wieża hydrauliczna HT Dual - Alpha

Komentarze

Transkrypt

wieża hydrauliczna HT Dual - Alpha
Inst r ukcja obsł ugi
PL
WIEŻA HYDRAULICZNA
DUAL
Wyposażenie pomp serii LWD
HTD
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Uwaga - przeczytać najpierw
Użyte symbole
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje
na temat zakupionego urządzenia, należy ją traktować
jak jego część i przechowywać w pobliżu. Nie powinno
się jej wyrzucać przed końcem eksploatacji, a w przypadku przekazania urządzenia w inne ręce, instrukcję
należy przekazać następnemu właścicielowi lub
użytkownikowi.
W dalszej części instrukcji zastosowano następujące
symbole informacyjne i ostrzegawcze:
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy albo z
urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję, a w szczególności rozdział dotyczący
bezpieczeństwa. Wskazówki i uwagi z niniejszej instrukcji powinny być przestrzegane w całości - nie należy ich
traktować wybiórczo.
W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w niniejszej instrukcji okazały się niejasne lub niezrozumiałe prosimy o
kontakt z serwisem lub lokalnym biurem sprzedaży.
Informacje dla użytkowników
Informacje lub wskazówki dla instalatorów
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza
bezpośrednio
grożące
niebezpieczeństwo, które prowadzi do ciężkich
uszkodzeń ciała lub śmierci
OSTRZEŻENIE!
Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do ciężkich
uszkodzeń ciała lub śmierci
Ponieważ instrukcja przeznaczona jest dla więcej niż jednego typu urządzenia, należy się kierować parametrami i informacjami dotyczącymi posiadanego typu
urządzenia.
Instrukcja ta jest przeznaczona wyłącznie do celów
związanych z instalacją i użytkowaniem urządzenia. Informacje w niej zawarte są prawnie chronione i nie
wolno ich bez pisemnej zgody producenta w jakiejkolwiek formie reprodukować, powielać, umieszczać
na nośnikach elektronicznych bądź tłumaczyć na inne języki - ani w całości, ani częściowo. Treść wersji
polskojęzycznej niniejszej instrukcji jest prawnie chroniona i nie wolno jej bez pisemnej zgody przedstawiciela producenta na obszar Polski w jakiejkolwiek formie reprodukować, powielać, umieszczać na nośnikach
elektronicznych - ani w całości, ani częściowo.
UWAGA!
Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich
uszkodzeń ciała
UWAGA.
Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji, która może prowadzić do szkód rzeczowych
WSKAZÓWKA.
Ważna informacja
€
PORADA
Oznacza poradę dotyczącą
użytkowania urządzenia
oszczędnego
Odwołanie do innych części instrukcji obsługi
Odwołanie do innych materiałów przygotowanych przez producenta
2
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Spis treści
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW I
INSTALATORÓW
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORÓW
ZAKRES DOSTAWY............................................................... 7
UWAGA - PRZECZYTAĆ NAJPIERW. . ........................................... 2
UŻYTE SYMBOLE............................................................................. 2
ZAKRES ZASTOSOWANIA............................................................. 4
OGRANICZENIA GWARANCJI.. ..................................................... 4
BEZPIECZEŃSTWO.......................................................................... 4
SERWIS............................................................................................... 5
GWARANCJA.................................................................................... 5
UTYLIZACJA..................................................................................... 5
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
MIERNIK ILOŚCI ENERGII. . ............................................................. 5
PRACA POMPY CIEPŁA.................................................................. 5
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA........................................................ 6
PRZEGLĄDY...................................................................................... 6
W PRZYPADKU AWARII. . ................................................................ 6
Nowe numery błędów: ........................................................... 6
USTAWIENIE I MONTAŻ................................................................. 7
Miejsce ustawienia................................................................... 7
Transport na miejsce ustawienia.......................................... 7
Ułatwienie transportu............................................................. 8
Ustawienie.................................................................................. 8
Komponenty urządzenia......................................................... 8
Montaż / przyłącze hydrauliczne
do instalacji c.o. i c.w.u..................................................... 9
podłączenie hydrauliczne zasobnika c.w.u...................... 10
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE ......................................................... 10
Podłączenie przewodu Bus.................................................. 11
PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE
INSTALACJI ............................................................................... 12
Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie obiegu c.o...... 12
Odpowietrzanie pompy obiegowej górnego źródła..... 12
Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie
zasobnika c.w.u................................................................. 13
IZOLACJA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH........................... 13
ZAWÓR PRZELEWOWY................................................................ 13
Sprawdzenie i ustawienie zaworu przelewowego......... 13
MONTAŻ REGULATORA............................................................... 14
PIERWSZE URUCHOMIENIE........................................................ 14
Bezpiecznik termiczny........................................................... 15
Pierwsze włączenie................................................................ 15
DEMONTAŻ..................................................................................... 15
DANE TECHNICZNE / ZAKRES DOSTAWY............................... 16
KRZYWE WYDAJNOŚCI
Dostępne ciśnienie................................................................. 18
WYMIARY......................................................................................... 19
PLAN USTAWIENIA........................................................................20
PLAN ZACISKÓW........................................................................... 21
SCHEMATY ELEKTRYCZNE..........................................................22
LEGENDA DO SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH.....................24
WAŻNE ADRESY .............................................................................25
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
3
Zakres zastosowania
Bezpieczeństwo
Wieża hydrauliczna jest wyposażeniem przeznaczonym
dla pomp ciepła powietrze/woda serii LWD...A. Pod warunkiem przestrzegania granic zastosowania urządzenie
można wykorzystać w połączeniu z pompą serii LWD...A
tak w nowo powstałych, jak i modernizowanych instalacjach grzewczych.
Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, jeżeli jest
obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja
oraz wykonanie urządzenia odpowiadają dzisiejszemu
stanowi techniki, spełniają właściwe przepisy DIN/VDE
oraz przepisy bezpieczeństwa.
Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, to znaczy:
• do ogrzewania (c.o.)
• do przygotowywania c.w.u.
w połączeniu z pompą serii LWD ... A
Urządzenie może pracować tylko w zakresie określonym
parametrami technicznymi.
Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“ oraz
„Dane techniczne / Zakres dostawy“ w instrukcji obsługi pompy ciepła połączonej z wieżą
hydrauliczną.
Każda osoba przeprowadzająca prace przy urządzeniu
powinna przed ich rozpoczęciem przeczytać i zrozumieć
instrukcję obsługi. Dotyczy to także osób, które takie
lub podobne urządzenia w przeszłości już instalowała
lub obsługiwała bądź była przeszkolona w tym zakresie
przez producenta.
Każdy, kto przeprowadza prace przy urządzeniu,
musi
przestrzegać
obowiązujących
przepisów
bezpieczeństwa oraz nosić właściwą odzież ochronną.
OSTRZEŻENIE!
Nie przekraczać ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej.
Ograniczenia gwarancji
Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
urządzenia.
Gwarancja producenta traci swą ważność także, gdy:
•prace przy urządzeniu lub jego komponentach są
przeprowadzane niezgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji lub niewłaściwie
•przy urządzeniu lub jego komponentach przeprowadzono prace, które nie zostały opisane w
niniejszej instrukcji, a nie uzyskano na nie pisemnej zgody producenta
•przebudowano lub wymieniono komponenty
urządzenia bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta
4
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Wszelkie
prace
elektryczne
powinni
przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy.
Przed otworzeniem urządzenia odłączyć
zasilanie
i
zabezpieczyć
się
przed
przypadkowym jego ponownym włączeniem!
OSTRZEŻENIE!
Tylko wykwalifikowany personel (inżynierowie
chłodnictwa, grzewnictwa, elektrycy) może
przeprowadzać prace przy urządzeniu i jego
komponentach.
UWAGA
Ze względu na techniczne bezpieczeństwo
urządzenie odłączać od zasilania elektrycznego
tylko w przypadku, gdy przeprowadzane są
prace przy otwartym urządzeniu.
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Serwis
Miernik ilości energii
Informacje techniczne możecie Państwo uzyskać od
naszego serwisu lub lokalnego biura handlowego.
Wieże hydrauliczne są dostępne również w wykonaniu z wbudowanym miernikiem ilości energii. Wartości
można odczytać poprzez regulator - w odpowiedniej
pozycji menu znajduje się informacja o ilości kilowatogodzin energii cieplnej oddanej do systemu grzewczego.
Patrz „Ważne adresy“ w instrukcji obsługi pompy
ciepła
Gwarancja
Warunki gwarancji znajdziecie Państwo w dokumentach
zakupu.
WSKAZÓWKA.
We wszystkich sprawach związanych z gwarancją
proszę się kontaktować ze sprzedawcą.
Praca pompy ciepła
Państwa decyzja o zastosowaniu pompy ciepła ma duży
wkład w ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji i
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
Całą instalacją opartą na pompie ciepła steruje się za
pomocą panelu sterującego regulatora.
WSKAZÓWKA.
Utylizacja
Uwaga na prawidłowe ustawienia regulatora
Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o.
Przy wycofywaniu z użytku starych urządzeń należy
przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
recyclingu i utylizacji substancji chemicznych,
materiałów oraz komponentów urządzeń chłodniczych.
Aby Państwa pompa ciepła działała efektywnie, należy
zwrócić uwagę na następujące punkty:
€
„Demontaż“
Zalecamy unikać niepotrzebnie wysokich temperatur na zasilaniu.Im niższa temperatura na
zasilaniu c.o., tym efektywniejsza jest praca
całej instalacji.
€
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
PORADA
PORADA
Wietrzenie pomieszczeń należy przeprowadzać
okresowo. Takie postępowanie pozwala na
mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty niż
w przypadku stale otwartych okien.
5
Czyszczenie urządzenia
W przypadku awarii
Górne powierzchnie zewnętrznych ścianek urządzenia
można myć mokrym ręcznikiem i dostępnymi w
zwykłym handlu środkami czyszczącymi.
możecie Państwo odczytać jej przyczynę dzięki programowi diagnozującemu regulatora pompy ciepła.
W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni
urządzenia środkami do szorowania, bądź zawierającymi
kwasy albo chlor. Takie środki mogą uszkodzić
powierzchnię obudowy, co z kolei może spowodować
szkody techniczne w samym urządzeniu.
Przeglądy
Części składowe obiegu grzewczego (zawory, zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe, filtry, osadniki
zanieczyszczeń), powinny być co najmniej raz do roku
przeglądane przez wykwalifikowanego instalatora (instalacji grzewczych lub chłodniczych) i w razie potrzeby czyszczone.
Zasobnik c.w.u. powinien być raz do roku czyszczony
przez wykwalifikowanego instalatora (instalacji grzewczych lub chłodniczych). W tym celu należy najpierw
opróżnić zasobnik, następnie zdemontować izolację
styropianową znad otworu serwisowego zasobnika i
odkręcić pokrywę kołnierzową otworu serwisowego.
Należy regularnie sprawdzać poprawność pracy zaworu bezpieczeństwa zasobnika (poza zakresem dostawy). Stan anody magnezowej należy sprawdzić po
dwóch latach od rozpoczęcia eksploatacji i od tej pory
kontrolować go w odpowiednich odstępach czasowych.
W razie potrzeby wymienić anodę na nową.
Anodę należy wymienić, gdy natężenie prądu bezpiecznego spadnie poniżej 0,3 mA. Po wymianie anody
przywrócić jej podłączenia elektryczne.
Sugerujemy podpisanie odpowiedniej umowy z firmą
zajmującą się instalacjami grzewczymi.
6
Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o.
NOWE NUMERY BŁĘDÓW:
761
Opis
LIN-Timeout
Porada
sprawdzić kable/styki
762 Błąd czujnika Tü
(temp. odparowania)
sprawdzić czujnik,
ewent. wymienić
763 Błąd czujnika Tü1
(temperatura na ssaniu)
sprawdzić czujnik,
ewent. wymienić
764 Błąd czujnika
temperatury sprężarki
sprawdzić czujnik,
ewent. wymienić
765 Przegrzanie ponad 5
minut poniżej 2K
przy pierwszym
włączeniu - sprawdzić
kolejność faz, w
innym przypadku
skontaktować się z
serwisem
766 Praca przez 5 minut
poza zakresem
zastosowania sprężarki
sprawdzić kolejność
faz
UWAGA
Tylko autoryzowany serwis lub uprawniony
przez niego instalator może przeprowadzać
prace i naprawy przy komponentach
urządzenia. Prace wymagające ingerencji w
obieg chłodniczy przeprowadza wyłącznie serwis producenta lub jego przedstawiciela.
