Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Ro to N T zasu w n

Komentarze

Transkrypt

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Ro to N T zasu w n
Roto NT
Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Instrukcja montażu
do okien z drewna i PVC
Technologia okien i drzwi
Wyłączenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu
zostały opracowane i sprawdzone z należytą starannością.
Postęp techniczny, zmieniające się prawodawstwo, jak
również – nie bez znaczenia – czynnik czasu prowadzą
nieuchronnie do zmian.
Z tego powodu zrozumiałe jest, że nie możemy
w sposób nieograniczony gwarantować kompletności
i aktualności zgromadzonych w tym katalogu informacji.
Wszelkie prawa, a w szczególności prawo do
powielania i kolportażu zastrzeżone.
2  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
Copyright: grudzień 2011
Roto Frank AG
Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
tel.:
+48 22 567 09 00 do -04
faks: +48 22 567 09 11
[email protected]
www.roto-frank.pl
www.tajemniceokienne.pl
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Zastrzega się możliwość zmian.
Spis treści
Informacje podstawowe
Odpowiedzialność produktowa........................................................... 4
Wskazówki ogólne.............................................................................. 7
Zestawienie elementów okucia
Okna 2-skrzydłowe – rozwierne/rozwierno-uchylne............................. 8
Wykaz artykułów...............................................................................................8
Zestawienie elementów okucia.........................................................................9
Elementy zależne od profilu............................................................... 10
Montaż
Montaż na skrzydle............................................................................ 11
Otwory............................................................................................................11
Kolejność montażu..........................................................................................12
Obliczanie długości trzpienia i wkrętów............................................ 13
Możliwości połączeń w 2-skrzydłowych oknach R/RU...................... 14
Środkowe/zmienne osadzenie klamki, z zatrzaskiem......................................14
Środkowe/zmienne osadzenie klamki, bez zatrzasku......................................16
Stałe osadzenie klamki....................................................................................18
Bezpieczeństwo użytkowania
Konserwacja i obsługa
Zastrzega się możliwość zmian.
................................................................................................... 19
.......................................................................................................... 20
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  3
Odpowiedzialność produktowa
Okucia rozwierno-uchylne do okien i drzwi balkonowych
Zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów dot.
odpowiedzialności producenta za swoje produkty (§ 4 Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie
produktów) należy stosować się do następujących zaleceń odnośnie okuć rozwiernych i rozwierno-uchylnych do skrzydeł okiennych i drzwi
balkonowych. Nieprzestrzeganie zaleceń zwalnia producenta z jego zobowiązań.
1. Informacja o produkcie i zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
1.1 Okucia rozwierne i rozwierno-uchylne
Definicja: Okucia rozwierne i rozwierno-uchylne w rozumieniu tej definicji to obsługiwane
jedną klamką rozwierne i rozwierno-uchylne
okucia do okien i drzwi balkonowych, stosowanych w budownictwie. Służą one do przemieszczania skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych przy pomocy jednej klamki do pozycji
poziomego obrotu lub pozycji uchylnej, ograniczonej nożycami rozwórki.
Zastosowanie: Okucia rozwierne i rozwiernouchylne znajdują zastosowanie w pionowo
wbudowanych oknach i skrzdłach drzwi balkonowych z drewna, PVC, aluminium lub
stali oraz odpowiedniej kombinacji tych materiałów. ­Używane okucia rozwierne i rozwierno-uchylne w rozumieniu tej definicji zamykają okna i skrzydła drzwi balkonowych
oraz przemieszczają je do odpowiednich pozycji wietrzenia. Podczas zamykania musi zostać pokonany ew. opór uszczelki.
1.2 Okucia przesuwne
Definicja: Okucia przesuwne w rozumieniu
tej definicji to okucia do przesuwnych skrzydeł drzwi balkonowych i okien stosowanych
przeważnie jako oszklone zamknięcia zewnętrzne. W kombinacji ze skrzydłami przesuwnymi mogą występować stałe ścianki
i/lub dalsze skrzydła, np. skrzydło rozwierne
do mycia w jednym elemencie.
Zastosowanie: Okucia przesuwne znajdują zastosowanie w pionowo wbudowanych oknach i
skrzdłach drzwi balkonowych z drewna, PVC,
aluminium lub stali oraz odpowiedniej kombinacji tych materiałów. Okucia przesuwne w rozumieniu tej definicji wyposażone są w mechanizm ryglujący, łączący skrzydło przesuwne z
ościeżnicą, jak również w rolki jezdne, umiesz-
4  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
czone na dolnym poziomym ramieniu skrzydła
przesuwnego. Dodatkowo mogą być one wyposażone w nożyce uchylające skrzydło i mechanizmy podnoszące lub do przesuwu równoległego skrzydła. Przy pomocy okuć skrzydła są
zamykane, przemieszczane do odpowiednich
pozycji wietrzenia oraz przesuwane na bok.
W zależności od temperatury zewnętrznej,
względnej wilgotności powietrza we wnętrzu
oraz sytuacji budowlanej, w której zastosowano
element przesuwny, może okresowo dochodzić
to skraplania się pary wodnej na szynach aluminiowych od strony pomieszczenia. Zjawisko to
nasila się zwłaszcza w przypadku zakłócenia cyrkulacji powietrza n p. w głębokich ościeżach, za
zasłonami oraz w sytuacji niekorzystnego rozmieszczenia grzejników, itp .
1.3 Użycie niezgodne z przeznaczeniem
– wyłączenie odpowiedzialności
Wszystkie zastosowania odbiegające od 1.1
lub 1.2 traktuje się jako użycie sprzeczne
z przeznaczeniem i skutkują wyłączeniem
odpowiedzialności.
