zobacz - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Komentarze

Transkrypt

zobacz - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Nr 14, listopad 2007
„S³u¿ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹”
ISSN 1731-9749
Miejski Szpital
Zespolony
w Olsztynie
g
Certyfikaty
w systemach
zarz¹dzania
g
Szpital
bezpieczny
g
Porady
dla rodziców
ma³ego dziecka
g
Œwiêto
po³o¿nych
i pielêgniarek
1
Zdrowe ¿ycie
POTWIERDZONA JAKOή
Zdrowe ¿ycie
2
NASZA JAKOή
Certyfikaty ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004
Jesteœmy w elicie
Zaszczytem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie by³o z r¹k przedstawicieli firmy Det
Norske Veritas Poland, pana Krzysztofa
Binkowskiego, dyrektora ds. jakoœci oraz
Magdaleny Nadstawnej, opiekuna kluczowych klientów,
odebraæ dwa certyfikaty. Potwierdzaj¹
one jakoœæ w zarz¹dzaniu œrodowiskowym oraz zarz¹dzaniu
bezpieczeñstwem i
higien¹ pracy.
Uzyskanie tych certyfikatów, to inaczej
otrzymanie dokumentów, które potwierdzaj¹ przynale¿noœæ placówki do elitarnego
klubu szpitali z certyfikatem systemów jakoœci w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego oraz bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. To tak¿e dowód, ¿e Szpital stawia na
rozwój i ci¹g³e doskonalenie, a tak¿e œwiadectwo uznania dla wysi³ku i wytê¿onej
pracy wszystkich pracowników szpitala.
Uroczystoœæ nadania certyfikatów odby³a siê 25 paŸdziernika w sali sesyjnej olsz-
g g g
tyñskiego ratusza, w obecnoœci prezydenta miasta Czes³awa Jerzego Ma³kowskiego, wojewody Anny Szyszka, wicemarsza³ka Piotra ¯uchowskiego, dyrektora Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ Andrzeja Zakrzewskiego, dyrektora Departamentu Zdrowia
Urzêdu Marsza³kowskiego Ryszarda Wasiñskiego, dyrektora Centrum Zdrowia Publicznego Genowefy Kmieæ-Baranowskiej,
przewodnicz¹cego rady Miasta Olsztyn Zbigniewa D¹bkowskiego i grupy radnych.
Dyrekcja Szpitala, s³owami wyst¹pienia
Zbigniewa Marcinkiewicza, zastêpcy dyrektora ds. ekonomiczno-administarcyjnych, dziêkowa³a wszystkim pracownikom
za wk³ad pracy w³o¿ony w systematyczn¹
poprawê jakoœci placówki. Na sukces Szpitala pracuj¹ przecie¿ wszyscy ludzie – od
kadry medycznej po pracowników obs³ugi. Podziêkowania przekazano te¿ Radzie
Spo³ecznej Szpitala i jej przewodnicz¹cej,
wiceprezydent Annie Wasilewskiej, za bezinteresowne poœwiêcenie swego czasu
wa¿nym sprawom Szpitala.
(EM)
Fot. Jacek Kowalski
Lista liderów
Podczas uroczystoœci medalami Œwiêtego Jakuba i albumami wyró¿niono wiele osób. S¹ to:
Joanna Szymankiewicz Czu¿daniuk, dyrektor; Iwona Kacprzak, pe³nomocni ZSZJ; Julita Czyrkowska, pe³nomocnik systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoœci; Ma³gorzata Kaleczyc, pe³nomocnik systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w zakresie diagnostyki laboratoryjnej; Gra¿yna Siwiec-Saternus, kierownik zespo³u audytorów wewnêtrznych; El¿bieta Cygañska, by³y pe³nomocnik systemu zarz¹dzania jakoœci¹; Ma³gorzata Lotkowska, by³y pe³nomocnik systemu zarz¹dzania jakoœci¹; Zbigniew Marcinkiewicz, lider procesu zarz¹dzania zasobami finansowymi, materia³owymi i informatycznymi; Iwona Gniadek lider podprocesu zarz¹dzania zasobami materia³owymi; Roman Kuœnierski, lider podprocesu zarz¹dzania systemem informatycznym; Jadwiga Œwiszcz-Gniadek, lider procesu zarz¹dzania oddzia³em szpitala; Janusz Stêpieñ, lider procesu udzielania natychmiastowej
pomocy w sytuacji zagro¿enia ¿ycia; Karina Murawska, lider procesu zarz¹dzania diagnostyk¹ obrazow¹; Lucyna Kie³basa,
lider procesu doskonalenia opieki pielêgniarskiej nad chorymi; Halina Kozak, lider procesu zarz¹dzania programem karmienia
piersi¹; Wies³awa Czury³o, lider procesu zarz¹dzania zasobami ludzkimi; Gra¿yna Marciñczyk-Piech, lider procesu zarz¹dzania obiegiem dokumentacji; Andrzej M³ot, lider procesu zarz¹dzania infrastruktur¹ techniczn¹ szpitala, œrodowiskiem i bhp; S³awomir Œwietlikowski, lider podprocesu infrastruktura techniczna szpitala; Barbara Adamczyk, lider podprocesu utrzymania
higieny szpitalnej; Andrzej Wasiuk, lider podprocesu bezpieczeñstwa pracy i œrodowiska; Barbara Plewik, lider procesu profilaktyki zaka¿eñ szpitalnych; Marek Drozdowski, lider procesu zarz¹dzania diagnostyk¹ laboratoryjn¹.
3
Zdrowe ¿ycie
Szpital przyjazny
pacjentowi
US£UGI
Fot. Jacek Kowalski
<Oddzia³ ginekologiczny
<Oddzia³ po³o¿niczy
<Oddzia³ noworodków i wczeœniaków
US£UGI W ODDZIA£ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG£OŒCI 44:
<Izba Przyjêæ Ogólna
<Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o¿nicza
<Oddzia³ wewnêtrzny I
Ordynator — lek. med. El¿bieta Domos³awska
— tel. 089/527-50-11
— tel. 089/532-62-77
— tel. 089/532-62-33
z pododdzia³em intensywnego nadzoru
Ordynator — lek. med. Gra¿yna Siwiec-Saternus
<Oddzia³ urologii
Ordynator — lek. med. Marek ¯abiñski
<Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej
opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki
Ordynator — dr n. med. Ryszard Targoñski
<Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii
Ordynator — lek. med. Janusz Stêpieñ
<Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej
Ordynator — dr n. med. Aleksander Stankiewicz
<Oddzia³ chirurgii ogólnej
Ordynator — dr n. med. Tomasz Szewczyk
<Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej
Ordynator — dr n. med. Krzysztof Bladowski
<Oddzia³ chirurgii szczêkowej
Ordynator — lek. med. Leszek Dudziñski
<Oddzia³ okulistyczny
Ordynator — dr n. med. S³awomir Zalewski
<Oddzia³ laryngologiczny
Ordynator — dr n. med. Lidia Zatorska
<Oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy
Ordynator — lek. med. Stanis³aw Mariak
Zdrowe ¿ycie
— tel. 089/532-62-01
— tel. 089/532-63-59
— tel. 089/532-63-66
— tel. 089/532-62-17
— tel. 089/532-62-14
— tel. 089/532-62-48
— tel. 089/532-62-26
— tel. 089/532-62-48
4
— tel. 089/532-62-09
— tel. 089/532-62-08
— tel. 089/532-62-40
— tel. 089/532-63-74
US£UGI
Fot. Jacek Kowalski
US£UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO:
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-61-31
<PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-61-17
<PORADNIA UROLOGICZNA, SEKSUOLOGII I PATOLOGII WSPÓ£¯YCIA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-61-31
<GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY)
— tel. 532-61-17
<Oddzia³ reumatologii
— tel. 089/532-61-68
— lek. med. Jadwiga Œwikszcz-Gniadek
<Oddzia³ dermatologiczny
— tel. 089/532-61-17
Ordynator
— lek. med. Maria Welenc
<Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) — tel. 532-61-61
Ordynator
US£UGI DIAGNOSTYCZNE
US£UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
<PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG£OŒCI 44:
LABORATORIUM ANALITYCZNE
Czynne ca³¹ dobê
— tel. 532-62-50
<PRACOWNIA RTG
Czynna ca³¹ dobê
— tel. 532-62-45
<PRACOWNIE USG
Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne
— tel. 532-62-45, ginekologiczno-po³o¿nicze
— tel. 532-63-43
<PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter,
badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu
terminu
— tel. 532-63-45
<PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu
— tel. 532-63-10 lub 532-62-20
PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4:
<PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY
I LASEROTERAPII
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-63-21
<PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
<PORADNIA NEUROLOGICZNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
<PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
<PORADNIA LECZENIA BÓLU
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62 98
<PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-97
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30:
<PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ
<PRACOWNIA RTG
<LABORATORIUM ANALITYCZNE
<TESTY SKÓRNE
<PRACOWNIA FIZJOTERAPII
<PORADNIA PATOLOGII CI¥¯Y
PROMOCJA ZDROWIA
PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG£OŒCI 44:
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-62-48
Rejestracja osobista i telefoniczna
— tel. 532-63-43
<PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW
I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne)
— tel. 532-62-40
<SZKO£A RODZENIA
Uzgodnienia telefoniczne
<PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI¥
PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30:
— tel. 532-61-48
— tel. 532-61-59
— tel. 532-61-17
— tel. 532-61-67
— tel. 532-62-77
Udzia³ ka¿dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê
uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹.
