tutaj - Uniwersytet Warszawski

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Uniwersytet Warszawski
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU SAMORZĄDU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
za okres 27 listopada 2014 r. – 5 listopada 2015 r.
Szanowni Państwo,
po prawie roku pracy Zarządu Samorządu Studentów, wybranego 27 listopada 2014 r., przedstawiamy sprawozdanie z naszej działalności. Poprzez ten
dokument chcielibyśmy zaprezentować nie tylko efekty pracy kilkudziesięciu
osób, ale także wskazać, jak istotna jest aktywność studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Proaktywna postawa reprezentantów studenckich
pozwoliła nie tylko stać na straży praw studenta, ale także działać na rzecz
integracji środowiska akademickiego oraz przyczyniać się do wzbogacania
oferty kulturalno-naukowej naszej uczelni.
Ubiegły rok akademicki był czasem pełnym wyzwań, z których największym okazała się praca nad nowym Regulaminem Studiów. Mimo iż sprawy dydaktyczna zdominowały ten czas, był to jeden z obszarów naszej
działalności. Kontynuowaliśmy wiele inicjatyw realizowanych w latach poprzednich, jak również tworzyliśmy nowe, często oparte na współpracy z partnerami zewnętrznymi.
Dla wielu z nas to nie koniec pracy w Samorządzie Studentów UW. Dotychczasowe doświadczenia na pewno pozwolą nam jeszcze lepiej realizować nasze zadania w obecnym roku akademickim. Tylko dzięki zespołowemu działaniu przeprowadziliśmy projekty i zmiany, które opisujemy w tym
sprawozdaniu, dlatego ponownie zapraszamy wszystkich studentów naszej
uczelni do współpracy.
Ze studenckim pozdrowieniem
Maja Matuszewska
Przewodnicząca Zarządu
Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego
2
PARLAMENT STUDENTÓW
wybiera
PRZEDSTAWICIELE STUDENCCY
W SENACIE I KOMISJACH SENACKICH
delegują
CZŁONKOWIE KOMISJI
STYPENDIALNYCH
zatwierdza
skład
wybiera
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
SAMORZĄDU
STUDENTÓW
powołuje
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI
ZARZĄDU
4
proponuje
skład
KOMISJA REWIZYJNA
ZARZĄDY SAMORZĄDÓW
JEDNOSTEK
PRZEDSTAWICIELE
W RADACH JEDNOSTEK
wybierają
wybiera
KOMISJA WYBORCZA
wybierają wybierają
STUDENCI
wybiera
Samorząd tworzą wszyscy studenci
ZARZĄD
SAMORZĄDU
STUDENTÓW
powołuje
KOMISJE
ZARZĄDU
Samorząd Studentów UW tworzą
wszyscy studenci naszej Alma Mater.
Wybieramy swoich przedstawicieli,
którzy reprezentują poszczególne jednostki
oraz Uczelnię w oficjalnych strukturach,
gdzie mogą wpływać na sprawy dotyczące
całej społeczności akademickiej.
5
Statystyki z posiedzeń Zarządu
130
35
Sprawozdania
łącznie
rozpatrzono
– 414
posiedzeń Zarządu
łącznie
rozpatrzono
– 352
godzin spędzonych na posiedzeniach
posiedzenie co
37
Wnioski
~10
uchwał merytorycznych
361
odrzucono – 98
Wykorzystanie budżetu na rok 2015
uchwał finansowych
W lutym 2015 r. dokonano zmian w Regulaminie Przyznawania dotacji dotyczących m.in. wprowadzenia obowiązku
przedstawiania zapytań ofertowych do pozycji finansowanych przez ZSS czy uregulowania kwestii odpowiedzialności wszystkich organów współorganizujących w wypadku
nierozliczenia projektu. Zmiany te zostały przedstawione przez Przewodniczących Komisji Prawnej i Finansowej
w czasie Konwentu Przewodniczących 22 lutego 2015 r. oraz
wysłane w postaci infografi ki do pełnomocników finansowych widniejących w systemie CERBER.
6
odrzucono – 53
dni
I filar:
221 112,78 zł
z 595 600 zł
37%
II filar:
121 792,45 zł
z 216 000 zł
56%
62%
III filar:
529 945,93 zł
z 861 069,10 zł
7
Uchwały merytoryczne
Alokacja środków w ramach programu Erasmus+
– opinia ZSS UW popierała umożliwienie wyjazdu
wszystkim wstępnie zakwalifikowanym studentom
wraz z gwarancją dofinansowania na jeden, pełen semestr
Ceny w Domach Studenta – negatywna opinia
Zarządu odnośnie do projektu wykazu opłat
na rok akademicki 2015/2016 wpłynęła na decyzję
Pani Prorektor prof. Marty Kicińskiej-Habior
o niepodnoszeniu cen w akademikach
Uchwała 507 Senatu – propozycje poprawek do projektu
zmian uchwały Senatu dot. zasad pobierania opłat
za usługi edukacyjne
Terminy składania list stypendialnych –
negatywna opinia Zarządu,
wraz z proponowanym przez Zarząd terminarzem
8
Ceny w stołówce UW – pozytywna opinia Zarządu w sprawie
utrzymania dotychczasowych cen w stołówce UW
Opinia dot. zmian w Regulaminie Pomocy
Materialnej – pozytywna opinia dot. projektu zmian
w RPM, m.in. ustanawiających szczegółowe zasady
przyznawania stypendium rektora dla najlepszych
studentów laureatom i finalistom olimpiad
Stypendia socjalne (wysokość) – wyrażenie
pozytywnej opinii w sprawie podwyższenia wysokości
dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą
do ubiegania się o stypendium socjalne i wysokości
stypendiów w roku akademickim 2015/2016.
omisja
nie z § 35 RPM K
od
zg
I:
G
O
M
O
ZAP
orządu
iedni organ Sam
ow
p
d
(o
óg
om
ds. Zap
a przyznanie
w yraża zgodę n
)
W
U
w
tó
en
d
Stu
szej niż 1000 zł.
zapomogi w yż
ywnych opinii
ków → 75 pozyt
os
ni
w
5 10
•
9
Zarząd Samorządu Studentów aktywnie działał na rzecz wynegocjowania jak
najkorzystniejszego brzmienia nowego Regulaminu Studiów.
Nowy RS wprowadza m.in. możliwość oceniania pracy jednostek administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów oraz formułowania wniosków,
dotyczących tej pracy przez studentów.
W toku negocjacji z Władzami Uniwersytetu Warszawskiego uzgodniono,
iż maksymalna opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego będzie wynosić 1/5 wysokości opłaty za powtarzanie semestru bądź roku. Dodatkowo,
opłata pobierana jest w cyklu miesięcznym od dnia wznowienia studiów do
dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez jej opiekuna.
19 marca 2015
dyskusja nad projektem
na V posiedzeniu
Parlamentu Studentów UW
29 stycznia 2015
przesłanie projektu nowego
Regulaminu do Zarządu
Samorządu Studentów
22 lutego 2015
dyskusja nad projektem
podczas Konwentu
Przewodniczących
21 lutego 2015
dyskusja nad projektem
na IV posiedzeniu
Parlamentu Studentów UW
3 marca 2015
dyskusja nad projektem
na posiedzeniu
nadzwyczajnym
Parlamentu Studentów UW
Przedstawiciele studenccy aktywnie uczestniczyli także w posiedzeniach Senackich
Komisji: ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia (28 stycznia, 4, 11, 18
i 25 marca 2015) oraz Prawno-Statutowej (4 sierpnia 2015).
10
12 maja 2015
zgoda Parlamentu Studentów UW
na treść Regulaminu Studiów na UW
(podczas VII posiedzenia Parlamentu
Studentów UW)
20 kwietnia 2015
dyskusja nad ostatecznym
projektem Regulaminu
na VI posiedzeniu
Parlamentu Studentów UW
15 kwietnia 2015
przedstawienie
ostatecznego projektu
Regulaminu
22 kwietnia 2015
uchwalenie nowego
Regulaminu Studiów
na UW przez Senat UW
11
I Konwent Przewodniczących [ 11 grudnia 2014 roku ]
Pierwszy konwent był okazją do bliższego poznania się nowowybranych przewodniczących samorządów jednostkowych. Ponadto każdy z zebranych omówił najważniejsze wyzwania i oczekiwania, jakie przed nim stoją w rozpoczynającej się kadencji.
II Konwent Przewodniczących
[ 22 lutego 2015 roku ]
Tym razem przewodniczący ZSS-ów
dyskutowali na temat idealnego
wzorca współpracy między władzami jednostki, a samorządem. Na konwencie zostały także przedstawione
zmiany w Regulaminie Przyznawania Dotacji przez ZSS UW oraz główne założenia Raportu Studenckiego
2015. Wszystkie samorządy studentów jednostek zostały zaproszone
do współorganizowania Campusu UW.
