psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju

Komentarze

Transkrypt

psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju
ROK AKADEMICKI 2015/2016
PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU
OPIEKUN: PROF. UG, DR HAB. MAŁGORZATA LIPOWSKA
WPROWADZENIE
Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka,
by stał się pociągający i na swój sposób piękny.
Zofia Nałkowska
Odpowiedzią psychologii jako nauki i profesji na rosnącą globalizację i wielokulturowość współczesnego świata
jest rozwój nowej dyscypliny akademickiej oraz praktyki zawodowej o nazwie psychologia międzykulturowa. Jest to
fascynująca dziedzina badań podstawowych i stosowanych, stawiająca szereg pytań o kulturowe uwarunkowania
ludzkich myśli, uczuć i zachowań. Psychologia staje się nauką o różnorodności ludzkiej psyche, realizującej się w
odmiennych warunkach kulturowych. Jest to trend światowy, który nie ominął Polski.
Jeśli wybierzesz naszą ścieżkę, będziesz miał/a okazję zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale głównie
praktyczną. Współpracujemy z doskonałymi specjalistami w dziedzinie psychologii międzykulturowej i rodzaju,
zapraszamy znanych wykładowców z całego świata, organizujemy ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje
poruszające problematyką kultury i płci, prowadzimy unikalne badania na mało dostępnych próbach, organizujemy
międzynarodowe wymiany studenckie, praktyki zawodowe w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach
działającymi na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej ale i globalnie, szkoły letnie. Różnorodność kulturowa i
rodzajowa będzie Ci przybliżana w bliskim kontakcie z ludźmi, którzy ukształtowani zostali w innym środowisku niż
Twoje własne i dobrze Ci znane. W trakcie studiów szczególnie duży nacisk położony będzie na problematykę migracji,
akulturacji oraz kontaktów międzykulturowych: jak współżyć w środowiskach międzykulturowych uczelni,
przedsiębiorstw, organizacji i miast, przezwyciężając trudności, a korzystając z wzbogacających szans. Dla
zdobywania kompetencji profesjonalnych uczestniczyć będziesz w treningach międzykulturowych z udziałem
studentek/ studentów z innych uczelni w Unii Europejskiej.
Kończąc studia będziesz mógł/a znaleźć pracę jako trener/ka, konsultant/ka, mediator/ka, lub badacz/kaanalityk/czka. Będziesz mógł/a pracować w firmach międzynarodowych, fundacjach i organizacjach pozarządowych
zajmujących się imigrantami i uchodźcami, będziesz mógł/mogła też założyć własną firmę lub stowarzyszenie,
którego celem będzie realizowanie konkretnych projektów służących osiąganiu różnych zmian społecznych (w tych
zmian postaw) i podnoszenie jakości życia. Obszarem Twej działalności będzie mógł być… cały świat.
Celem ścieżki jest także popularyzowanie praktycznych aspektów psychologii równych szans. Studiowanie
przedmiotu z zakresu psychologii rodzaju daje okazję do nabycia umiejętności prowadzenia badań z zakresu
psychologii rodzaju, uczy kompetencji w zakresie praktycznego popularyzowania idei równych szans w miejscu pracy,
zarządzania różnorodnością trafnego diagnozowania i rozwiązywania problemów mężczyzn i kobiet na poziomie
jednostkowym i organizacyjnym. Uczy podstaw diagnozy oraz interwencji psychologicznych dotyczących relacji między
mężczyznami i kobietami w życiu publicznym oraz prywatnym.
Ścieżka specjalizacyjna psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju ma na celu zwrócenie uwagi na
różnorodność w funkcjonowaniu człowieka w dwóch aspektach: kultury i płci – na jego potrzeby, jego relacje,
wyznawane przez niego wartości. Ludzi na całym świecie łączą uniwersalne elementy - bez względu na to, w jakiej
kulturze się urodzili i w jakim społeczeństwie żyją. Jednostki żyjące w jednej kulturze, w jednym społeczeństwie w
pewnym stopniu się do siebie upodabniają w wyniku permanentnego oddziaływania wpływów społecznych, np.
prezentując w pewnym stopniu podobny system wartości, wyznając określoną religię. Z drugiej strony jednak
pozostają indywidualnościami, dokonującymi różnych wyborów i prezentującymi odmienne postawy, z własną historią
doświadczeń życiowych, określonymi planami czy celami życiowymi. O tym właśnie traktuje niniejsza ścieżka
specjalizacyjna – o różnorodności człowieka pankulturowo, ale także kulturowo, głównie uwzględniając wątek płci jako
motyw przewodni prowadzonych rozważań.
Docenianie różnorodności jest podstawową wartością tej specjalizacji, co rozumiemy jako niezbędny element
rozwoju osobistego, element wzbogacania tradycji społeczeństw, przez na przykład unikanie przez ich członków
stygmatyzowania różnorodnych zachowań jednostek posiadających określoną płeć czy przynależących do określonych
mniejszości etnicznych. Wydaje się bowiem, że nie musimy przeglądać się w innych otaczających nas osobach niczym
w lustrze – doszukiwać się swych cech w innych, a raczej powinniśmy pozytywnie wartościować różnorodność –
podziwiać te czasem zadziwiające mozaiki przymiotów, jakie prezentują inni ludzie i wzbogacać dzięki tym
doświadczeniom obraz siebie. Proponowana Państwu specjalizacja ma między innymi za zadanie pokazać, w jakich
warunkach pewna odmienność czy różnorodność związana z pochodzeniem etnicznym czy z płcią może budzić
dyskryminację czy odrzucenie i jak temu zaradzić. Mówiąc o różnorodności mamy na myśli określone cechy, jakie są
przypisywane obydwu płciom czy przedstawicielom różnych grup etnicznych tylko z tego powodu, że się takimi urodzili,
a które utrudniają owym ludziom codzienne funkcjonowanie, albowiem postrzegani są w sposób schematyczny,
stereotypowy.
SEMESTR ZIMOWY
prowadzący
nazwa wykładu
liczba godzin
dr Krzysztof Ulanowski,
dr Piotr Walewski
B – Religie świata
30
dr Katarzyna Bojarska
B – Seksuologia kliniczna
30
dr Kuba Kryś
B - Cultural Diversity of Positive Aspects of Human Behavior
15
dr Katarzyna Skrzypińska
B – Psychologia religii i duchowości
30
dr Paulina Pawlicka
C – Dwujęzyczność w ujęciu psychospołecznym
15
dr Besta Tomasz
C – Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne
C – Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami LGB i ich
bliskimi
C – Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności
społecznych
30
C – Zarządzanie różnorodnością w organizacji
C – Prawne aspekty pomocy ofiarom przemocy w ujęciu
kulturowym
30
dr Bojarska Katarzyna
dr Magdalena Żemojtel – Piotrowska
dr Żadkowska Magdalena
mgr Katarzyna Kurkiewicz
30
15
30
SEMESTR LETNI
prof. Krystyna Adamska,
dr Paulina Pawlicka
dr Maria Kaźmierczak,
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
B – Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy
jednostki i organizacji
30
B – Kobiecość i męskość w relacjach społecznych
30
prof. Joanna Senyszyn
B – Prawa człowieka
30
prof. Adamska Krystyna
B – Komunikacja we współpracy i konflikcie
30
dr Rafał Lawendowski
B – Psychologiczne aspekty ojcostwa
15
dr Godlewska – Werner Dorota
C – Warsztat trenera szkoleń
30
dr Kosakowska – Berezecka Natasza,
C – Cultural adaptation training (EN)
15
dr Kosakowska – Berezecka Natasza,
C – Negocjacje i mediacje - perspektywa międzykulturowa
15
dr Pawlicka Paulina
C – Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i
przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami społecznymi
30
dr Justyna Michałek
C – Pomoc psychologiczna dla rodzin migrujących
15
OPIS KURSÓW Z POZIOMU B
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Religie świata
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Piotr Walewski, dr Krzysztof Ulanowski
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
(7) Liczba punktów ECTS
4
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
Wykład
. Sposób realizacji zajęć
.
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
- wykład
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy
- wykład z prezentacją multimedialną
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej, obecność na zajęciach
D. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

obecność na zajęciach

sprawdzenie umiejętności pracy w zespole i umiejętności organizacyjnych związanych

z planowaniem i przeprowadzeniem projektu i prezentacji: przygotowanie prezentacji i

zaprezentowanie jej na forum grupy
E.
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu

arkusz pracy zaliczeniowej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
brak
(14) Cele kształcenia
Zapoznanie studentów psychologii za zjawiskami religijnymi (wybór), a szczególnie ich wyznawcami, którzy mogą potrzebować konsultacji
psychologa; nauka metod egzegetycznych i hermeneutycznych jako istotnego narzędzia obserwacji religii.
(15) Treści programowe
- biblijny Izrael, mozaizm;
- periodyzacja dziejów;
- istota religii;
- Początki chrześcijaństwa;
- islam i jego :ekspansja;
- wyjaśnienia nt. fundamentalizmu i ekstremizmu, a także radykalizacji postaw;
- Stereotypy i mity społeczne;
- Islam, jego „egzotyka” i zagrożenia
- Elementy buddyzmu;
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1) Shanks H. (red.), Starożytny Izrael: od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, Warszawa 1994;
2) Unterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994;
3) Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1-2, Warszawa 20022;
4) Zotz V., Historia filozofii buddyjskiej, Kraków 2007;
B. Literatura uzupełniająca
1) Walther W., Kobieta w Islamie, tł. J. Szymański, Warszawa 1982;
2) Dawsin C.H., Formowanie się Chrześcijaństwa, Warszawa 1987.
3) Mircea E., Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1994, t. 2, 52-74. 140-153;
4) Lemaire A., Dzieje biblijnego Izraela, Poznań 1998;
5) Duda D., Terroryzm islamski, Kraków 2002.
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i
kierunkowe)
H2A_W02; H2A_W03;
Wiedza
S2A_U02; H2A_U02;
Umiejętności
H2A_K01; S2A_K04;
S2A_K05; S1A_K04;
H1A_K03; Kompetencje
społeczne (postawy)
(17 A) Wiedza
K_W01; K_W08
Student
- zna podstawową terminologię dotyczącą zagadnienia;
- zna sposoby interpretacji zachowań religijnych, umie je sklasyfikować i poddać
ocenie psychologicznej;
- zna kontekst kulturowy i religijny ludzi, którzy są wyznawcami danej religii.
(17 B) Umiejętności
K_U05; K_U08;
Student potrafi:
- obserwować, sklasyfikować i interpretować zachowania religijne ludzi i wpływ na
ich życie;
- dzięki podstawowej wiedzy dotyczącej religii umie określić stopień zaangażowania
religijnego człowieka i dokonać jego wstępnej weryfikacji.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
K_K01; K_K05; K_K06; K_K08; K_K09;
Student:
- potrafi pracować indywidualnie i w zespole;
- ma świadomość złożoności i różnorodności interpretacji zjawisk
religiopoznawczych;
- zachowuje ostrożność w formułowaniu sądów i jest otwarty na zmianę poglądów,
w zależności od argumentacji;
- docenia wkład dotychczasowych ustaleń w nauce, ale wykazuje też kreatywność w
myśleniu i odkrywaniu nowego.
.
(18) Kontakt
[email protected] ; [email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Seksuologia kliniczna
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, PK, PSiPSP
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Katarzyna Bojarska
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
(7) Liczba punktów ECTS
4
Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
konwersatorium
. Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
. Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
• wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
multimedialną
egzamin
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
• egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
• ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie trwania semestru
I. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

ocena z kolokwium/kolokwiów, odzwierciedlająca stopień przyswojenia materiału i
umiejętność samodzielnego, krytycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy
obecność
przygotowanie do zajęć

wykonanie ewentualnych zadań dodatkowych przeznaczonych dla osób chętnych.
J.
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu

arkusz egzaminu pisemnego/kolokwium
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, ponieważ część literatury przedmiotu, na której
opierają się
zajęcia, dostępna jest wyłącznie w języku angielskim
(14) Cele kształcenia
Celem tego podstawowego kursu seksuologicznego jest przekazanie osobom uczestniczącym w kursie podstaw wiedzy seksuologicznej wraz z
ukazaniem jej powiązań z naukami społecznymi, w tym psychologicznymi. Kurs ma na celu ukazanie psychologicznych i społecznokulturowych uwarunkowań płci i seksualności oraz rozwoju seksualnego w kulturze Zachodniej (oraz w wybranych innych kręgach
kulturowych) oraz zaopatrzyć studentów w szczegółową wiedzę na temat psychofizjologii i anatomii seksualnej. Ma to stanowić niezbędny
wstęp do rozumienia bardziej zaawansowanych zagadnień z zakresu seksuologii klinicznej. Uczestnicy nabędą i usystematyzują wiedzę o
funkcjonowaniu seksualnego ciała ludzkiego w odniesieniu do kontekstu kulturowego oraz czynników psychologicznych oraz nauczą się
odróżniać mity seksualne od faktów. Oswoją się z terminologią seksuologiczną na użytek przyszłej pracy edukacyjnej lub pomocowej.
Uczestnicy kursu nabędą orientację w złożoności i wzajemnych powiązaniach czynników wpływających na ludzką płeć i seksualność, a także
poznają zakres tych przejawów seksualności, które określa się mianem „normy seksualnej”. Jest to seksuologiczny kurs wprowadzający,
stanowiący punkt wyjścia dla pogłębiania wiedzy seksuologicznej na bardziej zaawansowanych kursach klinicznych z zakresu poradnictwa
psychologiczno-seksuologicznego.
(15) Treści programowe
• Seksuologia jako nauka, rola psychologii i nauk społecznych w jej rozwoju
• Podstawowa terminologia z zakresu seksuologii
• Płeć biologiczna a płeć kulturowa
• Typowy i nietypowy rozwój płci biologicznej
• Czynniki wpływające na typowy i nietypowy rozwój tożsamości płciowej
• Międzykulturowe spojrzenie na płeć
• Biologiczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej seksualności
• Psychofizjologia i anatomia seksualna
• Cykl reakcji seksualnych i psychofizjologia orgazmu
• Rola czynników społeczno-kulturowych w genezie zaburzeń i problemów seksualnych
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Bojarska, K. (2008). Social construction of sex and gender dichotomy. W A. Chybicka & M. Kaźmierczak (Red), Appreciating diversity. Gender
and
cultural issues (s 55-76). Kraków: Impuls.
Consortium on the Management of Disorders of Sex Development. (2006a). Handbook for parents. Whitehouse Station NJ: Intersex Society
of North
America. Pobrano z http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/htdocs/clinical/index.html
Consortium on the Management of Disorders of Sex Development. (2006b). Clinical guidelines for the management of disorders of sex
development
in childhood. Whitehouse Station NJ: Intersex Society of North America. Pobrano z
http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/htdocs/clinical/index.html
Haeberle, E. J. (2001, 2010). The 19th century. Chronology of sex research. History of sexology. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology.
HumboldtUniversität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/CHR05.HTM
Haeberle, E. J. (2003). Basic human sexual anatomy & physiology. An open access course. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. Humboldt-
Universität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECE1/index.htm
Imieliński, K. (1990). Seksiatria: Psychofizjologia seksualna (T. 1). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Intersex Society of North America. (bez daty). What does ISNA recommend for children with intersex? Pobrano listopad 14, 2011, z
http://www.isna.org/faq/patient-centered
Lev, A. I. (2004). Transgender emergence: Therapeutic guidelines for working with gender-variant people and their families. New York:
Haworth
Clinical Practice Press.
Parma, P., Radi, O., Vidal, V., Chaboissier, M. C., Dellambra, E., Valentini, S., Guerra, L., et al. (2006). R-spondin1 is essential in sex
determination,
skin differentiation and malignancy. Nature Genetics, 38(11), 1304-1309.
Zucker, K. J. (1999). Intersexuality and gender identity differentiation. Annual Review of Sex Research, 10, 1-69.
A.2. 2. studiowana samodzielnie przez studenta
Haeberle, E. J. (2001, 2010). The 19th century. Chronology of sex research. History of sexology. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology.
HumboldtUniversität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/CHR05.HTM
Haeberle, E. J. (2003). Basic human sexual anatomy & physiology. An open access course. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. HumboldtUniversität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECE1/index.htm
Imieliński, K. (1990). Seksiatria: Psychofizjologia seksualna (T. 1). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i
kierunkowe)
K_W05
K_U02
K_U05
K_U10
(17 A) Wiedza
Osoba, która pomyślnie zaliczy kurs:
• zna podstawową terminologię seksuologiczną i rozróżnia odcienie znaczeniowe
powiązanych pojęć
• rozumie kontekst psychologiczny i społeczno-kulturowy, w którym rozwijała się
seksuologia jako nauka
• rozumie rolę psychologii i nauk społecznych wśród innych nauk przyczyniających
się do rozwoju seksuologii
• rozumie rolę kulturowych uwarunkowań wyznaczających podejścia do płci i
seksualności
• wie, w jaki sposób i pod wpływem jakich czynników biologicznych kształtuje się
płeć somatyczna
• wie, jakie czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczno-kulturowe oraz ich
kombinacje mogą brać udział w typowym i nietypowym rozwoju tożsamości płciowej
• zna budowę i funkcję żeńskich i męskich narządów i struktur układu
reprodukcyjnego
• rozumie psychologiczne i biologiczne uwarunkowania prawidłowego przebiegu
reakcji seksualnych
• zna fazy przebiegu cyklu reakcji seksualnych
• rozumie podstawowe powiązania pomiędzy kulturą, psychiką a seksualnością i
zdrowiem seksualnym
• wie, jakie spektrum przejawów płci i seksualności wchodzi w zakres szeroko
rozumianej normy seksualnej
• rozumie kulturowe uwarunkowania pojęcia normy seksualnej
(17 B) Umiejętności
• potrafi samodzielnie łączyć ze sobą rożne aspekty zdobytej wiedzy i wyciągać na
tej podstawie własne wnioski
• potrafi krytycznie analizować zarówno potoczne doniesienia na temat
seksualności, jak również doniesienia badawcze i świadomie kształtować wobec
nich własne stanowisko
• potrafi logicznie uargumentować samodzielnie wyciągane wnioski w oparciu o
przyswojoną wiedzę
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
• wykazuje się elastycznością myślenia i własnych postaw wobec seksualności,
wynikającą z poszerzenia wiedzy na temat uwarunkowań płci i seksualności
• czuje się przygotowana do względnie swobodnego porozumiewania się z osobami
z wykształceniem seksuologicznym
• czuje się przygotowana do podjęcia merytorycznej dyskusji na tematy związane z
treściami programowymi z osobami niekształconymi w zakresie seksuologicznym
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Cultural Diversity of Positive Aspects of Human Behavior
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Kuba Kryś
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
2
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
(7) Liczba punktów ECTS
konwersatorium
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
M. Liczba godzin
15
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
angielski/english
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
seminar
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
activity during meetings and
exam.
B. Formy zaliczenia
exam: test.
C.
Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
Exam (50%), activity during meetings (50%).
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
exam sheet
.
.
.
.
.
.
.
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, ponieważ część literatury przedmiotu, na której
opierają się
zajęcia, dostępna jest wyłącznie w języku angielskim
(14) Cele kształcenia
The aim of the course is to introduce basic theories and research common for cultural and positive psychology.
(15) Treści programowe
The course will cover the following topics:
happiness,
understanding of good life,
well-being,
positive emotions,
smile,
understanding of virtues,
humor.
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Kryś, K., Hansen, K., Xing, C., Szarota, P., & Yang, M. (2014). Do only fools smile at strangers? Cultural
differences in perception of intelligence of smiling people. Journal of Cross-Cultural Psychology,
45(2), 314 –321. doi: 10.1177/0022022113513922
Snyder, C., Shane, J., & Pedrotti, J. (2011). Positive psychology. Thousand Oaks: Sage. [Chapter 2. Eastern and Western Perspectives on
Positive Psychology. p. 19-36. Chapter 4. Developing Strengths and Living Well in a Cultural Context. p. 71-90].
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i
kierunkowe)
K_W01
K_W05
(17 A) Wiedza
Students know the terminlogy used in positive psychology and in cultural psychology and know how to apply this
knowledge in other fields of psychology.
Students acquire the knowledge and deep insight into the positive psychology and cultural psychology. Their
knowledge involves terminology, theory and methodology of research.
K_U02
K_K01
K_K07
(17 B) Umiejętności
Students know how to use and integrate the theoretical knowledge from the positive and cultural psychology
areas and from related disciplines. They know how to analyse complex psychological issues related to cultural
diversity of positive aspects of human behavior.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Students have deep awareness of their knowledge and skills from the area of positive and cultural psychology.
They are sensitive to social and psychological dillemas related to positive and cultural psychology. They are ready
to communicate and to cooperate with others, including individuals not being specialists in the foci areas of the
course. Students are ready to actively participate in groups and organisations involved in psychological actions
related to positive and cultural psychology.
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Męskość i kobiecość w relacjach społecznych
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Maria Kaźmierczak
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
4
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
ćwiczenia: warsztatowe z elementami wykładu
2 pkt ECTS (50 - 60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem
prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne
studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do
poszczególnych zajęć;
2 pkt ECTS (50-60 godz) – samodzielna praca studenta –
przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy
zaliczeniowej, projektu, prezentacji
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
III –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
 obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia
międzykulturowa i psychologia rozwoju
 fakultatywny
(10) Język wykładowy
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
egzamin
- wykład
- wykład konwersatoryjny
B. Formy zaliczenia
egzamin pisemny testowy
C. Podstawowe kryteria
Ocena z egzaminu (50%)
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy egzaminacyjnej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
zaliczenie Wstępu do psychologii międzykulturowej i rodzaju
B. Wymagania wstępne
brak
(14) Cele kształcenia
Celem kursu jest analiza różnych sposobów budowania oraz utrzymywania relacji społecznych przez kobiety i mężczyzn. Uczestnicy będą
poszukiwać obszarów życia społecznego, w których kobiety i mężczyźni spotykają się z silną stereotypiza-cją rodzajową. Specyfika sytuacji
Polek i
Polaków zostanie ukazana w perspektywie kulturowej.
(15) Treści programowe
A. Problematyka wykładu
Kobiecość/ męskość jako konstrukt o podłożu biologicznym i społeczno-kulturowym
Indywidualne cechy kobiet i mężczyzn (zdolności; cechy osobowościowe) oraz ich wpływ na funkcjonowanie społeczne
Komunikacja a różnice płciowe
Związki w życiu mężczyzn i kobiet
Małżeństwo kobiety, małżeństwo mężczyzny – podobieństwa i różnice
Rodzina w życiu kobiety i mężczyzny - ujęcie kulturowe
Zaburzenia w relacjach damsko-męskich
Psychopatologia – różnice płciowe
Płeć psychiczna i związki interpersonalne – przegląd metod pomiaru
Męskość i kobiecość w perspektywie międzykulturowej
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Bem, S. (2000). Męskość – Kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP;
Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP;
Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak;
Titkow, A. (1995). Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości, w: A. Titkow i H. Domański (red.), Co to
znaczy być kobietą w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Titkow, A., Duch-Krzysztoszek, D., Budrowska, B. (2004). Nieodpłatna praca kobiet, mity realia, perspektywy.
Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Renzetti, Claire M., Curran, Daniel, J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: PWN;
Wojciszke, B. (red.), (2002). Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP;
B. Literatura uzupełniająca
Chybicka, A.,Kosakowska-Berezecka, N. (2010). Między płcią a rodzajem. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (część pierw-sza i część druga)
Chybicka, A., Kaźmierczak, M., Kosakowska, N. (2006). Postawy kobiet polskich wobec mężczyzn i kobiet w obliczu zmieniają-cych się ról
społecznych kobiet i mężczyzn, w: E. Martynowicz (red.). Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą (s. 111-127). Kraków: Oficyna
Wydawnicza
Impuls.
Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz Płci Psychologicznej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
Kosakowska, N. (2004). Stereotypy kobiecych i męskich ról społecznych w ocenie dzieci, nastolatków i dorosłych. w: Z. Łoś (red.). Psychologia
rozwojowa. Emocje i doświadczenia w rozwoju - filozoficzne i metodologiczne inspiracje. Kraków: Wydaw-nictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Student zna terminologię używaną w psychologii rodzaju
kierunkowe)
oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologii płci i rodzaju,
K_W01
obejmującą terminologię, teorię i metodykę badań prowadzonych w ramach tej
K_W05
specjalności.
K_U02
(17 B) Umiejętności
K_K01
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu
K_K07
psychologii rodzaju oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych
problemów psychologicznych
związanych z tożsamością płciową i rodzajową, a także wychowawczych,
pomocowych czy terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań
praktycznych wspierających kobiety i mężczyzn w ich rozwoju osobistym.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu
psychologii rodzaju.
Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne związane z psychologią
rodzaju, oraz
gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie
będącymi
(18) Kontakt
[email protected] ; [email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy
jednostki i organizacji
(dawniej Psychologia kulturowa i międzykulturowa)
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
POZiM, PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr hab. Krystyna Adamska, dr Paulina Pawlicka
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
4
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
III –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy

Polski
obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia
międzykulturowa i psychologia rozwoju