Uzgodnienia telefoniczne
— tel. 532-62-40
<PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY
„S³u¿ymy pacjentom zawsze wtedy,
kiedy nas potrzebuj¹”
5
Zdrowe ¿ycie
NASZA JAKOή
Uroczyste obchody Œwiêta
Pielêgniarek i Po³o¿nych
Dzieñ 12 maja 2007r. by³ dniem, w którym po raz
pierwszy w naszym województwie w Audytorium Maximum przy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie uroczyste
obchody Œwiêta 8800 pielêgniarek i 1054 po³o¿nych
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego zorganizowa³y
wspólnie Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w
Elbl¹gu oraz Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych
Regionu Warmii i Mazur z Siedzib¹ w Olsztynie.
Zgodnie z zaleceniami Miêdzynarodowej Rady Pielêgniarek
obchody œwiêta naszej korporacji zawodowej przebiega³y w 2007
roku pod has³em „Zdrowie i bezpieczeñstwo pielêgniarek w miejscu pracy”.
W uroczystoœci wziê³o udzia³ wielu znakomitych goœci, Anna
Szyszka Wojewoda Warmiñsko-Mazurski, Anna Wasilewska zastêpca Prezydenta miasta Olsztyn, Urszula Pas³awska Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Adam Sierzputowski Przewodnicz¹cy Konwentu Starostów, Ryszard Wasiñski
Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³ka, Genowefa
Kmieæ-Baranowska Dyrektor Warmiñsko-Mazurskiego Centrum
Zdrowia Publicznego, Ewa Zakrzewska Przewodnicz¹ca Komisji
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Miasta Olsztyna, Zdzis³aw
Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Ewa Basiñska Zastêpca Dyrektora Wojewódzkiego Oddzia³u Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Obecni byli równie¿ przedstawiciele œwiata nauki, Czes³aw Ho³dyñski Dziekan Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego i Maria Dynowska Prodziekanem ds. studentów Kierunku
Pielêgniarstwo, Leszek Dudziñski Przewodnicz¹cy Okrêgowej
Rady Lekarskiej, Tadeusz Politewicz Przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Zawodowego Lekarzy, Elzbieta Butkiewicz Przewodnicz¹ca Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych jak te¿ Dyrektorzy Placówek Medycznych. Obecnoœæ tak wielu goœci napawa przekonaniem, i¿ sprawy pielêgniarek i po³o¿nych nie sa obojêtne dla samorz¹dów lokalnych, zawodowych, administracji pañstwowej,
p³atnika œwiadczeñ, organizacji pozarz¹dowych i innych instytucji kreuj¹cych politykê zdrowotn¹ w Regionie Warmii i Mazur.
To by³a historyczna chwila kiedy w imieniu cz³onków samorz¹du zawodowego jednoczeœnie na rêce trzech najwa¿niejszych
osób, mogliœmy z³o¿yæ podziêkowania za podejmowanie trudnych dzia³añ, wymagaj¹cych wysi³ku i determinacji aby umo¿liwiæ profesjonalne i samodzielne funkcjonowanie naszych zawodów oraz rozwój nowoczesnego pielêgniarstwa. Wieloletnie dzia-
³ania Samorz¹du wymagaj¹ pracy i starañ wielu ludzi, to jednak
autorytet przywódzcy jaki gwarantuje Prezes NRPiP doprowadzi³ do zbudowania struktur samorz¹dowych a osi¹gane sukcesy maja zasiêg na miarê Unii Europejskiej, w której mimo przeszkód polskie pielêgniarstwo zajmuje nale¿yte miejsce.
Œwiêto pielêgniarek i po³o¿nych to chwila szczególna, s³u¿y
temu, aby zatrzymaæ siê za moment w codziennym biegu, znaleŸæ czas na refleksjê, jest okazja dla podziêkowañ za profesjonaln¹ i pe³n¹ poœwiêcenia pracê. Nie zabrak³o podziêkowañ i
wyró¿nieñ dla pielêgniarek i po³o¿nych naszego Regionu, które
wrêczy³a Anna Szyszka Wojewoda Warmiñsko-Mazurski oraz
Czes³aw Jerzy Ma³kowski Prezydent Miasta Olsztyn.
Dla œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych najwiêkszym wyró¿nieniem by³a
jednoczesna obecnoϾ na
Sali przedstawicieli naszej
korporacji zawodowej z
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Warszawie: dr Urszuli Krzy¿anowskiej-£agowskiej Prezesa I
Kadencji, Ilony Tu³odzieckiej Prezesa II i III Kadencji i dr El¿biety Buczkowskiej Prezesa IV (obecnej)
Kadencji
Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w
Olsztynie wrêczy³a wyró¿nienia dla pielêgniarek i po³o¿nych, które wnios³y znacz¹cy wk³ad w rozwój naszych zawodów w ró¿nych
sektorach ochrony zdrowia, miêdzy innymi w opiece stacjonarnej,
podstawowej opiece zdrowotnej, œrodowisku nauczania i wychowania, pomocy spo³ecznej, opiece paliatywnej, epidemiologii, lecznictwie psychiatrycznym, medycynie pracy, kszta³ceniu przed i
podyplomowym. Wœród wyró¿nionych nie zabrak³o równie¿ reprezentantek Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.
Uroczystoœæ przebiega³a w podnios³ej atmosferze. Wziê³o w
niej udzia³ ponad 400 osób. Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ obejrzenia filmu prezentuj¹cego Pielêgniarki i Po³o¿ne Warmii i Mazur.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³a grupa taneczna z Centrum Tañca Wasilewski i Felska oraz Zespó³ Czerwony Tulipan.
Przedstawiciel ORPiP Iwona Kacprzak
Wyró¿nione pielêgniarki i po³o¿ne pracuj¹ce w Miejskim Szpitalu
Zespolonym w Olsztynie:
El¿bieta Cygañska, Wies³awa Jucewicz, Bogumi³a Szymañska, Maria Turowska, Wies³awa Werner-Zinkiewicz
Zdrowe ¿ycie
6
Fot. Archiwum Szpitala
RANKING "RZECZPOSPOLITEJ"
Szpital, któremu siê ufa
W og³oszonym 25 paŸdziernika ogólnopolskim rankingu szpitali Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
zosta³ sklasyfikowany na 15. miejscu wœród szpitali
publicznych. W tegorocznym rankingu uczestniczy³o
³¹cznie 229 szpitali z ok. 730 dzia³aj¹cych w kraju,
podczas gdy rok temu by³o ich 248.
Ranking za zamówienie „Rzeczpospolitej” przygotowuje Centrum
Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia. Ranking uwzglêdnia,
które placówki maj¹ najlepszy sprzêt i kadrê, jaka jest ich sytuacja
finansowa, czy zdobywaj¹ certyfikaty, w jakich warunkach przebywaj¹ pacjenci. Szpitale dostaj¹ wiêc na przyk³ad punkty za zarz¹dzanie, jakoœæ opieki i komfort pacjenta. Za merytoryczn¹ stronê
rankingu od lat odpowiada Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia: presti¿owa, podlegaj¹ca Ministerstwu Zdrowia jednostka, która przyznaje szpitalom akredytacje. Redakcja nie ingeruje w wyniki, nie robi¹ tego te¿ arbitralnie autorzy ankiety.