12
IV Konwent
Przewodniczących
[ 6 maja 2015 roku ]
Kolejne wydarzenie
miało charakter nadzwyczajny i dotyczyło
przedstawienia zmian
zawartych w projekcie
nowelizacji Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
V Konwent Przewodniczących
[ 18 października 2015 roku ]
Ostatni konwent miał charakter podsumowujący. Przewodniczący samorządów jednostkowych wymienili się
dobrymi praktykami przy organizacji
wydarzeń skierowanych do studentów I roku w ich jednostkach. Ponadto
dyskutowano nad harmonogramem
przedsięwzięć związanych z obchodami 200. rocznicy założenia naszej
Alma Mater oraz kwestią dystrybucji
kalendarzy akademickich.
III Konwent
Przewodniczących
[ 22 marca 2015 roku ]
Marcowe spotkanie poświęcone zostało opisowi działań
związanych ze złożeniem
wniosków o dotację na wydarzenia w ramach juwenaliów regionalnych. Wspólnie
z przewodniczącymi ZSS-ów
zastanowiliśmy się nad pomysłami na promocję UW na
Wielkiej Paradzie Studentów.
13
Materiały promocyjne na Dni Adaptacyjne
Pomysł przygotowania specjalnych pakietów z materiałami promocyjnymi
dla studentów I roku pojawił się spontanicznie po rozmowie z przedstawicielami samorządów jednostkowych. Do końca sierpnia do Komisji ds. Współpracy Samorządowej trafiły zgłoszenia z 35 samorządów z prośbą o zamówienie
pakietów na dni adaptacyjne organizowane w ich jednostkach. Na przełomie
września i października rozdano ponad 6000 sztuk długopisów, teczek oraz
notatników, które okazały się ciekawym starterem i przydatną pamiątką dla
pierwszaków.
Newsletter samorządowy
Po ponad roku przerwy wróciliśmy do wydawania newslettera skierowanego
do aktywnie działających przedstawicieli Samorządu Studentów w zarządach
jednostek, radach wydziałów, radach naukowych jednostek oraz Parlamentu
Studentów UW. Zebrane informacje związane z działalnością komisji Zarządu Samorządu Studentów UW oraz z ciekawymi wydarzeniami odbywającymi się na Uniwersytecie są niezawodnym sposobem na sprawną komunikację
z samorządami jednostkowymi. Wiadomości przekazywane są co miesiąc do
ponad 450 samorządowców.
Juwenalia
Regionalne
Wielkanocna Zbiórka Żywności
To projekt dedykowany współpracy samorządów jednostkowych. W wydarzenie zaangażowało się 9 samorządów
jednostkowych oraz partner strategiczny akcji – Bank Żywności SOS. W tydzień
przed świętami Wielkiej Nocy zbierano
żywność suchą, długoterminową, która
następnie została przekazana do Banku
Żywności, skąd trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin na Mazowszu.
14
W marcu rozpoczęliśmy pracę nad sprawną koordynacją wydarzeń organizowanych w ramach Juwenaliów Regionalnych. Opracowano wzór wniosku
o dofinansowanie regionaliów oraz stworzono harmonogram prac i FAQ,
który ułatwił samorządom jednostkowym ubieganie się o dodatkowe fundusze na jednostkowe juwenalia. W pierwszej turze składania wniosków złożono 12 projektów, co stanowiło rekord pod względem liczby regionaliów.
Ostatecznie odbyło się 10 różnorodnych wydarzeń o charakterze kulturalnym
(Gardenalia, Psychonalia, Muzykalia), naukowym (Orientalia, Karonalia, Dni
Archeologa, Dzień Fizyka) oraz integracyjnym (Filmonalia, Łódź Filozoficzna,
Let me in CSSTiRL).
15
Pierwszy rok – pierwszy krok na UW
Przez trzy miesiące wakacji kandydaci na studia (a potem świeżo upieczeni
studenci UW) byli na bieżąco informowani o wszystkich szczegółach na temat
studiowania na Uniwersytecie: datach rejestracji i składania dokumentów, ważnych pojęciach, a także spotkaniach i wydarzeniach integracyjnych. Forma wydarzenia na Facebooku pozwoliła dotrzeć do
Ogólnie bardzo dziękuję za
szerokiego grona studentów tak, by każda
pomoc, bo wysłałam Wam chyba
zamieszczona tam informacja została zaz milion maili, a na każdy dostałam
uważona. W realizacji projektu „Pierwszy
spokojną, pełną odpowiedź.
rok – pierwszy krok na UW” najważniejszy
Bardzo mi pomogliście!
był stały kontakt z jego adresatami. Zależało nam na tym, by nowi studenci poczuli się pewnie, stawiając pierwsze kroki na
uczelni – często jest to dla nich bardzo stresująca sytuacja ze względu na natłok
niezrozumiałych pojęć i zasad.
Projekt „Pierwszy rok – pierwszy krok na UW” był promowany wśród studentów za pośrednictwem samorządowego profilu
na Facebooku. Ponadto przedstawiciele Samorządu pojawiali się
co tydzień w Radiu Kampus, gdzie
na antenie opowiadali o przebiegu
projektu i kolejnych etapach. Nasz
projekt stał się inspiracją dla innych uczelni. Samorząd innej warszawskiej uczelni: Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego utworzył podobne wydarzenie pod
nazwą: Pierwszy rok na SGGW –
2015 – ogarnij się na studiach! Samorząd Politechniki Opolskiej
„
„
16
także postanowił pomóc swoim studentom, inspirując się naszą inicjatywą,
o czym wspomniał w wywiadzie dla Radia Opole. Krótkie artykuły informujące o wydarzeniu pojawiły się na portalach:
Genialny pomysł stworzenia
dlamaturzysty.info, mowianamiescie.pl
takiego wydarzenia. Dostarcza wiele
oraz warszawa.dlastudenta.pl.
niezbędnych informacji potrzebnych
„Pierwszy rok – pierwszy krok na UW” cie- do rozpoczęcia studiów.
szył się dużym zainteresowaniem, a po zakończeniu akcji otrzymaliśmy same pozytywne opinie i podziękowania od
studentów wdzięcznych za naszą pracę. W wydarzeniu wzięło udział prawie 4000 studentów . Przez cały czas trwania projektu odpowiedzieliśmy
na około 900 maili , a także ogromną liczbę komentarzy i wiadomości prywatnych. W ramach akcji zorganizowaliŚwietna inicjatywa, ogromne
śmy również powitalny piknik na Małym
zaangażowanie i wsparcie ze strony
Dziedzińcu, który odbył się pierwszego
Samorządu i Braci studenckiej
dnia przyjmowania dokumentów od kan- z wyższych lat. Dziękuję.
dydatów, czyli 13 lipca. Na samorządowym
stoisku odpowiadaliśmy na wszystkie dręczące ich pytania, pomagaliśmy
zlokalizować uniwersyteckie budynki, a także piekliśmy gofry i smażyliśmy
kiełbaski, które rozdawaliśmy naszym gościom.
„
„
„
E-poradnik dla studenta I roku
Komisja Dydaktyczna opublikowała w połowie lipca interaktywny
poradnik dla studenta pierwszego roku Uniwersytetu Warszawskiego w wersji pełnej i skróconej. Do tej pory obie wersje poradnika pobrano ok. 5 tysięcy razy (stan na 31 października 2015 r.). W poradniku można znaleźć m.in. informacje o statusie studenta, prawach
i obowiązkach studenta, obowiązujących przepisach, systemie USOS
i poczcie studenckiej, najważniejszych biurach uniwersyteckich czy
informacje w zakresie pomocy materialnej.
17
„
Campus UW
W kwietniu ruszyły przygotowania do Campusu UW – największego wyjazdu dla
studentów I roku na Uniwersytecie Warszawskim. W tworzenie wydarzenia zaangażowanych było 16 samorządów jednostkowych, a ostatecznie w Campusie wzięło
udział ponad 250 osób. Podczas 6 dni obozu przyszli studenci poznali swoje prawa
i obowiązki, nauczyli się sprawnie posługiwać systemem USOS oraz usłyszeli nieco
więcej o naszej Alma Mater od Jego Magnificencji Rektora UW. Ponadto zorganizowano szereg wydarzeń o charakterze integracyjnym, a także zaproponowano szeroką ofertę umożliwiającą realizację pasji czy spędzenia wolnego czasu, np. warsztaty
taneczne z Egurrola Dance Studio, dziennikarskie z Radiem Kampus, pisarskie oraz
plastyczne, szkolenie z autoprezentacji, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy,
koncert Dwa Sławy i wiele innych. Swój wkład w organizację Campusu miało ponad
20 partnerów zewnętrznych, a sam obóz został oceniony co najmniej dobrze przez
95% uczestników, a 86% z nich deklaruje udział w kolejnym wyjeździe.
18
Szkolenia w zakresie
praw i obowiązków studenta
Witaj na UW! to cykl wydarzeń organizowanych w październiku
głównie z myślą o nowych studentach UW.
