nieodpłatnie w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

nieodpłatnie w formacie PDF
reklama
– więcej na str. 7
0 6>
cena 11 zł (w tym 5% VAT)
6
2014 (187)
Rok XIX
ISSN 1427-6682
Indeks 32163X
Nakład 9 tys.
www.izolacje.com.pl
reklama
Budownictwo
ekologiczne
Instalacja odgromowa
na dachu
Projektowanie termoizolacji
od wewnątrz
s. 24
METODYKA PROJEKTOWANIA IZOLACJI CIEPLNYCH
OD WEWNĄTRZ
s. 42
NIENISZCZĄCA
DIAGNOSTYKA ZESPOLENIA
WARSTW BETONOWYCH
NA PRZYKŁADZIE POSADZEK
Jerzy Hoła i Łukasz Sadowski przedstawiają opracowany nowy nieniszczący
sposób diagnostyki zespolenia warstw
betonowych na przykładzie posadzek,
eliminujący mankamenty stosowanej
do tego celu seminieniszczącej metody
odrywania. Prezentują również metodykę tworzenia bazy danych na użytek
nieniszczącej identyfikacji wartości
przyczepności na odrywanie warstw betonowych, a także metodykę korzystania
z takiej bazy w praktyce.
s. 37
W drugiej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Bogumiła Chmielewska
oraz Jerzy Koper przedstawiają przykład konkretnego obiektu. Omawiają realizację prac
w jednym z fundamentów. Autorzy podają
także charakterystykę parametrów iniekcji.
fot.: archiwa B. Orlik-Kożdoń, T. Steidla
rys.: archiwa firm
Bożena Orlik-Kożdoń oraz Tomasz
Steidl opisują technologie i materiały
stosowane do izolacji cieplnej oraz pokazują przykład wykonania takiej izolacji.
Omawiają zasady i metodykę projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz.
Autorzy wykonują również przykładowe
obliczenia rozkładu pola temperatury
w odniesieniu do wybranych mostków
cieplnych w elementach dwuwymiarowych oraz przedstawiają wyniki
obliczeń przyrostu wilgotności przegrody
zewnętrznej docieplonej od wewnątrz.
NAPRAWA RYS
W KONSTRUKCJACH
ŻELBETOWYCH METODĄ
INIEKCJI
BALKONY
s. 52
– ANALIZA
NUMERYCZNA
PARAMETRÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH
W ŚWIETLE NOWYCH
WYMAGAŃ CIEPLNYCH
Obciążenie
ruchem kołowym
Nadmierne przemieszczenia
Złącze
1
Wycięcie w płycie
2
4
U = 0,15
ti > 16°C
U = 0,20
U = 0,25
5
6
7
8
INSTALACJA
PIORUNOCHRONNA
NA DACHU
U = 0,15
U = 0,15
3
rys.: archiwa firm
rys.: J. Hoła, Ł. Sadowski, K. Schabowicz
Monika Dybowska i Krzysztof
Pawłowski dokonują szczegółowej
analizy porównawczej parametrów
cieplnych złączy dwuwarstwowych
ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Przedstawiają wyniki
obliczeń numerycznych wybranych
rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.
Okno:
U = 0,90
9
s. 82
U = 0,30
Krzysztof Patoka charakteryzuje zagrożenie,
jakie dla budynków i znajdujących się w nich
urządzeń stanowią wyładowania elektryczne
towarzyszące burzom. Opisuje wymagania
dotyczące instalacji odgromowej oraz sposób
jej funkcjonowania.
Brak wymagań
rys.: archiwa M. Dybowskiej, K. Pawłowskiego
s. 58
Martyna Drećka opisuje
właściwości celulozy jako materiału izolacyjnego. Przedstawia wyniki obliczeń wymaganej
grubości izolacji celulozowej
w wybranych przegrodach
zewnętrznych.
4
1
2
5
4
rys.: Derowerk
OCIEPLANIE
PRZEGRÓD
ZEWNĘTRZNYCH
CELULOZĄ W ŚWIETLE
NOWYCH WYMAGAŃ
CIEPLNYCH
6
3
fot.: RuppKeramik
nr 6/2014
INDEKS FIRM
45
8, 80, 81
8
53
10
10, 25
10
75
67
8
27
29
77, 83
11
1, 7, 11
8
8
14, 15
39
57
9
10
63
73
9
8
96
8
76
8
3
12, 13, 36
95
9, 10
8
2
55
11, 31
34, 35
85
64, 65, 66
33, 47
8, 9
9
9, 10
8
21, 22, 23
41
11
78, 79
1, 32
SPIS TREŚCI
Alpol
Austrotherm
Barda
Betomax Polska
Blachy Pruszyński
Bolix
Busscher&Hoffmann
Caparol
Cembrit
DOW Polska
Ecovario
Europanels, Grupa Włozamot Panel
Fakro
FFiL Śnieżka
Foveo Tech
FWS
Genderka
Grupa Polskie Składy Budowlane
Hydrostop
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Instytut Techniki Budowlanej
ISO-Chemie
Isocell
Izopanel
Klimas Wkręt-Met
Magwent
Mapei Polska
Neotherm
Okpol
Paneltech
Paroc Polska
PCC Prodex
Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpożarowa
Polskie Stowarzyszenie Producentów
Styropianu
Polski Związek Producentów
i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych
PUR i PIR „SIPUR”
Quick-Mix
Raba
Recticel Izolacje
Rockwool Polska
Saint-Gobain Construction Products
Polska, marka Isover
Saint-Gobain Construction Products
Polska, Biuro Rigips w Warszawie
Sika Poland
Stowarzyszenia na Rzecz Systemów
Ociepleń (SSO)
Stowarzyszenie Producentów Wełny
Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów
Płaskich i Fasad DAFA
Styropoz
Synthos
Tikal
Tilia
Velux
Xella
52
Izo-aktualności
8
8
I Międzynarodowa Konferencja
ETICS
9
Doroczne spotkanie członków
Stowarzyszenia DAFA
Balkony – analiza numeryczna
parametrów cieplno-wilgotnościowych w świetle
nowych wymagań cieplnych
58
11
11
Foveo Tech tynk mozaikowy
TD 50
64
12
PREZENTACJA
67
Z Grzegorzem Dołbniakiem
– prezesem zarządu firmy
PCC Prodex – rozmawia
Jarosław Guzal
PCC Prodex: wchodzimy na rynki
międzynarodowe
14
Materiały i technologie
16
16
Magdalena Waltrowska,
Tomasz Z. Błaszczyński
Ekobudynki wysokie
24
68
36
ZDJĘCIA NA OKŁADCE
Przegląd
76
76
80
80
82
Inhabitat.com
RuppKeramik
42
archiwa
B. Orlik-Kożdoń,
T. Steidla
85
Izolacje termiczne
z pianki poliuretanowej
nr 6/2014
Termoizolacja dachów
płaskich z zastosowaniem
systemu Austrotherm DPS
Krzysztof Patoka
Izolacja dachu płaskiego
w budynkach jednorodzinnych
PREZENTACJA
Bogumiła Chmielewska,
Jerzy Koper
86
Naprawa rys w konstrukcjach
żelbetowych metodą iniekcji (cz. 2).
Przykłady napraw konstrukcji
żelbetowej
87
88
Jerzy Hoła, Łukasz Sadowski
Nieniszcząca diagnostyka
zespolenia warstw betonowych
na przykładzie posadzek
Dachy
ABC sztuki dekarskiej – cz. 96.
Instalacja piorunochronna na dachu
PREZENTACJA
37
Okna dachowe
PREZENTACJA
Multipor – ocieplenie
ścian od wewnątrz
PREZENTACJA
Krzysztof Pawłowski
Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru
rozwiązań materiałowych
Bożena Orlik-Kożdoń,
Tomasz Steidl
Metodyka projektowania izolacji
cieplnych od wewnątrz
32
Ściany, stropy
68
PSB-Profi – składy budowlane
nowej generacji
PREZENTACJA
System elewacji wentylowanych
– płyty płaskie alternatywą
dla dotychczasowych dociepleń
PREZENTACJA
Prawo, ekonomia, rynek
14
Janusz Sosnowski
Systemy ochrony
przeciwpożarowej Rigips. Płyty
gipsowe i gipsowo-kartonowe
w ochronie przeciwpożarowej
Płyta termoizolacyjna
Eurofloor 300
Wywiad
12
Martyna Drećka
Ocieplanie przegród zewnętrznych
celulozą w świetle nowych
wymagań cieplnych
Nowości
11
Monika Dybowska,
Krzysztof Pawłowski
93
94
Szkolenia, warsztaty
Konferencje, seminaria, sympozja
Katalog firm
W poprzednich numerach
Tu znajdziesz IZOLACJE
5
ISSN 1427-6682
REDAKCJA
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
tel.: 22 810 58 09, faks: 22 810 27 42
www.izolacje.com.pl, [email protected]
DRODZY PAŃSTWO,
Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
Prawo budowlane. Dokumenty przedłożone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju stanowią kontynuację procesu wdrażania do polskiego
prawa przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 305/2011. Rozporządzenie to określa zasady wprowadzania na rynek
wyrobów budowlanych w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z jego zapisami
producent przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu deklaruje jego właściwości użytkowe i umieszcza na nim oznakowanie CE, czym potwierdza zgodność wyrobu z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Co istotne,
wspomniane przepisy nadają obowiązkowy charakter oznakowaniu CE
w przypadku, gdy istnieje norma zharmonizowana wyrobu. Gdy jej nie
ma, regulacje dają swobodę działania i podlegają oznakowaniu znakiem
budowlanym.
Przyjęty projekt zawiera informację, iż minister właściwy do spraw budownictwa ma obowiązek określenia w przepisach wykonawczych m.in.
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
To samo dotyczy krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wraz z określeniem grupy wyrobów budowlanych objętych
obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
Zgodnie z założeniami stosowne regulacje mają uwzględniać uproszczone rozwiązania dla producentów mających status małych lub średnich
przedsiębiorstw.
W nowych regulacjach bardzo dokładnie scharakteryzowano obowiązki
nałożone na producentów, ich przedstawicieli i importerów wyrobów
budowlanych. Zmianie ma ulec również sposób działania nadzoru budowlanego, a mianowicie mają zostać rozszerzone obowiązki i uprawnienia głównego inspektora nadzoru budowlanego w ramach działalności
lokalnych organów nadzoru (Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru
Budowlanego). Rozszerzenie uprawnień będzie dawało organom nadzoru
budowlanego możliwość pobierania próbek do badań wyrobów budowlanych składowanych na terenie budów prowadzonych z wykorzystaniem
środków publicznych. Projekt określa także nowe sankcje karne za ich
naruszenie.
Według rządu nowe przepisy mają za zadanie poprawić skuteczność
i zwiększyć przejrzystość regulacji związanych z rynkiem wyrobów budowlanych. Bardzo istotnym elementem tych zapisów ma być ich modyfikacja
pod kątem małych i średnich przedsiębiorstw, które skarżyły się na bardzo
zawiłe procedury wprowadzania wyrobów na rynek.
Projekt ustawy trafił do Sejmu, gdzie będzie rozpatrywany przez parlamentarzystów. Jest to również czas, w którym przedstawiciele branży
budowlanej będą mogli zająć stanowisko w sprawie proponowanych
przepisów.
Redaktor naczelny
Jarosław Guzal
tel.: 22 512 60 58, 600 050 381
[email protected]
Sekretarz redakcji
Agnieszka Korzeniewska
tel.: 22 810 58 09, 517 185 025
[email protected]
Redakcja i współpraca
Jarosław Guzal, Agnieszka Korzeniewska,
Anna Wrona, Monika Mucha, Jacek Sawicki
Redaktorzy językowi
Agnieszka Korzeniewska, Anna Wrona
Redaktor statystyczny
Agata Kendziorek-Skolimowska
Rada Programowa
prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński
(Politechnika Poznańska)
dr inż. Aleksander Byrdy (Politechnika Krakowska)
dr inż. Andrzej Cwirzen (Aalto University)
dr hab. inż. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz (Politechnika Krakowska)
prof. nzw. dr hab. Mirosław Kosiarek
(Politechnika Warszawska)
mgr inż. Ewa Kręcielewska (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A.)
prof. dr hab. inż. Andrzej S. Nowak (Auburn University)
dr inż. Paweł Pichniarczyk (Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych)
mgr inż. Krzysztof Patoka (Marma Polskie Folie)
mgr inż. Maciej Rokiel (Atlas)
dr inż. Maria M. Szerszen (University of Nebraska
– Lincoln)
mgr inż. Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii
i Środowiska)
Skład i łamanie
GRUPA MEDIUM
Projekt graficzny
Pikturo
REKLAMA i MARKETING
tel.: 22 810 25 90, 810 28 14
Dyrektor ds. marketingu i reklamy
Joanna Grabek
tel. kom.: 600 050 380
[email protected]
KOLPORTAŻ i PRENUMERATA
tel./faks: 22 810 21 24
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodzki
[email protected]
Specjalista ds. promocji
Marta Lesner-Wirkus
[email protected]
Specjalista ds. dystrybucji
Katarzyna Galemba
[email protected]
ADMINISTRACJA
tel.: 22 512 60 96
Danuta Ciecierska (HR)
Barbara Piórczyńska (Główna księgowa)
DRUK
Zakłady Graficzne „Taurus”
www.drukarniataurus.pl
WYDAWCA
GRUPA MEDIUM
REDAKTOR NACZELNY
GRUPA
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów. Nie zwraca materiałów niezamówionych. Nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam,
ogłoszeń i artykułów sponsorowanych (Prezentacji) zamieszczanych
na łamach miesięcznika „IZOLACJE” oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by GRUPA MEDIUM
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
GRUPA MEDIUM jest członkiem Izby Wydawców Prasy
Izo-aktualności
Nowe firmy w Związku „Sipur”
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS
Niemal 130 osób z Polski i z kilku krajów
Europy spotkało się w dniach 8–9 maja
w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim podczas I Międzynarodowej
Konferencji ETICS. Wydarzenie jest nową
inicjatywą Stowarzyszenia na Rzecz
Systemów Ociepleń (SSO), integrującą
różne środowiska zainteresowane systemami ociepleń: producentów systemów
ociepleń i materiałów je uzupełniających,
wytwórców materiałów termoizolacyjnych,
przemysł chemiczny, dostawców surowców. Do debaty przyłączyły się również
instytuty naukowe i badawcze, ośrodki
certyfikacji, stowarzyszenia branżowe
oraz media.
Zaproszenie organizatorów do wygłoszenia prelekcji na I Międzynarodowej Konferencji ETICS przyjęli polscy
i europejscy eksperci. Ich wystąpienia
spotykały się z żywym zainteresowaniem
audytorium.
Dr inż. Jacek Szer, zastępca Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawił m.in. stanowisko reprezentowanej
przez siebie instytucji dotyczące dbałości
o jakość prac ociepleniowych na polskich
budowach.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Systemów Ociepleń dr inż. Jacek Michalak
podkreślił rolę producentów systemów
ociepleń w budowaniu polskiego rynku
chemii budowlanej po transformacji
ustrojowej w 1989 r. Zwrócił także uwagę
na koszty, jakie ponieśli producenci systemów ociepleń w związku z wdrożeniem
regulacji CPR w 2013 r., oraz uwydatnił
konieczność kontroli stosowania rozwiązań
systemowych przez wykonawców robót
budowlanych.
Trendy oraz kierunki rozwoju systemów
ociepleń przeanalizował mgr Dariusz
Biesiekierski z Wacker Polymers. W jego
prezentacji znalazło się również porównanie
światowych i europejskich rynków ETICS,
z którego wynika, że Polska pod względem
wielkości realizowanych projektów ociepleniowych jest pierwszym rynkiem w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Dr Wolfgang Setzler, dyrektor niemieckiego stowarzyszenia producentów
ETICS, wskazał na szczególne znaczenie systemów ociepleń w wydajności
energetycznej budynków. W Niemczech
potencjalna oszczędność energii możliwa do uzyskania dzięki termomodernizacji istniejących budynków równa jest
8
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
dr inż. Jacek Michalak; fot.: SSO
Głos w dyskusji Macieja Korbasiewicza, prezesa
zarządu Bolix SA; fot.: SSO
wartości 700 TWh. Z kolei 900 mln m2
ociepleń wykonanych w Niemczech
począwszy od pierwszej instalacji
w 1957 r. w Berlinie, przełożyło się
na zaoszczędzenie 900 mld litrów oleju
opałowego i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 750 mln ton.
Inż. Jan Loukotka, przedstawiciel
czeskiego stowarzyszenia producentów
systemów ociepleń, zaprezentował dane
dotyczące rynku ociepleń w Czechach,
gdzie ocieplono już połowę istniejących
budynków.
O słowackiej branży ociepleń opowiedziała prof. dr inż. Zuzana Sternová,
dyrektor Instytutu Badawczego Budownictwa w Bratysławie oraz prezes branżowej
organizacji producentów ETICS na Słowacji.
Uwagę odbiorców przyciągnęło zwłaszcza
omówienie procesu wdrażania wymagań
dotyczących charakterystyki energetycznej
budynków, obowiązujących na Słowacji
od 2008 r.
Dr hab. Krzysztof Siekierski i mgr Julita
Brychcy-Ratajczak z TNS Polska przybliżyli
Do Polskiego Związku Producentów
i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych
PUR i PIR „SIPUR” dołączyły firmy DOW
Polska oraz Magwent. Reprezentant DOW
Polska Krzysztof Ciak-Brzeziński oraz Mariusz Ziemecki z Korff Isolmatic zostali
nowymi członkami zarządu związku.
Firma DOW jest obecna na polskim rynku od 40 lat. Oferuje bogaty asortyment
tworzyw sztucznych i chemikaliów do zastosowań podstawowych i specjalnych
dla szeroko pojmowanego przemysłu
przetwórczego, w tym: motoryzacyjnego,
petrochemicznego, konstrukcyjno-budowlanego, meblowego, przewodów i kabli,
dużych AGD, uzdatniania wody, produktów rolnych oraz opakowań.
Firma DOW oficjalnie otworzyła swoje
pierwsze przedstawicielstwo w Warszawie w 1973 r. i od tej pory jej działalność na polskim rynku znacznie się
rozwinęła. Dziś Polska jest dla DOW
jednym z państw o największej pod
względem sprzedaży w regionie Europy
Wschodniej. Oprócz biura handlowego w Warszawie firma ma od 1996 r.
wspierające klientów Centrum Serwisowe
Systemów Poliuretanowych w Łazach
(10 km od Warszawy).
Firma Magwent natomiast od 1989 r.
produkuje izolacje termiczne. Przez cały
okres działalności nie tylko rozwija swoje
produkty, lecz także tworzy kompleksowy
system wsparcia dla swoich klientów. Firma jako pierwsza w Polsce zastosowała
izolacje wielowarstwowe łączące trwałość
izolacji poliuretanowych z wytrzymałością termiczną włóknin i odpornością
chemiczną pianki szklanej. Stworzyła
ponadto program do obliczania korzyści
z modernizacji izolacji.
Oprac. na podst. materiałów inf. Związku
„SIPUR”
Kolejna kadencja władz PSPS
Polskie Stowarzyszenie Producentów
Styropianu (PSPS) wybrało władze
na kolejną kadencję. Organizacją będzie
kierować Kamil Kiejna, dotychczasowy
prezes i jeden z twórców stowarzyszenia.
W zarządzie PSPS po raz kolejny zasiądą
także Anna Śpiewak (Austrotherm),
Jacek Genderka (Genderka), Jerzy Rutka
(Neotherm) i Tomasz Skowronek (Barda).
Walne zgromadzenie PSPS powołało
również komisję rewizyjną nowej kadencji w składzie: Irena Wasilewska (FWS),
Marek Romański (Paneltech), Mariusz
Rogowski (Styropoz).
nr 6/2014
Kuluary I Międzynarodowej Konferencji ETICS; fot.: SSO
wyniki cyklicznego badania polskiego rynku
dociepleń. Badanie przeprowadzane jest
od 3 lat pod patronatem merytorycznym
SSO. Badacze podkreślili powracający
w ostatnich miesiącach optymizm producentów ETICS w ocenie koniunktury dla ich
branży.
Mgr inż. Marek Kaproń, wicedyrektor
Instytutu Techniki Budowlanej, poprowadził
sesję omawiającą tematykę ETICS z perspektywy producentów wyrobów ociepleniowych.
Reprezentująca Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO mgr inż. Maria Dreger omówiła
ewolucję właściwości użytkowych wełny
mineralnej oraz jej rolę w funkcjonowaniu
systemu ociepleń.
Występujący w imieniu Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Styropianu
mgr inż. Jerzy Rutka wskazał perspektywy
rozwoju systemów ociepleń ze styropianem
w świetle podwyższonych wymagań ochrony cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego
oraz renowacji.
Dr inż. Mariusz Garecki, przewodniczący Komisji Technicznej Stowarzyszenia
na Rzecz Systemów Ociepleń, skoncentrował się na skutkach, jakie dla systemów
ETICS niosą nowe wymagania w zakresie
izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, oraz na innowacyjnych kierunkach
rozwoju technologii ociepleń. Przedstawiciel SSO wskazał czynniki decydujące
o skuteczności i trwałości ociepleń, jakimi
są jakość projektowania, komponentów,
REKLAMA
wykonania i eksploatacji ocieplonej
elewacji.
Mgr inż. Jadwiga Tworek z Instytutu Techniki Budowlanej zreferowała
w odniesieniu do systemów ociepleń
europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek,
wraz z najnowszymi wymaganiami
w tym zakresie.
Wystąpienie mgr Anny Kukulskiej-Grabowskiej, kolejnej specjalistki
z ITB, dotyczyło działalności instytutu
w obszarze certyfikacji systemów ociepleń
oraz edukacji w dziedzinie poprawnego
wykonawstwa ETICS.
Gościem konferencji był również Ralf
Pasker, dyrektor European Association
for ETICS, europejskiego stowarzyszenia
zrzeszającego krajowe organizacje branżowe producentów ociepleń, działającego
od 2008 r.
Prezes Jacek Michalak w podsumowwaniu I Międzynarodowej Konferencji ETICS
podkreślił znaczenie Polski na europejskiej
mapie branży ociepleń. – Jesteśmy już
drugim rynkiem w Europie, z dobrymi pespektywami dzięki rosnącym wymaganiom
i standardom energooszczędności, zarówno
dla nowych budynków, jak i już wybudowanych, a wymagających termorenowacji.
W Czechach na jednego mieszkańca
przypada 1,36 m2 ociepleń, jeszcze więcej
na Słowacji – 1,5 m2. W Polsce mamy
ok. 1 m2, jest więc pole do działania – dodał szef SSO.
