Katalog DGP - Darco

Komentarze

Transkrypt

Katalog DGP - Darco
KATALOG ELEMENTÓW
DYSTRYBUCJI GORĄCEGO
POWIETRZA Z KOMINKA
Wydanie kwiecień 2010
SPIS TREŒCI:
WSTÊP
3
OSPRZÊT SYSTEMÓW DGP
7
Aparat Nawiewny AN
7
Bypass do aparatu nawiewnego BAN
11
Zestaw nawiewny BANAN
15
Aparat Nawiewny ANeco
19
Bypass do aparatu nawiewnego BANeco
23
Zestaw nawiewny BANANeco
55
Stero wnik uniwersalny ART- I
27
Automatyczny
Regulator
Obrotów
ARO
29
Regulator Obrotów RO
31
Regulator Obrotów RO-TR100
33
Termostat
35
Nawilżacz ko minko wy
37
Kratka o sło no wa o twierana
38
SYSTEM KSZTA£TEK OKR¥G£YCH
39
SYSTEM
59
KSZTA£TEK
PROSTOK¥TNYCH
ELEMENTY IZOLACYJNE
71
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Spis treœci
1
Wydanie
kwiecień 2010
Prawa autorskie do wzoru i treœci niniejszego katalogu posiada firma DARCO.
Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie do w³asnych celów bez zgody autora jest niedozwolone.
Informacje zawarte w niniejszym katalogu mog¹ byæ przedmiotem zmiany bez powiadomienia i nie
stanowi¹ zobowi¹zania ze strony firmy DARCO.
Firma DARCO
MISJA
Kiedy zakładałem Darco kilkanaście lat temu miałem tylko
jedno na myśli tworzyć produkty, które będą czyniły nasze
życie łatwiejszym i bezpieczniejszym.
Zawsze kładłem ogromny nacisk na jakość i precyzję.
Każdy pomysł, projekt, prototyp, zanim trafił do sprzedaży,
musiał być gruntownie przemyślany i przebadany. Dlatego,
ściśle współpracujemy z Politechnikami Rzeszowską i Śląską, instytutami branżowymi oraz, co najważniejsze dobrze wsłuchujemy się w opinie klientów... to między innymi
dzięki nim nasza wspólna praca zaowocowała wieloma
rozwiązaniami, z których spora część uzyskała ochronę
patentową.
Naszą firmę tworzy wiele osób, firm i instytucji, które
współdziałają razem w jednym zespole. Dziś, dzięki ich
ciężkiej pracy, firma Darco stała się jednym z największych
przedsiębiorstw branży wentylacyjno grzewczej w Polsce,
a polityka jakości gwarantuje Państwu, iż to, co
otrzymujecie to najwyższej jakości, solidny i unikalny
produkt.
Józef Darłak
Prezes
DARCO Sp. z o.o.
J.Dar³ak
HISTORIA
Firma Darco została założona w 1992 roku, choć jej korzenie sięgają czasów znacznie
dawniejszych. Na samym początku, w roku 1979 powstał niewielki zakład, którego właścicielem
był Henryk Darłak, ojciec Józefa Darłaka, późniejszego założyciela Darco. Razem rozpoczęli oni
produkcje elementów metalowych, głównie pokryć dachowych, rynien, haków i uchwytów. Tego
rodzaju produkcja nie jest obecnie kontynuowana, gdyż w 1992 roku firma zmieniła profil
produkcji na wytwarzanie elementów techniki kominowej i wentylacyjnej. W tymże roku
rozpoczęto wytwarzanie nasad i wkładów kominowych. Nasada kominowa Turbowent jest do
dnia dzisiejszego najbardziej rozpoznawalnym produktem Darco na rynku.
Innowacyjność oraz znajdowanie nisz rynkowych było zawsze priorytetem firmy - produkcja
nasad kominowych to najlepszy przykład. Obecnie w ofercie znajdują się tuziny różnych nasad,
każda produkowana w kilkunastu wersjach, z użyciem wielu różnych materiałów, wszystko
dostosowane do potrzeb klienta - sprawia to, iż ogólna liczba produktów tego asortymentu
przekracza 1000 pozycji katalogowych ... możemy stwierdzić, że Darco posiada najbardziej
wyspecjalizowaną i najszerszą ofertę nasad kominowych w Europie, a może nawet na świecie!
Każdego roku oferta produktowa ewoluuje. W 2001 roku wprowadzony został całkowicie nowy
system: kompleksowy, energooszczędny system dystrybucji gorącego powietrza z kominka,
pozwalający wykorzystać kominek jako bardzo wydajne źródło ciepła. Cały system jest w pełni
kompatybilny, niedrogi i łatwy w montażu, co sprawia iż jest on znakomitym uzupełnieniem
istniejącej instalacji grzewczej w domu. Ponownie można powiedzieć, iż Darco posiada
najbardziej kompleksową i najszerszą ofertę tego typu na rynku.
Wprowadzony w 2005 roku system wentylacji hybrydowej, który wykorzystuje naturalne czynniki
dla poprawy wentylacji i zapewnia jej stabilność przy użyciu urządzeń mechanicznych
sterowanych mikroprocesorowo. To może być przyszłość firmy, a także przyszłość całej branży
wentylacyjnej.
Przełom lat 2007 i 2008 przynosi kolejne nowe urządzenia, w tym nasadę kominową generator
ciągu kominowego, nawilżacz kominkowy, kratki z siatką metalową, także rozszerzeniu, o
elementy z blachy czarnej - ulega asortyment kominowy.
Produkty firmy cały czas ewoluują, zyskują nowy design, nowe wersje, funkcje. Firma podąża też
w stronę technologii informatycznych, nawiązując współpracę z producentem urządzeń inteligentnego budynku i integrując systemy Darco w kompletny system grzewczo- wentylacyjny.
Wydanie
kwiecień 2010
Wysoka jakość produktów, elastyczność, uczciwość i otwartość na nowe pomysły sprawiły, iż
firma rozwinęła się z małego zakładu do przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 200 osób. Dziś
produkty Darco można znaleźć na rynkach wielu krajów, w tym Rosji, Węgier, Czech, Słowacji,
Norwegii, Szwecji, Holandii, Portugalii i wielu innych.
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Firma DARCO
PRODUKCJA
W firmie Darco zawsze dokładano starań by produkt, który
opuszcza zakład był najwyższej jakości. Wymaga to idealnej
kombinacji kilku czynników: wysoko wykwalifikowanej kadry,
najwyższej jakości materiałów i wydajnego parku maszynowego.
Jest to bardzo trudne zadanie, ale na szczęście Darco spełnia te
warunki.
Szeroki zakres produkcji powoduje, iż spektrum materiałów
używanych przy wytwarzaniu wyrobów gotowych jest ogromne:
blachy ocynkowane, czarne, aluminiowe, chromoniklowe,
miedziane. Wszystkie te surowce kupowane są od sprawdzonych
dostawców, spełniają najwyższe normy jakości, które zawsze
potwierdzane są właściwym atestem.
Produkcja i magazynowanie odbywa się na ponad 8 tys. m2
powierzchni w dwóch zakładach produkcyjnych: w Dębicy i w
Pustkowie Osiedlu.
Obróbka materiałów w procesie produkcyjnym wykonywana jest na
urządzeniach najnowszej generacji, w tym: wycinarkami laserowymi,
gilotynami CNC, wykrawarkami numerycznymi - urządzeniami
zapewniającymi najwyższą precyzję i szybkość cięcia. Elementy są
podginane na prasach krawędziowych, walcarkach numerycznych, a
obróbka końcowa, na specjalnie dla nas stworzonych (a niekiedy
wykonywanych we własnym zakresie) maszynach. W parku maszynowym
firmy znajdują się ponadto, spawarki numeryczne, tokarki i wyoblarki CNC,
malarnia proszkowa i wiele, wiele innych. Część stanowisk produkcyjnych
jest zrobotyzowana.
Jednakże żadna maszyna nie zastąpi umiejętności ludzkich. W Darco,
pracuje wielu znakomicie wyszkolonych fachowców, których wiedza i
doświadczenie pozwala na wykonywanie wszystkich, nawet bardzo
nietypowych elementów z najwyższą jakością i estetyką.
Firma posiada aktualny certyfikat zarządzania jakością wg normy ISO
9001:2000.
TECHNOLOGIA
Naszym celem jest produkować wyroby, które będą
odpowiadać Państwa potrzebom w najlepszy, możliwy
sposób, dlatego każdy detal jest gruntownie przemyślany.
Kadra techniczna, dział badań i rozwoju pracują nad ciągłym
doskonaleniem produktów, ich parametrów, jak i technik
wytwarzania. Wysoko wykwalifikowana kadra B+R pracuje z
wykorzystaniem najnowszej generacji oprogramowania klasy
CAD 3D.
Innowacyjność to priorytet firmy, każdego roku, co najmniej
jedna nowa linia produktów jest wprowadzana na rynek.
Wszystkie nowe produkty, zanim znajdą się w sprzedaży, są
gruntownie testowane w fabryce, jak i w laboratoriach
Politechnik Śląskiej i Rzeszowskiej. Niekiedy tego typu testy
trwają 2 do 3 lat.
Wszystkie produkty firmy posiadają niezbędne dopuszczenia,
atesty, aprobaty lub są znakowane znakiem CE.
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Wydanie
kwiecień 2010
Najbardziej zaawansowane rozwiązania są zastrzegane w
Urzędzie Patentowym RP.
Wydanie
kwiecień 2010
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
WSTÊP
OPIS OGÓLNY
REGULACJE PRAWNE I ZASADY SYTUOWANIA KOMINKA W BUDYNKU
Sposób ogrzewania domu kominkiem zosta³ prawnie uregulowany na mocy nowelizacji Rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 poz. 690 § 132
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniêtym wk³adem kominkowym
mog¹ byæ
instalowane wy³¹cznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikaj¹cej ze wskaŸnika 4m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie
3
mniejszej ni¿ 30m ,
2) spe³niaj¹cych wymagania dotycz¹cej wentylacji o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadaj¹ce przewody kominowe okreœlone w § 140 ust. 1 i 2 oraz §145 ust.1,
4) w których mo¿liwy jest dop³yw powietrza do paleniska kominka w iloœci:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka
dla kominków o
obudowie zamkniêtej,
b) zapewniaj¹cej nie mniejsz¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w otworze komory spalania ni¿
0,2m/s dla kominków o obudowie otwartej.
ELEMENTY INSTALACJI KOMINKOWEJ
System
1.
2.
3.
instalacji kominkowych w najbardziej rozbudowanych wariantach zawiera trzy niezale¿ne uk³ady:
Uk³ad zasilania powietrzem zewnêtrznym do spalania i wentylacji
Uk³ad dystrybucji ciep³ego powietrza, grawitacyjny lub wymuszony
Uk³ad odprowadzania spalin z kominka
ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU
1. Uk³ad zasilania powietrzem
zewnêtrznym do spalania
Ma on za zadanie doprowadzenie
powietrza z zewn¹trz do spalania w
kominku jak równie¿ do “podmieszania”
powietrza ogrzewanego. Pierwsza
funkcja uk³adu jest szczególnie wa¿na,
zw³aszcza w obliczu problemu bardzo
szczelnych budynków, gdzie œwie¿e
(zazwyczaj zimne) powietrze ma bardzo
utrudniony dostêp do budynku. Mo¿e
rodziæ to niebezpieczne sytuacje, gdy¿
kominek, potrzebuj¹cy do procesu
spalania
du¿o powietrza, mo¿e
pobieraæ je z otworów wentylacyjnych
wywiewnych (np. kratek ³azienkowych),
zaburzaj¹c wentylacjê wywiewn¹. W
skrajnych przypadkach kominek mo¿e
spowodowaæ niebezpieczne dla
zdrowia i ¿ycia zasysanie spalin z
przewodów spalinowych (wywo³uj¹c
ci¹g wsteczny w tych przewodach).
3
2
1
2. Uk³ad dystrybucji gor¹cego powietrza, grawitacyjny lub wymuszony
System przewodów, kszta³tek i osprzêtu pozwalaj¹cy na dostarczenie ogrzanego przez kominek (w sposób
konwekcyjny) powietrza do ró¿nych, nawet odleg³ych od kominka pomieszczeñ. Mo¿e byæ to uk³ad dzia³aj¹cy w
sposób naturalny (grawitacyjny wypór powietrza) lub wymuszony (za pomoc¹ wentylatora).
3. Uk³ad odprowadzania spalin z kominka
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Wstêp
3
Wydanie
kwiecień 2010
Uk³ad pozwalaj¹cy na bezpieczne wyprowadzenie niebezpiecznych dla zdrowia i ¿ycia produktów spalania
drewna na zewn¹trz budynku. Zbudowany z wysokogatunkowej stali kwaso- i ¿aroodpornej lub stali czarnej o
odpowiedniej gruboœci, zapewnia odpornoœæ na temperaturê i kwaœne zwi¹zki znajduj¹ce siê w spalinach.
Poprzez zastosowanie radiatora, przewody odprowadzaj¹ce spaliny z kominka mog¹ byæ równie¿ dodatkowym
Ÿród³em ogrzewania powietrza w systemie DGP.
Dodatkowo dla poprawy i stabilizacji ci¹gu kominowego a tym samym bezpieczeñstwa u¿ytkowania - mo¿e byæ
zakoñczony nasad¹ kominow¹.
Wstêp
KOMINEK WZORCOWY
Okap kominka mo¿e
wydzielonych komór.
posiadaæ
Po wietrze zasysane
przez aparat nawiewny
kilka
I komora znajduje się po d specjalnym metalo wym
dystrybuto rem, z którego jest po bierane go rące
po wietrze bezpo średnio przez aparat nawiewny. Z
ko mo ry tej wypro wadzo ne są również rury
bezpo średnio do kratek w bo cznych ścianach
o kapu ko minka, które spełniają zadanie zawo ru
bezpieczeństwa w przypadku, gdy aparat
nawiewny jest wyłączo ny np. w przypadku braku
prądu.