Komisja Dydaktyczna koordynowała i przeprowadziła szkolenia w zakresie
praw i obowiązków studenta w większości jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentacja na szkolenia została przygotowana w wersji polskieji – po raz pierwszy – w pełnej wersji angielskiej. Łącznie przeprowadzono
ponad 45 szkoleń (1 jednostka = 1 szkolenie). W części jednostek szkolenia poprowadziły samorządy jednostkowe przy wsparciu merytorycznym Komisji
Dydaktycznej.
W kilku jednostkach szkolenia nie odbyły się z racji braku kontaktu lub współpracy z jednostką. W związku z tym do tych jednostek wysłano wszelkie potrzebne materiały z objaśnieniem i prośbą o dystrybucję wśród studentów
pierwszego roku. W zdecydowanej większości szkolenia cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a co ważniejsze, studenci brali aktywny udział i starali się
uzyskać odpowiedzi na różnego rodzaju wątpliwości.
2.10
4.10
7.10
9.10
17.10
24.10
27.10
20
A�ter Campus // Otrzęsiny UW w Hybrydach
Tego dnia w Hybrydach gościło kilkaset osób, świętując powrót
na uczelnię i oglądając pamiątkowe zdjęcia z Campusu UW.
Zagraj w UW! Gra terenowa, dzięki które można było dokładnie poznać teren Kampusu Centralnego, a także… znaleźć armatę! Udział wzięło 16 drużyn.
Spod Bramy Kampusu Centralnego ruszył spacer varsavianistyczny prowadzony przez Muzeum UW. Podczas niego
można było poznać tajemnice budynków, w których na co
dzień mamy zajęcia.
Na Ochocie się działo – po cichu! Silent Disco wyciągnęło studentów z akademików i zapewniło dobry before przez piątkowym szaleństwem. 150 par słuchawek + 3 DJów w Proximie,
tuż obok Żwirka i Muchomorka.
Pierwszy ogólnouniwersytecki turniej koszykówki.
Paintball UW! Udział wzięło prawie 50 osób w bitwie na polu
w Otwocku.
10. Urodziny Radia Kampus! Samorząd Studentów UW był
partnerem koncertu, podczas którego zagrali: Pablopavo
i Ludziki, Rysy, Taco Hemingway, Earl Jacob, DJ Krzaku, Diego
Cichy Don oraz Masyw.
21
Kalendarze Akademickie
Dzień otwarty UW
W tym roku przyjechało do nas 11 tysięcy kalendarzy, nad którymi
pracowaliśmy ponad 3 miesiące! Punkty dystrybucji zostały utworzone w 25 jednostkach, a także w siedzibie Zarządu Samorządu
Studentów UW. W nowych kalendarzach znaleźć można: harmo-
25 kwietnia byliśmy także na Dniu Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.
Można było nas spotkać na standzie w Starym BUW: przygotowaliśmy materiały promocyjne, a także konkursy. Odpowiadaliśmy na pytania kandydatów
na studia i pomagaliśmy odnaleźć się na Kampusie. Największą atrakcją całego
dnia okazała się rama do robienia zdjęć (zrobiona na wzór legitymacji studenckiej), z którą chodziły osoby z Komisji ds. Informacji i PR.
nogram roku akademickiego, najważniejsze dla każdego studenta adresy i kontakty, informacje o Samorządzie Studentów UW,
zniżkach UW HERE.
HER W tym roku
pojawiły się
si także mapki z zaznaczonymi wszystkimi wydziałami,
plan sesji oraz przede wszystkim
nowy
now układ kalendarza. Wszystkie wymienione strony zostały stworzone, aby ułatwić studentom zarządzanie czasem
i pełne korzystanie z uroków
życia studenckiego.
22
Ambasadorowie UW
Program Ambasadorowie UW ma na celu promocję studiów na Uniwersytecie
Warszawskim wśród licealistów oraz na targach edukacyjnych. Ambasadorowie to obecni studenci, którzy zostali przygotowani do przeprowadzenia prezentacji dzięki uczestnictwu w szkoleniach dot. wizerunku UW zorganizowanych przez ZSS UW. Chęć wzięcia udziału w programie zadeklarowało ponad
100 osób, z których wybrano prawie 40 Ambasadorów. Większość z nich po
szkoleniu i odebraniu materiałów promocyjnych udała się do swoich rodzinnych miejscowości zachęcać do studiowania na UW.
Patronat nad akcją objęła Prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, dodatkowo udało się uzyskać materiały promocyjne z Biura
Promocji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dofinansowanie z Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.
23
Dębe 2014
W ubiegłorocznym
wyjeździe szkoleniowym dla
samorządowców udział wzięło
ponad 120 przedstawicieli
z 38 samorządów studenckich
ZSS UW otwarty na studentów
Aby stać się członkiem komisji Samorządu Studentów UW wystarczy zapał,
pracowitość i otwartość. Nie przeprowadzamy kilkustopniowych rekrutacji,
a każdą parę rąk do pracy przyjmujemy z otwartymi ramionami.
W ubiegłym roku akademickim przeprowadziliśmy dwa spotkania informacyjne o działalności Samorządu Studentów UW, które odbyły się 8 grudnia
2014 r. i 30 kwietnia 2015 r. W tym roku zorganizowaliśmy Dzień Otwarty
Samorządu, który rozpoczął 13 października już o 9.30 w namiocie pod Starym BUW-em, a zakończył się wspólną grą w gry planszowe i opowiadaniem
o pracy Samorządu przy herbacie i ciastkach. Następne spotkanie planujemy
na początek grudnia.
na UW. Podczas 4 dni pobytu
w Dębem samorządowcy poznali
lub rozszerzyli swoją wiedzę
w zakresie dydaktyki, finansów,
promocji wydarzeń, prawa i spraw
socjalnych oraz poznali nowe
techniki zarządzania projektami.
Uczestnicy zostali podzieleni na
4 grupy odzwierciedlające poziom
samorządowego zaawansowania.
Naszym gościem była również
m.in. prorektor UW ds. studentów
#TyDecydujesz
Jak najwyższa frekwencja w wyborach do
organów Samorządu Studentów jest bardzo
ważna. ZSS UW współpracuje z Komisją Wyborczą
Samorządu Studentów UW w promowaniu akcji
profrekwencyjnej #TyDecydujesz.
24
i jakości kształcenia prof. Marta
Kicińska-Habior. Dodatkowo
na uczestników czekały gry
integracyjne, które pozwoliły
bliżej poznać się przedstawicielom
samorządów z różnych jednostek.
25
Szkolenia organizowane
przez Komisję Dydaktyczną
Szkolenia organizowane
przez Komisję Finansową
Szkolenie miało miejsce 7 marca 2015 roku. W kilkugodzinnym spotkaniu
udział wzięło 40 osób z 10 jednostek. Szkolenie było podzielone na dwie
części. W pierwszej odbył się merytoryczny panel dyskusyjny. Poruszono
m.in. temat praktycznego podnoszenia jakości kształcenia w jednostkach.
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej zwrócił uwagę, że część rozwiązań
w zakresie jakości kształcenia można znaleźć w już obowiązujących aktach
prawnych i zachęcił do podejmowania konkretnych działań w sytuacjach
wymagających interwencji. W drugiej części odbył się warsztat, podczas
którego uczestnicy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania samorządu jednostkowego. Oba szkolenia cieszyły się
dużym zainteresowaniem uczestników, co ma niewątpliwie duży wpływ
na zwiększanie świadomości na temat obowiązków i możliwości działania
przedstawicieli studentów.
4 listopada 2015 r. odbędzie się szkolenie ws. tegorocznych zmian w programach kształcenia oraz kwestii aktywnego udziału studentów w procesie
dydaktycznym w jednostce. Studenci będą mogli zapoznać się z procesem
projektowania, wdrażania i ewaluacji programów kształcenia oraz posiądą
wiedzę o planowanych zmianach w programach kształcenia, wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(m.in. dostosowywaniu kierunku studiów do profilu ogólnoakademickiego
lub praktycznego). W drugiej części
spotkania omówiony zostanie system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim
oraz odbędzie się dyskusja o roli studentów w procesie dydaktycznym w jednostce.
Komisja Finansowa przeprowadziła szkolenia z zakresu pozyskiwania
środków z budżetu Zarządu Samorządu Studentów UW. Pierwsze szkolenie miało miejsce w trakcie wyjazdu dla samorządowców DĘBE 2014 i składało się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej, zróżnicowanych pod
względem poziomu zaawansowania uczestników. Szkolenia teoretyczne
przybliżyły członkom samorządów jednostkowych Regulamin Przyznawania Dotacji przez ZSS UW, zagadnienia dotyczące składnia wniosków
i sprawozdań, rozliczania projektów finansowanych z budżetu ZSS UW
oraz funkcjonowanie systemu CERBER. Część praktyczna opierała się na
pracy w grupach oraz symulacji składania wniosków i rozliczania projektów. Grupa zaawansowana skupiła się na omówieniu pojawiających się wątpliwości i rozwiązywaniu case study.
