczyszczenia) są zatrzymywane
na filtrze siatkowym. Cháodziwo spáywa
do pojemnika opróĪnianego przez
zawór spustowy.
Dostawa obejmuje:
PodstawĊ z kóákami, pojemnik
pre-separatora z filtrem
siatkowym, pokrywĊ z zaworem
páywakowym, otworami wlotowym
i wylotowym do podáączenia odkurzacza.
Pre-separator NA 1 ze zbiornikiem
100L
Nr katalogowy 1102
Pyá i lekkie zanieczyszczenia
DuĪe iloĞci lekkich zanieczyszczeĔ oraz pyáu powinny byü
zbierane w jednorazowych workach papierowych.
Dostawa obejmuje:
PodstawĊ z kóákami, pojemnik
pre-separatora z podáączeniem
wĊĪa na Ğciance bocznej, obudowĊ filtra i filtr z tkaniny, w którym umieszcza siĊ jednorazowe
worki papierowe oraz przyáączem
do odkurzacza.
Pre-separator ST 1 ze zbiornikiem
100L
Nr katalogowy 1103
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Systemy wstĊpnego
oczyszczania (pre-separatory) do odkurzaczy przemysáowych i/lub mobilnych
pocháaniaczy
Pre-separator NA 2 ze zbiornikiem
200L
Nr katalogowy 1202
Pre-separator ST 2 ze zbiornikiem
200L
Nr katalogowy 1203
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
43
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
SPÄNESOG-S
• Specjalistyczny odkurzacz
przemysáowy do opiáków
metalu, zanieczyszczeĔ
pokrytych emulsją.
• Kompaktowy ksztaát i áatwoĞü
obsáugi.
• Zmywalny wkáad filtracyjny,
odporny na dziaáanie wody
i oleju.
Opis produktu
SPÄNESOG to specjalistyczny
odkurzacz przemysáowy do opiáków
metalu, zanieczyszczeĔ pokrytych
emulsją. Zanieczyszczenia staáe i
páynne są zbierane w pojemniku i
oddzielane. Drobny pyá jest filtrowany przez wkáad filtracyjny.
SPÄNESOG-S
zbieranie opiáków brązu i cháodziwa na stanowisku frezarki sterowanej numerycznie.
Dane Techniczne
Cechy:
SPÄNESOG
Maks. przepáyw powietrza
-S
m /h
3
ĝrednica otworu wlotowego
mm
Pa
20.000
NapiĊcie
V
400
Silnik
kW
50
2,2
Powierzchnia filtra
m
Zbiornik na pyá
Litry
100
Wymiary (D/S/W)
mm
850 x 600
x 1.280
2
kg
Nr Katalogowy
44
300
Maks. podciĞnienie
Waga
Gdy zostanie osiągniĊty maksymalny poziom zanieczyszczeĔ
urządzenie wyáącza siĊ automatycznie w celu usuniĊcia zebranego
pylu.
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
4,2
90
8150
Zakres zastosowania:
- Zbieranie opiáków metalu i
zanieczyszczeĔ pokrytych
emulsją.
Cechy specjalne:
- Zmywalny wkáad filtracyjny,
odporny na dziaáanie wody i
oleju.
- Wkáad filtracyjny o wysokiej
trwaáoĞci.
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
SPÄNESOG-SB
Opis produktu
Cechy:
SPÄNESOG-SB jest dodatkowo
wyposaĪony w system nadmuchu,
który sáuĪy do recyrkulacji zasysanych páynów i cháodziwa. KaĪda
strona pojemnika zbiorczego
posiada wsporniki do przenoszenia
przy pomocy wózka widáowego.
Zakres zastosowania:
- Maszynowe czyszczenie
wiertarek sáupowych.
- Usuwanie opiáków metalu
z cháodziwem.
- Czyszczenie stanowisk
frezarskich i wiertarskich
sterowanych numerycznie.
Cechy specjalne:
- MoĪliwoĞü przeáączania pomiĊdzy
trybem ssania i nadmuchu.