Po wietrze ro zpro wadzane
ko nwekcyjnie
Po wietrze ro zpro wadzane
ko nwekcyjnie
III KOMORA DEKOMPRESYJNA
Kratki K0
II KOMORA
Nawilżacz
ko minko wy
Kratka K4 lub K5
Kratki K2
Odpro wadzenie spalin z ko minka
wyko nane z blachy żaro o dpo rnej
lub z blachy czarnej 2mm
z rurą żebro waną
W II komorze chło dne po wietrze zasysane jest za
po średnictwem bo cznej kratki o raz szczelin między
o budo wą ko minka a wkładem ko minko wym, o grzewane jest o d zewnętrznej stro ny metalo wego dystrybuto ra (niektóre wkłady ko minko we są już fabrycznie
wypo sażane w dystrybuto r) o raz o d rury spalino wej.
Rura spalino wa mo że o siągnąć temperaturę nawet
0
do 700 C po nieważ następuje w niej pro ces do palania
gazów po wstałych po dczas destylacji drewna. Aby
w pełni wyko rzystać ciepło spalin sto suje się rury
spalino we ze specjalnym radiato rem, które zwiększają efektywno ść o ddawania ciepła.
I KOMORA
Dystrybuto r z blachy
Wkład ko minko wy
Układ o dpro wadzenia spalin po winien po siadać szyber zmniejszający ciąg ko mino wy w przypadku gdy jest o n zbyt
duży. Ciepłe po wietrze z II ko mo ry jest o dpro wadzane grawitacyjnie bezpo średnio do po mieszczenia w którym
ko minek się znajduje o raz o pcjo nalnie za po mo cą rur do sąsiednich po mieszczeń. W tej ko mo rze mo żna również
zamo nto wać specjalny nawilżacz po wietrza, z którego para wo dna, po przez aparat nawiewny, do starczana będzie
do o grzewanych po mieszczeń. Zasto so wanie nawilżacza o granicza efekt przesuszania po wietrza przez ko minek i
po dno si ko mfo rt użytko wania instalacji.
III komora jest ko mo rą deko mpresyjną, spełniająca zadanie o dizo lo wania stro pu o d go rącego o kapu ko minka.
Po winna być wypo sażo na w dwie kratki, umieszczo ne niesymetrycznie po przeciwnych stro nach o kapu ko minka dla
swo bo dnej cyrkulacji po wietrza i chło dzenia tej przestrzeni.
UKŁAD NAWIEWU POWIETRZA DO KOMINKA
Kominek najczêœciej jest instalowany w pomieszczeniu o mo¿liwie du¿ej powierzchni, którym jest zwykle pokój
3
dzienny. Pomieszczenie to powinno mieæ kubaturê nie mniejsz¹ ni¿ 30m i posiadaæ dop³yw odpowiedniej iloœci
powietrza do paleniska kominka. Mo¿na przyj¹æ, ¿e do spalenia 1 [kg] drewna w kominku z zamkniêt¹ komor¹
3
spalania potrzebne jest oko³o 8 [m ] powietrza. Dlatego niezmiernie wa¿nym jest doprowadzenie œwie¿ego
powietrza do spalania najlepiej bezpoœrednio pod palenisko specjalnym przewodem nawiewnym.
Uk³ad doprowadzenia œwie¿ego powietrza to
niezbêdny
uk³ad w instalacji kominkowej. Umo¿liwia
dostarczenie powietrza nie tylko do procesu spalania drewna ale równie¿ do “podmieszania” powietrza
ogrzewanego, które bez tego bêdzie suche, powoduj¹ce uczucie dyskomfortu.
Kratka nawiewna z
kasetą i filtrem, wlot
przez kształtkę KLP
Kanał prostokątny KP
Przepustnica PJP/C
Kaseta z filtrem
boczny wlot
I wersja (KANAŁ PŁASKI)
lub Przepustnica PJP
II wersja (KANAŁ OKRĄGŁY)
Czerpnia świeżego
powietrza prostokątna CZNP
Rura PCV lub
z blachy ocynkowanej
Przepustnica PJS
lub Przepustnica PJS/C
Wydanie
kwiecień 2010
Czerpnia świeżego
powietrza okrągła CZNP
4
Wstêp
W instalacjach tego typu nie po winno się sto so wać przepustnic w
100% szczelnych (np. z uszczelkami). Przepustnica nawet w po zycji
zamkniętej po winna do puszczać
pewną ilo ść po wietrza. Brak do pływu o dpo wiedniej ilo ści po wietrza do
paleniska mo że skutko wać wystąpieniem zjawiska niepełnego spalania i wydzielania się tlenku węgla,
który jest bardzo niebezpieczny dla
zdro wia i życia.
Niektóre, zwłaszcza no wo czesne
paleniska, po siadają własny, wbudo wany układ do pro wadzający
po wietrze do pro cesu spalania,
układ ten należy po łączyć z przewo dem do pro wadzającym świeże
po wietrze z zewnątrz.
Tylko te kominki, które posiadają
całkowicie odizolowaną od wnętrza
domu komorę spalania, mogą być
wyposażane w szczelne przepustnice doprowadzające świeże
powietrze zewnętrzne.
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Wstęp
SYSTEMY DYSTRYBUCJI GORĄCEGO POWIETRZA
Powietrze ogrzane przez wk³ad kominkowy mo¿e byæ rozprowadzane do innych pomieszczeñ, zarówno w
sposób grawitacyjny jak i wymuszony.
Kryterium wyboru systemu dystrybucji jest wielkoœæ powierzchni do ogrzania, jeœli chcemy ogrzaæ powierzchniê
nie wiêksz¹ ni¿ pomieszczenie, w którym znajduje siê kominek i pokoje s¹siaduj¹ce, powinniœmy zdecydowaæ siê
na uk³ad z grawitacyjnym obiegiem powietrza. Gor¹ce powietrze (l¿ejsze od ch³odnego) bêdzie przemieszcza³o
siê ku górze do komory grzewczej i przewodami grzewczymi do pomieszczeñ, na zasadzie tzw. wyporu
termicznego. Dla wiêkszych odleg³oœci (powy¿ej 3-4 metrów od o kapu kominka), przep³yw grawitacyjny jest ju¿
niewystarczaj¹cy. Gor¹ce powietrze nie dochodzi do wylotów lub jego prêdkoœæ jest ma³a (co przek³ada siê na
ma³¹ wydajnoœæ ogrzewania).
SYSTEMY GRAWITACYJNE
Trójnik 90o lub 120o
Rura elastyczna ocieplana
Wa¿ne jest aby wszystkie przewody
rozprowadzaj¹ce by³y mo¿liwie jak
najkrótsze (max. do 3m), w miarê równej
d³ugoœci i dobrze izolowane, a powietrze nie
mo¿e byæ rozprowadzane do zbyt wielu
pomieszczeñ.
Zastosowane rury
elastyczne aluminiowe powinny byæ
niepalne, mieæ niskie opory przep³ywu i
posiadaæ maksymaln¹ temperaturê pracy
o
250 [ C]. Grawitacyjny układ dystrybucji
Kolano nastawne 0-90o
ciepłego po wietrza nie wymaga dużych
lub kolano stale
nakładów finanso wych, jest w pełni
Kratka nawiewna z kasetą
(opcjonalnie kolano nastawne)
niezależny i niezawo dny, nie po zwala jednak
na o grzewanie większych po wierzchni o raz
na stero wanie jego skuteczno ścią.
Charakterystyczną cechą tego typu układów jest bardzo wyso ka temperatura nawiewu (z kratek lub anemo statów), co
jest po wo do wane niewielką o dległo ścią nawiewów o d paleniska, o raz małą prędko ścią przepływu po wietrza, które
przez to bardzo mo cno o grzewa się o d wkładu ko minko wego . Wyso ka temperatura przy braku właściwej filtracji mo że
po wo do wać bardzo nieko rzystne dla zdro wia zjawisko przypalania (piro lizy) kurzu. Z tego też względu system ten jest
co raz rzadziej sto so wany i raczej nie zalecany.
SYSTEMY WYMUSZONE
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Wstêp
5
Wydanie
kwiecień 2010
Systemy wymuszo ne dają dużo większe mo żliwo ści w po równaniu do układów grawitacyjnych.Sercem systemu
jest aparat nawiewny, zasysający go rące po wietrza o grzane przez wkład ko minko wy i tło czący je do wszystkich
o dnóg systemu. Ciepłe po wietrze ro zpro wadzane jest do po szczególnych po mieszczeń za po mo cą rur
elastycznych izo lo wanych lub pro sto kątnych kanałów o cynko wanych do datko wo izo lo wanych, o o dpo wiednich
przekro jach i właściwej o dpo rno ści termicznej. Rury łączące o kap ko minka z aparatem nawiewnym po winny mieć
mo żliwie maksymalne przekro je. Izo lacja termiczna kanałów zapo biega strato m ciepła o raz zaburzenio m
strumienia po wietrza, a także spełnia ro lę tłumika akustycznego instalacji grzewczej. Maksymalna o dległo ść
wylo tów ciepłego po wietrza o d aparatu nawiewnego nie po winna przekraczać 10m.
Odpo wiedni do bór aparatu nawiewnego po zwala na skuteczny nadmuch ciepłego po wietrza nawet do najbardziej
o dległych kratek. Temperatura po wietrza do pływającego do takiego aparatu nie mo że przekraczać 150 [°C]. Aparatu
nawiewnego nie wo lno zabudo wywać materiałem izo lacyjnym, a o dległo ść ustawienia urządzenia o d ko minka nie
po winna przekro czyć 4m. Przed aparatem nawiewnym zalecane jest sto so wanie specjalnego bypassu z termo statem
bimetalicznym i przepustnicą, który spełnia zadanie zawo ru bezpieczeństwa w przypadku braku prądu. Go rące
po wietrze jest wówczas wypro wadzane przez jego króciec do wydzielo nego po mieszczenia. Po nadto bypass po siada
do datko wą funkcję w przypadku gdy aparat nawiewny pracuje, a temperatura przepływającego po wietrza jest wyso ka,
przez króciec bypassu auto matycznie po bierane jest chło dne po wietrze, które miesza się z go rącym do pływającym z
o kapu ko minka, o graniczając maksymalną temperaturę do pro wadzo nego do kratek po wietrza do 110 [°C].
Zasto so wanie bypassu umo żliwia zasilanie układu DGP po wietrzem o temperaturze nawet 180 [°C]. Bypass do datko wo
po siada metalo wy filtr o czyszczający po wietrze do stające się do aparatu. Gdy nie przewidziano zasto so wania bypassa,
przed wlo tem do aparatu nawiewnego po winien zo stać zainstalo wany filtr metalo wy wychwytujący cząsteczki pyłu.
Zalecane jest by układ dystrybucji go rącego po wietrza był wypo sażo ny w do datko we elementy regulacyjne jak
regulato r o bro tów i termo stat umieszczany w o kapie ko minka. Najbardziej wydajnym urządzeniem sterującym jest
auto matyczny regulato r o bro tów ARO, spełnia o n o bie wyżej wymienio ne funkcje, a do datko wo po zwala na
auto matyczną regulację o bro tów silnika, gdzie wraz ze wzro stem temperatury ro sną o bro ty silnika a tym samym
wydajno ść aparatu.
Na wylo tach przewo dów nawiewnych mo ntuje się kratki lub anemo staty z regulacją strumienia po wietrza. Po winny
mieć minimum taki przekrój jak kanał do pro wadzający, zalecane jest aby po siadały do datko wy filtr w kasecie do lo to wej.
Wylo ty przewo dów mo ntuje się w po bliżu o kien lub ścian zewnętrznych w stro pie, ścianie lub po dło dze, tak aby
cyrkulacja po wietrza zapewniała prawidło wy ro zkład ciepła w po mieszczeniu. Dla sprawnego działania całego systemu,
po wietrze musi mieć mo żliwo ść recyrkulacji, czyli po wro tu do po mieszczenia w którym znajduje się ko minek.
Zazwyczaj nie mo ntuje się nawiewów w łazience i kuchni (są to po mieszczenia gdzie umieszcza się o two ry wywiewnej
wentylacji grawitacyjnej), ciepłe po wietrze do staje się tam najczęściej po przez o two ry w sto larce drzwio wej. Dlatego
drzwi po winny po siadać specjalne o two ry lub szczelinę minimum 2 cm przy po dło dze.
Ważne, by w systemie DGP przewidzieć elementy filtrujące nawiewane do po mieszczeń po wietrze (np. filtry w
kasetach kratek nawiewnych). Należy też wyko nywać czynno ści ko nserwacyjne (czyszczenie lub wymiana filtrów) co
najmniej raz w ro ku, po dno si to ko mfo rt użytko wania systemu o raz minimalizuje wady o grzewania po wietrznego (np.
przeno szenie kurzu).
Wstęp
RODZAJE SYSTEMÓW WYMUSZONYCH
UKŁAD ROZPROWADZANIA CIEPŁEGO POWIETRZA Z
WYKORZYSTANIEM KSZTAŁTEK OKRĄGŁYCH
Kszta³tki okr¹g³e zapewniaj¹ mniejsze opory przep³ywu, s¹ stosunkowo ³atwe w monta¿u oraz izolacji. S¹
stosowane w przypadku instalacji przewodów rozprowadzaj¹cych na nieu¿ytkowych poddaszach w
istniej¹cych budynkach lub nad sufitami podwieszanymi. Najczęściej jako przewo dy ro zpro wadzające
po wietrze wyko rzystywane są elastyczne rury izo lo wane RESD. Po szczególne elementy łączy się ze so bą za
po mo cą złączek ZWS, i o pasek OPS o raz uszczelnia taśmą aluminio wą.