Kolejne szkolenie z finansowania projektów studenckich
miało miejsce 11 marca w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW. Szkolenie to miało
charakter teoretyczny, odbyło się
na dwóch poziomach zaawansowania i adresowane było zarówno do członków samorządów jednostkowych, jak i przedstawicieli
kół naukowych i organizacji studenckich działających na Uniwersytecie
Warszawskim. Część praktyczna odbyła się w mniejszych, 6-osobowych
grupach.
Komisja Finansowa planuje przeprowadzenie kolejnego szkolenia 5 listopada 2015 r. Jest ono adresowane do członków kół naukowych i organizacji
studenckich.
26
27
Szkolenia zewnętrzne
W kwietniu i maju wspieraliśmy organizacyjnie dwa największe stołeczne studenckie festiwale biznesowe: projekt Let’s Start Up oraz Festiwal BOSS
organizowany przez Studenckie Forum Business Centre Club.
Let’s Start Up! to projekt organizowany przez
SKN Biznesu SGH, poświęcony tematyce
Start-up’ów. Pozwala on zapoznać się młodym przedsiębiorcom z tajnikami wiedzy
dotyczącej zakładania i prowadzenia własnego biznesu. Podczas tegorocznej edycji odbyły się liczne warszaty, a ich zwieńczeniem
był 3 Day Startup w CeNT UW oraz konkurs
Dragons’ Den w Multikinie.
Tegoroczny Festiwal BOSS odbywał się w lokalach Samorządu Studentów
UW oraz innych budynkach uniwersyteckich. W dniach 16-18 kwietnia studenci
mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami biznesu, nawiązania nowych kontaktów oraz usłyszenia praktycznych
wskazówek od ekonomicznych ekspertów.
Wraz z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy
Wiosenną Akademię Biznesu – cykl szkoleń o zakładaniu i prowadzeniu
przedsiębiorstwa. Zorganizowaliśmy też spotkanie „Kariera a organizacje studenckie” , gdzie przedstawiciele AEGEE, AIESEC oraz SF BCC opowiadali, jakie
korzyści zawodowe można osiągnąć działając przy projektach studenckich.
Wspieraliśmy także Warszawskie Dni Informatyki oraz
współorganizowaliśmy konferencję: „Kierunek: UE. Praca i staże w instytucjach Unii
Europejskiej” . Spotkanie na temat kariery
w instytucjach europejskich poprowadzone
przez ambasadorkę EU Careers wypełniło po
brzegi aulę A Auditorium Maximum.
28
Przedsiębiorczość – szczegółowe warsztaty
[ 20.02 ] Szkolenie z wykorzystywania social mediów w biznesie
[ 12.03 ] „Praca i staże w instytucjach Unii Europejskich”
[ 17.03 ] Warsztat pana Andrzeja Koniuka z firmy Segna Polska pt. „Sprzedaż
– jak szybko dostosować się do zmieniającego się rynku”
[ 17.03 ] Generowanie pomysłów na biznes
[ 23.03 ] Kariera a organizacje studenckie
[ 24.03 ] Personal Branding Manager: p. Anna Szubert przeprowadziła
warsztat „Markowa rewolucja – od cichego biznesu do
wielokierunkowej komunikacji”
[ 30.03 ] Mentalny Lider
[ 14.04 ] Promocja i rozruch StartUp’u dla początkujących
[ 28.04 ] Jak pozyskać finansowanie dla StartUp’ów
29
• 310
yp
y
5t
�
a
n
p os t ó w
październik 2014 →
6133 lajków
październik 2015 →
11493 lajków
s
3
b•
ko mis ji •
łon
• pr awie
ię c
h
kó w
obr ań aplik
nk u
at ó w
w anyc
cz
tów
niz o
ko
or
ga
r ab
•
i
j
ac
rsów •
po
n
liczn
e
ne
e promocyj
j
c
ak
• 71 z
ny
en
am
i
cy
pra
15
d
a
ch
ev
30
ż
• po
nad 200 r ó
W Ogólnopolskiej Konferencji Mediów Studenckich wzięło udział 70 osób, które przyjechały m.in. z redakcji w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie. Konferencja przyczyniła się
do nawiązania wielu kontaktów pomiędzy
zespołami redakcyjnymi z różnych miast.
Uczestnicy konferencji rozpoczęli również
rozmowy na temat ogólnopolskiej platformy (portalu) dla mediów studenckich.
ch
Uczestnicy
• 5 ni e s a m o w it y
Goście specjalni
Podczas trzydniowej konferencji warsztaty i wykłady prowadzili znani dziennikarze
radiowi, prasowi oraz telewizyjni. Wśród
zaproszonych gości byli m.in. Tomasz
Smokowski (dyrektor redakcji sportowej
NC+), Adam Feder („Wiadomości”), Michał
Bebło („Interwencja”) oraz Kamil Rutkowski
i Przemysław Sasowski (radio VOX FM).
nerów • 2 lata
t
r
a
cią
0p
6
gł
ejsc ze zniżk
i
ie
m
0
ej
Po raz pierwszy w historii, telewizja Uniwerek.TV zorganizowała konferencję
dedykowaną studenckim mediom. Odbyła się ona w dniach 27-29 marca 2015
roku w Warszawie. Przygotowania do konferencji (m.in. ustalenie programu,
rezerwacja sal oraz zaproszenie prowadzących warsztaty) trwały od stycznia.
W organizację konferencji zaangażowanych było ponad 30 członków telewizji
Uniwerek.TV.
dok
ład
n
Ogólnopolska Konferencja Mediów Studenckich
6
Współpraca międzynarodowa
Wymiana z Debreczynie
W dniach 6 – 9 lutego 2015 r. Komisja Mobilności Studentów wzięła udział w wymianie z reprezentantami Samorządu Studentów w Debreczynie na Węgrzech.
W trakcie wyjazdu uczestnicy brali udział w panelach dyskusyjnych, podczas
których wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi praw studenta w Polsce
oraz na Węgrzech. Ponadto dyskutowano o metodach rozwiązywania studenckich problemów oraz o sposobach zdobywania wsparcia finansowego projektów, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Szczególnym gościem
był Indonezyjczyk Dodik Setiawan Nur Heriyanto, studiujący w Debreczynie
w ramach stypendium ufundowanego przez stronę węgierską.
Poruszono również tematykę dotyczącą sytuacji studentów międzynarodowych studiujących na uczelniach w Polsce oraz na Węgrzech. Rozmawiano
także o możliwościami wyjazdów na stypendia zagraniczne oferowanych
przez dane uczelnie.
Wyjazd przyczynił się do zacieśnienia relacji pomiędzy samorządami oraz
wniósł wiele ciekawych doświadczeń do pracy samorządowej.
Dni Mobilności
W dniach 19–20 lutego 2015 r.
Komisja Mobilności wzięła aktywny udział w organizowanych
przez Erasmus Student Network
Dniach Mobilności na Uniwersytecie Warszawskim.
Podczas dwudniowego wydarzenia, które miało miejsce na Kampusie Ochota oraz
Kampusie Centralnym, Komisja promowała wyjazdy
na stypendia zagraniczne i informowała studentów o możliwościach odbycia praktyk zagranicznych. Ponadto przedstawiciele komisji opowiadali o możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów mniej
znanych, takich jak: CEEPUS , Fundusz Wyszehradzki czy umowy
bilateralne .
Delegacja z Iwanofrankowska
W dniach 25 lutego – 3 marca 2015 r. Komisja Mobilności miała przyjemność
gościć delegację studentów z Iwanofrankowska, przybyłych na zaproszenie JM Rektora dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW oraz Fundacji Universitatis
Varsoviensis.
Podczas pobytu delegatów z Ukrainy odbyły się liczne spotkania zorganizowane przez gospodarzy, m.in. z Zarządem Samorządu Studentów i Marszałkiem
Parlamentu Studentów UW. Dyskutowano na temat sytuacji studentów międzynarodowych w Polsce i na Ukrainie.
Odbył się również panel dyskusyjny z udziałem reprezentanta PSRP Adama
Gajka oraz Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Michała Goszczyńskiego. Goście zostali zaproszeni na spotkanie Komisji Mobilności, a także na
spacer po Warszawie, podczas którego poznali historię miasta.
32
33
My w Polsce
XXI Krajowa Konferencja PSRP
Forum Uniwersytetów Polskich
Głos studentów Uniwersytetu Warszawskiego słyszalny
jest na arenie ogólnopolskiej
za sprawą aktywnego udziału
przedstawicieli ZSS UW w zjazdach Forum Uniwersytetów
Polskich. FUniP, czyli struktura współpracy zrzeszająca
20 uniwersytetów z całej Polski jest platformą dyskusji na wiele tematów związanych z funkcjonowaniem
samorządu, dydaktyką czy prawami socjalnymi. Ponadto organizuje projekty,
takie jak kampania antyplagiatowa „Nie kombinuj, studiuj!” oraz „Poradnik
samorządowca”. W obecnej kadencji członkiem prezydium FUniP jest przedstawiciel Samorządu Studentów UW – Mieszko Czerniawski.