Szpital mo¿e zdobyæ maksymalnie 1000 punktów. Aby dostaæ
siê do z³otej setki, w bie¿¹cym roku trzeba by³o zdobyæ wiêcej
punktów ni¿ w ubieg³ym.
Czwarta edycja presti¿owego rankingu „Bezpieczny Szpital”
ukazuje interesuj¹c¹ tendencjê. Tak¹ mianowicie, ¿e z roku na
rok uczestnicz¹ce w nim placówki uzyskuj¹ coraz wiêcej punktów w rankingowych ankietach.
W rankingu Szpital Miejski uczestniczy od pierwszej jego edycji, w kategorii szpitali wielospecjalistycznych w Olsztynie. Pocz¹tkowo w rankingu bra³o udzia³ sto kilkadziesi¹t placówek, w
tym roku a¿ 229 odes³a³o ankiety. W pierwszym roku ¿eby znaleŸæ siê w z³otej setce wystarczy³o nieco ponad 600 punktów.
Teraz by³o to co najmniej to 677,59.
Tendencjê tê mo¿emy doskonale zaobserwowaæ na przyk³adzie
olsztyñskiego szpitala. W pierwszej edycji rankingu (2004 r.) uzyska³ on 689 punktów, co da³o mu 33 miejsce w zestawieniu.
Rok póŸniej punktów by³o du¿o wiêcej, bo 770, co zaowocowa³o
przesuniêciem siê na miejsce 15. W roku 2006 tak¿e nast¹pi³ wzrost
dorobku punktowego. Ale uzyskane 792 punkty spowodowa³y uplasowanie siê szpitala na dalszym miejscu (22) ni¿ rok wczeœniej.
Konkurencja równie¿ mocno poprawi³a wyniki. Tegoroczny wynik
(821 pkt.) pokazuje, ¿e Szpital Miejski zrobi³ kolejny krok w stronê
idea³u, czyli zapewnienia pacjentom maksimum bezpieczeñstwa.
Gwarancj¹ tego jest ocena niezale¿nych ekspertów, wydana
na podstawie obiektywnych, porównywalnych danych. Ocena ta
sytuuje olsztyñski szpital na 15. miejscu na tle innych — czêsto
wiêkszych i o lepszym zapleczu — szpitali z ca³ego kraju.
Granicê 700 punktów, uznawan¹ przez ekspertów za gwarantuj¹c¹ bezpieczeñstwo i dobr¹ jakoœæ us³ug, przekroczy³o 86 szpitali wielospecjalistycznych (wzrost o 9 w por. z ub.r.), 11 monospecjalistycznych (+4) i 6 niepublicznych (-2). Ostatnie miejsce
w „z³otej setce” zdoby³ w tym roku szpital, który uzbiera³ 677,59
pkt. W ubieg³ym roku wystarcza³o 653 punkty.
Eksperci przyznaj¹ jednak, ¿e w tegorocznej punktacji nie widaæ jeszcze dwóch wa¿nych dla szpitali zjawisk: skutków finansowych podwy¿ek dla personelu medycznego i wielomiesiêcznych strajków.
Szpital Miejski w Olsztynie otrzyma³ ³¹cznie 821,71 punktów (792 punkty w 2006 roku)
Miejsce
w
rankingu
Nazwa i adres
szpitala
(województwo)
15
Miejski Szpital 821.71
295.85
Zespolony
792 ubieg³y rok
- Olsztyn, ul.
Niepodleg³oœci
44 (warmiñskomazurskie)
Ca³kowita
liczba uzyskanych punktów
Punktacja
Punktacja
Punktacja za
za obszar:
za obszar:
obszar: „Opie„Zarz¹dzanie” „Jakoœæ opieki” ka medyczna”
208.96
316.89
Ankiety s¹ podzielone na trzy czêœci: za zarz¹dzanie mo¿na
dostaæ maksymalnie 370 punktów, za jakoœæ opieki 300, za opiekê nad pacjentem 330.
W czêœci „zarz¹dzanie” dowiadujemy siê, w jakich warunkach
funkcjonuje szpital — to tu znajduj¹ siê pytania o spe³nienie wy-
7
Fot. Archiwum Szpitala
magañ sanitarnych, infrastrukturê, inwestycjê i konserwacjê
sprzêtu medycznego. W tej czêœci przyznajemy te¿ punkty za
dobr¹ kondycjê finansow¹ placówek i za informatyzacjê.
W czêœci „jakoœæ opieki” premiujemy placówki, które zdobywaj¹ certyfikaty jakoœci i akredytacje. Bierzemy pod uwagê, czy w
szpitalu dzia³a zespó³ monitoruj¹cy bezpieczeñstwo pobytu pacjenta. W trzeciej czêœci — „opieka nad pacjentem” pytamy o
warunki w salach operacyjnych i szpitalnych. Punkty dostaj¹ szpitale, które prowadz¹ racjonaln¹ gospodarkê antybiotykami i maj¹
wykszta³con¹, wykwalifikowan¹ kadrê.
Metodologia nie zmienia siê od czterech lat — dziêki temu mo¿emy porównywaæ wyniki ankiety z roku na rok — z jednym wyj¹tkiem. Od dwóch lat pytamy szpitale o zdarzenia niepo¿¹dane,
do których dochodzi w placówkach. Nie odejmujemy jednak punktów, jeœli do nich dosz³o. Zale¿y nam na tym, by by³y one monitorowane, bo wtedy mo¿na usun¹æ nieprawid³owoœci, które do nich
doprowadzi³y.
Zdobyte w tym roku 15 miejsce w rankingu to du¿e osi¹gniêcie
naszego szpitala. Szczególnie bior¹c pod uwagê, ¿e ma on ponad sto lat. Wszystkie szpitale, które nas wyprzedzi³y, to szpitale
nowo wybudowane — w ci¹gu ostatnich 20 lat. Sama pe³na modernizacja bazy lokalowej przynios³aby kolejne 15 punktów w
rankingu, co usytuowa³oby nasz szpital w jego pierwszej dziesi¹tce. Dziêki nieocenionej pomocy miasta budynki szpitala zosta³y ju¿ wyremontowane w trzech czwartych. Musimy zakoñczyæ wiêc modernizacjê pozosta³ej ich czêœci i wybudowaæ pawilon, co pozwoli na przeniesienie do jednego kompleksu oddzia³ów z al. Wojska Polskiego. Pomoc miasta w tym roku zaowocowa³a szczególnie doposa¿eniem w nowoczesny technologicznie
sprzêt. Wymienione zosta³y urz¹dzenia na radiologii: dwa aparaty rentgenowskie i dwa aparaty USG, co bardzo podnosi jakoœæ badañ. Nowy sprzêt trafi³ te¿ na Oddzia³ Po³o¿niczo-Ginekologiczny. To wszystko równie¿ znajdzie odbicie w punktacji
rankingowej. Jakoœæ zarz¹dzania w MSZ zosta³a oceniona wy¿ej ni¿ w wielu szpitalach, które znalaz³y siê na wy¿szych miejscach rankingu. Pracujemy nad wzrostem jakoœci opieki medycznej, co zale¿y od wysokich kwalifikacji personelu.
O ile wœród lekarzy zdecydowana wiêkszoœæ posiada II stopieñ specjalizacji, to czêœæ œredniego personelu musi siê jeszcze dokszta³ciæ. W tym roku wiele pielêgniarek uzyska³o specjalizacjê, a w przysz³ym uczyni¹ to kolejne.
Du¿¹ satysfakcjê daje nam te¿ wysoka ocena naszych us³ug przez
pacjentów. Na podstawie ankiet satysfakcji pacjentów Centrum
Monitorowania Jakoœci tak¿e prowadzi ranking. I w nim zajêliœmy
trzecie miejsce wœród szpitali, które siê takiej ocenie podda³y.
