zmiana miejscowego planu ogólnego

Komentarze

Transkrypt

zmiana miejscowego planu ogólnego
ZAKŁAD PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I BADAŃ EKOLOGICZNYCH EKOS
Henryk Kot
08-110 Siedlce, ul. R. Traugutta 8, tel./fax 25 6325455
e-mail: [email protected] www:ekos.siedlce.cc
__________________________________________________________________________________
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LIW
W OBRĘBIE JARTYPORY
woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Liw
Zamawiający:
Wójt Gminy Liw
07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2
Wykonawca:
Zakład Planowania Przestrzennego
i Badań Ekologicznych EKOS Henryk Kot
08-110 Siedlce, ul. R. Traugutta 8
Tel/fax 25 63-254-55, e-mail: [email protected]
Autor opracowania:
mgr Henryk Kot
Siedlce, grudzień 2015 r.
0
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Cel i zakres opracowania
1.2. Podstawa prawna
1.3. Powiązania z innymi dokumentami
1.4. Metoda opracowania i materiały wyjściowe
3
3
3
4
5
2. ANALIZA USTALEŃ PROJEKTU PLANU W ASPEKCIE WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6
3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU MIEJSCOWEGO
3.1. Budowa geologiczna
3.2. Rzeźba terenu
3.3. Gleby
3.4. Wody powierzchniowe
3.5. Wody podziemne
3.6. Klimat
3.7. Charakterystyka siedlisk przyrodniczych i flory
3.8. Charakterystyka faunistyczna
3.9. Jakość powietrza
3.10. Oddziaływania elektromagnetyczne
3.11. Zmiana warunków życia człowieka
13
13
13
14
14
14
16
16
16
17
17
17
4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ODDZIAŁYWANIEM
18
5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PLANU
MIEJSCOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE
PRZYRODY
5.1. Zmiany w reżimie wodnym
5.2. Zanieczyszczenia wód podziemnych
5.3. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
5.4. Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami
5.5. Odpady
5.6. Zagrożenie hałasem
5.7. Zagrożenie gleb i powierzchni terenu
5.8. Krajobraz
5.9. Zagrożenia dla szaty roślinnej i fauny
5.10. Zagrożenia dla człowieka
5.11. Wibracje i promieniowanie
5.12. Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury
5.13. Zagrożenia dla chronionych obszarów przyrodniczych, w tym obszarów Natura 2000
5.14. Sytuacje awaryjne
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
1
6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS
OPRACOWANIA DOKUMENTU
23
7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA SKUTKÓW REALIZACJI
USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-TERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE NA ŚRODOWISKO
7.1. Oddziaływania bezpośrednie
7.2. Oddziaływania pośrednie
7.3. Oddziaływania wtórne
7.4. Oddziaływania skumulowane
7.5. Oddziaływania chwilowe
7.6. Oddziaływania krótkoterminowe
7.7. Oddziaływania średnioterminowe
7.8. Oddziaływania długoterminowe
7.9. Oddziaływania stałe
7.10. Oddziaływania pozytywne
7.11. Oddziaływania negatywne
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
8. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
26
9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI ZAPISÓW PLANU
MIEJSCOWEGO
26
10. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
27
11. STRESZCZENIE
27
12. RYSUNKI 1-2
30
2
1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w miejscowości Jartypory, jest określenie
przewidywanych skutków realizacji ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, ludzi i dobra
kultury. Plan obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2018/1, 2018/2 i 2018/3
tworzących jeden obszar w kształcie prostokąta o powierzchni 7,22 ha.
Zakresem opracowania objęto ustalenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w aspekcie wpływu, jaki będzie wywierało
zagospodarowanie terenu według ustalonych w planie zasad, na poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego. Obszar planu obejmuje teren określony w załączniku do uchwały
Nr V/25/2015 Rady Gminy Liw z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej określonego
terenu.
Pod względem terytorialnym prognoza obejmuje teren objęty planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z załączonymi rysunkami nr 1 i 2, z uwzględnieniem oddziaływania
różnych czynników na terenach przyległych. Podstawowa część graficzna niniejszej prognozy
do planu miejscowego została sporządzona na podkładzie mapy do celów projektowych rysunek planu w skali 1:1000 (rys. 2). Położenie terenu objętego planem oraz strukturę
krajobrazu i strukturę gruntów w otoczeniu terenu planu, pokazano na rys. 1. Pod względem
zakresu merytorycznego i formalnego prognoza obejmuje:
- podstawę prawną opracowania dokumentacji;
- charakterystykę uwarunkowań przyrodniczych;
- przewidywane oddziaływania na środowisko abiotyczne: powietrze, gleby, wody
powierzchniowe i podziemne;
- przewidywane oddziaływania na środowisko biotyczne: szatę roślinną i faunę;
- przewidywane oddziaływania na krajobraz;
- przewidywane oddziaływania na ludzi.
1.2. Podstawa prawna
Prognozę sporządzono zgodnie z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. (WOOŚ-I.411.190.2015.DC), w którym
określono jej zakres jako zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). W uzgodnieniu
wskazano także, że informacje zawarte w prognozie, powinny być opracowane stosownie do
stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia
szczegółowości projektowanego dokumentu. W prognozie należy uwzględnić informacje
zawarte w innych prognozach oddziaływania na środowisko powiązanych z projektem
dokumentu będącego przedmiotem postępowania.
3
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie, w opinii sanitarnej z dnia
19.06.2015 r. (ZNS.48001.2015.1) określił, że prognoza oddziaływania na środowisko dla
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winna zawierać:
a. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d. streszczenia sporządzonego w języku niespecjalistycznym,
e. nazwisko osoby lub osób sporządzających prognozę.
W prognozie należy określać, analizować i oceniać:
a. istniejący stan środowiska ludzi,
b. stan środowiska ludzi na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
c. potencjalne zmiany stanu środowiska ludzi po wprowadzeniu zmian w planie,
d. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, w szczególności na
zdrowie ludzi, wodę i powietrze; należy uwzględnić zależności między tymi
elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
W prognozie należy przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Przedstawienie informacji, analiz i ocen w formie graficznej.
Prognoza nie jest integralną częścią planu miejscowego, lecz stanowi załącznik, bez
którego plan nie może być wyłożony do publicznego wglądu.
1.3. Powiązania z innymi dokumentami
Dokumentem planistycznym obowiązującym na terenie gminy Liw jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone w roku 2011.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), w projekcie planu, na potrzeby którego została
sporządzona niniejsza prognoza, uwzględniono rozwiązania przestrzenne i sposób
zagospodarowania, zawarte w studium uwarunkowań. Innymi ważnymi opracowaniami i
dokumentami, nawiązującymi bezpośrednio lub pośrednio do terenu objętego planem
miejscowym, są:
Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze do projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liw. Urząd Gminy
Liw. 2010.
Mapa zasadnicza do celów projektowych, obręb Jartypory, Gmina Liw, dz. nr 2018/1, 2018/2,
2018/3 wraz z otoczeniem. Aktualizacja: 19.06.2015 r.
Materiały własne zebrane w terenie na potrzeby niniejszego opracowania.
4
Gmina Liw. Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego z roku 2010. Zakład Planowania przestrzennego i
Badań Ekologicznych „EKOS” w Siedlcach.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liw. Uchwała
Rady Gminy Liw Nr VII/54/2011 z dnia 29.08.2011 r.
Podstawą do sformułowania zapisów niniejszej prognozy była znajomość terenu
objętego planem oraz terenów przyległych pod względem istniejących uwarunkowań
przyrodniczych oraz ich zagospodarowania, a także analiza dostępnych dokumentacji i
opracowań zarówno z obszaru objętego planem jak też opisujących pewne zjawiska w
szerszej skali. Podstawą formułowania wniosków były materiały zebrane podczas wizji
terenowej przeprowadzonej w lipcu 2015 r. oraz analiza opracowań i publikacji wejściowych
wykorzystanych na potrzeby niniejszej prognozy.