– Inauguracyjna edycja naszej konferencji spotkała się z bardzo ciepłym
przyjęciem. Dziękujemy uczestnikom
za pełen zaangażowania udział w naszej
debacie. Wystawione przez publiczność
oceny pozwalają nam żywić nadzieję,
że Międzynarodowa Konferencja ETICS
na stałe wpisze się do kalendarza ważnych
imprez branżowych w Polsce. Już teraz zapraszamy na drugą edycję w maju 2015 r.
– zakończył prezes Michalak.
Oprac. na podst. materiałów inf. SSO
DOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DAFA
Członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
spotkali się już po raz ósmy. Spotkanie
odbyło się 22 maja w Suchedniowie
i miało na celu podsumowanie minionego roku. W ogólnej ocenie był to rok
sukcesów organizacyjnych i merytorycznych stowarzyszenia, umacniania marki
nr 6/2014
organizacji oraz budowania wizerunku
firm członkowskich.
Prezes zarządu, Witold Okoński, w sprawozdaniu z działalności stowarzyszenia
za 2013 r. podkreślił rolę Stowarzyszenia
DAFA jako organizacji, która od kilku lat
nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytycza standardy w budownictwie
9
Izo-aktualności
Piotr Olgierd Korycki, koordynator Grupy Merytorycznej
Akustyka; fot.: Stowarzyszenie DAFA
Piotr Wolański omówił prace Grupy Merytorycznej
Dachy Zielone; fot.: Stowarzyszenie DAFA
oraz inspiruje do innowacji. Wskazał
na systematyczną ewolucję organizacji
w kontekście rosnącej liczby członków
stowarzyszenia oraz nowych aktywności
merytorycznych.
DAFA od początku swojej działalności
pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dotyczących technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk.
Rozbudowana struktura – już ośmiu grup
merytorycznych – niewątpliwie wyróżnia stowarzyszenie spośród organizacji
wyznaczających standardy w budownictwie.
Podsumowania prac w tych grupach podjęli
się ich reprezentanci – koordynatorzy.
Michał Wilk zrelacjonował działalność
szkoleniową oraz publikacyjną Grupy Merytorycznej Lekka Obudowa. Efektem jej prac
są kolejne publikacje techniczne: „Atlas
mostków cieplnych w budownictwie z płyt
warstwowych” oraz „Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych”.
Przywołał również zorganizowane przez stowarzyszenie spotkanie prawie wszystkich
znaczących producentów blach trapezowych w kontekście projektowania warstwy
nośnej dachu.
Piotr Olgierd Korycki, koordynator
Grupy Merytorycznej Akustyka, podsumował roczną działalność zespołu, któremu
w tak krótkim czasie udało się stworzyć
opracowanie w postaci „Katalogu rozwiązań akustycznych” – autorską publikację
prezentującą rozwiązania i technologie
pięciu firm członkowskich. W ramach popularyzacji wiedzy o akustyce reprezentanci
zespołu dotarli z prelekcjami bezpośrednio
do grona ponad 1 tys. słuchaczy konferencji
naukowo-technicznych, zainteresowanych
akustyką w obiektach budowlanych.
Piotr Wolański omówił założenia programowe i podjęte działania Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych
i uregulowań w zakresie technologii dachów
zielonych. W tym celu stowarzyszenie jako
pierwszy podmiot reprezentujący Polskę
zawiązało współpracę członkowską z FLL
– Stowarzyszeniem Badania, Rozwoju
i Kształtowania Krajobrazu. Będzie to pierwsze opracowanie na taką skalę w Polsce.
Mariusz Pawlak skoncentrował się
na omówieniu edukacyjnej roli stowarzyszenia, pełnionej m.in. poprzez organizację
konferencji naukowo-technicznych w ramach targów BUDMA:
» III Konferencji „DAchy i FAsady – Technologie i wykonawstwo bez wad” (2013 r.),
» IV Konferencji „Dachy i Fasady – Nowoczesność i bezpieczeństwo” (2014 r.).
W podsumowaniu tej działalności podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie członków stowarzyszenia w stworzenie
atrakcyjnego programu.
Oprócz organizacji własnych konferencji
DAFA wzbogaca merytorycznie programy
innych wydarzeń branżowych, organizowanych przez partnerów. W minionym roku
były to konferencje: „Nowoczesne Hale”,
cykl konferencji „Akustyka w projektowaniu
i realizacji obiektów budowlanych”, cykl
spotkań „Budoskop – Warsztat Architekta”, „Ogród nad głową – czyli szwajcarskie
dachy zielone”.
Zgodnie z misją stowarzyszenia, którą
jest wspieranie wykonawców, w minionym
roku zainicjowano cykl paneli dyskusyjnych kierowanych do firm wykonawczych.
W podsumowaniu dotychczasowych
spotkań panelowych podkreślono, że są
one unikalną na polskim rynku platformą
bezpośredniej komunikacji i wymiany
doświadczeń.
Na zakończenie sesji konferencyjnej odbyły się prezentacje sponsorów wydarzenia
– firm: Blachy Pruszyński, Busscher&Hoffmann, ISO-Chemie.
10
Oprac. na podst. materiałów inf. Stowarzyszenia DAFA
Branża producentów styropianu poparła
kierunek działań PSPS oraz założenia
programu „Gwarantowany Styropian”.
Szef PSPS podkreślił, że od powstania
organizacji w 2009 r. stowarzyszenie
konsekwentnie stara się edukować
konsumentów oraz promować standardy
jakościowe i etyczne wśród pozostałych
uczestników rynku.
– Wiele sygnałów potwierdza, że zarówno
propagowana w programie „Gwarantowany Styropian” metoda wstępnej weryfikacji jakości styropianu przy użyciu
wagi, jak i zalecenia jakościowe PSPS
są przez klientów coraz powszechniej
wykorzystywane. Od początku tego roku
w ramach programu „Rzetelny Dystrybutor Styropianu” w nasze działania stopniowo włączamy także sklepy i hurtownie
budowlane oferujące styropian w całej
Polsce.
Liczymy, że możliwość uzyskania
bezpośrednio w punkcie sprzedaży
rzetelnej informacji na temat jakości
wyrobów oraz ich przydatności
do określonego zastosowania pozwoli
jeszcze skuteczniej promować dobry
styropian oraz chronić konsumentów
przed zakupem wyrobów o parametrach niewystarczających do skutecznego, bezpiecznego i trwałego
ocieplenia budynku” – powiedział
Kamil Kiejna.
Oprac. na podst. materiałów inf. PSPS
Medal Europejski dla nowych
farb Bolix
Nowa seria farb wewnętrznych Bolix
Inside została uhonorowana Medalem
Europejskim. Uroczystość wręczania wyróżnień odbyła się 4 czerwca
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
w Warszawie.
Przy wyborze laureatów duży nacisk kładzie się na to, czy spełniają wymagane
prawem normy oraz jakie mają patenty,
licencje itp. Nie bez znaczenia jest też
aktywność biznesowa nagradzanej firmy.
Wśród wyznaczników tej aktywności
można wymienić zdobyte nagrody i certyfikaty, a także korzystanie ze szkoleń
i seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji, analiz prawnych
czy badań rynku.
Wyróżniona seria Bolix Inside to zestaw
profesjonalnych farb wewnętrznych, który
łączy walory estetyczne z łatwością i skutecznością krycia ścian w różnych typach
pomieszczeń.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Bolix
nr 6/2014
Nowości
PŁYTA TERMOIZOLACYJNA EUROFLOOR 300
Tynk mozaikowy TD 50
to mieszanina kruszyw
marmurowych i piasków
kwarcowych. Przeznaczony jest do wykonywania
dekoracyjno-ochronnych
cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na różnego
rodzaju nowych i odnawianych podłożach mineralnych:
cementowych, cementowowapiennych, betonowych
czy gipsowych, na zewnątrz
i wewnątrz budynków.
Produkt charakteryzuje się dużą elastycznością i odpornością na promieniowanie UV, na ścieranie oraz inne uszkodzenia mechaniczne, a także działanie
warunków atmosferycznych. Powłoka
wykonana z Tynku mozaikowego TD 50
jest łatwa w pielęgnacji, można ją myć bez ryzyka zniszczenia.
Dodatkowo produkt zawiera w swoim składzie specjalne preparaty, które chronią przed degradacją biologiczną, czyli niszczącym
wpływem zarodników alg i grzybów pleśniowych.
Tynk mozaikowy TD 50 dostępny jest w wersjach: MD – kruszywo drobnoziarniste, MS – kruszywo średnioziarniste, MN – kruszywo łamane.
Producent: FFiL Śnieżka
Firma Recticel Izolacje – producent termoizolacji z poliuretanu
– wprowadził do sprzedaży nową, twardą płytę Eurofloor 300
przeznaczoną do termoizolacji posadzek. Jest to płyta z PIR-u
(poliizocjanuru) wolnego od freonów, wytrzymująca obciążenie
300 kPa. Ma bardzo niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/(m·K), dzięki czemu przy niewielkiej
grubości pozwala
na znaczącą poprawę
izolacyjności cieplnej.
Płyta ma okładziny
z laminatu paroizolacyjnego i folii aluminiowej. Umieszczony
na okładzinie wzór
siatki ułatwia montaż
fot.: Recticel Izolacje
ogrzewania podłogowego. Eurofloor
jest odporna na substancje alkaliczne. Gęstość objętościowa
rdzenia wynosi ok. 30 kg/m3.
Płyty mają wymiary 1200×600 mm i grubości od 20
do 120 mm.
Produkt otrzymał prestiżowe dopuszczenie Keymark i Deklarację
Zgodności CE według normy EN 13165:2008. Produkcja Eurofloor 300 odbywa się zgodnie z ISO 9001:2000.
Producent: Recticel Izolacje
Oprac. na podst. materiałów inf. firm
REKLAMA
fot.: FFiL Śnieżka
FOVEO TECH TYNK MOZAIKOWY TD 50
nr 6/2014
11
Wywiad
PCC PRODEX: WCHODZIMY NA RYNKI
MIĘDZYNARODOWE
Rozmowa z Grzegorzem Dołbniakiem – prezesem zarządu firmy PCC Prodex
Rozmawia Jarosław Guzal
Co stanowi przedmiot działalności firmy
PCC Prodex?
PCC Prodex od 1979 r. zajmuje się produkcją systemów poliuretanowych, zarówno
jedno-, jak i dwukomponentowych. Ich
zastosowanie jest różnorodne. Mogą być
wykorzystywane jako izolacje, jako składnik
klejów, w przemyśle samochodowym, lotniczym oraz w górnictwie. I to są w sumie
główne segmenty rynków, na których
działamy. Nasza oferta obejmuje pianki
elastyczne i integralne oraz kleje poliuretanowe.
W 1979 r., w momencie powstania firmy, jej nazwa brzmiała Prodex System.
Zgadza się. W 2010 r. firmę przejęła
grupa kapitałowa PCC. Nowy właściciel koncentruje się na trzech obszarach
działalności: chemicznym, energetycznym,
transportowym. Udział tego pierwszego
sektora w grupie na dzisiaj jest najbardziej
znaczący.
Z tego, co wyczytałem z informacji o firmie, funkcję jej prezesa piastuje Pan
od niedawna…
Moja przygoda z firmą rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to objąłem
stanowisko dyrektora handlowego i członka
zarządu. Niedługo potem powierzono mi
stanowisko prezesa zarządu PCC Prodex.
Jakie cele postawiono przed Panem?
Firma PCC Prodex szukała osoby, która
byłaby w stanie skierować firmę ku innym
obszarom działalności, a jednocześnie
mającej doświadczenie na rynkach międzynarodowych. Wybór padł na moją osobę,
z czego się bardzo cieszę.
Aby móc rozwijać się na rynku poliuretanowym, potrzebne są takie okoliczności,
jak dostępność surowców oraz finansowania. Strategia PCC opiera się na ciągłym
rozwoju firm, które wytwarzają i produkują
niszowe, specjalistyczne produkty. W tym
kontekście PCC Prodex jest idealną struktu-
12
Grzegorz Dołbniak – prezes zarządu firmy PCC Prodex; fot.: J. Guzal
rą do powiększania aktywności i zyskowności firmy. Dzisiaj nasza oferta nie obejmuje
wszystkich zastosowań, w których chcielibyśmy zaistnieć w przyszłości, ale bardzo
mocno nad tym pracujemy.
współpracę z wykonawcami, architektami
oraz stowarzyszeniami, takimi jak SIPUR,
co pozwoli nam rozpowszechnić tę technologię jako alternatywę dla wełny mineralnej
czy styropianu.
O jakich konkretnie segmentach Pan
mówi?
Na pewno chcemy się skoncentrować
na rynku automotive, na którym obecnie
nas nie ma. Zamierzamy również położyć
duży nacisk na piany integralne, które są
stosowane w bardzo niszowych aplikacjach,
np. w przemyśle lotniczym. Oprócz tego
pragniemy poszerzać ofertę w dziedzinach,
w których już funkcjonujemy. Mam tu
na myśli chociażby górnictwo.
Tymczasem na rynku izolacji natryskowych pojawia się coraz więcej
firm, co, niestety, często przekłada się
negatywnie na jakość prowadzonych
prac. Czy ta okoliczność daje Państwu
do myślenia i jak zamierzają Państwo
temu przeciwdziałać?
Planujemy od przyszłego roku podjąć określone działania. Zamierzamy wyselekcjonować grupę autoryzowanych wykonawców,
których gruntownie przeszkolimy. Otrzymają
oni od nas pełne wsparcie, dzięki czemu
będą na rynku lepiej postrzegani. Jeśli
nie uda nam się tego zrealizować w takiej
formie, w jakiej byśmy chcieli, to być może
sami zajmiemy się wykonawstwem.
Jak na tym tle wygląda sektor budowlany w ramach Państwa oferty? Czy firma
również w tym zakresie zamierza się tak
rozwijać?
Budownictwo jest taką dziedziną, która
z mojego punktu widzenia wymaga pracy
systemowej. Wszyscy wiedzą, co to jest
natrysk, ale nie ma na razie uwarunkowań
prawnych, które regulowałyby sytuację
w tym sektorze. Dlatego czeka nas dużo
pracy. Mam tu na myśli przede wszystkim
Próg wejścia w ten biznes nie jest zbyt
wysoki…
Jest to rzeczywiście niewielki koszt. Dostępność materiałów też jest stosunkowo
duża, a firmy z roku na rok obniżają cenę
surowca.
nr 6/2014
Obserwujemy to wszystko z uwagą
i w pewnym momencie zdecydujemy, jaki
model biznesowy zaproponujemy rynkowi.
Do tej pory robiliśmy bowiem to, czego
oczekiwał od nas klient. Ja jednak nie jestem zainteresowany obecnością na rynku,
którego nie mogę kreować.
Nad czym obecnie najbardziej
intensywnie pracuje organizacja
PCC Prodex?
Wraz z moim przyjściem firma rozpoczęła
proces zwiększania ekspansji na rynku.
Prowadzimy wiele projektów. Mam tu
na myśli przede wszystkim rozwój nowych
produktów, które będziemy mogli sprzedawać i na rynku polskim, i zagranicznym.
Pracujemy również nad wyrobami, które
poszerzą naszą ofertę.
Kolejna kwestia to rozwój sieci oddziałów. W tym roku otworzyliśmy w Niemczech firmę PCC Prodex Gmbh z siedzibą
w Essen. Pracujemy nad otwarciem
centrów dystrybucji na Węgrzech, w Czechach i Rumunii. Myślimy również o rynku
azjatyckim.
Ponadto stale usprawniamy nasze procesy produkcyjne. Dostosowujemy nasz park
maszynowy do aktualnych oczekiwań rynku.
Oprócz tego cały czas analizujemy kwestię
budowy w Polsce nowej fabryki.
Wspomniał Pan, że PCC Prodex
funkcjonuje w różnych segmentach
przemysłu. Na ile ważna będzie
dla firmy działalność w branży
izolacyjnej?
Moim celem jest działanie w możliwie
największej liczbie segmentów. Będziemy
je rozwijać, ale nie jest naszym zamiarem,
aby jakiś konkretny obszar był najważniejszy.
Obecnie naszym głównym segmentem
działalności, stanowiącym 40–50% udziałów w całej działalności firmy, są izolacje.
Są to izolacje natryskowe, ale również takie
aplikacje, jak izolacje zbiorników, lodówek
czy bojlerów. W planach mamy podwojenie
sprzedaży w tym segmencie. Będzie temu
towarzyszył intensywny rozwój innych naszych aktywności, niezwiązanych z branżą
budowlaną.
Jako firma działająca na rynku poliuretanowym zapewne mają Państwo analizy
dotyczące perspektyw tej branży. Czy
ten rynek będzie rósł w najbliższych
latach?
Naturalnie, mamy takie analizy. Wynika
z nich, że rynek stale rośnie – powiedzmy
nr 6/2014
8–10% rocznie – i że będzie się rozwijał.
Musi temu towarzyszyć wzrost świadomości, którą należy kreować w sposób
systematyczny. Ponadto niepokoi mnie
nieustanny spadek cen w każdym segmencie oraz pojawianie się firm, które nie mają
żadnych strategii długoterminowych i nie
oferują poza ceną żadnych innych korzyści,
np. serwisu.
dostępne tam moce wykorzystać na własne potrzeby.
Gdy przejmowaliśmy zakład
w Niemczech, naszym celem było,
i jest nadal, zaistnienie na rynku
zachodnioeuropejskim. Ta lokalizacja
ma nam pomóc w tym, byśmy z firmy
lokalnej stali się firmą o międzynarodowym
charakterze.
Prowadzimy wiele projektów. Mam tu na myśli przede
wszystkim rozwój nowych produktów, które będziemy mogli
sprzedawać i na rynku polskim, i zagranicznym.
Uważam np., że na rynku jest dużo
przestrzeni na natryski izolacyjne. To
wymaga od wszystkich firm nie tylko działalności stricte sprzedażowej. Potrzebne są
również działania zwiększające świadomość korzyści, jakie daje ta aplikacja
w odniesieniu do alternatywnych form
izolacji.
Na ile, w skali od 1 do 10, oceniłby Pan
świadomość klientów dotyczącą zastosowania poliuretanu?
Maksymalnie na 4.
Dla wielu firm funkcjonowanie
w segmencie natrysku jest podstawową
działalnością. Nie widzę u nich jednak
chęci zwiększania świadomości poten-
Na koniec chciałbym poruszyć
wątek cenowy. Powiedział Pan,
że ceny spadają, szczególnie
w segmencie natrysku. Jakie ceny
w tym asortymencie byłyby
optymalne?
Cenę dyktuje rynek. Możemy albo
się do niego dostosować, albo go
pominąć. My raczej chcemy się do niego
dostosować.
Wraz z moim przyjściem do firmy
zauważyłem, że ceny w poszczególnych
aplikacjach spadają, zwłaszcza jeśli
chodzi o natrysk. Cena jednak w tym
wypadku zależy od wielu czynników,
w tym od dostępności surowca. Dlatego
wraz z firmą PCC Rokita szukamy
Gdy przejmowaliśmy zakład w Niemczech, naszym celem
było, i jest nadal, zaistnienie na rynku zachodnioeuropejskim.
Ta lokalizacja ma nam pomóc w tym, byśmy z firmy lokalnej
stali się firmą o międzynarodowym charakterze.
cjalnego klienta. To z kolei jest bardzo
niebezpieczne dla całej naszej branży
– nie rozwija się ona z tego powodu,
jak należy.
Cały czas rozmawiamy o aplikacjach
dotyczących PUR-u. Czy rozważają
Państwo wejście na rynek z produktami
z PIR-u?
To nie jest obszar dla nas. Wynika to
ze specyfiki rynku, na którym każdy
producent wyrobów z PIR-u kupuje
surowiec i wytwarza produkt we własnym
zakresie.
Wspomniał Pan o uruchomieniu fabryki
w Niemczech. Co to w praktyce oznacza
dla firmy PCC Prodex?
Przejęliśmy tam firmę, która upadła, a która produkowała pewne systemy poliuretanowe. Analizujemy obecnie, jak możemy
pewnej synergii, która w przyszłości ma
nam zapewnić nieograniczony dostęp
do polioli we wszystkich aplikacjach
poliuretanowych.
Firmy lokalne, które mają słaby dostęp
do surowca, prędzej czy później upadną.
Obserwujemy obecnie ten trend w krajach Europy, gdzie wiele firm prywatnych
z bogatą historią szuka inwestorów z kapitałem. Wszyscy duzi gracze na rynku ten
dostęp mają, a jednocześnie są w stanie lepiej reagować na to, co się dzieje na rynku.
Działalności w tym biznesie według mnie
musi koniecznie towarzyszyć wejście
na rynki międzynarodowe. Jest to w moim
odczuciu sprawa najważniejsza. Co
prawda, docelowo nie mamy planów, aby
być numerem jeden na świecie, ale chcemy być firmą konkurencyjną, potrafiącą
obsłużyć bardzo wymagającego klienta czy
rynek.
13
Prawo, ekonomia, rynek
PREZENTACJA
PSB-PROFI – SKŁADY BUDOWLANE
NOWEJ GENERACJI
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
z siedzibą w miejscowości Wełecz
k. Buska-Zdroju działa
na rynku od 16 lat i jest największą
i najszybciej rozwijającą się siecią
hurtowni materiałów budowlanych
oraz marketów „dom i ogród”
w Polsce.
Sieć Grupy PSB to:
428 składów budowlanych,
172 sklepy PSB-Mrówka,
34 placówki PSB-Profi.
Zdecydowana większość tych placówek to
liderzy na swoich rynkach lokalnych.
W 2010 r. Grupa PSB rozpoczęła wdrażanie wieloletniego programu uruchomienia
placówek PSB-Profi, przeznaczonych przede
wszystkim do obsługi firm budowlanych.
W większości są to istniejące hurtownie,
których dotychczasowa infrastruktura majątkowa, struktura organizacyjna i zarządzanie
zostają udoskonalone w celu poprawy obsługi klientów.
W centrach PSB-Profi kładziony jest
nacisk na ofertę najbardziej znanych i najlepszych marek producenckich w Polsce. Są
to sprawdzeni, wieloletni dostawcy Grupy
PSB, gwarantujący jakość wytwarzanych
materiałów i technologii oraz zapewniający
odpowiednie wsparcie szkoleniowe i doradcze. Celem PSB-Profi jest sprawna obsługa
»
»
»
RYS. Mapa
sieci PSB
zamówień klientów,
aby pobyt przedstawicieli firm budowlanych
w PSB-Profi ograniczać do minimum.