Zdrowe ¿ycie
POTWIERDZONA JAKOή
Nagrody i wyró¿nienia
1994 — „Z³oty bocian”, nagroda w konkursie tygodnika „Twoje Dziecko”
1994 — 2. miejsce w konkursie „Rodziæ po ludzku”
1995 — 2. miejsce w konkursie „Rodziæ po ludzku”
1996 — tytu³ „Szpital przyjazny dziecku” — WHO i UNICEF
2001 — 2. miejsce w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna w regionie”
2002 — 3. m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu „Newsweeka”
2002 — 3. m. w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna w regionie”
2002 — 12. m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu „Z³ota
setka szpitali publicznych”
2002 — Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi
medyczne: „Akredytacja Szpitala” oraz Certyfikat ISO 9001-2000
2002 — 1. m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2002 — 23. m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu „Newsweeka”
2002 — 28. m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu „Newsweeka”
2003 — 1. m. w konkursie „Czy dobrze s³yszy” — WOŒP
2003 — „Grafika Or³a bia³ego” — wyró¿nienie od „Rzeczpospolitej”
2003 — 3. m. w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna w regionie”
2003 — 2. m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu „Wprost”
2003 — 14. m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking „Wprost”
2003 — 13. m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu „Wprost”
2003 — 15. miejsce w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu „Wprost”
2003 — 17. m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu „Wprost”
2003 — Wyró¿nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci
2003 — Wyró¿nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2004 — 10. m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg „Newsweeka”
2004 — 7. m. w plebiscycie „Najlepsza placówka medyczna województwa
warmiñsko-mazurskiego” — „Wielkie Serce”
2004 — 3. m. w regionie w kategorii „Najlepszy szpital publiczny w regionie”
oraz 33. w kat. „Najlepszy szpital publiczny w Polsce”
2004 — wyró¿nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2004 — 17. m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii
„Chirurgia” — tygodnik „Wprost”
2005 — 6. m. w rankingu „Gazety Olsztyñskiej” na najlepsz¹ placówkê Warmii
i Mazur
2005 — 15. m. w kraju w kat. „Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce” oraz 2.
m. w regionie w kat. „Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñskomazurskim” w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej”
2005 — nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie „Najlepszy produkt i us³uga
Warmii i Mazur” w kategorii us³ugi medyczne
2005 — Certyfikat „Akredytacja Szpitala” do 25.07.2008 r.
2005 — Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w
oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do 12.07.2008 r.
2005 — Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do 12.07.2008 r.
2005 — 2. m. w kat. „Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A”
2005 — 15. m. w kraju w kategorii „Z³ota Setka Szpitali Publicznych” w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A.
2005 — Wyró¿nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci
2005 — Wyró¿nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci
2005 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce „Wprost”: 19. m. ortopedii
w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego
2005 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce „Wprost”: 19. m. okulistyki w
leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym;
10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10.
m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu
zmian szyjki macicy
2005 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce „WPROST”: 8. m. urologii w
rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du¿ych operacjach urologicznych;
10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii
w zabiegach endoskopowych
2006 — 49. m. w rankingu „100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur”
2006 — Wyró¿nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji
zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej
2006 — 22. m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu „Rzeczypospolitej”
2006 — 3. m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñskomazurskim w Ogólnopolskim rankingu „Rzeczypospolitej”
2006 — Wyró¿nienie Prezydenta Miasta Olsztyn — za osi¹gniêcia w realizacji
zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
2006 — Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje
publiczne s³u¿ba zdrowia
2007 — Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST: 10. m. oddzia³u
chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii „najlepsze Szpitale”; 5. m.
w kategorii — wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w
kategorii — wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w
kategorii — artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii „Najlepsze Szpitale
Ginekologiczne”; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii „usuwanie zmian w szyjce macicy”; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w
kategorii „operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu”; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii „usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy”
2007 — Nagroda marsza³ka — Najlepsi z najlepszych
Fot. Jacek Kowalski
Zdrowe ¿ycie
8
POTWIERDZONA JAKOή
Najlepsze po³o¿ne
ze Szpitala Miejskiego
15 paŸdziernika 2007 roku w Salach Kopernikowskich
olsztyñskiego zamku
odby³a siê wielka gala „Wielkiego Serca”
Kategoria „Najpopularniejsza po³o¿na” zosta³a
zdominowana przez po³o¿ne naszego szpitala
1. Danuta Gamdzyk / Szpital Miejski w Olsztynie
2. Katarzyna Gleszczyñska / Szpital Miejski Olsztynie
3. Danuta Piskorz / Szpital Miejski w Olsztynie
W kategorii „Najpopularniejsza pielêgniarka” na
drugim miejscu znalaz³a
siê Gra¿yna Knop, pielêgniarka oddzia³u urologii
naszego szpitala
Fot. Archiwum Szpitala
9
Zdrowe ¿ycie
STYL ¯YCIA
W zdrowym ciele
¯yjemy w œwiecie, w którym czas, a w³aœciwie jego
brak odgrywa g³ówn¹ rolê. Podporz¹dkowujemy nasze
¿ycie ci¹g³ej pracy, pogoni za pieniêdzmi, czêsto
zapominaj¹c o odpoczynku, chwili dla siebie, o w³asnym zdrowiu. Taki „nowoczesny” tryb ¿ycia bardzo
czêsto idzie w parze z triad¹ dolegliwoœci — stresem, zmêczeniem i bezsennoœci¹. Mens sana in corpore Sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch — to
staro¿ytne powiedzenie niesie ze sob¹ mnóstwo
prawdy. Dlatego niezwykle wa¿na jest umiejêtnoœæ
zachowania odpowiednich proporcji pomiêdzy ciê¿k¹
prac¹, a chwil¹ relaksu i wytchnienia.
Palenie papierosów — je¿eli nigdy nie pali³eœ wpisz wynik 10
pkt. i przejdŸ do nastêpnej czêœci.
1. Unikam palenia papierosów: prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
2. Palê jedynie papierosy o niskiej zawartoœci substancji smolistych i nikotyny: prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
g g g Alkohol i œrodki farmakologiczne
g g g DESIDERATA
PrzechodŸ spokojnie przez ha³as i poœpiech i pamiêtaj, jaki
spokój, mo¿na znaleŸæ w ciszy. O ile to mo¿liwe, bez wyrzekania siê siebie, b¹dŸ na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj sw¹ prawdê jasno i spokojnie i wys³uchaj innych, nawet têpych i nieœwiadomych, oni te¿ maj¹ swoj¹ opowieœæ. Unikaj g³oœnych i napastliwych, s¹ udrêk¹ ducha. Porównuj¹c siê z innymi, mo¿esz staæ siê pró¿ny lub zgorzknia³y, zawsze bowiem
znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. Niech twoje osi¹gniêcia, zarówno jak i plany, bêd¹ dla ciebie Ÿród³em radoœci. Wykonuj sw¹ pracê z sercem, jakkolwiek by³aby skromna; j¹ jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. B¹dŸ ostro¿ny w interesach, na œwiecie bowiem pe³no oszustwa, niech ci to jednak nie zas³oni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi d¹¿y do wznios³ych idea³ów i wszêdzie ¿ycie jest pe³ne heroizmu. B¹dŸ sob¹,
zw³aszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodŸ cynicznie do
mi³oœci, albowiem wobec osch³oœci i rozczarowañ ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzaj¹, z wdziêkiem wyrzekaj¹c siê spraw m³odoœci. Rozwijaj si³ê ducha, aby
mog³a ciê os³oniæ w nag³ym nieszczêœciu.Nie drêcz siê tworami
wyobraŸni Wiele obaw rodzi siê ze znu¿enia i samotnoœci. Obok
zdrowej dyscypliny b¹dŸ dla siebie ³agodny. Jesteœ dzieckiem
wszechœwiata nie mniej ni¿ drzewa i gwiazdy. Masz prawo byæ
tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechœwiat jest bez
w¹tpienia na dobrej drodze. Tak wiêc ¿yj w zgodzie z Bogiem,
czymkolwiek siê trudnisz i jakiekolwiek s¹ twoje pragnienia.W
zgie³ku i pomieszaniu ¿ycia zachowaj spokój ze sw¹ dusz¹. Przy
ca³ej z³udnoœci i znoju i rozwianych marzeniach jest to piêkny
œwiat. B¹dŸ uwa¿ny. D¹¿ do szczêœcia.