Proszę zwrócić uwagę, że komunikat o błędzie nie pojawi się w przypadku, gdy bezpiecznik termiczny zamontowany na grzałce spowodował jej wyłączenie.
„Pierwsze uruchomienie“, sekcja „Bezpiecznik
termiczny“
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Zakres dostawy
607854
Karton
901x656x1792
600603
2x Schaumzuschnitte 20x10
übereinander
Przykładowe
ułożenie elementów
aufkleben
Ustawienie i montaż
600603
Schaumzuschnitte 20x10
aufkleben
dostawy:
Dotyczy wszystkich przeprowadzanych prac:
WSKAZÓWKA.
Przestrzegać wszelkich przepisów, w tym
dotyczących bezpieczeństwa, obowiązujących
w danym kraju
MIEJSCE USTAWIENIA
Fertigungsanweisung Hydrauliktower HTD Verpackung:
UWAGA
Holzleisten
aus Speicherverpackung
von SBT
Brett auf Palette
befestigen
Fertigungsanweisung Hydrauliktower
HTD Verpackung
802446
Blatt 7/8
Datum
12.06.2012
Aepfelbach
TRANSPORT NA MIEJSCE USTAWIENIA
Aby uniknąć szkód podczas transportu urządzenie
należy przewieźć nierozpakowane podnośnikiem na
ostateczne miejsce ustawienia.
60684801 BA Luxtronik II Endkunde
60684901 BA Luxtronik II Fachhandwerker
Zusätzlich beilegen nur bei
83052500aDE BA ComfortplatineII
Ergänzungs BA nur 15071441 HTD/S 230V
83063800aDE Ergänzungs-BA
załączone do dostawy nóżki (przy tylnej ścianie):
Nov: 150713K0341 Compact Station
Nov 83053803aDE Betriebsanleitung Compact Station
60663601 KB WP-Regelung II
60729801 BA WPR Net Endkunde
60729901 BA WPR Net Fachhandwerker
83052500aDE BA ComfortplatineII
Benennung:
Fertigungsanweisung Hydrauliktower
HTD Verpackung
Änderungstext Datum
Von
Erstellt
Gepr.
Norm.
Datum
12.06.2012
Zeichnungsnummer:
802446
Blatt 6/8
Name
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie powinno być transportowane przez
więcej niż jedną osobę. Prosimy zwrócić uwagę
na wagę urządzenia.
Patrz „Dane techniczne/ Zakres dostawy“, sekcja
„Ogólne dane o urządzeniu“.
Aepfelbach
Sprawdzić, czy w trakcie transportu nie zostały uszkodzone żadne części…
Sprawdzić kompletność dostawy.
Ewentualne szkody i braki - natychmiast zgłosić.
Jeżeli niemożliwy jest transport podnośnikiem,
urządzenie można przewieźć także wózkiem.
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
Patrz wymiary i plany ustawień danego typu
urządzenia
Name
Erstellt
1 urządzenie kompaktowe (zasobnik c.w.u.
Gepr.
i bufor, bez pompy ciepła)
Norm.
Zust.
Datum
Von
2
panelÄnderungstext
regulatora
ciepła,
Anleitungen impompy
Minigrip 604248
czujnikAIT:
zewnętrzny
15071341, 15071441
83053800aDE Betriebsanleitung Hydrauliktower Dual
3 grupa 60663601
bezpieczeństwa,
zawory kulowe pompy
KB WP-Regelung II
Zust.
Urządzenia nie wolno ustawiać w pomieszczeniu wilgotnym, ani w takim, w którym temperatura może spaść
poniżej granicy zamarzania. Należy przestrzegać przepisów danego kraju.
Zeichnungsnummer:
Benennung:
Urządzenie ustawiać wyłącznie wewnątrz budynku
© Alpha-InnoTec GmbH
UWAGA
Nie używać do celów transportowych przyłączy
hydraulicznych ani części urządzenia
UWAGA!
Używać rękawic ochronnych!
7
UŁATWIENIE TRANSPORTU
Dla ułatwienia i uproszczenia transportu można
zdemontować całą hydraulikę (wraz z regulatorem i
skrzynką rozdzielczą).
Na wszystkich trzech nóżkach zamontować
śruby pozycjonujące…
Hydraulika jest umocowana do zbiornika trzema
śrubami sześciokątnymi.
1 nóżki (do wkręcenia / w opakowaniu dodatk.)
Powoli i ostrożnie urządzenie ustawić z powrotem
do pozycji pionowej…
Wyrównać śruby pozycjonujące.
Jeżeli dla ułatwienia transportu zdemontowano
hydraulikę, należy ją z powrotem zamontować na
zbiorniku!
1 3 śruby sześciokątne
2 nakrętki odkręcane przy demontażu hydrauliki
KOMPONENTY URZĄDZENIA
Najpierw odkręcić nakrętki na orurowaniu zbiornika,
następnie trzy śruby sześciokątne i zdjąć całą hydraulikę
ze zbiornika.
USTAWIENIE
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie ustawiać należy w kilka osób.
Sprawdzić wagę urządzenia.
BWW
Sposób postępowania na miejscu ustawienia:
Urządzenie ustawić na na nośnej, poziomej podstawie, najlepiej nieprzenoszącej drgań…
8
Urządzenie powoli i ostrożnie przechylić z jednej
strony…
Przechylone urządzenie zabezpieczyć przed powrotem do pozycji pionowej.
PSP
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
1
2
3
4
5
6
grupa bezpieczeństwa c.o. (izolowana)
zawór przełączny c.w.u.
grzałka pod osłoną blaszaną
zawór przelewowy
pompa obiegowa górnego źródła (HUP)
zawór odcinający z opróżnianiem/
napełnianiem
7 zawór odcinający z opróżnianiem
8regulator
9 skrzynka rozdzielcza
10 naczynie wyrównawcze
11 opróżnianie bufora
12nóżki
W ten sposób można ją jednym pociągnięciem
zdemontować i zamontować ponownie.