Typowe centrum
PSB-Profi
posiada
sklep samoobsługowy,
specjalną strefę obsługi (fakturowanie, rozmowy handlowe itp.),
ekspozycje towarowe,
pomocne przy różnego
typu szkoleniach, nowoczesne place składowe oraz magazyny.
PSB-Profi stara się optymalizować logistykę dostaw na budowę według zasady just-in-time.
Bardzo ważnym aspektem długofalowej współpracy z firmami budowlanymi są obszerne
programy szkoleniowe i pokazy praktyczne, realizowane wraz z producentami, oraz dodatkowe przywileje, jakie zapewniają specjalne programy lojalnościowe.
1
4
2
5
KONTAKT
3
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
Wełecz 142
28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 52 00
faks: 41 378 53 05
www.grupapsb.com.pl, www.psbprofi.com.pl
14
FOT. 1–3. Placówki PSB-Profi w: Gnieźnie
(Bol-Ann) (1), Słupsku (BAT) (2) i Pszennie
(Fago) (3)
Wnętrza placówek PSB-Profi w:
Bytowie (4) i Kościerzynie (5)
FOT. 4–5.
nr 6/2014
Profesjonalnie,
w każdym calu
PSB-Profi to sieć składów budowlanych wyspecjalizowanych
w obsłudze firm budowlanych. Łącznie w skali kraju, sieć
obsługuje kilkadziesiąt tysięcy małych oraz średnich podmiotów.
Obsługujemy inwestycje budowlane - od domu
jednorodzinnego po wielkie realizacje dla inwestorów
instytucjonalnych i przemysłu.
Kładziemy nacisk na ofertę najbardziej znanych
i najlepszych marek producenckich w Polsce. Naszą
ambicją jest zaoferowanie jak najszerszego wyboru.
Organizujemy szkolenia dla pracowników firm budowlanych i pokazy zastosowań nowych technologii.
Służymy radą inwestorom indywidualnym.
Oferujemy dostawę oraz specjalistyczny transport,
w tym ciężarowy HDS, materiałów budowlanych
wprost na plac budowy, zgodnie z zasadą „just in time”.
www.grupapsb.com.pl
www.profi.com.pl
Materiały i technologie
INŻ.
MAGDALENA WALTROWSKA,
PROF. DR HAB. EUR. INŻ.
TOMASZ Z. BŁASZCZYŃSKI
EKOBUDYNKI WYSOKIE
High-rise green buildings
ABSTRAKT
S. 19
Państwa zjednoczone w Unii Europejskiej są
zobligowane do tego, by na ich terenie od 2021 r. były
wznoszone wyłącznie budynki o niemal zerowym zużyciu
energii. Czy jednak zeroenergetyczność jest szczytem
w budownictwie?
Najnowsze pomysły budownictwa ekologicznego przekraczają granicę zeroenergetyczności i dotyczą budynków, które nie tylko nie
potrzebują żadnej energii z zewnątrz do zasilania swoich systemów,
ale nawet produkują energię, którą mogą oddawać innym.
Pierwszym przykładem budynku plusenergetycznego jest Heliotrop.
Zbudowany on został w 1994 r. we Freiburgu jako prywatna rezydencja
architekta Rolfa Discha. Heliotrop jako pierwszy budynek na świecie
wytwarza więcej energii niż zużywa (a ta zużywana przez niego energia jest w całości odnawialna), a ponadto nie emituje do atmosfery
żadnych związków, nawet dwutlenku węgla (FOT. 1). Budynek podąża
za słońcem dzięki możliwości obracania się, co pozwala na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła i ciepła słonecznego.
Po sukcesie Heliotropu zaczęły powstawać kolejne budynki
plusenergetyczne, a z czasem koncepcja ewoluowała. Zrodziły się
pomysły na hotele, obiekty wielorodzinne, a także hale ekspozycyjne
budowane w technologii plusenergetycznej.
Bardzo szybko pomysł podchwycili inwestorzy z Bliskiego
Wschodu. Z inicjatywy emira Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, w 2006 r. ruszyła budowa Masdar City,
pierwszego na świecie miasta ekologicznego (FOT. 2). Ma ono
być zeroodpadowe i o zerowej emisji dwutlenku węgla, a także
całkowicie zasilane energią słoneczną, wiatrową, wodną i biopaliwową. Miasto ma być zlokalizowane na pustyni, 17 km od Abu
Zabi. Koszt przedsięwzięcia przekracza 22 mld dol., a zakończenie
budowy planowane jest na 2016 r. Głównym celem, jaki postawili
sobie twórcy, czyli projektant Norman Foster oraz inwestor, jest
redukcja zużycia energii i produkcji odpadów w każdym budynku
do takiego poziomu, aby była możliwość obsłużenia ich wyłącznie
przez miejskie systemy czystej energii odnawialnej oraz zakłady
przetwarzające odpady na energię.
Obecnie pojawiają się następne projekty miast ekologicznych,
które powstają głównie w Chinach, takie jak Dongtan, Tianjin czy
Tangshan (na wyspie Caofeidian), gdzie wykorzystuje się doświadczenia szwedzkie – z budowy jednej z dzielnic Malmo [1].
Idee budownictwa ekologicznego realizowane są nie tylko
przy budowie miast, lecz także budynków wysokich i wysokościowych. Jednym z pierwszych takich budynków jest Bahrain World
Trade Center w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ostatnio
zrealizowano Pearl River Tower w Chinach.
OBIEKT BAHRAIN WORLD TRADE CENTER
Jest to kompleks bliźniaczych wieżowców wybudowanych
w 2008 r. w centralnej dzielnicy biznesowej miasta Manama w Bah-
16
FOT. 2.
Wizualizacja Masdar Headquarters; fot.: Inhabitat.com
rajnie (FOT. 3, 4). Mają one formę dwóch 46-kondygnacyjnych wież
biurowych w kształcie żagli o wys. 240 m, które obsługiwane są przez
trzy turbiny wiatrowe o średnicy 29 m wkomponowane w strukturę
obiektu [2]. W 2008 r. budynek uzyskał nagrodę (od Council on Tall
Buildings and Urban Habitat) dla „Najlepszego budynku wysokiego
Środkowego Wschodu i Afryki”.
Wietrzny klimat Zatoki Perskiej sprzyja wykorzystaniu energii
z wiatru. Wyzwaniem stała się więc ekonomiczność zastosowania
turbin wiatrowych w tym budynku. Ostatecznie koszty związane
z zastosowaniem takich turbin w Bahrain World Trade Center były
mniejsze niż 3% wartości projektu [2].
Kształt obu wież został tak zaprojektowany, aby ukierunkować
wiatr przepływający pomiędzy wieżami, oraz aby niezależnie od kąta
oddziaływania wiatru siła jego oddziaływania była prawie identyczna.
Wyniki analiz projektowych przedstawiono na RYS. 1–4.
ABSTRAKT
W artykule omówiono aktualne trendy w budownictwie ekologicznym dotyczące projektowania budynków wysokich. Podano
przykłady ekologicznych budynków wysokich z opisem zastosowanych w nich technologii.
The article discusses current trends in ecological construction
concerning high-rise building design. It also contains examples of
high-rise green buildings, along with a description of technologies
used to construct them.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
17
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
18
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
19
Synthos XPS
z najlepszym współczynnikiem
LAMBDA na rynku!
P
Produkty Synthos XPS Prime oraz Syn
straty energetyczne oraz wydatki na
, zarazem bez
GREEN
LAMBDA.
!
"
#
$
$
!
%
$
&'%
(&
#
)
#
!
*
$
+.
/0+1
$
10%
2
$
$
!
"
100
30
4
$
001/
*56
#
+00
7
0013
*56
#
+30
7
0018
*56!
"
#
2! :
$
- 2
2
:
$
#
!
$
2- #
$
2
!
#
$9
)
$
$
$
:
!
;
2
!
Profile środowiskowe w klasie A
dla Synthos XPS Prime
oraz Synthos XPS Prime S
O
<
#
#
$
:
!
*
$
#
#
#
:
$
9
%=>>[email protected]
A>>"
>B
C
%!
D
EF
#
C
A
!
%=>>[email protected]
!
:
!
$
$
$
29
#
2!
@
:
G
$
9
!
"
"
!#
$&$'())&*+
Numer
certyfikatu
Numer za!
H"I
JK1
JK1:
0!0LJ
?
H6I
JK1
JK1
0!0883
?
H"I
JK1
JK1
0!0L8+
?
H6I
JK1
JK1
00883
?
*
2
4
2
$
:
G
?
%=>>[email protected]!
HI
<
$2
!
*
$
#
#
!
Ocena
Ekopunkty wg
Green Guide Green Guide
2008
- Domy
Produkt
L+31/00/.
E
%
$
G$
$
%=>>[email protected]
+ KK0
!
(
$
$ 2 $
#
:
2
!
*
2
!
"#
!
(:
%=>>[email protected]
$
$
#
%=>
C!
:
#9
%=>>[email protected]
2
!
?
#
)
%=>>[email protected]
;$
$
#
2
%=>>[email protected]
#
2
?
2
#
"
:
%=>
C
*
%=>>[email protected]
:
2
#
$
7
!
*
#
#
$ :!
&4
$
2
:
#
M!
*
:
#
#
$9
*
N
!
+K
Q
H2
#
4
2
$
7
#I
R
#
7
N
!
+3Q
H4
4
I
@
N
!
+/3Q
H
$
G$
:
I
N
!
+/Q
$
H$
I
;
N
!
+0Q
H
I
&
N
!
+0Q
'
N
!
LQ
H
(</
4
$
$
)
$I
<
N
!
.3
Q
H
$
I
*
N
!
8Q
H
)
2
I
B2
H
$24
:
:I
6)
2
$
$
)9
107JJ
EF
J373J
EF
3378K
ES
F
.07LJ
ETF
L3
$
EF!
U
$
!!
(</
2
!
*
:
%=>>[email protected]
24
:
$!
*
2
:
%=>>[email protected]
7B
$
2
4
$
2
!
Materiały i technologie
DR INŻ.
BOŻENA ORLIK-KOŻDOŃ,
DR INŻ.
TOMASZ STEIDL
METODYKA PROJEKTOWANIA IZOLACJI
CIEPLNYCH OD WEWNĄTRZ
Methodology of designing inside heat insulation
ABSTRAKT
S. 30
Tematyka docieplenia od strony wewnętrznej
pomieszczeń ogrzewanych pojawia się od czasu
do czasu w czasopismach technicznych na zasadzie
pokazania jednostkowego przykładu zastosowania,
bez poparcia choćby prostymi obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi. Tymczasem bez obliczeń takie
rozwiązanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
zawilgocenia docieplonego fragmentu ściany,
a co za tym idzie – powstania zagrzybienia na styku
konstrukcyjnej i izolacyjnej części przegrody.
W niektórych przypadkach i pod pewnymi warunkami docieplenia
od wewnątrz mogą być projektowane i wykonywane. Podstawowe
znaczenie przy eksploatacji pomieszczeń ocieplonych od wewnątrz
ma rygorystyczne przestrzeganie procedury użytkowania pomieszczeń. Drugim warunkiem, jaki powinien być spełniony przy zastosowaniu tego typu dociepleń, jest odpowiedni dobór materiałów
do izolacji cieplnej, poparty stosownymi atestami. Natomiast całość
działań projektowych powinna zostać potwierdzona stosownymi
obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA
OCIEPLEŃ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
Projektowanie przegród zewnętrznych, w tym projektowanie dodatkowej warstwy docieplenia, jest obwarowane przepisami zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ze zmianami [1]. Zgodnie z § 2.1. przepisy
rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe
budynków.
Docieplenie od strony wewnętrznej niewielkiego fragmentu budynku, np. jednej ściany pokoju czy kilku ścian w mieszkaniu, nie
podlega przepisom [1] i praktycznie może być wykonane przez właściciela mieszkania bez jakiegokolwiek projektu. W każdym innym
wypadku wymagane jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu [1]. Wymagania nie są w tym zakresie rygorystyczne,
np. p. 2.2.5 dopuszcza kondensację pary wodnej, o której mowa
w § 321 ust. 2 rozporządzenia [1], wewnątrz przegrody w okresie
zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów
budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] przywołuje normę PN-EN 13788:2003 [2]. Norma ta jest podstawą
24
do obliczeń inżynierskich opartych na prawie Ficka, w odniesieniu
do jednowymiarowego przepływu pary wodnej przez przegrodę. Sposób obliczeń zawarty w normie posłużył jako algorytm do stworzenia
programów obliczeniowych wspomagających pracę projektanta
przy wykonywaniu bardzo uproszczonej analizy cieplno-wilgotnościowej. Przy posługiwaniu się programami opartymi na normie
PN-EN 13788:2003 [2] trzeba bezwzględnie zapoznać się z licznymi
ograniczeniami metody. W obliczeniach zgodnych z tą normą niezbędne jest posiadanie rzetelnych danych opisujących właściwości
dyfuzyjne materiałów i komponentów budowlanych. W odniesieniu
do większości materiałów, w tym kilkunastu podstawowych materiałów i komponentów budowlanych, można je znaleźć w normie
PN-EN 12524:2002 [3] lub częściowo dla materiałów murowych
według normy PN-EN 1745:2012 [4], albo publikowanych wartości
obliczeniowych według badań ITB [5].
MATERIAŁY I STOSOWANE TECHNOLOGIE
Wśród stosowanych rozwiązań materiałowych można wyróżnić
rozwiązania tradycyjne, w których wykorzystywane są klasyczne
materiały termoizolacyjne oraz rozwiązania na bazie nowoczesnych
materiałów ociepleniowych.
ABSTRAKT
W artykule opisano technologie i materiały stosowane do izolacji
cieplnej oraz pokazano przykład wykonania takiej izolacji. Omówiono zasady i metodykę projektowania takich izolacji. Wykonano również przykładowe obliczenia rozkładu pola temperatury
w odniesieniu do wybranych mostków cieplnych w elementach
dwuwymiarowych oraz przedstawiono wyniki obliczeń przyrostu
wilgotności przegrody zewnętrznej docieplonej od wewnątrz.
The article describes technologies and materials used for thermal
insulation and presents an exemplary implementation of such
insulation. It also discusses the rules and methodology of designing such insulation. Moreover, the article presents exemplary
calculations of the temperature distribution with reference to
selected thermal bridges in two-dimensional elements, as well as
the results of calculations of an increase in humidity of external
envelope treated with inside heat insulation.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
REKLAMA
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
25
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
26
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
REKLAMA
NATURALNY
I KAPILARNIE
AKTYWNY SYSTEM
DOCIEPLEŃ
OD WEWNĄTRZ
Właściwości PŁYT PERLITOWYCH:
•
•
•
•
100% naturalna i bezwłóknowa
paroprzepuszczalna i aktywna kapilarnie
termoizolacyjna
reguluje wilgotność i chroni przed
powstawaniem pleśni i grzyba
• zapewnia przyjemny i zdrowy klimat
w pomieszczeniach
• niepalna (A1)
• przyjazna dla środowiska naturalnego
nr 6/2014
• łatwa w obróbce i montażu
ECOVARIO SP. Z O.O.
ul. Małopolska 27a, 77-200 Miastko
tel. +48 59 857 87 07, fax. +48 59 857 87 08
27
www.plytaperlitowa.pl, www.ecovario.pl
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
28
nr 6/2014
REKLAMA
Artykuł w pełnej wersji
dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów
prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
29
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
30
nr 6/2014
Materiały i technologie
MULTIPOR – OCIEPLENIE
ŚCIAN OD WEWNĄTRZ
FOT.
Istnieje wiele obiektów, zwłaszcza
starych, które charakteryzują
się dużymi stratami ciepła
oraz wysokim zapotrzebowaniem
na energię do ich ogrzewania.
Aby ten problem wyeliminować,
najczęściej montuje się system
izolacji termicznej po zewnętrznej
stronie przegrody. Jednak niektóre
budynki z różnych względów
mogą być ocieplane tylko
od wewnątrz.
W przypadku modernizacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
ochroną konserwatorską jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest często ocieplenie
od wewnątrz. Wówczas odpowiednim materiałem do tego zastosowania są mineralne
płyty Multipor wykonane z bardzo lekkiej
odmiany betonu komórkowego.
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
Płyty Multipor to materiał o gęstości 115 kg/m3
charakteryzujący się wysoką izolacyjnością
termiczną (λ10,dry = 0,042 W/(m·K)), dlatego montaż płyt od wewnątrz przegród
poprawia parametry cieplne budynku, zapobiega pochłanianiu energii cieplnej przez
masywne ściany oraz skraca czas niezbędny
do ogrzania kubatury użytkowej.
Co ważne, płyty Multipor wykazują dużą
stabilność termiczną, nawet w warunkach
podwyższonej wilgotności. Zjawisko to opisywane jest współczynnikiem konwersji z uwagi na wilgotność fU.
Płyty Multipor
W TABELI podano wartości współczynnika konwersji płyt
Multipor w zależności od warunków otoczenia.
Warunki otoczenia
Temperatura
Wilgotność
względna
Stan suchy
Współczynnik
konwersji z uwagi
na wilgotność,
fU
Współczynnik
przewodzenia
ciepła, λ
[W/(m∙K)]
Masowa
zawartość
wilgoci
[kg/kg]
–
0,0420
–
23°C
50%
0,42
0,0425
0,028
23°C
80%
0,96
0,0433
0,032
Współczynnik konwersji płyt Multipor na podstawie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 05/0093
oraz wyników badań sorpcji-desorpcji
TABELA.
WILGOĆ W PRZEGRODZIE
Ocieplanie od wewnątrz wiąże się ze zjawiskiem wnikania pary wodnej w strukturę przegrody
i jej kondensacji. Płyty Multipor charakteryzują się otwartością na dyfuzję oraz aktywnością
kapilarną. Cechy te sprawiają, że produkt eliminuje skutki kondesacji pary wodnej wewnątrz
przegrody i w naturalny sposób reguluje wilgotność pomieszczeń, a dzięki temu umożliwia
prawidłowe funkcjonowanie przegrody.
Zimą para wodna wnika
Wnętrze
Na zewnątrz
w porowatą strukturę paroprzeWnikanie
puszczalnej warstwy izolacji
pary
termicznej Multipor. Wewnątrz
wodnej
płyt dochodzi do wykroplenia
1 Niska temperatura
na styku izolacja–ściana
pary wodnej. Z tego powodu
2 Kondensacja pary wodnej
niezwykle istotną właściwo1 Rozkład temperatury
3 Odparowanie pary wodnej
ścią
płyt Multipor jest zdolność
poprzez siły kapilarne
oddawania
wilgoci do otoczeIlość skondensowanej
Dzięki szybkiemu wysychaniu
2 pary
nia, co następuje latem, kiedy
unikane jest gromadzenie się pary
3
wodnej w długich okresach.
wilgoć zgromadzona wewnątrz
płyt Multipor w naturalny sposób wysycha. Proces ten zoRYS. Transport pary wodnej przez płyty Multipor
brazowano na RYS.
Multipor jest materiałem o wysokiej przepuszczalności pary wodnej (μ = 3), którego zdolność do pochłaniania pary wodnej oraz zdolność szybkiego wysychania ogranicza zjawisko
wykroplenia na wewnętrznej powierzchni ścian oraz ryzyko rozwoju pleśni, co sprawia, że
można go z powodzeniem stosować jako izolację od wewnątrz bez paroizolacji.
KONTAKT
DORADZTWO XELLA
Xella Polska Sp. z o.o.
Infolinia: 801 122 224, 29 767 03 60
www.ocieplenieodwewnatrz.pl
www.ytong-silka.pl
32
Dbając o komfort inwestorów, przed wykonaniem ocieplenia firma Xella zaleca przeprowadzenie analizy cieplno-wilgotnościowej, która polega na symulacji długoletniego okresu
pracy przegrody w zadanych warunkach wilgoci oraz temperatury i pozwala na określenie
poziomu gromadzonej w przegrodzie w okresie zimowym wilgoci. Analizę można zamówić
na stronie internetowej: sklep.xella.pl.
Zainteresowanych zastosowaniem płyt Multipor Xella zachęca do kontaktu z doradcami
firmy pod numerami tel.: 801 12 22 27 lub 29 767 03 60, a także do odwiedzenia strony:
www.ocieplenieodwewnatrz.pl oraz kanału na youtubie, na którym dostępna jest lista filmów
poświęconych dociepleniu od wewnątrz.
nr 6/2014
Otulina ROCKWOOL 800 –
nowa technologia dla rynku instalacji HVAC
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. wprowadza na
rynek nowy produkt, który wzmocni i dopełni
znaną i cenioną na rynku izolacji technicznych
gamę produktów z wełny skalnej, stosowanych
w technice grzewczej i wentylacyjnej.
1
Ochrona cieplna instalacji HVAC
Systemy instalacji związanych z ogrzewaniem, wentylacją
i klimatyzacją budynków pełnią olbrzymią rolę niemal we
wszystkich typach obiektów budowlanych. Zgodnie z zasadami prawidłowego projektowania, instalacje techniczne,
tak jak przegrody zewnętrzne, powinny charakteryzować się
odpowiednią izolacyjnością termiczną, by skutecznie ograniczać straty ciepła w budynku. Prawidłowo dobrany materiał
izolacyjny zapewni bezpieczeństwo, żywotność oraz wysoką
funkcjonalność instalacji HVAC na długie lata. Jednocześnie
pozwoli spełnić wymagania, jakie nakłada na izolacje instalacji rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
wraz z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013
poz. 926).
Nowa jakość otulin ze skalnej wełny ROCKWOOL
Otulina ROCKWOOL 800 dzięki unikalnej technologii produkcji
posiada doskonałe parametry techniczne – niezawodną jakość, optymalną gęstość, dużą sztywność i najlepsze parametry użytkowe. Współczynnik przewodzenia ciepła ograniczony
FOT. 1. Izolacja instalacji techniki grzewczej – otulina
ROCKWOOL 800
do wartości 0,033 W/m⋅K, mierzonej w temp. 10°C, efektyw-
wych skutecznie eliminuje ryzyko korozji stalowych elemen-
nie ogranicza straty ciepła instalacji grzewczych oraz stanowi
tów instalacji grzewczych. Folia dodatkowo wzmacnia otulinę,
najniższą lambdę wśród dostępnych otulin z wełny mineral-
podnosi jej standard oraz estetykę. Specjalne oznakowanie
nej. Lambda 0,035 W/m⋅K, mierzona w temp. 40°C (najczę-
folii aluminiowej nazwą produktu gwarantuje jakość i nie-
ściej spotykana średnia temperatura pracy izolacji), pozwala
zmienność parametrów technicznych izolacji w całym okresie
dobrać optymalną grubość izolacji, wprost do wymagań Wa-
eksploatacji.
runków Technicznych. Otulina ROCKWOOL 800 jest niepalna
Montaż otuliny jest szybki i łatwy. Specjalne nacięcia ułatwiają
i nierozprzestrzeniająca ognia, dzięki czemu przyczynia się
jej montaż na rurociągu, a zakładka samoprzylepna zapewnia
do zwiększenia odporności ogniowej budynku oraz większego
szczelne i trwałe zamknięcie otuliny. Zarówno docinanie izo-
bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. Tak jak inne wyroby ze
lacji, jak i połączenia poszczególnych odcinków nie wymagają
skalnej wełny ROCKWOOL jest trwała, odporna na negatyw-
stosowania specjalnych narzędzi i dodatkowych akcesoriów
ne czynniki atmosferyczne, korozję chemiczną i biologiczną.
mocujących.
