pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
-
Temat:
Przebudowa i remont istniejącego budynku administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych tj. instalacjami
wewnętrznymi ; wod.kan. , klimatyzacji, wentylacji,
elektryczną, słaboprądową, c.o. , agregatu prądotwórczego
wraz z kablem zasilającym do budynku, przyłącza kanalizacji
sanitarnej, remontu przyłącza wodociągowego, budową szybu
dźwigowego wraz z usunięcie kolizji kabla nn oraz utwardzeń
na działkach 1596/1, 1596/2, 1590/51 w Mielcu obręb 2 Osiedle
Adres inwestycji:
39-300 Mielec, ul Wyspiańskiego 6, nr dz. 1596/1,
1596/2, 1590/51 (Obr.2. Osiedle)
Nazwa Inwestora:
Powiat Mielecki, Zarząd Powiatu Mieleckiego
Adres Inwestora:
39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2b
Rodzaj
opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY
Branża:
KONSTRUKCJA
Projektant:
mgr inż. Monika Lorek
upr. nr. 147/99/WŁ
Sprawdzający:
mgr inż. Inga A. Stanik
upr. nr. LOD/1933/PWOK/12
Data :
CZERWIEC 2013
-
SPIS TREŚCI:
1. Dane podstawowe
1.1.
Podstawa i zakres opracowania
1.2.
Oświadczenie projektantów i sprawdzającego
1.3.
Uprawnienia oraz przynależność do Izby projektanta i sprawdzającego
2. Orzeczenie o stanie technicznym
2.1.
Opinia techniczna – część opisowa
3. Opis techniczny
3.1.
Ogólna charakterystyka obiektu
3.2.
Założenia przyjęte do opracowania
3.3.
Zastosowane schematy konstrukcyjne
3.4.
Warunki gruntowo-wodne
3.5.
Zastosowane materiały konstrukcyjne
3.6.
Opis elementów konstrukcji
3.7.
Zabezpieczenie elementów konstrukcji
3.8.
Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych
3.9.
Roboty ziemne oraz warunki wykonania i odbioru konstrukcji
3.10.
Uwagi końcowe
3.11.
Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia
4. Rysunki:
4.1.
K-1
RZUT PIWNICY
(skala 1:100)
4.2.
K-2
RZUT PARTERU
(skala 1:100)
4.3.
K-3
RZUT I PIĘTRA
(skala 1:100)
4.4.
K-4
RZUT II PIĘTRA
(skala 1:100)
4.5.
K-5
RZUT III PIĘTRA
(skala 1:100)
4.6.
K-6
RZUT DACHU
(skala 1:100)
-
1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
Stosownie do art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994r. – Prawo budowlane, wraz z
późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118), oświadczam
że:
projekt budowlany konstrukcji remontu oraz przebudowy budynku użyteczności
publicznej – budynek Starostwa Powiatowego w Milecu zlokalizowany przy ul.
Wyspiańskiego 6 w Mielcu, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej na aktualnym poziomie,
ponadto został wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma służyć .
projektant:
mgr inż. Monika Lorek,
upr. bud. nr 147/99/WŁ
sprawdzający:
mgr inż. Inga A. Stanik
upr. nr. LOD/1933/PWOK/12
Czerwiec 2013r.
-
Uprawnienia projektanta
-
Izba projektanta
-
Uprawnienia sprawdzającego
-
Izba sprawdzającego
-
DANE PODSTAWOWE
1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowią:
− umowa zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 w Mielcu pomiędzy Powiatem Mieleckim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego a firmą „Rydzyński Wasiak
Stańczak Lebelt – Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. ”.
− uzgodnienia projektowe,
− projekt budowlany architektury opracowany przez biuro architektoniczne RWSL w
czerwcu 2013roku,
− oględziny obiektu dokonane przez autora opracowania w czerwcu 2013,
− odkrywki fundamentów,
− dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego w związku z
planowaną budową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr
156\96/1 od strony południowej budynku Starostwa Powiatowego przy ul.