fakultatywny
(11) Metody dydaktyczne
- wykład
- wykład problemowy
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
egzamin
B. Formy zaliczenia
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
C. Podstawowe kryteria
wynik egzaminu (50%)
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz egzaminu pisemnego
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
zaliczenie przedmiotu Wstęp do psychologii międzykulturowej i rodzaju
(14) Cele kształcenia
Różnorodność kulturowa jest jednym z najważniejszych zagadnień ostatnich dziesięcioleci, i prawdopodobnie dlatego ob-serwuje się rosnące
zainteresowanie tą problematyką. Globalizacja, ruchy migracyjne ludności, wojny i kataklizmy, wymia-ny pracownicze to tylko niektóre z
globalnych,
uniwersalnych zjawisk wymagających dogłębnej wiedzy z zakresu psycho-logii międzykulturowej i kulturowej. Celem wykładu
zatytułowanego
„Psychologia kulturowa i międzykulturowa” jest za-poznanie Uczestników wykładu z podstawową wiedzą teoretyczną i praktyczną przydatną
w pracy
zawodowej psychologa międzykulturowego.
(15) Treści programowe
A. Problematyka wykładu
• Kultura, norma i patologia – co jest wrodzone, co nabyte w procesie socjalizacji, co jest uniwersalnie ludzkie, a co kon-tekstowe?
• Jak kultura kształtuje procesy poznawcze?
• Osobowość, zachowanie i myślenie a kultura.
• Reguły ponadkulturowe i różnice międzykulturowe – etics i emics w psychologii międzykulturowej i kulturowej
• Kultura a procesy emocjonalne
• Koncepcje pankulturowe (wymiary kultury, wartości kulturowe, aksjomaty społeczne)
• Męskość – kobiecość a rola kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie
• Struktura „ja” a kultura
• Metodologia badań psychologii kulturowej i międzykulturowej
• Zjawisko dyskryminacji a psychologia kultury – sposoby przeciwdziałania
• Praktyczne zastosowania psychologii kulturowej i międzykulturowej
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1.Chybicka, A., Kosakowska, N., Petrus, P. (2010). Wielokulturowość w organizacji – wyzwania dla zarządzania. W: A. Za-wadzka (red.)
Psychologia
zarządzania w organizacji. PWN.
2.Chybicka A. i in.(red.). (2009). Culture and gender – an intimate relationship. Gdańsk: GWP.
3.Best, D. L, Williams, J. E. (2002). Perspektywa międzykulturowa, w: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni – odmienne spojrzenia na
różnice (s.
118- 145). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4.Buss, D. i wsp. (2001). Half century of mate preferences. The cultural evolution of values. Journal of Marriage and the Family, 63, 491-503
5.Georgas, J. Berry, J., Kagitcibasi, C. (2006). Synthesis: how similar and how different are families across cultures? w: J. Geor-gas i in..
Families
Across Cultures. A 30-Nation Psychological Study. Camebridge University Press.
6.Matsumoto, D., Linda J. (2004). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP., s. 225-244; 172, 180; 475-490 i 459-463.
B. Literatura uzupełniająca
Boski, P. (2010). Kulturowe Ramy Zachowań Społecznych. Warszawa:PWN.
Kwiatkowska, A., Grzymała-Moszczyńska, H. (2008). Psychologia międzykulturowa. W: J. Strelau, D. Doliński (red.) Psycho-logia. Podręcznik
akademicki., tom II. s. 449-496.
Nisbett, R, (2009). Geografia myślenia. Gdańsk: Wydawnictwo Smak Słowa. Rozdział: Życie razem a życie osobno.
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Student/ka zna terminologię używaną w psychologii międzykulturowej i kulturowej
kierunkowe)
oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
Student/ka ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologii
K_W01
międzykulturowej i kul-turowej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę badań
K_W05
prowadzonych w ramach tej specjalno-ści.
K_U02
(17 B) Umiejętności
K_K01
Student/ka potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu
K_K07
psychologii między-kulturowej i kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
analizy złożonych problemów psychologicznych związanych z kwestami
odmienności kulturowej, które wpływają na podejście wychowawcze, pomocowe
czy terapeutyczne.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Student/ka ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu
psychologii międzykulturowej
Student/ka jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne wynikające z
różnic międzykulturowych, oraz gotowy do komunikowania się i współpracy z
przedstawicielami innych kultur.
(18) Kontakt
[email protected] ; [email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Komunikacja we współpracy i konflikcie
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, POZiM
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr hab. Krystyna Adamska
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
4
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
wykład
2 pkt ECTS (50 - 60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem
prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne
studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do
poszczególnych zajęć;
2 pkt ECTS (50-60 godz) – samodzielna praca studenta –
przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy
zaliczeniowej, projektu, prezentacji
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
III –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
egzamin
wykład z prezentacją multimedialną
B. Formy zaliczenia
egzamin pisemny testowy
C. Podstawowe kryteria
Poprawność w stosowaniu pojęć
Znajomość koncepcji teoretycznych
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy egzaminacyjnej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak
(14) Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu komunikacji społecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Ponadto oczekuje się rozwinięcia umiejętności analizowania sytuacji
społecznych pod kątem potencjału konstruktywnego rozwiązywania konfliktów za po-mocą różnorodnych środków językowych i
pozajęzykowych.
(15) Treści programowe
A. Problematyka wykładu
• Funkcje komunikowania się
• Konflikt i jego konsekwencje
• Eskalacja konfliktu
• Język jako narzędzie
• Przekonania społeczne i komunikacja
• Komunikacja pozawerbalna
• Komunikacja i przyjmowanie perspektywy innej osoby
• Komunikacja i władza
• Style konwersacji
• Komunikacja i konflikt w organizacji
• Komunikacja i konflikt społeczny
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Podstawy komunikacji społecznej, E.Griffin, GWP, Gdańsk 2003.
Psychologia języka i komunikacji, I.Kurcz, Scholar, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2005.
B. Literatura uzupełniająca
Rozwiązywanie konfliktów, red. M.Deutsch, P.T.Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2005.
Negocjacje w biznesie, E. Nęcki, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
Komunikacja międzyludzka, Z.Nęcki, Antykwa, Kraków 2000.
Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Dorota Rancew –Sikora ,Trio, Warszawa 2007.
Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, W. Głodowski, Hansa Communication, Warszawa, 1999.
Mowa ciała, A. i B. Pease, Rebis, Poznań 2009.
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Student zna i rozpoznaje zachowania komunikacyjne, sprzyjające rozwiązywaniu
kierunkowe)
konfliktów oraz je blokujące. Tłumaczy techniki i strategie komunikacyjne,
wykorzystywane w konflikcie do mak-symalizacji własnych interesów kosztem
• zna koncepcje komuni-kacji drugiej strony oraz z uwzględnieniem perspektywy part-nera. Potrafi wyjaśnić
społecznej
zjawiska z zakresu komunikacji społecznej, posługując się koncepcjami
• wymienia błędy popełpragmatyki języka. Rozróżnia podstawowe formy interakcji międzyludzkich,
niane w konflikcie
zróżnicowane ze względu na style konwersacyjne. Wyciąga wnioski z
• wyjaśnia zachowania
komunikacyjnych zachowań człowieka w kontekście sytuacji konfliktu. Ilustruje
ludzkie przy użyciu kon-cepcji
pozajęzykowe zachowania oraz wykazuje wiedzę z zakresu dialogicznego
języka jako narzę-dzia
• rozumie genezę konflik-tów rozumienia komunikacji społecznej.
(17 B) Umiejętności
• tłumaczy skutki eskalacji
konfliktów
Obserwując zdarzenia społeczne rozpoznaje występujące reguły, kierujące
• potrafi rozpoznać style
zachowaniami w sytu-acji konfliktu. Klasyfikuje zachowania komunikacyjne
konwersacji
sprzyjające i blokujące konstruktywne rozwiązania konfliktu. Wyprowadza wnioski
na temat własnych zachowań w sytuacji konfliktu, rozumiejąc, jak komunikaty
przekazywane rozmówcy wpływają na jego reakcje. Rozpoznaje skutki działania
• zna modele skutecznej
komunikacji i potrafi
zaobserwować
ich przeja-wy
pętli komunikacyjnej, dostrzegając zależności w zachowaniach rozmówców.
Poznaje motywy i przyczyny zachowań komunikatów obronnych. Przewiduje
zachowania na pod-stawie obserwacji i analizy komunikatów werbalnych i
niewerbalnych.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Dzięki wiedzy o komunikacji w sytuacji współpracy i konfliktu promuje zachowania
sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów za pomocą środków
językowych, a w szczególności poprzez budowanie argumentów opartych na
zasobach wiedzy rozmówcy. Poszerza własną kom-petencję do stosowania
językowych i pozajęzykowych środków komunikowania się w sytuacji konfliktu.
Wykazuje kreatywność w sposobach oddziaływania na siebie i innych, podjętych na
rzecz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Dba o dobre relacje
interpersonalne. Jest wraż-liwy na przejawy komunikacyjnego nadużycia i
podejmuje działania prewencyjne. Wykazuje odpowiedzialność za dobre
współdziałanie i komunikowanie się w grupie społecznej.
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Psychologiczne aspekty ojcostwa
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, PR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Rafał Lawendowski
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
2
1 pkt ECTS (25 - 30 godz) – zajęcia dydaktyczne z
udziałem prowadzącego; konsultacje z
prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie
literatury i materia-łów do zajęć; czas trwania
egzaminu
1 pkt ECTS (25 - 30 godz) – samodzielna praca
studenta – przygotowanie do egzaminu
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
Konwersatorium
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
15
(8) Cykl dydaktyczny
III –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
wykład z elementami ćwiczeń audytoryjnych:
analiza
tekstów z dyskusją praca w grupach dyskusja
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
Zaliczenie na ocenę
B. Formy zaliczenia
egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi
C. Podstawowe kryteria
Przeczytanie wskazanych lektur
Zaliczenie egzaminu pisemnego w formie testowej
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz egzaminu pisemnego
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak
(14) Cele kształcenia
W literaturze naukowej ojcostwo zajmuje znacznie mniej uwagi niż macierzyństwo. Niniejsze zajęcia, wpisując się w dys-kusję dotyczącą tego
problemu, a także analizując przyczyny i objawy kryzysu ojcostwa, wskazują jednocześnie na nieza-stąpioną wartość ojcostwa w rodzinie i
społeczeństwie. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę do-tyczącą roli i znaczenia ojca w relacjach rodzinnych i
małżeńskich. Zajęcia mają uwrażliwić studentów na problematykę oj-costwa, a także inspirować do twórczego i refleksyjnego działania w roli
psychologa rodziny. Cele i treści programowe są skorelowane z innymi przedmiotami z zakresu nauk społecznych.
(15) Treści programowe
A. Problematyka wykładu
1. Psychologiczne konteksty ojcostwa. Obraz ojca w kulturze. Rola ojca w rodzinie. Nurty badań nad ojcostwem. Ojcostwo w teoriach
psychologicznych i socjologicznych. Ojcostwo w odbiorze społecznym.
2. Mężczyzna w roli męża i ojca. Obraz ojca w relacjach rodzinnych i małżeńskich. Mąż tradycjonalista. Mąż partner. Maż niewierny. Mąż
macho.
Mąż sadysta. Ojciec tradycyjny. Stawanie się ojcem.
3. Rola ojca w psychologicznym rozwoju dziecka.
4. Współczesny kryzys ojcostwa. Przyczyny i istota zjawiska. Skutki kryzysu ojcostwa. Czy w dzisiejszych czasach warto być ojcem?
5. Dylematy ojcostwa. Trudności w pełnieniu roli „głównego opiekuna". Dlaczego mężczyźni tak rzadko podejmują się tej roli? Ojcostwo
zastępcze.
Ojciec po rozwodzie. Samotne ojcostwo. Ojcostwo patologiczne: (alkoholizm, przemoc). Zalety opiekowania się dziećmi przez ojców
6. Ojcostwo w sytuacjach trudnych życiowo.
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1. Dąbrowska – Wnuk, M. (2010). Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako sytuacja trudna w życiu mężczy-zny. W: Rostowska, T.,
Jarmołowska, A. (red.). Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. Wydawnictwo Difin
2. Eichelberger, W. (1998). Zdradzony przez ojca. Wydawnictwo DO
3. Fuszera, M. (2007). „Nowi mężczyźni. Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce”. Wydawnictwo Trio
4. Kornas – Biela, D (red.). (2001). „Oblicza ojcostwa”. Lublin : Tow. Nauk. KUL
5. Pospiszyl, K.(2004). „Ojcostwo w życiu mężczyzny”. Małżeństwo i Rodzina. nr 2, s. 24 -28.
6. Pospiszyl, K. (1980). „Ojciec a rozwój dziecka”., Warszawa: Wiedza Powszechna
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Student:
kierunkowe)
- opisuje różnorodne konteksty ojcostwa,
- wyjaśnia wielość typów ojcostwa,
Student:
- identyfikuje kryzys ojcostwa we współczesnym świecie,
- wskazuje kluczowe pro- ilustruje motyw ojcostwa przedstawiony w literaturze naukowej licznymi
blemy i badania z zakresu
odwołaniami do kultu-ry i sztuki.
psychologii ojcostwa,
(17 B) Umiejętności
- odnajduje związki między
Student:
treściami teoretycznymi a
- porównuje konstrukty teoretyczne i posługuje się terminologią psychologiczną,
implikacjami praktycznymi,
- wskazuje rzadko eksplorowane obszary badań
naukowych
z zakresu psycho-logicznych
aspektów ojco-stwa,
- charakteryzuje przyczyny i
skutki kryzysu ojcostwa.
- dowodzi wartość i znaczenie ojcostwa,
- dyskutuje na temat mechanizmów psychologicznych w życiu mężczyzny,
- poddaje krytyce stereotypy dotyczące roli ojca.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Student:
- zachowuje otwartość na różnorodne oblicza ojcostwa,
- jest wrażliwy różnorodność dylematów związanych z pełnieniem roli ojca w
rodzinie,
- jest zorientowany na odkodowywanie i analizowanie sytuacji społecznych z ojcem
w roli głów-nej,
- dyskutuje na forum grupowym.
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Prawa człowieka
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, PSiPSP
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. dr hab. Joanna Senyszyn
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
4
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
wykład
2 pkt ECTS (50 – 60h) – zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim
kontakcie ze studentami, konsultacje,
czas trwania egzaminu końcowego
2 pkt ECTS (50 – 60 h) – samodzielne studiowanie
literatury, przygotowanie się do egzaminu pisemnego
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
III –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
egzamin
wykład z prezentacją multimedialną
B. Formy zaliczenia
egzamin
C. Podstawowe kryteria
brak
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy egzaminacyjnej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak
(14) Cele kształcenia
Nabycie przez studenta wiedzy o współczesnych regulacjach dotyczących praw człowieka w Polsce i na świecie na tle hi-storycznej ewolucji
ich
pojmowania i kodyfikowania. Zapoznanie studentów ze stanowiskami i argumentacją zwolenni-ków i przeciwników traktowania, jako praw
człowieka,
praw osób LGBT, praw do aborcji, eutanazji i zapłodnienia in vitro.
(15) Treści programowe
A. Problematyka wykładu
Prawa człowieka i ich ewolucja od czasów prehistorycznych do współczesnych.
Systemy religijne a prawa człowieka
Pierwsze idee i ich odzwierciedlenie w prawie (Magna Charta Libertatum, Neminem captivabimus, Deklaracja Niepodległości, Deklaracja
Praw
Człowieka i Obywatela)
Generacje i rodzaje praw człowieka
Analiza wybranych dokumentów (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i inne dokumenty ONZ
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i inne dokumenty Rady Europy, Karta Praw Podstawowych UE,
Konstytucja RP)
Dyskryminacja kobiet jako forma powszechnego łamania praw człowieka
Prawa mniejszości jako prawa człowieka
Eutanazja, aborcja in vitro, związki partnerskie jako prawa człowieka
Prawa osób skazanych na pozbawienie wolności
Kontrowersje wokół kary śmierci
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Balcerzak M.,Sykuna S., Leksykon ochrony praw człowieka: 100 podstawowych pojeć,Warszawa, 2010 Powszechna Deklara-cja Praw
Człowieka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i
kierunkowe)
(18) Kontakt
[email protected]
(17 A) Wiedza
Student posiada wiedzę o istocie, genezie, rozwoju i rodzajach praw człowieka. Zna
podstawowe dokumenty prawne regulujące prawa człowieka w Polsce i na świecie.
Zna argumenty zwolenni-ków i przeciwników kary śmierci, prawnego uznania
związków partnerskich, prawa do aborcji, eutanazji i zapłodnienia in vitro.
(17 B) Umiejętności
Student potrafi przedstawić rozwój praw człowieka i odzwierciedlające go zmiany w
prawie. Po-siada umiejętność oceny wpływu religii na regulacje prawne w zakresie
praw człowieka. Potrafi dyskutować o regulacjach prawnych budzących
kontrowersje i krytycznie oceniać argumenty adwersarzy.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Kompetencje społeczne
Student przestrzega praw człowieka, właściwie reaguje na przypadki ich łamania i
potrafi wska-zać ofiarom sposób dochodzenia ich praw.
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Psychologia religii i duchowości
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Katarzyna Skrzypińska
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
2
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
konwersatorium
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
15
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie na ocenę
wykład konwersatoryjny
wykład z prezentacją multimedialną
praca w grupach
analiza tekstów z dyskusją
B. Formy zaliczenia
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
C. Podstawowe kryteria
Podstawowe kryteria
Aktywność w trakcie zajęć
Przeczytanie wskazanych fragmentów lektur
Zaliczenie przedmiotu w formie prezentacji
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy zaliczeniowej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
1/ zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie średnim,
2/ konwersatorium stanowi po części uzupełnienie wykładu z poprzedniego roku pod podobnym tytułem (Ps. religii i duchowości). NIE JEST
to jednak warunek konieczny, by przystąpić do zajęć.
(14) Cele kształcenia
Konwersatorium przybliża problematykę duchowości i religijności w ujęciu psychologicznym. Podstawowym jego celem jest praktyczna
analiza obu
fenomenów z punktu widzenia struktur i mechanizmów ludzkiego systemu poznawczego i osobowości. Szczególnie zostaną wzięte pod
uwagę
główne elementy składowe religijności i duchowości: poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i działaniowe zarówno w ujęciu klinicznym jak i
ponadkulturowym. Kolejnym krokiem w edukacji będzie analiza korelatów omawianych zjawisk, metodologia ich badania, patologiczne
przejawy
oraz podsumowanie egzystencjalnych działań zmierzających w poszukiwaniu spraw ostatecznych.
(15) Treści programowe
A. Problematyka wykładu
Szczegółowa tematyka:
1/ Rozwojowe aspekty religijności i duchowości (stadia wiary wg Fowlera, koncepcja religijnego myślenia i gotowości do religii Goldmana,
rozwój
sądów religijnych wg Osera i stadia orientacji religijnej wg Kahoe i Meadow).
2/ Poznanie w religii i duchowości: percepcja, schematy-wierzenia, pamięć, wgląd itp.
3/ Specyfika przeżycia emocjonalnego w religii i duchowości (agape, uniesienie, lęk, fascynacja, trwoga).
4/ Motywy religijności w ujęciu współczesnym I (moralna samokontrola, sumienność, perfekcjonizm, patologia, kliniczne implikacje), II
(poczucie
wartości a obraz Boga, wdzięczność, współczucie), III (ciekawość a poznawczy racjonalizm; dogmatyzm-fundamentalizm).
5/ Życie duchowe i religijne a dobrostan i zdrowie człowieka (coping, spiritual resilience, conversion).
6/ Ponadkulturowe korelaty religijności i duchowości.
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Grom, B. (2009). Psychologia religii. Kraków: WAM.
Heszen-Niejodek, I., Gruszczyńska, E. (2004). Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w
psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny, 47, 1,15-31.
Heszen I. (2006). Spiritual resources and physical health. Polish Psychological Bulletin, 37(2), 84-93
Paloutzian, R.F. & Park, C.L. (2005/2013). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York- London: Guilford Press.
Skrzypińska, K. (2002). Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. Kraków, Impuls.
Skrzypińska, K (2005). From spirituality to religiousness – is this a one-way direction?, [w:] Antology of Social and Behavioral Science, T.
Maliszewski, W.J. Wojtowicz i J. Żerko (red.), 491-501. Szwecja, Uniwersytet w Linköping.
Skrzypińska, K. (2012). Granice duchowości - perspektywa pierwsza. Roczniki Psychologiczne, 1 (15), 75-96.
http://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2012/1/RPsych_2012_vol15_no1_075-096_SKRZYPINSKA.pdf
Skrzypińska, K. i Chudzik, I. (2012). Intricacies of the calling: Spirituality of Polish nuns. Women's Studies International Forum, 35, 314-322.
Skrzypińska, K. (2012). Codzienne i duchowe ścieżki kobiet środkowego wschodu - Nepalki, Tybetanki i Bhutanki. Człowiek i społeczeństwo, t.
XXXIII, s. 153-176. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Skrzypińska, K. i Atroszko, P. (w druku). Menedżerowie dusz czy duchowni biznesu? – rozwój człowieka na ścieżce powołania. Psychologia
Rozwojowa.
B. Literatura uzupełniająca
Hood, R., Hill, P., & Spilka, B. (2009). The psychology of religion: an empirical approach (4. wyd.). New York: Guilford Press.
Saucier, G. i Skrzypińska, K. (2006). Spiritual But Not Religious? Evidence for Two Independent Dispositions, Journal of Personality, 74, 5,
12571506.
Skrzypińska, K. i Karasiewicz, K. (2013). Granice duchowości - perspektywa druga - Kwestionariusz Sfery Duchowej. Roczniki Psychologiczne,
XVI,
3, 485-509.
Wulff, D. (1999). Psychologia religii. Warszawa: WSiP
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Student:
kierunkowe)
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju
psychologii, jej nurtach i systemach, rozumie ich historyczne i kulturowe
uwarunkowania (K_W03).
K_W03, K_W07, K_W08,
K_W10; K_U02, K_U04,
K_U08;
K_K01, K_K03, K_K08.
(18) Kontakt
[email protected]
Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych
oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia psychologii (K_W07).
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw
funkcjonowania człowieka (K_W08).
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, pedagogicznych,
społecznych i filozoficznych podstaw funkcjonowania psychicznego człowieka;
rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i
patologii (K_W10).
(17 B) Umiejętności
Student:
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych
(K_U02).
Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na
piśmie w języku polskim i języku obcym, posiada umiejętność konstruowania
rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych
zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,
korzystając z dorobku zarówno psychologii, jak i innych dyscyplin naukowych
(K_U04).
Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania podejmowanych działań praktycznych (K_U08).
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Student:
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01).
Docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych
więzi w społeczeństwie, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy psychologa (K_K03).
Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych (K_K08).
.
.
OPIS KURSÓW Z POZIOMU C
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Dwujęzyczność w ujęciu psychospołecznym
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PDiM, PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Paulina Pawlicka
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
(7) Liczba punktów ECTS
2
Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
ćwiczenia: audytoryjne
Sposób realizacji zajęć
zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG, zajęcia w sali
dydaktycznej
. Liczba godzin
15
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
• wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją
multimedialną
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją
/
metoda projektów (projekt badawczy, praktycz-ny)
/
praca w grupach / analiza zdarzeń krytycz-nych
H.
(przypadków) / dyskusja