- Pojemnik zbiorczy wyposaĪony
we wsporniki do przenoszenia
przy pomocy wózka widáowego.
SPÄNESOG-SB
zbieranie opiáków brązu i cháodziwa na stanowisku frezarki sterowanej numerycznie.
Dane Techniczne
SPÄNESOG
-SB
Maks. przepáyw powietrza
m3/h
300
ĝrednica otworu wlotowego
mm
50
Maks. podciĞnienie
Pa
20.000
NapiĊcie
V
400
Silnik
kW
2,2
Powierzchnia filtra
m2
4,2
Zbiornik na pyá
Litry
100
Wymiary (D/S/W)
mm
850 x 600
x 1.280
Waga
kg
Nr Katalogowy
105
8151
wysokiej trwaáoĞci wkáad filtracyjny
odporny na dziaáanie wody i oleju.
otwór wlotowy z
zaworem zwrotnym.
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
• Recyrkulacja zebranych
páynów i cháodziwa.
• Mechanizm przechyáowy
do wózka widáowego.
• Pozostaáe cechy takie jak
dla modelu SPÄNESOG.
mechanizm
przechyáowy.
wyáącznik
membranowy.
turbina ssąca.
wspornik do
wózka widáowego
(mechanizm przechyáowy widlaka).
filtr siatkowy.
zawór spustowy
do páynów.
wyáącznik bezpieczeĔstwa
z wyĞwietlaczem kierunku
obrotów.
silnik 3-fazowy.
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
45
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
• Opcjonalny wkáad do
filtrowania wody.
• Kompaktowy ksztaát i
áatwoĞü obsáugi.
• MoĪliwoĞü odkurzania
„na mokro”
Odkurzacz „na mokro”
MULTISOG-SRM
MULTISOG-SRM
Opis produktu
Cechy:
MULTISOG-SRM zostaá opracowany specjalnie do odkurzania i zbierania wody. MoĪe byü stosowany
miĊdzy innymi do oczyszczania
zalanych pomieszczeĔ, opróĪniania i czyszczenia basenów.
Zakres zastosowania:
- Usuwanie wody. MoĪliwoĞü
zastosowania jako odkurzacz
przemysáowy do suchych
pyáów.
MULTISOG-SRM wykorzystywany do
oczyszczania zalanego pomieszczenia.
Dane Techniczne\
-SRM
MULTISOG
Maks. przepáyw powietrza
l/min.
Maks. podciĞnienie
Pa
22.000
NapiĊcie
V
230
kW
1,32
l/min.
250
Silnik
Maks. wydajnoĞü
Maks. podniesienie wody
m
5
Wymiary (D/S/W)
mm
650 x 500
x 1.060
Waga
kg
Nr Katalogowy
ABSAUGTECHNIK
filtr zanieczyszczeĔ
gruboziarnistych
MULTISOG-SRM wykorzystywany
do czyszczenia basenu.
gáowica
odkurzacza
C-42
Przyáącze wypáywu wody
46
4.500
Maksymalna wydajnoĞü:
Woda: 250L/min.
Powietrze: 4500L/min.
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
43
4522 W
wáącznik
membranowy
podáączenie
wlotu
podáączenie
wylotu
podstawa z kóákami
oraz moĪliwoĞcią
zamontowania
akcesoriów
zawór
spustowy
pompa
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Odkurzacz „na mokro”
i „na sucho”
MULTISOG-1, -2, -3
Opis produktu
MULTISOG-1, -2 i 3 to odkurzacze
przemysáowe odpowiednie do zbierania pyáu, brudu i páynów.
MULTISOG jest dostĊpny w trzech
róĪnych wersjach.