1.4 Wskazówki dotyczące ograniczeń
zastosowania
Otwarte skrzydła okien i drzwi balkonowych,
jak również okna i drzwi balkonowe w pozycji nie zaryglowanej lub uchylnej pełnią jedynie funkcję osłaniającą i nie spełniają wymogów dotyczących szczelności szczelinowej,
ochrony przed zacinającym deszczem,
dźwiękoszczelności, izolacyjności cieplnej
i odporności antywyważeniowej.
Przy wietrze i przeciągu skrzydła drzwi balkonowych i okien muszą być zamknięte i zaryglowane. Wiatr i przeciąg w rozumieniu tej definicji
ma miejsce, gdy skrzydła okien lub drzwi balkonowych znajdujące się w jednej z pozycji otwarcia przemieszczają się lub zamykają w sposób
niekontrolowany pod wpływem ciśnienia lub ruchu powietrza. Zablokowanie skrzydeł w pozycji
otwarcia możliwe jest tylko przy zastosowaniu
dodatkowych okuć pozycjonujących.
1.5 Konieczność specjalnych uzgodnień
w przypadku wymogów rozszerzonych
Okna i drzwi balkonowe: antywyważeniowe,
odporne na wilgoć oraz przeznaczone do
środowiska z substancjami agresywnymi lub
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
obecnymi w powietrzu czynnikami przyśpieszającymi korozję, wymagają stosowania
okuć dopasowanych do danej sytuacji
o ustalonych właściwościach użytkowych.
Odporność na napór wiatru w pozycji zamkniętej i zaryglowanej zależna jest od konstrukcji skrzydeł okien i drzwi balkonowych.
Jeśli wymagana jest odporność na napór
wiatru zgodnie z DIN EN 12210 (w szczególności badanie nacisku p3), konieczne jest
w odniesieniu do danej konstrukcji i materiału okna uzgodnienie i wprowadzenie odpowiedniego zestawu okuć.
Zasadniczo zdefiniowane w 1.1 lub 1.2 okucia spełniają wymogi mieszkań bez barier
(np. zgodnie z normą DIN 18025). W tym
przypadku konieczne są jednakże odpowiednie zestawy okuć i specjalny sposób montażu skrzydeł okien i drzwi balkonowch.
2. Użycie niezgodne z przeznaczeniem
Użycie nieprawidłowe – czyli użycie produktu
niezgodnie z przeznaczeniem – okuć do
drzwi balkonowych i okien, opisanych w 1.1
lub 1.2, ma miejsce przede wszystkim,
ƒƒ
jeśli w obszar działania okna między
ościeżnicę i skrzydło wprowadzone zostaną przeszkody, blokujące jego użycie
zgodne z przeznaczeniem,
ƒƒ
jeśli na okna lub skrzydła drzwi balkonowych działają dodatkowe obciążenia (np.
dzieci huśtające się na skrzydle okna lub
drzwi balkonowych),
ƒƒ
jeśli okna lub skrzydła drzwi balkonowych dociskane są do ościeża sprzecznie
z przenzaczeniem lub w sposób niekontrolowany (n p. siłą wiatru) tak, że okucia,
materiał ościeżnicy lub inne elementy okna lub skrzydeł drzwi balkonowych ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu,
względnie dochodzi do uszkodzeń jako
następstwo takiego działania,
ƒƒ
jeśli podczas zamykania okien lub drzwi
balkonowych dojdzie do włożenia ręki pomiędzy ościeżnicę i skrzydło lub jeśli
w tym obszarze znajdzie się osoba lub jej
część ciała (niebezpieczeństwo zranienia).
Zastrzega się możliwość zmian.
3. Odpowiedzialność / wyłączenie odpowiedzialności
duktowych lub w instrukcjach montażu
przedstawiają związki między dopuszczalną
szerokością i wysokością skrzydła na wrębie
w zależności od masy lub całkowitej grubości szyb. Powstałe na tej podstawie i podane
wymiary skrzydeł na wrębie i formaty skrzydeł (wysokość lub wymiar poprzeczny), jak
również maksymalna masa skrzydeł nie mogą być przekroczone.
Okucie jako całość może składać się jedynie
z elementów systemu Roto. Stosowanie niedopuszczonych przez Roto Frank AG zestawień okuć lub nieprawidłowo przeprowadzony ich montaż albo użycie nieoryginalnych
lub nie zatwierdzonych przez Roto elementów wyposażenia systemu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności.
Obowiązują wytyczne producenta, dotyczące
właściwego doboru okuć (np. zastosowania
dodatkowych rozwórek nożycowych, kompletowania okuć do okien i drzwi balkonowych antywyważeniowych itd.).
Przy stosowaniu profili z PVC lub z metali
lekkich należy przestrzegać wytycznych producentów profili lub dostawców systemów.
5. Konserwacja produktu
Producent okien jest generalnie odpowiedzialny za dotrzymanie obowiązujących parametrów systemowych (n p. szczeliny uszczelkowej). Należy je poddawać regularnej
kontroli, zwłaszcza przy pierwszym zastosowaniu nowych elementów okucia, w ramach
procesu produkcyjnego aż po zamontowanie
okna w budynku. Elementy okuć z założenia
umożliwiają regulację w celu spełnienia parametrów systemowych, o ile okucia na nie
mają wpływ. Jeżeli rozbieżność od tych parametrów, która prowadzi do usterki, stwierdzona zostanie dopiero po zamontowaniu
okna w budynku, powstałe dodatkowe koszty nie stanowią przedmiotu roszczenia.
4.1 Maksymalna masa skrzydeł
Nie może dojść do przekroczenia podanej poniżej maksymalnej masy skrzydła dla poszczególnych rozwiązań technicznych okuć. Maksymalna masa skrzydła ustalana jest na podstawie
elementu o najmniejszej dopuszczalnej nośności. Obowiązują podane zakresy stosowania jak
również miejsca montażu elementów okuć.