Coroczna krajowa konferencja organizowana przez Parlament Studentów RP
to okazja do nabycia nowych umiejętności oraz poznania możliwości, które
mogą usprawnić działanie komisji działających przy Zarządzie Samorządu
Studentów UW. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 8 przedstawicieli ZSS UW, aktywnie uczestnicząc
w panelach dotyczących wizerunku, promocji, organizacji biura
prasowego, finansów w samorządzie, dydaktyki, mobilności oraz
autoprezentacji. Była to największa konferencja studencka w Polsce, w której udział wzięło blisko
500 osób z ponad 100 uczelni.
Konferencja Ekspertów Praw Studenta
Przedstawiciele Samorządu Studentów UW mieli przyjemność uczestniczyć w sierpniowej konferencji poświęconej tematyce szkoleń z praw
i obowiązków studenta organizowanej przez Parlament Studentów RP. Podczas 3 dni intensywnych warsztatów zdobyliśmy praktyczną
wiedzę, jak prawidłowo przygotować ciekawą dla słuchaczy prezentację omawiającą tę tematykę. Doświadczenia wyniesione
z konferencji pozwoliły na sprawne przygotowanie się zespołu prowadzącego szkolenia z praw i obowiązków studenta w ramach dni
adaptacyjnych w jednostkach UW.
34
35
P�r��� � � � � ��
U�� � � � � W�r�z�w� �i� �
Przewodnicząca ZSS UW uczestniczyła w posiedzeniach Porozumienia Uczelni
Warszawskich, czyli spotkaniach członków samorządów studenckich stołecznych uczelni. Działała również na rzecz utrzymania odpowiedniej kwoty dotacji na Juwenalia Warszawskie oraz aktywnie uczestniczyła w rozpoczętych
wiosną pracach mających na celu spisanie regulaminu PUW-u.
W�� �k� P�rad� S�u� �nt� �
Wielka Parada Studentów to coroczny projekt, organizowany w ramach Porozumienia Uczelni Warszawskich, którego głównym celem jest integracja
społeczności akademickiej na poziomie międzyuczelnianym oraz wspólne
świętowanie Juwenaliów Warszawskich. W organizację tego przedsięwzięcia
zaangażowało się 14 samorządów warszawskich uczelni wyższych. 16 maja
studenci przemaszerowali ulicami Warszawy już po raz trzynasty. Parada
wystartowała z Placu Defilad, następnie kierowała się
ulicą Marszałkowską, przez
Plac Konstytucji, ulicę Waryńskiego aż do Stadionu Syrenki,
gdzie zwieńczeniem pochodu
były Juwenalia Politechniki
Warszawskiej.
#ParadaCzarUW – pod tym
hasłem w Paradzie wzięli
udział studenci Uniwersytetu Warszawskiego. W strojach czarodziejów i czarownic
36
prezentowali swoje miotły oraz świetnie się bawili. W tworzeniu magicznej
atmosfery w trakcie Wielkiej Parady
Studentów udział wzięli przedstawiciele Komisji: ds. Koordynacji Projektów,
Współpracy Samorządowej oraz Informacji i PR, a także koordynatorzy z samorządów jednostkowych – łącznie
grupa ok. 20 osób.
Przy okazji organizacji 13. edycji Wielkiej Parady Studentów zwiększyła się
świadomość studentów UW o istnieniu
takiego wydarzenia. Zostały także wypracowane wnioski na poczet kolejnej
edycji WPS, która włączy się w obchody
200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.
Sp�rt ��� Pu�h� �
Aka� � �i� �� �� W�r�z� ��
23 maja na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się druga edycja Sportowego Pucharu Akademickiej
Warszawy. W tym roku do zmagań przystąpiło 7 uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Warszawska,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Zawodnicy rywalizowali w trzech dyscyplinach: siatkówce, koszykówce i piłce nożnej. Po podliczeniu końcowej klasyfikacji zwycięzcą okazał się Uniwersytet
Warszawski! Puchar jest Nasz!!!
37
Miasteczko Akademickie
Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego tradycyjnie rozpoczęły
się od Miasteczka Akademickiego organizowanego na Krakowskim
Przedmieściu. Tym razem otoczenie bramy UW przeistoczyło się w Hogwart,
a studenci mogli się poczuć jak Harry Potter i spółka. Komisja ds. Koordynacji
Projektów przygotowała rozgrywki w quidditcha oraz warcaby czarodziejów.
W miasteczku można było spotkać Radio Kampus, Coca-colę czy UW HERE,
a na ich stoiskach studenci mogli wziąć udział w wielu konkursach i wygrać
wspaniałe nagrody. Swoją działalność przedstawiały organizację studenckie,
takie jak: AIESEC, NZS czy ESN. Motyw z książek J.K. Rowling został wybrany
w konkursie „Zrób TO na Krakowskim”, w którym każdy student UW mógł
przedstawić swoją propozycję.
jUWenalia 2015
Wielkie święto muzyczne na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się na
Kampusie Centralnym w dniach 8–9 maja 2015 r. Pierwszy dzień zdominowały
charyzmatyczne wokalistyki: Mela Koteluk, Maria Peszek i Julia Marcell
oraz klimatycznie grające bandy: Absztyfikanci Dobrej Myśli, Fair Weather
Friends, Fismoll z zespołem. Drugiego dnia Duży
Dziedziniec UW wypełnił rock i mocne brzmienie.
Zagrali: Plagiat 199, Armia, Luxtorpeda i Kult. 23 maja
jUWenalia przeniosły się na Agrykolę, gdzie można
było posłuchać gwiazd polskiego hip hopu i elektroniki:
Mielzky’ego, Kękę, Palucha, Goorala i Grubsona. Hitem
tegorocznych jUWenaliów były nowe podziękowania
dla artystów w postaci dużych legitymacji studenckich
z danymi zespołu bądź wokalisty. Artystom prezent
przypadł do gustu, co można zobaczyć np. na zdjęciu
z Instagrama Goorala. Studentom szczególnie
spodobały się konkursy na najlepsze zdjęcie, w którym
do wygrania były koszulki juwenaliowe z autografami
tegorocznych wykonawców.
38
jUWenalia okiem kamery
Telewizja Uniwerek.TV po raz trzeci w historii przeprowadziła relację
„live” z jUWenaliów 2015 na Kampusie Głównym w dniach 8 i 9 maja
2015 roku. W przerwie między koncertami reporterzy Uniwerek.TV
przeprowadzali wywiady z artystami oraz organizatorami w specjalnym
studiu festiwalowym. W przygotowaniu transmisji brało udział ok. 25 osób
– członków działu produkcji, reporterów, operatorów, montażystów oraz
realizatorów obrazu i dźwięku. Transmisje z koncertów w dniach 8–9 maja
2015 roku oglądało w Internecie ponad 3000 osób. Oprócz relacji on-line,
telewizja Uniwerek.TV odpowiadała za przekazanie sygnału telewizyjnego
na telebim, który był ustawiony w centralnym punkcie Kampusu Głównego.
Dzięki temu widzowie stojący dalej od sceny mogli oglądać koncert
w bardzo dobrej jakości.
39
Stage4YOU na UW. Czas na Muzykę
W grudniu 2014 roku wystartowała III
edycja programu „Stage4YOU na UW.
Czas na Muzykę”. Celem programu jest
wyłonienie zespołu, który zagra na jednym z koncertów jUWenaliów w 2015
roku oraz promocja muzyki, nowych
talentów i wspieranie sztuki tworzonej
przez studentów.
Partnerzy i nagrody
Głównym partnerem programu, podczas
jego III edycji, była fundacja „Czas na Muzykę”. Dzięki tej współpracy, udało się
ufundować dla 2 najlepszych zespołów
nagranie i wydanie maxi singli. Fundacja
zagwarantowała ponadto specjalistyczne warsztaty muzyczne dla uczestników,
którzy zajęli miejsca 1–3. Kolejnym partnerem programu została sieć studiów
wokalnych „Voice & More”, która ufundowała warsztaty dla zwycięskiego ze-
Studenci na sportowo
społu. Partnerami medialnymi programu
zostali: „Czwórka. Polskie Radio”, RBL.tv
oraz „Magiel”.
W tym roku odbyły się cztery turnieje
sportowe: w futsal, koszykówkę, siatkówkę i bowling.
Zgłoszenia
Otrzymaliśmy ponad 100 zgłoszeń studenckich zespołów z całej Polski. Na castingi zakwalifikowało się 30 kapel. Jury
wyłoniło 10 zespołów, które awansowały do półfinału. O występ na jUWenaliach
2015 walczyło 6 uczestników programu.
W głosowaniu publiczności zgromadzonej w Klubie Proxima oraz jury wygrał zespół „Absztyfikanci Dobrej Myśli”.
UW Cup
Eliminacje: 14–15 i 21–22.03.2015
Finał: 12.04.2015
64 drużyny, 5 dni – łącznie 65 godzin
I miejsce – Spoko stary mogę nie grać
Padło 782 bramek, z czego najwięcej,
bo aż 187 – 15 marca. Wysoki wynik zawdzięczamy Galacticos, którzy zdobyli
aż 55 bramek.