Trójnik
Y 90° lub 120°
Wylot Bypassa
Kolano nastawne
0-90°
Kolano
nastawne
0-45°
Kratka
nawiewna
z kasetą
i filtrem
Skrzynka
rozdzielcza
Opcjonalnie kratka
nawiewna z filtrem
wlot boczny
Rury z izolacją
termiczną RESD
Elektryczny
aparat nawiewny
z bypassem
UK Ł AD ROZPROWADZANIA CIEP Ł EGO POWIETRZA Z
WYKORZYSTANIEM KANAŁÓW I KSZTAŁTEK PROSTOKĄTNYCH
Kształtki pro sto kątne do sko nale spełniają swo ją ro lę w instalacjach pro jekto wanych w sufitach po dwieszanych lub w
wylewkach, najlepiej gdy system jest już wyko nywany lub przewidziany na etapie budo wy do mu. Standardo wo
występują dwa systemy kształtek: o przekro jach 150x50 i 200x90 [mm]. Odpo wiadają o ne po d względem
po wierzchni przekro ju przewo do m o krągłym o średnicach o dpo wiednio 100 i 150 [mm]. Układy o parte na kształtkach
pro sto kątnych wymagają izo lacji wełną mineralną w po staci maty lub płyt albo za po mo cą rękawów izo lujących REKP.
Po szczególne elementy łączy się ze so bą za po mo cą złączek ZWP o raz przytwierdza blacho wkrętami.
Kolano prostokątne
o
45
Trójnik prostokątny
o
120
Kanał prosty
izolowany wełną
Redukcja
symetryczna
prostokąt-okrąg
Kształtka L
Skrzynka
rozdzielcza
Przedłużenie kształtki
Kratka nawiewna
z kasetą i filtrem
Wydanie
kwiecień 2010
Elektryczny
aparat nawiewny
z bypassem
6
Wstęp
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Aparat nawiewny
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
Rozprowadzenie
gor¹cego
powietrza
Gor¹ce powietrze
z kapy kominka
OPIS
Aparat nawiewny AN przeznaczony jest do rozprowadzania ciep³ego powietrza z kapy nad paleniskiem kominka
do pomieszczeñ mieszkalnych. Posiada odizolowany termicznie i akustycznie wentylator nadmuchuj¹cy
powietrze oraz termostat. Gdy temperatura powietrza osi¹gnie nastawion¹ wartoœæ aparat automatycznie siê
w³¹cza. Wy³¹czy siê w przypadku spadku temperatury powietrza p³yn¹cego z kominka poni¿ej temperatury
zadanej.
Maksymalna temperatura otoczenia: 50 [ºC]
Maksymalna temperatura zasilaj¹cego powietrza: 150 [ºC]
Napiêcie: 230 [V] 50 [Hz] AC
Stopieñ ochrony: IP20
ZASTOSOWANIE
- do ogrzewania powietrznego;
- do wentylacji nawiewno-wywiewnej tylko wewn¹trz pomieszczeñ.
WYMIARY
Typ
aparatu
Wymiary gabarytowe
d³/szer/wys
Przekrój
Œrednica
kana³u
króæców
AN1
290x280x265
57x305
Ø125
AN2
310x300x300
Ø150
57x305
AN3
362x326x318
Ø150
57x305
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
AN
MATERIAŁY
x
Przeznaczenie
elementu
typ aparatu
Materia³
W
W - wentylacja nawiewno - wywiewna
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Aparat nawiewny
7
Wydanie
kwiecień 2010
aparat nawiewny
Aparat nawiewny
APARAT NAWIEWNY - WERSJE
AN1
2. APARAT NAWIEWNY AN2
AN2
3. APARAT NAWIEWNY AN3
AN3
C
odz
1. APARAT NAWIEWNY AN1
od
z
B
A
ZESTAWIENIE WYMIARÓW
Wydanie
kwiecień 2010
Lp
8
Aparat nawiewny
Wersja
aparatu
Wymiary [mm]
A
B
C
dz
Œrednica
d
“spiro”
Waga
[kg]
1
AN1
290
280
265
123
125
5.00
2
AN2
310
300
300
148
150
7.00
3
AN3
362
326
318
148
150
8.00
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Aparat nawiewny
PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry
techniczne
AN1
WartoϾ
1
WydajnoϾ [m /h]
400
2
Moc [W]
54
3
Iloœæ obrotów [obr/min]
1095
4
Napiêcie jednofazowe [V/Hz]
230/50
5
3
Sprê¿ [Pa]
Lp
CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU
180
160
140
120
100
AN1
80
0.24
Natê¿enie [A]
200
60
6
Ciœnienie akustyczne [dB]
65
7
Max. temp. czynnika [ºC]
150
8
Zakres nastaw termostatu [ºC]
10÷150
40
20
0
Parametry
techniczne
AN2
1
WydajnoϾ [m /h]
600
2
Moc [W]
80
3
Iloœæ obrotów [obr/min]
1350
4
Napiêcie jednofazowe [V/Hz]
230/50
3
50
100
150
200
250
300
350
400
250
300
350
400
450 500 550 600
WydajnoϾ Q [m 3/h]
WartoϾ
Sprê¿ [Pa]
Lp
0
200
180
160
140
5
120
100
AN2
80
0.37
Natê¿enie [A]
60
6
Ciœnienie akustyczne [dB]
65
7
Max. temp. czynnika [ºC]
150
8
Zakres nastaw termostatu [ºC]
10÷150
40
20
0
Parametry
techniczne
AN3
WydajnoϾ [m /h]
800
2
Moc [W]
145
3
Iloœæ obrotów [obr/min]
1350
Napiêcie jednofazowe [V/Hz]
230/50
4
5
Natê¿enie [A]
100
150
200
450
500
550
600
WartoϾ
1
3
50
WydajnoϾ Q [m 3/h]
Spręż [Pa]
Lp
0
200
180
160
140
120
0.60
100
AN3
80
60
Ciœnienie akustyczne [dB]
65
7
Max. temp. czynnika [ºC]
150
8
Zakres nastaw termostatu [ºC]
10÷150
40
20
0
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
0
50
100
150
200
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
WydajnoϾ Q [m3/h]
Aparat nawiewny
9
Wydanie
kwiecień 2010
6
Aparat nawiewny
SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIA APARATU AN1 I AN2
1. APARAT NAWIEWNY AN1
AN1
Aparat nawiewny
Brązowy L
(Faza)
Termostat
Niebieski N
(Zero)
Niebieski
Czarny
Kondensator
Silnik
Brązowy
PE
Zielono-żółty
(Uziemienie)
2. APARAT NAWIEWNY AN2
AN2
Aparat nawiewny
Brązowy L
(Faza)
Termostat
Niebieski N
(Zero)
Czarny
Brązowy
Kondensator
Silnik
Żółty
PE
NC
(nie podłączony)
Biały
Zielono-żółty
(Uziemienie)
3. APARAT NAWIEWNY AN3
AN3
Aparat nawiewny
Brązowy L
(Faza)
Termostat
Niebieski N
(Zero)
Czerwony
Kondensator
Brązowy
Silnik
PE
Zielono-żółty
(Uziemienie)
SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEMENTÓW DODATKOWYCH DO APARATU NAWIEWNEGO
ZAWÓR
ZWROTNY
APARAT NAWIEWNY
SKRZYNKA
FILTRACYJNA
REGULATOR
OBROTÓW
SILNIKA RO
TERMOSTAT
Wydanie
kwiecień 2010
REGULATOR
OBROTÓW
RO-TR100
10
Aparat nawiewny
AUTOMATYCZNY
REGULATOR OBROTÓW
SILNIKA ARO
BYPASS
TERMOSTATYCZNY
Z ZAWOREM ZWROTNYM I
FILTREM
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Bypass do aparatu nawiewnego
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
Wyrzut gor¹cego
powietrza
Doprowadzenie
zimnego
powietrza
Rozprowadzenie
gor¹cego
powietrza
Gor¹ce powietrze
z kapy kominka
OPIS
Bypass z termostatem bimetalowym napêdzaj¹cym przepustnicê i metalowym filtrem s³u¿y do przygotowania
powietrza wp³ywaj¹cego do aparatu nawiewnego. Zabezpiecza aparat nawiewny przed jego przegrzaniem
przez zassanie dodatkowego (ch³odnego) powietrza z otoczenia. Zastosowany zawór zwrotny odcina dop³yw
gor¹cego powietrza do aparatu nawiewnego, gdy on nie pracuje. Bimetal uchylaj¹c przepustnicê kieruje to
powietrze z powrotem do otoczenia. Bypass posiada du¿y filtr metalowy o niewielkich oporach przep³ywu.
Maksymalna temperatura pracy: 180 [ºC]
Ro związanie zastrzeżo ne w Urzędzie Patento wym RP.
ZASTOSOWANIE
- do ogrzewania powietrznego.
WYMIARY
WielkoϾ
Wymiary gabarytowe
szer. / g³êb. / wys.
Œrednica
Przekrój
króæców
kana³u
BAN1
315x261x336
Ø125
57x305
BAN2
340x281x389
Ø150
57x305
BAN3
340x314x398
Ø150
57x305
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
BAN
x
Przeznaczenie
elementu
typ aparatu
Materia³
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Bypass do aparatu nawiewnego
11
Wydanie
kwiecień 2010
bypass
Bypass do aparatu nawiewnego
BYPASS - WERSJE
1. BYPASS BAN1
BAN1
2. BYPASS BAN2
BAN2
3. BYPASS BAN3
BAN3
ZESTAWIENIE WYMIARÓW
Wydanie
kwiecień 2010
Lp
12
Wersja
aparatu
Wymiary [mm]
A
B
C
dz
Œrednica
d
“spiro”
Waga
[kg]
1
BAN1
315
261
336
123
125
3.50
2
BAN2
340
281
389
148
150
4.00
3
BAN3
340
314
398
148
150
4.50
Bypass do aparatu nawiewnego
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Bypass do aparatu nawiewnego
120
100
Strata ciœnienia Dp [Pa]
Strata ciœnienia Dp [Pa]
WYKRES STRAT CIŒNIENIA
BAN1
80
60
120
100
80
60
40
40
20
20
0
0
2
4
6
8
10
BAN2
0
0
12
2
4
Strata ciœnienia Dp [Pa]
Prêdkoœæ przep³ywu v [m/s]
6
8
10
12
Prêdkoœæ przep³ywu v [m/s]
120
100
BAN3
80
60
40
20
0
0
2
4
6
8
10
12
Prêdkoœæ przep³ywu v [m/s]
SCHEMAT BUDOWY
WYKRES PRACY BYPASSA Z APARATEM
ss
a
150
ass
yp
zb
100
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
50
100
em
150
200
TEMPERATURA POWIETRZA W KRÓÆCU
WLOTOWYM BYPASSA [oC]
Bypass do aparatu nawiewnego
13
Wydanie
kwiecień 2010
FILTR
METALOWY
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
by
pa
TERMOSTAT
BIMETALOWY
200
be
z
TEMPERATURA POWIETRZA W KRÓÆCU
WYLOTOWYM Z APARATU NAWIEWNEGO [°C]
PRZEPUSTNICA
Wydanie
kwiecień 2010
14
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Zestaw nawiewny
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
Wyrzut gor¹cego
powietrza
przez bypass
Doprowadzenie
zimnego
powietrza
Rozprowadzenie
gor¹cego
powietrza
Gor¹ce powietrze
z kapy kominka
OPIS
Aparat nawiewny AN z bypasem BAN przeznaczony jest do przygotowania i rozprowadzania ciep³ego
powietrza z kapy kominka do pomieszczeñ mieszkalnych.
Maksymalna temperatura otoczenia: 50 [ºC]
Maksymalna temperatura zasilaj¹cego powietrza: 180 [ºC]
Zakres nastaw termostatu : 10 - 150 [ºC]
Napiêcie: 230 [V] 50 [Hz] AC
Stopieñ ochrony: IP20
Ro związanie zastrzeżo ne w Urzędzie Patento wym RP.
ZASTOSOWANIE
- do ogrzewania powietrznego.
WYMIARY
WielkoϾ
Wymiary gabarytowe
szer. / g³êb. / wys.
Œrednica
Przekrój
króæców
kana³u
BANAN1
610x296x336
Ø125
57x305
BANAN2
655x316x389
Ø150
57x305
BANAN3
652x325x398
Ø150
57x305
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
BANAN
MATERIAŁY
x
Przeznaczenie
elementu
typ aparatu i bypassu
Materia³
W
W - wentylacja nawiewno - wywiewna
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Zestaw nawiewny
15
Wydanie
kwiecień 2010
zestaw nawiewny
Zestaw nawiewny
ZESTAWY NAWIEWNE - TYPY
1. BANAN1
BANAN1
2. BANAN2
BANAN2
3. BANAN3
C
odz
BANAN3
od
z
B
A
ZESTAWIENIE WYMIARÓW
Wymiary [mm]
WydajnoϾ
aparatu
nawiewnego
[m³/h]
Waga
[kg]
Wersja
A
B
C
dz
Œrednica
d
“spiro”
1
BANAN1
610
296
336
123
125
400
8.50
2
BANAN2
655
316
389
148
150
600
11.00
3
BANAN3
652
325
398
148
150
800
12.50
Lp
ELEMENTY SKŁADOWE
FILTR
METALOWY
BYPASS
APARAT
NAWIEWNY
TERMOSTAT
Wydanie
kwiecień 2010
ZAWÓR
ZWROTNY
16
Zestaw nawiewny
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Zestaw nawiewny
ZASADA DZIAŁANIA
I. Temperatura w kapie kominka poni¿ej temperatury nastawionej na termostacie (zalecana 40 ºC)
Silnik aparatu
nie pracuje!