Gwarantuje stabilność wymiarową wykonanej izolacji w peł-
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, produkt jest pako-
nym zakresie temperatury stosowania, dając pewność solid-
wany w wygodne kartony ułożone na paletach, co ułatwia efek-
nej izolacji w każdych warunkach przez długie lata.
tywny transport i magazynowanie izolacji, również na budowie.
Otulina ROCKWOOL 800 pokryta jest zbrojoną folią alumi-
Szczegółowe informacje na temat produktu, aktualnej oferty,
niową, co stanowi barierę ochronną przed kondensacją pary
dokumentacji technicznej oraz broszury techniczno-informa-
wodnej, a w połączeniu z niską zawartością jonów chlorko-
cyjne dostępne są na stronie internetowej www.rockwool.pl.
Nowa technologia na rynku izolacji
Otulina
ROCKWOOL
NOWO
ŚĆ
niepalność A2L-s1,d0
lambda 0,033 W/mK
trwałość
www.rockwool.pl
Wzmacniamy ofertę!
Wzmac
ROCKWOOL 800 tto nowa, niepalna otulina z wełny skalnej
pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną.
Nowoczesna tech
technologia produkcji gwarantuje najlepszą
lambdę na rynku, wysoką jakość oraz wyjątkową trwałość
produktu. Otulina ROCKWOOL 800 jest rozwinięciem oferty
rynku instalacji H
HVAC.
Materiały i technologie
PREZENTACJA
IZOLACJE TERMICZNE Z PIANKI
POLIURETANOWEJ
FOT.
Podstawowym przeznaczeniem
pianek poliuretanowych jest
wykonywanie izolacji termicznej.
Wyroby wykonane z poliuretanu,
dzięki porowatej strukturze
i niskiemu współczynnikowi
przewodzenia ciepła są bardzo
dobrym izolatorem.
Pianka poliuretanowa jest odporna na działanie grzybów i pleśni, nie lubią jej też owady
i gryzonie. Dzięki odporności na praktycznie
wszystkie rozpuszczalniki gotowe wyroby
ze spienionej pianki poliuretanowej są łatwe
do czyszczenia i dezynfekcji. Prócz tego wyroby z pianki poliuretanowej są łatwe w transporcie, obróbce i montażu. Mimo upływu
czasu nie zmieniają swoich parametrów i „nie
starzeją się”. Można je stosować w zakresie
temperatur od –60°C do +130°C. W zależności od potrzeb pianka poliuretanowa może
być wykonana w wersji niepalnej i samogasnącej oraz może być używana do zalewania
ręcznego, jak i maszynowego (TABELA 1).
Dzięki temu, że systemy poliuretanowe
mają dobrą adhezję do praktycznie wszystkich materiałów i są używane, nanoszone
w postaci płynnej dają warstwę izolacyjną
ciągła – wolną od mostków termicznych.
Izolacje termiczne z pianki poliuretanowej
dostępne są również w postaci sztywnych
płyt izolacyjnych (FOT.). Można je stosować
na ścianach, dachach skośnych i płaskich
czy stropach, zarówno w budynkach nowo
wznoszonych, jak i poddawanych renowacji.
KONTAKT
ZASTOSOWANIE PŁYT POLIURETANOWYCH
Bez względu na to, czy wznoszony jest budynek o szkielecie drewnianym czy mur podwójny,
izolacja z pianki PU pozwala uzyskać pożądane wartości współczynnika przenikania ciepła
bez konieczności stosowania dużych grubości izolacji na ścianach (TABELA 2). Oznacza to,
że dostępna przestrzeń zostaje najlepiej wykorzystana, a inne koszty budowy, jak grubość
słupów drewnianych albo długość łączników, są niskie.
Płyty izolacyjne z pianki PU można stosować na dachach, na krokwiach, między lub pod
nimi. Zastosowanie izolacji na krokwiach pozwala uzyskać przestrzeń pod dachem, którą
można wykorzystać jako pomieszczenie mieszkalne albo ciepłą przestrzeń magazynową.
Ponadto izolacja nakrokwiowa zmniejsza ryzyko powstawania mostków termicznych.
Płyty izolacyjne z pianki poliuretanowej są również najpowszechniej stosowanym wyrobem izolacyjnym na dachach płaskich. Wynika to z tego, że charakteryzują się stabilnością
wymiarową i dobrą wytrzymałością na ściskanie, a jednocześnie są znacznie lżejsze i łatwiejsze w stosowaniu niż inne wyroby izolacyjne.
W przypadku stropów drewnianych sposobem na ich zaizolowanie jest zamontowanie
izolacji pomiędzy belkami stropowymi, co, jeśli stosuje się materiał włóknisty, oznaczałoby
podtrzymanie go od spodu siatką. Rozwiązanie to jest jednak niepewne ze względu na ryzyko obwisania i ewentualnego pogorszenia właściwości z powodu przepływu powietrza
lub wilgoci. Żaden z tych problemów nie dotyczy sztywnej izolacji z pianki PU, dlatego
pracuje ona równie dobrze pod podwieszonym stropem drewnianym, jak pod stropem
z litego betonu.
Zastosowanie
36
Nazwa produktu
Izolacja rurociągów i zbiorników
EKOPRODUR PIR 2037 B3
Izolacja węzłów ciepłowniczych
EKOPRODUR PIR 2037 B3
Produkcja rur preizolowanych
EKOPRODUR RP 4036
Produkcja otulin termoizolacyjnych
EKOPRODUR 0612 B2
Izolacja drzwi, bram, rolet
EKOPRODUR PM2032, PM 4032
Produkcja płyt warstwowych z rdzeniem
z poliuretanu
EKOPRODUR PM4032
Izolacja budynków metodą zalewową
EKOPRODUR PM4032
Produkcja bloków do cięcia na płyty i kształtki
EKOPRODUR BF5032
Izolacja chłodni, lodówek, zamrażarek
EKOPRODUR 2232W
Ocieplanie magazynów
EKOPRODUR PM4032
Produkcja bojlerów, podgrzewaczy wody
TABELA 1.
PCC Prodex Sp. z o.o.
ul. Artemidy 24, 01-497 Warszawa
tel.: 22 638 01 23, 22 638 00 88
Dział handlowy
Polska:
Jan Pałasz, tel.: 600 82 07 23
Piotr Owczarek, tel.: 604 21 81 10
Eksport:
Krzysztof Kochański, tel.: 600 82 09 22
[email protected], www.pcc-prodex.eu
Płyta izolacyjna z pianki
poliuretanowej
EKOPRODUR 4540 W/B, 3050W
Główne zastosowania systemów poliuretanowych PCC Prodex w izolacjach termicznych
Materiał izolacyjny
Poliuretan (PUR/PIR)
Współczynnik
przewodzenia
ciepła λ
[W/(m·K)]
Gęstość
[kg/m3]
Grubość
warstwy
izolacyjnej
[mm]
Ciężar
1000 m2
izolacji
[kg]
0,020–0,024
35
100
3500
Styropian (EPS)
0,031–0,042
15
155
2175
Wełna mineralna (MW)
0,030–0,045
135
175
23 625
TABELA 2.
Grubość warstwy izolacyjnej potrzebna do uzyskania odpowiedniej izolacyjności oraz ciężar 1000 m2
izolacji
nr 6/2014
Materiały i technologie
DR
BOGUMIŁA CHMIELEWSKA,
MGR INŻ. JERZY
KOPER
cz. 2
NAPRAWA RYS W KONSTRUKCJACH
ŻELBETOWYCH METODĄ INIEKCJI
Przykłady napraw konstrukcji żelbetowej
Repairs of cracks in reinforced concrete structures using crack injection method.
Part 2: Exemplary repairs of a reinforced concrete structure ABSTRAKT S. 40
W pierwszej części artykułu dotyczącego problemu
naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą
iniekcji omówiono klasyfikację i przyczyny powstawania
rys w betonie. Wymieniono także możliwości naprawy
ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.
Iniekcja jest użyteczną i skuteczną metodą naprawy zarysowanych
konstrukcji żelbetowych. Niejednokrotnie jest także jedyną metodą
efektywną ekonomicznie.
STABILIZACJA PODŁOGI NA GRUNCIE
Brak podparcia płyty żelbetowej ułożonej na gruncie może powodować pękanie podłogi i przemieszczanie krawędzi szczelin pod
wpływem obciążeń użytkowych. W takich przypadkach skuteczną
i tanią metodą naprawy jest wypełnienie pustek iniekcyjnym zaczynem cementowym (RYS. 1–2).
Najczęściej wystarczy oczyścić i ponownie uszczelnić szczeliny
dylatacyjne. Jeśli jednak wystąpiło np. samoistne zdylatowanie podłogi
równolegle do istniejącej szczeliny, należy wbudować nową szczelinę
i scalić dotychczasową. Jeśli naroża płyt się odłamały, konieczne będzie
ich odbudowanie. W sytuacji rys ruchomych i gdy przewidywane rozwarcie szczeliny nie gwarantuje przenoszenia obciążeń, należy wbudować system dybli. W tym celu można usunąć pas zarysowanego betonu
płyty i zabudować system dybli, a następnie odtworzyć dylatację.
REDUKCJA ODKSZTAŁCEŃ FUNDAMENTÓW MASZYN
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
W ramach prowadzonej rozbudowy istniejącej fabryki w jednej z hal
wykonano 3 żelbetowe fundamenty, na których miały zostać zamontowane urządzenia mechaniczne (RYS. 3). Nieregularne bloki z betonu
monolitycznego klasy C20/25 zbrojono prętami o śrenicy 10 mm
ze stali klasy A-IIIN (TABELA 1). Na pochylonych skarpach wykopu
i pod fundamentami ułożono beton o niskiej wytrzymałości, na który
rozłożono matę wibroizolacyjną (zarówno w dnie, jak i na ścianach
wykopu). Fundamenty oddylatowano od warstw podbudowy i posadzki. W poziomie posadzki dylatacje wypełniono materiałem sprężystym.
Fundamenty nie wystawały ponad posadzkę. Krawędzie okuto stalą.
W trakcie eksploatacji maszyn zauważono brak stabilności tzw.
punktu 0, mającego zasadniczy wpływ na dokładność obrabianych
elementów. Wykonano pomiary odkształceń fundamentów i po
przeprowadzeniu analizy postawiono tezę, iż brak spowodowany jest
nadmiernymi deformacjami fundamentów. Analizowano m.in.:
» ocenę sztywności fundamentu i określenie dokładności geometrycznej maszyn,
nr 6/2014
RYS. 1. Naprawa podłogi przemysłowej: iniekcja zaczynu cementowego, odtworzenie
szczeliny dylatacyjnej
»
»
»
kartę katalogową zastosowanych mat wibroizolacyjnych,
dane techniczne zamontowanych maszyn,
wyciąg z projektu przebudowy i rozbudowy fabryki, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu podłoża gruntowego i zastosowanej maty na sztywność fundamentów.
Przyjęto hipotezę, że w trakcie wykonywania fundamentów przestrzeń między stożkami maty wibroizolacyjnej została częściowo
wypełniona zaczynem cementowym lub betonem, np. na skutek
przebicia izolacji w trakcie prac betoniarskich. W efekcie mogły
zostać zmienione wartości nacisków fundamentu na stożki maty
(rozkład i wartości ugięć statycznych) oraz rozkład obciążeń przekazywanych z fundamentu na podłoże gruntowe (wartości ugięcia
podłoża gruntowego pod fundamentem).
ABSTRAKT
W drugiej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji przedstawiono przykład
konkretnego obiektu. Omówiono realizację prac w jednym z fundamentów. Podano także charakterystykę parametrów iniekcji.
The second part of the article on the problem of repairing cracks
in reinforced concrete structures using crack injection method
presents an example of a particular facility. It discusses the implementation of works on one of the foundations. The article also
specifies the characteristics of injection parameters.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
37
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
38
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
REKLAMA
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
39
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
40
nr 6/2014
Materiały i technologie
PROF. DR HAB. INŻ. JERZY
HOŁA,
DR INŻ.
ŁUKASZ SADOWSKI
NIENISZCZĄCA DIAGNOSTYKA
ZESPOLENIA WARSTW BETONOWYCH
NA PRZYKŁADZIE POSADZEK
Non-destructive diagnostics of the bond between layers of concrete, illustrated with an example of floor topping
Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach
budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach
jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj
wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca
metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie
ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje,
a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu
przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.
Dużą niedogodnością metody odrywania jest to, że w każdym punkcie
badawczym po zakończeniu badania powstaje uszkodzenie. Pojawia się ono w wyniku oderwania od podkładu fragmentu warstwy
wierzchniej o średnicy równej 50 mm (FOT. 1–6), które po zakończeniu
badań wymaga naprawy. Warto w tym miejscu przykładowo podać,
że w przypadku posadzek norma PN-EN 12626:2001 wymaga, aby
jeden pomiar kontrolny przypadał na powierzchnię wynoszącą 3 m2.
Ta niedogodność przekłada się w praktyce na ograniczanie liczby
punktów badawczych koniecznych do wiarygodnej oceny jakości
wykonania posadzki. Jest oczywiste, że w przypadku stwierdzenia
braku przyczepności na styku warstwy wierzchniej z podkładową
(delaminacji) konieczne jest większe zagęszczenie punktów badawczych w stosunku do wymagania podanego wyżej, w celu lokalizacji
obszaru pozbawionego przyczepności i jego granic. Wtedy sygnalizowana wyżej niedogodność jest jeszcze bardziej odczuwalna.
Z tych powodów jest uzasadnione opracowanie bardziej efektywnej metody, która umożliwi wykonanie badań w dowolnie dużej
liczbie miejsc badawczych, w sposób niepowodujący miejscowego
zniszczenia badanej powierzchni.
Z doniesień literaturowych wynika, że do oceny zespolenia warstw
betonowych przydatne są metody nieniszczące [1, 2, 3, 4, 5]. W przeciwieństwie do stosowanej obecnie metody seminieniszczącej dostarczają one żądanej informacji bez naruszenia struktury betonu.
Przydatna jest do tego celu metoda optyczna, która daje możliwość określania wartości parametrów charakteryzujących chropowatość powierzchni betonu [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Widok przykładowej
aparatury wykorzystywanej w tej metodzie w postaci skanera 3D
przedstawiono na FOT. 7.
Do analizy chropowatości powierzchni betonu można wykorzystać wartości następujących parametrów uzyskanych tą metodą:
» Sa – średnie arytmetyczne odchylenie badanej powierzchni
od powierzchni odniesienia,
» Sq – średnie kwadratowe odchylenie badanej powierzchni od powierzchni odniesienia,
» Ssk – współczynnik asymetrii powierzchni, nazywany skośnością
powierzchni,
42
ABSTRAKT
S. 51
» Sku – miarę gęstości prawdopodobieństwa wysokości powierzchni,
» Sp – maksymalną wysokość wzniesienia powierzchni,
» Sv – maksymalną głębokość wgłębienia powierzchni,
» Sbi – wskaźnik nośności powierzchni,
» Sci – wskaźnik utrzymania płynu przez rdzeń,
» Svi – wskaźnik utrzymania płynu przez doliny.
Przydatna jest do tego celu również metoda odpowiedzi na impuls
(ang. impulse response) [13, 14] – aparaturę badawczą do jej przeprowadzenia przedstawiono na FOT. 8. Metoda ta pozwala wygenerować dla badanej powierzchni wartości następujących parametrów:
» Nav – średnią zmienność dynamiki drgań,
» Kd – sztywność dynamiczną,
» Mp/N – tempo przyrostu dynamiki drgań,
» v – współczynnik wadliwości.
Również przydatna jest do tego celu metoda młoteczkowa (ang.
impact-echo) [15, 16, 17, 18, 19, 20] – potrzebną do tego celu aparaturę badawczą przedstawiono na FOT. 9. Metoda ta pozwala uzyskać
wartość parametru fT – częstotliwość odpowiadającą fali ultradźwiękowej odbitej od dna.
ABSTRAKT
W artykule przedstawiono opracowany nowy nieniszczący sposób diagnostyki zespolenia warstw betonowych na przykładzie
posadzek, eliminujący mankamenty stosowanej do tego celu
seminieniszczącej metody odrywania. Zaprezentowano również
metodykę tworzenia bazy danych na użytek nieniszczącej identyfikacji wartości przyczepności na odrywanie warstw betonowych,
a także metodykę korzystania z takiej bazy w praktyce.
The article presents the newly developed non-destructive method
of conducting the diagnostics of the bond between layers of
concrete, illustrated with an example of floor topping. The new
method eliminates the drawbacks of the semi-destructive pull-off
method that has been in use so far. The article also presents the
methodology of creating a database for the purposes of a non-destructive identification of pull-off strength values of concrete layers,
as well as the methodology of using such a database in practice.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
43
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
44
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
REKLAMA
AP 450
AP 421
Opis produktu
Posadzka anhydrytowa (klasy CA-C30-F6) do maszynowego lub ręcznego
wykonywania szybkowiążących, samorozlewnych wylewek o grubości od 25
do 60 mm. W różnych zastosowaniach min. grubość warstwy posadzki anhydrytowej ALPOL AP 450 powinna wynosić odpowiednio: podkład zespolony
– 25 mm, podkład na warstwie oddzielającej – 30 mm, podkład pływający – 35 mm, podkład w systemie ogrzewania podłogowego – 25 mm nad
elementem grzejnym. Stanowi doskonałe podłoże pod samopoziomujące
cienkowarstwowe posadzki gipsowe lub wszelkiego rodzaju wykładziny ceramiczne i kamienne. Przy dokładnym wykonaniu może być stosowana pod
okładziny z drewna. Do stosowania wewnątrz budynków.
Cechy szczególne
Ze względu na własności szczególnie polecana do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. Skład: mieszanina anhydrytu, gipsu,
piasku, dodatków i domieszek. Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3. Właściwa ilość wody:
ok. 4,25 dm3/30 kg, ok. 0,14 dm3/kg. Czas
zużycia: ok. 30 min. Skurcz liniowy: ≤ 0,1%.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 MPa. Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6 MPa. Wartość
pH: ≥ 7. Reakcja na ogień: klasa A1fl. Ruch
pieszy: po upływie ok. 24 godz. Wydajność:
ok. 22 dm3 z 30 kg, ok. 0,7 dm3 z 1 kg. Zużycie
– ok. 1,9 kg/m2/mm.
nr 6/2014
Opis produktu
Cienkowarstwowa posadzka cementowa (klasy CT-C35-F7) do wykonywania
szybkowiążących, samopoziomujących wylewek grubości od 1 do 10 mm, wyrównujących podłoża betonowe oraz cementowe. Tworzy gładką powierzchnię. Po wykonaniu szczególnie polecana jest pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe: wykładziny PVC, dywanowe i korkowe, panele, mozaiki,
podłogi drewniane i parkiety, płytki ceramiczne i inne. Do stosowania wewnątrz budynków.
Cechy szczególne
Masa może być mieszana i wylewana ręcznie
lub za pomocą agregatu do wylewek. Przerwy
w wylewaniu posadzki nie powinny być dłuższe niż 20 min. Skład: mieszanina cementu
portlandzkiego i glinowego, piasku, dodatków i włókien zbrojących. Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3. Właściwa ilość wody: od 5
do 5,7 dm3/25 kg, od 0,20 do 0,23 dm3/kg. Czas
zużycia: ok. 20 min. Skurcz liniowy: ≤ 0,1%. Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35 MPa. Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 MPa. Reakcja na ogień:
klasa A1fl. Ruch pieszy: po upływie ok. 6 godz.
Wydajność: ok. 16 dm3 z 25 kg, ok. 0,65 dm3
z 1 kg. Zużycie – ok. 1,4 kg/m2/mm.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 11 10, 41 372 11 11, 41 372 11 12
45
faks: 41 372 11 13, 41 372 11 14
[email protected], www.alpol.pl
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
46
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
REKLAMA
Sikafloor®-400 N Elastic+
Opis produktu
Jednoskładnikowa, bardzo elastyczna, barwna powłoka poliuretanowa. Charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczalnika i odpornością na promieniowanie UV. Nadaje się do nanoszenia natryskiem i wałkiem. Przeznaczona
jest do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej, przenoszącej zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym
oraz pod lekkie lub średnie obciążenia. Może być wykorzystywana na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp.
Cechy szczególne
Powłoka jest wysoko elastyczna, mostkuje rysy i pęknięcia podłoża, wodoszczelna, odporna na promieniowanie
UV, warunki atmosferyczne oraz ścieranie. Umożliwia uzyskanie powierzchni
antypoślizgowej. Łatwa do nanoszenia
wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Kolor:
beżowy (RAL 1001) i szary (RAL 7032).
Skład: poliuretan. Gęstość: ~1,5 kg/l
(w temp. +23°C) (DIN EN ISO 2811-1).
Zawartość części stałych: ~72% (objętościowo)/~85% (wagowo). Temp.
podłoża: min. +10°C, maks. +30°C. Temp.
otoczenia: min. +10°C, maks. +30°C. Wilgotność podłoża: maks. 4% wagowo (zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą
CM lub przez suszenie w piecu) .
nr 6/2014
Sikafloor®-300 N
Opis produktu
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalnika, elastyczna, samozagładzająca żywica poliuretanowa w systemach Sika ComfortFloor® Decorative i
Sika ComfortFloor® Decorative Pro, przeznaczona do tworzenia posadzek dekoracyjnych, szczególnie polecana do stosowania w szpitalach, szkołach, pomieszczeniach handlowych, wystawach, korytarzach, otwartych powierzchniach biurowych, muzeach itp. Do stosowania wewnątrz budynków.
Cechy szczególne
Bardzo niska emisja LZO. Trwała
elastyczność (krycie rys). Dobra
odporność mechaniczna. Wysoka
stabilność barw, odporność na promieniowanie UV. Właściwości wygłuszające, zmniejsza odgłos kroków.