Oglądalność
Odcinki III edycji programu „Stage4YOU
na UW. Czas na Muzykę” miały około
30 tysięcy wyświetleń. W koncercie finałowym programu wzięło udział
ok. 400 osób.
UVVolleyball
26 kwietnia
20 drużyn, 10 godzin, dwa mecze
jednocześnie
I miejsce – Gang Albanii
KoszykUWka
17 października
16 drużyn, 8 godzin, dwa mecze
jednocześnie
I miejsce – Lituanica
Turniej w kręgle
7 marca
8 drużyn, 4 godziny
I miejsce – Gang Albanii
40
41
Tydzień artystyczny
Odbył się w dniach 20–24 kwietnia. Projekt miał na celu stworzenie
możliwości zaprezentowania studenckich talentów na profesjonalnych
scenach Warszawy. W ciągu 5 dni mogli oni podziwiać zespoły muzyczne i teatralne, wziąć udział w warsztatach tanecznych czy malarskich
oraz zapoznać się z twórczością poetycką.
Zintensyfikowanie działań i zapełnienie każdego dnia różnorodnym
repertuarem pozwoliło stworzyć „klimat dla sztuki” na Uniwersytecie
Warszawskim, a artyści-amatorzy mogli zaprezentować się w komfortowych i profesjonalnych warunkach. Każdy dzień poświęcony był innej
dziedzinie kultury.
Projekt został nominowany do studenckich nagród ProJuvenes
w kategorii „Kultura studencka”.
TEATR
Flash Mob i występy
grup teatralnych
w Teatrze Palladium
↘ 20.04
MUZYKA I OBRAZ
warsztaty malarskie
(plener, Galeria
Fibak) oraz koncerty
w klubie Sen Pszczoły
↘ 21.04
TANIEC
warsztaty taneczne
z Pawłem „Tolkiem”
Tolakiem
↘ 23.04
POEZJA
I IMPROWIZACJA
wieczór poetycki
w lokalu Czuły
Barbarzyńca
↘ 24.04
42
FILM
rozmowa z Romanem
Gutkiem oraz pokaz
filmu „Biały cień”
w kinie Muranów
↘ 22.04
Oglądaj spektakle National Theatre Live
z Uniwersytetem Warszawskim
National Theatre Live z Uniwersytetem Warszawskim to projekt skierowany do studentów
oraz doktorantów UW. Dzięki Samorządom
Studentów i doktorantów cykl najlepszych
sztuk wystawianych przez Teatr Narodowy
Wielkiej Brytanii mógł być zaprezentowany
na ekranach kina Atlantic. Wystawiono tradycyjne sztuki np. „Hamleta”, ale też nowsze adaptacje takie jak „Myszy i Ludzie”. Projekt będzie kontynuowany również w bieżącym roku
akademickim. W tym roku NT Live z UW został
nominowany do studenckich nagród ProJuvenes w kategorii „Studencki projekt roku”.
[ 09.12.2014 ]
[ 14.01.2015 ]
[ 19.02.2015 ]
[ 24.02.2015 ]
[ 19.03.2015 ]
[ 30.04.2015 ]
[ 14.05.2015 ]
[ 02.06.2015 ]
[ 11.06.2015 ]
[ 28.07.2015 ]
[ 15.10.2015 ]
[ 03.11.2015 ]
„Frankenstein”
„Prześwit”
Digital Theatre –
„The Crucible”
„Myszy i ludzie”
„Wyspa skarbów”
„Zawsze piękne”
„Poważny problem”
„Widok z mostu”
„Człowiek i nadczłowiek”
„Zawsze piękne”
„Hamlet” – pierwszy pokaz
na żywo!
„Strategia gołych kawalerów”
43
Letnia Scena Akademicka
PlanszUWki
W ramach Letniej Sceny Akademickiej 2015 Samorząd
Studentów UW współorganizował, razem z Teatrem
Wolandejskim i Samorządem Studentów Akademii
Teatralnej, V Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich.
To nowy projekt ZSS UW powstały na gruncie zainteresowania grami planszowymi. Obecnie gry planszowe przeżywają swój renesans i cieszą się coraz
większym powodzeniem. Są wykorzystywane w celach rozrywkowych, towarzyskich, jak i do szkoleń
pracowniczych. Dzięki
staraniom członków Komisji ds. współpracy zewnętrznej udało się pozyskać kilkadziesiąt gier od
producentów i dystrybutorów. Cykliczne spotkania organizowane przez
ZSS UW cieszą się dużą
popularnością zarówno
wśród studentów uniwersytetu, jak i absolwentów
oraz osób niezwiązanych z uczelnią. Obecna biblioteka gier posiada 57 tytułów,
ale w najbliższym czasie planujemy ją powiększyć. Gry są także wypożyczane
samorządom jednostkowym do organizacji rozgrywek wydziałowych.
1800 widzów w ciągu 3 dni pokazów,
11 spektakli na profesjonalnej scenie teatralnej
Zwycięzcy V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich:
I miejsce – „Vattene!” Teatru ECCE HOMO
II miejsce – „Grunwald 2000” Kompanii Teatralnej Mamro
III miejsce – „Merylin Mongoł” Grupy T_ART
Wigilijna Aukcja na UW
Komisja ds. Koordynacji Projektów zorganizowała Wigilijną Aukcję na UW we współpracy
z Wigilijną Aukcją na Karowej. Aukcja odbyła się
17 grudnia o godzinie 18.00 w sali 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów. Uzyskany
dochód – ponad trzy tysiące złotych – przekazano na rzecz Fundacji SYNAPSIS, opiekującej
się dziećmi i dorosłymi z autyzmem. Studenci
mogli wylicytować fanty przeznaczone na Aukcję m.in. przez Ambasadę Niemiec, Muzeum im. Fryderyka Chopina czy Wojskową Akademię Techniczną.
Sponsorzy gier:
Egmont, G3, Let’s Play, Phalanx Games Polska, Portal Games, Rebel.pl, Black
Monk, Granna, Fabryka Gier Historycznych, TM Toys, Instytut Pamięci Narodowej.
44
45
Terminy spotkań:
25 marca, 15 kwietnia, 29 kwietnia,
8 maja (podczas Dnia Fizyka ZSS FUW),
20 października
BUW dla sów
Akademicka Ofensywa Zdrowia
W dniach 27–30 stycznia w trakcie sesji zimowej oraz
10–12 czerwca w trakcie sesji letniej Samorząd Studentów UW przygotował stand w holu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Akcja miała na celu urozmaicenie czasu studentom, którzy spędzają długie godziny
nad książkami. W konkursach mogli wygrać specjalnie
przygotowane zakreślacze i kolorowe karteczki oraz
otrzymać zestaw pomocy naukowych: notes, długopis oraz teczkę. W trakcie sesji letniej do wygrania były również zaproszenia do
Teatru Dramatycznego i Egurrola Dance Studio, a także specjalnie przygotowane
na tę okazję gadżety– samorządowe worki sportowe! W akcji wzięli także udział
Starbucks z pyszną kawą oraz Coca-Cola z puszkami swoich napojów.
PINK LIPS PROJECT – Tydzień
profilaktyki raka szyjki macicy na UW
Akcja była organizowana we współpracy z Oddziałem Warszawa IFMSA Poland. 26 stycznia
w siedzibie Samorządu odbyło się spotkanie na
temat profilaktyki raka szyjki macicy, a dwa dni
później, 28 stycznia, na standzie w BUW także
można było porozmawiać na temat profilaktyki, wziąć udział w konkursach i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z różowymi ustami.
O transplantacji
Welcome Week
Przedsięwzięcie odbyło się w pierwszym tygodniu semestru letniego, a jego
celem było przywitanie studentów wracających na Uniwersytet po feriach zimowych. Każdy student UW, który podążał na zajęcia na Kampusie Centralnym,
otrzymał specjalny pakiet powitalny zawierający notes formatu A5, zakładkę do
książki, torbę papierową, kartę zniżkową UW HERE do restauracji Sphinx, jabłko oraz ulotkę o działalności Samorządu
Studentów UW. Dopełnieniem akcji
było utworzenie na stronie internetowej
samorządu kalendarza wydarzeń, który
jest w prosty sposób edytowalny dla
studentów-organizatorów rozmaitych
przedsięwzięć na naszej uczelni.
46
6 marca odbył się wykład dr hab. n. med. Macieja Kosieradzkiego, chirurga
z Kliniki Chirurgii i Transplantacji, Konsultanta Wojewódzkiego ds. Transplantacji i Prezesa Stowarzyszenia Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, który opowiedział o transplantacji. Zwieńczeniem spotkania był pokaz
filmu „Bogowie”. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób.