II. Temperatura w kapie kominka od 40 do 70 ºC
Silnik aparatu
pracuje
Ciep³e powietrze
z kominka
III. Temperatura w kapie kominka jest wysoka od 70 do 180 ºC
Ch³odne
powietrze
Silnik aparatu
pracuje
Gor¹ce powietrze
z kominka
IV. Aparat nawiewny nie pracuje (np. braku pr¹du).
Wyrzut gor¹cego
powietrza
przez bypass
Silnik aparatu
nie pracuje!
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Zestaw nawiewny
17
Wydanie
kwiecień 2010
Gor¹ce powietrze
z kominka
Wydanie
kwiecień 2010
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Aparat nawiewny - ANeco
ZDJÊCIE
ANECO1
Lp
Parametry
techniczne
AN-ECO1
WartoϾ
1
WydajnoϾ [m3/h]
400
2
Moc [W]
40
3
Spręż max. [Pa]
160
4
Napiêcie jednofazowe [V/Hz]
230/50
5
Natê¿enie [A]
0.18
6
Ciœnienie akustyczne [dB]
60
7
Max temperatura czynnika [ºC]
150
8
Zakres nastaw termostatu [ºC]
10÷150
9
Max temperatura otoczenia [ºC]
40
Uwaga!
Parametry techniczne dla ANeco 2 i ANeco 3 w
przygo to waniu.
OPIS
ANeco stano wi całko wicie no wą ko nstrukcję aparatu nawiewnego .
ANeco to :
- aparat wypo sażo ny w silnik z elektro niczną ko mutacją (EC) firmy EBMPapst - gwarantujący nawet 50%
mniejsze zużycie energii elektrycznej niż standardo wy aparat nawiewny
- no wo czesna ko nstrukcja po zwalająca na mo ntaż wentylato ra w każdej po zycji (17 mo żliwych po zycji)
- niski hałas wentylato ra o raz, dzięki unikalnej ko nstrukcji - o bniżo ny po zio m szumów instalacji
- łatwe i precyzyjne stero wanie 0-10V (mo żliwo ść wpięcia w instalacje inteligentnego budynku)
- standardo we wypo sażenie aparatu nie o bejmuje regulato ra o bro tów i termo statu
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 [ºC]
Maksymalna temperatura zasilaj¹cego powietrza: 150 [ºC]
Napiêcie: 230 [V] 50 [Hz] AC
Stopieñ ochrony: Ip20
Ro związanie zgło szo ne w Urzędzie Patento wym RP.
ZASTOSOWANIE
- budo wa energo o szczędnych instalacji dystrybucji go rącego po wietrza z ko minka
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
ANeco
MATERIAŁY
x
Przeznaczenie
elementu
typ aparatu
Materia³
W
W - wentylacja nawiewno - wywiewna
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Aparat nawiewny - ANeco
19
Wydanie
kwiecień 2010
aparat nawiewny -eco
Aparat nawiewny - ANeco
PARAMETRY TECHNICZNE
APARAT NAWIEWNY - WERSJE / WYMIARY
1. APARAT NAWIEWNY ANeco1
ANeco1
334
325
255
191
224
51
137
Ø123
Ø282
292
Ø123
51
2. APARAT NAWIEWNY ANeco2
ANeco2
357
357
201
287
316
Ø148
Ø306
Ø148
51
148
239
51
3. APARAT NAWIEWNY ANeco3
ANeco3
373
362
208
292
Wydanie
kwiecień 2010
20
Aparat nawiewny - ANeco
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
51
246
Ø322
157
Ø148
332
Ø148
51
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Aparat nawiewny - ANeco
SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIA APARATU
1. SCHEMAT STANDARDOWY
- auto matyczne włączanie i wyłączanie: termo statem
Termostat
ANeco
Wyjście zasil. sterow.
Sterow. pr.obr.0-10V
GND sterow.
Pomiar pr.obr.
Sonda temperatury
Zasilanie 230V 50Hz
PE
L
min.3x0,75
N
czerwony
żółty
niebieski
biały
Silnik
PE
L
N
PE
L
N
min.3x0,75
ziel-żółty
brązowy
niebieski
ANeco
- zamo nto wany w instalacji DGP
Termo stat
- zamo nto wany w miejscudo stępnym dla łatwej o bsługi
So nda temperatury - umieszczo na w kapie ko minka, lub w kanale systemu DGP, gdzie temperatura nie przekracza maksymalnej temperatury pracy
przewidzianej dla mo nto wanej so ndy.
2. SCHEMAT PODŁĄCZENIA I
Regulator prędkości obrotowej
3x0,5
- auto matyczne włączanie i wyłączanie
- regulacja prędko ści o bro to wej manualna
Termostat
ANeco
Wyjście zasil.sterow.
czerwony
Sterow.pr.obr.0-10V
żółty
GND sterow. niebieski
Pomiar pr.obr. biały
Sonda temperatury
Zasilanie 230V50Hz
PE
L
min.3x0,75
N
PE
L
N
Silnik
min.3x0,75
PE
L
N
ziel-żółty
brązowy
niebieski
ANeco
- zamo nto wany w instalacji DGP
Termo stat
- zamo nto wany w miejscu do stępnym dla łatwej o bsługi
Regulato r prędko ści o bro to wej - zamo nto wany w miejscu do stępnym dla łatwej o bsługi
So nda temperatury
- umieszczo na w kapie ko minka, lub w kanale systemu DGP, gdzie temperatura nie przekracza maksymalnej temperatury
pracy przewidzianej dla mo nto wanej so ndy.
3. SCHEMAT PODŁĄCZENIA II
- auto matyczne włączanie i wyłączanie
- regulacja prędko ści o bro to wej auto matyczna w zależno ści o d temperatury go rącego po wietrza
- regulacja prędko ści o bro to wej manualna
Sterownik uniwersalny ART-I
Sonda temperatury
ANeco
Wyjście zasil.sterow.
czerwony
Sterow.pr.obr.0-10V
żółty
GND sterow. niebieski
Pomiar pr.obr. biały
Zasilanie 230V 50Hz
PE
3x0,75
L
N
ziel-żółty
brązowy
niebieski
- zamo nto wany w instalacji DGP
- zamo nto wany w miejscu do stępnym dla łatwej o bsługi
- umieszczo na w kapie ko minka, lub w kanale systemu DGP, gdzie temperatura nie przekracza maksymalnej
temperatury pracy przewidzianej dla mo nto wanej so ndy.
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Aparat nawiewny - ANeco
21
Wydanie
kwiecień 2010
Aneco
Stero wnik uniwersalny ART- I
So nda temperatury
Silnik
PE
L
N
Wydanie
kwiecień 2010
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Bypass do aparatu nawiewnego - ECO
ZDJÊCIE
pa
ss
a
200
by
150
be
z
TEMPERATURA POWIETRZA W KRÓÆCU
WYLOTOWYM Z APARATU NAWIEWNEGO [C]
°
WYKRES PRACY BYPASSA-ECO Z APARATEM
ass
yp
zb
100
50
100
em
150
200
TEMPERATURA POWIETRZA W KRÓÆCU
WLOTOWYM BYPASSA [oC]
OPIS
Bypass z termo statem bimetalo wym napędzającym przepustnice i metalo wym filtrem, służy do przygo to wania
po wietrza wpływającego do aparatu nawiewnego . Zabezpiecza aparat nawiewny przed jego przegrzaniem
przez zassanie do datko wego (chło dnego ) po wietrza z o to czenia. Zasto so wany zawór zwro tny o dcina do pływ
go rącego po wietrza do niepracującego aparatu nawiewnego . Bimetal uchylając przepustnice bypassa kieruje
to po wietrze z po wro tem do o to czenia. Bypass po siada duży filtr metalo wy o niewielkich o po rach przepływu.
Ro związanie zastrzeżo ne w Urzędzie Patento wym RP.
o
Maksymalna temperatura pracy: 180 [ C]
ZASTOSOWANIE
- budo wa energo o szczędnych instalacji dystrybucji go rącego po wietrza z ko minka
WYMIARY
WielkoϾ
Wymiary gabarytowe
szer. / g³êb. / wys.
Œrednica
Przekrój
króæców
kana³u
BANeco1
301x306x341
Ø125
57x305
BANeco2
351x330x366
Ø150
57x305
BANeco3
361x346x382
Ø150
57x305
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
BANeco
MATERIAŁY
x
Przeznaczenie
elementu
typ aparatu
Materia³
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Bypass do aparatu nawiewnego - ECO
23
Wydanie
kwiecień 2010
bypass -eco
Bypass do aparatu nawiewnego - ECO
BYPASS - WERSJE -WYMIARY
1. BYPASS BANeco1
BANeco1
301
306
214
51
Ø123
151
Ø123
341
51
2. BYPASS BANeco2
BANeco2
351
252
330
51
Ø148
163
366
Ø148
51
3. BYPASS BANeco3
BANeco3
361
262
346
51
Ø148
Wydanie
kwiecień 2010
171
382
Ø148
51
24
Bypass do aparatu nawiewnego - ECO
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Zestaw nawiewny - ECO
ZDJÊCIE
OPIS
Zestaw nawiewny BANANeco jest po łączeniem aparatu nawiewnego no wego typu ANeco z bypassem
termo statycznym BANeco o raz zawo rem zwro tnym. Umo żliwia w pełni bezpieczne i funkcjo nalne two rzenie
systemów dystrybucji go rącego po wietrza.
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 [ºC]
Maksymalna temperatura zasilaj¹cego powietrza: 180 [ºC]
Zakres nastaw termostatu : 10 - 150 [ºC]
Napiêcie: 230 [V] 50 [Hz] AC
Stopieñ ochrony: IP20
Ro związanie zastrzeżo ne w Urzędzie Patento wym RP
ZASTOSOWANIE
- budo wa energo o szczędnych instalacji dystrybucji go rącego po wietrza z ko minka
WYMIARY
WielkoϾ
Wymiary gabarytowe
szer. / g³êb. / wys.
Œrednica
Przekrój
króæców
kana³u
BANANeco1
573x344x341
Ø125
57x305
BANANeco2
657x369x366
Ø150
57x305
BANANeco3
672x385x382
Ø150
57x305
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
BANANeco
MATERIAŁY
x
Przeznaczenie
elementu
typ aparatu i bypassu
Materia³
W
W - wentylacja nawiewno - wywiewna
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Zestaw nawiewny - ECO
25
Wydanie
kwiecień 2010
zestaw nawiewny -eco
Zestaw nawiewny - ECO
ZESTAWY NAWIEWNE - TYPY
1. BANANeco1
BANANeco1
369
214
341
Ø123
51
Ø123
Ø123
224
151
51
51
573
191
344
2. BANANeco2
BANANeco2
438
252
163
51
239
366
Ø148
Ø148
51
Ø148
51
204
657
369
3. BANANeco3
BANANeco3
448
262
171
51
246
Ø148
382
Ø148
51
Ø148
51
212
672
Wydanie
kwiecień 2010
385
26
Zestaw nawiewny - ECO
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Sterownik uniwersalny
ZDJÊCIE
PARAMETRY
- Nazwa parametru
WartoϾ
24V DC
Zasilanie
Maksymalny pobór mocy
6W
0-50°C, wilgotnoœæ 10-90%
Warunki pracy
Stopieñ ochrony
IP20
Sonda termiczna
KTY84 (wyp. do datko we)
Maksymalna temperatura sondy
150°C
Zakres pomiaru temperatury
0-150°C
B³¹d pomiaru temperatury ko minka
±3°C
B³¹d pomiaru temperatury po ko jo wej
±0.1°C
D³ugoœæ przewodu sondy KTY84
Kolor panela
2m
szary (inne na zamówienie)
Wymiary gabarytowe
155x75x51 mm
0.28kg
Waga
OPIS
Stero wnik ART-1 po zwala między innymi na:
? Stero wanie prędko ścią o bro to wą aparatu nawiewnego ANeco , lub po przez do datko wy regulato r TR-100
standardo wym aparatem nawiewnym. Regulacja jest mo żliwa w trybie pracy ręcznej o raz auto matycznej - na
po dstawie po miaru temperatury go rącego po wietrza na wylo cie z ko minka. So ndę po miaro wą temperatury w ko minku
stano wi typo wy półprzewo dniko wy czujnik KTY-84. Sto pnie regulacji to co 10% prędko ści maksymalnej. W trybie
auto matycznym aparat jest załączany przy temperaturze 42 º C i o siąga pełną mo c w temperaturze 100 º C. W trybie
pracy ręcznej mo żna regulo wać prędko ść sko ko wo (co 10%). Mo c nadmuchu jest wskazywana na wyświetlaczu
pro cento wo .
? Stero wanie prędko ścią o bro to wą Turbo wentu hybrydo wego Ø150 – 200 (0-5 V) lub Turbo wenta hybrydo wego Ø400 –
500 (0-10V). Wbudo wany zegar czasu rzeczywistego
zapro gramo wanie różnych o bro tów nasady
z 4 strefami czaso wymi, w których mo żliwe jest
? Regulację temperatury w po mieszczeniu po przez stero wanie z wyjścia tranzysto ro wego zawo rem termo statycznym
grzejniko wym (zawór grzejniko wy 24V DC max 0,8A o bciążenia), z mo żliwo ścią pro gramo wania różnych temperatur
w 4 strefach czaso wych
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza 24V/ 1A
Wymiary: mo nto wany w puszce po dtynko wej 2X60 bez przegro dy
Przyłącza : listwy zacisko we śrubo we 1,5mm
Wejścia:
? wejścia umo żliwiające po miar prędko ści o bro to wej nasady
? wejścia po miaro we do po miaru temperatury na wylo cie ko minka (0-150 º C)
? wejście cyfro we do zewnętrznego stero wania
Wyjścia:
? wyjścia stero wania prędko ścią nasady Turbo went
? wyjście stero wania prędko ścią aparatu nawiewnego
? wyjście stero wania elektro zawo ru grzejnika
Ro związanie zgło szo ne w Urzędzie Patento wym RP.