Zawartość substancji stałych: ~100 %
(objętościowo) / ~100 % (wagowo).
Temp. podłoża: min. +10°C, maks.
+30°C. Temp. otoczenia: min. +10°C,
maks. +30°C. Wilgotność podłoża: maks.
4% wagowo (zalecane sprawdzenie Sika
Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w piecu).
Sika Poland
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel.: 22 310 07 00, faks: 22 310 08 00
47
[email protected]
www.zapanujnadwoda.pl
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
48
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
49
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
50
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
51
Materiały i technologie
MGR INŻ.
MONIKA DYBOWSKA,
DR INŻ.
KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
BALKONY – ANALIZA NUMERYCZNA
PARAMETRÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH W ŚWIETLE
NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH
Balconies – numerical analysis of hygrothermal parameters in view of the new thermal requirements
W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały
zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące
budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje
się w procesie projektowym poprawne wykonywanie
szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny
być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych
oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym
połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadzono stopniowe zaostrzanie wymagań
w zakresie wartości granicznych współczynnika U [W/(m2·K)]. W odniesieniu do ściany zewnętrznej budynku ustalono, że wartość UC (maks.):
» w latach 2014–2016 ma wynosić 0,25 W/(m2·K),
» w latach 2017–2020 – 0,23 W/(m2·K),
» docelowo od 2021 r. – 0,20 W/(m2·K) (RYS. 1).
W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie [1], nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczania
strat ciepła przez złącza budowlane – dotyczących mostków cieplnych.
Zostały one sformułowane w wytycznych Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [2] w odniesieniu do ener-
U = 0,15
U = 0,15
U = 0,15
ti > 16°C
U = 0,20
U = 0,25
Okno:
U = 0,90
U = 0,30
ABSTRAKT
S. 57
gooszczędnych budynków mieszkalnych o standardzie NF40 i NF15,
do których budowy lub zakupu z kredytu będzie można otrzymać dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartości graniczne liniowego współczynnika przenikania ciepła
Ψ dla mostków cieplnych w „Wytycznych określających podstawowe
wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych” [2] określono następująco:
» Ψmaks. = 0,20 W/(m·K) w odniesieniu do płyt balkonowych w budynkach o standardzie NF40,
» Ψmaks. = 0,10 W/(m·K) odnośnie pozostałych mostków cieplnych
w budynkach o standardzie NF40,
» Ψmaks. = 0,01 W/(m·K) w odniesieniu do mostków cieplnych
w budynkach o standardzie NF15.
ABSTRAKT
W artykule dokonano szczegółowej analizy porównawczej parametrów cieplnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych
z płytami balkonowymi. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.
Na podstawie otrzymanych wyników parametrów cieplno-wilgotnościowych analizowanych złączy opracowano karty katalogowe
niezbędne w projektowaniu przegród z uwzględnieniem wymagań
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
The article presents a detailed comparative analysis of thermal
parameters of two-layer joints between exterior walls and balcony
slabs. It also presents the results of numerical calculations of selected structural and material solutions. Based on the obtained results
of hygrothermal parameters of the analysed joints, data sheets necessary to design partition walls have been developed, taking into
account the Ordinance of the Minister of Transport, Construction
and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the Ordinance on
technical conditions to be met by buildings and their location.
Brak wymagań
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w domu
jednorodzinnym obowiązujące od 2021 r.; rys.: archiwa autorów
RYS. 1.
52
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
54
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
REKLAMA
balkon
budynku
nr 6/2014
55
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
56
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji
dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów
prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
REKLAMA
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
57
Materiały i technologie
MGR INŻ.
MARTYNA DREĆKA
OCIEPLANIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH
CELULOZĄ W ŚWIETLE NOWYCH
WYMAGAŃ CIEPLNYCH
Heat insulation of external envelope with cellulose in view of the new heat insulation requirements
Jaka grubość izolacji celulozowej pozwoli spełnić nowe,
zaostrzone wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej
przegród zewnętrznych?
Izolacyjność cieplną przegród reguluje rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, którego nowelizację ogłoszono w 2013 r. [1].
Określono w niej m.in. niższe niż dotychczas maksymalne wartości
współczynnika przenikania ciepła Uc(maks.). Wskazano też, kiedy
wymagania te zostaną zaostrzone (TABELA 1).
Wprowadzenie nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności
cieplnej sprawia, że bardzo ważne staje się poprawne zaprojektowanie odpowiedniej grubości warstwy izolacji. W artykule zostaną
przedstawione wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych. W obliczeniach wzięto
pod uwagę jedynie materiały celulozowe, które mają certyfikat CE
i są produkowane zgodnie z europejskimi aprobatami technicznymi. Zgodnie bowiem z zapisem Rozporządzenia UE nr 305/2011
(CPR) [2] jedynym prawnie ważnym potwierdzeniem, że materiał
celulozowy ma deklarowane parametry, jest właśnie certyfikat CE.
W przypadku producentów działających długo na rynku dodatkowym
potwierdzeniem są wyniki dotychczasowych badań przeprowadzanych w ramach procesu kontroli produkcji.
WŁAŚCIWOŚCI CELULOZY
Izolacja celulozowa (FOT. 1) jest materiałem pochodzenia organicznego, wytwarzanym z makulatury gazetowej. Surowcem do wytwarzania tej termoizolacji jest materiał pochodzący z włókien drzewnych
– celuloza. W trakcie produkcji odpowiednio wyselekcjonowany
papier gazetowy (w Europie przede wszystkim z gazet codziennych,
Data wejścia w życie
wymagań
Współczynnik przenikania ciepła*)
UC(maks.) [W/(m2∙K)]
dachu,
stropodachu
ściany
zewnętrznej
1 stycznia 2014 r.
0,20
0,25
1 stycznia 2017 r.
0,18
0,23
1 stycznia 2021 r.**)
0,15
0,20
Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła Uc
wybranych przegród zewnętrznych wraz z datą wejścia w życie
TABELA 1.
*) Wartość wymagana w odniesieniu do przegrody będącej w kontakcie z pomieszczeniem ogrzewanym o temperaturze ti ≥ 16°C, zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia [1]
**) Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością
58
ABSTRAKT
S. 62
a na innych kontynentach także z kartonu i papieru fotograficznego)
poddawany jest rozdrobnieniu oraz impregnacji m.in. związkami
boru oraz wodorotlenkiem glinu w postaci drobnoziarnistego granulatu w ilości 10–18% masy wyrobu gotowego w zależności od producenta. Dodatek ten podnosi odporność ogniową materiału.
Celuloza trafia na miejsce budowy zapakowana w worki. Skompresowany materiał jest następnie rozdrabniany i napowietrzany
w maszynie do wdmuchiwania. Jego ostateczne rozwłóknienie i napowietrzenie zachodzi w wężach instalacyjnych, którymi materiał dostarczany jest z maszyny wdmuchującej bezpośrednio do ocieplanej
przegrody (FOT. 2, 3, 4). Pęd powietrza unoszący materiał w wężach
do wdmuchiwania nadaje prędkości włóknom tworzącym izolację
celulozową. Dzięki temu wszystkie zakamarki, nawet w niewidocznej
części przegrody, są szczelnie wypełniane izolacją termiczną.
W praktyce wyróżnia się trzy metody wbudowania izolacji celulozowej w przegrodę.
Pierwsza to metoda wdmuchiwania – tym sposobem materiał
może być wbudowywany np. w ściany, w przestrzeń międzykrokwiową dachu czy w przestrzeń podpodłogową. W takiej konstrukcji
materiał musi być zagęszczony, co uniemożliwi osiadanie materiału
w okresie użytkowania budynku.
Metoda otwartego nadmuchu – z reguły jest ona wykonywana na
powierzchniach horyzontalnych, najczęściej w przestrzeniach stropodachów i poddaszy nieużytkowych. Zadmuchaną w ten sposób
powierzchnię można użytkować, jeśli materiał zostanie wbudowany
pomiędzy elementy konstrukcyjne pokryte np. deskami podłogowymi. W obu metodach można zainstalować dowolną grubość izolacji,
nawet do uzyskania standardu budynku pasywnego.
ABSTRAKT
W artykule opisano właściwości celulozy jako materiału izolacyjnego. Przedstawiono wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji
celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych.
The article describes the properties of cellulose as an insulation
material. It also presents the results of calculations of the required
thickness of cellulose insulation in selected cases of external
envelope.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
59
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
60
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
61
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
62
nr 6/2014
Materiały i technologie
JANUSZ SOSNOWSKI,
PREZENTACJA
KIEROWNIK PRODUKTU, SPECJALISTA DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. FIRMY
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
SYSTEMY OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ RIGIPS
Płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe w ochronie przeciwpożarowej
»
»
»
»
Gips zawiera ok. 20% chemicznie
związanej wody krystalicznej.
Podczas pożaru spełnia
funkcję wody gaśniczej, która
odparowuje i w ten sposób obniża
temperaturę na powierzchni
przegrody ogniowej lub elementu
chronionego.
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna RIGIPS 4PRO™ Fire typ F, gr. 12,5 mm,
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna RIGIPS PRO Fire+ typ F, gr. 12,5 i 15 mm,
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna RIGIPS PRO Fire typu F, gr. 12,5 mm,
płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, impregnowana RIGIPS PRO Fire+ Hydro typu
DFH2, gr. 12,5 i 15 mm,
» płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS ogniochronna, impregnowana, o zwiększonej wytrzymałości RIGIPS PRO Duraline typu DFRIEH1, gr. 12,5 mm.
Płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe sklasyfikowane są jako materiały niepalne, spełniają
kryteria euroklas A1 lub A2 według normy
PN-EN 13501-1. Znajdują zastosowanie
w wielu systemach biernej ochrony przeciwpożarowej.
Firma oferuje następujące produkty (klasa reakcji na ogień A1):
» płytę gipsową ze zbrojeniem w postaci mat i włókien szklanych i celulozowych Glasroc F
(Ridurit) typu GM-F,H2, gr. 10/12,5/15/20/25/30 mm,
» płytę gipsową do gięcia ze zbrojeniem w postaci mat i włókien szklanych Glasroc F
(Riflex) typu GM-F,H2, gr. 6 mm.
PŁYTY GIPSOWE I GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS
W ofercie firmy znajduje się homogeniczna płyta gipsowa zbrojona włóknami celulozowymi
RIGIPS Rigidur (klasa reakcji na ogień A1).
Rigips oferuje gipsowe wyroby płytowe znajdujące zastosowanie w systemach pasywnej
ochrony przeciwpożarowej.
SYSTEMY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ RIGIPS
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
WEDŁUG NORMY PN-EN 520
Ogniochronne płyty gipsowo-kartonowe (klasa reakcji na ogień A2-s1,d0) składają się
z rdzenia gipsowego obłożonego obustronnie
kartonem, który nadaje płytom wytrzymałość
i gładkość. W zależności od rodzaju kartonu
i zastosowanych w produkcji dodatków
modyfikujących i zbrojących dostępne są
następujące rodzaje płyt:
KONTAKT
SPECJALNE PŁYTY GIPSOWE WEDŁUG NORMY PN-EN 15283-1
SPECJALNE PŁYTY GIPSOWE WEDŁUG NORMY PN-EN 15283-2
OKŁADZINY ŚCIENNE
Okładziny ścienne w systemach Rigips (klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ITB
nr 0785/11/R57NP) stosuje się jako zabezpieczenie ogniochronne ścian wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami jako:
» zabezpieczenia całej powierzchni ściany przy działaniu ognia od strony pomieszczenia,
» pas zamocowany do ściany i rozpięty pomiędzy ścianą oddzielenia ppoż. a elementem
konstrukcji budynku, którego nośność ogniowa R jest w tej samej klasie odporności ogniowej co ściana zabezpieczona okładziną ścienną (rozwiązanie stosowane jako uzupełnienie
do ściany działowej stanowiącej element oddzielenia ppoż.),
» pas wykonany jako samonośny (niezwiązany z konstrukcją ściany podlegającej zabezpieczeniu).
Okładziny ścienne Rigips stanowiące zabezpieczenie ogniochronne ścian (w postaci pasa
lub zabezpieczenia całej powierzchni ściany) wykonuje się jako rozwiązanie:
» pośrednie mocowane do konstrukcji ściany podlegającej zabezpieczeniu
» lub samonośne („przedścianki” niezwiązanej z konstrukcją ściany podlegającej zabezpieczeniu).
ŚCIANY DZIAŁOWE
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
[email protected]
www.rigips.pl
64
Ściany działowe Rigips (Aprobata Techniczna AT-15-46/2010) mogą pełnić funkcje ścian
wewnętrznych w klasach odporności ogniowej EI30 do EI120 oraz oddzieleń przeciwpożarowych w klasach odporności ogniowej REI 30 do REI 120, pod warunkiem że:
» nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku,
» mocowane są lub spoczywają na konstrukcji o klasie odporności ogniowej spełniającej
kryteria nośności ogniowej R nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany z uwagi
na kryteria EI.
nr 6/2014
Ogniochronna masa
natryskowa IGNIVER
FOT.
Ściany działowe Rigips mogą być budowane
do 10 m wysokości w zależności od rodzaju i rozstawu konstrukcji nośnej
oraz rodzaju i grubości
opłytowania.
OBUDOWY SZYBÓW
WINDOWYCH
I PIONÓW
INSTALACYJNYCH
W większości budynków
główne piony instalacyjne biegną zwykle
w szybach (szachtach)
instalacyjnych przez
wszystkie
kondygnacje obiektu. Z uwagi
na możliwość przenoszenia dymu lub ognia z kondygnacji
objętej pożarem na inne poziomy budynku
szyb instalacyjny musi być zabezpieczony przed możliwością rozprzestrzeniania się dymu i ognia przez określony czas. Do tego celu
służą systemy obudów szachtów instalacyjnych z zastosowaniem
ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub płyt gipsowych Glasroc F (Ridurit) (Aprobaty Techniczne AT-15-4478/2011,
AT-15-4478/2011).
Obudowy szachtów w systemach Rigips mają w zależności
od systemu klasę odporności ogniowej od EI (REI) 30 do EI 60
(REI) 60 i EI 120 (REI 120). Mogą być budowane w układzie
1-, 2-, 3- lub 4-ściennym. Pełnią one następujące funkcje:
» zabezpieczają instalacje przed działaniem ognia od strony pomieszczeń,
» chronią pomieszczenia przed działaniem ognia od strony szachtu,
» spełniają wymagania odporności ogniowej ścian działowych
(kryteria EI),
» mogą być ścianami oddzielenia ppoż. (REI).
Otwory rewizyjne w obudowach powinny być zamknięte klapami
rewizyjnymi o odporności ogniowej równej odporności ściany (AT15-5472/2011).
SUFITY PODWIESZANE
W systemach Rigips sufity podwieszane pełnią następujące funkcje w ochronie przeciwpożarowej:
» zabezpieczają ogniochronnie dowolny strop lub konstrukcję, pod
którą są zamocowane – do klasy odporności ogniowej EI 120,
» podnoszą odporność ogniową dowolnych stropów – do klasy
REI 120,
» zabezpieczają ogniochronnie instalacje nad sufitem przy działaniu
ognia od dołu – do klasy odporności ogniowej EI 120.
OBUDOWY OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
I ŻELBETOWYCH
Do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych (profile
otwarte i zamknięte) (Aprobata Techniczna AT-15-4148/2009, klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej NP.-1398.1/A/2007/MŁ
oraz NP.-1398.2/A/2007/MŁ) stosuje się płyty Glasroc F (Ridurit)
w formie zabudowy skrzynkowej. Zapewniają one klasę odporności
ogniowej od R 15 do R 240.
Masywne elementy budowlane w modernizowanych i remontowanych obiektach często nie spełniają wymagań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Odporność ogniową żelbetowych elementów
konstrukcyjnych (słupów, belek, ścian i stropów) można podnieść
dzięki zastosowaniu mocowanych bezpośrednio okładzin z płyt Glasroc F (Ridurit) zgodnie z wytycznymi zawartymi w klasyfikacjach
ogniowych.
Alternatywnie konstrukcje stalowe i żelbetowe można zabezpieczyć przed działaniem ognia wermikulitowo-gipsową masą natryskową IGNIVER (PN-EN1379-1). Jest to tynk ogniochronny stanowiący
lekką, suchą mieszankę gipsu, rozdrobnionego wermikulitu i dodatków modyfikujących, przeznaczony do nakładania z zastosowaniem
agregatów tynkarskich.
Produkt (FOT.), będący nowością w ofercie Rigips, jest przeznaczony do wykonywania wewnątrz budynków zabezpieczeń ogniochronnych:
» konstrukcji stalowych wykonanych z profili zamkniętych i otwartych o współczynniku masywności przekroju od 60 do 300 m-1
w klasie odporności ogniowej od R 15 do R 240,
1
3
2
5
4
ZABUDOWY PODDASZY
Systemy zabudów poddaszy Rigips (Aprobata Techniczna AT-15-4499/2010) zabezpieczają ogniochronnie:
» konstrukcję dachu przed działaniem ognia od dołu – do klasy
odporności ogniowej R 30,
» poszycie dachu – do klasy odporności ogniowej RE 30.
OKŁADZINY SUFITOWE
W systemach Rigips okładziny sufitowe pełnią następujące funkcje:
» zabezpieczają przed działaniem ognia od dołu dowolny strop
– do klasy odporności ogniowej EI 120,
» podnoszą odporność ogniową dowolnych stropów – do klasy
REI 120.
nr 6/2014
RYS. 1.
Przykład zabudowy taśmy z włókien węglowych na stropie
1 – płyty Glasroc F (Ridurit), 2 – płyty Glasroc F (Riflex), 3, 4 – wkręty
Ridurit lub zszywki stalowe w rozstawie co 100 mm, 5 – dyble rozporowe
lub wkręty do betonu
65
Materiały i technologie
»
»
»
»
konstrukcyjnych elementów żelbetowych,
stropów żelbetowych na blasze trapezowej,
elementów z materiałów ceramiczno-cementowych,
kanałów metalowych.
5
6
8
ZABUDOWY TRAS KABLOWYCH
3
Kable przed działaniem ognia lub pomieszczenia przed ogniem
od strony kabli można zabezpieczyć dzięki zastosowaniu ogniochronnych zabudów tras kablowych wykonanych z płyt Glasroc F (Ridurit)
(Aprobata Techniczna AT-15-8669/2011). Zapewniają one klasę
odporności ogniowej P 30, P 60, P 90 i P 120.
2
4
OBUDOWY OGNIOCHRONNE TAŚM I MAT Z WŁÓKIEN
WĘGLOWYCH WZMACNIAJĄCYCH KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
Do wzmacniania konstrukcji coraz powszechniej stosowane są taśmy
lub maty wykonane z bardzo wytrzymałych na rozciąganie włókien
węglowych mocowanych techniką klejenia. Słabą stroną tej technologii jest niska odporność stosowanych klejów na odziaływanie wysokiej
temperatury (od 50 do 100°C). Jedną z metod zabezpieczenia taśm
i mat z włókien węglowych przed oddziaływaniem wysokiej temperatury jest ich obudowa z płyt gipsowych Glasroc F (Ridurit) (klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ITB Nr 0785/11/R57NP) – jest
to nowy system w ofercie Rigips (RYS. 1).
SAMONOŚNE KANAŁY WENTYLACYJNE I ODDYMIAJĄCE
Samonośne przewody wentylacji pożarowej w systemie Rigips (Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0984) – nowy system w ofercie
RIGIPS (RYS. 2) – zbudowane są z niepalnych płyt wermikulitowych
Glasroc F V500. Mogą one pełnić rolę kanałów oddymiających
(wyciągowych) i wentylacyjnych (nawiewnych) w klasie odporności
1200
2014
7
1
Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt wermikulitowych Rigips Glasroc
F V500
1 – Glasroc F V500 gr. 35 lub 55 mm, 2 – klej uszczelniający Rigips
Glasroc F V500, 3 – wkręty 5/70 lub 5/90 w rozstawie co 200 mm lub
zszywki 80×11,2×1,2 w rozstawie co 100 mm, 4 – listwa połączeniowa
z płyt Rigips Glasroc F o szer. 100 m i gr. 12 mm, 5 – pręt gwintowany
M8, 6 – obudowa pręta gwintowanego płytami Rigips Glasroc F V500,
7 – obudowa konstrukcji wsporczej płytami Rigips Glasroc F V500,
8 – wkręty 5/40 w rozstawie co 200 mm lub zszywki 30×11,2×1,2
w rozstawie co 100 mm
RYS. 2.
ogniowej EIS 60 gr. ścianki 35 mm i EIS 120 gr. ścianki kanału
55 mm. Budowane są w układzie czterościennym jako kanały pionowe i poziome z jednej warstwy płyt. Maksymalny przekrój kanału
wynosi 1,25 m2. Mogą być również stosowane jako obudowy blaszanych kanałów wentylacyjnych.
Mi´dzynarodowe Targi Izolacji Przemys∏owych
18
-19
wrzeÊnia
mm
polska
premiera
• Konferencja HEAT not LOST
• Konferencja FESI
• Mistrzostwa Europy Monterów Izolacji Przemys∏owych
Partner wiodàcy:
Partner Targów:
Kraków
targi
www.4insulation.eu
www.targi.krakow.pl
REKLAMA
Targi w Krakowie Sp. z o.o., EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków, tel. +48 12 651 90 16, e-mail: [email protected]
66
nr 6/2014
Materiały i technologie
PREZENTACJA
SYSTEM ELEWACJI WENTYLOWANYCH
– PŁYTY PŁASKIE ALTERNATYWĄ
DLA DOTYCHCZASOWYCH DOCIEPLEŃ
Przy zastosowaniu nowoczesnych
technologii oraz materiałów, a także
przy profesjonalnym wykonawstwie
inwestycja w docieplenie zwróci
się szybko w postaci niższych
rachunków za ogrzewanie.
1
Najpopularniejszą metodą ocieplania budynków jest technika bezspoinowa, wykorzystująca jako materiał termoizolacyjny styropian
lub wełnę mineralną. Wykończenie w tym
systemie może okazać się nie dość eleganckie,
dlatego warto rozważyć montaż płyt elewacyjnych w systemie elewacji wentylowanych.
Poza wysoką estetyką wykonania charakteryzują się one również dużą tolerancją na warunki atmosferyczne oraz wytrzymałością.