A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
• kolokwium
• wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie określonej pracy prak-tycznej
• obecność i aktywność na zajęciach
Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
obecność na zajęciach oraz aktywność rozumiana jako uczestniczenie w ćwiczeniach,
zadaniach, dyskusjach
ocena z kolokwium z zakresu wiedzy zdobytej podczas zajęć
ocena z przeprowadzonego wywiadu z osobą dwu-, wielojęzyczną lub rodzicem dzieci
dwu-, wielojęzycznych lub osobą pracującą z osobami dwu-, wielojęzycznymi
I.
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu

arkusz pracy zaliczeniowej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Psychologia rozwoju człowieka, Psychologia procesów poznawczych
B. Wymagania wstępne
studentka/student zna podstawowe teorie i mechanizmy z zakresu psychologii poznawczej, rozwoju językowego człowieka, potrafi
posługiwać się
językiem angielskim w takim stopniu, by mogła czytać wybrane teksty w tym języku
(14) Cele kształcenia
Celem zajęć jest przybliżenie problematyki dwujęzyczności – jej specyfiki, rodzajów oraz różnorodnych czynników mających wpływ na
przyswajanie
drugiego języka oraz na stawanie się i bycie dwujęzycznym. Ponadto omówione zostaną formy edukacji wielojęzycznej oraz specyfika
wychowania
dzieci dwu- i wielojęzycznych i funkcjonowania rodzin dwu- wielojęzycznych, a także konkretne problemy/trudności ale też korzyści, których
doświadczać może osoba dwu-, wielojęzyczna.
(15) Treści programowe
• Dwujęzyczność - Kiedy możemy mówić o dwujęzyczności; rodzaje dwujęzyczności, modele dwujęzyczności;
• Języki świata – podział języków świata, różnice między językami i ich wpływ na specyfikę nabywania danego języka
• Przyswajanie i uczenie się języka drugiego oraz czynniki wpływające na opanowanie drugiego języka;
• Języki w kontakcie, czyli co się dzieje, gdy różne języki stykają się ze sobą w jednej głowie - transfer i interferencja języ-kowa; zapożyczenia,
kalki
językowe, przełączanie kodów, melanż językowy;
• Bycie dwujęzycznym – dwujęzyczność a funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne
• Wychowywanie dwujęzycznych dzieci i bycie rodziną dwu- wielojęzyczną
• Dwujęzyczna edukacja w Polsce i na świecie
• Makrospołeczne zjawiska związane z dwujęzycznością (na poziomie programów krajowych, polityki krajów w zakresie dwu- i
wielojęzyczności)
• Wizyta w Amerykańskiej Szkole Podstawowej w Gdyni – spotkanie z dziećmi uczącymi
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Kurcz, I. (2007). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: GWP
• Baker, C. (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters.
• Baumgartner, B. (2008). Przeżyć dwujęzyczność. Jak wychować dzieci dwujęzycznie. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia
• Lipińska E. (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
B. Literatura uzupełniająca
• Bialystok, E., Hakuta, K. (1994). In Other Words. The Science and Psychology of Second-Language Acquisition. New York: Basic Books.
• Grosjean, F. (1982). Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism. Cambridge: Harvard University Press.
• Bialystok, H. (1991). Language processing in bilingual children. Cambridge: Cambridge University Press.
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
• Student/studentka ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologii
kierunkowe)
dwujęzycz-ności, obejmującą terminologię, teorię i metodykę badań
• ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki zjawisk rozwojowych człowieka w
K_W05
sytuacji dwu- i wielojęzyczności zarówno w aspekcie biologicznym,
K_W06
psychologicznym, jak i społecznym
wiedza, umiejętności i
• ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych
kompetencje społeczne
oraz rzą-dzących nimi prawidłowości w sytuacji wzrastania w środowisku dwu- i
K_W07
wielojęzycznym (otoczenie, rodzina bliższa i dalsza, szkoła, rówieśnicy)
K_W09
• Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania,
K_U02
innych pro-cesów edukacyjnych oraz o różnych środowiskach wychowawczych, ich
K_U03
specyfice i procesach w nich zachodzących w kontekście psychologii
dwujęzyczności
(17 B) Umiejętności
• Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii
dwujęzyczno-ści oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych
problemów psychologicznych, wychowawczych, pomocowych czy terapeutycznych,
a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
• Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie psychologii dwujęzyczności, jak i z
odbiorcami spoza grona spe-cjalistów
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
• Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie wrażliwości na odmienność i
niebezpieczeństwa dys-kryminacji
• Docenia znaczenie psychologii międzykulturowej dla rozwoju jednostki i
prawidłowych więzi w społeczeństwie, ma pozytywne nastawienie do poznawania
osób wielojęzycznych a także rozumie znaczenie tej wiedzy dla budowania
warsztatu pracy psychologa praktyka w omawianym zakresie
• Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i
postępowanie wobec osób z którymi i dla których pracuje, wyraża taką postawę
wśród innych i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
• Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne związane z dwu- i
wielojęzycznością, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym
z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania związane z
wielojęzycznością.
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami
homoseksualnymi, biseksualnymi oraz ich
heteroseksualnymi bliskimi
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, PSiPSP
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Katarzyna Bojarska
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
ćwiczenia: warsztatowe
(7) Liczba punktów ECTS
4
. Sposób realizacji zajęć
.
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
ćwiczenia audytoryjne, zróżnicowane formy
dydaktyczne: interaktywne ćwiczenia warsztatowe
angażujące studentów, w których aktywnie
wykorzystywana i przetwarzana jest wiedza
zaczerpnięta z obowiązującej literatury / dyskusja /
materiały audio i video / prezentacja multimedialna
/ zadania w grupach / samodzielna eksploracja przez
studentów dostępnych informacji
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
• kolokwium pisemne
• wykonanie zespołowej pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji
• ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie trwania semestru
M. Podstawowe kryteria
• ocena z kolokwium
• ocena zespołowej pracy zaliczeniowej
• obecność
• aktywność
• regularne wykonywanie zadań domowych
• merytoryczne przygotowanie do zajęć
• wykonanie ewentualnych zadań dodatkowych przeznaczonych dla osób chętnych
N. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy zaliczeniowej/kolokwium
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne,
brak
B. Wymagania wstępne
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, ponieważ znaczna część literatury przedmiotu, na
której opierają się zajęcia, dostępna jest wyłącznie w języku angielskim
(14) Cele kształcenia
Celem zajęć jest zaznajomienie osób uczestniczących z najnowszym stanem wiedzy naukowej na temat homo- i biseksualności, ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki psychologicznych i społeczno-kulturowych czynników wpływających na psychospołeczne
funkcjonowanie osób homo- i biseksualnych oraz ich heteroseksualnych bliskich. Osoby uczestniczące w kursie będą miały możliwość
spojrzenia na tę problematykę w świetle współczesnej wiedzy naukowej, w tym rozpowszechnianej przez Amerykańskie Towarzystwo
Psychologiczne i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dzięki nabyciu obszernego zakresu wiedzy uczestnicy zyskają podstawowe
merytoryczne przygotowanie do pracy z osobami LGBQF, niezależnie od tego, czy będzie to gabinet psychologiczny, szkoła, przedsiębiorstwo,
czy inna organizacja oraz czy będzie to główny, czy poboczny element ich pracy zawodowej. Zajęcia mają charakter praktyczny i interaktywny
– liczne ćwiczenia, dyskusje, zadania i zróżnicowane środki przekazu, możliwość aktywnego uczestnictwa i wymiany myśli, ułatwiają
przyswajanie wiedzy czerpanej z obowiązującej literatury w sposób umożliwiający jej bezpośrednie praktyczne wykorzystanie. W czasie zajęć
duży akcent kładziony jest na aktywność własną i zaangażowanie studentów.
(15) Treści programowe
Podstawowa terminologia
Popyt na „twarde dane” a współczesne rozumienie tożsamości seksualnych
Społeczny konstrukcjonizm i teoria queer a dawniejsze klasyfikacje orientacji seksualnych
Homofobia, heteroseksizm, heteronormatywność, heterocentryzm, uwewnętrzniona homofobia, stres mniejszościowy i ich uwarunkowania
psychologiczno-kulturowe
Rozwój nieheteroseksualnych tożsamości
Coming out i outing
Życie codzienne osób nieheteroseksualnych
Heteroseksualny przywilej
Rodzina wobec coming outu lub outingu bliskiej osoby
Związki i rodzicielstwo osób nieheteroseksualnych
Religijne tożsamości osób LGB – konflikty tożsamości i strategie radzenia sobie z nimi
Pomoc psychologiczna ludziom LGBTQ i ich heteroseksualnym bliskim – podejścia dawniejsze i współczesne
Język a utrzymywanie się heteroseksizmu i heteronormatywności
Kultura i historia queer jako kody kulturowe, których znajomość jest potrzebna w skutecznej pracy pomocowej
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
American Psychiatric Association. (2000). Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation (Reparative or Conversion
Therapies). Position Statement. Approved by the Board of Trustees, March 2000. Approved by the Assembly, May 2000. American Psychiatric
Association. Pobrano z http://psych.org/Departments/EDU/Library/APAOfficialDocumentsandRelated/PositionStatements/200001.aspx
American Psychiatric Association. (2005). Support of Legal Recognition of Same-Sex Civil Marriage. Position Statement. Approved by the
Board of Trustees, July 2005. Approved by the Assembly, May 2005. American Psychiatric Association. Pobrano z
http://www.psych.org/Departments/EDU/Library/APAOfficialDocumentsandRelated/PositionStatements/200502.aspx
American Psychological Association. (2004). Resolution on Sexual Orientation and Marriage. American Psychological Association. Pobrano z
http://www.apa.org/about/governance/council/policy/gay-marriage.pdf
Bojarska K. (tekst niepublikowany) Homofobia.
Bojarska, K. (2008a). Słownik terminów LGBT. Gejdar. Kraków: Ha!art.
Bojarska, K. (2008b). Słowniczek terminów queerowych. W A. Długołęcka & A. Engel-Bernatowicz (Red), Kiedy kobieta kocha kobietę...:
Album relacji. Warszawa: Anka Zet Studio.
Bojarska-Nowaczyk, K. (2005). Psychospołeczne korelaty homofobii (PhD thesis). Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Beckstead, L., & Israel, T. (2007). Affirmative counseling and psychotherapy focused on issues related to sexual orientation conflicts. W K. J.
Bieschke, R. M. Perez, & K. A. DeBord (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients
(s 221-244). Washington, DC: American Psychological Association.
Broido, E. M. (2001). Constructing identity: The nature and meaning of lesbian, gay and bisexual identities. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K.
J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 13-33). Washington, DC: American
Psychological Association.
Chernin, J. N., & Johnson, M. R. (2003). Affirmative psychotherapy and counseling for lesbians and gay men. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, Inc.
Davidson, M. G. (2001). Religion and spirituality. W R. M. Perez, K. A. DeBord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and
psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 409-433). Washington, DC: American Psychological Association.
Davison, G. C. (1991). Constructionism and morality in therapy for homosexuality. W J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Red), Homosexuality:
Research implications for public policy (s 137-148). Newbury Park, CA: Sage Publications.
Division 44 / Committee on Lesbian, Gay, and Bisexual Concerns Joint Task Force on Guidelines for Psychotherapy with Lesbian, Gay, and
Bisexual Clients. American Psychological Association. (2000). Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients. American
Psychologist, 55(12), 1440-1451.
Dworkin, S. H. (2001). Individual therapy with lesbian, gay, and bisexual clients. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook
of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 157-181). Washington, DC: American Psychological Association.
Firestein, B. A. (2007). Cultural and relational contexts of bisexual women: Implications for therapy. W K. J. Bieschke, R. M. Perez, & K. A.
DeBord (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients (s 91-117). Washington, DC:
American Psychological Association.
Fox, R. E. (1988). APA Policy Statement: Use of diagnoses „Homosexuality” & „Ego-dystonic homosexuality”. Proceedings of the American
Psychological Association, Incorporated, for the year 1987: Minutes of the Annual meeting of the Council of Representatives. American
Psychologist, 43, 508-531.
Fukuyama, M. A., & Ferguson, A. D. (2001). Lesbian, gay, and bisexual people of color: Understanding cultural complexity and managing
multiple oppressions. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and
bisexual clients (s 81-105). Washington, DC: American Psychological Association.
Greene, B. (1994). Lesbian and gay sexual orientations: Implications for clinical training, practice, and research. W B. Greene & G. M. Herek
(Red), Lesbian and gay psychology: Theory, research, and clinical applications (s 1-24). Sage Publications.
Haldeman, D. C. (1991). Sexual orientation conversion therapy for gay men and lesbians: A scientific examination. W J. C. Gonsiorek & J. D.
Weinrich (Red), Homosexuality: Research implications for public policy (s 149-160). Newbury Park, CA: Sage Publications.
Herek, G. M., Kimmel, D. C., Amaro, H., & Melton, G. B. (1991). Avoiding heterosexist bias in psychological research. American Psychologist,
46(9), 957-963.
Hershberger, S. L., & D’Augelli, A. R. (2001). Issues in counseling lesbian, gay and bisexual adolescents. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J.
Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 225-247). Washington, DC: American
Psychological Association.
Jarymowicz, M. (2001). W poszukiwaniu przesłanek sztywności stereotypów. W M. Kofta & A. Jasińska-Kania (Red), Stereotypy i uprzedzenia.
Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe (s 26-43). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Lewicka, M. (1991). Czy jesteśmy racjonalni? W M. Kofta & T. Szustrowa (Red), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej
(s 15-66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Liddle, B. J. (2007). Mutual bonds: Lesbian women’s lives and communities. W K. J. Bieschke, R. M. Perez, & K. A. DeBord (Red), Handbook of
counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients (s 51-69). Washington, DC: American Psychological
Association.
Matthews, C. R., & Lease, S. H. (2001). Focus on lesbian, gay and bisexual families. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red),
Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 249-274). Washington, DC: American Psychological
Association.
Morrow, S. L. (2001). First do no harm: Therapist issues in psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients. W R. M. Perez, K. A. Debord,
& K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 137-156). Washington, DC:
American Psychological Association.
Ossana, S. M. (2001). Relationship and couples counseling. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and
psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 275-302). Washington, DC: American Psychological Association.
Reynolds, A. L., & Hanjorgiris, W. F. (2001). Coming out: Lesbian, gay, and bisexual identity development. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J.
Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 35-55). Washington, DC: American
Psychological Association.
Rothblum, E. D. (2001). “Somewhere in Des Moines or San Antonio”: Historical perspecties on lesbian, gay, and bisexual mental health. W R.
M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 57-79).
Washington, DC: American Psychological Association.
Savin-Williams, R. C. (2000). Mom, dad, I’m gay.: How families negotiate coming out. Washington, DC: American Psychological Association.
Silverstein, C. (1991). Psychological and medical treatments of homosexuality. W J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Red), Homosexuality:
Research implications for public policy (s 101-114). Newbury Park, CA: Sage Publications.
Snow, J. E. (2004). How it feels to have a gay or lesbian parent: A book by kids for kids of all ages. New York: Harrington Park.
Witkowski, M. (2005). Lubiewo. Kraków: Ha!art.
Wojciszke, B. (1991). Korzystanie z danych i pseudodanych przy poznawaniu ludzi. W M. Kofta & T. Szustrowa (Red), Złudzenia, które
pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej (s 67-102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