BWW
zasobnik c.w.u.
PSPbufor
UWAGA
MONTAŻ / PRZYŁĄCZE HYDRAULICZNE
DO INSTALACJI C.O. I C.W.U.
Pozycja przyłączy obiegu c.o., wody zimnej i c.w.u. oraz
cyrkulacji
Przyłącza zabezpieczyć przed przekręceniem
podczas prac montażowych.
Obiegi grzewcze przed przyłączeniem do nich
pompy należy gruntownie wypłukać…
patrz: „Wymiary“
WSKAZÓWKA.
Instalację grzewczą należy tak zwymiarować,
żeby straty ciśnienia nie uniemożliwiły wbudowanej w urządzenie pompy obiegowej pracy z
minimalnym wymaganym przepływem wody
grzewczej.
Należy przy tym uwzględnić także przewody
łączące pompę ciepła z wieżą hydrauliczną.
Zdjąć osłonę z przodu wieży hydraulicznej:
Na wewnętrznej stronie osłony znajdują się po trzy zaczepy z lewej i prawej strony, które po zamocowaniu w
obudowie wieży unieruchamiają osłonę:
WSKAZÓWKA.
Nieczystości i osad w obiegu grzewczym mogą
prowadzić do nieprawidłowej pracy pompy
ciepła.
GRUPA BEZPIECZEŃSTWA
Grupę bezpieczeństwa obiegu c.o. znajdziecie Państwo
w opakowaniu dodatkowym.
Grupę bezpieczeństwa należy zamontować na przewidzianych do tego celu przyłączach na górze urządzenia.
Odpływ zaworu bezpieczeństwa należy zgodnie z
obowiązującymi przepisami wprowadzić do odpływu,
układając na drodze syfon!
NACZYNIA WYRÓWNAWCZE
Naczynie wyrównawcze górnego obiegu jest już zintegrowane w urządzeniu.
Należy sprawdzić, czy zastosowane naczynia wyrównawcze mają wystarczającą wielkość dla danej instalacji. W razie potrzeby należy zainstalować samodzielnie dodatkowe naczynie zgodnie z obowiązującymi
normami.
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
WSKAZÓWKA.
Ciśnienie wstępne naczynia wyrównawczego należy dobrać do instalacji zgodnie z
obowiązującymi normami (DIN EN 12828) (ok.
0,5 bar poniżej ciśnienia napełnionej instalacji).
9
PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE ZASOBNIKA C.W.U.
Zasobnik c.w.u. podłączyć zgodnie z normami DIN 1988
oraz DIN 4753 Część 1 (lub odpowiadającymi im normami i wytycznymi krajowymi).
Nie przekraczać podanego na tabliczce znamionowej
ciśnienia roboczego. W razie potrzeby zamontować zawór redukcyjny ciśnienia.
Czujnik c.w.u. jest już podłączony w skrzynce rozdzielczej.
WSKAZÓWKA.
UWAGA
Woda użytkowa musi spełniać normy wody pitnej, a jej przewodniość > 100 µS/cm.
Wszystkie przewody przewodzące prąd przed
ich ułożeniem w kanale skrzynki rozdzielczej
należy zaizolować!
UWAGA
Zasilanie pompy ciepła oraz grzałki zaopatrzyć
w trójfazowe bezpieczniki automatyczne z co
najmniej 3 mm odstępem pomiędzy stykami
zgodnie z IEC 60947-2.
Sprawdzić wysokość prądu rozruchu.
Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“, sekcja „Elektryka“
OPRÓŻNIANIE ZASOBNIKA
UWAGA
Podczas opróżniania zasobnika należy zapewnić
odpowiedni dopływ powietrza do zasobnika.
Otwory na przeprowadzenie przewodów elektrycznych
i czujników znajdują się na tylnej ścianie urządzenia:
Przyłącze elektryczne
Przy wszystkich wykonywanych pracach elektrycznych
należy przestrzegać następujących zaleceń:
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia
prądem!
Prace elektryczne mogą wykonywać jedynie
uprawnieni instalatorzy.
Przed otworzeniem urządzenie odłączyć od
zasilania i zabezpieczyć przed przypadkowym
ponownym włączeniem!
OSTRZEŻENIE!
Przy instalacji oraz wykonywaniu wszelkich innych prac związanych z elektrycznością należy
bezwzględnie przestrzegać obowiązujących
przepisów EN, VDE oraz obowiązujących na terenie danego kraju przepisów bezpieczeństwa
Otworzyć skrzynkę rozdzielczą w urządzeniu…
Obie górne śruby pokrywy blaszanej tylko
poluzować. Pozostałe śruby odkręcić. Odwiesić
pokrywę….
Przewody sterowania i czujników oraz przewód
blokady EVU wprowadzić do wnętrza urządzenia
poprzez tuleje na tylnej ścianie. Przewody
poprowadzić kanałem kabli do skrzynki rozdzielczej…
Przyłącze elektryczne wykonać zgodnie z planem
zacisków…
„Plan zacisków“ dla danego typu urządzenia
10
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
PODŁĄCZENIE PRZEWODU BUS
Zdjąć izolację z przewodu BUS i zsunąć do tyłu poprzez izolację ekran.
Koniec izolowanego przewodu z ekranem
wprowadzić do ekranowanego zacisku.
Końcówkę z rozdzielonymi żyłami przeprowadzić
przez obie tuleje.
1
2
3
4
5
przyłącze przewodu Bus
listwa zacisków zewn. czujnika
przyłącza zasilania sterowania
płyta Comfort
skrzynka rozdzielcza
ułożenie żył:
WSKAZÓWKA.
Panel regulatora pompy ciepła można podłączyć
odpowiednim przewodem do komputera lub do
sieci komputerowej, aby zdalnie sterować pracą
pompy ciepła.
W tym celu podczas prac elektrycznych należy
doprowadzić do regulatora i podłączyć odpowiedni kabel sieciowy (ekranowany, kategoria 6,
z wtyczką RJ-45).
WSKAZÓWKA.
