Szczecin, dnia 26.08.2011 r. ES-333/26

Komentarze

Transkrypt

Szczecin, dnia 26.08.2011 r. ES-333/26
Szczecin, dnia 26.08.2011 r.
ES-333/26-1/2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddział Szczecin zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.08.2011 r. postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie "Wybór oferty" której wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych kwoty 14.000 euro na obiekt:
„Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej na stacjach pomp Rzedziny
gmina Dobra, Warnolęka gmina Nowe Warpno"
została wybrana oferta Wykonawcy:
P.B. INTERBUD Sp. z 0.0
ul. Potulicka 55
70-234 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty^ złożono 2 oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawców nie zostali wykluczeni z postępowania a ich oferty nie zostały odrzucone.
Oferty spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zgodnie z kryterium oceny ofert wybrano ofertę z najniższą ceną.
Cena oferty : 24.600 zł.
Informacje na temat wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert:
Oferta - cena
Lp
Firma
Łączna punktacja %
1
P.B. INTERBUD Sp. z o.o
ul. Potulicka 55
70-234 Szczecin
24.600,00 zł
100%
2
Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe
„ELTECH" s.c Małgorzata Sieja
Ryszard Sieja, ul. Plaża 22
77-400 Złotów
30.977,59 zł
79%
,/
DYREKT
ZachodniopomorakijkaiZarządi.;
^u : UrządzWSi/Wodnycl
Do wiadomości:
l.a/a + strona internetowa
_.. , podpis kierownika jednoslki zamawiającej

Podobne dokumenty