Wyspiańskiego 6 w Mielcu,
− Polskie Normy.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi ocena stanu technicznego, stanowiąca
odrębne opracowanie oraz projekt budowlany konstrukcji remontu oraz przebudowy
Starostwa Powiatowego w Mielcu.
2. ORZECZENIE O STANIE ISTNIEJĄCYM
2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Stanowi odrębne opracowanie.
2.1.1. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projektowany remont oraz przebudowa polega na:
–
–
–
–
–
–
wydzielenie pożarowe klatek schodowych,
wykonanie klap dymowych w pomieszczeniach klatek schodowych w stropach
nad ostatnią kondygnacją,
wykonanie wzmocnień podkutych nadproży w ścianach konstrukcyjnych
wewnętrznych,
wykonanie nadproży wewnętrznych w ścianach konstrukcyjnych,
wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia na dachu dla potrzeb projektu
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
wykonanie projektu konstrukcji stalowej windy zewnętrznej.
Opis
nowoprojektowanych
elementów
konstrukcji
według
architektonicznego oraz załączonych rysunków konstrukcyjnych.
opracowania
-
3. OPIS TECHNICZNY
3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu oraz przebudowy
konstrukcji budynku w zabudowie użyteczności publicznej.
Obiekt składa się z jednego segmentu usytuowanego równolegle do ulicy
Wyspiańskiego. Główne wejście wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych (dostęp do
pomieszczeń parteru dla niepełnosprawnych) do budynku znajduję się od ulicy
Wyspiańskiego.
Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej – budynek biurowy. Budynek
zaliczany jest do budynków średniowysokich, wysokość obiektu ponad 12m. Liczba
kondygnacji 4 nadziemne i 1 podziemna
Teren na którym znajduje się budynek nie jest objęty ochroną Konserwatora
Zabytków. Nie jest terenem podlegającym szczególnym wymaganiom ochrony
środowiska i nie jest terenem narażonym na powodzie oraz zalewanie wodami
opadowymi.
Obecnie budynek jest użytkowany.
Budynek pierwotnie został wybudowany w technologii tradycyjnej i oddany do
użytkowania około roku 1950. Obiekt przez lata podlegał modernizacjom i
przebudowom. Ostatni remont (termomodernizacja z wymianą stolarki drzwiowej,
okiennej oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich i orynnowania) został
wykonany kilka lat temu.
Obiekt w około roku 2009 przeszedł przebudowę oraz modernizację. W budynku
wymieniono częściowo strop nad piwnicą z odcinkowego na gęstożebrowy Teriva
4,0/1/KJ (pod holem wejściowym) ze względu na zły stan techniczny stropu Kleina,
wymieniona stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe posadzki i okładziny
ścienne.
Komunikację pionową w budynku stanowią dwie klatki schodowe, każda z osobnym
wejściem z zewnętrz, jedna w elewacji frontowej, druga w elewacji tylnej. Brak windy,
a co za tym idzie brak dostępu dla niepełnosprawnych do kondygnacji powyżej
parteru.
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:
-
wodną,
kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania z sieci,
wentylacji grawitacyjnej do murowanych kominów,
elektryczną z miejskiej sieci energetycznej,
odgromową,
miejskiej sieci telefonicznej z sieci,
teletechniczną.
-
3.2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA
Projekt Budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującym Prawem
Budowlanym na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr. 89, poz. 414, z 1996 r. Nr.100, poz. 465, Nr. 106, poz. 496 i
Nr. 146, poz. 680, z r. 1997, Nr. 88, poz. 554 i Nr. 111 , poz. 726 , z 1999 r. Nr. 41
poz.412 Nr. 62 poz. 682 oraz z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
Obciążenia działające na budynek przyjęto na podstawie Polskich Norm, a w
szczególności:
– PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
– PN-80/B-02010 i Az1/2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia
śniegiem.
• obciążenia jak dla II strefy
– PN-77/B-02011 i Az1/2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia
wiatrem.
• obciążenia jak dla I strefy
Pozostałe normy i wytyczne stosowane w obliczeniach:
– PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
– Instrukcja ITB 221. Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi
na odporność ogniową.
Obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych, wykorzystując programy
wspomagające projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowania (pakiet
RM-Win).
3.3. ZASTSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
− Ławy fundamentowe: elementy pasmowe ciągłe, obciążone reakcjami liniowymi
od ścian.
− Słupy żelbetowe: elementy jedno i wielo- kondygnacyjne obciążone ciężarem
własnym i obciążeniem z tarcz oraz belek/stropów, sztywno zamocowane w
fundamencie.
− Ściany żelbetowe: jedno i wielokondygnacyjne, obciążone ciężarem własnym i
obciążeniem stropów, sztywno zamocowane w fundamencie.
− Ściany murowane budynku: wielokondygnacyjne, obciążone ciężarem własnym i
obciążeniem stropów, oparte na ścianach istniejących i fundamentowych.
− Belki żelbetowe budynku: elementy jedno i wieloprzęsłowe, oparte na ścianach
oraz słupach, obciążone ciężarem własnym i obciążeniami od stropów.
− Stropy: gęstożebrowe, oparte na ścianach murowanych i belkach żelbetowych.
Stropy są wieloprzęsłowe o różnej rozpiętości przęseł, obciążone obciążeniem
stałym równoramiennie rozłożonym od ciężaru własnego i warstw stropowych
-
oraz kombinacjami obciążeń zmiennych równomiernie rozłożonych i obciążeniem
liniowym od ścian wydzielających i ścianek działowych.
− Schody żelbetowe: elementy płytowe obciążone ciężarem własnym, warstwami
wykończeniowymi oraz obciążeniem użytkowym, opierane na ścianach/belkach i
krawędziach stropów,
− Sztywność przestrzenną budynku zapewniają pionowe ściany murowane.
−
3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe ustala się jako
proste.
Charakterystykę geotechniczną podłoża gruntowego na badanym terenie
przeprowadzono w oparciu o analizę makroskopową prób gruntów pobieranych
podczas wykonywania otworu badawczego wykonanego w czerwcu 2013 roku przez
Dariusza Pęcaka. Wyniki badań gruntowych załączono w dokumentacji
geotechnicznej.
Pod względem wykształcenia litologicznego gruntów i ich właściwości fizykomechanicznych w badanym terenie wydzielono dwie warstwy.
Pierwsza warstwa to czwartorzędowe osady sypkie wykształcone w postaci piasków
średnioziarnistych lekko zaglinionych. Osady te są wilgotne w stanie
średniozagęszczonym ID=0,5.
Do warstwy drugiej należą sypkie utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci
piasków średnioziarnistych i gruboziarnistych oraz różnoziarnistych. Osady te są
mokre w stanie średniozagęszczonym ID=0,4.
Na badanym terenie wody gruntowe występują w jednym poziomie wodonośnym
związanym z piaszczysto-żwirowymi osadami czwartorzędowymi. W wykonanym
otworze badawczym zwierciadło wody tego poziomu o charakterze swobodnym
stwierdzone zostało na głębokości ok. 3,4m ppt.
Warunki gruntowe na badanym terenie należy zaliczyć do warunków prostych.
3.5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
Zastosowane materiały konstrukcyjne:
–
-
Beton podkładowy:
Beton konstrukcyjny:
Stal zbrojeniowa:
-
Stal walcowana:
C8/10 (B-10)
C20/25 (B-25), w/c < 0,55,
A-III N (np. BSt500S lub B500SP) - żebrowana
A-I (St3SX-b) – gładka,
S235JRG2
Pozostałe zastosowane materiały – wg projektu architektury.
-
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
3.6.1. WPŁYW ODDZIAŁYWANIA NOWOPROJEKTOWANEJ WINDY NA
BUDYNEK
Nowoprojektowany szyb windy zostanie posadowiony na poziomie
istniejących fundamentów jako oddylatowany od budynku. Posadowienie
szybu windy zaprojektowano jako płytę żelbetową ze ściankami żelbetowymi
wykonstruowanymi powyżej projektowanego poziomu terenu o 50cm.
Brak jest wpływu oddziaływania nowoprojektowanych fundamentów na
fundamenty istniejące. Brak jest negatywnego oddziaływania szybu
windy na konstrukcję budynku.