Jeżeli w zasobnik c.w.u. wbudowano dodatkową
grzałkę, instalację elektryczną należy samodzielnie wyposażyć w jej zabezpieczenie.
1 12 V
2LIN
3GND
Wyjąć zieloną wtyczkę BUS, podłączoną do dolnej
części regulatora, wpiąć w nią przewód zgodnie z
odpowiednim planem zacisków, a następnie ponownie wpiąć wtyczkę w gniazdo regulatora.
WSKAZÓWKA.
Prowadząc przewody do wnętrza budynku
należy oddzielić nieekranowane przewody
zasilania elektrycznego (zasilanie jednostki
zewnętrznej) i od ekranowanych (LIN-Bus).
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Po zakończeniu wszystkich prac elektrycznych
zamknąć skrzynkę rozdzielczą urządzenia. Jeżeli nie
przewiduje się w najbliższej przyszłości przeprowadzania kolejnych prac - zamknąć urządzenie.
11
Płukanie, napełnianie i
odpowietrzanie instalacji
UWAGA
Przed pierwszym uruchomieniem
całkowicie odpowietrzyć instalację.
należy
Osad i zabrudzenia w obiegu c.o. mogą prowadzić do
zakłoceń w pracy instalacji z pompą ciepła.
WSKAZÓWKA.
Aby zapewnić właściwą pozycję napędu zaworu należy przypilnować, żeby nie wcisnąć za
głęboko zaczepu blokady, ponieważ w takiej sytuacji napęd nie będzie trwale zamocowany na
zaworze!
Aby siłownik był właściwie zamocowany na zaworze,
blokada musi się trzymać oboma zaczepami:
PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE OBIEGU C.O.
UWAGA
Podczas płukania nie wolno przekraczać
ciśnienia 2,5 bar. Przed wypłukaniem i
napełnieniem instalacji należy podłączyć
odpływ zaworu bezpieczeństwa.
Przed wypłukaniem obiegu c.w.u. należy
zdemontować napęd zaworu trójdrogowego.
Zdjąć blokadę na podstawie siłownika i ostrożnie
odciągnąć do góry siłownik…
Urządzenie odpowietrza się automatycznie, gdy
owarty jest zawór odpowietrzający (z czarną
pokrywą). Po napełnieniu lub opróżnieniu obiegu
c.o. zawór odpowietrzający otwiera się.
Wymiennik zasobnika c.w.u. należy odpowietrzyć
ręcznie.
Przekręcić dźwignię o 180° i płukać przez ok.
minutę obieg ładowania c.w.u…
ODPOWIETRZANIE POMPY OBIEGOWEJ GÓRNEGO
ŹRÓDŁA
Poluzować śrubę na środku pompy obiegowej.
Przekręcić dźwignię o 180° z powrotem do pozycji
wyjściowej (zaokrąglona strona dźwigni powinna
wskazywać B)…
Wypłukać obieg c.o.! W razie potrzeby można
jednocześnie wypłukać obieg c.o. i obieg c.w.u.! W
tym celu przekręcić dźwignię o 30°…
Po zakończeniu płukania dźwignię przestawić do
pozycji wyjściowej i zamontować siłownik zaworu
trójdrożnego…
12
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE ZASOBNIKA C.W.U.
UWAGA
Przed wypłukaniem i napełnieniem zasobnika należy podłączyć odpływ zaworu
bezpieczeństwa. Nie wolno przekraczać
ciśnienia, na które ustawiony jest zawór
bezpieczeństwa.
Zawór przelewowy
SPRAWDZENIE I USTAWIENIE ZAWORU PRZELEWOWEGO
WSKAZÓWKA.
Opisane poniżej prace należy przeprowadzić w
stosunkowo krótkim czasie. Gdy zostanie przekroczona maksymalna temperatura powrotu,
pompa ciepła wyłączy się z powodu błędu wysokiego ciśnienia.
Otworzyć zawór dopływu zimnej wody przy zasobniku…
Otworzyć zawory c.w.u. w punktach poboru…
Zasobnik płukać tak długo, aż w punktach poboru
nie będzie wypływać woda bez powietrza…
Zamknąć zawory c.w.u. w punktach poboru.
Należy się upewnić, że instalacja pracuje w trybie
c.o. (w idealnym przypadku - niewygrzana)…
Przy nisko ustawionej krzywej grzewczej włączyć
tryb „Wymuszone c.o.“…
Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła
Zamknąć zawory obiegu c.o…
Izolacja przyłączy hydraulicznych
Upewnić się, że 100% przepływu jest realizowane
przez zawór przelewowy…
Izolować należy rury obiegu c.o., rury pomiędzy wieżą
hydrauliczną i pompą ciepła oraz przyłącza zasobnika
c.w.u.
Odczytać z regulatora temperatury zasilania i powrotu…
Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła
WSKAZÓWKA.
Izolację wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
Głowicę zaworu przelewowego ustawić tak, aby
różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosiła 5 – 9 K…
1głowica
2 zawór przelewowy
–
–
WSKAZÓWKA.
Ruch głowicy:
w prawo = zwiększa różnicę
w lewo = zmniejsza różnicę
Otworzyć zawory obiegu c.o.…
Wyłączyć tryb wymuszonego ogrzewania w regulatorze.
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
13
Montaż regulatora
Na tylnej ściance panelu znajdują się 4 zaczepy, na
których należy zawiesić panel na skrzynce rozdzielczej:
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Prace elektryczne powinni przeprowadzać
wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.
Przed otworzeniem urządzenia należy je
wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym
włączeniem!
Zdjąć osłonę umieszczoną na przedniej stronie
wieży hydraulicznej:
Zawieszony panel nacisnąć do dołu, aż do „zaskoczenia“ w dolnych otworach…
Przewód sterowania regulatora podłączyć do prawego gniazda znajdującego się na spodzie panelu…
1 cztery otwory
na ściance skrzynki rozdzielczej
Pierwsze uruchomienie
Prosimy stosować się do wskazówek z sekcji
„Pierwsze uruchomienie“ w instrukcji obsługi
pompy ciepła.
Należy się upewnić, że…
• otwarto dopływ wody do zasobnika c.w.u.