B. Literatura uzupełniająca
Bojarska, K. (2010). Analiza merytoryczna wybranych pozycji piśmiennictwa poświęconego problematyce homoseksualności, wydanego w
języku polskim w latach 1970-2008. W A. Loewe (Red), Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach
akademickich (s 15-63). Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
Bojarska, K. (2008c). Krytyka pojęcia orientacji seksualnej w świetle społecznego konstrukcjonizmu i teorii queer. W A. Jodko (Red), Tabu
seksuologii: Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej (s 11-31). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej „Academica”.
Bojarska-Nowaczyk, K., & Nowakowska, E. (2003). Raport Polityki: Homo-fobie, czyli czym jest homoseksualizm i co z tego wynika. Polityka,
(32), 3-9.
Gonsiorek, J. C. (1991). The empirical basis for the demise of the illness model of homosexuality. W J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Red),
Homosexuality: Research implications for public policy (s 115-136). Newbury Park, CA: Sage Publications.
Patterson, C. J. (2005). Lesbian & Gay Parenting: Theoretical & Conceptual Examinations Related to Lesbian & Gay Parenting. American
Psychologicann Association. Pobrano z http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf
Pietrzyk, M. E. (1999, listopad 30). The ex files: Not your usual gays. Independent Gay Forum. Pobrano listopad 15, 2010, z
http://igfculturewatch.com/1999/11/30/the-ex-files-not-your-usual-gays/
Sears, J. T., & Williams, W. L. (Red.). (1997). Overcoming heterosexism and homophobia: Strategies that work. New York: Columbia University
Press.
Whitman, J. S., & Boyd, C. J. (Red.). (2003). The therapist’s notebook for lesbian, gay, and bisexual clients: Homework, handouts, and
activities for use in psychotherapy. New York: Haworth Clinical Practice Press.
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Osoba, która pomyślnie zaliczy kurs:
kierunkowe)
• dysponuje ponadprzeciętną wiedzą w zakresie problematyki nieheteroseksualnych tożsamości, wykraczającą
ponad intuicyjną wiedzę nie tylko przeciętnej osoby, ale również ponad przeciętny poziom wiedzy na ten temat u
większości osób kształconych w kraju do zawodów pomocowych
• zna i rozumie wzajemne złożone powiązania społecznych, kulturowych i psychologicznych czynników
wpływających na funkcjonowanie psychologiczne i społeczne osób homoseksualnych i biseksualnych, a także
heteroseksualnych członków ich rodzin
• orientuje się w specyfice potrzeb psychologicznych wspomnianej populacji jako grupy docelowej oddziaływań
pomocowych i/lub edukacyjnych
• zna zasady świadczenia na rzecz tej populacji kompetentnej pomocy psychologicznej
(17 B) Umiejętności
• potrafi zidentyfikować popełniane przez umysł błędy poznawcze w toku kształtowania się i utrwalania
uprzedzeniowych postaw
• potrafi podjąć merytoryczną dyskusję ze specjalistami i niespecjalistami na tematy związane z problematyką
nieheteroseksualności
• potrafi samodzielnie i krytycznie kształtować i merytorycznie bronić własnego stanowiska na ww. tematy
• czuje się przygotowana do podjęcia merytorycznej rozmowy z osobą nieheteroseksualną szukająca pomocy w
gabinecie psychologicznym
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
• potrafi zachowywać ostrożność i krytycyzm wobec zasłyszanych potocznych opinii na temat osób
nieheteroseksualnych i wychwycić podstawowe przekłamania, mity, uprzedzenia i stereotypy w nich zawarte
• potrafi poddać krytycznej refleksji własne ukryte założenia, uprzedzenia i schematy poznawcze, które mogą
utrudniać rozumienie sytuacji, postępowania i motywacji działań innych osób (hetero- czy nieheteroseksualnych)
• rozumie rolę respektowania tożsamości, wyborów i postaw innych ludzi w kształtowaniu egalitarnych i
niekrzywdzących relacji społecznych
• jest wrażliwa na różnorodność ludzkich postaw i potrzeb
• stara się unikać kierowania się we własnym codziennym postępowaniu i w zawodowej pracy pomocowej
uprzedzeniami
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, PSiPSP
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Tomasz Besta
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
ćwiczenia: audytoryjne
.
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
. Liczba godzin
30
(7) Liczba punktów ECTS
4
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją /
praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych
(przypadków)
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji oraz ustalenie
oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
R. Podstawowe kryteria
- obecność na zajęciach
- sprawdzenie przygotowania do zajęć oraz znajomości tekstów analizowanych
samodzielnie przez studentów oraz sprawdzenie świadomości znaczenia nauk
psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie w
kontekście rozwiązywania konfliktów międzygrupowych: pytania ustne oraz dyskusje
na zajęciach
- sprawdzenie umiejętności analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
związanych ze stereotypizowaniem, stygmatyzacją i dehumanizowaniem członków
grup „obcych” oraz sprawdzenie umiejętności diagnozowania i racjonalnego oceniania
złożonych sytuacji psychologicznych oraz wpływu czynników społecznych na rozwój
konfliktów międzygrupowych: studia przypadków analizowane jako zadania domowe
- sprawdzenie umiejętności pracy w zespole i umiejętności organizacyjnych związanych
z planowaniem i przeprowadzeniem projektu i prezentacji: przygotowanie prezentacji i
zaprezentowanie jej na forum grupy
S. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy zaliczeniowej/kolokwium
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne,
brak
B. Wymagania wstępne
umiejętność czytania tekstów w języku angielskim
(14) Cele kształcenia
Zapoznanie studentów z psychologicznymi, kulturowymi i społecznoekonomicznymi uwarunkowaniami radykalizacji postaw i zachowań w
sytuacji konfliktów międzygrupowych, z naciskiem na konflikty wartości i konflikty etniczne. Omówienie genezy i stadiów rozwoju przemocy
międzygrupowej w świetle badań psychologii społecznej, psychologii osobowości i psychologii międzykulturowej. Rozwinięcie umiejętności
analizowania i krytycznej oceny złożonych sytuacji międzygrupowych prowadzących do konfliktów i przemocy oraz umiejętności analizowania
motywów i wzorów ludzkich zachowań związanych ze stereotypizacją, stygmatyzacją i dehumanizacją członków grup „obcych”.
(15) Treści programowe
· Agresja i jej uwarunkowania kulturowe
· Stygmatyzacja i dehumanizacja
· Mechanizmy wykluczenia moralnego
· Osobowościowe wyjaśnienia ekstremizmu i radykalizacji postaw
· Wpływ sytuacji: zbrodnie zwykłych ludzi; wpływ spostrzeganego zagrożenia i deprywacja potrzeby kontroli
· Rola przekonań, wartości i ideologii w usprawiedliwianiu przemocy międzygrupowej
· Psychologiczne mechanizmy związane z obroną i zmianą systemu społecznego
· Mity społeczne i społeczne reprezentacje podtrzymujące napięcia międzygrupowe
· Mentalność oblężonej twierdzy
· Charakterystyka nierozwiązywalnych konfliktów etnicznych i procesów prowadzących do przemocy międzygrupowej
· Rola propagandy, stereotypów spiskowych i społecznych reprezentacji w eskalacji przemocy międzygrupowej
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
1) Baumeister, R. F. (2001). Evil. Inside human violence and cruelty. New York: Barnes and Noble Books.
2) Deutsch, M., Coleman. P. T. (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3) Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP.
4) Kressel, N. (1996). Mass hate. New York: Plenum.
5) Staub, E. (1989). The roots of evil: The origins of genocide and other group violence. Cambridge: Cambridge Univer
sity Press.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
1) Browning, C. R. (2000). Zwykli ludzie: 101. Policyjny Batalion Rezerwy i "ostateczne rozwiązanie"
w Polsce. Bellona.
2) Deutsch, M., Coleman. P. T. (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3) Drakulic, S. (2006). Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze. WAB.
4) Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP.
5) Kressel, N. (1996). Mass hate. New York: Plenum.
6) Stephan, W. G., Stephan, C. W. (2007). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP.
B. Literatura uzupełniająca:
1) Kaplan, R. D. (2000). Bałkańskie upiory. Podróż przez historię. Wydawnictwo Czarne.
2) Hatzfeld, J. (2009). Strategia antylop. Wydawnictwo Czarne.
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i
kierunkowe)
(K_W01)
(K_W07)
(K_U07)
(K_U11)
(K_K03)
(K_K06)
(18) Kontakt
[email protected]
(17 A) Wiedza
- Student zna terminologię używaną w badaniach nad konfliktami międzygrupowymi oraz jej zastosowanie w
obszarach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
- Student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych oraz rządzących nimi
prawidłowości z punktu widzenia psychologii konfliktów
(17 B) Umiejętności
- Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji
psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań związanych ze stereotypizacją,
stygmatyzacją i dehumanizacją członków grup „obcych”
- Potrafi pracować w zespole; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności
organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z pracą w zespole
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
- Student docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie
w kontekście rozwiązywania konfliktów międzygrupowych
- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i prowadzone działania oraz prezentację
ich efektów
.
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty
nierówności społecznych
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PSiPSP, PMiPR, POZiM
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
(7) Liczba punktów ECTS
2
Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
ćwiczenia: audytoryjne
. Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
. Liczba godzin
15
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
metoda projektów (projekt badawczy) / praca w
zaliczenie z oceną
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)
B. Formy zaliczenia
/ dyskusja /
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie trwania semestru: przygotowanie prezentacji, przygotowanie prostej pracy
empirycznej z prezentacją wyników badań
C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
Przygotowanie prezentacji – ocena poziomu merytorycznego, estetyki wykonania,
sposobu przedstawienia treści
Praca empiryczna – adekwatność tematyki, doboru próby i zastosowanych metod
badawczych, terminowość oddania pracy
Zaangażowanie w trakcie zajęć w dyskusję, ćwiczenia grupowe
Obecność na zajęciach
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy zaliczeniowej/prezentacji
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Psychologia społeczna, Metodologia, Socjologia
B. Wymagania wstępne, czyli zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych lub traktowanych jako punkt wyjścia do realizacji
treści danego przedmiotu
Wynikająca z realizacji przedmiotów przewidzianych tokiem studiów
(14) Cele kształcenia
Przybliżenie tematyki nierówności społecznych i ich wpływ na zachowania ekonomiczne, przygotowanie teoretyczne do prowadzenia
warsztatów antydyskryminacyjnych, ukazanie psychologicznych skutków nierówności społecznych w pracy psychologa.
(15) Treści programowe
Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Podstawowe zagadnienia.
Metody pomiaru nierówności ekonomicznych. Jak mierzyć kapitał społeczny?
Nierówności ekonomiczne na poziomie makro i mikro a poczucie szczęścia. Teoria R. Ingleharta.
Nierówności ekonomiczne na poziomie makro i mikro a poczucie szczęścia: badania Diagnozy Społecznej.
Nierówności społeczne a percepcja świata społecznego: teorie legitymizacji systemu (autorytaryzm, SDO, teoria usprawiedliwiania systemu
Josta), percepcja i aprobata nierówności społecznych. Spostrzeganie biednych i bogatych.
Reguły sprawiedliwości dystrybutywnej i proceduralnej. Orientacje społeczne.
Wykluczenie społeczne – uwarunkowania i skutki.
Nierówności polityczne: rola kobiet w polityce.
Mniejszości etniczne w Polsce i ich prawa.
Niepełnosprawność fizyczna i psychiczna jako forma wykluczenia.
Transformacja ustrojowa a nierówności społeczne – wygrani i przegrani procesu transformacji
Zachowania ekonomiczne a miejsce w strukturze społecznej.
Postawy roszczeniowe – uwarunkowania i skutki.
Reakcja na dyskryminację – kiedy i jak ludzie protestują?
Pomoc rozwojowa jako metoda zmniejszania nierówności społecznych.
Prezentacja wyników badań własnych zespołów.
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Klebaniuk, J. (2007). (red.), Fenomen nierówności społecznych. Wrocław: Eneteia.
Jakubowska, U. i Skarżyńska, K. (2005). (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian. Warszawa: Academica. SWPS.
Domański, H. (2007). Struktura społeczna. Warszawa: Scholar. (rozdz. 2, 3, 10, 16, 17,18).
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. (s. 319-365). Warszawa: Scholar.
Palska, H. (2002). Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: IFiS PAN.
B. Literatura uzupełniająca
Jasińska-Kania, A., Łodziński, S. (2008). Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci uchodźcy. W: M. Jarosz Wykluczeni.
Żemojtel-Piotrowska, Piotrowski (2011).Biedny więc roszczeniowy czy roszczeniowy więc biedny? O możliwych związkach postaw
roszczeniowych ze statusem socjo-ekonomicznym i wykluczeniem społecznym. W: M. Chruściel, P. Kowzan, M. Popow, M. Prusinowska i M.
Zielińska (red.), Oblicza biedy we współczesnej Polsce. Gdańsk: Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”. Publikacja internetowa. ISBN
978-83-933742-0-5.
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i
kierunkowe)
K_W01; K_W10
(17 A) Wiedza
Zna terminologię z zakresu nauk społecznych (psychologii, socjologii) dotyczącą problematyki nierówności
społecznych
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat społecznych podstaw funkcjonowania psychicznego człowieka w
zakresie tematyki nierówności społecznych – wpływu miejsca w strukturze społecznej na postrzeganie świata
społecznego, aktywność własną, procesy psychiczne, dobrostan człowieka;
Zna terminologię z
zakresu przedmiotu,
rozumie mechanizmy
psychologiczne związane z
problematyką
nierówności społecznych
K_K09 potrafi
samodzielnie zaplanować
i zrealizować proste
badanie empiryczne z
zakresu tematyki
nierówności społecznych i
zaprezentować wyniki
badań własnych w
odniesieniu do ram
teoretycznych
przedmiotu,
K_K07 wykazuje
wrażliwość etyczną na
problem nierówności
społecznych i ich skutków
(stosuje fachowe
słownictwo, unika
określeń
stereotypizujących osoby
wykluczone)
(17 B) Umiejętności
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury wynikających z istnienia nierówności społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz
interpretowania ich z punktu widzenia problemów psychologicznych, zdrowotnych.
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu analizy złożonych problemów psychologicznych (np. bieda), wychowawczych (stereotypy i uprzedzenia wobec
mniejszości etnicznych, kobiet w polityce, osób ubogich), pomocowych (pomoc rozwojowa krajom ubogim i
rozwijającym się z uwzględnieniem roli psychologów) czy terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania
działań praktycznych – np. strategii pomocy osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich
rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów,
kierując się przy tym zasadami etycznymi.
Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji
psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście uwarunkowań
społecznych (nierówności społecznych).
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie, ma
pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu
pracy psychologa
Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne wynikające z istnienia nierówności społecznych, gotowy do
komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie
oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne.
Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze związane z problematyka nierówności społecznych i
wynikających z nich skutków ekonomicznych, społecznych i psychologicznych.
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Prawne aspekty pomocy ofiarom przemocy w
ujęciu kulturowym
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Psychologia
Jednolite magisterskie
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
mgr Katarzyna Kurkiewicz
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
stacjonarne/niestacjonarne
PSiPSP, PMiPR
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
ćwiczenia: audytoryjne
(7) Liczba punktów ECTS –
4
. Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin 30
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
polski
(11) Metody dydaktyczne
 wykład konwersatoryjny z prezentacją
multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją /
praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych
(przypadków) / dyskusja
.
.
.
.
.
.
.
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
 zaliczenie pisemne: dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu)