Podczas wykonania nowoprojektowanych fundamentów wszystkie prace
należy wykonywać ręcznie. Nie dopuszczalne jest naruszenie struktury gruntu
pod istniejącym fundamentem.
3.6.
3.6.2. SZYB WINDY
Aby zapewnić dostęp niepełnosprawnym do kondygnacji powyżej parteru
zaprojektowano windę zewnętrzną. Pod szybem windy zaprojektowano płytę
fundamentową. Szyb windy wydzielony jest ściankami żelbetowymi o 25cm
wzniesionymi ponad poziom projektowanego terenu o 50cm. Szyb windy
zewnętrznej zaprojektowano jako oddylatowany od istniejącej konstrukcji
budynku, posadowiony na poziomie istniejących fundamentów.
Konstrukcję nośną nadziemną szybu windy stanowią kształtowniki zamknięte
rury kwadratowe 120x120x6. Słupki stalowe związane są przewiązkami z rur
stalowych 120x120x6 oraz z 2 ceowników 120 zespawanych w przekrój
zamknięty. Usytuowanie przewiązek słupków związane jest z wymogami
dostawcy windy oraz wymaganiami przeszkolonej obudowy zewnętrznej.
Całość konstrukcji stężona jest system stężeń DETAN firmy Halfen Deha lub
równoważne.
Nadszybie szybu windy przekryte jest blachą trapezową TR35/207 gr.0,75mm.
Arkusze blachy trapezowej TR-35 gr.0,75mm ciężarze 7,710kg/m2 i szerokości
arkusza 1,035m, jako belki jednoprzęsłowe. Połączenia elementów do
konstrukcji stalowej systemowe. Blachę mocować do belek za pomocą
wkrętów ∅ 6.3 mm lub gwoździ po dwie sztuki w każdej fałdzie. Arkusze
blach należy mocować do elementu brzegowego wkrętami ∅6.3mm lub samo
wiercącymi
3
szt/m.
Arkusze pomiędzy sobą łączyć należy przy użyciu wkrętów j.w. w ilości 3szt/m.
Przekrycie papa asfaltowa na wełnie mineralnej, nadającej spadek dachu na
istniejący obiekt. Odprowadzenie wody z dachu na istniejący obiekt, następnie
rynnami i rurami spustowymi na teren działek Inwestora.
W nadszybiu należy zapewnić wentylację grawitacyjną szybu windy.
-
Ze względu na konieczność posadowienia fundamentu szybu windy na
znacznej głębokości istniejących fundamentów, szyb windy należy zasypać do
projektowanego poziomu piaskiem drobnym zmieszanym ze średnim o
wskaźniku różnoziarnistości >3, ubijanym warstwami na mokro do ID=0,67.
Klasę konstrukcji spawanej określono jako 2. Dobór gatunków elektrod wg.
„Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakości złączy
spawanych w konstrukcjach stalowych i żelbetowych w budownictwie
przemysłowym„ – wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa W
Warszawie. Odbiór wykonanych elementów zgodnie z zaleceniami normy PNB-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru,
wymagania
podstawowe”.
Przed przystąpieniem do montażu należy zniwelować górne powierzchnie
ścian żelbetowych oraz wyznaczyć ich osie geometryczne przy pomocy
teodolitu nanosząc je trwale na ich powierzchniach.
Montaż konstrukcji stalowej należy rozpocząć po wykonaniu ścian
żelbetowych. Usytuowanie w planie kontrolować przy pomocy przyrządów
geodezyjnych. Zdjęcie podpór montażowych może nastąpić po ułożeniu i
przymocowaniu pokrycia dachu blachą trapezową. Prace należy powierzyć
wyspecjalizowanym brygadom montażystów.