Autorem tego s³ynnego dzie³a jest Max Ehrmann, poeta i prawnik amerykañski. Tekst powsta³ w 1920 roku. Wiêcej na ten temat na stronie: www.fleurdelis.com/desidera.htm
Œwiatowa Organizacja Zdrowia zdefiniowa³a zdrowie jako stan
dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spo³ecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa.
Oznacza to, ¿e zdrowie to miêdzy innymi:
g odpornoœæ na choroby i dolegliwoœci
g zdolnoϾ radzenia sobie z problemami
g sprawnoϾ fizyczna i intelektualna
g zdolnoœæ wype³niania ról ¿yciowych i zawodowych
g poczucie si³y chêci do ¿ycia i witalnoœæ
g równowaga i harmonia psychiczna
W tym sensie zdrowie jest podstaw¹, warunkiem dobrego ¿ycia, a nie jego celem. Tak rozumiane zdrowie mo¿na nie tylko
ochraniaæ, ale umacniaæ i rozwijaæ.
Prezentujemy krótki test, opracowany przez Public Health Service, który pozwoli Ci oceniæ, w jakim stopniu dbasz o swoje
zdrowie. Zachowania uwzglêdnione w teœcie zalecane s¹ dla
wiêkszoœci Amerykanów. Niektóre zalecenia nie s¹ przeznaczone dla osób cierpi¹cych na pewne choroby przewlekle lub niepe³nosprawnych oraz dla kobiet w ci¹¿y. Te osoby wymagaj¹
specjalnych zaleceñ lekarskich.
Zdrowe ¿ycie
1. Unikam picia napojów alkoholowych: prawie zawsze — 4
pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
2. Unikam u¿ywania alkoholu oraz innych œrodków psychoaktywnych (zw³aszcza nielegalnych) jako sposobu radzenia sobie
ze stresuj¹cymi sytuacjami lub problemami ¿yciowymi: prawie
zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
3. Dbam o to, ¿eby nie piæ alkoholu, gdy przyjmujê okreœlone
leki (nasenne, przeciwbólowe, przeciwprzeziêbieniowe i przeciwalergiczne) lub gdy jestem w ci¹¿y: prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
4. Przyjmuj¹c leki, przepisywane przez lekarza i ogólnodostêpne, czytam wskazania podane na opakowaniu i stosujê siê do nich:
prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
g g g Nawyki ¿ywieniowe
1. Codziennie jem rozmaite produkty, takie jak owoce i warzywa, pieczywo pe³noziarniste, kasze, chude miêso, nabia³, groch
i fasolê, orzechy i nasiona: prawie zawsze — 4 pkt, czasami — 1
pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
2. Ograniczam iloœæ spo¿ywanych t³uszczów, nasyconych kwasów t³uszczowych i cholesterolu (w³¹czaj¹c w to t³uszcze wystêpuj¹ce w miêsie, jajkach, maœle, œmietanie oraz podrobach: prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
3. 0graniczam spo¿ycie soli, u¿ywaj¹c do gotowania niewielkiej
jej iloœci, nie sol¹c gotowych dañ i unikaj¹c s³onych przek¹sek:
prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
4. Unikam spo¿ywania du¿ej iloœci cukru (zw³aszcza lepkich
cukierków lub s³odzonych napojów): prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
g g g Æwiczenia sprawnoœci fizycznej
1. Utrzymujê po¿¹dan¹ wagê cia³a, unikam nadwagi i niedowagi: prawie zawsze — 3 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy —
0 pkt.
2. Intensywnie æwiczê przez 15-30 minut, co najmniej 3 razy w
tygodniu (np; bieganie, p³ywanie, szybki spacer): prawie zawsze
— 3 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
3. Wykonujê æwiczenia zwiêkszaj¹ce tonus miêœniowy przez
15-30 minut, co najmniej 3 razy w tygodniu: prawie zawsze — 2
pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
4. Poœwiêcam czêœæ wolnego czasu na udzia³ w indywidualnych, rodzinnych lub innych formach aktywnoœci, podnosz¹cych
sprawnoœæ fizycznej (np. uprawa ogródka, sport): prawie zawsze
— 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
g g g Kontrola stresu
1. Mam pracê lub robiê coœ, co przynosi mi radoœæ: prawie
zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
2. Bez trudu siê relaksujê i wyra¿am swoje uczucia: prawie
zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
3. Wczeœnie przewidujê i przygotowujê siê na przyjêcie wydarzeñ, które mog¹ okazaæ siê stresuj¹ce: prawie zawsze — 2 pkt,
czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
4. Mam bliskich przyjació³, krewnych lub inne osoby z którymi
mogê rozmawiaæ na tematy osobiste i zwracaæ siê do nich, w
razie potrzeby, o pomoc: prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1
pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
10
STYL ¯YCIA
zdrowy duch
5. Uczestniczê w grupowych formach dzia³alnoœci ( koœció³,
organizacje œrodowiskowe ) lub realizujê zainteresowania, które
sprawiaj¹ mi przyjemnoœæ: prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1
pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
g g g Bezpieczeñstwo
1. Jad¹c samochodem zapinam pasy bezpieczeñstwa: prawie
zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
2. Unikam prowadzenia samochodu pod wp³ywem alkoholu lub
innych œrodków farmakologicznych: prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
3. Przestrzegam przepisów drogowych i ograniczeñ prêdkoœci:
prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
4. Ostro¿nie obchodzê siê z substancjami i urz¹dzeniami potencjalnie niebezpiecznymi (œrodki czystoœci, urz¹dzenia elektryczne):
prawie zawsze — 2 pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
5. Unikam palenia papierosów w ³ó¿ku: prawie zawsze — 2
pkt, czasami — 1 pkt, prawie nigdy — 0 pkt.
g g g Co oznacza Twój wynik?
9 lub 10 punktów
Wspaniale! Udzielone odpowiedzi œwiadcz¹ o tym, ¿e zdajesz sobie sprawê ze znaczenia tych zachowañ dla Twojego
zdrowia. Co wa¿ne, wykorzystujesz tê wiedzê w praktyce, wdra¿aj¹c korzystne dla zdrowia nawyki. Je¿eli dalej tak bêdziesz
postêpowaæ, obszar ten nie bêdzie stanowi³ zagro¿enia dla
Twojego zdrowia. Prawdopodobnie mo¿esz s³u¿yæ jako przyk³ad dla rodziny i przyjació³. W tej czêœci uzyska³eœ bardzo dobre wyniki, warto wiêc mo¿e zwróciæ uwagê na inne obszary,
gdzie wyniki nie s¹ tak rewelacyjne.
6-8 punktów
To, jak siê zachowujesz w tym obszarze, jest dobre dla zdrowia, ale mo¿na wprowadziæ pewne ulepszenia. Przyjrzyj siê raz
jeszcze pozycjom, w których zaznaczy³eœ odpowiedŸ „Czasami” lub „Prawie nigdy” Jakie zmiany w swoim zachowaniu móg³byœ wprowadziæ, aby uzyskaæ lepszy wynik? Nawet ma³a zmiana mo¿e czêsto poprawiæ stan zdrowia.
3-5 punktów
Twoje zdrowie jest zagro¿one! Mo¿e chcia³byœ dowiedzieæ siê
czegoœ o ryzyku, na jakie siê nara¿asz i powodach, dla których
warto zmieniæ niektóre zachowania. Byæ mo¿e potrzebujesz pomocy w skutecznym wprowadzaniu niezbêdnych zmian. W obu
przypadkach istnieje mo¿liwoœæ uzyskania pomocy.
0-2 punkty
Na pewno myœlisz o swoim zdrowiu poniewa¿ wype³ni³eœ test,
ale odpowiedzi œwiadcz¹, ¿e wystawiasz zdrowie na powa¿ne i
zbêdne ryzyko. Byæ mo¿e nie zdajesz sobie sprawy z tego ryzyka i nie wiesz, co mo¿na zrobiæ. Jeœli chcesz, ³atwo mo¿esz
zdobyæ informacje i uzyskaæ niezbêdn¹ pomoc. Nastêpny krok
nale¿y do Ciebie.
g g g Co robiæ dalej?
Zacznij od zadania sobie kilku uczciwych pytañ: Czy dok³adam wszelkich starañ, aby zachowaæ pe³niê zdrowia? Jakie kroki mogê podj¹æ, aby poczuæ siê lepiej? Czy jestem gotów zacz¹æ
od zaraz?