1.4. Metoda opracowania i materiały wyjściowe
Prognozę opracowano na podstawie analizy dokumentów planistycznych dotyczących
gminy Liw oraz terenu objętego planem miejscowym, literatury, materiałów źródłowych i
wizji terenowych, biorąc przede wszystkim pod uwagę zakres ustaleń planu. Na podstawie
analizy materiałów wyjściowych oraz wizji terenowych, określono powiązania przyrodnicze
terenu objętego opracowaniem oraz zdiagnozowano stan i funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego. Na podstawie aktualnego stanu zagospodarowania zidentyfikowano
zagrożenia wewnętrzne (występujące na tym terenie) dla środowiska przyrodniczego, a także
zagrożenia zewnętrzne, których źródła znajdują się poza granicami planu, a których
oddziaływanie może mieć wpływ na środowisko. Ocenę przewidywanych skutków realizacji
ustaleń planu na środowisko przyrodnicze opisano w dalszej części prognozy. Szczegółowe
przewidywania prognozy dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego na
terenie objętym planem, przedstawiono w rozdz. 5 i 7, a zilustrowano na załączniku
graficznym (rys. 2). Część opisowa i załączniki graficzne stanowią całość opracowania.
Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały i
dokumentacje, nie wymienione w rozdz. 1.3:
Atlas hydrogeologiczny Polski, red. B. Paczyński. Warszawa 1993.
Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchniewicz M., PerzanowskaSucharska J. Zając K. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Inst. Ochr. Przyrody, Kraków.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
Kot H. (red.) 1995. Przyroda woj. siedleckiego. Wyd. Zakład Badań Ekologicznych „EKOS”,
Siedlce.
Liro A. (red). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja
IUCN Poland, Warszawa.
Mapa geologiczna Polski w skali 1:50000. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro wania PAN.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2012.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.
5
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko
dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z
dnia 27.11.2002 r. Nr 197, poz. 1667).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) 2004. Ostoje ptaków o znaczeniu
europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa.
Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2014 roku. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska. Warszawa 2014.
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja). 2006.
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Strona internetowa GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Strona internetowa: www.natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu
międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.
2. ANALIZA USTALEŃ PROJEKTU PLANU W ASPEKCIE WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Projekt planu miejscowego został opracowany na podstawie uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Liw z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w obrębie Jartypory oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.). Poniżej zacytowano ustalenia
projektu planu miejscowego, istotne w zakresie wpływu planowanego przedsięwzięcia na
ochronę i ukształtowanie ładu przestrzennego, różne elementy środowiska przyrodniczego
oraz ludzi. Zachowano numerację cytowanych paragrafów, ustępów i punktów projektu
planu.
6
Ustalenia ogólne projektu planu miejscowego
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w obrębie
Jartypory, zwany dalej planem, który obejmuje działki Nr 2018/1, 2018/2 i 2018/3, o
powierzchni 7,22 ha.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na kopii mapy do celów projektowych w
skali 1:1000, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego z oznaczeniem granic terenu objętego planem miejscowym,
2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
planu,
3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
3. Granice obszaru objętego planem zostały określone w załączniku nr 1 do uchwały na
rysunku planu w skali 1:1000, których przebieg jest następujący:
1) od północy – północna granica działki nr 2018/1 przechodząca jednocześnie po
południowej stronie rowu,
2) od wschodu – wschodnie granice działek nr 2018/1, 2018/2 i 2018/3, stanowiące
jednocześnie zachodni skraj drogi powiatowej nr 4219W,
3) od południa – południowa granica działki o nr 2018/3,
4) od zachodu – zachodnie granice działek nr 2018/1, 2018/2 i 2018/3.
4. Przedmiot ustaleń planu określa:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Plan nie określa innych elementów zagospodarowania przestrzennego określonych w art.
15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 199), które nie występują na terenie objętym planem lub nie ma
potrzeby ich ustalania.
§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1, są ustaleniami planu:
1. granice obszaru objętego planem,
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. linie wymiarowe z oznaczeniem wymiarów,
7
5. UKS – tereny usług komunikacyjnych,
6. P – tereny zabudowy produkcyjnej, usługowo-handlowej, składów i magazynów,
7. ZL – tereny lasów.
2. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku poza granicami planu, mają charakter
informacyjny.
§ 3. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:
1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Liwie,
2. planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Liw, opracowaną dla części wsi Jartypory,
3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1,
4. ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),
5. obszarze objętym planem - należy przez to rozumieć obszar w granicach planu
przedstawiony na rysunku planu,
6. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
7. terenie - należy przez to rozumieć teren, o określonym w planie przeznaczeniu,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami
literowymi,
8. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię tworzoną przez
odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni do przewidywanej linii zabudowy, przy której
nie muszą być obowiązkowo sytuowane lica budynków (lub najbardziej wysunięte części
budynków), ale nie mogą jej przekraczać,
9. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z
ostatecznych decyzji administracyjnych.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 4. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez:
1) zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej w granicach obszaru objętego planem
miejscowym,
2) wprowadzenie zieleni urządzonej przy granicach terenu objętego planem od strony
drogi publicznej, z zastosowaniem zasady, że projektowana zieleń nie może ograniczać
widoczności przy zjazdach z terenu objętego planem,
3) zasady ogrodzenia terenu:
a) maksymalna wysokość 1,7 m,
b) maksymalnie 50% powierzchni pełnych z jednolitego materiału.
c) ogrodzenia od strony dróg należy sytuować w linii rozgraniczającej, z
dopuszczeniem wycofania w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia
istniejących obiektów oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych.
2. Ustala się zasady umieszczania tablic i urządzeń reklamowych:
8
1) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni obrysu powyżej 3 m2;
2) zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach małej architektury,
drzewach, urządzeniach infrastruktury technicznej;
3) nakaz stosowania jednorodnych materiałów oraz formy tablic i urządzeń reklamowych
zlokalizowanych na działce budowlanej.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 5. 1. W granicach terenu objętego planem miejscowym ustala się zakaz lokalizacji obiektów
stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, w szczególności wystąpienia poważnych
awarii, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony
środowiska.
2. Ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu
kulturowego:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu lub wód
powierzchniowych,
2) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń powodujących zanieczyszczanie wód, gruntu i
powietrza ponad dopuszczalne normy,
3) oddziaływanie obiektów na otoczenie należy ograniczyć do granic terenu, do którego
inwestor ma tytuł prawny,
4) ustala się selektywne składowanie odpadów oraz ich zagospodarowanie zgodnie z
gminnym systemem gospodarowania odpadami i przepisami odrębnymi.
Rozdział 4
Przeznaczenie terenów oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki
zagospodarowania terenu
§ 6. Ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: UKS, P i ZL.
§ 7. 1. Wyznacza się teren usług komunikacyjnych do obsługi podróżnych, oznaczony na
rysunku planu symbolem UKS.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług do obsługi podróżnych, w tym stacja paliw
z zapleczem handlowo-gastronomicznym, hotel, parking,
2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
3. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu oraz niżej podanymi
zasadami:
- 15 m od linii rozgraniczającej teren zabudowy usług komunikacyjnych od drogi
powiatowej 4219W oznaczonej na zał. nr 1 (20 m od krawędzi jezdni tej drogi),
- 6 m od linii rozgraniczającej teren zabudowy usług komunikacyjnych od rowu
melioracyjnego oznaczonego na zał. nr 1.
9
2) wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu - do
trzech kondygnacji nadziemnych, w tym jedna jako poddasze użytkowe,
3) dachy płaskie, dwuspadkowe, wielospadkowe, o nachyleniu połaci do 45º oraz dachy
przestrzennie kształtowane, w przypadku budynków sytuowanych przy granicy działki
dopuszcza się dachy jednospadkowe o nachyleniu połaci od 10 do 30º,
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,7,
5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki
budowlanej.
4. Zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – zgodnie z
rozdz. 3 i 5.
5. Wielkość oddziaływań wynikająca z prowadzonej działalności, powodującej wprowadzanie
do powietrza gazów lub pyłów, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektrycznych, nie może
powodować przekroczenia norm jakości środowiska przyrodniczego poza terenem, do
którego właściciel lub użytkownik ma tytuł prawny oraz nie może przekraczać na tej granicy
norm dopuszczalnych dla terenów sąsiednich.