(patrz rozdział "Diagramy / przekroje")
Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa
elementy okucia należy przynajmniej raz w
roku kontrolować pod względem stabilności
mocowania i zużycia. W razie potrzeby należy dokręcić wkręty mocujące lub wymienić
poszczególne elementy. Ponadto przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić następujące prace konserwacyjne:
ƒƒ
smarowanie wszystkich elementów ruchomych i miejsc ryglowania okuć oraz
sprawdzanie ich działania
ƒƒ
dozwolone jest stosowanie tylko takich
środków czyszczących i konserwujących, które w żaden sposób nie pogarszają ochrony antykorozyjnej okuć
ƒƒ
okucia oraz wręby pod okucia muszą
mieć zapewniony dostęp powietrza
szczególnie w okresie montażu, tak by
nie były narażone na bezpośrednie działanie wilgoci lub skropliny Bezwzględnie
konieczne jest zapewnienie, żeby nie dochodziło do trwałego skraplania się pary
wodnej w przestrzeni między skrzydłem
i ościeżnicą.
ƒƒ
nie dopuszczać do osadzania się na powierzchni okucia zanieczyszeń pochodzących z materiałów budowlanych (pył
z mat. budowlanych, gipsu, cementu
itp.) Ewentualne zanieczyszczenia tynkiem, cementem itp oczyścić należy wodą zanim dojdzie do ich stężenia.
ƒƒ
Agresywne opary ( np. kwasu mrówkowego lub octowego, amoniaku, reakcji amin i
amoniaku, aldehydów, fenoli, kwasów
garbnikowych itp.) w reakcji z małą ilością
skropliny mogą prowadzić do szybkiej korozji na elementach okucia. Z tego względu należy bezwzględnie unikać tego rodzaju oparów w obszarze okna.
ƒƒ
W przypadku okien i drzwi balkonowych
z drewna dębowego lub innych rodzajów drewna o wysokim stężeniu kwasu
(garbnikowego) należy przez odpowiednie zabezpieczenie powierzchni drewna
przeciwdziałać emisji tych substancji.
Okucia nie mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z niezabezpieczoną powierzchnią drewna.
ƒƒ
Ponadto nie należy stosować uszczelnień zawierających substancje kwasowe
lub octowe albo ze składnikami wymienionymi powyżej, ponieważ zarówno
bezpośredni kontakt z uszczelką jak i jej
opary mogą spowodować korozję powierzchni okucia
Regulacja elementów okucia – zwłaszcza
w obszarze wspornika zawiasu dolnego albo
wózków jezdnych i ograniczników nożycowych, jak również wymiana elementów, a także zdejmowanie i zakładanie skrzydła muszą
być wykonane przez wykwalifikowany serwis.
Podczas konserwacji powierzchni okien
i drzwi balkonowych – np. podczas lakierowania lub lazurowania – żadne elementy okucia
nie mogą zostać zamalowane oraz muszą być
zabezpieczone przed ew. zanieczyszczeniami
podczas tych prac.
4.2 Rozmiary skrzydeł
5.1 Powłoka okuć
Diagramy z zakresami stosowania w dokumentacji dla projektantów, w katalogach pro-
Elektrolitycznie naniesiona powłoka cynkowa
nie ulega uszkodzeniu w normalnych warun-
Zastrzega się możliwość zmian.
By powłoka okuć zachowywała swe właściwości przez długi czas i by uniknąć jej korodowania, należy stosować się do następujących zaleceń:
4.3 Dobór elementów okucia
Odnośnie prawidłowego mocowania okuć
należy przestrzegać "Wytycznych dot. mocowania nośnych, zawiasowych elementów
okucia". (patrz instrukcje montażu okuć Roto)
4. Charakterystyka produktu –
wskazania użytkowe producenta
kach mieszkaniowych, jeśli na elementach
okucia nie osadza się skroplina lub jeśli pojawia się ona sporadycznie i szybko wyscha.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
(Ciąg dalszy na kolejnej stronie)
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  5
ƒƒ
ƒƒ
Okucia mogą być czyszczone tylko łagodnymi, rozcieńczonymi środkami o neutralnym pH W żadnym wypadku nie jest dozwolone stosowanie środków agresywnych z zawartością kwasów lub polerujących w połączeniu ze składnikami wymienionymi w poprzednich punktach.
Do montażu elementów okucia stosować można generalnie tylko wkręty cynkowane galwanicznie i pasywowane.
W żadnym wypadku nie dopuszcza się
stosowania wkrętów ze stali szlachetnej,
gdyż sprzyjają one korozji elementów
o powłokach cynkowych.
6. Materiały informacyjne i instrukcje
W celu dopełnienia obowiązku informacji i instrukcji, które przekazywać należy przez każdego pośrednika handlowego i producenta okien
aż do finalnego nabywcy, jak również w celu
przeprowadzenia prac konserwacyjnych dostępna jest następująca dokumentacja:
6  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
ƒƒ Materiały dla projektantów
ƒƒ Katalogi produktowe
ƒƒ Instrukcje montażu
ƒƒ Instrukcje konserwacji i obsługi
występujące w dalszej części katalogu pod
łączną nazwą "dokumentacja produktowa".
Dla zapewnienia danej funkcji okien i drzwi
balkonowych:
ƒƒ
projektanci zobowiązani są do zamówienia u producenta "dokumentacji produktowej" i przestrzegania jej,
ƒƒ
placówki handlowe zobowiązane są do
przestrzegania "dokumentacji produktowej" – co w szczególności odnosi się
także do działać reklamowych – oraz
przekazywania jej kolejnym pośrednikom
handlowym i poinformowania ich, że powinni oni przekazać materiały te swoim
odbiorcom,
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
ƒƒ
producenci okien są zobowiązani do
przestrzegania "dokumentacji produktowej", a szczególnie do przekazania inwestorom i użytkownikom instrukcji konserwacji i użytkowania.