MULTISOG-1
Czyszczenie maszyny przy uĪyciu
MULTISOG-2
Dane Techniczne
Cechy:
MULTISOG
Maks. przepáyw powietrza
m /h
3
ĝrednica przyáącza wlotowego mm
-1
-2
-3
215
380
260
36
50
50
Maks. podciĞnienie
Pa
21.000
20.000
24.000
NapiĊcie
V
230
230
230
Silnik
kW
1,2
2 x 1,0
1,5
Zbiornik na pyá
Litry
35
58
49
Wy miary (D/S/W)
mm
500 x 500
x 840
610 x 520
920
670 x 490
x 880
Waga
kg
Nr Katalogowy
MULTISOG 1 zostaá zaprojektowany do sprzątania w warsztatach, biurach i obiektach mieszkalnych. Model o wiĊkszej mocy –
MULTISOG 2 – zostaá wyposaĪony
w dwa silniki i posiada wiĊkszą
moc, tak aby sprostaü trudniejszym zadaniom. MULTISOG 3
posiada pojemnik ze stali nierdzewnej.
13
20
25
4622
4722
4522
Zakres zastosowania:
- Prace porządkowe w biurach
i innych miejscach pracy.
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
• Odpowiedni do zbierania pyáu,
brudu i páynów.
• Kompaktowy ksztaát i
áatwoĞü obsáugi.
• àatwe usuwanie
zebranego pyáu.
Cechy specjalne:
- Papierowe worki filtracyjne.
- Filtr z tkaniny.
- Mechaniczny zawór
odcinający páyny.
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
ABSAUGTECHNIK
47
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Odkurzacz „na mokro” i
„na sucho” MULTISOG-3
• Odpowiedni do zbierania pyáu,
brudu i páynów.
• WyposaĪony w pojemnik
ze stali nierdzewnej o
wysokiej trwaáoĞci.
• Kompaktowy ksztaát i
áatwoĞü obsáugi.
• àatwe usuwanie
zebranego pyáu.
Opis produktu
Cechy:
MULTISOG 3 to odkurzacz „na
mokro” i „na sucho”, który posiada
pojemnik ze stali nierdzewnej.
DziĊki wysokiej mocy ssącej jest
bardzo uniwersalny.
Zakres zastosowania:
- Prace porządkowe w biurach i
warsztatach.
Cechy specjalne:
- Papierowe worki filtracyjne.
- Filtr z tkaniny.
- Mechaniczny zawór
odcinający páyny.
- Pojemnik ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne s. 47
MULTISOG-3
MULTISOG-3 uĪywany do czyszczenia
przy wiertarce sáupowej.
PRETTYBOY 309
PRETTYBOY 309
Lekki i bardzo porĊczny odkurzacz
z dokáadnym wkáadem filtracyjnym.
DziĊki mocy 900 Wat i sile ssącej
22000 Pa jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia biur. Odkurzacz
jest dostarczany z zestawem standardowych koĔcówek i akcesoriów.
Nr katalogowy 5309
PRETTYBOY
48
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
ESTA FURNACE VACUUM
Maáy, mobilny odkurzacz o wysokiej
mocy wykonany ze stali nierdzewnej.
Jest szczególnie popularny wĞród
pracowników branĪy wentylacyjnej i
ogrzewnictwa. Odkurzacz jest dostarczany z zestawem standardowych
koĔcówek i akcesoriów.