• napełniono zasobnik c.w.u.
jeżeli pompa ciepła zostanie uruchomiona z pustym zasobnikiem, regulator zgłosi awarię
Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła.
14
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Demontaż
BEZPIECZNIK TERMICZNY
W grzałkę elektryczną wbudowany jest ogranicznik temperatury. W przypadku awarii pompy ciepła lub zapowietrzenia instalacji należy sprawdzić, czy nie zadziałał
przycisk resetujący - w razie potrzeby należy go wcisnąć
z powrotem (śrubokrętem z izolacją elektryczną).
Termik i przycisk resetujący (wskazany strzałką)
PIERWSZE WŁĄCZENIE
Po podłączeniu zasilania do regulatora na wyświetlaczu
pojawi się następujący ekran:
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Tylko wykwalifikowani elektrycy z odpowiednimi uprawnieniami powinni zajmować się pracami elektrycznymi.
Przed otworzeniem urządzenia odłączyć zasilanie i zabezpieczyć się przed jego ponownym
przypadkowym włączeniem!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Tylko instalatorzy przeszkoleni w zakresie
techniki grzewczej lub chłodniczej powinni
zajmować się deinstalacją pompy ciepła.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wyłącznie wykwalifikowani chłodnicy mogą
demontować komponenty urządzenia.
UWAGA
Utylizację środka chłodniczego, oleju oraz
wszelkich części pompy ciepła należy
przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi recyclingu i ochrony
środowiska.
DEMONTAŻ BATERII ZASILAJĄCEJ
UWAGA
Przed zezłomowaniem regulatora z płyty procesora należy wyjąć baterię i utylizować ją zgodnie
z przepisami.
Po zniknięciu tego komunikatu urządzenie może być
normalnie sterowane. Jeżeli komunikat nie znika, należy
sprawdzić trójżyłowy przewód BUS łączący regulator z
jednostką zewnętrzną.
WSKAZÓWKA.
Faza wygrzewu przed startem sprężarki może
przy pierwszym włączeniu potrwać kilka godzin.
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
15
Dane techniczne / Zakres dostawy
Opis urządzenia
Wyposażenie do pomp
ciepła typów
Miejsce ustawienia
LWD 50A - LWD 70A
• dotyczy ı — nie dotyczy
niezbędne do pracy pompy
• dotyczy ı — nie dotyczy
wewn. ı zewn.
• dotyczy ı — nie dotyczy
Zgodność
Obieg grzewczy
CE
pompa energooszczędna górnego źródła
zintegrow.: • tak — nie
dostępne ciśnienie obiegu grzewczego ∆p ı przepływ
bar ı l/h
przepływ: minimalny ı maksymalny
l/h
maks. dopuszczalne ciśnienie robocze
bar
maks. dopuszczalna temperatura robocza
°C
naczynie wyrównawcze: pojemność ı ciśnienie wstępne
Zasobnik c.w.u.
pojemność bufora
l
3-drożny zawór przełączny c.o./c.w.u.
zintegrow.: • tak — nie
miernik ilości energii
zintegrow.: • tak — nie
pojemność netto
l
ochrona antykorozyjna: anoda niezależna ı anoda kontr. przez regulator
Dane ogólne
l ı bar
• dotyczy ı — nie dotyczy
temperatura c.w.u.
do °C
wydajność 38°C ı 45°C przy poborze 10 l/min, temperatura zasobnika 60°C
l ı l
wydajność 38°C ı 45°C przy poborze 10 l/min, temperatura zasobnika 50°C**
l ı l
powierzchnia wymiennika ciepła dla pompy ciepła
m²
maks. dopuszczalne nadciśnienie robocze
bar
wymiary obudowy (wysokość ı szerokość ı głębokość)
mm ı mm ı mm
waga całkowita
kg
przyłącza
obieg c.o.
...
pompa ciepła
Elektryka
zimna woda
...
ciepła woda użytkowa
...
cyrkulacja
...
napięcie ı zabezpieczenie trójfazowe pompy ciepła *)
... ı A
napięcie ı zabezpieczenie sterowania *)
... ı A
napięcie ı zabezpieczenie grzałki *)
... ı A
stopień ochrony
IP
moc grzałki 3 ı 2
ı 1 faza
kW ı kW ı kW
pompa obiegowa c.o.: maks. pobór mocy ı pobór prądu
Regulator pompy ciepła i
c.o.
w zakresie dostawy: • tak — nie
Urządzenia zabezpieczające grupa bezpieczeństwa c.o.
ı grupa bezpieczeństwa dolnego źródła
Zawór przelewowy
Głośność
w zakresie dostawy: • tak — nie
zintegrow.: • tak — nie
ustawinie fabryczne (dopasować do instalacji przy pierwszym uruchomieniu)
bar
głośność w polu swobodnym/poziom głośności
dB(A) / dB(A)
* przestrzegać miejscowych przepisów
16
kW ı A
** ustawienie fabryczne
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
HTD
• ı — ı —
•
• ı —
•
•
0,40 ı 1600
900 ı 2000
3
70
12 ı 1,5
62
•
•
180
— ı •
62
285 ı 230
215 ı 170
2,3
10
1800 ı 600 ı 834
150
Rp 1“ gw. wewn.
Rp 1“ gw. wewn.
R 1“ gw. zewn.
R 1“ gw. zewn.
R ¾“ gw. zewn.
3~/N/PE/400V/50Hz ı C16
1~/N/PE/230V/50Hz ı B16
3~/N/PE/400V/50Hz ı B10
20
6 ı 4 ı 2
0,07 ı 0,31
•
• ı —
•
0,55
29 / 43
813309
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
17
Dostępne ciśnienie
HTD
0,8
∆pmax
0,7
0,6
∆p (bar)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,5
1,0
1,5
“ ” (m3/h)
2,0
2,5
3,0
812032
Legende:
“”
∆pmax
Legenda:
Volumenstrom Heizwasser in m3/h
freie Pressung maximal (Werkseinstellung)
DE812022
“”
przepływ c.o.
∆p (bar)
dostępne ciśnienie c.o.