7. Zastosowanie pokrewnych
wariantów okuć
Dostępne w obrębie poszczególnych systemów okuć warianty, np. okucia do skrzydeł
uchylnych i odchylnych lub takie, które zamiast lub dodatkowo do funkcji uchylnej pozwalają na ustawienie skrzydła w pozycji
wentylacyjnej, w której skrzydło odsunięte
jest równolegle od ościeżnicy na określoną
szczelinę – należy zależnie od występujących
cech odpowiednio do powyższych wytycznych traktować pod względem: informacji
o produkcie i zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego użycia, zakresu stosowania, jego konserwacji i dozoru
technicznego, materiałów informacyjnych
i instrukcji.
Zastrzega się możliwość zmian.
Wskazówki ogólne
12 mm luz wrębowy
20 mm szerokość przylgi
9 / 13 mm oś okucia
Bezpieczeństwo
funkcjonowania okuć
Warunki gwarancji
Dla
zapewnienia stałej niezawodności funkcjonowania okuć należy
przestrzegać:
1. Fachowego i prawidłowego montażu elementów okucia zgodnie z niniejszą instrukcją.
2. Fachowego i prawidłowego montażu elementów w oknie.
3. Producent okien jest zobowiązany do przekazania użytkownikowi okna
instrukcji obsługi i konserwacji lub warunków gwarancji
4. Całe okucie może się składać wyłącznie z oryginalnych elementów systemu Roto. Użycie elementów spoza systemu wyklucza dochodzenie
wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
Do mocowania elementów okuć należy stosować cynkowane galwanicznie na kolor srebrny wkręty do stolarki otworowej ze stali 3,9/4,1 x ... dla
PVC i 3,5/4,0 x ... dla drewna. Producent okien jest zobowiązany do wystarczająco stabilnego mocowania elementów okucia, w razie konieczności należy odwołać się do producenta wkrętów.
Przy mocowaniu ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, nośnych
elementów okucia jak wspornik rozwórki i wspornik zawiasu dolnego, siła wyrywająca prostopadła do powierzchni skrzydła musi osiągnąć
wartości zgodnie z poniższą tabelą (siła rozciągająca w zależności od
masy skrzydła zgodnie z RAL-RG 607/3).
Masa skrzydła w kg
Siła rozciągająca w N*
60
1650
70
1900
80
2200
90
2450
100
2700
110
3000
120
3250
130
3500
* dopuszczalna tolerancja -10 %.
Wyłączenie
odpowiedzialności
Zastrzega się możliwość zmian.
Podane wartości odnoszą się do wspornika rozwórki. Obowiązują one
również dla wspornika zawiasu dolnego, jeśli mocowanie zostanie przeprowadzone tak, jak w przypadku wspornika rozwórki. Dla skrzydeł o masie 80 kg wartości z tabeli zostają z reguły osiągnięte, jeśli zastosowany
wkręt jest wysokiej jakości i zostanie przykręcony przynajmniej przez dwie
ścianki profilu, przy czym pierwsza ścianka musi mieć grubość co najmniej 2,8 mm. Dla skrzydeł o masie powyżej 80 kg w zależności od profilu
konieczne są dodatkowe mocowania we wzmocnieniu profilu lub elementy usztywniające. Dzięki zastosowaniu wsporników zawiasów do skrzydeł
o masie do 130 kg możliwe jest uzyskanie wymaganej nośności bez stosowania dodatkowych elementów wzmacniających. Nie należy stosować
uszczelnień zawierających substancje kwasowe, mogących prowadzić do
korozji elementów okucia. Przy szkleniu okien należy przestrzegać wytycznych wypierania szyb do konkretnych typów okien.
Producent okuć nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie i usterki elementów okuć czy wyposażonych w nie okien lub drzwi balkonowych, jeśli wynikają one z niedostatecznych danych oferty przetargowej, nieprzestrzegania przepisów montażu czy diagramów ilustrujących zakres
stosowania albo jeśli są narażone na nadmierne zanieczyszczenie.
Gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalne elementy okucia Roto.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  7
Okna 2-skrzydłowe – rozwierne/rozwierno-uchylne
Wykaz artykułów
Zakres stosowania
Wysokość skrzydła na wrębie FFH������� 435 – 2400 mm
(patrz s. 14 – 17)
stałe osadzenie klamki (patrz s. 18)
Wysokość osadzenia klamki/mm
stałe osadzenie klamki (patrz s. 18)
2a Zasuwnica środkowa środk./zmienne i MV(3)osadz. klamki
1 Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem - 6 mm
Wysokość skrzydła
na wrębie FFH
1 Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem - 6 mm
Rozmiar w mm
Wysokość skrzydła
na wrębie FFH
Nr SAP
Wysokość osadz. dźwigni Długość zasuwnicy
Nr SAP
435 – 510
170
500
602 130(1,2)
1001 – 1200
435
500
Zasuwnica środk.
602 171
511 – 600
170
500
602 130
1201 – 1250
485
500
Zasuwnica środk.
602 171
601 – 660
263
690
1E
602 131(1,2)
1251 – 1450
485
500
Zasuwnica środk.