C.
Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
obecność na zajęciach (minimum 80% obecności na wszystkich zajęciach),
analiza otrzymanego w czasie zaliczenia casusu, pod kątem opisanej w nim sytuacji
występowania przemocy, możliwości rozwiązanie problemu i pomocy osobom
krzywdzonym,
wykazanie się umiejętnością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w
rozwiązaniu konkretnego problemu
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy pisemnej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne, Psychologia społeczna, Wstęp do psychologii międzykulturowej i psychologii rodzaju.
B. Wymagania wstępne, Męskość i kobiecość w relacjach społecznych, Kulturowe ramy zachowań społecznych
(14) Cele kształcenia
Poszerzenie wiedzy studentów na temat przemocy ze względu na płeć o aspekty (np. prawne), których nie poznają na studiach z zakresu
psychologii,
Uczestnicy zajęć nauczą się postrzegać przemoc nie tylko w kategoriach zjawiska społecznego, ale także przestępstwa, poznają różne jej
rodzaje i mechanizmy nią rządzące, zdobędą konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności, które w przyszłej pracy zawodowej umożliwią im
skuteczną pomoc ofiarom przemocy ze względu na płeć..
Studenci poznają instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy, poznają pracę i zakres kompetencji policji, sądów i
prokuratur. Uzyskana wiedza umożliwi im nie tylko rozpoznanie w konkretnej sytuacji ofiary przemocy i wskazanie jej miejsc, gdzie może
uzyskać pomoc, ale także będą mogli nawiązać i podjęć współpracę z tymi instytucjami czy organizacjami, dla których staną się partnerami w
przeciwdziałaniu przemocy i pomocy osobom krzywdzonym.
(15) Treści programowe
B. Problematyka ćwiczeń:
Przemoc ze względu na płeć jako zjawisko społeczne i jako przestępstwo:
mechanizmy rządzące zjawiskiem
zachowania typowe dla sprawców i ofiar
charakterystyka sprawcy
rodzaje przemocy
skutki przemocy
Mity i stereotypy na temat przemocy ze względu na płeć.
Przemoc domowa.
Przemoc w miejscu pracy:
mobbing
molestowanie seksualne
Przemoc w Internecie.
Stalking.
Przemoc wobec dzieci i małoletnich.
. Zapobiegać czy karać – rola edukacji.
. Prawne aspekty przemocy ze względu na płeć – przepisy i regulacje.
0. Gdzie szukać pomocy – instytucje i organizacje zajmujące się zjawiskiem przemocy:
sądy, prokuratury, policja
instytucje rządowe
instytucje samorządowe
organizacje pozarządowe
1. Mediacja między ofiarą a sprawcą:
mediacja w polskim systemie prawnym
praktyczne zastosowanie i rola mediacji
2. Rola terapii ofiar i sprawców.
Pomoc ofiarom przemocy ze względu na płeć w innych krajach.
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks pracy, kodeks karny (wybrane przepisy)
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
I. Pospiszyl „Przemoc w rodzinie”
H.-J. Kratz „Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie“
B. Literatura uzupełniająca
E. Zielińska „ Przemoc ze względu na płeć jako problem społeczny i jako przestępstwo”
H.D.Sasal „Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie”
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i
kierunkowe)
K_W06
K_W07
K_W10
K_U02
K_U08
(17 A) Wiedza
Student / studentka ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie
biologicznym, psychologicznym, jak i społecznym, co pozwala mu zrozumieć mechanizmy rządzące zjawiskiem
przemocy ze względu na pleć.
Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych oraz rządzących nimi
prawidłowości z punktu widzenia nie tylko psychologii, ale także innych dziedzin nauk i aspektów życia
społecznego.
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, pedagogicznych, społecznych i filozoficznych
podstaw funkcjonowania psychicznego człowieka; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i
dysharmonii, normy i patologii, co pozwala mu na pełne i wieloaspektowe rozumienie zjawiska przemocy ze
względu na płeć.
(17 B) Umiejętności
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu analizy złożonych problemów psychologicznych, wychowawczych, pomocowych czy terapeutycznych, a
także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.
K_U11
Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań
praktycznych.
K_K01
K_K06
K_K07
Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem
działań profesjonalnych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji udzielania skutecznej pomocy osobie
krzywdzonej przemocą, kiedy potrzebne jest współdziałanie często kilku specjalistów z różnych dziedzin.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i
odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie
psychologii; angażuje się we współpracę
Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem,
w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i
organizacjach realizujących działania psychologiczne
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, POZiM
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Magdalena Żadkowska
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
(7) Liczba punktów ECTS
4
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
ćwiczenia: audytoryjne i warsztatowe
. Sposób realizacji zajęć
.
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr zimowy
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją /
metoda projektów (projekt badawczy/ gry
symulacyjne / praca w grupach / analiza zdarzeń