6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UKS, nie podlega ochronie akustycznej.
7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zgodnie z rozdz. 3.
8. Obsługa komunikacyjna i parkingi – bezpośredni dostęp do drogi powiatowej nr 4219W
oraz zgodnie z rozdz. 5
§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjnej, usługowo-handlowej, składów i
magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem P.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy produkcyjnej, usługowo-handlowej,
składów i magazynów,
2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
3. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu oraz niżej podanymi
zasadami:
- 15 m od linii rozgraniczającej teren zabudowy produkcyjnej, usługowo-handlowej,
składów i magazynów od drogi powiatowej 4219W oznaczonej na zał. nr 1 (20 m od
krawędzi jezdni tej drogi),
- 12 m od linii rozgraniczającej teren zabudowy produkcyjnej, usługowo-handlowej,
składów i magazynów od terenów lasów,
- 6 m od linii rozgraniczającej tereny zabudowy od rowu melioracyjnego
oznaczonego na zał. nr 1.
2) budynki o indywidualnych parametrach wynikających z wymagań funkcjonalnych
lub technologicznych i maksymalnej wysokości 14 m, z dopuszczeniem budowli o
wysokości do 30 m,
3) dachy płaskie, dwuspadkowe, wielospadkowe o nachyleniu połaci do 40º lub
przestrzennie kształtowane,
10
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,7,
5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2,
6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki
budowlanej,
4. Zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – zgodnie z
rozdz. 3 i 5.
5. Wielkość oddziaływań wynikająca z prowadzonej działalności, powodującej wprowadzanie
do powietrza gazów lub pyłów, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektrycznych, nie może
powodować przekroczenia norm jakości środowiska przyrodniczego poza terenem, do
którego właściciel lub użytkownik ma tytuł prawny oraz nie może przekraczać na tej granicy
norm dopuszczalnych dla terenów sąsiednich.
6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P, nie podlegają ochronie akustycznej.
7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zgodnie z rozdz. 3.
8. Obsługa komunikacyjna i parkingi: poprzez bezpośredni dostęp do drogi powiatowej nr
4219W oraz zgodnie z rozdz. 5.
§ 9. 1. Wyznacza się teren lasu oznaczony na zał. nr 1 do uchwały symbolem ZL.
2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów,
2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura związana z prowadzeniem gospodarki leśnej.
3. Zasady zagospodarowania:
1) zachowanie aktualnego sposobu zagospodarowania terenu jako grunty leśne,
2) zakaz zabudowy,
3) zakaz zmiany stosunków wodnych mogących pogorszyć warunki siedliskowe lasów.
4. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zgodnie z rozdz. 3.
5. Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną – nie ustala się.
6. Obsługa komunikacyjna, parkingi – nie ustala się.
Rozdział 5
Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji
§ 10. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, z
uwzględnieniem przepisów odrębnych:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęcia własnego,
2) ścieki sanitarne odprowadzać do oczyszczalni ścieków, a przy braku takiej możliwości,
gromadzić w szczelnym zbiorniku podziemnym z regularnym wywożeniem do
oczyszczalni,
3) ścieki deszczowe z dachów budynków odprowadzać do gruntu na terenie objętym
planem,
4) obowiązek podczyszczania ścieków deszczowych z utwardzonych placów do
parametrów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,
11
5) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii elektroenergetycznej z niezbędnymi
urządzeniami,
6) na terenie objętym planem dopuszcza się budowę stacji transformatorowych oraz linii
niskiego napięcia,
7) zaopatrzenie w ciepło z własnej kotłowni.
2. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów objętych planem z drogami publicznymi
poprzez drogi wewnętrzne oraz drogę powiatową KDP 4219 oznaczoną na rysunku planu.
§ 11. 1. Ustala się minimalne wartości wskaźników miejsc parkingowych (w tym w garażach)
dla nowej zabudowy o funkcjach:
1) teren usług komunikacyjnych (UKS) - 5 miejsc parkingowych / 100 m2 powierzchni
użytkowej, dla obiektów o mniejszej powierzchni użytkowej nie mniej niż 3 miejsca,
2) teren zabudowy produkcyjnej, usługowo-handlowej, składów i magazynów (P) – 5
miejsc parkingowych na każdych 10 zatrudnionych.
2. Dopuszcza się urządzanie miejsc parkingowych na działkach między linią rozgraniczającą
drogi a wyznaczoną linią zabudowy, przy zachowaniu właściwych odległości od istniejących
i projektowanych obiektów, wynikających z przepisów odrębnych.
Rozdział 6
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 12. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających scalania i
podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Dla nowo wydzielanych działek budowlanych na terenach zabudowy usług
komunikacyjnych (UKS) oraz na terenach zabudowy produkcyjnej, usługowo-handlowej,
składów i magazynów (P), ustala się, że minimalna powierzchnia działki nie może być
mniejsza niż 2000 m2.
12
3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU MIEJSCOWEGO
Stan środowiska przyrodniczego w granicach gminy Liw został przedstawiony m.in. w
dokumentacjach: Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liw (2010) oraz Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liw (2011). W dokumentacji:
Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Liw dla części wsi Jartypory z roku 2015, podano także
charakterystykę terenu objętego planem miejscowym Pełny wykaz materiałów wyjściowych
do opracowania charakterystyki poszczególnych elementów przyrody nieożywionej i
ożywionej oraz innych zagadnień omówionych w niniejszej prognozie, przedstawiono w
rozdz. 1.4. Teren objęty planem miejscowym znajduje się w północno-wschodniej części
gminy Liw, na gruntach wsi Jartypory.
Poniżej podano krótkie charakterystyki poszczególnych elementów systemu
przyrodniczego terenu opracowania i obszarów przyległych, w szczególności pod kątem
potencjalnego wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz potencjalne zmiany
tego stanu w przypadku braku realizacji jego ustaleń.
3.1. Budowa geologiczna
Teren gminy Liw położony jest w obrębie jednostki geologicznej zwanej Obniżeniem
Podlaskim, które stanowi część Platformy Wschodnioeuropejskiej. Podłoże krystaliczne
zbudowane jest z granitoidów i granitognejsów przykrytych skałami wulkanicznymi. Na nich
leżą osadowe skały paleozoiczne i mezozoiczne. Osady te pokryte są osadami trzeciorzędu,
na których zalegają osady czwartorzędu. Tworzą one dzisiejszą powierzchnię terenu. Jej
rzeźba charakteryzuje się formami lodowcowymi lub wodnolodowcowymi z okresu stadiału
mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane są głównie z
warstwowanych piasków i żwirów, często z udziałem pokładów gliny zwałowej.
Brak realizacji ustaleń planu miejscowego, nie będzie miała wpływu na strukturę
geologiczną terenu objętego planem i jego otoczenia.
3.2. Rzeźba terenu
Współczesna rzeźba terenu gminy Liw oraz terenu objętego planem miejscowym, jest
słabo zróżnicowana i jest wynikiem działalności czynników z okresu zlodowacenia
środkowopolskiego oraz procesów denudacyjnych z okresu zlodowacenia bałtyckiego. Na
terenie objętym planem, wysokości bezwzględne wahają się od 143 m n.p.m. w części
południowo-wschodniej do 138 m n.p.m. w części północno-zachodniej. Teren opisany w
niniejszej dokumentacji położony jest w obrębie wysoczyzny morenowej.
Brak realizacji ustaleń planu miejscowego, nie spowoduje zmian rzeźby terenu.
13
3.3. Gleby
Skałą macierzystą z której powstały gleby gminy Liw są utwory lodowcowe,
wodnolodowcowe oraz współczesne. Największą powierzchnię zajmują gleby wytworzone z
piasków. Wśród gruntów ornych przeważają gleby bielicowe i brunatne, wytworzone z
piasków gliniastych lekkich. W dolinach i obniżeniach terenu występują głównie czarne
ziemie wytworzone z piasków słabo gliniastych i gliniastych lekkich oraz gleby mułowotorfowe. Wśród gruntów ornych dominują gleby należące do IV i III klasy bonitacyjnej. Na
terenie objętym planem miejscowym niemal na całej powierzchni występują grunty orne
klasy V i VI, niewielką powierzchnię zajmują grunty klasy IVa.