661 – 800
263
690
1E
602 131(2)
801 – 1000
413
890
1E
602 132
1001 – 1200
513
1090
1E
602 133
1201 – 1400
563
1290
1E
602 134
1401 – 1600
563
1490
1E
602 165
1601 – 1800
1000
1690
2E
602 166
602
308
602
280
602
280
308
602
171
267
171
345
171
331
267
172
308
602
450
308
602
280
308
602
280
267
172
822
267
172
345
267
172
331
(2)
MV 200 KU*
1451 – 1650
485
500
1651 – 1800
485
500
1601 – 1800
922
MV 400 KU u góry
Wysokość osadzenia dźwigni/mm
922
Rozmiar w mm
Nr SAP
–
305 638(1,2,4)
511 – 600
–
–
305 638(1,2,4)
601 – 660
195
690
602 169(1,2)
661 – 800
195
690
602 169(2)
801 – 1000
195
890
602 170
1001 – 1200
335
1090
605 859
1201 – 1400
335
1290
605 860
1401 – 1600
335
1490
605 861
1601 – 1800
335
1690
605 862
środkowe/zmienne osadzenie klamki
(patrz s. 14 – 17)
Długość zasuwnicy/mm
1001 – 1200
513
500
zasuwnica RU
2E
602 167
1201 – 1250
563
500
zasuwnica RU
2E
602 167
1251 – 1450
563
500
zasuwnica RU
2E
602 167
308 267
1451 – 1650
563
500
Nr SAP
1651 – 1800
563
500
2E
1E
2E
1E
602
280
602
255
308
602
308
602
450
308
602
280
308
602
255
MV 200 KU*
zasuwnica RU
MV 600 KU*
1000
600
MV 200 KU*
zasuwnica RU
1801 – 2000
1000
600
2001 – 2200
MV 200 KU*
MV 200 KU*
1000
600
2201 – 2400
zasuwnica RU
MV 400 KU*
MV 200 KU*
1000
600
2E
MV 200 KU*
zasuwnica RU
zasuwnica RU
MV 600 KU*
MV 400 KU u góry
2201 – 2400
922
600
MV 200 KU*
Zasuwnica środk.
MV 600 KU u góry
493 348
3 Adapter klamki
4 Czop zatrzasku
5 Narożnik
7 Narożnik specjalny
Wysokość
osadzenia
klamki/mm
MV 400 KU*
Zasuwnica środk.
6 Narożnik RU
2 Zasuwnica RU (3) z ujemnym dornmasem - 6 mm
zasuwnica RU
Zasuwnica środk.
MV 200 KU u góry
MV 200 KU*
922
600
–
1601 – 1800
2001 – 2200
Zasuwnica środk.
MV 200 KU*
600
435 – 510
Wysokość skrzydła
na wrębie FFH
MV 200 KU*
600
(patrz s. 18)
Wysokość skrzydła
na wrębie FFH
Zasuwnica środk.
MV 600 KU u góry
1801 – 2000
1a Zasuwnica środkowa, stałe osadzenie klamki
Zasuwnica środk.
2E
1E
2E
1E
2E
1E
167
346
167
282
267
168
267
168
821
267
168
346
267
168
282
8 Prowadnica rozwórki
9 Ramię rozwórki
10 Wspornik rozwórki
10a Sworzeń wspornika rozwórki
11 Zamknięcie narożne po stronie zawiasów
12 Zamknięcie środkowe
Artykuł
Nr SAP
308 267
MV 200 KU*
MV 200 KU*
u góry do zasuwnicy środkowej
450 822
MV 400 KU*
u góry do zasuwnicy środkowej
280 345
MV 600 KU*
u góry do zasuwnicy środkowej
280 331
MV 200 KU*
1E
450 821
MV 400 KU*
1E
280 346
MV 600 KU*
1E
255 282
13 Zawias dolny
14 Wspornik zawiasu dolnego
15 El. zawiasu rozwiernego na skrzydle
16 Zawias rozwierny bez narożnika
17 Zatrzask do zasuwnicy środkowej
18 Dodatkowa rozwórka nożycowa
19 Blokada błędnego położenia skrzydła el. na zasuwnicy środk.
20 Blokada błędnego położenia skrzydła el. na skrzydle
z narożnikiem specjalnym 7
(2)
bez blokady błędnego położenia klamki
(3)
przykłady dla stałej wysokości klamki
(4)
rygiel krawędziowy
* MV ...KU = zamkncięcie środkowe z możliwością przyłączenia
(1)
8  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
21 Najazd
22 El. podpierający do drewna (nie zazn.)
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
608 026
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
16
10 10a
25
25
30
25
9
10a
10
18
1a
5
8
5
15
7
11
7
12
12
25
17
bezsłupkowego
4
1a
2a
2
1
12
23
27
28
3
19
25
29
20
12
5
13
14
12
6
21
26
13
14
6
1a
12
25
5
12
24
25
Od wysokości skrzydła na wrębie FFH < 500 mm należy ograniczyć szerokość uchyłu do 80 mm!
Elementy zależne od profilu patrz tabela na s. 10
23 Zabezpieczenie el. podpierającego
24 Zaczep poziomy uchylno-rozwierny
25 Zaczep obwodowy (OB)
26 Zaczep antywyważeniowy
27 Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na ościeżnicy
28 Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na skrzydle
29 Klamki patrz instrukcja montażu Roto NT AB 502 (do PVC) lub AB 503 (do drewna)
30 El. dystansowy pod dodatkową rozwórkę nożycową
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  9
Elementy zależne od profilu
Profil
Zabezpieczenie el. podpierającego
Artykuł
Nr SAP
Nr SAP.