Nr katalogowy 5305
ESTA FURNACE VACUUM
odkurzacz ESTA FURNACE VACUUM
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Akcesoria i przyáącza
Opis produktu
Numer katalogowy
Jednorazowe worki filtracyjne
Jednorazowe worki filtracyjne
(1komplet=5sztuk)
6020
Jednorazowe worki filtracyjne
(1komplet=10sztuk)
3017
Jednorazowe worki filtracyjne
(1komplet=10sztuk)
5017
Jednorazowe worki filtracyjne
(1komplet=10sztuk)
5317
Plastikowe worki na zanieczyszczenia
(pojemnoĞü okoáo 100L, 1 komplet=10sztuk)
91.015
Tkaninowe worki filtracyjne
(1komplet=10sztuk)
3817
• • •
•
•
• • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • •
•
WĊĪe
WąĪ do odkurzacza
Ø 36mm, dáugoĞü 3m,
z przyáączem i koĔcówką
3601
•
WąĪ do odkurzacza
Ø 36mm, dáugoĞü 3m, z przyáączem,
koĔcówką i dwiema rurami
3910
•
•
WąĪ do odkurzacza
Ø 36mm, czarny, odporny na zaáamania,
bez przyáączy, sprzedawany na metry
3602
•
•
WąĪ do odkurzacza do wody
ø 38mm, dáugoĞü 5m, z dwoma przyáączami
3801
•
WąĪ Ğciekowy
ø 50mm, dáugoĞü 10m, z przyáączem
3912
•
WąĪ powrotny
ø 50mm, dáugoĞü 2m, z przyáączem
i koĔcówką rozprowadzającą
3812
•
WąĪ do odkurzacza
ø 50mm, dáugoĞü 2m, odporny na
zaáamania, z przyáączami
5001
• •
• • • • • •
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
FURNACE VACUUM
PRETTYBOY
MULTISOG-1
MULTISOG-2
MULTISOG-3
MULTISOG-SRM
DUROSOG-W/N
DUROSOG-W/M
DUROSOG-W/H
DUROSOG-I-D/N
DUROSOG-I-D/M
DUROSOG-I-D/H
DUROSOG-I-D/M/B1
DUROSOG-I-D/H/B1
EUROSOG-W/N
EUROSOG-W/M
EUROSOG-W/H
EUROSOG-I-D/N
EUROSOG-I-D/M
EUROSOG-I-D/H
EUROSOG-I-D/M/B1
EUROSOG-I-D/M/B1/H2
SPÄNESOG-S
SPÄNESOG-SB
WHISPERSOG 2.2 FM
WHISPERSOG 2.2 FA
WHISPERSOG 2.2 Jet
WHISPERSOG 3.0 FM
WHISPERSOG 3.0 FA
• Wysoka jakoĞü wykonania.
• ZgodnoĞü z koĔcówkami i
akcesoriami ESTA.
• • • • • •
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
49
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Akcesoria i przyáącza
FURNACE VACUUM
PRETTYBOY
MULTISOG-1
MULTISOG-2
MULTISOG-3
MULTISOG-SRM
DUROSOG-W/N
DUROSOG-W/M
DUROSOG-W/H
DUROSOG-I-D/N
DUROSOG-I-D/M
DUROSOG-I-D/H
DUROSOG-I-D/M/B1
DUROSOG-I-D/H/B1
EUROSOG-W/N
EUROSOG-W/M
EUROSOG-W/H
EUROSOG-I-D/N
EUROSOG-I-D/M
EUROSOG-I-D/H
EUROSOG-I-D/M/B1
EUROSOG-I-D/M/B1/H2
SPÄNESOG-S
SPÄNESOG-SB
WHISPERSOG 2.2 FM
WHISPERSOG 2.2 FA
WHISPERSOG 2.2 Jet
WHISPERSOG 3.0 FM
WHISPERSOG 3.0 FA
• Wysoka jakoĞü wykonania.
• ZgodnoĞü z koĔcówkami i
akcesoriami ESTA.