ZASTOSOWANIE
- stero wanie wentylato rem DGP, nasadą Turbo went Hybrydo wy, zawo rem termo statycznym grzejnika
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
MATERIAŁY
ART-I
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
W W - wentylacja
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Sterownik uniwersalny
27
Wydanie
kwiecień 2010
sterownik uniwersalny
Wydanie
kwiecień 2010
28
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Automatyczny regulator obrotów
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
sonda
OPIS
Regulator przy pomocy sondy mierzy temperaturê w kapie kominka, wyœwietla j¹ na wyœwietlaczu LED i ustala
prêdkoœæ obrotow¹ kominkowego aparatu nawiewnego steruj¹c dystrybucj¹ ciep³ego powietrza.
Regulacja prêdkoœci obrotowej odbywa siê w dwóch trybach pracy: Rêcznej (MAN) i Automatycznej (AUTO).
W trybie rêcznym (MAN) ustawia siê prêdkoœæ obrotow¹ silnika aparatu nawiewnego w skali 0...10 gdzie “0”
oznacza wy³¹czenie silnika a 10 maksymalne obroty. Mierzona temperatura nie ma wp³ywu na obroty silnika.
W trybie automatycznym (AUTO) prêdkoœæ obrotowa silnika aparatu ustawia siê automatycznie w zale¿noœci od
o
mierzonej temperatury. Powy¿ej 40 C aparat nawiewny za³¹czy siê samoczynnie zapewniaj¹c minimaln¹ prêdkoœæ
o
obrotow¹. Prêdkoœæ wzrasta proporcjonalnie do wzrostu temperatury, osi¹gaj¹c wartoœæ maksymaln¹ dla 80 C.
Po wy³¹czaniu zasilania (prze³¹cznikiem SIEÆ, lub w przypadku zaniku napiêcia sieci zasilaj¹cej) aktualny tryb pracy i
nastawione obroty s¹ zapamiêtywane i odtwarzane po ponownym za³¹czeniu.
ZASTOSOWANIE
- do ogrzewania powietrznego.
PARAMETRY
- Nazwa parametru
WartoϾ
230V/50Hz
Zasilanie
Maksymalny pobór mocy
300W
1A/230V/50Hz
Obci¹¿alnoœæ wyjœcia
0-50°C, wilgotnoœæ 10-90%
Warunki pracy
Stopieñ ochrony
IP20
Sonda termiczna
KTY84
Maksymalna temperatura sondy
300°C
Zakres pomiaru temperatury
0-99°C
B³¹d pomiaru temperatury
1°C
3,15A/250V
Bezpiecznik
D³ugoœæ przewodu sondy
4.6m
bia³y
Kolor panela
Wymiary gabarytowe
148x81x58
0.40kg
Waga
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
MATERIAŁY
automatyczny regulator obrotów
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materia³
P
P - tworzywo sztuczne
Automatyczny regulator obrotów
29
Wydanie
kwiecień 2010
ARO
Automatyczny regulator obrotów
AUTOMATYCZNY REGULATOR OBROTÓW
ARO
AUTOMATYCZNY REGULATOR OBROTÓW ARO
1.
2.
3.
4.
8.
5.
6.
7.
OBSŁUGA REGULATORA
PANEL STERUJĄCY
Na panelu sterowania znajduje siê wy³¹cznik zasilania
regulatora „1”. Wyœwietlacz „2” wskazuje mierzon¹
o
o
temperaturê z zakresu 0...99 C a powy¿ej 99 C napis
„HI”. W zale¿noœci od aktualnego trybu pracy œwieci
lampka „4”(tryb AUTO) lub „6”(tryb MAN). Lampka ta
mruga gdy pracuje silnik dmuchawy.
TRYB AUTOMATYCZNY - ustawienie regulatora w
automatyczny tryb pracy nastêpuje poprzez naciœniêcie
przycisku AUTO „5”. W tym trybie przyciski +/- „3” i „8” s¹
nieaktywne.
TRYB RÊCZNY - ustawienie regulatora w rêczny tryb
pracy nastêpuje poprzez naciœniêcie przycisku MAN „7”.
Przez ok. 5 sekund mruga wyœwietlacz „2” prezentuj¹c
aktualne obroty dmuchawy w skali 0...10 (0 oznacza
wy³¹czenie silnika a 10 maksymalne obroty). Zadane
obroty mo¿na zmieniæ przyciskami +/- („3”/”8”). W
dowolnym momencie mo¿na przycisn¹æ przycisk „MAN”,
„+” lub „-” aby na mrugaj¹cym wyœwietlaczu zobaczyæ
aktualne obroty dmuchawy.
1. W³¹cznik zasilania regulatora.
2. Wyœwietlacz.
3. Przycisk zwiêkszania wartoœci.
4. Lampka pracy automatycznej.
5. Przycisk pracy automatycznej.
6. Lampka pracy rêcznej.
7. Przycisk pracy rêcznej.
8. Przycisk zmniejszania wartoœci.
INSTALOWANIE REGULATORA
Przed pod³¹czeniem regulatora nale¿y upewniæ siê, ¿e
urz¹dzenie które ma byæ kontrolowane nie jest
pod³¹czone do pr¹du i ¿e napiêcie zasilania wynosi
230V.
! Aparat nawiewny powinien byæ pod³¹czony do Ÿród³a
zasilania z u¿yciem urz¹dzenia ró¿nicowego odcinania
zasilania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
! Parametry elektryczne aparatu nawiewnego powinny
byæ zgodne z danymi technicznymi regulatora (Imax=1A).
Producent nie odpowiada za szkody wynik³e z
nieprawid³owego u¿ytkowania regulatora
Najlepszym miejscem do monta¿u jest œciana obok
kominka w pobli¿u gniazda elektrycznego. Nie nale¿y
umieszczaæ regulatora w miejscu gdzie temperatura
mo¿e przekraczaæ 40 oC. Po³¹czenie zasilania i silnika
dmuchawy nale¿y dokonaæ zgodnie z rys.2. Czujnik
temperatury nale¿y pod³¹czyæ wg zasady: przewód kolor
czerwony (br¹zowy) zacisk „+”, przewód kolor bia³y
(niebieski) zacisk „-”.
DOSTOSOWANIE DO SILNIKA DMUCHAWY
Ustawiaj¹c tryb serwisowy, mo¿na ograniczyæ minimalne i
maksymalne obroty silnika dmuchawy. Standardowo
obroty min=0 i max=99 oznaczaj¹ pe³en zakres regulacji
prêdkoœci
(100%). Obroty min mo¿na zwiêkszyæ do
wartoœci 40 (40%) a obroty max zmniejszyæ do 60 (60%).
Aby za³¹czyæ tryb serwisowy nale¿y trzymaæ przyciœniêty
przycisk MAN podczas za³¹czania zasilania regulatora. Na
wyœwietlaczu pojawi siê symbol „LO” (obroty min) na
zmianê z liczb¹ z zakresu 0...40 lub symbol „HI” (obroty
max) na zmianê z liczb¹ z zakresu 60...99. Wartoœci
parametrów zmieniamy przyciskami „+/-” a rodzaj
parametru „LO/HI” ponownie przyciskaj¹c MAN. 10 sekund
bez przyciœniêcia ¿adnego przycisku spowoduje wyjœcie z
procedury serwisowej bez zapamiêtania nowych nastaw.
Aby zakoñczyæ procedurê serwisow¹ zapamiêtaniem
nowych nastaw nale¿y przycisn¹æ przycisk AUTO - na
wyœwietlaczu pojawi siê napis „HH” a po chwili nast¹pi
restart regulatora.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
czujnik termiczny
PROCEDURA TESTOWANIA REGULATORA
Wydanie
kwiecień 2010
Przed rozpaleniem kominka nale¿y w³¹czyæ zasilanie
regulatora i przyciskaj¹c przycisk MAN ustawiæ rêczny
tryb pracy. Przyciskiem „+” ustawiæ max obroty (wartoœæ
10) i sprawdziæ czy
wentylator zosta³ uruchomiony.
Lampka MAN powinna mrugaæ a na wyœwietlaczu
powinna byæ wskazywana temperatura sondy
termicznej. Nastêpnie nale¿y przejœæ do trybu pracy
automatycznej (nacisn¹æ przycisk AUTO). Podgrzanie
sondy termicznej do temp. 40 oC powinno spowodowaæ
o
uruchomienie wentylatora. Przy temp 80 C obroty
wentylatora powinny osi¹gn¹æ wartoœæ maksymaln¹.
! Podczas testowania nie wolno u¿ywaæ otwartego
ognia (np. zapalniczki) do podgrzewania sondy
termicznej, mo¿e to j¹ uszkodziæ. Zalecane jest u¿ycie
suszarki do w³osów lub innego Ÿród³a ciep³ego powietrza
o temperaturze 200/300 oC.
30
Automatyczny regulator obrotów
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
PE
PE
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Regulator obrotów
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
N
P
OPIS
Mikroprocesorowy regulator obrotów s³u¿y do precyzyjnej regulacji obrotów silników jednofazowych. Zosta³
zaprojektowany specjalnie do obs³ugi silników takiego typu, jak te u¿ywane w aparatach nawiewnych AN1, AN2.
Ustala prêdkoœæ obrotow¹ aparatu nawiewnego, tak aby uzyskaæ okreœlon¹ jej wydajnoœæ i wymagany komfort
cieplny w mieszkaniu.
Napiêcie: 230 [V] 50 [Hz] AC
Moc obci¹¿eniowa: 1 - 400 [W]
Zakres regulacji: 20% - 100% prêdkoœci obrotowej silnika aparatu nawiewnego
IloϾ stopni regulacji : 12
ZASTOSOWANIE
- precyzyjna regulacja prêdkoœci obrotowej silników jednofazowych.
TYP
WYMIARY
Waga
[kg]
TYP
OZNACZENIE
WielkoϾ
Wymiary gabarytowe
szer. / g³êb. / wys. [mm]
Natynkowy
N
RO-P
81 x 81 x 70
57x305
0.12
Podtynkowy
P
RO-N
81 x 81 x 45
57x305
0.12
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
MATERIAŁY
RO - x
typ
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materia³
P
P - tworzywo sztuczne
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Regulator obrotów
31
Wydanie
kwiecień 2010
regulator obrotów
Wydanie
kwiecień 2010
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Regulator obrotów RO-TR100
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
OPIS
Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika indukcyjnego jedno fazo wego z tranzysto ram IGBT jako
elementami sterującymi. Zosta³ zaprojektowany specjalnie do obs³ugi silników takiego typu, jak te u¿ywane w
aparatach nawiewnych AN (zwłaszcza AN3). Ustala prêdkoœæ obrotow¹ aparatu nawiewnego, tak aby uzyskaæ
okreœlon¹ jej wydajnoœæ i wymagany komfort cieplny w mieszkaniu.
Zasilanie: 230V~50Hz
Prąd ciągły: 1,5A
Prąd szczytowy: 3,15A
Moc maksymalna: 350W
Temperaturowa pracy: -10-50stC
Temperatura przechowywania: -20-70stC
Sterowanie kluczy: PWM – 18kHz
Stopień ochrony: IP20
Regulacja obrotów: potencjometr, analogowe wejście 0-10V
Pozostałe wejścia: cyfrowe (zabezpieczenie temperaturowe silnika)
Pozostałe wyjścia: zasilanie sterowania analogowego 0-10V – 12V=/20mA
ZASTOSOWANIE
- precyzyjna regulacja prędkości obrotowej silników jednofazowych
TYP
WYMIARY
Typ
Wymiary gabarytowe
szer. / g³êb. / wys. [mm]
RO-TR100
130 x 80 x 95
TYP
Natynkowy
Waga
[kg]
57x305
0.30
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
RO -TR100
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materia³
P
P - tworzywo sztuczne
typ
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Regulator obrotów RO - TR100
33
Wydanie
kwiecień 2010
regulator obrotów
Wydanie
kwiecień 2010
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Termostat
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
sonda
OPIS
Termostat przeznaczony jest do sterowania prac¹ elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie
dodatkowego termostatu wymagane jest, gdy odleg³oœæ od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub
jest on po³o¿ony poni¿ej kominka. Za³¹czenie styku nastêpuje przy wzroœcie temperatury powy¿ej wartoœci
nastawionej, zaœ ponowne jego roz³¹czenie nastêpuje przy spadku temperatury poni¿ej zadanej.
Maksymalna temperatura pracy: 180 oC
Wytrzyma³oœæ termiczna sondy: 210 oC
o
Zakres nastaw: 0 - 150 C
ZASTOSOWANIE
- do w³¹czania i wy³¹czania aparatu nawiewnego, gdy temperatura mierzona przez sondê przekroczy wartoœæ
nastawion¹.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
WYMIARY
+ °C
1
WielkoϾ
C
TERMO
2
Przekrój
D³ugoœæ kapilary [mm]
kana³u
57x305 1000
Waga [kg]
0.10
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
TERMO
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Termostat
35
Wydanie
kwiecień 2010
termostat
Wydanie
kwiecień 2010
36
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Nawilżacz kominkowy
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
OPIS
Nawilżacz ko minko wy to urządzenie zapo biegające przesuszeniu po wietrza o grzewanego przez ko minek
i po dno szące ko mfo rt użytko wania systemu o grzewania po wietrznego .