Aluplast 2000/3000
1x 495 096
2x 498 312(1)
Aluplast Ideal 4000/5000/6000
2x 495 096
1x 498 312
Alphacan-Lucobay-Esthéa
1x 495 096
2x 498 312
Deceuninck Zendow
1x 495 096
2x 498 312(2)
3x 498 312
Gealan 8000
1x 495 096
2x 498 312
2x 495 096
1x 498 312
Kömmerling Eurodur 3S/MPF
1x 495 096
2x 498 312
Kömmerling Eurofutur
1x 495 096
2x 498 312
Rehau 730
1x 495 096
1x 498 312
Schüco Corona 70 mm
3x 495 096
Schüco Corona MD
3x 495 096
Schüco CT70 AD/MD
3x 495 096
Trocal Innonova 70 AD/MD Plus
1x 495 096
2x 498 312
Veka Topline AD 103200
2x 495 096
1x 498 312
Wymar-Profex 2000
1x 495 096
2x 498 312
Plastival PF 5900
1x 495 096
2x 498 312
Inoutic AD/MD 13
KBE 70 AD
(1)
(2)
t = 2,3 mm
t = 3,3 mm
10  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż na skrzydle
Otwory
Oś klamki
Oś klamki
Ø 10 2x
Ø 10 2x
12 12
6 6
8
8
22
30
30
Oś okucia
Oś okucia
Ø 13
A A
Ø 13
A A
22
43
43
Adapter
Adapter
klamki
klamki
A-AA-A
12
12 12
6
Ø 10
10 2x
2x
Ø
Oś Oś
klamki
Ośklamki
klamki
Ø 10 2x
6
8
8
Oś
Oś okucia
okucia
Oś okucia
8
30
30
22
3022
22
A A
A
Ø 13
A AA
Ø 13
43
43
43
Adapter
klamki
Adapter
Adapter
klamki
klamki
X=X
Beschlagsachse+Überschlag
Beschlagsachse+Überschlag
= Beschlagsachse+Überschlag
A-AA-A
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  11
Kolejność montażu
1.Włożyć zasuwnicę RU z ujemnym dornmasem do rowka okuciowego.
2.Włożyć zabezpieczenie elementu podpierającego.
3.Włożyć element podpierający.
4.Przełożyć adapter klamki przez profil skrzydła i umieścić w zasuwnicy.
5.Klamkę włożyć do adaptera.
6.Przymocować klamkę wkrętami.
Uwaga: przed założeniem skrzydła w ościeżnicy zerwać blokadę montażową.
Zasuwnica RU
z ujemnym dornmasem
Zabezpieczenie
el. podpierającego
Adapter klamki
8
Głębokość wejścia klamki do
adaptera: min. 8 mm
Griff
Profil skrzydła
Wkręty klamki
Listwa
przymykowa
12  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Zastrzega się możliwość zmian.
Obliczanie długości trzpienia i wkrętów
Długość wkrętów klamki
Profil listwy przymykowej
Profil skrzydła
6 mm
A
B
C
D
Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Zabezpieczenie el. podpierającego
Adapter klamki
Klamka
A = oś okucia
B = przylga
C = grubość listwy przymykowej
D = grubość rozetki klamki
Obliczenie długości wkrętów klamki
A + B + C + D + 6 mm
Wkręty klamki muszą przechodzić przez całą grubość puszki zasuwnicy.
Max. moment dociągający wkrętów bez elementu podpierającego wynosi 2 Nm.
Długość trzpienia klamki
Profil listwy przymykowej
Profil skrzydła
Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
A
Zabezpieczenie el. podpierającego
B
Adapter klamki
C
Klamka
A = oś okucia
B = przylga
C = grubość listwy przymykowej
Obliczenie długości trzpienia klamki:
A + B + C - 22 mm
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  13
GH 1000
FFH 2201-2400
GH 1000
FFH 2001-2200
2163
2400
GH 763
FFH 1964-2163
1964
1963
2201
2200
GH 763
FFH 1764-1963
655
GH 1000
FFH 1801-2000
GH 1000
FFH 1601-1800
Możliwości połączeń w 2-skrzydłowych oknach R/RU
Środkowe/zmienne osadzenie klamki, z zatrzaskiem
1764
1763
2001
2000
GH 763
FFH 1564-1763
1564
1563
1801
1800
GH 763
FFH 1364-1563
1364
372
624
387
GH 763
550
min. GH 505
z narożnikiem specjalnym
GH 1000
max. GH 800
min. GH 600
Variable Größe ab Griffsitz 600 und FFH 1201 möglich - 2 Schließzapfen; Schnäpper und NSP
Wielkość zmienna możliwa od wys. osadzenia klamki 600 mm i FFH 1201 - 2 rolki ryglujące; zatrzask i blokada błędn. poł. klamki
571
1601
0
0
Zasuwnica środkowa
14  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
Zasuwnica RU
z ujemnym dornmasem
GH = wysokość osadzenia klamki
FFH = wysokość skrzydła na wrębie
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Zastrzega się możliwość zmian.
