Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, 69-220 Ośno Lubuskie ul. Rzepińska

Komentarze

Transkrypt

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, 69-220 Ośno Lubuskie ul. Rzepińska
Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, 69-220 Ośno Lubuskie ul. Rzepińska 11
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż środka trwałego:
samochód Land Rover Defender 2.5 TD
Rok produkcji 2003, nr identyfikacyjny (VIN) SALLDHA584A671156, nr rej. FSL K069, przebieg 150166 km,
Cena wywoławcza : 19000 zł brutto.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 2014-02-24. o godz. 900 w siedzibie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie ul. Rzepińska 11(świetlica).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Wpłata wadium w wysokości. 1900 zł przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie
nr 28 8369 0008 0000 0101 2000 0020 . Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy
sprzedającego.
2. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Land Rover”. Ofertę należy złożyć w siedzibie
sprzedającego (sekretariat) lub przesłać pocztą na jego adres do dnia 2014-02-24 do godziny 800. Oferty, które wpłyną po terminie nie
będą rozpatrywane.
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oferenta.
2. Numer PESEL, NIP, REGON oferenta o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Oferowaną cenę zakupu.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami przetargu, stanem pojazdu, oraz przyjęciem warunków oferty bez
zastrzeżeń.
6. Pełnomocnictwo o ile oferent działa przez pełnomocnika.
7. Dowód wpłaty wadium i wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium.
8. Termin związania ofertą nie mniejszy niż 14 dni.
Oferty nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone. Wadium złożone przez oferentów których oferta nie została wybrana zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.
Z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie podpisana umowa sprzedaży (faktura) do dnia 2014-02-28 r. Jeżeli wskazany oferent
nie zawrze umowy w tym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium przepada również, jeżeli uczestnicy przetargu nie
zaoferują co najmniej ceny wywoławczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia dwóch ofert o
jednakowej wartości. Samochód można oglądać w siedzibie sprzedającego w dniach 10-21 lutego 2014 r. w godz. 1000-1200. Informacje o
pojeździe można uzyskać pod nr tel. 957577400 (wew. 672). Informacji udziela Pan Andrzej Ligowski. Ogłaszający zastrzega możliwość
odwołania przetargu, informując o tym w formie właściwej dla danego przetargu.

Podobne dokumenty