Opis produktu
Numer katalogowy
WĊĪe
WąĪ do odkurzacza
ø 50mm, czarny, odporny na zaáamania,
bez przyáączy, sprzedawany na metry
5002
WąĪ PU, testowany B1
ø 50mm, dáugoĞü 3m, o wysokiej trwaáoĞci,
ze stalowymi przyáączami
6001
• •
• •
WąĪ PU, testowany B1
ø 50mm, sprzedawany na metry
06000551
• •
• •
WąĪ odporny na Ğcieranie specjalnego
zastosowania, PU, ø 50mm, dáugoĞü 3m,
przeĨroczysty, z przyáączami
5021
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
WąĪ odporny na Ğcieranie specjalnego zastosowania,
PU, ø 50mm, przeĨroczysty, sprzedawany na metry
5022
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
Ssawki/Szczotki
50
Ssawki o wysokiej trwaáoĞci do czyszczenia
podáóg, ø 36mm, 360mm szerokoĞci, z kóákami
prowadzącymi o regulowanej wysokoĞci
3605
•
•
Uniwersalna szczotka do czyszczenia podáóg
ø 36mm, 360mm szerokoĞci
3607
•
•
Ssawka do zbierania wody
SzerokoĞü 400mm
3606
•
•
Ssawka szczelinowa
Ø 36 mm
3609
•
•
Uniwersalna szczotka do odkurzacza
ø 36mm, otwór boczny 100mm, podwójne
szczotki o krótkim i gĊstym wáosiu
3610
•
•
Szczotka do odkurzacza okrągáa
ø 36mm, otwór okrągáy 55mm,
dáugie i gĊste wáosie
3611
•
•
Szczotka do grzejników
Ø 36 mm
3612
•
•
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
• • • • • •
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Akcesoria i przyáącza
Opis produktu
Numer katalogowy
Ssawki/Szczotki
Ssawka do czyszczenia dna basenu
SzerokoĞü 460mm
3808
Szczotka do czyszczenia samochodu
120*30 mm
3613
Metalowa szczotka do czyszczenia podáóg
ø 50mm okrągáa, szerokoĞü 500mm, do
modelu B-1, z dwoma kóákami prowadzącymi
o regulowanej wysokoĞci
6008
• •
• •
Metalowa ssawka szczelinowa
ø 50mm okrągáa, chromowana,
otwór 95mm
5059
• •
• •
Szeroka ssawka metalowa do odkurzania
ø 50mm okrągáa, chromowana,
otwór 115mm
5060
• •
• •
Wzmocniona szczotka do
czyszczenia podáóg ø 50mm, szerokoĞü 500mm,
o wysokiej wytrzymaáoĞci, z dwoma kóákami
prowadzącymi o regulowanej wysokoĞci
5008
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Ssawka szczelinowa
ø 50mm (58mm), szerokoĞü 350mm
5004
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Ssawka do odkurzania punktowego
Gumowa, otwór 10mm moĪe zostaü powiĊkszony
do ø 25mm poprzez odciĊcie koĔcówki
5009
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Ssawka do czyszczenia maszyn
ø 50mm, gumowa, otwór ssący 95x15mm,
w zestawie koĔcówka stoĪkowa z aluminium
5010
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Ssawka do czyszczenia rur (szczotka póáokrągáa)
ø 50mm, do czyszczenia trudnodostĊpnej
powierzchni rur o maksymalnej Ğrednicy 100mm
5011
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Ssawka do czyszczenia rur (szczotka póáokrągáa)
ø 50mm, do czyszczenia trudnodostĊpnej
powierzchni rur o maksymalnej Ğrednicy 200mm
5012
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Kwadratowa ssawka
ø 50mm, wykonany z PCV, do zasysania
lekkiego pyáu i cząstek
5007
•
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
FURNACE VACUUM
PRETTYBOY
MULTISOG-1
MULTISOG-2
MULTISOG-3
MULTISOG-SRM
DUROSOG-W/N
DUROSOG-W/M
DUROSOG-W/H
DUROSOG-I-D/N
DUROSOG-I-D/M
DUROSOG-I-D/H
DUROSOG-I-D/M/B1
DUROSOG-I-D/H/B1
EUROSOG-W/N
EUROSOG-W/M
EUROSOG-W/H
EUROSOG-I-D/N
EUROSOG-I-D/M
EUROSOG-I-D/H
EUROSOG-I-D/M/B1
EUROSOG-I-D/M/B1/H2
SPÄNESOG-S
SPÄNESOG-SB
WHISPERSOG 2.2 FM
WHISPERSOG 2.2 FA
WHISPERSOG 2.2 Jet
WHISPERSOG 3.0 FM
WHISPERSOG 3.0 FA
• Wysoka jakoĞü wykonania.
• ZgodnoĞü z koĔcówkami i
akcesoriami ESTA.