Krwiecień
Jest to cykliczny program honorowej zbiórki
krwi, którego głównym założeniem jest propagowanie idei krwiodawstwa, transplantologii
oraz zdrowego trybu życia. Bierze w nim udział
21 uczelni z 7 miast. Krwiodawcy mają dodatkowo możliwość m.in. zmierzenia ciśnienia
i poziomu cukru we krwi. Dotychczas na UW
odbyły się 2 akcje na Kampusie Centralnym
(13.04 i 21.10).
47
Konkurs „Nauczyciel Akademicki Roku”
Konkurs „Nauczyciel Akademicki Roku” od roku akademickiego 2012/2013 wyłania najlepszych dydaktyków na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku
odbyła się III edycja projektu. Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji zrezygnowano z gali finałowej z racji bardzo niskiej frekwencji i zainteresowania wśród studentów. Cieszy jednak, że coraz więcej jednostek organizuje swoje wewnętrzne konkursy, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Początkowe założenia Konkursu (wywiady z laureatami, zgłaszanie przez
studentów pytań do laureatów) także musiały zostać zrewidowane z powodu małego zainteresowania. Ostatecznie studenci w formularzu internetowym wskazali, że nagrodę „Nauczyciela Akademickiego Roku” otrzymają:
Dr hab. Szymon Paczkowski (nauki humanistyczne); Dr Piotr Zańko (nauki
społeczne); Dr hab. Krzysztof Turzyński (nauki ścisłe).
Informacja o wyniku konkursu została opublikowana na wydarzeniu na portalu
społecznościowym Facebook oraz na stronie samorzad.uw.edu.pl. Laureatom
wręczono dyplomy.
48
Działania na rzecz jakości kształcenia
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej podjął szereg działań na rzecz poprawy jakości kształcenia na uczelni. Po pierwsze, nawiązał bliską współpracę
z Biurem ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianym Zespołem Zapewniania Jakości Kształcenia. Zorganizowano spotkanie dla przedstawicieli Wydziałowych
(i innych) ZZJK, na którym wskazano praktyczne i systemowe rozwiązania
wpływające na poziom studiowania. Po drugie, utworzono grupę skupiającą osoby z różnych jednostek, gdzie publikowane były ważne informacje,
np. w zakresie zmian szczegółowych zasad studiowania lub dostosowywania
programów kształcenia do znowelizowanych przepisów. Po trzecie, podjęto
skuteczne działania w celu uaktualnienia listy przedstawicieli studentów i doktorantów w WZZJK, z którą można zapoznać się na stronie samorzad.uw.edu.pl
w zakładce „Studia / Jakość kształcenia”.
Pomoc doraźna
W trakcie roku akademickiego Przewodniczący Komisji Dydaktycznej odbywał regularne dyżury przynajmniej raz w tygodniu. Informacja o ich terminach
była publikowana w zakładce „Samorząd / Komisja Dydaktyczna”. W ubiegłym
roku akademickim z Przewodniczącym skontaktowało się kilkadziesiąt osób,
najczęściej drogą e-mailową lub telefoniczną. Studenci zgłaszali przede wszystkim problemy związane z: zaliczeniem przedmiotów (np. niewpisaniem oceny
przez prowadzącego), rozliczeniem semestru po
powrocie z wymiany, nieobecnością prowadzącego na egzaminie, wyznaczaniem dodatkowego
terminu egzaminu, zmianą formy zaliczenia zajęć,
przepisywaniem przedmiotów z innej jednostki,
wymogami przedmiotowymi na kierunku studiów
czy rejestracjami na zajęciach w jednostce i żetonową. Biorąc pod uwagę otrzymane informacje
zwrotne od studentów, można uznać, że zdecydowaną większość tych spraw udało się rozwiązać bez
większego trudu.
49
PASCL
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej wraz z Pełnomocnikiem
Rektora ds. Jakości Kształcenia reprezentowali Uniwersytet
Warszawski w międzynarodowym projekcie PASCL (Peer
Assessment of Student Centred Learning) wspieranego przez
Komisję Europejską i Lifelong Learning Programme. W skład
konsorcjum projektu wchodzi ESU (European Students Union),
UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe),
Uniwersytet Jyväskylä, CEU (Central European University), Melius
oraz Knowledge Innovation Centre.
Peer Assessment of Student Centred Learning
Celem projektu PASCL jest wsparcie w implementacji strategii
i narzędzi kształcenia skoncentrowanych na studentach tzw. SCL
(Student Centred Learning). Uniwersytet Warszawski przystępując
do programu, zobligował się do wizyty pilotażowej ekspertów
PASCL, która odbyła się w maju. Eksperci odwiedzili również
wybraną jednostkę – Wydział Chemii. Podczas swojej wizyty
starali się odpowiedzieć na pytanie, w jakiej formie SCL ma
miejsce na naszym Uniwersytecie. W tym celu odbyli rozmowy
z przedstawicielami studentów, doktorantów, pracowników,
władz na poziomie uczelni i jednostki. Po spotkaniu przekazali
listę rekomendacji w zakresie implementowania rozwiązań
charakterystycznych dla SCL.
Komisja Dydaktyczna we współpracy z Parlamentem Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowała spotkanie dla studentów,
w ramach którego przedstawicielka European Students’ Union
opisała założenia SCL i możliwości jego wdrożenia na naszej uczelni.
Więcej o PASCL można przeczytać na pascl.eu.
50
Raport Studencki
2014 i 2015
Komisja Dydaktyczna oprócz
przygotowania tegorocznej edycji Raportu Studenckiego przygotowała i opublikowała raport
z ubiegłego roku, który nie został dokończony przez poprzedni ZSS UW. Tegoroczna edycja raportu w porównaniu do poprzednich dwóch edycji została znacznie bardziej
rozszerzona. Część zasadnicza została oparta na pięciu podstawowych filarach, bazując na wynikach badania internetowego przeprowadzonego wśród
studentów uczelni i organizacji studenckich (samorządów jednostkowych, kół
naukowych i komisji stypendialnych). W raporcie poruszono sprawy dydaktyczne, socjalno-bytowe,
informacyjno-techniczne, dotyczące mobilności
studenckiej i organizacji
studenckich.
Ostatni rozdział poświęcono na komentarz dot ycząc y kilku kluczowych – z punktu widzenia
Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego – spraw. Tam, gdzie była taka możliwość, zaproponowano rekomendacje na poziomie uczelni, jednostki (władz jednostek) i samorządów
jednostkowych. Wszystkie proponowane rozwiązania starano się tak wybrać, aby ich realizacja była możliwa w najbliższym roku akademickim lub
kalendarzowym.
51
Nowy najemca Indeksu wybrany
ZSS UW we współpracy z Kanclerzem UW oraz Biurem Gospodarczym UW
przeprowadzili przetarg na wynajem lokalu znajdującego się w piwnicy budynku Samorządu Studentów. Aktualnie przeprowadzany jest tam remont,
a wielkiego otwarcia można oczekiwać na początku 2016 r.
PRZED
PO
Zmiany w budynku ZSS
W wakacje przeprowadzono remont w budynku Samorządu Studentów UW.
Od października Samorząd Studentów i samorząd doktorantów dysponują
nową salą konferencyjną dostosowaną do użycia przez 40 osób, a Odwoławcza
Komisja Stypendialna przeniosła się do większego pomieszczenia.
Kontakt ze studentami
Cały czas pracujemy nad wieloma sposobami komunikacji ze studentami naszej uczelni. Na stronie
www.samorzad.uw.edu.pl można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje w zakresie dydaktyki i jakości kształcenia oraz praw i obowiązków
studenta. W przystępny sposób przedstawiono
także zagadnienia prawne, umieszczając w odpowiednich zakładkach najważniejsze akty prawne
regulujące studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim, w tym opisy systemów zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia wraz ze szczegółowymi zasadami studiowania dla wszystkich
jednostek. W zakładce Samorząd / Kontakt do samorządów zamieszczono
wykaz wszystkich samorządów jednostkowych wraz z listą przewodniczących
oraz odnośnikami do stron internetowych i fanpage’y.
Informacje na fanpage’u na Facebooku coraz częściej pojawiają się w formie
atrakcyjnych infografik, które docierają do kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy użytkowników portalu.