Zawiera o n po jemnik na wo dę, która o dparo wywuje na skutek przepływającego przez urządzenie go rącego
po wietrza o grzanego przez wkład ko minko wy. Mo nto wany na króćcu wylo to wym z dystrybuto ra ko minko wego
nawilżacz uwalnia parę wo dną, która do staje się do systemu (wraz z go rącym po wietrzem zasysanym przez
aparat nawiewny), a przez system DGP do różnych po mieszczeń w budynku.
Zestaw składa się z nawilżacza o raz po jemnika uzupełniającego , mo nto wanego na ścianie o budo wy ko minka,
w miejscu łatwo do stępnym, umo żliwiającym uzupełnianie po zio mu wo dy w urządzeniu.
ZASTOSOWANIE
- do nawilżania powietrza w systemach DGP
WYMIARY
Wymiary [mm]
Max.
ilość
Przekrój
wody
[l]
kana³u
Dz Dw Hmax DN2
108
96
247
160
3,5
57x305
NWK125
133
121
247
200
4,5
57x305
NWK150
158
146
247
225
5,5
57x305
53
NWK100
Hmax
~440
Typ
nawilżacza
64
Dz
Dw
DN2
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
NWK
MATERIAŁY
x
Przeznaczenie
elementu
średnica DN
Materia³
N
N - nawilżanie powietrza
CH CH - bl. chromoniklowa
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Nawilżacz powietrza
37
Wydanie
kwiecień 2010
nawilżacz kominkowy
Kratka osłonowa otwierana
ZDJÊCIE
ZASADA DZIA£ANIA
OPIS
Kratki os³onowe o twierane stanowi¹ estetyczn¹ os³onê otworów w o kapie ko minka, umo żliwiając jedno cześnie
łatwy do stęp do wnętrza o kapu, na przykład, celem uzupełnienia po zio mu wo dy w nawilżaczu ko minko wym.
Maksymalna temperatura pracy: 180 [ºC]
ZASTOSOWANIE
- os³ona otworów wylotowych ciep³ego powietrza z o kapu kominka;
WYMIARY
Typ kratki
Wymiar zewnêtrzny
czo³a BzxAz
KOT2
175x195
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KOT
2 - a
- b
MATERIAŁY
Przeznaczenie W W
elementu
O O
W - przewody wentylacyjne
O - ogrzewanie powietrzne
Struktura
czo³a
B
struktura czo³a
Materia³
czo³a
ML -
ML - bl. czarna malowana
proszkowo
AMO antyczny
mosi¹dz
ASR antyczne
srebro
materia³ czo³a
typ kratki
bia³a
KR kremowa
AMI antyczna
miedŸ
Materia³ ramki OC OC OC - bl. ocynkowana
-
-
Wydanie
kwiecień 2010
kratka os³onowa otwierana
38
Kratka osłonowa otwierana
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
90°
dz
YS/90
dz
Ø
Ø
1. TRÓJNIK “PORTKI” YS/90
80
Ø
dz
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
128
133
138
148
158
Waga
B [kg] 0.23
0.26
0.27
0.28
0.29
0.33
0.35
0.37
0.38
0.42
0.45
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
YS
x
MATERIAŁY
/ 90 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t 90º
œrednica “spiro”
trójnik Y “portki”
Materia³
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
YS/120
2. TRÓJNIK “PORTKI” YS/120
120°
Ø
dz
dz
Ø
50
Ø
dz
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
Waga
B [kg] 0.19
0.18
113
118
123
128
133
138
148
158
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.28
0.29
0.30
0.33
0.34
-
/ 120 - OC
materia³
k¹t 120º
œrednica “spiro”
trójnik Y “portki”
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek okr¹g³ych
39
Wydanie
kwiecień 2010
x
108
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
YS
98
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
YRS/90
-N
100
80
2
Ø
dz
dz
2
Ø
90°
3. TRÓJNIK REDUKCYJNY ”PORTKI” YRS/90
Ødz1
Œrednica
Typ kratki Ø100-2xØ80 Ø125-2xØ100 Ø150-2xØ125 Ø160-2xØ125 Ø160-2xØ100
“spiro”
dz1/dz2
Waga
B [kg]
x
78
123
- 0.30
98
148
- 0.35
123
158
- 0.40
123
- 0.40
158
98
- 0.40
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
YRS
98
-2x y / 90 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
k¹t 90º
2x œrednica “spiro” dz2
Materia³
œrednica “spiro” dz1
trójnik redukcyjny
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
ZDJÊCIE
YRS/120
4. TRÓJNIK REDUKCYJNY ”PORTKI” YRS/120
2
Ø
dz
dz
Ø
2
120°
100
50
Ø
dz1
Œrednica
Typ kratki Ø100-2xØ80 Ø125-2xØ100 Ø150-2xØ125 Ø160-2xØ125 Ø160-2xØ100
“spiro”
Dz1/dz2
Waga
B [kg]
x
78
- 0.28
123
98
- 0.30
148
123
- 0.35
158
123
- 0.35
158
98
- 0.35
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
YRS
98
-2x y / 120 - OC
materia³
Przeznaczenie
elementu
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
k¹t 120º
2x œrednica “spiro” dz2
Wydanie
kwiecień 2010
œrednica “spiro” dz1
trójnik redukcyjny
40
System kszta³tek okr¹g³ych
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
5. TRÓJNIK TRS/90
TRS/90
dz
Ø
Ø
dz
L = d +100 mm
50
90
Ø
°
dz
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
128
133
138
148
158
Waga
- [kg] 0.23
0.30
0.35
0.38
0.40
0.43
0.45
0.48
0.50
0.57
0.62
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
TRS
x
MATERIAŁY
/ 90 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t
œrednica “spiro”
trójnik
Materia³
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
TRS/45
6. TRÓJNIK TRS/45
dz
50
L = 1,5 x d +100 mm
Ø
Ø
dz
Ø
dz
°
45
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
Waga [kg] 0.33
0.48
0.55
0.61
0.66
0.71
-
138
148
158
0.76
0.81
0.87
0.98
0.92 1.05
-
/ 45 - OC
materia³
k¹t
œrednica “spiro”
trójnik
Przeznaczenie
elementu
Materia³
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek okr¹g³ych
41
Wydanie
kwiecień 2010
x
133
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
TRS
128
ZDJÊCIE
WYMIARY
7. CZWÓRNIK CZO/90
CZO/90
50
L=d+100mm
Ødz
90
°
Ødz
L=d+100mm
Ødz
50
Ødz
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
113
108
118
123
128
133
138
148
158
Waga
B [kg] 0.27
0.38
0.41
0.43
0.45
0.47
0.50
0.52
0.58
0.63
0.18 0.35
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
CZO
x
/ 90 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t 90º
œrednica “spiro”
czwórnik
Materia³
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
KNS/90
-N
Ø
dz
L = d +100 mm
8. KOLANO NASTAWNE KNS/90
°
90
Ødz
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
128
133
138
148
158
Waga[kg]
B
0.29
0.39
0.44
0.46
0.50
0.52
0.54 0.56 0.58 0.66 0.70
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KNS
x
MATERIAŁY
/ 90 - OC
materia³
Przeznaczenie
elementu
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
k¹t 0 - 90°
Wydanie
kwiecień 2010
œrednica “spiro”
kolano nastawne
42
System kszta³tek okr¹g³ych
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
KNS/30
-N
9. KOLANO NASTAWNE KNS/30
Ø
dz
50
30°
Ø
dz
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
113
108
118
123
128
133
138
148
158
Waga
0.42 0.45 0.48
B [kg] 0.18
0.25
0.29
0.31
0.33
0.35
0.38
0.40
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KNS
x
MATERIAŁY
/ 30 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t 0 - 30°
œrednica “spiro”
kolano nastawne
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
PJS/1
Ødz
ØDz-rury
PCV
280
10. PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA PJS/1
L = 1,5 x dz
Œrednica
Ø110 Ø160
“spiro”
dz
108
158
Dw
110
-
160
-
Waga [kg] 0.29
0.26 0.58
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
x
/ 1 - OC
materia³
wersja wykonania
œrednica “PCV”
przepustnica jednop³aszczyznowa
DARCO
32 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek okr¹g³ych
43
Wydanie
kwiecień 2010
PJS
MATERIAŁY
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
PJS/2
Ø dz
280
11. PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA PJS/2
L = 1,5 x dz
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
128
133
138
143
148
158
Waga [kg] 0.18
0.26
0.29
0.30
0.33
0.35
0.38
0.41 0.45 0.47 0.50 0.58
-
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
PJS
x
/ 2 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
wersja wykonania
œrednica “spiro”
przepustnica jednop³aszczyznowa
Materia³
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
PJS/3
-N
Ø dz
12. PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA PJS/3
L = 1,5 x dz
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
128
133
138
143
148
158
Waga[kg]
B
0.18 0.26 0.29 0.30 0.33 0.35 0.38 0.41 0.45 0.47 0.50 0.58
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
PJS
x
MATERIAŁY
/ 3 - OC
materia³
wersja wykonania
Wydanie
kwiecień 2010
œrednica “spiro”
przepustnica jednop³aszczyznowa
44
System kszta³tek okr¹g³ych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
33
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
WYMIARY
ZDJÊCIE
PJS/C
-N
13. PRZEPUSTNICA Z CIÊGNEM PJS/C
Ødz
Długo ść linki o k. 1,2 [m]
L=1,5 x dz
Œrednica
Typ kratki Ø80
“spiro”
dz
78
Waga[kg]
B
0.38
x
Ø125
Ø150
98
123
148
0.46
0.55
0.70
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
PJS
Ø100
/ C - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
wersja wykonania
œrednica “spiro”
przepustnica jednop³aszczyznowa
Materia³
ZDJÊCIE
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
14. TRÓJNIK ZIMA LATO ZE ZWROTNICĄ TZL
TZL
A = d + 50 mm
Ø
Ø
dz
dz
Ødz
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
Waga
- [kg] 0.60
0.75
0.85
0.90
0.95
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
128
133
138
143
148
158
1.0
-
1.05
-
1.10
-
1.15
-
1.20
-
1.25
-
1.35
-
MATERIAŁY
x - OC
materia³
œrednica “spiro”
trójnik zima/lato ze zwrotnic¹
DARCO
34 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek okr¹g³ych
45
Wydanie
kwiecień 2010
TZL
123
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
YPS
15. TRÓJNIK TYP D Z PRZEPUSTNICĄ YPS
Ø
dz
dz
Ø
Ø
dz
A = dz + 50mm
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
Waga [kg] 0.45
0.55
0.65
0.68
0.71
133
138
143
148
158
0.75
0.80
0.83
0.85
0.90
0.95
1.00
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
YPS
128
x - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
œrednica “spiro”
trójnik typu D z przepustnica
Materia³
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
SFS
16. SKRZYNKA FILTRACYJNA NIEIZOLOWANA SFS
dz
200
Ødz
Ø
50
200
150
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
Waga[kg]
B
1.63
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
SFS
x
113
118
123
128
133
138
143
148
158
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
1.63
-
/ FM - OC
filtr metalowy
œrednica “spiro”
skrzynka filtracyjna nieizolowana
Wydanie
kwiecień 2010
108
MATERIAŁY
materia³
46
98
System kszta³tek okr¹g³ych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
35
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
WYMIARY
ZDJÊCIE
-N
SFS/IZ
Dz
223
17. SKRZYNKA FILTRACYJNA IZOLOWANA SFS/IZ
242
180
255
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
128
133
138
143
148
158
B [kg] 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05 2.-05
Waga
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
SFS
x
MATERIAŁY
/ IZ / FM - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
filtr metalowy
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
izolacja termiczna
Materia³
œrednica “spiro”
skrzynka filtracyjna izolowana
ZDJÊCIE
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
FOK
Ødz
18. FILTR OKRĄGŁY (KANAŁOWY) FOK
L = 1,75 x dz
Œrednica
Ø100 Ø125 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
98
123
148
158
Waga [kg] 0.60
0.90
1.20
-
1.30
-
MATERIAŁY
FOK / x / FM - OC
Przeznaczenie
elementu
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
materia³
filtr metalowy
Materia³
OC OC - bl. ocynkowana
œrednica rury “spiro”
DARCO
36 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
System kszta³tek okr¹g³ych
47
Wydanie
kwiecień 2010
filtr okr¹g³y kana³owy
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
FM-FOK
19. WKŁAD FILTRA METALOWEGO FOK
Ø
D
25
Œrednica
Ø100 Ø125 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
98
123
148
158
D
112
142
170
190
Waga [kg] 0.11
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
FM-FOK - x
0.17
0.23
0.25
MATERIAŁY
- OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
œrednica rury “spiro”
Materia³
filtr metalowy FOK
ZDJÊCIE
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
20. SKRZYNKA ROZDZIELCZA SRRS
SRRS
Ø
Dz
dz
dz
Ø
A
Ø
L
Œrednica
Typ kratki Ø125-3xØ100 Ø150-3xØ125 Ø150-3xØ100 Ø150-5xØ100 Ø150-7xØ100
“spiro”
Dz/dz
Waga
B [kg]
x -
98
148
- 0.85
123
- 1.00
148
98
- 0.90
148
98
148
- 1.80
98
- 2.50
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
SRRS
123
y x z - OC
materia³
œrednica “spiro” d
iloœæ wylotów
œrednica “spiro” D
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
skrzynka rozdzielcza
Wydanie
kwiecień 2010
23
48
System kszta³tek okr¹g³ych
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
37
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
WYMIARY
ZDJÊCIE
SRS
A = d + 50mm
50
21. SKRZYNKA ROZDZIELCZA SRS
dz
dz
Ø
A = d + 50 mm
A = d + 50 mm
Ø dz
Ø
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
138
143
148
158
Waga [kg] 0.50
0.65
0.75
0.80
0.85
0.88
0.92
0.96
1.00
-
1.04
-
1.08
-
1.15
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
SRS - y x x
78
98
108
113
118
123
128
133
MATERIAŁY
OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
œrednica “spiro”
iloœæ wylotów
Materia³
skrzynka rozdzielcza
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
Ø Dz
A = 2 x d + 90mm
SRDS
280
50
22. SKRZYNKA ROZDZIELCZA SRDS
A = 2 x d + 90mm
Ø dz
Ødz
Œrednica
Typ kratki Ø125/4xØ100 Ø150/4xØ125 Ø150/4xØ100
“spiro”
Dz/dz
Waga
B [kg]
x /
98
- 1.60
148
123
- 2.00
148
98
- 1.65
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
SRDS
123
y x z - OC
materia³
œrednica “spiro”
iloœæ wylotów
œrednica “spiro”
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO
38 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
System kszta³tek okr¹g³ych
49
Wydanie
kwiecień 2010
skrzynka rozdzielcza
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
RDS
-N
23. REDUKCJA RDS
dz 1
Ø
dz 2
150
Ø
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150
“spiro”
dz1
78
98
108
113
118
123
128
133
138
143
148
dz2
98
108
113
118
123
128
133
138
143
148
158
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
RDS - x /
y
MATERIAŁY
- OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
œrednica “spiro” dz1
œrednica “spiro” dz2
Materia³
redukcja
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
ZWS
Ø
dz
24. ZŁĄCZE WEWNÊTRZNE ZWS
100
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
Waga[kg]
B
0.10
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
ZWS
œrednica “spiro”
z³¹cze wewnêtrzne
Wydanie
kwiecień 2010
108
113
118
123
128
133
138
143
148
158
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.16
0.17
0.17
0.18
0.19 0.20
MATERIAŁY
x - OC
materia³
50
98
System kszta³tek okr¹g³ych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
WYMIARY
ZDJÊCIE
ZJS
Ø
dw
25. ZŁĄCZE JEDNOSTRONNE ZJS
100
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150
“spiro”
dw
87
Waga [kg] 0.11
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
ZJS
x -
107
122
127
132
137
142
147
152
0.13
0.15
0.16
0.17
0.17
0.18
0.18
0.19 0.20
157
MATERIAŁY
y
Przeznaczenie
elementu
materia³
œrednica “spiro”
z³¹cze jednostronne
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
CH CH - bl. chromoniklowa
ZDJÊCIE
WYMIARY
ZZ
-N
Ø
dz
26. ZAWÓR ZWROTNY (JEDNOKIERUNKOWY) ZZ
L = 1,5 x dz
Œrednica
Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
98
108
113
118
123
128
133
138
143
148
158
Waga[kg] 0.18 0.26 0.29 0.30 0.33 0.35 0.38 0.41 0.45 0.47 0.50 0.58
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
x - CH
materia³
œrednica “spiro”
zawór zwrotny jednokierunkowy
DARCO
40 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
CH CH - bl. chromoniklowa
System kszta³tek okr¹g³ych
51
Wydanie
kwiecień 2010
ZZ
MATERIAŁY
System kszta³tek okr¹g³ych
WYMIARY
ZDJÊCIE
CZNP
Ø
A
dz
27. CZERPNIA POWIETRZA CZNP
170
A
Ø100
Ø110
Ø125
Ø150
Ø160
dz
98
108
123
148
158
A
152
152
178
198
198
Waga [kg]
0.53
0.53
0.62
0.78
0.8
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
CZNP
Œrednica
“spiro”
x - m.