3.6.3. NADPROŻA (WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH NADPROŻY ORAZ WYKUCIE
NOWOPROJEKTOWANYCH OTWORÓW)
Podczas remontu i przebudowy zaprojektowano podkucie istniejących
nadproży dostosowując otwory do drzwi o szerokości 90cm oraz wykucie
nowoprojektowanych otworów drzwiowych. Usytuowanie wzmocnień oraz
nowych przebić zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek istniejących nadproży w
czasie remontu i przebudowy należy skuć okładziny ścian odkrywając
istniejące nadproża. Sprawdzić długość oparcia istniejących nadproży i
ewentualnie konieczność wzmacniania przesklepień.
Wzmocnienia nadproży zaprojektowano z 2 kątowników L 150x150x12,
nowoprojektowane nadproża zaprojektowano z dwóch dwuteowników IHEA
100 połączonych przewiązkami zgodnie z rysunkami wykonawczymi projektu
konstrukcji. Elementy stalowe wyszpałdować, osiatkować i otynkować.
3.6.4. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD URZĄDZENIA
Projekt remontu i przebudowy zakłada wykonanie instalacji klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej. Na dachu budynku zostaną postawione agregaty
oraz wentylatory. Konstrukcje wsporcze pod urządzenia zaprojektowano jako
stalowe. Przekrycie dachu stanowią płytki prefabrykowane o grubości 3cm,
nie stanowią one nośnej podpory pod konstrukcję wsporczą urządzeń.
Konstrukcję stalową pod urządzenia na dachu należy oprzeć na stropie nad III
piętrem przebijając i uszczelniając płytki żelbetowe stanowiące istniejącą
konstrukcję przekrycia.
-
3.6.5. OTWORY W STROPACH
W projekcie remontu i przebudowy budynku zaprojektowano wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. W związku z powyższym zaprojektowano
otwory w stropach. Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek (obiekt
użytkowany) przed wykonaniem otworów w stropach należy zdjąć okładziny dolne
stropów (tynk, sufity podwieszone), sprawdzić układ belek, następnie wykonać otwór
w stropie, przecinanie belek jest niedopuszczalne, ewentualnie wykonując uprzednio
wzmocnienia stropów.
3.7. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
Izolację poziomą pod fundamentami wykonywać poprzez dwukrotne nakładanie
zapraw uszczelniających np. Superflex D1P, Deitermann DS, lub równoważne,
zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy żelbetowe stykające się z gruntem,
poziome, smarować dwukrotnie preparatami bitumicznymi na „zimno” np. Izolbet S,
Superflex D1P lub równoważne, bezrozpuszczalnikowymi, przystosowanymi do
klejenia styropianu, zgodnych z wytycznymi producenta. Izolację poziomą połączyć
szczelnie z izolacją pionową ścian fundamentowych i słupów.
Dopuszcza
się
zastosowanie
innego
rozwiązania
zabezpieczenia
przeciwwilgociowego, równoważnego do wyżej opisanego, po zaakceptowaniu przez
projektanta.
Ze względów na zabezpieczenie antykorozyjne w konstrukcjach żelbetowych
minimalne otulenie zbrojenia cnom winno wynosić w fundamentach: 4,0cm, a w
pozostałych elementach – szczegółowo opisanych na rysunkach wykonawczych
konstrukcji: 2,5cm i 2,0cm.
Elementy konstrukcji stalowej nie wymagające zabezpieczeń p.poż. po uprzednim
przygotowaniu powierzchni do 1 stopnia czystości zabezpieczyć przez dwukrotne
malowanie farbą chlorokauczukową podkładową do gruntowania i trzykrotne farbą
chlorokauczukową nawierzchniową. Łączna grubość powłoki 180 µm.
3.8.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELELEMENTÓW KONSTRUKCUYJNYCH
Budynek jako całość jest zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII oraz klasy B
odporności ogniowej.
Klasa
odpornoś
ci
pożarow
ej
budynku
„B”
Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główn
a
konstruk
koncja
strop1)
strukcj
dachu
a
nośna
ściana
ściana
zewnętrz- wewnę
na1), 2),
trzna1),
R 120
E
R30
R E I 60
I
60
4
(EI30)
-
przekrycie
dachu3),
(RE30)
-
(o↔i)
Oznaczenia w tabeli:
R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą
dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów
budynku,
E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) -nie stawia się wymagań.