• • • • • • •
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
51
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Akcesoria i przyáącza
FURNACE VACUUM
PRETTYBOY
MULTISOG-1
MULTISOG-2
MULTISOG-3
MULTISOG-SRM
DUROSOG-W/N
DUROSOG-W/M
DUROSOG-W/H
DUROSOG-I-D/N
DUROSOG-I-D/M
DUROSOG-I-D/H
DUROSOG-I-D/M/B1
DUROSOG-I-D/H/B1
EUROSOG-W/N
EUROSOG-W/M
EUROSOG-W/H
EUROSOG-I-D/N
EUROSOG-I-D/M
EUROSOG-I-D/H
EUROSOG-I-D/M/B1
EUROSOG-I-D/M/B1/H2
SPÄNESOG-S
SPÄNESOG-SB
WHISPERSOG 2.2 FM
WHISPERSOG 2.2 FA
WHISPERSOG 2.2 Jet
WHISPERSOG 3.0 FM
WHISPERSOG 3.0 FA
• Wysoka jakoĞü wykonania.
• ZgodnoĞü z koĔcówkami i
akcesoriami ESTA.
Opis produktu
Numer katalogowy
Ssawki/Szczotki
Metalowa szczotka do czyszczenia podáóg
Do modeli DUROSOG, z wĊĪem przyáączeniowym
5018
Metalowa szczotka do czyszczenia podáóg
Do modeli EUROSOG, z wĊĪem przyáączeniowym
5003
Szeroka ssawka
ø 63mm, otwór ssący 110x30mm
96.163
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Ssawka szczelinowa
ø 63mm, otwór ssący
96.263
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Rury do czyszczenia podáóg
Rura
Ø 35mm, 2 elementy, dáugoĞü 530mm
3603
Rura
Ø 50mm, 2 elementy, dáugoĞü 1200mm,
zakrzywiona, aluminiowa, z wlotem stoĪkowym
5013
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Rura
Ø 50mm, dáugoĞü 1500mm, aluminium
5020
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Rura, Ø 50mm, 2 elementy, dáugoĞü 1400mm,
zakrzywiona, ze stali nierdzewnej
6013
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
Pozostaáe akcesoria
52
PrzedáuĪenie teleskopowe
DáugoĞü regulowana od 2,4 do 4,8m
2304
•
Zawór
Z zaworem kulowym do wĊĪa wylotowego
3915
•
Przyáącze – pierĞcieĔ obrotowy
Ø 50mm, wykonany z PCV
5035
• •
• • • • • •
• • • • • •
Kolanko 90 stopni
Táoczone
5026
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Adapter uniwersalny
Ø 50 – 28 mm, wykonany z PCV,
do podáączenia narzĊdzi rĊcznych
6019
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Akcesoria i przyáącza
Opis produktu
Numer zamówienia
Pozostaáe akcesoria
Ssawa do odprowadzania pyáu z tarczy Ğciernej
Ø 50mm, wykonany z blachy
5014
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Ssawa do odprowadzania pyáu
Ø 50mm, wykonany z blachy,
do umieszczenia na stole roboczym
5024
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Záączka wĊĪa
Ø 50mm,
záączka do áączenia dwóch wĊĪy
5019
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Záączka wĊĪa
Ø 50mm, záączka do áączenia dwóch wĊĪy
z koĔcówkami stoĪkowymi
5029
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
PierĞcieĔ obrotowy
Ø 50mm, wykonany ze stali, galwanizowany,
do wĊĪy specjalistycznych modelu B-1
15.000.270
Záączka wĊĪa
Ø 50mm, wykonana z aluminium
5016
• •
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • •
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
FURNACE VACUUM
PRETTYBOY
MULTISOG-1
MULTISOG-2
MULTISOG-3
MULTISOG-SRM
DUROSOG-W/N
DUROSOG-W/M
DUROSOG-W/H
DUROSOG-I-D/N
DUROSOG-I-D/M
DUROSOG-I-D/H
DUROSOG-I-D/M/B1
DUROSOG-I-D/H/B1
EUROSOG-W/N
EUROSOG-W/M
EUROSOG-W/H
EUROSOG-I-D/N
EUROSOG-I-D/M
EUROSOG-I-D/H
EUROSOG-I-D/M/B1
EUROSOG-I-D/M/B1/H2
SPÄNESOG-S
SPÄNESOG-SB
WHISPERSOG 2.2 FM
WHISPERSOG 2.2 FA
WHISPERSOG 2.2 Jet
WHISPERSOG 3.0 FM
WHISPERSOG 3.0 FA
• Wysoka jakoĞü wykonania.