3
2
4
ZALETY PŁYT CEMBRIT
Doskonałym rozwiązaniem będą wykonane
z włóknocementu, mające różnorodne zastosowanie (elewacje, podsufitki, balkony)
płyty elewacyjne marki Cembrit. Dostępne
są w wielu kolorach i spełniają oczekiwania
najbardziej wymagających inwestorów.
Nowoczesna technologia włóknocementowa zapewnia ciepło i skuteczne odprowadzanie wilgoci, dzięki czemu ściany pozostają
suche, a tym samym odporne na zagrzybienie czy gnicie.
Dodatkowym atutem płyt elewacyjnych
Cembrit jest łatwość montażu. Proces ocieplania ścian zewnętrznych tradycyjną metodą nie należy do łatwych i składa się z kilku
faz, a prace z nim związane muszą być wy-
KONTAKT
FOT. 1–4. Włóknocement, dotychczas kojarzony głównie
z pokryciami dachowymi, coraz częściej zyskuje uznanie jako
materiał na elewację. Jest bardzo przyjazny dla środowiska,
a dzięki swoim parametrom technicznym doskonale
sprawdza się w każdych warunkach pogodowych. Można go
stosować również do wykańczania balustrad balkonowych.
konywane przy określonej temperaturze (od 5 do 25°C). Płyty płaskie montuje się natomiast
bardzo łatwo – mocuje się je do profilu aluminiowego za pomocą specjalnego żłobienia,
dzięki czemu płyta nie przemieszcza się nawet podczas silnego wiatru.
ZASTOSOWANIE NA BALKONACH
Płyty płaskie sprawdzą się również przy wykańczaniu balustrad na balkonach. Z uwagi na to,
iż są wytrzymałe oraz dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, stanowią ciekawą
alternatywę dla korodującej blachy. Stosowane są często zarówno przy renowacjach starych
obiektów, jak i przy budowie nowych.
Płyty montowane są na specjalnej aluminiowej podkonstrukcji za pomocą nitów, wkrętów
lub na klej. Położenie płyt gr. od 8 do 10 mm (Cembrit RAW) zagwarantuje odpowiednio
wysoką estetykę.
Zastosowanie tych samych materiałów elewacyjnych na ścianie zewnętrznej oraz balkonie pozwala uzyskać spójny efekt wizualny.
PODSUMOWANIE
Cembrit Sp. z o.o.
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa
tel.: 22 544 09 25, faks: 22 544 09 28
[email protected], www.cembrit.pl
nr 6/2014
Płyty płaskie Cembrit są wyposażone w kompletną ofertę akcesoriów, co zapewnia łatwy montaż i bezpieczne użytkowanie. Warto zwrócić uwagę, iż całe rozwiązanie oferowane przez producenta jest relatywnie tanie w porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku.
Szczegółowe informacje dotyczące płyt płaskich oraz innych produktów firmy Cembrit
dostępne są na stronie: www.cembrit.pl.
67
Ściany, stropy
DR INŻ.
KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – KRYTERIA
WYBORU ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH
External walls – criteria for the selection of material solutions
ABSTRAKT
Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między
otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności
a wnętrzem budynku – o określonych parametrach.
Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych
warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych
z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi,
do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
Zasadniczym elementem nowelizacji rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie [1], w zakresie ochrony cieplnej budynków jest zmiana
wartości maksymalnych współczynnika przenikania ciepła Uc(maks.).
Zaostrzeniu uległy wymagania cząstkowe w zakresie izolacyjności
cieplnej ścian zewnętrznych, dachów, podłóg oraz okien i drzwi. Ponadto nie ma już znaczenia typ przegrody (wielo- czy jednowarstwowa) oraz przeznaczenie obiektu (mieszkalny, użyteczności publicznej,
magazynowy, gospodarczy itp.).
Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła ścian
zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1],
zestawiono w TABELI 1.
Według rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych [1] dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż określone wartości Uc(maks.) (TABELA 1), jeśli uzasadnia to
rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt
budowy i eksploatacji budynku.
Drugim elementem znowelizowanych przepisów jest sprawdzenie warunku ochrony wilgotnościowej – ryzyka występowania
kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody oraz kondensacji międzywarstwowej. Wynika ono z § 321.1 i załącznika 2
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych [1]:
„Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.
2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może
występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.
3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeśli
przegrody odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia”.
Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej
kondensacji pary wodnej przedstawiono w załączniku nr 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych [1]:
68
S. 74
„2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321
ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych
budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych
rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych
powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym
fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z polską normą dotyczącą obliczania temperatury
powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.
2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 polskiej
normy, o której mowa w pkt 2.2.1, przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest
równa ϕ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej
wartości tego współczynnika równej 0,72.
2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy
obliczać:
1) dla przegrody – według polskiej normy (PN-EN ISO
13788:2003 [2]);
2) dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego
modelu przegrody – według polskiej normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni (PN-EN ISO
10211:2008 [3]).
2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 i 2
rozporządzenia, należy przeprowadzić według rozdziału 5 i 6 polskiej
normy (PN-EN ISO 13788:2003 [2]).
ABSTRAKT
W artykule opisano właściwości celulozy jako materiału izolacyjnego. Przedstawiono wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji
celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych.
The article describes the properties of cellulose as an insulation
material. It also presents the results of calculations of the required
thickness of cellulose insulation in selected cases of external
envelope.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
69
Ściany, stropy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
70
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
71
Ściany, stropy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
72
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Znamy się!
PIR
lepszy niż
PUR
Krystian Lenz
Kierownik Produkcji
IPR/PUR
Płyty warstwowe
REKLAMA
www.izopanel.pl
nr 6/2014
73
Ściany, stropy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
74
nr 6/2014
Przegląd
OKNA DACHOWE
INSYGNO
fot.: OKPOL
Opis produktu
Superenergooszczędne okna uchylno-przesuwne
i obrotowe o wartości współczynnika przenikania
ciepła Uw od 0,78 do 1,3 W/(m2·K).
Pakiet szybowy:
» dwukomorowy,
» gaz szlachetny – krypton,
» 2×ciepła ramka międzyszybowa,
» 2×powłoka niskoemisyjna,
» 2 szyby hartowane,
» powłoka samoczyszcząca.
Cechy szczególne
» Wydajny nawiewnik – z filtrem zatrzymującym
owady i pyłki,
» klamka z kluczykiem i mikrouchyleniem,
» stolarka:
– drewniana – klejone drewno sosnowe,
– PVC – wielokomorowe profile w kolorze białym,
» uszczelki: 4 szt. – stolarka drewniana,
3 szt. – stolarka PVC,
» gwarancja: 10 lat na okno,
20 lat na szyby.
OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
tel.: 77 404 66 77
[email protected], www.okpol.pl
ENEVI
fot.: OKPOL
Opis produktu
Energooszczędne okna uchylno-przesuwne,
wysokoosiowe oraz obrotowe o wartości współczynnika przenikania ciepła Uw 1,4 W/(m2·K).
Pakiet szybowy:
» jednokomorowy,
» gaz szlachetny – argon,
» ciepła ramka międzyszybowa,
» powłoka niskoemisyjna,
» szyba hartowana,
» powłoka samoczyszcząca.
Cechy szczególne
» Wydajny nawiewnik – z filtrem zatrzymującym
owady i pyłki,
» klamka z kluczykiem i mikrouchyleniem,
» stolarka:
– drewniana – klejone drewno sosnowe,
– PVC – wielokomorowe profile w kolorze białym,
» uszczelki: 3 szt. lub 2 szt. (zależnie od modelu),
» gwarancja: 10 lat na okno,
20 lat na szyby.
OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
tel.: 77 404 66 77
[email protected], www.okpol.pl
Primo
fot.: OKPOL
Opis produktu
Wyłazy dachowe:
» klapowe – otwierane do góry,
» uchylne – otwierane na bok na lewą lub na prawą stronę.
Cechy szczególne
Zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny,
zintegrowany kołnierz uszczelniający,
listwa kominiarska,
uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach,
stolarka drewniana – klejone drewno sosnowe,
gwarancja: 2 lata.
»
»
»
»
»
»
Pakiet szybowy: szyba hartowana
– ochrona przed gradobiciem.
OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
tel.: 77 404 66 77
[email protected], www.versaexit.pl
PRZEGLĄD OKIEN DACHOWYCH
76
nr 6/2014
FTT U8 Thermo
fot.: Fakro
Opis produktu
Okno dachowe o specjalistycznej i nowatorskiej konstrukcji, przeznaczone do budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego,
zapewniające dużą oszczędność energii
cieplnej. Trzykomorowy pakiet szybowy U8
osadzony jest w specjalnie zaprojektowanej
ramie skrzydła, która w porównaniu ze standardowym oknem ma poszerzone drewniane
profile. Okno wyposażone jest w 5 uszczelek. Konstrukcja ta minimalizuje zjawisko
powstawania mostków cieplnych oraz zapewnia lepszą izolacyjność okna. Okno jest
dostarczane i montowane wraz z kołnierzem
EHV-AT Thermo. Standardowo wyposażone
jest również w pakiet kołnierzy izolacyjnych
XDK, składający się z zestawu izolacyjnego
XDP oraz kołnierza paroszczelnego XDS,
który umożliwia poprawne wykonanie izolacji
Cechy szczególne
Współczynnik przenikania ciepła:
Uw: 0,58 W/(m2·K), Ug: 0,3 W/(m2·K).
Współczynnik Rw: 36 dB. Zestaw szybowy:
4H-12-4HT-12-4HT-12-4HT, wypełniony
kryptonem, szyba zewnętrzna hartowana.
Gwarancja: 10 lat na okna, 20 lat na pakiet
szybowy, bezterminowa na gradobicie – dotyczy szyby hartowanej.
termicznej, paroprzepuszczalnej i paroszczelnej wokół okna. Produkt przeznaczony jest
do budownictwa pasywnego, ma certyfikat
Passive House.
Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 444 04 44, infolinia: 800 10 00 52
www.fakro.pl
FPP-V PreSelect
fot.: Fakro
Opis produktu
Okno uchylno-obrotowe mające dwie
oddzielone od siebie funkcje otwierania
skrzydła: uchylną oraz obrotową. Funkcja
uchylna pozwala na pozostawienie skrzydła
w dowolnym położeniu w zakresie od 0°
do 35°, co umożliwia swobodny dostęp
do otwartego okna. Funkcja obrotowa
pozwala na obrót skrzydła o 180° i służy
m.in. do mycia zewnętrznej strony szyby.
Nowatorski system okuć gwarantuje
realizację tylko jednego sposobu otwierania
oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno
funkcji uchylnej, jak i obrotowej. Zmianę
sposobu otwierania skrzydła umożliwia
przełącznik preSelect umieszczony w bocznej części ościeżnicy, który dostępny jest
po otwarciu okna. Okno wyposażone jest
w automatyczny nawiewnik V40P, który do-
starcza optymalną ilość świeżego powietrza
do pomieszczenia.
Cechy szczególne
Współczynnik przenikania ciepła:
Uw: 1,3 W/(m2·K), Ug: 1,1 W/(m2·K).
Współczynnik Rw: 32 dB. Zestaw szybowy:
4H-16-4T, wypełniony argonem, szyba
zewnętrzna hartowana. Gwarancja: 10 lat
na okna, 20 lat na pakiet szybowy, bezterminowa na gradobicie – dotyczy szyby hartowanej.
Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 444 04 44, infolinia: 800 10 00 52
www.fakro.pl
FGH-V Galeria
fot.: Fakro
Opis produktu
Duże, dwuskrzydłowe okno, w którym otwarte
skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, a dolne uchylane
do przodu, co umożliwia swobodny dostęp
do wnęki balkonu. Skrzydło przy obrocie od 0°
do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala
pozostawić otwarte skrzydło w dowolnej
pozycji. Boczne barierki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się
podczas jego otwierania. W trakcie zamykania
dolnego skrzydła barierki balkonu chowają
się w oknie i nie są widoczne ponad połacią
dachu. Ukryte są pod oblachowaniem okna,
dzięki czemu nie ulegają zabrudzeniu oraz nie
psują estetyki dachu. Po otwarciu balkonu
barierki są zawsze suche i czyste, co zapewnia
bezawaryjne użytkowanie. Zarówno górne,
Cechy szczególne
Współczynnik przenikania ciepła:
Uw: 1,5 W/(m2·K), Ug: 1,1 W/(m2·K).
Współczynnik Rw: 35 dB. Zestaw szybowy:
4H-14-33.2T, wypełniony argonem, zewnętrzna szyba hartowana, wewnętrzna szyba
antywłamaniowa klasy P2A. Gwarancja:
10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy,
bezterminowa na gradobicie – dotyczy szyby
hartowanej.
jak i dolne skrzydło standardowo wyposażone
są w bezpieczny pakiet P2 z wewnętrzną
szybą laminowaną oraz zewnętrzną szybą
hartowaną z powłoką łatwozmywalną. Okno
wyposażone jest w automatyczny nawiewnik
V40P, zapewniający optymalną ilość świeżego
powietrza w pomieszczeniu oraz oszczędność
energii cieplnej.
Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 444 04 44, infolinia: 800 10 00 52
www.fakro.pl
PRZEGLĄD OKIEN DACHOWYCH
nr 6/2014
77
Przegląd
VELUX GZL 1050
fot.: VELUX Polska
Opis produktu
Unowocześnione okno obrotowe
z wysokiej jakości sosny laminowanej
warstwowo, impregnowanej i lakierowanej, przeznaczone do montażu
w dachach o nachyleniu 15–90°,
w każdym rodzaju pokrycia, samodzielnie lub w zestawach. Zawias obrotowy
umożliwia obrót skrzydła o 180°, co
ułatwia mycie zewnętrznej szyby od wewnątrz. Do wyboru 2 poziomy montażu:
standardowy lub obniżony. Możliwość
doinstalowania sterowania elektrycznego na późniejszym etapie użytkowania.
Uchwyty do łatwego montażu rolet i żaluzji w systemie Pick&Click®. 20-letnia
gwarancja przy montażu z ramą
izolacyjną BDX i po rejestracji na stronie
internetowej.
a wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna
– przed żywiołami. Współczynnik przenikania
ciepła Uw: 1,4 W/(m2·K). Wydajna wentylacja – dwustopniowa (typ B) lub zintegrowana
z uchwytem otwierającym, wyposażona
w wymienny filtr powietrza zapobiegający
przedostawaniu się kurzu i owadów.
Cechy szczególne
2 wersje otwierania:
u góry aluminiowy
uchwyt otwierający lub w dolnej części skrzydła ocynkowana klamka otwierająca (typ B).
Wąskie profile okienne, lepszy dostęp światła.
3. klasa przepuszczalności powietrza okna
chroni przed wiatrem i zimnym powietrzem,
VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa
tel.: 22 337 70 00, faks: 22 337 70 90
[email protected], www.velux.pl
VELUX GLL 1055
fot.: VELUX Polska
Opis produktu
Drewniane okno obrotowe z innowacyjną konstrukcją ThermoTechnology™, przeznaczone
do montażu w dachach o nachyleniu 15–90°,
w każdym rodzaju pokrycia, samodzielnie
lub w zestawach. Zawias obrotowy umożliwia obrót skrzydła o 180°, co ułatwia mycie
zewnętrznej szyby od wewnątrz. Do wyboru
2 poziomy montażu: standardowy lub obniżony. Możliwość doinstalowania sterowania elektrycznego na późniejszym etapie użytkowania.
Uchwyty do łatwego montażu rolet i żaluzji
w systemie Pick&Click®. 20-letnia gwarancja
przy montażu z ramą izolacyjną BDX i po
rejestracji na stronie internetowej.
Cechy szczególne
2 wersje otwierania: u góry aluminiowy uchwyt
otwierający lub w dolnej części skrzydła
lek obwiedniowych na skrzydle. Współczynnik
przenikania ciepła Uw: 1,3 W/(m2·K). Wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna chroni
przed żywiołami, zaś klejona szyba wewnętrzna
stanowi zabezpieczenie przed odłamkami szkła
w razie stłuczenia. Szyba ma klasę antywłamaniową P2A i chroni przed hałasami zewnętrznymi. Wydajna wentylacja – dwustopniowa (typ
B) lub zintegrowana z uchwytem otwierającym
wyposażona w wymienny filtr kurzu i owadów.
ocynkowana klamka
otwierająca (typ B).
Wąskie profile okienne,
lepszy dostęp światła i bardzo dobre parametry
izolacyjne drewna łączonego z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS. 4. klasa przepuszczalności powietrza okna chroni przed wiatrem
i zimnym powietrzem, dzięki systemowi uszcze-
VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa
tel.: 22 337 70 00, faks: 22 337 70 90
[email protected], www.velux.pl
VELUX GLU 0055
Opis produktu
Drewniano-poliuretanowe okno obrotowe
w kolorze białym z innowacyjną konstrukcją
ThermoTechnology™, przeznaczone do montażu w dachach o nachyleniu 15–90°, w każdym
rodzaju pokrycia samodzielnie lub w zestafot.: VELUX Polska
wach. Odporne na wodę,
zalecane do kuchni i łazienki. Zawias obrotowy
umożliwia obrót skrzydła
o 180°, co ułatwia
mycie zewnętrznej szyby
od wewnątrz. Do wyboru
2 poziomy
montażu:
standardowy lub
obniżony.
Możliwość doinstalowania sterowania elektrycznego na późniejszym etapie użytkowania.
Uchwyty do łatwego montażu rolet i żaluzji
w systemie Pick&Click®. 20-letnia gwarancja
przy montażu wraz z ramą izolacyjną BDX i po
rejestracji na stronie internetowej.
Cechy szczególne
Aluminiowy uchwyt zintegrowany z klapą wentylacyjną wyposażoną w wymienny filtr kurzu
i owadów. Możliwość domontowania dolnej
klamki w przypadku okien zamontowanych
wysoko. Wąskie profile okienne, lepszy dostęp
światła i bardzo dobre parametry izolacyjne,
dzięki konstrukcji z rdzeniem wykonanym
z drewna modyfikowanego termicznie o wyższej stabilności, izolacyjności i trwałości. Okno
nie wymaga konserwacji i jest łatwe do utrzymania w czystości. 4. klasa przepuszczalności
powietrza okna chroni przed wiatrem i zimnym powietrzem, dzięki systemowi uszczelek
obwiedniowych na skrzydle. Współczynnik
przenikania ciepła Uw: 1,3 W/(m2·K). Wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna chroni
przed żywiołami, zaś klejona szyba wewnętrzna stanowi zabezpieczenie przed odłamkami
szkła w razie stłuczenia. Dodatkowo szyba
ma klasę antywłamaniową P2A i chroni przed
hałasami zewnętrznymi.
VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa
tel.: 22 337 70 00, faks: 22 337 70 90
[email protected], www.velux.pl
PRZEGLĄD OKIEN DACHOWYCH
78
nr 6/2014
Górne
czy dolne
otwieranie?
Okna Nowej Generacji VELUX
to najwyższa jakość, komfort
użytkowania i mniejsze zużycie
energii. To pełna możliwość wyboru
w zależności od potrzeb – nasze okna
są dostępne w wersji z dolnym
lub górnym otwieraniem.
VELUX.
Zawsze trafny wybór.
TYLKO TERAZ!
Energooszczędny
pakiet w promocji!
Wybierz okna VELUX
z linii Standard Plus
w pakiecie z ciepłym
montażem i zyskaj
nawet 250 zł.
mniej
zużytej
energii
wyższa
jakość
i estetyka
montażu
Szczegóły promocji w punktach
sprzedaży oraz na www.velux.pl
Promocja obowiązuje od 15.06 do 15.09.2014 r.
Dachy
PREZENTACJA
TERMOIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH
Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU
AUSTROTHERM DPS
Płyta spadkowa 1000×1000
Wzrost świadomości inwestorów
na temat rosnących cen energii
koniecznej do zapewnienia
komfortu cieplnego
w pomieszczeniach coraz częściej
prowadzi do szczegółowej analizy
kosztów termoizolacji bądź
termomodernizacji budynków
i okresu ich zwrotu. Jednym z nich
jest odpowiednio zaprojektowana,
trwała i szybka w realizacji
izolacja cieplna dachu płaskiego.
RYS. 1. Stropodach z zastosowaniem
systemu Austrotherm DPS
Płyta bazowa 1000×500
Strop
ELEMENTY SYSTEMU
System Austrotherm DPS składa się z dwóch rodzajów płyt: bazowych oraz spadkowych (RYS. 1). Płyty bazowe to zazwyczaj standardowe płyty typu Austrotherm EPS 037
DACH/PODŁOGA o wymiarach 1000×500 mm i odpowiedniej grubości w zależności
od wielkości nachylenia oraz optymalnej, wymaganej izolacyjności termicznej tej przegrody.
Płyty spadkowe to płyty o wymiarach 1000×1000 mm z wyciętym uskokiem w środku,
którego wielkość zależy od nachylenia połaci dachowej.
MONTAŻ SYSTEMU
Austrotherm DPS to system przeznaczony do profilowania spadków, niezbędnych
do odprowadzenia wód opadowych ze stropodachu, a jednocześnie do wykonania termoizolacji przegrody. System najczęściej
zastępuje kosztowną i pracochłonną w wykonaniu betonową warstwę spadkową, która
dodatkowo obciążałaby konstrukcję.
Rozpoczyna się go zwykle od ułożenia wzdłuż linii kalenicowej płyt bazowych o największej
grubości, dłuższym bokiem do muru. Następnie układane są kolejne warstwy płyt od największej do najmniejszej grubości. Ostatnią warstwę przycina się odpowiednio do linii odwodnienia
(np. koryta zbiorczego). Po ułożeniu warstwy bazowej o przekroju schodkowym przystępuje
się do układania płyt spadkowych, idąc od najwyższego do najniższego punktu. Aby uniknąć
mostków cieplnych, zaleca się przesunąć warstwy tak, aby krawędzie się nie pokrywały.
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SYSTEMU
Zaletą systemu Austrotherm DPS jest to, iż
pochylenie połaci dachowej kształtowane jest przez
warstwę izolacji cieplnej
FOT.
KONTAKT
W trakcie trwania inwestycji wielokrotnie poruszane są kwestie rozwiązań konstrukcyjnych
przyjętych w projekcie oraz omawiane możliwości stosowania rozwiązań zamiennych.