Przeznaczenie
elementu
materia³
œrednica “spiro”
czerpnia powietrza
W
W - przewody wentylacyjne
OC OC - bl. ocynkowana
Materia³
CH CH - bl. chromoniklowa
ML ML - bl. akrylowa (bia³a)
ZDJÊCIE
WYMIARY
28. REDUKCJA SYMETRYCZNA RDSS
RDSS
dz
50
160
50
Ø
Œrednica
Typ kratki
“spiro”
Ø100/150x50
dz/Az/Bz
98
Waga
B [kg]
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
RDSS
x
Ø110/150x50
Ø125/150x50
Ø150/200x90
108 149.5 49.5
123 149.5 49.5
148 199.5 89.5
-
0.28
-
0.28
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
-
0.35
/ AxB - OC
œrednica “spiro”
redukcja symetryczna
Wydanie
kwiecień 2010
0.28
Bz
MATERIAŁY
materia³
przekrój kana³u prostok¹tnego
52
149.5 49.5
Az
System kszta³tek okr¹g³ych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
41
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
29. REDUKCJA NIESYMETRYCZNA RDSS-NS
RDSS-NS
50
200
50
dz
Bz
Œrednica
Typ kratki
“spiro”
Ø100/150x50
dz/Az/Bz
98
Waga
B [kg]
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
RDSS
149.5 49.5
Ø110/150x50
Ø125/150x50
Ø150/200x90
108 149.5 49.5
123 149.5 49.5
148 199.5 89.5
-
0.28
Az
0.28
-
0.28
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
-
0.35
MATERIAŁY
x / A x B - OC - NS
niesymetryczna
materia³
przekrój kana³u prostok¹tnego
Przeznaczenie
elementu
œrednica “spiro”
redukcja
Materia³
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
ZDJÊCIE
KSP
30. KRÓCIEC SPIRO KSP
50
Ødz
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
123
128
133
138
148
158
Waga [kg] 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10
0.10
0.10
0.10
0.12
0.12
108
113
118
- OC
materia³
œrednica “spiro”
króciec spiro
DARCO
42 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek okr¹g³ych
53
Wydanie
kwiecień 2010
x
98
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KSP
78
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
31. DYSTRYBUTORY
-
PRZYKŁADY
Wymiary
Typ kratki
[mm]
C
B
UWAGA! Dystrybutory wykonuje się zawsze do danego modelu wkładu kominkowego lub na indywidualne zamówienie
A
Typ kominka:
Typ kratki 690
GABO
A
E
B
C
E
d
D
620
560
380
150
210
Liczba króćców wylotowych 0-8 sztuk
D
d
G
Wymiary
Typ kratki A
B
C
[mm]
Typ kominka:
Typ kratki 850 1150 500
FonteFlame
A
H
E
F
G
D
d
475
500
300
50
230
100
B
685c i 680v
C
Liczba króćców wylotowych 0-8 sztuk
MATERIAŁY
H
E
F
D
Przeznaczenie
elementu
d
Materia³
ZDJÊCIE
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
32. PRZEDŁUŻKA OKRĄGŁA PO
PO
L
Ødw
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dw
79
99
109
114
119
124
129
Dostêpne d³ugoœci L =
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
PO
Wydanie
kwiecień 2010
139
149
159
150 , 200 , 250 [mm]
MATERIAŁY
x - L - OC
materia³
d³ugoœæ
œrednica “spiro”
przed³u¿ka okr¹g³a
54
134
System kszta³tek okr¹g³ych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
43
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
33. ZAŒLEPKI ZS I ZSR
ZSR
-N
ZS
-N
100
Ø dz
Ø 180
Ø dz + 12
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø145 Ø150 Ø160
“spiro”
dz
78
Waga
B [kg] 0.11
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
ZSR
98
108
113
118
123
128
133
138
143
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.17
0.18
0.18
0.19 0.20 0.22
158
MATERIAŁY
x - OC
materia³
Przeznaczenie
elementu
œrednica “spiro”
zaœlepka redukcyjna
ZS
148
x - OC
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
materia³
œrednica “spiro”
zaœlepka
WYMIARY
ZDJÊCIE
TA50
34. TAŒMA ALUMINIOWA TA50
Typ kratki
Symbol
5
10
52
Typ kratki
TA50x.../150
-
0.11
0.48
Typ kratki
TA50x.../350
0.07
0.11
0.48
Waga [kg]
D³ugoœæ L [m]
TA50x.../150 - max. temperatura pracy: 150 [°C]
TA50x.../350 - max. temperatura pracy: 350 [°C]
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
50 x L
/
T
max temp. pracy
d³ugoœæ taœmy
szerokoœæ taœmy 50 [mm]
taœma aluminiowa
DARCO
44 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
AL AL - aluminium
System kszta³tek okr¹g³ych
55
Wydanie
kwiecień 2010
TA
MATERIAŁY
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
RESF
35. RURA ELASTYCZNA TYP SPIRO - ALUMINIOWA RESF
Œrednica
Typ kratki Ø80 Ø100 Ø110 Ø115 Ø120 Ø125 Ø130 Ø135 Ø140 Ø150 Ø160
“spiro”
dw
80
100
110
115
120
125
130
135
140
150
160
dz
87
107
117
122
127
132
137
142
147
157
167
Waga
B [kg] 0.45
0.46
0.50
0.52
0.55 0.57
0.60
0.63
0.67
-
0.71
-
0.73
-
Odcinki L = 3 [m] œciœniête do 1 [m]
Max.temperatura pracy: 200 [o C]
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
RESF
x
MATERIAŁY
- AL
materia³
Przeznaczenie
elementu
œrednica
rury elastyczne typ “spiro”
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
AL AL - taœma aluminiowa
WYMIARY
ZDJÊCIE
RESD
36. RURA ELASTYCZNA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ - ALUMINIOWA RESD
Œrednica
Typ kratki Ø100 Ø125 Ø150 Ø200
“spiro”
dw
102
127
152
203
dz
152
177
202
253
Waga odc. 10m
B [kg] 4.90
6.00
7.20
8.00
Waga odc. 5m
B [kg] 2.70
3.40
4.10
6.00
-
Odcinki L = 10 [m] œciœniête do 1.2 [m]
Odcinki L = 5 [m] œciœniête do 0.8 [m]
Max. temperatura pracy: 250 [ºC]
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
RESD
x - L
MATERIAŁY
- AL
materia³
Wydanie
kwiecień 2010
d³ugoœæ przewodu (5 lub 10m)
œrednica
rury elastyczne z izolacj¹ termiczn¹
56
System kszta³tek okr¹g³ych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
AL AL - folia aluminiowa
DARCO Sp. z o.o.
45
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
OPS
37. OPASKA ZACISKOWA OPS
d
Ø
9
Ø80-150
Ø160-200
Waga[kg]
0.025
0.032
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
OPS
Zakres
œrednic d
“spiro”
x - CH
Przeznaczenie
elementu
materia³
œrednica “spiro”
opaska zaciskowa
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
CH CH - bl.chromoniklowa
WYMIARY
ZDJÊCIE
UMO
38. UCHWYT MOCUJĄCY UMO
Dw
100
30
L
Średnica
Typ kratki Ø100 Ø110 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø250
DN
dla Ø l 180
Dw
100
110
120
130
140
150
160
180
200
250
L
200
210
220
230
240
250
260
280
300
350
Waga
B [kg]
0.10
0.12
-
0.12
-
0.12
0.55
0.13 0.14
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
UMO
x
- CH
MATERIAŁY
materiał
średnica “spiro”
uchwyt mocujący
Przeznaczenie
elementu
Materia³
DARCO
46 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
0.21
0.28
0.30
0.34
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
CH CH - bl. chromoniklowa 1.4301
System kszta³tek okr¹g³ych
57
Wydanie
kwiecień 2010
dla Ø < 180
System kszta³tek okr¹g³ych
ZDJÊCIE
WYMIARY
ZAP
39. ZAPINKI ZAP
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
IloϾ
50 szt
Waga [kg]
0.37
MATERIAŁY
ZAP- CH
Przeznaczenie
elementu
materia³
zapinki
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
CH CH - bl. chromoniklowa
WYMIARY
ZDJÊCIE
TSM
40. TAŒMA NA OPASKI ZACISKOWE TSM
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
D³ugoœæ [m]
30
Waga [kg]
1.37
MATERIAŁY
TSM - CH
Przeznaczenie
elementu
Wydanie
kwiecień 2010
materia³
taœma na opaski zaciskowe
58
System kszta³tek okr¹g³ych
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
CH CH - bl. chromoniklowa
DARCO Sp. z o.o.