Je¿eli uzyska³eœ niskie wyniki w teœcie, zastanów siê, jakich
zmian chcesz dokonaæ, aby poprawiæ sytuacjê. Mo¿esz wybraæ tê dziedzinê ¿ycia, w której, Twoim zdaniem, masz najwiêksze szansê na sukces i na pocz¹tek tam wprowadzaæ zmiany. Kiedy poprawisz wynik w tej dziedzinie, przejdŸ dalej. Je¿eli
próbowa³eœ ju¿ zmieniaæ swoje nawyki (rzuciæ palenie, regularnie æwiczyæ), nie zniechêcaj siê brakiem sukcesów. Trudnoœci
mog³y byæ spowodowane czynnikami, o których nigdy nie myœla³eœ — takimi jak oddzia³ywanie reklam — lub brakiem wsparcia i zachêty. Zrozumienie wp³ywu tych czynników to wa¿ny krok
w kierunku radzenia sobie z nimi.
11
g g g Mo¿esz zacz¹æ ju¿ w tej chwili
W teœcie, który w³aœnie wype³ni³eœ, zawarte by³y liczne wskazówki, pomagaj¹ce zmniejszyæ ryzyko choroby i przedwczesnej
œmierci.
Oto najwa¿niejsze z nich:
g Unikaj papierosów. Palenie papierosów to g³ówna, mo¿liwa do unikniêcia, przyczyna chorób i przedwczesnych zgonów.
Papierosy s¹ .szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ci¹¿y i ich
nie narodzonych dzieci. Osoby rzucaj¹ce palenie s¹ mniej zagro¿one chorobami serca i nowotworami. Pomyœl dwa razy, zanim zapalisz nastêpnego papierosa. Je¿eli zamierzasz dalej paliæ, zmniejsz liczbê wypalanych papierosów albo wybierz gatunek zawieraj¹cy mniej substancji smolistych i nikotyny.
g Zachowaj umiar w piciu. Alkohol zmienia nastrój i zachowania. Wiêkszoœæ ludzi potrafi kontrolowaæ iloœæ wypijanego alkoholu i unikaæ niepo¿¹danych, czêsto szkodliwych skutków picia. Czêste picie alkoholu w du¿ych iloœciach mo¿e prowadziæ
do marskoœci w¹troby, wiod¹cej przyczyny œmierci. Statystyki dowodz¹, ¿e prowadzenie samochodu pod wp³ywem alkoholu jest
czêst¹ przyczyn¹ œmiertelnych lub prowadz¹cych do kalectwa
wypadków. Je¿eli wiec pijesz, zachowaj umiar.
g Zachowuj ostro¿noœæ, przyjmuj¹c œrodki farmakologiczne. Za¿ywanie wiêkszej iloœci œrodków farmakologicznych —
zarówno legalnych, jak i nielegalnych — stanowi obecnie jedno
z najwiêkszych zagro¿eñ dla zdrowia. Nawet leki przepisane przez
lekarza mog¹ byæ niebezpieczne, je¿eli przyjmiesz je, pij¹c alkohol lub bêdziesz po ich za¿yciu prowadzi³ samochód. Ci¹g³e przyjmowanie œrodków uspokajaj¹cych mo¿e spowodowaæ problemy
somatyczne i psychiczne. Za¿ywanie nielegalnych œrodków
psychoaktywnych, takich jak marihuana, heroina i eksperymentowanie z nimi mo¿e mieæ wiele szkodliwych nastêpstw, a nawet
spowodowaæ œmieræ.
g Jedz rozs¹dnie. Osoby oty³e s¹ bardziej zagro¿one cukrzyc¹, chorobami pêcherzyka ¿ó³ciowego i nadciœnieniem. Warto
wiêc utrzymywaæ w³aœciw¹ wagê cia³a. Zdrowe nawyki ¿ywieniowe to tak¿e ograniczanie spo¿ywania t³uszczów (zw³aszcza zawieraj¹cych nasycone kwasy t³uszczowe), cholesterolu, cukru i
soli. Je¿eli musisz jeœæ przek¹ski, staraj siê siêgaæ po œwie¿e
owoce i warzywa. Bêdziesz siê lepiej czuæ — i lepiej wygl¹daæ.
g Regularnie uprawiaj æwiczenia fizyczne. Prawie ka¿dy
mo¿e czerpaæ korzyœci z æwiczeñ fizycznych — i s¹ æwiczenia,
które mo¿e wykonywaæ prawie ka¿dy. (Je¿eli masz w¹tpliwoœci,
skonsultuj siê z lekarzem). 15-30 minut æwiczeñ 3 razy w tygodniu wystarczy, by mieæ zdrowsze serce, pozbyæ siê nadmiaru
t³uszczu, poprawiæ stan zwiotcza³ych miêœni i lepiej spaæ. Pomyœl, jak te zmiany mog¹ wp³yn¹æ na Twoje samopoczucie!
g Naucz siê radziæ sobie ze stresem. Stres to normalny
element ¿ycia; ka¿dy musi siê z nim zmagaæ. Przyczyn¹ stresów
mog¹ byæ wydarzenia dobre lub z³e, po¿¹dane lub niepo¿¹dane
(np. awans albo utrata wspó³ma³¿onka). Stres nie musi stanowiæ problemu, je¿eli wiemy, jak sobie z nim radziæ. Niezdrowe
reakcje na stres — zbyt szybkie, ryzykowne prowadzenie samochodu, nadmierne picie alkoholu lub przed³u¿aj¹ca siê wœciek³oœæ b¹dŸ gniew — mog¹ zrodziæ wiele problemów somatycznych i psychicznych. Nawet gdy jesteœ bardzo zajêty, znajdŸ codziennie kilka minut , aby zwolniæ tempo i zrelaksowaæ siê. Rozmowa o problemie z kimœ, komu ufasz, mo¿e czêsto pomóc w
znalezieniu w³aœciwego rozwi¹zania. Naucz siê odró¿niaæ sprawy, o które „warto walczyæ” od tych mniej istotnych.
g Dbaj o bezpieczeñstwo. Traktuj priorytetowo kwestiê bezpieczeñstwa, zarówno w domu, jak i w pracy, w szkole, w czasie
zabawy. Zapinaj pasy bezpieczeñstwa i przestrzegaj przepisów.
Œrodki toksyczne i niebezpieczne narzêdzia trzymaj w miejscu
niedostêpnym dla dzieci i umieœæ numery telefonów alarmowych
obok swojego aparatu. Kiedy zdarzy siê coœ nieoczekiwanego,
www.free.of.pl
bêdziesz przygotowany.
Zdrowe ¿ycie
PORADY
Aby dziecko ros³o
KONTYNUUJEMY TEMAT O DOLEGLIWOŒCIACH I METODACH LECZENIA / 4
Choroby zakaŸne wieku dzieciêcego
Nazw¹ „choroby wieku dzieciêcego” okreœla siê ró¿ne choroby zakaŸne, takie jak gor¹czka trzydniowa, odra, ró¿yczka, œwinka, ospa wietrzna, szkarlatyna, które przewa¿nie wystêpuj¹ u dzieci i s¹ bardzo zaraŸliwe. Stosuj¹c szczepienia, chronimy organizm dziecka przed zachorowaniem na wiele z tych chorób. Wiêkszoœæ zakaŸnych chorób u dzieci
przebiega obecnie ³agodniej ni¿ dawniej (szczepienia). Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e ka¿da wirusowa choroba mo¿e
stwarzaæ zagro¿enie powik³aniami, dlatego mimo dobrego stanu dziecka, powinno ono przebywaæ w domu i okres
rekonwalescencji powinien trwaæ odpowiednio d³ugo. Dziecko nie powinno przebywaæ w towarzystwie innych dzieci,
poniewa¿ je zaka¿a. Wiêkszoœæ zakaŸnych chorób wirusowych powoduje znaczny spadek odpornoœci dziecka i dlatego
poci¹ga za sob¹ czêste zachorowania na inne choroby infekcyjne.
manifestuje siê ponownym skokiem gor¹czki i w takim przypadku nale¿y niezw³ocznie poprosiæ lekarza.
g g g GOR¥CZKA TRZYDNIOWA
Gor¹czka trzydniowa to choroba zakaŸna wystêpuj¹ca czêsto u
dzieci miêdzy 6 a 36 miesi¹cem ¿ycia. Nazwana jest inaczej rumieniem nag³ym. Okres jej inkubacji wynosi od 5 do 15 dni. Choroba ta jest ³agodna infekcj¹ wirusow¹ trwaj¹c¹ od 3 do 5 dni.