Brak realizacji ustaleń projektowanej zmiany planu miejscowego, spowoduje
utrzymanie tych gleb w dotychczasowym użytkowaniu.
3.4. Wody powierzchniowe
Przez gminę Liw przepływa rzeka Liwiec, lewobrzeżny dopływ Bugu, o długości w
granicach administracyjnych gminy około 33 km i średnim przepływie 2,90 m3/s. Liwiec ze
swoją doliną stanowi dominującą formę fizjograficzną w gminie Liw. Sztuczne zbiorniki wód
stojących w gminie to zbiornik zaporowy w Krypach o powierzchni 7,0 ha oraz stawy rybne
w Starej Wsi i Osowcu, a także wyrobiska potorfowe pozostałe po eksploatacji torfu.
Wzdłuż północnej granicy terenu przepływa niewielki ciek uchodzący do Czerwonki,
odwadniający teren objęty planem miejscowym. Na północ od tego cieku znajduje się
niewielka sadzawka o powierzchni około 15 arów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych, teren objęty planem miejscowym
jest położony w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się w
zlewni Bugu. Nazwa JCWP jest określana jako Liwiec od ujścia. Scalona część wód
powierzchniowych posiada europejski kod JCWP – PLRW 2000232665899. Stan wód tej
jednostki jest określany jako zły, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Powierzchnia
terenu objętego planowanym przedsięwzięciem zajmuje 7,22 ha, co stanowi znikomy procent
powierzchni opisywanej jednolitej części wód powierzchniowych.
Brak realizacji ustaleń projektowanej zmiany planu miejscowego nie będzie miało
wpływu na wody powierzchniowe.
3.5. Wody podziemne
Użytkowym poziomem wodonośnym w województwie mazowieckim oraz w gminie
Liw są wody poziomu czwartorzędowego. W gminie Liw zalegają one na głębokości od 25
do 100 m p.p.t., a ich wydajność wynosi od 5 m3/h do 56 m3/h. Zasoby eksploatacyjne wód
podziemnych w gminie nie są rozpoznane w wystarczającym stopniu - brak dokumentacji
hydrogeologicznych kategorii „C” określających zasoby eksploatacyjne. Dosyć często
używane są studnie indywidualne ujmujące wody pierwszego poziomu wodonośnego,
zalegającego w dolinach rzek na głębokości do 1,0 m p.p.t., a na pozostałym obszarze na
14
głębokości poniżej 3 m p.p.t. Postępujący proces wodociągowania gminy zmniejsza
znaczenie tego źródła wody.
W granicach terenu objętego planem, położonego w znacznej odległości od większych
dolin rzecznych, pierwszy poziom wodonośny występuje na głębokości prawdopodobnie
kilku metrów – płycej w części północnej, głębiej w części południowej. W zależności od
warunków hydrologicznych i pór roku, głębokość zalegania zwierciadła może się wahać w
granicach kilku metrów.
Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się pomiędzy Węgrowem a Sokołowem
Podlaskim, tuż przy granicy Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej
numerem 54, o powierzchni 8699,42 km2 z jednostką oznaczoną nr 53 Głębokość
występowania wód słodkich w tej jednostce jest oceniana na około 1000 m.
Na obszarze tej jednostki występuje jeden, dwa lub trzy poziomy wodonośne
czwartorzędowe. Lokalnie występują ponadto poziomy wodonośne: mioceński, oligoceński i
kredowy. Poszczególne poziomy są dobrze izolowane i nie są w bezpośredniej więzi
hydraulicznej. W granicach jednostki występuje kilka głównych zbiorników wód
podziemnych. Położenie terenu planowanego przedsięwzięcia w granicach JCWPd nr 54,
pokazano na rysunku powyżej. Realizacja ustaleń planu miejscowego nie wpłynie na stan
zachowania wód podziemnych w granicach jednostki jednolitych części wód podziemnych
JCWPd nr 54 oraz leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki JCWPd nr 53.
15
Brak realizacji ustaleń planu miejscowego będzie prowadzić do zachowania
aktualnego stanu jakości wód podziemnych i nie spowoduje zwiększenia ryzyka ich
zanieczyszczania.
3.6. Klimat
Klimat opisywanego terenu posiada cechy klimatu kontynentalnego z ostrymi zimami i
gorącym latem. Zima trwa średnio 90-100 dni, przy średniej temperaturze stycznia –1,70C.
Lato również trwa około 90-100 dni, a najcieplejszy miesiąc – lipiec - osiąga średnią
temperaturę około 200C.
Usłonecznienie rzeczywiste wynosi średnio w roku 4,4 godziny dziennie. Średnia
roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi ok. 7,4C. Okres wegetacyjny (liczba
dni o średniej dobowej temperaturze nie niższej niż 5C) trwa 200-220 dni.
Średnie roczne sumy opadu na terenie gminy Liw wynoszą około 550-560 mm.
Największe miesięczne sumy opadu występują latem - z maksimum w lipcu (80 mm), a
najniższe od stycznia do kwietnia (średnio miesięcznie 30 mm). Okres zalegania pokrywy
śnieżnej wynosi średnio 110 dni. Przeważają wiatry zachodnie, często też występują wiatry
północno-zachodnie i południowo-zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3 m/s.
Wiatry silne i bardzo silne występują rzadko.
W przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu miejscowego, warunki
klimatyczne na opisywanym terenie pozostaną bez zmian.
3.7. Charakterystyka siedlisk przyrodniczych i flory
Teren objęty opracowaniem (działki o nr 2013/1. 2018/2 i 2018/3 w obrębie Jartypory)
tworzą jeden obszar i zajmują łącznie 7,22 ha. Obejmują do uprawiane grunty rolnicze klasy
IVa, V i VI. Były tu uprawiane różne gatunki roślin (głównie zboża i kukurydza), z
roślinnością spontaniczną na skarpach drogi powiatowej oraz miedzach. W północnej części
teren jest częściowo zabudowany. Głównie na obrzeżach występowały tu takie gatunki
chwastów jak: chaber bławatek, komosa biała, wyka pospolita, gwiazdnica pospolita, rdest
ptasi, rumianek pospolity, glistnik jaskółcze ziele, pięciornik gęsi, stulisz lekarski, koniczyna
biała, bylica pospolita, babka zwyczajna, krwawnik pospolity, starzec wiosenny, cykoria
podróżnik, wiesiołek dwuletni, dziewanna drobnokwiatowa, podbiał i inne.
W granicach terenu objętego planem miejscowym oraz w jego najbliższym otoczeniu,
nie występują chronione siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin z wyjątkiem
chronionej częściowo kruszyny pospolitej.
Brak realizacji ustaleń planu spowoduje zachowanie gleb rolniczych z możliwością
ich dalszego uprawiania. W przypadku zaprzestania uprawy i odłogowania pola,
powstanie zastępcze siedlisko na gruntach porolnych.
3.8. Charakterystyka faunistyczna
Teren planowanego przedsięwzięcia zajmują niemal wyłącznie pola uprawne, tworząc
polaną o powierzchni 7,22 ha otoczoną od strony południowej i zachodniej dużym
16
kompleksem leśnym, od strony północnej zadrzewieniem rozciągającym się wzdłuż
granicznego rowu, a od wschodniej gęstą aleją wysokich drzew rosnącą przy drodze
powiatowej W sąsiadującym kompleksie leśnym występuje głównie mieszany bór sosnowy. Z
grupy kręgowców na tym terenie występują ssaki i ptaki, mogą być spotykane gady, a płazy
zasiedlają głównie graniczny ciek wodny i wilgotne siedliska w jego sąsiedztwie. Z
większych ssaków mogą na ten teren zachodzić sarny, zające i lisy. Ciek wodny zasiedlają
bobry, które zbudowały tamę poniżej terenu objętego planem, co utrzymywało wysoki
poziom wody nawet podczas suszu. Napotykani liczne ślady żerowania bobrów. Ze względu
na „zamknięcie” otwartej powierzchni polnej przez lasy i zadrzewienia, nawet gatunki
typowo polne, takie jak skowronek, pliszka żółta, potrzeszcz czy kuropatwa, niechętnie
zasiedlały ten teren. Występowały tu natomiast gatunki skraju lasu i zadrzewień, takie jak
trznadel, ortolan, cierniówki i niektóre inne. Z gadów na trwałych miedzach i przydrożach
może występować jaszczurka zwinka. Bogata jest natomiast fauna bezkręgowców (owady,
pająki, lądowe ślimaki), szczególnie na fragmentach z trwałą roślinnością zielną na skrajach
terenu objętego planem. Teren ten jest wykorzystywany jako żerowisko przez gatunki
zasiedlające pobliski kompleks leśny, takie jak myszołów, kruk, sowy i inne gatunki.