1)Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna
spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego
wraz z połączeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i
okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci
dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także
budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo
inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
4)Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór
zsypu klasy E I 30.
5)Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami
złączy i dylatacjami.
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
Przedmiotowy obiekt stanowi dwie strefy pożarowe piwnicę oraz nadziemie.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku ZL III w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) wynosi 8 000 m2 – warunek
spełniony. Projektuje się wydzielenie pożarowe piwnicy - piwnica będzie oddzielona
stropami o odporności pożarowej REI 120 oraz zamykana drzwiami EI60. Istniejący
strop Kleina na belkach stalowych nie spełnia wymagania REI120, należy go
zabezpieczyć systemami ogniochronnymi.
Z nadziemia wydziela się dodatkowo pomieszczenie wentylatorni
schodowe.
oraz klatki
Przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają w/w wymagania:
–
grubości ścian wynoszą około 25-50cm (ściany murowane z cegły pełnej),
-
–
–
–
szerokości słupów żelbetowych wynoszą 50cm,
minimalna szerokość belek żelbetowych wynosi 25cm,
otulenia w większości wypadków są większe,
zabezpieczenia konstrukcji przed korozją.
wynikają
z
wymagań
ROBOTY ZIEMNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
KONSTRUKCJI
Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod stałym nadzorem
uprawnionego geologa.
3.9.
Wilgotny chudy beton zagęszczać płytkami wibracyjnymi.
Ściany żelbetowe należy betonować pasmami o wysokości maksimum 1,5m z
każdorazowym zagęszczeniem.
Podczas wznoszenia budynku należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP
oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych –
cz.1. Roboty ogólnobudowlane”.
Konstrukcje stalowe wykonywać wg normy PN-B-06200 : 1997 oraz PN-B-03215:
1898r.
3.10. UWAGI KOŃCOWE
– Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty,
aprobaty i deklaracje zgodności.
– Ani w trakcie robót jak i w czasie eksploatacji obiektu nie mogą być naruszone
prawa i interesy osób trzecich.
– Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepisów o samodzielnych funkcjach
technicznych w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagań właściwych
dla robót budowlano-montażowych. Odpowiedzialność za realizację obiektu
zgodnie ze sztuką budowlaną spada na kierownika budowy.
– Przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji i zaleceń producentów materiałów.
– Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia
dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego.
3.11. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Przy wykonywaniu robót związanych z w/w zamierzeniem budowlanym trzeba
zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Wszelkie prace na prowadzić zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą - Prawo
Budowlane oraz wieloma innymi rozporządzeniami, z których podstawowe
przepisy są sformułowane w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych. Powyższe przepisy dotyczą:
-
- przygotowania i prowadzenia robót budowlanych,
- zagospodarowania terenu budowy,
- miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddanych
remontowi lub przebudowie,
- instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz maszyn budowlanych i
urządzeń technicznych,
- rusztowań i ruchomych podestów roboczych i robót na wysokości,
- robót ziemnych,
- robót impregnacyjnych,
- robót murarskich, tynkarskich, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, robót
montażowych, - robót spawalniczych,
- robót dekarskich i izolacyjnych,
- robót rozbiórkowych,
- robót budowlanych wykonywanych z użyciem materiałów budowlanych.
Wykonawcę budowlanego obowiązuje też rozporządzenie ministra pracy i
polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotnym uwarunkowaniem realizacji robót
budowlanych jest wymaganie posiadania planu bezpieczeństwa i ochrany
zdrowia.
Zakres robót znajduje się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),
Należy stworzyć dobre warunki socjalno-bytowe, przydzielanie właściwej
odzieży ochronnej oraz zapewnienie zabezpieczeń i bezpiecznych warunków
na stanowiskach pracy.
Ponadto należy przestrzegać:
- realizacji zadań zgodnie z dokumentacją techniczną,
- realizacji zadań zgodnie z zasadami organizacji robót,
- przestrzegania zasad obsługi maszyn,
- właściwego oświetlenia miejsc pracy,
- zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym,
-
- zabezpieczenia przed pożarem,
- zabezpieczenia przed niebezpiecznymi materiałami, które są używane na
budowie,
- zabezpieczenia realizacji trudnych technologicznie prac budowlanych.