Bezeichnung:
Änd./ÄM/Ersteller/Datum
- /PEP 015-2011 / Liska / 21.06.2012
Seite: 1/1
Freie Pressung HTD(S)
Zeichnungsnummer:
18
Zastrzegamy
możliwość
D t i 812032
F zmian
i P technicznych
HTD(S)
83053800aDE – Instrukcja obsługi
812032
© Alpha-InnoTec GmbH
2
3
4
Wymiary
HTD
F
1
A
226 83
B
2
291
<1800
E
639
3
1651
8
1547
9
4
E
1163
10
547
508
290
217
D
5
0
323
Legenda:
D819417wszystkie wymiary w mm
A
widok z przodu
B
widok z lewej strony
E
widok z tyłu
Poz.
B
A
7
6
Opis
Wym.
1
grupa bezpieczeństwa
2
wejście wody grzewczej (z obiegu grzewczego)
Rp 1" gw. wewn.
3
wyjście wody grzewczej (do obiegu grzewczego)
Rp 1" gw. wewn.
4
panel regulatora
5
opróżnianie, bufor
6
wejście wody grzewczej (z pompy ciepła)
Rp 1" gw. wewn.
7
wyjście wody grzewczej (do pompy ciepła)
Rp 1" gw. wewn.
8
ciepła woda użytkowa
9
cyrkulacja
10
zimna woda
11
otwory na przewody elektryczne i czujników
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
216
300
834
600
C
0
599
649
97 180
11
30
0
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
1
G 1/2"
R 1" gw. zewn.
R 3/4" gw. zewn.
R 1" gw. zewn.
© Alpha-InnoTec GmbH
19
2
Plan ustawienia
F
3
4
HTD
>1200
>500
>400
>100
E
FS
OKF
D
>200
C
FS
>1550
B
>500
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
1
Legende: 819418 Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.
OKF Oberkante Fertigfussboden
FS
Freiraum für Servicezwecke
A
Legenda:
DE819418
wszystkie wymiary w mm
OKF
FS
górna krawędź posadzki
wolna przestrzeń dla celów serwisowych
-
20
1
2
Zastrzegamy możliwość
zmian technicznych
3
83053800aDE – Instrukcja obsługi
4
© Alpha-InnoTec GmbH
Zust.
HTD
Plan zacisków
-
2
ZUP
-F11
M
PEP 015/2011
Änderung
2
M
MIS
A2
-Q14
ZIP
4
4
3
GND
A1
A2
TA
EVU
Achim Pfleger
5
Name
TRL
Datum
Achim Pfleger
13.07.2012
X10
L
br
9
X9
-X9
10
L2
N
PE
11
L2
2
L3
3
N
4
X8
L1
1
PE
PE
-X10
bl
L
L1
10
11
12
X8
X10
LIN
12
13
13
A3
Brauchwasser Umwälzpumpe/Umschaltventil
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Pumpe Mischkreis 1
Heizkreisumwälzpumpe
Verbindung Bedienteil --> Ausseneinheit
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
Motorschutz
Keine Funktion
Zubehör: Raumfernversteller
Aussenfühler
Fühler Mischkreis 1
Brauchwasserfühler/thermostat
Externer Rücklauffühler
Klemmleisten auf Reglerplatine (siehe Aufkleber)
Anschlussklemme im Schaltkasten für Leistung Verdichter
Anschlussklemme im Schaltkasten ; Einspeisung Leistung Zusatzheizung
Klemmleiste in Schaltkasten; N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte
Zusatzumwälzpumpe
Zirkulationspumpe
Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1; intern verdrahtet
Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2
9
14
14
831179
DE831179
Funktion
Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC
Bedienteil
Ausseneinheit
Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher
Unterverteilung Hausinstallation
3-pol. Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 1
3-pol. Leitungsschutzschalter Verdichter; Achtung: Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 2
Leitungsschutzschalter Steuerung
Schütz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher
L3
8
8
PE
PE
7
3
4
PE
150713;
N
A2
2
Bearb.
7
N
6
GND
6
3
-X
1
2
Legende:
Bezeichnung
A1
A2
A3
A4
A5
F10
F11
F12
F13
ZW2
Q14
Klemmen
BUP
EVU
FP1
HUP
LIN
MA1/MIS
MZ1/MIS
MOT
PEX
RFV
TA
TB1
TBW
TRL
X0-X4
X8
X9
X10
ZUP
ZIP
ZW1
ZW2/SST
1
5
GND
TA
-X4
TBW
TBW
Luft Wasser Dual
GND
2
TB1
A1
ZW2/SST
5
MZ1
A1
ZIP
-F13
GND
13.07.2012
PEX
Datum
TB1
GND
3
-F12
MA1
A5
3
RFV
RFV
-X3
VBO
BUP
ZW1
3~N/PE/400V/50Hz
-X2
FP1
5
HUP
-F10
BUP
ZUP
Absicherung bitte den
technischen Daten entnehmen
5
FP1
HUP
3~N/PE/400V/50Hz
EVU
1
1
Zustand
1~N/PE/230V/50Hz
ASD
MOT
3~N/PE/400V/50Hz
-X0
L1
15
A4
ZW2
15
Blatt-Nr. 1
16
21
© Alpha-InnoTec GmbH
16
Bl von Anz 1/1
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
L1
Klemmenplan Hydrauliktower Dual 400V
L1
1
2
-X9
L1 L2 L3 N PE
3
3~N/PE/400V/50Hz
/2.7
-Q5
5
2
1
4
3
4
3
2
1
6
5
4
6
-E22
ZW1
5
-X8
6
1
2 3
4
PE
L1 L2 L3 N PE
3~N/PE/400V/50Hz
7
1
DE817388
Funktion
2
3
X8
8
4
PE
L1 L2 L3 N PE
Legende:
Betriebsmittel
Geräteanschluß
LIN-Bus
Einspeisung Leistung Verdichter --> zur Ausseneinheit
Zusatzheizung
Bedienteil
Schütz Zusatzheizung
Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
Einspeisung Zusatzheizung
ZW1
3~N/PE/400V/50Hz X8
3~N/PE/400V/50Hz X9
E22
K11
Q5
Leitung
LIN
X8
9
-K11
10
-X0
1
1
2
11
2
3
3
4
PE
12V/LIN/GND
LIN
12
13
14
15
© Alpha-InnoTec GmbH
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
22
HTD
Schemat elektryczny 1/2
L
N PE
N PE
-X0
3
L
L
-X2
L
4
-X2
EVU
20.09.2012
4
Datum
-X2
ASD
5
-X3
M
-M5
HUP
1
br bl PE
HUP
Achim Pfleger
5
Name
6
ϑ
230VAC
-X3
-STB
ZW1
-Q5
br
bl
bk
1
3
5
1
C
A1
A2
/1.4
/1.4
/1.4
0-10V
GND
2
4
6
Bearb.