Brak realizacji ustaleń projektowanej zmiany planu miejscowego, spowoduje
zachowanie fauny tego terenu.
3.9. Jakość powietrza
Na terenie gminy Liw i położonym w pobliżu mieście powiatowym Węgrowie, brak jest
zakładów przemysłowych emitujących duże ilości zanieczyszczeń do powietrza. Emisja z
niewielkich zakładów usługowych oraz z zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, nie
przekracza dopuszczalnych norm. Ze względu jednak na brak pomiarów czystości powietrza
na terenie gminy, brak dokładniejszych informacji na ten temat.
Także emisja pochodząca z położonych w sąsiedztwie tras komunikacyjnych, nie
przekracza dopuszczalnego progu skażenia. W przypadku braku realizacji ustaleń
projektu planu miejscowego, jakość powietrza na opisywanym terenie pozostanie bez
zmian.
3.10. Oddziaływania elektromagnetyczne
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie występują źródła promieniowania
elektromagnetycznego zaliczane do kategorii mogących znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na otoczenie. Brak realizacji ustaleń projektu planu miejscowego, nie
wpłynie na poziom zanieczyszczeń elektromagnetycznych.
3.11. Zmiana warunków życia człowieka
Brak realizacji ustaleń planu miejscowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia,
nie będzie w istotny sposób wpływać na zmianę warunków życia ludności w gminie Liw.
17
4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ODDZIAŁYWANIEM
W granicach terenu objętego projektem planu miejscowego o powierzchni 7,22 ha, nie
stwierdzono istotnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz dla ludzi.
Dotychczasowy sposób zagospodarowania i wykorzystywania zasobów środowiska, nie
spowodował niekorzystnych zmian. Wskaźniki skażenia środowiska (woda, gleba,
powietrze), mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm.
Przewidywany w planie miejscowym sposób zagospodarowania terenu i
wykorzystywania zasobów środowiska, nie spowoduje znaczących oddziaływań na elementy
środowiska przyrodniczego oraz na ludzi, chociaż zmieni strukturę krajobrazu tego fragmentu
gminy w granicach wsi Jartypory i poszerzy granice zabudowy.
Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu i wykorzystywania zasobów
środowiska ulegnie zmianie. Od strony wschodniej (przy drodze powiatowej) teren zostanie
zabudowany w pierwszej kolejności. Trwale zmniejszy się powierzchnia gruntów rolnych.
Jednocześnie zgodnie z ustaleniami projektu planu, wielkość oddziaływań wynikająca z
nowego sposobu zagospodarowania terenu i planowanej działalności, powodującej
wprowadzanie do powietrza gazów, pyłów oraz emisję hałasu, nie będzie powodować
przekroczenia norm jakości środowiska. Emisja ta będzie zachodzić na etapie prac
przygotowawczych do budowy, na etapie budowy oraz w czasie użytkowania budynków i
obiektów. Biorąc pod uwagę położenie terenu objętego planem miejscowym oraz niewielką
emisję, oddziaływania te będą nieznaczące.
5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
PLANU MIEJSCOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY
Ze względu na istniejący stan zainwestowania, w granicach planu miejscowego nie
występują istotne problemy wynikające z potrzeby ochrony środowiska. Teren objęty planem
miejscowym znajduje się poza granicami obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położone obszary Natura 2000 w gm.
Liw obejmujące dolinę Liwca znajdują się w odległości 5,5 km. Nieco bliżej znajduje się
rezerwat przyrody i zarazem obszar Natura 2000 Kantor Stary, położony w dużym
kompleksie leśnym Ruchna. Przewidywane oddziaływania nie będą naruszać przepisów
zapewniających ochronę środowiska w granicach tego obszaru oraz jego otoczenia.
Z innych obiektów chronionych położonych w granicach gminy Liw, znajdują się
pomniki przyrody i użytki ekologiczne, ale położone w dużej odległości od terenu objętego
planem. Najbliżej projektowany pomnik przyrody znajduje się w odległości około 100 m od
terenu objętego planem. W podobnej odległości znajduje się planowany rezerwat leśny
Mokrzec. Biorąc pod uwagę istniejący i przewidywany sposób zagospodarowania terenu
objętego planem, nie należy oczekiwać negatywnego oddziaływania na te obiekty chronione.
18
W zakresie potencjalnych zmian jakie mogą zachodzić w środowisku abiotycznym na
terenie objętym planem, do najważniejszych należy zaliczyć:
- zmiany w reżimie wodnym i zanieczyszczanie wód gruntowych (np. zasilanie wód
gruntowych wodami opadowymi, melioracje) – nie zachodzi ryzyko negatywnych
zmian na terenie objętym planem, pod warunkiem prawidłowego sposobu
zagospodarowania ścieków,
- zanieczyszczanie wód powierzchniowych – nie zachodzi ryzyko zanieczyszczania
wód powierzchniowych, najbliżej położona rzeka Czerwonka znajduje się w
odległości 2,0 km,
- zanieczyszczanie powietrza pyłami i gazami, będą zachodzić na etapie
zagospodarowania terenu objętego planem oraz użytkownia wybudowanych
obiektów, ale nie przewiduje się przekraczania dopuszczalnych norm stężenia
szkodliwych substancji,
- przekształcenia gleb i powierzchni terenu – struktura powierzchni terenu ulegnie
zmianie z powodu wybudowania nowych obiektów i obsadzenia terenu drzewami i
krzewami, istotnym przekształceniom ulegnie gleba, która na znacznej części
terenu zostanie usunięta.
Zmiany zachodzące w środowisku biotycznym będą obejmować:
- zmiany szaty roślinnej spowodowane przewidywanym w planie innym sposobem
zagospodarowania (zabudowa terenu, częściowe utwardzenie, obsadzenie drzewami
i krzewami),
- zmiany fauny spowodowane przede wszystkim zabudową terenu i nowym sposobem
zagospodarowania, wyeliminowanie fauny typowej dla pól, sukcesja nowych
gatunków zasiedlających tereny zabudowy rolniczej,
- brak istotnego wpływu na warunki życia człowieka w otoczeniu planowanego
przedsięwzięcia.
Poniżej szerzej opisano ww. procesy i zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym
na obszarze objętym planem miejscowym oraz na terenach przyległych.
5.1. Zmiany w reżimie wodnym
Dotychczasowa eksploatacja wód głębinowych na terenie gminy Liw nie zagraża ich
zasobom i nie wywołuje powstania leja depresji powodującego zanikanie wody na obszarach
przyległych. Pobór wód podziemnych do celów bytowych i przemysłowych ma niewielkie
rozmiary i nie powoduje zakłócenia reżimu wodnego. Sposób zagospodarowania terenu,
nawet przy zastosowaniu indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własne, nie wpłynie na
zasoby wód podziemnych oraz ich wykorzystanie.
5.2. Zanieczyszczenia wód podziemnych
Na terenie gminy Liw i powiatu węgrowskiego brak jest punktu pomiarowego jakości
wód podziemnych monitoringu krajowego lub regionalnego. W najbliżej położonych
punktach pomiarowych krajowej sieci monitoringu wód podziemnych, przekroczone są
19
wskaźniki zawartości manganu i żelaza dla wód przeznaczonych do spożycia, co uznaje się za
naturalny poziom zanieczyszczeń.