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych wynika bezpośrednio z przestrzegania wymagań technologii i właściwej organizacji robót. Każdy pracownik
powinien znać techniczne, technologiczne i organizacyjne zasady realizacji
wykonywanych przez siebie robót.
Urządzenie placu budowy powinno zapewnić: właściwy przebieg procesów
technologicznych, odpowiednie warunki socjalno-bytowe dla załogi, izolować
strefy realizacji prac budowlanych od osób postronnych, zapewnić właściwe
warunki zasilania budowy w materiały i media.
Plac budowy to teren wydzielony na którym lokalizuje się:
- ogrodzenie wraz z wejściem i bramami;
- drogi tymczasowe i stałe oraz z oznakowaniem i parkingami;
- urządzenia i budowle bezpośredniego zaplecza technologiczno-produkcyjnego;
- składowiska i magazyny;
- zaplecze socjalno-bytowe;
- zaplecze administracyjne;
- tymczasowe sieci i instalacje zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną i inne media;
- oświetlenie placu budowy;
- urządzenia sygnalizacji, urządzenia bhp i przeciwpożarowe.
Zagrożenia przy powszechnie występujących robotach budowlanych.:
Przy robotach ziemnych występują zagrożenia:
- utraty stateczności maszyn;
- złej obsługi, bądź niesprawności maszyn;
- utraty stateczności skarp budowli ziemnych;
- od ruchu maszyn i ruchu organów roboczych;
-
- występowania niewypałów, linii energetycznych;
- zagrożenia dla operatorów maszyn (hałas, drgania).
Przy robotach montażowych występują zagrożenia:
- porażenia prądem elektrycznym od linii energetycznych;
- przewrócenia się żurawia;
- uderzenia spadającym elementem;
- zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowany element;
- pęknięcia liny;
- upadku montowanej konstrukcji;
- uderzenia elementami przewracającymi się na składowisku.
Przy robotach żelbetowych występują zagrożenia, przy robotach
przygotowawczych jak i przy układaniu mieszanki betonowej. Są tu wykonywane różne operacje technologiczne usytuowane nieraz w bardzo niedogodnych miejscach (w wykopach, na wysokości itp.). Wykorzystuje się przy ich
wykonaniu różne urządzenia pomocnicze, które niosą również zagrożenia dla
robotników budowlanych. Tak więc, przy robotach zbrojarskich występują
zagrożenia skaleczeń, zagrożenia od maszyn, zagrożenia od spawania metalu,
zagrożenia związane z montażem zbrojenia w deskowaniu. Układanie
mieszanki betonowej też niesie pewien właściwy dla siebie zbiór zagrożeń. Są
to zagrożenia od przenośników taśmowych, pomp do betonu, zasobników do
betonu, transportu poziomego i pionowego taczkami. Przy wytwarzaniu
mieszanki betonowej istnieje zagrożenie od betoniarki.
Demontaż deskowań jest szczególnie niebezpieczną czynnością. Występuje tu
zagrożenie spadania konstrukcji, deskowań, uderzenia elementami itd.
Przy robotach murowych występuje zagrożenie uderzenia odłamkami cegły
(bloczków), zaprawy, zagrożenia spadnięcia z rusztowania, spadania narzędzi z
wysokości .
Roboty wykończeniowe niosą w zależności od ich rodzaju zagrożenia:
- roboty tynkarskie niosą zagrożenia podobne do robót murowych, a przy
stosowaniu agregatu tynkarskiego - zagrożenie uderzenia zaprawą;
- przy robotach malarskich najistotniejsze zagrożenia to wybuch par
rozpuszczalników, zagrożenia dla oczu, zatrucia parami, no i oczywiście
zagrożenia pracy na wysokości;
-
- roboty dekarskie zagrażają upadkiem z wysokości osób i materiałów,
stosowaniem szkodliwych dla zdrowia materiałów, niosą zagrożenie
oparzeniem przy zgrzewaniu materiałów izolacyjnych, lutowaniu, stosowaniu
podgrzewanych materiałów izolacyjnych.'