• ZgodnoĞü z koĔcówkami i
akcesoriami ESTA.
Pre-separatory
Pre-separator „Piggy-back”
Do odkurzaczy przemysáowych DUROSOG-W i –I-D
1104
• • • • • • • •
Pre-separator TR 1, Ø 50mm,
Pojemnik 100L, podstawa na kóákach, pojemnik
z plastikowym workiem, pokrywa z otworem
wlotowym i wylotowym do podáączenia odkurzacza 1100
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
Pre-separator TR 2, Ø 50mm,
Pojemnik 200L, podstawa na kóákach, pojemnik
z plastikowym workiem, pokrywa z otworem
wlotowym i wylotowym do podáączenia odkurzacza 1200
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie
53
ODKURZACZE PRZEMYSàOWE
Spójrzmy na Twoje korzyĞci
Akcesoria i przyáącza
FURNACE VACUUM
PRETTYBOY
MULTISOG-1
MULTISOG-2
MULTISOG-3
MULTISOG-SRM
DUROSOG-W/N
DUROSOG-W/M
DUROSOG-W/H
DUROSOG-I-D/N
DUROSOG-I-D/M
DUROSOG-I-D/H
DUROSOG-I-D/M/B1
DUROSOG-I-D/H/B1
EUROSOG-W/N
EUROSOG-W/M
EUROSOG-W/H
EUROSOG-I-D/N
EUROSOG-I-D/M
EUROSOG-I-D/H
EUROSOG-I-D/M/B1
EUROSOG-I-D/M/B1/H2
SPÄNESOG-S
SPÄNESOG-SB
WHISPERSOG 2.2 FM
WHISPERSOG 2.2 FA
WHISPERSOG 2.2 Jet
WHISPERSOG 3.0 FM
WHISPERSOG 3.0 FA
• Wysoka jakoĞü wykonania.
• ZgodnoĞü z koĔcówkami i
akcesoriami ESTA.
Opis produktu
Numer katalogowy
Pre-separatory
Pre-separator NA 1, Ø 50mm, Pojemnik 100L,
podstawa na kóákach, pojemnik z koszem siatkowym,
pokrywa z otworem wlotowym, zaworem páywakowym
1102
i wylotowym do podáączenia odkurzacza
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
Pre-separator NA 2, Ø 50mm, Pojemnik 200L,
podstawa na kóákach, pojemnik z koszem siatkowym,
pokrywa z otworem wlotowym, zaworem páywakowym
1202
i wylotowym do podáączenia odkurzacza
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
Pre-separator ST 1, Ø 50mm, Pojemnik 100L,
podstawa na kóákach, pojemnik z podáączeniem
wĊĪa na Ğciance bocznej, obudową filtra i filtrem
z tkaniny, w którym umieszcza siĊ jednorazowe
worki papierowe oraz z przyáączem do odkurzacza
1103
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
Pre-separator ST 2, Ø 50mm, Pojemnik 200L,
podstawa na kóákach, pojemnik z podáączeniem
wĊĪa na Ğciance bocznej, obudową filtra i filtrem
z tkaniny, w którym umieszcza siĊ jednorazowe
worki papierowe oraz z przyáączem do odkurzacza
1203
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
ZadzwoĔ do nas a z
przyjemnoĞcią udzielimy
Tobie pomocy.
Tel. +48(0) 56 -651-72-97
54
Odpylanie · Wentylacja ·Filtrowanie

Podobne dokumenty