krytycznych (przypadków) / dyskusja /

rozwiązywanie zadań
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
test pisemny: testowy
wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie audytu różnorodności w organizacji
D. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
Zaliczenie testu oraz realizacja pracy zaliczeniowej
E. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy pisemnej/test
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne, wstęp do psychologii międzykulturowej i rodzaju
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.
1.
2.
3.
4.
B. Wymagania wstępne, - brak
(14) Cele kształcenia
Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z technikami, przyczynami i korzyściami związanymi z zarządzaniem
różnorodnością.
Celami szczegółowymi są:
Nauka pracy i współpracy w zespołach zróżnicowanych pod względem wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, niepełnosprawności i
pochodzenia.
Nauka promocji kwestii różnorodności.
Nauka projektowania i wdrażania zmian związanych z zarządzaniem różnorodnością.
Zdobycie umiejętności budowania sukcesu firmy/zespołu/organizacji/instytucji w oparciu o diagnozę potrzeb i rozwiązanie problemów
związanych z brakiem zarządzania różnorodnością.
(15) Treści programowe
B. Problematyka ćwiczeń
Inteligencja emocjonalna.
Stereotypy i uprzedzenia.
Przełamanie stereotypów.
Prawo pracy (mobbing, dyskryminacja).
Polityka równych szans.
Komunikacja kobiet i mężczyzn.
Audyt różnorodności.
Definiowanie potrzeb pracowników ze względu na różnice.
Budowanie różnorodnego zespołu.
Dobre praktyki europejskie.
Dobre praktyki – Biznes Odpowiedzialny Społecznie.
Warsztat pt Międzynarodowy Projekt Zarządzania Różnorodnością
Promocja różnorodności.
Animacja w różnorodnym środowisku pracy.
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Zarządzanie różnorodnością w Polsce Publikacja FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska. (pdf – matariał dostępny on-line)
Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością. (pdf – matariał dostępny on-line)
Podręcznik trenerski: zarządzanie firmą równych szans. Publikacja Gender Index (pdf – matariał dostępny on-line)
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Teksty on-line na stronach:
www.stop-discrimination.info
www.tolerancja.org.pl
www.diversityindex.pl
B. Literatura uzupełniająca
Różnorodność w pracy. 8 kroków dla małych i średnich przedsiebiorstw. Publikacja Za różnorodnością, przeciw
dyskryminacji (pdf –
matariał dostępny on-line)
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych oraz rządzących nimi
kierunkowe)
prawidłowości z punktu widzenia psychologii społecznej i socjologii, dostrzega i umie nazwać stereotypy, ma
świadomość ich wpływu i oddziaływania.
(17 B) Umiejętności
K_U05 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania
ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów,
kierując się przy tym zasadami etycznymi. Umie krytycznie odnosić się do zaistniałych sytuacji społecznych, umie
przeprowadzać audyt różnorodności.
K_KU11 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem
działań profesjonalnych. Potrafi zarządzać różnorodnością ról i osób w zespole (ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, pochodzenie, rasę i orientację seksualną)
.
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
K_K07 Jest wrażliwy/a na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy/a do komunikowania się i współpracy z
otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w
grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne i projektowe. Jest otwarty/a na różnicę i potencjał
z niej płynący.
K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny/a wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Warsztat trenera szkoleń
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, POZiM
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Dorota Godlewska - Werner
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
(7) Liczba punktów ECTS
4
Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
ćwiczenia: warsztatowe
. Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
. Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
Polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.
1.
metoda projektów praktycznych
gry symulacyjne
praca w grupach
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)
dyskusja
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną







B. Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu (zaplanowanie treści
warsztatu dla pozostałych uczestników zajęć) i prezentacji
przeprowadzenie warsztatu
aktywna obecność
C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
poprawność merytoryczna
zakres wyczerpania tematu
dobór ćwiczeń do tematu
przydatność prezentowanych treści w pracy trenera
otwartość na grupę i komunikatywność
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy zaliczeniowej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
zaliczenie przedmiotu „Psychologia szkolenia zawodowego”
(14) Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności trenerskich począwszy od prowadzenia grupy po radzenie sobie z trudnymi przypadkami
podczas szkoleń. Poza tym każdy student będzie miał okazję sprawdzić się w roli trenera i uzyskać informację zwrotną na temat swoich
umiejętności trenerskich
(15) Treści programowe
kompetencje trenera
autoprezentacja trenera
komunikacja trenera z grupą
asertywność w pracy trenera
metody aktywizowania grupy i dobór ćwiczeń do szkoleń
radzenie sobie ze stresem
kreatywność w pracy trenera
praca z głosem
trudne sytuacje podczas szkoleń i radzenie sobie z trudnym uczestnikiem
przygotowanie materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych
przygotowanie konspektu szkoleniowego
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
. Jarmuż S., Witkowski T. (2004) Podręcznik trenera. Wrocław: Biblioteka Moderatora
. Kozak A., Łaguna M. (2009) Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera. Gdańsk: GWP
. Silberman M., Auerbach C. (2005) Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
. Literatura uzupełniająca
. Silberman M. (2011). Aktywne ćwiczenia szkoleniowe. Warszawa: Wolters Kluwer
. Urban M. (2010) Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia. Gdańsk: GWP
. Vopel K. (2003) Poradnik dla prowadzących grupy. Kielce: Jedność
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Student nazywa kompetencje efektywnego trenera, opisuje metody aktywizujące grupę, metody radzenia sobie z
kierunkowe)
trudnym uczestnikiem.
Student powinien po
zakończeniu zajęć wiedzieć,
jakimi kompetencjami
powinien się cechować
efektywny trener, rozumieć,
w jaki sposób pracować z
grupą i być zdolny
zaplanować warsztat
(dobrać treści teoretyczne,
(17 B) Umiejętności
Student konstruuje konspekt szkoleniowy, projektuje i planuje warsztat oraz prezentację multimedialną,
organizuje pracę grupy, dokonuje konstruktywnej oceny grupy, dyskutuje, panuje nad swoimi emocjami i
wizerunkiem,
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Student zachowuje otwartość na propozycje grupy, pracuje samodzielnie i w zespole, wykazuje kreatywność w
doborze treści i ćwiczeń do warsztatów oraz w trakcie pracy grupy, kieruje pracą zespołu, dba o atmosferę
ćwiczenia i przygotować
prezentację).
szkolenia i realizację warsztatu, wykazuje odpowiedzialność za realizację zajęć, angażuje się w pracę, przestrzega
poczynionych ustaleń.
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Cultural adaptation training
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR, POZiM
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
3
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
ćwiczenia: warsztatowe/ workshop
1 pkt ECTS (25-30 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem
prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne
studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do
poszczególnych zajęć;
2 pkt ECTS (50-60 godz) – samodzielna praca studenta –
przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy
zaliczeniowej, projektu, prezentacji
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
15
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
angielski / course runs in English, Erasmus students from other faculties are very much
welcome
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów
(praktyczny) / gry symulacyjne / praca w grupach /
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja
practical workshop: project method, group work,
discussions, written and auditory assignments, 
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną (credit with a grade)
B. Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu oraz wykonanie określonej
pracy praktycznej

credit conditions: presence and interaction within the classes, written assignment –
planning and leading a part of a workshop/training connected with cultural adaptation
C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
Podstawowym kryterium jest obecność na zajęciach, aktywność oraz ocena wykonania
pracy zaliczeniowej, polegającej na przygotowaniu projektu
warsztatu/szkolenia/treningu dla określonej grupy odbiorców związanego z adaptacją
kulturową oraz poprowadzeniu jego części.
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu

arkusz pracy zaliczeniowej

final paper
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak
B. Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego
Preconditions: ability to communicate in and comprehend English (if you understand 70% of the description of the course you can
freely attend this course).
(14) Cele kształcenia
During the course students will look at different issues concerning diversity: cultural, gender, national differences and norms and how they
affect our functioning in different cross-cultural situations. One of such situations involves being an Erasmus student. But not only - how to
incorporate important diversity issues within an organization?
What can become more visible when different cultures meet are communication problems. Then a question arises: how to deal with them
when they appear and how to prevent communication conflicts from escalating? Issues of culture and diversity have started to be of great
importance in many global European institutions and organizations (e.g. companies).
During a practical workshop a multicultural group consisting of students from Poland and our guest students from Erasmus program will have
a chance to summarize their experience being abroad and use the knowledge in their future professional career.
(15) Treści programowe
Work styles and communication norms in different cultures
Practical cultural dimensions– cultural keys and its use when contacting representatives from different cultures
Conflict – its origins and solving strategies in multicultural organizations
Practical adaptation models – stages, problems, opportunities
Psychological counseling in the cultural adaptation processes
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Brislin R., Cuchner K., Cherrie, C., Yong, M. (1995) Intercultural interactions. A practical guide. Sage Publications.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Matsumoto D. i Juang L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP
Chybicka, A., Kosakowska, N., Petrus, P. (2010). Wielokulturowość w organizacji – wyzwania dla zarządzania. W: A. Zawadzka (red.)
Psychologia zarządzania w organizacji. PWN.
B. Literatura uzupełniająca
Jarymowicz, M. (red.) (1998). Spotkania z odmiennością. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Price, W., Carpo, R. (2003). Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: GWP.
Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów red. Marzena Lipińska. Międzykulturowe Centrum Adaptacji
Zawodowej. Warszawa 2008
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, Pod redakcją Agnieszki Borowiak i Piotra Szaroty, Wydawnictwo SWPS 2004.
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i

kierunkowe)
K_W07

K_U01
(17 A) Wiedza
Student/studentka ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych oraz rządzących nimi
prawidłowości w sytuacji spotkania odmienności kulturowych oraz wiedzę dotyczącą przełamywania barier
kulturowych oraz kroków prowadzących do akceptacji odmienności kulturowej i radzenia sobie w takich
sytuacjach
Student/studentka posiada wiedzę na temat zasad tworzenia warsztatu/treningu wrażliwości
kulturowej/adaptacji kulturowej oraz metod pracy podczas takich warsztatów/treningów
(17 B) Umiejętności
K_U02

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk
społecznych związanych ze spotkaniem odmienności kulturowych i adaptacją kulturową (i nie tylko), przy użyciu
różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów psychologii międzykulturowej

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii międzykulturowejoraz powiązanych
z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych, wychowawczych, pomocowych czy
terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z adaptacją kulturową

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej sytuacji psychologicznej związanej z odmiennością kulturową i
adaptacją kulturową sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego
wykonania pojawiających się zadań zawodowych
K_U10
K_K01
K_K03
K_K07

(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego

Docenia znaczenie psychologii międzykulturowej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie
(szczególnie w sytuacji kontaktu międzykulturowego), ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy psychologa

Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne związane z odmiennością, gotowy do komunikowania się i
współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania związane z adaptacją kulturową
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Negocjacje i mediacje – perspektywa międzykulturowa
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
POZiM, PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Natasza Kosakowska-Berezecka
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
ćwiczenia: warsztatowe
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
15
(7) Liczba punktów ECTS
2
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
ćwiczenia audytoryjne gry symulacyjne / praca w
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)
zaliczenie bez oceny
/ dyskusja / rozwiązywanie zadań
B. Formy zaliczenia
wykonanie określonej pracy praktycznej-przeprowadzenie mediacji
C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
przeprowadzenie mediacji zgodnie z wytycznymi co do etapów z wykorzystaniem
technik omawianych podczas zajęć i wykorzystując wiedzę na temat różnic
międzykulturowych
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy zaliczeniowej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne – zaliczenie przedmiotu Wstęp do psychologii międzykulturowej i psychologii rodzaju.
B. Wymagania wstępne – przedmiot jest częścią Modułu Psychologia konfliktu w ujęciu międzykulturowym i warto by jego treść była
wzbogacona innymi zajęciami z tego bloku.
(14) Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią konfliktu oraz ukazanie konfliktu jako zjawiska współwystępującego z różnorodnością
obecną w kulturze i jako zasobu do nawiązywania współpracy zarówno na poziomie jednostki, jak i organizacyjnym.
W ramach warsztatu studenci będą mieli możliwość rozwijania praktycznych umiejętności do radzenia sobie w sytuacji konfliktowej z dwóch
perspektyw: negocjatora aktywnie zaangażowanego w konflikt, jak również z perspektywy neutralnego mediatora.
(15) Treści programowe
B. Problematyka ćwiczeń
•
Ja w konflikcie – style rozwiązywania sytuacji konfliktowych
•
Przyczyny oraz dynamika konfliktu – teoretyczne modele konfliktu
•
Komunikacja w konflikcie – trening (komunikacja niewerbalna, precyzja wypowiedzi, aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza,
klaryfikacja, wyjaśnianie, komunikaty „ja”)
•
Strategie i alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (pseudorozwiazania konfliktów, mediacje, negocjacje, arbi
traż i inne) – podobieństwa i różnice
•
Pozytywne i negatywne konsekwencje sytuacji konfliktowej
•
Różnice międzykulturowe w komunikacji – analiza przykładów sytuacji konfliktowych – incydenty krytyczne
•
Etapy negocjacji i etapy mediacji
•
Manipulacja w negocjacjach
•
Techniki negocjacyjne i mediacyjne
•
Różnice kulturowe w negocjacjach
•
Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwiązywaniu konfliktów podczas negocjacji i mediacji międzykulturowych
(m.in. budowanie wzajemnego zaufania stron, modelowania pożądanych zachowań)
•
Tworzenie systemów rozwiązywania konfliktów w organizacji
•
Warsztat negocjatora i mediatora– ćwiczenia symulacyjne
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Brislin R., Cuchner K., Cherrie, C., Yong, M. (1995) Intercultural interactions. A practical guide. Sage Publications.
Breslin W., Rubin J. (red) (1993). Negotiation Theory and Practice. Sage Publications, Cambridge, Massachusetts.
B. Literatura uzupełniająca
Skarżyńska, K. (red.) (2007). Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania. Wydawnictwo
SWPS Academica.
Chełpa S., Witkowski T., (1999). Psychologia konfliktów. UZUS: Warszawa
Deutsch, M., Coleman, P.T. (red) (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i Praktyka.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.
Moore Ch.W., (2009). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska –
OFICYNA.
(17) Efekty kształcenia
(obszarowe i