Objawy
Rozpoczyna siê nag³ym wyst¹pieniem wysokiej temperatury
39-40 stopni C i nie jest poprzedzona ¿adnymi innymi objawami.
Trwa oko³o 2-3 dni (rzadziej do 5). Gdy temperatura zaczyna
spadaæ na tu³owiu dziecka pojawia siê plamista czerwona wysypka, która szybko znika z tu³owia i pojawia siê na szyi, rêkach
i nogach. W chwili pojawienia siê wysypki dziecko przestaje byæ
Ÿród³em zaka¿enia dla innych dzieci.
Co mo¿esz zrobiæ
obni¿aæ temperaturê (ch³odne ok³ady na czo³o i kark, przecieranie cia³a g¹bk¹ moczon¹ w letniej wodzie),
g podawaæ du¿e iloœci p³ynów ( gdy dziecko nie chce jeœæ nie
nale¿y go do tego zmuszaæ).
g w czasie trwania gor¹czki dziecko powinno zostaæ w domu
do chwili wyst¹pienia wysypki
g stosowaæ farmaceutyczne œrodki przeciwgor¹czkowe,,
Kiedy nale¿y zg³osiæ siê do lekarza
Przebieg choroby zale¿y od tego, jak wysok¹ temperaturê ma
dziecko i jak j¹ znosi. W ekstremalnych przypadkach mo¿e dostaæ drgawek. Choroba nie jest niebezpieczna i nie powoduje
powik³añ. Jeœli podejrzewasz i¿ twoje dziecko ma gor¹czkê trzydniow¹ wezwij lekarza, aby potwierdzi³ twoj¹ diagnozê. Jeœli
wyst¹pi¹ drgawki zrób to natychmiast!
g g g RÓ¯YCZKA
Jest chorob¹ wirusow¹, Ÿród³em zaka¿enia jest chory cz³owiek.
Zaka¿enie nastêpuje drog¹ kropelkow¹, a okres wylêgania trwa
14-21 dni. Dziecko zaka¿a ju¿ na 7 dni przed wyst¹pieniem wysypki i trwa jeszcze 14 dni od momentu jej pojawienia siê.
Objawy
g umiarkowana gor¹czka. Stan dziecka dobry.
g wysypka drobna, ró¿owa, grudkowa na ca³ym ciele.
g charakterystyczne jest powiêkszenie wêz³ów ch³onnych potylicznych oraz powiêkszenie œledziony.
Leczenie
Przebieg choroby najczêœciej jest lekki i nie wymaga leczenia.
Najwiêksze niebezpieczeñstwo stwarza zaka¿enie ró¿yczk¹ kobiety w ci¹¿y (je¿eli na ni¹ nie chorowa³a w dzieciñstwie). Przebieg tej choroby mo¿e powodowaæ ca³y szereg wad rozwojowych
p³odu (oczu, mózgu, serca, g³uchota). Je¿eli kobieta w ci¹¿y zetknie siê z ró¿yczk¹ powinna zg³osiæ siê do lekarza.
g g g ŒWINKA
g g g ODRA
Jest chorob¹ wirusow¹. ród³em zaka¿enia jest inne chore dziecko, a przenoszenie infekcji odbywa siê drog¹ kropelkow¹ (kaszel,
kichanie). Okres wystêpowania — (tzn. stan w którym dziecko jest
ju¿ zaka¿one, ale jeszcze nie ma objawów klinicznych) wynosi od
9-14 dni. Najwiêksza zakaŸnoœæ wystêpuje na 5 dni przed pojawieniem siê wysypki oraz 4 od chwili jej ukazania siê.
Objawy
g gor¹czka, zaczerwienione oczy i œwiat³owstrêt (nie¿yt spojówek), katar, ból gard³a i kaszel. kaszel jest czêsto bardzo mêcz¹cy
i suchy. Twarz dziecka wygl¹da jak po d³ugotrwa³ym p³aczu.
g nastêpnie pojawia siê wysypka gruboplamista, zlewaj¹ca
siê — pocz¹tkowo za uszami, nastêpnie przechodzi na twarz i
szyjê, a potem na tu³ów i koñczyny.
g œluzówki jamy ustnej s¹ zaczerwienione.
Od chwili ukazania siê wysypki (po 4-5 dniach) temperatura
opada i dziecko powoli wraca do zdrowia.
Kiedy zg³osiæ siê do lekarza
W niektórych przypadkach, zw³aszcza u dzieci ze zmniejszon¹ odpornoœci¹, odra mo¿e mieæ przebieg szczególnie ciê¿ki (wysypka krwotoczna). Najczêstszym powik³aniem odry jest zapalnie ucha, zapalenie krtani (mo¿e przebiegaæ z du¿¹ dusznoœci¹),
zapalenie p³uc, miêœnia sercowego oraz najgroŸniejsze powik³anie — odrowe zapalenie mózgu. Do³¹czenie siê powik³añ czêsto
Zdrowe ¿ycie
12
Jest chorob¹ wirusow¹, zaka¿enie dokonuje siê drog¹ kropelkow¹. Okres wylêgania to 16-18 dni. Niemowlêta nie choruj¹ ze
wzglêdu na odpornoœæ wrodzon¹ uzyskan¹ od matki. Zaka¿enia
czêsto przebiegaj¹ bezobjawowo. U wiêkszoœci doros³ych stwierdza siê istnienie przeciwcia³.
Objawy
g gor¹czka, czasem wysoka.
g znaczna bolesnoœæ powiêkszonych obrzêkniêtych œlinianek
przyusznych, pod¿uchwowych i podjêzykowych. Twarz jest
obrzêkniêta. Ból œlinianek nasila siê przy kwaœnym smaku potraw. Wirus œwinki atakuje oprócz œlinianek tak¿e trzustkê.
g do³¹czenie siê bólów brzucha i wymiotów œwiadczy o obecnoœci stanu zapalnego tego narz¹du.
g niekiedy zapaleniu œlinianek towarzyszy silny ból g³owy oraz
wymioty, co œwiadczy o wspó³istnieniu zapalenia opon mózgowych (towarzyszy oko³o 1/3 przypadków).
Co mo¿esz zrobiæ
Œwinka nie ma leczenia przyczynowego. Ból œlinianek mo¿na
zmniejszyæ podaj¹c dziecku Paracetamol, a tak¿e owijaj¹c szyjê
cienk¹ flanelk¹ lub wat¹.
Kiedy udaæ siê do lekarza
W wypadku do³¹czaj¹cych siê bólów brzucha lub g³owy nale¿y
skonsultowaæ siê z lekarzem. Do ca³kowitego ust¹pienia obrzêku œlinianek dziecko musi pozostaæ w domu.
g g g OSPA WIETRZNA
Zaka¿enie wirusowe. Wirus ospy wietrznej mo¿e wywo³ywaæ
dwie postaci choroby: ospê wietrzn¹ oraz pó³pasiec. Postaæ choroby zale¿y od stanu immunologicznego pacjenta. Do zaka¿enia
dochodzi drog¹ kropelkow¹. Dziecko zaka¿one jest ju¿ 2 dni przed
wyst¹pieniem wysypki. ZakaŸnoœæ koñczy siê dopiero gdy wszystkie pêcherzyki przyschn¹. Okres wystêpowania trwa 14-28 dni.
PORADY
zdrowo
Objawy
g gor¹czka oraz charakterystyczna wysypka pojawiaj¹ca siê
rzutami w odstêpach co parê godzin. Takich „rzutów” wysypki
mo¿e byæ kilka do kilkunastu. Wykwity maj¹ charakter pêcherzyków wype³nionych jasnym p³ynem, od wielkoœci ³ebka szpilki do
wielkoœci grochu.
g charakterystyczne jest pojawienie siê wysypki na ow³osionej skórze g³owy. Podobne wykwity mog¹ pojawiaæ siê równie¿
na œluzówkach jamy ustnej i narz¹dach p³ciowych.
