Wzór oferty - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

Komentarze

Transkrypt

Wzór oferty - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Załącznik do Ogłoszenia nr …………..…
o przetargu na sprzedaż drewna
pochodzącego z wycinki
………………………………
………………………………
………………………………
Tel. …………………………
NIP …………………………
(dane Oferenta)
OFERTA
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10
64-920 Piła
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym z dnia 30.11.2016r.
zamieszczonego na stronie internetowej ZDiZ w Pile www.bip.zdiz.pila.pl i tablicy ogłoszeń
w siedzibie ZDiZ w Pile
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki: część I, nr kłody…….
Oferujemy zakup drewna w ilości … m3
w cenie:
Wartość brutto: …………………………
słownie: ………………………………………………………………………………..
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki: część II, nr kłody…….
Oferujemy zakup drewna w ilości … m3
w cenie:
Wartość brutto: …………………………
słownie: ………………………………………………………………………………..
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki: część III, nr kłody…….
Oferujemy zakup drewna w ilości … m3
w cenie:
Wartość brutto: …………………………
słownie: ………………………………………………………………………………..
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami uczestnictwa w przetargu zawartymi
w ogłoszeniu o przetargu, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą do czasu rozstrzygnięcia
przetargu nie dłużej jednak jak przez 30 dni od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że załączony do niniejszej oferty projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w nim zapisanych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody* na podanie: nazwy
Oferenta, danych adresowych i ceny zawartych w ofercie na „Sprzedaż drewna pozyskanego
z wycinki drzew…” do publicznej wiadomości w szczególności poprzez poinformowanie
innych uczestników postępowania o jego wynikach oraz zamieszczenie informacji o zawarciu
umowy na stronie internetowej: www.bip.zdiz.pila.pl
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- zaparafowany projekt umowy
- …………………………………….
Data ……………………………..
……………………………
(podpis Oferenta)
________________
* niepotrzebne skreślić