kierunkowe)
K_W07

K_W06

K_U01

K_U02

K_K01

K_K03

K_K06

K_K07


(17 A) Wiedza
Student/studentka ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych oraz rządzących nimi
prawidłowości w sytuacji spotkania odmienności kulturowych (mechanizmu powstawania konfliktów
wynikających z kontaktem z odmienną kulturą), również w kontekście wielokulturowej organizacji
Posiada podstawową wiedzę na temat etapów rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji
(17 B) Umiejętności
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk
społecznych związanych ze spotkaniem odmienności kulturowych, dyskryminacją, przy użyciu różnych źródeł oraz
interpretowania ich z punktu widzenia problemów psychologii międzykulturowej
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii międzykulturowej oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów na poziomie zarządzania organizacją, a także
diagnozowania i projektowania działań praktycznych uwrażliwiających na dyskryminację oraz służących
przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na odmienność kulturową w miejscu pracy.
Stosuje techniki negocjacyjne i mediacyjne służące rozwiązywaniu konfliktów na tle różnic międzykulturowych
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności a także przekonań i postaw związanych z
osobami odmiennymi (nie tylko kulturowo), rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w
zakresie wrażliwości na odmienność
Docenia znaczenie psychologii międzykulturowej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie,
ma pozytywne nastawienie do poznawania osób odmiennych kulturowo (i nie tylko) a także rozumie znaczenie
rozwoju wrażliwości kulturowej dla budowania warsztatu pracy skutecznego negocjatora i mediatora
Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i postępowanie wobec osób z którymi i dla
których pracuje, wyraża taką postawę wśród innych i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne związane z odmiennością, gotowy do komunikowania się i
współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania związane z dyskryminacją.
Zdaje sobie sprawę z potencjalnych nieporozumień wynikających z odmiennych systemów wartości
obowiązujących w różnych kulturach
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i
przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami
społecznymi
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Psychologia
Jednolite magisterskie
.
POZiM, PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Paulina Pawlicka
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
(7) Liczba punktów ECTS
4
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
stacjonarne/niestacjonarne
ćwiczenia: warsztatowe
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
30
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
(praktyczny) / gry symulacyjne / praca w grupach /
zaliczenie z oceną
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja
B. Formy zaliczenia
wykład z prezentacją multimedialną
wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu oraz prezentacji
multimedialnych na zadany temat
C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
 obecność na zajęciach (minimum 80% obecności na wszystkich zajęciach),
 aktywność i zaangażowanie podczas zajęć (w zadania, dyskusje, projekty)
 wykonanie i przedstawienie (w małych grupach) prezentacji multimedialnych
dotyczących kampanii społecznych
 ocena (według kryteriów podanych na I zajęciach) wykonania pracy zaliczeniowej,
polegającej na:
a) przygotowaniu całościowego projektu wybranej zmiany społecznej według wytycznych
podanych na zajęciach
b) przeprowadzeniu określonego elementu tej zmiany
a następnie przedstawieniu raportu z wykonania tego elementu zmiany (również
według wytycznych podanych podczas zajęć).
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy zaliczeniowej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak
B. Wymagania wstępne: Psychologia społeczna, Wstęp do psychologii międzykulturowej i rodzaju
(14) Cele kształcenia
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczestników oraz pomoc w doprowadzeniu do realizacji samodzielnie przez nich stworzonych
projektów społeczno-kulturalnych. W ten praktyczny sposób uczestnicy kursu będą mieli możliwość dokładnego poznania najważniejszych
zagadnień związanych z problematyką zarządzania projektem i zarządzania zmianą oraz tworzenia różnych, nawet najbardziej odważnych i
szerokich projektów zmian.
Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę dotyczącą procesu wprowadzania zmiany na różnych polach i o różnym zasięgu oraz w umiejętności
szczegółowego planowania kampanii na rzecz zmiany i efektywnego zarządzania zmianą społeczną.
(15) Treści programowe
Definicja zmiany, jej przedmiot i cel
Planowanie zmiany – kroki niezbędne do efektywnego przeprowadzenia zmiany
Kluczowe role w procesie zmiany - sojusznicy, neutralni i oponenci – komunikacja społeczna w procesie zmiany
Dynamika emocjonalnej reakcji na zmianę
Tworzenie koalicji na rzecz zmiany
Środki i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zmiany
Radzenie sobie z trudnościami – opór wobec zmiany, „długa, ciemna noc innowatora”
Rozwijanie kompetencji potrzebnych do efektywnej pracy zespołowej
Definicja projektu – od idei do świętowania sukcesu projektu poprzez wizję, planowanie, realizację, monitoring oraz ewaluację projektu
Elementy sprzyjające realizacji projektu
Organizacja, kwestie formalno - prawne, finanse, wsparcie środowiska, marketing i PR, funkcjonowanie grupy jako ważne elementy
zarządzania projektem społeczno-kulturalnym
Tworzenie projektów międzynarodowych
Jak ubiegać się o dotacje finansowe z Unii Europejskiej i nie tylko
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
Kosakowska-Berezecka, N., i Petrus, P. (2010). Zmiany społeczne naukowo i praktycznie – jak efektywnie działać na rzecz równouprawnienia?
W: A. Chybicka i N. Kosakowska-Berezecka (red.) Między płcią a rodzajem, naukowe praktyczne inspiracje. Kraków, Oficyna Wydawnicza
Impuls ,173-193.
Izdebski, M. (2008). Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność. Publikacja wydana przez
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarządowych. www.kampaniespoleczne.pl
B. Literatura uzupełniająca
Zimbardo, P. G. i Leippe, M. R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka
Johnson D. (1992) Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Studentka/student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat procesu wprowadzania zmiany na różnych
kierunkowe)
polach i o różnym zasięgu, obejmującą wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów radzenia sobie w sytuacji
zmiany (emocje, postawy, zachowania), jak i z zakresu planowania i przeprowadzania kampanii na rzecz zmiany
K_W05
społecznej (terminologia, teoria i metodyka zarządzania projektami)
(17 B) Umiejętności
K_U05
 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich
rozbudowaną argumentacją dostosowana do kontekstu (rodzaj zmiany, środowisko społeczne, specyfika
K_U07
słuchaczy/rozmówców, rola słuchaczy/rozmówców w procesie zmiany) w kontekście planowania i
przeprowadzania zmiany społecznej (radzenie sobie z oporem/sprzeciwem wobec zmiany, przekonywanie na
K_U10
rzecz zmiany, itp.) kierując się przy tym zasadami etycznymi
K_U11
K_K01

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji
psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań z punktu widzenia radzenia sobie ze
zmianą, procesu projektowania/wprowadzania/zarządzania procesem zmiany

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej specyfiki zmiany oraz kontekstu, w jakim jest wprowadzana
sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się
zadań związanych z planowaniem, przeprowadzaniem i utrwalaniem zmiany społecznej

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem
działań profesjonalnych dotyczących planowania, przeprowadzania i ewaluacji projektów zmian społecznych
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
K_K02
K_K06
K_K07


Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i
odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie
psychologii zmian społecznych; angażuje się we współpracę

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne w sytuacjach zmian, gotowy do komunikowania się i
współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania związane z inicjowaniem, przeprowadzaniem,
monitorowaniem zmian społecznych
(18) Kontakt
[email protected]
(1) Nazwa przedmiotu
(2) Kod ECTS
Pomoc psychologiczna dla rodzin migrujących
(3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii
(4) Studia
Kierunek
Poziom
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)
lub
Studia drugiego stopnia
(magisterskie)
lub
Jednolite magisterskie
Forma
Stacjonarne
lub
Niestacjonarne
Moduł specjalnościowy
lub
specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie
specjalizacji nauczycielskiej)
Psychologia
Jednolite magisterskie
stacjonarne/niestacjonarne
PMiPR
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Justyna Michałek
(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
2
. Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG
.
.
(7) Liczba punktów ECTS
ćwiczenia: warsztatowe
1 pkt ECTS (25-30 godz) - zajęcia dydaktyczne z
udziałem prowadzącego; konsultacje z
prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie
literatury i materia-łów oraz przygotowanie do
poszczególnych zajęć;
1 pkt ECTS (25*-30 godz) – samodzielna praca
studenta – przygotowywanie do kolokwiów
zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
15
(8) Cykl dydaktyczny
IV –V rok, semestr letni
(9) Status przedmiotu
(10) Język wykładowy
fakultatywny
polski
(11) Metody dydaktyczne
(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania
egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG
zaliczenie z oceną
ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów
(praktyczny) / gry symulacyjne / praca w grupach /
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja
wykład z prezentacją multimedialną
B. Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej: opracowanie studium przypadku rodziny
aktywność na zajęciach
C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
Końcowa ocena będzie wypadkową ocen cząstkowych z pracy pisemnej – studium
przypadku (75%) oraz aktywności na zajęciach (25%)
D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu
arkusz pracy pisemnej/zaliczeniowej
(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Psychologia rozwoju człowieka, Wstęp do psychologii rodziny, Psychologia wychowawcza
B. Wymagania wstępne
zakres wiadomości – student zna mechanizmy funkcjonowania człowieka związane z kolejnymi fazami rozwojowymi, zna podstawowe teorie i
pojęcia
z zakresu psychologii rodziny i psychologii wychowawczej,
umiejętności – student potrafi przeprowadzać wywiad kliniczny i obserwację zachowania, a także wnioskować na ich pod-stawie o
funkcjonowaniu
człowieka; student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii rodziny oraz psychologii wychowawczej do
analizowania problemów rodziny i jej członków
kompetencje – student jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy z rodziną, jest gotowy do współpracy w
grupie w
ramach ćwiczeń warsztatowych, a także wykazuje gotowość do pogłębienia świadomości do-tyczącej funkcjonowania rodziny własnej
(14) Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematem ruchów migracyjnych w kontekście życia rodziny oraz jej człon-ków, procesów
motywacyjnych związanych z decyzją o migracji, procesów adaptacji psychologicznej ludzi wyjeżdżających i wchodzących w kontakt z kulturą
odmienną niż kultura pochodzenia. Zaprezentowanie różnych typów rodzin migrujących, zaburzeń funkcjonowania rodziny w sytuacji
migracji całej
rodziny, bądź poszczególnych jej członków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży w takich rodzinach.
(15) Treści programowe
• Zjawisko współczesnych migracji międzynarodowych – zarys zjawiska, podziały, motywy decyzji migracyjnych, ten-dencje, szanse i
zagrożenia
• Formy migracji rodziny – rodzinne uwarunkowania migracji, migracja a fazy rozwoju rodziny, typy rodzin czasowo nie-pełnych
• Zaburzenia funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji zarobkowej rodzica/rodziców (małżonków)
• Skutki nieobecności ojca i matki dla rozwoju i funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży
• Władza rodzicielska/opieka prawna w przypadku wyjazdu rodziców/rodzica za granicę (aspekt prawny i społeczny)
• Udzielanie pomocy psychologicznej dziecku z rodziny migrującej oraz całym rodzinom migrującym (w tym udzielanie pomocy dzieciom z
rodzin
cudzoziemskich)
• Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z wyjazdem za granicę (studium przypadków), działalność instytucji
pomagających
rozwiązywać i ograniczać eurosieroctwo w Polsce
(16) Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
• Lalak, D. (red.) (2007), Migracje. Uchodźctwo. Wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie „Żak”.
• Gizicka, D., Gorbaniuk, J. i Szyszka, M. (2010). Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
• Kozak, S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. War-szawa: Wydawnictwo Difin.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
• Nowakowska, A. (2009). Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego, [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny: małżeństwo i
rodzina wobec współczesnych wyzwań (s. 101-116). Warszawa: Wydawnic-two Difin.
• Kwak, A. (1994), Rodzina i jej przemiany. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
• Piekut-Burzyńska, S. (2010). Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci, [w:] I. Ja-nicka (red.), Rodzice i dzieci w
różnych systemach rodzinnych (s. 49-56). Kraków: Oficyna Wydawnicza IM-PULS.
B. Literatura uzupełniająca
• Ryan, L., Sales, R., Tilki, M. i Siara, B. (2009). Family Strategies and Transnational Migration: Recent Polish Migrants in London. Journal of
Ethnic
and Migration Studies, 35, 1, s. 61-77.
• Root B. R., De Jong G. F. (1991), Family Migration in a Developing Country. Population Studies, 45, 221-233.
• Kofman, E. (2004). Family-Related Migration: A Critical Review of European Studies. Journal of Ethnic and Migration Studies, 30, 2, s. 243262.
(17) Efekty kształcenia
(17 A) Wiedza
(obszarowe i
Student posiada wiedzę w dziedzinie problemów rodziny związanych z procesami
kierunkowe)
migracyjnymi. Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat
procesów psychologicznych uru-chamianych podczas podjęcia decyzji o migracji
K_W01
oraz na temat zmian, jakim ulega rodzina podczas trwania migracji. Student nabywa
wiedzę na temat pracy psychologa z szeroko definiowaną ro-dziną migracyjną (gdy
K_W07
cała rodzina migruje, bądź jej poszczególni członkowie) oraz poznaje jej aspekty
etyczne.
K_W11
(17 B) Umiejętności
Posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na
K_U01
temat zjawiska rodzinne uwarunkowanych migracji, przy użyciu różnych źródeł oraz
K_U07
interpretowania ich z punktu widzenia problemów psychologicznych, zdrowotnych.
Ma umiejętności obserwowania, diagno-zowania, racjonalnego oceniania sytuacji
K_U10
psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście migracji zagranicznych.
Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej
K_K07
rodziny migracyjnej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w
celu udzielenia jej efektywnej pomocy psychologicznej.
K_K02
(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)
Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne rodziny i jej członków
K_K01
wiążące się z proce-sami migracyjnymi. Jest gotowy do komunikowania się i
współpracy z otoczeniem, w tym z oso-bami nie będącymi specjalistami w danej
dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania psychologiczne skierowane do pracy z rodziną migracyjną. Ma
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie
kompetencji pracy z rodziną oraz kompetencji kulturowych.
(18) Kontakt
[email protected]

Podobne dokumenty