Co mo¿esz zrobiæ
Pêcherzyki pêkaj¹ i zasychaj¹ w strupki. Dziecko skrobi¹c siê
mo¿e zakaziæ skórê bakteriami ropnymi. Trzeba temu zapobiegaæ, bo wówczas po odpadniêciu strupków pozostaj¹ blizny. Krostki i strupki smarujemy specjalnym „p³ynnym pudrem” (dostêpnym w aptekach), aby zmniejszyæ œwi¹d. Ma on równie¿ dzia³anie odka¿aj¹ce. Miejsca zainfekowane mo¿na posmarowaæ roztworem wodnym gentiany.
Kiedy udaæ siê do lekarza
g szczególnie ciê¿ko przechodz¹ ospê dzieci z niedoborami
odpornoœci i wówczas jest niezbêdna kilkukrotna obecnoœæ lekarza, aby stwierdziæ czy nie wystêpuj¹ powik³ania. Dzieci chore
na ospê wietrzn¹ powinny byæ izolowane a¿ do czasu kiedy strupki
odpadn¹.
g w przebiegu ospy jako powik³ania mog¹ wyst¹piæ objawy ze
strony oœrodkowego uk³adu nerwowego (np. zaburzenia równowagi) — nale¿y wówczas niezw³ocznie skontaktowaæ siê z lekarzem.
g g g SZKARLATYNA
Nazywana jest inaczej p³onic¹. Wystêpuje doœæ rzadko, najczêœciej w okresie jesienno-zimowym. Mo¿na na ni¹ chorowaæ
kilka razy poniewa¿ s¹ a¿ cztery rodzaje bakterii, którymi siê
mo¿na zaraziæ, wiêc gdy dziecko uodporni siê na jeden szczep
bakterii, mo¿e zachorowaæ ponownie zaka¿one innym. Okres
inkubacji szkarlatyny wynosi 2 do 4 dni.
13
Objawy
g pojawienie siê wysokiej temperatury i silnych bóli gard³a,
g ob³o¿enie jêzyka bia³ym nalotem które po dwóch, trzech
dniach zmienia kolor na malinowy,
g silne zaczerwienienie podniebienia miêkkiego i jêzyczka,
g pojawienie siê na skórze drobnych czerwonych kropeczek
wielkoœci g³ówki od szpilki (najpierw na piersiach i szyi),
g przybranie przez skórê koloru p³omiennie czerwonego,
g brak wysypki wokó³ ust i nosa,
g po ust¹pieniu wysypki ³uszczenie skóry. Najpierw na twarzy,
potem na tu³owiu i na koñcu na d³oniach i podeszwach stóp.
Przyczyny
Bakterie p³onicy mog¹ byæ przenoszone drog¹ kropelkow¹,
przez zainfekowane przedmioty, a nawet przez osoby zdrowe
(np. na nie umytych rêkach).
Co mo¿esz zrobiæ
Zg³osiæ siê do lekarza. Konieczne jest jak najszybsze podanie
antybiotyku (z grupy penicylin) i w miarê potrzeby leków ³agodz¹cych ból gard³a i przeciwgor¹czkowych. Ponadto mo¿esz
g obni¿aæ temperaturê domowymi sposobami (ok³ady z wody
o temperaturze 2 stopnie ni¿szej od temp. cia³a dziecka na czo³o, ³ydki lub pachwiny,
g podawaæ ciep³e lekko os³odzone napoje (np. herbatka z kwiata lipy z dodatkiem cytryny os³odzona miodem),
g dziecko powinno le¿eæ w ³ó¿ku przynajmniej przez tydzieñ a
przez kolejny nie mo¿e siê forsowaæ.
UWAGA
Jeœli po krótkiej przerwie wasze dziecko znów zachoruje, mo¿e
to oznaczaæ, ¿e ktoœ z rodziny jest nosicielem paciorkowca. Mo¿na to sprawdziæ poprzez zrobienie wymazów z gard³a wszystkim
cz³onkom rodziny, jeœli ktoœ oka¿e siê nosicielem, lekarz najprawdopodobniej przepisze mu kuracjê antybiotykow¹.
Joanna Szymankiewicz-Czu¿daniuk
lekarz specjalista w zakresie pediatrii
Fot. Jacek Kowalski
Zdrowe ¿ycie
Wspólnie o planach
i naszej pracy
KWALIFIKACJE
Dobieg³a koñca IV Kadencja Samorz¹du Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych w latach 2003-2007,
kadencja pracowita i twórcza. By³ to okres, w którym by³o nam dane aktywnie uczestniczyæ w procesie dynamicznych zmian ustawodawstwa, przekszta³ceñ systemowych w ochronie zdrowia i transformacji opieki zdrowotnej.
Minione cztery lata obfitowa³y w szereg wydarzeñ, w których
czynnie uczestniczyliœmy, a celem ich by³o zwiêkszenie obszaru
samodzielnej dzia³alnoœci pielêgniarstwa, poprawa warunków
pracy i p³acy pielêgniarek i po³o¿nych, podwy¿szanie kwalifikacji, wzrost presti¿u zawodowego. Od naszego wk³adu pracy zale¿a³a skutecznoœæ samorz¹dowych inicjatyw. OdpowiedŸ na
pytanie, co uda³o siê osi¹gn¹æ, gdzie ponieœlismy pora¿ki, co
nalezy kontynuowaæ, co zmieniæ lub udoskonaliæ, zale¿y w du¿ej
mierze od spojrzenia i odczuæ ka¿dego z nas.
Kole¿anki pracuj¹ce w Zespo³ach
i Komisjach problemowych ORPiP:
El¿bieta Cygañska, Bogumi³a Szymañska — Komisja Konkursowa, Maria Turowska, Iwona Czuba — Komisja Etyki, Lucyna Kie³basa — Zespó³ ds. Doskonalenia Zawodowego, Krystyna Nêdzik — Komisja Pracy, Wioletta Szewczyk, Joanna
Szkutnik — Komisja ds. Pielêgniarstwa Po³o¿niczo-Ginekologicznego, Wanda Mularonek — Zespó³ ds. Opieki Stacjonarnej, Ewa
Pisku³a — Komisja Rewizyjna
Delegaci wybrani z naszego rejonu wyborczego na Okregowy
Zjazd Pielegniarek i Po³o¿nych V
Kadencji 20 czerwca 2007 r.
podczas zebrania wyborczego:
Ma³gorzata Gerek, Ma³gorzata GwóŸdŸ-Turko, Iwona Kacprzak,
Izabela Kundo, Wanda Mularonek, Bogumi³a Szymañska
Fot. Archiwum Szpitala
Delegaci IV kadencji:
Wioletta Szewczyk, Ewa Pisku³a, Iwona Kacprzak, Wanda Mularonek, Barbara Maciura, Bogumi³a Szymañska Katarzyna SzyndlerGawryluk
Fot. Archiwum Szpitala
Zdrowe ¿ycie
14
Serdecznie gratulujê wyboru na Delegata V Kadencji Samorz¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych. Jest to wyró¿nienie przez œrodowisko i ogromny zaszczyt, a jednoczeœnie wielki obowi¹zek i
zobowi¹zanie wobec ca³ego œrodowiska zawodowego i grupy
kole¿anek / kolegów, którzy dali nam ten mandat zaufania.
Przed nami kolejne 4 lata wytê¿onej pracy na rzecz korporacji
zawodowej. Mam nadziejê, ¿e nasze wspólne dzia³ania w tym
okresie przynios¹ oczekiwane zmiany oraz wp³yn¹ na rozwój pielêgniarstwa w regionie oraz w zak³adzie opieki zdrowotnej, którego jesteœmy reprezentantami.
Jeszcze raz gratulujê wyboru.
Iwona Kacprzak
Przedstawiciel ORPiP
REKLAMA
Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci
XII edycji 2006
Wyró¿nienie w IX i XI edycji PNJ
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
PN-N-18001
:
:
:
:
15
2000
2005
2004
2004
Zdrowe ¿ycie
Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Projekt redakcyjny: El¿bieta Mierzyñska
Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala
Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo
SZPITAL AKREDYTOWANY
Zdrowe ¿ycie
16

Podobne dokumenty