Datum
Achim Pfleger
20.05.2012
6
7
14
14
7
1
8
-X3
BUP
6
bl br sw
2 N 5
-Y1
150713-0041
8
9
-X4
ϑ
-R9
TBW
9
10
-X5
TVL
ϑ
-R5
10
-X5
TRL
ϑ
-R4
11
11
-K12
12
12
13
13
7
7
-X6
0-10V
GND
14
GND
14
817388
AO2
2
-X0
-X10
L
1~N/PE/230V/50Hz
EVU
MOT
TBW
GND
DE817388
Funktion
Einspeisung Steuerung
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Durchflussschalter
Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC
Comfort Platine
Heizungspumpe Energieefizienz
Schütz Zusatzheizung
Rücklauffühler
Vorlauffühler
Brauchwasserfühler
Sicherheits Temperaturbegrenzer Zusatzheizung
Einspeiseklemmen in Schaltkasten Hydraulikmodul; N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte --> zur Ausseneinheit
Brauchwasser Umschaltventil
3
TRL
1
L
bl br
-K10
PE N
X10
Legende:
Betriebsmittel
1~N/PE/230V/50Hz
EVU
F6
ASD
K10
K12
M5
HUP
Q5
ZW1
R4
TRL
TVL
R5
R9
TBW
STB
X10
Y1
BUP
PEP 015/2011
Änderung
2
Hydrauliktower Dual 400V
-
1
Zustand
ZW1
15
15
16
Blatt-Nr. 2
Bl von Anz 2/2
16
23
© Alpha-InnoTec GmbH
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
HTD
Schemat elektryczny 2/2
GND
TVL
GND
Legenda do schematów elektrycznych
LEGENDA DO SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH
SCHEMATY ELEKTRYCZNE (str. 22-23)
3~N/PE/400V/50 Hz X8 Zasilanie sprężarki, uwaga na kolejność faz!
PLAN ZACISKÓW (str. 21)
A1
Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC
A2
Panel obsługowy regulatora
A3
Jednostka zewnętrzna
A4
Zasobnik c.w.u. lub bufor
A5
Podział w instalacji domowej
3~N/PE/400V/50 Hz X9
Zasilanie grzałki elektrycznej
E22
ZW1 Grzałka elektryczna
K11
Panel regulatora
Q5
Stycznik grzałki
LIN
LIN-Bus
F103-fazowy bezpiecznik grzałki 1
X8
wnętrznej
Zasilanie sprężarki -> do jednostki ze-
F11
1~N/PE/230V/50 Hz Zasilanie sterowania
3-fazowy bezpiecznik sprężarki
F123-fazowy bezpiecznik grzałki 2
F13
EVU
Bezpiecznik sterowania
Q14ZW2
Stycznik grzałki zasobnika lub bufora
ZACISKI
Odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek
- w przypadku braku przerw w dostawie
F6ASD Czujnik przepływu
K10
Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC
Płyta Comfort
BUP
Pompa obiegowa/zawór przełączny c.w.u.
K12
EVU
Odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek
- w przypadku braku przerw w dostawie
M5HUP
Energooszczędna pompa obiegowa c.o.
Q5
Stycznik grzałki elektrycznej
FP1
Pompa obiegu mieszanego 1
R4TRL
Czujnik powrotu
HUP
Pompa obiegowa c.o.
R5TVL
Czujnik zasilania
LIN
Połączenie regulator -> jednostka zewnętrzna
R9TBW
Czujnik c.w.u.
MA1/MIS
Mieszacz
dzący 1 otwórz
ładujący/rozładowujący/chło-
MZ1/MISMieszacz
dzący 1 zamknij
ładujący/rozładowujący/chło-
MOTOchrona silnika
PEX
Brak funkcji
RFV
Wyposażenie dodatkowe: stacja pokojowa
TA
Czujnik zewnętrzny
TB1
Czujnik obiegu mieszanego 1
TBW
Czujnik/ termostat c.w.u.
TRL
Zewnętrzny czujnik powrotu (w buforze równ.)
X0-X4
Listwy zaciskowe na płycie regulatora
X8
Zaciski w skrzynce rozdzielczej do zasilania sprężarki
X9
Zaciski w skrzynce rozdzielczej - zasilanie grzałki elektrycznej
X10
Listwy zaciskowe w skrzynce rozdzielczej; podział N/PE
dla zewnętrznych urządzeń230V
ZW 1
STB
Bezpiecznik termiczny grzałki
X10
Zaciski zasilania w skrzynce rozdzielczej modułu hydraulicznego; podział N/PE dla zewnętrznych urządzeń230V -> do jednostki zewnętrznej
Y1BUP
Zawór przełączny c.w.u.
ZUPPompa ładująca bufor
ZIPPompa cyrkulacyjna
ZW1
Sygnał sterujący drugiego źródła ciepła 1
ZW2/SST Sygnał sterujący drugiego źródła ciepła 2 (alternatywnie: alarm błędów)
24
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Ważne adresy
Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech“ Konin
Siedziba główna:
ul. Zakładowa 4d
62-510 Konin
tel. 63 245 34 79
faks 63 242 37 28
[email protected]
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl
Oddziały regionalne:
Oddział Trójmiasto
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
(PPNT)
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 698 20 00
faks 58 698 20 01
[email protected]
Oddział Poznań
ul. Samotna 4
61-441 Poznań
tel. 61 830 03 52
faks 61 830 21 21
[email protected]
Dział serwisu
ul. Samotna 4
61-441 Poznań
tel. 61 830 21 21
faks 61 830 21 21
[email protected]
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
25
26
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
83053800aDE – Instrukcja obsługi
© Alpha-InnoTec GmbH
27

Podobne dokumenty