W przypadku pokazanym na RYS. 2 projekt zakładał wykonanie dachu płaskiego jako stropodachu wentylowanego, w którym spadek połaci uzyskuje się przez ułożenie żelbetowych
płyt korytkowych opartych na ażurowych ściankach ceglanych. Koncepcja ta niosła za sobą
kilka problemów, jak obecność liniowych mostków termicznych w miejscach wystąpienia
ścianek ażurowych, oraz znaczny ciężar całego ustroju. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem okazał się stropodach pełny oparty na Systemie Austrotherm DPS. Zastosowanie
tego systemu pozwoliło kompleksowo ocieplić stropodach i jednocześnie ukształtować odpowiedni spadek połaci i koryt ściekowych. Co ważne, znacznie zmniejszono pracochłonność
całego zadania i zredukowano tym samym wysokość nakładów finansowych potrzebnych
do wykonania tego elementu. Nie można zapomnieć również o redukcji wpływu ssania
wiatru na przegrodę dzięki obniżeniu rzędnej stropodachu względem attyki.
Koncepcja projektowa:
stropodach wentylowany
Ścianka z cegły
gr. 12 cm
1
+12,30
Realizacja: stropodach pełny
System Austrotherm DPS
+12,20
3%
3%
3%
3%
+11,53
+11,25
+8,73
Austrotherm Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
[email protected], www.austrotherm.pl
80
RYS. 2.
+8,73
+8,62
+8,73
Przykład koncepcji projektowej oraz realizacji stropodachu z zastosowaniem systemu Austrotherm DPS
nr 6/2014
Dachy
MGR INŻ.
ABC sztuki dekarskiej – cz. 96
KRZYSZTOF PATOKA
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
NA DACHU
Lightning-conductor installation on a roof
ABSTRAKT
S. 84
Obecnie w każdym budynku znajduje się coraz
więcej AGD, automatyki i sprzętów komputerowych.
Pod dachami montowane są rekuperatory,
klimatyzatory i wentylatory, na dachach zaś – anteny
i wywietrzniki o obiegu wymuszonym oraz wymienniki
ciepła lub ogniwa fotowoltaiczne. Okna dachowe mają
coraz częściej rolety napędzane elektrycznie i często
uruchamiane automatycznie. Wszystkie te urządzenia
są bardzo zagrożone w budynkach, w których nie ma
instalacji odgromowej lub gdy jest ona wadliwa.
Ogólnie wiadomo, że podczas przeskoku pioruna z chmury burzowej
na ziemię wyzwala się ogromna ilość energii. Zostaje ona rozproszona w postaci ciepła w powietrzu – kształtuje kanał plazmy, którą
tworzy ogrzane i zjonizowane powietrze. Niewielka jej część przekształca się na błysk i grzmot, który słychać na odległość 16–24 km.
Część energii elektrycznej zostaje rozładowana w punkcie uderzenia
łuku elektrycznego w powierzchnię ziemi. To zjawisko może być
bardzo niebezpieczne dla znajdujących się w pobliżu ludzi, budynków oraz urządzeń i z tego powodu trzeba się przed nim chronić
dzięki zastosowaniu systemów odgromowych w budynkach i wokół
urządzeń.
URZĄDZENIA I INSTALACJE DOMOWE A WYŁADOWANIA
ELEKTRYCZNE
Silne wyładowania elektryczne, które towarzyszą burzom, stanowią
zagrożenie nie tylko wówczas, gdy piorun trafi w budynek. Niszczycielską siłę ma też wysokie napięcie (tzw. impulsu elektromagnetycznego) indukowane w przewodach elektrycznych, gdy piorun uderzy
w pobliżu sieci. Najczęściej szkodliwe przepięcia powstają przy uderzeniach w sąsiadujące wokół budynków obiekty: drzewa, słupy, inne
budynki itp. Zdarza się również, że prądy indukcyjne powstają nawet
wtedy, gdy piorun uderzy w odległości 1,5 km.
W razie uderzenia piorunem koszt naprawy i wymiany uszkodzonych urządzeń i instalacji znacząco przewyższa koszt systemu
odgromowego. Mimo to wielu inwestorów, by zaoszczędzić, odkłada
zamontowanie systemu odgromowego lub z niego rezygnuje. Na tego
rodzaju decyzje bardzo duży wpływ mają doświadczenia życiowe.
Jeżeli ktoś z rodziny lub znajomych ucierpiał w jakiś sposób wskutek
uderzenia pioruna, inwestor będzie planował zamontowanie systemu
odgromowego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ
wiadać budynki i ich usytuowanie, montaż instalacji odgromowych
należy wykonać w następujących budynkach mieszkalnych:
» wyższych niż 15 m i o powierzchni przekraczającej 500 m2, jeśli
stoją w zabudowie rozproszonej,
» wykonanych z materiałów palnych i pokrytych takimi materiałami,
jak gont lub trzcina,
» stawianych w miejscach, które są szczególnie narażone na wyładowania burzowe (np. wzgórza).
Instalacja odgromowa, zwana również piorunochronem (FOT. 1–3),
ma bardzo prostą konstrukcję: składa się ze zwodów, przewodów
odprowadzających oraz uziomu. Zwody, czyli elementy przejmujące
piorun i przekazujące jego energię do przewodów odprowadzających,
mogą być naturalne i sztuczne.
Zwody naturalne to połączone z instalacją odgromową metalowe
elementy funkcjonujące już w budynku lub na dachu, czyli balustrady
i poręcze lub rynny, przez które energia pioruna odprowadzana jest
do ziemi. Zwody sztuczne to ułożone na dachu przewody metalowe
(ze stali nierdzewnej, miedzi lub stali ocynkowanej) gr. min. 6 mm.
Zwodem może być też metalowe pokrycie dachu, jeżeli jego
elementy są ze sobą połączone w sposób zapewniający przepływ
prądu do przewodów odprowadzających. Jednak grubość takiego
pokrycia nie może być mniejsza niż 0,5 mm i, co ważne, pod takim
naturalnym zwodem niedopuszczalne jest zastosowanie materiałów
łatwopalnych. Funkcję zwodów mogą pełnić również blachy powlekane (min. 0,5 mm grubości), jeżeli warstwa ochronna (np. z PVC)
ma mniej niż 1 mm.
Projektant instalacji odgromowej musi obliczyć, czy przepływ
prądu nie spowoduje uszkodzenia materiału pokryciowego.
ABSTRAKT
W artykule scharakteryzowano zagrożenie, jakie dla budynków
i znajdujących się w nich urządzeń stanowią wyładowania elektryczne towarzyszące burzom. Opisano wymagania dotyczące
instalacji odgromowej oraz sposób jej funkcjonowania.
The article characterises the risk that electric discharges accompanying storms pose to buildings and devices located in their vicinity. It also describes the requirements concerning the lightning
protection system and the way in which it operates.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
82
Partner cyklu ABC sztuki dekarskiej:
nr 6/2014
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 6/2014
Partner cyklu ABC sztuki
dekarskiej:
83
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
84
Partner cyklu ABC sztuki dekarskiej:
nr 6/2014
Dachy
PREZENTACJA
IZOLACJA DACHU
PŁASKIEGO W BUDYNKACH
JEDNORODZINNYCH
Na rozwiązanie
PLATYNOWY DACH składają się produkty Isover
z wełny szklanej: TUP i TAURUS
FOT. 1.
Dach skośny kojarzy się
z budownictwem jednorodzinnym,
tak jak dach płaski z przemysłowym.
Zmieniają się jednak style
w architekturze czy upodobania
inwestorów i coraz częściej
budowane są domy jednorodzinne
z dachem płaskim oraz budynki
wielorodzinne z dachem skośnym
wielospadowym. Warto zatem
przybliżyć zagadnienia związane
z izolacją dachów płaskich
w budynkach jednorodzinnych.
Technologia izolacji dachów nie powinna
ograniczać ani projektanta, ani inwestora,
lecz dawać mu nowe możliwości kształtowania estetyki we wnętrzach oraz bryły budynku – np. pozwalać na pokazanie konstrukcji
więźby dachowej albo na maksymalne wykorzystanie przestrzeni poddasza.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE IZOLACJI
DACHU PŁASKIEGO
Izolacja dachu płaskiego z wełny mineralnej
oprócz podstawowej funkcji, jaką jest zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej
dachu przy minimalnej grubości, musi przenieść obciążenia innych warstw konstrukcji,
różnych elementów umiejscowionych na dachu, takich jak anteny, klimatyzatory, a także
obciążenie zalegającym śniegiem. Z tego
powodu zastosowana izolacja musi być
odpowiednio sztywna. Ponadto, ze względu
na bezpieczeństwo, niezwykle istotna jest
niepalność materiału.
KONTAKT
FOT. 2. Przy projektowaniu dachu płaskiego
zawsze należy uwzględniać obciążenie
konstrukcji jej warstwami składowymi,
zamontowanymi na dachu instalacjami, a także
śniegiem
Ponieważ konstrukcje dachowe w budynkach jednorodzinnych są lżejsze (bardziej
podatne na pracę ze względu na obciążenie),
ważna jest także lekkość izolacji – jest ona
istotniejsza niż w przypadku izolacji większych obiektów. Oczywiście, projektowane konstrukcje dachowe mają odpowiednie wartości
współczynnika bezpieczeństwa, ale niepotrzebne dociążanie dachów nigdy im nie służy.
Czasami liczą się również takie aspekty
techniczne izolacji, jak możliwość wygięcia
jej w łuk.
DWUWARSTWOWA IZOLACJA ISOVER
Rozwiązaniem spełniającym wymagania dotyczące izolacji dachu płaskiego w budynkach
jednorodzinnych jest nagrodzony statuetką Top
Builder 2014 PLATYNOWY DACH marki Isover.
Produkt jest niepalny, wykonany w 2 warstwach o najwyższej dokładności w zakresie tolerancji grubości T5, co daje gwarancję 100%
szczelności i jakości wykonania. Produkt ten
ma też doskonałe parametry izolacyjne oraz jest
RYS. Zastosowanie dwóch warstw wełny mineralnej
odpowiednio elastyczny, aby dostosowywać się
szklanej zapobiega powstawaniu mostków
do dachu pracującego w konstrukcji drewnianej,
cieplnych. Jednocześnie rozwiązanie to jest
co zapobiega powstawaniu mostków cieplnych.
o połowę lżejsze od porównywalnych rozwiązań
Ponadto do produkcji PLATYNOWEGO DACHU
z wełną skalną. Różnica wagi dochodząca nawet
do 15 kg/m2 daje wymierne korzyści.
używany jest w ponad 70% surowiec pochodzący z recyklingu, co jest istotne przy wielu
kategoriach zielonych certyfikatów (LEED, BREEAM, HQE, DGNB).
PLATYNOWY DACH jest wynikiem myślenia ukierunkowanego w przyszłość, zwrócenia
uwagi na aspekty bezpieczeństwa obiektów, a także ekologię wyrażoną oddziaływaniem
produktu na środowisko od jego wytworzenia, przez eksploatację, aż po utylizację.
PLATYNOWY DACH jest wykonany z min. dwóch warstw wełny szklanej: TUP (spodnia
warstwa) i TAURUS (warstwa górna). Układ warstw izolacji musi być prostopadły względem
siebie, aby wyeliminować ryzyko powstawania mostków termicznych.
Typowy dach składa się z następujących warstw:
» konstrukcyjnej (płyty żelbetowej, pełnego deskowania lub blachy trapezowej),
» paroizolacyjnej (folii PE),
» materiału izolacyjnego,
» poszycia zewnętrznego (papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS lub membrany typu
FDPE).
***
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o., marka Isover
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
tel.: 32 339 63 00, faks: 32 339 64 44
www.isover.pl
nr 6/2014
Wyobraźnia projektantów nie zna granic, dlatego rozwiązania izolacji dachu płaskiego są
bardzo zróżnicowane. W razie pojawienia się nowej koncepcji, jak dach mógłby wyglądać,
najlepiej skorzystać z wiedzy ISOVER i skontaktować się z biurem doradztwa technicznego
pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 163 121.
85
Szkolenia...
SZKOLENIA, WARSZTATY
Organizator:
Organizator:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
ul. Pełczyńska 11, 50-180 Wrocław
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
marka Weber maxit
ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
Tematyka:
• Przegrody przezroczyste w budynkach energooszczędnych – nowe
wymagania prawne:
– Aktualne zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, w zakresie stolarki budowlanej oraz przegród
przezroczystych
– Wpływ przegród przezroczystych na jakość energetyczną
budynku
– Wyznaczenie istotnych dla użytkownika parametrów
technicznych stolarki budowlanej
– Projektowanie dodatkowych osłon mających wpływ na jakość
energetyczną budynku
• Wykorzystanie termowizji w diagnostyce budowlanej,
energetycznej oraz medycznej
• Projektowanie budynków energooszczędnych NF40 i NF15
dofinansowanych z NFOŚiGW z wykorzystaniem programów
komputerowych: Certo, GAPi, Optima oraz SAT
• Audyty energetyczne, remontowe i certyfikacja z wykorzystaniem
programów: Aterm, Certo, Rema
Więcej informacji:
tel.: 71 326 13 43
[email protected]
www.cieplej.pl
Organizator:
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
marka Weber Deitermann
ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław
Tematyka:
• Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych, powierzchni
betonowych, posadzek przemysłowych
• Izolacja i uszczelnianie obiektów budowlanych (np. fundamentów,
basenów, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, szczelin
dylatacyjnych, balkonów, tarasów itp.)
• Technologia i materiały do robót płytkarskich i posadzkarskich
• Renowacja murów
• Materiały do uszczelniania i konserwacji powłok dachowych
Miejsce:
Centrum Szkoleniowe marki Weber Deitermann
ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław
Tematyka:
• Zasady montażu systemu ocieplenia ścian zewnętrznych
budynków
• Zasady aplikacji tynków cienkowarstwowych
• Produkty do naprawy betonów
• Systemy renowacyjne
Miejsce:
Centra szkoleniowe w Warszawie i Chorzowie, a także na terenie
całego kraju
Więcej informacji:
infolinia: 801 62 00 00
[email protected]
www.netweber.pl
Organizator:
VISBUD-PROJEKT Sp. z o.o.
Przedstawiciel marki Hahne w Polsce
ul. M. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
Tematyka:
Systemy ochrony budowli materiałami firmy Hahne
• Systemy ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
fundamentów
• Systemy renowacji zawilgoconych piwnic, zbiorników
i pomieszczeń mokrych
• Systemy renowacji balkonów i tarasów
• Systemy renowacji i ochrony dachów
• Systemy ochrony podłóg i posadzek przemysłowych
• System naprawy i reprofilacji żelbetu
• Systemy wzmacniania konstrukcji murowych i żelbetowych
Miejsce:
Centrum Szkoleniowe Wrocław:
ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław
Centrum Szkoleniowe Kraków:
ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków
Więcej informacji:
tel.: 71 344 04 34
rejestracja: [email protected]
www.visbud-projekt.pl
Więcej informacji:
Andrzej Kozak
tel.: 602 61 87 51
[email protected]
www.netweber.pl
86
nr 6/2014
Konferencje...
KONFERENCJE, SEMINARIA, SYMPOZJA
WRZESIEŃ
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Infrastruktura Podziemna Miast 2014”
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„ENERGODOM 2014. Problemy projektowania,
realizacji i eksploatacji budynków o niskim
zapotrzebowaniu na energię”
Termin: 22–23.10.2014
Miejsce: Wrocław
Organizator:
Termin: 10–12.09.2014
Miejsce: Kraków
Organizator:
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Zakład Budownictwa
i Fizyki Budowli
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 22 628 23 97, faks: 12 628 20 25
[email protected], www.energodom.eu
60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa
„Krynica 2014”
Termin: 14–19.09.2014
Miejsce: Krynica
Organizator:
Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: 81 538 43 73, 506 36 71 43, faks: 81 538 44 60
[email protected]
PAŹDZIERNIK
5. Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy
Geologii Inżynierskiej w Polsce”
Termin: 15–17.10.2014
Miejsce: Lublin
Organizator:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel.: 22 459 20 00, faks: 22 459 20 01
[email protected]
III Forum Budowlane Płock 2014
Termin: 22–23.10.2014
Miejsce: Płock
Organizator:
Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii, Instytut Budownictwa
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
tel./faks: 24 262 42 26
[email protected], www.fb.pw.plock.pl, www.fb2014.pl
nr 6/2014
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.: 71 320 29 14
[email protected]
LISTOPAD
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korozja 2014”
Termin: 18–21.11.2014
Miejsce: Gliwice
Organizatorzy:
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
ul. B. Krzywoustego 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 237 28 25, faks: 32 237 22 77
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel.: 48 326 03 42 73, faks: 32 603 41 89
Ogólnopolska Konferencja – Konstrukcje budowlane.
Nowe wymagania, technologie i materiały – przykłady
rozwiązań w praktyce
Termin: 21.11.2014
Miejsce: Warszawa
Organizator:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
tel.: 22 695 41 70, faks: 22 695 40 32
[email protected]
II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja
Naukowo-Techniczna – Aktualne problemy konstrukcji
metalowych
Termin: 27–28.11.2014
Miejsce: Gdańsk
Organizator:
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel./faks: 58 347 10 47
[email protected], [email protected], www.apkm.pl
87
Katalog firm
[A]
A–B
88 Aquapol Polska CPV
AQUAPOL POLSKA CPV
88 Ataszek
Generalny przedstawiciel w Polsce bezinwazyjne osuszanie murów
88 Austrotherm
[B]
88 Basf
www.aquapol.pl
[email protected]
tel./faks: 74 664 71 30/31
89 Baumit
88 Bayer Material Science
88 Bosite Polska
Świebodzice
89 BSW Polska
[D]
B
89 Dorken Delta Folie
BASF
89 Dryvit Systems USA
[E]
89 Etex Building Materials Polska
[F]
89 Fakro
[G]
89 Grace
systemowe produkty płytkarskie i posadzkowe, hydroizolacje dachów, systemy fasadowe wewnętrzne i ociepleniowe, domieszki do betonu i zapraw
89 Griltex Polska
[H]
89 Henkel Polska
[I]
89 Izohan
www.basf.pl
tel.: 22 570 99 99
Warszawa
89 Izolex
89 Izolmat
89 Izopol
89 Izoterma
[K]
89 Kerakoll
89 K-FLEX
89 Kingspan
Austrotherm Sp. z o.o.
89 Knauf
89 Knauf Bauprodukte
Oświęcim
www.austrotherm.pl
[email protected]
tel.: 33 844 70 33–36
90 Knauf Industries
90 Knauf Insulation
90 Koelner
90 Kreisel – Technika Budowlana
[L]
90 Leister
[M]
90 Mapei
REKLAMA
90 Korff Isolmatic
materiały termoizolacyjne ze styropianu
i polistyrenu ekstrudowanego
90 Marbet
90 Marma Polskie Folie
90 Metalpur
90 MPIS Term
[N]
90 Natural Chemical Products
90 NMC Polska
90 Nordiska Ekofiber Polska
[O]
90 Oknoplast
[P]
90, 91 Paroc Polska
90 Promat TOP
[R]
90 Remmers
90 Rockwool Polska
91 Ruukki Polska
[S]
91 Saint-Gobain Construction Products
Polska
91 Schomburg Polska
91 Siniat
91 Steico
92 Steinbacher Izoterm
92 Stepan Polska
92 Sto-ispo
92 Styropmin
[T]
92 Thermaflex Izolacji
92 Tikal Polska
92 Webac
92 Werner Janikowo
[X]
92 Xella – SILKA, YTONG
88
REKLAMA
92 Ursa Polska
[W]
REKLAMA
92 Tremco Illbruck
[U]
nr 6/2014
B–E
F–I
I–K
IZOPOL
FAKRO
Regufoam® | Regupol®
on your wavelength
Technika antywibracyjna
pokrycia dachowe i fasadowe z płyt falistych włóknisto-cementowych, włóknisto-cementowe akcesoria wykończeniowe
okna dachowe
www.fakro.pl
[email protected]
tel.: 18 444 04 44
Nowy Sącz
www.izopol.pl
[email protected]
tel.: 61 415 43 30
Trzemeszno
GRACE
Izolacja dźwiękowa jastrychów i posadzek
środki chemiczne: włókna i domieszki
betonowe, produkty do betonu architektonicznego, dodatki do obróbki cementu,
produkty do lekkich i ciężkich prefabrykatów betonowych, dolne warstwy pokrycia dachowego, strukturalne systemy
wodoszczelne
Warszawa
REKLAMA
GRILTEX Polska
materiały budowlane: folie dachowe,
ścienne, fundamentowe, podposadzkowe; geowłókniny, geomembrany, geokompozyty, geokraty, geosiatki; usługi uszczelnień: zbiorniki wodne, ppoż., retencyjne,
składowiska odpadów, bazy paliw, stawy,
oczka wodne
Materiały do ochrony przed drganiami
www.griltex.pl
[email protected]
tel.: 61 655 37 51
BSW Polska • [email protected]
tel. 660 506 696
www.bsw-wibroakustyka.pl
Złotkowo k. Poznania
HENKEL POLSKA
chemia budowlana, zaprawy, farby, tynki
BAUMIT
zaprawy, tynki, produkty do renowacji zabytków, kleje i zaprawy szpachlowe, wyprawy wierzchnie, systemy ociepleń
www.baumit.com
[email protected]
tel.: 71 358 25 00
www.henkel.pl
tel.: 41 371 01 00
Stąporków
IZOHAN
Wrocław
DORKEN DELTA FOLIE
systemy pokryć dachowych, ochrona
fundamentów
www.ddf.pl
[email protected]
tel.: 22 798 08 21
DRYVIT SYSTEMS USA
systemy ociepleń na styropianie i wełnie
mineralnej, zaprawy, tynki, farby
www.dryvit.pl
tel.: 22 358 28 00,
linia ulgowa: 801 379 848
Warszawa
www.izohan.pl
[email protected]
tel.: 58 781 45 85
IZOLEX
materiały izolacyjne powłokowe, materiały uszczelniające, kleje do płytek, zaprawy i masy szpachlowe, materiały do fugowania, kleje do materiałów podłogowych,
roztwory gruntujące
www.ebmpolska.pl
tel.: 32 624 95 00
Olkusz
nr 6/2014
środki do przygotowania podłoży, materiały wykończeniowe, zaprawy, spoiny, materiały uszczelniające, hydroizolacje
www.kerakoll.com
[email protected]
tel.: 42 225 17 00
Rzgów
K-FLEX
izolacje techniczne z kauczuku syntetycznego do: chłodnictwa, klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych, przemysłowych, chemicznych,
instalacji gazów technicznych, materiały
do walki z hałasem i innych wszechstronnych zastosowań akustycznych
www.k-flex.pl
[email protected]
tel.: 58 623 26 13
Gdynia
systemy płyt warstwowych
dla budownictwa
www.kingspan.pl
[email protected]
tel.: 48 378 31 00
KNAUF
systemy suchej zabudowy, tynki gipsowe,
masy szpachlowe, wylewki
www.knauf.pl
[email protected]
tel.: 22 572 51 00
Warszawa
KNAUF BAUPRODUKTE
www.izolex.pl
[email protected]
tel.: 58 588 22 24
papy asfaltowe, dyspersyjne, masy asfaltowo-kauczukowe, termoizolacyjne płyty
warstwowe, lepik asfaltowy na gorąco
środki gruntujące, systemy dociepleń,
w tym klej zbrojony z włóknem, klej do styropianu, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, farby; kleje do płytek,
masy samopoziomujące, fugi, silikony, gotowe masy, gładzie szpachlowe, zaprawy
tynkarskie, szpachlówki cementowo-wapienne, środki czyszczące i pielęgnujące,
tynki cementowo-wapienne
www.izolmat.com.pl
[email protected]
tel.: 58 301 82 61
www.knauf-bauprodukte.pl
[email protected]
tel.: 22 369 56 00
IZOLMAT
dachówki cementowe, płytki dachówkowe z włóknocementu, dachówki ceramiczne, płyty elewacyjne z włóknocementu
KERAKOLL
Lipsko
Skarszewy
ETEX BUILDING
MATERIALS POLSKA
www.izoterma.pl
tel.: 62 592 63 00
KINGSPAN
hydroizolacje, systemy dociepleń, środki
do renowacji i odgrzybiania zawilgoconych budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa, posadzki, fugi i kleje do płytek ceramicznych
Gdynia
Warszawa
otuliny z twardej pianki poliuretanowej,
izolacje termiczne i akustyczne metodą
natrysku poliuretanowego
Przygodzice k. Ostrowa Wlkp.
www.graceconstruction.com
tel.: 22 728 98 77
Izolacje od drgań fundamentów budynków
IZOTERMA
Gdańsk-Orunia
Rogowiec
89
Katalog firm
L–N
N–R
MARBET
NMC POLSKA
materiały termo- i hydroizolacyjne,
wykończeniowe
www.marbet.com.pl
tel.: 33 812 71 00
KNAUF Industries Polska Sp. z. o.o.