Możliwości połączeń w 2-skrzydłowych oknach rozwierno/rozwierno-uchylnych
Środkowe/zmienne osadzenie klamki, z zatrzaskiem
(przykład zastosowania: zasuwnica RU z ujemnym dornmasem 602 168 / zasuwnica środkowa 602 172
Możliwości połączeń poniżej klamki
Wysokość skrzydła Wysokość osana wrębie
dzenia klamki
Zamknięcie
środkowe
Nr SAP
Zasuwnica
RU
Zamknięcie
środkowe
Możliwości połączeń powyżej klamki
Nr SAP
Zasuwnica
środkowa
Zamknięcie
środkowe
Nr SAP
Zasuwnica
RU
1364 – 1563
763
–
–
–
–
1564 – 1763
763
–
–
–
–
–
Zamknięcie środkowe
Nr SAP
Zasuwnica środkowa
–
–
MV 200 KU 1E 450 821 / MV 200 KU u góry
–
450 822
1764 – 1963
763
–
–
–
–
MV 400 KU 1E 280 346 / MV 400 KU u góry
280 345
1964 – 2163
763
–
–
–
–
MV 600 KU 1E 255 282 / MV 600 KU u góry
280 331
1601 – 1800 1000
MV 200 KU*
308 267 / MV 200 KU*
308 267 –
1801 – 2000 1000
MV 200 KU*
308 267 / MV 200 KU*
308 267 MV 200 KU 1E 450 821 / MV 200 KU u góry
450 822
2001 – 2200 1000
MV 200 KU*
308 267 / MV 200 KU*
308 267 MV 400 KU 1E 280 346 / MV 400 KU u góry
280 345
2201 – 2400 1000
MV 200 KU*
308 267 / MV 200 KU*
308 267 MV 600 KU 1E 255 282 / MV 600 KU u góry
280 331
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
–
–
–
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  15
0
172
Zasuwnica środkowa
16  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
655
2400
Größe 2290 / Griffhöhe 1000
FFH 2201-2400
Wys. osadzenia klamki 563
FFH 1651-1800
Wys. osadzenia klamki 563
FFH 1451-1650
Wys. osadzenia klamki 563
FFH 1251-1450
Wys. osadzenia klamki 563
FFH 1201-1250
2201
2200
320
371
655
Wys. osadzenia klamki 513
FFH 1001-1200
1801
1800
306
519
625
2001
2000
Wys. osadzenia klamki 513
571
1601
Wys. osadzenia klamki 563
Wys. osadzenia klamki 500
Wys. osadzenia klamki 600
Variable Groesse ab Griffsitz 500 und FFH 1001 moeglich - 2 Schliesszapfen und NSP; kein Schnaepper
372
Größe 2090 / Griffhöhe 1000
FFH 2001-2200
Możliwości połączeń w 2-skrzydłowych oknach R/RU
Środkowe/zmienne osadzenie klamki, bez zatrzasku
1200
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
1800
1651
1650
1451
1450
1251
1250
1201
1001
1000
801
Griffhöhe 413
Griffhöhe 263
Griffhöhe 170
0
0
0
Zasuwnica RU
z ujemnym dornmasem
FFH = wysokość skrzydła na wrębie
Zastrzega się możliwość zmian.
Możliwości połączeń w 2-skrzydłowych oknach rozwierno/rozwierno-uchylnych
Środkowe/zmienne osadzenie klamki, bez zatrzasku
(przykład zastosowania: zasuwnica RU z ujemnym dornmasem 602 167 / zasuwnica środkowa 602 172)
Możliwości połączeń poniżej klamki
Wysokość skrzydła Wysokość osana wrębie
dzenia klamki
Zamknięcie
środkowe
Nr SAP
Zasuwnica
RU
Zamknięcie
środkowe
Możliwości połączeń powyżej klamki
Nr SAP
Zasuwnica
środkowa
Zamknięcie
środkowe
Nr SAP
Zasuwnica
RU
Zamknięcie środkowe
1001 – 1200
513
–
–
–
–
–
–
–
1201 – 1250
563
–
–
–
–
–
–
–
1251 – 1450
563
–
–
–
–
MV 200 KU*
Nr SAP
Zasuwnica środkowa
308 267 / MV 200 KU*
–
–
308 267
1451 – 1650
563
–
–
–
–
MV 400 KU 1E 280 346 / MV 400 KU u góry
280 345
1650 – 1800
563
–
–
–
–
MV 600 KU 1E 255 282 / MV 600 KU u góry
280 331
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  17
GH 1000
0
2
18  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
3
0
2
4
3
4
5
5
6
6
7
7
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Rozm. 500 / GH 170
bez możliwości SFG i NSP
FFH 435-600
550.2
675.1
372.2
571.2
1601
Rozm. 690 / GH 263
bez możliwości SFG i NSP
możliwy rygiel krawędziowy
jeden punkt rygl.
FFH 601-800
0
Rozm. 690 / GH 195 (SFG)
Rozm. 690 / GH 263 (RU)
SFG i jeden punkt rygl.
bez możliwości NSP
FFH 601-800
1
Rozm. 890 / GH 195 (SFG)
Rozm. 890 / GH 413 (RU)
jeden punkt rygl. i NSP
FFH 801-1000
624
1800
Rozm. 1090 / GH 435 (SFG)
Rozm. 1090 / GH 513 (RU)
dwa punkty rygl. i NSP
FFH 1001-1200
1
Rozm. 1290 / GH 485 (SFG)
Rozm. 1290 / GH 563 (RU)
dwa punkty rygl. i NSP
FFH 1201-1400
0
Rozm. 1490 / GH 485 (SFG)
Rozm. 1490 / GH 563 (RU)
dwa punkty rygl. i NSP
FFH 1401-1600
Rozm. 1690 / GH 922 (SFG)
Rozm. 1690 / GH 1000 (RU)
dwa punkty rygl.,
NSP i zatrzask
FFH 1601-2400
654.6
Rozmiar 2290 / GH 1000
FFH 2201-2400
Rozmiar 2090 / GH 1000
FFH 2001-2200
Rozmiar 1890 / GH 1000
FFH 1801-2000
Rozmiar 1690 / GH 1000
FFH 1601-1800
Możliwości połączeń w 2-skrzydłowych oknach R/RU
Stałe osadzenie klamki
2400
2201
2200
2001
2000
1801
1600
1401
1400
1201
1200
1001
1000
801
800
GH 563
GH 513
661
660
601- 660 z narożnikiem spec.
600
GH 413
511
510
435 - 510 z narożnikiem spec.
GH 263
GH 170
0
8
0
8
FFH = wysokość skrzydła na wrębie
GH = wysokość osadz. klamki
SFG = zasuwnica środkowa
RU = zasuwnica RU
NSP = blokada błędn. położ. klamki
Zastrzega się możliwość zmian.
Bezpieczeństwo użytkowania
Nie należy obciążać skrzydła
dodatkowym balastem.
Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy
skrzydło i ościeżnicę
Zagrożenie zranieniem!
Zatrzaskujące się skrzydło może być przyczyną
zranienia. Przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki
między skrzydło i ościeżnicę.
Podczas silnego wiatru
nie należy pozostawiać otwartego okna.
Nie należy dociskać skrzydła
okna do ościeża.