Przy montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań występują zagrożenia :
- spadnięcia montażysty z wysokości;
- uderzenia montażysty lub osoby przechodzącej
spadającymi materiałami lub narzędziami;
pod
rusztowaniem
- utraty stateczności przez rusztowanie;
- przechylenie się rusztowania wiszącego lub jego zerwanie;
- uszkodzenie rąk montażysty;
- poślizgnięcie się montażysty na drabinie.
Generalia w zakresie unormowań prawnych prowadzenia robót budowlanych:
- pracodawca jest zobowiązany zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w
sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz
oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.
- pracodawca powinien zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia
pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i
substancji nie powodujących takich zagrożeń.
- pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
procesów pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz ustalić sposoby
rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
- montaż, eksploatacja i obsługa maszyn i urządzeń, powinny być zgodne z
dokumentacją techniczno-ruchową.
- pracodawca powinien zapewnić obsługę maszyn przez osoby przeszkolone i
uprawnione do tego.
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a
zwłaszcza zapewnić:
-bezpośredni nadzór nad tymi pracami;
-odpowiednie środki zabezpieczające;
-
-instruktaż pracowników obejmujący: imienny podział pracy, kolejność
wykonywania zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.
Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie
odpowiedzialny jest kierownik budowy i osoby funkcyjne zgodnie z planem
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rzut piwnicy
adres inwestora:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.
P R A C O W N I A
ARCHITEKTONICZNA
temat:
tel.: +48 42 296-59-23 e-mail: [email protected]
PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
adres inwestycji:
projektant:
podpis:
LOD/1933/PWOK/12
rysunek:
data:
RZUT PIWNICY
26.06.2013
PROJEKT
BUDOWLANY
skala:
1 : 100
nr rys:
K.01
8x16.1x30.1
12x15,8x30.1
Rzut parteru
5x15x30
adres inwestora:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.
P R A C O W N I A
ARCHITEKTONICZNA
temat:
tel.: +48 42 296-59-23 e-mail: [email protected]
PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
adres inwestycji:
projektant:
podpis:
LOD/1933/PWOK/12
rysunek:
data:
RZUT PARTERU
26.06.2013
PROJEKT
BUDOWLANY
skala:
1 : 100
nr rys:
K.02
10x16.1x30.1
10x16.1x30.1
adres inwestora:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.
P R A C O W N I A
ARCHITEKTONICZNA
temat:
tel.: +48 42 296-59-23 e-mail: [email protected]
PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
adres inwestycji:
projektant:
podpis:
LOD/1933/PWOK/12
rysunek:
data:
26.06.2013
PROJEKT
BUDOWLANY
skala:
1 : 100
nr rys:
K.03
adres inwestora:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.
P R A C O W N I A
ARCHITEKTONICZNA
temat:
tel.: +48 42 296-59-23 e-mail: [email protected]
PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
adres inwestycji:
projektant:
podpis:
LOD/1933/PWOK/12
rysunek:
data:
26.06.2013
PROJEKT
BUDOWLANY
skala:
1 : 100
nr rys:
K.04
adres inwestora:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.
P R A C O W N I A
ARCHITEKTONICZNA
temat:
tel.: +48 42 296-59-23 e-mail: [email protected]
PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
adres inwestycji:
projektant:
podpis:
LOD/1933/PWOK/12
rysunek:
data:
26.06.2013
PROJEKT
BUDOWLANY
skala:
1 : 100
nr rys:
K.05
Rzut dachu
Podstawa kwadratowa, otwierana systemwa na
klapa dymowa z
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
istniejaca
wentylacja
dachowa
adres inwestora:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.
P R A C O W N I A
ARCHITEKTONICZNA
temat:
tel.: +48 42 296-59-23 e-mail: [email protected]
PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
adres inwestycji:
projektant:
podpis:
LOD/1933/PWOK/12
rysunek:
data:
RZUT DACHU
26.06.2013
PROJEKT
BUDOWLANY
skala:
1 : 100
nr rys:
K.06

Podobne dokumenty