Bielsko-Biała
MARMA POLSKIE FOLIE
folie dla budownictwa, folie ogrodnicze,
folie przemysłowe, siatki poliolefinowe
Styropian fasadowy, styropian dach/podłoga,
styropian laminowany papą, płyty do ogrzewania
podłogowego, izolacja fundamentów, izolacja
garaży i parkingów
www.marma.com.pl
[email protected]
tel.: 17 850 66 00
METALPUR
KNAUF INSULATION
NORDISKA
EKOFIBER POLSKA
termoizolacje
termoizolacje, hydroizolacje: poliuretan
produkty z wełny szklanej
i wełny kamiennej
www.metalpur.com.pl
tel.: 52 374 87 33
www.knaufinsulation.pl
tel.: 22 369 59 00
Bydgoszcz
MPIS TERM
Warszawa
otuliny izolacyjne z miękkiej pianki
poliuretanowej w płaszczu z folii PVC
KOELNER
www.mpisterm.pl
[email protected]
tel.: 22 633 29 65, 606 387 024
systemy zamocowań
www.koelner.com.pl
tel.: 71 326 01 00
Warszawa
Wrocław
obejmy zimnochronne do zastosowania w chłodnictwie oraz klimatyzacji,
otuliny i maty kauczukowe, izolacje
techniczne rurociągów cieczy i gazów,
izolacje budowlane z granulatu wełny
mineralnej, paroszczelna izolacja wewnętrzna ścian
www.ekofiber.com.pl
[email protected]iber.com.pl
tel.: 41 331 28 16
Kielce
OKNOPLAST
okna i drzwi z PVC, okna aluminiowe, dodatki okienne
www.oknoplast.com.pl
[email protected]
tel.: 12 279 71 71
Ochmanów
NATURAL CHEMICAL
PRODUCTS
KORFF ISOLMATIC
PAROC POLSKA
chemia budowlana, pianka polietylenowa
www.ncp.com.pl
tel.: 52 345 06 03
Bydgoszcz
izolacje budowlane i techniczne z wełny
mineralnej
www.paroc.pl
[email protected]
tel.: 61 468 21 90
Trzemeszno
www.korff.pl
tel. 71 390 90 99
PROMAT TOP
Wojnarowice
produkty do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie lądowym
KREISEL – TECHNIKA
BUDOWLANA
www.promattop.pl
[email protected]
tel.: 22 212 22 80
preparaty gruntujące, farby elewacyjne i wewnętrzne, spoiny, silikony, masy
do izolacji przeciwwilgociowych, izolacje
bitumiczne, zaprawy, kleje, gipsy, gładzie,
systemy dociepleń
Warszawa
REMMERS
ochrona budowli: uszczelnianie i renowacja, systemy tynków mineralnych,
systemy powłok barwnych i tynków żywicznych, ochrona i renowacja elewacji, naprawa betonu, posadzki żywiczne, produkty do układania płytek, farby
i tynki wewnętrzne, masy i taśmy dylatacyjne, pianki montażowe, konserwacja dachów, domieszki i środki antyadhezyjne
www.kreisel.com.pl
[email protected]
tel.: 61 846 79 00
Poznań
MAPEI
produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, produkty do montażu wykładzin elastycznych
i tekstylnych, domieszki do betonów
i zapraw, środki do naprawy betonu, preparaty gruntujące, zaprawy do ociepleń
zewnętrznych ścian budynków, zaprawy
do renowacji i osuszania murów, farby dekoracyjno-ochronne, produkty do montażu posadzek drewnianych
www.mapei.pl
[email protected]
tel.: 22 595 42 00
Warszawa
90
www.nmcinsulation.eu
[email protected]
tel.: 32 373 24 40
Zabrze
Rzeszów
www.remmers.pl
tel.: 61 816 81 00
Tarnowo Podgórne
ROCKWOOL POLSKA
materiały izolacyjne z wełny mineralnej
REKLAMA
REKLAMA
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów, Adamowice
tel.: +48 46 857 06 17
faks: +48 46 857 06 11
[email protected]
www.knauf-industries.com
izolacje techniczne na bazie polietylenu do zastosowań sanitarno-grzewczych oraz z kauczuku syntetycznego
do zastosowań w systemach wentylacji i klimatyzacji, izolacje z kauczuku
syntetycznego EPDM do systemów solarnych
www.rockwool.pl
[email protected]
tel.: 68 385 02 50
Cigacice
nr 6/2014
P
R–S
S
RUUKKI POLSKA
SCHOMBURG POLSKA
kompletne
systemy:
hydroizolacji
i uszczelnień budowlanych, naprawy
i renowacji betonu, renowacji starego
budownictwa, posadzek przemysłowych,
ochrony powierzchniowej, naprawy i zabezpieczenia elewacji, klejenia wyłożeń
ceramicznych oraz z kamienia naturalnego, systemy budowy dróg i torowisk,
tynki i farby
systemy lekkiej obudowy, rozwiązania
dotyczące hal i fasad, płyty warstwowe,
konstrukcje stalowe, systemy pokryć dachowych, profile dachówkowe, trapezowe i faliste, metalowe systemy rynnowe,
profile zimnogięte
www.ruukki.pl
infolinia: 801 11 33 11
Żyrardów
IZOLACJE TECHNICZNE
www.schomburg.pl
[email protected]
tel.: 24 254 73 42
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA
Kutno
marka ISOVER
Otuliny
PAROC Pro Section 100,
PAROC Section AluCoat T,
PAROC Section AL5T
Maty
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
Wired Mat 65 ,80, 100,
Wired Mat 80, 100 AluCoat,
Wired Mat 80, 100 AL1,
Pro Lamella Mat AluCoat,
Lamella Mat AluCoat,
Pro Felt 60 N1,
Pro Felt 80 N1
Płyty
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
Pro Slab 60, 80, 100, 120,
InVent 60 N1, N3;
InVent 60 N1/N1, N3/N3;
InVent 80 N1, N3,
InVent 60 G1, G2,
InVent 80 G1, G2
Płyty specjalne
PAROC Fireplace Slab 90 AL1,
PAROC Pro Slab 150,
Wełna luzem: PAROC Pro Loose Wool
PRODUKTY IZOLACYJNE
DLA BUDOWNICTWA
Izolacje ogólnobudowlane
Płyty: PAROC UNS 37, UNS 34,
GRS 20, SSB1
Granulat: PAROC BLT 9
Izolacje fasad
– metoda lekka mokra: płyty PAROC
FAS 3, FAS B, FAS 4 i FAL 1
– metoda sucha: płyty PAROC WAS 25
i 25t, WAS 35, WAS 50 i 50t
Izolacje dachów płaskich
Płyty: PAROC ROS 30 i 30g, ROS 40,
ROS 50, ROB 60 i 60t
systemy suchej zabudowy
www.siniat.pl
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05
Warszawa
www.isover.pl
[email protected]
tel.: 32 339 63 00
faks: 32 339 64 44
infolinia: 800 163 121
STEICO
materiały izolacyjne z drewna, belki dwuteowe, materiały izolacyjne z konopi, tworzywa drzewne
www.steico.com
[email protected]
tel.: 67 356 09 99
Czarnków
marka Weber
produkty do elewacji, systemy ociepleń, tynki dekoracyjne, farby elewacyjne, produkty do układania płytek, podkłady podłogowe, posadzki dekoracyjne i przemysłowe, zaprawy murarskie
i fugi do cegieł klinkierowych, zaprawy do wyrównywania i napraw; materiały Weber w technologii Deitermann
do naprawy i ochrony żelbetu, izolacje
i uszczelnianie obiektów budowlanych
(fundamenty, baseny, zbiorniki wodne,
oczyszczalnie ścieków, balkony, tarasy,
pomieszczenia mokre, szczeliny dylatacyjne), uszczelnianie i konserwacja powłok dachowych
www.netweber.pl
www.weberfloor.pl
[email protected]
tel.: 22 589 85 80
faks: 22 589 85 89
infolinia: 801 620 000
marka Weber Leca®
keramzyt do zastosowań w izolacjach
cieplnych, akustycznych i radiestezyjnych; w wypełnieniach stropów, drenażach, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska; do produkcji
pustaków i bloczków, do lekkich betonów i zapraw ciepłochronnych
Tel.: +48 61 468 21 90
Fax: +48 61 415 45 79
www.netweber.pl
[email protected]
tel.: 58 772 24 10–11
faks: 58 772 24 19
infolinia: 801 620 000
Gniew
nr 6/2014
PROMOCJA
REKLAMA
Izolacje ogniochronne
Płyta: PAROC FPS 17
SINIAT
produkty do izolacji termicznej i akustycznej z niepalnej wełny mineralnej
szklanej i skalnej do zastosowania w budownictwie i przemyśle, folie i akcesoria
91
Katalog firm
S–T
T–X
05-152 Czosnów, Cząstków Maz. k. W-wy, ul. Gdańska 14
tel.: +48 (22) 785 06 90, faks: +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
ThermaEco™ – system
izolacji technicznych
dla instalacji grzewczych,
sanitarnych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
ThermaCompact™ – system
izolacji technicznych dla instalacji podtynkowych.
ThermaSmart Pro™ – nowoczesny, kompletny
materiał izolacyjny dla instalacji chłodniczych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
ThermaPur™ – system izolacji technicznych
z półsztywnej i twardej pianki poliuretanowej
dla instalacji grzewczych.
Kaiflex ST – izolacje techniczne z pianki
kauczukowej dla instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych.
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm®
300
otuliny z półsztywnej pianki poliuretanowej z płaszczem
zewnętrznym z PVC
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
REKLAMA
REKLAMA
steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
TIKAL POLSKA
pakery iniekcyjne, profesjonalne pompy
iniekcyjne, osprzęt do prac iniekcyjnych,
autoryzowany serwis do pomp i urządzeń
iniekcyjnych, szkolenia i pokazy
www.tikal.pl
www.iniekcje.pl
[email protected]
tel.: 71 333 78 46
Flexalen – elastyczne
rury preizolowane
dla niskoparametrowych
sieci cieplnych
(95°C, 8 bar ÷ 70°C, 10 bar)
Flexalen 600™ – rury pojedyncze,
podwójne bliźniacze.
Flexalen 1000+ Multiline™
– system wielorurowy
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
REKLAMA
steinbacher izoterm sp. z o.o.
Wrocław
TREMCO ILLBRUCK
taśmy uszczelniające, folie paroszczelne
i paroprzepuszczalne, pianki poliuretanowe
www.thermaflex.com.pl
www.tremco-illbruck.pl
[email protected]
tel.: 12 665 33 08
Kraków
STO-ISPO
Kreatywne rozwiązania dla Ciebie
Aromatyczne poliole poliestrowe
oraz systemy poliuretanowe do wytwarzania:
płyt warstwowych metodą ciągłą
izolacji dachów i ścian metodą natrysku
izolacji technicznych
STEPAN POLSKA Sp. z o.o.
REKLAMA
ul. Urazka 8 a,b,c, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71 66 66 001, faks: 71 66 66 009
[email protected]
www.stepan.com
systemy ociepleń elewacji: na styropianie i wełnie mineralnej, systemy wentylowane, podwieszane; tynki i farby elewacyjne i do wnętrz; dekoracyjne powłoki
ścienne do wnętrz; systemy akustyczne
i akustyczne powłoki sufitowe i ścienne;
elementy architektoniczne i sztukaterie
z Verofillu; specjalna oferta do obiektów
zabytkowych; systemy do ochrony betonu; powłoki posadzkowe
www.sto.pl
[email protected]
tel.: 22 511 61 00/02
Warszawa
STEINBACHER IZOTERM
materiały z polistyrenu i poliuretanu
do izolacji przegród budowlanych oraz
do izolacji rurociągów w instalacjach ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
www.izoterm.waw.pl
tel.: 22 785 06 90
Cząstków Mazowiecki
www.ursa.pl
tel.: 32 262 20 73
Dąbrowa Górnicza
WEBAC
żywice iniekcyjne oraz systemy powierzchniowego zabezpieczania i naprawy podłoży mineralnych
www.webac.pl
[email protected]
tel./faks: 22 672 04 76, 22 616 04 76
Warszawa
płyty styropianowe: standardowe, pasywne, akustyczne, do ogrzewania podłogowego, perymetryczne, ekstrudowane oraz ognioodporne; spadki dachowe;
polimerowo-cementowe zaprawy klejowo-szpachlowe, wodno-asfaltowo-lateksowe emulsje anionowe
WERNER JANIKOWO
papy zgrzewalne, dachówki bitumiczne,
systemy dachowe
www.wernerpapa.pl
[email protected]
tel.: 95 742 74 00
Gorzów Wlkp.
www.styropmin.pl
[email protected]
tel.: 25 675 15 00
faks: 25 675 28 40
XELLA
– SILKA, YTONG
izolacje techniczne: spieniony polietylen
bloczki z betonu komórkowego YTONG,
bloki wapienno-piaskowe SILKA, bloczki YTONG MULTIPOR, bloczki YTONG
ENERGO, nadproża, płyty stropowe i dachowe, elementy uzupełniające
www.thermaflex.com.pl
[email protected]
tel.: 74 858 96 66
www.xella.pl
www.budowane.pl
infolinia: 29 767 03 60, 801 122 227
THERMAFLEX IZOLACJI
PROMOCJA
mineralna wełna szklana, polistyren
ekstrudowany, otuliny na rury
STYROPMIN
Łochów
Żarów
92
URSA POLSKA
Warszawa
nr 6/2014
W poprzednich numerach
OSTATNIO OPUBLIKOWANE
5/2014
3/2014
Bogumiła Chmielewska, Jerzy Koper,
„Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych
metodą iniekcji (cz. 1). Powstawanie rys
i metody ich naprawy”
Tomasz Z. Błaszczyński, Maciej Król,
„Produkcja betonu a problem redukcji emisji
dwutlenku węgla”
Aleksander Byrdy, „Analiza rozwiązań izolacji
termicznej attyk na przykładzie kompleksu
budynków basenowych o konstrukcji stalowej”
Krzysztof Chudyba, „Konstrukcje
betonowe i murowe – projektowanie
z uwagi na warunki pożarowe według
eurokodów”
Sławomir Chłądzyński, „Marketing kreatywny
w segmencie chemii budowlanej”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej
– cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia”
Maciej Rokiel, „Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw
uszczelniających”
Artur Krzywulski, „Rozwiązania konstrukcyjne
lekkiej obudowy termoizolacyjnej stosowane
w przechowalniach, chłodniach i mroźniach”
Jacek Sawicki, „Składowe systemów lekkiej obudowy z płyt warstwowych”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 93. Zasady działania
wentylacji dachów i pokryć dachowych”
Barbara Szudrowicz, Elżbieta Nowicka, „Nowelizacja krajowych norm
dotyczących akustyki budowlanej”
Krzysztof Pawłowski, Monika Dybowska, Krzysztof Józefiak, „Przykłady
minimalizacji wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody”
Robert Zaorski, „Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych,
na podstawie normy zharmonizowanej”
Maciej Rokiel, „Balkony i tarasy – porównanie wariantów z uszczelnieniem
drenażowym i podpłytkowym (cz. 2). Trudne i krytyczne miejsca”
Przegląd rozwiązań do izolacji akustycznych
Przegląd izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów
4/2014
2/2014
Jerzy Bochen, „Prognozowanie trwałości
tynków zewnętrznych na podstawie
zmian właściwości fizycznych w procesie
starzenia”
Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda,
„Materiały naprawcze do betonu stosowane
w obiektach inżynierskich”
Magdalena Grudzińska, „Powłoki spektralnie
selektywne jako elementy kształtujące
zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach
mieszkalnych”
Anna Gil, Michał Dylewski, „Trwałość izolacji
i niezmienność jej parametrów w czasie”
Andrzej Konarzewski, „Płyty warstwowe
– jak zapobiegać uszkodzeniom okładzin?”
Ewa Langer, Helena Kuczyńska, Marta
Grzelak, „Farby ekologiczne odbijające
promieniowanie słoneczne przeznaczone do renowacji pokryć dachowych”
Małgorzata Niziurska, „Systemy ociepleń ETICS – niedoskonałość
wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 94. Szczelność pokrycia
a ceny wykonawstwa”
Mahmoud Hsino, Jerzy Pasławski, „Materiały
zmiennofazowe jako modyfikator betonu
dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym”
Małgorzata Niziurska, Barbara Chruściel, Witold Charyasz,
Krzysztof Szafran, „Starzenie się systemu ETICS na podstawie
ekstrapolacji wyników badań próbek poddanych zmiennym warunkom
cieplno-wilgotnościowym”
Maciej Rokiel, „Klasyfikacja i właściwości tynków ofiarnych”
Henryk Nowak, „Wpływ środowiska wewnętrznego na kształtowanie
przegród budowlanych w budynkach chłodni i mroźni wykonanych z płyt
warstwowych”
Jan Sikora, Jadwiga Turkiewicz, „Przegrody warstwowe z rdzeniami
dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 92. Panele rąbkowe
a pokrycia łączone na rąbek”
Adrian Strąk, „Odporność korozyjna blach stalowych z powłokami
ochronnymi”
Maciej Rokiel, „Balkony i tarasy – porównanie wariantów z uszczelnieniem
drenażowym i podpłytkowym (cz. 1). Różnice konstrukcyjne”
Przegląd hydroizolacji tarasów
Przegląd produktów i technologii do renowacji starego budownictwa
Archiwalne numery IZOLACJI można zamówić:
telefonicznie:
22 810 21 24 lub e-mailem: [email protected]
lub czytać na stronie:
nr 6/2014
93
Tu znajdziesz IZOLACJE
PRENUMERATA, PUNKTY DYSTRYBUCJI,
SERWIS izolacje.com.pl
Dlaczego warto zaprenumerować
IZOLACJE?
» cena 1 egzemplarza jest niższa o 5%
od ceny w sprzedaży detalicznej,
» przy prenumeracie rocznej (10 numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
przesyłki pokrywa wydawnictwo,
» do studentów kierowana jest specjalna
oferta (po przesłaniu kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej),
» zamówienie prenumeraty możliwe jest
od dowolnego numeru.
W CENIE PRENUMERATY:
» 10 numerów czasopisma w wersji
drukowanej,
» bezpłatny dostęp do wszystkich treści
serwisu Izolacje.com.pl,
» bezpłatne wydania specjalne
miesięcznika IZOLACJE,
» rabaty na konferencje i szkolenia.
CENY PRENUMERATY:
»
»
»
»
»
dwuletnia – 172 zł,
roczna – 104 zł,
półroczna – 70 zł,
edukacyjna – 70 zł,
próbna (kolejne 3 numery) – bezpłatna.
IZOLACJE dostępne są również
w salonach sprzedaży sieci Ruch,
Kolporter i Garmond Press, a także w stowarzyszeniach, organizacjach branżowych, składach
budowlanych, hurtowniach, firmach dystrybuujących materiały
budowlane i księgarniach. Dystrybuowane są również na szkoleniach, targach, konferencjach,
seminariach i sympozjach naukowo-technicznych.
Tu znajdziesz:
» więcej artykułów technicznych,
» codziennie nową porcję aktualności
i informacji o nowościach na rynku,
» wideorelacje z wydarzeń branżowych,
» wypowiedzi ekspertów,
» wideoporady.
Punkty dystrybucji znajdziesz na:
Pełne aktualne oraz archiwalne wydania
miesięcznika IZOLACJE dostępne są
w wersji elektronicznej na:
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Zaznacz wybraną opcję krzyżykiem i wpisz, od którego numeru chcesz zacząć prenumeratę
Zamawiam prenumeratę:
dwuletnią – 172 zł
od numeru
roczną – 104 zł
od numeru
półroczną – 70 zł
od numeru
edukacyjną – 70 zł
od numeru
próbną (kolejne 3 numery) – bezpłatną
od numeru
Nazwa firmy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez GRUPĘ MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące
z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Wiem,
że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926
ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania
i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec i
ch przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba zamawiająca
Data i podpis
Rodzaj działalności
NIP
Telefon kontaktowy
Wiem, że składając zamówienie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej
wpisanych danych osobowych w systemie zamówień GRUPY MEDIUM
w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(DzU nr 101/2002, poz. 926 ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu
do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania.
Upoważniam GRUPĘ MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
E-mail
Data i podpis
Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A., 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
94
nr 6/2014
PROMAFOUR®
IDEALNY SYSTEM
BEZPIECZNEJ, ESTETYCZNEJ
KONSTRUKCJI I IZOLACJI KOMINKÓW
High Performance Insulation
*+,*-.(./012-+1340+1
!"#
HPI dpt.: $%&&&'&&&!% ()$%&&&'&&&"

Podobne dokumenty