47
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
KP
Bw
1. KANAŁ PROSTY KP
Aw
L
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
A x B
200x90
D³ugoœæ L [mm]
1000
500
1000
500
Waga [kg]
B
1.64
-
0.82
-
2.18
-
1.09
-
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KP
150x50
/ L - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
d³ugoœæ kana³u
przekrój kana³u
kana³ prosty
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
KSS-90°
Bw
130
2. KOLANO ŒCIANA-STROP KSS-90°
130
Aw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.40
0.60
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
A x B
/ 90 - OC
materia³
k¹t 90º
przekrój kana³u
kolano ściana-strop
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek prostok¹tnych
59
Wydanie
kwiecień 2010
KSS
ZDJÊCIE
WYMIARY
KSS-45°
3. KOLANO ŒCIANA-STROP KSS-45°
50
Bw
45 °
50
Aw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.19
-
0.32
-
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KSS
A x B
/ 45 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t 45º
przekrój kana³u
kolano ściana-strop
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
KSSN-45-90°
4. KOLANO NASTAWNE ŒCIANA-STROP KSSN 45-90°
o
90
45-
Bw
50
50
Aw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.32
-
0.55
-
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KSSN A x B
/ 45-90 - OC
materia³
Przeznaczenie
elementu
k¹t 45º-90º
Wydanie
kwiecień 2010
przekrój kana³u
kolano nastawne ściana-strop
60
System kszta³tek prostok¹tnych
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
KL/45(30)
5. KOLANO KL/45(30)
45
Aw
Aw
)
0
°(3
Bw
A
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.40
-
0.60
Waga [kg]
B
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KL
A x B
MATERIAŁY
/ X - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t 45º lub 30º
przekrój kana³u
kolano
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
ZDJÊCIE
KL/90
6. KOLANO KL/90
Aw
C = A +50 mm
Aw
C = A + 50 mm
Bw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
Waga [kg]
B
0.40
-
0.60
-
/ 90 - OC
materia³
k¹t 90º
przekrój kana³u
kolano
DARCO
50 Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek prostok¹tnych
61
Wydanie
kwiecień 2010
A x B
200x90
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KL
150x50
WYMIARY
ZDJÊCIE
7. KOLANO NASTAWNE KLN 25-45
KLN 25-45
5°
Aw
25°4
50
50
Bw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
Waga [kg]
B
A x B
200x90
0.-30
0.-50
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KLN
150x50
/ 25-45 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t 25º-45º
przekrój kana³u
kolano nastawne
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
8. KOLANO NASTAWNE KLN 45-90
KLN 45-90
°-9
0°
Aw
45
50
50
Bw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
Waga [kg]
B
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
150x50
200x90
0.40
-
0.60
-
MATERIAŁY
KLN A x B / 45-90 - OC
materia³
kąt 45º-90º
Wydanie
kwiecień 2010
przekrój kana³u
kolano nastawne
62
System kszta³tek prostok¹tnych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
TRP/90
9. TRÓJNIK TRP/90
Aw
50
Aw
L = A + 100 mm
Bw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.45
-
0.75
-
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
TRP
A x B
/ 90 - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
k¹t wylotu 90º
przekrój kana³u
trójnik prostok¹tny
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
TRP/45
50
10. TRÓJNIK TRP/45
Aw
Aw
45°
L = 1,5 x A + 100 mm
Bw
Aw x B w
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.70
-
1.05
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
A x B
/ 45 - OC
materia³
k¹t wylotu 45º
przekrój kana³u
trójnik prostok¹tny
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek prostok¹tnych
63
Wydanie
kwiecień 2010
TRP
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
YP/120
-N
11. TRÓJNIK YP/120
0°
50
12
Bw
Aw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.30
-
0.45
-
Waga [kg]
B
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
YP
A x B
MATERIAŁY
/ 120 - OC
materia³
k¹t ramion 120º
Przeznaczenie
elementu
przekrój kana³u
trójnik Y prostok¹tny
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
ZDJÊCIE
12. TRÓJNIK YP/90
YP/90
50
90°
Bw
Aw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
Waga [kg]
B
A x B
k¹t ramion 90º
przekrój kana³u
trójnik y prostok¹tny
Wydanie
kwiecień 2010
0.50
-
0.70
/ 90 - OC
materia³
64
200x90
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
YP
150x50
System kszta³tek prostok¹tnych
Przeznaczenie
elementu
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
CZP
13. CZWÓRNIK CZP
50
Aw
50
Aw
Bw
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.50
0.70
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
CZP
A x B
- OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
przekrój kana³u
czwórnik prostok¹tny
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
CZNP
Bw
14. CZERPNIA POWIETRZA CZNP
L=100
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.35
0.50
-
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
CZNP A x B
- m
materia³
przekrój kana³u
czerpnia prostok¹tna
Przeznaczenie
elementu
W
W - przewody wentylacyjne
OC OC - bl. ocynkowana
Materia³
CH CH - bl. chromoniklowa
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
System kszta³tek prostok¹tnych
65
Wydanie
kwiecień 2010
ML ML - bl. akrylowa (bia³a)
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
PJP
-N
Bw
280
15. PRZEPUSTNICA PJP
L = 1,5 x A
Aw
Aw x B w
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
PJP
A x B
Typ kratki
150x50
200x90
B
0.40
-
0.80
-
MATERIAŁY
- OC
materia³
Przeznaczenie
elementu
przekrój kana³u
przepustnica
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
ZDJÊCIE
PJP/C
16. PRZEPUSTNICA Z CIĘGNEM PJP/C
Bw
Długość linki ok.. 1,2 [m]
L = 1,5 x A
Aw
Aw x Bw
Przekrój
Typ
kratki
kana³u
[mm]
Waga [kg]
B
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
PJP
A x B
150x50
200x90
0.50
-
0.85
-
MATERIAŁY
/ C - OC
Przeznaczenie
elementu
materiał
wersja wykonania
przekrój kanału
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
Wydanie
kwiecień 2010
przepustnica
66
System kszta³tek prostok¹tnych
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
KLO
250
17. KSZTAŁTKA L Z WYLOTEM OKRĄGŁYM KLO
dz
Aw
Bw 50
Aw x B w
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
dz B
150x50
200x90
Ø78 -- 158
Ø78 -- 158
0.50
-
0.80
-
Waga [kg]
B
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
KLO
A x B
MATERIAŁY
/ d - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
œrednica wylotu
przekrój kana³u
kszta³tka L z wylotem okr¹g³ym
ZDJÊCIE
Materia³
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
KLP
Typ
kratki Ew
Wymiary
Ew
Fw
250
18. KSZTAŁTKA L Z WYLOTEM PROSTOKĄTNYM KLP
Bw
Aw
Fw
K1
105
165
K2
B
0.18
140
165
K3
B
140
0.18
215
-
40
wylot dopasowany
do kratki Kz1,Kz2, Kz3
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.50
-
0.80
-
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
A x B
/ Kx - OC
materia³
typ kratki
przekrój kana³u
kszta³tka L z wylotem prostokątnym
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek prostok¹tnych
67
Wydanie
kwiecień 2010
KLP
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
PP
19. PRZEDŁUŻKA PROSTOKĄTNA PP
AxB
A
B
K1
105
165
K2
B
140
0.18
165
-
K3
B
0.18
140
215
-
L
Wymiary
Typ
kratki
ramek kratki
Wymiary przed³u¿ek PP dostosowane s¹ do
rozmiarów kratek K1, K2 lub K3
Dostêpne d³ugoœci L =
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
PP
Kx
150 , 200 , 250 [mm]
MATERIAŁY
/ L - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
d³ugoœæ
typ kratki
przed³u¿ka
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
ZDJÊCIE
RDSS
20. REDUKCJA SYMETRYCZNA RDSS 150X50 / 200X90
50
150
150
200
90
Przekrój
Typ
kratki
kana³u
Waga
B [kg]
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
150x50 / 200x90
-
0.35
MATERIAŁY
RDSS AxB / CxD - OC
materia³
przekrój kana³u prostok¹tnego
przekrój kana³u prostok¹tnego
redukcja symetryczna
Przeznaczenie
elementu
Wydanie
kwiecień 2010
Materia³
68
System kszta³tek prostok¹tnych
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
ZWP
Bz
21. ZŁĄCZKA WEWNÊTRZNA ZWP1 I ZWP2
1 - typ
Az
55
2 - typ
Az x Bz
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
150x50
200x90
0.08
-
0.12
Waga [kg]
B
MATERIAŁY
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
ZWP
A x B
/ C - OC
Przeznaczenie
elementu
materia³
wersja wykonania
przekrój kana³u
z³¹czka wewnêtrzna
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
UM
-N
22. UCHWYT MONTAŻOWY UM
150 (200)
40
50(90)
2 otw. O6,4
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
B
Waga [kg]
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
A x B
200x90
0.08
-
0.15
MATERIAŁY
- OC
materia³
przekrój kana³u
uchwyt montażowy
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
System kszta³tek prostok¹tnych
69
Wydanie
kwiecień 2010
UM
150x50
System kszta³tek prostok¹tnych
ZDJÊCIE
WYMIARY
UM/IZOL
-N
22 a. UCHWYT MONTAŻOWY UM/IZOL
2 otw. O6,4
170 (220)
65(105)
40
Aw x B w
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
170x65
(150x50)
220x105
(200x90)
0.15
-
0.16
-
B
Waga [kg]
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
UM
A x B
MATERIAŁY
- OC/IZOL
Przeznaczenie
elementu
materia³
przekrój kana³u
uchwyt montażowy
ZDJÊCIE
Materia³
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
OC OC - bl. ocynkowana
WYMIARY
23. TRÓJNIK ZIMA-LATO TRP/90/Z
TRP/90/Z
50
Aw
Aw
280
L = A + 100 mm
Bw
A w x Bw
Przekrój
Typ kratki
kana³u [mm]
Waga [kg]
B
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
TRP
A x B
150x50
200x90
0.50
-
0.85
-
MATERIAŁY
/ 90 / Z - OC
materia³
Przeznaczenie
elementu
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
przepustnica
k¹t
Wydanie
kwiecień 2010
przekrój kana³u
trójnik zima-lato
70
System kszta³tek prostok¹tnych
Materia³
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
OC OC - bl. ocynkowana
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Elementy izolacyjne
WYMIARY
ZDJÊCIE
REKP
-N
1. RĘKAW IZOLOWANY DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH REKP
pancerz o chro nny
wełna izo lacyjna
rękaw mo ntażo wy
Aw x Bw
Przekrój
Typ kratki
kanału [mm]
150x50
200x90
2.65
3.97
Waga [kg]
B
Odcinki L = 10 [m]
Max. temperatura pracy: 140 [°C]
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
REKP
x
MATERIAŁY
- AL
Przeznaczenie
elementu
materiał
przekrój kanału
rękaw izolowany do kanałów prostokątnych
Materiał
W
W - przewody wentylacyjne
O
O - ogrzewanie powietrzne
AL AL - folia aluminiowa
Uwaga:
Po montażu na kanale należy wyjąć wewnętrzną folię montażową.
ZDJÊCIE
WYMIARY
2. WEŁNA MINERALNA DO IZOLACJI KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH - LAMELLA
-N
LAMELLA
Dane techniczne
Max. temperatura pracy
Gêstoœæ nominalna
Wymiary rolki
GruboϾ
3
36 [kg/m ]
10 000 x 1000 [mm]
-
20 [mm]
-
IloϾ m w paczce
10 [m2]
2
Odpornoœæ na ogieñ
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
o
250 [ C]
Wyrób niepalny
-
MATERIAŁY
WE£NA - LAMELLA
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materia³
M
M - we³na mineralna
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Elementy izolacyjne
71
Wydanie
kwiecień 2010
rodzaj
we³na mineralna
Elementy izolacyjne
ZDJÊCIE
WYMIARY
FIREROCK
3. WEŁNA MINERALNA DO IZOLACJI OKAPU KOMINKA - FIREROCK
Dane techniczne
o
Max. temperatura pracy
600 [ C]
Gêstoœæ nominalna
-
80 [kg/m3]
-
Wymiary p³yt
1000x600 [mm]
Gruboœæ p³yt
25 lub 30 [mm]
-
-
Iloœæ p³yt w paczce
10 [szt]
Odpornoœæ na ogieñ
-
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
Wyrób niepalny
-
MATERIAŁY
WE£NA - FIREROCK
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materia³
M
M - we³na mineralna
rodzaj
we³na mineralna
WYMIARY
ZDJÊCIE
4. PŁYTA IZOLACYJNA
-N
SILCA
SILCA
Dane techniczne
o
Max. Temperatura pracy
700 [ C]
Gęsto ść no minalna
-
3
250 [kg/m ]
1000x600 [mm]
Wymiary płyty
Grubo ść płyt
30/40/50 [mm]
-
-
Wytrzymało ść na ściskanie
Odpo rno ść na o gień
Dostępne grubości płyt:
OZNACZENIE / KOD PRODUKTU
SILCA
30, 40, 50 [mm]
- 600x1000 - x
SILCA
Wydanie
kwiecień 2010
A1 Wyrób niepalny
-
MATERIAŁY
grubość
wymiar płyty
72
1,2 [N/mm2]
Elementy izolacyjne
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materiał
S
S - płyta silikatowo-wapienna
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Elementy izolacyjne
ZDJÊCIE
WYMIARY
SILCADUR
5. KLEJ SILCADUR
Dane techniczne
Max. temperatura pracy
Ko lo r
Szary
-
-
Min. Temperatura nakładania
Czas wiązania
o
5 [ C]
24 [h]
-
-
0,85 lub 6,5 [kg]
Waga o pako wania
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
o
950 [ C]
MATERIAŁY
SILCADUR
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materiał
K
K - Klej
klej silcadur
ZDJÊCIE
WYMIARY
KLEJ GRENAISOL
6. KLEJ GRENAISOL
Dane techniczne
Max. temperatura pracy
Ko lo r
beżowy
-
-
Min. Temperatura nakładania
o
Czas wiązania (w temp. 20 C)
-
o
10 [ C]
12 [h]
1 [kg]
Waga o pako wania
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU
o
1200 [ C]
MATERIAŁY
klej grenaisol
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materiał
K
K - Klej
Elementy izolacyjne
73
Wydanie
kwiecień 2010
KLEJ GRENAISOL
Elementy izolacyjne
WYMIARY
ZDJÊCIE
-N
GRENAISOL
7. WERMIKULITOWA PŁYTA IZOLACYJNA GRENAISOL
Dane techniczne
o
Max. Temperatura pracy
950 [ C]
Gęsto ść no minalna
-
3
430 [kg/m ]
800x600 [mm]
Wymiary płyty
Grubo ść płyt
30 [mm]
-
-
Wytrzymało ść na ściskanie
Odpo rno ść na o gień
-
OZNACZENIE / KOD PRODUKTU
1,2 [MPa]
A1 Wyrób niepalny
-
MATERIAŁY
GRENAISOL - 600x800 - 30
grubość
wymiar płyty
Wydanie
kwiecień 2010
płyta GRENAISOL
74
Elementy izolacyjne
Przeznaczenie
elementu
O
O - ogrzewanie powietrzne
Materiał
W
W - wermikulit ekspandowany
Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43 39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00, fax.: 680 90 01
e-mail: [email protected]
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl

Podobne dokumenty