Na terenie objętym planem pierwszy poziom wód gruntowych jest zmienny i zalega na
głębokości około kilku metrów ppt. Z tego względu wody te w części południowej
prawdopodobnie nie są zanieczyszczane, ale w części północnej, w pobliżu cieku wodnego,
ryzyko zanieczyszczenia jest większe. W otoczeniu terenu objętego planem miejscowym nie
występują większe ujęcia wód podziemnych, które mogłyby naruszać bilans wodny lub
powodować zanieczyszczenia.
5.3. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
Na terenie objętym planem nie występują wody powierzchniowe. Najbliżej położony
ciek wodny (dopływ Czerwonki) stanowi północną granice terenu objętego planem, a
Czerwonka znajduje się w odległości 2,0 km. W bezpośredni sąsiedztwie znajduje się
niewielka sadzawka. Planowane przedsięwzięcia w granicach planu miejscowego nie będą
powodować zagrożenia dla wód powierzchniowych występujących w sąsiedztwie.
5.4. Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami
Na etapie prac budowlanych, w czasie suchej i wietrznej pogody, może zachodzić
wywiewanie najdrobniejszych frakcji podłoża i przenoszenie ich na tereny przyległe. Może to
powodować lokalny, chociaż niewielki wzrost zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie
powietrza będzie także zachodzić z powodu emisji spalin z maszyn budowlanych o napędzie
spalinowym. Biorąc jednak pod uwagę niewielki zakres planowanej budowy oraz krótki czas
jej realizacji, rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia powietrza z tego powodu będzie
niewielkie.
W projekcie planu określono, że przeznaczenie podstawowe tego terenu będzie
obejmować: zabudowę związaną z obsługa ruch komunikacyjnego oraz – w dalszej kolejności
– zabudowę produkcyjno-usługową i magazynową. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa
gospodarcza i garażowa, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,
place manewrowe, zieleń izolacyjna.
W związku z powyższym przewiduje się, że na terenie objętym planem na etapie
użytkowania ww. obiektów, będzie zachodzić emisja gazów i pyłów. Poziom emisji i
zawartość w powietrzu różnych substancji, zgodnie z ustaleniami projektu planu, nie mogą
przekraczać dopuszczalnych norm oraz nie mogą ograniczać użytkowania sąsiednich terenów,
do których inwestor nie ma tytułu prawnego. Zanieczyszczenie powietrza może być nieco
wyższe w okresie jesienno-zimowym.
5.5. Odpady
Na etapie budowy będą powstawać typowe odpady budowlane, takie jak gleba i inne
grunty z wykopów, kamienie, nie wykorzystane materiały budowlane, opakowania
drewnienie, plastikowe, szklane i inne, nie wykorzystane materiały z instalacji, takiej jak rury
kanalizacyjne, przewody elektryczne i wiele innych. Należy je usuwać na bieżąco i
20
zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi i systemem gospodarki odpadami w gminie
Liw.
Na terenie gminy Liw prowadzona jest gospodarka odpadami zgodnie z Wojewódzkim
planem gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 20182023 oraz gminnym planem gospodarki odpadami. Dotychczas na terenie objętym planem
powstawały odpady organiczne, takie jak np. słoma. Wraz ze zmianą sposobu
zagospodarowania, zmieni się także asortyment odpadów oraz ich ilości. Niezbędne jest
zastosowanie takiego systemu gospodarki powstających odpadów, aby nie zachodziło ryzyko
skażenia środowiska, a odpady były sortowane o wykorzystywane jako surowce wtórne.
5.6. Zagrożenie hałasem
Na terenie objętym planem miejscowym hałas jest emitowany podczas prac polowych
przez maszyny rolnicze. Z powodu bezpośredniego sąsiedztwa drogi powiatowej, stałymi
źródłami hałasu są pojazdy samochodowe, ale ruch pojazdów na tej drodze jest mały. Hałas
będzie emitowany na etapie realizacji ustaleń planu miejscowego (budowa nowych
budynków, infrastruktury technicznej, zagospodarowanie działki) oraz prowadzenia usług
komunikacyjnych oraz planowanej produkcji, nie powinien przekraczać dopuszczalnego
poziomu w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie – terenów zabudowy zagrodowej
położonych sąsiedztwie.
5.7. Zagrożenie gleb i powierzchni terenu
Zgodnie z założeniami planu, wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać
60-70% powierzchni działki budowlanej, a wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, nie
może być mniejszy niż 15% powierzchni działki. Przy tych założeniach, większość terenu
zostanie zabudowana i utwardzona. Będzie to wymagało usunięcia gleby z części terenu i
zagospodarowanie na fragmentach przeznaczonych na tereny trawników i zieleńców lub
wykorzystanie do innych celów. Powierzchnia terenu zmieni się radykalnie w porównaniu ze
stanem wyjściowym.
5.8. Krajobraz
Teren objęty planem jest płaski, z lekkim nachyleniem w kierunku północnym. Różnica
poziomów wynosi około 5 m. Dalsza zabudowa tego terenu i obsadzenie drzewami i krzewami,
zmieni strukturę krajobrazu tej części gminy z częściowo otwartego krajobrazu rolniczego na
zabudowany. Zmiana będzie trwała, gdyż działalność gospodarcza na tym terenie będzie
prowadzona przez wiele lat.
5.9. Zagrożenia dla szaty roślinnej i fauny
Dotychczas na terenie objętym planem miejscowym występowała uboga szata roślinna
typowa dla gruntów rolnych. Pojedyncze drzewa i krzewy występowały tylko w części
północno-zachodniej oraz wschodniej, w sąsiedztwie drogi powiatowej. Na etapie
21
przygotowań do nowego sposobu zagospodarowania, nastąpi usunięcie gleby na znacznej
powierzchni terenu, a tym samym usunięcie występującej tu szaty roślinnej.
Przewidywane zmiany na terenie objętym projektem planu miejscowego, na etapie
przygotowania terenu do zabudowy i zagospodarowania, można scharakteryzować w
następujący sposób:
- usunięcie dotychczasowej szaty roślinnej i gleby na większości terenu;
- ustąpienie występującej dotychczas na tym terenie fauny polnej;
- radykalne zmiany fauny naziemnej i podziemnej, głównie fauny glebowej, w wyniku
usunięcia gleby.
Przewidywane zmiany na terenie objętym projektem planu miejscowego, na etapie
użytkowania wybudowanych obiektów można scharakteryzować w następujący sposób:
- wprowadzenie sztucznych nasadzeń drzew i krzewów, głównie wzdłuż granic terenu
w pasach wyłączonych z zabudowy;
- zagospodarowanie trawników i zieleńców na fragmentach nie zabudowanych i nie
utwardzonych;
- naturalna sukcesja niektórych gatunków roślin zielnych (tzw. chwastów);
- naturalna sukcesja niektórych gatunków zwierząt związanych z zabudową (ssaki takie
jak np. mysz domowa i szczur wędrowny, ptaki, np. wróbel domowy, szpak, kawka i
inne, liczne gatunki bezkręgowców).
Proces ponownego zasiedlania tego terenu po zakończeniu budowy będzie zachodził w
wyniku wprowadzenie sztucznych nasadzeń drzew i krzewów oraz naturalnej sukcesji
wtórnej. Z powodu niewielkiej powierzchni terenu objętego planem (7,22 ha) oraz znacznej
odległości od innych zabudowanych posesji kolonijnej zabudowy, nie powstanie tu z czasem
zespół ptaków czy ssaków typowy dla zabudowy wiejskiej, ale będą to raczej pojedyncze
osobniki lub pary. Będzie następowało powolne kształtowanie się ubogiej biocenozy
zbliżonej do terenów zurbanizowanych.
W końcowym efekcie w wyniku wprowadzenia ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nastąpi wycofanie z tego terenu fauny i flory typowej dla
pól uprawnych, a wejście gatunków charakterystycznych dla zabudowy.
5.10. Zagrożenia dla człowieka
Na terenie objętym planem nie występują zagrożenia dla zdrowia ludności. Nie
przewiduje się także, aby takie zagrożenia powstawały w trakcie zabudowy i zmiany sposobu
zagospodarowania oraz funkcjonowania powstałych obiektów.