Zagrożenie wypadnięciem z okna!
W przypadku dostępu do okna dzieci lub osób
z zaburzeniami umysłowymi należy zastosować
elementy blokujące możliwość otwarcia okna:
rozwiązanie Tilt-First lub klamkę zamykaną na klucz
albo blokadę rozwarcia.
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  19
Konserwacja i obsługa
Wykonane przez Państwa okna wyposażone są w wysokiej jakości okucia Roto.
Oznacza to: najwyższy komfort obsługi, niezawodność funkcjonowania i odporność na zużycie.
Warunkiem sprawności i lekkiego działania mechanizmu okucia obwiedniowego jest przestrzeganie
naszych przepisów, dotyczących rozmiaru i masy skrzydła, jak również wytycznych zobowiązań gwarancyjnych.
Sprawność i stan okuć sprawdzić można w oparciu o następujące kryteria:
• lekkie działanie mechanizmu
• mocowanie okuć
• Zużycie okuć
• uszkodzenie okuć
Lekkie działanie mechanizmu
Zużycie okuć
Lekkie działanie mechanizmu obwiedniowego okuć najlepiej sprawdzić poruszając klamką okienną. Moment
ryglowania i odryglowywania klamki ustalony jest zgodnie z normą DIN 18055 dla maksymalnej wartości 10
Nm. Do sprawdzenia można użyć klucza dynamometrycznego.
Działanie mechanizmu obwiedniowego okucia można
poprawić poprzez smarowanie/oliwienie lub doregulowanie okuć. Dla okuć rozwierno-uchylnych Roto przewidziano możliwość regulacji w 2 lub w 3 płaszczyznach. Błędna lub niefachowa regulacja okuć prowadzić
może do tego, że wyposażone w nie okna nie będą mogły sprawnie funkcjonować.
Wszystkie elementy okuć istotne z punktu widzenia
bezpieczeństwa, funkcjonowania i sprawności należy
smarować i oliwić, by przeciwdziałać ich zużyciu.
Mocowanie okuć
Powyższe zalecenia nie stanowią podstawy do roszczeń
na drodze prawnej, a ich zastosowanie należy odnieść
każdorazowo do konkretnej sytuacji.
Roto Frank zaleca producentom stolarki okiennej montaż
okien tylko przez fachowy i przeszkolony personel techniczny oraz zaopatrzenie gotowych okien w instrukcje obsługi i konserwacji okuć.
Od prawidłowego i stabilnego zamocowania okuć zależy sprawność funkcji okna i bezpieczeństwo jego użytkowania. Należy sprawdzać stabilność połączeń wkrętowych okucia z materiałem okna. W razie oznak
wskazujących na poluzowanie tych połączeń lub oderwanie łbów wkrętów należy dokręcić wkręty lub je wymienić.
20  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
Uszkodzenie okuć
Uszkodzone elementy okucia należy wymienić, dotyczy
to zwłaszcza elementów nośnych.
Okucia należy przecierać wyłącznie miękką ściereczką i
przy użyciu łagodnych środków czystości o neutralnym
pH w rozcieńczonej postaci. Nie stosować agresywnych środków czyszczących zawierających kwasy. I­ch
użycie mogłoby doprowadzić do uszkodzenia okuć.
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Zastrzega się możliwość zmian.
Konserwacja
Regularne smarowanie i oliwienie(*) (min. 1x rocznie) wszystkich zasadniczych z punktu widzenia funkcjonowania elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy
zapewni lekkość działania okuć Roto i uchroni je przed
wcześniejszym zużyciem. Stalowe zaczepy antywywa-
żeniowe wymagają stałego smarowania, przeciwdziałającego ich ścieraniu. Ponadto należy regularnie
sprawdzać stabilność połączeń śrubowych.i ewentualnie niezwłocznie dokręcić poluzowane lub wymienić
pęknięte wkręty.
* N
ależy stosować dostępny w wyspecjalizowanych placówkach handlowych smar lub olej
maszynowy bez zawartości żywic i kwasów.
( )
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
AB 578-3 PL-1  grudzień 2011  21
Notizen
22  grudzień 2011  AB 578-3 PL-1
Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi
Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
Grzegorz Ewertowski
tel.: 0 602 795 027
Telefon +48 22 / 567 09 00 do -04
Telefaks+48 22 / 567 09 09
[email protected]
www.roto-frank.pl
www.tajemniceokienne.pl
Zasięg ogólnopolski
Dyrektor sprzedaży
Mirosław Bogdalski
tel.: 0 604 956 012
Serwis
oprogramowania
Marcin Chrostowski
tel.: 0 602 224 959
Produkty do drzwi
Roto Gluske BKV
Agnieszka Gil
tel.: 0 504 186 660
Okucia do okien
z aluminium
Krzysztof Zadroga
tel.: 0 604 459 035
Grzegorz Michalak
tel.: 0 604 940 171
Leszek Rumiński
tel.: 0 691 858 889
Okucia do okien
otwieranych na zewnątrz
i przesuwych
Michał Kucewicz
tel.: 0 600 440 880
Artur Pałac
tel.: 0 606 839 759
Paweł Zaręba
tel.: 0 696 403 921
Roto Engineering
Rafał Koźlik
tel.: 0 602 795 026
Tomasz Hejduk
tel.: 0 608 380 590
BKWK / B&N / K Stan: lipiec 2011. Zastrzega się możliwość zmian. AB 578-3 PL-1
© 2009 Roto Frank AG ® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym
Regionalni doradcy techniczni Roto

Podobne dokumenty

Roto_NT Zasuwnica z ujemnym dornmasem

Roto_NT Zasuwnica z ujemnym dornmasem Zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów dot. odpowiedzialności producenta za swoje produkty (§ 4 Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów) należy stosować...

Bardziej szczegółowo