↘
Social media ninjas
ponad 14 230
obserwatorów
na fanpage’u na Facebooku
↘
↘
162
subskrybentów
ponad 1293
obserwatorów na
Instagramie
52
53
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodnicząca Zarządu
Maja Matuszewska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział
Zarządzania
Zarząd
KOMISJA MOBILNOŚCI STUDENTÓW
Mateusz Dąbrowski[do 6 października 2015], Wydział Psychologii
KOMISJA DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓW
Julia Sobolewska, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
KOMISJA DYDAKTYCZNA
Walery Stasiak [ do 9 października 2015], Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ
Piotr Włodarczyk, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji
KOMISJA UW HERE
Jakub Alama, Wydział Nauk Ekonomicznych
Joanna Sknadaj[od 10 czerwca 2015], wiceprzewodnicząca, Wydział Nauk
Ekonomicznych
KOMISJA FINANSOWA
Anna Cieślikiewicz, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ
Mieszko Czerniawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
KOMISJA INFORMACJI I PR
Zuzanna Kamińska[do 17 marca 2015], Wydział Biologii
Aleksandra Kozłowska[od 17 kwietnia 2015], Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ
Maria Leśnodorska[od 27 kwietnia 2015], wiceprzewodnicząca,
Wydział Polonistyki
KOMISJA PRAWNA
Maxymilian Rybczyński, Wydział Prawa i Administracji
KOMISJA MOBILNOŚCI STUDENTÓW
Anna Smaruj[od 7 października 2015], Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków
Obcych i Edukacji Europejskiej
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
Justyna Zarudzka[do 7 października 2015], Wydział Lingwistyki Stosowanej
KOMISJA UNIWEREK.TV
Łukasz Noszczak, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji Wielkiej Parady Studentów
Daria Zyśk, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
54
55
Członkowie komisji Zarządu Samorządu Studentów UW
KOMISJA UW HERE
Adrian Dąbrowski
Adrian Wrona
Bohdan Fedorynchyk
Dawid Niewęgłowski
Dawid Siwicki
Dominika Świerszcz
Filip Wejner
Jacek Babiński
Jakub Kuźmiński
Joanna Kawiorska
Joanna Sknadaj
Julia Łysio
Kamil Karnowski
Kamil Olejnik
Karolina Borczyńska
Karolina Tylak
Maciej Szczuka
Mariusz Wojciechowski
Marta Hnatowska
Michał Stryjek
Mikołaj Gronowski
Monika Oppeln-Bronikowska
Paulina Babińska
Paulina Chrzanowska
Paulina Ptasińska
Paweł Madany
Rusłan Sabadyszyn
Sylwia Le
Wiktor Czarnomski
Wojciech Brosig
Zofia Ignaciuk
Kamil Dąbrowski (WB)
Karolina Sybilska (CSSTiRL)
Krzysztof Garbuliński (ISM)
Krzysztof Zalewski (WZ)
Łukasz Wróblewski (CSSTiRL)
Małgorzata Rosińska (IF)
Magda Trela (IINiSB)
Michael Popławski (WZ)
KOMISJA INFORMACJI I PR
Nawojka Bauer (WZ)
Wojciech Brosig (WNE)
Magdalena Cieślak (INP)
Katarzyna Cieśluk (INP)
Kamil Dąbrowski (WB)
Julia Friedel (ID)
Jakub Januszewski (ID)
Emilia Jasińska (WPiA)
Kacper Jepsen (MSOŚ)
Cezary Golędzinowski(INP)
Mieszko Mróz (CSSTiRL)
Adam Ofiara (ISNS)
Justyna Patłaszyńska (INP)
Michael Popławski (WZ)
(do października 2015)
Filip Pyśniak (INP)
Magdalena Radecka (ID)
Paweł Słomka (CSSTiRL)
(do października 2015)
Katarzyna Soja (MSOŚ)
Julia Sulińska(ISNS)
Karolina Sybilska (CSSTiRL)
Michał Szpilkowski (ISNS)
Adrianna Szyca (ID)
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDOWEJ
Agnieszka Malicka (CSSTiRL)
Anna Ziółkowska (WPed)
Cezary Golędzinowski (INP)
KOMISJA DS. KOORDYNACJI
PROJEKTÓW
Agnieszka Korczyńska (Ital)
56
Aleksandra Kaczorowska (ILS)
Angelika Wiśniewska (WGiSR)
Anna Maria Krupa (KB)
Cezary Golędzinowski (INP)
Daria Zyśk (INP)
Filip Pyśniak (INP)
Iga Łaniec (IE, ISNS)
Jagoda Białota (OSA)
Kamil Dąbrowski (WBiol)
Karolina Sybilska (CSSTiRL)
Klaudia Łączyńska (OSA)
Łukasz Słonecki (WGiSR)
Marcin Ciechanowicz (WGiSR)
Maria Gmurczyk (ID)
Maria Łusakowska (WNeo)
Marta Długoszewska (WBiol)
Marta Górka (ID)
Piotr Dybowski (IE)
Piotr Gudanek (INP)
Sylwia Bochenek (IKSI)
KOMISJA FINANSOWA
Kamil Dąbrowski (WB)
Klaudia Kundera (WNE)
Daria Zyśk (WDINP)
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY
ZEWNĘTRZNEJ
Maria Dybcio (ISNS)
Adrianna Małyszko (IKP)
Michalina Augusiak (IKP)
UNIWEREK.TV
Ada Zalewska
Adam Tesarski
Adrian Zielant
Adrianna Dytman
Adrianna Żołdak
Agata Chodań
Agnieszka Kordecka
Aleksander Krymski
Aleksandra Bilska
Aleksandra Dudczak
Aleksandra Podgórska
(do 23.10.2015)
Aleksandra Rutkowska
(do 23.10.2015)
Anna Bielecka (do 23.10.2015)
Anna Kędzior
Anna Kołnierzak
Anna Rek
KOMISJA MOBILNOŚCI
Agnieszka Oronowicz
Cezary Golędzinowski
Dawid Penkala
Maja Jastrzębska
Mateusz Kubiak
Natalia Prymek
Patrycja Pieńkosz
Weronika Jaskuła
Zofia Lecyk
KOMISJA PRAWNA
Adam Krzymiński (ISM, WPIA)
Konrad Wyszyński (WPIA)
Andrzej Gustowski (WZ)
KOMISJA DYDAKTYCZNA
Alan Zacharzewski (OSA)
Aleksander Jasiak (WGEO)
Anna Dąbrowska (INP)
Anna Urbańska (WPSYCH)
Cezary Golędzinowski (INP)
Diana Zagrodzka (IS)
Karolina Kociemba (WAL)
Konrad Dudek (IF)
Mariusz Drozdowski (IINiSB)
Mateusz Wojcieszak (KMISH)
Roger Pietrzak (ISNS)
Sylwester Nagórka (MSOŚ)
57
Brian Dam
Damian Małż
Dominika Ładna
Emma Drabarek
Ewelina Dalecka
Ewelina Kęcik
Ewelina Woike
Filip Chochół
Filip Wejner
Gabriela Jóźwiak
Jacek Gołosz
Jakub Rosłoniec
Jakub Sidor
Joanna Sarwińska
Joanna Wal
Jowita Romaniuk – do 23.10.2015
Justyna Wójcik
Kamil Gruczek
Karol Czarnecki
Karolina Banaś
Karolina Zaborowska
Kasia Nowicka
Katarzyna Cieślak
Katarzyna Pasek
Konrad Wierzchowski
Krzysztof Pruszyński
Krzysztof Smykowski
Łucja Więsyk
Łukasz Olszewski
Maciej Zaręba
Magda Barczyk
Magdalena Blicharz
Magdalena Dominiewska
Magdalena Jarosz
Małgorzata Łaszczych
Małgorzata Piotrowska
(do 23.10.2015)
Małgorzata Przepióra
Małgorzata Rosińska
Marcin Ołdakowski (do 23.10.2015)
Marek Treszczyński (do 23.10.2015)
Marta Krzyżowska (do 23.10.2015)
Mateusz Jędraś (do 23.10.2015)
Maurycy Pieńkowski
Michał Kowalski
Michał Kozłowski (do 23.10.2015)
Michał Tuz
Mieszko Mróz
Milena Mądra
Monika Augustyniak
Patrycja Hacia
Patrycja Wszeborowska
Patryk Michalski (do 23.10.2015)
Paulina Bogdańska
Paulina Kaczorek (do 23.10.2015)
Paulina Lendzion (do 23.10.2015)
Paulina Łoszczyk
Paulina Pacanowska (do 23.10.2015)
Paulina Rybak (do 23.10.2015)
Piotr Feliś
Piotr Gabler
Piotr Połosak
Rafał Sieńkowski (do 23.10.2015)
Sebastian Saniewski
Sylwia Borawska
Tomasz Gruszkiewicz
Tomasz Kossakowski
Tomek Wilczopolski
Weronika Kijo
Zuzanna Miśta
Teksty: Jakub Alama, Anna Cieślikiewicz, Mieszko Czerniawski,
Aleksandra Kozłowska, Maja Matuszewska, Łukasz Noszczak,
Maxymilian Rybczyński, Anna Smaruj, Julia Sobolewska,
Walery Stasiak, Piotr Włodarczyk
Fotografie: Grzegorz Adamek, Oliwia Chrapowicka,
Ewelina Dalecka, Mieszko Mróz, Łukasz Noszczak,
Aleksandra Podgórska, Jowita Romaniuk, Adrianna Zalewska,
UniwerekTV
Projekt graficzny i skład: Kapitałka Krystyna Szych,
www.kapitalka.net
© Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tej publikacji
nie może być bez pisemnej zgody wydawcy reprodukowana,
użyta w innej publikacji ani przechowywana w jakiejkolwiek
bazie danych.
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 24
00-927 Warszawa
tel. 22 552 26 12, tel./fax 22 552 08 09
www.samorzad.uw.edu.pl
facebook.com/samorzad.studentow.uw

Podobne dokumenty