5.11. Wibracje i promieniowanie
W celu ochrony przed promieniowaniem w bezpośrednim otoczeniu linii
elektroenergetycznych, należy zachować niezbędną odległość określną w planie obiektów
kubaturowych. Wibracje na omawianym terenie nie występują. Nie przewiduje się, aby
zagrożenia spowodowane promieniowaniem i wibracjami powstawały w trakcie budowy i
funkcjonowania powstałych obiektów.
22
5.12. Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury
W granicach terenu objętego planem nie występują stanowiska archeologiczne objęte
ochroną lub obiekty zabytkowe.
5.13. Zagrożenia dla chronionych obszarów przyrodniczych, w tym obszarów Natura 2000
Teren objęty projektem planu miejscowego znajduje się w odległości 5,5 km od granic
obszaru Natura 2000 OSO Dolina Liwca i obszaru SOO Ostoja Nadliwiecka oraz około 2,0
km od granic obszaru Natura 2000 SOO Kantor Stary. Jakiekolwiek oddziaływania, takie jak
emisja hałasu, zanieczyszczanie powietrza i inne, nie będą przenoszone na ww. tereny objęte
ochroną.
5.14. Sytuacje awaryjne
Nie należy oczekiwać wystąpienia sytuacji awaryjnych w związku z realizacją ustaleń
planu, które mogłyby oddziaływać poza teren objęty planem. Sytuacją awaryjną o zasięgu
lokalnym może być wyciek paliwa z pracujących maszyn i środków transportu, pracujących
podczas budowy obiektów przewidywanych na tym terenie lub podczas produkcji.
6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWANIA DOKUMENTU
W granicach terenu objętego planem oraz w jego otoczeniu, nie występują obiekty lub
obszary, które byłyby istotne z punktu widzenia ochrony środowiska na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym lub krajowym. Do obszarów ważnych na szczeblu
wspólnotowym należą obszary Natura 2000, a te znajdują się w odległości co najmniej 2,0 km
od terenu objętego planem. Do obiektów ważnych na szczeblu krajowym należą m.in.
rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe, ale te w większości znajdują się także w znacznej
odległości od planowanego przedsięwzięcia. Określony w planie sposób zagospodarowania
terenu nie stanowi zagrożenia dla tych obszarów i głównych przedmiotów ochrony. W
granicach gminy Liw ochroną objęto także pomniki przyrody i użytki ekologiczne, ale
znajdują się one w odległości gwarantującej brak realnego wpływu z powodu prowadzonej
działalności gospodarczej na terenie objętym zmianą planu miejscowego.
23
7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA SKUTKÓW REALIZACJI
USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO, W TYM ODDZIAŁYWANIA
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE NA ŚRODOWISKO
7.1. Oddziaływania bezpośrednie
Oddziaływania bezpośrednie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie objętym planem miejscowym. Będą one polegały na trwałej zmianie sposobu
użytkowania na terenie objętym planem i będą zachodzić już na etapie przygotowania terenu
do nowego sposobu zagospodarowania. Oddziaływania bezpośrednie na etapie prowadzenia
budowy będą obejmować:
- ogrodzenie terenu, a tym samym wyłączenie z penetracji przez niektóre gatunki
ssaków,
- częściowe usunięcie gleby,
- wykonywanie wykopów pod fundamenty budynków,
- transport i składowanie materiałów budowlanych,
- prowadzenie innych prac budowlanych,
- utwardzenie parkingów, dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych i
postojowych,
- zagospodarowanie terenu zielenią niską (trawniki) i wysoką (drzewa i krzewy).
Oddziaływania bezpośrednie na etapie użytkowania wybudowanych obiektów będą
polegały na:
- emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza,
- wytwarzaniu ścieków i odpadów.
Oddziaływania bezpośrednie będą zachodzić w odniesieniu do powierzchni terenu,
gleby, roślinności, fauny, klimatu akustycznego, powietrza (zanieczyszczanie gazami i
pyłami). Nie będą dotyczyć wód powierzchniowych oraz wód podziemnych (przy
odpowiednim zagospodarowaniu ścieków).
7.2. Oddziaływania pośrednie
Nie przewiduje się zachodzenia oddziaływań pośrednich z powodu wprowadzenia
nowego sposobu zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
7.3. Oddziaływania wtórne
Nie przewiduje się zachodzenia oddziaływań wtórnych z powodu wprowadzenia
nowego sposobu zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
24
7.4. Oddziaływania skumulowane
W otoczeniu terenu objętego planem miejscowym występują głównie kompleksy leśne
oraz pola uprawne. Najbliżej położone dwie zabudowane posesje znajduje się w odległości
30-40 m w kierunku północnym od granicy terenu objętego planem. Inne tereny zabudowane
znajdują się dalej, w odległości co najmniej 300 m. Nie przewiduje się, aby zachodziły
jakiekolwiek oddziaływania skumulowane w zakresie emisji hałasu lub emisji zanieczyszczeń
powietrza. Sposób zagospodarowania terenu objętego planem nie będzie miał istotnego
wpływu na zabudowane tereny sąsiednie.
7.5. Oddziaływania chwilowe
Na opisywanym terenie w granicach planowanego przedsięwzięcia do oddziaływań
chwilowych i zarazem przeprowadzanych jednorazowo, można zaliczyć np. prace remontowe
budynków, ogrodzenia lub parkingów, koszenie trawników i prace pielęgnacyjne drzew i
krzewów lub usuwanie szkodliwych substancji w sytuacjach awaryjnych.
7.6. Oddziaływania krótkoterminowe
Oddziaływania krótkoterminowe będą zachodzić na etapie prowadzenia prac
przygotowawczych do zabudowy terenu, takich jak usunięcie gleby. Oddziaływania te będą
intensywne i radykalne, ale jednocześnie ich czas trwania będzie krótki. Do oddziaływań
krótkoterminowych należy zaliczyć większość prac budowlanych. Oddziaływania te będą
zachodzić niemal na całym terenie objętym projektem planu miejscowego.
7.7. Oddziaływania średnioterminowe
Oddziaływania średnioterminowe, będą polegały na wzmożonej emisji gazów i pyłów
spowodowanej ogrzewaniem budynków w okresie jesienno-zimowym. Wielkość emisji
będzie zależała od stosowanego paliwa.
7.8. Oddziaływania długoterminowe
Oddziaływania długoterminowe będą zachodzić na etapie wieloletniego użytkowania
obiektów wybudowanych i użytkowanych na terenie objętym planem. Oddziaływania te będą
polegać na emisji hałasu, gazów i pyłów, ale także na migracji nowych gatunków roślin i
zwierząt na ten teren i jego zasiedlanie. Proces ten będzie powolny i będzie trwał kilkanaście
lat lub dłużej.
7.9. Oddziaływania stałe
W tym przypadku trudno oddzielić oddziaływania długoterminowe od oddziaływań
stałych, które będą miały podobny charakter. W sposób trwały zostanie ograniczone
wsiąkanie w podłoże opadów na terenach zabudowanych i utwardzonych. Wilgotność gleby
25
będzie regulowana pod budynkami podsiąkaniem z głębszych warstw podłoża i częściowo
podsiąkami bocznymi (poziomymi) z terenów bezpośrednio sąsiadujących i zasilanych przez
wody opadowe.
7.10. Oddziaływania pozytywne
Do oddziaływań pozytywnych na terenie objętym planem można zaliczyć: wzrost usług
dla podróżnych, w dalszej kolejności wzrost produkcji (na obecnym rapie nie sprecyzowano
jej profilu), a tym samym wzrost dochodów samorządu lokalnego, zapewnienie nowych
miejsc pracy.
7.11. Oddziaływania negatywne
Podstawowym oddziaływaniem negatywnym będzie emisja hałasu przez pracujące
maszyny budowlane i samochody ciężarowe w czasie budowy obiektów na terenie objętym
planem, emisja hałasu oraz zanieczyszczanie powietrza podczas prowadzenia produkcji
rolnej, a także zmiana otwartego krajobrazu rolniczego na krajobraz zabudowany.
8. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Ze względu na położenie terenu objętego projektem planu miejscowego, nie zachodzą
możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI ZAPISÓW
PLANU MIEJSCOWEGO
Potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko będą występować podczas
zabudowy i zagospodarowania terenu. W celu ograniczenia tych oddziaływań należy:
 w trakcie prowadzenia robót budowlanych stosować maszyny i pojazdy samochodowe
spełniające wymagania pod względem emisji hałasu oraz zabezpieczeń przed
awaryjnym wyciekiem paliwa i innych środków ropopochodnych,
 z terenu objętego przedsięwzięciem należy sukcesywnie usuwać odpady stałe i odpady
ciekłe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 w przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac budowlanych obiektów
archeologicznych, należy stosować się do zaleceń służb archeologicznych w
zakresie ich kompetencji,
 teren objęty planem obsadzić drzewami i krzewami (zabezpieczenie przed emisją
hałasu i zanieczyszczeń powietrza),
 nie zachodzi potrzeba stosowania kompensacji przyrodniczej.
26
Ustalenia przedstawione w projekcie planu zawierają propozycje rozwiązań mających
na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko planowanego
przedsięwzięcia, m.in. takie jak:
- oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć realizowanych na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolami UKS i P w zakresie emisji substancji i energii do środowiska
nie może ograniczać użytkowania terenów sąsiednich,
- zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury
technicznej,
- zakazuje się składowania odpadów niebezpiecznych.
Zapisane w projekcie planu miejscowego oraz niniejszej prognozie nakazy i zakazy,
można uznać za wystarczające do ograniczenia negatywnych oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia na środowisko w granicach planu miejscowego oraz jego otoczenia. Zmiana
sposobu zagospodarowania terenu objętego planem, nie będzie miała istotnego wpływu na
obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym na położone w dalszym
sąsiedztwie obszary Natura 2000. Nie zachodzi potrzeba stosowania kompensacji
przyrodniczej.
10. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Ze względu na niewielką powierzchnię terenu objętego planem miejscowym, położenie
w znacznej odległości od obszarów przyrodniczych prawnie chronionych oraz przewidywany
sposób zagospodarowania, nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu przyrodniczego.
11. STRESZCZENIE
Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w miejscowości Jartypory, jest określenie
przewidywanych skutków realizacji ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, ludzi i dobra
kultury. Plan obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 2018/1, 2018/2 i 2018/3
tworzących jeden obszar zbliżony do prostokąta i zajmujący 7,22 ha.
Zakresem opracowania objęto ustalenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w aspekcie wpływu, jaki będzie wywierało
zagospodarowanie terenu według ustalonych w planie zasad, na poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego. Obszar planu obejmuje teren określony w załączniku do uchwały
Nr V/25/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw. Pod
względem terytorialnym prognoza obejmuje teren objęty planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z załączonymi rysunkami nr 1 i 2, z uwzględnieniem oddziaływania
różnych czynników na terenach przyległych.
27
Prognozę sporządzono zgodnie z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. (WOOŚ-I.411.190.2015.DC) oraz opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, w opinii sanitarnej z dnia
19.06.2015 r. (ZNS.48001.2015.1).
Teren objęty planem miejscowym znajduje się poza granicami obszarów objętych
ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej
położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości 2,0 km. Przewidywane
oddziaływania nie będą naruszać przepisów zapewniających ochronę środowiska w granicach
tego obszaru oraz jego otoczenia. W granicach gminy Liw znajdują się ponadto pomniki
przyrody i użytki ekologiczne, ale w dużej odległości od terenu objętego zmianą planu.
W zakresie potencjalnych zmian jakie mogą zachodzić w środowisku abiotycznym na
terenie objętym planem, do najważniejszych zaliczono:
- zmiany w reżimie wodnym i zanieczyszczanie wód gruntowych (np. zasilanie wód
gruntowych wodami opadowymi, melioracje) – nie zachodzi ryzyko negatywnych
zmian na terenie objętym planem, pod warunkiem prawidłowego sposobu
zagospodarowania ścieków,
- zanieczyszczanie wód powierzchniowych – nie zachodzi ryzyko zanieczyszczania
wód powierzchniowych, najbliżej położona rzeka Czerwonka znajduje się w
odległości 2,0 km,
- zanieczyszczanie powietrza pyłami i gazami, będą zachodzić na etapie
zagospodarowania terenu objętego zmianą planu oraz użytkownia wybudowanych
obiektów, ale nie przewiduje się przekraczania dopuszczalnych norm stężenia
szkodliwych substancji,
- przekształcenia gleb i powierzchni terenu – struktura powierzchni terenu ulegnie
zmianie z powodu wybudowania nowych obiektów i obsadzenia terenu drzewami i
krzewami, istotnym przekształceniom ulegnie gleba, która na znacznej części
terenu zostanie usunięta.
Zmiany zachodzące w środowisku biotycznym obejmują:
- zmiany szaty roślinnej spowodowane przewidywanym w planie innym sposobem
zagospodarowania (zabudowa terenu, częściowe utwardzenie, obsadzenie drzewami
i krzewami),
- zmiany fauny spowodowane przede wszystkim zabudową terenu i nowym sposobem
zagospodarowania, wyeliminowanie fauny typowej dla pól, sukcesja nowych
gatunków zasiedlających tereny zabudowy wiejskiej,
- brak istotnego wpływu na warunki życia człowieka w otoczeniu planowanego
przedsięwzięcia.
W prognozie określono przewidywane oddziaływania na poszczególne składniki
środowiska przyrodniczego w zakresie reżimu wodnego, zanieczyszczenia wód podziemnych,
wód powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, powstawania odpadów,
emisji hałasu i innych elementów środowiska przyrodniczego.
Planowane w ramach planu miejscowego przedsięwzięcie, nie stanowi zagrożenia dla
ludzi, środowiska przyrodniczego, obszarów przyrodniczych prawnie chronionych oraz dóbr
materialnych i dóbr kultury. Nie przewiduje się wystąpienia sytuacji awaryjnych w związku z
realizacją ustaleń planu, które mogłyby oddziaływać poza teren objęty planem.
28
W prognozie opisano ponadto przewidywane oddziaływania skutków realizacji ustaleń
planu miejscowego, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne na środowisko. Nie zachodzą możliwości transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko będą występować podczas
zabudowy i zagospodarowania terenu. W celu ograniczenia tych oddziaływań należy:
 w trakcie prowadzenia robót budowlanych stosować maszyny i pojazdy samochodowe
spełniające wymagania pod względem emisji hałasu oraz zabezpieczeń przed
awaryjnym wyciekiem paliwa i innych środków ropopochodnych,
 z terenu objętego przedsięwzięciem należy sukcesywnie usuwać odpady stałe i odpady
ciekłe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 w przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac budowlanych obiektów
archeologicznych, należy stosować się do zaleceń służb archeologicznych w
zakresie ich kompetencji,
 teren objęty planem obsadzić drzewami i krzewami (zabezpieczenie przed emisją
hałasu i zanieczyszczeń powietrza),
 nie zachodzi potrzeba stosowania kompensacji przyrodniczej.
Ustalenia przedstawione w projekcie planu zawierają propozycje rozwiązań mających
na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko planowanego
przedsięwzięcia, m.in. takie jak:
- oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć realizowanych na terenach UKS i P w
zakresie emisji substancji i energii do środowiska nie może ograniczać użytkowania
terenów sąsiednich,
- zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury
technicznej,
- zakazuje się składowania odpadów niebezpiecznych.
Zapisane w projekcie planu miejscowego oraz niniejszej prognozie nakazy i zakazy,
można uznać za wystarczające do ograniczenia negatywnych oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia na środowisko w granicach planu miejscowego oraz jego otoczenia. Nie
zachodzi potrzeba stosowania kompensacji przyrodniczej.
Ze względu na niewielką powierzchnię terenu objętego planem miejscowym, położenie
w znacznej odległości od obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, nie zachodzi
potrzeba prowadzania monitoringu przyrodniczego.
29
30
31

Podobne dokumenty